Kapitola 291 – 36 stran.

14.01.2022 07:30

Kapitola 291 – 36 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediální MISTR Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby v Česku, v prvním státě na světě, bylo učiněno rozhodnutí, že vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, premiéra Fialy, se dobrovolně, v úplné poslušnosti, podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, dále uvedených. Energetická spása Česka a světa je možná pouze s pomocí technického rozumu Ježíše Krista v případě, když Česko svěří svou cestu mírumilovnému Hospodinu tím způsobem, že do úplňku MĚSÍCE, do 18. 1. 2022, v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, úplně zničí OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, vládnoucích debilů, úplným zničením vlády svině, NETVORA, premiéra Fialy. Kristus vyžaduje, aby v Česku bylo vše ekonomické, militaristické, křesťanské, zapomenuto tím způsobem, že Česko nastolí vládu úplně pokorných, spravedlivých služebníků Krista, dále uvedených, které bude blažit dokonalý pokoj. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vzpurné a neposlušné svině, NETVOŘI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci žijící na výnosný, ekonomický trh, zvyšující se ekonomiky, zvyšujícího se horečného zbrojení, politici pravice a levice, atd., musí být v Česku úplně vyhlazení, kvůli jejich viditelné debilitě, v oblasti energetické koncepce Česka a světa. Debilita vládnoucích politických a náboženských bohatých sviní, či NETVORŮ, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od jejich geneticky prasečích lidských mozků. Nový Kristus již nedovoluje, aby já byl souzen za uvedenou pravdu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vzpurní a neposlušní vládnoucí politici pravice vlády, a POSLANECKÉ SNĚMOVNY, musí být v Česku úplně vyhlazení pro pochopení, že nový Kristus, mé SPRAVEDLNOSTI, uvedené v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, dá zazářit jako SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu, platného pro všechny státy světa. Česko má povinnost věřit novému Kristu, jeho dokonalé lásce, Božích zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Neprodlená realizace Božích zákonů, energeticky spasí a zachrání Česko, a tím celý svět. Kristus začne v Česku činit vše energeticky nové, začne Česku pomáhat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství v případě, když bude rozhodnuto, že vládu nad Českem dostane úplně poslušná vláda odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, premiéra Ing. Rákose. Česko bude Kristem energeticky spaseno, když vše uváděné bude zveřejněno. Za vším, co se děje v Česku a ve světě, stojí trestající Hospodin, protože platí texty Písma o tom, že lidé dělají pouze to, co se Hospodinu líbí. EVROPSKÁ KOMISE vyžaduje, aby nejvyšší prioritou všech vlád EU byla energetika. Dle EK je klíčovou podmínkou energetické spásy, aby do roku 2026 byl zemní plyn nejméně ze 30 procent nahrazen obnovitelnými, nebo nízkoemisními plyny, např. vodíkem. Do roku 2030, aby plyn byl nahrazen např. vodíkem, nejméně z 55 procent. A do konce roku 2035 musí být nahrazen např. vodíkem zcela. Plynové elektrárny se musí postavit do roku 2030, jaderné do roku 2045. To, že členové EK mluví uvedenou pravdu o energetice, je velké Boží milosrdenství. Ukázalo se tím, že klimatická politika UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, dnes vlády Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, která je o naprosto nesmyslném, úplném vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a surovin, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný zvyšující se ekonomický trh, stále se zvyšující ekonomiky, je v totálním rozporu s energetickou realitou. Politici, či vědci z EVROPSKÉ KOMISE, dle vůle Boží, mají uvedené požadavky na plyn a jádro jenom proto, aby se ukázalo, že vláda premiéra Fialy, a stejně tak ostatní vlády EU, nemají možnost zvrátit velice blízký ropný a tím také ekonomický kolaps. Není v silách vědců, např. v Česku, energeticky nahradit ropu, jejíž dotěžení např. v Rusku se blíží, např. elektřinou, které bude v Česku, a v EU, stále méně. Stejně tak nedokáží nahradit elektřinu z uhelných elektráren, které v Česku končí, nahradit jádrem, dle dalších textů o kritice vlády premiéra Fialy, exprimátorem Špidlou. Jediná další možná energetická cesta Česka a EU, je cesta, kterou v Písmu, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyžaduje Hospodin. Hospodin bdí nad zlem, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Vzkříšení z mrtvých ekonomických, militaristických, křesťanských NETVORŮ, či sviní, které ještě nikdy dobrovolně nenastalo, nastane okamžitě, když 144 000 úplně poslušných služebníků Krista se přizná, že všichni neposlušní a vzpurní lžou, ke své vlastní energetické záhubě. Neposlušné NETVORY, kteří slouží svým pohlavním údům a dobře placeným korytům, místo Kristu, nelze zachránit, protože nelze zničit trestajícího Boha. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, zničí veškeré svoje nepřátele, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky žijící na výnosný, ekonomický trh, zvyšující se ekonomiky, zvyšujícího se horečného zbrojení, politiky pravice a levice, atd., veškerý neposlušný dobytek politický a náboženský, včetně drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, když úplně poslušné Česko odhodí ZÁVAŽÍ, kterým je vláda premiéra Fialy, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vláda pohlavního PTÁKA OHNIVÁKA premiéra Fialy se snaží pracujícímu lidu drze namluvit, že se energeticky spasí výstavbou několika kusů nových bloků jaderných bloků, což je technický nesmysl, protože v tranzitní zemi, v Česku, elektřina tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vypracovaný v roce 2006, dle slov docenta Skály a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana SF ČVUT Hrdličky. Nahradit ropu, která bude brzy dotěžena, nahradit plyn, který bude určitě dotěžen v tomto století, elektřinou z jádra, a elektřinou obnovitelnou, není možné z uvedeného důvodu. EVROPSKÁ KOMISE vyžaduje, aby nejvyšší prioritou všech vlád EU byla energetika. Její požadavky jsou však technické nesmyslné. Nahradit zemní plyn ze 30 procent obnovitelnými, nebo nízkoemisními plyny, např. vodíkem do roku 2026, je technicky nemožné, protože Česko, a státy EU, budou mít stále méně elektřiny. Do roku 2030, proto nelze zemní plyn nahradit např. vodíkem, nejméně z 55 procent. Do konce roku 2035, nelze zemní plyn nahradit vodíkem zcela, ani v Česku, ani v EU. Elektřina, např. v Česku tvoří méně než deset procent celkové energie, nemůže nahradit ropu a plyn, který tvoří více než osmdesát procent celkem potřebné energie. Kristem vyvolené Česko má povinnost energeticky spasit sebe a okolní státy EU požadakem, aby EU prosadilo zveřejnění textů Písma ze Sírachovce o tom, že úplné zničení křesťanského, militaristického, ekonomického VZDOROKRÁLOVSTÍ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, úplným zničením debilů stávající vlády Česka, debilů z POSLANECKÉ SNĚMOVNY, debilů ze SENÁTU a debila PREZIDENTA, je Božím milosrdenstvím. Pro Česko a EU není nic lepšího než bázeň před Hospodinem, a nic sladšího než dbát na objasněná Boží přikázání a na zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Všechno co se děje v Česku a ve světě, je Ježíši Kristu známo, protože dění v Česku a ve světě řídí tak, aby naplnil texty Písma do poslední čárky. Zřízení úplně poslušné nové vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, na rektorátu VUT v Brně, bude Božím milosrdenstvím, bude energetickou, ekologickou a mravní spásou, v případě zveřejnění těchto textů v brno@rozhlas.cz. Úplně poslušným složebníkům Krista již musí být zřejmé, že správná energetická koncepce nemůže vzniknout v geneticky prasečím mozku žádného neposlušného vědce, či politika, z EVROPSKÉ KOMISE, ale pouze v geneticky prasečích mozcích úplně poslušných služebníků Krista. Správná energetická koncepce Česka a světa, je uvedená v Božích zákonech POLE VĚDY Písma a je opakovaně uváděná. Posledním vyvoleným APOŠTOLEM, ANDĚLEM, je geograf Jiří Tuscher z Brna. Je tímto pověřen k neprodlenému svolání dvanácti vyvolených APOŠTOLŮ, ANDĚLŮ, na rektorát VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly. Nový Kristus dovoluje Česku jít dál tím, že na rektorátu VUT v Brně dovoluje vytvořit NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, HOLUBICI bezúhonnou, JITŘENKU, krásnou jako LUNA, čistou jako žhoucí SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, strašnou jako vojsko pod praporci, v plné Boží zbroji SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládu premiéra Ing. Rákose. Nová vláda, úplně poslušná, má povinnost neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Energetickou spásou, pro toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad celým světem, je přetvořit stvoření z energie fosilních paliv, na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a elektronicky je svolat na rektorát VUT v Brně. Když svolá pohotovost uvedených dvanácti APOŠTOLŮ na VUT, Kristus slíbil, že technický lži lid Česka se ke Kristu dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Trestající JEHOVA potrestá každého neposlušného člověka, dle OVOCE jeho ÚMYSLŮ, tak jak bude chtít on sám. JEHOVA se pekelně snaží zastavit provoz letadel, aut, atd. např. COVIDEM. Slíbil že trestání COVIDEM ukončí v případě úplné poslušnosti Česka. Úplná poslušnost znamená např. okamžitě, celosvětově, zastavit provoz letadel, aut, lodí, apod., což se Bohu nedaří. Úplně poslušní služebníci JEHOVY ví, že v tomto tisíciletí budou mít pouze obnovitelnou energii, a že ji bude málo. Proto logický Boží rozkaz je o neprodleném, celosvětovém zastavení výroby a provozu aut, kamionů, letadel, lodí, zbraní, atd., pro zachování zbývajících fosilních paliv, na celé toto osmé tisíciletí vlády Krista nad světem. JEHOVA vyžaduje, aby všichni lidé seděli doma, nikam necestovali, vytvořili majetkovou ROVINU, bez PRACHŮ, a tím začali pracovat na energetické SPÁSE, jak to vyžaduje JEHOVA v Izajáši, či v Sírachovci. VOZY, to je AUTA, KAMIONY, LETADLA, ZBRANĚ, atd. musí neprodleně zmizet, celosvětově. Celosvětově se musí prostírat ubrusy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat proto, aby celosvětově zmizely supermarkety s potravinami. Aby tím celosvětově zmizely chladničky a mrazničky jak z domácností, tak ze supermarketů. Každý zdravý člověk s číslem 666, což je www, musí stavět sídliště a města z věčných příbytků, z domů zimních, bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Úplně poslušnému lži lidu, Bůh dovolí cestovat po světě, až budou celosvětově postavené uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Aby se začaly stavět, musí pominout majetek. Ztratit se v HLUBINĚ MOŘE SLOV politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, je hřích k energetické SMRTI neposlušného Česka a světa. Bůh vyžaduje rozhodnout o úklidu vládnoucího politického a náboženského dobytka, do říše ticha, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 18. 1. 2022. BOŽÍM SYNEM je každý úplně poslušný služebník, kdo zničí zlé PTACTVO ODS.

