KNIHA ŽIVOTA kapitola 320 – 52 stran.

28.04.2024 20:09

KNIHA ŽIVOTA kapitola 320 – 52 stran. Hospodin je Ježíš Kristus tím, že jako DUCH SVATÝ je jediným Bohem, jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Hospodin, z milosrdenství svého rozumu pro můj geneticky zvířecí lidský mozek, tuto kapitolu 320 již dovoluje napsat jako KNIHU ŽIVOTA VĚČNÉHO. Dědictvím pokorného a úplně poslušného Česka, či Slovenska, již je sám Hospodin, který chce mít Česko a Slovensko za ZVLÁŠTNÍ VLASTNICTVÍ, který proto vyžaduje úplnou poslušnost svých příkazů, a opakovaně uváděných zákonů POLE VĚDY Písma. Dělá lidem dobro a působí zlo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Nyní boří, ničí, rozvrací, podvrací, škodí všem politickým, náboženským, ekonomickým, militaristickým VZDOROKRÁLOVSTVÍM světa. Slibuje že pomocí Česka či Slovenska bude budovat či sázet vše nové, bude nad Českem, Slovenskem a světem bdít, svým Božím rozumem, v případě neprodleného nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Končí existenci všech politických stran pravice a levice, a všech církví, končí veškeré volby politiků pravice a levice. Jedinou církví Česka, či Slovenska, atd. bude nová vláda Česka, Slovenska, atd. pokorná a úplně poslušná, vytvořená bez voleb, ve veřejných výběrových řízeních, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Výběr vládnoucích Bohů Božího KRÁLOVSTVÍ, ve všech státech světa, bude organizován ve veřejných výběrových řízeních, pomocí všech vysokých škol, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Řadoví členové nové STÁTNÍ SPRÁVY, ŽIVÉ, to je pokorné a úplně poslušné, budou vytvoření z řad odborníků stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, má moc, vyvolené Česko či Slovensko úplně zničit strašlivou záhubou, termojadernou, vodíkovou bombou, ve třetí světové válce, v případě neposlušnosti Česka či Slovenska, má moc, v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, MEČEM třetí světové války, kterou již zahájil, zničit dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva. Má moc, Česko, Slovensko a svět, energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit, v případě zrušení všech zákonů lidských, v případě neprodleného přijetí všech zákonů Božích, opakovaně objasněných. Lidé Česka, či Slovenska již musí říkat. Bude-li Kristus chtít, zůstaneme v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ naživu tím, že dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, budeme neprodleně realizovat. Pokorní a úplně poslušní noví vládnoucí Bohové celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTÍ, již nesmí být jako PÁRA NAD HRNCEM, na okamžik se ukázat, např. při volbách, a potom zmizet v ŘÍŠI TICHA, to je na smetišti dějin. Především orgány činné v trestním řízení mají povinnost neprodleně se postavit proti dále uvedeným Ďáblům, Satanům, Hadům, Zmijím, Belzebubům kněžím, všech ekumenických církví, to je NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC tím, že začnou mlet tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, tím začnou mlet nového DUCHA technicky logického výkladu veškerého Písma od Ježíše Krista. Uvedení drzí Satani, Hadi, Zmije kněží, utečou z ekonomického, militaristického, křesťanského, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že budou stejní jako NEOMYLNÝ Kristus tím, že začnou mlet texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Bohatství všech boháčů světa shnilo z titulu jedině možné a jedině správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, opakovaně uvedené. Blahoslavení jsou nyní ti proroci, kteří nezůstanou ve SLUNEČNÍM HROBĚ tím, že SLUNCEM Bhagavadgíty zřídí celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU, opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politického, náboženského či technického dobytka. Mluvím jménem Hospodina tím, že dělám technicky logický výklad veškerého Písma od Krista. Jestliže se ve výkladu Písma zmýlím, a prorokovaná věc se nestane, nepromluvil mé slovo Hospodin. Hospodin o Česku a Slovensku mluví jenom to SLOVO, které se stane do poslední čárky. Česko, či Slovensko, bude stoupat stále výš a neklesne, bude hlavou všech národů, když se stane LVEM, úplně poslušným služebníkem trestajícího Krista tím, že vykoná úplný a rychlý Boží SOUD všech národů světa. V opačném případě, v případě odmítnutí být úplně poslušným Božím lidem, bude Česko strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, a bude trestajícím Kristem, pro neposlušnost stávajících vládnoucích Bohů, úplně zničené, strašlivou záhubou. Trestající, mstící se Kristus slíbil, že sám přivede víru v Krista k dokonalosti celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, když Česko, či Slovensko, bude nyní pokorné a úplně poslušné. V opačném případě, jak všichni pokorní a úplně poslušní již vidí, trestající Kristus např. na Ukrajině, či v Gaze, dělá MEČEM PEKLA energeticky nesmyslných válek, sutiny, sutiny, sutiny, jaké na Ukrajině, či v Gaze, již dlouho nebyly. Trestající, mstící se Kristus, trestá Česko a Slovensko tisíckrát méně, než např. Ukrajinu či Gazu proto, aby především Česko vidělo, že celosvětový mír je Božím milosrdenstvím, a že každá válka je vrcholným Božím trestem. Což činí proto, aby Česko se trestajícího, mstícího se Krista, bálo strachem jaký ještě nikdy nebyl, a zveřejněním těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele ČRo v Brně Podstaty, udělalo neprodleně Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ veškeré politické, náboženské, či technické elity. Mediální MISTR, úplně poslušný ředitel ČRo v Brně Podstata, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, má povinnost uvedený pořad vysílat neprodleně, dle textů uvedených v minulých kapitolách. Trestající, mstící se Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje Boží SOUD ÚPLNÝ A RYCHLÝ učinit neprodleně, již v sobotu 27. dubna 2024. V době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. dubna 2024, měly chrámové zpěvy proměnit v kvílení všechny ekumenické církve, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE. Měly povinnost vyznat, že jenom v novém Bohu, v novém DUCHU SVATÉM, ve správném výkladu technicky logického výkladu Písma o Kristu, a výkladu Písma o správné koncepci energetiky, je veškerá moc Krista, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozku, nad každým státem. Milosrdenství Boží zvítězí nad Božím SOUDEM, pouze uvedeným způsobem, protože trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude oslaven celosvětově, rozhodnutím Česka, např. o zničení všech zbraní světa, rozhodnutím o úplném zničení všech válek celého světa, atd. Doba k oslavě Krista je nyní celosvětově nová, je to vždy ÚPLNĚK MĚSÍCE, který nyní byl 24. dubna 2024. Trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, lze oslavit pouze rozhodnutím, že lidé přestanou lidem dělat zlo tím, že nad lidmi začnou vládnout noví vládnoucí Bohové, pokorní a úplně poslušní, kteří rozhodnou o energetické nezbytnosti neprodleného zničení všech zbraní světa, a ukončení všech válek světa. Trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, lze oslavit rozhodnutím, že uváděné texty KNIHY ŽIVOTA budou projednané neprodleně v jedinou hodinu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající, mstící se Kristus, ze zpupného Česka a Slovenska učinil LŽI LID za to, že pracující lži lid neslouží, a nikdy nesloužil novému Kristu, ale pouze Bohům tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, buď LÉVIJCŮM, levici, komunistům, či socialistům, nebo vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, pravici, boháčům, atd. Hospodin, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, bude mít soucit s úplně poslušnými služebníky, kteří veřejně vyznají, že se svou ekonomickou, militaristickou, středověkou moudrostí výkladu Písma, drzých, pozemských OTCŮ, Satanů, či Hadů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, stejně tak se svou energetickou, ekologickou a mravní koncepcí, jsou v koncích. Drzí politici pravice a levice, stejně tak drzí OTCOVÉ Satani, Ďábli, Lucifeři kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK, se stále pouze ve světě rozkoukávají, mají velkou práci s tím. Což je z toho důvodu, že o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nemají ani ponětí, ani o jeho moci, ani o jeho uváděné Boží vůli. Vůle Boží je, aby LÉVIJCI, komunistické OVCE postavené po Boží pravici, a socialističtí KOZLI postavení po Boží levici, odešli nyní do prokletí, do věčného OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který je od samého počátku křesťanské, ekonomické, militaristické tmy, připravený Ďáblům, Satanům, Luciferům, BELZEBUBŮM, Hadům, Zmijím kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK. Kristus, DUCH SVATÝ, spravedlnost LÉVIJCŮ, komunistů či socialistů, již nepotřebuje. Na SOUDECH v Brně opět zavládne Boží spravedlnost, obdobná, jako byla v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, kdy Kristus trestal boháče, kulaky a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany, Hady, Zmije kněze, dle textů Jóba. Boží spravedlnost daleko vyšší, než byla za socialismu, mají povinnost nastolit všichni úplně poslušní, to je ŽIVÍ služebníci Krista, kteří mají přímé srdce tím, že mají NOVÉHO DUCHA, tohoto technicky logického výkladu Písma OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky zvířecích lidských mozků, pustoší, ničí pastvu politikům pravice a levice, či drzým pozemským OTCŮM Satanům, Hadům, Zmijím kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK tím, že ji dává sám sobě. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává zemědělcům Česka deště, např. jarní, či podzimní, v pravý čas, pouze ze svého milosrdenství. Nyní se ekonomickým sviním, militaristickým NETVORŮM, mstí za dupání planety země, která se kvůli křesťanské tmě hroutí v energetických, ekologických a mravních základech tím, že lži lid trestá, buď velkými, ničícími VICHRY, kterým dává svou sílu, Sír.5/6,7/16až39/28až47/21až 48/25, nebo potopami, nebo suchem, což bude trvat až do VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH křesťanských ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, které v Česku ještě nenastalo nikdy, pro život vládnoucích zločinců, sviní, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Já, prorok maličký, spravedlivý, jsem přišel včas k rektorům, kteří ve všem drze obelhávají, Zach.13/,7, Žid.10/37, již v roce 2006, cca za 6,3 roky od přelomu věků konce éry fosilních paliv, roku 2000. Dan.8/14, 1.Kor.10/11. Již v roce 2006 jsem navrhl VĚČNÝ PŘÍBYTEK, dům ZIMNÍ BYTOVÝ, později, v roce 2008, město či sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka pro cca 1500 lidí. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Majetek mohl v Česku, Slovensku pominout již v roce 2006. Luk.16/9. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Jerem.1/17až12/4,16až31/27,32až51/58 uvádí. Drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi či Zmije kněží, při svých MODLOSLUŽBÁCH, svátostech oltářních a svátostech smíření, učí lži lid přísahat Baalům, to je boháčům, místo Kristu. DŮM ZIMNÍ BYTOVÝ, energeticky soběstačný, byl navržený již v roce 2006. Od té doby, trestající Kristus, zlé, zpupné Česko, vyvrací a ničí za to, že noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, trestajícího Boha odmítají poslouchat úplnou poslušností. Když nyní neposlechnou, když ví, že ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM není bludem, Bůh Česko úplně zničí.


 

Kapitola 320–48 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 92. Česká bible kapitola 320. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Trestně stíhat premiéra Fialy, kvůli energetické koncepci, není úkol nad lidské síly. K.M.6/8, 1.Kor.10/12. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka je již trestný čin. Zrušení křesťanských MODLOSLUŽEB, křesťanských svátostí oltářních a svátostí smíření církve katolické, všeobecné, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uváděné TRESTÁNÍ dělá pouze kvůli sobě samému proto, aby pomocí Česka, či Slovenska nastolil, z milosrdenství svého Božího rozumu, správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepce Česka a světa, opakovaně uváděnou. Následující texty o chybných koncepcích energetiky všech vlád Česka, přetažených z kapitoly 318 na straně 30 až 46 této kapitoly jsou trestním oznámením na vládnoucí, zpupné, pyšné, neposlušné rozjařence, kteří mě pokořují ignorováním uváděné Boží moci a Boží vůle. Texty pomalého Božího SOUDU dokazují, že já, maličký a spravedlivý prorok jsem přišel k technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, včas, již za 6,3 roků od roku přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Bůh si to již vyřídil s každým zpupným hlupákem tím, že zničil rozumné uvažování každého vládnoucího NETVORA, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky zvířecích lidských mozků. Tím vzešel plný počet pohanů. Úplně poslušným služebníkům Krista, především novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu, již musí být zřejmé, že v tomto zpupném pokolení, Boží technický rozum, je Božím MILOSRDENSTVÍM. Vládnoucí pomatenci, Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, stále odmítají uznat pravdu textů Písma o tom, že v tomto pokolení, při odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucích Bohů, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, kterou Kristus požaduje v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, skončili všichni vzpurní a neposlušní v ŘÍŠI MRTVÝCH. V ŘÍŠI MRTVÝCH, na smetišti dějin, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v době odstoupení rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA, o správném výkladu Písma, jsou neposlušní vládnoucí hlupáci, naprosto bezmocní. Geneticky zvířecí lidský DUCH, při odstoupení rozumu Krista, je naprosto bezmocný. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka, či Slovenska, a světa želet, vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, které Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, bude pokračovat, dokud orgány činné v trestním řízení nebudou UZRAVENÉ těmito texty KNIHY ŽIVOTA tím, že budou úplně poslušné. Mají povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, že Boží SOUD rychlý a úplný, bude vykonán v jedinou hodinu, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo v Brně, z rozhodnutí úplně poslušného ředitele Podstaty, dle dále uvedených textů. Vůle většiny, v parlamentní demokracii, již nemá žádnou cenu. Podstatná je uváděná vůle Boží. Satani, Hadi, Zmije, drzí pozemští OTCOVÉ, kněží, Ďábli, Lucefeři, hlupáci, již nemají výmluvu těmto textům KNIHY ŽIVOTA nerozumět. Naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, která je možná pouze s pomocí Božího technického rozumu, mají pouze úplně bezmocní služebníci Krista, kteří svoje DUŠE, svých geneticky zvířecích lidských mozků, svěří Kristu tím, že neprodleně začnou realizovat sladké Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Každý úplně poslušný služebník Krista, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s Kristem, uvedené v KNIZE ŽIVOTA, se odpovídá Bohu sám za sebe, za svou DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Bohu se posmívají ti zpupní a neposlušní hlupáci, kterým je uvedené evangelium spásy, pro toto pokolení, uvedené v KNIZE ŽIVOTA, stále zahaleno. Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, křižují již pouze křesťanští, ekonomičtí, militarističtí neposlušní hlupáci, OVOCEM svých stupidních úmyslů. Zbraně úplně poslušných služebníků Krista, texty této KNIHY ŽIVOTA, mají od Krista moc zbořit SMRT, kterou jsou protikladné bludy a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, např. katolického katechismu. Např. kvůli psychiatru MUDr. Mošťákovi, kterému je toto nové evangelium stále zahaleno, spěje k záhubě celé Česko, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků lži lidu Česka. MUDr. Mošťák se stal hlupákem tím, na veškeré Písmo OHNĚ, ŽÁRU, MEČE SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále hledí, a stále není uzdravený, protože odmítá být ÚPLNĚ POSLUŠNÝ. Psychiatr MUDr. Mošťák nemá výmluvu pro odmítání studia VEŠKERÉHO Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, které je Boží slávou tím, že umožňuje zrušit např. veškeré zbraně na světě, veškeré války na světě, které má moc zabránit energeticky nesmyslnému, úplnému vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby MUDr. Mošťák byl uzdravený NOVÝM DUCHEM technicky logického výkladu Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA neprodleně. Má povinnost stát se UČITELEM o DUŠI člověka tím, že bude kázat, že Kristus, DUCH SVATÝ, má nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, úplnou převahu. Pro úplně poslušného MUDr. Mošťáka není úkol nad lidské síly, ve jménu Krista, DUCHA SVATÉHO, jeho NEOMYLNÝM SLOVEM, úplně zničit stávající Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baaly a DÉMONY, prorokováním, že odstoupení Božího technického rozumu, i od technické elity, kterou Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, živí odjakživa, je v tomto pokolení vrcholným Božím trestem. Kristus napovídá v křížovkách v novinách DENÍK, jak je to s učeností MUDr. Mošťáka. Učený hlupák MUDr. Mošťák, pro odstoupení rozumu Krista, je větší hlupák, než hlupák neučený, pokud hlupák neučený, s pomocí rozumu Krista, pochopí pravdu. Mstící se, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zničil mrazem OVOCE na stromech, kvůli totálně chybnému OVOCI ÚMYSLŮ psychiatra MUDr. Mošťáka. Žádám tímto trestní stíhání vládnoucí politické a náboženské luzy, která ve všem lže, protože OVOCE úmyslů vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů, a DÉMONŮ, boháčů, je zlé, protože je ve STARÉM DUCHU středověkého výkladu Písma krutého zmijího jedu, jedoviny dračí děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu, např. Kristem prokletého drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, Lucifera, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucí luzy je zlé, protože promyšlené politické, náboženské, militaristické, ekonomické VYCHYTRALOSTI vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, jsou zlé tím, že nejsou v NOVÉM DUCHU technicky logického výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud VZDOROKRÁLOVSTVÍ úplně nezničí. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, do Česka, je totální technická debilita vládnoucího ANTIKRISTA, SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy, způsobená odstoupením Božího rozumu, od jeho geneticky zvířecího lidského mozku. Trestající, odplácející Kristus, se mstí odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků za to, že zavraždil Krista, DUCHA SVATÉHO, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký skutečně je, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista. OVOCE jeho ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, vládnout nad neposlušnými lidmi, ve STARÉM DUCHU středověkého výkladu Písma, např. děsivé tmy protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, je viditelně Bohem určené pouze pro lži lid hlupáků, kteří stále chtějí žít v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři kapitalistických, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Totální technická debilita tohoto chamtivého MODLOSLUŽEBNÍKA, válečného štváče, je viditelná v jeho prohlášení, že EU bude UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ, protože jeho vláda zajistí, aby Česko, v roce 2050, padesát procent elektřiny vyrobilo z JÁDRA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česko, Slovensko a svět spasí energeticky, ekologicky a mravně, SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až orgány činné v trestním řízení rozhodnou, že nad lidmi nemůže vládnout žádný Bůh tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, který je viditelně debilní, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky zvířecího lidského mozku, což je případ vlády, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, SENÁTU, atd. Získat zpět rozum Krista, pro toto zpupné pokolení, nést HOJNÉ OVOCE pro nastolení celosvětového míru a pokoje, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je možné za předpokladu vyhnání všech stávajících vládnoucích Bohů, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Nad lidmi mohou vládnout jen Bohové pokorní a úplně poslušní, kteří učiní rozhodnutí, že zločinec, lhář, pokrytec, MODLOSLUŽEBNÍK, SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské nepravosti, ANTIKRIST, premiér Fiala, spolu s ostatními neposlušnými hlupáky, mají povinnost napravit svoje lži o Kristu, a tím svoje lži o koncepci energetiky tím, že celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, budou budovat svýma rukama. Kristus v Písmu slibuje, že každého zpupného a neposlušného smysluplně zaměstná např. tím, že bude mnoho zemědělských nevolníků, kteří


