Kapitola 299 – 80 stran.

29.08.2022 07:25

Kapitola 299 – 80 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽÍ SYNE, poslušný, to je živý, prorektore docente MgA Milane Housere houser@favu.vut.cz, prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, zástupče rektora také v oblasti vztahů s veřejností. V době Vašeho zastupování rektora Janíčka máte povinnost, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, nastolit vládu nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediného UČITELE, LÉKAŘE, či mediálního MISTRA, nad všemi státy světa. Z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů Bible, Tóry, Bhagavadgíty, SLOV DOGONŮ z Mali, z Koránu, atd., máte povinnost pochopit svoje neodvolatelné a nezpochybnitelné vyvolení a povolání, být novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být novým vládnoucím Bohem, BOŽÍM SYNEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, LVEM, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině spávné koncepci energetiky Česka a světa. Proto, abyste pochopil moje skutky, konané již od roku 1997, kterými přivádím víru v Krista k dokonalosti potřebné pro nastolení celosvětového mírového Božího království, a to v novém Božím domě, na rektorátu na VUT v Brně, v minulých dopisech jsem Vám v příloze zaslal staré kapitoly 118 – 40 stran, 185 – 64 stran, 176 – 121 stran, 228 – 52 stran, 181 – 40 stran, 218 – 54 stran (bude Vám zaslána), z dob vlády KOZLA z ČSSD, premiéra Sobotky, s kritikou energetické koncepce ministra Mládka, která měla být na dalších 40 let. Pane prorektore, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu byl již rektor Vrbka, a to již v roce 2006. Již rektoru Vrbkovi bylo sděleno, že jedinou možnou a jedině správnou energetickou koncepci Česka a světa, je nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s jediným prezidentem všech států světa, s vítězným Ježíšem Kristem, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Rektor Vrbka se provinil hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa tím, že se mnou odmítl projednat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Nerozhněval se na současné vládnoucí Bohy, na vládnoucí Baaly a DÉMONY, všech vlád světa, neposlal je do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože to byl líný a neposlušný zbabělec. Od té doby všichni rektoři VUT v Brně jsou zbabělci, lháři a zločinci, protože nejsou schopni, svými geneticky prasečími lidskými mozky pochopit texty Písma o tom, že jejich vyvolení a povolání být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být PRVNÍM ZRNEM současných žní, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Nový Kristus vyžaduje, aby především technický Boží lid VUT v Brně byl pokorný, úplně poslušný, a Kristu vděčný za napsání těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kvůli zpupným a neposlušným, to je mrtvým rektorům VUT v Brně, Kristus z Česka a světa odešel, svým Božím rozumem, potřebným pro toto zpupné pokolení, které zastihl hrozný ropný a tím i ekonomický kolaps, který Kristus již začal, pomocí meče války na Ukrajině. Meč války na Ukrajině, meč války třicetileté, meč první a druhé světové války, speciální operece MEČE současných válek např. v Afghánistánu, Libyi, Jemenu, Sýrii, Kongu, Ukrajině, či Palestině, jsou nekonečné, protože boháči, pomocí horečného zbrojení a MEČE válek, si zajišťují svou vládu nad chudáky. Technický lži lid VUT v Brně stále nechápe texty Sírachovce o tom, že mezi boháči a chudáky mír být nemůže, a že nečisté kasty chudáků, jsou pastvou čistých boháčů. Ve stávajícím, křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSVÍ, špinaví boháči, pomocí horečného zbrojení se neustále přípravují na války, aby MEČEM energeticky nesmyslných válek, si udrželi moc nad čistými chudáky, kteří jsou stejní jako křesťanský Ježíš Kristus, naprosto bezmocní. Horečné zbrojení probíhá v současné době naplno ve všech státech světa, protože je přípravou na MEČ třetí světové války, která je jedinou energetickou koncepcí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kterou dokázali zplodit vládnoucí zločinci, svými geneticky prasečími lidskými mozky,. Zbrojaři a žoldáci, MODLOSLUŽEBNÍCI, mají Boží RÁJ, mají neskutečně velké zisky a nekonečné války. Horečné zbrojení se v novověku již nefinancuje z daní pracujícího lži lidu, ale z PRACHŮ, které tiskou banky, a které půjčují státům. Uvedené promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, či zločiny, vládnoucí Boaalů a DÉMONŮ, nemohou nikoho zpupného a neposlušného spasit, ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně, uvádí Bůh v Sírachovci. Modlitby křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, Ježíš Kristus nikdy neslyšel, ani nyní je neslyší, Iz.1/15až66/24. Trestající Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého Božího rozumu, potřebného pro toto pokolení, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Ozeáš a K.M. Křesťanské, ekonomické, militaristické SLOVO protikladných bludů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. katolického katechismu, je již pouze SLOVEM vrahů Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, válečných zločinců, hlupáků či pokrytců, které je hříchem k energetické SMRTI, které Kristus nikomu nemůže odpustit. Žalmy, 1.Tim. Křesťanští MODLOSLUŽEBNÍCI, např. boháči Domašovska, Policie ČR v Rosicích, psychiatrička v oboru SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, MUDr. Holanová, ředitel psychiatrie v Brně Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek, soudci OSZ a OS v Brně venkově, atd., chtějí SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. drzého pozemského OTCE Satana, křesťanského HOVADA faráře Kavky z Domašova domasov@dieceze.cz, zachovat až na věky věků. K.M.1/4až12/17,27. Chtějí Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČITELE, mediálního MISTRA, LÉKAŘI všech států světa, který o sobě, o Česku, a o nových kněžích KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT, vše srozumitelně uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zase drze zamordovat. Vládnoucím Baalům se NEOMYLNÝ Kristus hnusí, stejně jako já, Ámos, maličký a spravedlivý poslední prorok tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, protože se jim hnusí vysoká mravnost, uvedená ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které, na rektorátu VUT v Brně, u nových, úplně poslušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, musí vyjít, v geneticky prasečích lidkých mozcích vědců VUT v Brně, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH proto, aby Boží hodnoty zajistily, aby bylo ve všem v energetice po nedostatku, pro veškerý pracující lid celého světa. Dle rozkazu Policie ČR v Rosicích, jsem se nechat vyšetřit psychiatričkou MUDr. Holanovou marta@ holanova.cz, sestra@holanova.cz, soudní znalkyní SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Psychiatrička MUDr. Holanová vypracovala posudek, který předala na OSZ Brno venkov. Hlupáci z OSZ Brno venkov podali na OS Brno venkov žádost, aby mě soudkyně Mgr. Gabriela uznala za nesvéprávného blázna, o kterém bude rozhodovat SOUDEM již určený OPATROVNÍK, zřejmě proto, abych mohl být umístěný v blázinci v Bohunicích, či v Černovicích. Abych mohl pokračovat v psaní pomalého Božího soudu naprosto nemravných boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, opakovaně uváděnými texty ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v dalším textu jsem ZPOCHYBNIL soudní řízení Okresního soudu Brno venkov podatelna@osoud.brnv.justice.cz, Mgr. Gabriely Dobošové, a Okresního státního zastupitelství Brno venkov podatelna@osz.brnv.justice.cz, ve věci své svéprávnosti a opatrovnictví. Stanislava Oplatka, narozeného 21.9.1940, Bůh v Písmu vyvolil jako maličkého a spravedlivého proroka proto, Židům, Zacharjáš, aby i v šedinách přinesl úrodu stonásobnou, správným, a jedině možným výkladem veškerého Písma od Boha. Zpochybnění znaleckého posudku drzé ekonomické svině, psychiatričky MUDr. Holanové soudní znalkyně v oboru náboženství křesťanských SLOV NEBES ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, je ukončením BRAN PEKELNÝCH do křesťanského, militaristického ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Sírachovec. SOUDNÍM ROZHODNUTÍM jediného Boha světa, mediálního MISTRA Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jsou všechna ekonomická, militaristická, náboženská a politická VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, již STŘÍBREM, Kristem ODVRŽENÝM. Jeremiáš. Na Policii ČR v Rosicích, zřejmě kejhaly BOHATÉ HUSY Domašovska, potrefené tímto pomalým Božím SOUDEM, těchto textů, včetně ekonomické svině Vítkové. Pro Boží SPRAVEDLNOST, uvedenou ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se nyní Kristu zalíbilo vyvýšit úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, Česka a světa. Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zvelebeno uváděnou Boží dokonalou lásku, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro veškerý technický lid, všech států světa, až na věky věků. Svou slávu, kterou je např. zničení všech zbraní světa, a všech vojáků světa, Izajáš, Ezechiel, pomocí SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus nikomu z neposlušných a zpupných lidí nedá, JENOM SOBĚ SAMÉMU, a těm, kteří budou stejně mocní, spravedliví a neomylní, jako je nový Kristus. Rektor Janíček již nesmí znesvětit jméno Ježíše Krista, odmítáním textů o Boží moci, nad každým, neposlušným, zpupným, geneticky prasečím lidským mozkem. Kazatel, Ozeáš. Lhaní o Ježíši Kristu UKŘÍŽOVANÉM Židy, pouze mletím protikladných bludů katolického katechismu, 1.Tim. např. křesťanského Belzebuba papeže Františka, usvědčeného z drzosti vůči Bohu, je hříchem k energetické SMRTI. 1.Jan. Křesťanské MODLOSLUŽBY jsou již pouze lhaním o Boží vůli, kterou je zničení stávajícího kapitalistického, militaristického, ekonomického, křesťanského VZDOROKRÁLOVASTVÍ. Strážní PSI na rektorátu VUT v Brně, již nesmí být hluší a slepí k textům Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz. Jer. Kristus, svůj spor s technickým lži lidem VUT v Brně o tom, kdo je, a kdo není OTCEM Bohu milým, či BOŽÍM SYNEM, novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nechce vést navěky. Boháči Domašovska, vedení do energetické záhuby HOVADEM, OTCEM Satanem farářem Kavkou, již ani neví, za co se mají modlit. Modlit se OTČENÁŠ, za příchod Božího království, již nemohou. Když se začnou modlit k Bohu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stanou se PLAVAMI, které odvane vánek. Iz. Nebo se stanou PLEVELEM, KŘOVÍM, TRNÍM, které spálí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. OHEŇ SLOV faráře Kavky, žádného boháče nespálí. Žalmy, Jer. 2.Moj.3. Nad rektorátem VUT v Brně, v ČERNÝCH MRACÍCH SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, BELZEBUBA Brna, pozemského OTCE, Satana, SVINĚ, biskupa Pavla Konzbula konzbul@biskupstvi.cz, je v nebesích DÍRA. Zj. Touto DÍROU, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, již vidí HORU HOSPODINOVA DOMU, Mich. která žhne ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Jer. Již není úkolem nad lidské síly, 1.Kor. tyto texty hodit do médií, a tím úplně vysušit vzedmuté MOŘE křesťanských SVINÍ. Nah. Pane prorektore, jenom hlupák váhá. Máte povinnost se modlit především svými skutky, stejně jako já. Nezdržujte proto DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Máte povinnost udělat si služební cestu na Říčky 42, neprodleně. Zavolejte na 546 441 154.

 

