KNIHA ŽIVOTA kapitola 322 – 50 stran.

29.06.2024 19:17

KNIHA ŽIVOTA kapitola 322 – 50 stran. Aby mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁONODÁRCE všech států světa, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl zřídit celosvětovou, mírovou Boží vinici, musí se neprodleně zřítit křesťanská, ekonomická, militaristická vinice, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, Ďábla, Lucifera, hlupáka faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz. Jeho křesťanskou vinici, která je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, Kristus, DUCH SVATÝ, ponechá lži lidu pouze do doby vykonání Božího SOUDU úplného a rychlého, bezbožných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, LZIMESIÁŠŮ, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost donutit ředitele ČRo v Brně Podstaty info@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, eliska.veselovska@rozhlas.cz, brno @rozhlas.cz, změnit křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, na BOHOSLUŽBY, objasněním nesrozumitelných podobenství, čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, o energetické nezbytnosti neprodleného nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, kde bude MÍR, POKOJ a Boží SPRAVEDLNOST daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží komunistické převýchovy boháčů, v době vlády POUŠTĚ komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Boháčům majetek shnil z titulu správné Boží energetické koncepce. Proto musí být jako pára nad hrncem a zmizet. 2.Petrů, Matouš, Žalmy, Jakubův, 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Joel, atd. Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, je tímto textem opakovaně žádána, o trestní stíhání zločince a lháře Satana, Hada, Zmije, Lucifera faráře Bradáče z Domašova za to, že svoje středověká křesťanská NEBESA odmítá nechat s rachotem zaniknout, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO v kostele v Domašově. Vůle Boží je, aby POLICIE ČR v Rosicích, neprodleně učinila rozhodnutí, o zrušení jeho svátostí oltářních a svátostí smíření, protože ukončení křesťanských MODLOSLUŽEB, je předpokladem pro vrácení rozumu Krista, do DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků neposlušné, zpupné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. Policie ČR v Rosicích má povinnost neprodleně autem dopravit faráře Bradáče na Říčky 42 proto, aby spolu se mnou se mohl vzdělávat z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Na ÚSVITU tohoto třetího, to je osmého tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, v PRAVÉ POLEDNE, v červnu 2024, má povinnost tyto texty znát každý člověk na světě z toho důvodu, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v nich uvedl přímou cestu ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, kterou je neprodlené, energeticky, ekologicky a mravně nezbytné nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že bude neprodleně zřízená celosvětová, Boží majetková ROVINA, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ veškerého politického, náboženského a technického dobytka, z milosrdenství Božího rozumu. Bude ve všem po nedostatku, když to Kristem vyvolené Česko, Slovensko, Morava, s novým Kristem zkusí, uvedeným způsobem. Mrtví PSI, či OSLI, z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, již nesmí být mrtví, to je neposlušní. Mají povinnost být úplně poslušní, to je živí, a na vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na Baaly a DÉMONY, na boháče, štěkat, mluvením pravdy o Kristu, a jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, opakovaně uváděné. Tím se stát LVY, protože úlovkem pro vládnoucí Bohy, pro LVY, je KOŘIST, kterým je technický rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro toto zlé, zpupné pokolení. Vládnoucími Bohy tohoto pokolení, již nejsou ani LÉVIJCI, ani PRAVICE, ale úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lid Česka a světa. V celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ již není žádné místo pro výhonky, které nepatří Kristu, které jsou dočasné, které Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ nepotřebuje, např. boháči, chudáci, bankéři, makléři, zbrojaři, vojáci, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, atd. Nový Kristus je Bůh POKOJE a MÍRU celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Nechce, aby jeho jméno zneužívaly křesťanské ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, pro dupání planety ZEMĚ nesmyslným horečným zbrojením, PEKLEM MEČE energetiky nesmyslných válek, energeticky nesmyslným rabováním fosilních paliv, kvůli energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, atd. Nový Kristus, Bůh POKOJE a MÍRU vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení, noví soudci, neprodleně zajistily, aby uvedené výhonky dobrovolně a neprodleně, navěky, odešly do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin. 2.Petrů, Matouš, Žalmy, Jakubův, 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Joel, Sírachovec, Malachiáš, Přísloví, Daniel, Ámos, 2.Korintským, 1.Petrův, Lukáš, Marek, Skutky, 1.Královská, Nehemjáš, 4.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, 1. Korintským, Římanům, atd. Absurdita lidského konání je způsobená vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, také od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, např. technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., kterou Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Od PRAVÉHO POLEDNE ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí vlády Krista nad vším stvořením, od úplňku MĚSÍCE, od soboty 22. 6. 2024, jsou tyto texty technicky logického výkladu Písma PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, objasněné srozumitelně pro každého úplně poslušného služebníka Krista, takže neposlušní a zpupní již nemají žádnou výmluvu těmto textům nerozumět. Objektivní pravda např. o koncepci energetiky, o ekologii, mravech, a o Kristu, DUCHU SVATÉM, je pouze v těchto textech, protože DUŠE lidských, geneticky zvířecích lidských mozků, při odstoupení rozumu Krista, žádnou pravdu nemají. Od soboty 22. 6. 2024 je z Písma zřejmé, že systém vlády nad lidmi určuje již pouze Kristus, DUCH SVATÝ, nikoli lidé, který dělá lidem dobro i zlo, vstupováním a odstupováním svého rozumu tak, aby naplnil texty Písma, o jim vyvoleném Česku, Slovensku, do poslední čárky. Z titulu správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, je energeticky nezbytné znát Krista, DUCHA SVATÉHO nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které určují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, Slovenska, EU a světa, v novém DNES naplnění Písma, v roce 2024. Jako svého prostředníka mezi Kristem, jeho novým SLOVEM, a lidmi, mě Kristus nepotřebuje, protože svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dokáže zajistit, aby těmto textům rozuměly DUŠE mnohých, geneticky zvířecích lidských mozků. V textech ŽÁRU, OHNĚ, MEČE, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nový Kristus vyžaduje, aby Česko, Slovensko, a EU, jako první státy na světě, zrušily veškeré filozofické bludy, veškeré bludy politiků pravice a levice, či veškeré bludy drzých, pozemských OTCŮ, Satanů, Ďáblů, Zmijí, Hadů, Luciferů kněží všech náboženství světa. Neprodlené zrušení krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, svátostí oltářních a svátostí smíření křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, např. drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, umožní Kristu zrušit všechna náboženství světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již není křesťanským, mrtvým Bohem tím, že již není Bohem křesťanských hlupáků, již není křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, OVOCEM ÚMYSLŮ křesťanských kněží, Satanů, Hadů, Zmijí, Ďáblů, již je navěky věků Bohem ŽIVÝM. Zrušení všech mocností, zrušení veškerých zpupných, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, zrušení veškerých politiků pravice a levice, zrušení veškerých soudců, zrušení veškeré, neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, atd. je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, z rozhodnutí Božího, z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE. Návod na další žití, návod na přímou cestu k Bohu, návod na neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, má především Kristem vyvolené Česko, Slovensko a okolní národy EU. Kristus, až navěky věků ŽIVÝ, dá úplně poslušnému, ŽIVÉMU Česku, Slovensku, EU, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nové ZÁKONODÁRCE a nové SOUDCE, kteří začnou sloužit novému Kristu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Kristu se bude líbit, když noví, pokorní a úplně poslušní SOUDCI, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, neprodleně nastolí v Česku, Slovensku, EU, atd. SPRAVEDLNOST celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, která bude daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické MAJETKOVÉ ROVINY. Noví SOUDCI, z rozhodnutí Krista, nastolí nové ZÁKONODÁRCE, to je budou iniciovat neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že budou neprodleně iniciovat zřízení jediné CÍRKVE Česka, či Slovenska, pokorné a úplně poslušné vlády Česka, či Slovenska, zřízené ve veřejných výběrových řízeních, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stále bdí nad zlem, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, např. protikladných dogmat a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, tmy katolického katechismu drzého pozemského OTCE Satana, Hada, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz. Bude dělat MEČ PEKLA války mezi mocnostmi NATO a Ruska na Ukrajině, či mezi boháči a chudáky Izraelci a MUSLIMY v Gaze, až do svého vítězství v Česku, Slovensku. Kdo si co vybere, to bude nyní mít. Buď PEKLO MEČE třetí světové války, ve které trestající Kristus vyhladí strašlivou záhubou, termojadernými zbraněmi, dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva, dle ekonomických, militaristických zákonů lidských, nebo dokonalý mír a pokoj celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, při neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí, dělají jak zlo, tak dobro. Izajáš, Filipským, Jerem. atd. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU se bude líbit, když soudci KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, nedají svou slávu NOVÝCH SOUDCŮ, soudcům jiným, a slávu Česka jinému národu. Báruk. Když v milostivém Hospodinově létě 2024, nechají shořet veškeré neposlušné Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, LŽIMESIÁŠE, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Když učiní rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně a tím zřídí nové ZÁKONODÁRCE, pro novou vládu, dle textů konce kapitoly 300. Viz texty o energetice, které jsou uvedené na straně 26 až 40 této kapitoly. Podklady pro trestní stíhání uvedených vládnoucích lhářů, pokrytců a zločinců jsou uvedené také v minulých kapitolách. Viz texty o energetice uvedené na str. 8 až 11, a texty na str. 46 až 50, uvedené v kapitole 321, a texty na str. 30 až 46, v kapitole 320. Izajáš, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Kniha moudrosti, Malachiáš, Ámos, Zachar. Judův.


 

Kapitola 322– 50 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 94. Česká bible kapitola 322. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

Veškeré zlo pochází od člověka, který má za Boha mrtvou, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, OVOCEM ÚMYSLŮ drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK, MRZKÝCH ŽEN, OHOLY, OHOLIBY, které si rodí za Boha Krista, který dělá MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek. Na světě dělají veškeré zlo křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, Česka, Slovenska, Moravy, atd. tím, že žijí dle starého DUCHA středověkého výkladu Písma, např. tmy katolického katechismu protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. katolického katechismu, drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije faráře Bradáče v Domašově. Zlo se vloudilo pod rouškou křesťanského dobra, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních křesťanských hodnot, např. křesťanské rodiny, která má hodně dětí proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, měly dostatek potravy pro války, pro děla. Křesťanský, ekonomický, militaristický Bůh žije v křesťanství tím, že křesťanské, ekonomické svině, militaristické NETVORY, sleduje ve vzedmutém moři politických, náboženských a technických HOVAD, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde vytvořil, odstoupením svého Božího rozumu, ŘÍŠI MRTVÝCH, kde není žádná, energeticky dobrá myšlenka, žádný, energeticky dobrý čin. Toto PEKLO stvořil Kristus pomocí drzého, pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova, a pro jeho ANDĚLY, to je pro křesťany, křtěné vodou, to je křesťanskou, posolenou, ekonomickou, militaristickou špínou. Křesťanské zlo se stále převléká za dobro tím, že neposlušné ekonomické svině nevěří tomu, že hlupáci, kteří mají za Boha křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mrtvého Boha, žijí v PELKE ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, je neposlušnost objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pokání na odpuštění uvedených křesťanských hříchů, je možné pouze při očištění se od veškeré uváděné, křesťanské, ekonomické, militaristické špíny. Kdo nechce být trestán všemi Božími tresty, uvedenými v Písmu, má povinnost uvedené křesťanské PEKLO zrušit, vyznáním uvedených vin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, určil znovu nové DNES naplnění Písma o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Slovenska, na nové novoluní. Nové novoluní se začíná v sobotu 6. července 2024, v den upálení křesťanského MODLOSLUŽEBNÍKA Husa, končí v době úplňku MĚSÍCE v neděli 21. července 2024. Vůle Krista je aby založení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného iniciovali NOVÍ SOUDCI z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, pokorní a úplně poslušní, dále uvedeným požadovaným trestním stíháním vládnoucích zločinců, lhářů. Požadované trestní stíhání vládnoucího Boha VZDOROKRÁLOVSTVÍ, LŽIMESIÁŠE ministra Síkely, ostatní ministry, kvůli totálně zcestné koncepci energetiky, a ostatní LŽIMESIÁŠE např. psychiatra MUDr. Mošťáka, není prokazatelně mesiáškým bludem. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vede Česko, Moravu, Slovensko a světa tak, jak si to v Písmu předem předsevzal. Jak je opakovaně uváděné, Kristus stvořil křesťanství, dle svého plánu, v šestém tisíciletí své vlády nad světem, a tím byl PÁNEM nad SOBOTOU. V SEDMÉM DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad tvorstvem, odpočinul od svého křesťanského středověkého díla tím, že dal lidstvu, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, novou ideologii celosvětového míru, bez válek, zbraní, boháčů a chudáků, ideologii majetkové Boží socialistické, či komunistické ROVINY. Protože úplně pomatený pracující lži lid, uvedenou ideologii majetkové ROVINY odmítl, potrestal Česko, Slovensko, svět, dvěma světovými válkami. Po porážce válečného zločince Hitlera, který bojoval ve jménu křesťanského Boha, ve jménu křesťanské MRTVÉ MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Kristus, dle svého plánu, na Česko a Slovensko uvedl čtyřicet let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, ve které vychovával boháče tvrdou výchovou k majetkové ROVNOSTI, dle textů Židům, Jób, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 1. až 5. Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, atd. Po vyjití z Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, do vzedmutého MOŘE ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, trestající Kristus, celé Česko, Slovensko, po zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně, vyvádí na celosvětovou, Boží majetkovou ROVINU, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jeremiáš, Izajáš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Zjevení, Jób, SLOVO Dogonů z Mali, Židům, Římanům, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI jsou LŽIMESIÁŠI, jsou lháři, zločinci, pokrytci, váleční zločinci, protože stále hledí na texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, a stále nejsou UZDRAVENÍ novým Božím SLOVEM. Izajáš, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, atd. Česko, Slovensko, EU, svět, Kristus UZDRAVÍ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že noví SOUDCI a noví, pokorní a úplně poslušní ZÁKONODÁRCI Česka, Slovenska, neprodleně a dobrovolně učiní rozhodnutí, že umožní trestajícímu Kristu, v jedinou hodinu čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v sobotním pořadu v ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ, zničit veškerá politická, náboženská, technická, a jiná VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa. Čtení pravdy o Kristu, a tím čtení pravdy o jeho jedině možné a správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenka a světa, kterou je zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Proto, aby Česko, Slovensko a EU pochopilo Boží jednání, které zvěstuje pomocí svých Božích proroků Písma, je nutné pochopit, jaký kdo měl prospěch z KOŘISTI, kterou Kristus dal lidem v době, kdy, pomocí svých proroků, např. LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, měnil v sedmém dni, SEDMÉHO TISÍCILETÍ, celý svět. Božím prorokům, LÉVIJCŮM, Marxovi a Engelsovi, nedal KOŘIST žádnou, nedal jim ani vládu nad lidmi. Měli KOŘIST jenom z toho, že vytvořily novou Boží, mírovou ideologii světa, bez boháčů, bez chudáků, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, válek, atd. Boháči oklamali pracující lži lid tvrzením, že tato ideologie Krista je chybná, a že správná ideologie je ideologie boháčů, a mocností, kterou je horečné zbrojení a válčení PEKLEM MEČE válek. Boháči přesvědčili pracující lži lid, že horečné zbrojení je prospěšné, protože zvyšuje zaměstnanost a zvyšuje bezpečnost. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, za uvedené lži boháčů, ekonomů, zbrojařů, potrestal pracující tvorstvo MEČEM PEKLA dvou světových válek. Kořistí pro vládnoucí válečné zločince, Hitlera, Stalina, pro vládnoucí Bohy ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, byl pouze dočasný zisk území pro mocnosti. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, dle Sírachovce, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jób, 4.Mojžíšova, atd. dále uvedl na Česko, Slovensko, čtyřicet let POUŠTĚ Boží majetkové komunistické ROVINY. V této době, vládnoucí Bohové, LÉVIJCI Berani, Beránci či Ovce, jako KOŘIT měli majetek boháčů. Dle vůle Boží nebyli soudruzi chamtiví, Boží majetkovou ROVINU vytvořili ZNÁRODNĚNÍM majetku boháčů. Následně Kristus vyvedl Česko, Slovensko, z Boží socialistické majetkové ROVINY, do vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a válčení. Jeremiáš, Zjevení, Izajáš, SLOVO Dogonů z Mali, atd. V době tohoto pokolení mají vládnoucí boháči jako KOŘIST ZNÁRODNĚNÝ majetek, který si privatizovali TUNELEM privatizace. Jeremiáš, Izajáš, Kniha moudrosti, atd. Privatizovaný majetek boháčů však již není KOŘISTÍ, protože z titulu jedině možné a jedině správné koncepci energetiky Krista, DUCHA SVATÉHO, pro Česko, Slovensko a svět, boháčům shnil. Shnilý majetek, vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. není k ničemu k užitku. KOŘIST úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků Krista, je nyní nová. Je to Boží ROZUM Krista, DUCHA SVATÉHO, který je pouze Božím milosrdenstvím, kterým Kristus lidem dělá dobro, a stejně tak zlo. Vstupování a odstupování rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, je dobrem, a je také zlem. Jakubův, Kniha moudrostí, Ozeáš, Kazatel, Bhagavadgíta, Izajáš, Jakubův, Jeremiáš, Přísloví, Matouš, Lukáš, Marek, Jan, Sírachovec, atd. Pouze úplně poslušní, a trestajícímu Kristu vděční služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětové Boží MEJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, mohou jít dál, mohou jít k novému Kristu, mohou v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, dostat od trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, KOŘIST, kterým je dokonalý POKOJ a MÍR, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, o neprodleném zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků světa, již bude pást pouze pokorný a úplně poslušný lži lid. Neposlušné již pást nikdy nebude. Kteří z tohoto důvodu, rozumem svých DUŠÍ, geneticky zvířecích mozků, míří pouze k úplné záhubě. Míří do BRAN PEKELNÝCH třetí světové války, ke zničení Česka, světa, vrcholným Božím trestem, úplnou záhubou, úplného zničení ropy, plynu, uhlí, atd. válkou. 2.Korinstkým, Židům, Jeremiáš, Jakubův, 1.Petrův, 2.Petrův, Izajáš, Ozeáš, Kazatel, atd. Neposlušní, to je mrtví, zpupní politici pravice a levice, všech vlád Česka, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, dělají viditelně chybné energetické koncepce kvůli tomu, že ignorují dostatečně srozumitelně objasněnou dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Jsou proto ŽIVÝM Kristem prokletí, a uvedený rozum Boží, od svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, nedostanou. Jako zpupní, neposlušní,


