Kapitola 317 – 44 stran.

19.02.2024 19:54

Kapitola 317 – 44 stran. Biskupe Konzbule brno@biskupstvi.cz, hurt@biskupstvi.cz, konzbul@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, komunikace@biskupstvi.cz, faráři Bradáči domasov@dieceze.cz, teologu z VUT v Brně Klepeteku klapete@vutbr.cz. Máte povinnost být OTCOVÉ BOHU MILÍ tím, že učiníte rozhodnutí, že farář Bradáč a teolog Klepetek, spolu se mnou, PINCHASEM, SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM, v jedinou hodinu zboříme stávající, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zničením KNIHY MRTVÝCH, nelogického, chybného výkladu protikladných dogmat katolického katechismu, vaší církve katolické, všeobecné. Tím, dle vůle Boží, založíme celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to při sobotním vysílání DOTEKŮ VÍRY v ČRo v Brně. Také ředitel ČRo v Brně Josef Podstata josef.podstata@rozhlas.cz, má povinnost být pokorným a úplně poslušným služebníkem Krista tím, že trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, začne sloužit tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. HORO teologů v Brně, biskupe Kozbule. Z textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a pomocí promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, již v šestém dni Páně, v šestém tisíciletí své vlády nad světem, při vzniku křesťanství, sestoupil do křesťanských, ekonomických, militaristických PEKEL stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Z technicky logického výkladu Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, je zřejmé, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, až nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, v únoru 2024, dovoluje Česku jí dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY je zřejmé, že Kristus, jako DUCH SVATÝ, žije v křesťanském, ekonomickém, militaristickém PEKLE, již 2024 let. Texty Písma o tom, že do křesťanských PEKEL sestupuje ze SLOV PEKLA středověkého výkladu Písma temnoty protikladných ekonomických, militaristických bludů např. katolického katechismu, a že ze stávajícího PEKLA MEČE energeticky nesmyslných válek, které dělají velkou UHLÍKOVOU STOPU, vystupuje pomocí pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, těchto textů, jsou již pouze podobenstvím. Podobenstvím jsou již texty Písma o tom, že z křesťanských ekonomických, militaristických SLOV NEBES MRAVĚ NÍZKÝCH, např. tmy katolického katechismu, nyní vystoupil do svého věčného sídla, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trůnem Krista, DUCHA SVATÉHO, odjakživa a navěky věků je HORA Hospodinova DOMU veškerého Písma od Krista. HOROU jsou texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, je objasněno, že trestajícímu Kristus se nebude nikdo posmívat beztrestně. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost, se neprodleně vrátit do Boží náruče. Mají povinnost neprodleně se podřídit dokonalé Boží lásce, objasněných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném, energeticky nezbytném, zničení všech zbraní na světě, ukončení všech válek na světě, atd. Nikdo v Česku se však nechce energeticky, ekologicky a mravně se spasit a zachránit. Neposlušní, zpupní, chtějí pokračovat ve lžích o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a tím ve lžích o koncepci energetiky. Vytvořit NOVÉ NEBE, pomocí veškerého Písma od Krista, a tím NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou, nikdo apatický nechce. Plný počet pohanů, to je hlupáků, vzešel nyní tím, že neposlušní a zpupní trpí zvláštní nemocí, kterou je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, což je vrcholný Boží trest pro toto zlé pokolení Česka. Kristus vrátí svůj technický rozum, např. novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, až biskupové církve katolické všeobecné zajistí, v uvedeném pořadu v ČRo v Brně, že mnozí lidé v Česku, budou uzdravení tím, že pokorní a úplně poslušní služebníci, z těchto textů PRAVDY o Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky, budou znát Krista nově. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nesedí v žádném Písmu, protože je DUCHEM SVATÝM tím, že dle svého plánu, dává mnohým lidem svou ROZUMNOST, MOUDROST, RUKODĚLNOU DOVEDNOST, včetně PAMĚTI. Pane biskupe Konzbule, vůle Boží je, abyste neprodleně přijal mě, maličkého a spravedlivého posledního proroka tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a vašeho kněze, maličkého a spravedlivého faráře Bradáče domasov@dieceze.cz. Není pro Vás úkol nad lidské síly, abychom všechny uváděné texty Písma společně projednali. Trestající Kristus slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad maličkým prorokem Oplatkem, a nad maličkým farářem Bradáčem proto, aby mohla být naplněna vůle Boží, např. aby státy dobrovolně snížily počet lidí na zemi o DVĚ TŘETINY, stejně tak aby neprodleně realizovaly již objasněné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus vrátí svůj technický rozum např. technické elitě, kterou svým Božím rozumem živí odjakživa, pouze v případě, že zajistíte, že bude vládnout nad celou zemí, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Proto není pro Vás úkol nad lidské síly, obrátit ve středu, dne 14. února 2024, Vaše chrámové zpěvy v kvílení oznámením, že dle vůle Krista rušíte křesťanství, kde se křtí pouze křesťanskou posolenou vodou, pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI z toho důvodu, že trestající Kristus vyžaduje nový křest. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista se již křtí pouze MEČEM, OHNĚM, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, což jsou texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že Kristu se nyní odpovídá každý sám za sebe. Např. církev katolická, všeobecná, již neodpovídá za nic. Má proto povinnost neprodleně zrušit jak svátosti oltářní, tak svátosti smíření. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odpouští křesťanskému lži lidu nyní hříchy sám. Svým Božím rozumem, odměňuje každého člověka pouze podle jeho spravedlnosti, a pouze podle ekologické čistoty jeho rukou. Spravedliví a čistí mohou být lidé pouze v případě, když učiníte rozhodnutí, že veškeré NEČISTOTY musí být z hlediska správné energetické Boží koncepce zrušené tím, že bude zrušena křesťanská SKÁLA, především PRACHY SPOLEČNÝCH STÁTNÍCH MĚŠCŮ, ZBRANĚ, AUTA pro osobní použití, LETADLA pro osobní použití, atd. Vše musí být energeticky, ekologicky a mravně přetvořeno, energeticky správnou výstavbou, výrobou, dopravou, spotřebou, atd. Stvoření bude zcela přetvořeno, a tím bude změněna tvářnost celé země, novou výstavbou např. VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Např. veřejná doprava může být pouze kolejová. Rychlovlaky budou jezdit jak ve městech, tak mezi městy. Budou úplně zrušené supermarkety s potravinami tím, že budou celosvětově nahrazené STOLY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka. Když mě pane biskupe nepřijmete, když nepřijmete spolu se mnou faráře Bradáče, když vše uvedené neprojednáme, Hospodinův hněv Vás vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v době odplaty, v době zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vůle Boží je, aby všichni biskupové sekretariat@bcb.cz, biskupstvi@bihk.cz, ordinariat@dltm.cz, sekretar.maly@apha.cz, mdavid@doo.cz, posad@bcb.cz, kajnek@bihk.cz, holub@bip.cz, gen.vikar@apha.cz, kancler@ado.cz, nuzik@arcibol.cz, exarchat@exarchat.cz, sekretar.duka@apha.cz, bip@bip.cz, hrdlicka@ado.cz, sekretar.herbst@apha.cz, a stejně tak hlupáci z ČBK, cech@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, kuzniar@cirkev.cz, fendrych@cirkev.cz, klimentova@cirkev.cz, holacka@cirkev.cz, chytil@cirkev.cz, benyskova@cirkev.cz, sekretar.graubner@apha.cz, klein@cirkev.cz, se vrátili do náruče Boží neprodleně, ve středu 14. 2. 2024. Neposlušné a zpupné hlupáky Kristus nemá rád, nenávidí je, svůj Boží rozumu nikomu zpupnému a neposlušnému nedá. Držet čtyřicet dní půst od jídla a masa, kvůli oslavám křesťanské, militaristické, ekonomické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, je energeticky, ekologicky a mravně smrtelných hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus vyvolil Česko proto, aby SOUDILO všechny státy světa, tímto SOUDEM RYCHLÝM a ÚPLNÝM. Proto vyvolené Česko trestá 1000 x méně, než např. Ukrajinu, nebo GAZU, kde učinil MEČ válek, což je vrcholný Boží trest, pomocí kterého Kristus nutí technický lži lid, neprodleně mluvit pravdu o uváděné správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Mazat se popelem na popeleční středu již nikdo nemusí, v případě úplné poslušnosti biskupů. Popel je pouze podobenstvím, o spálení zpupných a neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, OHNĚM SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Při úplné poslušnosti biskupů, nastane požadované VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, již ve středu 14. února 2024. Děkuji tímto trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU za to, že zrušil zablokování mé domény www.pametni-kniha.cz. Že dovolil vyvýšit Krista pomalým Božím SOUDEM boháčů, politiků, zbrojařů, ekonomů, bankéřů, atd. publikováním kapitoly 316 – 116 stran, napsané v lednu. Vlastníkům domény WEBNODE podpora@webnode.cz, abuse@webnode.com, tímto děkuji. Napsal jsem že nevím, zda v jednom měsíci je dovoleno publikovat 116 stran. Protože jsem neměl možnost zveřejnit kapitolu 316 v lednu, měl bych mít kapacitu v únoru větší, za leden a únor. Když Kristus dovolí, zveřejním v únoru ještě kapitolu 317 asi 44 stran. Doménu tím zřejmě ukončím. Když Bůh dovolí, bude po celý rok 2024 vyvýšen pomalým Božím SOUDEM těchto textů. Bůh slíbil naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky tím, že bude otevřená KNIHA ŽIVOTA veškerého Písma, která spojí svět vírou v jediného Boha světa, DUCHA SVATÉHO, který dovolí nastolit vládu Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad úplně poslušnými státy. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, jediný UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR slíbil, že pomocí úplně poslušného Česka, již v Božím únoru 2024, dovolí zrušit křesťanské militaristické, ekonomické hodnoty a tradice, zrušením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a mnoha výrobků lidských rukou na fosilní paliva, např. VOZŮ, to je aut. Věřím že otevření ŠIROKÝCH BRAN NEBESKÝCH do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, budu zapisovat již od března 2024, v nové doméně, KNIHA ŽIVOTA. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud já, maličký a spravedlivý PINCHAS, nepovstanu k BOŽÍMU SOUDU, ÚPLNÉMU a RYCHLÉMU, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, společně s úplně poslušnými služebníky Krista z VUT v Brně, nebo z biskupství biskupa Konzbula, tak jak to požaduji. Děkují tímto Kristu, DUCHU SVATÉMU, že mě nenechal v křesťanském, ekonomickém, militaristickém HROBĚ tím, že několik mých elektronických adres, kterými rozesílám tyto texty, denně maximálně na 3 x 59 adres, kvůli kapacitě sítě, nechal zrušit pouze dočasně. Psaním těchto textů pravdivého výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle rozhodnutí OS Brno venkov, nečiním ani trestný čin, ani přestupek. Ti, kdo se snaží PRAVDIVÉ Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zadupat do země tvrzením, že můj výklad Písma je nelogický, jsou prokazatelně svévolníci, kteří se snaží prosadit OVOCE svých ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, pomocí chybného výkladu Písma, např. KNIHY MRTVÝCH katolického katechismu. Jejich prosby se s vůli Boží neschodují. Ať se křesťanské svině, militarističtí NETVOŘI, modlí veřejně jak chtějí, BŮH, NEOMYLNÝ UČITEL, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je neslyší.


 

Kapitola 317–44 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 90. Česká bible kapitola 316. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