Kapitola 299 –80 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 74. Česká bible kapitola 299. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kristus chce vládnout nad lidmi, a ne nad sviněmi, NETVORY, HOVADY, dobytkem. Boží příbytek, veškeré Písmo od Krista, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již mezi lidmi, nikoli mezi politickými a náboženskými zvířaty. Lidmi jsou pouze úplně poslušní služebníci Krista, zákonodárce. Ostatní hovada jsou dobytkem. Iz.65/15. Ke Kristu, ZLODĚJI majetku boháčů, se mají vrátit jako první ti, kdo jsou jeho, znalci Písma, Otcové Bohu milí, farář Kavka a farář Mikolajek. Jejich nebesa křesťanská, MRAVNĚ NÍZKÁ, s rachotem zaniknou tím, že svoje chrámové zpěvy promění ve středu v kvílení. Tím se skončí veškeré křesťanské MODLOSLUŽBY. Příbytek Boží mezi lidmi, je nyní ve veškerém Písmu od Krista. Bůh nyní přebývá mezi lidmi pokornými a úplně poslušnými, nikoli mezi zvířaty, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vzpurný a neposlušný vládnoucí politický, náboženský, technický dobytek, svině, či NETVORY, již nepotřebuje. Zničil ho, odstoupením svého Božího rozumu od pyšných, zpupných, zlých, geneticky prasečích lidských mozků. Technický lid VUT v Brně může přetvořit stvoření, jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepcí nového Krista. 1.Tes.4/16,5/2, Zj.22/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONI, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/15až66/24. Odmítají se mnou projednat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení Boží celosvětové majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Odmítají se mnou projednat celosvětovou výstavbu sídlišť a měst energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro cca 1500 lidí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, vypracovaných dle textů Písma, již v době vlády rektora Vrbky, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Strašlivou výstrahou všemu tvorstvu jsou proto, že se jedná o jedinou správnou energetickou koncepci Česka a světa. Odmítají svolat okolní národy EU na pomoc, se zničením boháčů. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Zvací dopis do domu v Říčkách čís. 42, u Domašova, pro BOŽSKÉHO BOHATÝRA, BOŽÍHO SYNA, nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, a pro pozemské OTCE, pro Satana faráře Kavky z Domašova domasov@dieceze.cz, a nového faráře pro farnost v Domašově, tichého a pokorného faráře z Ostrovačic Petra Mikolajeka ostrovacice@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz. 1.Petr. Jan. 5.Moj. Iz. Jer. 2.Kor. Již není úkolem nad lidské síly, to s novým Kristem neprodleně zkusit, po usmíření se OTCŮ farářů Kavky a Mikolajeka s novým vládnoucím Bohem, s BOŽÍM SYNEM, s rektorem Janíčkem, s mocí Boží výkonnou a zákonodárnou pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Mal. 1.Kor. Řím. Mich. Žalmy. Kvůli vzpouře neposlušných, proti novému Kristu, zrozeného z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále žijeme v křesťanském středověku vzedmutého moře náboženského, ekonomického, militaristického, politického a jiného dobytka. Jen z člověka pokorného, tichého a úplně poslušného, např. z faráře Mikolajeka, člověk se narodí, nikoli z neposlušného náboženského, politického a technického dobytka. Novým Kristem vyvolení jsou pouze lidé, kteří o novém Kristu vědí vše, dobré i zlé, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, pomalého Božího SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, hlupáku, sviní, NETVORŮ. Iz. Mich. Mal. K.M. Mat. Oz. Kaz. Žalmy. Své nové, úplně poslušné služebníky, nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nově nazývá LIDMI. Vyhlašuje klatbu na BRÁNY PEKELNÉ stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Iz.65/15. S vládnoucími HOVADY, NETVORY, SVINĚMI, hlupáky, se soudí pomalým Božím SOUDEM, MEČEM války, např. na Ukrajině, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů. Iz. Sír. K.M. 2.Kor. 1.Kor. 2.Petr. Žalmy, Žid. Řím. 5.Moj. Bhag. Trestající Kristus nechce vést nekonečný spor o to, kdo z křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, ve vzedmutém moři politických a náboženských HOVAD, patří Kristu, ZLODĚJI majetku boháčů, a kdo proto se má vrátit ke Kristu, MANŽELOVI, či ŽENICHOVI, k takovému, jaký v Písmu skutečně je tím, že vstane z ŘÍŠE MRTVÝCH, z OHNIVÉHO JEZERA DEBB, hlupáků, debilů, jako PRVNÍ, jako Kristova NEVĚSTA. 1.Tes.4/7,16,5/2, Iz. Zj. Jer. Sír. SLOVO DOGONŮ z Mali. Pro toto zpupné pokolení je Kristus nový tím, že cestu Česka a světa uvedl nejenom v podobenství Písma, ale také ve filmu Aquaman, z kterého učinil podobenství o cestě Česka a světa, do Božího, mírového KRÁLOVSTVÍ, které bude bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Z uvedeného filmu je zřejmé, že Kristu patří pouze Písmo, veškeré od Krista, nikoli zpupní lidé, žijících ve VZDOROKRÁLOVSTVÍCH, v BRANÁCH PEKELNÝCH, stávajícího vzedmutého moře křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, islámských a jiných sviní. Sír. Iz. 2.Petr. Z filmu a z Písma je zřejmé, že křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy pouze protikladnými bludy katolického katechismu neomylného křesťanského Belzebuba papeže Františka, je již pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA. 1.Tim. Žalmy. Iz. Začátek filmu jsem neviděl, takže se pouze domnívám, že PRAVÝ Bůh se narodil ŽENĚ STATEČNÉ z Bible, z textů Přísloví. Tato ŽENA, ve vzedmutém MOŘI stávajících politických a náboženských VZDOROKRÁLOVSTVÍ, porodila dva SYNY, Bohy. Jednoho pro vládu nad vzedmutým mořem vodního VZOROKOKRÁLOVSTVÍ křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského, atd. Iz. Druhý SYN se narodil ze semena člověka, ze SRÁŽCE MAJÁKU, který je SVĚTLEM SVĚTA pro celý svět. Tohoto SYNA ČLOVĚKA, ze souše, ŽENA STATEČNÁ určila za pravého Boha tím, že se nesmí nechat zabít, ve svém boji proti svému vodnímu bratrovi. Je zřejmé, že mediální MISTR Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, ve filmu objasňuje cestu Česka a světa, do mírového, Božího království. Ve vzedmutém moři kapitalistických prasat, pravý Bůh, nový Kristus pro toto pokolení, bojoval z vodními nestvůrami, především s boháči a se zbrojaři. Následně byl vyveden na POUŠŤ, kterou Kristus vytvořil ve vzedmutém křesťanském MOŘI, učením svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Jejich štít, zbraň od Krista, byl RUDÝ, měli červené světlo LÉVIJCŮ. Tohoto světla se NETVOŘI boháči, bankéři, ve filmu báli. Kol.3/5, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Jób, Jud. atd. Mediální MISTR Kristus způsobil dobu POUŠTĚ čtyřiceti let komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Ve filmu, pravý Bůh, a jeho DRUŽKA, ŽENA STATEČNÁ, pro toto pokolení, padli do písečné propasti. Zde se dozvěděli, že pravým Bohem jsou ti, kdo budou vládnout moudře a spravedlivě tím, že s pomocí rozumu Krista, bude vládnout v Boží bázni, nad souší i nad mořem.2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ám. Sk. Žid. Jer. Bůh i jeho družka, stále bojovali s NESTVŮRAMI, to je s boháči a se zbrojaři, které na ně posílal bratr správného Boha, z vodní říše militaristických, ekonomických sviní. Jób. 2.Petr. Sír. Mat. Nový Kristus pro souš byl vyučen v boji proti křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, HOROU HOSPODINOVA DOMU, těchto textů pomalého Božího SOUDU. Mich. K.M. Iz. Po vyvedení Česka z POUŠTĚ SOCIALISMU, ovocem úmyslů zločince, boháče prezidenta Havla, a pozemského OTCE faráře Malého, usvědčeného z drzosti vůči Bohu, určeného pro toto pokolení, Jer.6/19, K.M. Jer. Oz. Kaz. Iz. K.M. bylo Česko znovu vrženo do křesťanského středověku, do vzedmutého JEZERA DEEB, kapitalistických debilů, hlupáků, kde smrdí síra horečného zbrojení, kvůli vládě stávajícího Boha, SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. Zj. Oz. Kaz. Sír. Iz. Jer. Oz. Kaz. Začala se poslední bitva mezi bratry, mezi Bohem pro toto pokolení, a starým Bohem křesťanského středověku, ve válce Ruska a NATA, na Ukrajině. Zvítězil Ježíš Kristus, Bůh tohoto pokolení, a tím i jeho družka a jeho matka, SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máme již jediného Boha světa, pro souš i pro moře, takže všechno může být energeticky, ekologicky a mravně nové. Starý Bůh již vládne pouze ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických sviní. Ve filmu, po válce na Ukrajině, vzedmuté moře militaristických sviní, vyplavilo zbroj jednoho žoldáka. Opravář řekl, že zbroj již nejde opravit, protože na ni svítí červené SVĚTLO SVĚTA Krista ZLODĚJE, či LÉVIJCE. ZBROJ pro boj s Baaly a DÉMONY je již nová, je to HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Mal. Zj. Ám. Jud.

 

Nový faráři farnosti Domašova, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ Mikolajeku ostrovacice@dieceze.cz. Pokud ještě nerozumíte své nové roli, rád Vám ji osobně objasním. Jako tichý, pokorný, a úplně poslušný služebník Krista, místo křtění vodou k energetické SMRTI, máte povinnost křtít věřící ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím spálit vládnoucí Baaly a DÉMONY, což jsou plevy, plevel, trní, křoví, kvůli tomu, že mají za Boha svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Máte povinnost se pokořit a mluvit uvedenou pravdu, protože Ostrovačice, Domašov, Brno, Praha, jsou místo svaté, pupek světa, země svatá, kolébka úplně poslušného lidstva. Peníze, PRACHY, již nejsou nikomu k užitku. ZLATEM je nyní technický rozumu Ježíše Krista pro toto zpupné pokolení. Řím. 2.Moj. Žalmy, Bhagavadgíta, Sír. 1.Kor. 2.Kor. Kol. 5.Moj. K.M. Pýcha SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy, již je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Máte povinnost ho poslat tam kam patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli tomu, že rozum od Krista již nedostane. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid. 1.Jan. 1.Petr. Oz. Kaz. Nemusíte z fary utíkat hned. Kam byste taky utíkal. Iz.52/12. Máte povinnost kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím vysokou mravnost, nezbytnou z titulu správné energetické koncepce. Iz. Bhagavadgíta. Žalmy. Rektor Janíček se vymlouvá, že nemůže být BOŽÍM SYNEM, LVEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, protože nemá povinnost studovat Písmo. Řím. 4.Moj. Iz. Sír. Máte proto povinnost kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak srozumitelně, aby neměl výmluvu. K.M. 5.Moj. Žalmy. Jste usvědčený z drzosti vůči novému Kristu, který je DUCHEM SVATÝM, STVOŘITELEM Česka, STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv, či veškeré techniky, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože je NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. K.M. Jer. Zach. 2.Kor. Bhagavadgíta. Ám. Mým úkolem, maličkého Zach. a spravedlivého Žid. posledního proroka křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Sír43/26,31, je pozvat Vás všechny do našeho domu, do VELKÉ HORNÍ KOMNATY, kde Kristus bydlí tím, že píši tyto texty, neprodleně, v tomto novoluní, které začíná v sobotu 27. srpna 2022, a končí úplňkem MĚSÍCE (kterým je KORÁN), v sobotu 10. září 2022, kdy Kristus musí být Pánem nad sobotou tím, že bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Je energeticky nezbytné, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů nezdržovat proto, aby Kristus byl ochotný se s Vámi, s OTCI Bohu milými, zakladateli celosvětového, mírového Božího království smířit, kvůli Vaši zpupnosti a neposlušnosti, Vašich, geneticky prasečích lidských mozků. Kaz. Oz. Gal. Efez. Protože mám povinnost, svými skutky přivést víru v nového Krista k dokonalosti SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Jak. Žalmy. ve čtvrtek 25. srpna 2022 jsem šel na večerní MODLOSLUŽBY, které káže OTEC Kavka v kostele v Domašově. Po mši, z milosrdenství rozumu Krista, jsem mu objasnil, a tímto objasňují, že až nyní platí texty Písma o tom, že mně, maličkému Zach. a spravedlivému Žid. poslednímu proroku Sír. tohoto ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, patří Boží mírové, celosvětové KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, protože mě pronásledují boháči Domašovska, Policie ČR v Rosicích, psychiatři a soudci OSZ a OS Brno venkov, kvůli Božím hodnotám pokoje a celosvětového míru. Mat. Kristus jedná paradoxně proto, aby dokázal svou moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Oz. Kaz. Boháč Havel, byl zločincem, byl ve vězení proto, aby se mohl stát prezidentem vzedmutého moře křesťanských sviní. Iz. K.M. Oz. Kaz. Faráři jsem objasnil, že Česko je dědictvím Boží SLÁVY, která začne po vyhlášení SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového míru a pokoje, o zrušení všech zbraní světa, všech žoldáků, a veškerých křesťanských hodnot, či tradic, z rozhodnutí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, čtyřech BOŽÍCH SYNŮ, vědců VUT v Brně, Janíčka, Skály, Pospíšila a Hirše, stejně mocných jako LEV Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, které toužebně vyhlíží všechno zpupné tvorstvo, stávajících VZDOROKRÁLOVSTVÍ křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských a jiných. Eze. Iz. Řím. Sír. Zah. Krista uspokojí, až tito čtyři vědci budou prvním ZRNEM současných žní, na SÝPCE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí kterých Kristus zničí vše co zasadil, svým Božím SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝM, ekonomickým, militaristickým. Zach. Žalmy, Jer. Ageus. Objasnil jsem mu, že mám povinnost naplnit texty Písma o vyvolení Česka do poslední čárky tím, Mat. že usilují, aby se dva Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, BOŽÍ SYN rektor Janíček, a pozemský OTEC farář Kavka, nebo Mikolajeko ostrovacice@dieceze.cz. se spolu smířili tím, že jako OTCOVÉ Bohu milí, mě uznají za posledního proroka tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Mal. Sír. Potom již Kristus dovolí Česku jít dál tím, že z ÚST technického lži lidu, a z ÚST náboženského lži lidu, bude znít stejné Boží SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žid. Žalmy. Život VĚČNÝ, v Božím mírovém, celosvětovém KRÁLOVSTVÍ, bude o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Vládnoucí a pracující lži lid bude mít novou SVOBODU, svobodu úplně poslušných služebníků Krista. Milovat Boha jako sama sebe nestačí. Krista je nezbytné úplně poslouchat, a jeho zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, které jsou dokonalou Boží láskou, neprodleně realizovat. 5.Moj. 1.Petr. 2.Kor. Mich. 1.Jan. Život VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v Božím království, bude prozářený SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Mal. Žid. S krásou nového Božího SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, půjde všechno snáz tím, že Česku nebude stínit žádný temný křesťanský mrak, žádné stávající křesťanské neposlušné církve, ČARODĚJNICE. 2.Moj. 4.Moj. 5.Moj. 2.Kor. Bloudit křesťanskou, ekonomickou, militaristickou tmou, stávajících BRAN PEKELNÝCH, stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Sír. již nikoho ani nenapadne, protože ztracený Boží ráj bude nalezen znalcem Písma, úplně poslušným farářem Kavkou a Mikolajkem, novým farářem Domašova. Z pomalého Božího SOUDU těchto textů, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, lze uniknout pouze tím, Otcové, Bohu navěky milí, zakladatelé mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, otcové faráři Kavka, Mikolajek a BOŽÍ SYN, vůdce technického lži lidu VUT v Brně rektor Janíček, učiní společně rozhodnutí, že je nezbytné neprodleně ukončit pomalý Boží SOUD těchto textů, a odsoudit zpupné a neposlušné vládnoucí hlupáky, zločince a lháře, Baaly a DÉMONY, úplným a rychlým Božím SOUDEM, křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Iz. Sír. Řím. Mal. Mich. K.M. Jan. Lukáš. Do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Písma, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, Česko a lidstvo může být Kristem přijato pouze v případě, když v bázní před Kristem učiníte rozhodnutí, že z energetického, ekologického a mravního hlediska musí pominout majetek všech boháčů světa. Joél, Žid. Luk. Mat. Mar. Ám. Jer. Zach. Hledat uvedenou Boží MOUDROST, znamená opustit moudrost, či debilitu, např. Kristem prokletých politiků pravice a levice. Stávající vládnoucí Baaly a DÉMONY, žijící v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, Kristus ničí, odstoupením svého technického rozumemu, určenému pro toto zpupné pokolení. Již je nepase, a pást nebude, protože je ničí a boří, pomalým Božím SOUDEM, až do jejich úplného zničení. Jer. Ám. K.M. Bhagavadgíta, SLOVO DOGONŮ z Mali, Mat. Luk. Mar. Zj. Nalézt trestajícího Krista a jeho uváděnou Boží MOUDROST, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA všech států světa, jaký, v uvedeném Písmu skutečně je, má nyní povinnost každý člověk na světě. Uváděná Boží MOUDROST pro toto pokolení, je především o správné energetické koncepci Česka a světa. Jer. Žid. Sír. Bhagavadgíta, Mat. Mar. Luk. Jan. K.M. Oz. Kaz. 1.Jan. Judův. Ať se křesťanské, militaristické, ekonomické svině modlí ke Kristu jak chtějí, Kristus je neslyší, dokud neuznáte, že kvůli Vaší vzpouře, Vašich geneticky prasečích lidských mozků, proti novému Kristu, jste STRAŠLIVOU VÝSTRAHOU všemu tvorstvu. Iz.1/15až66/24. Oz. Kaz. Mám povinnost smířit Vás, pane faráři Kavko, a faráři Mikolajku, kteří jste pouze drzými pozemskými OTCI, Satany, s novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s BOŽSKÝM BOHATÝREM, s BOŽÍM