 

zahrádkářským způsobem budou např. pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně společného stolování pro cca 1500 lidí, s číslem člověka 666 = www těchto textů. Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, bojují proti Kristu svými zbraněmi, svého SLOVA MODLUSLUŽEBNÍKŮ, o záchraně MODLOSLUŽEBNÍKŮ, o záchraně VZDOROKRÁLOVSTVÍ, horečným zbrojením, a PEKLEM MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, např. na Ukrajině, či v Gaze. Trestající Kristus chce, aby jím vyvolené Česko či Slovensko iniciovalo zřízení Boží celosvětové majetkové ROVINY, STONEHENGE, společného stolování politického náboženského a technického dobytka, což je podmínka proto, aby všechny státy mohly spolupracovat na své energetické, ekologické a mravní spáse. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet v případě, že tyto texty nebudou na SVÍCNU v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Kristus má v Písmu technický lži lid např. VUT v Brně, ČVUT, projektanty, za OSLY, či za OSLÁTKA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v křížovkách novin DENÍK uvádí, že v Brně, ředitelé psychiatrických nemocnic, neposlušní a zpupní MODLOSLUŽEBNÍCI, MUDr. Mošťák mostak@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárek Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, ředitel ČRo v Brně Podstata info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, a orgány činné v trestní řízení, učinili z Krista, z DUCHA SVATÉHO, ze LVA, úplnou nicotu tím, že ho zavřeli do křesťanské, ekonomické, militaristické klece. Kristus přesto zůstal LVEM tím, že ze SLOV KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů, řve na veškerý politický a náboženský dobytek uvedenou pravdu, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka, Slovenska a světa. Nezůstal OSLEM. OSLEM zůstal zpupný a neposlušný rektor VUT v Brně Janíček, který, pro odstoupení Krista, od DUŠE, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, nemá než dech svého zvířecího chřípí. Kristus v křížovkách novin DENÍK uvádí, že radit DUCHEM CHUDÉMU válečnému štváči, hlupáku premiéru Fialovi, je jako pomáhat vrahovi, protože OVOCE jeho ÚMYSLŮ, je pouze záchrana boháčů, pomocí horečného zbrojení a PEKLA MEČE energeticky nesmyslných válek. Marnost nad marnost je všechno co dělá ekonomického, militaristického, rozumem své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Jeho odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, které bude zemětřesením pro všechny neposlušné státy světa, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, protože rozum od Krista, který boří odstoupením svého rozumu, všechna VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, již nedostane. Nastartovat POKROK mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou milovat Krista jako sama sebe tím, že budou milovat každého chudáka na světě tím, že každému nezaměstnanému zajistí žití na Boží majetkové celosvětové ROVINĚ SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Noví vládnoucí Bohové Božího KRÁLOVSTVÍ, nesmí ubližovat nikomu, každému mají povinnost setřít každou slzu z očí. Pracující lži lid může věřit pouze úplně poslušným služebníkům Krista, kteří budou iniciovat zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ kvůli tomu, aby v Česku, či Slovensku, Kristus byl VZKŘÍŠENÝ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, na jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, na ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost se narodit znovu proto, aby mohl milovat Krista svými skutky, realizací jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, která je možná pouze při neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. UŠLECHTILÁ křesťanská VINNÉ RÉVA je KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů tím, že osvobozuje Česko, Slovensko a svět, od stávajících vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, ve kterých uvedená SLOVA o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa, stále nezůstávají. Svobodní jsou pouze úplně poslušní služebníci Krista, jejichž hlas boje musí znít proti zlým, neposlušným Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, pro odstoupení rozumu Krista, dělají lži lidu Česka a světa, strašlivé zlo např. horečného zbrojení a PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek na Ukrajině, v Gaze a jinde. Kristus bude oslaven, až Česko učiní rozhodnutí o neprodleném odchodu z křesťanských, ekonomických, militaristických PEKEL, neprodleným ukončením všech válek na světě, neprodleným zničením, sešrotováním, všech zbraní světa. Z křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA je možné odejít, protože nastal třetí křesťanský den, to je ÚSVIT třetího či OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Kristus dovoluje, aby v Česku, či Slovensku, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, pomocí kterého bude nastolena vláda NEOMYLNÉHO Krista tím, že bude nastolena vysoká, celosvětová mravnost. Mravnost Božího KRÁLOVSTVÍ, musí být daleko vyšší, než byla v době Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY 40-ti let vlády LÉVIJCŮ, komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Za blbce, či debila je nyní každý zpupný a neposlušný MODLOSLUŽEBNÍK, který prohlásí nového Krista za ZLOČINCE, a sebe za moudrého a spravedlivého z toho důvodu, že stále chce žít v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení. Žádný člověk na světě, již nemůže považovat Krista za blbce, či DEBILA, kvůli tomu, že dává lidem NOVOU a VĚČNOU SMLOVU, která bude platit po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, která je o úplné poslušnosti Krista. Vůle Boží je, aby např. Babiš, který chce být v Česku LVEM, byl LVEM tím, že bude stejný LEV jako je nový Ježíš Kristus, v KNIZE ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů VEŠKERÉHO PÍSMA SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby úplně poslušný Babiš byl LVEM, nebo aby LVEM byl dříve určený nový premiér Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY a VYTÁPĚNÍ Ing. Rákos, či někdo jiný, kterého určí Kristus, musí trestní orgány činné v trestním řízení učinit rozhodnutí, že v Česku, Slovensku, a ve světě, již platí zákony Boží, zákony POLE VĚDY Písma a ne zákony lidské. Dle Božích zákonů musí vzniknout nová vláda Česka, bez voleb, ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, pomocí vysokých škol, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již zpochybnil důvěryhodnost univerzit v USA. Kdo v Česku či Slovensku bude ještě věřit hnoji či plevám vědců např. Masarykovy a Karlovy univerzity, vzniklých po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, např. politologů, religionistů, sociologů, právníků, filozofů, ekonomů, apod. jde k záhubě, pro odstoupení rozumu nového, neomylného Krista, DUCHA SVATÉHO. Bezpečnostní hrozbou jsou nyní všichni, kdo budou věřit vládnoucím hlupákům a ne novému Kristu, který nečiní nic tajně, který vše o sobě tímto uvedl. Fakta o energetice, a fakta o vůli Krista, a o moci Krista, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, jsou z této kapitoly zřejmá. Především SOUDNÍ ZNALEC, psychiatr MUDr. Mošťák má povinnost opravit svůj znalecký posudek, 54 stran, ze dne 14. 2. 2024. Nikdy jsem netrpěl žádnými bludy, nikdy jsem nebyl schizofrenikem, nemůže proto doporučovat, abych měl opatrovníka, a byl nesvéprávný. Vždy jsem, dle vůle Boží, pouze opisoval texty HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. a dokazoval, že uvedené texty Písma jsou Boží slávou tím, že se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují. Že jsou Boží spásou, protože umožňují Česku, či Slovensku, a světu, zrušit křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Gal.1/7,3/20až5/24až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,37,12/28, 1.Ko.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,7,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,


 

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Dan.8/14, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jud. atd. Kdyby trestající Kristus, DUCH SVATÝ chtěl, v polovině svatého týdne, ve středu, v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, dne 24. dubna 2024, by křesťanské, militaristické, ekonomické SLOVO, jedovinu dračí, krutý zmijí jed, svátostí oltářních, a svátostí smíření, obětní hod křesťanských MODLOSLUŽEB, např. zpupného Satana, Hada, Zmije, Lucifera, Ďábla, BELZEBUBA Domašovska, drzého pozemského OTCE faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, proměnil v kvílení, a tím se oslavil jako jediný Bůh světa, což se zase nestalo. Pro křesťanské, ekonomické, militaristické svině cizí Bůh, Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, by byl ve středu uveden do Česka, UČITELEM o DUŠI člověka, úplně poslušným MUDr. Mošťákem, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů, což se zase nestalo. Prozíravý MUDr. Mošťák, by zářil, jako mediální hvězda, navěky, navždy, což se zase nestalo. Dokud nebude MUDr. Mošťák uzdravený, dokud nebude stejně NEOMYLNÝ a stejně MOCNÝ, jako nový Kristus v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO, dokud nebude mít NOVÉHO DUCHA, technicky logického výkladu Písma, dokud nebude UČITELEM o DUŠI geneticky zvířecího lidského mozku, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem nesmiluje. Vzkříšení z MRTVÝCH, křesťanských sviní, militaristických NETVORŮ, v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, dne 24. dubna 2024, zase nenastalo také mou vinou. Neměl jsem čas dokončit a zveřejnit tuto kapitolu na www.pametni-kniha.cz, do úplňku MĚSÍCE v dubnu. Kdyby bylo Česko pokorné a úplně poslušné, kdyby již v roce 2006 učinilo rozhodnutí, že pomine majetek boháčů proto, aby se mohly celosvětově stavět pouze VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města energeticky soběstačná, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, bylo by, dle textů Malachiáše, postupně ve všem po nedostatku, včetně energetiky. Trestající, mstící se Kristus, DUCH SVATÝ, z Česka, či Slovenska odešel, protože také čtyři UČITELÉ o DUŠI geneticky zvířecího mozku člověka, čtyři vzpurní ředitelé psychiatrických nemocnicí v Brně, dva neposlušní staří, MUDr. Češková a MUDr. Radimský a dva noví, MUDr. Kašpárek Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, prochazkovav@senat.cz, repko@med.muni.cz, sterba@ med.muni.cz, 478185@mail.muni.cz, brazdova@med.muni.cz, prochave@email.cz, zdenek.kala@ceitec.muni.cz, tomandl@med.muni.cz, dalibor.valik@med.muni.cz, sellner@med.muni.cz, vlvalek@med.muni.cz, apokorna@med.muni.cz, pdobsak@med.muni.cz, a celkem sympatický ředitel psychiatrické nemocnice, MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz, terennitym@prahjm.cz, vrtek@pnbrno.cz, pollakova@pnbrno.cz, fakturace@pnbrno.cz, cdz@pnbrno.cz, ignorují uváděnou Boží vůli. Stále věří, že středověké protikladné bludy o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o ZLÉM Bohu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze OVOCEM ÚMYSLŮ drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, Luciferů, Ďáblů, Čertů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, jsou dobré a spasitelné. Stále mě, Kristem pověřeného posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického, kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ nenávidí, stejně jako nového Krista, který vše o Česku, Slovensku a sobě uvedl, pomocí svých proroků, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh všech náboženství světa, chce NEMAJETNÝM chudákům setřít každou slzu s očí tím, že vyžaduje, aby pomocí Česka, či Slovenska, vznikla, byla zřízená, Boží MAJETKOVÁ ROVINA, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kristus nemůže nastolit Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nemůže setřít slzy s oči všem chudákům, bezdomovcům, uprchlíkům, všem mrzačeným a zabíjeným vojákům, nezaměstnaným, nemocným, starým lidem, kvůli zlu, které v Česku páchají nyní především, NOVÝM DUCHEM správného výkladu Písma NEUZDRAVENÍ psychiatři, ředitelé nemocnic v Brně, MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárek Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, ředitel ČRo v Brně Podstata, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, a orgány činné v trestní řízení. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, či Slovenska, Boha NOVÉHO NEBE a NOVÉ ZEMĚ, je však již trestný čin, kvůli odstoupení rozumu Krista, od veškerých vládnoucích Bohů tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Stávající vládnoucí elita, při odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO o správné Boží koncepci energetiky, dělá celosvětově obrovské materiální, ekologické a mravní škody, svými stupidními, nereálnými energetickými koncepcemi na UHLÍKOVOU NEUTRALITU států EU, viz další text. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické nepravosti, např. děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, obrací v pustinu celou zemi. Zločinností vládnoucí technické elity Česka či Slovenska, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyvrací trůny všech vládců světa. Trestání Kristus činí vrcholným Božím trestem pro toto zlé pokolení, odstoupením svého rozumu, od geneticky zvířecích lidských mozků, zpupné a neposlušné vládnoucí elity, vládnoucích Bohů, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Totální debilita technické elity, zbavené podpory rozumu Krista, v tomto pokolení bude pokračovat, dokud orgány činné v trestním řízení nezajistí, aby mě, maličkému a spravedlivému proroku, se dostalo Božího milosrdenství. Milosrdenství Božího rozumu se mě dostane, až orgány činné v trestním řízení budou mít přímé srdce, které se získává úplnou poslušnosti uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Mocní vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, atd. musí být trestně stíhání, a donucení k mluvení pravdy o tom, že energetická koncepce Krista je správná a jedině možná. Dokonalou Boží láskou bude čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, z rozhodnutí Krista, DUCHA SVATÉHO, z rozhodnutí úplně poslušného ředitele ČRo v Brně Podstaty. Spásou světa bude, až množství moudrých služebníků Krista z ČRo v Brně, se bude vzdělávat těmito texty proto, aby lidstvo celého světa mělo užitek ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uváděná MOUDROST Boží hledá ty, kdo ji naleznou, na ÚSVITU tohoto tisíciletí. Moudří služebníci Krista, pro znalost SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, již budou rozumět Božímu milosrdenství, kterým je úplné zničení stávajících Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, vytvořením nové vlády Česka, pokorné, úplně poslušné, Kristu vděčné, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Těmito texty je žádáno trestní stíhání MUDr. Mošťáka, MUDr. Kašpárka, ředitele ČRo v Brně Podstaty, a orgánů činných v trestním řízení, atd. pokud odmítnou vyznat, že litují svých bludů o Kristu, a tím bludů o totálně chybné koncepci energetiky, Česka, Slovenska a světa, uvedené na stranách 30 až 46, způsobené odporem jejich geneticky zvířecích lidských mozků, ke studiu KNIHY ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odmítá vrátit svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, zpupné a neposlušné politické a náboženské vládnoucí elitě, vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, neposlušným Baalům a DÉMONŮM, kteří odmítají ukončit žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kteří odmítají uvěřit textům Písma, že Kristus končí život všech boháčů, kteří mají život za pouhou zábavu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nevrátí svůj Boží rozum, v částečce svého DUCHA o správné koncepci energetiky, žádnému vládnoucímu Bohu, hlupákovi, žádnému válečnému štváči tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, který bude chtít horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, který odmítne projednat texty Písma o Boží slávě, kterou bude sešrotování všech zbraní světa, a ukončení všech válek, všech států světa, a to na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nedá svůj Boží rozum ani vzpurným politikům pravice a levice, ani jejich Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zpupným, drzým, Kristem prokletým pozemským OTCŮM Satanům, Ďáblům, Hadům, Zmijím, kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, kteří odmítají studovat KNIHU ŽIVOTA VĚČNÉHO, těchto textů. Dá svůj Boží rozum pouze těm úplně poslušným služebníkům, jejichž hlas boje bude znít proti čtyřem uvedeným zpupným vládnoucím psychiatrům Brna, proti neposlušnému řediteli ČRo v Brně Podstatovi, a proti orgánům činným v trestním řízení, pokud odmítnou zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, čtením těchto textů KNIHY


