Kapitola 306 – 82 stran.

31.05.2023 06:58

Kapitola 306 – 82 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Premiéře profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Každý člověk chce zažít lidské štěstí, to je mít rodinu, práci, mít kde bydlet, mít dostatek všeho. Ve stávajícím, politickém, náboženském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, již žádný pokoj a mír nebude, ani pro boháče, ani pro chudáky. Trestající, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, MEČEM války na Ukrajině, a tím nedostatkem fosilních paliv v EU, celosvětově boří vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd., kvůli nastolení své vlády, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE, nad všemi státy světa. Nečiní nic tajně. Bdí nad zlem, odstoupením Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, což sděluje pomalým Božím SOUDEM neposlušných a zpupných hlupáků těchto textů. Učinil POTOPU, oddělil SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, nutného pro toto pokolení, od TMY myšlení politického, náboženského, ekonomického, militaristického, lidského. Neposlušní a zpupní lidé, nevěří textům Písma o tom, že TMOU svého ekonomického, militaristického, politického, či náboženského myšlení, pro odstoupení SVĚTLA rozumu Krista, nutného pro toto pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků, skončili lidé Česka a světa, v PEKLE VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v ŘÍŠI ZLA, ŘÍŠI MRTVÝCH neposlušných ekonomických SVINÍ, či militaristických NETVORŮ. ŘÍŠE MRTVÝCH militaristických NETVORŮ, ekonomických SVINÍ v Česku, je OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde pro odstoupení rozumu Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, není ani žádné dobré dílo, ani žádná dobrá myšlenka, protože chybí poznání uváděné Boží moudrosti. Boží moudrostí je neprodlené nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, dle dokonalé Boží lásky, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou o energetice, ekologii a mravech, určených pro úplně poslušné služebníky Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Kristem vyvolené Česko má povinnost neprodleně se očistit od DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, rozhodnutím o zrušení jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a výrobků lidských rukou na fosilní paliva, aut, pro osobní používání. Nová vládnoucí elita TVRDÝCH MUŽŮ má povinnost přetvořit veškeré stvoření tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a mnohé další vzácné suroviny, vystačily veškerému lidstvu světa, na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Tmou svého geneticky prasečího lidského mozku, stále nikdo nedovede studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím nedovede myslet stejně NEOMYLNĚ jako Kristus. O trestajícím Kristu nemá nikdo ani ponětí, přestože je HOROU HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. Těmito texty POMALÉHO Božího SOUDU, boří stávající ekonomické, militaristické, náboženské a jiné VZDOROKRÁLOVSTÍ. V jím vyvoleném Kristus Česku nečiní nic tajně. Lidem vše sděluje, pomocí svých proroků VEŠKERÉHO Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Trestající Kristus v Písmu slíbil, ze svého milosrdenství, že mnohým lidem zruší TMU myšlení geneticky prasečích lidských mozků, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, když noví vládnoucí Bohové pro toto pokolení, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či projektanti, vyznají svou bezmoc, cokoli z Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopit, či cokoli technicky vyřešit, v případě odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Trestající Kristus vyžaduje rozhodnutí Česka, a celého světa, že je energeticky nezbytné podřídit se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou DNES především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, nutného pro toto zlé pokolení, pouze v případě totální podřízenosti se nových vládnoucích Bohů technického lži lidu, Božímu diktátu. Božím diktátem je neprodlené zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Slepou uličkou je oslavovat TMU myšlení geneticky prasečích lidských mozků boháčů, to je oslavovat sama sebe navzájem, pro neznalost OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uváděná MOUDROST, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, je lepší než válečné zbraně. Správný, jedině možný, neomylný výklad Písma, ničí na Domašovsku jediný hříšník, bezbožník, drzý pozemský OTEC, Satan, Ďábel, Lucifer, či Had farář Bradáč z Domašova. Odmítá se smířit s Kristem, DUCHEM SVATÝM, studiem uváděného, správného, NEOMYLNÉHO výkladu Písma. Odmítá se mnou projednat texty Izajáše o tom, že Kristus, vyvýšený SOUDEM těchto textů, již nedovoluje žádnému státu na světě, aby se vojáci cvičili v boji, a vedli energeticky nesmyslné války. Odmítá texty Ezechiela, Sírachovce, Malachiáše, Bhagavadgíty, Jeremiáše, Izajáše, Židům, Žalmů atd. tom, že bylo potřeba, v době úplňku MĚSÍCE, v pátek 5. května 2023, to s novým Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa zkusit, rozhodnutím o zrušení všech zbraní světa, všech válek světa, aby především v energetice bylo ve všem po nedostatku. Křesťanský BELZEBUB Domašovska farář Bradáč, se odmítá podřídit vůli Krista, která je o neprodleném podřízení se Kristu, DUCHU SVATÉMU, rozhodnutím, bát se trestajícího Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože jeho hněv již neprodlévá. BELZEBUB farář Bradáč odmítá kázat, že je energetiky nezbytné neprodleně svolat kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli sjednocení všech států světa, v jediné, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, kde bezpečnost všech států světa bude garantovat Kristus, který je ochotný, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, tvořit vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Neprodlené rozhodnutí o zničení všech ZBRANÍ světa, všech VOJÁKŮ světa, a všech válek světa, je podmínkou pro usmíření se s NEOMYLNÝM DUCHEM SVATÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, LÉKAŘEM, UČITELEM, Ježíšem Kristem. Ezechiel, Izajáš. Odmítá uznat, že znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je totální oddělení SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu Ježíše Krista, určeného pro toto zpupné pokolení, od TMY geneticky prasečích lidských mozků hlupáků, žijících ve stávajícím, zlém, ekonomickém, militaristickém, náboženském a politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Křesťanské, ekonomické SVINĚ, militaristické NETVORY, zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, v roce přelomu věků, již v roce 2000. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2023, v Česku již nesmí existovat žádný nemocný, DUCHEM CHUDÝ hlupák, zločinec, který nedovede rozeznat SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, správné, Boží, energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, od TMY myšlení geneticky prasečích lidských mozků, hlupáků, pokrytců, zločinců a lhářů, kteří odmítají zrušit veškeré tradice svého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit nové tradice, vlády VŠEMOHOUCÍHO Krista, nad všemi stávajícími vládnoucí Bohy, nad zpupnými a neposlušnými Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Korunovat KARLA III. za krále, za vládnoucího Boha, který je hlavou jeho církve, MRZKÉ ŽENY, MRŠINY, je energetický nesmysl. Kde je mrtvola jeho církve, slétnou se i supi, noví vládnoucí Bohové technického lži lidu. KRÁLEM KRÁLŮ a PÁNEM PÁNŮ je Kristus, DUCH SVATÝ, který vyžaduje, aby každý stát měl pouze NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, pokornou a úplně poslušnou vládu, stvořenou dle textů v kapitole 300. Premiéře profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Máte povinnost v médiích zajistit, aby se v Česku již nikdy neoslavoval DEN VÍTĚZSTVÍ dne 8. 5. 2023. Ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ křesťanském, ekonomickém, militaristickém, náboženském, politickém, dne 8. května 2023, oslavují zpupní lidé pouze TMU myšlení svých geneticky prasečích lidských mozků tím, že oslavují vítězství válečných zločinců Ruska, USA a jejich spojenců, nad válečnými fašistickými zločinci Německa, Itálie, Japonska, atd. Máte povinnost trestajícího Krista oslavit tím, že učiníte rozhodnutí, že DNEM VÍTĚZSTVÍ nad stávající ekonomickou, militaristickou, politickou a náboženskou elitou Česka a světa, je vždy úplněk MĚSÍCE, den narození se nového Krista, DUCHA SVATÉHO, z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Tóry, Bible, Bhagavadgíty, Koránů, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. DNEM VÍTĚZSTVÍ trestajícího Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi vládnoucími Bohy, nad Baaly a DÉMONY, je nyní úplněk MĚSÍCE dne 4. června 2023. Při úplňku MĚSÍCE v květnu bylo ZATMĚNÍ. Měli jste povinnost učinit rozhodnutí, že Česko otřese neprodleně vším stvořením tím, že jste měli zveřejnit, že správným, a jedině možným, NEOMYLNÝM výkladem uvedeného Písma, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, určuje další cestu Česka, a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Mravní, energetickou, ekologickou neotřesitelnost, Ježíš Kristus zajistí, svým NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Božím rozumem tím, že zruší veškeré boháče, stejně tak veškeré chudáky, celého světa. Božím milosrdenstvím bude nastolení daleko vyšší mravnosti a spravedlnosti, než byla v době vlády čtyřiceti let POUŠTĚ komunistických, málo vzdělaných hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Majetek boháčů pomine při zřízení celosvětové, majetkové Boží ROVINY. Vysokou mravnost, v Božím KRÁLOVSTVÍ, Ježíš Kristus zajistí SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vysokou mravnost zajistí Kristus NATURÁLNÍM PLNĚNÍM úplně všeho, včetně bydlení. Bydlet se bude postupně celosvětové ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v DOMECH ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v bytech naprosto stejných, pro každého člověka Česka a světa. Sídliště či město z těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ bude energeticky soběstačné pro vytápění, osvětlení, vaření, atd. Solární architektura a urbanismus zajišťuje cca 20 m2 fotovoltaiky na jednu osobu, to je cca 3000 Wp. Doprava bude pouze veřejná, elektrickými rychlovlaky, ve městech i mezi městy. Doprava osobní bude pouze na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Vysokou mravnost pro boháče, vyvlečené od jejich dobře placených KORYT, k lopatám pomocníků zedníků, kteří budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, trestající Kristus zajistí stejným způsobem, jaký byl v době Boží majetkové ROVINY, čtyřiceti let socialismu, či komunismu Česka, všeobecnou pracovní povinností každého člověka, Česka a světa. Zavedení dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost zajistit úplně poslušní služebníci Krista, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu atd. na toto celé tisíciletí, do roku 3000, to je do roku 9000. ZATMÍ se politické, náboženské, ekonomické, militaristické a jiné plány predátorů, BYZNYSMENŮ, na další ničení planety země, žitím boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky, na další energeticky nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, a jiných vzácných surovin, horečným zbrojením, a energeticky nesmyslnými válkami, protože za dosluhující ropu, plyn, uhlí, není žádná náhrada.

 

Kapitola 306-82 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 80. Česká bible kapitola 306. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

Viz www.pametni-kniha.cz. Bůh, DUCH SVATÝ, končí křesťanství, ekonomiku, zbraně.

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Premiéře profesore Hořejší, LVE, a ostatní členové oganizace MÍR a SPRAVEDLNOST. Podobní Bohu, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, jsou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří jsou stejně NEOMYLNÍ ve výkladu Písma, jako je STVOŘITEL veškerého Písma, především Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Správný, technicky logický výklad Písma, s pomocí technického rozumu Krista, dělám v tříletých intervalech, již více než 33 let. Srozumitelný výklad Písma dělám, dle vůle Boží, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, což je přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, kdy nového Krista, STVOŘITELE veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, má povinnost, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, znát každý člověk na světě, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse své, Česka a světa. Dle horoskopu v novinách ROVNOST, jsem nyní, ve svém tříletém období výkladu Písma, o energetické nezbytnosti vytvoření Boží majetkové celosvětové ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, opakovaně objasňované od roku 2000, ve svém druhém roce, svého tříletého působení. Rok 2000 + 8 x 3 = 24 = rok 2000 + 24 = rok 2024. Mediální MISTR Kristus, v horoskopech i v Písmu uvádí, že již v tomto roce 2023, mám povinnost se neprodleně prosadit, protože logický výklad Písma je ten, že jsem poslední prorok lidský, tohoto ekonomického, militaristického, křesťanského věku. Z milosrdenství technického rozumu Krista, trestající Kristus, žádného dalšího lidského proroka již nepotřebuje. Mám se snažit prosadit svůj technický, logický výklad Písma, neprodleně, a tím se posadit, jako SYN ČLOVĚKA, na trůn své slávy. Moje sláva je však sláva Krista, DUCHA SVATÉHO, který slíbil, že na své lodičce MĚSÍCE Koránu, k Bohu, k takovému jaký v Písmu skutečně je, dopluji včas, ještě předtím, než způsobí totální politickou a náboženskou tmu, odstoupením svého Božího rozumu, od všech neposlušných, ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ. MĚSÍC Koránu, je jako LODIČKA např. v Turecku, nikoli v Česku. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Vstoupit do ticha, cestou vyvolených, neposlušných, zpupných, mají nyní povinnost všichni DUCHEM CHUDÍ, kteří trestajícího Krista bez příčiny nenávidí za to, že je svým Božím rozumem, již nepase, a pást je již nikdy nebude, protože jejich profese, např. boháčů, sociologů, politologů, ekonomů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již nepotřebuje. NOVÉ NEBE, to je OHEŇ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost nyní v médiích ROZTÁHNOUT ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz. MUDr. Mošťák je znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, je znalcem DUŠE a duševního zdraví. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, má povinnost znát mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, nově. Z těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů. Má povinnost pochopit, že DUŠE geneticky prasečích lidských mozků, je zdravá pouze při znalosti těchto textů Písma, nebo je nemocná, což je v případě odstoupení rozumu trestajícího Krista, od neposlušných, zpupných, geneticky prasečích lidských mozků. Viz texty na str. 16 až 19. Aby bylo v Česku a ve světě ve všem po nedostatku, včetně energie z končících fosilních paliv, úplně poslušný služebník Krista MUDr. Mošťák, má povinnost, s novým Kristem to zkusit. Pane MUDr. Mošťáku, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, máme povinnost to s novým Kristem zkusit tím, že spolu se mnou, v médiích, nejlépe v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, roztáhneme NOVÉ NEBE, uváděným novým Božím SLOVEM. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů, při svém DRUHÉM navštívení Česka, dovoluje Česku jít dál, uvedeným způsobem, čtením těchto textů v médiích, v ČRo v Brně. V trestání, to je v odstupování svého Božího rozumu, určeného pro toto pokolení, nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud texty v médiích nebudou zveřejněné. Odstoupení rozumu trestajícího Krista, od tohoto zpupného, neposlušného pokolení, je nyní vrcholným Božím trestem, kvůli tomu, že záchrana ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, je možná pouze s pomocí technického rozumu Krista, nikoli z rozumu geneticky prasečích lidských mozků, z jejich OVOCE, jejich ÚMYSLŮ, chamtivosti ekonomické, militaristické. Jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Svévolní jsou jak vzedmuté moře, které se nemůže uklidním. Toto moře sviní, či NETVORŮ, musí být vysušeno těmito texty OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sbírce ekonomických, militaristických Bohů. Všechen lid kramářů, to je obchodníků, zajde. POLE VĚDY Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. technického lži lidu, např. VUT v Brně, připadlo ekonomickým, militaristickým odpadlíkům. Proto, aby Kristus, svým OHNĚM HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, dovolil zničit stávající ekonomické, militaristické, politické a náboženské, středověké VZDOROKRÁLOVSTVÍ, potřebuje např. v Brně, velké množství úplně poslušných služebníků Krista. Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Jeremiáš, 2.Petrův, Jób, Izaj.1/15,19až57/10,13,16,20,58/5,63/14,18,65/15až66/24, Zacharjáš, Bhagavadgíta, Micheáš, Žalmy, Nahum, Ozeáš, Kazatel, Sírachovec, KNIHA MOUDROSTI, Římanům, atd. Dovoluje uzdravit, svým Božím rozumem, celou zemi, uzdravením mnohých lidských mozků, geneticky prasečích, především technického lži lidu VUT v Brně tím, že mnozí, s pomocí rozumu mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, pochopí energetickou nezbytnost neprodleného zřízení NOVÉ ZEMĚ, to je celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ze svého milosrdenství, Kristus v Písmu slíbil, že svým technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, se smiluje nad úplně poslušnými novými kněžími, nad BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, či nad projektanty, které, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, a tím se smiluje, svým Božím rozumem, nad úplně poslušným Českem a tím celým světem. Dovoluje projektovat vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle své dokonalé Boží lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Viz strana 36 až 55. Kristus v Písmu určil, že vládnout nad lidmi budou nově, dle jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, až v Česku bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kteří tyto texty budou šířit na internetu a v médiích. Trestající Kristus Česko a EU nezničí PEKLEM MEČE třetí světové války pouze v případě, když ti SYNOVÉ ZATRACENÍ, z řad vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, kteří tyto texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, PREDÁTORŮ obchodníků, politiků pravice a levice atd. dostávají zdarma, NEBESKOU POŠTOU, internetem, svými geneticky prasečími lidskými mozky pochopí jak uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli, a dobrovolně, a neprodleně, v pokoji a v míru, odejdou do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. KNIHA MOUDROSTÍ, Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, Bhagavadgíta, Kazatel, Ozeáš, Sírachovec, Malachiáš, Micheáš, Zjevení, Žalmy, Přísloví, Židům, 1.Korintským, 2.Korintským, Římanům, Koloským, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jan, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Marek, Lukáš, 2.Petrův, 1.Petrův, Matouš, Báruk, Filipským, Efezským, 2.Tesalonickým, atd. Trestající Kristus, který je již Bohem POKOJE a MÍRU, který není Bohem ekonomických, militaristických, křesťanských zmatků, se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad Českem a celým světem, až těmito texty Písma uzdravený MUDr. Mošťák, znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, znalec DUŠE a duševního zdraví, bude učit, že DUŠE geneticky prasečího lidského mozku, je totálně závislá na rozumu DUŠE mediálního Mistra Krista, DUCHA SVATÉHO. V tomto případě, trestající Kristus dovolí v Česku zrušit veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, např. tím, že zlý MODLOSLUŽEBNÍK, drzý pozemský OTEC, Satan, Ďábel, křesťanský světlonoš Lucifer, farář Bradáč v Domašově, místo stávajících křesťanských MODLOSLUŽEB, začne v kostele v Domašově mlet BOHOSLUŽBY, čtením těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Tóry, Bhagavadgíty, Bible, Koránů, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Tímto způsobem chce mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, naplnit Písmo, o úplně poslušném, pokorném a Kristu vděčném Česku, do poslední čárky. Při zrušení křesťanských MODLOSLUŽEB, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného tvorstva, v kostele v Domašově, při zřízení uvedených BOHOSLUŽEB oslav DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států

