Kapitola 316 – 116 stran.

10.02.2024 14:09

Kapitola 316 – 116 stran. Na ÚSVITU třetího či osmého tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2024, má lidstvo všech států nový cíl. Na počátku celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je od Boha SLOVO MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je novým Bohem. Toto SLOVO musí být tělem nové CÍRKVE, úplně poslušné vlády Česka, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Věci minulé, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nebudou připomínány, nevstoupí na mysl DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Stane se tak, až trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím technickým rozumem, dovolí jít dál, novému knězi, úplně poslušnému, Kristu vděčnému vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMU SYNU rektoru Janíčkovi VUT v Brně. Až trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, dovolí čtyřem tažným KONÍM z VUT v Brně, rektoru Janíčkovi rektor@vutbr.cz, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesoru Hiršovi hirs.j@vutbr.cz, a zlému teologu Milanu Klapetekovi klapete@vutbr.cz, name@examplee.com, vykonat v ČRo v Brně, ÚPLNÝ a RYCHLÝ Boží SOUD uváděných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ve zvláštním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Trestajícímu Kristu, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se nebude beztrestně posmívat ani nový vládnoucí Bůh, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zlý, neposlušný BOŽÍ SYN rektor Janíček. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává nad lidmi vládu komu chce, a komu chce ji bere. Nyní bere vládu nad lidmi Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a dává vládu nad lidmi novým Bohům, svého celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nové, pokorné a úplně poslušné vládě Česka, NEVĚSTĚ Krista, DUCHA SVATÉHO, vytvořené na rektorátu VUT v Brně, z iniciativy rektora Janíčka, ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Stávající neposlušné a zpupné Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, hlupáky, trestající Kristus, vyvýšený pomalým Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, bude trestat např. zabíjením, a jinými Božími tresty za to, že lži lid odmítl zničit zbraně, vojáky, války, boháče, Baaly a DÉMONY, odmítl cvičit vojáky v boji, odmítl ukončit války mocností, např. Ruska a USA, odmítl ukončit války mezi boháči a chudáky tím, že odmítl, po roce trestů 2023, na rektorátu VUT v Brně, zřídit celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU, Božího království, společně stolujícího politického, náboženského a technického dobytka, opakovaně objasněnou. Kristus, DUCH SVATÝ, bude hrdinou, LVEM, BOHATÝREM, až bude vidět do energetické budoucnosti lidstva, až bude sedět v OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus, DUCH SVATÝ, může být hrdinou, LVEM, až zničí hnůj, plevy či křoví mnohých vědců Karlovy a Masarykovy univerzity, Baaly a DÉMONY, teology, religionisty, politology, sociology, mnohé filozofy, mnohé psychiatry, ekonomy, mnohé právníky, atd. kteří manipulují se SLOVEM Krista, DUCHA SVATÉHO, ve prospěch boháčů. Objektivní pohled na správnou koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a všech států světa, lze zjistit pouze z objektivního výkladu HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránů, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V tomto ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se SKÁLA pomatených vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, používá chybně z titulu odmítání objasněné správné energetické koncepce Krista, DUCHA SVATÉHO. V tomto zlém pokolení, při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, neposlušní a zpupní lidé se zbytečně namáhají, protože veškeré OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, je pouze o OTEVŘENÍ BRAN PEKELNÝCH horečného zbrojení a energeticky nesmyslného PEKLA MEČE válek mezi mocnostmi, např. na Ukrajině a mezi boháči a chudáky, např. v Gaze. Vzkříšení z mrtvých, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ nastane, až při rozhodnutí vládnoucích HOR, LVŮ, z Brna, SOUDNÍHO ZNALCE psychiatra Mošťáka mostak@pnbrno.cz, a rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti zničení všech uváděných vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které nelze přenést, pro jejich stupidní ekonomické profese, do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedení hlupáci se Kristu, DUCHU SVATÉMU, posmívají, svými energetickými koncepcemi. Naději na lepší život nyní mají úplně poslušní služebníci Krista, kteří zničí politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vykonáním Božího SOUDU vládnoucích Bohů. Neposlušnému Česku a světu trestající Kristus slibuje, že MEČ války v Gaze, který učinil pro neposlušnost rektora Janíčka, učinil proto, aby znemožnil smlouvu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, rozšíří na další světovou, velkou válku. Trestající Kristus v Zacharjáši, Izajáši, Jeremiáši, Micheáši, Přísloví, Malachiášovi, Ezechielovi, Matoušovi, Janovi, Markovi, Lukášovi, Jóbu, Efezským, slíbil, že mezi zpupnými, KŘESŤANSKÝMI, ekonomickými sviněmi, či militaristickými NETVORY, a stejnými hlupáky MUSLIMSKÝMI, učiní meč celosvětové války tak, že strašlivou záhubou zničí dvě třetiny křesťanským králičím způsobem nesmyslně přemnoženého tvorstva. Trestající Kristus slíbil, že neposlušné a zpupné Česko úplně zničí MEČEM třetí světové války, strašlivou záhubou. Skutek, který nyní trestající Kristus požaduje po úplně poslušném novém knězi, BOŽÍM SYNU rektoru Janíčkovi je, aby učinil rozhodnutí, že tyto texty Božího SOUDU úplného a rychlého, budou čteny v médiích, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, aby Kristus byl Pánem nad sobotou, a tím nad křesťanstvím brno@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, Aby byl Pánem nad ŠESTÝM DNEM, kdy v šestém tisíciletí své vlády nad světem, inicioval vznik křesťanství, ve kterém hlupáci slouží boháčům, místo Kristu, ZÁKONODÁRCI. LVI, HORY, MUDr. Mošťák, a rektor Janíček, musí zajistit, aby Česko SOUDILO Baaly a DÉMONY. K.M.12/22. MEČ OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je skupinovou terapií Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE, ZÁKONODÁRCE jediného UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, všech států. Jer.1/17,12/4,16,23/12,21,29,31/27,32až51/58, Ezech.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/17až66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Boží smilování přijde včas v případě, že vládnoucí hlupáci uznají pravdu textů Písma, o zabíjení neposlušných, zlých Bohů, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, např. filozofů, sociologů, a jiných hlupáků, Ezech.28/9,18, kteří místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím vládnoucím Bohům, politikům pravice a levice, atd. kteří jsou však pouze dočasní, protože OVOCE jejich ÚMYSLŮ, např. horečné zbrojení a energeticky nesmyslné válčení, je pouze dočasné. Mediální Mistr Kristus, nejenom v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je nyní jeho jediným CHRÁMEM, ale také v písničce Koláře uvádí. ČAS konce éry ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa, v roce cca 2036, NÁS NAUČÍ a DONUTÍ vrátit se k trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, zničením všech svobod vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Život boháčů již nesmí být pouhá zábava. Trestající Kristus, vyvýšený tímto pomalým Božím SOUDEM, ruší boháčům všech států, žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Trestajícího Krista, ničícího vše co ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekonomickém, militaristickém, kapitalistickém zasadil, lze oslavit pouze rozhodnutím nových vládnoucích Bohů technické elity VUT v Brně, ČVUT, o celosvětovém zničení vládnoucích Bohů Baalů a DÉMONŮ, to je zbraní, ve všech státech světa, a všech válek na světě. Trestající Kristus dovolí jít dál, až po projednání těchto textů pomalého Božího SOUDU, ve školství a v médiích. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/17až66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, PEKLO MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, dělá Kristus, pomocí naprosto nemravných, nelidských, vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, kteří oslavují sama sebe navzájem. V tomto zlém pokolení je odstoupení Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, zvláštní NEMOCÍ DUŠE, geneticky zvířecího lidského mozku, což je vrcholný Boží trest pro zpupné, neposlušné. Trestající Kristus zničí nemravné, nelidské vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice,


 

a veškerý hnůj, či plevy vědců Karlovy a Masarykovy univerzity, např. politology, sociology, teology, mnohé filozofy, religionisty, ekonomy, mnohé zpupné psychiatry atd. v jedinou hodinu v případě, že nový kněz, úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, učiní rozhodnutí, že s trestajícím Kristem je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné projednat všechny uváděné texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH veřejně, jak ve školství, tak ve veřejnoprávním vysílání ČRo a ČT. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude celosvětově jednat sám tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, zničí veškerá náboženská a politická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa v případě, že rektor Janíček bude úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že zajistí, aby celé, úplně poslušné Česko nebylo DUCHOVNĚ NEMOCNÉ, bylo zdravé tím, že bude úplně poslušným Božím lidem. Nyní stačí, když BOŽÍ SYN rektor Janíček pozve úplně poslušné služebníky Krista, především technického lži lidu, pod VINNOU RÉVU technicky logického výkladu Bible, a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, která v Česku vychází z milosrdenství rozumu Krista, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Až po vykonání ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO Božího SOUDU ve veřejnoprávních médiích, bude v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, ve všem po nedostatku v případě, že rektor Janíček zajistí, že STROM zpupné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, shoří v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že z něho nezůstane ani kořen, ani větev. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, se žádný neposlušný, zpupný Bůh, Baal či DÉMON, tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nebude posmívat beztrestně. Trestající Kristus si to vyřídí např. se čtyřmi vládnoucími, drzými řediteli psychiatrických nemocnic, NEMOCNÝMI starým DUCHEM, středověkého křesťanského výkladu Písma, bývalými MUDr. Češkovou, MUDr. Radimským, a současnými MUDr. Kašpárkem, a MUDr. Mošťákem, kteří mě pokořují tím, že se stále snaží mě stresovat. Ze mně, úplně poslušného, DUCHOVNĚ zdravého znalce MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dělají DUCHOVNĚ nemocného hlupáka, který o trestajícím Kristu nemá ani ponětí. Z milosrdenství Božího rozumu je objasněné, že Kristus vše o sobě uvedl, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus dovolí Česku jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až také uvedení psychiatři budou UZDRAVENÍ, studiem HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus Česko uzdraví, energeticky, ekologicky a mravně spasí, svým Božím technickým rozumem, uvedeným také v textech této kapitoly, až vše bude v sobotu zveřejněno v ČRo a v ČT. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/17až66/24,Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mediální MISTR Kristus, žárlivě milující DUCH SVATÝ, dělá lidem dobro a zlo, vstupováním a odstupováním svého NEOMYLNÉHO rozumu, do a od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků. Dle svého předsevzetí, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, dělá zpupnému lži lidu tohoto ekonomického, militaristického, politického či náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ zlo tak, aby v Česku, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, u BOŽÍCH SYNŮ, vedených úplně poslušným BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, naplnil do POSLEDNÍ ČÁRKY texty Písma, o svém TŘETÍM PŘÍCHODU do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků, viz další texty o Boží majetkové ROVINĚ. Na ÚSVITU tohoto třetího tisíciletí, což je také ÚSVIT osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, každý úplně poslušný služebník Krista, musí Krista znát nově, z těchto textů MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Neznalost nového Krista, neznalost jeho moci nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, neznalost jeho vůle, kterou je neprodlené nastolení mírové, majetkové, Boží ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již nikoho v Česku neomlouvá, ani čtyři uvedené psychiatry z Brna. Číslo člověka 666, to je www, má každý psychiatr, který dostává tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, uvedené na www.pametni-kniha.cz. Je stále naděje, že SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, uvedeného v tomto technicky logickém výkladu Písma, o energetické nezbytnosti neprodleného nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, pohltí děsivou tmu středověkého výkladu Písma protikladných křesťanských bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, tří teologických fakult Karlovy univerzity, religionistů Masarykovy univerzity, a uvedených psychiatrů. Pohlcení děsivé tmy středověkého, křesťanského výkladu Písma, je současně pohlcením tmy OVOCE ÚMYSLŮ stávajících zlých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, filozofů, teologů, religionistů, psychiatrů, ekonomů, a jiných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude v trestání Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ pokračovat za to, že boháči chtějí pokračovat v žití boháčů v pouhé zábavě, v žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Za to, že vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, atd. v PEKLE děsivé tmy křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ignorují texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Božích ÚMYSLECH, neprodleného vytvoření energeticky, ekologicky a mravně nezbytné Boží majetkové ROVINY, na které nabudou ani boháči, ani chudáci. Ani psychiatr MUDr. Mošťák, nemá v moci svého DUCHA, své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Kazatel 3/18,8/8. Má povinnost uznat Boží rozkaz, o neprodleném ukončení vlády současných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, kteří páchají lidem strašlivé zlo tím, že odmítají zrušit SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÁ, křesťanská, ekonomická, militaristická. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje nahradit SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby se uzdravili všichni nemocní, ze své chamtivosti, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Nad lidmi již nesmí vládnout nelidští, krutí, nemravní Bohové SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, boháči, kteří působí lidem ekonomické, militaristické zlo. Nad lidmi mohou vládnout Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH z řad technického poslušného lidu. Debata bez cenzury vit.rakusan@stan.cz, je o Bohu a o Boží koncepci energetiky. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Uvedená ETIKA DOBRA je pouze pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, kteří uvidí VELIKÉ SVĚTLO ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která v DUŠI a mozku geneticky zvířecího BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného, to je živého rektora Janíčka, vyjde se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Který učiní rozhodnutí, že každá bota obutá do válečné vřavy, např. na Ukrajině, či v Gaze, z titulu správné koncepce energetiky Česka, Slovenska a světa, bude NEPRODLENĚ pozřena OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské, ekonomické, militaristické zlo křesťanských bludů, hodnot válečného štváče, faráře Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, je totální nemravnost kvůli tomu, že v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vzpurní a neposlušní, to je mrtví lidé, žádné dobro dělat nemohou. Odmítají totiž uznat platnost textů Písma, že jedině Boží rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, je dobrý, moudrý a spravedlivý. Že rozum DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, je zlý a že se nezmění navěky věků. Etická je ÚPLNÁ POSLUŠNOST uváděné Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vysoce mravného, dle textů Bhagavadgíty. Etika dobra je uvedená v uváděném Boží SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jde o bytí a nebytí Česka, Slovenska a světa, protože lidé se mohou dále rozvíjet a konat dobro, pouze při úplné poslušnosti čtyř uvedených tažných KONÍ vládnoucí elity VUT v Brně. Etika DOBRA je možná pouze v případě, že na VUT v Brně se nyní narodí Kristus nově, z uvedených SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který bude DIVUPLNÝM RÁDCEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, OTCEM VĚČNOSTI, VLÁDCEM POKOJE tím, že horlivost Hospodina zástupů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. neprodleně budou iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVATVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve svém SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rozhodl, že bude nad svým Božím technickým lži lidem bdít, že bude vše nově budovat a sázet pouze v případě úplného zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, při rozhodnutí úplně poslušného rektora Janíčka, o energetické nutnosti neprodleného zřízení celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ.


