Kapitola 300 – 84 stran.

30.09.2022 21:22

Kapitola 300 – 84 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Zvací dopis pro OTCE Bohu milého, pro BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pro Petra Hladíka petrhladik@brnojebozi.cz, hladik.petr@brno.cz, posta@brno.cz, z TELAT, VOLŮ či BÝKŮ KDU-ČSL, do velké horní komnaty, na Říčky 42, u Domašova. Petr Hladík kandiduje na primátora města Brna. Pane Hladíku, jako člověk věřící v Krista, jako člen MMB, zřejmě ne jako primátor, již můžete být pouze úplně poslušným služebníkem Krista, který má svobodu pouze k umlčení bludů o koncepci energetiky SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy pouze na elektřinu, k umlčení protikladných bludů o Kristu, Vaší církve katolické, všeobecné, ke zboření BRAN PEKELNÝCH, stávajícího ekonomického, militaristického, křesťanského, modloslužebného VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a k založení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol. 3/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Máte povinnost to zkusit s novým Kristem, s jeho zákony POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, aby Kristus mohl zajistit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, aby v Česku a ve světě, bylo postupně ve všem po nedostatku, včetně obnovitelné elektřiny. Při Vaší úplné poslušnosti, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa slíbil, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, toto neposlušné pokolení, energetiky, ekologicky a mravně spasí a zachrání tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům, svůj Boží rozum vrátí. Když nezajistíte, aby v Česku bylo mnoho úplně poslušných služebníků nového Krista, kteří se budou vzdělávat dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, o vzniku celosvětové, Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických a náboženských zvířat, aby z toho Česko mělo užitek, Kristus Česko úplně zničí. Trestá Česko, odstoupením svého technického rozumu, např. i od technické elity VUT v Brně, kterou, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Naplnit texty Písma o Česku, Slovensku a EU, do poslední čárky, máte povinnost neprodleně. Jinak Vás Kristus zničí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Sír.5/5. Vyvlastňování majetku boháčů, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je o jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až na rektorátu VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zničení SKÁLY boháčů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Zřízení celosvětové, majetkové Boží ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, je milostivým Božím darem. Neposlušní hříšníci zajdou MEČEM války. Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Petře Hladíku. Proto, aby Brno bylo Boží, Kristus postupně, od roku 1997, v knihách které píši, umožňuje pochopit, že všechna podobenství Písma, od přelomu věků konce éry doby benzinové a plastové, od roku 2000, platí především pro Česko, Slovensko a okolní státy EU. Tím je především Brno vlastnictvím Krista, nikoli vlastnictvím lháře, OTCE, zakladatele BRAN PEKELNÝCH kapitalistického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, SYNA ZATRACENÍ, vraha nového Krista, Kristem prokletého vůdce PTACTA ODS, politologa, zločince premiéra Fialy. Na ÚSVITU tohoto tisíciletí musíte Krista znát nově, např. jako mediálního MISTRA, DUCHA SVATÉHO, který chce všechno nové, který chce přetvořit veškeré stvoření, pomocí svých ZÁKONŮ o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platných pro mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ. Máte povinnost zajistit, aby úplně poslušní služebníci Krista učinili rozhodnutí, že je třeba ukončit otročení hříchu, kterým je SKÁLA OTCE Ďábla, Satana, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy. OTEC Ďábel, premiér Fiala, bývalý rektor Masarykovy univerzity, je z hnoje vědců sociologů, politologů, ekonomů, filozofů, religionistů, BALLOVA DOMU, Masarykovy univerzity. Hnůj uvedených vědců vznikl po vyjití Česka ze 40 let POUŠTĚ Boží socialistické či komunistické majetkové ROVINY tím, že vznikla ŘÍŠE MRTVÝCH z těch ekonomických, militaristických, křesťanských sviní Česka, které odmítají texty Písma, o nezbytné úplné poslušnosti celého Česka. Každý, kdo tyto texty dostane, zná Boží vůli o správné energetické koncepci Česka a světa, která představuje úplné zničení boháčů a chudáků, které nelze přenést do majetkové Boží ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. Má povinnost Krista, SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, poslouchat úplně. Vyvlastnění majetku boháčů je nutné kvůli jejich energetické spáse. Kristus ruší veškerý majetek boháčů proto, aby mohl vytvořit majetek nový, energeticky soběstačný, který bude vlastnit každá nová Boží rodina, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍHO náboženského a politického dobytka, v počtu 1500 úplně poslušných služebníků Krista s číslem člověka 666, to je s www těchto textů KNIHY ŽIVOTA. Česko má svobodu pouze k založení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, k prostírání ubrusů STOLŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zatím ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Vznik celosvětové Boží majetkové ROVINY, Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, je energeticky nezbytný. Jiná energetická koncepce není Kristem povolená. BAALŮV DŮM Masarykovy univerzity, byl obrácen v hnojiště již v roce 2006, kdy byl rektorem SYN ZATRACENÍ premiér Fiala. Hnojem jsou sociologové, politologové, ekonomové, religionisté, kapitalističtí filozofové, atd., kteří vznikli po vyjití z BRAN PEKELNÝCH čtyřiceti let socialistické majetkové ROVINY. Od roku 2006, je novým Božím lidem, především lži lid technický VUT v Brně, který nový Kristus potřebuje, kvůli realizaci svých zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, politolog premiér Fiala, je SYNEM ZATRACENÍ, je lhářem, je OTCEM politologických lží, je vrahem nového Krista, od samého počátku své vlády nad lidmi. Žádná pravda o koncepci energetiky v něm není. Jeho geneticky prasečí lidský mozek, žádnou pravdu nikdy nestvořil a nikdy nestvoří. Nemá DUCHA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V ŘÍŠI MRTVÝCH tupých sviní, je OTCEM militaristických, energetických lží, a promyšlených vychytralostí. Systému trhu a zvyšující se ekonomiky je neudržitelný. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Zj.18/2,10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Je energetickou, ekologickou, mravní katastrofou, že Česko i nyní dělá nesmyslné ekonomické koncepce energetické spásy boháčů, to je zastropování cen plynu, který nebude, který žádá, bez rozumu Krista pomatený OTEC Satan, Ďábel Fiala. Stále nikdo nechápe texty Písma o tom, že Boží SLÁVOU bude rozhodnutí KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu BOŽÍCH SYNŮ VUT v Brně, o energetické nezbytnosti úplného zničení všech zbraní na světě, všech vojáků na světě, úplným zničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, především prezidentů Putina, Zelenského, Bidena, Macrona, zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, atd. což není úkol nad lidské síly. Kristus totiž v Písmu slíbil, že bude jednat sám, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství tím, až mnohým lidem, svým Božím rozumem, umožní pochopit tyto texty SLOV NOVÝCH NEBES. Nad mnohými, úplně poslušnými služebníky Krista se smiluje, ze svého milosrdenství, až ukončí ŘÍŠI MRTVÝCH Brně tím, že tyto texty o Boží moci, umožní projednat s Vámi, Petře Hladíku, a s technickým lži lidem VUT. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Po vyvedení Česka ze 40 let POUŠTĚ Boží nedokonalé majetkové ROVINY, kdy, dle vůle Krista, vládli nad lidmi komunistické OVCE, BERANI či BERÁNCI, vzniklo zpupné, neposlušné pokolení, kterému se líbí poslouchat vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, vládnoucí politické a náboženské vůdce, kvůli neznalosti nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, o kterém v Česku stále nemá nikdo ani ponětí, pro neznalost OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušný, zpupný, pracující a technický lži lid Česka, stále vyhovuje přáním vládnoucích hlupáků, zločinců. Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, vznikl pouze protikladnými bludy, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, krutého zmijího jedu, jedovinou dračí, katolického katechismu. Neznalost nového, NEOMYLNÉHO Krista, neznalost jeho zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, nikoho neomlouvá, je hříchem k energetické SMRTI Česka a světa. Česko a svět stále kráčí do BRAN PEKELNÝCH, pro barbarství horečného zbrojení a válčení. Moc zločinců nad Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, bude trvat, až do rozhodnutí o energetické nezbytnosti úplného zničení BRAN PEKELNÝCH, PEKLA kapitalistického, ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Stále nikdo neslyší Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Kristovo Brno je NEVĚSTOU Krista. Jeho choť, jeho NEVĚSTA, má vzniknout na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně. Vědcům, BOŽÍM SYNŮM z VUT v Brně, dává Kristus čistý bílý kment, aby se jím oděli. Tímto kmentem jsou spravedlivé skutky svatých, především technického lži lidu VUT v Brně, kteří mají povinnost neprodleně vytvořit jedinou CÍRKEV Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Jedinou církví Česka je vláda úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, premiéra Ing. Rákose. Musí vzniknout z již určeného SEMINKA, osm nových ministrů. Viz texty o vzniku vlády na konci kapitoly.

 

