Kapitola 303 – 35 stran.

10.01.2023 16:18

Kapitola 303 – 35 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus DUCH SVATÝ, který má naprostou moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým politickým a náboženským lidským stádem, vede Česko a svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. Kazatel, Ozeáš, K.M. Bhagavadgíta, Sírachovac, Matouš, atd. Lidé stále dělají pouze to, co se Kristu líbí tím, že geneticky prasečí lidské mozky živí, svým DUCHEM SVATÝM tak, že lidem dělá dobro a stejně tak zlo. Dobro dělá vstoupením svého Božího rozumu, do lidského DUCHA, lidského mozku, geneticky prasečího, zlo dělá odstoupením NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO DUCHA, UČITELE a LÉKAŘE. Kristus Česko vyvolil ze všech národů proto, aby z těchto textů pomalého Božího SOUDU, učinil Boží SOUD úplný a rychlý. Ozeáš, Kazatel, Izajáš, Sírachovec, Judův, Báruk, K.M. Filipským, atd. Kandidáti na prezidenta, stejně jako všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI, jsou zločinci, kteří ve všem lžou tím, že lžou o Kristu, a tím lžou o jeho jedině možné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné. Jsou diskvalifikováni Kristem vládnout nad lidmi, odstoupením rozumu Krista pro toto pokolení, kromě Bašty jbastaprezident@seznam.cz, který má stejný program jako Kristus. Chce aby bylo ve všem po nedostatku, chce celosvětový mír, svět bez válek, zbrojařů a zbraní, nechce cenzuru např. na pravdu o Kristu, a tím pravdu o energetice, což svým, geneticky prasečím mozkem nedokáže zajistit. Volby na prezidenta jsou neplatné. Vládnoucí elita hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Na hříchy k SMRTI nikdo v Česku nevěří. Křesťanská, ekonomická, militaristická nepravost víry v Krista, rabování fosilních paliv a surovin kvůli zábavě, je zločinem kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, což obrací v pustinu celou zemi. Proto zločinnost vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, vyvrátí trůny všech vládců. K.M. Je proto žádáno trestní stíhání zločinců, kteří volby organizují, kteří odmítají zrušit BRÁNY PEKELNÉ do křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského, atd. VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Sloužit lidem a Kristu, v tomto pokolení, je možné pouze láskou Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Vládnoucí Bohové musí být stejní, jako živý Kristus, DUCH SVATÝ, pro znalost HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, např. Dorazila, Králíka, Kočího z Domašovska, je energeticky nezbytný, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd., na toto celé třetí, či osmé tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Vyvlastnit majetek boháčů Česka a světa je jednoduché. Je energeticky nezbytné prostírat ubrusy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro veškerý politický a náboženský dobytek, Iza. Sírach. ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, což umožní vytvořit celosvětovou Boží majetkovou ROVINU, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Je energetickou nezbytnosti výstavba měst a sídlišť, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH bytových, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Musí být rozhodnuto, o energetické nezbytnosti zrušení SKÁLY militaristů, PRACHŮ, ZBRANÍ a výrobků lidských rukou, nesmyslně ničících zbývající fosilní paliva. Lhaní o Kristu, a tím o jeho správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné, je zločin. Neposlušní hlupáci ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ vnímají, když trestající Kristus někomu z lidí pomůže. Když ale např. SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, potrestá odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto pokolení, a učiní tím z něho hlupáka, či debila, na to neslyší nikdo. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kterých vzešel plný počet, může vzniknout demokracie, kde se bude mluvit pravda o Kristu, a tím o energetice, pouze dle OVOCE ÚMYSLŮ trestajícího Ježíše Krista. Ámos. Všechen lži lid již nemusí plakat. Nehemjáš, 5.Mojžíšova, atd. Smát se mohou ti, kdo porozumí těmto textům OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné energetické koncepci Česka a světa. Slavností shromáždění může svolat např. prezident Bašta, když bude zvolen, když pochopí, že HRAD již nepotřebuje ukradenou hradní vlajku s nápisem PRAVDA VÍTĚZÍ. Standarta musí být nová, s nápisem, PRAVDA KRISTA VÍTĚZÍ. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, dokud nezvítězí, čtením těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Sírachovec, Kazatel, Přísloví, Izajáš, Ezechiel, Jeremiáš, Malachiáš, Ozeáš, Báruk, Micheáš, 1.Petrův, 1.Janův, 2.Petrův, Judův, Matouš, Lukáš, 1.Královská, 2.Samuelova, Marek, Efezským, Filipským, Jan, atd. Trpělivost trestajícího Krista není neomezená. Vládě premiéra Fialy bude Kristus pustošit pastvu boháčů, kterou jsou chudáci, Sírachovec, tak dlouho, dokud se mnou někdo neprojedná texty Izajáše a Ezechiela o Boží slávě Krista. Boží slávou bude rozhodnutí o energeticky nezbytné vládě nového Krista, v novém ENERGETICKÉM DUCHU. Novým DUCHEM Kristus dovoluje nastolit celosvětové mírové Boží království, po rozhodnutí o neprodleném zrušení např. vojáků, válek a zbraní. Izajáš, Ezechiel. Kdo je úplně poslušný, začne neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, o zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. na toto celé třetí, či osmé tisíciletí. Vládnoucí zločinci chtějí horečně zbrojit a válčit. Kristus již dovoluje změnit jak dobu VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na Boží KRÁLOVSTVÍ, tak čas, z ÚSVITU třetího tisíciletí, na ÚSVIT osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Izajáš, Ezechiel, Daniel, Židům, 2.Korintským, 1.Královská, Sírachovec, Nehemjáš, 5.Mojžíšova, Judův, Přísloví, Micheáš, Ozeáš, Kazatel, atd. Nikdo z místa svatého, z PUPKU SVĚTA, ze země svaté, z kolébky úplně poslušného tvorstva, z Domašovska, z Brna a z Prahy, nechce vyznat viny, to je lži o Kristu, a tím lži o totálně chybné ekonomické koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, Kristem prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude Česka želet, dokud tyto texty pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ, nebudou na svícnu v ČRo Brno v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Trestající Kristus slibuje, že bude ve všem po nedostatku, když se lži lid VUT v Brně vrátí k trestajícímu Kristu, na základě trestního oznámení, podávaného orgánům z trestním řízení KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, na rektora Janíčka, docenta Pospíšila, docenta Skálu a profesora Hirše. Vědci VUT v Brně tvrdí, že uvedené pravdy má nejdříve mluvit znalec Písma, Bohu milý OTEC farář Bradáč z Domašova. Všechny uváděné texty Písma mohu osobně objasnit. Protože odmítá studovat HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů, také na něho podávám tímto trestní oznámení Policii ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, vedoucímu npor. Bc. Pavlu Vojtkovi. Viz text trestního oznámení na straně 21 a 22. Trestání Česka Kristem bude trvat, až do úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitel EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, (docenta Kadrnožky) a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. Babiši, Diviši, Bašto, Hilšere, Rohanová, Sklenáři, Mezníku a Okamuro, páro nad hrncem. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 1.Petrův3/20, atd. Trestající Kristus se chce smilovat, svým Božím rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, nad Českem současně tím, že se současně smiluje nad farářem Bradáčem, a novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, rektorem Janíčkem, docenty Pospíšilem, Skálou, Kadrnožkou a profesorem Hiršem, v jedinou hodinu, či v jediný den, KOŠEM OVOCE úmyslů Ježíše Krista. Při odstoupení technického rozumu Krista, také od technické elity nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kterou Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, může být v Česku a ve světě pouze všechno stále horší. Římanům, Zacharjáš, Ámos, Bhagavadgíta, K.M, Jeremiáš, Izajáš, Judův, 5.Mojžíšova, 1.Korintským, 2.Korintským, Marek, Lukáš, Jan, Matouš, Sírachovec, Ezechiel, Jud, atd. Orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, mají proto povinnost trestně stíhat uvedené nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z VUT v Brně, a tím je donutit mluvit pravdu jak o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, tak o jeho správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, které připravil pro své celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Dle OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušný technický lid VUT v Brně, je Kristem vyvolený mluvit pravdu jak o Kristu, tak o energetice. Např. vláda SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, je Kristem bořená, odstoupením technického rozumu Krista, v částečce DUCHA o energetice, a proto nelze doufat, že se ke Kristu vrátí, pochopením textů Písma o dobrovolném, neprodleném sestoupení do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin. Žalmy. Zřejmě rozum od Krista pro pokolení nedostane ani poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar tomas.pojar@vsci.cz, mvele@mvele.eu. Proto není podáno trestní oznámení na vládu NETVORA premiéra Fialy, určenou Kristem k pádu, svým vzdorem proti odchodu do říše ticha, na smetiště dějin, ale na vědce z VUT v Brně. Kristus vědce VUT v Brně, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Proto je naděje, že ze svého milosrdenství, jim dovolí jít dál, do Božího, mírového KRÁLOVSTVÍ, a proto jim dovolí opravit GRAF o podílu ropy, plynu, uhlí, elektřiny, obnovitelné elektřiny, atd. který jsem vypracoval v roce 2006, dle slov docenta Skály, docenta Kardnožky, z VUT v Brně, docenta Hrdličky z ČVUT. Dle slov VZDUCHOTECHNIKŮ, profesora Hirše z VUT v Brně a profesora Drkala z ČVUT, jsem vypracoval návrh VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Židům, Sírachovec, Báruk, Marek, Jan, Lukáš, Matouš, atd. KSZ v Brně žádám, aby uvedeným vědcům nařídila, aby během jediného dne, ve spolupráci ze STATISTIKOU Česka, vypracovali GRAF procentního podílu ropy, plynu, uhlí, elektřiny, a obnovitelné elektřiny, pro rok 2021, či rok 2022. Tyto údaje by měli na VUT v Brně mít, protože dle nich mají povinnost učit studenty energetiku Česka, výstavbu, výrobu, spotřebu, atd. Graf vypracovaný v roce 2006 je energeticky nezbytné aktualizovat, kvůli konci éry ropy, která bude dotěžena v mnohých státech, již cca v roce 2036. Ropa tvoří podstatnou část potřebné energie Česka, 60 až 70 %. Není za ni v Česku žádná náhrada, viz další texty, str. 25 až 35, přetažené z kapitoly 302. Energetická bezpečnost je důležitější, než cokoli jiného. Opravit učení kněží má povinnost každý člověk, stejně tak učení vlády o energetice.

