Kapitola 307 – 41 stran.

31.07.2023 14:42

Kapitola 308 – 47 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Ukrajinci z Česka, veškerý úplně poslušný pracující lži lide Česka, veškerá pracující, především technická inteligence Česka a světa. Vrcholným Božím trestem stávajícího, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je totální energetická, ekologická a mravní světová krize, způsobená odstoupením rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků. Vrcholným Božím trestem vzešel v Česku a ve světě plný počet pohanů, či hlupáků, zločinců, sviní, netvorů, lotrů, kteří ve svém ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kvůli krutému zmijímu jedu, jedovině dračí, totálně chybného výkladu Písma protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, např. zpupného a neposlušného trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE, Satana či Hada, faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. nemají o odstupování a vstupování rozumu Krista, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků, ani ponětí. Trestající, ŽÁRLIVĚ milující Kristus, DUCH SVATÝ, který nečiní v Česku a ve světě nic tajně, který, v tom kterém pokolení, vše lidem sděluje pomocí svých proroků, objasňuje nyní veškerá podobenství Písma, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, protože vyžaduje, abych já, maličký a spravedlivý, na své lodičce ustupujícího MĚSÍCE Koránu, po vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických, či náboženských sviní, doplul neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2023, od novoluní v pondělí 17. července 2023, do úplňku MĚSÍCE v úterý 1. srpna 2023, do svého cíle, kterým je nový BOŽÍ DŮM technického lži lidu, což je rektorát VUT v Brně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vytvořil Písmo ve dvou verzích. Jednu verzi Písma, dočasnou, vytvořil pro stávající ekonomické, militaristické, náboženské, politické, křesťanské, hinduistické, buddhistické, muslimské, judaistické a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Tuto verzi vytvořil tak, aby všechny národy hledaly navždy platnou verzi Písma, která bude platit až na věky věků, v celosvětovém Božím RÁJI, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Vrcholný Boží trest, kterým je MEČ VÁLKY, buď války místní, nebo celosvětové, je za dočasnou, dnes již neplatnou verzi Písma. Trestající Kristus, trestá každé neposlušné a zpupné pokolení, každého národa, za veškeré nevěrnosti, za veškeré protikladné bludy, či promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti chybného výkladu Písma. Např. drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, navěky věků. Konečnou verzí Písma, platného na věky věků, pro všechny národy světa, je ŘEKA ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, nyní musí znát každý člověk na světě, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Toto navždy platné Písmo začne platit v jedinou hodinu, při rozhodnutí ČRo J. Podstaty, o čtení těchto textů např. v sobotním pořadu pro církve, MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně josef.podstata@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, brno @rozhlas.cz. Nový výklad Písma, technický, logický, má NOVÉHO DUCHA. Výklad Písma např. pomateného trojičního Kristologa faráře Bradáče z Domašova, má DUCHA STARÉHO. Jeho výklad neomylných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze pomocí jeho protikladných bludů, či pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích Bohů, boháčů, již neplatí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. DĚTI drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, LOTRA, svině, NETVORA, Lucifera, trojičního Kristologa faráře Bradáče z Domašova, jsou již pouze LŽI LIDEM tím, že o všem podstatném lžou, protože ve STARÉM, politickém a náboženském DUCHU výkladu Písma, neslouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, ale pouze sbírce svých vládnoucích Bohů, Baalů či DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou. Stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, Lucifeři, světlonoši MEČE válek, jsou dnes např. Putin, Zelenskýj, Erdogan, Biden, Macron, Pavel, MRZKÁ ŽENA NEVĚSTKA Čaputová, atd. Geneticky prasečí lidské mozky těchto vládnoucích Bohů, trestající Kristus, svým Božím rozumem, již nepase, a pást již nebude. Pro výklad Písma ve STARÉM DUCHU, pro odstoupení rozumu Krista v tomto pokolení, jsou jako vzpurní a neposlušní, určení pouze k dobrovolnému odchodu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kdo je ještě bude mít za vládnoucí Bohy, místo jediného Boha, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a v nás, kdo ještě bude chtít horečně zbrojit a válčit MEČEM válek, kvůli výkladu Písma ve STARÉM DUCHU, toho trestající Kristus brzy zabije, MEČEM třetí světové války, ve které zničí strašlivou záhubou dvě třetiny lidstva, a celé Česko proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Neposlušní a zpupní lidé lžou o mediálním MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉM, který je v NOVÉM DUCHU výkladu Písma, jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, všech států světa, všech náboženství světa. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je lhaní o Kristu, a tím lhaní o jedině možné a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Co si kdo z Písma vybere, to bude mít. Hlupáky, kteří budou ve STARÉM DUCHU pokračovat v horečném zbrojení a válčení, což Kristus, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma zakázal, SOUDCE Kristus zničí strašlivou záhubou, vrcholným Božím trestem, MEČEM třetí světové války. Trestající Bůh, ve třetí světové válce zničí dvě třetiny nesmyslně přemnoženého tvorstva, a úplně zničí jím vyvolené Česko proto, aby vládnoucí hlupáci byly strašlivou výstrahou všemu zpupnému a neposlušnému tvorstvu. Kristus, ze svého milosrdenství, výklad Písma v NOVÉM DUCHU dovoluje zveřejnit v médiích, v tomto milostivém Hospodinově létě 2023. Tím dovoluje, z těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, učinit SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. RADOSTNOU ZPRÁVOU pro všechny pokorné a úplně poslušné národy světa, je slib Krista, že postupně bude ve všem po nedostatku, když to nyní s novým Kristem zkusí nový BOŽÍ SYN, rektor Janíček. Trestající Kristus nečinil a nečiní ve světě nic tajně, podstatné změny světa sděloval a sděluje, pomocí svých proroků. Např. Jan Hus nebyl Kristovým prorokem, protože ve STARÉM DUCHU výkladu Písma, měl za Bohy pouze vládnoucí Baaly a DÉMONY, boháče. Spojení KALICHA a KŘÍŽE, místo užitku přineslo MEČ nesmyslné třicetileté války, přineslo vybití dvou třetin nesmyslně přemnožených, zpupných, zlých sviní, neposlušných křesťanských, ekonomických, militaristických hlupáků. Božími proroky byli např. proroci OSVÍCENSTVÍ, pomocí kterých, mediální MISTR Kristus, např. v době revoluce ve Francii, pomocí myšlenek svobody, rovnosti a bratrství, zrušil monarchii, zničil moc a majetek církví, ukončil feudální systém, oddělil náboženství od státu, nastolil základy moderního republikanismu. Vzal moc Baalům, šlechtě a duchovenstvu, bohužel nezrušil moc křesťanské SKÁLY, majetku a zbraní. Myšlenky OSVÍCENSTVÍ zavedl do politické praxe pomocí světové politiky. Kristus nechce, aby vládli hlupáci, revolucionáři, proto revolucionáře pobil, a dal znovu moc boháčům, které trestal a stále trestá MEČEM válek a revolucí. Dalšími Božími proroky, Boží majetkové celosvětové ROVINY, celosvětového míru a pokoje, bez boháčů, a bez jejich Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd, byli LÉVIJCI, Marx a Engels. Pomocí jejich LEVICOVÉ, mírové ideologie majetkové ROVINY, nového světa, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, Kristus stvořil např. ČTYŘICET LET POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY Česka. Protože Kristus nesnesl vládu komunistických hlupáků, komunistické BERANY, OVCE, BERÁNKY, poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin v době, kdy Česko vyvedl ze čtyřiceti let socialistické, majetkové ROVINY, OVOCEM ÚMYSLŮ Kristem prokletého boháče Havla, a Kristem prokletého, drzého pozemského OTCE Satana či Hada, biskupa Malého. Tito dva hlupáci v Česku znovu nastolili křesťanský, militaristický, ekonomický středověk a MEČ válek. Což Kristus učinil proto, aby se s chamtivými MODLOSLUŽEBNÍKY Česka mohl SOUDIT POMALÝM Božím SOUDEM těchto textů. Mediální MISTR, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nyní vyžaduje, aby se ho bál každý člověk na světě, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Trestající Kristus vyžaduje, aby Česko, na rektorátu VUT v Brně nyní zajistilo, aby vládl nad celým světem sám tím, že bude vládnout pomocí pokorného, úplně poslušného, a trestajícímu Kristu vděčnému technickému lži lidu, např. projektantů, lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. Vyžaduje neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v NOVÉM DUCHU výkladu HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista. Opakovaně uváděné Boží příkazy a ZÁKONY, mají povinnost realizovat úplně poslušní, Kristu vděční, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, uvádění BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu Česka, a následně celého světa. Z NOVÉHO DUCHA výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že trestající Kristus, odmítnutí ideologie Božích proroků, dříve OSVÍCENCŮ, či následně Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, potrestal v tom kterém pokolení, vždy vrcholným Božím trestem, kterým byl MEČ světové války, ve které Kristus zabíjel nesmyslně přemnožené tvorstvo, za všechny nevěrnosti vůči Kristu, který odjakživa byl, je, a bude, navěky věků, ŘEKOU ŽIVÉ VODY, ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mou povinností je zajistit, aby v tomto zpupném a zlém pokolení, trestající Kristus již neaplikoval vrcholný Boží trest, kterým je horečné zbrojení a MEČ třetí světové války, zničení dvou třetin lidstva, a zničení neposlušného Česka, strašlivou záhubou. Pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech neposlušných lidí Česka a světa, neposlušná vládnoucí elita, Kristem prokletých neposlušných Baalů a DÉMONŮ, se chová stejně, jako se chovali trestajícím Kristem prokletí vládnoucí hlupáci např. Hitler, Stalin, Mussolini, atd. před DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU. Tehdy vládnoucí Baalové a DÉMONI, stejně jako dnes, zločinci např. Putin, Zelenskýj, Erdogan, Biden, Macron, Pavel, NEVĚSTKA Čaputová, atd. nebyli spokojení s rozdělením světa, které vzniklo po válce. Veškeré problémy, které měli s nesmyslně přemnoženým tvorstvem, problémy boháčů s chudáky, s uprchlíky, s nezaměstnaností, s nedostatkem bytů, s nedostatkem potravin pro chudáky, s inflaci, s přírodními katastrofami, s povstáními chudáků proti boháčům, řešili ve svých tradicích, stejně jako dnes, horečným zbrojením, a přípravou MEČE nesmyslné světové války. Trestající Kristus, vrcholným Božím trestem pro zpupné pokolení, MEČEM válek, nebo např. HOLOCAUSTEM, ztrestal jak neposlušné boháče, tak zpupné chudáky. Ztrestal tehdy např. zpupné ŽIDY tak, že byli a jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Česko Bůh úplně zničí, při ignorování SLOV SOUDU.

 