 

Kapit. 316–116 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 90. Česká bible kapitola 316. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Připomínky k jednání o stavu mé DUŠE s ředitelem nemocnice psychiatrie v Černovicích, soudním znalcem MUDr. Mošťákem v úterý 16. 1. 2024 ve 14. 00 hodin. Vyvolení úplně poslušné vládnoucí HORY psychiatrů, LVA primáře MUDr. Mošťáka, učitele o DUŠI geneticky zvířecího mozku člověka, za vládnoucího Boha budoucího věku mírového, celosvětového, Božího KRÁLOVSTVÍ, je neodvolatelné. V případě odkládání návratu do náruče Hospodina, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, o další dny, MUDr. Mošťák riskuje, že Hospodinův hněv ho vyhledá z ničeho nic, a to nejenom jeho, či vládnoucí HORU technického lži lidu, LVA rektora VUT v Brně Janíčka, jehož povolání, jako úplně poslušného, za nového vládnoucího Boha, je také neodvolatelné, ale celé, Kristem vyvolené Česko. Trestající Kristus Česku slibuje, buď zničení dvou třetin lidí Česka a světa, strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, při neposlušnosti MUDr. Mošťáka a rektora Janíčka, nebo celosvětový mír v případě neprodleného zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, společně stolujícího politického, náboženského a technického dobytka, na rektorátu VUT v Brně. HORA primář MUDr. Mošťák, stejně tak HORA, LEV rektor VUT v Brně Janíček, DĚTI církve katolické, všeobecné, budou připomínání s proklínáním OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, Baalů a DÉMONŮ. Není nic sladšího než realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zdržování, energeticky nezbytného TŘETÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, a zloděje majetku chudáků, do Česka, je trestný čin, zločin. Viz texty na straně 20, 21 a další. Sírach.5/7,7/16,19/6až23/27, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jer.1/17, 6/19,15/19,51/58, Trestající Kristus se smiluje nad Českem v jedinou hodinu, když BOŽÍ SYN z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, LEV rektor VUT v Brně Janíček prohlásí stále se měnící, uváděné, energetické koncepce SYNŮ ZATRACENÍ, premiéra Fialy fialap@psp.cz, ministra Síkely, ministr@mpo.cz, ministra Hladíka info@mzp.cz, ministra Stanjury stanjuraz@psp.cz, ministra Kupku posta@mdcr.cz, Beneše z ČEZ benes@cez.cz, za energetickou, ekologickou a mravní katastrofu, za trestný čin. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Řím.1/18,8/19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Hospodin bdí nad zlem, pomocí zvláštní nemocí vládnoucích Bohů, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků. Nejnovější energetická koncepce energetiky vlády a ČEZ, je proti vůli Boží, je hříchem k energetické SMRTI, je zločinem, je o vyrabování veškerých fosilních paliv do roku 2036, 2050. Dle ČRo PLUS dne 24. 1. 2024, ČEZ a vláda uvažuje, ve své nové energetické koncepci, do roku 2050, postavení čtyř nových bloků jaderných reaktorů, jako náhradu za dosluhující reaktory. Uvažuje postavení neurčeného počtu malých jaderných reaktorů. Uvažuje nově postavení dvaceti či třiceti kusů nových paroplynových elektráren. Uvažuje zvýšení výroby z OZE cca deset krát. Uvedená elita nenávidí kázeň, pro odstoupení rozumu Krista, nemá NOVÉHO DUCHA tohoto výkladu Písma, je DUCHEM CHUDÁ, a proto OVOCEM svých ÚMYSLŮ, kazí na co sáhne. Postavení dvaceti či třiceti kusů nových paroplynových elektráren, je energeticky naprosto nereálné. Tato nová koncepce na postavení desítek kusů paroplynových elektráren dokazuje, že energetické koncepce všech vlád Česka je zločin, je lež. Vládnoucí elita dodnes lhala, že při dotěžení uhlí v uhelných elektrárnách, a při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, zajistí dostatek energie z elektřiny, z OZE, nebo z nových jaderných reaktorů, což nyní není pravda. Katastrofou OVOCE ÚMYSLŮ DUCHEM CHUDÝCH zločinců, úplně pomatených vládnoucích hlupáků, SYNŮ ZATRACENÍ, premiéra Fialy, vedoucího ČEZ Beneše atd. je, odmítání reality o hrozném, ropném a ekonomickém kolapsu, již v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Do roku 2036, se Česku nepodaří postavit téměř nic ze čtyř důvodů. 1.) Z nedostatku času. 2.) Z nedostatku SKÁLY kapitalistů, PRACHŮ. 3.) Pro celosvětový nedostatek plynu, protože všechny státy EU chtějí řešit nedostatek ropy a uhlí výstavbou paroplynových elektráren. 4.) Pro nemožnost dopravit tak velké množství plynu do Česka. Budování nových plynovodů je nesmysl pro celosvětový nedostatek plynu v případě, že nedostatek energie z ropy vládnoucí Baalové a DÉMONI, budou chtít řešit výstavbou paroplynových elektráren. Řešením, které v Písmu připravil Hospodin v Knize moudrosti, je trestní stíhání SYNŮ ZATRACENÍ vlády, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, a trestní stíhání vůdců ČEZ. Jejich odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, bude vítězstvím Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Pro úplně poslušné Česko Hospodin připravil východisko, kterým je změna paradigmatu. Změnu paradigmatu podmiňuje zrušením KNIHY SMRTI, kterou je např. tma protikladných bludů a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Změnu paradigmatu má povinnost neprodleně realizovat nová vláda Česka vytvořená na rektorátu VUT v Brně, ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Totální zlo trestající Kristus dělá Česku a světu pro neposlušnost, pro vzpouru proti uváděné Boží energetické koncepci, veškeré vládnoucí elity Česka. Politická vládnoucí elita, do současné doby, svými stupidními koncepcemi, chtěla nahradit jak uhlí, tak ropu, elektřinou z OZE, a elektřinou z jaderných bloků, což je blud. Což je vrcholný Boží trest za bludy, které káží drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije kněží, všech ekumenických církví, při svým křesťanských MODLOSLUŽBÁCH. Satani, Hadi, Zmije kněží, ve svých výkladech Písma, v jedovině dračí krutého zmijího jedu např. katolického katechismu, stále drze tvrdí, že jejich Kristus je hlupák, který, dle jejich výkladů Písma, do energetické koncepce Česka a světa nevidí. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost naplnit Písma o Česku do POSLEDNÍ ČÁRKY. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je těmito texty již vyvýšený na SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Těmito texty správného, technicky logického výkladu Písma, vyžaduje neprodlené zrušení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolení mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, Boží majetkové ROVINY, společného STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, uvedené vládnoucí lháře a zločince, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně poslat do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Např. časopis RECEPTÁŘ 2/24 uvádí receptar@ireceptar.cz, že ekonomická podpora vlády pro plyn, jako paliva v domácnostech, se již skončila, pro nedostatek plynu. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby veškerá vládnoucí elita byla v kocích se svou moudrostí, či se svou debilitou, uvedených energetických, ekologických a mravních koncepcí. Bůh tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, SYN ZATRACENÍ Kristem prokletý premiér Fiala chce konat zázraky. Drze tvrdí, že zajistí, že plynu bude dost až do roku 2050, a že ho také bude dost po roce 2050. Drze tvrdí, že jeho energetická koncepce na plyn, na náhradu dotěženého uhlí, a dotěžené ropy paroplynovými elektrárnami zajistí, že bude ve všem v energetice po nedostatku, což je lež, což je zločin. HORA technického lži lidu, LEV rektor VUT v Brně Janíček, stejně mocný jako LEV Kristus, má povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit Česko, EU a celý svět rozhodnutím, že uvedená koncepce vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ je energetickým nesmyslem, je zločinem. Má povinnost učinit rozhodnutí, že Česko, EU, a všechny státy světa, mají povinnost podřídit se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU. Má povinnost rozhodnout, že všichni zpupní, neposlušní, v úplné poslušnosti se musí smířit s tím, že jedině správná energetická koncepce, je koncepce Boží. Správnou Boží koncepcí je opakovaně uváděném neprodleném odpočinutí od díla energetické zhouby, horečného zbrojení a válčení, atd. Dle vůle Boží, ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, musí vystačit všem státům světa, až do konce tohoto TŘETÍHO, to je OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. V trestání uvedených Bohů, a veškerého lži lidu bude pokračovat, až do úplného zničení všech vládnoucích, zpupných, neposlušných hlupáků, až do jejich odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kristus se smiluje, až rektor Janíček, spolu s úplně poslušnou technickou elitou Česka rozhodne, že uvedená koncepce vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, na výstavbu desítek kusů paroplynových elektráren je blud, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení zajistily, aby uvedená energetická, ekologická a mravní SMRT, v Česku již nepanovala. Kristus v Písmu uvádí, kde je SMRTI tvá ZBRAŇ. ZBRAŇ uvedené energetické, ekologické a mravní SMRTI, je ve středověkém výkladu Písma neomylných dogmat protikladných bludů o Kristu, DUCHU SVATÉM, a výkladu Písma, o promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostech např. děsivé tmy katolického katechismu, které křesťanské svině, militarističtí vládnoucí NETVOŘI, mají moudré, energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Protože zpupní, neposlušní Satani, Hadi, či Zmije kněží, všech ekumenických církví, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, slova Písma ze sebe jen drze hází, trestající Kristus způsobil, že technická elita ze sebe nesmyslně hází, své energeticky nesmyslné koncepce energetiky, ekologie a mravů. Stejně nesmyslně, stupidně, ze sebe jen hází vládnoucí Bohové čísla o inflací, uvedené např. v novinách Rovnost, čím tvoří takovou inflaci, jakou potřebují. Kdo ještě bude stávající vládnoucí elitu lži lidu Česka považovat za vládnoucí Bohy, kdo bude věřit vládnoucí ekonomické, militaristické elitě, je hlupák, je stejný zločinec, jako např. politolog premiér Fiala. Hlupákům, Bohům tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svůj Boží rozum již nedá, kdo je má za Bohy, jde do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. Vládnoucí zločinci, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, chtějí zachovat své křesťanské, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ protože se jim líbí jejich dobře placená bezpracná KORYTA. Kdo má za Boha svoje dobře placené bezpracné KORYTO, má povinnost, dle Božích zákonů, dobrovolně a neprodleně