 

jsou viditelně mrtví, jsou stejní jako jejich Kristus, který je pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, MODLÁŘSKOU STVŮROU. Opakovaně je proto na ně podáváno trestní oznámení, které není MESIÁŠSKÝM BLUDEM, které je technické. Opakovaně žádám orgány v trestním řízení o odpověď. Kristem prokletí politici pravice a levice, mají povinnost pochopit jak uváděnou Boží vůli, tak uváděnou Boží moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestající Kristus, který bdí nad zlem, pomocí protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. faráře Bradáče z Domašova, se nad Českem, Slovenskem a světem smiluje, svým Božím rozumem, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do úplného zničení středověkého křesťanského výkladu Písma. Kristem prokletí neposlušní politici pravice a levice, nemají na místech vládnoucích Bohů již co dělat. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, již je dostatečně srozumitelně objasněné. Proto úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost ho neprodleně v Česku zřídit, čtením těchto textů v ČRo v Brně. Hledat nového Krista již nikdo nemusí, je nalezen. Dle vůle Boží, těmito texty dělám Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ s vládnoucími Bohy tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, především s Kristem prokletými neposlušnými ministry průmyslu Síkelou ministr@mpo.cz, stavebnictví Bartošem, ministr@mmr.cz, dopravy Kupkou  posta@mdcr.cz, MŽP Hladíkem, kancelarm@mzp.cz, financí Stanjurou ministr@mfcr.cz, s jejich Bohy, se SYNY ZATRACENÍ politologem premiérem Fialou posta@vlada.gov.cz, a vrchním velitelem války NETOREM prezidentem Pavlem, kancler@hrad.cz, atd. Na uvedenou SEDMIÁSOBNOU rodičku nového Krista, z HORY HOSPODINOU DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, podávám tímto trestní oznámení, uvedené v této kapitole a jiných předchozích kapitolách, Policii ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz. Musí zchřadnout, vypustit STARÉHO DUCHA, např. protikladných bludů o Kristu, a tím promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Trestní oznámení tímto podávám také na drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz. Žádám Policii ČR v Rosicích, o neprodlené vyřízení podaných trestních oznámení a o odpověď na mou adresu Stanislav Oplatek, Říčky 42, 66483 Domašov. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyžaduje neprodleně vyřídit trestní oznámení na faráře Bradáče z Domašova proto, aby bylo možné křesťanským hlupákům neprodleně zrušit svátosti oltářní a svátostí smíření veškerých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB proto, aby se Kristus stal NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Policie ČR v Rosicích je žádána o zveřejnění Boží vůle, o nových oslavách Krista, které jsou celosvětově povolené pouze v době ÚPLŇKU MĚSÍCE. Policie ČR je žádána o neprodlené zrušení oslav křesťanské, ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, konané v pátek a v sobotu dne 5. a 6. července 2024. Nové DNES naplnění Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, začíná v novoluní v sobotu 6. července 2024, a končí v době úplňku MĚSÍCE v neděli 21. července 2024. Trestající Kristus bdí nad zlem pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí uváděných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Trestající Kristus DUCH SVATÝ, je již až na věky věků Kristem pouze ŽIVÝM objasněním, že je odjakživa jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, na všechno křesťanské, militaristické, ekonomické zapomenout, kvůli konci éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin. Kristem vyvolené Česko, Slovensko, EU, má povinnost vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, neprodleně překazit blízkému dotěžení ropy, v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Viz texty o energetice, které jsou uvedené na straně 26 až 40 této kapitoly. Podklady pro trestní stíhání uvedených vládnoucích lhářů, pokrytců a zločinců jsou uvedené také v minulých kapitolách. Viz texty o energetice uvedené na str. 8 až 11, a texty na str. 46 až 50, uvedené v kapitole 321, a texty na str. 30 až 46, v kapitole 320. Po mém soudu na OS Brno venkov dne 21. 5. 2024, máme novou, křesťanskou mesiášskou Boží trojici, LŽIMESIÁŠE, OTCE, SYNA i DUCHA SVATÉHO. OTCEM veškerého ekonomického křesťanského, militaristického zla jsou LZIMESIÁŠI, soudci OSZ Brno venkov podatelna@osz.brnv.justice.cz, SYNEM ČLOVĚKA LŽIMESIÁŠI, soudci OS Brno venkov podatelna@osoud.brnv.justice.cz, a DUCHEM SVATÝM, ochráncem tmy středověkého výkladu krutého zmijího jedu, jedoviny dračí protikladných bludů a promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí katolického katechismu, např. drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije, Ďábla, Lucifera faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, je SOUDNÍ ZNALEC, LZIMESIÁŠ, ředitel Psychiatrické nemocnice v Brně MUDr. Mošťák mostak@pnbrno.cz. sekretariat@pnbrno.cz. Uvedení zpupní, neposlušní hlupáci, LŽIMESIÁŠI, tvrdí že jsou moudří a spravedliví. Poznali vše o Bohu z OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, poznali vůli a moc Krista, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Přesto se zase vzdali rozumného uvažování o Kristu, a o jeho koncepci energetiky. Bůh jim všechno odhalil, z milosrdenství svého rozumu, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Přesto pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, vyměnili za lež tím, že stále považují za Bohy, vládce ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVATVÍ, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, psychiatry, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvedené hlupáky, svým Božím rozumem již nepase a pást nebude, protože místo Kristu slouží tvorstvu, uvedeným Baalům a DÉMONŮM. Protože si nedovedou vážit pravého poznání Krista, vydal je Bůh na pospas jejich DUŠÍM, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, čímž v Česku bdí nad křesťanským, ekonomickým, militaristickým, politickým, náboženským a jiným. Jejich konce budou stejně špatné, jako jejich zlé skutky a lži. Tímto na uvedené vládnoucí zločince, lháře, pokrytce, podávám trestní oznámení nadřízenému soudu KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Na SOUDECH v Brně musí být vše nové tím, že úplně poslušní SOUDCI KSZ v Brně, spolu s novými, úplně poslušnými ZÁKONODÁRCI, mají povinnost, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let Boží majetkové komunistické ROVINY čtyřiceti let socialismu. Za zřízením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, musí jít všichni úplně poslušní a spravedliví znalci KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů, kvůli neprodlenému zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, viz další text. Dne 21. 6. 2024 jsem poštou obdržel rozsudek z mého SOUDU na OS Brno venkov, vypracovaný ekonomickou, právnickou sviní, JUDr. Barešovou. S rozsudkem na mém soudu jsem souhlasil, neodvolal jsem se. S rozsudkem napsaným svévolnicí JUDr. Barešovou nesouhlasím vůbec. V rozsudku totiž chybí plamenná řeč mého opatrovníka, advokáta trestního práva, Mgr. Sklenáře. Advokát Mgr. Sklenář v podstatě zopakoval řeč mého předchozího opatrovníka, advokáta trestního práva Mgr. Mezníka. Advokát Mgr. Sklenář zopakoval, že technicky logickým výkladem ŽÁRU OHNĚ, MEČE SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, jsem se ani nyní, ani v minulosti, nedopustil žádného trestného činu, ani přestupku, protože je svoboda slova a svoboda náboženská. Potvrdil, že rozesílání nebeskou poštou, zdarma, internetem, maximálně denně na 3 x 59 adres, občas během týdne, či měsíce, také není trestný čim, ani přestupek. Tuto plamenou řeč Mgr. Sklenáře, ekonomická, militaristická, právnická svině JUDr. Barešová, vůbec nezapsala. Zato zapsala bludy LŽIMESIÁŠE, SOUDNÍHO ZNALCE, ředitele nemocnice v Černovicích, psychiatra MUDr. Mošťáka. Těmito texty je opakovaně dokázáno, že LŽIMESIÁŠ, neposlušný, to je mrtvý NETVOR MUDr.Mošťák, je Kristem stále prokletý, protože se nechce před trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, pokořit, sklonit. Na svévolnicí JUDr. Barešovou je tímto textem podáváno trestní oznámení novým soudcům KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Nikdo nesmí sedět na vedoucím BOŽSKÉM místě, kdo


 

