Kapitola 307 – 41 stran.

30.06.2023 13:25

Kapitola 307 – 41 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, spojuje všechny geneticky prasečí lidské mozky, všech lidí světa tím, že dává lidem svůj Boží rozum tak, jak chce on sám proto, aby naplnil texty Písma o Česku do poslední čárky. Kdyby chtěl, lidé by byli dávno pokorní a úplně poslušní, dávno by přijali jeho myšlenky o energetické nezbytnosti nastolení dokonalého pokoje a míru, dávno by zrušili svoje ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, horečné zbrojení a meč energeticky nesmyslných válek. Dávno by zřídili majetkovou Boží ROVINU celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus vyžaduje, aby vše uváděné realizovali noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. ale až po Božím SOUDU, až se vládnoucí elita Baalů a DÉMONŮ veřejně pokoří, vyzná své bludy o Kristu, DUCHU SVATÉM, o DUŠI, moci a vůli Krista, nad lidskými, geneticky prasečími lidskými mozky, až po čtení těchto textů OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je v Česku mezi námi, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, což je ÚSVIT třetího křesťanského dne, či ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. NOVÝ DUCH je vylit z OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kdo z vládnoucí elity odmítne studovat uvedené veškeré Písmo od Krista, kdo odmítne NOVÉHO DUCHA uvedeného Písma, nemůže sedět na vedoucím místě, kvůli vrcholnému Božímu trestu, pro toto zpupné, neposlušné pokolení, pro odstoupení technického rozumu Krista, např. také od technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. který odmítá uznat, že v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou především geneticky prasečí lidské mozky technického lži lidu, úplně závislé na Božím technickém rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci energetiky Česka a světa. Kdo neprodleně nenastoupí do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, od toho Kristus odstoupí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby v Česku vzešel plný počet neposlušných a zpupných pohanů. MUDr. Mošťák nenávidí bez příčiny svůj geneticky prasečí mozek, a stejně tak rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, uvedený v OHNI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jan, 1.Petrův, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Bhagavadgíta, KNIHA MOUDROSTÍ, 5.Mojžíšova, Jóel, 2.Korintským, Žalmy, Efezským, Sofonjáš, Matouš, Marek, Lukáč, Ezdráš, 2.Petrův, Malachiáš, Jakubův, 1.Korintským, 1.Královská, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Přísloví. Geneticky prasečí lidský mozek MUDr. Mošťáka je SMRTÍ energetickou, ekologickou a mravní, kvůli tomu, že mě nechce uznat za Kristem v Písmu vyvoleného posledního proroka, tohoto ekonomického, militaristického věku, který Kristus, mým prorokováním končí, kterého Kristus znal již v břiše mé matky, Boženy. Kristus v trestání, v odstupováním svého Božího rozumu nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když v Česku nebude poražena DRUHÁ SMRT, kterou je ekonomické, militaristické myšlení, geneticky prasečího lidského mozku psychiatra MUDr. Mošťáka. Česko a všechny státy mají povinnost studovat tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, např. Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Veškeré uvedené Boží SLOVO v pravdě o Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném NEOMYLNÉM VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, UČITELI, LÉKAŘI, všech států světa a v pravdě o Česku, Slovensku, Izraeli a EU, je NOVÝM NEBEM. NOVOU ZEMÍ je celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, které bude zřízené na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pracující lid a pracující inteligence Česka má povinnost učinit rozhodnutí o tom, že veškerý lid kramářů, to je PREDÁTORŮ obchodníků, např. uhelných baronů, či ropných baronů, politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, makléřů, vojenských kaplanů, atd. to je Baalů a DÉMONŮ, zajde. Což je nutné z toho důvodu, aby všechny státy světa mohly nastoupit cestu do NOVÉ ZEMĚ, to je do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, cestu ke své energetické, ekologické a mravní spáse. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. mají povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, neprodleně se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro toto zpupné pokolení, jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Musí být rozhodnuto, že trestající Kristus, který vymáhá nastolení svých Božích zákonů, místo zákonů lidských, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého DUCHA, o uváděném, správném, technicky logickém výkladu Písma, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků, musí být oslaven rozhodnutím technické elity Česka a světa, že je energeticky nezbytné, neprodleně sešrotovat všechny zbraně světa, a ukončit všechny války světa. Musí být učiněno rozhodnutí o tom, že v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, musí být vysoká MRAVNOST, vytvořená Božími zákony o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a o dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ úplně všeho z toho důvodu, aby všechny státy světa mohly na své energetické, ekologické a mravní spáse celosvětově spolupracovat, a ne mezi sebou bojovat. Stávající výklad Písma STARÉHO DUCHA, např. katolického katechismu, který obhajuje např. drzý pozemský OTEC Satan, Ďábel, křesťanský světlonoš Lucifer, BELZEBUB Domašovska, učitel PEKLA, zla, farář Bradáč domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, se nepovedl z toho důvodu, že je naprosto nemravný tím, že neposlušný a zpupný, politický a náboženský dobytek, místo trestajícímu Kristu, slouží pouze SYNŮM ZATRACENÍ, uváděným zpupným a neposlušným vládnoucím ekonomům či zbrojařům, Baalům a DÉMONŮM. Stávající výklad Písma katolického katechismu, ekonomický, militaristický, má STARÉHO DUCHA. Nový, technicky logický výklad Písma, má DUCHA NOVÉHO, z milosrdenství Božího rozumu. Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud např. o ROZTÁHNUTÍ NOVÉHO NEBE, to je o čteni OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím o nastolení NOVÉHO DUCHA v médiích, nerozhodne ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz. MUDr. Mošťák je znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, je znalcem DUŠE a duševního zdraví, viz text v kapitole 306 – 82 stran. Trestající Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, až vzpurný MUDr. Mošťák vyzná své lži o DUŠI člověka, a tím lži o lidském, geneticky prasečím lidském mozku, a tím své lži o Ježíši Kristu, který nikdy nebyl člověkem ukřižovaným Židy, který žije odjakživa mezi námi, pouze jako DUCH SVATÝ, jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což je současně ÚSVIT osmého dne, OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, mají povinnost znát trestajícího Krista nově, všichni úplně poslušní lidé Česka a světa, z NOVÉHO DUCHA výkladu Písma, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Kristus v trestání, odstoupením svého technického rozumu, také od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud MUDr. Mošťák nevyzná, že pravda o Kristu, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, platná pro celé toto tisíciletí, je pouze v tomto technickém, logickém výkladu Písma. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Efezským, Jóel, Sofonjáš, Matouš, KNIHA MOUDROSTÍ, Marek, Lukáč, Malachiáš, Bhagavadgíta, 2.Korintským, 1.Korintským, 1.Královská, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Přísloví, Jóel, Jan, 5.Mojžíšova, 4.Mojžíšova, atd. Stávající vládnoucí elita boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Baalů a DÉMONŮ, již nedostane technický rozum od Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA Písma, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a světa. Trestající Kristus boří a ničí ekonomické, militaristické, náboženské, politické, a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ, všech států světa, odstoupením svého Božího rozumu, v uvedené částečce svého DUCHA, od militaristicky, ekonomicky chamtivé vládnoucí elity. Česko, pod vedením vládnoucích hlupáků, kráčí do HROBU, JÁMY, BAŽINY, HNOJE, PEKLA, blízkého kolapsu elektřiny, v roce 2028, 2030, 2032, v době dotěžení uhlí v Česku, a do PEKLA totálního energetického a ekonomického celosvětového kolapsu, v roce cca 2036, v roce dotěžení ropy v mnohých státech světa. DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita, vedená vládou zpupných a neposlušných SYNŮ ZATRACENÍ, v Česku v čele s Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologem, ekonomickou sviní, militaristickým NETVOREM, premiérem Fialou, odmítá dobrovolně a neprodleně odejít do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Což je z toho důvodu, že Kristus, DUCH SVATÝ, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v Česku stále nemá velké množství nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Boží technického lidu, z řad vědců např. VUT v Brně, ČVUT, projektantů, pokorných, úplně poslušných, a Kristu vděčných, za uváděný, technicky logický správný výklad HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista. Trestající Kristus, který vede Česko, okolní státy, a celý svět, dle svého plánu, uváděného také v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA tak, aby naplnil svoje předsevzetí o Česku, do poslední čárky, již vše, co měl v Česku dle Písma učinit, již učinil. Již zničil STARÉHO DUCHA, např. katolického výkladu Písma drzého pozemského OTCE Satana Bradáče z Domašova proto, aby nastolil svou vládu nad všemi státy světa, pomocí DUCHA NOVÉHO, správného výkladu Písma, pomocí těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, který vede Česko dle svého plánu, se rozhněval na vládnoucí elitu za to, že po vyvedení Česka, z nedokonalé Boží majetkové ROVINY POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu Česka a Slovenska, vlády nevzdělaných komunistických hlupáků, sviní, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, geneticky prasečí lidské mozky technické elity, které Kristus živí, ze svého milosrdenství, technickým rozumem odjakživa, znovu propadli militaristické, ekonomické chamtivosti. Na vládnoucí technickou elitu lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. se Kristus rozhněval, protože všichni neposlušní a zpupní, kteří stále odmítají uznat závislost svých geneticky prasečích lidských mozků, na NOVÉM DUCHU, jedině možného, a jedině správného, tohoto technicky logického výkladu Písma OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se znovu provinili MODLOSLUŽBOU, to je křesťanskou, militaristickou, ekonomickou chamtivostí. Trestající Kristus slíbil, že v tomto okamžiku, kdy v jím vyvoleném Česku a Slovensku vzešel plný počet křesťanských, ekonomických, militaristických pohanů, se nad Českem a světem smiluje, čtením těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, ve všech médiích. Což má povinnost zajistit velký počet úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového, Božího království.

 

Kapitola 307-41 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 80. Česká bible kapitola 307. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Zpupnými, neposlušnými POHANY se stali všichni křesťané, kteří věří tomu, že Bůh je pouze jeden, že je stejný pro všechna náboženství světa, ale kteří se této pravdy o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, stále bojí. HOSPODIN tedy nyní není křesťanskou MODLÁŘSKOU Boží trojicí, není OTCEM, SYNEM a DUCHEM SVATÝM, protože jeho OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vznikla všechna náboženství světa, křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ již je mezi námi tím, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, jsou z těchto textů známé energetické, ekologické a mravní důvody, pro neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v Kristem vyvoleném Česku. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby Česko iniciovalo neprodlené zrušení všech světových VZDOROKRÁLOVSTVÍ, aby neprodleně zřídilo mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, rozhodnutím o okamžité platnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, a to na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus v Česku nečiní nic tajně tím, že svoji uvedenou vůli, stejně tak Boží moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, objasnil dostatečně srozumitelně, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista, v těchto textech pomalého Božího SOUDU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, Kristus, DUCH SVATÝ, v Písmu naplánovat tak, že nejdříve nechat Česko projít všemi zkouškami, které na Česko uvedl před vznikem Československa, a po vzniku Česka, dle textů veškerého Písma proto, aby především BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a ostatní technický lži lid Česka a světa, pochopili jak uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bude vysoká mravnost, daná Boží spravedlností, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených především v Bhagavadgítě, které v tomto zpupném a neposlušném pokolení jsou potřebné především pro správnou koncepci energetiky Česka a světa, tedy jsou o jedině možné další cestě Česka a světa. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ mají povinnost neprodleně nastolit především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. tím, že budou iniciovat, za pomocí ostatních vysokých škol, zřízení nové, úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY Krista, DRUŽKY Krista, ŽENY STATEČNÉ, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Usmířit se s novým, mediálním MISTREM Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, je možné pouze po rozhodnutí, že tyto texty POMALÉHO Božího SOUDU, se změní na SOUD Boží ÚPLNÝ a RYCHLÝ, čtením textů např. v sobotním pořadu v ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ proto, aby Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, pro toto zpupné, neposlušné pokolení, a to od příští soboty. V mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bude daleko vyšší spravedlnost a daleko vyšší mravnost, než byla na POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické, ekonomické, militaristické spravedlnosti, za vlády komunistických, málo vzdělaných hlupáků, soudruhů, OVCÍ, BERANŮ, BERÁNKŮ. Úplně poslušným služebníkům Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, trestající Kristus bude garantovat, jako odměnu za práci pro Krista, nikoli PRACHY, či ZBRANĚ, ale pouze švédské stoly snídaní, obědů a večeří, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, celosvětově elektronicky plánovaného, což je Boží majetková, mírová, celosvětová ROVINA. Trestající Kristus bude postupně, každému úplně poslušnému služebníku, garantovat dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Kvůli vrozené chamtivosti geneticky prasečích lidských mozků, bude NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, elektronicky kontrolované, a to starostou každé komunity, cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH služebníků Krista, DUCHA SVATÉHO, viz výkresy měst a sídlišť ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus vyžaduje celosvětově přetvořit veškeré stvoření uvedeným způsobem, vyžaduje zrušení křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, kterou jsou lidští Bohové, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, LODĚ, LETADLA, atd. pro osobní potřebu. Energetická, ekologická a mravní spása spočívá především v dohodě všech států světa, o zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, na toto celé, třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. tím, že veškerá energie ze zbývajících fosilních paliv bude celosvětově využita pouze na výstavbu VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Na ÚSVITU tohoto třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní MĚSÍCE v červnu, či v červenci 2023, to je současně na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, musí každý, úplně poslušný služebník Krista, znát Ježíše Krista nově, a to z těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude vše obdobné, jako to bylo v době nedokonalé Boží majetkové ROVINY, čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, kdy uváděné Boží SLOVO, správného, logického, technického výkladu Písma, ještě nepršelo. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, to bude stejné jako v době socialistické Boží majetkové ROVINY tím, že bude pouze pracující lid a pracující inteligence tím, že již nebudou existovat žádní boháči, ani žádní chudáci. Křesťanské, militaristické, ekonomické rozdělení světa na boháče a chudáky, je totální nemravnost z toho důvodu, že všichni lidé mají své DUŠE, svých geneticky prasečí lidských mozků, totálně závislé na rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Proto, především technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. mají povinnost pochopit, že tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kristem prokletých chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, makléřů, politiků pravice a levice, atd. jsou Božím milosrdenstvím. Pracující inteligence se proto nesmí povyšovat nad pracující lid, protože jak pracující inteligence, tak pracují lid, je úplně závislý na Božím technickém a jiném rozumu, Boží rozumnosti, Boží rukodělné dovednosti, Boží paměti, zdraví, štěstí, atd. Nastolení Boží majetkové celosvětové ROVINY bude provedeno zřejmě postupně, stejným způsobem jako za socialismu. Zřejmě měnovou reformou a vyhlášením všeobecné pracovní povinnosti proto, aby každá politická či náboženská pleva, svině, či NETVOR, či politický či náboženský hnůj, si musel najít smysluplnou práci pro Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Řídit svět nebudou stávající vládnoucí blbci, či plevy, kteří vedou Česko a svět do totální zkázy tím, že řídí Česko a svět, pouze svými geneticky prasečími lidskými mozky. Vzdělanému a chytrému lži lidu, např. VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., trestající Kristus znemožnil myšlení o správné koncepci energetiky Česka a světa, odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení proto, aby se ukázala totální technická debilita politické, náboženské i technické elity. Usmířit se s trestajícím Kristem je možné pouze zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY evangelií, o DRUHÉM PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, z Božího milosrdenství. Trestající Kristus vyžaduje aby Česko znovu přepřahalo vládnoucí tažné koně, což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. LÉVIJCE, soudruhy, komunistické BERÁNKY, BERANY či komunistické OVCE, stejně tak KOZLY z ČSSD, či ze SOCDEM, trestající Kristus, který dává nad lidmi vládu komu chce, a komu chce ji bere, již nepotřebuje, až na věky věků, je proto již poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Stejný osud čeká SEDM vládnoucích politických stran PRAVICE. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA pravice nového Ježíše Krista, sedm vládnoucích politických stran PRAVICE, má nyní povinnost dobrovolně zchřadnout tím, že také dobrovolně a neprodleně zmizí v ŘÍŠI TICHA, to je na smetišti dějin. Trestající Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, pomocí tohoto správného výkladu Písma, dává vládu nad lidmi sám sobě tím, že ji dává pokornému a úplně poslušnému technickému lži lidu Česka a celého světa. Smířit se s trestajícím Kristem je možné pouze po POSTAVENÍ SOUDNÉHO STOLCE s vládou SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, POSLANECKÉ SNĚMOVNY a SENÁTU. Smířit se s trestajícím Kristem je možné pouze po vykonání Božího SOUDU úplného a rychlého, čtením těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Smířit se s trestajícím Kristem je možné pouze po zřízení nové vlády Česka, což bude

 

lid svatých Boha NEJVYŠŠÍHO. Zřízení nové, úplně poslušné, a Kristu vděčné vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, má povinnost neprodleně iniciovat nový kněz, nový BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, rektor Janíček rektor@vutbr.cz. Je potřeba, aby velký počet úplně poslušných služebníků Krista, rektora Janíčka urgoval jak elektronicky, např. zasláním této kapitoly 307, dle Žalmu 19, tak telefonicky. Trestající Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud velké množství především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT či projektanti, nebudou tyto texty Boží SLÁVY veškerého Písma od Krista studovat, a řídit se jimi. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus dovolí v Česku zřídit, až velké množství úplně poslušných služebníků Krista technického lži lidu Česka, Slovenska a Ukrajiny, požádá okolní národy EU, aby Česku pomohly svolat kongres úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Víra v trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, v Česku úplně zmizela, protože dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti zřízení dokonalé Boží celosvětové ROVINY, společně stolujícího politického a náboženského dobytka, se hnusí veškerému lži lidu, trestaného odstoupení rozumu Krista, v tomto zlém pokolení. Česko, Slovensko a Ukrajina má však stále NADĚJI na vrácení Božího rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, do geneticky prasečích mozků technické elity Česka a světa, v případě, že Česko vyjde z energetického, ekologického a mravního HROBU, který v Česku vykopali např. Satan či Had farář Bradáč z Domašova diecese@domasov.cz, učitel psychiatrických lží MUDr. Mošťák mostak@pnbrno.cz, či třetí člen křesťanské pomýlené Boží trojice hlupáků, psychiatr a pravoslavný Satan, či Had, LUCIFER, profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů max.esperanto@gmail.com, max@esperanto.cz, info@postbellum.cz. Pro odstoupení Božího rozumu pro toto zlé pokolení, od geneticky prasečího lidského mozku profesora Kašparů, profesor Kašpar drze lže v časopisu TÉMA scentrum@mafra.cz, redakce.casprohvezdy@mafra.cz, redakce.bazaar@mafra.cz, redakce.pestrysvet@mafra.cz, redakce.claudia@mafra.cz, redakce.tvrevue@mafra.cz, redakce.tvmax@mafra.cz, redakce.zenaazivot@mafra.cz, redakce.tvplus@mafra.cz, redakce.chvilka@mafra.cz, redakce.casnalasku@mafra.cz, redakce.rytmuszivota@mafra.cz, redakce@etema.cz, info@digiport.cz, twr@twr.cz, info@ceskatrafika.com, casopisy@mafra.cz, redakce.tydeniktelevize@mafra.cz. Již přiznává, že v tomto pokolení, v křesťanském VZDOROKRÁLOVATVÍ je všechno stále horší. Což je z toho důvodu, že stále nechápe uváděnou Boží vůli, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanských, militaristických, ekonomických SLOV např. jeho pravoslavného katechismu. Stále odmítá uvěřit textům Písma, že jeho protikladné bludy o křesťanské, militaristické, ekonomické MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, jsou hanebným klamem. Odmítá uvěřit textům Písma, že promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti politiků pravice a levice, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v trestání stávajících vládnoucích hlupáků, odstoupení svého Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedená pomatená křesťanská BOŽÍ TROJICE Česka, nevyzná své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze jejich protikladnými bludy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a své viny, na pokračování systému lží o energetice a o Kristu. Odvržení křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Česka a světa, do ŘÍŠE TICHA, je Božím milosrdenstvím. Trestající Kristus, se nad Českem a světem smiluje v milostivém Hospodinově létě 2023, v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v ČRo v Brně, či v ČT, z rozkazu nového ředitele ČT Jana Součka jan.soucek@ceskatelevize.cz, suky@suky.cz, info@law.muni.cz, sajbot@rect.muni.cz, ovvm@law.muni.cz, Josef.Bejcek@law.muni.cz, Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz, Milos.Vecera@law.muni.cz, Trestající Kristus, bořící vše ekonomické, militaristické, odstoupením svého Božího rozumu, při Božím navštívení tohoto zlého pokolení, nebude Bohem křesťanských ekonomických zmatků v případě, že Kristem v Písmu vyvolení BOŽÍ SYNOVÉ, nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA veškerého technického lži lidu, z milosrdenství rozumu Krista pro toto pokolení, budou iniciovat zřízení jediné církve Česka, NOVÉ VLÁDY Česka, NEVĚSTY či DRUŽKY Krista, ŽENY STATEČNÉ, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Až odsouhlasí texty Písma o tom, že Božím milosrdenstvím, pro pracující lži lid, a pro pracující inteligenci, je rozhodnutí Boží a technické elity Česka, o energetické nezbytnosti celosvětového sešrotování všech PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. a o neprodleném ukončení veškerých válek světa, atd. Trestající Kristus tímto textem dává vládu nad všemi státy světa pouze sám sobě, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa tím, že ji dává především svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, který, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Kdo tuto realitu nepochopí, nedostane od trestajícího Krista Boží rozum, do své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku. Tím jde k záhubě svého těla i své DUŠE, pomocí horečného zbrojení a válčení, mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. V této době ÚSVITU tohoto tisíciletí, může být vládnoucím Bohem pouze úplně poslušný služebník Krista, který bude respektovat jak uváděnou Boží vůli, tak uváděný BOŽÍ SOUD každého neposlušného geneticky prasečího lidského mozku. Např. neposlušní a zpupní politici pravice a levice, vládnoucími Bohy již být nemohou. Trestající Kristus, tímto SOUDEM RYCHLÝM a UPLNÝM ruší, ničí, boří, podvrací, vyvrací stávající militaristickou ekonomickou ideologii tím, že ruší, ničí boří, podvrací, vyvrací, stávající ekonomickou, militaristickou ideologii totálně chybného výkladu Písma pomocí TROJIČNÍ KRISTOLOGIE, např. Kristem prokletého trojičního Kristologa, drzého pozemského OTCE Satana, či Hada, faráře Bradáče z Domašova, který si uváděný správný výklad Písma stále nebere k srdci. Pouze úplní poslušní služebníci Krista mají naději na návrat Božího rozumu, do jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Z textů KNIHY MOUDROSTÍ, Izajáše, Jeremiáše, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Sírachovce, evangelií, atd., je zřejmé, že ve stávajícím, např. křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, to je boháči, mají negativní postoj ke zřízení uváděné, majetkové, mírové, celosvětové BOŽÍ ROVINY. Baalové a DÉMONI, Bohové lidí, boháči, pomocí např. křesťanské ideologie, drzého pozemského OTCE Satana, či Hada, faráře Bradáče z Domašova, jsou v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTÍ, dle lidských zákonů mravní tím, že organizují žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, či organizují zvyšujícího se horečné zbrojení, a válčení mocností, či válčení boháčů s chudáky, a že vydělané peníze neutrácejí v souladu s vůlí Krista, na energetickou, ekologickou a mravní spásu celé země, ale pouze dle své vůle, svých DUŠÍ, svých geneticky prasečích lidských mozků, v souladu s OVOCEM svých lidských ÚMYSLU. OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, makléřů, politiků pravice a levice je zlé tím, že místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, utrácejí peníze pouze tak, aby nesloužili Kristu, a energetické spáse Česka a světa, ale aby sloužili pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, to je ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ, třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, jakákoli sexuální orientace nikoho neomlouvá z neznalosti Krista, který o sobě vše uvedl, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, veškerého Písma od Krista. Kdo bude nadále utrácet peníze vydělané žitím boháčů na výnosný trh, za službu sobě, svému POHLAVNÍMU ÚDU, a ne na službu mediálnímu MISTRU Kristu, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jde k totální záhubě svého těla, a své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku, protože rozum od Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, energeticky nezbytného pro toto zpupné pokolení, zase nedostane. Totálně chybný výklad Písma, např. trojičního Kristologa, Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova, je příčinou veškerého zla na světě. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uváděné OVOCE ÚMYSLŮ geneticky prasečích lidských mozků, úplně nezničí, úplným zničením PRACHŮ a ZBRANÍ, a tím zničením vrozené lidské chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU, kterou je vydělávání peněz žitím boháčů na VÝNOSNÝ TRH. Žití boháčů na VÝNOSNÝ TRH zvyšující se ekonomiky, a utrácení peněz kvůli službě POHLAVNÍM LIDSKÝM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, horečné zbrojení, a energeticky nesmyslné válčení, je již hřích, či zločin, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Chtít po neposlušných a zpupných lidech, aby mysleli logicky např. o

 

Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, v době Božího navštívení, v době odstoupení rozumu trestajícího Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, je naprosto nemožné. Vše uváděné, zpupní a neposlušní lidé doposud nemohli pochopit, kvůli totálně chybnému výkladu Písma trojičních Kristologů, např. drzého pozemského OTCE Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova. Úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, již mají povinnost této neznalosti litovat tím, že učiní rozhodnutí, že úplné zničení stávajícího křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného systému, politického, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. BOHEM je nyní člověk, který, ve svém geneticky prasečím lidském mozku, a v DUŠI svého mozku, rozum od Krista má, či bude mít, z jeho milosrdenství. Satanem či Hadem je nyní každý člověk zpupný a neposlušný, který odmítá svěřit svůj další osud pod vládu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že odmítá svěřit svůj osud, nové vládě Česka, NEVĚSTĚ Krista, DRUŽCE Krista, ŽENĚ STATEČNÉ, jejíž zřízení má povinnost iniciovat BOŽÍ SYN, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, neposlušný, zpupný rektor Janíček. Jednotu uvedeného, technicky logického výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Kristu, DUCHU SVATÉM a jím vyvoleném Česku, mají povinnost zajistit především UKRAJINCI žijící v Česku proto, aby Kristus přestal Ukrajince trestat tisíc krát více než Česko. Především UKRAJINCI, kteří zbloudili tím, že ve svém pravoslavném VZDOROKRÁLOVSTVÍ, organizují MEČ VÁLKY pravoslavných sviní, či NETVORŮ, Ruska a Ukrajiny, místo Božího pokoje a celosvětového míru Božího KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost doufat ve slitování Krista, protože jsou Kristem souzení, za totálně chybný výklad pravoslavných hlupáků, či zločinců. Pro Ukrajince z Říček a z Česka je stále úkolem nad lidské síly, např. požadované přeložení tuto kapitoly do RUŠTINY a do UKRAJINŠTINY, a šíření uvedené PRAVDY výkladu Písma nebeskou poštou, internetem v Rusku a Ukrajině proto, aby všichni, kdo tuto kapitolu dostanou, dle Žalmu 19, znali Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU, z OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro UKRAJINCE z Česka, by však nyní nemělo být úkolem nad lidské síly, např. donutit drzého pozemského Otce, Satana či Hada Satana faráře Bradáče z Domašova, vrátit se k novému Kristu, studiem veškerého Písma od Krista, spolu se mnou, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, u počítače, kde píši tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Mediální MISTR Kristus v písničce uvedl, že ve výkladu Písma se nemůže potkat VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Ježíše Krista, Boha Satana, či Hada faráře Bradáče, s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, s DUCHEM SVATÝM, který ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ na Říčkách 42, u počítače, boří a ničí vše ekonomické, militaristické, křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, muslimské, atd. až do úplného zničení křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně. Především nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, má povinnost, na rektorátu VUT v Brně, naplnit texty Písma, o neprodleném zničení neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, do poslední čárky. Ukrajinci z Česka, veškerý úplně poslušný pracující lži lide Česka, veškerá pracující, především technická inteligence Česka. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a ani Ukrajinců, ani Čechů, ani okolních národů EU nebude želet v případě, že toto pravdu jedině možného, a jedině správného, logického, technického výkladu veškerého Písma, znovu nebudete respektovat. Kristus vyžaduje, abych do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů pravdy HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista těchto textů, zapsal každého úplně poslušného služebníka Krista, který zvedne telefon a vytočí číslo Satana, Hada faráře Bradáče z Domašova 546 427 392, mobil 608 139 345, nebo mu napíše na domasov@dieceze.cz, vzkaz. Aby nebyl drzý, aby nezdržoval DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, kvůli tomu, že Kristem vyvolené Česko, je těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stejně pozdě varováno, před hrozným ropným a ekonomickým celosvětovým kolapsem, v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha zemích světa, a před hrozným kolapsem výroby elektřiny v Česku, v roce 2028, 2030, 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, viz další texty o energeticky správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v Božích příkazech a v zákonech POLE VĚDY Písma. Viz další texty o totálně chybné energetické koncepci vlády SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fiala, který nedovede nahradit ani elektřinu vyrobenou v dosluhujících uhelných elektrárnách v roce 2028, 2030, 2032, který nedokáže nahradit energii z ropy v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristus slíbil, že se nad celým Českem slituje v jedinou hodinu, jakmile drzý pozemský OTEC Satan farář z Domašova, v kostele v Domašově, začne mlet místo tradičních křesťanských MODLOSLUŽEB, BOHOSLUŽBY, to je správný a jedině možný technický logický výklad těchto textů Písma PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Trestající Kristus dovoluje Česku, Slovensku, či Ukrajině, jít dál, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svatém, v kolébce úplně poslušného lidstva, mně zavolá na telefon 546 441 154 sdělení, že telefonicky, či elektroniky urgoval návrat Satana či Hada faráře Bradáče, a nového kněze, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který je pro toto zpupné pokolení úplně nový tím, že vše o sobě, Česku, Slovensku, Ukrajině a okolních státech EU, uvedl v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Ukrajinci, již nemusíte umírat v energeticky nesmyslném MEČI války na Ukrajině, se Satanem, Hadem, prezidentem Putinem. Protože víte, že tato válka pro Ukrajinu je vrcholným Božím trestem pro toto pokolení. Trestající Kristus MEČ války na Ukrajinu uvedl, protože pomocí ní dokazuje technickému lži lidu Česka a světa, že musí být v koncích, se svou moudrostí, úplně zničit fosilní paliva během několika dalších let, pomocí stupidní energetické koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, viz další texty. Kristus v Písmu slíbil, že bude celosvětově jednat sám, když velký počet úplně poslušných služebníků Krista, začne studovat tyto texty HORY HOSPONOVA DOMU veškerého Písma od Krista proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, z toho měli užitek, mír a pokoj. Ukrajinci, proč byste umírali MEČEM nesmyslné války mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky, kvůli totálně chybnému výkladu katolického katechismu, který je ve STARÉM politickém, ekonomickém, militaristickém křesťanském DUCHU, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud drzý pozemský OTEC, Satan, Had farář Bradáč, nebude tvrdě donucen pracujícím lidem např. Ukrajinců, mlet první BOHOSLUŽBY, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v kostele v Domašově. Úplné zničení křesťanských a jiných MODLOSLUŽEB, je smíření se trestajícího Krista s neposlušnými, zpupnými, lidmi, ekonomickými sviněmi, militaristickými NETVORY Česka a světa. Neposlušný BOŽÍ SYN rektor Janíček, je stále trestajícím Kristem prokletý, protože se mnou nechce mluvit ani telefonicky, natož osobně, což je pro Česko a svět energetická, ekologická a mravní katastrofa. Ukrajinci a Rusi, umírají MEČEM nesmyslné války na Ukrajině úplně zbytečně, především kvůli rektoru Janíčkovi. Rektor Janíček odmítá mlet jedině možnou a jedině správnou, Boží, energetickou koncepci Česka a světa, opakovaně uváděnou. Trestající Kristus dělá na Ukrajině z měst sutiny, sutiny, jaké zde v tomto pokolení ještě nikdy nebyly, protože rektor Janíček, místo trestajícímu Kristu, stále slouží pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU a tím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Hlas boje např. Kristem trestaných UKRAJINCŮ, pracujícího lidu a úplně poslušné technické elity Česka, musí v Česku znít např. proti SYNŮM ZATRACENÍ, proti stávajícím vládnoucím Bohům, proti válečným štváčům, zločinců, např. proti Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, politologu premiéru Fialovi, či proti válečného zločinci prezidentu Pavlovi. Drze odmítají zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, proti vůli mírumilovného Krista. Stále chtějí horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit. Neposlušní a zpupní politici pravice či levice, při odstoupení rozumu trestajícího Krista, od jejich DUŠÍ, jejich geneticky prasečích lidských mozků, mají naprosto chybné

 

řešení energetické koncepce. Např. nedovedou nahradit výrobu elektřiny z rušených uhelných elektráren, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, v roce 2028, 2030, 2032. Katastrofou je, že svými geneticky prasečími lidskými mozky, nedovedou vůbec pochopit energetickou a ekonomickou katastrofu v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa. Velice blízký kolaps výroby elektřiny v Česku, stejně tak blízký, celosvětový, ropný a ekonomický kolaps v roce 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, nedokáží vůbec pochopit z toho důvodu, že Kristus učinil LŽI LIDEM každého pokrytce, lháře a zločince, který odmítá neprodleně jít do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, na rektorátu VUT v Brně, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka. Usmířit se s trestajícím Kristem, je možné pouze při rozhodnutí o ukončení stávající, militaristické, ekonomické totality, to je o rozhodnutí, o zřízení uváděné, Kristem vyžadované Boží majetkové ROVINY, o ukončení rozdělení společnosti na boháče a chudáky, o rozhodnutí o neprodleném odchodu boháčů a chudáků do říše ticha, to je na smetiště dějin. Každý úplně poslušný služebník Krista, který zná tyto texty o energetické nezbytnosti neprodleného nastolení Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, již nemůže považovat Boží majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho za PEKLO, protože za PEKLO bude považovat stávající, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSVÍ a MEČ války např. na Uktajině a jinde. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost neprodleně se smířit s Kristem rozhodnutím, že již nebudou pracovat pro stávající Bohy, pro Kristem prokleté boháče, kteří si jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepci Česka a světa, stále neberou k srdci. Pracovat pro Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa znamená poslat boháče, bankéře, makléře, zbrojaře, vojenské kaplany, predátory obchodníky, politiky pravice a levice, neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Pracovat pro trestajícího Krista je nutné zcela zdarma, po rozhodnutí o neprodleném zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních lidských Bohů, výrobků lidských rukou. Úplně poslušní služebníci Krista, budou pracovat pro Krista zcela zdarma, dle své rozumnosti, rukodělné dovednosti, či dle své paměti, což vše jsou DARY od Krista, DUCHA SVATÉHO, pro geneticky prasečí lidské mozky, pro DUŠE geneticky prasečích lidských mozků. Při odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečího lidského mozku, každý lidský DUCH zemdlí, což je zřejmé až nyní, z těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU, všech uváděných vládnoucích hlupáků, které má trestající Kristus ze zlé a zpupné, neposlušné ekonomické SVINĚ, či za militaristické, kapitalistické NETVORY. Z textů Sírachovce je zřejmé, že v tomto zlém pokolení, tři neposlušné, vzpurné, zpupné, trestajícím Kristem prokleté národy, jsou Česko, Slovensko a Ukrajina. Všichni v Česku, Slovensku a na Ukrajině jsou roztřesení z toho, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, si dovoluje, dle svého plánu, žádat o pomoc při nastolení svého, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, především Česko, Slovensko a Ukrajinu, stejně tak okolní národy EU. Trestající Kristus, dle KNIHY MOUDROSTI, již od roku 2000, či dříve, bere Česko do kázně, pomocí těchto textů, což dokazuje dnes např. tím, že Ukrajinu, již dříve potrestanou PELYŇKEM Černobylu, Jeremiáš, trestá nyní MEČEM války mezi pravoslavnými křesťanskými sviněmi, či NETVORY, tisíc krát víc než Česko. V médiích se již mluví o tom, že trestající Kristus, při neposlušností UKRAJINCŮ v Češku, potrestá Ukrajinu znovu PELYŇKEM výbuchu další jaderné elektrárny proto, aby Ukrajina pocítila co je to Boží hněv. Česko má pamatovat na uvedenou Boží dobrotu, kvůli tomu, že má povinnost SOUDIT SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM těchto textů, všechny národy světa. Česko, a především UKRAJINA, a okolní státy EU, mají nyní, když jsou SOUZENÍ tímto SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM těchto textů, doufat ve slitování Hospodina v této době přelomu věků, konce éry fosilních paliv, protože ví, že Česko a svět zachrání pouze tato PRAVDA, jedině možného, a jedině správného, technického, logického výkladu Písma. Česko a stejně tak Ukrajina již zná, že trestající Ježíš Kristus se soudí těmito texty s celým světem, např. kvůli tomu, že všichni vzpurní a neposlušní lidí odmítají uznat za pravdu texty Písma, že MEČ války na Ukrajině, je vrcholným Božím trestem pro toto zlé pokolení. Kvůli totálně nesmyslnému ničení fosilních paliv pomocí zvyšující se ekonomiky, kvůli stále se zvyšujícímu se rabování fosilních paliv, kvůli žití boháčů na výnosný trh, je v Česku a ve světě stále všechno horší. Fosilní paliva budou chybět celému světu, při přetvoření ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉ. Ukrajina je Kristem SOUZENÁ pomocí MEČE energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné války zaslouženě, protože místo Kristus slouží pravoslavným Satanům, či Hadům kněžím, stejně tak Kristem prokleté Rusko. Ukrajina má povinnost doufat v milosrdenství Krista v případě, že Kristus, v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, z milosrdenství jeho technického rozumu, dovolí veřejně v médiích prosit o BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ, o slitování Krista, nad úplně poslušnými služebníky Krista nového Božího technického lidu, živaného, Božím technickým rozumem, odjakživa. Má povinnost doufat, že trestající Kristus neudělá např. další PEPYNĚK, to je další Černobyl, vyhozením další jaderné elektrárny trhavinami, kvůli neposlušnosti rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, KNIHA MOUDROSTI. Stejně tak má Česko povinnost doufat v milosrdenství Krista, které nastane tím, že např. úplně pomatený, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova uvěří, že trestající Kristus potrestal velkým VICHREM JIŽNÍ MORAVU, kde zbořil několik vesnic, a trestá Česko a svět dál za to, že Satan farář Bradáč, ani po dvou létech od VICRU, nevěří textům Sírachovce o tom, že VICHR na JIŽNÍ MORAVĚ byl trestem kvůli stavěnÍ RODINNÝCH DOMŮ, které Kristus v Česku a ve světě zakázal stavět. Sírachovec, Jeremiáš, Zachariáš, Sofonjáš, Ámos, atd. Každá technická věc, uvedená v OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je pro DUŠE geneticky prasečích lidských mozků, naprosto nepřijatelná z toho důvodu, že vládnoucí hlupáci, Baalové a DÉMONI, chtějí koncepci energetiky Česka a světa řešit, svými geneticky prasečími lidskými mozky, dle svých tradic ekonomicky proto, aby mohli zachovat nadvládu boháčů nad chudáky, což již není energeticky možné. Vážený pracující lži lide Ukrajiny pracující na Říčkách, v Česku, a jiný lži lide. Křesťanské dějiny Česka a světa lze pochopit pouze dle textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to jako jednu velkou energetickou, ekologickou a mravní katastrofu, či potopu. Velkopanské choutky naprosto nemravných boháčů středověku i novověku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které způsobují dupání PLANETY země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, převzal nyní také veškerý pracující lži lid Česka a světa, kvůli DUCHOVNÍ CHUDOBĚ drzých pozemských OTCŮ Satanů, Luciferů, Ďáblů, či Hadů kněží, církví všeobecných katolických, protestantských, pravoslavných a jiných. Chudáci na velkopanské choutky neměli křesťanskou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, proto žili a žijí v bídě, v chatrčích, kvůli chamtivosti boháčů. Chamtivost je MODLOSLUŽBOU. Odstrašujícím příkladem je např. drzý pozemský OTEC Satan, kněz, učitel křesťanského PEKLA, zla, BELZEBUB Domašovska, farář Bradáč domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, stejně tak faráři před ním. Trestající Kristus naplnil texty Písma o Satanech kněžích všech církví, do poslední čárky tím, že je neurčil k tomu, aby v kostelích, v chrámech postavených lidskýma rukama, kde Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nebydlí a nikdy nebydlel, sloužili BOHOSLUŽBY. Určil je pouze k tomu, aby své chamtivosti, svých geneticky prasečích lidských mozků, sloužili pouze MODLOSLUŽBY. Jejich křesťanská, militaristická, ekonomická chamtivost, je MODLOSLUŽBOU. Drzí Satani kněží všech církví, a stejně tak jejich Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, politici, atd. vlastníci PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., si stále neberou k srdci tyto texty o tom, že jsou trestajícím Kristem prokletí za to, že odmítají trestajícího Krista, který nyní v těchto textech vše o sobě a Česku uvedl, úplně poslouchat. Což se děje kvůli tomu, že o Kristu, DUCHU SVATÉM, takovém, jaký v Písmu opravdu je, NEOMYLNÝ UČITEL, LÉKAŘ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ mediální MISTR, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, stále nemají ani ponětí. Nemají ani ponětí o tom, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, jsou pro každého člověka na světě Božím milosrdenstvím, a dokonalou Boží láskou. Pracující lži lide

