Kapitola 315 – 60 stran.

10.12.2023 19:29

Kapitola 315 – 60 stran. Souvislý, stálý pokles životní úrovně Česka a Slovenska, se nyní děje dle vůle trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, bořícího všechno co zasadil ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomocí OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu, které toužebně vyhlíží tvorstvo, čtyři tažní KONI, určení pro mluvení pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, úplně poslušní rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. STVOŘENÍ SVĚTA ekonomického, militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle temnoty protikladných bludů a promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí, např. katolického katechismu, se odehrálo v SEDMI DNECH, což je blud křesťanských schizofreniků, bláznů. Vy máte povinnost zajistit, aby každý člověk na světě znal ze školství a z médií nového Krista, DUCHA SVATÉHO tím, že budete zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU o STVOŘENÍ SVĚTA, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, s Boží MAJETKOVOU ROVINOU, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského či technického dobytka, v OSMI DNECH, to je v OSMI TISÍCI LETECH. Máte povinnost ve školství a v médiích zajistit, aby každý člověk v Česku, Slovensku, a ostatních státech světa, znal Krista, DUCHA SVATÉHO nově, a to z uváděné HORY HOSPODINOVA DOMU, všech knih OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. V prosinci roku 2023, 7023, máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je třetího křesťanského tisíciletí, to je osmého dne Páně, OSMÉHO tisíciletí vedení všech států světa, dle Božích ÚMYSLŮ, uvedených v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska, EU a světa. Již není možné, aby vládnoucí politici pravice a levice, Baalové a DÉMONI, boháči, kazili dobré mravy Česka, Slovenska a světa tvrzením, že můj technicky logický výklad OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVN VYSOKÝCH, je bláznovstvím, že já jsem proto schizofrenik. Aby tvrdili, že výklad Písma děsivé temnoty protikladných bludů a promyšlených, ekonomických militaristických vychytralostí, např. křesťanského Boha, BELZEBUBA, LUCIFERA, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, hlupáka papeže Františka, je moudrý a spravedlivý. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bude bdít nad zlem, pomocí KŘESŤANSTVÍ, JUDAISMU, HINDUISMU, BUDDHISMU a např. ISLÁMU, což je STŘÍBRO, Kristem ODVRŽENÉ, až do rozhodnutí rektora Janíčka, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti úplného zničení všech náboženství světa, všech politických stran světa, všech církví světa, atd. Vůle Krista je, aby v novém Božím technickém DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, kde trestající Kristus bydlí odjakživa, bylo neprodleně učiněno rozhodnutí, že již v novoluní MĚSÍCE v prosinci, na Vánoce 2023, OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vznikne NOVÁ ZEMĚ, pokorná a úplně poslušná, dle dalších textů. Rektor Janíček má povinnost úplně zničit stávající politické, technické a náboženské bludy rozhodnutím, že v Česku, Slovensku a ve světě, neplatí již zákony lidské, ekonomické, militaristické, ale dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY. Opakovaně objasněné Boží příkazy a zákony, pro toto zlé a zpupné pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Ekonomika a životní úroveň jde dolů nejenom v Česku a Slovensku, ale ve všech státech světa, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyvedl Česko a Slovensko, ze čtyřiceti let POUŠTĚ nedokonalé Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY z toho důvodu, aby se s uváděnými vládnoucími Bohy, s vládnoucími hlupáky, s Baaly a DÉMONY, mohl SOUDIT, POMALÝM BOŽÍM SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Platí texty OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že po zaslání těchto textů pomalého Božího SOUDU, zpupných, neposlušných, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost bát se trestajícího Krista strachem, jaký v Česku ještě nikdy nebyl, a sloužit novému Kristu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Pravda je taková, že vládnoucí hlupáci, zpupní zločinci, po zaslání těchto textů, kde jsou objasněné důvody neprodleného vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, se vždy odmítnou podřidit trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím se stávají pro Boha nepotřebným hlupáky, či zločinci. Nelze je do BRAN NEBESKÉHO Božího KRÁLOVSTVÍ přenést, nelze je uzdravit, protože jejich NEOBVYKLÁ NEMOC, DUCHOVNÍ CHUDOBA, je způsobená vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných lidských DUŠÍ, od všech geneticky zvířecích lidských mozků, v částečce DUCHA správného výkladu Písma. Především uvedení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíži všechno neposlušné a zpupné tvorstvo, mají povinnost neprodleně pochopit texty Písma, že technické řešení problému, kterým je, v tomto zlém, zpupném pokolení, konec éry ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa v roce cca 2036, je technicky vyřešeno v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus musí mít velké množství úplně poslušných služebníků Krista, kteří budou uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma dobře znát proto, aby měli z těchto textů užitek. Nemít nyní ani ponětí o uváděné Boží vůli, a o totální Boží moci, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozku, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Vládnoucí technický lži lid VUT v Brně a ČVUT již nelze omluvit za neznalost Písma, v uváděném NOVÉM DUCHU. Když technický lži lid, s pomocí rozumu Krista, dokázal dodnes vše technicky vyřešit, jak to, že vzpurní hlupáci z VUT v Brně dnes nedokáží pochopit, že uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou z téhož zdroje, z technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. BOŽÍ SYNOVÉ, rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Protože drze tvrdíte, že texty Písma mají povinnost studovat pouze teologové a ne vy, máte povinnost neprodleně poslat Vašeho teologa Milana Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz, do Božího domu, kde trestající Kristus přebývá, na Říčky 42, u Domašova. Pokud Milanu Klapetekovi z výkladu veškerého Písma od Krista v NOVÉM DUCHU, bude ještě cokoli nejasné, rád mu to objasním. Má povinnost Vám zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU evengelií, že uváděné texty Písma, o uváděné Boží moci, a o uváděné Boží vůli, budou platit pro všechny národy světa, až na věky věků. Já mám povinnost napsat pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, o nekonečné debilitě jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků. Vy máte povinnost udělat Boží SOUD úplný a rychlý, zveřejněním těchto textů na VUT v Brně, a v ČRo v Brně. Tím v Česku nastolit Boží KRÁLOVSTVÍ, což není úkol nad lidské síly. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, lidé všech států světa budou mít omezenou svobodu, úplně poslušných služebníků Krista, kteří budou sloužit Kristu tím, že budou respektovat jeho vůli, kterou je žití všech lidí na majetkové, Boží celosvětové ROVINĚ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Vám dává svoje Boží zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, do Vašich DUŠÍ, Vašich geneticky zvířecích lidských mozků, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je NOVÝ CHRÁM Krista, platný pro celý svět. NOVÝ CHRÁM Krista musíte znát pomocí textů FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, která v DUŠÍCH Vašich geneticky zvířecích lidských mozků, musí vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Pomocí textů VINNÉ RÉVY HVĚZD Božích proroků křesťanské Bible, zářících navěky a navždy. Pomocí GRANÁTOVNÍKŮ, či HVĚZD proroků Tóry, zářících navěky a navždy,. Pomocí OLIVY proroků Koránu, zářících navěky a navždy. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto Písmu uvádí, že uvedení Boží proroci, v Česku, Slovensku, okolních národech EU, a v ostatních státech světa, kvůli Vaší vzpouře a neposlušnosti, zatím nepřinesli žádné OVOCE uváděných BOŽÍCH ÚMYSLŮ, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus chce nyní žehnat Česku, Slovensku, EU a světu, od nového novoluní MĚSÍCE v prosinci 2023, dle dále uváděných textů. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, na jím vyvolené Česko, či Slovensko, se obrátí s hojným slitováním, když v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, bude učiněno rozhodnutí, že dle vůle Boží je energeticky nezbytné zrušit celosvětově všechny boháče, Baaly a DÉMONY, kteří žití považují za pouhou zábavu, kteří pro svoji zábavu získávají svoji SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. z žití boháčů na výnosný trh, zvyšující se ekonomiky. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je ochotný se smilovat, svým technickým rozumem, nad mnohými DUŠEMI, geneticky zvířecích lidských mozků v případě, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou mluvit dále uváděnou pravdu o koncepci energetiky, přetaženou dále z kapitoly 313. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby čtyři tažní KONĚ lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, zajistili DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, do Česka, Slovenska a EU, v těchto termínech. Já jsem stále pronásledován za svou uváděnou víru v Krista, v DUCHA SVATÉHO, v jediného Boha všech států světa, tak jak to uvádím, Policií ČR v Rosicích, soudci OS Brno-venkov, OSZ Brno-venkov, KSZ Brno-venkov, KS Brno a čtyřmi vládnoucími psychiatry, čtyřmi řediteli psychiatrických nemocnic v Brně, MUDr. Kašpárkem, MUDr. Mošťákem, a bývalými řediteli, MUDr. Češkovou a MUDr. Radimským. Vánoce a Velikonoce roku 2023,24, dle vůle Krista, musí být v těchto nových termínech. 1.) ČERVENÁ STŘEDA všech pronásledovaných pro víru v Krista, musí být pro Česko v novém novoluní MĚSÍCE 13. prosince 2023. 2.) ZELENÝ ČTVRTEK pro Česko musí být 14. prosince 2023. 3.) VELKÝ PÁTEK pro Česko musí být 15. prosince 2023. 4.) BÍLÁ SOBOTA pro Česko musí být 16. prosince 2023. 5.) Vzkříšení z mrtvých ekonomických SVINÍ, militaristických NETVORŮ, politických a náboženských hlupáků, musí být pro Česko v NEDĚLI 17. prosince 2023. Rektore Janíčku a ostatní technický lži lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Není úkolem nad lidské síly tímto způsobem úplně zrušit Kristem prokleté, neposlušné a zpupné křesťanské, militaristické, ekonomické chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY Česka a světa. Když to v Česku dokážete, potom již trestající Kristus bude jednat sám tím, že učiní. 1.) ČERVENOU STŘEDU všech nábožensky a politicky pronásledovaných lidí, při úplňku MĚSÍCE 27. prosince 2003. 2.) ZELENÝ ČTVRTEK pro celý svět 28. prosince 2023. 3.) VELKÝ PÁTEK pro celý svět 29. prosince 2023. 4.) BÍLOU SOBOTU pro celý svět 30. prosince 2023. 5.) Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, politických a náboženských hlupáků, musí být pro celý svět na SILVESTRA, v NEDĚLI 31. prosince 2023. Proměnit chrámové křesťanské, ekonomické, militaristické zpěvy v kvílení v uvedené STŘEDY, není úkol nad lidské síly, ani pro drzé pozemské OTCE, Satany, Hady, Zmije kněze. Již od roku 2000 ví, že jejich protikladné bludy o Kristu, a promyšlené ekonomická vychytralosti, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Zničení křesťanství a nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ je Boží milostí.

 

Kapitola 315 –60 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 89. Česká bible kapitola 315. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, čtyři tažní koně, úplně poslušný rektore Janíčeku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz, a teologu Klapeteku, klapete@vutbr.cz. OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, které jsou CHRÁMEM trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediného UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, jste vyvolení k tomu, abyste iniciovali důstojné oslavy DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, v ADVENTU roku 2023, to je roku 7023. Vůle Boží je, abyste se neprodleně UZDRAVILI z NEOBVYKLÉ NEMOCI, či SMRTI, kterou je Vaše NEPOSLUŠNOST dokonalé Boží lásky, Vám opakovaně objasněných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, pro toto zpupné, vzpurné, neposlušné, NEUZDRAVENÉ pokolení, jsou o energeticky nezbytném PŘETVOŘENÍ STVOŘENÍ, o ZMĚNĚ TVÁŘNOSTI ZEMĚ, kvůli končící éře ropy, která bude dotěžená v mnoha státech světa v roce cca 2036, protože za ní není žádná náhrada v elektřině, v což doufá NEPOSLUŠNÝ, NEUZDRAVENÝ, drzý, politický, náboženský a technický dobytek. Důstojná oslava narození se trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, slov Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je možná pouze při zřízení majetkové ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z iniciativy úplně poslušného, to je UZDRAVENÉHO BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Janíčka. Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Ježíše Krista UKŘIŽOVANÁ Židy, je ukřižovaná pouze tím, že se vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, křižují navzájem sami sebe, OVOCEM ÚMYSLŮ, svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Již nemůže nakládat žádné dárky ani např. dětem. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, nad Českem, Slovenskem a světem, až BOŽÍ SYN rektor Janíček učiní rozhodnutí, že darem od nového Krista je dokonalá, majetková celosvětová Boží ROVINA, kde bude veškerý politický, náboženský a technický dobytek SPOLEČNĚ STOLOVAT, a kde bude dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Toto Boží SLOVO technicky logického výkladu Písma je čisté jako nový bílý sníh, je osvobozené od veškerého ekonomického, militaristického, politického a náboženského HNOJE, ničí veškerou špínu, ničí např. PEKLO horečného zbrojení a zlo PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek. Rektor VUT v Brně Janíček, má povinnost, tímto SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vybudovat NOVOU ZEMI tím, že v jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, vyjde VELKÉ SVĚTLO, kterým je např. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH bude celosvětově nastolena vysoká mravnost. Např. nemravné OVOCE ÚMYSLŮ trestajícím Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev pomatených vědců Masarykovy univerzity, NEUZDRAVENÉHO SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské NEPRAVOSTI, politologa premiéra Fialy, jeho energetická koncepce, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. V Dubaji prohlásil, že Česko bude UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ do roku 2050. Což on zajistí tím, že Česko bude mít v roce 2050, cca 50 % elektřiny vyrobené v jaderných reaktorech. Což však bude činit pouze cca 5 % z celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně profesora Kadrnožky, docenta Skály a ČVUT profesora Hrdličky. Toto OVOCE jeho ÚMYSLU je největší technickou debilitou všech dob, všech pokolení. Premiér Fiala je Kristem prokletý, protože se plete Kristu do jeho koncepce energetiky, určené pro toto zlé a zpupné pokolení. Politologům do koncepce energetiky nic není. Jeho profese politologa je pro Krista, v Božím mírovém celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, naprosto nepotřebná. Je proto určený k neprodlenému odchodu do ŘÍŠE TICJA, to je na smetiště dějin. Všechny státy světa vědí, že konec éry ropy se blíží, a že za ni není žádná náhrada v elektřině. Mocnosti, např. USA, Rusko, atd. ve svých strategických plánech mají zajištění dostatku fosilních paliv a ostatních vzácných surovin pro sebe, na úkor ostatních. Proto horečně zbrojí, aby v PEKLE MEČE třetí světové války o suroviny, zvítězily. Křesťanské Vánoce roku 2023, to je roku 7023, jsou totálním pokrytectvím. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, či Zmije, kněží ekumenických církví, ignorují texty Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti mají povinnost vyrovnat Hospodinovi cestu. Mají povinnost zničit HORY, to je boháče, a stejně tak zničit DOLINY, to je chudáky. Mají povinnost neprodleně vytvořit Boží majetkovou, celosvětovou ROVINU, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se nyní musí ROZTAVIT SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÁ, např. krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy katolického a pravoslavného katechismu. Tímto způsobem je energeticky nezbytné neprodleně zničit promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, vyhlášenou SYNEM ZATRACENÍ, Kristem prokletým vůdcem PTACTA ODS, premiéra Fialy. Viz texty o energetice na straně 14 až 18, a 22 až 28. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nikdy nenarodil jako člověk, nikdy proto nebyl UKŘIŽOVÁN Židy. Křesťanský, ekonomický, militaristický Bůh, který dělá křesťanskou eutanazii, to je MEČ PEKLA nesmyslných válek, ve kterých zabíjí nesmyslně přemnožené tvorstvo hrozným utrpením zabíjených a mrzačených hlupáků, je odjakživa pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikdy nebyl člověkem, a nečiní nic tajně, vše sděluje pomocí svých služebníků, proroků. Dle ČRo PLUS, dle jedné léčitelky, vládu Babiše zlikvidoval pomocí PLÍCNÍHO MORU, to je pomocí COVIDU. Vládu SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy, likviduje pomocí PEKLA MEČE války na Ukrajině a v Gaze tím, že Česku chybí levný plyn a levná ropa z Ruska. Nad svým technickým lži lidem a nad LVEM Babišem, novým premiérem vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, se smiluje, ze svého milosrdenství, až se politici SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických CÍRKVÍ Česka, požerou navzájem, až uznají, že energeticky správná cesta je do Boží NÁRUČE, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který dává svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, v průzkumech veřejného mínění dal nyní Babišovi nejvyšší procento voličů. Proto je naděje, že komunistickému BERÁNKU Babišovi, dá znovu vládu nad lidmi, tentokrát v jediné CÍRKVI Česka, v úplně poslušné, to je ŽIVÉ vládě Česka, pokud bude LVEM, či OKŘÍDLENCEM tím, že svoje vyvolení být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vykřičí do světa v médiích. Trestající Kristus učinil POTOPU světa NEOBVYKLOU NEMOCÍ, to je odstoupením svého rozumu, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidským mozků. Technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, proto nesmí dráždit trestajícího Krista svým vzdorem proto, aby kromě uvedené POTOPY, netrestal Česko a svět POTOPAMI VODY, či pomocí VICHRŮ, kterým dává svou sílu k tomu, aby lži lidu zničil majetek, který boháčům SHNIL, z titulu konce éry ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, a Slovenska, již mohou odkládat jenom DUCHEM CHUDÍ hlupáci, nebo zločinci. NOVÝ DUCH technicky logického výkladu Písma, platného pro toto zpupné, neposlušné, to je mrtvé pokolení, je vylit z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kdo se nyní odvrátí od dokonalé lásky, Božích příkazů, a uvedených zákonů POLE VĚDY Písma, kdo nebude pokorný a úplně poslušný, nemůže vládnout nad lidmi, v nové, pokorné a úplně poslušné nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. S trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, má povinnost se usmířit, těmito texty UZDRAVENÝ, úplně poslušný vůdce kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Janíček. Má povinnost v ADVENTU roku 2023, to je 7023, iniciovat vznik MAJETKOVÉ ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Oslavit důstojně DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, lze pouze tímto způsobem. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády trestajícího Krista, musí lži lid Česka PLAKAT a SMÁT se zároveň. Česko má povinnost uspořádat v