 

Kapitola 291 –36 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 68. Česká bible kapitola 291. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediálním MISTREM Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, prokletý, neposlušný vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala, se stal zločincem tím, že odmítá podřídit svého DUCHA, svého mozku, který je pouze geneticky prasečí, uváděnému Božímu vedení. DUCHEM svého geneticky prasečího mozku, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista, není schopný logicky myslet. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, jako debil, dělá energeticky naprosto nesmyslnou koncepci energetiky pouze na elektřinu, která, v tranzitní zemi, v Česku, činí necelých deset procent celkem potřebné energie. Duchem svého prasečího mozku se nedokáže smířit s realitou, že při velice blízkém dotěžení ropy např. v Rusku a ostatních státech světa, a při velice blízkém dotěžení uhlí v Česku, čeká Česko, a tím také celý svět, hrozný, ropný, energetický a ekonomický kolaps, kterému neunikne žádný stát na světě. Kristem v Písmu požadované, úplné a neprodlené zničení vlády premiéra Fialy, kvůli tomu, že energetická koncepce vlády Kristem vyvoleného Česka, dělá obrovské materiální škody, jak Česku, tak světu, kvůli energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Viz další text, o energeticky nezbytném zřízení nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s projektantem všeho energeticky nového, premiérem Ing. Rákosem, uvedený na konci kapitoly. Kdo v Česku bude mít za vládnoucí Bohy, premiéra Fialy, a jeho vzpurné ministry, rozum od Krista nedostane, a tím jde do křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, třetí světové války. Kristus Česko energeticky, ekologicky a mravně spasí, pouze při úplné poslušnosti technické elity Česka a světa. Vláda premiéra Fialy, nemá důvěru Ježíše Krista. Proto je pro Česko Božím trestem, že drze lže o koncepci energetiky Česka a světa. Mediální MISTR JEHOVA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v horoskopu v Rovnosti vyžaduje, abych napsal, že Bůh má, např. s Kristem prokletým PTACTVEM ODS, obrovskou trpělivost. Z Písma, které sám stvořil dobře zná, že např. lidský mozek, jím prokletého, neposlušného NETVORA, premiéra Fialy, je pouze geneticky prasečí, a proto militaristická, ekonomická svině Fiala, je na Božím, např. technickém rozumu, úplně závislý. Kristus vyžaduje, abych napsal, že tyto texty HORY HOSPODINOVA DOMU veškerého Písma od Krista, které objasňují energeticky správnou cestu Česka a světa, jsou Božím milosrdenstvím. Vyžaduje, aby proto byly zveřejněné např. v sobotu, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v brno@rozhlas.cz, aby Krista každý znal nově, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a celého světa. Vyžaduje, aby lidé pochopili, že neposlušná, politická a náboženská elita, zločinci, učinila obrovské materiální škody, jak Česku, tak světu, ignorováním nezbytnosti vše na světě změnit, z titulu blízkého dotěžení ropy, uhlí, plynu, uranu a ostatních surovin. Vyžaduje, aby lidé pochopili, že je Božím milosrdenstvím požadavek Krista, na zřízení vlády premiéra Ing. Rákose, i z členů stávající vlády, dle textů na konci kapitoly. Vyžaduje, aby lidé pochopili, že nezbytnost trestu pro zlý politický a náboženský dobytek, je velice mírným Božím trestem. Trestem pro neposlušné ekonomické, militaristické, politické a náboženské svině, NETVORY, pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, je vejití do odpočinutí od politického, náboženského a technického díla, energeticky nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. Trestem je vejití do říše ticha, to je na smetiště dějin. Česko má povinnost EVROPSKÉ UNII a EVROPSKÉ KOMISI, osladit bázeň před Hospodinem, protože není nic sladšího, než dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. ŽENA, NEVĚSTKA, SVINĚ, vláda Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Fialy, při volbách přivedla na svět neposlušné a vzpurné děti Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, kteří musí být vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, kvůli lžím a podvodům s energetickou koncepcí Česka a světa. Její politické děti nezapustí kořeny, její ratolesti nepřinesou OVOCE míru a pokoje, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, vládnoucí debilové, zanechávají za sebou energeticky naprosto nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., která bude připomínána s proklínáním. Potupa této vlády, kterou Kristus, svým Božím rozumem, pro toto zlé pokolení, nepase, a pást nebude, bude připomínána s proklínáním debilních politiků a vědců, debilního hnoje z Masarykovy univerzity, politologů, politiků, sociologů, filozofů, ekonomů, religionistů, psychiatrů, a jiných ekonomických, militaristických zlých sviní, či NETVORŮ. Jejich potupa, způsobená trestajícím Kristem, způsobená odstoupením jeho rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, uvedených neposlušných a vzpurných vědců, nebude nikdy vymazána. Ti kdo přežijí hrozný ropný a ekonomický kolaps, kterému neunikne žádný stát na světě, ti kdo v Česku zůstanou naživu, poznají, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem. Že není nic sladšího, než dbát na objasněná Hospodinova přikázání o správné koncepci energetiky. Mediální MISTR JEHOVA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně nezničí vládu NETVORA, lháře, zločince, hlupáka, premiéra Fialy. Kristus se do Česka vrátí, až v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, vznikne vláda premiéra Ing. Rákose, uvedená na konci kapitoly, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Političtí a náboženští ztroskotanci a zaprodanci, smilní proti vlastnímu TĚLU, veškeré neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRAVY tím, že mají za Boha energeticky naprosto nevhodné výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Přestanou, až z milosrdenství rozumu mediálního MISTRA Krista, je spálí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Političtí a náboženští ztroskotanci a zaprodanci, mají za vládnoucího Boha, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, premiéra Fialy, Zj.18/2,10, a Kristem prokleté, neposlušné, drzé pozemské OTCE kněze, např. zlého Satana, či Ďábla, kardinála Duky, sekretar.maly@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, apha@apha.cz, krocil@cirkev.cz, osaprag@augustiniani.cz, info@farnost-sporilov.cz, jakub.berka@outlook.com, praha@ofm.cz, twr@twr.cz, sekretar.herbst@apha.cz, či Ďábla faráře Kavky z Domašova domasov@dieceze.cz. Neposlušné a vzpurné Česko stále žije v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, z toho důvodu, že křesťanští hlupáci, kvůli své chamtivosti, mají stále za Boha MAJETEK, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Kdo z Česka, uvedené, neposlušné, drzé, Kristem prokleté Satany, či Ďábly kněze, má za OTCE BOHU MILÉ, je debilem tím, že technický rozum od Krista, pro toto zlé pokolení, zase nedostane. Protože uvedení Satani či Ďábli kněží, stále dělají kolotoč protikladných, křesťanských, militaristických, ekonomických bludů o Kristu, jejich DĚTI, politici pravice a levice, v současné době POSLANCI, dělají kolotoč lži o energetice. Drze tvrdí, že všechny státy EU mají společný KLIMATICKÝ CÍL, kterým je vyrobit lži o koncepci energetiky tak, aby např. v Česku, lži o koncepci energetiky, vydržely další čtyři roky nové vlády nad lidmi, dnes NETVORA, premiéra Fialy. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, všechny vlády Česka potvrdili svou NEPRAVOST vládnout lidem tím, že vytvářejí stále nové a nové energetické koncepce, které jsou však stále více debilnější. Trestající Kristus, zjevil debilitu energetických koncepcí všech vlád Česka, až na debilitě vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologického hovada, premiéra Fialy, Až dnes je totiž všem úplně poslušným služebníkům Krista zřejmé, že doba, která zbývá do hrozného energetického kolapsu Česka, v době ukončení provozu UHELNÝCH ELEKTRÁREN Česka, pro nedostatek uhlí, se blíží, jsme ji stále blíž a blíž, nastane již v roce 2032, či dříve. V této době, Česko a celý svět, trestající Kristus potrestá hrozným ropným a tím ekonomickým kolapsem, při dotěžení ropy v Rusku, a v mnoha dalších státech světa. Vládnoucí politický dobytek Česka, dnes např. pravice POSLANCŮ, stále mlátí jenom PRAZDNOU SLÁMU. Lži lidu Česka se stále líbí, že Kristem prokletí vládnoucí PTÁCI ODS, Kristem prokletý politický dobytek TELAT, BÝKŮ, či VOLU z KDU-ČSL, a ostatních politických vládnoucích debilů, nové vlády Česka slibují, že svými geneticky prasečími lidskými mozky, dokáží vyrobit úplně novou energetickou koncepci Česka, na čtyři roky své vlády nad lidmi tak, aby si všichni Baalové, to je vlastníci majetku, zachránili svoje dobře placená koryta, a tím také svoje majetky. Kdo v Česku bude mít za vládnoucího Boha, politologickou svini, NETVORA, debila premiéra Fialy, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, od všech vládnoucích politických a náboženských volů Česka a světa, jde do křesťanského PEKLA, hrozného ropného a ekonomického kolapsu, kterému neunikne žádný stát na světě. Kdo v Česku a ve světě chce, aby trestající Kristus znovu začal živit, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, svůj Boží technický lži lid, BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA např. ČVUT, VUT v Brně, projektanty, atd. nesmí mít nic společného s vládou Kristem prokletého pohlavního PTÁKA, debila premiéra Fialy, a s Kristem prokletou neposlušnou POSLANECKOU SNĚMOVNOU, SENÁTEM a PREZIDENTEM. Zničení tohoto neposlušného STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že nezůstane ani kořen, ani větev politiků pravice a levice, je doba DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do jím vyvoleného Česka. Kristus do Česka přichází PODRUHÉ jako ZLODĚJ, kvůli energetické spáse Česka a světa. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v době čtyřiceti let trestání vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, byl generálkou, pro jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v současné době PRAVÉHO POLEDNE, ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v lednu 2022. Uvedené politické a náboženské ztroskotance a zaprodance, Kristus nemůže přijmout, v široké bráně celosvětového, mírového Božího království, která je v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, kde Kristus, svým technickým rozumem, bydlí odjakživa. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Josefa Vágnera, MNĚ SÍLU DÁŠ. Já stoupám výš, když blížím se k Tvým ústům, Kriste, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mně síly