Kapitola 300 –84 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 75. Česká bible kapitola 300. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Petře Hladíku. Zatím v Česku nikdo není z Boha, který o sobě vše uvedl, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Protože nikdo není z nového Boha, z OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, všichni zpupní, neposlušní křesťanští hlupáci skončili v ŘÍŠI MRTVÝCH, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. Pro odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, v Česku není ani energeticky dobré dílo, ani energeticky dobrá myšlenka, kvůli odmítání uváděné Boží MOUDROSTI, o vzniku celosvětového mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, mravně vysokého. Ozeáš, Kazatel, K.M., Judův, atd. Kvůli odstoupení rozumu Krista, od vládnoucích, neposlušných, zpupných, geneticky prasečích lidských mozků, je Česko, a tím celý svět, zatopen slanou křesťanskou vodou, to je POTOPOU, vzedmutého moře militaristických, ekonomických sviní, křtěných OTCI Satany kněžími slanou vodou, k energetické SMRTI Česka a světa. 1.Korintským, Ozeáš, Izajáš, Kazatel, atd. Křesťanští hlupáci stále dělají pouze to, co se líbí stávajícímu vládnoucímu Bohu, OTCI Satanu, či Ďáblu, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, zločinci, lháři, hlupákovi, SYNU ZATRACENÍ, premiéru Fialovi. Jan, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.18/2, atd. Všichni zlí, zpupní a neposlušní NETVOŘI, kvůli odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, jsou POTOPENI, v křesťanské, ekonomické, militaristické špíně, stále chtějí sloužit svým Bohům, výrobkům lidských rukou na fosilní paliva, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM pro osobní použití atd. Jób, K.M., Ozeáš, Micheáš, Izajáš, atd. Sloužit vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, místo novému Kristu, místo SLOVU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je však již hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Trestající Kristus, v trestání a ničení boháčů, kteří stále chtějí žít na výnosný ekonomický trh, bude tvrdě pokračovat tak dlouho, dokud technický lži lid VUT v Brně, nerozhodne o energetické nezbytnosti úplného zničení vojáků, zbraní, atd. o energetické nezbytnosti vytvoření celosvětového míru, a pokoje, BRAN NEBESKÝCH mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelného. Kristus má moc Česko a EU úplně zničit jadernou válkou, nebo zachránit a spasit, v případě rozhodnutí technického lži lidu VUT v Brně, o nezbytnosti neprodleného nastolení vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. DEMOKRACIE je již pouze vláda úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, nad veškerým politickým a náboženským dobytkem Česka a světa. Komu je BOHEM SLOVO protikladných bludů o Kristu UKKŘÍŽOVANÉM Židy, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, MUDr. Holanové, jde do PEKLA třetí světové jaderné války, ve které Kristus zabije dvě třetiny nemravných politických a náboženských hlupáků. Zacharjáš13/8. Z popela třetí světové války, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci a politici pravice a levice a psychiatři, se již nevyhrabou, kvůli nedostatku fosilních paliv. Kristus nechce, aby někdo z uvedených hlupáků, ve válce zahynul, chce aby všichni dospěli k pokání tím, že hluchou a slepou zmiji, která uvedené texty Písma neslyší a nevidí, drzou psychiatričku MUDr. Holanovou marta@holanova.cz, dr.holan@seznam.cz, vyženou neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kdo mě neposlechne, kdo militaristickou svini psychiatričku MUDr. Holanovou nevyžene neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, je vyloučen z nového, úplně poslušného Božího lidu, úplně poslušných služebníků Krista. Energetickou spásou je pouze svoboda úplně poslušných služebníků Krista, k úplnému zničení hlupáků, psychiatrů z Brna, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Vládu nad lidmi dostává pouze jediná CÍRKEV, vláda premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, vytvořená dle textů na konci kapitoly. Žalmy, Judův, Jakubův, Jeremiáš, Izajáš, Ozeáš, Římanům, Žalmy, Židům, 1.Korintským, atd. Totálně chybný výklad krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, UKŘIŽOVANÉM Židy, který je Bohem svině MUDr. Holanové, je již pouze STŘÍBREM. Studovat dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, ji ani nenapadne. Vzdala rozumného uvažování, ke své vlastní záhubě. K.M. Mocná pýcha, jejiho, geneticky prasečího lidského mozků, dusí život náš. Kvůli její zlobě proti trestajícímu Kristu, pokračuje Kristus v děláni zla MEČE války na Ukrajině, mezi pravoslavnými hlupáky, prezidenty Putinem, Zelenským a NETVOREM Bidenem. Mat. V hloubce Baltického moře vybuchly dva plynovody Nordstream současně proto, aby Česko pocítilo hněv trestajícího Krista. Jer. Lidé pouze dělají to, co se líbí trestajícímu Kristu, bořícímu SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH katolického katechismu, které je Bohem NETVORA, svině, MUDr. Holanové. Fil.2/13. Trestající Kristus, výbuchem plynovodů mně přispěchal na pomoc tím, že dokazuje, že já, maličký a spravedlivý prorok, jsem přišel s výstrahou konce éry fosilních paliv včas, již v roce 2006, jak je dále uvedeno. Židům, Zacharjáš, Sírachovec, Žalmy, atd. Od roku 2006 se neposlušní a zpupní lidé namáhají nadarmo, až dodnes. Jer. Abakuk. Hlupáci staví domy LETNÍ, energeticky nesoběstačné, místo měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky soběstačných, navržených dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sofonjáš. Letos v zimě nebude plyn, nebude v LETNÍCH DOMECH boháčů a chudáků čím topit, což je trest od trestajícího Krista, aby zpupné Česko pocítilo Boží hněv. Jer. DUCHEM CHUDÁ, bez rozumu Krista, tupá, neposlušná, zpupná vládnoucí elita, sloužící drzým Baalům a DÉMONŮM, boháčům, zbrojařům, místo Kristu, SOUDCI, v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, Kaz. 2.Petr.2, Oz. stále nechce realizovat Boží rozkaz, to je zrušit neprodleně energeticky nesmyslnou průmyslovou výrobu proto, aby se spotřeba plynu minimalizovala, až na věky věků proto, aby ropa, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, atd, vystačily všem státům světa, až do konce tohoto tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, bebilů, vládnoucí hlupáci, stále odmítaj zastavit např. výrobu aut, a tím šetřit plyn ze zásobníků. Boží rozkaz je neprodleně zastavit výrobu a provoz aut se spalovacími mototy, veškerou výrobu plastů pro potraviny, veškerou, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, zrušit supermarkety s potravinami, atd. Boží rozkaz je, neprodleně, ještě nyní, v říjnu 2022, prostírat UBRUSY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Kristus nikoho zpupného a neposlušného, kdo místo Boží majetkové ROVINY, bude chtít znovu nastolit BRANY PEKLA křesťanského VZDOROKRÁLOVSTÍ tím, že bude bude mít za Boha, svini, NETVORA, hlupáka, psychiatričku MUDr. Holanovou, nenechá bez trestu. Její Bůh, její SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, katolického katechismu, je již pouze STŘÍBREM. ZLATEM je správný výklad Písma, s uvedenou dokonalou Boží láskou, Božích zákonů, energetické, ekologické a mravní spásy Česka a světa. ZLATEM je správný výklad Písma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, který se vzájemně doplňuje a upřesňuje, který, dle vůle Krista, dělám již od roku 1997, ve tříletých intervalech, to je již 25 let. 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Žalmy, Ezechiel, 1.Timoteovi, Galatským, Báruk, 2.Samuelova, Ezdráš, Sírachovec, Judův, Jób, 2.Korintským, 1.Janův, Jan, atd. Kristus již Česku a světu dovoluje jít dál v případě, že SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH katolického katechismu ekonomické svině psychiatričky MUDr. Holanové, s rachotem zaniknou tím, že např. Bohu milý OTEC, zakladatel BOŽÍ majetkové celosvětové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO plnění úplně všeho, farář Domašova, Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ThLic Ludvík Bradáč domasov@dieceze.cz, ostrovacece@ dieceze.cz, začne v kostele v Domašově mlet ŽÁR OSNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanská, militaristická, ekonomická svině, psychiatrička MUDr. Holanové, se ocitla na dně křesťanského morálního bahna tím, že Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, který přichází Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně spasit, svými zákony POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky pro toto pokolení, který má naprostou převahu nad jejím, geneticky prasečím lidským mozkem, nenávidí tak, že neželí svých hříchů, spáchaných z neznalosti správného výkladu Písma. Opakovaně prohlašuje Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, za zločince, a sebe za spravedlivou a moudrou. Kristus slíbil, že se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, až svým geneticky prasčím lidským mozkem, přestane kazit dobré mravy Česka a světa, až bude, na Božím SOUDU, ve čtvrtek 6. října 2022, v 9.00 hodin, v jednací síni číslo 4, na OS Brno venkov rozhodnuto, že již není vládnoucím Bohem, a že má jít trestajícímu Kristu z cesty tím, že navždy zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Žalmy. Nové Boží SLOVO je ostré jako MEČ, protože trestající Kristus, neposlušné a vzpurné, kapitalistické, militaristické svině, viditelně trestá MEČEM válek, nyní např. na Ukrajině, viz další text. Žid. Matouš. OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškeré trestání zpupných objasňuje. MUDr. Hrubá je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli chybnému výkladu Písma, o sbírce lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, uvedených v Izaáši. Iz.1/17až57/10,16,20až66/16,24. Proklínání

 

chamtivé MODLOSLUŽEBNICE psychiatričkY MUDr. Holanové, kvůli jejímu zabití, kvůli nastolení vlády lidí s číslem 666, to je www.těchto textů, je uvedeno v dalším textu. Namá číslo 666, nezná SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je proto strašlivou výstrahou, všemu zpupnému, neposlušnému tvorstvu. Iz.65/1,15,25,66/24, Zj.13/18, 2.Kor.10/4. Když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, budou konat dílo energetické spásy včas, Kristu dá Česku odměnu, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již v tomto čase, v tomto novoluní, od neděle 25. září 2022, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 9. října 2022. Žalm81/4,82/5. Mým Arónem, mým bratrem, je nyní pořad DOTEKY VÍRY v ČRo v Brně proto, aby se nový Kristus, nad svými mnohými služebníky, mohl smilovat, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu čtení této kapitoly, KNIHY ŽIVOTA v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Ámos, Filip. 5.Mojžíšova, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, 1.Timoteovi, Galatským, Báruk, 2.Samuelova, Ezdráš, Sírachovec, Judův, Jób, 1.Janův, Zjevení, Jan, 1.Petrův, Zjevení, Matouš, Marek, Lukáš, Efezským, Judův, Bhagavadgíta, Daniel, Ageus, Židům, 1.Korintským. 2.Korinským, 2.Petrův, atd. Trestajícímu Kristu, DUCHU SVATÉMU, který vše o sobě uvádí, nyní v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, se již nikdo nebude posmívat beztrestně, ani psychiatrička MUDr. Holanová. Gal. Tato militaristická, křesťanská svině, MODLOSLUŽEBNICE, zase sama sebe prohlásila za spravedlivého a moudrého Boha tím, že Krista, ZLODĚJE MAJETKU boháčů, zase drze prohlásila za svévolníka, svým katolickým SLOVEM protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY protikladnými neomylnými dogmaty, které má stále za svého Boha. Zase drze zrušila můj pomalý Boží SOUD tím, že prohlásila Krista, ZLODĚJE majetku boháčů za pomatence, a sebe za spravedlivou a moudrou. Jób, 1.Tes.4/7,16,5/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Fil. K.M. Jud. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, S takovými sviněmi, jako je NETVOR MUDr. Holanová, která nechce rozumět textům Písma o energetické nezbytnosti, zřízení celosvětové Boží mírové majetkové ROVINY, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, si VŠEMOHOUCÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, stále neví rady. Nechce se vzdát své vlády nad lidmi, chce lidem působit jenom zlo tím, že svůj geneticky prasečí lisdký mozek považuje za NEOMYLNÝ ve výkladu Písma. Neomylní jsou nyní pouze ti, kdo nastudují HORU Hospodinova DOMU, těchto textů. Gal. Iz. Mich. Žid. Kaz. Ozeáš, Fil. Judův. Bhagavadgíta. BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Petře Hladíku. Řím. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, který dělá Česku veškeré zlo, MEČEM války na Ukrajině proto, aby to zpupné Česko v zimě pocítilo, chce se usmířit s Českem a tím s celým světem, v jedinou hodinu v Brně, když odsouhlasíte, že Brno bude Boží tím, že učiníte rozhodnutí, že Brno a Česko začne neprodleně realizovat dokonalou lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Když zajistíte, že zvolení politici v Brně se budou trestajícího Krista bát, strachem jaký ještě nikdy nebyl, kvůli tomu, že Česku vyhrožuje úplným zničením dvou třetin Česka, a dvou třetin lidí celého světa, v další světové válce, kterou začal na Ukrajině. Žalmy, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Dokonalá Boží láska je v přetvoření veškerého stvoření, realizací Božích ZÁKONŮ, o neprodleném zrušení veškeré energetiky fosilních paliv, která není potřeba k bydlení, ke stravování a k minimální dopravě proto, aby lidstvo ušetřilo ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, atd, na postupnou přeměnu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad světem. K.M. Obnovitelné elektřiny bude podstatně méně, než má lidstvo dnes, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docentů Skály, Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT. Kristus proto vyžaduje, aby bylo vše nové také ve výběru primátora Brna, a jeho náměstků. V Brně již platí pouze Boží zákony POLE VĚDY Písma, Mich. které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Proto již neplatí stávající zákony, které studovala ekonomická, křesťanská, militaristické svině, NETVOR, debil, primátorka JUDr. Vaňková. JUDr. Vaňková vankova.marketa@brno.cz, která je již STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM, stejně jako její SLOVO, které je jí Bohem, protože SLOVO protikladných bludů a promyšlených vychytralostí katolického katechismu, v Brně již neplatí. Do bran mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky neotřesitelného, se zákony POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci, právnickou svini primátorku JUDr. Vaňkovou, již nelze přenést. Jeremiáš, Izajáš, 2.Petr, Kaz. Ozeáš. Kristus, DUCH SVATÝ, stávající právníky již nepotřebuje. Máte povinnost iniciovat její odchod z vládnoucí funkce do říše ticha, na smetiště dějin, na věky věků, neprodleně, protože Boží hněv neprodlévá od roku 2000. Noví PRÁVNÍCI, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, mají povinnost řešit vše tak, aby bylo možné neprodleně nastolit Boží majetkovou ROVINU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, včetně fosilních paliv. Jer.1/17až6/19,30až15/19,17/24až31/27,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Máte povinnost zajistit, aby ze všech zvolených politiků pravice a levice, ve veřejných výběrových řízeních, bylo zvoleno vedení města, z řad technických odborníků na přestavbu Brna, na VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné, na domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a na domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 idí. Tyto domy, navržené dle textů Bible, jsou uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Doprava v Brně musí být úplně nová, bez aut pro osobní použití, postupně pouze kolejová, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná. Není úkolem nad lidské síly, vše uvedené zveřejnit, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Jedině tímto způsobem se lze usmířit s trestajícím Kristem, který se chce usmířit s celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu. Tato kapitola již může být KNIHOU ŽIVOTA tím, že všichni budou Krista znát nově tak, aby žádný kněz nemusel učit SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských protikladných bludů o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, katolického katechismu. Zj.20/11. Žid. Jer. DRUHÁ SMRT boháčů Česka, je HOŘÍCÍ JEZERO DEBB, debilů. Kdo není zapsán v KNIZE ŽIVOTA této kapitoly, pomalého Božího SOUDU boháčů tohoto pokolení, je debil. Nemůže být vládnoucím Bohem, má povinnost neprodleně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Boží hněv již neprodlévá od přelomu věků ÚSVITU tohoto tisíciletí, od roku 2000. Zj.20/11,14, SLOVO DOGONŮ z Mali, KNIHA MOUDROSTI, Sírachovec, Přísloví, 1.Kor. Žalmy. Do KNIHY ŽIVOTA se zapíši ti služebníci Krista, se svobodou k nastolení mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, kdo prosadí čtení této kapitoly KNIHY ŽIVOTA v hodinovém pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Ámos, Zj.20/11,14, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. První SMTR boháčů v Česku nastala, když Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, uvedl na Česko 40 let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. V této době, mladý komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, nosit obrazy svých Bohů, LÉVIJCŮ, v komunistických průvodech. Není proto úkol ned lidské síly, nastolit nyní znovu daleko vyšší spravedlnost, komunistickou, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, než byla za socialismu. Za touto Boží spravedlností mohou jít pouze ti služebnící, kteří není pošlou svini, NETVORA, psychiatričku MUDr. Holonavou, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus, DUCH SVATÝ, v době 40 LET socialismu nemusel MODLOSLUŽEBNÍKŮ vyšetřovat, protože geneticky prasečí lidské mozky chamtivých boháčů, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, také živí odjakživa. Nechal boháče a Satany kněze, zavírat do vězení, pod zámek, dle textů Jóba tak, jak se to jevilo jemu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Kdo nedá tyto texty na svícen v ČRo v Brně, zůstane v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, a bude Kristem zničen ve třetí světové válce, kterou Kristus začal na Ukrajině. Žalmy, Koloským, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/1114/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20až12/3,