 

Ukrajiny, pracující na Říčkách a jiný lži lide. V době začátku války na Ukrajině, jsem UKRAJINCŮM pracujících na Říčkách a jinde, citoval texty Písma o tom, že válka na Ukrajině je vrcholným Božím trestem, pro toto zlé, ekonomické, militaristické pokolení Ukrajiny Česka a světa. Zvěstoval jsem jim texty Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, trestá Ukrajinu 1000 x víc než Česko proto, aby Česko pamatovalo na sladké Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o neprodleném, energeticky nezbytném ukončení horečného zbrojení a válčení, o neprodleném sešrotování všech zbraní světa, o neprodleném předání vlády nad lidmi např. v Česku, úplně poslušné, a Kristu vděčné nové vládě Česka, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Zvěstoval jsem jim RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, sám nastolí, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto poslední zlé pokolení žití zpupných a neposlušných, náboženských a politických hlupáků, v tomto křesťanském a jiném VZDOROKRÁLOVSTVÍ, sám nastolí své celosvětové, Boží, mírové KRÁLOVSTVÍ, sám ukončí válku na Ukrajině a jinde, když mě pomohou tyto texty šířit NEBESKOU POŠTOU, internetem, např. UKRAJINSKY a RUSKY, jak na Ukrajině, tak v Rusku. Dnes znovu požadují, přeložit např. tuto kapitolu 307, do UKRAJINŠTINY a RUŠTINY, a tento text šířit elektronicky, jak na Ukrajině, tak v Rusku. Pro UKRAJINCE byl můj požadavek, a stále je, nad jejich lidské síly, pro neznalost HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristem je souzena a trestána MEČEM energeticky nesmyslné války nejenom Ukrajina, ale všechny státy světa, včetně Česka. Trestající Kristus, MEČEM VÁLKY na Ukrajině, pustoší pastvu boháčů, kterou jsou chudáci tím, že požaduje elektronicky šířit RADOSTNOU ZVĚST evangelií, těmito texty pomalého Božího SOUDU boháčů. Požaduje v médiích zveřejnit texty Písma o tom, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, nevěřit DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elitě, kterou Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, ale věřit pouze Kristu, DUCHU SVATÉMU, to je jeho OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je potřeba stále doufat ve slitování Krista, je potřeba doufat, že trestající Kristus, mnohým lidem, mnohým geneticky prasečím lidským mozkům, svůj rozum zase vrátí. Trestající Kristus vyžaduje neprodleně učinit rozhodnutí, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném ukončení politické, ekonomické, militaristické vlády SYNŮ ZATRACENÍ, v Česku prezidenta, premiéra, ministrů, poslanců, senátorů a nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zřízením jediné církve, nové vlády Česka. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Žalmy, Malachiáš, 2.Korintským, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Job, Marek, Matouš, 1.Korintským, Zacharjáš, Sofonjáš, Judův, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Filipským, Jakubův, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Samuelova, 4.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, Ámos, Joel, Ezdráš, 2.Mojžíšova, 1.Mojžíšova, Korán, SLOVO Dogonů, atd. Dle textů Izajáše, Jeremiáše, či Ezechiela trestající Kristus potrestal křesťanské pravoslavné hlupáky MEČEM energeticky nesmyslné války na Ukrajině proto, aby pomocí války na Ukrajině dokázal technické elitě Česka a světa, že je v koncích se svou moudrostí, svých zlých energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. MUDr. Mošťáku, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz. Politická, technická a náboženská elita Česka zavedla Česko a svět na scestí ve všem jeho počínání tím, že vládnoucí, neposlušní a zpupní hlupáci, svými geneticky prasečími lidskými mozky, vytvořili energetickou koncepci Česka a světa, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což je OVOCE ÚMYSLŮ geneticky prasečích lidských mozků, neschopných studovat veškeré Písmo od Krista, viz strana 10 až 15. Bude smutno v DUŠI geneticky prasečích lidských mozků těch dělníků, kdo pracují za mzdu, za křesťanskou SKÁLU, za PRACHY, které musí zmizet v době rozhodnutí, o PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, celosvětově elektronicky plánované, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolované, stejné pro boháče a chudáky, je základem celosvětové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉHO. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v Písmu vyžaduje učinit rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů např. v pořadu v sobotním pořadu, MEZI NEBEM a ZEMÍ proto, aby byl celosvětově PÁNEM nad SOBOTOU. Vyžaduje z těchto textů SLOV POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, VLASTNÍKŮ PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. učinit neprodleně Boží SOUD ÚPLNÝ a RYCHLÝ rozhodnutím, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zničit všechny zbraně, všech států světa, ukončit všechny války, všech států světa, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože Kristus zatím nedovoluje, svým Božím technickým rozumem, aby DUŠE geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích boháčů, Baalů a DÉMONŮ, tyto texty o celosvětové, energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa pochopili, vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci Krista z řad technické inteligence a z řad dělníků, texty např. této kapitoly, PŘELOŽILI a šířili zdarma NEBESKOU POŠTOU, internetem, dle Žalmu 19. Trestající Kristus např. vyžaduje, aby pracující lži lid UKRAJINY a Česka, zastavil energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou válku na Ukrajině, elektronickým šířením této kapitoly 307, jak v Česku, tak na Ukrajině, Rusku a jinde. Trestající Kristus dovolí zastavit MEČ války na Ukrajině, která je pro toto pokolení Ukrajiny vrcholným Božím trestem, až např. tato kapitola 307, bude přeložena do ruštiny, ukrajinštiny, atd. a bude elektronicky šířena, jak na Ukrajině, tak v Rusku, v Česku, a v okolních státech Česka. Nový BOŽÍ LID, pokorný a úplně poslušný, BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. noví vládnoucí Bohové, TVRDÍ MUŽI, mají povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, předat veškerou vládní moc, nové, úplně poslušné vládě Česka, svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, atd. mají povinnost učinit rozhodnutí, že od úplňku MĚSÍCE, od pondělí 3. července 2023, platí celosvětově zákony Boží, místo zákonů lidských. Boží zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, trestající Kristus vytvořil pro naplnění Písma do poslední čárky, o vytvoření celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Česku, na slavnostním shromáždění v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestající Kristus vyžaduje, aby tímto způsobem celý svět viděl, že je Česko Kristem vyvolené být úplně poslušným a Kristu vděčným lidem, Trestající Kristus v Písmu slíbil, že svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, již v roce 2000, bude jednat sám v případě zveřejnění těchto textů v médiích. Slíbil, že bude postupně ve všem po nedostatků, že setře také např. Ukrajincům každou slzu z očí, až bude řídit Česko a svět, pomocí svých NEVĚST, pomocí úplně poslušných a Kristu vděčných všech vlád světa. Nad Českem, Slovenskem, Ukrajinou, Ruskem se smiluje svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku bude učiněno rozhodnutí, že Kristus, DUCH SVATÝ, je jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM států. Ukrajinci jsou poslední oslovení. Mají povinnost být v Božím KRÁLOVSTVÍ jako první. Texty Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují jsou texty Jeremiáše, Izajáše, Ezechiela, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně sešrotovat všechny zbraně na světě a zastavit MEČ VÁLEK na světě. Jsou to texty myšlenek o pokoji a celosvětovém míru, o naději do budoucnosti pro Česka a celého světa. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Žalmy, Malachiáš, 2.Korintským, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Job, Marek, Matouš, 1.Korintským, Zacharjáš, Sofonjáš, Judův, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Filipským, Jakubův, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Samuelova, 4.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, Ámos, Joel, Ezdráš, 2.Mojžíšova, 1.Mojžíšova, Korán, SLOVO Dogonů, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje aby vysoce mravné, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ Česko nastolilo v médiích dobrovolně a neprodleně. Protože Česku je známá totální Boží moc, nad každou DUŠÍ, každého geneticky prasečího lidského

 