 

světa, se Kristus smiluje, dle svého plánu, nad celým Českem, a tím celým světem, současně. Již nechce, aby drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč, byl kvůli svým MODLOSLUŽBÁM, kvůli své službě boháčům, místo trestajícímu Kristu, jehož hněv, na ÚSVITU tohoto OSMÉHO tisíciletí vlády nad všemi státy světa již neprodlévá, byl vyšetřován Policií ČR v Rosicích. V těchto textech, již je Bohem pokoje, a míru, svého celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, což svými geneticky prasečími mozky, již mnozí úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost pochopit. Již není Bohem křesťanských, ekonomických, militaristických zmatků, energeticky nesmyslného horečného zbrojení a MEČE válek, v Ukrajině a jinde, tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Narodit se musí každý znovu, pro vstup do BRÁNY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, studiem uvedeného, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Stávající ekonomické, militaristické křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je službou Kristem prokletým neposlušným boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, PREDÁTORŮM obchodníkům, politikům pravice a levice atd. Je SMRTÍ, je HROBEM, je PEKLEM, je BAŽINOU, je JÁMOU, atd. Kristus v Písmu vyžaduje, aby tuto SMRT porazil ředitel psychiatrie v Černovicích MUDr. Mošťák tím, že spolu se mnou bude neprodleně prorokovat, že v Kristem vyvoleném Česku, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, mají povinnost všichni neposlušní a zpupní vládnoucí NETVOŘI, či svině, se před novým Kristem sklonit, uznat svou bezmocnost, svých geneticky prasečích lidských mozků, pokořit se uznáním, že mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, má absolutní moc, nad každým DUCHEM, každého, geneticky prasečího lidského mozku. Totiž, trestající Kristus, již nikoho, kdo by chtěl zachovat svůj život, ve stávajícím PEKLE křesťanského VZDOROKRÁLOVSTÍ, kdo ještě nyní odmítá neprodleně zřídit celosvětový MÍR, celosvětového Boží KRÁLOVSTVÍ, svým Božím rozumem, potřebným pro toto zpupné pokolení, již nepase a pást nikdy nebude. ŽIVOT, jako KOŘIST získají pouze úplně poslušní služebníci Krista. Trestající Kristus, již zpupné a neposlušné viditelně neživí, a svým Božím rozumem živit nebude, čímž dělá ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, kde není žádná, energeticky dobrá myšlenka, kde proto není ani žádné, energeticky dobré dílo. Kristu se nyní bude líbit, až znalec psychiatrie MUDr. Mošťak, spolu se mnou bud prorokovat, že trestající Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení tím, že v Česku bude zřejmé, že je energeticky nezbytné, poslat stávající vládu SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince a lháře, politologa premiéra Fialy, neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, pro jeho lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro jeho lži, o jeho správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně objasněné. Lidé stále dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí. Kristu se nyní bude líbit, když znalec psychiatrie MUDr. Mošťak, spolu se mnou bud prorokovat, že Česko, po vykonání Božího SOUDU úplného a rychlého, se stávajícími Bohy, se vzpurnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, s boháči, po zveřejnění těchto textů v médiích, má povinnost nastolit vládu nového Božího, úplně poslušného, a Kristu vděčného technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka tím, že MUDr. Mošťák bude neprodleně iniciovat zřízení nové, úplně poslušné vlády SVATÝCH služebníků Krista, která bude patřit pouze Kristu samotnému, Bohu NEJVYŠŠÍMU, která bude jeho NEVĚSTOU, DRUŽKOU, či ŽENOU STATEČNOU, jedinou CÍRKVÍ Česka, to je novou vládu Česka, zřízenou dle textů na konci kapitoly 300. Trestající Kristus. tímto SOUDEM ÚPLNÝM a RYCHLÝM, bere moc všem stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vladařskou moc dává v Česku vládě lidu svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Až v Česku, na rektorátu VUT v Brně, bude nová zřízená, Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství zajistí, aby jeho KRÁLOVSTVÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, bylo věčné, po postavení SOUDNÝCH STULCŮ, ve všech státech světa. Na ÚSVITU tohoto třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy, nového Krista musí znát všichni úplně poslušní služebníci Krista nově, z těchto textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškeré tradice skončí. Žalmy, Daniel, Izajáš, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Zjevení, Malachiáš, Micheáš, Marek, Lukáš, Jan. Pane MUDr. Mošťáku, kdo mě nyní neposlechne, je vyloučený z nového, úplně poslušného Božího lidu tím, že rozum od Ježíše Krista, do svého, geneticky prasečího lidského mozku, již nedostane. Vzpurní, zpupní a neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista MRTVÍ, již nemají žádné právo sedět na místech vládnoucích Bohů, a Česku a světu škodit, OVOCEM ÚMYSLŮ svých geneticky prasečích lidských mozků. Posledních tisíc let vlády trestajícího Krista, nad ekonomickým, militaristickým, křesťanským VZDOROKRÁLOVSTVÍM, se skončilo v křesťanském roce 2000, to je v roce 7000. Toto slovo je již od Krista navěky ŽIVÉHO tím, že bude pouze DUCHEM SVATÝM, Bohem všech států světa. NEBESKOU POŠTOU, internetem, těchto textů APOKALYPSY, je objasněno, že je hrozné neposlouchat trestajícího Krista, který chce vládnou sám nad celým světem, jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, jediný UČITEL či LÉKAŘ, všeho tvorstva a nemůže, kvůli neposlušnosti čtyř vládnoucích psychiatrů Brna, viz další text. Nyní, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, půjdou do ŽIVOTA VĚČNÉHO, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTÍ. Neposlušní a zpupní vládnoucí Baalové a DÉMONI, budou za trest žít v ekonomickém, militaristickém PEKLE, do zničení Česka. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet, dokud nedá SLOVO PRAVDY. Pane MUDr. Mošťáku. Když mě nyní neposlechnete, když neposlechnete trestajícího Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který se mstí za zneužívání svého veškerého SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budete vyloučen z úplně pokorného a poslušného Božího lidu, odstoupením Božího rozumu, od Vašeho, geneticky prasečího, lidského mozku. Mediální MISTR Kristus bude v trestání Česka, Slovenska a světa pokračovat, odstoupením Božího rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, až do úplné poslušnosti drzých, pozemských Satanů či Hadů kněží, až do ukončení militaristických, ekonomických MODLOSLUŽEB, např. drzého Satana, či Lucifera faráře Bradáče z Domašova. Pane MUDr. Mošťáku. Máte povinnost se bát Krista, strachem, jaký ještě nikdy Česku nebyl, v případě Vaší další neposlušnosti, určitě nezůstanete bez trestu. Může Vás, a každého jiného, zpupného a neposlušného, potrestat také až na Vaší smrtelné posteli. Trestající Kristus, Vás může potrestat, mnohými tresty, zničeho nic, nebo Vás může trestat kdykoli, všemi tresty, uvedenými v evangeliích, v Sírachovci, Izajáši, Jeremiáš, Žalmy. Hněv Krista, DUCHA SVATÉHO, již neprodlévá. Pane MUDr. Mošťáku. Trestající Kristus slíbil, že si to nyní vyřídí s těmi, kdo mě pokořovali a pokořují. Sofonjáš. Pokořovali mě psychiatři. Nejdříve hlavní psychiatr LFMU MUDr. Češková tím, že v roce 2006 v Lidových novinách prohlásila, že jsem NESVÉPRÁVNÝ blázen, kvůli tomu že tvrdím, že mnoho vědců Baalova domu, Masarykovy univerzity, např. politologové, sociologové, religionisté, filozofové, ekonomové, atd. jsou PLEVAMI. ČI HNOJEM, který Kristus tímto SOUDEM ničí, až do odchodu těchto vědců do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Přestala mě obtěžovat, až jsem na ni podal žalobu k vedocímu Krajského SOUDU v Brně, který mě přijal a vyslyšel. Pokořoval mě, v roce 2016, hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek, který mě za psaní těchto textů potrestal tím, že jsem od psychiatrů nedostal povolení, že mohu řídit auto, což jsem uvedl již v kapitole 301, na mém SOUDU, na OS Brno venkov. Pokud mě, MUDr. Mošťáku chcete pokořovat, že mě budete chtít vyšetřovat tradičním způsobem staré doba, ve STARÉM DUCHU, v případě, že nebudete respektovat moje neodvolatelné povolání a vyvolení, psát tyto texty POMALÉHO Božího SOUDU, až do Božího vítězství, až do odchodu vládnoucích ekonomických, militaristických Balů a DÉMONŮ, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetišti dějin, Kristus si to vyřídí také s Vámi. Když od Vašeho geneticky prasečího lidského mozku, odstoupí svým Božím rozumem, nemůžete dělat vládnoucího Boha v nemocnici v Černovicích. V tomto případě, když nebudete mít NOVÉHO DUCHA, když nebudete rodit nového Krista, patříte také do ŘÍŠE TICHA. Žalmy, Daniel, Izajáš, Jeremiáš, Bhagavadgíta, Kazatel, Ozeáš, Přísloví, Zjevení, Malachiáš, Micheáš, Marek, Lukáš, Jan, Matouš, Jóel.

 

Stále věřím tomu, že Bůh, DUCH SVATÝ, splní svoje slovo, a s pomocí Česka, a okolních národů EU, s pomocí své moudrosti, uvedené pro toto zpupné pokolení, v jeho příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, nastolí svoje celosvětové, mírové, Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, v tomto pokolení se smiluje nad všemi chamtivými MODLOSLUŽEBNÍKY, které dočasně uzavřel pod svou neposlušnost tím, že všem úplně poslušným služebníkům, umožní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, těmito texty, které mají NOVÉHO DUCHA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, pochopit jak Boží moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, tak uváděnou Boží vůli, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Úplně poslušným služebníkům Krista již nic nebrání, všechny uváděné texty Písma studovat, zveřejnit a neprodleně realizovat. Energetická, ekologická a mravní spáse Česka a světa je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem geneticky prasečích lidských mozků. Trestající Kristus vyžaduje, aby pokorné a úplně poslušné Česko zajistilo, zveřejněním těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU v médiích, aby všechny národy spatřily, že trestající Kristus nečiní nic tajně. Vyžaduje vyplnit Boží vůli do poslední čárky, proměněním tohoto POMALÉHO Božího SOUDU, za Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ ÚPLNÝ a RYCHLÝ rozhodnutím, o energetické nezbytnosti, mluvit pravdu jak o Kristu, DUCHU SVATÉM, tak o jeho správné, jedině možné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v těchto textech výkladu veškerého Písma od Krista, které je, z milosrdenství rozumu Krista, v NOVÉM DUCHU výkladu Písma. Svět neřídí mocnosti, svět řídí mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, dle svého plánu uvedeného v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Proto není úkolem nad lidské síly prorokovat v médiích, že nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, chce Kristus, DUCH SVATÝ, řídit svět sám, dle HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů tím, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, nový Boží technický lid, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost neprodleně rozhodnout, že od milostivého Hospodinova léta roku 2023, začnou platit opakovaně uváděné mírové zákony Boží, místo stupidních zákonů lidských, ekonomických, militaristických, politických, náboženských. Kázeň, úplná poslušnost, lidská rozumnost, či rukodělná dovednost, paměť, pomoc Božího rozumu, atd. se získává studiem tohoto technicky logického výkladu OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bát se Krista, DUCHA SVATÉHO, strachem jaký ještě nikdy nebyl, mají povinnost v tomto zlém pokolení, lidé nejenom z Česka a Slovenska, ale z celého světa, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, také např. od Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. které Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Na ÚSVITU tohoto třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí, trestající Kristus, žádnou neposlušnost nenechá bez trestu, kvůli realitě, že úplně zbytečně spotřebovaná ropa, plyn, uhlí, uran a jiné vzácné suroviny, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, kvůli jejich zábavě, bude chybět jak Česku a Slovensku, tak lidem všech států světa. Všichni lidé, celého světa, budou připomínat DUCHEM CHUDOU, to je neposlušnou a vzpurnou technickou elitu Česka a Slovenska, s proklínáním jejich neposlušnosti. Odmítáním neprodleného zřízení energeticky nezbytné Boží majetkové ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, opakovaně objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, odmítání neprodleného postavení SOUDNÝCH STOLCŮ s DUCHEM CHUDÝMI, to je s neposlušnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, nikdo nic nezíská. Neposlušní a vzpurní lidé pouze ztratí to nejcennější, to je ZLATO Božího technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení, uvedeného v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. BOŽÍ majetková celosvětová ROVINA SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, se určitě osvědčí. Neosvědčila se např. majetková ROVINA, dle ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, protože ji požadovali svými geneticky prasečími lidskými mozky. BOŽÍ majetkovou ROVINU nyní požaduje vytvořit sám Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí technicky správného výkladu Písma. Proto noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. nemusí se bát dělat to, co se Kristu bude líbit, být v koncích se svou moudrostí, svých energetických, ekologických a mravních koncepcí. Vytvořit v každém státě SOUDNÉ STOLCE DUCHEM CHUDÉ, zpupné a neposlušné vládnoucí elity, stávajících Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, AUT, atd. a pomocí nového Božího SLOVA poslat vzpurné, zpupné a neposlušné vládnoucí hlupáky, v míru a v pokoji, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Až po tomto ÚPLNÉM a RYCHLÉM, celosvětovém Božím SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, až po rozhodnutí o úplném zničení SKÁLY boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. trestající Kristus, DUCH svatý, bude svým Božím rozumem, celosvětově tvořit, ze svého milosrdenství, věci energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Hlavními viníky energeticky nesmyslného dupání planety ZEMĚ, až se v základech hroutí, kromě znalců Písma, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. OTCE Satana, Lucifera, či Ďábla faráře Bradáče v Domašově, jsou především vládnoucí čtyři psychiatři z Brna. Ředitelé psychiatrií v Brně, psychiatrie v Bohunicích, bývalá ředitelka MUDr. Češková Ceskova.Eva@fnbrno.cz, stávající ředitel MUDr. Kašpárek Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, a psychiatrické nemocnice v Černovicích, bývalý ředitel MUDr. Radimský a stávající ředitel MUDr. Mošťák sekretariat@pnbrno.cz, mostak@pnbrno.cz. Uvedení znalci DUŠE, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde Kristus o Česku, a o sobě vše uvedl, a pro odmítání učení, či správné ideologie psychiatra MUDr. Grófa, a Bhagavadgíty, o existenci inkarnace lidských DUŠÍ, zcela závislých na rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, vedou Česko a svět, místo do Božího KRÁLOVSTVÍ, zpět, do SMRTI, HROBU, JÁMY, BAŽINY, křesťanského militaristického, ekonomického středověku stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, horečného zbrojení, a válčení mezi mocnostmi, a mezi chudáky a boháči, to je do HROBU, JÁMY, PEKLA, křesťanské BAŽINY vrcholného Božího trestu, další světové války, do HROBU, JÁMY, PEKLA, křesťanské BAŽINY, hrozného ropného a ekonomického kolapsu, který bude již v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa. Stávající tradiční demokracie je vlastně fašismem, protože všichni posedlí svou SKÁLOU, majetkem, propadli energetické, ekologické a mravní zhoubě. Kvůli odstoupení rozumu trestajícího Krista, pro toto zpupné pokolení, stávající demokracie je totálně nefunkční, kvůli neznalosti trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, z OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textu, a tím kvůli neznalosti správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, opakovaně uváděné. Demokracie, kde se ve všem lže, protože se lže o Kristu, a tím o jeho jedině správné koncepci energetiky Česka a světa, ztratila všechno tím, že nevěří textům Písma, že posledních 1000 let, kdy trestající Kristus, zpupným a neposlušným lidem dovolil vládnout nad lidmi, pomocí starého DUCHA, křesťanského, militaristického, ekonomického systému, se skončil již v roce 2000. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského tisíciletí, již máme také ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, kdy nového Krista musí každý znát z výkladu Písma v NOVÉM DUCHU tím, že znají jeho rozkaz, ušetřit zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Posledních 1000 let vlády Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů nad neposlušnými a zpupnými lidmi, se uskutečnilo ve STARÉM DUCHU, již do roku 2000. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, je zřejmé, že PRVNÍ SMRTÍ pro Česko a svět, byla ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, která se v Česku skončila ČTYŘICETI LÉTY vlády málo vzdělaných komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, kteří o trestajícím Kristu neměli, a dodnes nemají, ani ponětí. Po ukončení PRVNÍ SMRTI, čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, dle ideologie Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse, nastala v Česku DRUHÁ SMRT. DRUHOU SMRTÍ je nástup vlády DUCHEM CHUDÝCH politiků pravice a levice, dle ovoce ÚMYSLŮ boháčů a

 

jejich Bohů, drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží, např. Satana, Hada, či Lucifera, křesťanského světlonoše militaristické TEMNOTY, faráře Bradáče z Domašova, a tím návrat Česka a světa, do SMRTI, JÁMY, HROBU, BAŽINY, středověkého, křesťanského, politického, kapitalistického, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. DRUHÁ SMRT, DRUHÁ POUŠŤ, nástup vlády DUCHEM CHUDÝCH politických a náboženských SYNŮ ZATRACENÍ, dnes vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev mnohých vědců Masarykovy univerzity, svině, či NETVORA, politologa premiéra Fialy, již nemá nad Českem a světem, žádnou moc. Úplně poslušní znalci Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH již vědí, že v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v současné době milostivého Hospodinova léta roku 2023, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády trestajícího Krista, nad všemi státy světa, DRUHÁ SMRT již nemá nad Českem a světem žádnou moc. DRUHOU SMRTÍ je v Kristem vyvoleném Česku pouze OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, ve kterém skončili všichni zpupní a neposlušní hlupáci, kterým vládnou Bohové Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Ve stávajícím křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vládne v Česku nad lidmi Kristem prokletý politolog, vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev politologů, sociologů, religionistů, filozofů, ekonomů, právníků, a jiných hlupáků z Masarykovy univerzity, premiér Fiala. Nyní není úkolem nad lidské síly, učinit s vládou SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, SOUD RYCHLÝ a ÚPLNÝ, rozhodnutím, že nikdo DUCHEM CHUDÝ, nesmí vládnout nad zpupnými a neposlušnými lidmi, pro svoji debilitu, svého geneticky prasečího lidského mozku, způsobenou odstoupením rozumu treastajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, v tomto neposlušném pokolení. V Kristus zemřeli, v době POMALÉHO Božího SOUDU, který Kristus dělá těmito texty, ti kdo patří Kristu, UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, protikladných bludů o Kristu, vytvořenou např. tmou katolického katechismu, drzého pozemského OTCE Satana Bradáče v Domašova. Kristus, při svém navštívení, v milostivém Hospodinově létě roku 2023, přichází v novém DNES naplnění Písma o Česku, znovu jako ZLODĚJ majetku boháčů, v křesťanské, ekonomické, militaristické noci. SYNOVÉ SVĚTLA jsou nyní ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří na internetu a v médiích, spolu se mnou, budou KŘTÍT, ekonomické svině, militaristické NETVORY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Energetická, ekologická a mravní zhouba přepadne vládnoucí boháče, stejně, jako bolest rodičku proto, aby neunikl Božímu SOUDU nikdo, kdo neprodleně neporodí nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO PÁNA, LVA, veškerého politického a náboženského dobytka, všech plně poslušných států světa. Novému Kristu se již odpovídá každý sám za sebe, nikdo se Kristu, DUCHU SVATÉMU, nebude posmívat beztrestně, mletím DUCHA starého, křesťanského, militaristického, ekonomického, VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kdo nového Krista neprodleně neporodí, nemůže sedět jako Bůh, na vládnoucím místě, protože neposlušní a vzpurní, rozum od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v tomto zpupném pokolení, již nedostanou, pouze úplně poslušní. Můj technicky logický výklad veškerého Písma od Krista, o energetické nezbytnosti neprodleně v Česku nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, o nezbytnosti neprodleně poslat veškerou, neposlušnou, to je DUCHEM CHUDOU vládnoucí elitu, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, kvůli vrcholnému Božímu trestu, kterým je odstoupení rozumu trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech neposlušných ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, stále pokládají za bláznovství. Jsou vyloučení z nového, úplně poslušného a Kristu vděčného BOŽÍHO LIDU kvůli tomu, že mě, posledního proroka, tohoto zpupného ekonomického, militaristického věku, stále pokládají za nesvéprávného blázna proto, aby ekonomické, militaristické, politické, či náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, s vládou Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, nad chudáky, a nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, jediným NEOMYLNÝM UČITELEM, LÉKAŘEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, bylo zachováno v Česku a ve světě, až na věky věků. Jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, zpupnému tvorstvu, které nevěří trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale křesťanským, militaristickým, ekonomickým bludům o Kristu, a tím PEKELNÉMU OHNI bludů vědců z hnoje či plev např. Baalova domu, Masarykovy univerzity, o dokonalosti lidských mozků, geneticky prasečích, schopných vše energeticky, ekologicky a mravně vyřešit, i při odstoupení rozumu trestajícího Krista, od všech neposlušných hlupáků, které Kristus, např., pro jejich ekonomické, militaristické a jiné nevhodné profese, do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zakázal přenášet. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, neposlušné nebude želet. Bude Česko a svět trestat, až do ukončení MODLOSLUŽEB, v kostele v Domašově.

