Kapitola 318 – 40 stran.

09.03.2024 19:35

Kapitola 318 – 40 stran. Ing. arch. Včelák z Javůrku vcelak.vladimir@seznam.cz tvrdí, že nikdy nebude číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, protože se mu nelíbí, že dle vůle Boží, v těchto textech rozlišuji, kdo trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, sloužit chce, a kdo mu, pro svoje bohatství, pro svoji neposlušnost, pro svůj odpor k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto neposlušné, zpupné pokolení, sloužit nechce. Protože tyto texty odmítá číst, nemá o NEOMYLNÉM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, UČITELI, LÉKAŘI, mediálním MISTRU, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále ani ponětí. Hospodin však nečiní nic tajně, tajemství správného výkladu Písma sděluje úplně poslušným lidem, pomocí svých proroků. Já jsem nikdy v Písmu Boha nehledal. Přesto ze mě, svým Boží rozumem, učinil maličkého a spravedlivého PINCHASE, který má povinnost iniciovat v BETLÉMĚ, v Brně, a na DOMAŠOVSKU, Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. Smlouvu pokoje a věčného míru trestající Kristus nyní uzavře především s novým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, s úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY lži lidu technického VUT v Brně, ČVUT a s projektanty, v případě úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Janíčka. Od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, což je současně ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, na DOMAŠOVSKU a v Brně, každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost Krista znát nově, z KNIHY ŽIVOTA, z HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus si to vyřídí s každým, kdo mě bude pokořovat tvrzením, že můj technicky logický výklad OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je chybný, a že tma středověkého výkladu Písma, tmy protikladných bludů o Kristu, a tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí promyšlených, ekonomických militaristických vychytralostí katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije faráře Bradáče, je moudrý a spravedlivý. OBECNÍ ÚŘAD v Říčkách je novým Božím domem proto, že jedinou církví Česka bude pokorná a úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Boží vůlí je, aby se na DOMAŠOVSKU zachránilo z vody vzedmutého moře ekonomických, militaristických sviní SEDM starostů DOMAŠOVSKA, spolu s OSMÝM duchovním vůdcem, Bohu milým OTCEM farářem Bradáčem. Svolávám tímto pohotovost vládnoucí elity Domašovska, v novém novoluní MĚSÍCE v březnu 2024, na pondělí 11. března 2024, v 17 hodin, do velké horní komnaty OU v Říčkách, do kanceláře starosty Balcárka. KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista mají povinnost otevřít starostové, či místostarostové DOMAŠOVSKA, spolu s duchovním OTCEM, úplně poslušným Bohu milým farářem Bradáčem proto, aby Kristus mohl Česku a světu žehnat, čtením KNIHY ŽIVOTA. Ve stávajícím, křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikomu nežehná, zpupný lži lid pouze BOŘÍ a NIČÍ, což bude trvat do úplného zboření politického, náboženského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na DOMAŠOVSKU, a v Brně. Aby bylo možné KNIHU ŽIVOTA otevřít na internetu, aby bylo možné trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, vyvýšit nad SLOVA veškerých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH např. buddhistických, hinduistických, křesťanských, judaistických, muslimských a jiných, nikoli SOUDEM, ale jeho SVĚTLEM SVĚTA, kterou je KNIHA ŽIVOTA, mají povinnost na slavnostním shromáždění starostů DOMAŠOVSKA, v pondělí 11. března 2024, asistovat Ing. arch. Včelák vcelak.vladimir@seznam.cz, a Ing. Ivo Hertl CSc hertl@atlas.cz. Mají povinnost OTEVŘENÍ KNIHY ŽIVOTA, to je čtení z veškeré HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., zaznamenat na video. Mají povinnost videem vytvořit novou doménu www.knihazivota.cz. Viz strana 18 až 20. Dle vůle Boží, mám povinnost přivést víru v trestajícího Krista, v DUCHA SVATÉHO, k dokonalosti tím, že ve veškerém Písmu od Boha, např. v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVECH Dogonů z Mali, atd. neobjevím nic nového, co by UČITELÉ o Bohu, teologové, a UČITELÉ o DUŠI člověka, psychiatři, neznali, co by nevěděli. Po vytvoření videa trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího rozumu se již smiluje nad celým Českem současně tím, že umožní číst KNIHU ŽIVOTA v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty, dle požadavků uvedených v kapitolách 317, 316, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již chce být Bohem pokoje a celosvětového míru, nechce být Bohem ekonomických, politologických, militaristických, náboženských a jiných zmatků. Vyžaduje nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dobrovolně a neprodleně, čtením textů o naprosto chybné koncepci energetiky Kristem prokletého, neposlušného, to je mrtvého, ministra průmyslu Síkely, uvedené na stranách 24 až 33. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již v březnu 2024 chce sázet vše nové, tak mladě jaré, otevřením KNIHY ŽIVOTA ve všech médiích Česka a světa. Úplněk MĚSÍCE v pondělí 25. března 2024, musí být pro Česko a všechny okolní státy EU, prvním dnem mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když se Česko, dle uvedeného Božího plánu zase do náručí Krista nevrátí, zanikne strašlivou záhubou, vodíkovou, termojadernou bombou, ve třetí světové válce. Vzedmuté moře politických, ekonomických a náboženských hlupáků vyschne, nebude, když spolu se mnou budete požadovat, aby orgány činné v trestním řízení, tvrdě pohnaly k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Kristu, a tím pravdy o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, při zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, tři vládnoucí HORY, LVY, z Brna. Rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz, UČITELE o energetice, soudního znalce primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, UČITELE o DUŠI, a biskupa Konzbula konzbul@biskupstvi.cz, UČITELE o KNIZE ŽIVOTA. Kristus Česku a světu dovolí jít dál, do Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když se s ním v usmíříte. MEČEM či OHNĚM uvedené PRAVDY Písma zvítězíte, zveřejněním nutnosti poslat vládnoucí zločince neprodleně do ŘÍŠE TICHA, na smetiště. KNIHU ŽIVOTA trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje otevřít pouze úplně poslušným služebníkům Krista, kteři v těchto textech najdou vyvolení Česka být úplně poslušným Boží lidem tím, že vůdcem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA v Brně, bude pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor VUT v Brně Jeníček, kterého toužebně vyhlíži všechno tvorstvo. Kdo neuvěří ve vyvolení technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, být vládnoucími Bohy Božího KRÁLOVSTVÍ, rozum od Krista pro toto pokolení, uvedený v OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zase nedostane. Zachraňovat OSM lidí ve velké horní komnatě, v kanceláři OÚ starosty Balcáka v pondělí 11. března 2024 nebude nutné, když orgány činné v trestním řízení z Rosic a z Brna tvrdě poženou k odpovědnosti OTCE Bohu, milé faráře Bradáče a biskupa Kozbula. Když je donutí sloužit první BOHOSLUŽBY na světě, čtením KNIHY ŽIVOTA již v neděli, v době novoluní MĚSÍCE, dne 10. března 2024. Satani, Hadi, či Zmije, farář Bradáč a biskup Konzbul, mají povinnost již v neděli kázat, že dle vůle Boží končí v Česku křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že nastolují celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Viz strana 18 až 20. Musí kázat, že již nikdo nesmí sloužit stávající církvi, katolické, všeobecné, protože z pravdy Písma je zřejmé, že všechny stávající církve jsou NEVĚSTKAMI, či ČARODĚJNICEMI. Musí kázat, že stávající Bohové, Baalové a DÉMONI, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista DUCHA SVATÉHO, ve všem podstatném lžou, protože lžou o Kristu a tím lžou o koncepci energetiky, viz texty na straně 24 až 33. Musí kázat, že Kristus se chce smilovat, svým rozumem, nad Českem. Ing. Balcárek se bude bát Krista strachem jaký nebyl, a sám bude ČTENÍ iniciovat.


 

Kapitola 318–40 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 90. Česká bible kapitola 316. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

Starosta Říček Ing. Balcárek, již bude milovat bezdomovce Zdeňka Blažka jako sama sebe. Proto mu neprodleně zajistí práci v době 20 hodin měsíčně, což požaduje ÚP, o což je opakovaně žádán. Zdeněk Blažek, protože živí psa, a protože kouří, s ŽEBRAČENKOU, kterou dostává z ÚP v Rosicích, nemůže vyjít. Ing. Balcárek, již ví, že farář Bradáč nemůže učit lži lid poznávat Krista. Kristus odpustí Česku všechny křesťanské, ekonomické, militaristické nepravosti v případě, že bude iniciovat požadované čtení KNIHY ŽIVOTA v jeho kanceláři OÚ, v pondělí 11. března 2024. Bůh dovolí pochopit svoje zákony o koncepci energetiky všem, kdo budou mít NOVÉHO DUCHA, technicky logického výkladu Písma OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristu se beztrestně nikdo zpupný posmívat nebude. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Do bran celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nemohou vstoupit svévolníci, hlupáci, vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, zločinci, váleční štváči, NETVOŘI, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, a se svým poradcem Petrem Kolářem media@hrad.cz, geneál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, kteří proti Boží vůli haraší zbraněmi, což prokazatelně dělají pouze ke své vlastní záhubě. Uvedení hlupáci, svou militaristickou ideologií dělají majetkové HORY a majetkové DOLINY, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Jejich iniciativa na dělání sutin, sutin, z měst a vesnic na Ukrajině, jaké ještě nikdy nebyly, na mrzačení vojsk a civilistů pomocí bomb a raket za charitu a almužnu ve výší 35 miliard Kč, zaplacenou z daní pracujícího dobytka, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Do bran celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ mohou vstoupit úplně poslušní služebníci Krista, kteří uvedené zločince budou připomínat s proklínáním, kteří je OHNĚM, či MEČEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vyženou neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Do BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ mohou vstoupit pouze služebníci Krista, kteří budou milovat válkou zabíjené a mrzačené vojáky a civilisty, nebo např. bezdomovce Blažka z Říček, jako sama sebe, kteří zajistí, aby se všichni chudí ubožáci dobře najedli, dobře oblékli a dobře bydleli, což pro služebníky Krista není úkol nad lidské síly. Kteří na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, neprodleně zřídí opakovaně objasněnou celosvětovou Boží MAJETKOVOU ROVINU, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, všech států světa. Boží majetková ROVINA je součástí správné, a jedině možné, Boží, energetické, ekologické a mravní koncepce všech států světa. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a Démonů Česka, dělat zlo např. spalováním neprodejné pšenice, je moudrost těch ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ, spějících k záhubě a k věčné hrůze. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Vládnoucí zločince bude Kristus trestat odstoupením svého rozumu, až do svého vítězství na rektorátu VUT v Brně. Když orgány činné v trestním řízení nebudou jednat, když uvedené vládnoucí zločince nedonutí dobrovolně odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto zpupném pokolení, bude Česko a svět trestat, vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA o koncepci energetiky, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů. Vyžaduje úplnou poslušnost BOŽÍHO SYNA rektora Jeníčka. Při neposlušnosti orgánů činných v trestním řízení, Kristus Česko zničí ve třetí světové válce strašlivou záhubou, vodíkovou, termojadernou bombou. Prezident Fico má k Bohu daleko blíž, než SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské nepravosti, premiér Fiala. Filozof Václav Němec vaclav.nemec@ff.cuni.cz, mluví stejně jako trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v KNIZE ŽIVOTA, kterou jsou texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, viz objasnění uvedené již v kapitole 317. Stejně, jako trestající Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států tvrdí, že svět, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již nikdy nebude takový, jaký je, či byl. Filozof Václav Němec ve vysílání v ČRo PLUS plus@rozhlas.cz uvedl, že veškeré zlo na světě je dáno neřešitelným problémem, kterým je svobodná vůle vládnoucích Bohů tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického, konzumního VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Ti mají právo dělat veškeré zlo OVOCEM svých ÚMYSLŮ. Dle svých tradic, milují ekonomické, militaristické zlo, chtějí žít na výnosný trh, chtějí mít život za pouhou zábavu. Uváděnou MOUDROST Boží KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, ve svých DUŠÍCH, svých geneticky zvířecích mozků, jako neposlušní, od Boha nemají. K.M.1/4až15/12až19/6. Neustále zvyšují ekonomiku, proto, ke své zkáze, nesmyslně rabují ropu, plyn, uhlí, uran, atd. Odmítají pochopit texty Písma, že výsledkem jejich činnosti bude hrozný ropný a tím ekonomický kolaps, který postihne všechny státy světa. DEN PÁNĚ hrozného ropného kolapsu se blíží, jsme mu stále blíž a blíž, nastane cca v roce 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, viz texty prvních kapitol v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Dobrou VIZI další cesty Česka a světa, od KONZUMU, k hodnotám celosvětového POKOJE a míru, má pouze tretající Kristus, DUCH SVATÝ, ve své KNIZE ŽIVOTA veškerého Písma. KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO, textů z veškerého Písma od Krista, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nahrazuje KNIHU SMRTI, tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí katolického katechismu církve katolické, všeobecné. V žádném případě nemají budoucnost křesťanské ekonomické, militaristické hodnoty, které vznikají pomocí systému voleb politiků pravice a levice. Politici, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, prosazují pouze boření planety země, ničení veškerých energetických zdrojů, až se země v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Nyní, v době pomalého Božího SOUDU, který Kristus dělá pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, je vidět, že křesťanské, militaristické, ekonomické zlo, křesťanských tradic např. horečného zbrojení, a PEKLO energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, se šíří jako epidemie daleko víc, než dříve. Což je proto, aby si Kristem vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, uvědomili závislost DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, na rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE všech států, závislost na jeho MOUDROSTI a ROZUMNOSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO, kterou Kristus určil pro toto zpupné pokolení, které, již v roce 2000, zastihl přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. Vůli Boží je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, z iniciativy technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zlo horečného zbrojení a válčení, bude trestající Kristus stupňovat, bude bdít nad zlem, pomocí KNIHY SMRTI tmy katolického katechismu, až do vítězství nad Baaly, na DOMAŠOVSKU, či v Bohem vyvoleném BETLÉMĚ, v Brně. Odstoupení Božího rozumu od neposlušných, zpupných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, bude pokračovat do Božího vítězství, do uznání totální moci Krista, nad DUŠÍ každého, geneticky zvířecího lidského mozku. Pokorný, úplně poslušný technický lži lid má povinnost se ke Kristu vrátit neprodleně. Zničení KNIHY SMRTI protikladných bludů krutého zmijího jedu, děsivé temnoty katolického katechismu, zničení křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zničení ZLÉHO křesťanského Boha, křesťanské ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, je možné MEČEM, či OHNĚM, ŽÁREM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zničení protikladných bludů o Kristu, zničení promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, SLOVEM Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, bude Božím vítězstvím. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, do svého vítězství v Brně, či na DOMAŠOVSKU. Kristus se na technický lid nechce hněvat věčně, smiluje se nad celým Českem současně, až při zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. V KNIZE ŽIVOTA je objasněné, že veškeré zlo na světě dělají vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nemravní a zpupní politici pravice a levice, boháči, atd. Mají svobodnou vůli dělat např. zlo PEKLA MEČE válek a horečného zbrojení tím, že pomocí daní, pomocí SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE státních pokladen, ignorují Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o NEZABÍJENÍ lidí v energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válkách. Ignorují Boží vůli, kterou je energetická nezbytnost zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, v Brně. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Nedůležitější cíl pro všechny státy světa je pochopit opakovaně uváděnou Boží vůli, kterou je neprodlené podřízení se trestajícímu Kristu, který dělá lidem jak dobro, svým Božím rozumem, tak zlo, odstoupením svého Božího rozumu. Svůj Boží rozum,


