Kapitola 296 – 70 stran.

31.05.2022 17:47

Kapitola 296 – 70 stran. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí z toho důvodu, Fil.2/12, že má naprostou moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým lidským, zpupným a neposlušným, politickým, či náboženským lidským stádem. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Kristus se bude líbit, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, když bude v Česku oslaven tím, že rektor Janíček, v novém novoluní MĚSÍCE, od pondělí 30. května, do úplňku MĚSÍCE, který je nyní v úterý 14. června 2022, Žalm81/4, Oz.2/18,5/7,15až14/3, učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné projednat se mnou ZLATO dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to na rektorátu VUT v Brně, s docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKEM, Bohem, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz. Když se VUT v Brně ani nyní ke Kristu nevrátí, Kristus zlé Česko úplně zničí. Jer.1/17až12/2,4,16až23/12,29,32až31/27,32, atd. Proto žádám o přijetí u rektora Janíčka a u ostatních vědců. Rektor Janíček má povinnost bát se Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl. Žalm14. Dobře ví, že Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH uvedl, že neposlušný ekonomický, militaristický lži lid, 2.Kor.10/4,13/5, v křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení technického rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, kazí a zohavuje na co sáhne. Žalm14/1,33/6až102/27, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Boží zákony POLE VĚDY PÍSMA, o zachování zdrojů energií, ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, pro všechny státy, až do konce tohoto tisíciletí, začnou celosvětově platit v okamžiku jejich projednání, s novými vládnoucími kněžími na VUT v Brně. Vládnoucí zločinci, Baalové a DEMONI, např. prezidenti Biden, Putin, Zelenský, Zeman, kteří mají v plánech jejich úplné, nesmyslné vyrabování, kvůli žití boháčů na výnosný trh, budou pykat, zajdou v ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,51/58, Iz.24/5,29/11až24až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektor Janíček, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš jsou naprosto bezmocní proti správnému a logickému výkladu Písma, o vzniku NOVÉHO NEBE SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Žalm33a102. Ag.2/18. Uvedení čtyři vědci, jsou čtyřmi tažnými KOŇMI. Mají povinnost neprodleně vyvést náklad ZRNA Božího SLOVA, NEBES VEŠKERÝCH, opakovaně uváděného, na NOVÁ NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že se mnou, s pátým KONĚM, vše neprodleně projednají v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. Když uvedení čtyři neposlušní vědci VUT v Brně, odmítnou být tažnými KOŇMI, když já nebudu KONĚM pátým, když si Kristus s uvedenými hlupáky znovu nebude vědět rady, neposlušné a zpupné Česko úplně zničí strašlivou záhubou, MEČEM PEKLA třetí světové války, kterou již zahájil na Ukrajině. Při úplné poslušnosti rektora Janíčka, Kristus má moc Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit, při další neposlušnosti, úplně zničit. Bůh se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až mnozí vědci Baalova domu, Masarykovy univerzity, budou proměněni v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma. 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, 2.Král.7/13,10/26,17/29,34,40,19/16,29,22/13,25/29, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Gal.1/7,3/20,4/19až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,011/9,13/4,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, atd. Kristus však uvádí, přestaňte již s člověkem, rektorem Janíčkem. Při odstoupení technického rozumu Krista, nemá než dech svého chřípí, svého geneticky prasečího lidského mozku. Iz.2/22. Kdyby se Bůh nad nad VUT v Brně nesmiloval, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na světě. Iz.57/16, Mar.13/20. Česko se nemůže očišťovat od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. do nekonečna. Kapitalismus, to je žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. na výnosný trh, nelze vyléčit, nelze vyléčit politiky pravice a levice, či jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze, kvůli jejich totální zaslepenosti, způsobenou odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení. Trestající Kristus, DUCH SVATÝ, povstal vůči křesťanským, ekonomickým, militaristickým hodnotám a lžím o Kristu, a o energetice proto, aby technický lži lid VUT v Brně mohl neprodleně úplně zničit veškerý lži lid kramářů, to je obchodníků, zničením žití na výnosný trh. Kdo na VUT v Brně nebude hledat v Písmu pokoru a spravedlnost celosvětového, mírového Božího království, kdo nebude doufat v NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, kdo bude sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, bude znovu strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus si to na VUT v Brně vyřídí s těmi, kdo mě pokořují. Úplně poslušným služebníkům Krista, kteří se budou modlit ke Kristu, SOUDCI, ZÁKONODÁRCI, sedícímu nyní ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dá Kristus porozumět textům PRAVDY veškerého Písma, o povinnosti nastolit Boží, mírové, celosvětové království. Iz.1/18,2/22,5/4,16,9/5,16/3až29/24,31/9,33/22,48/11,57/16,20,63/18,65/15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Trestající Hospodin neučinil nic neúplného. Bible, Tóra, Bhagavadgíta, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd., dopomáhají k dokonalosti poznání jak Krista, tak k odhalení věcí o Česku minulých, stejně tak odkrývají věci budoucí, všechny taje, všech náboženství světa a všech politických systémů světa. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15, 12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, již nepotřebuje žádné stávající kněze proto, aby mu sloužili např. křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY. Nový Kristus nepotřebuje žádného rádce, který by mu radil, jak má řídit Česko a svět tak, aby naplnil Písmo o Česku a o světě, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Slovy Hospodina byla utvořena Bible, Tóra, Bhagavadgíta, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Pomocí tohoto Písma Kristus povstal proti ekonomickým, militaristickým pomatencům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost, veškerým uvedeným Božím slovem, stvořit nový Boží řád, ideální, mírové, celosvětové společnosti. Nový Kristus, tímto způsobem, neprodleným nastolením Božích zákonů POLE VĚDY Písma, dovoluje technickému lži lidu v Brně jít dál. Sír.5/5,7/16až17/23až42/24, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Jedině tímto způsobem je možné energeticky, ekologicky a mravně spasit stávající vládnoucí pyšné vládnoucí rozjařence, vládnoucí DÉMONY a Baaly. Kvůli energetické spáse Božím rozumem, kvůli celosvětové výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných pro vytapění, osvětlení, vaření a dopravu, na elektrokolech a elektro koloběžkách, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, je na VUT v Brně nezbytné učinit rozhodnutí, o celosvětovém pominutí majetku. SKÁLA ekonomických, militaristických pomatenců, PRACHY, ZBRANĚ, atd. musí odtáhnout v děsu, před hrozným hněvem trestajícího Krista. Neprodlené, celosvětové zničení ekonomických, militaristických, politických, náboženských a jiných tradic, je energeticky nezbytné. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Je energeticky nezbytné, neprodlené nastolení celosvětového míru a Božího, dokonalého pokoje. Vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových kněží technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, nový vládnoucí Bůh, s Boží mocí zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku zákonů POLE VĚDY Písma, rektor Janíček rektor@vutbr.cz, má povinnost učinit rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zrušení veškerých křesťanských hodnot, o žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Stejně tak má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném vejití do odpočinutí od křesťanského díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Lidští Bohové, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, AUTA, ZBRANĚ, LETADLA, atd. nemohou nikoho spasit ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. Jedině tímto způsobem je možné zachránit ropu, plyn, uhlí, uran, a ostatní suroviny, pro Česko, a pro všechny ostatní národy, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Já jen s pomocí Božího technického rozumu, dopluji na své lodičce k cíli, to je na rektorát VUT v Brně, kde je nutné projednat veškeré uváděné Písmo od Krista. Česko, a následně celý svět, má povinnost neprodleně oslavit NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, UČITELE a LÉKAŘE, všech svátů světa, jaký v Písmu skutečně je. V Česku, v prvním státě na světě, již nesmí být žádné MOŘE. MOŘEM nový Kristus myslí vzedmuté MOŘE ekonomických, militaristických, politických, či náboženských sviní, či NETVORŮ. Toto MOŘE musí v Česku vyschnout, z rozhodnutí vědců VUT v Brně. NEOMYLNÝ Kristus chce veškerému pracujícímu lži lidu Česka a světa, setřít každou slzu z očí, dokonalým pokojem, po zřízení ideálního světa, celosvětového, mírového Božího království. Česko je ATLANTIDA s vyspělou civilizací. Je potopená tím, že zde vládne vzedmuté moře SYNŮ ZATRACENÍ vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Toto MOŘE musí vyschnout, v Božím příbytku, na rektorátu VUT v Brně. Zpupní vládnoucí Baalové a DÉMONI, jsou uskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Zjev.1/1až18/2,10až21/3až22/21, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jud.12, Kol.3/5, Iz.1/1až33/22,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3.