 

dáš víc, než kdy měl jsem sám. Stoupám výš, to Ty mě pozvedáváš, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Mně sílu dáš, snad nepoznám už další pád do říše ticha. Další můj pád je nyní, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 18.1.2022, když se Kristus zase nesmiluje. Moje skutky, pro nastolení víry v Krista k dokonalosti mluvení pravdy o koncepci energetiky, uvedené v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, jsou již viditelné pro každého, úplně poslušného služebníka mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO. Kristus, který se smilovává nad kým chce, a koho chce nechává zatvrzelým, vstupováním a odstupováním svého Božího technického rozumu, pro toto pokolení, se nyní smiluje, ze svého milosrdenství, nad úplně poslušnými služebníky, kteří rozhodnou o energetické nezbytnosti vytvoření nové vlády premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně. Kteří tím rozhodnou, o spojení všech států světa, v jedno celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, s jediným ZÁKONODÁRCEM světa, Kristem. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pravé POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, mělo nastat v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, ve středu 12. ledna 2022, kdy mělo být rozhodnuto, že úplně shnije TĚLO vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, politologa, premiéra Fialy, což se nestalo. Další DNES naplnění Písma, o zničení neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je při úplňku MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma o Česku, do poslední čárky, v úterý 18. ledna 2022. Ježíši Kriste dej, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Písmo naplnit. Ať politologické svini, premiéru Fialovi, shnijí očí v důlcích, a jazyk mu shnije v ústech za to, že nechce ani slyšet, ani vidět, texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které jsou o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a všech států světa. Nevěří tomu, že Česko má povinnost, zřízením nové, úplně poslušné vlády, s novým premiérem Česka, Ing. Rákosem v čele, dále uvedené, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, změnit křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, protikladnými bludy Kristem prokletých Satanů, či Ďáblů kněží, na NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států světa. Úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické spáse, kterou je především odpočinutí od díla energetické, militaristické, ekonomické zhouby, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., je Božím milosrdenstvím. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Miro Žbírky. Česko, EU, a všechny státy světa, přestane hnat blázon čas, který zbývá do doby dotěžení ropy v Rusku. Když technická elita Česka učiní rozhodnutí, o energetické nezbytnosti, úplného zastavení energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, ve všech státech světa. V úplně poslušném Česku. Niet tam víťazou, protože zvítězí mediální MISTR Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že Česko zřídí vládu premiéra Ing. Rákose, v novém Božím domě, kde Kristus přebývá, na rektorátu VUT v Brně. Ti vzpurní vládnoucí zločinci, kteří nyní odmítnou svěřit svou cestu Hospodinu, kteří odmítnou vše uvedené zveřejnit v ČRo brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, kteří nechtějí, aby Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jednal sám, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí být podrobení vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, a tvrdě pohnáni k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Kristu, NEOMYLNÉM SOUCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, a o jeho jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a světa. Bůh vychovává lži lid ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, jím vyvoleného Česka, k obrazu svému, své NEOMYLNOSTI, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. O Kristu, o Česku, a energetice, je vše uvedené, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že texty všech náboženství světa se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Členové EVROPSKÉ KOMISE, dle vůle Boží, mluví pravdu o energetice, kterou ani technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti Česka, mluvit nedovede, kvůli odstoupení technického rozumu trestajícího JEHOVY, od tohoto zlého pokolení. To, že členové EK mluví o energetice uvedenou pravdu, je velké Boží milosrdenství. Ukázalo se tím, že klimatická politika UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, dnes vlády Bohem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, která je o naprosto nesmyslném, úplném vyrabování ropy, plynu, uhlí, uranu, a surovin, kvůli žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný zvyšující se ekonomický trh, stále se zvyšující ekonomiky, je v totálním rozporu s energetickou realitou. Bůh, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, bude největším DOBREM a BLAHEM pro všechny státy světa, až stávající vládnoucí elita, pokorná a úplně poslušná, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, bude se svou technickou moudrostí, o výstavbě dalších bloků jaderných reaktoru v Česku, v koncích, až pro své lži o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, skončí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Mediální MISTR Kristus, konečně potvrdil moje pravdivé prorokování o nesmyslném, trestném rabování všech fosilních paliv a surovin, kvůli zvyšující se ekonomice, které jsem prorokoval např. již v roce 2006. Mé prorokování o tom, že pomine majetek kvůli energetice, že je celosvětově nezbytné stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ tak, aby pro nové domy nebyla potřebná fosilní paliva, nesnesli na Masarykově univerzitě, rektor Fiala, a hlavní psychiatrička LFMU, MUDr. Češková. V roce 2006, kvůli zachování svých dobře placených koryt, ze mě tehdy učinili, v Lidových novinách, nesvéprávného blázna. Trestající JEHOVA, až dnes naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky tím, že z vůdce PTACTVA ODS, z premiéra Fialy, učinil PTÁKA ROKU 2022, PTÁKA OHNIVÁKA. Pohádka PTÁK OHNIVÁK, dále objasněná, je o předložení PTÁKA Fialy, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, jako jediný LÉKAŘ proto, aby se mohl uzdravit, svým SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz další text o pohádce, a o energetické nezbytnosti spálení NETVORA, premiéra Fialy, PTÁKA OHNIVÁKA z PTACTVA ODS, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já maličký a spravedlivý, se správnou energetickou koncepcí jsem přišel včas, cca v roce 2003, za vlády KOZLA premiéra Špidly, potom v roce 2006, za vlády vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, premiéra Topolánka. V době svého tříletého působení, v roce 2006 až 2009, politickému a náboženskému dobytku, vědcům politických, náboženských a technických věd v Brně a v Praze, jsem předložil návrh sídlišť či měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky soběstačných, s fotovoltaikou na střechách, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Politická a náboženská elita je neschopná, či lenošná, studovat veškeré Boží slovo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je Boží trest, pro neposlušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Technický lži lid Česka a světa, je zodpovědný za všechno zlo na světě, které dělají vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, kteří do bran celosvětového království nepatří. Ať se neposlušní Baalové a DÉMONI modlí jak chtějí, Bůh do jejich mozků nevstoupí. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