Kapitola 308-47 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 81. Česká bible kapitola 307. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby především nový kněz, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN, rektor Janíček byl úplně poslušným, to je živým služebníkem Krista tím, že nechá, na rektorátu VUT v Brně, a v Česku, vyjít Krista, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Důvěryhodní jsou pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří rozum od Krista mají, kteří proto učiní rozhodnutí, že neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného, v Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kristus Česku a světu slibuje, že postupně bude brzy ve všem po nedostatku, včetně uhlí, plynu, ropy, uranu, atd., když to BOŽÍ SYN, rektor Janíček, s novým Kristem zkusí, dále uvedeným způsobem. Každý neposlušný, to je zlý vládnoucí prorok, který na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského DNE, na ÚSVITU tohoto OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, odmítne nového Krista znát nově, z OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, pro odstoupení rozumu Krista, od zlých, to je od neposlušných služebníků Krista, je plevou tím, že je buržoazním pavědecem. BOŽÍ SYN rektor Janíček má povinnost to s novým Kristem zkusit proto, aby bylo postupně ve všem po nedostatku, také v energetice. Když zase drze odmítne, trestající Kristus jím vyvolené Česko zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu zpupnému tvorstvu. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby každý poslední týden, před ÚPLŇKEM MĚSÍCE, byl týdnem svatým tím, že Kristem vyvolené Česko, z iniciativy nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, v čele s rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, stejně NEOMYLNÝM, jako je Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude iniciovat vznik NOVÉHO NEBE a NOVÉ ZEMĚ tím, že MOŘE křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, již v Česku vůbec nebude, vyschne. Svatý týden nyní začíná v pondělí 24. července 2023, a končí v neděli 30. července 2023. Vůle Krista, DUCHA SVATÉHO je, aby v pondělí 31. července 2023, bylo svoláno slavnostní shromáždění pokorného a úplně poslušného lži lidu Česka, na kterém bude oznámené BOŽÍM SYNEM, rektorem Janíčkem, nebo někým jiným z vedení lži lidu VUT v Brně, že ÚPLNĚK MĚSÍCE, úterý 1. srpna 2023, je již státním svátkem Česka a světa tím, že je to PRVNÍ DEN v RÁJI celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, DUŠE geneticky prasečích lidských mozků technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., živí odjakživa, svým technickým Božím rozumem. Dobře ví, že při odstoupení jeho DUCHA, od geneticky prasečího lidského mozku např. neposlušného, zpupného, rektora VUT v Brně Janíčka, DUCH jeho DUŠE zemdlel, stejně tak zemdlel DUCH DUŠÍ ostatních pracovníků VUT v Brně. rektor@vutbr.cz, weyr.j@fce.vutbr.cz, horka.l@fce.vutbr.cz, heliskova@vutbr.cz, urbanovap@vutbr.cz, skapa@vut.cz, daniela.nemcova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, Anna.Kruljacova@vut.cz, raskova@vutbr.cz, vyklicka@vutbr.cz, sobotka@vutbr.cz, stpcr@stpcr.cz, kancler@vutbr.cz, prorektor.studium@vutbr.cz, philippi@vutbr.cz, pitronova@vutbr.cz, prorektorka.internacionalizace@vutbr.cz, prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, prorektor.transfer@vutbr.cz, stodolova@vutbr.cz, odstrcilova@vutbr.cz, pitronova@vutbr.cz, pavlackova@vutbr.cz, hirs.j@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, prorektor.tvurci@vutbr.cz, twr@twr.cz, kapela@chinaski.cz, dusek.jarda@email.cz, radioprostor@radioprostor.cz, rihackova@semafor.cz, pr@divadlokampa.cz, kabele@fsv.cvut.cz, kampa@divadlokampa.cz, vedeni@radio-r.cz, martin@chinaski.cz, koubkova@fsv.cvut.cz, frolik@fsv.cvut.cz, k125@fsv.cvut.cz, michal.kabrhel@fsv.cvut.cz, jakub.spurny@fsv.cvut.cz, pavla.dvorakova@fsv.cvut.cz, info@investigace.cz, iveta@divadlokampa.cz, katerina.silerova.krizova@fsv.cvut.cz, vojtech.mazanec@fsv.cvut.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, lukas.roubicek@fsv.cvut.cz, ondrej.horak.1@fsv.cvut.cz, eva.smazilova@fsv.cvut.cz, filip.jordan@fsv.cvut.cz, bohumir.garlik@fsv.cvut.cz, michala.lysczas@fsv.cvut.cz, lucie.bryndova@fsv.cuni.cz, zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz, blasinski.p@fce.vutbr.cz, wierzbicka.h@fce.vutbr.cz, info@ceitec.vutbr.cz, sikula.o@vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz, rubina.a@fce.vutbr.cz, topic.j@fce.vutbr.cz, Pavel.Uher@vutbr.cz, info@fa.vutbr.cz, kolarova@fch.vut.cz, daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz, papez@fsv.cvut.cz, antonie.dolezalova@gmail.com, a.dolezalova@hiu.cas.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, info@fch.vut.cz, martin.kny@cvut.cz, petra.tvrda@fsv.cvut.cz, hana.kabrhelova@fsv.cvut.cz, radimir.vrba@ceitec.vutbr.cz, dobrovolny@vut.cz, hanacek@fit.vut.cz, martina.kvicerova@cvut.cz, rektor@cvut.cz, radka.suranova@cvut.cz, karel.zebrakovsky@cvut.cz, veronika.kramarikova@cvut.cz, gabriela.achtenova@fs.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, lucie.orgonikova@cvut.cz, skvor@fel.cvut.cz, staryo@fel.cvut.cz, radek.holy@cvut.cz, eva.piknova@cvut.cz, atd. Pro odstoupení rozumu Krista pomatení ekonomové, např. ekonomická svině buržoazní pavědec Antonie Doležalová antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz, chtějí krizi energetickou, ekonomickou, válečnou, mravní, uprchlickou, ekologickou, atd. vyřešit ekonomicky, např. zničením nefunkční, přebujelé vládní mašinérie, a lhaním o tom, že energetickou a tím ekonomickou krizi vyřeší energetická koncepce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ na UHLÍKOVOU NEUTRALITU do roku 2050. Dle filmu QUO VADIS vládnoucí Bůh, krutovládce císař NERO, pomocí svých žoldáků zapálil Řím, který mu páchl, a který chtěl přebudovat na Řím pouze pro boháče. Ze žhářství obvinil sektu křesťanů. Křesťany nechal v aréně zabíjet lvy a býkem. Po vítězství jednoho křesťana nad býkem se lidé v Římě vzbouřili a krutovládce císař NERO tím propadl SMRTI. Byl donucený spáchat sebevraždu. Stávající vládnoucí křesťanští Bohové, buržoazní pavědeci Baalové a DÉMONI, Lucifeři, světlonoši MEČE PEKLA válek, dnes např. svině Putin, Zelenskýj, Biden, Macron, Pavel, NEVĚSTKA Čaputová, atd. jsou stejní krutovládci, jako císař NERO. Dělají totéž co krutovládce císař NERO. Chtějí svět přebudovat na svět boháčů, protože chudáci jim smrdí, nepotřebují je. Aby udrželi svou moc nad chudáky, horečně zbrojí, a stejně jako císař NERO, zapalují města a vesnice, např. PEKLEM MEČE války na Ukrajině a jinde, svými žoldáky. Uvedení krutovládci propadli SMRTI, stejně jako kdysi císař NERO. Jejich SMRT způsobil Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, určeného pro toto zpupné pokolení, od jejich zpupných, geneticky prasečích lidských mozků. Tím je určil k dobrovolnému a neprodlenému sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Sloužit uvedeným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, již je pouze k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedení vládnoucí zločinci, váleční štváči, žháři, vrazi, se za svoje zlé činy nestydí a neznají zahanbení, což je z toho důvodu, že křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI, buržoazní pavědci sešli z cesty v hledání jediného Boha všech států světa, sešli s cesty v hledání jeho uváděné Boží vůle, a v hledání jeho moci, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Proto se nestydí a neznají zahanbení. Trestající Kristus však vyžaduje, aby se celé Česko dobrovolně a neprodleně, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, vrátilo k novému Kristu, k zakladateli celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Proto je tento text zvacím dopisem pro drzého pozemského OTCE, Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova, k počítači, do VELKÉ HORNÍ KOMNATY, na Říčkách 42. Trestající Kristus vyžaduje neprodleně projednat všechny texty OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Což je nezbytné z toho důvodu, aby také drzý pozemský Otec, Satan či Had farář Bradáč z Domašova, začal novému Kristu sloužit tak, jak se mu to líbí, to je s bázní a s úctou. Bázeň před Kristem znamená nenávidět veškeré zlo, kterým jsou např. PRACHY, ZBRANĚ, ŽOLDÁCÍ, VOJENŠTÍ KAPLANI, BOHÁČI, BANKÉŘI, ZBROJAŘI, PREDÁTOŘI OBCHODNÍCI, POLITICI PRAVICE A LEVICE, atd. Drzý pozemský OTEC, Satan či Had farář Bradáč z Domašova, má povinnost, jako první farář na světě, ukončit v kostele v Domašově, mletí jedoviny dračí, krutého zmijího jedu katolického katechismu, to je mletí protikladných bludů o Kristu, a tím mletí promyšlených ekonomických, křesťanských, militaristických, MODLOSLUŽEB. Mletím BOHOSLUŽBY je např. čtení těchto textů PAMETNÍ KNIHY ŽÍVOTA, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, či v kostele v Domašově. Trestající Kristus v Písmu vyžaduje, aby drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, neprodleně si nechal vysvětlit všechny podobenství Písma. Při BOHOSLUŽBÁCH, to je při oslavách Krista takového, jaký skutečně je v Písmu v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost, v kostele v Domašově, mluvit pravdu o tom, že již neplatí protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a tím neplatí promyšlené ekonomické, militaristické bludy katolického katechismu. Má povinnost kázat, že nového Krista musí každý znát nově, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Veškeré zlo PEKLA MEČE energeticky nesmyslných válek se děje kvůli tomu, že představa křesťanského Boha, kterou prezentuje při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH např. zpupný a neposlušný trojiční Kristolog, drzý pozemský OTEC, Satan či Had, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, ostrovacice@dieceze.cz, je tak stupidní a hloupá, že v Boha NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, jediného UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vůbec nikdo nevěří, ani např. noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ

 

SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně. Proto všichni stále odmítají úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, např. Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o neprodleném zřízení Božího RÁJE celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného, to je dospělého a odpovědného nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Např. Kristem prokletý, neposlušný, to je zlý, buržoazní pavědec, sociolog Karel Hlaváček info@kosmas.cz, karel.hlavacek@osu.cz, tiskove@soc.cas.cz, socmail@soc.cas.cz, info@denikn.cz, v Lidových novinách dne 29. července 2023, již píše o nezbytnosti změny světa. Píše, že největší malér současného světa představuje zastaralé myšlení, protože myšlení o tom, že příběh našeho ekonomického, militaristického světa selhal, velice bolí. Píše, že stávající vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice bolí změna, která je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Buržoazní pavědec, ekonomická svině, militaristický NETVOR, hlupák Karel Hlaváček píše, že se skončila doba, kdy je možné tvrdit, že trvá nekonečný růst blahobytu pro všechny, což stále tvrdí Kristem prokletí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ. Hlupák, zločinec, lhář Karel Hlaváček, pro neznalost nového Krista, stále nechce přiznat, že je zapotřebí neprodleně poslat všechny lháře a zločince, všechny UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY do říše ticha, to je na smetiště dějin, a tím ukončit ideologii vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, buržoazních pavědců, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. kteří stále chtějí žít na výnosný, svobodný trh, pomocí trvale se zvyšující ekonomiky. Slibovaný konzumní blahobyt pro chudáky, ani pro boháče, se již konat nemůže, protože vládnoucím lhářům a zločincům v Česku dojde uhlí pro uhelné elektrárny v roce 2028, 2030, 2032, a stejně tak jim dojde ropa, při jejím dotěžení v mnohých státech světa, v roce 2036. Úplně pomatení UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, kvůli existenci buržoazních pavědců, sociologů, politologů, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, stále drze odmítají vstoupit v médiích do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, protože stále neznají, že ukončení jejich činnosti je vítězstvím trestajícího Krista nad SMRTÍ, kterou je jejich ideologie uvedených buržoazních pavěd. Vládnoucí pomatenci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, prokazatelně neokážou nahradit ani elektřinu v letech 2028, 2030, 2032, při skončení provozu uhelných elektráren Česka. Proto prokazatelně nemohou ani nahradit energii z ropy, v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Což je prokazatelně vyjádřeno v GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Graf byl vypracován již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku, dle tehdejšího učení docenta Skály a profesora Kadrnožky z VUT v Brně a profesora Hrdličky z ČVUT. Také uvedení odborníci sešli z cesty k novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, protože v roce 2006 odmítli udělat RYCHLÝ a ÚPLNÝ Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, protože odmítli nastolit BOŽÍ RÁJ, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedení stávající vládnoucí křesťanští Bohové, Baalové a DÉMONI, Lucifeři, světlonoši MEČE PEKLA válek, buržoazní pavědci, dnes např. Putin, Zelenskýj, Biden, Macron, Pavel, MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA Čaputová, atd. kteří jsou stejní krutovládci, jako byl císař NERO, již nejsou středem světa, již si nemohou přivlastňovat majetek zbývajících fosilních paliv, URANU a ostatních vzácných surovin, které již patří Bohu samotnému tím, že patří především novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. S uvedeným majetkem již uvedení noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, musí nakládat dle vůle Boží tak, aby úplně pomatenému lidstvu, uvedená fosilní paliva vydržela na toto celé třetí tisíciletí vlády trestajicího Krista, nad všemi státy světa. Především drzý pozemský OTEC, Satan či Had farář Bradáč již musí v kostele v Domašově sloužit BOHOSLUŽBY tím, že bude kázat, že třetí křesťanské tisíciletí je současně OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, což je naprosto zřejmé z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO Božího SOUDU, uvedených vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, buržoazních pavědců. Léčbou všeho zpupného a neposlušného, to je zlého tvorstva, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, všech států světa, pod vládou jediného Boha světa, JEŽÍŠE KRISTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Uvedená pravda o trestajícím Kristu a o jeho uvedené, jedině správné energetické koncepce Česka a světa, energeticky spasí a zachrání nejenom Česko, ale celý svět v případě, že úplně pomatený rektor VUT v Brně Janíček, přijme funkci vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA všeho technického lži lidu Česka a světa, a uváděnou Boží vůli, a Boží moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky prasečího lidského mozku, bude učit jak ve školství, tak v médiích. V tomto případě již Kristus, DUCH SVATÝ, bude celosvětově jednat sám tím, že způsobí, že tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, buržoazních pavědeců, se celosvětově stanou Božím SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM. Naprostá většina politiků pravice a levice se ocitla v zajetí myšlení STARÉHO DUCHA o Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze protikladnými bludy a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je buržoazních pavědců, boháčů. Jejich majetek z titulu správné energetické koncepce Krista shnil. Vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN rektror Janíček má povinnost učit ve školství a v médiích, že musí být majetek nový, energeticky soběstačný, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dle FOTOGAERIE na www.pametni-kniha.cz. Nacházíme se ve fázi naléhavé potřeby změny myšlení o Kristu, a změny myšlení o energetice. STARÝ DUCH výkladu Písma trojičního Kristologa, učitele krutého zmijího jedu katolického katechismu, Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova, je již zločin, či hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. NOVÝ DUCH správného, technicky logického výkladu Písma již je v Česku vylit, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Ekonomická svině Antonie Doležalová antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz, buržoazní pavědec, v médiích uvedla pravdu o tom, že všechny uvedené KRIZE jsou impulsem pro přetvoření veškerého stvoření dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů všech států světa. Dnes vzkvétá především průmysl zbrojní, a průmysl cestovní, energeticky náročný průmysl nevzkvétá, protože to již není energeticky možné. Energeticky nezbytné je neprodlené ukončení žití buržoazních pavědců, boháčů, na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Většina Baalů a DÉMONŮ, buržoazních pavědců, organizujících energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, dle vůle Krista, má již neprodleně a dobrovolně vejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Tím Česko, a následně celý svět, vejde do odpočinutí od svého díla energetické zhouby. Uvedení vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, buržoazní pavědci, postavili svůj život nikoli na vědě uvedené v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale na vědě, kterou tvoří uvádění vládnoucí zločinci, krutovládci, kteří, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, vedou Česko a svět do propasti, do jámy, do hrobu, do PEKLA horečného zbrojení a do PEKLA třetí světové války, kterou viditelně chystají svými ÚMYSLY, svýma rukama, a svými skutky. Pomocí ideologie buržoazního pavědce, trojičního Kristologa, Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova, neposlušní, to je zlí lidé, stále dělají energeticky nesmyslné horečné zbrojení a tím MEČ válek, na Urajině a jinde. Uvedená křesťanská, militaristická, ekonomická ideologie buržoazních pavědců, je zastaralým a myšlenkovým schematem dávno minulého včerejška. Vše musí být nové tím, že rektor Janíček, v médiích a ve školství bude prorokovat OHEŇ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím nastolí vládu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi úplně poslušnými státy světa. Kdo se k trestajícímu Kristu nevrátí, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušného, geneticky prasečího lidského mozku, zahyne, vzpurná DUŠE I TĚLO. Nad svým novým Božím technickým lži lidem, např. nad VUT v Brně, se trestající Kristus odmítá smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, z toho důvodu, že neposlušný rektor Janíček, odmítá pomocí textů OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, spojit tři, či čtyři základní Bohy světa, Boha hinduistů a buddhistů, Boha křesťanů, Boha Židů a Boha muslimů, v jediného Boha