Biskupe Konzbule konzbul@biskupstvi.cz, a ostatní biskupové církve katolické, všeobecné, nemůžete zvítězit nad DUCHEM SVATÝM, který má nad vámi úplnou převahu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nedělá MEČ PEKLA válek, nedělá z měst a vesnic např. na Ukrajině, Gaze a jinde, SUTINY, SUTINY, jaké ještě nikdy nebyly, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, ale děláte je Vy, drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Lucifeři, Hadi, Zmije kněží, a vojenští kaplani, zakladatelé KNIHY SMRTI tmy krutého zmijího jedu katolického katechismu, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Váš ekonomický, militaristický výklad Písma, je již 2024 let PEKLEM, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již jako Bůh nesedí ve vaší KNIZE SMRTI, tmy jedu bludů katolického katechismu. Tam sedí zpupní, neposlušní Bohové křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. militaristický NETVOR, válečný štváč, generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, geneál Řehka info@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, nebo SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR sedí již, až na věky věků v KNIZE ŽIVOTA, kterou je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzjemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, proto již nemůže dělat MEČ PEKLA energeticky nesmyslných válek, nemůže nikoho mrzačit a zabíjet, nemůže dělat sutiny, sutiny z vesnic a měst např. na Ukrajině, v Gaze a jinde. Po zemětřesení, které Kristus, DUCH SVATÝ, učiní zveřejněním těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, již nebude ani v OHNI, či v PEKLE energeticky nesmyslných válek, nebude ani ve VICHRECH, kterými pustoší města a vesnice, protože veškeré zlo PEKLA MEČE válek na zemi, v Česku a ve světě, včetně VICHRŮ, budou dělat již Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. NETVOŘI prezident generál Pavel se svou charitativní chotí, generál Řehka a premiér Fiala. Charitou a občasnou almužnou, pro bezdomovce Blažka z Říček, a ostatní bezdomovce, kteří jsou pastvou boháčů, nechtějí uvedení vládnoucí Bohové, pomáhat bezdomovcům, válečných uprchlíkům, nezaměstnaným, zabíjeným a mrzačeným lidem, ale pouze sami sobě, protože OVOCEM jejich ÚMYSLŮ je mít dobře placená, bezpracná KORYTA. Po vyjítí z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, uvedené vládnoucí HORY, znovu si nastolili BOŽI SPRAVEDLNOST křesťanského středověku, a tím vládu boháčů a vojáků nad Kristem, DUCHEM SVATÝM. Trestající Kristus však již není Bohem KNIHY MRTVÝCH, krutého zmijího jedu tmy katolického katechismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU tohoto tisíceletí, až na věky věků sedí v KNIZE ŽIVOTA. V Česku, v prvním státě na světě, na ÚSVITU tohoto osmého tisíciletí vychází v Česku především ve SLUNCI spravedlnosti Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Boží dokonalost a sláva je pouze ve veškerém Písmu od Krista. Kdo si nyní co vybere, to bude mít. Kdo si vydere a bude kázat KNIHU MRTVÝCH, sklidí PEKLO horečného zbrojení a MEČ velké války, ve které trestající Kristus zabije dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí. Kdo v médiích bude kázat KNIHU ŽIVOTA, bude mít celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ tím, že Kristus bude zrozen znovu, z této PAMĚTNÍ KNIHY, to je z veškerého Písma od Krista. Trestající Kristus, bude MEČEM války zabíjet pouze hlupáky, kteří budou kázat KNIHU SMRTI katolického katechismu, kteří budou mít za Bohy uvedené Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, atd. V tomto pokolení, v PRAVÉ POLEDNE, v únoru 2024, se naplnil čas dojít k Bohu OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Andělem se nyní stává každý OKŘÍDLENEC, který KNIHU ŽIVOTA bude kázat v médiích. SVATÝ TÝDEN pro uvedené ANDĚLY od biskupa Konzbula a od rektora Janíčka, nového DNES naplnění Písma, se začíná v pondělí 19. února 2024, a končí se úplňkem MĚSÍCE v sobotu 24. únory 2024. Uvádění OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, mají povinnost, spolu se mnou, v sobotu, v době úplňku MĚSÍCE, v DOTECÍCH VÍRY v ČRo v Brně, vykřičet do světa, že Kristus, ze svého milosrdenství, svého Božího rozumu, končí křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že končí půst od masa a jídla již v sobotu 24. února. V neděli, 25. února 2024, celé, úplně poslušné Česko má povinnost oslavit trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO kázáním, že půst od masa a jídla, Kristus nahrazuje půstem od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ nechce, aby kvůli uvedeným vládnoucím Bohům, kvůli horečnému zbrojení a energeticky nesmyslnému válčení, kvůli energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě se země v energetických základech hroutila, aby např. zmizel Golfský proud, a pro EU a Česko nastala Kristem předpovězená DOBA ZIMNÍ. Buď budou nad lidmi vládnout váleční štváči, NETVOŘI, prezident generál Pavel se svou charitativní chotí, generál Řehka a premiér Fiala, svými militaristickými bludy, nebo nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, pomocí uváděné KNIHY ŽIVOTA. Kristus již nechce, aby se lidé zabíjeli v energeticky nesmyslných válkách, ale aby došli k pokání a k vyznání vin. Hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI je kázání KNIHY SMRTI jedu křesťanství. Biskup Konzbul ví, že Boží zákony o zničení zbraní jsou sladké pouze v KNIZE ŽIVOTA. Biskupe Konzbule konzbul@biskupstvi.cz, z textů Zjevení, Malachiáše, Knihy moudrosti, Kazatele, Ozeáše, Jeremiáše, Sírachovce, atd. znáte, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým rozumem zajistí, že v Česku a ve světě bude ve všem po nedostatku, také v energetice, když z faráře Bradáče učiníte OKŘÍDENCE, to je ANDĚLA, který spolu se mnou, v sobotu, v ČRo v Brně, otevře KNIHY POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU. Když spolu s farářem Bradáčem odsoudíme zpupné, neposlušné vládnoucí hlupáky, podle OVOCE jejich úmyslů. Kristus v ČRo v Brně dovolí otevřít KNIHU ŽIVOTA OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až MRTVÉ křesťanské, ekonomické, militaristické svině, boháče, ODSOUDÍME dle OVOCE jejich ÚMYSLŮ, zapsaných v KNIHÁCH, psaných již od roku cca 1997, či dříve. Dovolí zřídit NOVOU ZEMI, s NOVÝM NEBEM, až v Česku nebude OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, se sírou střelného prachu horečného zbrojení, které dělá generál Řehka. Do KNIHY ŽIVOTA se poslušní zapisují svatými skutky. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/5,66,9/21,13/33,18/39,19/11,22/47, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na Vás biskupy, se nechce hněvat věčně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se na Vás nechce hněvat věčně, oznámil Vám, že dobrý je výklad veškerého Písma od Krista, který se v Boží slávě vzájemně doplňuje. Kristus, technicky logický výkladu Písma, učinil nyní KNIHOU ŽIVOTA, což je RADOSTNÁ ZPRÁVA. Vyžaduje, abyste nesli odpovědnost za stávající zlo horečného zbrojení, a zlo PEKLA MEČE energeticky naprosto nesmyslných válek, které děláte kázáním krutého zmijího jedu, jedoviny dračí protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, kázáním promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, KNIHY SMRTI katolického katechismu. Vaše křesťanská KNIHA SMRTI bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí katolické katechismu, která je energetickou SMRTÍ, již nad lidmi panovat nemůže. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, abyste společně s ním, VŠEMOHOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, SPRAVEDLIVÝM, NEOMYLNÝM UČITELEM, mediálním MISTREM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, učinili SVÍTÁNÍ třetího či osmého tisíciletí, kdy Krista musí všichni znát nově. V osmém tisíciletí úplní poslušní služebníci Boha, LVI, se budou smát, neposlušní, zpupní, budou plakat. Smlouva s Kristem, DUCHEM SVATÝM, je nová, je o kázání KNIHY ŽIVOTA všeho Písma. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/5,66,9/21,13/33,18/39,19/11,22/47, Žalm33/6,37/5,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,103/8,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,


 

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od HRŮZY, biskupvé mají povinnost. Po nekonečném hledání. Nevyslyšeném volání. Namaluj všechno o čem sním. Když zeptáš se, já odpovím. Jsi světlo mé Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, má SKÁLA, a já tvůj stín. Tak prosím namaluj svítání. Prosím už namaluj svítání třetího, či osmého DNE PÁNĚ, třetího či osmého tisíciletí, s novou svobodou. Svobodu mají úplně poslušní služebníky Krista. Ekonomická, militaristická, politická a náboženská svoboda je již děsivou temnotou. Svobodu mají ti služebníci, kteří zřídí energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží KRÁLOVSTVÍ, realizací Boží lásky, Božích příkazů, zákonů. Biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz, a ostatní biskupové církve katolické, všeobecné. Bůh sám, těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, dělá svítání, děla ÚSVIT třetího militaristického, ekonomického dne, to je třetího či osmého tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi pokornými a úplně poslušnými státy světa. Biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz, a ostatní biskupové, jsou neuzdraveným proradným stvořením. DUŠE jejich geneticky zvířecích lidských mozků, pro odstoupení rozumu Krista, stále nechápou, že je správné kázat KNIHU ŽIVOTA veškerého Písma, a ne KNIHU SMRTI bludů katolického kapitalismu. Při svých katolických MODLOSLUŽBÁCH tvrdí, že ví co mají dělat, ví že mají neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, ale přesto to nedělají. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vede Česko, či Slovensko tak, jak to předem v Písmu připravil. Proto především Satan biskup Konzbul má povinnost prorokovat, že pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, je úplně bezmocný. Má povinnost kázat, že Kristus se smiluje, z milosrdenství svého Božího rozumu, nad jeho DUŠÍ, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, až pochopí, že se Kristus již smiloval tím, že nechal napsat tyto texty. Marná je křesťanská zbožnost, protože jeho bludy, jsou naukami pouze lidskými. Nikdo z neposlušných a zpupných lidí není dobrý, nečiní pokání, protože rozum od Krista nemá. Z rozhodnutí Krista, úplně poslušní služebníci se zrodí z pravdy KNIHY ŽIVOTA. Vzkříšení z mrtvých sviní, NETVORŮ, nemůže být na Velikonoce, ale v únoru. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost nebude ničeho želet, vyžaduje kázat KNIHU ŽIVOTA. Mat.5/3,9,14,18až13/14až23/7,25/32,40, Mar.4/12,7/7,8/33,10/17až13/20, Luk.1/52až12/57až17/10,20,34až19/44,20/18, Jak.1/5,16,22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Biskupové, svoboda slova pro kázání KNIHY ŽIVOTA vznikne, když se budete bát Boha, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Boží přikázání o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou sladká, pouze pro úplně poslušné služebníky Krista. PEKLO militaristického, ekonomického, náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, děláte MEČEM energeticky nesmyslných válek tím, že odmítáte úplnou poslušnost objasněných Božích příkazů zákonů POLE VĚDY Písma, určených Kristem pro toto zlé pokolení. Již nemáte žádné právo se považovat za vládnoucí Bohy, pro svou neposlušnost. Svými katolickými, militaristickými protikladnými bludy, promyšlenými vychytralostmi, kazíte dobré mravy Česka a světa. Nemáte právo, pomocí Vašich vojenských kaplanů, stále dělat PEKLO MEČE energeticky nesmyslných válek kvůli tomu, že o Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nemáte ani ponětí. Hříchem který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je Vaše neochota studovat HORU HOSPODINOVA DOMU KNIHY ŽIVOTA, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tmou protikladných bludu vašich žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, pouze OVOCEM vašich ÚMYSLŮ, a krutým zmijím jedem ekonomických, militaristických vychytralostí vašich Bohů, kterým sloužíte, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, děláte veškeré ekonomické, militaristické, politické a náboženské ZLO a PEKLO na světě. Svými protikladnými bludy a promyšlenými militaristickými, ekonomickými vychytralostmi, pouze KŘIŽUJETE sami sebe, a ne Krista, DUCHA SVATÉHO, kterého nikdo nikdy neviděl, kterého proto ani Židé nemohli UKŘIŽOVAT. Nyní máte svobodu pouze úplně poslušných služebníků Krista tím, že máte povinnost kázat, že nový Kristus, na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého křesťanského dne, ÚSVITU třetího či osmého křesťanského, ekonomického, militaristického tisíciletí, již není vyvýšený KŘÍŽEM, ale pouze pomalým Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Z technicky logického výkladu Písma PAMĚTNÍ KNIHY je zřejmé, že máte povinnost shromažďovat lži lid do Boží náruče nově, kázáním uváděné KNIHY ŽIVOTA, a to neprodleně, v tomto novoluní MĚSÍCE v únoru 2024. Máte povinnost kázat, že Kristus již musí být oslaven tím, že máte povinnost učinit rozhodnutí, že již v únoru 2024, musí být respektovány Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném zrušení, spálení, zničení všech zbraní světa, zastavení všech válek světa, což je jedině možná a správné energetická koncepce Česka a světa. Máte povinnost být Kristu vděční za jeho Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma o tom, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí textů KNIHY ŽIVOTA, bere vládu nad lidmi stávajícím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, politologům, sociologům, teologům, religionistům, mnohým filozofům, a ostatním plevám, hnoji, křoví či trní tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus dává vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dává pokornému, úplně poslušnému KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU, BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům atd. kvůli Boží vůli, kterou je neprodlená realizace úplné přeměny stvoření a tvářnosti země, výstavbou měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca komunitu 1500 lidí s číslem člověka 666 = www těchto textů, politického a náboženského dobytka. Máte povinnost kázat, že jedinou církví Česka bude poslušná vláda Česka, vytvořená dle textů na konci kapitoly 300. Ve svém politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ se rouháte DUCHU SVATÉMU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Moje prorokování o změně tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde trestající Kristus, DUCH SVATÝ, trestá zpupné, neposlušné, ekonomické, militaristické svévolníky, MEČEM PEKLA energeticky nesmyslných válek mezi boháči a mezi chudáky, a mezi mocnostmi, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je pouze pomalé, protože je závislé na milosrdenství rozumu trestajícího Krista. Pravda o KNIZE ŽIVOTA, a o Vaší KNIZE MRTVÝCH, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, temnoty katolického katechismu, je tato. KNIHOU ŽIVOTA je odjakživa HORA HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, kterou je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd. tím, že se uvedené texty Písma v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. KNIHA MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, je odjakživa prokazatelně Vaše KNIHA MRTVÝCH protikladných bludů temnoty katolického katechismu o Kristu, DUCHU SVATÉM, ukřižovaném Židy, pouze OVOCEM vašich ÚMYSLŮ, sloužit až na věky věků boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařů, vojenským kaplanům, atd. místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Hospodin, moje prorokování nepotřebuje, není na něm závislý. Omylem jsem napsal, že já budu psát KNIHU ŽIVOTA, není to pravda, KNIHA ŽIVOTA je napsaná, napsal ji sám Hospodin. Kristu, Hospodinu, se bude líbit, když nedáte svou slávu PROROKŮ, kteří zemřeli v Kristu pomocí KNIHY MRTVÝCH katolického katechismu, prorokům jiným. DEN PÁNĚ nyní znovu přichází jako ZLODĚJ, a to ZLODĚJ majetku boháčů, a stejně tak chudáků, protože veškerý majetek shnil, z


