Kapitola 311 – 50 stran.

29.09.2023 09:41

Kapitola 311 – 50 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, atd. Dle textů Jeremiáše, Izajáše, Židům, Ozeáše, Kazatele, Knihy moudrosti, Přísloví, atd. kvůli neposlušnosti vůdce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, který nemá NOVÉHO DUCHA správného výkladu Písma, pijeme STARÉHO DUCHA křesťanských MODLOSLUŽEB drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana, Kristem prokletého biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hada, Zmije, hlupáka faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, které jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Stále nikomu netrnou jeho vlastní zuby od jejich neomylných bludů o jejich Bohu, Ježíši Kristu, který, v tomto zlém a zpupném pokolení však již Bohem není, protože odjakživa je pouze křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku a ve světě stále bdí nad zlem, pomocí PEKLA křesťanských hodnot. Křesťanskými hodnotami je OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice. PEKLEM středověkých křesťanských hodnot je zvyšování zaměstnanosti pomocí horečného zbrojení, je MEČ energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky. Peklem je středověká almužna a charita, což je občasná pomoc chudákům. PEKLO křesťanských hodnot trvá, protože rektor Jeníček nechce být novým vládnoucím Bohem. Nechce být vůdcem pokorných a úplně poslušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA KNĚŽSTVA, nechce být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží naprosto bezmocné tvorstvo. Nechce se modlit k novému Bohu svými SKUTKY, odmítá zbořit uvedené PEKLO křesťanských hodnot rozhodnutím, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytné nutnosti zveřejnění těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ve školství a v médiích. Kristus nemůže zbořit vládu OTCE zakladatele zla, vraha, politologa, premiéra Fialy, nemůže sázet mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nemůže být NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Zpupný egoista rektor Jeníček již ví, že trvání ekonomického, militaristického, buržoazního, náboženského, či politického a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je pro toto zpupné a neposlušné pokolení, vrcholným Božím trestem. Trestající Kristus, v boření, ničení PEKLA stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude pokračovat, odstoupením svého Božího technického rozumu, i od technického lži lidu, až do doby, kdy technický lži lid uvěří textům Písma, že je Božím technickým rozumem živený odjakživa, a že proto odjakživa je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Bůh bude bdít nad zlem, uvedeným způsobem, odstoupením svého Božího rozumu, uvedeným v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně podporují a upřesňují, až do svého vítězství na rektorátu VUT v Brně, až rektor Jeníček přizná, že pro odstoupení technického rozumu Krista, zažil neobvyklou SMRT, a že je bezmocný, bez rozumu Krista, cokoli energeticky vyřešit. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nikdy nezapomene žádný skutek vládnoucí politické, náboženské a technické elity vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pokrytců, lhářů, zločinců, vrahů, SVINÍ, NETVORŮ, když Česko bude pokračovat v mletí nesmyslů energetických, ekologických a mravních koncepcí, když se neprodleně nevrátí k trestajícímu Kristu tím, že především technická elita začne mlet vzácná slova tohoto správného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. K novému trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, k NEOMYLNÉMU ZLODĚJI majetku boháčů, k jedinému ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, UČITELI, LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU všech států světa, má povinnost se vrátit celé pokorné a úplně poslušné Česko v jedinou hodinu, čtením těchto textů v sobotním pořadu DOTEKY VÍRY v ČRo v Brně. Při opakované neposlušnosti zpupného rektora Janíčka, v novém novoluní, od pátku 15. září 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 29. září 2023, když zase nebude nové DNES naplnění OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v Česku do poslední čárky, když v Česku nevznikne celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, trestající Kristus dá vzniknout MEČI třetí světové války, ve které zničí dvě třetiny nemyslně přemnoženého tvorstva, ve které Česko zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Trestající Kristus je silnější než lidé, protože nad každou DUŠÍ, každého lidského, geneticky zvířecího mozku, má naprostou převahu, protože každou lidskou DUŠI, svým Božím rozumem, živí pouze tak, jak sám chce. Proto není nutné bát se změny křesťanského, militaristického, ekononomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na mírové, celosvětové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Dle písniček od trestajícího mediálního MISTRA Krista. Odpouštět lidem jejich hříchy, již nemohou drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. SVINĚ, či NETVOŘI faráři Bradáč z Domašova, Holub z Plzně a Vácha z Prahy, protože jsou STŘÍBREM, trestajícím Kristem ODVRŽENÝM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odpustí lidem všechny hříchy, když najdu na VUT v Brně příbytek Boží, a v něm ANDĚLY, OKŘÍDLENCE. ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z VUT v Brně, noví vládnoucí Bohové, opakovaně uvádění, nyní mají povinnost rozeznat uváděnou Boží vůli, která je o neprodleném nastolení dokonalého, celosvětového míru a pokoje, při zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od vůle lidské, od OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od plánování pokračování PEKLA ekonomických, militaristických hodnot, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. horečného zbrojení, a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení MEČEM VÁLEK mezi mocnostmi, a MEČEM válek mezi chudáky a boháči. Vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, váleční štváči, duševně nemocní SYNOVÉ ZATRACENÍ, např. prezident Pavel, premiér Fiala, předsedkyně POSLANECKÉ SNĚMOVNY Adamová adamovam@psp.cz, a předseda SENÁTU Vystrčil, jsou Kristem trestání, odstoupením Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správném výkladu Písma. Nelíbí se jim, že jsou Kristem určení k odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Mají povinnost uznat, že odstoupení rozumu Krista je znamením. Již nemají žádnou politickou, náboženskou či technickou odpovědnost za cokoli, ani vůči lidem, ani vůči Kristu, DUCHU SVATÉMU. Čtyři tažní KONĚ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ docent Skála skala@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz, jsou odpovědní za mluvení uváděné pravdy o Bohu, Kristu, DUCHU SVATÉM. Tím za mluvení pravdy o správné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa. Trestající Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, zpupných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, až do úplné poslušnosti uvedených čtyř TAŽNÝCH KONÍ z VUT v Brně. Trestající Kristus, který odstoupením svého Božího rozumu, boří, ničí křesťanské, militaristické, ekonomické, politické, náboženské, technické a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa, logicky může dělat, či sázet, vše energeticky, ekologicky a mravně nové, energeticky neotřesitelné, až uvedení čtyři TAŽNÍ KONI KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu učiní rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, tyto texty číst např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Trestající Kristus se chce smilovat nad celým Českem, a tím nad celým světem, během jediné hodiny tohoto vysílání PRAVDY o Bohu, a pravdy o energetice. V ekonomickém, militaristickém, politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus, svým Božím, např. technickým rozumem, nikoho zpupného, neposlušného nemůže odměňovat, protože chce naplnit texty Písma do poslední čárky, o vzniku plného počtu POHANŮ, to je křesťanů, judaistů, buddhistů, hinduistů, muslimů, ekonomů, zbrojařů, atd. Když ani nyní docent Skála skala@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz, nebudou pokorní a úplně poslušní, když na rektorátu VUT v Brně, zase odmítnou neprodleně nastolit celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, mluvením uváděné pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím také pravdy o správné Boží koncepci energetiky Česka a světa, trestající Kristus, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, uvedeným v OHNI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z Česka znovu odejde proto, aby neposlušné Česko bylo znovu strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Trestající Kristus, radikální energetické, ekologické a mravní přetvoření stvoření Česka a světa provede, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, až veškerý lži lid Česka a světa, uvěří textům Písma, že při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku, každý člověk padá do JÁMY, HROBU, HNOJE, stupidní ideologie PEKLA křesťanských hodnot, např. horečného zbrojení, a MEČE válek např. na Ukrajině, a meče válek mezi boháči a chudáky. Co Kristus očekává od uváděných čtyřech tažných KONÍ z VUT v Brně. Aby o energetice Česka mluvili stejnou pravdu, jako v době mého tříletého působení na VUT v Brně a ČVUT, v roce 2003 až 2006, 2006 až 2009, 2009 až 2012. V roce 2006, docent Skála a profesor Kadrnožka, dle příkazu rektora Vrbky mně objasnili, že v té době, na VUT v Brně učili, že vyrobená elektřina v Česku tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, a že energie z ropy, zřejmě pouze pro dopravu, tvoří cca 50 % celkem potřebné energie Česka. Od té doby, od dokončení Temelína, se ve výrobě elektřiny změnilo vše pouze k horšímu. Očekávané postavení jednoho bloku jaderné elektrárny v Dukovanech v roce 2040, pouze nahradí cca polovinu výroby elektřiny čtyř dosluhujících bloků v Dukovanech. Výroba elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, nenahradí ani druhou polovinu dosluhujících bloků v Dukovanech, ani výrobu elektřiny z uhelných elektráren, končících pro dotěžení uhlí v roce 2028, 2030 a 2032. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky z VUT v Brně a profesora Hrdličky z ČVUT v roce 2006. Od roku 2006 se podstatně zvýšila energie z ropy, určitě vzrostla z cca 50 % nejméně na cca 60 % celkem potřebné energie Česka. Jakou pravdu o energetice má mluvit rektor Janíček, aby, dle vůle Boží, zachránil Česko a svět před úplným vyrabováním ropy v mnoha státech světa, již v roce 2036. Pravdu o tom, že v Česku, ani v žádném státě, není možné nahradit energii z ropy, která v Česku tvoří cca 50 až 60 % celkem potřebné energie Česka, necelými 10 % vyrobené elektřiny. Výroba elektřiny ve světě se rychle snižuje, protože v Česku a světě dosluhuje uhlí a elektrárny uhelné a jaderné.

 

Kapitola 311-50 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 85. Česká bible kapitola 311. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Svatý Václav již není patronem Česka. Patronem Česka a EU je odjakživa trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který vede Česko a EU dle svého předsevzetí, jak si to v Písmu naplánoval. Já mluvím pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pravdu o jeho správné koncepci energetiky. Kdo nebude se svou ekonomickou, militaristickou, katolickou, energetickou moudrosti v koncích, rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO zase nedostane, a tím jde k záhubě svého těla a DUŠE. Žalmy, Ozeáš, Kazatel, Efeským, Matouš. Další texty kritiky totálně stupidní koncepce energetiky vlády SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA NEPRAVOSTI 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Zj.18/10, z plev či z hnoje vědců Masarykovy univerzity, lháře a zločince, politologa, premiéra Fialy. Pravda o energetické nezbytnosti přetvoření stvoření a obnovení tvářnosti země, pomocí nového DUCHA správného výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je určená především úplně poslušným novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a ostatním. Kniha moudrosti 5/23,6/6,24až12/10až27až19/6, Izajáš1/18,2/4,5/4,16až24/1,18, Žalm102/18,27až104/30až105/44až106/30až150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Sírachovec, jsou uvedené na straně 37 až 50. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje nyní Česku jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, dovoluje ukončit válku na Ukrajině, ukončit všechny války světa, zničit křesťanskou SKÁLU, zbraně, PRACHY, atd. v případě, že s ním bude vše veřejně projednáno, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/18. Bude postupně ve všem po nedostatku, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., když já PINCHAS, povstanu v Brně k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Žalm106/30, 4.Moj.25/11, když úplně poslušná, živá křesťanská Boží trojice, LVI, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, a za všechny projektanty, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, neprodleně podepíší petici Kristem požadovanou pro KNIHU ŽIVOTA. Petici požadující zřízení Boží majetkové ROVINY, trestající Kristus vytvořil nyní také pomocí pravoslavné ekonomické sekty TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI AllatRa info@creativesociety.com, původem z rusky mluvící Ukrajiny. Její požadavky jsou však mylné, protože jsou ekonomické. Mírové Boží KRÁLOVSTVÍ bude bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a mnohých výrobků lidských rukou. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19, 25/11,12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až14/36až15/33. Ozeáš, Kazatel. Viz str. 11až14. Když ani nyní, uvedená, nová Boží trojice, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos, nebudou reagovat, když nebude reagovat ani pravoslavná náboženská sekta AllatRa, má povinnost, z milosrdenství technického rozumu Krista, reagovat každý pokorný a úplně poslušný služebník Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Každý úplně poslušný služebník Krista nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, má povinnost vytvořit vlastní podpisovou petici, kvůli neprodlenému vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, této PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, a tuto podpisovou petici rozeslat na sto či více nových elektronických adres. Každý úplně poslušný služebník Krista, který chce mít od Ježíše Krista, pro svou DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku, Boží technický rozum, určený Kristem pro toto zlé, zpupné a vzpurné pokolení, má povinnost vytvořit vlastní podpisovou petici. Na této podpisové petici, kromě uvedených textů o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží ROVINY, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, musí být uvedené jméno a příjmení úplně poslušného služebníka Krista, jeho úplná adresa, a jeho adresa elektronická. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, až se podepíše mnoho OKŘÍDLENCŮ. Viz str. 14až15. Starosta Říček Ing. Balcárek obec@obec-ricky.cz, společně s úředníky ÚP a MÚ v Rosicích a v Brně, a farářem Bradáčem z Domašova, mají povinnost milovat bezdomovce Zdeňka Blažka jako sama sebe, bát se Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, a proto zajistit, aby se Blažek dobře najedl, a oblékl, a přes zimu bydlel buď na faře v Domašově, nebo v budově OÚ v Říčkách. Viz str. 27až35. Kniha moudrosti, Malachiáš, 2.Korintským, Efeským, 5.Mojžíšova, Kazatel, Římanům, Bhagavadgíta, 1.Korintským, 1.Petrův, Jakubův, Žalmy, Ozeáš, Přísloví, Izajáš, Ámos, Židům, Judův, Micheáš, Bhagavadgíta, Matouš, Lukáš, Ezechiel, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v trestání nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, v odstoupení svého Božího rozumu, od DUCHA geneticky zvířecích lidských mozků, v částečce Božího DUCHA o energetice bude pokračovat, dokud vláda zločinců a lhářů SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, nepadne, dokud dobrovolně, v pokoji a míru neodejde do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, pro lži o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro lži o koncepci energetiky Česka a světa. Lidé celého světa přeceňují svoje DUŠE, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Nevěří tomu, že konají pouze to, co se líbí trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, který totální technickou debilitou politiků pravice a levice, boří ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Stávající VZDOROKRÁLOVSTÍ trestající Kristus boří a ničí různými krizemi, a všemi tresty uvedenými v Písmu, až do pádu vlády stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, lhářů a zločinců. Energetickou, ekologickou a mravní katastrofou je, že nikdo zpupný a neposlušný, to je mrtvý, nevěří textům OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve vstupování a odstupování rozumu trestajícího Krista, od, či do DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků. Neposlušným a zpupným, to je mrtvým hlupákům, zločincům, lhářům, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, dělá dobro, a stejně tak zlo, jak sám chce proto, aby naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky. Vyžaduje, aby noví vládnoucí Bohové, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, stejně mocní jako je LEV Kristus, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, vůdci technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. se neprodleně k trestajícímu Kristus vrátili, přímou cestou. Přímá cesta k trestajícímu Kristu je neprodlená realizace DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, po rozhodnutí o zveřejnění těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Úplný a rychlý Boží SOUD nastane v případě, že trestající Kristus zruší odstoupení svého Božího rozumu, od některých DUŠÍ, geneticky zvířecích lidských mozků, především technického lži lidu. Z Písma je zřejmé, že při odstoupení rozumu Krista, každá lidská DUŠE, a tím každý, geneticky zvířecí lidský mozek, zemdlí tím, že nedokáže logicky myslet, např. o koncepci energetiky Česka a světa. OVOCEM ÚMYSLŮ, trestajícím Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je lhát o tom, že také na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, je možné tvrdit, že po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické, či socialistické tvrdé převýchovy boháčů, pomocí nedokonalé Boží majetkové ROVINY socialismu, pomocí komunistických soudruhů, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, je možné znovu nastolit křesťanský, militaristický, ekonomický STŘEDOVĚK, s charitou a s almužnou, to je s občasnou pomocí, např. pro bezdomovce Blažka z Říček, místo neprodleného nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se projevuje jejich lhaním. Jejich debilita je viditelná pro úplně poslušné služebníky Krista, kteří rozum od Krista pro toto pokolení získají, a to čtením těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, chtějí současně zvyšovat ekonomiku, zvyšováním výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, chtějí stále více rabovat fosilní paliva a ostatní vzácné suroviny, a při tom tvrdit, že tato cesta vede ke snižování emisí, což je lež, jako věž. Boží ÚMYSLY pro toto třetí křesťanské tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, jsou naprosto jiné, opakovaně uvedené, to je o odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby tak, aby ropa, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, vystačily všem státům světa, nikoli pouze na další desetiletí, ale na celých tisíc let tohoto tisíciletí. ZELENÉ TLAMÁNÍ hlupáků, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, Kristem trestaných všemi stávajícími krizemi Česka, EU, a světa, jsou samé bludy. ZELENÉ TLAMY chtějí vyrabovat ropu v mnoha státech světa již do roku cca 2036, a přitom tvrdit, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA se naplní až v roce 2050. Vládnoucí lháři a zločinci tím pouze vyhovují přáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, OVOCI jejich ÚMYSLŮ, horečně zbrojit a nekonečně válčit, o rozšíření území mocností Ruska, NATO, atd. Vládnoucí lháři a zločinci, pomocí lží o Kristu, a tím lží o koncepci energetiky, odmítají ukončit žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, odmítají neprodleně ukončit energeticky nesmyslné rabování zbývajících