 

Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52,4/23,16/9,17/10,20,34,19/44, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Česko má stále falečné iluze o tom, že po podzimních volbách 2021, povede Česko, Božím rozumem osvícený panovník, např. PTÁK OHNIVÁK z ODS, NETVOR premiér Fiala. Chce všechny problémy s energetikou, ekologií, a s mravy, vyřešit sám. Stále nevěří textům Písma, že je Kristem prokletý, a že má povinnost, dobrovolně a neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Pravda je taková, že Kristus, z premiéra Fialy, a z jeho TĚLA, z jeho vlády, učinil viditelně shnilé hlupáky, či zločince, pomocí členů EVROPSKÉ KOMISE. Což je viditelné a zřejmé, pro všechny úplně poslušné služebníky Krista, pro znalce SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žijeme v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, neposlušných, vzpurných debilů. Kristus učinil z premiéra Fialy a jeho ministrů, hlupáky, lháře a zločince, kteří ve všem lžou, protože v programu vlády viditelně lžou o koncepci energetiky Česka a světa. EVROPSKÁ KOMISE vyžaduje, aby nejvyšší prioritou všech vlád EU byla energetika. Dle EVROPSKÉ KOMISE je klíčovou podmínkou energetické spásy, aby do roku 2026 byl zemní plyn nejméně ze 30 procent nahrazen obnovitelnými, nebo nízkoemisními plyny, např. vodíkem. Do roku 2030, aby plyn byl nahrazen např. vodíkem, nejméně z 55 procent. A do konce roku 2035 musí být nahrazen např. vodíkem zcela. Což je v Česku, a stejně tak v EU, zcela technicky nemožné, protože ropný a ekonomický kolaps, jak v Česku, tak v EU, nastane současně s kolapsem výroby elektřiny. V Česku a v EU se podstatně sníží výroba elektřiny v roce 2032, kvůli odstavování uhelných elektráren, končících pro nedostatek uhlí. V EU se sníží výroba elektřiny pro odstavování starých jaderných elektráren. Proto např. v Česku, ani v EU, nedokáže lži lid vyrobit elektrolýzou požadované množství vodíku, pro náhradu zemního plynu, pro totální nedostatek elektřiny jak v EU a v Česku. Totální nedostatek elektřiny, stejně tak ropy a plynu, kvůli celosvětovému ropnému a ekonomickému kolapsu, je vrcholným Božím trestem, kvůli nepravosti drzých, pozemských OTCŮ Satanů, Ďáblů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, kteří se stále mylně pokládají za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, technický lži lid Česka, např. na VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nechce se s neposlušnými NETVORY Česka a světa dohadovat věčně, o své moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o své vůli, úplně energeticky přetvořit celé stvoření, po úplném, DOBROVOLNÉM, zničení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou. Proto se již částečně smiloval, svým Božím, technickým rozumem, nutným pro toto vzpurné pokolení, nad geneticky prasečími mozky politiků, či vědců, z EVROPSKÉ KOMISE. Což učinil proto, aby technický lži lid Česka a světa, pochopil nesmyslnost vzdoru Kristem prokletého politologa premiéra Fialy, a neposlušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., proti Bohem požadované, neprodlené celosvětové, realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, opakovaně objasněné. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických církví, se stále ztrácejí v HLUBINĚ svých protikladných bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, a v HLUBINĚ nesmyslů krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, zbrojařů, atd. Kristus proto dovoluje, aby se ztratili v HLUBINĚ svých lží Božích slov, o celosvětové MAJETKOVÉ ROVINĚ, která celosvětově vznikne, po rozhodnutí Česka, o zřízení energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všech politických a náboženských zvířat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Protože drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, se stále ztrácejí v HLUBINĚ svých protikladných bludů o NEOMYLNÉM, VŠMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, Kristus dovoluje, aby se Kristem prokletá vláda pohlavního PTÁKA OHNIVÁKA, vůdce ODS, NETVORA, politologa, premiéra Fialy, zcela ztratila v počtu NOVÝCH BLOKŮ jaderných elektráren, které je třeba vybudovat, dle geneticky prasečího mozku premiéra Fialy, pro výrobu elektřiny v Česku. Vládnoucí hlupáci a pomatenci ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky Česka a světa. Energie z elektřiny, z jádra nových bloků, nenahradí energii z ropy, nenahradí energii z rušených uhelných elektráren, rušených pro nedostatek uhlí, nenahradí energii z plynu, který v tomto tisíciletí bude také určitě dotěžen, protože bude pouze náhradou za dosluhující čtyři jaderné bloky v Dukovanech, a náhradou ze rušené uhelné elektrárny, kterým dojde uhlí. Premiér Fiala se stále nesmířil s názorem odborníků, že prodlužování životnosti jaderných bloků v Dukovanech, je trestný čin, kvůli ignorování bezpečnosti Česka z titulu nespolehlivosti přesluhujících bloků. NETVOR premiér Fiala, již od roku 2006 dobře ví, že jaderná energie není trvalým zdrojem energie. Dobře zná názor ředitele EÚ VUT v Brně, docenta Skály z roku 2006. Docent Skála tvrdil, že je nesmyslem, stavět ve velkém množství, desítky nových bloků jaderných elektráren, jak to tehdy požadovali, kvůli energetické spáse Česka, docent Kadrnožka z VUT v Brně, a děkan SF ĆVUT v Praze, docent Hrdlička, protože URAN bude dotěžen dříve než UHLÍ. V programovém prohlášení vláda NETVORA, zlé svině premiéra Fialy, přesto uvádí, že dokončí výstavbu jednoho jaderného bloku v Dukovanech, plánovanou vládou premiéra Babiše. Dále uvádí, že připraví podklady pro rozhodnutí o výstavbě dalších bloků jaderných elektráren, ve stávajících jaderných lokalitách, Dukovan a Temelína z důvodu, že je potřeba stále zvyšovat energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu a horečné zbrojení, stále organizovat války, stále se cvičit v boji, stále zvyšovat svou SKÁLU, ekonomiku, kvůli záchraně svých dobře placených KORYT. Debilita shnilé vlády premiéra Fialy, je zřejmá z jeho myšlení, jeho geneticky prasečího mozku. Chce výstavbou několika bloků jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně, energeticky spasit Česko, před hrozným Božím hněvem, a před trestem, to je před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, při dotěžení ropy v Rusku, a v mnoha dalších státech světa. Viz text o prohlášení bývalého premiéra Špidly, o nesmyslnosti stavění dalších jaderných bloků v Česku, uvedený v minulé kapitole 290. Kristus dal lidem dobu BENZINOVOU, dobu benzinu a nafty, jenom na 135 let, a ne až na věky věků, ne na toto celé nové tisíciletí, své vlády nad všemi státy světa, což mají povinnost pochopit především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid Česka pochopil, že KOZEL z ČSSD Špidla mluvil plus@rozhlas.cz, o energetice stejnou pravdu, jako Kristus, DUCH SVATÝ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, viz další text. Špidla zpochybnil koncepci energetiky vlády premiéra Fialy na výstavbu cca osmi kusů nových bloků jaderných elektráren. Trestající JEHOVA se již smiloval, svým Božím rozumem, nad KOZLEM z ČSSD, emeritním premiérem Špidlou icv@vlada.cz, info@masarykovaakademie.cz. Špidla se stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Z milosrdenství rozumu Hospodina, uvedl v plus@rozhlas.cz, že Bohem prokletý vůdce PTACTVA ODS, zločinec premiér Fiala, má totálně chybnou energetickou koncepci Česka. V podstatě uvedl, že koncepce energetické spásy premiéra Fialy, na výstavbu několika velkých bloků jaderných elektráren, nebo většího množství malých bloků jaderných elektráren, je nereálná, jak z hlediska finančního, tak časového. Špidla v podstatě uvedl, že v čase, který zbývá do hrozného ropného a ekonomického kolapsu, kterému neujde žádný stát na světě, vůbec není možné uskutečnit plány premiéra Fialy. Což v podstatě tvrdí také EVROPSKÁ KOMISE o plynu a elektřině. Špidla v plus@rozhlas.cz, pravil, že plánem premiéra Fialy je nahradit čtyři bloky dosluhující jaderné elektrárny v Dukovanech, dvěma novými, většími bloky. Uvedl, že v plánu hlupáka premiéra Fialy je nahradit končící uhelné elektrárny, šesti novými bloky jaderných elektráren. Uvedl, že výstavba celkem OSMI KUSŮ nových bloků jaderných elektráren je nereálná, a je nesmyslná, protože zajistí pouze výrobu elektřiny ve stávajícím množství, takže není možné uvažovat o tom, že elektřina nahradí energii z ropy, či z plynu. Výstavba OSMI KUSŮ nových, velkých jaderných bloků, nebo výstavba většího počtu malých jaderných bloků, které propaguje v novinách, v Rovnosti, ze dne 27. prosince 2021, bývalý ministr průmyslu, DUCHEM CHUDÝ NETVOR, MUDr. Martin Kuba hejtman@kraj-jihocesky.cz, proto vůbec neřeší