nadále bude zpupný a neposlušný, kdo o Kristu, DUCHU SVATÉM, nebude mít stále ani ponětí, jako JUDr. Barešová, či psychiatr MUDr. Mošťák. Uvedení dva neposlušní hlupáci, stejně jako soudci OSZ Brno venkov, svými bludy o Kristu a tím také o energetice, kazí dobré mravy. Jak opakovaně uvádím, přemnožení soudci, stejně tak přemnožení psychiatři, jsou výhonkem NESPRAVEDLIVÝM, JALOVÝM, a musí být novými soudci KSZ v Brně neprodleně vytnuti, protože takoví, jací jsou, do Božího KRÁLOVSTVÍ nepatří. Do bran Božího KRÁLOVSTVÍ lze přenést pouze úplně poslušné. Iz.1/18až5/4,16,9/5,16/3,18/6,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jak je dále uvedeno, např. moje trestní oznámení na pomateného ministra Síkely, kvůli jeho totálně chybné koncepci energetiky, není mesiášský blud. V médiích bylo uvedeno, že uhelné elektrárny v zimě jedou naplno, a vyrobí více než padesát procent vyrobené elektřiny Česka. Uvedenou elektřinu ministr Síkela nekoupí v žádném okolním státě, protože v zimě bude elektřiny nedostatek. Pomatený ministr Síkela, ve své koncepci, vůbec neřeší blízký ropný a ekonomický kolaps v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa. Nafta a benzin, v tranzitní zemi, v Česku, tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka. Naftu a benzin proto nelze nahradit elektřinou, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Demokracie, stejně tak bezpečnost tvorstva je ohrožena v Česku a ve světě, pro odstoupení rozumu Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucích Bohů tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus nikdy nebyl člověkem UKŘIŽOVANÝM Židy. Nyní je křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU pouze dočasně, do vykonání Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, se všemi ekonomickými sviněmi, militaristickými NETVORY, kteří trpí STARÝM DUCHEM středověkého, ekonomického, militaristického výkladu Písma, např. děsivé temnoty jedoviny dračí protikladných bludů, promyšlených ekonomických vychytralostí, katolického katechismu. Neposlušní, zpupní vládnoucí militarističtí NETVOŘI, ekonomické svině, NEOMYLMÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který o sobě, Česku, Slovensku a EU vše uvedl, v MEČI, ŽÁRU, OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, nenávidí bez příčiny. Kdo má dále uvedená vládnoucí křesťanská HOVADA za vládnoucí Bohy, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných, zpupných vládnoucích hlupáků, zločinců, lhářů, pokrytců, jde cestou do křesťanských BRAN PEKELNÝCH MEČE energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a třetí světové války, ve které Kristem vyvolené Česko bude úplně zničeno strašlivou záhubou, včetně dvou třetin nesmyslně přemnoženého lidstva. Kdo má vládnoucí bohatá HOVADA, za vládnoucí Bohy, žije v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všem ve lži, protože žije ve lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím žije ve lži o jeho jedině možné a správné, opakovaně uváděné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska, světa. Kristem požadovaná cesta, pro úplně poslušné služebníky Krista, pro nové SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je neprodlené zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, přetvoření stvoření dle Božích zákonů, a změna tvářnosti země, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka 666, to je www těchto textů. Uvedená cesta, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a ostatních lidských Bohů, není pro boháče trestem, jak si to myslí, protože je dokonalou Boží láskou, je energetickou, ekologickou a mravní spásou všech států světa. Viz návrh VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Izajáš, Bhagavadgíta, Jeremiáš, Kniha moudrosti, Micheáš, 2.Korintským, Bhagavadgíta, Sofonjáš, Ámos, Ageus, Lukáš, Matouš, Judův, Ezechiel, Římanům, Zjevení, Báruk, 1.Korintským, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Nyní ji bere, pomocí svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedeným vládnoucím ekonomickým sviním, militaristickým NETVORŮM, a dává ji sám sobě tím, že ji dává především pokornému a úplně poslušnému technickému lži lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantům, což je z toho důvodu, že přetvoření stvoření a změna tvářnosti země, je věc přestavby energetiky fosilních paliv na energetiku OZE, které bude podstatně méně, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Žádost o trestní stíhání Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích boháčů, Kristem prokletých neposlušných ministrů průmyslu Síkely press@mpo.cz, ministr@mpo.cz, stavebnictví Bartoše, bartos.ivan@vlada.cz, ministr@mmr.cz, bartosi@psp.cz, ministr@mmr.gov.cz, lucie.brozova@mmr.gov.cz, dopravy Kupku  posta@mdcr.cz, sekretariat.ministra@mdcr.cz, a jejich Bohy, SYNY ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, pavel.saradin@ods.cz, posta@vlada.gov.cz, a vrchního velitele branných sil Česka, nemravnou svini, NETORA prezidenta Pavla, s jeho charitativní, středověkou chotí kancler@hrad.cz, Miroslava.Macku@hrad.cz, media@hrad.cz, seb@hrad.cz, lucie.obdrzalkova@hrad.cz, Vládnoucí Bůh tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomatený prezident Pavel pravil, že jaderná bezpečnost bude zajištěna tím, že NATO porazí Putina. Je to jako za Švejka. Když je válka s Putinem, tak se musí vyhrát. V podstatě pravil, že hladomor např. v Súdánu bude vyřešen tím, že miliony lidí zemřou hladem. Militaristický NETVOR prezident Pavel pravil, že věří v Boha, který slíbil, že až na věky věků, vyvolené Česko, Slovensko, bude trestat tisíckrát méně než např. Súdán. Česko bude Kristem úplně zničené, když v Česku nebude NOVÁ ZEMĚ a NOVÉ NEBE. K.M.1/4,5/23,6/6až7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10,22,27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, atd. Podklady pro trestní stíhání uvedených vládnoucích zločinců, lhářů, hlupáků, které trestající Kristus, svým Božím rozumem již napase, a pást již nikdy nebude, které odvrhl kvůli tomu, že se vzdali rozumného uvažování o uváděné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, která je energeticky nezbytná, která vznikne pouze při zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou uvedené na straně 26 až 40 této kapitoly. Podklady pro trestní stíhání uvedených vládnoucích lhářů, pokrytců a zločinců jsou uvedené také v minulých kapitolách. Před pohledem NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v případě úplné poslušnosti Česka, po provedení Božího SOUDU úplného a rychlého v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, zmizí veškerá zpupná STÁTNÍ SPRÁVA, např. pro v textech uváděné lži ministra Síkely, o koncepci energetiky. Lži ministra průmyslu Síkely o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která, v tranzitní zemi, v Česku, činí méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka, jsou viditelné pouze pro úplně poslušné služebníky Krista. Viz texty na str. 8 až 11, a texty na str. 46 až 50, uvedené v kapitole 321, a texty na str. 30 až 46, v kapitole 320. Kdo se vzdá rozumného uvažování o Kristu, a o energetice, kdo nepochopí, že energetická koncepce ministra Síkely, je totální energetickou, ekologickou a mravní katastrofou, jde ke zkáze své DUŠE, svého TĚLA, Česka, Slovenska, EU a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně nezničí stávající ekonomické, militaristické, kapitalistické VZDOROKRÁLOVSVÍ, dokud v Česku, Slovensku, EU, světě, nenastolí svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Technická elita má povinnost to s novým Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, neprodleně zkusit, nyní do úplňku MĚSÍCE, do soboty dne 22. 6. 2024. V pondělí dne 17. června 2024 se začíná svatý týden, který se končí v době úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTOU dne 22. 6. 2024. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný je možný pouze v případě zrušení SMRTI, kterou jsou křesťanské MODLOSLUŽBY např. Kristem prokletých hlupáků, Satanů, Hadů, Zmijí kněží, např. BELZEBUBA Domašovska, faráře Bradáče. Drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije,


 

Lucifer, Ďábel, hlupák, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, či vládce křesťanského PEKLA, BELZEBUB, Had, Zmije, Lucifer, Satan, zlý Bůh papež František czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, ceco@vatiradio.va, ceco@spc.va, již nesmí nikoho učit poznávat Krista, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí tmy, či mraku, katolického katechismu. Vůle Boží je, aby již v polovině toho týdne, ve středu 19. června 2024, farář Bradáč dobrovolně zrušil své svátosti oltářní a svátostí smíření tím, že zruší tmu protikladných dogmat katolického katechismu. Má povinnost, kvůli vrácení technického rozumu Krista, technické elitě, neprodleně zrušit své křesťanské svátosti oltářní a svátosti smíření. Má povinnost v kostele neprodleně číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA VĚČNÉHO, těchto textů. Vůle Krista je, aby v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu dne 22. června 2024, bylo v Česku mnoho úplně poslušných služebníků Krista, především z řad nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., oděnných v bílý šat ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří vše uváděné vykřičí v médiích, či na internetu. Vůle Krista je neprodleně změnit systém zvyšující se ekonomiky neviditelné ruky trhu, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zrušením SMRTI, kterou jsou křesťanské MODLOSLUŽBY svátostí oltářních a svátostí smíření katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že se nad Českem, Slovenskem, smiluje tím způsobem, že svůj technický rozum, určený pro toto zpupné pokolení, vrátí BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, až bude v médiích zveřejněno, že přímou cestou ke Kristu, opakovaně objasněnou, je neprodlené zřízení majetkové mírové Boží ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, veškerého tvorstva. Úplně poslušní služebnící Krista veškerého lži lidu, dostanou BÍLÝ ŠAT ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ tím, že svůj BÍLÝ ŠAT, očištěný od veškeré ekonomické, militaristické, politické, náboženské a jiné špíny, získají studiem těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo, jako pokorný a úplně poslušný služebník Krista, se stane stejně mocným Bohem, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, pro znalost nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z veškerého Písma od Krista, má povinnost vše na světě změnit tím, že začne proklínat, dle textů např. Izajáše 65, Kristem prokletých uvedených pět vládnoucích KONÍ, Kristem prokletých neposlušných ministrů průmyslu Síkely stavebnictví Bartoše, dopravy Kupku  a jejich Bohy, SYNY ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy a vrchního velitele branných sil Česka, nemravnou svini, NETORA prezidenta Pavla, s jeho charitativní, středověkou chotí. Cesta k celosvětovému míru a dokonalém pokoji, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je zřejmá. Každý znalec veškerého Písma od Krista, bude oděn v plnou Boží zbroj, kvůli odolání tmě krutého zmijího jedu, např. katolického katechismu. Bílý šat Božího bojovníka, ANDĚLA, OKŘÍDLENCE, lze získat znalostí těchto textů technicky logického Písma, vytvořeného z milosrdenství rozumu Krista. Plnou Boží výzbrojí, je PŘILBA NADĚJE energetického SPASENÍ, PANCÍŘ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI Božího KRÁLOVSTVÍ, která musí být daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti POUŠTĚ socialismu. Přepásání pravdou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pravdou o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, štítem proti lžím o koncepci energetiky ministra Síkely, úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost se osvobodit od křesťanského zlého Krista, kterým je mrtvola křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy. Meč DUCHA je MEČ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo bude takto vyzbrojen, má povinnost takto proklínat pět vládnoucích Bohu, ministra průmyslu Síkely stavebnictví Bartoše, dopravy Kupku  a jejich Bohy, SYNY ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy a vrchního velitele branných sil Česka, NETORA prezidenta Pavla. Pro proklínání slouží texty Izajáše 65. Ať Vás Kristus, DUCH SVATÝ, zabije odstoupením svého rozumu tak, aby všichni úplně poslušní služebníci Krista poznali, že svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích mozků, jste se vzdali rozumného uvažování. Boží služebníci jsou nyní noví. K Bohu nepatří neposlušné křesťanské svině, křtěné militaristickou, svěcenou špínou. Boží služebníci, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, jsou křtění nově, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bůh v trestání nepovolí, dokud nezvítězí. Vůle Boží je, aby Boží SLOVO již nikoho nezabíjelo MEČEM PEKLA válek, protože nový Kristus vyžaduje projednat zničení všech vojáků, všech zbraní, a ostatních lidských Bohů, PRACHŮ, AUT, atd., což bude Boží sláva. Křesťanské hodnoty jsou nyní nové. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Neposlušné Bohy tohoto ekonomického, militaristického, např. křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ zavrhl, odstoupením svého Božího rozumu. Není úkol nad lidské síly pochopit, že svůj Boží rozum vrátí pouze novým Bohům, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, úplně poslušným, kteří budou neprodleně realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení jsou o správné koncepci energetiky. Křesťanská vinice již patří pouze Bohu samotnému tím, že budou noví SOUDCI a noví ZÁKONODÁRCI. Není v zájmu nikoho, aby stávající křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ pokračovalo. Smířit se s trestajícím Kristem mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří pochopí, že naději na ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, mají pouze úplně poslušní služebníci, kteří půjdou přímou cestou ke Kristu, kteří rozhodnou o neprodleném zničení všech mocnosti, zničení všech států světa, všech vojáků světa, všech zbraní světa, atd., kteří rozhodnou o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo odmítne uznat neprodlenou platnost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, jde k záhubě své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, jde k záhubě Česka, Slovenska, světa, hroznou záhubou, MEČEM PEKLA třetí světové války termojaderné války. Již nelze tvrdit, že je energeticky možné vyrábět zbraně kvůli tomu, aby se zvýšila zaměstnanost, což tvrdí ekonomové v ČRo plus. Energetická, ekologická a mravní spása nastane, až technická elita Česka VUT v Brně a ČVUT učiní rozhodnutí, že z celého světa zmizí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, a jejich Bohové, např. VOZY, to je auta, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Profesoři a docenti technického lži lidu mají povinnost toto rozhodnutí učinit proto, aby stávající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny byly zachráněny pro všechny státy světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Profesoři a docenti technické elity, noví vládnoucí Bohové BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, mají povinnost učinit rozhodnutí, že od úplňku MĚSÍCE, od soboty 22. června 2024, neplatí zákony lidské, ale zákony Boží, POLE VĚDY Písma, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Křesťanská STARÁ SMLOUVA se starým Bohem, s křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, je již vetchá a mrtvá, protože křesťanský Bůh je již až na věky věků Bohem mrtvým. Židům, Jeremiáš, Micheáš, Žalmy, atd. Byl MODLÁŘKOU STVŮROU pouze dočasně. Jeho vláda nad světem se skončí v jedinou hodinu čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBE a ZEMÍ v ČRo v Brně, z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Ve staré smlouvě s trestajícím Kristem, který nikdy nebyl člověkem, který je odjakživa pouze NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, neposlušní, zpupní lidé neslouží Kristu, ale pouze vládnoucím Bohům tohoto ekonomického, militaristického, náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům. Ozeáš, Kazatel, Ámos, Kniha moudrostí, Bhagavadgíta, atd. Stávající Bohové tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, vládnout nad lidmi pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. dupou celou zemi, energeticky, ekologicky a mravně, až se v základech hroutí, pro neznalost PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Doba LETNÍHO OTEPLENÍ se změní v dobu ZIMNÍHO OCHLAZOVÁNÍ, Ámos, až technická elita celého světa učiní


 