 

ŽIVOTA, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v sobotu dne 27. dubna 2024. PAMĚTNÍ KNIHA pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se změnila v KNIHU ŽIVOTA VĚČNÉHO tím, že uváděná kritika energeticky nesmyslných koncepcí Česka, uvedená na stranách 30 až 46, je pravdou, která zachrání Česko, Slovensko a celý svět v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků nového Krista, pochopí uváděné Boží milosrdenství. Božím milosrdenstvím bude úplné zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplné zničení zpupných, neposlušných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. v době vybudování NOVÉHO NEBE, a NOVÉ ZEMĚ, SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle vůle Boží, v NOVÉ ZEMI, která bude patřit pouze Hospodinu, nikoli politikům pravice a levice, začnou vládnout noví vládnoucí Bohové, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, především technického lži lidu, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svoji budoucnost zahodí každý neposlušný hlupák, který trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ničícího stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, prohlásí za zločince, a sebe za moudrého a spravedlivého. Boží vůle je zřejmá. Před novým Kristem musí pokleknout každé koleno, každého neposlušného, vládnoucího hlupáka. Trestající Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, ji nyní dává tvrdým mužům především technického lži lidu, a tím pokorné a úplně poslušné vládě, zřízené dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDEM všech států světa, je Kristus, který těmito texty KNIHY ŽIVOTA, ruší všechna zpupná politická a náboženská VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa tím, že nastoluje, pomocí Česka, či Slovenska, svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či Hadi, Zmije kněží, již nesmí sloužit křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY. Zpupným ekonomickým, militaristickým hlupákům, již nemohou odpouštět jejich hříchy, pomocí svých svátostí oltářních a svátostí smíření. Hříchy lidem celého světa odpouští pouze nový Kristus tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odměňuje každého člověka na světě, dle jeho ekologické čistoty, a dle jeho spravedlnosti, tak jak se jeví Hospodinu, který uvedl vše o Česku, Slovensku a sobě, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Spravedlnost Boží, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zřízení uváděné Boží MAJETKOVÉ celosvětové ROVINY, mají povinnost realizovat lidé celého světa neprodleně, kvůli tomu, aby ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, vystačily všem státům světa, na toto celé třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista, nad všemi státy celého světa. Pokud např. psychiatru MUDr. Mošťákovi, MUDr. Kašpárkovi, orgánům činným v trestním řízení z Brna, nebo řediteli ČRo v Brně Podstatovi, není ještě něco z Písma jasné, jak o uváděné Boží moci, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem, tak o uváděné Boží vůli, rád, na požádání, vše objasním. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se chce smilovat nad jím vyvoleným Českem, či Slovenskem, v jedinou hodinu čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, neprodleně, již v sobotu 27. dubna 2024. První SMRT v Česku a Slovensku nastala při vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží majetkové, socialistické, komunistické ROVINY, čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, kdy uvedené Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH KNIHY ŽIVOTA v médiích nepršelo. Trestající Kristus, dle svého plánu, tvoří vše energeticky, ekologicky a mravně nové, tím že vyvedl Česko a Slovensko, pomocí Kristem prokletého Hada, či Satana, Zmije, biskupa Malého, a Kristem prokletého boháče prezidenta Havla, z POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, do vzedmutého moře ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pouze dočasně proto, aby učinil PRVNÍ SMRT Česka a Slovenska. PRVNÍ SMRT učinil tím, že s vládnoucími Bohy ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ se soudil a soudí, pomalým Božím SOUDEM PAMĚTNÍ KNIHY předešlých kapitol těchto textů, v tříletých intervalech, od roku cca 1997 až 2000, 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, 2009 až 2012, 2012 až 2015, 2015 až 2018, 2018 až 2021, 2021 až 2024. DRUHOU SMRT učiní tím, že v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO těchto textů, všechny zapsané křesťansky nečisté bohaté zbabělce, vrahy vojáky, cizoložníky, křesťanské, ekonomické, militaristické MODLÁŘE, či lháře, po čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a zemí v ČRo v Brně, v sobotu 27. dubna 2024, uvrhne do OHNIVÉHO JEZERA DEEB, debilů, kde hoří OHEŇ PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení. To je DRUHÁ SMRT zpupných a neposlušných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, atd. tohoto zpupného, vzpurného VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ již nebude potřeba, aby byl nějaký chrám, postavený lidskýma rukama. Chrámem je HORA HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kdo žízní ať přistoupí k jedinému Bohu všech států světa. Kdo touží po celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, kdo touží po celosvětové Boží majetkové ROVINĚ SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, ať nabere vody čisté, živé a důvěřivé, těchto textů, zdarma. Kdo pracuje za mzdu, pracovat pro nového Krista nemůže, nelze současně sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, a majetku. Pro nového Krista se pracuje celosvětově zdarma. Kdo k těmto textům přidá OVOCE svých ÚMYSLŮ, toho Kristus úplně zničí. Nové DNES naplnění Písma, o úplném zničení tohoto křesťanského, militaristického, ekonomického, VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je v novém novoluní, od středy 8. května 2024, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 23. května 2024. Dle těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, již nikdo nemusí čekat na nové novoluní v květnu 2024, protože zveřejnění těchto textů v nejbližším sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty, se má dít neprodleně. Česko či Slovensko mají povinnost otevřít dokořán brány Božího KRÁLOVSTVÍ, pro všechny státy světa, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude zpupného Česka želet, dokud se tak nestane. Energetickou, ekologickou a mravní bezpečnostní hrozbou Česka, Slovenska a všechny ostatní státy celého světa, jsou především čtyři vládnoucí psychiatři z Brna, ředitelé psychiatrických nemocnic, dva staří, MUDr. Češková a MUDr. Radimský a dva noví, MUDr. Kašpárek a MUDr. Mošťák, orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, a ředitel ČRo v Brně Podstata, kvůli tomu, že s novým Kristem, DUCHEM SVATÝM, stále nedokáží najít SPOLEČNOU ŘEČ, uváděnou v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. PEKELNÁ SITUACE nastala nyní v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. dubna 2024 tím, že Kristem vyvolené Česko, či Slovensko, zase neoslavilo nového Krista, zrozeného z těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, zase odmítlo zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Především kvůli uváděným čtyřem vládnoucím psychiatrům Brna, kteří, proti Boží vůli ze mě dělají nebezpečného schizofrenika, který trpí bludy, protože věřím všem uváděným textům Písma o uváděné Boží moci, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem, a o opakovaně uváděné Boží vůli. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve středu 24. dubna 2024, sestoupil ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH KNIHY ŽIVOTA těchto textů, do křesťanských, ekonomických, militaristických PEKEL, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které dělá církev katolická, všeobecná, kvůli udržení ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Uvedení vládnoucí Bohové tohoto vzdorokrálovství, stále nemají o Kristu, DUCHU SVATÉM ani ponětí, protože odmítají uvěřit textům SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, že maji povinnost zajistit, aby v Česku, v BETLÉMĚ, v Brně, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z křesťanských PEKEL MEČE energeticky nesmyslných válek, např, na Ukrajině či v Gaze, vystoupil nad veškerá NEBESA, nad veškerá SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, náboženských a politických. Situace trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je PEKELNÁ, je velice obtížná, protože chce ukončit ničení, boření, pustošení tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, chce budovat, tvořit, sázet, své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, a kvůli čtyřem uvedeným vládnoucím psychiatrům, zase nemůže. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli čtyřem zpupným a neposlušným psychiatrům z


 

Brna, stále musí živit zpupné a neposlušné tvorstvo, z křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, pouze krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, svátostí oltářních s svátostí smíření, křesťanských MODLOSLUŽEB, např. drzého pozemského OTCE, Hada, Satana, Zmije, Lucifera faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz. Situace trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO je PEKELNÁ, protože např. drzý zločinec a lhář, pozemský OTEC farář Bradáč v Domašově, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTE SVATÉM, v KOLÉBCE úplně poslušného tvorstva, znovu odmítl sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, odmítl ve středu proměnit svoje chrámové zpěvy v kvílení. Stále drze tvrdí, že musí, až na věky věků, sloužit svým zlým Bohům, Baalům, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodmíkům, politikům pravice a levice, atd. místo Kristu. Stále drze tvrdí, že až na věky věku má povinnost žehnat výrobkům lidkých rukou na fosilní paliva, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Situace trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je PEKELNÁ, protože křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, stále prosazují SPRAVEDLNOST tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, místo SPRAVEDLNOSTI, kterou Kristus vyžaduje v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stále se PEKELNĚ SNAŽÍ dělat charitu a almužnu např. tím, že zajišťuje charitou a almužnou pomoc vrahům vojákům na Ukrajině tím, že musí podporovat válčící mocnosti tím, že v jeho jménu jsou vojácí nuceni zabíjet, vraždit, mrzačit lidi bombami, a zbraněmi z EU, ze světa a z USA, které sehnal SYN ZATRACENÍ, premiér Fiala. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťankého tisíciletí, kdy každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost znát Krista nově, z těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, což se zase nestalo. Trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ničí a maří hlavně čtyři uvedení psychiatři, kteří ho zase donutili zůstat v křesťanských PEKLECH. Udělali z něho blázna, neschopného přemístit se ze SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, do svého věčného sídla, příbytku, trůnu, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista tím, že ze mě dělaji blázna. Což však již není možné, viz další texty o energetické nezbytnosti trestního stíhání vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří mají za Boha svoje dobře placená KORYTA. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka želet, když bude zlé tím, že stále bude sloužit vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, místo Kristu. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v křížovkách novin DENÍK, mě spěchá na pomoc, objasňováním své vůle. Uvádí, že dlouhý styk s křesťanským, ekonomickým, militaristickým zlem a PEKLEM války, např. geneticky zvířecích lidských mozků, čtyř vládnoucích psychiatrů z Brna, MUDr. Češkové, MUDr. Radimského, MUDr. Kašpárka, MUDr. Mošťáka, vede k tomu, že psychiatři v PEKLE křesťanského, ekonomického, militaristického našli ve zlu MEČE války zalíbení. Uvěřili tvrzení SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, že válka s Ruskem se musí vyhrát. Proto, a také kvůli svým Bohů, dobře placeným KORYTŮM, nevěří textům Písma, že každá válka je vrcholným Božím trestem. Nevěří tomu, že DEMOKRACIE je vláda lidu pokorného a úplně poslušného. Nevěří tomu, že pravá DEMOKRACIE spočívá ve vysoké mravnosti. Vysoká mravnost Božího KRÁLOVSTVÍ, se jim hnusí. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které v Česku vyšlo na přelomu věku konce éry fosilních paliv, v roce 2000, v roce 2024, však již má PRAVÉ POLEDNE. Proč mít za vládnoucí Bohy, Baaly, boháče, kterým Kristus ničí jejich pastvu, chudáky, bezdomovce, uprchlíky, tvrzením, že Boží vůli je zřízení Boží majetkové, mírové celosvětové ROVINY. DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků čtyř vládnoucích psychiatrů Brna, jsou zlé a nezmění se navěky. Proto se smířili I s tvrzením, že jaderná válka je dobrem. Mít za vládnoucí Bohy zpupné a neposlušné vládnoucí boháče, hlupáky, které Kristus již svým Božím rozumem nepase, a pást nebude, je zločin. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, V Česku či Slovensku všichni ve všem lžou, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidským mozků kvůli tomu, že všichni vzpurní, neposlušní, odmítají neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉ, po obdržení těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Kristem požadovaná celosvětová ZMĚNA PARADIGMATU se nekoná, nikdo nechce zrušit, zničit, všechna ekonomická, militaristická, náboženská, politická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa. Jak je opakovaně uváděno, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, viditelně energeticky, ekologicky a mravně začal pustošit Česko, Slovensko a svět, odstoupením svého Božího rozumu, v roce cca 2006, v době, když byl navržený ZIMNÍ BYTOVÝ dům, energeticky, ekologicky a mravně soběstačný, dle textů Bible, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. V této době se tehdejší rektor Masarykovy univerzity, současný vládnoucí Bůh, SYN ZATRACENÍ, vůdce Kristem prokletého ptactva ODS, politolog premiér Fiala dozvěděl pravdu Písma o tom, že vědci na Masarykově, či Karlově univerzitě, kteří vznikli po vyvedení Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ, Boží, majetkové, socialistické, či komunistické ROVINY, jako politologové, sociologové, filozofové, religionisté a jiní učenci, jsou plevami či hnojem. Dozvěděl se pravdu Písma, která zachrání všechny státy světa, od zlých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. když dočasný způsob řízení světa pomocí křesťanském SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí Česka či Slovenska, změní, dle své vůle, přepřaháním vládnoucích KONÍ. Vyžaduje výměnu vzpurné a neposlušné politické, ekonomické, militaristické, náboženské elity, za úplně poslušnou, pokornou, Kristu vděčnou, elitu technickou. Pomocí úplně poslušné technické elity, chce řídit svět nově, dle dokonalé Boží lásky, svých příkazů, a opakovaně objasněných zákonů POLE VĚDY Písma. Dozvěděl se pravdu o tom, že Masarykova a Karlova univerzita jsou BAALOVYMI DOMY, které je potřeba proměnit v hnojiště, ve hnůj, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Dozvěděl se, že Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je UKŘIŽOVANÝ pouze OVOCEM ÚMYSLŮ drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, Luciferů, Ďáblů, Belzebubů kněží, všech ekumenických církví. Kvůli jejich děsivé temnotě protikladných bludů o Kristu, a kvůli promyšleným ekonomickým, militaristickým vychytralostem Baalů a DÉMONŮ, je jejich zlý Kristus, BAALOVÝM SLOUPEM, je křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU zlou STVŮROU, protože dělá pouze MEČ PEKLA energeticky nesmyslných válek. Dozvěděl se, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, Kristem prokletých, neposlušných, zpupných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, nastane v jedinou hodinu, až bude učiněno rozhodnutí, že všechny výhonky zpupné a vzpurné neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, budou ořezány tím, že profese, které Kristus, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ nepotřebuje, musí dobrovolně a neprodleně odejít do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl, dle opakovaně uváděných textů Písma. Rektor Fiala, v roce 2006 se proti trestajícímu Kristu, a proti mně tehdy vzbouřil tím, že na mě poštval hlavního psychiatra LFMU MUDr. Češkovou, ředitelku nemocnice v Bohunicích. Ta o mně v Lidových novinách napsala článek, že jsem nebezpečným schizofrenikem, že uváděná pravda o Kristu, a