 

titulu uváděné správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepce. Vy se kvůli Kristu ani neženíte, zemřeli jste v Kristu z neznalosti uvedené KNIHY ŽIVOTA. Nyní máte povinnost vstát z mrtvých sviní, či netvorů, jako první, litovat této nevědomosti, vyznat své viny, a zajistit Kristu, DUCHU SVATÉMU, vládu nad všemi národy, mletím KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu připravil východisko pro zrušení ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, kde pro odstoupení rozumu Krista, není energeticky, ekologicky a mravně dobré žádné dílo, protože DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků, nedokáží logicky myslet, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Tímto východiskem je čtení uvedené KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma od Krista, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, a ve všech jiných náboženských pořadech. Já netoužím ani po slávě, ani po zviditelní se. Proto, dle vůle Boží, první pořad o KNIZE ŽIVOTA budu v ČRo v Brně jenom režírovat, když to Kristus dovolí. Lidé již nesmí oslavovat žádného lidského proroka, protože jediným prorokem pro všechny státy světa, je Kristus, DUCH SVATÝ, který vše o sobě a jím vyvoleném Česku vše uvedl v KNIZE ŽIVOTA. SMRT totálně chybného středověkého výkladu Písma protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, již nad světem panovat nesmí. O dalším směrování Česka a EVROPSKÉ ÚNIE, již nemohou rozhodovat Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, neposlušní a zpupní politici pravice a levice, kteří o uvedené KNIZE ŽIVOTA nemají ani ponětí, ale pouze nový Kristus, DUCH SVATÝ. Dle svého předsevzetí, je již jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Proto pro Vás není úkolem nad lidské síly, vše na světě změnit tím, že na svoji KNIHU MRTVÝCH politických, ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu úplně zapomenete, a v úplné poslušnosti začnete neprodleně sloužit BOHOSLUŽBY tím, že budete kázat KNIHU ŽIVOTA. Z textů Izajáše je zřejmé, že do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, nemáte utíkat hned, ale máte povinnost vše na světě změnit tím, že celosvětově zajistíte zrušení stávajících zákonů lidských, a neprodlené nastolení platnosti uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a to ve všech státech světa. Máte povinnost neprodleně iniciovat např. zrušení horečného zbrojení ve všech státech světa, zrušením všech válek na světě. Máte povinnost neprodleně iniciovat zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, v nových městech, či sídlištích z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost neprodleně zajistit vznik celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Máte povinnost přestat se povyšovat nad Krista tvrzením, že Vaše služba křesťanským, ekonomickým, militaristickým tradicím a zákonům, je dobrá a spasitelná. Máte povinnost být stejně mocní, stejně spravedliví, stejně moudří, stejně neomylní ve výkladu Písma, jako je autor Písma Kristus, DUCH SVATÝ. Máte povinnost zajistit, aby ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka se již nikdo nepovažovat za vládnoucího Boha, protože víte, že Bůh pro celý svět je pouze jeden, a že dává, svým Božím rozumem, vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere tak, aby naplnil Písmo o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v BETLÉMĚ, v Brně. Máte povinnost zajistit, aby rektor VUT v Brně Janíček neprodleně inicioval zřízení jediné CÍRKVE Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kterou je pokorná a úplně poslušná vláda, zřízená ve veřejných výběrových řízeních, z řad vysokoškolských odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Máte povinnost zajistit, aby lži lid technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. uznali texty Písma, že až navěky věků, kněžími KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je technický lži lid z toho důvodu, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude Česko a svět řídit nově, nikoli skrze ekonomickou, militaristickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. ale energeticky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost naplnit nové DNES výkladu Písma o úplném zničení KNIHY MRTVÝCH temnoty středověkého výkladu Písma katolického katechismu, který je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Čtení KNIHY ŽIVOTA MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty, již nelze neodložit ani o den. Proto jsou tímto žádány orgány činné v trestním řízení, aby tvrdě pohnaly k odpovědnosti za změnu stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, především biskupa Konzbula, rektora VUT v Brně Janíčka a ředitele ČRo v Brně Podstaty. Uvedené vládnoucí HORY mají povinnost uvolnit pro vysílání opakovaně uváděné, pokorné, poslušné pracovníky. Biskupe Konzbule konzbul@biskupstvi.cz, a ostatní biskupové církve katolické, všeobecné. Vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, stávajících vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, prokazatelně funguje, což je zřejmé např. z novin Rovnost, ze dne 14. února 2024, což máte povinnost pochopit také Vy, stejně jako ostatní lidé. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v článku lubos.palata@denik.cz, s euro-poslancem Mikulášem Pexou mikulas.peksa@europarl.europa.eu, david.wagner@pirati.cz, cindy.degreef@europarl.europa.eu, twr@twr.cz, samuel.vanco@europarl.europa.eu, tomas.haba@la.europarl.europa.eu, veronika.smidova@pirati.cz, info@pirati.cz, lucie.svehlikova@pirati.cz, srozumitelně objasnil totální debilitu energetické koncepce Česka a EU, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. V článku je v podstatě uvedeno, jakým stupidním způsobem, v ŘÍŠI MRTVÝCH neposlušných politických, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, uvažuje o energetice politická elita DUŠEMI svých geneticky zvířecích lidských mozků. V článku je uvedeno, že dle klimatické dohody z roku 2020 má Česko povinnost snížit emise CO2 o 55 procent do roku 2030. Dohoda byla upravená na snížení emisí o 90 procent proti roku 1990, do roku 2040. Mikuláš Pexa uvedl, že v roce 1990 se elektřina vyráběla v uhelných elektrárnách spalováním uhlí, což není pravda, Dukovany byly postavené již před rokem 1990. Pexa uvádí, že v současnosti Česko snížilo emise tím, že postavilo stávající jaderné elektrárny, již o cca 40 procent. V podstatě uvádí, že v roce 2040 uhlí již bude úplně vyrabované, kvůli žití vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kvůli tomu, aby život pro boháče byl pouhá zábava. Kniha moudrosti. Pexa uvádí, že proto Česko o 90 procent do roku 1990 emise určitě sníží. Stačí postavit premiérem Fialou plánované čtyři nové jaderné bloky, a pokračovat v budování OZE, fotovoltaiky a větrníků. V podstatě uvedl, že pokud Česko bude donuceno postavit mnoho nových paroplynových elektráren, plánovaných ministrem průmyslu Síkelou, který nevěří, že se nové jaderné bloky podaří postavit do doby dotěžení uhlí, není to věc PIRÁTŮ, ale věc ministra průmyslu, který se málo snaží být UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ. Energetická katastrofa spočívá v myšlení DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Vládnoucí hlupáci nevěří GRAFU, vypracovanému již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně, a ČVUT, profesora Kadrnožky, docenta Skály a profesora Hrdličky, že elektřina v Česku tvoří cca 10 procent celkem potřebné energie, a že ropa, v tranzitním Česku, tvoří více než 50 procent celkem potřebné energie. To např. znamená, že cca 40 procent elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách představuje pouze 4,0 procent celkem potřebné energie Česka. Pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, DUCHEM CHUDÝ poslanec Pexa, svým geneticky zvířecím lidským mozkem ani netuší, že Česko, od roku 1990 podstatně zvýšilo spalování ropy, to je benzinu a nafty, pro provoz aut, letadel a pro potřeby průmyslu. DUCHEM CHUDÝ poslanec Pexa, svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecího lidského mozku, stále ani netuší, že proti roku 1990, se v průmyslu a v domácnostech podstatně zvýšila spotřeba plynu. Stále ani netuší, že proto emise ze spalování uhlí, nejsou pro Česko, a stejně tak pro okolní státy EU, vůbec podstatné. DUCHEM CHUDÝ poslanec Pexa, stále ani netuší, že VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus z něho udělal hlupáka proto, aby nyní, v únoru 2024, mohl vytvořit pomocí Česka KNIHOU ŽIVOTA NOVÉ NEBE a tím NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou. Všichni zpupní a neposlušní, kdo pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, nedokáží vůbec nic pochopit, mají povinnost neprodleně, dobrovolně a v klidu


 

odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. UHLÍKOVOU NEUTRALITU nelze dělat jenom na spalování uhlí, ale také na spalování ropy, plynu. Já se stále marně namáhám, protože trestající Kristus se stále nesmilovává. Řím.9/16. Biskupe Konzbule konzbul@biskupstvi.cz, každá pohádka se končí svatbou. Pohádka o Kristu, který leze z jedněch SLOV NEBES, na druhá SLOVA NEBES, se musí také skončit svatbou. Kristus, DUCH SVATÝ, zůstal manželem či ženichem, úplně poslušným služebníkům Krista. Jeho NEVĚSTOU je nyní nová vláda Česka, jediná, úplně poslušná církev Česka, kterou je potřeba vytvořit ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300, z iniciativy BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně, Janíčka. Od úplně poslušné vlády Česka, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. NEBESA jsou odjakživa pouze SLOVA. Kvůli neposlušnosti biskupa Konzbula, a ostatních biskupů, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, leze z jedněch NEBES, kvůli novému Božímu SLOVU, na SLOVA všech ostatních NEBES. Dle vůle Boží, orgány činné v trestním řízení v Brně, mají povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti, a k mluvení PRAVDY o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o jeho správné energetické koncepci Česka a světa, jak biskupa Konzbula, tak ostatní biskupy. Není úkolem nad lidské síly pochopit, že úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, mají povinnost sloužit Kristu, a ne vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a světem pouze v případě, že Česko VŠECHNA NEBESA spojí tak, aby pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sloužily Kristu všechny státy světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí Česku a světu jít dál, pouze při úplném zničení KNIHY SMRTI, kterou jsou např. protikladné bludy o Kristu, UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, ovocem úmyslů biskupů ČBK, kteří nekřižují Krista, DUCHA SVATÉHO, ale pouze sami sebe, svými sklony, sloužit Baalům a DÉMONŮM, boháčům, místo Kristu. Katolický katechismus je KNIHOU SMRTI, je odjakživa krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje Česku a světu jít dál, do BRAN NEBESKÝCH celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného pouze v případě úplného zničení krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí stávajících Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ. Vládnoucí Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice a hnůj plev, křoví či trní vědců Masarykovy a Karlovy univerzity, např. politology, sociology, ekonomy, religionisty, teology, mnohé filozofy, atd. nelze přenést do BRAN Božího KRÁLOVSTVÍ z toho důvodu, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jejich ekonomické, militaristické profese již vůbec nepotřebuje. Kdo ještě pochybuje o uvedené Boží vůli, a o uvedené Boží moci, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozku, je PLEVA, která bude do říše ticha, to je na smetiště dějin, odnesená pouhým vánkem. Nekonečnou lásku Božího rozumu dostanou ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří nyní pomohou zničit KNIHU SMRTI protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, a zničit stupidní promyšlené ekonomické, militaristické vychytralost vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ, v ČRo v Brně vykoná spěšně, v pravý čas, v únoru 2024 proto, aby oslavil sám sebe, protože chce oslavit své vítězství nad Baaly a DÉMONY, které učinil ve vítězném Božím únoru roku 1948, dle textů Jóba. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH nikdy v Česku nezapadne, MĚSÍC Koránu v Česku nebude ubývat, protože bude stále ÚPLNĚK, den svátku úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky. Kristus dá Česku za dohližitele svůj POKOJ a celosvětový mír, za poháněče svou SPRAVEDLNOST Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Jedině po úplném zničení KNIHY SMRTI, tmy katolického katechismu, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty, může být Kristus, DUCH SVATÝ, SVĚTLEM VĚČNÝM tím, že od úplně poslušných služebníků Krista, svým Božím rozumem, určeným pro toto zpupné, zlé pokolení, nebude odstupovat. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slibuje, že z nepatrného posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického VZUDOROKRÁLOVSTVÍ Stanislava Oplatka, bude tisíc služebníků Krista, a následně mocný národ. Vůle Boží je, aby Česko mělo STROMY SPRAVEDLNOSTI, což jsou STROMY nové, pokorné a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY. SADBA od Hospodina, k jeho oslavě, bude především nová, jediná církev Česka, nová vláda Česka, úplně poslušná, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Dny mého smutku trestající Kristus, DUCH SVATÝ skončí v případě, když vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, bude iniciovat vytvoření nové vlády. KNIHU ŽIVOTA, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí sepsat pouze v případě, že rektor Janíček se podřídí uváděné Boží vůli. Má povinnost iniciovat přetvoření stvoření a změnu tvářnosti země, výstavbou měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH energeticky soběstačných, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, dle www.pametni-kniha.cz. Kdo protestuje proti debilitě vládnoucí elitě Baalů a DÉMONŮ, boháčů, protestuje zbytečně. Debilitu dělá trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením Božího rozumu od všech Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kterou skončí až při VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Biskupové, KNIHOU SMRTI je prokazatelně tma protikladných bludů katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze OVOCEM vašich ÚMYSLŮ, sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi. Zvažte uvedenou Boží MOUDROST, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo Boží vztek, při Vaší vzpouře proti Kristu, DUCHU SVATÉMU, při Vaši neposlušnosti. Když svou službou vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčům, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, kvůli své křesťanské, ekonomické, militaristické nepravosti, také nyní budete obracet v pustinu celou zemi, OVOCEM ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ, stále žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, a tím boháčům umožnit mít život za pouhou zábavu, stáváte se zločinci, proti kterým se zvedne Boží hněv a trest, kterým je úplné zničení neposlušného a zpupného Česka, strašlivou záhubou v další velké válce, ve které Kristus zahubí dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva. Vždyť biskup Konzbul konzbul@biskupstvi.cz, již v kostele kázal, že masakr a krev studentů a učitelů v Praze, je z titulu totální neposlušností biskupů, kteří drze odmítají zřídit v Brně, v BETLÉMĚ, NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, kde nebudou celosvětově ani zbraně, ani války, ani boháči, ani jejich SKÁLA, kterou jsou SPOLEČNÉ MĚŠCE státních pokladen, ze kterých se z daní všech, financuje energeticky nesmyslné horečné zbrojení, a energeticky nesmyslné války, mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči. Protivníci Krista, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, podvádějí sami sebe, lžou ke své vlastní záhubě, např. o koncepci energetiky na elektřinu, na náhradu energie z ropy elektřinou, pouze kvůli tomu, že křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, pomocí biskupů, pomoci křesťanské KNIHY SMRTI katolického katechismu, drze tvrdí, že uvedené křesťanské tradice a lži jsou celosvětově nedotknutelné. Biskupe Konzbule konzbul@biskupstvi.cz, pohádku o moci vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ nad trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, máte povinnost ukončit podle textů Žalmů, Knihy moudrosti, Micheáše, Přísloví, Ozeáše, Ámose, Římanům, 2.Korintským, Jakubův, Zjevení, atd. Máte povinnost kázat, že neposlušní, zpupní lidé tohoto politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou naprosto bezmocní, proti Božímu rozhodnutí, nechat v únoru 2024 úplně zaniknout SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, slov KNIHY SMRTI krutého zmijího jedu, jedoviny dračí katolického katechismu, a tím celosvětově roztáhnout NOVÁ NEBESA. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43,