 

pro toto neposlušné pokolení, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl v MOUDROSTI dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v KNIZE ŽIVOTA tohoto technicky logického výkladu Písma vyžaduje, aby v tomto zlém a zpupném pokolení, především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. do svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, si dobrovolně naprogramovali opakovaně uváděnou správnou Boží, energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka a světa. Technicky logický výklad Písma uváděné KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma od Krista, objasňuje důvody, proč pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, veškerého, ekonomického, militaristického lži lidu, mají povinnost věřit Kristu, DUCHU SVATÉMU, který vše o sobě uvedl, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, a v KNIZE ŽIVOTA. Proč nesmí věřit drzým pozemským OTCŮM Satanům, Hadům, Zmijím kněžím, kteří o Kristu ve všem lžou, ve svém středověkém výkladu Písma např. tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí katolického katechismu, který je prokazatelně KNIHOU SMRTI. V kapitole 317 – 44 strany je objasněno, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nechce žít ve stávajícím PEKLE křesťanského, ekonomického militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které, proti Boží vůli, dělají drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije kněží, již 2024 let. Dělají PEKLO MEČE horečného zbrojení, válečné ekonomiky, válek boháčů a chudáků a válek mezi mocnostmi. ZLO SMRTI katolického katechismu v Česku panovat nesmí. Zneužívání Božího SLOVA kněžími, sloužícími místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, Baalům, DÉMONŮM, boháčům, již nesmí existovat. Již není možné držet PŮST křesťanský, ekonomický, militaristický od masa a jídla. Pro pokorné a úplně poslušné služebníky Krista, KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO, určuje půst nový, půst od vládnoucích válečných štváčů, Baalů a DÉMONŮ, opakovaně uváděných vládnoucích hlupáků, a od jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Odplata za zneužívání SLOVA Krista drzými, pozemskými OTCI Satany, Hady, zločinci, lháři kněžími, je zřejmá. Je to odstoupení technického rozumu Krista, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Hlásná trouba kapitalistických, militaristických vládnoucích zločinců, Baalů a DÉMONŮ, např. ČRo PLUS, plus@rozhlas.cz, se za totální debilitu svých energetických koncepcí, nestydí, hlupáci neznají zahanbení. Což pramení z neznalosti KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, veškerého Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO, v Boží slávě zpochybňuje ekonomický, militaristický sytém kapitalismu, to je dle KNIHY MOUDROSTÍ, systém žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, systém žití boháčů, kteří považují život za pouhou zábavu tím, že slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. Politická a náboženská vládnoucí zvířata, již nelze uctívat, již je nelze považovat za vládnoucí Bohy. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, všem zpupným, neposlušným vládnoucím hlupákům, odstoupením svého rozumu. i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, boří jejich psatvů, kterou jsou chudáci tím, že jim celosvětově Boří jejich ekonomické, militarictické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVASTVÍ. PŘESTAVBU energetiky, dle Písma PŘETVOŘENÍ STVOŘENÍ, a ZMĚNU TVÁŘNOSTI ZEMĚ, např. výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 osob, s číslem člověka 666, navržených dle textů Bible již v roce 2006 až 2008, není možné provést bez nastolení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. KNIHA ŽIVOTA VĚČNÉHO, je útokem na podstatu kapitalismu tím, že objasňuje naprostou závislost geneticky zvířecích lidkých mozků např. technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektaktů, na technickém rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Problémy s koncem éry ropy, při jejím dotěžení v mnohých státech světa v roce cca 2036, nelze vyřešit bez pomocí technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Přestavbu Česka a světa, na Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nelze provést tím, že vládnoucí techniká elita VUT v Brně, ČVUT a projektati, bude vyhovovat přáním politického a náboženského dobytka, který Kristus, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem již nepase, a již nikdy pást nebude. Vládu nad lidmi, dostává od Krista, úplně poslušné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO uváděného technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, jsou především o správé koncepci energetiky Česka a světa. Nový JERUZALÉM je prokazatelně Praha. Číslo člověka 666 je odvozeno od Prahy, s cca milionem obyvatel Prahy. 1 000 000 obyvatel Prahy, děleno cca 1500 společně stolujících lidí jednoho sídliště = 666. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého technického rozumu, bude celosvětově jednat sám v případě, že technická elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti učiní rozhodnutí, že uvedené texty KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je energeticky nezbytné zveřejnit v médiích. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Vážení protestující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. sarka.gorgonova@asz.cz, vladimira.marianovska@asz.cz, vendula.pospisilova@asz.cz, tomas.zavadil@asz.cz, lukas.senft@asz.cz, eduard.uher@asz.cz, kancelar@asz.cz, sarka.gorgonova@asz.cz, protest.vc@myzemedelci.cz, protest.jm@myzemedelci.cz, protest.jc@myzemedelci.cz, sumecek.standa@seznam.cz, martin267721@gmail.com, hnilickajiri2210@gmail.com, selivanenko@akcr.cz, redakce@reportermagazin.cz, info@zemedelskytydenik.cz, protest.uk@myzemedelci.cz, pavel.novak@rabbit.cz, tiskove@akcr.cz, chanova@akcr.cz, kubalkova@akcr.cz, ak.bruntal@tiscali.cz, agrovenkov.uo@tiscali.cz, akzk@seznam.cz, dlouha@akcr.cz, felcarek@akcr.cz, dolezal@akcr.cz, rabbit@rabbit.cz, ladastverak@seznam.cz, samsova@volny.cz, ladastverak@seznam.cz, hstastna@rakjk.cz, obchodni@rabbit.cz, oakcb@rakjk.cz, komoramost@komoramost.cz, rakcheb@gmail.com, jaroslav.hotovy@seznam.cz, info@ospzv-aso.cz, fakturace@jatkycb.cz, info@asocr.cz, sedivecjaromir@seznam.cz, ivatrojanova@seznam.cz, zkabelova@seznam.cz, mariehromadkova@seznam.cz, info@denikn.cz, placha@akcr.cz, suchan@akcr.cz, novakova@akcr.cz, rak@rakjm.cz, oakpr@volny.cz, info@rakkhk.cz, pisarcikova@rakkhk.cz, kortelt.karel@seznam.cz, akodydkova@seznam.cz, twr@twr.cz, reznictvi@rabbit.cz, vilem.vrba@rabbit.cz, eva.kolarova@rabbit.cz, ruzena.marcikova@rabbit.cz, frantisek.herout@rabbit.cz, subrtmilan@seznam.cz, info@centrumnadani.cz, recepce@advaitaliberec.cz, obchodni2@rabbit.cz, reznictvi.jev@rabbit.cz, zive@proglas.cz, sekretariat@akcr.cz, Protestující pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role bude rozhodující, když svěříte svou další cestu trestajícímu Kristu tím, že tyto texty zveřejníte, dáte je v médiích na svícen, aby Kristus mohl své celosvětové, Boží mírové KRÁLOVSTVÍ, zřídit sám. Vaše spravedlnost, Vaše moudrost o energeticky nezbytném zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCHO politického, náboženského a technického dobytka, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA. Jako polední jas bude Vaše právo vymýtit z celé země všechny ekonomické, militaristické, náboženské a politické válečné štváče, které nelze přenést do bran celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žalm33,37. Trestající Kristus, v PEKLE křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, o Vás