 

tím pravda o jeho jedině možné další energetické cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, jsou nebezpečné bludy. V podstatě napsala, že v případě, že např. orgány činné v trestním řízení budou mít zájem, že ona, moudrá a křesťansky spravedlivá, hnůj, či plevy uvedených pavědců Masarykovy a Karlovy univerzity, a stávající ekonomické, militaristické, politické, náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ zachrání a spasí tím, že mým vyšetřováním prokáže, že jsem nebezpečným, nesvéprávným schizofrenikem. Protože již v roce 2006 jsem měli PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského DNE, to je OSMÉHO DNE PÁNĚ, třetího či osmého TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy, Kristus, DUCH SVATÝ, mě tehdy ve SLUNEČNÍM HROBĚ Česka nenechal. Z Bhagavadgíty, které doplňuje a upřesňuje Bibli, již v roce 2006 bylo zřejmé, že pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, dostávají od Krista moc, zákonodárnou a výkonnou, pro realizaci všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma v případě, že budou stejní, jako je nový Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Znalost veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje je podmínkou pro získání NOVÉHO DUCHA výkladu Písma, kterým úplně poslušní služebníci Krista, úplně přetvoří stvoření a tím změní tvářnost celé země. Místo stávajících měst a vesnic budou celosvětově postavené pouze nové VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH služebníků Krista, s číslem člověka 666 = www.pametni-kniha.cz, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, již v roce 2006 svítilo naplno a rozpouštělo veškerou ekonomickou, militaristickou, křesťanskou tmu Česka a Slovenska, svou vysokou mravností. Jak opakovaně uvádím, v roce 2006 jsem podal na psychiatrickou svini, MUDr. Češkovou, žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Přijal mě tehdy předseda KS JUDr. Pořízek, kterému jsem cca dvě hodiny objasňoval energetickou nezbytnost neprodleného vytvoření celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, vysvětlil jsem mu, na výkresech z domů ZIMÍCH BYTOVÝCH, energeticky soběstačných, energetickou nezbytnost neprodlené, celosvětové výstavby těchto energeticky soběstačných VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Bohužel jsem neuspěl. Předseda KS JUDr. Pořízek, odmítl mou žádost, odmítl, abych napsal stejně velký článek v Lidových novinách, jako psychiatrická svině MUDr. Češková. Toto odmítnutí JUDr. Pořízka proměnilo celou zemi v pustinu z toho důvodu, že orgány činné v trestním řízení, na moje podaná trestní oznámení, např. na ministry průmyslu a premiéry Česka, neodpovídaly, protože, pro svou DUCHOVNÍ CHUDOBU, jejich energetické koncepce, odmítly považovat za trestné činy. Energetická koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO, se Česku stále hnusí. Ti zpupní a neposlušní zločinci a lháři, kdo mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. žádnou neději na ŽIVOT VĚČNÝ nemají. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude ekonomiku pustošit, vše bude stále horší, až do svého vítězství nad BRANAMI PEKELNÝMI, které dělá zlá církev katolická, všeobecná, svými protikladnými bludy. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Hlavní psychiatr LFMU, nástupce psychiatrické svině MUDr. Češkové, MUDr. Kašpárek mně ublížil tím, že zajistil, abych v roce 2016 ztratil možnost řídit auto způsobem, který byl uvedený v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, v zápise z jednání z mého SOUDU na OS Brno venkov v roce 2022. Byl jsem protiprávně potrestán za psaní těchto textů KNIHY ŽIVOTA tím, že od roku 2016 musím nákupy vozit autobusem, místo autem, což mě zhoršuje poškozenou páteř. Orgány činné v trestním řízení proto, aby dál mohly odmítat moje trestních oznámení na vládnoucí zločince a lháře, kvůli zločinnosti energetických nesmyslných koncepcí Česka potřebovaly, abych byl soudně prohlášený za nebezpečného schizofrenika, který trpí mesiášskými bludy posledního proroka tohoto ekonomického věku, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Také zpupným a neposlušným orgánům, činným v trestním řízení, se nelíbí texty Písma o energetické nezbytnosti změnit celosvětově paradigma způsobem vejití do odpočinutí od veškerého díla energetické, ekologické a mravní zhouby, a to ve všech státech světa. Také soudcům Brna a ostatním orgánům činným v trestním řízení se líbí jejich dobře placená KORYTA, kvůli kterým odmítají jedině možnou, energeticky správnou cestu, což je cesta všech států světa k Bohu, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnho. Proto mě POLICIE ČR v Rosicích donutila se nechat vyšetřit psychiatrickou sviní MUDr. Holanovou. MUDr. Holanová mně při vyšetřování vyhrožovala, že má moc mě nechat zavřít buď do vězení, nebo na psychiatrii, pokud budu pokračovat v psaní těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Byl jsem souzen na OS Brno venkov v roce 2022 a 2023, viz zápisy jednání, uvedené v minulých kapitolách KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. Psychiatrická svině MUDr. Holanová na OS Brno- venkov neuspěla, což je zapsáno v těchto textech kapitol KNIHY ŽIVOTA. Protože orgány činné v trestním řízení stále potřebují trestní oznámení podávaná na politické a náboženské pomatence, kvůli lžím o Kristu, a tím kvůli lžím o stupidní koncepci energetiky do roku 2050 na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, házet do koše, soudkyně JUDr. Barešová mě donutila nechat se vyšetřit SOUDNÍM ZNALCEM, ředitelem psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťákem. Znalecký posudek o mé schizofrenii a o bludech pravdy textů této KNIHY ŽIVOTA, která, dle vůle Boží, zbaví celý svět vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vzpurných a zpupných Baalů a DÉMONŮ, boháčů, jsem obdržel dne 26. 3. 2024. Obdržel jsem 54 stran znaleckého posudku o mých bludech, kterými trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ruší všechna stávající politická, náboženská, ekonomická, militaristická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa tím, že dle své vůle, nastoluje svoje mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. DUCHEM CHUDÝ MUDr. Mošťák, svým geneticky zvířecím lidským rozumem dodnes nepochopil, že texty VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, které opisují tak, aby se v Boží slávě vzájemně doplňovali a uřesňovali, nejsou žádné bludy. Že je to pravda o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pravda o jeho správné, energetické, ekologické a mravní koncepci, která energeticky, ekologicky a mravně zachrání, spasí, Česko, Sovensko a všechny úplně poslušné státy světa. Současně jsem poštou dostal PŘEDVOLÁNÍ na OS Brno venkov, kvůli omezení mé svéprávnosti, a o jmenování mého opatrovníka, a to na úterý dne 21. května 2024, v devět hodin, v jednací síni 55, v 5. patře OS v Brně. Můj opatrovník, advokát trestního práva Vojtěch Sklenář sklenar@aksklenar.com, PŘEDVOLÁNÍ na OS Brno-venkov dostal také. Ve znaleckém posudku MUDr. Mošťák však již uvádí, že nejsem schizofrenik. Sice uvádí, že trpím bludy, ale všem orgánům činném v trestním řízení, je opakovaně sdělováno, že moje opisování stále stejných textů Písma tak, aby se vzájemně doplňovaly a upřesňovaly, není žádná duševní porucha. Kdo to nepochopí, je hlupák, a na vedoucím místě, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, nemůže sedět. DUŠEVNĚ NEMOCNÝ, to je NEUZDRAVENÝ je každý, vzpurný a zpupný člověk, např. také MUDr. Mošťák, který uvedený, technicky logický výklad Písma, stále nechápe. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby všichni logiku těchto textů KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO pochopili, a tím nebyli duševně NEMOCNÍ, v Izajášovi 33/24 včetně MUDr. Mošťáka. Trestající Kristus vyžaduje, aby v Česku a Slovensku nikdo již nebyl NEMOCNÝ STARÝM DUCHEM křesťanského, ekonomického, militaristického výkladu Písma, děsivé temnoty protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Křesťansky pomýlený MUDr. Mošťák, v závěru svého znaleckého posudku uvádí, že se kloní k omezení mé svéprávnosti pouze v naprosto nezbytné míře v majetkoprávní oblasti, s ohledem na můj nápad věnovat dům na Říčkách 42 státu, na vybudování muzea ve velké HORNÍ KOMNATĚ, kde tyto texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO píši, u počítače. Kde Kristus již nevečeří, ale komleteně se stravuje. Kristus v písničkách potvrzuje existenci domu číslo 42 v písničce. Uvádí, že


 

se nemůže potkat VELKÁ HORNÍ KOMNATA na Říčkách 42, kde se Kristus kompleteně stravuje, s VELKOU HORNÍ KOMNATOU, kde večeřela křesťanská, ekonomická, MODLÁŘSKÁ STVŮRA, z důvodu různého výkladu Písma, křesťanského a mého. MUDr. Mošťák má mylné informace, vlastníkem domu na Říčkách 42 je žena a dcera, já vůbec dům nevlastním, takže ho ani nikomu nemohu věnovat. Dům by mohl být muzeem pouze v případě, když by Kristus naplnil texty Sofonjáše do poslední čárky o tom, že zpupní lidé postavili domy, ve kterých nebudou bydlet z toho důvodu, že v nich nebude čím topit. Můj nápad na zřízení muzea v domě Říčka 42 je však z hlediska BOŽÍ VŮLE nesmyslem, proto ho tímto odvolávám. Ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ bych mohl např. vystavovat výkresy ZIMNÍCH DOMŮ BYTOVÝCH, v měřítku jedna ku padesáti, nebo texty Písma, které jsem dva měsíce vystavoval ve skříňce v podchodu u Hlavního nádraží v Brně, nebo odpovědi orgánů činných v trestním řízení, nebo 54 stran znaleckého posudku psychiatra MUDr. Mošťáka. Dům na Říčkách 42 je již starý 100 let. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby na všechno křesťanské, ekonomické, militaristické bylo zapomenuto tím, že bude budováno vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Z toho důvodu je dům na Říčkách 42 nutné zbourat, jakmile bude vše nové tím, že budou postavené VĚČNÉ PŘÍBYTKY, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Žádné památníky starých věci Kristus nechce. MUDr. Mošťák má obavy o moje zdraví. Lékaře navštěvují, o svoje zdraví pečuji. Nedávno jsem byl u ušního lékaře ve Velké Bíteši. Dle Sírachovce 38/6, on sám dal lékařům vědění. Dle Sírachovce 38/9, svoje zdraví jsem nepodcenil. Prosil Boha, aby moje uši uzdravil, spolu s lékařem. Kvůli psychiatrické svini MUDr. Kašpárkovi, jsem si na zpáteční cestě poškodil záda. Z hlediska psychiatrie mám zakázáno řídit auto od roku 2016. K lékaří jsem si nevzal kabelu na kolečkách, nákup jsem nesl v rukách. Poškodil jsem si záda tak, že si nyní nenavleču jednu ponožku, což je také z toho důvodu, že místo cvičení zad, musím psát tyto debilní texty na počítači. Debilita psychiatrů je zřejmá, kvůli jejich zpupnosti skončilo celé Česko v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, DEBILŮ, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a válčení. Kvůli vzpouře psychiatrů z Brna, pokračuje PEKLO MEČE války např. na Ukrajině. Kvůli zpupnému MIDr. Mošťákovi, trestající Kristus nemůže nastolit celosvětový mír a pokoj svého Božího KRÁLOVSTVÍ. Kvůli zpupnému MUDr. Mošťákovi, válečný zločinec Putin tvrdí, že je připravený na jadernou válku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ kvůli MUDr. Mošťákovi vyhrožuje, že také v Česku učiní sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, když Česko znovu vyvolí pokračováni křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, místo návratu k Bohu, nastolením mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. SVINĚ MUDr. Mošťák, stále nevěří textům Písma, že při jeho úplné poslušnosti, Kristus Česko spasí a zachrání, při jeho neposlušnosti, Kristus Česko úplně zničí strašlovou záhubou jaderné války. MUDr. Mošťákovi jsem řekl, že tyto texty, ve svém stáří téměř 84 let, píši také z toho důvodu, abych nepadl do rukou trestajícího Krista, aby mě netrestal na smrtelné posteli ležením. Sírachovec 5/6,11/26,14/12,15/17,30/17,38/15. Řekl jsem mu, že v případě čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, začnou platit neprodleně všechny Boží zákony, včetně zákona o robotické eutanázii, bez jedů, po uspání rajským plynem, o které nebudou rozhodovat lékařské svině, ale samí pacienti v případě, že lidé dosáhnou plnosti věků sedmdesáti, či osmdesáti let. Žalm90/10. Válku s Putinem vyhrají ti, kdo neprodleně vyženou Baaly, boháče, do říše ticha, I s jejich SKÁLOU, kterou je SPOLEČNÝ MĚŠEC svině, ministra Stanjury. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic. Mudr. Mošťák, již mě nepovažuje ani za schizofrenika, ani za člověka nesvéprávného. Moje bludy jsou PRAVDOU PÍSMA, určené všem národům světa na zboření všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ SVĚTA a na zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Z tohoto důvodu již nemůžete ignorovat dále uváděná trestní oznámení na vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, déle uváděné. Očekávám Vaši odpověď, potřebou pro vyvlešení stávajích vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zločinců, lhářů a pokrytců, SYNŮ ZATRACENÍ, vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy a Karlovi univerzity, politologa premiéra Fialy, do ŘÍŠE ticha, to je na smetiště dějin. Dále jsou uvedené texty mé komunikace s MUDr. Mošťálkem, který již nemá, při svém vzdělání, žádnou výmluvu, nerozumět uváděné PRAVDĚ veškerého PÍSMA od Krista, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, tímto žádám o zrušení mého PŘEDVOLÁNÍ k OS Brno venkov, ohledně omezení mé svéprávnosti, na den 21. května 2024, kvůli tomu, že dle uvedeného vysvětlení PRAVDY PÍSMA, je bezpředmětné. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, jsou tímto žádány o neprodlené zastavení všech křesťanských MODLOSLUŽEB, to je všech svátostí oltářních a svátostí smíření rozhodnutím, o konání BOHOSLUŽEB. BOHOSLUŽBY jsou čtěním HORY HOSPODINOVA DOMU. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost, náboženskou, politickou a technickou luzu, která ve všem lže, protože lže o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lže o jeho jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, pohnat k odpovědnosti tím, že nařídí neprodlené nastolení zákonů Božích, místo stávajících zákonů politických, ekonomických, militaristických. Mají starého DUCHA. Přetaženo z kapitoly 301. Všechny kapitoly zasílám SOUDNÍMU ZNALCI MUDr. Mošťákovi. Tuto kapitolu jsem mu zaslal se žádostí, aby si záznam z jednání SOUDU, uvedený na mnoha stranách uprostřed kapitoly 301, prostudoval. Proběhl ještě další SOUD, kde jsem nebyl, kde mě zastupoval Mgr. Mezník. Mgr. Mezník mě telefonicky informoval, že SOUD byl ukončen rozhodnutím, že technicky logickým výkladem Písma těchto textů, jsem se nedopustil ani trestného činu, ani přestupku. Zveřejňování jednotlivých kapitol SOUDU v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, není proto ani trestný čin, ani přestupek. Zasílání těchto textů technicky logického výkladu Písma pouze občas, jednou denně, na 3 x 59 adres, není ani přestupek, ani trestný čin. Advokát Mgr. Mezník mě informoval, že na OS Brno venkov, a na OSZ Brno venkov, dál probíhá pouze můj soukromý spor o výklad Písma s kněžími všech ekumenických církví, které Kristus má za NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, OHOLIBY, nemravné ČARODĚJNICE atd. za to, že si rodí Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, jejich protikladnými bludy, neomylnými dogmaty a promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi, pouze jako mrtvou, ekonomickou, militaristickou, křesťanskou, MODLÁŘSKOU STVŮRU. Tím dál probíhá můj soukromý spor o rozum neposlušných lidských DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, hnoje, plev či křoví, mnohých vědců, lidských Bohů, religionistů, teologů, sociologů, politologů, ekonomů, filozofů, psychiatrů, atd. Masarykovy a Karlovy univerzity. Zpupní a neposlušní nechápou, že je energeticky nezbytné odmítnout OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Bohů, a poslouchat trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, který vše o své vůli, a své moci nad lidmi uvedl, v těchto textech MEČE OHNĚ ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mým úkolem posledního proroka tohoto věku je zničit a zrušit mletí bludů teologů a religionistů na Karlově a Masarykově univerzitě a nastolit mletí uváděné Boží moudrosti a uváděné Boží vůle. Stávající Bohové, Boha sedícího ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nenávidí bez příčiny. Což je kvůli tomu, že jim Kristus ruší jejich dobře placená, bezpracná KORYTA. Že jim ruší výrobu a skádky plastových odpadků, kterými naplnili zemi a moře. Že jim ruší jejich SKÁLU, např. PRACHY, ZBRANĚ, atd. zrušením SPOLEČNÉHO MĚŠCE státní pokladny ministra financí Stanjury stanjuraz@psp.cz. Z tohoto MĚŠCE je financováno nejvěčí zlo např. horečného zbrojení a válek. Zničení ministra Stanjury a jeho MĚŠCE bude vítězstvím Krista ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, nad všemi státy světa. V době úplňku MĚSÍCE, kdy měly nového Krista oslavit všechny státy světa, 24. 2. 2024, jsem byl vyšetřován Policií ČR v Rosicích. Vzal jsem si sebou výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, vystavené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, Bibli a Bhagavadgítu. Záznam z jednání provedl pprap. Kratochvil. Je příkladem především psychiatru MUDr. Mošťákovi. Po studiu Písma pprap. Kratochvil zapsal tento zápis. Podle Izajáše 48, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA nedala rozkaz k jakémukoliv násilí, či k PEKLU MEČE nesmyslných válek. Naopak Bůh chce překonat meče na radlice a necvičit se v boji. Božím příkazem je nastolit celosvětovou majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, které zruší jak boháče, tak chudáky. Bůh svou slávu, kterou je KNIHA


 