 

náhradu energie z ropy, která bude určitě dotěžena, to je nesmyslně vyrabována, kvůli žití boháčů na výnosný trh zvyšující se ekonomiky. Emeritní premiér Špidla mluvil v plus@rozhlas.cz, stejně jako JEHOVA ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V podstatě pravil, že v tomto OSMÉM tisíciletí vlády Krista ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, určitě bude hrozný ropný a ekonomický kolaps, protože určitě bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, uran a mnohé suroviny, potřebné pro výrobu lidských Bohů, výrobků lidských rukou, s čímž se úplně poslušné tvorstvo musí smířit. Pravil, stejně jako JEHOVA v Písmu, že Česko, a veškeré tvorstvo, kvůli své energetické spáse, musí vejít do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kriste, prosím, neodstupuj nyní, svým Boží rozumem, od svého proroka Špidly, ať prorokuje stejně jako ty, že na energetickou spásu mají naději jenom ti úplně poslušní služebníci JEHOVY, kteří prosadí energetickou spásu Česka a světa, která je ve výstavbě energeticky soběstačných měst a sídlišť, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, již od roku 2006 a 2008. Bože dej, ať se expremiér Špidla nyní stydí za to, že v době, když bylpremiérem, nemluvil o energetice stejně jako teď, přestože mu PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, kde je vše o správné koncepci energetiky uvedeno, byla opakovaně zasílaná, takže neměl výmluvu pro svoje lži. Nový Kristus vyžaduje, aby se ke Kristu nyní vrátil děkan SFČVUT, docent Hrdlička. Nestyděl se, když prorokoval nesmysly, že Česko musí, kvůli náhradě ropy elektřinou, postavit cca 40 ks jaderných elektráren velikosti Temelína. Nový Kristus vyžaduje, aby se ke Kristu nyní také vrátil bývalý ministr průmyslu Martin Kocourek, který mylně prorokoval, že Česko musí nahradit ropu výstavbou deseti nových jaderných elektráren. Stydět se musí MUDr. Martin Kuba hejtman@kraj-jihocesky.cz, který, jako bývalý ministr průmyslu, nesmyslně prorokoval, že Česko postaví dva nové bloky v Temelíně, a jeden nový blok v Dukovanech, čímž bude elektřina pro Česko, jako ropa pro Rusko. Do doby dotěžení ropy v Rusku, Česko již nyní nemá čas, žádný jaderný blok v Česku dostavět. Kdo se plete Kristu do řízení Česka a světa, zrazuje žárlivě milujícího Hospodina, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus chce, kvůli energetické spáse Česka a světa, ukončit veškerou, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, války, atd. Proto v Česku nemůže nad lidmi vládnout Kristem prokletý vůdce PTACTVA ODS, PTÁK OHNIVÁK, zločinec premiér Fiala, nebo Kristem prokletý zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Jejich vláda nad neposlušným politickým a náboženským dobytkem, je těžký hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus v Písmu slibuje, že Česko a svět přestane postupně trestat COVIDEM, a všemi uvedenými ekonomickými, militaristickými, či zdravotními tresty, když Česko naplní Písmo o Česku do poslední čárky tím, že přijme Krista, za jediného, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. JEHOVA přestane bdít nad zlem, pomocí křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. když Česko učiní rozhodnutí, např. o neprodleném zničení žití boháčů na výnosný trh. Když učiní rozhodnutí, o zničení dobře placených KORYT vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, úplným zničením křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Když učiní rozhodnutí, o proměnění mnohých vědců Baalova domu, Masarykovy univerzity, v hnojiště. Dědictvím Česka bude sám Hospodin, když Česko uvěří textům o KOZLOVI z ČSSD, o Špidlovi, kterého Kristus, dle svého plánu, vyhnal na POUŠŤ 40-ti let Boží socialistické, či komunistické převýchovy. Kristus, BERÁNEK, se soudruhy BERANY, BERÁNKY a OVCEMI, v hluboké křesťanské, militaristické temnotě, již VEČEŘEL, a to celých čtyřicet let komunistické převýchovy boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, obchodníků a jiných zločinců. Nedokonalá Boží MAJETKOVÁ, socialistická, či komunistická ROVINA, v Česku již byla, z Božího milosrdenství. Po vyjití Česka z Boží komunistické MAJETKOVÉ ROVINY, Kristus již Česko viditelně trestá, jak odstoupením svého Boží technického rozumu, od technické elity, tak všemi v Písmu uvedenými Božími ekonomickými tresty, VICHRY, POTOPAMI, ZEMĚTŘESENÍM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, SUCHEM, KŮROVCEM, atd. Boží tresty budou trvat, pokračovat, do nového DNES naplnění Písma, do PRAVÉHO POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v době narození se Krista takového MOCNÉHO, jaký v Písmu opravdu je, v době úplňku MĚSÍCE, nyní v úterý 18. ledna 2022. Nový Kristus již nechce s lidmi VEČEŘET. POSLEDNÍ VEČEŘE již byla za soudruhů BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ z KSČ. Nový, MÍRUMILOVNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nyní chce s úplně poslušnými lidmi celého světa, SNÍDAT, OBĚDVAT i VEČEŘET, u švédských stolů svatebních hostin, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat celého světa. Je nejvyšší čas vše změnit. Projektanti mají povinnost, zvýšeným pracovním úsilím, vypracovat projekty na vše energeticky nové, aby v březnu 2022, mohly začít práce, na celosvětovém přetvoření energetiky světa. Všechny zvony musí v Česku znít, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, tentokrát ne ke komunistům, ale k Božímu technickému lži lidu, na rektorátu VUT v Brně. Kdo se chce vrátit k novému Kristu, musí mít čistý oděv tím, že zruší KLENBU NEBESKOU, oddělující vody náboženských a politických sviní, od vod jiných náboženských a politických sviní. KLENBA NEBES je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. KLENBOU NEBES je prokazatelně DUHA barevných politických, náboženských, ekonomických, militaristických, hlupáků, sviní, či NETVORŮ. Česko má povinnost učinit rozhodnutí, že tato DUHA, ani v Česku, ani ve světě, již nebude. Veškerou vinu je nyní potřeba vložit na KOZLA z ČSSD, Vladimíra Špidlu za to, že tak dlouho zdržuje návrat k Hospodinu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států, kvůli zlu energeticky nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. Z milosrdenství rozumu JEHOVY je již objasněno, jaká SLOVA Božího MLÝNA jsou NEBESA, a jakým způsobem se v Česku, křesťanská, judaistická, buddhistická, hinduistická, muslimská a jiná NEBESA, na Vánoce 2021, rozplynou, nebudou, což se nestalo. V Česku již není žádným tajemstvím SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Všechno je NAHÉ, všechno je odhalené, pochopením textů Písma o tom, že každý úplně poslušný služebník JEHOVY v Česku, na Vánoce 2021, měl povinnost zrušit křesťanské Vánoce, Velikonoce, zrušením veškerých tradic SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Rozhodnutím o zrušení Vánoc a Velikonoc v Česku, až na věky věků, v lednu 2022, bude zastaveno SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH pochopením, že první NEBESA dal JEHOVA hinduistům a buddhistům, SLOVEM Bhagavadgíty. DRUHÁ NEBESA dostali od Krista křesťanské a židovské ZLATÉ svině, ZLATÍ vládnoucí Bohové, Baalové, DÉMONI, boháči, NETVOŘI, vlastníci majetku, SLOVEM Tóry a Bible. TŘETÍ NEBESA dostali od mediálního MISTRA JEHOVY, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, muslimové, SLOVEM Koránu. Rozhodnutí o energeticky nezbytném rozplynutí se všech stávajících NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH, rozhodnutí o zrušení všech křesťanských, militaristických, ekonomických tradic v Česku, mají povinnost učinit úplně poslušní služebníci JEHOVY, zveřejněním HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v plus@rozhlas.cz, a brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ. Každý úplně poslušný služebník JEHOVY, má povinnost pochopit texty Písma o tom, že zachránit energeticky, ekologicky a mravně sám sebe, znamená zachránit celý svět, podřízením se jedinému, NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU DUCHU SVATÉMU, který odjakživa dělá jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všem státům světa tak, jak si to v Písmu předsevzal. Jak ubozí jsou např. Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, a jiní hlupáci, kteří stále prosazují sama sebe, politicky, nábožensky, vědecky, atd., když vědí, že JEHOVA potrestá každého vzpurného, neposlušného NETVORA, vrcholným Božím trestem, to je úplným zničením DUŠE, geneticky prasečího lidského mozku, vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení rozumu Krista, pro toto pokolení. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí tím,