 

pečuje již 2024 let, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí katolického katechismu, což je, dle kapitoly 317 – 44 stran, prokazatelně KNIHA MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Pro uvedenou nedokonalou Boží péči, Kristem v Písmu vyvolené Česko, skončilo ve vzedmutém moři zpupných, neposlušných politických a náboženských hlupáku, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení, kde váleční zločinci, váleční štváči, NETVOŘI, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, geneál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, haraší zbraněmi, což prokazatelně dělají ke své vlastní záhubě. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, žehná nyní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vymýtí neprodleně všechny uváděné válečné štváče, svině či NETVORY. Všichni lidé, kteří žijí v ekonomickém, militaristickém PEKLE stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, mají pouze DUCHA SMRTI, ŘÍŠE MRTVÝCH, kde pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, není vůbec žádná energeticky dobrá myšlenka, a tím není ani žádné energeticky dobré dílo. Kazatel, Ozeáš. V ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, technických hlupáků tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, skončili všichni zpupní lidé, celý svět. Odrazit se ode dna vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, znamená podpořit moje úsilí o čtení KNIHY ŽIVOTA textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, již v sobotu, v době úplňku MĚSÍCE, 24. února 2024. Což se pro neposlušnost nepodařilo. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, KNIHA ŽIVOTA je KLÍČEM pro otevření ŠIROKÉ BRÁNY do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v zemi svaté, v Česku, v Brně, nebo v místě svatém, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného tvorstva, na DOMAŠOVSKU. Kdo nezná KNIHU ŽIVOTA z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, nemá o trestajícím Kristu, zákonodárci, DUCHU SVATÉM, ani ponětí. Ing. Jiří Hertle CSc, lidé tvrdí, že dělám něco zlého, když píši PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, které jste mně, po roce 2000, pomáhal zveřejňovat, a tím Krista vyvyšovat, pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v několika PAMĚTNÍCH KNIHÁCH na webparku, které nemravní vládnoucí Baalové a DÉMONI, kteří trestajícího Krista stále nenávidí, opakovaně zničili. Není to tak, dle vůle Boží pouze opisuji texty Písma o tom, že nový VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v tomto zpupném pokolení, v Česku, na rektorátu VUT v Brně, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, u úplně poslušného rektora Janíčka, dovoluje změnit systém, změnit paradigma. KNIHOU ŽIVOTA, dle textů o energetické nezbytnosti neprodlené změny paradigmatu, opsaných z veškerého Božího SLOVA, Kristus dovoluje změnit celý svět, ze současného, ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, které bude bez křesťanské SKÁLY, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, a bez jejich SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, bez plastů pro potraviny, bez mnoha výrobků lidských rukou na fosilní paliva, atd. Kristus dovoluje všem CHCI MÍRŮM, kteří usilují o ukončení válek, veškeré války ukončit, dovoluje učinit rozhodnutí, že veškeré zbraně na světě je nezbytné neprodleně zničit, a to kvůli celosvětové, energetické, ekologické a mravní spáse Česka a všech států světa. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje svým úplně poslušným služebníkům, CHCI MÍRŮM, např. vaclav.horejsi@img.cas.cz, změnit celý svět v případě, že učiní rozhodnutí, že Ježíš Kristus je jediným Bohem všech států světa tím, že je OHNĚM, či ŽÁREM, či MEČEM, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus dovoluje CHCI MÍRŮM prorokovat, že DUŠE každého, geneticky zvířecího lidského mozku, je zlá, že je zcela závislá na rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Dovoluje prorokovat, že jediným způsobem, jak zvrátit trend lidského myšlení nedokonalých, geneticky zvířecích lidských mozků, stávající vládnoucí elity zpupných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, o bezpečnosti světa jejich VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomocí horečného zbrojení, a např. porážce Baala Putina, či hladových ubožáků v Gaze, MEČEM PEKLA války, je v podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dovoluje prorokovat, že další, jedině možná cesta Česka a světa, je v neprodleném nastolení celosvětového míru a pokoje, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Brně, či na DOMAŠOVSKU. Další energetická cesta Česka a světa je ve vytvoření vysoce mravného, mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Dle Boží vůle, noví vládnoucí Bohové, vedení KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, mají povinnost neprodleně zřídit opakovaně objasněnou celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka. Východiskem, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Písmu připravil, je uznání textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které vyprávějí o Boží slávě textů KNIHY ŽIVOTA, určených pro zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, v Brně, či na DOMAŠOVSKU, za nové a věčné sídlo Krista, za jeho TRŮN, ze kterého bude KRALOVAT všem, úplně poslušným národům celého světa. Východiskem je uznání, že trestající Ježíš Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, svým NEOMYLNÝM rozumem, technickému lži lidu pomůže vyřešit hrozný, ropný a ekonomicý kolaps, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, pouze při veřejném studiu uvedených knih, to jest, při zřízení KNIHY ŽIVOTA. Pro neposlušnost vládnoucích HOR, či LVŮ Brna, rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz UČITELE o Boží správné koncepci energetiky, ředitele ČRo v Brně Josefa Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz mediálního MISTRA, OTCE Bohu milého, zakladatele Božího KRÁLOVSTVÍ, úplně poslušného biskupa Konzbula konzbul@biskupstvi.cz UČITELE textů KNIHY ŽIVOTA, a soudního znalce, psychiatra, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz UČITELE o DUŠI geneticky zvířecího lidského mozku, se zatím nepodařilo otevřít KNIHU ŽIVOTA v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Tím se nepodařilo otevřít ŠIROKOU BRÁNU do Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. K trestajícímu Kristu, k DUCHU SVATÉMU, je možné se vrátit pouze studiem NOVÉHO DUCHA technicky logického výkladu ŽÁRU, OHNĚ, či MEČE, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedené nové Boží SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, KNIHY ŽIVOTA, má veškerou moc ZÁKONODÁRNOU a VÝKONNOU, pro všechny státy světa. Východiskem návratu ke Kristu je uznání, že energeticky, ekologicky a mravně se zachránit a spasit mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kterým Kristus slibuje, že mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, dá moc vládnout nad lidmi nově, v NOVÉM DUCHU výkladu Božího SLOVA, dle opakovaně uváděných textů KNIHY ŽIVOTA. Předpokladem návratu do náruče Krista je rozhodnutí vůdce technické elity v Brně, úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, o neprodleném zřízení nové vlády Česka, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 300, ve veřejných výběrových řízeních, z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, na příslušných VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Protože politické a náboženské svině, či NETVORY, trestající Kristus, v Božím celosvětovém mírovém KRÁLOVSTVÍ již nepotřebuje, jsou např. volby politiků pravice a levice hříchem, který je k nenergetické, ekologické a mravní


 

SMRTI Česka a světa. Podmínkou pro vytvoření celosvětové majetkové ROVINY, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je zboření, úplné zničení, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, stávajícího středověkého výkladu Písma, děsivé temnoty SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. katolického katechismu papeženců církve katolické, všeobecné, zničení veškeré charity a občasné pomoci, kterou je almužna. Aby nová vláda úplně poslušného BOŽÍHO SYNA premiéra Babiše, zřízená dle textů na konci kapitoly 300, mohla být jedinou církví Česka, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné prohlásit církev katolickou, všeobecnou, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, hlupáka faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, za NEVĚSTKU, či ČARODĚJNICI, kterou nelze nechat naživu již ani jeden den. Trestajícímu Kristus se žádný neposlušný a zpupný hlupák, sloužící v církvi katolické, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, nebude posmívat beztrestně. Kdo nyní odloží zničení církve katolické, ze dne na den, toho Hospodinův hněv vyhledá z ničeho nic, a dojde záhuby, v den odplaty ze protikladné bludy o Kristu a promyšlené ekonomické vychytralosti Satana faráře Bradáče. Dnem odplaty Krista, za energeticky nesmyslné dupání planety země, až se v základech hroutí, bude úplné zničení Česka ve třetí světové válce, vodíkovou, termojadernou bombou, strašlivou záhubou, zničení dvou třetin veškerého lidstva. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Izajáš, 2.Mojžíšova, Zjevení, Ozeáš, Kazatel, Judův. Existenčně ohrožují Česko a ostatní státy světa, zpupní, neposlušní, vládnoucí Bohové tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. militaristický NETVOR, válečný štváč, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, generál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, viz kapitola 317. OVOCEM svých militaristických, ekononických úmyslů, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím svému majetku, svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. místo trestajícímu Kristu. Kdo ještě nyní bude říkat, že CHCE MÍR vaclav.horejsi@img.cas.cz, a kdo se neprodleně nevrátí k trestajícímu Bohu, DUCHU SVATÉMU, mletím KNIHY ŽIVOTA, kdo odmítne realizovat Boží vůli, kterou je neprodlené a úplné zničení systému ekonomického, militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zůstane v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, a pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, zahyne, bude úplně zničen, v další velké válce. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zpupným, neposlušným MONSTRŮM, NETVORŮM, slibuje, že pro neposlušnost BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, zničí dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva strašlivou záhubou, termojadernými, vodíkovými bombami, ve třetí světové válce. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, např. pomatenému politickému a neboženskému lži lidu, termojadernou fůzi k výrobě energie, lidstvu buď dá, svým Božím rozumem, nebo nedá, jak bude chtít, ale pouze v případě, že úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček učiní rozhodnutí, že horečné zbrojení bude neprodleně celosvětově zastaveno, že budou sešrotovány všechny zbraně celého světa, všech států světa. Česko a všechny státy světa mají povinnost učinit rozhodnutí, že dobrovolně, razantně sníží počet lidí na zemi o dvě třetiny. Jednak celosvětovým, razantním snížením porodnosti, a dále uzákoněním robotické eutanazie starých lidí, kteří se dožili plnosti věků, to je sedmdesáti či osmdesáti let, kteří se sami rozhodnou ze světa odejít robotickou eutanázií, bez jedů, po uspání rajským plynem. CHCI MÍROVÉ Česka, máte povinnost se energeticky, ekologicky a mravně spasit, čtením z KNIHY ŽIVOTA. Dokonalá Boží láska, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky, je objasněná pro všechny zlé. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Máte povinnost, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, KNIHOU ŽIVOTA neprodleně vyhnat uváděné válečné štváče Česka, především generála prezidenta Pavla, s jeho charitativní chotí, generála Řehku info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, a SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, Kristem prokletého vůdce PACTVA ODS, politologické svině premiéra Fialy. Buď bude vládnout NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Kristus, nebo oni. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Zjevení18/2,10, Mar.4/12,7/7až13/20, Judův. Protestující pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role bude rozhodující, když svěříte svou další cestu trestajícímu Kristu tím, že on bude jednat sám. Vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Musíte mluvit uváděnou pravdu o Kristu, a tím o energetice. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, trestajíci Kristus, DUCH SVATÝ, již nemá žádná NEBESA, již nesedí na žádných NEBESÍCH. Štěstí je není nové, štěstím je sloužit v úplné poslušnosti trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jehož NEBESY jsou SLOVA. Kristus mění paradigma MEČEM, OHNĚM, ŽÁREM, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vysoká mravnost bude vytvořena rozhodnutím především nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, rektora Janíčka, ČVUT, projektantů, atd. o naplnění textů Písma do poslední čárky, o vládnoucích Bozích tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Po zničení NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, např. církve katolické, všeobecné, po zničení SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH děsivé temnoty protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, zničit veškerou neposlušnou a zpupnou STÁTNÍ SPRÁVU. Je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, pojmout v nenávist např. vládu Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy. Obrat ho o všechno, až do naha, spálit tělo jeho vlády OHNĚM SLOV pravdy NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je KNIHOU ŽIVOTA, mluvením pravdy o jeho totálně chybné energetické koncepci Česka a světa, a o jedině správné energetické koncepci Boží, dále uvedené. Boží vůle je, aby jeden den, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, nebyl jako DNY DVA, ŠESTÉHO a SEDMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa. V šestém tisíciletí své vlády nad světem, byl Kristus PÁNEM nad SOBOTOU tím, že dal vzniknout STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, KŘESŤANSTVÍ, SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. temnoty protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. V SEDMÉM TISÍCILETÍ své vlády nad světem, odpočinul od svého křesťanského díla tím, že v pokolení dvou Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, dal lidstvu ideologii světa bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, a bez jejich SKÁLY, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd. Pro vzpouru drzých, pozemských OTCŮ Statanů, Hadů, či Zmijí kněží, např. církve katolické, všeobecné, a také jejich Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, po vyjití Česka z POUŠTĚ 40 let, Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY, také dnes, v kapitalismu, chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCI vyhledávají pouze samou ekonomickou, militaristickou zvrácenost. Kvůli totální neposlušnosti uváděných stávajících vládnoucích Bohů, stihl Česko, a tím všechny státy světa, vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, také od technického lži lidu VUT v Brně. V pravé POLEDNE, na ÚSVITU TŘETÍHO, či OSMÉHO dne Páně, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, celé Česko má povinnost znát trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nově, z KNIHY ŽIVOTA, protože je MEČEM, OHNĚM, či ŽÁREM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůle Boží je, aby nyní, především vůdce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Janíček, želel svých hříchů, pro neznalost KNIHY ŽIVOTA. Vůle Boží je, aby celé Česko očistilo svoje NEBESA, především od SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu biskupa Konzbula a faráře


 

