Kapitola 301 – 96 stran.

09.11.2022 19:54

Kapitola 301 – 96 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, ovládá celý svět tak, aby naplnil do poslední čárky Písmo, o vzniku své vlády nad celým světem v kostele v Domašově, pomocí OTCE Bohu milého, faráře Bradáče. Farář Bradáč má povinnost v kostele zničit stávající ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických, militaristických sviní, úplným zničením SMRTI, kterou je trojiční Kristologie. Zničení trojiční Kristologie, roztažením ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je Božím milosrdenství. Zvací dopis pro OTCE Bohu milé, pro zakladatele celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, starosty Říček Ing. Balcárka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, starosty Domašova Ing. Kučery starosta@obec.domasov.net, batelkova@obec.domasov.net, a pozemského OTCE faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@ dieceze.cz, do domu na Říčkách 42. Pane Ing. Balcárku a Ing. Kučero, Kristus vyžadující změnu DUCHA, trestá nyní MEČEM války např. na Ukrajině každého hlupáka, kvůli Vaší neposlušnosti nového Krista. Kvůli Vám stále žijeme z DUCHA starého, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojiční Kristologie katolíků, evangelíků, či pravoslavných hlupáků, atd. Starý Kristus, je již vzkříšený z mrtvých křesťanských sviní, či NETVORŮ, na Krista nového, mírumilovného, ŽIVÉHO. Jeho novým slovem, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, máme nového DUCHA. Kazatel, Ozeáš, Ezechiel, Jeremiáš, Izajáš, Judův, atd. SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ, MOUDRÝ, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, všech náboženství světa, vše o sobě, o své moci, a své vůli již objasnil, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. Tato Boží slova, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, máte povinnost spolu se mnou studovat, což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, kvůli energetické nezbytnosti nastolení Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a celého světa. Energetickou nezbytnosti je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, s jediným PREZIDENTEM, Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států. Nový Kristus vyžaduje, abyste v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného tvorstva, na Domašovsku, spolu s farářem Bradáčem, byli novou Boží trojicí OTCŮ Bohu milých, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno zpupné tvorstvo. Na ÚSVITU tohoto třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, který nastal roku 2000, máte povinnost, spolu se mnou, úplně zničit STAROU, již neplatnou SMLOUVU Krista, s trojičními Krisology. Máme povinnost, stát se NOVÝM ZRNEM, a z Domašovska udělat SÝPKU úplně poslušných služebníků nového Krista, kteří mají svobodu pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Pane Ing. Balcárku a Ing. Kučero. Když jsem řekl bývalým farářům Domašovska, Dominikovi, Henekovi a Kavkovi, že trojiční Kristologie je SMRTÍ, je vrcholným Božím trestem, pro toto pokolení, je černou dírou, do které padl každý zpupný, Kristem prokletý boháč, na kterého se Kristus rozhněval, když vyvedl Česko, ze 40-ti let komunistické majetkové ROVINY, do kapitalismu, přestali se mnou mluvit. Kristus pohnul s jejich svícnem a z Domašovska byli odvoláni. Také jejich ekonomická chamtivost, to je MODLOSLUŽBA, je viditelná. Pozemský OTEC farář Bradáč, se mnou telefonicky mluvil, i když jsem mu uvedený správný výklad Písma sdělil. Řekl jsem mu, že je dle Písma usvědčen z drzosti vůči Kristu, zrozenému z DRUŽKY Krista, z ŽENY STETEČNÉ, která je tímto textem oděná SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, která má MĚSÍC Koránu pod nohama, které má korunu dvanácti židovských a křesťanských hvězd kolem hlavy, správného výkladu Tóry a Bible. Řekl jsem mu, že má na svém svědomí vypálený cejch lháře, pokrytce a vraha nového Krista, sedícího nyní v OHNI SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Řekl jsem mu, že je KAMENEM tím, že jeho KAMENNÁ NEBESA trojiční Kristulogie již neexistují tím, že jsou na Domašovsku stržena, tímto textem. Řekl jsem mu, že já, jako projektant, jako představitel nového Božího technického lidu, který Kristus živí, svým technickým rozumem odjakživa, každého dle jeho vzdělání, jsem přišel včas, již v roce 2006, s varováním před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, a před hrozným Božím hněvem a trestem, ŽIVÉHO Krista. Je hrozné upadnout do rukou věčně ŽIVÉHO Krista, který byl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pouze dočasně, do přelomu věků roku 2000. Rok 2000, je současně OSMÝM DNEM Páně, osmým tisíciletím vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Vrcholným Božím trestem pro toto zpupné pokolení nyní bude, zničení celého Česka a dvou třetin lidstva, strašlivou záhubou, MEČEM jaderné VÁLKY v případě, že tyto texty správného výkladu veškerého Božího SLOVA, o energeticky nezbytném, úplném zničení SLOV protikladných bludů a promyšlených militaristických, ekonomických vychytralostí trojiční Kristologie, budou na Domašovsku znovu ignorovány. Farářovi Bradáčovi bylo sděleno, že noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, dále uvedení, jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA o správné koncepci energetiky, již od roku 2006, či na ČVUT až od roku 2008. Bylo mu sděleno, že já, maličký a spravedlivý prorok, jsem docenty a profesory zahanbil již v roce 2006, či na ČVUT profesora Drkala v roce 2008 tím, že jsem, dle textů Bible, navrhl VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ, BYTOVÉ a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista s číslem člověka www 666, těchto textů. Řekl jsem mu, že jsem maličkým a spravedlivým prorokem, kterého se musí všichni bát, protože prorokují pravdu o trestajícím Kristu, kterého se musí všichni zpupní bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Profesor Drkal a profesor Hirš se ke Kristu nevrátili z toho důvodu, že jim předložené výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření atd. odmítli tvrzením, že majetek ještě nepominul. Tvrdili, že chudáci na výstavbu těchto domů nemají křesťanskou SKÁLU, PRACHY. Boháči, kteří si staví velké rodinné domy s bazény, s posilovnami, o ploše 500, či 600 m2, které Kristus v Písmu stavět zakázal, nechtějí bydlet v bytech, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, úplně stejných na celém světě. Pod SLOVEM NEBES trojičních Kristologů, nikdo neslouží Kristu, protože také technický lid slouží boháčům. Odmítají, aby společně bydlely v bytě tři osoby, každá v jedné velké místnosti, s jednou společnou společenskou místností, s kuchyní, kde se nebude vařit. Boháči, stejně jako chudáci, odmítají východisko, které Kristus v Písmu připravil z elektrického ELEKTROŠOKU, dále uvedeného, kterým jsou švédské stoly snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. VĚČNÉ PŘÍBYTKY jsou navržené dle textů Bible na výkresech, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již od roku 2006. Východisko z ELEKTROŠOKU, z energetické krize dále uvedené, pominutí majetku boháčů, zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, VOJÁKŮ, POLITIKŮ, AUT, atd., kvůli jedině možné další výstavbě sídlišť a měst, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, je u zahanbeného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, je známé z mého tříletého působení od roku 2006, do roku 2009. V Česku již nikdo nemá výmluvu, nerozumět textům těchto SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. OTCI Bohu milému, zakladateli celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, faráři Bradáčovi bylo sděleno, že již nikomu nemůže odpouštět hříchy, dle Jana, protože celá jeho trojiční Kristologie je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Bylo mu sděleno, že za kázání v kostele již není odpovědný svému děkanovi v Rosicích, či svému biskupovi v Brně, ale pouze Kristu, který od úplného zničení trojiční Kristologie neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, což dokazuje MEČEM energeticky nesmyslné války na Ukrajině. Bylo mu sděleno, že máme povinnost se sejít se starosty Ing. Balcárkem a Ing. Kučerou proto, abychom Krista uspokojili rozhodnutím, že jeho SLOVO o neprodleném, dočasném PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, bylo realizováno neprodleně, již v listopadu 2022, a ne až v zimě, až v prosinci 2022. Dohodli jsem se, že zavolám, po zaslání těchto textů, abych se ubezpečil, že již ví, že nový, trestající Kristus, nikoho zpupného nenechá bez trestu. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, pod SLOVEM NEBES trojiční Kristologie MRAVNĚ NÍZKÝCH, protikladných bludů katolického katechismu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, uzavřel všechny neposlušné a zpupné boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., pod svou neposlušnost, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zlé, neposlušné pokolení. Slíbil, že se smiluje, nad Českem a celým světem, svým Božím technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení, až mnozí lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky pochopí pravdu o tom, že na ÚSVITU tohoto tisíciletí, zastihne Česko kolaps výroby elektřiny již v roce 2032, v době dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny Česka, a kolaps veškerého života žití boháčů na výnosný trh, v době dotěžení ropy v Rusku, a v mnoha dalších státech světa, v roce 2036. Vůle Boží je, aby zbývající zásoby fosilních paliv vystačily všem státům světa, na toto celé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Zbývající fosilní paliva nesmí sloužit zábavě boháčů, mohou být použita pouze na přeměnu energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelné elektřiny, které bude velmi málo, a na výstavbu nových měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení, kterému končí éra ropy, za kterou nemá žádnou náhradu, až se bude mluvit pravda o tom, že ropa tvoří cca 50 až 60 % celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT, již v roce 2006. ELEKTROŠOK který Kristus připravil, pro nastolení své vlády nad všemi státy světa, spočívá v energetických bludech vlády SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, SVINĚ, premiéra Fialy. Kristem prokletý premiér Fiala a jeho ministři lžou, že není problémem zrušení UHELNÝCH ELEKTRÁREN, při dotěžení uhlí pro uhelné elektrárny, v roce 2032, které vyrobí cca 5,4 % z celkem potřebné energie, že není problémem, že v roce 2036 nebude nahrazena dosluhující jedna dvojice bloků jaderných elektráren v Dukovanech, které vyrobí méně než cca 2 % z celkem potřebné energie Česka, protože není problémem dotěžení ropy v mnohých státech světa, v roce cca 2036, která v Česku tvoří cca 60 %, či 50 %, z celkem potřebné energie. Premiér Fiala a jeho ministři lžou, že pro elektromobily, a pro výrobu vodíku elektrolýzou, pro nákladní auta, autobusy, letadla, atd. v roce cca 2036, bude stačit elektřina z jaderných elektráren, a z fotovoltaiky a větrníků, které je málo, které v roce 2036, bude maximálně 7, 0 %, z celkem potřebné energie Česka. Jejich debilita je nyní viditelná.

 

Kapitola 301-96 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 76. Česká bible kapitola 301. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Pro OTCE Bohu milého faráře Bradáče, znalce Písma, není možnost dvojí, ale možnost pouze jedna. Uznat, že OHEŇ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, má obrovskou moc tím, že má obrovskou moc Kristus, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Žalmy, Kazatel, Ozeáš, Jeremiáš, Izajáš, Bhagavadgíta, atd. Uznat, že má povinnost v kostele v Domašově nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době 40 -ti let POUŠTĚ socialismu. Vyhrožovat křesťanským pohanům, že pokud odborníci na energetiku nebudou vyvlastňovat majetek boháčům, pokud se nebudou na Domašovsku v restauracích prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pokud nebude učiněno rozhodnutí o zničení PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní potřebu atd., trestající Kristus Česko zničí strašlivou záhubou ve válce, pro výstrahu všemu tvorstvu. Izajáš, Micheáš, Judův, atd. Lidstvo celého světa je závislé na Božím technickém rozumu, uvedenému také v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Bohu milému OTCI, faráři Bradáčovi z Domašova, zakladateli celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde bude ve všem, i v energetice, po nedostatku, bylo telefonicky sděleno. Pane faráři. Máte povinnost, v kostele v Domašově, neprodleně a úplně zničit protikladné bludy neomylných dogmat trojičních Kristologů, a tím se smířit s mediálním MISTREM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Úplná poslušnost dokonalé Boží lásky znamená kázat, že trestající Kristus, ze svého milosrdenství, ukončí MEČ nesmyslné války na Ukrajině, a ostatních válek, až učiníte rozhodnutí, že Česko je Kristem vyvoleným státem. Jako Kristem vyvolený, Bohu milý OTEC, zakladatel mírového Božího království, máte povinnost učinit rozhodnutí, že Česko svolá kongres všech okolních států EU, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko má povinnost požádat okolní státy EU, o pomoc s prosazením Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení všech vojáků světa, všech zbraní světa, aut, atd. Pane faráři, máte povinnost kázat, že nový Kristus, po úplném zničení bludů trojiční Kristologie v kostele v Domašově, umožní, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Česku jít dál, na cestě do celosvětového, mírového Božího království tím, že umožní v médiích zveřejnit energetickou nezbytnost realizace Božích zákonů, o neprodleném vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. tak, aby veškerá zbývající ropa, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, atd. vystačila všem státům světa, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Máte povinnost kázat, že Česko a všechny státy světa, mají povinnost v této zimě naplánovat přetvoření stvoření na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, tak, jak je to opakovaně požadováno. Kristus Česku dovoluje, nastolit svou vládu nad všemi státy světa tím, že Česko má povinnost soudit všechny státy světa, těmito texty. Pane faráři, Kristus naplnil texty Písma o vedení Česka do Božího KRÁLOVSTVÍ, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky tím, že Česko vede odjakživa, dle OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Židům, Matouš, Žalm33,37,102,104, Římanům, Jan, Malachiáš, Sírachovec, 5.Mojžíšova, Jeremiáš, Micheáš, atd. Máte povinnost v kostele v Domašově, při BOHOSLUŽBÁCH kázat, že pomocí těchto textů pomalého Božího SOUDU, nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, bere vládu nad lidmi SYNU ZATRACENÍ, NETVORU, svini, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, politologu premiéru Fialovi, čímž ruší tradice trojiční Kristologie Vánoc a Velikonoc. Svou vládu nad lidmi dá lidem pomocí nové vlády BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nového premiéra Česka Ing. Rákose, kterou je nutné neprodleně zřídit dle textů na konci kapitoly 300. Kdo neuzná uvedenou Boží vůli, a uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nedostane Boží rozum v částečce DUCHA o správné koncepci energetiky, určený pro toto zpupné pokolení, a tím jde k záhubě těla i DUŠE. Česko má možnost jenom dvojí. Buď neprodleně zřídí celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, nebo trestající Kristus zničí Česko MEČEM třetí světové války, kterou již zahájil na Ukrajině. Dvě světové války Kristus uvedl na svět kvůli tomu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI ignorovali ideologii Božích proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Židy zničil HOLOCAUSTEM, za totálně chybný výklad Tóry. Česko zničí strašlivou záhubou, za totálně chybný výklad Písma pomocí trojičních Kristologů. Co si Domašovsko v kostele v Domašově vybere, to bude mít, mír, nebo válku. KNIHA MOUDROSTI, Ozeáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jób, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Kazatel, Zjevení, Jób, 2.Petrův, Marek, Lukáš, Matouš, Jeremiáš, Izajáš, Ezechiel, atd. Vůle Boží je, aby v kostele v Domašově bylo neprodleně kázáno, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, přetvořit veškeré stvoření, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, po neprodleném a úplném zničení trojiční Kristologie SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protikladných bludů o Kristu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí katolického katechismu, farářem Bradáčem. Znalost nového Krista, jeho DRUŽKY, ŽENY STATEČNÉ, z veškerého Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je energetickou, ekologickou a mravní spásou. Zničení protikladných bludů trojiční Kristologie v kostele v Domašově, je znamením pro úplné zničení vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, a pro nastolení vlády BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Česka, Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly 300. Najít nového Krista v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, již není úkol nad lidské síly, pro nikoho úplně poslušného, ani pro faráře Bradáče, protože nyní, v listopadu 2022, máme PRAVÉ POLEDNE, ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, který nastal již v roce 2000. Geneticky prasečím lidským mozkům soudců OS, OSZ Brno venkov, NSS, ÚS, NSZ, KS soudu v Brně, a Policii ČR v Rosicích, KNIHA MOUDROSTI, Bhagavadgíta, Ozeáš, Kazatel, stále vyhovují protikladné bludy a promyšlené ekonomické vychytralosti temnoty trojiční Kristologie z toho důvodu, že jejich Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, stále mají svobodu k horečnému zbrojení, a k vedení nesmyslných válek, o cizí území, což však je nyní hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Hříchem, k energetické, ekologicé a mravní SMRTI Česka a světa, je celá trojiční Kristologie. Její úplné zničení v kostele v Domašově, OTCEM Bohu milým farářem Bradáčem, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, je vítězstvím nového Krista. DRUHÉ vyvlastňování majetku boháčů v Česku, je kvůli jejich energetické spáse tím, že nová, úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, např. zruší mnohé hotely, a dočasně do nich nastěhuje ty občany, jejichž domy jsou energeticky nejhorší tak, aby každý člověk měl jednu místnost, kvůli Bohem požadované majetkové ROVINĚ lidstva. Otcové Bohu milí pane Ing. Balcárku, Ing. Kučero a faráři Bradáči. Vaše úplná poslušnost spočívá také v tom, že přijmete pozvání k nám, do domu na Říčkách 42. Je to nutné ze dvou důvodů. Jednak abych Vám ukázal Boží slovo několika knih, ze kterých dělám správný výklad SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dále bych s Vámi rád projednal skladování mrkve, celeru, a čínského zelí, ve skladech restaurace, kde se bude vařit jídlo pro cca 1500 společně stolujících strávníků a přípravu na výsadbu zeleniny z jara, pro 1500 strávníků, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH. Skladování uvedené zeleniny, od podzimu až do léta je nutné dělat tak, aby nebyla potřeba elektřina, a aby uváděnou královskou zeleninu nebylo třeba dovážet z ciziny. Mrkev, celer, a čínské zelí, bez elektřiny, skladují doma již mnoho let, viz texty z mého výslechu na OS Brno venkov ze dne 6. 10. 2022. Prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ nyní, v listopadu 2022, znamená také naplánovat pěstování ovoce a zeleniny v příštím roce tak, aby nebylo potřeba to, co se na Domašovsku dá vypěstovat, a přes zimu dobře skladovat, dovážet z ciziny, protože nesmyslné převážení zboží zakazuje Kristus v Izajáši. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, odjakživa odděluje lidi živé od mrtvých, vstupováním či odstupováním svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků. Těmito texty pomalého Božího SOUDU, Kristus boří a ničí ty profese, např. boháče, ekonomy, kněze, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, mnohé soudce a psychiatry, atd., které nepotřebuje ve svém celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Odstoupením svého rozumu, zničil či zničí každého vzpurného, neposlušného hlupáka, který trestajícího Krista nenávidí, který ještě má odvahu tvrdit, že těmto textům Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uváděné Boží moci, a o uváděné Boží vůli, vytvořit v Domašově v kostele svět nový, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. nerozumí, jako to v USNESENÍ ze dne 6.10.2022, tvrdí např. předsedkyně senátu za OSZ Brno-venkov Mgr. Michaela Janočková, Ph.D. Mgr. Roman Staněk - státní zástupce OSZ, nebo schizofrenička, psychiatrička MUDr. Marta Holanová Marta@holanova.cz. Komu je nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, evangelium OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále ještě zahaleno, jde k záhubě svého těla, a svého geneticky prasečího lidského mozku, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od