 

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Dle vůle Boží, již více než 27 let, dělám pomalý Boží SOUD vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Nyní, v Božím suchém únoru 2024, v PRAVÉ POLEDNE tohoto tisíciletí, se rozšířila nenávist k novému Bohu, který v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH vyžaduje, aby Česko, neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 24. února 2024, v novém DNES naplnění Písma, nastolilo v BETLÉMĚ, v Brně, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Kristus, svým Božím rozumem slíbil, že mě nenechá v jámě křesťanského, ekonomického, militaristického zmaru, v hnoji, plevách, křoví, trní, či v bahně vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. V Česku vzniklo VZDOROKRÁLOVSTVÍ, po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické či komunistické převýchovy boháčů, pomocí nedokonalé socialistické Boží majetkové ROVINY. V Česku vládne hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Tímto hříchem je ignorování textů Písma o tom, že trestající Kristus, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM těchto textů, se přestěhoval z textů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH např. temnoty protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí katolického katechismu, na jiná SLOVA, jiných NEBES, pomocí MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Tím se stalo čtyřicet dní křesťanského PŮSTU od masa a jídla, HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické a mravní smrtí Česka a světa. Energetickou spásu Česka, uzdravení světa, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, nelze zajistit výzvou biskupského listu k držení čtyřiceti dní půstu, ale obráceně, úplným zrušením křesťanství, úplným zrušením křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Já již nic jiného z Písma neobjasním. Kristus již má povinnost, svým rozumem, vše změnit. Vzpurný, neposlušný křesťanský lži lid, nemocný zvláštní nemocí, odstoupením rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných ekonomických, militaristických hlupáků, pomocí totálně debilní koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, ničí celou planetu zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, pomatený neposlušný lži lid, chce úplně zničit zbývající fosilní paliva kvůli své službě vládnoucím Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ je však zlé. Stále chtějí žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, stále chtějí mít v životě pouze zábavu, což není možné z toho důvodu, že brzy bude dotěžena ropa v mnoha státech světa, v roce cca 2036, a prokazatelně za ni není žádná náhrada. Stát, to je úplně pomatený ministr průmyslu Síkela, kterého trestající Kristus, svým Božím rozumem nepase, a pást nikdy nebude, stále není schopný, svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecího lidského mozku, stvořit energetickou koncepci Česka a světa, která by byla věrohodná, a která by se nemusela stále měnit. Ministr Síkela slíbil vytvořit závaznou koncepci energetiky do podzimu 2023, potom do konce roku 2023, nyní až na jaře 2024. Jeho energetické koncepce jsou stejně stupidní, jako středověký výklad neomylných dogmat katolického katechismu KNIHY SMRTI z toho důvodu, že trestající Kristus, těmito texty Božího SOUDU, boří a ničí vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA EU je stupidní nesmysl, protože emise EU tvoří pouze cca 8 % celkových emisí všech států světa. Pomatený ministr Síkela nedávno tvrdil, že uhlí, které bude dotěžené do roku 2028, 2030, 2032, nahradí několika kusy nových paroplynových elektráren, které stát stihne postavit do cca pěti let. Tuto koncepci si nyní rozmyslel, protože zřejmě zjistil, že dát do energetické koncepce výstavbu nových plynovodů, pro nové paroplynové elektrárny, je energetický nesmysl. Náhrada ropy, výstavbou desítek kusů nových paroplynových elektráren o výkonu cca 1000 MW, kterou prorokovali ekonomičtí odborníci v ČRo PLUS, dle textů v kapitole 316, tím definitivně padla, totální technická debilita vzpurné a zpupné politické a náboženské elity, je prokázána. Nahradit končící ropu, které v Česku tvoří, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, zřejmě více než 50 % celkem potřebné energie Česka, elektřinou, není možné. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku. Pane biskupe Konzbule brno@biskupstvi.cz, konzbul@biskupstvi.cz, máte povinnost prorokovat, že pro všechny státy světa je platná jenom koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO, SVOŘITELE fosilních paliv a veškeré energetiky, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí. Máte povinnost, ve středu 14. února 2024 zajistit vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, které v Česku ještě nenastalo, prorokováním koncepce Boží, kterou jsou celosvětové změny, které zajistí, aby ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, vystačili všem státům světa na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Máte, tímto prorokováním, v Česku otevřít ŠIROKÉ NEBESKÉ BRÁNY MÍROVÉHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, pro vstup všech pokorných a úplně poslušných států světa. Věřím, že nyní budete věřit novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, jeho OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ne pochybným lidem, kteří chybným středověkým výkladem Písma, SLOVO BOŽÍ zneužívají, ve prospěch boháčů, ke své záhubě. Boží majetkové ROVINA mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je Božím milosrdenstvím, protože je energetickou, ekologickou a mravní spásou všech států světa. BOŽÍ SLOVO Kristus dovolil zneužívat lži lidu tohoto politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jenom do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Každý člověk na světě má nyní povinnost znát Krista nově, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, kvůli své energetické a mravní spáse. V pátek, v době novoluní MĚSÍCE 9. února 2024, jsem se nedovolal sekretářce ředitele ČRo v Brně Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, ani sekretářce neposlušného, vzpurného BOŽÍHO SYNA, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Sekretářka Urbanová nic nechtěla slyšet, hovor přerušila. Kdybych se dovolal, bylo by jim sděleno. V současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který nastal již na ÚSVITU tohoto třetího třetího křesťanského tisíciletí v roce 2000, což je současně ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, nastala v ÚNORU roku 2024, doba PRAVÉHO POLEDNE, kdy především vládnoucí elita technická a náboženská, má povinnost změnit dobu a čas VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH z Velikonoc, na škaredou středu dne 14. února 2024. Vše je nutné zveřejnit neprodleně v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz. Běda Brnu, když bude ignorovat pomalý Boží SOUD. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, trestání zlých bude stále pokračovat. Na ÚSVITU tohoto třetího či osmého tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v únoru 2024, má lidstvo všech států nový cíl. Na počátku celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je od Boha SLOVO MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je novým Bohem. Toto SLOVO musí být tělem nové CÍRKVE, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Věci minulé, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nebudou připomínány, nevstoupí na mysl DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Stane se tak, až trestající Kristus, DUCH SVATÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým Božím technickým rozumem, dovolí Česku jít dál. Trestající Kristus, má moc, neposlušné a zpupné Česko úplně zničit strašlivou záhubou ve třetí světové válce, ve které zahubí dvě třetiny neposlušného lži lidu. Má moc Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně zachránit, svým TŘETÍM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, a ZLODĚJE MAJETKU chudáků, do Česka, dle svého plánu. Bůh určil nové DNES naplnění Písma, přijetí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro Česko a pro celý svět, v nových termínech v Božím BÍLÉM únoru 2024. Pro Česko stanovil pravý sobotní odpočinek od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, a od temnoty, tmy, křesťanských protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, STŘÍBRA Kristem odvrženého, na VELKÝ PÁTEK dne 9. února 2024. Pravý sobotní odpočinek pro všechny státy světa, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stanovil na BÍLOU SOBOTU, v době úplňku MĚSÍCE, dne 24. února 2024. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku činí vše


 

kvůli sobě samému, kvůli svému novému Písmu. Kvůli MEČI ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Slovo VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby byl PÁNEM nad SOBOTOU, PÁNEM nad křesťanstvím tím, že vládnoucí elita v Brně bude křtít celý svět OHNĚM těchto textů. Termín změny křesťanského militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Kristus stanovil na BÍLOU SOBOTU 24. února 2024 proto, aby oslavil sám sebe, to je svoje nové SLOVO, které objasňuje důvody DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO do Česka, v době 40 let Boží socialistické, komunistické majetkové ROVINY, vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, BERANŮ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka v době 40 let socialismu, 25. února 1948, byl dle textů Jóba, kvůli trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ kvůli tomu, že se provinili křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLOSLUŽBOU, kterou je chamtivost. TŘETÍ PŘÍCHOD trestajícího Krista do Česka nyní není kvůli trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, pomocí lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestání boháčů v době socialismu, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl v textech Jóba. Zrození nového, OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, je možné v případě, že SLOVO DVOU OSOB z Brna, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, a soudního znalce, psychiatra, primáře MUDr. Mošťáka mostak@psbrno.cz, bude SLOVEM o uváděném moci Krista, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozku, a o uváděné Boží vůli, neuvádět Krista v posměch, křižováním Krista na Velikonoce, protikladnými, neomylnými bludy církve katolické, všeobecné, a OVOCEM ÚMYSLŮ promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, či bankéřů. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odpočinul od svého křesťanského díla, v SEDMÝ DEN Páně, v SEDMÉM TISÍCILETÍ své vlády nad lidmi tím, že vytvořil OVOCE svých ÚMYSLŮ, a to ideologii své SPRAVEDLNOSTI, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. SLOVO LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, v tom kterém pokolení bylo SLOVEM Božím, které bylo pravé. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vzal Česko do svého vlastnictví, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, když do Česka vstoupil LEVOU NOHOU, komunistického BERANA, BERÁNKA, či OVCE, soudruha Gottwalda. Po čtyřiceti letech POUŠTĚ socialismu, Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl na Česko OVOCE ÚMYSLŮ boháče Havla, a Satana, Hada, Zmije, biskupa Malého. Jejich SLOVO, křesťanské, ekonomické, militaristické spravedlnosti, středověkého výkladu Písma, bylo a je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Každá vláda byla od Krista, i vláda komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Jak je opakovaně uváděno, celý svět vyvolení Česka pozná, podle pěti vládnoucích CÍRKVÍ, vládnoucích politických stran, které Kristus vytvořil, při vzniku Česka. Z těchto pěti CÍRKVÍ, pěti vládnoucích politických stran Česka, vládne nad lidmi již vláda, CÍRKEV, jedna, a to vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, vláda politologa premiéra Fialy. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Dle svého plánu, poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, již čtyři CÍRKVE, které vyvolil, při vzniku Česka. Dnes poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků, tři politické strany, CÍRKVE, kterým dal nevolitelná místa, BERANY, BERÁNKY, či OVCE, soudruhy z KSČM, KOZLY politiky z ČSSD, a BÝKY, VOLY, KRÁVY, TELATA, politiky z KDU – ČSL. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby jím vyvolená PÁTÁ CÍRKEV, politická strana Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince, či lháře, pokrytce, premiéra Fialy, vešla do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až nyní, neprodleně a dobrovolně, protože je usvědčená POMALÝM Božím SOUDEM těchto textů, jak ze lží o Kristu, tak ze lží o koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby ve formě ZLODĚJE majetku boháčů, a ZLODĚJE majetku chudáků, nyní vzal Česko znovu do svého vlastnictví tím, že vstoupí do Česka, NOHOU technického lži lidu, NOHOU Kristem vyvoleného vůdce rektora VUT v Brně Janíčka, jehož povolání za nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, je neodvolatelné. Bezpečnost Česka nemohou zajistit DUCHEM CHUDÍ politici pravice a levice, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, boří a ničí vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích zpupných a neposlušných lidských mozků. Energetická, ekologická a mravní bezpečnost Česka, není o horečném zbrojení, a o PEKLE MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek. Bezpečnost Česka a světa je možné zajistit pouze pomocí OVOCE mírových Božích ÚMYSLŮ. BOŽÍM ÚMYSLEM je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného, to je živého BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Rektora Janíčka, a ostatní technický lži lid Česka a světa, trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Proto rektor Janíček, nemá již žádnou výmluvu, uváděným textům Písma nerozumět a ignorovat Boží vůli. Energetickou, ekologickou a mravní bezpečnost Česka a světa je možné zajistit v případě, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude v úplně poslušném Česku, jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v úplně poslušném, Kristu vděčném Česku, nebude SLOVO dvou vládnoucích HOR, LVŮ, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, a SOUDNÍHO ZNALCE psychiatra, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, úplně stejné, jako uváděné SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technická elita Brna, vedená rektorem Janíčkem, a učitelé o DUŠI člověka, geneticky zvířecích lidských mozků, psychiatři, vedení MUDr. Mošťákem, již nemají žádnou výmluvu textům PRAVDY PÍSMA nerozumět. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije či hlupáci kněží, ve svých SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se stále motají v bludném kruhu svých lží, že jejich SLOVO, jejich SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍCH, a SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ, je dobré a spasitelné, což je blud. Např. farář Bradáč domasov@dieceze.cz, biskup Holub holub@bip.cz, Had, Zmije, zločinec, farář Orko Vácha dekan@lf3.cuni.cz, ve svých bludech SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH drze tvrdí, že Bůh je LÁSKOU, protože oni jsou úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, což je blud děsivé temnoty katolického katechismu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, boří a ničí jejich křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, odstoupením svého Božího rozumu od všech hlupáků, kteří věří jejich debilnímu, středověkému výkladu Písma. Bude bdít nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu, i od technického lži lidu např. VUT v Brně, ČVUT či projektantů, do doby, kdy bude PÁNEM nad SOBOTOU, nad křesťanstvím, které stvořil v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, své vlády nad celým světem, jako DOČASNÉ středověké, ekonomické, militaristické učení, jako službu DÉMONŮM a Baalům, boháčům, bankéřům, nikoli Kristu. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kvůli odstoupení rozumu Krista, v době tohoto POMALÉHO Božího SOUDU, každý leží tam kde padl, pro kázání OVOCE svých ÚMYSLŮ. OBRAZ TEMNOTY, která má Česko pohltit, jsem zjistil např. při návštěvě bývalého prorektora VUT v Brně, profesora Kadrnožky. Profesor Kadrnožka, sám sobě je břemenem, které nelze přenést do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, protože dokáže obdivovat pouze dílo své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Profesor Kadrnožka např. pravil, že ho uklidňuje studovat svoje knihy, ve kterých vyřešil konec éry fosilních paliv, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, postavením cca čtyřiceti kusů jaderných reaktorů o výkonu cca 1000 MW. Pravil, že tato jeho koncepce energetiky, vyrábět vodík elektrolýzou přímo v jaderných elektrárnách, a dopravovat ho potrubím na místo spotřeby, nemá chybu. Chybu na této koncepci našel ředitel EÚ VUT v Brně, docent Skála. Ten v roce 2006 pravil, že kdyby všechny státy šly cestou náhrady energie z ropy vodíkem, vyrobeným elektrolýzou, byl by uran dotěžen dříve než uhlí. Proto jsou neúčinné čarodějné kejkle všech hlupáků, kteří se vychloubají OVOCEM svých ÚMYSLŮ, např. svých stupidních současných energetických koncepcí. Ty jsou hanebným klamem. Všichni hlupáci, kteří lžou o Kristu, a kteří tím lžou o jeho správné energetické koncepci, mají špatné svědomí, své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Mají hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa


 

tím, že se vzdali rozumného uvažování. Kristus se nad Českem smiluje, až jeho SLOVO bude MRAVNĚ VYSOKÉ. Důsledky neposlušnosti dvou vládnoucích HOR, či LVŮ z Brna, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektora VUT v Brně Janíčka, a UČITELE o DUŠI člověka, soudního znalce, psychiatra, primáře MUDr. Mošťáka, jsou katastrofické. Lži lid, pro odstoupení rozumu Krista, dělá vše špatně. Křesťanská chamtivost Baalů a DÉMONŮ, je hříchem k energetické a mravní SMRTI. Běda vládnoucím HORÁM BETLÉMA, Brna, BOŽÍM SYNŮM, LVŮM, rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, a soudnímu znalci, UČITELI o DUŠI, psychiatru, primáři MUDr. Mošťákovi mostak@psbrno.cz, když nyní nenaplní texty Písma do poslední čárky, o zničení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ v sobotu 10. února 2024 tak, jak je to dále požadováno, v DOTECÍCH VÍRY v ČRo v Brně. Rektor Janíčkek a primář MUDr. Mošťák, mají povinnost neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto zlé pokolení. Láska k bližnímu, např. k bezdomovci Blažkovi z Říček, začíná v poznání uváděné Boží vůle, a poznání Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nebude posmívat beztrestně ani rektor Janíček, ani MUDr. Mošťák. Kristus si to s nimi vyřídí, když odmítnou zničit stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit dokonalý pokoj a mír celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Česko má štěstí, jako první stát na světě má povinnost prostírat ubrusy pro SLOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, dočasně ve všech restauracích, schopných vařit. Bezdomovci Blažkovi z Říček, a všem ostatním bezdomovcům, především technická vládnoucí elita má povinnost zajistit, aby se u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků dobře najedli. Aby se také, v rámci dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dobře oblékli a také dobře bydleli. Boží majetková celosvětová mírová ROVINA, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je štěstím, když toto štěstí bude chtít mnoho úplně poslušných služebníků Krista. Rektor Janíček, stejně tak MUDr. Mošťák, jsou před Kristem odpovědní sami za sebe, za svou DUŠI a tělo, a současně jsou odpovědní za Česko a celý svět. Proto mají povinnost iniciovat zničení tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ v jedinou hodinu požadovaného vysílání v ČRo v Brně. Proto mají povinnost iniciovat, aby drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, především MRZKÝCH ŽEN, OHOLY církve katolické, všeobecné, a OHOLIBY, církve evangelické, neprodleně obrátili křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, nyní na ŠKAREDOU STŘEDU dne 14. února 2024. Rektor Janíček, a MUDr. Mošťák, mají povinnost zajistit nový PŮST. Mají povinnost úplně zrušit křesťanský PŮST od masa a jídla, mají povinnost úplně zrušit křesťanství, ve kterém Kristus, jediný Bůh světa, sedí ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Mají povinnost nastolit NOVÝ PŮST, a to PŮST od vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů. Při třetím PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, a majetku chudáků, do Česka, mají povinnost vstát z mrtvých ekonomických sviní, z militaristických NETVORŮ, jako první ti, kdo zemřeli v Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, kvůli temnotě protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Především vládnoucí technická elita, stejně tak UČITELÉ o DUŠI, psychiatři, jsou tímto zrození SLOVEM PRAVDY veškerého Písma. Proto běda rektoru Janíčkovi, běda psychiatru MUDr. Mošťákovi, když zase neporozumí technicky logickému výkladu Písma. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje věřit v Boha pouze těm pokorným a úplně poslušným služebníkům, kteří pochopí logiku těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, neprodleného zřízení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka, protože Kristus, DUCH SVATÝ, svým technickým rozumem, odjakživa živí DUŠE geneticky zvířecích lidských mozků technického lži lidu, svým Božím rozumem. V únoru 2024, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího dne, třetího tisíciletí, to je OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku již nikomu nedovoluje věřit v křesťanského, zlého, ekonomického militaristického Boha, kterého si kněží např. církve katolické, všeobecné, v bludném KRUHU protikladných křesťanských bludů, rodí vždy na Vánoce, naposledy v roce 2023, jako mladou, ekonomickou, militaristickou, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU proto, aby si ji na Velikonoce, nyní v roce 2024, zase UKŘIŽOVALI, OVOCEM svých úmyslů, sloužit Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, boháčům. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Žalmy, Izajáš, Ezechiel, 1.Petrův, 2.Korintským, 1.Timoteovi, Bhagavadgíta, Jakubův, Římanům, 1.Korintským, Židům, Efezským, Zjevení, Judův, atd. Vážené orgány činné v trestním řízení, dle dalších textů, v suchém Božím únoru 2024 celé pokorné, a úplně poslušné Česko, má povinnost držet půst od drogy, od opia krutého zmijího jedu, jedoviny dračí protikladných bludů středověkého výkladu Písma např. katolického katechismu, např. faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, Hada, hlupáka biskupa Holuba holub@bip.cz, Hada, Zmije, zločince, faráře Orko Váchy dekan@lf3.cuni.cz. V Božím únoru 2024 nastaly zlé časy tím, že vládnoucím HORÁM BETLÉMA, Brna, BOŽÍM SYNŮM, LVŮM, rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, a soudnímu znalci, UČITELI o DUŠI člověka, psychiatru, primáři MUDr. Mošťákovi mostak@psbrno.cz, se stále hnusí Boží rozkaz neprodleného zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, to je úplné zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, politiků, atd. a zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, čtením těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Česku a světu hrozí vrcholný Boží trest, kterým je odložení ROKU TRESTU Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčů, z roku 2024, až na rok 2025, to je naplnění Písma o trestu Baalů a DÉMONŮ, boháčů, do poslední čárky. Jeremiáš1/17až23/12až 51/58, Kniha moudrostí, Zacharjáš, Matouš, Ozeáš, Kazatel, atd. Vážené orgány činné v trestním řízení, budete strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když nyní rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, a primáři MUDr. Mošťákovi mostak@psbrno.cz, nenařídíte, aby uváděnou Boží MOUDROST, zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v ČRo v Brně, dále uváděnou Boží trojicí, dne 10. února 2024, zase odložili až na jinou sobotu. Je reálné nebezpečí, v případě neposlušnosti rektora Janíčka a MUDr. Mošťáka, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z Česka zase na rok odejde, svým Božím rozumem, když Satani, Hadi, či Zmije kněží, pomocí krutého zmijího jedu, protikladných bludů katolického katechismu, začnou držet půst od masa a jídla, na škaredou středu 14. února 2024, a když půst oslavující jejich protikladné bludy o Kristu, skončí až ve čtvrtek 28. března 2024. Vůle Boží je, aby Česko mělo VELKÝ PÁTEK neprodleně, při úplňku MĚSÍCE 9. února 2024. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Vážené orgány činné v trestním řízení, máte také povinnost zajistit, abych posledními dvěma kapitolami těchto textů, mohl vyvýšit trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na své placené doméně na www.pametni-kniha.cz. Na straně 45 až 48 kapitoly 316 – 116 stran uvádím, že tuto doménu mám zaplacenou do 23. února 2024. Vedení WEBNODE podpora@webnode.cz, abuse@webnode.com, zablokovalo v prosinci 2023 doménu


 

tak, že dvě poslední kapitoly nemohu publikovat. Vůle Boží je, aby trestající Kristus byl vyvýšen pomalým Božím SOUDEM těchto textů také na uvedené doméně, o což jste byli žádáni již v kapitole 316 – 116 stran. Budete strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když také nyní budete sloužit vládnoucím Bohům VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které Kristus ničí, odstoupením Božího rozumu od všech, kdo odmítají studovat Boží SOUD. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Vládnoucí Bohové tohoto křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, pokládají za trest, ROK TRESTU 2024, Jeremiáš1/17až23/12až51/58, zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, u nových vládnoucích Bohů, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Trestající Kristus vyžaduje, aby nový Boží vládnoucí technický lži lid, hledal v OHNI ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vznik dobra celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, a ne vznik zla středověkého výkladu Písma, křesťanského, ekonomického, militaristického zla, pomocí středověkých protikladných křesťanských bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, tmy lží např. katolického katechismu, a pomocí ekonomických militaristických vychytralostí boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, sociologů, politologů, religionistů, teologů, filozofů, psychiatrů, ekonomů a jiných zločinců a lhářů. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, budou žít pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, kteří nyní, v Hospodinově dni, který pro Česko je nyní v novoluní v pátek 9. února 2024, a pro celý svět, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 24. února 2024, z hladu a žízně, po novém Božím slově MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou číst tyto texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nikdy nezapomene žádný skutek např. vládnoucím HORÁM BETLÉMA, Brna, BOŽÍM SYNŮM, LVŮM, rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, a soudnímu znalci, psychiatru, primáři MUDr. Mošťákovi mostak@psbrno.cz, když jako zpupní a neposlušní, to je mrtví, ani nyní nebudou iniciovat ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH zpupných boháčů, ekonomických sviní, neposlušných militaristických NETVORŮ, ze vzedmutého MOŘE vládnoucích hlupáků, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde stále smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného válčení. Když ani nyní nebudou respektovat Boží vůli, kterou je, aby ORÁČ, odborník na energetiku docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, šel hned za žencem, za odborníkem na domy ZIMNÍ, bytové, VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem, hirs.j@vutbr.cz, a ten kdo šlape křesťanské hrozny, jedovinu dračí, teolog z VUT v Brně Klepetek klapete@vutbr.cz, hned za rozsévačem, kterým je nyní jediný PROROK pro celý svět, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, a to v pořadu v ČRo v Brně MEZI NEBEM a ZEMÍ, dále uvedeného, bude Česko zničeno. Trestající Kristus slíbil, že neposlušné a zpupné Česko úplně zničí MEČEM třetí světové války, strašlivou záhubou. Kdyby se trestající Kristus nad úplně poslušným rektorem Janíčkem a MUDr. Mošťákem, svým Božím rozumem nesmiloval, ze svého milosrdenství, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Skutek, který nyní trestající Kristus požaduje po úplně poslušném novém knězi, BOŽÍM SYNU rektoru Janíčkovi je, aby učinil rozhodnutí, že tyto texty Božího SOUDU úplného a rychlého, budou čteny v médiích, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, u ředitele Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, proto, aby Kristus byl Pánem nad sobotou, a tím Pánem nad křesťanstvím, které zřídil v ŠESTÝ DEN, v šestém tisíciletí své vlády nad světem, ve kterém hlupáci slouží boháčům, místo Kristu, ZÁKONODÁRCI. LVI, HORY, MUDr. Mošťák, a rektor Janíček, mají povinnost zajistit energetickou, ekologickou a mravní bezpečnost Česka tím, že naplní Písmo do poslední čárky. Česko bude žít v pokoji a celosvětovém míru v případě, že budou iniciovat neprodlené zničení křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ a nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Vůli Boží je, aby iniciovali úplné zničení stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů tím, že pokorný a úplně poslušný technický lid, začne neprodleně SOUDIT lži lid vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, všech států světa, což není úkol nad lidské síly. K.M.12/22. MEČ OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je skupinovou terapií Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE, ZÁKONODÁRCE UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, pro všechny státy světa. Kristem vyvolené úplně poslušné Česko má povinnost zřídit jedinou CÍRKEV Česka, kterou je pokorná a úplně poslušná nová vláda Česka, zřízená ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Dokonalý pokoj a celosvětový mír zajistí Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu tím, že od pokorné a úplně poslušné CÍRKVE, to je nové vlády Česka, svým Božím rozumem nebude odstupovat. Vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v jedinou hodinu, trestající Kristus zajistí v případě, když v BETLÉMĚ, v Brně, v sobotním pořadu v ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ, bude vše uvedené objasněné BOŽÍMI SYNY, Boží trojice z VUT v Brně, a farářem Bradáčem, dle následujících textů. Zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je Božím milosrdenstvím, není Božím trestem. Správná energetická koncepce Česka a světa není koncepce lidská, ale uváděná koncepce Boží. Boží vůli je neprodlené zničení VZDOROKRÁOVSTVÍ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků, válek, měšců státních pokladen ministrů financí všech států. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Orgány činné v trestním řízení, v suchém Božím únoru 2024 nastávají zlé dny, kdy trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z jím vyvoleného Česka odejde svým rozumem v případě, že vládnoucí HORY BETLÉMA, Brna, BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, rektor Janíček rektor @vutbr.cz, a soudní znalec, psychiatr, primář MUDr. Mošťák mostak@psbrno.cz, znovu začnou složit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím vládnoucím Bohům, boháčům, zlého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům, DÉMONŮM. Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Lidé dělají, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, pouze samé zlo. Vzpurní, neposlušní lidé, konají DOBRO pouze z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, Božím rozumem. Trestající Kristus má nad DUŠEMI geneticky zvířecích lidských mozků naprostou převahu tím, že lidským DUŠÍM, geneticky zvířecích lidských mozků, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dává svou ROZUMNOST, MOUDROST, RUKODĚLNOU DOVEDNOST, a také PAMĚŤ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, kvůli konci éry ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa v roce cca 2036, z milosrdenství svého rozumu, boří vše co zasadil, v tomto ekonomickém, militaristickém, politickém, náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ proto, aby svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl sázet a tvořit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ve svém mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Ke dvěma Kristem vyvoleným národům má DUŠE Krista odpor, k neposlušnému a zpupnému Česku a Slovensku. Třetí, Kristem vyvolený národ, Židé, jsou odjakživa mrtvým národem, Kristem odjakživa trestaným. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,