rozhodnutí, že konec éry fosilních paliv v tomto pokolení nastane v naprostém míru a pokoji tím, že bude neprodleně zřízena celosvětová Boží majetková ROVINA, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ozeáš, Kazatel, Ámos, Sírachovec, Jeremiáš, Izajáš, Bhagavadgíta, Židům, Římanům, Judův, Ezechiel, Římanům, atd. Úplně poslušní, to je živí politici pravice a levice, stejně tak noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. DNE PÁNĚ 20. června 2024, nastává PRVNÍ LETNÍ DEN, nastává milostivé Hospodinovo léto roku 2024. Již dvacet sedm let, od roku cca 1997, prorokuji texty Písma o tom, že jedinou církví Česka, je pokorná a úplně poslušná vláda Česka, s mocí Boží výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné pokolení, jsou o opakovaně objasněné správné Boží energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Vznik táto vlády, nikoli z řad politiků pravice a levice, které nelze do BRAN mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ přenést, pro nepotřebnost PRAVICE a LEVICE, ale ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, na příslušných vysokých školách, a složení této úplně poslušné vlády, je uvedený na konci kapitoly 300. V minulých létech, milostivé Hospodinovo léto proběhlo tak, že jsem nenašel ani jednoho pomocníka, který by spolu se mnou uvedenou vládu pro nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jeho NEVĚSTU, JITŘENKU, HOLUBICI, zářící jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTÍ Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako MĚSÍC Koránu, chtěl zřídit. Kristus se chce smilovat nad celým Českem současně, v jedinou hodinu, až najdu mnoho úplně poslušných služebníků Krista, kteří dobrovolně a neprodleně budou iniciovat zřízení této úplně poslušné vlády. Nová vlády jsou noví ZÁKONODÁRCI. Noví SOUDCI musí být vytvořeni kvůli realizaci Božích zákonů. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/4,18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Píseň písní 6/8,10,8/7,12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, V současném milostivém Hospodinově létě 2024, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, jak technického lži lidu, tak politického lži lidu, kteří budou chtít, spolu se mnou, uvedenou pokornou a úplně poslušnou novou vládu Česka vytvořit pomocí médií, mají povinnost se ozvat na můj telefon 546 441 154. Trestající Kristus vyžaduje, abych se úplně poslušnými služebníky Krista obklopil jako NEVĚSTOU. V Bibli, v Izajášovi 49/18, je chybně uvedeno, že já, poslední prorok stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a první prorok Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, jsem NEVĚSTOU. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Písmo, veškeré od Krista, nebude v Česku, Slovensku, vykládáno v uváděném novém DUCHU. NEVĚSTOU nejsem já, NEVĚSTOU, JITŘENKOU, HOLUBICÍ, je jediná církev Česka, úplně poslušná nová vláda, složená pouze s odborníků, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, kdy každý člověk musí Krista znát v NOVÉM DUCHU. Nový DUCH zajišťuje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Píseň písní 6/8,10,8/7,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, současně nad celým Českem, Slovenskem tím, že mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ se mě nyní neprodleně ozve na můj telefon 546 441 154 proto, aby všechny zpupné, vzpurné a neposlušné, co mě stále boří a ničí cenzurou na tyto texty, bylo možné úplně zničit, pro lži o Kristu, a tím pro lži o koncepci energetiky. Celá neposlušná STÁTNÍ SPRÁVA musí být poslána do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin. Vede Česko, proti vůli Boží, do BRAN PEKELNÝCH MEČE PEKLA třetí světové války. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,49/18,63/18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Úplně poslušní služebníci Krista, noví vládnoucí Bohové Božího KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost vědět, že křesťanská vinice v Česku, Slovensku, bude patřit Kristu samotnému pouze v případě, když orgány činné v trestním řízení, NOVÍ SOUDCI, spolu z novým Božím technickým lži lidem učiní rozhodnutí, že zřízení jediné CÍRKVE Česka, pokorné a úplně poslušné vády Česka, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem, Slovenskem a světem smiluje pouze v případě, že v Česku bude v médích rozhodnuto, že NEVĚSTOU Krista je úplně poslušná vláda Česka, zřízená dle textů na konci kapitoly 300. Tato vláda bude HOLUBICÍ Krista, JITŘENKOU, bude krásná jako LUNA Koránu, bude žhoucí jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které v Česku vychází jako nový Kristus, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Bude strašná jako vojsko pod praporci Krista, ŽIVÉHO na věky věků, která ŽÁREM OHNĚ, MEČEM, PLAMENEM nového Božího slova, spálí, zničí, zboří nejenom křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ale všechna světová politická a náboženská VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pro úplně poslušné služebníky, zničení všeho ekonomického, militaristického, náboženského, politického, pravdou o Kristu, a tím pravdou o jeho správné energetické koncepci, není úkol nad lidské síly. Kdo se k novému Kristu nevrátí, bude Kristem zničen. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Píseň písní 6/9,10,8/6,až12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Římanům, Ámos, Ozeáš, Kazatel, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Politici pravice a levice, orgány činné v trestním řízení, politické strany a hnutí, soudci, psychiatři, např. bývalý pomýlený komunistický BERÁNKU, BERANE či komunistická OVCE, Babiši, či socialistický KOZLE Pellegrini. Nastal ÚSVIT třetího, to je osmého DNE PÁNĚ, třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, kdy máte povinnost mluvit jinak než mluvíte, pro NEOMYLNOU znalost Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného mediálního MISTRA, UČITELE, LÉKAŘE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Z technicky logického výkladu HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. který se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, máte povinnost znát Ježíše Krista nově, jako DUCHA SVATÉHO, na základě jeho myšlenek o pokoji a míru, o nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Máte povinnost mluvit o všem nově, na základě myšlenek Krista, DUCHA SVATÉHO, o pokoji a celosvětovém míru, který Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku a Slovensku připravoval a připravuje dle textů Písma, dle svého plánu. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů v současné době, z milosrdenství Božího rozumu, je ELEKTRONICKÝ, je realizován těmito texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, pro každého úplně poslušného člověka s číslem 666 = www, který tyto texty elektronicky dostává. Není proto úkol nad lidské síly tyto texty studovat, pochopit moc Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, a pochopit uváděnou Boží vůli. Hlas boje úplně poslušných služebníků Krista, musí znít např. proti redaktorům ČRo PLUS plus@rozhlas.cz, kteří nového Krista nenávidí, kvůli jeho rozkazu neprodleného zřízení celosvětové, Boží, mírové, MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, kteří svou ekonomickou, militaristickou, fašistickou rétorikou, dělají z Česka, Slovenska, světa, ŘÍŠI ZLA, ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, kde, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, není žádná, energeticky, ekologicky a mravně dobrá myšlenka, žádný dobrý energetický, ekologický a mravní čin. Naděje na zničení např.


 

fašistické, ekonomické, militaristické rétoriky v ČRo PLUS, je stále velká. Veškeré ekonomické, militaristické, politické a náboženské zlo dělají v Česku především orgány činné v trestním řízení, protože odmítají trestně stíhat např. tři ministry, ministra průmyslu Síkely, ministra stavebnictví Bartoše, a ministra dopravy Kupky, za totálně nesmyslné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa. Viz další text. Kdo chce být ministrem, či premiérem nové, pokorné a úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných, již nepatří sám sobě, ale patří NOVÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU tím, že je zvláštním vlastnictvím Krista. Kristem v Písmu vyvolené Česko, Slovensko, má povinnost neprodleně, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, učinit rozhodnutí, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleného zničení všech boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, ekonomů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. kteří se povyšují nad nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vládnout ekonomický, militaristicky, atd. místo Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nebo nad Kristem, kvůli OVOCI svých ÚMYSLŮ, ekonomických, militaristických, náboženských, politických, atd. je již TRESTNÝ ČIN. V trestání Kristus neustane, dokud v Česku, či Slovensku, nezvítězí tím, že bude mít úplně poslušný Boží lid, nové SOUDCE a nové ZÁKONODÁRCE. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném nastolení vlády Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států tím, že vládnout nad lidmi mohou pouze noví ministři úplně poslušné vlády Česka, zřízení neprodleně na příslušných vysokých školách, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Kristus v trestání nepovolí, dokud v Česku nezvítězí. Myšlenky o pokoji a celosvětovém míru, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, připravil v mnoha textech Písma např. v Izajáši, Ezechielovi, Jeremiáši, Ozeáši, Kazateli, Přísloví, Knihy moudrosti, Malachiáši, Judův, atd. Proto, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku, především v energetice, vyžaduje všechny uvedené texty Písma s ním veřejně projednat. Např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRO v Brně, z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Židům, Matoušovi, atd. uvádí, že také nyní určil nové DNES naplnění Písma o Česku a Slovensku do poslední čárky textů Písma tím, že pochopíte, že Česko, Slovensko, dle vůle Boží, prošlo přísnou Boží výchovou boháčů v době POUŠTĚ čtyřiceti let nedokonalé Boží socialistické ROVINY, kdy mnozí boháči byli trestání Kristem vyvlastněním majetku, dle textů Jóba. Soudruzi BERANI, BERÁNCI, OVCE, byli Kristu 40 let na obtíž. O kruté Boží výchově boháčů, v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů uvádí, 1.Tes.4/7,16,5/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/11,28,13/5, 2.Korintským, 1.Korint. Judův, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Tato krutá výchova boháčů, organizovaná dle textů Joba, z milosrdenství rozumu Krista, snad již nyní, v tomto novoluní, od čtvrtku 6. června 2024, v Česku a Slovensku, přinese OVOCE POKOJE a Boží spravedlnosti všem, kdo ji v komunistickém Česku, Slovensku, kdysi prožili. Česko a Slovensko, v době POUŠTĚ Boží socialistické majetkové ROVINY, bylo Kristem vychováno k vyššímu cíli, kterým nyní je zřízení daleko dokonalejší Boží MAJETKOVÉ ROVINY, než byla v době POUŠTĚ socialismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slibuje, že např. bývalému pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI Andreji Babišovi, či socialistickému KOZLU prezidentu Pellegrinimu, všechny opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDE Písma, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, neprodleného zřízení celosvětové, Boží, mírové, majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, dá svým Božím rozumem, do jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, při jejich úplné poslušnosti. Je lepší žít v míru, bez války např. v Gaze, či na Ukrajině, je lepší žít v dokonalém Božím pokoji, a celosvětovém míru, Božího KRÁLOVSTVÍ, než organizovat války např. v Gaze, či na Ukrajině, proti vůli Boží. Uvedenými válkami, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ničí, boří, maří kapitalistům veškerý byznys, vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupením rozumu Krista, určeného pro toto zpupné pokolení, také od DUŠÍ geneticky zvířecích mozku technické elity, např. VUT v Brně, či ČVUT, atd., kterou, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Neposlušní, zpupní, militarističtí vládnoucí Bohové, NETVOŘI, ekonomické svině, pro lásku ke své SKÁLE, k PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. odmítají zrušit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ke své vlastní záhubě, své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Dle textů Jakubův, Micheáše, Zacharjáše, Ozeáše, Kazatele, atd. trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má moc vzpurné, neposlušné Česko, Slovensko, úplně zničit ve třetí světové válce, má moc zahubit strašlivou záhubou dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí, v další velké válce, v případě odmítání Česka, Slovenska, EU, podřídit se neprodleně dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o neprodleném nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vůli Boží trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO je, aby se stávající války v Gaze či na Ukrajině proměnily v celosvětový mír rozhodnutím, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleného, celosvětového zrušení politických, ekonomických, militaristických zákonů lidských, a neprodleného přijetí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Česko, Slovensko a okolní státy EU, mají povinnost být Kristu vděční za své povolání a vyvolení být úplně poslušným Božím SYNEM, být úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro neprodlenou realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pokrytci, zločinci, vrazi nového Krista, DUCHA SVATÉHO, kteří odmítají studovat HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, škodí sami sobě. Pro odstoupení rozumu Krista, určeného pro toto zpupné pokolení, jdou k záhubě své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, pro odmítání těchto textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že zpupné, neposlušné, ekonomické svině, drzé militaristické NETVORY, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Boží technickým rozumem, již živit nebude. Uvedený vrcholný Boží trest bude trvat, až Kristem v Písmu vyvolené Česko, Slovensko, či národy EU, se budou nového Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Až vládnoucí elita učiní rozhodnutí, že Česko, Slovensko, EU, atd. začnou Krista úplně poslouchat tím, že se podrobí Božímu diktátu, přijetí jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepci všech států světa. Vůle Boží je, aby Česko, Slovensko, atd. nejdříve učinilo Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, ÚPLNÝ a RYCHLÝ, čtením těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost trestně stíhat každého vládnoucího hlupáka, který svými politickými a náboženským bludy, zase bude bránit DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, v tomto novoluní MĚSÍCE, v červnu 2024. Již např. neplatí žádný politický a náboženský program, žádné politické strany pravice a levice, ale pouze program Ježíše Krista, kterým je např. vytnutí všech výhonku STÁTNÍ SPRÁVY, kterou Kristus, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již potřebovat nebude. Mnohé stávající profese, např. ekonomické, militaristické, atd. mají povinnost zmizet dobrovolně a neprodleně, v ŘÍŠI TICHA, to je na smetišti dějin, až na věky věků. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dal pomatené vládnoucí elitě jako politický program, např. bludy ZELENÉ DOHODY, GREEN DEALU, jako zkoušku. Nyní, při volbách do EP je zřejmé, že vůbec nikdo neobstál, ani např. pomýlený bývalý komunistický BERÁNEK, BERAN, či OVCE, Andrej Babiš. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, především od bývalého pomýleného BERÁNKA, BERANA, OVCE Andreje Babiše, či socialistického KOZLA prezidenta Pellegriniho požaduje, aby litovali neznalosti nového Krista, jeho uváděné Boží vůle, a jeho absolutní Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku tím, že se úplně podřídí uváděné Boží vůli, o svém vyvolení a povolání být novými vládnoucími Bohy, pokornými a úplně poslušnými, neprodleně realizovat lásku Božích ZÁKONŮ. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby v Česku, Slovensku, úplně poslušní služebníci Krista, znali Krista nově tak, aby např. drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije, Lucifer, Ďábel, hlupák, farář Bradáč z Domašova


 