 

fosilních paliv. Hrubou vojenskou silou prosazují OVOCE svých ÚMYSLŮ, horečně zbrojit a nekonečně válčit, za rozšíření svých ŘÍŠÍ, za rozšíření teritoria NATO, či teritoria RUSKA, kvůli zachování PEKLA ekonomických, militaristických buržoazních křesťanských tradic vládnoucích boháčů a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů, Hadů, či Zmijí kněží, kvůli zajištění vlády boháčů nad chudáky, a tím vlády nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Trestající Kristus dostatečně srozumitelně objasnil jedině možnou a jedině správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci, kterou je přímá cesta k Bohu, kterou je neprodlené nastolení celosvětové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Novou demokracii, vládu nových vládnoucích Bohů, tvrdých mužů úplně poslušného technického lži lidu kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, VUT v Brně, ČVUT a projektantů, má povinnost neprodleně nastolit především, BOŽÍ SYN rektor Janíček. Má povinnost rozhodnout, že novou, úplně poslušnou Boží křesťanskou trojicí, pro UZDRAVENÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, všech států světa, jsou za VUT v Brně rektor Janíček rektor@vutbr.cz, za ČVUT rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, a za všechny projektanty, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz, viz další text. Rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí o neprodlené realizaci vůle Krista, kterou je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné zřízení celosvětové, Boží majetkové mírové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO náboženského, politického a technického dobytka, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz výkresy na www.pametni-kniha.cz. Uvedení, úplně poslušní a Kristu vděční vůdci technického lži lidu, mají povinnost učinit rozhodnutí, že stávající vládnoucí křesťanští neposlušní Bohové, buržoazní pavědci, Baalové a DÉMONI, Lucifeři, světlonoši MEČE PEKLA válek, např. svině, zločinci, SYNOVÉ ZATRACENÍ, lidé NEPRAVOSTI, prezidenti Pavel, jeho choť, která je stejný militaristický NETVOR,  lucie.obdrzalkova@hrad.cz, jana.vohralikova@hrad.cz, antonie.mikulkova@hrad.cz, miroslava.macku@hrad.cz, styksverejnosti@hrad.cz, media@hrad.cz, veronika.wolf@hrad.cz, seb@hrad.cz, petr.kroupa@hrad.cz, jaroslav.zajicek@hrad.cz, lukas.gajarsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, tomas.pernicky@hrad.cz, zdenek.hejhal@hrad.cz, Putin, Zelenskýj, Biden, Macron, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, Čaputová, atd. jsou stejní krutovládci, jako císař NERO. Dělají totéž co krutovládce císař NERO. Chtějí svět přebudovat válkami na svět boháčů, protože chudáci jim smrdí, nepotřebují je. Aby udrželi svou moc nad chudáky, a Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, horečně zbrojí, a stejně jako císař NERO, zapalují města a vesnice, např. PEKLEM MEČE války na Ukrajině a jinde, svými žoldáky. Uvedení krutovládci propadli SMRTI, stejně jako kdysi císař NERO. Jejich neobvyklou SMRT způsobil Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, určeného pro toto zpupné pokolení, od jejich DUŠÍ, zpupných, geneticky zvířecích lidských mozků. Tím je určil k dobrovolnému a neprodlenému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Sloužit uvedeným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, lhářům a zločincům, je již pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedení vládnoucí zločinci, váleční štváči, žháři, vrazi, se za svoje zlé činy nestydí a neznají zahanbení, což je z toho důvodu, že uvedené křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI, buržoazní pavědci, sešli z cesty v hledání jediného Boha všech států světa, sešli z cesty v hledání jeho uváděné Boží vůle, a v hledání jeho moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky zvířecího lidského mozku. Proto se nestydí a neznají zahanbení. Trestající Kristus však vyžaduje, aby se celé Česko dobrovolně a neprodleně, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, vrátilo k novému Kristu, k zakladateli Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Světu nevládne Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím technickým rozumem, který určil pro toto zlé pokolení, který uvedl v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale uvedené, zlé, stupidní, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, rozumem svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků. Stávající ekonomická, militaristická demokracie nemůže fungovat, protože nefunguje SOCIÁLNÍ ROVNOST, protože pro odstoupení technického rozumu Krista, se ve všem lže tím, že se lže o Kristu, který, ve stávajícím např. katolickém výkladu Písma, je stále pouze křesťanskou, ekonomickou, MODLÁŘSKOU STVŮROU, který stále není OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, který proto není DUCHEM SVATÝM, NEOMYLNÝM UČITELEM, mediálním MISTREM, uzdraveným LÉKAŘEM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Filozofie musí být ve všem nová tím, že musí učit, že uvedená, křesťanská Boží trojice, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, mají povinnost neprodleně naplnit texty Písma o Česku a EU do poslední čárky tím, že neprodleně učiní rozhodnutí, že trestající Kristus, těmito texty Božího SOUDU uvedených vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, nyní, v novoluní MĚSÍCE v září 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 29. září 2023, končí křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že končí vládu uvedených vládnoucích ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, jejich dobrovolným odchodem do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Bude postupně ve všem po nedostatku, když uvedená, úplně poslušná, to je živá křesťanská Boží trojice, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, neprodleně podepíšou KNIHU ŽIVOTA, kterou trestající Kristus vytvořil také pomocí TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI AllatRa info@creativesociety.com, pr@creativesociety.com, info@allatra.tv, it@allatra.org, info@allatra.org, původem z rusky mluvící Ukrajiny. Malachiáš. Zapsat se do KNIHY ŽIVOTA těchto textů je nutné PODPISEM, svým souhlasem, svým jménem, svou adresou, svou elektronickou adresou, do CELOPLANETÁRNÍHO REFERENDA o vytvoření celosvětové Boží majetkové ROVINY, Boží ZAHRADY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka. Pravoslavná sekta TVOŘIVÁ SPOLEČNOST AllatRa je tímto žádána, aby s podporou uváděné nové Boží trojice, tuto podpisovou akci neprodleně zorganizovala, a to jak pro Česko, tak pro celý svět. Pravoslavná ekonomická sekta TVOŘIVÁ SPOLEČNOST AllatRa tak jak je, tím, že má za Boha PRACHY, a tím zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, trestajícího Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, který trestá neposlušné ekonomické svině vrcholným Božím trestem, MEČEM válek, je jak pro Krista, tak pro lidstvo, naprosto nepotřebná. V křesťanském, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zpupní a neposlušní lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí, dělají samé zlo, protože místo uváděné pravdy o Kristu, nikdy Židy NEUKŘIŽOVANÉM, stále melou protikladná křesťanská dogmata, a tím melou nikoli pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, ale pouze promyšlené ekonomické vychytralosti, což postihlo také ekonomickou AllatRu. OVOCE ekonomických ÚMYSLŮ AllatRy, dále uváděné, proto není nikomu k užitku. AllatRa propaguje nastolení Boží majetkové ROVINY ekonomické, což je stejně debilní energetický nesmysl, jakým je stupidní učení vládnoucích ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, stávajících politických stran, či církví, trestajícím Kristem souzených, jím prokletých. Energetickým, ekologickým a mravním nesmyslem je plánovat ukončení tohoto politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle sekty AllatRa, až za cca 13 let, to je až v roce cca 2036. Trestajícím Kristem jsou prokletí tímto textem všichni, kdo nyní odmítnou nastolit uváděnou majetkovou Boží ROVINU, která musí být bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, zrušení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, do úplňku MĚSÍCE v pátek 29. září 2023, což je energetiky, ekologicky a mravně potřebné. Vzpurná pravoslavná ekonomická sekta AllatRa na internetu drze tvrdí, že svět, kde vládnou Baalové a DÉMONI, boháči, místo nového Krista, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES,

 

MRAVNĚ VYSOKÝCH, skončí za 13 let, to je cca v roce 2036, což je rok totálního vyrabování ropy v mnoha státech světa, totálního energetického a ekonomického kolapsu mnohých států. Hlupáci AllatRy drze tvrdí, že OVOCE jejich ÚMYSLŮ, nastolení jejich Boží majetkové ekonomické ROVINY, je východiskem ze všech krizí, včetně klimatické, že spasí všechny lháře a zločince, všechny UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY tím, že všichni lidé budou mít jimi vymyšlenou majetkovou Boží ROVINU tím, že např. každý člověk na světě bude bydlet v bytě o ploše cca 60 m2, že každý dospělý člověk bude mít stejný příjem, cca 10 000 USD, vysoké příplatky na děti, každý bude pracovat pouze 4 hodiny denně, a 4 dny v týdnu, atd., bude mít bezplatnou zdravotní péči, bezplatné vzdělání, zdarma plyn, elektřinu, atd., volný pohyb po celém světě, což vše je technicky naprosto nereálné. Uvedený model ekonomiky AllatRy trestající Kristus těmito texty ruší, až na věky věků, svou dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných v Česku a ve světě, již od úplňku MĚSÍCE v září 2023. Zlepšení společnosti může být nikoli podle myšlení DUŠÍ geneticky zvířecích mozků uvedené ekonomické sekty AllatRy, ale pouze dle myšlení Krista, o energetice, ekologii a mravech, které je uvedené, pro toto zlé pokolení, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Např. snad již tuto poslední kapitolu 311, má povinnost studovat každý pokorný, a úplně poslušný člověk na světě, kvůli tomu, že zajišťuje VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, které v tomto ekonomickém, militaristickém, stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ještě nikdy nenastalo. Pracovat např. pro stávajícího vládnoucího Boha, válečného štváče, Baala či DÉMONA generála Řehku, místo pro Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je již trestný čin, je již zločin, protože pokorní, a úplně poslušní služebníci nového Krista, DUCHA SVATÉHO, již znají, že trestající Kristus, je již vyvýšen nikoli křížem, ale pomalým Božím SOUDEM těchto textů. Nikdo již nemá výmluvu nevědět, že uvedená nová Boží křesťanská trojice technického lži lidu, má povinnost neprodleně učinit Boží SOUD úplný a rychlý tím, že bude iniciovat zveřejnění těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Vůle Boží je, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, neprodleně realizovali Boží majetkovou ROVINU, opakovaně objasněnou. Boží majetková ROVINA se bude lišit od uvedené majetkové, ekonomické ROVINY, pravoslavné sekty AllatRa tím, že novými vládnoucími Bohy, již nebudou vládnoucí zločinci, a jejich SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro osobní potřebu, LETADLA pro osobní potřebu, atd. ale BOŽÍ SYNOVÉ, tvrdí muži technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. Ti mají povinnost neprodleně prorokovat opakovaně uváděnou Boží vůli, pominutí majetku boháčů, který z titulu nové Boží koncepce energetiky SHNIL. Totiž, za ropu, končící v mnoha státech světa již v roce cca 2036, není vůbec žádné náhrada v elektřině, což je opakovaně objasněno, protože necelých deset procent vyrobené elektřiny, nemůže nahradit více než šedesát procent energie z ropy, která je potřeba pro dopravu. Boží majetková ROVINA je proto naprosto rozdílná, od uvedené majetkové ROVINY ekonomické sekty AllatRa. Česko a svět bude přijat do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů pro společné stolování debilního, politického a náboženského dobytka, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, až technický lži lid, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, učiní rozhodnutí, že úplně pomine SKÁLA boháčů, PRACHY, ZBRANĚ atd. tím, že pomine SPOLEČNÝ STÁTNÍ MĚŠEC ministra financí Stanjury stanjuraz@psp.cz, ministr@mfcr.cz. Přísloví, Kazatel, Ozeáš, atd. V mém návrhu, na výkresech VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, je také předpoklad, že každý člověk na světě bude bydlet v bytě o ploše cca 60 m2, a že bude mít veškerou péči, kterou uvádí ekonomická pravoslavná sekta, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, AllatRa. Energetická, ekologická a mravní bezpečnost však bude zajištěna tak, že veškerá výstavba, výroba, doprava, spotřeba, dovolené, atd. nebudou řízené ekonomicky, ale pouze energeticky. Vůle Boží totiž je, aby ropa, plyn, uhlí, uran a mnohé další vzácné suroviny nebyly vyrabovány do roku cca 2036, ale aby vydržely všem státům světa, na toto celé, třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Není čeho se bát v případě, že uvedená nová Boží trojice, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, se neprodleně podřídí uváděné Boží vůli. Uvedená, křesťanská Boží trojice, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, mají povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné neprodleně realizovat Boží vůli, o zveřejnění SLOV NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými je energeticky nezbytné vytvořit NOVOU ZEMI, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, bez uvedených vládnoucích hlupáků, ekonomických, militaristických zločinců, Baalů a DÉMONŮ. Protože uvedená nová BOŽÍ TROJICE, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos, odmítají uznat, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné a jedině možné koncepci energetiky, ekologie a mravů, jsou dokonalou Boží láskou, jsou pro Česko a svět POŽEHNÁNÍM, vyniká každá chyba energetické koncepce vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, která je stupidním, energetickým nesmyslem. Rozdělení politických a náboženských zvířat, na čistá a nečistá, rozdělení Kristem prokletého PTACTVA ODS, v Česku, v zemi oplývající medem a mlékem, na čisté a nečisté, bude viditelné v okamžiku, když trestající Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, učiní mnohé vládnoucí Baaly a DÉMONY, úplně poslušné, to je živé, VZKŘÍŠENÉ z mrtvých sviní, či NETVORŮ, a mnohé úplně neposlušné, to je mrtvé. Když ani nyní uvedená, nové Boží trojice, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos, nebudou reagovat, když nebude reagovat ani pravoslavná náboženská sekta AllatRa, má povinnost, z milosrdenství technického rozumu Krista, reagovat každý pokorný a úplně poslušný služebník Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost vytvořit vlastní podpisovou petici, kvůli neprodlenému vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, této PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, a tuto podpisovou petici rozeslat na sto či více nových elektronických adres. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že svoje Boží, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ v Česku, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka zřídí, až tímto způsobem budou zpupní a neposlušní lidé, elektronicky požadovat, aby vládnoucí technická elita plnila vůli Boží, kterou je neprodlené vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, pro Boha NEJVYŠŠÍHO, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, dle textů na uvedených na konci kapitoly 300. Každý úplně poslušný služebník Krista, který chce mít od Ježíše Krista, pro svou DUŠI, svého geneticky zvířecího lidského mozku, Boží technický rozum, určený Kristem pro toto zlé, zpupné a vzpurné pokolení, má povinnost vytvořit vlastní podpisovou petici. Na této podpisové petici, kromě uvedených textů, musí být uvedené jméno a příjmení úplně poslušného služebníka Krista, jeho úplná adresa, a jeho adresa elektronická. Trestající Kristus, se nesmiluje nad žádným neposlušným, zpupným a vzpurným militaristickým NETVOREM, nad žádnou neposlušnou ekonomickou sviní, která bude bránit tomu, aby se tyto texty četly např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus se chce smilovat nad celým Českem v jedinou hodinu, až např. tímto způsobem, mnoho úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zvítězí nad stávajícími, zpupnými a neposlušnými válečnými štváči, nad NETVOREM prezidentem Pavlem a jeho pomatenou chotí, nad SYNEM ZATRACENÍ, ČLOVĚKEM NEPRAVOSTI, nad Kristem prokletým zločincem a lhářem, z plev či hnoje buržoazních pavědců Masarykovy univerzity, politologem premiérem Fialou, NEVĚSTKOU, MRZKOU ŽENOU, OHOLIBOU Adamcovou a nad zločincem, lhářem a hlupákem Vystrčilem. Žárlivě milující trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, bude v trestání Česka a světa různými krizemi pokračovat, až do rozhodnutí úplně poslušných vědců VUT v Brně, ČVUT, a vědců z řad projektantů, že Česko má povinnost Boží mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, nastolit neprodleně rozhodnutím, o pokojném a neprodleném sestoupení uvedených, Kristem prokletých zpupných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Tímto způsobem trestající Kristus chce naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky, a oddělit tím Česko, od každého jiného lži lidu světa. Službu mluvení pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, již