 

ekonomických, militaristických sviní Česka a celého světa, kteří pod SLOVY NEBES trojiční Kristologie, slouží majetku, místo Kristu. Hněv Krista již neprodlévá, např. nad všemi pomatenci ze SOUDŮ v Brně, kteří nepochopili, že ÚSVIT vlády Krista, ve třetím křesťanském tisíciletí, v listopadu 2022, je současně PRAVÝM POLEDNEM, ÚSVITEM OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády Krista nad všemi státy světa. Trestání Česka bude trvat, až do úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. Uvedené vědce jsem dle vůle Boží zahanbil již v roce 2006, až 2008, když odmítli uvěřit, že jejich DUCH, jejich geneticky prasečích lidských mozků, je pouze zvířecí. Je prokázáno, že přes svou vzdělanost docentů a profesorů, jsou na Božím technickém rozumu, určeným pro toto zpupné pokolení, úplně závislí. Viz další text o jejich zahanbení v roce 2006 až 2008. Tímto způsobem, Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa, lidem celého světa, odjakživa činí dobro, či zlo tak, jak si to v Písmu předsevzal. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je nyní především na rektorát VUT v Brně. Čtyři uvedení vědci jsou nyní prvním ZRNEM, na Boží sýpce, OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mají za úkol se rozplodit a rozmnožit, křtěním uvedeným OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby v nových Božích domech technických UNIVERZIT, Česka a celého světa, mohl Kristus bydlet, svým technickým Božím rozumem, na věky věků. Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, úplně poslušný, Kristu vděčný za Boží technický rozum, rektor Janíček, neprodleně zničil PEKLO BRAN PEKELNÝCH, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zničením veškerých křesťanských tradic, např. Vánoc a Velikonoc, již v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 8. listopadu, nebo v novém novoluní MĚSÍCE, ve středu 23. 11. 2022. Nastolení BRAN NEBESKÝCH, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, bez vojáků, válek, atd. je energeticky nezbytné. Dotěžení uhlí v Česku, dle DUHY, bude v roce cca 2032, kdy nastane kolaps výroby elektřiny v Česku, a dotěžení ropy v Rusku a jinde, v roce 2035, je elektrošokem, protože v Česku nebude ani ropa, ani elektřina. Energetický, ekonomický, celosvětový kolaps je nutné neprodleně odvrátit, přijetím Božích zákonů. Na PRACHY a ZBRANĚ je nutné úplně zapomenout. Veškeré snahy zamlčet tyto texty, o službě SOUDCŮ Brna PRACHŮM a MAJETKU, místo Kristu, jsou zločinem. Dnes doporučovaná náhrada uhelných či plynových kotlů rodinných domů, tepelnými čerpadly, jsou bludy, kvůli kolapsu výroby elektřiny v Česku roce 2032, v době dotěžení uhlí v Česku. Veškeré snahy o zateplování budov jsou bludy, protože jediným řešením je postavení VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je domů energeticky soběstačných, pro vytápění, osvětlení, vaření, atd. Je správná jenom energetická koncepce Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Písmo uvádí, že technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se za své zlé skutky, a lži, o koncepci energetiky Česka a světa, nemusí stydět. Viditelná totální debilita technické elity, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od každého geneticky prasečího lidského mozku vědců, v době Božího navštívení tohoto pokolení, v době psaní těchto textů pomalého Božího SOUDU. KNIHA MOUDROSTI, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, atd. Vědci, pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se vzpírají trestajícímu Kristu, ke své vlastní záhubě. Všichni zpupní a neposlušní se drze vzpírají Božím ZÁKONŮM, např. o energeticky nezbytném vyvlastnění majetku boháčů, kvůli tomu, že zpupní a pyšní ROZJAŘENCI Česka, nevěří textům Písma, že majetek boháčů, z hlediska správné Boží koncepce energetiky, shnil jž dávno, v roce 2000. Náhrada stávajícího, energeticky, ekologicky a mravně shnilého majetku boháčů, společným majetkem energeticky soběstačných domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO dobytka, je však dokonalou Boží láskou. Uvedená majetková, mírová, Boží celosvětová ROVINA, je správný vývoj civilizace, protože je uvedená ve správném výklad SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které Kristus chce naplnit také na rektorátu VUT v Brně, do poslední čárky. Učení církve všeobecné, katolické, stejně tak učení schizofreničky, psychiatričky MUDr. Holanové je bludem, protože trojiční Kristologie je totálním bludem, je zločinem, je hříchem k SMRTI. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud budu v médiích cenzurován, dokud nebudu posledním prorokem tohoto zpupného věku. Totálně chybný výklad Písma trojičních Kristologů, již musí být připomínán s kletbami, protože je příčinou Božího trestání, je příčinou MEČE VÁLKY, např. na Ukrajině. Za chybný výklad Písma trojičních Kristologů Česka, je pomatená Ukrajina trestaná MEČEM války, 1000 x víc než Česko, protože Česko odmítá, těmito texty Písma, soudit všechny národy světa. Není proto nic lepšího, než dle vůle Boží, neprodleně zničit trojiční Kristologii, aby trestající Kristus umožnil Česku a světu, vejít do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby. Dle Boží vůle, zbývající ropa, plyn, uhlí, uran, kobalt, měď, atd. musí být uchovány pro všechna pokolení, tohoto osmého tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Modlit se je možné pouze k novému Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby z milosrdenství svého technického rozumu dovolil, aby na rektorátu VUT v Brně, vzniklo semínko osmi ministrů nové vlády premiéra Ing. Rákose, dle textů uvedených na konci kapitoly. Štěstí je mít Kristem slibovaný celosvětový mír, štěstí je mít Boží rozum od Krista, pro toto zlé pokolení, pro technický lži lid, získaný mým studiem dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, platných pro neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. BRÁNY PEKELNÉ trojičních Kristologů, křesťanského, militaristického, ekonomického, kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, soudců OS, OSZ, NSS v Brně, nepřemohou BRÁNY NEBESKÉ, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, zřízeného na rektorátu VUT v Brně. Pro mnohé soudce OZ, OSZ Brno venkov, NSS, KS Brno město, atd. je neštěstím pozbýt svoje dobře placené, bezpracné koryto, muset neprodleně, dobrovolně, pokojně, sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. V Božím, celosvětovém mírovém KRÁLOVSTVÍ, kde bude všeobecná pracovní povinnost, jako v době socialistické, majetkové ROVINY, budou muset mnozí vládnoucí hlupáci, jít pracovat rukama, např. k zedníkům. Boháčům SOUDCŮM z Brna se potěšení z majetku již dostalo tím, že Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ Kristem prokletého politologa, z hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, hlupáka premiéra Fialy. Celá bída myšlení křesťanského, militaristického, ekonomického světa, pod SLOVY NEBES trojiční Kristologie, je tímto vyzpívaná. Bohem všech vládnoucích hlupáků SOUDCŮ z Brna, Baalů a DÉMONŮ, jsou PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, atd. Bezdomovec Blažek z Říček, šikanovaný bývalým starostou Štěpánkem, se již bude smát v případě, že trestající Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad novým starostou Říček. Nový starosta Říček Ing. Balcárek podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, již nemá důvod trestajícího Krista nenávidět, kvůli jeho dokonalé Boží lásce, kvůli jeho zákonům POLE VĚDY Písma, které jsou o zrušení, vyvlastnění MAJETKU boháčů, zrušení PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Jan. Když z milosti Božího technického rozumu, se s elektro odborníkem Ing. Balcárkem domluvím na neprodlené realizaci prostírání ubrusů společného stolování v restauracích Domašovska, schopných vařit alespoň obědy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, bezdomovec Blažek se bude radovat, protože jeho trápení s bydlením a se stravováním se skončí. Stačí, aby nový starosta Ing. Balcárek, miloval nyní bezdomovce Blažka jako sama sebe, a jako Krista, který ho svým Božím rozumem, buď živí, nebo neživí, což je již situace pro Boží KRÁLOVSTVÍ. Kristus slibuje, že z Domašovska přestane svým Božím rozumem odcházet, když starosta Ing. Balcárek učiní rozhodnutí, že jako první na světě bude realizovat Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, postupně úplně všeho, což není pro boháče úkol nad lidské

 

síly. Ozeáš, Kazatel, Jeremiáš, Izajáš, Ámos, Židům, Římanům, 1.Korintským, 2.Korintským, KNIHA MOUDROSTI, Bhagavadgíta, 2.Samuelova, 1.Petrův, Lukáš, Matouš, Marek, Jan, Báruk, Ageus, KNIHA MOUDROSTI, Ezechiel, Zachariáš, Malachiáš, Přísloví, 5.Mojžíšova, atd. Psychiatrička, schizofrenička MUDr. Holanová, která trpí jak bludy o Ježíši Kristu, nikdy Židy NEUKŘIŽOVANÉM, pouze protikladnými, neomylnými dogmaty vládce křesťanského PEKLA, BELZEBUBA papeže Františka, tak o mě, o maličkém a spravedlivém posledním proroku tohoto ekonomického, militaristickém věku, je představitelkou církve katolické, všeobecné. Její MATKA, církev katolická, všeobecná je ČARODĚJNICÍ, stejnou jako je ona. Bludy církve katolické, všeobecné, čarodějné kejkle se SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou hanebným klamem. Strach boháčů z realizace DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, neznamená nic jiného, než že se vzdali rozumného uvažování. 2.Mojžíšova, 1.Timoteovi, Izajáš, Sírachovec, KNIHA MOUDROSTI, Zachariáš, Židům, Judův, Galatským. atd. Psychiatrička, schizofrenička MUDr. Holanová, je stejnou církví, jako její MATKA, církev katolická, všeobecná. KRÁLOVSTVÍ Boží neleží v jejich SLOVECH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ale v Boží moci, nad každou církví, to je nad každou vládou Česka či světa. 1.Korintským. Veškeré vládnoucí CÍRKVE Česka a světa, jsou stejné ČARODĚJNICE, jako ony. KNIHA MOUDROSTI. Plný počet ČERODĚJNIC Česka a světa, vzešel. 2.Mojžíšova. Česko může být spaseno tím, že kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. technického lidu VUT v Brně neprodleně rozhodnou, že ekonomická, militaristická svině, NETVOR, MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA, OHOLIBA, MUDr. Holanová odejde neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, a že farář Bradáč z Domašova, začne v kostele mlet BOHOSLUŽBY, to je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Předpoklady MRZKÉ ŽENY, OHOLY MUDr. Holanové o tom, že mě může prohlásit za schizofrenika nebezpečného Říčkám proto, že bývalý starosta Štěpánek na Policii ČR v Rosicích prohlásil, že se mě bojí, protože ho chci zamordovat, jsou vyvrácené. Štěpánek bydlí blízko našeho domu. Když jsem za ním přišel, seděl ve svém BOHU, to je v autě SUPERB. Řekl jsem mu, že kvůli jeho blábolům o tom, že ho chci zabít, musím běhat po SOUDECH v Brně, a vyvracet jeho tvrzení, a tvrzení MRZKÉ ŽENY, OHOLY psychiatričky MUDr. Holanové, že jsem schizofrenik, trpící násilnými bludy. Štěpánek před svou ženou, která seděla vedle něho prohlásil, že se mě určitě nebojí. Řekl jsem mu, že je debil, když na Policii ČR v Rosicích, tvrdil něco jiného. Štěpánek vyskočil z auta a řval na mě. Opakuj to, že jsem debil, a já ti rozbiji hubu. Jeho žena mu musela domlouvat, aby mě nebil, já jsem ho musel uklidňovat tím, že jsem řekl, že jsme všichni za debily. Když se rozčilený Štěpánek trochu uklidnil, optal jsem se ho, proč v Rosicích dělal ostudu. Pravil, že se mě pomstil, protože jsem si já, trestním oznámením v Rosicích na něho, spravedlivého a moudrého, začal jako první, kvůli vystěhování Blažka z Říček do polí, mezi polní a lesní zvěř. Jak je možné, že soudci z OS Brna venkova, z obou trestních oznámení v Rosicích, dodnes nepochopili, že úplně pomatený Štěpánek, pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, je agresivní a debilní, neschopný pochopit ani logiku energetické spásy Česka a světa, kterou je vejití do odpočinutí od díla nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, ani logiku textů Písma o Kristu, ŽIVÉM BOHU, kterého nikdy hlupáci nemohli UKŘIŽOVAT, protože je odjakživa DUCHEM SVATÝM. Boží hněv již neprodlévá, trestající Hospodin pobil každou prvotinu plodné síly Baalů a DÉMONŮ, odstoupením svého Božího technického rozumu, od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů. Já, trpělivý, mírumilovný Boží prorok, který chce naplnit Boží vůli, o neprodleném zrušení všech zbraní a všech vojáků na světě, již mnoho let musím mírumilovně tolerovat veškerou debilitu agresivních Baalů, boháčů. Posledním nepřítelem Krista je SMRT, kterou je psychiatrička, schizofrenička, debilní svině, NETVOR MUDr. Holanová. Je přemožena novým Božím SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že totálně chybný výklad protikladných bludů, a promyšlených ekonomických, militaristických, křesťanských vychytralostí, katolického katechismu trojiční Kristologie faráře Bradáče z Domašova, jsou BOHEM pouze dočasným, do ÚSVITU tohoto tisíciletí. V PRAVÉ POLEDNE, v listopadu 2022, Krista nyní musí každý znát nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóty, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Semínko těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA je zaseto v poníženosti proto, aby nyní, s pomocí technického rozumu Krista, vládnoucím Bohům Domašovska, mohlo vstát v celosvětové Boží slávě. Novému Kristu se beztrestně nebude nikdo posmívat, mletím trojiční Kristologie. SMRT, to je psychiatrička, schizofrenička, debilní svině MUDr. Holanová, která mě zastrašuje vyhrožováním, že budu léčen jako pro Říčky nebezpečný schizofrenik, klasickou léčbou schizofreniků, to je pomocí injekcí, léků a elektrošoků, v blázinci v Černovicích, je prokazatelně poražena objasněním, že úplným zničením jejího výkladu Písma, pomocí debilních protikladných bludů křesťanské trojiční Kristologie, končí moc boháčů na chudáky, protože se začíná moc Ježíše Krista nad celým světem. NETVOR MUDr. Holanová, má za OPATROVNÍKA svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, bludy trojiční Kristologie, Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy. Má tím hřích k energetické SMRTI, a proto rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, pro toto pokolení, nikdy nedostane. Rouhá se DUCHU SVATÉMU tím, že se stala úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, opakovaně objasněného, politického a náboženského dobytka, všech států světa. Je dvakrát MRTVÁ, dvakrát Kristem v Česku vykořeněná, Božími proroky, LÉVIJCI. Jednou to bylo v době čtyřiceti let Boží nedokonalé majetkové ROVINY POUŠTĚ vlády komunistických, nevzdělaných hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Nyní je to pomocí jedině možného a jedině správného správného výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů, veškerého Písma od Krista. Nejčernější křesťanská tma černé díry trojiční Kristologie nastala nyní, v listopadu 2022, kdy má Česko za vládnoucího Boha, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, sociologa, který vzešel z hnoje vědců Masarykovy univerzity, válečného zločince, debila, který organizuje horečné zbrojení a MEČ válek na Ukrajině, premiéra Fialy. Všechny pláště politiků pravice a levice, pláště kněží, a SOUDCŮ z Brna, jsou poskvrněné hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je služba uvedených boháčů, PRACHŮM, ZBRANÍM, MAJETKU, AUTŮM, atd., místo jedinému Bohu světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉHU. Psychiatrička, schizofrenička, debilní svině MUDr. Holanová, v USNESENÍ, které jsem dostal od SOUDU poštou uvedla, že mě rodina zapojuje do dění, což je blud. Např. já a žena pracujeme na zahradě, a pracujeme na zahradě rádi. Dcera a vnučka žijí v Brně, a mají k práci na zahradě odpor. Proto je zřejmé, že se do práce např. na zahradě zapojuji sám. Lhářka, svině, NETVOR, MUDr. Holanové v USNESENÍ lže, že mě vyšetřovala opakovaně, což je blud. Byl jsem u této prolhané svině, které trpí bludy o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, jediném Bohu světa, pouze jednou, cca tři hodiny, dle rozkazu Policie ČR v Rosicích. Tato svině nenávidí jak Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, stejně tak mě, pro uvedenou pravdu o trestajícím Kristu, DUCHU SVATÉM, měnícím kněžství. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Tento hřích ji nikdy nebude odpuštěn, ani nyní, ani v Božím KRÁLOVSTVÍ, které Kristus slíbil zřídit v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného TVORSTVA, v kostele v Domašově, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odstoupení Božího rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně, který Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, který je vrcholným Božím trestem v tomto pokolení, bude trvat tak dlouho, dokud nebude znít hlas boje mnoha bojovníků Božích, kteří se rozhodnout zničit trojiční Kristilogii, a tím zničit mnohé psychiatry z Brna, např. svini MUDr. Holanovou, či zpupného ředitele blázince v Bohunicích, NETVORA MUDr. Kašpárka, kteří mě pokořují, kvůli tomu, že se jim nelíbí energetická nezbytnost zrušení trojiční Kristologie. Zničení trojiční Kristologie je zničením mnohých vědců z Masarykovy univerzity, kteří jsou hnojem. Ničí politology, sociology, religionisty, ekonomy, soudce z Brna, právníky, atd. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vůle Boží je, aby věda vědců VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., začala sloužit Bohu, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, v novém DUCHU těchto textů správného výkladu Písma. Ve starém DUCHU trojiční Kristologie slouží vědci debilům vládnoucí elity, Baalů a DÉMONŮ ohnivého jezera Česka DEBB, debilu. SYNOVÉ ZATRACENÍ, premiér

 

Fiala, váleční zločinci, hlupáci, prezidenti, Putin, Biden, Macron, Zelenskýj, zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, již nemají právo vládnout lidem. Jejich viditelná debilita je způsobená odstoupením rozumu trestajícího Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Kristus, takový, jaký skutečně je, v OHNI SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle písničky Chinasky martin@chinaski.cz, HVĚZDY NAD HLAVOU, splní mé tříleté přání, od roku 2021, do roku 2024 nejednou, ze svého milosrdenství, při úplňku MĚSÍCE v úterý 8. listopadu 2022. Přeháním stále kvůli tomu, že všichni zapomněli na nového Krista, svou vlastní vinou. Kristus mě sílu dává, abych se vznesl k NEBESŮM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože dle další písničky Olmerové, ČEKEJ TIŠE, již máme RÁNO OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy, které je růžové, již od roku 2000. Do mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, mohou v PRAVÉ POLEDNE v listopadu 2022, jen OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ z VUT v Brně, kteří dají lidem štěstí tím, že se stanou novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA tím, že začnou mluvit, mlet, pravdu o rozkazu Krista, platného pro celý svět. Rozkazem je odpočinout od díla energetické, ekologické a mravní křesťanské zhouby horečného zbrojení a válčení, od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby tak, že ropa, plyn, uhlí, uran, kobalt, měď, atd. dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, bude elektronicky přidělována všem státům světa. Vůle Boží je, aby zbývající zásoby fosilních paliv vystačily všem státům světa, na toto celé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Zbývající fosilní paliva nesmí sloužit zábavě boháčů, mohou být použita pouze na přeměnu energetiky fosilních paliv na energetiku obnovitelné elektřiny, které bude velmi málo, a na výstavbu nových měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení, kterému končí éra ropy, za kterou není žádná náhrada, až se bude mluvit pravda o tom, že ropa tvoří cca 50 až 60 % celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERI, vypracovaný dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT, již v roce 2006. Bůh SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích postavil STAN stanopl@centrum.cz, těchto textů. Ono jak ŽENICH vyjde z velké horní KOMNATY, z domu na Říčkách 42. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ve správném výkladu Písma, tato KOMNATA se nemůže potkat s KOMNATOU, kde večeřela křesťanská, UKŘIŽOVANÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, zrozená z protikladných bludu schizofreničky psychiatričky MUDr. Holanové Marta@holanova.cz. Tato ekonomická, militaristická, křesťanská svině, NETVOR, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, zločinec, debil, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, křtěná POTOPOU osolené posvěcené vody, či špíny, faráře Bradáče z Domašova, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, ze mě dělá hlupáka, debila, schizofrenika, který potřebuje OPATROVNÍKA, což je hřích, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Snažím se proklínat NEVĚSTKU, svini, MUDr. Holanovou stejně jako např. boháče Domašovska Králíka, Kočího, Dorazila, Štěpánka, Kučery, Vítkovou, atd. z toho důvodu, aby pochopila, že boháči, i ona, se mě mají bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože z milosrdenství rozumu Krista pro toto pokolení, dělám výklad Písma o tom, že počátek poznání Boží vůle, o energeticky nezbytném vyvlastnění majetku boháčů Králíka, Kočího, Dorazila, ekonomické svině Vítkové, atd. je bázeň před novým Kristem. Schizofrenička, psychiatrička MUDr. Holanová, vyvlastnění majetku uvedených boháčů, pomocí Božích zákonů POLE VĚDY Písma, stále považuje za blud, za bláznovství. Tím ze mě dělá debila, zločince, či schizofrenika. Odmítá pochopit, že TVOR JE člověk, který Boží rozum má. NETVOR JE neposlušná, zpupná svině, schizofrenička MUDr. Holanová, která Božím nemá, a že proklínání sviní a NETVORŮ, jako je MUDr. Holanová, dle textů Izajáše a Ezechiela, je součástí správného výkladu Písma. Tvrdí, že texty Písma o tom, že Kristus, do energetické koncepce energetiky Česka a světa vidí, jsou pro boháče nepřijatelné, což je k jejich vlastní záhubě. Tvrdí, že Krista, ZLODĚJE majetku boháčů Domašovka, se bát nikdy nebude. Nehodlá dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, i se všemi zpupnými SOUDCI z OS Brno venkov, kteří mě soudili dne 6. 10. 2022, na OS Brno venkov, kvůli tomu, že jsem, dle jejich bludů, boháčům Domašovska nebezpečný. Trestným způsobem drze lže o Kristu, a tím lže i o mně. Dovoluje si ze mě dělat debila, či schizofrenika, přestože má za bláznovství, že Boží slávou tohoto správného výkladu Písma, o Boží MOUDROSTI, je nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového vládnoucího technického Božího lidu, u úplně poslušného rektora Janíčka. Jakým SOUDEM mě schizofrenici, soudci z Brna, na OS Brno venkov soudí, kvůli tomu, že se ve svých bludech rozhodli sloužit majetku, místo trestajícímu Kristu, takovým jsou nyní souzení. Ve svých bludech zrušili Boží přikázání, aby zachovali tradice BRAN PEKELNÝCH, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, oslav svých bludů vzniku Vánoc a Velikonoc. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů Domašovska, lžimesiášů, je pouze správný výklad Písma, s narozením se Krista vždy v době úplňku MĚSÍCE. Nehodlají jít Kristu z cesty, do říše ticha, na smetiště dějin. Soužení, jaké ještě nikdy nebylo, nemůže přestat, protože se považují za vládnoucí Bohy, i když je zřejmé, že pro odstoupení rozumu Krista, jsou debilním KAMENÍM proto, aby se sami sobě nezdáli tak moudří. LÉKAŘ Kristus již tímto výkladem Písma uzdravil sám sebe, a má moc, uzdravit svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, každého služebníka, který bude mít svobodu pouze pro nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. V Písmu již není nic skrytého, co by nemělo být odhaleno o tom, že jsou KAMENÍM, které musí padat ze SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jako blesk. Rouhají se DUCHU SVATÉMU, a proto jim odpuštěno nikdy nebude. Do věčných PŘÍBYTKŮ, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, budou boháči Domašovska přijati, až pomine jejich majetek, kvůli tomu, aby každý člověk, kvůli velice malému množství obnovitelné elektřiny, v mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, bydlel pouze v jedné velké místnosti, domu ZIMNÍHO, BYTOVÉHO, a stravoval se v domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Zařízení pro obnovitelnou elektřinu, fotovoltaické panely, větrníky, elektromobily, elektrokola, atd. mohou být celosvětově vyráběna pouze z fosilních paliv, nikoli z obnovitelné elektřiny, které je málo. Stejně tak výstavba energeticky soběstačných měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 ks politického a náboženského dobytka, může být postavena pouze ze zbývajících fosilních paliv, nikoli z obnovitelné elektřiny, které je proto potřeba zachránit a spasit na dobu celého tohoto tisíciletí, zrušením trojiční Kristologie v kostele v Domašově. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů Domašovska nastane, po veřejném projednání těchto textů, o neprodleném prostírání ubrusů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, dočasně ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Je energeticky nezbytné zrušit supermarkety s potravinami, zrušit zde chlazení a mrazení, zrušit vaření, chlazení a mrazení v domácnostech, zrušit výrobu plastů pro potraviny, atd. a tím nastolit celosvětovou Boží majetkovou, mírovou ROVINU, kázáním těchto textů, celému světu. Ve všem bude po nedostatku, i v energetice, když se Česko, uvedeným způsobem, zničením trojiční Kristologie, neprodleně usmíří s jediným Bohem světa, čtením těchto textů, o nezbytném zrušení boháčů Domašovska, a jejich Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd,. o vyvlastnění majetku boháčů, kvůli jejich energetické spáse, kvůli tomu, aby bylo ve všem v energetice po nedostatku. Vše je nutné dát na svícen v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Dějiny Česka lze pravdivě objasnit pouze pomocí textů SLOV Sírachovce, pěti knih Mojžíše, Matouše, Lukáše, Marka, atd. Boží KRÁLOVSTVÍ trestající Kristus dovoluje nastolit nikoli válkami, a horečným zbrojením, ale po vyhnání debila, SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, do říše ticha, to je na smetiště dějin, v době zničení trojiční Kristologie. Kristus se z Českem usmíří, až dědic komunistické slávy Krista, čtyřiceti let socialistické Boží majetkové ROVINY, komunista, kandidát českých vlastenců na Hrad, na prezidenta, PhDr. Josef Skála, CSc  info@jakoskala.cz, na slavnostním shromáždění na Václavském náměstí v Praze rozhodne, že je nezbytné, tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a

