Kapitola 310 – 32 stran.

31.08.2023 08:21

Kapitola 310 – 32 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, to je živí noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, atd. Z textů OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zřejmé, že jste naprosto bezmocní, pří odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ Vašich geneticky prasečích lidských mozků, což máte povinnost pochopit, protože žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy trestající Kristus boří, ničí, podvrací a rozvrací vše co zasadil, pomocí výkladu Písma ve STARÉM DUCHU např. krutého zmijího jedu protikladných bludů drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, vojenského kaplana, Kristem prokletého biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz, riha@bip.cz, či Hada, Zmije faráře Orko Váchy marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a pomocí promyšlených ekonomických, militaristických, politických, náboženských a jiných vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Na ÚSVITU tohoto tisícieletí, od roku 2000, nového, trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, máte nyní povinnost všichni znát nově, z těchto textů PAMETNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Uvedení faráři, Hadi, Zmije, již Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v tomto pokolení nezastupují. Kristus, kterého úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, musí znát nově z OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zpupné, neposlušné svině, již nepotřebuje jako PROSTŘEDNÍKY mezi sebou a lidmi. Již nepotřebuje žádného ekonomického, politického, náboženského, militaristického, DUCHEM CHUDÉHO, NEMOCNÉHO NETVORA, nemocného pro odstoupení rozumu Krista, od DUCHŮ geneticky prasečích lidských mozků, neposlušných lidí. Správným, technicky logickým výkladem Písma, trestající Kristus UZDRAVÍ každého pokorného, úplně poslušného služebníka Krista, který uvěří, že já, SYN ČLOVĚKA Stanilav Oplatek, jsem VZKŘÍŠENÝ Z MRTVÝCH ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, z milosrdenství rozumu Krista, jako první SYN ČLOVĚKA. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, nastane v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů např. v ČRo v Brně, když BOŽÍ SYN, vůdce nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Janíček, uzná za pravdu všechny texty Písma o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, každého, geneticky prasečího lidského mozku, když uzná, že lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Když uzná texty Písma o tom, že Kristus, uvedeným způsobem, může dát vládu nad ostatními lidmi pouze těm, kterým chce, a komu chce ji vzít. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v boření a ničení křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd., odstoupením svého Božího rozumu, od všech stávajících vládnoucích Bohů, boháčů, bude pokračovat, až technický lid bude zvláštním vlastnictvím Krista tím, že kvůli energetické spáse Česka a světa, bude realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Svoji první majetkovou ROVINU v Česku, trestající Kristus organizoval, dle svého plánu, dle textů Jóba, pomocí soudruhů komunistů, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, v době 40 let POUŠTĚ socialismu, kdy uvedené Boží SLOVO v médiích NEPRŠELO. V této době boháče vyvlekl ven, s prázdou, pomocí soudruhů BERANŮ komunistů, a chudáky, např. kočující RÓMY, nasytil dobrými věcmi tím, že zavedl všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana, RÓMY zaměstnal, a ubytoval v pavlačácích. Spravedlnost daleko vyšší než byla za komunistů, má nyní povinnost CELOSVĚTOVĚ neprodleně realizovat nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, vůdce Božího technického lži lidu v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz. Trestající Kristus vyžaduje, aby všichni lidé Česka, a celého světa, znali Krista nově tím, že rektor Janíček bude iniciovat čtení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, u úplně poslušného BOŽÍHO SYNA ředitele ČRo Podstaty josef.podstata@rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, brno@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Trestající Kristus již nechce být Bohem ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM, protože je objasněno, že na uvedené, stávající, politické a náboženské Bohy, již nežárlí. Trestající Kristus chce být nyní LVEM tím, že LVEM bude úplně poslušný, bezmocný, a Kristu vděčný, BOŽÍ SYN, rektor Janíček. Vyvlečení boháče, např. nového předsedu NSS, DUCHEM CHUDÉHO hlupáka, JUDr. Baxu, ven, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, od jeho dobře placeného KORYTA, které činí zřejmě více než 300 000 Kč za měsíc, z rozhodnutí nového kněze, rektora Janíčka, bude velkým Božím milosrdenstvím. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je trestný čin, protože např. Kristem bořený hlupák JUDr. Baxa, rozum od Krista již nedostane, čímž Kristem vyvolené Česko, jde k energetické záhubě. Kristu se již nikdo zpupný a neposlušný, beztrestně posmívat nebude. Posmívají se mu ti, kdo nevěří textům Písma, že u nového Krista je možné, podruhé v Česku poslat boháče pryč, s prázdnou, např. VOLA, či TELE, vůdce BÝKŮ KDU-ČSL, ministra Ing. Jurečku a např. bezdomovce Blažka z Říček, nasytit dobrými věcmi, viz konec této kapitoly. Kázání Písma ve STARÉM DUCHU, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, je zločin. Kristem trestaní, odstoupením jeho rozumu, potřebného pro toto zpupné pokolení, jsou všichni zpupní a neposlušní, kteří odmítají studovat výklad Písma veškerého od Krista, v tomto NOVÉM DUCHU. Sírachovec, Přísloví, Žalmy, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Ozeáš, Kazatel, Malachiáš, Micheáš, Židům, Jeremiáš, Izajáš, Jóel, 1.Korintským, Římanům, 2.Korintským, Bhagavadgíta, Korán, 5.Mojžíšova, Ezechiel, 2.Mojžíšova, 1.Mojžíšova, 4.Mojžíšova, 2.Samuelova, Ezdráš, Kniha moudrostí, Zjevení, Galatským, 1.Petrův, 2.Petrův, Judův, atd. Především vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, již musí řvát jako LEV texty Písma, o vyvolení technického lži lidu VUT v Brně, iniciovat vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, dle textů o vytvoření nové, a úplně poslušné vlády Česka, jediné CÍRKVE Česka, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. LEV, BOŽÍ SYN, rektor Janíček již musí věřit textům Písma, že já, poslední prorok tohoto zpupného, ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, SYN ČLOVĚKA, Stanislav Oplatek, jsem současně všemi proroky Písma, např. Izajášem, Jeremiášem, Sírachovcem, atd. tím, že jsem také PETREM, který je novou SKÁLOU uváděného, technicky logického výkladu Písma, veškerého od Krista. Jsem např. Jeremiášem tím, že pro technický lži lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, prorokuji vůli Boží, kterou je úplné zničení, zboření, stávajících ekonomických, militaristických proroků, jako je např. úplně pomatený vůdce VOLŮ, TELAT, či BÝKŮ z KDU – ČSL, ministr Ing. Jurečka, kterého trestající Kristus, svým Božím rozumem již živit nebude, protože ho určil k neprodlenému odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Jurečka, po vyjití Česka ze 40 let POUŠTĚ Boží majetkové, socialistické ROVINY, kterou trestající Kristus nastolil dle textů Jóba, pomocí komunistických proroků, hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, místo Boží spravedlnosti, Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zase nastolil spravedlnost pro boháče, který má měsíčně, jako on, cca 300 000 za měsíc, to je cca 10 000 Kč za den, a spravedlnost např. pro bezdomovce Blažka z Říček, kterému má stačit, dle jeho rozhodnutí, 3130 Kč za měsíc, to je cca 100 Kč za den, viz texty na konci této kapitoly. Pomocí PEKLA svých křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot ideologie krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, středověkého výkladu Písma, horečného zbojení a MEČE válčení, kvůli vládě mocností nad ostatními národy, a kvůli vládě boháčů nad chudáky, se stal Juračka Kristem prokletým prorokem, který se chová dle filmu Wonder Wolman. Katolický hrdina prorok Wolman vyhovoval přáním lidí, OVOCI ÚMYSLŮ hlupáků tím, že jim slibovat Boží RÁJ v případě, že budou sloužit PEKLU uvedené křesťanské ekonomické ideologie. Nevzpomínám si, jak bídně skončil Wolman, ale jeho ŽENA, církev katolická, všeobecná, zlá ČARODĚJNICE, se změnila v Satana, a byla utopená v MOŘI ekonomických, militaristických sviní proto, aby toto MOŘE lhářů a chamtivých zločinců, kteří se provinili křesťanskou MODLOSLUŽBOU, kterou je chamtivost boháčů, v Česku přestalo existovat. Jestliže jsem, dle vůle Boží, stejný prorok, jako je Jeremiáš, Izajáš, Zacharjáš, Ezechiel, atd. jsem také PETREM, který je SKÁLOU, na které Kristus vybuduje církev svou, novou vládu Česka, dle kapitoly 300, kterou BRÁNY PEKELNÉ, PEKLA křesťanských hodnot, a OVOCE ÚMYSLŮ, zločince a lháře ministra Juračky, nepřemohou. Klíče od KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO dostávají především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, protože je Kristus, svým Božím technickým rozumem, ve svého milosrdenství, živí odjakživa. Uvedení kněží jsou zvláštním vlastnictvím Krista tím, že mají povinnost nastolit Boží SPRAVEDLNOST, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, daleko vyšší, než byla komunistická Boží SPRAVEDLNOST, v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době 40 ti let POUŠTĚ socialismu. PŘÍTELEM Krista je nyní každý úplně poslušný služebník, který uvěří textům Písma, že v těchto textech pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, je vše s trestajícím Kristem projednáno tak, aby Kristus, z milosrdenství své DUŠE, svého Božího rozumu, určeného pro toto pokolení, se mohl nad Českem a světem smilovat, v jedinou hodinu, při čtení těchto textů Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, např. v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má úžasnou trpělivost se všemi uváděnými zpupnými a neposlušnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, boháči, protože dobře ví, že při odstoupení rozumu trestajícího Krista, od DUŠE geneticky prasečího lidského mozku, DUŠE geneticky prasečího lidského mozku je zlá, je chamtivá, je zvířecí, je debilní, neslouží Kristu, ale pouze svému POHLAVNÍMU údu, a nezmění se navěky. Trestající Kristus dobře ví, že po vyvedení Česka z POUŠTĚ 40 let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, do POUŠTĚ VZEDMUTÉHO MOŘE ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, nikdo z bývalých komunistických soudruhů, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, kteří se zmocnili státního majetku, kteří proto propadli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, se k trestajícímu Kristu dobrovolně vrátit nemůže. Kristus, který učinil ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, politických, náboženských a jiných sviní, či NETVORŮ, odstoupením svého Božího rozumu, nutného pro toto zlé, zpupné, neposlušné pokolení, slíbil v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že se smiluje nad všemi současně, až především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, vedení poslušným rektorem Janíčkem, budou iniciovat čtení těchto textů např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně proto, aby technický lži lid Česka a světa, měl užitek z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a celého světa.

 

Kapitola 310-32 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 84. Česká bible kapitola 310. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Vážení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNU, pokorný a úplně poslušný rektore Janíčku, rektor@vutbr.cz, vážené, Kristem, DUCHEM SVATÝM, v Písmu vyvolené Česko. Nové DNES naplnění Písma tohoto technicky logického výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v novém novoluní od pátku 15. září 2023, do pátku 29. září 2023. Běda Satanům, Hadům, či Zmijím kněžím, pozemským otcům Bradáčovi, Váchovi či biskupu Holubovi, když zase budou tvrdit, že Kristus, DUCH SVATÝ, nečiní nic tajně tím, že všecho, co se na světě děje, sděluje skrze proroky církve katolické. Nikdy to nedělal, vždy posílal boháče ven, s prázdnou peněženkou, skrze své proroky LÉVIJCE, např. podle ideologie Marxe a Engelse. Nyní, dle tohoto výkladu, chce nastolit v Česku nový Boží ŘÁD, mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, úplně poslušných, to je živých proroků, které svým technickým rozumem, živí odjakživa, v Brně dle týmu vědců nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, lži lidu VUT v Brně, vedeného BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem. Kristus, DUCH SVATÝ, již dovoluje zničit BEZMOC nových vládnoucích Bohů technického lži lidu, mluvením uvedených pravd o Kristu, a tím pravdy o jeho jediné správné další cestě Česka a světa. Nejsme ztracení, Bůh Česku v Písmu dává znamení, o přímé cestě k Bohu, kterou je úplné zničení vlády premiéra Fialy. Až po zničení jeho VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Kristus bude měnit tvářnost země, celosvětovou výstavbou sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH, bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Když zpupný rektor Jeníček, ani v září nenastolí Boží KRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus v říjnu rozpoutá třetí světovou válku, a zlé Česko zničí strašlivou záhubou. Trestající Kristus DUCH SVATÝ, již v Rusku zabil SEDMINÁSOBNOU RODIČKU lidských ÚMYSLŮ PEKLA pravoslavných křesťanských hodnot, vedení SEDMI WÁGNEROVCŮ. Stala se strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. OVOCE ÚMYSLŮ krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, pravoslavných bludů uvedených boháčů, horečně zbrojit a soukromě válčit např. v Africe, o ropu, či zlato, a tímto způsobem prodlužovat agonii tohoto buržoazního, kapitalistického systému, žití Kristem prokletých boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, již není možný, z titulu velice blízkého dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Zvažte Boží dobrotu, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což Kristus požaduje neprodleně. Vyžaduje, aby naše SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích politických stran Česka, neprodleně zchřadla, vypustila DUŠI. Vládne již pouze na základě totálně chybného výkladu Písma např. katolického katechismu, který, ve STARÉM DUCHU výkladu Písma, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Temnota protikladných bludů např. katolického katechismu, o milosrdném Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, byla Kristem stvořená pouze kvůli dočasné vládě Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, nad chudáky, a nad NEOMYLNÝM Kristem, DUCHEM SVATÝM, jediným VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, a např. soukromých žoldáků WÁGNEROVCŮ, jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťanské, militaristické, ekonomické hlupáky, BURŽOAZNÍ PAVĚDCE, Česka a světa, trestající Kristus již nemiluje. NOVÝM DUCHEM výkladu OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou určeni pro neprodlené sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dělin. Trestající Kristus, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. kolektivu technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍM SYNŮM, pokorným a úplně poslušným, již těmito texty dovoluje jít dál tím, že dovoluje mluvit všechny uváděné pravdy technický logického výkladu Písma, v médiích a ve školství. Není nyní důležité, co učiní např. rektor Janíček, kvůli jehož vzpouře proti novému Kristu, Česko a svět stále žije v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného válčení mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. Je důležité pouze to, co učiní trestající Kristus, DUCH SVATÝ, protože vrcholným Božím trestem, je např. také odstoupení Božího rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, neposlušných, to je mrtvých hlupáků z VUT v Brně. Trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, přetvoří celé stvoření, z energetiky fosilních paliv na obnovitelnou elektřinu, které bude podstatně méně, než má dnes lidtvo k dispozici např. z ropy, pouze v případě, že kolektiv pokorného, úplně poslušného, to je živého technického lži lidu VUT v Brně, se bude modlit k trestajícímu Bohu, svými skutky, přeměny křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Pouze k takové modlitbě, k modlitbě skutků, se trestající Kristus skloní tím, že např. dle Písma, svým Božím rozumem, zruší hranice národů, a např. bezdomovce Blažka z Říček, obdaří dobrými věcmi, např. celosvětového, mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politikého a náboženského dobytka boháčů a chudáků, nebo dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho tak, jak je to opakovatě požadováno. Při další neposlušnosti vzpurného, zpupného a neposlušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, čeká Česko a svět vrcholný Boží trest. Vrcholný Božím trestem pro toto pokolení, je pokračování energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného horečného zbrojení a válčení, které povede k třetí světové válce, ve které trestající Kristus, dle Písma, zabije strašlivou záhubou dvě třetiny lidí na světě, kteří se OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ, nesmyslně přemnožili. Trestající Kristus, ve třetí světové válce, zpupné a neposlušné jím vyvolené Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, zpupnému tvorstu. ŘÍŠE MRTVÝCH, neposlušných, ekonomických sviní v Česku vznikla v roce 2006, kdy pomocí výkladu Písma v NOVÉM DUCHU, bylo odborníkům na energetiku, docentu Skálovi, profesoru Kadrnožkovi z VUT v Brně a profesoru Hrdličkovi z ČVUT dokázáno, že jejich tehdejší energetická koncepce Česka, je technickým nesmyslem. Tehdy např. profesor Hrdlička a profesor Kadrnožka ve svých knihách o koncepci energetiky tvrdili, že Česko, dle slov profesora Hrdličky, musí v Česku nahradit končící ropu, postavením cca 40 kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, to je cca 80 kusu jaderných elektráren, které jsou dnes v Temelíně. Protože odmítli uznat, že jejich koncepce je energetickým a ekonomickým nesmyslem, a že jedině správná energetická koncepce je koncepce Boží, která znamená neprodlené zřízení celosvětové Boží ROVINY proto, aby ropa, plyn, uhlí, uran, a ostaní vzácné suroviny, všem státům světa, dle zákonů Božích, byly zachovány pro toto celé, OSMÉ tisíceletí, vlády Krista nad všemi státy, trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, odstoupil od všeho technického lži lidu, Česka a světa. Židům, Ozeáš, Kazatel, Jóel, Micháš, Jeremiéš, Izajáš, Zjevení, atd. Nyní trestající Kristus vyčkává, smiluje se nad svým technickým lži lidem, až např. kolektiv vědců VUT v Brně, bude mluvit pravdu. Potravu pro vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, máte ve svém DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně. Proto máte povinnost to s novým, NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa neprodleně zkusit tím, že učiníte rozhodnutí o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, úplného zničení PEKLA křesťanských, ekonomických, militaristických hodnot např. křesťanského MODLOSLUŽEBNÍKA z Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra Ing. Mariana Jurečky, VŮDCE VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT z KDU ČSL, marian.jurecka@mpsv.cz, Neprodlené, úplné zničení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka, je DRUHÝM PŘÍCHODEM trestajícího Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, do Česka. Nebeské průduchy OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, jsou v této kapitole otevřené naplno, a tím je vylito požehnání především na nové kněze technického lži lidu VUT v Brně, kteří jsou nyní zvláštním vlastnictvím trestajícího Krista, kterým stále chybí pokora a úplná poslušnost. Hospodin slibuje, že kvůli Česku se oboří na škůdce ve všech státech světa, na vládnoucí Baaly a DÉMONY, na všechny státníky, když učiníte rozhodnutí, že jediným správným, logickým výkladem veškerého Písma od trestajícího Krista, jsou tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY, o ŽIVOTĚ VĚČNÉM, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Všechny národy rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, Vám budou blahořečit, když učiníte rohodnutí, že je třeba neprodleně zničit vládu SYNA ZATRACENÍ, zločince a lháře premiéra Fialy. Trestající Kristus vyžaduje neprodlené zrušení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Vyžaduje neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, s Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa v čele, kde bude ve všem po nedostatku pro chudáky, kde bude po nedostatku také v energetice, pro všechny státy světa. Stane se tak, když prosadíte Boží zákony

 

POLE VĚDY Písma, které jsou o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném zrušení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, o neprodleném zrušením křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Po zveřejnění těchto textů v médiích, MODLOSLUŽEBNÍCI, drzí pozemští OTCOVÉ Satani, Hadi, či Zmije kněží, např. pozemský OTEC farář Bradáč z Domašova, vojenský kaplan biskup Holub a kněz Orko Vácha orko@orko.cz, který učí etiku na třetí lékařské fakultě Karlovy univerzity, mají povinnost svoje chrámové křesťanské zpěvy neprodleně proměnit v kvílení. Žárlivě milující Kristus se stále skrývá v KŘOVÍ či v TRNÍ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, protože pekelný OHEŇ jedoviny dračí, krutého zmijího jedu, protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu, vládnoucí Baaly a DÉMONY, nedokáže spálit tak, aby z nich nezůstal ani kořen, ani větev. Bůh nyní povolává ke své službě pouze úplně poslušné služebníky Krista, kteří zruší hlupákům jejich ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ či NETVORŮ, pro pochopení, že nedává smysl sloužit stávajícím vládnoucím Bohům, jejichž DUŠE, jejich geneticky prasečích lidských mozků, trestající Kristus, svým Božím rozumem, již nepase, a již nikdy pást nebude, protože je odstoupením svého Božího rozumu, boří a ničí, až navěky věku. Pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům, trestající Kristus dovolí zrušit stávající ŘÍŠI MRTVÝCH sviní či NETVORŮ tím, že na rektorátu VUT v Brně, dovolí zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Rozhodnutí o zničení společného státního MĚSCE ministra Stanjury ministr@mfcr.cz, který umožňuje Česku horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, Přísloví 1/14, je energeticky nezbytné, protože zničení nejenom ministrestva financí, ale zničení celé vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, který vzešel z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, bude vítězstvím Krista nad všemi národy světa. Celý svět pozná vyvolení Česka, být prvním Božím STVOŘENÍM, pokorným a úplně poslušným Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, podle Božího vedení Česka, dle Písma. Trestající Kristus Česko vyvolil tím, že po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové komunistické ROVINY způsobil, že v Česku vzniklo pět politických stran pravice a levice, s nimiž se začal SOUDIT, pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů. Dle Boží vůle tehdy vzniklo těchto pět politických stran politického dobytka. 1.) BÝCI, VOLI či TELATA z KDU – ČSL. 2.) KOZLI z ČSSD. 3.) BERÁNCI, BERANI či OVCE z KSČM. 4.) Trestajícím Kristem prokleté PTACTVO z ODS. 5.) Politická strana pravicových HRDLIČEK, jejíž jméno jsem zapoměl. Pomalý Boží SOUD bude trvat, až do doby, kdy rektor Janíček učiní BOŽÍ SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ tím, že trestajícího Krista, vyvýšeného SODEM těchto textů, oslaví rozhodnutím o energetické nezbytnosti zničení vojáků a zbraní všech států světa, a zničení SKÁLY boháčů, kterou jsou PRACHY. Jeremiáš, 1.Mojžíšova, Kniha moudrosti, Zjevení, 2.Mojžíšova, Izajáš, 4.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, Micheáš, Malachiáš, Bhagavadgíta, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ezechiel, Lukáš, atd. Je třeba úplně zničit křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ boháčů, a tím zabránit, aby uvedení křesťanští hlupáci, MODLOSLUŽEBNÍCI, PEKLEM svých křesťanských ekonomických, militaristických hodnot, pomocí OVOCE svých úmyslů, kazili dobré mravy Česka a světa. Dobré mravy a dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsou v tomto pokolení, Kristem určené, pro správnou, energetickou, ekologickou a mravní koncepci celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kristus, svým Božím rozumem, k Vám bude schovívavý, když se nyní stanete jeho ZVLÁŠTNÍM VLASTNICTVÍM tím, že se stanete BOŽÍMI SYNY, novým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, pokorným, úplně poslušným, to je ŽIVÝM. Všechny národy rektore Janíčku rektor@vutbr.cz, Vám budou blahořečit, když týmovou prací vědců VUT v Brně zajistíte, aby z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, objasněných z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, měli užitek lidé celého světa. Např. bezdomovec Blažek z Říček, bude mít ve všem po nedostatku, to je v jídle, v oblečení a také v bydlení, když tým vědců VUT v Brně, bude prorokovat texty Písma o tom, že boháči Česka, PODRUHÉ, od doby 40 let POUŠTĚ socialismu, musí být trestajícím Kristem, ZLODĚJEM majetku boháčů, vyvlečení ven, od dobře placených KORYT, do ŘÍŠE TICHA, a propuštěni s prázdnou peněženkou. Bude ve všem po nedostatku, když SKÁLOU pokorného a úplně poslušného technického lži lidu Česka a světa, nebude pokračovat PEKLO křesťanských hodnot, které boháči realizují pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., ale bude kázáno uváděné, nové a pravdivé Boží SLOVO OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, rektore Janíčku, až tým vědců VUT v Brně rozhodne, že DEN HOŘÍCÍ jako PEC, ve kterém shoří veškeré KŘOVÍ, či TRNÍ, stávající ekonomické, militaristické, politické a náboženské STÁTNÍ SPRÁVY Česka, shoří v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, již v době super úplňku velkého MĚSÍCE, který je nyní na ZELENÝ čtvrtek 31. srpna 2023. Veškeré oslavy NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, po zničení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa, musí být od úplňku Měsíce ve čtvrtek, v srpnu 2023, prováděné pouze v době úplňku MĚSÍCE, celosvětově proto, aby Kristus byl SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. V tomto zpupném pokolení, již nikdo není odpovědný stávajícím vládnoucím Bohům, kterými v Česku jsou politici SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi politických stran PRAVICE, chamtiví MODLOSLUŽEBNÍCI. Každý člověk na světě, je již odpovědný přímo novému Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rektore Janíčku, tým vědců VUT v Brně má povinnost rozhodnout, že již nepatí zákony lidské, ale pouze zákony Boží, a to celosvětově. Máte povinnost rozhodnout, že znovu musí být zavedena všeobecná pracovní povinnost pro každého občana, aby trestající Kristus mohl smysluplně zaměstnat každou kapitalistickou, militaristickou, buržozní plevu, na neprodleném budování celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesiteného, s Boží majetkovou ROVINOU SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH politických, náboženských, technických a jiných zvířat. Ekonomický rozvoj již není možný, protože energetické, ekologické a mravní přetvoření celého stvoření, dle zákonů POLE VĚDY Písma, musí být provedeno celosvětově neprodleně tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí uran, a ostatní vzácné suroviny, vystačili všem státům světa, na toto celé TŘETÍ, či OSMÉ tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista nad všemi státy světa. OTCI, Satani, Hadi, či Zmije, stávající kněží, např. vojenský kaplan, hlupák biskup Hohub bip@bip.cz, anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, zpravodaj@bip.cz, nebo hlupák, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, si snad dělají již pouze legraci, když při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH drze tvrdí, že jsou úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, a tím jsou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, protože jsou to oni, kdo mají s Ježíšem Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, pro toto zlé pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, platí pouze pro pokorný a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Dnes např. hlupáci ve Švédsku chtějí zvýšit výrobu elektřiny DVA KRÁT, protože tímto zvýšením výroby elektřiny chtějí nahradit končící ropu, což je naprostý technický nesmysl, což je perpetuum mobile. Ve všech státech světa činí podíl elektřiny cca 10 % z celkem potřebné energie. Elektřinou, která v Česku tvoří necelých 10 % celkové energie, nelze nahradit ropu, která např. v Česku činí 50 či 60 % z celkem potřebné energie. Noví BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu již mají povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, v době zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Především rektor Janíček má povinnost kapitulovat před touto realitou. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s trestajícím Kristem, s DUCHEM SVATÝM, pro toto zlé pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, již v roce 2000, již není SLOUVA s UHLÍKOVÝMI NEUTRALISTY, s buržoazními pavědci, kteří chtějí zajistit UHLÍKOVOU NEUTRALITU zvyšováním ekonomiky, zvyšováním horečného zbrojení a válčení o suroviny a fosilní paliva, zvyšováním rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, trvalým odlesňováním deštných pralesů, atd. trestáním lidstva

 

Kristem suchem, či potopami, požáry v suchých lesích, atd., nesmyslným přemnožováním se, pro lhaní o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a tím lhaním o jeho jedině možné, a jedině spávné, energetické, ekologické a mravní další cestě Česka a světa. Není v lidských silách žádného státu světa, změnit Boží rozhodnutí, že energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa je možné pouze v případě úplné poslušnosti vůdce nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, rektora Janíčka, jehož povolání za nového vládnoucího Boha, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Trestající Kristus, odstoupením svého rozumu od stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, to je vlastníků stávající moci, PRACHŮ a ZBRANÍ, učinil lži lid, který o všem lže tím, že lže o koncepci energetiky Česka a světa. Není v lidských silách celosvětově nahradit energii z končící ropy, celosvětově průměrně cca 33 %, z končícího plynu, celosvětově průměrně cca 22 %, z končícího uhlí, celosvětově průměrně cca 27 %, elektřinou z jádra, celosvětově průměrně 5 %, elektřinou z jádra z nově postavených jaderných reaktorů, fotovoltaiky, větrníků, atd., dle naprosto chybných energetických koncepcí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které trestající Kristus, svým technickým rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude. V Česku, v roce 2006, dle učení VUT v Brně a ČVUT, tvořila energie z eletřiny z uhelných elektráren cca 5,4 % z celkem potřebné energie Česka, energie z elektřiny z jádra 3,46 % z celkem potřebné energie Česka, dle slov odborníků na energetiku docenta Skály, profesora Kadrnožky a profesora Hrdličky. Množství elektřiny vyráběné z jádra se nezměnilo, snižuje se množství elektřiny vyráběné z uhlí, a nepatrně se zvyšuje množství elektřiny vyráběné z fotovoltaiky a větrníků, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, který byl vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku, docenta Skály a profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Česko je tranzitní zemí a proto spotřeba energie z ropy na dopravu je vyšší, než je v ostatních státech světa. Tvoří více, než je průměrně ve světě. Veškeré GRAFY o stávajícím stavu energetické situace Česka, vypracované vládou SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého lháře, zločince, vůdce PTACTVA ODS, ekonomické svině, militaristického NETVORA, politologa z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy, jsou hanebným klamem. Ministr průmyslu Síkela ministr@mpo.cz, ve svých grafech lže o koncepci energetiky Česka a světa, což je zřejmé až dnes, protože nedokáže nahradit cca 4 % elektřiny z uhelných elektráren, končících pro dotěžení uhlí již v roce 2028, 2030, 2032, elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, to je nedokáže zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelné elektřiny, o uvedená cca 4 %. Kristem prokletí politici pravice, sedmi vládnoucích politických vládnouích stran, SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, již v médiích přiznávají, že Česko se dočká elektřiny z jednoho bloku nové jaderné elektrárny v Dukovanech, až v roce 2040, což je doba, kdy bude muset elekřinou z fotovoltaiky, větrníků a jádra nahradit nejenom elektřinu z končících uhelných elektráren, ale také energii z končící ropy, což je naprosto technicky nemožné. Nelze cca několika procenty energie z jádra, fotovoltaiky a větrníků, nahradit energii z končící ropy, která pro Česko, jenom pro dopravu, je v řádu desítek procent, viz GRAF ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus vyžaduje, aby dnes především vzpurní a neposlušní docent Skála skala@fme.vutbr.cz, profesor Kadrnožka, autor tří knih o koncepci energetiky, kadrnozka@seznam.cz, a profesor Hrdlička frantisek.hrdlicka@fs.cvut.cz, začali o koncepci energetiky Česka a světa mluvit stejně, jako mluvili v roce 2006. Pro výrobu fotovoltaických panelů, větrníků a výstavbu jederných elektráren, potřebují všechny státy světa, ropu, plyn, uhlí či uran. Ropa, plyn, uhlí či uran končí celosvětově, a v žádném případě je nelze nahradit obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, a elektřinou z jaderných elektráren, což prorokoval docent Skála již v roce 2006. Pravil, že kdyby všechny státy světa začaly stavět jaderné elektrárny, ve snaze nahradit energii z končící ropy elektřinou, že uran by byl dotěžen dříve než uhlí, či plyn. V energetických, ekologických a mravních základech se ZEMĚ stále hroutí, kvůli neschopnosti technického lži lidu VUT v Brně, přijmou uváděnou pravdu NOVÉHO DUCHA výkladu Písma o tom, že DUCH geneticky prasečích lidských mozků buržoazních pavědců lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je totálně závislý na DUŠI technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Technický lži lid je tím totálně zavislý na energeticky, ekologicky a mravně správném výkladu Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNYHY ŽIVOTA. Trestající Kristus vyžaduje, aby především rektor Janíček inicioval zveřejnění textů Písma o tom, že trestající Kristus v Česku končí křesťanské, ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že v novém BOŽÍM DOMĚ, kde DUCH Krista přebývá odjakživa, na rektorátu VUT, nastoluje, NOVÝM DUCHEM výkladu Písma, těmito texty, svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby předevší rektor Janíček učinil rozhodnutí, že veškeré, energeticky, ekologicky a mravně nepřijatelné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, je energetiky nezbytné neprodleně celosvětově zastavit tím, že Česko, a tím celý svět, neprodleně vejde do odpočinutí od stávajícího díla energeticky, ekologicky a mravně naprosto nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení. Trestající Kristus vyžaduje, aby především rektor Janíček učinil rozhodnutí, že veškeré uvedené suroviny budou všem státům přidělovány, z rozhodnutí trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tak, aby vydržely všemu lidstvu do roku 3000, to je na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad vším politickým a náboženským dobytkem celého světa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude neposlušné a vzpurné hlupáky želet, bude trestat celý svět tak, jak si to předsevzal, až do zničení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ na rektorátu VUT v Brně, a do nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což pro VUT v Brně není úkol nad lidské síly. Pro rektora Janíčka není úkolem nad lidské síly, pochopit texty Písma o tom, že má povinnost tyto texty zveřejnit v médiích proto, aby trestající Kristus mohl celosvětově jednat sám, dle OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů HORY HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Pro rektora Janíčka není úkolem nad lidské síly, pochopit texty např. Žalmů, Izajáše, Malachiáše, Ozeáše, Kazatele, Jeremiáše, Přísloví, 1.Korintským, 2.Korintským, Římanům, Galatským, Židům, 1.Timoteovi, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, 2.Timoteovi, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tes.4/7,16,5/2, Ámose, Daniela, Zacharjáše, Ezechiela, 2.Samuelova, Ageuse, Joéla, atd. o tom, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce celosvětově jednat sám, dle OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tak jak si to předsevzal. Pro rektora Janíčka není úkol nad lidské síly pochopit texty Písma, že nové DNES naplnění Písma o zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, má povinnost realizovat tým vědců z VUT Brně, BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, mluvením uvedené pravdy technicky logického výkladu Písma. Nové DNES naplnění Písma o zchřadnutí a zničení SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, pomocí tohoto logického výkladu Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, SEDMI vládnoucích politických stran Česka, a úplné zničení NEVĚSTKY, to je CÍRKVE katolické všobecné, a tím úplné zničení vlády Česka, kterou vede zločinec, lhář, SYN ZATRACENÍ, trestajícím Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, z plev, či hnoje vědců Masarykovy univerzity, buržoazní pavědec, politoog, premiér Fiala, úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, bude jednak velkým Božím milosrdenstvím, jednak vítězstvím trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad vším stvořením, to je nad všemi státy světa. Stejně tak bude velkým Boží milosrdenství, zřízení jediné CÍRKVE Česka, NEVĚSTY Krista, DRUŽKY Krista, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, HOLUBICE, JITŘENKY, nové vlády Česka, dle textů uvedených na konci kapitoly 300, na rektorátu VUT v Brně. Další ekonomický rozvoj, další zvyšování

 

ekonomiky, další zvyšování rabování ubývající ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, trestající Kristus končí tímto textem. Vše NOVÉ již nesmí být ekonomické, ale pouze energeické tím, že tým vědců, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, bude neprodleně prorokovat, že trestající Kristus vrátí svůj technický rozum, který určil pro toto zpupné pokolení, pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, kteří pochopí naprostou BEZMOC DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků, vyřešit energetiku Česka a světa, při odstoupení rozumu trestajícího Krista. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude nikoho želet při neposlušnosti VUT. Pilířem demokracie již není svévolník JUDr. Baxa a jeho NSS podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, pokladna@nssoud.cz, což v médiích drze tvrdí. JUDr. Baxa, svým zpupným DUCHEM, DUŠÍ svého geneticky prasečího lidského mozku, svou ekonomickou, militaristickou, politickou a náboženskou spravedlností, dělá pouze ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, politických či náboženských sviní, militaristických NETVORŮ. Dělá OHNIVÉ PEKLO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra nábojů a bomb, pro MEČ války na Ukrajině a jinde. Pilířem demokracie vlády TVRDÝCH MUŽŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je nyní nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který o sobě, Česku a světu, vše uvedl, v těchto textech OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pilířem demokracie není NSS, protože ideologie křesťanských hodnot hlupáka JUDr. Baxy je PEKLEM, pro horečné zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné válčení mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky. Kristus, DUCH SVATÝ, chce být celosvětově oslaven tím, že v Česku v médiích bude projednáno neprodlené zničení všech zbraní, všech vojáků, všech válek, celého světa, a nastolení dokonalého míru a pokoje, při zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, dle textů Izajáše, Zjevení, atd. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Hospodin, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, dává nad lidmi vládu komu chce a komu chce ji bere. Nyní bere vládu nad lidmi Česka a tím celého světa, militaristickým, ekonomickým, politickým a náboženským sviním, či NETVORŮM, a v NOVÉM DUCHU výkladu veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, dává ji sám sobě tím, ži ji dává TVRDÉMU MUŽI, vůdci nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMU SYNU, pokornému a úplně poslušnému rektoru Janíčkovi. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, je v každém pokolení nový tím, že v každém pokolení nečiní nic tajně, vše o sobě a světě sděluje pomocí svých proroků, dříve LÉVIJCŮ, to je proroků LEVICE. Nyní, až na věky věků, již žádného proroka LEVIJCE nepotřebuje, protože jediným mírovým prorokem pro celý svět je sám, v tomto OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby nový vládnoucí Bůh, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, neprodleně uvedenou Boží vůli zveřejnil spolu se mnou, např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně tím, že přečte všechny uváděné texty Písma, opakovaně objasněných podobenství, platných až na věky věků. Česko a svět má v tom kterém pokolení takového Boha, jaké je jeho Boží SLOVO, šířené jeho proroky, dříve LÉVIJCI, nyní pouze novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projaktanty, atd. Kvůli Vaší totální neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a správné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně uvedených, musí Kristus, v jím vyvoleném Česku, snášet PEKLO bludů a lži, energetických, ekonomických, militaristických, ekologických, mravních, např. takových sviní, či NETVORŮ, jakou je NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, slavná židovka, Kristem prokletý válečný štváč Barbora Tachecí. Pro odstoupení rozumu Krista od všech neposlušných, to je MRTVÝCH hlupáků Česka a světa, úplně pomatená ekonomická, militaristická svině Barbora Tachecí, chce v médiích řídit stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ, STARÝM DUCHEM, ekonomicky, militaristicky, svým geneticky prasečím lidským mozkem, místo Hospodina, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který je v NOVÉM DUCHU výkladu veškerého Písma, jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM všech států světa. info@rozhlas.cz, petr.jadrny@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, jan.macha@rozhlas.cz, barbora.tacheci@rozhlas.cz, martin.prachar@rozhlas.cz, martin.samek@rozhlas.cz, milan.repka@uoou.cz, jakub.grim@rozhlas.cz, twr@twr.cz, cenek.trecek@rozhlas.cz, radiozurnal@rozhlas.cz, posta@uoou.cz, internet@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, anna.koslerova@rozhlas.cz, info@radia.cz, dvojka@rozhlas.cz, contact@hitradio.cz, redakce.contact@hitradio.cz, usti@mms.cz, praha@mms.cz, info@emimino.cz, most@mms.cz, cechycechum@yahoo.com, jiznimorava@mms.cz, olomouc@mms.cz, michal.pospichal@hitradio.cz, madarka@hitradiocity.cz, kamil.bilsky@hitradio.cz, plzen@mms.cz, fm@hitradio.cz, promotion@northmusic.cz, kontakt@hitradiocity.cz, orion@hitradio.cz, lucie.pacholikova@mms.cz, vedeni@radio-r.cz, program@radio-r.cz, ombudsman@rozhlas.cz, vit.kubant@rozhlas.cz, dalia.moudra@rozhlas.cz, vyroba@krystov.cz, mares@fsid.cvut.cz, usti@mms.cz, praha@mms.cz, info@emimino.cz, most@mms.cz, studio@heyradio.cz, info@radiodalnice.cz, rpvs@justice.sk, expres@expres.sk, web@rtvs.sk, vsv@rtvs.sk, praha@proglas.cz, praha13@anobudelip.cz, redakce@archiweb.cz, eshop@archiweb.cz, slovensko@rtvs.sk, ostrava@proglas.cz, olomouc@proglas.cz, litomerice@proglas.cz, Dokud bude, svým militaristickým, ekonomickým, křesťanským slovem, vládnout ve STARÉM DUCHU výkladu Písma, nad zpupnými a neposlušnými, to je mrtvými lidmi, Kristem prokletá neposlušná ekonomická svině, či NETVOR, židovka Barbora Tachecí, trestající Kristus se nad DUŠÍ geneticky prasečího lidského mozku, rektora VUT v Brně Janíčka nesmiluje, takže také rektor Janíček není a nebude žádným vědcem, ale pouze buržoazním pavědcem. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, se chce smilovat nad celým Českem současně, v jedinou hodinu, což se stane v případě, když rektor Janíček, přijme dobrovolně svoje neodvolatelné a nezpochybnitelné povolání a vyvolení, být novým vládnoucím Bohem, LVEM, stejným jako Hospodin, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných. Pokora a úplná poslušnost rektora Jeníčka je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná, protože je na ní závislá energetická spása Česka a světa, která je možná pouze Božím technickým rozumem, nikoli rozumem DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků. DUŠE geneticky prasečích lidských mozků, ve svých křesťanských, militaristických, ekonomických tradicích, padají pouze do sraček, či do PEKLA křesťanských hodnot, energeticky nesmyslného horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči, což není nikomu na světě k užitku. Nový vládnoucí Bůh, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYN rektor Janíček, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, tak jak je, zpupný, vzpurný a neposlušný, není vůbec nikomu k užitku. Začne být lidem k užitku, až uzná texty Písma o tom, že trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, bude stávající PEKLO ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zpupných, neposlušných, buržoazních pavědců technického lži lidu, bořit, ničit, škodit, podvracet, rozvracet atd., odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto pokolení, až rektor Janíček uzná texty Písma, o Boží moci, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, a texty Písma o uváděné Boží vůli. Až uzná, že vůle Boží, pro toto zpupné a neposlušné pokolení, je uvedena v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují. Trestající Kristus se nad tímto zpupným, zlým a neposlušným pokolením, smiluje v jedinou hodinu pouze v případě, když BOŽÍ SYN, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, úplně poslušný rektor Janíček, bude iniciovat čtení těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v tomto pokolení, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až mu bude umožněno celosvětově přetvořit stvoření, dle NOVÉHO DUCHA těchto textů technicky logického, správného výkladu Písma, HORY HOSPODINOVA DOMU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet, bude v trestání pokračovat, do úplné poslušnosti VUT v Brně. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní vedení rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího rozumu mně umožňuje objasnit, jak je to se SMLOUVOU s Kristem, NOVOU a VĚČNOU, kterou Kristus, v tom kterém pokolení, uzavírá se svými proroky, což byli dříve pouze LÉVIJCI, LEVIČÁCI, např. BOŽÍ SYNOVÉ, Marx, Engels, atd. Trestajícíci Kristus měnil a bude měnit tradice lidí v každém pokolení tak, aby naplnil Písmo o Česku, Slovensku, či EU, o propuštění boháčů pryč, s prázdnou, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, do poslední čárky. Dle Písma, uvedl na Česko a Sovensko všechny pohromy, veškerý MEČ nesmyslných válek, kterými potrestal lži lid Česka a světa za to, že sešel z cesty do celosvětového pokoje a míru, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle ideologie LÉVIJCŮ, např. Marxe a Engelse. Pracující lži lid se vždy vzdal rozumného uvažování tím, že místo ideologii např. LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, o světě míru a pokoje, bez křesťanké, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, horečně zbrojil. Trestající Kristus uvedl na Česko a tvorstvo vždy PEKLO MEČE energeticky nesmyslných válek, dle ideologie pozemských OTCŮ Satanů kněží, dnes dle ideologie totálně chybného výkladu Písma SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH katolického katechismu. Kolektivní vina drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, či Zmijí, stávajících kněží, např. drzého vojenského kaplana, hlupáka biskupa Hohuba bip@bip.cz, anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, zpravodaj@bip.cz, bastova@bip.cz, hlupáka, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, a jejich Boha, např. válečného zločince, hlupáka, zbrojaře, boháče, NETVORA, LOTRA Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, je prokázaná. Energetická, ekologická a mravní katastofa nastala PEKLEM křesťanských hodnot uvedených sviní. Je zůsobená odstoupením Božího rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech zpupných a neposlušných, to je mrtvých lidí. Vojáci Ukrajiny a Ruska, jsou potravou pro děla a rakety již pouze kvůli tomu, že neposlušný a zpupný BOŽÍ SYN rektor Janiček odmítá v ČRo v Brně povstat jako LEV, a veškeré utrpení zastavit, zřízením celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH politických a náboženských zvířat. Válečný zločinec, hlupák, zbrojař, boháč, NETVOR, LOTR Michal Strnad info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, se drze snaží prodloužit život lidí ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že uvažuje, že v Česku koupí krachující NOVINY. Dle médií jsou NOVINY ve ztrátě přes sto dvacet milionů Kč za rok, která se rok od roku zvyšuje. Novináři již chválí tohoto svého nového Boha, CHLEBODÁRCE, Michala Strnada, a z vděčnosti píší články oslavující křesťanské hodnoty, to je PEKLO horečného zbrojení, a PEKLO MEČE válek. Novináři nyní píší, že křesťanské, ekonomické, militaristické tradice MEČE nesmyslných válek a horečného zbrojení,

 

nejsou špatné, protože zvyšují zaměstnanost, zvyšují ekonomiku, a udržují moc boháčů nad chudáky. Militaristickou chamtivost buržoazie zavinil Kristus, kvůli tomu, aby těmito texty mohl soudit vládnoucí Baaly a DÉMONY, vzešlé z POUŠTĚ 40 let komunismu, do vzedmutého MOŘE ekonomických, militaristických sviní, Kristem prokleté buržoazie. Chamtivost, to je modloslužba buržoazie, nastala v době vyvedení Česka, ze 40 let POUŠTĚ socialistické, či komunistické převýchovy boháčů, a pozemských OTCŮ Satanů kněží, z nedokonalé Boží majetkové socialistické, komunistické ROVINY, do POUŠTĚ vzedmutého moře ekonomických militaristických, buržoazních sviní, NETVORŮ, kvůli kapitalistické, militaristické převýchově vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, tentokrát OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v době 40 let POUŠTĚ socialismu, či komunismu, kdy uváděné Boží SLOVO nepršelo, organizoval trestání boháčů, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, dle textů Jóba, pomocí komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. V současné době, trestající Kristus organizuje trestání Česka a světa, dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby noví kněží technického lži lidu VUT v Brně pochopili svoje neodvolatelné a nezpochybnitelné povolání a vyvolení, být novými kněžími, pokorného a úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu. V tomto zpupném pokolení, již nikdo není odpovědný stávajícím vládnoucím Bohům, kterými v Česku jsou politici SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, sedmi politických stran PRAVICE. Každý člověk na světě, je již odpovědný přímo novému Kristu, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. OTCI, Satani, Hadi, či Zmije, stávající kněží, např. vojenský kaplan, hlupák biskup Hohub anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, zpravodaj@bip.cz, bip@bip.cz, nebo hlupák, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, si snad dělají již pouze legraci, když při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH drze tvrdí, že jsou úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, a tím jsou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, protože jsou to oni, kdo mají s Ježíšem Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, pro toto zlé pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, platí pouze pro pokorný a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Dnes např. hlupáci ve Švédsku chtějí zvýšit výrobu elektřiny DVA KRÁT, protože tímto zvýšením výroby elektřiny chtějí nahradit končící ropu, což je naprostý technický nesmysl, což je perpetuum mobile. Ve všech státech světa činí podíl elektřiny cca 10 % z celkem potřebné energie. Elektřinou nelze nahradit ropu, která např. v Česku činí 50 či 60 % z celkem potřebné energie. Noví BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu již mají povinnost zvěstovat RADOSTNOU ZPRÁVU o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, v době zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Především rektor Janíček má povinnost kapitulovat před touto realitou, litovat neznalosti Písma a uzdravit se. Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní vedení rektorátu VUT v Brně. Boha, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nikdo zpupný a neposlušný, v uvedeném Písmu hledat nemusí, je nalezen jako mocný LEV, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, všech států světa. Odvrátit Hospodinův planoucí hněv je možné odvrátit pouze rozhodnutím úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, a např. BOŽÍCH SYNŮ úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vědců VĚDA ŽIJE, forum@vedazije.cz, o energeticky nezbytném, neprodleném zrušení všech ČARODĚJNIC, to je církví, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných proto, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, vyvýšený SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, mohl OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládnout sám nad všemi státy světa. Veškerý majetek Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, propadl klatbě, protože shnil z hlediska opakovaně uváděné, jedině možné, energetické, ekologické a mravní Boží koncepce Česka a světa. Jakmile rektor Janíček a např. vědci z VĚDA ŽIJE, začnou veřejně tlouct např. v ČRo v Brně na dveře, svým rozhodnutím, o energeticky nezbytném zveřejnění těchto textů Písma, o úplném a neprodleném podřízení se Česka a světa, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, trestající Kristus dovolí Česku jít dál tím, že z milosrdenství svého Božího rozumu, dovolí VUT v Brně, Česku a světu, zřídit energeticky nezbytnou, dokonalou Boží majetkovou ROVINU, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOLEČNĚ STOJUJÍCÍHO dobytka politických a náboženských zvířat. Trestající Kristus již dovoluje, aby v Česku zvítězil nad vládnoucími Baaly a DÉMONY tím, že mě, SYNA ČLOVĚKA oslaví tím, že oslaví OVOCE mé píle v hledání možnosti neprodleného zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, u Božího SYNA rektora Janíčka, v novém Božím domě, na rektorátě VUT v Brně, kde Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím technickým rozumem, bydlí odjakživa, ze svého milosrdenství. Je nalezena SPRAVEDLNOST mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ. Do BRAN Boží majetkové ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ, kde budou společně stolovat, u jednoho stolu, boháči a chudáci, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem člověka 666, to je www.pametni-kniha.cz, dle výkresů ve FOTOGALERII na uvedené adrese, energeticky soběstačných, které je třeba neprodleně postavit ze zbývajících fosilních paliv, nelze přenést žádného zpupného a neposlušného Baala a DÉMONA, to je boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenského kaplana, predátora obchodníka, žádného zpupného politika pravice a levice. Vládnout nad lidmi bude pouze úplně poslušná vláda Boha svatých NEJVYŠŠÍHO, v čele s premiérem Ing. Rákosem, Ing. Babišem, profesorem Hořejším, nebo někým jiným, zřízená dle textů uvedených na konci kapitoly 300, na rektorátu VUT v Brně. SYNA ČLOVĚKA Stanislava Oplatka, posledního proroka tohoto ekonomického, militaristického věku, trestající Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdnství, již vzkřísil z mrtvých, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ proto, aby si s úst NEMLUVŇÁTEK na VUT v Brně připravil chválu, za svoje řešení blízkého ropného, a tím ekonomického kolapsu, celého světa. Kristus slíbil zkrátit ty dny uváděného pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kvůli novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, Božím SOUDEM v médiích, ÚPLNÝM a RYCHLÝM. Ctít PEKLO zlých křesťanských, militaristických, ekonomických tradic, již není možné, protože technický lži lid má povinnost přetvořit neprodleně veškeré stvoření, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Majetek boháčů již může pominout, protože majetek lidí musí být nový, energeticky soběstačný, dle výkresů ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. VĚČNÉ PŘÍBYTKY jsou domy ZIMNÍ BYTOVÉ, energeticky soběstačné, navržené dle textů Bible ve FOTOGALERII na uvedené adrese. V Božím, mírovém, celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude mít každý sto krát více domů, než má dnes, protože domy energeticky soběstačné, budou na celém světě stejné. Úplně stejné bude také celosvětové SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Proto měnit nové domy ZIMNÍ BYTOVÉ, se souhlasem obce, nebude těžké, takže tím bude mít každý člověk 100 x víc domů, než má dnes. Když také nyní rektor Jeníček bude mlčet, snad bude volat již kamení ostaních vládnoucích technických hlupáků, kteří spadli z NEBES KAMENNÝCH, křesťanských, politických, náboženských. KAMENEM je každý zpupný a neposlušný svévolník, stejný jako např. úplně pomatená svině Barbora Tachecí, barbora.tacheci@rozhlas.cz. Barbora Tachecí, se stala KAMENEM tím, že do svého geneticky prasečího lidského mozku přijala PEKLO křesťanských, militaristických ekonomických, buržoazních hodnot. Barbora Tachecí, proti vůli Boží, vyhovuje přáním křesťanských, ekonomických, militaristických sviní tím, že např. v médiích obdivuje katolické Polsko, kde zvyšují zaměstnanost, kde zvyšují ekonomiku boháčů, žijících na výnosný trh tím, že začali horečně zbrojit, a kde se radují ze strategie přípravy na PEKLO třetí světové války. Trestající Kristus, OVOCEM ÚMYSLŮ takových sviní, jako je Barbora Tachecí, bude trestat Česko a svět, až do úplné poslušnosti nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Trestající Kristus má s rektorem

 

Janíčkem úžasnou trpělivost, protože ví, že jeho DUŠE, jeho geneticky prasečího lidského mozku, v době odstoupení Božího technického rozumu je zlá, a že se nezmění navěky. Strategie pokorného a úplně poslušného lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. musí být úplně opačná, než strategie militaristické svině Barbory Tachecí. BOŽÍ SYN rektor Janíček, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES těchto textů již ví, že v době odstoupení technického rozumu trestajícího Hospodina, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, také od technického lži lidu VUT v Brně, jsou lidé naprosto BEZMOCNÍ, kvůli totálně nedostatečné kvalitě DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků. Totálně BEZMOCNÝ, neposlušný, to je mrtvý rektor Janíček, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů již ví, že strategie úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, musí být naprosto jiná, než strategie NETVORA, svině, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, Barbory Tachecí. Rektor Janíček již ví, že pokorný a úplně poslušný, to je živý technický lži lid Česka a světa, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, má povinnost neprodleně zničit OHNIVÉ válečné PEKLO JEZERA DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení mocností, které trvá proti vůli Boží, kvůli udržení vlády boháčů nad chudáky, a vlády boháčů nad Ježíšem Kristem, Hospodinem, DUCHEM SVATÝM. Strategie ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, neposlušného, zpupného, to je mrtvého technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, bouřit se proti Kristu, Hospodinu, DUCHU SVATÉMU, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, stále sloužit vládnoucím boháčům, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, je Hospodinu k smíchu. Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud rektor Janíček neučiní rozhodnutí o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti neprodleně se podřídit novému Kristu, po zveřejnění těchto textů např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, z milosrdenství Božího rozumu. Neprodlené zničení PEKLA křesťanských ekonomických, militaristických, buržoazních hodnot, uvedených v Písmu, v jedinou hodinu, čtením těchto textů Božího SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, např. v ČRo v Brně, úplně poslušným vůdcem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Křesťanské, ekonomické, militaristické, buržoazní hodnoty, uvedené v Písmu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou odjakživa PEKLEM, protože rozdělují lži lid na boháče a chudáky, protože oddělují lži lid, od spravedlivého Krista, DUCHA SVATÉHO, usilujícího trestáním zničit stávající politické, náboženské, ekonomické, militaristické, buržoazní VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, řídí Česko, Slovensko, EU, a celý svět tak, aby v novém DNES naplnění Písma, v tomto novoluní, při úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 31. srpna 2023, v jím vyvoleném Česku, úplně zničil každého vládnoucího Baala a DÉMONA, který svou profesí nepatří do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V novém školním roce musí být vše energeticky, ekologicky a mravně nové tím, že muzikolog, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, ekonomická svině, militaristický NETVOR, LOTR ministr školství Bek bekm@senat.cz, posta@msmt.cz, přestane kazit dobré mravy Česka a světa tím, že Hospodinu bude zpívat písně nové, kterými mediální MISTR Kristus objasňuje Písmo, o což byl žádán již v létech 2011 až 2019, kdy kraloval plevám hnoje Masarykovy univerzity, buržoazním pavědcům, politologům, sociologům, filozofům, ekonomům, psychiatrům, religionistům. ombudsman@msmt.cz, kancelar@msmt.cz, Pavla.Katzova@msmt.cz, Tereza.Jurkova@msmt.cz, Lenka.Cahova@msmt.cz, Eva.Tojnarova@msmt.cz, Gabriela.Pokorna@msmt.cz, Miloslav.Keltner@msmt.cz, Marketa.Radkova@msmt.cz, Yvona.Halamova@msmt.cz, Ondrej.Ruzicka@msmt.cz, Marketa.Holeckova@msmt.cz, Yveta.Kurfurstova@msmt.cz, Petra.Vorosova@msmt.cz, Marketa.Radkova@msmt.cz, Vitezslav.Nemcak@msmt.cz, Pavel.Kanka@msmt.cz, Jaromira.Radova@msmt.cz, Jan.Musuta@msmt.cz, Lenka.Vejrikova@msmt.cz, Katerina.Dufkova@msmt.cz, Stepanka.Therova@msmt.cz, Lenka.Navratova@msmt.cz, Anna.Stocesova@msmt.cz, Ludmila.Trestikova@msmt.cz, Monika.Mestanova@msmt.cz, sekce2@msmt.cz, Jan.Jitersky@msmt.cz, Martina.Budinska@msmt.cz, Jana.Winterova@msmt.cz, Tomas.Havlicek@msmt.cz, Radek.Vrablik@msmt.cz, Alena.Zabojnikova@msmt.cz, Lenka.Skrivankova@msmt.cz, Svatopluk.Pohorely@msmt.cz, Jan.Mares@msmt.cz, Jaromir.Beran@msmt.cz, Helena.Bohacova@msmt.cz, Helena.Bohacova@msmt.cz, Hana.Simonova@msmt.cz, Michal.Cerny@msmt.cz, Ivana.Blazkova@msmt.cz, Petr.Bannert@msmt.cz, Simona.Maresova@msmt.cz, Marcela.Kazdova@msmt.cz, tomas@peoplecomm.cz, groupupdates@facebookmail.com, Vaclav.Jelen@msmt.cz, V roce 2016 hlupák rektor Bek zabránil zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že na mě poštval vládnoucího psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, Pazderova.Jana2@fnbrno.cz, elis.bartecku@med.muni.cz, který, po více než hodinovém rozhovoru, mě prohlásil za blázna tím, že mně odmítl dát potvrzení k řízení auta z hledika pychiatrie, které pro ekonomické svině z VZP požadovala moje praktická lékařka MUDr. Valtrová praktik.ricany@seznam.cz. Auto by mě dovolil řídit pouze v případě, když bych přestal dělat pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, které má MUDr. Kašpárek za vládnoucí Bohy. Trest, nemožnost řídit auta, které bych používal pouze kvůli nákupům potravin v suparmarketech v Rosicích, je trestem, který jsem dostal od MUDr. Kašpárka protiprávně. Trestní oznámení na militaristickou, ekonomickou svini, MUDr. Kašpárka, orgány činné v trestním řízení, hodily do koše. Máme politickou a náboženskou svobodu, a svobodu slova, takže jiný výklad Písma, a jeho zveřejňování, než ho káže např. válečný zločinec, Satan, Had, či Zmije, trestajícím Kristem prokletý vojenský kaplan, biskup Holub, při svých křesťanských, militaristických MODLOSLUŽBÁCH, není ani trestný čin, ani přestupek, což potvrdil můj advokát trestního práva na mém soudu v Brně, což jsem uvedl v dřívějších kapitolách. Takže hlupák, či zločinec MUDr. Kašpárek mě již nemůže považovat za blázna, který lidem škodí, což tvrdil. Již proto nemá žádné právo, DNES zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. V roce 2016, byl rektoru Bekovi, stejně tak MUDr. Kašpárkovi, zvěstován správný výklad Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Bylo jim objasněno, že PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, dle ideologie LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, v době 40 let POUŠTĚ socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, byl pro boháče, a drzé pozemské OTCE Satany kněze, trestem od Krista, dle jeho plánu. Kristus v Jóbovi uvádí, že ani boháče, ani Satany, či Hady kněze, nemusel nechat vyšetřovat, protože dobře zná úmysly jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků, dobře ví, že chtějí sloužit pouze svým pohlavním údům, a tím boháčům, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. Těmto dvěma hlupákům, či zločincům, jsem zvěstoval texty Písma o tom, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, již není kvůli trestáni boháčů. Protože je o jejich energetické, ekologické a mravní spáse, v případě přepřahání tažných vládnoucích KONÍ, na rektorátu VUT v Brně. Zvěstoval jsem jim, že trestající Kristus, již plevy či hnůj vědců z Masarykovy univerzity, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, kde bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, nepořebuje. Zvěstoval jsem jim, že buržoazní pavědci Masarykovy univerzity, politologové, sociologové, filozofové, religionisté, ekonomové a jiní hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ jejich geneticky prasečích lidských mozků, jsou již pouze hlupáci, nejsou vědci, a proto mají povinnost přijmout Boží trest, realizovat Boží vůli, a dobrovolně a neprodleně setoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Zvěstoval jsem jim, že Česko má neprodleně zajistit, aby na rektorátu VUT v Brně, neprodleně vyšel NOVÝ Kristus tím, že bude SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Na Masarykově univerzitě, stejně tak na VUT v Brně, již v roce 2016, měla být sepsána PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů tím, že např. rektor Masarykovy univerzity Bek, a tehdejší rektor VUT v Brně, měli být zapsáni svými jmény, jako zakladatelé celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Zatím jsou všichni rektoři ČKR fojtikova@muni.cz, crc@muni.cz, kalandrikova@muni.cz, olsanova@muni.cz, crc.president@muni.cz, rektorka@cuni.cz, nemcova@vszdrav.cz, rektor@amu.cz, rektor@vspj.cz, petr.dvorak@vse.cz, rektor@upce.cz, jako zpupní, vzpurní a neposlušní, stále strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Boží vůle je,

 

aby DNES, především nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Janíček se nechal nově pokřtít, těmito texty OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné tvorstvo. Boží majetková ROVINA, bydlení a SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, energeticky soběstačných, a v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s dokonalým naturálním plněním úplně všeho, to je život bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, z dopravou pouze vlakovou, atd. je pro boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice naprosto nepřijatelná, je proto pro psychiatra MUDr. Kašpárka, a ministra Beka, stále bláznovstvím. Aby mohl nad lidmi kralovat nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, Kristem prokletý neposlušný, to je mrtvý Bůh, MUDr. Kašpárek, ministr školství Bek musí být prohlášeni za zločince, lháře a pokrytce a vyhnán ze školství ven, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Pouze v tomto případě bude Česko HLAVOU všech národů, a ne chvostem, protože zlé hlupáky Kristus nemiluje tím, že rozum pro toto pokolení od Krista nedostanou, protože je v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Písně pro Krista nové skládá mediální MISTR Kristus osobně proto, aby doplnil a vysvětlil texty OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské, ekonomické, militaristické, politické a náboženské hodnoty muzikologa ministra Beka jsou odjakživa PEKLEM, protože ničí, horečným zbrojením, nesmyslným válčením, žitím boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky a horečným zbrojením, celý svět tak, až se hroutí v politických, náboženských, energetických, ekologických a mravních základech. Pomocí křesťanských hodnot muzikologa rektora Beka, např. vrazi vojáci na Ukrajině oslavují Boha zabíjením jiných vrahů vojáků, Rusů. Požadovaná robotická eutanázie starých nemocných lidí, kteří se dožili plnosti věků 70 či 80 let, která bude právem každého úplně poslušného služebníka Krista, který bude chtít, aby mu při umírání Kristus setřel každou slzu z očí, je pro školství, a pro úplně pomateného ministra Beka křesťanských hříchem k SMRTI. Zabíjení vojáků a civilistů v energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válkách, je pro hlupáky ve školství křesťanského HOVADA minista Beka, hrdinstvím. Z nového výkladu Písma, v NOVÉM DUCHU, je zřejmé, že PEKLO, či OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Bohů, hlupáků, či zločinců, Baalů a DÉMONŮ, pomocí křesťanských, ekonomických, militaristických, politických a náboženských hodnot muzikologa ministra Beka, kteří např. zaplňují celou zemi plastovými a jinými odpadky, od jednoho konce, na druhý konec, je dle Krista ZÁKONODÁRCE, činnost, která hříchem k energetické SMRTI Česka a světa. Pro hlupáka Beka, je to činnost smysluplná, protože zvyšuje zaměstnanost. Horečné zbrojení a válčení je pro Krista je PEKLEM, pro NETVORA, svini, Beka je bohulibou činností, která zvyšuje zaměstanost. Odvrácení planoucího hněvu Krista, DUCHA SVATÉHO, má povinnost neprodleně realizovat úplně poslušný, to je živý rektor Janíček tím, že výkladem Písma v NOVÉM DUCHU, oddělí Bohem vyvolené Česko, od neposlušných, zpupných národů celého světa. Protože ví, že Kristus Česko vyvolil, aby mu sloužilo tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou, ve stachu, jaký ještě nikdy nebyl. Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Vše energeticky nové, pomocí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí změnit svět, změnou školství Česka, a tím celého světa. Uvedení výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV dogonů z Mali, atd, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, uvádí Česko do veškeré pravdy, která je tato. Základní chyba křesťanských, ekonomických, militaristických sviní tohoto věku, či tohoto pokolení je, že po vyvedení Česka z Božího trestání buržoazních pavědců, zločinců, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, Zmijí, křesťanských kněží, dle textů Jóba, uzavřeli boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, nikoli s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, ale pouze s vládnoucími Baaly a DÉMONY. V Česku proto nyní vládne nad lidmi politická a náboženská vláda stávajících vládnoucích Bohů, SYNŮ ZATRACENÍ, která má v čele Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z plev, či dnes již z hnoje vědců Masarykovy univerzity, politologa premiéra Fialy. Nové DNES naplnění Písma o zřízení vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, má povinnost naplnit do poslení čárky, BOŽÍ SYN rektor Janíček, rozhodnutím o čtení těchto textů v ČRo. Energetická, ekologická a mravní katastrofa nastala, když boháč Havel a Satan, Had, či Zmije, hlupák biskup Malý, OVOCEM svých křesťanských ÚMYSLŮ, vlády Baalů a DÉMONŮ, nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, proti Boží vůli, nastolili spravedlnost svou, místo spravedlnosti Boží, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svou spravedlnost křesťanských boháčů nastolili tím, že zrušili socialistickou, či komunistickou všeobecnou pracovní povinnost pro každého občana, čímž vytvořili mnoho bezdomovců, kteří nemají ani střechu nad hlavou, protože ztratili práci. Zavedli místo spravedlnosti Boží, celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, spravedlnost boháčů tím, že NASTOLILI pouze příležitostnou pomoc charity a almužny např. pro bezdomovce a ostatní chudáky, kteří jsou např. v exekuci majetku. Křesťanští hlupáci znovu zavedli středověk PEKLA křesťanských hodnot ALMUŽNY a CHARITY, takže zase mnoho chudáků znovu chodí žebrat, jako např. šedesátiletý bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého moře OHNIVÉHO PEKLA JEZERA DEBB, debilů, takových vládnoucích volů, jako je křesťanský hlupák Ing. Marian Jurečka z VOLŮ, BÝKŮ, či KRAV KDU ČSL, kterého trestající Kristus, svým Božím rozumem, již nepase a pást nebude, který nemá proto o Kristu, o DUCHU SVATÉM, ani ponětí, který proto kazí dobré mravy Česka a světa, se z pracujícího zedníka Blažka stal bezdomovec. Blažek uvádí, že je vyučený mechanizátor, ale pracoval jako zedník. V době návštěvy prezidenta Havla na náměstí Svobody v Brně, spadl zde Blažek z velké výšky z lešení, a zlomil si kotník, který má sešroubovaný. Lékaři mu tehdy nabídli poloviční důchod, což Blažek odmítl, protože chtěl dál pracovat v partě zedníků. Zdeněk tehdy velmi dlouho marodil, a po uzdravení již nesehnal práci. Dnes v šedesáti létech má zřejmě také nemocné, žluté nohy, a stařecký ischias, nemůže se sehnout. Ztratil práci, zadlužil se a přišel o rodný dům. Neměl kde bydlet a začal v létě bydlet na Říčkách pod stanem. Boháč Dorazil mu tehdy daroval starý včelín, maringotku, která mu však za několik roků shořela. Za vlády ekonomické svině starostky Vítkové, znovu celé léto bydlel pod stanem. Na podzim mu boháči Dorazil a Kočí, věnovali nový včelín, novou maringotku. Chamtivá ekonomická, křesťanská svině Vítková, která, dle Bible, má chudáka Blažka milovat jako sama sebe, nechtěla aby Blažek bydlel na Říčkách, v jedné místnosti turistické ubytovny, a proto v létě nabídla Blažkovi příspěvek na bydlení, ale pouze v případě, že z Říček odejde, někam do kolonie bezdomovců na sever Moravy, což Blažek odmítl. Blažek začal bydlet až na podzim v nové maringotce na soukromém pozemku, protože nemravná svině Vítková nedovolila, aby bydlel na pozemku obecním z toho důvodu, že je pro boháče nepřijatelné, aby tímto způsobem na Říčkách kazil boháčům dobré mravy. Za starosty Štěpánka se Blažek musel ze soukromého pozemku vystěhovat. Boháči Domašovska, společně se sviní Vítkovou, která maringotku Blažka nesnesla za svým domem, kam ji Blažek převezl, Blažka vystěhovali do křoví, do polí, k potoku, kde není ani cesta, ani veřejné osvětlení, což dle Policie ČR v Rosicích, není trestný čin. Dlouhodobě se snažím, aby bezdomovce Blažka, zaměstnanci z ÚP v Rosicích, nehonili hledat prácí, což musel dělat, protože při jeho dále uvedené životosprávě a uvedeném zdraví, ho žádná firma nepřijme, protože s bezdomovci,

 

kteří pijí pivo a kouří, mají špatné zkušenosti. Nehodí se ani na vrátné, či strážné. Naposledy z rozhodnutí jeho praktického lékaře dostával Blažek dočasně více peněz, měsíčně 4860 Kč. Z rozhodnutí státu, který pomocí PEKLA křesťanských hodnot horečně zbrojí a na Ukrajině válčí MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války, který pomocí PEKLA křesťanských hodnot, se lépe stará o vojáky a utečence, než o bezdomovce, který na bezdomovcích musí šetřit, protože válečné výdaje jsou velké. Křesťanské svině nevěří textům o Kristu Ezechiela, a Izajáše, vyvýšeného Božím SOUDEM těchto textů, že ho lze oslavit v případě, že rektor Janíček rozhodne o zrušení Bohů neposlušných lidí, křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou, kvůli konci éry fosilních paliv, v roce cca 2036. Z rozhodnutí právnické svině JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, tereza.krejci@uradprace.cz, a Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra Ing. Mariana Jurečky z VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU ČSL, posta@mpsv.cz, jurecka@kdu.cz, tisk@mpsv.cz, marian.jurecka@mpsv.czzuzana.freitas@mpsv.cz, zitkova@kdu.cz, filip.safr@kdu.czjureckam@psp.cz, sarka.jelinkova@mpsv.cz, karel.trpkos@mpsv.cz, eva.davidova@mpsv.cz, dana.zemankova@mpsv.cz, info@kdu.cz, media@kdu.cz, martina.stepankova1@mpsv.cz, jan.vrbicky@mpsv.cz, lucie.vymazalova@mpsv.cz, milan.lonsky@mpsv.cz, monika.barnetova@mpsv.cz, tomas.urban@mpsv.cz, katerina.stepankova@mpsv.cz, jaroslav.stadnik@mpsv.cz, anna.brabcova@mpsv.cz, dana.rouckova@mpsv.cz, vladimir.horna@mpsv.cz, helena.knenicka@mpsv.cz, tomas.machanec@mpsv.cz, kristyna.balkova@mpsv.cz, katerina.jirkova@mpsv.cz, martina.stepankova2@mpsv.cz, jiri.vesely@mpsv.cz, ingrid.stegmannova@mpsv.cz, solidar@uradprace.cz, kopeckal@psp.cz, jana.jirku@mpsv.cz, jiri.kinsky@mpsv.cz, katerina.budinova@mpsv.cz, lada.hlavackova@mpsv.cz, karel.svitil@mpsv.cz, david.benak@mpsv.cz, jureckamarian@post.cz, zdislava.odstrcilova@mpsv.cz, martin.kocanda@mpsv.cz, radka.klimesova@mpsv.cz, ales.vejvoda@mpsv.cz, michal.novak1@mpsv.cz, tomas.novotny1@mpsv.cz, rostislavcejka@seznam.cz, ordinace@lekarnovyliskovec.cz, ua@uradprace.cz, praktickalekarkabrno@gmail.com, Brno_Ceska@o2.cz, brno_vankovka@o2.cz, jiri.satava@mpsv.cz, info@olympia-centrum.cz, Brno_Masarykova@o2.cz, stanislav.klik@mpsv.cz, david.novak@mpsv.cz, alexandraboudova@seznam.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna.bm@uradprace.cz, na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, bezdomovce je nutné nutit pracovat, i když nemají řádnou střechu nad hlavou, nebo jim znovu sebrat peníze. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ však v logickém výkladu Písma slibuje, že buržuazní pavědec Ing. Marian Jurečka se dlouho Kristu posmívat beztrestně nebude. Po vyjití z majetkové Boží socialistické ROVINY, měli soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, a technický lži lid Česka, povinnost nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kde bude Boží SPRAVEDLNOST, a MRAVNOT, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, která bude mnohem vyšší, než byla majetková ROVINA socialistická, či komunistická. Buržoazní pavědci, jako je VŮL, či TELE z KDU – ČSL, ministr Jurečka z této cesty sešli tím, že si nastolili spravedlnost svou, pomocí buržoazních pavědců, politologů, sociologů, religionistů, teologů, vojenských kaplanů, filozofů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných ekonomických, militaristických sviní, NETVORŮ. Znovu si nastolili SPRAVEDLNOST pro boháče, kteří určují, že plat ministra Jurečky bude cca 300 či 400 tisíc Kč za měsíc, a příspěvek na živobytí pro bezdomovce Blažka bude pouze 3130 Kč za měsíc. Buržoazním pavědcům z Ministerstva práce a sociálních věcí, se líbí jejich bezpracná, dobře placená KORYTA, a proto uvedeným KORYTÁŘŮM, či sviním, se nelíbí Boží rozkaz, a neprodleném nastolení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských ZVÍŘAT, celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Boží rozkazy o neprodleném zrušení křesťanského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a neprodleném nastolení Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, rektorem Janíčkem, jsou však jasné. Nastolení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je energeticky nezbytné, je energetickou, ekologickou a mravní spásou Česka a světa, což musí pochopit i takový VŮL, či TELE, jako je BÝK, předsada KDU - ČSL ministr Jurečka. Stejně tak BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Janíček má povinnost pochopit, že uvedená spravedlnost ministra Juračky, je zločinem tím, že je hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést žádné ekonomické, militaristické ministerstvo, SYNA ZATRACENÍ, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy. Rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka o energeticky nezbytném odchodu minisra Juračky, jeho ministrestva a všech ostatních ministerstev vlády SYNA ZATRACENÍ politologa premiéra Fialy, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energetickou, ekologickou a mravní nezbytností. Trestajícímu Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný SYN ZATRACENÍ, který po vyjití z Boží socialistické ROVINY, komunistické, či socialistické Boží SPRAVEDLNOSTI, bude chtít stále pokračovat budovat VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což BÝK Juračka pochopí. Žádost o nesnižování příspěvku na živobytí na 3130 Kč, žádost o ponechání 4 860 Kč. Ministr Jaračka a bezdomovec Blažek jsou si před Kristem, Hospodinem, ROVNI. Trestající Kristus již žádnou majetkovo DOLINU nechce, chce celosvětovou Boží majetkovou ROVINU. Proto běda úředníkům z UP v Rosicích, když žebračenku sníží. Teréza Krejčí z UP v Rosicích, rozhodla o snížení příspěvku na živobytí ze 4 860 Kč, na pouze 3130 Kč, což činí snížení z cca 156 Kč na den, na cca 106 Kč na den, což Blažkovi prokazatelně nestačí, viz další text. Minulost svévolného jednání UP v Rosicích se traduje od doby, kdy Blažek se stal bezdomovcem tím, že po zrušení Boží socialistické pracovní povinnosti, postupně přišel o praci a následně také o patrový rodinný dům, kde na Říčkách bydlel. Ekonomická svině JUDr. Kubišová, pomocí PEKLA křesťanských hodnot miluje Blažka jako sama sebe tím, že nechala Blažka bydlet na Říčkách pod stanem v době, kdy byla zrušená všeobecná pracovní povinnost, a kdy přišel o práci, a tím také o dům. Nenabídla mu příspěvek na bydlení, když bydlel na Říčkách pod stanem, což se stalo postupně dvakrát, přestože o to byla tehdy těmito texty žádaná. Boháči Domašovska, pomocí PEKLA křesťanských hodnot, stále nemilují Blažka jako sama sebe, protože si myslí, že za své křesťanské bludy, a lži o Kristu, a tím za lži o stupidní koncepci energetiky, nebudou trestajícím Kristem nikdy potrestáni strašlivou záhubou, protože nevěří textům Izajáše, že pro PEKLO křesťanských hodnot, horečného zbrojení a válčení, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Mládež křesťanská nová, mládež Fialova, mládež Jurečkova, mládež faráře Bradáče, je líná, pro odstoupení rozumu Krista. Na Domašovsku se již nehraje ani fotbal (hřiště na Říčkách slouží nyní Říčanům), ani volejbal, ani tenis, ani se necvičí, protože se nemá kde, protože z haly, která za socialismu sloužila jako tělocvična, je hospoda. Mládež křesťanská nová, která žije dle ideologie PEKLA křesťanských hodnot Satana, či Hada, Zmije, drzého pozemského OTCE faráře Bradáče, dle PEKLA křeťanské chamtivosti boháčů, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU tím, se občas baví, a chodí v noci Blažka strašit, kradou mu věci, např. kolo, které opakovaně nemůže najít. Kvůli tomu, aby se v maringotce v noci nebál, má psa, kterého musí živit, který v noci na mládež z maringotky štěká, a tím Blažka chrání. Životospráva Blažka je taková, že vypije ráno dvě piva, vypije dvě piva v poledne, a vaří až odpoledne, což je životospráva naprosto nevhodná pro stálé zaměstnání. Za čtyři piva utratí denně cca 60 Kč, zbývajících 40 Kč, jako silný kuřák, prokouří. Na jídlo pro sebe a na žrádlo pro psa, si tedy, dle ideologie PEKLA uvedených středověkých křesťanských hodnot, musí prokazatelně vyžebrat almužnou, kterou mu boháči příležitostně někdy dají, někdy nedají, dle PEKLA křesťanských hodnot, své spravedlnosti boháčů pro chudáky. Bezdomovci Blažkovi nestačilo na pivo, jídlo, cigáry, a pro žrádlo pro psa, ani 4860 Kč, jak tedy by mu mohla stačit dávka pouze 3130 Kč za měsíc, protože o almužnu prosil stále. Zdeněk dávky od UP v Rosicích nezneužívá, všechny je spotřebuje na jídlo, pivo, kuřivo a pro žrádlo pro psa. Za dlouhou dobu, kdy nemá kamennou střechu nad hlavou, si nepořídil vůbec nic svého,

 

všechno co má, dostal almužnou. Křesťanský středověk stále trvá, protože Zdeněk dostává věci naprosto nevhodné pro život v nezateplené maringotce, kde jsou mínusové teploty okamžitě, když se přestane topit. Protože při deštích u potoka stojí v polích voda, potřebuje nyní koupit nové gumáky letní, cena cca 500 Kč, na zimu zateplené gumáky, cena cca 1500 Kč. Kvůli spaní v nezateplené maringotce potřebuje na noc koupit zateplené kalhoty a bundu, cena cca 5000 Kč. Jeho zimní oblačení je chatrné. S tíží lze udržet celou noc v malých kamnech oheň, proto potřebuje koupit spací pytel do teploty cca mínus 20 stupňů, nebo alespoň dvě přikrývky s maximální izolací. Cena cca 10 000 Kč. Na stavající matrace potřebuje koupit paměťový molitan, touška 5 cm, který izoluje, a který je dobrý pro jeho ischias. Cena cca 2 000 Kč. Potřebuje také motorovou pilu cen cca 5000 Kč. Cena celkem všech položek je zaokrohleno 30 000 Kč. Pracovníci UP v Rosicích okradli Zdeňka během cca 30 let jeho bezdomovectví určitě o větší částku, než je uvedených 30 000 Kč tím, že ho okradli o přídavky na bydlení, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí přidělování této částky pro bezdomovce, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a svata, protože křesťanská chamtivost boháčů je MODLOSLUŽBOU. Protože moji stížnost musí projednat ministrerstvo Juračky, tímto ministra Juračky osobně žádám, aby rozhodl, že ÚP v Rosicích, Zdeňkovi mají povinnost vyplatit 30 000 Kč tak, aby si uvedené věci mohl pořídit ještě před zimou, což je minimum, co pro Zdeňka mohou boháči udělat, do Božího rozhodnutí, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stejného pro každého člověka na světě. Kristus slíbil, že kvůli Česku se smiluje nad chudáky tím, že boháče zahubí. Znovu budou vyvlečeni ven, od svých dobře placených KORYT, tentokrát ne pomocí LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, ale z rozhodnutí Božího technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Tímto se obracím na starosty Říček Ing. Balcárka obec@obec-ricky.cz, a na Krajský ÚP v Brně podatelna.bm@uradprace.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, aby zvýšili bezdomovci Blažkovi příspěvek tím, že mu v obci Říčky dovolí pracovat 20 hodin měsíčně. Milovat bezdomovce Blažka jako sama sebe a jako Krista, který je nový v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již má povinnost jak nový starosta Ing. Balcárek, tak úředníci ÚP v Brně a v Rosicích. Trestající Kristus nyní vyžaduje, aby se bezdomovec Blažek dobře oblékl a dobře najedl, pomocí příspěvků, když zatím nemůže také dobře bydlet, a když ho nikdo nezaměstná z uváděných důvodů. Kristus si to vyřídí se všemi kdo ho pokořují, mletím PEKLA křesťanských, militaristických hodnot, které, pro chamtivost boháčů, jsou MODLOSLUŽBOU. Působit Blažkovi zlo, nedostatečným příspěvkem, je zločin, trestný čin. Boháčům, z titulu nové energetiky, shnilo jejich bohatsví, takže již platí zákony Boží, a ne zákony lidské. Izajáš, Koloským, Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Jakubův, atd. Boháči, pro PEKLO uvedených křesťanských hodnot, stále ani netuší, že dle textů Malachiáše, mají takovým chudákům, jako je bezdomovec Blažek, dávat desátky ze svých příjmů přímo. Pokud např. starosta má za svou funkci 40 000 Kč, desátky pro bezdomovce Blažka by měli činit 4000 Kč, za měsíc, dle zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma. Boháči stále ani netuší, že dle Malachiáše, že drzý pozemský Otec Satan farář Bradáč z Domašova, o uvedené desátky z příjmu od boháčů, okrádá Krista. Dnes jsou DESÁTKY již DANĚ, které vybírá stát. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dle vůle Boží, DESÁTKY z přímů od boháčů, měli odjakživa dostávat přímo chudáci, a ne církve. Totiž církve, má trestající Kristus odjakživa za ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, protože jsou pro Krista OHOLOU, či OHOLIBOU, NEVĚSTKOU. Malachiáš, Ezechiel, 2.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Jakubův, Sírachovec, atd. Boháči Domašovska, společně s drzým pozemským OTCEM Satanem farářem Bradáčem, mají povinnost, dle textů Písma zajistit, aby se bezdomovec Blažek v zimě teple oblékl, do zimy mínus dvacet stupňů, aby se dobře najedl, což pro boháče Říček a Domašova, již nesmí být bláznovství. Boháči, ve svém PEKLE křesťanských hodnot zpívají, že se stali BÍLOU SKÁLOU. Stali se BÍLOU SKÁLOU však tím, že uvedené PEKLO křesťanských hodnot, horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného válčení, považují za svou SKÁLU. Především BOŽÍ SYN rektor Janíček má povinnost rozhodnout, že PEKLO uvedených křesťanských hodnot boháčů zmizí v srpnu, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 31. 8. 2023. Boháči mají SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o uvedeném PEKLE křesťanských hodnot, nikoli s trestajícím Kristem, Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, ale pouze s vládnoucími Bohy, s boháči, s Baaly a s DÉMONY, vedené vládou SYNA ZATRACENÍ, LOTRA, zločince a lháře, premiéra Fialy. Úplné zničení jeho vlády, bude zničením uvedeného PEKLA křesťanských hodnot, poslušným, to je živým BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem. Bude vítězstvím ŽIVÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, nad Baaly a DÉMONY Česka, a celého světa. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do Česka, v tomto novoluní MĚSÍCE srpna, rektorem Janíčkem, a boháči Domašovska a Rosic, je HŘÍCH, je zločin, je trestný čin, kvůli energetice, kterou může vyřešit pouze Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Vůle Boží je, aby od září bylo v Česku vše nové tím, že bude nové ŠKOLSTVÍ a nová MÉDIA tím, že se bude mlet pouze uváděná pravda o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa a uvéděná pravda o koncepci energetiky.