 

SYNEM, rektorem Janíčkem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ našeho domu. Mal. Jan. 1.Jan. Mich. 1.Kor. Řím. Žid. Sír. Luk. Mat. Mat. Poznat uváděnou Boží MOUDROST mohou pouze úplně poslušní služebníkům Krista, kteří učiní rozhodnutí, že kvůli správné energetické koncepci Česka a světa, je nezbytné, tyto texty pomalého Božího SOUDU, Kristem prokletých drzých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, neprodleně zveřejnit v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Smířit se s novým Kristem znamená, s novým Kristem to zkusit, rozhodnutím, o zveřejnění těchto textů v médiích. Mal. Ám. Kaz. Oz. POSLEDNÍ Boží SOUD, úplný a rychlý, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, není o úplném zničení stávajícího, technicky vyspělého světa světa, úplným a nesmyslným vyrabováním ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd., kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Vše začne znovu. Nevídáno. Konec světa peněz a zbraní, je jenom zkušenost. Kristus dovoluje kněžím chrámové zpěvy proměnit v kvílení. K.M. Iz. Ám. Zpívat Kristu písně nové, znamená pochopit, že mnohými písněmi Kristus doplňuje a upřesňuje SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm150/6. Sír. K.M. Zveřejnění těchto textů pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v médiích je nezbytné, kvůli záchraně všech fosilních paliv, a ostatních surovin, pro všechna pokolení tohoto celého, třetího, či osmého tisíciletí, vlády VÍTĚZNÉHO Ježíše Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Ám. K.M. Mich. 1.Král. 1.Kor. 2.Kor. Moudrost Boží pro toto zpupné pokolení, souvisí v uváděnou pravdou o fosilních palivech a ostatních vzácných surovinách. K.M. Přisl. Kaz. Oz. Sír. K.M. Boží MOUDROST zatím nikdo nemá. Prosit o ni mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista. Mal. 2.Kor. K.M. Řím. TROUBIT na POLNICE znamená být OKŘÍDLENCEM, ANDĚLEM tím, že společně vykřičíme uváděnou Boží moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a nad každým státem, a uváděnou Boží vůli, o vzniku celosvětové majetkové Boží ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ. Zj. Kaz. Oz. Iz. Od soboty, 27. srpna 2022, od novoluní MĚSÍCE v Panně, již máte povinnost být OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ tím, že SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují, budete kázat proto, aby Česko znovu nepadlo do OHNIVÉHO JEZERA DEBB, křesťanských hlupáků, či debilů. Zj. SLOVO DOGOMŮ. Není úkolem nad lidské síly pochopit Vaše nové role, v Boží plánu sjednocení všech států světa, v jedno, mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s jediným prezidentem světa, s VÍTĚZNÝM Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM v čele. Iz. Žid. 1.Kor. Řím. Oz. Kaz. Přisl. Kristus, který se pomalým Božím SOUDEM těchto textů, vyvýšil nad všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, muslimských, se v Česku nikdo nebude posmívat beztrestně. Iz. Gal. Mým úkolem je zahanbit Vás tak, abyste se v křesťanství styděli za temnotu protikladných bludů křesťanského katechismu, a za promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a za bludy technického lži lidu, za koncepci energetiky vládnoucích hlupáků pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Je hrozné upadnout do ruky trestajícího Krista. 1.Kor. Řím. Žid. Sír. Oz. Kaz. Přísl. Zach. Jer. Pane rektore Janíčku, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v horoskopu v Rovnosti již uvedl, že končí svou válku se všemi pomatenci, hlupáky, lháři a zločinci stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které pomocí pomalého Božího SOUDU vyzkoušel tím, že vzal svůj technický rozum, i zpupnému, neposlušnému lži lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Jer. K.M. Oz. Kaz. Tímto textem sesílá NOVÉHO DUCHA, správným výkladem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože požaduje obnovit tvářnost celé země, budováním sídlišť a měst pouze z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro cca 1500 lidí pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, energeticky úplně soběstačných, pro vytápění, osvětlení, vaření a dopravu na eloktrokoloběžkách, či elektrokolech, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaných dle textů Písma, již v době vlády rektora Vrbky. Žalmy, Jer. Mat. Luk. Jan, Mar. Zach. Ám. Pane rektore Janíčku, v rozhovoru pozemský OTEC farář Kavka již slíbil, že bude OTCEM Bohu milým tím, že bude stejně mocným Bohem, stejným LVEM, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že přijímá moje pozvání do našeho domu na Říčky 42 v případě, že toto pozvání přijmete také Vy proto, aby bylo možné usmířit OTCE Satany kněze, s BOŽÍMI SYNY VUT v Brně. Iz. 4.Moj. 5.Moj. Bhag. K.M. Vysvětlil jsem faráři Kavkovi moje skutky, pro přivedení víry v nového Krista k dokonalosti mým pochopení SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, z předcházejícími faráři Domašova, Dominikem a Hénekem. Jak. Žalmy. Bhag. 5.Moj. Od pozemského OTCE faráře Dominika jsem si vypůjčil Bibli, kvůli tomu, že mě, maličkého a spravedlivého, Kristus pověřil sepsáním pomalého Božího SOUDU. K.M. Žid. Zach. Sír. Nejdříve mě učil poznávat Krista farář Dominik, později já jeho. Sír. Když, usvědčený z drzosti, odmítl kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určených pro toto pokolení, vypískal jsem ho. K.M. Žalmy. Sír. Jud. Pozemského OTCE Dominika jsem vypískal píšťalkou při mši ve středu, kdy na jeho MODLOSLUŽBĚ byli tři lidé. Po této příhodě se farář Dominik zachránil, před hrozným Božím SOUDEM tím, že z Domašova zbaběle utekl do kláštera. Žid. Páteru Hénekovi, kvůli jeho vzpouře proti Kristu, pro toto pokolení, jsem slíbil jeho vypískání píšťalkami při mši v neděli. Řekl jsem mu, že dám peníze bezdomovci Blažkovi z Říček, a bezdomovcům z Rudky, kteří jeho vypískání provedou. Zbabělý a líný farář Henek, který měl velkou UHLÍKOVO STOPU tím, že na MODLOSLUŽBY do Domašova dojížděl autem ze svého statku, ze vzdálenosti osmdesáti kilometrů, se nechal rychle přeložit na jinou farnost v době, než jsem jeho vypískání organizoval. Sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, je mu milejší, než sloužit Kristu, JEHOŽ HNĚV JIŽ NEPRODLÉVÁ, který, po vykonání úplného a rychlého SOUDU BRAN PEKELNÝCH stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, chce vládnout nad všemi národy světa, jako jediný, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Sír. K.M. Iz. Jer. Iz. Kaz. Oz. Přísl. Mal. Mat. Bezedná pokladna naprosto nemravného SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, Zj. Řím. Bhag. 2.Tes. 1.Tes. pro kterou bankéři tisknou peníze, které půjčují státu, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka a Slovenska, žádnou zpupnou, drzou, neposlušnou, ekonomickou, militaristickou svini, NETVORA, nemůže zachránit a spasit, ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. Zaslepenost SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, je zjevná, pro svobodné, úplně poslušné služebníky Krista, se svobodou pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Tim. 1.Tes. 2.Kor. Žid. 1.Jan. Jak. 1.Petr. Jud. 2.Petr. Jób. Bhagavadgíta. Pane rektore Janíčku. Po tomto objasnění farář Kavka již v podstatě slíbil, že bude usilovat o dobro pro Česko, a tím pro všechny státy světa tím, že slíbil, že když se podaří s Vámi dohodnout, že např. v pondělí 29. září 2022 s Vámi telefonicky domluvím, že po obědě přijedete do našeho domu na Říčky 42, že přijede také. Již má zájem na tom, naplnit texty Písma do poslední čárky, o smíření Vás, BOŽÍHO SYNA, nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, kterého toužebně vyhlíží všechno zpupné a nevědomé tvorstvo, s ním, s pozemským OTCEM, což se má dít neprodleně, kvůli přetvoření stvoření z energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelné elektřiny, které bude podstatně méně, než má tvorstvo k dispozici dnes. Mal. Mat. Jan. Sír. K.M. Řím. 1.Kor. 2.Kor. Jak. Zj. Farář Kavka již ví, že má povinnost neprodleně kázat nové Boží SLOVO HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, protože ví, že uváděné Boží slovo se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Pokud zase odmítne uvedenou Boží vůli splnit, bez ohledu na to, zda se s Vámi setká, či nikoli, Kristův hněv ho vyhledá z ničeho nic, a dojde záhuby, v den odplaty, v den DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Sír. Gal. K.M. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, Žid. již není kvůli trestání boháčů a pozemských OTCŮ Satanů kněží, jako to bylo v době čtyřiceti let komunistické, či socialistické, nedokonalé majetkové ROVINY, v době vlády komunistických BERANŮ,

 

BERÁNKŮ, či OVCÍ. Ám. Sk. Žid. Sír. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů přichází v době, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, kdy veškerý majetek boháčů shnil, Jak. kvůli tomu, že zpupné tvorstvo nemá žádnou náhradu za ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, atd. Trestající Kristus přichází kvůli ukončení žití boháčů na výnosný trh, zvyšující se ekonomiky, což mají povinnost neprodleně realizovat BOŽÍ SYNOVÉ z VUT v Brně, a z celého světa. Ám. Žid. Řím. K.M. Oz. Kaz. 2.Tim. 1.Tes. 2.Kor. 1.Jan. 1.Kor. Jak. 1.Petr. Jud. 2.Petr. Jób. Bhagavadgíta. Skutky. Farář Kavka na faře v Domašově nebydlí, bydlí v Brně. Abyste při cestě na Říčky měli malou UHLÍKOVOU STOPU, určitě Vás z Brna na Říčky sveze svým autem. Určitě sveze autem i nového faráře Domašova PÁTERA Mikolajka, kterého tímto na setkání s Vámi, rektore Janíčku, na Říčky 42, zvu také. Smířit se s Vaší novou rolí, mají povinnost učinit všichni pozemští OTCOVÉ, všech ekumenických církví Česka. Stávající církve má nový Kristus za ČARODĚJNICE, které nelze nechat naživu již ani jeden den, protože místo novému Kristu, slouží svým Bohům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a výrobkům lidských rukou na fosilní paliva, která konči. Jedinou církví Česka je nová, úplně poslušná vláda Česka, premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro zákony POLE VĚDY Písma, vytvořená dle textů, uvedených na konci kapitoly. 1.Kor. 2.Moj. 5.Moj. K.M. Oz. Kaz. Mich. Učení o UHLÍKOVÉ STOPĚ je totálním energetickým nesmyslem. UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY trestající Kristus boří a ničí vypalováním pralesů, pomocí lesních požárů, pomocí KŮROVCE, atd. proto, aby zpupní UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ byli v kocích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků. Oz. Žalm. Kaz. Přísl. 1.Kor. Na faře jsem se dozvěděl, že farář Kavka v září v Domašově končí. Místo něho má sloužit, již BOHOSLUŽBY, farář z Ostrovačic Petr Mikolajek ostrovacice@dieceze.cz, info@farnost.ricany.cz, jaroslav.baluch@seznam.cz, ricany-ostrovacice@email.cz, info@ostrovacice.eu, starosta@ostrovacice.eu, podatelna@ostrovacice.eu. OTEC farář Mikolájek bude mít na starosti již čtyři kostely. V Ostrovačicích, v Říčanech, ve Veverských Knínicích a velkou farnost v Domašově podatelna@veverskekninice.cz, vev-kninice@mybox.cz. Kristus viditelně zajišťuje, aby faráři již nebyli zapotřebí. Aby nové Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v kostelích kázali ti znalci veškerého Božího SLOVA, které určí nová zastupitelstva v podzimních volbách. Na faře v Domašově bydlel farář Dominik, chudý jako Ježíš Kristus tím, že neměl plyn a topil si v kamnech. Fara v Domašově je nyní velkoryse upravená, i z peněz MINISTERSTVA KULTURY. Faráři zde asi bydlet již nebudou, protože je upravená tak, že ji zřejmě chudá církev křesťanských pokrytců, bude pronajímat jako byty, aby mohla prospívat chudým, např. bezdomovci Blažkovi, či bezdomovcům z Rudky. Stále se modlím svými skutky dle Jakubův proto, aby Kristus již dovolil, svým Božím rozumem, abychom se tři nebo čtyři sešli v domě na Říčkách 42, ve jménu nového Ježíše Krista proto, aby již, dle textů Matouše a dle Žalmů 102 a 104 seslal na Česko svého nového DUCHA, potřebného k obnovení tvářnosti země, zaplněné domy LETNÍMI, ve kterých zlí pomatenci nebudou bydlet, protože v nich nebude čím topit, dle textů Sofonjáše. Izajáše. KNIHY MOUDROSTI. Ámose. Psaním těchto textů se stále modlím, aby nový Ježíš Kristus netrval na tom, aby SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o zločinnosti vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, POLITOLOGA premiéra Fialy, muselo znát mnoho úplně poslušných služebníku Krista technického lži lidu VUT v Brně, což je pro mě úkol nad lidské síly. Dle textů KNIHY MOUDROSTI, Jakubův, Judův, Židům a 1.Korintským. Vážení OTCOVÉ Bohu navěky milí, rektore Janíčku, a OTCOVÉ Kavko a Mikolajku. Nový Kristus Vás vyvolil, abyste jako zakladatelé celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po vykonání úplného a rychlého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., byli křesťanskými HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, dle textů Daniela, Židům, Římanům, Judům, 1.Korintským, Izajáše, atd. Vážení OTCOVÉ Bohu navěky milí. Kdokoli nyní pracuje za křesťanskou SKÁLU, za peníze, za PRACHY, je nemravný, dělá všechno totálně chybně, protože mu chybí technický rozum od Krista, nezbytný pro toto pokolení. Dle textů Ozeáše, KNIHY MOUDROSTI a Bhagavadgíty. Budeme zářícími křesťanskými HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, když společně rozhodneme, že vůli Krista je zrušení křesťanského, ekonomického, militaristického středověku, zrušením křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., což je energeticky správná Boží koncepce energetická, ekologická a mravní. Vážení OTCOVÉ Bohu navěky milí. Nemusíte se bát těchto textů pomalého Božího SOUDU, vládnoucích hlupáků, či zločinců, uvedeného v KNIZE MOUDROSTI. Cokoli já napíši a nestane se, to Kristus v Písmu neřekl, pouze já jsem texty Písma chybně vysvětlil. Sír. Jer. Ezech. Ze SLOV ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Jer. Žalmy. je však zřejmé, že nový Kristus již na vedoucích místech nesnese vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, ale pouze pokorný a úplně poslušný technický lži lid, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Oz. Kaz. Sír. Řím. K.M. Co je tedy vůli Boží. Žalmy. Abyste jako OTCOVÉ Bohu navěky milí, Řím. společně se mnou rozhodli, K.M. Joel. že v podzimních volbách je energeticky nezbytné zrušit volby do SENÁTU. Kristus již nepotřebuje žádné politické a náboženské proroky, protože jediného PROROKA tohoto věku, všech států světa, nového Ježíše Krista, musí znát každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, kterých, dle vůle Boží, má být v Česku hodně, pro znalost SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer. Žid. Řím. K.M. Máme povinnost, kvůli této správné energetické koncepci Česka a světa, společně učinit rozhodnutí, že jedinou církví Česka bude nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, vytvořená ze SEMINKA osmi již vyvolených ministrů, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů na konci kapitoly. OTCI Bohu milými se stanete v okamžiku, když se smíříte s novým Kristem, svými skutky, TROUBENÍM NA POLNICE v kostele v Domašově, v Ostrovačicích, v Říčanech, na VUT v Brně, a v médiích, oznámením Vašeho rozhodnutí, o energetické nezbytnosti, podřídit se v úplné poslušnosti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, které pro toto pokolení jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Troubit na POLNICE máte povinnost neprodleně, již od novoluní MĚSÍCE v Panně, od soboty 27. srpna 2022, až do úplňku MĚSÍCE, v sobotu 10. září 2022. Budeme zářícími křesťanskými HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, když společně rozhodneme, že vůle Krista, aby podzimní volby proběhly tím způsobem, že všechny politické strany se ztotožní s programem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, pro toto zpupné pokolení. Zastupitelstva vzešlá z voleb musí mít v čele odborníky, vzešlé z veřejných výběrových řízení, což je Boží nařízení, platné až na věky věků. Kristus, na vedoucích místech již nestrpí žádné politické, náboženské a jiné hlupáky. Stávající vládnoucí hlupáci dělají veškeré zlo na světě tím, že za SKÁLU, za Boha, mají PRACHY a ZBRANĚ, a výrobky lidských rukou na fosilní paliva, jejichž éru Kristus končí neprodleně, v září 2022. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci, hlupáci a lháři, svými geneticky prasečími lidskými mozky, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, stále chtějí vládnout pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, jak nad chudáky, tak nad jinými boháči, tak nad novým Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který vše o sobě a Česku objasnil, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, pomalého Božího SOUDU Baalů a DÉMONŮ. Dle textů Ozejáše, KNIHY MOUDROSTI, Bhagavadgíty, Judův, Římanům, 1. Korintským, Efézským, Koloským, atd. Kristus se není bude líbit, když nová vládnoucí elita vzešlá z podzimních voleb, bude vládnout spravedlivě a v Boží bázni tak, jak to nový Kristus nyní požaduje. Dle textů Samuelova, Báruka, atd. Máme soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, protože stále nevěříte textům Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, vylévá svého nového DUCHA, pro každé zpupné a neposlušné pokolení, pomocí svých proroků, dobrých i zlých, a tím v Česku a ve světě nečiní nic tajně. Každý vládnoucí politický Bůh, je Boží prorok, protože Boží SLOVO pro zpupné a neposlušné svině, či NETVORY, je nyní Boží SLOVO Kristem prokletých zločinců, válečných štváčů, prezidentů Putina, Bidena, Zelenského, Zemana, atd. kteří horečně zbrojí, aby si udrželi svou moc jak nad chudáky, tak nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který vyžaduje neprodleně zrušit jak zbraně tak vojáky. Dle textů