 

upřesňují, číst v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Uvedené texty Písma, jsou ŽENOU STATEČNOU, DRUŽKOU Krista. Kristus chce být stejný, jako jeho DRUŽKA, jako ŽENA STATEČNÁ, tím, že bude oděná SLUNCEM Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na paprscích. Bude mít MĚSÍC Koránů pod nohama. Bude mít KORUNU dvanácti křesťanských a židovských hvězd kolem hlavy. Tato ŽENA STATEČNÁ je těhotná již od začátku psaní těchto textů, které píši v tříletých intervalech svých skutků, které vedou k nastolení vlády Krista nad všemi státy,, od roku 1997až2000, 2000až2003, 2003až2006, 2006až2009, 2009až2012, 2012až2015, 2015až2018, 2018až2021, 2021až2024. Kdo chce, aby se v Česku narodil nový, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který bude, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pást celý svět tak, jak si to v Písmu předsevzal, to je v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekoogicky a mravně neotřesitelném, má povinnost být stejný blázen pro uvedenou Boží MOUDROST, jako jsem já. Kdo nebude uvedené texty studovat, nedostane od Krista rozum, do svého geneticky prasečího lidského mozku, v částečce uvedeného Božího DUCHA, a tím spěje k záhubě, jak svého těla, tak svého DUCHA, svého lidského mozku, geneticky prasečího. Kristus vyžaduje, aby především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, studovali dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma tak, aby z toho měl užitek veškerý technický lži lid Česka a světa. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ, MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, jediný SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, všech států světa, může potrestat Ukrajinu tím, že zničí jadernou bombou Kyjev, a následně v jaderné válce zahubí strašlivou záhubou dvě třetiny náboženských a politických Bohů, hlupáků, celého světa. Nechce aby nikdo zahynul uvedeným způsobem, chce aby všichni došli k pokání tím, že se úplně podřídí Boží majetkové celosvětové ROVINĚ, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Kristus vyžaduje, aby DĚDIC komunistické Boží slávy 40-ti let POUŠTĚ socialismu, kdy SLOVO trojičních Kristologů v médiích nepršelo, nový prezident Česka, PhDr. Josef Skála, CSc  info@jakoskala.cz, učinil rozhodnutí o neprodleném prostírání ubrusů stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích schopných vařit alespoň ŠVÉDSKÉ STOLY v době oběda. Kdo nebude v listopadu 2022, v době úplňku MĚSÍCE, v době narození se nového Krista, v úterý 8. listopadu 2022, prostírat ubrusy stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně v restauracích, zvolí místo ŽIVOTA VĚČNÉHO v Božím, celosvětovém, mírovém KRÁLOVSTVÍ, SMRT v PEKLE BRAN PEKELNÝCH křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Vzkříšení z mrtvých NETVORŮ, je nutné proto, aby Božím trestem nyní nebyla třetí světová válka. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Tímto textem, této kapitoly, podávám trestní oznámení na psychiatričku MUDr. Holanovou, Marta@holanova.cz, orgánům činným v trestním řízení KSZ v Brně. podatelna@ksz.brn.justice.cz, Celý text je trestním oznámením, protože vědomě lže. Boží hněv nad tojičními Kristology již neprodlévá. Proto se nelze bát schizofreničky, psychiatričky MUDr. Holanové, která trpí bludy o Ježíši Kristu, uzdraveného těmito texty pomalého Božího SOUDU OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. Oči Krista z Písma, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vše vidí tím, že Kristus, DUCH SVATÝ, naplňuje texty Písma o Česku, do poslední čárky. Potupa MUDr. Holanové, která tvrdí, že neomylný výklad těchto textů jsou bludy, nebude nikdy vymazána. Pro Kristem vyvolené Česko, není nic lepšího, než bázeň před trestajícím Kristem, a nic sladšího, než dbát na přikázání o zřízení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ v Praze. Skutky MUDr. Holanové, budou připomínány s kletbami. Říše ticha skončí, až Bůh zvítězí. Děti křesťanů křtěných ekonomickou špínou, budou podrobeny vyšetřování. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Čas této civilizace skončil, kvůli konci éry ropy v roce cca 2035. Kristus chce Česku a lidstvu vládnout nově, nikoli pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ atd. ale pomocí nové SKÁLY, kterou je jednak HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů neomylného výkladu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, jednak pomocí Božího rozumu, určeného pro toto zpupné pokolení, pouze těm profesím, které lze přenést z BRAN PEKELNÝCH, kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, kde nebudou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro osobní dopravu, atd. Trojiční Kristologové, kteří si hlídají svou cestu, pomocí soudců OS Brno venkov, již jsou půlnoční hadi, ztratili všechno co mají, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ČAS SLUHŮ půlnočním Kristologům. Ztratili podporu Božího rozumu pro toto pokolení, pro jejich geneticky prasečí lidské mozky. Kristus již viditelně napase a pást již nikdy nebude. Odstoupením svého Božího rozumu od trojičních Kristologů, boří a ničí všechny náboženské a politické hlupáky. Schizofrenička, psychiatrička MUDr. Hrubá, TRPÍCÍ BLUDY o Kristu, již musí svou hlavu sklonit, protože již nesmí mít sílu lhát o Kristu, který nečiní nic tajně, který vše sděluje veřejně, nyní pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Už musí podlehnou síle OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými se již křtí k VĚČNÉMU ŽIVOTU, úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, nového premiéra Česka, projektanta Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly, je ministr Babiš, babisa@psp.cz. Babiš je dědicem Boží slávy tím, že byl komunistickým BERÁNKEM, který nosil v průvodech komunistů, obrazy svých Bohů, LÉVIJCŮ, Božích proroků, Marxe a Engelse v době Boží slávy čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy boháčů, a drzých pozemských OTCŮ, Satanů kněží, pomocí vězení, dle textů Jóba, atd. Nyní trestajícího Krista, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Babiš nenávidí bez příčiny, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, protože Kristus vyvlastnění majetek boháčů vyžaduje, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Energeticou spásou je např. výstavba sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro cca 1500 společně stolujících BERÁNKŮ, energeticky, ekologicky a mravně sobestačných, pro vytápění, osvětlení, vaření, chlazení, mrazení, atd. Babiš je ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM tím, že má povinnost svoji uvedenu slávu, vykřičet do celého světa. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové, úplně poslušné vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše kvůli přetvoření stvoření, je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Jako úplně poslušný služebník Krista, Babiš již nemůže kandidovat na prezidenta. Běda Česku, když Babiše nedonutí zrušit kandidaturu, a přijet do Brna, na rektorát VUT v Brně, protože je určen za SEMÍNKO osmi, mnou určených ministrů nové vlády Česka, viz texty na konci kapitoly. Kristu se nebude beztrestně posmívat ani nový ministr Babiš. Ekonomická konkurence států již není možná. Všechny státy mají povinnost spolupracovat na své energetické SPÁSE tím, že nejdříve úplně zničí křesťanská KAMENNÁ NEBESA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů. Křtí se již pouze OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo se bude ještě křtít vodou, to je ekonomickou, militaristickou špínou trojičních Kristologů k energetické SMRTI tím, že nechá vládnout uvedené stávající SYNY ZATRACENÍ, Kristem prokleté prezidenty Putina, Zelenského, Bidena, Macrona, Zemana, atd., kdo se bude Kristu posmívat tímto způsobem, s tím si to Kristus osobně vyřídí. Kdo bude mít ještě za Bohy trojiční Kristology, válečné zločince, vrahy nového Krista, Belzebuby papeže Pia XI, Pia XII a Františka, viz další text, je stejným vrahem NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, jako oni. Kdo není ochotný studovat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má na svém svědomí vypálený cejch hlupáka a válečného zločince, který se vzdal rozumného uvažování. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby trestní orgány z KSZ z Brna podatelna@ksz.brn.justice.cz, mluvci@ksz.brn.justice.cz, a Policie ČR v Rosicích, vedená nyní npor. Vojtkem bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, rozhodly, že výklad Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, je dostatečně logický proto, aby ze SOUDU např.

 

schizofreničky, psychiatričky MUDr. Holanové, z jejich bludů o Kristu, o kterém nemá ani ponětí, vzešlo SVĚTLO SVĚTA Boží MOUDROSTI, o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanského výkladu Písma trojičních Kristologů, např. pozemských OTCŮ Bohu milých, úplně poslušného faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, děkana Klímy farnost.rosice@seznam.cz, synoda23Rosice@gmail.com, nebo jejich biskupa Konzbula brno@biskupstvi.cz, konzbul@tiscali.cz. Boží MOUDROST správného výkladu Písma je o úplném zničení naprosto nelogického výkladu Písma protikladných bludů trojičních Kristologů, SYNŮ ZATRACENÍ, kvůli tomu, že místo VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, pracující lži lid slouží pouze vládnoucích Baalům a DÉMONŮM, a tím pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Kněží měli povinnost v Písmu najít trestajícího Krista, jediného Boha všech států světa. Nehledali ho a proto ho nenašli. Proto Kristus, při svém navštívení tohoto zpupného pokolení, v novoluní MĚSÍCE v listopadu 2022, zničí jejich službu Baalům, boháčům, zničením jejich SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ve kterých slouží pouze výrobkům lidských rukou, např. PRACHŮM, ZBRANÍM, či AUTŮM, kterým říkají náš Bože. Z cesty hledání jediného Boha všech států světa drze sešli, ke své vlastní záhubě. Civilizaci chce Kristus není změnit skokem, v jedinou hodinu, čtení těchto textů v ČRo v Brně, v sobotním pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Kor.1/27,3/18,4/20,10/11,14/36,15/33, Izajáš, Žalmy, Judův, Jakubův, Bhagavadgíta, KNIHA MOUDROSTI, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jeremiáš, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Sociální fašismus Mussoliniho v Itálii, je důkazem zločinnosti ideologie nejhlubšího podsvětí Vatikánu, vedeného tehdy Belzebubem, papežem Piem XI. Ohavný výhonek, papež Pius XI, ničil vlastní zemi, Itálii tím, že podporoval vládu válečného zločince Mussoliniho. Současného Belzebuba, papeže Františka, vládce křesťanského PEKLA, trestající Kristus brzy vymete pomocí Česka, pometlem energetické zkázy. Prvorození bezdomovci, např. Blažek z Říček, již budou mít pastvu, všichni váleční uprchlíci, ze Sýrie, Ukrajiny, atd. budou postupně odpočívat v bezpečí. Izajáš 14/9až20,22,30. Sociální fašista Mussolini, Bůh Itálie, dle křesťanské idelogie začal horečně zbrojit proto, aby mohl válčit, okupovat Etiopii, a učinit z kolonii. Bůh křesťanů, svině, či NETVOR, papež Pius XI, dle své ideologie, Etiopii a ostatní kolonie, získané mečem války, pomocí misionářů evangelizoval, svým stupidním učením o milosrdném Kristu, který odpustí všechny hříchy těm hlupákům, kteří budou v Etiopii sloužit Satanům kněžím, pomocí svátostí oltářních a svátostí smíření. Po porážce fašistů v Itálii, zločinec Mussolini z Itálie prchal, převlečen za vojáka. Byl chycen, zastřelen a pověšen za nohy na BENZINCE za to, že válkou zničil mnoho vzácné ropy. Kdyby tehdy v Itálii chytili, zastřelili, a vedle něho pověsili, na BENZINCE, dalšího válečného zločince, vůdce všech vojenských kaplanů, trojičního Kristologa, Belzebuba papeže Pia XII, který velel křesťanskému PEKLU v době Hitlera, kde by mohlo být dnes Česko, a všechny státy světa. Trestající Kristus bude oslaven, až bude v Česku rozhodnuto o tom, že NOVÝM DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, budou zničené všechny zbraně světa, a všichni vojáci světa, kvůli nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle textů Izajáše, Ezechiela, Micheéše, atd. Přetvoření stvoření z energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, které bude podstatně méně, trestající Kristus učiní sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až se Česko bude křtít OHNĚM těchto textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, až se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Izajáš, Ezechiel, Židům, KNIHA MOUDROSTÍ, Ozeáš, Kazatel, Micheáš, Žalmy, 1.Janův, Judův, atd. Dnes vládnoucí Baalové a DÉMONI, váleční pravoslavní zločinci, ve své ideologii totality, získávání kolonií MEČEM války, válčí na Ukrajině již roboticky. Trestající Kristus nikdy nezapomene žádný skutek programátorům raket, jak Ukrajincům, tak Rusům, kteří svoji práci zabíjení lidí, ničení měst a lidí raketami, a drony mají za zábavu a za prostředek získání mzdy vyšší, než je obvyklé. Programátoři raket drze zneužívají technický rozum Krista, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI, až na věky věků. Žalmy, Bhagavadgíta, Židům, Římanům, 1.Korintským, Judův, atd. Trestající Kristus v 1.Tes.4/7,16,5/2, v Žalmech, atd. uvádí, že Kristus sestoupí z těchto SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ti kdo zemřeli v Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, fašistické trojiční Kristologie, či ideologie horečného zbrojení a získávání cizího území, mečem stupidních, okupačních válek, vstanou nejdříve, což je možné zatím jenom v Česku. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, přichází znovu v křesťanské temnotě trojiční Kristologie, jako ZLODĚJ majetku boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, stejně jako to bylo v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Čekoslovenska, v únoru 1948. Všichni lidé v Česku s číslem člověka 666, to je www těchto textů www.pametni-kniha.cz, jste již SYNY SVĚTLA, a SYNY DNE, a to již od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000. ÚSVIT tohoto tisíciletí je současně ÚSVITEM OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista, ZÁKONODÁRCE všech států světa. RUDÝ byl štít komunistických bohatýrů, LVŮ, LÉVIJCŮ, BERÁNKŮ, BERENŮ, či OVCÍ, kteří boháčům a kulakům znárodnili v Česku a Slovensku majetek tak, jak to Kristus v Písmu, v Jóbovi, naplánoval. Nyní mají povinnost znovu povstat jako LVI ti, kdo jsou Božím dědictvím. Božím dědictví DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, jsou především komunisté, kandidát českých vlastenců na Hrad, PhDr. Josef Skála, CSc info@jakoskala.cz, m.blaha@parlamentnilisty.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, poverenec@gdpr.eu, info@kscm.cz, press@kscm.cz, info@ourmedia.cz, halonoviny@halonoviny.cz, h.reinosova@parlamentnilisty.cz, Kateřina Konečná, info@konecna.cz, nebo řečníci na demonstraci proti vládě SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého PTÁKA ODS, politologa z hnoje vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, NETVORA, SVINĚ, hlupáka premiéra Fialy. Antonín Baudyš baudys@gmail.com, Pynelopi Cimprichová info@cimprichova.cz, Lubomír Volný, Volný blok, hlupák Jaroslav Turánek turanekj@lfhk.cuni.cz, svině Jiří Paroubek jiri.paroubek@nslev21.cz, vůl Hynek Blaško, Ladislav Vrábel,  info@zamir.cz, Ivan Vyskočil ivan.in@seznam.cz, lexa@agenturaappart.cz, hana@agenturaappart.cz, info@brkola.cz, Jud.12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až 6/7, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, PhDr. Josefe Skálo, CSc  info@jakoskala.cz. Máte povinnost, v tomto novoluní Měsíce v listopadu 2022, svolat na Václavské náměstí SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a těmito texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, křtít každého, kdo se zúčastní. Máte povinnost se modlit k novému Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svými skutky, takto. VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ Bože, přijmi nás do své náruče tím, že naplníš všechny texty o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do POSLEDNÍ ČÁRKY. Dej prosím, ať stávající boháči, ve strachu o svoje životy, vyzvrátí znárodněný majetek, kterého se drze nahltali TUNELEM kuponové privatizace. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bože dej, ať již na tomto shromáždění v Praze všichni odsouhlasí, že úplně poslušní služebníci Česka, se trestajícího Krista musí bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, protože počátek poznání Boží MOUDROSTI, kterou je neprodlené nastolení všesvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, na rektorátu VUT v Brně, je bázeň před TEBOU. Ať všichni uznají, že majetek všech boháčů, Česka a světa shnil, kvůli viditelnému nedostatku

 

ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, a mnohých ostatních vzácných surovin. Bože dej, ať již toto shromáždění uzná, že Česko již nepotřebuje jeden státní měšec, který je stejně prázdný, který vládnoucí boháči plní tištěním své SKÁLY, PRACHŮ, jenom proto, aby mohli horečně zbrojit a válčit, aby mohli prolévat krev nevinných hlupáků, např. na Ukrajině. Bože dej, ať všichni boháči, kdo doufají ve své bohatství, padnou a již nevstanou, protože v Praze i v Brně, úplně poslušní služebníci Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, musí rašit jako listí, i když je již podzim. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, atd. Vždyť STROMEM SPRAVEDLNOSTI, bude nová vláda Česka, vytvořená dle textů na konci kapitoly, v čele s premiérem, projektantem všeho nového, Ing. Vladimírem Rákosem. Máte povinnost odsouhlasit, že novou vládu Česka vytvoříte dle textů, uvedených na konci kapitoly. Máte povinnost kázat, že VZKŘÍŠENÍ z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ v Česku nastane, až se podaří probudit, ze stávající SMRTI, do ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, které jsem v těchto textech zahanbil, již v roce 2006. V roce 2006, jsem nejdříve zahanbil hnůj vědců Masarykovy univerzity, těch politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd., kteří vznikli v době, kdy Kristus vyvledl Česko, ze čtyřiceti let nedokonalé Boží majetkové ROVINY, do vzedmutého MOŘE křesťanského, militaristického, ekonomického kapitalismu, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů. 1.Kor.1/27,3/18,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,6/19až31/27,32až51/58, atd. Vědce VUT v Brně a ČVUT, projektanty, jsem zahanbil kvůli jejich nevědomosti o novém Kristu tím, že jsem navštívil VUT v Brně v roce 2006, kdy byl rektorem Vrbka. Představil jsem se mu jako PROROK, který zná, ze SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, tajemství BOŽÍ MOUDROSTI, kterou je např. neprodlené vejití do odpočinutí od díla veškeré energetické, ekologické a mravní zhouby. Rektoru Vrbkovi jsem přinesl několik časopisů, které sdělovaly, že Česko a svět čeká ropný a ekonomický kolas, který nejde zničit pomocí lží vládnoucí elity, o jejich nesmyslné energetické koncepci pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie, který lze překonat pouze z milosrdenství technického rozumu Krista, který slíbil, že učiní vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní na VUT v Brně tím, že dovolí číst tyto texty v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Rektora Vrbky jsem požádal, abych mohl navštivit odborníky na energatiku a odborníky na výstavbu domů proto, aby mě sdělili, jak připravují studenty na blízký ropný a ekonomický kolaps, v časopisech prorokovaný. S požehnáním rektora Vrbky jsem navštívil ředitele EÚ docenta Skálu, po jeho odchodu do důchodu nového ředitele docenta Pospíšila, docenta Kadrnožku a vedoucího ÚTZB docenta, dnes profesora Hirše. Odstoupení technického rozumu Krista od technické elity již fungovalo, takže jsem se dozvěděl pouze energetické nesmysly. Docent Skála, na můj dotaz, jaký je podíl elektřiny z cekové potřeby energií Česka řekl, že na VUT v Brně učí, či učili, na konci socialismu, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkové potřeby energií. Že tedy elektřina z jádra činila, čí činí, necelé 4 % z celkem potřebné energie, z uhelných elektráren necelých 6 %, vodní, větrné a fotovoltaika necelé 1 %, paroplynové 0,5 %, energie z ropy 50 až 60 %, z plynu cca 25 či 30 % z celkové potřeby energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Navštivil jsem ještě ředitele EÚ ČVUT, tehdy docenta Hrdličku. Dozvěděl jsem se zase pouze samé technické nesmysly. Docent Kadrnožka a docent Hrdlička doporučovali vládě nahradit ropu vodíkem, vyrobeným elektrolýzou z nově postavených jaderných elektráren. Doporučovali postavit cca 30 až 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína, což dnes se jeví jako energetický nesmysl. Docent Kadrnožka na toto téma napsal knihu, za kterou dostal státní vyznamenání. Docent Skála tehdy prohlásil, že Hrdlička a Kadrnožka se zbláznili, protože v případě této koncepce, by uran byl dotěžen celosvětově, mnohem dříve než uhlí. Při návštěve vedoucího ÚTZB, VZDUCHOTECHNIKA docenta Hirše, a vedoucího ÚTZB ČVUT, VZDUCHOTECHNIKA profesora Drkala, jsem se znovu dozvěděl samé technické nesmysly. Docent Hirš mě poslal do areálu VUT v Brně, kde postavili rodinný domeček, kde zkouší nové vynálezy na úsporu tepla, které jako VZDUCHOTECHNIK znám. Shlédl jsem domeček, ubezpečil jsem docenta Hirše, že snahy vědců řešit energetiku v rodiných domech je nesmyslné, protože Kristus v Písmu chce veškerou bytovou výstavbu na světě řešit pouze pomocí domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 strávníků, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení, atd. Docent Hirš v Brně, stejně tak profesor Drkal v Praze, odmítli studovat Písmo tvrzením, že studovat Písmo mají teologové, nikoli VZDUCHOTECHNICI, což již není pravda. Písmo musí znát nově každý člověk na světě, především poslušné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, ČVUT, projektanti, které očekává všechno úplně poslušné tvorstvo proto, aby z Božích zákonů měli všichni užitek. Kristus, DUCH SVATÝ, sídlí ve všech ŽIVÝCH BYTOSTECH. Z jeho Božiho rozumu pochází rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, poznání i zapomětlivost. Krista lze poznat z veškerého Písma, i z těchto textů. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Protože jsem věděl, že se s nikým nedomluvím, v kuchyni na stole jsem vypracoval výkresy domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V roce 2006 mně docent Hirš řekl, že se cítí nemocen, že má cukrovku, že proto nemá sílu povstat proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a přesvědčit je, že tyto domy energeticky soběstačné, jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou. V roce 2008 jsem byl v Praze na ČVUT. Profesor Drkal výkresy shlédl a sdělil, že si myslí, že tyto domy mohou být energeticky soběstačné tím, že budou mít v suterénu nádrže na horkou, tlakovou vodu, získanou v létě, či z jara, ze slunce, ale že on není teolog, a proto bude dál učit energetické nesmysly výstavby domů rodinných pro boháče, které Kristus zakázal stavět. V zimě, v kritických dnech, by bylo možné navržené domy dotápět dřevem, kterého je ovšem nyní málo. Zahanbení vědci VUT v Brně a ČVUT, mají povinost se vrátit, ke Kristu, ŽENICHOVI. Klimatizace domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, mnou navržená, nepotřebuje elektřinu. Je navržena nočním větráním náporem vzduchu, nikoli přes okna, ale přes chodby. Místnosti v létě v noci nebudou větrány okny, ale dveřmi, což je výhodné hlukově a pro pohodu prostředí. V místnostech větraných dveřmi z chodby, bude v noci v létě chladno, bez průvanu. Vzkříšení z mrtvých sviní na VUT nastane, až oslovení vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, se rozpomenou, že klesli v roce 2006, do říše ticha, to je na smetiště dějin z toho důvodu, že okamžitě nešli do Božího KRÁLOVSTVÍ. Židům, Zjevení, Kazatel, atd. NEOMYLNÝ Kristus ŽENICH slibuje úplně poslušnému Česku, že bude postupně ve všem po nedostatku, v energetice, v jídle, v oblečení, ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, to je v domech energeticky soběstačných, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 služebníků Krista, s číslem člověka 666, to je www těchto textů. Viz FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Malachiáš. Bude ve všem po nedostatku, když to s NEOMYLNÝM Kristem, v tomto pokolení zkusí BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., kterým Kristus, jejich geneticky prasečí lidské mozky, živí svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, ve všech pokoleních. Podmínka je, že budou stejně NEOMYLNÍ ve výkladu Písma, jako NEOMYLNÝ Kristus SOUDE a ZÁKONODÁRCE. Podmínka je že Česko bude mít novou vládu Ing. Rákose. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Lukáš, Matouš, Marek, Jan, Sírachovec, Zjevení, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Na ÚVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE v listopadu 2022, přišly dny Božího navštívení, kdy mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ DUCH SVATÝ, částečkou svého nového DUCHA, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, odstoupil od geneticky prasečích lidských mozků lži lidu hlupáků, lhářů, či zločinců, kteří žijí v temnotě BRAN PEKELNÝCH křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pod SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanské TROJIČNÍ KRISTOLOGIE o Kristu, DUCHU SVATÉM, ukřižovaném Židy pouze protikladnými bludy nemravných, ekonomických, militaristických, líných trojičních Kristologů Brna. Ozeáš, Kazatel, KNIHA MOUDROSTI, Přísloví, Žalmy, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Sírachovec, atd. Tímto správným výkladem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, trestající Kristus činí svůj DRUHÝ PŘICHOD trestajícího Krista, DUCHA SVATÉHO, do Česka, v podobě ZLODĚJE majetku boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd. 1.Tes.4/7,16,5/2, Žalmy, VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní Česka a světa, již nastalo tím, že z milosrdenství rozumu Krista pro toto pokolení, byl nalezen jediný Bůh všech států světa, všech náboženství světa, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, v jeho SVRCHOVANÉM SÍDLE. SVRCHOVANÝM SÍDLEM Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE VŠECH STÁTŮ, je HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Toto svrchované sídlo Krista není ozářeno ani SLUNCEM totálně chybného výkladu Bhagavadgíty, ani MĚSÍCEM totálně chybného výkladu Koránu, ani OHNĚM totálně chybného výkladu Bible a Tóry. Kristus také není obnovitelnou elektřinou. Text o elektřině Kristus uvedl v Bhagavadgítě jenom proto, aby v tomto textu pomalého Boží SOUDU, mnohým vládnoucím hlupákům, Baalům a DÉMONŮM, mohl dávat elektrošoky, pomocí správné energetické koncepce Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, uvedená v Božích příkazech a zákonech POLE VĚDY Písma, je elektro šokem, kvůli totální rekonstrukci geneticky prasečích lidských mozků, kvůli úplnému vymazání myšlení o křesťanském Bohu, o trojičním Kristu, o OTCI Ježíši Kristu, o SYNU Ježíši Kristu, a o DUCHU SVATÉM Ježíši Kristu. Ježíš Kristus již byl vzkříšen z mrtvých ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, již není Bohem křesťanským, TROJDÍLNÝM, ale je nyní jediným Bohem pro všechny státy světa, pro všechna náboženství světa, což je elektrošok pro schizofreničku, svini, NETVORA, MUDr. Holanovou Marta@holanova.cz, pro její bludy o Kristu. Odpouštět hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, již nemohou drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, dle textů Jana, ale pouze trestající Kristus. Po zničení protikladných bludů trojičních Kristologů o UKŘIŽOVANÉM Kristu, a po zničení krutého zmijí jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, začne Kristus vládnout všem státům světa, všem náboženstvím světa. Odpouštět lidem hříchy, již nemohou Satani kněží, MODLOSLUŽEBNÍCI, při SVÁTOSTECH SMÍŘENÍ a SVÁTOSTECH OLTÁŘNÍCH, protože křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, musí neprodleně, úplně zaniknout. Kristus dovoluje lidem scházet se v kostelích, kde budou oslavovat nového Krista, který dal nyní slávu veškerého Písma od Krista, sám sobě. BOHOSLUŽBY jsou nyní o mletí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus bude stejný, jako je v Písmu do současnosti, a jaký bude, v Písmu, navěky věků. Bude někoho, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství živit. Mnohé nechá padat tím, že od geneticky prasečího lidského mozku, odstoupí svým Božím rozumem. Vyžaduje zajistit, aby mohl mnohé vychovávat v NOVÉM DUCHU, stejně jako dříve např. za Boží socialistické ROVINY, Boží rozumností, Boží rukodělnou dovedností, či Boží pamětí, tak, jak Kristus bude chtít sám. Lidé, svými geneticky prasečími mozky, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Kristu sloužit nemohou. Slouží mu pouze tehdy, když Kristus, geneticky prasečí lidské mozky, živí svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Lidé budou stále mít za Bohy pouze svoje POHLAVNÍ ÚDY. Nyní však ví, že svým Bohům, svým POHLAVNÍM ÚDŮM, slouží či neslouží pouze tak, jak Bůh chce. Kristus organizuje také službu člověka svému pohlavnímu údů. Protože i tímto způsobem lidi vychovává k dokonalosti TĚLA a DUCHA. V ideologii lhaní o křesťanském TROJDÍLNÉM Bohu, stvořeném protikladnými bludy katolického katechismu, který odpouští všechny smrtelné hříchy k energetické SMRTI vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, se utopili všichni zpupní hlupáci v rybníce Bahňák, v křesťanském BAŽINĚ trojiční Kristologie. V době vyvedení Česka, ze čtyřiceti let nedokonalé majetkové Boží ROVINY komunistického socialismu, do kapitalistické, militaristické, ekonomické tmy a špíny, vznikla pouze dočasná svoboda křesťanskému hnojišti např. vědců Baalova domu, Masarykovy univerzity, politologů, sociologů, filozofů, ekonomů, psychiatrů a jiných chamtivých, lenošných, zbabělých hlupáků, či zločinců. Při Božím převratu ze socialismu do kapitalismu, trestající Kristus vytvořil z Česka OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, hlupáků, ZLOČINCŮ, lži lid, který cokoli mluví o energetice, ekologii a mravech, ve všem lže z toho důvodu, že lže o Bohu. Stále nikdo nevěří tomu, že Kristus již není zlou trojiční křesťanskou, modlářskou, UKŘIŽOVANOU STVŮROU. Nikdo nevěří, že vůle trestajícího Krista je zrušit neprodleně veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, zrušením křesťanských MODLOSLUŽEB, svátostí oltářních, a svátostí smíření. MODLOSLUŽBY musí nahradit BOHOSLUŽBY. Trestající Kristus, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nechal napsat pomalý Boží SOUD těchto textů, který píší v tříletých intervalech od roku 1997. Nové DNES naplnění Písma, o zničení Baalů a DÉMONŮ, je nyní v novoluní, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 8. listopadu 2022, úplným zničením křesťanského TROJDÍLNÉHO Krista, křesťanského OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, úplným zničením křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, zničením křtu vodou, kterým se křtí pouze k energetické SMRTI, křesťanskou, ekonomickou, militaristickou, osolenou, zlou špínou. Úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, se svobodou pouze k nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou již tímto nově křtění, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nelogický výkladu Písma trojičních Kristologů, v tradicích křesťanského lži lidu, rozsévá nenávist k novému, trestajícímu Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, stejně tak nenávist ke mně, k maličkému a spravedlivému proroku, který přišel do Česka včas, již v roce 1997, či v roce 2000, a k novému Božímu lidu, k novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., až v roce 2006, po vytvoření VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, po nakreslení sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Vrcholný Boží trest, ODSTOUPENÍ Božího technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné, neposlušné pokolení, také od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, od projektantů, atd. trvá, protože k novému Kristu, vyžadujícímu úplnou poslušnost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, se nikdo zpupný nechce vrátit dobrovolně. V Česku máme svobodu slova a svobodu náboženskou, to je svobodu k různým výkladům Písma, což je lež. Např. schizofrenička, psychiatrička MUDr. Hrubá, ve svých katolických bludech veřejně tvrdí, že jediným správným výkladem Písma jsou nelogické protikladné nesmysly, bludy, trojičních Kristologů. Prokazatelně je dokázáno, že v Česku, výklad Písma v křesťanských, ekonomických, militaristických tradicích, SLOVEM neomylných protikladných dogmat katolického katechismu o Kristu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, trojičních Kristologů, jsou totální bludy, což je z titulu odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, od všech hlupáků, které Kristu, odstoupením svého rozumu, zbořil a

 

zničil, protože profese mnohých vládnoucích hlupáků, či zločinců, již nepotřebuje. Kdo uváděný správný výklad SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH neuzná, jde k totální zkáze, záhubě, jak svého geneticky prasečího těla, tak své DUŠE, svého geneticky prasečího lidského mozku. Až na pomalém Božím SOUDU vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ je zřejmé, že všem ekonomickým, militaristickým sviním, chybí logika myšlení, nejenom o Kristu, ale i o energetice, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Přiznat Hospodinu, jeho novému OHNI a MEČI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, totální moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým POHLAVNÍM ÚDEM, je možné objasněním podivuhodných věcí, které Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů, s Českem učinil v minulosti, v době čtyřiceti let Boží nedokonalé majetkové ROVINY, pomocí vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Novému Kristu se již nikdo nebude posmívat beztrestně tvrzením, že uváděný správný výklad Písma jsou bludy, a že je možné mě soudit jako schizofrenika. Česko i Slovensko, jsou země svaté, místo svaté, pupek světa, kolébka úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka 666 www, těchto textů www.pametni-kniha.cz, se svobodou, kterou má každý otrok, milující Krista, DUCHA SVATÉHO, jako svoji rozumnost, jako svoji rukodělnou dovednost, či jako svoji paměť, pouze k neprodlenému nastolení BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ technického lidu, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, na rektorátu VUT v Brně. Česko má kolektivní vědomí o trestání boháčů a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, ČERNOPRDELNÍKŮ, v době 40 let Boží nedokonalé socialistické majetkové ROVINY, kvůli jejich křesťanské, militaristické, ekonomické chamtivosti, to je kvůli MODLOSLUŽBĚ. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, byli Kristem trestáni, kvůli jejich středověkým čarodějným kejklům se SLOVEM Božím, o existenci křesťanského trojjediného Boha. Byli trestáni za to, že sešli z cesty hledání Boží SPRAVEDLNOSTI, která je o dobrovolném nastolení míru a pokoje, při zřízení BRÁNY NEBESKÉ, do celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Místo hledání jediného Boha všech států světa, hledali pouze pravost své víry v Krista tím, že nalezli debilitu bludů neomylných protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí TEMNOTY trojiční Kristologie. Energeticky nezbytné zrušení TEMNOTY protikladných a neomylných dogmat trojičních Kristologů, je v Písmu podmíněná zrušením boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů obchodníků, politiků pravice a levice, a jejich SKÁLY, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, o ostatních lidských Bohů. Problémy se středověkým výkladem Písma o debilitě existence Krista v trojjediném stavu, gradují v současné době misií, a evangelizací území, pomocí MEČE válek, a OHNĚ SLOV trojičních Kristologů, které je jim BOHEM, např. v ústech prezidentů Putina, Zelenského, Bidena, či SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, premiéra Fialy, emeritního rektora hnoje vědců Masarykovy univerzity. Pomocí TROJJEDINÉHO Krista, zpupní a neposlušní vládnoucí politici pravice a levice, Baalové a DÉMONI, kteří o Kristu, takovém DUCHU SVATÉM, NEOMYLNÉM, jaký skutečně je, v MEČI a OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, drze organizovali a organizují EVANGELIZACI pohanů, pomocí MISIÍ, to je OHNĚM svého stupidního SLOVA, které mají za Boha, a MEČEM válek o další území. MISIE, či EVANGELIZACE MEČEM válek se také provádí ve válkách boháčů proti chudákům, a dále MEČEM válek mezi mocnostmi, dnes např. na Ukrajině. Stupidní MEČ války na Ukrajině je tedy misií, je EVANGELIZACÍ, pravoslavných Rusů vedených válečným zločincem Putinem, proti pravoslavným hlupákům UKRAJINCŮ, vedených válečným zločincem Zelenským, a proti NATO, proti evangelíku, který přísahá na Bibli, proti válečnému zločinci prezidentu Bidenovi. MEČ války v Iráku, to byla misie křesťanů z USA, katolíků a evangelíků, za prosazení pravé křesťanské víry v Boha u úplně pomatených muslimů, se stejně nesmyslným výkladem Koránu. Tato misie se jaksi nepovedla, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, dodnes v Iráků neslouží své svátosti oltářní a své svátostí smíření, které však nejsou o smíření se Baalů a DÉMONŮ s Kristem, který v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, o sobě, a o smíření se s úplně poslušnými služebníky Krista, již vše uvedl. Smířit se s DUCHEM SVATÝM, je možné a energeticky nezbytné pouze při úplném zničení výkladu Písma pomocí TROJEČNÍ KRISTOLOGIE. Což není úkol nad lidské síly např. Bohu milých OTCŮ, úplně poslušných Satanů faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, Satana děkana Klímy farnost.rosice@seznam.cz, synoda23Rosice@gmail.com, nebo Satana, jejich biskupa Konzbula brno@biskupstvi.cz, konzbul@tiscali.cz. Nový Kristus, věčně ŽIVÝ, již žádné křesťanské mrtvoly, křesťanské misionáře, kteří by na území získaném MEČEM válek, evangelizovali hlupáky, např. pohany muslimy, pomocí svátostí oltářních, a svátostí smíření se s totální debilitou křesťanského výkladu Písma, již nechce a nepotřebuje. Již není pravdou, že komu OTCOVÉ Satani kněží, při zpovědích hříchy odpustí, tomu bude odpuštěno, a komu je zadrží, tomu budou zadrženy. Uvedené texty z Jana, je výklad Božího SLOVA, platného pro dobu středověku. Ve středověku byla hříchem k SMRTI manželská nevěra, což dnes již neplatí, protože manželská nevěra je dnes standardem, ze kterého se Satanům kněžím, v říši mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, nikdo nezpovídá. V tomto novověku, je říše mrtvých, kde tomuto pokolení Kristus oznamuje, že veškeré hříchy, lidem celého světa, křesťanům, muslimům, hinduistům, buddhistům, židům, politikům pravice a levice, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, Baalům a DÉMONŮM, či úplně pomateným soudcům z OS, OSZ Brno venkov, KS v Brně, či NSS v Brně, kteří mě, kvůli pravdivému a správnému výkladu Písma, označili za schizofrenika nebezpečného několika nemravným boháčům z Domašovska, kteří o Kristu nemají ani ponětí, odpouští, či neodpouští, pouze Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Odpouštění či neodpouštění hříchů k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, VŠEMOHOUCÍ Kristus činí vstupováním, či odstupováním svého Božího rozumu, v částečce svého DUCHA, což bude patrné, až se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu, při čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, který je vždy v sobotu. Římanům, Zacharjáš, Izajáš, Jeremiáš, Jakubův, Judův, Bhagavadgíta, KNIHA MOUDROSTI, Ozeáš, Kazatel. Kde by Česko dnes bylo, kdyby ve středověku, či v tomto pokolení, od roku 2006, v době kdy jsem zahanbil DUCHEM CHUDÝ technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty tím, že s pomocí rozumu Krista, dle textů Bible, jsem navrhl VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště či město z DOMŮ ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, s číslem člověka 666, to je www těchto textů. Dle profesora Drkala, sídliště, či města budou energeticky soběstačná pro vytápění, osvětlení, vaření a pro dopravu na elektro kolech a elektro koloběžkách. Výstavbu odmítli jak boháči, tak všichni DUCHEM CHUDÍ nemajetní hlupáci. Boháči VĚČNÉ PŘÍBYTKY, vystavené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, odmítli a odmítají, protože v bytových domech odmítají bydlet. Chudáci na výstavbu VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ nemají dost křesťanské SKÁLY, PRACHY. Již v roce 2006, bylo možné uvedené texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se mnou projednat, a tím nalézt v Božím SLOVĚ SPRAVEDLNOST celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, a vysokou mravnost, uvedených boháčů z Domašova a soudců z Brna, uvedenou ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, protože VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro politický a náboženský dobytek, celosvětově úplně stejné, by poslušným lidem Kristem byly přidány, včetně Božího rozumu. Kristus vyžaduje, aby uvedenou MISII a uvedeno EVANGELIZACI Ukrajiny, pomocí MEČE nesmyslné války, Česko neprodleně zrušilo, úplným zničením totálně chybného výkladu Písma o TROJJEDINÉM Bohu, Ježíši Kristu, OTCI, SYNU a DUCHU SVATÉM, čtením těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Pravdou, která zachrání Česko a celý svět, před hrozným Božím hněvem je skutečnost, že veškerý majetek boháčů nyní patří Hospodinu, ZLODĚJI majetku boháčů, který PODRUHÉ přichází vyvlastnit majetek boháčů Česka, Slovenska a světa, nyní nikoli kvůli trestání boháčů, dle textů Jóba, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Vybudování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH, bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500

