Kapitola 319 – 51 stran.

28.03.2024 11:25

Kapitola 319 – 51 stran. Mým úkolem je sepsat PAMĚTNÍ KNIHU pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tak, aby potrava OHNĚ, MEČE, ŽÁRU, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro úplně poslušné nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro nové vládnoucí Bohy, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pro nové BOŽÍ SYNY technického lži lidu, byla především v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, či na rektorátu ČVUT. Mám povinnost vykonat pomalý BOŽÍ SOUD veškeré vládnoucí elity z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, např. DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků technické elity, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Mám povinnost, jako PINCHAS objasnit, že spravedlností trestající Krista, DUCHA SVATÉHO, je dělat lidem světa dobro i zlo. Což je, na pomalém SOUDU, Boží spravedlnost. Kterou Kristus předsevzal v Písmu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravice papeženců je zrádná, jazyky si ostří jako HADI. Česku dovoluje zbořit křesťanství do základů. Např. premiér Fiala a papež František, jsou stejní jako jejich Bůh, jejich mrtvá křesťanská militaristická, ekonomická, MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Babiše, nového premiéra, Bůh vyvýšený SOUDEM, obhájí SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, když přijede na Říčky 42. Učiní přítrž válkám až do končin země. Vzbuzuje bázeň. Národy k nohám Babiše složí. Papeže uvrhne do podsvětí, je výhonkem ohavným. Česku uzdraveného NOVÝM DUCHEM technicky logického výkladu Písma, je odpuštěná křesťanská nepravost, je uzdravené objasněním, že Kristus Česko vede dle textů Písma. Uzdravit Česko mají povinnost Babiš, Vondráček a rektor Janíšek. Ža.14/1,33/6,46/10,47/3,102/27,106/30,135/14,137/7,140/4,144/8, Iz.1/18,5/4,16,14/12až19,22až45/5,48/5,11až57/10,16,20,60/22,63/18,65/1až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, atd. Musím zajistit, těmito texty pomalého BOŽÍHO SOUDU, v zemi svaté, v Česku, v místě svatém, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného tvorstva, nejdříve ve farnosti Satana, Hada, Zmije, drzého pozemského OTCE, Lucifera či Belzebuba DOMAŠOVSKA faráře Bradáče, domasov@dieceze.cz, později v Brně a v Praze, vykonání BOŽÍHO SOUDU Baalů a DÉMONŮ, úplný a rychlý. Poražený a bezmocný je každý, kdo zotročuje tvorstvo totálně chybným, středověkým výkladem Písma, např. Satana, Hada, Zmije, hlupáka, Lucifera, či BELZEBUBA Domašovska, drzého pozemského OTCE, Kristem prokletého faráře Bradáče. Jeho protikladné bludy neomylných dogmat katolického katechismu o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze OVOCEM jeho úmyslů, vládnout nad Kristem, a nad neposlušnými, zpupnými, lidmi, promyšlenými ekonomickými, militaristickými vychytralostmi, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Vyjít z děsivé temnoty konzervativního myšlení vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníku, politiků pravice a levice, atd., do svobody celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je možné pouze při úplné poslušnosti Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Ti vládnoucí hlupáci, kteří odmítají opustit své tradice kolonizace okolních národů, pomocí horečného zbrojení a válčení, ti kteří za bezpečnost považují horečné zbrojení a válčení, mají STARÉHO DUCHA středověkého výkladu Písma katolického katechismu. Hlupáci ovládaní starým ZLÝM středověkým Bohem, Kristem UKŘIŽOVANÝM Židy, křesťanskou ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, pomocí které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, viditelně dělá PEKLO MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, jdou do totální ekonomické, militaristické záhuby ve třetí světové válce. Ve třetí světové válce, trestající Kristus, zničí dvě třetiny lidí, a Česko strašlivou záhubou, PEKLEM vodíkové, termojaderné bomby. Kdo má STARÉHO DUCHA středověkého výkladu Písma katolického katechismu, viditelně žádný rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO nemá, je křesťanskou ekonomickou sviní, militaristickým NETVOREM, dělá v tomto zpupném pokolení křesťanskou tmu a PEKLO. Všichni zpupní a neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jdou do totální záhuby svého těla, i své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými služebníky Krista, kteří dají v médiích na svícen, ŽÁR, MEČ, OHEŇ, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus DUCH SVATÝ se smiluje nad jím vyvoleným Českem když např. OTEC Bohu milý, farář Bradáč bude sloužit první BOHOSLUŽBY na světě tím, že bude kázat, že Kristem v Písmu vyvolený BOŽÍ SYN, bývalý komunistický BERÁNEK, Jer.11/11,18, Andrej Babiš, jako král KÝROS, ve svém věku cca 70 -ti let, 2.9.1954, 2.Par.36/21,23, má povinnost zajistit odpočinutí celé země od energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, což je správná energetická koncepce pro všechny státy světa. Má povinnost kázat, že Andreji Babišovi, Kristus, DUCH SVATÝ, bude Bohem a ze svého milosrdenství, mu dá všechna KRÁLOVSTVÍ země, politická, náboženská, atd. když Andrej Babiš bude neprodleně iniciovat založení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zj.21/7. Má povinnost kázat, že nový Kristus vyžaduje zveřejnit, že se smiluje, svým Božím rozumem, nad úplně poslušným Českem v případě, když jím v Písmu vyvolený Andrej Babiš, který je dědicem Boží socialistické slávy, se smíří s Kristem, DUCHEM SVATÝM tím, že nové Boží SLOVO zveřejní v médiích. Efez. Když z milosrdenství Božího rozumu bude kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Krista je třeba oslavit oznámením, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně založit celosvětové, mírové Boží království, rozhodnutím úplně poslušných státníků celého světa, že veškeré zbraně, všech států, budou úplně zničené, že budou neprodleně ukončené veškeré války na světě, že vojáci se již nebudou cvičit v boji, že Boží KRÁLOVSTVÍ bude bez křesťanské, ekonomické, militaristické, SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, a bez mnoha výrobků lidských rukou na fosilní paliva. Když bude kázat, že Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet, bude MEČEM, ŽÁREM, PEKLEM energeticky nesmyslných válek, dělat z měst a vesnic dělat sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, dokud se tak nestane. Ezech.21. Svoboda národů je možná pouze při úplném zničení krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu. 5.Moj. Svoboda národů je možná pouze při úplné poslušnosti Krista, při úplném zničení zvyšující se ekonomiky neviditelné ruky trhu, při nastolení Boží mírové, majetkové, celosvětové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Viz další text, viz Andrejův slavnostní projev k národům. Moje prorokování o DNI PÁNĚ, který přichází jako HOŘÍCÍ PEC, kdy vládnoucí Bohové tohoto zpupného, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, budou sežehnuti OHNĚM Písma Božích SLOV tak, že ze stávající zpupné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani kořen, ani větev, je postupné. Stále totiž hledám v Písmu DRUHÉHO PROROKA, který spolu se mnou bude prorokovat texty Písma o tom, že všem, kdo se nyní budou bát trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, strachem, jaký ještě nikdy nebyl, vzejde v Česku SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, úplně poslušným služebníkům Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, totiž garantuje, že bude ve všem po nedostatku, také v energetice, když to s novým Kristem, s DUCHEM SVATÝM, zkusí především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. Až nyní je z Písma zřejmé, že texty Písma o Česku, spolu se mnou má povinnost naplnit do poslední čárky, DRUHÝ, Kristem vyvolený Boží prorok, KRÁL KÝROS, pomýlený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, Jer.11/19až31/27, 2.Par. 36/21,23, a to neprodleně. Pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, dělám vždy ve tříletém působení, již před rokem 1997, následně od roku 1997 až 2000, 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009,2009 až 2012, 2012 až 2015, 2015 až 2018, 2018 až 2021, 2021 až 2024. Iz.37/30. Vůle Krista je, abych v tomto roce, ve věku 84 let, které mám dne 21. září 2024, naplnil Písmo do poslední čárky tím, že za proroka místo sebe pomažu Kristem v Písmu vyvoleného Božího proroka, ANDREJE BABIŠE, kterého si Kristus vyhlédl za úplně poslušného premiéra Česka, již v břiše jeho matky, při jeho narození, dne 2. září 1954. Iz.49/5. Oba dva jsme staří proroci, kteří i v šedinách máme nést PLODY, či OVOCE ÚMYSLŮ působení Krista, Žalm92,94, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, prováděné v Česku, EU a ve světě, dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já ve svém věku cca 84 let, Babiš ve svém věku cca 70 let, a to neprodleně, již v tomto novoluní, od neděle 10. března 2024, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 25. března 2025, máme povinnost spojit celý svět, pod vládu jediného, mírumilovného Boha světa, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. OVOCEM ÚMYSLŮ Krista, DUCHA SVATÉHO, bylo např. vyvedení Česka, ze 40 ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti čtyřiceti let nedokonalé majetkové ROVINY socialismu, do vzedmutého moře křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, hlupáků, kteří místo trestajícímu Kristu, slouží pouze vládnoucím boháčům, Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM. Do bran celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Jer.1/17,6/10,19,15/19,17/13,16,24, nemohou vstoupit svévolníci, vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, váleční štváči, NETVOŘI, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, a se svým poradcem Petrem Kolářem media@hrad.cz, geneál Řehka e-podatelnaMO@army.cz, info@army.cz, nebo SYNOVÉ ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Bohem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, či Lipavský ministr@mzv.cz, kteří proti Boží vůli haraší zbraněmi, což prokazatelně dělají pouze ke své vlastní záhubě. NETVOR prezident Pavel, je z Ďábla, Jan8/44,47, vyznamenal hlupáka Billa Clintona, Jan5/38,44, za zásluhy o rozvoj militaristické demokracie, pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že trestající Kristus, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Uvedenou slávu, vedení Česka trestajícím Kristem od jeho vzniku, stále nehledají. Sírachovec42,43, Ozeáš, Kazatel, atd. Nevěří tomu, že nové Boží SLOVO může zničit zbraně a vojáky všech států světa, nebo že Kristus, DUCH SVATÝ, může Česko úplně zničit, vrcholným Božím trestem, MEČEM, PEKLEM, třetí světové války. Jakubův, Izajáš, Ezechiel. Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyvolil bývalého komunisticého BERÁNKA Babiše, za premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300, až v této kapitole Písma OHNĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Svědectví dvou, Kristem, DUCHEM SVATÝM, vyvolených osob je pravé tím, že proroci Babiš a Oplatek, mají povinnost prorokovat texty Písma o svém povolání a vyvolení být pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus se smiluje až nový Bůh Babiš zveřejní, že žijeme na ÚSVITU třetího, to je osmého tisíciletí, kdy trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, musí znát každý člověk Jer.31/27,33, Žid.8/10, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zjevení, 1.Paralipomenon, 2.Paralipomenon, Ezdráš, Nehemjáš, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,