 

Pane řediteli, MUDr. Mošťáku, dle dopisu, který jsem od Vás dostal dne 15. 5. 2023 vyžadujete, abych se podrobil u Vás vyšetření svého duševního stavu, kvůli určení mé svéprávnosti a kvůli mému opatrovnictví, dle požadavku OS Brno-venkov, soudkyně JUDr. Barešové, ze dne 3. 1. 2023, a to do šesti měsíců od uvedeného doručení spisu. Můj první SOUD na OS Brno-venkov se uskutečnil dne 6. 10. 2022. Zápis z jednání na SOUDU, které mně elektronicky zaslal můj opatrovník, advokát trestního práva Mgr. Mezník meznik@ak-klusackova.cz, 12 stran, velikostí písma 12, je uvedený asi uprostřed kapitoly 301 – 97 stran. Kapitolu jsem zaslal také na adresu sekretariat@pnbrno.cz. Pokud tyto texty nemáte, rád Vám je znovu zašlu, včetně kapitol 302 – 78 stran, 303 – 35 stran, 304 – 87 stran, 305 – 60 stran a této kapitoly 306 – 80 stran. Protože se STÁTNÍ ZÁSTUPCE odvolal ke Krajskému SOUDU, můj SOUD se na OS Brno venkov opakoval. Na tomto SOUDU, dne 28. 2. 2023, jsem již nebyl. Omluvil jsem se, protože vše, co bych na SOUDU mohl ještě objasnit, jsem všem SOUDCŮM a veřejnosti zapsal v uvedených dalších kapitolách POMALÉHO Božího SOUDU. Po tomto mém DRUHÉM soudu na OS Brno – venkov, byl můj SOUD zrušený. Prosil jsem Krista, aby můj SOUD zrušil, což učinil, kvůli Božímu SOUDU, K.M. zpupných a neposlušných ekonomických sviní, NETVORŮ, který již musí být, díky Vám, úplný a rychlý. Skutky 3/23,5/29,8/33,10/40,17/23,30, 2.Petr.2/21, Jud.9/13, Izajáš, Jeremiáš, atd. Můj opatrovník, advokát trestního práva, Mgr. Mezník, kterému tímto děkuji za mou obhajobu na SOUDU na OS Brno venkov, mně 13. 3. 2023 napsal tento text. „Přílohou zasílám na vědomí dnes doručené rozhodnutí o zamítnutí návrhu státního zastupitelství na uložení ochranného léčení na psychiatrii v Černovicích. Neboť se státní zástupce nakonec také vzdal práva stížnosti a obě strany pro urychlení souhlasily, neobsahuje rozhodnutí odůvodnění a celá záležitost je tímto skončena.“ Zaslal mně v příloze text o ukončení mého soudu, který uvádím. Je nyní potřeba poslouchat Krista, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE všech států světa. Ne neposlušné lidi.

Číslo jednací: 1 Nt 3102/2022-140 USNESENÍ Okresní soud Brno-venkov rozhodl ve veřejném zasedání dne 28. 2. 2023 v trestní věci podezřelého Stanislava Oplatka, narozeného 21. 9. 1940 v Domašově, trvale bytem Říčky 42, 664 83 Říčky, takto: Podle § 99 a contrario trestního zákoníku ve spojení s § 239 trestního řádu se návrh státního zástupce ze dne 1. 6. 2022, sp. zn. ZN 2043/2021-42 na uložení ochranného léčení psychiatrického v ústavní formě podezřelému Stanislavu Oplatkovi, nar. 21. 9. 1940, zamítá. Odůvodnění: Podle § 136 odst. 3 trestního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože obhájce podezřelého a státní zástupce se vzdali práva stížnosti po jeho vyhlášení a netrvali na písemném odůvodnění rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat stížnost, a to do tří dnů ode dne oznámení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu Brno-venkov. Právo podat stížnost nepřísluší tomu, kdož se tohoto práva výslovně vzdal. Brno 28. února 2023 Mgr. Michaela Janočková, Ph.D. v.r. předsedkyně senátu.

Můj opatrovník, advokát trestního práva, Mgr. Mezník, na mém SOUDU, mně na OS Brno venkov velice pomohl prohlášením, že máme svobodu politickou, náboženskou a svobodu slova. V podstatě uvedl, že jsem se jiným, energeticky správným výkladem Písma, než je vykládáno např. drzým pozemským OTCEM Satanem farářem Bradáčem z Domašova, pomocí děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze pomocí protikladných bludů o Kristu, a pouze pomocí promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Bohů, hlupáků Baalů a DÉMONŮ, nedopustil žádného zločinu, žádného trestného činu, nebo přestupku. Politická a náboženská svoboda, a svoboda slova, dovoluje tyto texty pomalého Božího SOUDU, elektronicky zasílat jako politickou a náboženskou reklamu, takže ani zasílání těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU elektronicky, v jednom dni maximálně na 3 x 59 adres, není ani zločin, ani přestupek. Z OS Brno venkov, asistentkou soudce Mgr. Bulínovou, mně bylo oznámeno, dopisem ze dne 17. 5. 2023, že návrh na uložení mého ochranného léčení v ústavní formě byl zrušen usnesením, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2023. Bylo mně oznámeno, že odměna Mgr. Mezníka byla stanovena ve výši 6 776 Kč, čímž můj SOUD skončil. Pane řediteli psychiatrie v Černovicích, MUDr. Mošťáku. Jste znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Telefonicky jsem Vám již sdělil, že těmito texty POMALÉHO Božího SOUDU DUCHEM CHUDÝCH stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMÓNŮ, se budu snažit zrušit požadavek soudkyně Judr. Barešové z OS Brno venkov, a předsedkyně senátu Mgr. Janočkové, na vyšetření mého DUŠEVNÍHO STAVU u Vás, znalcem psychiatrie z toho důvodu, že se nic nenaplnilo z mého obvinění, že jsem DUŠEVNĚ NEMOCNÝ, nebo že jsem NEBEZPEČNÝ stávajícím vládnoucím, DUCHEM CHUDÝM Bohům, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a MAJETKU, např. politikům pravice a levice, či drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, ve svém okolí, např. drzému pozemskému OTCI, Satanovi faráři Bradáčovi z Domašova. Těmito texty uvedené soudce z OS Brno-venkov žádám, abych nemusel na psychiatrii k Vám na vyšetření vůbec chodit, a to především z toho důvodu, že DUŠEVNÍ STAV každého člověka Česka a světa, již nelze posuzovat dle Vašich stávajících tradic psychiatrie, ale pouze na základě těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. DUŠEVNĚ ZDRAVÍ nyní, na ÚSVITU tohoto třetího, či osmého tisíciletí vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, kterého má povinnost znát každý člověk na světě nově, z těchto textů logického výkladu Písma, je pouze takové, jaké ho dělá Kristus, DUCH SVATÝ, svým Božím, především technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Při stávajícím Božím navštívení Krista, DUCHA SVATÉHO, v tomto neposlušném pokolení, které je ve STARÉM DUCHU pouze lži lidem, jsou DUŠEVNĚ NEMOCNÍ, choří, pouze všichni zpupní NETVOŘI, všechny neposlušné SVINĚ, kteří mají STARÉHO křesťanského, ekonomického, militaristického DUCHA, kvůli odstoupení technického rozumu Krista, potřebného pro toto zpupné pokolení. Pro Česko a pro svět, STARÝ křesťanský, náboženský a politický DUCH, platil pouze do konce SEDMÉHO DNE Páně, sedmého tisíciletí vlády trestajícího Krista nad všemi státy světa. To je do křesťanského roku 2000, to je do roku 7000, vlády trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa,. Např. kalendář Židů je jiný než kalendář křesťanů, což je z důvodu chybného výkladu Písma jak Židů, tak křesťanů. Pro všechny státy světa, do milostivého Hospodinova léta roku 2023, to je do roku vlády Krista nad všemi státy světa, od roku 7023, platí pouze jediný a správný výklad Písma, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. NOVÝ DUCH, pane MUDr. Mošťáku, se získává studiem veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Pane řediteli MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz. Nyní máte povinnost být stejně NEOMYLNÝM vládnoucím Bohem, jako je Kristus v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že máte povinnost vyšetřovat DUŠEVNÍ NEMOCI na základě znalosti uváděného, veškerého Písma od Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli na základě tradičních metod psychiatrů. Proto nemá vůbec žádnou cenu, abych se od Vás nechal vyšetřovat. Pokud těmto textům porozumíte, pokud se stanete úplně poslušným služebníkem Krista, DUCHA SVATÉHO, můžete na vedoucím místě v nemocnici v Černovicích zůstat. V tomto případě určitě pochopíte Boží moudrost, Kristem požadované neprodlené zřízení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politického a náboženského dobytka. V mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, Kristus, svou uvedenou majetkovou ROVINOU zajistí Kristus život bez stresů a tím život bez potřeby někoho léčit psychiatry. V Božím KRÁLOVSTVÍ bude psychiatrů velice málo. Psychiatři trestajícího Krista nenávidí bez příčiny, protože v Písmu mnohým psychiatrům Kristus slibuje, že se stanou lidstvu prospěšnými tím, že se např. stanou zemědělskými NEVOLNÍKY, kteří budou, pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, pěstovat ovoce a zeleninu, zahrádkářským způsobem, bez jedů. Nebo že se stanou prospěšnými pracujícímu lži lidu tím, že budou přiděleni k zedníkům, kterým budou pomáhat s lopatami v rukách, stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, navržených dle textů Bible, již v roce 2006, v uvedené FOTOGALERII. Pane řediteli MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz. Ve vládnoucí funkci nemocnice v Černovicích, jako vládnoucí Bůh můžete zůstat v případě, že v médiích spolu budeme prorokovat, že kvůli celosvětové výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření a osobní dopravu na elektrokolech, či elektrokoloběžkách, musí neprodleně pominout majetek všech boháčů. Aby se mohla výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ neporodleně realizovat, máte povinnost spolu se mnou v médiích prorokovat, že kvůli výstavně těchto VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, je třeba neprodleně a celosvětově zajistit provizorní, dočasné, bezplatné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, ve všech restauracích Česka a světa. Kristus, tento příkaz uvádí v textech Izajáše, Sírachovce, Zjevení, Matouše, atd. Aby se v Česku naplnilo Písmo do poslední čárky, máme povinnost spolu prorokovat, že je energetickou nezbytností, v Brně a ve všech státech světa, prostírat UBRUSY na stolech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň ŠVÉDSKÉ STOLY obědů. Pane řediteli MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz. Máte povinnost být stejný jako já tím, že budete mít číslo člověka úplně poslušného, těchto elektronických textů, www, to je 666, za Boží MOUDROST, a tím za pravdu o trestajícím Ježíši Kristu, a tím za pravdu, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tato pravda osvobodí celý svět od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, a tím také od chudáků, pomocí uváděné Boží majetkové, celosvětové ROVINY. Pane řediteli MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz. Máte povinnost mít číslo člověka 666 pochopení textů Písma o tom, že trestající Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nečiní nic tajně tím, že vše zvěstuje správným a NEOMYLNÝM výkladem Písma, pomocí svého úplně poslušného služebníka, SYNA ČLOVĚKA, Stanislava Oplatka. Nesmíte se plést do věci řízení Česka a světa, uvedeným správným výkladem SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jako znalec DUŠE geneticky prasečího lidského mozku, nesmíte být SYNEM ZATRACENÍ, stejným, jako ostatní vládnoucí Baalové a DÉMONI. Máte povinnost uznat, že je nesmyslné, abyste mě vyšetřoval, ve svých tradicích STARÉHO DUCHA, jako NESVÉPRÁVNÉHO blázna. Uváděným správným výkladem, veškerého Písma od Krista, v NOVÉM DUCHU, veškeré pravdy o Kristu, jsem se nedopustil ani zločinu, ani trestného činu, ani přestupku. Když se nyní nevrátíte k trestajícímu Kristu, zvěstováním NOVÉHO DUCHA Písma, budete vyvržen z psychyatrické nemocnice ven, např. k zedníkům, všeobecnou pracovní povinností, jaká byla v době POUŠTĚ socialismu, kde bude pláč a skřípění zubů. Pane řediteli MUDr. Mošťáku mostak@pnbrno.cz. Věřím že se domluvíme, protože neznalost OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikoho zpupného a neposlušného již neomlouvá. Všichni úplně poslušní služebníci Krista, musí znát Krista nově, z těchto textů www = 666, šířených nebeskou poštou zdarma. Např. pří počtu obyvatel Brna cca 400 000, bylo potřeba postavit 400 000 občanů Brna, děleno cca 1500 strávníků v jednom domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ = 266 DOMŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky soběstačných. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Což není pro úplně poslušné Brno, pro služebníky Krista, s číslem člověka 666, úkol nad lidské síly. Do postavení těchto domu se budou prostírat UBRUSY pro stoly SPOLEČNÉHO STOLVÁNÍ zdarma, ve všech restauracích Brna a okolí.

 

Vládnoucí Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími lidskými mozky, odmítají nastolit celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských ZVÍŘAT, HOVAD, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, kvůli OVOCI svých úmyslů, vládnout nad lidmi ve STARÉM ekonomickém, militaristickém DUCHU, což z hlediska konce éry uhlí v Česku v roce 2028, 2030, 2032 a konce éry ropy, při dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce cca 2036, již není možné. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, drze odmítají vyplnit uvedenou Boží vůli, ke své energetické, ekologické a mravní zkáze. Mají celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ za zlo, a svoje ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zvyšujícího se horečného zbrojení a energeticky nesmyslného válčení, zvyšující se dopravy např. kamionů, letadel, aut, atd., zvyšující se výroby, zvyšující se ekonomiky, spotřeby, za dobro. Svými geneticky prasečími lidskými mozky, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista nechápou, že tím škodí jak samí sobě, tak všem lidem Česka a celého světa. Ropu, plyn, uhlí, uran a jiné vzácné suroviny, které nyní nesmyslně vyrabují, kvůli zachování kapitalistických tradic boháčů, kvůli zachování ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, kvůli žiti boháčů na výnosný trh, kvůli zachování konkurence, kvůli zachování ideologie zvyšující se ekonomiky, kvůli zachování tradic nedotknutelnosti majetku např. uhlobaronů, či ropných baronů, všechny příští generace stávající vládnoucí elitu Česka, budou připomínat s proklínáním, kvůli jejich neposlušnosti Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného SOUDCE a ZOKONODÁRCE všech států světa. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONI, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Římanům, K.M., Bhagavadgíta, Ozeáš, Kazatel, Jeremiéš, Jóel, Izajáš, Micheáš, 1.Korintským, 2.Korintským, Koloským, Judův, Jan, atd. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vládl např. za středověku lidem jako Baal či DÉMON tím, že např. dělal lidem dobro tím, že např. pomocí Baalů, šlechticů, stavěl v Česku rybníky. Odjakživa však nenáviděl šlechtice, kteří horečně zbrojili a válčili, nebo ty, kteří žili na výnosný trh, dnes pomocí trhu zvyšující se ekonomiky. Nyní trestající Kristus vládne zase pomocí Baalů a DÉMONŮ, dnes např. v Česku pomocí UHLOBARONŮ, čímž dělá lidem veškeré zlo tím, ža naplnil texty Izajáše do poslední čárky tím, že pomocí UHLOBARONŮ vyraboval v Česku uhlí tak, že např. v roce 2028, 2030, 2032, nebude v Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí. Což bude z toho důvodu, že Kristus bude dělat zpupným a neposlušným lidem zlo, pomocí např. Baalů, ropných baronů, tak dlouho, až v roce cca 2036, nebude v Česku ani ropa, protože bude vyrabována v mnoha státech světa, ani uhlí, kvůli Božímu trestu, kterým je žití boháčů na výnosný trh. Kristus již nechce lidem dělat zlo, chce lidem celého světa setřít každou slzu z očí tím, že bude přepřahat, že již nebude vládnout pomocí Baalů a DÉMONŮ, např. pomocí uhelných a ropných baronů, pomocí jejich Bohů, pomocí politiků pravice a levice, a např. pomocí Boha Baalů a DÉMONŮ, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, pomocí jeho JEDOVINY DRAČÍ, krutého ZMIJÍHO JEDU, jeho náboženských křesťanských bludů, ale pomocí nových vládnoucích tažných KONÍ, pomocí pokorného, a úplně poslušného technického lži lidu Česka a světa, který, svým technickým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud pomocí těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, nebude v Kristem vyvoleném Česku panovat nad všemi lidmi, jako nový Kristus, který bude až na věky věků, pouze DUCHEM SVATÝM, který nikdy nebyl člověkem UKŘIŽOVANÝM Židy. Bude panovat nad všemi státy světa, pomocí OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, který nyní určil ke KŘTU úplně poslušných LVŮ, služebníků Krista, stejně mocných, dokonalých, neomylných, všemohoucích, vševědoucích, jako je Ježíš Kristus LEV, KRÁL všech politických a náboženských zvířat. Kdo mě nyní neposlechne, kdo nebude nového Krista úplně poslouchat, kvůli odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků neposlušných ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, je vyloučený z nového, úplně poslušného Božího lidu, se svobodou k neprodlenému nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je pohanem, kterých v Česku, a ve světě, vzešel plný počet. Každý POHAN je ekonomickou sviní, militaristickým NETVOREM. Politické, náboženské, ekonomické, svině, boháče a chudáky, militaristické NETVORY, do BRAN celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, nelze přenést. Kristus je nyní Bohem POKOJE a celosvětového MÍRU, není Bohem křesťanských, ekonomických, militaristických zmatků. Skutky, Kazatel, Ozeáš, Jeremiáš, Izajáš, Římanům, Jób, 1.Petrův, Judův, 2.Petrův, Žalmy, K.M., Bhagavadgíta, Jóel, 4.Mojžíšova, Micheáš, 1.Korintským, 2.Korintským, Koloským, Jan, Judův, Marek, Lukáš, Matouš, Daniel, Efezským, Zjevení, 5.Mojžíšova, 2.Mojžíšova, atd. Trestající Kristus slíbil, že odmítání realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, je pouze dočasné, protože bude trvat do doby, kdy Kristus, ze svého milosrdenství, mnohým lidem umožní, svým Božím rozumem, tyto texty pochopit. Trestající Kristus, až dodnes vládl a vládne pomocí vládnoucích hlupáků, dnes Baalů a DÉMONŮ, boháčů, které Kristus nenávidí, protože žijí na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Trestající Kristus si nikdy nevytvořil jedinou CÍRKEV, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, jedinou vládu Česka, která by patřila pouze Kristu samotnému, jak to chce dnes, dle textů na konci kapitoly 300, kvůli zřízení své vlády nad Českem, a postupně nad všemi státy světa. Trestající Kristus nikdy nezapomene vládnoucí elitě boháčů Česka, jejich skutky, nikdy ji nezapomene vyrabování uhlí kvůli tomu, že v Česku nevěnovali pozornost textům z Izajáše, že v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůli byznysu PREDÁTORŮ, boháčů. Vyžaduje, aby současní vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, byli připomínání s proklínáním veškerým pracujícím lidem, za energeticky nesmyslné dupání planety země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí. Stávající, DUCHEM CHUDÁ, debilní, vládnoucí elita, již nemá právo vládnout nad lidmi, protože pomocí takových politických hovad, jako je vláda SYNŮ ZATRACENÍ premiéra Fialy, trestající Kristus může dělat zpupným lidem již pouze samé, energetické, ekologické a mravní zlo. Dobro začne dělat, až v Česku bude mít novou církev, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, vytvořenou dle textů na konci kapitoly 300. KNIHA MOUDROSTI, Ozeáš, Kazatel, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Zjevení, Izajáš, Jeremiáš, Micheáš, Malachiáš, Amos, P.P., Sírachovec, Přísloví, Ezechiel, Efezským, Job, Zjevení, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Judův, atd. Od roku 2003, 2006, 2009 mám potíže s prezentováním Božích projektů Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který chce pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, prezentovat SVĚTLO SVĚTA své dokonalé Boží lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, které mají moc změnit celý svět, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zpupní a neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, zločinci, pokrytci a lháři, ve všem co dělají lžou, protože odmítají studovat myšlenky Boží o pokoji, celosvětovém míru, o nadějí na energetickou, ekologickou a mravní spásu, uvedenou v textech SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o zrušení stávajícího, ekonomického, militaristického, politického, či náboženského VZDOROKRÁLOVATVÍ, a o energetické nezbytnosti nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 strávníků, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Jeremiáš, Malachiáš, Sírachovec, Izajáš, atd. Vládnoucím zločincům, pokrytcům a lhářům, kteří odmítají jít Boží cestou, kterou je změna veškeré výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, kterou je okamžité zastavení horečného zbrojení, veškerých válek, kterým je oslava trestajícího Krista, rozhodnutím o sešrotování všech zbraní světa tak, aby zbývající ropa, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, vystačili všem státům světa, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, je trestající Kristus, takový, jaký skutečně v Písmu je, naprosto nepřijatelný. Pro odstoupení technického rozumu Krista, určeného geneticky prasečím lidským mozkům, pro toto zpupné pokolení, dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, se neposlušným, zpupným, stále hnusí. Uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, mají stále za něco cizího, za něco nepřijatelného, protože svými geneticky prasečími lidskými mozky, při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, nechápou, že jedinou možnou další energetickou cestou, je vybudování Boží majetkové, celosvětové ROVINY, kde