 

Kapitola 303-35 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 77. Česká bible kapitola 303. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno ministru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Energetická bezpečnost je důležitější, než cokoli jiného. Opravit GRAF vypracovaný dle slov docenta Skály, docenta Kadrnožky z VUT v Brna a docenta Hrdličky z ČVUT má povinnost každý člověk na světě. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. IEA ve své nejnovější zprávě z roku 2019 uvádí, že světovou spotřebu energie z 32 % pokrývá ropa, z 27 % uhlí, z 22 % zemní plyn, z 10 % biopaliva včetně spalování odpadu, z 5 % jaderná energetika, z 2,5 % vodní zdroje a 1,5 % připadá na ostatní včetně obnovitelných zdrojů energie. Česko je tranzitní země, energie z nafty a benzinu na dopravu je podstatně větší, odhad v roce 2006 byl 60 %, dle docentů Skály, Kadrnožky a Hrdličky. Zemní plyn byl srovnatelný se světovým průměrem, zřejmě také biopaliva. Spotřeba energie z jádra činila v roce 2006 méně než 4 % spotřebované energie. Elektřina z uhelných elektráren činila méně než 6 % ze spotřebované energie. Uhlí v Česku skončí v roce cca 2032. Elektřinu z uhelných elektráren, méně než 6 % z celkem potřebné energie, nebude čím nahradit. Dva nové bloky jaderných elektráren, jeden větší v Dukovanech a jeden malý v Temelíně, v roce 2036, pouze nahradí čtyři dosluhující bloky v Dukovanech. Vodní elektrárny a ostatní obnovitelné zdroje, v roce 2006, vyrobily v Česku méně než jedno procento spotřeby energie. Od roku 2006, za 17 let, do roku 2023, je v Česku vše horší, protože uhlí v Česku brzy nebude, a v roce cca 2036, bude ukončena těžba ropy v mnoha státech. Cca 60 % energie z ropy, nebude možné nahradit elektřinou, které bude prokazatelně stále méně než je dnes, pro dotěžení uhlí. Vláda zločinců premiéra Fialy musí proto padnout, nejenom z rozhodnutí trestajícího Krista, ale z rozhodnutí mnoha úplně poslušných služebníků Česka, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Viz texty na straně 25-35. Při odstoupení rozumu Ježíše Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, od SYNA ZATRACENÍ, člověka křesťanské NEPRAVOSTI, politologa, militaristického NETVORA, ekonomické svině, z hnoje či plev vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy a jeho ministrů, vzniklo v Česku OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, kde smrdí síra střelného prachu nesmyslného horečného zbrojení, a Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, zakázaného válčení. Pro odstoupní rozumu Krista od jejich geneticky prasečích lidských mozků, jsou všichni zpupní a neposlušní debilní, a tím jsou naprosto bezmocní. Všichni neposlušní a zpupní, pro odstoupní rozumu Krista, jsou stejní jako zločinec prezident Hácha tím, že místo Kristu slouží SKÁLE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Stávající technickou vyspělost Česka a světa, je možné zachovat v případě podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřeňuje. Neposlušní a zpupní jsou bezmocní proto, že jsou Kristem určení k pádu, do říše ticha, to je na smetiště dějin, po vykonání Božího SOUDU úplného a rychlého, v kostele v Domašově, ústy Bohu milého OTCE faráře Bradáče, zakladatele celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, od geneticky prasčích lidských mozků vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, jsou rozhodnutí ministrů této vlády pouze stupidní dezinformace, které vedou Česko do JÁMY, či do HROBU blízkého kolapsu výroby elektřiny v Česku v roce cca 2032, a do JÁMY, či HROBU celosvětového kolapsu v době dotěžení ropy v mnoha státech světa v roce 2036. Zastropování cen plynu a elektřiny, zateplování domů, výměna oken a dveří, výměna kotlů, doporučení o náhradě kotlů na plyn a uhlí tepelnými čerpadly, peníze na energetickou chudobu, peníze na bydlení pro chudáky, ekonomicky podporovaná výstavda fotovoltaických panelů, které v zimě, bez slunce, jsou mrtvé, atd., jsou pouze zlé dezinformace, kterými vládnoucí zločinci chtějí, trestným způsobem, pomocí lží o Kristu, a tím o jeho koncepci energetiky, ekologie a mravů, zachránit pouze svoje dobře placená KORYTA. Pravdu o energetice, ekologii a mravech má pouze Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa. Zájmy Krista, jeho OVOCE ÚMYSLŮ, na zničení všeho ekonomického, militaristického, kapitalistického, politického, náboženského, v době PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, jsou dokonalou Boží láskou, jsou milostivým Božím darem, tím, že jsou SLADKÁ. Dotazovat se lidí, od kterých Kristus odstoupil částečkou svého DUCHA, na správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepci světa, na energetickou bezpečnost, je debilita nejvyššího řádu, protože činy DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ, jsou pouze zločiny a lži. Pravda o Kristu a o energetice Česka a světa, bude zřejmá veškerému lži lidu Česka a světa, až UČITELÉ koncepce energetiky, ekologie a mravů rektor Janíček, rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalý ředitel EÚ docenta Skála skala@fme.vutbr.cz, (docent Kadrnožka, jeho kniha, oceněná státem, o koncepci energetiky Česka, v době dotěžení ropy v roce 2036) potvrdí správnost Božího rozhodnutí, o energetické nezbytnosti úplného zničení vlády SYNA ZATRACENÍ, politologa z hnoje plev vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, premiéra Fialy, a tím o zničení kapitalismu, militarismu, ekonomie, horečného zbojení, nesmyslného válčení, atd. Vznik nové, úplně poslušné vlády topenáře a vzduchotechnika, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH bytových, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 kusů politického a náboženského dobytka, premiéra Rákose, a tím vzniku mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bude velkou Boží milostí, v případě úplné poslušnosti Česka, v případě úplného zničení všech dezinformací o Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky. Po vyvedení Česka ze 40 ti let Boží socialistické majetkové ROVINY vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, pomocí OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, Kristem prokletého boháče Havla a Kristem prokletého drzého pozemského OTCE Satana biskupa Malého, po zrušení všeobecné pracovní povinnosti, v Česku vznikla z nedokonalé majetkové socialistické ROVINY, majetková NEROVNOST. V pořadu prezidentské superdebaty v ČT1 bylo sděleno, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je Kristem prokletí boháči, za 33 let své vlády nad lidmi, pro odstoupení rozumu Krista, vytvořili v Česku dva miliony chudáků, kteří jsou v exekuci svých majetků. Kristem prokletí boháči, mají povinnost milovat chudáky jako sama sebe, což prokazatelně nedělají, ke své vlastí záhubě, svého těla i své DUŠE. Informace a dezinformace jsou zřetelné pouze ze správného výkladu Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. CENZURA na tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Je zločinem proti lidskosti. Je zločinem kvůli energetické bezpečnosti Česka a světa, protože vládnoucí Baalové a DÉMONI, ve své debilitě svých geneticky prasečích mozků, ve všem lžou tím, že lžou o Kristu, a tím lžou o jeho správné energetické koncepci Česka a světa. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, např. Králíka, Dorazila a Kočího z Domašovska, nemá jiné znamení, než tento správný výklad veškerého Písma od Krista. Kristus vyžaduje, aby dva maličtí a spravedliví poslední proroci tohoto stupidního, kapitalistického, militaristického, ekonomického věku, vše uvedené zveřejnili. Ve svém věku 82 let, již nejsem ochotný dělat svoje skutky tak jako dříve tím, že budu vycházet k vládnoucím Baalům a DÉMONŮM proto, aby mě trestající Kristus nenaplnil děsem z jejich debility, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Kristus slíbil, že mně pomůže vše o Kristu a energetice zveřejnit. Proto prosím Krista, aby tak učinil v místě bydliště, na Domašovsku, v kostele v Domašově, ústy Bohu milého zakladatele celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pozemského OTCE kněze Bradáče. Problém je, že farář Bradáč bydlí na faře v Ostrovačicích, a ne na faře v Domašově, a odmítá texty Písma se mou projednat v domě na Říčkách 42. Proto je žádána Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, aby ho donutila, aby tak učinil. Jeho spolupráce na energetické, ekologické a mravní spáse je nezbytná, protože byl Kristem určen za znalce Písma. Znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE do Česka, není jenom správný výklad veškerého Písma od Krista, ale také můj věk 82 let, uvedený v Písmu. Trestající Kristus, dle svého předsevzetí, prodlužoval můj věk dle textů Písma tak, abych mohl pomalý Boží SOUD zapisovat až do současné doby. Veškeré Písmo od Krista rád faráři Bradáčovi u nás objasním, protože knihy VEŠKERÉHO Písma od Krista, ZÁKONODÁRCE, na faře nemá. Podmínkou pro vstup Česka do BRAN NEBESKÝCH, kde nebude DUHA barev politiků pravice a levice, a drzých pozemských OTCŮ, Satanů kněží, je vyznání vin drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče. Výsledná barva barevné politické a náboženské DUHY Česka a světa, je barva BARVA BÍLÁ. Bohu milý OTEC Satan farář Bradáč, jako první na světě, má povinnost být bílý jako výsledná barva DUHY tím, že při prvních BOHOSLUŽBÁCH v kostele v Domašově, se veřejně očistí od všech svých vládnoucících barevných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, kterým slouží, místo Kristu. Má povinnost vyznat, že čtyřicet let Boží majetkové socialistické, komunistické ROVINY, nesloužil Kristu, o kterém nemá stále ani ponětí, ale pouze svým komunistickým rudým Bohům, BERANŮM, BERÁNKŮM, či OVCÍM, jejich RUDÉMU ŠTÍTU, jejich nedokonalé majetkové SOCIALISTICKÉ ROVINY. Má povinnost vyznat, že po vyvední Česka ze 40 let RUDÉHO socialismu, pomocí protikladných bludů katolického katechismu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralstí Baalů a DÉMONŮ, vešlo Česko nikoli do BRAN NEBESKÝCH, mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, ale do BRAN PEKELNÝCH křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Má povinnost vyznat, že jejich