 

Kapitola 296 –70 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 71. Česká bible kapitola 296. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Rektor Janíček z VUT v Brně rektor@vutbr.cz, má povinnost učinit rozhodnutí, že vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy musí neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Úplné zničení válečného štváče, SYNA ZATRACENI, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy, je začátkem vlády nového mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zj.18/2, 10, atd. Jeho SKÁLA, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd. shnila, kvůli jeho totálně chybné energetické koncepci Česka a světa, uvedené i v této kapitole. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Dokud bude nad Českem vládnout SYN ZATRACENÍ premiér Fiala, místo Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Kristus bude působit lži lidu Česka zlo, pomocí geneticky prasečího mozku, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA Fialy. Zj.18/2,10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristu se bude líbit, když v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, vznikne VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, SEMÍNKO nové, úplně poslušné vlády, z osmi nových VOJEVŮDCŮ lži lidu, z osmi nových, úplně poslušných ministrů, uvedených i na konci této kapitoly. Nová, úplně poslušná vláda Česka, s Kristem v Písmu vyvoleným premiérem Ing. Rákosem v čele, bude v Česku jediným STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Pro realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, nový, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, nepotřebuje ani PARLAMENT, či PREZIDENTA. Obcházení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto zpupné, neposlušné pokolení, je trestným činem, pro všechny státy světa. Nemít o novém Kristu ani ponětí, pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je trestným činem, je hříchem k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nový Kristus chce nové RODINY, celosvětově. RODINOU bude cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH, úplně poslušných služebníků Krista, s číslem 666 = www těchto textů. Kristus se do Česka vrátí, až na VUT v Brně, bude mít mnoho úplně poslušných otroků. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/5až32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/14,18,65/1,15,66/24, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nelze porazit. Vše uváděné o setření slz z očí pracujícímu lidu celého světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, je nezbytné s ním neprodleně projednat, na rektorátu VUT v Brně. Kdo chce ještě trpět pod vládou SYNA ZATRACENÍ Fialy, je Bohem prokletý. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Vyhovovat energetickým přáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, jejichž geneticky prasečí lidské mozky, nový Kristus, již nepase, a pást nebude, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, tímto Božím SOUDEM, boří vše co zasadil, pomocí bludů stávajících SLOV ŽÁRU OHNĚ NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, náboženských a politických, ekonomických, militaristických. Odstoupením Božího technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, od geneticky prasečích lidských mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nový Kristus učinil viditelně vzedmuté MOŘE hlupáků, či debilů, kteří zůstali ve starých, ekonomických, militaristických, politických a náboženských tradicích. Kvůli OHNIVÉMU JEZERU Česka DEBB, debilů, všichni kazí všechno, na co sáhnou. Rektor Janíček má proto povinnost nepromarnit čas LETNIC, čas nového novoluní, který je nyní od pondělí, 30. května 2022, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 14. června 2022, pro vylití DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské, ekonomické, militaristické svině, či NETVOŘI, padesát dní po Velikonocích, v neděli dne 5. června 2022, ve svých militaristických, ekonomických tradicích, při tradičních křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, nechávají sestupovat DUCHA SVATÉHO, pouze ze svých SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Rektor Janíček má povinnost nepromarnit čas LETNIC tím, že bude prorokovat Boží vůli, kterou je neprodlené, energeticky nezbytné, celosvětové zničení všech zbraní, všech států světa. Rektor Janíček má povinnost zajistit, aby celý svět viděl jeho nezpochybnitelné a neodvolatelné povolání a vyvolení, být novým vládnoucím Bohem, být BOŽÍM SYNEM, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vysvobození Česka a světa, od vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, nastane při rozhodnutí VUT v Brně, o energeticky nezbytném zničení SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. kvůli konci éry fosilních paliv, ropy, plynu, uhlí, uranu, a ostatních vzácných surovin. Vůli Boží je, aby úplně poslušné státy světa vešly do odpočinutí od díla energetické zhouby. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Rektor Janíček má povinnost vylít NOVÉHO DUCHA, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Vysoké mravy v Česku a ve světě budou, až v geneticky prasečích lidských mozcích vědců na VUT v Brně, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, vyžaduje nastolit úplně NOVÉ HODNOTY, místo hodnot křesťanských, militaristických, ekonomických, stávajícího VZDOROKRÁLOVSTVÍ. NOVÉ mravní HODNOTY se získávají čtením HORY HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. NOVÝMI HODNOTAMI celosvětového, mírového Božího království, je dokonalý Boží pokoj, celosvětový mír, kritické myšlení o stávajících vládnoucích Bozích, Baalech a DÉMONECH, kterým zůstaly HODNOTY militaristické, ekonomické. NOVÝMI HODNOTAMI je statečnost mluvit uvedené pravdy, statečnost mluvit pravdu o totálně chybné energetické koncepci Česka a světa, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA premiéra Fialy. Celý svět nyní patří vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, např. prezidentům Putinovi, Bidenovi, Zelenskému, či Zemanovi, kteří se žerou navzájem, např. ve válce ne Ukrajině. PRAVDA je taková, že svět patří jedinému Bohu světa, nikoli uvedeným nemravným Baalům a DÉMONŮM. Není čeho se bát, úplně v Česku, na VUT v Brně, zničit SYNA ZATRACENÍ, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Až na rektorátu VUT v Brně padne, nikdo z uvedených vládnoucích Bohů, již nevstane, protože VŠEMOHOUCÍ Kristus bude technický lži lid jistit, svým Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení. Koho uvedené texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH neuzdraví, zůstane nemocný, a pro odstoupení rozumu Krista, od jeho mozku, zahyne. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Každý musí mít vlastní SLUNCE Bhagavadgíty, které na východě vyjde, a na VUT Brně, již nikdy nezapadne. Když Kristus nyní z Česka odejde, nebudu už nic. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby vědci VUT v Brně vše energeticky, ekologicky a mravně změnili tím, že budou prorokovat správnou, energetickou Boží koncepci Česka a světa, uvedenou i v této kapitole. Správná energetická koncepce Česka a světa je o energetické nezbytnosti neprodleného vejití do odpočinutí od energeticky, ekologicky a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Mají povinnost prorokovat, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími lidskými mozky, jsou schopní veškeré energetické krize řešit pouze ve svých tradicích, to je horečným zbrojením a válkou. Rektor Janíček má povinnost zajistit, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko bylo prvním státem na světě, který na rektorátu VUT v Brně, dobrovolně vstoupí do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Podřízení technického lži lidu jedinému Bohu světa, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, UČITELI či LÉKAŘI všech států světa, jeho dokonalé Boží lásce, Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Je energeticky nezbytné neprodleně realizovat uváděnou, energeticky jedině správnou cestu Česka a světa. Je nezbytné neprodleně vyjít z BRAN BYBYLÓNU politického a náboženského, ekonomického, militaristického

 

VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a vstoupit do BRAN BABYLÓNU celosvětového, mírového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Nastoupit cestu POKOJE a MÍRU, Kristus vyžaduje již od roku 1997, v pomalém Božím SOUDU, který dělá pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Cesta pod vládou vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je cestou trestání Česka a světa horečným zbrojením, cesta MEČE válek o vodu, suroviny, o vládu mocností nad Kristem, cesta pokračující války na Ukrajině, cesta všech Božích trestů, kvůli zvyšující se ekonomice, cesta trestání Česka a světa ekonomickými pohromami, chudobou, potopami, suchem, hladomorem, nemocemí, covidem, opičími neštovicemi, kůrovcem, vichry, přemnožením se, atd. kvůli neposlušností drzého lži lidu VUT v Brně. Chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou. Sír.5/5,7/16, 13/18. Cesta do BRAN BABALÓNU celosvětového mírového Božího království, do dokonalého pokoje rodin společně stolujících, bez SKÁLY boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních výrobků lidských rukou na fosilní paliva, cesta Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, cesta dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ úplně všeho, je cestou k jedinému Bohu všech států světa. Elektronicky plánované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a všech surovin, potřebných pro celosvětovou výstavbu sídlišť a měst, energeticky soběstačných, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, politického a náboženského dobytka, bude Božím milosrdenstvím, pro úplně poslušné služebníky Krista. Dle Boží vůle, v případě úplné poslušnosti rektora Janíčka, s pomocí Božího rozumu pro toto pokolení, OLEJ, to je ROPA, atd. vystačí až do konce tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády Krista nad všemi státy světa. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídlišť a měst, energeticky soběstačné, navržené dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18. S rektorem VUT v Brně Janíčkem, s ředitelem EÚ docentem Pospíšilem, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou, a VZDUCHOTECHNIKEM, Bohem, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem si Kristus stále neví rady. Stále nevěří, že novému, NEOMYLNÉMU Kristu, se nebudou posmívat beztrestně. Posmívají se Kristu tím, že ignorují svoje neodvolatelné a nezpochybnitelné vyvolení, být zářícími HVĚZDAMI, navěky navždy, být novými vládnoucími Bohy, BOŽÍMI SYNY, BOŽSKÝMI BOHATÝRY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boži příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Pro toto zpupné, neposlušné pokolení, jsou ZLATEM Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, především o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, v celosvětovém, mírovém Božím království. Nový Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech úplně poslušných služebníků Krista, Česku a světu dovoluje jít dál, dovoluje změnit bránu do BABYLÓNU ekonomického, militaristickéhoho, náboženského, či politického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, za BRÁNU do celosvětového, mírového Božího království. Noví vládnoucí Bohové mají povinnost učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti úplného zničení stávajích vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím o úplném zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Gal.1/7až4/19až6/7, Jud.12, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Mar.4/12,7/7,13/20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektor Janíček, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš jsou naprosto bezmocní proti správnému a logickému výkladu Písma, o vzniku NOVÉHO NEBE SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Žalm33a102. Ag.2/18. Energetická koncepce vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fiala je naprosto energeticky nesmyslná, pro odstoupení technického rozumu Krista od ganeticky prasečích mozků premiéra Fialy a jeho ministrů. Uvedení vládnoucí Baalové a DÉMONI, nejsou schopni, ve svých geneticky prasečích lidských mozcích, udržet ani své vlastní myšlenky. Např. NETVOR Fiala dříve tvrdil, že výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036, nezvýší množství vyráběné elektřiny, protože se bude jednat pouze o náhradu dvou menších dosluhujících bloků. Tvrdil, že nečistou energii z ropy, které bude např. v Rusku dotěžená během několika málo let, a nečistou elektřinu vyrobenou v dosluhujících uhelných elektrárnách, končících pro nedostatek uhlí v roce cca 2032, určitě nahradí čistou energií z elektřiny, vyrobenou fotovoltaicky a větrníky, což je energetiký nesmysl, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zločinec Fiala zjistil, že jeho bludy o náhradě nečistých energií, čistými energiemi, jsou totálním energetickým nesmyslem, pro velmi malé množství energie, vyrobené z fotovoltaiky a větrníků. Proto chce přivést plyn a ropu odjinud, než z Ruska, což je energetický nesmysl, kvůli konci éry ropy, který se bohužel líbí i vědcům VUT v Brně. Lži lidu Česka se líbí každý energetický nesmysl. Je to zločin, hřích, k energetické smrti. Stále nechtějí být v koncích, se svou uváděnou moudrostí. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, a jejich Bohové, politici pravice a levice, si pracující lži lid, přivlastnili pouze dočasně. Technický lži lid VUT v Brně je Boží odedávna. Iz.1/1až63/18až66/24. Politici pravice a levice, včetně svých Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, přišli nyní k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, svým vzdorem proti HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů Božího SOUDU. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Technický lži lid VUT v Brně je odjakživa vládnoucím BOŽÍM LIDEM, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že čtyři KONĚ vládnoucí elity mají povinnost sjednotit celý svět tím, že umlčí nevědomost vládnoucích NETVORŮ, kteří odmítají realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické spáse. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6až8/10,9/28,10/26až12/28, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, 1.Tes.4/7,16,5/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, jsou určení k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, což bylo zřejmé např. z pořadu v ČRo PLUS, kde hlavním řečníkem byl vojenský kaplan, Satan, podplukovník biskup Holub bip@bip.cz, anderlova@bip.cz. Satan biskup Holub v dialogu pravil, že křesťanský BELZEBUB světa, papež František káže o slednocení světa v míru, podle učení jeho SLOV NEBES katolických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Satan biskup Holub pravil, že papež František chtěl být prostředníkem uzavření míru mezi NETVORY, prezidenty Putinem a Zelenským. Když byl odmítnut, všichni jeho podřízení ve Vatikánu začali tvrdit, že horečné zbrojení a dodávky zbraní

 

např. z USA, od křesťanské, ekonomické svině prezidenta Bidena UKRAJINCŮM, jsou v souladu s křesťanskými, ekonomickými, militaristickými mravy. Vždyť NETVOR Biden přísahal na Bibli, SLOV NEBES křesťanských, mravně nízkých. Křesťanský BELZEBUB světa, papež František, je tedy pro válku, nikoli pro celosvětový mír a pokoj. Papež František, ve svém geneticky prasečím lidském mozku si stále myslí, že jeho ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKA, církev katolická, VŠEOBECNÁ, zvítězí nad církvemi PRAVOSLAVNÝMI, Ukrajiny a Ruska, atd. pomocí války. Souhlasí s válkou, protože mu nyní vyhovuje, že pravoslavné církve se ve válce žerou navzájem. Stále si myslí, že křesťanští hlupáci věčně budou podporovat horečné zbrojení, a energeticky nesmyslné války proti ŽIDŮM, proti MUSLIMŮM, proti PRAVOSLAVNÝM HOVADŮM, nyní navíc proti muslimům v Číně. Satan biskup Holub nechce být v koncích, s krutým zmijím jedem protikladných bludů o Kristu ZÁKONODÁRCI, a s krutým zmijím jedem, JEDOVINOU DRAČÍ, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ. Ekonomické svině brojí proti moci Krista, nad geneticky prasečími lidskými mozky. Nechtějí kázat uvedenou pravdu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na VUT v Brně musí být rozhodnuto, že na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, Oz.2/18až6/2až14/3, Př.1/7,14až8/17, atd. v milostivém Hospodinově létě 2022, Iz.63/4, BELZEBUB papež František, nebude JITŘENKOU, protože křesťanskou noc Kristus končí tím, že kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA činí technický lži lid VUT v Brně. Iz.5/4,16až14/12až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Do odpočinutí od svého křesťanského, ekonomického, militaristického díla meče válek vstoupil Bůh již v šestém tisíciletí své vlády nad křesťany. V sedmém tisíciletí již odpočíval tím, že organizoval svět pomocí ideologie svých proroků, např. pomocí LÉVIJCŮ Marxe a Engelse. Nastolit celosvětový mír a pokoj se mu nezdařilo ani za vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ Česka, v době svého působení, kdy v Česku 40 let trestal boháče, pomocí komunistické majetkové ROVINY. Po vyvedení Česka do kapitalismu, vede Česko, dle svých plánů tím, že v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, nyní vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Celosvětový mír má povinnost nastolit nikoli BELZEBUB papež, ale BOŽÍ SYN Janíček. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Běda rektoru Janíčkovi, když se ani nyní nestane očekávaným BOŽÍM SYNEM. Úsvit OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí vlády Krista nad světem, má již PRAVÉ POLEDNE. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10až20,59/10,63/18,65/15,66/24, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Mediální MISTR Kristus oslavil sám sebe tím, že HOKEJISTŮM dal třetí místo na MS, protože žijeme na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Krista musí znát každý člověk na světě, ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Osm vítězných gólů učinil podobenstvím tím, že ve svém novém SLOVĚ, ze třetího tisíciletí, učinil ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí, své vlády nad celým světem. Šest gólů v poslední třetině učunil podobenstvím o čísle člověka 666. Toto číslo mají v křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ ti hokejisté, kteří dali góly. Činili co se Bohu líbilo. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. HODNOTU již nemá ani práce pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, ani jejich SKÁLA, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. Jedinou HODNOUTOU je dnes ZLATO Božího technického rozumu, pro toto zpupné pokolení, určeného především pro úplně poslušné nové vládnoucí Bohy, pro BOŽÍ SYNY, pro BOŽSKÉ BOHATÝRY, z VUT v Brně. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, trestá křesťanské, militaristické svině, či NETVORY, MEČEM energeticky nesmyslné války NATO na Ukrajině, mezi Zelenským, Putinem, protože rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz a ostatní vědci z VUT v Brně, se mnou odmítají projednat celosvětovou Boží slávu, kterou jsou Boží zákony POLE VĚDY Písma. Iz.1/18až57/16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Všechno na světě se energaticky, ekologicky a mravně hroutí, protože zpupný a neposlušný rektor Janíček, stále nechce sloužit BOHOSLUŽBY novému Kristu, tak jak jemu se to líbí, v úplné poslušnosti, s bázní a s úctou. Pro svou chamtivost, svého geneticky prasečího lidského mozku, stále chce sloužit křesťanské, politické, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, svým stávajícím drzým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a jejich Bohům, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím. Uvedení vlastníci lidských Bohů, výrobků lidských rukou na fosilní paliva, vlastníci křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ atd. se Kristu nelíbí, jsou jim prokletí, protože mají starého, náboženského, či politického DUCHA. Stále nechtějí uznat, že jejich geneticky prasečí lidský mozek, při odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, je naprosto bezmocný, kvůli neschopnosti logicky myslet. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kvůli neposlušnosti drzého rektora Janíčka, trestající Kristus je stále bezmocný. Rektor Janíček nechce pochopit texty Písma, že lidé celého světa se namáhají úplně zbytečně. Jer.1/17až51/58, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Všichni, kdo tyto texty dostávají, prošli ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA, to je HOROU HOSPODINOVA DOMU, těchto textů nové APOKALYPSY, takže nemají výmluvu nerozumět Boží moci nad každým geneticky prasečím liským mozkem, nad každým politickým a náboženským stádem, a tím uváděné Boží vůli. Po projednání Boží moci a uváděné Boží vůle, na rektorátu VUT v Brně Iz.1/18až57/16, atd. Kristus, svým Božím technickým rozumem celosvětově způsobí, že vše energeticky nesmyslné, pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Obstojí ti úplně poslušní služebníci Krista technického lži lidu VUT v Brně, kteří zřídí BRÁNU do Božího království tím, že tyto texty PRAVDY dají na SVÍCEN v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v ČRo v Brně. Soužení, způsobené odstoupením rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, již nikdy nenastane, když se technický lži lid VUT v Brně podřídí lásce Božích příkazů a zákonů. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Až na rektorátu VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, o podřízení se dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou, pro toto zlé pokolení, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, Kristus již celosvětově bude jednat svým rozumem sám tím, že vše ekonomické a militaristické zničí, dokonalou láskou svých příkazů a zákonů. Slovo BABYLÓN má několik významů. Je to kromě ZMATKU, také BRÁNA, či DUHA, do celosvětového, mírového Božího královatví. Tato BRÁNA je pouze tam, kde prší uváděné SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já, dle vůle Boží, jsem dospěl v křesťanském, militaristickém, ekonomickém ZMATKU, do BABYLÓNU BRÁNY celosvětového mírového Božího království tím, že ti, kdo tyto texty elektornicky dostávají, mají číslo člověka 666, protože 666 je www. Zj.13/18. Úplně poslušným služebníkům Krista technického lidu VUT v Brně, NEOMYLNÝ Kristus již dovoluje jít dál, předčítáním těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, to je PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo Brno brno@rozhlas.cz. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

