Kapitola 312 – 36 stran.

26.10.2023 09:27

Kapitola 312 – 36 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Co si kdo z Písma nyní vybere, to bude mít v příštím novoluní, které je nyní od soboty 14. října 2023, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 28. října 2023. V novoluní i v době úplňku MĚSÍCE bude ZATMĚNÍ, což v textech Písma znamená, že se v Česku a Slovensku zatmí SLUNCE Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, to je bude úplně zničen hinduismus a buddhismus, zatmí se MĚSÍC Koránu, to znamená, že bude úplně zničen islám tím, že křesťanské politické, náboženské a technické mediální HVĚZDY v Česku, a Slovensku, budou padat jako blesk, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Trestající Kristus v Písmu vyžaduje, aby obě jím vyvolené země, Česko a Slovensko, byly Boží tím, že v Česku a na Slovensku bude zahájeno veřejné jednání o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a Slovenska, které, v tomto zlém pokolení, jsou o jedině možné, a jedině správné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který v Česku, Slovensku, a ve světě, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, dal v Česku a Slovensku vládu nad lidmi SEDMINÁSOBNÉ RODIČCE, sedmi vládnoucích stran, což je uvedené ve SLOVECH PÍSMA PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů BHAGAVADGÍTY, TÓRY, BIBLE, KORÁNU, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. je správným výkladem Písma tím, že uvedené texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tím také určují čas DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA uvedeného Písma, je SEDM vládnoucích politických stran Česka a sedm Slovenska. Vůle Boží je, aby SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, SEDMI politických stran Česka a Slovenska neprodleně zchřadla, vypustila DUŠI. Jeremiáš1/17až15/9,19. Všechny politické strany Česka a Slovenska, mají povinnost vypustit DUŠI, či DUCHA, totálně chybného středověkého výkladu Písma, děsivé temnoty protikladných, neomylných dogmat, např. katolického katechismu, a tím vypustit DUCHA promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků a politiků pravice a levice. Česko, Slovensko, z milosrdenství technického rozumu trestajícího Krista, má již DUCHA nového, DUCHA jedině možného, a jedině správného výkladu Písma, uváděného v těchto textech POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků a politiků pravice a levice. V NOVÉM DUCHU výkladu Písma, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zahájit MÍROVÉ DOHODY o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového míru a pokoje tím, že Kristem vyvolené Česko a Slovensko, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, nastolí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. V NOVÉM DUCHU výkladu Písma je nutné, a energeticky nezbytné, NEPRODLENĚ zahájit celosvětové mírové dohody, o zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, opakovaně objasněného. V novém DUCHU výkladu Písma, má Česko a Slovenské povinnost neprodleně mluvit opakovaně objasněné texty Písma, o neprodleném zrušení všech SEDMI vládnoucích politických stran Česka a Slovenska, a všech náboženských církví, které má trestající Kristus za NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE. Na Slovensku, nyní především nový premiér Slovenska FICO, a v Česku, především pokorný a úplně poslušný rektor VUT v Brně Janíček, mají povinnost neprodleně zřídit pokornou a úplně poslušnou, jedinou CÍRKEV Česka, a stejně tak Slovenska, to je novou vládu Česka, a stejně tak Slovenska, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Složení nové vlády Česka, a stejně tak Slovenska, a každého jiného státu světa, je uvedené v textech na konci kapitoly 300. Trestající Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud v Česku a Slovensku nezvítězí. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, atd. Zpupný vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží VUT v Brně, rektor Janíček, stále není pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, stále není novým vládnoucím Bohem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, protože se zase drze vzdal rozumného uvažování. K.M. Stále přeceňuje DUŠI svého geneticky zvířecího lidkého mozku, protože stále nedoceňuje DUŠI jediného Boha světa, trestajícího Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, uzdraveného LÉKAŘE, jediného mediálního MISTRA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Stále nechce pochopit, že pro toto zlé pokolení, trestající Kristus určil jediné východisko ze stávajících krizí, lží a podvodů, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kterým je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus nastolí dokonalý pokoj a celosvětový mír, až při úplné poslušnosti nových vládnoucích Bohů Česka, a Slovenska, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Česka a Slovenska. Boží moc dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od Krista nyní dostávají jediné CÍRKVE Česka a Slovenska, nové, úplně poslušné vlády Česka a Slovenska, které musí být zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého, především technického rozumu slíbil, že Česko a Slovensko, svým Božím rozumem, spasí a zachrání v případě, že především technický lži lid Česka a Slovenska, bude neprodleně realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude neposlušné želet, až do svého vítězství v Česku a Slovensku, až do vzniku nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné a jedině možné koncepci energetiky, Česka, Slovenska a světa. Zřízení úplně poslušné jediné CÍRKVE Česka, úplně poslušné vlády Česka, a zřízení jediné CÍRKVE Slovenka, úplně poslušné vlády Slovenska, bude vítězstvím Krista, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad všemi státy světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje nyní Česku jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, dovoluje ukončit válku na Ukrajině, v Izraeli, ukončit všechny války světa, zničit křesťanskou SKÁLU, zbraně, PRACHY, atd. v případě, že s ním vše uváděné bude veřejně projednáno, v novém DNES naplnění uvedeného Písma, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/18až66/24, Židům, Ezechiel, Jeremiáš, Žalmy, Ámos, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Lukáš, Marek, Jan, atd. Bude postupně ve všem po nedostatku, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., když já PINCHAS, povstanu v Brně, v Praze a v Bratislavě k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Žalm106/30, 4.Moj.25/11, Malachiáš, Ámos, Judův, atd. Když úplně poslušná, živá křesťanská Boží trojice, LVI, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, a za všechny projektanty, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, TOPENÁŘ VZDUCHOTECHNIK projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, neprodleně podepíší petici Kristem požadovanou pro tuto KNIHU ŽIVOTA, uvedenou v textech kapitoly 311. Malachiáš, Ámos, 1.Korintským, Zachariáš, Daniel, 2.Korintským, Římanům, Žalmy. Čtyřmi tažnými KOŇMI v Česku a Slovensku jsou nyní LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, za všechny úplně poslušné projektanty, VZDUCHOTECHNIK, TOPENÁŘ, projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, a za Slovensko, úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico robert.fico@nrsr.sk, info@vlada.gov.sk. Zacharjáš, Malachiáš, Římanům, 4.Mojžíšova, atd. Uvedení čtyři tažní koni mají povinnost vyvést náklad HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují, nad veškerá NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, hinduistických, buddhistických, židovských, křesťanských, muslimských, atd. Z opakovaně uváděných textů Písma je zřejmé, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který byl člověkem pouze v podobenstvích tím, že byl, či pouze dočasně je, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, bude nyní jediným UČITELEM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Uvedení čtyři tažní KONI mají povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti oslavit nového Krista, DUCHA SVATÉHO, realizací jeho dokonalé Boží lásky, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které platí pro Česko, Slovensko a všechny státy. Božím rozkazem je neprodlené, celosvětové zničení všech zbraní světa, všech vojáků světa, všech válek na světě, včetně války na Ukrajině, v Izraeli. Izajáš, Ezechiel, Micheáš, atd. Božím rozkazem je realizovat politiku Božích ÚMYSLŮ, a ne politiku ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Božím ÚMYSLEM je úplné a neprodlené zničení všech uváděných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím, že v Česku a Slovensku zchřadnou SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických stran, Česka a Slovenska, vypustí DUŠI, či DUCHA, totálně chybných křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných výkladů Písma. Uvedení čtyři tažní koni, rektor Janíček, rektor Petráček, projektant Ing. Rákos, a úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico, mají povinnost učinit rozhodnutí, že v Česku, a stejně tak na Slovensku, politici pravice a levice skončí tím, že neprodleně, dobrovolně, odejdou do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Jejich odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytný z toho důvodu, že trestající Kristus chce stvořit vše nové, novou, úplně poslušnou ZEMI, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tyto texty jsou vzácná slova, nic bezcenného. Jsem Božími ÚSTY. Proto rektor Janíček, rektor Petráček, projektant Ing. Rákos, a úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico, mají povinnost se obrátit ke mně, na telefon 546 441 154, a ne já k nim. Proti mně nezmůže nikdo nic, kvůli mé ochraně Božím rozumem. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,19,21,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45až51/58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,

 