 

prosinci 2023, 7023, na Vánoce, radostnou slavnost, protože především LVI z technického lži lidu, jejichž dědictvím je sám Hospodin, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již mají povinnost rozumět uváděné Boží vůli o změně SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH křesťanských katechismů, na ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není čeho se bát, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který má totální moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky zvířecího lidského mozku, při úplné poslušnosti technického lži lidu, při zveřejnění těchto textů v médiích, již bude jednat sám, a sám zřídí NOVOU ZEMI Božího KRÁLOVSTVÍ, pokornou a úplně poslušnou. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, musí porozumět ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technický lži lid je stejně pozdě varován před hrozným energetickým a ekonomickým kolapsem v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036, to je 7036. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí realizovat, až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že tyto texty musí být čteny v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, teologem Klapetekem. Nehemjáš, Kazatel, Ozeáš, Žalmy, 5.Mojžíšova, 1.Královská, Římanům, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Mojžíšova, Židům, Přísloví, Izajáš, Jeremjáš, Sírachovec, 1.Petrův, 1.Korintským, 2.Korintským, Galatským, Judův, Kniha moudrostí, 2.Petrův, Ezdráš, atd. Úplně poslušný, to je UZDRAVENÝ BOŽÍ SYN rektor Janíček, má povinnost v médiích prorokovat, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce setřít každému chudáku na světa, každou slzu z očí např. tím, že technický lži lid musí učinit rozhodnutí, že veškerou robotickou eutanazii nesmyslně přemnožených hlupáků, kterou vládnoucí Bohové, boháči, Baalové a DÉMONI, činí pomocí vrcholného Božího trestu, kterým je zabíjení a mrzačení chudáků, pomocí PEKLA MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, je energeticky nezbytné celosvětově zastavit, zrušením vojáků, a sešrotováním všech zbraní světa, což bude BOŽÍ SLÁVA. UZDRAVENÝ BOŽÍ SYN rektor Janíček, má povinnost v médiích prorokovat, že trestající Kristu si nepřeje někoho zabíjet MEČEM válek, že tímto způsobem nechce snižovat počet lidí na světě, kteří se křesťansky nesmyslně přemnožili na cca osm miliard lidí. Že si přeje dobrovolně snížit počet lidí z osmi miliard o dvě třetiny, to je na cca tři miliardy, a to dobrovolně, především sníženou porodností. Trestající Kristus si přeje setřít každou slzu z očí také starým lidem, kteří se dožili plnosti věku, sedmdesáti, či osmdesáti let. Trestající Kristus si přeje, snížit počet starých lidí, kteří se dožili 70, či 80 let, ROBOTICKOU EUTANAZII, bez jedů, po uspání RAJSKÝM PLYNEM. O této eutanazii nebudou rozhodovat lékaři, ale lidé, kteří vyhodnotí svůj zdravotní stav, jako stav těla, kterému dosluhuje mnoho částí. Kdo nemůže pracovat kvůli zdraví, má nárok ne robotickou eutanazii, když o ni požádá. UZDRAVENÝ BOŽÍ SYN rektor Janíček, má povinnost v médiích prorokovat, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pásl své proroky, OVCE, BERÁNKY, či BERANY, v době POUŠTĚ 40 let Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé ROVINY. Nyní viditelně, svým Božím rozumem, nepase žádné LÉVIJCE, ani KOZLY z ČSSD, ani BERANY z KSČM, již je poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Což je z toho důvodu, že chce pást, svým technickým rozumem, své proroky, které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Chce pást technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., chce pást svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, technický lži lid celého světa. Trestající Kristus slibuje, že bude postupně ve všem po nedostatku, když BOŽÍ SYN rektor Janíček, bude prorokovat tyto texty, ve školství a v médiích. Způsobí, že rektoru Jeníčkovi vyjde v jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího mozku, VELKÉ SVĚTLO, kterým je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Tímto novým, pro křesťanské ekonomické svině, militaristické NETVORY, neznámým slovem Božím, ve svém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, nastolí vysokou mravnost a dokonalou spravedlnost. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, naplnil texty Písma o Česku, Slovensku, do poslední čárky. Učinil totální NEMRAVNOST stávajících ZLÝCH lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, ekonomického, militaristického politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. Např. nemravnost Boha drzého pozemského OTCE Satana, Hada, či Zmije, zlého teologa Tomáše Halíka, moderního šlechtice, Baala či DÉMONA Karla Schwarzenberga, je tímto odhalená. Teolog Halík má boháče Schwarzenberga za čestného, spravedlivého a moudrého služebníka Krista, což je blud či hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Ve stávajícím, ekonomickém, křesťanském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nikdo není moudrý a spravedlivý, protože nikdo NEUZDRAVENÝ těmito texty, nehledá v Písmu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, naplnil Písmo do poslední čárky tím, že je možné o pohřbu Schwarzenberga napsat. NEUZDRAVENÝ, to je MRTVÝ teolog Tomáš Halík, pochovával svého mrtvého boháče, Kristem prokletého, NEPOSLUŠNÉHO Baala či DÉMONA Schwarzenberga, tradičním způsobem. Boháči, kteří na křesťanských pohřbech, oslavuji DUŠE svých geneticky zvířecích lidských mozků, OSLAVAMI sami sebe navzájem, nejsou způsobilí pro vytvoření Boží MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. OSLAVOVÁNÍ sama sebe navzájem jim brání, nalézt NOVÉHO Krista, SVOŘITELE Božího KRÁLOVSTVÍ, STVOŘITELE NOVÉ ZEMĚ a NOVÉHO NEBE, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve stávajícím, ekonomickém, militaristickém, politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, stále nikdo nového Krista nezná. Což je z toho důvodu, že teolog Tomáš Halík, stejně tak nemravní boháči, jakým byl NAPŘ. Baal či DÉMON Schwarzenberg, nebyli v Písmu vysláni, zvěstovat zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v Božím DOMĚ, kde Bůh, svým Božím rozumem přebývá, na rektorátu VUT v Brně. Problém nezbytného zničení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude úplně vyřešen, rozhodnutím rektora Janíčka. Je energetickou nezbytnosti úplné zrušení protikladných bludů vzpurného křesťanského Boha, BELZEBUBA papeže Františka a nahrazení jeho VZDOROKRÁLOVSTVÍ, celosvětovým, mírovým Božím KRÁLOVSTVÍM. Panovat nad lidmi již mohou pouze noví vládnoucí Bohové, noví kněží především TECHNICKÉHO LŽI LIDU, pokorného a poslušného, to je UZDRAVENÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, vedený BOŽÍM SYNEM, rektorem Janíčkem, učinil rozhodnutí, že celé Česko má povinnost být pokorné, úplně poslušné, to je UZDRAVENÉ, schopné pochopit ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože trestající Kristus vyžaduje, aby se v Česku a Slovensku všichni zachránili tím, že se technický lži lid podřídí Božímu diktátu OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Baal či DÉMON boháč Schwarzenberg, nikdy nebyl moudrý, mravný, pracujícímu lidu prospěšný, protože vždy měl za Boha pouze výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Tím sloužil nikoli Bohu a pracujícímu lidu, ale pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU. V ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přichází trestající Kristus boháče zachránit, nikoli zahubit tím, že pomocí pokorného technického lidu nastolí, na Vánoce 2023, vysokou mravnost svého mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelného. Trestající Kristu nepovolí, nepocítí lítost, Česka, Slovenska, nebude želet. BEZPEČÍ a dokonalý POKOJ, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zajistí Česku, Slovensku a světu v jedinou hodinu v případě, když rektor Janíček nařídí vše zveřejnit v médiích. Utrácet miliardy ze energetické, ekologické a mravní nesmysly, kvůli záchraně dobře placených KORYT vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je již trestný čin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Boží rozumem, veškerý soukromý majetek zničí, protože vytvoří majetek nový, společný tím, že např. domy ZIMNÍ BYTOVÉ, budou stejné na celém světě, takže každý člověk na světě bude mít 100 x víc VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, než má dnes. HVĚZDY zářící navěky a navždy, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH Bible, přejí nyní pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům Krista, se svobodou pouze k nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Boháči Česka a světa pronásledují chudáky, protože nevěří textům Sírachovce, že pastvou boháčů jsou chudáci. Boháči nyní pronásledují chudáky tím, že jim upírají vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, u úplně poslušného, uzdraveného rektora VUT v Brně Janíčka. Boháči, to je Baalové a DÉMONI, prokazatelně do Božího KRÁLOVSTVÍ nejdou tím,

 

že horečně zbrojí a chudákům dělají obrovské utrpení MEČEM, PEKLEM, energeticky nesmyslných válek. Boháči, na své cestě do BRAN PEKELNÝCH třetí světové války, do mírového Božího KRÁLOVSTVÍ prokazatelně nejdou. Ve službě svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, kráčí pouze do ŘITI vládnoucího křesťanského Boha, Satana či BELZEBUBA papeže Františka. Boháče má povinnost zastavit velké množství BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, a také teolog Klapetek klapete@vutbr.cz. Pro Klepeteka již není úkol nad lidské síly, zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, a v médiích, v ČRo v Brně. Kristus nyní dovoluje osvobodit EU a svět od vládnoucích Bohů, boháčů, to je od Baalů a DÉMONŮ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již vyžaduje, aby v Česku nikdo netrpěl NEOBVYKLOU NEMOCÍ, kterou je odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od zpupných a neposlušných DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucí elity, a ostatního lži lidu. Vyžaduje, abyste se všichni UZDRAVILI tím, že všichni budou úplně poslušní dokonalé Boží lásky, objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém a zpupném pokolení, jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Úplně poslušný, to je UZDRAVENÝ technický lži lid zmůže všechno, protože trestající Kristus v Písmu slíbil, že bude sázet, budovat a tvořit, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí úplně poslušných, Kristu vděčných, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ĆVUT, projektantů, atd. Mate povinnost pochopit totální technickou debilitu uvedené vládnoucí elity, trestajícím Kristem bořené a ničené NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, od zlých, neposlušných, geneticky zvířecích lidských mozků. Stávající vládnoucí politická, technická, náboženská elita, tak jak je, zpupná a neposlušná, není v Česku, Slovensku, a ve světě, nikomu k užitku. Trestající Kristus nyní končí řízení světa pomocí křesťanské SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou. Vyžaduje řídit svět dle vzácných slov o energetické nezbytnosti podřídit se v úplné poslušnosti trestajícímu Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, který vyžaduje neprodleně vejít do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky, ekologicky, a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, vystačili všem státům světa, až do konce tohoto tisíciletí. Vyžaduje zbývající fosilní paliva a ostatní suroviny celosvětově použít pouze pro zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, to je pro výstavbu sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navržených dle textů Bible, již v roce 2006. Boj proti dezinformacím náboženským, např. církve katolické, všeobecné, je současně bojem proti dezinformacím o stávající debilní koncepci energetiky UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ekologie a mravů, stávající neposlušné vládnoucí elity, která, pro odstoupení rozumu Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků, ve všem co mluví lže, protože lže o koncepci energetiky tím, že lže o Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, pomocí SLOV NEBES KŘESŤANSKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Z textů o správné koncepci energetiky opakovaně uváděných je zřejmé, že velice blízko je doba, kdy ropa pro Česko, Slovensko, a okolní národy EU vůbec nebude, protože v mnoha státech světa skončí její těžba již v roce cca 2036. Kvůli lhaní vládnoucí elity o koncepci energetiky, a o trestajícím Kristu, se vše energeticky, ekologicky a mravně zhroutí, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce 2036, viz texty o energetice v dalších textech a v kapitolách 313, 312, 311, atd. Boží pomoc pro úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., přichází opakovaně v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. Nyní nastal čas, abyste mě uznali za proroka, kterého poslal trestající Kristus, jediný Bůh světa, k technickému lidu především k VUT v Brně, který není těžké politické a náboženské mluvy. Zřejmě Vám vrátí svůj technický rozum, nutný pro pochopení uvedených textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až rektor Janíček vyšle na Říčky 42 u Domašova Vašeho teologa Milana Klapeteka klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz. Pane rektore Janíčku, z textů Písma je zřejmé, že již není možné, abyste se svou DUŠÍ, Vašeho geneticky zvířecího mozku povyšoval nad Krista, který má nad Vámi naprostou převahu proto, aby Vás, a ostatní technický lži lid, trestající Kristus z ničeho nic nezničil, abyste nedošli záhuby, kvůli odkládání vykonání úplného a rychlého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ze dne na den, kvůli odkládání nastolení MÍROVÉHO Božího KRÁLOVSTVÍ, což je uvedeno v Sírachovci, Ozeáši, Kazateli, 1.Korintským, Římanům, Izaáši, Jeremiáši, 2.Korintským, Judův, atd. Trestající Kristus vyžaduje, abyste teologa Klepeteka vyslal na Říčky neprodleně, protože se chce smilovat nad technickým lži lidem v jedinou hodinu, při pochopení uváděné Boží vůle, a Boží moci, nad všemi státy celého světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, povede Česko, Slovensko a ostatní státy světa, dle svých zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů pouze v případě, když rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, atd. budou stejní LVI, jako je Kristus v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vedou Česko do JÁMY, HROBU, BAHNA, PROPASTI, PEKLA hrozného ropného a ekonomického kolapsu, který bude ve všech státech světa, protože odmítli realizovat Česku svěřené zákony o správné koncepci energetiky. Vládnoucí PSI se zase vrací k vlastním zvratkům např. o ekonomickém řešení blízkého ropného kolapsu, např. okradením důchodců pomocí TŘETÍHO PILÍŘE, umyté ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, se zase válí ve svém bahništi, svých bludů o energetické nezbytnosti horečně zbrojit a dělat strašlivé utrpení nevinným lidem PEKLEM MEČE válek např. na Ukrajině, či v Gaze, kvůli vládě boháčů nad chudáky, a kvůli vládě mocností nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet do doby, dokud Česko nebude KRÁLOVNOU MÍRU, Kristovou NEVĚSTOU, které vzdá chválu i BELZEBUB papež František. V době mého tříletého působení posledního proroka tohoto posledního věku, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na VUT v Brně a ČVUT, v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009, odborníci na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, v roce 2006 mně umožnili nakreslit GRAF spotřeby energií Česka, dnes uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Objasnili mně, že elektřina tvoří cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka, ROPA cca 50 %, či 60 %. Při předávání nabídek pro postavení jaderného reaktoru v Dukovanech, dne 31. listopadu 2023, bylo v ČT1 uvedeno, že elektřina v Česku je vyrobená z těchto zdrojů. Obdobné údaje byly zveřejněné v ČT1 v nedělním poledním pořadu s pomateným ministrem Hladíkem a bývalým pomateným ministrem Brabcem. Uhelné elektrárny vyrobí cca 48 % či 41 % elektřiny, což je cca 4,8 % či 4,1 % celkem potřebné energie Česka. Jaderné elektrárny vyrobí cca 37 % elektřiny, což je cca 3,7 % celkem potřebné energie Česka. OZE z fotovoltaily a větrníků vyrobí cca 12 % elektřiny, což je cca 1,2 % celkem potřebné energie. Paroplynové elektrárny vyrobí cca 5 % či 8 % elektřiny, což je cca 0,5 % či 0,8 % celkem potřebné energie Česka. Uhelné elektrárny z černého uhlí vyrobí 3 % elektřiny, což je 0,3 % celkové energie Česka. Ostatní zdroje vyrobí cca 2 % elektřiny, což je cca 0,2 % potřebné energie. Bojovník za pravdu z nestátních, neziskových organizací, z Hnutí DUHA, financovaný státem, o dotěžení uhlí Česka pro UHELNÉ ELEKTRÁRNY, Jiří Koželouh, odborník vzdorokrálovství na energetiku a odpady, napsal pravdu o vytěžení uhlí. info@hnutiduha.cz, pratele@hnutiduha.cz, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, ales.miklik@hnutiduha.cz, jaromir.blaha@hnutiduha.cz, palonnature@email.cz, karel.polanecky@hnutiduha.cz, ivo.kropacek@hnutiduha.cz, olomouc@hnutiduha.cz, ivo.dokoupil@worldonline.cz, eliska.voznikova@gmail.com, michal.feller@hnutiduha.cz, sgenerace@hnutiduha.cz, stredni.cechy@hnutiduha.cz, anna.karnikova@hnutiduha.cz, ceskebudejovice@hnutiduha.cz, V médiích uvedl, že uhelné elektrárny v Česku končí pro dotěžení uhlí, některé v roce 2028, některé v roce 2030, některé v roce 2032, což úplně pomatená vláda, která prokazatelně zažívá NEOBVYKLOU SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO,