 

Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. K večeři BERÁNKOVĚ, v době děsivé temnoty křesťanského, militaristického, ekonomického kapitalismu, byli pozváni jenom dva Boží proroci, LÉVIJCI, Marx a Engels, se svou ideologii zrušení boháčů, a jejich SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kristu se nepodařilo zrušit, děsivou křesťanskou temnotu horečného zbrojení a nesmyslného válčení, pomocí komunistické ideologie BERÁNKŮ. Proto trestající Kristu debilní lidsto uvrhl do dvou světových válek. Vyvolené Česko Kristus následně potrestal debilitou komunistického znárodňování, kterou vytvořil nedokonalou Boží majetkovou, komunistickou ROVINU. Nyní vyžaduje, aby se Česko spasilo, energeticky zachránilo, dokonalou Boží majetkovou ROVINOU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ debilních politických a náboženských zvířat. Zpupní, Boží rozum nedostanou. Komunistické BERÁNKY, LÉVIJCE, Kristus v Božím KRÁLOVSTVÍ již nepotřebuje, zavrhl je. Potřebuje pouze tvrdé MUŽE technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Nový Kristus, v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že budoucnost Česka a světa nikdo nezmění, a proto je zbytečné se trápit bojem proti trestajícímu Bohu, který do energetiky Česka a světa vidí, Jeremiáš, a který proto ví, že se blíží dotěžení ropy, a to již v roce 2035, a že se blíží dotěžení uhlí v Česku, již v roce 2032. Proto je zbytečné se trápit lhaním, že energii z ropy, a z uhlí, lze v Česku nahradit uranem, plynem, biomasou, či obnovitelnou elektřinou. Není to technicky možné, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby Kristem v Písmu vyvolený technický lži lid Česka pochopil, že není např. v moci geneticky prasečích lidských mozků, vědců z VUT v Brně, vyřešit konec éry fosilních paliv, a proto je zapotřebí odevzdat se, v úplné poslušnosti, novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech národů světa. Žalmy. Tím se vyhnout spoustě energeticky neřešitelných problémů. Celé Česko je NEVĚSTOU nového Krista odjakživa. Zj. Brno nesmí mít strach z vážného vztahu s ŽENICHEM, s VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, s NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, s Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, protože jeho zákony POLE VĚDY Písma jsou energetickou spásou. Jer. Mich. 1.Jan. Trápit se uvedenou budoucností konce éry fosilních paliv, které neuteče žádný stát na světě, je zbytečné. Je zapotřebí soustředit se na dnešek, kdy trestající Kristus bdí nad zlem, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. protikladných bludů o Kristu, a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, pyšných rozjařenců církve katolické, všeobecné, která je SLOVEM, to je Bohem, všech ekonomických, militaristických pomatenců a rozjařenců, Česka a světa. Hospodinův CHRÁM již je založen touto kapitolou KNIHY ŽIVOTA. Kristových CHRÁMEM je celý svět tím, že jeho CRÁMEM je Bfagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Ámos, Žalmy, Mich. Jóel, Ozeáš, Kazatel, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Malachiáš, Zacharjáš, atd. Kvůli neposlušnosti BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů, stále trestá Česko a svět, např. MEČEM války pravoslavných hlupáků, SYNŮ ZATRACENÍ, prezidentů Putina a Zelenského, MEČEM válek které dělá NATO, kvůli vládě mocností, a kvůli vládě boháčů nad chudáky, atd. Tím naplnil Písmo o válkách do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32, 40, Kristus se soudí s veškerým militaristickým, ekonomickým, křesťanským světem, MEČEM válek, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/17až66/16,24. Tomuto výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Jeremiáš, v ŘÍŠI MRTVÝCH ekonomických, militaristických, křesťanských sviní Česka, stále nikdo nevěří. Kazatel. Všichni vládnoucí Bohové, svými geneticky prasečími lidskými mozky, Kazatel, stále mají za Boha SVOJE SLOVO, svých křesťanských, militaristických, ekonomických bludů. Ozeáš. Nenašel se ani jeden člověk, který by veřejně přiznal, že nemá pravdu, ve výkladu křesťanských protikladných bludů katolického katechismu, což je pravda, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, ani pravdu v koncepci energetiky, kterou vládnoucí Baalové a DÉMONI, nezachraňují Česko a svět, ale pouze boháče, to je svoje dobře placená KORYTA, a tím žití boháčů na zvyšující se ekonomiku výnosného trhu. K.M. Stále nikdo nevládne v Boží bázni, to je spravedlivě a moudře, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. 2.Samuelova. Stále nikdo nechce zrušit SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je výrobků lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro soukromou potřebu, atd. Iz. Kristus vyžaduje, aby Brno zajistilo Bohu slávu jeho SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude učiněno rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušit všechny zbrojaře a všechny války, všechny boháče, obchodníky, politiky, atd., nastolením Boží majetkové, celosvětové ROVINY. KULATÁ ZEMĚ již je ROVNÁ tím, že je umístěna na PILÍŘÍCH veškerého Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je na Bhagavidgítě, Tóře, Bibli, Koránu, SLOVU DOGONŮ z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Česku je odpuštěna nepravost katolické víry v Baaly a v DÉMONY, místo v Krista, pochopením uvedených PILÍŘŮ Božího slova NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o ROVNÉ ZEMI. Izajáš1/17až33/22,24,45/18,22, Judův, Ozeáš, Jeremiáš, Kazatel, Sírachovec, Ageus, atd. Kristus učinil tyto PILÍŘE, jediné možné víry, v jediného Boha světa, pomocí psaní těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, již od roku 1997. KNIHA MOUDROSTI, Malachiáš, Micheáš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, atd. Brno, první město na světě, má povinnost zajistit, aby mnoho úplně poslušných služebníků Krista pochopilo, že svoboda pro křesťanská prasate je již nová tím, že ji Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE bude určovat přidělováním minimálního množství ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd., tak, aby Česku a světu vystačily zásoby fosilních paliv, na OSMÝ DEN, tohoto celého OSMÉHO tisícietí vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa. Jud. 1.Petr. 2.Petr. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Kdo neuvěří, že Kristus ukončí v Brně POTOPU, pomocí které vytvořil ŘÍŠI MRTVÝCH vládnoucích ekonomických sviní, či militaristických NETVORŮ, odstoupením svého technického Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, od všech vládnoucích Bohů, technický rozumu od Krista, nezbytný pro toto zpupné pokolení, zase nedostane. OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, bebilů, či vzedmuté moře kapitalistických sviní, či NETVORŮ, Česka a světa, trestající Kristus zruší pouze v případě, když bude úplně zničeno SLOVO psychiatričky MUDr. Holanové, které je jí Bohem, je SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nový Kristus již není hlupák, který ničemu v energetice nerozumí, a tím psychiatrička MUDr. Holanová, již není vládnoucím Bohem. Jer. Tato křesťanská, militaristické, ekonomická svině, již nemůže rozhodovat o tom, zda jsem, nebo nejsem, nesvéprávný blázem, který musí mít OPATROVNÍKA. 2.Petr. Kristus je již jediným Bohem, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Je jediným VÍTĚZEM veškerých voleb, jediným Bohem veškerého politického a náboženského dobytka, protože dává vládu na lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Oz. Kaz.Je vyvýšený pomalým Božím SOUDEM těchto textů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, katolických, evangelických, hinduistických, buddhistických, muslimských, židovských a jiných, na vítězného Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. K.M. Iz. Debilní militaristická, ekonomická, militaristická svině, psychiatrička MUDr. Holanová, svým geneticky prasečím lidským mozkem, stále nechápe texty Písma, že již nemůže nikoho SOUDIT a určovat, kdo je a kdo není nesvéprávný blázen, protože Kristus dává lidem svůj Boží rozum, komu chce, a komu chce ho bere. Svině, psychiatrička MUDr. Holanová, již nemůže nikoho SOUDIT, protože ona sama, jako zpupná a neposlušná,