 

Kapitola 319–51 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 91. Česká bible kapitola 319. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

Dle vůle trestajícího Krista, který odstoupením svého rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, odplácí všem lidem za křesťanské, náboženské, ekonomické, politické, militaristické nevěrnosti, oba národy, Česko a Slovensko, na Velikonoce roku 2024, musí patřit novému Kristu. Kristus, DUCH SVATÝ, na ÚSVITU třetího, či osmého DNE PÁNĚ, to je na ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí své vlády nad všemi státy světa, až na věky věků, své trvalé sídlo, svůj trůn, má v KNIZE ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Před novým Kristem, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, mediálním MISTREM, se musí sklonit každé koleno, všech lidí, celého světa. Nad SYNY ZATRACENÍ, např. Kristem prokleté vlády Česka, vedené Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologem premiérem Fialou, je již vykonán Boží SOUD, který, dle vůle Boží, musí být čten v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, na BÍLOU SOBOTU 30. 3. 2024. Což má povinnost zajistit mediální MISTR, poslušný ředitel ČRo v Brně Podstata, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, dle textů v minulých kapitolách. Na majetkové ROVINĚ celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, již není potřeba žádný chrám. Chrámem je uvedená KNIHA ŽIVOTA tím, že Kristus již nepotřebuje hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám, atd. Národy budou žít ve SVĚTLE SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro toto zpupné pokolení jsou BOŽÍ ZÁKONY především o správné koncepci energetiky, Česka a světa. Brány do Božího KRÁLOVSTVÍ budou trvale otevřené, až Česko zničí děsivou temnotu protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu. Od nového Božího TRŮNU, pro žíznivé a hladové, již teče zadarmo VODA ŽIVOTA VĚČNÉHO. Když např. křesťanské, ekonomické, militaristické svině, na Velikonoce přidají k textům svoje bludy, vzkříšení z mrtvých sviní nenastane, a Česko zanikne. Ezech.3/4,21až35/10,36/15až39/8,13,21,29, Nehem.8/9,18, 1.Královská8/66,12/28, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Paralipomenon16/30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Judův, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Tes.4/7,16,5/2, Zjev.1/1až18/2,10až20/11až21/3až22až22/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Kristus vyžaduje, aby Česko a Slovensko patřilo neprodleně novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Aby také Slovensko vědělo, že na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí, nový Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje od každého člověka na světě úplnou poslušnost. Trestajícímu Kristu se bude líbit, když úplně poslušný služebník Krista, mírumilovný kandidát na prezidenta Peter Pellegrini, změní kampaň peter.pellegrini@nrsr.sk, tlacove@strana-hlas.sk, hlas@strana-hlas.sk, nedá svou slávu, a slávu Slovenska, jinému národů, a jeho výsady, být HLAVOU změny tvářnosti země, přetvoření Slovenska, Česka a světa. Tvářnost země musí být nová tím, že celý svět, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, postaví nová města či nová sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro společné stolování cca 1500 hlupáků politického a náboženského dobytka. Věčné příbytky byly navržené dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. V Česku mají povinnost učinit vše nové, tak mladě jaré, orgány činné v trestním řízení, trestním stíháním vládnoucího zločince, vzpurného ministra průmyslu Síkely 1212@mpo.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz, korupce@mpo.cz, ministr@mpo.cz. Ministr Síkela, svou stupidní, debilní, energetickou koncepcí obrací v pustinu celou zemi a dělá zločince ze všech vládců světa. Kvůli jeho energetické koncepci, která nezajistí ani dostatek elektřiny v době dotěžení uhlí v roce cca 2030, která už vůbec nezajistí dostatek elektřiny v době dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036, Česko, Slovensko, a tím všechny státy světa, stále žijí v kapitalistickém, militaristickém BABYLÓNĚ, to je v ŘÍŠI MRTVÝCH, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. V Česku stále smrdí síra střelného prachu zbraní vyráběných pro vraždění a zabíjení lidí. Kvůli tomu, že není vyšetřován orgány činnými v trestním řízení, Česko v Písmu neobjevilo Hospodinovu slávu, kterou je zničení všech zbraní světa, a všech vojáků a válek světa. Když vládnoucí zločinci nebudou v koncích se svou debilitou, Kristus Česko zničí. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm102/18,27,104/30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Judův, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Ezech.3/4,21,35/10,36/15,39/8,13,21,29,46/18, Nehem.8/9,18, Zjev.1/1až18/1,10až20/11až21/3až22až22/18, 1.Královská8/66,12/28, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jak je dále uvedeno, Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby v Česku, čtyři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, čtyři tažní KONI, nový premiér Česka poslušný Andrej Babiš babisa@psp.cz, nový ministr Česka Radek Vondráček vondracekr@psp.cz, koordinátor vytvoření ministrů nové vlády Česka, ve veřejných výběrových řízeních na příslušných vysokých školách, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků dle textů na konci kapitoly 300, rektor VUT v Brně Janíček, a mediální MISTR, ředitel ČRo v Brně Podstata, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, učinili rozhodnutí, že TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a také chudáků, již nelze odkládat ze dne na den. Hospodinův hněv vyhledá uvedené pyšné rozjařence z ničeho nic, když mě také nyní budou pokořovat odmítáním svého povolání a vyvolení být novými vládnoucími Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro BOŽÍ ZÁKONY. Sírachovec5/7,7/16,9/15až43/26,31až47/21až51/19, Sof.1/11,17až3/9,11,19, Judův, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, atd. K uvedeným čtyřem tažným KONÍM, kteří si dají čestné jméno IZRAEL, kteří mají povinnost vyvést zrno uváděných Božích zákonů POLE VĚDY Písma, ze SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, tímto přidávám KONĚ pátého, úplně poslušného kandidáta na prezidenta Pelegriniho peter.pellegrini@nrsr.sk, tlacove@strana-hlas.sk, hlas@strana-hlas.sk. Mají povinnost, na Velikonoce 2024, vyvrátit Baalův SLOUP křesťanského Boha, to je MODLÁŘSKOU STVŮRU, a Baalův dům, to je Masarykovu a Karlovu univerzitu, a proměnit je v hnojiště, ve hnůj, pro dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Uvedených pět KONÍ buď v Česku zůstane, bud neprodleně nastolí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nebo celé Česko trestající Kristus úplně zničí strašlivou záhubou, vodíkovou, termojadernou bombou. Kristus bude bdít nad zlem, pomocí ideologie křesťanského, ekonomického, militaristického učení o nezbytnosti dělat PEKLO, či MEČ energeticky nesmyslných válek, tmou jedem, jedovinou dračí katolického katechismu, až se mnoho úplně poslušných služebníků nového Krista se bude modlit ke Kristu OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o zničení křesťanství a tím zničení hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, atd. Kristus Česku, Slovensku


 

dovolí jít do Božího KRÁLOVSTVÍ, až z křesťanských protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, učiní hnůj pro zákony POLE VĚDY Písma. Bůh chce svět řídit nově, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, dle svých zákonů. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Jak.1/22,2/9,4/14,5/1, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Izajáš1/18až44/5,8,48/5,11,57/16,20, Žalm33/6,37/5,11,38,102/18,27,100/3,107/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Král.7/13,10/26,17/29,34,40,19/3,16,29,22/13,19,23/25,25/29, atd. Uvedených pět KONÍ má povinnost, na Velikonoce 2024, rodit nového Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa a to z KNIHY ŽIVOTA, to je z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jakmile ho porodí, zchřadne SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích politických stran Česka, vypustí DUŠI, vypustí DUCHA středověkého výkladu Písma SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé temnoty bludů a vychytralostí katolického katechismu. Svou slávu, TŘETÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáku, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikomu nedá, pouze sobě samému, to je KNIZE ŽIVOTA. Kristus je nyní SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, KNIHOU ŽIVOTA. Já píší vzácná slova KNIHY ŽIVOTA, nic bezceného. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, BOHÁČI, musí nového Krista poslouchat, a odejít pryč, s prázdnou, bez majetku. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,19,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Gal.1/7až3/20až6/7, Judův, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slibuje, že přestane bdít nad zlem, že přestane odstupovat svým Božím rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, že způsobí, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, SEDMDESÁT let od narození pomýleného komunistického BERÁNKA Andreje Babiše, bude studovat tuto PAMĚTNÍ KNIHU pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Andrej Babiš zažil Boží socialistickou spravedlnost 40 let socialismu, kterou Kristus v Česku a Slovensku učinil dle textů Jóba. Proto ve stáří není pro něho úkolem nad lidské síly, nastolit spravedlnost daleko vyšší, spravedlnost celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Sedmdesát let věku pomýleného komunistického BERÁKA Andreje Babiše, je stanoveno se zproštěním viny, Česka a Slovenska, za ničení a boření tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa, trestajícím Kristem. Kristus dovoluje uvedeným pěti KONÍM nastolit Boží KRÁLOVSTVÍ, zastavením křesťanských MODLOSLUŽEB, v polovině týdne, na škaredou středu 27. března 2024, což se pro neposlušnost Babiše, zase nestalo. Kristus tímto, svou SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti Krista, vnucuje všem v Česku, Slovensku a celému světu těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY, kdo jsou do ni zapsáni elektronickými adresami. Pro křesťaný cizí Bůh bude uveden do veškeré slávy SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jakmile rektoři univerzit Česka a Slovenska, přestanou obelhávat. Rektoři již nesmí oblékat své středověké chlupaté pláště. Kdo nového Boha uzná za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, tomu dovolí vytvořit novou vládu Česka, či Slovenska, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Premiéra Babiše a jeho ministry zahrne svou slávou. Jako odměnu dá Babišovi půdu celé země, a veškerý majetek boháčů a chudáků, který z hlediska správné energetické koncepce shnil, všem lidem světa. Kristua slibuje, že již na Velikonoce mnozí procitnou. Babiš a jeho ministři budou zářit až na věky věků jako mediální hvězdy. Váleční štváči, např. SYNOVÉ ZATRACENÍ prezident Pavel, či Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog premiér Fiala, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, půjdou k pohaně a věčné hrůze. Nyní především Andrej Babiš má povstat ke svému údělu, neprodleně, na Velikonoce, a ne až 2. září 2024. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svůj rozum vrátí pouze úplně poslušným. Sedmdesát let Babiše je uvedeno v mnoha textech Bible, již uvedených. Ministr průmyslu Síkela ministr@mpo.cz, se za totální debilitu své koncepce energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % celkem potřebné energie Česka, nemusí stydět. Je způsobená odstoupením rozumu Krista pro toto pokolení. Trestající Kristus vrátí svůj rozum technické elitě, až v Česku učiní z kapitalismu HNŮJ. Dan.9/14,24,27až11/39,12/2,13, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje změnit stávající křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a Slovenska, na Boží KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, bez boháčů a chudáků, neprodleně, a ne až 2. září 2024, to je na narozeniny Babiše. Vyžaduje naplnit všechny texty Písma do POSLEDNÍ ČÁRKY. HLAS BOJE musí znít z úst všech úplně poslušných služebníků Krista, proti uvedený PĚTI KONÍM Česka a Slovenska, když vykonání Božího SOUD křesťanského HNOJE, zase odloží na jiné Velikonoce, či až na podzim. U Krista je nejenom uvedené slitování, ale také rozhorlenní, to je vrcholný Boží trest, kterým je další PEKLO horečného zbrojení a další PEKLO MEČE další války, a tím úplného zničení nenahraditelné ropy, nesmyslnou lidskou činností DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích sviní, či NETVORŮ. BOŽÍ hněv již neprodlévá. K Bohu mají povinnost se vrátit všichni. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby po čtení PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty, nejchatrnější ze stáda pracujícího lži lidu, neprodleně vyvlekli vládnoucí lháře a zločince, především generála prezidenta Pavla s jeho charitativní chotí, a SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, se všemi jeho ministry, od jejich dobře placených KORYT. Tímto způsobem trestající Kristus, DUCH SVATÝ, otřese celou zemí. Tímto způsobem změní úděl lži lidu světa. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Kometa prohrála, Brno prohrálo, SLÁVU Boží musí mít PRAHA. NEVĚSTOU Beránkovou, kterou je nová vlády premiéra Babiše, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, je také PRAHA. PRAHA, město měst, jehož sláva