 

vzala na vědomí, neprotestovala. Bojovník za pravdu o energetice Jiří Koželouh, stejně tak vláda tedy dobře ví, že v roce 2032 bude Česku chybět téměř polovina vyrobené elektřiny, vyrobené v uhelných elektrárnách, cca 48 %, či 44 % což však činí pouze cca 4,8 %, či 4,4 % celkem potřebné energie Česka. SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, trestajícím Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, hlupák z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, politolog premiér Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, již neprotestoval proti názoru, že nový jaderný blok v Dukovanech, dostavěný v roce 2036, či v roce 2040, pouze nahradí dva dosluhující bloky v Dukovanech. Nový jaderný blok v Dukovanech, dokončený v roce 2036, či v roce 2040, tedy nemůže nahradit elektřinu vyráběnou dnes v uhelných elektrárnách. V médiích již bylo uvedené, že rozvoj elektromobility může být pouze pomalý, což není pravda. Rozvoj elektromobility v Česku nemůže být žádný. Protože Česko, v roce 2032, dle médií, může zvýšit výrobu elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, ze stávajících 12 % na cca 30 %, či dle Hnutí DUHA, na maximálně 36 % vyrobené elektřiny, což je však pouze 3,0 %, či 3,6 % celkem potřebné energie Česka. Problém je, že v zimě svítí SLUNCE pouze krátce, od osmi hodin do 16 hodin, a že přebytky z elektřiny vyrobené v létě nejsou a nebudou téměř žádné. Výroba elektřiny funguje zřejmě tak, že v létě některé uhelné elektrárny nejsou v provozu, na rozdíl od zimy, kdy musí jet naplno. Dalším problémem je účinnost přeměny elektřiny na vodík elektrolýzou, protože v médiích bylo uvedené, že TŘETINU energie spotřebuje ELEKTROLYZÉR, a že vyrobeného vodíku musí být víc, než je např. plynu. Kristem v Písmu vyvolené Česko, není schopné, do roku 2040, nahradit fotovoltaikou a větrníky, ani elektřinu dnes vyráběnou uhelnými elektrárnami, které skončí provoz v roce cca 2032, pro dotěžení uhlí. Plány pomateného ministra Síkely, či pomateného vůdce ČEZ Beneše, že Česko do roku cca 2032 zvýší výrobu elektřiny o cca 10 %, a do roku UHLÍKOVÉ NEUTRALITY 2050 o cca 60 %, jsou OVOCEM ÚMYSLŮ hlupáků, které trestající Kristus boří a ničí, NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení rozumu Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidkých mozků. Úplně pomatený ministr Síkela v médiích prohlásil, že Česko bude UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ tím, že zajistí, aby se výroba elektřiny z OZE, z fotovoltaiky a větrníků, zvýšila ze stávajících cca 12 % na cca 37 %. Tím nic nevyřeší, protože zvýší celkem potřebnou energii Česka pouze z cca 1,2 % na cca 3,7 %. Dále prohlásil, že jeho koncepce je taková, že v době dotěžení uhlí v Česku, v roce cca 2032, zvýší výrobu elektřiny Česka o deset procent. Řekl, že nahradit uhlí v zimě nelze fotovoltaikou, či větrníky. V Česku nelze v tak krátkých termínech ani vybudovat nové jaderné bloky. Proto Česko, dle Síkely a Beneše, musí postavit nové paroplynové elektrárny tak, aby elektřinu nebylo nutné nakupovat v ostatních státech, protože v zimě bude elektřiny všude nedostatek. Mají tedy stejný plán jako před vrcholným Božím trestem, před PEKLEM MEČE války na Ukrajině, kdy k nám proudil levný plyn z Ruska. Dnes je tato koncepce problematická, protože stejně budou uvažovat všechny okolní státy a zkapalněného plynu bude celosvětový nedostatek. Trnovou KORUNU vládnoucích bláznů, schizofreniků, uvedeným snahám ministra Síkely, zachránit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM jejich život, který je pouhou zábavu tím, že boháči Česka budou dál žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, NASADIL trestajícím Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, politolog premiér Fiala, na světovém summitu o klimatu v Dubaji. Předseda Michael zde vyzval k neprodlenému ukončení spalování fosilních paliv, což bylo vládnoucími Baaly a DÉMONY ignorováno. OVOCE ÚMYSLŮ premiéra Česka, válečného zločince premiéra Fialy, je proto katastrofické. V Dubaji prohlásil, že Česko bude UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ do roku 2050. Což on zajistí tím, že Česko bude mít v roce 2050, cca 50 % elektřiny vyrobené v jaderných reaktorech. Což však bude činit pouze cca 5 % z celkem potřebné energie Česka. Znamená to, že NETVOR Fiala slíbil, že nahradí stávající dosluhující jaderné reaktory novými jadernými reaktory, a výstavbou dalších reaktorů, zvýší výrobu elektřiny uvedeným způsobem. V časopisu TÉMA bylo uvedené, že nový jaderný blok bude stát cca 500 miliard Kč. Kristem prokletý SYN ZATRACENÍ premiér Fiala lidem prokazatelně lže tvrzením, že Česko bude do roku 2050 UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ. Kristus požaduje, aby byl prohlášen, kvůli lhaní o koncepci energetiky za zločince. Podávám tímto na něho trestní oznámení, orgánům činným v trestním řízení. Zločinec a lhář premiér Fiala, ve svých křesťanských tradicích, stále chce zajistit boháčům život tak, aby byl pouhá zábava tím, že zajistí boháčům žití na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, což již není energeticky možné. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ekonomická svině Schillerová v novinách Rovnost napsala, že vítězem krize, kterou trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uvedl na Česko a Slovensko MEČEM války na Ukrajině kvůli tomu, aby zpustošil boháčům jejich pastvu, kterou jsou chudáci, zase není Kistus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, ale DÉMONI, to je bankéři, dále podvodníci, kteří montují fotovoltaiku, která má nahradit ropu, v době ropného kolapsu v mnoha státech světa již v roce cca 2036, a vrazi zbrojaři. Proč mít uvedené neposlušné, bez technického rozumu trestajícího Krista, mrtvé zločince a lháře, za vládnoucí Bohy, za vítěze krize, když od trestajícího Krista, do svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, již nedostanou ani žádnou rozumnost, ani žádnou uváděnou Boží moudrost. Revoluce v energetice v Česku, Slovensku a ve světě nastane dle vůle Boží, až technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti učiní rozhodnutí, že základem energetiky Česka bude komunitní energetika sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření a osobní dopravu, informativně navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Správná koncepce energetiky je koncepce uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytné neprodlené realizaci celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, např. společně stolujícího politického a náboženského dobytka, všech států světa, zrušení např. supermarketů s potravinami, a jejich nahrazení výstavbou domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ 1500 lidí politického a náboženského dobytka, viz www.pametni-kniha.cz. Do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést žádného vládnoucího hlupáka či zločince, který nevyzná své viny, své energetické, ekologické a mravní lži, který bude mít za Boha SKÁLU neposlušných vládnoucích hlupáků, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Technický lid VUT v Brně má povinnost učinit vítězem krize Krista, DUCHA SVATÉHO. Co znamená plán Fialy, plán Síkely a Beneše, pro Kristem vyvolené Česko je zřejmé. Znamená to, že uvedeným vládnoucím hlupákům o UHLÍKOVOU NEUTRALITU Česka vůbec nejde. Jak bylo uvedené v médiích, jde jim o to, aby měly dost křesťanské SKÁLY, to je PRACHŮ ze státního MĚŠCE ministra financí Stanjury. 1.) Na přestavbu cca 40 procent uhelného teplárenství na plyn. 2.) Na novou výstavbu čtyř kusů velkých jaderných bloku, za cca 500 miliard Kč za jeden blok. 3.) Na výstavbu cca desítky kusů malých jaderných bloků. 4.) Finance na výstavbu nových paroplynových elektráren, jejichž neprodlená výstavba je energeticky nezbytná, kvůli náhradě elektřiny, vyráběné dnes v uhelných elektrárnách. 5.) Na dotace pro chudáky všeho druhu, kteří finančně nezvládnou uváděnou přestavbu energetiky. 6.) Na dotace pro firmy, kterým hrozí zánik z titulu reality, že fosilní paliva budou stále dražší. 7.) Na dotace pro ty, kdo nezvládnou inflaci a zdražování, protože tam kde je inflace, je zdražování. 8.) Dotace na zateplování, solární panely, větrníky, elektromobily, na výstavbu dálnic, atd., kvůli tomu, aby se zvyšovala ekonomika energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kvůli uvedenému žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, což je pro ně zábava, vládnoucí zločinci, Fiala, Síkela a Beneš usilují o to, aby další generace dětí byla úplně bez ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, kteří oni, OVOCEM svých ÚMYSLŮ MODLOSLUŽEBNÍKŮ, kteří propadli ekonomické, militaristické chamtivosti, úplně vyrabují, protože se odmítají podřídit objasněné, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou platné pro toto vzpurné a zpupné pokolení. Fiala, Síkela, Beneš, ekonomická militaristická svině, NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, válečný štváč Adamová, stejně tak militaristický NETVOR,

 

válečný štváč Vystrčil, velmi dobře vědí, že je čeká Boží hněv a Boží trest za to, že místo toho, aby usilovali o to, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko zajistilo, aby všechny státy světa, dle v Písmu uváděné Boží vůle, spolupracovali na vzniku celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, ve kterém bude minimalizována těžby ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních důležitých surovin, OVOCEM svých stupidních ÚMYSLŮ, stále organizují horečné zbrojení a podporují vrcholný Boží trest, PEKLO MEČE válek např. na Ukrajině, v Gaze a jinde. Horečné zbrojení a PEKLO MEČE války např. na Ukrajině, v Gaze, či jinde, organizují proto, aby pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, unikli Božímu hněvu, kterým bude jejich vyhnání těmi nejchatrnějšími ze stáda, od jejich dobře placených KORYT, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kde bude pláč a skřípění zubů. Stále jim netrnou jejich vlastní zuby, od krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, např. tmy protikladných bludů kněží všech ekumenických, ekonomických, militaristických církvi, a všech promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši a teologu z VUT v Brně Klepeteku. Veškeré uvedené zlo se v Česku a ve světě děje kvůli Vaší neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o okamžitém, neprodleném zničení zbraní, ve všech státech světa, stejně tak zničení vojáků a všech válek, ve všech státech světa. Naprosto neviní lidé PEKELNĚ trpí např. v uvedených válkách, protože Vy opakovaně odmítáte, uváděné Boží ZÁKONY se mnou projednat proto, aby v jedinou hodinu čtení těchto textů, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, mohly platit nejenom v Česku a Slovensku, ale dle vůle Boží, v celém světě. Vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, stále řeší pouze dostatek elektřiny z toho důvodu, že chce sloužit Baalům a DÉMONŮM, boháčům tím, že jim chce zajistit pokračování energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné dopravy, pomocí jejich Bohů, to je VOZŮ, to je ELEKTROMOBILŮ. Ve svých stupidních energetických, ekologických, nemravných koncepcích, ignoruje fakt, že vláda má povinnost, v době konce éry ropy v roce cca 2036, řešit nejenom elektromobily, ale veškerý průmysl, což není schopná. Pro technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, již musí být viditelná jejich SMRT, či jejich NEOBVYKLÁ NEMOC, způsobená odstoupením rozumu trestajícího Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši a teologu z VUT v Brně Klepeteku. Trestající Kristus vyžaduje, aby teolog z VUT v Brně Klepetek mě uznal za Božího prooka tím, že se mnou z Písma projedná, komu Bůh v Písmu žehná, a koho Bůh v Písmu proklíná. V každém minulém pokolení, v Písmu vždy žehnal, svým Božím prorokům, LÉVIJCŮM, pomocí kterých chtěl nastolit celosvětoví mír a pokoj, bez horečného zbrojení a bez vrcholného Božího trestu, bez PEKLA MEČE válek, což se mu nikdy nikde nepodařilo. Proto, po vyvedení Česka z PEKLA čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY, čtyřiceti let socialismu, po své levici a pravici postavil LÉVIJCE, OVCE, BERÁNKY, či BERANY z KSČM, a LÉVIJCE, KOZLY z ČSSD. Z pomalého Božího SOUDU těchto textů pomatené vládnoucí elity již Vám musí být zřejmé, že pomatenci z KSČM a pomatenci z ČSSD, kvůli ignorování uváděné Boží moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, a uváděné Boží vůle, již jsou mimo hru ve svém boji o moc nad lidmi. Trestající Kristus je poslal, až na věky věků, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Za svou PRAVICI nyní vyvolil pokorný a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty a ostatní technický lži lid celého světa v případě, že vy se před trestajícím Kristem skloníte, a ve strachu z trestajícího Krista, jaký v Česku a Slovensku ještě nikdy nebyl vyznáte, že jenom trestající Kristus má pravdu, stejně tak moc, a to v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uváděných knih veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, abyste neprodleně konali uvedenou Boží vůli. Abyste vykonali Boží SOUD úplný a rychlý s uvedenými válečnými štváči, s pokrytci a zločinci, s vládou Kristem prokletého SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy, s POSLANECKOU SNĚMOVNOU, vedenou NEVĚSTKOU, ČARODĚJNICÍ, MRZKOU ŽENOU, OHOLOU, SVINÍ, NETVOREM Adamovou, a se SENÁTEM, s válečným štváčem, s Kristem prokletým politikem PRAVICE Vystrčilem, a to neprodleně. S trestajícím Kristem je možné se smířit v případě, že uvedené stávající vládnoucí Bohy, neprodleně pošlete do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kam patří již dávno, kvůli lžím o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím kvůli lžím o jeho jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Vážení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ VUT v Brně, ČVUT a projektanti, které toužebně vyhlíží tvorstvo všech států světa. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že zpupné, vzpurné, neposlušné vládnoucí hlupáky bude zabíjet PEKLEM MEČE tření světové války, pokud se nyní znovu prohlásíte za MOUDRÉ a SPRAVEDLIVÉ, a trestajícího Krista znovu prohlásíte za nebezpečného zločince, který neví co činí. Trestající Kristus totiž v Písmu uvádí, že i Vás je potřeba prohlásit za zločince, které má Bůh povinnost zabít v případě, že Kristem požadovaný Boží SOUD úplný a rychlý, s uvedenými, neposlušnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, s boháči, zase neprodleně nevykonáte. Máte povinnost, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně nastolit či iniciovat vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, čtením těchto textů, např. Vašim teologem Klepetekem např. v sobotním pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ. Což není pro teologa Klepeteka úkol nad lidské síly. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, totiž ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vyžaduje, aby se každé koleno před nim sklonilo z toho důvodu, že např. teolog Klepetek, přestane konat svoje křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, kterými kazí dobré mravy Česka a světa. S trestajícím Kristem se lze smířit pouze v případě, že Váš teolog Klepetek přestane pomatený křesťanský lži lid učit poznávat, jako jediného Boha světa, svou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, která, v tomto zpupném pokolení, je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Pokud Váš odborník na křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, která je již STŘIBREM Kristem ODVRŽENÝM, již od přelomu věků roku 2000, teolog Klepetek, z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ještě něčemu nerozumí, rád mu to vysvětlím, když mě zavolá na telefon 546 441 154, o což je žádán opakovaně. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, bude v trestání Česka a EU pokračovat PEKLEM MEČE války na Ukrajině v Gaze, atd. Vyžaduje, aby technický lid pochopil, že MEČEM uvedených válek vzal trestající Kristus Česku levný plyn a levnou ropu z Ruska. Vyžaduje, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, byli v koncích s moudrostí svých stupidních energetických koncepcí na náhradu končící ropy, v době jejího dotěžení v mnoha státech světa již v roce cca 2036, elektřinou z OZE. Trestající Kristus nyní nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. BOŽÍ SYNU rektore Jeníčku, není již úkolem nad lidské síly veřejně prorokovat, že ani Česko, ani okolní státy EU, nejsou schopné, elektřinou z fotovoltaiky, z větrníků, z jaderných elektráren, a z nových paroplynových elektráren, do roku 2040 nahradit ani energii z uhlí, natož energii z ropy, která činí 50 %, či 60 %, celkem potřebné energie Česka, která bude dotěžená, v mnohých státech světa, již v roce cca 2036, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.ch. V GRAFU je uvedeno, dle slov odborníků na energetiku z ČVUT a VUT v Brně, že elektřina vyrobená dnes v uhelných, jaderných, paroplynových, fotovoltaických, větrných a jiných elektrárnách, představuje dnes pouze cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka. Proto DESET PROCENT elektřiny, v žádném případě, v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, nemůže nahradit energii z ropy, která je mnohem vyšší. Dle odborníků na energetiku z ČVUT a z VUT v Brně, představuje ropa v Česku cca PADESÁT, či ŠEDESÁT procent, z celkem potřebné energie Česka. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že blízký ropný, a tím energetický, ekonomický a mravní kolaps se v Česku blíží, odvrátit nedá, protože trestající Kristus vše boří a ničí, pomocí odstoupení svého Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucí elity. Kdo z těchto textů nepochopí, že uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI z VUT v

 