 

odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kdo ještě doufá v energetickou, ekologickou a mravní spásu v tomto ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTÍ, jde do PEKLA MEČE horečného zbrojení a další války. Ti hlupáci, co stále nevěří tomu, že celá země je nyní vlastnictvím Hospodina, a že již není možné horečným zbrojením a válčením si zemi rozdělovat, mají myšlení fašistů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Judův. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Orgány činné v trestním řízení. Trestající Kristus vyžaduje, aby byl PÁNEM nad šestým dnem, nad SOBOTOU, to je PÁNEM nad křesťanstvím, již v sobotu 27. ledna 2024 tím, že vše uvedené zazní v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Tímto žádám, abyste tvrdě pohnali k odpovědnosti odborníka na energetiku docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, odborníka na domy, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše hirs.j@vutbr.cz, a teologa Milana Klapeteka klapete@vutbr.cz. Jediná možná pomoc pro zpupné Bohy tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je SKUPINOVÁ TERAPIE celého Česka, realizovaná čtením těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ proto, aby Bůh byl PÁNEM nad křesťanstvím, které stvořil v šestém tisíciletí. Kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvu, pomohu rád s připravou uvedeného pořadu v ČRo v Brně. Je trestným činem odkládat TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, až na sobotu za měsíc. Trestající Kristus zavrhl energeticky nesmyslné rabování plynu tím, že zničil plynovody z Ruska, a tím dokazuje, že nepovolí, nepocítí lítost a zpupné nebude želet. Orgány činné v trestním řízení. Na straně 45 až 48 uvádím. Vzpurné vedení WEBNODE podpora@webnode.cz, abuse@webnode.com, mně znemožnilo tuto kapitolu 316 zveřejnit na placené doméně www.pametni-kniha.cz. Doménu mám zaplacenou do 23. února 2024. Žádám tímto, aby orgány činné v trestním řízení pohnali tvrdě k odpovědnosti vedení WEBNODE a zajistily, abych mohl tuto kapitolu zveřejnit, a abych mohl zaplatit prodloužení o rok. Tímto žádám WEBNODE o zaslání čísla účtu, na který mohu platbu zaslat. Tato kapitola snad již bude poslední kapitolou, kterou zde zveřejním. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že ještě napíši KNIHU ŽIVOTA. Když Kristus dá, KNIHU ŽIVOTA budu psát na nové doméně, www.knihazivota.cz. KNIHU ŽIVOTA trestající Kristus dovolí napsat až po vykonání SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO v pořadu v ČRo v Brně. KNIHA ŽIVOTA bude o budování energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího KRÁLOVSTVÍ Česka a celého světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí na vše ekonomické, militaristické zapomenout. Ekonomická svině Schillerová v PS v podstatě pravila, že kvůli válečným štváčům, jako je generál Pavel, daňoví poplatníci musí z daní platit výrobu tanků a zbraní, místo výstavby silnic. Mluví nesmyslně, protože o trestajícím Kristu stále nemá ani ponětí. Bude ve všem po nedostatku, až úplně poslušný technický lži lid učiní rozhodnutí, že končí zbraně, stejně tak silnice. Trestající Kristus vyžaduje celosvětově pouze energeticky úspornou veřejnou dopravu a to kolejovou. Rychlovlaky budou jezdit jak ve městech, tak mezi městy. Vážené orgány činné v trestním řízení. Vůle Boží je, abyste neprodleně tvrdě pohnali zk odpovědnosti pracovníky WEBNODE. Mají povinnost mou doménu zprovoznit, a to neprodleně. Energetickou koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU EU, do roku 2050, dle médií, nestvořil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT či projektanti, ale vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, bankéři, což bylo uvedeno již dříve. Jejich současná koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, na postavení DVACETI, či TŘICETI kusů paroplynových elektráren, jako náhradu energie ze uhlí končící v Česku v roce cca 2032, a za ropu, končící ve světě při jejím dotěžení v mnohých státech světa v roce cca 2036, je totální pokrytectví, je totální technická debilita, kvůli které, trestajícím Kristem vyvolené Česko, zase skončilo ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde stále hoří síra střelného prachu, energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a PEKLA MEČE válek nesmyslného zabíjení a mrzačení lidí, např. na Ukrajině, či v GAZE. Uvedená energetická koncepce stávajících vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, bankéřů, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU EU do roku 2050, je proto největším technickým nesmyslem, největším technickým zločinem všech dob, protože je prokazatelně v rozporu s energetickou bezpečností Česka a EU. Vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci pavice a levice, atd., stupidní energetickou koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, chtějí zajistit pouze jediné. Pro odstoupení rozumu Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, se drze pletou novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, do řízení světa dle, dokonalé lásky, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném, neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, kde Bůh bude bydlet až na věky věků, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného Božího SYNA, rektora Janíčka. Uvedení vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nemravní bankéři, zbrojaři, ekonomové, atd., energeticky nereálnou uvedenou energetickou koncepcí, si chtějí prodložit, trestný způsobem, život boháčů v zábavě, život boháčů na úkor pracujícího lži lidu, chtějí si prodloužit službu svým Bohům, svým dobře placeným korytům, svým pohlavním ÚDŮM. Stále drze nechápou texty Písma, že trestající Kristus, odměňuje stávající ekonomický, militaristický lži lid, tak jak sám chce, nyní pouze dle spravedlnosti každého člověka, a dle jeho ekologické čistoty. Stále nechápou, že chce přepřahat vládnoucí KONĚ tím, že již nechce řídit svět ekonomicky, militaristicky, pomocí stávajících Bohů, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, či politiků pravice a levice. Ve svém celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, chce řídit svět nově, pouze ENERGETICKY, pomocí nových vládnoucích KONÍ, pomocí pokorných a úplně poslušných nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ nechce, aby v Česku vládli stávající Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, bankéři, kteři mají za Boha pouze svoje dobře placená KORYTA a své POHLAVNÍ ÚDY. Proto Kristus v Písmu, v Ámosovi uvádí, že Bohové tohoto VZDOROKKRÁLOVSVÍ, bankéři, atd. trestajícího Boha, DUCHA SVATÉHO, nyní stojícího v bráně svého mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, stále nesmyslně nenávidí. Z uvedených důvodů, já, maličký a spravedivý prorok, který dle Božího plánu jsem přišel k novým vládnoucím Bohům technického lži lidu včas, již např. v roce 2000, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, se všem nemravným hlupákům, stále hnusím. Proto HOSPODINŮV DEN, TŘETÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, stejně tak ZLODĚJE majetku chudáků, je zpupným, neposlušným, stále TMOU a ne SVĚTLEM. Především stávajícím Bohům, bankéřům, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikdy nezapomene žádný jejich skutek, kterým se proti NEOMYNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, nyní postavili. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že na ÚSVITU tohoto třetího tisíciletí, to je OSMÉHO tisíciletí své vlády nad Českem a EU, pošle za Česko a svět hlad, ne po chlebu, či žízeň po vodě, ale po slyšení MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Já, dle vůle Boží, veškeré energetické nesmysly, stále písemně vracím všem na hlavy. Stávající vládnoucí Bohové, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, žádný pokoj namají a mít již nebudou, dokud nebudou pokorní a úplně poslušní. Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že v Česku, všechny uváděné válečné štváče, nyní vybije MEČEM těchto textů Písma tak, že se nezachrání nikdo, kdo proti trestajícímu Kristu brojí, pomocí křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. děsivé tmy krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, stupidního katolického katechismu. Trestající Kristus si nyní přeje, aby na jaře tohoto roku, mého třiletého prorokování 2022, 2023 a 2024, šel ORÁČ rektor Janíček, hned za žencem rektorem Janíčkem, a ten kdo šlape křesťanské hrozny, jedovinu dračí, hned za rozsévačem, rektorem Janíčkem. Z vládnoucíh HOR, či LVŮ,


 