 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,50/25, Holocaust byl pro Židy vrcholným Božím trestem, stejně tak jako PEKLO MEČE energeticky nesmyslných válek, protože se odmítají zabývat Boží MOUDROSTÍ. Boží MOUDROSTÍ jsou myšlenky Krista o pokoji a celosvětovém míru, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, ve kterém nebudou vládnout Bohové např. Židů, kterými jsou PRACHY, ZBRANĚ, o ostatní výrobky lidských rukou. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNĚ PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa, kdy především Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost Krista, DUCHA SVATÉHO, znát nově, z těchto textů MEČE, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU se bude líbit, když toto zpupné a zlé pokolení, energeticky, ekologicky a mravně spasí a zachrání, Kristem vyvolené, pokorné a úplně poslušné Česko. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému NEOMYLNÉMU a SOUDCI a všech států světa se bude líbit, když trestajícím Kristem vyvolení LVI, vládnoucí HORY BETLÉMA, Brna, BOŽÍ SYNOVÉ, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, a soudní znalec, psychiatr, primář MUDr. Mošťák mostak@psbrno.cz, nyní budou želet všech hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, které spáchali pro neznalost Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, pomalého Božího SOUDU zpupných, neposlušných, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, MRTVÝCH vládnoucích HOR, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Trestající Kristus v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ SOKÝCH slíbil, že já, maličký a spravedlivý poslední prorok tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, za svou snahu nastolit celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, v čele s mediálním MISTREM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, jako odměnu dostanu JAZYK, to je schopnost mluvit na veřejnosti, např. v ČRo v Brně. Stane se tak, když přesvědčím nové kněžstvo KRÁLOVSKÝCH KNĚŽÍ technického lži lidu např. VUT v Brně, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, že studovat tyto texty, kterými opisují texty Písma jinými slovy, než je káží Kristem prokletí Satani, Hadi, Zmije, drzí hlupáci, pozemští OTCOVÉ kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, není úkol nad lidské síly. Vůle Boží je, aby jak Boží moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, tak uváděnou Boží vůli, pochopili především v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, kde Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, přebývá odjakživa. Odměnu za zapisování těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY dostanu až v jediném dni, nejlépe v sobotu, kdy se trestající Kristus smiluje, v jedinou hodinu, nad mnohými služebníky Krista v celém Česku. Trestající Kristus slíbil, že dostanu schopnost iniciovat např. sobotní pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Pro tento pořad, za proroky místo sebe, opakovaně určují úplně poslušné BOŽÍ SYNY technického lži lidu, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně očekává všechno tvorstvo, odborníka na energetiku docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, odborníka na domy ZIMNÍ, VZDUCHOTECHNIKA profesra Hirše, hirs.j@vutbr.cz, a teologa z VUT v Brně Klepeteka klapete@vutbr.cz. Vůli Boží je, abych pomohl uvedeným bratřím vytvořit pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ tak, aby v jedinou hodinu byl změněn svět z křesťanského, ekonomického militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s jediným vůdcem světa, s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, NEOMYLMÝM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států. Nové DNES naplnění Písma pro Česko, je v novém novoluní MĚSÍCE v únoru, v sobotu dne 10. 2, 2024, kdy uvedená nová BOŽÍ TROJICE úplně poslušných služebníků Krista, společně s farářem Bradáčem, měla povinnost objasnit jak uváděnou Boží vůli, tak uváděnou Boží moc, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Vůle Boží je, aby úplně poslušní služebníci Krista, docent Pospíšil, profesra Hirš, teolog z VUT v Brně Klepetek, a farář Bradáč, informovali celé Česko o Boží vůli takto. 1.) Aby střídavě četli texty Knihy moudrosti, Kazatele, Ozeáše, Bhagavadgíty, Jeremiáše, Izajáše, Sírachovce, Římanů, Ezechiela, Efezským, Jakubův, Judův, Zjevení, Zacharjáše, Báruka, 2.Petrův, 1.Petrův, atd. tak, aby celé, úplně poslušné Česko pochopilo, že v tuto jedinou hodinu, trestající Kristus, z milosrdenství svého rozumu, mění politické, ekonomické, militaristické a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na své celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží KRÁLOVSTVÍ. 2.) V závěru pořadu docent Pospíšil objasní, že jedině správnou energetickou koncepcí Česka a světa je odpočinutí od díla energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Objasní, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, ve službě svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo trestajícímu Kristu, neberou vážně všechny zkoušky, neberou vážně totální debilitu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, kterou Kristus na Česko a svět uvedl, jako znamení svého TŘETÍHO PŘÍCHODU do Česka, ve formě Krista, ZLODĚJE majetku boháčů a majetku chudáků. Koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU EU, byla vlastně zkouška od Krista, DUCHA SVATÉHO. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ vědí, že horečné zbrojení a energeticky nesmyslné války, za sebou zanechávají velkou UHLÍKOVOU STOPU. Přesto celosvětově horečně zbrojí a OVOCEM svých ÚMYSLŮ, dělají PEKLO MEČE válek, např. mezi mocnostmi Ruska a USA na Ukrajině, a např. mezi boháči a chudáky v GAZE. Koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU EU, byla vlastně zkouška od Krista, DUCHA SVATÉHO, protože vládnoucí elita již koncepci UHLÍKOVÉ NEUTRALITY odmítá tvrzením, že EVROPA místo GREEN DEALU, potřebuje PRŮMYSLOVOU DOHODU, INDUSTRIAL DEAL. Baalové a DÉMONI klimatickou politiku končí, protože je likvidační pro tradiční průmysl, je likvidační pro horečné zbrojení a války, je likvidační pro boháče, pro Baaly a DÉMONY, jakým je např. Ondřej Kovařík ondrej.kovarik@europarl.europa.eu. Baalové a DÉMONI stále nejsou v koncích se svým vzdorem proti Božím slovům, o energetické nezbytnosti neprodleného zničení politického a ekonomického VZDOROKRÁLOVSTÍ, a neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Baalům a DÉMONŮM jsou stále Bohem jejich dobře placená KORYTA. Docent Pospíšil objasní, že NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, je SMLOUVA o úplné poslušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně. Docent Pospíšil objasní, že naději na přežití blízkého ropného a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, mají pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří se budou vzdělávat těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ proto, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, z uváděné Boží lásky, BOŽÍ MOUDROSTI a ROZUMNOSTI Božích zákonů, měli užitek. Docent Pospíšil objasní, že celé Česko má povinnost litovat hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, spáchaných z neznalosti OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ je nyní odmítání textů Písma o tom, že BOŽÍ SYNOVÉ technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou nyní KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka je odmítání textů Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, je pomalým Božím SOUDEM těchto textů, vyvýšen do věčného sídla Krista, DUCHA SVATÉHO, do OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, až na věky věků. Docent Pospíšil má povinnost objasnit texty Písma o tom, že veškerá výstavba, výroba, doprava, spotřeba, atd. bude minimalizovaná tak, aby zásoby ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, vystačily všem státům světa, na toto celé třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet tím, že v odstoupení svého Božího rozumu od technické elity bude pokračovat, do úplné poslušnosti Brna. VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš má povinnost v závěru pořadu kázat, že energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a světa je vytvoření Boží celosvětové, mírové majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, u STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v sídlištích a městech postavených z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. VĚČNÉ PŘÍBYTKY, jsou domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ úplně poslušných služebníků Krista pro cca 1500 lidí, s číslem člověka


 