ŽIVOTA VĚČNÉHO veškerého Písma, která se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, žádnému neposlušnému hlupákovi, svým Božím rozumem, nedá. Tyto myšlenky jsem chtěl prezentovat veřejně, a to v ČRo v Brně v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ právě v sobotu, v době úplňku MĚSÍCE 24. 2. 2024, protože jediným povoleným svátkem Krista je ÚPLŇEK. V tomto zpupném pokolení přichází Kristus do Česka, jako ZLODĚJ majetku boháčů a chudáků, nikoli kvůli trestání boháčů, jako za socialismu, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa. Majetek musí být vybudovaný nový, společný pro komunitu cca 1500 lidí, energeticky soběstačný, a to dle Božího ZRNA, kterým je dokonalá Boží láska, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, která je především o správné koncepci energetiky. Protože v tomto pokolení hrozí všem národům světa blízký ropný a tím ekonomický kolaps. Z tohoto důvodu již nelze horečně zbrojit a nesmyslně válčit. Celý svět musí být přetvořen energeticky, ekologicky a mravně. Musí být změněna tvářnost země, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energetiky soběstačných. Orgány činné v trestním řízení, již nemají výmluvu nerozumět trestním oznámením. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Já vedu svoj spror o správný výklad Písma především se SYNEM ZATRACENÍ, premiérem Fialou, a to od roku 2004, 2005, 2006, kdy byl rektorem Masarykovy univerzity. Vše uvedené jsem mu sdělil osobně a písemně. Naplnil texty Písma do poslední čárky tím, že se opevnil ve svém sídle, a to jak na rektorátu, stejně tak na Filozofické fakultě, kde jsem vše uváděné sděloval osobně vládnoucím Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, proto, aby mě nanaplnil Kristus děsem z jejich debility, jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lisdkých mozků. Rektor Fiala tehdy provedl opatření na vrátnicích tak, že mě znemožnil vstup na rektorát a na Filozofickou fakultu. Navíc na mě poštval hlavního psychiatra LFMU, MUDr Češkovou, která mě v Lidových novinách pomluvila, že jsem NESVÉPRÁVNÝ BLÁZEN, a že ona zajistí, u SOUDŮ, abych se jim stal. Podal jsem na tuto svini žalobu předsedovi KS v Brně JUDr. Pořízkovi. Jak dopadl můj cca dvouhodinový rozhovor s JUDr. Pořízkem je uvedené v záznamu z jednání na OS SOUDU Brno venkov dne 6. 9. 2022, na mnoha stranách, uprostřed kapitoly 301, 96 stran, viz www.pametni-kniha.cz. Pomalý BOŽÍ SOUD, ve svém tříletém působení 2003 až 2006, 2006 až 2009, jsem také začal v nových BOŽÍCH DOMECH, na VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, kde trestající Kristus bydlí, protože svůj Boží technický lži lid, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Tehdy mě přijal rektor VUT v Brně Vrbka, který mě umožnil se seznámit s tím, co na VUT v Brně učí o energetice a o výstavbě domů tím, že jsem s jeho doporučením navštívil odborníky na energetiku, docenta Skálu, profesora Kadrnožku a později docenta Pospíšila. Umožnil mě navštívit odborníka na energetiku domů, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše. Na ČVUT v Praze jsem v této době navštívil odborníka na energetiku profesora Hrdličku a VZDUCHOTECHNIKA profesora Drkala. Uvedeným VZDUCHOTECHNIKŮM jsem mlel Boží vůli, že jsou jedinými architekty a urbanisty, sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, pro cca 1500 lidí s číslem člověka 666, které jsem já, VZDUCHOTECHNIK, s nedokonalým středoškolským vzděláním, navrhl již v roce 2006, dle textů Bible, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Já maličky a spravedlivý prorok, s varováním blízkého ropného a tím ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, jsem přišel včas, již v roce 2006. Bohužel, uvedený technický lid, se stal lži lidem pro svou neposlušnost. Každý člověk, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pod SLOVEM NEBES ekonomických, militaristických, křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, který nejde do objasněného Božího KRÁLOVSTVÍ dobrovolně a neprodleně, stane se lží lidem, trpícím zvláštní NEMOCÍ. Nemocí je odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku. Plný počet pohanů, či hlupáků vzešel v Česku tím, že všichni zpupní a neposlušní skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení, mezi mocnostmi na Ukrajině, a mezi boháči a chudáky v GAZE. Veškeré uvedené zlo činí trestající Kristus DUCH SVATÝ proto, že také noví kněží KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, odmítají opustit svoje dobře placená KORYTA. Kdyby se trestající Kristus nesmiloval, svým Božím rozumem, ze svého milosrdennství, nad DUŠÍ geneticky zvířecího lidského mozku BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. To co jsem projednal s technickým lži lidem, je opakovaně uváděno. Technický lži lid má být spasen, protože je dědicem uváděné Boží slávy, kterou je vedení Česka, a dříve také Slovenska, dle textů veškerého Písma. Kristus má moc Česko zničit válkou, nebo zachránit, mírem. Kristus vyžaduje z vězení propusti ekonomické vězně, ve všech státech světa. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dokud uvedená lékařská elita nebude pokládat texty Písma o tom, že Česko, Slovensko a ostatní tvorstvo, nemůže současně sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, a současně ekonomické, militaristické SKÁLE vládnoucích válečných štváčů, zločinců, MAJETKU, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. za pravdu pravdoucí, pokud uvedená pravda, která je energetickou, ekologickou a mravní spásou pro všechny státy světa, nebude Božím zákonem, trestající, mstící se Kristus Česko, Slovensko a svět úplně zničí strašlivou záhubou. Politická a náboženská rozhodnutí, kvůli odstoupení rozumu Krista v tomto pokolení, vedou Česko, Slovensko a svět pouze do BRAN PEKELNÝCH, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného horečného zbrojení, a PEKLA MEČE energeticky nesmyslných válek, do hrozného ropného kolapsu, který nastane v době dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036. Nový Bůh začne existovat jako VĚČNĚ ŽIVÝ, až neprodleně, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů KNIHY ŽIVOTA, budou celosvětově zrušené ekonomické, militaristické lidské zákony tím, že začnou, až na věky věků celosvětově platit uváděné Boží příkazy a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou. Mstící se Kristus se nad Českem, Slovenskem, světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedená elita lékařů bude orgány činnými v trestním řízení tvrdě pohnána k odpovědnosti, a k potvrzení věčné platnosti uvedených textů Písma. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka želet, bude Česko trestat vrcholný Božím trestem, MEČEM OHNIVÉHO PEKLA válek a revolucí, a odstoupením Božího technického rozumu také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., dokud se tak nestane. Kristus, svým Božím rozumem, uzdraví pouze ty DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků, pokud bude pouze mezi dvěma či třemi pokornými, úplně poslušnými služebníky, jako LÉKAŘ, UČITEL, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE, NEOMYLNÝ mediální MISTR v případě, že dva či tři služebníci Krista budou neprodleně iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zveřejněním těchto textů v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty. Trestající Kristus se do Česka vrátí, až úplně poslušné orgány činné v trestní řízení pp.tisk@pcr.cz, pp.okvv@pcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, barbora.kudlackova@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.czncoz.tisk@pcr.cz, udv@pcr.cz, krpa.podatelna@pcr.cz, krps.podatelna@pcr.cz, pp.rscp.sekretariat@pcr.cz, krpb.podatelna@pcr.cz, krps.tisk@pcr.cz, krpb.v.sekret@pcr.cz, socialnisite@pcr.cz, pp.oo.cdi@pcr.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, pressku@pcr.cz, ku@pcr.cz, atd. budou trestně stíhat především ředitele nemocnic MUDr. Kašpárka a MUDr. Mošťáka, a ředitele ČRo v Brně Podstaty, pokud uváděné texty SLOV NEBES


 

MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uváděné Boží moci, a o uváděné Boží vůli, neprohlásí za energetickou, ekologickou a mravní spásu. Kristus, DUCH SVATÝ, je např. mediálním MISTREM tím, že např. v křížovkách v novinách DENÍK uvedl, že učenec MUDr. Mošťák, jako nový ředitel nemocnice v Černovicích, již pět let studuje uváděné texty Písma o Boží vůli, a stále se s trestajícím Kristem nedokázal smířit, uznáním platnosti slov o energetické nezbytnosti pominutí majetku boháčů proto, aby mohla začít Kristem vyžadovaná výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 služebníků Krista, s číslem člověka 666, www těchto textů, energeticky soběstačné pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. dle vůle Boží byly navržené již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kristus v křížovkách uvádí, že veškerý pracující dobytek, SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů KNIHY ŽIVOTA musí uvěřit v jedinou hodinu, až Kristus dovolí tyto texty zveřejnit v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo. Kristus však vyžaduje, aby byl oslaven již v době úplňku MĚSÍCE ve středu 24. dubna 2024 tím, že chrámové zpěvy drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK budou obráceny v kvílení. Kristus nikdy nezapomene žádný skutek uváděným vládnoucím hlupákům, když trestajícího Krista ve středu 24. dubna 2024 neoslaví rozhodnutím, že až navěky věků platí jeho příkazy a zákony POLE VĚDY Písma o neprodleném zničení všech zbraní, všech států celého světa a o zastavení všech válek na celém světě. Až navěky věků platí Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, že SKÁLA vládnoucích pomatenců PRACHY, ZBRANĚ, atd. musí pominout, musí odtáhnout v děsu proto, aby dle vůle Boží mohlo vzniknout celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Celosvětová Boží MAJETKOVÁ ROVINA společně stolujícího politického, náboženského, technického a jiného dobytka, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Když ředitele nemocnic, učitelé o DUŠI člověka, MUDr. Kašpárek, MUDr. Mošťák, a ředitel ČRo v Brně Podstata, budou shromážděni ve jménu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, a budou chtít neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze tím, že schválí čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně již ve středu 24. dubna 2024, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým rozumem to již učiní. Vše nové může být až pomine majetek boháčů, až pomine SKÁLA ekonomických sviní, výrobky lidských rukou na fosilní paliva. Výrobky lidských Bohů na fosilní paliva, např. VOZY, nesmí být BOHEM. Trestající Kristus vyžaduje, aby se neprodleně ukončilo převážení stejných výrobků. Což dle textů Izajáše, požadují od roku 2000 až 2003. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ chce, aby fotovoltaika instalovaná na střechách domů by byla maximálně vytížená. Máme doma FOTOVOLTAIKU pro důchodce, kterou zločinec z BÝKŮ či VOLŮ KDU.ĆSL, ministr Hladík, v křesťanských PEKLECH, rozdává důchodcům zdarma za 90 000 Kč, pro solární ohřev vody. FOTOVOLTAIKA pouze pro ohřev vody je vytížená v příbytcích stávajících, ve kterých lidé kvůli energetice nebudou bydlet, minimálně, ve slunečných dnech, pro dva důchodce, pouze cca dvě, tři hodiny. V Česku již platí zákony Boží. Dle Božích zákonů, fotovoltaika musí být vytížená maximálně. Každý důchodce má povinnost zajistit ohřev vody i pro souseda. Přepínání bude zřejmě ruční. Dle mého názoru, akumulace elektřiny ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, by se prováděla nejdříve do horké, tlakové vody. Horká tlaková voda by sloužila k vytápění, k ohřevu TUV a také k vaření. Vařit horkou, tlakovou vodou, je zřejmě možné. Akumulaci tepla do horké tlakové vody uvažují z důvodu zajištění dostatku energie pro překonání období, kdy slunce v zimě, svítí několik hodin. Kdyby touto mravní cestou Česko šlo již v roce 2006, v době, kdy byl, dle textů bible navržen dům ZIMNÍ, BYTOVÝ, energeticky soběstačný, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, bylo by již dnes v energetice ve všem po nedostatku také tím, že by nebylo nutné zesilovat sítě pro přenos elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, elektřina z fotovoltaiky by se spotřebovala úplně v sídlištích. Bylo by vše nové také např. tím, že v sídlištích a městech z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ by většina fotovoltaiky byla používaná zřejmě na stejnosměrný proud. Když bude učiněno rozhodnutí o výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, zřejmě také bude učiněno rozhodnutí o počtu elektromobilů pro jedno sídliště 1500 společně stolujících lidí. Zřejmě to bude maximálně 10 aut. V tomto případě bude mít komunita 20 aut. 10 aut se bude nabíjet, deset aut bude jezdit, jako „trakaře“. V případě nedostatku elektřiny pro komunitu, nebude se jezdit vůbec z toho důvodu, že elektřina z akumulačních baterií aut, bude použita pro potřeby komunity. Jezdit se bude pouze kolejovou dopravou. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, vzpurní, neposlušní lidé, pro neznalost Krista, nenávidí kázeň. Proto texty technicky logického výkladu Písma o energeticky nezbytném, celosvětovém zničení všech zbraní světa, všech válek světa, všech zpupných, neposlušných vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, považují stále za bludy, a mě za nesvéprávného schizofrenika, což je blud. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTÍ je vše energeticky, ekologicky a mravně chybné, protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi kněží, svou jedovinou dračí, SLOVA o Kristu, DUCHA SVATÉHO, stejně tak slova o koncepci energetiky uvedené v Písma, ve svých tradicích ekonomického, militaristického lži lidu, ze sebe jen nesmyslně hází. Všichni neposlušní, zpupní všechno kazí, bezprávně zohavují, všichni se vzdali rozumného uvažování, protože se nikdo nedotazuje na uváděnou Boží vůli. Protože nikdo nevěří textům Písma o Boží absolutní moci nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem. V ŘÍŠI MRVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, proto nikdo nic dobrého neudělá. Bůh se smiluje, až v Česku, Slovensku, se hlupáci, zločinci, budou třást strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Až učiní rozhodnutí, že se mstící se Kristus DUCH SVATÝ, nebude slaven ani na Vánoce, ani na Velikonoce. Bude celosvětově slaven, ve všech náboženstvích světa, pouze v době ÚPLŇKU MĚSÍCE, který je nyní NOVÝM DNES naplnění Písma do poslední čárky, ve středu 24. dubna 2024, nově ve čtvrtek 23. května 2024. Až bude učiněno rozhodnutí, že celé Česko, či Slovensko, bude rodit Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma, bude postupně ve všem po nedostatku. Úplně poslušným ředitelem ČRo v Brně Podstatou, brno@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, musí být učiněno rozhodnutí, že VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH militaristických NETVORŮ, ekonomických sviní Česka, či Slovenska, nastane v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Protože drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi kněží, např. zpupný OTEC farář Bradáč domasov@dieceze.cz, či teolog VUT v Brně Milan Klapetek klapete@vutbr.cz, odmítli se podílet, spolu se mnou, na VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH v ČRo v Brně, protože stále odmítají rodit nového Krista z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů KNIHY ŽIVOTA, obracím se na Vás, řediteli Podstato, aby čtení uvedených knih BOŽÍHO SLOVA, které se vzájemně doplňují a upřesňují, učinil spolu se mnou dva redaktoři z ČRo v Brně. Váši redaktoři, by četli texty Písma tak, aby byla zřejmá vůle Boží, to je energetická nezbytnost oslav Krista, jeho rozhodnutí, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném zničení všech zbraní světa, všech válek světa, vykonáním SOUDU všech vládnoucích Bohů, kteří chtějí, proti Boží vůli, horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit. Vůle Boží je, aby v jedinou hodinu Božího SOUDU úplného a rychlého v ČRo v Brně, byla čtena uváděná Boží vůle z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby všichni váleční štváči, v Česku např. SYN ZATRACENÍ, vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiér Fiala, kteří vznikli po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží nedokonalé majetkové ROVINY čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, a ostatní zpupní, odešli nyní dobrovolně do ŘÍŠE TICHA. Boží rozum dostanou pouze úplně poslušní, po čtení těchto textů v ČRo. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5až38,49/12,50/17,22,53/2,6,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Judův, Sof.1/11,17až3/11, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,


 