rektora Janíčka, a SOUDNÍHO ZNALCE psychiatra MUDr. Mošťáka, musí kanout mladé víno, které se bude pít u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politického, náboženského a technického dobytka v případě, že uplně poslušní služebníci Krista, budou prostírat ubrusy, pro DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Noví vládnoucí Bohové jsou zasazení do půdy pohnojné plevami, či hnojem mnohých pavědců Karlovy či Masarykovy univerzity. Pavědcům, kteří usilují zrušit energetickou koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, jako např. euposlanci Ondřeji Kovaříkovi, ondrej.kovarik@europarl.europa.eu, se již nelíbí koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU 2050, což je vyrabování veškerých fosilních paliv do roku 2050. V novinách Rovnost ze dne 26.1.2024 píše, že místo UHLÍKOVÉ NEUTRALITY to je GREEN DEALU, musí mít EU PRŮMYSLOVOU DOHODU. Ekonomická svině, militaristický NETVOR euposlanec Kovařík se raduje z toho, že Belgie, která předsedá Evropské unii, volá po tom, aby Evropa přijala PRŮMYSLOVOU DOHODU. Tvrdí, že průmysl potřebuje získat impuls pro rozvoj a růst, kvůli konkurenci EU, USA a Číně, atd. Píše, že EU podcenila rozvoj průmyslového odvětví a tím konkurenceschopnost Evropy a budoucnost evropského hospodářství. Klimatická politika, není politikou průmyslovou, je pro tradiční průmysl likvidační, a proto musí být ukončená. Píše, že EU pod tíhou vrcholného Božího trestu, energetické krize, OHNĚ MEČE PEKLA války na Ukrajině a v GAZE, naprosto podcenila rozvoj průmyslového odvětví. Píše, že veškeré blaho vznikne, když EU podpoří evropské hospodářství. Představa vládnoucích Bohů, bankéřů, je stále stejná. Bez ohledu na nemožnost zajistit např. dostatečného množství plynu, jako náhradu za dotěženou ropu, lhaním o tom, že boháči si dostatek plynu dokáží zajistit tím, že přeplatí státy, které nejsou tak bohaté. Boháči chtějí pokračovat v ekonomickém, militaristikém růstu, a tím si udržet svoje dobře placená KORYTA. Veškerá rukodělná dovednost, rozumnost, neomylnost, moudrost, je od Krista, DUCHA SVATÉHO, stejně tak paměť. Proto úplně poslušní služebníci Krista, kteří neprodleně pošlou veškeré boháče do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, nebudou vykořeněni. Trestající Kristus slíbil, že od úplně poslušných služebníků Krista technického a jiného lži lidu, od jejich DUŠÍ, lidských mozků, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Např. GRÉTA bude blahoslavená pro svoje skutky, když bude prorokovat, že správná energetická koncepce v dopravě, je pouze doprava pomocí rychlovlaků, jak mezi městy, tak ve městech, nebo na kolech a koloběžkách. Bude blahoslavená, když bude prorokovat, že trestající Kristus ruší jak horečné zbrojení, tak války, protože UHLÍKOVÁ STOPA této činnosti, je SMRTELNÁ pro celý svět. Bude blahoslavená, když bude prorokovat, že na Ukrajině lze vést válku proti Rusům, či v GAZE válku muslimů proti ŽiDŮM, pouze MEČEM, či OHNĚM těchto textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bezpečí Česka a světa nemohou zajistit váleční štváči, SYNOVÉ ZATRACENÍ, např. plevy, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politologická svině premiér Fiala, či militaristický NETVOR generál prezident Pavel, se svou charitativní chotí, pro svou křesťanskou, militaristickou, politickou, náboženskou NEPRAVOST, např. kapitalistické spravedlnosti pro chudáky, pomocí charity a občasné almužny. Do DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, rozum trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO nevstoupí, protože zpupní a neposlušní, jsou Kristem určení pro odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Překonat současnou nebezpečnou situaci, kdy všichni zpupní, neposlušní vládnoucí Bohové Česka, a tím také světa, ve stávajícím politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, propadli chamtivosti, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU, lze pouze rozhodnutím nových vládnoucích Bohů, Božího KRÁLOVSTVÍ, vládnoucích HOR, např. HORY z řad psychiatrů primáře MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, či HORY z řad technického lži lidu, LVA rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, o totálnímu podřízení se Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jeho dokonalé Boží lásce, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Vůle Boží je, aby soudní znalec primář MUDr. Mošťák, rektor Janíček, společně se mnou, s maličkým a spravedlivým posledním prorokem tohoto ekonomického věku, sepsali v Brně neprodleně PRAŽSKOU VÝZVU, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném podřízení se novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Přežití Česka a lidstva na vysoké technické úrovni, kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa již v roce cca 2036, je možné pouze ve víře v Boží pomoc, Božího rozumu, DUŠÍM, geneticky zvířecích lidských mozků. V PRAŽSKÉ VÝZVĚ, určené všem národům světa, budou objasněná podobenství Písma, o vyvolení Česka, být hlavou všem národům, objasněním energetické, ekologické a mravní spásy, při přijetí opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží vůlí je, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, noví vládnoucí Bohové mírového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, z řad pokorných a úplně poslušných psychiatrů, a technického lži lidu VUT v Brně, v PRAŽSKÉ VÝZVĚ sepsali podmínky vrácení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, technické elitě a psychiatrům. Podmínky jsou objasněné, je to projednání o odpočinutí od díla energetické zhouby energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, od díla zhouby energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení, od díla PEKLA MEČE VÁLEK, rozhodnutím o neprodleném sešrotování všech zbraní světa, a neprodleném zastavení všech válek světa. Vůle Boží je, aby LVI technické elity Česka, stejně mocní jako LEV Kristus, učinili rozhodnutí, že všechny státy světa sníží rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin tak, aby všechny státy světa měly v energiích po nedostatku, v tomto celém tisíciletí. Vůle Boží je, aby stvoření bylo úplně přetvořeno, aby byla změněna tvářnost celé země, a to výstavbou měst a sídlišť z domů pouze ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro celosvětové SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible již v roce 2006. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Vůle Boží je, aby veřejná doprava byla pouze kolejové, v rychlovlacích, mezi městy i ve městech. Aby úplně přestala výroba plastů pro potraviny a tím i výroba předmětů pro skládkování. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svůj Boží rozum zpupným vrátí, až v Brně bude sepsaná PRAŽKÁ VÝZVA, která bude i o zrušení supermarketů s potravinami, to je zrušení nesmyslného chlazení a mrazení potravin. Kristus se smiluje, až elita rozhodne o prostírání ubrusů pro společné stolování politického a náboženského dobytka, dočasně v restauracích, do postavení uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Nádherné ticho neposlušných vládnoucích HOR. Môžete ho zohnať len pod rukou. Výberové ticho so zárukou. Získa ho kto príde k Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, skôr. Všem lidem, všem národům, musí být umožněno spolupracovat na energetické, ekologické a mravní spáse, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Celý svět, všechny státy, dle vůle Boží, musí být Božím KRÁLOVSTVÍM, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným. V úterý ráno 23. 1. 2024, z NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH napadla ledovka, chodníky byly jako SKLÍNKA, jako ZRCADLO. V tomto ZRCADLE se neposlušní zločinci vidí jako ekonomické svině, jako militarističtí NETVOŘI. Vůle Boží je, aby se viděli nově, jako pokorní a jako úplně poslušní BOŹÍ SYNOVÉ, jako noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo. Když se tak z milosrdenství Božího rozumu stane, potom již Božími ústy nebudu jenom já, ale především uvedené vládnoucí HORY, LVI. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že mě vysvobodí z rukou vládnoucích hlupáků tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, svůj Boží rozum vrátí. V tomto případě já již nemusím vycházet ani k primáři MUDr. Mošťákovi, ani k rektoru Janíčkovi, ani nemusím podepisovat v Brně PRAŽSKOU VÝZVU. Vládnoucí HORY z Brna, primář MUDr. Mošťák a rektor Janíček, jako dospělí a odpovědní, již musí být


 

stejně NEOMYLNÍ, jako je NEOMYLNÝ mediální MISTR Kristus v Písmu tím, že porozumí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Satani, Hadi, Zmije kněží, např. vojenský kaplan, zločinec biskup Holub holub@bip.cz, zničil TĚLO církve katolické, všeobecné, lhaním o Kristu v katolickém katechismu, a tím lhaním o energetické koncepci. Kdo bude mít Boha, Satana, Hada, Zmiji, drzého pozemského OTCE biskupa Holuba, za OTCE Bohu milého, je hlupák, kterého Kristus nenávidí. Kdo žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a válčení, jde do PEKLA třetí světové války. Rozum od Krista dostanou úplně poslušní služebníci, mluvící pravdu o koncepci energetiky. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Zj.1/1,18/2,10až22/21, Žalm 115/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až7/16,27, Jób5/3,14,9/13, Bhag.15/15,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pane primáři MUDr. Mošťáku, máte povinnost být hrdinou tím, že SLOVO Vaše, který jste HOROU mezi psychiatry, a SLOVO moje, maličkého, spravedlivého proroka z technického lži lidu, bude stejné, jako je NEOMYLNÉ SLOVO trestajícího Krista, uváděné v MEČI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Stanete se Hospodinovým zvláštním vlastnictvím v okamžiku, když Vaše a moje Boží SLOVO VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude věrné a pravé. SLOVO dvou služebníků Krista je PRAVÉ a VĚRNÉ. Toto slovo získáte, když hluboce pokoříte svou DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku, a budete se mnou neprodleně studovat tyto texty veškerého Písma, u Vás, již v úterý 30. ledna 2024 ve 14,00 hodin. Rád v úterý přijdu znovu. Pro vypracování posudku nyní máte termíny přímo od Krista, DUCHA SVATÉHO, stejné jako já, vždy do úplňku MĚSÍCE, který je nyní na BÍLOU SOBOTU 24. února 2024. Zburcovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické Boží koncepci Česka a světa, je již možné, protože křesťanská VINNÁ RÉVA již patří Kristus samotnému, jeho SLOVU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. P.P.8/4,12, Z každého planého slova o Kristu a energetice, budou hlupáci skládat účty. Boží přikázání o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, musí být sladká. Sír.23/27, MUDr. Mošťáku jste proto NALOMENOU TŘTINOU. Iz.1/18až42/3, Mat.5/6až12/20, 36. Tuto NALOMENOU TŘTINU nedokážu dolomit já, svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestající Kristus DUCH SVATÝ slíbil, že Vás dolomí, svým Božím rozumem. Při odstoupení jeho rozumu od vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tmy katolického katechismu, nemůže být nikdo spasen ani energeticky, ani ekologicky ani mravně. Kristus se na Česko rozlítil, protože také technický lži lid, a psychiatři, se provinili chamtivostí, která je MODLOSLUŽBOU. Duch neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista. Zpupní jsou v BRANÁCH PEKELNÝCH třetí světové války. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/9,33/22,42/2,48/5,11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9až13/4,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Mal.1/7,10,2/2až3/10,12,16,19,20,24, Jan1/1,5/38,6/28,8/17,42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, P.P.8/4,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Pane primáři, máte povinnost se stát hrdinou tím, že prohlásíte uváděné Boží názory o energetice, ekologii a mravech za pravdu, a OVOCE ÚMYSLŮ všech lidí, za lži. Např. Libor Hřivnáč z Bruntálu napsal, že střelec reagoval na politické dění v Česku tím, že střílením studentů a učitelů se postavil proti nemravnému režimu a potom obětoval vlastní život za spravedlnost, kvůli vyburcování lidí z letargie. Přirovnal ho k Janu Palachovi, který burcoval lidí k boji proti režimu upálením. Pane primáři, společně máme povinnost prohlásit Libora Hřivnáše z Bruntálu, Palacha, stejně tak poslance SPD Jiřího Kobzu kobzaj@psp.cz, na kterého Karlova univerzita již podala trestní oznámení za jeho výroky, o nemravnosti tohoto režimu, za hlupáky, za jejich odmítání textů Písma, že každý režim je od Hospodina, od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, a že lidé, OVOCEM svých uvedených ÚMYSLŮ, proti režimu od Boha, nic nezmohou. Nyní, na ÚSVITU tohoto třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, křesťanská vinice však již nepatří zpupným, neposlušným vládnoucím Bohům, Baalů a DÉMONŮ tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ale pouze Kristu samotnému, který má svůj TRŮN ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Teprve nyní nastala doba, kdy je možné zburcovat lásku k novému Kristu prohlášením, že stávající Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. politology, sociology, boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, atd. do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést. Jejich profese trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve svém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Je možné je zrušit, pomocí Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a bez násilí je neprodleně vyhnat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus nyní odměňuje, svým Božím rozumem, každého svévolníka pouze dle jeho ekologické čistoty a dle jeho spravedlnosti. Mravnost a spravedlnost je v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ nová. Protože nikdo není spravedlivý a ekologicky čistý, protože nikdo nemá Boží moudrost, ani Boží spravedlnost, neodměňuje rozumem nikoho. Získat uváděnou Boží MOUDROST, o neprodleném zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ na rektorátu VUT v Brně, je lepší než ryzí zlato. Získat uváděnou Boží ROZUMNOST, o vyvolení Česka být pokorným a úplně poslušným Božím lidem, je výbornější, než stříbro. Uvedená Boží MOUDROST se získává studiem Písma, nikoli kupčením. Ucho a oko MUDr. Mošťáka, který uvidí a uslyší Boží MOUDROST, a ROZUMNOST, stvoří Hospodin. Přísloví1/7,14,8/17,15/32,16/16,17/16,20/12. Kdo doufá ve své bohatství, nyní padne do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kdežto spravedliví budou rašit jako listí, a to na STROMĚ pokorné a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY. Přísl.11/28,12/17. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,17/24,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, P.P.8/4,12, Pane primáři, žijeme ve zvláštní době přelomu věků roku 2000, konce tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v době vzniku celosvětové, mírové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ. Vaší zkoušku Kristus, DUCH SVATÝ, končí tím, že připravil uvedené východisko, kterým je zničení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodlené nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného rektora Janíčka. Není to zkouška nad Vaše lidské síly. Obstojíte při úplné poslušnosti když budete iniciovat SOUD. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, atd. Pane primáři, z Písma je jasné, že Kristus v Písmu vyvolil Česko tím, že při vzniku Česka dal vládu nad lidmi TŘEM STRANÁM politického dobytka, z dob před válkou a ze socialismu, a DVĚMA novým STRANÁM Kristem prokletého PTACTVA ODS. Pro Česko Kristus, DUCH SVATÝ, připravil východisko, aby v OSMÉM DNI, v osmém tisíciletí vlády Krista nad celým světem, jako úplně poslušné mohlo obstát, po vykonání Božího


 