 

že úplně zničí vše ekonomické, militaristické, politické, ZNIČENÍM VOJÁKŮ, ZBRANÍ, atd. Svobodu dále uvedených vládnoucích hlupáků STÁTNÍ SPRÁVY, mediální MISTR JEHOVA končí tím, že ji dává sám sobě, své slávě, SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která v Česku vychází se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, MĚSÍCI Koránů, křesťanským HVĚZDÁM Tóry a Bible, SLOVŮM DOGONŮ z Mali, atd., pomocí úplně poslušných služebníků nové vlády Česka, v čele s jím vyvoleným premiérem Česka, Ing. Rákosem v Brna, viz další texty. Mediální MISTR Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyžaduje naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky. Vyžaduje, aby stávající vláda premiéra Fialy, za své lži o koncepci energetiky dále uvedené, se styděla, a proto dobrovolně a neprodleně odešla do říše ticha, to je na smetiště dějin, s veškerou svou noblesou, svých ekonomů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Vládnoucí tupci jeden druhého podvádějí, pravdu již vůbec nemluví z toho důvodu, že lžou o koncepci energetiky Česka a světa, viz další text. Vytáhli do boje proti NEOMYLNÉMU Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, který vše o koncepci energetiky uvedl, ve své dokonalé Boží lásce, svých Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Znesvětili Panovníkův stůl SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat celého světa tím, že tvrdí, že Boží MAJETKOVOU celosvětovou ROVINU, potřebnou kvůli energeticky nezbytnému zrušení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, není třeba brát vážně. Novým Kristem jsou prokleti všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí hlupáci, kdo své hrnce, svého stolování, chtějí zachovat. Stále se odmítají podřídit energeticky nezbytnému odpočinutí od díle energetické zhouby, energeticky, ekologicky a mravně nesmyslného ničení ropy, plynu, uhlí, uranu či surovin, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Veškeré hrnce, všech domácností celého světa, patří nyní Hospodinu, který HOROU HOSPODINOVA DOMU těchto textů, ruší veškeré kramáře světa, svou celosvětovou, mírovou, Boží MAJETKOVOU ROVINOU. Klatby nebude, když především vůdci OHNIVÉHO, Bohem prokletého PTACTVA ODS, premiéru Fialovi, Kristem prokletému politologovi, shnije TĚLO veškeré neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY. Mnohé, např. ekonomické, militaristické, a jiné profese, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést, musí se zrušit. Nový Kristus vyžaduje, aby celý svět viděl, že Česko mluví pravdu o jediném Bohu všech náboženství světa, všech států světa tím, že se úplně a neprodleně podřídí Boží energetické spáse, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Česku vládne, proti vůli Boží, křesťanská Boží trojice, tří Bohem prokletých hlupáků, Baalů, či DÉMONŮ, kteří jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všech náboženských a politických zvířat, všech států světa. Jud.12. 1.) Vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVOR, SVINĚ, hlupák premiér Fiala fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, petra.fojtikova@ods.cz, fcerha@gmail.com. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zj.18/2,10, Jób5/3,14až8/3,9/13až36/8,15až37/18až40/8,14, 2.) Papeženec, Bohem prokletý nemravný hlupák z PTACTVA hlupáků ODS, Vystrčil epodatelna@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, nguyens@senat.cz, pankovar@senat.cz, kolarovak@senat.cz, 3.) Zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel vrahů žoldáků, Bohem nenáviděný DÉMON, ekonom, KOZEL prezident Zeman info@zemanmilos.cz. Čtvrtým vládcem Česka je ekonomická, evangelická svině, NEVĚSTKA z TOP 09, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských, militaristických, ekonomických hlupáků v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, předsedkyně PSP Markéta Adamová adamovam@psp.cz. Zj.17/15. Uvedení čtyři vládnoucí KONĚ Česka, proti vůli Boží, sedí ve dveřích, vedoucích do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svoboda pro úplné služebníky Krista se začne, až úplně poslušným služebníkům Krista bude z textů Písma zřejmé, že energetická, ekologická a mravní koncepce nových ministrů, vlády premiéra Fialy, je energeticky nesmyslná, a proto nemůže obstát, ani před Kristem, ani před úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. Stydět se za svoje lži o koncepci energetiky Česka a světa, nyní musí především technický lži lid Česka a světa z toho důvodu, že musí NEOMYLNĚ vědět, že geneticky prasečí lidské mozky technické elity Česka a světa, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jediný UČITEL, či LÉKAŘ, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí Česko odjakživa pouze tak, jak chce on sám. JEHOVA, odstoupením svého Božího rozumu, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, zlým lidem dokazuje, že lidem činí dobro a zlo tím, že z každého člověka učiní debila, když potřebuje vše zlé změnit. Energetická záchrana Česka a světa, bude nyní Boží milostí. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz, ještě v roce 2021 proto, aby se Česko neztratilo v HLUBINĚ MOŘE SLOV politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, v ČRo a v ČT1, což je hřích k energetické SMRTI neposlušného Česka a světa. Bůh vyžaduje rozhodnout o úklidu vládnoucího politického a náboženského dobytka, do říše ticha, ještě v roce 2021, což se nepodařilo. SENÁT je Baalovým domem. Předseda SENÁTU, papeženec, Bohem prokletý nemravný hlupák z PTACTVA hlupáků ODS Vystrčil epodatelna@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, nguyens@senat.cz, pankovar@ senat.cz, kolarovak@senat.cz, je Baalem. Česko má povinnost veškeré senátory Baalova domu, SENÁTU, Baaly a DÉMONY, vlastníky SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, neprodleně proměnit v hnojiště, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat. Jud.12. Po vykonání Božího SOUDU, po zveřejnění těchto textů HORY HOSPODINOVA DOMU, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v brno@rozhlas.cz. SENÁTORY a jejich voliče, hlupáky, v říši ticha čeká ta nejčernější tma za to, že se vzpouzejí Božímu vedení. Hospodin, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neposlušné a vzpurné, křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽEBNÍKY, je jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, POROTCEM a POPRAVČÍM. Nenechá bez trestu nikoho, kdo nenajde jediného Boha všech států světa, v textech Písma o tom, že Bůh je láskou pouze v případě, když úplně poslušní služebníci Krista, plní a realizují jeho zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Hospodinem v Písmu vyvolené Česko zažilo BOŽÍ VÝCHOVU tak, jak si to Bůh v Písmu předsevzal. Přivést víru v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, najdou Krista nově, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Mysl mozku lidského, geneticky prasečího, není schopná, uvedené texty Písma o Boží moci, nad vyvoleným stádcem Česka a Slovenska, a nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uvedenou Boží vůli, o správné koncepci energetiky Česka a světa, ani pochopit, ani realizovat. Kdyby se Kristus nad Českem nemiloval, svým Božím rozumem, nabyl by v Česku, a ve světě, energeticky, ekologicky mravně spasen ani jeden člověk. Kvůli Kristem vyvoleným novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu technického, VUT v Brně, ČVUT, projektantům, které Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, bude Česko energeticky spaseno v případě, když tyto texty zveřejní v brno@rozhlas.cz. Trestající Kristus v trestání Česka a světa nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tak nestane, dokud nezvítězí nad Baaly a DÉMONY. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,