www = 666 těchto textů www.pametni-kniha.cz. Kdo tyto texty dostane ví, že uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY jsem navrhl dle textů Bible již v roce 2006, kdy jsem byl Kristem poslán k novému Božími lži lidu, technické elity VUT v Brně, ČVUT a k projektantům proto, abych je varoval před vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, od každého vzpurného HOVADA, které odmítne jít neprodleně, spolu se mnou, do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš má povinnost v závěru pořadu kázat, že energetickou, ekologickou a mravní spásou je realizace Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Součástí Boží energetické koncepce, je neprodlené zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Celosvětová výstavba uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ města a sídlišť energeticky soběstačných, pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. dle návrhu uvedeného na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, bude Božím milosrdenstvím, Božího rozumu. Profesor Hirš má povinnost kázat, že celosvětová energetická, ekologická a mravní spása je ve zrušení supermarketů s potravinami, v jejich náhradě domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, kde lidé budou mít povinnost společně snídat, obědvat a večeřet z toho důvodu, že již je energeticky, ekologicky a mravně nemožné, chladit, mrazit a vařit na mnoha místech. Chlazení a mrazení se bude minimalizovat. Vařit se bude převážně z čerstvých potravin, přímo v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Skladování veškerých potravin bude také přímo v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, politického a náboženského dobytka. Pro osobní dopravu auty bude mít komunita 1500 úplně poslušných služebníků Krista, pouze několik elektromobilů, nikoli pro dopravu, ale např. pouze na převážení zavazadel na nádraží, či od nádraží. Veřejná doprava bude pouze rychlovlaky a to jak mezi městy, tak ve městech. Konat uvedené DOBRÉ DÍLO nastolení celosvětové, mírové Boží ROVINY v pravý čas, v suchém Božím únoru 2024, bude realizováno pouze v případě velkého Božího milosrdenství, Božího rozumu. Vůle Boží je, aby uvedená nová Boží trojice, docent Pospíšil, profesor Hirš a teolog Klepetek, učinili již v sobotu 10. února 2024, Pánem Krista nad šestým DNEM, nad šestým tisíciletím, nad dobou kdy vzniklo křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, při vzniku křesťanství, a to v jedinou hodinu, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, OHNĚM SLOV těchto textů PEMĚTNÍ KNIHY. Vůle Boží je, aby nová Boží trojice, docent Pospíšil, profesor Hirš a teolog Klepetek, v jedinou hodinu sežehli OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stávající, neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU tak, že z tohoto STROMU, nezůstane ani kořen, ani větev. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby Česku blahořečili všechny národy, protože uvedená Boží trojice ve vysílání zajistí zničení zákonů lidských, a nastolení dokonalé lásky opakovaně objasněných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus slibuje, že v Brně se celá země promění v Boží MAJETKOVOU ROVINU tím, že trestající Kristus přestane ničit, bořit a proklínat zpupné a neposlušné křesťanské, ekonomické svině, militaristické NETVORY. Česko, jako první stát na světě, má povinnost zajistit, aby Kristus Česku žehnal, svým Božím rozumem, a dovolil Česku, jako prvnímu státu na světě, sídlit v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Trestající Kristus uvádí, že ty národy, které vytáhnou v únoru 2024 do boje proti mírumilovnému Česku, čeká pohroma. Tělo STÁTNÍ SPRÁVY takových národů shnije ještě v stoje, protože oči vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, shnijí v důlcích, a jejich prolhaný jazyk jim shnije v ústech. Vůle Boží je, aby nová Boží trojice, docent Pospíšil, profesor Hirš a teolog Klepetek, v jedinou hodinu uvedli Česko do zmatku tak velikého, že jeden druhého bude chytat za ruku. Protože trestající Kristus bude Česku již přítelem, ruka, která se pozvedne, pozvedne se proti ruce přítelově. Vůle Boží je, aby nová Boží trojice prorokovala Boží vůli, kterou je, aby každý hrnec v Česku byl zasvěcen Kristu tím, že ti, kteří budou vařit, budou vařit pouze pro SPOLEČNÉ HOSTINY, snídaní, obědů a večeří veškerého politického, náboženského a technického dobytka. Docent Pospíšil, profesor Hirš a teolog Klepetek, slíbí, že Kristus, svým rozumem, zničí všechny kramáře, jak v Česku, tak ve světě. Orgány činné v trestním řízení jsou tímto žádány, aby uvedenou Boží trojici tvrdě pohnali k odpovědnosti, protože Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, až v Česku bude hodně lidí studovat Písmo proto, aby poslušní služebníci měli z Písma užitek. Nastaly zlé dny, v suchém Božím únoru 2024, kdy je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení zajistili, aby se ROKEM TRESTU boháčů, bankéřů, makléřů, vojenských kaplanů, atd. stal již tento rok 2024, a ne až rok 2025. Hospodinův STŮL společného stolování politického, náboženského a technického dobytka je třeba brát vážně. Touha po Boží moudrosti, přivede do Božího království ty, kdo ji budou studovat. Užitek z Písma budou mít jenom ti, kdo dají souhlas se zveřejněním textů SOUDU boháčů. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Všechny státy světa vědí, že konec éry ropy se blíží, UHLÍKOVÁ NEUTRALITA se blíží. Technická elita dobře ví, že za fosilní paliva není žádná náhrada v elektřině. Viz texty o energetice na straně 14 až 18, a 22 až 28, kapitoly 315. Vládnoucí Baalové a DÉMONI na summitu v Dubaji učinili rozhodnutí, že ropa, uhlí, plyn, uran a ostatní vzácné suroviny se budou celosvětově maximálně rabovat, až do roku 2050. Všechny státy se rozhodly dál žít v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde se boháči baví žitím boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky z toho důvodu, že všem boháčům se líbí jejich dobře placená KORYTA. Vládnoucí Baalové a DÉMONI v Dubaji rozhodli, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA bude probíhat tak, že až do roku 2050, fosilní paliva, uran a ostatní vzácné suroviny, se budou maximálně rabovat, kvůli zábavě boháčů, a kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Vládnoucí Baaly a DÉMONY, kvůli své neposlušnosti, postihla NEOBVYKLÁ NEMOC, kterou je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ, geneticky zvířecích mozků. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Znamením pro technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, který o trestajícím Kristu stále nemá ani ponětí, je např. totální technická debilita vládnoucích státníků, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, shromážděných trestajícím Kristem na Světovém summitu o opatřeních v oblasti klimatu, v Dubaji. Totální technickou debilitou vládnoucích státníků, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zde boří vše co zasadil pomocí politického, náboženského ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V Dubaji se sešli neposlušní státníci, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým technickým rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude, jakým je např. vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala. Nemravné OVOCE ÚMYSLŮ, trestajícím Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev pomatených vědců Masarykovy univerzity, NEUZDRAVENÉHO SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské NEPRAVOSTI, politologa premiéra Fialy, jeho energetická koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. V Dubaji prohlásil, že Česko, dle plánů EU, bude UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ do roku 2050. Což on zajistí tím, že Česko bude mít v roce 2050, cca 50 % elektřiny vyrobené v jaderných reaktorech. Což však bude činit pouze cca 5 % z celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně profesora Kadrnožky, docenta Skály a ČVUT profesora Hrdličky. Toto OVOCE jeho ÚMYSLU je největší technickou debilitou všech dob, všech


 

pokolení. Dle technické elity VUT v Brně, ČVUT, vyrobená elektřina činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. V tranzitní zemi, v Česku, činí energie z benzinu a nafty cca 50, či 60 % z celkem potřebné energie Česka. Dle dalších textů v kapitole 315, na straně 14 až 18, a 22 až 28, činí elektřina vyrobená z OZE, z fotovoltaiky a větrníků pouze 12 % vyrobené elektřiny, což činí pouze 1,2 % z celkem potřebné energie. Hlupáci politici, vládnoucí Baalové a DÉMONI se v Dubaji dohodli, že výrobu z OZE zvýší třikrát, což nedává žádný smysl, což viditelně neřeší UHLÍKOVOU NEUTRALITU ani Česka, ani jiných států světa, protože náhradu fosilních paliv nelze vyřešit obnovitelnou elektřinou. V Dubaji se státy dohodly, že v roce 2050 zajistí odchod od fosilních paliv, což zajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což je lež, což je blud, protože fosilní paliva, která dle médií činí více než 80 % celkem potřebné energie, v Česku zřejmě cca 95 % celkem potřebné energie, nelze nahradit obnovitelnou elektřinou, která dnes činí cca 2 % celkem potřebné energie, nebo elektřinou z jádra, která dnes činí cca 4 % z celkem potřební energie. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, NEOBVYLKOU nemocí, odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků způsobil, že ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, veškerý neposlušný lid je lži lidem, kvůli lžím o Kristu, a tím kvůli lžím o koncepci energetiky, pro neznalost energetické koncepce Boží. 5.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Kniha moudrostí, Žalmy, Sírachovec, Židům, atd. Koncepce energetiky pomocí koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY vede k totálnímu vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, a k totální energetické a ekonomické katastrofě, již v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnohých státech světa. V médiích bylo uvedené, že plány vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na náhradu benzinu a nafty elektřinou, se hroutí také z toho důvodu, že celosvětově neexistuje dost surovin, na výrobu lidských Bohů, elektromobilů. V médiích bylo uvedeno, že fosilní paliva tvoří více než 80 % celkem potřebné energie. V Česku fosilní paliva zřejmě tvoří 95 % celkem potřebné energie. Pokud je např. vyšší podíl spotřeby fosilních paliv pro průmysl, než pro dopravu, než uvádím v GRAFU, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, nic to nemění na realitě, že fosilní paliva v Česku a ve světě, nejde nahradit obnovitelnou elektřinou. Vůle Boží je známá proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, uvádění boháči, z rozhodnutí Božího, odtáhli v děsu, stejně tak jako jejich Bohové, elektromobily, ve strachu před novým, trestajícím Kristem, jaký ještě nikdy v Česku nebyl. Vůle Boží pro Česko, Slovensko a všechny státy světa, je logická. Všechny státy světa mají povinnost neprodleně vejít do odpočinutí od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Což mají povinnost rozhodnout noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. Obnovitelná elektřina je blud, protože pro zařízení pro její výrobu, jsou potřebná fosilní paliva. Obrovské množství fosilních paliv se spotřebuje např. na stavbu vodních přehrad, stejně tak není zanedbatelná spotřeba fosilních paliv na výrobu fotovoltaiky, či větrníků. Obrovské množství fosilních paliv se spotřebuje na výstavbu jaderných reaktorů. Technická elita je již v koncích se svou moudrostí výstavby malých modulárních reaktorů, protože zpupní politici pravice a levice, z titulu bezpečnosti, odmítají stavět reaktory u měst, a chtějí je postavit v areálech Dukovan, či Temelína. Nyní tvrdí, že mnohem levnější a bezpečnější je stavět velké reaktory, než malé. Energetickou katastrofou je, že se svou koncepcí náhrady ropy, která tvoří cca 50 % celkem potřebné energie Česka, elektřinou z OZE, či z jaderných reaktorů, která nyní tvoří necelých 5 % celkem potřebné energie Česka, nejsou stále v koncích. Myšlení vládnoucích státníků, Baalů a DÉMONŮ, je technicky katastrofické z toho důvodu, že jejich totální technickou debilitou, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, boří a ničí jejich politické, náboženské a technické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Premiér Fiala je Kristem prokletý, protože se plete Kristu do jeho koncepce energetiky, určené Kristem pro toto zlé a zpupné pokolení. Politologům, do koncepce energetiky profesně nic není. Profese politologa Fialy, je pro Krista naprosto nepotřebná, protože Kristus, DUCH SVATÝ, v mírovém celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ politology, ekonomy, zbrojaře, bankéře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, nepotřebuje. Fiala je proto určený k neprodlenému, dobrovolnému odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Protože z textů o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, v Božím KRÁLOVSTVÍ, nejsou schopní pochopit vůbec nic. Kdyby se Kristus, ze svého milosrdenství, nesmiloval svým Božím rozumem, např. nad jim vyvoleným Českem, čtením těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, nebyl by energetický, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě, uvádí Kristus v Izajáši, Ámosovi, Knize moudrosti, Bhagavadgítě, Zjevení, atd. Rabování bude pokračovat, pokud trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nevyřeší zničení neposlušného politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, MEČEM PEKLA třetí světové války, a vyhlazením dvou třetin náboženských a politických hlupáků, strašlivou záhubou. Zpupní a neposlušní, kteří se nyní k novému Kristu dobrovolně nevrátí, zajdou strašlivou záhubou, PEKLEM MEČE další velké války. Zacharjáš. Trestající Kristus vyčkává, až vládnoucí technická elita vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, bude v koncích se svým uvedeným OVOCEM ÚMYSLU koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Žalmy. Energeticky, ekologicky a mravně se spasit mohou jenom ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří stávajícím boháčům, těmito SLOVY NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně, neprodleně zničí jejich VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolí celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, kde si lidé nebudou konkurovat, kde budou spolupracovat, na své energetické, ekologické a mravní spáse tím, že budou realizovat vůli Boží. Vůle Boží je úplně zničit jakoukoli konkurenci, úplně zničit horečné zbrojení a všechny války na světě, rozhodnutím o neprodleném zničení všech zbraní světa, úplně zničit veškeré HORY boháčů, a veškeré DOLINY chudáků, zřízením Boží majetkové celosvětové ROVINY, opakovaně objasněné. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud Česko nezačne soudit. Celé, Kristem v Písmu vyvolené Česko, z textů OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH ví, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, po úplně poslušných BOŽÍCH SYNECH rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, a soudnímu znalci, psychiatru, primáři MUDr. Mošťákovi mostak@psbrno.cz vyžaduje, aby neprodleně iniciovali zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Celé, Kristem v Písmu vyvolené Česko již ví, že zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, které bude bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, a mnohých výrobků na fosilní paliva, atd., není kvůli trestání vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby Česko mělo mnoho pokorných, úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků, kteří dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, budou v Česku, a tím v celém světě, neprodleně realizovat. Zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nyní energeticky nezbytné, kvůli dotěžení ropy v mnohých státech světa již v roce cca 2036. Kdo je opojen svobodou k dělání zla, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, do své DUŠE, svého geneticky zvířecího mozku, zase nedostane, tím jde k záhubě těla i DUŠE. Pokořit se, znamená studiem výkladu OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH veškerého Písma, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, získat MOC stejnou jako má nový Kristus, znamená to být stejně NEOMYLNÝ, MOUDRÝ, ROZUMNÝ, ve výkladu a realizaci Písma, jako Kristus. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, až vládnoucí elita technického lži lidu, a psychiatr MUDr. Mošťák, uvěří textům Písma, že vyvolení a povolání úplně poslušných služebníků Krista, za pokorné a úplně BOŽÍ SYNY, za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Vzpurní a neposlušní lidé, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích mozků, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, kazí a ničí na co sáhnou z toho důvodu, že Kristus dokazuje svoji existenci, odstoupením svého Božího rozumu, od všech zpupných, vzpurných, neposlušných ekonomických SVINÍ, militaristických NETVORŮ, tohoto stupidního, ekonomického, militaristického


 

VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU se bude líbit, když HORY, LVI rektor Janíček, primář MUDr. Mošťák, nedají svou slávu BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušných služebníků Krista, jiným hlupákům, a tím cizímu národu výsady Česka, být HLAVOU změny stávajícího ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, a ne chvostem. Nastaly zlé dny, v suchém Božím únoru 2024, kdy je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení nepřipustily, aby se ROKEM TRESTU stal již tento rok 2024, a ne až 2025. Hospodinův STŮL společného stolování politického, náboženského a technického dobytka je třeba brát vážně. Malachiáš, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Orgány činné v trestním řízení, nenechte se nyní od nikoho svést prázdnými slovy protikladných bludů o Kristu ukřižovaném Židy, a prázdnými slovy promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, a hnoje, plev, či křoví politologů, sociologů, filozofů, teologů, religionistů, ekonomů, atd., kteří, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, kvůli své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, nemají žádný podíl ve vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nenechte pro svůj hněv kvůli pravdě o nedokonalosti Váších DUŠÍ, Vašich geneticky zvířecích lidských mozků, zase zapadnout SLUNCE SPRAVEDLNOTI Bhagavadgíty, které v Bohem vyvoleném Česku vychází se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Odložte staré lidství, které hyne klamnými vášněmi politiků pravice a levice, kteří chtějí vládnout nad Kristem, NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, který ve středověku, v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad lidmi, sestoupil k Židům jako ČLOVĚK, který nyní vystoupil nad SLOVA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH proto, aby v Česku, křtil celý svět nově, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. OVOCEM svých ÚMYSLŮ zajistit bezpečnost Česka a světa nikdo nemůže. Boží vůle je, aby v suchém Božím únoru 2024, neprodleně padla vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, militaristického, ekonomického NETVORA, politologické svině premiéra Fialy, kvůli jeho totálně chybné energetické, ekologické a mravní koncepci. Jíst tělo trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, a pít jeho krev při křesťanských ekonomických, militaristických modloslužbách, v suchém Božím únoru 2024, pro křesťanské MODLOSLUŽEBNÍKY, kteří jsou závislí na lžích o Kristu, a na lžích o energetice, ekologii a mravech, kvůli své chamtivosti, již není možné. Uvedený alkohol křesťanských chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ je opiem, je nebezpečnou návykovou látkou, která ničí TĚLO Krista, především TĚLO církve katolické všeobecné, a TĚLO církví evangelických, které jsou, dle novověkého výkladu Písma NEVĚSTKAMI, ČARODĚJNICEMI, MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU, či OHOLIBOU, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v novověku, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU TŘETÍHO, to je OSMÉHO DNE PÁNĚ, TŘETÍHO, to je OSMÉHO TISÍCILETÍ, své vlády nad celým světem, zavrhl. Zavrhl je za to, že v křesťanském bludném kruhu lží o Kristu, DUCHU SVATÉM, a lží o koncepci energetiky, ekologie a mravů, si na Vánoce rodí svého mladého Boha, mladou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, kterou si na Velikonoce drze KŘIŽUJÍ, a to OVOCEM svých ekonomických, militaristických politických a náboženských ÚMYSLŮ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již zmařil svoje TĚLO, to je církve, a stejně tak svou KREV, to je války tím, že se vyvýšil pomocí těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Když trestající Kristus, DUCH SVATÝ bude chtít, z milosrdenství Božího rozumu mě zachrání tím, že tato kapitola již bude součástí KNIHY ŽIVOTA tím, že budu, z milosrdenství rozumu Krista, zapisovat přímou cestu Česka a světa ke Kristu, to je cestu do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého Božího SOUDU boháčů, je vyvýšený ze SLOV stupidního středověkého výkladu Písma protikladných bludů křesťanských katechismů o Kristu ukřižovaném Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a výkladu Písma pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucí Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháčů, na slova MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svůj trvalý trůn, svůj věčný příbytek, již má v uvedených SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které musí znát každý člověk na světě, protože jsou jediným Bohem, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Proto orgány činné v trestním řízení mají povinnost naplnit texty Písma do poslední čárky, o zničení tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ v jedinou hodinu, v jediný den, rozhodnutím o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů PRAVDY o Kristu, DUCHU SVATÉM, PRAVDY o jeho MOUDROSTI, PRAVDY o jeho správné koncepci energetiky, PRAVDY pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PRAVDY o lidském myšlení nedokonalých lidských DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Vůle trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO je, aby orgány v trestním řízení zajistily, aby hnoji, plevám, či křoví Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity, buržoazním pavědcům, sexuálním predátorům, jejichž profese nelze do BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ přenést, to je např. teologům, religionistům, politologům, sociologům, mnohým filozofům, mnohým psychiatrům, ekonomům, atd. shnil jejich jazyk v jejich ústech, kvůli chybnému výkladu Písma. Protože jim shnil veškerý majetek, kvůli totálně chybné koncepci energetiky SYNŮ ZATRACENÍ, ČEZU Beneše, a vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet v případě, že nebude v médiích zveřejněno, že vrcholným Božím testem je odstoupení technického rozumu Krista, také od vzpurných DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků technické elity, kterou Kristus, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Orgány činné v trestním řízení, zvažte v Písmu uváděnou moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, zvažte uváděnou Boží MOUDROST, kterou je zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Boží domě, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, zvažte Boží trest v případě ignorování uvedené Boží vůle, kterou je úplné zničení Česka strašlivou záhubou, a zničení dvou třetin nesmyslně přemnoženého politického a náboženského dobytka o DVĚ TŘETINY, MEČEM PEKLA třetí světové války. Orgány činné v trestním řízení, OVOCEM SVĚTLA Božího rozumu je uváděná Boží SPRAVEDLNOST, celosvětové, Boží majetkové ROVINY, opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, která je součástí správné Boží energické koncepce. Neužitečné skutky tmy, jsou energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné horečné zbrojení a válčení, MEČEM PEKLA válek mezi mocnostmi, a MEČEM PEKLA válek, mezi chudáky a boháči. Nepodílejte se na uvedených neužitečných skutcích křesťanské, ekonomické, militaristické tmy, naopak uvedené skutky tmy nazývejte pravými jmény. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zazáří úplně poslušným služebníkům Krista, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Zazáří těm pokorným a úplně poslušným služebníkům Krista, kteří v Česku nyní dobrovolně vstanou z mrtvých, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Trestajícímu Kristu, se vzpurní, zpupní a neposlušní, beztrestně posmívat nebudou. Orgány činné v trestním řízení, nepočínejte si jako nemoudří křesťanští MODLOSLUŽEBNÍCI, ale jako MOUDŘÍ znalci OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly zlé dny SUCHÉHO ÚNORA roku 2024. Hleďte pochopit uvedenou vůli Krista, DUCHA SVATÉHO. V suchém Božím únoru již nelze držet půst od masa, či od vína a jídla, kvůli oslavám UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské, ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista, DUCHA SVATÉHO, UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze protikladnými bludy krutého zmijího jedu katolického katechismu, ale pouze od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. PŮST je třeba držet od militaristických NETVORŮ, válečných štváčů, Kristem prokletých SYNŮ ZATRACENÍ, od NETVORA prezidenta generála Pavla, generála Řehky, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra


 

Fialy, Vystrčila, Adamové, atd. Z ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ tohoto, stávajícího, zpupného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, lze odejít, při úplné poslušnosti DVOU OSOB z Brna, rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz, a soudního znalce, psychiatra, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, do celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nebo při jejich neposlušnosti, jít do BRAN PEKELNÝCH hrozného, ropného a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha zemích světa, již v roce cca 2036, a tím do PEKLA MEČE třetí světové války, ve které trestající Kristus Česko úplně zničí, ve které zahubí dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva. PEKLO organizují vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici, atd. OVOCEM svých stupidních ÚMYSLŮ, vládnout nad zpupnými, neposlušnými lidmi, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích hlupáků, horečně zbrojit a válčit, dělat velkou UHLÍKOVOU STOPU, trestající Kristus nyní končí, kvůli dotěžení ropy v mnoha státech. Orgány činné v trestním řízení, krpb.podatelna@pcr.cz, krps.podatelna@pcr.cz, pp.rscp.sekretariat@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, pp.okvv@pcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, ku@pcr.cz, pressku@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.czncoz.tisk@pcr.cz, udv@pcr.cz, krpa.podatelna@pcr.cz, krps.tisk@pcr.cz, krpb.v.sekret@pcr.cz, socialnisite@pcr.cz, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nssoud.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, barbora.kudlackova@pcr.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, podatelna@osz.brnv.justice.cz, pp.oo.cdi@pcr.cz, mají povinnost neprodleně zajistit, aby SLOVO dvou OSOB z Brna, SLOVO pokorného a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz, a stejně tak SLOVO úplně poslušného soudního znalce, primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, bylo stejné, jako uváděné BOŽÍ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože uváděné Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je o odpovědnosti nejenom za Česko, ale také o odpovědnosti za všechny státy světa. Kristem vyvolené Česko, má povinnost zajistit, aby uváděnou Boží vůli, o úplném zničení politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ v jedinou hodinu, čtením těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo Brno, znal z médií každý pokorný a úplně poslušný člověk na světě. Energeticky nezbytné, neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, není pro rektora Janíčka a MUDr. Mošťáka, úkol nad lidské síly. Politický a náboženský lži lid, nezmůže nic proti uvedenému Božímu rozhodnutí, neprodlené změny paradigmatu Česka a světa na rektorátu VUT v Brně, pro uváděnou Boží moc trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Když SLOVO uvedených DVOU OSOB, rektora Janíčka a MUDr. Mošťáka, o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, a o jeho uváděné Boží vůli, bude stejné, jako je SLOVO těchto textů, Kristus dovolí, v jedinou hodinu vysílání těchto textů, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, učinit Krista PÁNEM nad KŘESŤANSTÍM a tím úplně zničit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Kristus dovoluje zřídit dokonalou, mírovou, celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, společného stolování úplně poslušných politických, náboženských a technických zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, což je součást správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepce. Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje Česku jít dál tím, že dovoluje, neprodleně odejít z křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTÍ, a neprodleně zřídit dokonalé, mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v Brně. DVĚ OSOBY z Brna, rektor Janíček a MUDr. Mošťák, již nesmí pochybovat o platnosti textů Písma o mém vyvolení a povolání za posledního proroka tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického věku. Nesmí pochybovat o mém povolání a vyvolení za maličkého a spravedlivého proroka, který přišel včas, ve svém tříletém prorokování, již v roce 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ke vzpurnému, neposlušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. proto, abych přesvědčil především technický lži lid, že OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Bohů, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dále uvedené, je zlé, je otráveným JABLKEM, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. V tomto zpupném, neposlušném VZDOROKRÁLOVSVÍ, bude všechno stále horší, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vrcholným Božím testem, odstoupením svého Božího rozumu, pustoší, ničí, boří, OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, což bude dělat až do svého vítězství nad všemi státy světa, až do vítězství nového Božího SLOVA těchto textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Debilita lidí se stupňuje, vše bude stále horší, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení rozumu Krista od neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost naplnit texty Písma do poslední čárky tím, že zajistí, aby mně, nepatrnému, maličkému, spravedlivému proroku, který z textů Písma vyčetl, že křesťanská nepravost vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, obrací v pustinu celou zemi, se dostalo milosrdenství uznáním, že má touha pro pochopení Boží moudrosti uváděné, správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepce, přivádí pokorné a úplně poslušné Česko, do bran celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Orgány činné v trestním řízení, mají povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti dvě neposlušné osoby z Brna, jejichž SLOVO má být o pravdě o Bohu, a tím pravdě o koncepci energetiky, rektora Janíčka a MUDr. Mošťáka. Orgány činné v trestním řízení, máte povinnost tvrdě popohnat k odpovědnosti za Česko a svět především DVĚ OSOBY z Brna, rektora Janíčka a MUDr. Mošťáka, kvůli mluvení dále uvedených PRAVD v případě, že se do náruče trestajícího Krista nevrátí dobrovolně, neprodleně, sami. Technickému lži lidu trestající Kristus připravil v současném pokolení řadu ZKOUŠEK, pro odmítání jít do Božího KRÁLOVSTVÍ neprodleně. Židům, Sírachovec, atd. Zkouškami dokazuje, že ani technický lži lid, není schopen logicky myslet, při odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku. Ozeáš, Kazatel, Kniha moudrosti, Bhagavadgíta. 1.) PRVNÍ ZKOUŠKA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, byla v roce cca 2006, v době mého tříletého prorokování PRAVDY o Kristu, a tím PRAVDY o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, v létech 2003, 4,5,6,7, 2008. V roce 2003 až 2006, dle doporučení rektora VUT Vrbky, jsem zjistil koncepci energetiky VUT v Brně a ČVUT u docenta Skály, profesora Kadrnožky, a na ČVUT v Praze u profesora Hrdličky. Profesor Kadrnožka seznámil politický lži lid s koncepcí VUT v Brně ve své knize, za kterou dostal státní vyznamenání. Profesor Kadrnožka navrhoval náhradu ropy výstavbu cca 40 kusů jaderných reaktorů velikosti které má Temelín, výrobu vodíku elektrolýzou přímo v elektrárnách, a rozvod vodíku z elektráren potrubím. Profesor Hrdlička navrhoval totéž. Dle jeho slov, požadoval výstavbu cca 80 kusů reaktorů velikosti jaké má Temelín. Politická elita tyto koncepce zamítla ze dvou důvodů, z nedostatku peněz a pro nepochopení vážnosti situace. Dle OVOCE ÚMYSLŮ politické elity, pokračovalo nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, kvůli ekonomické spáse, za kterou politici mají zvyšující se ekonomiku řízené neviditelnou rukou trhu. Židům, Jakubův, atd. 2.) DRUHÁ ZKOUŠKA lži lidu nastala v roce 2011, 2012. Ministr průmyslu Kocourek, a Bartuška, pro kritiku energetické koncepce vlády, navrhli výstavbu deseti dalších jaderných elektráren. Koncepci náhrady ropy pohřbil ministr průmyslu Kuba, který chtěl postavit dva bloky v Temelíně a jeden v Dukovanech, pouze jako náhradu uhlí. Neuspěl, vláda tehdy zastavila výběrové řízení na dostavbu Temelína. Politici, stejně jako v roce 2006 se rozhodli, že po dotěžení uhlí v roce cca 2030, cca 40 procent výroby elektřiny zajistí paroplynovými elektrárnami, což neřeší náhradu ropy. Stejně selhali zpupní VZDUCHOTECHNICI profesor Hirš v roce 2006, a profesor Drkal v roce 2008. Odmítli učit stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, navržených dle textů bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus se smiluje za předpokladu, že mrtví, neposlušní, kteří nyní nenávidí Krista, vyznají své lží a viny, zapsané v knihách. Zjev.20/12, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/7,15,9/7,15, Ám.5/10,18,8/11.