 

Ezechiele, Izajáše, atd. Kristus, pro vylití svého nového DUCHA, pro každé pokolení, ty proroky, kteří vylévali NOVÉHO DUCHA, řídil svým Božím rozumem tak, aby naplnil texty Písma do poslední čárky nyní, v Česku. Dle Matouše, Ezechiele, Iz. atd. Nyní Kristus svého nového DUCHA, vylévá skrze spravedlivého a maličkého proroka Stanislava Oplatka, pomocí textů Písma jenom proto, aby se Písmo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, začalo číst všude, jako BOHOSLUŽBY. Ám. Pane faráři Kavko, s fary nemusíte utíkat hned, taky proto, že nemáte kam. Iz. Není úkol nad lidské síly pochopit, že HORU HOSPDINOVA DOMU těchto textů, musíte kázat. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, nyní patří veškerý majetek boháčů, protože mu patří veškerá moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Což je nezbytné opatření proto, aby tvrdí muži nové STÁTNÍ SPRÁVY z odborníků na energetickou koncepci Ježiše Krista, mohli majetek boháčům vyvlastňovat, dle již platných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Jer. Iz. Ezech. K.M. Řím. Žid. Kol. Gal. Jud. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽSKÝ BOHATÝRE, BOŽÍ SYNU, vůdče úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, nových vládnoucích BOHŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, rektore VUT v Brně Janíčku, rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz. Veškeré texty a zvací dopisy do našeho Božího domu, na Říčkách 42, u Domašova, které jsem zaslal prorektoru Houserovi, platí především pro Vás. Především Vy máte povinnost, z rektorátu VUT v Brně učinit nový Boží dům, kde Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa bude bydlet, svým NEOMYLNÝM Božím technickým rozumem. Ze svého milosrdenství, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, chce žehnat z Brna, z Božího domu rektorátu VUT, všem úplně poslušným národům světa. Především Vy, na VUT v Brně, jste strašlivou výstrahou všemu zpupnému tvorstvu tím, že se k novému Kristu odmítáte vrátit neprodleně proto, aby se Kristus, DUCH SVATÝ, mohl vrátit, svým technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, do mnohých, geneticky prasečích lidských mozků. Iz.66/16, Jer.23/29, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. V roce 2006, již rektor Vrbka věděl, že Hospodin, to je Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je vyvýšen pomalým Božím SOUDEM těchto textů tím, že se soudí MEČEM křesťanských válek, dnes MEČEM války pravoslavných NETVORŮ Ruska, Ukrajiny a NATO, a stravujícím OHNĚM z jeho ús, to je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů, jak s každým člověkem, s jeho geneticky prasečím lidským mozkem, tak s veškerým zpupným tvorstvem. Kvůli neposlušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektorů technického lži lidu VUT v Brně, Kristus, od roku 2006, již zabil MEČEM nesmyslných válek, dnes např. na Ukrajině, mnoho stávajících hlupáků, kteří se v médiích oslavují sami sebe navzájem. To znamená, že oslavují pouze rozumnost svých DUŠÍ, svých lidských mozků, geneticky prasečích, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI všech hlupáků, kteří žijí v BRANÁCH PEKELNÝCH, stupidního křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ EU, NATO, atd. Kristus, v době pomalého Božího SOUDU, který dle vůle Krista píši v tříletých intervalech, již od roku 1997, ničí a boří vše co zasadil, pomocí SLOV stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, např. SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, politických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Trestající Kristus usmrcuje a usmrcoval, v každém pokolení, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích hlupáků, plody lůna těch hlupáků, kteří mají za Boha vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, atd. Plodem lůna politických mrtvol hlupáků vládnoucích Bohů, politiků pravice a levice, jsou nyní např. podzimní komunální volby a volby do SENÁTU. Běda těm ekonomickým, militaristickým sviním, kteří na podzim půjdou volit svoje Bohy, politiky pravice a levice, kteří, dle vůle Boží jsou určení nikoli k vládě nad lidmi, ale k neprodlenému sestoupení do říše ticha, to je na smetiště dějin. Politici paravice a levice v Česku, ve volbách, si na trůn posadili svého krále, např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, z hnoje politologů a jiných vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy, ke kterému se Kristus nezná, který, bez pomocí technického rozumu, drze v médiích lže trestným způsobem tím, že lže o koncepci energetiky pouze na tuto zimu. Od roku 1997, přišli dny Božího navštívení a především Vy, nový vládnoucí Bože, BOŽI SYNU, BOŽSKÝ BOHATÝRE, rektore Janíčku, jste stále vzpurný a neposlušný Božích příkazů a zákonů. Máte povinnost prosadit, abych já, poslední prorok tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, byl osvobozen ze SOUDU, kterým mě nyní soudí boháči Domašovska, Policie ČR v Rosicích, psychiatři MUDr. Holanová, a dříve MUDr. Kašpárek, MUDr. Radimský a MUDr. Češková, vedoucí psychiatři LFMU v Brně. Stále usilují o to, abych kvůli psaní těchto textů správného výkladu HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, byl nesvéprávným bláznem, kterému určí opatrovníka proto, abych vládnoucí Baaly a DÉMONY, nemohl poslat, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. do říše ticha, to je na snetiště dějin. Máte povinnost prosadit, aby v médiích byla neprodleně zveřejněná opakovaně uváděná Boží energetická koncepce, platná pro všechny státy světa, až do konce tohoto OSMÉHO tisíciletí, vlády vítězného Ježíše Krista, nad všemi státy světa. Pane rektore Janíčku. Není již úkolem nad lidské síly, tímto správným výkladem Písma, z titulu energetické koncepce Ježíše Krista, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, úplně zbořit vše zasazené chybným výkladem Písma. Děkují Kristu za to, že jste se vrátil z dovolené, protože není úkolem nad lidské síly, aby pominul Váš vzdor proti trestajícímu Kristu, který, o Vašem vyvolení a povolání, za úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, vše srozumitelně objasnil, ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, nenechá na VUT v Brně nikoho bez trestu v případě, když zase dovolíte, aby Kristem souzení politici pravice a levice, a jejich přisluhovači, zaprodanci a ztrozkotanci, boháči Domašovska, Policie ČR v Rosicích, psychiatři, a drzí soudci OSZ a OS SOUDU Brno venkov, se trestajícímu Kristu znovu vysmívali tím, že mě budou soudit za uváděný správný výklad ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který je stravuje, ničí, boří. Pane rektore, bez technického rozumu Krista, stávající vládnoucí Bohové, DUCHEM CHUDÍ boháči, utrácejí své miliardy, které vydělávají žitím na výnosný trh, např. prodejem ropy, plynu, či uhlí, energeticky, ekologicky a mravně naprosto nesmyslně. Proč je chcete mít za Bohy, když místo Kristu drze slouží pouze svým pohlavním údům. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Trestající Kristus, kvůli energetické spáse Česka a světa vyžaduje, abyste v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně úplně zbořil BRÁNY PEKELNÉ, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zbořením ekonomických, militaristických plánů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím otevřel ŠIROKOU BRÁNU, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s jediným vládcem světa, vítězným Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM. Trestající Kristus dovoluje Česku a světu jít dál, do mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, pouze uvedeným způsobem, úplným zbořením BRAN PEKELNÝCH, vládnoucích boháčů, zbořením všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ, militaristického, ekonomického, politického, křesťanského, judaistického, muslimského, hinduistického, buddhistického, atd. Při rychlém a úplném ukončení pomalého Božího SOUDU těchto textů v Božím domě,

 