 

hlupáků politického a náboženského dobytka, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaného dle textů Bible, trestající Kristus dovolí stavět, až bude zveřejněno, že stávající majetek boháčů, z hlediska nové obnovitelné energetiky, elektřiny z fotovoltaiky a větrníků shnil, protože obnovitelné elektřiny bude velice málo. Proto musí pominout křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Trestající Kristus vyžaduje vše změnit, přetvořit stvoření celého světa tím, že úplně poslušní služebníci Krista, budou mít nové kosti a nové maso, pro znalost nového DUCHA výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vládnoucí Baalové a DOMONI Česka a EU teprve nyní začínají uvažovat o tom, že nová výstavba domů, musí být energeticky nezávislá na fosilních palivech, což je skutečně pozdě, zpoždění je rok 2022 mínus rok 2006 = 16 let. Vládnoucí zločinci, veškerého vládnoucího lži lidu Česka a světa, již 16 let, naprosto zbytečně spalují ropu, plyn, uhlí, uran, atd., protože Bůh v Sofonjáši uvádí naprosto pravdivě, že v domech, které neposlušní a zpupní pyšní rozjařenci nyní postavili, pomocí svých zpupných a neposlušných POLOBOHŮ, pomocí geneticky prasečích mozků projektantů, od kterých Kristus odešel, svým technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, nebudou bydlet, protože v nich nebude čím topit, svítit a vařit. Vrátit se ke Kristu ŽENICHOVI, znamená přijmou komplexní řešení energetiky, to je odpočinutí od díla veškeré energetické zhouby, zastavením výroby veškerých plastů na potraviny, prostíráním ubrusů pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat všech států světa. V den návratu ke Kristu se technický lži lid nemusí stydět za své skutky, které způsobil Kristus, odstoupením Božího rozumu od všech, kdo se nevrátili ke Kristu okamžitě. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Trestající Ježíš Kristus, který nikdy nebyl v křesťanském HROBĚ, který je odjakživa jediným ŽIVÝM Bohem všech států světa tím, že je NEOMYLNÝM Hospodinem, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM DUCHEM SVATÝM, za uvedené lži, které jsou až dnes, v době jejich SOUDU, k energetické SMRTI Česka a světa, Satany kněze zavíral, pomocí komunistických BERANŮ, do vězení, pod zámek, v době čtyřiceti let nedokonalé Boží socialistické spravedlnosti, dle textů Jóba, KNIHY MOUDROSTÍ, 5.Mojžíšova, Izajáše, Jeremiáše, Ozeáše, Kazatele, Jakubův, Jedův, Římanům, 1.Korintským, 2.Korintským, Sírachovce, Žalmů, Jana, Marka, Lukáše, Matouše, 1.Petrův, 1.Janův, Zjevení, Koloským, atd. VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, nemusel trestané boháče a kněze vyšetřovat, protože soudruzi BERANI z KSČ, trestali boháče a kněze dle Božího plánu, uvedeném v Písmu tak, jak se to trestajícímu Kristu líbilo. Proto v Česku nemá nikdo výmluvu, textům Písma, o vyvolení Česka za BOŽÍHO SYNA, za Boží lid, pokorný a úplně poslušný, zase nerozumět. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, není nyní kvůli jejich trestaní, při DRUHÉM VYVLASTŇOVÁNÍ majetku boháčů v Česku, protože je nyní kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH SVINÍ, NETVORŮ, chce Kristus učinit nyní, v novém novoluní MĚSÍCE v říjnu a listopadu 2022, v kostele v Domašově, pomocí slov OTCE Bohu milého faráře Bradáče, a ostatních znalců Písma kněží, o novém vedení OVCÍ v Česku, pokorných a úplně poslušných, s novými KOSTMI a s novým MASEM, vzkříšených z mrtvých sviní, či NETVORŮ, ze zpupných a neposlušných křesťanů, OHNĚM SLOV HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. Na soudech v Brně musí opět zavládnout Boží spravedlnost, nyní daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, a to po nastolení, mnohokrát objasněných Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Boží KRÁLOVSTVÍ, CELOSVĚTOVÉ, MÍROVÉ, bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, boháčů, atd. což je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Boží majetkovou komunistickou, nedokonalou ROVINU, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZLODĚJ majetku boháčů, nastolil v době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka. Nyní vyžaduje, aby daleko vyšší spravedlnost, než byla za socialismu, dobrovolně nastolil OTEC Bohu milý, Satan farář Bradáč v Domašově, v době úplňku MĚSÍCE, při BOHOSLUŽBĚ, v úterý 8. listopadu 2022. Podivuhodné věci, trestající Kristus již v Česku a ve světě učinil, a co chce nyní učinit, je možné vyčíst z logického výkladu textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Česku, Slovensku. Žalmů 33,37,94,95,96,97,98,100, 101,102, Sírachovce, Ozeáše, Kazatele, KNIHY MOUDROSTI, Bhagavadgíty, Židům, Ámose, Skutků, Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Jakubův, Římanům, 1.Korintským, Judův, Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, Daniela, Zachariáše, atd. OTEC Bohu milý, Satan farář Bradáč v Domašově, v době novoluní MĚSÍCE, nyní v úterý 25. října 2022, v době částečného zatmění SLUNCE, zažil stav, že SLUNCE Bhagavadgíty se zatmělo, pro totálně chybný výklad Písma hinduistů a buddhistů. Tato znalost Písma mu umožňuje úplně se podřídit VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, kázat dále uvedené texty Písma, a tím úplně spálit všechny uváděné Boží protivníky, zločince a lháře, to je boháče Domašovska, ŽÁREM OHNĚ těchto slov NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V této kapitole se bráním proti dále uváděným lhářům, či zločincům z Brna, trestním oznámením podávaným na Policii ČR v Rosicích a KSZ Brno. Uvedení pomatenci, kteří o Kristus, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa stále nemají ani ponětí, se rozhodli mě zastrašit a tím zabránit v pokračování objasňování správného výkladu Písma ŹÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Na SOUDU v Brně dne 6. října 2022, mě vyhrožovali odvlečením na psychiatrii v Černovicích v Brně, a léčením, které je obvyklé u schizofreniků, kteří mluví bludy neslučitelné s logikou. V tomto případě, dle jejich názorů, náboženské, ekologické, energetické a mravní bludy, které píši, jsou nelogické, přestože jsou PRAVDOU, která je energeticky spasí a zachrání, v případě úplné poslušnosti Satana faráře Bradáče a nových kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., v případě zveřejnění těchto textů, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v sobotním pořadu ČRo v Brně. PRAVDOU kterou uvádím, trestající Kristus chce energeticky zachránit a spasit nejenom Česko, ale všechny státy světa, zrušením boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. což je energeticky nezbytné. Vládu nad lidmi nyní od Krista dostávají tímto tvrdí muži technického lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. Trestním oznámení na psychiatričku MUDr. Holanovou, Marta@holanova.cz, na vedoucího psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, info@med.muni.cz, vesela@med.muni.cz, na protokolující úřednici Hanu Rybníčkovou, Kateřinu Lánskou, Jaroslavu Doškovou, a na Bohu milého OTCE faráře Bradáče z Domašova, či Ostrovačic domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz, v případě, že znovu odmítne uváděné texty Písma se mnou projednat. Když se odmítne očistit od špíny, kterou je jeho výklad Písma o trojjediném Bohu, OTCI, SYNU a DUCHU SVATÉMU a o křtění křesťanskou militaristickou, ekonomickou vodou, špínou, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Protokol o veřejném zasedání Okresního soudu Brno-venkov ze dne 6. října 2022, v 9 hodin, osm stran, vedeného proti Stanislavu Oplatkovi, narozeného 21. 9. 1940, kvůli rozhodnutí o uložení ochranného léčení obvyklého u schizohrénie, v blázinci Černovicích, je uveden v dalším textu. Obvyklé léčení schizofrénie lidí, kteří trpí bludy, to jest kteří trpí viditelnou debilitou, je pomocí léků a injekcí na poškození těla tím způsobem, že léčený pacient, během krátké doby přibere mnoho kilogramů. Po uvedeném poškození těla pomatení psychiatři ničí geneticky prasečí lidský mozek několika elektrošoky. Po uvedeném ničení těla a mozku, psychiatři očekávají, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se nad takto potrestaným tělem a DUCHEM hříšníka smiluje, a ze svého milosrdenství hříšníkovi vrátí dřívější rukodělnou dovednost, rozumnost, či paměť. Což se v mnoha případech stane, v mnoha případech hříšník zůstane trvale debilní. Do rukou takto léčících psychiatrů padají lidé, na které se trestající Kristus rozhněvá, kvůli žití v BRANÁCH PEKELNÝCH kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, což být nechci, protože Boží hněv již neprodlévá, ale pouze nad těmi hříšníky, kteří SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které píši, o neprodleném zřízení BRAN NEBESKÝCH, do celosvětového,

 

mírového Božího KRÁLOTVÍ slyší, či čtou, ale kteří je odmítají studovat a realizovat, což já nejsem. Nerad bych byl potrestán Kristem, jehož hněv již neprodlévá tím, že padnu do rukou psychiatrů v Černovicích, Sír.11/26,23/19,27,30/17,19,38/15, kteří se trestajícího Krista nebojí, a kteří z jeho slov o svoji schizofrenii, mají prdel. Jsou léčení elektrošoky tím, že věří tomu, že cca dvě nebo tři procenta elektřiny z fotovoltaiky nahradí ropu, v době jejího dotěžení, v roce cca 2035. Elektrošoky si dávají sami tím, že nevěří tomu, že SVRCHOVANÉ SÍDLO Hospodina v těchto textech, není ozářeno ani SLUNCEM chybného výkladu Bhagavadgíty, ani Měsícem totálně chybného výkladu Koránu, ani OHNĚM křesťanských bludů trojičních Kristologů a ŽIDOVSKÝCH rabínů. Toto sídlo není ani ozářeno ani obnovitelnou elektřinou, která činí cca 2,0 či 3,0 procenta z celkem potřebného množství energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bhagavadgíta 15/6. Ti z psychiatrů, kteří k sídlu Krista dospějí studiem těchto textů, již navěky zůstanou u Krista, ŽENICHA, ZÁKONODÁRCE. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,30/17,19,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Judův12, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Psychiatři mě mají trestat, jako kdybych byl od roku cca 1997 schizofrenik, což nejsem, ani jsem nikdy nebyl, viz další text. Souzen jsem šílenou vládnoucí elitou, kvůli psaní těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. které se hnusí jak Boží uváděná vůle tak uváděná Boží MOUDROST, Ježíše Krista, ZLODĚLE MAJETKU boháčů, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. POMALÝ BOŽÍ SOUD, těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, píší v tříletých intervalech, od roku 1997až2000, 2000až2003, 2003až2006, 2006až2009, 2009až2012, 2012až2015, 2015až2018, 2018až2021, 2021až2024, je vládnoucím boháčům pomluvou, nelíbí se jim. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, boháče neučí nic o uváděné Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o uváděné Boží MOUDROSTI energetické, ekologické a mravní spásy v Božím KRÁLOVSTVÍ, v době DRUHÉHO VYVLASTNĚNÍ majetku boháčů Domašovska. Nejsou k tomu Bohem určení. Svým slovem trojiční Kristologie jsou určení k pádu do JÁMY. Krista musí nyní každý nově znát ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Tento text se také týká ředitele blázince v Černovicích, ředitele MUDr. Pavla Mošťáka sekretariat@pnbrno.cz, vrtek@pnbrno.cz, terennitym@prahjm.cz, cdz@ pnbrno.cz, fakturace@pnbrno.cz, který byl pověřen nemravnou sviní, JUDr. Monikou Barešovou a Mgr. Gabrielou Dobošovou, podatelna@osz.brnv.justice.cz, podatelna@osoud.brnv.justice.cz, vypracovat posudek k OVOCI ÚMYSLŮ soudců z OS Brno venkov, OSZ Brno venkov, psychiatričky MUDR. Holanové, která se mně představila jako soudní znalec v oboru náboženství Marta@holanova.cz, dr.holan@seznam.cz, Policie ČR v Rosicích vedené nyní npor. Vojtkem bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, boháčů Domašovska, nevím přesně kterých, zřejmě starosty Štěpánka, bývalé starostky Vítkové podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec- ricky.cz, boháčů Dorazila spolecnost@volny.cz, Kočího kociv@zsdk.cz, szemloval@zsdk.cz, smutnal@zsdk.cz, Králíka domasov@stavounie.cz, starosty Kučery starosta@obec.domasov.net, a jejich Boha, pozemského OTCE faráře Bradáče domasov@dieceze.cz, ostrovacice@dieceze.cz, a mé rodiny, ženy Emilie, dcery Martiny, bývalého zetě Miloše, vnučky Kamily, bratra Pavla, bratránka Ing. Oplatka, který učil na VUT v Brně topení, atd. Boháči, Baalové a DÉMONI, stejně tak vládnoucí politici, se cítí ohrožení DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, který vyžaduje znovu vyvlastnit majetek boháčů, nejenom Česka, ale celého světa. Pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, nikdo z uvedených hlupáků, které Kristus nemiluje, které viditelně boří a ničí, pomocí meče války na Ukrajině, a pomocí OHNĚ SLOV pravdy o totálním energetickém a ekonomickém kolapsu, již v této zimě 2022, nikdo se nechce k trestajícímu Kristu vrátit, mletím SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro totální neposlušnost Kristem vyvoleného Česka, nikdo nevěří textům Písma, že nesmyslná spotřeby ropy, plynu, uhlí, uranu, kobaltu, mědi, atd., kvůli žití boháčů na výnosný trh, kvůli jejich zábavě, v době konce éry fosilních paliv, kvůli MEČI válek, a kvůli horečnému zbrojení, je naprosto nesmyslná z toho důvodu, že vládnoucí Baalové a DÉMONI jsou debilní, kvůli odstoupení rozumu trestajícího Krista. Soudci v Brně mě chtějí zbavit mě svéprávnosti, a lhaním učinit ze mě nesvéprávného blázna, který je nebezpečný pro své okolí Domašovska a Brna, především pro schizofreničku, psychiatričku, svini, hovado, debila, NETVORA, MUDr. Holanovou, které trpí bludy o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, protikladnými, neomylnými dogmaty Belzebuba papeže Františka, kterou proto proklínám, pomocí textů Písma Izajáše a Ezechiela, více než vzpurné a zpupné boháče Domašovska. Především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, mají povinnost se vrátit k novému Kristu, mletím OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že se rozpomenou, že od roku 1989, stále klesají do bahna ŘÍŠE MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, do vzedmutého moře ekonomických militaristických debilů, do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, po vyvedení Česka ze 40 let nedokonalé, komunistické Boží majetkové ROVINY tím, že Kristus přestal technický lži lid viditelně pást, svým technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení. OVOCE ÚMYSLŮ kapitalistických, ekonomických, militaristických sviní hnoje vědců Masarykovy univerzity, prezentované nyní SYNEM ZATRACENÍ premiérem Fialou, kterým je horečné zbrojení a lhaní o koncepci energetiky Česka, pouze na obnovitelnou elektřinu, která představuje cca 2,0 až 3,0 procent celkem potřebné energie Česka, je viditelně zlé. Vaše totální technická debilita se začala v roce 2006, až 2008, kdy jsem vás obcházel s výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, sídlišť a měst, z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky úplně soběstačných, navržených dle textů Bible, uvedených dnes na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kvůli Vaší totální neposlušnosti, technicky debilní křesťanská, militaristické, ekonomická svině, MUDr. Holanová, má odvahu ze mě dělat nesvéprávného blázna, který je nebezpečný okolí. Kvůli tomu, abych se osvobodil z jejiho SOUDU, znovu opakují, jaké jsem v Brně a v Praze dělal skutky, pro přivedení víry v Krista k dokonalosti, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pracoval jsem jako projektant VZDUCHOTECHNIKY v PIKAZU s.r.o v Brně. Přestože že jsem Krista nikdy v Písmu nehledal, Kristus si našel mě tím, že mě donutil číst veškeré Písmo, v němž jsem objevil Boží MOUDROST, o které píši. Začal jsem dělat skutky pro nastolení víry v Boha k dokonalosti neomylného výkladu Písma, pro toto zpupné pokolení tím, že jsem tyto texty pomalého Božího SOUDU, psal po práci, na psacím stroji. Texty jsem si nechal zdarma rozmnožovat u spřízněných DUŠÍ, např. v rozmnožovně na Masarykově univerzitě. Část rozmnožených textů jsem roznesl např. na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, na MMB, na JMk a podával jsem je jako trestní oznámení na vládnoucí lháře a zločince na KSZ v Brně. Část rozmnožených textů jsem posílal do Prahy tak, že jsem platil známky a obálky. Dva roky před důchodem jsem onemocněl zánětem průdušek, a byl jsem dlouhodobě léčen antibiotiky v nemocnici v Bohunicích. Praktický lékař z Říčan, po několika měsících léčby mně doporučil, abych antibiotika přestal brát, a průdušky léčil běháním po kopcích v lese, který máme před domem na Říčkách. Následně mě chtěl poslat do práce. Protože jsem měl stále nízkou teplotu a mnoho hlenů, odmítl jsem do práce nastoupit. Lékař doporučil, abych šel na dva měsíce na denní oddělení na psychiatrii v Bohunicích, a následně rozhodl, zda chci jít do předčasného důchodu anebo do práce. Psychiatrům v Bohunicích jsem předal některé texty mého neomylného výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ

 

VYSOKÝCH. Psychiatři mně zakázali skupinové terapie, a zakázali mě v blázinci mluvit o textech Písma. Dovolili mně pouze pracovat v dílně a na zahradě. Když jsem nemohl mluvit o Písmu ani v blázinci, napsal jsem do deníku, který jsme psali, že mám zájem jít do důchodu jako blázen. Což jsem zdůvodnil tím, že již pro mě nemá cenu projektovat VZDUCHOTECHNIKU např. v automobilkách, ve výrobnách plastů, ve zbrojařských provozech, atd. které musí vejít do odpočinutí od svého díla energetické zhouby, protože světu brzy dojde ropa. Nechtěl jsem jít do předčasného důchodu, protože kvůli další práci pro Krista, jsem měl právo na plný invalidní důchod blázna, který zná uváděnou Boží MOUDROST, energeticky nezbytného zničení všech boháčů světa, kvůli tomu, abych nepoškodil rodinu nižším důchodem předčasným. Psychiatři mému požadavku vyhověli. Dostal jsem roční neschopenku. Rok jsem se na účet VZP uzdravoval, či rekreoval, nikoli jako schizofrenik, ale na radu praktického lékaře z Říčan, chozením do strmých kopců v lese, rychlou chůzí. Rok jsem musel navštěvovat psychiatra MUDr. Radimského v Bohunicích, který se stal později ředitelem blázince v Černovicích. Před odchodem z dvouměsíčního pobytu na denním oddělení v Bohunicích, jsem absolvoval rozsáhlé IQ testy, které psychiatři dělají bláznům. MUDr. Radimského jsem potom rok navštěvoval, jednou za měsíc, či jednou za dva měsíce. MUDr. Radimský mě informoval, že půjdu do důchodu jako schizofrenik, a proto bych měl brát léky na léčení schizofrenie, předepsal mně ORAP. Z jediného balení, které předepsal, jsem spolkl jeden lék, který byl až příliš uklidňující, což vše jsem vysvětlil a ukázal schizofreničce trpícími bludy o Ježíše Kristu, MUDr. Holanové, při tříhodinové návštěvě, kterou nařídila POLICIE ČR v Rosicích, kvůli hromadnému trestnímu oznámení uvedených boháčů z Domašovska. MUDr. Radimskému jsem objasnil texty 1.Korintským, Zachariáše, Židům, Bhagavadgíty, Izajáše, Jeremiéše, Jakubův, atd. o tom, že se musím stát bláznem dle vůle Boží proto, že jsem se stal opravdu MOUDRÝM znalcem uváděné Boží MOUDROSTI. S MUDr. Radimských jsme se dohodli, že rok nebudu nic psát, a že nebudu nikam chodit dělat skutky pro přivedení víry v Krista k dokonalosti a neomylnosti výkladu Písma, pouze budu chodit na vycházky po lese před domem, což jsem dodržel. Rok jsem léčil průdušky chozením po kopcích. Žádné další léky mě MUDr. Radimský nikdy nepředepsal, souhlasil s tím, že blázen opravdu nejsem. Uvěřil, že mám poslání změnit svět. Po roce místo komise mě odeslala do plného důchodu maličká lékařka, která souhlasila s tím, že jsem schizofrenikem pouze kvůli plnému, nezkrácenému důchodu. Žádného psychiatra jsem již nikdy nenavštívil, žádné léky na schizofrenii jsem nikdy nebral, což vše jsem uvedl u výslechu u prolhané neposlušné svině, MUDr. Holanové, která nevím proč se stále válí v bahně trojiční Kristologie protikladných bludů katolického katechismu Satana papeže Františka. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jud.12, atd. Skutky pro přivedení víry v Krista k dokonalosti neomylného, správného výkladu Písma, jsem začal znovu až jako důchodce. Proč se lidem stále líbí BAHNO trojičních Kristologů, proč odmítají studovat a doplňovat texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, proč odmítají poslat debilní schizofreničku MUDr. Holanovou do říše ticha, to je na smetiště dějin, včetně jejího Boha, SYNA ZATRACENÍ premiéra, politologa, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, je stále ve hvězdách. Kristus se smiluje nad Českem v jedinou hodinu čtení těchto textů v médiích. Řím.1/18až11/27, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12, 3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Dále zveřejňují zápis z jednání na OS Brno venkov.

 

Protokol o veřejném zasedání Okresní soud Brno-venkov dne 6. října 2022 v 9 hodin. Trestní věc proti: ods. Stanislav Oplatek Předmětem veřejného zasedání je rozhodnutí o uložení ochranného léčení. P ř í t o m n i : Předsedkyně senátu: Za OSZ Brno-venkov: Mgr. Michaela Janočková, Ph.D. Mgr. Roman Staněk - státní zástupce Senát: Protokolující úřednice: Hana Rybníčková Kateřina Lánská, DiS. Jaroslava Došková Podezřelý: Obhájce: Stanislav Oplatek – přítomen JUDr. Jana Stehlík Mezníková - nepřítomna - i.s. Mgr. Jaroslav Mezník - přítomen, totožnost ověřena dle ČAK: 15142 Znalec: MUDr. Marta Holanová – přítomna, totožnost ověřena dle průkazu tlumočníka č. Spr. 2636/83 Podle § 55a a § 55b trestního řádu bude průběh veřejného zasedání zvukově zaznamenán. Podle § 55b trestního řádu se přibírá jako zapisovatelka protokolující úřednice Kateřina Lánská, DiS. Předsedkyně senátu zahájila veřejné zasedání a zjistila, že u podezřelého, obhájce i státního zástupce byla zachována k přípravě pětidenní lhůta od doručení předvolání, popřípadě vyrozumění. Předsedkyně senátu podala na základě spisu zprávu o stavu věci, zaměřenou na otázky, které je třeba řešit. Přistoupeno k výslechu podezřelého: Stanislav Oplatek nar. 21. 9. 1940 v Domašově, trvale bytem Říčky 42, totožnost ověřena podle OP č: 207835608 Po poučení podle § 33/1,2,3, § 95/2, § 65/1, § 93/1, § 215/1 trestního řádu a § dle § 336 a § 34trestního zákoníku podezřelý uvádí: Poučení jsem rozuměl, budu vypovídat.