 

nemohou konat LÉVIJCI, trestajícím Kristem odvržení, ale pouze noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, určení Kristem pro přetvoření světa, pro změnu tvářnosti světa, výstavbou sídlišť a měst pouze z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 strávníků, úplně poslušných služebníků Krista, politického a náboženského dobytka. Pokorný a úplně poslušný technický lži lid Česka a světa, již Kristu odpovídá za každou svou nepravost. Veškeré NEPRAVOSTI trestající Kristus končí, zrušením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní použití, LETADEL pro osobní použití, atd. Bůh, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MARAVNĚ VYSOKÝCH, není a nikdy nebyl člověk, aby lhal, nikdy nebyl LIDSKÝ SYN, aby neposlušné, vzpurné, křesťanské, hinduistické, buddhistické, židovské, muslimské a jiné svině, či NETVORY, aby litoval. Trestající Kristus slíbil, že uvedená, nová, křesťanská BOŽÍ TROJICE, rektoři Janiček, Petráček a projektant Ing. Rákos, povstane jako LEV, pro znalost Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, LÉKAŘ, je již uzdravený OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. TECHNICKÝ lži lid Česka a následně celého světa, musí již být také uzdravený, a tím být stejně mocný, jako UZRRAVENÝ Kristus, DUCH SVATÝ, LEV, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Technický lži lid, má povinnost zhltnout úlovek, kterou je absolutní vláda nad lidmi, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, které jsou o vytvoření Boží, celosvětové majetkové ROVINY, společně stolujícího politického a náboženského dobytka. Požehnání od trestajícího Krista nyní tímto dostávají všichni úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, kteří neprodleně půjdou přímou cestou k Bohu, to je v Česku např. úplným zničením vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého zločince a lháře, politologa premiéra Fialy, úplné zničení válečného štváče prezidenta Pavla zničení jeho militaristické choti, a militaristických sviní, NETVORŮ, Adamcové a Vystrčila. Každý neposlušný a zpupný Baal a DÉMON, to je boháč, bankéř, makléř, zbrojař, vojenský kaplan, obchodník, politik pravice a levice, který nyní proklíná energeticky nezbytné nastolení Boží majetkové ROVINY, společného stolování politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, je trestajícím Kristem prokletý. Kristem prokletí, uvedení neposlušní lháři, pokrytci a zločinci, rozum od Krista, pro svoje DUŠE, svých geneticky zvířecích lidských mozků, již nikdy nedostanou. Tím jsou trestajícím Kristem určení k pokojnému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků za to, že energetiky, ekologicky a mravně dupou celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Křesťanská, úplně poslušná, to je živá BOŽÍ TROJICE, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos, BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, stejně mocní jako LEV Kristus, mají povinnost ve školství a v médiích oznámit, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, zřídit jedinou CÍRKEV Česka. Jedinou církví Česka, NEVĚSTOU či DRUŽKOU Krista, JITŘENKOU, HOLUBICÍ, ŽENOU STATEČNOU, je úplně poslušná nová vláda Česka, stvořená na rektorátu VUT v Brně, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost, nebude neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ želet, bude bdít nad zlem, pomocí křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dokud uvedená, nová svatá Boží trojice, rektor Janíček, rektor Petráček a projektant Ing. Rákos, nebudou pokorní, nebudou úplně poslušní, a Kristu vděční, za vyvolení Česka, za vyvolení rektorátu VUT v Brně, za možnost neprodleného zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, a tím za vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. Především úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček má nyní povinnost učinit rozhodnutí, že uvedení vládnoucí Baalové a DÉMONI vlády a PARLAMENTU, mají povinnost dobrovolně a neprodleně, v pokoji a v míru, odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus chce být Bohem pokoje, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nechce být Bohem křesťanských, ekonomických, militaristických zmatků, které jsou způsobené OVOCEM ÚMYSLŮ neposlušných vládnoucích hlupáků. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, atd. Chyba tohoto ekonomického, militaristického, či fašistického systému řízení světa hrubou vojenskou silou, horečním zbrojením a válčením, dle PEKLA opakovaně uváděných křesťanských hodnot a tradic, je způsobená odstoupením technického rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepci Česka a světa, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Tuto chybu mohou odstranit pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou Krista, a jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové, mírové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka všech států světa, znát nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, protože uvedené texty Písma, v Boží slávě se vzájemně doplňují a upřesňují a kteří ji budou neprodleně realizovat, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Dle vůle Boží, demokracie musí být nová tím, že vládnout nad lidmi budou noví vládnoucí Bohové technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektanti, kteří od Krista tímto dostávají Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro toto zlé pokolení, které jsou především o energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Vybudování celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, má povinnost iniciovat především nový kněz, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, úplně poslušný BOŽÍ SYN, rektor Janíček. Kvůli bezmeznému egoismu nového vládnoucího Boha, nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, rektora VUT v Brně Janíčka, si stále nikdo nenaprogramoval, do své DUŠE, svého, geneticky prasečího lidského mozku, nové heslo, pro otevření všech mých knih PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Nové heslo pro úplně poslušné služebníky Krista, umyté těmito texty od veškeré ekonomické, militaristické špíny, je čísločlověka 666, což je www.pametni-kniha.cz. Noví vládnoucí Bohové již musí být umytí, čistí tím, že dostávají bílá roucha ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří mají povinnost vše uváděné vykřičet do světa, ve školství a v médiích. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, uvedeným z OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, až bude mít v Česku mnoho bílých technických ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, schopných tyto texty číst a neprodleně je realizovat z toho důvodu, že zpupné a neposlušné Česko je trestajícím Kristem stejně pozdě varováno, před ropným a tím ekonomických kolapsem, který nastane již v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Trestající Kristus slibuje, že přestane ve světě dělat krize, že nebude Česko a svět trestat a proklínat v případě, že na VUT v Brně, ČVUT, a mezi projektanty, bude mít mnoho čistých, bílých ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří budou mít užitek z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné, zlé pokolení, jsou především o spávné koncepci energetiky Česka a světa. Spárovéní OVLADAČE Ježíše Krista DUCHA SVATÉHO, s Duší geneticky zvířecího lidského mozku je nutné provést tím, že úplně poslušní služebníci Krista budou studovat tyto texty OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro to zpupné pokolení, až na ovladači Kristu, bude svítit bílá signálka, která se rozsvítí pouze při úplné podřízenosti se technického lži lidu, při jeho ochotě neprodleně realizovat Boží zákony POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude v trestání neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ pokračovat, dalšími KRIZEMI a válkami, když ani nyní rektoři Janíček, Petráček a Ing. Rákos, nebudou novou Boží křesťanskou trojicí, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích

 

příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus se nesmiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, nad žádnou DUŠÍ, žádného geneticky zvířecího lidského mozku, kdo neprodleně nevymění uváděné PEKLO křesťanských, militaristických, fašistických hodnot, kterými vládnoucí Baalové a DÉMONI řídí svět, pomocí horečného zbrojení a MEČE válek, za dokonalý pokoj a celosvětový mír, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vítězný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, tímto textem končí vládu MOCNOSTÍ, a nastoluje vládu svou, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dle svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vládnout nad lidmi mohou pouze ti vládnoucí Bohové, kteří se zapíší do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, svým jménem, případně svou elektronickou adresou, vyjádřením svého souhlasu, s neprodleným nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Trestajícího Krista určitě uspokojí, když za veškerý vzpurný a neposlušný technický lži lid VUT v Brně, se podepíše, svými skutky, pokorný a úplně poslušný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, za ČVUT úplně poslušný rektor Petráček vojtech.petracek@cvut.cz, a za všechny projektanty, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ Ing. Rákos vladimir@daimond.cz. Mají nyní povinnost se modlit pouze svými svatými skutky. Mám povinnost věřit textům Marka, Izajáše, Sírachovce, Bhagavadgíty, Knihy moudrosti, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Žalmů, atd. že trestající Kristus nakonec skončí ty dny křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že nakonec vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, DUŠI geneticky zvířecího lidkého mozku, úplně poslušného vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, protože Kristus dobře ví, že při odstoupení rozumu Krista, jeho DUCH zemdlel. Mám povinnost dělat skutky, které přivedou víru v Krista, v DUCHA SVATÉHO, který je v tomto pokolení OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, k dokonalosti vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tyto texty píši proto, aby se uvedené Boží SLOVO, ve kterém Kristus, DUCH SVATÝ, je jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, sneslo jako nelítostný bojovník v Brně, uprostřed Česka, odsouzeného k záhubě, kvůli neposlušnosti vzpurného lži lidu VUT v Brně, projektantů, atd. Je břitkým MEČEM, který přináší neodvolatelný rozkaz pokory a úplné poslušnosti všech, kdo zažili neobvyklou SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ geneticky zvířecích lidských mozků křesťanů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd. Trestajícího Krista mám povinnost odzbrojit OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že mám připomenout především novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. že nová a věčná smlouva s trestajícím Kristem, v tomto pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, platí pouze pro úplně poslušné, to je pro živé služebníky Krista, především technického lži lidu, který, tímto textem, dostává od Krista Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o přímé cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neobvyklá SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků, od všech, kdo nenastolí mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ okamžitě, neprodleně, se projevuje tak, že nesmím, o dále uvedených textech Písma s nikým mluvit, protože neposlušní a zpupní lidé, DUŠÍ svých geneticky zvířecích lidských mozků, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, stále považují za bláznovství z toho důvodu, že se jim hnusí Boží majetková ROVINA, celosvětového, mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, všech států světa. Kniha moudrosti, Ozeáš, Kazatel, Židům, 1.Korintským, Sírachovec, 2.Korintským, Římanům, Galatským, Michaáš, Bhagavadgíta, Žalmy, Přísloví, atd. Neobvyklá SMRT je kvůli odmítání textů Izajáše, Ezechiela, 2.Korintským, Jóela, Knihy moudrosti, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, atd. o tom, že trestající Kristus DUCH SVATÝ, bude oslaven pouze v případě, když vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, učiní rozhodnutí, že je třeba mírumilovného Krista, DUCHA, oslavit celosvětovým, úplným zničením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, to je ZBRANÍ tím, že např. v Česku, kvůli energetické spáse, bude úplně zničený SPOLEČNÝ státní MĚŠEC ministra financí Stanjury, kvůli tomu, aby bylo možné zničit vojáky, zbraně a všechny profese, které nepatří do celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Michaela.Lagronova@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, Zuzana.Kupcova@mfcr.cz, Jan.Mach@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, Filip.Benda@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, Frantisek.Beckert@mfcr.cz. Boží vůlí je celosvětové, neprodlené, úplné zničení všech vojáků světa, a tím MEČE válek ve všech státech světa. Kniha moudrosti, Přísloví, Izajáš, Ezechiel, 2.Korintským, Jóel, Matouš, 1.Korintským, Sírachovec, Římanům, atd. Jedině tímto způsobem může nastat VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH nastane v případě, když úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti čtení těchto textů např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, což pro rektora Janíčka, není úkol nad lidské síly. V Česku již nesmí být MOŘE neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Česko již nesmí být OHNIVÝM PEKLEM jezera DEBB, debilů, kde technická NEMLUVŇÁTKA jsou stále v PLENKÁCH, protože se odmítají chovat dospěle a odpovědně, protože rektor Janíček stále odmítá se mnou projednat telefonicky tyto texty OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňujÍ a upřesňujÍ. Všichni zpupní a neposlušní, v těchto textech SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se vidí jako v zrcadle, jako ekonomické svině, jako militarističtí NETVOŘI z toho důvodu, že OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je uváděné PEKLO křesťanských hodnot a tradic např. horečného zbrojení, válčení, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Ámos, 1.Korintským, Římanům, Jób, Zjevení, Bhagavadgíta, 2.Korintským, Galatským, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Sírachovec, Judův, Židům, Žalmy, atd. Dle vůle Boží jsem nalezl místo pro Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, pro toto zlé, zpupné pokolení, které v roce 2000 zastihl ÚSVIT třetího, či OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi národy světa. Tímto místem je rektorát VUT v Brně, protože trestající Kristus, ze svého milosrdenství, technický lži lid Česka a světa, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Schrána Boží moci je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Hospodin, svůj Boží technický lži lid VUT v Brně obhájí v případě, když BOŽÍ SYN rektor Janíček, ve strachu z Krista jaký ještě nebyl, a ani již nikdy nebude, dovolí, aby Kristus, DUCH SVATÝ, nyní povstal z místa svého odpočinku, na rektorátu VUT v Brně tím, že technickému lži lidu VUT v Brně, dovolí do základu zbořit křesťanský, ekonomický, militaristický středověk, neprodleným nastolením NOVOVĚKU, celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hospodin v Písmu slíbil, že za mě dokončí zápas z vládnoucími Baaly a DÉMONY tím, že mě OSLAVÍ tím, že OSLAVÍ také sám sebe, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, což má povinnost neprodleně iniciovat úplně poslušný BOŽÍ SYN, rektor Janíček. Potom již trestající Kristus dovolí Česku svolat kongres úplně poslušných státníku celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin najde zalíbení, ve svém technickém lži lidu VUT v Brně v případě, že neposlušnému a zpupnému rektoru Janíčkovi, ze svého milosrdenství, vrátí svůj Boží technický rozum tak, aby těmto textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA rozuměl, aby dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizoval. Tímto prosím Hospodina, aby všechna uvedené Boží tajemství Písma, zjevil svým úplně poslušným služebníkům Krista, technického lži lidu VUT v Brně, v den mých osmdesáti třetích narozenin, ve čtvrtek 21. září 2023. Tímto prosím Hospodina, aby již ve čtvrtek 21. září 2023, dle