 

všech států světa, jediného NEOMYLNÉHO UČITELE, LÉKAŘE, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO MEDIÁLNÍHO MISTRA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Trestající Kristus trpí kvůli neposlušnosti nového kněze, nového BOŽÍHO SYNA, Kristem vyvoleného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektora Janíčka, který je stále slepý a hluchý tím, že tyto texty odmítá spolu se mnou studovat, dokonce o svém neodvolatelném, nezpochybnitelném vyvolení a povolání, odmítá se mnou telefonicky mluvit. Trestající Kristus si přeje, aby rektor Jeníček byl neprodleně člověkem s číslem 666, což je www těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Trestající Kristus vyžaduje, aby se rektor Janíček stal člověkem pokorným a úplně poslušným tím, že přestane oblékat svůj středověký chlupatý plášť rektora, a přestane lži lid VUT v Brně obelhávat. Trestající Kristus vyžaduje, aby se rektor Janíček stal člověkem pokorným a úplně poslušným tím, že přestane kohokoli vyznamenávat, pro pochopení textů Písma, že ti, kdo oslavují sami sebe navzájem, oslavují pouze svoje DUŠE, svých geneticky prasečích lidských mozků. Trestající Kristus vyžaduje, aby se rektor Janíček stal člověkem pokorným a úplně poslušným s číslem 666 tím, že uvěří textům Písma, že DUŠE geneticky prasečích lidských mozků, jsou na např. na technickém rozumu trestajícího Krista, úplně závislé. Trestající Kristus vyžaduje, aby se rektor Janíček stal člověkem pokorným a úplně poslušným tím, že se plně podřídí trestajícímu Kristu tím, že bude neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedenou pro toto zpupné a neposlušné, to je zlé pokolení, v OHNI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pouze znalcům veškerého Písma od Krista, trestající Kristus dovolí jít dál tím, že dovolí zrušit stupidní, energeticky nesmyslnou koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU tím, že dovolí jít energeticky správnou Boží cestou, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to v DOLINĚ O2 Arány v Praze. Toto SLOVO má povinnost naplnit BOŽÍ SYN rektor Janíček. Iniciovat svolání všech úplně poslušných státníků, všech států světa, kvůli zřízení dokonalé majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického, náboženského a technického dobytka, není pro něho, BOŽÍHO SYNA úplně poslušného, úkol nad lidské síly. Stejně tak má povinnost neprodleně iniciovat zřízení NEVĚSTY Krista, jeho DRUŽKY, ŽENY STATEČNÉ, nové vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Energetiku nelze vyřešit geneticky prasečími lidskými mozky všech uváděných neposlušných, to je zlých buržoazních pavědců. Rozum od trestajícího Krista dostanou pouze úplně poslušní služebníci Krista v případě, že rektor Janíček naplní tyto texty Písma do poslední čárky, protože při další neposlušnosti rektora, trestající Kristus Česko úplně zničí. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, Baalů a DÉMONŮ slíbil, že si to, při svém navštívení v tomto pokolení, vyřídí se všemi zpupnými a neposlušnými hlupáky, kteří mě pokořují tím, že každého neposlušného hlupáka, který o trestajícím Kristu nemá ani ponětí, pošle do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, odstoupením svého Božího rozumu, od jeho DUŠE, jeho geneticky prasečího lidského mozku. Trestající Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ve svém mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje MOŘE kapitalistických hlupáků, svini, či NETVORŮ, LOTRŮ, protože nepotřebuje profese ekonomické, militaristické, politické, náboženské, či jiné. Všechno co zasadil ŘEKAMI svého SLOVA první verze výkladu Písma Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. ničí technicky logickým výkladem uvedené ŠIROKÉ ŘEKY Božího SLOVA OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těmito texty. SYNOVÉ ZATRACENÍ, NEMLUVŇÁKTKA, která ještě nyní povstanou proti mně, nezůstanou bez trestu, protože stojí proti stále stejnému Bohu, DUCHU SVATÉMU, Ježíši Kristu, který nečiní nic tajně, který vyvolení Česka a okolních národů EU, být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, dostatečně srozumitelně objasnil pro každého hlupáka. Kdo nyní povstane proti mně, stává se MOŘEM hlupáků, které vyschne, které nebude tím, že každý, kdo mně pokořuje, nezůstane bez trestu kvůli tomu, že zpochybňuje moc a uváděnou vůli NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO. Novému Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, jedinému mediálnímu MISTRU, UČITELI, LÉKAŘI, se nikdo zpupný a vzpurný beztrestně posmívat nebude. Majetek boháčů shnil z titulu energetiky, Jakubův 5, kvůli dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka v roce 2028, 2030, 2032, a kvůli dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce 2036. Česko a svět, prokazatelně nemá ani za uhlí, ani za ropu, vůbec žádnou náhradu, ve velice malém množství obnovitelné elektřiny z fotovoltaiky a větrníků. Kristem, DUCHEM SVATÝM, je na SOUDU Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, požadováno přetvoření stvoření celého světa výstavbou nového, společného, komunitního majetku, především měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačného pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. pouze z fotovoltaiky a větrníků, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Vrcholný Boží trest je změna pomalého Božího SOUDU na SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. Kniha moudrosti1/4až7/15,27až12/10,17,27až19/6, Izajáš1/9, 15až2/4,5/4,16,16/425/8,29/11až24,33/22,24,57/10,16,20až65/1,15,17,23až66/24, Jeremiáš1/17až9/4,23až15/19až23/12,20,29,32až31/27,32až51/58, Ámos, Římanům, Ozeáš, Kazatel, Bhagavadgíta, Galatským, Žalmy, Zjevení, 1.Mojžíšova, Micheáš, Jóel, Abakuk, 2.Petrův, 1.Petrův, Jakubův, Judův, Sofonjáš, Nahum, Matouš, Jan, Marek, Lukáš, 1.Korintským, Daniel, Přísloví, Koloským, 1.Timoteovi, Filipským, 2.Korintským, Efezským, Ezechiel, 2.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, 4.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Ezdráš, Jób. BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, úplně poslušný rektor Janíček, má povinnost neprodleně oslavit Krista rozhodnutí o zničení UHLÍKOVÉ STOPY kterou dělají Baalové a DÉMONI, to je boháči, buržoazní pavědci, HOREČNÝM ZBROJENÍM a VÁLČENÍM, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou atd., kvůli žití boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky. Má povinnost, NOVÝM DUCHEM výkladu Písma učinit rozhodnutí o zničení všech vojáků celého světa, a o zničení lidských Bohů, všech osobních vozů celého světa, pro osobní používání, Izajáš 2/4až22/18až31/1až33/22,24až66/4, Ozeáš, Kazatel, Ámos, atd., a o zničení zbraní celého světa, protože veškerý majetek již patří pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI celého světa a ne lidem. Ezechiel3/4,21až39/8,13,21,29až44/28,47/23, Izajáš, atd. BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, úplně poslušný rektor Janíček, RYTÍŘ, či LEV, stejně mocný jako LEV Kristus, má povinnost neprodleně oslavit Krista tím, že válečný OHEŇ na Ukrajině a jinde uhasí tím, že přinese Česku a světu VODU ČISTOU a ŽIVOU, DŮVĚŘIVOU, která teče z pramene, přímo od Krista, ktera je určena pro založení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v novém Božím domě, kde Kristus chce bydlet, na rektorátu VUT v Brně. Pramen VODY ČISTÉ, ŽIVÉ a DŮVĚŘIVÉ, teče jako jediná ŘEKA BOŽÍHO SLOVA, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v NOVÉM DUCHU výkladu Písma, v Boží slávě vzájemně upřesňují, a doplňují, které jsou tím jediným Bohem všech států světa, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM. Kristus v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, pro všechny státy světa. Zjevení, 1.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Ozeáš, Ezechiel, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Kazatel, Izajáš, Bhagavadgíta, Malachiáš, Micheáš, atd. Mít nyní za vládnoucího Boha ministra financi Stanjuru ministr@mfcr.cz, a jeho SPOLEČNÝ STÁTNÍ MĚŠEC, STÁTNÍ POKLADNY, je ZLOČIN, je TRESTNÝ ČIN, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Přísloví1/7až14až8/17. Nového Krista, DUCHA SVATÉHO, takového MOCNÉHO A SPRAVEDLIVÉHO, jaky je v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí znát každý člověk na světě. Trestající Kristus již nepotřebuje žádného prostředníka mezi sebou, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Majetek boháčů shnil kvůli energetice. Kristus již dovoluje stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a nábožemského dobytka, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Přísloví, Jan, Lukáš, Ámos, Marek, Jakubův, Izajáš, Jeremiáš, atd. Změnu křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na

 

celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitené, mají povinnost realizovat neprodleně, za křesťany, především tři dále uvádění drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, farář Bradáč z Domašova, drzý starokatolický kněz Satan, či Had, hlupák Petr Jan Vinš, a SYN ČLOVĚKA, psychiatr, pravoslavný Satan, či Had, LUCIFER pravoslavného PEKLA, profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů. Mají povinnost neprodleně mlet v kostelích uváděný OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Za technický lži lid má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodlené změně stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, především nový vládnoucí Bůh, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Janíček, či kdokoli jiný z vedení VUT v Brně. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Krista má povinnost znát Krista nově tím, že čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, se bude sám křtít jediným křtem, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sloužit v kostelích boháčům křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, mletím protikladných bludů např. katolického katechismu, a mletím promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, je již hřích, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, je již zločin. Především rektor Janíček má povinnost být LVEM, stejně mocným jako LEV Kristus tím, že uvedené texty bude řvát na neposlušný ekonomický, politický a jiný dobytek. Majetek Baalů a DÉMONŮ, boháčů, shnil kvůli energetice. Boháči zanechávají největší UHLÍKOVOU STOPU. Chudáci nedělají UHLÍKOUVOU STOPU vůbec. Dle médií, např. Káhira má 70 % města vytvořeného z chatrčí pro chudáky, kterých je více než boháčů, kteří by majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvítali. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Existence boháčů, kteří si udržují nadvládu nad chudáky pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, brání vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kristus nestraní ani pomateným boháčům, ani pomatených chudákům. Straní nyní, v tomto pokolení, svým Božím technickým rozumem, především novým vládnoucím Bohům technického lži lidu VUT. Boháči dělají velkou UHLÍKOVOU STOPU. Rektor Janíček, svým rozhodnutím, zničí boháče, zničením jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, VOZŮ, či letadel pro osobní potřebu, atd. Kdo bude mít za vládnoucí Bohy, Kristem prokleté SYNY ZATRACENÍ, politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany či Hady kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nedostane pro DUŠI svého geneticky prasečího lidského mozku, uváděný rozum od mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO. Nad VODAMI vzedmutého moře ekonomických, militaristických sviní či NETVORŮ Slovenska a Česka již nesmí sedět NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA či OHOLIBA prezidentka Čaputová. Kdo nepojme tuto NEVĚSTKU v nenávist, kdo ji neobere o všechnu její politickou a náboženskou slávu až do naha, kdo nespálí její TĚLO prolhané a shnilé STÁTNÍ SPRÁVY, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zveřejněním těchto textů v médiích Slovenska a Česka, rozum od Krista nedostane. Izajáš, Zjevení, 1.Petrův, Římanům, Žalmy, 1.Mojžíšova, Jeremiáš, Sofonjáš, Abakuk, Nahum, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Galatským, Koloským, 1.Timoteovi, Micheáš, Jóel, Judův, Matouš, Jan, Marek, Lukáš, 1.Korintským, Filipským, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Korintským, Ezdráš, Efezským, Ezechiel, 2.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, 4.Mojžíšova, 5.Mojžíšova, Daniel, Kniha moudros. Ve čtvrtek 27. 7. 2023 jsem se ptal sekretářky rektora Janíčka, zda rektor Janíček pracuje. Sdělila, že pracuje poslední den, od pátku má dovolenou. Protože neslíbila, že budu s rektorem mluvit telefonicky, rektoru Janíčkovi zasílám vzkaz elektronicky. Pane rektore Janíčku rektor@vutbr.cz. Mediální MISTR Kristus veškeré své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neobjasňuje pouze těmito texty, ale také pohádkami, např. PRAVÝ RYTÍŘ. Dle této pohádky, a dle textů Izajáše, jste PSEM, který dostal obojek kvůli tomu, aby sloužil stávajícím vládnoucím Bohům, stávajícího kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, jako buržoazní pavědec. Trestající Kristus dovoluje, abyste prošel BRÁNOU NEBESKOU do Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že pomůžete ZNIČIT stávajícího zlého křesťanského Boha, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, který je nyní již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že se zlem ekonomického, militaristického myšlení, DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích válečných zločinců, např. se zlem MEČE války např. na Ukrajině, nelze zvítězit horečným zbrojením a dodávkami zbraní válčícím vrahům, žoldákům, ale pouze nastolením vlády jediného Boha, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, a to pomocí mocného OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Již nemůžete být PSEM, či OSLEM, máte povinnost být LVEM tím, že budete člověkem pokorným a odpovědným, s číslem člověka 666. Číslo 666 znamená nyní www těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Odpovědnost za Česko a lidstvo, a úplnou poslušnost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné a jedině možné energetiky Česka a světa, získáte studiem těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dle Písma a dle pohádky PRAVÝ RYTÍŘ, máte povinnost, spolu se mnou, úplně zničit stávajícího ZLÉHO Boha, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, a jeho MEČ válek, které Kristus dělá pomocí totálně chybného výkladu Písma, např. pomocí protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu např. drzého pozemského OTCE Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova. Pane rektore Janíčku, máte povinnost být novým vládnoucím Bohem, pokorným a úplně poslušným tím, že budete LVEM, stejně mocným jako je Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že na politický a naboženský lži lid budete řvát tyto pravdy správného výkladu Písma, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma. OHEŇ MEČE válek, např. MEČE války na Ukrajině, máte povinnost uhasit pokořením se před Kristem, vyznáním všech politických, náboženských a technických BLUDŮ tím, že dle pohádky donesete na rektorát VUT v Brně, ve vojenské přilbě, VODU ČÍSTOU, ŽIVOU a DŮVĚŘIVOU, těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle Písma a dle pohádny PRAVÝ RYTÍŘ, trestajícího zlého Boha, Ježíše Krista, a jeho MEČ války např. na Ukrajině, máte povinnost zničit až na věky věků tím, že budete mít za Boha, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, která je jediným Bohem světa, která je stejná jako jediný Bůh světa, se kterou křesťanští pomatenci bojující MEČEM VÁLEK, kterou v pohádce střelili šípem. Dle Písma a dle pohádky PRAVÝ RYTÍŘ, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, která je současně novým Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, pečuje o vzedmuté MOŘE křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, z této, uváděné vody. Nový vládnoucí Bože, BOŽÍ SYNU KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektore Janíčku. Pohádka PRAVÝ RYTÍŘ, skončila zničením zlého krále, to je zničením trestajícího Ježíše Krista, a nastolením vlády ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, navěky věků. Novým Bohem pro Česko bude ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, DRUŽKA nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nová vláda Česka, navržená dle textů Písma na konci kapitoly 300, jejíž zřízení máte povinnost iniciovat. Pane rektore Janíčku rektor@vutbr.cz. Jako nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, pro jejich neprodlenou realizaci, jako úplně poslušný služebník Krista, máte povinnost garantovat přechod z ekonomického, militaristického kapitalismu křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na majetkou ROVINU celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Máte povinnost např. garantovat PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, dočasně ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, později ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, stejné pro veškerý pracující lid, a pro veškerou pracující inteligenci. Pane rektore Janíčku rektor@vutbr.cz. Svým geneticky prasečím lidským mozkem již máte povinnost pochopit, jak uváděnou Boží moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli. Máte povinnost pochopit, že vybudování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a