Kapitola 312-36 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 86. Česká bible kapitola 312. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Viníci, kteří drze lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a kteří tím, pro svou pomatenost, pro odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky zvířecích mozků, lžou o všem tím, že vytvořili koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, jsou lháři a zločinci. Musí být tvrdě potrestání dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že musí být vyhnáni od svých dobře placených KORYT, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, úplně poslušní rektoři Janíček rektor@vutbr.cz, Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, docent Pospíšil a profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz, mají povinnost pochopit pravdu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, již bez mé pomoci. Mají povinnost uvěřit textům Písma, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který má naprostou moc nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku, již mě, posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro správný výklad veškerého Písma nepotřebuje. Nepotřebuje abych někam jezdil, nebo aby někdo jezdil k nám, na Říčky 42, studovat se mnou Písmo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, je až na věky věků jediným PROROKEM, DUCHEM SVATÝM, kterého nikdy nikdo neviděl, který přemůže shnilý svět politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTÍ, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v případě čtení těchto textů ve školství a v médiích. Kristus vyžaduje, abych s technickým lži lidem mohl mluvit telefonicky v případě, že uvedení BOŽÍ SYNOVÉ budou potřebovat některé texty Písma ještě objasnit. Energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost neprodleně nastolit pokorní a úplně poslušní, to je ŽIVÍ, dále uvedení čtyři tažní KONI rozhodnutím, o neprodleném čtení těchto textů POMALÉHO POSLEDNÍHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Trestajícímu Kristu, nikdo zpupný a neposlušný, to je MRTVÝ, se nebude posmívat beztrestně, protože Kristus si to vyřídí s každým, kdo mě pokořuje tím, že prohlašuje, že jsem BLÁZEN, který pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, chce zničit vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, či politiky pravice a levice, atd. Vážení čtyři tažní KONI v Česku a Slovensku LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, LÉKAŘ, UČITEL. Rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, rektore Petráčku vojtech.petracek@cvut.cz, za všechny úplně poslušné projektanty, VZDUCHOTECHNIKU, projektante Ing. Rákosi vladimir@daimond.cz, a za Slovensko, úplně poslušný nový premiére Slovenska Roberte Fico robert.fico@nrsr.sk, info@vlada.gov.sk. Zacharjáš, Malachiáš, Římanům, 4.Mojžíšova, atd. Dostáváte od trestajícího Krista tímto další šanci na vytvoření celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Máte povinnost iniciovat HODINU PRAVDY, či ZMĚNY rozhodnutím, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, v jediné hodině čtení těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od trestajícího Krista v médiích, zrušit středověký výklad Písma např. katolického katechismu. Středověký výklad Písma protikladných neomylných dogmat např. trestajícím Kristem prokletého křesťanského BELZEBUBA, HADA, ZMIJE, hlupáka papeže Františka, dělá z jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO mediálního MISTRA Krista, pouze Boha ZLÉHO. Zlý Bůh křesťanů je však již pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která lidstvo stále trestá MEČEM energeticky nesmyslných válek, dnes např. na Ukrajině, v GAZE, a jinde. Nový Kristus, je až na věky věků pouze DUCHEM SVATÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států tím, že vyžaduje neprodlenou realizaci další správné cesty Česka a světa, kterou je zřízení mírového, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že v Česku, a stejně tak na Slovensku, musí neprodleně zchřadnout SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi vládnoucích politických stran Česka a Slovenska. Tímto způsobem máte povinnost zajistit, aby neprodleně zchřadla, vypustila DUŠI, či DUCHA, totálně chybných středověkých křesťanských výkladů Písma, SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi prezidentu či premiérů světa, např. dále uvedení SYNOVÉ ZATRACENÍ, trestajícím Kristem prokletí, neposlušní, zpupní prezidenti, či premiéři. Kvůli křesťanské NEPRAVOSTI, musí neprodleně zchřadnout, vypustit DUCHA totálně chybného středověkého výkladu Písma, SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích zpupných Bohů, např. Biden, Putin, Pavel, Orbán, Scholz, Macron a MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA Čaputová. Rozhodnutí, která od uvedených vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ přijdou, mohou být již pouze špatná, pro odstoupení rozumu Krista od všech hlupáků, kteří se odmítají vrátit k novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, kteří, pro službu svým pohlavním údům, místo novému Kristu, odmítají nastolit celosvětové, mírové BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus se stále PEKELNĚ snaží např. MEČEM války na Ukrajině, či MEČEM války v GAZE, rozkolísat stávající světový řád, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ proto, aby donutil jím vyvolené nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektanty, mluvit pravdu o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděné také v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kdo má za vládnoucí Bohy Baaly a DÉMONY tím, že má za Boha ekonomickou, militaristickou, trestajícím Kristem prokletou křesťanskou MODLÁŘKOU STVŮRU, ZLÉHO Boha, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, Boží rozum pro toto zlé pokolení, uvedený také v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, již nedostane, a tím jde k záhubě, jak svého těla, tak i své DUŠE, svého geneticky zvířecího lidského mozku. Zlý křesťanský Bůh, trestající Kristus, boří, ničí, maří a likviduje každého neposlušného, zpupného vládnoucího Baala či DÉMONA, který má za Boha křesťanskou, ekonomickou, militaristickou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, odstoupením svého Božího rozumu, od každého neposlušného, to je mrtvého, geneticky zvířecího lidského mozku. Křesťanský ZLÝ Bůh, který nikdy nebyl člověkem, který byl vždy pouze DUCHEM SVATÝM, kterého nikdo nikdy neviděl, je již UKŘIŽOVANÝ pouze protikladnými křesťanskými a judaistickými bludy, či neomylnými dogmaty, a tím také promyšlenými ekonomickými militaristickými vychytralostmi, trestajícím Ježíšem Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů, Hadů, či Zmijí kněží. K trestajícímu Kristu se lze vrátit jediným možným způsobem, kterým je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pod vedením křesťanských, a jiných ekonomických, militaristických neposlušných vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, lidstvo stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ konči katastroficky, nikoli energetickou, ekologickou a mravní spásou, ale pouze MEČEM válek mezi mocnostmi, MEČEM válek mezi chudáky a boháči, pro lhaní technické, politické a náboženské elity. Totálně chybná koncepce energetiky vládnoucích DÉMONŮ, to je ekonomů, politologů, zbrojařů, atd. z EU, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, opakovaně zpochybněná, je zločinem, je hříchem k energetické ekologické a mravní SMRTI. Za lhaní o opakovaně odsouzené energetické koncepci Česka a světa do roku 2040, či 2050, jsou nyní trestně odpovědní především BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš z VUT v Brně. Především uvedení odborníci, LVI, budou stejně mocni jako LEV Kristus, když si neprodleně překódují, či přeprogramují, své DUŠE, svých líných, geneticky zvířecích lidských mozků, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených také v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Exorcismus, to je vymítání zlých DUCHŮ, či vymítání Satanů, je v tomto pokolení nyní úplně nový. Všichni křesťanští hlupáci, kteří jsou křtěni drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, křesťanskou ekonomickou, militaristickou vodou, to je špínou, jsou křtění pouze k SMRTI energetické, ekologické a mravní. Mají ZLÉHO DUCHA tím, že nevěří textům Písma, že energetická, ekologická a mravní SPÁSA, připravená pro všechny národy světa, není z rozumu geneticky zvířecích lidských mozků, ale je z rozumu Krista, DUCHA svatého, který dává svůj technický rozum, ze svého milosrdenství, pouze tomu komu chce, např. úplně poslušným, živým služebníkům, a komu chce ho bere, např. zpupným, neposlušným vládnoucím hlupákům, které odstoupením svého rozumu, ničí, boří. Trestajícím Kristem prokletí vládnoucí hlupáci jsou zločinci tím, že v médiích drze tvrdí, že energeticky nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, se bude zvyšovat až do kritického roku 2030. V roce 2030, dle energetické koncepce vládnoucích zločinců a lhářů, ekonomů a politologů z EU, pomocí jejich stupidní koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, nastane ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, energetická spása tím, že až 50 % elektřiny bude vyrobeno z fotovoltaiky a větrníků, což je však pouze pět procent z celkem potřebné energie Česka, viz další text.

 

Uvedená totální technická debilita vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jediným ZNAMENÍM, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO do Česka, ve formě ZLODĚJE majetku boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ. Dle výuky VUT v Brně a ČVUT, z roku 2006, tvoří, či tvořila, energie z elektřiny pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, Slovenska a všech ostatních států světa, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně, docenta Skály, profesora Kadrnožky a z ČVUT profesora Hrdličky, které jsem navštívil již v roce 2006. Dle plánů vládnoucích UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ z EU, dle jejich koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, či 2040, bude mít EU nikoli 50 % potřebné obnovitelné energie, ale pouze 5 % obnovitelné energie z fotovoltaiky a větrníků. Padesát procent obnovitelné elektřiny, je pouze pět procent celkem potřebné energie, což je zanedbatelné množství energie, které nemůže nahradit energii z ropy, která bude dotěžena v mnohých státech světa již v roce 2036, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby mnoho úplně poslušných služebníků NOVÉHO Krista učinilo rozhodnutí, o energeticky nezbytném zveřejnění těchto textů, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, již dal svůj Boží technický rozum, dvěma ROZPTÝLENÝM BOŽÍM DĚTEM, mně a RNDr. Václavu Cílkovi cilek@gli.cas.cz, cilek@cts.cuni.cz, Václav Cílek již dříve řekl, že nevěří tomu, že je možné nahradit energii z ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa v roce cca 2036, elektřinou vyrobenou z fotovoltaiky a větrníků, což je pravda, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006. Nyní v časopisu TÉMA č. 41/23 RNDr. Cílek napsal, že změna klimatu způsobuje hladomor, nedostatek jídla, migraci, utrpení lidí atd. a tím rodí revoluce, a tím války boháčů a chudáků a války mocností. Napsal, že GREEN DEAL schválený v roce 2020, vymysleli osm let předtím bankéři, zbrojaři, politologové, atd., jako bankovní nástoj pro půjčování peněz. Napsal, že z tohoto bankovního nástroje, hlupáci a zločinci, politologové v EU, učinili ideologický nástroj. V podstatě napsal, že je energeticky totálně chybné doporučovat lidem nekupovat auta se spalovacími motory, a místo nich kupovat elektromobily. Konečně napsal, že energeticky správné je požadovat, aby lidé nekupovali žádné vozy, ani se spalovacími motory, či elektromobily, aby auty pro soukromé potřeby vůbec NEJEZDILI, a aby ani pro soukromé potřeby vůbec NELÉTALI. ROZPTÝLENÉ BOŽÍ DÍTĚ RNDr. Václav Cílek již v podstatě také tvrdí, stejně jako já, že stávající supermarkety s potravinami jsou energetickým nesmyslem, kvůli tomu, že velké množství potravin se zkazí. Pokračování viz texty na straně 24. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, sice dal lidstvu technologie např. na výrobu ELEKTROLYZÉRU, to je VODÍKOVÉ ELEKTRÁRNY, kde se elektrolýzou vyrábí z vody vodík, dal lidem, svým Božím rozumem, do geneticky zvířecích lidských mozků, nové technologie např. na výrobu nákladních aut poháněných elektromotory elektřinou, vyrobenou vodíkovými, palivovými články, dal lidstvu nové technologie na výrobu syntetických paliv, dal lidstvu nové technologie na výrobu vodíkových elektromobilů osobních vozů, dal lidstvu nové technologie na výrobu vozů poháněných elektřinou z akumulačních baterií, ale nedal a nedá lidstvu dostatečné množství elektřiny a vodíku, pro hromadnou výrobu a provoz aut, letadel, lodí, atd. na uvedený pohon. Především kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům musí být jasné texty Písma o tom, že v Česku a ve světě bude vládnout buď trestající Kristus, svým uváděným Božím rozumem, svými příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, nebo stávající Bohové, vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, či politici pravice a levice, kteří ve všem co mluví, trestným způsobem lžou, protože lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím lžou o jeho správné a jedině možné další cestě Česka, Slovenska a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Bůh, trestající Kristus např. v Bhagavadgítě uvádí, že není ELEKTŘINOU. Uvádí tím správný výklad Písma, že trestající Kristus není lidským Bohem, není vyrobený lidskou rukou, a proto není ELEKTŘINOU. Trestající Kristus není lidským Bohem tím, že není výrobkem lidských rukou, není např. AUTEM, LETADLEM, LODÍ, RAKETOU, atd. které zpupní a neposlušní lidé mají za své Bohy, kterým slouží, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Ozeáš, Kazatel, Malachiáš, Izajáš, Ezechiel, Micheáš, Přísloví, Ámos, Jan, Bhagavadgíta, Žalmy, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nyní především po nových vládnoucích Bozích technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantech atd. vyžaduje, aby pochopili, že situaci v lidském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ nyní vyhrotil MEČEM válek např. na Ukrajině, či v GAZE, kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby drzí vládnoucí Baalové a DÉMONI, pocítili Boží trest, kterým je začínající nedostatek ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin. Vyžaduje, aby stávající vládnoucí Bohové, boháči, Baalové a DÉMONI, neprodleně pochopili jak uváděnou Boží moc, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli, kterou je úplné a neprodlené zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kvůli energetické, ekologické a mravní nezbytnosti nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa. Vyžaduje, aby jim vyvolené KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. se neprodleně zmocnili úlovku, kterým je vláda tvrdých mužů uvedeného technického lži lidu, nad vším stvořením. Křesťanským králičím způsobem přemnožené tvorstvo je VĚZENÍM, je PASTÍ, ze které je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně vyjít, již v tomto novoluní MĚSÍCE, v říjnu 2023, v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 28. října 2023. Nesmyslně přemnožené politické a náboženské zvířectvo, nesnižuje svůj početní stav snížením porodnosti a např. robotickou eutanazii starých lidí, kteří se dožili plnosti věku 70-ti, či 80-ti let, kteří budou o své robotické eutanazii rozhodovat sami, ale křesťanskou tradicí, kterou je zabíjení lidí v nesmyslných válkách, které dnes jsou již energeticky nesmyslné, a především tím jsou trestným činem. Hlad po novém Božím OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je předpokladem pro úplné podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Nekřtí se již křesťanskou ekonomickou, militaristické vodou, či špínou. Toto křtění je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. V tomto zlém, zpupném pokolení, se křtí nyní pouze OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Modlitbou pro uzdravení DUŠE i TĚLA je OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jedině tímto způsobem lze dosáhnout celosvětového míru a pokoje. Především pokorný, úplně poslušný a Kristu vděčný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost učinit neprodleně rozhodnutí, o bezpodmínečném podřízení se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU. Jedině tímto způsobem trestající Kristus bude, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, sázet, budovat, stavět, tvořit, vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, svým technickým rozumem, uvedeným také v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a celého světa. Trestající Kristus, uvedenou debilitou vládnoucích ekonomů a politologů, ukázal novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, že stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTÍ již zbořil tím, že odstoupením svého Božího rozumu, od zpupné vládnoucí elity, učinil ŘÍŠI MRTVÝCH, takže v tomto zlém pokolení, pomocí úplně poslušného, to je ŽIVÉHO technického lži lidu, může sázet vše nové, TAK MLADĚ JARÉ. Lidstvo může učinit vše nové, NOVOU, ÚPLNĚ POSLUŠNOU ZEMI, a NOVÉ NEBE, pouze pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, při zveřejnění těchto textů ve školství a v médiích. Nastal čas odložit náboženské a politické šaty. Rektoři mají povinnost odložit své chlupaté pláště a přestat obelhávat. Trestající Kristus např. v Ezechielovi uvádí, že MEČEM VÁLEK např. na Ukrajině, či v GAZE, dělá z měst a vesnic sutiny, sutiny, jaké ještě ani na Ukrajině, ani v GAZE nikdy nebyly, protože z Písma je zřejmé, že MEČ válek např. na Ukrajině, či v GAZE, a jinde, dělá