na rektorátu VUT v Brně, si to Kristus osobně vyřídí se všemi vzpurnými a neposlušnými NETVORY, kteří Krista pokořují, pro jejich nenávist, jejich geneticky prasečích lidských mozků, k dokonalé Boží lásce, Boží majetkové celosvětové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Vstup do BRAN NEBESKÝCH Božího mírového KRÁLOVSTVÍ, je vlastně vstupem na majetkovou Boží ROVINU, která bude bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice, atd. Přidělování ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd, v celosvětovém, mírovém Božím království, bude elektronicky organizováno tak, aby bylo možné, v tomto celém OSMÉM tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa, postupně přetvořit energetiku fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Křesťanská vinice je zdevastována kvůli Vaší neposlušnosti, pomocí protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, např. pomocí neomylných dogmat křesťanského Belzebuba, ekonomické, militaristické SVINĚ papeže Františka, usvědšeného z drzosti vůči Božímu SLOVU, které je novým Kristem. Promyšlené ekonomické, militaristické vychytralosti stávajících vládnoucích Bohů, NETVORŮ, boháčů, bankéřů, ekonomů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., jsou již hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Debil, se středověkým křesťanským myšlením, Bůh boháčů Domašovska, křesťanské HOVADO, farář Kavka domasov@dieceze.cz, má za hřích, který je k SMRTI, pouze cizoložství manželů. Tento SMRTELNÝ HŘÍCH boháčům odpustí, či neodpustí, podle toho, jaký zájem má jeho církev, která je proto pro Krista již pouze ČARODĚJNICÍ. Jeho zpovědí boháčů, či křesťanských hlupáků, jeho SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ, a SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍ, jsou již pouze MODLOSLUŽBAMI. Na Satana faráře Kavky, je tímto podáváno trestní oznámení POLICII ČR v Rosicích bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz. Také POLICIE ČR má povinnost Krista znát nově, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. POLICIE ČR je tímto žádána, aby naplnila texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH do poslední čárky tím, že dle vůle Boží, již ve středu zruší křesťanské MODLOSLUŽBY. Kristus vyžaduje, aby drzý pozemský OTEC, Satan farář Kavka, již ve středu obrátil své křesťanské chrámové zpěvy v kvílení. Ám.3/7,15,5/10, 18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Jak.1/22,2/9,22, 3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus, kvůli sobě samému, boří vše co zasadil, pomocí křesťantví, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, pomocí politických stran pravice a levice tím, že ze stávajících politických a náboženských VZDOROKRÁLOVSTVÍ, učinil ŘÍŠI MRVÝCH, či vzedmuté MOŘE zpupných sviní, či NETVORŮ, či OHNIVÉ JEZERO DEBB, debilů, odstoupením svého Božího technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení. Kdo nadále bude sloužit křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, kdo tím bode bránit vzniku celosvětového Božího království, toho trestající Kristus zabije, protože noví vládnoucí Bohové musí být noví, pokorní a úplně poslušní. Kdo po obdržení těchto textů pomalého Božího SOUDU neposlušných sviní, či NETVORŮ, psaných zdarma, nebeskou poštou, to je internetem, zůstane zpupný a neposlušný, kdo dobrovolně neprodleně nejde správnou Boží cestou, do nevejde do ŠIROKÉ NEBESKÉ BRÁNY, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, mírového, Božího KRÁLOVSTVÍ, zůstane PLEVELEM, PLEVAMI, TRNÍM, či KŘOVÍM, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, jehož hněv již neprodlévá. Nový Kristus vyžaduje, abyste na rektorátu VUT v Brně učinil rozhodnutí, že Ježíš Kristus je jediným Bohem světa, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, DUCHEM SVATÝM, jediným mediálním MISTREM, jediným UČITELEM a LÉKAŘEM, všech úplně poslušných služebníků Krista. Kvůli Vaší neposlušnosti, kvůli vzpouře a neposlušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, stále žijeme v ŘÍŠI MRTVÝCH, ve které, nový Kristus, bořící stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dělá Česku a lidstvu veškeré zlo, které nyní činí např. MEČEM války pravoslavných ekonomických sviní Ruska a Ukrajiny, proti sobě. Kvůli Vám pane rektore, protože odmítáte zničit veškeré militaristické, ekonomické, křesťanské tradice, a tím veškeré svině, či NETVORY, rychlým ukončením tohoto pomalého Božího SOUDU stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Kristus vyžaduje, abyste zveřejněním těchto textů např. v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně zajistil, aby svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zpupné pokolení, mohl neprodleně sázet vše energeticky nové, pomocí své dokonalé lásky, Božích příkazů, a zálonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus v Sírachovci uvádí, že nemáte odkládat troubení na POLNICE, na počet DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, ve spravedlnosti daleko větší, než byla v době Boží majetkové ROVINY, v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, ze dne na den. Neboť Hospodinův hněv Vás vyhledá zničeho nic, a dojdete záhuby, v den odplaty, v den úplného zničení křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka. Nedostatek plynu máte povinnost řešit neprodleně, v milostivém Hospodinově létě, v srpnu 2022 a ne až na podzim, nebo dokonce v zimě. V době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, byly ve školách UHELNÉ PRÁZDNINY. Když trestající Kristus bude bdít nad zlem, pomocí MEČE války pravoslavných, ekonomických, militaristických sviní Ruska, Ukrajiny a NATO, kvůli Vaší neposlušnosti a vzdoru, budou školy určitě zavřené, kvůli plynové krizi. Od roku 2006, od vlády zpupného a neposlušného rektora Vrbky, nechcete na VUT v Brně učit, že energeticky, ekologicky a mravní správná koncepce Česka a světa, je jediná. Je to cesta všech národů světa, do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, pomocí těchto textů pomalého Božího SOUDU, končí vládu SKÁLY boháčů, vlády lidských Bohů, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA pro soukromé cesty, a mnoho ostatních výrobků lidských rukou na fosilní paliva. Dle vůle Krista, éru fosilních paliv, máte povinnost ukončit neprodleně, již v srpnu 2022, a ne až na podzim, či v zimě 2022. Především Vy máte povinnost, pro Česko, a tím pro všechny státy světa, neprodleně zabezpečit dostatek ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd., pro všechna další pokolení, na toto celé, TŘETÍ, či OSMÉ tisíciletí, vlády Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, podřízením se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Proč máte povinnost si udělat služební cestu na Říčky u Domašova, jsem již objasnil ve zvacích dopisech pro prorektora Housera. Od prorektora Housera trestající Kristus odstoupil, svým Božím technickým rozumem kvůli tomu, že odmítl studovat, spolu se mnou, texty o svém povolání a vyvolení, vládnout lidem nově, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Totálně zklamal, protože jeho geneticky prasečímu lidskému mozku se hnusila vysoká mravnost, která vznikne Vaším rozhodnutím, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové, mírové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ uplně všeho, což je Kristem připravené východisko z krize, způsobené koncem éry ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu atd., již od přelomu věků roku 2000, či od roku 1997, kdy píši tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Z veškerého Písma od Krista dobře víte, že SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, aby noví vládnoucí Bohové technického lži lidu celého světa, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, určených pro vznik mírového, celosvětového Božího KRÁLOVSTVÍ, mohli neprodleně a úplně zničit veškerou křesťanskou nemravnost a nepravost stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplným zničením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT pro soukromé cesty, atd. což je nezbytné pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa. Přetvoření veškerého neposlušného, zpupného stvoření, tohoto pokolení, které zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, na stvoření pokorné a úplně poslušné, neprodlenou realizací objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Vládnoucí Baalové a DÉMONÍ se novému Kristu posmívají tím, že stále chtějí pokračovat v nemravném žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, pomocí PRACHŮ, které tisknou stávající vládnoucí Bohové, bankéři, což je promyšlená vychytralost,

 

což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nový Kristus již nechce žádné ekonomické, militaristické vychytralosti bankéřů a politiků pravice a levice, nechce ani krutý zmijí jed, děsivé temnoty, neomylných protikladných bludů např. katolického katechismu. Stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nenávidí kázeň. Trestající Kristus však je již zbořil, odstoupením svého Božího rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení. Pane rektore VUT v Brně Janíčku. Kristus v Písmu uvádí, že všechny státy světa postihl přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, a že v tomto pokolení je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné neprodleně, na VUT v Brně RODIT BRÁNU NEBESKOU, do celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že se smíříte s trestajícím Kristem, uznáním jeho moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a tím pochopením svého povolání a vyvolení, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, protože Vás toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Pane rektore, Kristus v Písmu uvádí, že se nemáte bát stávajících vládnoucích Bohů, protože až na věky věků platí texty Písma o tom, že každý člověk na světě je nyní odpovědný pouze Bohu, a to jek za svoji DUŠI, tak za svoje tělo, řízené geneticky prasečím lidským mozkem. Stávající, neposlušní a zpupní vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, dělají všechno koncepčně energeticky, ekologicky a mravně chybně, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Po vyvedení Česka, z Boží majetkové socialistické ROVINY, do BRAN PEKELNÝCH, kapitalistického, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, ovoce úmyslů stávajících boháčů, bývalých komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, již totálně shnilo, kvůli totálně chybné energetické koncepci SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa z hnoje vědců Masarykovy univerzity, premiéra Fialy pouze na elektřinu, viz texty starých kapitol, již zaslaných prorektoru Houserovi. Dle vůle Krista, v Německu již mluvili pravdu sdělením, že plánované odstavení dosluhujících jaderných elektráren, nebude mít žádný vliv na energetiku, protože vyrobí energii pouze dvou procent energie, která v Německu je nyní z plynu. Pane rektore VUT v Brně Janíčku. Máte povinnost HORU HOSPODINOVA DOMU těchto textů, hořící ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vrhnout do vzedmutého moře ekonomických, militaristických sviní tím, že médiím potvrdíte správnost tohoto výkladu Písma. Máte povinnost zrušením křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO zajistit, aby ze sedmi neposlušných a zpupných vůdců, sedmi vládnoucích pravicových stran, bylo SEDM pokorných a úplně poslušných ANDĚLŮ tím, že budou neprodleně troubit na POLNICE, a to již v novoluní MĚSÍCE, které je nyní v PANNĚ, v sobotu 27. srpna 2022. Máte povinnost být PANNOU, rodičkou uvedeného troubení sedmi ANDĚLŮ vládnoucích církví, to je stávajících politických, pravicových stran. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, nového, správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pravicoví NETVOŘI, Babiš, Fiala, Jurečka, Pekarová, Rakušan, Bartoš, Okamura, musí zchřadnout tím, že jako ANDĚLÉ budou troubit na POLNICE. Musíte je donutit, aby zvěstovali vyvolení Česka, otevřít širokou BRÁNU, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a mnohých výrobků lidských rukou na fosilní paliva, jejichž éru trestající Kristus chce ukončit neprodlně, již v srpnu 2022, úplným a rychlým SOUDEM, čtením těchto textů v médiích. Nový Kristus, pane rektore, určil v Písmu Vás, za BOŽÍHO SYNA, stejně VŠEMOHOUCÍHO a NEOMYLNÉHO jako je nový Kristus. Politologa z hnoje vědců Masarykovy univerzity, určil za SYNA ZATRACENÍ, za hnůj pro zákony POLE VĚDY Písma, který má povinnost neprodleně troubit na POLNICE, a nasledně neprodleně, dobrovolně a pokojně, sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Nový Kristus, ve svém mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, nepotřebuje nikoho, kterého v Písmu určil za nepotřebného pro svou profesi, např. politologa, protože v Božím KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PRACHŮ a ZBRANÍ, jsou ekonomické, militaristické, politické, náboženské a jiné profese, nepotřebnou BYROKRACII. Bude vy všem v energetice po nedostatku, když ze své mocí nového vládnoucího Boha, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vyhlásíte odpočinutí od díla energetické zhouby. Odpočinutí od díla energetické zhouby platí např. pro všechny automobilky, veškeré zbrojaře, veškerou soukromou dopravu osobními auty, atd. Máte např. povinnost zrušit veškeré SUPERMARKETY s potravinami rozhodnutím, že celé, úplně poslušné Česko, a následně celý svět, bude prostírat UBRUSY pro STOLY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politického a náboženského dobytka, zatím ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Vyhlášení úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Janíčka, o energetické nezbytnosti vytvoření celosvětové BOŽÍ MAJETKOVÉ ROVINY, vytvořením celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, či sviní, je předpokladem pro smíření se technického lži lidu VUT v Brně, s novým Ježíšem Kristem, NEOMYLNÝM UČITELEM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Pane rektore Janíčku, Kristus vyžaduje, abyste záchranu fosilních paliv a ostatních vzáných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi národy světa, řešil neprodleně. Protože jinak hrozí, že Kristus dá pochopit Vaší totální technickou debilitu, způsobenou odstoupením technického rozumu Krista, od Vašeho geneticky prasečího lidského mozku, mnoha ostatním lidem, a ti si Vás budou připomínat s proklínáním, Vaší zpupnosti a neposlušnosti. Trestajícímu Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný neposlušný BOŽÍ SYN, z VUT v Brně. Kristus prokazatelně v Písmu určil za SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA PROKLETÍ, či NEPRAVOSTI, vůdce PTACTVA ODS, politologa, premiéra Fialy. Vás, pane rektore, prokazatelně vyvolil za BOŽÍHO SYNA, a technický lid VUT v Brně, za nový Boží technický vládnoucí lid. Pohotovost technického lži lidu VUT v Brně, nových vládnoucích Bohů, pokorných a úplně poslušných, k vytvoření NEVĚSTY, jediné církve Česka, k vytvoření nového premiéra úplně poslušné nové vlády Česka, premiéra Ing. Rákosem, a jeho OSMI již vyvolených ministrů, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly, bude velkou Boží milostí pro Česko, a pro úplně poslušný technický lži lid celého světa. Spoléhat na majetek nespravedlivě nabytý tunelem privatizace komunistickým BERAN znárodněného majetku, který nyní shnil, z titulu totálně chybné energetické koncepce vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, je pro den POHROMY pro energeticky naprosto nesmyslnou kapitalistickou, fašistickou výstavbu, výrobu, dopravu, spotřebu, atd. Uvedená, správná, a jedině možná, celosvětová koncepce energetiky, ekologie a mravů, uvedená ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOLÝCH, je platná pro všechna příští pokolení, až do konce tohoto třetího, či osmého tisíciletí, vlády Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Stávající vládnoucí Bohové, např. Kristem prokletí politici pravice a levice, či jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, tuto povinnost, zvěstování DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nemají. Nový Kristus je BOHEM POKOJE celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde bude vysoká MRAVNOST, kde nebude možné hřešit hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, protože zde nebude existovat energetická SMRT, kterou jsou především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Pane rektore Janíčku, máte povinnost mluvit pravdu o tom, že uvedená vysoká mravnost, v celosvětovém Božím, mírovém království, která je odporná všem vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Máte povinnost prosadit, aby pracujícímu a technickému lži lidu, v médiích byla neprodleně sdělena pravda o tom, že z titulu správné energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, uvedené v dokonaké Boží lásce, Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, má každý člověk na světě povinnost být úplně poslušným služebníkem Krista. Máte povinnost prosadit, aby v médiích bylo srozumitelně objasněno, že již nelze sloužit stávajícím, Kristem prokletým vládnoucím Bohům, Baalům, a DÉMONŮM, SYNŮM ZATRACENÍ, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Česko, a celý svět, může energeticky, ekologicky a mravně spasit pouze služba novému Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, který lidem činí dobro i zlo, vstupováním a odstupováním Božího technického rozumu, do geneticky prasečích lidských mozků.

