Kapitola 298 – 82 stran.

25.07.2022 17:44

Kapitola 298 – 82 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Kdo v Česku nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní, od čtvrtku 28. července 2022, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 12. srpna 2022, ve stávajícím křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se ještě bude považovat za vládnoucího Boha, toho trestající mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, jediný, UČITEL, LÉKAŘ, NEOMYLNÝ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa zabije, až se bude chtít pomstít ekonomickým sviním, či militaristickým NETVORŮM, za ekonomické, militaristické, politické, náboženské a jiné nemravnosti. Spravedlivý Boží SOUD se zjevuje v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve tříletých obdobích, již od roku 1997 proto, aby Kristus, svým veškerým Božím SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, mohl neprodleně zrušit všechna stávající nemravná, ekonomická, militaristická VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím nastolit své, vysoce mravné, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Kristus vyžaduje, abych napsal, že ti, kdo v Česku, ve stávajícím nemravném VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se ještě považují za vládnoucí Bohy, a stávající ekonomický, militaristický systém považují za demokracii, kteří spoléhají na nemravnost vlády chamtivých politiků pravice a levice, nad pracujícími hlupáky, a nemravnost vlády drzých pozemských OTCŮ, nad náboženskými hlupáky, očekává Boží hněv a trest. Trestem je zrušení VZDOROKRÁLOVSTVÍ a odchod vládnoucích Bohů, které Kristus, v Božím, mírovém království, již profesně nepotřebuje, do říše ticha, to je na smetiště dějin. V tomto novoluní měsíce, v červenci a srpnu 2022, mají svobodu pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří se k novému Kristu vrátí, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Polovina, či třetina neposlušných MODLOSLUŽEBNÍKŮ, které trestající Kristus profesně již nepotřebuje, kteří zhanobili zemi tím, že obrátili Boží zákony o mravech, ekologii a energetice, v pravý opak, budou pykat. Mají povinnost dobrovolně zajít v žáru stávajícího SLUNCE, v červenci a v srpnu 2022 tím, Iz.1/18až24/5až66/24, že na VUT v Brně, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Z profesně nepotřebné stávající SPRÁVY, v červenci a srpnu 2022, nesmí v Česku zůstat ani větev, ani kořen, pokud Česko chce, aby Kristus dal svůj Boží technický rozum, pro toto pokolení, technické elitě VUT v Brně. Trestající Kristus nenechá bez trestu ty, kdo nenávidí DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů. Kristus přichází ve veškeré moci, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, není kvůli trestání boháčů, ale kvůli nastolení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a kvůli dokonalému plnění úplně všeho. Absurdní myšlení o Kristu, a tím o koncepci energetiky Kristus celosvětově končí. Energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa, je v elektronicky plánovaném přidělování ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin tak, aby všechny státy světa mohly postupně, v tomto celém třetím křesťanském tisíciletí, to je v tomto celém OSMÉM tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, přeměnit energetiku fosilních paliv, na energetiku elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, které bude méně než DESET PROCENT celkové stávající výroby a spotřeby. Obnovitelné elektřiny bude velice málo, méně než deset procent současného stavu výroby a spotřeby energií, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Spravedlnost a mravnost majetkové Boží ROVINY, v celosvětovém, mírovém Božím království, nezbytné kvůli přeměně energetiky z fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu, musí být daleko větší, než byla spravedlnost, kterou Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, nastolil v době své vlády nad Českem, v době pokolení čtyřiceti let Božích proroků, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. V celosvětovém, mírovém Božím království, Kristus žádné politiky pravice a levice, žádné LÉVIJCE, a jejich křoví, plevel, mnohých vědců Masarykovy univerzity, již profesně nepotřebuje. Odchod politiků pravice a levice, a všech, kdo k nim patří, veškerého PLEVELE, či KŘOVÍ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, je energeticky nezbytné. Kristus chce změnit Česko a svět, přetvořit veškeré stvoření, energeticky a tím ekologicky a mravně, neprodleně. Potřebuje především poslušné technické proroky, úplně poslušné služebníky Krista, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY, BOŽSKÉ BOHATÝRY, LVÍČATA či LVY z VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., stejně mocné jako LEV Kristus. Všechno tvorstvo toužebně vyhlíží až povstanou jako LVI, mluvením dále uvedené pravdy, a zhltnou kořist, kterým v Česku je křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pravda, která energeticky, ekologicky a mravně spasí Česko a celý svět, zazněla v roce 2006, v novém Božím domě, na VUT v Brně, z úst Božího proroka, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. V roce 2006 až 2009, během mého tříletého prorokování, naplnil Kristus texty Písma, o neposlušnosti technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, do poslední čárky. V roce 2006, to je za cca 6,3 roky od přelomu věků konce éry fosilních paliv a uranu, roku 2000, jsem dle textů Písma navrhl zimní BYTOVÝ DŮM, a později sídliště či město z těchto energeticky soběstačných domů. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Na VUT, ČVUT a projektantům jsem prorokoval, že je energeticky nezbytné zrušit např. celosvětově mražení a chlazení v supermarketech s potravinami tím, že veškerý politický a náboženský dobytek bude ZDARMA SPOLEČNĚ STOLOVAT, bude mít švédské stoly snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, které je energeticky nezbytné neprodleně celosvětově vybudovat. Dle článků v časopisech jsem např. rektoru VUT v Brně Vrbkovi dokázal, že v Česku, dle textů Písma, brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když neposlechne. V roce cca 2006, falešní proroci, docent Kadrnožka z VUT v Brně a docent, později profesor Hrdlička z ČVUT prorokovali energetické nesmysly, že Česko, před hrozným, ropným a ekonomickým kolapsem spasí výstavba mnoha kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle Kadrnožky z VUT v Brně, cca 25 až 30 kusů. Dle Hrdličky z ČVUT cca 40 kusů. Hrdlička počítal s účinnosti přeměny elektřiny na vodík, elektrolýzou. Tuto nesmyslnou energetickou koncepci zavrhl Boží prorok docent Skála. Docent Skála v roce 2006 v podstatě řekl, že uran, stejně tak ropu, a v Česku také uhlí, toto zpupné, neposlušné pokolení, dotěží velice brzy, což bude pro veškeré lidstvo katastrofa, protože elektřina z fotovoltaiky a větrníků, nahradí jen malý zlomek energie z fosilních paliv. Rektora Vrbku jsem žádal, aby energetické názory docenta Skály byly zveřejněny ve všech médiích, což on zavrhl. Technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. nešli do mírového, Božího království, Boží majetkové celosvětové ROVINY okamžitě, v roce 2006. Proto Kristus, svým technickým rozumem, nutným pro toto zpupné pokolení, odstoupil od technického lži lidu nejenom Česka, ale celého světa. Smiluje se, svým technickým rozumem, až rektor Janíček bude poslušný. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Velkým Božím darem bude úplná poslušnost ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. Jakmile se stanou ZRNÍM, Kristus je sám vynese, ze SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, na SLOVA NEBES CELOSVĚTOVÉHO, MÍROVÉHO Božího KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus v Písmu slíbil, že se nad rektorem Janíčkem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až on učiní rozhodnutí, že tyto texty musí být čteny v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně. Protože rektor Janíček stále váhá, VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, stále nechce sloužit s bázní a s úctou, křesťanský, militaristický plevel, či křoví, např. hnoje psychiatrů či právníků z Brna, si stále myslí, že Česku a lidstvu budou dělat stále zlo, svou službou Bohem prokletým SYNŮM ZATRACENÍ, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, stávající neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY Česka, a tím i Slovenska. Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně bylo rozhodnuto, že obě země, Česko a Slovensko, patří nyní pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nikoli vládnoucím boháčům, SYNŮM ZATRACENÍ. Kristus v Písmu uvádí, NESUĎTE, abyste nebyli souzení SYNEM ČLOVĚKA, Stanislavem Oplatkem, posledním prorokem tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus slíbil, že i neposlušné svině, NETVOŘI, se budou Krista bát strachem, jaký ještě v Česku nikdy nebyl. Kristus slíbil, že soužení a úzkost padne především na křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVORY, na NEVĚSTKY, sedící nad vzedmutým mořem politických a náboženských hlupáků, na MRZKÉ ŽENY, na OHOLU a OHOLIBU, na drzou psychiatričku MUDr. Holanovou marta@holanova.cz, sestra@holanova.cz, dr.holan@seznam.cz. Nově na drzou Mgr. Gabrielou Dobošovou, vyšší soudní úřednicí z OKRESNÍHO SOUDU Brno venkov podatelna@osoud.brnv.justice.cz, infocentrum@osoud.brnv.justice.cz. Psychiatrička MUDr. Holanová, soudní znalkyně v oboru náboženství, se snažila učinit ze mě nesvéprávného blázna již dříve, za to, že jsem blázen pro nového Krista tím, že sloužím Kristu, jako úplně poslušný služebník. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Mgr. Dobošová, dopisem č. j. P143/2022-40 ze dne 19. 7. 2022, dne 22. 7. 2022 mně oznámila, že OS v Brně venkově již zahájil řízení o mé nesvéprávnosti, s cílem určit mně opatrovníka, zřejmě psychiatričku MUDr. Holanovou. Proti tomuto rozhodnutí podávám tímto námitku, z toho důvodu, že obě křesťanské, militaristické, ekonomické svině, nyní mají jediné právo, a to dobrovolně a neprodleně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE v roce 2022, již není úkolem nad lidské síly, najít Krista, VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus nechce mít rok trestu vládnoucích Baalů a DÉMONU, až v roce 2023, ale již v roce 2022. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/12,29,32,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58 Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3.