 

Kristus UKŘIŽOVANÝ krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, protikladných bludů katolického katechismu, se již zmařil tím, že se vyvýšil nad všechna nebesa hinduistů, buddhistů, muslimů, židů, křesťanů atd., tím, že o sobě a Česku vše srozumitelně uvedl, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Má povinnost vyznat, že Česko, kvůli němu to s novým Kristem stále nezkusilo, protože místo dostatku, má všeho nedostatek, všetně ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. Má povinnost vyznat, že kvůli jeho odporu ke SLOVŮM NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, soudci OSZ, OS a KS v Brně, stále mají snahy učinit ze mně nesvéprávného blázna, a zmařit moje úsilí o objasnění Písma, které dělám od roku 1989, či od roku 2000. Kristus slíbil, že se nad Českem a světem smiluje tím, že se smiluje nad kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, až mnoho služebníků Krista, donutí POLICII ČR v Rosicích konat. Až donutí faráře Bradáče sloužit Kristu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, k pravdě SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH o energetice, ekologii a mravech. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude zlé želet. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Zvací dopis pro pět kandidátů na prezidenta mně sympatických, Babiše, Rohanové, Bašty, Hilšera a Diviše, mé dva opatrovníky, advokáty Sklenáře a Mezníka, a Okamury, do Božího domu, kde bydlí DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, na Říčky 42 u Domašova. BRÁNOU PEKELNOU jsou protikladné bludy o Kristu, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v DUCHU středověkého výkladu Písma např. tmy jedoviny dračí katolického katechismu trojiční Kristologie. Kandidáti na prezidenta, kteří chtějí vládnout nad lidmi v křesťanských, ekonomických, militaristických tradicích, Kristus boří a ničí proto, aby mohl nastolit svou vládu, nad všemi státy světa, což je energeticky nezbytné. Svůj rozum dá pouze těm kandidátům, kteří Krista oslaví potvrzením jeho rozhodnutí, že z hlediska energetiky, je nezbytné zrušit všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Vládnoucí elita není jednotná, žere se navzájem, a tím vede Česko a lidstvo na scestí, ve veškerém energetickém, ekologickém a mravním počínání. Vládnout nad lidmi, dle vůle Boží, mohou pouze ti úplně poslušní služebníci, kteří učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné mluvit pravdu o Kristu, a o jeho správné energetické koncepci. Trestající Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, plev, či hnoje vědců Baalova domu, Masarykovy univerzity, politologů, sociologů, religionistů, filozofů, ekonomů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. v roce 1989, po vyjití Česka ze 40 ti let Boží socialistické, či komunistické, nedokonalé majetkové ROVINY. OVOCEM ÚMYSLŮ kapitalistických, imperialistických, militaristických ekonomických sviní, či NETVORŮ, a odstoupením Božího rozumu pro toto pokolení, trestající Kristus zavedl Česko na scestí, ve všem jeho počínání, do ŘÍŠE MRTVÝCH, to je do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, kde není žádná energeticky dobrá myšlenka, kde není žádné, energeticky, ekologicky a mravně dobré dílo. Z ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických SVINÍ či militaristických NETVORŮ lze odejít jediným možným způsobem, úplnou poslušností Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Říši mrtvých sviní, militaristických NETVORŮ, lze opustit jediným možným způsobem, realizací plného koše OVOCE ÚMYSLŮ Božích o energetice, ekologii a mravech, srozumitelně Česku objasněných, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Ježíše Krista. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, BRÁNY PEKELNÉ trojiční Kristologie nepřemohou Ježíše Krista, který je nyní OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus Česko vyvolil ze všech lidských pokolení. Slíbil, že od úplně poslušných služebníků odvrátí každou nemoc, bude Česku dědictvím, když Kristu bude sloužit s bázní a s úctou, tak jak se jemu líbí, pomocí kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, např. vědců rektorátu VUT v Brně. Celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ vznikne v jedinou hodinu, po zničení PEKLA slov trojiční Kristologie, v ČRo v Brně. Boží moudrostí je zřízení Božího KRÁLOVSTVÍ na rektorátu VUT v Brně. Bohu se bude líbit, když kněží VUT v Brně, nedají svou slávu andělů, jiným sviním. Bár.4/1. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Kristovým hněvem se vznítil OHEŇ těchto textů kvůli tomu, že křesťanské hrozny trojiční Kristologie, jsou jedovinou dračí, krutým zmijím jedem, protože jsou o řízení světa ekonomicky, militaristicky, politicky, MEČEM válek. Jiný Bůh není, než Kristus, DUCH SVATÝ, než který o sobě vše uvedl, v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Usmrtil vzpurné, neposlušné ekonomické, militaristické svině, NETVORY, odstoupením svého rozumu, určeného pro toto pokolení za to, že stále mají křesťanského, militaristického, ekonomického DUCHA. Úplně poslušné služebníky Krista oživí svým Božím rozumem, novým ENERGETICKÝM DUCHEM. Česko zprostí viny, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když na rektorátu VUT v Brně vyjde ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Trpělivost trestajícího Krista není bezmezná. Kristus bude oslaven, až na VUT v Brně bude rozhodnuto o zničení všech zbraní světa, všech válek světa. Iz.2/4, Eze.39/8,13, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Česko může do nového roku 2023 vstoupit s radostí a s optimismem, protože vidí Krista tváří v tvář, takového jaký skutečně je, v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH se stane tělem nové církve, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v moci nové, úplně poslušné jediné církve, NEVĚSTY. Církví je nyní nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci pro toto pokolení, v čele s premiérem, s projektantem energeticky nových věcí, Ing. Rákosem, vytvořená dle textů na konci kapitoly 300. 1.Korintským 4/20,10/13až15/33,55, Judův, 1.Tes.4/7,16,5/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Mojžíšova, Jakub., Micheáš. Všechen lid Česka nemusí plakat, má se smát, protože SMRT, kterou je PEKLO trojiční Kristologie, je poražená. Česko vidí plný koš vyzrálého OVOCE úmyslů Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro všechny státy světa. Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,3,7,11, 1.Kor.15/24,55. Druhý příchod Krista je v OSMÝ DEN, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Nehemjáš 8/9,18, 1.Královská8/66, Židům. Je to také ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, Oz.2/18až5/15,6/1,9/7, Pří.1/7,14,28,8/13,17,11/28až31/10. Úplně poslušní služebníci Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, musí znát nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kněží nesmí lži lid učit poznávat Krista pomoci protikladných dogmat BRAN PEKELNÝCH, či PEKLA MEČE válek trojiční Kristologie, ale z veškerého Písma od Krista. 5.Mojžíšova32/21až43. Pravda pro osvobození světa od lži lidu Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, je pravda o Kristu, a pravda o energetice. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,

 

