Kapitola 309 – 24 stran.

15.08.2023 17:59

Kapitola 309 – 24 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce v Česku zrušit křesťanské, hinduistické, buddhistické, judaistické, muslimské a jiné náboženské, politické, militaristické, ekonomické, a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, OHNĚM SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, pomocí vůdce technického lži lidu VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Pro sjednocení všech států světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde Kristus nastolí dokonalý pokoj, pomocí Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, všech států světa, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka 666, to je www těchto textů, rektora Janíčka Kristus nezbytně potřebuje. Veškerá energetická, ekologická a mravní spása, je totiž především technická tím, že technický lid, úplně poslušný a Kristu vděčný, má povinnost neprodleně a celosvětově realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro přetvoření veškerého stvoření je nezbytné vytvořit majetek nový, komunitní, výstavbou VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, např. domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského dobytka, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Proto vyvolení úplně poslušného rektora Janíčka, za nového kněze, za vůdce KRÁLOVSKÉHO KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně a celého světa, za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno zpupné a pomatené tvorstvo, všech VZDOROKRÁLOVSTÍ, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Jak již je uvedeno v kapitole 308 – 47 stran, trestající Kristus, stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, již nepotřebuje. Jejich zbytečnost způsobil odstoupením svého technického rozumu, potřebného pro toto neposlušné, to je zlé pokolení, které zastihl, již v roce 2000, přelom věků konce éry uhlí, ropy, atd. Jak již bylo uvedeno, dle filmu QUO VADIS, vládnoucí Bůh, krutovládce císař NERO, pomocí svých žoldáků zapálil Řím, který mu páchl, a který chtěl přebudovat na Řím pouze pro boháče. Ze žhářství obvinil sektu křesťanů. Křesťany nechal v aréně zabíjet lvy a býkem. Po vítězství jednoho křesťana nad býkem se lidé v Římě vzbouřili a krutovládce císař NERO byl donucený spáchat sebevraždu. Stávající vládnoucí Bohové, buržoazní pavědci, dnes např. svině, NETVOŘI, Putin, Zelenskýj, Biden, Macron, Pavel, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA Čaputová, jsou stejní krutovládci, jako císař NERO. Dělají totéž co krutovládce císař NERO. Chtějí svět přebudovat na svět boháčů, protože chudáci jim smrdí, nepotřebují je. Aby udrželi svou moc nad chudáky, horečně zbrojí, a stejně jako císař NERO, zapalují města a vesnice, např. PEKLEM MEČE války na Ukrajině a jinde, svými žoldáky. Jejich SMRT způsobil Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu. Tím je určil k neprodlenému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Proč mít tyto mrtvé, ekonomické, militaristické svině, NETVORY, za vládnoucí Bohy? Kdo se na tyto Bohy, či na válečné militaristické, ekonomické zločince nerozhněvá, a nepošle je neprodleně do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, rozum od Krista nedostane, a tím jde k záhubě, jde do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. Úplně poslušný, to je živý rektor Janíček, již nesmí být buržoazním pavědcem, jako je sociolog Hlaváček karel.hlavacek@osu.cz, určený Kristem pro sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Vůdče nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pokorného a úplně poslučného Božího lidu, BOŽÍ SYNU rektore Janíčku. Pokračování PEKLA energeticky nesmyslného horečného zbrojení a PEKLA energeticky nesmyslného válčení, mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči, dle stupidní ideologie protikladných bludů o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, to je o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, děsivé temnoty katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, hlupáka, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, a jeho Bohů, vojenských kaplanů, a jejich Boha, např. válečného zločince, hlupáka, zbrojaře, boháče, Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, pokračování ekonomického, militaristického, náboženského, politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kterým je žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky stále trvá, přestože je to cesta energeticky chybná. Uvedení hlupáci, sloužící svým pohlavním údům, a své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., ve svém boji s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, s jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států, nechtějí prohrát. Proto stále trvá zlo horečného zbrojení a energeticky nesmyslného MEČE války, např. na Ukrajině. BOŽÍ SYNU rektore Janíčku, energeticky, ekologicky a mravně správná cesta je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, kde Kristus, DUCH SVATÝ, chce bydlet, mezi svým technickým lidem, navěky věků. Je energeticky nesmyslné pokračovat v žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, v horečném zbrojení a energeticky nesmyslném válčení, když víte, že žití v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, je vlastně žití v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, DEBILŮ, kde pro odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, v tomto zlém a zpupném ekonomickém, militaristickém pokolení, nikdo z vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, boháčů, nemá, ve své DUŠI, svého geneticky prasečího lidského mozku, žádnou, energeticky dobrou myšlenku. Proto, ve stávající ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, pro Vaši neochotu studovat OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, není poznání uváděné Boží MOUDROSTI, není poznání uváděné Boží vůle, a není poznání uváděné Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Zrušení vládnoucích ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, hlupáků, neschopných uváděné nové Boží SLOVO studovat, není bolestivou záležitostí. Vyhovovat jejich ÚMYSLŮM, např. úmyslům boháče, zbrojaře, válečného zločince, hlupáka Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, horečně zbrojit a nekonečně válčit, z titulu pokračování existence vlastnictví STÁTNÍHO MĚŠCE, v Česku ministra Stanjury, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, kvůli udržení moci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, opakovaně uváděných, nad trestajícím Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je nyní zločinem, to je hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kvůli Vaši neposlušnosti, či vzpouře proti Kristu, a jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, platných pro celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, stále nezchřadla vládnoucí SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích politických stran pravice. Stále nevypustila DUŠI, či DUCHA, totálně chybného výkladu Písma trojičního Kristologa, Satana, Hada, či Zmije faráře Bradáče z Domašova. Především Vy se nyní musíte rdít studem, kvůli tomu, že jste stále neodsoudili stupidní koncepci UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050. Vždyť Vaši vědci, odborníci na energetiku, např. docent Skála, profesor Kadrnožka, či profesor Hrdlička z ČVUT, již v době mého tříletého působení v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009, velmi dobře věděli, že v roce cca 2028, 2030, 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny, kdy dle Písma nebude v Česku ani uhlí na ohřátí, se skončí veškerá sláva vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, protože jim energeticky shnije majetek. BOŽÍ SYNU rektore Janíčku. Vždyť již v roce 2003 až 2006, 2006 až 2009, bylo naprosto jasné, že při dotěžení uhlí v roce 2028, 2030, 2032, se skončí veškerá sláva Baalů a DÉMONŮ tím, že pomocí svých DUŠÍ, svých geneticky prasečích lidských mozků, nedokáží vymyslet koncepci energetiky, která by nahradila elektřinu vyrobenou v uhelných elektrárnách, a vůbec již nedokáží nahradit energii z ropy, jejíž těžbu skončí mnohé státy světa v roce cca 2036. Vždyť již v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009, technickým lidem bylo odsouhlaseno, dle GRAFU energetiky, uvedeném ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaného dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky a profesora Hrdličky, že elektřina vyrobená v uhelných eletrárnách tvořila tehdy pouze cca 5,4 % z celkově potřebné energie Česka. DNES se tato výroba elektřiny snižuje, tvoří, dle médií, pouze cca 2,7 % z celkově potřebné energie Česka. Vždyť uvedení vědci již v roce 2006 souhlasili s tím, že bude prakticky nemožné nahradit ropu elektřinou, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, protože věděli, že ropa tvoří 50, či 60 %, z celkem potřebné energie Česka. Totální debilitu ŘÍŠE MRTVÝCH sviní, NETVORŮ, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., to je totální debilitu OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu válečné munice, vytvořil trestající Kristus, DUCH SVATÝ, také nyní, odstoupením svého Božího rozumu, nutného pro toto zlé pokolení, od geneticky prasečích lidkých mozků, kvůli Vaší neposlušnosti, BOŽÍ SYNU, rektore Janíčku. Nové DNES naplnění Písma o energetické, ekologické a mravní spáse, kterou je cesta Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus podmiňuje pokorou, a úplnou poslušností nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. BOŽÍ SYNU, rektore Janíčku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, abyste především Vy, který svou DUŠÍ, svého geneticky prasečího lidského mozku, nenávidíte kázeň, ze sebe slova o energetice, ekologii a mravech přestal házet tím, že ze sebe budete házet Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Pokud to zase neuděláte, Kristus Vás rozsápe za to, že stále zapomínáte na to, že svou DUŠÍ, svého geneticky prasečího lidského mozku, činíte pouze to, co se líbí Kristu, DUCHU SVATÉMU, SOUDCI, ZÁKONODÁRCI. Trestajícímu Kristu se bude líbit, když pochopíte, že KLIMATICKÁ SPÁSA Česka a světa, je totožná se spásou energetickou, kterou je neprodlené odpočinutí od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válčení tak, aby veškerá fosilní paliva světa, vystačila všem státům světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Nesmí být pro Vás úkolem nad lidské síly, v době novoluní MĚSÍCE, ve středu 16. 8. 2023, svolat na VUT v Brně slavnostní shromáždění, na kterém vyhlásíte vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že budete citovat texty Písma, o svém povolání být novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNEM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Bůh je v každém pokolení takový, jaké je jeho SLOVO. Nyní je Bůh OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kapitola 308, 47 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 84 stran. Stanislav Oplatek. Telefon 546 441 154. Toto je průvodní dopis pro zaslání 4 stran kapitoly 309, na 3 x 59 adres.