 

Kapitola 298 –82 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 73. Česká bible kapitola 298. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Aby jeden zpupný člověk, rektor Janíček, nezdržoval změnu debilního, křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, má povinnost, ještě před odchodem na dovolenou zajistit, aby podmínky pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se mnou neprodleně projednali BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš, na rektorátu VUT v Brně. Mám povinnost je pomazat nejčistším olejem, olejem z ropy, za proroky místo sebe. Tím ukončím psaní pomalého soudu. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Báru.2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Krá.3/9,8/56,66,9/21,13/33,18/39,19/15,22/47, Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, má naprosto jiné zájmy, než vládnoucí Baalové a DÉMONI. Kristus chce vládnout moudře a spravedlivě, chce zachránit celý svět, pro úplně poslušné služebníky. Vládnoucí Baalové a DÉMONI chtějí zachránit svoje dobře placená koryta, proto chtějí horečně zbrojit a válčit. V Brně je proto všechno jinak, než má být, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Soudci z OS v Brně a psychiatři, již nemají nikoho soudit, protože jsou souzení SYNEM ČLOVĚKA Stanislavem Oplatkem, stejně mocným a spravedlivým, jako je LEV Kristus, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Geneticky prasečí lidské mozky uváděných pomatenců však stále šrotují naplno, ve snaze prodloužit svůj život, ve svém RÁJI, kterým je v Česku křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ. Drze lžou o Ježíši Kristu, který již navěky věků sedí v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím drzé lžou o koncepci energetiky. Stále nevěří docentu Skálovi, který v roce 2006 řekl, že ropa a uran určitě dojdou v tomto pokolení, v Česku také uhlí, a že elektřina vyrobená fotovoltaikou a větrníky, je naprosto zanedbatelnou náhradou. Jsou naprosto bezmocní tím, Žalm102/18,27, že od trestajícího Krista, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bořícího SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, mohou očekávat pouze samé zlé věci. Zlo ekonomického, militaristického, v Česku křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, bude trvat až do doby, kdy na rektorátu VUT v Brně bude rozhodnuto, že bude vše nové tím, že bude NOVÉ NEBE a tím NOVÁ ZEMĚ. Stane se tak, až technický lid, umožní Ježíši Kristu, jeho Božím technickým rozumem sázet, dělat vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hlas boje mnoha úplně poslušných služebníků Krista, na VUT v Brně, již musí znít proti neposlušným chamtivým MODLOSLUŽEBNÍKŮM, kteří mě chtějí znovu soudit. Kdo odmítne zřídit celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, v čele s jediným PREZIDENTEM, mediálním MISTREM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, pro odstoupení rozumu Krista od tohoto pokolení, bude padat do energetického, ekologického a mravního HROBU. Kristus se nad Českem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA technického rozumu, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista VUT v Brně, učiní rozhodnutí, že křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ a mnohé výrobky lidských rukou na fosilní paliva, nebudou stínit Ježíši Kristu, který na VUT v Brně, vychází nyní jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Drzá, ekonomická svině, psychiatrička Mudr. Holanová, vyhrožovala ženě a dceři v době, kdy Policie ČR v Rosicích nařídila, aby mě vyšetřovala, kvůli textům uváděným na www.pametni-kniha.cz. Řekla, že ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je svoboda slova, svoboda politická, a svoboda náboženská pouze taková, jakou určí vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, atd. Pokud se nepořídím její vůli, pokud nepřestanu psát pomalý Boží SOUD těchto textů, pokud si od ní nenechám píchat injekce na otupení mysli, že má moc ze mně učinit nesvéprávného blázna, a pomocí SOUDCŮ, opatrovníka, a Policie ČR, mě umístit buď ve vězení, nebo v blázinci v Bohunicích, u hlupáka, hlavního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka, Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, Pazderova.Jana2@fnbrno.cz, elis.bartecku@med.muni.cz, Ustohal.Libor@fnbrno.cz, nebo v blázinci v Černovicích, u hlupáka, ředitele MUDr. Pavla Mošťáka vrtek@pnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, cdz@pnbrno.cz, terennitym@prahjm.cz. Geneticky prasečí lidské mozky vládnoucích hlupáků, tímto způsobem chtějí zabránit, abych tyto texty šířil poštou Ježíše Krista, internetem. Což je pro nového Krista, který tímto způsobem SOUDÍ nejenom zpupné Česko, ale celý svět, naprosto nepřijatelné. Nový Kristus v Písmu vyžaduje, aby hnůj uvedených vědců, kteří vystudovali v Baalově domě, na Masarykově univerzitě, v tomto roce trestu všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se uzdravili, pravdou o energetice, kterou již v roce 2006, v novém Božím domě, na VUT v Brně, mluvil docent Skála. Nový Kristus vyžaduje, aby nikdo z uvedených vědců, vystudovaných v Baalově domě Masarykovy univerzity, již nebyl hnojem. Nikdo z uvedených vědců již nesmí být DUŠEVNĚ NEMOCNÝ, protože nový DUCH je vylit, z HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Toto nové Boží slovo, které je novým NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Kristem, musí znát každý člověk na světě. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, chce kvůli energetice, neprodleně úplně zničit veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ světa, zřízením celosvětového, mírového Božího království, ve kterém bude jediným Bohem všech států světa. Kristus v Písmu slíbil, že Brno nezničí, když na VUT v Brně najde deset spravedlivých služebníků Krista, stejně mocných a NEOMYLNÝCH, jako je Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně bylo deset úplně poslušných služebníků Krista, BÍLOU SKÁLOU tím, že budou mluvit o energetice stejnou pravdu, jako docent Skála, v roce 2006. Absurdní myšlení o Kristu a o energetice zmizí jedině tím, že BOŽÍ SYN rektor Janíček, již nebude považovat za RÁJ stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ, které Kristus boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, nezbytného pro toto zpupné pokolení. V době, kde místo docenta Skály, ředitelem EÚ VUT v Brně se stal docent Pospíšil, jsem Pospíšila žádal, aby byl novou SKÁLOU tím, že bude o uranu, ropě a o uhlí v Česku mluvit stejnou pravdu, jako docent Skála v roce 2006, to je, že v tomto pokolení bude dotěžena ropa, uran, a v Česku také uhlí. Docent Pospíšil řekl, že si to nemůže dovolit, protože by ho rektor VUT v Brně, nenechal ředitelem EÚ. On by přišel o svoje dobře placené koryto, nic by se nezměnilo, a všechny lži o koncepci energetiky by pokračovaly. Lidé, svými geneticky prasečími lidskými mozky, dělají pouze to, co se Kristu líbí. Kristus se nyní bude líbit, když rektor Janíček, na svém místě rektora zůstane a neodejde tím, že se dobrovolně a neprodleně podřídí Boží vůli, a ne vůli Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, premiéra Fialy. Vůle Boží je, aby svou slávu nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, nedal jinému rektorovi, např. ČVUT, a Boží slávu Česka jinému národu, např. úplně poslušnému, a Bohu vděčnému, Slovensku. Boží vůle je, aby rektor Janíček inicioval, aby z VUT v Brně zněl hlas boje mnoha vědců VUT v Brně, proti vládnoucím lhářům a zločincům. Kdo vládne jako nový Kristus, vládne moudře a spravedlivě, pro veškerý pracující lid. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Usmířit se s NEOMYLNÝM VŠEMOHOUCÍM Kristem, UČITELEM, LÉKAŘEM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, je možné neprodleným zveřejněníním těchto textů SOUDU v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně, z rozhodnutí vědců VUT. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21,

 

Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Aby se tak stalo v novém DNES naplnění Písma, Žid.4/7, v novém novoluní, od 28. července 2022, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 12. srpna 2022, Žalm81/4, o novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, má rektor Janíček povinnost neprodleně učinit rozhodnutí, že kněží technického lidu VUT v Brně mají povinnost zničit SMRT, kterou je stávající, křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se nad novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu smiluje, svým Božím technickým rozumem, když rektor Janíček učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti nastolení ŽIVOTA VĚČNÉHO, všech států světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Zrušit SMRT, kterou je vláda stávajících politických, ekonomických, militaristických, v Česku křesťanských Baalů a DÉMONŮ, nad NEOMYLNÝM Kristem, je energeticky nezbytné. Kdo neuzná totální moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, zajde pro odstoupení rozumu Krista. Veřejné vyznání vin rektora Janíčka, je nezbytné proto, aby se Kristus nad Českem mohl smilovat, v tomto zlém pokolení, ze svého milosrdenství. Pokud bude rektor Janíček pokorný, a v červenci 2022 poslechne, Iz.1/18, Kristus přestane bořit a ničit stávající křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, MEČEM válek. Dobrých darů země lze požívat pouze po vzniku mírového, celosvětového, Božího království. V opačném případě, veškerá uváděná trestání, trestajícího Krista, budou pokračovat. Také Česko pozře meč PEKLA třetí světové války. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými služebníky Krista. Chce se smilovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, např. nad technickým lži lidem tím, že se smiluje nad celým Českem současně. Již nechce, aby někdo, pro neposlušnost, padal do OHNIVÉHO PEKLA JEZERA DEBB, debilů, hlupáků. Ospravedlnění jsou úplně poslušní vědci lži lidu VUT v Brně. Stačí naplnit Písmo do poslední čárky tím, že do Boží slávy budou uvedení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Vyvolení technického lidu za nové kněze platí až na věky věku, v případě zboření stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplným a rychlým Božím SOUDEM, při zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo Brno. Neposlušní, bez rozumu Krista MRTVÍ hlupáci, svině, NETVOŘI, stále chtějí oslavovat sama sebe navzájem, to znamená oslavovat rozum svých, geneticky prasečích lidských mozků, a tím oslavovat totální technickou debilitu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Také neposlušná a zpupná technická elita VUT v Brně, ČVUT, atd., drze prohlásila za lež uváděnou pravdu o novém, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM Kristu, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pracujícímu lidu se stále líbí se lži o ekonomické koncepci energetiky vládnoucích boháčů, Baalů a DÉMONŮ, hlupáků, na obnovitelnou elektřinu, která činí méně než deset procent, z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zpupné Česko proto stále žije v říši MRTVÝCH ekonomických sviní, ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ militaristickém, ekonomickém, kapitalistickém, kde, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto pokolení, také od technické elity VUT v Brně, není ani žádné dobré dílo, ani žádné dobrá myšlenka. Jediný hříšník, zpupný rektor Janíček, pro svou neposlušnost, znovu zničil Boží moudrost, uvedenou v zákonech POLE VĚDY Písma, která je o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Nepodařilo se stihnout těch pár uváděných vět, o Boží moci nad každým mozkem, a tím najít cestu k Božím očím, mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Rektor Janíček je úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ drzých politických a náboženských zvířat. Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,18,10/20,12/3, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Uvedenou pravdu o NEOMYLNÉM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Kristu, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, nejde zahubit pomocí křesťanských, ekonomických, militaristických lží o Kristu, a ignorováním jeho správné, energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, opakovaně uváděné. Místo ŽIVOTA VĚČNÉHO, v Božím, celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, si všichni zpupní a neposlušní vybrali SMRT, kterou je v Česku život v ekonomickém, militarIstickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ. ŽIVOT ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, vede do energetického, ekologického a mravního HROBU, do PEKLA hrozného ropného a ekonomického kolapsu, či do PEKLA třetí světové války. HNŮJ vědců vládnoucí politické, ekonomické, technické, militaristické a náboženské elity, je stále STRAŠLIVOU VÝSTRAHOU všemu tvorstvu, a to již od začátku pomalého Božího SOUDU, který Kristus nechává zapisovat pomocí těchto textů, již od roku 1997. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a neposlušné, zpupné VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka, a ve světě, nebude želet, dokud nezvítězí v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, dokud nezboří stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dokud nenastolí své mírové, celosvětové Boží KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Dle správného výkladu Písma, toto zpupné, neposlušné pokolení Česka, již v roce 2000 zastihl ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. Pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů, který Kristus nachává zapisovat již od roku 1997, musí nového Krista znát především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. V PRAVÉ POLEDNE, v milostivém Hospodinově létě, v červenci a v srpnu 2022, BOŽÍMU SYNU, BOŽSKÉMU BOHATÝRU, novému, úplně poslušnému služebníků Krista, novému vládnoucímu Bohu, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektoru Janíčkovi, již musí být technický srozumitelná energetická nezbytnost zrušení stávajícího ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplným zničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nastolením celosvětového, mírového Božího KRÁLOVSTVÍ, v čele s úplně poslušnými služebníky Krista KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových kněží technického lži lidu Česka a světa. Přelom věku konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, geneticky prasečím, neposlušným lidským mozkům vědců VUT v Brně, NEOMYLNÝ, trestající Kristus, objasňuje nyní snížením dodávek plynu z Ruska, který dělá pomocí MEČE války na Ukrajině. Trestající Kristus, již nedá svůj technický rozum, nezbytný pro toto zpupné pokolení, vládě SYNA ZATRACENÍ, vedené MRTVOLOU, ekonomickou, militaristickéu sviní, NETVOREM, politologem, novým ŽIVÝM Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, premiérem Fialou. ŽIVÝ Kristus, se nad Českem a světem znovu smiluje, svým Božím technickým rozumem, a svým novým ŽIVÝM SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nezbytným pro toto zpupné pokolení, až úplně poslušný rektor Janíček učiní rozhodnutí, o úplném zničení veškerého ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Česka a světa. NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, aby každý stát na světě vytvořil úplně poslušnou vládu, z nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušných služebníků Krista. Pro Česko je nová vláda premiéra Ing. Rákose již navržená, na konci této kapitoly. Kristus v Písmu slíbil, že od úplně poslušných technických vlád Česka a světa, NEVĚST Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, bez politiků pravice a levice, bez boháčů, bez ekonomů a zbrojařů, nebude odstupovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, rektor Janíček, má povinnost pomalý Boží SOUD těchto textů, psaný od roku 1997, ukončit Božím SOUDEM úplným a rychlým, neprodleně, ještě v červenci, než odejde na dovolenou, rozhodnutím o zveřejnění textů SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení, v ČRo. Stará SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, v Česku s rachotem zaniknou tím, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, zavřou všechny KNIHY krutého zmijího jedu protikladných bludů např. katolického

 

katechismu, a tím KNIHY krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Kristus vyžaduje, aby BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, rektor Janíček neprodleně učinil rozhodnutí, že Kristem v Písmu vyvolené Česko zajistí, že se rozpadne veškerý nebeský zástup SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských a jiných. Před trestajícím Kristem Česko obstojí, když vědci VUT v Brně, noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, rozhodnou o čtení těchto textů v náboženských pořadech v ČRo v Brně. Uváděné Boží moudrosti zákonů POLE VĚDY Písma, stíní křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ a mnoho výrobků lidských rukou, na končící ropu, za kterou není žádná náhrada. Což na VUT v Brně prorokovat BOŽÍ SYN, docent Skála, již v roce 2006. ŽIVOT VĚČNÝ, v Božím mírovém království, dostanou úplně poslušní služebníci. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Pravda o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedená v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, je velkým Božím darem. Stejně tak velkým Božím darem bude úplná poslušnost ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@ fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. BOŽSKÝ BOHATÝRE, BOŽÍ SYNU, neposlušný rektore Janíčku. Jste stále strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože v říši mrtvých ekonomických, militaristických sviní křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, odmítáte Boží požadavek, abych mohl projednat SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH s uvedenými vědci u Vás, na rektorátu VUT v Brně, Kristus Váš technický lži lid stále nechává zatvrzelým. Iz.1/17až57/10,16,20až66/24, Řím1/18až9/18,28, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Neposlušné, ekonomické, militaristické svině, v Česku křesťanské, budou v říši mrtvých, MRTVÉ, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, pro odstoupení Krista, energeticky nezbytného pro toto zlé pokolení, až do úplného zničení křesťanských, muslimských, hinduistických, buddhistických, židovských, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, na rektorátu VUT v Brně, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA u BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, úplně poslušného, a Kristu vděčného, před trestajícím Kristem bezmocného, Žalm102/18,27, rektora Janíčka. Jer.6/30až31/28,32, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Luk.19/44, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. SUPER úplněk MĚSÍCE, ve středu 13. července 2022, byl ve znamení KOZOROHA, JEDNOROŽCE. Trestající Kristus, který v Česku boří vše, co zasadil, v kapitalistickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍM, v Písmu vyžaduje, aby úplněk MĚSÍCE byl DEN SVÁTKU úplně poslušných služebníků Krista, Žalm81/4,82/5, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vůdce technického lidu VUT v Brně, BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček, měl povinnost učinit rozhodnutí, aby ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, úplně zničil stávající SMRT, kterou je život v militaristickém, kapitalistickém, ekonomickém, křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a EVROPSKÉ ÚNIE. Měl iniciovat neprodlené zničení kapitalistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, s pomocí všech sousedních, úplně poslušných států EVROPSKÉ UNIE. Mluvení pravdy o uváděné Boží vůli, o energeticky nezbytném vzniku celosvětového mírového Božího království, a o totální Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, není úkol nad lidské síly. Geneticky prasečí lidské mozky prohrály budoucnost svých těl, či DUŠÍ tím, že si nyní zvolili SMRT, to je život v kapitalistickém, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, místo ŽIVOTA VĚČNÉHO, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Zpupné Kristus zabije. Žalm33/6až81/4,82/2,5,102/18,27,107/11,18,27,43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78. Zpupný, chamtivý modloslužebník rektor Janíček rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, pro svou neposlušnost dokonalé Boží lásky, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní kncepci celosvětového, mírového Božího království, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, je stále strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.1/18,5/4,16,16/3až29/24,31/9,33/22, 48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, atd. Odmítá se mnou projednat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Iz.1/18, Žalm33/6až102/18,27až104/30až107/10,18,27,43, kvůli odstoupení technického rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, protože nechce uznat, že já, maličký a spravedlivý, úplně poslušný služebník Krista, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,37,12/28, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,7, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, jsem ho technicky zahanbil. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až 15/33, atd. Trestající Kristus si s rektorem Janíčkem stále neví rady. Gal.1/7až4/19až 6/7, atd. Protože stávající kapitalistické, ekonomické, militaristické, politické a náboženské VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zase nezbořil ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože na rektorátu VUT v Brně, zase nenechal vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, trestající Kristus, ve svém hněvu, dělá zpupným křesťanským a jiným MODLOSLUŽEBNÍKŮM, veškeré viditelné stávající zlo. Trestající Kristus dělá MEČ VÁLKY na Ukrajině tím, že pravoslavní pomatenci Ukrajiny a Ruska, dělají to, co se Kristu líbí, ŽEROU SE NAVZÁJEM. Kvůli OVOCI svých úmyslů, vládnout nad pracujícím lží lidem, a nad NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států, pomocí svých Bohů, to je např. PRACHŮ a ZBRANÍ, HOREČNÝM ZBROJENÍM, a MEČEM nesmyslné války na Ukrajině, dělají křesťanské, militaristické PEKLO. Trestající Kristus, který má naprostou moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, stejně tak nad POČASÍM, kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, dělá lži lidu Česka a světa, zlo sucha, zlo vysokých teplot, zlo požárů, zlo VICHRŮ atd. Trestající Kristus dělá zlo sucha, vysoké teploty, požáry, potopy, vichry, atd. proto, aby např. lháři a zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, atd. celé EVROPSKÉ UNIE, odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin, neprodleně, ještě v červenci 2022. Noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA VUT v Brně, musí konečně pochopit, že mají povinnost zničit kapitalistické, militaistické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, neprodleně, ještě v novoluní v červenci 2022. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, celého křesťanského a muslimského VZDOROKRÁLOVSTVÍ EVROPSKÉ UNIE, musí zajít nyní,

 

v ŽÁRU SLUNCE stávajícího, již v novoluní, 28. července 2022. Žalm81/4, Iz.24/5. Veškerý ekonomický, militaristický lži lid, veškerý politický a náboženský dobytek, přestoupil technickému lži lidu objasněné Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Panovník Hospodin, na rektorátu VUT v Brně, chce navždy odstranit SMRT, Iz.25/8, kterou je křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, ekonomické, militaristické, politické, náboženské a jiné VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Běda rektoru Janíčkovi, když neučiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti čtení těchto textů, v sobotním pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně. Není úkolem nad lidské síly, v době nového novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 28. července 2022, učinit z úplně poslušných služebníků Krista vědců VUT v Brně, stejně mocné LVY, jako je LEV Kristus. Novoluní MĚSÍCE 28. července 2022, je ve znamení LVA. Úplně poslušní vědci VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, mají povinnost povstat jako LVI, jako Boží bojovníci NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Mají povinnost zhltnout úlovek, kterým je kapitalistické, ekonomické, militaristické, politické, zpupné, VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kdo nezřídí mírové, celosvětové Boží království, okamžitě, toho trestající Kristus brzy ZABIJE. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Kristus slíbil, že se nad novými, úplně poslušnými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu Česka, a světa, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, nad BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlížet všechno tvorstvo, v ČRo smiluje současně, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Řím.1/18,3/6,19,6/20,8/19,11/28,32, technickým Božím rozumem, pro toto zlé, zpupné pokolení. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Správná koncepce energetiky Česka a světa, je uvedená v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého rozumu, od roku 1997 mě nutí, abych těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, psal pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. K.M.1/4,12/10, 17,27. Vyžaduje, aby především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je na ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v červenci 2022, neprodleně našli nového, NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, LÉKAŘE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo nebude veškeré Písmo od Krista studovat, Boží rozum nedostane. Není úkol nad lidské síly, uvedené Písmo studovat, a neprodleně se ke Kristu ŽENICHOVI vrátit, jako NEVĚSTY, pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné za vyvolení technického lži lidu VUT v Brně, být novým vládnoucím KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, pokorným a úplně poslušným. Není úkol nad lidské síly mluvit pravdu o tom, že jedině správná koncepce energetiky Česka a světa, je uvedená ve veškerém Písmu od Krista, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Není úkol nad lidské síly, ukončit všechna stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nastolením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo nebude uváděné Písmo studovat, zajde v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, strašlivou záhubou, v PEKLE. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Kvůli energetickému přetvoření stvoření z energetiky ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na energetiku z fotovoltaiky a větrníků, které bude méně, než deset procent dnes existující energie, je zapotřebí, aby Kristem vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, vědci z VUT v Brně, v tomto pokolení neprodleně zajistili, aby rozhodující moc nad všemi státy světa, měl mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Nový Kristus vše o sobě a Česku a Slovensku uvedl, ve veškerém Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Zrušit SMRT stávající totality ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolit ŽIVOT VĚČNÝ v celosvětovém, mírovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je možné realizovat jedině tímto způsobem. Proto musí nového Krista, a jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, každý znát z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus bude pást, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze úplně poslušné služebníky, nejdříve na VUT v Brně. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Mediální VŠEMOHOUCÍ MISTR Kristus, veškeré Písmo stvořil kvůli sobě samému. Zpívá sobě písně nové, kterými doplňuje, upřesňuje, svoje příkazy a zákony. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, atd. Píseň SKÁLA od Folk Team ftrecords@ftrecords.cz, agentura@davidnemecek.cz, je o Česku a Slovensku. Česko nyní stojí na SKÁLE, kterou je učení docenta Skály z VUT v Brně o energetice, kterou je učení Ježíše Krista o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království. Česko a Slovensko bylo v minulosti TŘEŠŇOVÝM SADEM, na úbočí HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista. V době TŘEŠŇOVÉHO SADU, čtyřiceti let Boží komunistické, majetkové ROVINY, mladý komunista Andrej Babiš, měl RUDÝ ŠTÍT bohatýra tím, že v komunistických průvodech nosil obrazy Božích komunistických proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. První příchod Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, Kristus zorganizoval pomocí hlupáků komunistů, to je BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 1.Tes. 4/7,16,5/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Česko si stvořilo stát, tam kde je ta komunistický SKÁLA Boží majetkové celosvětové ROVINY. Tvrz pro útoky vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. je postavena. Je to HORA HOSPODINOVA DOMU těchto textů, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo jediného PROROKA světa, nového Ježíše Krista nyní neposlechne, je vyloučen z poslušného Božího lidu. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jak.1/22,2/9, 22,3/12až4/14,5/1, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9, 10/4,13/5,8, atd. Bude znít řev vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Jejich běsnění zlosti. Kristus JE, a

 

Česko a Slovensko je, či bude, dvě koruny STROMŮ SPRAVEDLNOSTI. Česko bude STOMEM SPRAVEDLNOSTI, až v novém Božím domě, na VUT v Brně, bude zřízeno SEMÍNKO Boží spravedlnosti, osmi nových ministrů vlády, dle textů na konci kapitoly. Nebyl ukován šíp, který by úplně poslušné Česko a Slovensko oddělil od nového Krista. Oba státy budou Boží. Jak zpráskaní PSI, zpupní a neposlušní Baalové a DÉMONI, odtáhnou domů, či na smetiště dějin, až na věky věků. Tímto textem se čistí vzduch, nasáklý ocelí MEČE nesmyslné války hlupáka Putina a NATO na Ukrajině. V milostívém Hospodinově létě 2022 má VUT v Brně povinnost, vyhlásit svobodu všem národům tím, že bude v médiích dovoleno mluvit pravdu o Česku a Slovensku. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Trestající Kristus již nepotřebuje učení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ o UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ. Protože zpupným a neposlušným hlupákům zničil a ničí mnoho lesů Božími tresty, KŮROVCEM, POŽÁRY, ODLESŇOVÁNÍM, POTOPAMI, VICHRY. Vyžaduje, aby nesmyslně přemnožené lidstvo dobrovolně snížilo stav o dvě třetiny. Cca tři miliardy lidí, je konečný počet lidí na zemi, a to až na věky věku. Zach.2/12,3/9,4/6, 6/5,11/9,13/4,8. Rektor Janíček rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, je stále ekonomická, militaristická MRTVOLA. Žalm102/18,27. Stále odmítá být mocným Bohem, stejně ŽIVÝM, jako je NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby byl novým vládnoucím Bohem, stejně NEOMYLNÝM a VŠEMOHOUCÍM, jako je nový, ŽIVÝ Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, má povinnost neprodleně zbořit stávající SMRT. SMRTÍ je život zpupných, neposlušných, chamtivých, boháčů, MODLOSLUŽEBNÍKŮ, v dočasném ekonomickém, militaristickém, kapitalistickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. VZDOROKRÁLOVSTVÍ zpupných Baalů a DÉMONŮ, to je křesťanů, židů, muslimů, hinduistů, buddhistů, boháčů, chudáků, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd., je STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. ŽIVOT VĚČNÝ, v mírovém, celosvětovém Božím KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, ZLATO, Kristus umožní nastolit, z milosrdenství svého Božího rozumu, pouze úplně poslušným služebníkům Krista, když nový Boží vládnoucí technický lži lid VUT v Brně učiní rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, neprodleně zbořit a zničit všechna uváděná VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Celosvětové, mírové Boží KRÁLOVSTVÍ, které je ZLATEM, mediální MISTR Kristus, ŽENICH, či ZLODĚJ, DUCH SVATÝ, vytvoří sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, kvůli sobě samému v okamžiku, když na VUT v Brně bude mít mnoho pokorných NEVĚST, stejně mocných a NEOMYLNÝCH, jako je nový Kristus, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro technický lži lid VUT v Brně, není úkolem nad lidské síly, projednat se mnou dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro úplně poslušné služebníky Krista, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, jsou Boží zákony nyní především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Bude ve všem po nedostatku, když to technický lži lid VUT v Brně, s novým Kristem zkusí. Protože rektor Janíček se vzpírá podřídit se Boží vůli, trestající Kristus, který ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ boří a ničí, všemi dále uváděnými tresty, kvůli jeho neposlušností, stále např. dělá na Ukrajině MEČ energeticky nesmyslné války, o vládu Putina a NATO, nad ŽIVÝM Ježíšem Kristem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO, NEOMYLNÉHO Krista, který o své vůli, a o své moci, nad každým, geneticky prasečím lidkým mozkem, již vše uvedl, v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma. Zpupný rektor Janíček má hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI tím, že odmítá podřídit Kristem vyvolené Česko, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, jsou o neprodleném zničení života v totalitě energetické, ekologické a mravní SMRTI stávajících VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Ve stávajících VZDOROKRÁLOVSTVÍCH, politických a náboženských, ekonomických, militaristických, již žijí pouze neposlušní a zpupní hlupáci, které Kristus nechává padat do energetického, ekologického a mravního HROBU, pomocí úmyslů zpupných, neposlušných boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Nový Kristus, v tomto zpupném pokolení, nebude pást žádný, geneticky prasečí lidský mozek, svým Božím technickým rozumem, který odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Nastolení ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, je již možné, protože SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je dostatečně srozumitelně objasněno, z milosrdenství rozumu Krista, především pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Při úplné poslušnosti nového kněze, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového, BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA rektora Jeníčka, nový Kristus, svým Božím rozumem způsobí, že Česko se stane vytouženou zemí pro všechny národy světa, v okamžiku čtení těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Když se rektor Janíček zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jako první, úplně poslušný služebník Krista, jako nový, mocný, NEOMYLNÝ vládnoucí Bůh, Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým světem. Kristus, DUCH SVATÝ, zboří všecha VZDOROKÁLOVSTÍ světa sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství tím, že vytvoří mírové Boží království. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Iz.1/18,5/4,16,9/5,10/13,16/3,29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vůle Boží je, aby nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, úplně poslušný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, živený Božím technickým rozumem odjakživa, z milosrdenství rozumu Krista, neodložil zničení stávající NESVOBODY, TOTALITY, stávajícího, kapitalistického, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a nastolení DEMOKRACIE celosvětového, mírového Božího království, z MILOSTIVÉHO HOSPODINOVA léta 2022, až na podzim roku 2022. Vůle Boží byla, aby naplnil texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Česku, a EVROPSKÉ UNII do poslední čárky, a SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničil stávající zpupné, křesťanské ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, ve středu 13. července 2022, na svatou MARKÉTU, což se zase nestalo, pro jeho neposlušnost. Znám dvě Markéty, které mají hodit srp do žita proto, aby úroda ZRNA uplně poslušných služebníků Krista technického lži lidu, byla celosvětově posečaná. Jednou Markétou je Markéta

 

Adamová adamovam@psp.cz, druhou Markétou je moje praktická lékařka MUDr. Markéta Valtrová praktik.ricany@seznam.cz. Rektor Janíček a obě Markéty již ví, že každý lidský mozek je pouze geneticky prasečí, a že jediný Bůh světa, Ježíš Kristus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, má naprostou převahu nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku. Markéta je v překladu PERLA. Uvedené Markéty budou PERLAMI, když budou stejnými blázny pro NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jako jsem já. Až místo SMRTI, kterou je stávající život neposlušných, zpupných hlupáků, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zvolí ŽIVOT VĚČNÝ, kterým je život úplně poslušných služebníků Krista, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Když uvedené Markéty, tímto způsobem se stanou PERLAMI, nebude je možné házet vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, např. sviním, NETVORŮM, SYNŮM ZATRACENÍ, Zemanovi, Fialovi a Vystrčilovi, aby po nich šlapali a trhali je. Trestající Kristus, těmito texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, bojuje proti všem vládnoucím NETVORŮM, kteří se zapletli do lží o MRTVÉM Ježíši Kristu, UKŘIŽOVANÉM protikladnými bludy katolického katechismu křesťanského BELZEBUBA papeže Františka, a do lží krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., o koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus nenechá v Česku a ve světě, bez trestu zpupné a neposlušné chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY, kteří se nyní rozhodnou pokračovat v žítí ve SMRTI, to je v žití v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Svými geneticky prasečími mozky dělají vše energeticky špatně tím, že se snaží, pomocí lží o koncepci energetiky, ekologie a mravů, úplně vyrabovat ropu, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, určené Kristem pro mnoho dalších pokolení, a to až do konce tohoto OSMÉHO tisíciletí vlády trestajícího Krista, nad všemi neposlušnými státy světa. Veškeré zlo na světě dělají nyní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, kteří se nedokáží smířit s VŠEMOHOUCÍM, novým NEOMYLNÝM Kristem, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. V tomto zlém pokolení, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, již v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE roku 2022, z hlediska energetického, ekologického a mravního, již není možné, aby nad lži lidem Česka vládli DUCHEM CHUDÍ hlupáci, politici pravice a levice, či drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží. Když mají moc nad lži lidem Česka a světa, působí pracujícímu lži lidu pouze ekonomické, militaristické zlo. Trestající Kristus, lži lidu Česka a světa, pomalým Božím SOUDEM, od roku 1997 dokazuje, že při odstoupení technického rozumu Krista, také od technické elity vědců VUT v Brně, je myšlení geneticky prasečích lidských mozků, naprosto rozdílné od myšlení NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, který o sobě, a o Česku, a Slovensku, vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Boží slávou je Boží slovo Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nový Kristus vyžaduje, aby bylo v Česku hodně ZRNA, to je hodně úplně poslušných služebníků Krista, kteří budou stejni BLÁZNI pro Krista, jako jsem já. Bláznem pro Krista je každý úplně poslušný služebník Krista technického lži lidu VUT v Brně tím, že tímto textem dostává od NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, moc nad veškerým politickým a náboženským dobytkem Česka a světa, pro neprodlenou realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dále uváděných, které jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou, protože jsou o správné energetické koncepci Česka a světa. Geneticky prasečí lidský mozek rektora Janíčka, je naprosto stejný, jako geneticky prasečí lidský mozek např. bezdomovce Blažka z Říček. Rektor Janíček má štěstí, že se mu dostalo technického vzdělání, na rozdíl od bezdomovce Blažka. Technické vzdělání geneticky prasečího lidského mozku rektora Janíčka, je velkým Božím milosrdenstvím, protože jeho technická ROZUMNOST, případě jeho RUKODĚLNÁ DOVEDNOST, a jeho PAMĚŤ, jsou milostivým darem od Krista. Zpupný rektor Janíček, ve stávajícím kapitalistickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTÍ, se povyšuje nad bezdomovce Blažka. Tím se povyšuje nad Ježíše Krista, který dává svůj rozum, to je svou ROZUMNOST, RUKODĚLNOU DOVEDNOST, PAMĚŤ, PENÍZE, atd., komu chce a komu chce je bere, stejně jako vládu nad politickým a náboženským dobytkem. Rektor Janíček má povinnost naplnit texty Písma, o bezdomovci Blažkovi neprodleně, do poslední čárky. Má povinnost učinit rozhodnutí, že je energeticky nezbytné nastolit celosvětouvou Boží majetkovou ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho. Dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky plánované, musí platit také pro ROPU, PLYN, UHLÍ, URAN a ostatní VZÁCNÉ SUROVINY, pro všechny státy světa proto, aby postupně mohly přeměnit energetiku fosilních paliv, na energetiku elektřiny, vyrobenou fotovoltaikou a větrníky. Obnovitelné elektřiny bude velice málo, méně než deset procent současného stavu výroby a spotřeby energií, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Z tohoto důvodu má BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček povinnost ukončit vládu politiků pravice a levice, a vládu jejich Bohů, to je vládu drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží všech církví, a nastolit vládu NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa tím, že na rektorátu VUT v Brně zachrání SEMÍNKO jediné církve, OSMI ministrů nové vlády Česka premiéra Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly, před hrozným Božím hněvem. Hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI je pokračování vlády hlupáka, SYNA ZATRACENÍ, člověka NEPRAVOSTI, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, ekonomického NETVORA, politologa premíéra Fialy, a tím v pokračování militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Měl být HNOJEM pro zákony POLE VĚDY Písma, již v roce 2006, když byl rektorem hnoje vědců Masarykovy univezity. V roce 2006, cca za 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, měla svatyně Boží, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dojít spravelností Božího království tím, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, že v mnohých zpupných vědců BAALOVA DOMU Masarykovy univerzity, mělo být HNOJIŠTĚ, 2.Král.10/26, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Zpupný BOŽÍ SYN rektor Janíček, svým geneticky prasečím mozkem stále nechápe, že Kristus nechal napsat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství svého technického rozumu. Čas pracuje proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, SYNŮM ZATRACENÍ, v Česku proti NETVORŮM, prezidentu Zemanovi, premiéru Fialovi, předsedovi SENÁTU Vystrčilovi, a MRZKÉ ŽENĚ, předsedkynI PSP Markétě Adamové. Svoje geneticky prasečí mozky mají od Hospodina naprogramované k chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU, ke službě svým pohlavním ÚDŮM, a tím své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a ostatní výrobky lidských rukou na fosilní paliva. Jejich kapitalistické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je o žití boháčů na výnosný kapitalistický trh, pomocí zvyšující se ekonomiky. Svými geneticky prasečími lidskými mozky stále nechápou, že svoji uvedenou politikou nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, v několika málo letech tohoto pokolení, dupou planetu zemi, až se v základech hroutí, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Chtějí svoji vládu nad zbídačeným pracujícím lidem, pomocí horečného zbrojení a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válek, udržet co nejdéle, kvůli svým dobře placeným KORYTŮM, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, ekonomickým, militaristickým žitím boháčů na výnosný trh. Chtějí veškeré suroviny nesmyslně vyrabovat v několika málo letech, ještě v tomto pokolení, kvůli zbrojení a válčení, a energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě,

 

dopravě, spotřebě, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI, pro všechna příští pokolení. BOŽSKÝ BOHATÝRE rektore Janíčku. Všechna budoucí pokolení budou s proklínáním připomínat lidskou nedokonalost, vašeho geneticky prasečího mozku, budou proklínat všechny zpupné a neposlušné vědce VUT v Brně, pokud uvedené vládnoucí zločince neprodleně nezničíte tím, že se v úplné poslušnosti podřídíte mediálnímu MISTRU Kristu, jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ a mnohých výrobků lidských rukou na fosilní paliva. Záchrana ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, pro všechna příští pokolení, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné nastolit NEPRODLENĚ. Vysoce mravný BOŽÍ SYN, rektor Janíček, má povinnost naplnit Písmo o Česku do poslední čárky tím, že pro bezdomovce Blažka z Říček, a tím pro uprchlíky a bezdomovce celého světa zajistí, aby se nyní dobře oblékli a dobře najedli. Iz.24/18. ZBRANÍ proti vládě SYNŮ ZATRACENÍ, Kristem prokleté vlády premiéra Fialy, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/18,5/4,16,10/13,13/4,14/30,16/13,22/18,24/6,17,29/11,33/22,57/10až20,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Dobře se oblečou, když začne platit dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ pro oblečení, dobře se najedí, když ve všech restauracích schopných vařit alespoň obědy, se začnou PROSTÍRAT UBRUSY, Iz.21/5, pro švédské stoly snídaní, obědů a večeří, pro všechna politická a náboženská zvířata. Mediální MISTR Kristus, dle své písničky, chce pro každého PRVNÍ TŘÍDU, také v oblečení a stravování. Dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ pro oblečení, pro bezdomovce Blažka bude probíhat zřejmě tak, že od starosty cca 1500 lidí, nové Boží rodiny, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH politických a náboženských zvířat, úplně poslušných služebníků Krista, dostane POUKAZ na to, aby si v jakémkoli obchodě vybral oblečení a boty. Iz.24/18. Jako bezdomovec, bude mít právo na plný příděl šatů a bot, na zimu a léto. Dokonalé naturální plnění šatů a bot bude probíhat elektronicky, zřejmě takto. Každý úplně poslušný pracovník Krista, s číslem 666, což je www.těchto textů, bude mít svůj elektoniký cejch, na svoje rodné číslo. Zj.13/16. Cejch je nutný kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, která z geneticky prasečích lidských mozku nezmizí ani v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Na tomto elektronickém cejchu budou např. bezdomovci Blažkovi zaznamenány veškeré jeho nákupy, příděly. Bude stanoveno, kolik botů a šatů smí za rok vyfasovat, což bude platit pro každého, svobodného služebníka Krista, osvobozeného od uvedených vládnoucích zpupných Baalů a DÉMONŮ. Nový Kristus vyžaduje, aby se tímto způsobem skončila vláda polItiků pravice vlády premiéra Fialy, a OTCŮ Satanů kněží, nad politickým a náboženským dobytkem. Boží RÁJ, BOŽÍ ZAHRADY, celosvětového, mírového Božího království, Kristus umožní vybudovat, úplně poslušným služebníkům technického lži lidu VUT v Brně, až rektor Janíček učiní rozhodnutí, že kvůli energetické bezpečnosti Česka a světa, musí pominout křesťanská, militaristická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, VOZY, to je AUTA, a ostatní lidští Bohové, to je výrobky lidských rukou, na fosilní paliva. Na svatou Markétu, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 13. července 2022, úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, měli povinnost zajistit, aby drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, proměnili křesťanské chrámové zpěvy v kvílení, Ám.3/7,15, 5/10,18,25,8/2,11, protože křesťanský, militaristický středověk, je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. V tomto pokolení musí každý znát Krista nově, z HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Kristus Česko úplně zničí, když rektor Janíček, a ostatní BOŽÍ SYNOVÉ VUT v Brně, nebudou úplně poslušní, nebudou ZRNEM, a nevyvezou se, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, NA SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČITEL, či LÉKAŘ, mediální MISTR všech států světa, takový, jaký v Písmu skutečně je, připravil pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pro BOŽSKÉ BOHATÝRY, pro Boží technický lži lid VUT v Brně ZBRANĚ, pro zápas se čtyřmi vládnoucími Baaly a DÉMONY Česka. Mocnou Boží zbraní je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Nejsou to zbraně světské, jako např. křesťanská, militaristická ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, a ostatní výrobky lidských rukou na fosilní paliva, jejichž éru Kristus tímto textem předčasně končí, ještě před jejich úplným vyrabováním. Uvedené ZBRANĚ od Krista, od DUCHA SVATÉHO, mají moc úplně zbořit veškeré lidské výmysly, geneticky prasečích lidských mozků, jak o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, UKŘIŽOVANÉ pouze mletím protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, BELZEBUBA papeže Františka, tak krutý zmijí jed ekonomických, militaristických vychytralostí, vládců tohoto světa, čtyřech prezidentů, SYNŮ ZATRACENÍ, Putina, Bidena, Zelenského a zakladatele KOZLŮ ČSSD, Zemana. Kristus, v tomto pokolení přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství svého technického rozumu, Česku, technickému lži lidu VUT v Brně, dává ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli tomu, aby BOŽÍ SYN rektor Janíček, uvedl do poddanství nového Krista každou mysl tak, aby poslušnost dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, byla úplná. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolený TECHNICKÝ lži lid Česka pochopil, že Kristus odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Lži lid Česka, na Božím SOUDU neobstál před NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je pouze dočasné. Obstojí pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří dokončí uváděný pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplně a rychle. Čtyři vládnoucí SYNOVÉ ZATRACENÍ Česka, SYNOVÉ NEPRAVOSTI, ekonomické, militaristické svině, váleční štváči, NETVOŘI, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, premiér Fiala fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, posta@vlada.cz, předseda SENÁTU Vystrčil nguyens@senat.cz, faldynoval@senat.cz, turanovai@senat.cz, urbanovae@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, a evangelická svině, drzá NEVĚSTKA z TOP 09, Zj.17/15, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských, militaristických, ekonomických hlupáků v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, SVINĚ, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, či OHOLIBA, Iz.57/10,16,20, Ezech.23/36,48,24/14, předsedkyně PSP Markéta Adamová adamovam@psp.cz, nic nezmůžou proti dále uváděné pravdě o Kristu, a o jeho jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a světa. Svými ekonomickými, militaristickými, náboženskými bludy, svým žitím boháčů na výnosný militaristický, ekonomický trh zvyšující se ekonomiky, dělají v Česku vzedmuté moře, či PEKLO OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů. Stále nechápou uváděnou Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uváděnou Boží vůli. Odmítají ukončit křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dobrovolným odchodem do říše ticha, to je na smetiště dějin. Tím jsou úskalím celosvětového, mírového bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, protože jejich geneticky prasečím lidským mozkům, se hnusím jak já, tak VŠEMOHOUCÍ Kristus. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, atd. Hnusí se jim celosvětová majetková ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, a nové bydlení, v sídlištích a ve městech, z domů energeticky úplně soběstačných, pro vytápění, vaření, chlazení, a pro dopravu na kolech, či koloběžkách, na elektrický pohon. Sídliště či města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, z milosrdenství rozumu Krista, navržená v solární architektuře, a v solárním urbanismu, dle textů Bible, již v roce

 

2006, či v roce 2008, jsou dnes vystavená ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pomalý Boží SOUD lži lidu se začal v novém BOŽÍM DOMĚ, na VUT v Brně, již v roce 2006, za rektora VUT Vrbky. Dle vůle Boží, v přítomnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, který nyní vyvázne, Ezech.3/4,21až24/26,39/8,13,21,29, Izaj.1/18až57/16, nebudu němý. Kristus se nad Českem a světem chce smilovat nyní, ne až na podzim. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,24/26,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Tim.2/16až4/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jud.12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Přestavba energetiky ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na energetiku fotovoltaiky a větrníků, má horizont mnoha desetiletí. Obnovitelné energie bude podstatně méně. Pouze cca deset procent současné výroby a spotřeby energií z fosilních paliv. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný již v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITEL, MEDIÁLNÍ MISTR, LÉKAŘ, jediný PROROK Písma, z tohoto důvodu, předčasně končí éru ropy, plynu, uhlí, uranu a všech vzácných surovin, před jejich úplným vyrabováním. Končí tím žití boháčů na výnosný trh. Vyžaduje, aby noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vedení neposlušným, zpupným rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, se stali neprodleně Kristu vděčnými, úplně poslušnými služebníky Krista. Těmito texty správného a jedině možného výkladu veškerého Písma od Krista, dostávají od Krista veškerou Boží moc, k realizaci Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus, svými příkazy, a zákona POLE VĚDY Písma vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, pomocí EVROPSKÉ UNIE, neprodleně zajistilo, aby všechny státy světa rozhodly o ukončení žití boháčů na výnosný trh, pomocí zvyšující se ekonomiky, a horečného zbrojení. Zastavit lavinu dále uvedených Božích trestů, je možné pouze rozhodnutím, že ropu, plyn, uhlí, uran, a ostatní vzácné suroviny, je nutné zachránit pro všechny státy světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády živého Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, aby technický lži lid všech států světa, přestal zneužívat Boží technický rozum a vyznal, že Kristus má veškerou moc, nad každým lidským, geneticky prasečím lidským mozkem. Až na věky věků platí, že Kristus, pro uvedenou moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, dává svou vládu nad neposlušnými a zpupnými lidmi komu chce, a komu chce ji bere, jako dnes ji vzal např. ministerskému předsedovi Borisi JohnsonoviVeškerou moc nad lidmi nyní od Krista dostávají noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně. Zpupný rektor Janíček, v BÍLÉM PLÁTĚNÉM ROUCHU, má povinnost ukončit zneužívání Božího technického rozumu, a jako úplně poslušný služebník Krista, vyznat svá provinění a své energetické bludy, svého zpupného mozku, geneticky prasečího. Tím nastolit vládu NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi, úplně poslušnými státy světa. Vládnout může pouze Kristus, jediný PREZIDENT všech států světa, svými Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, které v Písmu připravil pro nastolení BOŽÍHO RÁJE, BOŽÍ ZAHRADY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Temnotu krutého zmijího jedu křesťanských protikladných bludů katolického katechismu o Kristu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, je nutné neprodleně přetavit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, určeného pro toto zlé a zpupné pokolení. Při odstoupení rozumu Krista od technické elity, kterou Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, je ohrožená existence lidstva. Pravda správného výkladu Písma, musí zářit pro celý svět z VUT v Brně, jako nový Kristus, který v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, žádného neposlušného PREZIDENTA, žádnou neposlušnou POSLANECKOU SNĚMOVNU, žádný neposlušný SENÁT, atd., v celosvětovém RÁJI, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již nepotřebuje. Kristu ŽENICHOVI stačí pouze úplně poslušná nová vláda Česka, NEVĚSTA, vytvořená na rektorátu VUT v Brně, ze SEMÍNKA OSMI nových, úplně poslušných ministrů, dle textů na konci kapitoly. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nebude nikoho želet, když zpupní poslanci, senátoři a prezident, zase odmítnou vejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kvůli neposlušnosti nového Boha, kněze, BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, rektora VUT v Brně Janíčka, bude např. dělat z vesnic a měst na Ukrajině sutiny, sutiny, jaké zde v tomto pokolení ještě nikdy nebyly, kvůli tomu, aby mohl, pro zpupné Česko a EVROPSKOU UNII, pomocí MEČE války, zastavit ropu a plyn. Chudáček prezident Putin, a debil prezident Zelenskýj, budou na Ukrajině dělat MEČ válek tak dlouho, dokud technická elita VUT v Brně nebude v koncích, se svou energetickou koncepcí Česka a světa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, neposlušné vládnoucí Baaly a DÉMONY, včetně pracujícího lži lidu, bude trestat až do svého vítězství. Kristus zvítězí, až bude kralovat z ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až ze stávajícího SUCHÉHO STROMU vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy, nezůstane ani kořen, ani větev. Válečný štváč, vrchní velitel válečných sil Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman info@zemanmilos.cz, v médiích pravil, že svoboda vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. je ohrožena, pro něho nenávistným náboženstvím. Česko vejde do svobody úplně poslušných služebníků Krista, když lži lid VUT v Brně, hlupáka KOZLA Zemana neprodleně pošle do říše ticha. Zabíjení zpupných hlupáků, např. MEČEM války na Ukrajině, kteří se budou považovat za vládnoucí Bohy, bude pokračovat až do vítězství Krista, který chce být jediným ZÁKONODÁRCEM všech. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Při odstoupení rozumu Krista od technické elity, kterou Kristus, svým technickým rozumem živí odjakživa, je ohrožená existence lidstva. Neomylný Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího rozumu, energeticky nezbytného pro toto zpupné, neposlušné pokolení, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, politickému a náboženskému dobytku světa, boří a ničí stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Vyžaduje, aby noví, technicky vzdělaní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, porozuměli dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, a respektovali Boží právo řídit svět nově, Božími zákony. Boření a ničení křesťanského militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, např. zabíjením a bořením měst a vesnic, MEČEM války mezi NATO a Putinem, bude pokračovat tak dlouho, dokud VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, své sídlo, a svou SKÁLU, bude mít na NEBESÍCH. NEBESA jsou již pouze SLOVA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato SLOVA jsou již mezi námi od roku 1997. Dle vůle Boží, jsou tato SLOVA, každé tři roky upřesňována tak, aby jim rozumělo především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VUT v Brně. Moje tříleté prorokování od roku 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, má skončit nyní, v roce 2022, rokem trestů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím,

 

že úplně poslušní služebníci Krista, např. vládu SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, pošlou až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse Česka a světa. Technický lži lid VUT v Brně, v tomto zpupném pokolení, již musí pochopit naprostou bezmoc každého ekonomického NETVORA, každé militaristické svině, způsobené odstoupením rozumu Krista, od geneticky prasečích mozků vládnoucí elity. Žalm102/18,27. Kristus se mstí a bude mstít všem Bohům, dalším trestáním a zabíjením neposlušných a zpupných hlupáků, kteří lhaním o Kristu, a o koncepci energetiky, budou chtít pokračovat ve svém lhaní o Kristu, a o energetice, a tím si uchovat svoje ekonomické, militaristické, náboženské a politické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kdo se ještě nyní bude považovat za vládnoucího Boha, toho trestající Kristus zabije. Nový Kristus vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně, si ošklivili lži politického a náboženského dobytka. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je oslavování sama sebe navzájem. Sama sebe navzájem se oslavují ti hlupáci, kteří oslavují rozum svých geneticky prasečích lidských mozků. Proto nechápou Boží slávu, kterou je nyní např. zničení všech zbraní světa. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Jejich totálně chybná energetické, ekologická a mravní koncepce Česka a světa, pouze na elektřinu, které tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie Česka, způsobená odstoupením Božího technického rozumu, je energetickou SMRTÍ. Politické, ekonomické, militaristické a náboženské svině, Kristus celosvětově boří a ničí, jednak odstoupením svého Božího rozumu, jednak ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po zřízení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT v Brně, nebude potřebovat ekonomy, zbrojaře, politiky, obchodníky, atd. Zpupný technický lži lid VUT v Brně má hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka. Pro neznalost Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kryje vládnoucí politické a náboženské zločince a lháře, kteří, ve svém ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTÍ, stále chtějí sloužit svým pohlavním ÚDŮM, a tím svým dobře placeným KORYTŮM, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států. Nový Kristus vyžaduje, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, stejně mocní jako LEV Kristus, ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně zničili křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka tím, že na rektorátu VUT v Brně nastolí Boží zákony, a tím ZLATO celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hřích neposlušného technického lži lidu VUT v Brně, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, spočívá v zaměňování Božího technického rozumu, za rozum lidského mozku, který je pouze geneticky prasečí. Geneticky prasečí lidské mozky vědců VUT v Brně, jsou úplně závislé na Božím technickém rozumu. Kristus naplňuje texty Písma do poslední čárky v Česku, a ve světě tím, že svým Božím technickým rozumem, odstupuje od každého neposlušného a zpupného pomatence, který v Česku, a ve světě, odmítne okamžitě zbořit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, je energeticky nezbytné neprodleně poslat do říše ticha, na smetiště dějin, vládu SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého debila, vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, a ostatní STÁTNÍ SPRÁVU, politického a náboženského dobytka. Česko a svět hraje s Bohem hru o svou energetickou, ekologickou a mravní bezpečnost, která je možná pouze při totálním podřízení se veškerého lži lidu VUT v Brně, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, kteří se neprodleně vrátí k VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, UČITELI, či LÉKAŘI, mediálnímu MISTRU všech států světa, k takovému, jaký v Písmu skutečně je, mají naději na energetickou, ekologickou a mravní záchranu, pomocí technického rozumu Krista. Zachránit Česko a svět, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, mají povinnost především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. LVI z VUT v Brně, stejně mocní jako je LEV Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost povstat proti zpupným a neposlušným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, proti vládě SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, ekonomického NETVORA, politologa premiéra Fialy. Jeho geneticky prasečí lidský mozek, při odstoupení technického rozumu Krista, řeší koncepci energetiky Česka a světa, viditelně nesmyslně, debilně. Nový smysl života najdou pouze úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, kteří vyhlásí za vůli Boží, konec militaristického, ekonomického, křesťanského, judaistického, buddhistického, hinduistického, muslimského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Politické, energetické, ekonomické, a militaristické bludy NETVORA premiéra Fialy, je nezbytné neprodleně spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, v Česku a ve světě, pomocí textů Písma, prokazatelně boří a ničí vše co zasadil, pomocí SKÁLY hlupáků, PRACHŮ a ZBRANÍ. Veškeré zlo dělá kvůli neposlušnosti kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně. BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, mocný jako LEV Kristus, kterého toužebně vyhlíží všechno militaristické neposlušné tvorstvo, zpupný rektor Janíček rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@ vutbr.cz, rozumem svého geneticky prasečího lidského mozku, stále nechce pochopit platnost textů Písma, že jeho vyvolení za BOŽÍHO SYNA je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Svým geneticky prasečím lidským mozkem, stále nechce uznat logiku textů Písma o tom, že technický lži lid VUT v Brně, živený Božím technickým rozumem odjakživa, v tomto pokolení přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin, již nesmí zneužívat Boží technický rozum, ke službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, takovému VŠEMOHOUCÍMU, jaký v Písmu skutečně je, kvůli energetické spáse Česka a světa. Při další neposlušnosti zpupného rektora Janíčka, veškeré Boží tresty, uvedené v Písmu, jako VICHRY, POTOPY, SUCHA, COVID, RAKOVINA A OSTATNÍ NEMOCI, KŮROVEC, INFLACE, ZVYŠOVÁNÍ ROZDÍLU MEZI BOHÁČI A CHUDÁKY, POTRAVINOVÁ KRIZE, HLADOMORY, UPRCHLÍCI, NÁRŮST CEN ENERGIÍ A SUROVIN, A TÍM NÁRŮST NÁKLADŮ NA VÝROBU, DOPRAVU, BYDENÍ, ROSTOUCÍ NESPOKOJENOST CHUDÁKŮ, NESMYSLNÉ PŘEMNOŽENÍ SE, BLÍZKÝ ROPNÝ A EKONOMICKÝ KOLAPS, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY MEZI BOHÁČI A CHUDÁKY, VÁLKY BOHÁČŮ O MOC NAD SVĚTEM, budou pokračovat, až do vzniku PEKLA ropného a ekonomického kolapsu v roce 2030, do vzniku PEKLA třetí světové války, do zničení dvou třetin politických a náboženských hlupáků, PEKLEM války. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, atd. Boží vůle je, aby BOŽÍ SYN rektor Janíček již neklamal a učinil rozhodnutí, že veškerý technický lži lid VUT v Brně, v Česku a ve světě, již nebude sloužit boháčům, protože má povinnost sloužit pouze NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, s bázní a s úctou, k jeho SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jedině tímto je možné zastavit vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu Krista, i od Bohů technické elity VUT v Brně. Má povinnost tlumočit rozhodnutí Krista, o neprodleném ukončení zneužívání Božího technického rozumu, studiem textů ŽÁRU

 

OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby technickému lži lidu VUT v Brně, Česka a světa, byla známá dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, pro toto zpupné pokolení. Kristus nechává psát pomalý Boží SOUD těchto textů od roku 1997, protože si předsevzal, že přelom věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. zastihne Česko a svět, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Od roku 2000, pro nové, úplně poslušné kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, pro zpupné BOŽÍ SYNY lži lidu VUT v Brně, již není úkol nad lidské síly, pochopit texty Písma, o svém nezpochybnitelném a neodvolatelném vyvolení, být BOŽÍMI SYNY, BOŽSKÝMI BOHATÝRY. Božím humorem je mystifikace křesťanů, hinduistů, buddhistů, muslimů atd. ve víru v Boha SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd. Pravda o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedená v těchto textech HORY HOSPODINOVA DOMU, je velkým Božím darem. Stejně tak velkým Božím darem bude úplná poslušnost ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz. Z milosrdenství Božího technického rozumu pro toto pokolení, dostávají od nového, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, KLÍČE od BRAN CELOSVĚTOVÉHO, MÍROVÉHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zneužívat technický rozum Krista, ve službě stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, např. SEDMINÁSOBNÉ RODIČCE, politikům sedmi vládnoucích pravicových stran Česka, a vládě SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, místo novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, je již hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Smyslem života pro úplně poslušné služebníky Krista technického lži lidu VUT v Brně, je již pouze práce pro LVA Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Úplné zničení stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, debilního křesťanského, militaristického, ekonomického HNOJE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplným zničením hnoje vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, pro BOŽSKÉHO BOHATÝRA rektora Janíčka, již není úkol nad lidské síly. Neprodlené nastolení mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v čele s Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, který v Česku vychází, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, je energeticky nezbytné. Zpupné a neposlušné ekonomické SVINĚ, militaristické NETVORY, lži lidu VUT v Brně, neschopné se mnou projednat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné pro celosvětovou, mírovou Boží majetkovou ROVINU, která bude bez boháčů a bez chudáků, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, zabije strašlivou záhubou. Žádnou neposlušnou ekonomickou, politickou, či náboženskou svini, žádného zpupného militaristického Boha, to je NETVORA, Kristus na světě nechce, ani na VUT v Brně. Dokonalé, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, bude bez křesťanských, militaristických, ekonomických hodnot, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, a mnohých výrobků na fosilní paliva, jejichž éru Kristus tímto končí. Neposlušné ekonomické svině, či zpupné militaristické, kapitalistické, socialistické, fašistické NETVORY, trestající Kristus zničí, zabije, v době PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, v roce cca 2030, pokud se noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, neprodleně nevrátí k novému Bohu, k takovému, jaký v Písmu skutečně je. Kristus chtěl setřít pracujícímu lži lidu Česka každou slzu z očí, při zřízení Božího království, již v milostivém Hospodinově létě, v novém DNES naplnění Písma, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 13. července 2022. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Lidé platí daň za to, co skutečně chtějí. Neposlušní a zpupní lidé, svými geneticky prasečími mozky chtějí, aby do nekonečna pokračoval život hlupáků v bludech ekonomického, militaristického, politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Odmítají respektovat Boží právo, na energetické, ekologické a mravní přetvoření všeho stvoření, novými vládnoucími Bohy, novými kněžími, BOŽÍMI SYNY, technického lži lidu VUT v Brně, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Vidí se v ZRCADLE textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako ekonomické chamtivé svině, jako MODLOSLUŽEBNÍCI, jako militarističtí NETVOŘI, kvůli tomu, že chtějí, aby politická a náboženská elita vyhovovala jejich přáním žít na výnosný trh zvyšující se ekonomiky a tím nesmyslně ničit ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, což již není energeticky možné. Existence lidstva je ohrožená pro neposlušnost ČTYŘECH BYTOSTÍ, nových kněží, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, rektora Janíčka, ředitele EÚ docenta Pospíšila bývalého ředitele EÚ docenta Skály a jediného architekta a urbanisty domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborníka na energetiku těchto domů, vedoucího ÚTZB, VZDUCHOTECHNIKA, profesora Hirše. Všichni neposlušní, zpupní lidé, trestajícího Boha stále bezdůvodně nenávidí, já se všem hnusím. Vědci VUT v Brně stále nejsou NEVĚSTAMI pro ŽENICHA, Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů. Nechtějí realizovat jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v Boží spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, v době vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ. Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ Židy, pouze mletím protikladných křesťanských bludů, a mletím krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, promyšlených ekonomických, militaristických, kapitalistických, fašistických, socialistických a jiných vychytralostí, stávajícího militaristického, ekonomického, kapitalistického, fašistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, však již zemřel. Uzdravil se správným výkladem Písma, ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. VSTÁT Z MRTÝCH sviní či NETVORŮ jako první, a sloužit novému Ježíši Kristu, vzkříšenému z mrtvých ekonomických militaristických sviní, či NETVORŮ, tak jak se jemu líbí, s bázní a s úctou, mají povinnost všichni, kdo k novému Kristu patří. K novému Kristu patří celé, jím vyvolené Česko. ŽENICH Kristus zůstal manželem např. stávajícím CÍRKVÍM, katolíkům a protestantům, které v Ezechieli nazývá MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU a OHOLIBOU. ŽENICH Kristus vyžaduje, aby jeho jedinou církví, jeho NEVĚSTOU, byla ŽENA STATEČNÁ, nová, úplně poslušná vláda, nového premiéra Česka, Ing. Rákose, vytvořená dle textů na konci kapitoly, na rektorátu VUT v Brně. ŽENICH Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, nebo v domě na Říčkách 42, byla neprodleně projednána NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Kristem, o úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, atd. Novou a věčnou smlouvu s Kristem o úplné poslušnosti technického lži lidu v Brně, maji povinnost se mnou projednat ČTYŘI BYTOSTI, rektor Janíček, docent Pospíšil docent Skála a profesor Hirš. Nová smlouva, o úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, a o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího královstí na rektorátu VUT v Brně, jim bude objasněná, pokud textům SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále ještě nerozumí. Nová SMLOUVA Kristem, je o mletí OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zj.1/1až5/14až22/21, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a NEOMYLNÝ trestající Ježíši Kriste. Prosím ukončí svůj hněv, který již neprodlévá tím, že v Kristem vyvoleném Česku, úplně a rychle zničíš vládu stávajících politických a náboženských Bohů tím, že úplně rychle a zničíš vládu tebou v Písmu prokletého vůdce PTACTVA ODS, ekonomické svině, militaristického NETVORA, politologa premiéra Fialy. Technická debilita jeho bludů,

 

jeho energeticky nesmyslných energetických koncepcí, dále uváděných, způsobená odstoupením tvého technického rozumu, potřebného pro toto pokolení, musí již být zřejmá všem úplně poslušným novým vládnoucím Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍM SYNŮM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro tvoje zákony POLE VĚDY Písma, pokud budou úplně poslušní. atd. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a NEOMYLNÝ trestající Ježíši Kriste. Prosím ukončí svůj hněv, který neprodlévá tím, že potrestáš Kristem vyvolené Česko, a EVROPSKOU UNII. Prosím, pomocí tvého trestu, pomocí MEČE války na Ukrajině, zastav pro Česko a pro EVROPSKOU UNII plyn z Ruska na tak dlouhou dobu, až SYN ZATRACENÍ, NETVOR, premiér Fiala, bude v koncích se svou energetickou, ekonomickou, koncepcí na čistá paliva, na PLYN a URAN, a na nečistá paliva, na ROPU a UHLÍ. Ježíši Kriste prosím neprodlévej a zařiď, ať se všechno v Česku, při zastavení plynu z Ruska zhroutí. Vše o zhroucení se průmyslu v Česku je opakovaně objasněno. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Dle vůle Boží, jsem maličký a spravedlivý prorok, stejně mocný, jako je NEOMYLNÝ LEV Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kdo, v tomto zpupném pokolení, neposlechne mě a NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je vyloučen z Božího lidu. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až10/26až12/28, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mar.4/12,7/7,13/20, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jud.12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/1až5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Božím lidem je nyní nově, v tomto zpupmém pokolení, především lži lid technický z VUT v Brně. Vyvolení technického lži lidu za nové vládnoucí kněze veškerého lidu Česka a světa, je nezpochybnitelné a neovolatelné. Kristus potřebuje nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za nový Boží vládnoucí lid technický proto, aby svým Božím technickým mozkem, v geneticky prasečích lidských mozcích VUT v Brně, mohl učit dobro všeho energeticky, ekologicky a mravně nového, po tom, až stávajícího výroba, výstavba, doprava, spotřeba tohoto věku skončí, kvůli úspoře ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., na celé toto tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Planá OLIVA je stávající lži lid VUT v Brně. Ušlechtilou OLIVOU, STROMEM SPRAVEDLNOSTI se VUT v Brně stane tím, že vědci svými geneticky prasečími lidskými mozky pochopí texty Písma, že Božím technickým rozumem, jsou živeni stále. Při odstoupení technického rozumu Krista, každý DUCH vědců VUT v Brně, rozumu lidského, geneticky prasečího mozku, zemdlí. Kristus veškerý lid, ve stávajícím VZDOROKRÁLOVSTVÍ, uzavřel pod svou neposlušnost proto, aby se slitoval především nad technickým lži lidem VUT v Brně. Nesmiluje se již nad Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Ti, do mírového, Božího království, z titulu svých ekonomických, militaristických profesí, nepatří. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, potřebuje pouze úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT, atd. Drzé pozemské OTCE Satany kněze, všech ekumenických církví Česka, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, neurčil za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které je o správné energetické koncepci Česka a světa. Drzé pozemské Otce Satany kněze všech ekumenických církví, Kristus určil pouze k tomu, aby sloužili boháčům, to je Baalům a DÉMONŮM. Proto je z Písma zřejmé, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, již více než dva tisíce let, uvedené Boží zákony, o nastolení celosvětové, Boží majetkové ROVINY, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nenávidí. Jsou určení Kristem pouze k tomu, aby SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, obcházeli, rušili, znehodnotili, převraceli, což je jejich lidská, debilní moudrost. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, jsou Kristem odjakživa určení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, včetně svých vládnoucích Bohů, nyní politiků pravice SEDMI vládnoucích politických stran, SEDMINÁSOBNÉ RODIČKY nového Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO. Úbytek křesťanských, ekonomických, militaristických sviní v církvích, uvedený v Písmu, je Božím znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Energetická bezpečnost Česka a světa, souvisí s Boží majetkovou celosvětovou ROVINOU, s odpočinutím veškerého pracujícího lži lidu Česka a světa, od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., s ukončením žití boháčů na výnosný trh, se zničením všech zbraní a vojáků, s ukončení dupání planety země, až se v energetických základech hroutí, ukončením energeticky nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin. Lži SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, politologické svině premiéra Fialy, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie pro Česko, je již zločinem, je hříchem, k energetické SMRTI Česka a světa. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Odstoupení Božího technického rozumu, od mozků lidských, geneticky prasečích, vědců VUT v Brně, a ČVUT, je Božím trestem za to, že na VUT v Brně, VĚDCI technického lži lidu, stále nejsou NEVĚSTAMI, kterými bych se mohl obklopit, v současné době milostivého Hospodinova léta, v roce 2022. ŽENICH Kristus vyžaduje, aby mohl přetvořit všechno stvoření, z energetiky fosilních paliv, jejichž éru tímto neprodleně končí, na energetiku z obnovitelné elektřiny, které bude podstatně méně, než je energie z ropy, z plynu a z uhlí, uranu, atd., pomocí úplně poslušných, Kristu vděčných NEVĚST, z VUT v Brně. Elektřina, dle GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie. Proto elektřina nemůže nahradit končící ropu, plyn, uhlí a uran, proto je správné Boží energetické koncepce, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, milostivým Božím darem. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, Bohové vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, překrucují uvedené slovo Boží, ke své vlastní záhubě, protože svými geneticky prasečími lidskými mozky, si vybírají pouze ty texty Písma, kterými slouží boháčům, místo Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Již více než 2000 let, tímto způsobem, učí militaristický, ekonomický lži lid Česka a světa, pouze samé bludy, které nejsou naprosto nikomu k užitku. Energetickou bezpečnost Česka a světa Kristus umožní vyřešit, svým NEOMYLNÝM rozumem, pouze po rozhodnutí rektora Janíčka, o neprodleném a úplném zničení křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pro BOŽSKÉHO BOHATÝRA, stejně mocného, jako je LEV Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, není úkol nad lidské síly, neodložit a nezdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v daleko vyšší mravnosti a spravedlnosti, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických OVCI, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Svoboda je v mluvení uvedené pravdy o NEOMYLNÉM Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky Česka a světa, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně.

 

Totální nesvoboda je ve lhaní SYNA ZATRACENÍ, ekonomické, militaristické svině, NETVORA, politologa, premiéra Fialy o tom, že Česko energeticky spasí jeho bludy, jeho geneticky prasečího lidského mozku o tom, že energie z jádra a plynu je čistá, a energie z uhlí a ropy je špinavá. Pro úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně již musí být jasné texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, že Kristus, Česku a světu dovolí nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, až na bludy politiků pravice a levice o koncepci energetiky, bude úplně zapomenuto. Až bude úplně zapomenuto na krutý zmijí jed, jedovinu dračí, protikladných bludů a promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, Baalů a DÉMONŮ, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy. Kristus již je živý tím, že se uzdravil pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Je hrozné upadnout do rukou živého Krista, který neposlušné a zpupné, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY, nechává padat do JÁMY, HROBU, PEKLA, hrozného ropného a ekonomického PEKLA, pomocí geneticky prasečího lidského mozku, stávajícího vládnoucího Boha, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Energetickou bezpečnost Česka a světa nemohou vyřešit stávající vládnoucí Bohové, od kterých Kristus, svým Božím technickým rozumem, odstoupil. Energetická bezpečnost je možná pouze v úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NETURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně všeho. Nový Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad Českem a světem, až BOŽÍ SYN rektor Janíček, neprodleně rozhodne, o PROSTÍRÁNÍ UBRUSŮ, ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy proto, aby se výstavba energeticky soběstačných domu, ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, mohla v Česku neprodleně začít. Křesťanské, militaristické, ekonomické PEKLO, křesťanských hodnot chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU vládnoucích boháčů, Baalů a DÉMONŮ, nahánění se totálně nezodpovědných, debilních vládnoucích Bohů, politiků, a drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, a vojenských kaplanů, k pokračování MEČE válek např. na Ukrajině, v Mali, atd., horečným zbrojením, a dodávkami zbraní jak vládnoucím žoldákům, tak vzbouřencům, nejsou Boží cestou. Boží cestou je celosvětové, neprodlené, úplné zničení všech zbraní, všech vládnoucích vojáku a všech vzbouřenců. Řešením je Boží majetková, mírová, celosvětová ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho. Technická debilita vládnoucích Baalů a DÉMONŮ křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, způsobená odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, musí již být zřejmá především novým kněžím technického lži lidu VUT v Brně, kteří již znají jak Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, tak vůli Boží, o energeticky nezbytné změně, kterou je úplné a neprodlené zničení stávajícího politického a náboženského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zahrada celosvětového Božího království, ve které bude velký počet úplně poslušných služebníků Krista, otročit pouze Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, jako ZEMĚDĚLŠTÍ NEVOLNÍCI, má počátek na naší zahradě, na Říčkách 42. Jakmile bude na VUT v Brně učiněno rozhodnutí, že ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, budou uchovány pro všechny státy světa, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády NEOMYLNÉHO Krista, nad všemi státy světa, nový Kristus každého smysluplně zaměstná např. tím, že např. vznikne mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ. Pro mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ jsem příkladem tím, že pěstují ovoce a zeleninu bez jedů, bez pesticidů, herbicidů, fungicidů. V celosvětovém, mírovém Božím království se nebude plýtvat fosilními palivy na výrobu jedů a hnojiv. Až nový Kristus, na rektorátu VUT v Brně, z milosrdenství technického rozumu Krista, vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, VŠEMOHOUCÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech úplně poslušných států, smysluplně zaměstná pracovníky ze zrušených průmyslových provozů např. tím, že jako ZEMĚDĚLŠTÍ NEVOLNÍCÍ budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, pro kuchyně, pro 1500 společně stolujících politických a náboženských zvířat, stejně jako dnes já. Nový Kristus, v nové Boží RODINĚ cca 1500 lidí, která bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, která bude mít dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, zajistí energetickou spásu tím, že tímto způsobem umožní zrušit militaristickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, a tím mnoho lidských Bohů, výrobků lidských rukou, na končící fosilní paliva, např. auta. Ropu chce Bůh uchovat na toto celé tisíciletí. Je nutné odpočinutí od díla energetické zhouby. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Proto, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČTYŘI BYTOSTI, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové, rektor Janíček, rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalý ředitel EÚ docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK, jediný architekt a urbanista domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborník na energetiku těchto domů, vedoucí ÚTZB profesor Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ce.vutbr.cz, již nikoho neobelhávali, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5, 11/9,13/4,8, mají povinnost, ve strachu z Krista jaký v Česku ještě nikdy nebyl, Žalm 14, neprodleně přijet na Říčky 42, a vše uvedené se mnou projednat, pokud stále nerozumí ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mají povinnost se ozvat sami z toho důvodu, že pochopí svoje povolání a vyvolení, úplně zničit stávající ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplným zničením vlády SYNA ZATRACENÍ, kacíře, hlupáka, premiéra Fialy. Mají povinnost neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zřízením jediné církve Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Nová vláda premiéra Ing. Rákose, která bude jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, je uvedená na konci kapitoly. Je nutné ji zřídit na rektorátu VUT v Brně, ze SEMÍNKA OSMI nových ministrů, zde navržených. Hlupákům, na VUT v Brně, Kristus svůj rozum vrátí, až budou úplně poslušní, a Kristu vděční za to, že Kristus, technický lži lid činí vládnoucími Bohy. Nikdo z hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým technickým rozumem, svým geneticky prasečím mozkem, nemůže najít ani Boží vůli, ani Boží moc, protože geneticky prasečí lidský mozek, při odstoupení rozumu Krista, zemdlí. Kdyby se Kristus nyní nesmiloval, svým technickým rozumem, nad lži lidem VUT v Brně, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na světě. Kvůli Česku se Kristus smiluje. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kapitalistický, ekonomický, militaristický režim, mohou již obhajovat pouze bohatí šílenci, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí z toho důvodu, že veškerému lži lidu Česka a světa, se stále hnusí dokonalá Boží majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin tak, aby všem státům světa bylo pomalu, postupně, umožněno přebudovat stávající fosilní energetiku, na energetiku obnovitelné elektřiny. Technické elitě VUT v Brně, živené Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství odjakživa, musí být srozumitelné

 

texty Písma o tom, že geneticky prasečí mozky vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v tomto zpupném pokolení, nejsou schopné, svou SKÁLOU, kterou jsou např. PRACHY a ZBRANĚ, a výrobky na fosilní paliva, např. VOZY, to je AUTA, nastolit energetickou, ekologickou a mravní bezpečnost, celosvětového mírového Božího království. Technický rozum Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v tomto zpupném pokolení, dostanou pouze úplně poslušní vědci technického lži lidu VUT v Brně v případě, že zveřejní dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která je především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Energetickou bezpečnost nelze řešit ekonomicky, např. finančními příspěvky chudákům, kteří nemají dostatečně vysoké mzdy k placení poplatků za ropu, plyn, uhlí, atd. Energetickou bezpečnost nelze řešit zateplováním, kotlíkovými dotacemi, finančními dotacemi za drahý plyn, ropu, či uhlí. Nelze řešit diverzifikacemi dovozu ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., z jiných nalezišť. Pro Krista NEŽÁDOUCÍMI OSOBAMI jsou kapitalistické, ekonomické, militaristické vládnoucí SVINĚ, které činí veškeré zlo, které Kristus uvedl v Písmu, pro neposlušné svině, NETVORY, které v Česku vede Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, militaristický NETVOR, politolog, debil, premiér Fiala. DEN NEZÁVISLOSTI na geneticky prasečích lidských mozcích vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Stále stejný Kristus, DUCH SVATÝ, zůstal manželem všem vládnoucím politickým stranám, či všem církvím, které v Písmu nazývá MRZKÝMI ŽENAMI, OHOLOU, či OHOLIBOU. Stále stejný Kristus, DUCH SVATÝ, zůstal nyní ŽENICHEM, NEVĚSTÁM, vědcům, BOŽÍM SYNŮM, technického lži lidu VUT v Brně. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby vůdce technického lži lidu VUT v Brně, BOŽSKÝ BOHATÝR rektor Janíček, na VUT v Brně, a v Česku zajistil, aby pokorných a úplně poslušných NEVĚS na VUT v Brně, atd. bylo hodně tím, že všem uváděným textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, budou všichni rozumět. Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky a technologií, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože stořil jak veškerou techniku, tak veškerá fosilní paliva. Cítit se bezpečně je možné pod vládou NEOMYLNÉHO Krista. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Čtyři vládnoucí SYNOVÉ ZATRACENÍ, SYNOVÉ NEPRAVOSTI, ekonomické svině, váleční štváči, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, premiér Fiala fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, </