Text je autorizován. K dotazu předsedkyně senátu: Můžete se vyjádřit k tomu, co bylo předmětem toho trestního řízení a jaké je Vaše stanovisko k návrhu státního zástupce? Lidi se odjakživa perou kvůli tomu, že mají jiný výklad bible, než ti druzí. Paní MUDr. Holanová dobře ví, že lidé, když mají moc nad lidmi pomocí božího slova, tak se perou, například na Ukrajině mečem válek, čili paní Holanová mi chce dělat zlo tím, že ona má moc pomocí svého božího slova, nad mým božím slovem, dle Kazatele, a Ozeáše, a chce mi dělat zlo. Já nejsem nesvéprávný blázen. Chtěl mluvit o textech bible až naposledy, protože texty Písma jsou pro vás jako červený hadr pro býka. Totiž komunistický štít bohatýrů byl rudý, uvádí Písmo, proto Vás SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak dráždí. Nahum, Ámos. Teď bych Vám chtěl říct, jakým způsobem žiji, abyste pochopili, že blázen nejsem. Je mi 82 let a manželce je 76 let, oba jsme zestárli, snad stáří zvládneme, oba jsme si opatrovníky, to znamená, že manželka nemůže dělat opatrovníka mně, kvůli tomu, že jí to nařídí soud, to je úplný nesmysl, což drze požadujete. Já ráno vstanu, jdu do koupelny, kde teče jenom studená voda, osprchuji se studenou sprchou komplet, potom hodinu cvičím cviky, které jsem se naučil v nemocnici v době socialismu, protože mám špatnou bederní páteř a špatnou krční páteř. Potom třeba pracuji na zahradě. Já jsem ještě schopný fyzicky, lyžuji na běžkách, dceru a vnučku, když se mnou běží do kopce, ještě předeženu, protože do kopců trénuji s horskými holemi v létě, což ony nedělají. Já jezdím na kole stejně rychle jako dřív, ještě bych mohl řídit auto, což mi psychiatr MUDr. Kašpárek, ředitel blázince v Bohunicích, zakázal v roce 2016. V roce 2016, jedna ženština z VZP požadovala, abych pro řízení auta musel mít potvrzení od psychiatra. O potvrzení jsem hodinu žádal MUDr. Kašpárka, ředitele blázince v Bohunicích. Vše uvedené jsem mu vysvětlil. Poslal mě za MUDr. Radimským, ředitelem psychiatrie v Černovicích. Ten mě řekl, že blázen určitě nejsem, že mě od našeho rozloučení v Bohunicích neviděl, a že proto potvrzení dostanu od MUDr. Kašpárka. MUDr. Kašpárek mě poslal k externí psychiatričce. Ta mě sdělila, že potvrzení na řízení auta dostanu, když udělám psychologický test za 1200 Kč, který dělají zřejmě řidiči autobusů, či tramvají. Odborník na testy mě sdělil, že můj výklad Písma, který je o úplném zničení boháčů , PRACHŮ a ZBRANÍ zná velmi dobře, že se mu nelíbí, a z toho důvodu mě neumožní test vůbec dělat. Musel jsem odejít z jeho rozhodnutí mě potrestat. Po jeho rozhodnutí jsem o potvrzení, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, přestal usilovat. Boháči se brání proti Božímu slovu tím, že mě trestají proto, abych nepokračoval v psaní těchto textů. Je to trestný čin, kvůli tomu, že pro výklad Písma je svoboda náboženská a svoboda slova. Je to trestný čin, nejenom kvůli mě, ale kvůli božímu slovu, kvůli viditelnému trestáni Česka a světa, např. Ukrajiny, MEČEM války z toho důvodu, že svoboda slova a svoboda náboženská je v Česku pouze pro výklad trojiční Kristologie. Písmu nevěříte, proto bych Vám chtěl říct, co dělám na zahradě. Schizofrenici leží, berou léky a koukají se do stropu, já pracuji. Na zahradě ryji tím způsobem, že si dám trámek rozměrů 10x10 cm, 3 metry dlouhý, šlápnu na rýč, protože nemůžu zvedat rýč kvůli zádům, zaražený rýč tlačím přes trámek dolů, on se převrátí, hlína se překlopí. Takhle způsobem zryji celou zahradu. Pěstujeme 3 záhony mrkve, 30 celerů, 25 rajčat, záhon brokolice, záhon růžičkové kapusty, vypěstovali jsme 120 kg brambor. Máme dva záhony jahod, záhon kedluben gigant, dva záhony hrášku na jaře a na podzim, špenát na jaře a na podzim, záhon okurek, cukety, fazolky, maliny a rybíz. Mám skleník, kde na podzim a zjara pěstuji jahody, a z jara salát. Po sklizni salátu a jahod ve skleníku pěstuji okurky, Šarlotky, papriky a pórek. Jsem dobrovolně zemědělským nevolníkem, jakých v Božím království bude mnoho, až se energeticky nesmyslná výroba skončí, uvádí Písmo. Jsem příkladem tím, že vůbec nekupujeme mrkev, která se do Česka nesmyslně dováží. Sklizenou mrkev zbavím natě, a zasadím do velkých truhlíků do přeseté hlíny s trochou vápna. Mrkev v truhlících nechám zakořenit venku tak, aby narostla nová nať. Zakořeněná mrkev vydrží až do léta, při teplotě cca 3 stupnů. Sklízení mrkve pro cca 1500 společně stolujících služebníků Krista Domašovska, navrhují tímto způsobem. Uskladnění mrkve je velmi pracné. Po vytažení mrkve je nutné ořezat na poli či na zahradě nať, a mrkev převést do místnosti, v Božím království k tomu určené, kde se neprodleně zasadí do přeseté hlíny, do přenosných truhlíků z tvrdého dřeva. Plasty v Božím království již nebudou vyráběné. Vážení starostové obcí, aby bylo ve všem v zelenině po nedostatku, máte povinnost nechat vyrobit truhlíky na skladování mrkve a určit, kde bude vysázená. Může to být i na soukromých zahradách, které je třeba vyvlastnit. Nekupujeme celer. Celer sklízím s balem kořenů, a zasadím přímo na zahradě do truhlíků. Velikost truhlíků pro Boží království, z tvrdého dřeva, nejlépe pro jeden celer, je 25 x 25 x25 cm. Není úkol nad lidské síly takto sklidit a skladovat celer. Starostové, pro 1500 strávníků máte povinnost zajistit z jara cca 23 000 sazenic a cca 15 000 truhlíků. Sazenice pěstujeme doma, je proto možné na Domašovsku, v domácnostech, vypěstovat 23 000 sazenic. Je nutné určit vyhnojené pozemky pro výsadbu. Česnek je možné vysadit ještě letos, cca 75 000 ks. Česnek sázíme po bramborách, do vyhnojené půdy, záhon vápníme. Stejně sklízím čínské zelí, i s balem kořenů. Bal kořenů není pevný, je nutné sklidit zelí přímo do

truhlíků z tvrdého dřeva, velikosti 20 x 20 x 20 cm. Čínské zelí nám vydrží do ledna v garáži. S malými truhlíky je snadná manipulace, i při vynášení hlíny zpět na zahradu, či pole. Starostové. Pro 1500 strávníků je potřeba zajistit cca 23 000 truhlíků. Sazenice rajčat pěstujeme doma, malé sazenice zasadíme do velkých květináčů do přeseté hlíny, čímž uspíšíme zrání. Starostové. Pro 1500 strávníků je zapotřebí zajistit vypěstování cca 25 000 ks sazenic a určit kde budou vysázené, v prohnojené půdě. Kdybych neostříhal a nesklidil jablka na stromech ve výšce 4 až 6 m, jablka bychom neměli. Nikdo ze schizofreniků určitě takto v mém věku nepracuje. Nepotřebuji, aby mě někdo organizoval, což tvrdí svině MUDr. Holanová, organizuji se sám, dle svého zdraví. Žijete aktivním životem, rozumím tomu tak dobře? Ano, to Vám chci říct. Mě obviňovat, že jsem nesvéprávný, nebezpečný blázen, který je nebezpečný pro Bohem rušené boháče, kterým je třeba vyvlastnit majetek, v Česku podruhé, nikoli kvůli jejich trestání, ale kvůli energetice, je nesmysl. My máme na Říčkách obchod, kde je otevřeno 2 hodiny 3x týdně, tam není nic. Musím vzít kolo a jezdit na kole do Domašova. Vozím nákupy na zádech, protože mi psychiatr MUDr. Kašpárek sebral auto. Jsem rozčílený na hlavního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka, protože klame jak sebe, tak lži lid Česka tím, že za trest, za psaní těchto textů, nesmím řídit auto, kvůli Božímu slovu trestajícího Krista, který je prokazatelně nemilosrdný k trojičním Kristologům, kterým dělá MEČ válek, nyní na Ukrajině. Víte o tom, že bylo ze strany jiných lidí negativně vnímáno Vaše chování v tom smyslu, že bylo kvalifikováno jako nebezpečné vyhrožování? To je naprostý nesmysl, já s tím naprosto nesouhlasím. Já jsem v roce 2006 dokázal všem lidem i Vám, že technický lid, ke kterému jsem byl poslán, na VUT, či ČVUT, kvůli tomu, abych ho pomalým soudem těchto textů zahanbil, aby se docenti a profesoři nezdáli sami sobě tak moudří, aby uvěřili, že Kristus má ve všem v Písmu pravdu. Profesoři a docenti se odmítli podřídit Kristu tím, že neprodleně nešli cestou do Božího, mírového království tak, jak jsem požadoval. Proto se stali prokazatelně úplně debilními, pro odstoupení technického rozumu Krista. Židům. Ozeáš. Kazatel. Jejich technická debilita trvá až dodnes a je způsobená Božím trestem, odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení. Schizofrenička, psychiatrička MUDr. Holanová trpí bludy, když nevěří textům Písma, že mám povinnost zahanbit neposlušný a vzpurný technický lid, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Já Vám vysvětluji, že bůh slíbil, že Česko, při Vaší neposlušnosti úplně zničí, nebo při vaši úplné poslušnosti Božích zákonů, zachrání a energeticky spasí., Kdo nezná Boží zákony POLE VĚDY Písma a neřídí se jimi, jde k záhubě svého těla a svého geneticky prasečího mozku. Trumfy v rukách má Kristus, a ne nějaká paní MUDr. Holanová, která energetice, ekologii a mravům, vůbec nerozumí. Která se plete Kristu do řízení světa, dle textů tohoto správného výkladu Písma, dle správné Boží koncepce energetiky, což je zločin, což je hřích k energetické SMRTI. Já jsem vystudoval průmyslovku, slévárenskou, 4 roky, technologickou, čili nulové vzdělání. Dostal jsem se do projekce první brněnské, tam jsem si myslel, že budu dělat technologa slévárenského, nakonec jsem projektoval kovárny, kotlárny, výzkumný ústav parogenerátorů, opravy tanků v době války, atd. Utekl jsem od technologie, a přemluvil jsem vedoucího, abych mohl dělat vzduchotechnika, který v oddělení chyběl. Vedoucí souhlasil a já jsem se naučil vzduchotechniku. Vzduchotechniku jsem projektoval v IBZKG, n.p. až v kapitalismu, v První brněnské, projekci rozpustili. Měl jsem strach, kde budu dělat, protože projektantů bylo mnoho, všude rušili projektové ústavy. Měl jsem štěstí, Bůh mi přál. Zavolali mně z Pikazu Brno, že znám průmyslovou vzduchotechniku a že mě vezmou. Potom jsem až do důchodu dělal v Pikazu, kde projektovali automobilový průmysl. Dělal jsem zde větší projekty než v IBZKG v Brně, v mnoha závodech, od jižní Moravy až po Liberec. Paní Holanová ze mě dělá blázna, který technickým věcem nerozumí, což je omyl, ona technickým věcem nerozumí, a chce mě soudit kvůli věcem technickým. Co se mělo dít minulý rok vůči panu Jiřímu Štěpánkovi, kdy policie šetřila to, že jste mu měl vyhrožovat, že zemře strašlivou smrtí s tím, že toto Vaše jednání mělo být vnímáno negativně, že můžete být nebezpečný i ve smyslu fyzického nebezpečí k tomu panu Štěpánkovi, nebo jiným lidem, k tomu jestli se mi můžete vyjádřit? Já jsem nikdy nezabil ani králíka. Abych zamordoval starosty kvůli tomu, že odmítá realizovat slovo boží, že odmítl prostírat ubrusy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ v restauracích, pro politický a náboženský dobytek, to je úplný nesmysl. Spor se Štěpánkem vznikl tím, že z Říček vystěhovali bezdomovce Blažka, do křoví do polí, aby ho nikdo neviděl, protože boháči tvrdí, že jeho maringotka, kazí dobré mravy boháčů, kteří mají všeho dost, a kteří mají kde bydlet, na rozdíl od Blažka, který si často žádá almužnu proto, aby přežil špatné mravy boháčů. Se Štěpánkem jsem nemluvil, ani s ostatními boháči Říček a Domašova. Boháče a Policii ČR v Rosicích rozčílilo, že jsem napsal, že mají povinnost milovat Blažka jako sama sebe, stejně tak Krista, který jim bohatství dal, protože v tom je celý zákon o zřízení mírového Božího království, a doprostřed polí ho z Říček nestěhovat. Policie ČR v Rosicích netvrdila, že jsem někomu nebezpečný. Slovo Boží nemůže nikoho zabít zvlášť tehdy, protože boháči si stále myslí, že Kristus jim neudělá ani nic dobrého, ani nic zlého,

protože neexistuje. To mi řekli i policajti v Rosicích, kteří již z Krista začínají mít strach. Blažek je svéprávný občan a má možnost bydlet na cestě, kde je aspoň veřejné osvětlení, a kde je zpevněná cesta. Protestoval jsem Božím slovem, proti jeho vystěhování z Říček do polí. Psal jsem jim, že jsou naprosto nemravní, že jejich mravnost je naprosto nedostatečná, a že ubližují Blažkovi tím, že odmítají nastolit vysoké mravy, které budou v Božím království, podle textů Bhagavadgíty. Bylo mi řečeno, že ne Štěpánek, ale že kolektiv boháčů Domašovska na mě podal trestní oznámení do Rosic. Policii ČR v Rosicích jsem řekl, že bývalý policista Štěpánek tvrdí, že dbá o bezpečnost občanů. O bezpečnost starého Blažka, kterému je 60 let, který kulhá, protože má stejné potíže s chozením, jako kulhavý kuřák, prezident Zeman, který již jezdí na vozíku. Bezdomovec Blažek, když se chce dostat do svého obydlí, musí např. překonat strmou, více než metrovou vysokou mez, kde může za deště, či za náledí, spadnout. Policie ČR, při vyšetřování mého protestu s vystěhováním Blažka z Říček do polí, nic o zabíjení Štěpánka netvrdila. Protože Policii ČR snad již je zřejmé, že proklínání Štěpánka dle textů Izajáče a Ezechiela, kvůli tomu, že na Říčkách odmítl prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, nebylo nic řečeno. Kristus v Písmu uvádí, že sám bude zpupné a neposlušné hlupáky zabíjet v případě, že o novém Kristu nebudou mít stále ani ponětí, a tím budou kazit dobré mravy Česka a světa, horečným zbrojením a mečem válek o území a jejich evangelizaci. Například mohu vyhrožovat paní MUDr. Holanové, že ji Bůh zabije, což je uvedeno v Izajáši, v Ezechielovi, v Micheáši, atd. pokud ona, nové boží slovo, v těchto textech uváděné, nebude respektovat. Kristus vyhrožuje Česku zabití strašlivou záhubou, MEČEM třetí světové války, kterou začal na Ukrajině. Já jsem Štěpánkovi neřekl ani půl slova. Já jsem mu napsal, že ho bůh zabije, když nebude respektovat boží vysokou mravnost, která je v uvedena v Bhagavadgítě, která doplňuje a upřesňuje Bibli, která je nutná pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Já jsem vůbec se Štěpánkem nemluvil, pouze píši co je ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH a rozesílám to na všechny dostupné adresy Domašovska, všem nemravným boháčům Domašovska a Česka. Dle Policie ČR v Rosicích, na mě podali kolektivní trestní oznámení. Vy jste se někdy v minulosti psychiatricky léčil? Já jsem to říkal paní Holanové. Já jsem dělal skutky pro boha a zároveň jsem projektoval. Projektoval jsem v mnoha závodech, např. ve Škodovce Mladá Boleslav, halu 130 metrů, 4 lodě 24 m kde jsem dělal kompletní vzduchotechniku, kde jenom jedna část stála 8 milionů Kč. A léčil jste se někdy na psychiatrii v minulosti? Projektování, při mém malém vzdělání bylo náročné, protože jsem musel hodně studovat. Když bych projekty zkazil, tak by mě vyhodili. Bůh mi přál, projektoval jsem až do odchodu do důchodu. A to léčení? Před důchodem jsem začal dělal skutky pro Boha, opisováním stále stejné textů Bible jinými slovy, než je káží drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, a to na psacím stroji, protože jsem ještě neměl počítač. Psal jsem doma na psacím stroji texty bible, texty jsem v Brně si nechal zdarma rozmnožit a roznášel je, nebo rozesílal poštou. Velké pracovní zatížení bylo asi příčinou mé nemoci. Měl jsem špatné průdušky, léčil jsem se v nemocnici v Bohunicích asi 4 měsíce, kde mi dávali antibiotika. Praktický doktor mi doporučil antibiotika nebrat, a léčit průdušky chozením rychlou chůzí po kopcích v lesích, které máme před domem. Potom chtěl abych nastoupil do práce. Řekl jsem, že průdušky mám stále špatné, stále mám mnoho hlenů, a že zřejmě proto půjdu do předčasného důchodu. Doktor mi navrhl, ať jdu na tu denní oddělení na psychiatrii do Bohunic. Budu mít dva měsíce navíc, a za dva měsíce se rozhodnu, zda jít do práce, nebo do předčasného důchodu- V Bohunicích jsem byl dva měsíce. V Bohunicích v blázinci mně velice brzy zakázali skupinové terapie, protože se psychiatrům nelíbilo slovo Boží, o energeticky nutném zrušení boháčů, a jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Protože v ŘÍŠI MRTVÝCH se tato pravda mluvit stále nesmí, protože od boháčů nikdo ani v blázinci nechtěl být osvobozen, pravdou Písma o Kristu a o energetice, musel jsem o Bohu mlčet. Mohl jsem pracovat na zahradě a dělat v dílně. Mluvit jsem v blázinci nesměl. Psychiatři vyhrožovali, že mě okamžitě propustí, když budu mluvit a nebudu mít dva měsíce navíc. Mlčel jsem a dělal na zahradě. Časem jsem se vzbouřil a napal do deníku, že když o zničení boháčů nemohu mluvit ani v v blázinci, tak chci jít do důchodu jako blázen. Jako důvod jsem uvedl, že nechci být finančně postižený kvůli tomu, že jdu do předčasného důchodu. Psychiatři kupodivu řekli, že mi vyhoví, když budu celý rok docházet, v pracovní neschopnosti, k panu doktoru Radimskému, protože čekací doba na plný důchod blázna, je jeden rok. MUDr. Radimského, po mém odchodu z Bohunic, udělali ředitelem v Černovicích. To se bavíme o tom roce 98? Ano a 99. Od té doby nějaká z Vaší strany spolupráce s psychiatry či nemocnicí nebyla? Ne, já jsem nebral jediný lék, co mi doktor Radimský předepsal, já jsem mu řekl, že nic nebudu brát, protože nepotřebuji nic brát, protože jsem léčen tomu, abych dostal finanční plnou náhradu v důchodu, a proto, že dle 1.Korintským znám uváděnou Boží moudrost, a on to respektoval. Mudr. Holanová ví, že MUDr. Radimský mi předepsal jedno balení ORAPU, které jsem ji ukázal, z něhož jsem polkl jediný prášek. Celý rok jsem se léčil na účet VZP, ale ne jako schizofrenik. Dle doporučení praktického lékaře jsem celý rok chodil rychlou chůzí po kopcích v lese před domem, kvůli uzdravení průdušek. Žena Emilie, dcera Martina a bývalý zeť Miloš mohou dosvědčit, že během celého roku jsem žádné léky od MUDr. Radimského neměl předepsané. Je proto lež, že jsem se rok léčil jako schizofrenik. Po tomto roce léčení, místo slibované přísné komise, která mohla můj odchod do důchodu zrušit, přišla maličká psychiatrička a řekla mi, jestli chci jít do důchodu jako blázen. Řekl jsem že určitě, protože tím naplním slovo 1.Korintským a Matouše, do poslední čárky. Že odcházím do důchodu jako blázen, protože znám Boží moudrost, o zřízení Božího království v kostele v Domašově, a protože chci brát plný důchod, a ne zkrácený důchod. Dál zapsala zapisovatelka vše chybně. Napsala, že od té doby, kdy jsem odešel do plného důchodu jako blázen, jsem k panu psychiatrovi Radimskému chodil víte jak? Já jsem tam měl chodit každý měsíc. Vždycky jsem mu zavolal a řekl jsem mu, že přijdu až další měsíc, tak jsem tam potom chodil každé dva měsíce. On mě nebral jako blázna. Tím trestným způsobem lhala. Měla napsat, že v době nemocenské, po celý jeden rok, jsem takto chodil k MUDr. Radimskému. Potom již nikdy ani do Bohunic, ani do Černovic, jsem nešel. Po rozhodnutí psychiatričky o odchodu do důchodu jako blázen, jsem nikdy nenavštívil psychiatrii v Bohunicích, ani v Černovicích proto, abych se dožadoval nějakého léčení od MUDr. Radimského, či od jiného psychiatra. Což vše schizofrenička, která trpí bludy o Ježíši Kristu, MUDr. Holanová, velmi