 

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Až se skončí předčítání textů této kapitoly v ČRo v Brně, Kristus již dovolí, svým Božím rozumem, přivázat ke Koránu KÁMEN, kterým je na Říčkách můj soused, neposlušný muslim Emil z Kosova, a hodit tyto texty do Turecka, doprostřed Eufratu. Jer.1/17až51/58,63. Nový Kristus vyžaduje, aby z nepopslušné SKÁLY, či z KAMENÍ, Mat.3/9,5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, ze souseda, z muslima Emila z Kosova, který žije na výnosný trh, K.M.1/4až15/12, který proto o novém Kristu stále nemá ani ponětí, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, bylo úplně poslušné BOŽÍ DÍTĚ tím, že Emil, tyto texty o Boží slávě, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, bude šířit dle Žalmu 19 elektronicky, svým bratřím muslimům v Kosově. Tím také z muslimů Bůh učiní úplně poslušné služebníky Krista, s číslem člověka 666, což je www. Zj.13/16. Bůh chce být na VUT v Brně oslaven tím, že bude rozhodnuto, o úplném zničení ekonomického, militaristického VZDOROKKRÁLOVSTVÍ, zničením křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu, roztažením nových NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energeticky nezbytné je neprodlené zničení NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLY, vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, premiéra Fialy, který o novém Kristu, NEOMYLNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nemá ani ponětí. Oslavovat politicky a náboženský sama sebe navzájem, oslavováním svých lidských mozků, geneticky prasečích, organizováním politického a náboženského BABYLÓNU ekonomického, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, je již hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kapitalismus nelze uzdravit, je nutné ho zničit, SPÁLENÍM, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že ze stávajícího STROMU státní správy, nezůstane ani kořen, ani větev. SYN ZATRACENÍ, Kristem prokletý hlupák, premiér Fiala, již nesmí stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty. Vychází na VUT v Brně, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. KAMENNÁ NEBESA, z kamení křesťanského, židovského, muslimského, hinduistického, buddhistického a jiného, musí být stržena v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně. SLOVO DOGONŮ z Mali. Kristus, u svého technického lži lidu, svým technickým rozumem, přebývá odjakkživa. Z kamení všech náboženství je potřeba učinit BOŽÍ DĚTI, to je úplně poslušné služebníky Ježíše Krista. Mat.3/9, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Nový Kristus dovoluje úplně poslušným služebníkům Krista pochopit, že stávající vládnoucí Bohové, to je politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemší OTCOVÉ Satani, či Hadi kněží, všech ekumenických církví Česka, ve všem co mluví lžou, protože lžou o Ježíši Kristu. Nový Kristus, nikdy Židy NEUKŘIŽOVANÝ, vše o sobě uvedl, v protikladných naukách Písma. V ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je HOŘE HOSPODINOVA DOMU, to je v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, uvedl vše o sobě, o vyvolení Česka, být úplně poslušným Božím lidem, a také vše o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Především technický lži lid VUT v Brně, již má povinnost pochopit ty texty Písma, kde Kristus uvádí, že lži lidu, který se schází ke křesťanským a jiným MODLUSLUŽBÁM, ve STARÉM křesťanském DUCHU, svůj technický rozum, nezbytný pro toto zpupné pokolení, již nedá. Neposlušní politici pravice a levice, ve stávajícím BABYLÓNU militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTVÍ Česka a světa, již dělají pouze to, co se vůbec neosvědčilo. Je to pro odstoupení technického Božího rozumu trestajícího Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, od geneticky prasečích lidských mozků technické elity VUT v Brna, potřebného pro toto zlé, zpupné pokolení, tohoto tisíciletí. Odstoupení Božího technického rozumu, od lži lidu VUT v Brně stále trvá, kvůli neochotě nezbytnosti vykonání rychlého a úplného Božího SOUDU na VUT, kvůli energetické nezbytnosti úplného zničení celosvětového BABYLÓNU, ekonomického, militaristického, náboženského, politického, atd. Neposlušnost nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, uváděných vědců z VUT v Brně, již není energeticky, ekologicky a mravně možná. Křesťanskou, muslimskou, hinduistickou, buddhistickou, judaistickou, ekonomickou, militaristickou, ŘÍŠI ZLA, ŘÍŠI MRTVÝCH neposlušných politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, Kristus končí tímto pomalým Božím SOUDEM, politického, náboženského a jiného neposlušného dobytka. Vyžaduje učinit rozhodnutí, o neprodleném zveřejnění tohoto Božího SOUDU v ČRo v Brně, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus chce, tímto zpusobem, ukončit v Česku svůj pomalý Boží SOUD, politického a náboženského, ekonomického, militaristického dobytka, zlých vládnoucích Sviní, či NETVORŮ. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Neosvědčilo se horečné zbrojení a války mezi mocnostmi a mezi boháči a chudáky. Nový Kristus vyžaduje, aby se všechny státy přestaly cvičit v boji, aby Česko zajistilo, aby všechny státy rozhodly o neprodleném sešrotování všech zbraní světa. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Neosvědčilo se rozdělovaní lidstva na boháče a chudáky z toho důvodu, že mezi chudáky a boháči, žádný mír být nemůže. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20, 25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Neosvěčilo se žití boháčů na výnosný trh. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,15/8,17/7,10,15,20,19/6, Neosvědčila se žádná ekonomická, militaristická, náboženská, či politická tradice a lež. Veškeré politické, náboženské, ekonomické a jiné tradice, či lži, má povinnost ukončit rektor VUT v Brně Janíček tak, aby se celé Česko mohlo neprodleně scházet k oslavě nového Krista, sedícího nyní ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není úkol nad lidské síly pochopit, že např. politici pravice a levice, či jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, ve všem co mluví lžou, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Tento vrcholný Boží trest bude trvat, až do jejich VZKŘÍŠENÍ, ze vzedmutého MOŘE MRTVÝCH, z ŘÍŠE MRTVÝCH, neposlušných, ekonomických, militaristických sviní. Nový Kristus vyžaduje, aby úplně poslušný BOŽSKÝ BOHATÝR, BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, rektor Janíček, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně projednal vznik celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného proto, aby naplnil Písmo o rektorátu VUT v Brně, do poslední čárky. Není úkol nad lidské síly z Písma poznat, že politici a kněží jsou lži lidem proto, aby KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, mluvením uvedené pravdy, o svém neodvolatelném vyvolení, Božím SOUDEM zničilo vše militaristické, ekonomické, politické, náboženské, mluvením pravdy o Boží vůli, a o Boží moci. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8,

 

Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/18,65/15,66/24. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Na rektorátu VUT v Brně, s úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, s BOŽÍMI SYNY, s novými vládnoucími Bohy technického lži lidu, je nutné projednat texty Písma, o odstranění následujících pyšných rozjařenců, kteří se povyšují nad DUCHA SVATÉHO, který vše o Česku, a o sobě uvedl, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Sof.3/11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žalm33a102. Není úkol nad lidské síly pochopit, 1.Kor.10/112, že Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, tímto pomalým Božím SOUDEM, ničí křesťanskou, militaristickou ekonomiku Česka, pomocí protikladných bludů drzých pozemských Satanů kněží, např. Otce Satana Holíka z PROGLASU, zive@proglas.cz, či BELZEBUBA Česka, nového kardinála Graubnera graubner.jan@ado.cz, sekretariat@ado.cz, sekretar.duka@apha.cz. Satan Holík v Proglase uvedl, že dobře zná texty Písma o tom, že je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože odmítá kázat, že nový Kristus bude SOUDIT všechny národy světa, až se v Česku bude kázat, že vrazi žoldáci se již nebudou cvičit v boji, protože meče překují na radlice. Iz.2/4až66/24. Že dobře zná texty Písma o tom, že ho nový Kristus zabije za to, že se povyšuje nad SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím Eze.28/9, Žalm33,102,107, že káže, že jeho církev katolická nikdy nedovolí oslavit nového Krista, který chce v Česku a ve světě neprodleně sešrotovat všechny zbraně. Nový Boží ŘÁD, vlády nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který chce energeticky přetvořit veškeré stvoření, kvůli konci éry fosilních paliv, stále drze odmítá. Eze.3/4,21až39/8, 13,21,29, Sír.4/18,5/5,7/16až39/16,25,31až43/26,31, K.M.1/4až12/10,17,2719/6, atd. Stále nemá o novém Kristu ani ponětí. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20, 10/11,14/36až15/33, atd. Drzý pozemský OTEC, BELZEBUB Česka, arcibiskup Graubner zase v Proglase uvedl, že Satani kněží, dříve sloužili Baalům, to je boháčům, vlastníkům nemravného řádu PRACHŮ, ZBRANÍ a MAJETKU, kde se žije na výnosný trh, nad Kristem ZÁKONODÁRCEM, a což se jim stalo léčkou. Právě jemu se přihodilo, že Baalové jsou léčkou. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Drzý pozemský OTEC, Satan, BELZEBUB Česka arcibiskup Graubner, je tímto textem usvědčený z drzosti vůči novému Kristu ZÁKONODÁRCI, protože zná hřích k SMRTI, kterým je žití katolické, všeobecné církve, na výnosný kapitalistický trh. Trestající Kristus Proto mu svůj rozum nevrátí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,15/12,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Drzý BELZEBUB Česka arcibiskup Graubner, dle Lidových novin ze dne 14. 5. 2022 žil na výnosný kapitalistický trh tím, že církvi zašantročil sto milion Kč tím, že je investoval do firmy Arca Capital CEE. Když patriarcha Husitské církve pastor Jan Schwarz zašantročil církvi nižší částku peněz, o svoje dobře placené KORYTO v církvi příšel, vyhodili ho. 2.Sam.22/16,25,48, 23/3,5,7, atd. BELZEBUBA Česka, arcibiskupa Graubnera, z církve nevyhodili. Stále ho nechávají kazit dobré mravy Česka a světa. Je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Strašlivou výstrahou všemu tvorstvu jsou stávající vládnoucí Bohové, Ez.3/4,21 až28/9, politici pravice, SYNOVÉ ZATRACENÍ, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, např. vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, premiér Fiala posta@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, tripartita@vlada.cz. a vládnoucí Bůh, zpupná ekonomická svině, ministr průmyslu Síkela posta@mpo.cz, press@mpo.cz, dotazy@mpo1212.cz, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Uvedené svině Kristus zbořil, odstoupením svého Božího rozumu, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Přesto stále chtějí řeši koncepci energetiky Česka a světa. Odmítaji energetiku řešit dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných. Jestliže na rektorátu VUT v Brně budou zbavení svého vládnoucího BOŽSTVÍ, trestající Kristus, zpupné, neposlušné, líné Česko, úplně zničí strašlivou záhubou. Neposlušným, ekonomickým, militaristickým sviním, Kristus nedá svůj Boží technický rozum. Kristus, jediný Bůh světa, každého člověka vychovává vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Odstoupením svého rozumu lidi ponižuje. Svým Božím rozumem lidi povyšuje, ale pouze tak, aby naplnil Písmo. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Všemohoucí SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se snese do Česka jako nelítostný bojovník v okamžiku, když nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYN, BOŽSKÝ BOHATÝR, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz pochopí, že má od Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. VĚDCI technického lži lidu VUT v Brně, stejně MOCNÍ a NEOMYLNÍ, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, jsou dědici Boží SLÁVY, kterou Kristus dal sám sobě, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů. Trestající Kristus nyní naplnil toto Písmo do poslední čárky, o trestání každého neposlušného hlupáka, který má za Boha výklad Písma ve starém, ekonomickém, militaristickém, křesťanském, judaistickém, hinduistickém, buddhistickém, muslimském a jiném DUCHU, odstoupením svého Božího rozumu, nezbytného pro toto pokolení. Nový, mírový DUCH, o ukončení ekonomického, militaristického ZLA, či PEKLA, horečného zbrojení, válek a energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. se získává čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Božím hněvem pro toto pokolení, např. MEČEM, či PEKLEM, vrcholným Božím trestem, křesťanské, ekonomické, militaristické války, dvou PRAVOSLAVNÝCH církví Ruska a Ukrajiny, Kristus končí stávající VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Pomocí tvrdých mužů, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, LVŮ, stejně mocných jako je v Písmu Hospodin, technického lži lidu VUT v Brně, nastoluje místo zákonů lidských, svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, ENERGETICKÉHO PŘETVOŘENÍ celého stvoření. Uvedený, správný, a jedině možný výklad Písma o Česku, a o světě, mají povinnost naplnit, do poslední čárky, především čtyři poslušní vědci z VUT. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kvůli neposlušnému lži lidu VUT v Brně, celý svět dupe planetu zemi zvyšující se ekonomikou, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, až se v základech hroutí. DUCH geneticky prasečího mozku rektora Janíčka a ostatních vědců zemdlel, kvůli tomu, že odmítají se mnou projednat zákony POLE VĚDY Písma. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7,

 

atd. BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektor Janíček, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš jsou naprosto bezmocní proti správnému a logickému výkladu Písma, o vzniku NOVÉHO NEBE SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Žalm33a102. Kristus vyžaduje, aby texty o vzniku SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a zániku SLOV NEBES křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd., MRAVNĚ NIZKÝCH, byly neprodleně projednány v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně. Potomstvo nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, technického lži lidu VUT v Brně, a veškerého technického lži lidu, musí stát pevně tím, že Kristus bude NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/18,65/15,66/24, atd. Nový Ježíš Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně byl neprodleně založen CHRÁM Hospodinův, kterým je celý svět. Sk.3/21,7/41,17/23,30,49, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Ageus2/6,18,19, atd. CHRÁM nového Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO tvoří: 1. Křesťanská VINNÁ RÉVA, či HVĚZDY zářící navěky a navždy z Bible. 2. FÍKOVNÍK, či SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. 3. GRANÁTOVNÍK, to je HVĚZDY zářící navěky a navždy z TÓRY. 4. OLIVA MĚSÍCE muslimského Koránu. Společným jmenovatele pro všechny státy je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, včetně fosilních paliv, které musí vystačit na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,12,11/9,13/4,8, Ageus2/6,18,19, 1.Král.8/51,56,66, atd. ZRNO uvedeného SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost vyvézt na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, čtyři tažní KONI. BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektor Janíček, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš. Kristus Česku začne žehnat ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v okamžiku, až na rektorátu VUT v Brně budou uvedené texty Písma projednány s uvedenými ČTYŘMI TAŽNÝMI KOŇMI, zpupného lži lidu VUT. Iz.1/18,5/4,16,9/5,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10až20až63/18,65/15,66/24, atd. Zrno z uvedených SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ještě nebude na SÝPCE, to je na NOVÉM, celosvětovém NEBI, a Kristus již bude Česku žehnat, svým Božím technickým rozumem, nutným pro toto pokolení. Stane se tak, když uvedení ČTYŘI TAŽNÍ KONI učiní rozhodnutí, o neprodleném ukončení vlády SYNA ZATRACENÍ, SYNA NEPRAVOSTI, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, premiéra Fialy. Nový Kristus učiní NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI pouze v případě, když uvedení čtyři TAŽNÍ KONI, učiní na rektorátu VUT v Brně rozhodnutí, o neprodleném zřízení VÝHONKU SPRAVEDLIVÉHO, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s BOŽÍM SYNEM, premiérem Ing. Rákosem, zřízené dle textů na konci této kapitoly. Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,12,11/9,13/4,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Zj.1/1až22/21, Gal.1/7až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jud.12, Kol.3/5, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Nový Kristus dovoluje Česku, které je ve SŘEDU EVROPSKÉ UNIE, projednat podmínky vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, noví vládnoucí Bohové, rektor Janíček, docent Pospíšil, docent Skála a profesor Hirš odpočinou od svého díla výuky výroby lidských Bohů, to je výrobků na fosilní paliva, kvůli konci éry fosilních paliv. Kristus technické elitě nových kněží VUT v Brně dovoluje jít dál tím, že technické elitě dovoluje pochopit, proč pomocí pomalého BOŽÍHO SOUDU, přichází do Česka podruhé, znovu jako ZLODĚJ majetku boháčů. Není to kvůli trestání boháčů, jak to bylo při prvním příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době 40-ti let POUŠTĚ socialistické, Boží majetkové ROVINY. Nyní je to kvůli výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, navržených dle textů Bible ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Komu je toto nové evengelium, platné pro všechny úplně poslušné státy světa, stále zahaleno, spěje k energetické, ekologické a mravní záhubě. Kristus, geneticky prasečím lidským mozkum, ze svého milosrdenství, dá svůj Boží rozum, svou rozumnost, svoji rukodělnou dovednost, či svou paměť, pouze v případě úplné poslušnosti vědců VUT v Brně, rektora Janíčeka, docenta Pospíšila, docenta Skály a profesora Hirše. Smiluje se nad všemi současně. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. S rektorem Janíčkem, s ředitelem EÚ docentem Pospíšilem, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou, a VZDUCHOTECHNIKEM, Bohem, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem si Kristus stále neví rady. Gal.1/7až4/19až6/7, atd. Jsou zpupní tím, že jsou úskalím bratrského, mírového, celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, všech států světa. Jud.12. Stále nevěří textům Písma, o Boží moci Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad DUCHEM jejich geneticky prasečích lidských mozků. Kristus si s nimi stále neví rady, protože nevěří textům Písma, že jejich Duch, při odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto pokolení, zemdlí. Nevěří textům Písma, že nový Kristus, nad novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až všechny uváděné texty Písma se mnou projednají, na rektorátu VUT v Brně. Do té doby budou platit ty texty Písma, že jejich technické znalosti o energetice, ekologii a mravech, kterými se vychloubají, jsou hanebným klamem. Jsou lenošní číst SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože jejich geneticky prasečí lidské mozky, jsou zbabělé a tupé. Jejich strach ze zrušení starých, ekonomických, militaristických tradic, však neznamená nic jiného, než že se vzdali rozumného uvažování. Po vyvedení Česka ze 40 let Boží majetkové, socialistické, či komunistické ROVINY, po ukončení vlády komunistických OVCÍ, BERANŮ, či BERÁNKŮ, každý zpupný vědec VUT v Brně zůstal ležet tam, kde padl, a to v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv a uranu, v roce 2000. Od té doby roku 2000, Kristus vědce VUT v Brně a ostatní vědce Česka a světa SOUDÍ, pomalým Božím SOUDEM těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, těchto textů. Kristus se nad vědci VUT v Brně smiluje, svým Božím rozumem pro toto pokolení, až bude na rektorátu VUT v Brně UČINĚNO ROZHODNUTÍ, že novému Kristu je třeba za tyto texty děkovat, a neprodleně je zveřejnit v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně. Nový Kristus se smiluje, nad geneticky prasečími lidskými mozky uvedených vědců, až z milosrdenství Božího rozumu, mnoho úplně poslušných služebníků nového Krista technického lži lidu VUT v Brně, bude tyto texty studovat, aby Česko, a spolu s ním celý svět, měl užitek z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Já se stále zbytečně namáhám. Kristus se stále nad rektorem Janíčkem nesmiloval. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30,