 

nebudou ani boháči, ani chudáci. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, stále chtějí pokračovat ve své tradici horečného zbrojení a válčení mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky. Vládnoucí Baalové, svými geneticky prasečími mozky vůbec netuší, že ropa činí více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, a že ji proto nelze nahradit elektřinou, která dnes činí méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, protože si nepřejí podřídit se Božímu diktátu, o energetické nezbytnosti vybudování celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY. Od roku 2003, 2006, 2009 mého působení, je Kristem vyvolenému Česku známé, že trestající Kristus chce přepřahat vládnoucí KONĚ tím, že ze stávajícího vládnoucího KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, ze stávajících BOŽÍCH SYNŮ, např. hlupáků, sviní, či NETVORŮ, Masarykovy a Karlovy univerzity, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, trestající Kristus učinil PLEVY, či časem již HNŮJ z toho důvodu, že chce, aby novými tažnými vládnoucími KOŇMI, byli kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti Česka a celého světa, a to až na věky věků. Což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné opatření, kvůli konci éry ropy, plynu, uhlí, uranu atd., kvůli zachování všech fosilních paliv, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. POTOPA nastala odstoupením rozumu trestajícího Krista, v době přelomu věků roku 2000, od všech neposlušných a zpupných hlupáků, kteří odmítají pravdu textů Písma o tom, že při Božím navštívení trestajícího Krista, při odstoupení Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, jsou lidé naprosto bezmocní cokoli např. energeticky vyřešit, protože lidský mozek, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, je naprosto bezmocný, což bude stejné až na věky věků. Od roku 2000, trestající Kristus, odstoupení svého Božího rozumu, učinil v Česku, a ve světě, ŘÍŠI MRTVÝCH, kde není ani žádná dobrá myšlenka, např. v částečce Božího DUCHA, o energetice, a tím v Česku a ve světě, není ani žádné, energeticky DOBRÉ DÍLO. Všichni hlupáci, kteří odmítají studovat uváděný OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří odmítají uváděného NOVÉHO DUCHA veškerého Písma, kteří mají pouze DUCHA STARÉHO, křesťanského, militaristického, ekonomického, politického, náboženského, jsou na okraji energetické, ekologické a mravní propasti. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, bez Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pod vedením Česka vládou SYNA ZATRACENÍ, z plev či hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince, lháře, pokrytce, politologa premiéra Fialy, jde Česko do JÁMY, HROBU, BAŽINY, uhelného a tím ekonomického kolapsu, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka v roce 2028, 2030, 2032, a do totální energetické, ekologické a mravní zkázy, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce 2036, viz texty na straně 36 až 56, o totálně chybné koncepci energetiky vlády hlupáků. TVOR je člověk, NETVOR je člověk zpupný a neposlušný tím, že je ekonomickou, militaristickou, v Česku křesťanskou sviní. V Česku, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, vzešel plný počet pohanů tím, že vzešel plný počet NETVORŮ, sviní. APOKALYPSA je nyní objasnění Písma, o konci světa ekonomického, militaristického, politického, náboženského, a zřízení světa nového, kde NEBESA budou pouze SLOVA HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, která jsou Kristem určená pro novou BOŽÍ RODINU celého světa, pokornou a úplně poslušnou. STARÁ NEBESA zajdou tím, že v Česku zajdou SLOVA křesťanských, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽEB, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče v Domašově tím, že začne, místo stávajících MODLOSLUŽEB, to je oslav neomylného, geneticky prasečího lidského mozků, křesťanského BELZEBUBA, či Satana, papeže Františka, místo tmy a krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů o Ježíši Kristu, a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, mlet OHEŇ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Kristem vyvolený farář Bradáč z Domašova, má povinnost usmířit se s trestajícím Kristem. kázáním textů Izajáše, 1.Tes.4/7,16,5/2, Židům a evangelií, že ve DNI PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, křesťanský Belzebub, či Satan, Ďábel, papež František, OHAVNÝ VÝHONEK, vyháněný ze světa, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, NOVÝM DUCHEM veškerého Písma od Krista, má povinnost spadnout ze SLOV svých NEBES děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, katolického katechismu, jako BLESK. Trestající Kristus slíbil, že po uvedeném kázání v kostele v Domašově, křesťanské, militaristické, ekonomické svině padnou, nejenom v Česku, ale v celém světě, a již nevstanou, protože vzpurní pochopí, že uváděný, technický správným, a tím NEOMYLNÝM výklad SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, NEOMYLNÝ výklad energetické, ekologické a mravní spásy Česka a světa, je možné psát pouze s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, z jeho milosrdenství. Kdo v tomto zlém, zpupném pokolení. nebude studovat NOVÉHO DUCHA, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, zlému tvorstvu, protože, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, jde do JÁMY, HROBU, BAŽINY, úplného zničení Česka, a států EU, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době vrcholného Božího trestu, kterým je třetí světová válka. Drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč je zločinec, lhář, OTEC lži, Satan, Kristem prokletý Ďábel, LUCIFER, protože SVĚTLEM svých křesťanských protikladných bludů katolického katechismu, a promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi, křesťanskými MODLOSLUŽBAMI, zabraňuje Kristu, DUCHU SVATÉMU, nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Křesťanská chamtivost jeho církve, katolické, všeobecné, je MODLOSLUŽBOU. Trestající Kristus již nechce, abych v milostivém Hospodinově létě 2023, bojoval proti křesťanské, militaristické, ekonomické smečce sám, vyžaduje, aby v Česku zněl hlas boje, úplně poslušných a Kristu vděčných služebníků Krista, především proti Ďáblu, Satanu faráři Bradáčovi, kterému Kristus neodpustí žádný jeho skutek. Civilizace se řítí do zániku, protože trestající Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, určeného pro toto zlé a zpupné pokolení způsobil, že Satan farář Bradáč, svým geneticky prasečím mozkem nenávidí kázeň, a proto SLOVA křesťanského Písma ze sebe jen hází, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Jeho Bohové, SYNOVÉ ZATRACENÍ, ministři vlády NETVORA, politologa, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje či plev Masarykovy univerzity, premiéra Fialy, jsou stejní hlupáci, jako je drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od geneticky prasečích, neposlušných lidských mozků, nemají vzpurní ani částečku Božího DUCHA, potřebnou pro koncepci energetiky, ekologie a mravů. Proto, také DUCHEM CHUDÝ technický lži lid, stejně jako Satan farář Bradáč z Domašova, SLOVA o koncepci energetiky, ekologie a mravů, ze sebe jen nesmyslně hází. Horečným zbrojením a válkami mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky, zpupní vedou Česko a svět, do JÁMY, HROBU, PEKLA, velice blízkého ropného a tím ekonomického kolapsu, který nastane již v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa. Vůle Boží je, aby i nejhlubší podsvětí ve Vatikánu bylo rozrušeno, DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Trestající Kristus slíbil, že způsobí, že OHAVNÝ VÝHONEK, nemravný hlupák, křesťanský Belzebub papež František, spadne ze SLOV svého ekonomického, militaristického NEBE, protože již nebude TŘPYTIVOU HVĚZDOU, JITŘENKY SYNEM. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, kdy každý musí Krista, DUCHA SVATÉHO, znát osobně a nově, z OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když Česko, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA zveřejní v médiích, křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI, padnou v celém světě, a již nikdy nepovstanou. Jakmile Belzebub, svině, papež František, bude v ŘÍŠI TICHA, to je na smetišti dějin, PRVOROZENÍ, či ZNOVUZROZENÍ nuzní chudáci, budou mít NOVOU PASTVU, uvedenou v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, takže např. také bezdomovec Blažek z Říček, bude odpočívat v bezpečí tím, že bude mít SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích schopných vařit alespoň obědy, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. SIJÓNEM bude nová vláda Česka, pokorná a úplně

 

poslušná, stvořená dle textů na konci kapitoly 300. Veškerá NEMLUVŇÁTKA, Česka i světa, neschopná rozumět uvedené vůli Boží, a Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, budou rozdrcena láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o správné koncepci energetiky Česka a světa. SYNOVÉ ZATRACENÍ, ministři vlády Kristem prokletého NETVORA premiéra Fialy, svými geneticky prasečími lidskými mozky si myslí, že stávající civilizaci lze zachránit energeticky katastrofickým horečným zbrojením, a PEKLEM války mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky, čímž mají naprosto jiné myšlení, než má Kristus, DUCH SVATÝ. Česko a svět se může energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit pouze rozhodnutím, o neprodleném poslání uvedených vládnoucích Bohů, do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, a vytvořením vlády nové, úplně poslušné dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dle textů uvedených na konci kapitoly 300. Energetickou katastrofou pro Česko a svět je, že ministři vlády NETVORA, premiéra Fialy, a ostatní technická elita Česka, ze sebe jen hází SLOVA o koncepci energetiky Česka a světa, což je zřejmé z textů dále uvedených, na straně 36 až 56. Energetiku Česka a světa lze vyřešit s pomocí technického rozumu Krista, pouze při rozhodnutí, že kvůli výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 strávníků politického a náboženského dobytka, energeticky soběstačných, musí neprodleně pominout majetek boháčů, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Energetická, ekologická a mravní záchrana Česka a světa spočívá v totální podřízenosti se Česka a světa, novým vládnoucím Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušným a Kristu vděčným BOŽÍM SYNŮM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., které Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Kristus Česko, a okolní národy EU nezničí pouze v případě, že uvedený nový Boží technický lži lid, uzná pravdu textů Písma, že Kristus, DUCH SVATÝ je jediným UČITELEM, LÉKAŘEM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM BOHEM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Trestající Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, ničí vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd. z toho důvodu, že vyžaduje, aby noví vládnoucí Bohové TVRDÝCH MUŽŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., nastolili ŘÁD BOŽÍ, kterému bude ÚSTAVOU HORA HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. BOŽÍ ŘÁD má nové pravidla tím, že nad lidmi bude vládnout NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí úplně poslušných nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu např. VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Vyžaduje, při zveřejnění těchto textů v médiích, v jedinou hodinu, zrušit veškeré lidské zákony, veškeré lidské tradice, a nastolit Boží právo, řídit celý svět, všechny státy světa, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Sladké Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, vyžadují zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. pro osobní použití, atd. kvůli záchraně fosilních paliv, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Tradice horečného zbrojení, a energeticky nesmyslné válčení, vznikly nikoli dle vůle Boží, ale TMOU lidského myšlení geneticky prasečích mozků vládnoucích ZLÝCH DUCHŮ, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, byznysmenů, politiků pravice a levice, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, atd. Demokracie vládnoucích hlupáků, stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ je fašismem, protože je založená na lžích o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím na lžích o jeho jedině možné a jediné správné koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, Bůh žárlivě milující, stávající demokracii neposlušných ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ boří a ničí, ničením stávajícího křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Totální debilita vládnoucích Bohů, politických, náboženských, ekonomických, militaristických, je jediným hlavním znamením, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Je viditelná pouze pro úplně poslušné služebníky Krista, pro znalce těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, uvedené HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista. Trestající Kristus již dovoluje jít do celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že SLOVA NEBES veškerého tvorstva musí být nová proto, aby mohla vzniknout NOVÁ ZEMĚ, pokorná a úplně poslušná. Majetek boháčů již může pominout, protože z milosrdenství technického rozumu Krista, jsou již navržené sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH, bytových, energeticky soběstačných, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tma myšlení geneticky prasečího lidského mozku drzého pozemského OTCE, Satana, Lucifera, či Ďábla, zločince, vraha Krista, hlupáka faráře Bradáče z Domašova, nikdy nepřemůže SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, uvedeného v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogun z Mali, atd. Uvedené texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Určují DRUHÝ PŘÍCHOD mediálního MISTRA Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU tohoto tisíciletí roku 2000. Drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, trestajícího Krista bez příčiny nenávidí, proto můj NEOMYLNÝ výklad OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se mu stále hnusí. Proto stále žijeme v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu MEČE války na Ukrajině, která je vrcholným Božím trestem pro toto pokolení, pokud vyhoví Kristu, který chce ukončit trestání, v případě že zveřejní Boží požadavky, na uváděnou změnu KNĚŽSTVÍ v Brně, na zničení mnohých vědců Masarykovy univerzity, mnohých PLEV, ze kterých již je HNŮJ, a vytvoření ZRNA z nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ, na VUT v Brně, u rektora Janíčka. Pomocí války na Ukrajině, MOUDRÝ trestající Kristus, uvedl na Česko a EU, zlé věci velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu, kterému neunikne žádný stát na světě. MEČ války na Ukrajině bude trvat tak dlouho, dokud drzý pozemský Otec Satan, HAD, SVINĚ, NETVOR, zločinec, vrah nového Krista, farář Bradáč neuzná, že odstoupení rozumu trestajícího Krista existuje, což je zřejmé z toho, že v současné době Božího navštívení, svým, geneticky prasečím lidským mozkem, všichni zpupní a neposlušní lidé, svině, NETVOŘI, nenávidí kázeň. ZLO děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, JEDOVINY DRAČÍ, křesťanských MODLOSLUŽEB katolického katechismu, bude trvat tak dlouho, dokud orgány činné v trestním řízení, především Policie ČR v Rosicích, nepochopí texty Písma, že zpupný, neposlušný farář Bradáč, texty Písma ze sebe jen nesmyslně hází, a že proto musí být vyšetřován, a tvrdě pohnán k odpovědnosti, to je k mletí OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli bludům, kvůli temnotě jeho katolického katechismu, všichni na trestajícího Krista zapomněli, protože žádný zpupný, a neposlušný vládnoucí Bůh Satana faráře Bradáče, žádný vládnoucí Baal a DÉMON, nevěří textům Písma, že trestající Kristus, celé vzpurné Česko rozsápe, a nikdo je nevytrhne v případě další neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus se již ukázal ve své slávě jediného NEOMYLNÉHO UČITELE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO LÉKAŘE, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. V době Božího navštívení, při odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, v částečce BOŽÍHO DUCHA, od geneticky prasečích lidských mozků, jsou lidé naprosto bezmocní, protože nedokáží logicky myslet, např. o energetice, dle opakovaně uváděných textů. Z milosrdenství Božího rozumu, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč, již nemá právo tvrdit, že jeho církev, katolická, všeobecná, je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, a proto on je BOŽÍM DÍTĚTEM, či BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Stále trvá odstoupení rozumu Krista, např. od technické elity VUT v Brně, ČVUT, od projektantů, atd., v částečce Božího DUCHA, např. o energetice, protože zpupné, neposlušné Česko, pro neznalost Písma, stále má militaristickou, ekonomickou svini, či NETVORA, drzého Satana faráře Bradáče, za OTCE Bohu milého, za OTCE důstojného a mravného. Usmířit se s trestajícím Kristem je možné jediným způsobem a to vyšetřováním drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče, Policií ČR v Rosicích. Kristus v Písmu slibuje, že se smiluje, svým Božích rozumem, nad