 

Máte povinnost prosadit, aby v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně, se neprodleně četly tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU proto, aby nového Krista znal nově, každý úplně poslušný služebník. Pane rektore VUT v Brně Janíčku. Ježíš Kristus má s Vámi úžasnou trpělivost kvůli Vaší neochotě studovat texty Písma o tom, že Vás odměňuje, např. svým Božím technickým rozumem, tak jak se Kristu jevíte, z titulu Vaší spravedlnosti, a z titulu ekologické čistoty Vašich rukou. 2.Sam.22/16,25,48, 23/3,5,7, atd. Protože se mu stále jevíte jako služebník vládnoucích, Kristem prokletých Baalů a DÉMONŮ,, svým Božím technickým rozumem, nezbytným pro toto zpupné pokolení, neodměňuje Vás vůbec. Kristus však v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, bude MEČEM války na Ukrajině, dělat energetické zlo tak, aby to vládnoucí Baalové, a DÉMONI pocítili, zřejmě již na podzim, nebo v zimě 2022. Proto se na Vás, na BOŽÍHO SYNA, na BOŽSKÉHO BOHATÝRA, na vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, obracím se žádostí, abyste se k trestajícímu Kristu vrátil neprodleně, již v milostivém Hospodinově létě 2022. Vaše rozhodnutí, že Česko, a tím celý svět, má povinnost vejít do odpočinutí od svého díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. dobrovolně, již v létě 2022, a ne až v zimě, kdy Kristus uvedenou změnu zřejmě zajistí zastavením dodávek plynu z Ruska, usmíří technický lži lid VUT v Brně, s trestajícím Kristem. Kristus s tresty nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet v případě, že drzí vládnoucí Baalové a DÉMONI, se svou ekonomickou, militaristickou, energetickou koncepcí, nebudou v koncích. Pane rektore VUT v Brně Janíčku. Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, Váš geneticky prasečí lidský mozek, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Proto stále vidí, že Vašemu geneticky prasečímu lidskému mozku, se stále hnusí NOVÝ DUCH VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nový DUCH, pro toto zpupné, zlé pokolení, je však vylit, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Bude ve všem v energetice po nedostatku, když nové Boží SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, budete v Česku mluvit pouze Vy, vůdce technického lži lidu VUT v Brně, protože bude o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a světa. Nový Kristus slibuje, že v případě, že na sebe vezmete jho nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, z milosrdenství Božího technického rozumu, bude zapomenuto vše, co lžou, pomocí děsivé temnoty katolického katechismu, např. křesťanské svině, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. křesťanské debilní HOVADO farář Kavka domasov@dieceze.cz, či křesťanský BELZEBUB, JITŘENKA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Iz.14/12, papež František info@vaticannews.va, czech@vaticannews.va. Z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista bude zapomenut krutý zmijí jed, jedovina dračí, drzých pozemských OTCŮ ekonomů a zbrojařů, či politiků pravice a levice, kteří, pro odstoupení technického rozumu trestajícího Krista, pro toto zpupné pokolení, stále nejsou v koncích, se svou ekonomickou, militaristickou, energetickou koncepcí Česka a světa. Kristus bude oslaven, pane rektore Janíčku, až neprodleně rozhodnete, že správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, souvisí s Božím požadavkem, neprodleného sešrotování, či spálení, všech zbraní, všech států na světě. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, souvisí s Boží SLÁVOU, kterou je úplné zrušením všech vojáků světa. Uvedená PRAVDA, uvedená v Písmu HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Česko a celý svět zbaví vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v případě Vaší úplné poslušností. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Předposlední zvací dopis pro úplně poslušného, a pro odstoupení rozumu Krista bezmocného, BOŽÍHO SYNA prorektora Housera, do Božího domu na Říčky 42, u Domašova. Pane prorektore, z milosrdenství svého Božího rozumu, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, Kristus dovolí otevřít ŠIROKOU BRÁNU, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného v případě, že Ježíše Krista najdete v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA, všech států světa, jaký skutečně v Písmu je. Mocným LVEM, nad veškerým politickým a náboženským dobytkem, se stanete pouze v případě úplného zničení krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných bludů např. katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Pane prorektore, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, je z Písma objasněno, že Kristus, pro úplně poslušné služebníky Krista KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nečiní na světě nic tajně, vše sděluje pomocí protikladných bludů např. katolického katechismu. Vše lidem sděluje pomocí svých proroků, dobrých a zlých, kteří dělají to, co se trestajícímu Kristu líbí, v tom kterém pokolení. Z protikladných bludů katolického katechismu je nyní, z milosrdenství Božího rozumu, nalezen v Písmu nový Ježíš Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITEL, či LÉKAŘ, jaký v Písmu skutečně je. Kristus dovoluje jít dál pouze úplně poslušným služebníkům Krista technického lži lidu VUT v Brně, kteří neprodleně nastolí energeticky správnou cestu Česka a světa, kterou je zřízení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Kol.3/5, Jud.12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5, 8, Fil.2/13,3/9,14, Bár.2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Kristus, pomocí svých proroků, buď lži lidu Česka, Slovenska, Izraele, a celého světa, blahořečí, nebo lži lid proklíná, kvůli tomu, že vládnoucí hlupáci, ty proroky, kteří z milosrdenství Božího rozumu lži lidu blahořečili, úplně zničili, včetně jejich učení o Boží vůli, to je o zničení boháčů a jejich SKÁLY, např. PRACHU, ZBRANÍ, atd. Kristus, který nyní vychovává celý svět, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, stejným způsobem vše dělal jak v minulosti, tak nyní, v přítomnosti. Ve starověku Kristus blahořečil Česku např. ústy proroka Jana Husa, pomocí jeho spravedlnosti pro boháče a chudáky. Kristus, od roku 2000, pomocí pomalého Božího SOUDU, nestraní ani chudákům, ani boháčům. Straní pouze úplně poslušným služebníkům technického lži lidu VUT v Brně, kteří mají za úkol přetvořit veškeré stvoření, energeticky, ekologicky a mravně, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Proklínal křesťanské, militaristické, ekonomické svině, vládnoucí Baaly a DÉMONY, kteří, proti vůli Boží, např. dle textů Zacharjáše, ve třicetileté válce zabili dvě třetiny pomatených, zpupných, neposlušných, křesťanských sviní, 2.Petr.2/21,3/4, NETVORŮ. V novověku, Kristus Česku a světu blahořečil např. pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Ti, dle Boží vůle, prorokovali nezbytnost úplného zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplného zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, a tím nastolení celosvětového pokoje a míru. Následně, dle textů Písma proklínal vládnoucí Baaly a DÉMONY, kteří, ve snaze vládnout nad chudáky, horečně zbrojili, a učinili MEČ dvou světových válek. Dle textů VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nový Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Československa, blahořečil, svým prorokům, komunistickým OVCÍM, BERANŮM, či BERÁNKŮM, kteří, dle Boží vůle, v Česku a Slovensku učinili čtyřicet let Boží, nedokonalé majetkové ROVINY tím, že znárodnili majetek boháčů. Komunistické OVCE, BERÁNKY, či BERANY, ani socialistické KOZLY, Kristus však neurčil za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, protože místo Krista, a jeho zákonů POLE VĚDY Písma o zničení PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, MÍSTO Krista, také milovali svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. a horečně zbrojili. Z milosrdenství rozumu Krista je možné objasnit texty Písma o tom, jakého HADA na žerdi Kristus vyvýšil na POUŠTI za socialismu, kdy Boží slovo v médiích vůbec nepršelo. HADEM na ŽERDI byl obraz Božích proroků Marxe, či

 

Engelse, kterého komunistické OVCE, BERANI, či BERÁNCI, nosili jako obrazy svých ideologických Bohů, ve svých komunistických průvodech. HADEM na ŽERDI, OHNIVCEM, byli uvedení LÉVIJCI z toho důvodu, že prorokovali, s pomocí rozumu Ježíše Krista, svou socialistickou ideologií, Boží majetkové celosvětové ROVINY, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kdokoli se na obrazy Marxe, či Engelse podíval, zůstal naživu, i když ho uštkli jiní HADI, např. zbrojaři, ekonomové, atd. Doba však pokročila, nový, ŽIVÝ Kristus, v tomto pokolení, již nepotřebuje žádného komunistického BERANA, či socialistického KOZLA, pro vládu nad lidmi. Bůh není člověk, aby v Písmu lhal, není ani LIDSKÝ SYN, např. Kristem prokletý drzý pozemský OTEC Satan Tomáš Halík tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, aby jím v Písmu odsouzené boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, obchodníky, vojenské kaplany, atd., litoval. Technický lži lid VUT v Brně, již nepatří sám sobě, ani vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ale pouze Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který má naprostou moc nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost neprodleně povstat jako LEV, či jako LVICE, a zhltnout úlovek, kterým je vládnoucí moc nad veškerým zpupným a neposlušným stvořením, kvůli přetvoření veškerého stvoření, kvůli zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd., pro všechna další pokolení, pro toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Nový Kristus Československo vyvedl z POUŠTĚ socialistické majetkové ROVINY, do BRAN PEKELNÝCH, vzedmutého moře kapitalistických, ekonomických, militaristických sviní křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jenom proto, aby mohl nechat napsat pomalý Boží SOUD těchto textů, které, dle vůle Boží, píši již od roků 1997, aby bylo zřejmé, že přelom věků konce éry fosilních paliv nastal na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Paradigma neměnili lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky. Paradigma vždy měnil Kristus, dle svého předsevzetí, uvedeném v Písmu, pomocí svých Božích proroků, kteří, dle rozhodnutí Božího rozumu Ježíše Krista, buď lidem blahořečili tím, že chtěli nastolit Boží majetkovou ROVINU, nebo je proklínal za to, že chtěli vládnout nad chudáky, pomocí svých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, kteří mají za Bohy PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, LODĚ, atd. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,8/23,14/34,18/23,21/8,23/19,24,24/9, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47.

Poslední zvací dopis pro BOŽÍHO SYNA prorektora Housera, na Říčky do domu 42, u Domašova. Pane prorektore, ve funkci zástupce rektora končíte. Dobře víte, že dobu přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. nelze v klidu a pokoji přežít v době Božího trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, svině, NETVORA premiéra Fialy, kvůli jeho totálně stupidní energetické koncepci Česka a tím světa. Stávající vládnoucí Bohové, drzí politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. křesťanské debilní HOVADO farář Kavka domasov@dieceze.cz, či křesťanský BELZEBUB, JITŘENKA SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Iz.14/12, papež František info@vaticannews.va, czech@vaticannews.va, již nesmí vládnout nad lidem Česka a světa. V roce 2000 je Kristus odvrhl, odstoupením svého Božího rozumu, potřebného pro toto pokolení, protože Česko zastihl přelom věků konce éry ropy, plynů, uhlí, uranu, atd. Trestající Kristus, neposlušné NETVORY, či svině, bude trestat, až do Vaší úplné poslušnosti Božích zákonů POLE VĚDY Písma. NEOMYLNÝ Kristus chce žehnat Česku a celému světu, z úst vědců VUT v Brně, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristovo veškeré Boží SLOVO, které se, dle předsevzetí Krista, vzájemně doplňuje a upřesňuje, musí pozřít veškerou, energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu atd., Vaším rozhodnutím, že je nutné vše vytvořit nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Přežít dobu, ve které bude dotěžena ropa, kterou nelze nahradit obnovitelnou elektřinou, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT, lze pouze s pomocí Božího technického rozumu, pro toto zpupné pokolení. Staří Bohové, politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, již nad lidmi vládnout nemohou, protože je Kristus zbořil, odstoupením svého Božího rozumu. Zkusit to s novým, VŠEVĚDOUCÍM Kristem, má povinnost nyní především lži lid VUT v Brně, noví BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, které nyní vedete, což není úkol nad lidské síly. Máte povinnost být novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu tím, že uváděné texty Písma se mnou neprodleně projednáte, což není úkol nad lidské síly. Potom již Kristus dovolí, aby jediné Boží SLOVO v Česku, bylo SLOVO Vaše. Odměna za Vaší úplnou poslušnost, bude ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Odměna za Vaši neposlušnost je SMRT, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, také od technické elity VUT v Brně, kterou Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Kristus chce vykonat SOUD živých, to je těch, které svým Božím rozumem živí odjakživa, a Boží SOUD mrtvých, např. drzých pozemských OTCŮ, Satanů kněží, které odjakživa trestá odstoupením svého Božího rozumu, úplně a rychle tím, že učiníte rozhodnutí, o energetické nezbytnosti čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně, což není úkol nad lidské síly. První vzkříšení z mrtvých křesťanských ekonomických, militaristických sviní, Kristus již učinil, pomocí mírové ideologie LÉVIJCU, Božích proroků, Marxe a Engelse. Druhé vzkříšení z MRTVÝCH máte povinnost učinit v novém Božím domě, na rektorátu na VUT v Brně, svým rozhodnutím o neprodleném zničení BRAN PEKELNÝCH, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím zničení všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Zvací dopis pro BOŽÍHO SYNA prorektora Housera, na Říčky u Domašova. Průvodní dopis ke Kapitole 176 – 121 stran, Vám nyní zasílané, napsané za vlády premiéra Sobotky. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz. Zvací dopis pro BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného prorektora Housera, na na Říčky 42, u Domašova. Pane prorektore prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, houser@favu.vut.cz. Dnes je úplněk MĚSÍCE, den svátku technického lidu VUT v Brně. Dostáváte od Boha veškerou zákonodárnou moc nad lidmi celého světa. Přijeďte na Říčky, nebuďte zbabělec, nezdržujte DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, ukončete agonii vlády stávajících Bohů, boháčů, které Kristus boří a ničí, odstoupením Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Projednání dokonalé Boží lásky, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Pisma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, již není hříchem k energetické SMRTI. Vládnoucí Bohové, politici pravice, prezentují trestajícího Krista, který na svět uvedl meč války na Ukrajině proto, aby zničil boháče celého světa tím, že technické elitě Česka dokazuje nesmyslnost energetických koncepcí všech vlád Česka. Kvůli nastolení vlády nového, NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států na VUT v Brně, v minulých dopisech jsem Vám v příloze zaslal staré kapitoly 171 – 40 stran, 185 – 64 stran, a 176 – 121 stran z dob vlády KOZLA z ČSSD, premiéra Sobotky, s kritikou energetické koncepce ministra Mládka, která měla být na dalších 40 let. První energetickou koncepci Česka jsem slyšel v roce cca 2006, z úst docenta Kadrnožky z VUT v Brně a tehdy docenta, profesora Hrdličky z ČVUT. Oba dva chtěli končící ropu nahradit vodíkem, vyráběným elektrolýzou. Dle slov Kadrnožky, Česko mělo postavit cca 25 elektráren velikosti Temelína, dle Hrdličky cca 40 elektráren velikosti Temelína. Jejich koncepci zpochybnil docent Skála tvrzením, že uran bude dotěžen ještě v tomto pokolení. Energetické koncepce všech vlád Česka, byly a jsou stupidní nesmysly, protože vůbec neřešily blízké dotěžení ropy. Ministr průmyslu Mládek, zřejmě na základě těchto textů, dal do své koncepce na 40 let, výstavbu několika kusů jaderných elektráren. Tuto koncepci ministři dalších vlád odvrhli. Baalové, to je boháči, tuto koncepci zničili tvrzením, že nebudou investovat do jádra, protože se to ekonomicky nevyplatí. Pane prorektore. Kristus vyžaduje, aby boháči byli v koncích se svými energetickými bludy, všech svých koncepcí. Z kapitoly 176 jsem uvedl moji snahu, upřesnit podíl elektřiny z celkem potřebné energie Česka. Dle sdělení Ing. Mgr. Pavla Hájka z oddělení informačních služeb z Českého statistického úřadu infoservis@czso.cz. Motorová nafta a benzin, dle ČSÚ činí 30,3 %. Zemní plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %. Je to rozdílný údaj, od sdělení docenta Skály z VUT v Brně. Dle něho, elektřina činí pouze 10 % celkové energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály, Kadrnožky a Hrdličky. Je úplně jedno, jestli elektřina činí 34,4 % z celkem potřebné energie, nebo 10 %. Při dotěžení uhlí v Česku v roce cca 2032, určitě nebude ani elektřina, ani ropa, ani plyn. Kristus proto lži lid VUT v Brně určil za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, na věky věků. Vyžaduje, aby nové Boží SLOVO, nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, bylo jen z Vašich úst, a to o správné energetické cestě Česka a světa, do celosvětového mírového Božího království. Přijeďte dnes vše projednat. Kapitola 298, 82 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Ozvete se na tel. 546 441 154. Příloha: 121 stran. Oplatek.