 

domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, veškerého politického a náboženského dobytka Česka a světa, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení, a pro osobní dopravu pouze na elektrokolech a elektrokoloběžkách, je možné vybudovat pouze v případě, že učiníte rozhodnutí, že PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ ve všech restauracích Česka a světa, schopných vařit alespoň obědy, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Pane rektore Janíčku rektor@vutbr.cz. V dalších textech, které, když Kristus dá, napíši později, budu v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného tvorstva, na Domašovsku, žádat v obcích Říčky, Domašov, Rudka, Litostrov, Javůrek, starosty obcí, o svolání schůzí, či seminářů, kde bude objasněn vznik Božího, mírového, celosvětového KRÁLOVSTVÍ uvedeným způsobem, to je PROSTÍRÁNÍM UBRUSŮ ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Abych si mohl dovolit žádat svolání těchto schůzí, či seminářů v obcích, musím mít od Vás garanci Vaší podpory uváděného zničení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím neprodleného nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Musím s Vámi komunikovat alespoň telefonicky. Proto prosím o Vaše rozhodnutí, aby Vaše sekretářka mně dala číslo Vašeho mobilu. Děkuji. Odpověď z VUT v Brně jsem ve čtvrtek 27. 7. 2023 bohužel již nedostal. Především pro rektora Janíčka a jeho technický lži lid VUT v Brně, platí texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že nyní již svévolně hřeší hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, buržoazním pavědcům, vlastníkům křesťanské ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, místo Kristu, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Především pro rektora Janíčka platí texty Písma, že trestající Kristus si s tímto hlupákem stále neví rady. Trestající Kristus, těmito texty APOKALYPSY správného výkladu Písma se již uzdravil tím, že není křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Již je Bohem ŽIVÝM tím, že je OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Také pro pomateného, neposlušného rektora Janíčka je hrozné upadnout do ruky Boha ŽIVÉHO, jehož hněv již neprodlévá. Tak jak rektor Janíček, v ŘÍŠI MRTVÝCH křesťanských, militaristických, ekonomických sviní je, není vůbec nikomu k užitku. Trestající Kristus se totiž nesmiluje, svým Božím rozumem, určeným pro toto pokolení, nad nikým, kdo ve své DUŠI, svého geneticky prasečího lidského mozku bude MRTVOLOU tím, že nepochopí NOVÉHO DUCHA výkladu veškerého Božího SLOVA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO Boha, který se s politickými, náboženskými a technickými zvířaty soudí pomalým Božím SOUDEM těchto textů, na VUT v Brně již od roku 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009, atd. až dodnes. Já, maličký a spravedlivý služebník Krista, jsem se zvěstováním pravdy o jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, opakovaně uváděné, jsem na VUT v Brně přišel včas, již za rektora Vrbky, v létech 2003 až 2006, 2006 až 2009, 2009 až 2012, 2012 až 2005, 2015 až 2018, 2018 až 2021, 2021 až 2024. Trestající Kristus mně ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH slibuje, že budu žít, že se dožiji plnosti věků, že se nasytím dny svého žití, což se již stalo. Zpupný a neposlušný rektor Janíček, zase odpadl od víry v jediného Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Proto se trestající Kristus nad Českem a světem, svým Božím technickým rozumem, zase smilovat nemůže. Kvůli MRTVOLE rektora Janíčka, Kristus zase odkládá NOVÉ DNES naplnění Písma o VZKŘÍŠENÍ technického lži lidu VUT v Brně z MRTVÝCH křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či netvorů. Kristus se smiluje nad Českem a světem svým rozumem v jedinou hodinu v případě, že rektor Janíček odsouhlasí čtení těchto textů v náboženském pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude v postošení pokračovat, dokud Janíček bude mrtvý. Trestající Kristus totiž nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu potřebuje. Potřebuje komunikovat s technickým lži lidem, kvůli realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o nové koncepci. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, křesťanským KAPRŮM např. z PROGLASU, vypustil v tomto zlém pokolení rybník, odstoupením svého Božího rozumu, od veškeré vládnoucí elity Česka a světa, a od veškerého pracujícího lži lidu, Česka a světa. Odstoupení rozumu Krista, potřebného pro toto zlé pokolení např. pro určení další správné cesty, další správné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, je vlastně Božím milosrdenstvím. Vrcholný Boží trest, odstoupení rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, bude trvat až do zboření a zničení ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplně poslušnou křesťanskou Boží trojicí, Kristu vděčnou za VRCHOLNÝ Boží trest, za odstoupení rozumu Krista od veškerého lži lidu Česka a světa, kvůli dobrovolnému zničení veškerého ekonomického, militaristického, politického a náboženského PEKLA, pokorným a úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Smířit se s trestajícím Kristem, jako první na světě, má povinnost úplně poslušný BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, rektor Janíček tím, že se smíří s drzými pozemskými OTCI, zakladateli křesťanského, ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. S drzým farářem Bradáčem z Domašova, s drzý starokatolický knězem Satanem, či Hadem, hlupákem Petrem Janem Vinšem, a se SYNEM ČLOVĚKA, psychiatrem, pravoslavným Satanem, či Hadem, LUCIFEREM pravoslavného PEKLA, profesorem Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů. Žádné křižování sami sebe navzájem, svými ÚMYSLY, sloužit místo trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., v Česku a Slovensku již nesmí existovat. Viz strana 30,31. Smíření se úplně poslušného technického lidu s drzými pozemskými OTCI Satany kněžími je nutné, kvůli pokojnému předání vládnoucí moci nad lidmi kněžím technického lži lidu Česka a světa. Energetickou, ekologickou a mravní spásu lze uskutečnit pouze realizací dokonalé Boží lásky, BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a zákonů POLE VĚDY Písma, což je technická záležitost. Proto např. drzý pozemský OTEC Satan či Had farář Bradáč z Domašova, již nesmí sloužit SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍ a SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. ODPOUŠTĚT lži lidu Česka a světa energetické, ekologické a mravní HŘÍCHY nyní může jenom Kristus, DUCH SVATÝ tím, že odpouštět hříchy k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa bude lidem pouze lži lid technický, Česka a světa. ODPOUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ bude realizováno neprodlenou realizací dokonalé Boží lásky, opakovaně uvedených BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky světa. Drzý starokatolický kněz Satan, či Had, hlupák Petr Jan Vinš erc@ekumenickarada.cz, info@ekumenickarada.cz, info@penzionbetel.cz, posta@starokatolici.cz, twr@twr.cz, stkat@starokatolici.cz, etema@etema.cz, cemper@fakticke.info, editori@denikn.cz, blanka.moravkova@fakticke.info, info@denikn.cz, zpravy@iprima.cz, hr@iprima.cz, informace@iprima.cz, kontakt@showjanakrause.cz, pokladna@divadloarcha.cz, pr@iprima.cz, v časopise TÉMA, a na TV PRIMA, dělá veškeré zlo MEČE válek na světě tím, že o Kristu, DUCHU SVATÉM, nemá stále ani ponětí. Svými ekonomickými, militaristickými MODLOSLUŽBAMI, neslouží Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU, ale pouze svému pohlavnímu údu a tím sbírce vládnoucích Bohů, vůdcům států a mocností, např. válečným zločincům, sviním, NETVORŮM, Zelenskému, Putinovi, Bidenovi, Macronovi, Pavlovi, Erdoganovi, NEVĚSTCE, MRZKÉ ŽENĚ Čaputové, atd. Odmítá uznat, že jeho křesťanský katechismus je výkladem Písma ve STARÉM DUCHU, a že on, i jeho křesťanský výklad Písma protikladných bludů, a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Drze lže, že v Bibli nelze nalézt RÁJ Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, že nelze nalézt celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Z EDENU, z Božího RÁJE, vychází na celosvětovou Boží zahradu, čtyři hlavní toky Božího SLOVA, znečištěné OVOCEM ÚMYSLU extrémně pravicových drzých pozemských OTCŮ, Satanů či Hadů kněží, dnes např. Satana, Hada, hlupáka Petra Jana

 

Vinše, který místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, svými MODLOSLUŽBAMI, slouží vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, a jejich SKÁLE, MAJETKU. Pro buddhisty a hinduisty je to znečištěná ŘEKA SLOV Bhagavadgíty, pro Židy je to znečištěná ŘEKA SLOV Tóry, pro křesťanské, ekonomické SVINĚ, či militaristické NETVORY, LOTRY, ZLOČINCE, LHÁŘE, je to znečištěná ŘEKA SLOV Bible, pro muslimy je Božím SLOVEM znečištěná ŘEKA SLOV Koránu. Ve výkladu Písma ve STARÉM DUCHU, Satana, hlupáka Petra Jana Vinše, nelze proto nalézt EDEN, to je Boží ráj, pokoj, a celosvětový mír, celosvětového BOŽÍHO RÁJE. Satan, Had, hlupák, kněz, drzý pozemský OTEC, LOTR Petr Jan Vinš, nebyl Kristem určen k tomu, aby ve svém výkladu Písma, ve STARÉM DUCHU, svého stupidního katechismu, svých protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a svých promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, pro svou sbírku vládnoucích Bohů, uvedených Baalů a DÉMONŮ, boháčů, hledal a našel celosvětový, mírový, Boží RÁJ. Kristem, DUCHEM SVATÝM, byl a je určený k pádu do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, svým vzdorem proti nové ŘECE Božího SLOVA, VODY ŽIVÉ, ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, čiré jako křišťál. Tato nová ŘEKA Božího SLOVA Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nyní vyvěrá z trůnu Božího a Beránkova. Trůnem mediálního Mistra Krista, DUCHA SVATÉHO, je navždy OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svitků Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus vyžaduje, aby tato ŘEKA ŽIVOTA nyní vyvěrala v Brně, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, v DUŠI geneticky prasečího lidského mozku nového kněze, neposlušného, zpupného BOŽÍHO SYNA, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Kristus, svým Božím rozumem, bydlí odjakživa v DUŠÍCH geneticky prasečích lidských mozků technického lži lidu, např. docentů a profesorů VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. které, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa,. Proto především na rektorátu VUT v Brně, v DUŠI geneticky prasečího lidského mozku rektora Janíčka, již nesmí být žádná, křesťanská, ekonomická, militaristická děsivá tma, způsobená odstoupením rozumu Krista, od veškerého technického lži lidu, který odmítá studovat uvedenou ŘEKU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Především na rektorátu VUT v Brně, již nesmí být křesťanská, ekonomická, militaristická noc, způsobená výkladem Písma ve STARÉM DUCHU, křesťanském, ekonomickém, militaristickém, drzého Satana, či Hada, hlupáka, zločince, LOTRA Petra Jana Vinše. Rektor Janíček, kvůli tomu, aby se neprodleně úplně podřídil NEOMYLNÉMU UČITELI, LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU Kristu, jedinému VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Bohu, jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, již nepotřebuje žádného prostředníka mezi Kristem a technickým lži lidem, nepotřebuje žádnou lampu totálně chybného výkladu Písma STARÉHO DUCHA křesťanského katechismu, drzého pozemského OTCE, Satana či Hada, hlupáka Petra Jana Vinše. Světlo SLUNCE Bhagavedgity, světlo MĚSÍCE Koránu, ve STARÉM DUCHU výkladu Písma, Kristus již nepotřebuje, protože především rektor Janíček z VUT v Brně, má povinnost být mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy. Má povinnost učinit rozhodnutí, že všichni uvádění vládnoucí Bohové, např. sbírka vládnoucích Bohů, válečných zločinců, sviní, NETVORŮ, hlupáků, Zelenskýj, Putin, Biden, Macron, Pavel, Erdogan, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA Čaputová, jsou již pouze nečistí zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, lotři, protože si libují ve lžích výkladu Písma ve STARÉM DUCHU, ekonomickém, militaristickém. Tak jak jsou, zpupní a neposlušní, již nad lidmi vládnout nemohou, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné, Boží, mírové koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa. Každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, se svobodou pouze k nastolení Božího RÁJE, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉHO, má povinnost se na uvedené vládnoucí Bohy rozhněvat, a úplně je zničit, Boží ZBROJÍ. BOŽÍ ZBROJÍ je OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, které se v Boží slávě navzájem doplňují a upřesňují. NEVĚSTOU Krista, jeho DRUŽKOU, je nyní jediná CÍRKEV, ŽENA STATEČNÁ, nová, pokorná, a úplně poslušná vláda Česka, stvořená na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, dle textů na konci kapitoly 300. Za premiéra Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsem již postupně jmenoval tři nové premiéry Česka a několik ministrů. Postupně jsem jmenoval novým premiérem Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zřízení Božího RÁJE, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Ing. Rákose, později Ing. Babiše, a nedávno profesora Hořejšího, LVA, a ostatní členy oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. V kapitole 305 – 62 stran bylo napsáno. Spravedlnost iniciativy MÍR a SPRAVEDLNOST, profesora Václava Hořejšího vaclav.horejsi@img.cas.cz, info@iniciativa-snih.cz, uvedená např. v novinách Rovnost ze dne 27. března 2023, je z rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, není z geneticky prasečího lidského mozku Hořejšího. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa vyžaduje, aby v Česku, a ve světě, zněl hlas boje Hořejšího, Stropnického, Kavana a pracujícího lidu, proti vládnoucím zločincům, kteří bojují proti Kristu, a tím bojují proti jeho správné energetické koncepci, a Boží SPRAVEDLNOSTI. Trestající Kristus vyžaduje neprodlené vyvlečení ven, do ŘÍŠE TICHA, k lopatě, k zedníkům, kteří budou stavět energeticky soběstačná města a sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ dle FOTOGALERIE na, www.pametni-kniha.cz, ty vládnoucí lháře a zločince, kteří nyní sebe prohlásí za spravedlivé a moudré, a Krista, který Božím rozumem, každý geneticky prasečí lidský mozek, každého NETVORA, živí tak, jak sám chce, za blázna, či zločince. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude nikoho želet. Vyžaduje, aby uvedená Boží spravedlnost a uvedená Boží MOUDROST, Boží majetkové ROVINY, byla nastolená neprodleně, stejným způsobem jako za socialismu. Zákonem o všeobecné pracovní povinnosti pro každou vládnoucí PLEVU, která odejde, dle vůle Boží, neprodleně a dobrovolně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus objasňuje, že v celosvětovém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, kde budou celosvětově platit pouze Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, bude život probíhat stejně jako dnes s tím rozdílem, že Česko, EU a celý svět se totálně podřídí Bohu, ZÁKONODÁRCI. Úplně poslušní služebnící trestajícího Krista již musí pochopit, že nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, organizované dle ideologie tří Satanů, či Hadů kněží Bradáče, Vinše a Kašparů, je trestným činem, je PEKLEM. Jer.1/17až49/20,50/21,45, Bhagavadgíta15/15, K.M.1/4,5/23,7/12až27,12/10až19/6, Jób5/3,14,9/13,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ozeáš, Kazatel, Micheáš, Ezechiel. Vyžaduje, aby po pádu BELZEBUBA, či LUCIFERA papeže Františka, do nejhlubší jámy ŘÍŠE TICHA, vymizeli jeho Bohové, kterým slouží, Baalové a DÉMONI, ekonomové, zbrojaři, obchodníci, politici pravice a levice, vojáci, boháči, bankéři, atd., kteří zemi dupou horečným zbrojením, válčením, a žitím boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. V Česku má povinnost na trůn premiéra nové vlády Česka usednout nyní premiér profesor Hořejší. Má povinnost vládnoucí Baaly a DÉMONY soudit dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rázně uplatnit Boží spravedlnost programem nové vlády Česka. Všechny texty Písma o neprodleném ukončení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. jsou pro premiéra Hořejšího, rozkazem. Rozkazem je požádat sousední národy o pomoc se svoláním kongresu všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Božím rozkazem je založit v Praze, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Profesore Hořejší, máte povinnost neprodleně zřídit novou vládu Česka, dle textů na konci kapitoly 300, z několika členů své INICIATIVY proto, aby od Velikonoc 2023 již bylo zřejmé, že Kristus, DUCH SVATÝ, zrušením křesťanství, ruší všechna náboženství světa proto, aby celému světu mohl panovat jako jediný, NEOMYLNÝ UČITEL, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kdo z již jmemovaných nových premiérů Česka a nových ministrů Česka, nové vlády Česka, ŽENY STATEČNÉ, NEVĚSTY či DRUŽKY Krista, projeví nyní zájem, stát se premiérem, nebo ministrem, má povinnost se neprodleně přihlásit u nového kněze

 

KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍHO SYNA, u úplně poslušného rektora Janíčka, na rektorátu VUT v Brně, pomazaného za proroka místo mě tím, že má od Krista, od DUCHA SVATÉHO, Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jakmile Kristus, svým Božím rozumem, ze svého miloserdenství rozhodne, že Česko může jít dál tím, že zruší ekonomické, militaristické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a na rektorátu VUT v Brně nastolí, uvedeným způsobem, své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zůstane pro úplně poslušné služebníky Krista otevřená jenom JEDINÁ BRÁNA, a to BRÁNA NEBESKÁ, BRÁNY PEKELNÉ, energeticky nesmyslného horečného zbrojení, budou navždy zavřené. Úplně poslušný a novému Kristu vděčný nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, má povinnost uznat, že jeho vyvolení a povolání za nového vládnoucích Boha s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Když pokoří svou DUŠI, svého geneticky prasečího lidského mozku, studiem těchto textů, když sekretářce dovolí, abych s ním mluvil telefonicky, abych mu případně telefonicky objasnil ta podobenství Písma, kterým ještě nerozumí, Kristus dovolí číst tyto texty v sobotním náboženském pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Trestající Kristus, v jedinou hodinu, během tohoto pořadu, svým Božím technickým rozumem, zavře veškeré politické a náboženské BRÁNY PEKELNÉ nejenom v Česku, ale všude ve světě. Při čtení těchto textů v ČRo v Brně, totiž bude objasněná Boží SLÁVA, kterou je neprodlené sešrotování všech zbraní světa, zrušení všech vojáků světa, a zrušení všech válek světa. Izajáš, Ezechiel. Milosrdný Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že technický lži lid celého světa pochopí texty Písma o tom, že po zavření a zamčení politických a náboženských BRAN PEKELNÝCH, zbude celému světu pouze BRÁNA NEBESKÁ. Touto BRANOU, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou vstupovat pouze ČISTÍ služebníci Krista, očištění od všech bludů katolického, starokatolického a pravoslavného katechismu, tří křesťanských hlupáků, drzých pozemských OTCŮ Satanů či Hadů kněží, Satana či Hada faráře Bradáče, hlupáka, Satana či Hada Petra Jana Vinše, a SYNA ČLOVĚKA, psychiatra, pravoslavného Satana, či Hada, LUCIFERA pravoslavného PEKLA, profesora Jaroslava Maxmiliána Kašparů max.esperanto@gmail.com, max@esperanto.cz. Trestající Kristus slíbil, že BRÁNY PEKELNÉ těchto tří Satanů, či Hadů kněží, nepřemohou Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Tato pravda zachrání uplně poslušné služebníky Krista od žití boháčů na výnosný trh, od horečného zbrojení a PEKLA válčení, od PEKLA třetí světové války, a zničení Česka. Trestající Kristus nyní např. Ukrajinu trestá MEČEM války 1000 x víc než Česko, děláním z měst a vesnic sutiny, jaké na Ukrajině již dlouho nebyly proto, aby se Kristem vyvolené Česko, trestajícího Krista bálo strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Proto, aby neprodleně začalo s Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, čtením těchto textů výkladu Písma v NOVÉM DUCHU, v sobotním náboženském pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Také v tomto pokolení, slovo dvou nebo tří Božích proroků, pokorných a úplně poslušných, musí být věrné a pravé, stejně jako to bylo v době OSVÍCENSTVÍ, či v době Božích proroků, LÉVIJCŮ Marxe a Engelse. Mám povinnost zajistit, v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného tvorstva, aby dva, nebo tři proroci zářili jako mediální hvězdy, navěky a navždy. Aby, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, nebyli SHNILÝM OVOCEM, zavěšeným na STROMĚ nové a úplně poslušné STÁTNÍ ZPRÁVY, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ v Písmu slíbil, v případě úplné poslušnosti těchto dvou nebo tří proroků, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem způsobí, že např. v sobotu, ve VLNĚ VEDER, zajdou OHNĚM těchto textů, falešní vládnoucí Bohové, v Česku např. vládnoucí Baalové a DÉMONI, SYNOVÉ ZATRACENÍ, pokrytci, lháři, zločinci, svině, NETVOŘI, zpupní a neposlušní hlupáci, válečný štváč, Ježíšem Kristem prokletý prezident Pavel jana.vohralikova@hrad.cz, veronika.wolf@hrad.cz, seb@hrad.cz, antonie.mikulkova@hrad.cz, vfs@army.cz, hscr@army.cz, nabor@army.cz, petr.kroupa@hrad.cz, tomas.lebeda@hrad.cz, jaroslav.zajicek@hrad.cz, kvv.olomouc@army.cz, info@army.cz, veteran@veteran.cz, tomas.pernicky@hrad.cz, miroslava.macku@hrad.cz, pavel.vyhnanek@hrad.cz, e-podatelnaMO@army.cz, kvvhmp@army.cz, kvvpraha@army.cz, kvv.brno@army.cz, media@hrad.cz, linda.kopecka@hrad.cz, poverenec@army.cz, cernochovaj@psp.cz, lukas.gajarsky@hrad.cz. zdenek.hejhal@hrad.cz, david.jares@army.cz, info@army.cz, novotnaj@army.cz, kriklanj@army.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, muzatkos@army.cz, martin.rokos@hrad.cz, ombudsman@army.cz, poduskoa@army.cz, kvv.jihlava@ army.cz, trestajícím Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, hlupák, SYN ZATRACENÍ, ekonomická SVINĚ, militaristický NETVOR, premiér Fiala, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, předsedkyně PS Adamová, adamovam@psp.cz, a ekonomický, militaristický zločinec, lhář, pokrytec, předseda SENÁTU Vystrčil nguyens@senat.cz. Trestající Kristus, v odstupování svého rozumu, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků neposlušných a vzpurných lidí nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud jim nezboří žití boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky ekonomického, militaristického, náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Dle vůle Krista, DUCHA SVATÉHO, je energeticky nezbytné, aby novým vládnoucím Božstvem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, byli především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a to neprodleně, viz další text o smíření se BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka, s drzým pozemským OTCEM Satanem, či Hadem, farářem Bradáčem z Domašova a s SYNEM ČLOVĚKA, psychiatrem, s drzým pozemským OTCEM, pravoslavným Satanen, či Hadem, LUCIFEREM pravoslavného PEKLA, profesorem Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů max.esperanto@gmail.com, max@esperanto.cz, info@postbellum.cz. Viz text na straně 30, 31. Hněv trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nepřestane, trestající Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud si v Česku nevytvoří pokorný, úplně poslušný, a Kristu vděčný, především technický lid VUT v Brně, za APOKALYPSU, to je za objasnění veškerých podobenství Božího slova, OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, které, s pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, píši již více než 33 let, od vzniku Česka. Žárlivě milující Kristus, v tomto vzpurném, neposlušném pokolení, se bude lidem celého světa mstít odstoupením svého technického rozumu, také od technické elity, kterou, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, tak dlouho, až jeho rozkaz, o neprodleném zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude iniciovat úplně poslušný nový kněz, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz. Stane se tak, z milosrdenství technického rozumu Krista, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, pochopí texty Písma o tom, že bezpečí Česka a světa může zajistit trestající Kristus v případě, že rektor Janíček rozhodne, o změně těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ. Až učiní rozhodnutí o úplném zničení stávajícího politického, náboženského, ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského, kapitalistického a jiného systému světového VZDOROKRÁLOVSTVÍ, čtením těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Má povinnost OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM tím, že uváděnou pravdou o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pravdou o jeho jedině možné a správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné, úplně a neprodleně zboří a zničí vládu stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ve všech státech světa. Česko a svět může být v energetickém, ekologickém a mravním bezpečí pouze pod vládou NEOMYLNÉHO MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který, po zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně, svým Božím rozumem, dovolí DUŠÍM, geneticky prasečích lidských mozků, mluvit v Česku, a tím

 

v celém světě, uváděné pravdy jak o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak o jeho jedině možné, energeticky, ekologicky a mravně správné cestě Česka a světa, opakovaně objasněné. Správná, a energeticky možná cesta Česka a světa je jediná. Spočívá v neprodleném zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, společně stolujícího politického, náboženského a jiného neposlušného, zpupného dobytka, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Komunitní život a bydlení v sídlištích či městech v VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, pro osobní dopravu pouze na elektrokolech a elektrokoloběžkách, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, elektronicky veřejně kontrolované, či elektronicky veřejně plánované, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, až do doby, kdy úplně poslušný a Kristu vděčný BOŽÍ SYN rektor Janíček, rozhodne o zveřejnění uvedeného Božího plánu, na vytvoření dokonalého světového pokoje, a celosvětového míru, až rozhodne o energetické nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, na ukončení všech válek světa, což je energeticky nezbytné, pro přetvoření stvoření a veškeré techniky, z energie z fosilních paliv, jejichž těžba v podstatě končí v roce cca 2036, na energii ze SLUNCE a VĚTRU, které bude velmi málo, viz další texty o Boží vůli o přetvoření stvoření Česka a světa. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pochopit energetickou nezbytnost uvedené změny paradigmatu, pochopit energetickou nezbytnost realizace změny stávajícího militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na pokorné, úplně poslušné, celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, které bude bez křesťanské SKÁLY, např. bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., pro úplně poslušného, a Kristu vděčného rektora Janíčka, není úkol nad jeho lidské síly. Pro BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, není úkol nad lidské síly učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti neprodleného zveřejnění těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Je to rozhodnutí energeticky nezbytné kvůli tomu, aby po tomto zveřejnění, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, jediný UČITEL, LÉKAŘ, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mohl celosvětově jednat sám tak, aby naplnil Písmo o Česku, a o světě, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Pro úplně poslušného a Kristu vděčného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, za Boží technický rozum, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, pro toto zlé, zpupné pokolení, uvedený v těchto textech technicky logického výkladu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, není úkol nad lidské síly pochopit texty Písma, o změně vládnoucích Božstev, na rektorátu VUT v Brně. Trestající Kristus vyžaduje přepřahání vládnoucích tažných KONÍ, na rektorátu VUT v Brně, opakovaně objasněné. Přepřahání je energeticky nezbytné z titulu potřeby mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, mít za vládnoucí BOHY Česka a světa, nový Boží technický lži lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., místo vládnoucích Bohů Kristem odvržených, např. stávajících vlád, to je NEVĚSTEK, vzniklých z politiků pravice a levice, či stávajících ČARODĚJNIC, to je všech ekumenických církví, a jejich Bohů, např. drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, stejně neposlušných a zpupných, jako je např. zlý Satan, či Had, farář Bradáč z Domašova. Přepřahání vládnoucích Bohů má povinnost iniciovat BOŽÍ SYN rektor Janíček, jehož povolání a vyvolení za nového vládnoucího Boha, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Rektor Janíček má povinnost iniciovat vznik jediné CÍRKVE Česka, NEVĚSTY či DRUŽKY Krista, ŽENY SATEČNÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, stvořené dle textů na konci kapitoly 300. Pro úplně poslušného BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, již není úkol nad lidské síly, pochopit texty Písma, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, ENERGETICKY, EKOLOGICKY A MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉM, nepotřebuje nikoho, kdo má za Boha křesťanskou SKÁLU, to je boháče, a jejich Bohy, to je výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, atd. Pro rektora Janíčka již musí být srozumitelné texty Písma o tom, že Krista má povinnost oslavit v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, svým rozhodnutím, o neprodleném a úplném zničení všech zbraní světa, všech vojáků světa, MEČE všech válek světa, atd. Izajáš, Ezechiel. BOŽÍ SYN, pokorný a úplně poslušný rektor Janíček, má povinnost dále uvedené texty Písma studovat, a z nich pochopit, že trestající Kristus, na ÚSVITU tohoto třetího DNE, třetího křesťanského tisíciletí, které začalo pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, již v roce 2000, nebo ještě dříve, při vzniku Česka, již nepotřebuje žádného prostředníka, mezi sebou a lidmi, např. na Domašovsku, drzého, pozemského OTCE, Satana či Hada faráře Bradáče. BOŽÍ SYN rektor Janíček, má povinnost dále uvedené texty Písma studovat a pochopit, že trestající Kristus vyžaduje, aby trestajícího Krista znal každý člověk na světě z médií nově, kvůli tomu, aby především technický lži lid Česka a světa, měl užitek z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém, zpupném pokolení, jsou především o jedině možné a správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Mě, maličkého a a spravedlivého proroka, trestající Kristus vyvolil proto, abych já, nedostatečně technicky vzdělaný, zahanbil technicky vzdělané docenty a profesory VUT v Brně, ČVUT, atd. proto, aby pochopili texty Písma, že Boží technický rozum, v tom kterém pokolení, je pro Boží technický lži lid, živený Božím technickým rozumem odjakživa, pouze Božím milosrdenstvím. Trestající Kristus, rektora Janíčka, v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nazývá OSLEM, či PSEM. Z tohoto pohledu já jsem OSLÁTKEM. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa. Nyní především nový kněz rektor Janíček, nový vládnoucí Bůh, má povinnost sloužit SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍ a SVÁTOSTI SMÍŘENÍ se s novým Kristem tím, že mnohým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, jejich MODLOSLUŽEBNÉ HŘÍCHY, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, odpustí tím, že jim umožní zůstat na místech vládnoucích Bohů. Komu nový vládnoucí Bůh, rektor Janíček, či noví další vládnoucí Bohové technického lidu, jeho MODLOSLUŽBY, jeho chamtivost neodpustí, ten bude mít povinnost dobrovolně a neprodleně odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Komu odpustí hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, komu odpustí MODLOSLUŽBU horečného zbrojení a válčení, komu odpustí chamtivost, může, jako vládnoucí Bůh, zůstat. Vládnout v novém DUCHU mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, SOUDCE. Lidské štěstí rodiny ve stávajícím systému VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je a vždy byla službě pohlavím lidským ÚDŮM, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, to je službě MAJETKU, zvětšování MAJETKU a nyní, na zajištění zákonů na žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, a na nedotknutelnost MAJETKU boháčů, SKÁLY ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. Ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ proto např. drzý pravicový NETVOR, drzý pozemský Otec, Satan či Had, farář Bradáč, ve svém totálně chybném výkladu Písma, ve STARÉM DUCHU, obhajoval a obhajuje, extrémně pravicové, ekonomické, militaristické bludy, o nedotknutelnosti majetku boháčů. Trestající Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, tímto logickým, technickým výkladem Písma nyní určuje, že nová Boží RODINA, pokorná a úplně poslušná, bude mít nový, společný, komunitní majetek, kvůli tomu, že energie ze SLUNCE a VĚTRU bude podstatně, nesrovnatelně méně, než např. je dnes energie z ropy, plynu, uhlí, atd., jejíchž éru Ježíš Kristus DUCH SVATÝ, tímto textem končí, ještě před úplným vyrabováním ropy v roce cca 2036. Trestající Kristus vyžaduje, aby zbývající fosilní paliva vystačila zpupnému a neposlušnému lidstvu celého světa, na dobu tohoto celého OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, kvůli možnosti přetvoření energetiky z fosilních paliv, na energetiku ze SLUNCE a VĚTRU, pomocí zbývajících fosilních paliv. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docenta Skály a profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Proto nový BOŽÍ SYN rektor Janíček, má povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, o odpočinutí všech států světa, od energetické, ekologické a mravní zkázy, zhouby, od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Trestající Kristus dovolí Česku a světu jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ pouze v případě, že se nyní usmíří

