Kapitola 297 – 70 stran.

14.06.2022 13:52

Kapitola 297 – 70 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, vedených novými vládnoucími Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, změní stávající, nemravné, křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na vysoce mravné celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle textů Bhagavadgíty. Stane se tak, když na rektorátu VUT v Brně, pokorní, Bohu vděční, úplně poslušní BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, BOŽÍ SYNOVÉ rektor Janíčkek, rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalý ředitel EÚ docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK, jediný architekt a urbanista domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, odborník na energetiku domů, vedoucí ÚTZB profesor Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@ ce.vutbr.cz, se mnou projednají uváděné texty Písma HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Není úkol nad lidské síly se tímto způsobem smířit s NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM Kristem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Nový Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky a veškerých technologií, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, na rozdíl od čtyřech vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, SYNŮ NEPRAVOSTI, prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, premiéra Fialy fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, posta@vlada.cz, předsedy SENÁTŮ Vystrčila nguyens@senat.cz, faldynoval@senat.cz, turanovai@senat.cz, urbanovae@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, a evangelické svině, NEVĚSTKY z TOP 09, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských, militaristických, ekonomických hlupáků v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, předsedkyně PSP Markéty Adamové adamovam@psp.cz. 2.Petr.2/21, 3/4,8,9,16, Zj.17/15, atd. Totální ekonomická, militaristická, křesťanská nemravnost, či debilita uvedených vládnoucích sviní, či NETVORŮ křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, daná jejich mozky, geneticky prasečími, je naprosto rozdílná od technické vyspělosti Česka a světa, kterou tvoří vědci, svými geneticky prasečími lidskými mozky, pomocí technického rozumu Krista tak, jak si to Kristus předsevzal. Jejich pád do říše ticha, to je na smetiště dějin, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka, v daleko vyšší mravnosti a spravedlnosti, než byla v době čtyřiceti let vlády pomýlených komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Jejich vyvedení ze čtyřiceti let socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, do vzedmutého MOŘE neposlušných, vzpurných ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, kteří si pouze dočasně nastolili SVOBODU k žití boháčů na výnosný trh, SVOBODU k totálnímu, nesmyslnému vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a jiných vzácných surovin, tím k dupání planety země, až se v základech hroutí, je jenom zkouškou, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně. Vůli Boží je, aby OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, hlupáků, vyschlo neprodleně na rektorátu VUT v Brně. Vůli Boží je, aby na rektorátu VUT v Brně vznikla vysoká MRAVNOST celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle textů Bhagavadgíty, dle které, pro veškerý pracující lži lid Česka a světa, bude postupně ve všem po nedostatků, v jídle, oblečení, bydlení, energetice, atd. Technický lži lid VUT v Brně již z Písma zná, že snaha vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, zločinců, Zemana, Fialy, Vystrčila a NEVĚSTKY Markéty Adamové zachránit svoje dobře placená KORYTA, je marná, protože jejich energetická koncepce je viditelně naprosto nesmyslná. Technický lži lid VUT v Brně dobře zná, že VLAJKOVÁ LOĎ ENERGETIKY, uvedených vládnoucích zločinců, nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech, je pouze náhradou dvou starých dosluhujících bloků. Technický lži lid VUT v Brně ví, že v Česku nastane kolaps výroby elektřiny již v roce 2032, při dotěžení uhlí pro dosluhující uhelné elektrárny, protože množství elektřiny vyrobené fotovoltaikou a větrníky je nepatrné, viz GRAF na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály, Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT. Technický lži lid VUT v Brně dobře zná, že ropný a ekonomický celosvětový kolaps je neodvratný, při dotěžení ropy v Rusku v roce cca 2032, protože Kristus bude bdít nad zlem, pomocí nemravného, ekonomického křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, až do jeho úplného zničení, během jediné hodiny, při zveřejnění ukončení tohoto pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně. Když technický lži lid se zase vzepře a odmítne projednání Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, trestající Kristus Česko úplně zničí strašlivou záhubou, malými, taktickými jadernými bombami, ve třetí světové válce, mezi NATO a Ruskem, mezi válečnými zločinci, prezidentem Bidenem a Putinem. Buď rektor Janíček oslaví Krista rozhodnutím, o energetické nezbytnosti úplného zničení všech zbraní Česka a světa, nebo trestající Kristus oslaví sám sebe, úplným zničením Česka strašlivou záhubou, pomocí malých jaderných taktických bomb. Následně Kristus nechá zničit strašlivou záhubou dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí. Nastal čas, kdy od JEDOVINY DRAČÍ, od krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a od promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a zbrojařů, každého vědce na VUT v Brně, musí trnout jeho vlastní zuby. Kdo z vědců bude mít za vládnoucí Bohy SYNY ZATRACENÍ Zemana, Fialy, Vystrčila a NEVĚSTKU Markétu Adamovou, toho Kristus zabije strašlivou záhubou. Kristus, který v Bhagavadgítě uvádí, že není ELEKTŘINOU, dobře ví, že Česko a všechny státy světa potřebují dostatek elektřiny proto, aby technická vyspělost Česka a světa zůstala na současné technické úrovní. Kristus se nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem pro toto zpupné pokolení, když vědci VUT v Brně z Písma pochopí, že nemají SVOBODU k úplnému vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, že nemají svobodu k žití boháčů na výnosný trh, že nemají svobodu k horečnému zbrojení a k válčení. Úplně poslušní vědci VUT v Brně mají pouze svobodu úplně poslušných služebníků Krista. Neprodlené umlčení vládnoucích zločinců, SYNŮ ZATRACENÍ, zločinců, Zemana, Fialy, Vystrčila a NEVĚSTKY Markéty Adamové, je energeticky nezbytné. Trestající Kristus se usmíří s technickým lži lidem VUT v Brně, až po rozhodnutí rektora Janíčka, o jejich zničení. Jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, je nová vláda Ing. Rákose, dle textů na konci. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Jaké texty Písma Boží dokonalé lásky zákonů POLE VĚDY Písma je nezbytné projednat na rektorátu VUT v Brně. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2006, z milosrdenství rozumu Krista, byly dle textů Písma navrženy domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, osvětlení a dopravu na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Dnes jsou uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kvůli neposlušnosti rektorů VUT v Brně, od rektora Vrbky dále, Kristem vyvolené Česko a Slovensko, drze stále staví domy LETNÍ, energeticky nesoběstačné, ve kterých lidé nebudou bydlet, protože v nich nebude čím topit, vařit, svítit, atd., což je zločin DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích hlupáků. Nový DUCH, veškerého Písma od Krista, je v těchto textech vylit. Nikdo nemá výmluvu nerozumět energeticky správné cestě úplně poslušného Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Bude ve všem po nedostatku, všechny národy budou technickému lži lidu VUT v Brně blahořečit, když zde vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, a tím Boží mravnost. Po STROMU vlády premiéra Fialy, a STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani kořen, ani větev, shoří novým SLOVEM Božím. Vše se stane, když PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, bude otevřená na VUT. Rektor Janíček musí iniciovat pomoc od okolních národů EU, s nastolením Božího království v Česku, na kongresu Božího technického lidu celého světa, v DOLINĚ O2 Arény. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby rektor Janíček pochopil, že trestající Bůh, ve svém hněvu, vyvrací VOZY, to je AUTA, i s těmi, co na nich jezdí. Aby pochopil, že výrobky lidkých rukou na fosilní paliva, to je Bohové lidí, např. VOZY, to je AUTA, SKÁLA Baalů, na které ekonomové spoléhají, musí odtáhnout v děsu, před hněvem Krista. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3,29/24,31/1,9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Kapitola 297 –70 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 72. Česká bible kapitola 297. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Modlit se k novému Kristu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají nyní povinnost především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Žalm33/6až102/18,27, atd. Mají povinnost prosit Krista, aby se nad Českem a světem smiloval, svým Božím technickým rozumem tím, že se smiluje nad geneticky prasečími lidskými mozky vědců VUT v Brně. Aby dovolil Česku a světu jít dál, do Božího celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že dovolí zničit SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je výrobky lidských rukou, např. PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. kvůli tomu, že prokazatelně končí doba benzinová, a že obnovitelné elektřiny bude až na věky věků málo. Nový Kristus je nyní SVĚTLEM SVĚTA tím, že ničí křesťanskou, militaristickou, ekonomickou tmu, přestože není elektřinou, což uvádí také v Bhagavadgítě. Veškeré trestání ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEBNÍKŮ se děje v režii NEOMYLNÉHO Krista, nejenom v Česku, ale v celém světě tak, jak si to Kristus v Písmu předsevzal. Trestání bude pokračovat až do úplné poslušnosti BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektora Janíčka. Kristus trestá, či netrestá, každého člověka na světě, vstupováním a odstupováním svého Božího, např. technického rozumu proto, aby každého člověka tímto způsobem vychoval tak, jak chce on sám. Tímto způsobem, odstupováním svého Božího rozumu od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ničí vše TRADIČNÍ, to je vše ekonomické, militaristické, křesťanské, politické, náboženské, atd. Kristus činí vztahy každého člověka, činí cestu každého člověka, pokud, svým Božím rozumem, nespí v MRÁKOTĚ. ANDĚLÉ z VUT v Brně již vidí BOŽÍ TVÁŘ tím, že vidí nového Krista, takového jaký v Písmu skutečně je. Je zbytečné, aby BOŽÍ SYN, rektor Janíček, vůdce Božího lži lidu v Brně, znovu oddaloval vznik Božího království, na další úplněk MĚSÍCE. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy na VUT v Brně musí nového Krista každý znát nově, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. KOHOUT, rektor Janíček, stále nedovede KOKRHAT. Je slepým a hluchým PSEM, pastýřem bez zájmu a pochopení Božího SLOVA, který na vládnoucí Baaly a DÉMONY, stále nedokáže štěkat. Iz.29/11až 24,57/10,16,20,56/9, atd. Rektor Janíček je OSEL. Bůh, v Božím domě, na VUT v Brně, žádné OSLY nyní nechce. Kdo bude nyní nového Krista následovat, nebude chodit v křesťanské, ekonomické, militaristické tmě. Bude vlastnit vlastní SVĚTLO ŽIVOTA, to je obnovitelnou elektřinu. Úplně poslušným služebníkům Bůh umožní budovat obnovitelnou elektřinu, pomocí stávajících fosilních paliv, po celý OSMÝ DEN, tohoto OSMÉHO tisíciletí, vlády Boha. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Bohem v Písmu vyvolené Česko, dle Boží vůle, jako první na SVĚTĚ, se setkalo s inteligencí Boha VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE ZÁKONODÁRCE a všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, což dopadlo pro Česko katastrofálně. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje objasnit ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. NEOMYLNÝ Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky, a veškerých fosilních paliv, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, zná ji, na rozdíl od vládnoucí politické, náboženské a technické elity Baalů a DÉMONŮ, kterou Kristus boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu, od geneticky prasečích lidkých mozků neposlušných SVINÍ, či NETVORŮ. Pomalým Božím SOUDE těchto textů boří a ničí neposlušným hlupákům totálně špatné středověké mravy, tradice a hodnoty, militaristické, ekonomické, politické, křesťanské, náboženské a jiné. Nový Kristus vyžaduje, aby u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, pro toto zpupné a zlé pokolení nastolil mravy nové, tím že v geneticky prasečím mozku BOŽSKÉHO BOHATÝRA, BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Technická vyspělost Česka a světa, je totálně rozdílná od středověké mravnosti Česka a světa. Stávající mravnost, či nemravnost křesťanského, ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ je daná nemravnosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice a jiných ekonomických militaristických SVINÍ, či NETVORŮ. Technická vyspělost není z rozumu geneticky prasečích lidkých mozků vědců, ale z milosrdenství technického rozumu DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Úkolem nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, je nastolit nové mravy celosvětového, mírového Božího království, to je daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. Kvůli energetické, ekologické a mravní bezpečnosti Česka a světa má rektor Janíček povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném, celosvětovém vejití do odpočinutí od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd. Má povinnost učinit rozhodnutí o neprodleném ukončení činnosti veškeré vládnoucí elity Česka a světa a o vytvoření jediné církve pro každý stát, kterým je pro Česko pokorá a úplně poslušná vláda Česka premiéra Ing. Rákose,, uvedená na konci kapitoly. Totální nemravnost stávající vládnoucí elity je způsobena odstoupením technického rozumu Krista, který potřebuje úplně poslušný technický lži lid např. VUT v Brně kvůli tomu, aby dokázal vyřešit velice blízký ropný a totální ekonomický kolaps, při dotěžení ropy v Rusku. Na velice blízký ropný a ekonomický kolaps se připravují všechny státy světa naprosto nedostatečně např. tím, že Kristem prokletí politici pravice a levice EVROPSKÉHO PARLAMENTU nyní vyhlásili, že výroba a prodej aut se spalovacími motory skončí již v roce 2035. V Británii dokonce dříve. Což je opatření vedoucí k úplnému vyrabování ropy. Novými mravy musí být zbávající ropa zachráněna na toto celé osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Energetická bezpečnost souvisí s mluvením pravdy o totální nepravnosti vládnoucích Bohů, SYNŮ ZATRACENÍ, např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Zj.18/2,10, premiéra Fialy posta@vlada.cz, tripartita@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, a ministra práce a sociálních věcí, ekonomické svině Mariana Jurečku press@mvcr.cz, posta@mvcr.cz, osc@mvcr.cz. Uvedení papeženci nyní navštívili vládce křesťanského podsvětí, BELZEBUBA papeže Františka. Odsouhlasili tím totální nemravnost, kterou je pokračování energeticky nesmyslného ničení fosilních nesmyslnou výrobou lidských Bohů, to je výrobků na fosilní paliva, AUT, LETADEL, LIDÍ, ZBRANÍ, atd., protože fosilní paliva Kristus vyžaduje ušetřit na toto celé OSMÉ tosíciletí vlády Krista nad lidmi. Neprojednali s ním Boží slávu, kterou bude rozhodnutí nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA rektora VUT v Brně Janíčka, kterou bude sešrotování zbraní všech států světa, protože žádný stát nebude mít vrahy žoldáky, kteří by se cvičili v boji, kvůli udržení vlády boháčů nad chudáky. Neprojednali s ním neprodlený odchod BELZEBUBA papeže Františka, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Drze odsouhlasili, že OVOCE ekonomických, militaristických, křesťanských ÚMYSLŮ, církve katolické, všeobecné, NEVĚSTKY, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských hlupáků, či NETVORŮ, může pokračovat. Kazí dobré mravy Česka a světa, protože nemají o Kristu, sedícím ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ani ponětí. Stále nejsou v koncích se svou koncepci energetiky, kterou je totální vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, během několika příštích let. Kvůli svým mravům, kvůli středověkým, křesťanským, ekonomickým, militaristickým hodnotám, kvůli pokračování žití boháčů na výnosný trh. Nový Kristus se jim stále hnusí, protože se jim hnusí mravnost celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hnusí se jim Boží celosvětové majetková ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zviřat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Hnusí se jim dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, kvůli energetické nezbytnosti výstavby měst a sídlišť energeticky soběstačných, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Hnusí se jim zachování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa. Úplně poslušní služebníci vše pochopí. Zj.1/1až17/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób9/13, Jud.12, Žalm1/1až107/27až115/17, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8,