Již v roce 2006 by všechny národy Česku blahořečily, a Česko by se tím stalo vytouženou zemí. DEN HOŘÍCÍ jako PEC, ve kterém by OHNĚM, MEČEM, či ŽÁREM textů SLOV HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, by přišel již v roce 2006. Již v roce 2006 by byly spáleny např. všechny plevy, či hnůj pro Krista nepotřebných vědců z Masarykovy a Karlovy univerzity, stejně tak KŘOVÍ či plevel ostatních vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, apod., kterými zarostla celá země. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, novému Kristu mohou sloužit pouze pokorní a úplně poslušní služebníci. Pouze úplně poslušné služebníky Kristus nazývá svými přáteli. Není úkol nad lidské síly poznat nesmyslnou energetickou koncepci Baalů a napravit ji. SYNOVÉ ZATRACENÍ, dnes např. vláda zločince, lháře premiéra Fialy, by již nebyla, protože Kristus po vyvedení Česka ze socialismu, by dal zlým MODLOSLUŽEBNÍKŮM vládu nad lidmi pouze krátce, do roku 2006, kdy by nastolil věčnou spravedlnost. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Následující texty o chybných koncepcích energetiky všech vlád Česka jsou přetažené z kapitoly 318. Zkouškami Kristus dokazuje, že ani technický lži lid není schopen logicky myslet, při odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku. Ozeáš, Kazatel, Kniha moudrosti, Přísloví, Židům, Bhagavadgíta, Římanům, Jakubův, 1.Petrův. 1.) PRVNÍ ZKOUŠKA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, byla v roce cca 2006, v době mého tříletého prorokování PRAVDY o Kristu, a tím PRAVDY o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, v létech 2003, 4,5,6,7, 2008. V roce 2003 až 2006, dle doporučení rektora VUT Vrbky, jsem zjistil koncepci energetiky VUT v Brně u docenta Skály, profesora Kadrnožky, a na ČVUT v Praze u profesora Hrdličky. Zjišťoval jsem energetickou koncepci Česka technického lidu, v době dotěžení ropy v mnoha zemích světa v roce cca 2036, dle mnoha textů z časopisů, které jsem rektoru Vrbkovi předložil. Zajímal jsem se o energetickou koncepci Česka v době hrozného ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2036, kterému žádný stát na světě neunikne. Dozvěděl jsem se, že profesor Kadrnožka seznámil politický lži lid, s koncepcí energetiky VUT v Brně, ve své knize, za kterou dostal státní vyznamenání. Profesor Kadrnožka navrhoval náhradu ropy výstavbou cca 40, či více kusů, jaderných reaktorů velikosti které má Temelín, výrobu vodíku elektrolýzou přímo v elektrárnách, a rozvod vodíku z elektráren potrubím. Profesor Hrdlička z ČVUT navrhoval pro konec ery ropy totéž. Dle jeho slov, požadoval v roce 2006 výstavbu cca 80 kusů reaktorů velikosti jaké má Temelín, údajně kvůli účinnosti přeměny vody na vodík elektrolýzou, kterou profesor Kadrnožka nezohlednil. Politická elita, byla s uvedenou koncepcí energetiky technického lidu VUT v Brně a ČVUT seznámena, řekl v roce 2006, jak profesor Kadrnožka, docent Skála, tak profesor Hrdlička. Tyto energetické koncepce technického lidu politická elita zamítla ze dvou důvodů, z nedostatku peněz ve společném MĚŠCI státní pokladny, a pro nepochopení vážnosti situace totální celosvětové energetické a ekonomické krize, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Dle OVOCE ÚMYSLŮ politické elity, proto pokračovalo nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, za kterou politici pravice a levice mají zvyšující se ekonomiku řízenou neviditelnou rukou trhu. Nikdo zpupný a neposlušný neuvěřil textům Písma, že kvůli této zlé energetické koncepci Baalů a DÉMONŮ, boháčů, se celá země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Nikdo zpupný a neposlušný neuvěřil textům Písma, že jediná možná energetická koncepce, je odpočinutí od díla energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení tak, aby OLEJ z ROPY vydržel všem státům světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi pokornými a úplně poslušnými státy světa, tak jak si to Bůh přeje, realizací Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Nikdo zpupný a neposlušný stále nevěří textům Písma, že na ÚSVITU tohoto TŘETÍHO, či OSMÉHO tisíciletí, vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, každý člověk na světě musí znát Krista nově tím, že musí znát uváděnou dokonalou lásku, ZRNA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. BOŽÍ SYNOVÉ úplně poslušného technického lidu, noví vládnoucí Bohové Božího KRÁLOVSTVÍ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, již mají povinnost, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat, a to ve všech státech světa. Všechen lži lid musí plakat, kvůli konci éry ropy. Smát se musí pokorní a úplně poslušní služebníci Krista. Ti mají povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro veškerý politický a náboženský dobytek, všech států světa, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Uspořádání svatebních hostin, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, na oslavu Krista, který zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM úplně poslušné církve = vlády Česka, bude Božím milosrdenstvím. Vznik úplně poslušné vlády Česka, má povinnost iniciovat úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, dle textů uvedených na konci kapitoly 300, a to ve veřejných výběrových řízeních z řad vysokoškolských odborníků. Ti, kdo již dříve byli určení za ministry a premiéra, mají možnost o vládnoucí místa usilovat ve veřejných výběrových řízeních. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je již vyvýšen pomalým Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, neposlušné hlupáky zničí v PEKLE křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vrcholným Božím trestem, MEČEM PEKLA války. Nejdříve jsem jmenoval premiérem nové vlády Česka projektanta VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKY Ing. Rákose, kterého jsem znal z PIKAZU Brno s.r.o. Protože s Ing. Rákosem Kristus ztratil trpělivost, jmenoval jsem premiérem Ing. Babiše. Vládnoucí Bůh, kněz NOVÉ STÁTNÍ SPRAVY, má být dle Písma pouze jednou ženatý. Ing. Babiš se zase rozvádí, proto Kristus si musí určit premiéra bez mého doporučení. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost donutit Ing. Rákose, aby se ukázal spolu se mnou v ČRo v Brně. Ing. Rákose jsem viděl již dávno, když pracoval v PIKAZU. Jakubův, Jeremiáš, Matouš, Lukáš, Přísloví, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39,22/47, Neh.8/10,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zjev.1/1až22/21, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Petrův, 1.Petrův, Judův, 1.Janův, atd. 2.) V NOVINKÁCH uvedených na www.knihazivota.cz, je poslední kapitolou kapitola 176. Kapitoly napsané dříve byly uvedené ve čtyřech, či pěti knihách na WEBPARKU, vyvýšené Ing. Hertlem CSc z Říček. Byly zničené vládnoucími Baaly a DÉMONY, boháči, kteří trestajícího Krista, VYVÝŠENÉHO soudem, který dělá pomalý Boží SOUD Baalů a DÉMONŮ, nenávidí, kterým se stále hnusím. Ámos, Ozeáš, Kazatel. Premiéru Špidlovi, KOZLOVI z ČSSD, dal Kristus vládu nad lidmi od roku 2002 do roku 2004. Ozeáš, Kazatel. Premiér Gross, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2004 do roku 2005. Premiér Paroubek, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2005 do roku 2006. Premiéru Topolánkovi z PTACTVA ODS, dal Kristus vládu nad lidmi od roku 2006 do roku 2009. Fischer vládl od roku 2009 do roku 2010. Premiér Nečas z PTACTVA ODS, vládl od roku 2010 do roku 2013. DÉMON, ekonom Rusnok vládl od roku 2013 do roku 2014. Premiér Sobotka, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2014 do roku 2017. Premiér Babiš vládl od roku 2017 do roku 2021. SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, vládne od roku 2021. Jeho vládu Kristus končí před neprodleně, pro jeho lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro lži o koncepci energetiky. Trestající Kristus, tohoto neposlušného, zpupného politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, svým Božím rozumem nikdy nepásl a nikdy ho pást nebude. Kdo ho má za vládnoucího Boha, je debil tím, že žije v OHNIVÉM


 

JEZEŘE DEBB, debilů. V OHNIVÉM JAZEŘE stále smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení. Jaderná elektrárna Temelín byla dostavěna v roce 2002, v době vlády KOZLA, premiéra Špidly. V roce 2004 jsem vystavoval 15 stran kapitoly 49, asi dva měsíce, ve skříňce v podchodu nádraží v Brně. V této kapitole jsem žádal orgány činné v trestním o trestní stíhání vlády KOZLA z ČSSD Špidly, kvůli jeho energetické koncepci na 30 let, kde uvažoval pouze dostavbu Temelína. Texty Písma z této kapitoly o důvodech trestního stíhání vlády KOZLA premiéra Špidly, jsou přetažené a uvedené také na konci kapitoly 176. Kapitolou 176 je Kristus stále vyvýšen SOUDEM v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, takže orgány v trestní řízení nemají výmluvu SOUDIT veškerou vládnoucí elitu Česka, a poslat ji, dle vůle Krista, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kvůli totálně chybné energetické koncepci všech vlád Česka. V roce 2005 jsem stejným způsobem soudil vládu KOZLA z ČSSD premiéra Paroubka, např. v kapitole 74. V roce 2006 jsem stejným způsobem soudil Kristem prokletého premiéra z PTACTVA ODS Topolánka, kapitolou 106, a mnoha dalšími kapitolami. Takže orgány činné v trestní řízení, nemají výmluvu. DRUHÁ ZKOUŠKA lži lidu nastala v roce cca 2011, 2012. Ministr průmyslu Kocourek z PTACTVA ODS, spolu s Bartuškou, pro kritiku energetické koncepce vlády, navrhli výstavbu deseti dalších jaderných elektráren. Tato výstavba měla zajistit náhradu energie z ropy, elektřinou z jádra. Tuto koncepci náhrady ropy elektřinou z jádra, pohřbil ministr průmyslu Kuba z PTACTVA ODS, který místo deseti kusů nových jaderných elektráren, chtěl postavit pouze dva bloky v Temelíně, a jeden blok v Dukovanech. Ministr průmyslu Kuba, ve své koncepci neuvažoval s náhradou ropy elektřinou, protože zprávu technického lidu o tom, že je potřeba nahradit nejenom energii z končícího uhlí, ale také ENERGII z končící ropy, drze ignoroval. Dle jeho OVOCE ÚMYSLŮ, bylo předčasné se starat o dobu dotěžení ropy. Jeho energetická koncepce řešila pouze náhradu za dotěžené uhlí, v době odstavení uhelných elektráren v roce cca 2028, 2030, 2032. Vláda tehdy zastavila výběrové řízení na dostavbu Temelína s odůvodněním, že Baalové a DÉMONI z ČEZU, kteří propadli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, mají zájem pouze o zisk, a nikoli o stavění dalších jaderných bloků. Další vláda, ekonomického DÉMONA premiéra Rusnoka, definitivně pohřbila úvahy technického lidu VUT v Brně a ČVUT, o výstavbě cca 80 kusů jaderných bloků velikosti reaktorů v Temelíně, a o výrobě vodíku elektrolýzou přímo v elektrárnách, dle požadavků technické elity VUT v Brně a ČVUT z roku 2003 až 2006. S DÉMONEM Rusnokem jsem mluvil osobně, při volební kampani, v jedné restauraci v Rosicích u Brna. DUŠE jeho geneticky zvířecího mozků, si argumenty uvedené v KNIZE ŽIVOTA, o neprodlené realizaci Božích zákonů POLE VĚDY, nezapamatovala. Uvedená koncepce technického lži lidu však byla nesmyslná. Dle slov docenta Skály z VUT v Brně, které řekl v roce 2006, v případě této koncepce např. v EU, by byl uran dotěžen dříve než uhlí. Bludy technického lži lidu o tom, že jaderná energetika je v plenkách, protože termojaderná fúze je plenkách, skončila tím, že NEMLUVŇÁTKA technického lži lidu, jsou stále v plenkách. Lži o tom, že termojaderná fúze zajistí dostatek energie pro celý svět, jsou jenom lži, které technický lži lid šíří pro neznalost trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO. Neposlušní, to je mrtví lidé, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, termojadernou fúzi vyřešit nemohou. Termojadernou fúzi, technický lži lid, může či nemusí vyřešit, protože je řešitelná pouze s pomocí rozumu Krista, pro DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků technické elity. Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, vysušením OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení, nastane, ukončení mobilizace na další velkou válku, nastane v jedinou hodinu, až se podaří číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty. Politici pravice a levice, kvůli své DUCHOVNÍ CHUDOBĚ, v roce cca 2011, 2012, stejně jako v roce 2006, stejně jako dnes v roce 2024, se rozhodli, že po dotěžení uhlí v roce cca 2028, 2030, 2032, cca 40 procent výroby elektřiny, zajišťované dnes UHELNÝMI ELEKTRÁRNAMI, nebudou řešit výstavou jaderných elektráren, které nestihnou postavit včas, ale výstavbou nových paroplynových elektráren. Ministr Síkela ministr@mpo.cz, již v médiích přiznal, že energetická spása Česka je nyní v postavení několika paroplynových elektráren, pro nahrazení elektřiny vyráběné v elektrárnách uhelných, které končí v létech 2028, 2030, 2032 a nahrazení všech výtopen uhelných, planovými. Tyto jejich plány zhatil Česku a EU trestající Kristus, který uvedl na UKRAJINU PEKLO MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, ve které nechal zničit nová plynová potrubí z Ruska. Proto drzá, zlá, křesťanská ekonomická, militaristická NEMLUVŇÁTKA Česka, stále mají v plenkách energetickou koncepci Česka. Hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, nedokáží nahradit ani elektřinu z končících uhelných elektráren, která činí cca čtyřicet procent výroby elektřiny, to je cca čtyři procenta z celkem potřebné energie Česka. Proto již vůbec nedokáží nahradit energii z ropy, která v tranzitní zemi, v Česku, činí více než padesát procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci a lháři, pro odstoupení technického rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA o koncepci energetiky, chtějí řešit neřešitelné. Dle jednoho pořadu v ČRo PLUS, nově chtějí vyřešit náhradu energie z elektřiny vyráběné dnes v uhelných elektrárnách, a také náhradu energie za ropu, která bude dotěžena v mnoha státech světa, již v roce cca 2036, novými paroplynovými elektrárnami. Chtějí se energeticky spasit a zachránit výstavbou mnoha desítek kusů paroplynových elektráren o výkonu cca 1000 MW. Nemají však odvahu navrhnout nová plynová potrubí k paroplynovým elektrárnám, protože tato koncepce je chybná z toho důvodu, že Česko je závislé na okolních státech. Všechny státy EU se chystají blízký ropný a ekonomický kolaps, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, vyřešit uvedeným způsobem, paroplynovými elektrárnami, což je energetický nesmysl. Plynu bude v EU a ve světě totální nedostatek. Proto technický lži lid Česka má povinnost konečně přiznat, že je se svou uvedenou energetickou koncepcí výstavby paroplynových elektráren, nových výtopen, a nových jaderných reaktorů v koncích, a že proto platí pro Česko, a všechny státy světa, pouze uváděná koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO. Celé Česko má povinnost pochopit, že elektřina vyrobená novými čtyřmi jadernými bloky, které plánuje postavit vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologické svině premiéra Fialy, z hnoje plev vědců Masarykovy univerzity, do roku 2040, či do roku 2050, činí nepatrný zlomek celkem potřebné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků VUT, ČVUT. Stejně nepatrný zlomek celkem potřebné energie činí elektřina z OZE, fotovoltaiky a větrníků. Vyrobená elektřina činí dnes celkem cca 10 % celkem potřebné energie Česka. Elektřina nemůže proto nahradit energii z ropy. V tranzitní zemi, v Česku, činí ropa více než 50 % energie, elektřina pouze cca celkem 10 % z celkem potřebné energie Česka. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že vládnoucí Baalové, boháči, pro uvedené lži o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, jsou zločinci. Vojáci ve válkách nesmyslně umírají, nesmyslně se stávají invalidními, především kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Rektor Janíček stále nemiluje vojáky jako sama sebe. Tímto je žádáno především trestní stíhání bývalého a současného ministra průmyslu Havlíčka havlicekk@psp.cz, Síkely ministr@mpo.cz, a Bartušky. Bartuška v době vlády Nečase lhal, že uhlí nikdy nebude dotěženo, nyní drze lže, že ropa nebude dotěžena v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Havlíček prorokoval, že nebude řešit výstavbu jaderného reaktoru, nyní tvrdí, že Česko musí postavit čtyři jaderné reaktory za cca dva biliony Kč, a že stát si dva biliony Kč musí vypůjčit pomocí dluhopisů. Síkela lže, slibuje, že do dotěžení ropy v roce 2036, zajisti dostatek elektřiny pro výrobu vodíku elektrolýzou. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do svého vítězství v Brně, bude bdít nad zlem, pomocí KNIHY MRTVÝCH krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé křesťanské temnoty katolického katechismu.


 

Protože BOŽÍ SYN rektor Janíček, stále není úplně poslušný, stále odmítá nastolit objasněnou energetickou koncepci Krista, energetické koncepce dělají zpupní hlupáci, Kristem prokletí vládnoucí Bohové, které Kristus, svým Božím rozumem nepase, a pás nebude. V novinách DENÍK v září 2023 prorokoval lži senátor Tomáš Jirsa. Prorokoval, že Česko již v zimě 2025 se stane dovozcem elektřiny, kterou nebude odkud dovézt, což je důsledek ideologie Green Dealu. Napsal, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA je totální blud, protože Čína a Indie každoročně navyšují své emise o násobky toho, co Evropa ušetří. Napsal, že OZE, fotovoltaika a větrníky v Česku v lednu roku 2023 se podílely na celkové dodávce elektřiny 1,6 %. Jaderné elektrárny vyrobily 40,9 % elektřiny, což je cca 4,09 % celkem potřebné energie. Parní uhelné elektrárny vyrobily 45,8 % elektřiny, což je cca 4,58 % celkem potřebné energie. Napsal, že odstavovat uhelné elektrárny nelze, nelze uhlí zachovat, kvůli zvyšující se ekonomice, je ekonomicky nezbytné uhlí úplně vyrabovat, což musí zajistit dotacemi ekonomicky ztrátových dosluhujících uhelných elektráren, vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, ministr Síkela ministr@mpo.cz, lucie.krejcova@stan.cz, lukas.novak@stan.cz, info@stan.cz. Ministr Síkela v ČT prorokoval, že uzavření největších elektráren Česka, v Počeradech a Chvaleticích DÉMONEM Tykačem na jaře roku 2025 přišlo dříve, než např. tvrdili hlupáci z HNUTÍ DUHA. Proto do poloviny roku 2025 připraví zákon, kterým zajistí chod zbývajících elektráren až do roku 2033. Dle médií, ministr Síkela vyvlastní stávající akcionáře ČEZ proto, aby stát mohl z daní pracujících hlupáků dotovat ztrátovou výrobu v dosluhujících uhelných elektrárnách. Což vše je důsledek toho, že orgány činné v trestním řízení, v roce 2004, odmítli trestně stíhat KOZLA z ČSSD, ministra Špidly, jehož vláda v roce cca 2004, vypracovala energeticky nesmyslnou koncepci elektřiny na 30 let, až do roku 2034, která činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. Která vůbec neřešila, že v roce cca 2036 bude dotěžená ropa v mnohých státech světa, a že celý svět v roce cca 2036, čeká hrozný ropný a tím ekonomický a mravní kolaps. Další Jobovy zvěstí prorokovali v Deníku dne 5. 3. 2024 Jiří Janda a ředitel společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer michal.macenauer@egubrno.cz, petr.lehky@egubrno.cz, zdenek.vala@egubrno.cz, martin.pesek@egubrno.cz, tomas.spacek@egubrno.cz, michal.kocurek@egubrno.cz, info@egubrno.cz, Uvedli, že do roku 2030, při odstavení uhelných elektráren, musí mít střední Evropa cca 250 TWh elektřiny, pouze jako náhradu za rušené uhelné elektrárny. Což znamená postavit 28 nových jaderných bloků o výkonu 1200 MV. Tvrdí, že kvůli regulaci různé spotřeby, bude nutné v Česku vybudovat třetinu výkonu elektřiny z jádra, třetinu z plynu, a třetinu z obnovitelných zdrojů, zřejmě pro léto. Jiří Janda uvedl, že např. v Anglii staví jadernou elektrárnu. Podle smlouvy z roku 2013, dva bloky měly stát v roce 2023 a měly stát 480 miliard Kč. Spuštění se odložilo o sedm let, cena se zvýšila na 1340 miliard Kč. Jiří Janda píše, že v případě, že výstavbu bude financovat stát, finančně zkolabuje, i když, dle plánu SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, ještě víc okrade důchodce. Znamená to, že kdo bude mít stále za vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ ministry vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, v případě, že vládnoucí politická elita vládnoucích zločinců a lhářů, ani nyní nebude trestně stíhána, ani není nebude poslána do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, bude Česko trestajícím Kristem stále ničeno, odstoupením rozumu Krista i od technické elity VUT v Brně, ČVUT či projektantů, které Kristus, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Sázet vše nové trestající Kristus Česku dovolí, až BOŽÍ SYN rektor Janíček bude prorokovat, že zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, je energetickou, ekologickou a mravní spásou. Každý nyní zemře na svou vlastní energetickou, ekologickou a mravní nepravost. Každému vládnoucímu hlupáku budou trnout jeho vlastní zuby, od jedoviny dračí, krutého zmijího jedu, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do svého vítězství v Brně, bude bdít nad zlem, pomocí KNIHY MRTVÝCH krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé křesťanské temnoty katolického katechismu, kterou v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, káže v kostele, kde Kristus nebydlí, BELZEBUB Brna, drzý pozemský OTEC, Had, Satan, Zmije, Lucifer, Ďábel biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až při úplné poslušnosti biskupa Konzbula. Do energetické koncepce Česka a světa vidí pouze NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, a nikoli Kristem prokletí SYNOVÉ ZATRACENÍ, neposlušní a zpupní politici pravice a levice, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Jít do Božího KRÁLOVSTVÍ mohou pouze ti úplně poslušní, to je ŽIVÍ služebníci Krista, kteří donutí orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti biskupa Konzbula. Má povinnost být OTCEM Bohu milým, zakladatelem celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že v kostele začne mlet KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mohou žit pouze úplně poslušní služebníci Krista, které Kristus bude pást nově, KNIHOU ŽIVOTA, veškerého Božího SLOVA, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů, které se doplňuje a upřesňuje. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Vážení protestující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Máte povinnost donutit orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti také VZDUCHOTECHNIKY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., jediné URBANISTY a ARCHITEKTY sídliśť a měst z domů ZIMÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro společné stolování politického a náboženského dobytka, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNI pro cca 1500 lidí, navržených dle textů bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již v roce 2006. Také VZDUCHOTECHNICI se rozhodli vůbec neřešit hrozný ropný a ekonomický kolaps v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, jim známý z mnoha časopisů z roku cca 2003 až 2006. Neposlušní, zpupní VZDUCHOTECHNICI, profesor Hirš v roce 2006, a profesor Drkal v roce 2008, selhali stejně jako politický a náboženský lži lid. Odmítli učit stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro komunity cca 1500 lidí, energeticky úplně soběstačné. Kristus se smiluje za předpokladu, že mrtví, neposlušní hlupáci, kteří nenávidí Krista, vyznají své lži a viny, zapsané v knihách pomalého Božího SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Smiluje se svým rozumem, při rozhodnutí o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu státníků v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Zjev.20/12, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/7,15,9/7,15, Ám.5/10,18,8/11, Lukáš, Matouš, atd. Jobové zvěsti uvedli odborníci na energetiku v nedělním pořadu Moravce v ČT1. Uvedli, že Česko je zcela závislé na okolních státech, jak v posílení přenosu elektřiny, která po roce 2030 bude Česku chybět, tak v budování nového plynového potrubí, pro ministrem Síkelou uvažované nové výtopny na plyn, a nové paroplynové elektrárny. Proto nikdo z Bohů vládnoucí elity tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ nemůže zajistit ani dost elektřiny, kterou bude potřeba do Česka dopravit z okolních zemí EU, ani dost plynu. Nikdo z vládnoucích Bohů nemůže zajistit nízké ceny elektřiny, a nízké ceny plynu. V podstatě Česku bylo oznámeno, že po roce 2030 bude Česku scházet jak elektřina, tak plyn. Pro odmítání cesty k Bohu, cesty do Božího království, vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se vzdali rozumného uvažování tím, že vůbec neřeší blízký ropný kolaps, který nastane v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tím naplnil texty Písma do poslední čárky. Odstoupením svého rozumu, od geneticky zvířecích mozků technické elity VUT v Brně, ČVUT, či projektantům, které, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, učinil z vládnoucí elity DUCHEM CHUDÉ zločince, které chce neprodleně vyšetřovat. Na vedoucích místech pokorné a úplně poslušné


 

nové STÁTNÍ SPRÁVY chce pouze odborníky, vzniklé z veřejných výběrových řízeních, organizovaných VYSOKÝMI ŠKOLAMI. Pro svou SPRAVEDLNOST, která musí být daleko vyšší, než byla MAJETKOVÁ ROVINA čtyřiceli let Boží socialistické, či komunistické Boží majetkové ROVINY, již nepotřebuje ani volby, ani politiky pravice a levice, atd. Jobovy zvěsti uvedl v médiích politický hlupák Havlíček, kterého trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, viditelně nepase a pást již niky nebude. Politický, náboženský a technický lži lid Česka či Slovenska, proměnil v pustinu celou zemi OVOCEM svých úmyslů, pokračovat ve lžích o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pokračovat ve lžích o koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. V Česku stále nikdo nechce jít dobrovolně do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ neprodleně. Po doručení KNIHY ŽIVOTA těchto textů nebeskou, elektronickou poštou, již to má dokázat mnoho úplně poslušných služebníků Krista. Česká společnost příliš nevěří tomu, že by politici či elity zastávali zájmy obyčejných lidí. 58 % populace má pocit, že se o ně tradiční strany nezajímají, 65 % si pak přeje silného lídra, který by vzal zemi z rukou mocných a bohatých. Ukázal to výzkum, který na reprezentativním vzorku české a slovenské populace realizovala agentura Ipsos v únoru 2024. Výzkum přináší unikátní srovnání nejen v kontextu obou zemí, ale také s globálními daty Ipsos z 28 zemí světa, které jsou k dispozici ve studii Populism in 2024. V ČR s tímto výrokem souhlasí 65 % populace, na Slovensku 69 %. Tato čísla se nijak nevymykají globálnímu průměru, kde je průměrná míra souhlasu 63 %. Nejméně pak po silném lídrovi, kterým je Bůh, volají v Německu, konkrétně pouze 38 % populace. czoffice@ipsos.com, marketa.kneblikova@ipsos.com, radek.jaluvka@ipsos.com, jakub.maly@ipsos.com, eva.veisova@ipsos.com, tomas.kunc@ipsos.com, bohdan.frejisyn@ipsos.com, michal.stepanek@ipsos.com, jakub.bares@ipsos.com, vladimir.bodlak@ipsos.com, martin.potuzak@ipsos.com, tomas.macku@ipsos.com, DEMOKRACIE je nyní nová. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, je to vláda nových vládnoucích Bohů, úplně poslušných služebníků Krista, DUCHA SVATÉHO, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné tvorstvo. Opakovaně je uváděné, že noví vládnoucí Bohové, budou mít za Boha jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného vůdce, který vše o sobě uvedl v HOŘE HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Nový Kristus vyžaduje, aby se stal vůdcem cca dvou třetin lidí, kteří, dle uvedeného průzkumu veřejného mínění, chtějí stávající vládnoucí elitu, válečné štváče všech států světa vyměnit, za nové vládnoucí Bohy, MÍROMILOVNÉ. Což má povinnost učit neprodleně Česko, vytvoření jediného vůdce všech států světa, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude zpupného, neposlušného Česka želet. Žijeme stále ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v OHNVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu zbrojení, a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení, kvůli nelidským, nemravným, čtyřem vládnoucím psychiatrům z Brna, ředitelům psychiatrických nemocnic, dříve MUDr. Češkové a MUDr. Radimském, nyní MUDr. Kašpárkovi a MUDr. Mošťákovi. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude uvedeným vládnoucím boháčům, ničit, bořit, jejich PASTVU, kterou jsou prokazatelně chudáci, všemi možnými tresty, uvedenými v MEČI OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, až do svého vítězství u svého Božího technického lži lidu na rektorátu VUT v Brně. BOŽÍ SYN rektor VUT v Brně Janíček již ví, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, živí technický lži lid, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Proto již nesnese, aby technický lži lid, Boží technický rozum zneužíval, např. při konstrukci DRONŮ, RAKET, DĚL, TANKŮ, atd., nesnese aby se vojáci cvičili v boji, nesnese, aby se horečně zbrojilo a energeticky nesmyslně válčilo. Nesnese, aby se lhalo o trestajícím Kristu tím, že technický lži lid schvaluje energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, protože technický lži lid Česka, zná texty Písma, o energeticky nezbytném odpočinutí od díla uvedené energetické, ekologické a mravní zhouby. Energetická, kapitalistická, militaristická SMRT bude poražena, nový Kristus zvítězí, když uvádění noví vládnoucí Bohové technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti uznají, že je jejich povinností mluvit stejnou pravdu o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, o jaké mluví nový Kristus, v tomto technicky logickém výkladu Písma. Součástí správné energetické, ekologické a mravní koncepce, je nastolení celosvětové mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem člověka 666, to je www těchto textů, a bydlení pouze ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, to je v sídlištích a městech, nově postavených z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Tento text je trestním oznámením na vzpurného, zpupného, neposlušného ředitele psychiatrické nemocnice v Černovicích v Brně, MUDr. Mošťáka, který se stále vzpírá Božímu vedení, který chce stále sloužit svým stupidním vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Má povinnost litovat nezalosti nového Krista a podřídit se. Především celkem sympatický ředitel psychiatrické nemocnice, MUDr. Mošťák, učitel o DUŠI geneticky zvířecího lidského mozku má povinnost pochopit, že trestající Kristus, až vykoná pomstu nad mocnostmi a náboženstvími, jím v Písmu vyvolené Česko a Slovensko zprostí viny pochopením, že stávající kapitalistický, ekonomický, militaristický lži lid Česka a Slovenska, učinil dle svého plánu. Moje skutky jsou důkazem toho, že víru v nového Krista již je možné využít pro zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Především UČITEL o Duši geneticky zvířecího lidského mozku, psychiatr MUDr. Mošťák, již nesmí být jako PÁRA nad HRNCEM. Z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již ví, že bohatství všech boháčů Česka, Slovenska a světa shnilo, a to kvůli správné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci Česka a světa, opakovaně uváděné. Nové SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je jako OHEŇ, je jako ŽÁR, kterým trestající Kristus, DUCH SVATÝ spaluje veškerou zpupnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU, je jako MEČ, který proniká do geneticky zvířecího lidského mozku, a usvědčuje každého zpupného a neposlušného člověka, z jeho vzpoury proti novému Kristu, a proti jeho uváděné Boží vůli. Hrobem otevřeným, lstí, lží, je např. děsivá temnota katolického katechismu. Pomalým Božím SOUDEM těchto textů jsou již umlčení všichni vládnoucí hlupáci, Baalové a DÉMONI. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, V křížovkách v novinách DENÍK trestající Kristus uvádí texty Písma, která nyní platí především soudního znalce, ředitele nemocnice v Černovicích v Brně, psychiatra MUDr. Mošťáka. Celkem sympatický ředitel psychiatrické nemocnice, MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz, cdz@pnbrno.cz, terennitym@prahjm.cz, vrtek@pnbrno.cz, pollakova@pnbrno.cz, fakturace@pnbrno.cz, má povinnost, jako pokorný a úplně poslušný, to je ŽIVÝ služebník Krista, vzkříšený ze vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, neprodleně iniciovat uzavření celosvětového míru a pokoje se všemi státy světa, iniciováním zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa. Celosvětový mír má tři různé stránky. 1.) Má povinnost neprodleně uzavřít mír s Kristem, s DUCHEM SVATÝM tím, že bude stejně NEOMYLNÝ, stejně MOCNÝ, jako je Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. 2.) Má povinnost neprodleně uzavřít mír se sebou samým tím, že již nesmí být NEMLUVŇÁTKEM, neschopným studovat MEČ, OHEŇ, či ŽÁR SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, což není úkol nad lidské síly. Má povinnost uznat, že již nesmí lidem působit ekonomické, militaristické zlo svou službou vládnoucím Bohům tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům, DÉMONŮM, zpupným a neposlušným boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům,


