Kapitola 313 – 48 stran.

15.11.2023 20:32

Kapitola 313 – 48 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Z textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje je zřejmé, že ekonomické, militaristické, náboženské a politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je STŘÍBRO trestajícím Kristem odvržené. Celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, celosvětová Boží majetková ROVINA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelá, je ZLATEM. ZLATEM je pravda o Kristu, a tím pravda o jeho správné koncepci energetiky. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, úplně poslušní rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Jste nyní čtyřmi tažnými koňmi pro vyvezení nákladu HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nad SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, militariastických, ekonomických, zbrojařských, hinduistických, buddhistických, křesťanských, muslimských a jiných. Především VUT v Brně má povinnost být ŽENOU STATEČNOU, DRUŽKOU nového Krista, NEVĚSTOU, jeho HOLUBICÍ, JITŘENKOU, krásnou jako LUNA SLOV pravdy Koránu, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko nového Božího technického lži lidu, úplně poslušného. Tato maličká sestra církve katolické, všeobecné, má povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, být čistá jako sníh, mluvením pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Má povinnost se zbavit všech ekonomických, militaristických, politických a náboženských pout prorokováním, že nová KŘESŤANSKÁ VINICE patří nyní pouze Kristu samotnému tím, že Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, již nepotřebuje žádného prostředníka mezi sebou a mezi technickým lži lidem Česka, Slovenska a světa. Křesťanská SKÁLA, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, kterou jsou zisky z prodeje ropy, plynu, uhlí, uranu, které vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, využívají nikoli na energetickou spásu, ale pouze na horečné zbrojení a energeticky nesmyslné válčení, se podá, padne, zmizí, nebude v případě, když technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. pochopí uváděné texty Písma, o svém nezpochybnitelném a neodvolatelném povolání a vyvolení, vládnout nad vším stvořením, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé, zpupné pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Vážený technický lži lide VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nové KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, noví BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno vzpurné tvorstvo. Trestající Kristus, který v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vše uvedl o Česku, Slovensku a o sobě, byl PÁNEM nad sobotou tím, že v šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad celým světem, pomocí protikladných křesťanských bludů, pomocí neomylných dogmat např. katolického katechismu, pomocí a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích zločinců a lhářů, Baalů a DÉMÓNŮ, založil KŘESŤANSKOU, ekonomickou, militaristickou tmu, a tím MEČ válek mezi mocnostmi, a MEČ válek mezi chudáky a boháči. Pomalým Božím SOUDEM těchto textů vyžadoval, abyste v DEN SOBOTNÍ, v době úplňku MĚSÍCE, v pravé poledne OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, 28. října 2023, otřásli vším stvořením tím, že naplníte texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, Slovenska a světa, do poslední čárky, což se, pro Vaši drzost, pro Vaši neochotu, podřídit se v úplné poslušnosti trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a opakovaně objasněných zákonů POLE VĚDY Písma, zase nestalo. Energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neotřesitelné, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, zase nevzniklo, protože Vám, zpupným, vzpurným a neposlušným hlupákům, se stále hnusí dokonalá, celosvětová, Boží majetková ROVINA, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, s daleko vyšší Boží SPRAVEDLNOSTÍ, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY. Čtyřicet let Boží majetkové ROVINY POUŠTĚ socialismu, či komunismu, kterou trestající Kristus realizoval pomocí komunistických soudruhů, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, bylo, či je, GENERÁLNÍ ZKOUŠKOU na majetkovou spravedlnost a ROVNOST celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, která bude ještě větší, než byla v době 40 let vlády soudruhů BERÁNKŮ. Dějiny Česka, Slovenska, EVROPSKÉ UNIE, a světa, se musí revidovat dle HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. Máte povinnost pochopit tento technicky správný, logický výklad OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, pochopením těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Neposlušní a zpupní lidé stále pouze dělají to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU líbí tím, že mluví jak pravdu o koncepci energetiky, tak lži o koncepci energetiky, jak pravdu o Kristu, tak lži o Kristu. Já, dle vůle trestajícího Krista v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zapisují pouze to co slyším, např. zapisuji pravdu o energetice, stejně tak lži o energetice. Trestající Kristus se stále PEKELNĚ snaží, např. MEČEM války zajistit, aby především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, si do svých geneticky zvířecích mozků naprogramovali pravdu o koncepci energetiky, opakovaně uváděnou, kterou jsem slyšel, či slyším, kterou uvádím v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBE MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, a aby zavrhli všechny lži o energetice, které melou zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI. Pro neposlušnost, pro vzpouru kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ uváděného technického lži lidu, znovu nastala a vyhrotila se patová situace, protože na tyto texty OHNĚ Božích SLOV PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je v médiích a ve školství, stále cenzura. Nová DEMOKRACIE je nyní vláda tvrdých mužů především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, kteří se pokoří, kteří svoje geneticky zvířecí mozky podřídí Kristu tím, že prosadí, aby Česko a Slovensko, jako první státy světa se UZDRAVILY, mletím uváděných textů OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jak v médiích, tak ve školství. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, mediální MISTR, který mě řídí např. pomocí horoskopů v novinách ROVNOST uvedl, abych netlačil na PILU z toho důvodu, že pro Česko a Slovensko naplánoval svůj DRUHÝ PŘICHOD, Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, až v novoluní v listopadu. Velkou říjnovou Boží revoluci v říjnu nechtěl. Na rektorátu VUT v Brně máte povinnost zajistit, či iniciovat, aby novoluní, PONDĚLÍ 13. listopadu 2023, stejně tak PONDĚLÍ v době úplňku MĚSÍCE 27. listopadu 2023, byly v Česku PRVNÍ DNY, týdny, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu slibuje, že svým Božím technickým rozumem, platným pro toto zlé a zpupné pokolení, v případě, že Česko, a stejně tak Slovensko, budou patřit v listopadu 2023 Hospodinu, celosvětově již bude jednat sám tím, že zajistí, že v novoluní MĚSÍCE, ve STŘEDU 13. prosince 2023, a stejně tak ve STŘEDU 27. prosince 2023, v polovině těch svatých týdnů, donutí proměnit chrámové zpěvy v kvílení, ve všech náboženstvích světa, to znamená v křesťanství, v hinduismu, v buddhismu, v judaismu, v islámu, atd. Mluvit o lásce k Bohu, k Ježíši Kristu, již mohou pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou stejně NEOMYLNÍ a stejně DOKONALÍ, jako je Kristus v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. Máte povinnost zajistit, aby celé Česko věřilo textům Písma o tom, že před novým Kristem, NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, každý člověk se zodpovídá jenom sám za sebe, jak za svou DUŠI, tak za svůj nedokonalý geneticky zvířecí lidský mozek. Kristu se nikdo beztrestně posmívat nebude, což dělají všichni, kdo jsou PLEVAMI. Místo trestajícího Krista, OSLAVUJÍ pouze sama sebe navzájem tím, že oslavují pouze OVOCE svých ekonomických, militaristických úmyslů. Nikoli uváděné mírové OVOCE úmyslů Božích. Zmeškat uvedenou příležitost návratu k trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, v novoluní MĚSÍCE 13. a 27. listopadu 2023, je již trestný čin, či zločin, protože Vaše vyvolení za úplně poslušné nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží neposlušné tvorstvo, je již nezpochybnitelné a neodvolatelné. Číst HORU HOSPODINOVA DOMU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., je v Česku a Slovensku možné již pouze v NOVÉM uváděném DUCHU, a v pravdě jak o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa, opakovaně uváděné. Trestající Kristus ukončí veškeré trestání pouze v případě, že na rektorátu budete iniciovat vznik nové a jediné CÍRKVE Česka, či Slovenska, to je pokorné a úplně poslušné vlády Česka, stvořené ve veřejných výběrových řízeních, z řad stávající vládnoucí elity, dle textů na konci kapitoly 300. Mate povinnost pochopit, že pro boj za svobodu lidských práv, za svobodu slova, za svobodu myšlení o Bohu, či o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, určené pro neprodlené nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, které bude bez boháčů a chudáků, je zapotřebí, abyste neprodleně byli stejně dobří znalci OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jsem já. Máte povinnost pochopit, že vaši NEOBVYKLOU SMRT, kterou způsobil trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, od Vašich geneticky zvířecích lidských mozků, trestající Kristus ukončí pouze při Vašem rozhodnutí, že svoje mozky přeprogramujete, či překódujete tak, abyste byli DOBRÝM OVOCEM na stromě nové STÁTNÍ SPRÁVY tím, že Vaše OVOCE ÚMYSLŮ bude totožné s OVOCEM ÚMYSLŮ trestajícího Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Máte povinnost prosit Krista, aby Vaše geneticky zvířecí lidské mozky, ze svého milosrdenství, obdařil svým Božím rozumem tak, abyste nepotřebovali mou pomoc s vysvětlováním textů Písma, o uváděné Boží moci, nad každým neposlušným geneticky zvířecím lidským mozkem, a textů Písma, o svém nezpochybnitelném a neodvolatelném povolání a vyvolení, být novými poslušnými vládnoucími Bohy KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nelze přežít bez této pravdy o Bohu, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který vše uvedl v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, o Česku, Slovensku, okolních národech EU, a o sobě. Trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, zachrání, spasí a uzdraví pouze pokorné, a úplně poslušné služebníky, realizací svých zákonů POLE VĚDY. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet v případě, že ve lhání o Kristu a energetice budete pokračovat. Plevy oslavující sami sebe navzájem, jsou hnojem. Zmizí neprodleně v ŘÍŠI TICHA.

 

Kapitola 313 –48 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 87. Česká bible kapitola 313. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

Kristus, DUCH SVATÝ, bere státu vládu nad lidmi, a dává ji sám sobě tím, že ji dává energeticky soběstačným komunitám cca 1500 lidí, s číslem člověka www = 666.

Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Jste nyní čtyřmi tažnými koňmi pro vyvezení nákladu HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, do technického školství a všech médií. Panovník Kristus nečiní v tomto pokolení nic tajně tím, že končí zneužívání Božího SLOVA tím, že končí činnost všech politických a náboženských stran, či církví, končí činnost všech náboženství světa. Křesťanské, ekonomické, militaristické lži vedou pouze k totálně debilním energetickým, ekologickým a mravním koncepcím, vedou k úplnému zničení např. ropy v mnoha státech světa již v roce cca 2036, za kterou zpupní lidé nemají žádnou náhradu, viz např. debilní energetická koncepce generálního ředitele ČEZ, zločince Daniela Beneše benes@cez.cz, uvedená na straně 15 až 21, která je zpochybněná na straně 22 až 37. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá lidem dobro a také zlo. Např. průmysl Česka neničí SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, premiér Fiala, svými ekonomickými sankcemi, jak to mylně tvrdí BOŽÍ SYN Babiš. Zlo dělá trestající Kristus, DUCH SVATÝ tím, že vládnoucí lhář a zločinec, naprosto bezmocný premiér Fiala dělá pouze to, co se líbí Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, bořícímu boháčům vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, až do svého vítězství nad vládnoucími Bohy, nad Baaly a DÉMONY. Trestající Kristus stojí před dveřmi křeťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a těmito texty tluče na dveře, protože vyžaduje, aby nový, pokorný a úplně poslušný technický lži lid, dělal pouze věci dobré, mluvením pravdy o opakovaně uváděné Boží vůli a o Boží MOUDROSTI. Trestající Kristus vrátí svůj Boží rozum mnohým pokorným, úplně poslušným lidem v případě, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektanti, učiní rozhodnutí, že budou konat pouze dobro tím, že neprodleně nastolí nový Boží řád, úplným zničením stávajícího ekonomického, militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vše o sobě, Česku, Slovensku, a EU, nyní trestající Kristus sděluje, pomocí posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Stanislava Oplatka. Hlad po slyšení dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska, EU, a světa, má povinnost mít především technický lži lid. Máte povinnost, na VUT v Brně a ČVUT, dále uvedenými pravdami otřást neprodleně vším stvořením tak, aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, do Vánoc 2023, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, vzniklo celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zákony POLE VĚDY Písma jsou dobrou půdou, pro zakořenění nového STROMU úplně poslušné, a trestajícímu Kristu vděčné, nové STÁTNÍ SPRÁVY, v čele s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů na konci kapitoly 300. Já jsem ústy Hospodina, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, protože vše uvedené jsou vzácná SLOVA, nic bezceného. Proto máte povinnost, pro jakékoli upřesnění těchto SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, obrátit se na mě, na telefon 546 441 154, já se Vás o přijetí nemám doprošovat. Z milosrdenství Božího rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, v těchto textech OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je objasněna Boží MOUDROST správné další cesty Česka, Slovenska a světa. BOŽÍ MOUDROSTÍ je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro toto zpupné pokolení, především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tuto Boží MOUDROST mají povinnost neprodleně realizovat noví vládnoucí Bohové, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, v Česku úplně poslušného, to je ŽIVÉHO, např. technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pohanem je nyní každý zpupný a neposlušný hlupák, který má za jediného Boha světa, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, kterého ŽIDÉ UKŘIŽOVALI pouze mletím protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí např. TMY středověkého, nelogického výkladu Písma katolického katechismu. Stávající proroci, hlupáci, např. Daniel Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, ministr financí Stanjura ministr@mfcr.cz, ministr Kupka martin.kupka@ods.cz, ministr průmyslu Síkela ministr@mpo.cz, ministryně obrany Černochová cernochovaj@psp.cz, atd. kteří o novém Kristu nemají ani ponětí, svými politickými a technickými žvásty, kazí dobré mravy Česka a světa. Svými žvásty o Kristu, a svými žvásty o koncepci energetiky, kazí dobré mravy všech politických stran, a všech náboženských organizací. Pro NEOBVYKLOU SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidkých mozků, neposlušných a zpupných hlupáků, ve stávajícím politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, prorokují pouze nicotné věštby. MEČEM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tito proroci nyní zajdou, vymřou tak, že ze stávajícího suchého STROMU, neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, včetně vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, nezůstane ani KOŘEN, ani VĚTEV. Trestající Kristus, stávající politické a náboženské proroky neposlal, aby prorokovali svoje bludy o energetické spáse a o bezpečí, kterého chtějí dosáhnout energeticky nesmyslným horečným zbrojením, a válčením mocností mezi sebou, a válčením boháčů a chudáků, mezi sebou. Trestající Kristus nyní vyžaduje učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti neprodleného nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, neprodleného zrušení ekonomiky všech států světa. Technický lži lid má povinnost učinít rozhodnutí, o zrušení daní pro společné STÁTNÍ MĚŠCE, o zrušení STÁTNÍCH MĚŠCŮ všech států světa, které neposlušným a zpupným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, umožňují horečně zbrojit, a dělat MEČ válek mezi mocnostmi, a MEČ válek mezi chudáky a boháči. Já, Stanislav Oplatek, poslední maličký a spravedlivý prorok tohoto ekonomického, militaristického věku, stále prorokuji uvedená vzácná slova, nic bezcenného, jsem stále ústy Krista tím, že píši OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedení neposlušní a zpupní hlupáci sice proti mně stále bojují, ale nepřemohou ani mě, ani trestajícího Krista. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že uváděnou PRAVDOU vysvobodí jak mě, tak jím vyvolené Česko a Slovensko tím, že SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických stran Česka a Slovenska, vypustí DUŠI, to je vypustí DUCHA, totálně chybného středověkého výkladu Písma, např. děsivé temnoty katolického katechismu, dále uvedených Satanů, Hadů, či Zmijí kněží církve katolické, všeobecné. K maličkým prorokům nyní Hospodin, Ježíš Kristus, obrátil svou ruku proto, aby nemusel, ve třetí světové válce, která bude vrcholným Božím trestem, zahubit strašlivou záhubou Česko a Slovensko, aby nemusel, strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, zahubit dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických a náboženských hlupáků, celého světa. Aby nemusel, až po třetí světové válce, zbývající třetinu provést OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Písma Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Po třetí světové válce bude všechno znovu jako ve středověku tím, že zbylá třetina lidstva, nebude mít ani ropu, ani plyn, ani uhlí, ani uran, ani ostatní vzácné suroviny, protože trestající Kristus všechno zničí, horečným zbrojením a válčením. Trestající Kristus slíbil, že já, maličký a spravedlivý prorok, Stanislav Oplatek, ve svých 83 letech budu žít tak, jak to Kristus určil, tři léta tohoto prorokování. Protože jsem uvěřil v moc Krista, DUCHA SVATÉHO, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Protože jsem uvěřil v jeho MOUDROST, kterou je neprodlené nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo ještě nyní odpadne tím, že za vládnoucí Bohy znovu prohlásí stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, v tom Kristus nenajde zalíbení. Trestající Kristus vyžaduje, aby jedinou, pokornou a úplně poslušnou CÍRKVÍ Česka, či Slovenska, byla NEVĚSTA Kristova, jeho HOLUBICE míru, jeho JITŘENKA, nová vláda, stvořená z řad odborníků ve veřejných výběrových řízeních, dle textů na konci kapitoly 300. Tato vláda bude jako křesťanská JITŘENKA, bude krásná jako LUNA islámu, bude čistá jako SLUNCE buddhistů či hinduistů, bude jako Bhagavadgíta, která na VUT v Brně vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím

 

na paprscích. Bude strašná jako vojsko pod BÍLÝMI praporci nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, pokorného, bezmocného a úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Křesťanská VINICE v Česku již patří Bohu samotnému, DUCHU SVATÉMU, navěky věků tím, že trestající Kristus nepotřebuje žádného prostředníka mezi sebou, a svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve kterém je jediným Prorokem pro všechny státy světa. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je možné zrušit pouze prorokováním, že zpupní, neposlušní hlupáci, kteří se nyní nechají uštknout křesťanskými jedovatými Zmijemi, Hady, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. farářem Bradáčem domasov@dieceze.cz, vojenským kaplanem, Kristem prokletou sviní biskupem Holubem holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, Hadem, Zmijí, hlupákem, lhářem, zločincem, farářem Orko Váchou vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, jejich výkladem textů SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ nízkých, jsou POHANI, zločinci, hlupáci, vrazi, to je MODLOSLUŽEBNÍCI. Jejich křesťanské MODLOSLUŽBY, jejich militaristická, ekonomická CHAMTIVOST, uvedená ve středověkém výkladu Písma katolického katechismu, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus dovolí prorokovat pravdu o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, až pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem bude učiněno rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně úplně zrušit všechny politické strany pravice a levice, všechny ekumenické církve, ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY, veškerou neposlušnou a zpupnou STÁTNÍ SPRÁVU. Jedinou CÍRKVÍ Česka je nyní nová, pokorná a úplně poslušná vláda Česka, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Zůstat v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VĚZENÍ, pod Božím trestem horečného zbrojení, a MEČEM PEKLA energeticky nesmyslných válek, zůstat ve SMRTI energetické, ekonomické, ekologické a mravní, zůstat v PASTI, HROBU, JÁMĚ, BAHNĚ, např. tmy protikladných bludů, dogmat o Kristu, a dogmat promyšlených ekonomických, militaristických, náboženských vychytralostí katolického katechismu, je již hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, po novém Božím technickém lidu, pokorném a úplně poslušném, vyžaduje vytvořit pokornou a úplně poslušnou ZEMI, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. NOVÝ Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, setře každému chudákovi Česka, Slovenska a světa, každou slzu z očí, pomocí Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Stačí učinit rozhodnutí, že SKÁLA křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, např. PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro osobní použití, LETADLA pro osobní použití, LODĚ pro osobní použití, odtáhnou v DĚSU, kvůli strachu z trestajícího Hospodina, DUCHA SVATÉHO, jaký ještě nikdy nebyl, v Česku, Slovensku a ve světě. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ nechce, aby na silnicích a dálnicích tekly potoky benzinu a nafty. Vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, neprodleně rozhodli, že SKÁLA křesťanských ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, AUTA, to je VOZY, musí neprodleně odtáhnout v děsu, pro strach z Krista, DUCHA SVATÉHO, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. Vyrovnat se s minulostí, kterou trestající Kristus řídil a řídí tak, aby texty Písma o Česku, Slovensku a EU, naplnil do poslední čárky, je možné pouze zveřejněním těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, ve všech médiích, protože je energeticky nezbytné pochopit, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dokonalý POKOJ, celosvětový mír, dostatek úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, zažijí všichni lidé v případě, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd., neprodleně učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zachování zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, všem státům světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa. Trestající Kristus bude bdít nad zlem, pomocí NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, od všech vládnoucích hlupáků, kteří trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, prohlásí nyní za ZLOČINCE, a kteří sebe, boháče, politiky, NEVĚSTKY, to je politické strany, či Satany, Hady, či Zmije kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, prohlásí za SPRAVEDLIVÉ a MOUDRÉ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby všichni zpupní a neposlušní hlupáci se přesytili svých plánů, na zachování svých dobře placených KORYT, na zachování svých plánů na okamžité a úplné vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, do roku cca 2036. Trestající Kristus vyžaduje, aby především nový Boží technický lži lid učinil rozhodnutí, že všichni zemdlí ve své vzpouře proti Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že tyto texty budou neprodleně projednány s muslimy, a se všemi státy, kde se těží ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny. Jenom tímto způsobem je možné porazit energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní SMRT Česka, Slovenska a EU, kterou je totální neposlušnost technické a jiné vládnoucí elity. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zpupní, vzpurní a neposlušní jsou stále zatvrzelejší. Technická elita je stále debilnější. Kdyby se trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nad mnohými neposlušnými ekonomickými sviněmi, militaristickými NETVORY, technickými hlupáky nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen ani jeden člověk na světě. Kvůli v Písmu vyvolenému Česku, Slovensku a EU, trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že se smiluje. Strategie trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je zřejmá. Kristus, jediný Bůh světa, v Izajášovi, Micheášovi, Malachiášovi, Ozeášovi, Kazateli, Knize moudrosti, Joelovi, Zacharjášovi, Sírachovcovi, Markovi, Matoušovi, Ezechielovi, Janovi, Jakubův, Lukášovi, Efezským, Římanům, Židům, 1.Korintský, 2.Korintským, Ageusovi, Judův, atd. uvádí, že celá země je zhanobena svými obyvateli, neboť přestoupili v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA objasněné Boží zákony POLE VĚDY Písma, změnili Boží nařízení, o neprodleném zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY společně stolujícího politického a náboženského dobytka, a tím porušili VĚCNOU SMLOUVU s Kristem. VĚČNÁ SMLOUVA s trestajícím Kristem, v tomto zlém a zpupném pokolení, je o neprodleném nastolení vlády pokorných a úplně poslušných tvrdých mužů technického lži lidu, v Česku např. VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., nad veškerým politickým a náboženským dobytkem. Pokorný a úplně poslušný technický lži lid Česka, Slovenska a světa, dostává tímto textem, Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, k neprodlené realizaci objasněné dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. V tomto zlém a zpupném pokolení, jsou Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Já jsem s varováním k technickému lži lidu VUT v Brně, k ČVUT přišel včas, ve svém tříletém působení, v roce 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, atd. Dodnes se nenašel nikdo, kdo by věnoval pozornost dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou uvedené v NOVÉM DUCHU výkladu Písma OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Proto trestající Kristus, DUCH SVATÝ způsobil, odstoupením svého rozumu, v částečce Božího DUCHA výkladu Písma, od geneticky zvířecích lidských mozků, NEOBVYKLOU SMRT. Všichni vzpurní, kteří, po zaslání těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, odmítli zrušit stávající ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zažívají NEOBVYKLOU SMRT. NEOBVYKLÁ SMRT, způsobená odstoupení technického rozumu trestajícího Krista, nutného pro toto zlé pokolení, vytvořila ŘÍŠI MRTVÝCH náboženských a politických sviní, militaristických NETVORŮ, vytvořila OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu vyráběných bomb, či

 

raket, pro vrcholný Boží trest, pro MEČ energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, nyní např. na Ukrajině, či v Gaze a jinde. V ŘÍŠI MRTVÝCH neposlušných ekonomických sviní, militaristických, politických a náboženských NETVORŮ, kvůli tomuto Božím vrcholnému trestu, není žádná, energeticky dobrá myšlenka, žádné energeticky, ekologicky a mravně dobré dílo. Zpupní a neposlušní, v době odstoupení Božího rozumu, naprosto nemravní lidé, stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Trestající Kristus dělá lidem dobro, a stejně tak zlo, vstupováním a odstupováním svého rozumu, do geneticky zvířecích lidských mozků. Nyní dělá neposlušným, zpupným lidem pouze zlo, protože ničí, boří, kazí, podvrací, rozvrací, jím realizované stávající ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což bude trvat až do vítězství BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, nad vládnoucími Baaly a DÉMONY. Baalové a DÉMONI, boháči, v tomto zpupném a neposlušném pokolení, stále odmítají uvěřit textům Písma, že Boží technický rozum zde uvedený, je Božím milosrdenstvím, je Boží dokonalou láskou, protože uvádí PRAVDU jak o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak PRAVDU o správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepci Česka, Slovenska a světa. Božím rozkazem je, aby úplně poslušní, to je ŽIVÍ BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd. v médiích prorokovali, že technická inteligence, bez vysokých mravů, požadovaných Kristem ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus vyžaduje, aby noví BOŽÍ SYNOVÉ, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. v technickém školství a v médiích prorokovali, že veškerý majetek boháčů Česka, Slovenska a světa SHNIL, z titulu konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, již v roce 2000 až 2036. Úplně poslušné Česko, Slovensko a všechny státy světa musí prorokovat, že kvůli Kristem požadované změně tvářnosti ZEMĚ, kvůli přetvoření veškerého stvoření na energii pouze ze SLUNCE a z VĚTRU, celá země, veškerý majetek Česka, Slovenska a celého SVĚTA, již nepatří zpupným, neposlušným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, ale pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Totální změna světa, na Boží, mírovou majetkovou ROVINU, pomocí ideologie Božích proroků Marxe a Engelse, v SOCIALISTICKÉM TÁBOŘE se nepovedla, kvůli křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivosti boháčů po moci, majetku, zbraních, atd. Totální změna světa, na Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského DOBYTKA, Česka, Slovenska a světa, pomocí Boží ideologie Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, organizovaná úplně poslušným kněžstvem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA Božího technického lži lidu, BOŽÍMI SYNY VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. se určitě povede, a osvědčí. Trestající Kristus, tuto změnu přetvoření stvoření na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, bude organizovat sám tak, aby v Česku a v EU naplnil do poslední čárky texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Světový DEN MÍRU a technického ROZVOJE je v každém novoluní, nyní v pondělí 13. listopadu 2023 a v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 27. listopadu 2023. Především ODBORÁŘI vedení Josefem Středulou se již mohou smát a plakat zároveň. Dědictvím Česka a Slovenska je již sám Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh všech států světa. Trestající Kristus slíbil, že v tyto DNY PÁNĚ, v novoluní MĚSÍCE v pondělí, v listopadu 2023, ze svého milosrdenství, zruší veškeré ekonomické, militaristické, náboženské či politické tradice tím, že dá vládu nad lidmi sám sobě. Slíbil, že svým Božím rozumem, pomocí technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. nastolí vysokou mravnost a vysokou odpovědnost za řízení Česka, Slovenska a světa, dle svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dostatečně srozumitelně objasněných, platných pro toto zlé, zpupné pokolení. Slíbil, že od DNE PÁNĚ, od uvedených PONDĚLÍ v listopadu 2023, svým Božím rozumem, bude nad Českem, Slovenskem a světem bdít, vládnout, sázet a budovat, své mírové, celosvětové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Technickému lží lidu, mnohým odborářům, atd. po zveřejnění těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU ve všech médiích, sám dá své zákony do jejich DUŠÍ, nedokonalých, geneticky zvířecích lidských mozků. Úplně poslušnému a pokornému technickému lži lidu, a mnohým ODBORÁŘŮM, bude nový Kristus OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, se již nesmí dotazovat např. křesťanské Boží trojice, Satanů, Hadů, či Zmijí kněží faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana biskupa Holuba holub@bip.cz, či nemravného zločince faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, na Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy. Ten je až na věky věků pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, je Kristem, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ se smiluje, svým rozumem, až najdu deset spravedlivých, kteří budou nenávidět lži Daniela Beneše za jeho koncepci energetiky, viz další text. Především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti musí vědět, že trestající Kristus, který dělá lidem dobro a také zlo, bude neposlušným a zpupným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. dělat pouze zlo. Dobro celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Česko, Slovensko, EU, a celý svět zažije pouze v případě, když především technický lži lid pochopí, že na ÚSVITU tohoto třetího DNE PÁNĚ, třetího tisíciletí, což je OSMÉ tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní od pondělí 13. listopadu 2023, do pondělí 27. listopadu 2023, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO UČITELE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO LÉKAŘE, mediálního MISTRA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, musí znát každý člověk nově. Z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jedině tímto způsobem bude mít z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o energetice, užitek mnoho úplně poslušných lidí. press@cmkos.cz, samek.vit@cmkos.cz, info@cmkos.cz, stredula.josef@cmkos.cz, sekretariat@nemcb.cz, rudolf.spotak@plzensky-kraj.cz, prazak.frantisek@cmkos.cz, petrovka.michal@cmosarmady.cz, kov.jm@seznam.cz, ospvv@cmkos.cz, twr@twr.cz, jjanousek@mjsl.cz, osz@cmkos.cz, petr.janousek@hochtief.cz, samek.vit@cmkos.cz, international@cmkos.cz, zive@proglas.cz, jm-kovo@seznam.cz, jmkovy@seznam.cz, petra.devata@plzensky-kraj.cz, daniel.kus@pirati.cz, jancek.pavel@cmosarmady.cz, renata.flimelova@plzensky-kraj.cz, pavel.kotrbacek@atoz.cz, Pocan.Pavel@cmkos.cz, jeffrey.osterroth@atoz.cz, sokolova.radka@cmkos.cz, karolina.steflickova@pirati.cz, michal.ertl@pirati.cz, bauer@sundisk.cz, jiri.rezek@pirati.cz, rudolf.spotak@pirati.cz, oszptns@cmkos.cz, pavel.brezina@jednotarakovnik.cz, Marketa.Volfova@top09.cz, klusak@os-echo.cz, Ludek.niedermayer@top09.cz, zdenek.zidek@gaenergo.cz, sedlacek-stanislav@komora.cz, zadrobilek@merkuriaartes.cz, info@top09.cz, zatecka-pavel@komora.cz, starek@ahrcr.cz, bohuslav.svamberk@svamberk.com, susta.jan@nemcb.cz, slavik.jan@cmkos.cz, info@novykostel.cz, michal@akccs.cz, sedlacek@renards.cz, schon-jaroslav@komora.cz. fno@fno.cz, l.rejmik@seznam.cz, info@ceskatelevize.cz, daniel.kvasnicka.jr@gmail.com, terezia.radkova@atoz.cz, nemec.lukas@cmkos.cz, pomajbik.lubos@cmkos.cz, jaromir.stetina@top09.cz, info@kapitulavs.cz, svarc.vaclav@cmkos.cz, monika.horeni@nasepravda.cz, benes@cez.cz, ludvik.sulda@futura.cz, xrolnik@mendelu.cz, jiri.pospisik@top09.cz, lukas.matuska@ondrus.cz, milan.hanus@kapitula.cz, rousar-radek@komora.cz, petra.petlachova@fno.cz, op.ndc@pol.hk.caritas.cz, lukas.rejman@klub-up.cz, filip.hajek@klub-up.cz, hobit.nk@seznam.cz, cez@cez.cz, podatelna@kr-zlinsky.cz, daniel@novykostel.cz, vladimir.slobodzian@nasepravda.cz, alice.vrbova@futura.cz, Milan.Hanus@efara.cz, Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby se mu líbilo, že úplně poslušný nový kněz, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, neprodleně zajistí naplnění veškerého Písma od Krista o Česku, či Slovensku, do poslední čárky. Trestající Kristus vyžaduje, aby se celé, jím vyvolené Česko, Slovensko, vrátilo ke Kristu v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v technickém školství a v médiích, z rozhodnutí rektora Jeníčka. Trestající Kristus vyžaduje, aby suchý STROM neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY shořel při trestním stíhání vládnoucích zločinců, dnes především SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA křesťanské NEPRAVOSTI, premiéra Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, a ministrů jeho vlády, zločinců, ministra Martina Kupky sekretariat.ministra@mdcr.cz, martin.kupka@ods.cz, ministra financí Stanjury