 

se uvedených křesťanských hvěsd dotýkati bude, se stane, až bude NEVĚSTOU Krista. Až bude učiněno rozhodnutí, že cca 1 000 000 obyvatel Prahy, bude společně stolovat v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. 1 000 000 : 1500 = cca 666. 666 těchto domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ je současně číslem člověka 666 = www.pametni-kniha.cz. Kdo je zapsán v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, má číslo člověka poslušného 666. Viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sedm církví je sedm vládnoucích stran Česka. Zjevení 1/1,13/17,19/7,21/1,9, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Velkou politiku nedělá europarlament, jako to v novinách DENÍK tvrdí Kristem prokletý pomatenec, lhář Jan Zahradil z PTACTVA ODS hk@ods.cz, kupkam@psp.cz, jakub.skyva@ods.cz, alexandr.vondra@europarl.europa.eu, ondrej.jerman@ods.cz, zbynek.stanjura@ods.cz, veronika.vrecionova@europarl.europa.eu, jan.koci@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, zdenek.nytra@icloud.com, a neposlušný, zpupný, zlý Bůh, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, hlupák lubos.palata@denik.cz, Zjevení 18/2,10, Veškerou politiku, ve všech státech světa, dělá trestající Kristus, DUCH SVATÝ tak, aby pomocí jím vyvoleného Česka, dle svého plánu, nastolil celosvětový mír a pokoj tím, že pomocí Česka neprodleně zruší, na Velikonoce roku 2024 stávající křesťanské, ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, PRAVDOU o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím PRAVDOU o jedině možné správné energetické koncepci Česka a světa. Nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mluvením pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím mluvením pravdy o jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepce světa, opakovaně objasněné, není úkol nad lidské síly. Podmínky pro nastolení míru a pokoje celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, podmínky pro návrat Božího rozumu technické elitě, kterou trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem odjakživa, je zřízení nového DNE PÁNĚ, zřízení OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, uvádí Kristus v KNIZE ŽIVOTA. KNIHA ŽIVOTA je HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Podmínkou je uznání, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nikdy nebyl člověkem, Ježíšem Kristem, protože křesťanská, ekonomická, militaristická MODLÁŘSKÁ STVŮRA vznikla pouze OVOCEM ÚMYSLŮ drzých pozemských OTCŮ, Hadů, Zmijí, Satanů, Luciferů, Ďáblů kněží. Snaha Satanů, Hadů, Zmijí kněží, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, vládnout nad Kristem, a tím vládnout nad lidmi a působit jim zlo protikladnými bludy o Kristu, a promyšlenými, ekonomickými vychytralostmi např. tmy katolického katechismu je marná z toho důvodu, že mají s Bohem uzavřenou pouze SMOLUVU STAROU a VETCHOU. Smířit se s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, je možné při úplném zrušení křesťanství, při úplném zničení hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, atd., při úplném zničení všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Ageus, Malachiáš, Nehemjáš, Židům, Izajáš, Zjevení, 2.Mojžíšova, Ezechiel, Jan, Janův, Žalmy, Judův, Sírachovec, Kniha moudrosti, Bhagavadgíta, 5.Mojžíšova, Efezským, Matouš, 1.Petrův, atd. Je nezbytné uznat, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, nastolil ekonomické, militaristické PEKLO tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, pomocí křesťanských a jiných chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ. Ve stávajícím politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, soudí Kristus zpupné a neposlušné hlupáky, vrcholným Božím trestem, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, protikladných bludů o křesťanské ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Vrcholný Božím trestem jsou také promyšlené vychytralosti ekonomických sviní, Baalů a DÉMONŮ, a promyšlené militaristické vychytralostí válečných štváčů, NETVORŮ, což je v Česku zřejmé již od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000. Od roku 2000 je zřejmé, že podmínkou nastolení míru a pokoje celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ je uznání, že trestající Kristus, PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je zpupných boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. od přelomu věků roku 2000, boří a ničí vše, co v politickém, náboženském, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ zasadil křesťanstvím, kde se hlupáci křtí vodou k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tvoří vše nové tím, že pomocí KNIHY ŽIVOTA veškerého Božího SLOVA, každého člověka na světě křtí nově, OHNĚM, ŽÁREM, MEČEM, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, DUCH SVATÝ, se omlouvá za zlé věci MEČE PEKLA energeticky nesmyslných válek a zabíjení civilistů např. na Ukrajině, či v Gaze, nebo za PEKLO zabíjení civilistů teroristy, dnes např. v Moskvě, které se děje, především kvůli neposlušnosti technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Česko či Slovensko, Kristem v Písmu vyvolené, stále nevěří textům Písma, že trestající Kristus dělá lidem dobro, a také zlo, a že svým Božím technickým rozumem, např. technický lži lid, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, ovšem pouze tak, jak sám chce. Zlo PEKLA MEČE válek zabíjení civilistů na Ukrajině, v Gaze, atd., a PEKLO MEČE zabíjení civilistů teroristy, způsobil trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli tomu, že Kristem vyvolený lži lid Česka a Slovenska, stále nevěří textům Písma KNIHY ŽIVOTA, to je textům veškerého Písma od Krista. Kristus uvedené zlo PEKLA MEČE zabíjení civilistů ve válkách a zabíjení civilistů teroristy, dělá pomocí DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků proto, aby stávají politické, náboženské a technické VZDOROKRÁLOVSTVÍ úplně zbořil, a to ve všech státech světa, a to pomocí úplně poslušného lži lidu Česka či Slovenska. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, či Slovensko, neprodleně učinilo rozhodnutí, že celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je správnou, energetickou Boží koncepcí, a že je proto energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, je neprodleně zřídit, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude dělat PEKLO MEČE válek a PEKLO MEĆE terorismu tak dlouho, dokud vládnoucí elita Česka či Slovenska neuzná, že jediným Božím SLOVEM pro celý svět, je KNIHA ŽIVOTA veškerého Písma od Krista, OHNĚ, MEČE, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nechce bdít nad křesťanským zlem pomocí protikladných bludů děsivé temnoty jedu, jedoviny dračí katolického katechismu, pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Nechce lži lid Česka, Slovenska a světa ničit, bořit, podvracet, rozvracet, škodit a mařit. Pomocí Česka, či Slovenska, chce bdít nad dobrem tím, že bude sázet, budovat vše nové, tak jarně mladé, pomocí úplně poslušných služebníků Krista, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Stane se tak, až objasněná láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto zpupné pokolení, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka, Slovenska a světa, bude SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU, platnou pro všechny národy světa. Z tohoto důvodu je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, aby již na Velikonoce 2024, znal z KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH od Krista, každý člověk v Kristem vyvoleném Česku, Krista nově. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby texty KNIHY ŽIVOTA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byly čteny v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty, neprodleně, na BÍLOU SOBOTU dne 30. března 2024. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby ředitel ČRo v Brně Podstata uznal, že Kristus Česku, jako prvnímu státu na světě, ze svého milosrdenství, odpouští všechny ekonomické, militaristické, politické či náboženské vychytralosti. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení zajistily, aby mně, nepatrnému proroku pravdy Písma, se dostalo milosrdenství tím, že ředitel Podstata bude mít povinnost požadovaný pořad v ČRo v Brně zorganizovat, dle textů v minulých kapitolách. Orgány v trestním řízení mají povinnost neprodleně zajistit přísný výslech např. ministra průmyslu Síkely 1212@mpo.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz,


 