mozku, a opakovaně uváděná Boží vůle, objasněná dostatečně srozumitelně, z veškerého OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, trestající Kristus vládl ekonomicky, militaristicky, pomocí vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, a politiků pravice a levice, kterým dával vládu nad lidmi tak, aby především Česko připravil, zveřejněním těchto textů v médiích, zřídit Boží majetkovou celosvětovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ drzých hlupáků, politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho. V křesťanském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ službu vysoce mravných Božích proroků, konali pouze LÉVIJCI, např. Marx a Engels, kteří byli Kristu zodpovědní za každou svou náboženskou, či politickou nepravost, za každou nemravnost, pomocí kterých, Kristus, DUCH SVATÝ, nečinil v Česku a na světě, nic tajně. V tomto pokolení trestající Kristus již nepotřebuje žádné LÉVIJCE, to je např. v Česku zpupné a neposlušné např. KOZLY z ČSSD, dnes SOCDEM, či BERANY, BERÁNKY a OVCE, z KSČM. Ve volbách LÉVIJCE Česka proto poslal do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Dnes vyžaduje aby SYNOVÉ ZATRACENÍ, vládnoucí Bohové PRAVICE, VLÁDY, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, SENÁTU atd., také vešli do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, dobrovolně a neprodleně, po zveřejnění těchto textů v médiích. Kristus v Česku dává vládu nad lidmi pouze sám sobě, DUCHU SVATÉMU tím, že ji dává vládě BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, své NEVĚSTĚ, nové, pokorné a úplně poslušné vládě Česka, zřízené na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u úplně poslušného rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, dle textů na konci kapitoly 300. MUDr. Mošťáku, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz. APOKALYPSA objasnění Písma bude zdárně ukončená, až také vy budete KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, kteří budou zodpovědní nejenom za MRAVNOST, jako byli LÉVIJCI, levičáci. 4.Moj.18/23. Od jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu koncepce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ na energetiku, vám musí trnout Vaše vlastní zuby. Jer.1/17až31/27,32až51/58, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18, 28/13,30/12,18,32/16až43. Mudr. Mošťák je trestně odpovědný za výuku o DUŠI člověka, úředníci osu@rosice.cz, jsou trestně odpovědní za rozhodnutí o ukončení stavění domů pro boháče, Kristem zakázané. Bez rozumu Krista pomatení hlupáci, postavili domy letní, místo domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, místo VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz a nebudou v nich bydlet, Sofonjáš. Úředníci osu@rosice.cz, musí nyní rozhodnout o pominutí majetku boháčů proto, aby trestající Kristus Česko úplně nezničil. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Žalmy, Malachiáš, 2.Korintským, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Marek, Matouš, 1.Korintským, Zacharjáš, Sofonjáš, Judův, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Filipským, Jakubův, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Samuelova, 4.Mojžíšova, 3.Mojžíšova, Ámos, Joel, Job, Ezdráš, 2.Mojžíšova, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE MAJETKU boháčů do Česka, to je VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, které ještě nenastalo se blíží, jsme mu blíž a blíž. Hodina pravdy objasnění energetické nezbytnosti podrobit se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, již je pouze v objasnění textů Písma o PRVNÍ a DRUHÉ SMRTI, která musí být poražena, především v geneticky prasečím mozku ZNALCE psychiatrie, znalce DUŠE, ředitele nemocnice v Černovicích v Brně, MUDr. Mošťáka, nebo v geneticky prasečích mozcích úplně poslušných, vděčných, úředníků Stavebního úřadu Rosice posta@rosice.cz, bouska@rosice.cz, fridrichova@rosice.cz, plucarova@rosice.cz, atd. Boží moc Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, nad každým, zpupným, geneticky prasečím lidským mozkem, stejně tak Boží vůle, o energetické nezbytnosti mít neprodleně NOVÉHO DUCHA tohoto správného, technicky logického výkladu Písma, je dostatečně srozumitelně objasněná, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista. Svoboda úplně poslušných služebníků Krista je již pouze ve zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vládnoucí SYNOVÉ ZATRACENÍ mají povinnost neprodleně a dobrovolně sestoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Kristus profese ekonomů, bankéřů, makléřů, vojenských kaplanů, zbrojařů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, již nepotřebuje. Trestající Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, v Česku již naplnil texty Písma např. o politicích do poslední čárky. Až na věky věků vzal v Česku vládu LÉVIJCŮM, to je LEVICI KOZLŮ ČSSD a BERÁNKŮ, BERANŮM či OVCÍM soudruhům komunistům. Dal vládu PRAVICI vládní koalice, jako vládu dočasnou. Vládnoucí PRAVICE má povinnost neprodleně a zodpovědně sestoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Česko, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, již slyšelo PTAČÍ HLAS Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což je totálně chybné OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, na úplné vyrabování fosilních paliv a ostatních vzácných surovin, během dalších 25 let. Proto PTACTVO ODS, a ostatní vládnoucí pravice, má povinnost, dobrovolně a neprodleně vstoupit DO TICHA, to je do ŘÍŠE TICHA, cestou vyvolených, ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ. Trestající Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, chce vládnout Česku a světu sám, pomocí své dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus, již neslyší modlitby nikoho, kdo chce prodloužit trvání stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kdo chce horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit, kdo chce promrhat zbývající fosilní paliva na výrobu lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní potřebu, LETADEL pro osobní potřebu, atd. Trestající Kristus chce vládnout pomocí TVRDÝCH MUŽŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Chce vládnout v každém státě světa nově, např. v Česku, dle vlády NEVĚSTY Krista, svatých BOŽÍCH SYNŮ, BOHA NEJVYŠŠÍHO. Dle nové vlády Česka, zřízené dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Vládnoucí elita, trestným způsobem, popírá pravdu o správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma z toho důvodu, že se ji hnusí vysoká mravnost mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Žalmy, Malachiáš, 2.Korintským, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Marek, Matouš, 1.Korintským, Filipským, 5.Mojžíšova, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Jakubův, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Samuelova, 4.Mojžíšova, 3.Mojžíš. atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ v evangeliích požaduje, aby ti, kdo dostali tyto texty jako poslední, byli v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, jako první. V Božím mírovém KRÁLOVSTVÍ musí tedy být jako první psychiatr, ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák, mostak@pnbrno.cz, a úředníci Stavebního úřadu v Rosicích Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz, atd., viz text na konci této kapitoly. Trestající Kristus vyžaduje, že uvedení POSLEDNÍ byli v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ jako PRVNÍ tím, že pochopí texty např. Žalmů o tom, že trestající Kristus, zpupné a vzpurné Česko rozsápe, a nikdo se mu nevytrhne v případě, že např. drzý, pozemský OTEC, Satan, Ďábel, had, farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, či BELZEBUB Česka arcibiskup Graubner sekretar.graubner@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, mucha@vira.cz, kancelar.ps@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, cpr@apha.cz, acm@apha.cz, skolstvi@apha.cz, kvn@apha.cz, bvp@apha.cz, stanislav.zeman@apha.cz, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, budou stále sloužit vládnoucím Baalů a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, místo trestajícímu Kristu. Zachování majetku boháčů již není možné, kvůli tomu, aby bylo možné stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, to je domy ZIMNÍ BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka. Sídliště či města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ jsou navržená dle textů Bible, již v roce 2006, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Arcibiskup Graubner stále nemá rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, protože v médiích uvedl, že slouží Kristu UKŘIŽOVANÉMU Židy, pouze děsivou temnotou protikladných bludů katolického katechismu, a krutým

 

zmijím jedem, jedovinou dračí, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, především proto, aby zajistil nedotknutelnost majetků boháčů. Tímto neomylným výkladem Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, trestající Kristus, DUCH SVATÝ, až na věky věků končí veškeré SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ s každým hlupákem, který žije pod křesťanským SLOVEM MRAVNĚ NÍZKÝCH, hlupáka, křesťanského světlonoše, LUCIFERA arcibiskupa Graubnera, či OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, o životě úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k neprodlenému, celosvětovému nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, bude platná pro Česko, a pro celý svět, od okamžiku čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Když lidé, Baalové a DÉMONI, boháči, či úředníci stavebního úřadu v Rosicích osu@rosice.cz, vládnou nad lidmi, pomocí OVOCE svých úmyslů, ve STARÉM DUCHU, např. pomocí horečného zbrojení a válčení, pomocí zvyšující se ekonomiky, kvůli žití boháčů na výnosný trh, dělají ostatním lidem pouze samé zlo, energeticky naprosto nesmyslnou výstavbou, výrobou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, válčením, atd. Mít STARÉHO DUCHA stupidního výkladu Písma např. krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze protikladnými neomylnými dogmaty křesťanského BELZEBUBA papeže Františka, či promyšlenými ekonomickými militaristickými vychytralostmi, drzého pozemského OTCE Satana, Lucifera, Ďábla či Hada faráře Bradáče z Domašova, je již trestný čin, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení rozumu trestajícího Krista, od zpupných, geneticky prasečích mozků neposlušných zlých lidí stávajícího náboženského a politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. MEČ nesmyslných válek mezi mocnostmi, a válek mezi chudáky a boháči, zlo naprosto nesmyslného ničení fosilních paliv, a ostatních vzácných surovin, pomocí OVOCE ÚMYSLŮ např. úředníků stavebního úřadu v Rosicích osu@rosice.cz, a jiných úředníků stavebních úřadů, bude dle vůle Boží probíhat jako vrcholný Boží trest pro toto zpupné pokolení, až do vylití NOVÉHO DUCHA, až do čtení těchto textů např. v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Nový DUCH, správného, technicky logického výkladu Písma je tímto vylit, jako voda živá, čistá a důvěřivá, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus bude oslaven, až pokorná a úplně poslušná technická elita Česka rozhodne, že je energeticky nezbytné ukončit nabubřelé myšlení geneticky prasečích mozků boháčů, odmítajících, kvůli odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, neprodleně a úplně sešrotovat všechny zbraně světa, a ukončit všechny války světa. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nikdo zpupný a neposlušný nevěří textům Písma, že bude ve všem po nedostatku, pro veškerý pracující lid, a pracující inteligenci, Česka a světa, až se především technická elita Česka a světa, podřídí Kristu tím, že dobrovolně a neprodleně zřídí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Stane se tak, až bude rozhodnuto, že svět bude bez boháčů a bez chudáků, že bude vytvořena Boží majetková ROVINA, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, či LETADEL pro osobní potřebu, kvůli jedině možné celosvětové výstavbě obytných domů, VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky úplně soběstačných, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva, o ostatní vzácné suroviny, musí tvorstvu všech států světa, vydržet na celé toto OSMÉ tisíciletí, vlády Krista, nad všemi státy světa. Již nenávidíte trestajícího Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, při DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, bez příčiny. DRUHÝ PŘÍCHOD je kvůli správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, dle zákonů POLE VĚDY Písma, není o trestání boháčů, je o jejich energetické spáse. Zřízení majetkové ROVINY má povinnost nyní iniciovat technický lži lid Česka. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Žalmy, Malachiáš, 2.Korintským, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Marek, Matouš, 1.Korintským, Filipským, 5.Mojžíšova, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Jakubův, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Samuelova, 4.Mojžíšova, 3.Mojžíš. atd. MUDr. Mošťáku, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz. Politická, technická a náboženská elita Česka zavedla Česko a svět na scestí ve všem jeho počínání tím, že vládnoucí, neposlušní a zpupní hlupáci, svými geneticky prasečími lidskými mozky, vytvořili energetickou koncepci Česka a světa, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což je OVOCE ÚMYSLŮ geneticky prasečích lidských mozků, neschopných studovat veškeré Písmo od Krista. Zachování vlády zpupného a neposlušného politického a náboženského dobytka Česka, nad ostatním lži lidem, je již však energeticky, ekologicky a mravně nemožné. Kdo odmítne objasnění, to je APOKALYPSU správného výkladu veškerého Písma od Krista o tom, že trestající Kristus, po VYLITÍ NOVÉHO DUCHA z těchto textů, již nestrpí na vládnoucím místě nikoho DUCHEM CHUDÉHO, stává se hlupákem, sviní, NETVOREM, pro odstoupení Božího technického rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa. Mít za vládnoucí Bohy např. válečné štváče, hlupáky prezidenty, Pavla styksverejnosti@hrad.cz, posta@hrad.cz, sekretariat@lslany.cz, media@hrad.cz, či Čaputovou informacie@prezident.gov.sk, media@prezident.gov.sk, nebo vládu SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, Zjev.18/2, premiéra Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, je již trestným činem. Uvedené DUCHEM CHUDÉ hlupáky, trestající Kristus, svým technickým rozumem pro toto pokolení, uvedeným v těchto textech, již nepase, a pást již nikdy nebude. Určil je k neprodlenému odchodu do ŔÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Svými geneticky prasečími lidskými mozky, svými energetickými koncepcemi na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, dělají Česku, Slovensku a světu, obrovské materiální škody. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, nepoleví, nepocítí lítost, bude Česko a svět pustošit, odstoupením svého rozumu, až do svého vítězství. Vítězný mediální MISTR Kristus bude přítelem úplně poslušných. KNIHA MOUDROSTÍ, Sírachovec, Bhagavadgíta, Malachiáš, Izajáš, Ezechiel, Římanům, Micheáš, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Jan, Lukáš, Marek, Matouš, 1.Korintským, Filipským, 2.Korintským, 5.Mojžíšova, Báruk, Efezským, 2.Petrův, 1.Petrův, Židům, Jakubův, atd. MUDr. Mošťáku, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz. Koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU je vytvořená uvedenými vládnoucími hlupáky, vládnoucími Bohy, kteří řeší koncepci energetiky, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nikoli energeticky, ale ekonomicky, což je již trestný čin. Jejich energeticky nesmyslná koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, byla vytvořená nikoli kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, ale k záchraně boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, makléřů, či politiků pravice a levice, atd. K záchraně všech Bohů uvedených sviní, či NETVORŮ, to je k záchraně PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a LETADEL pro osobní používáni, atd., kvůli pokračování horečného zbrojení, a válčení o fosilní paliva a suroviny mezi mocnostmi, a kvůli pokračování válčení mezi chudáky a boháči. Uhlíkovou NEUTRALITU objasnil v médiích nedávno Tomáš Vitrman. Uvedl, že ekonomové spočítali, že pro de-karbonizaci je zapotřebí investovat celkem cca 3 200 miliard Kč, a to během cca 25 let. Uvedl, že vládnoucí Baalové a DÉMONI jsou schopni za rok proinvestovat celkem 100 až 200 miliard Kč. Proto přechod k UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ naplánovali na cca 25 let. Uvedl, že 75 % emisí je od energetiky, průmyslu, dopravy a výroby automobilů. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, po vyjití Česka z trestu, kterým byl PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v době 40 let vlády komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, hluboce morálně selhali. Odmítli vůli Krista, uvedenou v Písmu, kterou je neprodlené nastolení daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době Boží majetkové, komunistické, či socialistické majetkové ROVINY. Kristem vyžadovaná Boží MAJETKOVÁ, celosvětová, mírová ROVINA, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, s daleko vyšší spravedlností, se trestajícím Kristem prokletým vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, stále hnusí. Správný, technicky logický výklad Písma, se nikomu vzpurnému a neposlušnému, stále nelíbí, všem ekonomickým sviním, militaristickým NETVORŮM, je stále bláznovstvím. Uvádění vládnoucí zločinci, svými geneticky prasečími mozky stále nechápou, že Česko a