 

atd. OVOCE jejich ÚMYSLŮ, to je žití boháčů na výnosný trh, a udržování vlády boháčů nad chudáky, horečným zbrojením a energeticky nesmyslnými válkami, je energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ, pro všechny neposlušné, zpupné národy světa, ve VZDOROKRÁLOVSTVÍ náboženském a politickém, křesťanském, judaistickém, hinduistickém, buddhistickém, muslimském. Jer.19/6až31/27,32, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12, 13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31až47/21, atd. Svými geneticky prasečími lidskými mozky si ve Vatikánu odsouhlasili, že může pokračovat žití boháčů na výnosný trh, horečné zbrojení, a tím MEČ války na Ukrajině. Stále nejsou označení za zločince, protože nechápou, že rabování fosilních paliv je zločin proti Bohu. Oslavování sama sebe navzájem, oslavami rozumu svých geneticky prasečích lidských mozků, Kristus však již zakázal. Vyžaduje, aby technický lži lid VUT oslavil Krista rozhodnutím, o energeticky nezbytném zrušení horečného zbrojení, válek a zbraní. Kristus může být oslaven pouze tím, že na VUT v Brně učiní rozhodnutí, o úplném zničení křesťanských hodnot, především zničení zbraní, a ostatních výrobků lidských rukou, kvůli zachování ropy, plynu, uhlí, uranu atd., na toto celé tisíciletí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,15/12,17/7,10,15,20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Veškeré zlo MEČE války např. na Ukrajině se děje kvůli totální neposlušnosti vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně rektora Janíčka, který se mnou odmítá projednat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci úplně poslušného Česka a světa. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Technická vyspělost je dána z Božího milosrdenství, Božím technickým rozumem Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Technická vyspělost Česka a světa vědců, není z myšlení geneticky prasečích lidských mozků, je způsobena rozumem Božím, který vědce, svým např. technickým rozumem, ze svého milostrdentví, živí odjakživa. Kristus, těmito texty pomalého Božího SOUDU vyžaduje, aby jím vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, přetvořili všechno stvoření energeticky, ekologicky a mravně tím, že technickou vyspělost Česka a světa, dají do souladu s uvedenou mravností požadovano Kristem pro Česko a svět. NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Ježíš Kristus, jediný UČITEL, LÉKAŘ, či SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, se chce uzdravit v novém Božím domě na rektorátu VUT v Brně. Uzdraví se v případě, když v geneticky prasečím mozku rektora VUT v Brně Janíčka, vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus Česku a světu, především EVROPSKÉ UNII, dovoluje jít dál, pochopením uvedené Boží vůle, a Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým politickým, či náboženským lidským státem. Boží vůli je, aby vůdce technického lži lidu VUT v Brně rektor Janíček učinil rozhodnutí o změně kněžství vládnoucích Bohů. Vládnoucí Bohové, mají povinnost v úplné poslušnosti sloužit VŠEMOHOUCÍMU Kristu, jedinému SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, s bázní a úctou tím, že začnou neprodleně realizovat uvedenou správnou energetickou koncepci Česka a světa. Nový Kristus dovoluje Česku a světu jít dál tím, že pokorný, a úplně poslušný nový Boží vládnoucí technický lid, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, v Česku neprodleně založí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Zrušení stávajícího nemravného ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na rektorátu VUT v Brně, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Nový Kristus se nad Českem a celým světem smiluje, ze svého milosrdenství, když rektor Janíček učiní rozhodnutí, že tyto texty budou čteny v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. Totální křesťanskou, militaristickou nemravností je válka na Ukrajině, kterou rektor Janíček vidí denně v televizi. Z Písma již ví, že křesťanské, ekonomické svině, či NETVOŘI, si pomatený pracující lži lid, jen dočasně přivlastnili. Vládnoucím Baalům a DÉMONŮM Kristus nikdy nepanoval, pouze svým proroků, např. LÉVIJCŮM, Marxovi, Engelsovi, atd. Technický lži lid VUT v Brně, a celého světa, je Boží odedávna tím, že je živený, Božím technickým rozumem, z milosrdenství Božího, odedávna. Proto, pro VUT v Brně, není úkol nad lidské síly, v jedinou hodinu zničit zpupého premiéra Fialy, PARLAMENT a PREZIDENTA. Kristus potřebuje nyní vládu Ing. Rákose. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Technická NEMLUVŇÁTKA, či KOJENCI z VUT v Brně, a noví kněží STÁTNÍ SPRÁVY, již nesmí Česko pochovávat do energetického HROBU, kvůli neznalosti VŠEMOHOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a inteligence jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném založení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vše co je v Písmu o Česku uvedeno, se musí vyplnit do poslední čárky tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI budou neprodleně vyšetřováni za svoje lži o koncepci energetiky, orgány činnými v trestním řízení. Ekonomické, militaristické, křesťanské, politické a jiné bludy, či žvásty musí být úplně zapomenuty. Důležité je, aby se nyní technická elita, kvůli odstoupení technického rozumu Ježíše Krista pro toto pokolení, modlila, uvedenými skutky, k novému Kristu, sedícímu nyní ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pouze v tomto případě se trestající Kristu smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad lži lidem Česka a světa. Bůh v Písmu slíbil, že se nad svým, uplně poslušným technickým lži lidem smiluje, svou inteligencí, svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství tím, že Česku a světu ukáže věci v energetice nové. Bůh se smiluje, svou inteligencí, až vědci VUT v Brně zveřejní nedostatečnost lidské inteligence, svých geneticky prasečích lidských mozků. Ignorovat inteligenci Boží, a