Bradáče. V Bohem vyvolené ZEMI SVATÉ, v Česku, je MÍSTEM SVATÝM, KOLÉBKOU úplně poslušného tvorstva, PUPKEM SVĚTA, především Domašovsko, farnost drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije faráře Bradáče. Farář Bradáč, stále odmítá být OTCEM Bohu milým, odmítá být ZAKLADATELEM celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, odmítá v kostele číst KNIHU ŽIVOTA. V PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU tohoto OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, v Česku se křtí již pouze OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. KŘEST osolenou, křesťanskou vodou, kterou křtí novorozence Satan farář Bradáč, již vede pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Proto farářova posvěcená voda, kterou křtí novorozence k energetické SMRTI, musí odtéct neprodleně jako neužitečná špína, v březnu 2024. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje naplnit KNIHU ŽIVOTA do poslední čárky tím, že na Domašovsku musí být zachráněno ze vzedmutého moře křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ, OSM LIDÍ, a to v novém Božím domě, kterým je OBECNÍ ÚŘAD v Říčkách. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Judův, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Izajáš1/18až57/20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jakubův1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Zjevení20/11,15až22/21, OBECNÍ ÚŘAD v Říčkách je novým Božím domem tím, že jedinou církví Česka bude pokorná a úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA. Nová vláda úplně poslušného BOŽÍHO SYNA premiéra Babiše, stejně tak úplně poslušná, to je živá STÁTNÍ SPRÁVA, budou mít povinnost vládnou svatě a spravedlivě, realizací jedině možné, a jedině správné Boží energetické, ekologické, a mravní koncepce, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, což bude možné až po úplném zničení stávajícího, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Jedině možné a platné zákony Česka a všech států světa, jsou nyní Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, dokonalé Boží lásky, které, pro toto zpupné pokolení, jsou o jedině možné a jedině správné energetické koncepce Česka, opakovaně uváděné. BOŽÍMI SYNY nové, úplně poslušné, živé STÁTNÍ SPRÁVY, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA Domašovska, místa svatého, pupku světa, kolébky úplně poslušného tvorstva, jsou starostové, či místostarostové SEDMI obcí farnosti v Domašově, drzého pozemského OTCE Satana, Hada, či Zmije faráře Bradáče. Jedná se o tyto nové, úplně poslušné služebníky Krista, BOŽÍ SYNY, kteří mají povinnost naplnit Písmo o vzpurném, neposlušném Domašovsku, do poslední čárky. Správný výklad Písma je o energeticky nezbytném zničení systému veškerých křesťanských, ekonomických, militaristických nauk, lží a podvodů vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, Bohů tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V Česku např. militaristického NETVORA, válečného štváče, generála prezidenta Pavla, s jeho charitativní chotí, generála Řehky info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, a SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletého vůdce PACTVA ODS, politologické svině premiéra Fialy. Vzkříšení z moře mrtvých ekonomických sviní, militaristicých NETVORŮ, je nezbytné udělat otevřením KNIHY ŽIVOTA na Říčkách. Svolávám tímto pohotovost vládnoucí elity Domašovska, v novém novoluní MĚSÍCE v březnu 2024, na pondělí 11. března 2024, v 17 hodin, do velké horní komnaty OÚ v Říčkách, do kanceláře starosty Balcárka. KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista mají povinnost otevřít starostové, či místostarostové DOMAŠOVSKA, spolu s duchovním OTCEM, úplně poslušným Bohu milým farářem Bradáčem proto, aby Kristus mohl Česku a světu žehnat, čtením KNIHY ŽIVOTA. Ve stávajícím, křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikomu nežehná, zpupný lži lid pouze BOŘÍ a NIČÍ. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Kránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují nyní otevřou. 1.) Z Domašova. Starosta Kučera, nebo místostarosta Pokorný ou@domasov.eu. 2.) Z Říček. Starosta Balcárek, místostarosta  Šenkypl obec@obec-ricky.cz, 3.) Z Rudky. Starostka Jirglová, místostarosta Jirgl ou@obecrudka.cz. 4.) Z Javůrku. Starosta Jobánek, místostarosta Hemala obec@obec-javurek.cz, 5.) Z Litostrova. Starosta Trnka, místostarosta Kýška Litostrov@Litostrov.cz. 6.) Ze Šmelcovny. Hospodský Čadík. 7.) Z Lesního Hlubokého. Starosta Ryšánek, místostarosta Blecha ou@lesnihluboke.cz, podatelna@lesnihluboke.cz. 8.) Novým křtem je nyní OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jeremiáš, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, 2.Korintským, Římanům, Matouš, atd. KŘEST OHNĚM má povinnost nyní realizovat OTEC Bohu milý, farář Bradáč, domasov@dieceze.cz, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již mu dovoluje číst KNIHU ŽIVOTA Božích knih Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu a SLOV Dogonů z Mali. Vůle trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO je, aby těchto sedm zpupných a neposlušných hlupáků se vrátilo do náruče Boží tím, že ve velké horní komnatě OÚ v Říčkách, kanceláře starosty Balcárka, spolu s OSMÝM služebníkem Krista, OTCEM Bohu milým, farářem Bradáčem, otevře a bude číst z uvedených Božích knih Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu a SLOV Dogonů z Mali texty, kde je uváděná Boží vůli a kde je uváděná Boží moc, nad DUŠÍ každého, geneticky zvířecího lidského mozku. Uvedeným způsobem, kolektivním čtením, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, pro toto zpupné pokolení, o správné koncepci energetiky Česka a světa, vznikne KNIHA ŽIVOTA. Aby uvedené čtení KNIHY ŽIVOTA mohlo být umístěno, či vyvýšeno na internetu, na nové doméně www.knihazivota.cz, mají povinnost další dva úplně poslušní služebníci Krista, toto čtení zaznamenat na VIDEO, a následně Krista, touto KNIHOU ŽIVOTA vyvýšit, na nové doméně. O účast na uvedené první BOHOSLUŽBĚ na světě jsou žádáni Ing. Ivo Hertl CSc hertl@atlas.cz, a Ing. arch. Včelák vcelak.vladimir@seznam.cz. Ing. arch. Včelákovi se nelíbí texty Písma o absolutní moci Krista nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Nelíbí se mu opakovaně uváděná Boží vůle o tom, že pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY mám povinnost přivést všechny zpupné, vzpurné, neposlušné vládnoucí svévolníky, Baaly a DÉMONY, boháče, k úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY. Dle vůle Boží, mám povinnost přivést víru v trestajícího Krista, v DUCHA SVATÉHO, k dokonalosti tím, že ve veškerém Písmu od Boha, např. v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVECH Dogonů z Mali, atd. neobjevím nic nového, co by UČITELÉ o Bohu, teologové, a UČITELÉ o DUŠI člověka, psychiatři, neznali, co by nevěděli. Dle vůle trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, musí na DOMAŠOVSKU a v Brně, vzniknout NOVÉ NEBE, čtením KNIHY ŽIVOTA, a tím NOVÁ, pokorná a úplně poslušná země. Neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v zemi svaté, v Česku, v místě svatém, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného tvorstva, v BETLÉMĚ, v Brně, nebo ve farnosti OTCE Bohu milého, úplně poslušného faráře DOMAŠOVSKA Bradáče domasov@dieceze.cz, je podmínkou, pro TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků do Česka tím, že veškerý současný majetek patří Hospodinu, protože z titulu správné koncepce energetiky, energeticky SHNIL. Majetek bude opět patřit lidem tím, že bude patřit komunitám cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH služebníků Krista, s číslem člověka 666, což je www, www.pametni-kniha.cz. Viz FOTOGALERIE s výkresy sídlišť s VĚČNÝMI PŘÍBYTKY, energeticky soběstačnými. Což mají povinnost pochopit všichni shromáždění svévolníci, včetně info@jedensvet.cz, jan.kovalik@clovekvtisni.cz, lenka.lovicarova@jedensvet.cz, jan.kovalik@clovekvtisni.cz, sara.foitova@clovekvtisni.cz, petra.petrikova@jedensvet.cz, lea.petrikova@clovekvtisni.cz, j.cerny@clovekvtisni.cz, tomas.postulka@jedensvet.cz, kamila.dolotina@clovekvtisni.cz, katerina.bartosova@clovekvtisni.cz, marcela.vorlickova@jedensvet.cz, david.simon@clovekvtisni.cz, linda.silingerova@jsns.cz, patrik.buchar@jedensvet.cz, jonas.verner@clovekvtisni.cz,


 

eva.mullerova@clovekvtisni.cz, martina.duta@jedensvet.cz, frantiska.chlumska@jedensvet.cz, jiri.ladziansky@clovekvtisni.cz, nikola.zemanova@clovekvtisni.cz, anna.skocdopolova@jedensvet.cz, katerina.sochova@clovekvtisni.cz, martina.lupinkova@clovekvtisni.cz, anna.roubalova@jedensvet.cz, matous.horcicka@oneworld.cz, tereza.reichelova@clovekvtisni.cz, marie.hyklova@jedensvet.cz, tereza.langrova@jedensvet.cz, anna.wyrwova@clovekvtisni.cz, nikola.palenickova@jedensvet.cz, karla.melichnova@clovekvtisni.cz, mariana.chytilova@jedensvet.cz, ket.sjf@tuke.sk, jan.kovalik@clovekvtisni.cz, eva.mullerova@clovekvtisni.cz, skolniprojekce@jsns.cz, linda.silingerova@jsns.cz, Úplná poslušnost nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Janíčka, spočívá v uznání absolutní moci Krista, nad svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecího lidského mozku. V uznání, že vstoupil do BOŽÍ SVATYNĚ, kterou je OHEŇ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedených Božích knih veškeráho Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Při další neposlušnosti rektora Kristus slibuje, že zničí celé Bohem vyvolené Česko, pokud nepřizná Božímu slovu, OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, slávu a moc. 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2,9, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm33/6,37/5až38,50/6,17,22,73/17,22,27,96/7,104/39,150/6. Úplná poslušnost rektora VUT v Brně Janíčka, spočívá v uznání, že v době odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je naprosto bezmocný. Žalm102/18. V uznání, že vzkříšení z mrtvých křesťanských, ekonomických, militaristických sviní nastane, až Kristus BOŽÍMU SYNU Janíčkovi, sešle svého DUCHA znovu, což se stane, až rektor Janíček, do DUŠE svého geneticy zvířecího lidského mozku si naprogramuje NOVÉHO DUCHA, KNIHY ŽIVOTA. Až uzná, že Kristus může Česko zachránit, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVATVÍ. Nebo zabít, úplně zničit, v případě pokračovéni horečného zbrojení, pokračování PEKLA MEČE energeticky nesmyslných válek. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Vážení protestující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Vaše traktory ve městech a na hranicích, měly sloužit trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, OTCI, ZAKLADATELI celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, který vše o sobě uvedl v HOŘE HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vaše traktory měli sloužit novému Kristu, jako TRAKTORY MÍRU, protože v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 24. února 2024, mělo být vše nové, tak mladě jaré. Celá země, v Brně, v jedinou hodinu vysílání pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, se měla proměnit na MAJETKOVOU Boží ROVINU, kde nebudou ani boháči, ani chudáci, což se zase nestalo. V jedinou hodinu mělo být učiněno rozhodnutí, že z vládnoucích míst musí být odstraněni pyšní vládnoucí rozjařenci, Baalové a DÉMONI, boháči, kteří se povyšují nad Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vás existenčně neohrožuje Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vás existenčně ohrožují zpupní, neposlušní Bohové křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. militaristický NETVOR, válečný štváč, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, generál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, viz kapitola 317, OVOCEM svých militaristických, ekononických úmyslů, sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím svému majetku, svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. místo trestajícímu Kristu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si to s uvedenými NETVORY, kteří mě stále pokořují tvrzením, že můj technicky logický výklad uvedeného Písma je chybný, a že výklad Písma protikladných bludů a promyšlených enonomických, militaristických vychytralostí děsivé tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí KNIHY MRTVÝCH katolického katechismu faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, a biskupa Konzbula konzbul@biskupstvi.cz, je správný a neomylný, stále nemůže vyřídit. Chrámem Krista je nyní celý svět, všechny státy světa. Musí být založený v ČRo v Brně tím, že ZRNEM bude dokonalá láska uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Kristus určil pro toto zpupné pokolení, které již v roce 2000 zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv. Kvůli SLOVŮM děsivé tmy jedu katolického katechismu, žije Kristus již 2024 let v PEKLE ekonomického, militaristického hnoje, kde místo vlády Krista nad všemi státy světa, vládnou Kristem prokletí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, atd. Např. zločinci v Proglase, při vysílání TWR, kteří se za své bludy, svého rozsévání lží o Kristu, SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nestytí, kteří neznají zahanbení, kteří dělají na Ukrajině již DVA ROKY militaristické PEKLO války, v sobotu, v době úplňku MĚSÍCE 24. února 2024, zase nazývali PEKLO MEČE války na Ukrajině, Kristovým pokojem, válku na Ukrajině nazývali Božím milosrdenstvím pro svoje vojenské kaplany. Hlupáci z Proglasu a TWR stále nevěří textům Písma, že jejich modlidby Kristus již od roku 2000 neslyší, a již nikdy je slyšet nebude, protože od roku 2000, jeho trvalým sídlem je OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve kterém je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa, všech náboženství světa. Uvedené ZRNO dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, měli povinnost vyvést k trůnu nového Krista, čtyři tažní KONI z VUT v Brně a z ČVUT, rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil a profesor Hirš, což se stále nestalo, protože, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, jsou stále více zatvrzelí. Stále jim nevadí, že uvádění vládnoucí zločinci dělají horečným zbrojením a energeticky, ekologicky a mravě nesmyslným válčením na Ukrajině, v Gaze a jinde, velkou UHLÍKOVOU STOPU. Že horečným zbrojením a válčením např. na Ukrajině či v Gaze připravují třetí světovou válku, kterou chtějí podupat celou zemi tak, až se v energetických, ekologických a mravních základech definitivně zhroutí. Pro Česko a stejně tak pro Slovensko již neplatí zákony lidské, ale Boží příkazy a uváděné zákony POL VĚDY Písma. Dle Boží vůle, Bohové křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. militaristický NETVOR, válečný štváč, prezident Pavel, se svou charitativní chotí, generál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, mají povinnost milovat UKRAJINSKÉ a RUSKÉ vojáky jako sama sebe. Meč PEKLA válek již dělat nemají, mají povinnost přeměnit děla na radlice, vojáci se již nemají cvičit v boji. Mají povinnost oslavit Krista rozhodnutím, o energeticky nezbytném zastavení všech válek na světě, o sešrotování všech zbraní na světě, protože milovat RUSKÉ a UKRAJINSKÉ vojáky jako sama sebe, znamená iniciovat zřízení celosvětového míru, za pomoci uváděných textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Místo toho, aby zajistili, aby všechny státy se podřídili ZRNU dokonalé Boží lásky, zřízení celosvětového míru a POKOJE celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jedou eskalovat válku na Ukrajině do Paříže, na válečnou poradu, k válečnému štváči prezidentu Macronovi. Dle iniciativy válečného štváče generála prezidenta Pavla se budou dohadovat o zajištění vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Již dohodli, že z daní poplatníků, z MĚŠCŮ státních pokladen, uvolní 35 miliard na zakoupení munice. Ukrajince, které verbují na frontu, kteří ve strachu ze zabití, ze zmrzačení, již před válečným zločincem Zelenským prchají do okolních států, chtějí nyní vyzbrojit municí, vyrobenou mimo EU. Lži lidu Česka a světa se líbí tvrzení válečných štváčů z Česka a z EU, že horečné zbrojení je Božím milosrdenstvím, protože zvyšuje HDP, a zaměstnanost. Ve svých křesťanských tradicích, mají stejné myšlení jako hlupák Hitler, nemohou nasytit horečného zbrojení a nesmyslného válčení, které je o kolonizaci, které je o zabrání dalšího území, pro jejich demokracii, kde chudáci jsou pastvou boháčů. OVOCEM svých ÚMYSLŮ, stále dělají ekonomické, militaristické PEKLO, TEMNOTU, pomocí TMY KNIHY MRTVÝCH katolického katechismu, kterou káží drzí vojenští kaplani. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když z textů,