 

svým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, a tím nad technickým lži lidem celého světa, když debil, hlupák, zločinec, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč bude donucen v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného tvorstva, v kostele v Domašově, mlet první BOHOSLUŽBY na světě, čtením HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že oznámí, že křesťanská, ekonomická, militaristická NEBESA, jsou již pouze SLOVA Baalů a DÉMONŮ, nikoli SLOVA Krista, DUCHA SVATÉHO, který vše o sobě a Česku, v těchto textech uvedl. Trestající Kristus chce setřít lidem každou slzu z očí tím, že bude vládnout nad světem pomocí TVRDÝCH MUŽŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., dle svých zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů a nemůže. Militaristická, ekonomická svině, či NETVOR, zločinec, Satan farář Bradáč stále tvrdí, že nad lidmi a nad Kristem budou stále vládnout Kristem prokletí ekonomové, zbrojaři, boháči, bankéři, vojenští kaplani, predátoři obchodníci a politici pravice a levice, dle křesťanských, militaristických, ekonomických tradic. Trestající Kristus např. nikoho nechce trápit dlouho na smrtelné posteli, což teď hodně činí, protože nad lidmi místo Krista, vládne zločinec, lhář, OTEC Satan farář Bradáč. Trestající Kristus chce např. ROBOTICKOU EUTANAZII, bez jedů, o které budou rozhodovat nikoli lékaři, ale lidé, kteří se dožili plnosti věků 70 či 80 let. Trestající Kristus chce i takto setřít lidem každou slzu z očí, nejenom ukončením horečného zbrojení a ukončením veškerých, energeticky nesmyslných válek na světě tím, že budou sešrotovány všechny zbraně, všech národů. Izajáš, Ezechiel, atd. Trestajícího Krista, jehož hněv, kvůli energetické spáse Česka a světa, již neprodlévá, je možné oslavit pouze uvedeným rozhodnutím, o nastolení celosvětového POKOJE a MÍRU, zřízením celosvětové Boží MAJETKOVÉ ROVINY, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, což je opakovaně objasňováno SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Běda Policii ČR v Rosicích, když Satana faráře Bradáče z Domašova nebude vyšetřovat, když bude tvrdit, že Policie ČR, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, nemusí nikdo tyto texty studovat, ani Policie ČR v Rosicích. Trestající Kristus, žádnou militaristickou, ekonomickou, politickou či náboženskou svini, nenechá bez trestu. Smiluje se nad Českem a světem, svým rozumem, pouze v případě, že zločinec farář Bradáč, vyzná své viny, to je své lži o Kristu a tím veškeré lži o koncepci energetiky Česka a světa. K čemu je Česku DUCHEM CHUDÁ vláda SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince a lháře premiéra Fialy, když ji trestající Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost, zveřejněním těchto textů v médiích, vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské atd. zbořit a zničit během jediné hodiny, předčítáním těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, což je správné rozhodnutí, z titulu správné koncepce energetiky, ekologie a mravů. V celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude vysoká mravnost. Na úplném a rychlém Božím SOUD již v podstatě nejde o pravdu náboženskou, která je zveřejněná, ale o pravdu o energetice, o koncepci energetiky Česka a svata. Trestající Kristus dělá lidem DOBRO i ZLO, odstupováním a vstupováním Božího rozumu, do geneticky prasečích lidských mozků, do lidských zvířecích DUŠÍ. Z uvedeného NEOMYLNÉHO výkladu Písma je zřejmé, že farář Bradáč z Domašova nikdy žádnou pravdu o Kristu neměl, ani ji nemá, jeho katolický katechismus je pouhá fikce. Reálná PRAVDA o Kristu a tím o správné koncepci energetiky Česka a světa, je však pouze z rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli z geneticky prasečích lidských mozků DUCHEM CHUDÝCH vědců. Kdo od Boha, ve svém geneticky prasečím lidském mozku, Boží pravdu o energetice nemá, je Satanem, či Hadem, a proto padá do HROBU, či do JÁMY, hrozného ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a tím do PEKLA třetí světové války, ve které se trestající Kristus bude lidem mstít lidem, ze zneužívání jeho technického rozumu tím, že PEKLEM války zničí dvě třetiny EU a ostatních pomatených lidských hlupáků, strašlivou záhubou. Variantou neposlušnosti Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je úplná poslušnost Krista, DUCHA SVATÉHO, který je ochotný vše na světě změnit, při podřízením se tvorstva celého světa, pod moc Krista, jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE mediálního MISTRA, všech států světa. Lidé, pro odstoupení Božího rozumu, padají do JÁMY, do HROBU totálního kolapsu, lidé s Božím rozumem Krista se stávají ANDĚLY, OKŘÍDLENCI tím, že mají možnost mluvit uváděnou pravdu, jak o Kristu, tak o energetice, ekologii a mravech. Lidé s Božím rozumem, jsou ANDĚLÉ, jsou OKŘÍDLENCI, a mohou si létat, mohou se vznášet, a činit tak s radostí tím, že toto NEOMYLNÉ objasnění Písma neprodleně zveřejní. Jedině tímto způsobem se trestající Kristus smiluje, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, současně nad Českem a celým světe. Neposlušné, zpupné zahubí, zničí, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto pokolení, uvedeného v PRAVDĚ Písma. Židům, Jakubův, Jan, Matouš, Lukáš, Marek, K.M. 1.Petrův, Malachiáš, Micheáš, Bhagavadgíta, Žalmy, Ozeáš, Kazatel, 5.Mojžíšova, 1.Janův, 2.Petrův, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, 2.Samuelova, Sírachovec, Zachariáš, Efezským, Zjevení, Daniel, Římanům, Judův, atd. Trestající, mediální MISTR Kristus, jehož hněv již neprodlévá, nyní vyžaduje, v PRAVÉ POLEDNE, v květnu 2023, aby se s Kristem, SOUDCEM A ZÁKONODÁRCEM všech států světa, smířil každý člověk sám, studiem těchto textů. Vyžaduje neprodlené ukončení MODLOSLUŽEB pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, kterého Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, již nepotřebuje. Trestajícího Krista musí znát každý člověk na světě tím, že BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti zajistí, aby OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, strávil, či spálil, všechny Boží odpůrce, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice a jiné PREDÁTORY, kteří tmou myšlení svých geneticky prasečích lidských mozků, žitím boháčů na výnosný trh, dupou planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí. Trestající Kristus přestane lidi trestat, odstoupením svého rozumu, kvůli lžím drzého pozemského OTCE Satana, či Hada, faráře Bradáče z Domašova, kvůli jeho protikladným neomylným dogmatům o Kristu, a kvůli jeho krutému zmijímu jedu, kvůli JEDOVINĚ DRAČÍ, promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, kvůli uváděným bludům TMY jeho katolického katechismu v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude neprodleně studovat tyto texty proto, aby Česko a svět z nich měl užitek. S trestajícím Kristem mají možnost se usmířit, pouze úplně poslušní služebníci Krista, svým rozhodnutím, o úplném zničení veškeré zpupné vládnoucí elity, ekonomického, militaristického, křesťanského, náboženského, politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Energeticky myslet je potřeba nově, v NOVÉM DUCHU uváděného, nového výkladu Písma, o energetické nezbytnosti úplného zničení ekonomiky, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Česko má povinnost, mluvením uvedené pravdy o Kristu, a o jeho správné energetické koncepci, naplnit texty Písma do poslední čárky rozhodnutím, o nezbytnosti neprodleného vyšetřování vládnoucích zločinců, Baalů a DÉMONŮ, orgány činnými v trestním řízení. Je energeticky nezbytné, aby na ÚSVITU tohoto křesťanského tisíciletí, trestajícího Krista znal každý úplně poslušný služebník Krista nově, z jeho SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. BOŽÍ SLÁVOU jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus Česku dovoluje a světu nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, až po vyšetřování uváděných sedmi vládnoucích zločinců Česka, za bludy o Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím také za bludy o energetice, ekologii a mravech. Pro nové PREDÁTORY je KOŘIST úplně nová. Je to život v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Bude to ŽIVOT bez Baalů a DÉMONŮ, to je bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, predátorů obchodníků, politiků pravice a levice, atd. KOŘISTÍ je nová, úplně poslušná vláda Česka, která bude mít technický rozum Krista, DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Vládnout nad lidmi, pokornými a úplně poslušnými, již mohou pouze noví vládnoucí Bohové, kteří se trestajícího Krista budou bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl.

 

jsem, dle vůle mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, stejně NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVEDOUCÍ, jako je trestající mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. Uvedené texty má povinnost znát každý člověk na světě proto, aby trestající Kristus měl hodně úplně poslušných služebníků, schopných neprodleně zrušit stávající lidské křesťanské, ekonomické, militaristické zákony, a celosvětově nastolit zákony Boží, POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus vyžaduje, neprodleně zapomenout na stávající zákony militaristické, ekonomické, a tím úplně zničit stávající náboženské a politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Uvedené náboženské knihy se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tak, že tvoří novou ÚSTAVU, pro všechny státy světa. Tím určují vznik celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v červnu 2023. Doba Boží navštívení Česka a EU nastala na ÚSVITU křesťanského tisíciletí, již v roce 2000, což je začátek doby přelomu věků konce éry fosilních paliv. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, je kvůli energetické, ekologické a mravní SPÁSE, je o neprodleném nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Trestající Kristus všechno dělá kvůli sobě samému tím, že řídí Česko, a okolní státy EU, dle textů Písma tak, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, neprodleně a odpovědně nastolilo vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO či VŠEVĚDOUCÍHO Krista, nad všemi státy světa. Bůh, svým SLOVEM, mně a Česku dal moc přetvořit stvoření, zrušením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní potřebu, atd., což vyžaduje kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Bůh, svým SLOVEM, mně a Česku, dal moc spojit všechny státy světa, v jedno mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kdo mně a Krista neposlechne, kdo neposlechne SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je vyloučen z Božího lidu, pokorného a úplně poslušného tím, že nedostane Boží rozum, do svého, geneticky prasečího lidského mozku. Neposlušní, vzpurní, to je MRTVÍ hlupáci, jdou do záhuby svého TĚLA a své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku tím, že jsou vedeni vládnoucími, zpupnými, neposlušnými hlupáky, drzými Satany kněžími, do křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, energeticky nesmyslného horečného zbrojení, a tím do PEKLA třetí světové války, do PEKLA hrozného, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA občanské války, do vybití dvou třetin nesmyslně přemnožených ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ. Neposlušní a vzpurní lidé, dělají pouze to zlo, které se trestajícímu Kristu líbí. Kristu se bude líbit, když nová, pokorná, vděčná, a úplně poslušná vládnoucí elita KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, přestane dělat ekonomické, militaristické zlo tím, že to s novým Kristem, s novým SLOVEM zkusí, neprodlenou realizací jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Bude ve všem, i v energetice, po nedostatku, když přetvoření stvoření světa, z fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, které v porovnání s fosilními palivy, bude velmi málo, budou realizovat noví vládnoucí Bohové, noví kněží, úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pokorní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, především z technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Bude ve všem po nedostatku, když to vyvolené Česko zkusí s Kristovou NEVĚSTOU, s ŽENOU STATEČNOU, s novou vládou Česka, vytvořenou na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka, dle textů na konci kapitoly 300. Noví kněží nyní budou z jediné církve Česka, s úplně poslušné, to je živé, nové vlády Česka. Historici nyní mají povinnost, najít dějiny Česka, okolních národů Česka, a světa, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tak nestane, dokud výklad veškerého Písma od Krista nebude nový, technicky NEOMYLNÝ. Technická elita Česka má povinnost učinit rozhodnutí, že celá země se promění jakoby v ROVINU tím, že celosvětově bude rozhodnuto např. o zrušení energeticky náročných supermarketů s potravinami. Boháči, stejně tak chudáci, budou mít majetek nový, společný. Supermarkety nahradí společný majetek sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Kristus dovoluje učinit rozhodnutí, o zrušení majetku boháčů, vznikem nového majetku, kterému bude stačit pouze malé množství energie z fotovoltaiky, z větrníků, a dřeva. S dokončením této kapitoly jsem se opozdil, pro práce na zahradě. Nové DNES naplnění Písma o dějinách Česka uvedených v Písmu, do poslední čárky, proto nyní může být až v novém novoluní, od pátku 19. května 2023, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 4. června 2023. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Českem a světem pouze v případě, když v Brně, nebo v Praze, svým Božím rozumem umožní, aby vzniklo alespoň pět ministrů, nové, úplně poslušné vlády Česka, z ministrů, které jsem již dříve jmenoval, nebo z ministrů jiných, nových, kteří se přihlásí k zapsání do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, na telefon 546 441 154, pro souhlas s texty o vzniku nové vlády, dle textů, uvedených na konci kapitoly 300. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, vede Česko, a okolní státy EU tak, jak si to předsevzal, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já dělám pouze POMALÝ BOŽÍ SOUD vládnoucích chamtivých Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, stejně tak chudáků, opisováním stále stejných podobenství Písma, jejich objasňováním pro současnou dobu, takže již nikdo nemá výmluvu, textům pomalého Božího SOUD boháčů a chudáků, nerozumět. Dělám tuto práci již více než 33 let zcela zdarma proto, aby ti, kdo např. tuto kapitolu dostanou nebeskou poštou, internetem, ji mohli zcela zdarma šířit dál. V létech 2003, 2006, 2009, z výkladu podobenství již bylo zřejmé, že kvůli Boží koncepci energetiky Česka a světa, kvůli výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu na elektrokolech a elektrokoloběžkách, atd., dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, musí pominout majetek boháčů, i chudáků. V roce 2023, již je zřejmé, že již v létech 2003, 2006, 2009, byl výklad OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, správnou koncepcí energetiky, ekologie a mravů, jedině možnou, a že tedy zdarma dělám práci za školství, či za ministry. Proto jsem již dříve požadoval plat za psaní těchto textů, 8 500 Kč za měsíc, krát 12, krát 20 let = cca 2 000 000 Kč. Je zřejmé, že jakmile padne rozhodnutí nových, úplně poslušných ministrů, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo o tom, že pomine majetek boháčů a chudáků proto, aby mohla začít výstavba VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, že peníze ani já již nebudu potřebovat. Stále věřím v milosrdenství Boží, že Kristus se nade mnou smiluje tím, že zveřejněním těchto textů v médiích, si to vyřídí se všemi, kdo mě pokořují. Protože je zcela zřejmé, že stávající vládnoucí Baaly a DÉMONY, boháče, trestající Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude. Vládnout nad lidmi již nemohou, protože TMOU svých geneticky prasečích lidských mozků, svého ekonomického, militaristického rozumu, pro odstoupení rozumu Krista, dělají lidem pouze samé ekonomické, či militaristické, kapitalistické zlo. Stále se divím, že nikdo se mnou nemá milosrdenství, kvůli milosrdenství Krista, který svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství lidem vrátí, až pomocí tohoto SOUDU ÚPLNÉHO a RYCHLÉHO, zboří a zničí vše ekonomické, militaristické, kapitalistické proto, aby mohl, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v tomto zpupném, neposlušném pokolení, stavět, či tvořit vše nové, nezávislé na ropě, plynu, uhlí, uranu a jiných fosilních palivech, ve svém Božím, celosvětovém, mírovém KRÁLOVSTVÍ. Kdo bude mít za vládnoucí Bohy stále Satany, či Hady kněze, a jejich Bohy, DÉMONY a Baaly, kdo bude stále chtít zachovat vše ekonomické, militaristické, politické a náboženské, to je staré, jde k záhubě svého těla, i své DUŠE, protože jde do PEKLA horečného zbrojení, třetí světové války, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu v roce cca 2036. Protože zlu ropného a ekonomického kolapsu nikdo na světě neuteče, je lepší, pro pravdu o energetické nezbytnosti pominutí majetku boháčů, trpět, než ve lžích ekonomů, zbrojařů či vojenských kaplanů, o energetice, ekologii a mravech, šťastně žít. Totální

 

selhání myšlení geneticky prasečích lidských mozků, je důkazem existence trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, který, při svém navštívení chce změnu, který proto vše ekonomické, militaristické soudí, odstoupením svého Božího rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení. Systém vlády DUCHEM CHUDÝCH lidí, nad jinými DUCHEM CHUDÝMI lidmi, totálně selhal, pro křesťanské, ekonomické, militaristické lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, a tím pro lži o jeho správné energetické koncepci Česka a světa. Majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již může pominout, protože VĚČNÉ PŘÍBYTKY, uvedené na FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz, již od roku 2003, 2006, 2009, nejsou na křesťanských, ekonomických, militaristických NEBESÍCH. VĚČNÉ PŘIBYTKY, jsou až na věky věků, pouze v OHNI SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bezbožní a tupí vládnoucí zločinci boháči, politici, atd., pomocí fašistických, kapitalistických, ekonomických, křesťanských ideologií, se nadřazují nad ostatními lidmi, a nad trestajícího Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jenom ke své zkáze, své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku, a svého těla, pro totální neznalost Písma, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Úplný a rychlý Boží SOUD, bez rozumu Krista DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity, je v tom, že je objasněno, že po vyjití Česka, ze čtyřiceti let nedokonalé, Boží majetkové ROVINY, vlády nevzdělaných komunistických hlupáků, BERANŮ, OVCÍ, či BERÁNKŮ, nová, vládnoucí elita boháčů, pro odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, je DUCHEM CHUDÁ tím, že znovu nastolila svou křesťanskou, militaristickou, ekonomickou, středověkou SPRAVEDLNOST. Znovu jsme skončili v křesťanském středověku, pro neposlušnost drzého pozemského OTCE Satana Bradáče z Domašova. Křesťanská, militaristická, ekonomická ideologie, křesťanská ekonomická spravedlnosti, pomocí charity a almužny pro chudáky, je však již pouze křesťanskou MODLOSLUŽBOU, protože křesťanská CHAMTIVOST Baalů a DÉMONŮ, boháčů, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, a tím je zločinem. Trestající Kristus, dle svého plánu, odstoupením svého Božího rozumu, uvedl na Česko a svět zlo tím, že učinil v hlavách vládnoucí elity TMU nelogického středověkého výkladu Písma proto, aby SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, určeného pro toto pokolení, v Česku, a tím ve světě, nastolil, místo stávajícího ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTÍ, svými Božími ZÁKONY, svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Křesťanská, středověká ekonomická, militaristická ideologie, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, dělá křesťanské PEKLO MEČE válek, mezi mocnostmi, např. USA a Ruska, a mezi chudáky a boháči. Dle textů OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškerý majetek boháčů a chudáků, nyní patří pouze trestajícímu Kristu z toho důvodu, aby, dle svého plánu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl přetvořit veškeré stvoření tak, aby se úplně energeticky nezničilo, energeticky nesmyslným horečným zbrojením, a nesmyslnou třetí světovou válkou, což je z Písma objasněno již v roce 2003, 2006, 2009. DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita politických a náboženských zločinců a lhářů, v médiích přiznává, že se svou energetickou koncepcí, nyní vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fiala, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, je již v koncích, viz další text. Již v roce 2003, 2006, 2009 bylo v těchto textech prorokováno, s pomocí technického rozumu Krista, že cca v roce 2028, 2030, 2032, či v roce 2036, kdy kromě toho, že v Česku bude dotěženo uhlí pro uhelné elektrárny, bude také dotěžená ropa, a to v mnohých státech světa, což způsobí ropný a ekonomický kolaps, a tím občanské války, a vybíjení přemnožených křesťanských militaristických hlupáků, zločinců a lhářů, MEČEM občanské války, zabitím dvou třetin přemnožených, militaristických, ekonomických sviní světa. Stávající vládnoucí zločinci a lháři, které trestající Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást nikdy nebude, DUCHEM CHUDÍ, mají nyní povinnost konečně přiznat, že v Česku, v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v roce 2028, 2030, či 2032, kdy bude dotěžené uhlí pro mnohé uhelné elektrárny, a v roce cca 2036, kdy bude dotěžená také ropa v mnoha státech světa, trestající Kristus, pro energetickou záchranu Česka a světa, ruší veškeré lidské, militaristické, ekonomické zákony tím, že neprodleně, celosvětově nastoluje svoje SLADKÉ příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o vzniku celosvětové, mírové majetkové ROVINY, společně stolujícího politického a náboženského dobytka Česka a světa, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Trestající Kristem prokletí vládnoucí zločinci, již v médiích přiznávají, že jsou se svou moudrostí, svých energetických, ekologických a mravních v koncích tím, že o energetice lžou protikladnými bludy, obdobně, jako při svých MODLOSLUŽBÁCH lže křesťanský Bůh, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze jeho protikladnými bludy a promyšlenými, ekonomickými, militaristickými vychytralostmi. Což bylo zřejmé z těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již v roce 2003, 2006 či 2009. Úplně pomatená vládnoucí elita, kvůli vrcholnému Božím trestu, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, také od BOŽÍCH SYNŮ technické elity VUT v Brně, ČVUT, či projektantů, které Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, všichni zpupní a neposlušní o energetice lžou, což je zřejmé až nyní, kdy v Česku bude brzy dotěžené uhlí pro uhelné elektrárny. Úplně pomatená vládnoucí elita, pro odstoupení rozumu Krista, v tomto pokolení lže úplně o všem, protože lže o koncepci energetiky Česka a světa. Např. vládnoucí zločinec Topolánek, již v roce 2003, 2006, 2009 věděl, že Česko nemá vůbec žádnou náhradu, za elektřinu vyrobenou v uhelných elektrárnách, v době dotěžení uhlí v Česku, stejně tak věděl, že Česko nemá vůbec žádnou náhradu, za čtyři středně velké jaderné bloky v Dukovanech, jejichž životnost brzy končí. Věděl, že prodlužovat životnost jederných bloků v Dukovanech není možné, kvůli bezpečnosti Česka, Věděl, že po dotěžení uhlí v Česku pro uhelné elektrárny v roce 2032, Česku zůstanou pro výrobu elektřiny pouze dva bloky v Temelíně a zanedbatelné množství elektřiny vyrobené např. fotovoltaikou a větrníky. Věděl z textů Izajáše, že v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce cca 2032, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí. Již v roce 2003, 2006, 2009 mu bylo opakovaně sdělováno, že DUCHEM CHUDÍ politici pravice a levice nechápou, že velice malé množství elektřiny vyrobené fotovoltaikou a větrníky, nebude stačit ani pro domácnosti, ani pro průmysl, ani na dopravu, ani na horečné zbrojení a válčení, což je zřejmé až nyní. Vládnoucímu zločinci Topolánkovi, jsem v těchto textech objasnil katastrofickou energetickou koncepci politiků Česka, již v létech 2003, 2006, 2009. Objasnil jsem mu osobně, nezbytnost radikální změny v koncepci energetiky z výkresů VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, a z GRAFU, ze kterého je zřejmé, že např. 43 procent elektřiny Česka, vyrobené v uhelných elektrárnách, činí pouze 4,3 procent celkem potřebné energie Česka, což je zveřejněno již od roku 2006, 2008, ve FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, zde uvedených, viděl již v době jeho volební kampaně na premiéra Česka, kterou měl na Orlí ulici v Brně, stejně tak zde viděl GRAF, na kterém jsem mu objasnil, že elektřina vyrobená v Česku, tvoří jenom necelých DESET PROCENT, z celkem potřebné energie Česka. Vládnoucí zločinec Topolánek, až dnes, v roce 2023, bije v médiích na poplach tvrzením, že Česko, v roce 2028, 2030, 2032, bude mít katastrofický nedostatek elektřiny. Protože v Česku, chybějící výrobu elektřiny, nebude možné nahradit dovozem ze zemí EU, kde elektřiny bude také nedostatek, ani v paroplynových elektráren, které zrušil trestající Kristus, MEČEM války na Ukrajině, zničením plynovodů z Ruska. Trestající Hospodin útočí na vládnoucí zločince, pomatence a lháře neustále tím, že je z Písma objasňováno, jak TMOU svých geneticky prasečích lidských mozků, vedou Česko a svět do JÁMY, či do HROBU, do PEKLA, velice blízkého kolapsu výroby elektřiny, v roce 2028, 2030, 2032, což již pomalu přiznávají. Energetickou katastrofou je, že TMOU myšlení svých geneticky prasečích lidských mozků stále nepřiznávají, že vedou Česko a svět do hrozného ropného a tím ekonomického kolapsu, který nastane již v roce cca 2036, při dotěžení ropy v mnoha státech světa. Chybná koncepce energetiky vládnoucích lhářů, pokrytců, či zločinců, je HROBEM, je JÁMOU, je BAŽINOU, ze které může Česko a svět vytáhnout pouze Kristus, svým Božím rozumem tím, že v