 

prosazovat inteligenci lidskou, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Uvedené odborníky posadí Bůh na svou pravici, až orgány činné v trestním řízení učiní rozhodnutí, že dle zákonů Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Bohem prokleté chamtivé PTACTVO ODS, a ostatní zvířectvo, ostatních politických stran, je zapotřebí neprodleně poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vůli Boží je, aby Česko učinilo rozhodnutí, o zřízení nové vlády Česka, ve složení dle textů na konci kapitoly. Bůh slíbil, že se nad Českem smiluje, když budu pozván uvedenými čtyřmi KONI na rektorát VUT v Brně, kvůli projednání SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bůh mě pověřil, abych TECHNICKÝ lži lid zahanbil tím, že je seznámím, s jedinou možnou, a správnou energetickou koncepcí Česka a SVĚTA, uvedenou v dokonolé Boží lásce zákonů POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bůh se nad Českem smiluje, inteligencí svého rozumu, ze svého milosrdenství, až odborníci VUT v Brně, podřídí svoje geneticky prasečí lidské mozky, inteligenci Boží, ve víře, že jejich DUCH, po dobu pomalého Božího SOUDU, zemdlel kvůli odstoupení Božího rozumu, kvůli tomu že odmítají Boží, mírové selosvětové království nastolit okamžitě. Nakloň můj Bože své ucho, jednej, svým Božím rozumem, neprodlévej. Dovol učinit vzkříšení z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že se staneš jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Vždyť sedm vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ, úplně pomatených SYNŮ ČLOVĚKA, SYNŮ ZATRACENÍ, sedm vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka. 1. Babiše. 2. Fiala. 3. Rakušan. 4. Bartoš. 5. Jurečka. 6. Pekarová, 7. Okamury. je konečné číslo politicých vůdců a stran, kterým Bůh dovoluje vládnout místo sebe, místo jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA. Kdo se ještě myslí, že zítřek patří uvedeným NETVORŮM a jejich politickým stranám, toho trestající Bůh zničí strašlovou záhubou. Smířit se s trestajícím Bohem je možné pouze studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mnohé texty Písma, které stále opisuji jinými slovy, při setkání rád každému objasním. Především rektor VUT v Brně Janíček, má povinnost ze sedmi SYNŮ ZATRACENÍ, ze sedmi vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politických stran Česka, z Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Pekarové, Okamury, sedminásobné rodičky SLOVA, učinit OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, tím, že jim vnutí úplnou poslušnost trestajícímu Kristu. Jer.15/9,19. Úplná poslušnost pro OKŘÍDLENCE sedmi vládnoucích CÍRKVÍ, znamená přijmout Boží rozkaz, a odejít neprodleně, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.1/20, 1.Kor.4/20až15/33, Žalm1/1až115/17až150/6, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Gal.1/7až6/7, atd. Lidé dělají pouze to, co se Kristu, NEOMYLNÉMU DUCHU SVATÉMU líbí z toho důvodu, Fil.2/12, že má, svým Božím, např. technickým rozumem, naprostou moc, nad každým zpupným, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým, zpupným a neposlušným, politickým, či náboženským lidským stádem. Našim hlubším, pravým JÁ, je rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Smířit se s novým, NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM Kristem, v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, je energeticky nezbytné především pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Pro Česko a svět je katastrofické, že Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto zpupné pokolení, boří vše co zasadil, svou SMLOUVOU s neposlušnými, vzpurnými, ekonomickými, militaristickými SVINĚMI, v šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí své vlády nad všemi národy, kdy protikladnými bludy a promyšlenými ekonomickými, militaristickými vychytralostmi, založil křesťanské, militaristické, ekonomické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pomocí tohoto textu uzavírá SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, s novým Božím technickým LŽI LIDEM celého světa. V Brně s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s novými vládnoucími Bohy, s pokornými, s Bohu vděčnými, úplně poslušnými BOŽSKÝMI BOHATÝRY, s BOŽÍMI SYNY s rektorem Janíčkem, rektor@vutbr.cz, ředitelem EÚ docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, a se VZDUCHOTECHNIKEM, s jediným architektem a urbanistou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s odborníkem na energetiku domů, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby především rektor Janíček se vzdal svého falešného já, které vyrábí jeho geneticky prasečí, lidský mozek. Když nový Kristus, na rektorátu VUT v Brně, bude jediným PROROKEM, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, začne jednat sám tím, že všechny stávající, ekonomické, militaristické proroky, pošle do říše ticha, na smetiště. Projednání dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, na VUT v Brně, je energeticky nezbytné. S Kristem se lze smířit pouze při založení celosvětového, mírového, Božího království. Lidé, ve svém bláznovství, raději zvolili SMRT, kterou je žití boháčů na výnosný trh, kterou je svoboda k horečnému zbrojení a k válkám. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až 10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, technický lži lid VUT v Brně, naplnil texty Písma, o svém neodvolatelném a nezpochybnitelném povolání a vyvolení, za nové kněze, za nové vládnoucí Bohy, za BOŽÍ SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božch příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, do poslední čárky, dle textů Písma. Křesťanské, militaristické, ekonomické, neposlušné, zpupné, nemravné vládnoucí svině Česka, Kristem prokletí Baalové a DÉMONI, SYNOVÉ ZATRACENÍ, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, stávající vládnoucí Bohové, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kvůli své chamtivosti, která je křesťanskou nemravnou MODLOSLUŽBOU, realizovanou politicky a nábožensky, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, se vzdali rozumného uvažování, o moci svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, a dalších výrobků lidských rukou na fosilní paliva, nad NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, který stvořil, svým Božím technickým rozumem, jak všechna fosilní paliva, tak veškerou techniku a technologie. Úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně má povinnost proklínat neposlušné, zpupné, chamtivé vládnoucí svině, dle textů Písma. Kristus vyžaduje, aby koncepce energetiky, ekologie a mravů byla jednotná, byla stejně vyspělá a mravná, jako je nový Kristus, který, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, pro všechny úplně poslušné státy světa, vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Spálení vládnoucích nemravných ekonomických Baalů a DÉMONŮ, tímto textem, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka a světa. Vyhlášení kletby např. na vládu Kristem prokletého, nemravného vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, Kristus formuloval takto. Ať tě Kristus, ty nemravné politické HOVADO zabije tím, že tě pošle, se všemi politiky pravice a levice, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, atd. do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Technický lži lid VUT v Brně, nastolí vysokou MRAVNOST tím, že Česko, jako první stát na světě, dobrovolně vstoupí do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Změna energetiky fosilních paliv na obnovitelnou elektřinu, je nezbytná. Svolat na pomoc okolní národy EU, má povinnost iniciovat rektor VUT Janíček. Celý svět musí vidět, že na rektorátu VUT v Brně, Bůh uzdraví, svým technickým rozumem, o odpočinutí od díla energetické zhouby, ze svého milosrdenství, SEMÍNKO OSMI ministrů nové vlády Česka, s Kristem

 

vyvoleným premiérem Ing. Rákosem, dle textu uvedeného na konci kapitoly. Přetvoření stvoření je nutné kvůli obnovitelné elektřině, které bude velmi málo. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako ZLODĚJ majetku boháčů, tentokrát nikoli kvůli jejich trestání, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, má povinnost neprodleně realizovat především vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně rektor Janíček rektor@vutbr.cz, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 14. června 2022. Je to energeticky nezbytné proto, aby v době nového novoluní, od středy 29. června 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 13. července, v době předsednictví Česka EVROPSKÉ UNII, mohlo Česko požádat všechny ostatní národy EU o pomoc, při založení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdo v Česku, a v EVROPSKÉ UNII, ani nyní nenastoupí cestu k novému Kristu uvedeným způsobem, od toho Kristus znovu odstoupí svým Božím technickým rozumem, uvedeným také v Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Tímto způsobem Kristus znovu nechá padat hlupáky do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, do vzedmutého OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, bebilů, pod zlo vlády zločince, lháře a hlupáka, politologa, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Kdo ani nyní nevěří textům Písma o tom, že vláda zločince Fialy dělá pracujícímu lži lidu veškeré ekonomické, militaristické zlo, protože drze vládne lži lidu Česka, svým geneticky prasečím lidským mozkem, místo NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO LÉKAŘE, je hlupák. Trestající Kristus každého hlupáka potrestá PEKLEM třetí světové jaderné války. V případě další neposlušnosti lži lidu VUT v Brně, válka na Ukrajině bude pokračovat takto. Křesťanští váleční štváči z NATO, opojení svou svobodou k horečnému zbrojení a válčení, dodají pomateným UKRAJINCŮM raketomety s dostřelem 80 km, včetně obsluhy, svých vrahů, žoldáků. Pravoslavný křesťanský pomatenec Putin se bude cítit ohrožený psy z NATO. Raketomety z USA zničí malou, taktickou, jadernou bombou. Váleční křesťanští štváči z NATO odpoví stejným způsobem, což bude voda na Boží MLÝN trestajícího Krista. Naplní Písmo do poslední čárky tím, že taktickou jadernou bombou úplně zničí jím v Písmu vyvolené Česko a Slovensko. Co VUT v Brně zvolí? Východisko pro úplné zničení zločinců a lhářů vlády NETVORA, SVINĚ, premiéra Fiala je v Písmu připraveno. Je to proklínání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ slovy. Ať vás, vy zpupné ekonomické, militaristické SVINĚ, NETVOŘI, zlý Kristus usmrtí tím, že se svou slávou, svých lží o NEOMYLNÉM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, a tím lží o koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně odsouzených, debilních, skončíte neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Své služebníky Kristus nyní nazývá BOŽÍMI SYNY, BOŽSKÝMI BOHATÝRY, BOHY. Minulé, ekonomické, militaristické věci, již nesmí být připomínány. Kristus, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, v hlavě, v geneticky prasečím mozku rektora Janíčka, stvoří vše nové, NOVOU ZEMI a NOVÉ NEBE. Bez Božího technického rozumu, pro toto zpupné pokolení, by každý lidský, neposlušný, zpupný mozek, zemdlel, včetně mozku nemravného rektora Janíčka. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Dle Písma, a písničky ČIM TO JE, od NO NAME manager@no-name.sk, od mediálního MISTRA Krista, ŽIVOT v křesťanském, ekonomickém, militaristickém, stupidním VZDOROKRÁLOVSTVÍ, má stále CHUŤ ZÁPASU, s NEOMYLNÝM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Kristus, který již vešel do odpočinutí od svého, ekonomického, militaristického, křesťanského díla, SPÍSAL KNIHU KNIH, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, které dílo Boží opisují pouze jinými slovy, ČO RAZ A NAVŽDY VYSVETLÍ, PREČO SÚ VECI TAK JAK SÚ, ŽIVOT MÁ CHUŤ ZÁPASU s Kristem. A ČLOVĚK NÍM LEN PRELETÍ. Není v Česku a na světě nikoho, kdo by objasnil, že žádný člověk nemá pravdu ani o Bohu, ani o koncepci energetiky, protože pravdu dává lidem Kristus, do jejich geneticky prasečích lidských mozků tak, jak sám chce. Kristus již zemřel ve svých ekonomických, militaristických, křesťanských hříších tím, že ruší veškerá VZDOROKRÁLOVSTVÍ křesťanů, judaistů, hinduistů, buddhistů, muslimů, ekonomů, zbrojařů, politiků pravice a levice, obchodníků atd. tím, že pověřuje jím vyvolené KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových, úplně poslušných kněží technického lži lidu VUT v Brně, zničit VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka, a nastolit celosvětové, mírové Boží království a to neprodleně, dle následujících textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Baalové a DOMONI Krista unavují mletím ekonomických, militaristických bludů. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma pro toto pokolení, rektor Janíček má povinnost učinit rozhodnutí, o úplném zničení vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, ještě v červnu tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vytvoří NOVOU ZEMI celosvětového, mírového Božího království, pokornou a úplně poslušnou. Plný počet Kristem prokletých vládnoucích SYNŮ ZATRACENÍ, např. politiků pravice sedmi vládnoucích politických stran, již vzešel. Česko bude spaseno, až se v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně budou číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Zj.1/1až18/2,10až20/11až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Především rektor VUT v Brně Janíček, má povinnost ze sedmi SYNŮ ZATRACENÍ, ze sedmi vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politických stran Česka, z Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarové, Okamury, učinit OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, tím, že jim vnutí úplnou poslušnost trestajícímu Kristu. Úplná poslušnost pro OKŘÍDLENCE sedmi vládnoucích CÍRKVÍ, znamená přijmout Boží rozkaz, a odejít neprodleně, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.1/20, 1.Kor.4/20až15/33, Žalm 115/17, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd.