 

přetažených z konce kapitoly 317, pochopíte totální technickou debilitu DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, odmítajících jít do objasněného Božího KRÁLOVSTVÍ, neprodleně, již v sobotu. Až navěky věků platí texty Sírachovce o tom, že boháči a chudáci spolu v míru a v pokoji žít nemohou. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lží lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo mají povinnost potvrdit, že východiskem z energetické, ekologické a mravní krize, je zřízení celosvětové majetkové Boží ROVINY. Trestající Kristus vyžaduje, aby technický lži lid Česka otřásl vším stvořením rozhodnutím, že vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní je platné od neděle 25. února 2024. Pro celý světě platí pouze zákony Boží POLE VĚDY Písma. Když nebudete stát pevně ve víře v NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, který řídí Česko dle svého plánu, neobstojíte, zahynete. SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, prší v Česku naplno, nemáte výmluvu. Není třeba čekat na další novoluní měsíce. DEN PÁNĚ třetího příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků, který shnil z titulu správné Boží koncepce energetiky, je třeba realizovat v DOTECÍCH VÍRY neprodleně, v nejbližší sobotu. Trestající Kristus, má moc Česko zachránit při zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ v ČRo v Brně, brno@rozhlas.cz, u ředitele Podstaty. Má moc neposlušné Česko úplně zničit, PEKLEM MEČE třetí světové války, strašlivou záhubou. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11,19, Abak.1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Technickému lži lidu trestající Kristus připravil v současném pokolení řadu pokračujících ZKOUŠEK, které nejsou nad lidské síly. Kvůli odmítání nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, jít do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, nyní při úplňku MĚSÍCE v sobotu 24. února 2024, což se nestalo, stále žijeme v PEKLE křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus je stále sestoupený ve TMĚ PEKLA tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, již 2024 let. Kristus dovoluje, přivést víru k dokonalosti života ve vysoce mravném celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, dle textů KNIHY ŽIVOTA, např. dle textů SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nyní v březnu 2024. Ekonomický růst není možný bez zničení fosilních paliv. Nesmyslné ničení fosilních paliv, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením a válčením, je hříchem k energetické a mravní SMRTI. Židům, 1.Korintským, Sírachovec, Kniha moudrosti, Bhagavadgíta, Jan, Lukáš, Jakubův, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, 2.Korintským, Matouš, Efezským, atd. Zkouškami Kristus dokazuje, že ani technický lži lid není schopen logicky myslet, při odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku. Ozeáš, Kazatel, Kniha moudrosti, Přísloví, Židům, Bhagavadgíta, Římanům, Jakubův, 1.Petrův. 1.) PRVNÍ ZKOUŠKA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, byla v roce cca 2006, v době mého tříletého prorokování PRAVDY o Kristu, a tím PRAVDY o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, v létech 2003, 4,5,6,7, 2008. V roce 2003 až 2006, dle doporučení rektora VUT Vrbky, jsem zjistil koncepci energetiky VUT v Brně u docenta Skály, profesora Kadrnožky, a na ČVUT v Praze u profesora Hrdličky. Zjišťoval jsem energetickou koncepci Česka technického lidu, v době dotěžení ropy v mnoha zemích světa v roce cca 2036, dle mnoha textů z časopisů, které jsem rektoru Vrbkovi předložil. Zajímal jsem se o energetickou koncepci Česka v době hrozného ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2036, kterému žádný stát na světě neunikne. Dozvěděl jsem se, že profesor Kadrnožka seznámil politický lži lid, s koncepcí energetiky VUT v Brně, ve své knize, za kterou dostal státní vyznamenání. Profesor Kadrnožka navrhoval náhradu ropy výstavbou cca 40, či více kusů, jaderných reaktorů velikosti které má Temelín, výrobu vodíku elektrolýzou přímo v elektrárnách, a rozvod vodíku z elektráren potrubím. Profesor Hrdlička z ČVUT navrhoval pro konec ery ropy totéž. Dle jeho slov, požadoval v roce 2006 výstavbu cca 80 kusů reaktorů velikosti jaké má Temelín, údajně kvůli účinnosti přeměny vody na vodík elektrolýzou, kterou profesor Kadrnožka nezohlednil. Politická elita, byla s uvedenou koncepcí energetiky technického lidu VUT v Brně a ČVUT seznámena, řekl v roce 2006, jak profesor Kadrnožka, docent Skála, tak profesor Hrdlička. Tyto energetické koncepce technického lidu politická elita zamítla ze dvou důvodů, z nedostatku peněz ve společném MĚŠCI státní pokladny, a pro nepochopení vážnosti situace totální celosvětové energetické a ekonomické krize, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Dle OVOCE ÚMYSLŮ politické elity, proto pokračovalo nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, za kterou politici pravice a levice mají zvyšující se ekonomiku řízenou neviditelnou rukou trhu. Nikdo zpupný a neposlušný neuvěřil textům Písma, že kvůli této zlé energetické koncepci Baalů a DÉMONŮ, boháčů, se celá země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Nikdo zpupný a neposlušný neuvěřil textům Písma, že jediná možná energetická koncepce, je odpočinutí od díla energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení tak, aby OLEJ z ROPY vydržel všem státům světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi pokornými a úplně poslušnými státy světa, tak jak si to Bůh přeje, realizací Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Nikdo zpupný a neposlušný stále nevěří textům Písma, že na ÚSVITU tohoto TŘETÍHO, či OSMÉHO tisíciletí, vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, každý člověk na světě musí znát Krista nově tím, že musí znát uváděnou dokonalou lásku, ZRNA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. BOŽÍ SYNOVÉ úplně poslušného technického lidu, noví vládnoucí Bohové Božího KRÁLOVSTVÍ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, již mají povinnost, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat, a to ve všech státech světa. Všechen lži lid musí plakat, kvůli konci éry ropy. Smát se musí pokorní a úplně poslušní služebníci Krista. Ti mají povinnost prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro veškerý politický a náboženský dobytek, všech států světa, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Uspořádání svatebních hostin, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, na oslavu Krista, který zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM úplně poslušné církve = vlády Česka, bude Božím milosrdenstvím. Vznik úplně poslušné vlády Česka, má povinnost iniciovat úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, dle textů uvedených na konci kapitoly 300, a to ve veřejných výběrových řízeních z řad vysokoškolských odborníků. Ti, kdo již dříve byli určení za ministry a premiéra, mají možnost o vládnoucí místa usilovat ve veřejných výběrových řízeních. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je již vyvýšen pomalým Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, neposlušné hlupáky zničí v PEKLE křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, MEČEM PEKLA válek. Jakubův, Jeremiáš, Matouš, Lukáš, Přísloví, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39,22/47, Neh.8/10,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zjev.1/1až22/21, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Petrův, 1.Petrův, Judův, 1.Janův, atd.


 