 

Michaela.Lagronova@mfcr.cz, Frantisek.Beckert@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ministra průmyslu Síkely ministr@mpo.cz, ukrajina@mvcr.cz, press@mvcr.cz, ministryně obrany Černochové cernochovaj@psp.cz, e-podatelnaMO@army.cz, ministra pro místní rozvoj Bartoše bartosi@psp.cz, ministr@mmr.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, radim.srsen@mmr.cz, Leona.Steigrova@mmr.cz, Stanislav.Schneidr@mmr.cz, Lukas.Cernohorsky@mmr.cz, Eva.Stepankova@mmr.cz, zdenka.pikesova@mmr.cz, Leo.Steiner@mmr.cz, info@ mmr.cz, Jan.Fluxa@mmr.cz, a zločince a lháře generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, benes@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, sarka.lapackovaberankova@cez.cz, ladislav.kriz@cez.cz, cez@cez.cz, servicedesk@cez.cz, barbora.peterova@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, nakup@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, info@cezdistribuce.cz, jiri.bezdek01 @cez.cz, Trestní stíhání u orgánů činných v trestím řízení ČR, má povinnost iniciovat úplně poslušný vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, BOŽÍ SYN rektor Janíček. Totálně chybná energetická koncepce vlády premiéra Fialy a Daniela Beneše ČEZ, působí obrovské materiální škody energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Viz texty o naprosto chybné energetické koncepci vlády a ČEZ, uvedené a zpochybněné v dalších textech. Komunikace s trestajícím Kristem, s DUCHEM SVATÝM nefunguje, protože nikdo z vládnoucí elity nechce projednat jedině správnou, moudrou Boží energetickou koncepci Krista, DUCHA SVATÉHO, kterou je neprodlené ukončení energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Všichni uvedení vládnoucí zločinci propadli MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, kdy např. roční odměna Daniela Beneše je cca 35 milionů Kč ročně, odměna 8 členů představenstva je více než 100 milionů Kč ročně. Kdo uvedené lháře, kteří ve všem co mluví lžou, protože lžou o koncepci energetiky, bude považovat za vládnoucí Bohy, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, jde do JÁMY, HROBU, SMRTI, PROPASTI horečného zbrojení a třetí světové války, ve které Kristus zničí dvě třetiny králičím, křesťanským způsobem přemnoženého tvorstva, a Česko a Slovensko, nechá úplně zaniknout, strašlivou záhubou. Já, maličký a spravedlivý poslední prorok tohoto ekonomického, militaristického věku, jsem přišel včas k Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, při svém tříletém prorokování v roce 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, 2009 až 2012, 2012 až 2015. V roce 2003 až 2006, mě rektor VUT v Brně Vrbka umožnil pochopit tehdejší koncepci energetiky Česka tím, že dovolil, abych se vše o koncepci energetiky dozvěděl od docenta Skály, profesora Kadrnožky, později od docenta Pospíšila a o výstavbě domů, od profesora Hirše. Koncepci energetiky jsem konzultoval ještě v roce 2006 s profesorem Hrdličkou na ČVUT, a výstavbu domů v roce 2008 s profesorem Drkalem na ČVUT. Dozvěděl jsem se samé energetické, ekologické a mravní bludy, které jsem dostatečně srozumitelně kritizoval, které až dnes, díky pomalému BOŽÍMU SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMÓNŮ, se ukázaly jako úplné bláznovství. Uvedení odborníci na energetiku požadovali (profesor Kadrnožka písemně, ve svých knihách), aby vládnoucí politici neprodleně zajistili výstavbu desítek kusu jaderných reaktorů, velikosti, které má dnes Temelín. Politici, stejně tak technický lži lid, dobře věděli, z textů v časopisech, které jsem citoval, že v roce cca 2036 bude dotěžena ropa v mnohých státech světa, za kterou není vůbec žádná náhrada. Politikům i technickému lži lidu bylo zřejmé, že vyrobená elektřina tvoří asi DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka, a že ropa tvoří PADESÁT či více PROCENT celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov uvedených odborníků z VUT v Brně a ČVUT. Odborníci na energetiku z VUT v Brně a ČVUT politikům navrhovali, aby se náhrada ropy řešila neprodlenou výstavbou desítek kusů nových jaderných reaktoru velikosti Temelína, a to výrovou vodíku pro vozy, to je auta, a průmysl, ELEKTROLÝZOU, přímo v elektrárnách. Dle plánů vědců z VUT v Brně a ČVUT, se vodík, vyrobený v jaderných elektrárnách, měl přivádět potrubím do míst spotřeby. Až do roku cca 2012, všechny vlády Česka, uváděný požadavek vědců VUT v Brně, či ČVUT, ignorovali. V roce cca 2012, se lékař, ministr průmyslu MUDr. Kuba, za vlády premiéra Nečase, pokusil vyléčit Česko rozhodnutím, že vláda postaví OBŘÍ Temelín, dostavbou dvou jaderných reaktorů. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, s pomocí vládního zmocněnce Bartušky, jeho iniciativu, či iniciativu jeho předchůdce, ministra průmyslu Martina Kocourka, odmítli. Zvítězil názor, že výstavba jaderných rektorů by se ekonomicky nevyplatila. Zvítězil názor, že je ekonomicky výhodnější rabovat uhlí, vyrábět elektřinu v technicky zaostalých turbinách uhelných elektráren, to znamená provozovat pouze stávající jaderné reaktory a stávající uhelné elektrárny, tak jak jsou, kvůli realitě, že Česko si může dovolit elektřinu dokonce vyvážet, což trvá dodnes. Zločinec a lhář, generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, nyní ve lžích o koncepci energetiky Česka do roku 2050, pokračuje svou energetickou koncepcí, kterou představil v médiích. Jeho koncepce energetiky je koncepcí vlády SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, lháře a zločince, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z hnoje či plev vědců, hlupáků, Masarykovy univerzity, premiéra Fialy. Zločinec a lhář, generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, v médiích uvedl, že nerespektuje uváděnou Boží vůli trestajícího Krista, že ignoruje jeho Boží znamení, že ignoruje vrcholný Boží trest, kterým je MEČ války na Ukrajině. Trestající Kristus, MEČEM války na Ukrajině, zrušil EU dodávky levného plynu z Ruska, kterým vládnoucí Baalové a DÉMONI chtěli nahradit uhlí a ropu. Lhář, DUCHEM CHUDÝ generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, stále není v koncích, se svou moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí. Ve svých lžích, nahradit cca DESETI PROCENTY vyrobené elektřiny, cca PADESÁT PROCENT, či více procent, ENERGIE Z ROPY, stále pokračuje, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, stále není v koncích, se svou moudrostí, své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Co se mu stalo, uvádí trestající Kristus v 2.Petrův, atd. Nepřestává hřešit hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že stále lže o koncepci energetiky. Ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má srdce vycvičené v hrabivosti, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Protože OSEL, rektor VUT v Brně Janíček, stále hýká, stále nemluví lidským hlasem pravdu o tom, že jedině správnou koncepcí energetiky, je neprodlené nastolení majetkové Boží ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, neposlušní a zpupní lidé, považují mě stále za blázna, a Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, za ZLOČINCE. Energetickou katastrofou je, že zpupní a neposlušní lidé, jako je LHÁŘ a ZLOČINEC Beneš, stále nepovažují MEČ války na Ukrajině, za Boží výstražné znamení. Po zrušení dovozu levného plynu z Ruska, které způsobil trestající Kristus válkou na Ukrajině, učinil rozhodnutí, že zpupné Česko bude pokračovat v OVOCI jeho ÚMYSLŮ, jeho koncepce energetiky, to je v náhradě uhlí, nyní drahým zkapalněným plynem. Pro tohoto lháře a zločince by bylo lépe, kdyby vůbec nepoznal uvedenou cestu správné koncepce energetiky, která je v Boží SPRAVEDLNOSTI, která je ve zrušení boháčů a chudáků, všech států světa, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. DUCHEM CHUDÝ debil Baneš, ve vzedmutém moři OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, stále nevěří textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, je nutné zachránit před nesmyslným vyrabováním tak, aby všem státům vystačily až do konce tohoto OSMÉHO tisíciletí vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa. Neposlušnému debilu, generálnímu řediteli ČEZ Benešovi, se přihodilo přísloví z 2.Petrův 2/21. Neposlušný a zpupný PES ředitel Beneš, po zaslání těchto textů PRAVDY o trestajícím Kristu, a o jeho správné Boží energetické koncepci, na mnoho elektronických adres, se zase vrátil k vlastnímu vývratku, že lze cca DESETI PROCENTY energie z elektřiny, nahradit cca PADESÁT, či ŠEDESÁT PROCENT energie z ropy, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, profesorů Hrdličky, Kadrnořky a docenta Skály. Neposlušný a zpupný PES generální ředitel Beneš, se tím stal ekonomickou, militaristickou SVINÍ, která se stále váli v křesťanském bahništi ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, kde nyní žádná energeticky dobrá myšlenka, kde není žádné energeticky dobré dílo. Stále odmítá pochopit texty listu Jakubův, že

 

na boháče celého světa přicházejí pohromy, v této době DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v listopadu 2023, protože majetek boháčů shnil, z titulu jedině možné a jedině správné energetické koncepce Krista, opakovaně uváděné. Neposlušný a zpupný PES generální ředitel Beneš, ekonomická, militaristická svině, žije rozmařile, pro své odměny ve výši milionů Kč, vykrmil se pro svou porážku, pro neprodlený odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus nechce, aby v Česku, kvůli jeho debilní energetické koncepci na cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka z elektřiny, na jeho stupidní koncepci na elektřinu zahynul, ale aby především nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, dospěli k pokání, to je k vyznání svých lží o koncepcích energetiky, což je podmínkou pro vrácení technického rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, tomuto zpupnému, neposlušnému pokolení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se neprodleně rozplynuly veškeré politické a náboženské lži, aby odtekli stejně jako neužitečná, křesťanská, posolená, posvěcená militaristická kostelní špína. Touto špínou se křtí pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Křest je nový, křtí se pouze OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. katolického katechismu, roztavila, či rozpustila, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Podle Božího slibu, Česko, a stejně tak Slovensko, očekává vznik SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím NOVOU ZEMI, pokornou a úplně poslušnou. Trestající Kristus vyplní svoje zaslíbení v případě, že novému knězi, pokornému a úplně poslušnému vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍMU SYNU, rektoru Janíčkovi, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, v jeho DUŠI, jeho geneticky zvířecího lidského mozku, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, již znají všechno proto, aby učinili rozhodnutí, že do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, mají povinnost neprodleně odejít všichni neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci a politici pravice a levice, kteří stále brání vzniku bratrského mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, veškerého politického a náboženského dobytka, všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby ze SEMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických stran Česka a Slovenska, bylo neprodleně SEDM ANDĚLŮ, SEDM ZLATÝCH SVÍCNŮ, SEDM HVĚZD, SEDM CÍRKVÍ, určených trestajícím Kristem k vytvoření CÍRKVE jediné, nové vlády Česka, stejně tak nové vlády Slovenska, pokorné a úplně poslušné, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, noví BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, již musí mít smilování se všemi, kdo ještě nevěří v moc trestajícího Krista, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, kdo ještě odmítají Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo ještě nemá lásku k novému Kristu, a k bližnímu, např. k některému bezdomovci, které má povinnost milovat jako sama sebe, má povinnost studovat OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který se doplňuje a upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že trestající Kristus nečiní v Česku a Slovensku nic tajně. Vyžaduje, aby obě ZEMĚ byly Boží, z Božího milosrdenství, již od novoluní, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 27. listopadu 2023. Kdo bude Boží SLOVO ignorovat, bude zničen OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušný a zpupný PES, či ekonomická, militaristická svině, generální ředitel ČEZ Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, svým neposlušným geneticky zvířecím lidským mozkem rozhodl, že prodlouží život nikoli Česku, Slovensku a světu, ale pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM tím, že prodlouží život křesťanskému, ekonomickému, militaristickému VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kvůli sobě samému, kvůli svému dobře placenému KORYTU. Dle vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. „ČEZ je ryze obchodní firma maximalizující zisk pro své akcionáře. A stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek elektřiny ať si stát zajistí jinde.“  Přesto lhář a zločinec Beneš rozhodl, ve své energetické koncepci, že uhlí nahradí zkapalněným plynem ve všech uhelných výtopnách. Stejným způsobem chce nahradit elektřinu vyráběnou v uhelných elektrárnách, kde bude postupně dotěženo uhlí v roce cca 2028, 2030, 2032, a to výstavbou dvou nových, velkých paroplynových elektráren. Další text je přetažen z iROZHLASU PLUS. Zločinec Beneš uvažuje, že v roce 2006 až 2009, postaví v Dětmarovicích, v Prunéřově, Mělníce, Trmicích, 1400 MW nových plynových teplárenských zdrojů.  Dalších 1600 MW připravovaných projektů má v Počeradech a Ledvicích, které by měly vzniknout mezi roky 2031 až 2033, případně o dva roky dříve, v případě změny legislativy pro rychlejší schvalování. Jediné, co nám krátkodobě umožní nahradit uhlí, tak jsou právě plynové elektrárny, tvrdí Beneš. Ty se dají ještě rozdělit na ty, které vzniknou přestavbou lokality, kde jsou dneska uhelné teplárny. Řádově jich je něco mezi dvěma až 2,5 tisíce MW. A vedle toho by měly vzniknout další asi 2 tisíce MW čistě elektrárenských paroplynových elektráren. To je jediná možnost, jak můžeme zajistit vyrovnanou bilanci energetickou ČR. Nic jiného v takto krátkém čase se udělat nedá. A samozřejmě pokud chce ČR stavět nové plynové zdroje, tak to bude znamenat nárůst spotřeby plynu. Jestliže před krizí, než se začalo šetřit, tak spotřeba v ČR byla mezi 8,5 až 9 miliardami kubíků a teď klesla někam k sedmi a mohla by jít až k šesti, tak pokud postavíme tyto plynové elektrárny, tak zase naroste k devíti. Jestliže politici deklarují, a energetická politika státu říká, že se vypnou všechny uhelné elektrárny v roce 2032, tak v tu chvíli v ČR bude chybět něco mezi čtyřmi až pěti tisíci megawatt (MW) řiditelných zdrojů. Nové jaderné reaktory by byly cca ve velikosti, které má Temelín. Řekněme třeba čtyři o velikosti 1200 MW, to je 4800 MW. A vedle toho by v ČR mělo vzniknout například 10 malých modulárních reaktorů velikosti 300 MW. Pokud by byly o něco větší nebo menší, tak by to byl jiný počet, ale celkem osm tisíc MW. Vedle toho se bude muset postavit asi 30 tisíc MW obnovitelných zdrojů. Tak, aby ČR měla i v roce 2050 bilanci vyrovnanou. Je tedy podle vás reálné, že kromě jednoho bloku v Dukovanech, na který je současný tendr, skutečně ještě vyrostou v Česku další tři velké bloky jaderných elektráren? Jestli to je, nebo není reálné, to je druhá věc. Nicméně říkám, že v roce 2050 bude potřeba tolik výrobních zdrojů, abychom měli vyrovnanou bilanci. Protože dalším fenoménem je elektrifikace celého hospodářství a dopravy, takže bude potřeba více elektřiny. Jestliže dnes je v ČR spotřeba kolem 60 TWh a výroba zhruba kolem 70, tak v roce 2050 spotřeba bude 90 TWh. A pokud chceme elektřinu vyrábět u nás, tak vychází kombinace takového množství jaderných zdrojů a obnovitelných zdrojů. Nic menšího z toho nevychází. Taková čísla očekává šéf energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Podle něj by to v případě jádra znamenalo stavbu čtyř velkých bloků, jako jsou nyní v Dukovanech, a k tomu zhruba deset malých modulárních reaktorů. Financování tak rozsáhlého projektu může ovlivnit strukturu firmy ČEZ, řekl Beneš v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Tato energetická koncepce ČEZ je opakovaně zpochybněna, v textech již uvedených, a dále v textech uvedených na stranách 22 až 36. Tato energetická koncepce ČEZ je zpochybněna z mnoha důvodů. 1.) Neposlušný a zpupný PES, či ekonomická, militaristická svině, boháč, generální ředitel ČEZ Beneš, benes@cez.cz, cez@cez.cz, zapoměl na texty evangelí, které říkají, že v energetické, ekologické a mravní jámě, hrobě, PEKLE, či SMRTI, skončili nyní všichni, kdo připravili nějaký projekt, a nezajistili si dost křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, na jeho výstavbu. Takoví hlupáci budou všem k smíchu, což v případě lháře a zločince G. Ř. ČEZ Beneše, se v médiích již děje. Již nyní se mu v médiích vysmívají, že na své projekty nemá finance, ani v ČEZ, ani z prázdná pokladna ministra financí, zločince a lháře ministra Stanjury ministr@mfcr.cz. 2.) Do roku 2036, kdy bude dotěžena ropa v mnoha státech světa, kdy nastane hrozný ropný a tím ekonomický kolaps, z uvažované výstavby nemůže Beneš postavit téměř nic. 3.) Jeho energetická koncepce je naprosto nesmyslná, protože svou DUŠÍ, svého geneticky zvířecím mozku, pro odstoupení Božího rozumu