 

trestající Ježíš Kristus proto, aby vyhrál svou SVATOU VÁLKU proti stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, aby svou při o výklad Písma, mohl ukončit svým vítězstvím, kterým je nastolení vlády VÍTĚZNÉHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Trestající Kristus zvítězí v Česku, Slovensku, či v EU, nad všemi státy světa, po zveřejnění textů např. Ozeáše, Jeremiáše, Kazatele, Přísloví, Knihy moudrosti, Izaiáše, Michaáše, Žalmů, 1.Petrův, Jakubův, Žalmů, atd., které jsou o tom, že na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní, či v při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2023, v sobotu 28. října 2023, již neplatí stávající zákony lidské, ekonomické, militaristické, ale pouze dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou o POKOJI A CELOSVĚTOVÉM MÍRU, který nastane z milosrdenství Božího rozumu pouze při rozhodnutí úplně poslušného Božího technického lidu, o energetické nezbytnosti zřízení Boží majetkové ROVINY, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, např. z rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora VUT v Brně, Janíčka. Rektore Janíčku, docente Pospíšile a profesore Hirši. Máte povinnost uznat, že odstoupení rozumu Krista od všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, jejich opakovaně uváděná totální technická debilita, v částečce Božího DUCHA o koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa, je znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Politici pravice a levice jsou DUCHEM CHUDÍ tím, že nemají NOVÉHO DUCHA správného výkladu Písma OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto nemohou vládnout nad politickými a náboženskými, vzpurnými zvířaty. Ve stávající ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, již nemají žádnou politickou, náboženskou či technickou odpovědnost za cokoli, ani vůči lidem, ani vůči Kristu, DUCHU SVATÉMU. Jsou trestajícím Kristem, Bohem POKOJE a celosvětového MÍRU, určení k dobrovolnému a neprodlenému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Rektore Janíčku, rektor@vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesore Hirši hirs.j@vutbr.cz. Jste tímto pomazáni za proroky místo mě, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Jste Bohu odpovědní za každou svou NEPRAVOST, jste odpovědní za mluvení uváděné pravdy o Bohu, Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím za mluvení dále uváděné pravdy o jeho koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka, Slovenska a světa. Máte proto povinnost, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, proměnit trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, na jediného Boha všech států světa, na NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že uznáte jak uváděnou Boží moc, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleného nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedenou Boží moc dostanete, když ještě v tomto novoluní v říjnu 2023, přijedete na Říčky 42 u Domašova proto, abych Vás mohl osobně pomazat za proroky místo sebe, při společném studiu HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Máte povinnost tímto způsobem pokořit svoje geneticky zvířecí lidské mozky, máte povinnost se stydět za svoji službu Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Když to zase neuděláte, když se zase nebude bát trestajícího Krista strachem, jaký v Česku a Slovensku ještě nikdy nebyl, trestající Kristus slíbil, že zpupné a neposlušné politické a náboženské zvířectvo zničí MEČEM třetí světové války tím, že zahubí strašlivou záhubou DVĚ TŘETINY tvorstva celého světa, přemnoženého křesťansky králičím způsobem. Slíbil, že po MEČI třetí světové války zbude pouze jedna třetina pokorných, úplně poslušných služebníků Krista. Ti budou trestajícím Kristem potrestáni úplným, nesmyslným vyrabováním zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu atd. Kristus slíbil, že kvůli Vám, zpupným a neposlušným, způsobí MEČ třetí světové války, ve které, zpupné, zlé Česko nechá úplně zaniknout, strašlivou záhubou. Určitě již pro vás proto není úkolem nad lidské síly prorokovat uvedenou totální stupidní technickou debilitu vládnoucích UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, kteří ve všem co mluví lžou trestným způsobem, protože svými geneticky zvířecími mozky stále nechápou, že jejich uváděná energetická koncepce, pro jejich uváděnou DUCHOVNÍ CHUDOBU, je zločinem, a že proto jejich ekonomická, militaristická ŘÍŠE MRTVÝCH, musí být úplně poslušným, to je živým technickým lidem, neprodleně a úplně zničená, vznikem celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Uvedenou pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a světa, máte povinnost kázat neprodleně, protože je energetickou, ekologickou a mravní spásou, nejenom pro Česko a Slovensko, ale pro celý svět. Máte proto povinnost učinit rozhodnutí, že neposlušní a zpupní uvádění vládnoucí Baalové a DÉMONI, mají povinnost dobrovolně a neprodleně sestoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Trestající Kristus již vám umožňuje se spasit energeticky, ekologicky a mravně tím, že na VUT v Brně budete neprodleně iniciovat vytvoření jediné CÍRKVE Česka, či také Slovenska, a tím jediné CÍRKVE v každém státě světa, kterou je úplně poslušná a Kristu vděčná nová vláda. Pokorné a úplně poslušné, to je ŽIVÉ nové vlády všech států světa, které budou kralovat v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, musí být vytvořené dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Vaše neprodlené rozhodnutí o zničení všech ZBRANÍ světa, všech VOJÁKŮ světa, a všech válek světa, je podmínkou pro usmíření se s NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, LÉKAŘEM, UČITELEM, Ježíšem Kristem. Ezechiel, Izajáš. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je totální oddělení SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu Ježíše Krista, určeného pro toto zpupné pokolení, od TMY geneticky prasečích lidských mozků hlupáků, žijících ve stávajícím, zlém, ekonomickém, militaristickém, náboženském a politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Křesťanské, ekonomické SVINĚ, militaristické NETVORY, zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, v roce přelomu věků, již v roce 2000. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2023, v Česku již nesmí existovat žádný nemocný, DUCHEM CHUDÝ hlupák, zločinec, který nedovede rozeznat SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, správné, Boží, energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, od TMY myšlení geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích hlupáků, pokrytců, zločinců a lhářů, kteří odmítají zrušit veškeré tradice svého křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit nové tradice celosvětového, mírového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. V mírovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, nad veškerých politickým a náboženským dobytkem, bude vládnou jediný Bůh, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Trestající Kristus určil všechny stávající vládnoucí Bohy, zpupné a neposlušné Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, atd. k sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Mravní, energetickou, ekologickou neotřesitelnost, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství zajistí, svým NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Božím rozumem tím, že z rozhodnutí nových kněží technického lži lidu zruší veškeré boháče, stejně tak veškeré chudáky, celého světa. Ekonomicky již nelze vyřešit nic, pouze energeticky, to je při zachování zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé křesťanské tisíciletí, až do roku 3000. Proto, aby bylo možné neprodleně, celosvětově, odpočinout od stávající, energetické, ekologické a mravní ZHOUBY, úplně poslušný, to je živý technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, má povinnost neprodleně rozhodnout, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné využít milosrdenství Božího rozumu, a z Božího milosrdenství nastolit daleko vyšší mravnosti a spravedlnosti, než byla v době vlády čtyřiceti let POUŠTĚ komunistických, málo vzdělaných hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Majetek boháčů pomine, shnije, z titulu chybné koncepce energetiky, při rozhodnutí technického lži lidu, o energetické nezbytnosti

 