1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Židům, Jeremiáš, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sírachovec, Izajáš, Lukáš, Matouš, Marek, Jan, Judův, atd. Nic již nebrání tomu, aby úplně poslušní služebníci Krista, 2.Korintským, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, se svobodou pouze k založení celosvětového, mírového Božího království, porozuměli slovům Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Vytvoření Boží majetkové celosvětové ROVINY, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všech politických a náboženských zvířat, a dokonalého naturálního plnění úplně všeho, zajistí dokonalé naturální plnění také ropy, plynu, uhlí, kobaltu, mědi a všech ostatních vzácných surovin, pro všechny státy světa, a to pouze na přetvoření energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelné elektřiny, které bude velmi málo. Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí, aby fosilní paliva a vzácné suroviny, nebyly nesmyslně vyrabovány v tomto století, ale aby byly zachovány pro celé tisíciletí. Česko má povinnost oddělit se od ekonomických, militaristických tradic národů tím, že svou další cestu svěří Kristu, který slíbil, že Česko a svět spasí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky, ekologicky a mravně, v případě vzniku celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, a to na rektorátu VUT v Brně, u rektora Janíčka. Smiluje se, když novými kněžími bude především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti Česka, a celého světa, BOŽÍ SYNOVÉ, které po soudu, toužebně vyhlíží všechno tvorsto. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, musí vzniknout v novém ENERGETICKÉM DUCHU, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Starý, ekonomický, militaristický DUCH zvyšující se ekonomiky, horečného zbrojení a válčení, vede do BRAN PEKELNÝCH, další velké války, kvůli odstoupení rozumu trestajícího Krista, pro toto pokolení, od vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ. Příčinou blízkého kolapsu výroby elektřiny v Česku v roce cca 2032, v době dotěžení uhlí v Česku, a totálního energetického celosvětového kolapsu, v době dotěžení ropy v mnoha státech světa, v roce cca 2036, je totálně chybný, středověký výklad Písma, Kristem prokletých trojičních Kristologů, judaistů, hinduistů, buddhistů, muslimů. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Kandidáti na prezidenta. Babiši vodicka@anobudelip.cz, babisa@psp.cz, Diviši info@ceskatelevize.cz, info@kareldivisprezident.cz, media@kareldivisprezident.cz, Bašto bastaj@psp.cz, podporajbasta@seznam.cz, podpora@bastanahrad.cz, jbastaprezident@seznam.cz, Hilšere marek@marekhilser.cz, petr@marekhilser.cz, komarekp@senat.cz, Rohanová info@1prezidentka.cz, info@asociacepovinnych.cz, koordinator@asociacepovinnych.cz, prezidentka@asociacepovinnych.cz, nový opatrovníku, advokáte Mgr. Vojtěchu Sklenáři sklenar@aksklenar.com, starý opatrovníku, advokáte Mgr. Jaroslave Mezníku meznik@ak-klusackova.cz a úplně poslušný BOŽÍ SYNU Okamuro okamurat@psp.cz, info@spd.cz, praha@spd.cz, jihomoravsky@spd.cz. Vás osm tímto zachraňují z křesťanské, osolené špíny posvěcené vody SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, dabilů, kde smrdí síra střelného prachu energeticky nesmyslného horečného zbrojení a válčení. Máte povinost zajistit, aby SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH s rachotem zanikla v jedinou hodinu Vašeho veřejného vystoupení v ČT v pořadu prezident@ceskatelevize.cz, či kdekoli jinde. Hněv trestajícího Krista neprodlévá již od roku 1989. Slovo NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů, se již musí rozplynout jako pára nad hrncem. Máte povinnost žít svatě a zbožně z toho důvodu, že v roce 2023, již máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, či OSMÉHO DNE PÁNĚ. JEDEN DEN PÁNĚ trvá vždy 1000 let. Trestajícího Krista, v tomto třetím, či osmém tisíciletí, máte povinnost znát v novém ENERGETICKÉM DUCHU z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, který určil pro toto pokolení, až mě uznáte za posledního proroka tohoto věku křesťanského, judaistického, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného. Až v médiích zrušíte ekonomické, militaristické, politické, náboženské a jiné tradice stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Trestající Kristus se smiluje nad Českem a světem, v jedinou hodinu, svým Božím rozumem v případě, když v médiích roztavíte SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÁ trojičních Kristologů, v OHNI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a politické, ekonomické, militaristické ŽIVLY, rozpustíte ŽÁREM těchto textů SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. NOVÉ NEBE a NOVÁ ZEMĚ je celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, s majetkovou Boží ROVINOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ všeho. Překrucování SLOV PÍSMA pomocí tmy trojiční Kristologie např. pozemského OTCE faráře Bradáče, z Domašova, je trestný čin. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Zjevení, Jakubův1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, SLOVO Dogonů z Mali, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24. Vládnoucí mužové, s rukama na bedrách, jako rodička, mají povinnost rodit nové Boží SLOVO, platné pro všechny státy světa, pro všechna náboženství světa. Kristus již nechce řídit svět STARÝM DUCHEM, ekonomicky, militaristicky, ale NOVÝM ENERGETICKÝM DUCHEM, energeticky. Kristův hněv se neodvrátí, dokud technický lid VUT v Brně, nebude novým kněžstvem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro nastolení Boží, celosvětové, majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého naturálního plnění úplně všeho, Energetickou spásou je energetická nezbytnost stavět sídliště a města pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Majetek boháčů musí pominout, kvůli energetické spáse celosvětové výstavby VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jerem.30/6,31/27,32,51/58, Izajáš, Římanům, Lukáš, atd. Státní energetická koncepce, vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z plev, či z hnoje vědců Masarykovy univerzity, ekonomické svině, militaristického NETVORA, politologa premiéra Fialy, je trestným činem, je úmyslně šířenou nebezpečnou dezinformací, protože ohrožuje bezpečnost Česka a světa, viz další text na dalších stranách. Kristus Česku a světu svými skutky dokazuje, že dokázal naplnit texty Písma o totální debilitě vládnoucí politické a náboženské elity, do poslední čárky. Dokazuje, že každý člověk na světě, v tomto pokolení, má mozek pouze geneticky prasečí, a že lidský mozek, je na Božím rozumu pro určité pokolení, úplně závislý. Kristus, odstoupením svého rozumu, od politických a náboženských stád, vytvořil v Česku OHNIVÉ JEZERO DEBB, debilů, do kterého padl každý, kdo má za vládnoucí Bohy neposlušné a zpupné hlupáky, volené z řad politiků politických stran pravice a levice či z řad hlupáků ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Učení politických a náboženských hlupáků o Kristu a o energetice, je jedovinou dračí, je krutým zmijím jedem. Veškeré dezinformace o Kristu a o energetice, Kristus ukončí pouze v případě úplné poslušnosti technické elity VUT v Brně, a faráře Bradáče. ZLODĚJ majetku boháčů, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ nad všemi státy světa, již je vzkříšený z mrtvých ekonomických militaristických sviní, či NETVORŮ, těmito texty pomalého Božího SOUDU, který v těchto textech dělám v tříletých intervalech, již od roku 1997, to je 25 let (2022 – 1997 = 25 let), nebo od roku 1989, to je 33 let (2022 – 1989 = 33 let). Trestající Kristus niči BRÁNY PEKELNÉ všech ekumenických církví trojiční Kristologů Česka, ŽÁREM OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, ekonomických sviní, či NETVORŮ v Česku nastane, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista v médiích zajistí, aby SLOVA

 

NEBES MODLOSLUŽEB trojičních Kristologů s rachotem zanikla, a to neprodleně, protože Boží hněv neprodlévá již od roku 1989, nebo od roku 2006. Trestající Kristus, který do Česka přichází jako ZLODĚJ majetku boháčů již podruhé, vyžaduje, aby osm úplně poslušných služebníků Krista, Babiš, Diviš, Bašta, Hilšer, Rohanová, Sklenář, Mezník a Okamura, se samo zachránilo. Z vody křesťanské posvěcené osolené špíny, např. drzého pozemského OTCE faráře Bradáče z Domašovska, je energeticky nutné se zachránit, MLETÍM tohoto OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve všech médiích. Texty Písma o tom, že VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, v křesťanství již někdy nastalo, jsou bludem, jsou lží, jsou krutým zmijím jedem. Křesťanské, ekonomické, militaristické svině, NETVORY, politické a náboženské, je možné VZKŘÍSIT Z MRTVÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie, až dnes, a to pomocí kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu na VUT v Brně. Kristus, až dnes, tomuto zpupnému pokolení, dovoluje jít dál, do Božího KRÁLOVSTVÍ, po vykonání pomalého Božího SOUDU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Dovoluje zrušit vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče. Vládu nad lidmi Česka a světa, dává sám sobě tím, že ji dává především úplně poslušnému a Kristu vděčnému technickému lži lidu Česka a světa. OSM úplně poslušných služebníků Krista, Babiš, Diviš, Bašta, Hilšer, Rohanová, Sklenář, Mezník a Okamura, již ví, že trestající Kristus má nad jejich geneticky prasečími lidským mozky, svým DUCHEM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplnou moc, a že proto vyžaduje vyznat jak bezmocnost, tak úplnou poslušnost. Před novým Kristem, před jeho OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se musí sklonit každé koleno. Při odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, každý lidský DUCH zemdlí, což je znamení pro vzejití plného počtu pohanů, či válečných zločinců. Nový Kristus se nad Českem a světem již smiloval, těmito texty pomalého Božího SOUDU. Po zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, dovoluje nastolit cestu k novému Kristu, STVOŘITELI ZEMĚ, STVOŘITELI veškeré techniky, veškerých fosilních paliv, který do energetiky, ekologie a mravů Česka a světa vidí. Geneticky prasečí lidské mozky nejsou schopné posoudit, kdy jsou řízené Božím NEOMYLNÝM rozumem Krista, a kdy jsou řízené rozumem svým, OMYLNÝM, který je na Božím rozumu totálně závislý. Iz.57/16. Posoudit proto, kdo rozum Krista má, a kdo ho nemá, od koho Kristus svým Božím rozumem odstoupil, je proto možné poznat pouze podle textů OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušní služebníci Krista především nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, se již nesmí vzpírat uváděné dokonalé Boží lásce, příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko má povinnost se probudit z dlouhé křesťanské noci, pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH PEKLA trojiční Kristologie až nyní, při úplňku MĚSÍCE, v den svátku úplně poslušných služebníků Krista především technického lži idu VUT v Brně, v sobotu 7. ledna 2123, což se nestalo. Kristus, DUCH SVATÝ, dal lidstvu nejdříve hinduismus a buddhismus, pomocí SLOV NEBES Bhagavadgíty. Následně dal lidstvu židovství a křesťanství, pomocí SLOV NEBES Tóry a Bible. Posledním náboženstvím SLOV NEBES MARNĚ NÍZKÝCH je islám, který dal Kristus muslimům pomocí Koránu. Až pomatený OTEC farář Bradáč v kostele v Domašově vyzná své viny a lži, protikladných a promyšlených bludů katolického katechismu, až úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lid VUT v Brně, začnou mluvit pravdu o jedině možné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, na rektorátu VUT v Brně vznikne ČTVRTÉ KRÁLOVSTVÍ, či náboženství, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd. Čtvrté náboženství bude věčné tím, že dle vůle Krista, Boží moc výkonnou a zákonodárnou, budou mít pouze NEVĚSTY Krista, jediné CÍRKVE, nové, úplně poslušné vlády, jak v Česku, tak ve světě. LID SVATÝ Boha NEJVYŠŠÍHO, vítězného Ježíše Krista DUCHA SVATÉHO, v Česku, bude mít vládu premiéra Ing. Rákose, uvedenou na konci kapitoly 300. Stane se tak, až na rektorátu VUT v Brně zasedne SOUD, kde bude odejmuta vladařská moc SYNU ZATRACENÍ, vůdci Kristem prokletého PTACTVA ODS, politologovi z hnoje či z plev hlupáků vědců Masarykovy univerzity, ekonomické svini, militaristickému NETVORU, premiéru Fialovi. Až úplně poslušné Česko, bude lidem svatým NEJVYŠŠÍHO BOHA, Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, Boží KRÁLOVSTVÍ bude věčné. Dan.7/23,26,27,8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Judův, atd. Všechny vladařské moci, všech států světa, budou Krista poslouchat a bát se ho strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Má moc Česko a svět zachránit, nebo úplně zničit. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1. Boží SOUD musí zasednout při volbách prezidenta. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24,OSM úplně poslušných služebníků Krista, Babiš, Diviš, Bašta, Hilšer, Rohanová, Sklenář, Mezník a Okamura, pára nad hrncem, mají povinnost, neprodleně, sebe, Česko, a svět, spasit energeticky, ekologicky a mravě, svými skutky, dále uvedenými, což není úkol nad lidské síly, v případě úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Judův, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až15/33, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. OSM úplně poslušných služebníků Krista. Babiši, Diviši, Bašto, Hilšere, Rohanová, Sklenáři, Mezníku a Okamuro, páro nad hrncem. Kristus již je Bohem pokoje a míru celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Není již Bohem zmatků ekonomických, militaristických lží. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.3/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Máte proto povinnost, svými SVATÝMI skutky, změnit tuto dobu ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na dobu celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Máte povinost zajistit, aby SLOVA NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, s rachotem zanikla v jedinou hodinu Vašeho veřejného vystoupení v ČT, v pořadu prezident@ceskatelevize.cz, či kdekoli jinde. Máte povinnost jeden pořad v ČT či v ČRo, učinit úplným a rychlým Božím SOUDEM, odsouzením vlády SYNA ZATRACENÍ, člověka NEPRAVOSTI, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z hnoje vědců Baalova domu Masarykovy unicerzity, premiéra Fiala, a jeho vzpurné, neposlušné ministry. Máte povinnost mu odejmout vladařskou moc. Technický rozum od Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, v tomto zlém pokolení již nedostane. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.7/25,8/14,9/14,27,11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Trestající Kristus, s podvracením, rozvracením, bořením a ničením boháčů, a jejich ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ nepřestane, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do jeho úplného zničení, to je do odchodu celé vlády Fialy, do říše ticha, to je na smetiště dějin. V mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, vladařskou moc od Krista, ve všech státech světa, tímto dostávají úplně poslušné vlády, obdobné vládě nového premiéra Česka, projektanta Ing. Vladimíra Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, zřízené dle textů na konci kapitoly 300. Toto Boží KRÁLOVSTVÍ bude věčné, protože, po vykonání úplného a rychlého Božího SOUDU v