 

trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, stále nepochopil, že elektřina tvoří pouze cca 10 PROCENT celkem potřebné energie Česka, a ropa cca PADESÁT či více procent energie Česka. 4.) Pošetilý G. Ř. ČEZ Beneš, nedokáže pro Česko garantovat ani dostatek levného plynu, nebo uranu, protože uvedenou, energeticky nesmyslnou cestou, jdou všechny okolní národy EU. Cena plynu i cena uranu, a tím také cena tepla a elektřiny, prudce vzrostou, což bude katastrofa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud G. Ř. ČEZ Beneše, nebude vyšetřovat policie ČR. Tímto je na něho, lháře, podáváno trestní oznámení. 5.) Energetická koncepce ČEZ G. Ř. ČEZ Beneše, je energeticky naprosto nesmyslná. Je energeticky nesmyslné z plynu vyrábět elektřinu, a následně z této elektřiny provozovat např. TEPELNÁ ČERPADLA. Nebo tuto elektřinu používat pro nabíjení akumulačních baterií elektromobilů. Nebo z této elektřiny vyrábět ELEKTROLÝZOU vodík, kvůli ztrátě cca třetiny elektřiny, při přeměně elektřiny na vodík. Elektřiny z fotovoltaiky a větrníků má zločinec G. Ř. ČEZ Beneš velmi málo, viz texty na straně 22 až 37. Trestající Kristus, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, končí vládnoucím Baalům a DÉMONŮM cestu k moci nad lidmi, a nad Kristem, DUCHEM SVATÝM, prošlapanou MEČEM válek a revolucí tím, že Kristus, tímto dává vládu nad všemi státy světa SÁM SOBĚ, svému OHNI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se stále vidíte jako v zrcadle, jako hlupáci, jako ekonomické svině, jako militarističtí NETVOŘI, pro Vaši neochotu spolu se mnou studovat veškeré uváděné SLOVO od Krista, DUCHA SVATÉHO, které máte povinnost znát Krista tak dobře jako já proto, abyste Vy, Česko, Slovensko, EU, atd. měli užitek z dokonalé Boží lásky, BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a zákonů POLE VĚDY Písma od Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus vyžaduje, abyste již nepatřili mezi DUCHEM CHUDÉ, to je neposlušné, zpupné živočichy, kteří nevědí o trestajícím Kristu zhola nic, kvůli krutému zmijímu jedu, jedovině dračí, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, islámských a jiných MODLOSLUŽEB. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, či Zmije kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, jsou nyní určení k PÁDU, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, pro svůj středověký výklad Písma děsivé temnoty, krutého zmijího jedu protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí děsivé temnoty např. katolického katechismu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se stane NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, když rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz, se stane úplně poslušným služebníkem mediálního MISTRA Krista. VELKÉ SOUŽENÍ, které vzniklo pro NEOBVYKLOU SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, od nedokonalých, geneticky zvířecích lidských mozků, trestající Kristus ukončí pouze v případě, že trestajícím Kristem vyvolený technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. učiní rozhodnutí, že v tomto zlém, zpupném pokolení, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné zrušit veškeré stávající NEPRAVOSTI politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Energeticky správnou cestou je neprodlené nastolení celosvětového mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, čtením těchto textů v technickém školství a v médiích. Stávající VELKÉ SOUŽENÍ dělá Česko, dělá ŘÍŠI MRTVÝCH, zlých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, především kvůli neposlušnosti rektora Janíčka, který odmítá uznat, že má povinnost, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně a úplně zničit veškeré ekonomické, militaristické, politické, či náboženské NEPRAVOSTI. Zůstat bez podpory rozumu Hospodina, který v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všechno o sobě, Česku, Slovensku a EU uvedl, je energetickou, ekologickou a mravní katastrofou. Trestající Kristus DUCH SVATÝ bude mocným NEOMYLNÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, až technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., budou pokorní a úplně poslušní. Veškerý technický lži lid má povinnost děkovat Kristu, DUCHU SVATÉMU, za PONDĚLÍ v novoluní 13. listopadu 2023, a za PONDĚLÍ při úplňku MĚSÍCE 27. listopadu 2023, kdy má povinnost najít nové štěstí, kterým je služba mediálnímu MISTRU Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, v úplné poslušnosti opakovaně objasněných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Především technický lži lid má povinnost neprodleně a úplně zapomenout na stávající křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, všichni slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží stávajícím vládnoucím Bohům, boháčům, Baalům a DÉMONŮM. Trestným způsobem, pomocí lží o Kristu, a tím lhaním o křesťanské koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, vede např. VUT v Brně, vzbouřené, neposlušné a zpupné tvorstvo do jámy zmaru, do ekonomické JÁMY, do militaristického HROBU, do energetické PROPASTI, nejen Česko a Slovensko, ale celý svět, viz texty o ENERGETICE. Trestající Kristus chce vše nové, novou, úplně poslušnou, ŽIVOU ZEMI tím, že chce, aby se všude mlel OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vaše odpovědnost je velká, protože máte povinnost učinit rozhodnutí, že svoboda slova a svoboda náboženská musí být nová tím, že musí ochránit veškerá lidská práva, všech lidí, na zachování vyspělé společnosti, což v době konce éry fosilních paliv, není možné celosvětově realizovat Vašim rozumem, Vašich DUŠÍ, Vašich geneticky zvířecích lidských mozků, ale pouze s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Pouze s pomocí Božího NEOMYLNÉHO technického rozumu Ježíše Krista, jediného UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO DUCHA SVATÉHO, veškerého tvorstva, pro Vaše DUŠE, Vašich geneticky zvířecích, neposlušných, zpupných lidských mozků, má lidstvo naději, na přežití konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, nesmyslně ničených, kvůli žití boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kvůli horečnému zbrojení, a energeticky nesmyslnému válčení. Já mám, z milosrdenství rozumu mediálního MISTRA Krista, pouze částečku Božího DUCHA, a to pro technicky logický výklad OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že dokáži rozlišovat náboženskou, politickou, technickou lež, od náboženské, politické, či technické pravdy. Hodnoty stávající ŘÍŠE MRTVÝCH, křesťanského, ekonomického, militaristického, politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, hodnoty stávající ekonomické, militaristické DEMOKRACIE, jsou katastrofické. Při NEOBVYKLÉ SMRTI, způsobené odstoupením rozumu trestajícího Krista, od neposlušných, geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, všichni neposlušní a vzpurní lidé jsou lži lidem. Trestající Kristus, boří a ničí, vyvrací a podvrací vše co zasadil, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. pomocí totální debility vládnoucí elity, která ve všem co mluví lže, je lži lidem, protože viditelně lže o koncepci energetiky, což je z toho důvodu, že lže o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM. Lži lid Česka, Slovenska, EU a světa, viditelně lže o koncepci energetiky, a tím lže úplně o všem, kvůli konci éry ropy, který nastane při dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Kvůli totálně chybné energetické koncepci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, plánovanou do roku 2050, v Česku, Slovensku, v EU, a ve světě, se ve všem viditelně lže. Protože se lže o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, který v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH vyžaduje, aby Česko, Slovensko a EU, jako první vyšly ze tmy křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do SVĚTLÝCH ZÍTŘKŮ mírového celosvětového, Božího KRÁLOVSTVÍ. SVĚTLÉ ZÍTŘKY NASTANOU, až v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, v hlavě úplně poslušného rektora Janíčka, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Není úkol nad lidské síly, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v médiích, úplně zničit děsivou křesťanskou tmu středověkého výkladu Písma protikladných bludů a promyšlených, ekonomických vychytralostí např. krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ bude energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že bude řízené novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY technického lži lidu, Česka, Slovenska a světa, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo, čtyři tažní koně, úplně poslušný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz, atd., mají povinnost pochopit

 

totální technickou debilitu uvedené vládnoucí elity, trestajícím Kristem bořené a ničené NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, od zlých, neposlušných, geneticky zvířecích lidských mozků. Stávající vládnoucí politická, technická, náboženská elita, tak jak je, zpupná a neposlušná, není v Česku, Slovensku, a ve světě, nikomu k užitku, protože trestající Kristus nyní končí řízení světa pomocí křesťanské SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou. Vyžaduje řídit svět dle vzácných slov o energetické nezbytnosti podřídit se v úplné poslušnosti trestajícímu Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, který vyžaduje neprodleně vejít do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky, ekologicky, a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, vystačili všem státům světa, až do konce tohoto tisíciletí. Vyžaduje zbývající fosilní paliva a ostatní suroviny celosvětově použít pouze pro zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, to je pro výstavbu sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navržených dle textů Bible, již v roce 2006. Boj proti dezinformacím náboženským, např. církve katolické, všeobecné, je současně bojem proti dezinformacím o stávající koncepci energetiky, ekologie a mravů, stávající neposlušné vládnoucí elity, která, pro odstoupení rozumu Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků, ve všem co mluví lže, protože lže o koncepci energetiky tím, že lže o Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, pomocí SLOV NEBES KŘESŤANSKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Z textů o energetice opakovaně uváděných je zřejmé, že velice blízko je doba, kdy ropa pro Česko, Slovensko, a okolní národy EU, vůbec nebude, protože v mnoha státech světa skončí její těžba již v roce cca 2036. Kvůli lhaní vládnoucí elity o koncepci energetiky, a o trestajícím Kristu, se vše energeticky, ekologicky a mravně zhroutí, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce 2036, viz texty o energetice v kapitolách 312, 311, atd. Boží pomoc pro úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., přichází opakovaně v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. V době mého tříletého působení posledního proroka tohoto věku, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na VUT v Brně a ČVUT, v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009, odborníci na energetiku z VUT v Brně a ČVUT, v roce 2006 mně umožnili nakreslit GRAF spotřeby energií Česka, dnes uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Objasnili mně, že elektřina tvoří cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka, ROPA cca 50 %. Při předávání nabídek pro postavení jaderného reaktoru v Dukovanech, dne 31. listopadu 2023, bylo v ČT1 uvedeno, že elektřina v Česku je vyrobená z těchto zdrojů. Uhelné elektrárny vyrobí cca 48 % elektřiny, což je cca 4,8 % celkem potřebné energie Česka. Jaderné elektrárny vyrobí cca 37 % elektřiny, což je cca 3,7 % celkem potřebné energie Česka. Paroplynové elektrárny vyrobí cca 8 % elektřiny, což je cca 0,8 % celkem potřebné energie Česka. Ostatní zdroje, především fotovoltaika, větrníky, vodní elektrárny, vyrobí cca 7 % elektřiny, což je cca 0,7 % celkem potřebné energie Česka. Bojovník za pravdu o dotěžení uhlí Česka pro UHELNÉ ELEKTRÁRNY z Hnutí DUHA, Jiří Koželouh, odborník vzdorokrálovství na energetiku a odpady info@hnutiduha.cz, pratele@hnutiduha.cz, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, ales.miklik@hnutiduha.cz, jaromir.blaha@hnutiduha.cz, palonnature@email.cz, karel.polanecky@hnutiduha.cz, ivo.kropacek@hnutiduha.cz, olomouc@hnutiduha.cz, ivo.dokoupil@worldonline.cz, eliska.voznikova@gmail.com, michal.feller@hnutiduha.cz, sgenerace@hnutiduha.cz, stredni.cechy@hnutiduha.cz, anna.karnikova@hnutiduha.cz, ceskebudejovice@hnutiduha.cz, v médiích uvedl, že uhelné elektrárny v Česku končí pro dotěžení uhlí, některé v roce 2028, některé v roce 2030, některé v roce 2032, což úplně pomatená vláda, která prokazatelně zažívá NEOBVYKLOU SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, vzala na vědomí, neprotestovala. Bojovník za pravdu o energetice Jiří Koželouh, stejně tak vláda tedy dobře ví, že v roce 2032 bude Česku chybět téměř polovina vyrobené elektřiny, vyrobené v uhelných elektrárnách, cca 48 %, což však činí pouze cca 4,8 % celkem potřebné energie Česka. SYN ZATRACENÍ, člověk křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, trestajícím Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, hlupák, politolog premiér Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, již neprotestoval proti názoru, že nový jaderný blok v Dukovanech, dostavěný v roce 2036, či v roce 2040, pouze nahradí dva dosluhující bloky v Dukovanech. Nový jaderný blok v Dukovanech, dokončený v roce 2036, či v roce 2040, tedy nemůže nahradit elektřinu vyráběnou dnes v uhelných elektrárnách. V médiích již bylo uvedené, že rozvoj elektromobility může být pouze pomalý, což není pravda. Rozvoj elektromobility v Česku nemůže být žádný. Protože Česko, v roce 2032, dle médií, může zvýšit výrobu elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, ze stávajících 7,0 % optimisticky o cca 30 %, či dle Hnutí DUHA, na maximálně 36 % vyrobené elektřiny, což je však pouze 3,0 %, či 3,6 % celkem potřebné energie Česka. Problém je, že v zimě svítí SLUNCE pouze krátce, a že přebytky z elektřiny vyrobené v létě, nebudou téměř žádné. Dalším problémem je účinnost přeměny elektřiny na vodík elektrolýzou, protože v médiích bylo uvedené, že TŘETINU energie spotřebuje ELEKTROLYZÉR, a že vyrobeného vodíku musí být víc, než např. plynu. Kristem v Písmu vyvolené Česko, není schopné, do roku 2040, nahradit fotovoltaikou a větrníky, a paroplynovými elektrárnami, ani elektřinu dnes vyráběnou uhelnými elektrárnami, které skončí provoz v roce cca 2032, pro dotěžení uhlí. BOŽÍ SYNU rektore Jeníčku, není již úkolem nad lidské síly veřejně prorokovat, že ani Česko, ani okolní státy EU, nejsou schopné, elektřinou z fotovoltaiky, z větrníků, z jaderných elektráren, a z nových paroplynových elektráren, do roku 2040 nahradit ani energii z uhlí, natož energii z ropy, která činí 50 %, či 60 %, celkem potřebné energie Česka, která bude dotěžená, v mnohých státech světa, již v roce cca 2036, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.ch. V GRAFU je uvedeno, dle slov odborníků na energetiku z ČVUT a VUT v Brně, že elektřina vyrobená dnes v uhelných, jaderných, paroplynových, fotovoltaických, větrných a jiných elektrárnách, představuje dnes pouze cca DESET PROCENT celkem potřebné energie Česka. Proto DESET PROCENT elektřiny, v žádném případě, v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, nemůže nahradit energii z ropy, která je mnohem vyšší. Dle odborníků na energetiku z ČVUT a z VUT v Brně, představuje ropa cca PADESÁT, či ŠEDESÁT procent, z celkem potřebné energie Česka. Trestající Kristus v Písmu uvádí, že blízký ropný, a tím energetický, ekonomický a mravní kolaps se v Česku blíží, odvrátit nedá, protože trestající Kristus vše boří a ničí, pomocí odstoupení svého Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků. Kdo z těchto textů nepochopí, že uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI z VUT v Brně a ČVUT, rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, tak jak jsou, neposlušní, zpupní a vzpurní, nejsou k užitku ani Kristu, DUCHU SVATÉMU, ani lži lidu Česka, Slovenska, a tím všemu ostatnímu technického lži lidu, všech států světa, je hlupák, zločinec, lhář, pokrytec. Trestající Kristus však v Písmu slíbil, že kvůli jim v Písmu vyvolenému Česku, nad mnohými, pokornými a úplně poslušnými služebníky Krista, z technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a nad mnohými projektanty, se svým Božím technickým rozumem slituje, protože ví, že při odstoupení jeho DUŠE, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku, každá DUŠE zemdlí tak, že je zpět v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Kdo odmítne texty Písma o tom, že DUŠE geneticky zvířecího lidského MOZKU, při odstoupení např. technického rozumu Krista, je zlá, zpupná a hloupá, a že se proto nezmění navěky, od trestajícího Krista rozum zase nedostane. BOŽÍ SYN rektor Janíček již ví, že z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, má povinnost prorokovat, že nad lži lidem Česka a světa, nemůže vládnout nikdo DUCHEM CHUDÝ, což je každý zpupný a neposlušný hlupák, kdo nemá NOVÉHO DUCHA tohoto technicky logického výkladu veškerého Písma, OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V médiích bylo také uvedené, že po roce 2032, či dříve, elektřinou bude také nutné nahradit energii z