korupce@mpo.cz, ministr@mpo.cz. Totální technická debilita neposlušného, zpupného ministra Síkely, způsobená odstoupením technického rozumu Krista, od jeho DUŠE, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, obrací v pustinu celou zemi. Totální debilita jeho technicky nesmyslných energetických koncepcí je uvedená v minulých kapitolách. Touha po Boží MOUDROSTI správné energetické koncepce Česka a světa, přivede Česko, a stejně tak Kristem vyvolené Slovensko, ke zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Technická debilita DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku ministra Síkely, je bezpečnostní hrozbou pro Česko, Slovensko a všechny státy světa. Ministr Síkela musí být přísně vyšetřován a musí být prohlášen za strašlivou výstrahu všemu neposlušnému tvorstvu. Orgány činné v trestním řízení nestihly ministra Síkelu vyšetřovat do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 25. března 2024, mají povinnost do stihnout do soboty 30.3.2024. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu a také v KŘIŽOVKÁCH novin DENÍKU uvádí, že těmito texty pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a pravdy o jeho jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa již dlouho tluču na dveře technického lži lidu VUT v Brně, a ČVUT. Proto je stále naděje, že nějakého pokorného a úplně poslušného služebníka Krista, DUCHA SVATÉHO, z ŔÍŠE MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní, u technického lži lidu konečně probudím. V tomto případě, opatrné nebeské PTACTVO ODS, které tyto texty stále cenzuruje, bude chyceno do PASTI tím, že orgány činné v trestním řízení konečně uznají, že energetická koncepce DUCHEM CHUDÉHO ministra Síkely ministr@mpo.cz, nedokáže nahradit ani uhlí pro uhelné elektrárny a výtopny, jejichž provoz končí během několika let, a už vůbec nedokáže nahradit energii z ropy, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu, při dotěžení ropy v roce cca 2036, v mnohých státech světa. Konečné slovo o koncepci energetiky má Hospodin, v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO. Energetickou koncepci nelze vyřešit při odstoupení Božího rozumu. Boží rozum pro toto pokolení je uvedený v KNIZE ŽIVOTA, Božím rozumem. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Úplně poslušní služebníci Krista se již nemusí bát zpupné a neposlušné elity vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, protože trestající Kristus, ze svého milosrdenství, vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, již zbořil a zničil, odstoupením svého Božího rozumu, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků. Tím učinil jak v Česku, Slovensku, či ve světě, technický, ekonomický, militaristický lži lid, který viditelně neumí technicky logicky myslet. Česko, Slovensko a svět tím uvrhl do vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, do ŘÍŠI MRTVÝCH, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. Čímž v Česku vzešel plný počet pohanů, to je hlupáků. Což je znamení TŘETÍHO PŘÍCHODU Krista do Česka, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, nikdo nebude mít majetek svůj. Nový, majetek energeticky soběstačný, vybudovaný dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, bude společný, pro cca 1500 lidí s číslem člověka 666. to je www těchto textů. Dle vůle Boží se celá země změní na MAJETKOVOU ROVINU. Tím, celosvětovou MAJETKOVOU ROVINOU, Kristus zabezpečí dokonalý pokoj a celosvětový mír. Přišel den svatby BERÁNKA Babiše. Jeho choť, nová vláda, se připraví svatými skutky, prorokováním, že energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka, Slovenska a světa je Boží majetková ROVINA celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, společně stolujícího politického, náboženského a technického dobytka. Česko již může prostírat ubrusy pro společné stolování ve všech restauracích, schopných vařit. Kvůli výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Svatbu ŽENICHA, BERÁNKA Babiše, zajistí politici, svatými skutky zřídí novou vládu. Potomstvu Krista, Česku, bude nový Kristus žehnat, když pomýlený komunistický BERÁNEK, bývalý LÉVIJEC, jako KRÁL KÝROS, se oděje rouchem spásy, zahalí se pláštěm nedokonalé komunistické spravedlnosti, a stane se ŽENICHEM tím, že jako nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, si jako NEVĚSTU vezme ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, HOLUBICI BEZÚHONOU, JITŘENKU, krásnou jako LUNA Koránu, čistou jako žhoucí SLUNCE SPRAVEDLNOST Bhagavadgíty, ze ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, strašnou jako vojsku pod praporci mírumilovného Krista, který vyžaduje zničit všechny zbraně, všechny vojáky, všechny války tím, že premiér ANDREJ BABIŠ, svými svatými skutky, bude iniciovat vytvoření nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus bude bořit Česko, debilitou elity, dokud se tak nestane. Kristus v Česku dá vzklíčit své spravedlnosti, protože Česko vyvolil ze všech národů aby zajistilo, že křesťanská vinice nebude na Velikonoce patřit Satanům kněžím, ale novému Kristu. Jedinou církví Česka bude vláda premiéra Babiše, když Babiš bude BOŽÍM SYNEM tím, že Kristus mu bude Bohem proto že bude pokorný a úplně poslušný, Zjevení21/7, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Vládu Babišovi, s jeho svolením, vytvoří rektor Janíček, ve veřejných výběrových řízeních na příslušných vysokých školách, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Neligitimní jsou politici pravice a levice, kteří ignorují uvedenou Boží vůli a uvedenou Boží moc nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. V ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní či NETVORŮ Česka, není ani jedna dobrá energetická myšlenka, a tím není dobré ani jedno energetické dílo. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, či Slovensko, neprodleně uzavřelo s Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA je o neprodlené realizaci celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro toto vzpurné, neposlušné pokolení jsou SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU opakovaně uváděné Boží ZÁKONY POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Neprodlený realizace není úkolem nad lidské síly technické elity. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby v Česku, čtyři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, čtyři tažní KONI, nový premiér Česka poslušný Andrej Babiš babisa@psp.cz, nový ministr Česka Radek Vondráček vondracekr@psp.cz, koordinátor vytvoření ministrů nové vlády Česka, ve veřejných výběrových řízeních na příslušných vysokých školách, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků dle textů na konci kapitoly 300, rektor VUT v Brně Janíček, a mediální MISTR, ředitel ČRo v Brně Podstata, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, učinili rozhodnutí, že TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, Zloděje majetku všech lidí světa do Česka, již nelze odkládat ze dne na den. Pro vyvezení obilí, zrna, či OVOCE Božích úmyslů, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v Česku, určí řediteli ČRo v Brně Josefu Podstatovi, nejzazší termín čtení těchto textů KNIHY ŽIVOTA v médiích, a to BÍLOU SOBOTU dne


 

30. března 2024, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Trestající Kristus, dělá lidem dobro a zlo, vstupováním a odstupováním v geneticky zvířecích lidských mozcích vzpurných a neposlušných hlupáků. Největší bezpečnostní hrozbou pro Česko a svět je křesťanský BELZEBUB světa, papež František, a to již od přelomu věků konce éry ropy, od roků 2000. Vatikán již od roku 2000 z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ zná, texty jsou Vatikánu zasílané, že jím v Písmu vyvolené Česko má povinnost nového Krista, DUCHA SVATÉHO oslavit rozhodnutím, neprodleného zničení tmy jedu, jedoviny dračí křesťanských protikladných bludů o křesťanském Kristu, který je odjakživa pouze křesťanskou ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Tím úplného zničení promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce řídit celou zemi nově, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Proto SKÁLA boháčů, Bohové boháčů, PRACHY, ZBRANĚ a mnohé výrobky lidských rukou na fosilní paliva, musí odtáhnout v děsu. Neposlušní a zpuní hlupáci se již musí bát trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, strachem jaký v Česku, Slovensku, ještě nebyl. Kristus vyžaduje, aby Česko vytvořilo novou, pokornou a úplně poslušnou zemi, ze všech států světa. Vyžaduje, aby v Česku, pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, to je třetího tisíciletí, což je současně OSMÝ DEN PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, se svobodou pouze k nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, vytvořili nový chrám Kristova těla. V chrámech postavených lidskýma rukama, nový Kristus již nebydlí, protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije kněží, Lucifeři, či Ďábli, jakým je např. BELZEBUB Domašovska, Kristem prokletý farář Bradáč domasov@dieceze.cz, si stále nové Boží SLOVO neberou k srdci. Stále drze melou krutý zmijí jed, jedovinu dračí, svých protikladných, či ekonomických, militaristických bludů, děsivé temnoty katolického katechismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má svůj NOVÝ CHRÁM, až na věky věků, v uvedené KNIZE ŽIVOTA veškerého Božího SLOVA. V Česku chce již bydlet v těle nové církve, to je nové, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních, na příslušných vysokých školách, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, z iniciativy vůdce KRÁLOVKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka z VUT v Brně rektor@vutbr.cz, a stále nemůže, pro jeho vzpouru, pro jeho neposlušnost. Křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, politickou a náboženskou péči o DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků, zpupných, neposlušných politických a náboženských hlupáků, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, již nepotřebuje. Do hrozného ropného a tím ekonomického kolapsu, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036, kvůli neposlušnosti vzpurného Česka, zbývá velice málo času, ve kterém nelze přetvořit energetiku Česka a světa, dle energeticky nesmyslné koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, dle kapitalistických, imperialistických fašistů, hlupáků, SYNU ZATRACENÍ, vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje plev vědců Masarykovy univerzity, zločince a lháře politologa premiéra Fialy. Viz kritika energeticky nesmyslné koncepce Kristem pomatených zločinců, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, uvedené v minulých kapitolách. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, neposlušné a zpupné zločince, vládnoucí Bohy tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ již svým Božím rozumem nepase, a pást již nikdy nebude. Pro odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky zvířecích lidských mozků, jsou zpupní a neposlušní viditelně debilní, a tím neschopní vládnout nad lidmi. Vzpurní a neposlušní jsou trestajícím Kristem určení pro neprodlené sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Což je však viditelné pouze pro úplně poslušné služebníky Krista, schopné, s pomocí Božího rozumu, mít NOVÉHO DUCHA, pro znalost KNIHY ŽIVOTA Božího SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový DUCH se získává čtením veškerého Písma. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Poslušný Andrej Babiš, dědic komunistické Boží slávy, je vítězem. Kristus mu bude Bohem a on BOŽÍM SYNEM. Zjevení1/1až21/7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, atd. Bezpečnostní hrozbou Česka a světa je trestající Kristus, DUCH SVATÝ. Může vzpurné Česko zachránit i zahubit. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Dělá dobro i zlo Božím rozumem, vstupováním a odstupováním svého rozumu, v DUŠÍCH geneticky zvířecích lidských mozků, kvůli totální neposlušnosti vládnoucí elity tohoto ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Bezpečnostní hrozbou není Rusko, či Babiš, jak to v médiích tvrdí drzá ekonomická svině Adamová adamovam@psp.cz. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Svině Adamová v médiích drze tvrdí, že nastolí dokonalý pokoj horečným zbrojením a válčením. Kristus v Písmu uvádí pravý opak. Dokud ekonomická, militaristická svině Adamová bude vládnoucím Bohem tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, žádný pokoj nebude, ani v Česku, ani v Rusku, ani jinde. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, garantuje Česku, Rusku, Ukrajině, Gaze, atd. dokonalý pokoj celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, až vzpurní a neposlušní hlupáci, jako je svině Adamová, kteří nemají o trestajícím Kristu ani ponětí, z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení budou vyšetřováni za lži o Kristu, a tím za lži o koncepci energetiky, a až sestoupí do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, až na věky věků. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud Kristem v Písmu vyvolená nová Boží trojice, nový premiér Babiš, ministr Vondráček a koordinátor vzniku nové vlády Česka, rektor VUT v Brně Janíček neučiní rozhodnutí o naplnění textů Písma do poslední čárky, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleného zničení tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a o nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Dokud neučiní rozhodnutí o oslavě nového Krista, který vyžaduje neprodlené zničení všech zbraní, všech vojáků, všech válek, ve všech státech světa. Což je energeticky, ekologicky a mravně správná cesta pro všechny národy světa. Kristus bude celosvětově jednat sám pouze v případě čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU v ČRo v Brně. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Bezpečnostní hrozbou je každý člověk v Kristem vyvoleném Česku, který je zapsán svou elektronickou adresou v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice. Kdo tuto kapitolu dostane, zná vůli Boží, a zná moc trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem. Slávou Kristem v Písmu vyvoleného Česka byl TŘETÍ PŘÍCHOD trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, dle jeho plánu uvedeného např. v dalších textech Písma. Bezpečností hrozbou jsou zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, kteří odmítají s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států to zkusit tak, jak to Kristus požaduje. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby celé, Kristem vyvolené Česko se vrátilo k novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, v jedinou hodinu čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty. V případě neposlušnosti PĚTI KONÍ Česka a Slovenska, potečou na podzim potoky krve dalších velkých válek, jako Boží vrcholný trest, které budou sahat až po