zřízení celosvětové, majetkové Boží ROVINY. Vysokou mravnost, v Božím KRÁLOVSTVÍ, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, zajistí SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vysokou mravnost zajistí Kristus NATURÁLNÍM PLNĚNÍM úplně všeho, včetně bydlení. Bydlet se bude postupně celosvětové ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v DOMECH ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v bytech naprosto stejných, pro každého člověka Česka a světa. Sídliště či město z těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ bude energeticky soběstačné pro vytápění, osvětlení, vaření, atd. Solární architektura a urbanismus zajišťuje cca 20 m2 fotovoltaiky na jednu osobu, to je cca 3000 Wp. Doprava bude pouze veřejná, elektrickými rychlovlaky, ve městech i mezi městy. Doprava osobní bude pouze na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Vysokou mravnost pro boháče, vyvlečené od jejich dobře placených KORYT, k lopatám pomocníků zedníků, kteří budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, trestající Kristus zajistí stejným způsobem, jaký byl v době Boží majetkové ROVINY, čtyřiceti let socialismu, či komunismu Česka, všeobecnou pracovní povinností každého člověka, Česka a světa. Zavedení dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost zajistit úplně poslušní služebníci Krista, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu atd. na toto celé tisíciletí, do roku 3000, to je do roku 9000. ZATMÍ se politické, náboženské, ekonomické, militaristické a jiné plány predátorů, BYZNYSMENŮ, na další ničení planety země, žitím boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky, na další energeticky nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, a jiných vzácných surovin, horečným zbrojením, a energeticky nesmyslnými válkami, protože za dosluhující ropu, plyn, uhlí, není žádná náhrada. Trestným činem je nyní např. lhaní ministrů vlády SYNA ZATRACENÍ, SVINĚ, či NETVORA premiéra Fialy, že je možné obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, nahradit elektřinu z uhelných elektráren, které končí pro dotěžení uhlí již v roce cca 2028, 2030, 2032. Že je možné elektřinou nahradit ropu v době dotěžení v mnoha státech světa v roce 2036. Milostivé Hospodinovo léto 2023, neskončilo energeticky nesmyslné PROTIKLADNÉ lži o Kristu, a tím nebyly zničené ani lži o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050. Trestající Kristus v Izajáši zřetelně uvádí, že v jím vyvoleném Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí v případě, že drzý technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, začne nyní znovu sloužit stávajícím Baalům a DÉMONŮM, místo trestajícímu Kristu. Trestající Kristus vyžaduje, aby se pokorný a úplně poslušný technický lži lid utekl pod ochranu nového Krista neprodleně, nyní na podzim, a ne až v zimě, protože vše o trestajícím Kristu, a o jeho správné koncepci energeticky, je dostatečně srozumitelně objasněné pro každého technického hlupáka. Lidstvo může učinit vše energeticky nové, pouze rozumem Božím, nikoli rozumem DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků. Neposlušné ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, NOVÉHO DUCHA výkladu Písma nikdy nepochopí, protože jsou trestajícím Kristem určení k neprodlenému odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. NOVÉHO DUCHA lze získat pouze studiem OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Neobvyklou SMRTÍ je odstoupení rozumu trestajícího Krista v částečce Božího DUCHA, nyní především o koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. ČEPS již uvádí, že výroba elektřiny do roku 2040 se bude rychle snižovat, a to při dotěžení uhlí v uhelných elektrárnách. ČEPS již uvádí, že chybějící elektřinu nebude možno z okolních států dovést. Při snížení výroby elektřiny, nelze vůbec uvažovat s tím, že bude možné obnovitelnou elektřinou nahradit ropu, která bude dotěžena v mnoha státech světa již v roce 2036. Pro dotěžení uhlí v uhelných elektrárnách v roce 2028, 2030, 2032, vůbec nelze počítat s tím, že v Česku lze v roce 2035 mít veřejnou dopravu autobusy pouze bez-emisní, to je z elektřiny z obnovitelných zdrojů, dle požadavku EU. Elektřiny a ropy bude tak málo, že v Česku a v EU, a ve světě, se v roce 2035, vše energeticky a ekonomicky zhroutí, což znamená, že shnilý majetek boháčů prokazatelně shnije, energeticky. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od geneticky zvířecích lidských mozků, trestající Kristus ukončí v případě, že technický lži lid, uvedenou pravdu bude učit jak ve školství, tak v médiích. Vládní výbor pro strategické investice, včetně všech ostatních lhářů a zločinců, má povinnost vyznat své lži, litovat svých lží, pro neznalost důvodů vzniku NEOBVYKLÉ SMRTI, a pokojně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin proto, aby mohlo vzniknout vše energeticky, ekologicky a mravně nové, neotřesitelné. Úplná poslušnost uváděných nových vládnoucích Bohů, trestajícím Kristem v Písmu vyvolené technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. a Kristem vyvolených politiků, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Nad lidmi mohou nově vládnout pouze Bohové úplně poslušní, kteří mají povinnost si vymodlit rozum od trestajícího Krista, svými svatými skutky. SEDMÉ NEBE v Česku a Slovensku nastane až při rozhodnutí o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném úplném zničení SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY správného výkladu Písma, SEDMI vládnoucích politických stran Česka a také Slovenska. Lidstvo může učinit vše nové nikoli pod vedením stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, ale pouze pod vedením dobrého, nového Boha, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, který již není křesťanskou, ekonomickou, militaristickou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU, stále nemají ani ponětí. Trestající Kristus, svoje myšlenky o celosvětovém míru a pokoji, který je možný pouze při zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, uvedl a uvádí pouze v těchto textech OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tyto myšlenky Kristus, jediný Bůh všech států světa, neuvádí např. v křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných MODLOSLUŽBÁCH. Všechna náboženství světa, a všechny státy světa, bojují proti sobě navzájem, ovšem pouze tak, jak si to trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu předsevzal proto, aby v Česku, např. na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušných nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, mohl naplnit texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve formě Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do poslední čárky. Druhý PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nyní není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době POUŠTĚ čtyřiceti let převýchovy boháčů, pomocí komunistických soudruhů, OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Trestající Kristus vyžaduje, aby pokorná, úplně poslušná, a trestajícímu Kristu vděčná technická vládnoucí elita, nastolila Boží spravedlnost větší, než byla v době 40 let POUŠTĚ socialismu tím, že neprodleně rozhodne o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka celého světa. Především BOŽÍ SYN rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, úplně se podřídit trestajícímu Kristu, jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém pokolení, jsou především o energetické spáse Česka a světa. Já jsem přišel, dle vůle Boží, na rektorát VUT v Brně, či na ČVUT, k Božímu technickému lži lidu včas, již v době mého tříletého působení v roce 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, atd., takže rektor Janíček, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní MĚSÍCE v říjnu 2023, nemá výmluvu odmítat svoje povolání a vyvolení být novým, pokorným, a úplně poslušným vládnoucím knězem KRÁLOVSKÉHO kněžstva, technického lži lidu Česka a světa, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné tvorstvo. Vládnoucí technická, politická, ekonomická elita, např. SYNŮ ZATRACENÍ vlády trestajícím Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, premiéra Fialy, se z neobvyklé SMRTI, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, dostane pouze při VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH křesťanských sviní, militaristických NETVORŮ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem, Slovenskem a světem smiluje v jedinou hodinu, v HODINĚ PRAVDY, při čtení těchto textů např. v SOBOTNÍM pořadu mezi NEBEM a ZEMI v ČRo v Brně. Trestající Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček zase neodkládal DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, ale aby neprodleně učinil rozhodnutí,

 

že tyto texty se budou číst v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, již v době tohoto úplňku MĚSÍCE, v sobotu 28. října 2023. Sobota 28. října 2023, musí být až na věky věků, DNEM VZNIKU celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dle vůle Krista, celosvětovou mírovou VELKOU BÍLOU ŘÍJNOVOU Boží REVOLUCI, má povinnost nyní iniciovat rektor Janíček rozhodnutím, že musí být zveřejněno, že energetická koncepce vlády Kristem prokletého politologa, zločince a lháře premiéra Fialy, je energeticky, ekologicky a mravně naprosto nesmyslná. Trestající Kristus, již není ani Baalem, či DÉMONEM, již není VÝROBKEM LIDSKÝCH RUKOU, již není ani křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU tím, že je DUCHEM SVATÝM, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Proto, pro technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, je již trestným činem, nepodřídit se jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou, v tomto pokolení, o jedině možné energetické, ekologické a mravní koncepci všech států světa. Jedině trestající Kristus, DUCH SVATÝ, je schopný, svým Božím technickým rozumem, každého úplně poslušného TVORA smysluplně zaměstnat. Podřídit se pod dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, protože energetická koncepce SYNŮ ZATRACENÍ, vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, jsou samé energetické nesmysly, bludy. Žijeme v křesťanském PŘEDPEKLÍ, kde nikdo neřeší, že trestající Kristus neposlušné ekonomické svině, militaristické NETVORY, griluje a roží, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Lidé stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Dokud bude trestající Kristus křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, neposlušní a zpupní lidé, ve svých politických a náboženských tradicích, stále budou horečně zbrojit, a tím dělat MEČ válek, dnes např. na Ukrajině, či v Gaze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nepotřebuje žádného prostředníka, který by učil lži lid poznávat Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který již až na věky věků sedí v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jedině tímto způsobem, Písmem, může zvítězit nad křesťanskými, judaistickými, hinduistickými, buddhistickými, muslimskými, ekonomickými sviněmi, militaristickými NETVORY. Odměňuje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, každého TVORA dle jeho ekologické čistoty, dle jeho spravedlnosti, jím určenou. Protože nikdo není ekologicky čistý, protože všichni zpupní a neposlušní odmítají nastolit spravedlnost celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, ve kterém musí být Boží SPRAVEDLNOST dokonalé Boží majetkové ROVINY, daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, neodměňuje, svým Božím rozumem, nikoho, čímž v Česku a Slovensku vzešel PLNÝ POČET POHANŮ, či hlupáků. Vůle trestajícího Krista je, aby všechny národy světa žili v dokonalém míru a pokoji, aby nikde ve městech, či mezi státy, nebyly zdi, či ploty z ostnatých drátů, což je v tradicích stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby nyní technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti dělal pouze to, co se trestajícímu Kristu bude líbit. Trestajícímu Kristu se bude líbit, když především technický lži lid Česka, Slovenska a světa, bude stejně mocným LVEM jako Kristus, když především veškerý technický lži lid bude řvát na politický a náboženský dobytek, OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který spálí každou větev a každý kořen suchého STROMU stávající neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY tak, že z vládnoucích ekonomických, militaristických úředníků, nezůstane ani větev, ani kořen. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, snad již v Česku a Slovensku ukončí žití neposlušných a zpupných boháčů, ekonomických sviní, militaristických, politických a náboženských NETVORŮ tím, že svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska, pomocí těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně zničí ŘÍŠI MRTVÝCH, úplně zničí OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů tím, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, najde nové štěstí, které bude velkou odměnou úplně poslušným služebníkům Krista. Novým štěstím nyní bude sloužit přímo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, realizací jeho energetické, ekologické a mravní spásy, realizací jeho dokonalé Boží lásky, opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Tvrdí muži pokorného a úplně poslušného technického lži lidu Česka, Slovenska a světa, mají povinnost prorokovat, že LOĎ ARCHY SPÁSY se téměř potápí, protože tvrdí muži technického lži lidu Česka a Slovenska, neukončili lži bankéřů a politologů o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ, protože KLIMATICKOU ZMĚNU, ve vzedmutém MOŘI drzých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, nezaměnili za změnu energetickou, ekologickou a mravní, kterou je potřeba realizovat neprodleně, realizací Božích zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, již v říjnu 2023, a ne až v zimě, či až v roce 2050. Vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, svině, NETVOŘI, boháči, Kristem vyžadovanou energetickou změnu odmítají, protože odmítají zrušit OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, to je úplně zrušit ekonomiku, zvyšující se neviditelné ruky trhu, odmítají zrušit Kristem ničené žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Trestající Kristus vyžaduje rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. o zrušení NEOBVYKLÉ SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích neposlušných, zpupných, lidských mozků. Vyžaduje neprodlené rozhodnutí o úplném zrušením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, DANĚ, či SPOLEČNÝ MĚŠEC státní pokladny ministra financí NETVORA Stanjury. Frantisek.Beckert@mfcr.cz, Michaela.Lagronova@mfcr.cz, Zuzana.Kupcova@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, Jan.Mach@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, sekretariat.701@mdcr.cz, tiskove@fs.mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, posta@mdcr.cz, sekretariat.ministra@mdcr.cz, Trestající Kristus vyžaduje úplně zrušit ekonomiku a tím daně, které neposlušným a zpupným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, umožňují horečně zbrojit a dělat MEČ válek mezi mocnostmi, a MEČ válek mezi chudáky a boháči. Neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, je možné zrušit pouze prorokováním, že každý zpupný a neposlušný hlupák, který se nechal uštknout křesťanskými jedovatými zmijemi, HADY, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, např. farářem Bradáčem domasov@dieceze.cz, vojenským kaplanem, Kristem prokletou sviní biskupem Holubem holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, Hadem, Zmijí, hlupákem, lhářem, zločincem, farářem Orko Váchou vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, má povinnost z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopit, že jejich křesťanské MODLOSLUŽBY SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus dovolí prorokovat pravdu o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci, až pokorným a úplně poslušným technickým lži lidem bude učiněno rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně úplně zrušit jak všechny politické strany pravice a levice, tak všechny ekumenické církve, ČARODĚJNICE či NEVĚSTKY. Zůstat v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VĚZENÍ, zůstat v energetické, ekologické a mravní PASTI, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Úplně poslušný a pokorný technický, stejně tak politický lži lid, má povinnost prorokovat, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, lži lidu dal sice technologie pro výrobu vodíku, a výrobu obnovitelné elektřiny, které však nemohou nahradit energii např. z ropy, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov odborníků na energetiku VUT v Brně, ČVUT, již dávno, v roce 2006. Já maličký a spravedlivý prorok, jsem k novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, k BOŽÍM SYNŮM, technického lži lidu přišel včas, již v roce 2003 až 2006, 2006 až 2009, takže z BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu již nemá výmluvu nerozumět svému vyvolení a povolání. Energeticky již není možné, aby nad neposlušnými, to je mrtvými lidmi, vzedmutého MOŘE politických, náboženských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, vládli neposlušní a zpupní vládnoucí Bohové, uvádění Baalové a DÉMONI, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím, např. technickým rozumem, určeným