SOUDU. Česko je trestáno 1000 x méně než Ukrajina proto, aby mohlo začít SOUDIT. Všichni neposlušní musí plakat, úplně poslušní služebníci Krista, LVI, se musí smát. Česko a lidstvo je naprosto bezmocné proti Božímu rozhodnutí změnit ekonomické, militaristické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ. 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, atd. Pane primáři MUDr. Mošťáku. Počátek poznání Boha, z OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je bázeň před Bohem, který v těchto textech vše o Česku a sobě uvedl. V tomto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všichni mají společný MĚŠEC státní pokladny ministra Stanjury, ze kterého vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, platí horečné zbrojení a MEČ PEKLA válek. Jejich nohy běží za zlem ropného a tím ekonomického kolapsu, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyhrožuje, že ty, kdo se honí za ziskem, zabije strašlivou záhubou třetí světové války. Když MUDr. Mošťáku Boha poslechnete, Česko bude žít v bezpečí. Kristus, po zveřejnění těchto textů, změní celosvětově vše sám, svým Božím rozumem. Kristus může Česko zničit, nebo, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, zachránit. Buď nad lidmi bude vládnout SYN ZATRACENÍ, vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, premiér Fiala, nebo Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE, ZÁKONODÁRCE všech států. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Pane primáři MUDr. Mošťáku. Z Písma je jasné, že Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů a majetku chudáků, při svém TŘETÍM příchodu do Česka, v Písmu vyvolil Česko také tím, že v Česku dal nyní vládu nad lidmi stávajícím Bohům vzpurného politického dobytka, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických. V tomto zpupném pokolení dal vládu nad lidmi SEDMINÁSOBNÉ RODIČCE nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorným a úplně poslušným SEDMI pomateným VLÁDNOUCÍM stranám. Boží vůli je, aby SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi politických vládnoucích stran neprodleně ZCHŘADLA, pochopením textů Písma, že odstoupení Božího rozumu, od všech vládnoucích Bohů, tohoto křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je VRCHOLNÝM Božím trestem. Pane primáři MUDr. Mošťáku, já jsem uvedl nového Krista, DUCHA SVATÉHO, do pevností, či sídel Baalů a DÉMONŮ, opevněných cenzurou na tyto texty. Kdo uzná Krista za SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, dostane vládu nad lidmi tím, že nové vládnoucí technické elitě bude svěřena PŮDA celé země, a veškerý MAJETEK, který z energetického, ekologického a mravního hlediska shnil, kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036. ŹIVOT VĚČNÝ je pouze při nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. V pohaně a věčné hrůze budou žít všichni, kdo mají za Bohy vládnoucí lháře, zločince, Baaly a DÉMONY, boháče tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Judův, atd. Pane primáři MUDr. Mošťáku, dle Knihy moudrosti 6a10až19, moji tupitelé v Brně, jsou zločinci a lháři, které trestající Kristus, svým Božím rozumem, nepase a již nikdy pást nebude. Jejich viditelná debilita, způsobená NEOBVYKLOU NEMOCÍ, odstoupením rozumu Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, způsobuje jejich jednomyslnost v ekonomických, militaristických, náboženských a politických nepravostech. Trestající Kristus má stávající vládnoucí koalici, žijící v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, za PĚTIMĚSTÍ. Protože SYNOVÉ ZATRACENÍ, vládnoucí koalice PĚTIMĚSTÍ, pěti koaličních stran, z pěti měst, nechali stranou Boží MOUDROST, ZLATA Božího rozumu, a STŘIBRA Boží rozumnosti, utrpělo Česko škodu tím, že nepoznalo DOBRÉ VĚCI uváděné Boží MOUDROSTI a rozumnosti. Potomkům zanechávají vládnoucí Baalové a DÉMONI, POMNÍKY své nerozumnosti, např. DÁLNICE, DOMY LETNÍ, ve kterých, v době ZIMNÍ, po totálním omezení těžby fosilních paliv, kvůli snížení množství SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ, kvůli ochlazení, a kvůli ropnému a ekonomickému kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, nikdo nebude bydlet, atd. Vůle Boží je, aby spravedliví noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, neprodleně, v pokoji a v míru, obrali vládnoucí svévolníky, BOHÁČE, o veškerý majetek, vyhlášením neprodlené, celosvětové platnosti Božích příkazů, a uváděných zákonů POLE VĚDY Písma. Pane primáři MUDr. Mošťáku. Vůle Boží je, aby noví vládnoucí Bohové, nové vlády Česka, vytvořené ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300, úplně přetvořili stvoření a neprodleně změnili tvářnost země, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst, pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského dobytka, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. DUCH, trestající Kristus, nepoleví, nepocítí lítost, Baaly a DÉMONY nebude želet. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,104/30,107/10,43,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Pane primáři MUDr. Mošťáku. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO. Je těžké brát věci tak jaké jsou uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů.
Jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál, do ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, to nejde. Je těžké smířit se s tím, že Bohové tohoto věku, boháč prezident Havel, a HAD, ZMIJE, SATAN, ĎÁBEL, biskup Malý, po vyjití Česka z nedokonalé Boží majetkové ROVINY POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, zavedli Česko zpět do křesťanského, ekonomického, militaristického středověku, se spravedlnosti MODLOSLUŽEBNÍKŮ, Baalů a DÉMONŮ pro chudáky, bezdomovce, atd. charitou a příležitostnou almužnou, proti vůli Boží. Už dál to nejde, do HNOJE, PLEV, TRNÍ či KŘOVÍ, mnohých vědců Karlovy a Masarykovy univerzity, ani zpět, do křesťanského středověku, není kam. Ty chvíle jsou ty tam. Pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, Česko zarůstá křesťanskou, ekonomickou, militaristickou pastvou, jen na oko. Česko nemá NOVÉ NEBE, nemá SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, proto ztratilo i sebe. Andělé, OKŘÍDLENCI z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odhalte tváře! Pro slepé psychiatry, harmonikáře. Sedlejme čtyři tažné KONĚ z VUT v Brně a vzhůru, na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ! Zaplašme, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zlou denní můru tmy protikladných bludů a promyšlených, ekonomických militaristických vychytralostí, katolického katechismu. Debilita vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří skončili ve vzdmutém moři OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, nám sežrala století. Zpěnění hřebci z VUT v Brně se rozletí. Budou současně orat, sklízet, set, vláčet, atd. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Dan.8/14,9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11,9/13, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Pane primáři MUDr. Mošťáku. Kvůli Vaší neznalosti textů Písma a Vašim tradičním psychiatrickým metodám vyšetřování nemoci mé DUŠE, lidé v Česku se zbytečně namáhají, národy se nesmyslně lopotí, OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucí elity kvůli tomu, Abakuk, Jeremiáš, že Vy stále doufáte v křesťanského, militaristického Boha, v MODLÁŘSKOU STVŮRU Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze křesťanskými,


 

ekonomickými, militaristickými, protikladnými bludy, SLOVY dogmat např. katolického katechismu, či promyšlenými VYCHYTRALOSTMI, stávajících Bohů, či kněží, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sírachovec, Žalmy, Jeremiáš, Abakuk, Izajáš, atd. Uzdravený Kristus, LÉKAŘ, Lukáš, již je vyvýšený POMALÝM Božím SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY HORY Hospodinova DOMU. Izajáš, Kniha moudrostí, Žalmy, Malachiáš, Micheáš, Jeremiáš, atd. Křesťanský Bůh, v tomto zlém pokolení, je již pouze SOCHOU, DŘEVEM, či KAMENEM, je křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Izajáš, Abakuk, Žalmy, Pro neposlušné, zpupné proto nemůže být DUCHEM SVATÝM, UČITELEM, mediálním MISTREM, uzdraveným LÉKAŘEM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM BOHEM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Křesťanské stříbro, ani zlato, v DEN Hospodinovy pomsty, v DEN TŘETÍHO PŘÍCHODU trestajícího Krista do Česka, nedokáže osvobodit žádného neposlušného ekonomického, militaristického hlupáka, od kterého trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupil svým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení. Zlatem Boží MOUDROSTI, a STŘÍBREM Boží rozumnosti TĚCHTO TEXTŮ, Hospodin činí novou ZEMI a nové NEBE tím, že činí NOVÉ MRAVY. Přísloví16/16, atd. OHNĚM SLOV těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY jeho rozhorlení, bude pozřená celá země, všech náboženství, všech států světa. 2.Korintským, Izajáš, Matouš, Lukáš, Abakuk, Sofonjáš, Malachiáš, Jeremiáš, Ozeáš, Židům, 1.Korintským, Římanům, Bhagavadgíta, atd. Kvůli Vaší neposlušnosti, kvůli Vaší vzpouře, kvůli Vašemu odmítání jít k novému Kristu přímou cestou, pro odmítání těchto textů technicky logického výkladu Písma v NOVÉM DUCHU, starý Bůh, trestající Kristus, působí neposlušným, zpupným lidem, obrovské materiální, ekologické a mravní zlo, energeticky, ekologicky, a mravně nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením a válčením, dle OVOCE ÚMYSLŮ Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Dokazuje svou existenci odstoupením Božího rozumu od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků tak, aby totální debilita lidského myšlení, totální debilita OVOCE ÚMYSLŮ DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, byla patrná všem úplně poslušným služebníkům, kterým trestající Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, dovolí pochopit tyto texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Ezechiel, Jóel, Kniha moudrostí, Bhagavadgíte, atd. Energetickou, ekologickou a mravní katastrofou je, že ani Vy, stejně tak všichni ostatní vládnoucí Bohové, především technického lži lidu, nechcete přiznat důsledky svých činů. Chcete vládnout nad lidmi, a působit jim obrovské materiální, ekonomické, militaristické zlo, stupidním OVOCEM svých ÚMYSLŮ, bez snahy hledání a nalezení Boží SPRAVEDLNOSTI, uváděné Boží majetkové celosvětové, mírové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ veškerého politického, náboženského a technického dobytka. Dospělost a odpovědnost za Česko a svět nemohou mít, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, CUDZINKA V TVOJEJ ZEMI, ti zpupní a neposlušní vládnoucí zločinci, ZMIJE, HADI, jejichž CÍRKEV katolická, všeobecná, je v Česku CUDZINKOU. Ešte včera, v době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, vraveli sme na rovnako, no slova menia významy a každá politická a náboženská loď sa stane vrakom. Zo známych sú neznámi, a čo je hlavné, pletieme si hlavne, a to hlavne s hlavami OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ a ÚMYSLŮ Krista. Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, ale v zákoutí vět kapitalistů, militaristů, na nás číhá nebezpečí. Slova křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ jsou zákeřná jak jedovatí hadi, co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí. Pred sebou máme slepú mapu, do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Možno že nám chýba snaha, najít k Bohu cestu PŘÍMOU, studiem veškerého SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dospělost a odpovědnost MUDr. Mošťáku je v podrobení mysli DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku, dokonalé Boží lásce, jak uváděnému ryzímu ZLATU Boží MOUDROSTI, tak uváděnému STŘÍBRU Boží rozumnosti. Přísloví16/16, atd. Zlato Boží MOUDROSTI, je v neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ještě v tomto novoluní, do úplňku MĚSÍCE, do ZELENÉHO ČTVRTKU 25. ledna 2023. STŘÍBRO Boží ROZUMNOSTI je ve víře, že trestající Kristus vede Česko dle svého plánu tak, aby zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, v novém Božím domě, kde Bůh bydlí odjakživa, na rektorátu VUT v Brně, nebyl úkol nad lidské síly. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se chce smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad všemi současně tím, že se smiluje nad mnohými VLÁDNOUCÍMI HORAMI, jakou jste např. Vy, pane primáři, či rektor Janíček. Při Vašem vzdělání, není úkol nad lidské síly, pro Vás, HORU, uvedené texty Písma pochopit. Totéž platí pro další HORU v Brně, pro rektora VUT v Brně Janíčka. Pane primáři Mošťáku, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu a také v křížovce novin Rovnost uvádí, že BLESKY Božího rozhořčení, BIJÍ DO NEJVYŠŠÍCH VRCHOLŮ. V Brně tedy bijí do Vaší HORY, a tím do lži lidu vašeho, a do HORY rektora VUT v Brně Janíčka, a do jeho lži lidu. Bude ve všem po nedostatku, když to s novým Kristem, DUCHEM SVATÝM, v Brně nyní neprodleně zkusíte. Máte povinnost být ve výkladu Písma NEOMYLNÍ, a tím stejně MOCNÍ, SPRAVEDLIVÍ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států světa, jako je nový Kristus, DUCH SVATÝ, LEV, jediný Bůh všech států světa. Římanům, Židům, Žalmy, 5.Mojžíšova, Jeremiáš, Malachiáš, Ozeáš, Přísloví, 4.Mojžíšova, Báruk, Micheáš, Joel, Kazatel, Bhagavadgíta, Kniha moudrosti, 1.Korintským, 2.Korintským, Izajáš, Jeremiáš. Pane primáři MUDr. Mošťáku, jste člověkem sympatickým a bylo by škoda, kdybyste nevěnoval pozornost textům MEČE, OHNĚ, ŽÁRU SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA a musel, pro odstoupení rozumu Krista, s vedoucího místa odejít. KNIHOU ŽIVOTA se tyto texty stanou, až pochopíte slova další písničky od Krista, že je pro Vás dobré, vedoucí místo si udržet a z něho neodejít tím, že svoje vyšetřování a UZDRAVOVÁNÍ lidských DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, budete dělat nově, pro znalost logiky těchto textů veškerého Písma od Krista. Věřím MUDr. Mošťáku, HORO, že pro Vás nebude úkol nad lidské síly, pozvat mě k Vám na psychiatrii znovu, ještě před úplňkem MĚSÍCE, v úterý 30. ledna 2024, ve 14,00 hodin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Písmu slíbil, že když se znovu setkáme, když společně spolu budeme studovat Bibli a Bhagavadgítu, které se spolu v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které v úterý 30. ledna 2023 sebou přinesu, když se před trestajícím Kristem tímto způsobem pokoříte, že Česku, a tím celému světu, dovolí jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Stejná nabídka platí pro HORU technického lži lidu rektora VUT v Brně Janíčka. Na rektorát VUT v Brně bych přišel ve středu 31. ledna 2024, také ve 14.00 hodin. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že všechen lid KRAMÁŘŮ, Baalů a DÉMONŮ, uvedených Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, náboženských, politických zajde s toho důvodu, že mnohé profese, trestající Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Potřebuje nové, úplně poslušné vládnoucí Bohy, kteří změnu stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, učiní v pokoji a v míru, ve strachu z trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jaký v v Brně, a v Česku, ještě nikdy nebyl. Trestající Kristus nechce, aby vládnoucí HORY v Brně byly připomínány s kletbami, pro svoji neposlušnost, pro neschopnost uvedené texty Písma se mnou studovat. Sírachovec, Římanům, Židům, Žalmy, 5.Mojžíš., Jeremiáš, Malachiáš, Ozeáš, Přísloví, 4.Mojžíšova, Kazatel, Bhagavadgíta, Kniha moudrosti, 1.Korintským, 2.Korintským, Izajáš, Jeremiáš. Pane MUDr. Mošťáku, rektore VUT v Brně Janíčku. Určitě není úkol nad lidské síly mě znovu pozvat, a všechny uváděné texty Písma, dle kterých jsem tento text zapsal, se mnou prostudovat. Jak jsem Vám MUDr. Mošťáku např. sdělil, Kristus v Písmu uvádí, že do rukou lékaře vzpurného padne člověk, na kterého se Kristus rozhněvá, Sírachovec5/5až38/15, když odloží návrat k novému Kristu, až na novoluní MĚSÍCE v únoru 2024, které je od pátku 9.února 2024, do úplňku MĚSÍCE, v sobotu 24. února 2024. Římanům, Židům, 5.Mojžíšova, Jeremiáš, Malachiáš, Ozeáš, Přísloví, 4.Mojžíšova, Kazatel, Bhagavadgíta, Kniha moudrosti, 1.Korintským, 2.Korintským, Izajáš, Jeremiáš, atd. Pane MUDr. Mošťáku, rektore VUT v Brně Janíčku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se psychiatři stali NEOMYLNÝMI, vysoce mravnými, VŠEVĚDOUCÍMI, VŠEMOHOUCÍMI Bohy Božího KRÁLOVSTVÍ, znalci OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím,