Brně a ČVUT, rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, tak jak jsou, neposlušní, zpupní a vzpurní, nejsou k užitku ani Kristu, DUCHU SVATÉMU, ani lži lidu Česka, Slovenska, a tím všemu ostatnímu technického lži lidu, všech států světa, je hlupák, zločinec, lhář, pokrytec. Trestající Kristus však v Písmu slíbil, že kvůli jim v Písmu vyvolenému Česku, a Slovensku, nad mnohými, pokornými a úplně poslušnými služebníky Krista, z technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a nad mnohými projektanty, se svým Božím technickým rozumem slituje, protože ví, že při odstoupení jeho DUŠE, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku, každá DUŠE zemdlí tak, že je zpět v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Kdo odmítne texty Písma o tom, že DUŠE geneticky zvířecího lidského MOZKU, při odstoupení např. technického rozumu Krista, je zlá, zpupná a hloupá, a že se proto nezmění navěky, od trestajícího Krista Boží rozum zase nedostane. BOŽÍ SYN rektor Janíček již ví, že z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, má povinnost prorokovat, že nad lži lidem Česka a světa, nemůže vládnout nikdo DUCHEM CHUDÝ, což je každý zpupný a neposlušný hlupák, kdo nemá NOVÉHO DUCHA tohoto technicky logického výkladu veškerého Písma, OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V médiích bylo také uvedené, že po roce 2032, či dříve, elektřinou, či plynem bude také nutné nahradit energii z cca 40 % výtopen, které vyrábí teplo spalováním uhlí, které již nebude ani pro výtopny. Plynem se to podaří ztíží, pro jeho celosvětový nedostatek a cenu, elektřinou také ne, protože nebude, protože Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. byli v koncích se svou moudrostí svých koncepcí. Uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou trestajícím Kristem určené, k úplnému zničení KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRA OVRŽENÉHO, k přetvoření stvoření a změny tvářnosti země. Trestní stíhání premiéra Fialy a vedení ČEZ, u orgánů činných v trestím řízení ČR, má povinnost iniciovat úplně poslušný vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, BOŽÍ SYN rektor Janíček. Totálně chybná energetická koncepce vlády premiéra Fialy a Daniela Beneše ČEZ, působí obrovské materiální škody energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Viz texty o naprosto chybné energetické koncepci vlády a ČEZ, uvedené a zpochybněné v dalších textech kapitoly 313. Neposlušnému debilu, generálnímu řediteli ČEZ Benešovi, se přihodilo přísloví z 2.Petrův 2/21. Neposlušný a zpupný PES ředitel Beneš, po zaslání těchto textů PRAVDY o trestajícím Kristu, a o jeho správné Boží energetické koncepci, na mnoho elektronických adres, se zase vrátil k vlastnímu vývratku, že lze cca DESETI PROCENTY energie z elektřiny, nahradit cca PADESÁT, či ŠEDESÁT PROCENT energie z ropy, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, profesorů Hrdličky, Kadrnořky a docenta Skály. Neposlušný a zpupný PES generální ředitel Beneš, se tím stal ekonomickou, militaristickou SVINÍ, která se stále váli v křesťanském bahništi ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, kde nyní žádná energeticky dobrá myšlenka, kde není žádné energeticky dobré dílo. Stále odmítá pochopit texty listu Jakubův, že na boháče celého světa přicházejí pohromy, v této době DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v prosinci 2023, protože majetek boháčů shnil, z titulu jedině možné a jedině správné energetické koncepce Krista, opakovaně uváděné. Neposlušný a zpupný PES generální ředitel Beneš, ekonomická, militaristická svině, žije rozmařile, pro své odměny ve výši milionů Kč, vykrmil se pro svou porážku, pro neprodlený odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus nechce, aby v Česku, kvůli jeho debilní energetické koncepci na cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka z elektřiny, na jeho stupidní koncepci na elektřinu zahynul, ale aby především nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, dospěli k pokání, to je k vyznání svých lží o koncepcí energetiky, což je podmínkou pro vrácení technického rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, tomuto zpupnému, neposlušnému pokolení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se neprodleně rozplynuly veškeré politické a náboženské lži, aby odtekly stejně jako neužitečná, křesťanská, posolená, posvěcená militaristická kostelní špína. Touto špínou se křtí pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Křest je nový, křtí se pouze OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. katolického katechismu, roztavila, či rozpustila, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Podle Božího slibu, Česko, a stejně tak Slovensko, očekává vznik SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou. Trestající Kristus vyplní svoje zaslíbení v případě, že novému knězi, pokornému a úplně poslušnému vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍMU SYNU, rektoru Janíčkovi, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, v jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, již znají všechno proto, aby učinili rozhodnutí, že do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, mají povinnost neprodleně odejít, všichni neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci a politici pravice a levice, kteří stále brání vzniku bratrského mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, veškerého politického a náboženského dobytka, všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby ze SEMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických stran Česka a Slovenska, bylo neprodleně SEDM ANDĚLŮ, SEDM ZLATÝCH SVÍCNŮ, SEDM HVĚZD, SEDM CÍRKVÍ, určených trestajícím Kristem k vytvoření CÍRKVE jediné, nové vlády Česka, stejně tak nové vlády Slovenska, pokorné a úplně poslušné, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, noví BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, již musí mít smilování se všemi, kdo ještě nevěří v moc trestajícího Krista, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, kdo ještě odmítají Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo ještě nemá lásku k novému Kristu, a k bližnímu, např. k některému bezdomovci, které má povinnost milovat jako sama sebe, má povinnost studovat OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který se doplňuje a upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že trestající Kristus nečiní v Česku a Slovensku nic tajně. Vyžaduje, aby obě ZEMĚ byly Boží, Česko a Slovensko, z Božího milosrdenství, již od novoluní, do úplňku MĚSÍCE, nyní do středy 27. prosince 2023. Kdo bude Boží SLOVO ignorovat, bude zničen OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušný a zpupný PES, či ekonomická, militaristická svině, generální ředitel ČEZ Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, svým neposlušným geneticky zvířecím lidským mozkem rozhodl, že prodlouží život nikoli Česku, Slovensku a světu, ale pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM tím, že prodlouží život křesťanskému, ekonomickému, militaristickému VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kvůli sobě samému, kvůli svému dobře placenému KORYTU. Dle vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. „ČEZ je ryze obchodní firma maximalizující zisk pro své akcionáře. A stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek elektřiny ať si stát zajistí jinde.“  Přesto lhář a zločinec Beneš rozhodl, ve své energetické koncepci, že uhlí nahradí zkapalněným plynem ve všech uhelných výtopnách. Stejným způsobem chce nahradit elektřinu vyráběnou v uhelných elektrárnách, kde bude postupně dotěženo uhlí v roce cca 2028, 2030, 2032, a to výstavbou dvou nových, velkých paroplynových elektráren. Další text je přetažen z iROZHLASU PLUS. Zločinec Beneš uvažuje, že v roce 2006 až 2009, postaví v Dětmarovicích, v Prunéřově, Mělníce, Trmicích, 1400 MW nových plynových teplárenských zdrojů.  Dalších 1600 MW připravovaných projektů má v Počeradech a Ledvicích, které by měly vzniknout mezi roky 2031 až 2033, případně o dva roky dříve, v případě změny legislativy pro rychlejší schvalování. Jediné, co nám krátkodobě umožní nahradit uhlí, tak jsou právě plynové elektrárny, tvrdí Beneš. Ty se dají ještě rozdělit na ty, které vzniknou přestavbou lokality, kde jsou dneska uhelné teplárny. Řádově jich je něco mezi dvěma až 2,5 tisíce MW. A vedle toho by měly vzniknout další asi 2 tisíce MW čistě elektrárenských paroplynových elektráren. To je jediná možnost, jak můžeme zajistit

 

vyrovnanou bilanci energetickou ČR. Nic jiného v takto krátkém čase se udělat nedá. A samozřejmě pokud chce ČR stavět nové plynové zdroje, tak to bude znamenat nárůst spotřeby plynu. Jestliže před krizí, než se začalo šetřit, spotřeba v ČR byla mezi 8,5 až 9 miliardami kubíků, teď klesla někam k sedmi a mohla by jít až k šesti, tak pokud postavíme tyto plynové elektrárny, tak zase naroste k devíti. Jestliže politici deklarují, a energetická politika státu říká, že se vypnou všechny uhelné elektrárny v roce 2032, tak v tu chvíli v ČR bude chybět něco mezi čtyřmi až pěti tisíci megawatt (MW) řiditelných zdrojů. Nové jaderné reaktory by byly cca ve velikosti, které má Temelín. Řekněme třeba čtyři o velikosti 1200 MW, to je 4800 MW. A vedle toho by v ČR mělo vzniknout například 10 malých modulárních reaktorů velikosti 300 MW. Pokud by byly o něco větší nebo menší, tak by to byl jiný počet, ale celkem osm tisíc MW. Vedle toho se bude muset postavit asi 30 tisíc MW obnovitelných zdrojů. Tak, aby ČR měla i v roce 2050 bilanci vyrovnanou. Je tedy podle vás reálné, že kromě jednoho bloku v Dukovanech, na který je současný tendr, skutečně ještě vyrostou v Česku další tři velké bloky jaderných elektráren? Jestli to je, nebo není reálné, to je druhá věc. Nicméně říkám, že v roce 2050, v roce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, bude potřeba tolik výrobních zdrojů, abychom měli vyrovnanou bilanci. Protože dalším fenoménem je elektrifikace celého hospodářství a dopravy, takže bude potřeba více elektřiny. Jestliže dnes je v ČR spotřeba kolem 60 TWh a výroba zhruba kolem 70, tak v roce 2050 spotřeba bude 90 TWh. A pokud chceme elektřinu vyrábět u nás, tak vychází kombinace takového množství jaderných zdrojů a obnovitelných zdrojů. Nic menšího z toho nevychází. Taková čísla očekává šéf energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Financování tak rozsáhlého projektu může ovlivnit strukturu firmy ČEZ, řekl Beneš v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Tato energetická koncepce UHLÍKOVÉ NEUTRALITY ČEZ do roku 2050, je opakovaně zpochybněna, v textech již uvedených z mnoha důvodů. 1.) Neposlušný a zpupný PES, či ekonomická, militaristická svině, boháč, generální ředitel ČEZ Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, zapoměl na texty evangelí, které říkají, že v energetické, ekologické a mravní jámě, hrobě, PEKLE, či SMRTI, skončili všichni, kdo připravili nějaký projekt, a nezajistili si dost křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, na výstavbu. Takoví hlupáci budou všem k smíchu, což v případě lháře a zločince G. Ř. ČEZ Beneše, se v médiích již děje. Již nyní se mu v médiích vysmívají, že na své projekty nemá finance, ani ČEZ, ani z prázdná pokladna ministra financí, zločince a lháře ministra Stanjury ministr@mfcr.cz. 2.) Do roku 2036, kdy bude dotěžena ropa v mnoha státech světa, kdy nastane hrozný ropný a tím ekonomický kolaps, z uvažované výstavby Beneš nepostaví téměř nic, Bůh bdí nad zlem. 3.) Jeho energetická koncepce je nesmyslná, protože svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecím mozku, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, stále nepochopil, že elektřina tvoří pouze cca 10 PROCENT celkem potřebné energie Česka, a ropa cca PADESÁT či více procent energie Česka. 4.) Pošetilý G. Ř. ČEZ Beneš, nedokáže pro Česko garantovat ani dostatek levného plynu, nebo uranu, protože uvedenou, energeticky nesmyslnou cestou, jdou všechny okolní národy EU. Cena plynu i cena uranu, a tím také cena tepla a elektřiny, prudce vzrostou, což bude ekonomická katastrofa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud G. Ř. ČEZ Beneše, nebude vyšetřovat policie ČR. Tímto je na něho, lháře, podáváno trestní oznámení. 5.) Energetická koncepce ČEZ G. Ř. ČEZ Beneše, je energeticky naprosto nesmyslná. Je energeticky nesmyslné z plynu vyrábět elektřinu, a následně z této elektřiny provozovat např. TEPELNÁ ČERPADLA. Nebo tuto elektřinu používat pro nabíjení akumulačních baterií elektromobilů. Nebo z této elektřiny vyrábět ELEKTROLÝZOU vodík, kvůli účinnosti přeměny, kvůli ztrátě cca třetiny elektřiny, při přeměně elektřiny na vodík. ZLÉ OVOCE ÚMYSLŮ ministra průmyslu Síkely, G. Ř. ČEZ Beneše, či svině premiéra Fialy, jejich totálně nesmyslné energetické koncepce, jejich snahu stávajícím množstvím vyrobené elektřiny nahradit ropu, ministr@mpo.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz, pavlik@mpo.cz, 1212@mpo.cz, korupce@mpo.cz, v médiích zničil Ing. Jaroslav Míl, čestný člen Svazu průmyslu a dopravy jrafaj@spcr.cz, tomas.kolar@linet.cz, martin.jahn@skoda-auto.cz, eduard.palisek@siemens.com, jiri.holoubek@ljfuture.cz, tomasz.wiatrak@orlenunipetrol.cz, info@ceskatelevize.cz, daniel.urban@ocelarskaunie.cz, info@postbellum.cz, l.pavlas@7.cz, pjonak@spcr.cz, jrydljr@tosvarnsdorf.cz, benes@cez.cz, rspicar@spcr.cz, martin@wichterle.com, mjaburkova@spcr.cz, bwojnar@spcr.cz, moran@dostav.cz, tomas.toth@cdcargo.cz, argumenty@rozhlas.cz, dkuchtova@spcr.cz, k.kupkova@lenzing.com, twr@twr.cz, Ing. Míl v médiích pravil, že plány ministra Síkely na výstavbu celkem čtyř nových velkých bloků jaderných reaktorů, jsou nereálné v hlediska jejich pořizovací ceny, která, dle časopisu TÉMA, u jednoho bloku činí 500 miliard Kč. Ing. Míl v médiích pravil, že zadlužený stát, kvůli výstavbě čtyř nových bloků jaderných elektráren, by musel ještě víc okrást důchodce, ekonomika by musela mít trvalý růst 4 %, ceny energií by se nesměly zvyšovat, a nesmělo by se horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, stát by nesměl, ze společného státního MĚŠCE, platit výrobu zbraní a vojáky, což v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde Kristus bdí nad zlem, pomocí uvedených DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, je naprosto nereálné. Energetická koncepce ministra Síkely je proto naprosto nesmyslná, ENERGETIKA je naprosto neřešitelný problém. Výstavbou tří dalších nových velkých bloků jaderných reaktorů, po roce 2036, by zpupný ministr Síkela, naprosto nic energeticky nevyřešil, protože nové bloky velkých reaktorů, by pouze nahradily dosluhující bloky v Dukovanech a v Temelíně. Stejně tak je naprosto nesmyslná energetická koncepce Ing. Míla, který navrhuje stavět pouze malé modulární bloky, protože ty také nemohou nahradit energii z končícího uhlí v roce cca 2032, a také nemohou nahradit energii z končící ropy, jejíž dotěžení se blíží, bude již v roce cca 2036, v mnoha státech světa. Není možné elektřinou z jaderných elektráren, a z OZE, které bude maximálně celkem DESET PROCENT, z celkem potřebné energie Česka, nahradit energii z ropy, která bude dotěžena v mnoha státech světa již v roce cca 2036, a která tvoří cca PADESÁT, či ŠEDESÁT PROCENT energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle odborníků na energetiku z VUT v Brně a z ČVUT, již v roce 2006. Stále platí názor odborníka na energetiku docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, z VUT v Brně, který v roce 2006 řekl, že není možné, aby mnohé státy vyřešily náhradu končící ropy, či končícího uhlí, budováním jaderných elektráren. Řekl, že v tomto případě uran bude dotěžen daleko dříve než uhlí. V médiích bylo uvedené, že v EU těží uhlí již pouze tři státy, Polsko, Česko a Rumunsko. Dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036 je velice blízko, a ani za uhlí, ani za ropu, nemá Česko, Slovensko, státy EU, a všechny ostatní státy světa, žádnou náhradu, viz uvedený GRAF. Z těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ je zřejmé, že náhrada uhlí, které bude v Česku dotěženo v roce cca 2032, stejně tak náhrada energie z ropy, která bude dotěžená v mnohých státech světa v roce cca 2036, je pro zpupné geneticky zvířecí lidské mozky vládnoucí elity, naprosto neřešitelným problémem. NEOBVYKLÁ SMRT, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků zpupné a neposlušné vládnoucí politické, náboženské a technické elity, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků a politiků pravice a levice, je JEDINÝM ZNAMENÍM existence trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, pro boření, ničení, podvracení, vyvracení, rozvracení, ničení a poškození všeho ekonomického, militaristického, politického, náboženského, trestajícím Kristem zasazeného politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus slíbil, že nad Českem, Slovenskem a světem, svým technickým Božím rozumem, z milosrdenství svého technického rozumu, bude zase bdít v případě, že především rektor VUT v Brně Janíček, spolu se svým technickým lži lidem, se stane novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno zpupné a neposlušné tvorstvo. Má povinnost neprodleně vyznat své viny, to je hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že vyzná své lži o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stejně tak vyzná, že stávající energetická koncepce vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, je energeticky naprosto nereálná, nesmyslná. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH

 

VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že v Česku a Slovensku, v prvních státech na světě, pomocí geneticky zvířecího lidského mozku BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, bude sázet, budovat, stavět či tvořit, vše energeticky, ekologicky a mravně nové tím, že svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, dovolí již v zimě roku 2023, na rektorátu VUT v Brně, vytvořit své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných, o správné Boží koncepci energetiky, Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím technickým lži lidem VUT v Brně, či ČVUT smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby již v zimě 2023, 2024 bylo možné zpracovat potřebnou výkresovou dokumentaci, např. na VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Stane se tak, když pokorný a úplně poslušný ANDĚL, OKŘÍDLENEC, LEV rektor Janíček, vykřičí v médiích do světa, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, které v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ ještě nikdy nenastalo, nastane až nyní, na rektorátu VUT v Brně. Především ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, končí stávající, ekonomickou, militaristickou civilizaci, pomalým Božím SOUDEM, uvedeným v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA tím, že odstoupením svého Božího technického rozumu, v částečce svého DUCHA výkladu Písma, a tím správného výkladu Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, způsobil neposlušné a zpupné vládnoucí elitě NEOBVYKLOU SMRT, kterou je totální debilita především vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. NEOBVYKLÁ SMRT, kterou Kristus způsobil odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ, neposlušných a zpupných, geneticky zvířecích lidských mozků, bude trvat až do úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Především ANDĚL, OKŘÍDLENEC, LEV, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vytvořením OHNIVÉHO JEZERA DEEB, debilů Česka, Slovenska, a světa, vytvořením vzedmutého MOŘE zlých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně učinil rozhodnutí, že vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Především LEV, ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, celosvětově bere vládu nad lidmi politickému a náboženskému dobytku, Česka, Slovenska a světa tím, že v Česku a Slovensku ji dává sobě samému, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOCÍMU UČITELI, LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad celým světem sám sobě tím, že ji nyní, v novoluní MĚSÍCE v prosinci 2023, dává pokornému, Kristu vděčnému, úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům Česka, Slovenska a tím celého světa, a to až na věky věků. S trestajícím Kriste, DUCHEM SVATÝM, se lze nyní smířit pouze uvedeným způsobem, mluvením uvedené PRAVDY o Ježíši Kristu, a tím o jeho správné koncepci energetiky. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad mnohými lidmi smiluje, svým Božím technickým rozumem, až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že Kristus se chce nad mnohými lidmi slitovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až tyto texty budou čtené např. v sobotním pořadu DOTEKY VÍRY v ČRo v Brně. Trestající Kristus stále chce být v Česku, v tomto zpupném pokolení, PÁNEM NAD SOBOTOU, tímto způsobem. Vyčkává, chce se smilovat, svým Božím rozumem, nad pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty nejenom Česka, ale celého světa. Až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že trestající Kristus bude PÁNEM NAD SOBOTOU v ČRo v Brně, tímto způsobem, již v novoluní MĚSÍCE v prosinci 2023, to je 8023, umožní, z milosrdenství technického rozumu, rozumět jak uváděné Boží vůli, tak uváděné Boží moci, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Řešení současné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa je nalezeno, je nalezena další správná cesta Česka a světa, a to v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují. Trestající Kristus nyní vyčkává, chce se, svým Božím technickým rozumem, nad Českem, Slovenskem, EU, a všemi státy světa smilovat, ze svého milosrdenství v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ studovat a znát proto, aby Boží zákony bylo možné neprodleně realizovat. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení pouze v případě, až ČTYŘI TAŽNÍ KONI, rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, atd. přiznají, že neposlušné, to je MRTVÉ tvorstvo, kvůli NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, je se svou energetickou, ekologickou a mravní koncepci nyní v koncích. Tragedií pro lži lid Česka a světa, jsou lži o energetice např. v ČT1. Zde v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz jeden poslanec drze tvrdil, či lhal trestným způsobem, že Česko má uhlí ještě nejméně na sto let. Drze tvrdil, či lhal trestným způsobem, že Česko je v energetické, ekologické a mravní krizi, pouze pro lži jím prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ z EU, kteří nechtějí energeticky nesmyslné rabování uhlí Česka, či Polska ekonomicky dovolit, pomocí povolenek. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ z EU jsou však stejní hlupáci, jako uvedený poslanec, protože dovolují, aby pokračovalo uvedené lhaní o koncepci energetiky, trestajícím Kristem prokletého ministra Síkely, a aby tím pokračovalo energeticky nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, kvůli tomu, aby boháči mohli dál žít v blahobytu, aby se dál mohli bavit organizováním zvyšující se ekonomiky, kvůli výnosnému trhu, aby se dál mohli bavit horečným zbrojením a PEKLEM energeticky nesmyslného válčení. Nikdo nevěří textům Písma, že Boží slávou bude rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, že horečné zbrojení a PEKLO MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, je z hlediska energetického nezbytné neprodleně ukončit. Boží slávou bude rozhodnutí, o zničení všech zbraní, všech států světa. Válka spravedlivá a nespravedlivá neexistuje, protože každá válka, dnes např. PEKLO války na Ukrajině, či Gaze, a jinde, je vrcholným Božím trestem. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Ukrajinci nedělají PEKLO SPRAVEDLIVÉ VÁLKY proti Rusku, Izraelci nedělají SPRAVEDLIVOU VÁLKU proti GAZE, GAZA nedělá spravedlivou válku proti Izraelcům. Řešení problému uvedených válek je pouze v rozhodnutí technického lži lidu, v energetickou nezbytnost zničení zdroje, z nichž jsou války financovány, to je ve zničení SPOLEČNÝCH MĚŠCŮ státních pokladen všech států světa. Žádná válka nebude až v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ v případě, že BOŽÍ SYNOVÉ, noví, úplně poslušní, to je ŽIVÍ kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. učiní rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zrušit společný měšec STÁTNÍ POKLADNY ministra Stanjury, a tím zničit PRACHY a ZBRANĚ. Že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně se podřídit pod vládu Krista, pod jeho dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, opakovaně objasněné. Trestající, mediální MISTR Kristus, ve své písni od Žbírky, NIET TAM VÍTĚZOV vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku a Slovensku, již nezvítězil ve volbách politiků pravice a levice žádný politik tím, že jediným vítězem, v Česku a Slovensku, bude Kristus, DUCH SVATÝ tím, že jedinou CÍRKVÍ Česka, bude nová vláda odborníků, vybraných ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Neženie ich blázon čas, nežene ich čas, protože rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, učiní rozhodnutí, že zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, budou zachovány na toto celé tisíciletí, až do roku 3000 tím, že všechny státy světa vejdou do odpočinutí od díla své energetické, ekologické a mravní zhouby tím, že neprodleně, ještě letos, zruší své celosvětové VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekonomické, militaristické, politické a náboženské tím, že na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, nastolí celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí těchto textů

 

PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, tím, že odmítají svoje neodvolatelné, nezpochybnitelné povolání a vyvolení, být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, působí nejenom obrovské materiální škody, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením a válčením, ale také působí obrovské utrpení civilistů a vojáků např. ve válce na Ukrajině, v Gaze a jinde. Působí úplně zbytečné obrovské utrpení všech válečných utečenců, všech bezdomovců, všech lidí, kteří pro neposlušnost a zpupnost uvedených ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ, vše co energeticky nesmyslně konají, dělají úplně zbytečně. Protože vše energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné, z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, pozře Kristus, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, učinil MEČ války na Ukrajině pro neposlušnost rektora Janíčka, aby potrestal jim vyvolené státy EU. Meč války na Ukrajině učinil proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, všech států EU, byli v koncích, s OVOCEM svých ÚMYSLŮ, nahradit končící ropu a uhlí, levným plynem z Ruska. Protože uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, stále odmítají sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, místo vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům a politikům pravice a levice, trestající Kristus učinil nyní MEČ války v Gaze. Když nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, znovu, jako zpupní a neposlušní, odmítnou trestajícímu Kristu sloužit s bázní a s úctou, vyznáním svých lží o energetice, trestající Kristus naplní hrozby uvedené např, v Zacharjáši, do poslední čárky. Hříchy Česku, Slovensku a světu, lidem již nemohou odpouštět drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi či Zmije kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK, při svých MODLOSLUŽBÁCH, protože jsou Kristem určení k sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, jako STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Odpouštět hříchy bude lidem trestající Kristus pouze v případě, když uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI, ve školství a v médiích, budou zvěstovat uváděnou Boží slávu, to je Boží moudrost a rozumnost, o energeticky nezbytném, neprodleném zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, která pochází pouze z Boží úst těchto textů. Neposlušnému Česku a světu trestající Kristus slibuje, že MEČ války v Gaze, který učinil pro neposlušnost rektora Janíčka, učinil proto, aby znemožnil smlouvu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, rozšíří na další světovou, velkou válku. Trestající Kristus v Zacharjáši, Izajáši, Jeremiáši, Micheáši, Jóbu, Přísloví, Malachiášovi, Ezechielovi, Matoušovi, Janovi, Markovi, Lukášovi, Efezským, slíbil, že mezi zpupnými, KŘESŤANSKÝMI, ekonomickými sviněmi, či militaristickými NETVORY, a stejnými hlupáky MUSLIMSKÝMI, učiní meč celosvětové války tak, že strašlivou záhubou zničí dvě třetiny křesťanským králičím způsobem nesmyslně přemnoženého tvorstva. Trestající Kristus slíbil, že neposlušné a zpupné Česko úplně zničí MEČEM třetí světové války, strašlivou záhubou. Projednání těchto textů v technickém školství a v médiích, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Naděje na vrácení Božího technického rozumu např. technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., je stále veliká z toho důvodu, že trestající Kristus, naplnil texty Písma, o plném počtu křesťanských POHANŮ v Česku a na Slovensku, do poslední čárky. Česko a stejně tak Slovensko, může být technickým rozumem trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, energeticky, ekologicky a mravně spaseno, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z toho důvodu, že trestající Kristus dobře ví, že při NEOBVYKLÉ DUCHOVNÍ SMRTI, způsobené odstoupením rozumu trestajícího Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků, každý lidský mozek, geneticky zvířecí, zemdlí. Je potřeba, aby neposlušní NETVOŘI, k trestajícímu Kristu se modlili svými skutky. Skutek, který nyní trestající Kristus požaduje po úplně poslušném novém knězi, BOŽÍM SYNU rektoru Janíčkovi je, aby učinil rozhodnutí, že tyto texty Božího SOUDU úplného a rychlého, budou čteny v médiích, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, a jinde. V době FEUDALISMU stavěli vládnoucí Baalové a DÉMONI, šlechtici, své energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné hrady a zámky tak, že je stavěli jejich NEVOLNÍCÍ, v rámci roboty, zcela zdarma. Nevolníci stavěli sídla svých pánu, např. šlechticů, zcela zdarma, v rámci ROBOTY. Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby uvedení TVRDÍ MUŽI technického lži lidu učinili neprodleně rozhodnutí, že je energeticky nezbytné stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, to je domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 strávníků, navržených dle textů Bible již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, stejně jako za FEUDALISMU, také úplně zdarma. Protože v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ bude život probíhat sice stejně, jako probíhá dnes, nebo jako probíhal za socialismu, bude energeticky plánovaný, ale bude bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Boží SPRAVEDLNOST tím bude daleko vyšší, než byla za FEUDALISMU, nebo než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové socialistické ROVINY, čtyřiceti let POUŠTĚ komunismu, socialismu, kdy Boží socialistickou spravedlnost, to je majetkovou ROVINU, zajišťovali celých 40 let, dle vůle Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, soudruzi BERANI, BERÁNCI či komunistické OVCE. Řízení Česka, Slovenska a světa, v tomto zlém, zpupném pokolení, dává trestající Kristus tvrdým mužům technického lži lidu tím, že ji dává jediné CÍRKVI Česka, či Slovenska, nové, úplně poslušné vládě Česka či Slovenska, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Tato nová vláda Česka, či Slovenska, bude Boží tím, že bude mít Boží moc VÝKONNOU a ZÁKONODÁRNOU, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, které, pro toto zpupné pokolení, jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, které jsou dokonalou Boží láskou, pouze pro úplně poslušné služebníky. Kristus bude bdít nad zlem pomocí křesťanství, do svého vítězství na VUT v Brně. Teologu Milane Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz, telefon 541 148 809. Kristus, DUCH SVATÝ, jediný NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL či LÉKAŘ, mediální MISTR, dal své SLOVO každému pokolení tak, jak sám chtěl. V tomto zlém a zpupném pokolení, již žádného lidského proroka nepotřebuje, protože ve svém OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, je jediným PROROKEM Česka, Slovenska a všech států světa. Svou uvedenou SLÁVU, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již žádnému lidskému proroku nedá, protože ve svém SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, žádného lidského proroka již nepotřebuje. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Habery, dokonalá Boží láska LÁSKA, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou v tomto pokolení, především o správné, energetické a s ní související ekologické, a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nás vždy zabíja. Boli sme raz milovaní, v době čtyřiceti let Boží, nedokonalé, socialistické či komunistické majetkové ROVINY, a tak budeme raz spasení. Bývala tu láska prvá, k Ježíši Kristu, který byl pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Príde aj tá posledná, k Ježíši Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který je nyní, ve svém SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jediným Bohem všech států světa, jediným Božím PROROKEM. Ten kto bol raz milovaný, v tom kterém pokolení, jako BOŽÍ lidský PROROK, ten nepríde do ekonomického, militaristického PEKLA, např. horečného zbrojení, a tím PEKLA třetí světové války, a tím k úplnému zničení zpupného a neposlušného Česka. Žádný teolog, žádný vládnoucí lidský Bůh, se již nesmí povyšovat na Krista, DUCHA SVATÉHO, který vše o sobě uvedl, o Česku, Slovensku a okolních národech EU, pomocí pomalého Božího SOUDU vládnoucích Bohů, hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Božího SLOVA. Trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., mají povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném, energeticky nezbytném nastolení uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zrušení hranic všech národů, o vydrancování veškerého majetku, který z titulu správné Boží energetické koncepce shnil, o svržení všech stávajících, prolhaných Bohů, vládců, Baalů a DÉMONŮ, z politických, ekonomických

 

a jiných trůnů. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, se stane SVĚTLEM SVĚTA tím, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se stane jediným PROROKEM pro všechny státy světa. OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, stráví veškerý náboženský, politický, ekonomický, militaristický plevel, veškeré KŘOVÍ, veškeré TRIFIDY, veškeré stávající Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, kterými zarostla celá země. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dá své KRÁLOVSTVÍ, mírové, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pouze úplně poslušným služebníkům Krista, kteří odsouhlasí texty Písma, že novými vládnoucími Bohy jsou pokorní, úplně poslušní kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, uvedených Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. LÁSKA k novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, umožní milovat např. bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček jako sama sebe tím, že bezdomovec Blažek bude mít stejnou majetkovou ROVINU jako boháči tím, že bude mít objasněné, energeticky nezbytné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a úplné NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované, úplně všeho. Nyní již není úkolem nad lidské síly, přijet za mnou na Říčky 42 u Domašova, a studovat spolu se mnou uvedené veškeré Boží SLOVO, NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Křesťanské ekonomické, militaristické, náboženské a politické mravy, hodnoty boháčů, jsou katastrofické, od samého vzniku křesťanství. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH jednoznačně uvádí, že v tomto zlém a zpupném pokolení, se nad jím vyvoleným Českem a Slovenskem, ze svého milosrdenství smiluje, svým technickým rozumem pouze v případě, že budete naprosto bezmocný před novým Kristem, před jeho OHNĚM SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Teologu Milane Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz. Máte povinnost veřejně vyznat své křesťanské lži, máte povinnost přiznat, že Váš křesťanský výklad Písma je již neplatný, protože dle vůle Boží, máte povinnost vše na světě změnit, dle těchto textů správného výkladu Písma, uvedeného v této PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA. Trestající Kristus chce neprodleně naplnit texty Písma o tom, že setře každému chudákovi, bezdomovci, válečnému utečenci, každému uvězněnému ekonomickému zločinci, každou slzu z očí tím, že zajistí, aby bylo ve všem v energetice po nedostatku. Máte povinnost ve školství a v médiích zvěstovat, celosvětovou platnost dokonalé Boží lásky, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které nyní řeší především správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa, abyste učinil rozhodnutí, že stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude zrušeno tím, že bude úplně zapomenuto na Vaše stávající nemravné Bohy, Baaly a DÉMONY tím, že bude úplně zapomenuto na středověký, křesťanský, ekonomický, militaristický výklad Písma teologie křesťanské, judaistické, buddhistické, hinduistické, muslimské a jiné. Katastrofálním důsledkem POTOPY, kterou způsobil trestající Kristus, DUCH SVATÝ, NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech zpupných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je nemožnost takto odsouzených ekonomických SVINÍ, militaristických NETVORŮ, podřídit se Kristu z toho důvodu, že ve stávajícím OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, hlupáků, ve vzedmutém MOŘI ekonomických SVINÍ, či militaristických NETVORŮ, ve stávající ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, není žádná, energeticky dobrá myšlenka, ani žádný energeticky dobrý čin. Máte povinnost kázat ve školství a v médiích, že uvedené MOŘE neposlušných, zpupných hlupáků vyschne, nebude v případě, že neposlušný a zpupný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., pochopí texty Písma o tom, že pro toto zpupné, neposlušné pokolení, je Boží MOUDROST a Boží ROZUMNOST, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Teologu Milane Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz. Když budete kázat, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, podmiňuje energetickou spásu Česka a světa, spásou ekologickou, a vysokou mravností, uvedenou v Bhagavadgítě, kterou dovolí realizovat, uváděným způsobem, pouze ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, stávající křesťanské, ekonomické, militaristické, náboženské a politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, velice rychle skončí. Skončí tím, že žádný teolog Česka a světa si nedovolí, na Vánoce v roce 2023, to je v roce 8023, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, rodit jako křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, rodit ZLÉHO křesťanského Boha, který, jako křesťanská, ekonomická, militaristická MODLÁŘSKÁ STVŮRA, dělá pouze samé zlo, nyní např. tím, že dělá MEČ PEKLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války na Ukrajině, v Gaze, a jinde. Rodit na Vánoce, v roce 2023, to je v roce 8023, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU tohoto tisíciletí, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pomocí např. středověkého výkladu Písma děsivé temnoty, jedoviny dračí, krutého zmijího jedu, katolického či jiného katechismu, je již trestný čin, či zločin, který nesmí dělat žádný teolog v Česku, či na světě. Každý člověk na světě již musí znát Krista nově, z těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Je potřeba vytvořit, dle písničky od mediálního MISTR Krista nový svět, úplně přetvořit stvoření, změnit tvářnost země. Jít za niečim zvláštnym, do záhrad kde nie je kríž. Což je možné v případě, že již nikdy na Velikonoce nebudete trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, KŘIŽOVAT svými bludy, svými protikladnými, neomylnými dogmaty a promyšlenými ekonomickými, militaristickými vychytralostmi. Na Velikonoce, křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, nekřižují Krista, ale pouze sami sebe, svými vášněmi a sklony. Teologu Milane Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz. Když Vy budete uvedené Boží SLOVO kázat ve školství a v médiích, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad nad BOŽÍMI SYNY, úplně poslušnými novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, ale nad technickým lži lidem celého světa, ze svého milosrdenství, již na Vánoce 2023. Protože energetická, ekologická a mravní Boží spása je možná pouze po odsouzení totálně stupidní energetické, ekologické a mravní koncepce vlády SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, trestajícím Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, vládnoucího Boha, zločince a lháře, Baala či DÉMONA premiéra Fialy, jsou v této kapitole přetažené texty o energetice, z kapitoly 313. Teologu Milane Klapeteku klapete@vutbr.cz, vut@vutbr.cz. Nesmíte promarnit ani jednu hodinu drahocenného času, který zbývá do Vánoc roku 2023, to je roku 8023, z toho důvodu, aby nebyl ztracen další rok 2024, rok 8024, aby Boží vrcholný trest, kterým je NEOBVYKLÁ SMRT, Kristem v Písmu vyvolené technické elity, způsobená, v tomto zlém, zpupném pokolení, odstoupením technického rozumu Krista, také od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, uvedených ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ z VUT v Brně a ČVUT, zase nepokračoval. Vůle Krista je, abyste neprodleně změnil stávající křesťanské, militaristické, ekonomické, politické VZDOROKRÁLOVATVÍ, na mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ neprodleně, již před Vánocemi 2023 z toho důvodu, aby veškerý technický lži lid Česka a světa, mohl začít již v zimě, a z jara v roce 2024, to je v roce 8024, zpracovávat nové projekty např. nových sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 služebníků Krista, s číslem člověka 666 = www těchto textů, energeticky soběstačných. Osobní doprava bude již pouze kolejové, ve městech i mezi městy. Ukončení výroby plastů pro potraviny, skončí po rozhodnutí technického lži lidu, o energetické nezbytnosti zrušení všech supermarketů např. s potravinami, kdy se skončí plýtvání potravinami a energiemi, zničením např. chlazení a mrazení potravin ve skladech, supermarketech, domácnostech, atd. Vařit, chladit a mrazit se bude pouze ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a