 

pro toto zpupné a zlé pokolení, již NEPASE, a pást nikdy nebude. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si předsevzal, dle svého plánu, že vše na zemi a na nebi přivede k jednotě v Kristu tím, že těmito texty pomalého Božího SOUDU podvrátí, rozvrátí, zboří, zničí, zpustoší, zkazí, vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné a zlé pokolení, jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, viz texty o energetice např. v kapitolách 310, 311, atd. Vrcholným Božím trestem jsou všechny přírodní pohromy, horečné zbrojení, energeticky nesmyslný MEČ válek, atd. Neposlušné a zpupné lidstvo trestající Kristus trestá odstoupením svého Božího rozumu od geneticky zvířecích lidských mozků proto, aby všichni neposlušní a zpupní pochopili jak uváděnou Boží moc, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem, tak opakovaně uváděnou Boží vůli, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti nastolení vlády trestajícího Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad všemi úplně poslušnými státy světa. Odstoupení rozumu trestajícího Krista, od neposlušných, zpupných, geneticky zvířecích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bude trvat, až do vítězství trestajícího Krista v Česku, Slovensku a okolních národech EU, a tím až do vítězství nad všemi národy celého světa. Trestající Kristus dovoluje Česku a světu jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zveřejnění těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v médiích. Trestající Kristus si nepřeje, aby uvádění čtyři tažní KONI zdržovali DRUHÝ PŘÍCHOD trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Slovenska a celého světa. Jeremiáš, Ozeáš, Efezským, Kazatel, Sírachovec, Matouš, Izajáš, Efezským, Židům, Jób, 1.Tes.4/7,16,5/2, Zachariáš, K.M. Žalmy, Lukáš, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto zlém a neposlušném pokolení, nadřadil dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nad kapitalistické, ekonomické, militaristické zákony lidské. Všichni zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, politici pravice a levice, atd. nemají výmluvu, uváděné energetické, ekologické a mravní spáse, nerozumět. Starostové obcí, primátoři měst, politici pravice a levice, atd. Máte povinnost se neprodleně smířit s trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, který je nyní HOROU HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Slovenska a EU, v tomto novoluní MĚSÍCE v říjnu 2023, nyní není kvůli trestání zpupných boháčů, jako to bylo v době čtyřiceti let POUŠTĚ nedokonalé Boží socialistické či komunistické majetkové ROVINY, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse máte povinnost neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době Boží socialistické majetkové ROVINY, kterou trestající Kristus nastolil, dle svého předsevzetí, pomoci komunistických soudruhů, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, kdy NEVĚSTOU Krista byla vláda soudruha Gottwalda. Smířit se s trestajícím Kristem je nyní možné pouze při Vašem rozhodnutí, o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve kterém, Boží majetková ROVINA, bude vytvořená SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍM politickým a náboženským dobytkem, realizací opakovaně objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Pro neposlušné a zpupné ekonomické svině, militaristické NETVORY, je nemožné zrušit veškerou ekonomiku, zrušit horečné zbrojení, a energeticky nesmyslné válčení, zrušit veškeré války na světě, zrušit veškerá náboženství, zrušit veškeré politické strany pravice a levice, zrušit tím vládu zpupných, neposlušných lidí nad trestajícím Kristem, což je však pouze nevyzkoušené. Pro úplně poslušné a Kristu vděčné služebníky Krista, není úkolem nad lidské síly, na rektorátu VUT v Brně, či ČVUT, a po vzniku nové vlády Slovenska premiérem Ficem, učinit rozhodnutí, že zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, není úkolem nad lidské síly. Není úkolem nad lidské síly učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné se energeticky zachránit výstavbou sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí politického a náboženského dobytka, energeticky soběstačných, je nutné neprodleně realizovat např. dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, z roku již 2006. Jinak, než zřízením dokonalé Boží, celosvětové, mírové majetkové ROVINY, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se zachránit nelze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikdy nezapomene žádný skutek nikomu, kdo se odmítne vrátit k novému Kristu, mletím OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Nikdy nezapomene žádný skutek drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, např. faráři Bradáčovi domasov@dieceze.cz, vojenskému kaplanu, Kristem prokletému biskupu Holubovi holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hadu, Zmiji, hlupáku, lháři, zločinci, pomatenému faráři Orko Váchovi vacha@farnostsalvator.cz, dekan@lf3.cuni.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, jejichž křesťanské MODLOSLUŽBY, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Jejich protikladná dogmata a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, nikdy nebyly logické. Ať se uvedení Satani, Hadi, Zmije kněží, modlí ve chrámech postavených lidskýma rukama, jak chtějí, trestající Kristus je neslyší a nikdy je neslyšel, protože jsou odjakživa STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože je odjakživa ničí a boří, jak pravdou o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak pravdou o Boží majetkové ROVINĚ, a dnes také pravdou o koncepci energetiky. Stále nikomu netrnou jeho vlastní zuby od jejich neomylných protikladných dogmat o jejich Bohu, Ježíši Kristu, který, v tomto zlém a zpupném pokolení však již Bohem není, protože odjakživa byl a stále je pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. V Česku, Slovensku, případně na Ukrajině, stále nikdo nemá NOVÉHO DUCHA správného výkladu Písma, stále pijeme STARÉHO DUCHA křesťanských MODLOSLUŽEB, protože uvedení zločinci, pokrytci a lháři, odmítají kázat OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus organizuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a Slovenska, jednak pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jednak pomocí ROZPTÝLENÝCH BOŽÍCH DĚTÍ, které slíbil shromáždit v jedinou, pokornou a úplně poslušnou, celosvětovou církev. Kdo se, v tomto zlém pokolení, při stávajícím příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, nechá uštknout jedovatou ZMIJÍ, např. drzým pozemským OTCEM, Satanem farářem Orko Váchou marek.vacha@lf3.cuni.cz, který v médiích drze tvrdí, že jeho výklad Písma děsivé temnoty protikladných neomylných dogmat katolického katechismu je logicky správný, je blázen, hlupák, lhář, pokrytec a zločinec tím, že o všem lže, protože v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, není ani pravda o Bohu, a tím není ani žádná pravda o správné, opakovaně objasněné, Boží koncepci energetiky, Česka, Slovenska a světa. Drzý Satan, Had, či Zmije, farář Orko Vácha je trestajícím Kristem prokletý, protože si stále nebere k srdci OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů pomalého Božího soudu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Tím se stal zločincem, protože již vědomě slouží, místo trestajícímu Kristu, pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU, a tím pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Trestající Kristus chce vytvořit jedinou, celosvětovou, pokornou a uplně poslušnou církev, v Česku, Slovensku a ve světě, z těch ROZPTÝLENÝCH DĚTÍ BOŽÍCH, kteří bojují proti stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je proti boháčům, a jejich koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je proti ZELENÉ DOHODĚ, GREEN DEALU, atd. s pomocí Božího rozumu trestajícího Krista. Kdo se neprodleně nevrátí ke Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále padá do ŔÍŠE MRTVÝCH, do vzedmutého MOŘE ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, což je v Česku OHNIVÉ JEZERO DEBB, dedilů, kde, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista,

 