dobře ví, a přesto lže o tom, že bych měl být přeléčen, nejlépe klasickou léčbou nebezpečných schizofreniků, elektrošoky, kvůli vymazání mé paměti. Léky na oblbnutí mysli nemažou paměť. Vymazat mou paměť, v mých 82 létech, pomocí elektrošoků, kvůli pravdě o Kristu a kvůli pravdě o správné koncepci energetiky, je moudrost schizofreničky MUDr. Holanové. Senát bez dotazu. Státní zástupce bez dotazu. K dotazu obhájce: Řekl jste někdy panu Štěpánkovi, že mu nějakým způsobem Vy osobně fyzicky ublížíte? Nikdy jsem to neřekl, já jsem to napsal a on si to slovo, které jsem mu napsal, vyložil, že úmyslně mylně, že já ho chci zabít. Nevěří tomu že Bůh zabíjí hlupáky např. MEČEM válek. Vy osobně napadl jste někdy někoho fyzicky? Nikoho. Napadali mě. Farníci mi roztrhali na Říčkách košili, za kterou mě chytili. Chytali mě i pod krk, protože jim se nelíbilo boží slovo o farářích, Satanech, či Ďáblech. A jak jste na to reagoval? Nijak, stál jsem a počkal jsem, až mě přestanou škrtit. Cigáni na mě házeli kamením. Já jsem cigánům slíbil, že se budou mít líp, po zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, až se bude mluvit uváděná pravda o Boží vůli a o Boží moci. Protože jsem jim to nesplnil, boží slovo nebylo, tak jsem přišel do Bronxu, oni vzali kamení a já jsem musel prchat, abych nedostal kamenem do hlavy. Podezřelý uvádí: Chci Vám ještě říct, že opravdu žijeme v říši mrtvých a že bychom se měli domluvit, že tu říši mrtvých je potřeba zrušit tím, že slovo boží bude platit, a ne že bude platit slovo paní MUDr. Holanové o tom, že Kristus je milosrdný, a že všechny její hříchy vzal na sebe, při svém UKŘIŽOVÁNÍ, pomocí protikladných bludu Belzebuba, vládce křesťanského PEKLA, papeže Františka. Já jsem měl za úkol, abych dokázal technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, že jsou Bohem vyvoleným lidem, technickým rozumem Krista živeným odjakživa, a že lid Masarykovy univerzity je hnůj, pro zákony POLE VĚDY Písma. Já jsem z časopisů v roce 2006 nastudoval texty, že dojde ropa. Šel jsem s těmi časopisy za rektorem Vrbkem. Protože noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, VUT v Brně, ČVUT a projektanti, odmítli se vrátit k NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu neprodleně, když jim byla objasněná jejich debilita, jejich technického myšlení, způsobena odstoupením technického rozumu Krista, skončili nejenom oni, ale celé Česko a celý svět, v ŔÍŠI MRTVÝCH sviní. Vzkříšení z mrtvých ekonomických, militaristických sviní nastane nyní v okamžiku, že se technický lid podrobí úplné Boží diktatuře, lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Sedíme na tomto SOUDU naprosto zbytečně, když se chcete plést Kristu do řízení světa, podle tohoto správného výkladu Písma, to je z hlediska energetického, a ne z hlediska ekonomického. Přistoupeno k výslechu znalce MUDr. Marta Holanová Po poučení podle § 106 trestního řádu a § 175 trestního zákona a po připomenutí významu znaleckého posudku či odborného vyjádření znaleckého slibu uvádí: nic mi nebrání v podání znaleckého posudku. Pana Oplatka jsem vyšetřovala opakovaně a potom ještě s určitým časovým odstupem jsem ještě konzultovala jeho aktuální stav s jeho manželkou a dcerou, byly za mnou a pak tedy ještě krátce před tímto jednáním. Což je lež, jako věž, což je uvedeno i v usnesení OS Brno venkov, které jsem dostal poštou. Zapisovatelka nenapsala, že jsem proti této lži schizofreničky, psychiatričky MUDr. Holanové protestoval. Já jsem byl u ní jednou, z rozkazu Policie ČR v Rosicích cca tři hodiny. Dceru a ženu MUDr. Holanová pozvala s mým souhlasem a to jenom jednou. Odkazuji na písemně vyhotovení znalecký posudek a i po tomto sdělení, co zde pak Oplatek uvedl, nemám, co bych na těchto závěrech mohla změnit. Z toho, jak jsem jej vyšetřovala i z informací, které mám ze strany jeho rodiny, mohu konstatovat, že pan Oplatek trpí pravděpodobně již od roku 1996-98 duševní poruchou, kterou nazýváme porucha s bludy. Výklad Písma kohokoli nejsou bludy, proč by pro můj výklad veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, měly být bludy. Svým jednáním velmi zatěžuje svoje okolí, jednak písemnými, ale jednak i těmi svými verbálními projevy. Píši tyto texty opakovaně, protože dle písničky od Krista vím, že mě nikdo z ŘÍŠE MRTVÝCH nepomůže, a že proto musím v Písmu hledat dál, úplně poslušné služebníky Krista, a Krista takového mocného a neomylného, jaký skutečně v Písmu je. Co je tedy dost typické pro něj, je, že on si udržuje velmi dobrou fyzickou kondici, žije tedy, jak říká, zdravě, to znamená, má výbornou životosprávu a po té stránce psychické ten jeho projev je prakticky po celou dobu velice si podobný. Je otázkou, proč se problematika, která je svým způsobem velmi obtížná pro jeho okolí, neřešila už dříve. To zřejmě bylo proto, že se to tak jaksi přecházelo s tím, že s tímto onemocněním nebylo možné nijak dramaticky nic měnit, protože vyžadovalo spolupráci z jeho strany. MUDr. Radimský v době, kdy jsem byl rok na nemocenské z VZP k němu jsem docházel, připustil, že mám ve všem co z Písma opisuji pravdu, a že proto nejsem schizofrenik, stejně tak můj praktický lékař v Říčanech. Nebyl až tak přímo agresivní, takže se to aktuálně nejevilo, že je nebezpečný sobě nebo okolí, takže ta léčba probíhala formálně. On sice byl uznán pro svoji dušení poruchu, že je plně invalidní, ale léčbě se nepodroboval a nebyla mu nijakým způsobem nařízena. Jak on zde popsal, byl

diagnostikován na psychiatrické klinice před těmi mnoha lety, byl doktorem Radimským ambulantně rok léčen s tím, že se vědělo, že ty léky asi s velkou pravděpodobností neužívá, nicméně tato léčba jaksi vyšuměla a jeho způsob chování, myšlení, jednání, tedy obecně je přibližně za celou tu dobu stejný. MUDr. Radimský souhlasil s tím, po celý rok léčení, že není potřeba, abych nějaké léky bral, protože souhlasil s tím, že pravda Písma je o záchraně pomateného tvorstva, a ne o jeho zničení třetí světovou válkou, že není o horečném zbrojení, což pomatený svět organizuje, kvůli trojiční Kristologii, přestože všichni ví, že ropa brzy určitě skončí a že za ni není žádná náhrada a že horečné zbojení a meč nesmyslných válek ropu nesmyslně ničí. Souhlasil s tím, že nejlepším lékem pro mě je chodit maximálně rychle do kopců v lesích. To znamená, že s přibývajícími roky neustoupila ani ta intenzita těch jeho projevů, obsah samozřejmě zůstává stejný, to znamená, že se cítí být vyvolen pro to boží svědectví, které má za úkol šířit a tímto způsobem realizovat. Písmo naprosto jasně uvádí, že Kristus si sám volí proroky, poznatelné tím, že od pravdy Písma, které poznali, neustoupí. Já v podstatě nemám, co bych na mém posudku mohla změnit, jen tedy snad z toho jednání zde jsem vycítila otázku, do jaké míry je nutné, aby byl léčen pan Oplatek, když si to evidentně sám nepřeje. Myslím si, že to je věc soudu, aby posoudil do jaké míry je fakticky nebezpečný. Pokud se zná jeho způsob jednání tak, jak je v obžalobě uvedeno, že je to jednání, které je trestným činem, pak je vhodné, aby se opravdu léčil a pokud by se měl léčit, měl by se léčit v ústavu, protože ambulantně nelze tu spolupráci očekávat. Proboha, proč by měla být trestným činem pravda o tom, a že ropa určitě bude brzy dotěžena, již v roce 2036, že tvoří cca 50 až 60 % celkem potřebné energie, a že tvorstvo, nedovede za ni najít náhradu, což je zřejmé z naprosto nesmyslných koncepcí vládnoucí elity na zastropování cen plynu. Je pravda, že také uhlí v Česku bude dotěženo, a to v roce 2032, čímž v Česku zkolabuje výroba elektřiny, které má být jako náhrada ropy pro elektromobily a pro výrobu vodíku elektroýzou, pro nákladní auta, autobusy, letadla, lodě. Myslím si, že moje komunikace s ním v ambulanci byla spíše přátelská, protože v oblasti víry si myslím, že problém nemám, nicméně si myslím, že pan Oplatek není ochoten přijmout jiný názor a jiné vysvětlení, než má on sám a podle toho lze očekávat, že bude i dál v tom svém jednání pokračovat. V otázce víry v jediného Boha světa se podstatně lišíme. MUDr. Holanová je schizofrenička, protože její bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy jsou bludem, což ona, svým geneticky prasečím mozkem, vůbec dodnes nepochopila, nepochopila že trojiční Kristoogie je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. V tom mém posudku jsou popsány situace, kdy on navštěvoval různá místa, různé představitele univerzity, kteří si potom hledali obranu určitým způsobem, aby to mělo nějakou společenskou formu, ale v podstatě se dá říct, že pokud člověk, který je v jeho zájmu, je s ním konfrontován, tak v podstatě nemá moc možností, než se před ním někde bránit nebo utéci, protože on je tak naléhavý v těch svých nápadech, názorech a v tom svém poslání, že toto je ta jeho společenská nebezpečnost, že není možná jakákoliv diskuse s nějakou případnou korekcí. Já jsem kdysi dříve vycházel, nejvíc např. na VUT v Brně, do ČVUT do Prahy, protože tím jsem naplnil texty Písma o tom, že mám povinnost vycházet proto, aby mě Kristus nenaplnil děsem z debility vzpurných a neposlušných, kterou způsobil Kristus, odstoupením svého technického rozumu. Dnes již nechodím vůbec nikam ze zdravotních důvodů, a pouze prosím Krista, aby jednal místo mě, dle Písma, které jsem objasnil, dle Božího rozumu Krista. Takže to je vše, proč já jsem navrhla soudu, že pokud tedy uzná, že je nebezpečný, dopustil se jednání, které je trestným činem, tak pak je možná léčba pouze ústavní formou. K dotazu předsedkyně senátu: Mluvila jste o jeho naléhavém jednání vůči okolí. Jakou má tady ta naléhavost formu, je to forma verbální, pouze verbální, nebo jsou tam i nějaké fyzické ataky, nebo co si mám představit pod tím pojmem „naléhavý“? On není bezprostředně nebezpečný svou fyzickou agresivitou, tam jsem doposud nezachytila v tom jeho jednání, že by přišel, rozbil, napadl, to tam prostě nebylo. Ta nebezpečnost je v těch slovních obratech a v té naléhavosti toho poslání, to znamená, že on se domáhá dost z mého pohledu agresivními projevy, protože on to takto formuluje, to znamená: zemřeš, bůh ho zabije, tímto způsobem. V Ezechielovi, v Izajášovi, v Micheášovi jsou texty o tom, že kdokoli Boží rozum nemá, a bude se považovat za vládnoucího Boha, že ho Bůh zabije, což dokázal např. tím, když zabil v nesmyslné válce mnoho lidí, včetně vládnoucích Bohů. Mussoliniho, či Hitlera. MEČ války je vždycky trest od Boha a ve válce Bůh lidem násilně bere majetek a zabíjí je. Proto je lépe se s Kristem smířit tím, že takové hlupáky, jako je svině MUDr, Holanová, je nutné poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Za touto pravdou mají povinnost jít všichni, kdo mají přímé srdce tím, že uvedenou pravdu prosadí v médiích. Kristu, po čtyřicet let byla komunistická spravedlnost soudruhů, které vedl POUŠTÍ čtyřiceti let socialismu, na obtíž. Žalm94. Nyní musí Česko nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla za socialismu. Matouš. Není to věc, která by toho času, pokud člověk neví, o co jde, tak se může cítit být ohrožen, ale pokud je známý pan Oplatek v tom svém okolí, tak potom si myslím, že ti lidé by z něho úplně jako obavu mít nemuseli, ale je pravdou, že když se potom jedná o nějaké veřejné akce, tak může tímto svým jednáním narušovat průběh těch akcí, protože ruší, třeba pískáním v kostele, nebo třeba v době voleb tam může narušovat takovým jednáním, které může vzbuzovat pohoršení, takže si myslím, že tímto jednáním je velmi pro to okolí nepříjemným a náročným, čili to je hlavní důvod. V kostele jsem pískal na faráře Dominka z Domašova před mnoha lety, když se mnou odmítl studovat veškeré Písmo. Bylo to ve středu, když měl na MODLOSLUŽBĚ jenom dvě pomatené ovce. Volby jsem nikdy v ničem nenarušil. Vylepení několika plakátů s texty Písma na Domašovsku, není narušení voleb. Toto je věc, která tady běží už mnoho roků, a myslím si, že to nebylo zatím předmětem nějakého řízení, až teď. Vy jste mluvila o tom, že v podstatě pan Oplatek je minimálně 20 let bez nějaké formální léčby. Vnímáte z Vašeho úhlu pohledu, že by se v tuto chvíli mělo něco změnit na těch jeho verbálních projevech a vnímáte, že by tam bylo nějaké nebezpečí přesunu do té fyzické stránky věci, nebo naopak to vidíte, že by to mělo s ohledem na tu minulost setrvat v té verbální stránce, anebo v těchto projevech, které jste popisovala, například to pískání? Já se domnívám, že on se asi nebude v těch projevech více měnit, že on zůstane takový, jaký je. Ten důvod, proč by měl být případě ústavně léčen z důvodu toho, že v průběhu té hospitalizace by dokázal více své jednání korigovat, to znamená, že tam u poruch s bludy, to je vlastně onemocnění schizofrenní etologie, schizofrenního typu, kdy jsou ty bludy systematizované, propojené, on je o tom nevývratně přesvědčen a nepředpokládám, že by tou léčbou došel k jinému přesvědčení, ale že by byl usměrněn tady v tom

smyslu, že prostě některé ty projevy si nemůže dovolit, tak v tak intenzivní formě projikovat, to je vlastně taková my říkáme jakási sociální remise, že vlastně ten člověk vnitřně se nezmění, mu ten jeho názor nikdo nevezme, ale dá si pozor v tom smyslu té produkce, není tak naléhavý, tam se snižuje to napětí, které v něm je, aby se prosazoval za každou cenu. Ta léčba, o které jste mluvila, probíhá jakým způsobem, to je nějaká terapie, nebo medikace? Určitě medikace, to znamená, že by dostával ty léky, aniž by s tím souhlasil. Jsou formy jedna perorální, ale jednak i injekční a sníží se to napětí, kterým ten člověk je vlastně hnán a puzen k tomu, aby se tímto způsobem prosazoval. Proč by nějaká ekonomická, militaristická svině, která mě vyšetřovala tři hodiny, Kristem prokletá drzá schizofrenička, psychiatrička, DCERA ZATRACENÍ, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, NEVĚSTKA, MUDr. Hrubá, která trpí bludy o Ježíši Kristu ŽIVÉM, již vzkříšeném z mrtvých ekonomických, militaristických sviní, měla právo mě škodit nějakou léčbou, kterou odmítám, kvůli tomu, že její Ježíš Kristus, který je až na věky věků pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, který je proto odpouštějící, milosrdný tím, že všechny hříchy a lži o Kristu, této svině vzal na sebe, při svém UKŘIŽOVÁNÍ, pomocí protikladných bludů BELZEBUBA papeže, svině Františka, což je lež, jako věž. Je hrozné upadnout do ruky Krista věčně živého, nikdy Židy neukřižovaného, DUCHA SVATÉHO. Této svini nebude odpuštěno nikdy, protože se rouhá DUCHU SVATÉMU. Je úskalím bratrského SPOEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného. Chce zachovat horečné zbrojení a válčení, proto je NETVOR. Nechce Boží slávu, to je odzbrojení, zničení všech zbraní světa, všech vojáků světa, všech boháčů, všech PRACHŮ, všech aut pro osobní potřebu, atd. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ezechiel, Izajáš, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11,, Judův, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jób, Gal.1/7,3/20až6/7, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3 Pokud by dostával takové léky, pan Oplatek mluvil o tom, jakým způsobem vede ten aktivní život, vyplývá to potom i z opatrovnického spisu, o kterém budu za chvíli hovořit. Ve chvíli, když by byla nějaká taková léčba, ty léky vím o tom, že mívají nějaké vedlejší účinky. Z Vaší zkušenosti, vidíte tam nějakou pravděpodobnost směrem ke snížení těchto jeho schopností vést ten aktivní život? Vím od jeho manželky, že on si žije takový paralelně svůj život vedle té rodiny a ta ho zapojuje do toho svého dění, to znamená, že on se věnuje hodně sám sobě, je tedy velmi sebestředný, on si to zdůvodňuje tím, že mám úkoly, které tady musí plnit, takže proto je na něm důležité, aby si tu kondici udržel. Na druhé straně je ochotný, když ta rodina ho požádá, tak že doma vypomáhá na zahradě, nebo prostě udělá nějaké věci. Jak jsem již uvedl, dcera a vnučka bydlí v Brně a mají k práci na zahradě odpor. S ženou pracujeme na zahradě rádi tak, jak nám to zdravotní stav dovoluje. Na svůj věk udělám ještě dost práce, takže kecy schizofreničky MUDr. Holanové, že bych ve svém věku měl dělat ještě víc práce, než dělám, jsou bludy. Oni ho respektují takového, jaký je, ale on je schopen se zapojovat do různých prací doma, takže pokud nemá nějaký jiný důvod nebo jiný zájem, tak v té rodině je zapojen, funguje v tom systému. Pokud by on nedělal problémy v tom okolí, tak rodina by s ním zřejmě žila dál v tom stylu, jak jsou na něho zvyklí. Pokud by měl být potom v tom ústavu, tak zcela jistě tam nebude mít takový prostor pro udržování té své kondice, protože tam ta sebestřednost se nebude moct prezentovat, takže lze očekávat, že by nebyl schopen až tak o sebe dbát, ale nedomnívám se, že by mu neumožnili, aby třeba cvičil, nebo aby třeba se šel projít. Nikdy jsem se jako schizofrenik neléčil, nikdy jsem od psychiatrů žádné léky neměl předepsané, což mě rodina, žena dcera a bývalý zeť, dosvědči, proč bych měl bát přeléčen z bludů, které jsem nikdy neměl. Totiž pravdu nemají lidé, od kterých Kristus odstoupí svým Božím rozumem, pravdu má jenom Kristus, a ne NETVOR MUDr. Holanová, která o Kristu nemá ani ponětí, proto kazí dobré mravy Česka a světa. 1.Korintským. Myslím si, že případně i ten kratší pobyt, který by tam neměl být dlouhý, tak na nastavení té léčby asi byl vhodný. Žádné nastavení léčby nepotřebuji, léčit se musí schizofranička, lhářka MUDr. Holanová, nejlépe elektrošoky a léčbou na rychlé přibrání hmotnosti, prospěje ji to, přestane mít bludy o Kristu. Elektrošoky na vymazání její paměti, o její moci nad ostatními lidmi, pomocí bludů protikladných neomylných dogmat, trojiční Kristologie, jsou velmi potřebné. Kristus totiž v Písmu uvádí, že na ekonomický, militaristický kapitalismus, na horečné zbrojení, na obsazování území válkami a na evangelizaci pohanů, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, musí v Česku všichni rychle zapomenout, vymazat si z paměti. Senát bez dotazu. K dotazu státního zástupce: Mohlo by u něho třeba v důsledku věku dojít k tomu, že by své jednání z roviny verbální přenesl do roviny brachiální do budoucna, můžete to vyloučit? Myslím si, že roviny věku ne. Spíš kdyby byl víc konfrontovaný. Takže v případě, kdyby se dostal do stresové situace, tak by mohl přejít do brachiální roviny? Ano, ale je to potenciální. Obhájce bez dotazu. Podezřelý bez dotazu. Podezřelý žádá o odchod na toaletu. V 9.36 hod. pan Oplatek opouští jednací síň. Znalkyně k dotazu předsedkyně senátu uvádí: znalečné nežádám. Veřejné zasedání se přerušuje v 9.37 hodin za účelem počkání na pana Oplatka. Po přerušení v 9.38 hod. pokračováno ve veřejném zasedání. Podezřelý ke znaleckému posudku uvádí: Když mě paní doktorka Češková, to je hlavní psychiatr lékařské fakulty Masarykovy univerzity, označila v Lidových novinách v roce 2006 za nesvéprávného blázna a napsala, že mě bude vyšetřovat, přišel jsem na psychiatrii, byla ředitelkou v Bohunicích. Řekl, jsem, že vyšetřování můžeme začít a že já jí dokážu, že já jsem tím prorokem, jehož slovo Boží má být slovem pokoje a celosvětového míru. Proto její slovo musí být úplně zničeno, aby byl zničen hnůj mnohých vědců Baalova domu Masarykovy univerzity, které nelze přenést do BRAN NEBESKÝCH mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, to je profese politologů, sociologů, psychiatrů, religionistů, atd. Hnůj vědců udělal rektor Fiala, po vyjití z BRAN PEKELNÝCH socialismu. Doktorka Češková řekla, „Pane Oplatku, nebudeme nic vyšetřovat.“ Řekl jsem, že texty Bible znám nazpaměť a že proto můžeme začít vyšetřování mých znalostí textů Bible okamžitě. Ona řekla že ne, že mám okamžitě opustit její kancelář, jinak že zavolá ochranku. Musel jsem odejít. MUDr. Holanové dokáži, dle textů Bible, že její slovo je stejným hnojem, jako slovo MUDr. Češkové. Musí být úplně zničeno, abych byl prorokem, který prorokuje Boží slávu spojení všech států světa, v jedno celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ. Toto slovo Kristus požaduje projednat proto, aby Česko a ostatní státy světa nepožíral meč válek, např. na Ukrajině. Je potřeba vše projednat, dle textů Izajáče 1. Projednejme texty uváděného Písma spolu, aby Ukrajinu nepožíral meč nesmyslné války. Nemáte proti bohu žádné trumfy, protože bůh ovládá Váš genetický prasečí mozek, tak jak chce on sám. Váš genetický mozek je geneticky prasečí a bůh naprosto ovládá Vaše jednání, má Vás naprosto v hrsti. Já dokáži paní MUDr. Holanové, že je blázen ona a že moje boží slovo bude SLOVEM pokojem a celosvětového MÍRU, až její slovo bude úplně zničeno. Podle § 213 odst. 1, 2 trestního řádu byly stranám předloženy k nahlédnutí listinné důkazy obsažené v trestním spisu a dále připojený opatrovnický spis zdejšího soudu P 143/2022. Žádná ze stran nechtěla nahlédnout na listinné důkazy,