 

médiích, všechny vladařské mocnosti budou nového Krista uctívat, poslouchat, a bát se ho strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Běda Vám OSMI, když nyní nebudete zářit jako mediální hvězdy, navěky a navždy, když se trestajícímu Kristu zase znovu vzepřete. OSM úplně poslušných služebníků Krista. Babiši, Diviši, Bašto, Hilšere, Rohanová, Sklenáři, Mezníku a Okamuro, páro nad hrncem. Jakým způsobem se máte stát úplně poslušnými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, novými ministry vlády premiéra Ing. Rákose, která je NEVĚSTOU Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma, dále uvádím. Jde o mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o koncepci energetiky. Trestající Kristus činí zatvrzelým všechny neposlušné, vzpurné, ekonomické svině, či militaristické NETVORY, kteří mají STARÉHO DUCHA trojiční Kristologie, kteří proto kráčí do BRAN PEKELNÝCH, pomocí horečného zbrojení a další velké války. Kristus bude PŘÍTELEM pouze úplně poslušných služebníků, kteří zřídí Boží KRÁLOVSTVÍ. Žádná lež protikladných bludů trojičních Kristologů, a žádná lež promyšlených ekonomických, militaristicých vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, není z pravdy HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dan.7/25,8/14,9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, OSM úplně poslušných služebníků Krista. Babiši, Diviši, Bašto, Hilšere, Rohanová, Sklenáři, Mezníku a Okamuro, páro nad hrncem. 1.Petrův3/20, Jakubův. Kristus, takový NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jaký v Písmu, veškerém od Krista opravdu je, zůstal ŽINICHEM či MANŽELEM NEVĚSTĚ, úplně poslušné nové vládě Česka, premiéra, projektanta Ing. Vladimíra Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, určené pro všechny státy světa, opakovaně objasněné. Manželství Krista ŽENICHA, s NEVĚSTOU, s vládou Ing. Rákose nevzniklo, protože technický, ani jiný lži lid, žijící v totální temnotě křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, si neváží těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím si neváží ani SLADKÝCH Kristových příkazů, Sír.23/27, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vytvoření celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Nová vláda premiéra Ing. Rákose, je nevěrnou NEVĚSTOU Krista, protože Ing. Rákos, ve svém geneticky prasečím lidkém mozku, stála nedokáže rozlišit logiku výkladu OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, od bludů Kristem prokletých trojičních Kristologů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. SMRT tojiční Kristologie bude poražená, Kristus zvítězí, až zvítězí premiér Ing. Rákos. Kristus, Bůh pokoje a míru, chce vládnout nad všemi státy světa, pomocí svých NEVĚST, pomocí vlád celého světa, obdobných vládě premiéra Ing. Rákose, vytvořené dle textů na konci kapitoly 300. Zřejmě, pro svou vládu nad lidmi, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE každého člověka, každého politického a náboženského stáda, nebude potřebovat ani PREZIDENTY, ani POSLANECKÉ SNĚMOVNY, ani SENÁTY, v žádném státě na světě, ani v Česku. Nikdo z lidí nemusi schvalovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekonomické a mravní koncepci Česka a světa. Proto je Vaší povinností stát se ministry nové vlády premiéra Ing. Rákose. Viz konec kapitoly 300. Máte povinnost uznat, že jedinou, nezpochybnitelnou, pravdomluvnou autoritou, pro Česko a všechny státy světa, je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ tím, že všechno o sobě uvedl, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Jak o své moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak nad každým politickým a náboženským lidským stádem. Informace o uváděné Boží vůli, a o uváděné Boží moci, jsou veřejně přístupné pro každého člověka na světě, v textech Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV Dogonů z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, takže nemáte výmluvu se Krista nebát, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Boží moc a Boží vůle je objasněná srozumitelně všem kdo umí číst. Mého prorokování se bát nemusíte, musíte se bát trestajícího Krista, jehož hněv již neprodlévá. Cokoli v těchto textech uvedu a nestanou se, dle mého výkladu Písma, Bůh to v Písmu neřekl, o této době přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2023. 5.Mojžíš.18/18, Žalmy, atd. Všichni vidí Krista TVÁŘÍ v TVÁŔ, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Nezemřou pouze ti úplně poslušní, kteří neprodeně nastolí celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně tím, že najdou OSM ministrů, vlády premiéra Ing. Rákose. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/2,18,22,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Moj.1/3až2/3,15/8,32/32, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Židům, 1.Petr.3/20, Judův, atd. Trestající Kristus odpustí vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ, jejich lži o Kristu a o energetice, až drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova, přestane farníkům odpouštět jejich hříchy tím, že zruší svátosti oltářní a svátosti smíření. Tím, že v kostele zruší křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, protože vládnoucím Baalům a DÉMONŮM již nelze sloužit. Má povinnost v kostele mlet BOHOSLUŽBY, pomocí těchto textů pravdy o Kristu, a tím pravdy o správné koncepci energetiky. Proto, aby se tak neprodleně stalo, aby se stal úplně poslušným služebníkem Krista, aby ukončil křesťanské dezinformace, podávám na něho tímto trestní oznámení orgánům činných v trestním řízení, Policii ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, vedoucímu npor. Bc. Pavlu Vojtkovi. MODLOSLUŽBY drzého OTCE Satana faráře Bradáče mají totiž praktický negativní dopad na energetiku, ekologii a mravy Česka a celého světa. Protože, jako zástupce trojičního Krista na Domašovsku, svými protikladnými bludy a promyšlenými ekonomickými, militaristickými kapitalistickými vychytralostmi, vyhovuje přáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ. Zneužívá Krista, jeho veškerého SLOVA, kterého vidí TVÁŘÍ V TVÁŘ, ve veškerém Písmu od Krista. Ignoruje tyto texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kde Kristus objasňuje, že bude trestat zpupné, neposlušné Česko a svět, odstoupením svého rozumu, nutného pro toto zlé pokolení, až do úplné poslušnosti Česka Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VŠDY Písma. Má tím hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Stal se zločincem tím, že místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, slouží boháčům, jejich SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, stejně tak OTEC farář Bradáč, trestajíciho Krista stále nenávidí. Já poslední prorok kapitalistického, ekonomického, militaristického věku, se boháčům a Satanům kněžím, stále hnusím. Texty Písma o úplné poslušnosti Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, nyní platí především pro kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY technického lží lidu VUT v Brně. Pro Satana faráře Bradáče platí texty Písma o tom, že je určen k pádu, do říše ticha, to je na smetiště dějin, svým vzdorem proti pravdě o Kristu. Tím, proti pravdě o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém, Božím KRÁLOVSTVÍ. OTEC Satan farář Bradáč se stal Bohem prokletým zločincem, protože nechce vyznat svoje viny za pustošení Česka a světa MEČEM válek, nechce ukončit mletí trojiční Kristologie. Kristus z Česka odešel, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, také od technické elity VUT v Brně, kterou svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, především kvůli němu, zpupnému, nemilosrdnému. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Každý ví, kapitalistům Kristus časy nyní mění. Kdo z boháčů se nahltal majetku TUNELEM PRIVATIZACE, zvrátího ho, dobrovolně a úplně. Jób5/3,14,9/13, 20/15. Pouze v tomto případě Kristus způsobí, a dovolí, že spravedliví kandidáti na prezidenta atd. Babiš, Diviš, Bašta, Hilšer, Rohanová, Sklenář, Mezník a Okamura, budou na na rektorátu VUT v Brně, rašit jako listí, na STROMĚ úplně poslušné nové