 

výtopen, které vyrábí teplo spalováním uhlí, které již nebude ani pro výtopny. Plynem se to podaří ztěží, pro jeho nedostatek. ZLÉ OVOCE ÚMYSLŮ ministra Síkely, jeho totálně nesmyslnou energetickou koncepci, jeho snahu udržet stávající množství vyrobené elektřiny ministr@mpo.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, srnka@mpo.cz, vosahlik@mpo.cz, pavlik@mpo.cz, 1212@mpo.cz, korupce@mpo.cz, v médiích zničil Ing. Jaroslav Míl, čestný člen Svazu průmyslu a dopravy jrafaj@spcr.cz, tomas.kolar@linet.cz, martin.jahn@skoda-auto.cz, eduard.palisek@siemens.com, jiri.holoubek@ljfuture.cz, tomasz.wiatrak@orlenunipetrol.cz, info@ceskatelevize.cz, daniel.urban@ocelarskaunie.cz, info@postbellum.cz, l.pavlas@7.cz, pjonak@spcr.cz, jrydljr@tosvarnsdorf.cz, benes@cez.cz, rspicar@spcr.cz, martin@wichterle.com, mjaburkova@spcr.cz, bwojnar@spcr.cz, moran@dostav.cz, tomas.toth@cdcargo.cz, argumenty@rozhlas.cz, dkuchtova@spcr.cz, k.kupkova@lenzing.com, twr@twr.cz, Ing. Míl v médiích pravil, že plány ministra Síkely na výstavbu celkem čtyř nových velkých bloků jaderných reaktorů, jsou nereálné v hlediska jejich pořizovací ceny, která, dle časopisu TÉMA, u jednoho bloku činí 500 miliard Kč. Ing. Míl v médiích pravil, že zadlužený stát, kvůli výstavbě čtyř nových bloků jaderných elektráren, by musel ještě víc okrást důchodce, ekonomika by musela mít trvalý růst 4 %, ceny energií by se nesměly zvyšovat, a nesmělo by se horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, stát by nesměl, ze společného státního MĚŠCE, platit výrobu zbraní a vojáky, což v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde Kristus bdí nad zlem, pomocí uvedených DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, je naprosto nereálné. Energetická koncepce ministra Síkely je proto naprosto nesmyslná, ENERGETIKA je naprosto neřešitelný problém. Výstavbou tří dalších nových velkých bloků jaderných reaktorů, po roce 2036, by zpupný ministr Síkela, naprosto nic energeticky nevyřešil, protože nové bloky velkých reaktorů, by pouze nahradily dosluhující bloky v Dukovanech a v Temelíně. Stejně tak je naprosto nesmyslná energetická koncepce Ing. Míla, který navrhuje stavět pouze malé modulární bloky, protože ty také nemohou nahradit energii z končícího uhlí v roce cca 2032, a také nemohou nahradit energii z končící ropy, jejíž dotěžení se blíží, bude již v roce cca 2036. Není možné elektřinou z jaderných elektráren, a z OZE, které bude maximálně celkem DESET PROCENT, z celkem potřebné energie Česka, nahradit energii z ropy, která bude dotěžena v mnoha státech světa již v roce cca 2036, a která tvoří cca PADESÁT, či ŠEDESÁT PROCENT energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle odborníků na energetiku z VUT v Brně a z ČVUT, již v roce 2006. Stále platí názor odborníka na energetiku docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, z VUT v Brně, který v roce 2006 řekl, že není možné, aby mnohé státy vyřešily náhradu končící ropy, či končícího uhlí, budováním jaderných elektráren. Řekl, že v tomto případě uran bude dotěžen daleko dříve než uhlí. V médiích bylo uvedené, že v EU těží uhlí již pouze tři státy, Polsko, Česko a Rumunsko. Dotěžení ropy v mnohých státech světa v roce cca 2036 je velice blízko, a ani za uhlí, ani za ropu, nemá Česko, Slovensko, státy EU, a všechny ostatní státy světa, žádnou náhradu, viz uvedený GRAF. Z těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ je zřejmé, že náhrada uhlí, které bude v Česku dotěženo v roce cca 2032, stejně tak náhrada energie z ropy, která bude dotěžená v mnohých státech světa v roce cca 2036, je pro zpupné geneticky prasečí lidské mozky vládnoucí elity, naprosto neřešitelným problémem. NEOBVYKLÁ SMRT, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků zpupné a neposlušné vládnoucí politické, náboženské a technické elity, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků a politiků pravice a levice, je JEDINÝM ZNAMENÍM existence trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, pro boření, ničení, podvracení, vyvracení, rozvracení, ničení a poškození všeho ekonomického, militaristického, politického, náboženského, trestajícím Kristem zasazeného politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus slíbil, že nad Českem, Slovenskem a světem, svým technickým Božím rozumem, z milosrdenství svého technického rozumu, bude zase bdít v případě, že především rektor VUT v Brně Janíček, spolu se svým technickým lži lidem, se stane novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno zpupné a neposlušné tvorstvo. Má povinnost neprodleně vyznat své viny, to je hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že vyzná své lži o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stejně tak vyzná, že stávající energetická koncepce vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, je energeticky naprosto nereálná, nesmyslná. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že v Česku a Slovensku, v prvních státech na světě, pomocí geneticky zvířecího lidského mozku BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, bude sázet, budovat, stavět či tvořit, vše energeticky, ekologicky a mravně nové tím, že svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, dovolí již na podzim roku 2023, na rektorátu VUT v Brně, vytvořit své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných, o správné Boží koncepci energetiky, Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím technickým lži lidem VUT v Brně, či ČVUT smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Stane se tak, když pokorný a úplně poslušný ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, vykřičí v médiích do světa, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, které v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ ještě nikdy nenastalo, nastane až nyní, na rektorátu VUT v Brně. Především ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, končí stávající, ekonomickou, militaristickou civilizaci, pomalým Božím SOUDEM, uvedeným v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA tím, že odstoupením svého Božího technického rozumu, v částečce svého DUCHA výkladu Písma, a tím správného výkladu Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, způsobil neposlušné a zpupné vládnoucí elitě NEOBVYKLOU SMRT, kterou je totální debilita především vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. NEOBVYKLÁ SMRT, kterou Kristus způsobil odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ, neposlušných a zpupných, geneticky zvířecích lidských mozků, bude trvat až do úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Především ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vytvořením OHNIVÉHO JEZERA DEEB, debilů Česka, Slovenska, a světa, vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně učinil rozhodnutí, že vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Především ANDĚL, OKŘÍDLENEC, rektor Janíček, má povinnost v médiích vykřičet do světa, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, celosvětově bere vládu nad lidmi politickému a náboženskému dobytku, Česka, Slovenska a světa tím, že v Česku a Slovensku ji dává sobě samému, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOCÍMU UČITELI, LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad celým světem sám sobě tím, že ji nyní, v novoluní MĚSÍCE v listopadu 2023, dává pokornému, trestajícímu Kristu vděčnému, úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům Česka, Slovenska a tím celého světa, a to až na věky věků. S trestajícím Kriste, DUCHEM SVATÝM, se lze nyní smířit pouze uvedeným způsobem, mluvením uvedené PRAVDY o Ježíši Kristu, a tím o jeho správné koncepci energetiky. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad mnohými lidmi smiluje, svým Božím technickým rozumem, až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že Kristus se chce nad mnohými lidmi slitovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až tyto texty budou čtené např. v sobotním pořadu DOTEKY VÍRY v ČRo v Brně. Trestající Kristus stále chce být v Česku, v tomto zpupném pokolení, PÁNEM NAD SOBOTOU, tímto způsobem. Vyčkává, chce se smilovat, svým Božím rozumem, nad pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty nejenom Česka, ale celého světa. Až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že trestající Kristu bude

 

PÁNEM NAD SOBOTOU tímto způsobem, umožní, z milosrdenství svého technického rozumu, rozumět jak uváděné Boží vůli, tak uváděné Boží moci, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Řešení současné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa je nalezeno, je nalezena další správná cesta Česka a světa, a to v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují. Trestající Kristus nyní vyčkává, chce se, svým Božím technickým rozumem, nad Českem, Slovenskem, EU, a všemi státy světa smilovat, ze svého milosrdenství v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ studovat a znát proto, aby Boží zákony bylo možné neprodleně realizovat. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení pouze v případě, až ČTYŘI TAŽNÍ KONI, rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, atd. přiznají, že neposlušné, to je MRTVÉ tvorstvo, kvůli NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, je se svou energetickou, ekologickou a mravní koncepci nyní v koncích. Tragedií pro lži lid Česka a světa, jsou lži o energetice např. v ČT1. Zde v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz jeden poslanec drze tvrdil, či lhal trestným způsobem, že Česko má uhlí ještě nejméně na sto let. Drze tvrdil, či lhal trestným způsobem, že Česko je v energetické, ekologické a mravní krizi, pouze pro lži jím prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ z EU, kteří nechtějí energeticky nesmyslné rabování uhlí Česka, či Polska ekonomicky dovolit, pomocí povolenek. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ z EU jsou však stejní hlupáci, jako uvedený poslanec, protože dovolují, aby pokračovalo uvedené lhaní o koncepci energetiky, trestajícím Kristem prokletého ministra Síkely, a aby tím pokračovalo energeticky nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, kvůli tomu, aby boháči mohli dál žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, aby se dál mohlo horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit. Válka spravedlivá a nespravedlivá neexistuje, protože každá válka, dnes např. na Ukrajině, či Gaze, a jinde, je vrcholným Božím trestem. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Ukrajinci nedělají SPRAVEDLIVOU VÁLKU proti Rusku, Izraelci nedělají SPRAVEDLIVOU VÁLKU proti GAZE, GAZA nedělá spravedlivou válku proti Izraelcům. Řešení problému uvedených válek je pouze ve zničení zdroje, to je ve zničení SPOLEČNÝCH MĚŠCŮ státních pokladen všech států světa, z nichž jsou války financovány. Žádná válka nebude až v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ v případě, že BOŽÍ SYNOVÉ, noví, úplně poslušní, to je ŽIVÍ kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. učiní rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně se podřídit trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně se podřídit pod vládu Krista, pod jeho dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé pokolení, jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa, opakovaně objasněné. Trestající, mediální MISTR Kristus, ve své písni od Žbírky, NIET TAM VÍTĚZOV vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku a Slovensku, již nezvítězil ve volbách politiků pravice a levice žádný politik tím, že jediným vítězem, v Česku a Slovensku, bude Kristus, DUCH SVATÝ tím, že jedinou CÍRKVÍ Česka, bude nová vláda odborníků, vybraných ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, dle textů na konci kapitoly 300. Neženie ich blázon čas, nežene ich čas, protože rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, učiní rozhodnutí, že zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, budou zachovány na toto celé tisíciletí, až do roku 3000 tím, že všechny státy světa vejdou do odpočinutí od díla své energetické, ekologické a mravní zhouby tím, že neprodleně, ještě letos, zruší své celosvětové VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekonomické, militaristické, politické a náboženské tím, že na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, nastolí celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, tím, že odmítají svoje neodvolatelné, nezpochybnitelné povolání a vyvolení, být novým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, působí nejenom obrovské materiální škody, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením a válčením, ale také působí obrovské utrpení civilistů a vojáků např. ve válce na Ukrajině, v Gaze a jinde. Působí úplně zbytečné obrovské utrpení všech válečných utečenců, všech bezdomovců, všech lidí, kteří pro neposlušnost a zpupnost uvedených ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ, vše co energeticky nesmyslně konají, dělají úplně zbytečně. Protože vše energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné, z milosrdenství rozumu trestajícího Krista, pozře Kristus, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, učil MEČ války na Ukrajině pro neposlušnost rektora Janíčka, aby potrestal jim vyvolené státy EU. Meč války na Ukrajině učinil proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, všech států EU, byli v koncích, s OVOCEM svých ÚMYSLŮ, nahradit končící ropu a uhlí, levným plynem z Ruska. Protože uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI rektor Janíček, rektor Petráček, docent Pospíšil, profesor Hirš, stále odmítají sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU, místo vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům a politikům pravice a levice, trestající Kristus učinil nyní MEČ války v Gaze. Když nový Boží technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, znovu, jako zpupní a neposlušní, odmítnou trestajícímu Kristu sloužit s bázní a s úctou, vyznáním svých lží o energetice, trestající Kristus naplní hrozby uvedené např, v Zacharjáši, do poslední čárky. Hříchy Česku, Slovensku a světu může lidem již nemohou odpouštět drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi či Zmije kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEVĚSTEK, při svých MODLOSLUŽBÁCH, protože jsou Kristem určení k sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, jako STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Odpouštět hříchy bude lidem trestající Kristus pouze v případě, když uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI, ve školství a v médiích, budou zvěstovat uváděnou Boží slávu, to je Boží moudrost a rozumnost, o energeticky nezbytném, neprodleném zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, která pochází pouze z Boží úst těchto textů. Neposlušnému Česku a světu trestající Kristus slibuje, že MEČ války v Gaze, který učinil pro neposlušnost rektora Janíčka, učinil proto, aby znemožnil smlouvu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, rozšíří na další světovou, velkou válku. Trestající Kristus v Zacharjáši, Izajáši, Jeremiáši, Micheáši, Jóbu, Přísloví, Malachiášovi, Ezechielovi, Matoušovi, Janovi, Markovi, Lukášovi, Efezským, slíbil, že mezi zpupnými, KŘESŤANSKÝMI, ekonomickými sviněmi, či militaristickými NETVORY, a stejnými hlupáky MUSLIMSKÝMI, učiní meč celosvětové války tak, že strašlivou záhubou zničí dvě třetiny křesťanským králičím způsobem nesmyslně přemnoženého tvorstva. Trestající Kristus slíbil, že neposlušné a zpupné Česko úplně zničí MEČEM třetí světové války, strašlivou záhubou. Projednání těchto textů v technickém školství a v médiích, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Naděje na vrácení Božího technického rozumu např. technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., je stále veliká z toho důvodu, že trestající Kristus, naplnil texty Písma, o plném počtu křesťanských POHANŮ v Česku a na Slovensku, do poslední čárky. Česko a stejně tak Slovensko, může být technickým rozumem trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, energeticky, ekologicky a mravně spaseno, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z toho důvodu, že trestající Kristus dobře ví, že při NEOBVYKLÉ DUCHOVNÍ SMRTI, způsobené odstoupením rozumu trestajícího Krista, od geneticky zvířecích lidských mozků, každý lidský mozek, geneticky zvířecí, zemdlí. Je potřeba, aby se neposlušní NETVOŘI, k trestajícímu Kristu modlili svými skutky. Skutek, který nyní trestající Kristus požaduje po úplně poslušném novém knězi, BOŽÍM SYNU rektoru Janíčkovi je, aby učinil rozhodnutí, že tyto texty Božího SOUDU úplného a rychlého, budou čteny v médiích, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, brno@rozhlas.cz, a jinde. V době FEUDALISMU stavěli vládnoucí Baalové a DÉMONI, šlechtici, své energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné hrady a zámky tak, že je