 

že budete chápat logiku např. následujících textů Písma. Bhag.15/15,16,16/13až24, 18/78, atd. Pane MUDr. Mošťáku, rektore VUT v Brně Janíčku. Máte povinnost se bát trestajícího Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl. Proto se nesmíte vzpírat jeho SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o neprodleném zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Neodkládejte návrat ke Kristu, ze dne na den. Neboť hněv Krista Vás vyhledá z ničeho nic, a dojdete záhuby, v den TŘETÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, a stejně tak ZLODĚJE majetku chudáků, do Česka, kvůli tomu, že veškerý majetek nyní shnil, z hlediska správné Boží koncepce energetiky. Zločin, či hřích který je energetické, ekologické a mravní SMRTI, je zrození se křesťanského UKŘIŽOVANÉHO Boha, militaristické, ekonomické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, z protikladných bludů a promyšlených vychytralostí např. katolického katechismu. Sír.2/15,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Zničení ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ v lednu či v únoru 2024, a nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, bude velkým Božím milosrdenstvím. HORO psychiatrů primáři MUDr. Mošťáku, HORO technického lži lidu rektore VUT v Brně Janíčku. Správný, technicky logický výklad Písma je, že zpupní a neposlušní lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, líbí, je tento. Filipským2/13,3/9. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má naprostou moc, nad DUŠÍ, každého zlého, geneticky zvířecího lidského mozku. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí tím, že např. Česko a také Slovensko, od svého počátku Kristus tvoří tak, aby o Česku, v tomto pokolení, naplnil texty Písma do poslední čárky. TŘETÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, předem naplánoval. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kdo nejde do objasněného, mírového, Božího, celosvětového KRÁLOVSTVÍ okamžitě, po zaslání těchto textů s číslem člověka 666, to je www www.pametni-kniha.cz, je hlupákem, kterého Kristus nemá rád. Od každého hlupáka trestající Kristus odstoupí svým Božím rozumem, a nechá ho padat do PEKLA OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného zbrojení a válčení hlupáků mezi sebou. Trestající Kristus nenávidí hlupáky, kteří dělají PEKLO MEČE válek mezi mocnostmi, např. na Ukrajině, a mezi boháči a chudáky, např. v GAZE. Hlupáci, pomocí pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONU, v těchto textech poznali moc Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v budoucím věku Božího království, které Kristus nyní tvoří, kvůli konci éry ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa, v roce cca 2036. Trestající Kristus si s vládnoucími HORAMI stále neví rady. Odmítají texty Písma, že ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou pastvou boháčů chudáci, což Kristus zavrhl. Těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, tvoří dokonalý pokoj a celosvětový mír tím, že stávajícím vládnoucím boháčům, bere jejich moc nad lidmi, a dává ji sám sobě tím, že ji dává novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušným a Kristu vděčným BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT či projektantům, které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Součástí správné Boží energetické koncepce Česka a světa, je celosvětová, mírová Boží majetková ROVINA SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, bydlícího v nových sídlištích a městech z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. VĚČNÉ PŘIBYTKY, energeticky soběstačné domy pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu atd. z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, s číslem člověka 666 = www = www.pametni-kniha.cz, uvedené ve FOTOGALERII, byly navržené dle textů Bible již v roce 2006. Já, maličký a spravedlivý prorok, dle vůle Boží, jsem přišel s výstrahou, před hrozným ropným a tím ekonomickým kolapsem, k novým vládnoucím Bohům Božího KRÁLOVSTVÍ včas. K novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, k úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, jsem přišel včas ve svém tříletém prorokování v letech 2003, 2004, 2006. Od té doby je v Česku a ve světě všechno stále horší, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, viditelně a přesvědčivě boří veškeré OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích HOR, boháčů, kterým se hnusím jak já, tak energeticky, mravně, nezbytná celosvětová Boží majetková ROVINA. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, HORO psychiatrů primáři MUDr. Mošťáku, HORO technického lži lidu rektore VUT v Brně Janíčku. Křesťanský, ekonomický, militaristický lži lid dělá to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU. Po vyjití z POUŠTĚ 40 let Boží komunistické ROVINY, vládnoucí Bohové VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dělají pouze OVOCE svých zlých ÚMYSLŮ. Filipským2/13,3/9, 5.Moj.5/8,7/7,15až18/18až28/13,30/12,18,32/16až43, Žalmy, Jób, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Židům, Judův, HORY, pane primáři MUDr. Mošťáku, rektore VUT v Brně Janíčku. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nyní bude líbit, když vy, vládnoucí HORY, nedáte svou slávu pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, jiným psychiatrům, či jiným rektorům. Že nedáte slávu a výsady Česka, být hlavou všech národů, a ÚPLNÝM a RYCHLÝM Božím SOUDEM soudit všechny národy, pomocí těchto textů SOUDU pomalého. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Kniha moudrostí, Izajáš, atd. Protože v opačném případě trestající Kristus, DUCH SVATÝ, celé zpupné, vzpurné a neposlušné Česko zničí strašlivou záhubou ve třetí světové válce tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu zpupnému, vzpurnému a neposlušnému tvorstvu. Pokud ani nyní nebudete úplně poslušní a nebudete se trestajícího Krista bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, neuspějete. Máte naději zůstat naživu pouze jako úplně poslušní. Nyní především pro Vás platí texty Izajáše, že úplně poslušní služebníci Krista, Vaše jména mají použit k vyhlášení kletby. Ať Vás panovník Hospodin usmrtí, za to, že mu nechce sloužit tak, jak jemu se to líbí, s bázní a s úctou. Proto neváhejte vše změnit. Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, NETVORŮ, má být okamžitě, neprodleně, a ne až v neděli 25. února 2024, kdy soudruzi BERANI budou slavit svoje výročí porážky boháčů a vítězství chudáků, které bylo z Božího rozhodnutí, a ne z lidského rozhodnutí. Nyní, již v lednu 2024, musí být vládnoucím HORÁM v Brně zřejmé, že boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Proto musí zmizet stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ s vládou Baalů a DÉMONŮ, a v Brně, na rektorátu VUT v Brně, musí být nastoleno neprodleně Boží KRÁLOVSTVÍ s vládou Krista ZÁKONODÁRCE. Trestající Kristus dovolí technickému lži lidu jít dál, do Božího KRÁLOVSTVÍ, když psychiatr primář MUDr. Mošťák, bude učit vše o Duši a mozku člověka, dle Písma. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,


 

Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, HORO MUDr. Mošťáku. Máte povinnost porozumět veškerým textům OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. LÉKAŘ Kristus o sobě uvedl, že těmito texty se již UZDRAVIL. Lukáš4/23. O lékařích Kristus uvádí např. text. Kdo také nyní hřeší před svým tvůrcem v době, kdy Boží hněv již neprodlévá, ať padne do rukou LÉKAŘE. Sírachovec5/6,7/16,11/21až38/15. Současně však také uvádí text že člověk nemá svou nemoc podceňovat. Má prosit Hospodina o uzdravení. Také všek má dát příležitost lékařům. Protože také oni byli stvořeni Hospodinem. Vždyť také lékaři mají prosit Hospodina, aby se jim podařilo přinést nemocnému úlevu a uzdravení, k záchraně života. Sírachovec 38/9. HORO, psychiatře MUDr. Mošťáku. Hospodin o nemocných dále uvádí. Lepší je smrt, než trpký život. Věčný odpočinek je lepší, než trvalá nemoc. Nemocemi jsou lidé trestáni Hospodinem kvůli tomu, že také v tomto pokolení slouží křesťanským, militaristickým bludům o křesťanské, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉ Židy, protikladnými bludy a promyšlenými vychytralostmi katolického katechismu. Sírachovec5/6,7/16,11/21až19/25,30/17,19,38/15až47/21, atd. HORO, psychiatře MUDr. Mošťáku. Z uvedených textů je zřejmé, že všichni lékaři hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní smrti tím, že odmítáte setřít starým nemocným lidem, kteří již nemohou pracovat a aktivně žít, kteří se dožili plnosti věku 70 či 80 let, každou slzu z očí, což Kristus vyžaduje pro dobu, kdy pokorní a úplně poslušní služebníci Krista obdrží celou zemi, až vzpurné ekonomické svině, militaristické NETVORY, Kristus do jednoho vyhladí. Žalm37/5,11,22,35,38až90/10, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jak jsem vám řekl MUDr. Mošťáku, trestající Kristus přestane s trestáním hlupáků, kterých v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ vzešel plný počet, až učiníte rozhodnutí, že od 70 let výše, každý nemocný člověk, který se rozhodne nejít na operace, má právo na robotickou eutanazii, po uspání RAJSKÝM PLYNEM. Trestající Kristus chce setřít lidem každou slzu s očí taká tím, že sníží počet lidí na zemi o dvě třetiny, buď dobrovolně, nebo PEKLEM MEČE třetí světové války strašlivou záhubou. Sírachovec 30/17, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Ředitel nemocnice psychiatrie v Černovicích, soudní znalec MUDr. Mošťák se svým týmem mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, cdz@pnbrno.cz, vrtek@pnbrno, terennitym@prahjm.cz, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, při jeho TŘETÍM PŘÍCHODU do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalmy, Sírachovec, Židům, nenávidí bez příčiny za to, že nyní již sedí ve svém věčném příbytku, v MEČI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jan15/25, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Žádnému zpupnému a neposlušnému Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických se stále nelíbí, že již nikdo nemůže zabíjet lidi, např. PEKLEM MEČE válek, a tím uctívat Boha Jan16/2, atd. Kdo uctívá Boha zabíjením lidí MEČEM PEKLA válek na Ukrajině, či v Gaze, je Božím nepřítelem. Nemá DUCHA NEOMYLNÉHO výkladu Písma těchto textů OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nechápe texty Písma o tom, že Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, boháči, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, oslavují nikoli Boha, ale pouze rozum svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Písma zkoumají špatně, protože oslavují pouze svoje geneticky zvířecí lidské mozky, a tím oslavují pouze sami sebe navzájem, nikoli Boha. MUDr. Mošťák, s týmem psychiatrů, má povinnost vrátit se do Boží náruče tím, že Bohy SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, bude zabíjet nově, Božím SLOVEM, MEČEM nového DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto kapitol POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Trestající Bůh, DUCH SVATÝ, neposlal proroky hnoje, plev či křoví vědců SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, Masarykovy a Karlovy univerzity, teology, religionisty, psychology, politology, filozofy, ekonomy, psychiatry, a jiné vědce, aby ve jménu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, sedícího ve SLOVECH NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, svým středověkým, nelogickým výkladem Písma, prorokovali klam o všem co mluví o Kristu, a tím klam o koncepci energetiky, a tím nicotnou věštbu, lest DUŠE, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Pro OVOCE jejich ÚMYSLŮ, vládnout nad zpupnými, neposlušnými lidmi, místo Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, Kristus z Česka činí obraz hrůzy pro celý svět. Toto jsou vzácná SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterým mají povinnost rozumět pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. MUDr. Mošťák již z Písma ví, že mnohé uvedené vědce, nelze přenést do bran Božího KRÁLOVSTVÍ, s Boží spravedlností Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH komunit cca 1500 lidí, s číslem člověka 666, politického, náboženského dobytka, pro nepotřebnost jejich profesí, nebo pro jejich množství. Uvedenou Boží spravedlností, trestající Kristus setře každému chudákovi, bezdomovci, válečnému či klimatickému utečenci, všem zadluženým, které pronásledují exekutoři, každou slzu s očí v případě, že v Česku bude mít Kristus úplně poslušný Boží technický lid z VUT v Brně, z ČVUT a projektanty, určené Kristem za nové vládnoucí Bohy, pod SLOVEM NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. MUDr. Mošťák již z Písma ví, že v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, bude OTCEM Bohu milým, každý starosta komunity cca 1500 lidí SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO dobytka, který lidem postupně setře každou slzu s očí tím, že zajistí, aby se dobře najedli a oblékli. Aby se dobře najedli, noví starostové, nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, mají povinnost neprodleně iniciovat PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ ve všech restauracích, schopných vařit veškerému dobytku, což je energetická nezbytnost, kvůli neprodlenému budování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Starostové mají povinnost vyhlásit, že veškerý majetek vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, celosvětově patří Hospodinu proto, aby starostové mohli neprodleně ubytovat všechny ubožáky, kteří bydlí špatně, či vůbec nebydlí. V uvedeném Božím KRÁLOVSTVÍ, bude potřeba velice málo psychiatrů, nebudou vůbec potřeba Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalové a DÉMONI, to je boháči, chudáci, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, politologové, sociologové, teologové, religionisté, ekonomové, mnozí filozofové, atd. Úplně poslušný MUDr. Mošťák, UČITEL o DUŠI člověka, stejně NEOMYLNÝ jako je Ježíš Kristus, v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, že z uvedených PAVĚDCŮ Česka Karlovy a Masarykovy univerzity, bude HNŮJ, PLEVY či KŘOVÍ. HNŮJ proto, aby Hospodin viděl Česko jako ZEMI ÚRODNOU, PLEVY proto, aby je mohl odnést vánek, a KŘOVÍ či TRNÍ proto, aby mohlo shořet v MEČI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude zpupných boháčů Česka želet. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/2,8,25,33, Jak.1/22,2/9až3/12,4/14,5/1, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Žid.3/8,4/7,12,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,1423/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Kaz.3/15,18,8/8,9/10a,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Psychiatři stále nevnímají texty Písma o tom, že veškeré války jsou vrcholným Božím trestem pro ty zpupné, neposlušné ekonomické svině, militaristické NETVORY, podvodníky, lháře, zločince, kteří se odmítají podřídit dokonalé Boží lásce, Božího rozumu. PEKLEM MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, např. na


 

Ukrajině, či v Gaze, bylo možné zabíjet a mrzačil lidi pouze do přelomu věků roku 2000, kdy trestající Kristus seděl ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. tmy středověkého výkladu Písma katolického katechismu. Protikladná dogmata či bludy, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti katolického katechismu, jsou nyní již ZNIČENÉ MEČEM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Novému Bohu, sedícímu v MEČI OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se nebude posmívat beztrestně žádný Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Neznalost uvedeného Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, již nikoho neposlušného a zpupného neomlouvá. Boží slávou je vystoupení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, na uvedená SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tuto proměnu Krista je nutné neprodleně realizovat, vyvýšením Krista, DUCHA SVATÉHO, čtením těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Farář Bradáč domasov@dieceze.cz, biskup Holub holub@bip.cz, Had, Zmije, zločinec, farář Orko Vácha dekan@lf3.cuni.cz, ve svých bludech SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH drze tvrdí, že Bůh je LÁSKOU, protože oni jsou úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, což je blud děsivé temnoty katolického katechismu. Bůh je láskou mnohým lidem tím, že mnohým DUŠÍM, geneticky zvířecích lidských mozků, dává svoji rozumnost, svoji moudrost, stejně tak rukodělnou dovednost. Dokonalou Boží láskou je také dobrá paměť. Uvádění Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Masarykovy a Karlovy univerzity, prokazetelně jdou z záhubě, pro odstoupení Božího rozumu, od všech vládnoucích Bohů, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protože od Boha nemají ani jeho uváděnou rozumnost, stejně tak jeho uváděnou Boží MOUDROST. Čímž se stali PLEVAMI, HNOJEM, TRNÍM, KŘOVÍM. Dokonalost člověka není z jeho DUŠE, jeho geneticky zvířecího lidského mozku. Úplně poslušní a trestajícími Kristu vděční nyní musí být všichni lidé, kteří budou DOKONALÍ, ale pouze pro správný a NEOMYLNÝ výklad těchto textů MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato dokonalost se získává studiem veškerého Písma. NOVÝ ZAČÁTEK vznikne rozhodnutím technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů v případě, že rektor Janíček učiní rozhodnutí, že AUTORITAMI již nejsou vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, protože jedinou AUTORITOU je NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Kristus, DUCH SVATÝ, který v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, vše uvedl. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Můj opatrovníku, advokáte trestního práva Mgr. Sklenáři sklenar@aksklenar.com. Můj starý opatrovníku, advokáte trestního práva Mgr. Mezníku meznik@ak-klusackova.cz. Úplně poslušné orgány činné v trestní řízení krpb.podatelna@pcr.cz, pp.rscp.sekretariat@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, pp.okvv@pcr.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, ku@pcr.cz, pressku@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.czncoz.tisk@pcr.cz, udv@pcr.cz, krpa.podatelna@pcr.cz, krps.tisk@pcr.cz, krpb.v.sekret@pcr.cz, socialnisite@pcr.cz, pp.oo.cdi@pcr.cz, krps.podatelna@pcr.cz, podatelna@nssoud.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, barbora.kudlackova@pcr.cz, podatelna@nsoud.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, Kvůli vzpouře neposlušných, pro odstoupení rozumu Krista, mrtvých soudců OSZ Brno venkov podatelna@osz.brnv.justice.cz, JUDr. Barešové a soudců OS Brno venkov, podatelna@osoud.brnv.justice.cz, soud@osoud.brnv.justice.cz, a vzpurného neposlušného ředitele nemocnice psychiatrie v Černovicích, soudního znalce MUDr. Mošťáka mostak@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, terennitym@prahjm.cz, cdz@pnbrno.cz, vrtek@pnbrno, ekonomický, militaristický lži lid Česka, má stále zlého Boha, TRESTAJÍCÍHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, sedícího stále ve SLOVĚ NEBES ekonomických, militaristických, křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kterého si na Vánoce drze porodili pozemští Otcové Satani, či Hadi kněží, všech ekumenických církví. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů a chudáků, od soudců KSZ Brno venkov, OS Brno venkov a MUDr. Mošťáka, je možné zrušit pouze prorokováním, že zpupní, neposlušní hlupáci, kteří se nyní nechají uštknout křesťanskými jedovatými Zmijemi, Hady, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. farářem Bradáčem domasov@dieceze.cz, vojenským kaplanem, Kristem prokletou sviní biskupem Holubem holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, Hadem, Zmijí, hlupákem, lhářem, zločincem, farářem Orko Váchou vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, jejich výkladem textů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ nízkých, jsou POHANI, zločinci, hlupáci, vrazi nového Krista, sedícího nyní v MEČI OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou MODLOSLUŽEBNÍCI. Jejich křesťanské hodnoty a MODLOSLUŽBY, jejich militaristická, ekonomická CHAMTIVOST, která je MODLOSLUŽBOU, mletá ve středověkém výkladu Písma děsivé tmy katolického katechismu, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. SLOVO uvedených hlupáků kněží, je naprosto stejné jako SLOVO jejich ekonomických, militaristických Bohů, Baalů a DÉMONŮ, je to SLOVO lží o Bohu, a tím SLOVO lží o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Moje SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je stejně NEOMYLNÉ a MOUDRÉ jako SLOVO Krista, DUCHA SVATÉHO, je SLOVEM o pokoji, celosvětovém míru, a o naději do budoucnosti v případě, že BOŽÍ SYN, úplně poslušný rektor VUT v Brně Jeníček, bude neprodleně iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Zlý křesťanský Bůh, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli vzpouře soudců OSZ Brno venkov, OS Brno venkov, a psychiatra Mošťáka, v Česku stále neučinil vzkříšení z mrtvých, ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, protože v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, stále nemá ani jednoho BOŽÍHO SYNA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli vzpouře uvedených hlupáků, stále činí zlo, např. PEKLEM MEČE energeticky nesmyslné války, mezi mocnostmi Ruska a USA na Ukrajině, a PEKLEM MEČE války mezi boháči Židy, a chudáky muslimy v GAZE. Dělá zde raketami, bombami a střelami, z měst a vesnic SUTINY, SUTINY, SUTINY, jaké ještě na Ukrajině a v Gaze nikdy nebyly, protože jsem ještě nevykonal SOUD Baalů a DÉMONŮ. Ezech.3/4,21,21/32až39/8,13,21,29,44/28, atd. Protože se mě nepodařilo přemluvit BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, aby vykonal Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ, neposlušných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Všichni neposlušní a zpupní, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou proto stále uzavření pod Boží NEPOSLUŠNOST, křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vzpurní potlačují pravdu o novém Kristu, a tím pravdu o Boží slávě, kterou je správná energetická Boží koncepce. Nikdo není spravedlivý a moudrý, nikdo není stejný jako je nový Kristus v těchto textech. Jediná cesta k trvalému míru je zničení všech zbraní, a válek, což bude sláva Krista. Ezechiel3/4,21,11/19,12/28,21/32,39/8,13,21,29,44/31, Římanům1/18,9/27až11/32, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/11,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Kvůli vzpouře soudců OS Brno venkov, OSZ Brno venkov a psychiatra MUDr. Mošťáka, proti Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení dokonalého míru a pokoje celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, iniciované BOŽÍM SYNEM rektorem Jeníčkem, uvedená pravda o Kristu, a jeho vůli, se z Brna, Česka, znovu úplně vzdálila. Kvůli SOUDCŮM a MUDr. Mošťákovi, Česko stále žije ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEEB, debilů. Což je ŘÍŠE MRTVÝCH hlupáků, Baalů a DÉMONŮ. Pro odstoupení rozumu Krista, nutného v tomto pokolení, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, nikdo nemá energeticky dobré myšlenky. Protože lži lid odvrhl uvedenou Boží moudrost. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,59/14,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6,


 