 

Česku bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, kteří zajistí zveřejnění energetické nezbytnosti vše na světě změnit, realizací SLADKÝCH Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, platných pro toto zpupné a neposlušné pokolení. Vládnoucí hlupáci po sobě zanechávají energeticky naprosto chybnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení a dělání sutin bombardováním měst např. na Ukrajině, jaké ještě nikdy v tomto poklení v Evropě nebyly, což bude připomínáno s proklínáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ve všech státech světa. Trestající Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, pouze dobrovolnou realizací DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka v případě, že úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dobrovolně nastolí daleko vyšší spravedlnost a mravnost, než byla v době Boží majetkové ROVINY Česka, v době ČTYŘICETI let POUŠTĚ Boží majetkové socialistické ROVINY, za vlády komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, OVCI, či BERANŮ. Pokud vláda MODLOSLUŽEBNÍKA, lháře a zločince, Kristem prokletého politologa premiéra Fialy, neodejde dobrovolně a neprodleně do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, trestající Kristus zpupné Česko úplně zničí válkou. Pokuta za křesťanskou MODLOSLUŽBU, to je za CHAMTIVOST vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a za zneužívání technického rozumu Krista, při výrobě zbraní, je zřejmá. Je to nesmyslné lhaní o koncepci energetiky Česka a celého světa, kvůli chamtivosti boháčů, to je kvůli křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBĚ. Vládnoucí zločinec Topolánek, který nyní kandiduje, spolu s DUCHEM CHUDÝMI pomatenci Ratajem, Palátem a Vojnarem na předsedu SVAZU PRŮMYSLU a OBCHODU, dodnes nebijí v médiích na poplach, kvůli velice blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Topolánek, stejně jako ostatní vládnoucí zločinci, svými geneticky prasečími lidskými mozky, stále nevěří textům Písma o tom, že Česko, a celý svět, čeká nejenom hrozný kolaps elektřiny v Česku, v roce 2028, 2030, či v roce 2032, ale také hrozný ekonomický a energetický kolaps v roce 2036, v době dotěžení ropy, v mnoha státech světa, viz další texty o energetice. Vládnoucí zločinci, dále uvádění, prosazují stále vůli svou, svých militaristických, ekonomických tradic, svého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, místo vůle Boží, pro odmítání studia těchto textů. Kristus nikdy nezapomene na zlé skutky hlupáků, kteří znají vůli Boží, a kteří stále nekonají Boží SOUD všech národů. Trestající Kristus nyní trestá Česko cca 1000 x méně než mnohé národy světa, např. válkami, povodněmi, suchem, hladomorem, atd. proto, aby úplně poslušní služebníci Krista pochopili, jak uváděnou Boží vůli, tak uváděnou Boží moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Kdo nebude mít NOVÉHO DUCHA, získaného studiem veškerého Písma, rozum Krista nedostane, zajde.

michal.macenauer@egubrno.cz, jan.polacik@egubrno.cz, martin.pesek@egubrno.cz, milan.simonik@egubrno.cz, michal.kocurek@egubrno.cz, p.modlitba@egubrno.cz, tomas.spacek@egubrno.cz, marek.krsak@egubrno.cz, tomas.mendl@egubrno.cz, pavel.liedermann@egubrno.cz, jak.kroulik@egubrno.cz, petr.skala@egubrno.cz, petra.kostrhounova@egubrno.cz, jan.zavadil@egubrno.cz, petr.lehky@egubrno.cz, jaroslav.sabata@egubrno.cz, jiri.weber@egubrno.cz, oldrich.muselik@egubrno.cz, pavel.heger@egubrno.cz, zdenek.vala@egubrno.cz, karolina.vitkova@egubrno.cz, technics@cylinders.cz, tomas.hladky@cylinders.cz, zdenek.vomocil@cylinder.cz, office@cylinders.cz, twr@twr.cz, svetlana.krettkova@cylinders.cz, info@egubrno.cz, info@lunek.cz, ceo@cylinders.cz, executive@cylinders.cz, zivefirmy@databox.cz, zsadlova@spcr.cz, asedlackova@spcr.cz, asladkova@spcr.cz, tsebestova@spcr.cz, jsebesta@spcr.cz, ssebkova@spcr.cz, zsestakova@spcr.cz, lskodova@spcr.cz, psvajdova@spcr.cz, ktomkova@spcr.cz, ktomkova@spcr.cz, ttrubacik@spcr.cz, mvalkova@spcr.cz, osevcik@spcr.cz, pteply@spcr.cz, jsuchy@spcr.cz, spcr@spcr.cz, kjungbauerova@spcr.cz, tiskove@spcr.cz, dkuchtova@spcr.cz, pjezkova@spcr.cz, bcizek@spcr.cz, jiri.dvorny@skoda-auto.cz, lezal@copth.cz, zdenek.pilz@ictu.cz, cap@sst.cz, hirs.j@vutbr.cz,

Chaos a populismus, propad ekonomiky, lhaní o Kristu a tím lhaní o energetice, je způsobené vrcholným Božím trestem pro toto pokolení, horečným zbrojením a MEČEM energeticky nesmyslné války na Ukrajině, v Sýrii a jinde. Stávající CHAOS, je stav před stvořením světa z nového ENERGETICKÉHO DUCHA. CHAOS či BABYLÓN, vzniká v Česku tím, že např. NETVOR, nový prezident, emeritní generál Pavel, popouzí Krista svým křesťanským LŽI Bohem, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, k žárlivosti. Stávající technický neposlušný lži lid, popouzí Krista svými přeludy, svých koncepcí energetiky, které lži lid VUT v Brně a ČVUT, učil o energetice v roce 2006 tak, jak to zapsal např. profesor Kadrnožka, ve svých třech knihách, o nesmyslné koncepci energetiky Česka, pomocí desítek kusů, cca 80 kusů nových jaderných reaktorů velikosti Temelína, určených pouze na výrobu vodíku elektrolýzou pro dopravu. Dle slov např. profesora Hrdličky z ČVUT v roce 2006, mělo Česko, dle jeho energeticky nesmyslné koncepce, postavit cca 80 ks jaderných reaktorů velikosti, které má Temelín, pro výrobu vodíku elektrolýzou. Dle jeho koncepce, 80 kusů reaktorů velikosti, které jsou v Temelíně, by vyrábělo vodík v množství potřebném nahradit energii z nafty a benzinu pro dopravu. Ministr Síkela je zločincem tím, že lže, že dokáže vyrábět vodík elektrolýzou, jako náhradu za končící benzin a naftu, z dnes stávajícího množství vyrobené elektřiny. Ekonomický ministr Síkela je zločinec tím, že dle svých energetických, ekonomických koncepcí, prokazatelně nedokáže zajistit ani výrobu elektřiny za dosluhující uhelné elektrárny, které budou v roce 2032 odstavené pro nedostatek uhlí, viz další texty o energetice, uvedené i v této kapitole. Výroba elektřiny v Česku tvoří pouze necelých deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF v e FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 5.Mojžíšova, Jób, K.M., Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Izajáš, atd. Kristus nyní splácí urážky, za zneužívání Božího SLOVA, službě boháčům, místo ŽÁRLIVĚ milujícímu Kristu, uvedenému technickému lidu lži lidu VUT v Brně a ČVUT v Praze, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého technického rozumu, také od geneticky prasečích lidských mozků technického lži lidu. Neposlušný technický lži lid, při odstoupení Božího technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků, je naprosto bezmocný. Trestající Kristus se hněvá na svůj technický lži lid, který, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, Kristus vznítil z toho důvodu, že např. profesor Kadrnožka, dle svých třech knih, chce stále řešit energetiku ekonomicky, militaristicky, a ne zrušením křesťanské ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, správné koncepce Krista, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. K.M., Ozeáš, 5.Mojžíšova, Kazatel, Bhagavadgíta, Micheáš, Jeremiáš, Lukáš, Jan, Izajáš, Ezechiel, 2.Samuelova, Sírachovec, Marek, atd. Žehnáním Krista je neprodlené přijetí opakovaně uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, určujících další správnou cestu Česka a světa. Proklínám je služba technického lži lidu stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům, obchodníkům, atd., v Česku např. válečnému štváči, generálu prezidentu Pavlovi, SYNU ZATRACENÍ, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiéru Fialovi, nebo DÉMONU, EKONOMU, ministru MPO Síkelovi. Trestající Kristus, který je Bohem pokoje, který není Bohem ekonomických, militaristických zmatků války na Ukrajině, v Sýrii, atd. vyžaduje, aby texty o uvedeném žehnání Česka, novým vládnoucím Bohům Česka, pokorným a úplně poslušným, zazněly z tří teologických fakult Karlovy univerzity, katolické, evangelické a husitské proto, aby protikladné bludy trojiční Kristologie a promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti uvedených vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, zanikly v Česku DOBROVOLNĚ, neprodleně, v míru a v pokoji. Česko je Kristem v Písmu vyvoleným národem tím, že se uvedeným způsobem má povinnost vrátit k trestajícímu Kristu, dobrovolnou realizací jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ. Židům, Jakubův, Jan, Matouš, Lukáš, Marek, K.M. Izajáš, 1.Petrův, Malachiáš, Micheáš, Bhagavadgíta, Žalmy, Ozeáš, Kazatel, 5.Mojžíšova, 1.Janův, 2.Petrův, 5.Mojžíšova, atd. Vážený pane profesore Kadrnožko. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, organizované Kristem, DUCHEM SVATÝM, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse boháčů, může nastat v novém novoluní MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma, nyní v květnu či červnu 2023, v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů BOŽÍHO SOUDU úplného a rychlého v médiích, v případě, že mně pomůžete učinit z Česka BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ LID, pokorný a úplně poslušný, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, upřesněním textů o správné energetické koncepci Česka a světa, kterou uvádím také v této kapitole. Není možné nastolit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, bez pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, bez pomoci VUT v Brně, ČVUT, atd. Pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na VUT v Brně, ČVUT, u BOŽÍCH SYNŮ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, je potřeba vytvořit úplně poslušnou ZEMI, Kristu vděčnou za zničení vládnoucích válečných štváčů a boháčů, žijících na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Totální debilita vládnoucí politické, náboženské, ekonomické, militaristické elity je v médiích prokazatelně viditelná např. z ideologie ZELENÉ DOHODY pro Evropu. Tato DOHODA je zločinem, protože dovoluje predátorům byznysmenům trvale zvyšovat ekonomiku, kvůli žití boháčů na výnosný trh, horečně zbrojit a energeticky nesmyslně válčit. Vládnoucí pokrytci, lháři a zločinci, vrazi Krista, vytvořili ZELENOU DOHODU nikoli dle vůle Boží, ale dle vůle své tak, aby jim bylo umožněno v PEKLE svého VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplně vyrabovat uhlí v Česku, a úplně vyrabovat ropu ve všech státech světa proto, aby mohli, dle své vůle, žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, horečně zbrojit a válčit. Trestající Kristus, který chce celosvětový mír a pokoj, svět bez chudáků a boháčů, vyžaduje ZMĚNU kvůli své správné koncepci energetiky. Vyžaduje vytvořit uváděnou celosvětovou majetkovou ROVINU SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO politického a náboženského dobytka. Debilní vládnoucí elita Česka, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, ve svém VZDOROKRÁLOVSTVÍ chce pokračovat ve lžích o Kristu, a tím pokračovat ve lžích o Boží koncepci energetiky. Viditelná technická debilita, způsobená odstoupením rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, je již viditelná všem úplně poslušným služebníkům Krista, z mnohých pořadů v médiích, kde se mele totálně chybné koncepce energetiky Česka. Naposledy mleli koncepci energetiky Česka v pořadu DUCHEM CHUDÉ Jílkové mateslovo@ceskatelevize.cz. Hlavní postavou děsivé ideologie boháčů, zde byl debil, zločinec, hlupák, svině ministr ŽP Hladík info@mzp.cz. lucie.jesatkova@mzp.cz, dominika.pospisilova@mzp.cz, ondrej.charvat@mzp.cz, martin.polivka@mzp.cz, radka.husakova@mzp.cz, tiskove@mzp.cz, Mnozí účastnici pořadu konečně zjistili, že odstoupení rozumu trestajícího Krista skutečně funguje. Debilita mnohých účastníků byla viditelná proto, že Kristus, v pořadu MÁTE SLOVO, naplnil texty Kazatele, Ozeáše, KNIHY MOUDROSTI, Jóela, Malachiáše, Micheáše, Matouše, Izajáše, Jeremiáše, Marka, Lukáše, atd. do poslední čárky. Mnozí účastníci pořadu na vlastní oči viděli, že v geneticky prasečích lidských mozcích zůstávají pouze úplně staré informace o energetice, a že mnozí účastníci nebyli schopni, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, pochopit informace o energetice nové, např. od M. Jílkové. Např. hlupáci, zločinci, ekonomické svině z PETICE ZA KLIMA, či ČESKO ZA KLIMA z řad politiků, atd. nemají ani ponětí o trestajícím Kristu, a o odstupování jeho rozumu, od vzpurných a neposlušných hlupáků, odmítajících studovat OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU Božího SLOVA.

info@univerzityzaklima.cz, info@peticezaklima.cz, katerina.davidova@cde-org.cz, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz, klima@praha.eu, adaptace@praha.eu, auto-mat@auto-mat.cz, deti.zeme@ecn.cz, edvard.sequens@calla.cz, calla@calla.cz, arnika@arnika.org, barbora.urbanova@cde-org.cz, katerina.davidova@cde-org.cz, vaclava.markova@cde-org.cz, zuzana.vondrova@cde-org.cz, stepan.vizi@cde-org.cz, renata.plackova@ekoporadna.cz, zuzana@artwallgallery.cz, lenka@artwallgallery.cz, karla.vincenecova@veronica.cz, petr.drha@veronica.cz, educon@educon.cz, ekumakad@ekumakad.cz, petr.kucka@veronica.cz, lukas.hrabek@greenpeace.org, media@limityjsmemy.cz, info@namysli.com, info@nazemi.cz, info@hnutiduha.cz, jirikaren543@gmail.com, mirekpesek@hotmail.com, prohlidky@klasterbroumov.cz, sapesner@autosap.cz, petr.dadak@egd.cz, petr.zuna@fs.cvut.cz, ivo.zizka@trz.cz, phrbackova@spst.cz, janos@trexima.cz, michal.zima@ruk.cuni.cz, jvotava@spcr.cz, jklikosova@spcr.cz, jharnych@spcr.cz, frejthar@spcr.cz, jrydljr@tosvarnsdorf.cz, rektor@cvut.cz, rektor@vutbr.cz, info@fa.vutbr.cz, exkurze@jarojaromer.cz, yvonna.gailly@veronica.cz, brno@nesehnuti.cz, info@stuz.cz, marekh@nesehnuti.cz, info@peskymestem.cz, media@extinctionrebellion.cz, ahoj@extinctionrebellion.cz, ivo.krajc@obrancizvirat.cz,  info@pratele-prirody.cz, info@tydenproklima.cz, barbora.valesova@klimatickakoalice.cz, jiri.dlouhy@czp.cuni.cz, radio@proglas.cz,