 

nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN rektor Janíček, čtením těchto textů technicky logického výkladu Písma, s drzým pozemským OTCEM, Satanem, či HADEM, ZLOSYNEM, LOTREM farářem Bradáčem z Domašova. Vůle Krista je změnit křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY v kostele v Domašově, na BOHOSLUŽBY, mletím těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Česko křižuje DUCHA rektora Janíčka, a drzé pozemské OTCE faráře Bradáče, Kašparů, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby každý úplně poslušný služebník Krista, znal nyní Krista nově, z těchto textů technicky logického výkladu Písma. Např. drzý pozemský OTEC, Had, či Satan farář Bradáč již nemá od Krista povoleno sloužit např. SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. Již nesmí, ve svých křesťanských tradicích, ekonomický, militaristický lži lid zpovídat a odpouštět mu hříchy, již to není možné. Odpouštět lidem hříchy nyní může pouze Kristus, DUCH SVATÝ tím, že vládnoucím Baalů a DÉMONŮM, bude hříchy odpouštět pouze nový kněz, BOŽÍ SYN, rektor Janíček a to při realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zpupné, zlé pokolení, jsou pouze o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tři křesťanští proroci, vykopali energetický, ekologický a mravní HROB, výkladem Písma ve STARÉM DUCHU, kam padl celý svět, a celé Česko. Hrob v Česku vykopali členové křesťanské pomýlené Boží trojice hlupáků, např. drzý pozemský hlupák, OTEC veškerého ekonomického, militaristického zla, zlý Satan či Had farář Bradáč z Domašova diecese@domasov.cz, SYN ČLOVĚKA psychiatr a pravoslavný Satan, či Had, LUCIFER pravoslavného PEKLA MEČE válek, profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů max.esperanto@gmail.com, max@esperanto.cz, info@postbellum.cz, a jejich DUCH SVATÝ, bez rozumu Krista pomatený rektor Janíček z VUT v Brně, rektor@vutbr.cz. Rektora Janíčka si dovolují jmenovat křesťanským DUCHEM SVATÝM, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, DUŠE geneticky prasečích lidských mozků, např. projektantů, vědců VUT v Brně, ČVUT, atd., svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Křesťanská Boží trojice, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma, je již pouze tato, protože jejich Kristus, je až na věky věků, pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Uvedená křesťanská Boží trojice, katolický farář Bradáč, pravoslavný farář, psychiatr profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů a jejich Bůh, DUCH SVATÝ, rektor Janíček, naplnili Písmo do poslední čárky tím, že se křižují sami sebe navzájem, OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, místo mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU. Trestající Kristus uvádí, že s uvedenou křesťanskou Boží trojicí křižujících se hlupáků, buržoazních pavědců, která chce stále sloužit boháčům, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, si stále neví rady. Vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní nastane v jedinou hodinu, až tato Boží trojice, porodí v médiích NOVÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude pást celý svět, všechny státy světa. Křižovat se sami sebe navzájem, OVOCEM svých ÚMYSLŮ, již není nyní možné. Pro odstoupení Božího rozumu pro toto zlé pokolení, od geneticky prasečího lidského mozku profesora Kašparů, Kašpar drze ve všem lže v časopisu TÉMA. Ovoce úmyslů geneticky prasečího mozku drzého pozemského OTCE, Satana, Hada, faráře Bradáče, buržoazního pavědce, je zlé tím, že jeho neomylný výklad Písma katolického katechismu, nemá nic společného s technicky logickým, správným výkladem Písma, v těchto textech SOUDU. Radostnou ZPRÁVOU pro nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného rektora Janíčka je, že trestající Kristus, úplným zničením křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, končí veškeré protikladné lží o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím veškeré lži energetické koncepce lotrů, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, na stupidní UHLÍKOVOU NEUTRALITU. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA, pomatených uhlíkových neutralistů, je již stejným bludem, jako děsivá temnota protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, např. pomateného OTCE Satana, či Hada, hlupáka faráře Bradáče z Domašova. Odstoupení rozumu Krista, v tomto zlém pokolení, od neposlušných sviní, či NETVORŮ, které v roce 2000 zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, je nyní VRCHOLNÝM Božím trestem, což je zřejmé úplně poslušným služebníkům Krista. Kristus se smiluje, až se uváděná pravda o neposlušných hlupácích bude číst v médiích. Jakmile rektor Janíček, Satan či Had farář Bradáč z Domačova a pravoslavný farář, psychiatr profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů přestanou oslavovat sami sebe navzájem tím, že přestanou oslavovat rozum svých DUŠÍ, svých geneticky prasečích lidkých mozků, až se přestanou se navzájem KŘIŽOVAT OVOCEM SVÝCH ÚMYSLŮ, to je úmyslem zachování nedotknutelnosti majetku boháčů, který energeticky shnil z titulu konce éry ropy, pří dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036. Trestající Kristus zvítězí nad Českem a světem pravdou o tom, že majetek nový, komunitní, je možné vybudovat pouze při zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Křesťanská víra v Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze mletím temnoty protikladných BLUDŮ např. katolického katechismu o Kristu, při MODLOSLUŽBÁCH drzého pozemského OTCE Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova, domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, je pouze dočasná. Je to víra hlupáků, LOTRŮ, neposlušných, vzpurných SVINÍ, NETVORŮ, kteří prokazatelně neslouží Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jedinému NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, ale pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, a jiným ekonomickým, militaristickým zločincům. Zpupní a neposlušní hlupáci slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Pro svou víru v boháče, či ve ŠLECHTICE, místo v Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, potřebují věřící věřit, ve svých křesťanských tradicích, v promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti např. debilů, hlupáků, bankéřů, či debilů zbrojařů, politiků, či v protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, drzých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, pozemských OTCŮ Satanů, či Hadů kněží. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, ve svých tradicích, křesťanským hlupákům vždy určí nějakého VLÁDNOUCÍHO hlupáka, debila, či debily, proti kterým je nutné bojovat, čímž zdůvodňují nutnost horečného zbrojení a dělání MEČE ekonomických, militaristických válek, ve všech státech světa. MEČEM nesmyslných válek udržují boháči svou moc nad chudáky, kteří se snaží získat svou moc nad boháči, pomocí REVOLUCÍ. MEČEM nesmyslných válek boje chudáků a boháči, či mocností, svých tradic, chudáci, boháči, mocnosti, udržují svou moc nad trestajícím, mírumilovným Ježíšem Kristem, NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, jediným UČITELEM, LÉKAŘEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Trestající Kristus dělá vše v Česku, a také v okolních národech, a ve světě, na své ZAHRADĚ, pouze kvůli sobě samému, nečiní nic tajně. Těmito texty dal lidem OHEŇ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterým křtí pokorné a úplně poslušné služebníky Ježíše Krista, kvůli sobě samému. Vyžaduje vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské atd. zrušit, přepřaháním vládnoucích TAŽNÝCH KONÍ, viz další text, a tím zboření všeho nemocného, ekonomického, militaristického, náboženského, či politického. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa, každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost znát Krista nově, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma, z HORY Hospodinova domu těchto textů, OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, není kvůli trestání boháčů, či drzých pozemských OTCŮ Satanů, či Hadů kněží, jak to bylo v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, v době Boží majetkové komunistické ROVINY, 40 let POUŠTĚ socialismu, či komunismu Česka, kdy toto SLOVO pravdy o Kristu a Česku, ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, komunistických, socialistických, nepršelo. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, z OHNĚ

 

SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, je kvůli neprodlenému nastolení energeticky, ekologicky a mravně správné cesty Česka a světa, uvedené v NOVÉM DUCHU výkladu Písma. Cesta do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je Božím milosrdenstvím. Znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v NOVÉM DUCHU, je VRCHOLNÝ BOŽÍ TREST, pro neposlušné a zpupné pohany, kterým je odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, od DUŠÍ, geneticky prasečích lidských mozků, všech hlupáků, SVINÍ, NETVORŮ, LOTRŮ, kteří odmítají tyto texty pomalého Božího SOUDU studovat. Kteří proto, aby zachovali TRADICE ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všem lžou, protože o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, stále nemají ani ponětí. Trestající Kristus těmito texty pomalého Božího, boří a ničí veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, boří a ničí STARÉHO DUCHA ekonomického, militaristického, politického, náboženského, nejenom tímto SLOVEM, ale také VRCHOLNÝM BOŽÍM TRESTEM, odstoupením svého rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, viz opakovaně uváděné texty, např. o totální technické debilitě politiků pravice a levice, či totální debilitě např. drzých pozemských OTCŮ Satanů, či Hadů kněží, např. faráře Bradáče z Domašova, neschopných pochopit NOVÉHO DUCHA výkladu veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Plný počet pohanů, LOTRŮ, hlupáků, DEBILŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, vzešel tím, že nikdo nechápe, že MEČ válek, nyní např. MEČ války na Ukrajině, učinil trestající Kristus proto, aby především technická elita nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. byla se svou energetickou moudrostí v koncích tím, že z textů Písma pochopí, nesmyslnost svého vzdoru, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Boží trest, odstoupení rozumu trestajícího Krista, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků je katastrofický tím, že veškerá výroba, výstavba, doprava, spotřeba, veškeré horečné zbrojení a energeticky nesmyslné válčení, dupe planetu zemi, až se energetických, ekologických a mravních základech hroutí, naprosto zbytečně. Trestající Kristus, veškeré lži o Kristu, a tím veškeré lži např. o totální technické debilitě energetické koncepce vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, opakovaně objasněných, dovoluje zastavit v jedinou hodinu v případě, když nový kněz KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍ SYN, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti číst tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, např. v sobotním pořadu v ČRo v Brně, MEZI NEBEM A ZEMÍ, což není pro rektora úkol nad lidské síly. Trestající Kristus vyžaduje, aby tato texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích debilů, Baalů a DÉMONŮ, četlo velké množstí úplně poslušných služebníků Krista, včetně UKRAJINCŮ v Česku, protože vyžaduje, aby se velké množstí uplně poslušných služebníků Krista rozhněvalo na vládnoucí Baaly a DÉMONY. Kdo se nerozhněvá na stávající vládnoucí Bohy, např. na politiky pravice a levice, kdo je nepošle do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, v tomto pokolení, rozum od Krista zase nedostane. Místo stávajících vládnoucích Bohů, či KONÍ, neposlušných a zpupných Baalů a DÉMONŮ, dává Kristus lidem nové tažné KONĚ, nové vládnoucí Bohy, především TVRDÉ MUŽE pokorného a úplně poslušného technického lidu, např. z VUT v Brně, z ČVUT, projektanty, atd. Již v roce 2000, nastala doba přelomu věků konce éry fosilních paliv, za které lidstvo nemá žádnou rovnocennou náhradu. Protože technický lži lid je těmito texty pozdě varován, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, který nastane již v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, vyžaduje Kristus přepřáhnutí vládnoucích tažných KONÍ, přepřáhnutí vládnoucí Bohů neprodleně, v červenci 2023, což je milostivé Hospodinovo léto, a to na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Trestající Kristus, dovolí Česku a světu nastolit Boží majetkovou ROVINU celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v případě postavení soudných stolců, především na rektorátu VUT v Brně. Po vykonání Božího SOUDU stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je po vyznání jejich vin, to je lží vládnoucích lhářů a zločinců, především UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, po zničení jejich stupidní koncepce energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, trestající Kristus dovolí Česku a světu jít dál, to je z ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kvůli lžím UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je o např. o nesmyslném vyrabování ropy v mnohých státech světa do roku 2036, se celá země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné nastane, až po vyznání lží drzých pozemských OTCŮ Satanů či Hadů kněží o Kristu, DUCHU SVATÉM, UKŘIŽOVANÉM Židy, např. křesťanským hlupákem Satanem, či Hadem farářem Bradáčem z Domašova. Stále KŘIŽUJE Krista pouze mletím svých protikladných neomylných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu. Tím dovoluj, aby se neposlušní a zpupní hlupáci KŘIŽOVALI sami sebe navzájem, OVOCEM svých stupidních ÚMYSLŮ. Kristus chce být oslaven rozhodnutím např. nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného rektora Janíčka z VUT v Brně rektor@vutbr.cz. Rektor Janíček, úplně poslušný BOŽÍ SYN, má povinnost to s novým Kristem zkusit svým rozhodnutím, o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti sešrotování všech zbraní světa, a zrušení vojáků a válek, ve všech státech světa. Izajáš, Ezechiel, atd. Úplný a rychlý Boží SOUD vládnoucích ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ Česka, Baalů a DÉMONŮ, Kristus dovoluje vykonat v jedinou hodinu, čtením těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus si stále neví rady především s BOŽÍM SYNEM s rektorem Janíčkem. Křesťanské, militaristické, ekonomické a jiné SVINĚ či NETVOŘI, jsou Kristem určení k pádu, svým vzdorem proti OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Technický lži lid VUT v Brně, vedený BOŽÍM SYNEM rektorem Janíčkem, je Kristem vyvolený být novým Božím lidem, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, pokorným a úplně poslušným, který má povinnost děkovat Kristu za napsání těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, kterými Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad všemi státy světa sám sobě tím, že ji dává, v BETLÉMĚ, v Brně, novému vládnoucímu Bohu, vůdci lži lidu VUT v Brně, rektoru Janíčkovi. Povolání rektora Janíčka za nového vládnoucího Boha je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Proto jsou pracovníci rektorátu žádáni, aby zajistili, aby rektor Janíček nejel na dovolenou, protože je jeho povinností, celé prázdniny sloužit Kristu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. Trestající Kristus v Písmu rektoru Janíčkovi slibuje, že bude v energetice, atd., ve všem po nedostatku, když to s novým Kristem během prázdnin zkusí tím, že bude iniciovat neprodlené, celosvětové zavedení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které, v tomto zlém, zpupném a neposlušném pokolení, jsou o jedině možné, a jedině správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Což pro rektora Janíčka není úkol nad lidské síly, protože se jedná pouze o jeho rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, rektoru Janíčkovi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dal dobré technické vzdělání proto, aby svým geneticky prasečím lidským mozkem mohl nyní pochopit, že debilní energetické koncepce vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je pastvou jenom na oko z toho důvodu, že ÚMYSLY DUŠÍ, geneticky prasečích lidským mozků, jsou zlé, což se nezmění navěky. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ jsou zločinci tím, že svou stupidní, ekonomickou, militaristickou koncepcí energetiky Česka a světa na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, chtějí úplně podupat planetu zemi tak, aby se v energetických, ekologických a mravních základech zhroutila. Především rektoru Janíčkovi, jeho DUŠI, jeho geneticky prasečího lidského mozku musí být zjevné, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, ve své stupidní koncepci, během cca dalších dvaceti pěti let, zločinným způsobem, chtějí vyrabovat zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné, nedostatkové suroviny proto, aby vládnoucí boháči, Baalové a DÉMONI, mohli ještě cca dvacet pět let žít na výnosný trh,