 

je souzená Kristem, který nečiní nic tajně, který vše lidem sděluje pomocí svých proroků, a pomocí OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám. Oz. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží již nemohou odpouštět lidem hříchy, při zpovědích, a usmiřovat je s Bohem při svátostech smíření, a svátostech oltářních, protože veškeré hříchy neposlušným a zpupným lidem, odpouští nyní pouze Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států. Jan. Smířit se s Kristem, znamená být úplně poslušným služebníkem Krista, a mít svobodu pouze k realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické spáse Česka a světa, kterou je neprodlené zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, kde nebudou boháči a chudáci, kde bude pouze pracující lid, a pracující inteligence. 1.Jan. Mich. Kaz. Oz. 1.Petr. Kde nebudou bezdomovci a nezaměstnaní, protože ze zákonů Božích, bude všeobecná pracovní povinnost, stejná jako byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu trestání zpupných boháčů, pomocí zákonů komunistických BERÁNKŮ, OVCÍ, či BERANŮ, dle textů Jóba. Z milosrdenství Božího rozumu, již nikdo nesmí v Česku kazit dobré mravy SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, které jsou Bohem neposlušné militaristické svině MUDr. Holanové. Boháči se, po vyvedení Česka ze socialismu, nahltali majetku TUNELEM privatizace, ale zvrátí ho, ve strachu z trestajícího Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Spravedliví, na novém STROMĚ STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí, v říjnu 2022. Jób. Přísl. Kristus dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Těmito texty pomalého Božího SOUDU bere vládu nad lidmi zpupným a vzpurným sviním. K.M. Bere ji militaristické, křesťanské svini, MUDr. Holanové, všem soudcům v Brně, atd. kteří mě chtějí soudit kvůli pasní těchto textů, ve čtvrtek 6. 10. 2022 na OS Brno venkov. Je svoboda SLOVA a svoboda náboženská, což znamená, že v Česku, svině Holanová nesmí se prohlašovat za spravedlivého Boha, např. pro bezdomovce Blažka z Říček, a moudrého Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, za hlupáka a zločince. Milovat Boha trestajícího budeš jako svého bližního, např. bezdomovce Blažka z Říček, a jako sama sebe. Protože boháči nemilují bezdomovce Blažka jako sama sebe, protože bezdomovce a utečence pronásledují a zabíjejí, máme horečné zbrojení a války pro potlačení chudáků a pro slávu boháčů. Takové Bohy, jakým je MUDr. Holanová, které se nebudou Krista bát, strachem, jaký ještě nikdy nebyl, bude Kristus stále zabíjet a trestat strašlivou záhubou válek a všech jiných trestů, uvedených v Písmu pro vzpurné. 1.Tes.4/7,16,5/2, Jeremiáš, Ezechiel, Žalmy, Jan, Lukáš, Marek, Matouš, atd. Kdo bude mít psychiatričku MUDr. Holanovou za Boha, a její SLOVO za Boha, toho Kristus zabije, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa, kterou je Boží majetková celosvětová ROVINA. Iz. K.M. Bhagavadgíta, Ezechel, Řím. Žid. 1.Kor. atd. Trestající Kristus zabíjí neposlušné vládnoucí kapitalistické, ekonomické Bohy strašlivou záhubou, nejenom odstoupením svého Božího rozumu, nejen ve válce pravoslavných zločinců, prezidentů Putina a Zelenského na Ukrajině, ale i jinak, což uvedl např. v textech Sírachovce proto, aby se Krista bál každý kapitalistický, militaristický, ekonomický, v Česku křesťanský hlupák, strachem, jaký ještě nebyl. Žalmy. Nechat se zapsat, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, do KNIHY ŽIVOTA této kapitoly, je možné jediným způsobem, zveřejněním textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Přísloví, K.M. Žalmy, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Zj.20, Domašov má nového Otce Bohu milého, zakladatele celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, ThLic Ludvíka Bradáče domasov@dieceze.cz, ostrovacece@dieceze.cz. Vůle Boží je, aby Česko již nepadalo do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, či do vzedmutého moře ekonomických, militaristických, křesťanských, kapitalistických sviní Česka tím, že farář Bradáč začne v kostele v Domašově mlet ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nepochopí, toho Kristus bude trestat tím, že např. OHNIVÉMU JEZEŘU Česka DEBB, debilů, zruší na zimu plyn, jak pro průmysl, tak pro domácnosti, za to, že vládnoucí debilní Bohové, vedení SYNEM ZATRACENÍ, Kristem prokletým premiérem Fialou, místo míru, stále chtějí horečně zbrojit a válčit. Iz. Ezech. Dle vůle Boží, váleční zločinci již v moři výbuchem zničili plynové potrubí. Trestající Kristus tímto trestá hlupáky v Česku, a v EU, aby to pocítili. Jer. Iz. Běda Česku, když nebude poslušné, když nedá tyto texty na svícen v ČRo v Brně. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32, 40, Zpupné Česko zničí strašlivou záhubou. Bez plynu se úplně zhroutí průmysl, a tím se úplně hroutí žití boháčů na výnosný trh, zvyšující se ekonomiky. K.M. Např. neposlušní a zpupní politici pravice, které Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást nebude, bez rozumu Krista naprosto bezmocní, naprosto debilní, mají jedinou možnost, podřídit se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Žalmy, Ozeáš, Kazatel, K.M. Atd. Kristus naprosto jasně uvádí, že hlupáci, kteří budou mít za Bohy např. politiky pravice a levice, ty bude stále zabíjet MEČEM válek, strašlivou záhubou tak dlouho, až v Česku, a na zemi, zbude jenom jedna třetina lidí. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Kristus Česku naprosto jasně vyhrožuje, že v případě další světové války, třetina lidí, která přežije, z VÁLEČNÉHO POPELA již nepovstane na stávající vyspělé technické úrovni, protože Česku bude chybět uhlí, ropa, uran, plyn, měď, kobalt, atd. Po další světové válce se zhroutí veškeré žití boháčů Česka na výnosný, ekonomicky se zvyšující trh, K.M. kvůli nedostatku fosilních paliv, protože fosilní paliva si mocné státy uhájí pro sebe, SKÁLOU boháčů, jadernými zbraněmi. Iz. Kdo nepochopí tyto texty o nutnost dobrovolného zničení žití boháčů na výnosný trh, o úplném zničení PRACHŮ a ZBRANÍ, kvůli energetické povinnost usmíření se s trestajícím Kristem, kvůli neznalosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, toho Kristus zabije strašlivou záhubou. Mich. Žalmy. Nepochopení těchto textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je příčinou toho, že např. stávající Bůh Říček, starosta Štěpánek, si stále myslí, že já ho budu mordovat, kvůli jeho neposlušnosti Božích zákonů. Já jsem naprosto mírumilovný pacifista, nezabíjím ani zvířata, vůbec ne už starosty obcí. Během dvaceti pěti let svého prorokování jsem nikoho tělesně nenapadl, ani jsem nikomu neublížil. Mě fyzicky napadali farnící Domašovska, trahali mi košile, škrtili mě, policisté z ČRo z Rosic do mě žduchali kvůli tomu, že tyto texty jsem vyvěsil před volbami, cikáni, či pomatenci z Masarykovy univerzity, kteří nenávidí trestajícího Krista, a kteří proto nenávidí i mě, posledního maličkého Božího proroka BRAN PEKELNÝCH militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Tím Kristus naplnil Písmo do poslední čárky, o vládě hlupáků, kteří nevědí, že lidský rozum je geneticky prasečí. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Stávající politické a náboženské Bohy bude Kristus zabíjet v případě, že z války na Ukrajině učiní válku jadernou proto, aby naplnil texty Písma o úplném zničení Česka, v případě další neposlušnosti Petra Hladíka, rektora Janíčka, profesora Hirše, docenta Skály a docenta Pospíšila z VUT v Brně. Těchto pět KONÍ má povinnost Krista úplně poslouchat tím, že tyto texty neprodleně zveřejní v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo. V opačném případě Kristus slíbil, že Česko zničí strašlivou záhubou proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Pokud trestající Kristus nebude chtít Česko zničit jadernou válkou, tyto texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, opakovaně opisují jenom proto, aby vládnoucí elita pochopila závislost svých mozků, geneticky prasečích, na milosrdenství Božího technického rozumu. Boží rozum je uveden v dokonalé Boží lásce, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které musí v Česku znát každý hlupák, znalostí SLOV NEBES VEŠKERÝCH. Boží zákony jsou o neprodleném nastolení míru a pokoje celosvětového Božího království, na rektorátu VUT v Brně. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,63/18,65/15,66/16,24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kristus dává svou vládu nad lidmi stále komu chce a komu chce ji bere. Oz. Nyní vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci Krista učinili rozhodnutí, že moc nad lidmi již nemají ti vládnoucí Bohové, hlupáci, kteří jsou zatopeni POTOPOU, která vznikla odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, od všech militaristických, ekonomických zločinců, kteří nesmyslně horečně zbrojí a válčí, ve svých BRANÁCH PEKELNÝCH, v říši mrtvých, ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Oz. Křesťanské BRÁNY PEKELNÉ, vítězného Krista nepřemohou. Uvedená POTOPA nastala až na ÚSVITU OSMÉHO křesťanského DNE, který trvá vždy tisíc let. Před vznikem křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, vzniklo pouze BOŽÍ SLOVO, potopa světa nebyla žádná, je podobenstvím o dnešku roku 2022. Protikladné bludy a promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, církve katolické, všeobecné, již neplatí. Od roku 2000, jsou STŘÍBREM Bohem ODVRŽENÝM. Novou a věčnou BOŽÍ SMLOUVU, Kristus nyní uzavře s úplně poslušnými služebníky Krista, pomocí nového, a věčně platného Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. S kopců bohatí jednou musí dolů, na majetkovou ROVINU celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, SPOEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka. Každé dveře se musí otevřít. Kristus a já, poslední prorok, jsme již spolu. Běda Brnu, když neomylného Krista neučiní neprodleně jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM.

 