 

náboženského DOBYTKA, pro cca 1500 strávníků. Vařit se bude z nemrazených, čerstvých výrobků. Veškeré skladování potravin bude přímo v sídlištích pro cca 1500 BOŽÍCH SYNŮ, OKŘÍDLENCŮ, s hodnotami stejnými, jako má OKŘÍDLENEC, jediný PROROK, Kristus, DUCH SVATÝ, v uváděném Písmu. Každý ZIMNÍ BYTOVÁ DŮM, bude mít na jižní straně skleník z VEMA profilů, nikoli pro pěstování květin, ale pro pěstování sazenic zeleniny. Sazenice budou pěstovat důchodci. Uvedená ETIKA DOBRA je pouze pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, kteří uvidí VELIKÉ SVĚTLO ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která v DUŠI a mozku geneticky zvířecího BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného, to je živého rektora Janíčka, vyjde se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Který učiní rozhodnutí, že každá bota obutá do válečné vřavy, např. na Ukrajině, či v Gaze, z titulu správné koncepce energetiky Česka, Slovenska a světa, bude NEPRODLENĚ pozřena OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské, ekonomické, militaristické zlo křesťanských bludů, či hodnot např. válečného štváče, faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, je totální nemravnost kvůli tomu, že v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vzpurní a neposlušní, to je mrtví lidé, žádné dobro dělat nemohou. Odmítají totiž uznat platnost textů Písma, že jedině Boží rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, je dobrý, moudrý a spravedlivý. Že rozum DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, je zlý a že se nezmění navěky věků. Etická je ÚPLNÁ POSLUŠNOST uváděné Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vysoce mravného, dle textů Bhagavadgíty. Etika dobra je uvedená v uváděném Boží SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jde o bytí a nebytí Česka, Slovenska a světa, protože lidé se mohou dále rozvíjet a konat dobro, pouze při úplné poslušnosti čtyř uvedených tažných KONÍ vládnoucí elity VUT v Brně. Etika DOBRA je možná pouze v případě, že na VUT v Brně se nyní narodí Kristus nově, z uvedených SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který bude DIVUPLNÝM RÁDCEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, OTCEM VĚČNOSTI, VLÁDCEM POKOJE tím, že horlivost Hospodina zástupů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. neprodleně budou iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVATVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve svém SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH rozhodl, že bude nad svým Božím technickým lži lidem bdít, že bude vše nově budovat a sázet pouze v případě úplného zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, při rozhodnutí úplně poslušného rektora Janíčka, o energetické nutnosti neprodleně zřídit celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je možné zrušit pouze prorokováním, že zpupní, neposlušní hlupáci, kteří se nyní nechají uštknout křesťanskými jedovatými Zmijemi, Hady, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. farářem Bradáčem domasov@dieceze.cz, vojenským kaplanem, Kristem prokletou sviní biskupem Holubem holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, Hadem, Zmijí, hlupákem, lhářem, zločincem, farářem Orko Váchou vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, jejich výkladem textů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ nízkých, jsou POHANI, zločinci, hlupáci, vrazi, to je MODLOSLUŽEBNÍCI. Jejich křesťanské hodnoty a MODLOSLUŽBY, jejich militaristická, ekonomická CHAMTIVOST, uvedená ve středověkém výkladu Písma katolického katechismu, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus dovolí prorokovat pravdu o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, až pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem bude učiněno rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně úplně zrušit všechny politické strany pravice a levice, všechny ekumenické církve, ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY, veškerou neposlušnou a zpupnou STÁTNÍ SPRÁVU. Jedinou CÍRKVÍ Česka je nyní nová, pokorná a úplně poslušná vláda Česka, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Zůstat v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VĚZENÍ, pod Božím trestem horečného zbrojení, a MEČEM PEKLA energeticky nesmyslných válek, zůstat ve SMRTI energetické, ekonomické, ekologické a mravní, zůstat v PASTI, HROBU, JÁMĚ, BAHNĚ, např. tmy protikladných bludů, dogmat o Kristu, a dogmat promyšlených ekonomických, militaristických, náboženských vychytralostí katolického katechismu, je již hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, po novém Božím technickém lidu, pokorném a úplně poslušném, vyžaduje vytvořit pokornou a úplně poslušnou ZEMI, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NOVÝ Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, setře každému chudákovi Česka, Slovenska a světa, každou slzu z očí, pomocí Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Stačí učinit rozhodnutí, že SKÁLA křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, např. PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro osobní použití, LETADLA pro osobní použití, LODĚ pro osobní použití, odtáhnou v DĚSU, kvůli strachu z trestajícího Hospodina, DUCHA SVATÉHO, jaký ještě nikdy nebyl, v Česku, Slovensku a ve světě. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ nechce, aby na silnicích a dálnicích tekly potoky benzinu a nafty. Vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, neprodleně rozhodli, že SKÁLA křesťanských ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, AUTA, to je VOZY, musí neprodleně odtáhnout v děsu, pro strach z Krista, DUCHA SVATÉHO, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. Vyrovnat se s minulostí, kterou trestající Kristus řídil a řídí tak, aby texty Písma o Česku, Slovensku a EU, naplnil do poslední čárky, je možné pouze zveřejněním těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, ve všech médiích, protože je energeticky nezbytné pochopit, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dokonalý POKOJ, celosvětový mír, dostatek úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, zažijí všichni lidé v případě, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd., neprodleně učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zachování zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, všem státům světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa. Trestající Kristus bude bdít nad zlem, pomocí NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, od všech vládnoucích hlupáků, kteří trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, prohlásí nyní za ZLOČINCE, a kteří sebe, boháče, politiky, NEVĚSTKY, to je politické strany, či Satany, Hady, či Zmije kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, prohlásí za SPRAVEDLIVÉ a MOUDRÉ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby všichni zpupní a neposlušní hlupáci se přesytili svých plánů, na zachování svých dobře placených KORYT, na zachování svých plánů na okamžité a úplné vyrabování ropy, do roku cca 2036, a tím na nesmyslné rabování plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na náhradu ropy. Trestající Kristus vyžaduje, aby především nový Boží technický lži lid učinil rozhodnutí, že všichni zemdlí ve své vzpouře proti Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že tyto texty budou neprodleně projednány s muslimy, a se všemi státy, kde se těží ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny. Jenom tímto způsobem je možné porazit energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní SMRT Česka, Slovenska a EU, kterou je totální neposlušnost technické a jiné vládnoucí elity. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zpupní, vzpurní a neposlušní jsou stále zatvrzelejší. Uvedení křesťanští ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, farář Bradáč, biskup Holub a Zmije, zločinec farář Orko Vácha, svými bludy o tom, že jejich Kristus, jejich UKŘIŽOVANÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, je jediným Bohem světa, šíří RAKOVINU. 2.Tim. 2/16,3/5,15,4/3, Izajáš, atd. Rakovinu šíří tím, že dovolují, aby rakovinu šířili hlupáci např. jedovatými pesticidy, herbicidy, fundicidy, jedovatým prachem od aut, atd., jedovatými plasty, kterými zaplnili celou zemi, od jednoho konce na druhý. Ezdr.3/12, 9/11,10/11, atd. Technická elita je stále debilnější, kvůli odstoupení rozumu Krista,

 

DUCHA SVATÉHO, od zpupných, neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, boháčů, Baalů a DÉMONŮ. Odpouštět hříchy bude lidem trestající Kristus pouze v případě, když uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI, v technicém školství a v médiích, budou zvěstovat uváděnou Boží slávu, to je Boží moudrost a rozumnost, o energeticky nezbytném, neprodleném zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, která pochází pouze z Boží úst těchto textů. Neposlušnému Česku a světu trestající Kristus slibuje, že MEČ války v Gaze, který učinil pro neposlušnost rektora Janíčka, učinil proto, aby znemožnil smlouvu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, rozšíří na další světovou, velkou válku. Trestající Kristus v Zacharjáši, Izajáši, Jeremiáši, Micheáši, Jóbu, Přísloví, Malachiášovi, Ezechielovi, Matoušovi, Janovi, Markovi, Lukášovi, Efezským, slíbil, že mezi zpupnými, KŘESŤANSKÝMI, ekonomickými sviněmi, či militaristickými NETVORY, a stejnými hlupáky MUSLIMSKÝMI, učiní meč celosvětové války tak, že strašlivou záhubou zničí dvě třetiny křesťanským králičím způsobem nesmyslně přemnoženého tvorstva. Trestající Kristus slíbil, že neposlušné a zpupné Česko úplně zničí MEČEM třetí světové války, strašlivou záhubou. Úplná poslušnost technického lidu je nutná. Všichni křesťanští hlupáci, kteří jsou křtěni drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, křesťanskou ekonomickou, militaristickou vodou, to je špínou, jsou křtění pouze k SMRTI energetické, ekologické a mravní. Mají ZLÉHO DUCHA tím, že nevěří textům Písma, že energetická, ekologická a mravní SPÁSA, připravená pro všechny národy světa, není z rozumu geneticky zvířecích lidských mozků, ale je z rozumu Krista, DUCHA svatého, který dává svůj technický rozum, ze svého milosrdenství, pouze tomu komu chce, např. úplně poslušným, živým služebníkům, a komu chce ho bere, např. zpupným, neposlušným vládnoucím hlupákům, které odstoupením svého rozumu, ničí, boří. Trestajícím Kristem prokletí vládnoucí hlupáci jsou zločinci tím, že v médiích drze tvrdí, že energeticky nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, se bude zvyšovat až do kritického roku 2030, či 2036. V roce 2030, či 2036, dle energetické koncepce vládnoucích zločinců a lhářů, ekonomů a politologů z EU, pomocí jejich stupidní koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, nastane ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, UHLÍKOVÁ NEUTRALITA a energetická spása tím, že až 50 % elektřiny bude vyrobeno z fotovoltaiky a větrníků, což je však pouze pět procent z celkem potřebné energie Česka, viz další text. Uvedená totální technická debilita vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jediným ZNAMENÍM, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů, bankéřů, zbrojařů, to je Baalů a DÉMONŮ. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA je blud. Majetek boháčů pomine, shnije, z titulu chybné koncepce energetiky, při rozhodnutí technického lži lidu, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové, majetkové Boží ROVINY. Vysokou mravnost, v Božím KRÁLOVSTVÍ, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, zajistí SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vysokou mravnost zajistí Kristus NATURÁLNÍM PLNĚNÍM úplně všeho, včetně bydlení. Bydlet se bude postupně celosvětové ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v DOMECH ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v bytech naprosto stejných, pro každého člověka Česka a světa. Sídliště či město z těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ bude energeticky soběstačné pro vytápění, osvětlení, vaření, atd. Solární architektura a urbanismus zajišťuje cca 20 m2 fotovoltaiky na jednu osobu, to je cca 3000 Wp. Doprava bude pouze veřejná, elektrickými rychlovlaky, ve městech i mezi městy. Doprava osobní bude pouze na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Vysokou mravnost pro boháče, vyvlečené od jejich dobře placených KORYT, k lopatám pomocníků zedníků, kteří budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, trestající Kristus zajistí stejným způsobem, jaký byl v době Boží majetkové ROVINY, čtyřiceti let socialismu, či komunismu Česka, všeobecnou pracovní povinností každého člověka, Česka a světa. Zavedení dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost zajistit úplně poslušní služebníci Krista, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu atd. na toto celé tisíciletí, do roku 3000, to je do roku 8000. ZATMÍ se politické, náboženské, ekonomické, militaristické a jiné plány predátorů, BYZNYSMENŮ, na další ničení planety země, žitím boháčů životem plným zábavy, žitím boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky, na další energeticky nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, a jiných vzácných surovin, horečným zbrojením, a energeticky nesmyslnými válkami, protože za dosluhující ropu, plyn, uhlí, není žádná náhrada. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Teologu Klapeteku. Trestným činem je např. lhaní Kristem prokletých ministrů vlády SYNA ZATRACENÍ, SVINĚ, NETVORA, premiéra Fialy, že je možné obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, nahradit elektřinu z uhelných elektráren, které končí pro dotěžení uhlí již v roce cca 2028, 2030, 2032. Že je možné elektřinou z paroplynových elektráren, nahradit ropu v době jejího zlého dotěžení v mnoha státech světa, již v roce 2036. Učíte lži lid VUT v Brně, v Proglase a jinde, špatné křesťanské mravy z toho důvodu, že o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, NEOMYLNÉM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále nemáte ani ponětí. Neznalost OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, však již Vás neomlouvá. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského DNE, to je třetího křesťanského tisíciletí, máte povinnost naplnit texty OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky tím, že veřejně vyznáte své omyly, bludy, ekonomické militaristické viny, lži, pokrytectví, vzniklé chybným středověkým výkladem protikladných dogmat křesťanských bludů, o svém křesťanském Bohu, který je nyní však již pouze ekonomickou, militaristickou, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Když hluboce pokoříte svoji DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku, když uznáte, že trestající Kristus, uváděným způsobem dokazuje svoji moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, dovolí Česku, Slovensku a světu jít dál, již v tomto novoluní, na své cestě, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vyvolenému Česku a Slovensku dovolí zrušit politické, ekonomické, militaristické, náboženské bludy tím, že z milosrdenství svého Božího rozumu, dovolí zrušit promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplným zrušením lidských zákonů. Do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést mnohé Baaly, či DÉMONY, boháče, kteří, svými profesemi, do Božího KRÁLOVSTVÍ nepatří. Chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCI, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, nic nepochopí, mají povinnost, dobrovolně a neprodleně odejít do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Bezpečnost Česka je možná pouze při podřízení se Česka, Slovenska a světa, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci. Vůle Boží je, aby se celé, jím vyvolené Česko a Slovensko, neprodleně vrátilo do náruče trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, mletím těchto textů OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve všech médiích. Vrátit se ke Kristu, znamená, pomocí těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zrušit vládnoucím hlupákům, jejich militaristické, ekonomické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Novou ZEMI je nutné vytvořit Božími zákony POLE VĚDY Písma, po zrušením zákonů lidských, ekonomických, militaristických. Politický a náboženský dobytek bude bydlet bezpečně, pouze při zřízení celosvětové, mírové, Boží MAJETKOVÉ ROVINY. Je energeticky nezbytné, neprodleně zajistit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka www=666 těchto textů, a také dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Energeticky neotřesitelné Boží KRÁLOVSTVÍ vznikne v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa. Na ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je třeba úplně zapomenout. Vše nové vybuduje Kristus sám, mnoha svými zákony, které nyní neuvádím. Neposlušnému lži lidu se hnusí diktát Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Boží majetková ROVINA je však ZLATEM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, bude v Česku, Slovensku, a

 