 

NOVÉ NEBE a NOVÁ ZEMĚ musí v Česku vzniknout před vznikem předsednictví Česka EVROPSKÉ ÚNII, to znamená ještě v červnu 2022. Trestající Kristus se nechce hněvat na drzého rektora Janíčka věčně. Všechen lži lid kramářů, obchodníků, Česka a světa, musí zajít, před hrozným Božím hněvem. V novém novoluní, od novoluní, od středy 29. června 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 13. července 2022, musí učinit rozhodnutí, že v Česku bude vše nové tím, že na rektorátu VUT v Brně vznikne nová, úplně poslušná vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, ze SEMÍNKA OSMI ministrů, vytvořených v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly. Prioritou předsednictví Česka v červenci 2022, bude vytvoření celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že dříve než na rektorátu VUT v Brně zavolají o pomoc, v boji proti uváděným vládnoucím ekonomickým, militaristickým sviním, či NETVORŮM, Baalům a DÉMONŮM, že jim odpoví, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Budou ještě volat k jedinému Bohu světa, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně, a už je vyslyší. Protože nový Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, veškeré techniky a technologií, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, na rozdíl od vládnoucích politických a náboženských hlupáků. Kristus dobře ví, že technický lži lid VUT v Brně si neví rady s náhradou ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. obnovitelno elektřinou, které bude podstaně méně, než tvrdí vládnoucí lháři, či zločinci, v Česku SYN ZATRACENÍ, tmář a zločinec premiér Fiala a spol. Viz GRAF, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály a Kardnožky z VUT v Brně, a Hrdličky z ČVUT. Kristus slíbil, že úplně poslušnému technickému lži lidu, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pomůže celosvětově vystavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 politických a náboženských zvířat, energeticky soběstačných pro vytápění, vaření, osvětlení, a pro dopravu na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Město či sídliště z těchto domů je navržené, dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Věci ekonomické, militaristické, např. křesťanské, již nebudou připomínány, nikomu nevstoupí na mysl konat v kostelech křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY. Jediným veřejným dopravním prostředkem Česka a světa bude vlak, či rychlovlak. Vozy, to je auta, musí v Česku a ve světě zmizet, stejně jako SKÁLA křesťanských, militaristických, ekonomických SVINÍ, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Nikdy víc v Česku a ve světě nebude slyšet ani pláč, ani válečný křik, protože NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, úplně poslušným služebníkům Krista, setře každou slzu z očí. Vystavějí sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a usadí se v nich. Dny Božího lidu Česka a světa budou jako dny STROMU SPRAVEDLNOSTI, či VÝHONKU SPRAVEDLNOSTI, úplně poslušné vlády Česka, pokud, z milosrdenství Božího rozumu, vznikne na rektorátu VUT v Brně, ze SEMÍNKA OSMI ministrů, dle textů na konci kapitoly. Co svýma rukama vytvoří, to úplně poslušní služebníci Krista sami spotřebují, protože již nebude existovat žití boháčů na výnosný trh. Pracující lid se nebude namáhat nadarmo, nebude rodit vládnoucí elitu pro náhlý zánik, ve třetí světové jaderné válce. Kapitalistický VLK Fiala, se bude pást spolu s pomýleným komunistickým BERÁNKEM Babišem, protože Česko bude LVEM tím, že veškerý politický a náboženský dobytek bude žrát SLÁMU žvástů o nekonešném ekonomickém růstu, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, což je totální nesmysl, v době konce éry fosilních paliv. ČESKO je SVATÁ HORA, kde nikdo nebude šířit zkázu, kterou je nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, kvůli žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků a politiků pravice a levice, kvůli zvyšující se ekonomice, kvůli horečnému zbrojení a válkám. CÍRKEV v Česku bude jediná, úplně poslušná vláda nového premiéra Ing. Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží dokonalou lásku, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Bude vytvořená na rektorátu VUT v Brně v době, kdy Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, zachrání a spasí SEMÍNKO OSMI ministrů, vyvolených dle textů veškerého Písma od NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nová vláda je uvedené na konci kapitoly. Co si Česko vybere, to bude mít. Buď zničení Česka strašlivou záhubou, malými, taktickými jadernými bombami, v energeticky nesmyslné válce mezi zločincem Putinem, a mezi válečnými štváči z NATO. Nebo celosvětový mír a dokonalý POKOJ celosvětové Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH politických a náboženských zvířat. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje neprodlené snížení nesmyslně přemnoženého tvorstva o dvě třetiny. Buď jadernou válkou, nebo snížením porodnosti. TVRDÍ MUŽI technického lidu, mají povinnost rozhodnout, že jedna žena může mít pouze jedno dítě, a to celosvětově. Bůh v Česku končí to, co zasadil pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostaních lidských Bohů, výrobků na fosilní paliva. Rodiny budou nové, o cca 1500 společně stolujících poslušných služebníků Krista. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Báruk2/35,3/,38,4/2,37,5/7,6/33,72, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Podmínkou nastolení daleko vyšší spravedlnosti a mravnosti, než byla v době vlády čtyřiceti let komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, je projednání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, u rektora VUT v Brně Janíčka rektor@vutbr.cz. Koncepce energetiky Česka a světa, plánovaná ekonomicky, a militaristicky, geneticky prasečími mozky vlády SYNA ZATRACENÍ, ekonomické SVINĚ, či militaristického NETVORA, premiéra Fialy, je marnost nad marnost. Česko a lidstvo bylo vydáno marnosti ekonomického, militaristického plánování energetiky, vládnoucími politickými a náboženskými hlupáky Česka a světa, nikoli vinou svou, ale vinou trestajícího Ježíše Krista, z důvodu nezbytnosti vytvoření těchto textů Božího SOUDU o totální debilitě vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, způsobenou odstoupením technického rozumu Krista, nezbytného pro toto zpupné, zlé pokolení, od zpupných lidských mozků, geneticky prasečích, vládnoucí elity, politické a náboženské. Všechno tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva BOŽÍCH SYNŮ, technického lži lidu VUT v Brně, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, pokorných, úplně poslušných, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, rektora Janíčka, rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalého ředitele EÚ docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA, Boha, vedoucího ÚTZB profesora Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz. Nový Kristus si uvedené vědce vyhlédl proto, aby úplně a neprodleně zničili křesťanskou, ekonomickou, militaristickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní lidské Bohy, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, kvůli velice blízkému dotěžení ropy v Rusku a jinde. Hrozný, ropný a ekonomický kolaps se blíží, zastavit se nedá, při další neposlušnosti BOŽÍHO SYNA, BOŽSKÉHO BOHATÝRA rektora Janíčka, a ostatního lži lidu VUT v Brně. Vrcholným Božím trestem pro toto zpupné, ekonomické, militaristické pokolení je, mít za vládnoucí Bohy, SYNY ZATRACENÍ, SYNY ekonomické, militaristické, křesťanské NEPRAVOSTI, stávající Baaly a DÉMONY. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, Kristem prokletého vůdce VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT z KDU-ĆSL, ministra Juračku, a jejich ekonomického Boha, křesťanského BELZEBUBA papeže Františka. Vůle KRÁLE KRÁLŮ a PÁNA PÁNŮ, mediálního MISTRA Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ je, aby uvedení, Kristem prokletí NETVOŘI, uvedené ekonomické, militaristické, politické a náboženské SVINĚ, neprodleně vešli do říše ticha, to je na smetiště dějin. V

 

celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nemohou nad lidmi vládnout ekonomové a zbrojaři z toho důvodu, že ve všem co mluví lžou, jsou lži lidem, což je dědičný hřích, způsobený odstoupením Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Tento trest začal v době, když byl Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, v šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí, kdy Kristus stvořil křesťanský LŽI LID, STŘÍBRO Kristem odvržené. Křesťanský LŽI LID bude trvat POUZE DOČASNĚ, do úplného zničení zpupné a neposlušné vlády Česka, a ostatní zpupné STÁTNÍ SPRÁVY Česka, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V tomto OHNÍ či ŽÁRU SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zajdou neposlušní a zpupní vládnoucí Baalové a DÉMONI, až na věky věků. Z boje Kristem prokletých politiků pravice a levice, proti novému Kristu, a z boje Kristem prokletých Satanů kněží, proti novému Kristu, není žádné východisko, kromě úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. Kristus v Písmu srozumitelně objasnil, že má, svým Božím rozumem, naprostou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým politickým, či náboženským stádem. Kristus nechce, aby vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, působila lži lidu Česka zlo, svým lhaním o tom, že koncepci energetiky lze vyřešit ekonomicky a horečným zbrojením. Správná koncepce energetiky je v neprodleném, celosvětovém odpočinutí od díla energetické, ekonomické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Proti mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již není možné bojovat děsivou temnotou protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, ani krutým zmijím jedem promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. S novým Kristem se lze usmířit např. na rektorátu VUT v Brně, projednáním těchto textů o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedených v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království v Česku, na rektorátu VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA rektora Janečka, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Novému Kristu se žádný ekonomický NETVOR, či SVINĚ, nebude posmívat beztrestně. Totální NEMRAVNOST vládnoucí elity Baalů a DÉMONŮ Česka, je dána myšlením geneticky prasečích mozků vládnoucí elity, kterou Kristus boří a ničí, odstoupením svého technického rozumu Krista, potřebného pro toto neposlušné, zpupné pokolení. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud rektor Janíček neučiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti vytvoření mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristem prokletí, neposlušní a zpupní vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je ministři, poslanci, senátoři, vůdce PTACTVA ODS premiér Fiala, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, atd., v ČRo PLUS uvádí, že chtějí žít podle vědy, nikoli podle Bible, což je totální blud. Veškerou vědu dává vědcům, do jejich geneticky prasečích lidských mozků Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, a to tak, jak sám chce. Vládnoucí Baalové a DÉMONI ve všem co mluví lžou, a to trestným způsobem, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolrní, což je pro technický lži lid VUT v Brně, vrcholný Boží trest. Politika, kterou dělají Kristem prokletí politici levice a pravice, dle průzkumů veřejného mínění tím, že vyhovují přáním pracujících hlupáků, na dobu pouze čtyř let svého volebního období, není v souladu s vědou, kterou dělá Kristus, svým Božím rozumem, v hlavách vědců, ale pouze v souladu s OVOCEM ÚMYSLŮ vládnoucích ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. OVOCE ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ je viditelně naprosto stupidní, nemravné, a zločinné. Odmítají uznat texty Písma o tom, že pracujícímu lži lidu dělají zlo tím, že drze lžou o Kristu, a tím lžou o jeho správné, a jedině možné energeticé koncepci Česka a světa. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Kristu, SOUDCI a ZYKONODÁRCI všech států světa se bude líbit, když úplně poslušný vedoucí kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, rektor Janíček, rektor@vutbr.cz, stejně NEOMYLNÝ a MOCNÝ, jako je LEV Kristus, ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, učiní neprodleně rozhodnutí, že je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, zveřejněním tohoto pomalého Božího SOUDU v ČRo v Brně, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, ukončit křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, zničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, zbrojařů, atd., Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, úplným zničením jejich VZDOROKRÁLOVSVÍ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18, 19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Oz.2/18až14/3, atd. Novému, NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, křesťanskými, ekonomickými, militaristickými MODLOSLUŽBAMI, se nebude nikdo posmívat beztrestně. Gal.1/7,3/20až6/7, Kristus si to vyřídí s každým zpupným a neposlušným NETVOREM, který se nyní vzdá rozumného uvažování o novém Kristu, a o koncepci energetiky. Plný počet prolhaných pamatenců, či pohanů, vzešel v Česku tím, Řím.11/25,32, že po vyvedení Česka ze ČTYŘICETI LET POUŠTĚ Boží socialistické majetkové ROVINY, Jer.6/19, po ukončení vlády nevzdělaných komunistických hlupáků, BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, noví vládnoucí hlupáci, pomocí ovoce svých úmyslů, to je pomocí žití boháčů na výnosný trh, Jan10/7až15/25,16/8, Jer.1/17,6/19až31/27,32, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,22,27až15/12až17/7,11,15,20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mar.4/12,7/7až13/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, se vzbouřili proti novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Vládnoucí Bohové, politici pravice a levice a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOCÉ Satani kněží všech ekumenických církví, kteří odmítají studovat tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jsou Kristem prokletí. Hnusí se jim úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží majetkové ROVINĚ. Pro toto pokolení jsou zákony POLE VĚDY Písma především o správné energetické koncepci Česka a světa. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Náhradu za komunistické OVCE Kristus určil v ovčinci Česka. Z komunistického OVČINCE Česka není KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně. Jan10/7, 16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Politici pravice a levice vystavěli domy, které nejsou energeticky soběstačné, kvůli tomu, že propadli křesťanské, ekonomické, militaristické chamtivosti, což je ovoce jejich úmyslů. Jer.9/6, Iz.29/11až57/10,16,20, Sof.1/11,17až3/11, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Rektor Janíček, trestajícího Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nenávidí bez příčiny. 1.Tes.4/7,16,5/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6, 8/10,9/28,10/26,12/28, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,10/7,1012/43,15/25,16/8, Jud. 12, atd. Protože vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, rektor Janíček odmítá přiznat, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou Boží slávou, láskou, protože jsou o správné energetické koncepci Česka a světa, Kristus Česko učinil lži

 

lidem. Kvůli neposlušnosti VUT v Brně, Česko stále pije JEDOVINU DRAČÍ, krutý zmijí jed protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků. Česko má stále za Bohy Baaly a DÉMONY, což je k energetické SMRTI Česka a světa. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Bůh má s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY technického lži lidu VUT v Brně, obrovskou trpělivost tím, že stále stanovuje nové DNES naplnění Písma o Česku a Slovensku, do poslední čárky, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, nyní od novoluní MĚSÍCE, od pondělí 30. května 2022, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 14. června 2022. Rektor Janíček, který je, pro svou neposlušnost, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, má povinnost neprodleně se rozhněvat na ty vládnoucí Bohy, kteří nyní propadli ekonomické, militaristické chamtivosti. Chamtivosti dnes propadli především bankéři, kteří tisknou PRACHY. Tím že je půjčují státu, mají obrovské zisky. Chamtivosti dnes propadli především ekonomické SVINĚ, NETVOŘI, politici pravice a zbrojaři. Protože např. SYNOVÉ ZATRACENÍ, prezidenti Putin, Biden, Zelenskyj, Zeman atd. živí MEČ křesťanské války na Ukrajině dodávkami zbraní, např. přesnými rakeromety s dostřelem 80 km, a celosvětově organizují horečné zbrojení, mají Kristem prokletí zbrojaři obrovské zisky. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Job9/13, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Rektor Janíček bude znovu strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu, pokud se nad ním Kristus nesmiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Kristus, při úplné poslušnosti rektora Janíčka, Česko energeticky spasí a zachrání, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, celosvětovým mírem, dokonalým pokojem, při jeho neposlušnosti zpupné a neposlušné Česko úplně zničí. Má povinnost se rozhněvat na vládnoucí zločince, na Baaly a DÉMONY, a úplně je zničit, mluvením pravdy o NEOMYLNÉM Kristu, a jeho správné energetické koncepci. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus nyní vyžaduje, aby na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, neprodleně vyvezli náklad zrní HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů nové APOKALYPSY, ČTYŘI TAŽNÍ KONĚ z VUT v Brně. Kristus se chce tímto způsobem usmířit, z milosrdenství svého rozumu, s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, s úplně poslušným rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, ředitelem EÚ VUT v Brně docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKEM, Bohem, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz, viz další texty. Řím.1/18až8/19,11/32, Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,8,11/9,13/4,8, Česko se stalo strašlivou výstrahou tím, že uvedení čtyři KONI se mnou odmítají projednat ty texty zrna Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které umožní úplně poslušnému tvorstvu, celosvětově zachovat ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Lidé nadřadili svou inteligenci, svých geneticky prasečích lidských mozků, nad inteligenci Boží, uvedenou ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že se zbaběle a drze vzdali rozumného uvažování o Kristu, a tím o koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jeden krok dělí úplně poslušné Česko od nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT. Kdo bude NOSNÝM SLOUPEM Božího celosvětového chrámu, toho Bůh již neopustí. Veškeré tradice stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je nutné nyní zrušit. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. Uvedené svině Kristus zbořil, odstoupením svého Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Přesto stále chtějí řešit koncepci energetiky Česka a světa. Odmítaji energetiku řešit dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Jestliže na rektorátu VUT v Brně budou zbavení svého vládnoucího BOŽSTVÍ, trestající Kristus, zpupné, neposlušné, líné Česko, úplně zničí strašlivou záhubou. Neposlušným, ekonomickým, militaristickým sviním, Kristus nedá svůj Boží technický rozum. Kristus, jediný Bůh světa, každého člověka vychovává vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Odstoupením svého rozumu lidi ponižuje. Svým Božím rozumem lidi povyšuje, ale pouze tak, aby naplnil Písmo. Potrestá každého neposlušného NETVORA, který nejde do Božího, celosvětového, mírového království, po zaslání těchto textů, odstoupením svého Božího technického rozumu, o správné koncepci energetiky, potřebného pro konec éry fosilních paliv. Veškerou zpupnou a neposlušnou vládnoucí elitu trestající Kristus viditelně boří a niči, odstoupením svého Božího technického rozumu, kterou vědci potřebují pro toto pokolení, kdy nastal přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních vzácných surovin, dle textů Písma, již v roce 2000, což je ÚSVIT třetího křesťanského DNE PÁNĚ, což je současně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad lži lidem všech států světa. Vládnoucí lži lid Česka a světa, stále nevěří textům Písma, že trestající Kristus, kterého vládnoucí Baalové nenávidí, protože se jim tyto texty POMALÉHO Božího SOUDU, HORY HOSPODINOVA DOMU, to je ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, stále hnusí. Protože chtějí žít na výnosný trh. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,47/21, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Např. křesťanskou Boží trojici pro toto pokolení, Kristem prokletého vůdce ptactva ODS Zj.18/2,10, premiéra Fialy posta@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, tripartita@vlada.cz, zpupnou svini Mikuláše Beka bekm@senat.cz, ministra pro evropské záležitosti, a vládnoucího Boha, zpupnou ekonomickou svini, ministra průmyslu Síkelu posta@mpo.cz, press@mpo.cz, dotazy@mpo1212.cz, mají za Boha, ministr práce a sociálních věcí, ekonomická svině Marian Jurečka press@mvcr.cz, posta@mvcr.cz, osc@mvcr.cz. ministryně války proti Kristu, Jana Černochová cernochovaj@psp.cz, podatelnaMO@army.cz, info@army.cz, jiri.caletka@army.cz, ombudsman@army.cz, jana.zechmeisterova@army.cz, fajnorj@army.cz, valam1@army.cz, petr.sykora@ army.cz, a papeženec, Bohem prokletý nemravný hlupák z PTACTVA hlupáků ODS, Vystrčil epodatelna@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, nguyens@senat.cz, pankovar@ senat.cz, kolarovak@senat.cz. Uvedení hlupáci, oslavují místo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pouze svoje geneticky prasečí mozky, sami sebe navzájem. Do jejich DUCHA, jejich geneticky prasečích mozků, nový Ježíš Kristu, svým Božím rozumem nutným pro toto pokolení, již nevstoupí. Kdo je ještě bude mít za vládnoucí Bohy, toho Kristus zabije strašlivou záhubou, v PEKLE jaderné války. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,