domasov@dieceze.cz, či vládce křesťanského PEKLA, BELZEBUB, Had, Zmije, Lucifer, Satan, zlý Bůh papež František czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, ceco@vatiradio.va, ceco@spc.va, nemuseli nikoho učit poznávat Krista pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí tmy, či mraku, katolického katechismu. Středověký výklad Písma pomocí katolického katechismu prokazatelně stíní novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, který, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, vychází pomocí technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se ZDRAVÍM na paprscích, jako MĚSÍC Koránu, jako křesťanské a židovské HVĚZDY Bible, jako SLOVO Dogonů z Mali tím, že všechny uváděné texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stanovil pro Česko, Slovensko, a také pro Židy, a všechny ostatní státy světa, nové DNES naplnění Písma, v novém novoluní, od čtvrtku 6. června 2024, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22. června 2024. V PRAVÉ POLEDNE tohoto novoluní, především Česko a Slovensko má povinnost Krista, DUCHA SVATÉHO, znát nově. Vládnoucí elita má povinnost neprodleně se podřídit uváděným Božím ZÁKONŮM POLE VĚDY Písma, protože, pro toto zpupné pokolení, jsou především o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Nová SMLOUVA, s ŽIVÝM Kristem, DUCHEM SVATÝM, ruší celosvětově STAROU křesťanskou SMLOUVU s Kristem ukřižovaným Židy, protože křesťanský ekonomický Bůh, je již až na věky věků Bohem pouze mrtvým, prokazatelně je pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Tím jsou MRTVÁ veškerá politická, náboženská a technická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá veškeré zlo na světě tím, že svým Božím technickým rozumem, stávající politická a náboženská VZDOROKRÁLOVSTVÍ již pouze boří, ničí, maří, podvrací, rozvrací, atd. Bude sázet vše energeticky, ekologicky a mravně nové, pouze v případě projednání podmínek pro vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, opakovaně objasněného. Projednat NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU s novým Kristem, má povinnost veškerý lži lid, všech států světa. Novými vládnoucími Bohy, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nejsou již stávající vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. politici pravice a levice, ekononické svině, militarističtí NETVOŘI, boháči, bankéři, atd. nejsou drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije, Lucifeři kněží, vedení v křesťanství křesťanským BELZEBUBEM, drzým hlupákem papežem Františkem. Novými vládnoucími Bohy mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, především KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu. Což je z toho důvodu, že přeměna stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, bude především energetická, ekologická, mravní. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude dělat MEČ PEKLA energeticky nesmyslných válek, dokud v Česku, Slovensku, EU, nezvítězí, nevyhraje. Od nového novoluní, od ZELENÉHO čtvrtku 6. června 2024, máme PRAVÉ POLEDNE nového, osmého tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, kdy nového Krista, úplně poslušní služebníci, mají povinnost znát nově, z technicky logického výkladu tohoto OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Termín nového DNES naplnění veškerého Písma od Krista, termín zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22. června 2024. Do tohoto termínu, nový, trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby především v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, ŽÁR, MEČ, OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, hlásal Boží SPRAVEDLNOST uznáním, že Kristus, DUCH SVATÝ, je již jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Žádná SMLOUVA s Kristem tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ již neplatí, v žádném náboženstvím světa. Což má neprodleně pochopit především VZEDMUTÉ MOŘE křesťanských, ekonomických sviní Česka, militaristických NETVORŮ Česka, pro uznání pravdy textů Písma o tom, že neposlušní křesťanští hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, nenávidí kázeň. Což je zřejmé, protože SLOVA např. o Kristu, DUCHU SVATÉM, stejně tak např. SLOVA o koncepci energetiky Česka, neposlušní, zpupní vládnoucí hlupáci, ze sebe jen nesmyslně hází. Kristus sám, odstoupením svého rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, určeného pro toto zpupné pokolení, učinil z neposlušného Česka, Slovenska a světa, ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, kde není žádné, např. energeticky dobré dílo, protože DUŠE geneticky zvířecích mozků, nemají žádné dobré myšlenky. ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, NETVORŮ Česka, Kristus ukončí čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, po vykonání Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO. Zrušit křesťanskou, ekonomickou, militaristickou ŘIŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, kapitalistických militaristických NETVORŮ, vysušit vzedmuté moře OHNIVÉHO JEZERA Česka, Slovenska, DEBB, debilů, neposlušných, zpupných hlupáků, má povinnost velké množství úplně poslušných služebníků Krista, OHNĚM, MEČEM, ŽÁREM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Rozhodnutím o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všichni již mají povinnost vidět Krista nově, takového, jaký v Písmu skutečně je, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Ty jsou především o správné koncepci energetiky světa. Žal.33/6,37/5,11,35,38,50/6,17,22,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, V tomto zpupném pokolení, již nikdo z lidí, kdo tyto texty dostává, nesmí sloužit stávajícím vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. z toho důvodu, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dá pouze do myslí DUŠÍ lidských, geneticky zvířecích lidských mozků, kteří uvěří textům Písma, že má veškerou, totální moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Války v Gaze, či na Ukrajině, promění trestající Kristus, DUCH SVATÝ, buď na celosvětový mír a pokoj celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, při úplné poslušnosti vládnoucí elity Česka, Slovenska a okolních států EU, nebo na PEKLO MEČE třetí světové války, ve které neposlušné Česko, Slovensko, úplně zničí, ve které dvě třetiny nesmyslně přemnožených, neposlušných lidí, vyhladí strašlivou záhubou, v další světové válce. DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, však nyní není o trestání boháčů, jako byl PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v tomto zpupném pokolení, je v daleko vyšší Boží SPRAVEDLNOSTI, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu. Pro trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, se dnes pracuje zcela zdarma, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Odměnou bude pouze opakovaně objasněné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ veškerého politického, náboženského a technického dobytka celého světa, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, energeticky úplně soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Jedinou odměnou bude úplně stejné dokonalé NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky


 

kontrolované. DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, pro Česko, Slovensko a všechny státy světa, je kvůli správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepci, opakovaně objasněné. V Česku např. nejde nejde o nahrazení ropy, která proudí ropovodem DRUŽDA z Ruska, ropou z celého světa z Itálie, ropovodem TAL, jak si to, ve svých DUŠÍCH, svých geneticky zvířecích lidských mozků, představují SYNOVÉ ZATRACENÍ vlády Česka, vedené Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, politologem z hnoje či z plev mnohých vědců Masarykovy univerzity, SVINÍ, či NETVOREM premiérem Fialou. V Česku nejde o nahrazení plynu z Ruska novými plynovody, pro přívod zkapalněného plynu od muslimů, či z USA. Uvedené energetické koncepce vládnoucích hlupáků, které Kristus, svým technickým Božím rozumem již neživí, a živit nikdy nebude, jsou pro nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, neprosto nepřijatelné. Kapitalistická energetická koncepce, která je o bezpracném žití boháčů, organizovaná Kristem prokletými, neposlušnými politiky pravice a levice, zvyšující se ekonomikou neviditelné ruky kapitalistického trhu, je cestou do BRAN PEKELNÝCH, blízkého, ropného energetického kolapsu vzniku třetí světové války, která se začne v době hrozného, ropného a tím ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036. V médiích bylo uvedeno, že emise od dopravy se v Česku zvýšily o sedmdesát procent, zřejmě od roku cca 2000, což znamená, že se zvýšila energie z nafty a benzinu o sedmdesát procent. Již dříve v médiích bylo uvedeno, že v roce cca 2004, elektřina činila pouze deset procent celkem potřebné energie Česka. Odborníci na energetiku z ČVUT docent Skála, a profesor Kadrnožka, z ČVUT profesor Hrdlička uvedli v roce cca 2004, že energie potřebná pro dopravu, z ropy a benzinu, činila cca padesát procent, z celkem potřebné energie Česka. Po dostavbě Temelínu koncem socialismu, začátkem kapitalismu, se výroba elektřiny v Česku zvýšila minimálně, nyní bude klesat, pro dotěžení uhlí v uhelných elektrárnách v roce 2028, 2030, 2032. Elektřina vyrobená v Česku, bude stále činit méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka. Dle médií je zajištění plynu pro výroby elektřiny a tepla z nejisté, protože v době hrozného ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2036, Česko zřejmě vůbec nezíská potřebné množstí plynu pro výrobu elektřiny v nových paroplynových elektrárnách, a potřebné množství plynu v nových teplárnách. Energie z elektřiny dnes činí méně než deset procent energie, z celkem potřebné energie Česka. Pro vzpurného, zpupného, neposlušného vládnoucího zločince, ministra průmyslu Síkely ministr@mpo.cz, je velice obtížné nahradit cca čtyři procenta celkem potřebné energie Česka, vyrobené dnes v uhelných elektrárnách, novými paroplynovými elektrárnami, a novými teplárnami, do roku cca 2036, 2040. Pro Česko, pro pomateného ministra Síkelu, je nemožné, při blízkém ropném a ekonomickém, celosvětovém kolapsu, nahradit energii z nafty a benzinu, která činí daleko více procent, než energie z elektřiny, jiným způsobem. Po volbách do EP, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z mé LODIČKY, kterou je SRPEK MĚSÍCE Koránu, mě znovu hodil přes palubu, do vzedmutého moře neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, do ohnivého jezera Česka DEBB, debilů, kde stále smrdí síra střelného prachu, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného horečného zbrojení, a válčení, např. ve válce mocností Ruska a NATO na Ukrajině, či ve válce chudáků muslimů, s boháči Izraelci, v Gaze. Sírachovec5/5až43/26až51/19. Trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, který v ŽÁRU, OHNI, MEČI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vše o sobě a Česku uvedl, zpupní, neposlušní hlupáci nenávidí za to, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa, vyžaduje neprodlené ukončení všech válek na světě, sešrotovat všechny zbraně světa, a vrátit se k novému Kristu, realizací jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus již nechce žádnou konkurenci, žádné PLOTY, žádné války, žádné zbraně, žádnou zvyšující se ekonomiku, chce aby pominul majetek všech boháčů světa, chce aby se stavěly celosvětově sídliště či města pouze z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, chce spolupráci států světa. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, mě hodil přes palubu proto, abych, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, znovu plaval, abych se neutopil jako TĚŽKÝ KAMENÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v moři ekonomických sviní, či NETVORŮ, dělé vzedmuté vlny z toho důvodu, že jsem nepřesvědčil např. nejbližší rodinu o tom, že drzý pozemský OTEC, Zmije, Had, Ďábel, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, dělá ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAK tím, že káže jedovinu dračí, krutý zmijí jed svých MODLOSLUŽEB, svátostí oltářních a svátostí smíření. Usmířit se s novým Kristem, DUCHEM SVATÝM, znamená úplně zničit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU UKŘIŽOVANOU STVŮRU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Protože vládnoucí hlupák, zločinec, SYN ZATRACENÍ, ministr průmyslu Síkela ministr@mpo.cz, uváděné texty Písma odmítá studovat, trestající Kristus s ním ztratil trpělivost. Svým Božím rozumem, určeným pro toto zlé poklení, jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, již nepase, a pást ho nebude, určll ho k pádu do ŘÍŠE TICHA, to je ne smetiště dějin. Vládnout nad lidmi mohou úplně poslušní služebníci, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technici, k tomu určení. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Vládnoucí zločinec, SYN ZATRACENÍ, ministr průmyslu Síkela ministr@mpo.cz, OVOCE svých ÚMYSLŮ, OVOCE své energeticky nesmyslné energetické koncepce, již v médiích uvedl. Katastrofou pro lži lid Česka je, že stupidní OVOCE jeho energetických ÚMYSLŮ, se zpupným a neposlušných hlupákům, ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, dabilů, stále líbí. Hlupák či zločinec ministr Síkela v médiích uvedl, že si rozmyslel dotace do dosluhujících uhelných elektráren, pomocí kterých chtěl provoz uhelných elektráren prodloužit až v roce 2033. Pravil, že nebude dotovat vlastníky elektráren, Baaly, ale že uvažuje, že od roku cca 2025, 2027, elektřinu dnes vyráběnou v rušených uhelných elektrárnách, která skončí již brzy, po dotěžení uhlí, bude kupovat. Již dříve uvedl, že Česko dnes vyváží cca deset procent elektřiny, v létě I v zimě. V médiích bylo uvedeno, že uhelné elektrárny v zimě jedou naplno, a že rozvodné elektrické sítě jsou schopné přivést cca dvacet procent elektřiny ze zahraničí. Pravil, že uvažuje dovoz elektřiny v tomto maximálním množství dvaceti procent, což Česku musí stačit. Ministr Síkela pravil, že nejlevnější nabídka nových jaderných bloků, jsou dva bloky na jednom místě. Pravil, že vláda SYNA ZATRACENÍ, válečného štváče, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra, politologa Fialy, objedná výstavbu dvou nových bloků jaderných bloků. Řekl, že další dva jaderné bloky objedná až nově zvolená vláda. V médiích již bylo uvedené, že výstavba nových jaderných bloků bude mít určitě zpoždění, že je zřejmé, že budou dostavěné nejdříve až v roce 2040. Uvažované nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech, dokončené v roce cca 2036, či v roce 2040, nemohou vyřešit velice blízký ropný a tím energetický kolaps všech států světa, kterým trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zničí každý stát, který, v novém DNES naplnění Písma do poslední čárky o energetice, nepřijme jeho uváděnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci. Boží koncepcí je spolupráce všech států světa, na energetické, ekologické a mravní spáse, pro kterou je energeticky nezbytné neprodlené zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. V době hrozného,


 

ropného a tím ekonomickém kolapsu, v roce cca 2036, který Kristus, DUCH SVATÝ, uvede na všechny státy světa, se v Česku, kapitalistická energetika ministra Síkely zhroutí jako domeček z karet. Protože Česko, Slovensko, EU, při hrozném ropném kolapsu, bude mít nedostatek veškerých energií. Myslet si, že další lhaní o Kristu a tím další lhaní o jeho jedině možné a jedině spávné, opakovaně uváděné koncepci energetiky, ekologie a mravů, určené pro celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, něco dobrého lidem přínese, je trestným činem, je nesmyslem. Křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, již nejsou největším dobrem, jako to tvrdí křesťanští, neposlušní a zpupní MODLOSLUŽEBNÍCI. Jsou největším zlem. Kdo má za Boha PRACHY, rozum od Krista, do jeho DUŠE, jeho geneticky zvířecího, lidského mozku, zase nedostane, a tím jde k záhubě. Politici pravice a levice, pro odstoupení Božího rozumu, od geneticky zvířecích lidských mozků, se viditelně žerou navzájem. Vůle Krista, DUCHA SVATÉHO je, zrušit veškerou konkurenci, zrušit horečné zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, zničit všechny zbraně světa, a novou bezpečnost zajistit spoluprácí všech států světa, na energetické, ekologické a mravní spáse, což je možné pouze při zrušení zákonů lidských, ekonomických, militaristických, přijetím opakovaně uváděných zákonů Božích. Kdo si co nyní vybere, to bude mít. Kdo si vybere za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného Boha, nového Krista, DUCHA SVATÉHO, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Kdo jako zpupný a neposlušný, se zase vzdá rozumného uvažování a bude více věřit úplně pomatené DUŠI, geneticky zvířecího mozku ministra Síkely, kdo odmítne věřit Kristu, DUCHU SVATÉMU, STVOŘITELI veškeré technicky a veškerých fosilních paliv, který do koncepce energetiky Česka, Slovenska a světa vidí, technický rozum od Krista, o správné koncepci energetiky, pro toto pokolené, zase nedostane. Tím jde k záhubě své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, tím jde do BRAN PEKELNÝCH nesmyslného horečného zbrojení a MEČE PEKLA třetí velké světové války. NOVÝ DUCH, technicky logického výkladu veškerého Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je vylit na Česko, Slovensko. Kdo odmítne projednat ukončení válek, zničení všech zbraní světa, rozum od trestajícího Krista nedostane. Energetická, ekologická a mravní bezpečnost není o uvedení jaderných zbraní NATO do pohotovosti, jak si to představuje válečný zločinec, válečný štváč, militaristický NETVOR prezident Pavel. Energetická bezpečnost je o zničení všech zbraní světa. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jak již bylo uvedeno v minulých kapitolách, energetické koncepce všech vlád Česka byly trestným činem, protože ministři průmyslu, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, dělali energetické koncepce pouze na elektřinu, což je energetická koncepce pouze na necelých deset procent celkem potřebné energie Česka. Dělali energeticky nesmyslné koncepce pro přesvědčení, že uhlí, ropa a plyn nikdy nebudou dotěžené. Přitom dobře věděli, že elektřina tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce cca 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT. Jedinou změnou byly energetické koncepce ministrů průmyslu za vlády premiéra Nečase. Ministr průmyslu Kocourek, ve své energetické koncepci uvažoval, že Česko postaví cca deset dalších bloků jaderných elektráren proto, aby zajistil energii za dotěžené uhlí a ropu. Což byla energetická koncepce stejně nesmyslná, jako energetické koncepce ostatních ministrů, protože cca deset nových jaderných bloků by energii za dotěžené uhlí a ropu stejně nevyřešilo. Tuto jeho energetickou koncepci zrušil ministr průmysl MUDr. Kuba, který omezil počet nových kusů jaderných reaktorů pouze na tři, dva v Temelíně a jeden v Dukovanech. Také tato energetické koncepce rychle padla z toho důvodu, že vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekonomové, při výstavbě nových jaderných bloků, by měli nižší zisky, než mají při energetické koncepci pouze na elektřinu, kterou je úplné a rychlé vyrabování uhlí, ropy, plynu, uranu a ostatních vzácných surovin, které, dle ekonomů, je nutné úplně vyrabovat z toho důvodu, že ekonomové potřebují dostatek veškeré energie, kvůli žití zpupných boháčů pouze v zábavě, na výkosný trh zvyšující se ekonomiky. Kristus boháčům ruší život jako zábavu. Slíbil, že vytne všechny nepotřebné výhonky, např. ekonomické. a zaměstná všechny lidi tím, že nastolí znovu všeobecnou pracovní povinnost, jaká byla čtyřicet let za socialismu. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Orgány činné v trestním řízení, moje opakovaně podávaná trestní oznámení na ministry průmyslu všech vlád Česka, pomatené Kristem, odstoupením Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků politiků pravice a levice, házely do koše, ke své vlastní záhubě, k záhubě Česka, Slovenska a světa. Až teprve nedávno bylo v médiích zveřejněné, že energetické koncepce všech ministrů průmyslu, byly úplným energetickým nesmyslem. Uhelná komise, která uvažovala o ukončení těžby uhlí až v roce 2038 se zmýlila o cca 10 let, protože uhlí pro uhelné elektrárny dnes končí již v roce 2027. Až nedávno bylo zveřejněné, že v zimě musí uhelné elektrárny jet naplno tak, aby podíl výroby elektřiny z uhelných elektráren byl nadpoloviční. Až nedávno bylo zveřejněno, že elektřinu v zimě, nebude odkud dovážet, protože ve všech okolních státech bude v zimě elektřiny nedostatek. Kupovat eletřinu ze Švédka, či z Francie, je utopie. Energetický dlouhodobý plán, platný až na věky věků, má pouze Kristus, DUCH SVATÝ, nikoli úplně pomatený ministr průmyslu Síkela. Protože Česko je Kristem vyvolené změnit stávajíci ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, pro svévolníka ministra průmyslu Síkely platí texty Jóela, které má povinnost naplnit do poslední čárky. Pokud mu trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, dá uvažovanou funkci eurokomisaře, má povinnost v EU prorokovat texty Jóela. Dle vůle Boží, já slaboch ministr Síkala, jsem Boží bohatýr. Pospěšte okolní národy Česku na pomoc, kvůli neprodlenému nahrazení všech zákonů lidských, ekonomických, militaristických, dokonalou Boží láskou, Božích mírových příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zpupném pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska, světa. Hospodinův vítězný DEN nastane, až Kristem vyvolené Česko, Slovensko, učiní rozhodnutí, o svolání všech úplně poslušných státníků, všech států světa, na mírový kongres do DOLINY O2 Arény v Praze. Hospodin v trestání nepovolí, dokud v Česku nezvítězí. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Malachiášovi, Izajášovi, Přísloví, Ozeášovi, Kazateli, Micheáši, atd. Česku, Slovensku, EU, atd. slibuje, že boháči, stejně tak chudáci, budou mít ve všem po nedostatku, především v energetice, pouze v případě, když Kristem v Písmu vyvolené Česko, přijme neprodleně uváděnou energetickou koncepci Boží. Bude ve všem po nedostatku v případě rozhodnutí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍCH SYNŮ technické elity VUT v Brně, ČVUT, atd. že jedině možná energetická, ekologická a mravní koncepce Česka a světa, je přímá cesta k Bohu, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Před pohledem nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, DUCHA SVATÉHO, v případě úplné poslušnosti Česka, po provedení Božího SOUDU úplného a rychlého v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, zmizí veškerá zpupná STÁTNÍ SPRÁVA, pro v textech uváděné lži ministra průmyslu Síkely o koncepci energetiky pouze na