od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, není žádné energeticky dobré dílo, ani žádná energeticky dobrá myšlenka. Boží SLOVO nyní padá či prší pouze z křesťanských NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. z děsivé temnoty protikladných neomylných dogmat, to je z bludů o Kristu, a tím z promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Statana, Hada, či Zmije faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz. Nebo Boží SLOVO padá, či prší, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. těchto textů. Pomalý Boží SOUD probíhá od roku cca 1994, v tříletých intervalech, nyní od roku 2021 do roku 2024. Kdo si co nyní vybere, to bude mít, buď křesťanské, ekonomické, militaristické PEKLO horečného zbrojení a válčení, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Nebo dokonalý mír a pokoj celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude trvat ještě tisíc let, to je do roku 3000. Když trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pomůže někomu sloužit jeho POHLAVNÍMU ÚDU, pomůže někomu s OVOCEM JEHO ÚMYSLŮ, ať je každý takto obdařený rád, hrozně rád, za tuto Boží milost, za toto Boží milosrdenství. Trestající Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude nyní pást pouze pokorné, úplně poslušné, a Kristu vděčné služebníky, kteří mu budou sloužit, jeho Boží NEOMYLNÝM rozumem tak, jak se trestajícímu Kristu, v tomto zlém pokolení líbí, což je uvedené v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Trestající Kristus slíbil, že v ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ, NETVORŮ, ROZPTÝLENÉ DĚTI BOŽÍ, shromáždí v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, v jedinou, pokornou, úplně poslušnou, Kristu vděčnou celosvětovou Boží církev v případě, že budou stejně mocné, a stejně spravedlivé, jako je trestající Kristus, LEV, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Trestající Kristus DUCH SVATÝ vyžaduje, aby mnoho úplně poslušných služebníků NOVÉHO Krista učinilo rozhodnutí, o energeticky nezbytném zveřejnění těchto textů, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, již dal svůj Boží technický rozum, dvěma ROZPTÝLENÝM BOŽÍM DĚTEM, mně a RNDr. Václavu Cílkovi cilek@gli.cas.cz, cilek@cts.cuni.cz, Václav Cílek již dříve řekl, že nevěří tomu, že je možné nahradit energii z ropy, při jejím dotěžení v mnoha státech světa v roce cca 2036, elektřinou vyrobenou z fotovoltaiky a větrníků, což je pravda, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006. Nyní v časopisu TÉMA č. 41/23 RNDr. Cílek napsal, že změna klimatu způsobuje hladomor, nedostatek jídla, migraci, utrpení lidí atd. a tím rodí revoluce, a tím války boháčů a chudáků. Napsal, že GREEN DEAL schválený v roce 2020, vymysleli osm let předtím bankéři a zbrojaři, jako bankovní nástoj pro půjčování peněz. Napsal, že z tohoto bankovního nástroje, hlupáci a zločinci, politologové v EU, učinili ideologický nástroj. V podstatě napsal, že je energeticky totálně chybné doporučovat lidem nekupovat auta se spalovacími motory, a místo nich kupovat elektromobily. Konečně napsal, že energeticky správné je požadovat, aby lidé nekupovali žádné vozy, ani se spalovacími motory, či elektromobily, aby auty vůbec NEJEZDILI, a aby ani vůbec NELÉTALI. ROZPTÝLENÉ BOŽÍ DÍTĚ RNDr. Václav Cílek již v podstatě také tvrdí, stejně jako já, že stávající supermarkety s potravinami jsou energetickým nesmyslem, kvůli tomu, že velké množství potravin se zkazí. Má povinnost ještě dodat, že z titulu správné koncepce energetiky Česka a světa, je třeba neprodleně a úplně zrušit chlazení, mravení a vaření v domácnostech a supermarketech, že je třeba neprodleně zrušit plastové obaly na potraviny, a že je třeba neprodleně začít SPOLEČNĚ STOLOVAT v domech pro společné stolování politického a náboženského dobytka, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. RNDr. Václav Cílek uvádí, že je energeticky totálně chybné pěstovat potravin pomocí uměle vyrobených hnojiv, energeticky náročnou výrobou, a pomocí herbicidů. RNDr. Václav Cílek ještě není stejně NEOMYLNÝ jako je Kristus v OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, ale již tvrdí, že je země zbavena oteplováním úrodnosti, což určitě přinese hladomory, uprchlíky, války mezi boháči a chudáky, atd., které postihnou jak chudáky tak boháče. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ tvrdí v Sírachovci, že dokonalý mír a pokoj mezi chudáky a boháči být nemůže, a že východiskem ze všech současných krizí je zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, společně stolujícího politického a náboženského dobytka, v domech společného stolování pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible již v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, které je potřeba celosvětově postavit, během tohoto tisíciletí, ze zbývající ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. RNDr. Václav Cílek se stane úplně poslušným ROZPTÝLENÝM BOŽÍM DÍTĚTEM, až spolu se mnou bude prorokovat, že východisko, Kristem v Písmu připravené, je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u úplně poslušných nových kněží, u BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů technického lidu, na rektorátu VUT v Brně u rektora Janíčka, či na rektorátu ČVUT u rektora Petráčka, nebo u úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Slovenska Roberta Fica. Na této energetické, ekologické a mravní cestě do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, již nezabloudí žádný pošetilec. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje nad Českem, Slovenskem a celým světem v jedinou hodinu čtení těchto textů v médiích v případě, že všichni ZELENÍ, strachy zelení, přestanou obdivovat GREEN DEAL, ZELENOU DOHODU, vytvořenou geneticky zvířecími lidskými mozky politologů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, atd. a začnou obdivovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné a zlé pokolení křesťanských chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, jsou uvedené také v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby všichni zpupní ZELENÍ např. kouril@sedmagenerace.cz, ahoj@posledni-generace.cz, sgenerace@hnutiduha.cz, atd., strachy zelení, se báli trestajícího Krista, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Aby se nesnažili prosadit energetickou změnu světa, svými geneticky zvířecími lidskými mozky. Aby již, při svých protestech, na nic nelezli, k ničemu se nelepili, nic nepoškozovali poléváním barvami, nic v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ neobdivovali, atd., ale aby se svými skutky modlili k novému Kristu tím, že ho budou prosit, aby tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA nechal zveřejnit v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Vzkříšení z MRTVÝCH křesťanských, militaristických, ekonomických, politický sviní nastane pouze v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista technického lži lidu, učiní rozhodnutí, že musí úplně zmizet středověký výklad Písma děsivé temtoty protikladných bludů a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, např. svině, Satana, Hada, či Zmije drzého pozemského OTCE, zočince, NETVORA, faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz. Boží rozkaz o úplném zničení vlády SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, premiéra Fialy, mají povinnost vykonat čtyři tažní KONI a to neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v říjnu 2023. Čtyřmi tažnými KOŇMI v Česku a Slovensku jsou nyní LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, za všechny úplně poslušné, to je ŽIVÉ projektanty, VZDUCHOTECHNIK, TOPENÁŘ, projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, a za Slovensko, úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico robert.fico@nrsr.sk, info@vlada.gov.sk. Zacharjáš, Malachiáš, Římanům, 4.Mojžíšova, atd. V novoluní MĚSÍCE v říjnu 2023 mají povinnost zřídit vlády nové, pro Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha NEJVYŠŠÍHO, dle textů na konci kapitoly 300. Tímto způsobem neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní potřebu, LETADEL pro osobní potřebu, atd. Mluvit pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a jeho uváděné správné koncepci energetiky, není úkol nad lidské síly, pro žádného úplně poslušného člověka. Texty o správné

 

koncepci energetiky jsou uvedené např. v textech kapitol 311, 310, atd. Pro starosty Ing. Balcárka a ostatní starosty Domašovska, jsou Boží rozkazy uvedené v kapitole 311 na straně 25 až 35. Starosta Říček Ing. Balcárek, má povinnost setřít každou slzu z očí např. šedesátiletému bezdomovci Zdeňku Blažkovi tím, že musí zajistit, aby se dobře oblékl, dobře najedl, a dobře bydlel, což podobně mají povinnost zajistit všichni starostové obcí, všichni primátoři měst, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušní a zpupní vládnoucí hlupáci, Baalové a DÉMONI, boháči, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, stále bezdůvodně nenávidí za to, že v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou Kristem určeni k pokojnému, dobrovolnému, neprodlenému, sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Úplně poslušným ROZPTÝLENÝM BOŽÍM DÍTĚTEM, má povinnost také být ekonomická svině, NETVOR, Antonie Doležalová antonie.dolezalova@gmail.com, antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz, nebo Antonie Doležalová a.dolezalova@hiu.cas.cz, dolezal@hiu.cas.cz, zakova@hiu.cas.cz, press@podnikatel.cz, jedinakova@kav.cas.cz, klickova@hiu.cas.cz, sterneck@hiu.cas.cz, panek@hiu.cas.cz, zelenka@hiu.cas.cz, lopez-barajas@hiu.cas.cz, baloun@hiu.cas.cz, baranek@hiu.cas.cz, baron@hiu.cas.cz, cibulka@brno.avcr.cz, vecere@hiu.cas.cz, glazov@hiu.cas.cz, cernusak@brno.avcr.cz, hladky@brno.avcr.cz, holy@hiu.cas.cz, sekretariat@hiu.cas.cz, zelenkova@hiu.cas.cz, sekretariat.hiu@brno.avcr.cz, sterneck@hiu.cas.cz, podatelna@ustrcr.cz, info@vox-kurzy.cz, just@hiu.cas.cz, hrbek@hiu.cas.cz, info@ustrcr.cz, press@ustrcr.cz. Antonie Doležalová v médiích v podstatě pravila, že dramatické materiální škody vznikají z toho, že vzpurní a neposlušní Baalové a DÉMONI, boháči, nezpytují své svědomí z toho důvodu, že nerespektují Boha, Ježíše Kista, DUCHA SVATÉHO, jeho příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, opakovaně objasňované, protože odmítají věřit tomu, že odjakživa žije mezi námi tím, že nečiní nic tajně, že o sobě, Česku, Slovensku a EU, vše uvedl a uvádí, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Lidé stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Trestajícímu Kristus se nyní bude líbit, když Antonie Doleželová bude stejně MOUDRÁ a NEOMYLNÁ, jako je trestající Ježíš Kristus jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, např. v Bhagavadgítě, Koránu, Tóře, Bibli, ve SLOVĚ Dognů z Mali, atd. Antonie Doležalová v podstatě pravila, že jsme v ekonomické, energetické a mravní pasti, protože ekonomové, či zbrojaři věří tomu, že lidské štěstí se měří HRUBÝM DOMÁCÍM PRODUKTEM, HDP. V podstatě pravila, že cesta k prosperitě určitě nevede přes zvyšování ekonomiky neviditelné ruky trhu, protože z peněz SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE ministra financí Frantisek.Beckert@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, Zuzana.Kupcova@mfcr.cz, Jan.Mach@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, Michaela.Lagronova@mfcr.cz, se platí energeticky nesmyslné horečné zbrojení a energeticky nesmyslný vrcholný Boží trest, kterým je MEČ válek mezi mocnostmi, a MEČ válek mezi boháči a chudáky. Propagovala nový plán OBNOVY, nový Marshallův plán, ve kterém nebude klíčovým slovem zvyšování ekonomiky, kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. V podstatě pravila že již není možné, aby lidem ke štěstí pomáhalo největší zlo, PRACHY či ZBRANĚ, které mají zajistit cestu k prosperitě všeho lidu energeticky nesmyslným horečným zbrojením a energeticky nesmyslným válčením. Antonie Doležalová již má povinnost studovat toto Boží SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH a tím být stejně MOUDRÁ a NEOMYLNÁ, tak jak je trestající Kristus např. v Bhagavadgítě, v Knize moudrosti, Ozeáši, Kazateli, Přísloví, Matoušovi, Lukášovi, Markovi, Janovi, Izajášovi, Jeremiášovi, Ezechielovi, Jóbovi, 5.Mojžíšova, atd. Antonie Doležalová již má povinnost věřit textům Písma, že PENÍZE, PRACHY, jsou největším zlem, jsou kořenem všeho zla, a proto je trestající Kristus ruší celosvětově, stejně tak zbraně, až na věky věků. Což činí kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, Slovenska a světa. Vše uvedené vyšlo najevo až nyní, v těchto textech pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kdo nyní ještě doufá ve své bohatství, kdo doufá v bezbožné protikladné bludy např. katolického katechismu drzého pozemského OTCE, Satana, Hada či Zmije, faráře Orko Váchy, rozum od Krista, do své DUŠE, svého geneticky zířecího lidského mozku již nedostane a tím, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu pro náboje a výbušniny, jde ke zkáze jak své DUŠE, tak svého zvířecího těla. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Antonie Doležalová již má povinnost studovat toto Boží SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH a uvěřit tomu, že trestající Kristus je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Vyžaduje v Česku vytvořit Boží majetkovou, celosvětovou ROVINU, kde nebudou ani chudáci, ani boháči tím, že nebudou PRACHY, ZBRANĚ, atd. Má povinnost uvěřit textům Písma, že je VŠEMOHOCÍ, VŠEVĚDOUCÍ tím, že vše uváděné má schopnost realizovat a to pomocí nových kněží, nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a na Slovensku pomocí úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, premiéra Fici. Kristus proto, aby zpupným a neposlušným, to je mrtvým lidem, dokázal že je VŠEMOHOUCÍ, realizoval na mnohých místech světa MAJETKOVÉ NÁHORNÍ ROVINY, STOLOVÉ HORY, z ŘAD, či KRUHŮ kamenů, či balvanů. Dle médií, v Česku např. realizoval MAJETKOVOU NÁHORNÍ ROVINU, STOLOVOU HORU, jako podobenství, z balvanů, či kamenů křemelce jako KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY kounov@obec-kounov.cz, hartl@rakovnicko.info, podatelna@obec-kounov.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, např. v Písmu uvádí, že z takových KAMENŮ, spadlých na zem, z KAMENNÉHO křesťanského NEBE, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH např. děsivé tenmnoty katolického katechismu Satana, Hada, či Zmije, drzého faráře Orko Váchy marek.vacha@ lf3.cuni.cz. jakým je např. neposlušná a zpupná Antonie Doležalová, pomocí těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Písma veškerého, MRAVNĚ VYSOKÉHO, nadělá nyní BOŽÍ DĚTI, pokorné, úplně poslušné a trestajícímu Kristu vděčné, za vysvobození z křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA. Nový, pokorný, úplně poslušný a Kristu vděčný vládnoucí technický lid, má nyní povinnost plakat a smát se zároveň. Platí texty Písma o tom, že lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, líbí. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nyní bude líbit, když uvádění čtyři tažní KONI, noví vládnoucí Bohové, LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, za všechny úplně poslušné projektanty, VZDUCHOTECHNIK, TOPENÁŘ, projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, a za Slovensko, úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico robert.fico@nrsr.sk, info@vlada.gov.cz, se budou smát kvůli tomu, že dostávají od trestajícího Krista veškerou moc nad neposlušným a zpupným vládnoucím dobytkem, kvůli realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou, v tomto zlém pokolení, především o správné koncepci energetiky Česka, Slovenska a světa. Zároveň musí plakat kvůli tomu, že Česko, Slovensko a lidstvo je stejně trestajícím Kristem pozdě varováno, před hrozným ropným a tím ekonomickým kolapsem, který nastane v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Meč války na Ukrajině, v Izraeli, atd. je v tomto pokolení VRCHOLNÝM Božím trestem. Mečem války v Izraeli trestající Kristus dokazuje, že za BOŽÍ LID, pokorný a úplně poslušný, Kristu vděčný, nevyvolil Izrael, ale Česko, Slovensko a okolní národy EU. Vrcholným Božím trestem, MEČEM války v Izraeli, trestající Kristus trestá Izrael, tisíckrát víc než např. Česko a Slovensko. Veškeré VRCHOLNÉ Boží tresty, dále uvedené, trestající Kristus činí proto, aby Česko a Slovensko pamatovalo na to, že je dědictvím trestajícího Krista, a že proto má povinnost pomalý Boží SOUD těchto textů vládnoucích Baalů a

 

DÉMONŮ, zveřejnit ve školství a v médiích proto, aby rychlým a úplným Božím SOUDEM, mohlo SOUDIT všechny národy světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovolí Česku a Slovensku jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až uvedení čtyři tažní KONI, rektor Janíček, rektor Petráček, projektant Ing. Rákos, a nový premiér Slovenska Robert Fico, budou plakat kvůli tomu, že zpupná, zlá, neposlušná, to je mrtvá vládnoucí elita, pro odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků, od roku 2004, 2005, 2006, od mého příchodu k technickému lži lidu, naprosto zbytečně a energeticky nesmyslně vyrabovala obrovské množství ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, za které není žádná náhrada, jenom kvůli tomu, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, mohli žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, aby mohli, ve svém politickém a náboženském VZDOROKRÁLOVSTÍ, horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, aby mohli energeticky nesmyslně vyrábět, stavět, dopravovat, spotřebovávat, atd. a tím dupat planetu zemi, až se hroutí ve svých energetických, ekologických a mravních základech. Ti zpupní a neposlušní vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, kteří nyní odmítnou léčení, kteří odmítnou studovat SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které v Česku a Slovensku vychází se zdravím na paprscích, odmítnou studovat MĚSÍC Koránu, odmítnou studovat HVĚZDNÉ NEBE MRAVNĚ VYSOKÉ textů Tóry a textů Bible, propadnou energetické, ekologické a mravní SMRTI, ropného a tím ekonomického kolapsu, který nastane již v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha zemích světa. Spasit a zachránit energeticky, ekologicky a mravně se mohou pouze ti pokorní, úplně poslušní, a Kristu vděční služebníci Krista, kteří společně se mnou budou usilovat o neprodlené zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, který má povinnost postavit NOVÝ MAJETEK, a to z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačný z energie ze SLUNCE a VĚTRU, nezávislý na fosilních palivech a uranu. Sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačná z energii ze SLUNCE, či VĚTRU, jsou již od roku 2006 navržená dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Spasit a zachránit se mohou energeticky, ekologicky a mravně pouze ti pokorní a úplně poslušní služebníci trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, kteří budou stejně mocní, jako je mocný trestající Kristus, DUCH SVATÝ, LEV, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU. Trestající Kristus, Česku, Slovensku a např. Ukrajině, dovoluje celosvětově zrušit kapitalistickou, militaristickou, ekonomickou ŘÍŠI ZLA MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, náboženských a politických hlupáků, zločinců, pokrytců, lhářů, prorokováním uváděné pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pravdy o jeho Boží vůli, kterou je neprodlené nastolení uváděné, jedině možné další energetické, ekologické a mravní cesty Česka a světa. Trestající Kristus, dovoluje Česku a Slovensku, stejně tak např. Ukrajině, atd. zřídit Boží majetkovou ROVINU, celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Spasit a zachránit se mohou pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří společně se mnou budou upřesňovat a doplňovat texty veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO tak, aby všem lidem celého světa byla zřejmá jak Boží moc, nad každou DUŠÍ, geneticky zvířecího lidského mozku, tak opakovaně uváděná Boží vůle. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ničí veškerou ekonomiku, veškeré horečné zbrojení, ničí veškeré války, veškerou energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty ničí a boří veškeré náboženské, politické, ekonomické, militaristické bludy a vychytralosti tím, že úplně ničí především hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám, atd. Svou novou vládu nad úplně poslušným Českem, Slovenskem, Ukrajinou, atd. nastoluje tím, že bere moc nad lidmi stávajícím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Dává svou vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dává úplně poslušným novým vládnoucím Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, především technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., což platí pro všechny úplně poslušné státy celého světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má veškerou moc nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Dává svou moc nad lidmi pouze tomu, komu chce, a komu chce ji bere. Nyní činí vše dle svého předsevzetí, uvedeném v Písmu tak, aby všemi Božími tresty, uvedenými v Písmu, dále uvedenými, zbořil, zničil, zkazil, podvrátil, rozvrátil, vše ekonomické, militaristické, náboženské, politické, atd. Dělá lidem, svým Božím rozumem, dobro a stejně tak zlo. Zlo dělá odstoupením svého Božího, např. technického rozumu, např. od neposlušných a zpupných hlupáků z VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Ničit a bořit bude vše, v Česku a ve světě, až z milosrdenství svého Božího rozumu, vrátí svůj Boží rozum, potřebný pro toto zlé pokolení tím, že mnohým, pokorným, a úplně poslušným lidem, to je ŽIVÝM lidem, osvobozeným od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, z milosrdenství svého Božího rozumu, umožní studovat např. tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá lidem zlo tím, že vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ničí a boří stávající ekonomické, militaristické, náboženské, politické a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, POTOPAMI, SUCHEM, VICHRY, ZEMĚTŘESENÍM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, MEČEM VÁLEK, VRCHOLNÝM BOŽÍM TRESTEM, NESMYSLNÝM NIČENÍM FOSILNÍCH PALIV, URANU, a OSTATNÍCH VZÁCNÝCH SUROVIN. Nesmyslnost stávající cesty bude trvat tak dlouho, až trestající Kristus, DUCH SVATÝ, shromáždí v jedno BOŽÍ DĚTI, které mluví stejné pravdy, jaké uvádí trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Trestání Česka, Slovenska, Ukrajiny, EU, Izraele, a všech států světa bude pokračovat tak dlouho, až ROZPTÝLENÉ DĚTI Boží, z milosrdenství technického rozumu Krista, nastolí vládu Krista nad všemi státy světa tím, že se podřídí uváděné Boží vůli o vládě trestajícího Krista, nad všemi státy světa. BOŽÍ VŮLE je, aby nad lidmi vládla jediná církev Česka, to je nová, úplně poslušná vláda Česka, zřízená dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Vládu nad lidmi tímto dostává především pokorné, úplně poslušné a Kristu vděčné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží, pokorného a úplně poslušného např. technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., a nový premiér Slovenska Fico, kteří mají povinnost být Kristu vděční, za uváděnou, dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou pro toto pokolení především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do svého vítězství na VUT v Brně, ČVUT, projektantů a u nového premiéra Slovenska, úplně poslušného premiéra Fica. Politici pravice a levice v Česku, Slovensku, na Ukrajině, atd., mají povinnost dobrovolně a neprodleně skončit svoji činnost, dobrovolně a neprodleně odejít do ŘÍŠE TICHA to je na smetiště dějin, po rozhodnutí uvedených ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ, že v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již nikdy nebudou žádní politici pravice a levice tím, že např. již nikdy nebudou žádné volby politiků pravice a levice. Uvedení čtyři tažní koni, mají povinnost učinit rozhodnutí, že v NOVÉ ZEMI, to je v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nad lidmi již nebudou vládnout politici pravice a levice, ale pouze odborníci, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém pokolení, jsou především o správné energetické koncepci Česka, Slovenska a světa. Např. nové ministry, nových vlád Česka, Slovenska, a světa, pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, nové vládnoucí Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, je nutné neprodleně zvolit ve veřejných výběrových zřízeních, z řad odborníků, stávajících politických stran pravice a levice, a jiných vysokoškolsky vzdělaných odborníků, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Vše uváděné jsou vzácná slova, jedině možného, technicky logického výkladu Písma, které jsou Boží vůlí, a které proto je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, je neprodleně realizovat, v Česku, Slovensku, EU a všech úplně poslušných státech světa. V každém státě již musí být již pouze jediná CÍRKEV, to je uváděná, úplně poslušná nové vláda, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Jeremiáš1/17až15/9,19až31/27,32až51/58, Izajáš, Římanům, Zacharjáš, Malachiáš, Žalmy, Kniha moudrostí, Přísloví, Matouš, Marek, Lukáš, Filipským, Judův, Jakubův, Jan, atd. Při další neposlušnosti uváděných čtyř tažných KONÍ, nečeká Česko, Slovensko a neposlušný svět, nic dobrého. Buď nad Českem, Slovenskem, Ukrajinou, Izraelem a světem, v tomto zlém pokolení, vládne trestající Kristus, dokonalou Boží láskou, svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, nebo budou dál vládnout vládnoucí zločinci, pomatenci a lháři, které trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, již nepase, a pást již nikdy nebude z toho důvodu, že vše politické, náboženské, ekonomické, militaristické, atd. boří a ničí těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Čtyři uvádění tažní KONI mají povinnost nastolit JEDNOTU tím, že se ve vší poslušnosti podřídí novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jeho dokonalé Boží lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY, které jsou pro toto zpupné pokolení, především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci všech států. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, bankéřů, makléřů, atd. při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, nepřišel svoje zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ zrušit, ale naplnit. Naplnit uváděné Boží zákony mají povinnost především pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, rektor Janíček, rektor Petráček, projektant Ing. Rákos, a nový premiér Slovenska Robert Fico. Běda Česku a Slovensku, když zase neposlechnou.