 

vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Hnůj plev mnohých vědců Masarykovy, či Karlovy univerzity, vytvořených v Česku po vyjití Česka a Slovenska ze čtyřiceti let POUŠTĚ nedokonalé socialistické, komunistické majetkové ROVINY, např. politologové, sociologové, religionisté, právníci, teologové, ekonomové, filozofové, apod., již nesmí kazit dobré mravy Česka, protože jsou trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, určení k neprodlenému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kristus, DUCH SVATÝ, je již navěky ŽIVÝ, již není jako uvedení hluší a slepí vládnoucí hlupáci, protože již není BAALOVÝM SLOUPEM, není křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, MODLÁŘSKOU STVŮROU, není Kristem UKŘIŽOVANÝM ŽIDY. UKŘIŽOVÁNÍ Krista Židy již neplatí, protože z KNIHY ŽIVOTA těchto textů již je zřejmé, že byl ukřižován pouze OVOCEM ÚMYSLŮ stávajících křesťanských Bohů tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, děsivou tmou protikladných bludů např. katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, hlupáků, Baalů a DÉMONŮ. Jeho SLOVO je MEČEM, který usmrcuje Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je OHNĚM, je ŽÁREM, který spaluje veškerou zpupnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRAVU. Bude ve všem po nedostatku, i v energetice, když to MUDr. Mošťák s novým Kristem nyní zkusí. Hospodin je Ježíš Kristus tím, že jako DUCH SVATÝ je jediným Bohem všech států světa. Vyžaduje, aby vůdcem každé lidské smečky byl Kristus, DUCH SVATÝ tím, že každá lidská smečka, v úplné poslušnosti, bude realizovat objasněnou Boží vůli, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Pracovat pro Bohy tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro drzé vládnoucí Baaly a DÉMONY, pro boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice je hříchem k energetické, ekologické, mravní SMRTI. Kristus vytvořil celosvětově politickou, ekonomickou, militaristickou náboženskou tmu, ve všech státech světa, pomocí hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu, atd. Pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. vytváří SVĚTLO SVĚTA svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že uváděné knihy se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nikdo na světě již nemá svobodu k pokračování žití ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, k páchání politické, náboženské, militaristické, ekonomické nespravedlnosti, z toho důvodu, že VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, všechny lidské zákony ruší tím, že pomocí Česka a Slovenska celosvětově nastoluje svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Za prostředníka pro zastavení všech válek na světě, pro zastavení žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, zvolil SEBE. Hněv Krista spěje ke svému konci v případě, že Česko bude zděšeno Božím rozhořčením. Dle svého plánu Kristus vyvolil Česko a Slovensko k tomu, aby tři jim v Písmu vyvolení proroci, dva LVI, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Bališ, jako král KÝROS, jako nový premiér Česka, úplně poslušný Andrej Babiš babisa@psp.cz, nový ministr Česka Radek Vondráček vondracekr@psp.cz, spolu se LVEM, LÉVIJCEM, socialistou, úplně poslušným prezidentem Peterem Pelegrinim peter.pellegrini@nrsr.sk, hlas@strana-hlas.sk, tlacove@strana-hlas.sk, přivedli víru v Krista k dokonalosti. Mají povinnost, jako úplně poslušní služebníci nového Krista, DUCHA SVATÉHO, iniciovat svolání celosvětového, mírového kongresu úplně poslušných státníků všech států, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pravdu o Hospodinu, a tím pravdu o správné koncepci energetiky, má pouze Kristus, DUCH SVATÝ, a to v uvedené KNIZE ŽIVOTA. Nyní je každý člověk na světě lhářem kvůli tomu, že trestající, mstící se Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA o sobě, o tím o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, boří, ničí, maří všechno co zasadil tím, že ničí žití v ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všech státech světa. Mstící se Kristus konči PEKLO meče energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky tím, že vyžaduje, aby SLOVO dvou proroků Andreje Babiše, a Petera Pelegriniho bylo věrné a pravé tím, že v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, naplní Písmo o Česku do poslední čárky tím, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, neprodleně zřídí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Na světě, ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, křesťanském, judaistickém, hinduistickém, buddhistickém, muslimském, atd. se děje pouze to, co v uvedeném OHNI, MEČI, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, si dopředu předsevzal. To co mluví při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH zpupní, neposlušní Satani, Hadi, Zmije kněží všech křesťanských církví Česka, svým krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, děsivé temnoty katolického, ekonomického katechismu, např. svině, NETVOŘI hlupák farář Marek Orko Vácha vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, zločinec, svině Tomáš Halík halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, hlupák Bradáč domasov@dieceze.cz, se zlým Bohem Česka BELZEBUBEM arcibiskupem Graubnerem sekretar.graubner@apha.cz, kvn@apha.cz, mucha@vira.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, acm@apha.cz, apha@apha.cz, se prokazatelně neděje z toho důvodu, že lžou o Kristu, a tím lžou o jeho jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Uvedení, Kristem prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží si SLOVO KNIHY ŽIVOTA stále neberou k srdci. Stále drze lžou, že ve svém ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ mají od Krista POKOJ a MÍR, ač žádný pokoj a mír není. Viditelně mají pouze PEKLO MEČE krutých, energeticky nesmyslných válek mezi mocnostmi, a PEKLO MEČE válek mezi boháči a chudáky, o udržení vlády boháčů nad chudáky. Pravda je v Bohu, je jenom v Hospodinu, stejně tak pravda o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa, je pouze v jeho SLOVĚ uvedené KNIHY ŽIVOTA. Každý zpupný a neposlušný člověk se stal lhářem, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je, v tomto pokolení, odstoupení technického rozumu Krista také od technické elity např. VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, kterou Kristus, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nastal čas věřit tomu, že Boží slovo KNIHY ŽIVOTA textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, má moc výkonnou a zákonodárnou, pro všechny národy světa. Těmito texty již nepíši PAMĚTNÍ KNIHU pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Tyto texty jsou již KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO. PAMĚTNÍ KNIHA pomalého Božího SOUDU je již napsaná a ukončená kapitolou 319. KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO začíná touto kapitolou 320. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, hledá úplně poslušné vojsko k boji proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vládnoucím boháčům, proti vládě SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologické svině, militaristického NETVORA premiéra Fialy a jeho ministry, kteří donutí především ředitele ČRo v Brně Podstaty info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, tyto texty neprodleně zveřejnit v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. V neposlušném, zpupném, politickém, náboženském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka či Slovenska, o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nikdo nemá ani ponětí. Kristus vyžaduje aby Krista každý znal nově z HORY HOSPODINOVA DOMU KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, což mají zajistit jak média, tak všichni zpupní, neposlušní Satani, Hadi, Zmije kněží křesťanských církví. V Česku např. svině, NETVOŘI farář Orko Vácha vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, Tomáš Halík halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, hlupák Bradáč domasov@dieceze.cz, se zlým Bohem Česka BELZEBUBEM arcibiskupem Graubnerem sekretar.graubner@apha.cz, kvn@apha.cz, mucha@vira.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, acm@apha.cz, apha@apha.cz, Boží hněv již neprodlévá. Kristus dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Vyžaduje, aby Česko a Slovensko, zveřejněním těchto textů KNIHY ŽIVOTA neprodleně nastolilo celosvětový mír a pokoj, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Nový Boží lid Česka a Slovenska, pokorný a úplně poslušný, má povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodlené zřízení Boží majetkové ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ. Boží vůli je zřídit


 

neprodleně svět bez boháčů, chudáků, zbraní, válek, revolucí, atd. opakovaně objasněným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM veškerého politického, náboženského, ekonomického, militaristického dobytka. V Česku stále nikdo nevěří textům např. o absolutní Boží moci nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Tím nikdo nevěří ani o uvedené Boží moci, a o uváděné Boží vůli. Slovo středověkého výkladu Písma, protikladných bludů tmy, jedu, jedoviny dračí, o ZLÉM křesťanském Bohu, o zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO pouze OVOCEM ÚMYSLŮ např. děsivé temnoty katolického katechismu, drzých Satanů či Hadů kněží, a promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, je pouze STAROU SMLOUVOU s Kristem, DUCHEM SVATÝM. Ve STARÉ, VETCHÉ SMOUVĚ drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije kněží všech církví, neslouží Kristu DUCHU SVATÉMU, ale pouze Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. SLOVO Satanů, Hadů, či Zmijí kněží, je pouze o dělání MEČE PEKLA válek mezi politickými a náboženskými mocnostmi, a o dělání MEČE PEKLA válek mezi boháči a chudáky. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s novým Kristem je v NOVÉM Božím SLOVĚ, technicky logického výkladu OHNĚ, ŽÁRU, MEČE SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NOVÉ Boží SLOVO je o uváděné Boží vůli, a o u uváděné Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Je o uváděné Boží vůli neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného na kongresu všech úplně poslušných státníků z DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nastolení pokoje a míru celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ je energeticky nezbytné, kvůli nastolení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, kvůli Boží energetické koncepci, kterou je zachování ropy, plynů, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé třetí či osmé tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad úplně poslušnými státy celého světa. Česko a Slovensko, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, má povinnost, s pomocí okolních národů EU, neprodleně iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepovolí, nebude ničeho želet, bude bdít nad zlem pomocí KŘESŤANSTVÍ, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí např. děsivé temnoty katolického katechismu, dokud úplně poslušné Česko a Slovensko se nebude modlit k novému Kristu, sedícímu ve svém VĚČNÉM SÍDLE, v KNIHY ŽIVOTA. Krista je nutné oslavit rozhodnutím o zničení všech lidských Bohů, boháčů, zničením všech zbraní světa, všech válek světa a mnohých výrobků lidských rukou. Trestající, mstící se Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet ani Česka a Slovenská, dokud se tak nestane. Technicky logický výklad Písma těchto textů KNIHY ŽIVOTA prokazatelně objasňuje, že PRVNÍ a DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, byl a je do Česka a Slovenska. Svůj PRVNÍ PŘÍCHOD Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů realizovat pomocí LÉVIJCŮ, pomocí komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. V době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, byl PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, o trestaní boháčů dle textů Jóba. Trestání boháčů a jejich Bohů, Satanů či Hadů kněží např. vězením, trestající Kristus realizoval dle textů Jóba, kvůli převýchově chamtivých boháčů a jejich nemravných Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Satanů či Hadů, ZMIJÍ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC či NEVĚSTEK. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků do Česka, již není kvůli trestaní boháčů, je kvůli jejich energetické, ekologické a mravní SPÁSE. Boží energetickou, ekologickou a mravní spásou je NEPRODLENÉ nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prokazatelně správný výklad Písma o PRAVÉM SLOVĚ dvou Božích proroků, je o LÉVIJCÍCH, o politicích LEVICE. Ti byli Kristu odpovědní za každou svou politickou a náboženskou nepravost. Dědictvím LÉVIJCŮ, politiků LEVICE, LVŮ, byl sám Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. V pokolení LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, bylo PRAVÉ Boží slovo od těchto dvou Božích proroků. Marx a Engelse, neměli od Boha Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, měli od Boha pouze ideologii a světě bez boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. V tomto zpupném pokolení však již dva Boží proroci, LÉVIJCI, LVI, od Krista, DUCHA SVATÉHO, Boží moc výkonnou a zákonodárnou pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které je především o správné koncepci energetiky Česka a světa, však již mají. V Písmu vyvolení DVA BOŽÍ PROROCI pro toto zpupné pokolení jsou v Česku a Slovensku, protože Česko a Slovensko je pověřené vykonat Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplný a rychlý. V Česku vyvoleným Božím prorokem, je bývalý LÉVIJEC, pomýlený komunistický BERÁNEK, komunistická OVCE, Andrej Babiš. Na Slovensku je Kristem vyvolený DRUHÝ Boží proror, socialista, nový prezident Peter Pellegrini. Peter Pellegrini je SKÁLOU, v případě znalosti KNIHY ŽIVOTA těchto textů, na které Kristus postaví CÍRKEV svou. Novou jedinou CÍRKVÍ Česka a stejně tak Slovenska, je jediná vlády, zřízená dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pro svoje současné, úplně poslušné Boží KRÁLOVSTVÍ již LÉVIJCE nepotřebuje. Svoje pokorné a úplně poslušné proroky nazývá Kristus nově, BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu. Satani kněží nikdy nebyli OTCI Bohu milými, protože Byli Kristem určení sloužit Bohům stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Babiš a stejně tak Pelegrini jsou ekonomové, což Kristu již nevadí. Na ceste do Božího KRÁLOVSTVÍ již nyní nezabloudí žádný ekonomický pošetilec. Otcové Bohu milé byli vždy LEVIJCI. NYNÍ jsou Bohu milí pouze odborníci, vesokoškosky vzdělaní, kteři budou volení až na věky věků pouze ve veřelných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů např. na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zatím Česku či Slovensku nedovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Je to z toho důvodu, že např. psychiatři, kteří již dávno mají být učitelé o DUŠI člověka, jako zpupní, a neposlušní stále nejsou ochotní studovat texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Slov DOGONŮ z Mali, atd. Stále nevěří tomu, že uvedené texty Písma se vzájemně doplňují a upřesňují. Nevěří tomu, že tyto texty píši dle vůle Boží z toho důvodu, že mě Kristus v Písmu vyvolil jako PINCHASE, jako proroka maličkého a spravedlivého, nevěří tomu, že moje povolání je neodvolatelné. Pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, dle vůle Boží dělám vždy ve tříletém působení, již před rokem 1997, následně od roku 1997 až 2000, 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009,2009 až 2012, 2012 až 2015, 2015 až 2018, 2018 až 2021, 2021 až 2024. Iz.37/30. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tím vyvolil Česka, či Slovenska být novým Božím lidem, Andreje Babiše tím vyvolil za nového premiéra Česka vlády pokorné a úplně poslušné, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. SLOVO Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné je studovat. Od Velikonoc 2024 již můžu být uznán za Božího proroka, kterého Hospodin vyvolil ke zničení stávajícího ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a k vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Po zveřejnění těchto textů v médiích, Kristus sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude řídit Česko, Slovensko a celý svět tak, aby naplnil do poslední čárky, texty Písma o Česku, Slovensku a o světě. Např. o Andreji Babišovi, premiéru nové, pokorné a úplně poslušné vlády Česka, již platí do poslední čárky texty Písma uvedené na konci kapitoly 300. Hospodin svoji vůli již činí, dává ji zpupnému, vzpurnému lži lidu křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ na vědomí svými svatými skutky, kterými mně pomáhá doplout k cíli, to je do NÁRUČE Krista. Z náručí Krista, odkud jsme v Česku vyšli, po ukončení čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, všichni se vrátíme zas, na celosvětovou, mírovou, dokonalou Boží majetkovou ROVINU, a to již v tomto novoluní, které začíná pondělím 8. dubna 2024, a končí celosvětovým dnem oslav nového Krista, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 24. dubna 2024. Tím já již nejsem posledním prorokem tohoto PEKLA


 

křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Od Velikonoc 2024 se stávám PRVNÍM PROROKEM celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve kterém již nebudou platit zákony lidské, ale zákony Krista tím, že pokorná, a úplně poslušná nová STÁTNÍ SPRÁVA, bude mít Boží mocí výkonnou a zákonodárnou těchto zákonů. Pro moje stáři 84 let dne 21. září 2024, již prosím Krista, DUCHA SVATÉHO, abych nemusel prorokovat PRAVDU veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, další tři roky, to je roky 2025, 2026 a 2027. Od Boha mám moc pomazat Andreje Babiše za proroka, za nového premiéra Česka, vyvoleného Kristem dle textů v kapitole 319, který má Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou, pro toto zpupné pokolení, především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty KNIHY ŽIVOTA Andreje Babiše křísí ze vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických, politických a náboženských NETVORŮ. Božího proroka, pokorného a úplně poslušného, cca 70 ti letitého Andeje Babiše, v Bibli uvedeného v kapitole 319 jako KRÁLE KÝROSE, jako POMÝLENÉHO komunistického BERÁNKA, mám povinnost pomazat za vládnoucího proroka. Má povinnost, v Boží slávě nového premiéra Česka, nové vlády Česka, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních dle textů na konci kapitoly 300, vládnou v Boží bázni, moudře a spravedlivě, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dostatečně srozumitelně objasněných. Vytvoření nové vlády premiéra Babiše má povinnost iniciovat OSEL rektor VUT v Brně Janíček, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, na příslušných vysokých školách, dle textů na konci kapitoly 300. Nový premiér Česka Andrej Babiš má povinnost litovat svých hříchů, spáchaných z neznalosti KNIHY ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista proto, aby od Hospodina dostal JAZYK pro kázání nového díla. Po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY se stal chamtivým MODLUSLUŽEBNÍKEM, což je dnes hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. V roce 2024, na Velikonoce, máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, to je osmého tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, pro DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků, v Česku, nebo na Slovensku, každý člověk má povinnost znát Krista nově. Každý člověk má povinnost být úplně poslušným služebníkem Krista tím, že má povinnost studovat KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Studovat KNIHU ŽIVOTA pomocí PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice, atd. těchto textů, není úkol nad lidské síly. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby všichni pokorní a úplně poslušní služebníci Krista věděli, že uvedená KNIHA ŽIVOTA je věčným trůnem Krista tím, že je z ní zřejmá jak Boží moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozků, tak uváděná Boží vůle. Vůli Boží je, v jedinou hodinu čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, z rozhodnutí úplně poslušného ředitele Podstaty info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, úplně zničit stávající politické, náboženské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Nové Boží SLOVO uvedené KNIHY ŽIVOTA, je SVĚTLEM SVĚTA pro všechny národy, je pevnou půdou pod nohama, je SKÁLOU, na které je možné stavět, je lékem, který uzdraví všechny křesťanské hlupáky Česka a Slovenska, nemocné STARÝM DUCHEM totálně chybného, středověkého výkladu Písma krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé temnoty např. katolického katechismu křesťanských sviní či NETVORŮ, zločinců, lhářů, podvodníků, hlupáků, křesťanské Boží trojice např. OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí sviní, farářů Marka Orko Váchy vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, Tomáše Halíka halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, či NETVORA Bradáče domasov@dieceze.cz. Smyslem života každého člověka na světě je sloužit trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, tak jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, ve strachu jaký ještě nikdy nebyl. Technicky logický výklad Písma těchto textů umožňuje v jedinou hodinu čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma od trestajícího Krista v ČRo v Brně, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Bůh sám je SVĚTLEM SVĚTA pro všechny národy světa, je PASTÝŘEM pro veškerý politický a náboženský dobytek, až na věky věků tím, že má svůj TRŮN v KNIZE ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU, OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo pokorný a úplně poslušný již nesmí sloužit místo trestajícímu Kristu stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, BOHÁČŮM. Proto na ÚSVITU tohoto tisíciletí roku 2024, v PRAVÉ POLEDNE třetího, či osmého DNE PÁNĚ, není náboženství, či víra v trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, věc přesvědčení či názoru křesťanského, judaistického, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného, jak to v pořadech ČRo PLUS plus@rozhlas.cz, káží drzí křesťanští pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije, Lucifeři, Ďáblové kněží, BELZEBUB Česka Halík, či BELZEBUB Česka, svině Marek Orko Vácha.