2.) V NOVINKÁCH uvedených na www.knihazivota.cz, je poslední kapitolou kapitola 176. Kapitoly napsané dříve byly uvedené ve čtyřech, či pěti knihách na WEBPARKU, vyvýšené Ing. Hertlem CSc z Říček. Byly zničené vládnoucími Baaly a DÉMONY, boháči, kteří trestajícího Krista, VYVÝŠENÉHO soudem, který dělá pomalý Boží SOUD Baalů a DÉMONŮ, nenávidí, kterým se stále hnusím. Ámos, Ozeáš, Kazatel. Premiéru Špidlovi, KOZLOVI z ČSSD, dal Kristus vládu nad lidmi od roku 2002 do roku 2004. Ozeáš, Kazatel. Premiér Gross, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2004 do roku 2005. Premiér Paroubek, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2005 do roku 2006. Premiéru Topolánkovi z PTACTVA ODS, dal Kristus vládu nad lidmi od roku 2006 do roku 2009. Fischer vládl od roku 2009 do roku 2010. Premiér Nečas z PTACTVA ODS, vládl od roku 2010 do roku 2013. DÉMON, ekonom Rusnok vládl od roku 2013 do roku 2014. Premiér Sobotka, KOZEL z ČSSD, vládl od roku 2014 do roku 2017. Premiér Babiš vládl od roku 2017 do roku 2021. SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, vládne od roku 2021. Jeho vládu Kristus končí před Velikonocemi 2024, pro jeho lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro lži o koncepci energetiky. Trestající Kristus, tohoto neposlušného, zpupného politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, svým Božím rozumem nikdy nepásl a nikdy ho pást nebude. Kdo ho má za vládnoucího Boha, je debil tím, že žije v OHNIVÉM JEZEŘE DEBB, debilů. Stále smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení. Jaderná elektrárna Temelín byla dostavěna v roce 2002, v době vlády KOZLA, premiéra Špidly. V roce 2004 jsem vystavoval 15 stran kapitoly 49, asi dva měsíce, ve skříňce v podchodu nádraží v Brně. V této kapitole jsem žádal orgány činné v trestním řízení o trestní stíhání vlády KOZLA z ČSSD Špidly, kvůli jeho energetické koncepci na 30 let, kde uvažoval pouze dostavbu Temelína. Texty Písma z této kapitoly o důvodech trestného stíhání vlády KOZLA premiéra Špidly, jsou přetažené a uvedené také na konci kapitoly 176. Kapitolou 176 je Kristus stále vyvýšen SOUDEM v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, takže orgány v trestní řízení nemají výmluvu SOUDIT veškerou vládnoucí elitu Česka, a poslat ji, dle vůle Krista, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kvůli totálně chybné energetické koncepci všech vlád Česka. V roce 2005 jsem stejným způsobem soudil vládu KOZLA z ČSSD premiéra Paroubka, např. v kapitole 74. V roce 2006 jsem stejným způsobem soudil Kristem prokletého premiéra z PTACTVA ODS Topolánka, kapitolou 106, a mnoha dalšími kapitolami. Takže orgány činné v trestní řízení, nemají výmluvu. DRUHÁ ZKOUŠKA lži lidu nastala v roce cca 2011, 2012. Ministr průmyslu Kocourek z PTACTVA ODS, spolu s Bartuškou, pro kritiku energetické koncepce vlády, navrhli výstavbu deseti dalších jaderných elektráren. Tato výstavba měla zajistit náhradu energie z ropy, elektřinou z jádra. Tuto koncepci náhrady ropy elektřinou z jádra, pohřbil ministr průmyslu Kuba z PTACTVA ODS, který místo deseti kusů nových jaderných elektráren, chtěl postavit pouze dva bloky v Temelíně, a jeden blok v Dukovanech. Ministr průmyslu Kuba, ve své koncepci neuvažoval s náhradou ropy elektřinou, protože zprávu technického lidu o tom, že je potřeba nahradit nejenom energii z končícího uhlí, ale také ENERGII z končící ropy, drze ignoroval. Dle jeho OVOCE ÚMYSLŮ, bylo předčasné se starat o dobu dotěžení ropy. Jeho energetická koncepce řešila pouze náhradu za dotěžené uhlí, v době odstavení uhelných elektráren v roce cca 2028, 2030, 2032. Vláda tehdy zastavila výběrové řízení na dostavbu Temelína s odůvodněním, že Baalové a DÉMONI z ČEZU, kteří propadli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, mají zájem pouze o zisk, a nikoli o stavění dalších jaderných bloků. Další vláda, ekonomického DÉMONA premiéra Rusnoka, definitivně pohřbila úvahy technického lidu VUT v Brně a ČVUT, o výstavbě cca 80 kusů jaderných bloků velikosti reaktorů v Temelíně, a o výrobě vodíku elektrolýzou přímo v elektrárnách, dle požadavků technické elity VUT v Brně a ČVUT z roku 2003 až 2006. S DÉMONEM Rusnokem jsem mluvil osobně, při volební kampani, v jedné restauraci v Rosicích u Brna. DUŠE jeho geneticky zvířecího mozků, si argumenty uvedené v KNIZE ŽIVOTA, o neprodlené realizaci Božích zákonů POLE VĚDY, nezapamatovala. Uvedená koncepce technického lži lidu však byla nesmyslná. Dle slov docenta Skály z VUT v Brně, které řekl v roce 2006, v případě této koncepce např. v EU, by byl uran dotěžen dříve než uhlí. Bludy technického lži lidu o tom, že jaderná energetika je v plenkách, protože termojaderná fúze je plenkách, skončila tím, že NEMLUVŇÁTKA technického lži lidu, jsou stále v plenkách. Lži o tom, že termojaderná fúze zajistí dostatek energie pro celý svět, jsou jenom lži, které technický lži lid šíří pro neznalost trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO. Neposlušní, to je mrtví lidé, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, termojadernou fúzi vyřešit nemohou. Termojadernou fúzi, technický lži lid, může či nemusí vyřešit, protože je řešitelná pouze s pomocí rozumu Krista, pro DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků technické elity. Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, vysušením OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení, a ukončení mobilizace na další velkou válku, nastane v jedinou hodinu, až se podaří číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty. Politici pravice a levice, kvůli své DUCHOVNÍ CHUDOBĚ, v roce cca 2011, 2012, stejně jako v roce 2006, stejně jako dnes v roce 2024, se rozhodli, že po dotěžení uhlí v roce cca 2028, 2030, 2032, cca 40 procent výroby elektřiny, zajišťované dnes UHELNÝMI ELEKTRÁRNAMI, nebudou řešit výstavou jaderných elektráren, které nestihnou postavit včas, ale výstavbou nových paroplynových elektráren. Ministr Síkela ministr@mpo.cz, již v médiích přiznal, že energetická spása Česka je nyní v postavení několika paroplynových elektráren, pro nahrazení elektřiny vyráběné v elektrárnách uhelných, které končí v létech 2028, 2030, 2032. Tyto jejich plány zhatil Česku a EU trestající Kristus, který uvedl na UKRAJINU PEKLO MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, ve které nechal zničit nová plynová potrubí z Ruska. Proto drzá, zlá, křesťanská ekonomická, militaristická NEMLUVŇÁTKA Česka, stále mají v plenkách energetickou koncepci Česka. Hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, nedokáží nahradit ani elektřinu z končících uhelných elektráren, která činí cca čtyři procenta z celkem potřebné energie Česka. Proto již vůbec nedokáží nahradit energii z ropy, která v tranzitní zemi, v Česku, činí více než padesát procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF v FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci a lháři, pro odstoupení technického rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA o koncepci energetiky, chtějí řešit neřešitelné. Dle jednoho pořadu v ČRo PLUS, nově chtějí vyřešit náhradu energie z elektřiny vyráběné dnes v uhelných elektrárnách, a také náhradu energie za ropu, která bude dotěžena v mnoha státech světa, již v roce cca 2036, novými paroplynovými elektrárnami. Chtějí se energeticky spasit a zachránit výstavbou mnoha desítek kusů paroplynových elektráren o výkonu cca 1000 MW. Nemají však odvahu navrhnout nová plynová potrubí k paroplynovým elektrárnám, protože tato koncepce je chybná. Všechny státy EU se chystají blízký ropný a ekonomický kolaps, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, vyřešit uvedeným způsobem, paroplynovými elektrárnami, což je energetický nesmysl. Plynu bude v EU a ve světě totální nedostatek. Proto technický lži lid Česka má povinnost konečně přiznat, že je se svou uvedenou energetickou koncepcí výstavby paroplynových elektráren, a nových jaderných reaktorů v koncích, a že proto platí pro Česko, a všechny státy světa, pouze uváděná koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO. Celé Česko má povinnost pochopit, že elektřina vyrobená novými čtyřmi jadernými bloky, které plánuje postavit vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologické svině premiéra Fialy, z hnoje plev vědců Masarykovy univerzity, do roku 2040, či do roku 2050, činí nepatrný zlomek celkem potřebné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků VUT, ČVUT. Stejně nepatrný zlomek celkem potřebné energie činí elektřina z OZE, fotovoltaiky a větrníků. Vyrobená elektřina činí dnes celkem cca 10 % celkem potřebné energie Česka. Elektřina nemůže proto nahradit energii z ropy. V tranzitní zemi, v Česku, činí ropa více než 50 % energie. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že vládnoucí Baalové, boháči, pro uvedené lži o své koncepci energetiky, jsou zločinci. Vojáci ve válkách nesmyslně umírají, nesmyslně se stávají invalidními, především kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Nemiluje vojáky jako sama sebe.


 

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do svého vítězství v Brně, bude bdít nad zlem, pomocí KNIHY MRTVÝCH krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé křesťanské temnoty katolického katechismu. Protože BOŽÍ SYN rektor Janíček, stále není úplně poslušný, stále odmítá nastolit objasněnou energetickou koncepci Krista, energetické koncepce dělají zpupní hlupáci, Kristem prokletí vládnoucí Bohové, které Kristus, svým Božím rozumem nepase, a pás nebude. V novinách DENÍK v září 2023 prorokoval lži senátor Tomáš Jirsa. Prorokoval, že Česko již v zimě 2025 se stane dovozcem elektřiny, kterou nebude odkud dovézt, což je důsledek ideologie Green Dealu. Napsal, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA je totální blud, protože Čína a Indie každoročně navyšují své emise o násobky toho, co Evropa ušetří. Napsal, že OZE, fotovoltaika a větrníky v Česku v lednu roku 2023 se podílely na celkové dodávce elektřiny 1,6 %. Jaderné elektrárny vyrobily 40,9 % elektřiny. Parní uhelné elektrárny vyrobily 45,8 % elektřiny. Napsal, že odstavovat uhelné elektrárny nelze, kvůli zvyšující se ekonomice, je ekonomicky nezbytné uhlí úplně vyrabovat, což musí zajistit dotacemi vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, ministr Síkela ministr@mpo.cz, lucie.krejcova@stan.cz, lukas.novak@stan.cz,  info@stan.cz. Ministr Síkela v ČT prorokoval, že uzavření největších elektráren Česka, v Počeradech a Chvaleticích DÉMONEM Tykačem na jaře roku 2025 přišlo dříve, než např. tvrdili hlupáci z HNUTÍ DUHA. Proto do poloviny roku 2025 připraví zákon, kterým zajistí chod zbývajících elektráren až do roku 2033. Dle médií, ministr Síkela vyvlastní stávající akcionáře ČEZ proto, aby stát mohl z daní pracujících hlupáků dotovat ztrátovou výrobu v dosluhujících uhelných elektrárnách. Což vše je důsledek toho, že orgány činné v trestním řízení, v roce 2004, odmítli trestně stíhat KOZLA z ČSSD, ministra Špidly, jehož vláda v roce cca 2004, vypracovala energeticky nesmyslnou koncepci elektřiny, která činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, na 30 let, to je až do roku 2034. Která vůbec neřešila, že v roce cca 2036 bude dotěžená ropa v mnohých státech světa, a že celý svět v roce cca 2036, čeká hrozný ropný a tím ekonomický a mravní kolaps. Další Jobovy zvěstí prorokovali v Deníku dne 5. 3. 2024 Jiří Janda a ředitel společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer info@egubrno.cz, michal.macenauer@egubrno.cz, petr.lehky@egubrno.cz, zdenek.vala@egubrno.cz, martin.pesek@egubrno.cz, tomas.spacek@egubrno.cz, michal.kocurek@egubrno.cz. Uvedli, že do roku 2030, při odstavení uhelných elektráren, musí mít střední Evropa cca 250 TWh elektřiny, pouze jako náhradu za rušené uhelné elektrárny. Což znamená postavit 28 nových jaderných bloků o výkonu 1200 MV. Kvůli regulaci různé spotřeby, bude nutné v Česku vybudovat třetinu výkonu elektřiny z jádra, třetinu z plynu, a třetinu z obnovitelných zdrojů, zřejmě pro léto. Jiří Janda uvedl, že např. v Anglii staví jadernou elektrárnu. Podle smlouvy z roku 2013, dva bloky měly stát v roce 2023 a měly stát 480 miliard Kč. Spuštění se odložilo o sedm let, cena se zvýšila na 1340 miliard Kč. Jiří Janda píše, že v případě, že výstavbu bude financovat stát, finančně zkolabuje, i když, dle plánu SYNA ZATRACENÍ premiéra Fiala, ještě víc okrade důchodce. Znamená to, že kdo bude mít stále za vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ ministry vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, v případě, že vládnoucí politická elita vládnoucích zločinců a lhářů, ani nyní nebude trestně stíhána, ani není nebude poslána do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, bude trestajícím Kristem stále bořen a ničen. Sázet vše nové trestající Kristus Česku dovolí, až BOŽÍ SYN rektor Janíček bude prorokovat, že zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, je energetickou, ekologickou a mravní spásou. Každý nyní zemře na svou vlastní energetickou, ekologickou a mravní nepravost. Každému vládnoucímu hlupáku budou trnout jeho vlastní zuby, od jedoviny dračí, krutého zmijího jedu, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do svého vítězství v Brně, bude bdít nad zlem, pomocí KNIHY MRTVÝCH krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé křesťanské temnoty katolického katechismu, kterou v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, káže v kostele, kde Kristus nebydlí, BELZEBUB Brna, drzý pozemský OTEC, Had, Satan, Zmije, Lucifer, Ďábel biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až při úplné poslušnosti biskupa Konzbula. Do energetické koncepce Česka a světa vidí pouze NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, a nikoli Kristem prokletí SYNOVÉ ZATRACENÍ, neposlušní a zpupní politici pravice a levice, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Jít do Božího KRÁLOVSTVÍ mohou pouze ti úplně poslušní, to je ŽIVÍ služebníci Krista, kteří donutí orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti biskupa Konzbula. Má povinnost být OTCEM Bohu milým, zakladatelem celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že v kostele začne mlet KNIHU ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mohou žit pouze úplně poslušní služebníci Krista, které Kristus bude pást nově, KNIHOU ŽIVOTA, veškerého Božího SLOVA, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů, které se doplňuje a upřesňuje. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Vážení protestující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Máte povinnost donutit orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti také VZDUCHOTECHNIKY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., jediné URBANISTY a ARCHITEKTY sídliśť a měst z domů ZIMÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro společné stolování politického a náboženského dobytka, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNI pro cca 1500 lidí, navržených dle textů bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již v roce 2006. Také VZDUCHOTECHNICI se rozhodli vůbec neřešit hrozný ropný a ekonomický kolaps v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, jim známý z mnoha časopisů z roku cca 2003 až 2006. Neposlušní, zpupní VZDUCHOTECHNICI, profesor Hirš v roce 2006, a profesor Drkal v roce 2008, selhali stejně jako politický a náboženský lži lid. Odmítli učit stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro komunity cca 1500 lidí, energeticky úplně soběstačné. Kristus se smiluje za předpokladu, že mrtví, neposlušní, kteří nenávidí Krista, vyznají své lži a viny, zapsané v knihách pomalého Božího SOUDU v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY. Smiluje se svým rozumem, při rozhodnutí o zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Zjev.20/12, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/7,15,9/7,15, Ám.5/10,18,8/11, Lukáš, Matouš, atd. Vážení pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Máte povinnost donutit orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti také soudního znalce, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz. Aby uznal texty Písma o tom, že DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku každého člověka, je totálně závislá na rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který ovšem svůj Boží rozum dává sám pouze komu chce, a jak chce, a kdy chce. Máte povinnost donutit orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnali k odpovědnosti především rektora