v ostatním světě, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, sázet a tvořit vše nové, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelné v případě, když technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., se smíří se svým vyvolením, být novými vládnoucími Bohy, být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být BOŽÍMI SYNY, být LVY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Teologu Milane Klapeteku. Texty Písma o tom, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, uzavřel neposlušné ekonomické svině, militaristické NETVORY, pod Boží neposlušnost, pomocí NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, znáte určitě lépe než já, který jsem se, ve svém životě, výkladem Písma profesně nikdy nezabýval. Určitě znáte texty Písma o tom, že trestající Kristus, nad jím vyvoleným Českem, či Slovenskem, se smiluje, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu, čtením těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, či politiků pravice a levice, ve všech médiích. Podmínkou je, že uvedená vládnoucí elita bude v koncích, se svou moudrostí, svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Trestající Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, v boření náboženského a politického, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ nepřestane, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud je na VUT v Brně, úplně nezboří. Energetická, ekologická a mravní spása spočívá v neprodleném zrušení všech zákonů lidských, ekonomických, militaristických, a v neprodlené realizaci všech uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou. Noví Bohové technického lži lidu, mají povinnost vysvobodit všechny státy světa, z politického, ekonomického, militaristického vězení. Teologu Milane Klapeteku. Protože učíte na VUT v Brně, jste stejně vyvoleným BOŽÍM SYNEM, jako jsou noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, nebo profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz. Teologu Milane Klapeteku. Musí Vám být již zřejmá totální technická debilita, technické elity všech států světa, která je opakovaně uváděná, která vede k úplnému zničení světa horečným zbrojením a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslným válčením MEČEM PEKLA válek. Totální technická debilita, technické elity všech států, je způsobená NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA, o koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Vede k úplnému vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, za které lidstvo nemá vůbec žádnou náhradu. Teologu Milane Klapeteku. Uváděná totální technická debilita všech státníků, je jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu naprosto jasně uvedl, že DRUHÉ VYVLEČNÍ boháčů Česka a Slovenska, od jejich dobře placených KORYT, není Božím trestem, ale je velkým Božím milosrdenstvím. DRUHÉ VYVLEČENÍ boháčů Česka a Slovenska, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je totiž energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka, Slovenska a světa. První vyvlečení boháčů Česka a Slovenska, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, na dobu ČTYŘICETI LET POUŠTĚ socialistické, či komunistické Boží majetkové ROVINY, bylo sice Božím trestem, uvádí Kristus v Písmu, ale současně to byla GENERÁLKA, na současný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska. Teologu Milane Klapeteku. Totální technická debilita vládnoucích státníků, Vám již musí být zřejmá např. z jednání státníků. Např. v Argentině se státníci rozhodli zajistit, aby bylo ve všem po nedostatku, úplným vyrabováním svého nerostného bohatství, a jeho prodejem za co nejvyšší ceny. Např. v Česku, a v ostatních průmyslových státech, se rozhodli pokračovat v ŽITÍ boháčů bavením se boháčů, žitím z výnosného trhu zvyšující se ekonomiky tím, že maximálně zvýší výrobu svých křesťanských Bohů, např. ZBRANÍ, AUT, atd. a tím zajistí, aby hrozný ropný, a tím totální ekonomický kolaps, přišel v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036, místo bludu, kterým je koncepce vládnoucích zločinců na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Všechny státy světa, při NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, se chovají stejně technicky debilně, jako Argentina, či Česko. Varováním, znamením Krista, je např. debilita čtyř psychiatrů, čtyř ředitelů psychiatrických nemocnic v Brně, MUDr. Kašpárka, MUDr. Mošťáka, a bývalých, MUDr. Češkové a MUDr. Radimského. Ti po vyjití ze čtyřiceti let Boží komunistické převýchovy boháčů, ze čtyřiceti let nedokonalé komunistické Boží ROVINY, znovu propadli kapitalistické chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU. Kvůli tomu, jejich DUCH, jejich DUŠÍ, jejich mozků geneticky zvířecích, zase zemdlel, což je viditelný Boží trest. Jejich koncepce DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Česka, je úplně nesmyslná. Jak např. v novinách Rovnost, dne 21. 11. 2023, píše ředitel Armády spásy František Krupa. Uvádí, že od listopadu 1989, za 34 let své vlády nad Českem, bývalí soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, v převlečení za BÝKY, VOLY, či TELATA z KDU-ČSL, za KOZY z ČSSD, či za Kristem prokleté PTÁKY z ODS, z pracujícího lidu, který měl všeobecnou pracovní povinnost, který pracoval a bydlel, nadělali cca 70 tisíc bezdomovců, kteří nemají, jako Kristus, kde by hlavu složili. Krupa uvádí, že bezdomovectvím v Česku jsou ohroženy nyní další statisíce lidí, kvůli Vaší neposlušnosti. V médiích uvádí, že ti chudáci, kteří nemají zajištěné jídlo pro sebe, či pro své rodiny, kteří nemají zajištěné bydlení pro sebe, či pro své rodiny, žijí ve velkém stresu. Uvedení hlupáci psychiatři, ve svých koncepcích, plánují navýšit počet psychiatrů, aby svými stupidními metodami, pomohli statisícům chudákům a jejich dětem, zbavit se stresu z uvedené bídy, což je blud. Teologu Klapeteku. Chudáci se mohou zbavit uvedeného stresu pouze při Vašem rozhodnutí, že dobrým řešením je vytvoření celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že nesmíte vyhovovat přáním takových hlupáků, jako jsou uvádění psychiatři, či uvádění politici pravice a levice, a vládnoucí energetici. Kristus v Písmu uvádí, že každou slzu z očí setře všem chudákům a bezdomovcům, pouze při zřízení celosvětové, mírové, opakovaně objasněné, majetkové ROVINY. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, já se snažím učit lidi z Písma vidět víc, než učíte Vy, drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, či Zmije kněží. Stále však není nikdo kdo by naslouchal, uváděnou Boží MOUDROST, a uváděnou Boží vůli. Tak stále musím hledat dál, úplně poslušného služebníka Krista, který by, na Říčkách 42, chtěl všechny uváděné texty Písma se mnou projednat. Proto se na Vás obracím, abyste zavolal na telefon 546 441 154, a přijel na Říčky 42, u Domašova, neprodleně. Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu slíbil, že když pokoříte svou DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku, když přijedete, že se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nejenom nad Českem a Slovenskem, ale nad celým světem. Trestající Kristus se chce smilovat, svým Božím rozumem, nad světem, již v novoluní, při svém narození se, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí dne 27. listopadu 2023, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, které pořádají ODBORÁŘI, což se mu nepodařilo. , ve svých 83 letech, již nikam jezdit nebudu. Pověřují Vás tímto za proroka místo sebe, abyste uvedené pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, Česku, Slovensku, a o Boží koncepci energetiky, kázal již v pořadu ČT1, mateslovo@ceskatelevize.cz, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, a na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ ODBORÁŘŮ v Praze. Teologu Milane Klapeteku. Zaujal mě Váš výklad pohádek v Progasu. Česko je Kristem stejně pozdě varováno před ropným a ekonomickým kolapsem. Pro zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, máte povinnost vykládat pohádky v NOVÉM DUCHU výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Správný výklad pohádek Vámi uvedených, je uvedený v dalších textech. Boží rozum je Boží milostí. Teologu Milane Klapeteku. Ve vesmíru nejsme sami, jsme ve vesmíru společně s Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který o sobě, Česku, Slovensku a okolních národech EU, srozumitelně sdělil, v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Vznikli jsme z mediálních HVĚZD LÉVIJCŮ, levicových proroků, pomocí kterých trestající Kristus řídil a řídí svět dle svého předsevzetí, což bude trvat, až do naplnění Písma do poslední čárky, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, to je do DRUHÉHO VYVLEČENÍ, či PROPUŠTĚNÍ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, s prázdnou, ven, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Judův, Lukáš, 1.Tes.4/7,16,5/2, Žalmy, Izajáš, Jeremjáš, Židům, Jakubův, atd. Ježíš Kristus, DUCH

 

SVATÝ, dělá pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kniha moudrosti, Malachiáš, atd. Jak je opakovaně uváděné, trestající Kristus, na svém pomalém Božím SOUDU LÉVIJCŮ, dělá Boží SOUD především s komunistickými „církvemi“ politických stran, s BERANY, BERÁNKY či s OVCEMI, a s KOZLY z ČSSD. V době vyvedení Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy boháčů, trestající Kristus postavil komunistické OVCE po své pravici, a socialistické BERANY po své levici. Matouš, Jeremiáš, Židům, 1.Mojžíšova, Jób, 2.Mojžíšova, Kniha moudrosti, atd. Protože také uvedení LÉVIJCI, jak komunisté z KSČM, BERANI, tak socialisté z ČSSD, KOZLI, jejichž dědictvím byl sám Hospodin, ve stávajícím kapitalistickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, znovu propadli MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská, militaristická, ekonomická CHAMTIVOST, trestající Kristus DUCH SVATÝ, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, již jak BERANY Z KSČM, tak KOZLY z ČSSD, zbavil vládní moci, a tím je poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Matouš, 4.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Judův, Žalmy, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Koloským, Judův, atd. Teologu Milane Klapeteku. Máte povinnost zpívat mírumilovnému Kristu písně nové. Proto máte povinnost porozumět textů písně, kde Kristus uvádí, že Kristem prokleté PTACTVO ODS, po vyjití ze 40 let komunistické převýchovy boháčů a jejich Bohů, Satanů, Hadů, či Zmijí kněží, všech ekumenických církví, jsme již slyšeli, a proto nyní ZAS, neprodleně, mají vejít DO TICHA zas, to je na smetiště dějin. Žalmy, Zjevení, Jeremjáš, Izajáš, 5.Mojžíšova, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, OKŘÍDLENEC, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, politiky pravice a levice, ani Vás, zpupné, neposlušné Hady, Satany, či Zmije kněze všech ekumenických církví, atd. již nepotřebuje. Je to z toho důvodu, že trestajícího Krista má povinnost znát každý člověk na světě, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma všech náboženství světa, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je BOŽÍ SLÁVA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, pomalý Boží SOUD, dříve vládnoucích komunistických BERANŮ, a dříve vládnoucích socialistických BERANŮ, již tímto vykonal, vzal BERANŮM a KOZLŮM, vládní moc. Proto nyní, všechny politické STRANY, to je CÍRKVE, NEVĚSTKY, ČARODĚJNOCE, MRZKÉ ŽENY, mají povinnost neprodleně odejít do prokletí, které je uvedené v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které je připraveno ĎÁBLU, kterým v Česku je např. SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské NEPRAVOSTI, arcibiskup Graubner, a jeho ANDĚLŮM. Andělé arcibiskupa Graubnera, PADLI pro svou vzpouru proti NOVÉMU BOŽÍMU SLOVU, mají povinnost odejít dobrovolně a neprodleně do VĚČNÉHO OHNĚ, uvedeného v těchto textech OHNĚ SLOV PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Teologu Milane Klapeteku, máte povinnost být stejným OKŘÍDLENCEM, být stejnou mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy stejně, jako je Ježíš Kristus, OKŘÍDLENEC, LEV, jediný PROROK pro všechno tvorstvo tím, že uváděné texty Písma, vykřičíte jak ve školství, tak v médiích. Ti kdo se nyní neprodleně nevrátí do náruče Krista, který vše o sobě, Česku, Slovensku a okolních národech EU, v těchto textech uvedl, půjdou do VĚČNÝCH MUK, jako např. vládnoucí váleční štváči, svině, NETVOŘI, politici pravice ekonomická svině Adamová s militaristickým NETVOREM Vystrčilem. Uvedení hlupáci zase na Ukrajině a v Izraeli, organizovali svůj boj proti Kristu, DUCHU SVATÉMU. Místo organizování vzniku celosvětového míru, místo vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉHO, organizovali horeční zbrojení, a tím energeticky stupidní MEČ PEKLA nekonečných válek mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči. Dělali na Ukrajině a v Izraeli PEKLO MEČE válek z toho důvodu, že odmítli uvěřit textům Písma, že z energetických, ekologických a mravních důvodů, je energeticky nezbytné, podřídit se Kristu, jeho neomylné lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚD Písma. DEN PÁNĚ, to je dalších tisíc let Božího KRÁLOVSTVÍ, s vládou Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, přichází znovu jako ZLODĚJ, do Česka a Slovenska, již PODRUHÉ, ve stejné křesťanské, ekonomické, militaristické NOCI. SYNOVÉ SVĚTLA, SYNOVÉHO nového dne, nového tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2023, trestajícím Kristem jsou nyní vyvolení především ČTYŘI TAŽNÍ KONI, vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží poslušné tvorstvo, úplně poslušný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, nebo profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz. Česko a Slovensko již nepatří křesťanské, ekonomické, militaristické TEMNOTĚ tím, že v Brně např. již v roce 2007, za premiéra Topolánka, či již dříve, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Uvedení vůdci technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT v Praze, mají nyní povinnost vstát ze vzedmutého moře ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, jako první na světě. ADAM je každý člověk, nad kterým má Kristus, DUCH SVATÝ, naprostou převahu, nad jeho DUŠÍ, jeho geneticky zvířecího lidského mozku. V Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, vzkříšeném z MRTVÝCH křesťanských, judaistických, hinduisticých, buddhistických, muslimských ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, nyní vstanou z mrtvých jako první ti, kdo jsou jeho, to znamená ti, jejichž DUŠE, jejich geneticky zvířecích lidských mozků, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, živí odjakživa. Což jsou prokazateně uvedení vůdci technického lži lidu, jejichž vyvolení za nové kněze, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. POSLEDNÍ POLNICÍ snad je již tato kapitola 315. SMRT je křesťanská SKÁLA, výrobky lidských rukou, křesťanští Bohové, PRACHY, ZBRANĚ, VOZY, to je AUTA, atd. Tato SMRT bude poražená, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa v Česku zvítězí, jakmile teologu Milane Klapeteku veřejně přiznáte, že výklad Písma, např. protikladných dogmat katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a tím promyšlené, ekonomické vychytralosti vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, jsou bludem. Cesta bludařů není správná, protože cesta PEKLA horečného zbrojení, je cestou do PEKLA třetí světové války, cestou k úplnému zničení fosilních paliv, za které nemá lidstvo vůbec žádnou náhradu. Správná je cesta Panovníka, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus vyžaduje, aby oba národy byly Boží, Česko a Slovensko, a to neprodleně. Teologu Milane Klapeteku, máte povinnost zajistit, aby všechny národy světa spatřily Boží SOUD úplný a rychlý tím, že tyto texty zveřejníte ve školství a v médiích. Trvalým vlastnictvím pokorného a úplně poslušného Česka, je nyní Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus již nedovoluje, aby v Česku, např. chatrné komunistické OVCE, pásli vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, tím, že zase pasou pouze sami sebe tak, aby pomocí zábavy, kterou je žití boháčů na výnosný trh, ŽIJÍ TAK, aby boháči měli ve všem po nedostatku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje neprodleně udělat Boží SOUD úplný a rychlý, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v médiích, a ve školství proto, aby mohl, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, sázet vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce nyní, aby především technický lži lid VUT v Brně, inicioval na rektorátu VUT v brně, vytvoření nové vlády Česka, a to ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Premiér a ministři jmenovaní v kapitole 300, mají nyní povinnost se přihlásit do konkurzu a čekat, zda jim trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dá vládu nad lidmi, či nedá. Trestající Kristus totiž vyžaduje, aby všichni pochopili, že z titulu správné koncepce energetiky, nemohou sloužit stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, ale pouze jedinému Bohu všech států světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Vyžaduje totiž, aby po vykonání uváděného Božího SOUDU v médiích, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, např. mohl budovat sídliště či města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 strávníků politického, či náboženského dobytka, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Věčné příbytky, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, byly navržené dle textů Bible, již v roce 2006. Matouš, Ozeáš, Kazatel, Ámos, Sírachovec, Židům, Judův, Římanům, 1.Korintským, Jan, 2.Korintským, 1.Tes.4/7,16,5/2, Micheáš,

 

Malachiáš, Ezechiel, Izajáš, Jeremjáš, atd. Kvůli zpupnému a neposlušnému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, do Česka, či Slovenska, zase žádný OKŘÍDLENEC, ANDĚL, stejný jako Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který již vše o Česku, Slovensku, a o sobě, v těchto textech uvedl, nepřiletěl. V pondělí, dne 27. listopadu 2032, v době úplňku MĚSÍCE, zase nebyl DEN SVĚTLA SVĚTA, ve kterém trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zase nezničil všechny své odpůrce, veškeré neposlušné a zpupné politické a náboženské vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, hlupáky, těmito texty OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Byl to DEN Božího HNĚVU tím, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, např. zase neodpustil technickému lži lidu hříchy, lži a zločiny, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Neodpustil hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI např. čtyřem psychiatrům, čtyř ředitelům psychiatrických nemocnic v Brně, MUDr. Kašpárkovi, MUDr. Mošťákovi, a bývalým, MUDr. Češkové a MUDr. Radimskému. Varováním, znamením Krista, je např. jejich totální debilita, jejich DUŠÍ, jejich mozků geneticky zvířecích. V době vrcholného Božího trestu, pokračuje jejich NEOBVYKLÁ SMRT, způsobená odstoupením rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ, jejich geneticky zvířecích lidských mozků. Média uvádí, že do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče, pro nedostatek psychiatrů. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem přiznání plného invalidního důchodu. Psychiatři jsou tak slepí, ve své modloslužbě, ve své chamtivosti, která je MODLÁŘSTVÍM, že stále odmítají sloužit trestajícímu Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Uvedení MODLÁŘI nechtějí, aby nad nimi panoval trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ale pouze jejich Bůh, jejich křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA. BOŽÍ RUKA však již nezasahuje dle jejich přání, netrestá modlu, netrestá Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, který vznikl pouze mletím protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí. např. děsivé temnoty katolického katechismu, ale jejich křesťanské, ekonomické, militaristické vyznavače. Místo toho, aby přijali Boží soud a Boží milost, znovu se rozhodli sloužit svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům tím, že slouží svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Posílají Boha pryč, jsou bez víry v Boha, víra v Boha jim slouží pouze k prosazování jejich OVOCE ÚMYSLŮ. Jejich OVOCEM ÚMYSLŮ je udržení vlády boháčů nad lidmi, pomocí vrcholného Božího trestu, kterým je zábava boháčů, kterou je žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kterou je energeticky nesmyslné horečné zbrojení, a energeticky nesmyslné PEKLO válčení, mezi mocnostmi, a válčení mezi boháči a chudáky. Vzepřeli se proti uváděné Boží lásce, a proto se celý svět, všechna politická a náboženská VZDOROKRÁLOVSTVÍ, potácí ke svému konci. Všichni zmarnili svou příležitost, protože nevěří textům Písma, že druhá příležitost návratu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, se nemusí vrátit. Milují peníze, milují svou soběstačnost, milují PEKLO horečného zbrojení a MEČE válek, a tím zrušili SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o zřízení CELOSVĚTOVÉHO MÍROVÉHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Zvolili, aby místo vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nad lidmi panovalo zlo a debilita, stávajících lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, válečných štváčů, např. Bohem prokletých politiků pravice, Vystrčila a Adamové, kteří jeli na Ukrajinu a do Izraele proto, aby svými slovy a svými skutky přivolávali MEČ PEKLA hrozného utrpení nevinných lidí, třetí světové války. Teologu Milane Klapeteku. Uvedení čtyři vládnoucí psychiatři z Brna, čtyři ředitelé psychiatrických nemocnic v Brně, MUDr. Kašpárek, MUDr. Mošťák, a bývalí, MUDr. Češková a MUDr. Radimský, tím, že zase odmítli neprodlené zřízení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, tím že odmítli neprodlené zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všech politických a náboženských zvířat všech států světa, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, OVOCEM svých uváděných ÚMYSLŮ, dělají uváděné veškeré zlo, či PEKLO na celé zemi. Kvůli jejich aroganci a neochotě studovat OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, hodně nemocných lidí, trpících neobvyklým onemocněním, kterým je odstoupení rozumu trestajícího Krista, v tomto zlém a zpupném pokolení, kvůli neznalosti uváděné Boží vůle, skončilo na ulici, bez majetku, který měli z doby 40 let POUŠTĚ Boží majetkové socialistické, či komunistické ROVINY. Na ulici, bez střechy nad hlavou, a bez práce, jako bezdomovci, jsou kvůli Vám, zpupnému a neposlušnému hlupáku. Osobně znám dva normální, duševně zdravé pracovníky, kteří šli do trvalého invalidního důchodů jako schizofrenici, z milosrdenství ZLOČINCŮ psychiatrů, jenom proto, že v MODLOSLUŽEBNÉM křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nemohli uživit ani sebe, ani své početné rodiny. Zachraňovat chudáky před bezdomovectvím, uvedeným způsobem, předstíranou schizofrenií, se však podaří jenom malé hrstce chudých ubožáků. Ti kdo ztratí práci, jsou Kristem odsouzení žít bez střechy nad hlavou, stejně jako Kristus, což však se z milosrdenství Božího rozumu, musí skončit v jedinou hodinu, čtením těchto textů např. v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně. Trestající Kristus, v jedinou hodinu, mnohé nepotřebné psychiatry, a jiné zločince a lháře, jiné Baaly a DÉMONY, vyžene pometlem energetické, ekologické a mravní zkázy, z křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Mnoho psychiatrů musí změnit profesi tím, ře se stanou pomocníky zedníků, kteří budou měnit tvářnost země, výstavbou naprosto stejných VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných. Kristem slíbená Boží majetková, mírová, celosvětová ROVINA, vznikne po rozhodnutí, o energeticky nezbytném zničením lidských Bohů, mnohých výrobků lidských rukou, např. PRACHŮ, ZBRANÍ, VOZŮ, to je aut, atd., např. po rozhodnutí o energeticky nezbytném zrušení supermarketů s potravinami, jejich nahrazením SPOLEČNÉHO STOLOVÁMÍ politického a náboženského dobytka, opakovaně uváděného. Psychiatři lžou, že dokáží někoho vyléčit či zachránit, což je blud, kvůli jejich totální nemravnosti, kvůli jejich žití v OHNIVÉM JEZEŽE Česka DEBB, debilů, kvůli odmítání nastolení vysoké mravnosti celosvětové, mírové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V médiích uvádí, že počátky jakési komunitní péče můžeme hledat v první republice, kdy měla každá obec svoji pastoušku, o duševně nemocného se svým způsobem postarala. Dnes se ukazuje, tvrdili psychiatři, že by péče o nemocné měla být někde na pomezí medicínské medikamentózní léčby a té komunitní, která se o ně postará po sociální stránce, což se stane, až bude rozhodnuto technickým lži lidem, o energetické nezbytnosti zřízení Boží majetkové, celosvětové ROVINY. A pokud jde o společnost křesťanského, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, - to je velmi těžká otázka. Dalo by se ale říct, že tam, kde bude xenofobie, tedy strach z jinakosti psychicky nemocných DUCHEM CHUDÝCH chudáků, či hlupáků, bude jejich pozice vždycky těžká, pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedení čtyři vládnoucí psychiatři v Brně, jsou Kristem prokletí kvůli tomu, že Bohem požadovanou změnu ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PRACHŮ a ZBRANÍ, stále odmítají. Komunitní léčba chudáků, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM a dokonalým NATURÁLNÍM úplně všeho, již mohla být realizována za vlády premiéra Topolánka, či za vlády ředitele MUDr. Radimského na psychiatrii v Černovicích. Ekonomická svině, MUDr. Radimský, místo toho aby se podřídil pod vládu Krista, aby minimalizoval počet nemocných chudých bláznů v nemocnicích, strachem před Boží Boží majetkovou ROVINOU Božího KRÁLOVSTVÍ, zbaběle utekl do důchodu, a tím předal vládu řediteli MUDr. Mošťákovi. Nový ředitel MUDr. Mošťák volání po zrušení velkých psychiatrických nemocnic a po zřízení komunitní psychiatrie nevyslyšel, protože OVOCE jeho ÚMYSLŮ je jiné, než uváděné OVOCE ÚMYSLŮ Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Kvůli neposlušnosti tohoto hlupáka, místo SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, místo komunitní energetiky pro cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH služebníků Krista, dnes máme, vysoké ceny potravin, vysokou spotřebu energií v supermarketech s potravinami, na chlazení, mrazení a klimatizaci, a máme velké množství zkažených potravin, které se v supermarketech vyhazují na skládky. Mít tohoto debila za vládnoucího Boha, je