 

tvorstvo, je těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA stejně pozdě varováno, což potvrdil Zdeněk Zajíček, zpupný, neposlušný hlupák, nový prezident Hospodářské komory ČR. zajicek.zdenek@komora.cz, office@komora.cz, petzl@autosap.cz, mytne@komora.cz, karnety@komora.cz, michalkova@komora.cz, spvez@spvez.cz, info@zesnad.cz, sapesner@autosap.cz, bautzova@autosap.cz, autosap@autosap.cz, cappo@cappo.cz, calpg@calpg.cz, jiri.hynek@aobp.cz, radek.hauerland@aobp.cz, ales.orel@aobp.cz, jaroslav.pechacek@aobp.cz, aaao@aaao.cz, sardzikova@cqs.cz, info@aobp.cz, jolsanska@cqs.cz, hruska@szutest.cz, foodnet@foodnet.cz, helm@aobp.cz, Zdeněk Zajíček v Lidových novinách dne 17. 6. 2023 v podstatě uvedl, že energetická koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU je v podstatě technickým nesmyslem. V podstatě uvedl, že při dotěžení uhlí v Česku pro uhelné elektrárny, v roce 2028, 2030, 2032, nastane v Česku kolaps průmyslu, kvůli nedostatku výroby elektřiny. Doprava je závislá na ropných palivech z 96 %. Zdeněk Zajíček v podstatě uvedl, že prokazatelně v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnohých státech světa, nastane celosvětový kolaps energetický a ekonomický, což Kristus v Písmu předem naplánoval proto, aby vzpurní a neposlušní lidé pochopili texty Písma, že těmito texty je Česko a lidstvo stejně pozdě varováno. Zdeněk Zajíček v Lidových novinách bije na poplach tvrzením, že nedostatek elektřiny a ropy nám hrozí neuvěřitelně rychle. Proto bude usilovat o to, aby politická a technická elita neprodleně učinila rozhodnutí o tom, jak Kristem v Písmu plánovanou energetickou a ekonomickou krizi vyřešit. Jiné energetické zdroje, než zdroje stávající, Česko nemá. V energetickém deficitu bude Česko již v létech 2028, 2030, 2036, při dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny. V roce 2036, v době dotěžení ropy v mnoha zemích světa bude Česko v deficitu s výrobou elektřiny, takže nemůže doufat, že energii z ropy nahradí elektřinou. V energetickém deficitu bude celá Evropa. Vládnoucí Baalové a DÉMONÍ v koncepci UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, plánují investovat ročně 100 až 200 miliard tak, aby ve stávající době zachránili především sami sebe tím, že zachrání pokračování myšlení ve STARÉM, ekonomickém, militaristickém DUCHU, kvůli záchraně svých Bohů, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Zachraňovat průmysl, svými investicemi výstavby mnoha kusů jaderných reaktorů, fotovoltaiky a větrníků, chtějí až později, až např. za dvacet let, což se lži lidu Česka a světa stále líbí. ZELENÍ v Německu již naplánovali topení pouze tepelnými čerpadly, což se jim nezdařilo, protože výroba tepelných čerpadel kolabuje. Tepelnými čerpadly však ani Němci nedokáží zachránit průmysl, před totálním kolapsem výroby elektřiny, v době totálního ropného a ekonomického kolapsu, v roce 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech. Nejenom Zdeněk Zajíček, ale i trestající mediální MISTR Kristus, v Písmu a v písničkách uvádí, že v Česku a ve světě se všechno energetiky, ekologicky a mravně hroutí, přesto se myšlení geneticky prasečích lidských mozků nezměnilo, ani o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, ani o stupidní koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušné želet, dokud tyto texty budou v médiích cenzurovány. Svým Božím rozumem, do neposlušných, geneticky prasečích lidských mozků, nevstoupí. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, má však řešení. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH energetických, ekologických a mravních sviní, či NETVORŮ, nastane v Česku v jedinou hodinu, při rozhodnutí poslušného MUDr. Mošťáka, mostak@pnbrno.cz, úplně poslušné Ing. Fridrichové fridrichova@rosice.cz, Kristu vděčné Ing. Plucarové plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz., atd. že odstranění DUCHOVNÍ CHUDOBY je energeticky nezbytné. Že je energeticky nezbytné, aby se všichni DUCHEM CHUDÍ zhroutili v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně proto, aby mohli VZSTÁT Z MRTVÝCH SVINÍ, či NETVORŮ ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří se vzbouří proti všem, kdo křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ chtějí uchovat. Trestající Kristus vyžaduje zveřejnit, že Česko má povinnost zajistit nikoli stupidní, ekonomickou, militaristickou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, ale NEUTRALITU nezávislosti na MOCNOSTECH, pro totální závislost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. na NEOMYLNÉM Božím rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO. Trestající Kristus v Žalmech slíbil, že svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, bude jednat celosvětově sám v případě, že jím v Písmu vyvolené Česko, bude PRVNÍM STVOŘENÍM tím, že bude mít NOVÉHO DUCHA, čtením těchto textů v médiích, v ČRo. MUDr. Mošťáku, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, osu@rosice.cz. Trestající Kristus vyžaduje, abyste neprodleně zajistili nastolení vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO nad všemi státy světa rozhodnutím, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, již nelze odkládat, ze dne na den. Vyžaduje, abyste iniciovali zvěstování RADOSTNÉ ZPRÁVY DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka v médiích neprodleně, v době novoluní, od neděle 18. června 2023, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 3. července 2023. Kristus, ZLODĚJ MAJETKU boháčů vyžaduje, aby pondělí 3. července bylo v Česku PRVNÍM DNEM celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Uvedenou MOUDROST dal Česku Hospodin, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství. Počátek uvedeného poznání Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je, je bázeň před Kristem. Jeho uváděnou MOUDROSTÍ a kázní, pohrdají již jen pošetilci. V Česku již nikdo nesmí mít za vládnoucího Boha ministra SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE, STANJURU ministr@mfcr.cz. Z textů Přísloví, Kazatele, Ozeáše, Sírachovce, Izajáše, Jeremiéše, Ezechiela, Matouše, atd., je již naprosto zřejmé, že OKŘÍDLENCI, to je ANDĚLÉ, MUDr. Mošťák, mostak@pnbrno.cz, Ing. Fridrichová fridrichova@rosice.cz, Ing. Plucarová plucarova@rosice.cz, mají povinnost vykřičet v médiích do světa, že hlupákem je každý neposlušný NETVOR, který má za vládnoucího Boha ministra STANJURU ministr@mfcr.cz. Kdo má za Boha jeho státní měšec, běží za zlým plánem UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, energeticky nesmyslně horečně zbrojit a válčit o zbytky fosilních paliv a ostatních surovin proto, aby křesťanské, militaristické, ekonomické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, mohlo pokračovat ještě 25 let. Česko a svět jí plody své cesty, jí OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, zbrojařů, obchodníků, které budou připomínat všechny další pokolení s proklínáním NETVORA, SVINĚ, zločince, lháře, hlupáka premiéra Fialy a vlády jeho ministrů, Kupky a Síkely. Pastvou např. SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, svině, NETVORA, premiéra Fialy, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, jsou chudáci. Jeho vládní balíček, který je smrtícím koktejlem pro chudáky, je důkazem textů Sírachovce o tom, že jeho pastvou jsou chudáci. PRVNÍ SMRTÍ pro boháče v Česku bylo vyvlastňování majetku boháčů, dle ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, v době čtyřiceti let POUŠTĚ vlády komunistických soudruhů, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. PRVNÍ SMRT boháčů v Česku, nastolení nedokonalé Boží majetkové ROVINY, pomocí komunistické měnové reformy, pomocí komunistických zákonů LÉVIJCŮ, komunistů, byla přípravou Česka, na DRUHOU, definitivní a konečnou SMRT boháčů Česka, Slovenska a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, navštěvuje Česko a lidstvo v každém pokolení. Nečiní nic tajně tím, že naplňuje tím texty Písma o Česku, Slovensku a okolních národech EU, do poslední čárky, což oznamuje pomocí proroků, LÉVIJCŮ, které si vyvolil. Ámos, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Matouš, atd. Posledních tisíc let vlády mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, se uskutečnilo v křesťanském DRUHÉM TISÍCILETÍ, to je v SEDMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Nyní, dle vůle Krista, od roku 2000, máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, nad všemi státy světa. Česko, Slovensko, Izrael, a všechny okolní státy Česka, mají povinnost nyní znát mediálního MISTRA Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, nově, z těchto textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA HORY HOSPODINOVA DOMU, SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě navzájem doplňují a upřesňují. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, těmito texty, nepřišel do Česka pozvat spravedlivé, úplně poslušné služebníky Krista, ale hříšníky, nyní především MUDr. Mošťáka. Ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ekonomickém, militaristickém, křesťanském, politickém, náboženském a jiném, není ani jeden člověk spravedlivý, či moudrý, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, zpupných, geneticky prasečích lidských

 

mozků. Veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, štěstí, tresty, atd. mají lidé od Krista, od DUCHA SVATÉHO. Před trestajícím Kristem nikdo zlý neuteče, protože Kristus, do geneticky prasečích lidských mozků, dává myšlenky dobré, či zlé, tak, jak sám chce. Proto lidé dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Nyní především ZNALEC psychiatrie, znalec DUŠE, ředitel nemocnice v Černovicích v Brně, MUDr. Mošťák, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH již ví, že nad Českem, a nad ním, nemá DRUHÁ SMRT boháčů Česka a Slovenska, žádnou moc. Což Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, v Písmu objasňuje tím, že PRVNÍ SMRT boháčů Česka, v době 40 let POUŠTĚ socialismu, byla trestajícím Kristem organizovaná jako výchovný mravný trest, kvůli lidské přirozenosti, kvůli geneticky prasečímu lidskému mozku, kvůli lidské chamtivosti, to je kvůli MODLOSLUŽBĚ Baalů a DÉMONŮ. Především MUDr. Mošťákovi je nyní objasněno, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, již není kvůli trestání vládnoucích boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. MAJETKOVÁ BOŽÍ ROVINA, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, se SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat, boháčů a chudáků, u společných ŠVÉDSKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, je totiž Božím milosrdenstvím, pouze pro úplně poslušné služebníky Krista, kteří neprodleně nastolí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, NOVÝM DUCHEM, tohoto správného, technicky logického výkladu Písma. DRUHÁ SMRT, lidští Bohové, PRACHY, ZBRANĚ, majetek, AUTA, atd., jsou již v Česku uvrženy do hořícího JEZERA Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu zbraní, vyráběných kvůli tomu, že vládne nad lidmi SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý hlupák, militaristický NETVOR, generál prezident Pavel. Především ZNALEC psychiatrie, znalec lidské DUŠE, geneticky prasečího lidského mozku, ředitel nemocnice v Černovicích v Brně, MUDr. Mošťák, má povinnost pochopit texty Písma, o uváděné Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o uváděné Boží vůli. Boží vůlí je, aby Česko neprodleně naplnilo texty Písma do poslední čárky, o neprodleném zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle NOVÉHO DUCHA tohoto technicky logického výkladu Písma OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pana MUDr. Mošťáku. Texty Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují jsou texty Jeremiáše a Izajáše, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně sešrotovat všechny zbraně na světě a zastavit veškerý MEČ VÁLEK na světě. Jsou to texty myšlenek o pokoji a celosvětovém míru, o naději do budoucnosti pro Česko a celý svět. Jeremiáš. Bude dopsáno později.