 

elektřinu, která, v tranzitní zemi, v Česku, činí méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka, viz texty na str. 8 až 11, a texty na str. 46 až 50, uvedené v kapitole 321 a na str. 30 až 46, v kapitole 320. Energetická koncepce všech vlád Česka se ukázala jako úplně chybná, až na Božím SOUDU, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Energetická koncepce ministra Síkely dokazuje pravdivost tohoto tvrzení. Energetická koncepce ministra Síkely není schopná vyřešit ani dotěžení uhlí v Česku. Energie z elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách činí cca čtyřicet procent vyrobené elektřiny, což však je pouze cca čtyři procenta celkem potřebné energie Česka. Energetická koncepce politiků pravice a levice není schopná vyřešit energetickou koncepci v době blízkého dotěžení ropy ve světě. Proto je platná, a to pro všechny státy světa, pouze uváděná energetická koncepce Boží. Vrátit se ke Kristu znamená neprodleně nestolit, a to celosvětově, uváděnou energetikou koncepci Boží. Bezpečnost je pouze u Krista, DUCHA SVATÉHO, v případě neprodlené realizace jeho energetické koncepce. Technická elita má povinnost to s novým Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa neprodleně zkusit, nyní do dne 22. 6. 2024. V médiích bylo uvedeno, že není v moci Česka, v době celosvětového ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2036, zajistit pro Česko dostatečné množství plynu, jak jeho dopravu, tak jeho množství. Pro Česko, Slovensko a EU, se začne v roce cca 2036 totální energetická katastrofa, protože pro celosvětový nedostatek ropy, bude současně také celosvětový nedostatek elektřiny a nedostatek plynu. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost si zjistit a ověřit, např. v ČSÚ infoservis@czso.cz, podatelna@czso.cz, poverenec@czso.cz, jaké procento energie v roce např. 2004, v době, když jsem byl Kristem poslán k technickému lži lidu VUT v Brně, k ČVUT a k projektantům, tvořila ropa (nafta, benzin), plyn, uhlí, uran, a jaké procento uvedené energie tvoří dnes. Viz GRAF na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov odborníků na energetiku, již v roce 2003, 2004, 2005. Což pro orgány činné v trestním řízení, není úkol nad lidské síly. Stejně tak není úkol nad lidské síly, trestně stíhat ministry průmyslu všech vlád Česka, premiéry všech vlád Česka, za GRAFY, které zveřejňovaly na internetu, ve kterých ignorovali dotěžení uhlí v Česku v roce 2024, 2028, 2030 a 2032. Ve kterých ignorovali a dodnes ignorují, hrozný energetický, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps, všech států světa, v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Pro orgány činné v trestním řízení, není úkolem nad lidské síly pochopit, že energie z elektřiny tvoří v tranzitní zemi, v Česku, necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, a že energie z nafty a benzinu tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, dle opakovaně uváděných údajů. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost pochopit, že energie z nafty a benzinu, v tranzitním Česku, tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, a že proto cca deset procent energie z elektřiny, nemůže nahradit naftu a benzin, jak to tvrdí lži lid vládnoucí elity. Proto orgány činné v trestním řízení, jako první na světě, mají povinnost uvěřit, že jedině správnou, energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka, Slovenska, EU, je koncepce Boží, opakovaně objasněná, kterou je možné realizovat pouze v případě neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost uvěřit textům Písma, že energetickou koncepci Česka, Slovenska a světa, nelze vyřešit ekonomicky, z důvodů opakovaně uváděných např. na straně 30 až 46 kapitoly 320, nebo na konci kapitoly 321, ale pouze energeticky. Vládnoucí lži lid tvrdí, že nahradí plyn vodíkem, vyráběným elektrolýzou. Dodnes se však vodík elektrolýzou nevyrábí, protože se to ekonomicky nevyplatí. Dle médií, dodnes se vodík vyrábí z plynu. Již mnoho let se připravuje výroba vodíku elektrolýzou z OZE, což je proces určený stále k nezdaru, protože výroba vodíku elektrolýzou není ekonomická. Vodík elektrolýzou by se určitě dal vyrábět jak ve velkém, tak v malém, což se neděje z toho důvodu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, ekonomicky ztrátovou výrobu vodíku odmítají dotovat. K výrobě vodíku ve velkém, či v malém tak, aby vodík nahradil plyn, či uhlí, nemůže dojít, protože z elektřiny z OZE, z větrníků a fotovoltaiky, je možné nahradit maximálně tři či pět procent celkem potřebné energie Česka. Pro orgány činné v trestním řízení, není úkol nad lidské síly, vše uvedené ověřit v ČSÚ infoservis@czso.cz, podatelna@czso.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyplnil SLOVO o koncepci energetiky Česka, Slovenska, světa, do poslední čárky tím, že vládnoucí zločinci a lháři, mají povinnost být se svou energetickou moudrostí v koncích a tiše, dobrovolně, v míru odejít do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kristus v trestání nepovolí, dokud se tak nestane. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Ministr Síkela již nesmí být PYŠNÝM ROZJAŘENCEM. Sofonjáš. Protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nepřipustí, aby se vládnoucí PYŠNÍ ROZJAŘENCI nad ním povyšovali tím, že svoje energetické koncepce pouze na elektřinu, která tvoří cca méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, považovali za dobré a spasitelné, a uváděnou Boží energetickou koncepci, kterou je neprodlené nastolení celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, považovali za trest. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si to nyní chce vyřídit se všemi vládnoucími pomatenci, se všemi premiéry, všech vlád Česka, kteří mě pokořovali tím, že uváděnou změnu zákonů lidských, ekonomických, militaristických, za dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma zákonů Božích, prohlásili za bláznovství a mě za blázna. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa již nechce, aby ministr průmyslu Síkela mluvil o koncepci energetiky lstivě a dopouštěl se násilí tím, že zase bude souhlasit s energeticky nesmyslným horečným zbrojením, a s pokračováním války mezi mocnostmi Ruska a NATO na Ukrajině, a s pokračováním války mezi chudáky a boháči v Gaze. Česku, Slovensku a EU se již nestane nic zlého, když ministr Síkela uzná, že Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zruší rozsudek úplného zničení neposlušného, zpupného Česka a Slovenska tím, že se ujme vlády nad všemi státy světa, v případě jeho úplné poslušnosti, uvedených Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus slíbil změnit úděl Česka a Slovenska tím, že svým Božím rozumem, shromáždí všechny úplně poslušné státníky světa, na kongres do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli neprodlenému zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kristus slíbil, že dá Česku, Slovensku, moc vše změnit, svým SLOVEM. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, dal nyní mnohám lidem, do jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, např. UMĚLOU INTELIGENCI. Což učinil proto, aby lži lid Česka, Slovenska a světa pochopil propastný rozdíl mezi inteligenci Krista, DUCHA SVATÉHO, a inteligenci zpupného, neposlušného ministra Síkely, od jehož DUŠE, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, odstoupil. Ministr Síkela a všichni ostatní vládnoucí pomatenci, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, stále nedovedou rozlišit totálně chybnou energetickou koncepci ministra průmyslu Síkely a všech ministrů průmyslu Česka, od jedině správné a jedině možné, opakovaně uváděné energetické koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem, Slovenskem a EU smiluje za předpokladu, že ministr Síkela, se svou moudrostí, své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, a tím se svou energetickou, ekonomickou koncepcí, bude v koncích. Až uzná, že je naprosto bezmocný, proti Božímu rozhodnutí, zřídit v Česku mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,


 

Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jedině možnou energetickou, ekologickou a mravní koncepcí Česka, Slovenska a světa, je neprodlené odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. včetně odpočinutí od energeticky nesmyslného horečného zbrojení a pro nového Krista nepřijatelného válčení. Česko, Slovensko a svět začne řídit Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě, že technickou elitou nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu, BOŽÍMI SYNY VUT v Brně, ČVUT, atd., které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bude neprodleně učiněno rozhodnutí, že lidstvo přestane být řízeno zvyšující se ekonomikou neviditelné ruky zvyšující se ekonomiky, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Orgány činné v trestním řízení, spolu s KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technické elity VUT v Brně, ČVUT, atd. mají povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, že ropa, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, budou zachovány pro lidstvo celého světa, na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa. Vše o Kristu, DUCHU SVATÉM, o jeho správné, energeické, ekologické a mravní koncepci, platné pro všechny státy světa, je opakovaně, srozumitelně objasněno, pro každého vzdělaného člověka. Není úkol nad lidské síly, vše energeticky, ekologicky a mravně na světě změnit, dle opakovaně uváděné dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto zpupné pokolení, od nového DNES naplnění Písma, do doby úplňku MĚSÍCE v sobotu dne 22. června 2024. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost trestně stíhat každého hlupáka, který se nepodřídí Kristu, který odmítne pro Krista pracovat zcela zdarma, pouze za SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, stejné pro každého člověka, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky veřejně kontrolované. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude Česka, Slovenska a světa želet, při další neposlušnosti BOŽÍCH SYNŮ nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. a zpupných orgánů činných v trestním řízení. Smiluje se, svým Božím rozumem, při zveřejnění Božího SOUDU v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Orgány činné v trestním řízení. Kandidáti do EUROPARLAMENTU, např. vase@hnutihlas.cz, atd. Váše hnutí, HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nechá Vás ve volbách do EP zvítězit v případě, když dle vůle Boží, ještě před volbami, budete v médiích iniciovat neprodlené přijetí všech Božích zákonů a příkazů. Ty jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou energetickou spásou, pro všechny národy světa. OČI Hospodina nyní shlíží na všechny státy světa z jeho nového TRŮNU, kterým je OHEŇ, MEČ, ŽÁR SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Z uvedených OČÍ Hospodina je potřeba mít strach, jaký v Česku, Slovensku a ve světě, ještě nikdy nebyl. Eutanázie, dle zákonů Krista, bude platit v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, pro staré lidi, kteří se dožijí plnosti věků, sedmdasáti a více let, kteří sami zvolí eutanazii, místo mnoha nesmyslných operací, které jsou ve stáří utrpením, a ne záchranou, které dělají z lidí ležáky. Kristus vychází jako SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, jako jediný Bůh všech států světa. Eutanazie proto nebude prováděná jedem, jako dnes, ale bude robotická, po uspání rajským plynem. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, setře postupně každou slzu s očí všem starým lidem, a také všem chudáků, nezaměstnaným, bezdomovcům, utečencům, boháče pošle v Česku a Slovensku podruhé ven, s prázdou, bez majetku, do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, když mu umožníte, zveřejněním přílohy, aby vládl celému světu tím, že bude sedět ve svém trvalém sídle, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Před pohledem tohoto nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, v případě Vaší úplné poslušnosti, v Česku, po provedení Božího SOUDU úplného a rychlého v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, zmizí veškerá zpupná STÁTNÍ SPRÁVA, pro v textech uváděné lži ministra průmyslu Síkely o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která, v tranzitní zemi, v Česku, činí méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka, viz texty na str. 8 až 11, a texty na str. 46 až 50, uvedené v kapitole 321 a na str. 30 až 46, v kapitole 320. Z rozhodnutí úplně poslušných orgánů činných v trestním řízení, zmizí v ŘÍŠI TICHA, to je na smetišti dějin, Kristem prokletí vládnoucí zločinci, Baalové a DÉMONI, např. SYNOVÉ ZATRACENÍ, váleční štváči premiér Fiala se svými ministry, prezident Pavel, se svou středověkou charitativní chotí, atd. Nový Kristus je Bůh pokoje a míru celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, není Bohem ekonomických, militaristických zmatků tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Když vše zveřejníte v médiích, neposlušná STÁTNÍ SPRÁVA, dle Božích zákonů, dobrovolně odejde do ŘÍŠE TIHA, na smetiště dějin. Dle vůle Boží, máte povinnost iniciovat vytvoření jediné CÍRKVE Česka, úplně poslušné vlády Česka, HOLUBICE, NEVĚSTY Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro celosvětovou realizaci Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Křesťanská vinice bude patřit Bohu samotnému, když zveřejněním těchto textů, úplně zničíte všechny ekumenické církve, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, především OHOLU a OHOLIBU, to je církev katolickou, všeobecnou, a církve všech protestantů. Úplné zrušení stávajícího ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodlené nastolení Boží majetkové ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je energeticky nezbytné, musí být realizováno zrušením zákonů lidských, a nastolením zákonů Božích, které jsou Boží dokonalou láskou. Dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost neprodleně vytnout, či vyřezat, všechny např. ekonomické výhonky stávající STÁTNÍ SPRÁVY, které nepatří Hospodinu, které nelze přenést do RÁJE, do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Do bran Božího KRÁLOVSTVÍ nepatří ekonomové, zbrojaři, atd. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3,18/5,29/24,31/9,33/22,48/5,57/16až63/18,65/15,66/24, Výhonky, které nepatří Kristu, DUCHU SVATÉMU, jsou především ty, které si stvořili vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, po vyjití Česka z Boží majetkové ROVINY, Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, OVOCEM svých kapitalistických, militaristických úmyslů. Výhonky, které např. na Masarykově univerzitě nastolili ekonomickou MODLOSLUŽBU, to je chamtivost, kazí dobré mravy. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, SLÁVA BOŽÍCH příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma se zjeví v okamžiku, až v médiích zveřejníte, že výhonky, které je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné vytnout, jsou např. nesmyslně přemnožení SOUDCI z Brna, např. soudci OSZ a OS Brno venkov, podatelna@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, či nesmyslně přemnožení psychiatři, vedení v Brně ředitelem Psychiatrické nemocnice v Černovicích, SOUDNÍM ZNALCEM, primářem Mošťákem mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, a ředitelem psychiatrie v Bohunicích, vedoucím psychiatrie LFMU, MUDr. Kašpárkem Kasparek.Tomas@fnbrno.cz. Uvedení psychiatři a soudci z Brna mě pokořují tím, že prohlašují, že texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa, jsou bludem, a že jejich bludy jsou pravdou pravdoucí. Kristus v Sofonjáši slíbil, že si to vyřídí s každou kapitalistickou, náboženskou, politickou, psychiatrickou sviní, ekonomickou sviní, s každým militaristickým NETVOREM tím, že uvedené hlupáky, kteří odmítnou pracovat pro Krista zcela zdarma, pouze za SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, pošle neprodleně do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin. V