 

uzdy koní. Zjeveni. Křesťanství, hnůj kapitalismu a katechismu, je nutné zničit na Velikonoce, a ne až na podzim, v době narozenin Babiše. Trestající Kristus slaví sám sebe, neslaví Babiše a jiné proroky. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,4/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10,Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Bezpečnostní hrozbou je každý člověk s číslem 666 = www.pametni-kniha.cz, který odmítne uznat pravdu textů Písma o tom, že soudruzi komunisté BERANI, OVCE, či BERÁNCI, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, poskvrnili Kristem vyvolené Česko tím, že místo do celosvětového Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, drze vyrazili zase do imperialismu a kapitalismu, který čtyřicel let, dle Boží vůle, zatracovali pomocí ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Proto mstící se Kristus, DUCH SVATÝ, učinil z Česka LŽI LID, který žije v ŘÍŠI MRTVÝCH v BABYLONĚ energeticky nesmyslných válek, které dělají boháči ke své vlastní záhubě. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kristus začne svým Božím rozumem dělat dobro, až v Česku, úplně poslušná a Kristu vděčná nová Boží trojice, premiér úplně poslušné jediné církve Česka, nové vlády svatých služebníků Boha NEJVYŠŠÍHO, bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, Jer.11/11,18, Andrej Babiš, babisa@psp.cz, jako král KÝROS, ve svém věku cca 70 -ti let, 2.Par.36/21,23, ministr nové vlády Česka Radek Vondrášek vondracekr@psp.cz, a koordinátor vzniku nové vlády, na všech vysokých školách Česka, rektor VUT v Brně Janíček, rektor@vutbr.cz, zboří naprosto nemravný ekonomický, militaristický systém stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím nastolí vysoce mravný systém celosvětového, mírového Božího království, které bude bez křesťanské militaristické ekonomické SKÁLY, bez PRACHŮ, bez ZBRANÍ a bez mnohých lidských Bohů, bez mnohých výrobků lidských rukou na fosilní paliva. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Judův, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Andrej Babiš, Radek Vondrášek, rektor VUT v Brně Janíček, jsou Kristem vyvolení za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Jejich povolání je neodvolatelné tím, že je zřejmé z technicky logického výkladu těchto textů ŽÁRU, OHNĚ, MEČE SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, která se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují, čímž tvoří KNIHU ŽIVOTA. PAMĚTNÍ KNIHA je kniha pomalého Božího SOUDU, kde jsou elektronickými adresami zapsáni neposlušní, zpupní hlupáci. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zjevení 1/1až20/14až22/21, atd. NOVÁ SMLOUVA s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, je vlastně SMLOUVA o neprodleném ukončení energeticky nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovit tak, aby např. OLEJ, to je ROPA, vydržela všem státům světa, na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa. Máme OSMÝ DEN PÁNĚ, máme ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, kdy trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, musí znát každý člověk nově, z těchto textů KNIHY ŽIVOTA. Proto úplné zničení systému tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Zřízení vysoce mravného, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je Božím milosrdenstvím. TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je Božím milosrdenstvím. Majetek shnil boháčům, i chudákům, protože majetek musí být nový tím, že bude energeticky soběstačný tím, že bude společný pro cca 1500 hlupáků společně stolujícího dobytka. Všechen lid musí plakat, protože v OSMÝ DEN, majetek lidí z titulu energetiky shnil. Česko má povinnost oddělit se od národů země tím, že LEV Babiš zřídí novou vládu Česka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7až6/7, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21,13/33až18/39,22/47, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zjevení1/1až20/14až22/21, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Žid.6/3,6až8/10až12/28, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si s novou Boží trojicí se zpupným a neposlušným Andrejem Babišem, Radkem Vondráčkem, rektorem VUT v Brně Janíčkem, stále neví rady. Gal.1/7,3/20až4/19až5/6/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli jejich neposlušnosti stále z Česka nemůže odstranit drzé PYŠNÉ ROZJAŘENCE, SYNY ZATRACENÍ, vládu premiéra Fialy, a zpupnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU, kteří se nad mírumilovného Krista povyšují tím, že stále chtějí žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, tím, že boháči mají svůj život za pouhou zábavu. Sof.1/11,17až3/11,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Judův, 2.Kor.3/9až10/4až13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Boží slávou bylo vedení Česka POUŠTÍ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy boháčů, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, Luciferů, Ďáblů, kněží, které trestající Kristus organizoval dle svého plánu, dle ideologie dvou osob, jejichž slovo bylo od Boha, Božích proroků, Marxe a Engelse. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Soudruzi komunisté, LÉVIJCI, čtyřicet let Boží majetkové ROVINY socialismu prožíli nadarmo. Protože na konci komunistické éry čtyřiceti let socialismu se nechali oklamat Kristem prokletým boháčem Havlem, a Kristem prokletým drzým pozemským OTCEM Satanem biskupem Malým. Ti Česko vyvedli z POUŠTĚ socialistické Boží převýchovy boháčů, statkářů kde toto Boží slovo nepršelo, do vzedmutého moře křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ imperialismu, kapitalismu, proti vůli Krista. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka želet. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli jejich neposlušnosti, stále nechává zpupné a neposlušné Česko žít v PEKLE křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ je ŘÍŠE MRTVÝCH, je velikým BABYLÓNEM tím, že v Česku nad lidmi stále vládne zlověstný a Kristem nenáviděný vůdce PTACTVA ODS, Kristem prokletý SYN ZATRACENÍ, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politolog premiér Fiala. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, OTŘESE VŠÍM STVOŘENÍM, když Andrej Babiš, Radek Vondráček, rektor VUT v Brně Janíček, učiní rozhodnutí, že zveřejněním těchto textů KNIHY ŽIVOTA, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty, bude nad vládnoucím zločincem a lhářem premiérem Fialou, vykonán Boží SOUD úplný a rychlý. Když zveřejní Boží vůli, kterou je energetická nezbytnost, neprodleného úplného zničení všech stávajících politických a náboženských VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa. Sof.1/11,17až3/11,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Judův, 2.Kor.3/9až10/4až13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,


 

Zjev.1/1,18/2,10,20/14,22/21, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Žid.6/3,6,8/10,12/28, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Především Andrej Babiš již nesmí být zpupným a neposlušným PYŠNÝM ROZJAŘENCEM. Což je nuné proto, aby si to Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyřídil se všemi hlupáky, kteří mě pokořují, cenzurováním těchto textů. Sof.1/11,17až3/11,19, 2.Kor.3/9až10/4až13/5,8, atd. Má povinnost vytvořit nové video. Kohout Silver, kterého viděli dva miliony lidí, musí mluvit takto. Má rád české obilí, protože v celosvětovém, mírovém Boží KRÁLOVSTVÍ, nebude mít ani stopy herbicidů, pesticidů, fundicidů a jiných jedů. Nezobe to ukrajinské a jiné, protože je vlastenec tím, že nechce, aby obilí, a mnohé jiné zboží se nesmyslně převáželo po světě. Kohout je vlastenec tím, že bude spokojený, když pomatenci, to co si doma vypěstují, to si také sami spotřebují. Tím se lidé nebudou namáhat nadarmo. Nebudou rodit pro náhlý zánik křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které určitě nastane v době blízkého ropného a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036. Již v pondělí 25. března 2024, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, nebo kdykoli později, oslaví Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že OHNĚM těchto textů spálí zpupné a neposlušné hlupáky. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby všechny křesťanské svátky byly zrušené tím, že oslavy Krista budou vždy při ÚPLŇKU MĚSÍCE, pro všechny státy světa. Běda pomatencům, kteří budou slavit Velikonoce. Budou strašlivou výstrahou všemu zlému tvorstvu. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/22,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto správném výkladu Písma slibuje, že bude ve všem po nedostatku, i v energetice, když bude, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dělat jenom dobro, nejenom v Česku, ale ve všech státech světa. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Stane se tak, když svým Božím technickým rozumem, bude v Česku, v EU, a tím v celém světě, dělat vše nové. Když začne, pomocí Česka, budovat celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Dobro může dělat, když Kristem v Písmu vyvolený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, přijme svou slávu, svého dědictví. Babiš je dědicem Boží komunistické slávy čtyřiceti let socialismu. Plnost Boží slávy se projeví až při TŘETÍM PŘÍCHODU Krista do Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka byl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, dle textů Jóba. kdy toto SLOVO, ze SLOV komunistických NEBES, nepršelo. Kristus bude Babišovi jediným Bohem, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, mediálním MISTREM, když on bude BOŽÍM SYNEM, úplně poslušným, a Česko bude Božím lidem. Boží výchova boháčů po dobu čtyřicet let socialismu byla nepříjemná. Nyní nebude. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO Krista, když je známá pravda o energetické nezbytnosti úplné poslušnosti nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA Andreje Babiše. Žid.3/8,4/7,5/11,6/6,8/10,9/28,10/26,12/11,28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Andrej Babiš je již křtěn jediným křtem, OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, je již spasen skrze víru v jediného Boha všech států světa. Energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa, kterou je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, není ze skutků Babiše, není z programu jeho strany, takže se nemůže nikdo chlubit, že by byl moudrý a spravedlivý jako Kristus, DUCH SVATÝ. Andrej Babiš již ví, že nikdo na světě již nemůže mít ze Boha jeho SKÁLU, peníze, PRACHY. Má povinnost zajistit, aby Česko a stejně tak svět, nepromarnilo tento čas, neboť nastaly zlé dny blízkého ropného a ekonomického kolapsu, který nastane v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa. Andrej Babiš a Vondráček, nesmí mít nic společného se žádnou politickou stranou pravice a levice, ani s žádnou ekumenickou církví, NEVĚSTKOU, ČARODĚJNICÍ. Mají totiž povinnost vytvořit jedinou církev Česka, slavnou, bez poskvrny, kterou je pokorná, a úplně poslušná vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 300. Mají povinnost iniciovat, aby ministry nové vlády vytvořily příslušné vysoké školy, z řad vysokoškolských odborníků, což má povinnost iniciovat rektor VUT v Brně Janíček. Nový Kristus hledá vojsko k boji, které přiměje Andreje Babiše přijmout svoje povolání, přijmout křeslo premiéra Česka vlády svatých služebníků Krista, kteří budou sloužit Bohu NEJVYŠŠÍMU. Pro nové Boží bojovníky Česka neurčil Kristus SKÁLU křesťanských pomatenců, PRACHY a ZBRANĚ. Plnou Boží zbrojí je uvedená pravda o Kristu, DUCH SVATÉM, a tím pravda o jeho jedině možné a správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně uváděné. Novým MEČEM je MEČ nového DUCHA energeticky logického výkladu veškerého Písma KNIHY ŽIVOTA. Nikomu úplně poslušnému služebníků Krista již nesmí být jediným Bohem, jeho dobře placené KORYTO. Kristus odměňuje svým rozumem každého podle jeho ekologické čistoty a podle jeho spravedlnosti. Protože nikdo není spravedlivý a nikdo není, ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekologicky čistý, neodměňuje nikoho. Bude Česku a světu žehnat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až Andrej Babiš zajistí, že v Česku vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní nastane, až Babiš, za pomoci BOŽÍCH SYNŮ Vondráčka a rektora VUT v Brně Janíčka, pomocí Bhagavadgíty nastolí KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOST tím, že úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY všech států, budou mít vysokou mravnost. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.9/11, 10/11, Bhag.15/15,16,16/13,24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/18až32/43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kristus bude žehnat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství svému potomstvu bývalých LÉVIJCŮ, komunistů, když Kristem vyvolený pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš, Jer.11/11,19až31/27, ve formě KRÁLE KÝROSE, 2.Par.36/21,23, neprodleně zboří a zničí vládu SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologické, ekonomické svině, militaristického NETVORA, POLITOLOGA v hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy. Mocný je Hospodin, který se chystá v jedinou hodinu, pomocí tohoto pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, nastolit svou dokonalou spravedlnost, svého celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, po vykonání Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO. Trestající Kristus vyžaduje, pomocí tohoto SOUDU, který je Boží spravedlností, v jedinou hodinu poslat SYNA ZATRACENÍ, NETVORA premiéra Fialy, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Každý militaristický, či ekonomický NETVOR, má povinnost se před novým Kristem sklonit a vyznat, že Hospodin svůj hněv nad Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ neodvrací, a že všichni pomocníci NETVORA premiéra Fialy, se musí před novým Kristem sklonit. Boží SPRAVEDLNOSTÍ je neprodlené zničení premiéra Fialy rozhodnutím, že neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné kvůli tomu, že velice blízký ropný a tím ekonomický kolaps v roce cca 2036, nelze řešit jiným energetickým způsobem. Mrtvá křesťanská, militaristická, ekonomická, politická a náboženská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze OVOCEM ÚMYSLŮ Satana, Hada,