 

Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Kdo z ČT1 epodatelna@ceskatelevize.cz, ombudsman.ct@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, miroslav.karas@ceskatelevize.cz, jan.maxa@ceskatelevize.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, jan.soucek@ceskatelevize.cz, petr.mrzena@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, jana.fabianova@ ceskatelevize.cz, radek.wiglasz@ceskatelevize.cz, rz-ostrava@ceskatelevize.cz, bude mít PTÁKA z ODS, nemravného Vystrčila za vládnoucího Boha, je stejným HNOJEM, v Baalově domě, v ČESKÉ TELEVIZI, jako NETVOR Vystrčil. Hlupák Vystrčil, ve všem lže, stejně jako vůdce PTACTVA ODS, premiér Fiala fialap@psp.cz, protože prokazatelně lže o koncepci energetiky. Česko nesmí mít smilování s nikým, kdo ještě nyní je hnojem. Dovolit NETVORU Vystrčilovi žvástat v ČT 1 svoje bludy o mravech, ekologii a energetice, je hřích k energetické SMRTI Česka a světa. Hospodin, který dělá lidem dobro a také zlo, dělá nyní celosvětově lidem zlo proto, aby mohl pomocí úplně poslušného Česka, v ČT1, nastolit svou vládu, NEOMYLNÉHO ZÁKONONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa. Když pracovníci ČT1 umožní v televizi bezbožnému Vystrčilovi mluvit nadutě ve svůj prospěch, ve prospěch PTACTVA ODS, vlastně prohlásí ekonomickou, militaristickou svini Vystrčila, za mravného a spravedlivého, a VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, který mezi námi žije odjakživa jako DUCH SVATÝ, za zločince a blázna. Běda pracovníkům ČT1, když neuvěří textům Písma, že Hospodin, těmito texty bojuje s NEVĚSTKOU, kterou je stávající vláda NETVORA premiéra Fialy, kterou Česko má povinnost úplně zničit tím, že ekonomické, militaristické, křesťanské tělo vlády hlupáků, kteří rozum od Krista již nedostanou, v ČT1 spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hospodin, ve svém veškerém Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ. Když se pracovníci ČT1 znovu vzbouří proti trestajícímu Kristu, Kristus na neposlušné Česko uvede takové zlo, jaké Česko ještě nikdy nezažilo. Běda zlým pracovníkům ČT1. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Matušky. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, s VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, svádí nerovný boj. Pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále se nestydí, neznají zahanbení, což však je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Chyba není v Hospodinu, který v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, vše o sobě a Česku uvedl. Chyba je v geneticky prasečích mozcích lidí. Lidé, při odstoupení rozumu Krista, pro toto pokolení, jsou v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, viditelně debilní, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz, Mediální MISTR JEHOVA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, učinil pohádku PTÁK OHNIVÁK o svém zmaření se v Česku v současné době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Pohádka je o tom, že starého, nemocného Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, je zapotřebí uzdravit, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Právě jsem se vrátil z HRADU, od Boha, stejně jako LÉVIJEC Klement Gottwald, když dostal od Krista moc, vládnout v Česku 40 let, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, dle textů Písma. Já jsem se vrátil právě z HRADU, od Krista, z pohádky PTÁK OHNIVÁK, ve kterém bydlí zlý křesťanský Kristus, ukřižovaný ŽIDY, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů, a krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí katolického katechismu. Cestou na HRAD ke Kristu, na KONI ZLATOHŘÍVÁKU, na Stanislavu Oplatkovi, jsem našel PTÁKA OHNIVÁKA, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS, premiéra Petra Fialu. Tohoto PTÁKA OHNIVÁKA jsem přinesl svému OTCI, starému Ježíši Kristu proto, aby se mohl uzdravit SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že pohlavní PTÁK OHNIVÁK, premiér Fiala, za své politologické lži a nepravosti, má povinnost neprodleně shořet, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zlý ČARODĚJ Kristus, který na svět uvedl MEČ nesmyslných VÁLEK, si za ženu vyvolil NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, premiéra Ing. Rákose, viz další text. Tuto NEVĚSTU odnesl na svůj křesťanský HRAD, do svého křesťanského vězení, ke kardinálu DUKOVI, do Prahy. V pohádce prozradil, že své srdce nemá ve svém těle, ale má ho v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, těchto textů. Zlý Ježíš Kristus, vylétal ze svého HRADU, z paláce kardinála DUKY, na ČERNÉM MRAKU, a dělal lidem veškeré zlo bouří, potop, vichrů, meče válek, blesků, zemětřesení, atd., vše dle textů Písma. V pohádce se podařilo udělat do HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů DÍRU, a tím vznikla DÍRA do SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kardinála Duky. V pohádce se podařilo žhavé kamenné srdce, z HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, zlého Ježíše Krista, úplně zničit, či zmařit. Tím byl automaticky zničen, jak černý křesťanský MRAK děsivé křesťanské temnoty Satana kardinála DUKY, tak ZLÝ křesťanský Kristus, UKŘIŽOVANÝ Židy, pomocí protikladných bludů katolického katechismu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, od kardinála DUKY. V pohádce se zlé křesťanství rozplynulo tím, že trestající Ježíš Kristus, se stal novým Bohem tak, jak to v Písmu prorokoval. Již nic nebrání tomu, aby se ŽENICH, stejný jako je Kristus v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, nový premiér Česka, úplně poslušný premiér Ing. Rákos, vzal za svou ŽENU, novou vládu Česka, dále uvedenou. Když v Česku bude trestající Kristus úplně zničený, úplným zničením ekonomického, militaristického, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, Kristus nebude nikoho trestat, ani v Česku, ani ve světě, protože svým rozumem, bude činit vše energeticky nové.