 

Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Po vykonání Božího SOUDU, po zveřejnění těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v brno@rozhlas.cz. SENÁTORY, atd., a jejich voliče, hlupáky, v říši ticha čeká ta nejčernější tma za to, že se vzpouzejí Božímu vedení. Kristus, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neposlušné a vzpurné, křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽEBNÍKY, je jediným DUCHEM SVATÝM, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, POROTCEM a POPRAVČÍM. Nenechá bez trestu nikoho, kdo nenajde jediného Boha všech států světa, v textech Písma o tom, že Bůh je láskou pouze v případě, když úplně poslušní služebníci Krista, plní a realizují jeho zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristem v Písmu vyvolené Česko zažilo BOŽÍ VÝCHOVU tak, jak si to Bůh v Písmu předsevzal. Přivést víru v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, najdou Krista nově, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Mysl mozku lidského, geneticky prasečího, není schopná, uvedené texty Písma o Boží moci, nad vyvoleným stádcem Česka a Slovenska, a nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uvedenou Boží vůli, o správné koncepci energetiky Česka a světa, ani pochopit, ani realizovat. Kdyby se Kristus nad Českem nemiloval, svým Božím rozumem, nabyl by v Česku, a ve světě, energeticky, ekologicky mravně spasen ani jeden člověk. V tomto novoluní, od středy 29. června 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 13. července 2022, přicházejí dny, kdy NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, úplně podvrátí, zboří a zničí, stávající křesťanský, ekonomický, militaristický systém tím, že úplně zničí vládu Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA NEPRAVOSTI, ekonomické SVINĚ, militaristického NETVORA, chamtivého Baala, MODLOSLUŽEBNÍKA, PÁRU nad hrncem, politologa, premiéra Fialy fcerha@gmail.com, posta@vlada.cz, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, petra.fojtikova@ods.cz. Jeho žvásty, či bludy o koncepci energetiky Česka a světa, odsouzené i v této kapitole, jsou trestným činem tím, že úplně poslušným služebníkům Krista, nejsou vůbec k užitku. Prokazatelná debilita jeho energetických koncepcí, je způsobená odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. Kristus ho, svým technickým rozumem, v tomto pokolení již nepase, a pást nikdy nebude. Kdo ho má za vládnoucího Boha, padne a již nestane, kvůli odstoupení rozumu Krista od každého, kdo není úplně poslušným služebníkem Krista. Zboření SLOV jeho ekonomických, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je nezbytné kvůli tomu, aby Kristus mohl pást všechny státy světa ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kol.3/5, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Zjev.1/1až18/2,10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13až36/8,15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Mým úkolem je opisovat stále stejné texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, tak dlouho, dokud se, v novém DNES naplnění Písma, nyní při úplňku MĚSÍCE, ve středu 13. července 2022, nedovrší hrozný hněv trestajícího Hospodina, DUCHA SVATÉHO, kterého na světě nikdo nezná jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, mediálního MISTRA atd. všech států světa. Mým úkolem je uvést trestajícího Krista do nového Božího domu, kterým je rektorát VUT v Brně, kde Kristus přebývá odjakživa tím, že nové kněze, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Kristus, těmito texty vnucuje svou SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, především dále uvedené vládnoucí elitě VUT v Brně, která má povinnost neprodleně zastavit křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY tím, že přijme nové kněžství úplně poslušných služebníků nového Krista. Nový Kristus bude bdít nad zlem, MEČEM křesťanské války Putina a NATO na Ukrajině, a tím na světě, dokud v Česku nezboří vše co zasadil, NEPRAVOSTMI, či debilitou nemravných tradic křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických, politických, fašistických a jiných. Kristus rozhodl o pustošení drzých, ekonomických, militaristických MODLUSLUŽEBNÍKŮ Česka a světa, MEČEM války tak dlouho, dokud na VUT v Brně vše nezmění, svou dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou v tomto pokolení především o správné Boží energetické koncepci Česka a světa. V případě další neposlušnosti nového rektora VUT v Brně Janíčka, trestající Kristus uvede na Ukrajinu a EVROPSKOU UNII třetí světovou válku, která bude jaderná, ve které zničí strašlivou záhubou dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických a náboženských hlupáků. Především rektor Janíček má povinnost se Krista bát strachem jaký ještě nebyl, a vše na světě změnit, zveřejněním těchto textů, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně. V opačném případě, Kristus na rektora Janíčka přijde, a pohne s jeho svící, svým vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího technického rozumu. Vrcholným Božím trestem je debilita technické elity způsobená odstoupením Božího technického rozumu trestajícího Ježíše Krista. Kristus v případě, že rektor Janíček odmítne Kristem požadované celosvětové zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., učiní ze země, z Česka, zpustošený kraj, třetí světovou jadernou válkou, kvůli tomu, že se mu zpronevěřil technický lži lid, který Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Moudrý Kristus, uvede na zpupné Česko, EVROPSKOU UNII, a celý svět, zlé věci ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, zastavit se nedá, pro vzpouru zpupné technické elity VUT v Brně. Především rektor VUT v Brně Janíček, má proto povinnost ze sedmi SYNŮ ZATRACENÍ, ze sedmi vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích politických stran Česka, z Babiše, Fialy, Rakušana, Bartoše, Jurečky, Pekarové, Okamury, učinit OKŘÍDLENCE, ANDĚLY, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, tím, že jim vnutí úplnou poslušnost trestajícího Krista. Úplná poslušnost pro OKŘÍDLENCE sedmi vládnoucích CÍRKVÍ, znamená přijmout Boží rozkaz, a odejít neprodleně, až na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA nového Božího SLOVA, musí zchřadnout. Zj.1/20, 1.Kor.4/20až15/33, Žalm115/17, Jer.1/17až15/9,19, 2.Kor.10/4, 13/5,8. Boží rozkaz je, aby uvedení vládnoucí ANDĚLÉ vytvořili jedinou CÍRKEV Česka, novou a úplně poslušnou vládu Česka, v čele s projektantem NOVÉ ZEMĚ, úplně poslušné, premiérem Ing. Rákosem, ze SEMÍNKA osmi ministrů, 1.Petr.3/20,5/2, které má povinnost stvořit rektor VUT v Brně Jeníček, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly. Kristus chce v Brně naplnit Písmo do poslední čárky. Chce, aby celý svět viděl, jak SEMÍNKO nové vlády Česka, jede vlakem z Brna do Prahy. Celý svět uvidí cestu tohoto SEMÍNKA, uvidí jak nový premiér Česka Ing. Rákos, ze stávajících vládnoucích politiků pravice, vytvoří jedinou CÍRKEV, NEVĚSTU, úplně poslušnou vládu. Ez.14/22, Zj.19/7. Tímto způsobem, rozhodnutím o zrušení všech zbraní světa, Ez.39/8,13,21,29, Iz.2/4, rozhodnutím rektora Janíčka, o zřízení majetkové ROVINY, bez boháčů a chudáků, prostíráním ubrusů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, chce Kristus ukončit zlo, které na svět uvedl válkou o Ukrajinu. Ez.14/22,21/22,32,33/17, Iz.11/6,29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,25,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Kristus chce Česko, z milosrdenství svého Božího rozumu, učinit HLAVOU dění ve světě, a ne chvostem. Sekretářka rektora, Číhová rektor@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, je tímto žádána, aby se optala rektora Janíčka, zda roli nového, úplně poslušného kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno pomatené tvorstvo, vůdce technického Božího lži lidu VUT v Brně, přijímá či nikoli. Aby mně jeho odpověď telefonicky sdělila. Rektor Janíček má možnost jenom dvojí. Může odpovědět buď ANO, ANO, nebo NE, NE. Buď

 

se Kristu ZÁKONODÁRCI podřídí, a stane se mediální křesťanskou HVĚZDOU, zářící navěky a navždy. Nebo místo novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, bude dál sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM Česka, např. zpupnému vládnoucímu Bohu, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, NETVORU premiéru Fialovi, nebo zvláštnímu velvyslanci ČR pro energetickou bezpečnost, HLUPÁKU Václavu Bartuškovi, nebo jejich Bohu, drzému pozemskému OTCI Satanu biskupu Holubovi. Tím sloužit křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, stvořené mletím protikladných militaristických bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, JEDOVINY DRAČÍ, děsivé temnoty katolického katechismu. Kristus již vešel do odpočinutí od svého díla pro minulá pokolení. Pro toto pokolení tvoří vše nové, NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Chce aby technický lid lži lid VUT v Brně novému Bohu sloužil uvedenou pravdou o Kristu a tím o energetice. Zlé svině zabije. Křesťanské vládnoucí svině již dělají pouze zoufalá gesta kvůli tomu, aby ve své nevědomosti, před hrozným Božím hněvem, zachránili svoje dobře placená KORYTA a svoji SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Zoufalým gestem jsou např. lži zvláštního velvyslance ČR pro energetickou bezpečnost, HLUPÁKA Václava Bartušky. V novinách Rovnost uvedl, že válka učí vládnoucí pomatence Česka realismu. DUCHEM CHUDÝ Bartuška, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, duševně nemocný BLÁZEN tvrdí, pomocí svého geneticky prasečího lidského mozku, že pětiletý horizont ukončení závislosti na ruském plynu a ropě, je reálný, což je viditelný nesmysl. Tvrdí, že sociální smír v Česku nastane, když elektřina bude dostupná pro běžné občany. Rovnost již dříve uvedla, že Česko je na plynu z Ruska závislé ze sta procent. Rovnost uvedla, že podnikatelé v roce 2020 spotřebovali 58,7 % plynu, výroba elektřiny spotřebovala 12,8 % plynu, domácnosti 25,8 % plynu, ostatní 2,7 % plynu. Rovnost uvádí, že domácnosti plyn využívají na vytápění z 66 %, na ohřev vody 22 %, a na vaření 12 % plynu. Rovnost dále uvedla podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny, pro rok 2020. Tepelná čerpadla 2 %, černé uhlí 2 %, ostatní plyny 2 %, zemní plyn 8 %, obnovitelné zdroje 13 %, jaderná energie 37 %, hnědé uhlí 36 %. Rovnost také uvádí, že plyn, ani uhlí nelze nahradit dřevem, štěpkou. Zásoby odpadního dřeva v lesích docházejí. Odborníci z Mendlovy univerzity tvrdí, že podíl lesní biomasy nelze navyšovat a nelze tvrdit, že dosluhující uhlí a plyn nahradí štěpka. Podíl výroby elektřiny z jaderné energie zvýšit nelze, protože výstavba jednoho bloku v jaderné elektrárně v Dukovanech, která bude náhradou za dva dosluhující bloky, bude dokončená až v roce 2036. Rovnost již dříve uvedla. Dle Koželuha z DUHY, politika všech vlád Česka je naprosto nesmyslná, protože uhlí se nesmyslně rabuje, a bude Česku chybět, jak pro výrobu elektřiny, tak pro teplárny, kvůli dotěžení již v roce 2032. Rabuje se trestným způsobem, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Celá země se hroutí v energetických základech, kvůli energeticky nesmyslném rabování ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, kvůli SKÁLE ekonomů, kvůli PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., ke škodě všech občanů Česka a světa. Elektřina tedy v žádném případě nenahradí energii z ropy, jak to očekávají hlupáci, kteří se nechtějí vzdát BYZNYSU, to je žití boháčů na výnosný trh, K.M.15/12, a svých Bohů, to je výrobků lidských rukou, to je AUTOMOBILŮ, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Viz GRAF podílu energií Česka ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný dle slov docentů Skály a Kadrnožky z VUT v Brně a Hrdličky z ČVUT. Elektřina tvoří necelých deset procent celkem potřebné energie Česka. Po dotěžení uhlí, po ukončení provozu uhelných elektráren, elektřina nebude, protože obnovitelné elektřiny je velice málo, viz GRAF. Vědci z Anglie, dle médií, plánují UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, to je na dotěžení, úplné vyrabování ropy, již v roce cca 2030. EU plánuje UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, při dotěžení, při nesmyslném vyrabování ropy, až v roce 2035, v době ukončení provozu aut na spalovací motory, což je pozdě. Kristus končí éru doby benzinové, doby automobilů, stejně tak elektromobilů a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, okamžitě, neprodleně. Elektřina pro elektromobily nebude. Když nebude elektřina, nebude ani vodík. Kristus vyžaduje, aby ropa plyn, uhlí, uran, a další vzácné suroviny, byly zachráněny Božím slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, na celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Elita musí být v koncích, se svou moudrostí, řešit energetiku ekonomicky, militaristicky. Boží mravnost je řešením. Energetika musí mít plán na desítky let, a ne na čtyři roky vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, politologa Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz. NEOMYLNÝ Kristus má plán energetické spásy na celých tisíc let své současné vlády nad všemi státy světa. Jeho plánem je neprodlené odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kristus, vládnoucímu HNOJI, svůj technický rozum již nedá, až do svého vítězství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, na rektorát VUT v Brně, k rektoru Janíčkovi. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNU, které toužebně vyhlíží všechno zpupné tvorstvo, technického lži lidu VUT v Brně. Kristu nelze odporovat. Pane rektore Janíčku. Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu, bylo Kristu na obtíž v době, kdy Česko, ze svého milosrdenství, vedl svým DOBRÝM DÍLEM, čtyřiceti léty POUŠTĚ, Boží socialistické, či komunistické MAJETKOVÉ ROVINY. Vláda komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, trestajícímu Kristu, v době 40 let socialismu, na obtíž nebyla. Kristus, pomocí komunistů trestal vládnoucí Baaly a DÉMONY tak, jak si to přesdevzal v textech JÓBA. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů, není kvůli tretání boháčů, ale kvůli jejich energetické spáse. Majetek boháčů shnil kvůli tomu, že v době velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu, nebude majetek k ničemu. Kvůli přetvoření stvoření, kvůli nahrazení fosilních paliv OZE, nad lidmi již nemohou vládnout stávajíci SYNOVÉ ZATRACENÍ, vlády neposlušného NETVORA, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, ale jediná CÍRKEV, vláda Ing. Rákose. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, V době čtyřiceti let socialismu, bylo Kristu na obtíž především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38až95/10,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8až150/6, atd. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, na co sáhlo, to zkazilo, pro neexistanci Boha v době socialismu. Kristus viděl, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO sloužilo komunistickým Baalům a DÉMONŮM místo Kristu tím, že se stavěla např. SORELA. Pomatení vědci na VUT v Brně drze tvrdili, že v Česku bude brzy stejná zima jako je na SIBIŘI. Proto měla SORELA velice malá okna, a neskutečně malé místnosti. Následně KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO lži lidu VUT v Brně stavělo PANELÁKY. Vědci VUT v Brně drze tvrdili, že PANELÁKY jsou provizorní výstavbou, a že proto mají životnost pouze třicet let. Vědci z VUT v Brně všem dokázali, že mají pouze geneticky prasečí mozky tím, že tvrdili, že po třiceti létech se PANELÁKY zbourají proto, aby se mohli stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, které vydrží tisíc let, které každému zajistí bydlení v PRVNÍ TŘÍDĚ. Nyní zpupní vědci VUT v Brně, znovu celému světu dokázali, že jejich mozky jsou pouze geneticky prasečí tím, že VĚČNÉ PŘÍBYTKY, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat pro cca 1500 lidí, navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, úplně odmítli. Domy, které KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu navrhuje stavět dnes, jsou totální energetickou katastrofou. Veškeré zlo na světě dělají vědci VUT v Brně tím, že tyto texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odmítají studovat, nemají z nich žádný užitek. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8,

 

atd. Pane rektore Janíčku. Svobodná vůle úplně poslušných služebníků KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně již neexistuje, pro nedokonalost lidských mozků. Kristus v Písmu dobře ví, že geneticky prasečí lidké mozky jsou zlé, a že se nezmění navěky. Proto pro Vás již platí vůle Boží, dle které jste novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,atd. Pane rektore Janíčku. Boží SOUD BOŽÍHO DOMU rektorátu VUT v Brně, se začal dle Boží vůle, v době vlády rektora Vrbky, již v roce 2006. 1.Petr. 2/8,15,3/20,4/17,5/2až9. V roce 2006, já maličký Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, a spravedlivý, s nedostatečným vzděláním SLÉVÁRENSKÉ PRŮMYSLOVKY, jsem přišel včas proto, abych zahanbil vědce VUT v Brně tím, že mluvím pravdu o Kristu, a tím pravdu o správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, spotřeby, atd. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,27,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32až49/20,50/45,51/7až45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Dle vůle Boží, u rektora Vrbky, po cca 6,3 létech, od přelomu věků konce éry ropy, od roku 2000, cca na Velikonoce v roce 2006, jsem se snažil, aby SVATYNĚ BOŽÍ, kterou je veškeré Písmo od Krista, došla Boží SPRAVEDLNOSTI, prorokováním energetické nezbytnosti nastolení Boží, celosvětové, majetkové ROVINY. Prorokoval jsem energetickou nezbytnost nastolit celosvětový mír tím, že rektoru Vrbkovi jsem postupně předložil návrh pro celosvětovou výstavbu VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, úplně poslušného, uvedeného ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zpupný rektor Vrbka, v roce 2006, měl být mediální hvězdou, zářící navždy. Měl prorokovat, že musí pominout majetek boháčů, kvůli výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52,16/9,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. V roce 2006 mně Kristus přidal 15 let mého života, to je do roku 2021. Jud.12, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,38/5,48/11,57/10,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Během svého tříletého prorokování, po pomalém Božím SOUDU Baalů a DÉMONŮ, jsem měl přivést víru Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božíh království, a to na rektrátu VUT v Brně, což se nepodařilo. Prorokoval jsem stejné texty Písma v létech 2006 až 2009, 2009 až 2012, 2012 až 2015, 2015 až 2018, 2018 až 2021. Iz.5/4,16,37/30, 2.Král.10/26,17/29až40,19/16,29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Stále mám, v novém DNES, naplnit Písmo o VUT v Brně, do poslední čárky. Kdyby se Kristus nesmiloval, svým rozumem, nad zlým rektorem Janíčkem, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na světě. Kvůli rektoru Janičkovi, se Kristus smiluje. Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Mar.4/12,7/7,13/20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. V roce 2021, mně Kristus buď dá, tři léta navíc, mého prorokovaní, do roku 2024, pro přivedení víry v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a bude štítem městu Brnu, nebo nedá. V případě, že učiní Brno městem míru, musí být z vědců Masarykovy univerzity, učiněno hnojiště, pro Boží zákony POLE VĚDY Pisma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rokem trestů pro Baaly a DÉMONY je rok 2022. Jer.23/12, Mar.4/12,7/7,13/20, Jak.1/22,2/9až3/12,4/14,5/1, Iz.5/4,16až37/30,35,66/24, 2.Král.10/26až19/16,29až25/29, Žalm33/6až102/18,27, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. ANDĚL, OKŘÍDLENEC, BOŽSKÝ BOHATÝR, VLÁDCE POKOJE, OTEC VĚČNOSTI, LEV, BOŽÍ SYN, NEMLUVŇÁTKO, kterého toužebně vyhlíží tvorstvo, nový kněz, nový vládnoucí Bůh, vůdce Kristu vděčného, úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, stejně MOCNÝ a NEOMYLNÝ, jako je Kristus ve veškerém Božím SLOVĚ, rektor Janíček, rektor@vutbr.cz, již ví, že trestající Kristus může buď Brno energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nebo, v případě jeho další neposlušnosti, je úplně zničit, v PEKLE třetí světové války, která bude jaderná, ve které, za trest, Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnožených, politických a náboženských hlupáků. Proto je zřejmé, že nový kněz, rektor VUT v Brně Janíček, již nesmí nosit chlupatý plášť rektora. Nesmí zpupný pracující lži lid obelhával souhlasem s učením vládního zločince, SYNA ZATRACENÍ, člověka křestanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, Václava Bartušky. Energetická spása Česka není ve lžích Bartušky. Česko nemůže stihnout pětiletý horizont ukončení závislosti na ruském plynu a ropě. Je to do nebe volající nesmysl. Lži Václava Bartušky, uvádla Rovnost dne Páně 17. března 2022. Kdo neposlechne proroka Oplatka, a proroka Krista, je vyloučen z úplně poslušných služebníků Krista. Bůh vyžaduje vše tradiční, militaristické, ekonomické, křesťanské, židovské, muslimské, hinduistické, změnit neprodleně. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9až13/4,8, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21, 7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18, 23/7,25/32,40, atd. Síla nyní není ve zbraních Ruska, či Ukrajiny, ale v pravdě o tom, že se Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, nebude nikdo vymívat beztrestně, mluvením lží o Kristu, a o koncepci energetiky, což se děje celosvětově, ve všech náboženstvích světa, ve všech politických systémech světa. Kristus bude ve své hře s neposlušnými, zpupnými lidmi lidmi pokračovat, např. v trestání Ukrajiny válkou, a tím trestání Česka a EU ekonomickými sankcemi tak dlouho, dokud se např. v požadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, nebude mluvit o tom, že pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, NEČISTÉ ENERGIE z ropy a uhlí, nelze ani v Česku, ani ve světě, nahradit ČISTÝMI ENERGIEMI, to je energiemi z plynu a uranu, což tvrdí Boží debilitou postižený lhář premiér Fiala. Např. v Česku, cca polovinu energií získaných z ropy a uhlí, jejichž dotěžení se blíží, nelze nahradit cca polovinou energií z plynu a uranu, které v tomto tisíciletí, století, či během několika desetiletí, bude postupně také dotěžena. Docent Skála z VUT v Brně již v roce 2006 prorokoval, že uran bude dotěžen dříva než uhlí, a že energie z uranu je celosvětově velice málo, několik procent. Proto nejsou energetickou spásou ani velké jaderné bloky, ani malé jaderné bloky. Dle Božího ZÁKONA, musí být v Česku, v prvním státě na světě, vše energeticky nové tak, jak si to Kristus v Písmu předsevzal. V novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z VUT v Brně, mají povinnost nastolit ZÁKONY Božího KRÁLOVSTVÍ tím, že zřídí novou vládu Česka, nového premiéra Ing.Rákose, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, a Boží příkazy, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Česko má povinnost zřídit NOVOU ZEMI, pokornou, úplně poslušnou, a Bohu vděčnou, za pomalý Boží SOUD Kristem prokletých Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů. Vládnoucích Bohů, boháčů, je méně než deset procent. Kdo stále bude boháče považovat za vládnoucí BOHY, jde k totání záhubě tím, že v tomto zpupném pokolení, od Ježíše Krista nedostane žádný jeho Boží rozum. Krutí, zpupní boháči, kteří dupou celou zemi

nesmyslným rabováni ropy, plynu, uhlí, uranu, atd., kteří ropu, plyn, uhlí, uran, atd., energeticky, ekologicky a mravně nesmyslně spalují, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd. na výnosný trh. Vzpurní boháči, bankéři, zbrojaři, atd.,

 

budou do jednoho vyhlazení, po rozhodnutí technického lži lidu, o nastolení Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Z energetického, ekologického a mravního hlediska je nezbytné boháče zrušit, zřízením Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, včeně ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. Vůle Boží pro toto pokolení, je zachovat ropu, plyn, uhlí, uran, na celé OSMÉ tisíciletí tím, že bude nastolena vysoká mravnost, dle textů Bhagavadgíty. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/1 2až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Čtyři ANDĚLÉ, nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, UČITELÉ správné koncepce energetiky Česka a světa, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalý ředitel EÚ VUT v Brně docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů zimních bytových, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost neprodleně otřást vším stvořením tím, že otřesou SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, politologických, sociologických, vládnoucího Boha, NETVORA, politologa, Baala, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Mají povinnost zajistit, aby jeho SLOVA POLITOLOGA, SOCIOLOGA, politika, s rachotem zanikla, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK, dne 18. března 2022. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Štajdla. V Brně svítá ÚSVIT třetího křesťanského dne, o něco dříve, než v celém světě. Je tisíc VELKÝCH PÁTKŮ, nemnoho jar. Těch dnů kdy svítá, na VELKÝ PÁTEK 18. března 2022, při úplňku MĚSÍCE, těch je jen pár. Po BÍLÉ SOBOTĚ, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně, musíš být, na ČERVENÉ PONDĚLÍ, dne 21. března 2022, BOŽSKÝ BOHATÝRE, rektore Janečku, dospělý a odpovědný. Kristus, LÉVIJEC, již nepotřebuje, na VUT v Brně, žádné NEMLUVŇÁTKO. Zítřek nás, Česko, oddělí, od všech vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Blízké je celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřetitelné. Pryč je vláda SYNA ZATRACENÍ, ČLOVĚKA ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, SVINĚ premiéra Fialy. Kristus, LÉVIJEC, pro vznik své celosvětové majetkové ROVINY Božího království, již nepotřebuje komunistické OVCE, BERÁNKY či BERANY. Potřebuje úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně. Technický lži lid je SVOBODNÝ tím, že je SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, osvobozený od stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. SYNŮ ZATRACENÍ, od válečných zločinců, od prezidentů Bidena, Putina, Zelenského, Zemana, atd. Úplně poslušní služebníci Krista v Česku mají povinnost se neprodleně podřídit svým novým PÁNŮM, kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, po zničení vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Kvůli sobě samému umožňuje technické elitě pochopit texty Písma o tom, že na světě, který řídí dle Písma, dle svého předsevzetí, již více než 7000 let, nečiní nic tajně. Vše lidem sděluje pomocí svých proroků tím, že jim vyvolení proroci, v každém pokolení dělají to, co se Kristu líbí. Kristus odjakživa lidstvo trestá kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivosti boháčů, Baalů a DÉMONŮ. V šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, byl PÁNEM nad SOBOTOU, nad šestým tisíciletím tím, že neposlušným a zpupným lidem dal protikladné křesťanské bludy, a promyšlené ekonomické vychytralosti, pomocí děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu, např. katolického katechismu. V sedmém DNI PÁNĚ, vešel do odpočinutí od křesťanského, militaristického, ekonomického učení, které bořil a ničil např. v pokolení Husa, jeho křesťanským učením. V Izajášovi a v Jeremiášovi nyní objasňuje, že křesťanské, militaristické ekonomické svině, dle svého plánu, kvůli upálení Husa potrestal třicetiletou válkou, ve které, dle textů Zachariáše zabil dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanských hlupáků. Učinil to z toho důvodu, že katolíci odmítli projednat učení Husa dle textů Písma. V sedmém DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad celým světem, nečinil nic tajně tím, že svoji vůli pro technickou elitu a pracující lid, na vytvoření celosvětového mírového Božího království, bez boháčů, PRACHŮ a ZBRANÍ, prezentoval pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Protože jejich učení o pokoji, o zrušení boháčů, či PRACHŮ a ZBRANÍ, nebylo projednáno dle textů Písma, potrestal především křesťanské, militaristické, ekonomické svině, či NETVORY, dvěma světovými válkami, nemocemi, atd. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do jím vyvoleného Česka, byl dle Božího plánu v době 40 let Boží socialistické, majetkové ROVINY, kterou Kristus, jako trest pro boháče, nastolil dle textů Jóba. Vláda komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ byla pro boháče potřebná, kvůli prosazení Boží vůle o MAJETKOVÉ rovině, pro současné pokolení. Současné pokolení zastihl přelom věku konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Nový Kristus chce pomocí Česka nastolit celosvětový POKOJ a MÍR, své celosvětové vlády, nad všemi státy světa. Chce být oslaven především technickým lži lidem VUT v Brně, který má povinnost učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové, Boží majetkové ROVINY, dle dalších textů. Po ukončení Boží socialistické nadvlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, Kristus na Česko uvedl hnusné OVOCE ÚMYSLŮ chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Jer.6/19, atd. V Česku Kristus umožňuje z Písma pochopit, že žití boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ, na VÝNOSNÝ TRH, a organizování zvyšující se ekonomiky, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. O Baalech a DÉMONECH, trestající Kristus v KNIZE MOUDROSTI, v Izajášovi, v Jeremiéšovi, v Sírachovci, v Bhagavadgítě, atd. uvádí, že kvůli své křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, jsou líní, zbabělí, neschopní logicky myslet. Neschopnost logicky myslet o koncepci energetiky Česka a světa, způsobil trestající Kristu, odstoupením svého Božího rozumu od všech, kdy nalezli zalíbení v křesťanské, ekonomické, militaristické a jiné NEPRAVOSTI. Technický lži lid VUT v Brně, má dle Krista vše uvedené pochopit, nikoli Božím technickým rozumem, ale čtením těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU. LIDÉ, svými geneticky prasečími mozky, se sice vzdali rozumného uvažování. Nyní trestající Kristus dovoluje vše uváděné pochopit, nikoli rozumem Božím, ale studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. TRESTY na Česko a lidstvo uváděné, kvůli tomu, že se technická elita VUT v Brně, nerozhněvala na stávající politickou a náboženskou elitu, kterou Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, jsou uváděné opakovaně. Veškeré uvedené tresty budou pokračovat, až do vyjití vládnoucí elity VUT v Brně, do BRAN celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po čtení těchto textů v pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus v Písmu stanovil, že celé, úplně poslušné a Kristu vděčné Česko, má povinnost se k novému Kristu vrátit současně, po rozhodnutí, že vše ve STARÉM DUCHU, nový Kristus úplně zboří a zničí, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, kvůli neprodlenému zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a vzácných surovin, v tomto tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, je dokonalou Boží láskou. Kdo má starého DUCHA, bude

 

zničen. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vůli Boží je, aby vědci VUT v Brně, vedení NEMLUVŇÁTKEM rektorem Jeníčkem, roztříštěným o SKÁLU, kterou je správný a jedině možný výklad SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Žalm33/6až102/18.27až137/9, zachránili plyn, ropu