Žádost o pomoc advokátů meznikova@ak-klusackova.cz, meznik@ak-klusackova.cz, klusackova@ak-klusackova.czseketariat@ak-klusackova.cz, fic@ak-klusackova.cz, s úplným zničením SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, které má za svého Boha, za svoje SLOVO, psychiatrička MUDr. Holanová. Pane avokáte Mezníku. Já jsem se ponížil ke studiu veškerého Písma a proto je Vaší povinností můj SOUD na OS Brno venkov, dne 6. 10. 2022, zrušit. Skutky8/33. Muslimové v Koránu, Židé v Tóře, Kristus v Bhagavadgítě a v Bibli tvrdí, že Kristus byl UKŘIŽOVÁM Židy pouze za pomoci protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí zbrojařů a bankéřů. Pro odstoupení rozumu Krista, úplně pomatená psychiatrička MUDr. Holanová, svým Bohem, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dělá v Česku ŘÍŠI MRTVÝCH, či OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, či vzedmuté moře militaristických, ekonomických, křesťanských hlupáků, sviní, NETVORŮ, válečných zločinců. Tím kazí dobré mravy Česka a světa. Nyní by se měla rdít, červenat a stydět. Protože se nestydí, je viditelně debilní tím, že je Kristem potrestaná, odstoupením Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO. Dalších několik stran je částečně přetaženo z kapitoly 299 kvůli Božímu SOUDU MUDr. Holanové. Kristus si s ní stále neví rady, nevěří, že se mu bezrestně posmívat nebude. Gal. Psychiatrička MUDr. Holanová, na základě spisu z POLICIE ČR v Rosicích, a na základě cca tří hodinového pohovoru se mnou, vypracovala posudek, který předala na OSZ Brno venkov. Hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista, Oz. Kaz. z OSZ Brno venkov podali na OS Brno venkov žádost, aby mě soudkyně Mgr. Gabriela uznala za nesvéprávného blázna, o kterém bude rozhodovat SOUDEM již určený OPATROVNÍK. Proto, opakovaně uváděnými texty ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již v kapitole 299, jsem ZPOCHYBNIL soudní řízení Okresního soudu Brno venkov podatelna@osoud. brnv.justice.cz, infocentrum@osoud.brnv.justice.cz, Mgr. Gabriely Dobošové, a Okresního státního zastupitelství Brno venkov podatelna@osz.brnv.justice.cz, dne 6. 10. 2022, ve věci svéprávnosti a opatrovnictví Stanislava Oplatka, narozeného 21. 9. 1940. Zpochybnění znaleckého posudku drzé ekonomické svině, pokrytce, lháře, zločince, nemravné debilní psychiatričky MUDr. Holanové marta@holanova.cz, dr.holan@seznam.cz, soudní znalkyně v oboru náboženství SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, je ukončením BRAN PEKELNÝCH do křesťanského, militaristického ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. SOUDNÍM ROZHODNUTÍM jediného Boha světa, mediálního MISTRA Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jsou všechna ekonomická, militaristická, náboženská a politická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, již STŘÍBREM, Kristem ODVRŽENÝM. Na Policii ČR v Rosicích, zřejmě kejhaly BOHATÉ HUSY Domašovska, potrefené tímto pomalým Božím SOUDEM, těchto textů, včetně ekonomické svině Vítkové. Posudek MUDr. Holanové mně zaslal advokát Mgr. Mezník meznik@ak-klusackova.cz. V posudku ve všem sprostě lže a klame, trestným způsobem, protože svým geneticky prasečím lidským mozkem, stále neuvěřila textům Písma o tom, že jsem maličkým a spravedlivým prorokem, který objasňuje, že je Kristem souzená, těmito texty pomalého Božího SOUDU vládnoucích debilů, že je bez rozumu Krista debilem, sviní, NETVOREM, a proto mě nemůže SOUDIT, a prohlašovat za nesvéprávného debila. Ozeáše, Kazatele, Jóba, 2.Petrů, 2.Korintským, Galatským, Filipským, Efézským, Ezechiela, Bhagavadgíty, KNIHY MOUDROSTI, Sírachovce, Římanům, 1.Korintským, Jeremiéše, Izajáše, Micheéše, Báruka, Joéla, 1.Petrů, 2.Petrů, Judův, Malachiáše, atd. Stále nevěří, že v tomto zpupném pokolení zločinců a pokrytců, celé Česko má svobodu pouze k povinnosti stát se úplně poslušnými služebníky Krista, se svobodou k nastolení celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. Stále nepochopila, že její svoboda je pouze v realizaci zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů všech států světa, platných pro neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího království, o zničení její SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro osobní použití, atd. Nenávidí trestajícího Krista bez příčiny, nevidí ani debilitu svou, ani debilitu vládnoucích zločinců, SYNŮ ZATRACENÍ. Nechce, aby nový Boží technický lid se vzdělával všemi zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, aby z toho Česko a EU mělo užitek. 1.Petr. Mich. Iz. Ezech. Oz. Matouš, Marek, Jan. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Drze odmítá znát Krista nově, ze SLOV PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, odmítá texty Písma studovat, a proto není kompetentní být soudní znalkyní. Kvůli své vzpouře proti Božím zákonům, určených pro zřízení celosvětového mírového Božího KRÁOVSTVÍ, kvůli své debilitě a neposlušnosti, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, stále chce, aby Česko zůstalo v BRANÁCH PEKELNÝCH, svého křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které má tolik Bohů, kolik má církví a vlád. K.M. Izajáš, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Malachiáš, atd. Odmítá se Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, protože svým geneticky prasečím mozkem netuší, že mě pokořuje tím, že mluví lživě jak o Kristu, tak o mě, POSLEDNÍM kapitalistickém, ekonomickém, militaristickém PROROKU BRAN PEKELNÝCH křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Sof.1/11,17až3/11,19, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Ozeáš, Kazatel, Přísloví, Malachiáš, Žalmy, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sírachovec, Micheáš, Jób, Judův, atd. Trestající Kristus si to s ní vyřídí, potrestá ji strašlivou záhubou, za to, že se odvažuje, z trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, zbrojařů a bankéřů, dělat zločince, a ze mě nesvéprávného blázna, který potřebuje opatrovníka. Kristus změní úděl Česka v případě, že mnohým, geneticky prasečím lidským mozkům, tyto texty pomalého Božího SOUDU, umožní nyní pochopit. Umožní pochopit, že stávající domy energeticky nesoběstačné shnily, protože, kvůli nedostatku plynu, biomasy, uhlí, ropy, v nich nebude čím topit, vařit a svítit, možná již v této zimě. Kristus slíbil, že potrestáním psychiaryčky MUDr. Holanové a jejím odchodem do říše ticha, to je na smetiště dějin, naplní texty Písma o Česku do poslední čárky. Ignorování výstavdy VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených dle textů bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, ignorování textů Písma o tom, že musí pominout majetek boháčů, se pomatenému Česku a EU, vymstilo. Vládnoucí zločinci jsou usvědčení z totální debility svých geneticky prasečích lidských mozků. Kristus, svůj Boží rozum, nezbytný pro toto zlé pokolení, které zastihl konec doby benzinové a plastové, se nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, až bude učiněno rozhodnutí, že MUDr. Holanová, za trest, neprodleně sestoupí do říše ticha, to je na smetiště dějin. Sof.1/11,17až3/11,19, 20, Jób, KNIHA MOUDROSTÍ, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud. Žalmy, Ozeáš, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ezechiel, Jer. Iz. Kazatel, Přísloví, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kristus v Izajáši jasně uvádí, že sbírka křesťanských, ekonomických, militaristických, politických a jiných Bohů, nemůže svini MUDr. Holanovou, zachránit ani od hrozného Božího SOUDU, ani od Božího hněvu. Zachránit se může pouze pouze omluvou a neprodleným, dobrovolným sestoupením do říše ticha, to je na smetiště dějin, na věky věků. Žalmy. Brání roztažení SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, platných pro všechny státy světa, protože se stále cítí mocná, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Je bezmocná, je hloupá, je stupidní, nevěří, že starý Kristus ji zradil proto, aby v Česku zničil všechny boháče. Je již pouze MRZKÁ ŽENA, OHOLA, čí OHOLIBA. Rodí stupidně svého Krista UKŘIŽOVANÉHO, vždy na Vánoce, pouze děsivou temnotou protikladných bludů církve katolické, všeobecné. Kdo má tuto svini, NETVORA, za Boha, toho Kristus brzy zabije ve třetí světové válce. Nový Kristus chce být slaven nově, úplně poslušnými, a Kristu vděčnými služebníky, za zničení boháčů, zbrojařů, nikoli na Vánoce a Velikonoce, ale pouze při úplňku měsíce. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Kdo v tomto pokolení nebude znát Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, kdo stále bude mít STARÉHO DUCHA, ekonomického, militaristického, křesťanského SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zůstane navždy v ŘÍSI MRTVÝCH,

 

militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, kde nyní žádná dobrá myšlenka, protože schází poznání uváděné Boží MOUDROSTI, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. ŘÍŠE MRTVÝCH ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, vznikla po vyvedení Česka ze 40 let Boží majetkové celosvětové ROVINY, nejdříve na Masyrykově univerzitě, později na VUT v Brně a ČVUT, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení. Říše nrtvých vznikla z toho důvodu, že především vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., svými geneticky prasečími mozky, odmítli studovat HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Protože, z tohoto důvodu, nikdo nešel do Božího, mírového KRÁLOVSTVÍ okamžitě, neprodleně, vznikl plný počet debilů, sviní, NETVORŮ, hlupáků, pro odstoupení rozumu Krista, nezbytného po toto zpupné pokolení. Kristus se nyní chce smilovat, svým technickým Božím rozumem, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu čtení těchto textů především na rektorátu VUT v Brně a následně v ČRo v Brně. Platí již texty Písma o tom, že soudci OSZ a OS Brno venkov, jsou souzení Kristem, jeho SOUDEM, jeho ZÁKONY, které jsou platné pro toto zpupné pokolení. Proto mě již nemohou soudit, jsou souzení Kristem, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. V mých 82 letech, za mé prorokování, Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které dělám od roku 1997, ve tříletých intervalech, již 25 let, není již potřeba mě umisťovat v blázinci v Bohunicích, nebo v Černovicích. Všechno co jsem měl napsat, a zveřejnit, jsem dle vůle Boží již napsal a zveřejnil. Ve svých 82 letech, již nikam nevycházím ze zdravotních důvodů, a také proto, že jsem zjistil, že mě Kristus stále naplňuje děsem z totální debility vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, ať k nim vycházím, jak Kristu požaduje v Jeremiáši, nebo nevycházím. Např. psychiatrička Holanová, již nemá žádnou moc nad lidmi, ani nade mnou, protože její SMLOUVA s Kristem, je již mrtvá, neplatná. Její SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, již žádným Bohem není, až na věky věků. Ekonomická, křesťanská svině, psychiatrička Holanová, debilním, geneticky prasečím mozkem, nemůže pomocí svého Božího SLOVA určovat, kdo je nesvéprávný blázen a kdo není. Každý, kdo se v ŘÍŠI MRTVÝCH považuje za vládnoucího Boha, je ubohý nesvéprávný blázen. Dělat v ŘÍŠI MRTVÝCH zlo, svým geneticky prasečím lidským mozkem, lhaním o bezmoci Krista nad lidmi, a lhaním o jí objasněné Boží vůli, o úplném zničení jejího SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je již trestný čin, je zločin. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Je zapotřebí, zveřejněním těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, odstranit všechny pyšné politické a náboženské rozjařence, kteří se povyšují nad trestajícího Krista, který dává svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere. Všechen lid kramářů zajde, protože, pro neposlušnost technického lži lidu, Česko stále staví letní domy, ve kterých nikdo nebude bydlet, protože v nich nebude čím topit a vařit. Česku se vymstilo, že Kristus svým Božím rozumem, odstoupil od každého NETVORA, kterému se hnusí výstavba sídlišť a měst, z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, navržených dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kdo tyto texty dostane, má číslo člověka www 666, těchto textů. Nemá výmluvu Krista nenávidět, nemá výmluvu nenávidět mě, který tyto texty Písma, mnoho KNIH, píši již 25 let, naprosto zdarma, dle vůle Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Zj.13/18, Jud.12, Sof.1/11,17až3/11,19,20, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Abakuk1/11,2/2až18, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, SYN ČLOVĚKA, Stanislav Oplatek, z milosrdenství rozumu Krista, již postavil KORÁB na suché zemi, kterým je Česko. Mediální MISTR Kristus slíbil, že naplním Písmo do poslední čárky tím, že na této lodičce, která je MĚSÍCEM v době novoluní, především v Turecku, snad již dopluji, v novém novoluní měsíce, v září a v říjnu 2022, k novému Kristus. Pro Krista je těžké být SPRAVEDLIVÝ, protože SOUDÍ a TRESTÁ celý svět tak, aby v Česku mohl sázet vše nové, pomocí nové a jediné církve Česka, nové vlády. Boží tajemství DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, je z milosrdenství Božího rozumu objasněno. Tímto Božím tajemstvím je CÍRKEV, která má vrátit Česku a světu ZTRACENÝ RÁJ celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ. VŠICHNI BUDEME proměněni, mrtví k nesmrtelnosti, živí k ŽIVOTU VĚČNÉMU v mírovém Božím celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, po zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mgr. Gabriela Dobošová, v dopise uvádí, že si mohu, kromě opatrovníka určeného SOUDEM, vyvolit ještě vlastního OPATROVNÍKA. Psaním těchto textů pomalého Božího SOUDU, opisováním textů veškerého Písma od Krista, jinými slovy, od roku 1997, ve tříletých obdobích, stále otročím novému Ježíši Kristu, takovému, jaký skutečně je, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. Kristus, svým Božím rozumem, mě umožňuje nazývat politické, náboženské či technické věci pravým jménem, a dávat je do souvislosti s veškerým uvedeným Božím slovem. Kristus vyvolil, že mně bude dělat OPATROVNÍKA, takže jiného OPATROVNÍKA, lidského, nechci, protože by mně nepomohl. Kristus, můj geneticky prasečí mozek živí svým rozumem tak, jak sám chce. Prodlužuje mně můj život tak, jak sám chce, v zaměstnání mě vedl tak, jak sám chtěl. Mám povinnost do poslední čárky naplnit texty Písma, o novém Božím domě, kterým je VUT v Brně, protože z Písma je zřejmé, že Kristus nebydlí, svým Božím technickým rozumem v žádném náboženském chrámě, postaveným lidskýma rukama. Mám povinnost zajistit, aby Kristus bydlel ve svém novém chrámě, kterým je VEŠKERÉ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediný PROROK, jako PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ všech států, veškerých politických a náboženských zvířat, protože uváděné Boží SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Až Kristus bude bydlet v uvedeném chrámě, až na věky věků bude bydlet, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, např. v novém Boží domě, na rektorátu VUT v Brně. Kristus v Písmu slíbil, že technický lid bude svým technickým rozumem živit až na věky věků, přestane svým technickým rozumem odstupovat, od geneticky prasečích lidských mozků vědců VUT v Brně, v případě úplné poslušnosti rektora Janíčka, a ostatních BYTOSTÍ, vědců. Mám proto povinnost donutit nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektora Janíčka, aby byl stejným znalcem ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jsem já. Kristus dá Česku důstojnost a veškerou Boží moc, z rektora Janíčka, učiní stejně mocného vládnoucího Boha, jakým je NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa v Písmu, pouze při znalosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Tímto způsobem chce Kristus ZVÍTĚZIT nad stávajícími vládnoucími Bohy, nad Baaly a DÉMONY, nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., nejenom v Česku, ale v celém světě. Kristus v Písmu slíbil, že mě nenechá shnít v energetickém, ekologickém a mravním HROBĚ, ekonomického,