sebastian.kozarec@nrsr.sk, kontakt@obycajniludia.sk, press@obycajniludia.sk, robert.halak@nrsr.sk, erik.narjas@nrsr.sk, vojtech.toth@nrsr.sk, jan.kroslak@nrsr.sk, jan.micovsky@nrsr.sk, broza@un.org, richard.nemec@nrsr.sk, marek.sefcik@nrsr.sk, milan.vetrak@nrsr.sk, vladimir.zajacik@nrsr.sk, jarmila.kyselicova@obycajniludia.sk, rastislav.jilek@obycajniludia.sk, nitra.kraj@obycajniludia.sk, peter.cseh@nrsr.sk, martin.fecko@nrsr.sk, anna.andrejuvova@nrsr.sk, zilina.kraj@obycajniludia.sk, kosice.kraj@obycajniludia.sk, gdpr@obycajniludia.sk, presov.kraj@obycajniludia.sk, tlacove@nrsr.sk, banskabystrica.kraj@obycajniludia.sk, trnava.kraj@obycajniludia.sk, krajba@strana-smer.sk, okresds@strana-smer.sk, okresga@strana-smer.sk, okreshc@strana-smer.sk, okresse@strana-smer.sk, okrestt@strana-smer.sk, okrestn@strana-smer.sk, okresbn@strana-smer.sk, okresmy@strana-smer.sk, okrespe@strana-smer.sk, okrespb@strana-smer.sk, okrespu@strana-smer.sk, tlacove@strana-smer.sk, robert.fico@nrsr.sk, vladimir.balaz@nrsr.sk, tomas@peoplecomm.cz, kristina.mlatecova@obycajniludia.sk, prague@un.org, kancelar@ekoskola.cz, jan.smrcka@ekoskola.cz, marie.servitova@ekoskola.cz, unic- bratislava.kraj@obycajniludia.sk, trencin.kraj@obycajniludia.sk, lobotka@un.org, sarka.svobodova@un.org, katarina.hatrakova@nrsr.sk, jozef.bubnar@nrsr.sk, radka.tyslova@ekoskola.cz, tomas.driml@ekoskola.cz, jana.barto@seznam.cz, binova@ekocentrumcb.cz, barbora.dvorakova@lipka.cz, kata.filkova@seznam.cz,

ekoskola.podhoubi@podhoubi.cz, ekoskola@napasece.net, plener@zoliberec.cz, karla.rulikova@slunakov.cz, murgasova@blizksobe.cz, jiri.bocek@bce.cz, twr@twr.cz, media@progresivne.sk, ladislavmatejka@yahoo.co.uk, radosloboda@hotmail.com, julius@mazan.st, sas@sas.sk, sekretariat@sas.sk, peter.cech@sas.sk, juraj@droba.sk, ahoj@progresivne.sk, richard@sulik.sk, jozef.kanuscak@gmail.com, tlacove@sas.sk, samova.maria@gmail.com, sas@sas.sk, ondrej.dostal@nrsr.sk, roman.foltin@nrsr.sk, branislav.grohling@nrsr.sk, jozef.kanuscak@nrsr.sk, radovan.kazda@nrsr.sk, martin.klus@nrsr.sk, krsnsza@sns.sk, sala@strana-hlas.sk, richard.sulik@nrsr.sk, miroslav.ziak@nrsr.sk, milan.laurencik@nrsr.sk, michal.luciak@nrsr.sk, radovan.sloboda@nrsr.sk, hlas@strana-hlas.sk, tlacove@strana-hlas.sk, staremesto@strana-hlas.sk, bratislava2@strana-hlas.sk, bratislava3@strana-hlas.sk, bratislava4@strana-hlas.sk, petrzalka@strana-hlas.sk, malacky@strana-hlas.sk, pezinok@strana-hlas.sk, senec@strana-hlas.sk, dunajskastreda@strana-hlas.sk, galanta@strana-hlas.sk, hlohovec@strana-hlas.sk, skalica@strana-hlas.sk, senica@strana-hlas.sk, trnava@strana-hlas.sk, piestany@strana-hlas.sk, levice@strana-hlas.sk, novezamky@strana-hlas.sk, zlatemoravce@strana-hlas.sk, komarno@strana-hlas.sk, topolcany@strana-hlas.sk, richard.rasi@strana-hlas.sk, nitra@strana-hlas.sk, kontakt@tomasdrucker.sk,

jan.ferencak@strana-hlas.sk, miso.kalinak@gmail.com, peter.kalivoda@strana-hlas.sk, krsnske@sns.sk, kamil.sasko@strana-hlas.sk, sutaj.estok@strana-hlas.sk, sekretariat.predsedu@unsk.sk, krsnsbb@sns.sk, krsnstt@sns.sk, marian@caucik.eu, peter.kmec@nrsr.sk, sekretariat@kdh.sk, tlacove@kdh.sk, stano.zupa@kdh.sk, international@kdh.sk, info@milanmajersky.sk, krsnspo@sns.sk, emil.diveky@sns.sk, igor.janckulik@orava.sk, smilnakmartin@centrum.sk, info@marekmichalcik.sk, michal.simecka@progresivne.sk, sas@sas.sk, vladimir.bilcik@europarl.europa.eu, stanislav.polcak@europarl.europa.eu, peter.dedo@sns.sk, miloslav.horka@sns.sk, sekretariat@sas.sk, michaela.sojdrova@ep.europa.eu, zdechovsky@zdechovsky.eu, domasov@dieceze.cz, macko12@me.com, stanjuraz@psp.cz, ministr@mfcr.cz. holub@bip.cz, bip@bip.cz, rektor@vutbr.cz, riha@bip.cz, vladimir@daimond.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, ludek.niedermayer@top09.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, adamovam@psp.cz, brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, jana.vohralikova@hrad.cz, antonie.mikulkova@hrad.cz, miroslava.macku@hrad.cz, styksverejnosti@hrad.cz, media@hrad.cz, veronika.wolf@hrad.cz, seb@hrad.cz, petr.kroupa@hrad.cz, jaroslav.zajicek@hrad.cz, Michaela.Lagronova@mfcr.cz, lukas.gajarsky@hrad.cz, info@allatra.org, it@allatra.org,

ministr@mfcr.cz, Michaela.Lagronova@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, Zuzana.Kupcova@mfcr.cz, produkce@ypsilonka.cz, tajemnice@ypsilonka.cz, predseda@zob.cz, produkce@hadivadlo.cz, mesickova@ypsilonka.cz, jas@zob.cz, rabinat@zob.cz, zob@zob.cz, brno@jewishmuseum.cz, pr@creativesociety.com, info@allatra.tv, Frantisek.Beckert@mfcr.cz, Jan.Mach@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, ou@domasov.eu, ou@obecrudka.cz, litostrov@litostrov.cz, obec@obec-javurek.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, vojtech.petracek@cvut.cz, tereza.krejci@uradprace.cz, obec@obec-ricky.cz, lucie.obdrzalkova@hrad.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, podatelna.bm@uradprace.cz, hirs.j@vutbr.cz, jirsat@senat.cz, jirsa@hluboka.cz, jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, robert.fico@nrsr.sk,

Pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH hinduistického, buddhistického, judaistického, křesťanského, muslimského a jiného výkladu Písma se stále děje veškeré zlo tím, že se děje OVOCE ÚMYSLŮ stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Peníze a stejně tak zbraně jsou již pouze zlem, které trvá, protože trvá totální neposlušnost ČTYŘ TAŽNÝCH KONÍ. Čtyřmi tažnými KOŇMI v Česku a Slovensku jsou nyní LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, za všechny úplně poslušné projektanty, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, a za Slovensko, úplně poslušný nový premiér Slovenska Robert Fico robert.fico@nrsr.sk, info@vlada.gov.sk. Zacharjáš, Malachiáš, Micheáš, 4.Mojžíšova, atd. Např. válka v Náhorním Karabachu, v Izraeli, v PÁSMU GAZY, a jinde, hladomor, genocida, etnické čistky, vyhánění obyvatel za hranice, migrace, obrovské utrpení vražděných a vyhnaných lidí, atd. vzniká dle OVOCE ÚMYSLŮ pravoslavných, katolických, evangelických, křesťanských, muslimských, judaistických, hinduistických, buddhistických, politických, náboženských a jiných hlupáků, sviní, či NETVORŮ, nikoli dle ÚMYSLŮ trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nedovoluje kázat totálně, energeticky, ekologicky a mravně chybný výklad uváděného Písma, které je pouze OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucích hlupáků, zločinců, lhářů, pokrytců, atd. Totálně chybný výklad Písma, je již pouze TEMNOTOU SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, politických, náboženských a jiných. Stávající totálně chybný výklad Písma všech náboženství světa, je prokazatelně výklad patřící do středověku, který je proto krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Stávající politické strany pravice a levice, stejně tak všechny křesťanské, judaistické, hinduistické, buddhistické, muslimské, a jiné církve, jsou již pouze ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, OHOLA, či OHOLIBA, NEVĚSTKY, atd. 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, Ezechiel, Micheáš, Izajáš, Matouš, Ámos, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Římanům, Židům, atd. Dle chybného, středověkého, křesťanského, buddhistického, hinduistického, judaistického, muslimského výkladu Písma, MEČ stávajících nesmyslných válek, horečné zbrojení, přemnožování se lidí křesťanským králičím způsobem, boj o rozšíření území, vyhánění lidí za hranice, či nesmyslné, pro lidstvo energeticky smrtelné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a jiných vzácných surovin, atd., stále nejsou hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, Slovenska a světa. Ve stávajícím náboženském a politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ stále žijeme pouze v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, kteří ve všem co mluví prokazatelně lžou, protože lžou o koncepci energetiky tím, že lžou o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném Bohu všech států světa, který vše o sobě, a své vůli, a vše o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů uvedl, v těchto textech POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Např. Ázerbájdžán, který místo o válce proti náhornímu Karabachu, mluví o operaci „proti teroristům“ je pro vládnoucí Baaly a DÉMONY nedotknutelný, protože na svém území má ropu a jiné vzácné suroviny, které vládnoucí Baalové a DÉMONI potřebují pro OVOCE svých ÚMYSLŮ, pro zvyšování ekonomiky vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, žijících na výnosný trh. V ŔÍŠI MRTVÝCH náboženských a politických sviní, všichni zpupní a neposlušní hluáci, mají za Boha pouze křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘKOU STVŮRU a tím mají za Boha, či za SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ o ostatní výrobky lidských rukou na fosilní paliva, jejichž érů trestající Kristus končí, neprodleně, okamžitě, a ne až při dotěžení ropy v mnoha státech světa, které bude v roce 2036. Oslavit trestajícího Krista je možné pouze rozhodnutím o úplném a neprodleném zničení stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arány v Praze. Což není úkol nad lidské síly, pro čtyři uvedené, úplně poslušné tažné KONĚ. Je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné začít dělat politiku Boží a ne lidskou. Kristus odpustí lidem všechny jejich ekonomické, militaristické hříchy, pouze při úplné poslušnosti čtyř uváděných TAŽNÝCH KONÍ. Neposlušné úplně zničí.