 

celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bude všeobecná pracovní povinnost, jako za socialismu. Kristem vyhnaní, pro Krista nepotřební zpupní vzdělanci, se budou muset naučit, stejně jako za socialismu, pro Krista pracovat svýma rukama. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje propustit neprodleně z vězení všechny ekonomické vězně. V celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, nebude nad lidmi panovat křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Do BRAN nebeských, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na majetkovou Boží celosvětovou ROVINU, nelze přenést v kapitalismu nesmyslně přemnožené psychiatry, SOUDCE, politiky pravice a levice, státní úředníky, zbrojaře, bankéře, makléře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, atd. Uvedené neposlušné NETVORY, Kristus, ve svém Božím, mírovém KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Majetková Boží ROVINA bude vytvořená bez vojáků, zbraní, boháčů, chudáků, atd. Občané, do EUROPARLAMENTU volte, např. hnutí, HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU, vase@hnutihlas.cz, volte číslo hnutí 22. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce setřít každou slzu s očí každému trpícímu, starému, nemocnému člověku, všem chudákům, bezdomovcům, utečencům, nechce horečné zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války. Po mém cca třicetiletém prorokování nechce, aby v Česku a Slovensku byl stále plný počet POHANŮ. Vyžaduje, aby se mnoho úplně poslušných služebníků Krista vzdělávalo uváděnými Božími výroky, aby úplně poslušní služebníci Krista, měli z OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, energetický, ekologický a mravní užitek. Touha po uváděné Boží moudrosti přivede Česko zpět k Bohu, umožní Česku zřídit Boží KRÁLOVSTVÍ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Totéž platí o Svobodném přístavu manželu Ursových, info@svobodum.cz, pro úplně poslušné hnutí Švýcarská demokracie tomas.razdik@svycarska-demokracie.cz, pynelopi.cimprichova@svycarska-demokracie.cz, jiri.fojtik@svycarska-demokracie.cz, pro hnutí LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY mimozemstani.eu@post.cz, pro úplně poslušné HNUTÍ REFERENDUM - HLAS LIDU media-dotazy@hnutireferendum.cz, info@hnutireferendum.cz, sekretariat@hnutireferendum.cz, pro úplně poslušný NOVÝ SMĚR predseda@strananos.cz, kancelar@strananos.cz, a každé další hnutí, či politickou stranu, které nechce TOTALITU, ve které nebude možné mluvit uváděnou pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o jeho jedině možné energetické koncepci Česka, Slovenska a všech států světa, opakovaně objasněné. Stávající demokracie neposlušného, zpupného lži lidu je TOTALITA, je fašismus, ve kterém je tvorstvo vedeno vládnoucími Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do BRAN PEKELNÝCH, pomocí horečného zbrojení, a PEKLA MEČE další velké války. Válečný zločinec Putin již haraší jadernými zbraněmi kvůli tomu, že Kristem v Písmu vyvolené Česko, Slovensko, se nechce podřídit Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Kristus vyžaduje, aby především Česko, Slovensko, uvěřilo textům Jakubův, kde je uvedeno. Trestající Kristus, jako ZLÝ křesťanský Bůh, jako křesťanská, militaristická, ekonomická MODLÁŘSKÁ STVŮRA, má moc, zpupné, neposlušné Česko, Slovensko, EU, atd. úplně zničit, křesťanskými PEKELNÝMI BRANAMI horečného zbrojení, a MEČEM PEKLA třetí světové války, ve které zahubí strašlivou záhubou, DVĚ TŘETINY nesmyslně přemnoženého tvorstva. Zachariáš. Trestající Kristus, jako Bůh POKOJE a celosvětového míru, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, má moc, úplně přetvořit veškeré stvoření, a změnit tvářnost země, výstavbou nových měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politického, náboženského a technického dobytka, energeticky úplně soběstačných, navržených dle textů Bible již v roce 2006, pro vytápění, osvětlení, vaření, TUV, dopravu, atd. Viz další texty SOUDU a FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Má moc, Česko, Slovensko, EU, úplně zničit, a strašlivou záhubou války zahubit dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí. Vůle Boží je, aby v Česku, Slovensku, až na věky věků zmizelo TĚLO Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy z toho důvodu, že křesťanský Bůh je až na věky věků pouze Bohem ZLÝM, protože je pouze mrtvou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanská ekomonická, militaristická MODLÁŘSKÁ STVŮRA je stejně mrtvá, jako jsou mrtví stávající Bohové tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSVÍ, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice. Kdo je má za vládnoucí Bohy je hlupák, kterému ŽIVÝ Kristus, DUCH SVATÝ, nevrátí svůj technický rozum, určený pro toto zpupné a neposlušné pokolení. Další správná cesta, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, je uvedená, z milosrdenství rozumu Krista, v tomto technicky logickém výkladu textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Proto tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO musí znát každý úplně poslušný služebník Krista na světě. Bůh se smiluje po zveřejnění. Energeticky správná cesta je pouze jediná, je to zachování ropy, plynu, uhlí, uranu a dalších vzácných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Což je možné pouze při zřízení mírového, celosvětového, Božího KRÁLOVSTVÍ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Orgány činné v trestním řízení. Kandidáti do EUROPARLAMENTU, např. vase@hnutihlas.cz, atd. Na ÚSVITU tohoto TŘETÍHO DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, Kristem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, má povinnost zajistit, aby se každý člověk na světě naučil žít s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, nově. Soužití s Kristem musí být nové tím, že bude v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných. V tomto zpupném, neposlušném pokolení, musí být každý zpupný a neposlušný člověk jako PÁRA NAD HRNCEM, která se v Česku a Slovensku ukázala pouze na chvíli, po vyvedení Česka a Slovenska, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické Boží převýchovy zpuných boháčů, Boží majetkovou komunistickou ROVINOU, do VZEDMUTÉHO MOŘE kapitalistických, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, do OHNIVÉHO JEZERA Česka, DEBB, debilů, kde stále smrdí síra střelného prachu energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného horečného zbrojení a válčení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Písmu slibuje, že všichni stávající boháči Česka, Slovenska, se stanou PÁROU NAD HRNCEM v jedinou hodinu čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Poslouchal jsem jeden pořad v PROGLASE, kde se drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije, Ďábli, Lucifeři kněží, vládci tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, snažili učit křesťanské hlupáky své víře v


 

křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, svých křesťanský protikladných bludů o Kristu, a tím promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi vládnopucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. POMNI, ABYS SVÁTEČNÍ DEN SVĚTIL. SVÁTEČNÍ DEN Krista je vždy tisíc let. Světit nového Krista, na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, či osmého křesťanského tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, je možné pouze v NOVÉM DUCHU výkladu Písma. NOVÝ DUCH je vylit na všechny státy světa, tímto novým, technicky logickým výkladem Písma HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které s v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Křesťanské, ekonomické svině v Proglase, militarističtí NETVOŘI, mají svůj POKLAD, svého středověkého výkladu Písma, v HLINĚNÉ NÁDOBĚ. Což je dle Proglasu z toho důvodu, aby se ukázalo, že nesmírná moc Krista, DUCHA SVATÉHO, je v Bohu, který ovšem není Bohem křesťanů, který není MRTVOU křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Těmito texty technicky logického výkladu Písma, je HLINĚNÁ křesťanská NÁDOBA rozbita na padrť poznáním, že Ježíš Kristus nikdy nebyl ČLOVĚKEM, vždy byl pouze DUCHEM SVATÝM. Proto, v tomto zpupném pokolení, největší Boží zákon je nový. Nového Krista je nezbytné milovat nyní stejně, jako např. bezdomovce Blažka z Říček, vystěhovaného boháči z vesnice Říčky, do rozblácených polí. Milovat nového Krista jako bezdomovce Blažka z Říček, a jako sama sebe, znamená např. pro drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, NETVORA faráře Bradáče, učinit vše nové tím, že má povinnost neprodleně iniciovat vznik celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, má povinnost, NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou, RÁJ pro všechny pokorné a uplně poslušné služebníky Krista, vytvořit na Domašovsku tím, že bude iniciovat prostírání ubrusů pro SLOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, ve všech restauracích Domašovska, schopných vařit alespoň obědy, nebo večeře. Izajáš 21. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, od ÚSVITU tohoto třetího či osmého tisíciletí, vlády nad světem, vyžaduje, aby Česko, Slovensko, atd. zajistilo, aby nad všemi státy světa vládl nový Kristus, DUCH SVATÝ, neomylný, a to viditelně nad vším stvořením, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, nastolením dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, z opakovaně uváděných důvodů. Skutečná láska ke Kristu nyní spočívá v úplném zničení jeho neposlušné, zpupné církve, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽEKY, OHOLY, katolické, všeobecné, která místo Kristu slouži pouze vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, boháčům, a tím své SKÁLE, majetku své církve. Skutečná láska ke Kristu, je ve vytvoření jediné církve Česka, úplně poslušné vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Orgány činné v trestním řízení již ví, že prodloužit život církvi katolické, všeobecné, ČARODĚJNICI, NEVĚSTCE, MRZKÉ ŽENĚ, OHOLE, již nejde ani o jeden den. Úplný a rychlý Boží SOUD např. POLICIE ČR z Rosic, volebních komisí voleb do EP, farnosti Domašovska, to je Domašova, Říček, Rudky, Litostova, Jevůrku, Šmelcovny a Lesního Hlubokého, je následující. OTEC farnosti Domašovska drzý farář Bradáč je ĎÁBEL, je pozemský OTEC, Had, Zmije, Lucifer, BELZEBUB Domašovska. Je to vrah Krista, DUCHA SVATÉHO, protože všichni drzí pozemší OTCOVÉ Satani kněží jsou vrazi Krista, DUCHA SVATÉHO, od samého počátku křesťanství, které vzniklo v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí vlády Krista nad vším stvořením. V jeho protikladných bludech, v jeho promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostech, žádná pravda není a nikdy nebyla. Když při svých křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽBÁCH v kostele, při svátostech oltářních a svátostech smíření mluví, může jen lhát. Kdo je nyní z Boha, z Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zrozeného technicky logickým vákladem veškerého Božího SLOVA, slyší novou BOŹÍ ŘEČ, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Řeč Krista, DUCHA SVATÉHO, pro toto zpupné pokolení, je v ŽÁRU, OHNĚ, MEČE, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů technicky logického výkladu Písma KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo uvedenou Boží řeč neslyší, je z Ďábla, z drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, drzého faráře Bradáče z Domašova. Kdo nyní není z Boha, kdo neuzná tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonůz Mali, atd. za jediného Boha světa, kdo neuzná, že uvedené texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, z Boha není. Kdo v Česku a Slovensku není z uvedeného Boha, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, rozum od Boha, do své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, zase nedostane. OTCEM např. politiků pravice a levice, či OTCEM POLICIE ČR v Rosicích, STVOŘITELEM, je stále drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije, farář Bradáč z Domašova. Všichni zpupní, neposlušní lidé tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, stále pouze dělají to, co Satan farář Bradáč žádá. Ve všem o Kristu lžou z toho důvodu, aby si zachovali svoje dobře placená KORYTA. Proto, aby Kristus, DUCH SVATÝ, mohl vše na světě změnit, především POLICIE ČR v Rosicích, má povinnost sloužit novému Kristu, tak jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Má povinnost neprodleně Satana faráře Bradáče vyzvat, aby se neprodleně dostavil do VELKÉ HORNÍ KOMNATY na Říčkách 42 proto, aby mu všechno, co z OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nechápe, mu, neposlušnému, zpupnému, mohlo být objasněno z uvedených Božích KNIH. Nový DUCH technicky logického výkladu Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA je vylit na ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří, dle vůle Boží učiní rozhodnutí, že z titulu energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, je potřeba zastavit všechny války na světě, celosvětově ukončit energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné horečné zbrojení, celosvětově sešrotovat všechny zbraně na světě. Kdo uvedené myšlenky Krista o pokoji a míru, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bude znovu ignorovat, do své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku, Boží rozum, určený pro toto pokolení, nedostane. Tím jde k záhubě jak svého TĚLA, tak své DUŠE. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Vůle Krista, DUCHA SVATÉHO je, aby orgány činné v trestním řízení, Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, neprodleně zakázaly sloužení křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB tím, že např. POLICIE ČR v Rosicích, drzému pozemskému OTCI, Satanu, Hadu, Zmiji faráři Bradáči z Domašova domasov@dieceze.cz, nařídí ukončení jeho křesťanských MODLOSLUŽEB, svátostí oltářních a svátostí smíření. Děsivá temnota protikladných bludů např. katolického katechismu a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, již nad lidmi panovat nesmí. Nad lidmi již nesmí panovat Kristem prokletí váleční štváči, drzí politici pravice a levice, kvůli tomu, že např. Satan, Had, Zmije, drzý pozemský OTEC farář Bradáč z Domašova, stále odmítá sloužit novému Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Stále drze tvrdí, že novému Kristu nikdy sloužit nebude, protože je určen k tomu, aby sloužil majetku své církve, katolické, všeobecné. TĚLO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zmizí až na věky věků z celého světa, jakmile orgány činné v trestním řízení, budou trestně stíhat každého zpupného a neposlušného hlupáka, který se odváží mít za jediného, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO Boha, DUCHA SVATÉHO, všech států světa, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Křesťanský zlý Bůh, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, umožňuje zpupným a neposlušným kněžím a lidem, politikům pravice a levice, proti vůli Boží, dělat MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, válek mezi chudáky a boháči, a válek mezi mocnostmi. Není úkol