ani nenavrhla čtení listinných důkazů. Podezřelý se nechtěl vyjádřit k listinným důkazům. Není to pravda, žádal jsem čtení všech listin, nebylo mně vyhověno. Bylo mně sděleno, že mám možnost na soud zajít, a texty si v čítárně pročíst, což jsem zatím neučinil, protože stále věřím, že Kristus mě v černé díře trojiční Kristologie nenechá. Slíbil to v mnoha textech Písma. Strany bez návrhů na doplnění dokazování. Dokazování prohlášeno za skončené. Uděleno slovo ke konečným návrhům: Státní zástupce: vážený soude, odkazuji na podaný návrh a změny nečiním. Obhájce: mám za to, že nebyly naplněny zákonné podmínky pro uložení ochranného léčení, i když jednání pana Oplatka sice může být jinými osobami vnímáno jako nepříjemné, ale nikoliv ve smyslu trestního práva jako nebezpečné. Ta činnost popsaná vůbec v původním usnesení o zahájení trestního stíhání a následně tedy v návrhu na uložení ochranného léčení, dle mého názoru vůbec nejsou činy jinak trestné. Rozesílání sáhodlouhých emailů, znovu opakuji, pro někoho může být nepříjemné, ostatně i mně takový email přišel a s chutí jsem si početl osmdesáti stránkový elaborát, ale zaznělo a to i z úst paní znalkyně, že ty projevy nesměřují k naplnění nějakých fyzických výhružek, ostatně zde zaznělo i to, že ty výhružky nejsou směřovány v tom směru, že by pan Oplatek osobně cokoliv komukoliv učinil. Tím vykonavatelem má být bůh, má to být vykonavatelem boží vůle, nikoliv pana Oplatka. V tomto směru od roku 96 nedošlo k žádnému zhoršení, nějaká potencialita zhoršení do budoucna, to je věc čistě teoretická, která vůbec nemá na toto řízení jakýkoliv vliv, a za té situace já mám za to, že soud by uložit ochranné léčení neměl notabene za situace, kdy pan Oplatek je svým životem společnosti přínosný, minimálně co do jeho rodiny a zásah typu ochranného léčení ve formě ústavní prakticky znamená jeho vyřazení z jakékoliv činnosti a to i z činnosti přínosné, nikoliv z činnosti, která jiným osobám může být nepříjemná, ale zejména tedy z té činnosti i ve prospěch rodiny. Znovu opakuji a navrhuji, nechť ochranné léčení není uloženo. Podezřelý: když Vy nemáte zájem si nechat vysvětlit, proč já jsem poslán k technickému lidu, a proč oni bez toho božího rozumu jsou totálně debilní, tak se s Vámi nedomluvím. Váš mozek je geneticky prasečí, je ovládán přímo bohem, což uvádí Kristus v Kazateli, v Ozeáši, v KNIZE MOUDROSTI, v Bhagavadgítě a jinde. Texty o Boží moci nad Vašim mozkem, Vám najdu např. z Bhagavadgíty, kterou mám. Když má moc paní psychiatrička nade mnou, dle učení trojiční Kristologie, působí mně zlo, ale toto zlo nedělá jenom mně, ale např. všem Ukrajincům, všem chudákům a bezdomovcům, co je požírá MEČ kapitalistických válek. Kazatel, Ozeáš, Ámos, atd. Slovo boží, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, projednat nechcete, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Izajáš 1, 1.Petrův, 1.Janův, Jakubův, Judův, Žalmy, atd. Já jsem ochoten uvedené texty o Boží moci a o Boží vůli projednat s kýmkoli. Zatím jsem nenašel jsem jediného člověka, protože bůh se chce smilovat až nad všemi současně, až sám uzná, že tyto texty jsou KNIHOU ŽIVOTA, až se tak bude jevit jemu. Římanům, Malachiáš, Zjevení, KNIHA MOUDROSTI, atd. Po dnešním jednáním být nemůže napsaná, protože Vy mě chcete dát do blázince, ne proto, že já bych byl někomu nebezpečný, ale proto, abych nemohl pokračovat v psaní textů o energetické nezbytnosti DRUHÉHO VYVLASTNĚNÍ majetku boháčů, kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, která nastane po zrušení ekonomické SKÁLY, PRACHU, ZBRANÍ, AUT a jiných lidských Bohů. Je svoboda slova, je svoboda náboženská pro výklad Písma, a Vy mě chcete zavřít do vězení, do blázince, kvůli tomu, aby vládnoucí lži lid, mohl ve lžích o Kristu a tím i o energetice, pokračovat, kvůli neprojednání těchto textů např. na VUT v Brně, u nových kněží technického lži lidu. 5.Mojžíšova. Izajáš. 1.Patrův. 1.Korintským. Když mi MUDr. Češková vyhodila z psychiatrie v Bohunicích, jsem si šel stěžovat předsedovi Krajského soudu v Brně, JUDr. Pořízkovi. On mě přijal. Dvě hodiny jsem ho přesvědčoval, aby mně dovolil v Lidových novinách, podle zákona, napsat o MUDr. Češkové, stejně velký článek, jaký ona napsala o mně. JUDR. Pořízek mě dvě hodiny poslouchal, nechal si vysvětlit výkresy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, které jsou dnes na www.pametni-kniha.cz. Závěrem řekl, že on si to nedovolí, protože není kompetentní znalec Písma, ani znalec energetiky. Krajský soud mě nevyhověl, abych v Lidových novinách objasnil bludy trojiční Kristologie a bludy profesorů a docentů VUT v Brně, ČVUT, atd. o energetice a bludy MUDr. Češkové o mé nesvéprávnosti. Slovo MUDr. Češkové, a slovo MUDr. Holanové, o mém bláznovství, kvůli uváděné Boží MOUDROSTI o jedině možné, energeticky správné cestě Česka a světa, do mírového Božího království, musí být úplně zničené. Musí být úplně zničená moc uvedených psychiatrů nad Kristem, a tím i nade mnou, posledním prorokem tohoto ekonomického, militaristického věku. Sírachovec. Boží slovo o pokoji a celosvětovém míru je slovem HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sírachovec. Micheáš, atd. Pokud nebude čteno v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, Ámos, Kristus zpupné Česko zničí strašlivou záhubou, mečem třetí světové války, ve které zajdou dvě třetiny lidí, Zachariáš. Izajáš, atd. Pravdu o tom, že např. Ukrajinu zbytečně požírá meč nesmyslné války, kvůli neposlušnému Česku, které odmítá soudit celý svět, po zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo Brno. Vy jste bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSKÝCH prokletí, protože místo cesty do mírového, celosvětového Božího království, jste zase zvolili MEČ války na Ukrajině, nedostatek plynu, nedostatek tepla, nedostatek ropy, nedostatek elektřiny, atd., což je odměna za bludy trojičních Kristologů o Kristu a za bludy technického lži lidu, o energetice. Veřejné zasedání se v 9.49 hod. přerušuje za účelem porady senátu a vyhlášení rozhodnutí. Pokračováno v 9.54 hodin, kdy poté předsedkyně senátu vyhlásila následující usnesení: Podle § 99 a contrario trestního zákoníku ve spojení s § 239 trestního řádu se návrh státního zástupce ze dne 1. 6. 2022, sp. zn. ZN 2043/2021-42 na uložení ochranného léčení psychiatrického v ústavní formě podezřelému Stanislavu Oplatkovi, nar. 21. 9. 1940, zamítá. Usnesení vyhlášeno, odůvodněno, dáno poučení o opravných prostředcích, poté strany uvádí: Státní zástupce: Podávám si stížnost ke Krajskému soudu. Podezřelý po poradě s obhájcem: Vzdávám se práva stížnosti i za osoby oprávněné. Což není pravda, můj OPATROVNÍK, advokát Mezník, se se mnou o ničem neradil. Kdyby ano, podal bych také stížnost, nejlépe trestní oznámení KSZ v Brně, což tímto činím, kvůli všem lžím, které jsou zločinem. Zločinem jsou z toho důvodu, že odstoupení Božího rozumu, činí z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ zločince, kteří lžou trestným způsobem, jak o Kristu, tak o energetice, ekologii a mravech. Po vyhlášení rozhodnutí podezřelý sděluje soudu, že děkuje, že nebyl zavřen do blázince, že je prostatik, nikam ven nevyhází. Skončeno, podepsáno v 9.58 hodin. Předsedkyně senátu:

Žena, dle 5. října 2022 dostala z OS Brno venkov, od JUDr. Moniky Barešové dopis, zda v případě omezení mé svéprávnosti v blázinci v Černovicích, u MUDr. Mošťáka, je ochotna vykonávat funkci mého stálého opatrovníka. Odpovědět měla do deseti dnů.

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, v této kapitole umožňuje objasnit, že výklad Písma katolických, evangelických a pravoslavných hlupáků, sloužících tvorstvu, místo stvořiteli, je od samého počátku křesťanství stupidní tím, že dělá MEČ válek mezi chudáky a boháči, a MEČ válek mezi mocnostmi. Vládnoucí hlupáci, Baalové a DÉMONI, křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd. od samého počátku křesťanství, dle písničky od Krista, prochází BOSOU NOHOU ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pod ochranou křesťanských a židovských hvězd, osud zkouší každého křesťana na světě, PEKLEM stupidního výkladu Písma, např. OTCE Bohu milého, Satana faráře Bradáče v Domašově domasov@dieceze.cz. Kapitalistický Bůh Domašovska, pozemský OTEC farář Bradáč, při svátostech oltářních a svátostech smíření, křesťanské hlupáky drze křtí svěcenou osolenou ekonomickou, militaristickou špínou protikladných bludů katolického katechismu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, což je křest k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Ohnivá cesta, vyprahlou křesťanskou pouští, je MEČ války třicetileté, ve které trestající Kristus zabil dvě třetiny katolických a evangelických sviní ve třicetileté válce, dle Zacharjáše. Dále zabíjel křesťanské válečné štváče, katolické, evangelické a pravoslavné, MEČEM dvou světových válek. PEKLEM bylo čtyřicet let komunistické majetkové ROVINY Česka, pod vládou nevzdělaných komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ z KSČ. Trestající Kristus, velký Bůh, KRÁL nad všemi vládnoucími Bohy, zkouší Česko RÁJEM až nyní, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů tím, že dává klíče od BRAN NEBESKÝCH, svým dvěma maličkým prorokům Domašovska, místa svatého, země svaté, PUPKU SVĚTA, kolébce úplně poslušného tvorstva, s číslem člověka 666, to je s www těchto textů, Bohu milému OTCI faráři Bradáčovi, a mě, BOŽÍMU SYNU, úplně poslušnému služebníku Krista, Stanislavu Oplatkovi, kvůli přivedení víry v Krista k dokonalosti celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, 1.Tes.4/7,16,5/2, dle Písma, a dle písničky od Krista, já maličký a spravedlivý prorok, stojím sám na začátku Boží cesty, do celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. OHEŇ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, vzplál kvůli mému SOUDU na OS v Brně, na Domašovsku, protože, kvůli konci éry ropy, a uhlí, již nelze otevírat BRÁNY PEKELNÉ, do ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ale pouze BRÁNU NEBESKOU, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. MOŘE sviní či NETVORŮ Česka učinil Bůh, po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVNOSTI, čtyřiceti let vlády komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Stejně tak učinil SOUŠ ČTYŘICETI LET komunistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kdy v médiích nepršelo slovo drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Z Božího milosrdenství je objasněno, že velký Bůh, velký KRÁL nad všemi uváděnými Bohy, si to vyřídí se všemi vzpurnými, neposlušnými hlupáky, pyšnými rozjařenci z OS a OSZ Brno venkov, kde mě pokořovali a pokořují tím, že kvůli svým dobře placeným KORYTŮM, a kvůli svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, a ostatním výrobkům lidských rukou, atd. se mě snažili a snaží zastrašit, a zavřít do blázince v Černovicích, a léčit jako schizofrenika, který trpí bludy o moci Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad jejich debilními geneticky prasečími lidskými mozky. Sofonjáš. Odstoupení rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, je vrcholným Božím trestem kvůli tomu, že veškerá PRAVDA o Ježíši Kristu se ztratila, a tím se ztratila energeticky, ekologicky a mravně správná cesta Česka a světa, do celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Dle Žalmů, Židům, Zacharjáše, Ámose, Zjevení, 1.Timoteovi, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Malachiáše, KNIHY MOUDROSTI, Matouše, Izajáše, Jeremiáše, Sírachovce, Jakubův, Marka, Jana, Lukáše, Judův, 1.Petrův, 1.Janův, 1.Korintským, 2.Samuelova, Galatským, atd. Kristus nás učinil, ne my sami sebe tím, my jsme jeho nové OVCE, které slíbil pást tím, že svůj Boží technický rozum, nutný pro toto zpupné pokolení, dá do geneticky prasečích lidských mozků nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, z úplně poslušného, pokorného, naprosto bezmocného, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a stejnému, úplně poslušnému lži lidu, nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka a světa. Nový DUCH pro toto pokolení je tímto textem seslán na OTCE faráře Bradáče a Česko proto, aby nad lidmi mohl vládnou nový Kristus, který nikoho nebude trestat MEČEM války. DUCH SVATÝ, Kristus, dělá všechno v Česku kvůli sobě samému. Chce oslavit sám sebe tím, že zničí všechny zbraně, vojáky, boháče, atd. tím, že nastolí Boží KRÁLOVSTVÍ, svými zákony POLE VĚDY Písma, čímž bude v energetice, a ve všem ostatním, brzy po nedostatku. Žalm33/6,37/5až38,100/3,102/18,27,104/30,107/27, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, RÁJEM trestající Kristus zkouší nyní především Satana faráře Bradáče a Domašovsko. Vyžaduje, aby katolíkům Domašovska, Česka a světa bylo jasné, že farář Bradáč je člověk ADAM, nad jehož geneticky prasečím lidským mozkem, má Kristus naprostou převahu. Farář Bradáč dělá to, co se trestajícímu Kristu nelíbí, nebo co se Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI líbí. Na faráře Bradáče se nechce hněvat věčně. Vůle Boží je, aby s neposlušnými boháči, se zbrojaři, politiky pravice a levice, atd., neměl nic společného. Jsou to zločinci. Mají na svém svědomí vypálený cejch vrahů Ježíše Krista. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Filip.2/13, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Zjev.1/1až22/21, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, RÁJEM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, trestající Kristus zkouší nyní především Satana faráře Bradáče a Domašovsko. KLÍČE poselství o ŽENĚ STATEČNÉ, která je stejně mocným Bohem, jako trestající Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsou nalezené z milosrdenství rozumu Krista. Z ŽENY STATEČNÉ, křesťanské, uvedené v Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, učinili drzí Satani kněží z TWR a Proglasu, OHOLU, či OHOLIBU, MRZKOU ŽENU, např. ekonomickou, militaristickéou svini, NETVORA, drzou Lucii Endlicherouvou tím, že ji prohlásili za Boží DÍTĚ, protože je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že svými bludy v TWR a Proglase, plní všechna Boží přikázání. Lucie Endlicherová se prohlašuje za BOŽÍ DÍTĚ, za vládnoucí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, protože, dle jejího výkadu Písma, ve vysílání HADŮ TWR, plní všechna Boží přikázání, což je blud, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Trestající Hospodin chtěl činit podivuhodné věci v kostele v Domašově, již v úterý 25. října 2022, v době BOHOSLUŽEB, kdy se začíná nové novoluní MĚSÍCE, a kdy současně v Česku nastane částečné zatmění SLUNCE. Trestající Kristus chtěl v úterý, na mši v Domašově, zbořit a zničit MEČ další světové války, kterou započal za trest na Ukrajině, a OHNĚM a MEČEM SLOV NOVÉ ŽENY STATEČNÉ, zrozené z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zřídit v kostele v Domašově, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Kristus, tímto textem, OTCI Bohu milému, faráři Bradáčovi vytvořil novou ŽENU STATEČNOU, která je stejně mocným Kristem, jako je Bůh v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Nová ŽENA STATEČNÁ má objasnit veškeré texty Písma o tom, jak je Česko zkoušeno dle Písma, i dle mnohých písniček od mediálního MISTRA Krista. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Osud tě zkouší. Rájem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, i peklem SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH trojičních Kristologů např. drzého pozemského OTCE Satana Bradáče z Domašova. Vyprahlou pouští šlo Česko, jak v době 40 -ti let POUŠTĚ BRAN PEKELNÝCH socialistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ socialismu, tak v současné době BRAN PEKELNÝCH ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ kapitalismu. SLOVO NEBES MRAVNĚ VASOKÝCH veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, stále nikde neprší. Úcta k člověku, např. k bezdomovci Blažkovi z Říček, kterého boháči Domašovska mají milovat jako sama sebe, není stále zajištěná. Nikdo na Domašovsku stále nechce prostírat ubrusy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pomatených politických a náboženských zvířat. Nikdo nevěří textům Písma, že majetek boháčů Domašovska, musí pominout tímto způsobem, kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, uvedené v Božích zákonech POLE VĚDY Písma. PLAMENY OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, stále nesežehly boháče např. soudců OSZ, OS Brno venkov, NSS v Brně, KS v Brně, kteří stále mají sílu dělat ze mě schizofrenika, nebezpečného pro bývalého starosty Říček Štěpánka tvrzením, že hodlám Štěpánka zabít kvůli tomu, že se vzbouřil proti VŠEMOHOUCÍMU Kristu tím, že odmítl na Domašovsku, společně se starostou Domašova, prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských

 

zvířat, a organizovat dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho. Dle písničky. Stále hledám klíče k BRANÁM NEBESKÝM, šeptám slova tajemství, již zveřejněné Boží MOUDROSTI, mého bláznovství. 1.Korintským. Kristus sám otvírá BRÁNU do SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stále stojím sám, na začátku cesty k DUCH SVATÉMU. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. V horoskopu v novinách Rovnost trestající Kristus vyžaduje, Jeremiáš, abych v této kapitole oslavil sám sebe, jako posledního maličkého a spravedlivého proroka tím, Sírachovec, že zničím BRANY PEKELNÉ, stávajícího, ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že pomažu za proroka místo sebe, např. znalce Písma, Bohu milého OTCE faráře Bradáče z Domašova domasov@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, ostrovacice@dieceze.cz. Povinnost se mnou projednat moje bláznovství, to je HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů, kterou Kristus mění kněžství, mají v Kristem vyvoleném Česku všichni úplně poslušní služebníci Krista, kteří na svých vládnoucích místech chtějí zůstat, a kteří nechtějí odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Na nové cestě Česka, na které nezabloudí ani mnozí svévolníci z řad SOUDCŮ NSS, bude vše nové tím, že Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, bude budovat celosvětově vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle svých zákonů POLE VĚDY Písma. Boží vůle je, aby vše uváděné se mnou neprodleně projednali nejenom soudci NSS, ale také úplně poslušní noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a tím technického lidu celého světa. Boží vůle je neprodleně realizovat Boží MOUDROST, kterou je zřízení celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nejdříve na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, a následně na kongresu státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mediální MISTR Kristus, který je ve správném výkladu Písma DUCHEM SVATÝM, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, až na věky věků, v horoskopu v novinách Rovnost vyžaduje, abych proti vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, soudcům OS a OSZ Brno venkov, a úplně pomatené psychiatričce MUDr. Holanové, na Krajském soudu v Brně nebojoval sám. Abych nešel cestou Božího SOUDU, proti konkurenci Boží sám, ale abych nyní, pomocí těchto textů, navázal spolupráci s těm, kdo k mediálnímu MISTRU Kristu, ZLODĚJI majetku boháčů, patřili jak v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, tak v době současné, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Soudci NSS v Brně dne 19. 10. 2022 elektronicky žádají, abych se do pátku 21. 10. 2022 dostavil na NSS, protože nemám elektronický podpis. Abych svým podpisem, osobně potvrdil svoji totožnost, mého podání, ve kterém zdůvodňuji neplatnost podzimních voleb 2022 do Senátu. Nekompetentnost zvolených senátorů, které Kristus, ze svého milosrdenství, boří a ničí, odstoupením svého Božího technického rozumu, nezbytného pro toto zlé, zpupné pokolení, je zjevná všem, kdo z tohoto výkladu Písma, znají další správnou cestu Česka a světa. Moji cestu posledního proroka BRAN PEKELNÝCH, křesťanského, militaristického, kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a cestu veškeré Boží konkurence vládnoucích proroků, hlupáků, všech dob, do mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, uvádím dále. Tímto znovu požaduji, abych se v pátek 21. 10. 2022 mohl nejenom podepsat, ale abych s někým ze soudců NSS mohl projednat uváděné texty Písma o ne-kompetenci všech vládnoucích Bohů, vládnout nad lidmi, místo nového Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE všech států světa. Bibli a Bhagavadgítu vezmu sebou v případě, že svoji ochotu se mnou jednat, telefonicky potvrdíte. Žádám o odpověď, v kolik hodin mohu přijít cca od 11. hodin dopoledne. Rozepsanou kapitolu 301 – 45 stran, se ZLATEM správného výkladu Písma, Vám v příloze zasílám. Výklad Písma např. faráře Bradáče z Domašova, jsou pouze protikladné bludy, jsou již STŘÍBREM, Kristem ODVRŽENÝM. Soudci mě odmítli přijmout. Mohl jsem mluvit jenom se dvěma pomatenci, tiskovými mluvčími NSS. Ti odmítli se mnou projednat texty Bhagavadgíty, ze které jsem četl. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3až10,4/1,12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kol.3/5, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dopis zpochybňující podzimní volby do SENÁTU u JUDr. Langášeka z NSS, byl NSS zaslán v pátek 14. 10. 2022, včetně přílohy, kapitol 301, 300, 299, 295, celkem 88 stran na podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, domasov@dieceze.cz