 

militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ve kterém hnije hnůj neposlušných ekonomických sviní, militaristických NETVORŮ, hlupáků, kde hnije také zpupná MUDr. Holanová marta@holanova.cz, či pyšná Mgr. Gabriela Dobošová, z OS v Brně venkově podatelna@osoud.brnv.justice.cz. Kristus v Písmu slíbil, že ukončí jejich marnou zbožnost, a jejich stupidní křesťanské, ekonomické, militaristické tradice. Slíbil, že na rektorátu VUT v Brně, v jedinou hodinu zkrátí ty dny křesťanských, ekonomických, militaristických hlupáků, žijících v OHNIVÉM PEKLE jezera DEBB, debilů, stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Až zřídí svoje celosvětové, mírové Boží království, na VUT v Brně. Mar.4/12,7/7až13/20, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Kdo nyní neposlechne jediného PROROKA světa, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který o sobě, a o Česku, všechno uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, je vyloučený z úplně poslušného Božího lidu, odstoupením Božího rozumu Ježíše Krista, od geneticky prasečích lidských mozků, neposlušných, zpupných hlupáků. Služba MUDr. Holanové marta@holanova.cz, či pyšné Mgr. Gabriely Dobošové, z OS v Brně venkově podatelna@osoud.brnv.justice.cz, vládnoucím sviním, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům, místo novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI, je zločin. Kristus slíbil, že se nad VUT v Brně smiluje tím, že rektoru Janíčkovi, ze svého milosrdenství, vrátí svůj Boží technický rozum, nezbytný pro toto zpupné pokolení. Odpustí mu chamtivost, to je MODLOSLUŽBU, jeho geneticky prasečího lidského mozku v případě, že se mnou, všechny uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně projedná. Pšenicí, ZRNEM, je pouze technický lid. Boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici, jsou plevelem, či křovím. Nový, živý Kristus, vyžaduje udělat žně neprodleně. ZRNA na sýpce je málo. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Ageus2/6,18,19,atd. Bude ve všem, v energetice, v jídle, v ropě, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, v domech, v bytech, v dopravě, ve výrobě, atd. po nedostatku, když Janíček to zkusí s novým Kristem tím, že učiní z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů světa. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17, 3/10,12,16,19,20,24, atd. Je nyní potřeba se modlit k novému Ježíši Kristu, sedícímu ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Je zapotřebí uznat bezmocnost každého geneticky prasečího lidského mozku, v případě odstoupení rozumu nového Krista. Pro odstoupení rozumu Krista, každý lidský DUCH zemdlí. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, atd. Návrat veškerého lži lidu VUT v Brně ke Kristu, je možný jediným způsobem. Po projednání těchto textů se ČTYŘMI BYTOSTMI, s novými kněžími, BOŽÍMI SYNY, BOŽSKÝMI BOHATÝRY, vládnoucími Bohy, s rektorem Janíčkem, rektor@vutbr.cz, s ředitelem EÚ docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKEM, jediným architektem a urbanistou domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníkem na energetiku těchto domů, s vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz, Kristu začne bydlet v Božím domě, na VUT v Brně, až na věky věků tím, že od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA technického lži lidu VUT v Brně, nebude odstupovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Jakmile, z milosrdenství Božího rozumu Krista, budou uvedení čtyři proroci, pomazáni za proroky místo mě, olejem nejčistším, olejem z elektřiny, Kristus mně dovolí ukončit opisování textů veškerého Písma od Krista, jinými slovy Písma. Slíbil, že svým Božím rozumem bude jednat sám, nejenom v Česku a na Slovensku, ale v celém světě. Krista uspokojí, když uvedené ČTYŘI bytosti, čtyři KONI, vyvezou náklad prvního zrní úplně poslušných služebníků Krista z VUT v Brně na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ. Kristus vyžaduje, aby technický lid měl užitek z Božích zákonů. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kristus sám již způsobí, že všichni vládnoucí SYNOVÉ ZATRACENÍ, stejně tak MRZKÉ ŽENY, OHOHA, OHOLIBA, NEVĚSTKY, ekonomické SVINĚ, MUDr. Holanová marta@holanova.cz, či pyšná svině Mgr. Gabriela Dobošová z OS v Brně venkově podatelna@osoud.brnv.justice.cz, se nebudou plést Kristu do řízení světa, nemají pro to kvalifikaci. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21. Dobrovolně a neprodleně ukončí křesťanské, ekokonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ tím, že v pokoji a v míru celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, odejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin. Jediný Bůh světa, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jejich ekonomické, militaristické služby, již dávno nepotřebuje. Kdo je ještě bude mít za vládnoucí Bohy, kdo bude ještě oslavovat jejich geneticky prasečí lidské mozky, toho trestající Kristus zabije, v PEKLE války hrozného ropného a ekonomického kolapsu, kvůli tomu, že organizují horečné zbrojení, a válčení vládnoucích DÉMONŮ. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, mocný jako LEV Kristus, kterého toužebně vyhlíží všechno militaristické neposlušné tvorstvo, zpupný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, rozumem svého geneticky prasečího lidského mozku, stále nechce pochopit platnost textů Písma, že jeho vyvolení za BOŽÍHO SYNA je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Svým geneticky prasečím lidským mozkem, stále nechce uznat logiku textů Písma o tom, že technický lži lid VUT v Brně, živený Božím technickým rozumem odjakživa, v tomto pokolení přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, již nesmí zneužívat Boží technický rozum, ke službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, takovému VŠEMOHOUCÍMU, jaký v Písmu skutečně je, kvůli energetické spáse Česka a světa. Při další neposlušnosti zpupného rektora Janíčka, veškeré Boží tresty, uvedené v Písmu, jako VICHRY, POTOPY, SUCHA, COVID, RAKOVINA A OSTATNÍ NEMOCI, KŮROVEC, INFLACE, ZVYŠOVÁNÍ ROZDÍLU MEZI BOHÁČI A CHUDÁKY, POTRAVINOVÁ KRIZE, HLADOMORY, UPRCHLÍCI, NÁRŮST CEN ENERGIÍ A SUROVIN, A TÍM NÁRŮST NÁKLADŮ NA VÝROBU, DOPRAVU, BYDENÍ, ROSTOUCÍ NESPOKOJENOST CHUDÁKŮ, NESMYSLNÉ PŘEMNOŽENÍ SE, BLÍZKÝ ROPNÝ A EKONOMICKÝ KOLAPS, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY MEZI BOHÁČI A CHUDÁKY, VÁLKY BOHÁČŮ O MOC NAD SVĚTEM, NEDOSTATEK ROPY, PLYNU, UHLÍ, URANU, ELEKTŘINY, MĚDI, KOBALTU, atd. budou pokračovat, až do vzniku PEKLA ropného a ekonomického kolapsu v roce 2030, do vzniku PEKLA třetí světové války, do zničení dvou třetin politických a náboženských hlupáků, PEKLEM světové války. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Boží vůle je, aby BOŽÍ SYN rektor Janíček již neklamal a učinil rozhodnutí, že veškerý technický lži lid VUT v Brně, v Česku a ve světě, již nebude sloužit boháčům, protože má povinnost sloužit pouze NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, s bázní a s úctou, k jeho SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jedině tímto je možné zastavit vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu Krista, i od Bohů technické elity VUT v Brně. Má povinnost tlumočit rozhodnutí Krista, o neprodleném ukončení zneužívání Božího technického rozumu, studiem textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby technickému lži lidu VUT v Brně, Česka a světa, byla známá dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, pro toto zpupné pokolení. Kristus nechává psát pomalý Boží SOUD těchto textů od roku

 