 

Zmije, Netvora, Svině, Lucifera, Belzebuba Prahy, arcibiskupa Graubnera a jeho církve, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, či OHOLIBY, určené k pádu do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, nemůže nastolit energetickou či mravní spásu. skolstvi@apha.cz, sekretar.graubner@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, mucha@vira.cz, jiri.prinz@apha.cz, domasov@dieceze.cz, acm@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, kvn@apha.cz, MODLÁŘSKÁ křesťanská STVŮRA, nadala rozkaz k tomu, aby Kristem vyvolené Česko, na Velikonoce 2024 zase ukřižovalo křesťanského mrtvého Boha, křesťanskou militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Aby slavilo Velikonoce zase tím, že uvedení soudruzi Hadi, Satani, Zmije, hlupáci pozemští OTCOVÉ kněží, zase pouze UKŘIŽUJÍ SAMI SEBE, protikladnými bludy o Kristu, a ekonomickými, militaristickými, křesťanskými nevěrnostmi. Gal.5/24, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Přišel den svatby BERÁNKA Babiše. Jeho choť, nová vláda, se připraví svatými skutky. Svatbu ŽENICHA, BERÁNKA Babiše, zajistí politici, svatými skutky zřídí novou vládu. Potomstvu Krista, Česku, bude nový Kristus žehnat, když pomýlený komunistický BERÁNEK, bývalý LÉVIJEC, jako KRÁL KÝROS, se oděje rouchem spásy, zahalí se pláštěm nedokonalé komunistické spravedlnosti, a stane se ŽENICHEM tím, že jako nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, si jako NEVĚSTU vezme ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, HOLUBICI BEZÚHONOU, JITŘENKU, krásnou jako LUNA Koránu, čistou jako žhoucí SLUNCE SPRAVEDLNOST Bhagavadgíty, ze ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, strašnou jako vojsku pod praporci mírumilovného Krista, který vyžaduje zničit všechny zbraně, všechny vojáky, všechny války tím, že ANDREJ BABIŠ, svými svatými skutky, bude iniciovat vytvoření nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus bude bořit Česko, debilitou elity, dokud se tak nestane. Kristus v Česku dá vzklíčit své spravedlnosti, protože Česko vyvolil ze všech národů aby zajistilo, že křesťanská vinice nebude patřit Satanům kněžím, ale novému Kristu. Jedinou církví Česka bude vláda Babiše, když Babiš bude BOŽÍM SYNEM tím, že Kristus mu bude Bohem proto, Zjevení21/7, aby byla vytvořená ve veřejných výběrových řízeních. Neligitimní jsou politici pravice a levice, kteří ignorují Boží vůli a Boží moc. Izajáš 61/9až11až66/24, PÍSEŇ PÍSNÍ 6/9až8/12, 2.Par.36/21,23, Zjev.18/2,10,19/7,8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Satani, Hadi, Zmije, Lucifeři, Ďábli kněží, vedení v Česku BELZEBUBEM Graubnerem skolstvi@apha.cz, sekretar.graubner@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, mucha@vira.cz, jiri.prinz@apha.cz, domasov@dieceze.cz, acm@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, cpr@apha.cz, kvn@apha.cz, okupují veškeré Písmo od Krista. Proto existuje křesťanský středověk, proto stále existují OKUPAČNÍ MOCNOSTI např. Rusko, státy pod vlajkou NATO, nově Čína, či u muslimů Irán. OKUPAČNÍ MOCNOSTI horečně zbrojí a nekonečně válčí o cizí území, ke své vlastní záhubě. OKUPAČNÍ MOCNOSTI horečně zbrojí a nekonečně válčí o cizí území, kvůli tomu, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, udrželi svou moc nad chudáky. Uvedení drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, či Zmije kněží, svým krutým zmijím jedem, jedovinou dračí katolického katechismu, drze ignorují texty Sírachovce o tom, že boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude pustošit Baalům a DÉMONŮM, boháčům, Bohům tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, viditelně jejich pastvu, až do úplné poslušnosti tří BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA Česka, úplně poslušného premiéra nové vlády Česka, ANDREJE BABIŠE babisa@psp.cz, ministra RADKA VONDRÁČKA vondracekr@psp.cz, a úplně poslušného rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz. Naplnit Písmo do poslední čárky mám povinnost tím, že za sebe pomažu za vládnoucí Bohy celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, které vznikne v Česku, uvedené tři otroky. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je již jediným PROROKEM všech států světa a uvedení tři OTROCI mají povinnost zajistit, aby novému Kristu, DUCH SVATÉMU, vlastníku celé země, veškerého majetku, otročily všechny národy světa. Dle již uvedených textů Písma, má nový premiér vlády Česka Andrej Babiš, spolu s ministrem Vondráčkem, uznat mě za posleního proroka tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že oba dva přijedou na Říčky 42 u Domašova. Když to udělají, Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Česku slibuje, že Česko bude v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ stoupat stále výš a již neklesne tím, že bude bedlivě dodržovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro toto zpupné pokolení jsou BOŽÍ ZÁKONY především o správné koncepci energetiky Česka a všech států světa. Nový premiér úplně poslušné vlády Česka Andrej Babiš, spolu s ministrem Vondráčkem, následně mají povinnost navštívit rektora Janíčka a naplnit texty Písma o Brnu, které je novým BETLÉMEM tím, že ho pověří vytvořením všech ostatních ministrů nové vlády Česka, ve veřejných výběrových řízeních, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, v příslušných vysokých školách. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ Česku slibuje, že v tomto případě, svým Božím rozumem, dovolí RODIT nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z MEČE, OHNĚ, ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH HORY HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ Česku slibuje, že dovolí nastolit svou vládu ZÁKONONODÁRCE a SOUDCE nad Českem a světem v případě, že sedm vládnoucích politických stran Česka, SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA zchřadne, neprodleně vypustí DUŠI totálně chybného, středověkého výkladu Písma děsivé temnoty protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Kristus vyžaduje veškerou politickou a náboženskou elitu Česka zrušit v pravý čas, který je do dne svátku Česka a světa, do úplňku MĚSÍCE, který je nyní v pondělí 25. března 2024. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8,


 