 

energetický nesmysl, jeho neprodlený odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, bude velkým Božím milosrdenstvím. Technická debilita neposlušné, zpupné vládnoucí elity Česka, je neuvěřitelná z toho důvodu, že koncepce energetiky, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je prokazatelně nesmyslná, prokazatelně odporuje Boží vůli, kterou je záchrana ropy, plynů, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na celé toto OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Teologu Milane Klapeteku. V médiích bylo nyní uvedené, že ceny potravin rostou kvůli tomu, že ŘETĚZCE přenesly na zákazníky vyšší ceny za energie na chlazení, mrazení a klimatizaci v supermarketech s potravinami. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, snižovat ceny potravin a všeho ostatního, pomocí KONKURENCE, se tím ukázala jako totální energeticky nesmysl, protože vede k mnohem vyšší spotřebě energií, než kdyby žádná konkurence nebyla, než kdyby byl život stejný, jako v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, kdy ceny byly jednotné. Rozhodnutí technické elity Česka a světa o tom, že z titulu správné koncepce energetiky, je zapotřebí neprodleně nastolit daleko vyšší mravnost a daleko vyšší spravedlnost, než byla za socialismu, zrušením křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, zastaví uváděné Boží tresty, až při úplné poslušnosti Česka, které musí být KRÁLOVNOU MÍRU, dle dále uváděných pohádek. Kdo v Česku bude mít za vládnoucího Boha, např. trestajícím Kristem prokletého, zlého, zpupného MUDr. Mošťáka, Boží technický rozum pro toto zlé pokolení, uvedený v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zase nedostane, a tím jde z záhubě své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Energeticky chybná koncepce technické elity na uvedenou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je vrcholným Božím trestem pro zpupné, neposlušné hlupáky, kteří mají chybný smysl života tím, že místo Kristu, složí POHLAVNÍMU ÚDU MUDr. Mošťáka, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Teologu Milane Klapeteku. Boží moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího, lidského mozku, je odhalena. Stejně tak, v tomto posledním čase ekonomického, militaristického, politického, křesťanského, judaistického, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je odhalena uváděná Boží vůle, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Např. v pořadu MÁTE SLOVO v ČT1 bylo řečeno, že vláda SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské, ekonomické, militaristické, politické a náboženské NEPRAVOSTI, trestajícím Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy, je obráceným Jánošíkem. Ve své křesťanské CHAMTIVOSTI, která je MODLOSLUŽBOU, boháčům dává, a chudákům bere. Šokující byla debata v tomto pořadu, ve které se projevila pravda Božího SLOVA Ozeáše, Kazatele, Izajáše, Jeremjáše, Knihy moudrosti, atd. o tom, že lidé, svými DUŠEMI, svých geneticky zvířecích lidských mozků, působí ostatním lidem pouze samé zlo, a to OVOCEM svých nesmyslných ÚMYSLŮ. Naplnilo se Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že jedině Boží rozum je dobrý, že rozum lidské DUŠE, geneticky zvířecích lidský mozků je zlý, a že se nezmění navěky. To je šokující zjištění pro křesťanské, ekonomické, militaristické, neposlušné, zpupné, MODLOSLUŽEBNÍKY, pro odstoupení rozumu Krista MRTVÉ, či postižené NEOBVYKLOU nemocí, kterou je totální NEPOSLUŠNOST. Křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, nejsou ochotní uvěřit textům OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, že lidé, při odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, nedokáží logicky myslet, či dokáží myslet pouze tak, jak trestající Kristus chce. Proto již nemá žádnou cenu, aby nad lidmi vládli politici pravice či levice, aby se střídala vláda pravice a levice. Teologu Milane Klapeteku. Máte povinnost, zveřejněním těchto textů pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, neprodleně zajistit, aby stávající SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích pravicových, politických stran, neprodleně zchřadla, vypustila DUŠI, vypustila OVOCE svých ÚMYSLŮ, které je zlé, které vede pouze k úplnému zničení Česka a světa. Jako úplně poslušný služebník Krista, máte povinnost zveřejnit, že vůli Boží je, aby nad lidmi vládla neprodleně vláda nová, vláda pokorná a úplně poslušná, zřízená ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Jediný povolený křest, úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, je již pouze těmito texty OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanství se křtí osolenou vodou pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Nový výklad pohádek, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma, které jste uvedl v jednom pořadu v Proglasu, je dále uvedený. Trestající Kristus nečiní nic tajně, svoji vůli a moc, uvádí nejenom v Písmu, také v pohádkách, filmech, písničkách, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, bere vládu nad lidmi státu, a dává ji sám sobě tím, že ji dává energeticky soběstačným komunitám cca 1500 lidí, s číslem člověka www = 666. Zjevení. Lidé stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, líbí. Kristu se bude líbit, když odboráři, mírumilovný, úplně poslušný Středula, a František Dobšík, v pondělí 27. listopadu 2023 učiní rozhodnutí, že narození se nového Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu 2023, je ZNAMENÍM, že odboráři, veškerý pracující a technický lži lid, z milosrdenství rozumu Krista, mají povinnost, s pomocí Božího rozumu, všechny boháče v Česku PODRUHÉ propustit s prázdou, bez majetku. Což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné proto, aby trestající Kristus mohl učinit energetickou spásu, kterou je výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, kde jsou VĚČNÉ PŘÍBYTKY navržené dle textů Bible, již od roku 2006, což se nestalo. Teologu Milane Klapeteku. Máte povinnost v médiích zajistit, aby od tohoto úplňku MĚSÍCE, v prosinci 2023, Česko a také Slovensko, přestalo sloužit stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, ale aby začalo neprodleně sloužit Bohu samotnému, NEOMYLNÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, ve strachu z Krista, jaký v Česku a Slovensku, ještě nikdy nebyl. Máte povinnost kázat, že stávající majetek boháčů SHNIL, kvůli totálně chybné energetické, ekologické a mravní koncepci, zpupné, neposlušné, to je MRTVÉ, vládnoucí elity. Máte povinnost kázat, že všichni úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost pochopit, že při NEOBVYLKÉ SMRTI neposlušných, kterou je NEPOSLUŠNOST, kvůli které pokračuje vrcholný Boží trest, kterým ja odstoupení rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidkých mozků, jsou všichni neposlušní naprosto bezmocí, včetně neposlušného, zpupného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Máte povinnost naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky kázáním, že VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ Česka a Slovenka, které v křesťanském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ještě nikdy nenastalo, nastane v Česku až nyní, což je znamení, že tento technicky, logický výkad Písma, je správný. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je Božím milosrdenstvím z toho důvodu, že majetek boháčů, z hlediska hrozného ropného a ekonomického kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce 2036, shnije již nyní v roce 2023, a ne až v roce 2036, to by bylo příliš pozdě. Česko, Slovensko a svět je trestajícím Kristem stejně pozdě varováno, protože např. energetický skanzen Česka, je Česku k ničemu, viz také kapitola 313, s kritikou energetické koncepce ČEZ, a vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. Báruk, Žalmy, Abakuk, Matouš, 2.Korintským, Židům, Lukáš, Marek, 5.Mojžíšova, Jakubův, Kniha moudrosti, Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, Bhagavadgíta. Teologu Milane Klapeteku. Trestající Kristus již nepotřebuje, abyste mu dělal PROSTŘEDNÍKA, abyste dělal prostředníka, mezi jeho OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a neposlušnými, zpupnými lidmi, protože již nechce, aby byl někdo NEMOCNÝ, to je NEPOSLUŠNÝ. Trestajícího Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, musí nyní znát každý člověk na světě nově, z těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, aby především technický lži lid, např. VUT v Brně, ČVUT a projektanti, dobře znali opakovaně uváděné

 

Boží zákony POLE VĚDY Písma, a Boží příkazy, pro toto zlé, neposlušné pokolení. Protože jsou Boží SLÁVOU, protože jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou energetickou,ekologickou a mravní SPÁSOU Česka a světa. ADVENT je PŘÍCHOD nového, trestajícího Krista, kterého má povinnost znát každý ÚPLNĚ POSLUŠNÝ člověk nově, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí především nad Vámi, teologu Milane Klapeteku, který jste NEPOSLUŠNÝ a tím jste NEMOCNÝ. Varováním, znamením Krista, je např. debilita čtyř psychiatrů, čtyř ředitelů psychiatrických nemocnic v Brně, MUDr. Kašpárka, MUDr. Mošťáka, a bývalých, MUDr. Češkové a MUDr. Radimského. Ti po vyjití ze čtyřiceti let Boží komunistické převýchovy boháčů, ze čtyřiceti let nedokonalé komunistické Boží ROVINY, znovu propadli kapitalistické chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU. Kvůli tomu, jejich DUCH, jejich DUŠÍ, jejich mozků geneticky zvířecích, zase zemdlel, což je viditelný VRCHOLNÝ Boží trest. Že jejich koncepce DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Česka, je úplně nesmyslná, již bylo uvedeno. Tito čtyři hlupáci tím, že se stále snaží ze mě udělat nesvéprávného blázna, který neumí logicky technicky myslet, dělají veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické PEKLO na zemi. PEKLO horečného zbrojení a MEČE energeticky nesmyslných válek dělají tím, že znevažují texty Písma o tom, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dává na zemi vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Znevažují texty Písma o tom, že lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí, protože má naprostou moc nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího mozku. Znevažují texty Písma o tom, že jím v Písmu vyvolené Česko a Slovensko má povinnost neprodleně nastolit celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Znevažují texty Písma o tom, že novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů a opakovaně objasněných zákonů POLE VĚDY Písma, jsou především pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., těmito texty UZDRAVENÍ, to je ŽIVÍ. Znevažují texty Písma o tom, že sloužit jim, hlupákům, sviním, NETVORŮM, čtyřem vládnoucím psychiatrům v Brně, kteří jsou NEMOCNÍ, protože jsou NEPOSLUŠNÍ, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, je již HŘÍCH, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Smyslem života úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k založení celosvětové Boží, mírové majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, technického a náboženského dobytka, je sloužit novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, tak jak se mu to líbí, to je s bázní a s úctou. SVĚTLEM SVĚTA je uváděná Boží celosvětová, mírová SPRAVEDLNOST a tím uváděná BOŽÍ MOUDROST. Děsivou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou tmou, jsou bludy uváděných čtyřech vládnoucích psychiatrů z Brna, že já, poslední prorok tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsem nesvéprávný blázen, kdežto oni, hlupáci, pokrytci, či zločinci a lháři, jsou moudří, chytří a spravedliví. Svými bludy drze organizují SYSTÉM křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde se místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, slouží křesťanské, ekonomické militaristické SKÁLE, lidským Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, VOZŮM, to je AUTŮM, a ostatním výrobkům lidských rukou. Soužit uvedeným čtyřem vládnoucím psychiatrům z Brna, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, je zločin, je HŘÍCH, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Na uvedené čtyři vládnoucí psychiatry z Brna je opakovaně podáváno trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ. ze svého milosrdenství, se nad Českem, Slovenskem a světem smiluje, až budou vyšetřováni a tvrdě pohnáni k odpovědnosti za Česko, Slovensko a celý svět. Smyslem života je nyní sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, zrušením veškerých lidských, militaristických, ekonomických zákonů. Teologu Milane Klapeteku. Trestající Kristus vše o sobě a Česku objasnil v pohádce ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE, viz texty na konci kapitoly. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nejenom v Písmu, ale i v pohádkách mluví pouze v podobenstvích. Objasnění této pohádky je takové, že již před šestnácti léty, za vlády premiéra Topolánka a psychiatra MUDr. Radimského v blázinci v Černovicích v Brně, či později, jsme mohli mít jak KOMUNITNÍ ENERGETIKU, tak komunity cca 1500 lidí, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem a Slovenskem, v tomto pokolení dosud nesmiloval, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Protože militaristické, ekonomické svině, čtyři vládnoucí psychiatři v Brně, se ze mně stále snaží udělat nesvéprávného blázna rozhodnutím, že můj výklad Písma SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je pro ně, MOUDRÉ a SPRAVEDLIVÉ hlupáky, naprosto nepřijatelný. Tvrdí, že je pro ně nepřijatelné moje tvrzení, že vládnoucí technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nedostane od mediálního MISTRA Krista technický rozum, určený Kristem pro toto zlé a vzpurné pokolení, dokud uvedení vládnoucí psychiatři neprohlásí, že můj technicky logický výklad Písma je správný, a že všichni psychiatři, jsou nemohoucím, NEMOCNÝM, NEPOSLUŠNÝM lži lidem. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, až se omluví za svoje lži o Kristus a vyznají svou BEZMOC, svého boje proti Božím ZÁKONŮM, opakovaně uváděným. Neprodlené nastolení dokonalé Boží lásky, uváděných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro všechny státy světa, bude Božím milosrdenstvím. Uvedený SMYSL ŽIVOTA mají povinnost realizovat především vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, rektor VUT v Brně Janíček, a rektor ČVUT Petráček. Mají povinnost iniciovat Boží SOUD ÚPLNÝ a RÝCHLÝ, všech států světa, mluvením uváděné pravdy o uvedené Boží vůli, o uvedené Boží moci a o totálně chybné energetické koncepci ČEZ a vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, zločince a lháře premiéra Fialy. Trestající Kristus se smiluje, nad jím vyvoleným Českem, Slovenskem a světem, až pokorný a úplně poslušný technický lži lid Česka, bude soudit všechny národy, tímto OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se v Česku neprodleně prostíraly UBRUSY stolů SPOLEČNÉHO STOLOVANÍ politického, náboženského a technického dobytka, úplně stejné pro boháče a chudáky, pro všechny bezdomovce, i pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček. Aby se dosyta najedli a dobře oblékli a postupně také dobře bydleli. Bezdomovec Blažek na příklad v jedné místnosti na faře v Domašově. Veškerý majetek, Česka, Slovenska a světa, nyní patří pouze Hospodinu, který po technickém lži lidu vyžaduje, aby neprodleně vybudoval majetek nový, energeticky soběstačný, dle výkresu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaných již v roce 2006, dle textů Bible. Neprodlená realizace výstavby sídlišť a měst, energeticky úplně soběstačn