 

Kapitola 309-24 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 82. Česká bible kapitola 309. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Vážená sekretářko rektora Janíčka a ostatní vedení rektorátu VUT v Brně heliskova@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, atd. Kolektivní vina drzých pozemských OTCŮ, Satanů, Hadů, či Zmijí, stávajících kněží, např. vojenského kaplana, hlupáka biskupa Hohuba bip@bip.cz, anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, zpravodaj@bip.cz, bastova@bip.cz, hlupáka, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, a jejich Boha, např. válečného zločince, hlupáka, zbrojaře, boháče, LOTRA Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, je prokázaná. Jaké je, v tomto zlém a zpupném pokolení, jejich SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, a jejich SLOVO promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stávajících Bohů, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, či politiků pravice a levice, takový je Bůh v Česku, a tím v celém světě. Je to krutý Bůh, který dělá MEČ energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války např. mocností Ruska a NATO na Ukrajině, a jinde, který v Písmu uvažuje o úplném zničení neposlušného, zpupného Česka, a vyhubení dvou třetin nesmyslně přemnoženého tvorstva, v PEKLE třetí světové války, která bude zřejmě jaderná. Trestem za Váš hřích, kterým je Vaše úplná neposlušnost, je SMRT energetická, ekologická a mravní, způsobená odstoupením rozumu trestajícího Krista, také od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků technické elity, kterou Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Kvůli Vaší totální neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně uváděné, musí Kristus, v jím vyvoleném Česku snášet ekonomické, militaristické, energetické, mravní, ekologické, bludy a lži např. takových sviní, či NETVORŮ, jakou je NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, slavná židovka, Kristem prokletý válečný štváč Barbora Tachecí, která chce řídit svět ekonomicky, militaristicky, DUCHEM svého geneticky prasečího lidského mozku, místo Hospodina, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA všech států světa. info@rozhlas.cz, petr.jadrny@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, jan.macha@rozhlas.cz, barbora.tacheci@rozhlas.cz, martin.prachar@rozhlas.cz, martin.samek@rozhlas.cz, milan.repka@uoou.cz, jakub.grim@rozhlas.cz, cenek.trecek@rozhlas.cz, radiozurnal@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, posta@uoou.cz, internet@rozhlas.cz, rene.volfik@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, vit.kubant@rozhlas.cz, dalia.moudra@rozhlas.cz, anna.koslerova@rozhlas.cz, cechycechum@yahoo.com, Při odstoupení rozumu Krista, od DUŠE geneticky prasečího lidského mozku, ani rektor VUT v Brně Janíček není žádný vědec, ale je pavědec. Když ani nyní nemůže pochopit, že pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, učinil Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA proto, aby přepřahal vládnoucí spřežení tím, že úplně zničí pokrytce, lháře, zločince, SYNY ZATRACENÍ, vládu Kristem prokletého vůdce ptactva ODS, ekonomické svině, militaristického NETVORA premiéra Fialy tím, že na rektorátu VUT v Brně, z milosrdenství svého rozumu, zřídí neprodleně svou NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, DRUŽKU, JITŘENKU, HOLUBICI MÍRU, novou, úplně poslušnou vládu Česka, dle textů uvedených na konci kapitoly 300, v čele s premiérem Ing. Rákosem, Ing. Babišem, nebo profesorem Hořejším, z iniciativy Mír a spravedlnost, nebo s někým jiným, pokorným a úplně poslušným Božích zákonů POLE VĚDY Písma, protože trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud se tak nestane. Lidé se obejdou bez jaderných zbraní, bez ostatních zbraní, bez vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, bez buržoazních pavědců, např. sviní, NETVORŮ, Tachecí, Putina, Zelenského, Bidena, Macrona, Pavla, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY Čaputové, krutovládců, kteří organizují horečné zbrojení, a MEČ válek, v případě, že vědci VUT v Brně se uchýlí do náruče Krista, který mezi námi žije v Písmu, odjakživa, jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Otázku celosvětového míru a pokoje trestající Kristus vyřeší v případě, že technický lži lid bude KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Jako pokorní a úplně poslušní služebnící Krista, již máte povinnost věřit textům Písma, o uváděné Boží vůli, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o uváděné Boží vůli, prosadit vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, proti vůli např. drzého pozemského OTCE, Satana, Hada či Zmije, vojenského kaplana, hlupáka biskupa Hohuba bip@bip.cz, anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, zpravodaj@bip.cz, bastova@bip.cz, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Izajášovi, Kazateli, Ozeášovi, Římanům, Židům, Judův, 1.Korinským, Jeremiášovi, Ezechielovi, Efézským, Žalmy, Kniha moudrosti, Přísloví, Bhagavadgíta, Micheáš, Malachiáš, Zjevení, atd. slíbil, že se nyní, v novém DNES naplnění Písma, o vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v tomto novoluní MĚSÍCE v srpnu 2023, slituje nad DUŠÍ, geneticky prasečího lidského mozku, zpupného a neposlušného rektora Janíčka, jehož DUCH zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO v případě, že se rektor Janíček podřídí Boží vůli, o neprodleném nastolení Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma v Česku, a následně v celém světě. Mluvení uvedené PRAVDY, o uvedené Boží moci, a uvedené Boží vůli, není úkol nad lidké síly rektora Janíčka. Správný výklad Písma o NEVĚSTĚ Krista, o jediné CÍRKVI, o ŹENĚ STATEČNÉ, to je o nové, úplně poslušné vládě Česka, o JITŘENCE, vytvořené dle textů, uvedených na konci kapitoly 300 je ten, že rektor Janíček je OTCEM této NEVĚSTY a současně je novým knězem, BOŽÍM SYNEM, vůdcem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Trestající Kristus v Písmu žádá OTCE NEVĚSTY, rektora Jeníčka, aby svými skutky připravil uvedenou NEVĚSTU, vládnout nad lidmi svatě a spravedlivě, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Jedině tímto technicky logickým výkladem Písma lze usmířit drzé pozemské OTCE Satany, Hady, Zmije, neposlušné hlupáky, např. biskupa Holuba, či LOTRA faráře Bradáče z Domašova, s novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, s BOŽÍM SYNEM, s pokorným a úplně poslušným rektorem Janíčkem. Usmíření se stávajících Bohů, uvedených LOTRŮ či zločinců, lhářů a pokrytců OTCŮ Satanů, Hadů, Zmijí, biskupa Holuba, a faráře Bradáče z Domašova, jejichž výklad Písma katolického katechismu, je jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, je naplněním Písma do poslední čárky, o úplném, energeticky nezbytném zničení ekonomického, militaristického křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd. Není úkol nad lidské síly, pro OTCE NEVĚSTY, jediné CÍRKVE Česka, nové, úplně poslušné vlády Česka, pro nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorsto, pro rektora Janíčka, ve školství a v médiích oznámit, že na všechno ekonomické, militaristické, náboženské, politické, atd. je zapotřebí úplně zapomenout. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česku a světu dovolí nastolit BOŽÍ ZAHRADU, svého celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až úplně poslušný služebník Krista, rektor Janíček veřejně rozhodné, že technický lži lid Česka je Kristem určený k tomu, aby ve středu 16. 8. 2023, v polovině toho svatého týdne, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, chrámové zpěvy, např. drzých pozemských Otců, Satanů, Hadů, Zmijí kněží, biskupa Holuba a faráře Bradáče z Domašova, proměnit v kvílení. Smíření se nových Bohů, pokorného a úplně poslušného, nového vládnoucího technického lži lidu Česka a světa, s uvedenými, stávajícími, zpupnými a neposlušnými Bohy, je možné pouze při úplné poslušnosti Krista, vládnoucích Bohů stávajících, a Bohů nových. Kdo se před trestajícím Kristem, DUCHEM SVATÝM, uvedeným způsobem neprodleně neskloní, toho Kristus rozsápe, odstoupení svého Božího rozumu, od neposlušného a zpupného DUCHA, geneticky prasečího lidského mozku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby vládnoucí Bohové stávající, a vládnoucí Bohové noví, v úplné poslušnosti, spolu se mnou, z tohoto pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., udělali Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu slibuje, že ve velkém slitování se smiluje nad Vašimi DUŠEMI, Vašich geneticky prasečích lidských mozků v případě, že budete o trestajícím Kristu, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM mediálním MISTRU, UČITELI, LÉKAŘI, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, mluvit náležitě, to je stejně jako já, v tomto technicky logickém výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU textů Tóry, Bhagavadgíty, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus např. v Jóbovi, Izajášovi, Knize moudrosti, Markovi, Matoušovi, Lukášovi, Janovi, Jeremiéšovi, Ezechielovi, Kazatelovi, Ozeášovi, Přisloví, Sofonjášovi, Michaášovi, Ámosovi, Jóelovi, atd. slíbil, že se s Vámi, třemi odborníky na energetiku a výstavbu domluvím, na uváděné Boží vůli, a na uváděné Boží moci, nad DUŠÍ každého, geneticky prasečího lidského mozku, když u rektora Janíčka, nebo jeho zástupce, přijmete mě, profesora Hirše Hirs.j@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz. se kterými jsem mluvil již ve svém tříletém působení, v roce 2003