 

stavěli jejich NEVOLNÍCÍ, v rámci roboty, zcela zdarma. Nevolníci stavěli sídla svých pánu, např. šlechticů, zcela zdarma, v rámci ROBOTY. Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby uvedení TVRDÍ MUŽI technického lži lidu učinili neprodleně rozhodnutí, že je energeticky nezbytné stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, to je domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 strávníků, navržených dle textů Bible již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, stejně jako za FEUDALISMU, také úplně zdarma. Protože v celosvětové, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ bude život probíhat sice stejně, jako probíhá dnes, ale bude bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Boží SPRAVEDLNOST však bude daleko vyšší, než byla za FEUDALISMU, nebo než byla v době čtyřiceti let Boží majetkové socialistické ROVINY, čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, kdy Boží socialistickou spravedlnost, to je majetkovou ROVINU, zajišťovali celých 40 let, dle vůle Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, soudruzi BERANI, BERÁNCI či komunistické OVCE. Řízení Česka, Slovenska a světa, v tomto zlém, zpupném pokolení, dává trestající Kristus tvrdým mužům technického lži lidu tím, že ji dává jediné CÍRKVI Česka, či Slovenska, nové, úplně poslušné vládě Česka či Slovenska, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Tato nová vláda Česka, či Slovenska, bude Boží tím, že bude mít Boží moc VÝKONNOU a ZÁKONODÁRNOU, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, které, pro toto zpupné pokolení, jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, jsou dokonalou Boží láskou. Stávající křesťanská Boží trojice vládnoucících Baalů a DÉMONŮ, hlupáků, stávajícího křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zlého lži lidu Česka, postiženého NEOBVYKLOU SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, slouží místo jedinému Bohu světa, DUCHU SVATÉMU, Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, je v Česku nyní tato. 1.) Válečný štváč, vrchní velitel brané moci křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka, vůdce Baalů a DÉMONŮ, boháčů, Kristem prokletý neposlušný hlupák, lhář, ZLOČINEC, generál prezident Pavel posta@hrad.cz, jana.vohralikova@hrad.cz, lucie.obdrzalkova@hrad.cz, miroslava.macku@hrad.cz, veronika.wolf@hrad.cz, media@hrad.cz, seb@hrad.cz, tomas.lebeda@hrad.cz, tomas.pernicky@hrad.cz, antonie.mikulkova@hrad.cz, jaroslav.zajicek@hrad.cz, pavla.kratochvilova@hrad.cz, lukas.gajarsky@hrad.cz, petr.kroupa@hrad.cz, martin.rokos@hrad.cz, pavel.vyhnanek@hrad.cz, zdenek.hejhal@hrad.cz. 2.) Válečná štváčka, trestajícím Kristem prokletá NEVĚSTKA, či ČARODĚJNICE, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, militaristický NETVOR, či ekonomická SVINĚ ministryně obrany Baalů a DÉMONŮ, Černochová e-podatelnaMO@army.cz, petr.radina@seznam.cz, taborsky1@army.cz, david.jares@army.cz, kvvhmp@army.cz, kvvpraha@army.cz, foltoval@army.cz, kvvul@army.cz, dotazyOSUA@army.cz, kangs@army.cz, kvv.liberec@army.cz, kvv.hradeckralove@army.cz, kariera.pardubice@army.cz, kvv.jihlava@army.cz, kvv.plzen@army.cz, kvvcb@army.cz, kvv.brno@army.cz, kvv.olomouc@army.cz, vacl.krejci@email.cz, kvv.zlin@army.cz, jurysek@email.cz, holly.mirek@seznam.cz, info@army.cz, 3.) SYN ZATRACENÍ, zlý člověk křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, neposlušný, to je mrtvý premiér Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, info@muni.cz, pavel.saradin@ods.cz, pfiala@fss.muni.cz, info@fss.muni.cz, info@law.muni.cz, info@med.muni.cz, info@sci.muni.cz, info@phil.muni.cz, info@ped.muni.cz, info@pharm.muni.cz, info@econ.muni.cz, info@fi.muni.cz, info@fsps.muni.cz, cjv@rect.muni.cz, info@czs.muni.cz, teiresias@muni.cz, ctt@ctt.muni.cz, info@kariera.muni.cz, info@telc.muni.cz, cerpek@muni.cz, redakce@press.muni.cz, sprava@ukb.muni.cz, Trestající Kristus, v Písmu a také v horoskopech v novinách Rovnost uvedl, že moje snaha přimět Hospodina, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, k úplné poslušnosti, to je ke vrácení Božího technického rozumu, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, se stále míjí učinkem. Je to z toho důvodu, že trestající Kristus, k neposlušným a zpupným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, se obrátil zády, ne čelem proto, aby se dosyta najedli a přesytili se, jak svých lží, o Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze protikladnými bludy např. tmy katolického katechistmu, drzých, pozemských Otců, Satanů, Hadů či Zmijí kněží, tak promyšlených lží o energetice, ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je možné zrušit pouze prorokováním, že každý zpupný a neposlušný hlupák, který se nechal uštknout křesťanskými jedovatými zmijemi, HADY, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. farářem Bradáčem domasov@dieceze.cz, vojenským kaplanem, Kristem prokletou sviní biskupem Holubem holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, Hadem, Zmijí, hlupákem, lhářem, zločincem, farářem Orko Váchou dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, dostane technický rozum, určený trestajícím Kristem pro toto pokolení, až se Kristus nad Českem, Slovenskem smiluje v jedinou hodinu tím, že tyto texty dovolí číst např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Stane se tak pouze v případě, když Kristem v Písmu vyvolený technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. pochopí, že SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH uvedených hlupáků, křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, např. tmy katolického katechismu, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus dovolí prorokovat pravdu o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci, až pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem bude učiněno rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně úplně zrušit jak všechny politické strany pravice a levice, tak všechny ekumenické církve, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je má za ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY. Zůstat v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VĚZENÍ, zůstat v energetické, ekologické a mravní PASTI, kde místo Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vládnou uvedení Baalové a DÉMONI, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ v Česku nastane, až v jedinou hodinu čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude tyto texty Božího SLOVA studovat a neprodleně realizovat. Neposlušné NETVORY Kristus zničí.

okreszh@strana-smer.sk, okresby@strana-smer.sk, okresca@strana-smer.sk, okreskm@strana-smer.sk, okresmt@strana-smer.sk, okrestr@strana-smer.sk, okresza@strana-smer.sk, krajke@strana-smer.sk, okreske1@strana-smer.sk, okresmi@strana-smer.sk, okrestv@strana-smer.sk, okressn@strana-smer.sk, generalny.manager@strana-smer.sk, sekretariat.predseda@strana-smer.sk, klubsmer@nrsr.sk, tajomnik.smer@nrsr.sk, international@strana-smer.sk, podpora@hlidacstatu.cz, Frantisek.Beckert@mfcr.cz, Michaela.Lagronova@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, sekretariat.701@mdcr.cz, tiskove@fs.mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, konzultace@pravaridice.cz, 519105@mail.muni.cz, info@arov.cz, patl@arov.cz, predseda@motoristesobe.cz, motoristesobe@gmail.com, petr.vnoucek@lidovky.cz, alice.kyzrova@lidovky.cz, robert.schuster@lidovky.cz, martin.zverina@lidovky.cz, michal.pavec@lidovky.cz, editori.web@lidovky.cz, petr.macinka@institutvk.cz, dopisy@lidovky.cz, office@institutvk.cz, info@iinfo.cz, ahoj@posledni-generace.cz, sarka.prchalova@iinfo.cz, monika.stejskalova@iinfo.cz, bob.kartous@eduin.cz, info@kancelarmilosezemana.cz, jkraus@fss.muni.cz, eibl@fss.muni.cz, twr@twr.cz, robert.fico@nrsr.sk, pospisilova@fss.muni.cz, mgregor@fss.muni.cz, tlacove@strana-smer.sk, toth@fss.muni.cz, zive@proglas.cz, holzer@fss.muni.cz, redakce@lupa.cz, cesti.elfove@gmail.com, recruiting@cesti-elfove.cz, barbora.voborilova@eduin.cz, honza.dolinek@eduin.cz, miroslav.hrebecky@eduin.cz, pavla.lioliasova@eduin.cz, sedo@fss.muni.cz, info@motoristesobe.cz, lucie.rybova@eduin.cz, jana.knerova@eduin.cz, tomas.fertek@eduin.cz, petr.kulisek@eduin.cz, tomas.drozd@eduin.cz, info@rozhlas.cz, Vcelak.V@seznam.cz,

Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. Já, dle vůle Krista, DUCHA SVATÉHO, zapisují do těchto textů pomalého Božího SOUDU vše co slyším, nebo čtu tak, že z milosrdenství rozumu Krista, rozlišují např. pravdu o energetice, od lží o energetice. Vládnoucí elita, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd., stále tyto texty odmítá, protože geneticky prasečím lidským mozkům, se líbí pouze jejich lži, protože se jim líbí pouze OVOCE jejich úmyslů, vládnout nad lži lidem, vládnout nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, pomocí krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, např. bludů KATOLICKÉHO KATECHISMU, o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy. Komu se líbí jejich protikladná neomylná dogmata, neomylné bludy, tomu se také líbí promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralostí, drzých vládnoucích zločinců, Baalů a DÉMONŮ, rozum od trestajícího Krista, potřebný pro toto pokolení, které zastihl přelom věků konce éry ropy a uhlí, zase nedostane. Nikdo pokorný a úplně poslušný Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, již nesmí ctít své křesťanské, ekonomické, militaristické hodnoty, či tradice vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Každý vládnoucí zločinec, kdo chce např. horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, MEČEM válek mezi mocnostmi, a MEČEM válek mezi boháči a chudáky, nemá nárok na vládnoucí místo nad lidmi z toho důvodu, že je trestajícím Kristem určen k dobrovolnému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Dělat uprchlíky MEČEM válek např. na Ukrajině či v GAZE, atd. dělat lidskými Bohy, bombami a raketami, z měst a vesnic sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, je již zločin, protože Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid učinil rozhodnutí, že je energeticky nezbytné neprodleně zrušit zbraně a války, ve všech státech světa. Sekretářce rektora Janíčka jsem citovat texty Jeremiáše15/19 o tom, že prokazatelně jsem Hospodinovými ústy. Proto má rektor Janíček povinnost zavolat na mé telefonní číslo 546 441 154, ozvat se sám a sdělit, že svému neodvolatelnému a nezpochybnitelnému vyvolení a povolání, za úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, za vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu v Brně, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, již rozumí. Sekretářka slíbila, že vše vyřídí. Řekla, že až rektor Janíček sežene nějaké podklady, že zavolá. Rektor Janíček žádné podklady shánět nemusí, protože to co má neprodleně konat, je srozumitelně uvedeno v těchto textech OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rektore Janíčku, rektore Petráčku, docente Pospíšile, profesore Hirši. Bývalý vládnoucí Baal a DÉMON, to je zlý boháč a ekonom Miloš Zeman info@kancelarmilosezemana.cz, pro své lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a o koncepci energetiky, onemocněl NEOBVYKLOU SMRTÍ. NEOBVYKLOU SMRTÍ je odstoupení technického rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, určeného pro toto zpupné pokolení, které zastihl přelom věků konce éry uhlí Česka v roce 2032, a konec éry ropy, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce 2036. Baal či DÉMON Miloš Zeman tím padl do křesťanského HROBU, JÁMY, PROPASTI, do politického a náboženského BAHNA, z které může být vytažen pouze při Vašem rozhodnutí mluvení uváděné pravdy jak o trestajícím Kristu, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, tak o jeho jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka, Slovenska a světa. Další správnou cestou Česka a světa je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DÉMON, zakladatel KOZLŮ ČSSD Miloš Zeman v Lidových novinách napsal dopisy@lidovky.cz, že čte také Bibli, což bude RADOSTNÁ ZPRÁVA pro celý svět v případě, že bude také číst OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, kde je o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak o jeho vůli a jeho moci, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem, je srozumitelně objasněno pro každého zpupného a neposlušného militaristického NETVORA, pro každou ekonomickou svini. Kdo se ke Kristu nevrátí NEPRODLENĚ, zahyne strašlivou záhubou, vrcholným Božím trestem, MEČEM třetí světové války. Trestající Kristus chce, aby se zachránili všichni tím, že se vzdají svého falešného JÁ, vzdají se své rozumnosti a moudrosti, svých DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, navěky věků.