Kristem prokletý válečný štváč, či zločinec, generál prezident Pavel, a spolu s ním jeho Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, ekonomové, zbrojaři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci, makléři, politici pravice a levice, atd. aniž cokoli z uvedených textů Písma pochopí, z rozhodnutí úplně poslušných služebníků Krista, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů NOVÉ ZEMĚ, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, musí sestoupit neprodleně a dobrovolně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, navěky věků. DRUHÁ SMRT v Česku je OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu křesťanských hodnot, energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení, a stejně tak ničení fosilních paliv, za které není náhrada, až do jejich úplného vyrabování, kvůli lidské chamtivosti, to je kvůli křesťanské MODLOSLUŽBĚ, musí skončit. Zapsat do této KNIHY ŽIVOTA Česko se může pouze v případě, že bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, znalců těchto textů. Trestající Kristus, UČITEL či LÉKAŘ, DUCH SVATÝ, začne v Česku uzdravovat, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, své mnohé služebníky, až úplně pomine debilní křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ v kostele v Domašově z rozhodnutí MUDr. Mošťáka o tom, že drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč, musí mít povinnost udělat Boží SOUD úplný a rychlý tím, že začít mlet, místo křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, BOHOSLUŽBY, pomocí těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Trestající Kristus setře lidem každou slzu s očí v případě, že v Česku bude neprodleně rozhodnuto MUDr. Mošťákem, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, MAJETKU, AUT, atd., kvůli zachování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Energetická, ekologická a mravní spása nastane pouze v případě, až Kristovou NEVĚSTOU budou sídliště či města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, navržených dle textů Bible, již v roce 2006. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Uvedené proroctví je platné pro všechny národy světa. Pouze v tomto výkladu Písma je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Křesťanská třpytivá hvězda, Satan, Ďábel, Had, BELZEBUB papež František, z SLOV svých NEBES, svého neomylného výkladu protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, má povinnost sjet jako blesk. Žádné dupání planety země pomocí zvyšující se ekonomiky neviditelného trhu, žití boháčů či makléřů na výnosný trh, žádné další nesmyslné rabování fosilních paliv, trestající Kristus nyní již nedovoluje. Česko a celý svět má povinnost vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válčení, dle Božích zákonů. Zničení učení bludů papeže je vítězstvím Krista nad všemi státy světa. Veškeré učení ganeticky prasečích lidských mozků o Kristu, a tím o energetice, je SMRTÍ. Tato SMRT bude poražená, Kristus zvítězí, až MUDr. Mošťák rozhodne, že veškeré plány vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, na zachování stávajícího ekonomického, militaristického, politického, náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pozře OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Efezským, Jóel, Zjevení, Sofonjáš, KNIHA MOUDROSTÍ, Matouš, Marek, Lukáč, Malachiáš, 1.Královská, 2.Korintským, Bhagavadgíta, 1.Korintským, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Přísloví, Daniel. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, dle NOVÉHO DUCHA tohoto logického výkladu Písma OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Česku a Slovensku již nikdo nemá svobodnou vůli, dle výkladu děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů, promyšlených vychytralostí, např. katolického katechismu, drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Hra se svobodnou vůli pro ekonomické, militaristické OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích, ekonomických, militaristických Baalů a DÉMONŮ Česka a Slovenska, např. drzých ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, sviní, prezidentů Pavla styksverejnosti@hrad.cz, posta@hrad.cz, sekretariat@lslany.cz, media@hrad.cz, a Čaputové informacie@prezident.gov.sk, media@prezident.gov.sk, je již trestným činem, kvůli odstoupení rozumu trestajícího mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech ekonomických, militaristických válečných štváčů a zločinců, včetně hlupáka generála Pavla, a MRZKÉ ŽENY, NEVĚSTKY, právničky Čaputové. Také ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pomocí rozumu Krista, pro geneticky prasečí lidské mozky, někdo stoupá výš, z Božího milosrdenství, a někdo padá, pro vrcholný Boží trest v tomto pokolení, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od neposlušných, zpupných vládnoucích Bohů, sviní, NETVORŮ. Česko, a také Slovensko, již patří novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, JIŽ nepatří uvedeným stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, či prezidentům Pavlovi a svini Čaputové, protože kvůli jejich vládě nad pracujícím lidem, kvůli OVOCI jejich ekonomických, militaristických ÚMYSLŮ, již může být všechno stále horší, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je pro toto pokolení třetí světová válka, a zničení dvou třetin zpupného lidstva strašlivou záhubou. Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně. Trestající Kristus již nechce, aby v Česku a Slovensku nad lidmi vládli kapitalisté, Baalové a DÉMONI, boháči, a uvedení prezidenti, hlupáci, pomocí zvyšující se ekonomiky tržního hospodářství, pomocí horečného zbrojení a MEČE válek, např. na Ukrajině, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Lidský život Česka a Slovenska je nyní na vlásku, je podřízený pouze Božím ÚMYSLŮM, nikoli svobodné vůli uvedených stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd.. Česko a Slovensko, dle VŮLE BOŽÍ, musí patřit Bohu samotnému tím, že bude patřit pokorným a úplně poslušným novým kněžím, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. Česko a také Slovensko má povinnost se podřídit Boží vůli tím, že bude patřit Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU tím, že bude patřit jeho NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, nové a úplně poslušné vládě Česka, vytvořené na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby v Česku a Slovensku zněl hlas boje proti militaristickým NETVORŮM, ekonomickým sviním, prezidentům, Pavlovi a Čaputové. Kristus se do Česka a Slovenaka vrátí, se svým rozumem, pro toto pokolení, až bude učiněno rozhodnutí, že neposlušní a zpupní Baalové a DÉMONI, musí neprodleně sestoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Nemůže současně vládnout např. válečný štváč, válečný zločinec, prezident generál Pavel, a mírumilovný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus se na Česko a Slovensko nechce hněvat věčně, protože ví, že při odstoupení jeho rozumu, každý, lidský, neposlušný, zpupný, geneticky prasečí lidský mozek, zemdlí. Trestající Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně očistilo od náboženských a politických bludů, aby očistilo rty každého lži lidu proto, aby veškerý lži lid kramářů, kteří zneužívají SLOVO Krista, kvůli nastolení své vlády nad lidmi, musel neprodleně sestoupit do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Všichni hlupáci, kteří proti dokonalé lásce Kristových příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti vytvoření celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, mě pokořují. Kristus si to se všemi vyřídí v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus vyžaduje, aby Česko celosvětově změnilo úděl všech nuzných, všech bezdomovců, všech vojáků, které generálové posílají válčit, mrzačit se a umírat tím, že se utištění a nuzní utečou ke Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, k takovému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu skutečně je. Ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ se lidé namáhají pro nic a za nic, kvůli konci éry fosilních paliv, v Česku např. v době dotěžení uhlí, v roce 2028, 2030, 2032, ve světě v době dotěžení ropy, v mnoha státech světa, v roce cca 2036. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Kristus vyžaduje sklidit veškerou úrodu OVOCE LIDSKÝCH ÚMYSLŮ, a tím udělat žně vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů a tím očistit rty každého lidu. NETVOŘI, svině, např. prezidenti, Pavel a Čaputová, kteří se OVOCEM svých militaristikých, ekonomických ÚMYSLŮ, dopouštějí na pracujícím lži lidu bezpráví, neznají studu, kvůli odstoupení rozumu trestajícího Krista. Trestající

 

Kristus slibuje, že se začnou stydět, až budou usvědčení ze lží o Kristu, a tím lží o energetice, až budou vyvlečení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kde bude pláč boháčů a skřípění zubů boháčů. Hlupáci vystavěli domy, které nejsou energeticky soběstačné, a nebudou v nich bydlet. Bydlet se bude celosvětově ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH a v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, v sídlištích a městech, navržených dle textů Bible v roce 2006, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kdo slouží TRHU, PRACHŮM a ZBRANÍM, rozum od Krista nedostane, a jde k záhubě. Sofonjáš, Abakuk, Zachariáš, Jeremiáš, Izajáš, Nahum, Micheáš, Ámos, Ozeáš, Kazatel. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že např. Ukrajinu trestá dle Písma mnohými tresty, tisíckrát víc než Kristem v Písmu vyvolené Česko. Např. Ukrajinu již potrestal PELYŇKEM Černobylu, nyní MEČEM energeticky nesmyslné války, mezi pravoslavnými křesťanskými sviněmi, či NETVORY. Ukrajinu nyní potrestal také POTOPOU vody z přehrady Kachovky proto, aby se Česko a Slovensko, trestajícího mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, bálo strachem, jaký v Česku a Slovensku, ještě nikdy nebyl. Lidové noviny uvádí, že válčící idioti, ve svém tradičním ničení se navzájem, jinou přehradu na Ukrajině, na Dněpru, zničili za druhé světové války, dva krát. Jednou na rozkaz BOŽÍHO SYNA, vládnoucího Boha křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ Stalina, podruhé na rozkaz BOŽÍHO SYNA, vládnoucího Boha křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Hitlera. Ukrajina je trestajícím Kristem trestána dlouhodobě, ve válce, 100O x víc než Česko. Což je z toho důvodu, aby Kristem vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ Česka, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti a nová, úplně poslušná vláda Česka, vytvořená dle textů na konci kapitoly 300 věděla, že Kristem je trestána méně, proto, aby ve strachu z Krista, jaký ještě nikdy nebyl, postavila SOUDNÉ STOLCE s uváděnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, kteří se vzpírají dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože nevěří textům Písma, že jejich, např. ekonomické, zbrojařské a jiné profese, trestající Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje, a potřebovat nikdy nebude. Boží vůli je úplné vítězství trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad pokorným a úplně poslušným Českem a Slovenskem tím, že veškerá vládnoucí ekonomická, militaristická, politická, náboženská elita Česka a Slovenska, nyní sestoupí dobrovolně a neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v Česku a Slovensku je již Bohem POKOJE a MÍRU, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo ještě nyní bude sloužit uvedeným vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, makléřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, predátorům obchodníkům, politikům pravice a levice, rozum od Krista, určený pro toto zlé a zpupné pokolení, již nedostane. Když si někdo myslí, že jeho geneticky prasečí mozek má kritické myšlení, či selský rozum, ať si dá pozor, aby nepřišel o ten rozum, který z milosrdenství Krista, DUCHA SVATÉHO, nyní má. V Česku a Slovensku, žádná svobodná křesťanská, ekonomická, militaristická vůle boháčů, Baalů a DÉMONŮ, již neexistuje, Kristus ji tímto zrušil. Nikdo z úplně poslušných služebníků Krista Česka a Slovenska, již se nesmí plést Kristu do řízení Česka, Slovenska, Izraele a světa, ignorováním objasněné Boží vůle mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, chce vládnout sám, nad všemi státy světa, nad všemi náboženstvími, pomocí OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, pro objasňování svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, nepotřebuje žádné prostředníky, ani drzé pozemské OTCE Satany kněze, ani církve, ani politiky pravice a levice, ani boháče, ani Baaly a DÉMONY, to je ekonomy. Vše o totálně chybné koncepci energetiky Česka a světa, způsobené odstoupením technického rozumu Krista od neposlušných, zpupných, slepých a hluchých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je opakovaně uváděné, např. v kapitole 306, na straně 36 až 55 a na konci této kapitoly 306. Stávající průmysl, výroba, výstavba, doprava, spotřeba, horečné zbrojení, válčení, atd. nemůže pokračovat, protože nemůže přežít velice blízky uhelný kolaps v roce 2028, 2030, 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, což vládnoucí hlupáci odmítají. V uvedených létech prokazatelně nastane kolaps výroby elektřiny Česka, který vládnoucí hlupáci, či zločinci, Baalové a DÉMONI, boháči, z vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, chtějí řešit nikoli dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, veškerých nesmyslů, veškerého OVOCE svých ÚMYSLŮ, ale pomocí svých stupidních energetických koncepcí. Vládnoucí Baalové a DÉMONI již přestali tvrdit, že uhlí v Česku je dostatek, nyní konečně tvrdí, že uhelné elektrárny skončí pro dotěžení uhlí v létech 2028, 2030, 2032. Nehodlají s nesmyslným ničení fosilních paliv a uranu však skončit, nechtějí je zachovat všem národům světa, na toto celé tisíciletí, na toto osmé tisíciletí, vlády Krista nad celým světem, chtějí je úplně vyrabovat, kvůli OVOCI svých ÚMYSLŮ, kvůli koncepci zvyšujíce se ekonomiky neviditelného trhu, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Nyní zločinci z vlády tvrdí že elektřinu z uhelných elektráren nahradí výrobou elektřiny ve velkém množství z fotovoltaiky a v malém množství z větrníků, což je nesmysl. Když bude bouřka, zataženo, či v zimě, výroba elektřiny úplně zkolabuje, veškerý průmysl úplně zkolabuje. Dále uvádění vládnoucí zločinci, technický rozum od Krista, v tomto pokolení, již nedostanou z toho důvodu, že Kristus chce přepřahat. Noví vládnoucí Bohové musí být pokorní a úplně poslušní Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo je má ještě za vládnoucí Bohy např. politiky pracice a levice, nebo HADY, či ZMIJE, drzé pozemské OTCE Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, skončí jako MRTVOLA, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde hoří síra střelného prachu války mezi mocnostmi, a války mezi chudáky a boháči, na Ukrajině a jinde. Trestajícímu Kristu se bude líbit, když psychiatr MUDr. Mošťák, spolu se mnou bude prorokovat, že stávající vládnoucí DUCHEM CHUDÁ elita, pro odstoupení technického rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO o správné koncepci energetiky Česka a světa, je naprosto bezmocná. Ministři vlády SYNA ZATRACENÍ, politologa premiéra Fialy, svými geneticky prasečími lidskými mozky, prokazatelně nedokáží ani nahradit elektřinu vyrobenou nyní v uhelných elektrárnách, které budou končit kvůli dotěžení uhlí, v letech 2028, 2030, 2032. Jak by mohli, svým rozumem, svých geneticky prasečích lidských mozků, nahradit energii z ropy, které bude celosvětově nedostatek, již v roce 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa. Elektřina totiž tvoří pouze cca deset procent celkově potřebné energie Česka. Ropa tvoří zřejmě více než padesát procent celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docenta Skály, profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky z ČVUT. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU se bude líbit, když spolu s psychiatrem MUDr. Mošťákem budeme prorokovat, že vládnoucí ekonomické, militaristické svině, pro viditelné lži o koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa, již nemají právo vládnout nad lidmi. Kristus, odstoupením svého rozumu, při svém navštívení dokázal, že geneticky prasečí lidské mozky jsou zlé, a že se nezmění navěky. Dokázal platnost textů Písma o tom, že lidé Česka a světa, při odstoupení rozumu Krista, jsou naprosto bezmocní a že mají jedinou možnost, jak se energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit, ÚPLNÝM PODŘÍZENÍM SE KRISTU, DUCHU SVATÉMU, jedinému NEOMYLNÉMU SOUDCI, ZÁKONODÁRCI, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU UČITELI, LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU, Česka a světa. Prvorození nuzní, např. bezdomovec Blažek z Říček, budou mít v Česku pastvu pouze v případě, když psychiatr MUDr. Mošťák bude učit o DUŠI a Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, vše nově, dle OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud např. o ROZTÁHNUTÍ NOVÉHO NEBE, to je o čteni OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v sobotním pořadu ČRo v Brně MEZI NEBEM A ZEMÍ, a tím o nastolení NOVÉHO DUCHA v médiích, nerozhodne ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz. MUDr. Mošťák je znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, je znalcem DUŠE a duševního zdraví ve STARÉM DUCHU, militaristickém, ekonomickém, křesťanském,