 

písničky od mediálního MISTRA Krista, všichni např. ZELENÍ, strachy zelení, měli hlad po slyšení OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, stejně tak jako lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. Ámos. Hospodine, někdy se v Česku musí začít zvěstovat RADOSTNÁ ZPRÁVA evangelií o tom, že v Česku, a tím ve světě, bude ve všem po nedostatku, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu atd., když Hospodin setře každému bezdomovci, např. na Říčkách Zdenku Blažkovi, každou slzu z očí v případě, že BOŽÍ SYN, úplně poslušný rektor Janíček učiní rozhodnutí, že z titulu správné Boží koncepce energetiky Česka a světa, je zapotřebí neprodleně, celosvětově, přestat horečně zbrojit a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslně, nekonečně válčit. Hospodine, někdy se v Česku musí začít zvěstovat RADOSTNÁ ZPRÁVA evangelií o tom, že úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, dovoluješ neprodleně vybudovat celosvětovou, Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat tím, že zřídíš, svým Božím rozumem, dokonalé celosvětové NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Hospodine, někdy se v Česku musí začít zvěstovat RADOSTNÁ ZPRÁVA evangelií o tom, že z milosrdenství tvého Božího rozumu, neprodleně skončíš žití boháčů na vynosný trh zvyšující se ekonomiky tím, že neprodleně zrušíš řízení světa, pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, např. pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. tím, že neprodleně nastolíš řízení Česka a světa, pouze z hlediska svého, energetického, ekologického a mravního, dle tvých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bože dej, ať DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, který je nyní kvůli tomu, že všem boháčům světa shnil jejich majetek, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím ekonomickému kolapsu, který bude již v roce cca 2036, je v novém DNES naplnění Písma o Česku, do poslední čárky, a to v den mých narozenin, na ZELENÝ čtvrtek dne 21. září 2023. Bože, ať rektor Janíček, již neoslavuje sama sebe navzájem tím, že najde tvou SLÁVU, která je v rozhodnutí úplně poslušného technického lži lidu Česka a světa, o energeticky nezbytném, neprodleném zničení všech vojáků světa, všech zbraní světa, atd. Izajáš, Ezechiel, atd. Z rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka musí být nastolená energeticky správná koncepce světa a Česka tím, že musí být nalezena SLÁVA Krista, DUCHA SVATÉHO, která je v neprodleném a dobrovolném přijetí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, v Česku, a následně v celém světě, o řízení Česka a světa, nikoli ekonomicky, militaristicky, ale energeticky. Stávající řízení světa pomocí zvyšující se ekonomiky, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, trestající Kristus končí tím, že nastoluje řízení světa pouze dle energetiky. Arnošt Goldflam produkce@ypsilonka.cz, tajemnice@ypsilonka.cz, predseda@zob.cz, produkce@hadivadlo.cz, mesickova@ypsilonka.cz, jas@zob.cz, rabinat@zob.cz, zob@zob.cz, brno@jewishmuseum.cz, v médiích, v ČRo v Brně, v podstatě uvedl, že většina lidí odsuzuje nemravný, bezmezný egoismus BOŽÍHO SYNA, neposlušného a zpupného rektora Janíčka, kvůli kterému stále pokračuje PEKLO křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot, to je oteplování, změna klimatu, pokračuje přelidnění, pokračuje hlad v mnohých státech světa, pokračuje strašné utrpení v zemích, ve kterých trestající Kristus uvedl MEČ energeticky nesmyslných válek, pokračuje velké utrpení uprchlíků z těchto zemí zemí, pokračuje ničení životního prostředí, pokračuje rozdělení světa na chudáky a boháče, pokračuje vláda mocnosti nad Kristem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Což vše je OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kteří chtějí pokračovat v žití boháčů na výnosný trh, kteří chtějí, kvůli ziskům, v mnohých státech světa úplně vyrabovat ropu do roku cca 2036. Protože stále nikdo nechce přiznat, že za nesmyslně vyrabovanou ropu, zpupní a neposlušní lidé, nemají vůbec žádnou náhradu, nad trestajícím Kristem stále panují drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije kněží, např. hlupák farář Bradáč z Domašova, vojenský kaplan biskup Holub z Plzně, či vedoucí etiky na třetí LFKU v Praze, lhář a zločinec farář Vácha. Jejich křesťanské SLOVO protikladných bludů o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, jsou však krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Jejich konec služby Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, musí být rychlý a úplný, rozhodnutím rektora Janíčka, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, atd. Trestací Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude rektora Jeníčka želet, dokud tímto způsobem nezvítězí nad Českem a celým zpupným a neposlušným stvořením světa. Trestající Kristus, který na světě nečiní nic tajně, který vše co lidem činí, sděluje pomocí svých proroků, většinou LÉVIJCŮ, již žádné LÉVIJCE, to je politiky levice, stejně tak politky pravice, již nepotřebuje. V těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je pro celý svět jediným mediálním MISTREM, UČITELEM, LÉKAŘEM, NEOMYLNÝM VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Časopis TÉMA 38/2023, z 15. září 2023 upřesňuje, jakým způsobem trestající Kristus vede Česko, ve vzedmutém moři ekonomických sviní, militarisrických NETVORŮ tak, aby naplnil texty o Česku do poslední čárky. Časopis uvádí, že trestajícího Krista neposlušní a zpupní lidé mohou také spatřit ve formě UFA. Časopis TÉMA v podstatě uvádí, že vzedmutému moři křesťanských a jiných ekonomických, militaristických sviní se Kristus zjevuje tak, jako kdyby v Česku a ve světě skutečně toto MOŘE bylo, existovalo, protože v Písmu napsal, že v tomto MOŘI bude řídit Česko a svět tak, aby naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky. Časopis TÉMA v podstatě uvádí, že trestající Kristus, UFON, se lži lidu zjevuje často ve tvaru PONORKY, nebo ve tvaru TROJÚHELNÍKU, nebo ve tvaru SRPU, ve formě TALÍŘŮ že se nezjevuje. Tvar PONORKY vyvolil, aby lži lidu ukázal, že Česko a svět považuje za MOŘE militaristických, ekonomických, militaristických, politických, náboženských sviní, či NETVORŮ. Tvar SRPU vyvolil, aby potvrdil texty Písma, že ve formě ZLODĚJE majetku boháčů, přišel vykonat žně ZRNA a PLEVELE. ZRNEM je nyní pouze pokorný a úplně poslušný lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pod vedením uvedené Boží trojice, BOŽÍCH SYNŮ rektora Janíčka, rektor Petráčka, projektanta Ing. Rákose. PLEVELEM, TRNÍM, KŘOVÍM, jsou vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, makléři, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, či politici pravice a levice. Ti mají povinnost shořet v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že z nich v září 2023, nezůstane ani větev, ani kořen. Až z rohodnutí úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka shoří, trestající Kristus se zjeví také v podobě TALÍŘŮ. Budou to TALÍŘE společně stolujícího, politického a náboženského, neposlušného a zpupného dobytka, což se stane pouze z milosrdenství Krista. Trestajícímu Kristu tímto připomínám, že dobře ví, že po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY, dle své vůle, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ politologů, sociologů, ekonomů, filozofů, religionistů, psychiatrů, atd. z plev, či z hnoje např. buržoazních pavědců Masarykovy univerzity, kteří, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu, určeného v Písmu pro toto zlé, ekonomické, militaristické pokolení, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků, v kapitalistickém, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se provinili buržoazní křesťanskou MODLOSLUŽBOU, kterou je kapitalistická, militaristická chamtivost. Trestajícímu Kristu tímto připomínám, že dobře ví, že při neobvyklé SMRTI DUŠE geneticky zvířecího lidského mozku, kterou je odstoupení Božího rozumu, každý člověk se stane hlupákem, který v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických svinů, militaristických NETVORŮ, nemá než DECH svého geneticky zvířecího lidského mozku. Trestajícímu Kristu tímto připomínám, že vyžaduje, abych povstal k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplnému a rychlému tím, že Kristus, svým Božím rozumem zajistí, např. v DUŠI geneticky zvířecího lidského mozku, nového vládnoucího kněze, nového vládnoucího Boha, BOŽÍHO SYNA, např. rektora VUT v Brně Janíčka, jehož DUCH, pro odstoupení Božího rozumu zemdlel, vše pochopit. Má povinnost pochopit, že jeho povolání za nového vládnoucího Boha, BOŽÍHO SYNA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Trestající Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na VUT v Brně, nezvítězí. Vůle Krista je, aby uvedených PĚT TAŽNÝCH KONÍ zajistilo, zveřejněním těchto textů v ČRo v Brně, aby vzedmuté

 

MOŘE křesťanských buržoazních pavědců, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, neprodleně vyschlo, nebylo, tím, že z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou šlehat rozkazy o energetické nezbytnosti úplného zničení, či spálení stávajícího neposlušného, zpupného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, ze kterého v Česku nezůstane ani kořen, ani větev. Trestající Kristus zajistí, že bude ve všem po nedostatku, také např. pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, až TAŽNÝ KŮŇ rektor Janíček učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, naplnit texty Písma do poslední čárky, o realizaci DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka tím, že veškerý majetek boháčům shnije tím, že se stane, pro nové, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, naprosto nepotřebným. TAŽNÝ KŮŇ rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je vlastně naplnění textů Písma do poslední čárky, o energetické nezbytnosti vybudování majetku nového, společného, který bude závislý pouze na energii ze SLUNCE a VĚTRU. Této energie bude velmi málo, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný s opakovaně uváděnými TAŽNÝMI KOŇMI z VUT v Brně a ČVUT, již v roce 2006. Proto, aby toto přetvoření veškerého stvoření bylo možné realizovat, aby bylo možné změnit tvářnost celé země, výstavbou sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, je energeticky nezbytné se neprodleně usmířit s trestajícím Kristem, který chce pomocí technického lži lidu Česka, budovat, či sázet v Česku či ve světě vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Učiní to pouze v případě, že úplně poslušný rektor Janíček bude neprodleně iniciovat vznik jediné CÍRKVE Česka, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, uvedenou na konci kapitoly 300. Kdo má vládnou nad lidmi určuje odjakživa Kristus, DUCH SVATÝ, sám. Já jsem se snažil určit premiéra a některé ministry s tím, že v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v médiích, od Boha dostanou Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, což se zatím nepodařilo. Za premiéra Česka jsem určil nejdříve VZDUCHOTECHNIKA Ing. Rákose, později Ing. Babiše, později profesora Hořejšího. Trestající Kristus určitě s výběrem premiéra a ministrů nové vlády rektoru Janíčkovi pomůže, když se neprodleně podřídí uváděné Boží vůli. Boží vůle je, aby z MOŘE stávajících, vládnoucích buržoazních pavědců stoupal dým, viditelný všem státům světa proto, aby v Česku, toto MOŘE již nebylo, aby vyschlo tím, že vyschne OHNIVÉ JEZERO Česka, DEBB, vládnoucích debilů, protože v Česku stále, proti vůli Boží, smrdí síra střelného prachu při výrobě munice a zbraní. Především BOŽÍ SYN rektor Janíček má povinnost iniciovat rozhodnutí, že Česko, jako první stát na světě, oslaví Krista, úplnou poslušností nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technické elity. Úplné poslušnost znamená učinit rozhodnutí, o energeticky nezbytbém zničení PEKLA křesťanských hodnot, úplným zničení PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní použivání, LETADEL pro osobní používání, atd. což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, pro zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na toto celé třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Kristem vyvolené Česko, které je NEVĚSTOU, DRUŽKOU, či SLUŽEBNICÍ Krista, je nyní osmnáctileté. Osmnáct let uplynulo od doby, od roku 2005, kdy jsem přišel za novým vládnoucím Bohem, za rektorem VUT v Brně Vrbkou proto, abych mu zvěstovat RADOSTNOU ZVĚST o tom, že z Božího milosrdenství dostává od Boha Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto tisíciletí. Trestající Kristus určil těchto osmnáct let proto, aby NEVĚSTOU, DRUŽKOU Krista, ŽENOU STATEČNOU, HOLUBICÍ MÍRU, se stala, dle vůle Krista, nová vláda Česka, uvedená na konci kapitoly 300, což má povinnost zajistit nový vládnoucí Bůh, úplně poslušný BOŽÍ SYN, OKŘÍDLENEC, ANDĚL, rektror Janíček. Celé, Kristem vyvolené Česko má povinnost realizovat vůli Krista, kterou je zřízení colosvětové, mírové, majetkové Boží ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, nejdříve v Česku, a následně ve všech státech světa. Začít má povinnost každý úplně poslušný služebník Krista stávající STÁTNÍ SPRÁVY, který zná Boží vůli, kterou je PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka, nejdříve ve všech restauracích, kde se vaří, či v kuchyních a jídlenách, které budou již nově budovány, jako DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Např. na Domašovsku, to je v Domašově 678 obyvatel ou@domasov.eu, v Říčkách 407 obyvatel obec@obec-ricky.cz, v Rudce 407 obyvatel ou@obecrudka.cz, v Litostrově 130 obyvatel litostrov@litostrov.cz, a v Javůrku 356 ubyvatel obec@obec-javurek.cz, celkem 1978 obyvatel, mají povinnost PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka, starostové obcí Ing. Pavol Kučera, Ing. Michal Balcárek, Marie Jirglová, Josef Trnka, Karel Jobánek. Je potřeba neprodleně rozhodnout, kde se budou PROSTÍRAT UBRUSY pro společné stolování politického a náboženského dobytka dočasně, a kdy bude, pro uvedené obce trvalý domov ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH. Kristus vyžaduje dobrovolně a celosvětově snížit stav nesmyslně přemnoženého tvorsta celé země o dvě třetiny, z cca osmi miliard lidí, na cca 3 miliardy, takže celosvětově bude nutné se dohodnout, o kolik lidí sníží stav Česko. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Zřejmě tedy, pro uvedené obce, bude trvalým příbytkem, s neměnným stavem obyvatel, jedno sídliště, s jedním domem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Je nutné nyní rozhodnout, ve kterých restauracích se bude dočasně vařit, ve kterých restauracích, či domech, bude nutné dočasně vybudovat stravování pro 1978 obyvatel, což mají povinnost učinit neprodleně uvedení starostové, ve spolupráci s novou, úplně poslušnou STÁTNÍ SPRÁVOU, jejíž zřízení má povinnost iniciovat především BOŽÍ SYN, rektor Janíček, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu z VUT v Brně. Křesťanské MODLOSLUŽBY drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana, Kristem prokletého biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hada, Zmije, hlupáka faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, jsou stále krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Proto, aby Česko vědělo, že uvedeným Ďáblům, Satanům, Hadům, či Luciferům, do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, zbývá velice málo času, pouze do úplňku MĚSÍCE v říjnu 2023, je dále přetaženo několik stran z konce kapitoly 310, na kterých je požadováno, aby především starosta Balcárek z Říček, miloval bezdomovce Blažka z Říček, jako sama sebe, protože v tomto milování bezdomovce Blažka starostou Balcárkem, je celý Boží zákon o energetické nezbytnosti neprodleného zřízení Boží MAJETKOVÉ ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, i pro bezdomovce Blažka. Zjevení, 1.Korintským, Lukáš, Judův, atd. Vše energeticky nové, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí změnit svět, změnou školství Česka, a tím celého světa. Uvedení výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV dogonů z Mali, atd, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, uvádí Česko do veškeré pravdy, která je tato. Základní chyba křesťanských, ekonomických, militaristických sviní tohoto věku, či tohoto pokolení je, že po vyvedení Česka z Božího trestání buržoazních pavědců, zločinců, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, křesťanských kněží, dle textů Jóba, uzavřeli boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, nikoli s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, ale pouze s vládnoucími Baaly a DÉMONY. V Česku proto nyní vládne nad lidmi politická a náboženská vláda stávajících vládnoucích Bohů, SYNŮ ZATRACENÍ, která má v čele Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z plev, či dnes již z hnoje vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy. Nové DNES naplnění Písma o zřízení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, má povinnost naplnit do poslení čárky, BOŽÍ SYN rektor Janíček, rozhodnutím o čtení těchto textů v ČRo. Energetická, ekologická a mravní katastrofa nastala, když boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ, vlády Baalů a DÉMONŮ, nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, proti Boží vůli, nastolili spravedlnost svou, místo spravedlnosti Boží, celosvětové Boží

 

majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svou spravedlnost křesťanských boháčů nastolili tím, že zrušili socialistickou, či komunistickou všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana, čímž vytvořili mnoho bezdomovců, kteří nemají ani střechu nad hlavou, protože ztratili práci. Zavedli místo spravedlnosti Boží, celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, spravedlnost boháčů tím, že NASTOLILI pouze příležitostnou pomoc charity a almužny např. pro bezdomovce a ostatní chudáky, kteří jsou např. v exekuci majetku. Křesťanští hlupáci znovu zavedli středověk PEKLA křesťanských hodnot ALMUŽNY a CHARITY, takže zase mnoho chudáků znovu chodí žebrat, jako např. šedesátiletý bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček. Křesťanští hlupáci znovu zavedli středověkou charitu a almužnu, tedy znovu zavedli DESÁTKY z platů boháčů pro chudáky, i když současně tvrdí, že např. starosta Balcárek, ze svého přímu za starostování cca 40 000 Kč, nemusí bezdomovci Blažkovi dávat DESÁTKU, to je 4000 Kč, protože Blažek dostává žebračenku z daní, od státu, nyní 3130 Kč za měsíc, cca polovinu ve stravenkách. Trestající Kristus tvrdí, že starosta Balcárek stále nemiluje Blažka jako sama sebe, stále mu nedává desátku z příjmu starosty, to je 4000 Kč za měsíc, čímž okrádá Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Malachiáš. Což činí, protože křesťanské, ekonomické svině, militarističtí NETVOŘI, OVOCEM SVÝCH úmyslů, své spravedlnosti, pletou dohromady křesťanský STŘEDOVĚK a současný NOVOVĚK, kdy trestajcího Krista musí každý znát z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pletou dohromady DANĚ, a z nich žebračenku pro bezdomovce Blažka, a almužnu a charitu, kterou Blažek od boháčů nedostává, protože krutý zmijí jed křesťanské ideologie, temnoty zla výkladu Písma protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, dle vůle Boží, již neplatí. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého moře OHNIVÉHO PEKLA JEZERA DEBB, debilů, takových vládnoucích volů, jako je křesťanský hlupák Ing. Marian Jurečka z VOLŮ, BÝKŮ, či KRAV KDU ČSL, kterého trestající Kristus, svým Božím rozumem, již nepase a pást nikdy nebude, který nemá proto o Kristu, o DUCHU SVATÉM, ani ponětí, který proto kazí dobré mravy Česka a světa, se z pracujícího zedníka Blažka stal bezdomovec. Blažek uvádí, že je vyučený mechanizátor, ale pracoval jako zedník. V době návštěvy prezidenta Havla na náměstí Svobody v Brně, zde zedníci opravovali dům, a Blažek zde spadl z velké výšky z lešení, zlomil si kotník, který má sešroubovaný. Lékaři mu tehdy nabídli poloviční důchod, což Blažek odmítl, protože chtěl dál pracovat v partě zedníků. Zdeněk tehdy dlouho marodil, a po uzdravení již nesehnal práci. Dnes v šedesáti jedna létech má zřejmě také nemocné, žluté nohy, a stařecký ischias, nemůže se sehnout. Ztratil práci, zadlužil se a přišel o rodný dům. Neměl kde bydlet a začal kdysi v létě bydlet na Říčkách pod stanem. Boháč Dorazil mu tehdy daroval starý včelín, maringotku, která mu však za několik roků shořela. Za vlády ekonomické svině starostky Vítkové, znovu celé léto bydlel pod stanem. Na podzim mu boháči Dorazil a Kočí, věnovali nový včelín, novou maringotku. Chamtivá ekonomická, křesťanská svině Vítková, která, dle Bible, má chudáka Blažka milovat jako sama sebe, nechtěla aby Blažek bydlel na Říčkách, v jedné místnosti turistické ubytovny OÚ, a proto v létě nabídla Blažkovi příspěvek na bydlení, ale pouze v případě, že z Říček odejde, někam do kolonie bezdomovců na sever Moravy, což Blažek odmítl. Blažek začal bydlet v nové maringotce až na podzim na soukromém pozemku, protože nemravná svině Vítková nedovolila, aby bydlel na pozemku obecním z toho důvodu, že je pro boháče nepřijatelné, aby tímto způsobem na Říčkách, bezdomovec Blažek, bydlením v maringotce, kazil boháčům dobré mravy. Za starosty Štěpánka se Blažek musel ze soukromého pozemku vystěhovat. Boháči Domašovska, společně se sviní Vítkovou, která maringotku Blažka nesnesla za svým domem, kam ji Blažek převezl dle pokynů starosty Štěpánka, Blažka z prostoru za bývalým kluzištěm vystěhovali do křoví, do polí, k potoku, kde není ani cesta, ani veřejné osvětlení, což dle Policie ČR v Rosicích, není trestný čin. Za fašistů také nebylo trestným činem stěhovat např. RÓMY a jejich vozy, z vesnic do polí, a lesů, dle fašistických zákonů. Dlouhodobě se snažím, aby bezdomovce Blažka, zaměstnanci z ÚP v Rosicích, nehonili hledat prácí, což musel dělat, protože při jeho dále uvedené životosprávě a uvedeném zdraví, ho žádná firma nepřijme, protože s bezdomovci, kteří pijí pivo a kouří, mají špatné zkušenosti. Nehodí se, pro pití piva, a kouření, ani na vrátného, či strážného. Naposledy z rozhodnutí jeho praktického lékaře dostával Blažek dočasně, celý rok, více peněz, měsíčně 4860 Kč, či více. Z rozhodnutí státu, který pomocí PEKLA křesťanských hodnot horečně zbrojí, a na Ukrajině válčí MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, pomocí ideologie PEKLA křesťanských hodnot, se lépe stará o vojáky a utečence, než o bezdomovce. Na bezdomovcích musí šetřit, protože válečné výdaje jsou velké. Křesťanské svině nevěří textům Písma o Kristu vyvýšeného Božím SOUDEM těchto textů, že ho lze oslavit pouze v případě, když rektor Janíček rozhodne o zrušení Bohů neposlušných lidí, to je křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou na ropu Ozeáš, Ezechiel, Izajáš, Kazatel, Lukáš, Přísloví, kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Z rozhodnutí ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, právnické svině, DUCHEM CHUDÉ neposlušné svině JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, tereza.krejci@uradprace.cz, a Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra Ing. Mariana Jurečky z VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU ČSL, posta@mpsv.cz, jurecka@kdu.cz, tisk@mpsv.cz, marian.jurecka@mpsv.czzuzana.freitas@mpsv.cz, zitkova@kdu.cz, filip.safr@kdu.czjureckam@psp.cz, sarka.jelinkova@mpsv.cz, karel.trpkos@mpsv.cz, eva.davidova@mpsv.cz, dana.zemankova@mpsv.cz, info@kdu.cz, media@kdu.cz, martina.stepankova1@mpsv.cz, jan.vrbicky@mpsv.cz, lucie.vymazalova@mpsv.cz, milan.lonsky@mpsv.cz, monika.barnetova@mpsv.cz, tomas.urban@mpsv.cz, katerina.stepankova@mpsv.cz, jaroslav.stadnik@mpsv.cz, anna.brabcova@mpsv.cz, dana.rouckova@mpsv.cz, vladimir.horna@mpsv.cz, helena.knenicka@mpsv.cz, tomas.machanec@mpsv.cz, kristyna.balkova@mpsv.cz, katerina.jirkova@mpsv.cz, martina.stepankova2@mpsv.cz, jiri.vesely@mpsv.cz, ingrid.stegmannova@mpsv.cz, solidar@uradprace.cz, kopeckal@psp.cz, jana.jirku@mpsv.cz, jiri.kinsky@mpsv.cz, katerina.budinova@mpsv.cz, lada.hlavackova@mpsv.cz, karel.svitil@mpsv.cz, david.benak@mpsv.cz, jureckamarian@post.cz, zdislava.odstrcilova@mpsv.cz, martin.kocanda@mpsv.cz, radka.klimesova@mpsv.cz, ales.vejvoda@mpsv.cz, michal.novak1@mpsv.cz, tomas.novotny1@mpsv.cz, rostislavcejka@seznam.cz, ordinace@lekarnovyliskovec.cz, ua@uradprace.cz, praktickalekarkabrno@gmail.com, Brno_Ceska@o2.cz, brno_vankovka@o2.cz, jiri.satava@mpsv.cz, info@olympia-centrum.cz, Brno_Masarykova@o2.cz, stanislav.klik@mpsv.cz, david.novak@mpsv.cz, alexandraboudova@seznam.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna.bm@uradprace.cz, na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, také staré bezdomovce je nutné nutit pracovat, i když nemají řádnou střechu nad hlavou, nebo jim znovu sebrat peníze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, však v logickém výkladu Písma slibuje, že buržuazní pavědec Ing. Marian Jurečka se dlouho Kristu posmívat beztrestně nebude. Po vyjití z majetkové Boží socialistické ROVINY, měli soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, a technický lži lid Česka, povinnost nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kde bude Boží SPRAVEDLNOST, a MRAVNOST, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, která bude mnohem vyšší, než byla majetková ROVINA socialistická, či komunistická. Buržoazní pavědci, jako je VŮL, či TELE z KDU – ČSL, ministr Jurečka z této cesty sešli tím, že si nastolili spravedlnost svou, pomocí buržoazních pavědců, politologů, sociologů, religionistů, teologů, vojenských kaplanů, filozofů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ. Znovu si nastolili SPRAVEDLNOST pro boháče, kteří určují, že plat ministra Jurečky bude cca 300 či 400 tisíc Kč za měsíc, a příspěvek na živobytí pro bezdomovce Blažka bude pouze 3130 Kč za měsíc. Buržoazním pavědcům z Ministerstva práce a sociálních věcí, se líbí jejich bezpracná, dobře placená KORYTA, a proto uvedeným KORYTÁŘŮM, či sviním, se nelíbí Boží rozkaz, a neprodleném nastolení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ

 

politických a náboženských ZVÍŘAT, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Boží rozkazy o neprodleném zrušení křesťanského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodleném nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, rektorem Janíčkem, jsou však jasné. Nastolení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je energeticky nezbytné, je energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a světa, což musí pochopit i takový VŮL, či TELE, jako je BÝK, předseda KDU - ČSL ministr Jurečka. Stejně tak BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Janíček má povinnost pochopit, že uvedená spravedlnost ministra Juračky, je zločinem tím, že je hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést žádné ekonomické, militaristické ministerstvo, SYNA ZATRACENÍ, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy. Rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka o energeticky nezbytném odchodu minisra Juračky, jeho ministrestva a všech ostatních ministerstev vlády SYNA ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energetickou, ekologickou a mravní nezbytností. Trestajícímu Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný SYN ZATRACENÍ, který po vyjití z Boží socialistické ROVINY, komunistické, či socialistické Boží SPRAVEDLNOSTI, bude chtít stále pokračovat budovat VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což BÝK Juračka pochopí. Žádost o nesnižování příspěvku na živobytí na 3130 Kč, žádost o ponechání 4 860 Kč. Ministr Jaračka a bezdomovec Blažek jsou si před Kristem, Hospodinem, ROVNI. Trestající Kristus již žádnou majetkovou DOLINU nechce, chce celosvětovou Boží majetkovou ROVINU. Proto běda úředníkům z ÚP v Rosicích, když žebračenku sníží. Teréza Krejčí z UP v Rosicích, rozhodla o snížení příspěvku na živobytí ze 4 860 Kč, na pouze 3130 Kč, což činí snížení z cca 156 Kč na den, na cca 106 Kč na den, což Blažkovi prokazatelně nestačí, viz další text. Minulost svévolného jednání UP v Rosicích se traduje od doby, kdy Blažek se stal bezdomovcem tím, že po zrušení Boží socialistické pracovní povinnosti, postupně, po úrazu, přišel o praci, a následně také o patrový rodinný dům, kde na Říčkách bydlel. Ekonomická svině JUDr. Kubišová, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, miluje Blažka jako sama sebe tím, že nechala Blažka bydlet na Říčkách pod stanem v době, kdy byla zrušená všeobecná pracovní povinnost, a kdy přišel o práci, a tím také o dům. Nenabídla mu příspěvek na bydlení, když bydlel na Říčkách pod stanem, což se stalo postupně dvakrát, přestože o to byla tehdy těmito texty žádaná. Boháči Domašovska, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, stále nemilují Blažka jako sama sebe, protože si myslí, že za své křesťanské bludy, a lži o Kristu, a tím za lži o stupidní koncepci energetiky, nebudou trestajícím Kristem nikdy potrestáni strašlivou záhubou, protože nevěří textům Izajáše, že pro PEKLO křesťanských hodnot, horečného zbrojení a válčení, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Mládež křesťanská nová, mládež Fialova, mládež Jurečkova, mládež faráře Bradáče, je líná, pro odstoupení rozumu Krista. Na Domašovsku se již nehraje ani fotbal (hřiště na Říčkách slouží nyní Říčanům), ani volejbal, ani tenis, ani se necvičí, protože se nemá kde, protože z haly, která za socialismu sloužila jako tělocvična, je hospoda. Mládež křesťanská nová, která žije dle ideologie PEKLA křesťanských hodnot Satana, či Hada, Zmije, drzého pozemského OTCE faráře Bradáče, dle PEKLA křeťanské chamtivosti boháčů, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU tím, se občas baví, a chodí v noci Blažka strašit, kradou mu věci, např. kolo, které opakovaně nemůže najít. Kvůli tomu, aby se v maringotce v noci nebál, má psa, kterého musí živit, který v noci na mládež z maringotky štěká, a tím Blažka chrání. Životospráva Blažka je taková, že vypije ráno dvě piva, vypije dvě piva v poledne, a vaří až odpoledne, což je životospráva naprosto nevhodná pro stálé zaměstnání. Za čtyři piva utratí denně cca 60 Kč, zbývajících 40 Kč, jako silný kuřák, prokouří. Na jídlo pro sebe a na žrádlo pro psa, si tedy, dle ideologie PEKLA uvedených středověkých křesťanských hodnot, musí prokazatelně vyžebrat almužnou, kterou mu boháči příležitostně někdy dají, někdy nedají, dle PEKLA křesťanských hodnot, své spravedlnosti boháčů pro chudáky. Bezdomovci Blažkovi nestačilo na pivo, jídlo, cigáry, a pro žrádlo pro psa, ani 4860 Kč, jak tedy by mu mohla stačit dávka pouze 3130 Kč za měsíc, protože o almužnu prosil stále. Zdeněk dávky od UP v Rosicích nezneužívá, všechny je spotřebuje na jídlo, pivo, kuřivo a pro žrádlo pro psa. Za dlouhou dobu, kdy nemá kamennou střechu nad hlavou, si nepořídil vůbec nic svého, všechno co má, dostal almužnou. Křesťanský středověk stále trvá, protože Zdeněk dostává věci naprosto nevhodné pro život v nezateplené maringotce, kde jsou mínusové teploty okamžitě, když se přestane topit. Protože při deštích u potoka stojí v polích voda, potřebuje nyní koupit nové gumáky letní, cena cca 500 Kč, na zimu zateplené gumáky, cena cca 1500 Kč. Kvůli spaní v nezateplené maringotce potřebuje na noc koupit zateplené kalhoty a bundu, cena cca 5000 Kč. Jeho zimní oblačení je chatrné. S tíží lze udržet celou noc v malých kamnech oheň, proto potřebuje koupit spací pytel do teploty cca mínus 20 stupňů, nebo alespoň dvě přikrývky s maximální izolací. Cena cca 10 000 Kč. Na stavající matrace potřebuje koupit paměťový molitan, touška 5 cm, který izoluje, a který je dobrý pro jeho ischias. Cena cca 2 000 Kč. Potřebuje také motorovou pilu cen cca 5000 Kč. Cena celkem všech položek je zaokrohleno 30 000 Kč. Pracovníci UP v Rosicích okradli Zdeňka během cca 30 let jeho bezdomovectví určitě o větší částku, než je uvedených 30 000 Kč tím, že ho okradli o přídavky na bydlení, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí přidělování této částky pro bezdomovce, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, protože křesťanská chamtivost boháčů je MODLOSLUŽBOU. Protože moji stížnost musí projednat ministrerstvo Juračky, tímto ministra Juračky osobně žádám, aby rozhodl, že ÚP v Rosicích, Zdeňkovi mají povinnost vyplatit 30 000 Kč tak, aby si uvedené věci mohl pořídit ještě před zimou, což je minimum, co pro Zdeňka mohou boháči udělat, do Božího rozhodnutí, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stejného pro každého člověka na světě. Kristus slíbil, že kvůli Česku se smiluje nad chudáky tím, že boháče zahubí OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Znovu budou vyvlečeni ven, od svých dobře placených KORYT, tentokrát ne pomocí ideologie LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, ale z rozhodnutí Božího technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného rektora Janíčka. Tímto se obracím na starosty Říček Ing. Balcárka obec@obec-ricky.cz, a na Krajský ÚP v Brně podatelna.bm@uradprace.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, aby zvýšili bezdomovci Blažkovi příspěvek tím, že mu v obci Říčky dovolí pracovat 20 hodin měsíčně. Milovat bezdomovce Blažka jako sama sebe a jako Krista, který je nový v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již má povinnost jak nový starosta Ing. Balcárek, tak úředníci ÚP v Brně a v Rosicích. Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby se bezdomovec Blažek dobře oblékl a dobře najedl, Izajáš, pomocí příspěvků, když zatím nemůže také dobře bydlet, a když ho nikdo nezaměstná z uváděných důvodů. Kristus si to vyřídí se všemi, kdo ho pokořují, mletím PEKLA křesťanských, militaristických hodnot, které, pro chamtivost boháčů, jsou MODLOSLUŽBOU. Sofonjáš. Působit Blažkovi zlo, nedostatečným příspěvkem, je zločin, trestný čin. Boháčům, z titulu nové energetiky, shnilo jejich bohatsví, takže již platí zákony Boží, a ne zákony lidské. Izajáš, Koloským, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Jakubův, atd. Boháči, pro PEKLO uvedených křesťanských hodnot, stále ani netuší, že dle textů Malachiáše, mají takovým chudákům, jako je bezdomovec Blažek, dávat desátky ze svých příjmů přímo. Pokud např. starosta má za svou funkci 40 000 Kč, desátky pro bezdomovce Blažka by měli činit 4000 Kč, za měsíc, dle zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma. Boháči stále ani netuší, že dle Malachiáše, že drzý pozemský Otec Satan farář Bradáč z Domašova, o uvedené desátky z příjmu od boháčů, okrádá Krista. Dnes jsou DESÁTKY již DANĚ, které vybírá stát. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle vůle Boží, DESÁTKY z přímů od boháčů, měli odjakživa dostávat přímo chudáci, a ne církve. Totiž církve, má trestající Kristus odjakživa za ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, protože jsou pro Krista OHOLOU, či OHOLIBOU, NEVĚSTKOU. Malachiáš, Ezechiel, 2.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Jakubův, Sírachovec, atd. Boháči Domašovska, společně s drzým pozemským OTCEM Satanem

 

farářem Bradáčem, mají povinnost, dle textů Písma zajistit, aby se bezdomovec Blažek v zimě teple oblékl, do zimy mínus dvacet stupňů, aby se dobře najedl, což pro boháče Říček a Domašova, již nesmí být bláznovství. Izajáš. Boháči, ve svém PEKLE křesťanských hodnot zpívají, že se stali BÍLOU SKÁLOU. Stali se BÍLOU SKÁLOU však tím, že uvedené PEKLO křesťanských hodnot, horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení, považují za svou SKÁLU. Izajáš. Především BOŽÍ SYN rektor Janíček má povinnost rozhodnout, že PEKLO uvedených křesťanských hodnot boháčů zmizí v září, do úplňku MĚSÍCE, do átku 29. 9. 2023, či v říjnu 2023. Boháči mají SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o uvedeném PEKLE křesťanských hodnot, nikoli s trestajícím Ježíšem Kristem, Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, ale pouze s vládnoucími Bohy, s boháči, s Baaly a s DÉMONY, vedené vládou SYNA ZATRACENÍ, LOTRA, zločince a lháře, premiéra Fialy. Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Bhagavadgíta, atd. Úplné zničení vlády LOTRA, politologa premiéra Fialy, bude zničením uvedeného PEKLA křesťanských hodnot, poslušným, to je živým BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem. Bude vítězstvím ŽIVÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, nad Baaly a DÉMONY Česka, a celého světa. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do Česka, v tomto novoluní MĚSÍCE září, října, rektorem Janíčkem, a boháči Domašovska a Rosic, je HŘÍCH, je zločin, je trestný čin, kvůli energetice, kterou může vyřešit pouze Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Vůle Boží je, aby od října 2023, bylo v Česku vše nové tím, že bude nové ŠKOLSTVÍ a nová MÉDIA tím, že se bude mlet pouze uváděná pravda o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa a uváděná pravda o koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení. DEMOKRACIE je nyní nová tím, že je to vláda tvrdých mužů, pokorného a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kteří prosadí přijetí zákonů POLE VĚDY Písma, místo zákonů lidských. Starosto Říček Ing. Balcárku obec@obec-ricky.cz. Prostírat ubrusy pro společné stolování politického a náboženského dobytka můžete, až uvedený Boží zákon POLE VĚDY Písma, prosadí nová křesťanská Boží trojice, rektoři Janíček, Petráček a projektant Ing. Rákos. Ve Vaší kompetenci je však možné Zdeňkovi Blažkovi zvýšit příjem tím, že mu potvrdíte formuláře příspěvek za práci pro Říčky ve výši 20 hodin měsíčně, který Vám, dle mé žádosti, z Rosic přinesl. Ing. Balcárku v době Boží socialistické majetkové ROVINY, soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, dle vůle Boží, řešili všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana tím, že zajistili práci pro každého, snížením produktivity práce. Tím, že měl práci každý člověk, mnohým lidem zajistili sebevědomí, což chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCÍ, stávající vládnoucí Baalové a DÉMONI zrušili, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, zvýšit maximálně produktivitu práce, tím všem stávajícím bezdomovcům Česka a světa, sebeúctu sebrali. Toto opatření boháčů však přineslo energetickou, ekologickou a mravní katastrofu Česku a celému světu. Vládnoucí zločinci všech států světa, vše co vyrábí, staví, dopravují, spotřebovávají, díky zvýšené produktivitě, pouze podřezávají si svou větev STROMU SUCHÉHO STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, na které sedí. Vládnoucím zločincům, hlupákům, OVOCE jejich uvedených ÚMYSLŮ, nekonečného zvyšování produktivity práce, trestající Kristus končí konstatováním, že veškerý majetek, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ shnil, kvůli tomu, že v mnohých státech světa bude dotěžena ropa v roce cca 2036, za kterou hlupáci nemají vůbec žádnou náhradu. Protože již vše víte o Božích úmyslech, jste tímto žádán, abyste se choval stejně, jako za socialismu soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE. Abyste bezdomovci Blažkovi, alespoň částečně vrátil jeho důstojnost tím, že ho zaměstnáte alespoň na dvacet hodin měsíčně. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl, máte povinnost potvrdit Vám Blažkem předložené dotazníky a požadovat, aby ÚP učinil totéž. Máte povinnost nařídit stávajícímu správci, aby Blažka zaměstnal tak, aby v nízké produktivitě mohli pracovat oba dva. Dle vyjádření JUDr. Kubišové z ÚP, bylo by možné, aby úředníci M.Ú v Rosicích, vyřídili Blažkovi, alespoň na zimu, příspěvek na bydlení. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, máte povinnost požádat Satana faráře Bradáče, aby miloval Blažka jako sama sebe a na zimu ho ubytoval v jedné místnosti na faře, kvůli tomu, že má psa. Na faře by měl pes dvůr a zahradu. Pokud farář odmítne, máte povinnost Blažka na zimu ubytovat v budově OÚ, v turistické ubytovně, kde již bydlel. Fara se temperuje, stejně tak budova OÚ. Blažek teplou vodu nepotřebuje, koupe se jednou týdně v kravíně. Fara má komíny, může si topit v kamnech dřívím. Náklady na jeho bydlení na faře, jsou minimální, v budově OÚ jsou zvýšené pouze o vytápění jedné místnosti, studenou vodu a elektřinu, cca 1500 Kč za měsíc. Ing. Balcárku. Z rozhodnutí Krista SOUDCE, máte povinnost stanovit výši příspěvku na bydlení jak v budově OÚ, tak na faře, a požádat úředníky MÚ v Rosicích, aby Blažkovi všechny potřebné dotazníky vyplnili a vyřídili. Ing. Balcárku. Z textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH již víte, že rozhodnutím uvedených tří OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ, rektora Janíčka, rektora Petráčka a projektanta Ing. Rákose, se vše ekonomické, militaristické, v Česku končí. Tedy, až na věky věků končí na OÚ v Říčkách, účetní Mlčková, a stejně tak prodavačka potravin Mlčkové, protože končí veškeré supermarkety potravin. Z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, končí veškerá výroba plastů pro potraviny, veškerá výroba potravin v malém balení. Potraviny se z rozhodnutí Krista, ZÁKONODÁRCE, budou dodávat pouze ve velkém balení, v nerezových konvích, či dřevěných bednách, přímo do kuchyní SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Je zbytečné se vzpírat zřízení uvedené Boží celosvětové majetkové ROVINY. Spravedlnost v Božím, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, musí být daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Matouš, Lukáš, Jan, Marek. Ing. Balcárku. Z textů Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, atd. již vite, že stávající vládnoucí zločinci, či hlopáci, OVOCEM svých ÚMYSLŮ zvyšovat produktivitu v energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, horečném zbrojení a válčení, zavedli Česko a celý svět, na zcestí, ve všem jeho energetickém počínání. Ing. Balcárku. Z textů Sírachovce, Jeremiáše, Izajáše,atd. již víte, že Česko a tím celý svět je stejně pozdě trestajícím Kristem varován, před hrozným ropným a tím ekonomických kolapsem, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, již v roce 2036. Proto se bojte trestajícího Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl Žalmy, a pro bezdomovce Blažka zajistěte neprodlně jak uvedenou práci, tak uvedené bydlení. Boží hněv, kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost boháčů, již neprodlévá. Sírachovec, Judův. Mám povinnost zajistit, aby každý člověk byl z Boha, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nikdo již nesmí být z člověka neposlušného, zpupného, např. z drzého pozemského OTCE, Satana, vojenského kaplana, biskupa Holuba z Plzně. Je to energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Každý, kdo žije ve stávajícím křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je lži lidem, protože ve své DUŠI, svého geneticky zvířecího mozku, nemá rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, který nikdy nebyl člověkem, který vede Česko a celý svět tak, jak to předem stanovil v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní lidé jsou a budou již pouze lži lidem, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠE geneticky prasečích lidských mozků neposlušných a zpupných lidí, sviní, NETVORŮ. Neobvyklá SMRT, kterou zažil před cca 18 léty, v roce 2005, např. neposlušný a vzpurný technický lži lid VUT v Brně, byl způsobený odstoupení Božího technického rozumu, uvedeného v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určeného Hospodinem pro toto zpupné pokolení, které v roce 2000 zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv. Tato neobvyklá SMRT nastala z toho důvodu, že např. v roce 2005, rektor VUT v Brně Vrbka, odmítl dělat skutky, které jsem požadoval, kterými by zajistil neprodlené zřízení Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO. Protože odmítl úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, protože odmítl zajistit energetiky, ekologicky a mravně nezbytné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ veškerého politického a náboženského dobytka všech států světa, protože odmítl nastolit dokonalý pokoj a celosvětový mír celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, protože odmítl zajisti svět bez křesťanké SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, VÁLEK, atd. celé neposlušné a zpupné Česko zažilo neobvyklou SMRT, kterou je

 

pobyt v ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických sviní, militaristicých NETVORŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení. Zjevení, Kniha moudrosti, 5.Mojžíšova, 2.Korintským, Jób, Bhagavadgíta, Přísloví, Ozeáš, Kazatel, Sírachovac, Římanům, 1.Korintským, Židům, atd. Pět tažných KONÍ nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou v tomto zlém pokolení především o energeticky, ekologicky a mravně správné koncepci Česka a světa, mělo vyjet na cestu do mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, již v mém tříletém působení, v letech 2003 až 2006, 2006 až 2009, nebo v 2009 až 2012, COŽ SE NESTALO, proto nenastalo nové DNES naplnění Písma o Česku, do poslední čárky. Čtyři vládnoucí tažní KONI, nových vládnoucích Bohů z VUT v Brně, kteří, jako pokorní a úplně poslušní, mají povinnost uspokojit DUŠI trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jsou stále stejní. Je to docent Skála skala@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz. K těmto čtyřem tažným KONÍM, k uvedeným novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, přibyl nyní nový KŮŇ, neposlušný a zpupný nový rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz. Těchto pět úplně poslušných KONÍ buď v Česku zůstane, nebo, při jejich neposlušnosti, celé, Kristem vyvolené Česko, bude Kristem zničené. S těmito pěti neposlušnými, zpupnými tažnými KOŇMI, si trestající Kristus, DUCH SVATÝ, stále neví rady. Po nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu pokorných a úplně poslušných státníků celého světa, chce trestající Kristu, DUCH SVATÝ, postupně setřít každou slzu z očí, např. všem bezdomovcům Česka a světa, včetně bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček (viz text nakonci kapitoly 310) v době nastolení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, a stále nemůže, pro zatvrzelost vůdce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍHO SYNA, hlupáka rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Neposlušnému hlupáku, NETVORU rektoru Janíčkovi, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, se stále líbí koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, pomocí které se prokazateně celosvětově zvyšuje rabování končící ropy, končícího plynu, končícího uhlí, končícího uranu, a odstatních vzácných surovin, na celém světě, což je energetická, ekologická a mravní katastrofa, nejenom pro Česko, ale také pro všechny zpupné a neposlušné národy celého světa. Trestající Kristus chce pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně spálit PEKLO křesťanských kapitalistických, militaristických, ekonomických hodnot vládnoucí buržuazie, Baalů a DÉMONŮ Česka a světa, a stále nemůže, kvůli uvedeným zpupným a neposlušným pěti KONÍM z VUT v Brně. Např. zpupný senátor Tomáš Jirsa jirsat@senat.cz, jirsa@hluboka.cz, z Kristem prokletého PTACTVA ODS, v novinách Rovnost ze dne 11. září 2023 uvádí, že se Česko a EU dobrovolně žene do energetické sebevraždy, kvůli velice blízkému energetickému kolapsu při výrobě elektřiny, při dotěžení uhlí v Česku, Německu, atd. a v době ukončení životnosti mnohých jaderných elektráren v Česku, např. čtyř bloků v Dukovanech, v Německu, ve Francii, atd. Píše, že dle ČEPS, Česko, již v roce 2025, se stane z exportéra elektřiny dovozcem elektřiny, kterou, dle ČEPS, nebude odkud dovážet, protože elektřina ve všech sousedních státech bude chybět. Drze lže, že se veškeré energetické zlo děje kvůli Grétě, která se rozhodla zničit kapitalismus tvrzením, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, ve svých energetických koncepcích, ve všem o energetice lžou, protože zlo zvyšující se ekonomiky, a tím zlo zvyšujícího se rabování fosilních paliv pokračuje, nikoli kvůli Grétě, ale kvůli žití boháčů na výkosný trh, kvůli jejich MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, což neuvádí jenom Gráta, ale také trestající Kristus v Knize moudrosti, v Izajášovi, v Ezechielovi, Ozeáši, v Kazateli, v Přísloví, v Židům, v Milachiášovi, v Římanům, v Galatským, v 1.Korintským, v Judův, v Koloským, v Jakubův ve Zjevení, atd. Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení a MEČE válek mezi mocnostmi a MEČE válek mezi chudáky a boháči, protože Kristem prokletý debil poslanec Tomáš Jirsa tvrdí, že veškerá energetická katastrofa se děje kvůli tomu, že z dekarbonizace se stalo unijní náboženství. Bojuje proti OZE, proti fotovoltaice a větrníkům tvrzením, že to jsou pouze OBČASNÉ ZDROJE energie. Píše pravdu o tom, že snaha vládnoucích UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ nemá na klima žádný vliv, protože např. Čína a Indie každoročně navyšují své emise o násobky toho, co ušetří debiní zločinci a lháři, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, a politici pravice a levice, v EU. Kristem prokletý debil poslanec Tomáš Jirsa tvrdí, že investice ČEPS desítek miliard Kč do rozvodů elektřiny, které jsou nutné kvůli OZE, vedou především k růstu cen elektřiny, nikoli k užitku. Uvádí, že v zimě, např. v lednu v roce 2018, kdy uhelné elektrárny jely naplno, kdy vyrobily 45,8 % elektřiny, kdy jaderné elektrárny vyrobily 40,9 % elektřiny, výroba elektřiny z OZE činila pouze 1,6 % elektřiny. Tvrdí, že neposlušní a zpuní lidé se stále rozhodují pouze mezi špinavou jadernou a uhelnou elektřinou a žádnou elektřinou z OZE, což je energetická katastrofa z toho důvodů, že se stále rozhodují pro špinavou elektřinu. Tvrdí, že je potřeba provést revizi Green Dealu, např. zrušením emisních povolenek. Drze tvrdí, že je potřeba uhlí Česka a světa uplně vyrabovat, protože zrušení kapitalismu, Grétou a Kristem požadované, je pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, naprosto nepřípustné a nepřijatelné. Vyžaduje zrušit podporu OZE, protože výroba elektřiny z OZE v zimě je zanedbatelná, a pouze zdražuje cenu elektřiny. Ani plánované zvýšení výroby OZE na dvojnásobek, dle debila poslance Tomáš Jirsa nic neřeší, protože OZE nedokáže nahradit ani dosluhující uhelné a jaderné elektrárny. Místo toho chce zvýšit investice na výstavbu nových bloků jaderných elektráren. Tvrdí, že trestajícím Kristem organizovaný MEČ války na Ukrajině neznamená nic, protože cenu elektřiny zvyšuje především zelená ideologie UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a Gréty, kteří svými bludy o OZE bourají kapitalismus, militarismus a žití boháčů na výnosmý trh. Tvrdí, že zbourání kapitalismu si naplánovali zelení levicoví aktivisté, a Gréta, ruku v ruce s klimatickými vědci, a s UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY, protože stále ani netuší, že zbourání kapitalismu naplánoval především trestající Kristus, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA VĚČNÉHO, v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. V médiích se stále nesmí mluvit o tom, že trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet v případě, když uváděných PĚT TAŽNÝCH KONÍ z VUT v Brně neučiní rozhodnutí, že Česko, a tím celý svět, má povinnost se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zpupném a zlém pokolení, jsou především o energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Dobré VIZE má pouze trestajícÍ Kristus, nikoli vládnoucí buržoazní pavědci, Baalové a DÉMONI, kteří rozum od Krista, ve svých DUŠÍ, svých geneticky zvířecích lidských mozků, již nikdy nedostanou, protože jsou Kristem určení k pouze k odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kristus vyžaduje, aby PĚT uvedených tažných KONÍ z VUT v Brně, svým rozhodnutím, o zveřejnění uváděné pravdy o Kristu, a pravdy o jeho správné koncepci energetiky, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně zajistili, aby všichni uvádění BURŽOAZNÍ PAVĚDCI, byli se svou energetickou, ekologickou a mravní moudrostí v koncích. Žalmy. Kristus vyžaduje, aby PĚT uváděných tažných KONÍ v médiích prorokovalo, že např. uváděná výroba elektřiny v zimě v roce 2023, dle poslance Tomáše Jirsy pokryla pouze velmi malou část celkem potřebné energie Česka. Např. v lednu v roce 2018, kdy uhelné elektrárny jely naplno, kdy vyrobily 45,8 % elektřiny, vyrobily pouze cca 4,58 % celkem potřebné energie Česka. Protože dle slov vědců docenta Skály, a profesora Kadrnožky z VUT v Brně a profesora Hrdličky z ČVUT v roce 2006, elektřina činí pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie Česka. Jaderné elektrárny vyrobily 40,9 % elektřiny, to je pouze 4,09 celkem potřebé enegie Česka. Výroba elektřiny z OZE činila pouze 1,6 % elektřiny, což je pouze cca 0,16 % celkem potřebné energie Česka. Tato pravda o Kristu, a o jeho jedině možné, a jedině správné cestě Česka a světa, po zveřejnění v médiích, končí kapitalismus, to je žití boháčů a výnosný trh, v Česku, a tím v celém světě, ve všech státech. Uvedených pět TAŽNÝCH KONÍ z VUT v Brně, se tímto textem

 

stává novým, úplně poslušným stvořením tím, že má povinnost neprodleně učinit Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, všech států světa, všech náboženství. Vážený technický lži lide VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. V roce 2006, a během dalších tří letech mého působení v Brně a v Praze, sedm z Vás z VUT v Brně, a ČVUT, se stalo SEDMINÁSOBNOU RODIČKOU, tohoto technicky logického spávného výkladu Písma, která zchřadla pro neposlušnost, pro Vaši neochotu studovat HORU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Sedminásobná RODIČKA tohoto správného, technického výkladu Písma která zchřadla v roce 2006, a v dalších třech létech, je Kristem stále prokletá. Z nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, kteří zchřadli v roce 2006, a v dalších třech letech mého působení, BOŽÍ SYNOVÉ, rektor Vrbka, který již zemřel, docent Skála, docent Pospíšil, profesor Kadrnožka a profesor Hirš, v ČVUT profesor Hrdlička a profesor Drkal, se kterými jsem osobně jednal, zchřadli pro svou neposlušnost, pro neochotu studovat uvedené Písmo SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOLKÝCH. Na ČVUT v Praze zchřadli, pro odstoupení technického rozumu Krista, od DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků, profesor Hrdlička a profesor Drkal. Tehdy se vyznamenal především profesor Drkal, kterého jsem v Praze navštívil až v roce 2008, který tyto texty již dva roky dostával. Jediného urbanisty a architekta měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, s číslem člověka 666, což je www těchto textů, VZDUCHOTECHNIKA profesora Drkala jsem navštívil proto, abych s ním projednal totální změnu ve výuce na ČVUT, či VUT v Brně, atd. výstavby domů, sídlišť a měst, pouze z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky naprosto soběstačných, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech dle textů Bible, které jsou dnes k vidění ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Profesor Drkal tehdy shlédl výkresy a pravil, že on se k trestajícímu Kristu nikdy nevrátí, protože on nikdy nebude studovat Bhagavadgítu, Tóru, Bibli, Korán, SLOVO Dogonů z Mali, atd. kde Kristus o sobě vše uvedl tím, že uvedené Boží SLOVO je OHNĚM tím, že se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Pravil, že navržené domy, s maximálním množstvím fotovoltaických panelů, by zřejmě mohly být energeticky soběstačné v případě, že by měly v suterénech velké zásobníky horké a teplé vody. Pravil, že on nikdy nebude sloužit trestajícímu Kristu, protože jeho povinností je sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, kteří ve svém stupidním, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nikdy uvedené domy stavět nebudou, protože jsou podstatně dražší, než stávající DOMY LETNÍ. Pravil, že výuku povede dál stávajícím způsobem tím, že bude učit stavět domy pro boháče, které Kristus v Písmu stavět zakázal, že bude učit studenty např. jak klimatizovat kuchyně ve velkých rodinných domech, protože v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je určen k tomu, aby vyhovoval přáním boháčů, a ne rozhodnutím Krista. Pravil, že o změnu tvářnosti země, výstavbou měst a sídlišť z těchto domů nemá zájem, protože má pochybnosti o tom, že by někdo byl ochotný stavět bytové domy tak, jak je navrženo, to je jako vesnice, kde mezi domy, bude mnoho prostoru, kde kromě stíněné části, kde bude parková úprava, budou zahrady, kde důchodci budou vypomáhat svým pracujícím bratřím tím, že zde budou pěstovat ovoce a zeleninu, pro domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí. Na VUT v Brně se VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš tehdy nevyznamenal, protože pravil, že je nemocný, že má cukrovku, a proto nemá sílu povstat proti debilitě vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je MODLOSLUŽEBNÍKŮ, na které se Kristus rozhněval, kvůli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost. Pravil, že nebude učit stavět domy, VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky úplně soběstačné, kde místo klimatizace je navrženo pouze NOČNÍ VĚTRÁNÍ průvanem v chodbách, protože vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, nemají o nočním větrání chodeb náporem větru, žádný zájem, TERMITIŠTĚ nechtějí. Na VUT v Brně se tehdy vyznamenal můj bratránek Ing. Slavomír Oplatek, který zde učil vytápění, který byl v roce 2006 u profesora Hirše v době, kdy jsem ho navštívil. Tehdy pravil, že se nemám starat o to, co bude v roce cca 2036, kdy v mnoha státech bude dotěžena ropa, protože ropný a tím ekonomický kolaps, určitě v Česku a ve světě nebude. Pravil, že JADERNÁ ENERGETIKA je nyní stále v PLENKÁCH, a že v roce cca 2036, bude dostatek elektřiny z jaderných elektráren, protože buržuazní pavědci, např. profesoři Kadrnožka, či Hrdlička z ČVUT, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují, dle slov profesora Hrdličky, postavení cca čtyřiceti jadených elektráren velikosti Temelína, to je postavení cca 80 kusů jaderných bloků, velikosti, které má Temelín, pouze pro výrobu elektřiny, která bude sloužit výrobě vodíku pro veškerou dopravu, energeticky náročnou ELEKTROLÝZOU. Můj bratránek SLAVOMÍR nevěřil tomu, že docent SKÁLA z VUT pravil, že kdyby mnohé státy šly touto cestou, že URAN by byl dotěžen dříve než uhlí. Nevěřil textům Písma, že trestající Kristus chce zachovat ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, na toto celé třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, pomocí úplně poslušného Česka. Nevěřil tomu, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zřídit celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ a učinit je energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné rozhodnutím, že pro zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, je třeba zřídit přídělový systém, kterým bude regulována spotřeba tak, aby v celém světě bylo možné, v tomto celém tisíciletí, přetvořit stvoření a změnit tvářnost země, výstavbou nových měst a sídlišť z uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky úplně soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, chlazení, mrazení, a pro osobní dopravu na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Můj bratránek SLAVOMÍR, lhaním o energetice, ekologii a mravech, a lhaním o Kristu, DUCHU SVATÉM, neslavil MÍR, ale pouze MEČ energeticky nesmyslných válek, protože dodnes nevěří textům OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že ani MOCNOSTI, ani boháči a chudáci, v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, spolu v míru žít nemohou. Sírachovec. Nikdo na VUT v Brně, či ČVUT dodnes nevěří tomu, že technický lži lid, v roce 2006 prodělal NEOBVYKLOU SMRT tím, Kniha moudrosti, že zažil odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, od všech uvedených zpupných a neposlušných ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, také na VUT v Brně, či ČVUT, atd. protože také zde odmítli jit přímou cestou, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ okamžitě, okamžitým zničením kapitalismu, okamžitým zničením SUCHÉHO STROMU zpupné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, okamžitým zřízením vlády pokorné a úplně poslušné, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, dnes uvedenou na konci kapitoly 300. Buržuazní pavědci na VUT v Brně, ČVUT se tak stali strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože se, jako zpupní a neposlušní MODLOSLUŽEBNÍCI, stali příčinou veškerého ekonomického, militaristického zla v Česku a tím ve světě. Trestající Kristus se již uzdravil, tímto správným výkladem Písma, platným pro toto zpupné a neposlušné pokolení, a proto vzkříšení z MRTVÝCH ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, může nastat především na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného rektora Janíčka. NEMLUVŇÁTKA z VUT v Brně, či ČVUT, atd., noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, již nesmí být V PLENKÁCH, protože jako pokorní, úplně poslušní, a tím jako dospělí a odpovědní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo, mají povinnost OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nejenom studovat, ale především učit a neprodleně realizovat. Jako zpupní a neposlušní, to je jako MRTVÍ, pro neznalost energetické, ekologické a mravní nutnosti, neprodleného zřízení majetkové ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, nejsou nikomu, ani v Česku, ani ve světě, k užitku. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu Česka mají povinnost žít svatě a zbožně, mají povinnost litovat neznalosti nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES

 

MRAVNĚ VYSOKÝCH, a okamžitě se k novému Kristu vrátit, realizací přetvoření stvoření z energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu z fotovoltaiky a větrníků, které bude proti současnosti, velmi málo. Kristus v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ukazuje především technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, věci nové, které ještě neznají. Smiluje se, svým technickým rozumem, určeným v Písmu pro toto zpupmé a zlé pokolení, které zastihl v roce 2000, přelom věků konce éry fosilních paliv, až pokorný, úplně poslušný a Kristu vděčný, BOŽÍ SYN rektor Janíček, rozhodne o neprodleném zveřejnění těchto textů např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, aby Kristus byl nyní, v novém DNES naplnění Písma o Česku, PÁNEM NAD SOBOTOU, a to v tomto novoluné v září, které je od pátku 15. září 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 29. září 2023. Když se úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, uvedeným způsobem vrátí ke Kristu, trestající Kristus ukončí trestání tím, že v Česku a následně v celém světě, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdnesví, bude sázet, a budovat vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů slibuje, že bude postupně ve všem po nedostatku, také pro všechny chudáky světa, i pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, když technický lži lid Česka a světa bude kázat energetickou, ekologickou a mravní nezbytnost, zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Trestající Kristus dává v roce 2023 DRUHOU ŠANCI začít s výstavbou sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, navržených dle textů Bible, již v roce 2006. Politický a náboženský lži lid Česka a světa, zažívá NEOBVYKLOU SMRT, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto zlé pokolení, již velmi dlouho, od mého prvního příchodu k novému Božímu technickému lži lidu v roce 2005, to je 2023 mínus 2005, již 18 let. Česko má NOVÉHO DUCHA technicky logického výkladu Písma již 18 let. Již 18 let mohlo Česko a tím celý svět, měnit tvářnost země výstavbou nových sídlišť a měst z uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, kvůli jejichž výstavbě, musí pominout majetek všech boháčů světa. Viz výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, věnuje Česku všechny státy světa v případě, že pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, bude v tomto novoluní MĚSÍCE v září 2023, iniciovat shromáždění všech států, na kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. NEOBVYKLOU SMRT, odstoupení Božího rozumu, v částečce Božího DUCHA, správného výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je možné odstranit jediným možným způsobem, a to čtením těchto textů v náboženském pořadu v sobotu, MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus slibuje, že bude postupně ve všem po nedostatku, když BOŽÍ SYN rektor Janíček bude tímto způsobem iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Sebrání majetku boháčům, nyní již nebude pro boháče trestem, jako to bylo v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době 40 let POUŠTĚ socialistické, či kapitalistické převýchovy boháčů, za pomocí komunistických soudruhů, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Nyní bude sebrání majetku boháčů energetickou, ekologickou a mravní spásou, což musí pochopit především rektor Janíček, proto, aby pro něho nebyl úkol nad lidské síly iniciovat zveřejnění těchto textů. Především BOŽÍ SYN, úplně poslušný rektor Janíček, má povinnost neprodleně iniciovat vytvoření nové CÍRKVE, nové vlády Česka, pokorné, úplně poslušné, a Kristu vděčné za energetickou, ekologickou a mravní spásu, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že těchto úplně poslušných PĚT KONÍ z VUT v Brně v Česku buď zůstane tím, že bude v médiích kázat uváděnou PRAVDU o Kristu, DUCHU SVATÉM, z milosrdenství technického rozumu Krista, nebo, při jejich neposlušnosti, celé Česko zahyne strašlivou záhubou, vrcholným Božím trestem, MEČEM třetí světové války, která zřejmě bude jaderná. Trestající Kristus, při jejich neposlušnosti, ve třetí světové válce, strašlivou záhubou zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických a náboženských hlupáků, a celé Česko nechá zaniknout proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Izajáš, Kniha moudrosti, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Ve stávajícím ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v tomto zlém pokolení, trestající Kristus již nikoho zpupného a neposlušného, svým Božím technickým rozumem, neživí, a živit nebude, což v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní či NETVORŮ, bude trvat, až do svého vítězství na rektorátu VUT v Brně, až při úplné poslušnosti vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA v Brně, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Rektor Janíček, jako pokorný a úplně poslušný, má povinnost být novým stvořením, vděčným Kristu, za energetickou spásu Česka a světa, uvedenou také v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA VĚČNÉHO, v Božím, mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Při odstoupení Božího technického rozumu, trestajícího Krista, také od technické elity, uvedených pěti vědců na VUT v Brně, každý lidský DUCH zemdlel, každý skončil v PEKLE křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což je v Česku OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, neposlušných a zpupných debilů. Tím vzešel plný počet pohanů, sviní, NETVORŮ, to je křesťanů, hinduistů, buddhistů, judaistů, muslimů, jejichž OVOCE, jejich ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, jsou PEKLEM tím, že jsou MEČEM válek, který organizují stávající vládnoucí Bohové, buržoazní pavědci, Baalové a DÉMONI, kvůli žití boháčů na výnosný trh s ropou, plynem, uhlím, uranem, atd. Trestající Kristus dovoluje objasnit, svým Božím rozumem, všechna podobenství Písma, o úplném zničení PETRA, křesťanského BELZEBUBA papeže Františka, zničením jeho SKÁLY, jeho ekonomické, militaristické, všeobecné katolické CÍRKVE, nezbytným zničením výrobků lidských rukou na fosilní paliva, protože dotěžení ropy, za kterou není žádná náhrada, se neodvratně a rychle blíží, již v roce cca 2036, v době dotěžení ropy, v mnoha státech světa. Jeho církev neposlechla Ježíše Krista, který je nyní jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, čímž se stala POHANEM. Tím v Česku vzešel plný počet POHANŮ, to je hlupáků, kteří nového Krista nechtějí poslouchat, kteří se ho nechtějí bát, strachem, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný ve spolupráci s uvedenými čtyřmi tažnými KOŇMI z VUT v Brně, již v roce 2006. BOŽÍ SYNU rektore Janíčku. Z textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERYCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již víte, že NEBESA ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, jsou již pouze SLOVA hinduistů, buddhistů, judaistů, křesťanů, muslimů, atd., to je SLOVA Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Veškerý Boží technický rozum, pro toto zpupné a neposlušné pokolení, je uvedený v těchto textech, SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které máte povinnost studovat proto, aby bylo možné stávající lidské, ekonomické, militaristické zákony, neprodleně nahradit dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, protože toto pokolení zastihl přelom věků konce éry ropy, za kterou není žádná náhrada, což je Vám známé z těchto textů, již od ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000. Toto třetí křesťanské tisíciletí je také prokazatelně ÚSVITEM OSMÉHO DNE, OSMÉHO tisíciletí, vlády Ježíše Krista, jediného DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Proto, především Vám musí být zřejmé, že křesťanský Bůh, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, je Bohem pouze dočasným, nyní je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU z toho důvodu, že jediný Bůh, DUCH SVATÝ, nikdy nebyl člověkem. Vzkříšení z mrtvých, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, proto nastane až nyní, až se stanete novým vládnoucím Bohem, novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNEM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které pro toto pokolení, jsou především o energetice. Uvedenou PRAVDU o Vašem neodvolatelném a nezpochybnitelném vyvolení a povolání, za úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, PRAVDU o Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nikdo nehledá v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stále nikdo nehledá Boží vůli, která je o úplném a neprodleném zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodleném nastolení celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekonomicky a mravně neotřesitelného, nejdříve na rektorátu VUT v Brně, následně na kongresu všech úplně

 

poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Veškerá NEBESA, všech náboženství světa, jsou již pouze SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že trestající Kristus, uzdravený tímto technicky logickým výkladem Písma, se ze svého milosrdenství, svým technickým Božím rozumem, smiluje nad celým Českem, a tím nad celým světem, pouze v případě úplné poslušnosti uvedených PĚTI KONÍ z VUT v Brně, vedených KONĚM, OSLEM, PSEM, hlupákem, BOŽÍM SYNEM, rektorem Janíčkem. Pro rektora Janíčka již není úkol nad lidské síly, zajistit trestní stíhání SYNŮ ZATRACENÍ, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, válečných štváčů, např. zločinců, lhářů, Baalů a DÉMONŮ, prezidenta Pavla, premiéra Fialy, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, předsedkyně POSLANECKÉ SNĚMOVNY Adamové, a předsedy SENÁTU Vystrčila. Svou energetickou, ekologickou a mravní koncepcí horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, zavedli Česko, a tím celý svět, na zcestí ve všem jeho počínání. Svou naprosto nesmyslnou energetickou koncepcí náhrady energie z ropy, která tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, elektřinou, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, dělají obrovské materiální škody. Pro jejich uvedenou, technicky nesmyslnou energetickou koncepci Česka, veškerá výroba, výstavba, doprava, spotřeba, atd., stejně tak horečné zbrojení a válčení, je energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné, stalo se tím PEKLEM křesťanských hodnot, či lží a zločinů. Pro BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného rektora Janíčka, není proto úkol nad lidské síly, zajistit trestní stíhání veškerého DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO politického a náboženského dobytka, který lže o Kristu, DUCHU SVATÉM, a který tím lže o jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Nepravost uvedených vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ a NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY Adamové, obrací v pustinu celou zemi, zločinnost vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří lžou o uzdraveném Kristu, DUCHU SVATÉM, který nikdy nebyl člověkem, kteří tím neznají správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci Česka a světa, uvedenou v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určitě vyvrátí trůny všech KRÁLŮ, všech států světa. Stačí nyní projednat uvedené texty Písma v náboženském vysílání v sobotním vysílání MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně proto, aby všem úplně poslušným služebníkům byla jasná Boží vůle. BOŽÍ VŮLI je sjednotit všechny národy světa, v jedno celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. BOŽÍ VŮLÍ je učinit neprodleně rozhodnutí o uplném zničení všech zbraní světa, všech válek na světě a všech vojáků na světě. Trestající Kristus bude oslaven, až neposlušný a zpupný rektor Janíček učiní rozhodnutí, že východiskem z energetické, ekologické a mravní krize, kterou trestající Kristus v Písmu připravil, je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z textů OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že v tomto pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, církev katolická, všeobecná, již není SKÁLOU, protože je POHANEM tím, že uvedení tři drzí pozemští OTCOVÉ, stávající křesťanské BOŽÍ TROJICE, jsou Satani, Hadi, či Zmije. Stále pijeme křesťanské MODLOSLUŽBY drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, kterými Satani kněží kazí dobré mravy Česka a světa, např. svině faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana, Kristem prokletého biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hada, Zmije, hlupáka, zločince faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, které jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, naprosto jasně uvádí. Jdi mi z cesty Satane Bradáči, Satane Holube, Satane Vácho, jsi mi KAMENEM ÚRAZU, nikoli SKÁLOU, na které postavím novou CÍRKEV, které křesťanské BRÁNY PEKELNÉ, cesty Česka do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války, nepřemohou. V tomto zpupném pokolení, je myšlení DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozku, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, je pouze z člověka. Tímto člověkem, jsou např. drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, Zmije kněží, faráři Bradáč a Vácha, a válečný zločinec, kaplan biskup Cikrle. Na ÚSVITU tohoto křesťanského tisíciletí, v září roku 2023, každý člověk je buď z Boha, nebo je z člověka. Z Boha je nyní každý, kdo má stejné myšlení jako Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Z člověka neposlušného a zpupného, je každý hlupák, kdo věří výkladu Písma neomylných protikladných dogmat, či promyšlených ekonomických, militaristických bludů, děsivé temnoty katolického katechismu, Satanů, Hadů, či Zmijí kněží, např. drzých pozemských OTCŮ faráře Bradáče, biskupa Holuba, hlupáka faráře Orko Váchy, kdo věří promyšleným, ekonomickým, militaristickým vychytralostem vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v Česku SYNŮM ZATRACENÍ, NETVORU generálu prezidentu Pavlovi, svini, politologu premiéru Fialovi, NEVĚSTCE Adamové a praseti Vystrčilovi. Jejich středověký výklad Písma katolického katechismu, jejich církve, ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, je již pouze krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN rektor Janíček, již nesmí být stejným politickým a náboženským dobytkem, jako jsou uvedení drzí a neposlušní hlupácí, zločinci, vrazi nového Krista. Již nesmí být OSLEM, PSEM, KONĚM, atd. nesmí být BURŽOAZNÍM PAVĚDCEM, musí být pokorným, úplně poslušným, a trestajícímu Kristu vděčným služebníkem, za jeho OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jako nový vládnoucí Bůh, BOŽÍ SYN, jako vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, má povinnost prosadit neprodlenou realizaci uváděných BOŽÍCH ZÁKONŮ. Má povinnost, BOŽÍ ZÁKONY neprodleně realizovat, což trestající Kristus dovolí, až rektor Janíček, Česko, a tím celý svět, povede energeticky správnou cestou, to je cestou vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Má povinnost iniciovat vznik mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Odklon od fosilních paliv již nesmí být realizován, dle PEKLA křesťanských hodnot a lží, to je jejich zvyšujícím se nesmyslným rabováním, kvůli ideologii záchrany boháčů, neustále se zvyšující ekonomikou, výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, zločinců a lhářů, na výnosný trh. Záchrana fosilních paliv, a ostatních vzácných surovin, na toto celé TŘETÍ, či OSMÉ tisíciletí, vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa, musí být NEPRODLENĚ realizována, dle opakovaně objasněných Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Úplným zničením ekonomiky, to je PRACHŮ, stejně tak úplným zničením křesťanské SKÁLY, to je ZBRANÍ, ŽOLDÁKŮ a všech neposlušných Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice a jiných vlastníků PEKLA uváděných křesťanských hodnot. Vůli Boží je, aby veškerá uváděná politická a náboženská zvířata, ve strachu z trestajícího Krista, jaký ještě nikdy nebyl, v pokoji a v míru sestoupila do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Vládnout nad lidmi mohou pouze noví Bohové, pokorní a úplně poslušní, kteří mají myšlení z Boha, to je znalci HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA APOKALYPSY, to je objasnění Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují. Dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je dostatečně srozumitelně objasněná, především pro nové, úplně poslušné kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY technického lži lidu VUT v Brně. Jsem SYNEM ČLOVĚKA, který přichází ve slávě svého OTCE, Ježíše Krista, který je NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Moji ANDĚLÉ, úplně poslušní a trestajícímu Kristu vděční OKŘÍDLENCI, jsou především čtyři tažní KONI, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka jaroslav.kadrnozka@seznam.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš hirs.j@vutbr.cz. Mají povinnost odplatit každému podle jeho jednání tím, že učiní rozhodnutí, že v novém školním roce 2023, od nového novoluní, od pátku 15. září 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pátku

 

29. září 2023, v Česku, a tím ve všech státech světa, bude změněn celý svět, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Od úplňku MĚSÍCE, od pátku 29. září 2023, již neplatí zákony lidské, ale pouze zákony Boží, zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a všech států světa. Uvedení svatí ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI z VUT v Brně, mají povinnost zajistit, aby z Česka odešla SMRT, kterou je děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím, aby z Česka odešla SMRT, kterou jsou promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. SYNU ČLOVĚKA, Stanislavu Oplatkovi, trestající Kristus, vyvýšený SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, dovoluje zvěstovat Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, takové, jaké je uvedené v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý neposlušný a zpupný člověk je nyní odsouzený ke svobodě tím, že se musí rozhodnout, zda chce, či nechce, nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka. Kdo chce, aby technický lži lid VUT v Brně, ukončil PEKLO křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má povinnost požadovat, aby uvedení svatí ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI z VUT v Brně, naplnili texty Písma, o křesťanském BELZEBUBOVI, papeži Františkovi, do poslední čárky. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, v případě další neposlušnosti PĚTI uvedených KONÍ z VUT v Brně. O křesťanském BELZEBUBU PETRU, papeži Františkovi, který je drzým pozemským OTCEM, Satanem, který má povinnost jít trestajícímu Kristu z cesty, musí být rozhodnuto v novém BOŽÍM DOMĚ, na VUT v Brně, takto. SKÁLOU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již není jeho církev. Ta se pro neposlušnost křesťanských, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, stala ČARODĚJNICI, NEVĚSTKOU, MRZKOU ŽENU, OHOLOU. Rodit si jako vládnoucího Boha, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, pomocí protikladných bludů katolického katechismu, pomocí promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, již není možné. PETR, křesťanský BELZEBUB papež František, již není TŘPYTIVOU HVĚZDOU, JITŘENKOU, BOŽÍM SYNEM, vůdcem KRÁLOVSKÉHO křesťanského KNĚŽSTVA. Protože jeho všeobecná katolická církev, již není SKÁLOU, které BRÁNY PEKELNÉ, jeho PEKLA uvedených křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot, nepřemohou. Jeho CÍRKEV je nyní POHAN, ČARODĚJNICE, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, protože drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, či Zmije kněží, odmítají ukončit svoje křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY. Drze odmítají mlet dokonalou Boží lásku, kterou je OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, slov Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují, které určují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v novém DNES naplnění Písma, o vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Praze, v tomto novoluní MĚSÍCE, od pátku 15. září 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 29. září 2023. Do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, nemají utíkat neprodleně. Mají povinnost naučit nemluvňátka křesťanského, judaistického, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného lži lidu, mlet uváděný OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to neprodleně, protože Boží hněv neprodlévá, již od roku 2006, od mého příchodu k novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. Vzkříšení z MRTVÝCH, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, nestane v Česku, až např. dole uvedení hlupáci, či svévolníci, se vrátí k novému Kristu, mletím HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, až technický lži lid učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné se k trestajícími Kristu neprodleně vrátit, úplným zrušením stávající, neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, a zřízení jediné CÍRKVE Česka, nové, úplně poslušné vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. info@karelprazak.net, info@kaprain.cz, pechar@ewing.cz, marcel.dostal@kaprain.cz, Jan.Kolaci@kaprain.cz, Frantisek.Dombek@kaprain.cz, Petr.Vosmik@kaprain.cz, Jakub.Dlouhy@kaprain.cz, Jiri.Medricky@kaprain.cz, Katerina.Rihova@rihova-ak.cz, info.cz@agfoods.eu, ou@domasov.eu, domasov@stavounie.cz, tisnov@stavounie.cz, info@zounekdesign.cz, ou@obecrudka.cz, domasov@dieceze.cz, brno@biskupstvi.cz, konzbul@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, facebook@kaufland.cz, posta@psp.cz, skautfest@skaut.cz, objednavky@jaso.cz, JerabkovaP@zsdk.cz, kancelar@skaut.cz, milusejochova@email.cz, renata.pavelhelan@gmail.com, barbora.trojak@skaut.cz, pechar@ewing.cz, info@expanzo.com, sefredaktor@idnes.cz, petr.kelin@idnes.cz, hotline@idnes.cz, jan.vaca@idnes.cz, jan.zvolanek@idnes.cz, etickalinka@kaprain.cz, patrik.banga@idnes.cz, jaroslav.beranek@idnes.cz, tomas.franek@idnes.cz, tomas.ventura@idnes.cz, ivana.kchimelova@idnes.cz, ondrej.trunecka@idnes.cz, monika.zavrelova@idnes.cz, marek.dvoracek@idnes.cz, vitezslav.bures@idnes.cz, Kvůli katolickým bludům drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije faráře Bradáče z Domašova, kvůli jeho MODLOSLUŽBÁM, stále nikdo ani netuší, že Česko již dávno zpívá Hospodinu PÍSNĚ NOVÉ, mediálním MISTREM Kristem stvořené proto, aby potvrdily jeho ÚMYSLY o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným, a Kristu vděčným, za napsání těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků a politiků pravice a levice. Dle písničky od Žbírky, ČO BOLÍ TO boháče a Satany, Hady, Zmije, Lucifery, PREBOLÍ. Co necháme v tom moři hlupáků z Písma Satana faráře Bradáče z Domašova, jednou zkrásní v nás tím, že budeme znát OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Tajemstvím tohoto Písma, pod hladinou moře křesťanských, militaristicých, ekonomických sviní je to, že trestající Kristus chce najít jím vyvolené Česko, s jinou církví. Jedinou církví Česka, musí být nová a úplně poslušná vláda Česka, stvořená na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, dle textů na konci kapitoly 300. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista od Karla Zicha. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kaz, to možná jak rostem, marná sláva, cosi dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás, a pak tu nejsme a stejně svítá. Máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, kdy nového Krista, má povinnost znát také drzý pozemský OTEC, Satan, Had, Zmije, hlupák farář Bradáč z Domašova. Nesmí sloužit MODLOSLUŽBY. Dle dalších písniček, zdá se mi že mám křídla OKŘÍDLENCE. Do RÁJE Česko odvede mladá ŽENA, jejiná církev Česka, nová vláda Česka, zřízená dle textů na konci kapitoly 300. Pár tónů, pár tónů, které si zpívám, chtěl bych ti dát. Každý člověk na VUT v Brně má své poslání. Důvod proč dál žít, je sloužit novému Kristu, a ne prezidentu Pavlovi.