 

Protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, bere státu vládu nad lidmi, a dává ji sám sobě tím, že ji dává energeticky soběstačným komunitám cca 1500 lidí, s číslem člověka www = 666, je následující text přetažený z kapitoly 311. Především dále uvedení starostové Domašovska, kterým je možné texty OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH objasnit osobně, mají povinnost, po technické elitě VUT v Brně a ČVUT, požadovat typové projekty pro kuchyně pro společné stolování pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, jak v provizorním, dočasném řešení, ve stávajících restauracích schopných vařit alespoň obědy, tak v konečném řešení uvedeném ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Mají povinnost požadovat typové projekty pro stavbu sídlišť či měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKU, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu atd. dle výkresů v uvedené FOTOGALERII. Mají povinnost požadovat vypracování projektů pro umístění sídlišť či měst, postavených pouze z uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Mají povinnost požadovat vypracování projektů pro dopravu, která, v Božím KRÁLOVSTVÍ, bude pouze kolejová, ve městech, i mezi městy. Odmítnout realizaci uvedených Božích zákonů, je trestný čin pro každého člověka, je to hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Úplná poslušnost znamená učinit rozhodnutí, o energeticky nezbytbém zničení PEKLA křesťanských hodnot, úplným zničení PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní použivání, LETADEL pro osobní používání, atd. což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, pro zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na toto celé třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Kristem vyvolené Česko, které je NEVĚSTOU, DRUŽKOU, či SLUŽEBNICÍ Krista, je nyní osmnáctileté. Osmnáct let uplynulo od doby, od roku 2005, kdy jsem přišel za novým vládnoucím Bohem, za rektorem VUT v Brně Vrbkou proto, abych mu zvěstovat RADOSTNOU ZVĚST o tom, že z Božího milosrdenství dostává od Boha Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto tisíciletí. Trestající Kristus určil těchto osmnáct let proto, aby NEVĚSTOU, DRUŽKOU Krista, ŽENOU STATEČNOU, HOLUBICÍ MÍRU, se stala, dle vůle Krista, nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 300, což má povinnost zajistit nový vládnoucí Bůh, úplně poslušný BOŽÍ SYN, OKŘÍDLENEC, ANDĚL, rektror Janíček. Celé, Kristem vyvolené Česko má povinnost realizovat vůli Krista, kterou je zřízení celosvětové, mírové, majetkové Boží ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, nejdříve v Česku, a následně ve všech státech světa. Začít má povinnost každý úplně poslušný služebník Krista stávající STÁTNÍ SPRÁVY, který zná Boží vůli, kterou je PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka, nejdříve ve všech restauracích, kde se vaří, či v kuchyních a jídlenách, které budou již nově budovány, jako DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Např. na Domašovsku, to je v Domašově 678 obyvatel ou@domasov.eu, v Říčkách 407 obyvatel obec@obec-ricky.cz, v Rudce 407 obyvatel ou@obecrudka.cz, v Litostrově 130 obyvatel litostrov@litostrov.cz, a v Javůrku 356 ubyvatel obec@obec-javurek.cz, celkem 1978 obyvatel, mají povinnost PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka, starostové obcí Ing. Pavol Kučera, Ing. Michal Balcárek, Marie Jirglová, Josef Trnka, Karel Jobánek. Je potřeba neprodleně rozhodnout, kde se budou PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka dočasně, a kdy bude, pro uvedené obce trvalý domov ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH. Kristus vyžaduje dobrovolně a celosvětově snížit stav nesmyslně přemnoženého tvorsta celé země o dvě třetiny, z cca osmi miliard lidí, na cca 3 miliardy, takže celosvětově bude nutné se dohodnout, o kolik lidí sníží stav Česko. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Zřejmě tedy, pro uvedené obce, bude trvalým příbytkem, s neměnným stavem obyvatel, jedno sídliště, s jedním domem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Je nutné nyní rozhodnout, ve kterých restauracích se bude dočasně vařit, ve kterých restauracích, či domech, bude nutné dočasně vybudovat stravování pro 1978 obyvatel, což mají povinnost učinit neprodleně uvedení starostové, ve spolupráci s novou, úplně poslušnou STÁTNÍ SPRÁVOU, jejíž zřízení má povinnost iniciovat především BOŽÍ SYN, rektor Janíček, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu z VUT v Brně. Křesťanské MODLOSLUŽBY drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana, Kristem prokletého biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hada, Zmije, hlupáka faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, jsou stále krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Proto, aby Česko vědělo, že uvedeným Ďáblům, Satanům, Hadům, či Luciferům, do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, zbývá velice málo času, pouze do úplňku MĚSÍCE v říjnu 2023, je dále přetaženo několik stran z konce kapitoly 310, na kterých je požadováno, aby především starosta Balcárek z Říček, miloval bezdomovce Blažka z Říček, jako sama sebe, protože v tomto milování bezdomovce Blažka starostou Balcárkem, je celý Boží zákon o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení Boží MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, i pro bezdomovce Blažka. Zjevení, 1.Korintským, Lukáš, Judův, atd. Vše energeticky nové, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí změnit svět, změnou školství Česka, a tím celého světa. Uvedení výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV dogonů z Mali, atd, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, uvádí Česko do veškeré pravdy, která je tato. Základní chyba křesťanských, ekonomických, militaristických sviní tohoto věku, či tohoto pokolení je, že po vyvedení Česka z Božího trestání buržoazních pavědců, zločinců, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, křesťanských kněží, dle textů Jóba, uzavřeli boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, nikoli s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, ale pouze s vládnoucími Baaly a DÉMONY. V Česku proto nyní vládne nad lidmi politická a náboženská vláda stávajících vládnoucích Bohů, SYNŮ ZATRACENÍ, která má v čele Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z plev, či dnes již z hnoje vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy. Nové DNES naplnění Písma o zřízení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, má povinnost naplnit do poslení čárky, BOŽÍ SYN rektor Janíček, rozhodnutím o čtení těchto textů v ČRo. Energetická, ekologická a mravní katastrofa nastala, když boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ, vlády Baalů a DÉMONŮ, nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, proti Boží vůli, nastolili spravedlnost svou, místo spravedlnosti Boží, celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svou spravedlnost křesťanských boháčů nastolili tím, že zrušili socialistickou, či komunistickou všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana, čímž vytvořili mnoho bezdomovců, kteří nemají ani střechu nad hlavou, protože ztratili práci. Zavedli místo spravedlnosti Boží, celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, spravedlnost boháčů tím, že NASTOLILI pouze příležitostnou pomoc charity a almužny např. pro bezdomovce a ostatní chudáky, kteří jsou např. v exekuci majetku. Křesťanští hlupáci znovu zavedli středověk PEKLA křesťanských hodnot ALMUŽNY a CHARITY, takže zase mnoho chudáků znovu chodí žebrat, jako např. šedesátiletý bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček. Křesťanští hlupáci znovu zavedli středověkou charitu a almužnu, tedy znovu zavedli DESÁTKY z platů boháčů pro chudáky, i když současně tvrdí, že např. starosta Balcárek, ze svého přímu za starostování cca 40 000 Kč, nemusí bezdomovci Blažkovi dávat DESÁTKU, to je 4000 Kč za měsíc, protože Blažek dostává žebračenku z daní, od státu, nyní 3130 Kč za měsíc, cca polovinu ve stravenkách. Trestající Kristus tvrdí, že starosta Balcárek stále nemiluje Blažka jako sama sebe, stále mu nedává desátku z příjmu starosty cca 40 000 Kč, to je 4000 Kč za měsíc, čímž okrádá Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Malachiáš. Což činí, protože křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, OVOCEM SVÝCH úmyslů, své spravedlnosti, pletou dohromady křesťanský STŘEDOVĚK a současný NOVOVĚK, kdy trestajcího Krista musí každý znát z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pletou dohromady DANĚ, a z nich žebračenku pro bezdomovce Blažka, a almužnu a charitu, kterou Blažek od boháčů nedostává, protože krutý zmijí jed křesťanské ideologie, temnoty zla výkladu Písma protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, dle vůle Boží, již neplatí. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého moře OHNIVÉHO PEKLA JEZERA DEBB, debilů, takových vládnoucích volů, jako je křesťanský hlupák Ing. Marian Jurečka z VOLŮ, BÝKŮ, či KRAV KDU ČSL, kterého trestající Kristus, svým Božím rozumem, již nepase a pást nikdy nebude, který nemá proto o Kristu, o DUCHU SVATÉM, ani ponětí, který proto kazí dobré mravy Česka a světa, se z pracujícího zedníka Blažka stal bezdomovec. Blažek uvádí, že je vyučený mechanizátor, ale pracoval jako zedník. V době návštěvy prezidenta Havla pracoval na náměstí Svobody v Brně, zde zedníci opravovali dům, a kde Blažek spadl z velké výšky z lešení, zlomil si kotník, který má sešroubovaný. Lékaři mu tehdy nabídli poloviční důchod, což Blažek odmítl, protože chtěl dál pracovat v partě zedníků. Zdeněk Blažek tehdy dlouho marodil, a po uzdravení již nesehnal práci. Dnes v šedesáti jedna létech má zřejmě také nemocné, žluté nohy, a stařecký ischias, nemůže se sehnout. Ztratil práci, zadlužil se a přišel o rodný dům. Neměl kde bydlet a

 

začal kdysi v létě bydlet na Říčkách pod stanem. Boháč Dorazil mu tehdy daroval starý včelín, maringotku, která mu však za několik roků shořela. Za vlády ekonomické svině starostky Vítkové, znovu celé léto bydlel pod stanem. Na podzim mu boháči Dorazil a Kočí, věnovali nový včelín, novou maringotku. Chamtivá ekonomická, křesťanská svině Vítková, která, dle Bible, má chudáka Blažka milovat jako sama sebe, nechtěla aby Blažek po požáru maringotky bydlel na Říčkách, v jedné místnosti turistické ubytovny OÚ, a proto v létě nabídla Blažkovi příspěvek na bydlení, ale pouze v případě, že z Říček odejde, někam do kolonie bezdomovců na sever Moravy, což Blažek odmítl. Blažek bydlel znovu pod stanem, a začal bydlet v nové maringotce až na podzim na soukromém pozemku, protože nemravná svině Vítková nedovolila, aby bydlel na pozemku obecním z toho důvodu, že je pro boháče nepřijatelné, aby tímto způsobem na Říčkách, bezdomovec Blažek, bydlením v maringotce, kazil boháčům dobré mravy. Za starosty Štěpánka se Blažek musel ze soukromého pozemku vystěhovat. Boháči Domašovska, společně se sviní Vítkovou, která maringotku Blažka nesnesla za svým domem, kam ji Blažek převezl dle pokynů starosty Štěpánka, Blažka z prostoru za bývalým kluzištěm vystěhovali do křoví, do polí, k potoku, kde není ani cesta, ani veřejné osvětlení, což dle Policie ČR v Rosicích, není trestný čin. Za fašistů také nebylo trestným činem stěhovat např. RÓMY a jejich vozy, z vesnic do polí, a lesů, dle fašistických zákonů. Dlouhodobě se snažím, aby bezdomovce Blažka, zaměstnanci z ÚP v Rosicích, nehonili hledat prácí, což musel dělat, protože při jeho dále uvedené životosprávě a uvedeném zdraví, ho žádná firma nepřijme, protože s bezdomovci, kteří pijí pivo a kouří, mají špatné zkušenosti. Nehodí se, pro pití piva, a kouření, ani na vrátného, či strážného. Naposledy z rozhodnutí jeho praktického lékaře dostával Blažek dočasně, celý rok, více peněz, měsíčně 4860 Kč, či více. Z rozhodnutí státu, který pomocí PEKLA křesťanských hodnot horečně zbrojí, a na Ukrajině válčí MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, pomocí ideologie PEKLA křesťanských hodnot, se lépe stará o vojáky a utečence, než o bezdomovce. Na bezdomovcích musí šetřit, protože válečné výdaje jsou velké. Křesťanské svině nevěří textům Písma o Kristu vyvýšeného Božím SOUDEM těchto textů, že ho lze oslavit pouze v případě, když rektor Janíček rozhodne o zrušení Bohů neposlušných lidí, to je křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou na ropu Ozeáš, Ezechiel, Izajáš, Kazatel, Lukáš, Přísloví, KNIHY MOUDROSTI, atd., kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Z rozhodnutí ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, právnické svině, DUCHEM CHUDÉ neposlušné svině JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, tereza.krejci@uradprace.cz, a Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra Ing. Mariana Jurečky z VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU ČSL, posta@mpsv.cz, jurecka@kdu.cz, tisk@mpsv.cz, marian.jurecka@mpsv.czzuzana.freitas@mpsv.cz, zitkova@kdu.cz, eva.davidova@mpsv.cz, dana.zemankova@mpsv.cz, info@kdu.cz, media@kdu.cz, ordinace@lekarnovyliskovec.cz, ua@uradprace.cz, praktickalekarkabrno@gmail.com, Brno_Ceska@o2.cz, brno_vankovka@o2.cz, jiri.satava@mpsv.cz, info@olympia-centrum.cz, Brno_Masarykova@o2.cz, stanislav.klik@mpsv.cz, david.novak@mpsv.cz, alexandraboudova@seznam.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna.bm@uradprace.cz, na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, také staré bezdomovce je nutné nutit pracovat, i když nemají řádnou střechu nad hlavou, nebo jim znovu sebrat peníze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, však v logickém výkladu Písma slibuje, že buržuazní pavědec Ing. Marian Jurečka se dlouho Kristu posmívat beztrestně nebude. Po vyjití z majetkové Boží socialistické ROVINY, měli soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, a technický lži lid Česka, povinnost nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kde bude Boží SPRAVEDLNOST, a MRAVNOST, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, která bude mnohem vyšší, než byla majetková ROVINA socialistická, či komunistická. Žalmy, Matouš, Ozeáš, Kazatel, atd. Buržoazní pavědci, jako je VŮL, či TELE z KDU – ČSL, ministr Jurečka z této cesty sešli tím, že si nastolili spravedlnost svou, pomocí buržoazních pavědců, politologů, sociologů, religionistů, teologů, vojenských kaplanů, filozofů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ. Znovu si nastolili SPRAVEDLNOST pro boháče, kteří určují, že plat ministra Jurečky bude cca 300 či 400 tisíc Kč za měsíc, a příspěvek na živobytí pro bezdomovce Blažka bude pouze 3130 Kč za měsíc. Buržoazním pavědcům z Ministerstva práce a sociálních věcí, se líbí jejich bezpracná, dobře placená KORYTA, a proto uvedeným KORYTÁŘŮM, či sviním, se nelíbí Boží rozkaz, a neprodleném nastolení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských ZVÍŘAT, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Boží rozkazy o neprodleném zrušení křesťanského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodleném nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, rektorem Janíčkem, jsou však jasné. Nastolení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je energeticky nezbytné, je energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a světa, což musí pochopit i takový politický VŮL, či TELE, předseda KDU – ČSL, z politické strany VOLŮ, TELAT či BÝKŮ KDU-ČSL, BÝK, ministr Jurečka. Stejně tak BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Janíček má povinnost pochopit, že uvedená spravedlnost ministra Juračky, je zločinem tím, že je hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést žádné ekonomické, militaristické ministerstvo, žádného SYNA ZATRACENÍ, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy. Rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka o energeticky nezbytném odchodu minisra Juračky, jeho ministrestva a všech ostatních ministerstev vlády SYNA ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energetickou, ekologickou a mravní nezbytností. Trestajícímu Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný SYN ZATRACENÍ, který po vyjití z Boží socialistické ROVINY, komunistické, či socialistické Boží SPRAVEDLNOSTI, bude chtít stále pokračovat budovat VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což BÝK Juračka pochopí. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, boháče nebude želet. Žádost o nesnižování příspěvku na živobytí na 3130 Kč, žádost o ponechání 4 860 Kč. Ministr Jaračka a bezdomovec Blažek jsou si před Kristem, Hospodinem, ROVNI. Trestající Kristus již žádnou majetkovou DOLINU nechce, chce celosvětovou Boží majetkovou ROVINU. Proto běda úředníkům z ÚP v Rosicích, když žebračenku nezvýší. Teréza Krejčí z UP v Rosicích, rozhodla o snížení příspěvku na živobytí ze 4 860 Kč, na pouze 3130 Kč, což činí snížení z cca 156 Kč na den, na cca 106 Kč na den, což Blažkovi prokazatelně nestačí, viz další text. Minulost svévolného jednání UP v Rosicích se traduje od doby, kdy Blažek se stal bezdomovcem tím, že po zrušení Boží socialistické pracovní povinnosti, postupně, po úrazu, přišel o praci, a následně také o patrový rodinný dům, kde na Říčkách bydlel. Ekonomická svině JUDr. Kubišová, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, miluje Blažka jako sama sebe tím, že nechala Blažka bydlet na Říčkách pod stanem v době, kdy byla zrušená všeobecná pracovní povinnost, a kdy přišel o práci, a tím také o dům. Nenabídla mu příspěvek na bydlení, když bydlel na Říčkách pod stanem, což se stalo postupně dvakrát, přestože o to byla tehdy těmito texty žádaná. Boháči Domašovska, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, stále nemilují Blažka jako sama sebe, protože si myslí, že za své křesťanské bludy, a lži o Kristu, a tím za lži o stupidní koncepci energetiky, nebudou trestajícím Kristem nikdy potrestáni strašlivou záhubou, protože nevěří textům Izajáše, že pro PEKLO křesťanských hodnot, horečného zbrojení a válčení, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Mládež křesťanská nová, mládež Fialova, mládež Jurečkova, mládež faráře Bradáče, je líná, pro odstoupení rozumu Krista. Na Domašovsku se již nehraje ani fotbal (hřiště na Říčkách slouží nyní Říčanům), ani volejbal, ani tenis, ani se necvičí, protože se nemá kde, protože z haly, která za socialismu sloužila jako tělocvična, je hospoda. Mládež křesťanská nová, která žije dle ideologie PEKLA křesťanských hodnot Satana, či Hada, Zmije, drzého pozemského OTCE faráře Bradáče, dle PEKLA křeťanské chamtivosti boháčů, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU tím, se občas