 

vlády premiéra Ing. Rákose. Př.8/17,11/28, Kristus nepovolí a nepocítí lítost, dokud se vše nestane. Ezechiel. BELZEBUB, Satan, Lucifer, Ďábel, hlupák papež František, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista na zemi nezastupuje, protože trojiční Kristologie je pouze dílem lidským. Trestajícímu Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně, mletím bludů o Kristu a energetice. Běda papežovi Františkovi, třpytivé křesťanské hvězdě, jitřence tohoto třetího tisíciletí, když se ještě bude měřit s Nejvyšším Bohem, s Vítězným Kristem, s OTCEM všech náboženství světa, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Ničí zemi, pro svou křesťanskou nepravost, pro svou službu vládnoucím Baalů a DÉMONŮM, boháčům, místo Kristu. Iz.14. Prvorození z nuzných, např. bezdomovec Blažek z Říček, již má pastvu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, prostírání ubrusů ve všech restauracích Domašovska, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až 29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13,24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,22,28/13až30/18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, vedoucí npor. Bc. Pavel Vojtek, má povinnost se bát Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a trestně stíhat zpupného faráře Bradáče, pokud se neprodleně nestane OTCEM Bohu milým svými skutky tím, že se v kostele v Domašově se vrátí ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů veškerého Písma od Krista, vše uvedl o sobě, o Česku a svých plánech, uvedených v Písmu, dříve než se stanou, dle svých předsevzetí. Stupidní, ekonomické, militaristické, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se změní v dobré celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když místo křesťanských ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, bude novým ZRNEM tím, že v kostele začne sloužit BOHOSLUŽBY. V kostele má povinnost vyznat své viny, to je své lži o DUCHU SVATÉM, kterým je stále stejný Kristus, nyní nově nalezený v OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Vyhovovat přáním křesťanských, militaristických, ekonomických hlupáků, již není možné, kvůli správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hněv trestajícího Krista již neprodlévá, Sírachovec, kvůli neochotě zrušit na rektorátu VUT v Brně, křesťanské, militaristické, ekonomické, politické a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nového Krista oslavit rozhodnutím, o energeticky, ekologicky a mravně nezbytném zrušení např. všech vojáků světa, všech válek světa, všech zbrojovek, všech Baalů, to je boháčů, atd. Iz.2/4, Kristus, žárlivě milující ŽENICH, či MANŽEL, který svou TVÁŘ již neskrývá, Ezech.39/8,13,21,29, 1.Moj.1/3až2/3,15/8,32/31, vyžaduje aby na rektorátu VUT v Brně byla vytvořena NEVĚSTA, Izajáš, Zjevení, kterou je nová vláda premiéra Česka Ing. Rákose. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce mít v Česku přátele tím, že mnoho úplně poslušných služebníků vyvolí ŽIVOT VĚČNÝ, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ tím, že zruší stávající BRÁNY PEKELNÉ, křesťanského, ekononického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Není úkolem nad nad lidské síly učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti úplného zrušení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zrušením vlády premiéra Fialy, který již nemá vladařskou moc, kvůli lžím o Kristu a tím lžím o koncepci energetiky. Dan.7/26až9/14,27,11/39,12/2. Zrušení boháčů a jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, VÁLEK, atd. je energeticky nezbytné Žalmy, Římanům, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Izajáš, Zjevení, Ezechiel, Lukáš, Jan, 1.Korintským, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Jeremiáš, atd. Otec Bohu milý, zakladatel Božího KRÁLOVSTVÍ, farář Bradáč, má povinnost v kostele kázat. Římanům, Jakubův, atd. Kistus vyžaduje neprodlené zrušení ekonomických, miltaristických tradic, vyžaduje např. bezdomovce Blažka z Říček, nasytit dobrými věcmi SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho, dle kapitoly 131. PROSTÍRAT UBRUSY, dočasně v restauracích, schopných vařit alespoň obědy, je energeticky nezbytné, kvůli záchraně fosilních paliv na toto celé tisíciletí. Marek, Lukáš, Izajáš, Sírachovec, Jeremiáš, atd. Vyžaduje boháče v Česku, např. Dorazila, Kočího, Králíka atd. z Domašovska, PODRUHÉ propustit s prázdnou. Ozeáš, Lukáš, Židům, Sírachovec, Matouš. Kristus mluví v Písmu pouze v podobenstvích. Ozeáš, Kazatel, Matouš. Nebeským Jeruzalémem je prokazatelně PRAHA, protože VĚČNÝMI PŘÍBYTKY jsou prokazatelně domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka 666, informativně navržených dle textů Bible, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Zjevení, Lukáš, Ámos, Jeremiáš, 2.Korintským, 1.Petrův, Micheáš, Sofonjáš, atd. Království Boží nezáleží ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH křesťanského PEKLA, BRAN PEKELNÝCH, trojičních Kristologů. 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Žalmy, atd. Není jiné vládní moci než od Boha, Ježíše Krista, který vede Česko a svět tak, jak si to předsevzal. Řím.1/18až2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,13/1,16/26, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, atd. Kristus, dle svého plánu, povolal v Česku, ve všech pokoleních Česka, či Československa, těchto jedenáct APOŠTOLŮ, PREZIDENTŮ. Masaryka, Beneše, Háchy, Gottwalda, Zápotokého, Novotného, Svobody, Husáka, Havla, Klause a Zemana. Pokud by ve volbách 2023 dal vládu nad lidmi dvanáctému APOŠTOLU, bývalému komunistickému BERÁNKU, BABIŠOVI, který v době vlády čtyřiceti let socialismu, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, nosil v průvodech obrazy svých Bohů, LÉVIJCŮ, Marxe, či Engelse, bylo by to proti mým tříletým přáním. 2.Královská19/29, Skutky3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Judův, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10 až10/20,12/3, atd. V tomto případě by pracovitý Babiš měl povinnost být jak prezidentem Česka, tak ministrem nové vlády premiéra Ing. Rákose. Odpovědnost poslušného ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Viz texty na konci kapitoly 300. Ježíši Kriste, pokud v Česku chceš prezidenta, dej vládu nad lidmi Baštovi. bastaj@psp.cz, podporajbasta@seznam.cz, podpora@bastanahrad.cz, jbastaprezident@seznam.cz, i.jarkovska@seznam.cz, okamurat@psp.cz, info@spd.cz. Bašta je kandidátem, který chce celosvětový mír, který chce, dle vůle Boží, vydat OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, válečné štváče, vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, militaristického NETVORA, ekonomické svině, premiéra Fialy. Ježíši Kriste, alespoň tímto způsobem splň moje přání tříletý, najednou, protože se chceš smilovat, svým Božím technickým rozumem, v tomto pokolení, nad Českem najednou, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude mít stejné OVOCE ÚMYSLŮ o míru, jaké máš

 

ty. 2.Královská19/29, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalmy, Judův, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Za další ministry nové vlády Česka jsem určil BOŽÍ SYNY, inženýry Javůrka, Oplatka, Ludvy, Dvořáka, MUDr. Kuby, JUDr. Šlachty, Ing. Tuschera. Viz text na konci kapitoly 3000. Pokud uvedení hlupáci nebudou mít o místa ministrů stále zájem, pokud se na rektorát VUT v Brně nedostaví v tomto novoluní, které se začíná v pátek 23. prosince 2022, a které končí úplňkem MĚSÍCE v sobotu 7. ledna 2022, nebo v době voleb prezidenta Česka, riskují, že místo vlády nad lidmi, půjdou k lopatě, jako pomocní dělníci u zedníků. Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, Zacharjáš. OSM úplně poslušných služebníků nového Krista. Babiši, Diviši, Bašto, Hilšere, Rohanová, Sklenáři, Mezníku a Okamuro, páro nad hrncem. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 1.Petrův3/20, atd. Kristus v Písmu, a také v horoskopu v Rovnosti uvádí, že srážka s blbcem, či s debilem, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, bebilů, se SYNEM ZATRACENÍ, s Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, s politologem z plev, či z hnoje vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, s militaristickým NETVOREM, s ekonomickou sviní, s premiérem Fialou, v době úplňku MÉSÍCE, v sobotu 7. ledna 2023, je energeticky, ekologicky a mravně strašná, nejenom pro Česko, ale pro všechny státy světa. Popouzí trestajícího Krista svým lži Bohem, Kristem UKŘIŽOVANÝM Židy, za pomocí protikladných bludů u UKŘIŽOVANÉM Kristu, a promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, např. drzého pozemského OTCE Satana faráře Bradáče z Domašova, svými přeludy o pokračování nekonečně se zvyšující ekonomiky, a nekonečném horečném zbrojení a válčení, nekonečné vládě boháčů nad Kristem, ZÁKONODÁRCEM. Tím uráží trestajícího Krista, kterého vidí TVÁŘÍ v TVÁŘ, ve veškerém Písmu od Krista. Proto Kristus popudil jím vyvolené Česko, lži lidem. Kvůli faráři Bradáčovi se vznítil OHEŇ těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, atd. Biblická POTOPA nastala v Česku a ve světě až v lednu 2023. Česko a celý svět je potopen v hnoji plev vědců Baalova domu Masarykovy univerzity. POTOPA v hnoji plev v Baalově domě, v Masarykově univerzitě bude trvat až do úplného zničení politologů, sociologů, religionistů, ekonomů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, bankéřů, atd. Od roku 1989, 2000, nebo od roku 2006, žijeme v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických sviní, militaristických, kapitalistických NETVORŮ, kde není žádná dobrá energetická myšlenka, žádné dobré energetické dílo.