 

Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Všemohoucí SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se snese do Česka jako nelítostný bojovník v okamžiku, K.M.1/4až1815až19/6, atd., když BOŽSKÝ BOHATÝR, BŮH, BOŽÍ SYN, rektor VUT v Brně Janíček rektor@vutbr.cz stejně mocný a NEOMYLNÝ, jako KRÁL politických a náboženských zvířat, jako je LEV Hospodin, pochopí, že je naprosto bezmocný proti Božímu rozkazu, Žalm33/6,37/5až38,102/18, 27,107/10,43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18až8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, otřást vším stvořením, oznámením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. Ageus2/6,18,19, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23, 23/19,25/11,12, Neh.8/9,18,10/29, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Kvůli zachráně ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatní vzácných surovin, na celý nový DEN PÁNĚ, který má tisíc let, pro toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi národy světa, nad všemi náboženstvími světa, nad všemi mocnostmi, musí technický lid učinit rozhodnutí, že neprodleně pomine SKÁLA boháčů, MAJETEK, PRACHY, ZBRANĚ, a všechny ostatní zlé výrobky na fosilní paliva. Kristus nečiní nic tajně o tom, že majetek boháčů shnil, kvůli velice blízkému dotěžení uhlí v Česku, a kvůli velice blízkému dotěžení ropy v Rusku, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Na VUT v Brně musí být učiněno rozhodnutí, že v Česku, správný výklad Písma umožňuje neprodleně úplně zničit křesťanské, ekonomické, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, a tím úplně zničit křesťanskou ŘIŠI ZLA, to je ŘÍŠI MRTVÝCH sviní. Úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, např. z VUT v Brně, nemají v křesťanské ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, již co hledat, protože nový, ŽIVÝ Kristus nepotřebuje nikoho, kdo má starého, ekonomického, militaristického DUCHA. Jediným znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je SLOVO HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů nového evengelia, nové APOKALYPSY. Komu je nové evangelium energetické spásy Česka a světa stále zahaleno, jde do HROBU, či PEKLA, hrozného ropného a energetického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, ve které trestající Kristus zničí strašlivou záhubou, dvě třetiny nesmyslně přemnožených politických a náboženských hlupáků. Jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je totální debilita SYNŮ ZATRACENÍ, SYNŮ NEPRAVOSTI, např. zločinců, lhářů, pokrytců, hlupáků z PTACTVA ODS, a ostatního politického a náboženského dobytka, vedeného Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, NETVOREM premiérem Fialou, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, fcerha@gmail.com, Zj.18/2,10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4až5/23,6/6,24,12/10,17,20. Kdo má za vládnoucího Boha zpupnou svini ministra průmyslu Síkelu posta@mpo.cz, press@mpo.cz, dotazy@mpo1212.cz, a pokrytce, ministra dopravy, hlupáka Kupky posta@mdcr.cz, sekretariat.100@ mdcr.cz, sekretariat.300@mdcr.cz, sekretariat.501@mdcr.cz, sekretariat.600@ mdcr.cz, od trestajícího Krista nedostane rozum, nezbytný pro toto pokolení. Jud.12, 1.Král.8/66,9/21,17/14,19/15,22/23, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Kor.1/27až4/20až10/11až14/36až15/33, atd. Odstoupení rozumu Krista pro toto pokolení, postihlo každého zpupného TVORA, který má za Boha např. MRZKOU ŽENU, NEVĚSTKU, OHOLU, či OHOLIBU, ministryni obrany, militaristickou, ekonomickou SVINI, Černochovou e-podatelnaMO@army.cz, cernochovaj@psp.cz, ombudsman@army.cz. Její úplné zničení bude vítězstvím Krista v Česku. Odstoupení rozumu Krista, od politické a náboženské elity, nezbytného pro toto pokolení, není náhodné. Kristus, odstoupení svého rozumu, boří každé neposlušné politické či náboženské HOVADO, které nepotřebuje ve svém mírovém, celosvětovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Úplně poslušným služebníkům, setře každou slzu z očí. Běda zpupnému Česku, a technickému lidu, když rektor Janíček nepochopí ani uváděnou Boží vůli, ani uváděnou Boží moc nad lidmi. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který chce na VUT v Brně nastolit svoji vládu nad všemi státy světa, dělá veškeré současné zlo proto, aby ZLEM viditelné debility politiků, úplně zničil Kristem prokleté politické a náboženské Bohy ŘÍŠE ZLA, ŘÍŠE MRTVÝCH, vedené v Česku Kristem prokletým PTACTVEM ODS. Vyžaduje, aby tvrdí muži technického lži lidu technické elity, vedení rektorátem VUT v Brně, naplnili Písmo SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Mají povinnost učinit rozhodnutí, že ekonomická, militaristická SKÁLA boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, a všechny zlé výrobky lidských rukou, odtáhnou v děsu. V opačném případě Kristus naplní Písmo, o úplném zničení zpupného Česka, do poslední čárky. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Čtyři tažní KONI, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektore Janíčku, docente Pospíšile, docente Skálo a profesore Hirši. Kristus se s Vámi a s Českem usmíří, v jedinou hodinu, když na rektorátu VUT v Brně, spolu se mnou, úplně zničíme křesťanskou, ekonomickou, militaristickou ŘÍŠI ZLA, to je ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, militaristických hlupáků, SVINÍ, či NETVORŮ, studiem veškerého Písma od Krista. Stačí, když se nevzdáte rozumného uvažování, když nebudete zbabělí, lenošní a drzí. Tak jak jste vychovaní, kazíte dobré mravy, protože o Kristu, SOUDCI, ZÁKONODÁRCI, UČITELI, LÉKAŘI, MISTRU, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, nemáte stále ani ponětí. Kristus již není Bohem neposlušných křesťanských, muslimských, budhistických, hinduistických, judaistických sviní, hlupáků, netvorů. Je Bohem pouze pro Vás čtyři, úplně poslušné služebníky Krista. Např. fašista Hitler bojoval proti světu, svými Bohy, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, ve jménu svého fašistického Boha. Totéž nyní dělá fašista prezident Putin, fašista prezident Zelenskyj, fašista prezident Putin, fašista prezident Biden, fašista prezident Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kozel Zeman. Kazí na světě dobré mravy, protože o Kristu, sedícím ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemají stále ani ponětí. Vzdali se rozumného uvažování o Bohu a tím o energetice. Jejich sbírka křesťanských militaristických Bohů nikoho nezachrání. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,12,11/9,13/4,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Čtyři tažní KONI, BOŽÍ SYNOVÉ, BOŽŠTÍ BOHATÝŘI, rektore Janíčku, docente Pospíšile, docente Skálo a profesore Hirši. Nový Kristus slibuje, že Vás, a tím Česko a