 

baví, a chodí v noci Blažka strašit, kradou mu věci, např. kolo, které opakovaně nemůže najít. Kvůli tomu, aby se v maringotce v noci nebál, má psa, kterého musí živit, který v noci na mládež z maringotky štěká, a tím Blažka chrání. Životospráva Blažka je taková, že vypije ráno dvě piva, vypije dvě piva v poledne, a vaří až odpoledne, což je životospráva naprosto nevhodná pro stálé zaměstnání. Za čtyři piva utratí denně cca 60 Kč, zbývajících 40 Kč, jako silný kuřák, prokouří. Na jídlo pro sebe a na žrádlo pro psa, si tedy, dle ideologie PEKLA uvedených středověkých křesťanských hodnot, musí prokazatelně vyžebrat almužnou, kterou mu boháči příležitostně někdy dají, někdy nedají, dle PEKLA křesťanských hodnot, své spravedlnosti boháčů pro chudáky. Bezdomovci Blažkovi nestačilo na pivo, jídlo, cigáry, a pro žrádlo pro psa, ani 4860 Kč, jak tedy by mu mohla stačit dávka pouze 3130 Kč za měsíc, protože o almužnu prosil stále. Zdeněk dávky od UP v Rosicích nezneužívá, všechny je spotřebuje na jídlo, pivo, kuřivo a pro žrádlo pro psa. Za dlouhou dobu, kdy nemá kamennou střechu nad hlavou, si nepořídil vůbec nic svého, všechno co má, dostal almužnou. Křesťanský středověk stále trvá, protože Zdeněk dostává věci naprosto nevhodné pro život v nezateplené maringotce, kde jsou mínusové teploty okamžitě, když se přestane topit. Protože při deštích u potoka stojí v polích voda, potřebuje nyní koupit nové gumáky letní, cena cca 500 Kč, na zimu zateplené gumáky, cena cca 1500 Kč. Kvůli spaní v nezateplené maringotce potřebuje na noc koupit zateplené kalhoty a bundu, cena cca 5000 Kč. Jeho zimní oblačení je chatrné. S tíží lze udržet celou noc v malých kamnech oheň, proto potřebuje koupit spací pytel do teploty cca mínus 20 stupňů, nebo alespoň dvě přikrývky s maximální izolací. Cena cca 10 000 Kč. Na stavající matrace potřebuje koupit paměťový molitan, touška 5 cm, který izoluje, a který je dobrý pro jeho ischias. Cena cca 2 000 Kč. Potřebuje také motorovou pilu cen cca 5000 Kč. Potřebuje novou akumulační baterii, z které má napojené osvětlení. Potřebuje nový plynový vařič a novou plynovou bombu. Cena celkem všech položek je zaokrohleno 30 000 Kč. Pracovníci UP v Rosicích okradli Zdeňka během cca 30 let jeho bezdomovectví určitě o větší částku, než je uvedených 30 000 Kč tím, že ho okradli o přídavky na bydlení, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí přidělování této částky pro bezdomovce, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, protože křesťanská chamtivost boháčů je MODLOSLUŽBOU. Protože moji stížnost musí projednat ministrerstvo Juračky, tímto ministra Juračky osobně žádám, aby rozhodl, že ÚP v Rosicích, Zdeňkovi mají povinnost vyplatit 30 000 Kč tak, aby si uvedené věci mohl pořídit ještě před zimou, což je minimum, co pro Zdeňka mohou boháči udělat, do Božího rozhodnutí, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stejného pro každého člověka na světě. Kristus slíbil, že kvůli Česku se smiluje nad chudáky tím, že boháče zahubí OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Znovu budou vyvlečeni ven, od svých dobře placených KORYT, tentokrát ne pomocí ideologie LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, ale z rozhodnutí Božího technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného rektora Janíčka. Tímto se obracím na starosty Říček neposlušného, zpupného Ing. Balcárka obec@obec-ricky.cz, a na Krajský ÚP v Brně podatelna.bm@uradprace.cz,, podatelna.bo@uradprace.cz, aby zvýšili bezdomovci Blažkovi příspěvek tím, že mu v obci Říčky dovolí pracovat 20 hodin měsíčně. Milovat bezdomovce Blažka jako sama sebe a jako Krista, který je nový v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již má povinnost jak nový starosta Ing. Balcárek, tak úředníci ÚP v Brně a v Rosicích. Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby se bezdomovec Blažek dobře oblékl a dobře najedl, Izajáš, pomocí příspěvků, když zatím nemůže také dobře bydlet, a když ho nikdo nezaměstná z uváděných důvodů. Kristus si to vyřídí se všemi, kdo ho pokořují, mletím PEKLA křesťanských, militaristických hodnot, které, pro chamtivost boháčů, jsou MODLOSLUŽBOU. Sofonjáš. Působit Blažkovi zlo, nedostatečným příspěvkem, je zločin, trestný čin. Boháčům, z titulu nové energetiky, shnilo jejich bohatsví, takže již platí zákony Boží, a ne zákony lidské. Izajáš, Koloským, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Jakubův, atd. Boháči, pro PEKLO uvedených křesťanských hodnot, stále ani netuší, že dle textů Malachiáše, mají takovým chudákům, jako je bezdomovec Blažek, dávat desátky ze svých příjmů přímo. Pokud např. starosta má za svou funkci 40 000 Kč, desátky pro bezdomovce Blažka by měli činit 4000 Kč, za měsíc, dle zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma. Boháči stále ani netuší, že dle Malachiáše, že drzý pozemský Otec Satan farář Bradáč z Domašova, o uvedené desátky z příjmu od boháčů, okrádá Krista. Dnes jsou DESÁTKY již DANĚ, které vybírá stát. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle vůle Boží, DESÁTKY z přímů od boháčů, měli odjakživa dostávat přímo chudáci, a ne církve. Totiž církve, má trestající Kristus odjakživa za ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, protože jsou pro Krista OHOLOU, či OHOLIBOU, NEVĚSTKOU. Malachiáš, Ezechiel, 2.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Jakubův, DEMOKRACIE je nyní nová tím, že je to vláda tvrdých mužů, pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kteří prosadí přijetí zákonů POLE VĚDY Písma, místo zákonů lidských. Starosto Říček Ing. Balcárku obec@obec-ricky.cz. Prostírat ubrusy pro společné stolování politického a náboženského dobytka můžete, až uvedený Boží zákon POLE VĚDY Písma, prosadí nová křesťanská Boží trojice, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos. Ve Vaší kompetenci je však možné Zdeňkovi Blažkovi zvýšit příjem tím, že mu potvrdíte formuláře příspěvek za práci pro Říčky ve výši 20 hodin měsíčně, který Vám, dle mé žádosti, z Rosic přinesl. Ing. Balcárku v době Boží socialistické majetkové ROVINY, soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, dle vůle Boží, řešili všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana tím, že zajistili práci pro každého, snížením produktivity práce. Tím, že měl práci každý člověk, mnohým lidem zajistili sebevědomí, což chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCÍ, stávající vládnoucí Baalové a DÉMONI zrušili, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, zvýšit maximálně produktivitu práce, tím všem stávajícím bezdomovcům Česka a světa, sebeúctu sebrali. Toto opatření boháčů však přineslo energetickou, ekologickou a mravní katastrofu Česku a celému světu. Vládnoucí zločinci všech států světa, vše co vyrábí, staví, dopravují, spotřebovávají, díky zvýšené produktivitě, pouze podřezávají si svou větev STROMU SUCHÉHO STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, na které sedí. Vládnoucím zločincům, hlupákům, OVOCE jejich uvedených ÚMYSLŮ, nekonečného zvyšování produktivity práce, trestající Kristus končí konstatováním, že veškerý majetek, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ shnil, kvůli tomu, že v mnohých státech světa bude dotěžena ropa v roce cca 2036, za kterou hlupáci prokazatelně nemají vůbec žádnou náhradu. Protože již vše víte o Božích úmyslech, jste tímto žádán, abyste se choval stejně, jako za socialismu soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE. Abyste bezdomovci Blažkovi, alespoň částečně vrátil jeho důstojnost tím, že ho zaměstnáte alespoň na dvacet hodin měsíčně. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl, máte povinnost potvrdit Vám Blažkem předložené dotazníky a požadovat, aby ÚP učinil totéž. Máte povinnost nařídit stávajícímu správci, aby Blažka zaměstnal tak, aby v nízké produktivitě mohli pracovat oba dva. Dle vyjádření JUDr. Kubišové z ÚP, bylo by možné, aby úředníci M.Ú v Rosicích, vyřídili Blažkovi, alespoň na zimu, příspěvek na bydlení. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, máte povinnost požádat Satana faráře Bradáče, aby miloval Blažka jako sama sebe a na zimu ho ubytoval v jedné místnosti na faře, kvůli tomu, že Blažek má psa. Na faře by měl pes dvůr a zahradu. Pokud farář odmítne, máte povinnost Blažka na zimu ubytovat v budově OÚ, v turistické ubytovně, kde již bydlel. Fara se temperuje, stejně tak budova OÚ. Blažek teplou vodu nepotřebuje, koupe se jednou týdně v kravíně. Fara má komíny, může si topit v kamnech dřívím. Náklady na jeho bydlení na faře, jsou minimální, v budově OÚ jsou zvýšené pouze o vytápění jedné místnosti, studenou vodu a elektřinu, cca 1500 Kč za měsíc. Ing. Balcárku. Z rozhodnutí Krista SOUDCE, máte povinnost stanovit výši příspěvku na bydlení jak v budově OÚ, tak na faře, a požádat úředníky Odboru sociálního MÚ v Rosicích oso@mesto.rosice.cz, aby Blažkovi všechny potřebné dotazníky vyplnili a vyřídili. Protože se z uvedených požadavků nepodařilo nic realizovat, požadují ještě, aby pracovníci Odboru sociálního MÚ v Rosicích oso@mesto.rosice.cz, uznali, že Zdeněk Blažek nemůže s dávkou 3130 Kč za měsíc vyjít z uváděných důvodů. Proto, aby v zimě nemusel požadovat po lidech ALMUŽNU

 

proto, aby se najedl, jsou úředníci tímto žádáni, aby uznali, že Blažek má domov v nezateplené maringotce, a že z částky 3130 Kč za měsíc, nemůže zvládnout náklady na uvedené bydlení. Úředníci oso@mesto.rosice.cz, jsou tímto žádáni, aby Zdeňku Blažkovi na toto bydlení v maringotce dali příspěvek na bydlení, a to ve výšce 3000 Kč za měsíc. Tím by měl Blažek na uvedené výdaje cca 200 Kč na den, což je stejně žebračanka nedostatečná. Úředníci oso@mesto.rosice.cz, jsou žádáni, aby veškeré potřebné formuláře vyplnili sami, ve spolupráci z ÚP v Rosicích. Ing. Balcárku. Z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH již víte, že rozhodnutím uvedených tří OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ, rektora Janíčka, rektora Petráčka a projektanta Ing. Rákose, se vše ekonomické, militaristické, v Česku končí. Tedy, až na věky věků končí na OÚ v Říčkách, účetní Mlčková, a stejně tak prodavačka potravin Mlčkové, protože končí veškeré supermarkety a prodejny potravin. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, končí veškerá výroba plastů pro potraviny, veškerá výroba potravin v malém balení. Potraviny se z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, budou dodávat pouze ve velkém balení, v nerezových konvích, či dřevěných bednách, přímo do kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Je zbytečné se vzpírat zřízení uvedené Boží celosvětové majetkové ROVINY. Spravedlnost v Božím, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, musí být daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Matouš, Lukáš, Jan, Marek. Ing. Balcárku. Z textů Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, atd. již vite, že stávající vládnoucí zločinci, či hlupáci, OVOCEM svých ÚMYSLŮ zvyšovat produktivitu v energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, horečném zbrojení a válčení, zavedli Česko a celý svět, na zcestí, ve všem jeho energetickém počínání. Ing. Balcárku. Z textů Sírachovce, Jeremiáše, Izajáše,atd. již víte, že Česko a tím celý svět je stejně pozdě trestajícím Kristem varován, před hrozným ropným a tím ekonomických kolapsem, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, již v roce 2036. Proto se bojte trestajícího Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl Žalmy, a pro bezdomovce Blažka zajistěte neprodlně jak uvedenou práci, tak uvedené bydlení, či uvedený příspěvek na bydlení. Boží hněv, kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost boháčů, již neprodlévá. Sírachovec, Judův. Mám povinnost zajistit, aby každý člověk byl z Boha, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo již nesmí být z člověka neposlušného, zpupného, např. z drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, vojenského kaplana, biskupa Holuba z Plzně. Je to energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Každý, kdo žije ve stávajícím křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je lži lidem, protože ve své DUŠI, svého geneticky zvířecího mozku, nemá rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, který nikdy nebyl člověkem, který vede Česko a celý svět tak, jak to předem stanovil v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní lidé budou vždy lži lidem, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠE geneticky prasečích lidských mozků neposlušných a zpupných lidí, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Naději mají Říčky pouze při Vaší úplně poslušnosti Krista. Vážený MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz, SOUDNÍ ZNALČE psychiatrie. Dopisem ze dne 9. 11. 2023 mě žádáte, abych se k Vám, na psychiatrii do Černovic, dostavil dne 9. 11. 2023, kvůli vypracování znaleckého posudku ve věci mé svéprávnosti. V příloze dopisu jste zaslal požadavek na moje vyšetření od JUDr. Barešové z OSBV soud@osoud.brnv.justice.cz, ze dne 22. 9. 2022. Od svého opatrovníka, advokáta trestního práva, jsem obdržel elektronický záznam z mého soudu, který jsem v těchto textech Božího SOUDU zveřejnil, a Vám zaslal. V záznamu bylo uvedeno rozhodnutí, že psaní těchto textů pomalého Božího SOUDU, a jejich elektronické zveřejňování, v jednom dni na 3 x 59 adres, není ani přestupek, ani trestný čin. Státní zástupce OSZBV se proti rozsudku odvolal. Pod pokutou 50 000 Kč, jsem měl jít na další SOUD, kam jsem již nešel. Napsal jsem asi 80 stran těchto textů, kde jsem Boží SOUD srozumitelně objasnil, a kde jsem napsal, že svoji výpověď jsem učinil písemně a proto má přítomnost není zapotřebí. Druhý SOUD na OSBV skončil stejným výsledkem, jako první. Můj opatrovník, advokát, za svoji práci obdržel asi 7000 Kč a sdělil, že další SOUD již nebude. Psychiatři MUDr. Radimský, a MUDr. Kašpárek, kteří ve své službě Baalům a DÉMONŮM, mě trestali např. tím, že v roce 2016 zajistili, že z hlediska psychiarie nemohu řídit auto, jsou zločinci. Jakým způsobem to dokázali, jsem napsal v minulých kapitolách, které jsem Vám zaslal. Opakovaně na ně podávám, také tímto textem, trestní oznámení. Vás jsem MUDr. Mošťáku pozval na Říčky 42 proto, abychom mohli pravdu Písma spolu studovat proto, abyste také Vaše koleno se před NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, neprodleně sehlo. Stávající psychiatrické vyšetřování má Kristus, DUCH SVATÝ, pouze za žvásty. Psychyatři mě obvinili, že mám v úmyslu někoho zabíjet, protože nemají o Písmu, a o Kristu, ani ponětí. V Písmu je řečeno, že křesťané ve válkách nesmyslně vraždí vojáky a civilisty, a myslí si, že tím uctívají Boha. S trestajícím Kristem máte povinnost se smířit neprodleně, studováním OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pomatený Schwarzenberk, dle médií věřil, že mu Bůh, až po jeho smrti, odpustí všechny jeho chyby, hříchy, které za života udělal, což je blud. Vzkříšení z mrtvých ekonomických sviní nastane v jedinou hodinu, když na Říčky 42 přijedete, protože zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, je zločin.