 

Přetaženo z kapitoly 302. Bázeň před Kristem znamená nenávidět ekonomické, militaristické zlo, které dělá vláda SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy posta@vlada.cz, DUCHEM CHUDÍ ministři Síkela ministr@mpo.cz, posta@mpo.cz, a Kupka posta@mdcr.cz, sekretariat.100@mdcr.cz, a jejich Bůh, např. drzý pozemský OTEC Satan farář Bradáč z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. Jak je dále uvedeno, v roce 2006, já, maličký a spravedlivý prorok, s minimálním technickým vzděláním VPŠ slévárenské technologie, jsem byl poslán k docentům, profesorům a inženýrům technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, abych je technicky zahanbil, viz další text. 1.Korintským, 5.Mojžíšova, Židům, Zachariáš, Jákubův, Malachiáš, Jeremiáš, Izajáš, Skutky, atd. Nyní, po 16 létech od roku 2006, mám povinnost dokázat, že Kristus, odstoupením svého technického rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, učinil z premiéra Fialy, a ministrů Stanjury, Síkely, Kupky, atd. lháře a zločince. KNIHA MOUDROSTI. Drze tvrdí, že dokáže ekonomicky odvrátit hrozný ropný a ekonomický kolaps, který hrozí při dotěžení ropy v roce cca 2036, který pocítí všechny státy světa, což je lež. Micheáš, Malachiáš, Sofonjáš, atd. Dle dalších textů, v roce 2006, dle slov docentů a profesorů VUT v Brně a ČVUT, jsem vypracoval GRAF stávajícího stavu energetiky Česka, který nyní, v roce 2022 dokazuje, že všichni premiéři Česka, od roku 2006, kdy jsem zahanbil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, byli a jsou lháři a zločinci, kteří lhali a lžou o tom podstatném, o energetice, a o Kristu. Ozeáš, Jeremiáš, Kazatel, Izajáš, Micheáš, Malachiáš, Jakubův, 5.Mojžíšova, Judův, atd. Dle GRAFU o energetice z roku 2006, uvedeném ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT, činila elektrická energie cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, ropa cca 60 % z celkem potřebné energie Česka, a plyn cca 25 % z celkem potřebné energie Česka, což byl odhad. Obnovitelná elektřina z fotovoltaiky, větrníků, bioplynek atd. byla zanedbatelná, stejně jako je dnes, méně než 2 % z celkem potřebné energie. Všechny vlády Česka od roku 2006, včetně vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy tvrdily, že v roce 2036, energii z ropy, která činí cca 60 %, nebo dokonce 70 %, celkem potřebné energie Česka, nahradí energie z jaderných elektráren, fotovoltaiky a větrníků. Elektřina z jaderných elektráren činí dnes necelé 4 % celkem potřebné energie. Elektřina z fotovoltaiky, větrníků činí dnes necelé 2 % z celkem potřebné energie. Totální zhoršení energetiky Česka nastane již při dotěžení uhlí v roce cca 2032, kdy nastane energetický kolaps Česka, protože elektřinu z uhelných elektráren, cca 6 %, které nebudou mít uhlí, nelze nahradit. Nikdo DUCHEM CHUDÝ stále nepočítá s tím, že v roce cca 2032 v Česku zkolabuje výroba elektřiny, kvůli dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny. Energie z elektřiny z uhelných elektráren, která činí cca 6 %, z celkem potřebné energie Česka, nelze ničím nahradit. Uhelné elektrárny skončí pro dotěžení uhlí v Česku, již cca v roce 2032, dle proroka Koželuha z DUHY. Konec uhelných elektráren v Česku v roce 2032, potvrdil také lhář, či NETVOR, zločinec, premiér Fiala. Svým geneticky prasečím mozkem nedokáže pochopit, že dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny je pro Česko energetickou katastrofou. Elektřinou z fotovoltaiky, z větrníků a z jaderných elektráren, v roce 2032, nelze nahradit elektřinu z uhelných elektráren. Vládnoucí elita lže, je DUCHEM CHUDÁ. duha@spolecnostduha.cz, losova@spolecnostduha.cz, brozova@spolecnostduha.cz, novaduha@spolecnostduha.cz, kancelar.duha@spolecnostduha.cz. Česko propadlo energetické SMRTI, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6, 18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Totální energetickou katastrofu Česko zažije v roce 2036, kdy se očekává dotěžené ropy v mnoha státech světa. Totální debilita hlupáků v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, SYNŮ ZATRACENÍ vlády Kristem prokletého NETVORA, politologa, svině, vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, způsobená odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, je odhalená. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Zjevení, Jób, SLOVO Dogonů z Mali, K.M., 2.Petrův, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz. 3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Ministři vlády premiéra Fialy jsou zločinci tím, že tvrdí, že více než 60 % energie z ropy nahradí elektřinou, vyrobenou v jaderných elektrárnách, fotovoltaikou a větrníky, které v roce 2036 bude totální nedostatek, protože bude chybět elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách. Vystavba jednoho většího bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, a jednoho malého bloku jaderné elektrárny v Temelíně, s dokončením v roce cca 2036, Česko energeticky nespasí. Tyto dva nové jaderné bloky pouze nahradí dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, což je všeobecně známé. V roce 2036 nastane ropný a ekonomický kolaps. Trestající Kristus nechce, aby v roce 2036 někdo zahynul. Chce aby celé, Kristem vyvolené Česko, dospělo k pokání již v lednu 2023. Vyznáním vin VUT v Brně. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až 8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Uvedenou energetickou katastrofu jsem prorokoval již v roce 2006, cca 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, dle vůle Boží. Již v roce 2006, svatyně Boží, SLOVO od Krista, které je nyní OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, na VUT v Brně, ČVUT, u projektantů, atd, měla dojít spravedlnosti celosvětového, mírového, energeticky neotřesitelného, Božího KRÁLOVSTVÍ. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadgíta, Žalmy, Ozeáš, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kazatel, atd. Já, spravedlivý a maličký prorok, s pomocí technického rozumu Krista, svými skutky jsem zahanbil technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, kněze, politiky pravice a levice, atd., již v roce 2006, viz další text o mých skutcích na VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, atd. Dokázal jsem je zahanbit, pro jejich vzpouru proti OHNI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vzpouru proti pomalému Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, proti těchto textům HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA.. Trestající Kristus nastolil ROK TRESTU jím v Písmu vyvoleného Česka tím, že svým Božím technickým rozumem odstoupil od každého geneticky prasečího lidského mozku, každého hlupáka, který si myslí, že krutý zmijí jed protikladných bludů o UKŘIŽOVANÉM Kristu, je správné a pravé náboženství. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně, mají povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti rektora VUT v Brně Janečka a donutit ho, aby uvedené upřesnění stávajícího stavu energetiky Česa učinil lži lid VUT v Brně, společně se statistiky v Brně. 1.Korintským, KNIHA MOUDROSTI, Židům, Judův, atd. Ministr Síkela uvedl, že Česko spotřebovalo za rok 155 miliard m3 plynu z Ruska. Lži lid z Rovnosti dne 6. 12. 2022 uvedl, že Česko spotřebovalo za rok zhruba 100 TWh plynu. 5.Mojžíšova. Současně Rovnost uvedla, že spotřeba elektřiny Česka je 74 TWh. Z obnovitelných zdrojů Česko dokáže v budoucnu vyrobit jenom 3 TWh elektřiny, bylo uvedeno. Z uvedených údajů je zřejmé, že energie z plynu není cca 25 %, jak jsem v GRAFU chybně uvedl, ale zřejmě méně. Energie z ropy proto není cca 60 %, jak jsem v GRAFU uvedl, ale zřejmě více. Kristus dovolí svrhnout vládu SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista pochopí, že pod SLOVY NEBES trojiční Kristologie jsou všichni lidé stejní zločinci a lháři, kvůli odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení. Kristus slíbil, že se smiluje, svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení nad celým Českem v jedinou hodinu roztažení uvedených NEBES v ČRo v Brně, v požadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Nepovolí, nepocítí lítost, nebude nikoho želet. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Ozeáš, Kazatel,

 