 

VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz, ředitele ČRo v Brně Josefa Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz, a biskupa Konzbula konzbul@biskupstvi.cz, proto, aby nastolili zákony Boží, místo zákonů lidských, již v době úplňku měsíce v sobotu 24. února 2024 tak, jak je to požadováno v kapitole 317 – 44 stran, což se nestalo. Pořad v ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ, který jsem byl ochotný režírovat tak, jak je to uvedené v kapitole 317, se nekonal. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, trestání ukončí, až se v médiích bude číst KNIHA ŽIVOTA. Vážení pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Vás existenčně neohrožuje Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vás existenčně ohrožují zpupní, neposlušní Bohové křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. militaristický NETVOR, válečný štváč, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, generál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, viz kapitola 317. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, sedí již, až na věky věků, ve svém trůnu, v KNIZE ŽIVOTA, kterou je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dovoluje Vám učinit rozhodnutí, že uvedení pokrytci, lháři, zločinci, NETVOŘI, musí neprodleně zmizet v ŘÍŠI TICHA, na smetišti. Jejich odchodem na smetiště dějin trestající Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, otřese vším stvořením, všemi státy světa. Kristu se bude líbit, když úplně poslušné vládnoucí HORY, LVI Brna, rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel ČRo v Brně Josef Podstata josef.podstata@rozhlas.cz, biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz, a soudní znalec psychiatr, primář MUDr. Mošťák mostak@pnbrno.cz, nyní pochopí, že SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou vzácná, nejsou nic bezcenného. Proto se nenechají nutit vést Česko a svět nově, KNIHOU ŽIVOTA veškerého Písma. Dle Jeremiáše, já již nemusím k nim vycházet, protože svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, sami mají povinnost pochopit, že vše nové, NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, Kristus, DUCH SVATÝ, umožní zřídit, až po vykonání Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo, v novém novoluní MĚSÍCE v březnu. Mají povinnost zavolat na telefon 546 441 154. Tím se podřídit vůli Krista. Souhlasit s tím, aby v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, byl vykonán Boží SOUD, ÚPLNÝ a RYCHLÝ tak, jak je požadováno v kapitole 317. Všechny důvody zřízení Boží majetkové celosvětové ROVINY mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zde musí být úplně objasněné. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Vážení pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Nesmíte se bát trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ale pouze zpupných a neposlušných politiků pravice a levice. Trestající Kristus se Vám stane přítelem v okamžiku, když pochopíte texty Písma o tom, že po zesnutí uvedených vládnoucích zločinců a lhářů, zakladatelů PEKLA křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, život v celosvětovém, mírovém Božím království, bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. Znamená to, že Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, někoho živit bude, a někoho živit nebude. Když učiníte rozhodnutí, že v Česku, v prvním státě na světě, vznikne nová vláda svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, dle textů uvedených na konci kapitoly 300, budou Vám blahořečit všechny národy. Totiž, ve všem po dostatku, může být pouze v Božím mírovém KRÁLOVSTVÍ, a ne v křesťanském PEKLE, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Dle mého názoru, novým premiérem pokorné a úplně poslušné vlády Česka by měl být úplně poslušný BOŽÍ SYN Andrej Babiš babisa@psp.cz, richter@anobudelip.cz, vodicka@anobudelip.cz. Ministři úplně poslušné vlády Česka, dle mého názoru, by neměl určovat Babiš. Měli by být vybráni ve veřejných výběrových řízeních v příslušných vysokých školách z řad odborníků, a po tomto výběru by Babiš ministry schválil. Pokud se někdo z ministru neosvědčí, příslušná vysoká škola navrhne ministra nového. Dělejte vše neprodleně. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Vážení pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Podporovat vzájemné zabíjení Slovanů ve válce na Ukrajině, zabíjení muslimů Židy ve válce v Gaze, kvůli tradicím rozšiřovat své území koloniální válkou Ruska, koloniální válkou Židů, a koloniálními válkami ostatních národů, je energetickým nesmyslem, kvůli konci éry ropy již v roce cca 2036. Zvyšování HDP horečným zbrojením, není pro zpupný, neposlušný pracující lži lid, žádným přínosem. Z historie MEČE PEKLA DRUHÉ SVĚTOVÉ války, má povinnost se poučit především Česko. Němci nadšeně hajlovali svému Bohu Hitlerovi, a byli Kristem potrestáni vrcholným Božím trestem, jak zničením Německa, tak zničením Hitlera. V Česku, v sobotu 24. února 2024, v době úplňku MĚSÍCE, v den výročí vzniku války na Ukrajině, kde válka za dva roky již udělala osmdesát tisíc invalidů, a tisíce mrtvých, svému Bohu, tohoto stupidního konzumního VZDOROKRÁLOVSTVÍ, generálu prezidentu Pavlovi, s nadšením hajlovali v Praze neposlušní a zpupní hlupáci. Veškeré zlo horečného zbrojení a PEKLA MEČE válek se děje z toho důvodu, že zpupné Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Vyjít z křesťanského, ekonomického, militaristického vězení vlády Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je možné pouze při úplném zičení krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, tmy katolického katechismu. Dva roky Ruské agrese skončily, nastává rok třetí, kvůli neposlušnosti čtyř vládnoucích Bohů Česka, tažných KONÍ, odmítajících vyvést ZRNO dokonalé Boží lásky, k Božímu TRŮNU, to je k OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Čtyřmi tažnými KOŇMI Brna jsou nyní rektor Janíček, soudní znalec, psychiatr, primář MUDr. Mošťák, biskup Kozbul a ředitel ČRo v Brně, Podstata. Aby nastala HODINA PRAVDY o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, uvedení vládnoucí Bohové Brna, mají povinnost umožnit, v ČRo v Brně, v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, číst texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o tom, jakým způsobem si Kristus představuje setí či sázení zrní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Uvedené HORY, či LVI Brna, mají povinnost uvěřit textům Písma, že každý člověk na světě má povinnost si zajistit DUŠEVNÍ ZDRAVÍ sám, ZKOUMÁNÍM SAMA SEBE, čtením PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, učiní Česko národem svatým, který bude dědicem Hospodinovy slávy, v případě, že z lůna uvedených TAŽNÝCH KONÍ, vzejde nová, úplně poslušná CÍRKEV, vláda úplně poslušného premiéra Babiše, stvořená dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus vyžaduje, aby v Česku již nikdo nebyl NEMOCNÝ tím, že zase bude mít DUCHA krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé temnoty KNIHY SMRTI protikladých bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu. Žehnat výrobkům lidských rukou, lidským Bohům, např. PRACHŮM a ZBRANÍM, jak se to děje na Ukrajině, kvůli velice blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, již není možné. Uzdravení mají povinnost být úplně poslušnými služebníky Krista, pro znalost KNIHY ŽIVOTA textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Z milosrdenství rozumu Krista, SLOVA NEBES katolického katechismu, jsou již zbořená. Trestající Kristus bude oslaven při rozhodnutí o zničení všech zbraní a vojáků světa.


 

Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Moj.3/2,11/5,12/3,40,16/15,35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/4,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Protestující pracující zemědělci, ROLNÍCI, vaše role bude rozhodující, když svěříte svou další cestu trestajícímu Kristu tím, že on bude jednat sám. Vaše role v objasnění KNIHY ŽIVOTA je velká. Musíte mluvit uváděnou pravdu o Kristu a o energetice. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, V sobotu, v době úplňku MĚSÍCE 24. února 2024, se nekonala požadovaná HODINA PRAVDY ČRo v Brně, ale v kanceláři Polici ČR v Rosicích. Policisté pprap. Lukáš Kratochvil a Ondrej Sprync, jehož hodnost neznám, ondrej.sprync@pcr.cz, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, z rohodnutí svého nadřízeného v Brně, si u nás, na Říčkách 42, vyžádali odeslání rozepsané kapitoly 316, ze dne 15. 1. 2024, celkem 97 stran, a rozepsanou kapitolu 316, celkem 57 stran, ze dne 24. 2. 2024 stran, z mého počítače, na adresu ondrej.sprync@pcr.cz. Odeslání vyfotografovali. Následně mě odvezli do Rosic k výslechu, k objasnění náboženských textů uvedených kapitol. Stížnost na mě podali především služebníci Baalů a DÉMONŮ, boháčů z Karlovy univerzity kvůli masakru, který zde spáchal střelec Kozák. Policistům se také nelíbily texty Písma o tom, že soudní znalec, psychiatr, primář MUDr. Mošťák, nemá svého DUCHA, své DUŠE, svého geneticky zvířecího, lidského mozku, ve své moci. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ozeáše Římanům, Sírachovec, atd. K výslechu jsem si vzal Bibli, Bhagavadgítu a výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka s číslem člověka 666 to je www.pametni-kniha.cz, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, skladování, atd., navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Pprap. Kratochvílovi, který sepsal zápis z jednání v Rosicích, jsem nejdříve z uvedených výkresů objasnil nezbytnost neprodlené výstavby energeticky soběstačných sídliť a měst, které jsem navrhl dle textů Bible již v roce 2006 až 2008. Snažil jsem se ho přesvědčit, že lidský mozek, při odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je nedokonalý, a že proto je potřeba se v úplné poslušnosti podřídit dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Přesvědčoval jsem ho, pomocí textů Písma, že trestající Kristus, do energetiky Česka a světa vidí, na rozdíl od vládnoucích boháčů, dle textů Sofonjáše, Ámose, Jeremiéše, Sofonjáše, Kazatele, Ozeáše, Knihy moudrostí, Bhagavadgíty, Zjevení, Sírachovce, Izajáše, Jakubův, 1.Petrův, 2.Petrův, Zjevení, Judův, 1.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, atd. Snad jsem ho přesvědčil, že stavění domů stávajících, letních, je energetickým nesmyslem, kvůli uvedenému, hroznému, ropnému a tím ekonomickému kolapsu, již v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnohých státech světa. Pprap. Kratochvíl, dle vůle Boží, se stal prvním spravedlivým člověkem v tomto ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVATVÍ, ze dvou důvodů. 1.) Byl ochotný číst texty Bible a Bhagavadgíty tak, jak Kristus požaduje, pochopením, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. 2.) S pomocí rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, již snad porozuměl textům Písma, že já jsem posledním protokem tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, Sírachovec, že mám povinnost objasnit, že Česko je Bohem vyvoleným Božím lidem. Je mu to započteno jako SPRAVEDLNOST. 1.Mojžíšova 15/6. Snad již, dle vůle Krista, pochopil texty podobenství Písma, že Česko je nyní ABRAMEM, starým 106 let. Rok 2024 – rok 1918 = 106 let. ABRAHAMEM se Česko stalo až v šestém DNI, to je v šestém tisíciletí vlády Krista nad všemi státy tím, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vytvořil dočasné křesťanství. 1.Mojžíšova 15/2, Daniel 7/27,8/14, atd. Dědicem slávy Hospodina bude nyní jediná CÍRKEV Česka, úplně poslušná vlády premiéra Babiše, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z řad vysokoškolských odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Musí vzejít z lůna úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, z iniciativy vládnoucího kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo. Až si trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z úst nemluvňátek technického lži lidu VUT připraví chválu za uváděnou Boží MOUDROST. V případě zřízení jediné CIRKVE Česka, NEVĚSTY Krista, nové vlády premiéra Babiše, trestající Kristus zajistí, svým rozumem, že Česko bude mít za potomstvo úplně poslušné služebníky Krista, kterých bude jako hvězd na nebi. 1.Mojžíšova15/4, Daniel7/27,8/14, 2.Kor.3/9až10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,21/15,23/7,25/32,40, Mar.4/12,7/7,13/20, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Ám.3/7,15,5/10,18,25, Zjevení, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Pprap. Kratochvíl, dle vůle Boží, snad uvěřil textům 1.Mojžíšova 15/9, že celý svět pozná Česko jako ABRAMA, z toho důvodu, že Kristus, při vzniku Česka dal vládu nad lidmi pěti politickým stranám. KRÁVÁM, VOLŮM, či BÝKŮM KDU – ČSL, KOZÁM z KSČM, BERANŮM, BERÁNKŮM či OVCÍM KSČM, PTÁKŮM ODS a ještě další pravivové straně PTACTVA, která již zanikla. SMLOUVA s křesťanskýcm, ekonomickým, militaristickým Kristem, s křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, kterou káží Satani či Hadi kněží, byla smlouva a křesťanským ABRAHAMEM. Zanikla na ÚSVITU TŘETÍHO či OSMÉHO DNE PÁNĚ, na ÚSVITU třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Nyní každý člověk na světě musí znát Krista nově, z KNIHY ŽIVOTA veškerých SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Česko má povinnost se identifikovat, ztotožnit, s novým Kristem, DUCHEM SVATÝM tím, že má být pokorným a úplně poslušným Božím lidem, tím, že bude myslet nově, jak o moci Krista nad všemi státy světa, tak o jeho vůli, kterou je vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v době třetího PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků do Česka. Božím KRÁLOVSTVÍM je Boží celosvětová majetková ROVINA společně stolujícího politického, náboženského, technického dobytka světa. Celý svět má povinnost vzít na vědomí, že Česko je Bohem vyvoleným národem, který má povinnost svolat kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko má povinnost prorokovat, že je energeticky nezbytné ukončení všech válek na světa a zničení všech zbraní na světě. Česko má povinnost prorokovat, že Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje neprodleně uzavřít celosvětový mír tím, že území dobytá koloniálním, středověkým způsobem, např. na Ukrajině, v Gaze a jinde, je potřeba nechat nyní pod vládou okupantů. Na kongresu úplně poslušných státníků světa v Praze musí být učiněno rozhodnutí, že všechny úplně poslušné státy světa nepatří stávajícím vládcům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, ale jedinému Bohů světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Žbírky. Niet tam víťazov, tak leť, aj keď nevyhráš, nad zemskou príťažou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. V Praze musí být učiněno rozhodnutí, aby všechny státy vešly do odpočinutí od díla zhouby energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zbrojení, válčení tak, aby OLEJ z ropy byl k dispozici všem státům světa, po dobu tohoto tisíciletí. Přídělový systém fosilních paliv je energeticky nezbytný. Přetvoření stvoření a změna tvářnosti země bude provedana celosvětovou výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz. Je potřeba pozvat všechny státníky světa, včetně Putina, který také nemá svého DUCHA v moci. Když Kristus bude chtít, udělá i z militaristického, ekonomického NETVORA Putina, mírumilovného BERÁNKA. Boží hněv neprodlévá již od roku 2000. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33,


 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dle vůle Boží, nyní platí písnička od mediálního MISTRA Krista, od LUCIE. SVÍTÁNÍ křesťanské NOCI. Rozpouští se křesťanská, militaristická, ekonomická tma a špína, vyšší mocí, jediného Boha světa, slovem KNIHY ŽIVOTA. NETOPÝŘI z PTACTVA ODS spí, HADI vstávaj. Kteří HADI mají vstát z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, jako první na světě, je zřejmé. Především ti kdo patří Kristu v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Boží trojice katolických HADŮ, OTCŮ Bohu milých, zakladatelů celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Úplně poslušní Biskup Konzbul brno@biskupstvi.cz, jeho sekretář Hurt hurt@biskupstvi.cz, a farář Bradáč domasov@dieceze.cz. Tato nová trojice Boží má povinnost spolu se mnou studovat KNIHU ŽÍVOTA, především Bibli a Bhagavadgítu stejně, jako ji se mnou studoval pprap. Kratochvíl. Pro uvedené teology úkol není nad lidské síly mě pozvat a přijmout u biskupa Konzbula, spolu s farářem Bradáčem, a KNIHU ŽIVOTA, to je texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, studovat. Rád k biskupu Konzbulovi s farářem Bradáčem přijdu. Kristus se nad Českem a světem smiluje svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když biskup Konzbul učiní rozhodnutí, že farář Bradáč se stane ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM tím, že spolu se mnou půjde číst KNIHU ŽIVOTA do pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v nejbližší sobotu, která je nyní 16. března 2024. Česko je ABRAMEM tím, že biskup Konzbul má povinnost, za cca 6, 3 roku, od výročí sto let Česka, tedy v době úplňku MĚSÍCE před Velikonocemi, v pondělí 25. března 2024, nastolit Boží SPRAVEDLNOST, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Daniel 7/27,8/14, 1.Mojžíšova15/2,4až17, atd. Česko dostane od Krista celou zemi, až v Brně vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích tím, že se v ČRo v Brně, z rozhodnutí ředitele Podstaty, info@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, bude kázat KNIHA ŽIVOTA veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje. Kristus zvítězí až nyní v Brně zboří ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Texty Daniela 8/14 o dvou tisících a třech stech večerech a jitrech, což je cca 6,3 roku, kdy má dojít Boží svatyně MEČE, či OHNĚ SLOVA PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, SPRAVEDLNOSTI, v době nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, platily již, během pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od roku cca 1997, v době mého tříletého prorokování, mnohokrát. Nyní platí pro vznik Božího království za cca 6,3 roku, od výročí vzniku Česka. 2024 – 1918 = 6,0 roků. Slunce SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v křesťanské, ekonomické, militaristické tmě nevyšlo. Daniela 8/14, 1.Mojžíšova15/2až17, atd. Dle vůle Boží, jsem těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY do opevněných pevností sídel Baalů a DÉMONŮ, uvedl Krista, kterého v křesťanství nikdo nezná jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dá vládu nad mnohými lidmi, v nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům, kteří budou neprodleně realizovat objasnění Boží zákony. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Pprap. Kratochvíl, dle vůle Boží, snad uvěřil textům Zacharjáše 13/4až9. Uveřil tomu, že rektoři všech univerzit již nesmí oblékat své chlupaté pláště, nesmí obelhávat lži lid, protože mají číslo člověka 666, což je www.pametni-kniha.cz. Zjevení 13/18až 22/21. K maličkým a spravedlivým služebníkům Krista nyní Hospodin nyní obrátí svou ruku, např. k maličkému faráři Bradáčovi a maličkému Stanislav Oplatkovi, v případě, že farář Bradáč, spolu se mnou, MEČEM uvedených SLOV zničí křesťanství. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8,9, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Např. úplně poslušný farář Bradáč, pokud spolu se mnou půjde do ČRo v Brně v sobotu kázat KNIHU ŽIVOTA, stane se ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM tím, že bude zářit jako mediální HVĚZDA, navěky a navždy. Zajistí, že Krista budou všichni znát nově. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Toto KRÁLOVSTVÍ, zřízené při vysílání v ČRo v Brně, u PODSTATY, již bude věčné tím, že Kristus přestane odstupovat svým rozumem, především od nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, od BOŽÍCH SYNŮ úplně poslušného lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Daniel 7/27,8/14, Kazatel, Přisloví, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, atd. V úterý 27. 2. 2024 všechny mé elektronické adresy, kterými tyto texty posílám, byly zase zrušené. Šel jsem nakupovat sazenice salátu PIA do Brna. Koupil jsem 45 kusů sazenic pro výsadbu ve skleníku. Tím jsem příkladem všemu tvorstvu. Až BOŽÍ SYNOVÉ, rektor Janíček a rektor Petráček učiní rozhodnutí, že veškerá činnost na světě se musí minimalizovat proto, aby OLEJ z ropy vystačil všem státům světa, na toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy, Kristus smysluplně zaměstná všechny lidí. Mnoho lidí se stane ZEMĚDĚLSKÝMI NEVOLNÍKY tím, že budou pěstovat, na majetkové BOŽÍ ROVINĚ, ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, bez pesticidů, herbicidů, fundicidů, atd. Nebude už klatby a proklínání, kvůli zpupným a neposlušným MODLOSLUŽEBNÍKŮM, kvůli křesťanským protikladným bludům a promyšleným ekonomickým, militaristickým vychytralostem. Zacharjáš13/4,14/10, Neh.8/9,18,10/29, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21,13/33,18/39až22/47, 1.Tim.1/7až6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Abych naplnit texty Písma do poslední čárky, stavil jsem se na PETROVĚ u sekretáře biskupa u Hurta hurt@biskupstvi.cz, proto, aby mě Kristus nenaplnil děsem z jeho debility. Žádal jsem ho, at si přečte záznam z jednání na Policii ČR v sobotu 24. 2. 2024 z toho důvodu, že policisté v něm dali za pravdu mně, a ne hnoji či plevám vědců Karlovy univerzity, teologům, religionistům, filozofům, sociologům, politologům, ekonomům a jiným sviním, NETVORŮM. Svévoník Hurst zápis číst odmítl. Trestající Kristus o Hurtovi v Písmu říká. Je to pastýř bez zájmu a bez pochopení, protože odmítá číst texty KNIHY ŽIVOTA. Žádal jsem ho, aby zajistil, abych mohl přijít s farářem Bradáčem k biskupovi Konzbulovi, studovat KNIHU ŽIVOTA veškerých textů Písma stejně, jako spolu se mnou studoval texty první spravedlivý člověk na světě, pprap. Kratochvíl, což také odmítl. Všechno, co se mělo v Česku stát, se tím stalo. Pro NETVORA Hurta je studování Písma nad jeho lidské síly, protože nechce sloužit Kristu, a jeho majetkové ROVINĚ, ale svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, kteří mu zaručují, až na věky věků, že mu bude Bohem dobře pacené bezpracné KORYTO. Korytáře náboženské a politické, nový Kristus na vedoucích místech nechce, vyžaduje, aby dobrovolně a neprodleně sestoupili do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin. Stavil jsem se také u sekretářky ředitele ČRo v Brně Josefa Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz. Urgoval jsem odpověď ředitele na moji žádost o úplně nové vysílání sobotního MEZI NEBEM a ZEMÍ, čtením KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma. Objasnil jsem, že také ředitel Podstata již nesmí sloužit vládnoucím politickým a náboženským HOVADŮM, ale novému Kristu. Bůh zvítězí, až zajistí čtení Božího SLOVA z KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21,