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Andrej Babiš zatím není trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, vděčný za své povolání být úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterému bude Kristus Bohem v případě, Zjevení21/7, že přestane sloužit TVORSTVU, místo STVOŘITELI. Proto Kristus nemůže v Česku udělat BOŽÍ SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. Římanům1/21až9/16,28, atd. Celé tvorstvo však toužebně vyhlíží, až se zjeví Andrej Babiš, jako uplně poslušný BOŽÍ SYN, který má povinnost neprodleně nastolit CELOSVĚTOVÝ MÍR, svoláním mírového kongresu do DOLINY O2 Arény v Praze, pro všechny úplně poslušné státníky celého světa. Ví o spravedlivém Božím rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušení všech vládnoucích Bohů tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Pro chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, pro odmítání úplné poslušnosti, toho stále není schopný, svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, však Babiše v Česku vyhlédl, aby přijal podobu BOŽÍHO SYNA, kterému bude Bohem, kterému, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství bude žehnat tím, že od jeho DUŠE, jeho geneticky zvířecího lidského mozků, nebude odstupovat. Trestající Kristus, Andreje Babiše v těchto textech KNIHY ŽIVOTA ospravedlnil tím, že objasnil, že v době Boží majetkové socialistické ROVINY byl pomýleným komunistickým BERÁNKEM, a že nyní má povinnost být KRÁLEM KÝROSEM, kterému dá všechny státy světa. Zjevení, 2.Paralipomenon, Jeremiáš, Izajáš, Matouš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Efezským, Kolosk. Soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, jsou připomínání s proklínáním za to, že dle vůle Boží, dle texů Jóba, vzali boháčům majetek a že na 40 let vytvořili Boží socialistickou majetkovou, nedokonalou ROVINU. Stávající Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči Česka, budou připomínání s proklínáním všemi národy světa, protože dobře ví, že PEKLO MEČE války např. na Ukrajině, či v Gaze, je vrcholným Božím trestem, kterým trestající Kristus, DUCH SVATÝ, viditelně pustoší boháčům pastvu tím, že umožňuje objasnit, že energetické koncepce všech vlád Česka jsou zločinem, protože jsou energetickým a ekonomickým nesmyslem, viz texty v kapitole 318 na straně 24 až 33. Stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, dobře znají Boží vůli. Mají povinnost trestajícího Krista oslavit rozhodnutím o neprodlené realizaci energeticky, ekologicky a mravně nezbytné správné Boží koncepce, kterou je zničení všech zbraní světa, kterou je ukončení všech válek světa. Vojáci se již v žádném státě světa nemají cvičit v boji mocností, a v boji boháčů proti chudákům. Česko má povinnost očistit všechny státy světa od křesťanské, militaristické špíny, zničit vládu děsivé tmy křesťanského BELZEBUBA světa, NETVORA papeže Františka. Česko má povinnost ukončit žití světa v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, kde pro odstoupení rozumu Krista, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, není žádné energeticky dobré dílo, ani žádná energeticky dobrá myšlenka. BÍLÉ ŠATY např. Kristem vyvoleného BOŽÍHO SYNA, LVA, OKŘÍDLENCE, ANDĚLA, pomýleného BERÁNKA premiéra Babiše, jsou podobenstvím o energetické nezbytnosti očistit Česko od temnoty myšlení o Kristu a tím temnoty o koncepci energetiky, uznáním že jediná správná energetická koncepce, je koncepce Krista. Vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, premiér Fiala, prezident Pavel, svině Adamová adamovam@psp.cz, posta@psp.cz, vůl Vystrčil, vystrcilm@senat.cz, znají uvedenou vůli Boží, přesto trestným způsobem lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím současně lžou o jedině možné a jedině správné Boží koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně objasněné. Budou připomínáni s proklínáním za to, že stále chtějí žít v PEKLE OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu. Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA zemřela. Kristus je již vyvýšený ze země SOUDEM těchto textů. Není čeho se bát, Had, Zmije, křesťanský BELZEBUB, papež František, jehož LITERA Písma je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, který z Písma dobře zná, že Krista je potřeba oslavit rozhodnutím o úplném zničení zbraní, rozhodnutím o neprodleném ukončení všech válek na světě, který je již poražený, zničený, vyvěsil BÍLÝ PRAPOR. Tím vstal z mrtvých křesťanských ekonomických sviní, NETVORŮ, jako první na světě. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Energetiku nelze vyřešit ekonomicky, militaristicky. Proto ekonomika, neschopná zajistit ani náhradu elektřiny vyráběnou v končících uhelných elektrárnách, neschopná vyřešit náhradu energie z ropy, která bude dotěžená v roce cca 2036, v mnoha státech světa, musí odtáhnout v děsu z Krista, včetně Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů, DÉMONŮ, boháčů. Řeči o míru a pokoji Andreje Babiše babisa@psp.cz, Fica, podatelna@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk, press@government.gov.sk, tlacovyodbor@vlada.gov.sk, Orbána či Václava Hořejšího vaclav.horejsi@img.cas.cz, isjerohv@seznam.cz, matstrop@volny.cz, pomáhají Kristu, DUCHU SVATÉMU, k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Je všeobecně známé, že klimatickou krizi, stejně tak energetickou krizi zavinil kapitalismus a militarismus Česka tím, že v Kristem vyvoleném Česku, všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí hlupáci, místo trestajícímu Kristu, jedinému VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, slouží Baalům a DÉMONŮM, boháčům, kvůli službě svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Židům, Izajáš, 2.Korintským, Římanům, Bhagavadgíta, Ozeáš, Kazatel, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tím, že uvedená vládnoucí elita mluví o míru, snad již svým Božím rozumem učiní, že bude mluvit, pomocí textů Písma také o tom, že je energeticky nezbytné ukončit všechny války na světě, sešrotovat všechny zbraně světa a necvičit se v boji. Trestající Kristus sesílá Česku svého NOVÉHO DUCHA, v technicky logickém výkladu Písma, těchto textů KNIHY ŽIVOTA. Ezechiel, Žalmy, Zjevení, Izajáš, Bhagavadgíta, Ozeáš, Kazatel, atd. KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO, Kristus určuje, že především jím v Písmu vyvolený pomýlený komunistický BERÁNEK, Jeremiáš 11/11,18, KRÁL KÝROS, 2.Par.36/21,23. Andrej Babiš, premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY Krista, ŽENY STATEČNÉ, ve svém věku cca 70 let, má povinnost v Česku a Slovensku zajistit NOVÝM DUCHEM výkladu Písma, aby v Česku a Slovensku se neprodleně skončila, ještě v tomto novoluní MĚSÍCE v březnu 2024, křesťanská, ekonomická, militaristická temnota tím, že drzí pozemští Otcové, Satani, Hadi, či Zmije kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, již v polovině toho svatého týdne, ve středu, v první jarní den, 20. března, 2024, obrátí křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Jeremiáš, Žalmy, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Mojžíšova, Zjevení, 2.Paralipomenon, 5.Mojžíšova, Zjevení, Malachiáš, Ozeáš, Kazatel, Jan, Daniel, atd. Při úplné poslušnosti nového premiéra Česka, Andreje Babiše, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství zajistí, že dále uvedení vládnoucí, Kristem prokletí zločinci, lháři a pomatenci, se neodvážili vzepřít SLOVŮM Krista z toho důvodu, že pošle na Česko a Slovensko hlad po slyšení KNIHY ŽIVOTA, o uvedené Boží vůli a Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Žalm 105, Ámos, Ozeáš, Kazatel, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem, Slovenskem a světem slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k neprodlenému nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kniha moudrosti, 1.Janův, 1.Petrův, 2.Petrův, Judův, atd. Zvítězí v Česku, Slovensku a na celém světě, když Kristem v Písmu vyvolený BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA úplně poslušných služebníků Krista, Andrej Babiš, učiní rozhodnutí, že kapitalismus, imperialismus, militarismus musí být úplně zničen, z titulu energetické spásy, kterou


 

je zachování zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na OSMÝ DEN, to je na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem. 2.Petrův, 1.Královská 8, Nehemjáš 8/9,18, 1.Petrův, Jakubův, Římanům, atd. Česko, jako první stát na světě, Evropa a svět, bude v bezpečí, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista bude prorokovat, že křesťanská, militaristická, ekonomická MODLÁŘSKÁ STVŮRA, tesaná a litá modla Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO ŽIDY, pouze OVOCEM ÚMYSLŮ drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů či Zmijí kněží, Luciferů, Belzebubů, církve katolické, všeobecné, nedala příkaz k tomu, aby SYNOVÉ ZATRACENÍ, zpupní piráti, Lipavský, ministr@mzv.cz, či Michálek jakub.michalek@pirati.cz, spolu s hnojem, plevou, politologickou ekonomickou sviní, SYNEM ZATRACENÍ, člověkem křesťanské NEPRAVOSTI, premiérem Fialou, fialap@psp.cz, hlupákem ministrem Síkelou ministr@mpo.cz, lucie.krejcova@stan.cz, lukas.novak@stan.cz, info@stan.cz, NETVOREM prezidentem Pavlem posta@hrad.cz, kancler@hrad.cz, generálem Řehkou info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, a válečným štváčem, prezidentem Macronem, raphael.noiray@diplomatie.gouv.fr, katerina.etrychova@diplomatie.gouv.fr, alzbeta.heidrichova@diplomatie.gouv.fr, zuzana.zachova@diplomatie.gouv.fr, presse@france.cz, info@manipulatori.cz, cernabila@denik.cz, vedli Česko a svět do HROBU, JÁMY, BAHNA, PASTI, PEKLA MEČE další velké války, horečným zbrojením a energeticky nesmyslným válčením. Žádnou pravdu nemají uvedení politici pravice, kterým trestající Kristus, DUCH SVATÝ, škodí, které boří, ničí, rozvrací a podvrací, odstoupením svého Božího rozumu, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků. Pravdu má jenom nový Kristus, v OHNI, MEČI, ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestání Česka a světa, odstoupením rozumu Krista, v částečce DUCHA, o další správné cestě Česka a světa, bude trvat až do úplné poslušnosti Kristem v Písmu vyvoleného nového premiéra Česka Andřeje Babiše. Přicházejí dny, kdy Kristus přestane Česko bořit, ale bude sázet vše nové, tak mladě jaré, když každému křesťanskému, ekonomickému, militaristickému NETVOROVI, budou trnout jeho vlastní zuby, od krutého zmijího jedu, od EKONOMICKÉ, MILITARISTICKÉ jedoviny dračí, kterou káže Kristem prokletý drzý Satan, Had, Zmije, Ďábel, Lucifer, BELZEBUB Domašovska, MODLOSLUŽEBNÍK, pozemský OTEC farář Badáč. Farář Bradáč drze tvrdí, že se nikdy k novému Kristu nevrátí kvůli tomu, že musí sloužit církvi katolické, všeobecné, NEVĚSTCE, či ČARODĚJNICI, a tím všem papežencům, kterým může pomocí svých svátostí oltářních a svátostí smíření, odpouštět jejich křesťanské, militaristické, ekonomické, politické hříchy a lži. Farář Bradáč drze tvrdí, stejně jako všichni faráři Domašovska před ním, že nedovolí, aby Krista znal každý úplně poslušný služebník Krista, z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, protože on by neměl co dělat, on by neměl práci, a svoji SKÁLU, PRACHY a MAJETEK. Uvádí, že se bojí, že kdyby neměl nic společného s Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, s Baaly a s DÉMONY, že by přišel o svoje dobře placené koryto. Trestajícího Krista nenávidí, já se mu, kvůli technicky logickému výkladu Písma stále hnusím, protože jeho skutky křesťanské tmy mu nedovolují vrátit se k Bohu. Žalmy, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus však v Jeremiášovi 31 a v Židům 8 či Zjevení slibuje, že se nad svým úplně poslušným pomýleným komunistickým BERÁNKEM Andrejem Babišem Jeremiáš 11/11,18až31/27,32, svým rozumem smiluje, nad jeho DUŠÍ, jeho geneticky zvířecího lidského mozku tím, že mu umožní pochopit, jak ho sprostě oklamali soudruzi BERANI, BERÁNCI či komunistické OVCE, a jak ho sprostě oklamali drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, to je NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC. Zjev.17/15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Mojžíšova 20/4,22/17, Mar.4/12,7/7až13/20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. V době čtyřiceti let Boží majetkové socialistické ROVINY mladému Babišovi lhali komunističtí BERANI tím, že tvrdili, že všechno vyřeší svými mravy, své majetkové komunistické ROVINY, dle ideologie Božích proroků Marxe a Engelse, což se jim nepodařilo. Trestající Kristus socialistickou majetkovou ROVINU zničil v době, když soudruzi BERANI, BERÁNCI či OVCE, začali horečně zbrojit, protože zase chtěli nesmyslně válčit. Soudruzi BERANI se nezničili sami, zničil je, dle svého plánu, trestající Kristus DUCH SVATÝ tím, že vyvedl Česko z Boží majetkové komunistické ROVINY, do křesťanské temnoty vzedmutého MOŘE křesťanských ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Pro neposlušnost pomýleného komunistického BERÁNKA Andreje Babiše, ekonomický, militaristický lži lid Česka, stále žije ve vzedmutém MOŘI OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů, což bude trvat až Andrej Babiš, z milosrdenství rozumu Krista učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné se ke trestajícímu Kristu neprodlně vrátit, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, v médiích. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Totiž, Kristem v Písmu prokletý boháč, prezident Havel, a jeho přítel, Kristem prokletý Had, Zmije, Satan, Lucifer, BELZEBUB Česka, drzý pozemský OTEC biskup Malý, sekretar.maly@apha.cz, sekretar.graubner@apha.cz, vyvedli Česko, dle vůle Krista, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží komunistické majetkové ROVINY, nikoli do SVOBODY, ale pouze do ekonomické, militaristické totality, do vzedmutého moře křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ Česka. Až nyní je zřejmé, že jejich lži o tom, že Česko bude mít svobodu tím, že znovu vzniknou majetkové HORY a DOLINY, že zrušení všeobecné socialistické pracovní povinnosti je vysoce mravné, protože zajistí boháčům žití na výnosný trh, a tím jim zajistí bezstarostný život a množství zábavy, se ukázaly být bludem. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Satanům, či Hadům kněžím, a Baalům, boháčům, pouze dočasně dovolil nastolit křesťanský náboženský militaristický, ekonomický středověk, jejich chybným výkladem Písma, např. děsivé temnoty katolického katechismu, který je SLOVEM pouze NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických. Bludem a totální nemravností je vznik křesťanské charity a almužny, kterou je pouze občasná finanční pomoc pro bezdomovce a chudáky, bludem je platit občasnou finanční pomoc pomocí DESÁTKŮ, ČARODĚJNICÍM či NEVĚSTKÁM, ekumenickým církvím. Majetkové HORY a DOLINY, Kristus dovoluje provozovat pouze dočasně, do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v tomto novoluní MĚSÍCE v březnu, protože ze Sírachovce je zřejmé, že boháči a chudáci spolu nemohou žít v míru. Z OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, jejich život plný zábavy, je zločinem, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI světa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Totálně chybné energetické koncepce všech DUCHEM CHUDÝCH vlád Česka, včetně energetické koncepce zločince a lháře, ministra průmyslu Síkely, vznikly kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, atd. kterou Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Je potřeba se modlit k Bohu OHNĚ SLOV NEBE MRAVNĚ VYSOKÝCH kvůli tomu, aby trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, dovolil KRÁLI KÝROSOVI, 2.Par.36/21,23, pomýlenému komunistickému BERÁNKU Jeremiáš 11/11,18, ANDREJI BABIŠOVI, pochopit texty Písma o tom, že bohatství Baalů a DÉMONU, boháčů, celého světa