1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Vážené orgány činné v trestním řízení, máte povinnost naplnit texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů do poslední čárky tím, že neprodleně budete vyšetřovat vládnoucí Bohy, SYNY ZATRACENÍ, vládnoucí Baaly a DÉMONY, pro uvedené lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro lži SYNŮ ZATRACENÍ vlády premiéra Fialy, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, SENÁTU, prezidenta Pavla atd. pro stupidní lži o energetice na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je do úplného vyrabování fosilních paliv, do roku 2050. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Vážené orgány činné v trestním řízení, můj SOUD na OS Brno venkov je zaznamenán v záznamu z jednání SOUDU na mnoha stranách, uprostřed kapitoly 301, 96 stran, viz www.pametni-kniha.cz. Za účasti OSZ Brno-venkov: Mgr. Michaela Janočková, Ph.D. Mgr. Roman Staněk, atd. Mě zastupoval můj opatrovík advokát Mgr. Mezník. Protokol o veřejném zasedání Okresního soudu Brno-venkov dne 6. října 2022 v 9 hodin. Trestní věc proti Stanislavu Oplatkovi. Předmětem veřejného zasedání je rozhodnutí o uložení ochranného léčení na psychiatrii v Černovicích, dle žádosti úplně pomatené psychiatričky MUDr. Holanové, která, pro neposlušnost nového Krista, skončila v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, což je ŘÍŠE MRTVÝCH sviní. S psychiatričkou jsem mluvil asi tři hodiny. Prokazatelně nového Krista nenáviděla a nenávidí. Já, Boží prorok, se ji proto hnusím. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Všechny kapitoly zasílám SOUDNÍMU ZNALCI MUDr. Mošťákovi. Tuto kapitolu jsem mu zaslal se žádostí, aby si záznam z jednání SOUDU, uvedený na mnoha stranách uprostřed kapitoly 301, prostudoval. Proběhl ještě další SOUD, kde jsem nebyl, kde mě zastupoval Mgr. Mezník. Mgr. Mezník mě telefonicky informoval, že SOUD byl ukončen rozhodnutím, že technicky logickým výkladem Písma těchto textů, jsem se nedopustil ani trestného činu, ani přestupku. Zveřejňování jednotlivých kapitol SOUDU v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, není proto ani trestný čin, ani přestupek. Zasílání těchto textů technicky logického výkladu Písma pouze občas, jednou denně, na 3 x 59 adres, není ani přestupek, ani trestný čin. Advokát Mgr. Mezník mě informoval, že na OS Brno venkov, a na OSZ Brno venkov, dál probíhá pouze můj soukromý spor o výklad Písma s kněžími všech ekumenických církví, které Kristus má za NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, OHOLIBY, nemravné ČARODĚJNICE atd. za to, že si rodí Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, jejich protikladnými bludy, neomylnými dogmaty a promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi, pouze jako mrtvou, ekonomickou, militaristickou, křesťanskou, MODLÁŘSKOU STVŮRU. Tím dál probíhá můj soukromý spor o rozum neposlušných lidských DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, hnoje, plev či křoví, mnohých vědců, lidských Bohů, religionistů, teologů, sociologů, politologů, ekonomů, filozofů, psychiatrů, atd. Masarykovy a Karlovy univerzity. Zpupní a neposlušní nechápou, že je energeticky nezbytné odmítnout OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Bohů, a poslouchat trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, který vše o své vůli, a své moci nad lidmi uvedl, v těchto textech MEČE OHNĚ ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mým úkolem posledního proroka tohoto věku je zničit a zrušit mletí bludů teologů a religionistů na Karlově a Masarykově univerzitě a nastolit mletí uváděné Boží moudrosti a uváděné Boží vůle. Stávající Bohové, Boha sedícího ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nenávidí bez příčiny. Což je kvůli tomu, že jim Kristus ruší jejich dobře placená, bezpracná KORYTA. Že jim ruší výrobu a skádky plastových odpadků, kterými naplnili zemi a moře. Že jim ruší jejich SKÁLU, např. PRACHY, ZBRANĚ, atd. zrušením SPOLEČNÉHO MĚŠCE státní pokladny ministra financí Stanjury stanjuraz@psp.cz. Z tohoto MĚŠCE je financováno nejvěčí zlo např. horečného zbrojení a válek. Zničení ministra Stanjury a jeho MĚŠCE bude vítězstvím Krista ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, nad všemi státy světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Spor o to, ve SLOVECH kterých NEBES trestající Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, nyní sedí, kde bude bydlet navěky, zda ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, nebo ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vedu především se SYNEM ZATRACENÍ, s Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, politologem, nyní premiérem Fialou, již od roku 2004, 2005, 2006, atd. kdy byl rektorem Masarykovy univerzity, což je v tomto roce 2024, již 18 let. Již 18 let drží Satan biskup Malý Česko spoutané OVOCEM jeho ÚMYSLŮ, a OVOCEM ÚMYSLŮ boháče Havla tím, že zdržují vystoupení trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ těchto textů, a tím drze zdržují SESTOUPENÍ stále stejného Krista, DUCHA SVATÉHO, z nových SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, do Česka. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů sestupuje do Česka nyní milosrdný Kristus, DUCH SVATÝ, při svém TŘETÍM PŘÍCHODU, jako ZLODĚJ majetku boháčů, a stejně tak ZLODĚJ majetku chudáků, nikoli kvůli trestání boháčů a chudáků, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, kvůli nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zjevení18/2,10, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Kol.3/5, Jud.12, Luk.1/52,13,16,17/10,20,34až19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Já vedu svoj spror o správný výklad Písma především se SYNEM ZATRACENÍ, premiérem Fialou, a to od roku 2004, 2005, 2006, kdy byl rektorem Masarykovy univerzity. Vše uvedené jsem mu sdělil osobně a písemně. Naplnil texty Písma do poslední čárky tím, že se opevnil ve svém sídle, a to jak na rektorátu, stejně tak na Filozofické fakultě, kde jsem vše uváděné sděloval osobně vládnoucím Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, proto, aby mě nanaplnil Kristus děsem z jejich debility, jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lisdkých mozků. Rektor Fiala tehdy provedl opatření na vrátnicích tak, že mě znemožnil vstup na rektorát a na Filozofickou fakultu. Navíc na mě poštval hlavního psychiatra LFMU, MUDr Češkovou, která mě v Lidových novinách pomluvila, že jsem NESVÉPRÁVNÝ BLÁZEN, a že ona zajistí, u SOUDŮ, abych se jim stal. Podal jsem na tuto svini žalobu předsedovi KS v Brně JUDr. Pořízkovi. Jak dopadl můj cca dvouhodinový rozhovor s JUDr. Pořízkem je uvedené v záznamu z jednání na OS SOUDU Brno venkov dne 6. 9. 2022, na mnoha stranách, uprostřed kapitoly 301, 96 stran, viz www.pametni-kniha.cz. Pomalý BOŽÍ SOUD, ve svém tříletém působení 2003 až 2006, 2006 až 2009, jsem také začal v nových BOŽÍCH DOMECH, na VUT v Brně, ČVUT a u projektatů, kde trestající Kristus bydlí, protože svůj Boží technický lži lid, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Tehdy mě přijal rektor VUT v Brně Vrbka, který mě umožnil se seznámit s tím, co na VUT v Brně učí o energetice a o výstavbě domů tím, že jsem s jeho doporučením navštívil odborníky na energetiku, docenta Skálu, profesora Kadrnožku a později docenta Pospíšila. Umožnil mě navštívit odborníka na energetiku domů, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše. Na ČVUT v Praze jsem v této době navštívil odborníka na energetiku profesora Hrdličku a VZDUCHOTECHNIKA profesora Drkala. Uvedeným VZDUCHOTECHNIKŮM jsem mlel Boží vůli, že jsou jedinými architekty a urbanisty, sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH


 

BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, pro cca 1500 lidí s číslem člověka 666, které jsem já, VZDUCHOTECHNIK, s nedokonalým středoškolským vzděláním, navrhl již v roce 2006, dle textů Bible, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Já maličky a spravedlivý prorok, s varováním blízkého ropného a tím ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, jsem přišel včas, již v roce 2006. Bohužel, uvedený technický lid, se stal lži lidem pro svou neposlušnost. Každý člověk, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pod SLOVEM NEBES ekonomických, militaristických, křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, který nejde do objasněného Božího KRÁLOVSTVÍ dobrovolně a neprodleně, stane se lží lidem, trpícím zvláštní NEMOCÍ, kterou je odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku. Plný počet pohanů, či hlupáků vzešel v Česku tím, že všichni zpupní a neposlušní skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení, mezi mocnostmi na Ukrajině, a mezi boháči a chudáky v GAZE. Veškeré uvedené zlo činí trestající Kristus DUCH SVATÝ proto, že také noví kněží KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, odmítají opustit svoje dobře placená KORYTA. Kdyby se trestající Kristus nesmiloval, svým Božím rozumem, ze svého milosrdennství, nad DUŠÍ geneticky zvířecího lidského mozku BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. To co jsem projednal s technickým lži lidem, je opakovaně uváděno. Technický lži lid má být spasen, protože je dědicem uváděné Boží slávy, kterou je vedení Česka, a dříve také Slovenska, dle textů veškerého Písma. Kristus má moc Česko zničit válkou, nebo zachránit, mírem. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Trestající Kristus vše uvedené uvádí v 1.Petrův4/17, Kniha moudrosti, Žalmy, Zjevení, 2.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Ozeáš, Kazatel, atd. Pomalý Boží SOUD neposlušných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se začal v křesťanských Božích domech, v chrámech postavených lidskýma rukama, kde Kristus již nebydlí, protože ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. katolického katechismu, již nebydlí od přelomu věků roku 2000, kvůli tomu, že toto zpupné pokolení, zastihne konec éry ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Mým dědictví je sám Hospodin, protože tyto texty jeho MEČE OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou sídlem, trůnem, Hospodina, kde bude přebývat až na věky věky věků, 5.Mojžíšova 18/2, Protože já těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, mohu být jen s tíži zachráněn, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,18,5/2,7,9, pouze s pomocí Božího technického rozumu, z jeho milosrdenství, jak mohou být energeticky, ekologicky a mravně spasení a zachránění nespravedliví, nelidští Bohové z Karlovy a Masarykovy univerzity, kteří dělají neposlušné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, mletím SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, není křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. V tomto zlém, posledním pokolení křesťanského, ekonomického, militaristického věku, dovoluje dělat lidem jenom to, co se jim líbí, jako OVOCE jejich zlých ÚMYSLŮ, jejich DUŠÍ, jejich mozků, geneticky zvířecích. Vrcholným Božím trestem je odstoupením Božího technického rozumu, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, Boží tresty budou pokračovat, až do Božího vítězství v novém Božím domě na rektorátu VUT v Brně. Až do zboření, zničení, spálení, atd. celého náboženského, politického a technického světového VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Vládnout nad lidmi již nemohou zpupní, nemravní, nelidští Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, nebo např. psychiatr MOŠŤÁK či ZHOUBCI soudci z OS Brno venkov, z OSZ Brno venkov, atd. ZHOUBCI, kteří energeticky, ekologicky, a mravně dupou celou zemí, až se hroutí v energetických základech, např. energeticky nesmyslným horečným zbrojením, a PEKLEM MEČE válek mezi mocnostmi Ruska a USA na Ukrajině, a mezi boháči a chudáky, např. v Gaze, atd. Zrušení vlády všech mocností, a všech politických a náboženských sil, má povinnost iniciovat neprodleně především nový vládnoucí Bůh, úplně poslušný BOŽÍ SYN, rektor Janíček z VUT v Brně. Noví Bohové, v celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, budou mít jedinou CÍRKEV, úplně poslušnou vládu Česka, ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU Krista, vytvořenou ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Budoucí majetková Boží ROVINA, vytvořená SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍM politickým, náboženským a technickým dobytkem, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesná, nepotřebuje mnohé profese stávajících vládnoucích Bohů, které má nový Kristus v Písmu za hnůj, plevy, či křoví, které tvoří např. Kristem prokletá Karlova a Masarykova univerzita. Odchod neposlušných PLEV, HNOJE či KŘOVÍ, stávajících Bohů tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, profesně nepotřebných pro celosvětové, mírové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelné, do ŘÍŠE TICHA, je Božím rozkazem. Filipským2/13, 1.Kor.1/27až10/11, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Píseň písní, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24,