1997, protože si předsevzal, že přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. zastihne Česko a svět, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Od roku 2000, pro nové, úplně poslušné kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, pro zpupné BOŽÍ SYNY lži lidu VUT v Brně, již není úkol nad lidské síly, pochopit texty Písma, o svém nezpochybnitelném a neodvolatelném vyvolení, být BOŽÍMI SYNY, BOŽSKÝMI BOHATÝRY. Božím humorem je mystifikace křesťanů, hinduistů, buddhistů, muslimů atd. ve víru v Boha SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd. Pravda o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedená v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, je velkým Božím darem. Stejně tak velkým Božím darem bude úplná poslušnost ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. Zastavit lavinu dále uvedených Božích trestů, je možné pouze rozhodnutím, že ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, a ostatní vzácné suroviny, je nutné zachránit pro všechny státy světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády živého Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Z médii již je zřejmé, že veškerá výroba, doprava, výstavba, spotřeba, atd. se celosvětově zhroutí, protože trestající Kristus nedovolí, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, se znovu pokusili řídit svět pomocí své SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Z médii jsou zřejmé lži vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, Fialy, Bidena, Macrona, atd. o energetice, ekologii a mravech. Prosazují vůli svou, ignorují vůli Boží. Proto rozum od Krista, pro toto pokolení, již nedostanou. Tím jdou k záhubě. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu ví, že není energeticky možné, aby všechna VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa pokračovala v křesťanských tradicích ve zvyšování ekonomiky, ve zvyšování horečného zbrojení, ve zvyšování výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, ve válčení, protože veškeré zdroje budou chybět. Dle médií, ekonomické a energetická katastrofa nastane v zimě, kdy nebude možné zajistit dostatek plynu pro výrobu a domácnosti. Ekonomická katastrofa nastane, až vládnoucí SYNOVÉ ZATRACENÍ zjistí, že nejsou schopní nahradit auta se spalovacími motory, kamiony, letadla, za elektromobily, či zajistit dostatek vodíku, pro nedostatek plynu, elektřiny, peněz, kobaltu, mědi, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, dává každému člověku na světě, jeho geneticky prasečímu lidskému mozku, pouze částečku svého DUCHA, pouze částečku svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, tak jak si to v Písmu OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, dopředu naplánoval. Jste určení Kristem k tomu, abyste úplně poslušné služebníky Krista, neprodleně zbavili všech ekonomických, militaristických vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím, že porozumíte textům Písma např. o DUCHOVNÍ CHUDOBĚ. Např. církev katolická, všeobecná, ve svých neomylných dogmatech křesťanského BELZEBUBA, papeže Františka, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém PEKLE, stávajícího křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, si vykládá DUCHOVNÍ CHUDOBU např. bezdomovce Blažka z Říček, naprosto chybně. MODLOSLUŽEBNÍCI, pozemští OTCOVÉ Satani kněží církve katolické všeobecné, v kázáních tvrdí, že bezdomovec Blažek je DUCHEM CHUDÝ tím, že je tak chudý, jako jejich Bůh, Ježíš Kristus tím, že nemá kde by hlavu složil. Bezdomovec Blažek, za socialismu, kdy byla, dle vůle Boží, všeobecná pracovní povinnost, pracoval jako zedník. Bydlel na Říčkách v patrovém domě, který postavil jeho děda, zedník, za svoji mzdu. Stal se bezdomovcem, pro svoje dluhy až v době, kdy trestající Kristus zrušil všeobecnou pracovní povinnost tím, že Česko vyvedl ze čtyřiceti let Boží nedokonalé majetkové ROVINY, spravedlnosti komunistické, či socialistické, dle vůle Boží, zajišťované komunistickými BERANY, BERÁNKY či OVCEMI. Jeho sestra a on, museli na Říčkách prodat patrový dům kvůli tomu, že Kristus nastolil spravedlnost kapitalistickou, pomocí Baala, boháče Havla a pozemslého OTCE, kněze, Satana Malého. Uvedení zakladatelé BRAN PEKELNÝCH kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou již od roku 1997, a každé další tři roky, psaní těchto textů POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, usvědčování z drzosti vůči NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa. Bezdomovec Blažek, po prodání domu, neměl kde by hlavu složil, stejně jako Kristus, protože vládnoucí Baalové a DÉMONI, zrušili všeobecnou pracovní povinnost, což je kapitalistická vychytralost která zaručuje, aby pastvou boháčů mohli být chudáci. Blažek spával na Říčkách pod stanem. Později mu boháči Dorazil, Kočí, atd. věnovali starý včelín, maringotku. Protože, dle boháčů, bezdomovec Blažek, bydlením v darované maringotce ve vesnici, v Říčkách, kazil boháčům dobré mravy, přestěhovali nedávno maringotku, nejdříve za hřiště, za bývalé kluziště do Domašova, a následně, proti vůli Blažka, do polí, do křů v polích tak, aby z cesty nebyla vidět. Bezdomovec Blažek bydlí tak bídně, uprostřed rozoraných polí, v blátě, bez veřejného osvětlení protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, chybně vykládají Písmo, svého Boha, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tyto texty píši, protože kvůli přesťahování Blažka do polí, boháči Domašovska na mě podali hromadné trestní oznámení, na Policii ČR v Rosicích. S boháči jsem nemluvil. Napsal jsem, že celý zákon o Boží majetkové ROVNOSTI je v textech Písma o tom, že boháči mají povinnost milovat Blažka jako sama sebe, a do polí ho nestěhovat. Tyto texty jsem napsal proto, abych mohl napsat, že v době prvního PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, chudáci, soudruzi BERANI z KSČ, se chovali k boháčům lépe než boháči k Blažkovi. Žádný boháč nespával v zimě pod mostem, či pod stanem. Pokud soudruzi zavírali boháče a jejch Bohy, kněze, do vězení pod zámek, dělali to dle vůle Boží, dle textů Jóba. Z jednání boháčů vůči bezdomovcům je zřejmé, že OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bývalých komunistů, je horší než jednání komunistů. Jer. Prožili čtyřicet let trestání nadarmo. Nyní vyvolil mě, maličkého a spravedlivého proroka Stanislava Oplatka proto, dle Židům, Zacharjáše, abych zahanbil především nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY, BOŽSKÉ BOHATÝRY, SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY správného výkladu Písma, které, dle dalších textů, vede BOŽÍ SYN, neposlušný rektor Janíček z VUT v Brně. Dle 1.Petrův, Římanům, Jeremiáše, 1.Korintským, 2.Korintským, atd. Kristus mě vyvolil proto, abych s pomocí jeho Božího rozumu objasnil, že stávající vládnoucí prorok je SYN ZATRACENÍ, člověk NEPRAVOSTI, Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, OTEC Satan, či Ďábel, premiér Petr Fiala. Dle Zjevení, Jana, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Premiér Fiala, již od roku 2006, kdy byl rektorem Masarykovy univerzity ví, že mnozí vědci Masarykovy univerzity, politických a náboženských věd, jsou HNOJEM pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Premiér Fiala již od roku 2006 ví, dle textů Jana, Matouše, Lukáše, Marka, Jeremiáše, Izajáše, Kazatele, Sírachovce, Ozeáše, KNIHY MOUDROSTÍ, Micheáše, Malachiáše, Jóba, Bhagavadgíty, Žalmů, 2.Petrů, Judův, 1.Petrů, Jakubův, Ezechiela, Daniela, 2.Královská, 1.Královská, atd. že je OTCEM, Satanem, Ďáblem, zakladatelem BRAN PEKELNÝCH, ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, že je NETVOREM, či SVINÍ, již stokrát umytou, pravdou OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle textů Jana, Sírachovce, 2.Petrův, Žalmů, Matouše, Marka, Lukáše, Bhagavadgíty, Jeremiéše, atd. Premiér Fiala nyní ví, že je prorokem, OTCEM Satanem, či Ďáblem, zakladatelem křesťanského fašistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, který kazí dobré mravy Česka a světa, lhaním o Kristu, tvrzením, že mu Kristus odpustil všechny hříchy, které dělá horečným zbrojením a válčením s prezidentem Putinem, a tím lhaním o koncepci energetiky. Pro úplně poslušné služebníky Krista, se svobodou pouze pro nastolení celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro soukromé cesty, atd., bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. viditelné, zřejmé. z jeho totálně chybné energetické koncepce pouze na elektřinu z jádra, z fotovoltaiky, a z větrníků, která v současnosti tvoří

 

méně než pět procent celkem potřebné energie pro Česko. Která proto nemůže nahradit uhlí, které bude dotěžené v roce cca 2032, která nemůže nahradit ropu, která bude dotěžená cca v roce 2035. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docentů Skály, Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT. Premiér Fiala, OTEC Satan, či Ďábel je prorokem bludů, které vytváří svým mozkem, který je pouze geneticky prasečí. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONÁRCE všech států světa, OTCE Satana, či Ďábla, premiéra Fialy, boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Tragedií pro Česko a svět je, že v Česku není pokorný a úplně poslušný, ani jeden člověk, že nikdo nechce nastoupit cestu do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdyby se Kristus nesmiloval, nebyl by spasen žádný člověk. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24,Trestající Kristus slíbil, že přestane trestat zpupné a neposlušné MODLOSLUŽEBNÍKY např. MEČEM války pravoslavných hlupáků Ruska a Ukrajiny, když se, rektore Janíčku, hluboce ponížíte tím, že budeme společně uvedené knihy o OTCI Satanovi, či Ďáblovi, premiéru Fialovi, společně studovat. V křesťanství, v katolické církvi všeobecné, jste pouze zpupný a neposlušný NETVOR, či svině, sto krát umytý čistou a živou vodou, padající ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jste strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože o novém Kristu, takovém, jaký skutečně je, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále ani ponětí. Svými politickými, náboženskými a energetickými žvásty, a bludy, svých koncepcí energetiky, pouze kazíte dobré mravy Česka a světa, stejně jako OTEC Satan, či Ďábel premiér Fiala. Máte povinnost rozumět textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že trestající Kristus uvedl na Česko 40 let POUŠTĚ Boží majetkové socialistické ROVINY, v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ. Máte povinnost rozumět Božímu úmyslu, že socialismus byl GENERÁLKOU na Boží KRÁLOVSTVÍ. Budeme BOŽSKÝMI BOHATÝRY v případě, že budete mým bratrem v nové víře v Krista, mým ÁRONEM, protože můžete mluvit na veřejnosti, na rozdíl ode mě, protože mě cenzurují. Kristus, DUCH SVATÝ, správným výkladem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a výkladem písničky od mediálního MISTRA Krista, BAROKO, dovoluje srazit tu BESTII, církve katolické, všeobecné, hluboko, tak jak to umí jen BAROKO, to je Kristus z BAROKA. Z KAMENE SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, oživlá SVĚTICE MAGISTRÁTU města Brna, pozvedneme monstranci MĚSÍCE Koránu, pomocí SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH, která již jsou srozumitelně objasněná k¨pro všechny. Její protikladné bludy o Kristu, a její promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, nám sežrali celé století. Musíme spolu zajistit, že zpěnění HŘEBCI z VUT v Brně, se rozletí. Zach.6/8. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu pro toto zlé pokolení, uvedeného ve správném výkladu Písma HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, o vzniku energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království na rektorátu VUT v Brně, které bude bez SKÁLY boháčů, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, je tímto určená. NEVĚSTAMI pro Krista jsou pokorné a úplně poslušné ČTYŘI BYTOSTI, noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, noví vládnoucí Bohové, KAMENNÉ SOCHY předvěkých lidí, Homo sapiens fossilis. Rektor Janíček, rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalý ředitel EÚ docent Skála skala@fme.vutbr.cz, VZDUCHOTECHNIK, jediný architekt a urbanista domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborník na energetiku těchto domů, vedoucí ÚTZB profesor Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz, a premiér nové vlády Česka, projektant nové ZEMĚ a nového NEBE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Do SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY jsem dále zvolil dva maličké KAMENY, Otce Bohu milé, zakladatele celosvětového mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pozemské OTCE faráře Kavky z Domašova domasov@dieceze.cz, a faráře Petra Mikolajeka z Ostrovačic ostrovacice@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, proto, abych v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, s nimi mohl projednat texty OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o jejich vyvolení a povolání, sloužit novému Kristu, místo stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM. Viz další texty o kamenech z kamenného křesťanského, ekonomického, militaristického nebe. Já jsem OSMÝ, úplně poslušný služebník Krista, maličký a spravedlivý poslední prorok v BRANÁCH PEKELNÝCH ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kterého mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, slíbil spasit a zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Stane se tak, až Bůh, který o Česku již vše uvedl, který v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA uvedl, že je SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní úplně poslušným služebníkům Krista, o sobě nově komunikovat. Dotazovat se Krista, na další cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již je nově možné pouze nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, pomocí OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tvoří HVĚZDY Bible a Tóry, to je VINNÉ RÉVY Bible, a GRANÁTOVNÍKŮ Tóry, dále monstrance MĚSÍCE Koránu, to je OLIVOVNÍKU Koránu, dále SLUNCE SPRAVEDLNOSTI FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, který již vyšel v Brně se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, dále SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Pokud zpupné a neposlušné Česko, které představuje uvedená SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, ani nyní v Bhagavadgítě a v Bibli zase nenajde vysokou mravnost, a Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, trestající Kristus Česko úplně zničí, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího rozumu, i od technické elity VUT v Brně a MEČEM OHNĚ třetí světové války. Vysoká mravnost, a dokonalá Boží spravedlnost, je Kristem požadovaná až nyní, v době přelomu věků konce éry doby benzinové, a plastové, která, dle textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastala na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, to je osmého tisíciletí vlády nového Krista, nad všemi státy světa. Pro stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, v podobě ZLODĚJE majetku boháčů, stále TMOU a ne SVĚTLEM. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA uváděného správného výkladu Písma, vedená rektorem Janíčkem, má povinnost v Písmu, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, najít uváděnou Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, a pokoru před NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Kristem proto, aby se Česko skrylo, v den Hospodinova hněvu trestajícího Krista, v den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, který Kristus organizuje těmito texty OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, znamená zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY, pro nové Boží rodiny cca 1500 společně stolujících, úplně poslušných služebníků Krista. Současně znamená odchod boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin. Dědici Boží slávy SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou úplně poslušní služebníci Krista, kteří dostávají od Krista jako KOŘIST, jednak ŽIVOT energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, jednak je KOŘISTÍ veškerý majetek boháčů, který musí být vyvlastněn, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Vůle Ježíše Krista, který je Bohem POKOJE, který není Bohem ekonomických, militaristických zmatků BRAN PEKELNÝCH, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ je, aby uváděným SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byly neprodleně očištěny rty každého politického a neboženského lži lidu Česka, zveřejněním těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Kristus se tímto omlouvá všem lidem Česka a světa za to, že až do současnosti vede Česko a ostatní státy světa, pomocí stávajících vládnoucích zpupných a neposlušných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, OTCŮ

 

Satanů, SYNŮ ZATRACENÍ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Noví vládnoucí Bohové, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, budou mít v Česku jedinou církev, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kterou je nová vláda Ing. Rákose, zřízená dle textů na konci kapitoly. Pro toto zpupné, neposlušné pokolení, jsou Boží zákony POLE VĚDY Písma, především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA správného výkladu Písma, vedená rektorem VUT v Brně Janíčkem, má povinnost učinit rozhodnutí, že vláda premiéra Rákose bude zřízena neprodleně, ze SEMINKA OSMI ministrů, na rektorátu VUT v Brně, svoláním ministrů. Boháči se nahltali majetku TUNELEM privatizace, ale zvrátí ho z toho důvodu, že Kristus povoluje mít majetek pouze nový, který nebude závislý na ropě, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných, nedostatkových surovinách. Nový majetek, energeticky soběstačný, závislý především na elektřině ze slunce, z větru, a z vody, bude společný. Společný majetek budou vlastnit úplně poslušní služebníci Krista, kteří budou společně stolovat u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA správného výkladu Písma, vedená rektorem VUT v Brně Janíčkem, má povinnost učinit rozhodnutí, že uvedený SPOLEČNÝ MAJETEK nových Božích rodin 1500 společně stolujících služebníků Krista, začne být budován v Česku neprodleně. Vůle Krista je ušetřit ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt a ostatní vzácné suroviny, pro všechny další pokolení, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády nového Krista nad všemi státy světa. Proto většina technologií používající fosilní paliva, kvůli žití boháčů na výnosný trh, kvůli zábavě boháčů, kvůli horečnému zbrojení, musí být neprodleně zrušená, na věky věků. Energie z fotovoltaiky a větrníků bude podstatně méně, než energie z fosilních paliv. Nahradit končící ropu, uhlí a uran, plynem, Kristus nedovoluje. MEČEM války na Ukrajině, a OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, končí dobu benzinovou. Iz.1/18až66/16,24, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA správného výkladu Písma, vedená rektorem VUT v Brně Janíčkem, má povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby. ŽIVOT jako KOŘIST dostávají ti úplně poslušní služebnící Krista, kteří mají svobodu pouze k založení ROVINY celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neutřesitelného. Majetek boháčů je nutné vyvlastnit jako kořist. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Petr.3/20, Žid.8/10,10/36,12/28, Zach.3/9,4/7až13/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,15/9,19,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Lidem úžasně škodí primitivní náboženský a politický středověk myšlení SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY a ostatních neposlušných hlupáků. Zpupní, neposlušní lidé vyžadují zachovat tradice horečného zbrojení, kvůli rozšiřování území mocností, kvůli dobývání dalších území, pomocí křesťanského PEKLA válek. Chtějí zachovat horečné zbrojení, kvůli zachování žití boháčů na výnosný trh, zvyšující se ekonomiky, dle KNIHY MOUDROSTI. Nepochopili sebedestruknivní jednání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, které trestající Kristus, DUCH SVATÝ, boří a ničí, odstoupení svého rozumu, v částečce Božího DUCHA, o koncepci energetiky, svou politikou válek a násilí, vyhnali a vysidlili cca sto milionů uprchlíků. Jeremiáš, Ozeáš, Kazatel, Michaáš, atd. Kristus v Ezechielovi uvádí, že když na rektorátu VUT v Brně nebude učiněno rozhodnutí, o úplném zničení zbraní a válek, dle Ezechiela a Izajáše, bude stále trestat zpupné a neposlušné svině, či NETVORY tím, že z měst a vesnic bude dělat sutiny, jaké např. na Ukrajině, již dlouho nebyly. Dle 2.Petrů, Jóba, Ezechiela. Média již uvádí, že politika zastropování cen plynu, elektřiny, nafty a benzinu, je vlastně energetickým a ekonomickým kolapsem kvůli tomu, že tímto způsobem nelze nahradit chybějící plyn, uhlí, elektřinu a ropu, která bude v zimě chybět Česku, EU a celému světu z toho důvodu, že dotěžení mnohých fosilních paliv se blíží, viz další texty. Jak je opakovaně uváděno, v Česku bude trvale vyráběno méně elektřiny než dnes. Nový blok pro Dukovany, navrhovaný vládou SYNA ZATRACENÍ, OTCE Satana premiéra Fialy, nahradí pouze dva dosluhující bloky. Za další dva dosluhující bloky v Dukovanech, není žádná náhrada. Stejně tak není žádná náhrada ze elektřinu z uhelných elektráren, které končí, dle DUHY, i dle vlády, již v roce cca 2032, pro dotěžení uhlí. Elektřina tvoří méně než deset procent celkově potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametnu-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT. Proto nelze vyrobit vůbec žádný vodík, energeticky náročnou elektrolýzou, proto nelze končící ropu a uran nahradit elektřinou, nutnou pro provoz elektromobilů. Množství elektřiny vyrobené fotovoltaikou a větrníky, z hlediska potřeb průmyslu, dopravy a výstavby, je naprosto zanedbatelné. Elektrárny a teplárny v Česku, a v EU, měly v současné době přejít z uhlí na plyn, což nyní není možné, kvůli celosvětovému nedostatku plynu. Kvůli blízkému ropnému a tím také ekonomickému kolapsu, nemohou přejít ani na lehký topný olej. Trestající Kristus zničil lesy kůrovcem, takže chybějící uhlí nelze nahradit ani biomasou. Sbírat biomasu v lese, je již hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Vůle Krista je, aby bylo vše energeticky nové tím, že stvoření bude úplně přetvořeno, dle Boží dokonalé lásky zákonů POLE VĚDY Písma, o zničení BRAN PEKELNÝCH křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a zřízení BRAN NEBWESKÝCH, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, tupého, politického a náboženského dobytka. Modloslužebníci, boháči, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, se vzdali rozumného uvažování o energetice tím, že plánovali rychlý ústup od uhlí tím, že ho nahradí plynem. Plyn měl být mezistupněm, před očekávanou změnou náhrady uhlí vodíkem, nebo bioplynem, nebo velkými tepelnými čerpadly, což je pouze promyšlená politická vychytralost, či pastva na oko, pro hlupáky, které Kristus, svým Božím rozumem, v částečce Božího DUCHA o koncepci energetiky, již nepase, a pást již nikdy nebude. Emisní limity a povolenky, byly pastou jen na oko, určenou hlupákům, kteří chtějí, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, vyhovovali přáním lži lidu Česka a světa. Bioplynu z bioplynek, je nepatrné množství, který nestačí ani pro vesnice, kde jsou bioplynky postavené. Trestající Kristus proto v Ezechielovi uvádí, že kdo ekonomů, či politiků pravice a levice, např. v době podzimních voleb do Senátu, se ještě prohlásí za vládnoucího politického, či náboženského Boha, toho trestající Kristus zabije. Kristu se již nebude posmívat žádný politický, či náboženský pomatenec, žádná ekonomický svině, žádný militaristický NETVOR. Texty výstrahy zapsané v pomalém Božím SOUDU, jsou pro vládnoucí hlupáky, Baaly a DÉMONY, které zaplavila POTOPA vzedmutého moře křesťanských prasat z Česka. Platí pro současné, zpupné pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, nikoli pro dobu minulou. Dle textů z Ozeáše, Galatským, Ezechiela, 2.Petrův, Izajáče, Jeremiéše, Sírachovce, Jóba, KNIHY MOUDROSTI, Kazatele, Židům, Zacharjáše, Malachiáše, Sofonjáše, Abakuka, Nahum, Micheáše, Ámose, Jóela, Daniela, Žalmů, Lukáše, Jana, Marka, atd. Neposlušní a zpupní hlupáci, stále nenávidí nového Krista, který o sobě a Česku vše uvedl, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Stále nenávidí také mě, posledního proroka, maličkého a spravedlivého, stejně mocného jako je nový, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ Kristus, žijící v BRANÁCH PEKELNÝCH, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa. Neposlušní a zpupní hlupáci, stále staví LETNÍ DOMY, energeticky nesoběstačné, ve kterých nebudou bydlet, protože v nich nebude čím topit, ani na čem vařit, již velmi brzy, zřejmě již v této zimě. Trestajícímu Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný neposlušný a zpupný vládnoucí Baal a DÉMON z toho důvodů, že Boží vůle, i Božím moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým lidským, politickým, náboženským lidským stádem, je

 

dostatečně srozumitelně objasněná, v těchto textech SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus v trestání Česka a světa nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, do geneticky prasečích lidských mozků stávajících neposlušných vládnoucích Bohů nevstoupí, dokud mě SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA rektora Janíčka, spolu s orgány činnými v trestním řízení z KSZ v Brně, vedené JUDR. Sladkým a Policie ČR v Rosicích, vedená npor. Pospíšilem, neosvobodí od pomatené psychiatričky MUDr. Hohalonové. Její odchod do Říše ticha, je DRUHÝM PŘÍCHODEM. Trestající Kristus se bude s Českem a světem soudit pomalým Božím SOUDEM těchto textů, což je OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a MEČEM války pravoslavných hlupáků např. na Ukrajině, dokud tyto texty budou cenzurovány, dokud budu souzen jako blázen. Soudí mě jako blázna psychiatrická svině MUDr. Holanová, soudní znalkyně náboženských protikladných bludů církve katolické, všeobecné. Její SLOVO katolického katechismu, již není žádným Bohem. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,63/18,65/15,66/16,24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6