 

zvyšující se ekonomiky. Úmysly trestajícího Krista jsou opačné, zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny chce zachovat na těchto celých 1000 let, tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ, své vlády, nad všemi státy světa. Kristus nechce, aby se musel mstít rektoru Janíčkovi za to, že z Krista stále chce dělat hlupáka tvrzením, že já dělám chybný výklad Písma, protože Kristus, DUCH SVATÝ, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, a veškeré technicky Česka a světa, ničemu uvedenému nerozumí, protože do energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, vůbec nevidí. Rektor Janíček má povinnost prorokovat spolu se mnou, že celosvětové odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, protože opakovaně objasněné Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, jsou Božím milosrdenstvím. Běda rektoru Janíčkovi, když znovu prohlásí tyto texty logického, technického výkladu Písma správné energetické koncepce za nesmysly, a sebe prohlásí za moudrého a spravedlivého. V tomto případě riskuje, že Boží hněv ho vyhledá z ničeho nic, a dojde odplaty, záhuby těla a DUŠE, za svoji službu boháčům, místu trestajícími Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Zacharjáš, 1.Korintským, 2.Korintským, Bhagavadgíta, Jan, Jakubův, Ezechiel, Matouš, Marek, Lukáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Amos, Izajáš, Sofonjáš, 2.Petrův, Judův, Zjevení, 1.Petrův, Přísloví, Žalmy, Kniha moudrosti, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Báruk, Micheáš, Římanům, Galatským, Koloským, Efezským. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, organizovaný Kristem, dle Božího plánu uvedeného v Bibli, bude podobný PRVNÍMU PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka. Kristus v Česku nečiní nic tajně, vše sděluje pomocí svých proroků, jím vyvolených, v tom kterém pokolení. V pokolení po válce, v roce 1945 až 1948, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, svůj PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJ MAJETKU boháčů, organizoval pomocí svého proroka, např. soudruha, BERANA, BERÁNKA, či OVCE Antonína Zápotockého. Antonín Zápotocký tehdy prohlásil, že Česko má povinnost naplnit Písmo o Česku do poslední čárky tím, že řekne ANO své cestě pod ochranu Stalina, a řekne NE, své cestě pod ochranu Kristem prokletých západních států, kde vládnou Baalové a DÉMONI, to je boháči. V křesťanském, militaristickém, ekonomickém Babylóně, Kristus, DUCH SVATÝ, vzbudil křesťanské proroky pouze ekonomické, militaristické, to je DUCHEM CHUDÉ hlupáky, kteří místo oslav Krista, DUCHA SVATÉHO, o kterém stále nemají ani ponětí, oslavují pouze sami sebe navzájem. To znamená, že oslavováním sami sebe navzájem, oslavují pouze rozum svých DUŠÍ, svých geneticky prasečích lidských mozků. V křesťanských církvích není ani jeden prorok, který by prorokoval pravdu, která je energeticky nezbytná, pro to zlé, vzpurné, neposlušné pokolení. Všichni křesťanští svatí proroci, křesťanského Babylóna, všichni svatí svědci, patří do OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů tím, že v nich není žádná pravda o NEOMYLNÉM Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, protože mají pouze STARÉHO DUCHA, náboženského, militaristického, ekonomického. NOVÝ DUCH je vylit, jako voda čistá a důvěřivá, až z těchto textů pomalého Božího SOUDU, stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, a ostatních kramářů. Uvedení proroci, kramáři, dělali a dělají pouze křesťanské, ekonomické zlo či PEKLO tím, že umožňovali a umožňují vládnout nad lidmi zločincům, či hlupákům, SYNŮM ZATRACENÍ, dnes např. vládě Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, politologa, premiéra Fialy. Ti, jako DUCHEM CHUDÍ, dělali a dělají lži lidu pouze zlo tím, že prosazují pouze vůli svou, prosazují OVOCE svých ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, místo uváděné vůle Boží, nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, uvedené v ŘECE ŽIVOTA uváděného Božího SLOVA OHNĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tradice a hodnoty křesťanských sviní jsou zlé, stupidní, a musí být v Česku zničené na rektorátu VUT v Brně, z rozhodnutí nového kněze, z Kbožího RÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lži lidu, BOŽÍHO SYNA, rektora Janíčka. Pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, lidé postavili domy LETNÍ, které nejsou energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, osvětlení, a pro osobní dopravu na elektrokolech, elektrokoloběžkách, a pro veřejnou dopravu po kolejích, a nebudou v nich PROTO bydlet. Protože ignorují texty Lukáše, Zacharjáše, Jeremiáše, Ámose, Sofonjáše, Knihy moudrostí, Jeremiáše, Lukáše, atd. o tom, že v době, kdy je navrženo sídliště či město z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, musí pominout majetek všech boháčů světa. Viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vytvořené již v roce 2006, dle textů Bible. Rozhodnutí o energetické nezbytnosti vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, musí padnout neprodleně na rektorátu VUT v Brně. Proto již bylo žádáno, aby BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro zákona POLE VĚDY Písma, rektor Janíček, nejezdil na dovolenou, a celé prázdniny pracoval pro Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tak, jak se to Kristu líbí, s bázní a s úctou. Pokud některé Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, rektoru Janíčkovi ještě stále nejsou jasné, pro neznalost OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rád mu vše osobně vysvětlím, když bude ochotný se mnou mluvit telefonicky, což stále odmítá. Rektor Janíček již dávno z textů Písma ví, že trestající Kristus, žádného zpupného, drzého, neposlušného hlupáka, který odmítne studovat VEŠKERÉ SLOVO Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nenechá bez trestu. Rektor Janíček již dávno ví, že se má k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU vrátit neprodleně, vyznáním svých vin, to je lží o koncepci energetiky Česka a světa. Rektor Janíček již dávno ví, že trestající Kristus nyní trestá např. Ukrajinu 1000 x víc než Česko, MEČEM války mezi zpupnými a neposlušnými pravoslavnými SVINĚMI, či NETVORY, především kvůli jeho vzpouře proti Boží zákonům POLE VĚDY Písma, kvůli jeho neposlušnosti. Kniha moudrosti, 2.Petrův, Jób, 2.Korintským, Micheáš, Izajáš, Jeremiáš, Zachariáš, atd. Rektor Janíček již dávno ví, že v případě, že také v milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní, od pondělí 17. července 2023, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 1. srpna 2033, nenastolí vládu Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, trestající Kristus se lidstvu pomstí tím, že ve třetí světové válce, na podzim roku 2023, zajdou strašlivou záhubou dvě třetiny nesmysně PŘEMNOŽENÝCH, zpupných a neposlušných hlupáků, NETVORŮ, z celého světa. V táto době, mstící se Kristus, zpupné Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA, SVINĚ, NETVORA rektora Janíčka, který omítá přijmout kněžství úplně poslušných služebníků KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA. V případě, že rektor Janíček, se svým úplně poslušným technickým lži lidem, nebude ani v červenci roku 2023, rodit nového Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, trestající, mstící se Kristus slibuje, že již na podzim 2023, ve třetí světové válce, poteče krev z militaristických, ekonomických sviní, NETVORŮ, či z křesťanských HROZNŮ, možná nejenom na Ukrajině, ale i v Česku, Slovensku, a v EU, která bude sahat až po uzdy koní. Zjevení, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Izajáš, Ozeáš, Kazatel, Micheáš, atd. Nový, trestající Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček, se svým úplně poslušným technickým lži lidem učinil rozhodnutí, že svoje OTCOVSTVÍ nového Krista potvrdí v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Trestající Kristus vyžaduje, aby v tomto náboženském pořadu, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Bohu milý OTEC, zakladatel celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, rektor Janíček, četl texty o tom, že jedině správnou, energetickou, ekologickou a mravní koncepcí Česka a světa, je odpočinutí od díla, od veškeré energetické, ekologické, a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a válek, mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči, jaké jsou dnes např. ve Francii. Nepokoje ve Francii nejsou kvůli zabití mladíka policií. Jsou naplněním Písma do poslední čárky o tom, že mezi boháči a chudáky nemůže být mír. Sírachovec. Stejně

 

tak nemůže být mír mezi mocnostmi, které se horečným zbrojením připravují na třetí světovou válku, která se povede o zbývající fosilní paliva. Dle médií, všechny mocnosti zvyšují náklady na zbrojení a na vedení válek, které jsou astronomické, ve stovkách miliard USD. Vládnoucí politici, svými geneticky prasečími lidskými mozky, pro odstoupení rozumu Krista si myslí, že o zbývající fosilní paliva povedou války, až do úplného vyrabování např. ropy, jejíž totální nedostatek je očekáván již v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Myšlenky mírumilovného Krista, DUCHA SVATÉHO, jsou úplně jiné, jsou o pokoji a celosvětovém míru, nastoleného v BETLÉMĚ, v BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, kde Hospodin přebývá v DUŠÍCH, geneticky prasečích lidských mozků vědců, odjakživa. Sírachovec, Izajáš, Jeremiáš, Micheáš, Ozeáš, Kazatel, Ezechiel, Matouš, atd. Trestající Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček, v jedinou hodinu vysílání, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, učinil rozhodnutí, že dle zákonů POLE VĚDY Písma, veškerý lži lid KRAMÁŘŮ zajde tím, že tvrdí muži technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., místo zákonů lidských, neprodleně nastolí dokonalou Boží lásku, realizaci opakovaně objasněných Božích příkazů, zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus vyžaduje rozhodnutí BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka o neprodleném zničení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ a o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Rektor Janíček již z Knihy moudrosti zná, že on, a veškerý technický lži lid Česka a světa, určený Kristem za nové vládnoucí Bohy, za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, mají povinnost se rozhněvat na stávající vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojanské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, atd., které trestající Kristus, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, již nepase, a již nikdy pást nebude. Bude nově pást, svým Božím rozumem, pouze úplně poslušné služebníky Krista, až ve svém, celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. BOŽÍ SYN, rektor Janíček, jíž zná Boží vůli, že má povinnost, se svým technickým lži lidem, iniciovat zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud rektor Janíček, se svým Božím technickým lidem, nebude bojovat proti vládnoucím boháčům, mocnou zbraní, OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro rektora Jeníčka, při jeho technickém vzdělání, jeho geneticky prasečího lidského mozku, které má z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, již není úkol nad lidské síly, se mnou telefonicky mluvit, vše co o Kristu, jeho moci nad každým LIDSKÝM DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku, a o jeho uváděné Boží vůli, ještě neví, si nechat telefonicky objasnit proto, aby technický lži lid VUT v Brně, a lži lid Česka, již dělal pouze to, co se trestajícímu Kristu bude líbit. Nový vládnoucí Bůh, rektor VUT v Brně Janíček, jej již trestajícímu Kristu odpovědný za neprodlenou realizaci energeticky, ekologicky a mravně správné energetické koncepce Česka a celého světa, v těchto textech objasněné. Je trestajícímu Kristu odpovědný za iniciování neprodleného odchodu např. politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, makléřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, 1.Korintským, 2.Korintským, Bhagavadgíta, Jakubův, Jan, Ezechiel, Matouš, Marek, Lukáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sofonjáš, Amos, 2.Petrův, Judův, Zjevení, 1.Petrův, Přísloví, Žalmy, Kniha moudrosti, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Izajáš, Báruk, Micheáš, atd. Protože převrat v roce 1945 až 1948, organizoval Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ MAJETKU boháčů, osobně, nikoli Antonín Zápotocký, a jeho soudruzi BERÁNCI, BERANI, či OVCE, Česko se vydalo dobrovolně a neprodleně, v pokoji a v míru, na cestu čtyřiceti let nedokonalé, socialistické, či komunistické Boží MAJETKOVÉ ROVINY. Tehdy Česko patřilo NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že patřilo Stalinovi, který, dle vůle Boží, přijal ideologii Božích proroků LÉVIJCŮ, BOŽÍCH SYNŮ, Marxe a Engelse. Trestající Kristus stále v Česku naplňuje svůj plán uvedený v Písmu, na úplné zničení všech náboženství světa, na úplné zničení všech států světa, na úplné zničení např. všech politiků pravice a levice, všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, atd. což objasňuje v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby Česko pochopilo texty Písma o tom, že trestající Kristus se mstí zpupným a neposlušným lidem, odstoupení svého Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, např. o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně objasněné. Trestající Kristus se mstí lži lidu Česka a světa za to, že nový Boží technický lži lid např. VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. které Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, stále odmítá patřit pouze novému Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. Česko tím nechce patřit NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech státu světa, stále chce patřit pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, VLASTNÍKŮM majetku, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., což je nyní hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. však již nemají výmluvu nerozumět uváděnému OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nerozumět technicky logickému výkladu zákonů POLE VĚDY Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus slíbil, že se nad Českem a světem smiluje v jedinou hodinu v případě, že úplně poslušný, a trestajícímu Kristu vděčný BOŹÍ SYN rektor VUT v Brně Janiček, přivede Ke Kristu technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. a tím technický lži lid všech států světa. Rektor Janíček musí zajistit, aby Česko patřilo Kristu tím, že Kristu bude patřit jediná církev Česka, NEVĚSTA, DRUŽKA Krista, ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, zřízená dle textů uvedených na konci kapitoly 300, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. S trestajícím Kristem se Česko může usmířit pouze v případě, když úplně poslušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, bude iniciovat výběr alespoň pěti důležitých ministrů, pěti nových tažných KONÍ. 1.) Ministra průmyslu. 2.) Ministra stavebnictví. 3.) Ministra dopravy. 4.) Ministra společného stolování politického a náboženského dobytka. 5.) Ministra školství. Trestající Kristus naplnil texty Písma do poslední čárky tím, že objasnil dostatečně srozumitelně texty Písma o tom, jaké přetvoření stvoření Česka a světa v Písmu naplánoval, po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či Boží komunistické majetkové ROVINY, po vykonání Božího SOUDU s vládnoucími Baaly a DÉMONY, SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM, to je po čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, neprodleně. Trestající Kristus v těchto textech, z milosrdenství svého Božího rozumu, umožnil dostatečně srozumitelně objasnit, že je to on, kdo nyní způsobil úpadek např. u nás největší církve katolické, všeobecné, stejně tak všech církví ostatních. Umožnil objasnit texty Písma, že ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, církev katolická, všeobecná, stejně tak církve protestantů, již nemají ani dostatečné množství kněží, ani dostatečný počet věřících. Trestající Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček učinil rozhodnutí, že křesťanská, militaristická, ekonomická víra v křesťanské lidské Bohy, Baaly a DÉMONY, je marná z toho důvodu, že Kristus trvá na úplném zničení STARÉHO DUCHA výkladu Písma, křesťanského, militaristického, ekonomického. Ničení těchto církví, ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, MRZKÝCH ŽEN, OHOLY a OHOLIBY, trestajícím Kristem je viditelné a zřejmé všem pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista. Stejně tak je zřejmá totální technická debilita politických stran LÉVIJCŮ, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ z KSČM, KOZLŮ z ČSSD, či dnes SOCDEM, způsobená odstoupením rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků, vzpurných a neposlušných vládnoucích politických a náboženských hlupáků, DEBILŮ. Smířit se s trestajícím Kristem je pro nový Boží technický lži lid možné pouze rozhodnutím rektora Janíčka, o úplném a neprodleném zničení SEDMI vládnoucích politických stran PRAVICE, SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY, nového, NEOMYLNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, pomocí OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Do OHNIVÉHO PEKLA JEZERA DEBB, debilů, které hoří sírou PEKLA křesťanského horečného zbrojení a válčení chudáků proti