 

shnilo, z titulu správné koncepce energetiky. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Viz kritika nesmyslných energetických koncepcí vlád Česka v kapitole 318, na straně 24 až 33. Vrácení Božího rozumu, do DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, z Božího milosrdenství nastane při úplné poslušnosti premiéra Babiše. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, srdce neposlušných křesťanských hlupáků, zkameněla, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Život křesťanských hlupáků hoří jako svíce. MRTVÍ, to je neposlušní Baalové, Krista milovat nemohou, protože vzkříšení z mrtvých, militaristických NETVORŮ, ekonomických sviní, stále ještě nenastalo. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Je třeba se modlit k trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, sedícímu již ve svém trvalém trůnu, v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO, aby bezmocnému KRÁLI KÝROSOVI, 2.Par.36/21,23, Žalm102/18,27, pomýlenému komunistickému BERÁNKU, Andreji Babišovi, Jeremiáš 11/11,18,31/27,32až52/58, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, dal schopnost pochopit, že SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Satana, Hada či Zmije, drzého pozemského OTCE, Lucifera, Ďábla faráře Bradáče z Domašova, již zanikla, protože jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm102/18,27až150/6, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,5/16, Bezmocný KRÁL KÝROS, 2.Par.36/21,23, Žalm102/18,27, pomýlený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, Jeremiáš 11/11,18,31/27,32až52/58, z milosrdenství Božího rozumu má povinnost prorokovat, že je pro boháče Česka a světa, pro Baaly a DÉMONY, je daleko výhodnější vrátit se k trestajícímu Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který pomocí úplně poslušné vlády Babiše, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, bude sázet celosvětový mír a pokoj. Boháči a chudáci, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, budou SPOLEČNĚ STOLOVAT v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, 2008, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pro Česko je naprosto nevýhodné zůstávat ve stávajícím, křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestajíci Kristus, DUCH SVATÝ, VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude cílevědomě bořit a ničit, odstoupením svého Božího rozumu od vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, až do úplné poslušnosti, do odchodu stávajících Bohů, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Bohové tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, se zmocnili znárodněného majetku TUNELEM PRIVATIZACE, dle vůle Boží. Nyní, dle vůle Boží, jako úplně poslušný premiér nové vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, má povinnost uvedený majetek boháčů považovat za KOŘIST, o který bude dělit, porcovat, nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, tak jak trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje. DOKONALÝ POKOJ a MÍR vznikne, když nový premiér Babiš zajistí daleko vyšší spravedlnost, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ za socialismu tím, že vytvoří úplnou majetkovou ROVINU, která bude bez křesťanské, ekonomicé, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky zvířecích lidských mozků, uvedl viditelně zlo a PEKLO MEČE energeticky nesmyslných válek, na celou zemi. SEDMDESÁTI LETÉMU Andreji Babišovi, KRÁLI KÝROSOVI, pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI, však dá ŽIVOT, kamkoli přijde. Jeremiáš 11/11,18,31/27,32,45/4, 2.Paralipomenon 36/21,23, KRÁLI KÝROSOVI, pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI, dá Kristus ŽIVOT jako KOŘIST, když KOŘIST, kterou je majetek všech boháčů, bude dělit tak, jak Kristus vyžaduje. V převelikém slitování shromáždí Kristus mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků, od kterých, svým Božím technickým rozumem, již odstupovat nebude. Kdo se proti novému premiéru Česka, úplně poslušnému Andreji Babišovi srotí, až stvoří v Česku vládu úplně poslušnou, dle textů na konci kapitoly 300, v boji proti němu padne, MEČEM, OHNĚM, ŽÁREM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Izajáš 53/12,54/7,10,15,57/10,16,20až66/24, Jeremiáš11/11,18,23/29,31,31/27,32,52/58, 2.Paral.36/21,23, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jak dělit KOŘIST, kterým je v Česku majetek boháčů, který dle vůle Boží vznikl TUNELEM PRIVATIZACE, je zřejmé např. z Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu uvádí, že mu patří celá země, a proto mu patří také veškerý stávající majetek boháčů, a stejně tak chudáků. Kristus vyžaduje, aby nový premiér Babiš, nové vlády Česka, učinil rozhodnutí, že nyní, neprodleně, dle Božích zákonů, veškerý majetek boháčů a chudáků, patří pouze komunitám cca 1500 společně stolujícího politického, náboženského a technického dobytka. Veškerý majetek boháčů, musí patřit obcím, či městkým částem, či městům, to je nové, pokorné, a úplně poslušné STÁTNÍ SPRAVĚ Česka, technicky zdatné, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Uvedená Boží majetková ROVINA je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná proto, aby stvoření mohlo být úplně přetvořeno, např. výstavbou sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, výrobu, atd. dle výkresů vypracovaných dle textů Bible, již v roce 2006, 2008, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. KOŘIST, kterým je v Česku majetek boháčů, který dle vůle Boží vznikl TUNELEM PRIVATIZACE, je nutné dělit tak, aby vznikla Kristem, DUCHEM SVATÝM, požadovaná MAJETKOVÉ ROVINA, celosvětová, mírová, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový premiér Česka, Andrej Babiš, má povinnost např. neprodleně učinit tato rozhodnutí. Má povinnost rozhodnout, že všechny domy musí být obsazené. Všichni majitelé neobsazených domů a bytů, mají povinnost odevzdat klíče do domů či bytů, příslušné nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. Ta bude rozhodovat kdo domy či byty obsadí, aby nebyl ani jeden bezdomovec. Majetková Boží ROVINA, bez majetku boháčů a chudáků, musí být neprodleně vytvořena také kvůli rekreaci. Dnes na rekreaci jezdí pouze přemnožení boháči, chudáci sedí doma, a přesto všude, v rekreačních zónách, na silnicích a ve vlacích, je plno, neúnosným způsobem. Stejně tak v kinech, či v divadkech, v lázních, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby spravedlnost v rekreacích, a v kultuře, atd. byla daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží majetkové socialistické ROVINY. Na rekraeci u moře, na horách, v lázních, v kině, v divadle,, atd. budou mít stejný nárok všichni lidé, protože na majetkové BOŽÍ ROVINĚ, nebudou ani chudáci, ani boháči. Na rekreaci se bude jezdit postupně, po vybudování kolejové dopravy, pouze kolejovou dopravou. Doprava auty a letadly, kvůli zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, na toto celé tisíciletí, vůbec nebude. Znamená to, že rekreace na horách, u moře, stejně tak návštěva divadla, lázní, atd. musí být elektronicky plánovaná, proto, aby se všichni vystřídali, dle kapacity zařízení, či dopravy. Proto rekreace každého člověka, atd. musí být elektronicky kontrolována. Každý člověk bude musel čekat, až se na něho dostane řada, což bude elektronicky, veřejně kontrolovatelné.


 

Např. veškeré chaty bodou patřit komunitě 1500 stolujících SYNŮ ČLOVĚKA s číslem 666, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Klíče od všech chat budou patřit příslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ. Chaty musí být maximálně využity proto, aby lidé z měst měli rekreaci v přírodě, v maximální možné míře. STÁTNÍ SPRÁVA bude zajišťovat, aby každý člověk musel pracovat dle potřeby STÁTNÍ SPRAVY. Proto premiér úplně poslušné vlády Česka, Andrej Babiš, má povinnost neprodleně obnovit socialistický zákon o všeobecné pracovní povinnosti každého člověka. Naplnit tím texty Písma o tom, aby každý, kdo chce jíst u stolů společného stolování politického, náboženského a technicého dobytka, musel pracoval. Příslušná STÁTNÍ SPRAVA bude veškerý majetek udržovat a opravovat. Pracovníků bude mít dostatek pro všechny požadované činnosti.