Nemohu být nesvéprávný blázen, kvůli zpochybnění energetické koncepce vlády Fialy. Průvodní dopis ke Kapitole 176 – 121 stran, Vám nyní zasílané, napsané za vlády premiéra Sobotky. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz. Zvací dopis pro BOŽÍHO SYNA prorektora docenta Houserana na Říčky 42, u Domašova. Pane prorektore prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz. Zítra je úplněk MĚSÍCE. Přijeďte na Říčky sám, nezdržujte DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů. Projednání dokonalé Boží lásky, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Pisma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro nastolení celosvětového míru Božího království Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa, již není hříchem k energetické SMRTI. Nejedná se jenom o texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale také o kritiku debilních energetikých koncepci minulých vlád. V minulých dvou dopisech jsem Vám v příloze zaslal starou kapitolu 171 – 40 stran, a 185 – 64 stran, z dob vlády KOZLA z ČSSD, premiéra Sobotky, s kritikou energetické koncepce ministra Mládka na dalších 40 let. První energetickou koncepci Česka jsem slyšel v roce cca 2006, z úst docenta Kadrnožky z VUT v Brně a tehdy docenta, profesora Hrdličky z ČVUT. Oba dva chtěli nahradit ropu vodíkem, vyráběným elektrolýzou. Dle slov Kadrnožky, Česko mělo postavit cca 25 elektráren velikosti Temelína, dle Hrdličky cca 40 elektráren velikosti Temelína. Jejich koncepci zpochybnil docent Skála tvrzením, že uran bude dotěžen ještě v tomto pokolení. Energetické koncepce všech vlád Česka, byly a jsou stupidní nesmysly, protože vůbec neřešily blízké dotěžení ropy. Ministři průmyslu dělali koncepce vždy nové, a to pouze na elektřinu, která, dle slov docenta Skály, činila v Česku méně než deset procent celkové energie. Výstavbu mnoha desítek kusů jaderných elektráren v koncepcích vlád vůbec není a nebyla. Z kapitoly 185 uvádím moji snahu, upřesnit podíl elektřiny z celkem potřebné energie. Dle sdělení Ing. Mgr. Pavla Hájka z oddělení informačních služeb z Českého statistického úřadu infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz. Tel. 274 052 425. Jedna tuna nafty obsahuje asi 42,5 GJ energie, což je tedy přepočteno na 11,8 MWh. Obdobně je to u benzínu. Jeden m3 zemního plynu je 10,559 KWH. Přepočet motorové nafty, benzinu, plynu a elektřiny, na procenta. 4 652 000 tun motorové nafty x 11,8 MWH = 54 893 600 MWH = 54 893,6 GWH. 1 850 000 tun benzinu x 11,8 MWH = 21 830 000 MWH = 21 830 GWH. Motorová nafta a benzin celkem = 76 723,6 GWH. Zemní plyn 8 468 milionů m3 x 10,5599 = 89 412,233 GWH. Celkem motorová nafta a benzin 76 723,6 GWH + zemní plyn 89 412,233 GWH + elektřina 87 065 GWH. Součet činí celkem 253 200,83 MWH. ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Motorová nafta a benzin činí 30,3 %. Zemní plyn činí 35,3 %. Elektřina činí 34,4 %. Je to rozdílný údaj, od sdělení docenta Skály z VUT v Brně. Dle něho, elektřina činí pouze 10 % celkové energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály, Kadrnožky a Hrdličky. Pane prorektore, mám pouze průmyslovku VPŠ Slévárenskou. Já, málo vzdělaný hlupák, mám povinnost, těmito texty SOUDU Vás zahanbit, dokud se svou energetickou moudrostí nebudete v koncích. Nyní v příloze zasílám kapitolu 176 – 121 stran. Na konci kapitoly jsou texty z kapitol 74 a 120, kde jsou údaje o těžbě ropy ve světě, a o stupidní energetické koncepci premiéra Špidly. Absolutní hodnotou je celosvětový mír. Horečné zbrojení je energetickou SMRTÍ. Boháčům Domašovska kazí dobré mravy drzý pozemský Otec Satan Kafka. Při MODLUSLUŽBÁCH káže, že konec světa nastane až při úplném zničení světa. Nemravní boháči nevěří, že konec jejich vlády nad lidmi Bůh končí, pomalým Božím SOUDEM, psaným od roku 1997. Kapitola 298, 82 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 121 stran. Tel.546 441 154. Stanislav Oplatek.

Zvací dopis pro čtyři BOŽÍ SYNY z VUT v Brně na Říčky u Domašova. Průvodní dopis ke Kapitole 185 – 64 stran, Vám nyní zasílané, napsané za vlády premiéra Sobotky. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz. Zvací dopis pro čtyři BOŽSKÉ BOHATÝRY, BOŽÍ SYNY, prorektora Housera, docenta Pospíšila, docenta Skálu a profesora Hirše, z VUT v Brně, na Říčky 42, u Domašova. Pane prorektore Housere prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, houser@favu.vut.cz. Jste zástupcem rektora také v oblasti vztahů s veřejností. Stal jste se strašlivou výstrahou všemu tvorstu tím, že odmítáte se mnou projednat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Pisma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, na toto celé tisíciletí, vlády mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, pro všechna další pokolení, všech států světa, je možný pouze v případě, když mnoho vědců z VUT v Brně bude úplně poslušnými služebníky Krista. Což je možné pouze při znalosti HORY HOSPODINOVA DOMU textů Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují tak, aby se Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, mohl stát jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, LÉKAŘEM, UČITELEM, mediálním MISTREM, všech států světa. V minulých kapitolách jsem pozval na Říčky, do našeho domu, jenom Vás, což je blud. Mediální MISTR v písničce uvádí, že pro jedno kvítí z čertovy zahrady VUT v Brně, se SLUNCE Bhagavadgíty, které vychází v Česku se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, pro všechny státy světa, nerozsvítí. Kristus, pro přetvoření veškerého zpupného stvoření, pro vyjití ekonomických hlupáků z BRAN PEKELNÝCH, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do ŠIROKÉ NEBESKÉ BRÁNY, celosvětového mírového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, a vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně, má podmínku, že čtyři vědci VUT v Brně se stanou úplně poslušnými složebníky Krista. Jenom tímto způsobem dovoluje z vědců VUT v Brně učinit ZRNO, a tím z politických a náboženských lhářů, zločinců, či hlupáků, PLEVEL, PLEVY, KŘOVÍ, TRNÍ, atd. Pane prorektore, jste strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus, který křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ boří např. MEČEM války pravoslavných fašistických sviní Ruska, Ukrajiny, a válečných štváčů NATO, nepovolí, nepocítí lítost a v zabíjení kapitalistických hlupáků ve válce bude pokračovat, až do svého vítězství na VUT v Brně. ZRNO technického lži lidu celého světa, ještě není na sýpce, přesto Vám, ZRNU z VUT v Brně, již chce žehnat. Váleční štváči v ČRo a z NATO tvrdí, že horečné zbrojení a válka na Ukrajině musí pokračovat, až do porážky Putina. Putin tvrdí, že když se Ukrajina nepodřídí, když nebude část kterou obsadil patřit Rusku, že na Ukrajině učiní znovu ČERNOBYL, uvedený Kristem v Písmu tím, že zničí obsazenou jedernou elektrárnu. Pane prorektore, máte povinnost zavolat uvedenému ZRNÍ, když nebude toto ZRNÍ v Brně, zavolat jejich zástupcům, a na Říčky neprodleně přijet, a tím se s Kristem usmířit. Máte povinnost, tímto způsobem zničit boháče Domašovska starosty Štěpánka a Kučery, boháče Dorazila, Králíka či Kočího, ekonomickou svini Vítkovou, jejich křesťanského Boha, drzého pozemského OTCE Satana faráře Kafky, Policii ČR v Rosicích, psychiatričku Holanovou a soudce OSZ a OS Brno venkov, kteří chtějí žít na výnosný trh, kvůli zachování svých KORYT. Kteří mají za Boha PRACHY a ZBRANĚ, kterých se nechtějí vzdát. Kteří rozhodli, že budu nesvéprávným bláznem s opatrovníkem, zřejmě MUDr. Holanovou. Kapitola 298, 82 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 40 stran. Tel.546 441 154. Stanislav Oplatek.

Zvací dopis pro čtyři BOŽÍ SYNY, z VUT v Brně, na Říčky u Domašova. Průvodní dopis ke Kapitole 118 – 40 stran, Vám nyní zasílané, napsané za vlády premiéra Sobotky. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz. Pane prorektore Housere prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz. Jste zástupcem rektora, navíc také v oblasti vztahů s veřejností. Sekretářce rektora rektor@vutbr.cz, jsem sdělil, že sice nejste majorem Terazky, ale že čo bolo v křesťanském, militaristickém ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, to bolo. Dle Písma, na všechno, co se děje v křesťanských BRANÁCH PEKELNÝCH, se musí zapomenout. Terazky jste BOŽÍM SYNEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, novým vládnoucím Bohem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost prosadit energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu Česka a světa, do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V kapitole Vám již zaslané Vám byl zaslán zvací dopis do našeho domu, na Říčkách 42, pošta Domašov. Ve zvacím dopise jsem zdůvodnil, proč máte přijet na Říčky, a proč nemám já jezdit k Vám na rektorát. V příloze Vám zasílám starou kapitolu 118 – 40 stran, z doby vlády KOZLA ČSSD, premiéra Sobotky. Uprostřed kapitoly jsou fotografie z Brna, objasňující DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Brna. Na konci kapitoly je Boží sláva fotografií KRUHŮ v OBILÍ. Tato BOŽÍ SLÁVA potvrzuje BOŽÍ SLÁVU HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Všemohoucí Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, i tímto způsobem potvrzuje texty Písma. Dle Izajáše, znal mě již v břiše mé matky. Narodil jsem se dle jeho rozkazu 21. 9. 1940. Nyní, v šedinách, přináším plný koš zralého OVOCE jedině možného a správného výkladu Písma, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V KRUZÍCH v OBILÍ, číslem dvacet jedna, mě potvrzuje za posledního proroka VZDOROKRÁLOVSTVÍ křesťanského. Kristus přišel do svého, na rektorát VUT v Brně tím, že jsem v roce 2006 prorokoval rektoru Vrbkovi, že jsem přišel v čase, kdy Kristus mění BOŽSTVÍ. Bere BOŽSTVÍ politikům pravice a levice, a jejich Bohům, drzým pozemským OTCÚM Satanům kněžím. Učinil z nich hlupáky, či zločince, odstoupením svého technického rozumu, pro toto zpupné pokolení. Dává Vám, technickému lidu, kněžství KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, a to až na věky věku. Když na Říčky, z milosrdenství Božího rozumu přijedete, snad již pochopíte, že není úkol nad lidské síly, ušetřit ropu, plyn, uhlí, uran, měď, kobalt, atd. pro všechna příští pokolení, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Aby se tak stalo, máte povinnost učinit rozhodnutí, že nyní, v milostivém Hospodinově létě 2022, musí vejít do říše ticha, na smetiště dějin ti, kdo pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. dupou celou zemi, až se v základech hroutí. Máte povinnost učinit rozhodnutí, že Česko a všechny státa světa, dle vůle Boží, musí neprodleně snížit spotřebu ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. minimálně o dvě třetiny. Znamená to neprodleně ukončit výrobu a provoz aut se spalovacími motory, letadel, atd. Znamená to, nyní v létě, úplně zrušit veškeré ekonomické, militaristické, politické instituce, včetně jejich domů, bank, škol, atd., supermarkety s potravinami, nesmyslné převážení zboží, atd., prostíráním UBRUSŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy. Kapitola 298, 82 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 40 stran. Tel.546 441 154. Oplatek.

Prorektor Houser zničí BRÁNY PEKELNÉ kapitalistického vzdorokrálovství. Průvodní dopis ke Kapitole 228 – 52 stran, Vám nyní zasílané, napsané za vlády premiéra Sobotky. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ plus@rozhlas.cz. Pane prorektore Housere. Boží vůli je, aby v ČRo v Brně zaznělo, že trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, Slovenska a světa, to je z boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, učinil NESVÉPRÁVNÉ BLÁZNY, PSYCHOPATY, odstoupením svého technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné, neposlušné pokolení. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, učinil na Ukrajině MEČ VÁLKY proto, aby se mohl soudit s technickou elitou Česka, Slovenska a světa. Vyžaduje, aby v ČRo v Brně zaznělo, že Kristus učinil válku na Ukrajině v době opravy obří turbiny plynovodu Nord Stream 1, o výkonu 52 megawatů od firmy Siemens proto, aby z rohodnutí Krista SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, již nikdy nebyla instalována. Máte povinnost spolu se mnou v ČRo v Brně prorokovat, že okolní státy v EU mají povinnost pomáhat Česku prosadit, aby až na věky věků byly instalovány pouze menší turbiny tak, aby se množství přiváděného plynu v létě snížilo, až na věky věku, minimálně o dvě třetiny. Máte povinnost spolu se mnou prorokovat, že nový Kristus vyžaduje, aby v Česku, již v Hospodinově milostivém létě 2022, bylo vše nové tím, že až na věky věků např. zanikne veškerá státní ekonomická, militaristická byrokracie, včetně mnohých domů, kde se zbytečně úřaduje a topí. Kristus vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, v ČRo v Brně prorokovali rozkaz Boha POKOJE, který již není Bohem ekonomických, militaristických zmatků, aby Česko, Slovensko, a tím celý svět, neprodleně skončil výrobu a provoz veškerých zbraní a veškerých aut na benzin, či naftu, a jiných zbytečných výrobků na fosilní paliva. Celosvětově, od tohoto léta, se mohou vyrábět pouze auta na elektřinu, či na vodík. Veškerý majetek Česka a světa již patří pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nikoli Baalům a DÉMONŮM. Pane prorektore Housere. Máme povinnost, spolu se mnou, v ČRo v Brně prorokovat, že s elektroauty, či s auty na vodík, již mohou jezdit pouze pracovnící, kteří auta budou potřebovat pro svou pracovní činnost. Veškeré změny v energetice bude řídit technický lid VUT v Brně a ČVUT, společně s úplně poslušnou vládou projektanta Ing. Rákose, zřízené de textů na konci kapitoly 299. Veškerý lži lid Česka a světa se může dopravovat pouze ve vlacích, nebo na elektrokolech, či elektrokoloběžkách. Pane prorektore Hausere, máte povinnost spolu se mnou v ČRo v Brně prorokovat, že veškerý lži lid tohoto zpupného pokolení bude pykat tím, že přetvoří veškeré stvoření novým MAJETKEM, společným, který bude energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Lži lid bude pykat za to, že až dodnes nikdo nevěří textům Písma o tom, že kvůli výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, např. domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, musí pominout majetek, to je PRACHY, a stejně tak ZBRANĚ. Máte povinnost se stát přítelem nového Krista, úplně stejně poslušným, jako jsem já. Kristus, proti vůli mého geneticky prasečího mozku, mě živí, svým Božím rozumem tak, aby opakovaně objasňoval uváděnou logiku textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kapitola 298, 82 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Příloha: 60 stran. Tel.546 441 154.

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektore VUT v Brně Janíčku, rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, a prorektore Housere prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, houser@favu.vut.cz. OTEC veškerého Písma, veškeré uváděné Boží MOUDROSTI, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů dokazuje, že měl a má veškerou moc, naplnit texty Písma o Česku a o světě do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Má moc, vstupováním a odstupováním svého technického rozumu, od Vašich, geneticky prasečích lidských mozků, Vás ve vedoucích funkcích ponechat, nebo má moc, odstoupením svého Božího technického rozumu, poslat Vás z VUT v Brně pryč, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů vyžaduje, abyste byli prvními klasy jeho nové úrody, prvním chlebem upečeným z nového zrní, abyste byli prvními SYNY SVĚTLA, SYNY OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Ve vyvoleném Česku, jako první musíte ukončit žeň křesťanské úrody, to je plevele, plev, křoví, či trní. Tím jako první vstanete z mrtvých, militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Boží KRÁLOVSTVÍ, s vládou tvrdých mužů technického lidu, je jedině správnou energetickou, ekologickou a mravní koncepcí. Přežít konec éry ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. lze pouze s pomocí Božího technického rozumu pro toto pokolení tím, že se stanete novým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Nový Kristus, v případě Vašeho vzkříšení z ŘÍŠE MRTVÝCH, ze vzedmutého moře ekonomických, militaristických sviní, z OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů, má moc naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky tím, že v jedinou hodinu, vrátí svůj Boží rozum, pro pochopení tohoto správného výkladu Písma, cca polovině veškerého lži lidu Česka. Proto nyní nesmíte mít strach vykonat uvedenou Boží vůli. 1.Tes.4/7,16,5/2, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Boží vůlí je, abyste se již neptali drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží na Ježíše Krista. Jsou novým Kristem prokletí za to, že v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, si Krista drze UKŘIŽOVALI, pouze pomocí svých protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí. Nesmíte se ptát ani Kristem prokletých politiků pravice a levice, ekonomů, zbrojařů, obchodníků, atd., které Kristus těmito texty spaluje ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na koncepci energetiky, ekologie a mravů. Mediálním MISTREM, UČITELEM, LÉKAŘEM, PRÁVNÍKEM, či SOUDCEM, je Vám nyní nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, sedící nyní ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bude ve všem po nedostatku, když neprodleně nastolíte Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, což je jedině možná energetická koncepce. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Rektore VUT v Brně Janíčku, rektor@vutbr.cz, a prorektore Housere prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz, Máte povinnost, jako úplně poslušní služebnící Krista, nyní, v milostvivém Hospodinově létě, neprodleně iniciovat zpracování veškeré projektové dokumentace pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, opakovaně uváděnou. Energetickou spásou je také výstavba nových měst a sídlišť, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření a dopravu, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista, navržených dle textů Písma. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Když odmítnete věnovat se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, když odmítnete opustit BRÁNY PEKELNÉ, křesťanského, militaristicého, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, když nevytvoříte ŠIROKOU BRÁNU NEBESKOU, pro vstup Česka a světa, do BOŽÍHO RÁJE, Boží, mírové světové zahrady, budete znovu strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Vaše vzpoura, a Vaše zatvrzelost, nebude k užitku ani Česku, ani světu. Zrušení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, zbrojařů, atd. je podmínkou pro návrat ke Kristu, ZÁKONODÁRCI.

 

Osm stran uvedených v kapitole 228, 52 stran v příloze zasílané. Pane prorektore docente MgA Milane Housere houser@favu.vut.cz, prorektor.vnejsivztahy@vutbr.cz. Jste nyní zástupcem rektora také v oblasti vztahů s veřejností. Proto prosím Boha, aby se smiloval, svým Božím rozumem, nad veškerým technickým lži lidem Česka a světa tím, že mě příjmete, kvůli projednání textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jak jste slíbil. Kdo chce nyní být Božím přítelem, kdo chce vládnout ostatním lidem, má povinnost sloužit Kristu, svým geneticky prasečím lidským mozkem tak, jak jemu se to líbí, s bázní a s úctou, k jeho zákonům POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněným. Když nyní odmítnete Kristu sloužit, změní se Vám v nepřítele. Od Vašeho geneticky prasečího lidského mozku odstoupí svým Božím rozumem z toho důvodu, aby dokázal svou moc, nad všemi lidmi světa, uvedenou v Písmu. Až na věky věků platí texty Písma, o tom, že kvůli vyvolenému technickému lži lidu VUT v Brně, trestající Kristus zkrátí ty dny BRAN PEKELNÝCH, kapitalistického, ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kdyby Kristus nezkrátil dny křesťankého VZDOROKRÁLOVSTVÍ na VUT v Brně, a na farách v Domašově, v Osttrovačicích a v Říčanech, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na světě. Jud.12, Mar.4/12,7/7,13/20, Kol.3/5, Jak.1/22,2/9,22,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, atd. Pane prorektore, Kristus v Písmu uvádí, že Váš DUCH, Vašeho geneticky prasečího lidského mozku zemdlel za trest v době, kdy Česko vyvedl ze čtyřiceti let socialistické Boží převýchovy Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, kdy Česko a Slovensko zbavil vlády komunistických hlupáků, LÉVIJCŮ, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, které již v Česku poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin, protože již nechce, aby v budoucnu vládli nad lži lidem. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři kapitalistických, ekonomických, militaristických sviní, každý vládnoucí lidský DUCH zemdlel, což je Boží trest, způsobený odstoupením rozumu Krista. V BRANÁCH PEKELNÝCH, kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se Česko, proti trestajícímu Kristu znovu provinilo svou ekonomickou, militaristicku MODLOSLUŽBOU, kterou je lidská chamtivost. Pane prorektore, trestající Kristus nechce vést se lži lidem VUT v Brně, svůj spor, o svou vládu nad všemi státy světa, navěky. V Česku a ve světě již nemůže vládnout sbírka křesťanských, judaistických, muslimských, hinduistických, buddhistických a jiných lidských Bohů. Kristus nyní vyžaduje, abychom svými skutky, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, stvořili OVOCE rtů tohoto správného výkladu Písma. Každý člověk je nyní odpovědný přímo trestajícímu Kristu, jak za svou DUŠI, svého geneticky prasečího lidského mozku, tak za své tělo. Proto se nemusíte bát vládnoucích psychopatů, nesvéprávných bláznů, které Kristus, svým Božím, např. technickým rozumem, již nepase a pást nikdy nebude. Když např. rektor Janíček se nyní nepodřídí objasněné dokonalé Boží lásce zákonů POLE VĚDY Písma, technický rozum od Krista již nedostane. Pro odstoupení Božího rozumu, nemůže sedět na vedoucím místě, protože Kristus, ve vládnoucích funkcích hlupáky již nechce. Kdo nyní zůstane zpupný, vzpurný a neposlušný, má povinnost podřídit se vůli Krista a dobrovolně a neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Pane prorektore, máte povinnost se poučit jak z Písma, tak z dějin o způsobu vlády trestajícího Krista nad lidmi. Kristus nečiní v Česku a ve světě nic tajně, vše sděluje pomocí svých proroků. Ve středověku Kristus prorokoval svou SPRAVEDLNOST pomocí svého proroka Jana Husa. Když hlupácí, kvůli zachování totálně chybného výkladu Písma katolického katechismu Husa upálili, následoval Boží trest. Ve třicetileté válce Kristus zabil dvě třetiny křesťanských ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Kol.3/5, Jud.12, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. V novověku Kristus prorokoval svou SPRAVEDLNOST a svou vůli o vytvoření světa bez boháčů, PRACHŮ a ZBRANÍ, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Když boháči a pracující lid z Marxe a Engelse učinili hlupáky, následovaly Boží tresty uvedené v Písmu. První světové válka, fašismus, vláda Hitera, a Stalina, a DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. V Česku Kristus vytvořil, za trest, vládu komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Po vyjití, či po vyvedení Česka, z POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, trestající Kristus Česko vrhl do BRAN PEKELNÝCH, celosvětového, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pane prorektore, Kristus v Písmu uvádí, že když to nyní, spolu se mnou, s novým Kristem zkusíte, že v Česku a ve světě nastolí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, svou SPRAVEDLNOST, celosvětového, mírového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a nábořenských zvířat. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, švédkých stolů snídaní, obědů a večeří veškerého lži lidu, umožní Kristu zajistit dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, všetně fosilních paliv a ostatních surovin. Pane prorektore, Kristus v Písmu uvádí, že máme povinnost, v ČRo v Brně, spolu se mnou prorokovat, že energetickou spásou bude zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. na toto celé osmé tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Když to nyní, spolu se mnou, s novým Kristem zkusíte, Kristus slíbil, že až na věky věků zůstane PŘÍTELEM novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, BOŽSKÝM BOHATÝRŮM, technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a celého světa tím, že od technického lži lidu, svým Božím technickým rozumem, přestane odstupovat. Pane prorektore, Boží vůli je, aby víra v jediného Boha všech států světa, v jediného, mediálního MISTRA, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, atd. kterou ukazuji Česku a Slovensku, svými skutky, již od roku 1997, došla k dokonalosti správného, a jedině možného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, nyní do úplňku MĚSÍCE, který je v pátek 12. srpna 2022. Nový, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, může jím v Písmu vyvolené Česko zachránit, při Vaší úplné poslušnosti, nebo zahubit, při Vaši neposlušnosti, Vám objasněné Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dále uváděných. Neprodlené snížení dodávek ropy, plynu, uhlí, uranu, mědi, kobaltu, atd. cca o dvě třetiny, v tomto milostivém Hospodinově létě 2022, pro všechny úplně poslušné státy světa, až na věky věků, je energeticky nezbytné, pro zachování všech důležitých surovin, až do konce tohoto OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Pane prorektore, Boží vůli je, aby víru v jediného Boha všech států světa, Boha POKOJE, který není Bohem ekonomických, militaristických zmatků, jsme neprodleně spolu realizovali pomocí úplně poslušné ředitelky ČRo v Brně Ondryášové brno@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, proto, aby již v sobotu 13. 8.2022, zazněla v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, jak uváděná pravda o novém mediálním MISTRU Kristu, tak o jeho jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Také Vy jste jako pára nad hrncem, která může rychle zmizet, když se nyní vzepřete sloužit novému Kristu, s bázní a s úctou. Texty Písma o Česku Kristus již realizoval do poslední čárky tím, že v Česku vytvořil jak SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, svině, premiéra Fialy, stejně tak SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY nového, správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pravicové NETVORY, Babiše, Fialu, Jurečku, Pekarovou, Rakušana, Bartoše, Okamury. Trestající Kristus, z uvedených neposlušných hlupáků, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zpupné pokolení, učinil nesvéprávné psychopaty, ekonomické, militaristické svině, NETVORY, neschopné logického myšlení o energetice. Úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, se proto již nemusí bát vládnoucího zpupného, ekonomického, militaristického dobytka. Bude ve všem po nedostatku, když prorektor Hauser nebude hlupákem, a s Kristem to nyní zkusí, mletím SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo nyní technický rozum od Krista nedostane, nemůže, ani na VUT v Brně, sedět na vládnoucím místě. Čo bolo, to bolo! Terazky je docent Houser BOŽÍM SYNEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Láska nebeská Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, mu dá křídla OKŘÍDLENCE. Předpokladem ENERGETICKY nezbytných změn, vedoucích k přetvoření STVOŘENÍ, je odchod z BRAN PEKELNÝCH, stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Vstoupit do BRAN NEBESKÝCH, celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, s jediným Bohem pro všechny státy

 

světa, ze stávající říše mrtvých, křesťanských sviní, či NETVORŮ, je možné pouze studiem veškerého Písma SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. ve svém geneticky prasečím lidském mozku, VLASTNÍ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. SLOVEM, má povinnost neprodleně přetvořit stvoření.