Např. hlupáci z ekologických nestátních, neziskových organizací nevěřili DUCHEM CHUDÉ svini Jílkové, že není potřeba bojovat za zastavení těžby uhlí v Česku, protože bude již velice brzy dotěžené, v létech 2027, 2030, 2032, což bude pro Česko energetická katastrofa. Svými, geneticky prasečími lidskými mozky stále mleli, že je potřeba zachránit KLIMA, neprodleným zastavením těžby uhlí v Česku. Ostatní účastníci debaty se divili jejich prokazatelné debilitě. Této informaci, velice blízkému dotěžení uhlí v Česku nevěřila také jedna politička, která opakovaně tvrdila, že boháči, UHLOBARONI, nedovolí ukončit těžbu uhlí, protože investovali mnoho své SKÁLY, svého MAJETKU, mnoho PRACHŮ, do filtračních zařízení pro čištění spalin. Tvrdila, že PRACHY vložené do úprav se jim musí vrátit, a z tohoto důvodu, jejich neochota zastavit těžbu uhlí, KLIMATICKÁ KRIZE bude pokračovat. Uvedení, DUCHEM CHUDÍ hlupáci NELÉTALI, nebyli jako OKŘÍDLENCI, jako ANDĚLÉ, ale padali do HROBU, JÁMY, BAŽINY, hrozného ropného a ekonomického kolapsu v roce cca 2036, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, kvůli odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Z milosrdenství technického rozumu Krista, zde byli i OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, kteří v televizi vykřičeli, že ministři vlády DUCHEM CHUDÉHO SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fiala včetně ministra ŽP Hladíka, jsou zločinci tím, že svou koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, prokazatelně lžou tím, že pro odstoupení technického rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, svoje SLOVA o energetice, jen nesmyslně hází. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov odborníků na energetiku z VUT v Brně a ČVUT. Bylo zde řečeno, že výroba elektřiny z uhlí dnes tvoří 43 % z celkem vyrobené elektřiny Česka, což je však pouze cca 4,3 % celkem potřebné energie Česka. OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, kteří s pomocí rozumu Krista mluvili o energetice pravdu řekli, že vládnoucí zločinci včetně ministra Hladíka lžou tvrzením, že do 2028, 2060, 2032, či do roku 2036, se jim podaří zajistit náhradu elektřiny vyrobenou v uhelných elektrárnách, výrobou elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, výstavbou nových jaderných bloků, a dovozem elektřiny z jiných okolních států, což bylo zpochybněno. Byla zde zpochybněna výroba vodíku elektrolýzou z fotovoltaiky a větrníků z důvodu, že predátorům, byznysmenům, se vyrábět vodík elektrolýzou nevyplatí z toho důvodu, že se jedná o výrobu pouze když hodně svítí, nebo když fouká, což je pro byznys nepřijatelné. Bylo zde zpochybněno použití vodíku vyrobeného elektrolýzou z obnovitelné elektřiny pro průmysl, pro výrobu energeticky náročných fotovoltaikých panelů, větrníků, aut, zbraní, atd., pro možnost výroby pouze velmi malého množství vodíku. Bylo zde v podstatě uvedeno, že elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách, činí dnes cca 43 % z celkově vyrobené elektřiny Česka, což je však pouze cca 4,3 % celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bylo zde v podstatě uvedeno, že elektřinu která bude vyráběná pouze ve stávajícím množství, nelze využít pro dobíjení akumulátorů elektromobilů, či pro energeticky náročnou výrobu vodíků pro auta, protože se elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích, spotřebuje stejně, jako dnes. Bylo zde uvedeno, že elektřiny vyrobenou fotovoltaikou, či větrníky, nebude možné využít v průmyslu, či dopravě, nebo pro vytápění domů, pro zanedbatelné množství vyráběné elektřiny, když nefouká, nesvítí, nebo v zimě, na podzim, či z jara, kdy slunce pozdě vychází a brzy zapadá. Bylo zde uvedeno, že účinnost přeměn elektřiny na vodík a zpět, je velmi malá, pouze 25 %. Pokud tato informace je pravdivá, je energetickou katastrofou Česka a světa. Již dříve byla zpochybněná záchrana Kristem v Písmo nedovolené výstavby rodinných domů pro boháče, protože stávající způsob skladování elektřiny v bateriích, neřeší elektřinu pro dobu podzimu, zimy a jara, kdy se topí, ale kdy slunce nesvítí, nebo svítí pouze několik hodin, protože pozdě vychází a brzy zapadá. Již dříve bylo objasněno, že veškeré plány boháčů a jejich Bohů, politiků pravice, se zhroutí v okamžiku, když se bude mluvit pravda o tom, že výroba elektřiny v Česku tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov vědců docenta Skály a profesora Kadrnožky z VUT v Brně, a profesora Hrdličky ČVUT, již v roce 2006. Výrobu elektřiny se v Česku podaří pouze snížit, nikoli zvýšit, protože trestající Kristus bdí nad zlem kvůli tomu, že odstoupením svého Božího rozumu, nyní boří a ničí vše ekonomické, militaristické, křesťanské, politické, atd. Vládnoucímu zločinci ministru ŽP Hladíkovi bylo v pořadu objasněno, že vláda SYNA ZATRACENÍ o koncepci energetiky lže, což je nyní zločin, to je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Trestným činem je nyní např. lhaní ministrů vlády SYNA ZATRACENÍ, SVINĚ, či NETVORA premiéra Fialy, že je možné obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, nahradit elektřinu z uhelných elektráren, které končí pro dotěžení uhlí již v roce cca 2028, 2030, 2032. Trestným činem je lhaní politické a náboženské elity vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, že je možné nahradit v Česku a v EU energii z končící ropy, jejíž dotěžení v mnoha státech světa bude v roce cca 2036, energií z jaderných elektráren, větrníků a fotovoltaiky. DUCHEM CHUDÝM vládnoucím zločincům je opakovaně objasňováno učení technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT z roku 2006, o tom, že elektřina tvoří méně než deset procent celkově potřebné energie, kdežto ropa pouze pro dopravu, tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka a EU. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-knihy.cz, vypracovaný dle slov vědců VUT v Brně a ČVUT již v roce 2006. Trestající Kristus v trestání, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zpupné pokolení nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud vše uvedené nebude zveřejněné v médiích. Europoslanec Evžen Tošenovský ales.linhart@ep.europa.eu, v podcastu se stal zločincem a lhářem tím, že spolu s Marcelem Možolem, se snažili, svými geneticky prasečími lidskými mozky, vytvořit perpetuum mobile tvrzením, že elektřinu z uhelných elektráren, které v Česku končí již v roce cca 2028, 2030, 2032, lze nahradit výrobou vodíku elektrolýzou z fotovoltaiky, větrníků a jaderných elektráren tvrzením, že elektřiny, v létech 2028, 2030 až 2032 bude sice podstatně méně než je dnes, přesto je energetická spása možná, dovozem elektřiny. Česko a všechny státy EU deklarují, že stávající výroba elektřiny bude v deficitu. Uvedení dva zločinci věří v zázrak, který vytvoří PREDÁTOŘI BYZNYSMENI tím, že učiní zázrak tím, že z elektřiny, která bude celkově chybět, vytvoří dostatek vodíku elektrolýzou tak, aby v Česku a v EU nevznikaly nebezpečné situace, jako jsou lockdowny, blackouty. Ekonomika je o byznysu, TO JE O ZISKU, uvádí BAZNYSMEN, hlupák Babiš. Hlupáci Tošenovský a Možol, svými geneticky prasečími lidskými mozky, věří v zázrak. Věří, že PREDÁTOŘI BYZNYSMENI najdou způsob, jak na výrobě vodíku vydělat, i když v době, kdy nesvítí SLUNCE, nebo nefouká VÍTR, jejich byznys výroby vodíku elektrolýzou skončí. Bude všeho katastrofický nedostatek, uvádí Kristus v Písmu, protože vládnoucí Baalové a DÉMONI nedokáží nahradit fotovoltaikou a větrníky, ani elektřinu dnes vyráběnou v uhelných elektrárnách, která tvoří, dle pořadu TV pouze cca 4,3 % celkem potřebné energie Česka. Zázrak, že by, svými geneticky prasečími lidskými mozky, dokázali nahradit energii z ropy, které pouze na automobilovou dopravu tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie Česka, se určitě konat nebude. Proto, dle vůle Boží, uvedení vládnoucí hlupáci, kteří lžou o všem tím, že lžou o koncepci energetiky, již nesmí být vládnoucími Bohy. Jejich odchod do říše ticha, na smetiště ději, bude vysvobozením Česka a světa, z debility jejich ekonomického, militaristického, politického a náboženského myšlení, ve STARÉM ekonomickém, militaristickém DUCHU. DUCH je již NOVÝ, pouze energetický, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, proto jejich vyvlečení k lopatám pomocníků zedníků, kteří budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY energeticky soběstačné, dle FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, není úkol nad lidské síly, protože bude velkým Božím milosrdenstvím. Všeobecná pracovní povinnost, stejná jako za socialismu, bude nástrojem na zřízení, Kristem vyžadované vysoké mravnosti Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Michal Macenauer michal.macenauer@egubrno.cz, v ČRo PLUS tvrdil, že dotace vlády na vyřešení energetiky Česka, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny v roce 2028, 2030, 2032, nejsou k ničemu, protože veškerá opatření vlády nenahradí elektřinu z uhelných elektráren, a nezajistí elektřinu ani pro průmysl, ani pro domácnosti. Např. v podstatě uvedl, že veškeré ekonomické dotace od vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, jsou energeticky nesmyslné, protože neřeší ani dostatek elektřiny pro domy boháčů, které Kristus v Písmu zakázal stavět, což nikdo, kvůli lžím Satana faráře Bradáče o Kristu, kvůli odstoupení rozumu Krista od ekonomických sviní, zatím netuší, neví. Akumulační baterie jsou pro domy boháčů velmi špatným řešením, bylo uvedené, protože neřeší dostatek elektřiny pro podzim, zimu a jaro, kdy slunce pozdě vychází a brzy zapadá a kdy málo svítí. Uvedl, že energeticky a ekonomicky náročná výroba baterií, pouze zdražuje cenu elektřiny, které je stejně málo. Uvedl, že bateriový systém v podstatě pouze navyšuje spotřebu energií na výrobu baterií, a tím zvyšuje cenu takto vyrobené elektřiny. V podstatě uvedl, že energetickou soběstačnost určitě nezajistí stávající ekonomická opatření vlády politických a náboženských hlupáků. Uvedl, že není řešením plánované zateplování všech budov, že nejsou řešením TEPELNÁ ČERPADLA, uvedl že všechna

 

ekonomická opatření vlády jsou nejhorším možným řešením, kvůli velice blízkému, ropnému a ekonomickému kolapsu, při dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce 2036. V podstatě uvedl, že vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy již naplnila Písmo do poslední čárky tím, že již musí být v koncích, se svou moudrostí, svých energetických, ekonomických, militaristických koncepcí, zvyšující se ekonomiky, vytvořenou geneticky prasečími lidskými mozky. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud jedině možná, a jedině správná energetická, ekologická a mravní koncepce Boží, kterou je Boží celosvětová majetková ROVINA, se švédskými stoly snídaní, obědů a večeří, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, nebude v Česku neprodleně realizována. Opakovaně je uváděno, že ZNAMENÍM pro DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do jím vyvoleného Česka, v podobě ZLODĚJE majetku boháčů, je jediné znamení. Je to odstoupení rozumu Krista, určeného pro toto pokolení od všech hlupáků, kteří odmítají realizovat energeticky správnou Boží cestu, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, protože prosazují svoji cestu PEKLA úplného a rychlého vyrabování všech fosilních paliv, cestu svých tradic, zajišťování bezpečnosti Česke a světa, horečným zbrojením a válčením mezi mocnostmi a mezi chudáky a boháči, což určitě není Kristův POKOJ, kázaný při MODLOSLUŽBÁCH. Jediným ZNAMENÍM DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je totální debilita DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, kteří nevěří textům např. Ozeáše, Kazatele, Jeremiáše, Izajáše atd. o tom, že v tomto pokolení přelomu věků konce éry fosilních paliv, je již zločinem sloužit lidským Bohům, např. PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Správnou energetickou strategii, na dalších tisíc let, energetiky Česka a světa, má pouze Kristus, DUCH SVATÝ, v těchto textech PAMETNÍ KNIHY ŽIVOTA. Opakovaně a srozumitelně je objasněno, že je trestným činem, zločinem, být stále DUCHEM CHUDÝ, protože NOVÝ DUCH je stvořen, či vylit, správným výkladem OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ BVYSOKÝCH. Trestající Kristus vyžaduje, aby měl v Česku, a následně ve světě, mnoho úplně poslušných služebníků tím, že pro znalost těchto textů, budou mnozí stejně NEOMYLNÍ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, jako je Kristus, DUCH SVATÝ, v OHNI SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno zpupné tvorstvo, především technického lži lidu, mají povinnost zajistit bezpečnost Česka a světa, s pomocí Božího milosrdenství rozumu Krista, minimalizováním nesmyslného rabováním ropy, plynu, uhlí, uranu a mnoha dalších vzácných surovin, za které není žádná náhrada tak, aby uvedené suroviny vystačily všem státům světa, toto celé tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa, které je třetí, či osmé. Vládnoucí elita hlupáků a zločinců Česka, a EU, Baalů a DÉMONŮ, ve své snaze zachovat stávající křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve všem lži lidu Česka a EU lže tím, že lže, že lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky, dokáží v Česku zajistit dostatek elektřiny pro zachování stávající energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, dokáží stále horečně zbrojit a válčit, válkami mezi mocnostmi, a válkami boháčů proti chudákům, jak v době dotěžení uhlí v Česku pro uhelné elektrárny, v roce 2028, 2030, 2032, tak při dotěžení ropy v mnoha státech světa, již v roce cca 2036. Dle dalších textů, uváděná kritická situace v energetice, ekologii a mravech, je chamtivému lži lidu Česka a EU známá z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, již od roku 2003, 2006, 2009, viz texty z této doby např. o chamtivém MODLOSLUŽEBNÍKU Špidlovi, Grossovi, Paroubkovi, či Topolánkovi, a viz GRAF z roku 2006, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nyní, např. Kristem prokletý neposlušný Baal Topolánek konečně v médiích přiznal, že již v roce 2003, 2006, 2009 měl o energetice pravdu trestající Kristus, DUCH SVATÝ, a ne vládnoucí elita Baalů a DÉMONŮ, premiérů Česka. Přiznal, že z hlediska koncepce energetiky, již není možné, aby Česko pokračovalo ve službě Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu. DUCHEM CHUDÁ vláda zločinců a lhářů, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, nedokáže nahradit ani elektřinu za končící uhelné elektrárny, natož za končící ropu, která bude dotěžena v mnohých státech světa, již v roce cca 2036. Lži lid Česka a světa, trestající Kristus vyrobil, odstoupením svého Božího rozumu, určeného v Písmu pro toto zpupné pokolení, také od geneticky prasečích lidských mozků technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů za trest, kvůli neposlušnosti technického lži lidu Česka a světa. 5.Mojžíšova, Ozeáš, Kazatel, Bhagavadgíta, atd. Technický lži lid, kvůli tomu, že trestajícího Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů stále bez příčiny nenávidí, není ochotný stát se novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno zpupné a neposlušné tvorstvo. Trestající Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, či projektanti pochopili, že trestající Kristus vyžaduje změnu KNĚŽSTVA, vyžaduje přepřažení vládnoucích KONÍ, nechce TAŽNÉ KONĚ ekonomické, ale, pouze TAŽNÉ KONĚ energetické. Až na věky věků, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, je především úplně poslušný technický lži lid Česka a světa, z Božího milosrdenství, živený Božím technickým rozumem, odjakživa, nyní živený SPRÁVNOU energetickou, ekologickou a mravní koncepcí, řízením světa nově, s pomocí technického rozumu Krista. Nyní není úkolem řídit svět nově, s pomocí technického rozumu Krista. Rozhodnutí o energeticky nezbytném zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, či AUT pro osobní potřebu, atd., je podmínkou pro návrat Božího technického rozumu do Česka a světa. Mnozí vědci např. Masarykovy univerzity, či Karlovy univerzity, svými profesemi např. ekonomů, právníků, politologů, sociologů, religionistů, theologů, atd. jsou odjakživa pouze PLEVAMI, z nichž se stal během psaní pomalého Božího SOUDU těchto textů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, smradlavý HNŮJ. Jsou nyní Kristem prokletí, kvůli tomu, že si stále neberou k srdci texty Písma OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, jejich VZDOROKRÁLOVSTVÍ na Masarykově a Karlově univerzitě končí tím, že pomocí TVRDÝCH MUŽŮ, pomocí úplně poslušné vlády nové vlády Česka, stvořené dle textů na konci kapitoly 300, v jím vyvoleném Česku, na kongresu úplně poslušných státníků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, stvoří svoje, mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, již mají povinnost pochopit podobenství o tom, že Česko má povinnost, vytvořit NEVĚSTU, ŹENU STATEČNOU, úplně poslušnou, pokornou, a Kristu vděčnou novou CÍRKEV Česka, to je novou vládu Česka, zřízenou dle textů na konci kapitoly 300. V květnu, či červnu 2023, již nikdo v Česku, s mediálním MISTREM Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, s ŽENICHEM, ZLODĚJEM majetku boháčů, se nesmí ženit, protože svatba trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, s neposlušnými a zpupnými lidmi, je již pouze podobenstvím, pro křesťanské, ekonomické, militaristické hlupáky. V květnu 2023, či v červnu 2023, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího, či osmého DNE PÁNĚ, třetího či osmého tisíciletí vlády Krista, nad všemi náboženstvími světa, úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, mají povinnost pochopit všechna podobenství Písma o SEDMI DNECH, které znamenají vždy 1000 let, výchovy zpupných a neposlušných lidí k OBRAZU uváděného, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Úplně poslušní služebníci Krista nyní mají povinnost se trestajícího Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a neprodleně ukončit činnost, to je MODLOSLUŽBY především stávající největší církve např. katolické, všeobecné, NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, kterou trestající Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást již nikdy nebude. V Písmu Kristus, DUCH SVATÝ uvedl, že Česko, jako první stát na světě, má povinnost neprodleně ukončit křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, především v kostele v Domašově, a následně na celém světě. Drzý pozemský OTEC Satan, Had, farář Bradáč, již nesmí konat ani svátosti oltářní, ani svátosti smíření, jsou totiž krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, jsou trestným činem. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, odpouští či neodpouští lidem jejich hříchy již sám, vstupováním, či odstupováním svého Božího rozumu, určeného pro toto pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků. Proto Kristem prokletý farář Bradáč již nesmí sloužit ani

 

SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, ani SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ. Již nesmí, až na věky věků, ani nikoho zpovídat, ani odpouštět mu jeho hříchy. Vše z Písma, z OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je odhalené tím, že je nahé, odhalené, především TĚLO církve katolické, všeobecné, Otce Satana či Hada faráře Bradáče z Domašova. Tímto TĚLEM je NEVĚSTKA či ČARODĚJNICE, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, církve katolické, všeobecné. HLAVOU této církve není trestající Kristus, ale SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, dále uvedených. Trestající Kristus vyžaduje, naplnit Písmo o Česku do poslední čárky, o nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, úplným zničením stávajících vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, a jejich nahrazením, novými TAŽNÝMI KOŇMI, novou vládnoucí elitou, novými vládnoucími Bohy, pokornými a úplně poslušnými. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, která musí zchřadnout a odejít dobrovolně do říše ticha, to je na smetiště dějin, jsou dále uvedení stávající Baalové a DÉMONI. SYNOVÉ ZATRACENÍ, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS premiér Fiala, ekonomická SVINĚ, vlastník společného státního měšce ministr Stanjura, ekonomická SVINĚ ministr průmyslu Síkela, hlupák ministr Kupka, válečný štváč, militaristický NETVOR, generál prezident Pavel, a zlá politická HOVADA, hlupáci předsedkyně POSLANECKÉ SNĚMOVNY Adamová, a předseda SENÁTU Vystrčil, atd. Jsou již STŘÍBREM, Kristem, odvrženým, správným výkladem Písma STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM jsou tím, že jsou HLAVOU těla největší církve Česka, katolické, všeobecné, drzého pozemského Otce Satana faráře Bradáče z Domašova. HLAVOU největší církve Česka, katolické všeobecné, již není trestající Kristus, který se uzdravil tímto správným a NEOMYLNÝM výkladem Písma HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, ale pouze uvedení, zlí, trestajícím Kristem prokletí neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI. Česko, trestající Kristus řídí, řídil,a bude řídit, OHNĚM SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, až na věky věků tím, že nyní v Česku svoje SLOVO naplní do poslední čárky. Dle těchto textů, Česko musí být neprodleně očištěno od uvedených stávajících vládnoucích Bohů, od uvedeného DRAKA ze sedmi hlavami, s geneticky prasečími lidskými mozky, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů, ve všech médiích. Školství, má povinnost učit Krista nově, jako jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Hospodin chce být v Česku PÁNEM nad celou zemí tím, že pěti novými vládnoucími ministry, zřízenými dle textů na konci kapitoly 300, novými, či již určenými, vytvořenými Božím rozumem, z Božího milosrdenství, v Brně, či v Praze, bude učiněno rozhodnutí, že celá země se promění na majetkovou Boží ROVINU, zřízením energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a to ve všech státech světa, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 osob, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nemusí být kruhové, jak je navrženo na výkresech. V solární architektuře a urbanismu budou zřejmě tyto domy velkým zdrojem energie ze SLUNCE, ve tvaru PIRAMIDY, se špicí na jih. Zdi budou svislé, PIRAMIDU budou tvořit pouze skla fotovoltaiky tak, že se vytvoří venkovní kryté zahrádky, na stranách jižních i severních. Hospodin bude KRÁLEM nad celou zemí tím, že způsobí změnu myšlení úplně poslušných služebníků Krista, kteří z Písma pochopí, že na energetické, ekologické a mravní spáse všech států světa, dle SLADKÝCH Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost neprodleně spolupracovat všechny státy světa tím, že mají povinnost zachovat zbývající ropu, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, na toto celé třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista, nad všemi státy světa. Porážka, kterou v Písmu trestající Kristus připravil TĚLU NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, TĚLU církve katolické, všeobecné, Satana faráře Bradáče z Domašova, je následující. Tělo, jehož hlavou je DRAK s hlavami sedmi zpupných a neposlušných vládnoucích hlupáků, premiéra Fialy, ministra Stanjury, hlupáka ministra Síkely, zločince ministra Kupky, NETVORA, svině generála prezidenta Pavla, předsedkyně POSLANECKÉ SNĚMOVNY Adamové, a předsedy SENÁTU Vystrčila, shnije vstoje, oči které nevidí správný, NEOMYLNÝ výklad Písma těchto textů, shnijí v důlcích, a prolhaný jazyk, mluvící lži o Kristu, a tím lži o koncepci energetiky Česka a světa, jim shnije v ústech. Každý nepřítel Česka, s pomocí rozumu trestajícího Krista, bude již přítelem v případě, že noví TAŇÍ KONĚ především technické elity Česka a světa, že se podřídí Božímu diktátu, to je neprodlenému zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, která bude bez křesťanské SKÁLY Satana faráře Bradáče z Domašova, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní používání, atd. Před pohledem Krista, DUCHA SVATÉHO, který o sobě vše objasnil, svým novým OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zmizí v Česku stará ekonomická, militaristická země, stejně tak zmizí křesťanské, militaristické, ekonomické NEBE, slov NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova. Pro SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, faráře Bradáče z Domašova, v Česku již není místo. DRUHÁ SMRT, kterým je OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu, musí být úplně vysušeno, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nejlépe v Brně, na rektorátu VUT v Brně, úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technického lidu, mluvením pravdy o Kristu a tím mluvením o jeho správné koncepci energetiky Česka a světa Člověk, svým geneticky prasečím mozkem, při Božím navštívení, při odstoupení rozumu mediálního MISTRA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nenávidí kázeň tím, že ztrácí logické myšlení. Při Božím navštívení, v tomto zpupném, neposlušném pokolení, Kristus vytvořil LŽI LID Česka, a tím lži lid z lidí celého světa, odstoupením výkladu Písma v NOVÉM DUCHU. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odstoupil od všech geneticky prasečích lidských mozků, od všech, kdo žijí v náboženském a politickém PEKLE stávajícího, militaristického, ekonomického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Smiluje se, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, a Slovenskem, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, pouze v případě rozhodnutí pokorných, a úplně poslušných služebníků Krista, o energetické nezbytnosti zveřejnění těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje, ve všech médiích. Pravdu o trestajícím Kristu, a tím pravdu o jeho správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, je možné získat pouze z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránů, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, byznysmeni, PREDÁTOŘI obchodníci, politici pravice a levice, atd., žádné logické myšlení o Kristu, a tím ani o koncepci energetiky nemají, protože je trestající Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, určeného pro toto zlé, neposlušné, zpupné pokolení. Ve stávajícím, militaristickém, ekonomickém, imperialistickém, kapitalistickém, politickém, náboženském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, proto nevládne prostřednost, ale daleko větší debilita vládnoucích Bohů, to je Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, než byla v době, kdy Česku, dle vůle Boží, vládli celých čtyřicet let. DUCHEM CHUDÍ málo vzdělaní hlupáci, málo vzdělaní soudruzi BERANI, BERÁNCI, či OVCE, kteří dělali pouze to, co se trestajícímu Kristu líbilo, protože trestání boháčů dle textů Jóba bylo Božím milosrdenstvím, bylo přípravou, bylo výchovou boháčů pro dnes energeticky nezbytnou, celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou ROVINU. Totální technická debilita stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, politiků pravice a levice, atd., je způsobená odstoupením rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků všech, od všech, kdo patří do stávajícího, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Je viditelná pouze pro úplně poslušné služebníky Krista, pro znalce OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Dokud např. drzý pozemský OTEC, hlupák, pokrytec, zločinec, Satan, Lucifer, Ďábel, farář Bradáč z Domašova, v kostele v Domašově, bude mlet svoje křesťanské MODLOSLUŽBY tím, že bude mlet tmu svých neomylných dogmat katolického katechismu, o Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, pouze protikladnými bludy katolického katechismu, a tím tmu bludů promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ,

 

boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice atd., o jejich koncepci energetiky, trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, se nesmiluje ani nad Českem, ani nad světem. Udržení křesťanských, ekonomických, militaristických a tradic jiných, z titulu správné Boží koncepce energetiky Česka a světa, již není možné. Trestající Kristus, svým Božím technickým rozumem, nevstoupí do geneticky prasečích lidských mozků např. technické elity VUT v Brně, ČVUT, atd. kterou Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Česko je země, Kristem vyvolená, dle písniček od mediálního MISTRA Krista, která stále nemá své NEBE, SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, proto ztratila všechno, i sebe. Zarůstá křesťanskou, militaristickou, ekonomickou pastvou, která je jen NAOKO, pro lži OTCE faráře Bradáče o Kristu, a tím pro lži o koncepci správné Boží koncepci energetiky Česka a světa. Vládnoucí LŽI LID, vládnoucí Baalové a DÉMONI, ve všem co dělají lžou, protože odmítají Boží MOUDROST, kterou je zřízení celosvětové, majetkové Boží ROVIVINY. DEN MSTY Krista nastane v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v médiích, kdy shnije TĚLO církve katolické, všeobecné, Satana faráře Bradáče z Domašova, jejíž HLAVOU již není Kristus, ale prokazatelně pouze stávající vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, atd. HLAVOU církve, nové a úplně poslušné vlády Krista, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se stane Kristus, DUCH SVATÝ v okamžiku, když např. v Brně, těmito texty POMALÉHO Božího SOUDU, najdu PĚT úplně poslušných nových ministrů, nové vlády Česka, vysokoškolsky vzdělaných odborníků, uvedených na konci kapitoly 300, ať nových, nebo těch, které jsem, dle vůle Boží, určil již dříve. Což vše je MOUDROST Boží, pro toto zpupné, neposlušné pokolení. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, bude pokračovat v trestání Česka a EU, horečným zbrojením a MEČEM války např. na Ukrajině a jinde, až do svého vítězství v kostele v Domašově. Leaderem všech úplně poslušných služebníků Krista je každý, kdo má před sebou stejný cíl, jako trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ničící OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vše kapitalistické, ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd., odstoupením svého Božího technického rozumu, potřebného pro toto zpupné, neposlušné pokolení. Trestající Kristus nečiní v Česku nic tajně. Svoji vůli, neprodleně zřídit v Česku, na kongresu úplně poslušných státníků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v těchto textech pomalého Božího SOUDU DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, dostatečně srozumitelně objasnil, pro každého, úplně poslušného služebníka Krista. Smyslem života již není služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM Česka a světa. V Česku, drzým SYNŮM ZATRACENÍ, vůdci Kristem prokletého PTACTVA ODS premiéru Fialovi, ekonomické SVINI, vlastníku společného státního měšce ministru Stanjurovi, ekonomické SVINI ministru průmyslu Síkelovi, politickému hovadu ministru Kupkovi, válečnému štváči, militaristickému NETVORU, generálu prezidentu Pavlovi, nebo zlým politickým HOVADŮM, předsedkyni POSLANECKÉ SNĚMOVNY Adamové, a předsedovi SENÁTU Vystrčilovi, atd. Není úkolem nad lidské síly, poslat veškerou neposlušnou a zpupnou, politickou a náboženskou elitu, do říše ticha, to je na smetiště dějin, kde bude pláč a skřípění zubů, pro lži o Kristu, a tím pro lži o koncepci energetiky Česka a světa. Uvedené vládnoucí svině, NETVOŘI, sedminásobná rodička PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vedou Česko a svět, proti vůli Boží, do BRAN PEKELNÝCH žití boháčů na výnosný trh, a tím do PEKLA blízkého ropného energetického, ekonomického kolapsu, který nastane v Česku již v roce 2028 až 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny, či v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce 2036. Trestající Kristus, buď prosadí svou vůli, svou vládu nad všemi lidmi světa, nebo neposlušné a zpupné Česko úplně zničí, MEČEM energeticky nesmyslné třetí světové války. Trestající Kristus měl moc, vést Česko, a okolní státy EU, např. během MEČE dvou světových válek, během čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické či komunistické majetkové ROVINY Česka, dle textů Bible, a proto má moc, úplně poslušné Česko osvobodit od uvedených vládnoucích zločinců, lhářů, pokrytců a hlupáků, nebo má moc, zpupné, neposlušné Česko, úplně zničit. Úplně poslušní služebníci Krista se nemusí ničeho bát, těmito texty dostávají od Krista vládnoucí moc, vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, dostávají moc neprodleně úplně zničit šílenou křesťanskou ideologii, nezbytnosti zachování boháčů a chudáků, nezbytnost zachování ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, či debilitu zajištění bezpečnosti Česka a světa, pomocí horečného zbrojení, a energeticky nesmyslného válčení mezi mocnostmi, a mezi boháči a chudáky. Trestající Kristus, vede Česko a svět, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, dle textů Bible a ostatního Písma tak, aby jím v Písmu vyvolené Česko, naplnilo Písmo do poslední čárky tím, že učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti vytvoření celosvětové Boží majetkové, mírové ROVINY, kde nebudou ani chudáci, ani boháči. Svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nyní učinil Čínu např. technicky vyspělou, a odstoupením svého správného technického rozumu, nechává Česko a celý svět padat do JÁMY ZMARU, do křesťanského, militaristického ekonomického PEKLA horečného zbrojení a MEČE VÁLEK, do PEKLA blízkého ropného a ekonomického kolapsu, pro neposlušnost Kristem v Písmu vyvolené technické elity Česka. Kristus v Česku nečiní nic technicky tajně. Např. ze svého milosrdenství, pomoci knihy profesora Kellera Jan.Keller@osu.cz, Naše cesta do prvohor, z roku 1998, popsal totální stupiditu automobilové kultury. V podstatě napsal, že jakmile dojde potrava pro auta, ropa, celý ekonomický, militaristický systém, založený na lžích o energetice, a tím na lžích o Kristu, zkolabuje a zanechá za sebou mrtvou krajinu, pokrytou betonem, či vrstvami asfaltu silnic a dálnic, vyrvanou ze života. Napsal, že velkoplošné zmrtvění země dálnicemi, je vládnoucími lháři a pokrytci vydáváno za nezbytný předpoklad dalšího pokroku. Napsal, že automobilizace světa je SMRTÍ, protože vede k nesmyslnému vyrabování ropy, kvůli zábavě lidí, k smrti ekonomické, energetické, ekologické a mravní. Protože vládnoucí technická elita Česka tyto pravdivé informace ignorovala, trestající Kristus z Česka odešel, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení. Kristus tím Česko učinil nikoli HLAVOU všech národů, ale chvostem. Česko, již od roku 1998, dle těchto textů, mohlo budovat pouze rychlovlaky, místo dálnic, kdyby se Jan Keller stal úplně poslušným vládnoucím Bohem, což neučinil, kvůli své službě boháčům, a plevám, či hnoji vědců Masarykovy univerzity, místo Kristu,. Již v roce 2006, Česko, místo budování supermarketů s potravinami, a místo budování domů LETNÍCH, pro boháče, energeticky nesoběstačných, které Kristus v Písmu zakázal stavět, mohlo stavět sídliště a města v solární architektuře a urbanismu, VĚČNÉ PŘÍBYTKY, to je domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Majetek boháčů mohl pominout již v roce 2006, kvůli výstavbě uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky úplně soběstačných, což se nestalo, protože geneticky prasečí lidské mozky, stále milují lži o energetice, protože milují lži o Kristu, který v debilitě protokladných bludů katolického katechismu, slouží boháčům, místo trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU. Bludy děsivé temnoty katolického katechismu jsou příčinou veškerého zla na světě. Trestající Kristus nestraní ani boháčům, ani chudákům. Někdy, např. v době POUŠTĚ socialismu, kdy SLOVO Boží v médiích NEPRŠELO, kdy pršelo pouze SLOVO komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, dal Kristus, dle svého plánu, vládu nad lidmi soudruhům komunistům, pomocí komunistických, či socialistických LÉVIJCŮ, např. dle mírové ideologie, LÉVIJCŮ Marxe, či Engelse. Nyní dal Kristus vládu pravici, boháčům, pomocí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Což nyní učinil pouze proto, aby je mohl, pomocí SOUDU úplného a rychlého, těchto textů, úplně a navěky věků zničit tím, že TAŽNÝMI KOŇMI vládnoucí elity nyní učiní technický lid, Česka a světa. Trestající Kristus, kvůli boháčům a chudákům nečiní nic tím, že veškeré změny vlády lidí nad lidmi, činí nyní viditelně pouze kvůli sobě samému. Trestající Kristus, těmito texty, dává Česku a světu stále novou šanci, zveřejnit tyto texty NEOMYLNÉHO výkladu Písma, ve všech médiích, a tím, a tím, v jedinou hodinu vytvořit pokorné a úplně poslušné nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z technického lži lidu VUT v Brně,

 

ČVUT, atd. z toho titulu, že Kristus, technickou elitu Česka a světa, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Tímto způsobem, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, požaduje naplnit Písmo o své vládě nad Českem, a také nad Slovenskem, do poslední čárky. PŘETVOŘENÍ STVOŘENÍ z křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Podmínkou je úplné zničení stávajících vládnoucích zločinců, lhářů, pokrytců, či debilů, zničením OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, vytvořením nové, úplně poslušné vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 300. Zničit lži vládnoucích zločinců, o povinnosti Česka a světa, horečně zbrojit, a tím stále dělat MEČ válek mezi mocnostmi např. USA a Ruska, a mezi boháči a chudáky, pro úplně poslušné služebníky Krista, není úkol nad lidské síly. Vládnoucí zločinci se mnou odmítají projednat vznik ŠIROKÉ NEBESKÉ BRÁNY, či CESTY, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které vznikne z milosrdenství rozumu Krista, při zřízení alespoň pěti ministrů nové, úplně poslušné vlády Česka, zřízené dle textů na konci kapitoly 300, z ministrů již určených, nebo z ministrů nových, kteří se nyní sami přihlásí na telefon 546 441 154. Usmířit se s trestajícím Kristem, je možné pouze při rozhodnutí nových vládnoucích Bohů, nových, úplně poslušných ministrů, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o zveřejnění uváděné Boží vůle, ve všech médiích. Dokonalou Boží láskou bude celosvětové nastolení Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Od úplňku MĚSÍCE v květnu 2023, od pátku 5. května 2023, již neplatí stávající zákony boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, PREDÁTORŮ byznysmenů a politiků pravice a levice, ale zákony Boží, zákony POLE VĚDY Písma. Falešné naděje boháčů na záchranu ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nejsou úlevou, kvůli lžím vládnoucích hlupáků o Kristu, a tím kvůli lžím o jeho správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, ale pouze utrpením. Veškeré zlo na světě dělá jediný člověk, drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, který odmítá v kostele kázat, že MEČ VÁLKY např. na Ukrajině, nebo nyní v Súdánu, Jemenu či Sýrii, jsou Božím trestem, který bude trvat tak dlouho, dokud nová vládnoucí elita Česka, pokorná a úplně poslušná, nerozhodne o zřízení jediné CÍRKVE Česka, to je nové vlády Česka, NEVĚSTY Krista, ŽENY STATEČNÉ, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Vyvlečení uvedené zpupné a vzpurné vládnoucí elity boháčů, od dobře placených KORYT, k lopatám pomocníků zedníků, kteří budou stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, není úkol nad lidské síly, při mluvení pravdy o Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, o jeho moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o jeho jedině možné a správné energetické koncepce Česka a světa. Vyvlečení uvedených vládnoucích hlupáků k lopatám, k zedníkům, kteří budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné, není úkol nad lidské síly, protože je to velice mírný Boží trest, za jejich lži o Kristu, za jejich lži o jejich koncepci energetiky na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, a tím za energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné dupání planety země, až se v základech hroutí. Uvedené vládnoucí noční MŮRY pijou silnéj čaj SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že je důležité to, co chce Kristus, v pravdě veškerého Písma HORY HOSPODINOVA DOMU, a nikoli to, co prosazují uvedení, DUCHEM CHUDÍ vládnoucí hlupáci, svými geneticky prasečími lidskými mozky. Ve svém ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se za své lži o Kristu, a tím za své lži o své totálně chybné koncepci energetiky pouze na elektřinu pro domácnosti, a pro jejich Bohy, pro osobní auta, se stále nestydí, neznají zahanbení. Kristus slibuje, že se svým rozumem smiluje, nad novými pěti ministry, nové vlády Česka, kteří se nyní sami, a dobrovolně, nechají zapsat svými jmény, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů tím, že svůj souhlas být ministrem, mě zavolají na telefon 546 441 154. Noví ministři budou mít povinnost se modlit k novému Kristu svými skutky tím, že zveřejněním těchto textů v médiích, úplně zboří či zničí stávající SEDMINÁSOBNOU RODIČKU nového Krista, uvedených vládnoucích hlupáků, kteří mají jedinou povinnost, pokojně a neprodleně odejít neprodleně do ŘÍŠE TICHA, na smetiště dějin, až na věky věků. Trestající Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se začne stydět za zbabělost nových vládnoucích Bohů technického lži lidu VUT v Brně,