 

boháčům, a válčení mezi mocnostmi, v Česku, na Slovensku a na Ukrajině, již nikdo nesmí padat. Neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již nikoho neposlušného či zpupného neomlouvá. Od roku 2000, máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády mediálního MISTRA Krista, nad všemi státy světa. Této neznalosti Písma má litovat především Česko, Slovensko a Ukrajina. Novému Bohu, mediálnímu MISTRU, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, se v Česku, Slovensku a na Ukrajině, nikdo nebude posmívat beztrestně. Na Ukrajině, kterou Kristus trestá pomocí MEČE energeticky nesmyslné války a horečného zbrojení, tisíckrát krát více než Česko tím, že zde, pomocí lidských Bohů, např. RAKET, dělá sutiny, sutiny, jaké na Ukrajině, v tomto zpupném pokolení, ještě nabyly. Trestající Kristus neustoupí, nepovolí, nebude ničeho želet, bude v trestání např. Ukrajiny, vrcholným Božím trestem, kterým je nyní MEČ mezi mocnostmi Ruskem a NATO pokračovat, až do rozhodnutí úplně poslušného nového Božího lidu, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., o úplném zničení křesťanské, militaristické SKÁLY, kterou je státní MĚŠEC zločince a lháře ministra Stanjury, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a ostatní výrobky lidských rukou, vyrobených pomoci končících fosilních paliv, ropy, plynu, uhlí, atd. Každý vládnoucí STROM se pozná po OVOCI. OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, makléřů, politiků pravice a levice, je viditelně nesmyslné, je zlé energeticky, ekologicky a mravně zlé, není slučitelné s Božími ÚMYSLY mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech států světa. Po vyjití Česka z Boží majetkové nedokonalé ROVINY, Kristem vybudované pomoci komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, ovoce ÚMYSLŮ vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, Baalů a DÉMONŮ, dnes vlády Kristem prokletého zločince a lháře premiéra Fialy, vede Česko a svět do PEKLA energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení, do PEKLA hrozného ropného a ekonomického kolapsu, který postihne Česko a všechny státy světa, již v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Ukrajincům, pracujícím na Domašovsku, a ostatnímu lži lidu Česka, Slovenska a Ukrajiny, bylo a je sdělováno. Trestající Kristus, ve stávajícím, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, již může dělat pouze samé zlo, pro odstoupení svého Božího rozumu, určeného pro toto zpupné a neposlušné pokolení, od všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kteří odmítají křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSVÍ v Česku ukončit neprodleně, zveřejněním těchto textů pomalého Božího SOUDU, ve všech médiích Česka, Slovenska a Ukrajiny. Myšlenky trestajícího Krista, uvedené v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují, jsou o neprodleném ukončení všech válek světa, o ukončení horečného zbrojení ve všech státech světa, o neprodleném ukončení díla energetické zhouby, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, spotřeby, dopravy atd. Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, Matouš, atd. Myšlenky trestajícího Krista, jsou o neprodleném nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO veškerého politického a náboženského dobytka u STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Technický lži lid VUT v Brně je Kristu odpovědný za naplnění tohoto SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky, což není úkol nad lidské síly, pro vůdce VUT v Brně, rektora Janíčka. Trestající Kristus, který dle Písma, dělá v Česku a ve světě vše pouze kvůli sobě samému, dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se smíří s úplně poslušnými lidmi Česka, s novými vládnoucími Bohy, až především rektor Janíček, a následně nový ministr školství učiní rozhodnutí, že veškeré stávající církve již nesmí být ani NEVĚSTKAMI, ani ČERODĚJNICEMI, ani MRZKÝMI ŽENAMI, nesmí být OHOLAMI, či OHOLIBAMI. Až rozhodnou, že místo stávajících MODLOSLUŽEB, to je služeb vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, místo Kristu, mají povinnost sloužit BOHOSLUŽBY, což je mletí těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Trestající Kristus naplnil texty Písma o totálním úpadku např. učení církve katolické, všeobecné, do poslední čárky. Tato ČERODĚJNICE, či NEVĚSTKA, již má málo kněží a věřících, protože mnozí úplně poslušní služebníci Krista, již věří textům Ozeáše, Kazatele, Jeremiáše, Izajáše, Knihy moudrosti, Jana, Matouše, Bhagavadgíty, 5.Mojžíšova, Marka, Lukáše, atd., že drzí pozemští OTCOVÉ, Satani, či Hadi kněží, jako např. Satan farář Bradáč z Domašova, místo NEJVYŠŠÍMU BOHU, JEŽÍŠI KRISTU, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále, při svých MODLOSLUŽBÁCH, slouží pouze vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčů, VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Ukrajincům, kteří pracovali na Říčkách, byly zvěstovány texty Písma, že mezi chudáky a boháči mír být nemůže, protože pastvou boháčů jsou chudáci. Sírachovec. Bylo jim objasněno, že boháči, stávající Bohové světa, Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími lidskými mozky, udržují svou vládu nad chudáky, že horečně zbrojí a horečně válčí, což trestající Kristus zakázal. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko, Slovensko a Ukrajina, s novým Kristem neprodleně zkusí. Ozeáš, Kazatel, Bhagavadgíta, Malachiáš, Izajáš, Jeremiáš, Matouš. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a ani Ukrajinců, ani Čechů, ani okolních národů EU nebude želet v případě, že toto pravdu jedině možného, a jedině správného, logického, technického výkladu veškerého Písma, znovu nebudete respektovat. Kristus vyžaduje, abych do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů pravdy HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista těchto textů, zapsal každého úplně poslušného služebníka Krista, který zvedne telefon a vytočí číslo Satana, Hada faráře Bradáče z Domašova 546 427 392, mobil 608 139 345, nebo mu napíše na domasov@dieceze.cz, vzkaz. Aby nebyl drzý, aby nezdržoval DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, kvůli tomu, že Kristem vyvolené Česko, je těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stejně pozdě varováno, před hrozným ropným a ekonomickým celosvětovým kolapsem, v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha zemích světa, a před hrozným kolapsem výroby elektřiny v Česku, v roce 2028, 2030, 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, viz další texty o energeticky správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v Božích příkazech a v zákonech POLE VĚDY Písma. Viz další texty o totálně chybné energetické koncepci vlády SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy, který nedovede nahradit ani elektřinu vyrobenou v dosluhujících uhelných elektrárnách v roce 2028, 2030, 2032, který nedokáže nahradit energii z ropy v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus slíbil, že se nad celým Českem slituje v jedinou hodinu, jakmile drzý pozemský OTEC Satan farář z Domašova, v kostele v Domašově, začne mlet místo tradičních křesťanských MODLOSLUŽEB, BOHOSLUŽBY, to je správný a jedině možný technický logický výklad těchto textů Písma ŘEKY ŽIVOTA, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus dovoluje Česku, Slovensku, či Ukrajině, jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svatém, v kolébce úplně poslušného lidstva, mně zavolá na telefon 546 441 154 sdělení, že telefonicky, či elektroniky urgoval návrat Satana či Hada faráře Bradáče, a nového kněze, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který je pro toto zpupné pokolení úplně nový tím, že vše o sobě, Česku, Slovensku, Ukrajině a okolních státech EU, uvedl v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Ukrajinci, již nemusíte umírat v energeticky nesmyslném MEČI války na Ukrajině, se Satanem, Hadem, prezidentem Putinem. Protože víte, že tato válka pro Ukrajinu je vrcholným Božím trestem pro toto pokolení. Trestající Kristus MEČ války na Ukrajinu uvedl, protože pomocí ní dokazuje technickému lži lidu Česka a světa, že musí být v koncích, se svou moudrostí, úplně zničit fosilní paliva během několika dalších let, pomocí stupidní energetické koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, viz další texty. Kristus v Písmu slíbil, že bude celosvětově jednat sám, když velký počet úplně poslušných služebníků Krista, začne studovat tyto texty HORY HOSPONOVA DOMU veškerého Písma od Krista proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, z toho měli užitek, mír a pokoj. Ukrajinci,

 

proč byste umírali MEČEM nesmyslné války mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky, kvůli totálně chybnému výkladu katolického katechismu, který je ve STARÉM politickém, ekonomickém, militaristickém křesťanském DUCHU, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud drzý pozemský OTEC, Satan, Had farář Bradáč, nebude tvrdě donucen pracujícím lidem např. Ukrajinců, mlet první BOHOSLUŽBY, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v kostele v Domašově. Úplné zničení křesťanských a jiných MODLOSLUŽEB, je smíření se trestajícího Krista s neposlušnými, zpupnými, lidmi, ekonomickými sviněmi, militaristickými NETVORY Česka a světa. Neposlušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, je stále trestajícím Kristem prokletý, protože se mnou nechce mluvit ani telefonicky, natož osobně, což je pro Česko a svět energetická, ekologická a mravní katastrofa. Ukrajinci a Rusi, umírají MEČEM nesmyslné války na Ukrajině úplně zbytečně, především kvůli rektoru Janíčkovi. Rektor Janíček odmítá mlet jedině možnou a jedině správnou, Boží, energetickou koncepci Česka a světa, opakovaně uváděnou. Trestající Kristus dělá na Ukrajině z měst sutiny, sutiny, jaké zde v tomto pokolení ještě nikdy nebyly, protože rektor Janíček, místo trestajícímu Kristu, stále slouží pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Hlas boje např. Kristem trestaných UKRAJINCŮ, pracujícího lidu a úplně poslušné technické elity Česka, musí v Česku znít např. proti SYNŮM ZATRACENÍ, proti stávajícím vládnoucím Bohům, proti válečným štváčům, zločinců, např. proti Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologu premiéru Fialovi, či proti válečného zločinci prezidentu Pavlovi. Drze odmítají zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, proti vůli mírumilovného Krista. Stále chtějí horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit. Neposlušní a zpupní politici pravice či levice, při odstoupení rozumu trestajícího Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků, mají naprosto chybné řešení energetické koncepce. Např. nedovedou nahradit výrobu elektřiny z rušených uhelných elektráren, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, v roce 2028, 2030, 2032. Katastrofou je, že svými geneticky prasečími lidskými mozky, nedovedou vůbec pochopit energetickou a ekonomickou katastrofu v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Velice blízký kolaps výroby elektřiny v Česku, stejně tak blízký, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, nedokáží vůbec pochopit z toho důvodu, že Kristus učinil LŽI LIDEM každého pokrytce, lháře a zločince, který odmítá neprodleně jít do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, na rektorátu VUT v Brně, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Usmířit se s trestajícím Kristem, je možné pouze při rozhodnutí o ukončení stávající, militaristické, ekonomické totality, to je o rozhodnutí, o zřízení uváděné, Kristem vyžadované Boží majetkové ROVINY, o ukončení rozdělení společnosti na boháče a chudáky, o rozhodnutí o neprodleném odchodu boháčů a chudáků do říše ticha, to je na smetiště dějin. Každý úplně poslušný služebník Krista, který zná tyto texty o energetické nezbytnosti neprodleného nastolení Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, již nemůže považovat Boží majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho za PEKLO, protože za PEKLO bude považovat stávající, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSVÍ, a MEČ války např. na Ukrajině a jinde. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost neprodleně se smířit s Kristem rozhodnutím, že již nebudou pracovat pro stávající Bohy, pro Kristem prokleté boháče, kteří si jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a světa, stále neberou k srdci. Pracovat pro Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa znamená poslat boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Pracovat pro trestajícího Krista je nutné zcela zdarma, po rozhodnutí o neprodleném zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních lidských Bohů, výrobků lidských rukou. Úplně poslušní služebníci Krista, budou pracovat pro Krista zcela zdarma, dle své rozumnosti, rukodělné dovednosti, či dle své paměti, což vše jsou DARY od Krista, DUCHA SVATÉHO, pro geneticky prasečí lidské mozky, pro DUŠE geneticky prasečích lidských mozků. Při odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečího lidského mozku, každý lidský DUCH zemdlí, což je zřejmé až nyní, z těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, všech uváděných vládnoucích hlupáků, které má trestající Kristus ze zlé a zpupné, neposlušné ekonomické SVINĚ, či za militaristické, kapitalistické NETVORY. Z textů Sírachovce je zřejmé, že v tomto zlém pokolení, tři neposlušné, vzpurné, zpupné, trestajícím Kristem prokleté národy, jsou Česko, Slovensko a Ukrajina. Všichni v Česku, Slovensku a na Ukrajině jsou roztřesení z toho, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si dovoluje, dle svého plánu, žádat o pomoc při nastolení svého, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, především Česko, Slovensko a Ukrajinu, stejně tak okolní národy EU. Trestající Kristus, dle KNIHY MOUDROSTI, již od roku 2000, či dříve, bere Česko do kázně, pomocí těchto textů, což dokazuje dnes např. tím, že Ukrajinu, již dříve potrestanou PELYŇKEM Černobylu, Jeremiáš, trestá nyní MEČEM války mezi pravoslavnými křesťanskými sviněmi, či NETVORY, tisíc krát víc než Česko. V médiích se již mluví o tom, že trestající Kristus, při neposlušností UKRAJINCŮ v Češku, potrestá Ukrajinu znovu PELYŇKEM výbuchu další jaderné elektrárny proto, aby Ukrajina ZNOVU pocítila co je to Boží hněv. Česko má pamatovat na uvedenou Boží dobrotu, kvůli tomu, že má povinnost SOUDIT SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM těchto textů, všechny národy světa. Česko, a především UKRAJINA, a okolní státy EU, mají nyní, když jsou SOUZENÍ tímto SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM těchto textů, doufat ve slitování Hospodina v této době přelomu věků, konce éry fosilních paliv, protože ví, že Česko a svět zachrání pouze tato PRAVDA, jedině možného, a jedině správného, technického, logického výkladu Písma. Česko a stejně tak Ukrajina již zná, že trestající Ježíš Kristus se soudí těmito texty s celým světem, např. kvůli tomu, že všichni vzpurní a neposlušní lidí odmítají uznat za pravdu texty Písma, že MEČ války na Ukrajině, je vrcholným Božím trestem pro toto zlé pokolení. Kvůli totálně nesmyslnému ničení fosilních paliv pomocí zvyšující se ekonomiky, kvůli stále se zvyšujícímu se rabování fosilních paliv, kvůli žití boháčů na výnosný trh, je v Česku a ve světě stále všechno horší. Fosilní paliva budou chybět celému světu, při přetvoření ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉ. Ukrajina je Kristem SOUZENÁ pomocí MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války zaslouženě, protože místo Kristus slouží pravoslavným Satanům, či Hadům kněžím, stejně tak Kristem prokleté Rusko. Ukrajina má povinnost doufat v milosrdenství Krista v případě, že Kristus, v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, z milosrdenství jeho technického rozumu, dovolí veřejně v médiích prosit o BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, o slitování Krista, nad úplně poslušnými služebníky Krista nového Božího technického lidu, živaného, Božím technickým rozumem, odjakživa. Má povinnost doufat, že trestající Kristus neudělá např. další PEPYNĚK, to je další Černobyl, vyhozením další jaderné elektrárny trhavinami, kvůli neposlušnosti rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, KNIHA MOUDROSTI. Stejně tak má Česko povinnost doufat v milosrdenství Krista, které nastane tím, že např. úplně pomatený, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova uvěří, že trestající Kristus potrestal velkým VICHREM JIŽNÍ MORAVU, kde zbořil několik vesnic, a trestá Česko a svět dál za to, že Satan farář Bradáč, ani po dvou létech od VICRU, nevěří textům Sírachovce o tom, že VICHR na JIŽNÍ MORAVĚ byl trestem kvůli stavěni RODINNÝCH DOMŮ, které Kristus v Česku a ve světě zakázal stavět. Sírachovec, Jeremiáš, Zachariáš, Sofonjáš, Ámos, atd. Trestající Kristus dříve bránil tomu, aby se cestovalo na dovolenou AUTY a LETADLY, COVIDEM. Nyní trestá cestovatele na dovolenou, kteří se chtějí bavit a nechtějí pro Krista pracovat, OHNĚM lesů, což objasňuje v OHNI SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH.