Kapitola 292 – 56 stran.

04.02.2022 13:28

Kapitola 292 – 56 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, všech náboženství světa, v SUCHÉM Božím ÚNORU 2022 vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, se stalo zemi Boží, zemi svatou, PUPKEM SVĚTA, místem svatým, kolébkou úplně poslušného lidstva. Vůle Boží je zřejmá ze SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6až102/18,27. Vůli Boží mají povinnost realizovat noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z nového Božího domu, na rektorátu VUT v Brně. Mají povinnost být Kristu vděční za to, že geneticky prasečí lidské mozky vědců technického lži lidu, Kristus živí odjakživa, svým Božím technickým NEOMYLNÝM rozumem, ze svého milosrdenství. Mají povinnost být stejně mocní, jako je MOCNÝ LEV Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mají povinnost zvěstovat, že od nového novoluní MĚSÍCE, od úterý 1. února 2021, pro úplně poslušné služebníky Krista nových kněží technického lži lidu, se začíná nový LUNÁRNÍ ROK ve znamení LVA Ježíše Krista, před jehož pohledem, ze SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zmizí ekonomické, militaristické SLOVO křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských a jiných nemravných sviní, či NETVORŮ. Pro nemravné vládnoucí ekonomické, militaristické svině či NETVORY, je trestající Hospodin velice nepříjemný, pravdou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, která je nezbytná pro záchranu ropy, plynu, uhlí, uranu a jiných surovin, na toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Láska neposlušných lidí ke svým pohlavním ÚDŮM, souvisí s láskou lidí ke svým Bohům, ke své SKÁLE, k PRACHŮM, ZBRANÍM, a k ostatním výrobkům lidských rukou, k AUTŮM, KAMIONŮM, LETEDLŮM, LODÍM, atd. Láska neposlušných lidí k drzým pozemským OTCŮM Satanům či ĎÁBLŮM kněžím, např. k Satanu Dukovi sekretar.duka@apha.cz, jiri.prinz@apha.cz, apha@apha.cz, k Belzebubu křesťanů papeži Františkovi czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, či k hlupáku Pavlu Ederovi z církve adventistů eder@casd.cz, je dána tím, že uvedení Satani, či ĎÁBLI, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a HNOJI vědců Masarykovy univerzity, např. sociologům, politologům, religionistům, psychiatrům, filozofům, atd. Láska úplně poslušných služebníků Krista, k novému NEOMYLNÉMU Bohu, k SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, musí být NOVÁ, ČISTÁ, zbavená všeho ekonomického, militaristického, náboženského, politického, atd. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HOROU HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Osolená voda, kterou se křtí křesťanské, ekonomické, militaristické svině, či NETVOŘI, SYNOVÉ ZATRACENÍ, k energetické, ekologické a mravní smrti, musí neprodleně odtéct, jako neužitečná špína, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, a v Česku. Konec neposlušného a vzpurného tvorsta, konec PÁNA TVORSTVA, konec NETVORA premiéra Fialy, Kristus naplánoval v PRAVÉ POLEDNE, v SUCHÉM ÚNORU 2022 tím, že ho spálí SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH tak, že z jeho STROMU neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani kořen, ani větev. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v OSMÉM tisíciletí své vlády nad celým světem, na jím vyvolené neposlušné svině Česka, dvakrát mrtvé, dvakrát vykořeněné, kvůli odmítání Boží majetkové, celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických NETVORŮ, se nechce hněvat věčně. Mrtví SYNOVÉ ZATRACENÍ, jsou nemocní, to je DUCHEM CHUDÍ, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.33/22,24, 2.Tes.2/3. Neobvyklou SMRT našli ti neposlušní, kteří odmítají přetvořit stvoření. K.M.19/5,6. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE způsobil SMRT tím, že odstoupil svým Božím rozumem. Vzpurní jsou prokazatelně debilní, a nestydí se za to. Mají DUCHA svého, geneticky prasečího lidského mozku. Neposlušní jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7 až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3. Iz.5/4,16,11/6,16/3,29/11až24,31/9,33/22,24,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15.Nový Kristus již nechce, aby v Česku byl někdo nemocný, kvůli službě Česka, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO ŽIDY. Kristus je UKŘIŽOVÁN ŽIDY pouze dočasně, a to děsivou temnotou protikladných bludů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů. Lži lidu Česka Kristus odpouští křesťanskou, militaristickou, ekonomickou nepravost. Iz.29/11až24,33/22,24,48/5,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Sír. 5/5,7/16,13/18,19/20,25, atd. Kristus nechce, aby v Česku někdo trpěl NEOBVYKLOU SMRTÍ, kvůli odmítání přetvoření stvoření, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. K.M.1/4až19/5,6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jud.12. Neprodlená realizace lásky Božích zákonů je nezbytná, kvůli energetické spáse Česka a světa. 22,25až66/24, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21,13/33,18/39,22/47, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. V současné době ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVITU osmého tisíciletí vlády Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, máme v SUCHÉM Božím únoru 2022, PRAVÉ POLEDNE, TŘETÍHO, či OSMÉHO tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Proto v Česku, nikdo nesmí pít jedovinu dračí, krutého zmijího jedu, křesťanských, ekonomických, či militaristických bludů ekonomů, zbrojařů, politiků pravice, a jejich Bohů, uvedených, drzých hlupáků, pozemských OTCŮ Satanů či ĎÁBLŮ kněži, všech ekomenických ČARODĚJNIC. Každou neposlušnou svini, NETVORA či SYNA ZATRACENÍ, od jedoviny dračí, politických, ekonomických, militaristických koncepcí energetiky, vlády NETVORA premiéra Fialy, pouze na elektřinu, která tvoří necelých deset procent celkově potřebné energie, musí trnout jeho vlastní zuby. Nový Kristus bude pokračovat v trestání každé neposlušné svině, až do úplného zničení vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, do vytvoření vlády nové, pokorné a úplně poslušné, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly. Nový Kristus, na VUT v Brně vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Kdo najde Krista v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, atd., dostane moc vládnout nad lidmi. Láska ke Kristu je o víře v nezbytnost pominutí majetku, kvůli výstavbě VĚČNÝCH PŘÍBYTKU, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, dle FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/23,51/7,17,36,45,58, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Česko má povinnost naplnit texty Písma o vlastizrádci, SYNU ZATRACENÍ, vyděděnci, zaprodanci, hlupáku politologu premiéru Fialovi, do poslední čárky. Politologická DRAVÁ ŠELMA, Petr Fiala fialap@psp.cz, je OSMÝ KRÁL, je jedním ze sedmi vůdců vládnoucích politických církví v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ. Může zůstat jen krátce. Zj.17/11, 1.Kor.1/27až4/20, atd. Do přečtení těchto textu v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ v brno@rozhlas.cz. Česko pojme NEVĚSTKU jeho zlé vlády v nenávist. Spálí ji ŹÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textu. Viz soud Fialy na str. 34. Zj.17/15,18/2,10, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Žalm33/6,102/18,27, 2.Tes.2/3až3/11.

 

Kapitola 292 –56 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 69. Česká bible kapitola 292. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. SLOVO BOŽÍ trestajícího Krista, bylo KLADIVEM na ekumenické církve, ČARODĚJNICE v době, kdy pomýlený komunistický BERÁNEK, mladík Andrej Babiš, nosil v komunistických průvodech, obrazy svých komunistických Bohů, MARXE a ENGELSE. Kristus políčil 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy na boháče za TREST, za to, že Satani či Ďábli kněží, se chtějí potýkat s Hospodinem tím, že místo Kristu drze slouží vládnoucím Baalům a DÉMOMŮM, to je bankéřům, zbrojařům, atd. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/23,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a v písničce od Leony Machálkové leona-produkce@email.cz, uvádí. Něžná svítání, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVITU osmého tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, nás neminou. Náhodou nás naleznou, v novém Božím domě, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, u technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně. Nebude dál samotná, NOVÁ VÍRA v energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa. Nebude sám, mediální, NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, z rektorátu VUT v Brně, stejně mocných, a NEOMYLNÝCH, jako je nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Musíme se dát, cestou zdlouhavou, ze SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nad hlavou, kde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, nedokáže lhát, ani o novém Kristu, ani o správné, Boží koncepci energetiky, Česka a světa. Neposlušný a vzpurný hnůj vědců z Masarykovy univerzity, politologů, sociologů, religionistů, filozofů, ekonomů, psychiatrů, atd., překvapí náhlý pád, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Zas přijde den, kdy se láska Ježíš Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, vrátí podruhé k nám, pokorným a úplně poslušným služebníků Krista v Česku, nikoli kvůli trestání boháčů, ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní SPÁSE. Úplně poslušným služebníkům nabízí náruč dokořán, stejně jako to bylo při prvním příchodu Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, v době čtyřiceti let, Boží Československé komunistické majetkové roviny pomýlených, komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Náruč dokořán otevírá Kristus úplně poslušným služebníkům, kteří úplně zničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky. Nikdo z lži lidu VUT v Brně, již neřekne že je nemocen, Iz.33/22,24, že ho zastihla neobvyklá SMRT, kvůli neochotě přeměnit stvoření celého světa, na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Jud.12, K.M.1/4až19/5, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že od nového novoluní MĚSÍCE, od úterý 1. února 2021, pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista nových kněží technického lži lidu, se začíná nový LUNÁRNÍ ROK ve znamení LVA Ježíše Krista. Od tohoto data, Ježíši Kristu, dle SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, patří veškerý majetek na zemi proto, aby Kristus pomohl, neposlušným a vzpurným lidem, svým NEOMYLNÝM Božím technickým rozumem, vytvořit majetek nový, nezávislý na plynu, ropě, uhlí, uranu, atd. Majetek boháčů, který shnil z titulu konce éry ropy, plynu, uhlí a uranu, musí pominout proto, aby bylo možné, nejenom v Česku, ale na celém světě, stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZINMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického, náboženského a technického dobytka, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Luk.16/9, Ám.3/7,15až8/11, Jak.5/1, atd. Majetek bude lidem znovu patřit, až bude učiněno rozhodnutí, že všechny státy vybudují nová města, či sídliště, úplně nezávislá na ropě, plynu, uhlí, uranu, atd. Nový mediální MISTR Kristus, tímto textem zavírá klíčem, SLOVA NEBES křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, protože jsou MRAVNĚ NÍZKÁ, pro Krista již nepotřebná. Otevírá Písmo tímto textem, klíčem, návodem, jak nově číst veškeré Písmo, to je jak číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Novým Božím SLOVEM je Česku odpuštěná křesťanská, ekonomická, militaristická NEPRAVOST. Do kostelů, na křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY, chodí v Česku již pouze asi 3,5 % modloslužebníků. Kvůli službě OTCŮ Satanů kněží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, nejbohatších 26 lidí světa, vlastní stejně majetku, jako chudá polovina celé populace světa. V době COVIDU boháči bohatli o 55 miliard denně. Nejchudší polovina světa zchudla o 11 procent, uvádí Lidové noviny. Není úkol nad lidské síly technické elity, rozhodnout o úplném zrušení křesťanských modloslužebníků, a tím o úplném zrušení jejich Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Dokud technický lži lid VUT v Brně nebude prorokovat, že součástí energetické spásy Česka a světa, je vytvoření Boží, celosvětové majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, a dokonalého, plánovaného, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, uranu a všeho ostatního, Boží trestání šíleného, vzpurného ekonomického, militaristického dobytka, bude pokračovat. U nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, již nikdo nesmí být nemocný, Iz.33/22,24, nikdo nesmí mít NEOBVYKLOU SMRT, K.M.12/10,17,27až19/5, kterou je odstoupení rozumu Krista, která stále trvá, kvůli totální neposlušnosti nového kněze, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Kristus provždy odstraní uvedenou SMRT, uvedenou neposlušnost nového rektora Janíčka, a tím setře chudému, nemajetnému lži lidu Česka a světa, slzu z každé tváře, zrušením křesťanské SKÁLY, majetku, PRACHŮ, ZBRANÍ, VOZŮ, to je AUT, atd. Provoz a výrobu AUT, Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, tímto končí, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky . Technickému lži lidu VUT v Brně dovoluje přetvořit stvoření, minimalizováním rabování fosilních paliv a uranu. Iz.22/18,22,29/11až24až33/22,24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27,19/5, 6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Boží SLÁVOU je veškeré Boží slovo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus bude NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, až bude pochopeno, že STVOŘIL Bhagavadgítu, Tóru, Bibli, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Starý rektor VUT v Brně, Štěpánek rektor@vutbr.cz, se stal zločincem, hlupákem, vlastizrádcem tím, že odmítal se mnou telefonicky mluvit. Odmítal v Písmu najít OSMÝ DEN PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad vším stvořením, a tím ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, jedinou CÍRKEV Česka, novou, úplně poslušnou vládu Ing. Rákose. 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 1.Kor.1/27až4/20až 10/11až15/56, atd. Kristus, kvůli neposlušnosti vlastizrádce Štěpánka, trestal a trestá mnohé státy světa 1000 x více než Česko, kvůli tomu, že zločinec Štěpákek odmítl soudit Božím SOUDEM např. hnůj vědců Masarykovy univerzity, ekonomů, filozofů, politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd. K.M.1/4až12/17,22,27až19/5,6, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, atd. Rektor Štěpánek, pokrytec a lhář, ve své službě vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, sváděl lži lid Česka, od služby NEOMYLNÉMU Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Ve svém zlém svědomí, svého geneticky prasečího lidského mozku, má tím vypálen cejch vlastizrádce a podvodníka. Jeho lži a bezbožné řeči o koncepci energetiky Česka a světa na elektřinu, jsou zjevné, všem úplně poslušným služebníkům Krista. Kořenem veškerého zla, je jeho láska ke křesťanské SKÁLE, k PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Byl to učitel bludů o Kristu, a tím bludů o koncepci energetiky Česka na elektřinu. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Viz další text, o rekapitulaci tohoto pomalého Božího SOUDU, od vlády rektora Vrbky. V ČRo PLUS, podvodníci a hlupáci, 2. února 2022, již odvolali příkazy EVROPSKÉ KOMISE, o postupné náhradě zemního plynu vodíkem. Politický a náboženský lži lid, totiž mluví pravdu o koncepci energetiky tak, jak se to Bohu líbí. Znamená to, že příkazy EVROPSKÉ KOMISE, o náhradě zemního plynu vodíkem, byly pouze zkouškou pro nového rektora VUT v Brně, Janíčka rektor@vutbr.cz. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Mirai kapelamirai@gmail.com. SOTVA VYŠLI, HNED SE VRÁTILI. Vyšli mluvením pravdy o energetice, s pomocí technického rozumu Krista. HNED SE VRÁTILI, s pomocí geneticky prasečích mozků politiků. Jejich politika je pouze o tom, že se žerou navzájem. Mocnosti horečně zbrojí a energeticky nesmyslně válčí proto, že se vzájemně nenávidí. Bůh se v Písmu ptá. Co udělá rektor Jeníček nyní, když ví, že strašlivé utrpení lži lidu v mnohých státech světa, je Božím trestem, kvůli němu, neposlušnému a vzpurnému NETVORU, kvůli VUT v Brně. Co udělá rektor Jeníček nyní, když ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zná, že pracující lži lid celého světa se namáhá úplně zbytečně. Všechno energeticky nesmyslné, v Česku

 

a ve světě, nyní pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, HORA HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až 29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58. Na Masarykově univerzitě již vzešel plný počet hnoje vědců, SYNŮ ZATRACENÍ, politologů, sociologů, religionistů, ekonomů, psychiatrů, filozofů, atd. Řím.1/18až 11/25,16/26. Proto technický lži lid VUT v Brně může být Ježíšem Kristem spasen v případě úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, nového rektora Janíčka. Kristus v Písmu slíbil, že odstraní SMRT jednou provždy tím, že od svého Božího technického lži lidu VUT v Brně, přestane odstupovat, svým Božím technickým rozumem. Stane se tak, když úplně poslušný rektor Janíček zajistí, aby nový Ježíš Kristus, na rektorátu VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, uzdravil semínko osmi APOŠTOLŮ, 1.Petr.3/20, ministrů vyvolených v těchto textech, úplně poslušné vlády nového premiéra Ing. Rákose, uvedené na konci kapitoly. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kdo slouží místo Kristu, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, jde k totální energetické záhubě. Energeticky udržitelný rozvoj není o zvyšování ekonomického růstu, není o zvyšování rozdílu mezi boháči a chudáky, jak si to představuje vláda SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy. Konečné řešení vlády Kristem prokletých vládnoucích hlupáku, stávající vzpurné vlády, je v novém DNES naplnění Písma, o zvěstování RADOSTNÉ ZPRÁVY v ČRo v Brně v brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, že rozum všech vědců na světě, je pouze z DUCHA lidských mozků, geneticky prasečích. Veškerou vědu dělá Kristus tím, že vědcům dává svůj neomylný technický rozum tak, jak sám chce. Proto např. technický lži lid VUT v Brně musí plakat, pro pochopení své bezmoci, na vědeckém řešení velice blízkého, ropného a ekonomického kolapsu, v roce 2032. Zároveň se musí smát, jak své debilitě, svých geneticky prasečích lidských mozků, tak debilitě politické a náboženské elity Česka a světa. Technický lži lid VUT v Brně, již nesmí dovolit, aby stávající, debilní, politická a náboženská vládnoucí elita, svými bludy o koncepci energetiky, kazila dobré mravy Česka a světa. Hospodin učiní jím vyvolené Česko HLAVOU, a ne CHVODTEM dění na světě, když neprodleně bude realizovat uváděné zákony POLE VĚDY Písma, když vytvoří vládu premiéra Ing. Rákose. V opačném případě Kristus neposlušné Česko zničí strašlivou záhubou války. Kristus navždy odstraní SMRT, kterou je odstoupení jeho Božího rozumu, když ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, Božího technického lži lidu VUT v Brně, začnou Krista obsluhovat. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,22/22,25/8,29/24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v Sírachovci 13/18 uvádí, že v křesťanském, ekonomickém, militaristickém světě, nemůže být mír mezi boháči a chudáky. Proto mocnosti, dnes např. Rusko a USA, ve svých křesťanských tradicích, trestají ty státy, kde se chudáci vzbouřili proti boháčům, válkou, což mocnosti dnes realizují např. na Ukrajině. Média však před válkou mocností varují, protože Putin, místo do EU, může dodávat plyn do Číny. Média již uvádí, že ve válce prezident Putin určitě zruší dodávky ropy a plynu do EVROPSKÉ UNIE, kterou postihne hrozný energetický a ekonomický kolaps. Kristus dokazuje svou moc nad mocnostmi a lidmi, uvedenou v Písmu. Lidem všech států světa, způsobil neobvyklou DUCHOVNÍ SMRT. Svým Božím, např. technickým rozumem, odstoupil od každé militaristické ekonomické svině, která místo Kristu, slouží SKÁLE hlupáků, PRACHŮM a ZBRANÍM, atd. Kristus v Písmu uvádí, že zastavení dodávek ropy z Ruska, do států EU, nastane i bez války, již v roce 2030. Všechny státy světa, již v roce 2030, zažijí hrozný ropný a ekonomický kolaps. Kristus, ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, zajistilo neprodleně přetvoření stvoření, realizací dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/5, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. V kapitole 291 již bylo uvedeno, že Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS, zločinec premiér Fiala, jeho vzpurná vláda, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, SENÁT, PREZIDENT atd. dělají obrovské materiální škody, nejenom v Česku, ale v celém světě. Materiální škody způsobuje energeticky naprosto nesmyslná výroba, výstavba, doprava, spotřeba, horečné zbrojení, války, atd. a tím energeticky nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, kvůli žití Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby Česko probudilo sílu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pochopením neobvyklé SMRTI, způsobené vrcholným Božím trestem, Kristem prokletých ministrů nové vlády, zločince, politologa, svině premiéra Fialy. K.M.1/4až15/12až19/5. Jejich DUCHOVNÍ, neobvyklou SMRT způsobil mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupením svého Božího technického rozumu, nutného pro toto pokolení, od všech neposlušných, politických, náboženských, ekonomických, militaristických sviní, či jiných NETVORŮ. Přetvoření neposlušného stvoření, pomocí Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, není stále možné, pro neposlušnost BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, z rektorátu VUT v Brně. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Česko, a celý svět je Kristem trestán debilitou geneticky prasečích lidských mozků vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, Zj.18/2,10, Kaz.3/18, 8/8až12/3, Sír.5/5,7/16, Žalm66/3, kvůli neochotě Česka podřídit se Božím zákonům POLE VĚDY Písma. Pro toto vzpurné pokolení je přijetí Božích zákonů nezbytné. Jsou o správné energetické Boží, koncepci Česka a světa. Mich.2/3,4,6/9až7/16. Činy trestajícího Hospodina, vyvýšeného soudcem vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, vzbuzují bázeň. Žalm66/3, Iz.5/4,16až57/10,16,20až66/24, atd. Česko a svět, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, je SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stejně pozdě varován. Sír.5/5,7/16,12/12, Žalm33/6až102/18,27, atd. Kvůli energetické spáse Česka a světa, je nezbytné odpočinutí vlády hlupáka Fialy, a ostatního politického a náboženského dobytka, od politického a náboženského díla energetické zhouby. Neprodlené sestoupení ekonomických, militaristických sviní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, je naplněním Písma do poslední čárky, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Žalm115/17, Mat.5/18, 1.Tes. 5/2. Mediální MISTR Kristus slibuje, že ukončí všechny ekonomické a jiné Boží tresty, které uvedl v Písmu, např. COVID, RAKOVINU, KŮROVCE, VICHR, SUCHO, POTOPY, VÁLKY, HOREČNÉ ZBROJENÍ, ZEMĚTŘESENÍ, PTAČÍ MOR, MOR PRASAT, atd., když technický lži lid VUT v Brně, bude Kristu děkovat za to, že v Česku nastolil ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy tím, že na rektorátu VUT v Brně, nyní vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Všechny státy světa již vidí Boží slávu, kterou je Písmo pro všechna náboženství světa, které se v Boží

 

slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Z uvedených Božích trestů Česka a světa, Kristus dává východisko, úplně poslušným služebníkům Krista, především technické elity VUT v Brně. 1.Kor.1/27až10/12, 2.Kor.10/4. Východiskem je úplné a neprodlené zničení všeho ekonomického, militaristického, náboženského, politického a jiného dobytka. Kristus vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. přetvořili celé stvoření, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Správná energetická, ekologická a mravní koncepci Česka a světa je o neprodleném ukončení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kristus vyžaduje, aby na summitu EU bylo učiněno rozhodnutí, že ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, musí vystačit všem státům světě, po dobu tohoto celého OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad celým světem. Úplně poslušní služebníci Krista, technického lži lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost rozhněvat se na politické a náboženské vládnoucí Bohy, včetně ministrů vlády SYNA ZATRACENÍ, zločince a lháře, NETVORA premiéra Fialy, 2.Tes.2/3,11, a spálit je, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po této neobvyklé SMRTI K.M.19/5, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, Kristus Česku dovoluje jít do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.5/13,6/3,6, Kristus slíbil, že na rektorátu VUT v Brně, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, spasí a zachrání semínko nové a úplně poslušné vlády Česka, kterým je OSM nových ministrů, nové vlády premiéra Ing. Rákose z Brna, jejichž povolání za nové, úplně poslušné ministry, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Řím.1/18,8/19,29až11/32, 1.Petr.3/20. Zřízení nové vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, trestající Kristus dovolí, až tyto texty budou přečteny v médiích, např. v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Ám.3/7až8/11. Texty pro zřízení úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose jsou uvedené na konci této kapitoly. Nové Boží SLOVO, čisté jako bílý sníh, Kaz.3/18,8/8,9/8,10,12/5, Iz.55/10, osvobozené od všeho lidského, politického, náboženského, militaristického, ekonomického, obchodního, již v Česku napadlo. Zůstane v Česku v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků Krista neprodleně bude realizovat Boží energetickou spásu, na rektorátu VUT v Brně. Jako poslední nepřítel je poražena SMRT ekonomického, militaristického, tradičního myšlení geneticky prasečích lidských mozků, dvou emeritních rektorů, z hnoje vědců Masarykovy univerzity, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Petra Fialy posta@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, tripartita@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, a ekonomické svině Mikuláše Beka bekm@senat.cz, ministra pro evropské záležitosti. Kristus slíbil, že HORA HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textu, zasetá ve slabosti, vstane v Boží moci výkonné a zákonodárné, pro zákony POLE VĚDY Písma, u úplně poslušného Božího technického lži lidu, na VUT v Brně. Vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, které v Česku ještě nenastalo, mají povinnost zajistit tři noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, noví vládnoucí Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, úplně poslušní LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, úplně poslušní rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Kristus Česku dovolí jít dál, když na VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, že Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby tyto texty byly neprodleně čteny v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Ne všichni zemřou neobvyklou SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto pokolení. Všichni budou proměněni, když v novém BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, zazní POSLEDNÍ POLNICE. 1.Kor.1/27až15/51. POSLEDNÍ POLNICE, Božího hlasu, zazní z úst osmého APOŠTOLA, osmého ministra nové, úplně poslušné vlády Česka, OKŘÍDLENCE, geografa Jiřího Tuschera. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pro zákony POLE VĚDY Písma, vládu premiéra Ing. Rákose. Boží vůle je, aby nová vláda premiéra Ing. Rákose, v Česku, v prvním úplně poslušném státě na světě, realizovala Boží zákony POLE VĚDY Písma, a tím zajistila vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost elektronicky kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, vyvolené za ministry nové vlády, a svolat je na rektorát VUT v Brně. Viz text na konci této kapitoly. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra, dále uvedeného. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, nikoli stávající vládnoucí politické a náboženské Bohy. Veškerou pravdu o sobě, o Česku, a o nových OSMI APOŠTOLECH, osmi nových ministrech, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. tím, že uvedené Boží SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Sír.5/5až43/24. Oslavovat sama sebe navzájem, znamená oslavovat geneticky prasečí lidské mozky vládnoucích hlupáků, určených k sestoupení do říše ticha, na smetiště dějin. Lidské mozky, při odstoupení rozumu Krista, jsou viditelně debilní. Debilitu např. politiků pravice a levice, debilitu jejich volebních programu, vidí pouze ti Kristem vyvolení služebníci, kteří technický rozum Krista, pro toto pokolení, již mají. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyvolil nového premiéra Česka, jeho jménem RÁKOS, úplně poslušného projektanta Ing. Rákose. Jeho profese VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE zaručuje, že je jediným architektem a urbanistou, sídlišť a měst z energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky úplně soběstačných. Energeticky správná Boží cesta je v realizaci Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Majetek boháčů shnil a je již hříchem k SMRTI. Jak.5/1. Napsáno pro brno@rozhlas.cz. Neobvyklá DUCHOVNÍ SMRT, nemoc, K.M.1/4až19/5, Iz.29/11až24,33/22,24, způsobená odstoupením Božího technického rozumu nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE viditelně postihla premiéra Fialy. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. NETVOR, premiér Fiala, zločinec a lhář, plánuje pro Česko energetický kolaps již v roce 2032, při skončení výroby špinavé elektřiny v uhelných elektrárnách. Uhelné elektrárny končí v Česku, a také v EU, pro nedostatek uhlí. Zločinec Fiala ví, K.M.1/4 až5/23až6/6až24,7/16,27až19/6, že Česko, a stejně tak okolní státy EU, nemají za končící uhelné elektrárny, a za jaderné elektrárny, které končí, dosluhují, kvůli stáří, žádnou náhradu. Přesto, proti vůli Boží, chce v Česku, a v EU, aby boháči žili dál na VÝNOSNÝ TRH, K.M.1/4až15/12, protože vládnoucí Baalové a DÉMONI chtějí zachránit svoje dobře placená KORYTA, zvyšují se ekonomikou a zvyšující se výrobou, což je v rozporu s plánem Krista ZÁKONODÁRCE. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Proti vůli Boží, zvyšující se ekonomikou, nesmyslně ničí, trestným způsobem, zbývající ropu, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, za které lidé nemají od Boha žádnou náhradu. Boháči, to je Baalové a DÉMONI, v Česku a v EU, pro neobvyklou DUCHOVNÍ SMRT, pro nemoc, K.M.1/4až19/5, Iz.29/11až24až32/22,24až66/24, která je dle vůle Boží postihla, pro odstoupení rozumu Krista, nezbytného pro toto zlé pokolení, od jejich geneticky prasečích lidských mozků, se stali zločinci, či hlupáci. Svými ÚMYSLY, Jer.6/19, kvůli žití boháčů na výnosný trh, K.M.15/12, již v roce cca 2030, např. dotěžením ropy v Rusku, a v ostatních státech, způsobí celosvětový, hrozný, ropný a tím ekonomický kolaps. Česko čeká navíc hrozný energetický kolaps, při dotěžení uhlí v uhelných elektrárnách, cca v roce 2032. Další energetický kolaps v Česku nastane v době odstavení čtyř jaderných bloků v Dukovanech, kterým končí životnost. V kapitole 291 již byly uvedené požadavky DUCHEM CHUDÉ EVROPSKÉ KOMICE na plyn, a na jaderné elektrárny. EVROPSKÁ KOMISE se již smířila s tím, že Baalové a DÉMONI, úplně a nesmyslně vyrabují ropu. Přesto EK vyžaduje, aby nejvyšší prioritou všech vlád EU byla energetika. Její požadavky jsou však technické naprosto nesmyslné, naprosto technicky nemožné, geneticky prasečími lidskými mozky vědců,

 

neřešitelné. Vyžaduje nahradit zemní plyn obnovitelnými, nebo nízkoemisními plyny, např. vodíkem, ze 30 procent, a to do roku 2026. Je to technicky nemožné, protože Česko, a státy EU, budou mít stále méně elektřiny, kvůli dosluhujícím čtyřem jaderným v Dukovanech, které bude nutné odstavit, a kvůli dotěžení uhlí ve všech stávajících uhelných elektrárnách, do roku cca 2032. EK dále požaduje, do roku 2030, nahradit zemní plyn např. vodíkem, nejméně z 55 procent. Dále požaduje, do konce roku 2035, zemní plyn nahradit vodíkem zcela. Požadavky EK jsou energeticky nesmyslné z toho důvodu, že Česko, a státy EU, pro totální nedostatek elektřiny, kvůli odstavení uhelných elektráren, a dosluhujících bloků jaderných elektráren, nemohou vyrábět elektrolýzou vodík. Auta se spalovacími motory, nelze nahradit elektromobily, ani auty na vodík, z titulu totálního nedostatku elektřiny v roce 2032. Vládnoucí zločince, ministry vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fiala, učinil Kristus nemocné, Iz.33/22,24, K.M.19/5, DUCHEM CHUDÉ, odstoupením svého technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Trestající mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, Zj.20/14, dělá z vládnoucí elity viditelné debily proto, aby vládu zločince premiéra Fialy mohl neprodleně nahradit novou, úplně poslušnou vládou premiéra Ing. Rákose z Brna, uvedenou na konci kapitoly 291. Viditelnou debilitu trestající Kristus zjevil např. u Kristem prokletého emeritního REKTORA hnoje vědců MASARYKOVY UNIVERZITY, Mikuláše Beka bekm@senat.cz, ministra pro evropské záležitosti. Muzikolog, SYN ZATRACENÍ, debil ministr Bek, se Kristu plete do řízení EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, do kterých mu, z titulu jeho profese muzikologa, nic není. 2.Tes.2/3,10, Běda Česku, když se na svini, na ministra Beka nerozhněvá, když tohoto vládnoucího Boha, nevyžene s celou vládou drzých hlupáků, neprodleně do říše, to je na smetiště dějin. DUCHEM CHUDÝ ministr Bek, pro neobvyklou DUCHOVNÍ SMRT, K.M.19/5, způsobenou odstoupením technického rozumu NEOMYLNÉHO Krista, v pořadu Václava Moravce v ČT1, tvrdil nesmysly o válce na Ukrajině, a o energetice Česka a Ruska, pro neznalost OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. vaclav.moravec@fsv.cuni.cz, skola@gymnct.cz, info@ceskatelevize.cz, andrea.majstorovicova@ceskatelevize.cz, eva.kozohorska@ceskatelevize.cz, Neposlušné a vzpurné Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, bebilů, ve vzedmutém moři mnoha vládnoucích sviní, či NETVORŮ, které zastihla nemoc, neobvyklá SMRT, způsobená odstoupením Božího technického rozumu trestajícího Krista, nezbytného pro toto zlé pokolení. Kaz. 3/18,8/8, K.M.1/4až10/12,17,27až19,5, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,9,16, Zj.20/14, SLOVO DOGONŮ, Iz.29/11až24až57/10,16,22až66/24, Iz.33/22,24, atd. Hlupáka, muzikologa Beka již nelze omluvit z neznalosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde Kristus uvádí, že hlupáky Česka a EVROPSKÉ UNIE, kteří jsou jako pára nad hrncem, kteří nevědí co bude zítra, může buď zachránit, nebo zahubit. Kristus v Písmu uvádí, že války mezi mocnostmi, dnes např. mezi Ruskem a USA a NATO, které boháči opakovaně dělají, proti vůli Boží, kvůli udržení vlády boháčů nad chudáky, jsou Božím vrcholným trestem, za všechny lži a zločiny boháčů. Lidé Krista nemohou obvinit za to, že např. úplně zničí Ukrajinu, či neposlušné a vzpurné Česko, které stále odmítá ukončit pomalý Boží SOUD, který nepřetržitě trvá již od roku cca 1998, pomocí HORY HOSPODINAVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, těchto textů Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boháče nelze omluvit za odmítání uvedené Boží slávy. Nelze je omluvit za to, že nejsou se svou moudrostí v koncích. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. REKTOR z hnoje vědců MASARYKOVY UNIVERZITY, ministr Mikuláš Bek bekm@ senat.cz, v pořadu Václava Moravce dokázal, že ho zastihla neobvyklá SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. Tvrdil, že EVROPSKÁ KOMISE rozhodla, že státy EU budou nezávislé na energii z ropy a plynu z Ruska, která v Česku tvoří cca 80 % potřebné energie Česka tím, že vyrobí dostatečné množství vodíku elektrolýzou z elektřiny. Vzpurný ministr Bek, svým geneticky prasečím lidským mozkem stále nechápe, že není technicky možné, nahradit energii z ropy a plynu, která dnes tvoří cca 80 % z celkem potřebné energie Česka, cca 10% elektřiny. Elektřina dnes tvoří méně než deset procent, z celkem potřebné energie Česka. Množství vyrobené elektřiny v Česku, stejně tak v EU, se bude stále snižovat. V Česku skončí uhelné elektrárny pro nedostatek uhlí, v roce cca 2032, a také skončí dosluhující jaderné čtyři bloky v Dukovanech. Viz GRAF o stávající energetice Česka ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Debil, ministr Mikuláš Bek bekm@senat.cz, v ČT24 tvrdil, že Rusko, Putin, má poslední možnost dostat peníze za prodej plynu a ropy, protože energeticky nezávislé Česko, a státy EU, Rusko a Putina již brzy vůbec nebudou potřebovat. Debil, ministr Mikuláš Bek pro svou neposlušnost žijící v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, Zj.20/14, SLOVO DOGONŮ, stále věří tomu, že debilové z EVROPSKÉ KOMISE, vyřeší nedostatek uhlí, ropy, plynu a uranu v EU, lhaním o tom, že debilům vědcům např. z VUT v Brně, od kterých Kristus také odstoupil svým technickým rozumem, pro toto pokolení, vyřeší výrobu vodíku elektrolýzou, i při totálním nedostatku elektřiny v Česku a v EU. Proto v ČT1 drze lhal, že EU již brzy nebude potřebovat ani plyn z Ruska, ani ropu z Ruska. Drze lhal, že DUCHEM CHUDÍ VĚDCI, svými geneticky prasečími, lidskými mozky, vše vyřeší z toho důvodu, že on na odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných ekonomických, militaristických sviní, nevěří a věřit nebude. Drze lhal, že Putin ví o plánech EU na výrobu dostatečného množství vodíku elektrolýzou, a proto, ve svých plánech vydírat státy EU energeticky, je bezmocný. Drze tvrdil, že Putin peníze z Česka a z EU za plyn a ropu potřebuje pro svou zvyšující se ekonomiku, a z tohoto důvodu válčit v Ukrajinou nebude. Debil, ministr Mikuláš Bek, ignoruje texty Písma o tom, že mediální MISTR Kristus, může Česko jak energeticky spasit a zachránit, svým Božím technickým rozumem, nebo neposlušné a vzpurné Česko úplně energeticky zahubit, PEKLEM meče další světové války. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Debil ministr Mikuláš Bek neví, že Bůh časy mění tím, že Čínu učinil ekonomicky silnou, takže válečný zločinec prezident Putin, může válčit s Ukrajinou, protože ropu a plyn, místo do EU, může prodávat do ekonomicky silné Číny. Debil, ministr Mikuláš Bek nestuduje ani Písmo, ani tisk, takže nechápe, že boháči, jak z Ruska, tak z NATO, trestají ty státy, které se vzbouřily proti vládě boháčů válkou, dle svých křesťanských tradic, kvůli tomu, aby si boháči udrželi svou politickou a vojenskou moc, nad chudáky všech států světa. Protože mír mezi boháči a mezi chudáky, např. na Ukrajině, nikdy být nemůže, Sírachovec5/3,7/16,13/18, Kristus po Česku vyžaduje rozhodnutí, že boháči a chudáci budou celosvětově zrušení, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad státy, v PRAVÉ POLEDNE, v Božím SUCHÉM ÚNORU 2022. Kristus nyní vyžaduje, aby především technický lži lid, např. VUT v Brně, ze SLOV NEBES VYSOKÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, znal uváděnou Boží moc, stejně tak uváděnou Boží vůli. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Žalm33/6až102/27, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až 8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Báruk2/35, 3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. Vztah s trestajícím Kristem musí být nový. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, v ŘÍŠI MRTVÝCH SVINÍ, zná svou bezmoc, danou odstoupením technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení. Žalm33/6až102/18,27, atd. Stejně tak zná, že Kristus, svým Božím technickým rozumem, bude sloužit pouze pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Vrátit se k novému Kristu znamená nespoléhat se na DUCHA geneticky prasečího lidského mozku, Kaz.3/18,8/8, ale na DUCHA PÍSMA, na DUCHA NEOMYLNÉHO technického rozumu Krista, ZÁKONODÁRCE, DUCHA SVATÉHO. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4,7/17,27,12/10,17,27,17/7,11,15,20,19/5,6,

 

atd. Nový Kristus, který nikdy nebyl křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně uvěřil, že Kristus, geneticky prasečí lidské mozky technického lži lid, svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, živí odjakživa. Jer.1/17až5/7až31/27,32, atd. Nyní viditelně, svým Božím technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nikoho v Česku, a na světě, nepase proto, aby dokázal svou moc nad všemi národy, uvedenou v Písmu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států vyžaduje, aby se především pokorný, a úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, vrátil k VŠEMOHOUCÍMU Kristu neprodleně pro pochopení, že Kristus, stávající ekonomické, militaristické Bohy, vládnoucí zločince a lháře, z vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fialy, již na vládnoucích místech nechce. Zj.18/2,10, atd. Kristus, svým Božím, NEOMYLNÝM rozumem, neposlušné politické, ekonomické, náboženské svině, či NETVORY, již nepase, a pást již nikdy nebude, až do jejich pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, to je až do dne VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní Česka a světa. Pro Česko, ani pro EVROPSKOU UNII, není výhodné lhát o koncepci energetiky tak, jako lžou bývalí rektoři z hnoje vědců Masarykovy univerzity, ministr Bek a premiér Fiala. Krutý zmijí jed, jedovinu dračí, politických, ekonomických, náboženských bludů o energetice, ekologii a mravech, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, úplně poslušní nesmí pít. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristem pomatený vládnoucí zločinec, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiér Fiala, Zj,18/2,10, k technicky naprosto nesmyslným, naprosto nemožným požadavkum EVROPSKÉ KOMISE na změnu energetiky EU, nereagoval. EK vyžaduje nahradit zemní plyn obnovitelnými, nebo nízkoemisními plyny, např. vodíkem, ze 30 procent, a to do roku 2026. Je to technicky nemožné, protože Česko, a státy EU, budou mít stále méně elektřiny, kvůli dosluhujícím čtyřem jaderným blokům v Dukovanech, které bude nutné odstavit, a kvůli dotěžení uhlí ve všech stávajících uhelných elektrárnách do roku cca 2032. EK dále požaduje, do roku 2030, nahradit zemní plyn např. vodíkem, nejméně z 55 procent. Dále požaduje, do konce roku 2035, zemní plyn nahradit vodíkem zcela. Válečný zločinec premiér Fiala, který souhlasí s horečným zbrojením, a s udržováním vlády boháčů nad chudáky, pomocí válečných zločinců z NATO a z Ruska, kteří usilují vládnout nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, pomocí své SKÁLY, popocí PRACHŮ a ZBRANÍ, vyřešil požadavky EVROPSKÉ KOMISE ekonomicky tím, že některým chudákům, kterých již je v Česku jako písku v moři, dal možnost získat příplatek na bydlení. NETVORA premiéra Fialy viditelně postihla nemoc, či neobvyklá SMRT, kterou je odstoupení rozumu Krista od všech ekonomických, militaristických sviní, které nelze přenést do bran mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus vyžaduje, aby v Česku již nikdo nebyl NEMOCNÝ, aby nikdo netrpěl pro totální debilitu vládnoucí neposlušné a vzpurné elity, kterou Kristus, svým Božím technickým rozumem, již nepase, a pást nikdy nebude. Konec neposlušného a vzpurného tvorsta, konec PÁNA TVORSTVA, konec NETVORA premiéra Fialy, Kristus naplánoval v PRAVÉ POLEDNE, v SUCHÉM ÚNORU 2022 tím, že ho spálí SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH tak, že z jeho STROMU neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani kořen, ani větev. NETVOR premiér Fiala drze tvrdí, že pro ekonomickou spásu dobře placených KORYT Bohů Česka, Baalů a DÉMONU, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a pro ekonomickou spásu hnoje vědců MASARYKOVY UNIVERZITY, politilogů, sociologů, ekonomů, filozofů, psychiatrů, religionistů, atd., vytvoří novou energetickou koncepci Česka, platnou pro dobu čtyř let jeho vlády nad Českem. Možnost vytvoření nějaké jiné energetické koncepce Česka, než ji vytvořili vládnoucí premiéři Česka před ním, zpochybnil bývalý premiér Česka, Špidla v ČRo PLUS, viz další text. Když v Česku budou neposlušní a vzpurní lidé stále NEMOCNÍ, když stále bude existovat NEOBVYKLÁ duchovní SMRT, či vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, např. od nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technické elity Česka, od BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Boží tresty trestajícího Krista, se neskončí nikdy. Nový Kristus bude v trestání Česka a světa pokračovat tak dlouho, až celé Česko, pro znalost nového Krista, z pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ z ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, se rozhněvají na vládu Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince a lháře premiéra Fialy tím způsobem, že ji pošlou buď do vězení, pod zámek, nebo do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kristus vyžaduje, aby v Česku nikdo nebyl NEMOCNÝ, nikdo netrpěl neobvyklou SMRTÍ, kterou je odstoupení technického rozumu Krista od neposlušné technické elity VUT v Brně. Kdo v Česku dovolí vládě NETVORA premiéra Fialy dělat oplakovaně chybou energeticko koncepci Česka pouze na ELEKTŘINU, která tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka, tomu Kristus, svůj Boží technický rozum, nikdy nevrátí. Kristus v Písmu jasně uvedl, že ty státy, které se nepodřídí dokonalé Boží lásce, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o totálním odpočinutí Baalů a DÉMONŮ, od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu atd., energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd. zcela zničí. V kapitole 291 již bylo uvedeno. Bývalý premiér Špidla, v plus@rozhlas.cz v podstatě uvedl, že vláda premiéra Fialy je vládou zločinců, protože plánuje výstavbu cca osmi kusů nových jaderných bloků, což vydává za energetickou spásu Česka. Špidla uvedl, že tyto plány vlády premiéra Fialy usvědčují z jeho nepravosti, vládnout Česku místo Boha. Dle Krista, jím prokletý vůdce PTACTVA ODS Fiala, již musí v koncích, se svou lidskou moudrostí, svého geneticky prasečího lidského mozku, své koncepce náhrady ropy a plynu, elektřinou z jádra, fotovoltaiky, a větrníků. Vládnoucí Bohové viditelně lžou, což způsobuje Kristus, odstoupením svého Božího rozumu. Tím patří do říše ticha, to je na smetiště dějin. Špidla v ČRo PLUS uvedl, stejně jako uvedla Dana Drábová v Lidových novinách, že nelze prodloužit životnost čtyř bloků v Dukovanech na šedesát let, jak to plánuje zločinec Fiala. Z hlediska bezpečnosti provozu, je nezbytné dosluhující čtyři bloky v Dukovanech, neprodleně nahradit výstavbou dvou nových, větších bloků. Dále Špidla uvedl, že Fiala má energeticky nesmyslný plán, nahradit uhelné elektrárny, ve kterých bude dotěženo uhlí do roku 2032, výstavbou nových šesti velkých bloků jaderných elektráren, v Dukovanech a v Temelíně. Dle požadavků EVROPSKÉ KOMISE, plynové elektrárny v EU, se musí postavit do roku 2030, jaderné do roku 2045. Vůdce ČEZ Beneš v médiích uvedl, že Česko, dle tohoto požadavku, stihne postavit pouze jeden větší blok v Dukovanech. To, že členové EK, Špidla a Drábová, mluví uvedenou pravdu o koncepci energetiky Česka, je velké Boží milosrdenství, Božího technického rozumu. Ukázalo se tím, že klimatická politika UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, dnes vlády Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, která je o naprosto nesmyslném, úplném vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a surovin, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný zvyšující se ekonomický trh, stále se zvyšující ekonomiky, je v totálním rozporu s uvedenou energetickou realitou Česka, EU a světa. Česko, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, pro neposlušnost technické elity, znovu padlo do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, to je do říše mrtvých, ekonomických, militaristických sviní. Vládnoucí zločinci, Baalové a DÉMONI, vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nejsou schopní pochopit texty Písma o tom, že JEHOVA vyžaduje celosvětově zastavit naprosto nesmyslné ničení ropy, plynu, uhlí, uranu atd. proto, aby ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, vystačily lži lidu celého světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Smyslem života je proto nesloužit vládnoucím vědcům a politikům, ZLOČINCŮM, kteří ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky, ale pouze Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který jediný mluví o energetice pravdu, ve svém SLOVĚ

 

NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Elektřina, např. v Česku, tvoří méně než deset procent celkové energie. Nemůže proto nahradit ropu a plyn, což tvrdí hlupák Fiala, protože ropa a plyn tvoří více než osmdesát procent celkem potřebné energie Česka. Úplně poslušní služebníci Krista, vědci, a orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, mají povinnost zmařit ÚMYSLY vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, zločince, NETVORA premiéra Fialy, stejně tak ÚMYSLY znalců Písma, drzých pozemských OTCŮ Satanů, ĎÁBLŮ, kněží, kardinála Duky sekretar.maly@apha.cz, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, či Ďábla faráře Kavky domasov@dieceze.cz. Sloužit nyní vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo trestajícímu Kristu, je zločin. Je nesmyslné si utahovat opasky, kvůli ÚMYSLŮM vládnoucích Bohů, hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, které Kristus prokazatelně boří a ničí, odstoupení svého technického rozumu, určeného pro toto zlé pokolení, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Trestajíci Kristus, který nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Nechce však, jím v Písmu vyvolené Česko, obětovat dalším Božím trestům. Dalšímu ničení planety země, dalším válkám, kvůli neposlušnosti nových kněží technického lži lidu, kvůli kterým se země hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Česko je Kristem vyvolené, poznanou pravdou o správné energetické koncepci Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zjevené v Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Objasněné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, dovolují Česku úplně zničit veškeré vládnoucí manipulátory, zločince, lháře, pokrytce a hlupáky, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, a tím do celého světa, v novém DNES naplnění Písma, v době nového novoluní MĚSÍCE, v únoru 2022. Po nejdepresivněším dni v roce, po pondělí 17. ledna 2022, nastalo v Česku znovu soužení Česka, jaké ještě nikdy nebylo, a již ani nikdy nebude, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 18. ledna 2022. Trestajíci JEHOVA, mediální MISTR, jediný UČITEL a LÉKAŘ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se v tento den znovu v Česku neuzdravil, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto, za trest, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení vzpurných pohanů, neuzdravil žádný lidský, geneticky prasečí mozek, žádného hlupáka. Veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické zlo na světě pokračuje, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, zbabělých hlupáků technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v podobě ZLODĚJE majetku boháčů, Kristus znovu odložil, na nové DNES naplnění Písma, v novém novoluní MĚSÍCE, v únoru 2022. Kristus vyžaduje vládnoucí hlupáky, kteří drze lžou o koncepci energetiky Česka a světa, prohlásit za zločince, a sebe za NEOMYLNÉHO UČITELE, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Nové novoluní MĚSÍCE, nového DNES, je od úterý 1. 2. 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 16. února 2022. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz. U nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu na VUT v Brně, již musí být pořádné horko z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vědci z VUT v Brně, mají povinnost změnit klimatickou horečku, za mluvení již uvedené pravdy, o energetické spáse Česka a EU, před ropným a ekonomickým kolapsem, při dotěžení ropy v Rusku, a v dalších státech, v roce cca 2030. Hříchem k energetické SMRTI Česka a světa je milovat stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, např. válečné zločince, prezidenty Putina, Trumpa, Zemana, atd., místo mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Kristus bude oslaven, až na rektorátu VUT v Brně bude učiněno rozhodnutí, o podřízení se NEOMYLNÉMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který do Česka přichází podruhé jako ZLODĚJ majetku boháčů, který s konečnou platností ruší horečné zbrojení a válčení, zrušením boháčů a chudáků, uvedenou Boží majetkovou ROVINOU, celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bude nejdříve ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. JEDNOTA politických a náboženských zvířat se vyznačuje společným konzumem pravdy, o ukončení svobody k horečnému zbrojení a válčení, pravdy o ukončení svobody k promyšleným ekonomickým, militaristickým, náboženským a politickým vychytralostem, atd. V úterý, 1. února 2022, v novém novoluní MĚSÍCE, nastává nový lunární rok pro celý svět, který bude ve znamení LVA, Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Technický lži lid, Kristem vyvoleného Česka, má povinnost být LVEM, stejně mocným jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby na všechny státy světa mohl řvát dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci Česka a světa. 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj. 3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. V novém novoluní MĚSÍCE v únoru 2022, svátek jara a naději na přízeň Božího technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, zažijí ti vědci z VUT v Brně, kteří pochopí, že to nejsou vědci, kteří dělají technický pokrok. Veškerý technický pokrok dělá NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který živí geneticky prasečí lidské mozky vědců, svým Božím technickým rozumem tak, jak sám chce. Neposlušní a vzpurní vědci, pro odstoupení NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nevytváří žádný pokrok, ale pouze ŘÍŠI mrtvých, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Veškeré ekonomické, militaristické zlo na světě, dělají dnes především neposlušní vědci VUT v Brně, kteří stále nevěří textům Písma o tom, že Božím trestem je odstoupení technického rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, od geneticky prasečích lidských mozků. Vrcholným Božím trestem je válka. Božím humorem trestajícího mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je dělání z hnoje vědců např. Masarykovy univerzity, úplné debily za to, že stále nechápou Boží moc, nad každým DUCHEM, každého lidského mozku, geneticky prasečího, a uváděnou Boží vůli. Boží vůle je neprodleném, energeticky, ekologicky a mravně nezbytném přetvoření všeho stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes, v tomto vzpurném pokolení, především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Neobvyklou DUCHOVNÍ SMRT našli nyní všichni vládnoucí zločinci, vedení vládou Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA premiéra Fialy. Zj.18/2,10, K.M.1/4až 19/5, atd. Neobvyklá DUCHOVNÍ SMRT nemocných vládnoucích hlupáků, Iz.29/11až24,33/24až57/10,16,20až66/24, je způsobena trestajícím Kristem, odstoupením jeho Božího rozumu. V celosvětovém Božím království, Kristus nepotřebuje hlupáky, kteří ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky světa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako OTEC všech náboženství světa, a všech států světa, jím vyvolené Česko stále tvrdě zkouší. Chce naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky tím, že pomocí nových, úplně poslušných kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, především technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. chce všechny státy světa podřídit pod svou vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, jediného UČITELE, či LÉKAŘE, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE každého státu. Vyžaduje, aby neposlušní a vzpurní lidé uvěřili textům Písma, že mají povinnost milovat trestajícího Krista jako sama sebe, protože má moc dělat lidem dobro i zlo, např. dobro celosvětového míru a pokoje, zřízením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nebo PEKLO horečného zbrojení a zničujících válek, ve kterých, např. dnes bombardováním měst, dělá sutiny, jaké ještě nikdy nedělal. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8,

 

atd. Lidé dobří i zlí dělají pouze to, co se trestajícímu Kristu líbí tak, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, byli vychováni veškerým Božím SLOVEM, k úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus má totiž absolutní moc, nad každým lidským DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku. Každému DUCHU lidského, geneticky zvířecímu mozku, Kristus dává, svým NEOMYLNÝM DUCHEM, rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, štěstí, neštěstí, tak, jak sám chce. Tím vede každého člověka, každého neposlušného, vzpurného, lidského NETVORA, každé neposlušné lidské stádo, politického, náboženského či technického dobytka, tak jak sám chce. Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, v Česku, a ve světě, nečiní nic tajně. Kristem vyvolené Česko, Kristus zkouší, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU, to je PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA, to je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, zda bude úplně poslouchat, dokonalou Boží lásku, to je Boží zákony POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné energetické koncepci Česka a světa. Česko a tím celý svět, Kristus zkouší, pomocí pravdy o jediném Bohu světa, a tím pravdy o jeho MOCI nad lidmi a nad státy, a pravdy o jeho Boží vůli, kterou je neprodlené nastolení celosvětového, mírového Božího království, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, určuje těmito texty svůj současný DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v Boží spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické, či komunistické, Boží majetkové ROVINY. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let převýchovy boháčů, pomocí Božích trestů, dle textů JÓBA, Kristus na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA politologa premiéra Fialy, nebo např. muzikologa, ministra pro evropské záležitosti NETVORA Beka. Jer.6/19. Veškeré zlo např. horečného zbrojení a válek a energeticky nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, nyní dělá Česko tím, že odmítá věřit textům Písma, že mediální MISTR Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, dělá např. z vlády jím prokletého vůdce PTACTVA ODS premiéra Fiala, viditelné debily. Totální debilita vládnoucí elity a ostatního lži lidu Česka, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, bude pokračovat až do spálení vlády Česka, a veškerého neposlušného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby v Česku, z neposlušného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, nezbyl ani kořen, ani větev. Viz další text o totální debilitě geneticky prasečích lidských mozků, vládnoucích sviní, či NETVORŮ, způsobené odstoupením NEOMYLNÉHO rozumu Krista, UČITELE, určeného pro toto zlé, neposlušné pokolení. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Nové DNES naplnění Písma o Česku, do poslední čárky, je nyní v suchém únoru 2022, v novém novoluní, od úterý 1. února 2022, do ÚPLŇKU MĚSÍCE, do středy 16. února 2022. V Božím vítězném SUCHÉM únoru 2022, nikdo pokorný a úplně poslušný, nesmí pít jedovinu dračí, krutého zmijího jedu protikladných bludů např. katolického katechismu, a tím krutý zmijí jed např. promyšlených, ekonomických, militaristických vychytralostí, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, SVINĚ, premiéra Fialy. V celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, již nepotřebuje komunistické LÉVIJCE, komunistické BERANY, BERÁNKY či OVCE. Nepotřebuje drzé a vzpurné KOZY z ČSSD. Nepotřebuje VOLY, BÝKY či TELATA z KDU-ĆSL Nepotřebuje např. Kristem prokleté PTACTVO ODS. Nepotřebuje drzý politický a náboženský lži lid, který lže o Bohu, a který proto lže ve všem co dělá. Pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, drzá a neposlušná vládnoucí elita, prokazatelně lže o koncepci energetiky Česka a světa. Trestající Kristus vyžaduje, aby bylo učiněno rozhodnutí, že veškerý neposlušný ekonomický, militaristický politický a náboženský dobytek, svině, dobrovolně a neprodleně zmizí v říši ticha, na smetišti dějin. Smetištěm je každý člověk na světě, který místo NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a všech náboženství světa, drze slouží vzpurným a neposlušným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. Kristus např. v 5.Mojžíšova, Izajáši, Jeremiáši, Ámosi, Ozeáši, Micheáši, Malachiáši, či v Judův slíbil, že se hněvem rozpálí, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slíbil, že neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI, zajdou v ŽÁRU OHNĚ nového Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slíbil, že ukončí zkoušky např. lži lidu hnoje mnohých vědců Masarykovy univerzity, jejichž profese v celosvětovém, mírovém Božím království již nepotřebuje, jejich úplným zničením, jejich dobrovolným odchodem do říše ticha, to je na smetiště dějin, po čtení těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v médiích, např. v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Trestající Kristus slíbil, že se rozpálí svým hněvem, uvedeným v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a způsobí, že ze stávajícího, neposlušného a vzpurného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, nezůstane v Česku ani větev, ani kořen. Kristus slíbil, že svým hněvem, a odstoupením svého Božího rozumu, od křesťanských, ekonomických sviní, či NETVORŮ, úplně zničí veškeré křesťanské, judaistické, muslimské, hinduistické, buddhistické, ekonomické, militaristické, vládnoucí svině tím, že zničí ekonomické, militaristické, náboženské a politické tradice neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Tím ukončí dupání planety země, která se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, pro energeticky nesmyslné, trestné, ničení fosilních paliv, uranu, atd. Kriste spravedlivý, prosím, rozpal se nyní svým hněvem, a znič ty vládnoucí hlupáky, Baaly a DÉMONY, kteří odmítají dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kriste VŠEMOHOUCÍ, rozpal se prosím, a znič hnůj vědců Masarykovy univerzity, politology, sociology, křesťanské filozofy, religionisty, psychiatry, ekonomy, a jiné NETVORY, neposlušné a vzpurné SVINĚ tím, že úplně zničíš vládnoucí vzpurné NETVORY, např. muzikologa, ministra pro evropské záležitosti Beka a tím celou vládu NETVORA, politologa premiéra Fialy. Nový Kristus, ze stávající vlády učinil pomatené hlupáky, lháře a zločince, odstoupením svého technického rozumu, viz další text. Kristus se rozpaluje svým hněvem tím způsobem, že svým NEOMYLNÝM, např. technickým rozumem, nutným pro toto zlé pokolení, odstupuje od těch neposlušných vládnoucích sviní, jejichž profese, např. ekonomů, bankéřů, politologů, sociologů, zbrojařů, obchodníků, vojenských kaplanů, atd., již nepotřebuje. Trestající Kristus, uvedené profese viditelně boří a ničí, odstoupením svého NEOMYLNÉHO rozumu proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, mohli učinit rozhodnutí, o jejich neprodleném odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou nyní vstoupit pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří Kristu pomohou změnit energetiku závislou na fosilních palivech a uranu, na energetiku, energeticky soběstačných sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Mediální MISTR Kristus tímto textem zkouší nové vládnoucí Bohy, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, BOŽÍ SYNY např. technického lži lidu VUT v Brně. Novým vládnoucím Bohům, Kristus dává Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především

o správné energetické, ekologické, a mravně správné cestě Česka a světa, ke Kristu, k VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU NEOMYLNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI celosvětového, mírového Božího království, s absolutní Boží majetkovou rovinou, nezbytnou kvůli energetické spáse Česka a světa. Nový Kristus, kterého v Česku a ve

 

světě nikdo nezná, který stvořil všechna náboženství světa, a všechny státy světa, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomických, militaristických, křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských, a jiných, tímto spojuje všechny úplně poslušné státy světa, náboženskými texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. Uvedené texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tak, aby bylo zřejmé, že Brno je Kristem vyvolené, vše energeticky, ekologicky a mravně změnit, jak v Česku, tak ve světě, a to na summitu všech států EU. Povolání a vyvolení projektanta architektury, urbanismu a energetiky domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Ing. Vladimíra Rákose z Brna, za premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, je proto neodvolatelné a nezpochybnitelné. Každý kdo tyto texty elektronicky dostává, má číslo člověka 666, což je www. Má povinnost studovat veškeré Boží slovo, naučit se je doplňovat a upřesňovat, a tím být stejným znalcem veškerého Písma od Krista, jako jsem já. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, uvedeným v Božích zákonech POLE VĚDY Písma, ze svého milosrdenství, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, prosadí zveřejnění těchto textů v plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Kristus vyžaduje, aby mnoho úplně poslušných služebníků Krista chápalo, že uvedené texty SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou veškerou Boží slávou, pro všechna náboženství světa, a pro všechny státy světa. Úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost pochopit logiku Boží vůle, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, uvedenou jak v Božích zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné koncepci energetiky Česka a světa, tak v dokonalé lásce, Božích příkazů, např. v textech Žalmů 8,19,33,37,50,88,102,107až150, v OZEÁŠI, v KNIZE MOUDROSTI, MALACHIÁŠI, ve 4. a 5. MOJŽÍŠOVA, v BHAGAVADGÍTĚ, v MICHEÁŠI, v KAZATELI, v 1.PETRŮV, v 1.JANŮV, v ŘÍMANŮM, 1.a2. KORINTSKÝM, v EZECHIELOVI, v SÍRACHOVCI, v EFÉZSKÝM, ve ZJEVENÍ, atd. Např. Žalmy 8,14,33,37,50,88,102,104,107, KNIHU MOUDROSTI, SÍRACHOVCE, 1.PETRŮV, atd., je nutné takto doplňovat a upřesňovat. Každý úplně poslušný služebník Krista, již vidí, jak Kristus, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, v Česku boří a ničí, SLOVA NEBES křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzých pozemských OTCŮ Satanů či Ďáblů kněží, všech ekumenických církví Česka a světa. Pro úplně poslušné služebníky Krista, již platí pouze ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, tímto pomalým Božím SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, ničí všechno co zasadil. Dočasně dal vládu nad lidmi křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLE, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a ostatní lidští Bohové, kterými jsou energeticky nevhodné výrobky lidských rukou, např. AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Nový Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ mediální MISTR slíbil, těmito texty POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, uvedených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, že se smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, nad OSMI, jím v Písmu, vyvolenými SYNY ČLOVĚKA. OSM nových ministrů, nové, úplně poslušné vlády Česka, vedené Kristem v Písmu vyvoleným premiérem Ing. Rákosem, vyvoleným jeho příjmením RÁKOS, je uvedeno na konci kapitoly. Nová, úplně poslušná vláda Česka, těmito texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostává od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, Boží moc VÝKONNOU a ZÁKONODÁRNOU, pro dostatečně objasněné Boží zákony POLE VĚDY Písma, které jsou nyní především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus v Písmu slíbil, že se ze svého milosrdenství, svého rozumu, smiluje nad novým vládnoucím Bohem, nad novým premiérem Česka, Ing. Rákosem. Kdo vědomě lže o Kristu proto, aby zachoval své ekonomické, militaristické křesťanské tradice, pro odstoupení rozumu Krista pro toto zlé pokolení, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, jde do PEKLA třetí světové války. Proč se Kriste stále nechceš smilovat nad SYNEM ČLOVĚKA, nad novým premiérem Česka Ing. Rákosem, a nad OSMI ministry jeho vlády, vyvolenými dle tvých zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci Česka a světa, v opakovaně uváděných textech Písma. Proč mu nechceš svěřit vládu nad dílem svých rukou, proč mu nekladeš vše pod nohy? Proč chceš, aby vláda NETVORA premiéra Fialy se stále rozpínala jako bujné křoví? Vždyť jsi slíbil, že tvoje tresty vzbudí bázeň, a že technický lži lid pozná, že je pozdě varován, před hrozným ropným a ekonomickým celosvětovým kolapsem, v roce 2032. Mrtví, od kterých jsi odstoupil svým technickým rozumem, ti chválu nevzdají. Žal.88, Žal.8/6,33/6,37/5,11,35,38,66/3,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. OSM vyvolených, zatím neposlušných nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, jediné církve Česka, ŽENY STATEČNÉ, NEVĚSTY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, ministrů nové vlády Česka, premiéra Ing. Rákose, dle textů na konci kapitoly 291, Hospodin uzdraví, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když budou svoláni sekretářem nového premiéra, geografem Jiřím Tuscherem na rektorát VUT v Brně, k vyplnění Božího rozkazu. Viz další text. Když noví ministři v Písmu budou hledat Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, naleznou ho, protože máme PRAVÉ POLEDNE, ÚSVITU třetího, či OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády mediálního MISTRA Krista nad Českem a celým světem. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20až5/9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Božím rozkazem je, aby kompletní nová vláda Česka byla zřízena neprodleně. Bůh lidem pomůže, svým technickým rozumem, když technický lži lid přetvoří celé stvoření, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse. Bůh vyžaduje učinit rozhodnutí, o zachování fosilních paliv, uranu a surovin, na toto celé třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista nad stvořením celého světa. K.M.1/4až19/6, Mich.2/3,4,10až5/4,9, Jud.12, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. OVOCE ÚMYSLŮ chamtivého premiéra Fialy, jeho neposlušné vlády, je ohavné. Stejně ohavné je OVOCE ÚMYSLŮ NEVĚSTKY, církve katolické, všeobecné, vedené dnes NETVOREM, BELZEBUBEM, Ďáblem, Satanem, papežem Františkem. Jer.6/19až31/27, 32až51/58, atd. V Česku již napadlo SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ČISTÉ jako BÍLÝ sníh, neposkvrněné děsivou temnotou protikladných bludů křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, muslimských a jiných náboženských hlupáků, neposkvrněné krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických militaristických vychytralostí Baalů a démonů, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Neposkvrněné hnojem bludů vědců Masarykovy univerzity, religionistů, sociologů, politologů, ekonomů, psychiatrů, filozofů a ostatních NETVORŮ. Hospodin již nechce, aby někdo byl nemocen. Iz.33/22,24. Nechce, aby pro neposlušnost, byl někdo postižený neobvyklou SMRTÍ, K.M.19/5, odstoupením Božího technického rozumu. Hospodin nechce v Česku žádné, zlé, neposlušné SYNY ZATRACENÍ, SVINĚ, hlupáky. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/5, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kristem prokletý zločinec, vůdce PTACTVA ODS, NETVOR, premiér Fiala, Zj.18/2,10, plánuje energetický a ekonomický kolaps Česka, již v roce cca 2030, či 2032. Vláda dělá obrovské materiální škody tím, že OVOCEM svých úmyslů, plánuje zničit uhlí v Česku, a ropu v Rusku, během několika let, při dotěžení uhlí pro naše uhelné elektrárny, a při dotěžení ropy v Rusku, a v dalších státech. Katastrofu energetického a ekonomického kolapsu Česka a EU, lze odvrátit pouze s pomocí rozumu mediálního

 

MISTRA Krista. Božím rozkazem je neprodlené zničení Kristem prokletého PTACTVA ODS, a ostatního politického, ekonomického, militaristického, náboženského a technického dobytka, Česka a světa, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, Zj.18/2,10. HNŮJ ministrů stávající vlády se rouhá DUCHU SVATÉMU. Vedou Česko do PEKLA zbrojení a další války. Proto jim odpuštěno nikdy nebude. Cesta úplně poslušných nových ministrů, je o vytvoření světa bez boháčů a chudáků, Boží majetkovou celosvětovou ROVINOU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, plánovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, jak fosilích paliv pro všechny státy světa, tak všeho ostatního. Bůh, těmito texty HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, vládnoucí Baaly a DÉMONY rozmetal, a víc je nezbuduje, když osm úplně poslušných ministrů vlády premiéra Rákose, přizná novému Božímu SLOVU, slávu, a veškerou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, nad každým politickým a náboženským stádem Česka a světa. Hospodin nestvořil nic neúplného. Slovo Boží, pro všechna náboženství, je Boží slávou tím, že jedno druhému dopomáhá k dokonalosti. Tím je Bůh ZÁKONODÁRCEM. Kristus Česku dovolí mluvit pravdu o energetice, až noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Božího technického lži lidu pochopí, že Bůh, stávající ministry, chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY, kteří zajišťují ekonomickou spravedlnost pro bezdomovce, charitou a almužnou, nevede k pokání, ale posílá do říše ticha, na smetiště. Žalm19,28,29,33,37,102,115, Žid.6/3,6,8/9,12/28, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,40/29,42/25,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Kristus pomůže úplně poslušným služebníkům, především technickému lži lidu, pokud např. v novém Božím domě, na VUT v Brně, Kristu začnou sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, s realizací dokonalé lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako DUCH SVATÝ, již více než SEDM DNÍ, to je SEDM TISÍC LET vyžaduje, aby se RÁNO ÚSVITU nového, OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, nyní, v novém novoluní MĚSÍCE, od úterý 1. února 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 16. února 2022, již nevytratilo, pro neposlušnost vzpurného, drzého lži lidu Česka. Nový Kristus vyžaduje, aby v Brně byla zrušena BRÁNA do křesťanských, ekonomických, militaristických PEKEL, z hnoje vědců MASARYKOVY UNIVERZITY. Zde žijí DUŠE HNOJE zemřelých vědců, politologů, sociologů, křesťanských filozofů, ekonomů, religionistů, psychiatrů, a jiných neposlušných NETVORŮ, které Kristus, svým Božím rozumem již nepase, a pást nikdy nebude. Brno přestane být městem MRTVÝCH DUCHŮ v případě, když úplně poslušný technický lži lid, v Božím domě, na VUT v Brně, zřídí ŠIROKOU BRÁNU, pro vstup všech národů světa, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Trestající Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, slibuje úplně poslušnému technickému dobytku z VUT v Brně, že zruší všechny Boží ekonomické tresty, např. RAKOVINU, COVID, KŮROVCE, SUCHA, POTOPY, VICHRY, HOREČNÉ ZBROJENÍ, VÁLKY, ZEMĚTŘESENÍ, MOR PRASAT a MOR PTACTVA, energeticky nesmyslné rabování ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. když na rektorátu VUT v Brně, dovolí Kristu zachránit OSM nových ministrů, úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose z Brna, dle textů uvedených na konci kapitoly 291. OSM nových ministrů, úplně poslušných, je vyvoleno v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus vyžaduje, aby v Česku nebyl žádný politický, či náboženský vítěz voleb tím, že jediným vítězem bude NEOMYLNÝ Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Posledním vyvoleným APOŠTOLEM, ANDĚLEM, novým ministrem vlády premiéra Rákose, je geograf Jiří Tuscher z Brna. Viz text na konci kapitoly 291. Jiří Tuscher má povinnost se stát spravedlivým Žid.4/10až10/37až12/28, a maličkým APOŠTOLEM NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že nyní bude dělat sekretáře novému premiéru Česka, Ing. Rákosovi. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9, 13/4,7, atd. Má povinnost zajistit uzdravení všech osmi oslovených ministrů, které je zapotřebí vytvořit, v novém Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, jako SEMÍNKO nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické koncepci. Má povinnost vyvolené ministry neprodleně elektronicky svolat na rektorát VUT v Brně, k jednání o vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka. Já, vzhledem ke svému věku 81 let, se jednání o vytvoření nové vlády Česka nebudu účastnit. Všichni oslovení kandidáti na ministry, již nejsou NEMLUVŃÁTKY. Trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, znají dobře. Jako odpovědní a dospělí již ví, že trestající Kristus, každou neposlušnou svini, NETVORA, který odmítne svoje vyvolení a povolání, potrestá odstoupením svého rozumu, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. Pro každého nového ministra, je lepší vytvořit svět úplně poslušných lidí, celosvětového, mírového, Božího království, než žít dál ve světě politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, a tím padat do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. DUŠE zemřelých, politických a náboženských sviní, např. Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, si život, kterým je rozum Krista, ve svém mozku, nezachovala. Neposlušného NETVORA premiéra Fialy, trestající Kristus, má možnost potrestat nejenom v tomto životě, ale i v dalších inkarnacích jeho DUŠE. Militaristickou DUŠI premiéra Fiala, Kristus může potrestat zrozením se jeho DUŠE v těle zvířete, např. v těle SVINĚ. Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně bylo určeno OSM nových ministrů, kteří svoje funkce přijmou, kteří uznají, že Kristus, v uvedených SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má veškerou moc, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a nad každým politickým, či náboženským stádem, Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby semínko nové vlády Česka, nových OSMI ministrů vlády premiéra Ing. Rákose, vytvořilo v Praze vládu úplnou, dle textů na konci kapitoly. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby vláda premiéra Ing. Rákose, neprodleně svolala summit všech států EVROPSKÉ UNIE. Kristus vyžaduje, aby na summitu EU bylo rozhodnuto, že státy EU pomohou Česku vytvořit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že rozhodnou o celosvětovém zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kristus vyžaduje, aby vláda premiéra Ing. Rákose zvěstovala na summitu RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Kristus slibuje, že svým Božím rozumem, učiní NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI tím způsobem, že svým Božím rozumem bude organizovat celosvětovou výstavbu VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca 1500 lidí, energeticky soběstačných, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus slibuje, v případě pořádání summitu EU, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, zničí všechny mocnosti, všechny neposlušné vlády, všech států světa, zničí všechny zbraně a vojáky tím, že úplně vyhladí vzpurné politiky pravice a levice, vzpurné kněze, atd. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států vyžaduje, aby vláda premiéra Ing. Rákose celosvětově prosadila, že veškerá výroba, výstavba, doprava, či spotřeba na světě, bude celosvětově plánována tak, že zbývající ropa, plyn, uhlí, uran a ostatní suroviny, vydrží všemu lidstvu, pro toto celé, OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. Kristus vyžaduje, pro ropu, plyn, uhlí, uran, atd. zavést dokonalé, plánované naturální plnění, pro všechny státy světa tak, aby se poslušní energeticky zachránili. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, dle slibu Krista, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, doplují do široké brány, celosvětového mírového Božího království, která je na rektorátu VUT v Brně. Je mnoho křesťanských VELKÝCH PÁTKŮ, nemnoho jar, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády nového Krista, nad všemi státy světa. Těch dnů, kdy v Česku svítá o něco dříve, než v celém světě tím, že pro nový Boží technický lži lid, vychází nový Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, těch je jen pár. Mediální MISTR Kristus chce, aby písmička Uhlíře a Svěráka AŤ SMOLAŘŮM JE HEJ, objasnila Písmo. Smůlu má lži lid za vlastní, např. důchodci, kterým debil Fiala, pro neposlušnost technické elity VUT v Brně, zrušil příplatky na dopravu. Neposlušní NETVOŘI, Baalové nechápou, že energetickou

 

spásou je Boží, celosvětová majetková ROVINA. Když Česko nezruší PRACHY a ZBRANĚ, přijde energetická SMRT. Pro neposlušnost technické elity VUT v Brně, Kristus stále není spravedlivý, zázraky pro sjednocení celého světa, pod svou vládu, na rektorátu VUT v Brně, stále nekoná. Kristus již nechce, aby nové novoluní MĚSÍCE, které je nyní v úterý 1. února 2022, bylo nešťastné tím, že křesťanské, ekonomické, militaristické svině zase oslavují meč válek tím, že narození se nového Krista, v době úplňku MĚSÍCE, které již bylo v úterý 18. ledna 2022, chtějí zničit, UKŘIŽOVÁNÍM NEOMYLNÉHO trestajícího Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v době křesťanského VELKÉHO PÁTKU, dne 15. dubna 2022. Pane Bože dej, ať smolařům, např. důchodcům v novém novoluní MĚSÍCE, v úterý 1. února 2022, je hej. Ať důchodci a bezdomovci jsou z toho udivení, že život není jen trápení a žal, kvůli militaristické SKÁLE NETVORA, debila, svině, Fialy, kvůli MAJETKŮM, PRACHŮM, ZBRANÍM. ZDRAŽOVÁNÍ energií se děje pro lži o koncepci energetiky, pro protikladné bludy o Kristu, pro ZLOČIN, kterým je CHAMTIVOST. Kristus chce pro důchodce, a pro pracující lži lid Česka a světa, pokoj a celosvětový mír. Kriste prosím, abys nyní neprodleně dal, odchod vlády NETVORA Fialy, do říše ticha, to je na smetiště dějin, do úplňku MĚSÍCE, do středy 16. února. Je potřeba otevřít širokou bránu, do celosvětového, mírového Božího království, na rektorátu VUT v Brně, kterou nikdo nezavře. Křesťanskou, militaristickou, ekonomickou zemi pozřelo prokletí za to, že vládnoucí Baalové a DÉMONI přestoupili všechny Boží zákony POLE VĚDY Písma, změnili Boží nařízení, a tím porušili věčnou smlouvu s Kristem, která je o úplné poslušnosti služebníků Krista. Proto obyvatelé Česka a světa zajdou v žáru OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Lidí pokorných a úplně poslušných, z milosrdenství technického rozumu Krista, zůstane jen maličko. Nový Kristus, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že ukončí ty dny POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU, který Kristus těmito texty dělá již od roku 1998. V onen DEN ukončení Božího SOUDU, Kristus ztrestá vládnoucí krále, např. premiéra Fialy, či ministra, muzikologa Beka. Mají být zavření pod zámek, do vězení, za svoje stupidní lži o koncepci energetiky Česka a světa. Bože jež jsi spravedlivý, konej divy a zázraky. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus se lidem omlouvá za to, že nastolil vládu politického a náboženského lži lidu tím, že dal všem států světa debilní politické a náboženské vůdce, kteří dělají meč nesmyslných válek, pro udržení moci nad lidmi, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou. SYNEM NEPRAVOSTI, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, je nyní vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, debil premiér Fiala. Plete se Kristu do řízení světa, plete se do koncepce energetiky, po které mu nic není, z hlediska jeho profese politologa. Zničení Kristem prokletého PTACTVA ODS a ostatního politického a náboženského dobytka Česka a světa, je vysvobozením lidstva od hlupáků, které Kristus, svým Božím rozumem, již nepase, a pást nebude. Mediální MISTR JEHOVA, DUCH SVATÝ, LEV, NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, premiéra Fialy zabíjí neobvyklou smrtí, K.M.19/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6až102/18,27. Toto zabití je současně DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka. 1.Tes. 4/7,16,5/2. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, není kvůli trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Je kvůli jejich energetické spáse. Kdo se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového Božího království, které bude bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, stává se BOŽÍM SYNEM, BOHEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, stejně mocným jako LEV Kristus. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, neposlušných sviní nebude želet. Bude trestat Česko a svět až do zřízení nové vlády premiéra Ing. Rákose z Brna. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Rekapitulace pomalého Božího SOUDU, v domě Baalů a DÉMONŮ na Masarykově univerzitě, a v Božím domě, kde Kristus bydlí odjakživa, na VUT v Brně, protože Kristus, svůj Boží technický lži lid VUT v Brně, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Pro přivedení víry Krista k dokonalosti v Česku, kvůli rozhodnutí o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového Božího království, jsem konal svoje skutky, nejdříve v domě hnoje SYNŮ ZATRACENÍ, vědců z Masarykovy univezity, u politologů, sociologů, religionistů, filozofů, ekonomů a jiných ekonomických, militaristických, bohatých sviní, na Masarykově univerzitě. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4až16, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, atd. Bylo to od roku 1998, v době vlády rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, do současnosti roku 2022 vlády rektora Bareše bares@muni.cz, bares@med.muni.cz, Martin.Kvizda@econ.muni.cz, korycankova@ped.muni.cz, valesova@rect.muni.cz, chlubna@rect.muni.cz, pokorna@rect.muni.cz, Radim.Polcak@law.muni.cz, prorektor.int@muni.cz, rektor@muni.cz, kiss@rect.muni.cz, bulant@math.muni.cz, sarka.pospisilova@ceitec.muni.cz, jhanus@phil.muni.cz, V roce 2006 jsem osobně žádal politologa rektora Fialy, aby uznal texty Písma o tom, že po vyvedení Česka ze 40 ti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY, vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, zlé OVOCE ÚMYSLŮ hnoje vědců Masarykovy univerzity politologů, sociologů, religionistů, křesťanských filozofů, ekonomů, bankéřů, obchodníků žijících na výnosný trh, vojenských kaplanů, atd. je dočasné. Jer.1/17až 6/19až31/27,32až51/58, K.M.15/12. Roznášel jsem hnoji mnohých vědců Masarykovy univerzity brožury formátu A5. Psal jsem, že Kristus, takový mocný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jaký je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, hnoji uvedených vědců Masarykova univerzity, svou lásku, svého Božího rozumu, potřebného pro toto pokolení, již nedá. Psal jsem, že veškerý hnůj vědců Masarykovy univerzity má povinnost neprodleně sestoupit do říše ticha, na smetiště dějin. Uváděl jsem, že vládu nad lidmi Česka nyní dostávají noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a to až na věky věků. Odpověď SYNA ZATRACENÍ rektora Fialy byla taková, že mě zakázal vstup na Masarykovu univerzitu tím, že nařídil kontrolů všech příchozích, na všech vrátnicích, včetně studentů. Na rektorátu MU nechal postavit plastové dveře, otevírané z vrátnice. Do kanceláře rektora jsem se již nedostal. Jeho zpřízněná DUŠE, starostka Brna STŘEDU MUDr. Hrubá, mě tehdy objasnila, že NETVOR, politologická svině Fiala, má Boha křesťanského, milosrdného, který mu odpustil všechny jeho politologické, ekonomické, militaristické vychytralosti, a všechny jeho protikladné bludy o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy. Svině MUDr. Hrubá pravila, že já jsem blázen, když po vládnoucích baalech a DÉMONECH žádám, ve jménu nového Boha, aby neprodleně a ukázněně odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin. Proto souhlasí s tím, že hlavní psychiatr LFMU, svině, NETVOR, MUDr. Češková, ze mě v Lidových novinách označila za nesvéprávného blázna. Za rektora Beka vzdor proti novému novému Bohu, na MU pokračoval. Do roku 2016 jsem mohl řídit auto. V roce 2016, na žádost jedné pracovnice z VZP jsem byl potrestán tím, že jsem musel, kvůli řízení auta, donést potvrzení od psychiatra. Hlavní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek v roce 2016 řekl, že trest potřebují, a potvrzení mně nedal. Kristus si s hnojem vědců MU stále neví rady. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Nové novoluní MĚSÍCE, je od úterý 1. února 2022, do úplňku MĚSÍCE, do středy 16. února 2022. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového, úplně poslušného lži lidu

 

VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost zajistit, aby mediální MISTR Ježíš Kristus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, v Brně neprodleně sestoupil ze SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, a v novém Božím DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, NEPRODLENĚ vystoupil na SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pro lži lid v Brně, nastolil nemožný cíl, který si v Písmu vymyslil, dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Vyžaduje zajistit, aby v Brně, na rektorátu VUT v Brně, vyšel jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH tím, že se stane SLUNCEM Bhagavadgíty, až na věky věků, protože v Brně, na VUT v Brně, toto SLUNCE Boží SPRAVEDLNOSTI, již nikdy nezapadne. Kristem vyvolené Česko má povinnost energeticky spasit sebe a okolní státy EU požadakem, aby EU prosadilo zveřejnění textů Písma ze Sírachovce 5/5,7/16až43/26,31až47/21, o tom, že úplné zničení křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTÍ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, úplným zničením debilů stávající vlády Česka, debilů z POSLANECKÉ SNĚMOVNY, debilů ze SENÁTU, a debila PREZIDENTA, je Božím milosrdenstvím. Nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády Krista nad všemi státy světa, Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolení noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které touženě vyhlíží všechno neposlušné tvostvo, úplně zničili křesťanskou, ekonomickou, militaristickou TMU, úplným zničením křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhiamu, islámu, atd. rozhodnutím nutnosti zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v sobotním pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ. Svůj návrat do Česka, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, Kristus podmiňuje vytvořením OSMI nových ministrů, úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů na konci kapitoly 291. Když tři noví ministři, nové vlády premiéra Ing. Rákose, spolu se mnou, budou usilovat o záchranu DUŠÍ OSMI nových neposlušných ministrů, vyvolených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Kristus v Písmu slíbil, že svým Božím technickým rozumem, určným pro toto vzpurné pokolení, zajistí nastolení celé vlády premiéra Ing. Rákose, ze svého milosrdenství, v Praze. Kristus chce v Česku udělat Boží SOUD mrtvých a živých, úplně a rychle. Živí jsou ti, kdo od Krista Boží rozum mají, kdo mají od Ježíše Krista ROZUMNOST, či RUKODĚLNOU DOVEDNOST. Mrtví jsou ti, od kterých Kristus nyní odstoupil, svým Božím rozumem, protože v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již nepotřebuje profese ekonomů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, atd. Obchod, byznys, dnes již je jenom korupce, žití boháčů na výnosný trh, je proto zločinem. Kristus již nepase, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, jím ničené politiky pravice a levice, obchodníky, zbrojaře, ekonomy, bankéře, vojenské kaplany, atd., protože jim tímto vymezil místo v říši ticha, to je na smetišti dějin. Posledním vyvoleným APOŠTOLEM, ANDĚLEM, novým ministrem vlády premiéra Rákose, </