 

celý svět, zachrání a energeticky spasí, svým Božím rozumem, když budeme studovat např. tyto texty zákonů POLE VĚDY Písma. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Rudý byl štít komunistických bohatýrů, BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, když Kristus Česku vládl v době čtyřiceti let komunistické majetkové ROVINY. Nyní je Kristus nový, je technikem tím, že pomocí Vás celosvětově zničí VOZY, to je auta. Ta se šíleně řítí ulicemi, v noci se míhají jako blesky. Fašistická válka na Ukrajině pokračuje, protože Vy čtyři jste hlupáci, jste chamtivé, zlé baby. Vaše chamtivost je MODLOSLUŽBOU. Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, atd. Říše ZLA MRTVÝCH SVINÍ pokračuje. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, dal všem náboženstvím světa, všem státům světa, SLOVO svých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, ekonomických, militaristických, kapitalistických, komunistických, fašistických a jiných, ve STARÉM, ekonomickém, militaristickém, fašistickém, či komunistickém DUCHU. Pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, čtyř BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ, technického lži lidu VUT v Brně, dále uvedených, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, chce veškeré svoje SLOVO přetvořit na VĚČNÉ SLOVO, novým DUCHEM veškerého Písma od Krista. Slíbil, že geneticky prasečím lidským mozkům technické elity VUT v Brně, z milosrdenství Božího technického rozumu, kvůli energetické spáse Česka a světa, snad dovolí pochopit, že texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Uvedené nové Boží SLOVO HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí znát každý člověk na světě, protože platí pro celý svět, až na věky věků. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jehož hněv již neprodlévá, dal lidem Písmo SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, chce na VUT v Brně nyní úplně zbořit pro něho nepotřebné ekonomické, politické, náboženské, militaristické a jiné bludy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vedených SYNEM ZATRACENÍ, či NEPRAVOSTI, Kristem prokletým vůdcem PTACTVA ODS, NETVOREM, politologem, premiérem Fialou. Jejich neprodlený odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je energeticky nezbytný z toho důvodu, že technický rozum od Krista již nedostanou. Při odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečího lidského mozku jsou lidé lenošní, nemilosrdní, a neodpovědní. Mají za smysl života vydělat hodně své SKÁLY, PRACHŮ, žitím na výnosný trh zvyšující se ekonomiky, a bavit se bez ohledu na nesmyslné ničení fosilních paliv, což již není možné. Česko má povinnost se smířit s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, takovým, jaký skutečně je, ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí čtyř tažných koní z VUT v Brně. Kristus nyní vyžaduje, aby na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, neprodleně vyvezli náklad HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů nové APOKALYPSY, ČTYŘI TAŽNÍ KONĚ z VUT v Brně. Kristus se chce tímto způsobem usmířit, z milosrdenství svého rozumu, s novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, s úplně poslušným rektorem Janíčkem rektor@vutbr.cz, ředitelem EÚ VUT v Brně docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, bývalým ředitelem EÚ docentem Skálou skala@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKEM, Bohem, vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem hirs.j@fce.vutbr.cz, tzb@fce.vutbr.cz, viz další texty. Řím.1/18až8/19,11/32, Jud.12, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,8,11/9,13/4,8, Česko se stalo strašlivou výstrahou tím, že uvedení čtyři KONI se mnou odmítají projednat ty texty Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které umožní úplně poslušnému tvorstvu, celosvětově zachovat ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní vzácné suroviny, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Lidé nadřadili svou inteligenci, svých geneticky prasečích lidských mozků, nad inteligenci Boží, uvedenou ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že se zbaběle a drze vzdali rozumného uvažování o Kristu, a tím o koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Jeden krok dělí úplně poslušné Česko od nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na rektorátu VUT. Kdo nyní bude NOSNÝM SLOUPEM Božího celosvětového chrámu, toho Bůh již neopustí. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, vyžaduje zachránit ropu a plyn na celé toto OSMÉ tisíciletí své vlády nad všemi státy světa, po projednání uváděných textů Písma, na rektorátu VUT v Brně, s uvedenými čtyřmi BOŽÍMI SYNY. Až do projednání dále uvedených textů Písma na rektorátu VUT v Brně, bude Ukrajinu, případně také EVROPSKOU UNII, požírat MEČ nesmyslné války, která je vrcholným Boží trestem, kvůli neposlušnosti BOŽÍHO SYNA rektora Janíčka, který je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus nezruší svá SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Protože je moudrý, přivodil v tomto pokolení, zlo MEČE nesmyslné války křesťanských pravoslavných církví Ruska a Ukrajiny, pomocí které usvědčuje ze lží fašistickou vládnoucí elitu Baalů a DÉMONŮ Česka a světa, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kvůli sobě samému umožňuje technické elitě pochopit texty Písma o tom, že na světě, který řídí dle Písma, dle svého předsevzetí, již více než 7000 let, nečiní nic tajně. Vše lidem sděluje pomocí svých proroků tím, že jim vyvolení proroci, v každém pokolení dělají to, co se Kristu líbí. Kristus odjakživa lidstvo trestá kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivosti boháčů, Baalů a DÉMONŮ. V šestém DNI PÁNĚ, v šestém tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, byl PÁNEM nad SOBOTOU, nad šestým tisíciletím tím, že neposlušným a zpupným lidem dal protikladné křesťanské bludy, a promyšlené ekonomické vychytralosti, pomocí děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu, např. katolického katechismu. V sedmém DNI PÁNĚ, vešel do odpočinutí od křesťanského, militaristického, ekonomického učení, které bořil a ničil např. v pokolení Husa, jeho křesťanským učením. V Izajášovi a v Jeremiášovi nyní objasňuje, že křesťanské, militaristické ekonomické svině, dle svého plánu, kvůli upálení Husa potrestal třicetiletou válkou, ve které, dle textů Zachariáše zabil dvě třetiny nesmyslně přemnožených křesťanských hlupáků. Učinil to z toho důvodu, že katolíci odmítli projednat učení Husa dle textů Písma. V sedmém DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí své vlády nad celým světem, nečinil nic tajně tím, že svoji vůli pro technickou elitu a pracující lid, na vytvoření celosvětového mírového Božího království, bez boháčů, PRACHŮ a ZBRANÍ, prezentoval pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Protože jejich učení o pokoji, o zrušení boháčů, či PRACHŮ a ZBRANÍ, nebylo projednáno dle textů Písma, potrestal především křesťanské, militaristické, ekonomické svině, či NETVORY, dvěma světovými válkami, nemocemi, atd. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do jím vyvoleného Česka, byl dle Božího plánu v době 40 let Boží socialistické, majetkové ROVINY, kterou Kristus, jako trest pro boháče, nastolil dle textů Jóba. Vláda komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ byla pro boháče potřebná, kvůli prosazení Boží vůle o MAJETKOVÉ rovině, pro současné pokolení. Současné pokolení zastihl přelom věku konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Nový Kristus chce pomocí Česka nastolit celosvětový POKOJ a MÍR, své celosvětové vlády, nad všemi státy světa. Chce být oslaven především technickým lži lidem VUT v Brně, který má povinnost učinit rozhodnutí o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové, Boží majetkové ROVINY, dle dalších textů. Po ukončení Boží socialistické nadvlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, Kristus na Česko uvedl hnusné OVOCE ÚMYSLŮ chamtivých MODLOSLUŽEBNÍKŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice. Jer.6/19, atd. V Česku Kristus umožňuje z Písma pochopit, že žití boháčů, to je Baalů a DÉMONŮ, na

 

VÝNOSNÝ TRH, a organizování zvyšující se ekonomiky, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. O Baalech a DÉMONECH, trestající Kristus v KNIZE MOUDROSTI, v Izajášovi, v Jeremiéšovi, v Sírachovci, v Bhagavadgítě, atd. uvádí, že kvůli své křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, jsou líní, zbabělí, neschopní logicky myslet. Neschopnost logicky myslet o koncepci energetiky Česka a světa, způsobil trestající Kristu, odstoupením svého Božího rozumu od všech, kdy nalezli zalíbení v křesťanské, ekonomické, militaristické a jiné NEPRAVOSTI. Technický lži lid VUT v Brně, má dle Krista vše uvedené pochopit, nikoli Božím technickým rozumem, ale čtením těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU. LIDÉ, svými geneticky prasečími mozky, se sice vzdali rozumného uvažování. Nyní trestající Kristus dovoluje vše uváděné pochopit, nikoli rozumem Božím, ale studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. TRESTY na Česko a lidstvo uváděné, kvůli tomu, že se technická elita VUT v Brně, nerozhněvala na stávající politickou a náboženskou elitu, kterou Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, jsou uváděné opakovaně. Veškeré uvedené tresty budou pokračovat, až do vyjití vládnoucí elity VUT v Brně, do BRAN celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po čtení těchto textů v pořadu ČRo v Brně, MEZI NEBEM a ZEMÍ. Kristus v Písmu stanovil, že celé, úplně poslušné a Kristu vděčné Česko, má povinnost se k novému Kristu vrátit současně, po rozhodnutí, že vše ve STARÉM DUCHU, nový Kristus úplně zboří a zničí, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse, kvůli neprodlenému zřízení celosvětové Boží majetkové ROVINY. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ úplně všeho, včetně ropy, plynu, uhlí, uranu a vzácných surovin, v tomto tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, je dokonalou Boží láskou. Kdo má starého DUHA, bude zničen. Napsáno pro pořad MEZI NEBEM a ZEMÍ brno@rozhlas.cz, a plus@rozhlas.cz. Vůli Boží je, aby vědci VUT v Brně, vedení NEMLUVŇÁTKEM rektorem Jeníčkem, roztříštěným o SKÁLU, kterou je správný a jedině možný výklad SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Žalm33/6až102/18.27až137/9, zachránili plyn, ropu, uhlí, uran, atd. na celý OSMÝ DEN, tohoto celého OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, BOŽSKÝCH BOHATÝRŮ technického lži lidu VUT v Brně, živených technickým rozumem Krista odjakživa, mají povinnost OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM, neprodleným vyhlášením BOŽÍ VŮLE, kterou je celosvětové, mírové odpočinutí od díla energetické, ekonomické, militaristické, ekologické a mravní zhouby, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné kapitalistické, militaristické výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, atd. Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediný UČITEL, LÉKAŘ, mediální MISTR, uzdravený správným výkladem Písma vyžaduje, aby technický lid neprodleně zbořil do základů totálně chybný výklad Písma krutého zmijího jedu, děsivé temnoty protikladných bludů katolického, protestantského, judaistického, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného fašistického, politického, ekonomického, militaristického katechismu 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, a tím zbořit krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí. Žalm137/7,140/2,141/6,10, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Rodička ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů nové APOKALYPSY, kterou je nyní BOŽÍ SYN, nový vládnoucí Bůh, BOŽSKÝ BOHATÝR, nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu v Brně, rektor Janíček, ani po třech létech mého působení, od roku 2018, do roku 2021, v tomto roce Božího trestu, 2.Král.19/3,16,29, Jer.1/17až15/9,19,23/29,32,31/27,32až51/58, stále nemá PRAVÉ POLEDNE nového tisíciletí, pro neschopnost studovat Písmo. Iz.1/1,9/5,29/11až24,37/30,57/10,16,20až59/10až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Stále nemá sílu k porodu nového, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který má převahu nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým lidským politickým a náboženským stádem. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Král.19/3,16, atd. Proto v Česku, i v roce 2022, stále nemáme PRAVÉ POLEDNE, i když od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, kdy se začal POMALÝ BOŽÍ SOUD technického a jiného lži lidu, uplynulo již 21, či 24 let. APOKALYPSU těchto textů píši již od roku 1997 x 3 roky x 8 = 24 let. Technický lži lid stále nevěří logickému a jedině možnému výkladu veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nevěří, že stále stejný Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vládne nad vším stvořením, již OSM DNI, to je již necelých OSM TISÍC LET. Nevěří, že přelom věku konce éry fosilních paliv již byl, v křesťanském roce 2000. Nevěří, že Kristův den je jako 1000 let. Nevěří, že VUT v Brně ozařuje nový Kristus, jeho veškeré SLOVO tím, že je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a všemi ostatními texty Písma, pro všechna náboženství světa, již od roku 2000, či od roku 1997. Od roku 2000, je všechno křesťanské, militaristické, ekonomické, Kristem prokleté, kvůli tomu, že VUT v Brně nechce být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. 1.Král.8/66,9/21,17/14,19/15,22/23, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17až5/2,7,9, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pro úplně poslušné služebníky Krista je viditelné, že zrádného DUCHA, starého výkladu Písma např. katolického katechismu, mají v Česku ti proroci, kteří provozují křesťanské, ekonomické, militaristické, modlářské smilstvo. Např. křesťanská Boží trojice, SYNOVÉ ZATRACENÍ, SYNOVÉ křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI, zločinci, lháři, např. Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, nemravný NETVOR premiér Fiala, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, fcerha@gmail.com, Zj.18/2,10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4až5/23,6/6,24,12/10,17,20, ekonomická svině ministr průmyslu Síkela posta@mpo.cz, press@mpo.cz, dotazy@mpo1212.cz, a militaristická svině, lhář, pokrytec, ministr dopravy, hlupák Kupka  posta@mdcr.cz, sekretariat.100@mdcr.cz, sekretariat.300@mdcr.cz, sekretariat.501@mdcr.cz, sekretariat.600@mdcr.cz, Jud.12, 1.Král.8/66,9/21,17/14,19/15,22/23. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který chce ne VUT v Brně nastolit svoji vládu nad všemi státy světa, dělá veškeré současné zlo proto, aby úplně zničil Kristem prokleté Bohy Kristem prokletého PTACTVA ODS, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA atd. tím, že v Česku úplně zniči MRZKOU ŽENU, NEVĚSTKU, OHOLU, či OHOLIBU, ministryni obrany, militaristickou, ekonomickou zlou SVINI, Černochovou e-podatelnaMO@army.cz, cernochovaj@psp.cz, ombudsman@army.cz, prosetrovatelMO@army.cz, Tato svině se nepoučila ani z dějin, ani z Písma, ale pouze z války na Ukrajině. Zjistila, že když ve válce s Putinem, Putin Česku zničí malé množství profesionálních žoldáků a jejich zbraně, Česko válku prohraje, protože nebude mít zabité žoldáky, a zničené zbraně, čím nahradit. Proto vyžaduje, aby Česko mělo stále víc vojáků a zbraní, čímž pro sebe a Česko zvolila energetickou, ekologickou a mravní SMRT. Při úplném zničení SKÁLY PTACTVA ODS, vrahů žoldáků, a lidských Bohů, ZBRANÍ, PRACHŮ, AUT, atd., se nad Českem zjeví Boží sláva od Krista, sedícího ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Protože se vědci VUT v Brně odmítají s novým Kristem smířit, rozhodnutím o úplném zničení uvedených, zpupných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kvůli nimž jsou trestáni, odstoupením Božího rozumu pro toto zlé pokolení, také v tomto roce 2022, to je v roce 7022 vlády Krista nad všemi státy světa, stále nemáme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU TŘETÍHO, či OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad vším stvořením. Pro nepochopení správného, logického výkladu Písma, novými kněžími technické elity, o době přelomu věků konce éry fosilních paliv a uranu, který

 

se začal v křesťanském roce 2000, máme v Česku stále soužení, trestání a ponižování technického a jiného lži lidu, což je pro neposlušnost zpupného rektora, PINCHASE, Janíčka, který odmítá povstat k Božímu SOUDU uvedených vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kristus v učení TÓRY slíbil, že OLEJ z ROPY vydrží úplně poslušnému lidstvu, vedeného KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM technického lži lidu VUT v Brně, OSM DNÍ, to je OSM tisíc let. Kvůli neposlušnému lži lidu nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, Česko, a tím celý svět, má stále za Boha uvedené zpupné Baaly a DÉMONY. Všichni zpupní a neposlušní, místo Kristu, stále slouží výrobkům lidských rukou na fosilní paliva, přestože všichni ví, že jejich dotěžení se velice rychle blíží. V případě neprojednání uvedených textů Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Krista, se lži lidem VUT v Brně, trestající Kristus, jehož hněv již neprodlévá, MEČEM VÁLKY, který učinil nyní na Ukrajině, zničí Ukrajinu, zničí také Česko, a spolu s ním dvě třetiny nesmyslně přemnožených hlupáků. Boží hněv již neprodlévá. Česko a svět může mít buď Krista trestajícího, který nyní dělá MEČ nesmyslné VÁLKY na Ukrajině, kterým ničí veškeré lži politické a náboženské elity Česka a světa, nebo Krista nového, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, milujícího úplně poslušné služebníky technického lži lidu VUT v Brně, který v Česku, a ve světě, bude sázet vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,9/5,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,106/30,132/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Odstoupení Božího technického rozumu bude pokračovat i od technické elity VUT v Brně, živené technickým rozumem NEOMYLNÉHO Krista odjakživa, až do úplného zničení křesťanského, muslimského, buddhistického, hinduistického, judaistického, ekonomického, militaristického a jiného výkladu Písma. Na Božím SOUDU musí opět zavládnout spravedlnost, daleko vyšší, než byla v Česku, v době vlády čtyřiceti let komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Půjdou za ni všichni, kdo mají přímé srdce tím, že budou úplně poslušní, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které, pro toto zlé, zpupné pokolení, jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka, a celého světa. Žalm94/15. Novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se žádný lenošný vládnoucí pokrytec, zločinec, či SYN ZATRACENÍ, nebude beztrestně posmívat, chybným výkladem Písma ve starém DUCHU, křesťanském, judaistickém, buddhistickém, hinduistickém, muslimském, ekonomickém, militaristickém, politickém či náboženském. Poslušný technický lži lid VUT v Brně, má povinnost neprodleně ukončit všechny politické, náboženské, militaristické, ekonomické tradice.