Jeremiáš, atd. Nyní bere vládu nad lidmi zpupným a neposlušným NETVORŮM, či sviním, Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům majetku. Všichni křesťané, křtění posvěcenou osolenou špínou SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie neslouží Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, ale pouze lidským Bohům, to je výrobkům lidských rukou. Ozeáš, Kazatel, Žalmy, 1.Korintkým, 2.Korintským, Jób, Galatským, 2.Petrův, atd. Protikladné bludy o Kristu, a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti o koncepci energetiky, vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, zavedly Česko a svět na scestí, ve všem jeho energetickém, ekologickém a mravním počínání. 1.Timoteovi, Izajáš, Sírachovec, Jeremiáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhagavadgíta, atd. Odchod vlády lhářů a zločinců politologa Fialy do ŘÍŠE TICHA, to je na smetiště dějin, je vítězstvím Krista nad vším stvořením, které žije pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH křesťanské trojiční Kristologie, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Usmířit se s novým Kristem je možné pouze při zničení SMRTI, kterou je krutý zmijí jed, jedovina dračí protikladných bludů trojiční Kristologie. Žalmy, Izajáš, 1.Janův, Jakubův, 1.Petrův, 5.Mojžíšova, Bhagavadgíta, 1.Timoteovi, atd. Politolog, SYN ZATRACENÍ, ČLOVĚK nepravosti, vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, se stal nyní zločincem tím, že drze lže, že velice blízký, celosvětový, ropný, a tím ekonomický kolaps, v roce cca 2036, může oddálit lhaním o ekonomické spáse zastropováním cen plynu, ropy, atd., viz další text. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zjevení, atd. Lži lidu Česka a světa, s číslem člověka 666 těchto textů www.pametni-kniha.cz, Zjevení, se již nesmí líbit bludy stupidní energetické koncepce jeho vlády. Svým geneticky prasečím mozkem, pro odstoupení Božího rozumu trestajícíh Krista, jehož hněv již neprodlévá, drze lže trestným způsobem, že v Česku, více než šedesát procent energie z ropy, lze v roce cca 2036, nahradit elektřinou z jádra, z fotovoltaiky a větrníků, viz další text. Nový Kristus, vlastník celé země, STVOŘITEL veškerého stvoření, který do energetiky Česka a světa vidí, Jeremiáš, tímto pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ruší placení USA, Ruska, či Číny, za ropu a plyn z Iránu, či Saúdské Arábie, zbraněmi. Pod SLOVEM NEBES trojiční Kristologie, stále nikdo nemá za bláznovstí nesmyslné rabování ropy a plynu v Iráku, či v Saúdské Arábii, kvůli výrobě zbraní, kvůli horečnému zbrojení a válčení. Vládnoucí váleční štváči tvrdí, na rozdíl od trestajícího Krista, že nesmyslné rabování ropy a plynu, horečné zbrojení a válčení zajišťuje bezpečnost boháčů. Kristus tvrdí, že opak je pravdou, že bezpečnost zajišťuje zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. kvůli záchraně ropy, plynu atd. na celý OSMÝ DEN, na toto celé OSMÉ tisícietí vlády Krista nad celým světem. Jeremiáš, Ezechiel, KNIHA MOUDROSTI, Jakubův, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, 1.Královská, Izajáš, atd. V Písmu vyvoleném v Česku, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ vědců na rektorátu VUT v Brně, Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti ukončení horečného zbrojení ve všech státech světa, zničení veškerých zbraní, vojáků a válek, boháčů, atd., ve všech státech světa. Izajáš, Ezechiel, 1.Petrův, KNIHA MOUDROSTI, Izajáš, Žalmy, Jakubův, Římanům, atd. Tímto textem zvu do našeho domu na Říčkách 42, mně sympatické kandidáty na prezidenta, Babiše, Rohanovou, Baštu, Hilšera a Diviše, mé opatrovníky, advokáta a Okamuru, kvůli neprodlenému zničení lháře a zločince SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy a jeho vlády. Po zaslání těchto textů nebeskou poštou, internetem, jste již lidmi, nejste již politickými a náboženskými zvířaty. Těmito texty máte číslo člověka www = 666. Zjevení. Dle počítačové mluvy je číslo člověka 666 www, to je www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus v Písmu slibuje, že když na Říčky přijedete a projednáte se mnou texty Izajáše a Ezechiela o slávě Boží, kterou bude celosvětové zničení všech zbraní a majetku, který z titulu konce éry ropy v roce cca 2036 shnil, Jakubův, naplní texty o zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, do poslední čárky. Matouš, Jeremiéš, Izajáš, atd. Kristus slibuje, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství zajistí, aby v Česku a na celém světě, bylo postupně ve všem po nedostatku, i v ropě, v plynu a v elektřině v případě, že bude technickým lidem rozhodnuto o tom, že uvedená fosilní paliva budou ušetřena, na toto celé osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Malachiáš, Izajáš, Zjevení, Ozeáš, Abakuk, Bhagavadgíta, Kazatel, KNIHA MOUDROSTI, 5.Mojžíšova, Judův, Jeremiáš, Jakubův, 1.Královská, Přísloví, Sírachovec, Zacharjáš, Sofonjáš, Jan, Lukáš. Kristus se nad technickým lži lidem Česka a světa smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto zlé a zpupné pokolení, až se bude mnoho úplně poslušných služebníků Krista, zajímat o texty Písma, o Boží moci nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o uváděné Boží vůli, o úplném a neprodleném zničení stávajícího SYSTÉMU lží a podvodů křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ proto, aby trestající Kristus sám, ze svého milosrdenství, mohl na rektorátu VUT v Brně, a následně na kongresu státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit svoje celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zveřejnění těchto textů je nezbytné. Povinnost kázat, že VZKŘÍŠENÍ z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ v Česku nastane pouze v případě, že ze stávající SMRTI, do ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, se podaří probudit nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, které jsem těmito texty zahanbil, již v roce 2006. V roce 2006, jsem nejdříve zahanbil hnůj vědců Masarykovy univerzity, těch politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd., kteří vznikli v době, kdy Kristus vyvledl Česko, ze čtyřiceti let nedokonalé Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého MOŘE křesťanského, militaristického, ekonomického kapitalismu, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Zjevení, SLOVO DOGONŮ z Mali, Ozeáš, 1.Kor.1/27,3/18,4/20,10/11,14/36až15/33, Izaj.1/1až57/10,16,20až66/24, Kazatel, atd. Vědce VUT v Brně a ČVUT, projektanty, jsem zahanbil kvůli jejich nevědomosti o novém Kristu tím, že jsem navštívil VUT v Brně v roce 2006, kdy byl rektorem Vrbka. Představil jsem se mu jako PROROK, který zná, ze SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tajemství BOŽÍ MOUDROSTI, kterou je např. neprodlené vejití do odpočinutí od díla veškeré energetické, ekologické a mravní zhouby. Rektoru Vrbkovi jsem přinesl několik časopisů, které sdělovaly, že Česko a svět čeká ropný a ekonomický kolas, který nejde zničit pomocí lží vládnoucí elity, o jejich nesmyslné energetické koncepci pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie. Rektora Vrbky jsem požádal, abych mohl navštivit odborníky na energatiku a odborníky na výstavbu domů proto, aby mě sdělili, jak připravují studenty na blízký ropný a ekonomický kolaps, v časopisech prorokovaný. S požehnáním rektora Vrbky jsem navštívil ředitele EÚ docenta Skálu, po jeho odchodu do důchodu nového ředitele docenta Pospíšila, docenta Kadrnožku a vedoucího ÚTZB docenta, dnes profesora Hirše. Odstoupení technického rozumu Krista od technické elity již fungovalo, takže jsem se dozvěděl pouze samé energetické nesmysly. Docent Skála, na můj dotaz, jaký je podíl elektřiny z celkové potřeby energií Česka řekl, že na VUT v Brně učili, či učí v roce 2006, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkové potřeby energií. Že tedy elektřina z jádra činila, čí činí, necelé 4 % z celkem potřebné energie, z uhelných elektráren necelých 6 %, vodní, větrné a fotovoltaika necelé 1 %, paroplynové 0,5 %, energie z ropy 60 %, z plynu cca 25 % z celkové potřeby energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Navštivil jsem ještě ředitele EÚ ČVUT, tehdy docenta Hrdličku. Dozvěděl jsem se zase pouze samé technické nesmysly. Docent Kadrnožka a docent Hrdlička doporučovali vládě nahradit ropu vodíkem, vyrobeným elektrolýzou z nově postavených jaderných elektráren. Doporučovali postavit cca 30 až 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, což dnes se jeví jako energetický nesmysl. Docent Kadrnožka na toto téma napsal knihu, za kterou dostal státní vyznamenání. Docent Skála tehdy prohlásil, že Hrdlička a Kadrnožka se zbláznili, protože v případě této koncepce, by uran byl dotěžen celosvětově, mnohem dříve než uhlí. Při návštěve vedoucího ÚTZB, VZDUCHOTECHNIKA docenta Hirše, a vedoucího ÚTZB ČVUT, VZDUCHOTECHNIKA profesora Drkala, jsem se znovu dozvěděl samé technické nesmysly. Docent Hirš mě poslal do areálu VUT v Brně, kde postavili rodinný domeček, kde zkouší nové vynálezy na úsporu tepla, které jako VZDUCHOTECHNIK znám. Shlédl jsem domeček, ubezpečil jsem docenta Hirše, že snahy vědců řešit energetiku v rodiných domech je nesmyslné, protože Kristus v Písmu chce veškerou bytovou výstavbu na světě řešit

 

pouze pomocí domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 strávníků, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení, atd. Docent Hirš v Brně, stejně tak profesor Drkal v Praze, odmítli studovat Písmo tvrzením, že studovat Písmo mají teologové, nikoli VZDUCHOTECHNICI, což již není pravda. Písmo musí znát každý člověk na světě, především poslušné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, ČVUT, projektanti, které očekává všechno tvorstvo proto, aby z Božích zákonů měli všichni užitek. Kristus, DUCH SVATÝ, sídlí ve všech ŽIVÝCH BYTOSTECH. Z jeho Božiho rozumu pochází rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, poznání i zapomětlivost. Krista ZÁKONODÁRCE lze poznat z veškerého Písma, z těchto textů. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Protože jsem věděl, že se s nikým nedomluvím, v kuchyni na stole jsem vypracoval výkresy domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V roce 2006 mně docent Hirš řekl, že se cítí nemocen, že má cukrovku, že proto nemá sílu povstat proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a přesvědčit je, že tyto domy, energeticky soběstačné, jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou. V roce 2008 jsem byl v Praze na ČVUT. Profesor Drkal výkresy shlédl a sdělil, že si myslí, že tyto domy mohou být energeticky soběstačné tím, že budou mít v suterénu nádrže na horkou, tlakovou vodu, získanou v létě, či z jara, ze slunce, ale že on není teolog, a proto bude dál učit energetické nesmysly výstavby domů rodinných pro boháče, které Kristus zakázal stavět. V zimě, v kritických dnech, by bylo možné navržené domy dotápět dřevem, kterého je ovšem nyní málo. Zahanbení vědci VUT v Brně a ČVUT, měli povinost se vrátit, ke Kristu, ŽENICHOVI. Klimatizace domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH v létě, mnou navržená, nepotřebuje elektřinu. Je navržena nočním větráním náporem vzduchu, nikoli přes okna, ale přes chodby. Místnosti v létě v noci nebudou větrány okny, ale dveřmi, což je výhodné hlukově a pro pohodu prostředí. V místnostech větraných dveřmi z chodby, bude v noci v létě chladno, bez průvanu. Vzkříšení z mrtvých sviní na VUT nastane, až oslovení vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, se rozpomenou, že klesli v roce 2006, do říše ticha, to je na smetiště dějin z toho důvodu, že okamžitě nešli do Božího KRÁLOVSTVÍ. Židům, Zjevení, Kazatel, atd. NEOMYLNÝ Kristus, ŽENICH, slibuje úplně poslušnému Česku, že bude postupně ve všem po nedostatku, v energetice, v jídle, v oblečení, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, to je v domech energeticky soběstačných, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 služebníků Krista, když bude mnoho úplně poslušných služebníků Krista s číslem člověka 666, to je www těchto textů. Malachiáš, 5.Mojžíšova, Jeremiáš, Zjevení, atd. Bude ve všem po nedostatku, když to s NEOMYLNÝM Kristem, v tomto pokolení zkusí především BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a vláda Ing. Rákose. Kristus, geneticky prasečí lidské mozky lži lidu, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa.