KNIHA ŽIVOTA kapitola 321 – 57 stran.

31.05.2024 22:08

KNIHA ŽIVOTA kapitola 321 – 57 stran. Orgány činné v trestním řízení. Kandidáti do EUROPARLAMENTU. Máte povinnost naplnit Boží vůli Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, Hospodina, který má číslo OSM, od písmene H = Hospodin, který vás v tomto zlém pokolení křtí nově, OHNĚM, MEČEM, ŽÁREM HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují. Které, pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, určují dobu zániku křesťanského, politického, náboženského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všech státech světa, ve všech náboženstvích světa. Které určují dobu vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém DNES naplnění Písma, v novém novoluní, nyní od čtvrtka 6. června 2024, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY 22. června 2024. Kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, již nemůžete sloužit majetku, který z titulu velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu shnil, kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, protože za ropu není prokazatelně vůbec žádná náhrada, v žádném státě světa. Místo majetku máte povinnost sloužit novému Kristu, DUCHU SVATÉHO tím, že se zbavíte svých politických a náboženských plášťů, a jako BÍLÍ ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, vykřičíte uváděnou Boží vůli do světa tím, že prosadíte realizaci dokonalé Boží lásky, nahrazením zákonů lidských, zákony Božími, Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Máte povinnost uvěřit textům Písma, že energetickou koncepci Česka, Slovenska a světa, nelze vyřešit ekonomicky, z důvodů uvedených např. na straně 30 až 46 kapitoly 320, a na konci této kapitoly. Oči Hospodina jsou tisíckát jasnější než SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které v Česku již vyšlo se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH tím, že určuje nové mravy celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, OČI Hospodina nyní shlíží na všechny státy světa z jeho nového TRŮNU, kterým je OHEŇ, MEČ, ŽÁR SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z uvedených OČÍ Hospodina je potřeba mít strach, jaký v Česku, Slovensku a ve světě, ještě nikdy nebyl. Veškeré ekumenické církve, ŽENY, se na Božím SOUDU staly NEVĚSTKAMI, ČARODĚJNICEMI, MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU, OHOLIBOU, SVINÍ, NETVOREM, kvůli tomu, že svého Krista si rodí pouze pomocí děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, např. katolického katechismu, OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím si drze rodí svého křesťanského Ježíše Krista, křesťanskou, mrtvou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pouze pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytraloství vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů, DÉMONŮ, boháčů. Zpupné neposlušné DĚTI např. církve katolické, všeobecné, vládnoucí Baalové a DÉMONI, musí být podrobeny vyšetřování, kvůli ignorování správné Boží energetické koncepce Česka, Slovenska a světa. Není nic lepšího než bázeň před novým Kristem, není nic sladšího, než neprodleně realizovat Boží dokonalou lásku, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Bělostný trůn Krista je nyní v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Před jeho pohledem zmizí stará země politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTÍ tím, že orgány činné v trestním řízení nařídí řediteli ČRo v Brně Podstatovi, čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Mrtvé, to je neposlušné militaristické svině, NETVOŘI, především politici pravice a levice, musí být veřejně souzení podle svých činů, zapsaných v těch knihách. DRUHÁ SMRT je hořící JEZERO Česka, či Slovenska DEBB, debilů, kde hoří, či smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení. V KNIZE ŽIVOTA těchto textů může být zapsáno Kristem v Písmu vyvolené Česko, či Slovensko, v případě, že orgány činné v trestním řízení rozhodnou o neprodleném zničení největšího zla, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou. V případě, že učiní rozhodnutí, že s novým Kristem je energeticky nezbytné projednat veřejně, v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, energeticky nezbytné zrušení vojáků a válek celého SVĚTA, a neprodlené sešrotování zbraní celého světa. Když Česko, či Slovensko, také nyní odmítne veřejně projednat energeticky, ekologicky a mravně nezbytné úplné zničení všech vojáků, všech válek, a všech zbraní světa, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česko, Slovensko, či EU úplně zničí tím, že svůj technický rozum, určený pro toto zlé pokolení, uvedený také v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, nedá ani Česku, ani Slovensku. Vyžaduje projednat texty Písma, že DUCH lidského, geneticky zvířecího lidského mozku, je totálně závislý na technickém rozumu NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepotřebuje, abych mu dělal prostředníka mezi ním, a Českem, či Slovenskem. Nepotřebuje, aby mu dělali prostředníka ekumenické církve, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLA, OHOLIBA, v Česku a Slovensku katolíci a protestanti. Ty nelze nechat naživu ani jeden další den, protože stále nemají o Kristu DUCHU SVATÉM ani ponětí a tím kazí dobré mravy Česka, Slovenska a světa. Prostředníka není potřeba tam, kde jedná jen Kristem určený úplně poslušný služebník Krista, první prorok celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Stanislav Oplatek. Protože v NOVÉM DUCHU technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO je zřejmé, že Kristus, DUCH SVATÝ, je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států celého SVĚTA. Česko má povinnost nechat se vést novým DUCHEM SVATÝM proto, aby již v Česku, či Slovensku, neplatily zákony lidské, ale zákony Boží. Nyní se novému Kristu nesmí posmívat ani drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije, farář Bradáč z Domašova, svým krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, protikladných bludů katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy na křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, jedovinou dračí promyšlených, ekonomických vychytralostí. Vůle Krista je tyto texty číst v ČRo v Brně, a následně je předat musimům, kteří mají ropu. V tomto případě Kristus slibuje, že zemdlí všichni, ve svém boji proti Bohu. Kristus, svým rozumem odmítá sloužit hlupákům, kteří překroutili slovo Krista o míru. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,36,45,58,63, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který má číslo OSM, což je osmé číslo abecedy, číslo Hospodina, neptřebuje, abych mu pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, dělal prostředníka. Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Vedl Česko, či Slovensko vždycky tak, jak si to v Písmu předsevzal. Osmičky hrají v dějinách českého národa zásadní roli z toho důvodu, že Kristus, v letopočtech končících osmičkou, měnil, dle své vůle, dobu, čas, dějin Česka. 6.ledna 1918 je vyhlášena Tříkrálová deklarace o samostatnosti Česka. Následně ukončení PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY a vznik samostatného Česka, Slovenska. Rok 1938 – zrada, zrada, zrada, Mnichovská dohoda. Kristus vydal Česko, Slovensko, MEČI další války, pro odmítnutí ideologie LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse o celosvětovém míru bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Narození LÉVIJCE Marxe je v roce 1818. V roce 1948 – Kristus Česko vedl ústavní cestou k totalitě 40 ti let Boží socialistické, či komunistické Boží spravedlnosti, Boží majetkové nedokonalé socialistické ROVINY. V roce 1968 Kristus způsobil bratrskou pomoc BERÁNKŮM, BERANŮM, komunistickým OVCÍM, z říše komunistického, militaristického zla SSSR, a tím skončil PRAŽSKÉ JARO návratu Česka do kapitalismu. Tím, dle Písma, rozdělil 40 let POUŠTĚ Česka, Slovenska, na dva krát 20 let. V roce 1998 – probudil Česko, Slovensko, z blbé nálady vítězstvím hokejistů v japonském Naganu. Nechal také vzniknout KOZLY z ČSSD, vedené KOZLEM Zemanem. Zajímavé osmičky v předešlých staletích. V roce 1278 král Přemysl Otakar II. dokázal z českého království vytvořit evropskou velmoc. V roce 1348 oznámil český a římský král Karel IV. na stavovském sněmu konaném v Praze vydání čtrnácti dokumentů zásadního významu. Nejvýznamnější z těchto dokumentů byla zakládací zakládací listina obecného učení v českém království, stvrzená nejváženější panovnickou pečetí: zlatou bulou. V únoru 1458 se schází český sněm, který má jediný úkol zvolit nového panovníka českého království, Jiřího z Poděbrad. V roce 1618, po defenestraci v Praze, byla zvolena prozatímní vláda třiceti direktorů, která nahradila správu pěti místodržících. V roce 1618 začátek třicetileté války. V roce 1648 v Evropě už třicátým rokem zuří válka. Těchto třicet let trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl v Zacharjáši 13. Uvedl zde, že v této válce zahubil dvě třetiny zpupných, neposlušných ekonomických sviní, militaristických křesťanských NETVORŮ MEČEM PEKLA války. Od této doby vede Česko, Slovensko, EU, OHNĚM SLOV uvedených ve VEŠKERÉM SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V roce 1848 bylo, dle Boží vůle, zrušeno poddanství, zrušením roboty. Osmičky na dresech hokejistů Jágra, Pastrňáka, Nečase, Beránka, jsou stejné jako osmičky válečného zločince Adolfa Hitlera z toho důvodu, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá lži lidu, svým Božím rozumem, jak dobro, tak zlo. Izajáš. Němci bojovali ve jménu Krista, což měli uvedené na opasku. Bojovali však ve jménu zlého Boha, zlé křesťanské, ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘÍŽOVANÉHO Židy, což je také Bůh SYNŮ ZATRACENÍ, např. Kristem prokletých válečných zločinců, politologa premiéra Fialy, či válečného štváče prezidenta Pavla, a jeho charitativní choti. Vzkříšený Kristus, DUCH SVATÝ, Hospodin, s číslem OSM, který nikdy nebyl člověkem vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, Slovensko, oslavilo nového Krista tím, že zruší všechny politické a náboženské proroky, všech států světa tím, že zruší DUCHA křesťanské, ekonomické, militaristické nečistoty, např. děsivé tmy katolického katechismu. Nová země vznikne SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ža.33. Pro orgány činné v trestním řízení, již nesmí být úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, že vláda SYNŮ ZATRACENÍ premiéra Fialy, prezidenta, atd. musí neprodleně do ŘÍŠE TICHA, kvůli totálně chybné energetické koncepci, opakovaně uváděné. Já maličký a spravedlivý prorok jsem přišel k novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, k BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo včas, již v roce 2006. Od roku 2006 již mělo být Česko přetvořeno, měla být změněna tvářnost Česka, výstavbou sídlišt a města v VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Pustošení Česka debilitou stávající vládnoucí elity, kterou trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem nepase, a pást již nikdy nebude, nechce. Česko úplně zanikne, když stále bude mít za Boha křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU.


 

Kapitola 321– 57 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 93. Česká bible kapitola 321. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

Orgány činné v trestním řízení. Kandidáti do EUROPARLAMENTU. Dle posudku SOUDNÍHO ZNALCE, ředitele nemocnice v Černovicích, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, již nejsem ani schizofrenik, ani občan nesvéprávný. Z posudku psychiatra je zřejmé, že orgány činné v trestním řízení dlouhodobě požadovaly uznání mé nesvéprávnosti proto, aby moje opakovaně podávaná trestní oznámení např. na ministra Síkely ministr@mpo.cz, pro jeho totálně chybnou energetickou koncepci Česka, kterou trestající Kristus, DUCH SVATÝ, energeticky pustoší Česko, Slovensko a celý svět, mohly hodit do koše. V úterý 21. května 2024, od 9.15 hodin, do cca 10.45 hodin, proběhl můj SOUD na OS Brno venkov, ohledně mého technicky logického výkladu Písma, který se stal fraškou, viz další text. Soudkyně OS Brno venkov JUDr. Monika Barešová podatelna@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, soudkyně OSZ, jejíž jméno neznám, SOUDNÍ ZNALEC, ředitel nemocnice v Černovicích, primář Mošťák mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář, sklenar@aksklenar.com, rozhodli, že nejsem ani schizofrenik, že nejsem občanem nesvéprávným, a že proto moje trestní oznámemí např. na ministra průmyslu Síkely, na SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské NEPRAVOSTI, na válečné štváče premiéra Fialy a jeho ostatní ministry, nebo na drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, Ďábla, Lucifera, faráře Bradáče z Domašově, orgány činné v trestním řízení mají povinnost neprodleně vyřidit. Jsou o to opakovaně žádány. Trestající Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, chce být v Česku Bohem POKOJE, a dokonalého, celosvětového míru, nechce být Bohem křesťanských, ekonomických, militaristických zmatků, nechce být křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Je srozumitelně objasněno, že v době ÚSVITU třetího, to je OSMEHO DNE Páně, to je TŘETÍHO, či OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad vším stvořením světa, Česko a Slovensko má povinnost, vrátit se k NEOMYLNÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, jako první na světě tím, že uvedené texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, budou čteny v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, z rozhodnutí orgánů v trestním řízení, z rozhodnutí ředitele ČRo v Brně Podstaty. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nechce, aby v Česku, Slovensku, vládly křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, politici pravice a levice, a jejich Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije, Ďábli, Lucifeři kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK, MRZKÝCH ŽEN, OHOLY, OHOLOBY, atd. z toho důvodu, že stále melou tmu protikladných bludů jedu katolického katechismu a tím jedu tmy promyšlených ekonomických, militaristických, kapitalistických vychytralostí. OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije, Ďábli, Lucifeři kněží, vládnou nad Kristem tím, že si ze svých SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH např. katolického katechismu, rodí tělo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jako Boha ZLÉHO, jako křesťanskou ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, si stále rodí MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek a revolucí. Vůle Boží je, aby orgány činné v trestním řízení, Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, neprodleně zakázaly sloužení křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB tím, že např. POLICIE ČR v Rosicích, drzému pozemskému OTCI, Satanu, Hadu, Zmiji faráři Bradáči z Domašova domasov@dieceze.cz, nařídí ukončení jeho křesťanských MODLOSLUŽEB svátostí oltářních a svátostí smíření. Děsivá temnota protikladných bludů např. katolického katechismu, a promyšlených ekonomických a militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, již nad lidmi panovat nesmí. Nad lidmi již nesmí panovat Kristem prokletí váleční štváči, drzí politici pravice a levice, kvůli tomu, že např. Satan, Had, Zmije, drzý pozemský OTEC farář Bradáč z Domašova, stále odmítá sloužit novému Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Stále drze tvrdí, že novému Kristu nikdy sloužit nebude, protože je určen k tomu, aby sloužil majetku své církve, katolické, všeobecné. TĚLO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zmizí až na věky věků z celého světa, jakmile orgány činné v trestním řízení, budou trestně stíhat každého zpupného a neposlušného hlupáka, který se odváží mít za jediného, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO Boha, DUCHA SVATÉHO, všech států světa, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Křesťanský zlý Bůh, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, umožňuje zpupným a neposlušným kněžím a lidem, politikům pravice a levice, proti vůli Boží, dělat MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, válek mezi chudáky a boháči, a válek mezi mocnostmi. Není úkol nad liské síly, mlet v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, a tím v jedinou hodinu ukončit křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Božím SLOVEM OHNĚ, MEČE, ŽÁRU, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím ukončit činnost všech vojáků světa, ukončit všechny války světa, učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti zničení všech zbraní světa. Kristus, DUCH SVATÝ, ze stávající energetické, ekologické a mravní krize připravil východisko, kterým je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, který nebude proti sobě bojovat, který bude spolupracovat na vyřešení energetiky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Např. farář Bradáč nyní má povinnost sloužit BOHOSLUŽBY tím, že bude v kostele číst tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo chce získat, jako KOŘIST, ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má povinnost neprodleně a úplně zničit krutý zmijí jed, jedovinu dračí, křesťanských ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, úplným zničením např. tmy jedu katolického katechismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí, vlády Krista nad celým světem, vychází v Česku, Slovensku, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Vyžaduje, aby v Česku, Slovensku, zněl hlas boje pokorných a úplně poslušných služebníků Krista, proti veškeré stávající vládnoucí elitě neposlušných, zpupných Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, válečných štváčů, kteří si chtějí udržet moc nad lidmi pomocí horečného zbrojení a válčení. Boháčí ničí planetu zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, protože Satani, Hadi, Zmije, Lucefeři, kněží, totálně překrucují SLOVO BOŽÍ, odmítáním dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném, neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Pro toto zpupné pokolení platí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, které jsou Božím milosrdenstvím, které jsou dokonalou Boží láskou. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, např. dal hokejistům zlaté medaile. Učinil tím vítězství hokejistů podobenstvím, výsledkem utkání. Výsledkem 7 : 3, vyjadřuje tuto vůli Boží. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, v červnu 2024, ještě před volbami do EP, neprodleně, musí zchřadnout SEDMINÁSOBNÁ Boží RODIČKA, sedmi vládnoucích politických stran PRAVICE Česka, vypustit DUCHA starého, středověkého výkladu Písma, a tím svoje lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lži o energetické koncepci Česka, Slovenska a světa pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov odborníků na energetiku, již v roce 2006. Výsledkem 2 : 0, Kristus vyjádřil tuto vůli Boží. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, v červnu 2024, orgány činné v trestním řízení Česka, Slovenska, mají povinnost neprodleně iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska. Majetek boháčů všech států světa, celosvětově shnil, z titulu velice blízkého ropného a tím ekonomického kolapsu, což bude zřejmé v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. V roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v době ropného a tím ekonomického kolapsu se v Česku, Slovensku a ve světě, kapitalismus zhroutí jako domeček z karet tím, že Česko, Slovensko, EU, v době ropné krize, bude mít také totální nedostatek plynu a nebude mít vůbes žádné uhlí. Pomatená vládnoucí elita, přes opakovaně podávaná trestní oznámení, na totálně chybnou energetickou koncepci Česka, Slovenska, učinila až


 

dnes rozhodnutí, že energie z uhlí musí být do roku 2030 nahrazena plynem, výstavbou nových paroplynových elektráren, a výstavbou nových výtopen za více než 200 miliard Kč. V médiích až dnes bylo uvedeno, že teplo se z poloviny vyrábí z energie z uhlí, a že je nezbytné, během šesti let energii z uhlí, nahradit energií z plynu. Energie z biomasy, či energie z komunálního odpadu je zanedbatelná, bylo uvedeno, vzhledem k lesům, které trestající Kristus zdevastoval KŮROVCEM. V médiích bylo uvedeno, že není v moci Česka, v době celosvětového ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2036, zajistit pro Česko dostatečné množství plynu, jak jeho dopravu, tak jeho množství. Pro Česko, Slovensko a EU se začne v roce cca 2036 totální energetická katastrofa, protože pro celosvětový nedostatek ropy, bude současně také celosvětový nedostatek elektřiny a nedostatek plynu. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost si zjistit a ověřit, např. v ČSÚ infoservis@czso.cz, podatelna@czso.cz, poverenec@czso.cz, jaké procento energie v roce např. 2006, v době, když jsem byl Kristem poslán k technickému lži lidu VUT v Brně, k ČVUT a k projektantům, tvořila ropa (nafta, benzin), plyn, uhlí, uran, a jaké procento uvedené energie tvoří dnes. Viz GRAF na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov odborníků na energetiku, již v roce 2006. Což pro orgány činné v trestním řízení, není úkol nad lidské síly. Stejně tak není úkol nad lidské síly trestně stíhat ministry průmyslu všech vlád Česka, premiéry všech vlád Česka, za GRAFY, které zveřejňovaly na internetu, ve kterých ignorovali dotěžení uhlí v Česku v roce 2024, 2028, 2030 a 2032. Ve kterých ignorovali a dodnes ignorují, hrozný energetický, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps, všech států světa, v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Pro orgány činné v trestním řízení, není úkolem nad lidské síly pochopit, že energie z elektřiny tvoří v tranzitní zemi, v Česku, necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, a že energie z nafty a benzinu tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, dle opakovaně uváděných údajů. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost pochopit, že energie z nafty a benzinu, v tranzitním Česku, tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, a že proto cca deset procent energie z elektřiny, nemůže nahradit naftu a benzin, jak to tvrdí lži lid vládnoucí elity. Proto orgány činné v trestním řízení, jako první na světě mají povinnost uvěřit, že jedině správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka, Slovenska, EU, je koncepce Boží, opakovaně objasněná, kterou je možné realizovat pouze v případě neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost uvěřit textům Písma, že energetickou koncepci Česka, Slovenska a světa, nelze vyřešit ekonomicky, z důvodů opakovaně uváděných např. na straně 30 až 46 kapitoly 320, nebo na konci této kapitoly, ale pouze energeticky. Vládnoucí lži lid tvrdí, že nahradí plyn vodíkem, vyráběným elektrolýzou. Dodnes se však vodík elektrolýzou nevyrábí, protože se to ekonomicky nevyplatí. Dle médií, dodnes se vodík vyrábí z plynu. Již mnoho let se připravuje výroba vodíku elektrolýzou z OZE, což je proces určený stále k nezdaru, protože výroba vodíku elektrolýzou není ekonomická. Vodík elektrolýzou by se určitě dal vyrábět jak ve velkém, tak v malém, což se neděje z toho důvodu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, ekonomicky ztrátovou výrobu vodíku odmítají dotovat. K výrobě vodíku ve velkém tak, aby vodík nahradil plyn, či uhlí, nemůže dojít, protože z elektřiny z OZE, z větrníků a fotovoltaiky, je možné nahradit maximálně tři či pět procent celkem potřebné energie Česka. Pro orgány činné v trestním řízení, není úkol nad lidské síly, vše uvedené ověřit v ČSÚ infoservis@czso.cz, podatelna@czso.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vylplnil SLOVO o koncepci energetiky do poslední čárky tím, že vládnoucí zločinci a lháři, mají povinnost být se svou energetickou moudrostí v koncích a tiše, dobrovolně, v míru odejít do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení učinily rozhodnutí, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleného zrušení všech stávajících VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa následujícím způsobem. 1.) Vůle Boží je, aby orgány činné v trestním řízení, Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, nejdříve neprodleně zakázaly sloužení křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB tím, že např. POLICIE ČR v Rosicích, drzému pozemskému OTCI, Satanu, Hadu, Zmiji faráři Bradáči z Domašova domasov@dieceze.cz, nařídí ukončení jeho křesťanských MODLOSLUŽEB svátostí oltářních a svátostí smíření. 2.) Po čtení těchto textů v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, učinit rozhodnutí, o neprodleném ukončení činnosti všech vojáků světa, ukončit všechny války světa, učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zničení všech zbraní světa. 3.) Učinit rozhodnutí o neprodleném svolání úplně poslušných státníků všech států světa na kongres do DOLINY O2 Arény v Praze. 4.) Učinit rozhodnutí o neprodleném zřízení nové, úplně poslušné SVATÉ vlády Česka, sloužící ŽIVÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, realizací dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci světa, a to dle textů na konci kapitoly 300. 5.) Učinit rozhodnutí, že budou zrušené veškeré volby, nyní volby do EP, na podzim volby do SENÁTU a KRAJŮ. V celosvětovém, mírovém Boží KRÁLOVSTVÍ, Kristus, DUCH SVATÝ, již žádné politiky pravice a levice nepotřebuje. Kandidáti budou vybráni ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, nejlépe za pomocí příslušných vysokých škol. V komunitách cca 1500 lidí budou starostové a zastupitelé vybráni jakýmkoli způsobem, protože na přímé cestě ke Kristu, v zemi, kde úplně poslušní služebníci Krista, nebudou mít za Bohy křesťansou SKÁLU, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd., již nezabloudí žádný pošetilec. Česko, Slovensko a svět má budoucnost buď SVĚTLOU, nebo TEMNOU, PEKELNOU, ve které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bdí nad zlem, pomocí stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, v Česku např. Kristem prokletých SYNŮ ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy a jeho DUCHEM CHUDÝCH ministrů, nebo válečného štváče, generála prezidenta Pavla, a jeho středověké charitativní choti. Česko má povinnost nastolit budoucnost SVĚTLOU pro všechny války světa, ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, kde, dle Žalmů a Matouše, bude spravedlnost daleko vyšší, než byla v době Boží majetkové socialistické ROVINY, čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, či komunismu. Kristus setře každému chudákovi, každou slzu z očí v případě, že ve všech restauracích se začnou PROSTÍRAT UBRUSY pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat proto, aby se ve světě bez PRACHŮ a ZBRANÍ, mohly ZAČÍT stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Jestliže trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dal hokejistům ZLATO, je stále naděje, že s jeho pomocí, jeho technického rozumu, také já se vyhrabu z bahna, z PEKLA, ze tmy, z hrobu, z jámy, z bludů děsivé temnoty protikladných nesmyslů katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze OVOCEM ÚMYSLŮ Satanů či Hadů kněží, všech ekumenických církví, a tím také z bludů promyšlených, ekonomických, militaristických, energetických vychytralostí, vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kvůli energetické, ekologické a mravní bezpečnosti Česka, Slovenska a EU, již nelze horečně zbrojit a nekonečně válčit, je to trestný čin, kvůli kterému zlá, zpupná a neposlušná elita politických a náboženských Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má povinnost neprodleně a dobrovolně odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Orgány činné v trestním řízení, předevšim POLICIE ČR z Rosic bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, má povinnost úplně zničit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že neprodleně zničí křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, zrušením svátostí oltářních a svátostí smíření drzému pozemskému OTCI, Satanu, Hadu, Zmiji, Ďáblu, faráři Bradáči z Domašova domasov@dieceze.cz. Když jeden HAD či SATAN, kněz tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. farář Bradáč, bude v Česku donucen sloužit Kristu tak, jak se mu líbí, s bázni a s úctou, Kristus, svým Božím rozumem zajistí, že kněží na celém světě přestanou sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM a MAJETKU své církve, ale začnou sloužit Kristu, mletím PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, těchto textů. Se Satanem, Hadem farářem Bradáčem, si trestající Kristus stále neví rady, protože farář Bradáč odmítá spolu se mnou studovat HORU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible,


 

Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Drze tvrdí, že má povinnost sloužit majetku své církve, a ne novému Kristu, který až na věky věků nyní má svůj nový TRŮN, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Před pohledem tohoto Krista, zmizí všechna VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa tím, že Kristus sám, svým technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, nastolí svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v případě úplného zničení katolického katechismu. Satan, Had, drzý pozemský OTEC farář Bradáč, místo Kristu stále chce sloužit pouze svému POHAVNÍMU ÚDU, to je svým zvířecím pudům. Nový DUCH, technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista, již prší velice silně, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, především na Domašovsku. Přesto drzý Had, Zmije, farář Bradáč domasov@dieceze.cz, chce oslavovat stále svého DUCHA, svého středověkého výkladu Bible SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, děsivé temnoty MRAKU katolického katechismu. Stále chce, aby ze SLOV jeho NEBES pršela jedovina dračí, krutý zmijí jed, jeho středověkého výkladu Písma, o setoupení jeho DUCHA SVATÉHO, a o jeho BOŽÍM TĚLE, jeho církve, která je prokazatelně ČARODĚJNICÍ, NEVĚSTKOU, MRZKOU ŽENOU, OHOLOU. K oslavám svého DUCHA, svého středověkého výkladu Písma, svolal nyní, na neděli 2. června 2024, svoje křesťanské, pomatené OVCE, na zahradu své fary v Domašově. Bude ovce sytit nejenom svým DUCHEM Satana, či Hada, ale také je bude hostit, jídlem, kávou, moučníkem, společným jídlem v ceně 120 Kč pro dospělého, a 60 Kč pro dítě. Každému křesťanskému pomatenci již musí trnout jeho vlastní zuby od křesťanských nepravostí, způsobené jedovonou dračí bludů faráře Bradáče. Protože farář Bradáč oslavuje SAMA SEBE NAVZÁJEM, uvedená Boží SLÁVA, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, stále není nalezena. Orgány činné v trestním řízení, POLICIE ČR v Rosicích, má nyní povinnost faráře Bradáče donutit, aby zřídil majetkou ROVINU mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že bude na Domašovsku organizovat PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ ve všech restauracích, dle již platných Božích zákonů. Co si kdo nyní vybere, to bude mít, buď vládu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nebo vládu Bradáče. Energetickou bezpečnost si Česko, Slovensko, EU, zajistí pouze pod diktátem Krista. Pod diktátem válečných zločinců Fialy, Pavla, a Satana Bradáče, jde do bran pekelných. Můj SOUD v úterý 21. května 2024, od cca 9.15 hodin, do cca 10.45 hodin, se stal fraškou tím, že soudkyně OS Brno venkov JUDr. Monika Barešová odmítla OTEVŘÍT KNIHY, Bhagavadgítu a Bibli, které jsem měl s sebou. Nejdříve jsem oslavoval sama sebe navzájem tím, že jsem objasnil, že jsem pracoval jako projektant nejdříve jako technolog, později jako vzduchuotechnik, v IBZKG, n.p. V Brně a v pobočných závodech jsem poznal, jako projektant, provoz výroby turbin, kotlů, turbodmychadel, kovárnu, kotlárnu, slévárnu, modelárnu, ostřírnu, mořírnu, výrobu leteckých motorů, výrobu tanků, atd. Po rozpadu IBZKG, n. p., jsem pracoval jako projektant v projekci PIKAZ s.r.o. která projektovala automobilky. V rámci aktivit firmy jsem projel firmy od Liberce, přes ŠKODU Mladou Boleslav až po JIŽNÍ MORAVU. Projektovali jsme také závody pro výrobu zbraní, nově na výrobu plastových výrobků, atd. Vše jsem uvedl proto, aby psychiatr MUDr. Mošťák a soudci OSZ a OS Brno venkov pochopili, že mě nemohou soudit za mé názory o energetice, protože, pro své profese, nemají o energetice ani ponětí. Déle jsem uvedl, že mě nemohou soudit za mé názory o Kristu, protože v křesťanském, ekonomickém, militaristickém, kapitalistickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, o trestajícím Kristu, DUCH SVATÉM, stále nikdo nemá ani ponětí, pro neschopnost se smířit s Kristem VŠEMOHOUCÍM, NEOMYLNÝM. Soudkyně OS Brno venkov JUDr. Monika Barešová podatelna@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, učinila z mého soudu frašku tím, že odmítla otevřít knihy Bhagavadgítu a Bibli, a odmítla projednat výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst z domů ZIMÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 služebníků Krista, s číslem člověka 666, to je www těchto textů, které jsem ji ukazoval. Měl jsem připravené záložky u textů v Bhagavadgítě a v Bibli, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, a které tím drzým pozemským OTCŮM Satanům, Hadům, Zmijím, Ďáblům, Luciferům, hlupákům kněžím, např. faráři Domašova Bradáčovi, úplně maří, ničí a boří jejich jedovinu dračí, krutý zmijí jed, jejich svátostí oltářních a svátostí smíření katolického katechismu. Které úplně ničí TĚLO Ježíše Krista tím, že křesťanský Bůh, v technicky logickém výkladu Písma, se stává pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Bohem ZLÝM, který činí MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek proto, aby vše ekonomické, militaristické, kapitalistické, politické, náboženské, zničil, zmařil, zbořil tím, že veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ zničí Božím SOUDEM úplným a rychlým, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Měl jsem připravodou záložku na text Bhagavadgíty 9/3. Zde je uvedeno, že např. křesťanské, ekonomické, militaristické svině Boha nedosáhnou. Proto, dle Jeremiáše, po vyvedení Česka, Slovenska z POUŠTĚ Boží majetkové socialistické ROVINY, se boháči a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani či Hadi kněží, pomocí krutého zmijího jedu např. středověkého výkladu Písma katolického katechismu, znovu se naplno vrátili na cestu KOLOBĚHU ZÁNIKŮ tím, že si znovu vzali za Bohy Baaly a DÉMONY, boháče a tím jejich válečnou ideologii ovládání tvorstva, pomocí MEČE PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesnyslných válek. Ozeáš, Kazatel, Přísloví, atd. Otevřel bych text Bhagavadgíty 15/12, kde Kristus uvádí, že od něho pochází jas SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která již v Česku vyšla jako Kristus, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, dle Malachiáše. Toto SLUNCE rozptyluje temnotu hmotného světa tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Dje Sírachovce. Stejně tak rozptyluje temnotu politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jas MĚSÍCE Koránu, a OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle Jeremiáše a Sírachovce. Otevřel bych text Bhagavadgíty 15/15, 16. Zde je uvedeno, stejně jako v Knize moudrosti, v Kazateli, Ozeáši, Jeremiáši, Matoušovi, atd. že geneticky zvířecí lidský mozek má od Krista rozumnost, moudrost, rukodělnou dovednost, paměť, poznání, zapomětlivost atd. a proto je na rozumu Krista zcela závislý. Žalmy, Přísloví, atd. Uvedl bych, že nyní jsou dva druhy bytostí, CHYBUJÍCÍ, zpupné a neposlušné, což jsou všechny bytosti tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a NEOMYLNÉ. NEOMYLNÉ bytosti budou úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou ve výkladu Písma stejně NEOMYLNÍ, MOUDŘÍ, či ROZUMNÍ, jako jsem nyní já, PRVNÍ PROROK celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Bhagavadgíty 15/15, 16, Kniha moudrosti, Sírachovec, Jeremiáš, Izajáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, atd. Otevřel bych Bhagavadgítu 18/56až66,73, atd. kde je uvedeno, že je potřeba zanechat všech druhů náboženství, a svěřit se do péče Krista, který sám, dle Bhagavadíty, nastolí VYSOKOU MRAVNOST celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Vzhledem k nutnosti zveřejnit tuto kapitolu do konce května 2024, další nachystané záložky neuvádím. Kapitola není opravena, pro nedostatek času, pro nutnost zveřejnit texty na internetu, kvůli kapacitě textů na webu, na měsíc. Pokud ještě někdo zpupný a neposlušný bude považovat tyto texty o Kristu, DUCHU SVATÉM, za bludy, pokud někdo zpochybní, že jedině možnou, správnou, energetickou koncepci Česka, Slovenska a světa, je PŘÍMÁ CESTA k Bohu, která vyžaduje neprodlené ODPOČINUTÍ od DÍLA energetické, ekologické a mravní, energeticky, ekologicky a mravně nysmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, má povinnost vysvětlit, v čem se Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto správném, technicky logickém výkladu Písma líbí. Kristus vyžaduje, aby se celé Česko či Slovensko vrátilo ke Kristu neprodleně tím, že odsouhlasí dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném zachování zbývajícího plynu, ropy, uhlí, uranu a ostatních surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Boha nad celým světem. Trestající Kristus vyžaduje, aby před jeho pohledem, z jeho věčného sídla, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v Česku, či Slovensku zmizela STARÁ ZEMĚ, stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Vyžaduje, aby Česko, či Slovensko, neprodleně vytvořilo mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Boží KRÁLOVSTVÍ musí vytvořit politici pravice.

 

liberecky.kraj@volimtrikoloru.cz, kan@kan.cz, redakce@kan.cz, sekretariat@kan.cz, jihomoravsky@spd.cz, praha@spd.cz, zlinsky@spd.cz, moravskoslezsky@spd.cz, stredocesky@spd.cz, olomoucky@spd.cz, vysocina@spd.cz, novakova@psp.cz, liberecky@spd.cz, info@spd.cz, jihocesky@spd.cz, plzensky@spd.cz, ustecky@spd.cz, musilek@volimtrikoloru.cz, info@sen21.cz,  info@stranapro.cz, j.rajchl@seznam.cz, jihomoravsky.kraj@volimtrikoloru.cz, praha@volimtrikoloru.cz, praha@stranapro.cz, jihomoravsky.kraj@prisaha.cz, zlinsky.kraj@prisaha.cz, jihocesky.kraj@prisaha.cz, moravskoslezsky.kraj@prisaha.cz, praha.kraj@prisaha.cz, liberecky.kraj@prisaha.cz, jihocesky.kraj@volimtrikoloru.cz, media@prisaha.cz, schillerova@anobudelip.cz, info@svobodum.cz, kraj.vysocina@volimtrikoloru.cz, predseda@motoristesobe.cz, info@motoristesobe.cz, pardubicky.kraj@prisaha.cz, karlovarsky.kraj@prisaha.cz, rodina@plancr1.cz, podstatzky-lichtenstein@prisaha.cz, olomoucky@stranapro.cz, stredocesky.kraj@volimtrikoloru.cz, gabriela.svarovska@zeleni.cz, media@zeleni.cz, adam.ludvik@zeleni.cz, tiskove@socdem.cz, info@zeleni.cz, msmarda@socdem.cz, madamek@socdem.cz, kralovehradecky.kraj@prisaha.cz, ustecky.kraj@prisaha.cz, kopecky@anobudelip.cz, info@voltemourka.cz, twr@twr.cz, Holis@anobudelip.cz, kamila.valkova@zeleni.cz, jihomoravsky@stranapro.cz, vodicka@anobudelip.cz,


 

richter@anobudelip.cz, babisa@psp.cz, peichler@socdem.cz, rejda@anobudelip.cz, muzikova@anobudelip.cz, plzensky.kraj@volimtrikoloru.cz, zarzycky@anobudelip.cz, marek@anobudelip.cz, volfova@anobudelip.cz, vildumetzova@anobudelip.cz, posta@mvcr.cz, volby@mvcr.cz, redakce@parlamentnilisty.cz, msmarda@socdem.cz, info@nase-media.cz, info@top09.cz, veronika.vrecionova@europarl.europa.eu, alexandr.vondra@europarl.europa.eu, press@mvcr.cz, ludek.niedermayer@top09.cz, zdechovsky@zdechovsky.eu, ondrej.krutilek@gmail.com, info@postbellum.cz, info@ondrejmikmek.cz, michalsedlacek@hotmail.com, pavelhavlicek01@seznam.cz, jan.tichanek@toptym.cz, d.finkousova@seznam.cz, robertsamsonek@seznam.cz, Marketa.Volfova@top09.cz, kontakt@spolu-pardubice.cz, raul@zdechovsky.eu, tiskove@kdu.cz, sekretariat@hnutireferendum.cz, info@hnutireferendum.cz, media-dotazy@hnutireferendum.cz, vysocina@svobodni.cz, marketa.gregorova@pirati.cz, pak@svobodni.cz, praha@svobodni.cz, lzemlickova@socdem.cz, tiskove@socdem.cz, veronika.blazkova@svobodni.cz, jmk@svobodni.cz, mevv.brnomesto@cssd.cz, Jiri.Pospisil@top09.cz, radim.srsen@stan.cz, stanislav.polcak@europarl.europa.eu, Ludek.Niedermayer@top09.cz, Marek.Zenisek@top09.cz, adela.sipova@pirati.cz, pavel.pavel@jihocesi2012.cz, wagenknechtl@senat.cz, marcel.kolaja@pirati.cz, vase@hnutihlas.cz, ivan.bartos@pirati.cz, mikulas.peksa@europarl.europa.eu, michal.salomoun@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz,


 

jiri.valenta@pirati.cz, milan.dadourek@mze.gov.cz, dsz.za-prava-zvirat@seznam.cz,i info@kscm.cz, kancelar@svobodni.cz, press@kscm.cz, ondrej.profant@mmr.cz, petr.tresnak@pirati.cz, zuzana.freitas@pirati.cz, lukas.cernohorsky@pirati.cz, adela.sipova@pirati.cz, wagenknechtl@senat.cz, dominika@michailidu.cz, jana.leitnerova@pirati.cz, moravane@moravane.cz, kancelar@strananos.cz, peichler@socdem.cz, zlk@svobodni.cz, redakce@nasepravda.cz, info@konecna.cz, spojenidemokrate@gmail.com, dernerovaa@senat.cz, info@dsz-zapravazvirat.cz, madamek@socdem.cz, Petr.Cibulka@PravyBlok.cz, seniori.sobe@seznam.cz, vitek.prokop@jsmelevice.cz, jiri.lehejcek@pirati.cz, klara.kocmanova@pirati.cz, ondrej.chrast@pirati.cz, info@csns.cz, sck@svobodni.cz, predseda@strananos.cz, info@jsmelevice.cz, josef.pavlovic@pirati.cz, anderlecht@centrum.cz, jan.lipavsky@pirati.cz, olga.richterova@pirati.cz, info@ceskatelevize.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, rz-ostrava@ceskatelevize.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz,  radiozurnal@rozhlas.cz, dvojka@rozhlas.cz,

 

V úterý dne 21. května 2024, od 9.15 hodin, do cca 10.45 hodin, proběhl můj SOUD na OS Brno venkov ohledně mého, nového, technicky logického výkladu Písma. Dokazoval jsem zde, že můj, technicky logický výklad je správný, a že středověký výklad např. Satana, Hada, Zmije faráře Bradáče z Domašova je chybný a tím je příčinou veškerého zla a PEKLA MEČE válek na světě. Soudci OSZ a OS Brno venkov podatelna@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, vedoucí soudkyně JUDr. Monika Barešová SOUDNÍ ZNALEC, ředitel nemocnice v Černovicích, primář Mošťák mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář, sklenar@aksklenar.com, sice ještě nečinili pokání, ještě navyznali své lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lži o koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, ale ukončili můj spor o výklad Písma rozhodnutím, že nejsem schizofrenik a že nejsem občan nesvéprávný. Zasílání mého výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují, v jednom dni, pouze některé dny v týdnu, maximálně na 3 x 59 adres, není ani trestný čin, ani přestupek. Z jednání SOUDU a z posudku SOUDNÍHO ZNALCE, psychiatra, ředitele nemocnice, primáře MUDr. Mošťáka vyplynulo, že orgány činné v trestním řízení, od mého tříletého působení v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009, stále usilují o to, abych byl psychiatry uznán za nesvéprávného schizofrenika proto, aby na moje trestní oznámení, např. na ministry průmyslu všech vlád Česka, dnes na ministra Síkely, kvůli jeho totálně chybné energetické koncepci Česka pouze na elektřinu, která činí pouze cca deset procent celkem potřebné energie Česka nemusela odpovídat, mohla, bez čtení házet do koše. Úplně poslušní služebnící Krista nyní mají povinnost uznat, že můj technicky logický výklad Písma je Božím milosrdenstvím tím, že Kristus, pomocí tohoto výkladu dovoluje Česku a světu zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, po čtění výkladu v pořadu NEZI NEBEM a ZEMÍ. ministr@mpo.cz, vit.rakusan@stan.cz, lukas.vlcek@stan.cz, jan.farsky@stan.cz, michaela.sebelova@stan.cz, pavel.cizek@plzensky-kraj.cz, jlacina@praha6.cz, viktor.vojtko@stan.cz, vera.kov1@seznam.cz, michaela.matouskova@stan.cz, josef.suchanek@stan.cz, matej.hlavaty@stan.cz, josef.cogan@stan.cz, sobotkajan@muvrchlabi.cz, jan.svitak@kraj-lbc.cz, petra.peckova@stan.cz, mikulas.bek@stan.cz, kucharj@psp.cz, zive@proglas.cz, twr@twr.cz, plus@rozhlas.cz, Kristus našel hrob v bludech ředitele psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťáka z toho důvodu, že prImář MUDr. Mošťák, stále není UZDRAVENÝ HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, či Slovensko, se vrátilo k novému Kristu, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa neprodleně, v jedinou hodinu, čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v sobotním POŘADU MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Nové DNES naplnění Písma o Česku či Slovensku, o změně poradigmatu, z křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, je v sobotu 25. května 2024, viz další text. Kristus, DUCH SVATÝ, zůstal manželem ekumenických církví, které v politickém, náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ jsou NEVĚSTKAMI, či ČARODĚJNICEM, zůstal ŽENICHEM pro jedinou CÍRKEV Česka, pro novou vládu, pokornou a úplně poslušnou, zřízenou bez voleb, ve veřejných výběrových řízeních, na příslušných vysokých školách, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se neprodleně stal Pánem celého světa, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa tím, že v křesťanství, pomocí technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, nastane vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Toto vzkříšení z mrtvých v Česku stále ještě nenastalo, protože vzpurný a neposlušný, Písmem neuzdravený SOUDNÍ ZNALEC, ředitel Psychiatrické nemocnice v Černovicích v Brně, MUDr. Mošťák, zdržuje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka tím, že považuje za bludy uváděné texty Písma o absolutní Boží mocí, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího mozku, a o uváděné Boží vůli. MUDr. Mošťák se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že považuje za bludy texty Písma o tom, že na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, tohoto třetího křesťanského dne, či osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, každý člověk na světě má povinnost znát Krista nově, jako jediného NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOCÍHO UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. MUDr. Mošťák se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že považuje za bludy texty Písma o tom, že energetická, ekologická a mravní spása Česka, Slovenska a světa, je možná pouze při rozhodnutí MUDr. Mošťáka, že veškeré tvorstvo se musí podřídit opakovaně uváděné dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. V tomto zlém, zpupném pokolení, již není možné považovat za BLUDY texty Písma o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby SOUDNÍ ZNALEC Mudr. Mošťák prorokoval, že texty Písma o neprodleném zničení, sešrotování všech zbraní, všech států světa, a o neprodleném ukočení všech válek na světě, nejsou bludem, ale jsou Boží dokonalou láskou, jsou Boží, energetickou, ekologickou a mravní spásou, jsou PRAVDOU, která zachrání Česko, Slovensko a svět v případě, že bude učiněno rozhodnutí, o energetické nezbytnosti číst v médiích tento správný, technicky logický výklad Písma v NOVÉM DUCHU. SOUDNÍ ZNALEC Mudr. Mošťák má povinnost prorokovat, že na ÚSVITU tohoto třetího tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2024, je pro všechny státy smysl života nový. Státy mají povinnost neprodleně ukončit službu stávajícím Bohům ekonomického, militaristického, náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, to je Baalům a DÉMONŮM, boháčům a jejich Bohům, drzým pozemským OTCŮM, Satanům, Hadům, Zmijím, Ďáblům, Luciferům, kněžim, všech náboženství a všech církví světa. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost sloužit Kristu nově. MUDr. Mošťák má povinnost učinit rozhodnutí, že je energetickou nezbytnosti neprodleně zřídit objasněné, celosvětové, mírové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ tím, že bude neprodleně zřízena celosvětová Boží majetková ROVINA, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského, či technického dobytka. Mudr. Mošťák nesmí považovat za blud, že veškeré tvorstvo světa musí být v Česku přivedeno k ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI, pomocí učení psychiatrů, UČITELŮ o DUŠI, o geneneticky zvířecích lidských mozcích, neprosto bezmocných, v případě odstoupení rozumu Krista. Východiskem pro zpupné a neposlušné pokolení je být úplně poslušným BOŽÍM LIDEM tím, že MUDr. Mošták bude BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. HROB do kterého MUDr. Mošťák padl, je již HROBEM SLUNEČNÍM. Z tohoto SLUNEČNÍHO HROBU Kristus Česko a Slovensko vytáhne v případě, že MUDr. Mošťák nebude považovat za blud, že v Česku, v prvním státě na světě, v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, vyjde nový Kristus, ve SLUNCI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Tímto SLUNCEM Kristus nastolí vysokou mravnost celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že spálí, zniči, OHNĚM, ŽÁREM, či MEČEM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškeré stávající zlé vládnoucí Bohy tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří o všem lžou tím, že lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lžou o jeho jedině možné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. V kapitolách 320 a 321 již nejsem POSLEDNÍM PROROKEM křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle Sírachovce, ale prvním prorokem mírového celosvětového, Božího KRÁLOVSTVÍ z toho důvodu, že Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, umožnil Písmo objasnit tak dokonale, že ho má povinnost pochopit každý nevzdělaný člověk, včetně vzděláného MUDr. Mošťáka. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, např. již je jediným ministrem pro vědu a výzkum tím, že DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků všech vědců, či výzkumníků, svým Božím rozumem živí tak, jak sám chce. Proto již žádného nového ministra pro vědu a výzkum nepotřebuje. Celkem sympatický psychiatr MUDr. Mošťák, se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že odmítá uznat pravdu textů např. Sírachovce, Přísloví, Kazatele, Ozeáše, Knihy moudrosti, Bhagavadgíty, Ezechiela, Izajáše, atd. o novém DUCHU tohoto technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, a tím určuje, že v Česku, či ve Slovensku, máme nyní PRAVÉ POLEDNE DNE PÁNĚ, který trvá vždy 1000 let. ÚSVIT tohoto třetího tisíciletí vlády Krista nad všemi sváty světa, je současně PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, kdy každý člověk má povinnost znát Krista nově, z těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. K HOŘE HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista budou do Česka proudit všechny národy, na kongres úplně poslušných státníků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Práze. Zde Kristus dovoluje učinit rozhodnutí, o neprodlené realizaci jedině možné a správné Boží koncepce energetiky Česka, Slovenska a světa, realizací Božích ZÁKONŮ. Dovoluje zde rozhodnout o energetické nezbytnosti překonání mečů na radlice, o ukončení výcviku vojáků celého světa k boji, dovoluje sešrotovat všechny zbraně světa. Dovoluje vrátit se ke Kristu, DUCHU SVATÉMU, rozhodnutím, o úplném, celosvětovém zničení VOZŮ, to je AUT, pro osobní potřebu atd. 2.Petrův, Nehemjáš, 1.Královská, Zjevení, Izajáš, Sírachovec, Micheáš, Ezechiel, Jeremiáš, Zjevení, atd. Celkem sympatický psychiatr MUDr. Mošťák se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že svým posudkem o mé svéprávnosti ze dne 14. 2. 2024, 54 stran, usiluje o prodloužení křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, o dalších tisíc let, to je až do roku 3000, což z energetického, ekologického a mravního hlediska je naprosto nemožné. Začátkem května 2024 jsem obdržel rozhodnutí Mgr. Dobošové z OS Brno venkov, že SOUDNÍ ZNALEC MUDr. Mošťák za uvedený znalecký posudek obdržel 20 500 Kč. MUDr. Mošťák stále odmítá PRAVDU veškerého BOŽÍHO SLOVA o tom, že na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí vlády Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, již platí dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, dle kterých se pro Krista pracuje zdarma, nikoli za PENÍZE, za SKÁLU boháčů, zbrojařů,


 

politiků a ostatních lhářů a zločinců. Pro MUDr. Mošťáka jsem osobním příkladem práce pro Krista zdarma. Za měsíc v průměru napíši většinou více stránek než 54, což je počet stránek ZNALECKÉHO POSUDKU o mém duševním zdraví, a žádnou odměnu za to od státu nedostávám. Pomalý Boží SOUD vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, tohoto zpupného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dělám již 27, 30, či více let. Kdybych dostal za měsíc odměnu 20 500 Kč, jako MUDr. Mošťák, měl bych nárok na 20 500 Kč x 12 měsíců x 30 let = 7 380 000 Kč. Protože PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů dělám práci za všechny vědce a výzkumníky, uvedenou odměnu jsem od státu požadoval. Místo toho jsem se dočkal v roce 2022 SOUDU na OS Brno venkov, kde křesťanská, ekonomická, militaristická svině, drzá psychiatrička MUDr. Holanová drze tvrdila, že jsou bludem texty Jakubův, že majetek boháčů shnil z titulu správné Boží koncepce energetiky, opakovaně objasněné, stejně tak že jsou bludem texty Lukáše o tom, že Kristus, lidstvu celého světa, svým Božím rozumem, dovolí stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, až bude učiněno rozhodnutí, že z hlediska správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, pomine majetek boháčů. Drze tvrdila, že za tvrzení, že na ÚSVITU tohoto tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novém DNES naplnění Písma o Česku, či Slovensku, musí být rozhodnuto, že neprodleně pomine majetek boháčů, kvůli tomu, aby bylo možné stavět celosvětově VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, s číslem člověka 666 = www těchto textů, je bludem, za který musím být potrestán buď vězením, nebo pobytem na psychiatrii. Drze tvrdila, že jsou bludem texty Lukáše o tom, že Kristus, již v době 40 let Boží socialistické majetkové ROVINY vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, bohaté vladaře svrhl z trůnu, a hladové a nezaměstnané nasytil dobrými věcmi, pomocí ideologie svých Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Drze tvrdila, že není pravdou, že Kristus, v Česku a Slovensku, poslal za socialismu boháče pryč, s prázdou, a že je trestal, dle svého plánu, dle textů Jóba. Nevěřila textům Písma, že Kristus, v době socialistické, nedokonalé majetkové ROVINY, trestal např. vězením, dle Jóba, nejen vládnoucí Baaly a DÉMONY, boháče, ale také náboženské Bohy křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, drzé, pozemské OTCE, Hady, Zmije, Satany, Ďábly, Lucifery kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK. Neuvěřila, že zpupné trestal vládnoucí křesťanskou elitu za špatné mravy, za chamtivost boháčů, ze křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY svátostí oltářních, a svátostí smíření, za krutý zmijí jed, jedovinu dračí, např. tmy protikladných bludů katolického katechismu. Že boháče trestal za promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti politiků a ostatních Baalů a DÉMONŮ, za to, že pomýlený pracující lži lid místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, slouží tvorstvu, boháčům, dle Jóba, Sírachovce, 1.Timoteovi, 5.Mojžíšova, 4.Mojžíšova, Zjevení, 2.Mojžíšova, 2.Samuelova, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Bhagavadgíty, Judův, atd. Křesťanská, militaristická svině, psychiatrička MUDr. Holanová drze tvrdila, že není pravdou, že je bludem, že Kristus vede Česko a Slovensko dle svého plánu. Drze tvrdila, že je bludem, že jedinou církví ve státě je vždy pouze vláda státu, že veškeré vlády jsou od Krista, a že Kristem vyvolené Česko pozná celý svět, dle počtu vládnoucích politických stran. Drze tvrdila, že je bludem, že Kristus vyvedl Česko, či Slovensko, dle svého plánu, z POUŠTĚ Boží socialistické majetkové ROVINY, do VZEDMUTÉHO MOŘE politických a náboženských sviní, pomocí PĚTI politických stran, třech starých a dvou nových. Drze tvrdila, že je bludem, že Česko nyní celý svět pozná podle toho, že Kristus v Česku nastolil vládu nad lidmi, pomocí sedmi církví, pomocí sedmi politických stran pravice, které, pomocí ideologie středověkého výkladu Písma, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu, např. faráře Bradáče z Domašova, dle Božího plánu, propadly křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je cestou, pravdou, SKÁLOU, pouze v HOŘE HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, což platí až v tomto tisíciletí, až v tomto pokolení. Ke Kristu se mohou vrátit úplně poslušní služebníci, kteří zajistí změnu PARADIGMATU, vykonáním Božího SOUDU úplného a rychlého se stávajícími, nemravnými, zlými Bohy. Smířit se s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, znamená smířit se s tím, že Kristus, pomocí Česka, či Slovenska, chce změnit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ všech států světa, na svoje celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zlý, neposlušný, zpupný člověk, např. válečný štváč, militaristický NETVOR, prezident Pavel, se svou charitativní chotí, škodí sám sobě víc, než jiným tím, že pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od jeho geneticky zvířecího lidského mozku, jde k záhubě, ke zkáze. Úplně poslušní soudci OSZ a OS Brno venkov podatelna@osoud.brnv.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, SOUDNÍ ZNALEC, primář Mošťák mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář, sklenar@aksklenar.com, na mém soudu v úterý dne 21. května 2024, mají povinnost pochopit, že pro svou neposlušnost mají problém s odstoupením rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od svých geneticky zvířecích lidských mozků. Odmítají pochopit, že můj výklad veškerého Božího slova HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV dogonů z Mali, atd. je technicky správný a logický, že je v NOVÉM DUCHU, a že tím je platný pro všechny národy světa. Totálně chybný středověký výklad Písma protikladných neomylných dogmat tmy katolického katechismu např. křesťanského vládce PEKLA, BELZEBUBA, Hada, papeže Františka czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, ceco@vatiradio.va, ceco@spc.va, měl, dle technicky logického výkladu Písma, platit pouze v šestém tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Kristus se v Písmu ptá, jak to, že vládnoucí elita z Brna, stále nedokáže rozlišit správný, technicky logický výklad Písma, od naprosto chybného výkladu Písma např. protikladných bludů katolického katechismu. Od šestého tisíciletí vlády Krista nad světem je temnota např. katolického katechismu příčinou veškerého zla a např. PEKLA MEČE válek mezi mocnostmi, a válek mezi boháči a chudáky, na celém světě. Kristus v Písmu uvedl, že vyžaduje, aby především v Brně již nikdo nebyl DUŠEVNĚ NEMOCNÝ, pro neznalost NOVÉHO DUCHA technicky logického Písma KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V Brně je vše možné z Písma objasnit, i na SOUDU. Kristus, při vzniku křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ve veškerém Písmu od Krista, DUCHA SVATÉHO zapsal, aby jím v Písmu vyvolené Česko, či Slovensko, technicky logickým výkladem OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTMÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, vše na světě změnilo. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v květnu 2024, v tomto zlém pokolení, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česku, či Slovensku dovoluje úplně zničit promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Dovoluje tím úplně zničit veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa, Božím SOUDEM úplným a rychlým, pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států svět, který nikdy nebyl člověkem, již není vyvýšený křesťanským KŘÍŽEM. Těmito texty je vyvýšený Božím SOUDEM všech politických a náboženských VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa, úplným a rychlým. Veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, Kristus, DUCH SVATÝ, ničí a boří, technicky logickým výkladem OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Např. oslavy křesťanského svatého proroka Jana Nepomuckého jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jan Nepomucký není a nikdy nebyl Božím prorokem. Odjakživa je pouze lži prorokem, zplozeným mrtvolou, křestanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy. Ukřižování Krista Židy, Kristus, DUCH SVATÝ, prokazatelně učinil pouze mletím krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralosví křesťanských pomatenců, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Ďáblů, Čertů, Luciferů, Belzebubů, Hadů, Zmijí kněží, všech ekomenických ČARODĚJNIC, či NEVESTEK. Křesťanské církve jsou odjakživa MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU, či OHOLIBOU. Což je proto, že si svého Krista rodí pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ


 

NÍZKÝCH, pouze mletím protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, např. tmy bludů katolického katechismu. Vůle Boží je, aby na Božím SOUDU, na OS Brno venkov, bylo učiněno rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně zrušit veškeré křestanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, ve všech státech světa, úplným zrušením tmy svátostí oltářních a svátostí smíření např. církve katolické, všeobecné, OHOLY. Neprodlené zrušení MODLOSLUŽEB této církve v Česku bude vítězstvím Krista nad všemi státy světa. Pro soudce OS Brno venkov není úkolem nad lidské síly pochopit uvedený technicky logický výklad Písma, a učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně nastolit opakovaně objasněné celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa, kterou je zachování zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Pro soudce OS Brno venkov není úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné učinit Krista, DUCHA SVATÉHO, jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCE, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, všech států světa. Pro soudce OS Brno venkov není úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, že oslavy nového Krista, v NOVÉM DUCHU technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista, je možné realizovat celosvětově, v jediném možném termímu, vždy pouze v době úplňku MĚSÍCE, který je nyní ve čtvrtek dne 23. května 2024. Pro soudce OS Brno venkov není úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, že ředitel ČRo v Brně Podstata, má povinnost mě přijmout a dohodnout čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus v trestání pomateného náboženského a politického tvorstva nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezničí všechna VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa, uvedeným způsobem. Dokud v Česku nezřídí svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Nastala patová, neřešitelná situace, Vy usilujete ze mně udělat schizofrenika, nejlépe nesvéprávného, já z Vás stále dělám hlupáky, protože nechcete uvěřit textům OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že máte být se svou ekonomickou, militaristickou, politickou a náboženskou moudrostí v koncích. Máte povinnost uvěřit textům Písma, že energetickou koncepci Česka, Slovenska a světa, nelze vyřešit ekonomicky z důvodů uvedených např. na straně 30 až 46 kapitoly 320, a na konci této kapitoly. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů uvedl východisko ze situace, kterou vytvořil vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠE každého neposlušného geneticky zvířecího lidského mozku, který, po obdržení těchto textů, drze odmítl jít do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, PŘÍMOU CESTOU. PŘÍMÁ CESTA ke Kristu, DUCHU SVATÉMU, je ve Vašem rozhodnutí, neprodleného zrušení stávajících ekonomických militaristických zákonů tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v neprodleném přijetí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. V tomto zpupném pokolení jsou Boží zákony především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. PŘÍMÁ CESTA ke Kristu je v neprodleném prostírání ubrusů pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, ve všech stávajících restauracích, což je nutné opatření proto, aby shnilý majetek Baalů a DÉMONŮ, boháčů, a shnilý majetek všech chudáků, mohl být nahrazen majetkem novým, společným, který bude energeticky soběstačný. Nový, energeticky soběstačný majetek, např. nová sídliště a města z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem člověka www = 666, těchto textů, je informativně navržený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pokud se nyní Česko, Slovensko, ke Kristu nevrátí, bude Kristem zničeno strašlivou záhubou. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka, či Slovenska želet. Energetická situace Česka, Slovenska a světa se zhoršuje s každou dobou Vašeho dalšího vzdoru. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, se před SOUDCI OSZ, OS Brno venkov, před psychiatrem, primářem MUDr. Mošťákem, atd. pokořovat nebude. Musí se pokořit úplně všichni tím, že všichni budou znát Krista nově, z těchto textů. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Kristus, DUCH SVATÝ, stanovil v Písmu OHNĚ SLOV NEBES VŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, tři stupně výchovy tvorstva k lidskosti, v každém tisíciletí jeden stupeň. V šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad tvorstvem, byl PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že stvořil temnotu křesťanského středověku. Při znalosti Boha pouze z protikladných bludů drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, Luciferů, Ďáblů, Belzebubů kněží, jejichž protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze OVOCEM jejich ÚMYSLŮ, jsou nyní pouze krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, vytvořil první stupeň výchovy tvorstva k lidství. Jedovinou dračí, krutým zmijím křesťanským jedem, jsou nyní např. kapitalistické, křesťanské pozůstatky této výchovy tvorstva k lidskosti v době středověku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku a ve světě stále bdí nad zlem pomocí tmy křesťanského středověku, určeného jím pouze pro šesté tisíciletí výchovy tvorstva k dokonalosti. V křesťanském středověku, křesťanský lži lid nesloužil Kristu, ale pouze svým vládnoucím Bohům, boháčům, a jejich Bohům, drzým pozemským OTCŮM Satanům, či Hedům, Zmijím kněžím všech ekumenických církví. Promyšlenými ekonomickými, militaristickými vychytralostmi vládnoucích Baalů a DÉMONŮ s ideologií středověku, v Česku nyní např. pomocí vlády SYNŮ ZATRACENÍ, vedených Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, politologem z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, militaristicým NETVOREM, ekonomickou SVINÍ, premiérem Fialou, trestající Kristus dělá Česku a světu pouze zlo tím, že dělá energeticky nesmyslné horečné zbrojení NATO, Ruska a ostatního světa, a PEKLO MEČE válek mezi mocnostmi, např. na Ukrajině, a PEKLO MEČE válek mezi boháči a chudáky, např. v Gaze. V sedmém DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí výchovy tvorstva k druhému stupni lidskosti, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli nastolení nových mravů, vešel do odpočinutí od svého křesťanského, ekonomického, militaristického díla. V sedmém tisíciletí vlády nad tvorstvem Kristus vytvořil DRUHÝ STUPEŇ výchovy lidstva k lidskosti tím, že dal tvorstvu svoje Boží proroky, Marxe a Engelse, a tím dal tvorstvu novou ideologii světa bez horečného zbrojení a válčení, bez chudáků a boháčů, ideologii socialismu, či komunismu. Tato ideologie měla končit zničením všech boháčů světa, zničením všech vojáků světa, všech válek světa, zničením všech zbraní světa, zničením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Na Česko a Slovensko Kristus uvedl ideologii nedokonalé Boží majetkové ROVINY, socialistické, či komunistické, kvůli převýchově boháčů, a drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů či Zmijí kněží, atd. Dle svého plánu, převýchovu boháčů a jejich Bohů, Satanů, Hadů, Ďáblů kněží, Kristus činil čtyřicet let. Toto období nazval POUŠTÍ, protože z jeho SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, žádné Boží SLOVO nepršelo. Pršelo pouze SLOVO komunistických Bohů, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, kteří byli Kristu na obtíž celých čtyřicet let, protože tvrdili, že si socialistickou majetkovou ROVINU vytvořili sami, dle své vůle, a ne dle vůle Boží. V době socialismu Kristus v Česku a Slovensku vytvořil DRUHÝ STUPEŇ výchovy tvorstva k lidskosti. Dal tvorstvu v Česku a Slovensku nové mravy tím, že úplně zničil křesťanské hodnoty služby pracujícího lži lidu boháčům, a jejich Bohům, drzým, pozemským OTCŮM, Satanům či Hadům kněžím. Boháče a stejně tak jejich Bohy, drzé pozemské OTCE


 

Satany, či Hady, Zmije kněze, Kristus trestal za jejich jedovinu dračí, za jejich krutý zmijí jed, např. katolického katechismu, kvůli zneužívání Božího SLOVA ve službě boháčům, místo Kristu, dle textů Jóba. V době tohoto trestání nemusel nic vyšetřovat, protože znal úmysly Baalů a DÉMONŮ, boháčů, a jejich Bohů, drzých Otců Satanů či Hadů kněží, a věděl, že jsou marné. Věděl, že jak boháči, tak jejich Bohové, Satani, Hadi kněží, jsou určení k pádu, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, což je trest za zneužívání křesťanského Božího SLOVA, ke službě boháčům, místo službě Kristu. V době 40 let POUŠTĚ socialismu však Kristus kazil dobré mravy Česka, či Slovenska tím, že dával vládu nad lidmi málo vzdělaným komunistickým hlupákům, což se komunistickému lži lidu líbilo. Nevzdělanému komunistickému lži lidu se líbilo, že vládnoucí BERANI, BERÁNCI či OVCE, mohou pracovat na vládnoucích místech hlavou, a ne svýma rukama, dle svého malého vzdělání. Boj o to, kdo bude pracovat rukama, a kdo hlavou, bude bojem až na věky věků. Kristus však dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Smířit se s tretajícím Kristem je možné pouze při uznání, jeho naprosté moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Kdo se v tomto VZDOROKRÁLOVSTVÍ ještě nyní prohlásí za vládnoucího Boha, toho Bůh zabije, čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, z rozhodnutí soudců OS Brno venkov. TŘETÍ STUPEŇ výchovy tvorstva k lidskosti Kristus tvoří těmito texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU, OHNĚ, MEČE SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. TŘETÍ STUPEŇ výchovy tvorstva k lidskosti tvoří Kristus tím, že všem křesťanským ekonomickým sviním, militaristickým NETVORŮM, technicky logickým výkladem těchto textů veškerého Písma od Krista dokazuje, že nikdy nebyl člověkem, že nikdy nebyl Kristem UKŘIŽOVANÝM Židy. TŘETÍM STUPNĚM výchovy tvorstva k lidskosti je technicky logický výklad Písma těchto textů, ve kterém Kristus, DUCH SVATÝ, bere vládu nad lidmi stávajícím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, kteří mají za Boha, DUCHA SVATÉHO, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dává tímto vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dává jediné CÍRKVI Česka, jediné CÍRKVI Slovenska, pokorné a úplně poslušné vládě Česka, či Slovenska, vytvořené dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Uvedeným vládám, pokorným a úplně poslušným, dává veškerou moc nad lidmi tím, že vládám dovoluje změnit tvářnost celé země, přetvořit veškeré stvoření, neprodlenou realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, které, v tomto zlém, zpupném pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. V případě další neposlušnosti Česka, či Slovenska, bude dále bdít nad zlem, bude vše bořit a ničit dle textů Jeremiáše, Izajáše, Micheáše, Ámose, Sofonjáše, atd. dokud si to v Česku nevyřídí se všemi, kdo mě pokořují tvrzením, že jsem schizofrenik, který trpí bludy o tom, že všechny uváděné texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou bludy, a že vládnoucí pyšní rozjařenci, Baalové a DOMONI, boháči, se mohou nekonečně povyšovat nad Kristem v domění, že je stále křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, která nečiní nikomu ani zlo, ani dobro. Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je navždy Bohem VĚČNĚ ŽIVÝM. Je hrozné upadnout do ruky trestajícího, ŽIVÉHO Krista, který v Písmu vyhrožuje všem stávajícím vládnoucím Bohům, že je zabije, pokud se ještě prohlásí za vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ kvůli tomu, že boháčům se líbí žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, že se jim líbí, že život je pouhou zábavou. Zaniknou navěky všichni, kdo se ještě budou modlit ke svému mrtvému křesťanskému Bohu, ke své mrtvé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Např. prezident Biden, který přísahá na Bibli, přísahá na to, co není Bůh. Přísahá na křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO ŽIDY, zrozenou pouze OVOCEM ÚMYSLŮ drzých pozemských OTCŮ, Satanů či Hadů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK. Kdo odmítne neprodleně nastolit objasněnou Boží majetkovou ROVINU, Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského dobytka, rozum od Krista nedostane, a tím jde do hrobu. Vážení soudci OSZ, OS Brno venkov a psychiatře MUDr. Mošťáku. Ve svých SOUDECH děláte jednu podstatnou chybu tím, že mě zaměňujete za Krista, DUCHA SVATÉHO, tím, že tvrdíte, že mám MESIÁŠKÉ SKLONY, což není pravda. Musíte věřit textům Písma, že Kristus v žádném pokolení nečinil nic tajně tím, že lidem sděloval a sděluje vše pomocí svých proroků. Jeho proroci jsou všichni proroci uvedení v Písmu. Já nejsem MESIÁŠ, jsem SYNEM ČLOVĚKA, který pouze objasňuje, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vede Česko, Slovensko a svět tak, jak si to dopředu naplánoval, pomocí svých proroků, především LÉVIJCŮ, to je politiků LEVICE, uvedených v Písmu. Dle Písma objasňují, že v tomto pokolení, proroky, LÉVIJCE, např. Marxe a Engelse, či Pellegriniho, již nepotřebuje. Objasňuji, že Kristus, DUCH SVATÝ, je již jediným MESIÁŠEM pro všechny státy světa tím, že jeho HORA HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, je jediným Bohem všech států světa tím, že je jeho TRŮNEM. Současní vládnoucí Bozí tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. bývalý LEVIJEC, bývalá komunistická OVCE, BERÁNEK či BERAN Andrej Babiš, či socialistický KOZEL, nový prezident Pellegríny peter.pellegrini@nrsr.sk, hlas@strana-hlas.sk, karolina.ducka@strana-hlas.sk, tlacove@strana-hlas.sk, dle Matouše, Žalmů, atd. mají povinnost neprodleně zmizet v prokletí, v ŘÍŠI TICHA, to je na smetiště dějin, ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Mají povinnost se ZNOVU NARODIT, pro znalost Krista, DUCHA SVATÉHO, z těchto textů OHNĚ SLOV KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Mají povinnost neprodleně založit colosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že se stanou premiéry úplně poslušných vlád Česka a Slovenska. Mají povinnost neprodleně vytvořit úplně poslušné vlády Česka a Slovenska, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Kristus již žádné prezidenty nepotřebuje, pouze CÍRKVE, to je nové, pokorné a úplně poslušné vlády, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto zlém pokolení vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Je velice aktivní, vše sděluje nejenom pomocí svých proroků v Písmu, ale také pomocí POLÁRNÍ ZÁŘE. V POLÁRNÍ ZÁŘI bylo NEBE červené a také bílé, či zelené. Znamená to, že např. bývalý BERAN Andrej Babiš, a současný socialista KOZEL Pellegrini, mají povinnost již nebýt červenými LÉVIJCI. LÉVIJCE, politiky levice, Kristus již nepotřebuje. Nahum 2/4, 4.Mojžíšova, Matouš. Ale pouze BÍLÉ OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, stejně mocné, stejně spravedlivé, stejně neomylné, všemohoucí, jako je LEV Kristus, DUCH SVATÝ. Izajáš, 4.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, Bhagavadgíta, atd. Zelenou barvou POLÁRNÍ ZÁŘE vyžaduje, aby dle písničky, od mediálního MISTRA Krista, všichni ZELENÍ, strachy zelení, ve strachu z Krista jaký ještě nikdy v Česku, či Slovensku nebyl, se neprodleně vrátili ke Kristu, PŘÍMOU CESTOU, to je neprodleným zřízením celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Svolání kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, má povinnost iniciovat celé Česko, či Slovensko. Já jsem ve veškeré Boži realizaci zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, či Slovensku, naprosto nevinně. Stane se pouze to, co svým Božím rozumem učiní Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nikoli to co uvádím já, v objasňování Boží moci a Boží vůle. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je však vyvýšen ze země nikoli KŘÍŽEM a UKŘIŽOVÁNÍM, ale SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Protože nikdy nebyl člověkem, jsem SYNEM ČLOVĚKA já, a SOUDCI OSZ, OS Brno venkov, a primář MUDr. Mošťák, mají povinnost obstát přede mnou. Přede mnou je možné obstát pouze v případě, že SOUDCI, atd. budou studovat ŽÁR, OHNĚ, MEČE, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Obstát mohou pouze při rozhodnutí, že Česko, či Slovensko neprodleně zruší veškeré politické a náboženské tradice tím, že se úplně podřídí pod uváděnou Boží vůli, iniciováním vzniku nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Bůh vyžaduje nastolit v Česku, Slovensku a světě nové mravy, dle Bhagavadgíty. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,


 

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Velké pohoršení vzbudila kapitola 316, 116 stran, a jiné kapitoly, kde jsem uvedl, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zabíjel dle svého plánu filozofy na Karlově univerzitě kvůli tomu, že se považují za Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že se opakovaně vyvyšují nad Krista, DUCHA SVATÉHO tvrzením, že Kristus dovoluje křesťanským Bohům Karlovy univerzity, zneužívat Boží SLOVO, ve službě svým POHLAVNÍM ÚDŮM a tvorstvu, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd. Sloužit stavajícím Bohům tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je již k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, Slovenska a světa. Kristus, na ÚSVITU tohoto třetího či osmého tisíciletí své vlády nad světem, vychází v Česku, či Slovensku, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Tomuto SLUNCI, novému Kristu, již nikdo v Česku, či Slovensku, nesmí stínit. Malachiáš, Přísloví, Bhagavadgíta, Kazatel, Ozeáš, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ČERNÝ křesťanký mrak středověkého výkladu Písma, který vznikl z děsivé tmy bludů katolického katechismu, který nad Českem stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které vychází jako Kristus, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, zvolna odplouvá. A každý zpupný, vzpurný, neposlušný Baal či DÉMON, boháč, sklízí setbu svou, kterou zasel po vyjití Česka, Slovenska, z Boží socialistické, majetkové Boží ROVINY POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, do vzedmutého MOŘE ekonomických militaristických sviní, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a válčení. Jeremiáš 1/17 až6/19,13/16,15/19až31/27,32až51/58, Zjevení, SLOVO Dogonů z Mali, Judův, Ozeáš, Kazatel, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby ho nově znali všichni lidé celého světa, z iniciativy SOUDCŮ OS Brno venkov a psychiatra MUDr. Mošťáka. Odpouštět hříchy ekonomickým sviním, militaristickým NETVORŮM, vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, již nemohou drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije kněží, pomocí křesťanských MODLOSLUŽEB, např. katolického katechismu, při svých svátostech oltářních, a slavnostech smíření, církve katolické, všeobecné. Kristus nyní odpouští hříchy lidem sám tím, že svoje Boží KRÁLOVSTVÍ, dá pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům, kteří je v Česku neprodleně zřídí. Smířit se s novým Kristem je možné pouze při rozhodnutí SOUDCŮ OS Brno venkov, o úplném zničení všech křesťanských MODLOSLUŽEB, všech svátostí oltářních a svátosti smíření. Satani, Hadi, Zmije, pozemští OTCOVÉ Ďábli kněží, mají povinnost sloužit první BOHOSLUŽBY na světě tím, že v kostelích začnou neprodleně číst tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Nyní Kristus znovu naplnil svoje SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že nechal učinit atentát na vládnoucího Boha Slovenska tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na Baala premiéra Fica. Nechal ho postřelit, vážně zranit. Což učinil, protože v Česku stále nikdo nevěří textům Písma, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude zabíjet proto, aby se ho zpupní báli strachem jaký nebyl. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Judův, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34, 40/29,43/26,31,47/21, Žalmy, atd. Premiér Fico, Bůh tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Slovenska, všechny tyto texty opakovaně dostával zdarma, nebeskou poštou www = 666. Já, maličký a spravedlivý prorok, jsem přišel včas, dle vůle Boží, k neposlušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, již v roce 2003 až 2006, Židům, Zachariáš. Dělám SOUD vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, zdarma. Soudci OSZ, OS Brno venkov mě soudí za křesťanskou SKÁLU, kterou dostávají za můj SOUD od státu, za PRACHY. Což dělají proto, aby v Česku zachránili ekonomické, militaristické, politické, náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což však dělají pro svou energetickou zkázu. Premiér Fico odmítl mít NOVÉHO DUCHA tohoto technicky logického výkladu Písma. Odmítl vytvořit novou vládu svatých služebníků Krista, pro Krista, Boha NEJVÝŠŠÍHO, dle textů na konci kapitoly 300. Stal odstrašujícím příkladem tím, že odmítl texty Písma o energetiké, ekologické a mravní nezbytosti neprodleně zrušit veškeré politiky pravice a levice, zřizením nové, úplně poslušné vlády. Odmítl tím založit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Ezechiel 3/4,21až28/9,19až39/8,13,21,29, Sírachovec, Jeremiéš, Izajáš, atd. O premiéru Ficovi Kristus v Ozejášovi a v Kazateli uvádí. Slovensko si při volbách politiků pravice a levice nastolilo vládu premiéra Fica bez Krista, DUCHA SVATÉHO. Proto se Kristus k Ficovi nezná. Za jeho zlé skutky Fica vypudil ze svého domu, kterým je celý svět. Snažil se Fica usmrtit, a tím vzít Slovensku plod vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pramiéra, kterého Kristus, DUCH SVATÝ, svým rozumem nepase, a pást nikdy nebude. Slituje se nad Českem a Slovenském, až Česko a Slovensko nebude sedat do svých ořů, do svých aut. Až zbraním, výrobkům lidských rukou, nebudou politici pravice a levice říkat náš Bože. Ozeáš. Až úplně poslušný vládnoucí Bůh Slovenska, Pellegrini, uzná, že z boje proti trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, je východisko pouze jediné. Zpupní a neposlušní lidé, již nesmí vládnout, rozumem svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, nad ostatními lidmi, a tím jim působit ekonomické, militaristické zlo. Vládnout nad lidmi mohou pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, kteří půjdou ke Kristu PŘÍMOU CESTOU, která je v neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Úplně poslušným služebníkům již i zlato musí být nečistotou z toho důvodu, že pro Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, poslušní služebníci Krista budou pracovat zdarma, po zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHU, ZBRANÍ, atd. Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Izajáš, Jeremiáš, 5.Mojžíšova, Bhagavadgíta, atd. Postřelený premiér Fico se stal vlastně mučedníkem, potrestaným Kristem za to, že nevěří textům Písma Izajáše 57, kde je uvedeno, že Fico, se ve svých politických a náboženských lžích, stále necítíl unavený. Kristus zde uvádí, že jeho politické a náboženské lži ho stále nevyčerpávají, protože místo Kristu, pro neznalost Krista, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále slouží pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU. Svému POHLAVNÍMU ÚDU, zpupný a neposlušný Fico slouží tím, že slouží pouze svému dobře placenému korytu. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se Česko a Slovensko bálo Krista strachem jaký ještě nebyl, Žalm 14, kvůli tomu, že vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, ještě nenastalo. Víra křesťanských sviní, NETVORŮ, je marná, při další neposlušnosti zlé, politické a náboženské elity. Vládnoucí elita bude připomínána s proklínáním za to, že nevěří textům Sírachov. 23, kde Kristus uvádí, že není nic sladšího než realizovat Boží zákony. Není mi lepšího, než bázeň před trestajícím Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM. Ekonomické , militaristické ratolesti politiků pravice a levice, nepřinesou plody Božích zákonů o energetické nezbytnosti neprodlené realizace celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Musí být vylámány. Izajáš18, atd. Nepatří Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jedinému UČITELI, LÉKAŘI, MISTRU. Žid.3/8,4/7,5/11,6/6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Petr.2/21,3/16, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,


 

Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. My všichni jsme stejní, vzpurní, neposlušní. Bez nás, bez Česka, Slovenska, láska k novému Kristu, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, není. Trestající Kristus se nad Českem, světem smiluje, svým rozumem, při čtení textů v ČRo. Kristus našel hrob v bludech ředitele psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťáka z toho důvodu, že vzpurný, neposlušný prImář MUDr. Mošťák, stále není UZDRAVENÝ HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. SOUDNÍ ZNALEC, psychiatr, prImář MUDr. Mošťák, svým posudkem ohledně mé svéprávnosti, zpracovaným dne 14. 2. 2024, 54 stran, dle požadavku JUDr. Barešové, soudkyně OS Brno venkov, ze dne 22. 9. 2022, učinil z trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného UČITELE, LÉKAŘE, jediného mediálního MISTRA všech států, zločince, válečného štváče, hlupáka, který ničemu např. v energetice, nerozumí. MUDr. Mošťák, stejně jako psychyatrička MUDr. Holanová, neuvěřil textům Písma, že trestající Kristus, v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad celým světem, vytvořil KŘESŤANSTVÍ, které již tehdy učinil STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Tím byl PÁNEM NAD SOBOTOU. MUDr. Mošťák neuvěřil textům Písma, že již v SEDMÉM DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad lidmi, vešel do odpočinutí svého křesťanského, militaristického, ekonomického díla tím, že sdělil tvorstvu svoji vůli, pomocí dvou Božích proroků LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Ideologie těchto dvou Božích proroků, o vybudování celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, platí dodnes. ZLOČINCE, lháře, hlupáka, který ničemu nerozumí, učinil zpupný, neposlušný, MUDr. Mošťák z Krista, DUCHA SVATÉHO tím, že prohlásil za bludy všechny texty OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, srozumitelně objasněné, pro každého vládnoucího Boha, Baala či DÉMONA, boháče, tohoto ekonomického, militaristického, politického, náboženského, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Křesťanský, ekonomický, militaristický výklad Písma např. děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, katolického katechismu, např. Satana, Hada, Zmije, drzého pozemského OTCE faráře Bradáče z Domašova, a promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti, např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politiloga z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, prohlásil MUDr. Mošťák, za moudré a spasitelné. Celkem sympatický psychiatr MUDr. Mošťák se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že prohlásil naprosto energeticky nesmyslnou energetickou koncepci Česka, Slovenska, či světa, uvedenou např. na straně 30 až 46 kapitoly 320, za dobrou a spasitelnou. Za blud drze prohlásil jedině možnou, správnou, Boží, energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, srozumitelně objasněnou, uvedenou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím prohlásil trestajícího, mstícího se Krista, za zločince z toho důvodu, že nevěří textům Jeremiáše, Izajáše, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Ezechiela, Matouše, Marka, Sírachovsce, Knihy Moudrosti, Bhagavadgíty, Lukáše, atd. o tom, že trestající, mstící se Kristus, bude dělat Česku, Slovensku, světu, uváděné zlo, způsobené odstoupení technického rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucích BOHŮ, tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, až do svého vítězství. Neposlušný, NOVÝM DUCHEM tohoto technicky logického výkladu Písma, duševně neuzdravený psychiatr MUDr. Mošťák, stále nevěří textům Jakubův, 2.Korintským, že trestající Kristus, v případě úplné posušnosti MUDr. Mošťáka, má moc, pomocí Česka či Slovenska, energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit Česko, Slovensko a svět v případě, že Česko bude iniciovat svolání kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nevěří textům Písma, že v případě neposlušnoti psychiatra MUDr. Mošťáka, má moc, vzpurné a zpuné Česko, Slovensko a okolní státy EU, úplně zničit hroznou záhubou MEČEM PEKLA třetí světové války. Duševně neuzdravený psychiatr MUDr. Mošťák, nevěří textům Písma, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet v případě, že Kristem v Písmu vyvolené Česko, pomocí psychiatrů a SOUDCŮ z Brna neuvěří textům Písma o tom, že Česko, či Slovensko je Kristem vedeno tak, jak si to Kristus v Písmu předsevzal. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby především psychiatr MUDr. Mošťák vyznal své viny, to je své lží, způsobené neznalosti nového Krista z textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vyžaduje, aby MUDr. Mošťák, na Božím SOUDU v úterý 21. května 2024 v 9,00 hodin, na OS Brno venkov, učinil trestajícího Krista PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že bude PÁNEM nad veškerým KŘESŤANSTVÍM. Aby, pro znalost veškerého Písma od Krista, byl stejně DOKONALÝ a NEOMYLNÝ, jako je v Písmu nový Kristus tím, že učiní rozhodnutí, že v celém křesťanství neprodleně začne platit dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, je především o správné koncepci energetiky. Má povinnost učinit rozhodnutí, že celosvětově budou platit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, po svolání úplně poslušných státníků všech států světa na kongres, do DOLINY O2 Arény v Praze. Má povinnost učinit rozhodnutí, že dobré a spasitelné jsou ty texty Písma, které jsou o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti zničení všech politických, či náboženských VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, a o neprodleném vybudování celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, kde bude dokonalý POKOJ a MÍR tím, že SKÁLA drzých křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, PRACHY státních měšců ministrů financí, ZBRANĚ, atd. odtáhne v děsu, strachem z trestajícího Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Především psychiatr MUDr. Mošťák, již musí mít důvěru v nového Krista, který vše o sobě, Česku, Slovensku, světě, uvedl, v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Mít důvěru v nového Krista, v DUCHA SVATÉHO, v jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, znamená mít nedůvěru ve stávající Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v Baaly a v DÉMONY, v boháče, které Kristus boří, ničí, maří, škodí jim, a to odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého DUCHA, o uváděné správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Je třeba prosit Krista, DUCHA SVATÉHO, aby na Božím SOUDU, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na OS SOUDU Brno venkov, v pátém patře, v jednací síni číslo 55, v úterý dne 21. května 2024, naplnil texty Písma o vykonání Božího SOUDU vládnoucích Bohů, úplného a rychlého, v jedinou hodinu, do poslední čárky. Zjevení 20, Matouš 5, Izajáš, Sírachovec, Jeremiáš, Ezechiel, Zachariáš, atd. Aby zde byly otevřeny KNIHY, např. Bhagavadgíta, Bible, SLOVO Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují. Aby zde byla OTEVĚNÁ také KNIHA ŽIVOTA těchto textů tím, že za KNIHU ŽIVOTA budou uznány dvě poslední kapitoly 320 a 321. Je zapotřebí, aby MRTVÍ, např. zpupní a neposlušní SOUDCI OSZ, OS Brno venkov, včetně psychiatra MUDr. Mošťáka, byli souzení podle svých činů, zapsaný v těch knihách, za OVOCE svých ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ. Tím VZEDMUTÉ MOŘE křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ Česka či Slovenska, vydá své mrtvé poznáním, že v Česko, či ve Slovensku, vzešel plný počet zpupných a neposlušných pohanů, či hlupáků, což je znamení o možnosti ukončení pomalého Božího SOUDU, Božím SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby MUDr. Mošťák, soudci OSZ, OS Brno venkov a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář uznali, že Kristus, řídí Česko, Slovensko a svět nikoli podle středověkého výkladu Písma, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu, např. drzého pozemského OTCE, Satana, Ďábla, Lucifera, Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova. Podle jeho středověkého výkladu protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí katolického katechismu, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá lži lidu Česka a světa pouze neuvěřitelné zlo PEKLA horečného zbrojení a MEČE energeticky, ekologicky a mravně válek. V Kristem vyvoleném Česku nikdo nechce vyznat, že ekonomické, militaristické OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ je viditelně zlé, je hříchem k energetické,


 

ekologické a mravní SMRTI, protože, při odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ ganaticky zvířecích lidských mozků se nezmění navěky. UČITEL o DUŠI geneticky zvířecího lidského mozku, plně ovládaného Kristem, DUCHEM SVATÝM, psychiatr MUDr. Mošťák odmítá uznat pravdu textů Písma, že v lidské přirozenosti DUŠE člověka, nepřebývá žádné dobro. Chtít dobro, např. dobro celosvětového míru a pokoje Božího KRÁLOVSTVÍ, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, Boží proroci, LÉVIJCI, Marx a Engels, s pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, dokázali mluvit, nedokázali je však vykonat. Současní vládnoucí Bohové Česka tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. SYNOVÉ ZATRACENÍ, Kristem prokletí váleční štváči, politolog z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiér Fiala, NETVOR prezident Pavel, hlupák Vystrčil, militaristická svině ministr Lipavský, a ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, Adamová, viditelně dělají pouze zlo PEKLA horečného zbrojení a utrpení MEČE válek. Nastala proto absurdní situace, protože z technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO je zřejmé, že NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, řídí Česko, Slovensko a svět, dle HORY HOSPODINOVA DOMU MEČE, OHNĚ, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, nikoli dle SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tmy bludů katolického katechismu. Vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci Krista v Česku zajistili, aby před novým Kristem, jehož trůnem je KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů, před jeho pohledem z uvedeného SLOVA, zmizela stará země křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, stejně tak SLOVA NEBES krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, středověkého výkladu Písma, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. katolického katechismu. Např. svátosti oltářní a svátostí smíření křesťanských MODLOSLUŽEB drzého pozemského OTCE Satana, Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova, jsou již trestným činem, protože nejsou službou Kristu, ale pouze službou Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům. VZEDMUTÉ MOŘE vládnoucích ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí vydat své MRTVÉ, které, např. pro ekonomické, militaristické profese, nelze přenést do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. SMRTÍ je jedovina dračí, krutý zmijí jed, protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí svátostí oltářních a svátostí smíření, středověkého výkladu Písma katolického katechismu, např. drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Ďábla, Lucifera, Zmije, Hada, faráře Bradáče z Domašova. Tato SMRT musí být poražena proto, aby ŘÍŠE MRTVÝCH, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁOVSTÍ, v Česku či Slovensku, vydaly své mrtvé, na základě úplného a rychlého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, zapsaného v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kdo na Božím SOUDU, např. na OSZ, OS Brno venkov, nebude zapsán v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, jako pokorný a úplně poslušný SLUŽEBNÍK Krista, bude znovu uvržen do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravě nesmyslného horečného zbrojení a válčení. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka či Sovenska, Kristus organizuje dle svého plánu, dle těchto textů technicky logického výkladu Písma, v novém DNES naplně Písma, v novém novoluní od středy 8. května 2024, do úplňku MĚSICE, do čtvrtku 23. května 2024. DRUHÁ SMRT platí především pro všechny zpupné a neposlušné Baaly a DÉMONY, boháče, kteří NADARMO prožili PRVNÍ SMRT, PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době, kdy Kristus, dle svého plánu, vytvořil nedokonalou Boží majetkovou socialistickou ROVINU, na dobu čtyřiceti let vlády málo vzdělaných komunistických hlupáků, soudruhů, LÉVIJCŮ, z řad komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ. Když např. na Božím SOUDU, na OSZ, OS Brno venkov, dne 21. května 2024, soudní znalec, psychiatr, ředitel Nemocnice psychiatrie v Černovicích, MUDr. Mošťák, či můj opatrovník, advokát trestního práva, Mgr. Sklenář neobléknou čistý bílý šat ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, když nevykřičí uváděnou pravdu o Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celé Česko znovu padne do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného horečného zbrojení a válčení. Celé Česko, či Slovensko, má povinnost neprodleně vstát z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, jako první na světě tím, že úplně poslušní služebníci Krista uvidí SVĚTLO SVĚTA uváděné Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, objasněné správné energetické, ekologické a mravní koncepce Boží, na konci TUNELU PRIVATIZACE, Kristem znárodněného státního, socialistického majetku. ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, dostanou od Krista, DUCHA SVATÉHO, pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří pochopí texty Písma o tom, že SMYSL ŽIVOTA VĚČNÉHO je nový. SMYSLEM ŽIVOTA VĚČNÉHO je sloužit v úplné poslušnosti novému Kristu, DUCHU SVATÉMU tak, jak vyžaduje, s bázní a s úctou, ve strachu z Krista, jaký v Česku či Slovensku ještě nikdy nebyl. Je zapotřebí zkrátit umírání vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, na minimum. Na jedinou hodinu čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, nyní dne 25. května 2024. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vrátí svůj Boží technický rozum, určený pro toto pokolení, uvedený také v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří neprodleně budou realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kterými Kristus setře každou slzu s očí všem chudákům, všem nezaměstnaným, bezdomovcům, všem utečencům, všem vojákům, v případě úplné poslušnosti MUDr. Mošťáka. Celkem sympatický psychiatr MUDr. Mošťák se stal strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že prohlásil, že Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ani nyní nemá za jediného Boha všech států světa. Ačkoli poznal Krista, DUCHA SVATÉHO nově, jako VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO STVOŘITELE všech náboženství světa, všech vlád světa, všech politických stran světa, neoslavil ho jako Boha, jako DUCHA SVATÉHO, nevzdal mu čest, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadl ve svých myšlenkách, v OVOCI svých ÚMYSLŮ, znovu do křesťanské marnosti, a jeho nerozumné srdce se tím ocitlo znovu v křesťanské, ekonomické, militaristické tmě stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V posledních dnech tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ nastaly těžké, zlé časy, kvůli tomu, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT či projektantů, které, ze svého milosrdenství živí odjakživa, ničí a boří veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že ničí hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám, atd., a to až do úplného zničení. Kristus, DUCH SVATÝ, realizuje boření, ničení, podvracení, maření ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kvůli sobě samému proto, aby mohl vládnout sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad lidmi celého světa, pomocí KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO HORY HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista. Kristus vyžaduje neprodleně tyto texty zveřejnit v médiích proto, aby mohl, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, otřást vším stořením, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku Boháčů, do Česka. Lidé jsou, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidkých mozků, zlí, sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, Kristus nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému Božímu SLOVU, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než trestajícího Boha, DUCHA SVATÉHO. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ mají zpupní a neposlušní pouze vnější formu zbožnosti, a tím jim je moc Božího SLOVA cizí, stejně tak Boží vůle, uvedená v OHNI, MEČI, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Od vnější formy, křesťanské, militaristické, ekonomické zbožnosti, se zpupný a neposlušný psychiatr MUDr. Mošťák neodvrátil, a tím se stal strašlivou výstrahou všemu zpupnému, neposlušnému tvorstvu. Posvětit SOBOTNÍ DEN, to znamená ŠESTÝ DEN, ŠESTÉHO TISÍCILETÍ, kdy vzniklo středověké křesťanství, které má za Bohy Baaly a DÉMONY, to je boháče, změnou křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, pro úplně poslušné služebníky Krista, v křesťanském Česku, či Slovensku,


 

již není úkol nad lidské síly. Vůle Boží je, aby tato změna byla provedena neprodleně, z rozhodnutí úplně poslušných orgánů činných v trestním řízení, v jedinou hodinu, čtením těchto textů z sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka či Slovenska, je trestný čin, z titulu pustošení Česka, Slovenska a světa, OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kvůli neposlušnosti psychiatra MUDr. Mošťáka, který stále není UČITELEM o DUŠI člověka, a o jeho geneticky zvířecím lidském mozku, zcela bezmocném, zcela závislém na rozumu Krista. Kvůli neposlušnosti psychiatra MUDr. Mošťáka, nikdo není moudrý, rozumný a spravedlivý, žádný neposlušný NETVOR, protože ani MUDr. Mošťák nenalezl Krista takového, jaký skutečně je, kvůli odmítání studia SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. HROB otevřený je hrdlo MUDr. Mošťáka, který svým jazykem mluví jen lest o tom, že já trpím bludy, kdežto on, zpupný a neposlušný, je DUŠEVNĚ ZDRAVÝ, protože věří, že středověký výklad katolického katechismu např. BELZEBUBA, Satana, Hada, Zmije, papeže Františka, je NEOMYLNÝ a má moc nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, což je blud. Hadí jed, jedovinu dračí, skrývá ve svém prohlášení, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, dál se cvičit v bojí, dál horečně zbrojit a válčit, dál prolévat krev PEKLEM MEČE válek např. na Ukrajině, v Gaze, či jinde. Zhouba a bída pro chudáky, bezdomovce, válečné uprchlíky, atd. je na křesťanské cestě Česka, Slovenska a světa, do BRAN PEKELNÝCH, pomocí horečného zbojení a třetí světové války. Veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické zlo volného trhu žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, žití boháčů v pouhé zábavě, a horečné zbrojení a válčení, dělá především vzpurný psychiatr MUDr. Mošťák. V křesťanství se všichni odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, to je křesťanské chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU. Kvůli MUDr. Mošťákovi Česko stále nepoznalo cestu pokoje a míru, cestu do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, protože ani MUDr. Mošťák, nemá před novým Bohem žádnou úctu, ani bázeň. Stále nejsou umlčena ústa stávajících vládnoucích Bahů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, protože vzpurný psychiatr MUDr. Mošťák, stále nemá o Kristu ani ponětí, protože nevěří, že hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, jsou protikladné křesťanské bludy o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, a tím promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti např. katolického katechismu, který káže drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije, např. farář Bradáč z Domašova. Z Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, pochází poznání hříchu, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je setrvání Česka, Slovenska, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Bhagavadgíty, Knihy moudrosti, Ozeáše, Kazatele, Římanům, Přísloví, Micheáš, Sírachovce, Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, atd. Vzpurný psychiatr MUDr. Mošťák, stále kazí dobré mravy Česka a světa tím, že nevěří textům Bhagavadgíty a Knihy moudrosti o tom, že veškerá moudrost, rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, štěstí, zdraví, atd. pro lidskou DUŠI, geneticky zvířecího lidského mozku, je od Krista, DUCHA SVATÉHO, a je pouze Božim milosrdenstvím. Proto Kristus může v jedinou hodinu změnít PARADIGMA, čtením těchto textů KNIHY ŽIVOTA ve všech médiích. Proto, aby trestající Kristus, DUCH SVATÝ, mohl být na SOUDĚ OSZ, OS Brno venkov, v úterý dne 21. května 2024, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, psychiatr MUDr. Mošťák, SOUDCI OSZ, OS Brno venkov, a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář, mají povinnost uvěřit textům Písma Jeremiáše, Ozeáše, Kazatele, Izajáše, Ezechiela, Knihy moudrosti, Sírachovce, Nehemjáše, 1.Královská, Přísloví, 2.Petrův, Judův, 1.Petrův, Jakubův, Bhagavadgíty, Matouše, atd. Zde je uvedeno, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který je vládcem všech Bohů, všech států světa, všech náboženství světa, v tomto z zpupném pokolení, které nerespektuje, že má PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího, či osmého DNE PÁNĚ, třetího, či osmého tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, dělá neposlušným a zpupným lidem celého světa veškeré zlo, které je vrcholným Božím trestem. Veškeré zlo dělá odstoupením svého technického rozumu, také od technické elity, v Česku např. VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., které, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Tím podvrací, rozvrací, boří, ničí, škodí, všechna zpupná, ekonomická, militaristická, politická, náboženská VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa. Což dělá z toho důvodu, aby mohl ze SOUDU na OSZ, OS Brno venkov, dne 21. května 2024, v 9, 00 hodin, učinit Boží SOUD, všech Bohů, všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, úplný a rychlý, a tím být jediným Bohem světa. Chce nad Českem, Slovenskem, světem, svým Božím rozumem, určený pro toto pokolení bdít tím, že bude budovat a sázet vše nové tak, aby zabránil KLIMATICKÉ ZMĚNĚ, stejně tak hroznému, ropnému, ekonomickému kolapsu, kterému neunikne žádný stát na světě. Budoucnost Česka, Slovenska, světa, nebude děsivá, když především soudci OSZ a OS Brno venkov, psychiatr MUDr. Mošťák a můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Sklenář, uvěří textům Písma, že Česko, či Slovensko, má povinnost vše na světě změnit, NOVÝM DUCHEM, tohoto technicky logického výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nadějí pro svět jsou pouze uplní poslušní služebníci Krista, kteří odvrhnou veškeré učení úplně pomatených zpomalovačů klimatické změny, kteří se budou chtít zachránit tím, že učiní to, co se trestajícímu Kristu líbí, to znamená začnou realizovat ZMĚNU PARADIGMATU úplnou a rychlou, neprodlenou realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Znamená to neprodleně mluvit pravdu o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném Bohu všech států, a tím neprodleně začít realizovat jeho jedině možnou a jedině správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka a světa, opakovaně objasněnou. Boha nikdo nikdy nespatřil jako Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy. UKŘIŽOVÁNA Židy byla pouze kčřesťanská, ekonomická, militaristická modlářská STVŮRA, a to protikladnými bludy, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Luciferů, Ďáblů, Hadů, Zmijí kněží, a krutým zmijím jedem, jedovinou dračí ekonomických, militaristických Jidášů, kteří mají celou sbírku náboženských Bohů, kteří mají za Bohy boháče, to je Bohy stávajících VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, atd. křtěné v křesťanství křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, svěcenou, osolenou špínou. Úplně poslušní služebníci Krista se již křtí sami, studiem veškerého Písma od Krista, křtí se OHNĚM, ŽÁREM, MEČEM PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista. DUCHEM SVATÝM, jeho Božím rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, mohou být spasení pouze ti úplně poslušní služebníci nového Krista, kteří ZPOMALOVAČE KLIMATICKÉ ZMĚNY a jejich Bohy, v Česku např. SYNY ZATRACENÍ, kteří trpí křesťanskou, ekonomickou, militaristickou nepravostí, vládnoucí Baaly a DÉMONY, neprodleně vyženou do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, zveřejněním PRAVDY o Kristu, a tím pravdy o jeho jedině možné správné koncepci energetiky, kterou je možné realizovat pouze při neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, církve všeobecné, katolické, ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, Oholy, kteří mají za Boha svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. při svých nedělních MODLOSLUŽBÁCH budou slavit SESTOUPENÍ DUCHA SVATÉHO. Kvůli drzým pozemských OTCŮM, Satanům, Hadům, Zmijím, Luciferům, Ďáblům kněžím, např. Biskupu Konzbulovi brno@biskupstvi.cz, hurt@biskupstvi.cz, konzbul@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, faráři Bradáči domasov@dieceze.cz, teologu z VUT v Brně Klepeteku klapete@vutbr.cz, kteří o novém Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nemají ani ponětí, v ŔÍŠI MRTVÝCH sviní, v PEKLE OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů, sestoupí ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, pouze DUCH křesťanský, ekonomický, militaristický, kterým nelze v Česku a ve světě nic změnit. Křesťanští hlupáci naplňují Písmo o své debilitě, svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích mozků, do poslední čárky. Stále se staví pomníky válečným hrdinům a padlým, umučeným hlupákům, současně se v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu, stále energeticky, ekologicky a mravně nesmyslně horečně zbrojí a


 

válčí MEČEM PEKLA válek, mezi boháči a chudáky a válek mezi mocnostmi. Stále se nikdo nemůže zorientovat v dějinách Česka, Slovenska a světa, protože vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, stále nevěří textům např. Sírachovce či Matouše o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, vede Česko, Slovensko a svět pouze tak, jak si to v Písmu dopředu předsevzal. Česko, či Slovensko, stále nemá nové hrdiny, kteří proti stávajícím, vládnoucím nemravným, krutým Bohům, hlupákům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, chtějí bojovat v plné Boží zbroji, to je OHNĚM, ŽÁREM, či MEČEM HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Které určují a upřesňují dobu SESTOUPENÍ nového DUCHA SVATÉHO, ve formě ZLODĚJE majetků boháčů, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého DNE PÁNĚ, třetího či tisíciletí vlády Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, v novoluní MĚSÍCE v květnu 2024. Vládnoucí hlupáci stále nevěří textům Písma o tom, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stvořil křesťanství pouze jako dočasné náboženství, pomocí SVITKŮ, a to pouze na ŠESTÝ DEN PÁNĚ, na šesté tisíciletí své vlády nad celým světem. Tím byl Kristus, pomocí křesťanství, PÁMEM nad SOBOTOU. V sedmém DNI PÁNĚ, v SEDMÉM tisíciletí své vlády nad lidmi, Kristus odpočinul od svého křesťanského, ekonomického, militaristického díla tím, že dal tvorstvu novou mírovou ideologii, svého celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, pomocí svých Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, které bude mít majetkovou ROVINU tím, že bude bez boháčů, a bez jejich SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Trestající Kristus nikdy nečil nic tajně, každému pokolení zvěstovat správnou cestu tvorstva, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí svých Božích proroků, např. Marxe a Engelse. V pokolení Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, určil další cestu Česka, Slovenska a světa, pomocí ideologie Boží majetkové, celosvětové, mírové ROVINY. Protože pracující lži lid odmítl mírovou, celosvětovou Boží ideologii, socialistické Boží majetkové ROVINY, trestající Kristus, dle svého plánu, uvedl na Česko, Slovensko a svět, Boží vrcholný trest, PEKLO, MEČE dvou světových válek. Česko a Slovensko a svět, potrestal a trestá tak, jak si to v Písmu předsevzal. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje přetvořit veškeré stvoření novou vírou v Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který řídí celý svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. Vyžaduje vyjít ze stávajícího OTROCTVÍ, kdy lidé, pro odstoupení Božího rozumu, od DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, OTROČÍ vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Smyslem života je nyní sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, ve strachu z odstoupení Božího rozumu, jaký ještě nikdy nebyl tím, že hlavní roli nebude mít SKÁLA boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, atd., ale Kristus, jeho dokonalá Boží láska, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud neoslaví sama sebe. Dokud nezboří, nezničí, nepodvrátí, nerozvrátí, stávající politické a náboženské, v Česku a Slovensku křesťanské, ekonomické, militaristické, politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dokud sebe, SVOJE VEŠKERÉ SLOVO, OHEŇ, MEČ, ŽÁR SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, neoslaví svým vítězstvím, dokud pomocí Česka či Slovenska nezřídí svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné. Co měl trestající Kristus, DUCH SVATÝ, učinit v boření, ničení, maření, podvracení a rozvracení všeho ekonomického, militaristického, a v Česku či Slovensku, neučil. Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, boří, ničí, škodí, kazí vše, nejenom odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, určeného pro toto zpupné pokolení, opakovaně objasněnému, ale také např. pomocí VICHRŮ, kterým dává, pro boření energeticky nesmyslných lidských příbytků svou sílu, POTOPAMI, OHNI, KŮROVCEM, COVIDEM, ekonomikou, horečným zbrojením, válkami, válečnými uprchlíky, hladomorem, atd. Jeremiáš, Izajáš, Ozeáš, Kazatel, Ezechiel, Kniha moudrosti, Sírachovec, Jakubův, Efezským, 2.Petrův, Židům, Bhagavadgíta, Zjevení, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO. Je to jako stín, co tě omotává na doživotí, kolem celého těla. Tím stínem je NEPOSLUŠNOST DUŠÍ, geneticky zvířecích mozků vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, kterým se hnusí vysoká mravnost celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které vznikne v Česku v jedinou hodinu, při čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, které je SVĚTLEM SVĚTA pro všechny státy světa, v ČRo v Brně. VYSOKÁ MRAVNOST bude zajištěna v okamžiku, když v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, VYJDE SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vysoká mravnost vznikne tím, že zde bude rozhodnuto, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zrušit všechny zákony lidské, ekonomické, militaristické, a nastolit dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v křížovkách novin DENÍK uvádí. Když v ČRo v Brně vyjde Kristus, zářící jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, pohaslou všechny stávající mediální HVĚZDY, v Česku SYNOVÉ ZATRACENÍ, trpící křesťanskou, ekonomickou, militaristickou NEPRAVOSTÍ. Zhasne např. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev Kristem prokletých mnohých vědců Masarykovy univerzity, politolog premiér Fiala, válečný štváč, militaristický NETVOR prezident generál Pavel, se svou charitativní chotí, ekonomická svině Vystrčil, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, ČERODĚJNICE, nemravná politička Adamová, atd. Zhasnou tím, že dobrovolně a neprodleně odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést nikoho zpupného a neposlušného, kdo má za Boha STÁTNÍ MĚŠEC pokladny ministra financí, DÉMONA Stanjury. Majetek jim shnil z toho důvodu, že stávající majetek není energeticky soběstačný. Energeticky soběstačné VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka www 666 těchto textů, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, jsou ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Přísloví, Zjevení, Jób, Ezechiel, Žalmy, Ámos, Kniha moudrostí, Kazatel, Ozeáš, Římanům, 2.Korintským, Jan, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Lukáš, Matouš, Jeremiáš, Izajáš, Žalmy, Ezechiel, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, dobře ví, že při velice blízkém dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036, stávající ekonomický, militaristický systém se složí jako domeček z karet. Stávající vládnoucí Bohové tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, totálně selhali, pro odstoupení rozumu Krista od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských, zpupných a neposlušných mozků. Pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, viditelně sílí napětí mezi boháči a chudáky, kteří dle Sírachovce, spolu v míru žít nemohou. Stejně tak roste napětí mezi mocnostmi, horečně se celosvětově zbrojí z toho důvodu, že vládnoucí boháči chtějí udržet svou vládu nad chudáky, a nad ostatními mocnostmi, a tím svou vládu nad Kristem, což činí ke své energetické, ekologické a mravní zkáze. Technologický pokrok, který je z rozumu Božího, nikoli z rozumu DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, sice stále existuje, ale je energeticky, ekologicky a mravně naprosto chybný. Pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, narůstají konflikty, roste nacionalismus, roste nesnášenlivost, zvyšují se rozdíly mezi boháči a chudáky, zvyšuje se počet utečenců, kterým vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, zničili města, či vesnice, kterým zničili a ničí možnost přežít v pokoji a v míru, v dostatku. Kvůli neposlušnému a zpupnému Česku a Slovensku rostou konflikty politické, náboženské, protože pro vládnoucí elitu je stále úkol nad lidské síly, spojit celý svět pod vládu jediného Boha všech států světa, jediného NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Riziko zničení Česka, Slovenska a světa jaderným konfliktem roste, především kvůli neposlušným a zpupným soudcům OSZ, OS Brno venkov a řediteli Psychiatrické nemocnice v Černovicích MUDr. Mošťákovi, kteří odmítají projednat texty Písma o energetické nezbytnosti neprodleného zničení všech vojáků světa, všech válek světa a


 

všech zbraní světa. Jistota energetické, ekologické a mravní spásy Česka, Slovenska a světa není ve vládnoucích Bozích tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří chtějí, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, energetiku vyřešit ekonomicky, pomocí svých stupidních energetických koncepcí, což je energeticky naprosto nemožné, viz texty o energetice v minulých kapitolách. Energetická, ekologická a mravní spása je možná pouze pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO v případě, že se nad Českem a Slovenskem smiluje, svým Božím rozumem, v jedinou hodinu tím, že svým Božím rozumem umožní tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, číst v médiích, v ČRo v Brně. Energetická, ekologická a mravní spása je možná pouze s pomocí Božího rozumu Krista, který chce v Česku či Slovensku budovat a sázet vše nové v případě, že vládnoucí elita učiní rozhodnutí, že veškerá stávající zpupná a neposlušná STÁTNÍ SPRÁVA vše změní rozhodnutím, vybudovat NOVOU, úplně poslušnou CIVILIZACI, neprodlenou realizací dostatečně srozumitelně objasněnými Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o správné energetické, ekologické a mravní. Neprodlené zboření ekonomiky, zbrojení a válčení, v Česku, Slovensku a ve světě, s pomocí Božího technického rozumu je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Boží majetková celosvětová ROVINA, srozumitelně objasněná, není kvůli trestání boháčů, což byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, v době komunistické, či socialistické převýchovy boháčů a jejich Bohů, Satanů či Hadů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, ale je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všech boháčů světa. V Česku, Slovensku, stejně tak ve světě, např. je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodlené vyhnání všech boháčů do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, stále úkolem nad lidké síly. Kristem prokleté ekonomické, militaristické vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestajíci Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí úplně zničit, až po vykonání Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, to je až po čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v ČRo v Brně. Kristem prokletou plevu, či hnůj z řad vědců Masarkovy univerzity, politologa, premiéra Fialy, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, atd. trestající Kristus učinil zločincem tím, že lže o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lže o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, kterou je neprodlená cesta Česka a světa, do Boží náruče, Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologický a mravně neotřesitelného. Bůh byl jasnou HVĚZDOU JITŘNÍ vždy, také v šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad lidmi, v době když stvořil KŘESŤANSTVÍ, které již v Písmu učinil STŘÍBREM Kristem odvrženým. Nyní vyžaduje, aby v OSMÉM DNI PÁNĚ, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCH SVATÉHO, jím vyvolené Česko a Slovensko neprodlně zajistilo, aby byl jasnou HVĚZDOU JITŘNÍ pro všechny národy světa. Vyžaduje, aby vládnoucí elita vládla moudře a spravedlivě, to je v Boží bázni, neprodlenou realizací Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. To je veškerá spása a veškeré blaho. Technicky logický výklad veškerého Písma od Krista, uvedený v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, je veškerá spása a veškeré blaho. Odjinud nevzejde nic moudrého a spravedlivého. Např. výklad Písma protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. tmy katolického katechismu, je odjakživa krutý zmijí jed, jedovina dračí. Přísloví, Zjevení, Sírachovec, Jób, Ezechiel, Žalmy, Ámos, Římanům, Kniha moudrostí, Kazatel, Ozeáš, 2.Korintským, 1.Královská, Jan, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Lukáš, Matouš, Jeremiáš, Izajáš, Žalmy, Ezechiel, 2. Královská, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Nehemjáš, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Bhagavadgíta, Micheáš, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvádí v Sírachovci, Matoušovi, 2.Korintským, Ozeáši, Jóelovi, Ámosovi, Malachiášovi, Zjevení, Micheášovi, Jakubův, atd. Vše v Písmu uvedené o Česku, Slovensku a okolních státech EU, se musí naplnit do poslední čárky. OČI Hospodina vše vidí z technicky logického výkladu Písma od Krista, uvedeného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO, HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Uvedený výklad Písma podpořil Kristus, DUCH SVATÝ, v novinách DENÍK ze dne 17. 5. 2024. Zde je uvedeno, že archeologové nalezli v Anglii bronzový dvanáctistěn, s OKEM v každé stěně. Kristus, DUCH SVATÝ, který dal lidstvu svitky Písma, dal lidstvu i přes sto těchto dvanáctistěnů. Objasňuje, že Kristus, DUCH SVATÝ, z veškerého Písma HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, vidí vše co dělá dle uváděných textů Písma, protože např. OČI DVANÁCTI APOŠTOLŮ, jsou tisíckrát jasnější, než SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která má v Česku či Slovensku pouze vyjít se zdravím na paprscích. Stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zanechávají po sobě památky, např. dálnice, či domy LETNÍ, energeticky nesoběstačné, nebo zbrojaře, kteří budou připomínání s proklínáním VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Není nic lepšího než bázeň před Kristem, DUCHEM SVATÝM, není nic sladšího, než neprodleně realizovat Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Sladké Boží zákony je třeba jíst v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus v Písmu pro všechny krize připravil východisko, kterým je nastolení mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Každý neposlušný člověk na světě musí odpustit sám sobě svoji vzpouru proti Kristu, kterou je úsilí zachovat ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kterou je odpor pro vstup do mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, kde bude nad lidmi vládnout Kristus, a ne zbrojaři. Nikdo nezastaví zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, když Česko tyto texty zveřejní v ČRo Brně. Ve vesmíru nejsme sami. Pečuje o nás Kristus, zatím v moři zlých ekonomických sviní. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,27,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Přetaženo z kapitoly 320, z 32 strany. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ chce, aby fotovoltaika instalovaná na střechách domů byla maximálně vytížená např. tak, jak je to navrženo pro sídliště či města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Máme doma FOTOVOLTAIKU pro důchodce, kterou zločinec z BÝKŮ či VOLŮ KDU-ĆSL, ministr Hladík, v křesťanských PEKLECH, rozdává důchodcům zdarma za 90 000 Kč, pro solární ohřev vody. FOTOVOLTAIKA pouze pro ohřev vody je vytížená v příbytcích stávajících, ve kterých lidé, kvůli konci éry fosilních paliv již v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, nebudou bydlet, Sofonjáš, minimálně, ve slunečných dnech, pro dva důchodce, pouze cca čtyři hodiny denně. V Česku však již platí zákony Boží. Dle Božích zákonů, fotovoltaika musí být vytížená maximálně v rámci komunity. Dle Božích zákonů, má komunita povinnost zajistit ohřev vody pro ostatní komunitu. Přepínání bude zřejmě ruční. Dle mého názoru, akumulace elektřiny ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, by se prováděla nejdříve do horké, tlakové vody. Horká tlaková voda by sloužila k vytápění, k ohřevu TUV, a také k vaření. Vařit horkou, tlakovou vodou, je zřejmě možné. Akumulaci tepla do horké tlakové vody uvažují z důvodu zajištění dostatku energie pro překonání období, kdy slunce v zimě, na podzim, či z jara, svítí málo, pouze několik hodin. Kdyby touto mravní cestou Česko šlo již v roce 2006, v době, kdy byl, dle textů bible navržen dům ZIMNÍ, BYTOVÝ, energeticky soběstačný, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, bylo by již dnes v energetice ve všem po nedostatku také tím, že by nebylo nutné zesilovat sítě pro přenos elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, elektřina z fotovoltaiky, či větrníků, by se spotřebovala zřejmě v sídlištích. Bylo by vše nové také např. tím, že v sídlištích a


 

městech z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ by většina fotovoltaiky byla používaná zřejmě na stejnosměrný proud, pokud je to možné. Když bude učiněno rozhodnutí o výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, zřejmě také bude učiněno rozhodnutí o počtu elektromobilů pro jedno sídliště 1500 společně stolujících lidí. Zřejmě to bude maximálně 10 aut. V tomto případě bude mít komunita 20 aut. 10 aut se bude nabíjet, deset aut bude sloužit jako „trakaře“. V případě nedostatku elektřiny pro komunitu, nebude se jezdit vůbec z toho důvodu, že elektřina z akumulačních baterií aut, bude použita pro potřeby komunity. Jezdit se bude pouze kolejovou dopravou. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, vzpurní, neposlušní lidé, pro neznalost Krista, nenávidí kázeň. Proto texty technicky logického výkladu Písma o energeticky nezbytném, celosvětovém zničení všech zbraní světa, všech válek světa, všech zpupných, neposlušných vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, považují stále za bludy, a mě za nesvéprávného schizofrenika, pro neznalost Krista z KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. Tyto texty uvádím znovu z toho důvodu, aby trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolil mnohým neposlušným a zpupným křesťanským MODLOSLUŽEBNÍKŮM pochopit marnou snahu vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, vyřešit koncepci energetiky ekonomicky, protože to není energeticky možné. Zmiňuji se o fotovoltaice za 90 000 Kč pro důchodce také pro instalování levného měniče z Polska. Měnič je zřejmě chybně naprogramovaný tím, že jeho odstavení provozu, při poklesu napětí fotovoltaiky večer, v dešti nebo jindy, je řešeno opakovaným, dlouhodobým vypínáním a zapínáním ventilátoru. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby Česko, či Slovensko naplnilo texty Písma do poslední čárky o rozhodnutí, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, z mnoha důvodů uváděné potřebné spolupráce veškerého technického lži lidu světa, na energetické, ekologické a mravní spáse, uvedené ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slávou Krista je SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu pro toto zpupné pokolení, uvedené v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů. K tomuto SVĚTLU přijdou všechny národy, králové přijdou k jasu, který nad pokorným a úplně poslušným Českem, či Slovenskem, vzejde s pomocí technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Zdaleka přijdou pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, a donesou do Česka bohatství pronárodů. Bohatstvím národů, pro toto zpupné a zlé pokolení, jsou např. výrobky pro OZE, kterými Kristus, DUCH SVATÝ, činí vše v energetice nové. Např. v Číně, z milosrdenství technického rozumu Krista, jsou technicky vyspělí ve fotovoltaice či měničích. Z Číny proto přinesou např. dokumentaci těch nejlepších měničů, aby se stejně dokonalé měniče mohly vyrábět neprodleně v Česku a v okolních národech EU a ostatních národech. Co svýma rukama vytvoří, to také sami spotřebují, nebudou obchodovat s úplně stejnými, dokonalými výrobky. S pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, nebude se tím nikdo namáhat nadarmo, nebudou převážet, nebudou rodit např. nedokonalé měniče, pro náhlý zánik, při hrozném ropném a ekonomickém kolapsu, v roce cca 2036. Brány v Česku, či ve Slovensku, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉHO, nebudou zavřené pro žádného, úplně poslušného BOŽÍHO SYNA. Národy, které Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa odmítnou sloužit tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, pro odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto zlé pokolení, zhynou. Křesťanské, ekonomické, militaristické věci již nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Česko a Slovensko má povinnost vyhlásit klatbu na každého ekonoma, či zbrojaře, atd. Ať vás Panovník Kristus zabije, usmrtí, svým MEČEM, OHNĚM, ŽÁREM, veškerého SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Své služebníky Kristus již nenazývá křesťany, křtěné energetickou, ekologickou a mravní špínou, křesťanských svátostí oltářních a svátostí smíření. Úplně poslušní a Kristu vděční služebníci Krista, jsou nyní křtěni nově, ŽÁREM, OHNĚM, MEČEM, SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které musí každý znát. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jak se Kristem v Písmu vyvolené Česko ocitlo ve vzedmutém moři kapitalistických chamtivých sviní, po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové celosvětové ROVINY, kvůli totálně chybné energetické koncepci všech vlád Česka, je uvedeno např. na straně 30 až 46 kapitoly 320. Katastrofa nastala pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, s kterými jsem jednal o správné Boží energetické koncepci Česka, Slovenska a světa, ve svém tříletém působení v létech 2003 až 2006, až dodnes, atd. Jakým způsobem se Česko, či Slovensko ocitlo v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, je opakovaně objasněno. Já, maličký a spravedlivý prorok, dle vůle Boží, jsem přišel v roce 2003 až 2006, 2006 až 2009, ze rektorem VUT Vrbkou, za docentem Skálou, profesorem Kadrnožkou, a profesorem Hiršem na VUT v Brně, a za profesorem Hrdličkou a profesorem Drkalem na ČVUT proto, abych je zahanbil. Zahanbil jsem je tím, že neuvěřili textům Písma, že jedině možnou a jedině správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka či Slovenska je přímá cesta ke Kristu, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Uvedená technická elita nešla do Božího KRÁLOVSTVÍ okamžitě, a proto Kristus, svým Božím rozumem, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky, se z Česka vzdálil. Vrátí se do Česka, či Slovenska v případě, že orgány činné v trestním řízení začnou neprodleně vyšetřovat všechny vládnoucí pomatence, kvůli totálně chybné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost zjistit, např, v ÚSTAVU STATISTIKY, či u ředitelů EÚ VUT v Brně a ČVUT, že elektřina v roce 2003 až 2006 činila pouze deset procent z celkem potřebné energie Česka, či Slovenska. Což pro orgány činné v trestní řízení, není úkol nad lidské síly. Výroba elektřiny se od roku 2003 až 2006 mnoho nezvýšila. Zvýšil se podíl energie z ropy, z benzinu, z nafty, plynu, atd. z toho důvodu, že koncepcí tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je neustálý růst ekonomiky a tím neustálý růst výroby. Z uvedeného důvodu, např. slibované zvýšení výroby elektřiny z OZE, z větrníků a fotovoltaiky, na cca 30 %, naprosto nic neznamená. Třicet procent elektřiny vyrobené z OZE, z větrníků či fotovoltaiky, činí pouze cca tři procenta, celkem potřebné energie Česka. Z tohoto důvodu je energetická koncepce vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, je totálně chybná, zločinná. Elektřinou nelze nahradit energii z ropy a benzinu, která dle učení odborníků z VUT v Brně a ČVUT činila v roce 2003 až 2006 pouze pro dopravu, cca 50 % z celkem potřebné energie Česka. Vyšetřování všech, kdo lžou o koncepci energetiky, je nezbytné. Pravdu již nemá žádný člověk, ale pouze Kristus tím, že pravda o Kristu, DUCHU SVATÉM, je současně pravdou o jedině možné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTÍ je vše energeticky, ekologicky a mravně chybné, protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi kněží, svou jedovinou dračí, SLOVA o Kristu, DUCHA SVATÉHO, stejně tak slova o koncepci energetiky uvedené v Písma, ve svých tradicích ekonomického, militaristického lži lidu, ze sebe jen nesmyslně hází. Všichni neposlušní, zpupní, všechno kazí, bezprávně zohavují, všichni se vzdali rozumného uvažování, protože se nikdo nedotazuje na uváděnou Boží vůli. Protože nikdo nevěří textům Písma o Boží absolutní moci nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem. V ŘÍŠI MRVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, proto nikdo nic dobrého neudělá. Bůh se smiluje, až v Česku, Slovensku, se hlupáci, zločinci, budou třást strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Až učiní rozhodnutí, že se mstící se Kristus DUCH SVATÝ, nebude slaven ani na Vánoce, ani na Velikonoce. Bude celosvětově slaven, ve všech náboženstvích světa, pouze v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, který je nyní NOVÝM DNES naplnění Písma do poslední čárky, ve středu 24. dubna 2024, nově ve čtvrtek 23. května 2024. Až bude učiněno rozhodnutí, že celé Česko, či Slovensko, bude rodit Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma proto aby v Česku, Slovensku a ve světě, bylo postupně ve všem po nedostatku. Úplně poslušným ředitelem ČRo v Brně Podstatou, brno@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, musí být učiněno rozhodnutí, že VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH militaristických NETVORŮ, ekonomických sviní Česka, či Slovenska, nastane v jedinou hodinu, při neprodleném čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ.


 

Přetaženo z kapitoly 320. Jeho SLOVO je MEČEM, který usmrcuje Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je OHNĚM, je ŽÁREM, který spaluje veškerou zpupnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRAVU. Bude ve všem po nedostatku, i v energetice, když to MUDr. Mošťák s novým Kristem nyní zkusí. Hospodin je Ježíš Kristus tím, že jako DUCH SVATÝ je jediným Bohem všech států světa. Vyžaduje, aby vůdcem každé lidské smečky byl Kristus, DUCH SVATÝ tím, že každá lidská smečka, v úplné poslušnosti, bude realizovat objasněnou Boží vůli, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Pracovat pro Bohy tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro drzé vládnoucí Baaly a DÉMONY, pro boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice je hříchem k energetické, ekologické, mravní SMRTI. Kristus vytvořil celosvětově politickou, ekonomickou, militaristickou náboženskou tmu, ve všech státech světa, pomocí hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu, atd. Pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. vytváří SVĚTLO SVĚTA svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že uváděné knihy se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nikdo na světě již nemá svobodu k pokračování žití ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, k páchání politické, náboženské, militaristické, ekonomické nespravedlnosti, z toho důvodu, že VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, všechny lidské zákony ruší tím, že pomocí Česka a Slovenska celosvětově nastoluje svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Za prostředníka pro zastavení všech válek na světě, pro zastavení žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, zvolil SEBE. Hněv Krista spěje ke svému konci v případě, že Česko bude zděšeno Božím rozhořčením. Dle svého plánu Kristus vyvolil Česko a Slovensko k tomu, aby tři jim v Písmu vyvolení proroci, dva LVI, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Bališ, jako král KÝROS, jako nový premiér Česka, úplně poslušný Andrej Babiš babisa@psp.cz, nový ministr Česka Radek Vondráček vondracekr@psp.cz, spolu se LVEM, LÉVIJCEM, socialistou, úplně poslušným prezidentem Peterem Pelegrinim peter.pellegrini@nrsr.sk, hlas@strana-hlas.sk, tlacove@strana-hlas.sk, přivedli víru v Krista k dokonalosti. Mají povinnost, jako úplně poslušní služebníci nového Krista, DUCHA SVATÉHO, iniciovat svolání celosvětového, mírového kongresu úplně poslušných státníků všech států, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pravdu o Hospodinu, a tím pravdu o správné koncepci energetiky, má pouze Kristus, DUCH SVATÝ, a to v uvedené KNIZE ŽIVOTA. Nyní je každý člověk na světě lhářem kvůli tomu, že trestající, mstící se Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA o sobě, o tím o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, boří, ničí, maří všechno co zasadil tím, že ničí žití v ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všech státech světa. Mstící se Kristus konči PEKLO meče energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky tím, že vyžaduje, aby SLOVO dvou proroků Andreje Babiše, a Petera Pelegriniho bylo věrné a pravé tím, že v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, naplní Písmo o Česku do poslední čárky tím, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, neprodleně zřídí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Na světě, ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, křesťanském, judaistickém, hinduistickém, buddhistickém, muslimském, atd. se děje pouze to, co v uvedeném OHNI, MEČI, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, si dopředu předsevzal. To co mluví při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH zpupní, neposlušní Satani, Hadi, Zmije kněží všech křesťanských církví Česka, svým krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, děsivé temnoty katolického, ekonomického katechismu, např. svině, NETVOŘI hlupák farář Marek Orko Vácha vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, zločinec, svině Tomáš Halík halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, hlupák Bradáč domasov@dieceze.cz, se zlým Bohem Česka BELZEBUBEM arcibiskupem Graubnerem sekretar.graubner@apha.cz, kvn@apha.cz, mucha@vira.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, acm@apha.cz, apha@apha.cz, se prokazatelně neděje z toho důvodu, že lžou o Kristu, a tím lžou o jeho jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Uvedení, Kristem prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží si SLOVO KNIHY ŽIVOTA stále neberou k srdci. Stále drze lžou, že ve svém ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ mají od Krista POKOJ a MÍR, ač žádný pokoj a mír není. Viditelně mají pouze PEKLO MEČE krutých, energeticky nesmyslných válek mezi mocnostmi, a PEKLO MEČE válek mezi boháči a chudáky, o udržení vlády boháčů nad chudáky. Pravda je v Bohu, je jenom v Hospodinu, stejně tak pravda o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa, je pouze v jeho SLOVĚ uvedené KNIHY ŽIVOTA. Každý zpupný a neposlušný člověk se stal lhářem, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je, v tomto pokolení, odstoupení technického rozumu Krista také od technické elity např. VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, kterou Kristus, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nastal čas věřit tomu, že Boží slovo KNIHY ŽIVOTA textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, má moc výkonnou a zákonodárnou, pro všechny národy světa. Těmito texty již nepíši PAMĚTNÍ KNIHU pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Tyto texty jsou již KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO. PAMĚTNÍ KNIHA pomalého Božího SOUDU je již napsaná a ukončená kapitolou 319. KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO začíná touto kapitolou 320. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, hledá úplně poslušné vojsko k boji proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vládnoucím boháčům, proti vládě SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologické svině, militaristického NETVORA premiéra Fialy a jeho ministry, kteří donutí především ředitele ČRo v Brně Podstaty info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, tyto texty neprodleně zveřejnit v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. V neposlušném, zpupném, politickém, náboženském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka či Slovenska, o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nikdo nemá ani ponětí. Kristus vyžaduje aby Krista každý znal nově z HORY HOSPODINOVA DOMU KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, což mají zajistit jak média, tak všichni zpupní, neposlušní Satani, Hadi, Zmije kněží křesťanských církví. V Česku např. svině, NETVOŘI farář Orko Vácha vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, Tomáš Halík halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, hlupák Bradáč domasov@dieceze.cz, se zlým Bohem Česka BELZEBUBEM arcibiskupem Graubnerem sekretar.graubner@apha.cz, kvn@apha.cz, mucha@vira.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, acm@apha.cz, apha@apha.cz, Boží hněv již neprodlévá. Kristus dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Vyžaduje, aby Česko a Slovensko, zveřejněním těchto textů KNIHY ŽIVOTA neprodleně nastolilo celosvětový mír a pokoj, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Nový Boží lid Česka a Slovenska, pokorný a úplně poslušný, má povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodlené zřízení Boží majetkové ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ. Boží vůli je zřídit neprodleně svět bez boháčů, chudáků, zbraní, válek, revolucí, atd. opakovaně objasněným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM veškerého politického, náboženského, ekonomického, militaristického dobytka. V Česku stále nikdo nevěří textům např. o absolutní Boží moci nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Tím nikdo nevěří ani o uvedené Boží moci, a o uváděné Boží vůli. Slovo středověkého výkladu Písma, protikladných bludů tmy, jedu, jedoviny dračí, o ZLÉM křesťanském Bohu, o zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO pouze OVOCEM ÚMYSLŮ např. děsivé temnoty katolického katechismu, drzých Satanů či Hadů kněží, a promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, je pouze STAROU SMLOUVOU s Kristem, DUCHEM SVATÝM. Ve STARÉ, VETCHÉ SMOUVĚ drzí


 

pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije kněží všech církví, neslouží Kristu DUCHU SVATÉMU, ale pouze Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. SLOVO Satanů, Hadů, či Zmijí kněží, je pouze o dělání MEČE PEKLA válek mezi politickými a náboženskými mocnostmi, a o dělání MEČE PEKLA válek mezi boháči a chudáky. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s novým Kristem je v NOVÉM Božím SLOVĚ, technicky logického výkladu OHNĚ, ŽÁRU, MEČE SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NOVÉ Boží SLOVO je o uváděné Boží vůli, a o u uváděné Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Je o uváděné Boží vůli neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného na kongresu všech úplně poslušných státníků z DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nastolení pokoje a míru celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ je energeticky nezbytné, kvůli nastolení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, kvůli Boží energetické koncepci, kterou je zachování ropy, plynů, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé třetí či osmé tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad úplně poslušnými státy celého světa. Česko a Slovensko, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, má povinnost, s pomocí okolních národů EU, neprodleně iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepovolí, nebude ničeho želet, bude bdít nad zlem pomocí KŘESŤANSTVÍ, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí např. děsivé temnoty katolického katechismu, dokud úplně poslušné Česko a Slovensko se nebude modlit k novému Kristu, sedícímu ve svém VĚČNÉM SÍDLE, v KNIHY ŽIVOTA. Krista je nutné oslavit rozhodnutím o zničení všech lidských Bohů, boháčů, zničením všech zbraní světa, všech válek světa a mnohých výrobků lidských rukou. Trestající, mstící se Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet ani Česka a Slovenská, dokud se tak nestane. Technicky logický výklad Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA prokazatelně objasňuje, že PRVNÍ a DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, byl a je do Česka a Slovenska. Svůj PRVNÍ PŘÍCHOD Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů realizovat pomocí LÉVIJCŮ, pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. V době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, byl PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, o trestaní boháčů dle textů Jóba. Trestání boháčů a jejich Bohů, Satanů či Hadů kněží např. vězením, trestající Kristus realizoval dle textů Jóba, kvůli převýchově chamtivých boháčů a jejich nemravných Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Satanů či Hadů, ZMIJÍ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC či NEVĚSTEK. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků do Česka, již není kvůli trestaní boháčů, je kvůli jejich energetické, ekologické a mravní SPÁSE. Boží energetickou, ekologickou a mravní spásou je NEPRODLENÉ nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prokazatelně správný výklad Písma o PRAVÉM SLOVĚ dvou Božích proroků, je o LÉVIJCÍCH, o politicích LEVICE. Ti byli Kristu odpovědní za každou svou politickou a náboženskou nepravost. Dědictvím LÉVIJCŮ, politiků LEVICE, LVŮ, byl sám Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. V pokolení LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, bylo PRAVÉ Boží slovo od těchto dvou Božích proroků. Marx a Engelse, neměli od Boha Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, měli od Boha pouze ideologii a světě bez boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. V tomto zpupném pokolení však již dva Boží proroci, LÉVIJCI, LVI, od Krista, DUCHA SVATÉHO, Boží moc výkonnou a zákonodárnou pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které je především o správné koncepci energetiky Česka a světa, však již mají. V Písmu vyvolení DVA BOŽÍ PROROCI pro toto zpupné pokolení jsou v Česku a Slovensku, protože Česko a Slovensko je pověřené vykonat Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplný a rychlý.