 

nad liské síly, mlet v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, a tím v jedinou hodinu ukončit křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Božím SLOVEM OHNĚ, MEČE, ŽÁRU, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím ukončit činnost všech vojáků světa, ukončit všechny války světa, učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti zničení všech zbraní světa. Kristus, DUCH SVATÝ, ze stávající energetické, ekologické a mravní krize připravil východisko, kterým je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, který proti sobě nebude bojovat, který bude spolupracovat na vyřešení energetiky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Např. farář Bradáč nyní má povinnost sloužit BOHOSLUŽBY tím, že bude v kostele číst tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo chce získat, jako KOŘIST, ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má povinnost neprodleně a úplně zničit krutý zmijí jed, jedovinu dračí, křesťanských ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, úplným zničením např. tmy jedu katolického katechismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí, vlády Krista nad celým světem, vychází v Česku, Slovensku, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Vyžaduje, aby v Česku, Slovensku, zněl hlas boje pokorných a úplně poslušných služebníků Krista, proti veškeré stávající vládnoucí elitě neposlušných, zpupných Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, válečných štváčů, kteří si chtějí udržet moc nad lidmi, pomocí horečného zbrojení a válčení. Boháčí ničí planetu zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, protože Satani, Hadi, Zmije, Lucefeři, kněží, totálně překrucují SLOVO BOŽÍ, odmítáním dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném, neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Pro toto zpupné pokolení platí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, které jsou Božím milosrdenstvím, které jsou dokonalou Boží láskou. Kristus v trestání neustane, dokud se tak neprodleně nestane. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kvůli neposlušnosti POLICIE ČR v Rosicích, a drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije, Lucifera faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, stále žijeme v ŘÍŠI MRTVÝCH křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, kde není žádná energeticky dobrá myšlenka, žádné energeticky dobré dílo, pro odstoupení technického rozumu Krista, i od DUŠÍ geneticky zvířecích mozků technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektaktů, které trestající Kristus, svým rozumem, živí odjakživa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, atd. Úplně poslušná POLICIE ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, má povinnost donutit drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, aby spolu se mnou studoval texty Sírachovce 5, 7, 10, 19, 43, 45, 46 až 51, Micheáše, Jeremiáše, 1.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, 1.Petrův, 2.Petrův, Jakubův, Judův, Židům, 1.Timoteovi, atd. NEBESA SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, např. svátostí oltářních a svátostí smíření jedoviny dračí, děsivé tmy PEKLA katolického katechismu, jsou těmito texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, navěky uzavřena veškerým Božím SLOVEM HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Hospodinovo SLOVO je jako OHEŇ tím, že je nové pro každý BOŽÍ DEN, každého tisíciletí, vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Hospodinovo SLOVO bylo v dějinách třemi OHNI, v šestém, sedmém a osmém tisíciletí nad všemi státy světa. V šestém tisíciletí své vlády nad lidmi, byl Kristus, DUCH SVATÝ, PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že stvořil PRVNÍ OHEŇ SLOV PÍSMA PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nasmyslných válek, pomocí protikladných dogmat a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu. Uvedený PRVNÍ OHEŇ tmy, jedoviny dračí katolického katechismu, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zrušil v SEDMÉM DNI Páně, v sedmém tisíciletí vlády Krista nad všemi státy tím, že odpočinul od svého křesťanského, ekonomického, militaristického díla. V sedmém tisíciletí stvořil nový Boží DRUHÝ OHEŇ, pomocí ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Uvedený Boží DRUHÝ OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stvořil pomocí ideologie LÉVIJCŮ, ideologie neprodleného zničení boháčů všech států světa, PRACHŮ všech států světa, a ZBRANÍ všech států světa. Protože technická elita uvedený DRUHÝ OHEŇ SLOV PÍSMA ideologie energetické, ekologické a mravní spásy nepochopila, začal všechny státy trestat, dle svého plánu, OHNĚM, PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek mezi boháči a chudáky, a válek mezi mocnostmi, což trvá do současnosti. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dle svého plánu, trestá tvorsto nejenom MEČEM PEKLA válek, ale také všemi pohromami uvedenými v Písmu. POTOPAMI, SUCHEM, OHNĚM LESŮ, KŮROVCEM, VICHREM, HLADOMOREM, COVIDEM, NESMYSLNÝM RABOVÁNÍM ROPY, PLYNU, UHLÍ, URANU A OSTATNÍCH VZÁCNÝCH SUROVIN, ENERGETICKY NESMYSLNOU VÝROBOU, VÝSTAVBOU, DOPRAVOU, SPOTŘEBOU, atd. TŘETÍ OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sestupuje dle vůle Boží až dnes, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU tohoto třetího, to je OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, učinil ZLÉHO křesťanského Boha, Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, Bohem pouze dočasným. Vymyslel protikladné bludy o křesťanském Kristu, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, kterými dělá MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek jenom proto, aby pomocí Česka, Slovenska, a okolních států EU, spojil všechny státy světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zřídí svou vládu nad všemi státy světa v případě úplného zničení svátostí oltářních, a svátostí smíření, tmy, či krutého Zmijího jedu, jedoviny dračí katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, Lucifera, Ďábla, svině, NETVORA, BELZEBUBA Domašovska, faráře Bradáče z Domašova. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nechce zanechat svého milosrdenství, kterým je např. psaní těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Vyžaduje, aby Česko, Slovensko a okolní státy EU, kvůli své energetické, ekoogické a mravní spáse světa, neprodleně zničily veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, politická, náboženská, ekonomická, militaristická. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zastavil SLUNCE tím, že bere hinduistům, či buddhistům Bhagavadgídu proto, aby v jeho celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, mohla Bhagavadgíta vyjít jako ZÁŘÍCÍ Ježíš Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tímto způsobem, technicky logickým výkladem uvedené HORY HOSPODINOVA DOMU, činí JEDEN DEN, jako DNY DVA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, JEDEN DEN třetího křesťanského tisíciletí, a JEDEN DEN osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, činí JEDNÍM DNEM tím, že ÚSVIT třetího či osmého tisíciletí, činí jediný Bůh, DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, který odjakživa vládne nad všemi státy světa. Česko či Slovensko má povinnost zajistit, aby neprodleným čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v sobotním pořadu MEZI


 

NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, znal nově Krista, DUCHA SVATÉHO, každý člověk na světě, z těchto textů KNIHY ŽIVOTA. Je to energeticky, ekologicky a mravně nezbytné z toho důvodu, že jedině správná energetická, ekologická a mravní další cesta Česka, Slovenska a světa, je PŘÍMOU CESTOU k Bohu. PŘÍMÁ CESTA k Bohu znamená neprodlené zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Já, tímto způsobem, že již více než třicet let, v tříletých cyklech, opisuji stále stejné texty Písma tak, aby jim rozuměl každý člověk na světě. Tím jsem se stal PINCHASEM, pořadím třetím v Boží slávě. Další dva proroci v Boží slávě byli LÉVIJCI, Marx a Engels, kteří svou ideologií Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, bez ZBRANÍ a PRACHŮ, předběhli dobu. V roce 1997 až 2000, 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, atd, jsem dle vůle Boží přišel především k novým Božím SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům, kteří nemají těžkou politickou a náboženskou mluvu. Protože, dle textů Židům, technická elita odmítla nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ neprodleně, trestající Kristus, DUCH SVATÝ z Česka, Slovenska, svým rozumem odešel. Tím nechává Česko, Slovensko, EU, padat do BRAN PEKELNÝCH, horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení. Úplně poslušná POLICIE ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, má povinnost donutit drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Ďábla, Zmije faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, aby spolu se mnou studovat texty Sírachovce 5, 7, 10, 19, 43, 45, 46 až 51, atd. V tomto případě Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, v Česku a Slovensku úplně zruší. Že je, v Česku, Slovensku, nahradí BOHOSLUŽBAMI, to je čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že v tomto případě, svým Božím rozumem, nechá zchřadnout SEDMINÁSOBNOU RODIČKU nového Krista, DUCHA SVATÉHO, kterou ve volbách učinil pro stranu Babiše, ANO. Jeremiéš. Že ji nechá zchřadnout, vypustit STARÉHO křesťanského, ekonomického, militaristického DUCHA, u sedmi europoslanců ANO, Dostálové, Bžocha, Knotka, Hlaváčka, Nágyové, Pokorné, Kovaříka. Stejným způsobem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nechá zchřadnout SEDMINÁSOBNOU RODIČKŮ, sedmi vůdců vlánoucích politických stran pravice. Jeremiáš. Dědictví Boží slávy, kterou je vedení všech států světa, dle textů Písma, nedostávají politici pravice a levice, Kristus jim bere vládu nad lidmi. Ozeáš, Kazatel, Přísloví, atd. Ti mají dobrovolně a neprodleně zmizet v ŘÍŠI TICHA, to je na smetiště dějin. Žalmy. Vznešenost KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA je připaveno v Písmu především technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. z toho důvodu, aby jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, začali nad lidmi vládnout moudře a spravedlivě, nikoli podle zákonů lidských, ale podle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných. Sírachovec, 1.Petrův, Jakobův, atd. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet, dokud nezvítězí uvedeným způsobem. Dokud v Česku nebude zřízená nová vláda, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. V případě neposlušnosti orgánů činných v trestním řízení a faráře Bradáče, trestající Kristus Česko úplně zničí strašlovou záhubou v další velké válce, kde strašlivou záhubou zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidských hlupáků. Ezechiel, Zachairiáš, Micheáš, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby Česko, Slovensko a EU našlo nový smysl života tím, že v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, najde jediného šéfa všech států světa, Ježíše Krista, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, DUCHA SVATÉHO, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česku, Slovensku, světu, dovoluje jít dál tím, že novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, dovoluje křtít každého člověka, OHNĚM těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Křesťanský křest posvěcenou křesťanskou špínou, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Křesťanské posvěcená voda musí odtécet celosvětově, jako neužitečná špína. Kniha moudrosti, 1.Korintským, atd. Pustošení Česka, Slovenska a světa např. PEKLEM MEČE energeticky nesmyslných válek na Ukrajině či v Gaze, bude trvat až do úplné poslušnosti POLICIE ČR v Rosicích, a drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, až do zničení jejich STARÉHO ekonomického, militaristického DUCHA, NOVÝM DUCHEM technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. 2.Korintským, Jeremiáš, Ezechiel, Matouš, Jan, Zjevení, atd. Novými OTCI zakladateli celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost být nyní BOŽÍ SYNOVÉ, nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. kterým zůstane vznešenost kněžství navěky. Sírachovec, 1.Petrův, Jakobův, 1.Korintským, Římanům, atd. Což není pro úplně poslušné služebníky nového Krista, především technického lži lidu, úkol nad lidské sily, stačí se shodnout na NOVÉM DUCHU technicky logického vákladu Písma těchto textů. Veškerá temata pro Česko, Slovensko, EU, atd. musí být nová. Bezpečnost Česka, Slovenska a EU nesmí být o horečném zbrojení, musí být o svolání národů na pomoc k projednání energetické, ekologické a mravní spásy, kvůli neprodlenému zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Kvůli projednání neprodleného zničení všech vojáků a všech zbraní světa, kvůli zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, AUT, atd. kvůli záchraně zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí, OSMÝ DEN vlády Krista, nad všemi státy světa. Všechen lži lid musí plakat a smát se zároveň, až v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně uslyší uváděné Boží zákony, o neprodleném, úplném zničení všech chudáků světa a všech boháčů světa, zřízením celosvětového, mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Jóel, Jeremiéš, Izajáš, Matouš, Ezechiel, 1.Královská, Nehemjáš, 2.Petrův, Izajáš, Jeremiéš, Judův, Sírachovec, Lukáš, Jan, atd. Myšlenky Krista o pokoji a celosvětovém míru Božího KRÁLOVSTVÍ, kvůli energetické, ekologické a mrevní spáse, již nelze cezurovat. Jeremiáš, Židům, Izajáš, atd. Bludný kruh křesťanské, ekonomické, militaristické víry v MRTVÉHO Krista, v MRTVOU křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, musí být v ČRo v Brně, zničen. Izajáš. Lidové noviny uvádí, že PIRÁTI se buď poučí, nebo padnou, stejně jako při volbách do EP padl pirát Mikuláš Ferjenčik, který se prohlásil za Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. mikulas.ferjencik@pirati.cz, hynek.balik@pirati.cz, StulcP@psp.cz, info@pirati.cz, international@pirati.cz, KnobovaM@psp.cz, JagrovaB@psp.cz