 

viz text v kapitole 306 – 82 stran. Trestající Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, až vzpurný MUDr. Mošťák vyzná své lži o DUŠI člověka, a tím lži o lidském, geneticky prasečím lidském mozku, a tím své lži o Ježíši Kristu, který nikdy nebyl člověkem ukřižovaným Židy, který žije odjakživa mezi námi, pouze jako DUCH SVATÝ, jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Pomalý Boží SOUD, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dělá sám Kristus, DUCH SVATÝ, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozku. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dělá POMALÝ Boží SOUD neposlušných a zpupných vládnoucích politických a náboženských sviní a militaristických NETVORŮ tak, aby pomocí těchto textů naplnil texty Písma, o jim vyvoleném Česku, Slovensku a Izraeli, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Učitel roku Roman Ggöttlicher gottlicherr@pojfm.cz, volnikp@pojfm.cz, zlatyamos@zlatyamos.cz, tobiasm@pojfm.cz, v novinách Rovnost uvedl, že díky dějepisu děti pochopí zlo, které se děje v Česku a ve světě, což je lež. Uvedl, že stále větší psychické problémy žáci a lidé mají z důvodu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, nyní především neposlušný a zpupný psychiatr MUDr. Mošťák, kvůli své MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, což je služba POHLAVNÍM LIDSKÝM ÚDŮM, vytvořili takový zlý svět, jaký nyní je, v němž žáci, stejně tak ostatní lidé, mají problémů stále víc. Z dějin Česka a světa se ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ještě nikdo, nikdy nepoučil. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, mají nyní povinnost najít poučení v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, protože z milosrdenství Krista, DUCHA SVATÉHO, je zde objasněno, jak Kristus vede Česko, Slovensko a okolní státy EU dle svého předsevzetí k úplné poslušnosti příkazů a jeho zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci. MUDr. Mošťáku, zvete mě k pohovoru k Vám, který by nic nevyřešil, který by neprospěl ani Vám, ani mně, ani Česku, ani světu, z toho důvodu, že při hovoru se mnou u Vás nemůžete získat NOVÉHO DUCHA, správného, to je NEOMYLNÉHO výkladu Písma, který v těchto textech uvádím. K získání NOVÉHO DUCHA potřebujete studovat HORU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, apod., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, kde mediální Kristus, DUCH SVATÝ, vše o Česku, světě a sobě uvedl. Máte povinnost se mnou mluvit o jedině možném, energeticky, ekologicky a mravně správném výkladu uvedeného Písma. Proto máte povinnost přijet k nám na Říčky 42, 66483 Domašov, kde uvedené knihy máme. Jste vítán kdykoli, když se ozvete na telefon 546 441 154. Dokud Vy, psychiatr, znalec DUŠE, nebudete mít uváděného NOVÉHO DUCHA NEOMYLNÉHO výkladu uvedeného Písma, o DUŠI geneticky prasečího lidského mozku člověka, nad kterým má trestající Kristus totální převahu, bez rozumu Krista totálně debilní, zpupní, neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, dle vůle Krista, horečným zbrojením, a MEČEM třetí světové války, zničí Česko, a celý svět, strašlivou záhubou tak, že zbude pouze jedna třetiny lidí. V případě Vaší další neposlušnosti, v případě že na Říčky nepřijedete, trestající Kristus bude Česko a svět pustošit, dle svého plánu, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého technického rozumu, který určil pro toto zpupné pokolení, proto aby to všichni zpupní a neposlušní vládnoucí hlupáci pocítili. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, abychom společně a neprodleně, např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, zvěstovali RODOSTNOU ZPRÁVU evangelií o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Přetvoření stvoření je, protože za fosilní paliva nemá Česko a svět, žádnou náhradu. Je energeticky nezbytné ukončit neprodleně křesťanské, militaristické, ekonomické MODLUSLUŽBY tím, že např. drzý pozemský OTEC Satan Bradáč v kostele v Domašově přestane kázat křesťanský, neomylný výklad bludů děsivé křesťanské temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze pomocí protikladných bludů o Kristu, a pomocí promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí. Především noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. mají povinnost pochopit, že trestající Kristus, DUCH SVATÝ, dovoluje Česku a okolním národům EU jít dál, to je do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v případě, že ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák začne učit vše nově, jak o DUŠI člověka, tak o jeho geneticky prasečím lidském mozku, zcela závislém na DUŠI DUCHA SVATÉHO, Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, ze svého milosrdenství, až úplně pokorný a poslušný psychiatr MUDr. Mošťák rozhodne, že celé Česko má povinnost se neprodleně vrátit ke Kristu, pomocí tohoto technicky logického výkladu Písma. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Efezským, Jóel, Zjevení, Sofonjáš, KNIHA MOUDROSTÍ, Matouš, Marek, Lukáč, Malachiáš, 1.Královská, 2.Korintským, Bhagavadgíta, 1.Korintským, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Přísloví, Daniel. Pro ředitele psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťáka platí např. texty Sofonjáše. MUDr. Mošťák nechce naplnit texty Písma např. Sofonjáše do poslední čárky Matouš, o tom, že v Česku, a tím v celém světě, všechen lži lid kramářů zajde, a to kvůli jedině možné, a jedině správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v pravdě o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím v pravdě o jeho energeticky správné cestě Česka a světa, na majetkovou ROVINU NOVÉ ZEMĚ, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kramáři jsou PREDÁTOŘI obchodníci, makléři, bankéři, nebo např. uhlobaroni, ropní baroni, atd. a jejich Bohové, např. politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či Hadi kněží, jejichž BOHOSLUŽBY jsou MODLOSLUŽBAMI, protože jsou jedovinou DRAČÍ, krutým zmijím jedem. Stávající Bohové, zpupných, neposlušných lidí, jsou drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, NEVĚSTEK, MRZKÝCH ŽEN, ČARODĚJNIC. Zrušení jejich MODLOSLUŽEB je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až poslušný MUDr. Mošťák učiní rozhodnutí, že neprodlené zrušení křesťanských MODLUSLUŽEB, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. MUDr. Mošťák nenávidí trestajícího Krista bez příčiny, pro neznalost správného, technicky logického výkladu Písma, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Malacháš, Jan, KNIHA MOUDROSTÍ, atd. Kristus s trestáním nepřestane, odstoupením jeho Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, až do rozhodnutí MUDr. Mošťaka, že platí texty Písma o tom, že lidský mozek je pouze geneticky prasečí, že DUCH lidský, je pouze DUCH geneticky prasečího lidského mozku. Proto především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost neprodleně se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dostatečně srozumitelně objasněné v těchto textech výkladu Písma. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Efezským, Jóel, Sofonjáš, KNIHA MOUDROSTÍ, Matouš, Marek, Lukáč, Jan, Malachiáš, Bhagavadgíta, 2.Korintským, 1.Korintským, 1.Královská, 2.Královská, 5.Mojžíšova, Přísloví, Daniel, Zj. MUDr. Mošťák nenávidí svůj geneticky prasečí mozek, a rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, bez příčiny. Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Jeremiáš, Židům, Ezechiel, Bhagavadgíta, KNIHA MOUDROSTÍ, 5.Mojžíšova, Jan, Jóel, 2.Korintským, atd. Geneticky prasečí lidský mozek MUDr. Mošťáka je SMRTÍ energetickou, ekologickou a mravní. Do úplňku MĚSÍCE, do dne narození se nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z HORY HOSPODINOVA DOMŮ textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, do DNE PÁNĚ neděle 4. června 2023, jsem z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, MUDr. Mošťákovi poslat šest krát průvodní dopis, s přílohou této kapitoly, 4 strany, a poslední úplné kapitoly 306 – 82 stran. Texty byly vždy zaslány, dle vůle Krista, nejenom MUDr. Mošťákovi, ale současně vždy na dalších na 3 krát 59 adres. PŘEDMĚT průvodního dopisu k příloze, byl uvedený vždy jiný proto, aby především MUDr. Mošťák pochopil Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským MOZKEM, nad každým lidským DUCHEM, uvedeného, geneticky prasečího lidského mozku. Opakovaně uváděná Boží vůle, je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro toto zpupné pokolení, jsou především o správné koncepci koncepci energetiky.

1.) MUDr. Mošťák je zločinec tím, že nemá o DUŠI, a o Kristu, ani ponětí. 1.Kor. K.M. Kazatel, Ozeáš, Bhagavadgíta, 5.Mojžíšova, atd. 2). Říše mrtvých trvá, protože MUDr. Mošťák nevyznal lži o DUŠI a Kristu. Kazatel 9/10, KNIHA MOUDROSTI, Bhagavadgíta, Ozeáš, 3). Z ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, vstane jako první MUDr. Mošťák. 1.Tes. 1.Kor. Kaz. 4). MUDr. Mošťák vyzná lží o DUŠI a Kristu, NEPRODLENĚ. Ozeáš2/18,5/15,14/3, Sírachovec, Báruk, atd. 5.) MUDr. Mošťák nenávidí svůj geneticky prasečí mozek, protože nenávidí Krista, DUCHA SVATÉHO, bez příčiny, protože o něm nemá ani ponětí. 2.Korintským, Jan, Kazatel, 1.Korintským, 6). Geneticky prasečí lidský mozek neposlušného MUDr. Mošťáka je energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ, kvůli jeho neposlušnosti. 1.Korintským, Kazatel, Ozeáš.

MUDr. Mošťák již z Jeremiáše ví, že se mně má povinnost ozvat se sám na telefon 546 441 154. Z těchto textů logického, technického výkladu Písma, již zná jak opakovaně uváděnou Boží vůli, stejně tak Boží moc, nad každým, geneticky prasečím liským mozkem. Neučinil tak z toho důvodu, protože trestající Kristus, DUCH SVATÝ, naplnil o něm např. texty Sofonjáš či texty Izajáše, 1.Korintským, Matouše, do poslední čárky. Matouš, atd. Vážený řediteli psychiatrie v Černovicích, MUDr. Mošťáku sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz. Máme povinnost spolu naplnit Písmo do poslední čárky tím, že z tohoto pomalého Božího SOUDU vládnoucích ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, MODLOSLUŽEBNÍKŮ, Baalů a DÉMONŮ, DUCHEM CHUDÝCH boháčů, uděláme společně Boží SOUD úplný a rychlý. Hospodin slíbil, že sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje nad DUŠÍ Vašeho, geneticky prasečího lidského mozku, protože jiným způsobem, stávající kapitalistické, ekonomické, militaristické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zrušit v Česku nemůže. Při odstoupení jeho rozumu, každá DUŠE, geneticky prasečího lidského mozku, zemdlí tím, že trestajícího Krista, a stejně tak jeho dokonalou majetkovou Boží ROVINU, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, začne nenávidět. Každý neposlušný a zpupný hlupák, který slouží křesťanské SKÁLE, výrobkům lidských rukou, např. PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. trestajícího Krista bez příčiny nenávidí. Energetická, ekologická a mravní spása je totiž možná pouze s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, uvedeného v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných. Veškerý stávající lidský majetek shnil, kvůli jedině možné, a jedině správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci, kvůli vybudování celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, opakovaně objasněného. Matouš, Marek, Lukáš, Izajáš, Jan, KNIHA MOUDROSTI, Židům, Sírachovec, Ozeáš, Kazatel, Jób, 2.Petrův, Žalmy, Micheáš, 1.Korintským, Jóel, Bhagavadgíta, Jakubův, Zjevení, 5.Mojžíšova, 4.Mojžíš.