 

až 2006 a 2006 až 2009. Trestající Kristus, ve velkém milostdenství, svým Božím rozumem, se nad celým Českem a celým světem smiluje, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v médiích v případě, že spolu projednáme Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o přetvoření stvoření z energie fosilních paliv, na energii z fotovoltaiky a větrníků. Dle sekretářky Urbanové, rektora Janíčka nyní zastupuje prorektor Weiter martin.weiter@vut.cz, telefon 541 145 206. Pro prorektora Weitra není úkol nad lidské síly, aby přijal mě, profesora Hirše, docenta Pospíšila, docenta Skály, případně profesora Kadrnožku, pokud nejsou mimo Brno. V podstatě budeme jednat o GRAFU, a o výkresech, které jsou ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tyto výkresy přinesu s sebou. Kristus slibuje, že když se uvedené setkání uskuteční, že dovolí mluvit ve školství a v médiích, v těchto textech uváděnou pravdu technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, v NOVÉM DUCHU. DRUHÝ PŘÍCHOD, Krista ZLODĚJE majetku boháčů, se nemá, prorektore Weitere, odkládat ani o hodinu, kvůli energetické spáse Česka a světa. Všechny národy Vám budou blahořečit, když to s novým Kristem, uvedeným způsobem zkusíte. Věřím že schůzku zajistíte co nejdříve. Nemáte právo Boha neposlouchat, je to hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Kristus v Malachiášovi slibuje, že již milostivém létě 2023, přijde DEN hořící jako PEC. OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spálí veškerou neposlušnou a zpupnou STÁTNÍ SPRÁVU tak, že z tohoto SUCHÉHO STROMU nezůstane ani větev, ani kořen. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, v případě další neposlušnosti prorektore Weitre. Jako nový kněz s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost mluvit pravdu o opakovaně uváděné správné energetické koncepci Česka a světa, a tím pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, SOUDCI, ZÁKONODÁRCI všech států světa. ŘÍŠI MRTVÝCH, ekologických, energetických či mravních sviní, či NETVORŮ, mohou opustit pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou mluvit uváděnou pravdu o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a tím uváděnou pravdu o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kdo má za SKÁLU např. vládnoucího Boha zbrojaře Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, a jeho Bohy, vojenské kaplany, jeho SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, Boží rozum, do DUŠE svého geneticky prasečího lidského mozku, zase nedostane. Jde k energetické, ekologické a mravní záhubě tím, že bude energetiku řešit ekonomicky, militaristicky, a ne energeticky. Ekonomické, militaristické řešení energetiky je o realizaci křesťanských tradic, to je o realizaci horečného zbrojení a realizaci PEKLA energeticky nesmyslných válek, např. na Ukrajině a o fosilní paliva. Správné řešení energetiky má Kristus, ve svém SLOVĚ. heliskova@vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, rektor@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, Hirs.j@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, martin.weiter@vut.cz. Pane prorektore pro tvůrčí činnost Weitere, rektore Janíčku a ostatní prorektoři. Není úkolem nad lidské síly, v jedinou hodinu zničit křesťanské, judaistické, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné ekonomické, politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zvěstováním ŽIVOTA VĚČNÉHO v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Božím KRÁLOVSTVÍ. Buď budou nad lidmi vládnout drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, Hadi, Zmije, hlupáci např. vojenský kaplan biskup Holub, či hlupák NETVOR, či svině farář Bradáč z Domašova, svou ideologií krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, totálně chybného výkladu Písma, pomocí protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí stávajících Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, žijících na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, či Kristem prokletých politiků a levice, nebo svou mírovou ideologií nový Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, již nesnese např. supermarkety s potravinami. Je pro něho naprosto energeticky nepřijatelné, aby se stejné potraviny převážely z jednoho konce světa, na druhý konec světa. Je pro něho naprosto nepřijatelné, aby se potraviny chladily a mrazily ve skladech centrálních, v supermarketech, v restauracích a v domácnostech. Jediným místem, kde se potraviny budou chladit, mrazit a vařit, budou sklady a kuchyně domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, s číslem člověka 666, to je www těchto textů, kam se budou dovážet potraviny čerstvé, především z nejbližšího okolí. Viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Úspora energie při manipulaci s potravinami uvedeným způsobem, vytvořením Boží majetkové ROVINY celosvětového, mírového, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a naboženských zvířat, je obrovská. Úspora potravin, se kterými se bude manipulovat uvedeným způsobem, je obrovská, protože veškeré potraviny se úplně spotřebují, pro lidi a dobytek. Uvedená ideologie Boží, je určena pro úplně poslušné služebníky Krista, vedené novým Božím lidem, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pouze při zavedení tohoto způsobu žití, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, může trestající Kristus, DUCH SVATÝ, setřít slzy z očí, všem chudákům Česka a světa. Pro trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, je naprosto nemyslytelné další žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, protože je pro něho naprosto nepřijatelná výroba a provoz lidských Bohů, lidských výrobků na fosilní paliva, pro osobní používání, předeším vozů, to je aut, letadel, lodí, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, tímto textem končí vládu stávajících lidských Bohů, to je vládu křesťanské ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Lidé DUCHOVNÍ, znaci OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stejně moudří a spravedliví, jako je Kristus, ve veškerém svém SLOVĚ, v celosvětovém, mírovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, budou žít bez své SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Úplně poslušným služebníkům Krista bude veškerou bezpečnost zajišťovat Kristus, celosvětovým mírem a POKOJEM uvedené Boží majetkové ROVINY. Splečné stolvání politického a náboženského dobytka, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Trestající Kristus bude sázet vše nové pouze uvedeným způsobem. Energetickou katastrofou Česka a světa bude, když vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, ani nyní, nebude mít za Boha, jeho SLOVO pro toto zlé, zpupné pokolení, kterým je OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, DUCH SVATÝ, Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je v každém pokolení takovým Bohem, jaké je jeho Boží SLOVO. Dnes je Kristem novým, NEOMILNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, je UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM tím, že jeho nové SLOVO, je OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo věří totálně chybnému, křesťanskému, militaristickému, ekonomickému výkladu Písma, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, např. děsivé temnoty protikladných bludů o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, např. katolického katechismu, stávajících vládnoucích Bohů, např. drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, vojenského kaplana, biskupa Holuba, nebo drzého pozemského OTCE, hlupáka faráře Bradáče z Domašova, bude stále žít v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Vzpurné a neposlušné lidstvo, ve svých tradicích, stále bude horečně zbrojit, protože MEČEM energeticky nesmyslných válek, vládnoucí Baalové a DÉMONI si stále budou upevňovat svou moc nad chudáky, a nad ostatními mocnostmi. Stále bude smrdět síra střelného prachu pro výrobu lidských Bohů, ZBRANÍ. Stále se povede MEČ energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, protože nad lidmi nebude vládnout Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, ale uvedení vládnoucí Baalůvé a DÉMONI. Veškeré stávajíci PEKLO křeťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ bude pokračovat. Neposlušnost nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA rektora Jeníčka, již je zločinem, je hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI světa. Trestající Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude želet, při další neposlušnosti VUT.

 

Pane prorektore pro tvůrčí činnost Weitere. Trestající Kristus v Písmu slibuje, že svým technickým rozumem, který pro toto pokolení uvedl v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Tóry, Bhagavadgíty, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, učiní v Česku a ve světě svůj BOŽÍ RÁJ, svého Božího, mírového KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Stane se tak v případě, že se technická, politická a náboženská elita Česka a světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, omluví ze špatnou interpretaci, či desinterpretaci veškerého uváděného Božího SLOVA. Ježíš Kristus je jediným Bohem, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, až v uvedené HOŘE HOSPODINOVA DOMU. Omluvit se za desinterpretaci veškerého uváděného Božího SLOVA mají povinnost všichni hlupáci, kteří si Boží SLOVO přivlastnili proto, aby sloužili svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že místo trestajícímu Kristu, slouží své ekonomické, militaristické SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM o ostatním výrobkům lidských rukou, pro jejichž výrobu potřebují ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny. Např. v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka, pro odstoupení rozumu Krista v tomto zlém pokolení, neposlušní a zpupní lidé, svým rozumem, svých DUŠÍ, svých geneticky prasečích lidských mozků, místo trestajícímu Kristu, slouží pouze svým vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, uvalil sankce, či tresty, kterými si vynucuje čtení uvedeného NOVÉHO DUCHA technicky správného, logického výkladu veškerého Písma od Krista, ve školství a v médiích, všemi, opakovaně uváděnými tresty, uvedenými v Písmu, které, ve svém hněvu, stále stupňuje. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v případě Vaší neposlušnosti, zpupné a neposlušné, to je zlé Česko, úplně zničí strašlivou záhubou proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstu. MEČEM třetí světové války, kromě Česka, zničí dvě třetiny neposlušného, to je zlého, nesmyslně přemnoženého tvorstva. Proto, aby trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Česko a svět nepožíral MEČEM energeticky nesmyslných válek, které se vedou kvůli křesťanským, militaristickým, ekonomických tradicím vlády boháčů nad chudáky, máte povinnost se mnou, opakovaně uváděné texty Písma, o Boží moci, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidkého mozku, a o uváděné Boží vůli, osobně projednat, pokud stále budete NEMLUVŇÁTKEM, které neumí Písmo číst. Veškerá podobenství Písma jsou opakovaně vysvětlena dostatečně srozumitelně tak, aby každý vzdělanec, svým DUCHEM, svého geneticky prasečího lidského mozku, rozuměl NOVÉMU DUCHU technicky logického výkladu veškerého Písma od Krista. Po třetí světové válce, kterou stávající Bohové, stávající Baalové a DÉMONI, prokazatelně organizují, jak svými slovy, tak svými skutky, nebude ani vítězů ani poražených, protože veškerá éra fosiních paliv se skončí jejich úplným vyrabováním. Kvůli Vaší neposlušnosti, přemnožené tvorstvo znovu bude začínat prvobytně pospolným způsobem života. Soukromé vlastnictví, kvůli Vaší neposlušnosti, přestane existovat až po třetí světové válce, především kvůli Vašemu vůdci, úplně pomatenému rektoru Janíčkovi. Ten stále slouží vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům tím, že schvaluje jejich energetickou koncepci na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, která je stejným bludem, jako např. zlé učení tmy katolického katechismu, pomateného trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE, Satana či Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova, jehož neomylná dogmata jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Veškerá náboženská a politická učení neposlušného, pomateného, militaristického, ekonomického, politického, náboženského lži lidu, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa, jsou zločinem, protože se jedné o lži o tom podstatném, o uváděné Boží moci nad každou DUŠÍ, každého geneticky prasečího lidského mozku, a o uváděné Boží vůli, kterou je zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, kdy chce Kristus bydlet, svým Božím technickým rozumem, až na věky věků. Kvůli Vaší neposlušnosti se stále staví DOMY pro boháče, ve kterých boháči nebudou bydlet, v době blízkého ropného a tím energetického a ekonomického kolapsu, protože v nich nebude čím topit, vařit, svítit. Kvůli Vaší neposlušnosti se stále nestaví VĚČNÉ PŘÍBYTKY, navržené dle textů Bible ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dostatečně se kát, znamená tyto texty neprodleně zveřejnit např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, pane prorektore pro tvůrčí činnost, Weitere. Uvedené rozhodnutí, pro pokorný a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, není úkol nad lidské síly. Bát se trestajícího Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, kvůli tomu, že dělá MEČ války např. na Ukrajině, kvůli vzpouře rektora Janíčka, je matkou nových mravů. Úplně poslušný technický lži lidu VUT v Brně již zná, že Kristus, po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, chce postupně setřít všem chudákům Česka a světa, každou slzu z očí. Hra na MRTVÉ BROUKY rektora Janíčka a prorektorů lži lidu VUT v Brně, je energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ Česka a světa. Kapitola 308, 47 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 87 stran. Stanislav Oplatek. Telefon 546 441 154. Toto je průvodní dopis pro zaslání 13 stran kapitoly 309, na 3 x 59 adres elektronicky.

 

Pane prorektore pro tvůrčí činnost Weitere. Jste novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT, jste BOŽÍM SYNEM, který se svou DUŠÍ, svého geneticky prasečího mozku, zodpovídá trestajícímu Kristu sám za sebe. Např. drzý pozemský OTEC, Satan, Had, či Zmije, farář Bradáč z Domašova se již nesmí, svými křesťanskými, ekonomickými, militaristickými MODLOSLUŽBAMI, Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, posmívat beztrestně, což činí pouze kvůli Vaší neposlušnosti. Neklamte se, to co nyní zasejete, to také sklidíte. Když zase zasejete totální neposlušnost, sklidíte Boží hněv a trest, protože texty Písma o ŽIVÉM Bohu, Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, již vylučují jakékoli KŘIŽOVÁNÍ Krista, a jakékoli křižování sama sebe navzájem, svými úmysly, DUŠÍ, stupidních, geneticky prasečích lidských mozků. Když znovu zasejete stupidní, technicky debilní energetickou koncepci vládnoucích zločinců, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, která je o úplném vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin do roku 2050, sklidíte zánik svého TĚLA a své DUŠE, zánik Česka, a zánik dvou třetin lidí v PEKLE třetí světové války, strašlivou záhubou. Když nyní, na rektorátu VUT v Brně, zasejete správný výklad veškerého Písma od Krista, které se v novém DUCHU výkladu Písma vzájemně doplňuje a upřesňuje, zasejete ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Jako nový, úplně poslušný, to je jako živý kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, veškerého, pokorného a úplně poslušného technického lži lidu, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, máte povinnost učinit rozhodnutí, o energeticky nezbytném zveřejnění dalších textů ve školství a v médiích. SMRT stupidního, nelogického výkladu Písma, protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, např. trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, hlupáka faráře Bradáče z Domašova, bude poražena, trestající Kristus zvítězí, když budete neprodleně iniciovat zveřejnění těchto textů např. v sobotním vysílání v náboženském pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Zrušení vládnoucích ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, hlupáků, neschopných uváděné nové Boží SLOVO studovat, není bolestivou záležitostí. Vyhovovat jejich ÚMYSLŮM, např. úmyslům boháče, zbrojaře, válečného zločince, hlupáka Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, horečně zbrojit a nekonečně válčit, z titulu pokračování existence vlastnictví STÁTNÍHO MĚŠCE, v Česku ministra Stanjury, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, kvůli udržení moci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, opakovaně uváděných, nad trestajícím Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je nyní hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vládnoucí SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi vládnoucích politických stran pravice, musí zchřadnout, vypustit DUŠI, či DUCHA, totálně chybného výkladu Písma trojičního Kristologa Satana faráře Bradáče z Domašova. Musí se rdít studem, kvůli stupidní koncepci UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050. Jer. 15/9,19, atd. Neprodlené zničení ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických, militaristických, kapitalistických, náboženských, politických a jiných sviní, či NETVORŮ, na rektorátu VUT v Brně, v případě úplné poslušnosti nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka a prorektorů, je RADOSTNOU ZPRÁVOU pro celý svět. Vláda SYNA ZATRACENÍ Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity premiéra Fialy musí dobrovolně sestoupit do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin za to, že svými energetickými koncepcemi na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, působí obrovské materiální škody Česku a celému světu. Vše energeticky chybné pozře OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě Ježíše Krista, vzájemně doplňují a upřesňují. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pane prorektore Weitere. Máte povinnost iniciovat úplné zničení vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, který, jako politolog z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, je pro Krista nepotřebným buržoazním pavědcem. Tím nastolit vládu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, UČITELE, mediálního MISTRA, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO BOHA, nad Českem a celým ostatním světem. Není pro Vás úkolem nad lidské síly mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, a tím o Kristu, SOUDCI, NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI, všech států světa. Např. vládnoucí Baalové a DÉMONI, především uvádění zbrojaři, pro svoje miliardové zisky, zanechávají neudržitelně velkou UHLÍKOVOU STOPU, jak pro horečné zbrojení, tak pro energeticky nesmyslné válčení. Mít je za Bohy, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Jejich neprodlený odchod do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je energeticky nezbytný. BOHA, Ježíše Krista, v NOVÉM DUCHU výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, lze oslavit pouze při rozhodnutí technického lidu, o úplném, celosvětovém zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, válek, AUT pro osobní používání, LETADEL pro osobní používání, a mnohých dalších výrobků na fosilní paliva. Dupat celou zemi horečným zbrojením a energeticky nesmyslným válčením, kvůli službě pohlavním ÚDŮM boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd., je již hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Ezech.39/8,13,21,29, Iz.1/18,2/4,5/4,16,16/4až57/10,16,20,66/24, atd. Všichni neposlušní, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků, jsou MRVÍ. Horečným zbrojením a válčením, vedou tvorstvo do PEKLA další války. Řešit koncepci energetiky ekonomicky, je již zločinem, to je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Porazit tuto SMRT je možné pouze neprodlenou realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, to je zřízením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Změnu klimatu neřeší horečné zbrojení a PEKLO válek, které Baalové a DÉMONI vedou pro udržení vlády boháčů nad chudáky, a pro získání území, např. v Africe, v boji o vzácné suroviny. Trestající Kristus bude oslaven v případě rozhodnutí o zničení všech zbraní a válek, při realizaci zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kapitola 308, 47 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 88 stran. Stanislav Oplatek. Telefon 546 441 154. Toto je průvodní dopis pro zaslání 12 stran kapitoly 309, na 3 x 59 adres elektronicky. daniela.nemcova@vutbr.cz, korinkova@vutbr.cz, info@pirati.cz, info@atlas-adria.cz, info@rwe.cz, Anna.Kruljacova@vut.cz, hudba@pirati.cz, janka.michailidu@pirati.cz, international@pirati.cz, veronika.smidova@pirati.cz, lucie.svehlikova@pirati.cz, lubos.kudlacek@pirati.cz, vendula.svobodova@pirati.cz, katka.michalkova@pirati.cz, eva.hromadkova@hrad.cz, pravil@fch.vut.cz, fasura@vut.cz, bajer.m@fce.vutbr.cz, bartos@vut.cz, bartosova.n@vutbr.cz, Albert.Bradac@vut.cz, tomat@favu.vut.cz, koton@vut.cz, krupka@fme.vutbr.cz, Hana.Lepkova@vut.cz, meduna@fit.vut.cz, vesely-m@fch.vut.cz, miroslava.zbrankova@ceitec.vutbr.cz, zackova@favu.vut.cz, aubrecht@vut.cz, radek.holomcik@pirati.cz, eda@bmhd.cz, petr.vlasak@breclav.eu, sarka.petr@email.cz, dekan.fcht@upce.cz, sikola@fme.vutbr.cz, plyn@quantumas.cz, zdenek.capka@eon.cz, info@czechoslovakgroup.cz, zuzana.mankova@forbes.cz, vysocina@quantumas.cz, tatra@tatra.cz, martin.weiter@vut.cz, redakce@forbes.cz, eva.havlova@pirati.cz, julina@quantumas.cz, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, sevcikova@prumrent.cz, vejrychova@prumrent.cz, info@aobp.cz, helm@aobp.cz, marika.prinosilova@aobp.cz, radimir.vrba@ceitec.vutbr.cz, jan.hamacek@aobp.cz, jaroslav.pechacek@aobp.cz, radek.hauerland@aobp.cz, lubomir.lizal@aauni.edu, lubomir.lizal@cvut.cz, hlinka@fme.vutbr.cz, info@aauni.edu, petr.nemec@upce.cz, 13116-sekretarka@fel.cvut.cz, e-podatelnaMO@army.cz, cernochovaj@psp.cz, info@army.cz, jiri.hynek@aobp.cz, slovensko@glomex-ms.com, info@glomex-ms.com, explosia@explosia.cz, info@ceindustries.cz, epodatelna@lompraha.cz, lompraha@lompraha.cz, zlt@lompraha.cz, eshop@ldap.cz, prodejna@czub.cz, omnipol@omnipol.cz, info@wildgame.cz, leiko@leiko.cz, jiri.skrecek@lompraha.cz, prodejna.praha@czub.cz, jelinek@jgstrade.cz, e.sykora@esako.cz, Kspol@seznam.cz, gunsport@seznam.cz, info@defendia.cz, zbrane@armed.cz, amcme@amcme.cz,

 

Pane prorektore pro tvůrčí činnost Weitere, rektore Janíčku, a ostatní prorektoři VUT v Brně. Mediální MISTR, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, který nikdy nebyl, a nikdy nebude člověkem, chce postupně setřít každou slzu z očí, všem chudákům Česka a světa, po zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u úplně poslušných, a Kristu vděčnýCH BOŽÍCH SYNŮ, na rektorátu VUT v Brně. Je zbytečné hrát MRTVÉ BROUKY a tím být příčinou dalšího Božího trestání např. pravoslavných pomatenců Ukrajiny a Ruska, MEČEM energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války na Ukrajině, mezi mocnostmi NATO a Ruskem. Proto, abych Vás donutil k úplné poslušnosti, to je nyní především ke studiu OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, které tím jsou jediným Bohem všech států světa, zavolal jsem zaměstnanci kanceláře rektora Mgr. Dobrovolného dobrovolny@vut.cz. Protože sekretářky rektora můj telefon ignorovaly, požádal jsem telefonicky, a tímto také elektronicky Mgr. Dobrovolného, aby vyřídil prorektoru Weiterovi, rektoru Janíčkovi, a ostatním prorektům VUT v Brně, tento vzkaz. V těchto textech pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ atd., pronáším vzácná slova, nic bezceného. Jsem ústy Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ tím, že zpupnému a neposlušnému lži lidu VUT v Brně, objasňuji vzácná slova dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou, v tomto zlém a zpupném pokolení, především o neprodlené, správné, energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vzácnými SLOVY OHNĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH o Česku, je Boží rozkaz, aby SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA tohoto logického, technicky správného výkladu Písma, sedmi pravicových vládnoucích politických stran Česka, neprodleně zchřadla. Aby všichni politici pravice, SEDMI vládnoucích stran, vypustili DUŠI, svých geneticky prasečích lidských mozků, a odešli neprodleně a dobrovolně, v pokoji a míru, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Jer.15/9,19až23/29,32až51/58, atd. Jsou HNOJEM pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Energetická, ekologická a mravní spáse Česka a světa, je možná pouze při neprodlené realizaci Boží majetkové celosvětové ROVINY společně stolujících politických a náboženských zvířat, které společně budou usilovat o svou energetickou spásu tím, že rozhodnou, o neprodleném ukončení energeticky nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, o neprodleném ukončení žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, o neprodleném zničení všech zbraní světa, a ukončení všech válek světa. Tato opatření jsou energeticky nezbytná proto, aby ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, mohly být státům světa přidělovány tak, aby vydržely všem státům, toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Správnou koncepci energetiky má povinnost řídit pokorný a úplně poslušný technický lži lid Česka a světa rozhodnutím, o neprodleném odpočinutí zpupných, neposlušných, to je, pro odstoupení rozumu Krista, MRTVÝCH lidí, od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, od díla horečného zbrojení a válčení. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet, v trestání bude pokračovat, dokud např. rektor Janíček neodsouhlasí texty Písma o tom, že je novým knězem, BOŽÍM SYNEM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Dokud neodsouhlasí svou povinnost přijmout odpovědnost, za energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího KRÁLOVSTVÍ. Pro zničení křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ je nutné, aby se usmířil s Kristem tím, že se usmíří např. s neposlušným pozemským OTCEM, Satanem, Hadem, farářem Bradáčem z Domašova, jehož bludy jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,19,16/4,23/29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Mgr. Dobrovolnému jsem sdělit texty Písma o tom, že prorektor Weiter, rektor Janíček, a ostatní prorektoři VUT v Brně, mají povinnost se telefonicky obrátit na mě, na můj telefon 546 441 154. Já je nemám opakovaně telefonicky a elektronicky urgovat, aby se mnou telefonicky projednali uváděnou, energeticky správnou, Boží, energetickou, ekologickou a mravní cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jer.15/9,19až 51/58, Izaj.1/17až66/24, atd. Boží celosvětové, mírové KRÁLOVSTVÍ, musí vzniknout z iniciativy rektora Janíčka, a ostatních prorektorů, na kongresu všech úplně poslušných služebníků Krista, všech vládnoucích státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus slibuje, že můj technicky správný výklad Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, nikdo zpupný a neposlušný nezpochybní, nikdo mě nepřemůže, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, mě v těchto textech pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, umožnil mluvit PRAVDU o Kristu, o jeho vůli, o energetice, a o jeho moci, nad každou DUŠÍ, každého geneticky prasečího lidského mozku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce na rektorátu VUT v Brně naplnit do poslední čárky texty Písma, o vyvolení technického lži lidu VUT v Brně, za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, protože slíbil, že mě spasí a vysvobodí tím, že z těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, učiní Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplný a rychlý. VZKŘÍŠENÍ z mrtvých křesťanských sviní nemohlo nastat nikdy na Velikonoce, v křesťanské, ekonomické, militaristické temnotě, protože nastane až teď, při úplném zničení křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, atd. Nové novoluní, od středy 16. 8. 2023, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 31. 8. 2023, je Kristem určený termín pro VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH sviní, či netvorů, Česka a světa. Odkládat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, na další novoluní MĚSÍCE je trestný čin, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Především rektor Janíček, musí být stejný jako je Kristus v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí povstat jako LEV a zhltnout úlovek, to je Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedenou v těchto textech pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, dokud v Česku nezvítězí. Zrušení vládnoucích ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, hlupáků, neschopných uváděné nové Boží SLOVO studovat, není bolestivou záležitostí. Vyhovovat jejich ÚMYSLŮM,

 

např. úmyslům boháče, zbrojaře, válečného zločince, hlupáka Michala Strnada info@czechoslovakgroup.cz, tatra@tatra.cz, horečně zbrojit a nekonečně válčit, z titulu pokračování existence vlastnictví STÁTNÍHO MĚŠCE, v Česku ministra Stanjury, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, kvůli udržení moci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, opakovaně uváděných, nad trestajícím Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je nyní hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kdo bude mít stále za vládnoucí Bohy zbrojaře, či křesťanské Bohy, vojenské kaplany, nedostane do DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku, žádný nový rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO. Tím jde k záhubě jak svého těla, tak své DUŠE, svého lidského mozku, geneticky prasečího. Kdo se neprodleně nepodřídí uvedené dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, s tím si to trestající Kristus osobně vyřídí. Kdo se nyní nenarodí znovu, z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, tomu trestající Kristus zrodí jeho zpupnou DUŠI, v příští inkarnaci, v těle nějakého zvířete, která se žerou navzájem. V mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus chce mít pouze odpovědné lidi s číslem člověka 666. Číslo člověka 666 je www.pametni-kniha.cz. Číslo člověka 666, to je www, je srozumitelné pouze úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, kteří neprodleně nastolí dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a tím neprodleně zřídí celosvětovou, Boží majetkovou ROVINU, celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ lidí pokorných, poslušných, odpovědných trestajícímu Kristu za každou svou nepravost, Kristu vděčných, za zničení např. politiků pravice a levice. Každý člověk je odpovědný přímo Kristu, jak za své tělo, tak za svou DUŠI. Kdo se bude Kristu posmívat tím, že bude mít za Bohy zbrojaře a vojenské kaplany, zajde v ŘÍŠI MRTVÝCH, MEČEM války. ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, NETVORŮ boháčů, lze zničit tím, že Kristus bude SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech. Kristus již nepotřebuje žádné LÉVIJCE, žádnou LEVICI. KOZLY z ČSSD, a OVCE, BERANY, či BERÁNKY z KSŠM, v době voleb již poslal do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, až na věky. Těmito texty BOŽÍHO SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, dává vládu nad lidmi novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.1/18,2/4,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje pokornému, a úplně poslušnému Česku jít dál, jít do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že dovoluje úplně poslušnému lži lidu VUT v Brně, iniciovat zničení veškerých ekonomických, militaristických, politických, náboženských, stupidních, buržuazních VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v médiích, nejlépe v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Dle Písma a dle horoskopu v novinách ROVNOST, mediální MISTR Kristus, ze svého milosrdenství, dovoluje těmito texty OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v médiích, např. v ČRo v Brně, v jedinou hodinu, vše křesťanské, ekonomické, militaristické, pokrytecké. Nové DNES nastolení své vlády nad pokorným a Kristu vděčným Českem, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů, který boháčům snil, kvůli OVOCI ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, umožňuje realizovat již v tomto novém novoluní MĚSÍCE srpna. Dovoluje Česku, příští týden, již v době novoluní MĚSÍCE, v polovině toho svatého týdne, ve středu DNE PÁNĚ 16. srpna 2023, proměnit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení především v kostele v Domašově. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad celým Českem současně v případě, že se mně podaří, do středy 16. srpna 2023, usmířit s Kristem, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmiji, faráře Bradáče z Domašova, a BOŽÍHO SYNA, stávajícího vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, prorektora pro tvůrčí činnost, Weitera, nebo BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, a ostatní BOŽÍ SYNY, ostatní prorektory. Rozhodnutí Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je jasné. Celé, Kristem vyvolené Česko, pokorné a úplně poslušné, v čele se LVY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technické elity LVŮ, stejných jako LEV Kristus, z VUT v Brně, má povinnost, v jedinou hodinu v médiích, zničit ŘÍŠI MRTVÝCH hlupáků, zničením ZLATÉHO TELETE. ZLATÝM TELETEM je buržuazní, konzumní smysl, či systém ŽIVOTA. Pro LVY úplně poslušného technického lži lid VUT v Brně, úplné zničení konzumního způsobu života křesťanských, ekonomických hlupáků, sviní, zločinců, lhářů, netvorů, není úkol nad lidské síly. Pravda o energetice a Kristu, která spasí a zachrání Česko a celý svět, je v rozhodnutí, o úplném a neprodleném nahrazení např. supermarketů s potravinami, stoly pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, které je potřeba postavit v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Výkresy pro sídliště či města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s čísly člověka 666, byly navržené, dle textů Bible, v době mého tříletého působení, již v roce 2003 až 2006 a 2006 až 2009. Od té doby probíhá pomalý Boží SOUD především vládnoucí elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů z toho důvodu, že v době tohoto pomalého Božího SOUDU, trestající Kristus, se na stávající, zpupný, neposlušný, pomatený lži lid, žijící v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, svým Božím technickým rozumem, ani nepodíval proto, aby vzešel plný počet pohanů, hlupáků, sviní, NETVORŮ, či zločinců, což se již nyní stalo. Proto nyní je možné smířit se s trestajícím Kristem tím, že se smíří noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné, zpupné tvorstvo, rektor VUT v Brně Janíček a prorektoři, s drzým pozemským OTCEM Satanem, Hadem či Zmijí, farářem Bradáčem z Domašova. Smíření se starých a nových kněží je možné pouze při znalosti OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dle těchto textů, trestající Kristus ruší např. veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické tradice, OTCE, Satana, Hada či Zmije, faráře Bradáče z Domašova tím, že ruší jeho SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ či SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, které jsou již pouze krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Jeho BOHOSLUŽBY, to je služby vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, trestající Kristus mění na MODLOSLUŽBY, až na věky věků. Drzý LOTR, pozemský OTEC, Satan, Had, farář Bradáč, již nesmí křižovat ani Krista, ani křesťanské, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, svými ÚMYSLY, své spravedlnosti, vládnout nad neposlušnými, zpupnými lidmi, pomocí křesťanského, ekonomického, militaristického učení, o křesťanské charitě a almužně. Drzý LOTR, pozemský OTEC Satan, Had, farář Bradáč, již nesmí tvrdit, že má povinnost, ve svých militaristických, ekonomických, křesťanských tradicích, být odpovědný Belzebubu Brna, Satanu biskupovi Konzbulovi konzbul@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz, a tím křesťanskému BELZEBUBU, OTCI boháčů, OTCI zla meče válek, papeži Františkovi, czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, ceco@spc.va, a ne Ježíši Kristu, který odjakživa žije mezi námi, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako mírumilovný DUCH SVATÝ. Technický lži lid bude KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, rektor Janíček bude BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo, když neprodleně zveřejní ve školství a v médiích, že křesťanský BELZEBUB,

 

hlupák papež František, má povinnost, sjet jako blesk, a to do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, až na věky věků, ze svých SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMÓNŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, a drzých politiků pravice a levice. Drzého LOTRA, pozemského OTCE, Satana, Hada, Zmije, faráře Bradáče z Domašova, lze smířit s trestajícím Kristem, a tím s novým vůdcem, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, s novým BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné tvorstvo, s rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, když úplně poslušný a pokorný farář Bradáč v kostele v Domašově neprodleně přizná, že je odjakživa Kristem prokletým NETVOREM, sviní, KAMENEM, který si OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o svém neprodleném, energeticky nezbytném odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, nebere k svému KAMENNÉMU srdci. Trestající Kristus začne vládnout nad lidmi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, když zpupný, neposlušný rektor Janíček se smíří s drzým pozemským OTCEM, Satanem, Hadem, Zmijí, farářem Bradáčem z Donašova tím, že pokorný a úplně poslušný rektor Janíček, dobrovolně a neprodleně začne studovat texty Písma o svém neodvolatelném a nezpochybnitelném vyvolení a povolání, být novým vládnoucím Bohem, pokorným a úplně poslušným, a trestajícímu Kristu vděčným knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být BOŽÍM SYNEM, Kristu vděčným za napsání těchto textů pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ. Rektore Janíčku, jste novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT, jste BOŽÍM SYNEM, který se svou DUŠÍ, svého geneticky prasečího mozku, zodpovídá trestajícímu Kristu sám za sebe. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, v DUŠÍCH geneticky prasečích mozků lidských sviní, NETVORŮ, či LOTRŮ, se nebudete posmívat, svými bludy o Bohu, a o tím bludy politické a náboženské elity vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, o koncepci energetiky Česka a světa, na stupidní UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050, ani Vy. Máte povinnost mluvit pravdu o tom, že LÉKAŘ, Ježíš Kristus, se již uzdravil, a to jediným možným, technicky logickým výkladem Písma těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající BŮH, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, bude dobrotivý a milosrdný pouze k těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří dobrovolně a neprodleně zbourají HRÁZ, která nás dělí od Krista, kterou je totálně chybný výklad Písma ve STARÉM křesťanském, ekonomickém, militaristickém DUCHU, např. TMY protikladných bludů, promyšlených vychytralostí katolického katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, či Zmije, faráře Bradáče z Domašova. Jeho křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY jsou již pouze krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, jsou STŘÍBREM, Kristem ODVRŽENÝM. Kristus se smiluje nad Českem a světem, svým Božím rozumem, určeným pro toto zlé pokolení pouze při úplném zničení křesťanství. Všichni lidé celého světa dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí tím, že o míru, či o MEČI války, která je v tom kterém pokolení vždy vrcholným Božím trestem pro neposlušný a zpupný náboženský, politický a technický dobytek, nerozhodují zpupní a neposlušní lidé, ale trestající Kristus, který nečiní nic tajně, který tvoří vše nové tak, jak si vše předem ustanovil, ve veškerém OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pane prorektore pro tvůrčí činnost Weitere vše je logické a jednoduché. Kristus mě, maličkého a spravedlivého proroka, svým Božím rozumem, ze svého milosrdeství, určil k tomu, abych nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHU, nechal v Česku vyjít z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, jako JITŘENKU, jako jasnou HVĚZDU JITŘNÍ tím, že tělo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, kterou je v Česku především církev katolická, všeobecná, bude proměněno. Oděv trestajícího, NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je již pouze DUCHOVNÍ, je čistý tím, že je zbořena HRADBA mezi Kristem a lidmi tím, že je úplně zničený stupidní, či debilní středověký, ekonomický, milutaristický výklad Písma, např. trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE, Satana, Hada či Zmije, pomateného faráře Bradáče z Domašova. Lidé DUCHOVNÍ nemají za SKÁLU PRACHY, ZBRANĚ, ale OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Před Božím SOUDEM se nezachrání nikdo zpupný a neposlušný. Nový věk nastane, až především prorektor pro tvůrčí činnost Weiter, se stane ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM tím, že bude iniciovat přijetí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Až se setká s Bohem, s takovým jaký je, studiem těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sebeklam víry ve svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidského mozku, je zločin, je hřích, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Dokonalé dílo energetické, ekologické a mravní spásy, trestající Kristus dovolí realizovat, až na rektorátu VUT v Brně, budou zbořené hradby mezi novým NEOMYLNÝM Kristem, DUCHEM SVATÝM, a lidmi. Až bude úplně zničený krutý zmijí jed výkladu promyšlených protikladných bludů katolického katechismu, drzého pozemského OTCE Satana či Hada, faráře Bradáče z Domašova. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka a světa želet.