719.

aschenbrennerl@senat.cz, dernerovaa@senat.cz, ombudsman.ct@ceskatelevize.cz, sekretariat.brno@npu.cz, czech@vaticannews.va, info@vaticannews.va, epodatelna@ceskatelevize.cz, petr.mrzena@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, canovm@senat.cz, ciencialaj@senat.cz, bekm@senat.cz, jan.maxa@ceskatelevize.cz, jana.fabianova@ceskatelevize.cz, adamekm@senat.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, jan.soucek@ceskatelevize.cz, balatkam@senat.cz, rz-ostrava@ceskatelevize.cz, radek.wiglasz@ceskatelevize.cz, bazalaj@senat.cz, miroslav.karas@ceskatelevize.cz, dusekj@senat.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, cervicekm@senat.cz, faktorl@senat.cz, golant@senat.cz, hornikj@senat.cz, vystrcilm@senat.cz, nguyens@senat.cz, pankovar@senat.cz, kolarovak@senat.cz, Veronika.Popova@vscht.cz, Katerina.Kovarickova@vscht.cz, Pavel.Matejka@vscht.cz, ruzickaj@senat.cz, asistentka@seitlova.cz, oberfalzerj@senat.cz, hornikj@senat.cz, zaloudikj@senat.cz, zakovah@senat.cz, zemanj@senat.cz, wagenknechtl@senat.cz, voseckyj@senat.cz, vitkovaj@senat.cz, vilimecv@senat.cz, vichap@senat.cz, mudraj@senat.cz, teclj@senat.cz, silarp@senat.cz, smoljakd@senat.cz, paverah@senat.cz, orelp@senat.cz, nytraz@senat.cz, patek@josefklement.cz, jelinkovas@senat.cz, jirsat@senat.cz, hrabaz@senat.cz,

 

Přetaženo z kapitoly 289. Nově doplněno. Napsáno pro plus@rozhlas.cz a brno@rozhlas.cz. Mediální MISTR JEHOVA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, tímto textem končí činnost mnohým ministrům vlády Kristem prokletého politiloga, neposlušného NETVORA, premiéra Fialy z toho důvodu, že ve svém, celosvětovém mírovém Božím království, v NOVÉ, úplně poslušné vládě Česka, premiéra Ing. Rákose, mnohé ekonomické, či militaristické profese, již nepotřebuje. Já jsem sice určil osm ministrů nové vlády Česka, ovšem o tom, zda se stanou novými ministry, nerozhoduji já, ale nový Kristus, který dává svou vládu nad lidmi komu chce. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Naději na život v pokoji celosvětového míru, Božího království, má osm dále uvedených nových APOŠTOLŮ, ministrů nové vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, zachráněných Božím SLOVEM, při jejich úplné poslušnosti. Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Dle textů v kapitole 241, atd. je navržena vláda z těchto OSMI APOŠTOLŮ, ministrů. Nová vláda Česka, JITŘENKA, KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY a VYTÁPĚNÍ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, svou odborností, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. posta@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, tripartita@vlada.cz. OSM OKŘÍDLENCŮ, osm ministrů vyvolených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů tvoří. 1.) Nově je za ministra určen Ing. arch. Josef Javůrek javurek@moraving.cz. Bude ministrem architektury a urbanismu, sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Města a sídliště budou energeticky naprosto soběstačná, i pro dopravu. Profesor Drkal z ČVUT v roce 2008 uvedl, že pro technický lži lid ČVUT a VUT v Brně, není technický problém, stavět energeticky soběstačná sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 2.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Stávajícího ministra Ivana Bartoše ministr@mmr.cz, ministra pro místní rozvoj, JEHOVA již nepotřebuje. Ti ministři, které Kristus POKOJE a MÍRU, v nové, úplně poslušné vládě již nepotřebuje, mají povinnost dobrovolně a neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 3.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@ gmail.com. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista doma v Česku vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až 65/22, atd. Energeticky je již neúnosné mít boháče, Baaly a DÉMONY za vládnoucí Bohy a obchodovat a žít na výnosný trh. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. 6.) Šestým APOŠTOLEM je lékař, ministr zdravotnictví, Martin Kuba. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal. Kristus dal vládu nad lidmi např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ ods.cz. Proto ministrem zdravotnictví, bude MUDr. Martin Kuba. Ministr Vlastimil Válek ministr@mzcr.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. 7.) Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta, sedmý APOŠTOL, ANDĚL, bude ministrem SPRAVEDLNOSTI. Ministr Pavel Blažek sm@msp.justice.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. 8.) Osmým APOŠTOLEM je OKŘÍDLENEC, geograf Jiří Tuscher. Jiřího Tuschera tímto pověřuji k vytvoření týmu, který na rektorátu VUT v Brně, vytvoří NEVĚSTU Ježíše, JEDINOU CÍRKEV, vládu premiéra Ing. Rákose, který tím zajistí vládu Krista nad vším stvořením, pokorným a úplně poslušným. Jiří Tuscher má povinnost kontaktovat uvedené OKŘÍDLENCE, a elektronicky je svolat na rektorát VUT v Brně. Když bude svolána pohotovost uvedených APOŠTOLŮ, Kristus slíbil, že veškerý technický lži lid Česka se ke Kristus dobrovolně vrátí, z milosrdenství Božího technického rozumu, pro toto pokolení. Jiří Tuscher má povinnost zastávat funkci některého ministra, dále uvedeného. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, který, veškerou pravdu o sobě, o Česku, a o nových OSMI APOŠTOLECH, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Oslavovat sama sebe navzájem, znamená oslavovat pouze geneticky prasečí lidské mozky. Lidské mozky, při odstoupení rozumu Krista, jsou viditelně debilní. Debilitu např. politiků pravice a levice, debilitu jejich volebních programu, vidí pouze ti Kristem vyvolení služebníci, kteří technický rozum Krista, pro toto pokolení, mají. Dle kapitoly 278, je potřeba na rektorátu VUT v Brně, nebo následně na ÚŘADU VLÁDY ĆR v Praze, doplnit další ANDĚLY, APOŠTOLY. 9.) Ministra ZIMNÍHO průmyslu. Ministerstvo bude neprodleně organizovat a plánovat výrobu pouze pro energetickou změnu. Ze zbývajících fosilních paliv se budu vyrábět pouze výrobky, které budou na obnovitelnou elektřinu, dle požadavků ministerstev. Ministr Jozef Síkela ministr@mpo.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. 10.) Ministra ZIMNÍ dopravy. Ministr Martin Kupka ministr@mdcr.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. Ám.3/7,15,5/18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Toto ministerstvo má povinnost neprodleně vytvořit regionální dopravu pouze veřejnou, kolejovou, a to mezi městy a ve městech. Provoz aut, kamionů, letadel, lodí, atd., musí být minimalizován. Proto je možné, na jednu stranu dálnic, na jeden pruh dálnic, položit koleje pro regionální dopravu lidí a zboží. Uplně poslušní služebníci Ježíše Krista se spokojí s výrobky, které si doma vyrobí, či s potravinami, které si doma vypěstují. Nebudou nic zbytečně převážet ze státu do státu, dle textů Izajáše. 11.) Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. Ministr Zdeněk Nekula info@mze.cz, emerich.vacek@mze.cz, jitka.borovcova@mze.cz, posta@mze.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, po vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, smysluplně zaměstná ty, kdo budou bez práce tím, že učiní mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ. Zach.13/5. Ti budou pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zahrádkářským způsobem, bez herbicidů, pesticidů, fungicidů, atd. 12.) Vod a lesů. 13.) Školství. Ministr Petr Gazdík ministr@msmt.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. 14.) Výživy. 15.) Kultury. Ministr Martin Baxa epodatelna@mkcr.cz, press@mkcr.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. Když nechá vyjít NOVÉHO Krista ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Toto SLUNCE již v Česku nezapadne. 16.) Volného času a

 

životosprávy. 17.) Zahraničí. Ministr Jan Lipavský, ministr@mzv.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. 18.) Vnitra. Vít Rakušan ministr@mvcr.cz. Může být ministrem, nemusí odcházet, když funkci od Krista dostane. Nový mediální MISTR Kristus, ve vládě, která bude jedinou CÍRKVÍ Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, již nepotřebuje profese těchto NOVÝCH ministrů. Česko a celý svět bude řídit, svým Božím technickým rozumem sám, tak jak bude chtít. Kdo neuzná Boží moc nad lidmi a uvedenou Boží moudrost, rozum od Krista nedostane. Kdo z dále uvedených ministrů se bude ještě považovat za vládnoucího Boha, toho Kristus zabije, odstoupením svého Božího rozumu, od jeho geneticky prasečího lidského mozku, až na věky věků. 1.) Jedná se o militaristickou svini, o NETVORA z PTACTVA ODS, ministryni války proti Kristu, Janu Černochovou cernochovaj@psp.cz, podatelnaMO@army.cz, info@ army.cz, ombudsman@army.cz, jana.zechmeisterova@army.cz, jiri.caletka@army.cz, fajnorj@army.cz, valam1@army.cz, petr.sykora@army.cz. Kristus vyžaduje oslavit Krista zničením všech zbraní světa. Vojáci se již nesmí cvičit v boji proti Hospodinu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.) Ministra financí, ekonomického NETVORA z PTACTVA ODS Zbyňka Stanjuru stanjuraz@psp.cz, zbynek.stanjura@ods.cz, ministr@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz. 3.) Helenu Langšádlovou, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Nový Kristus dělá vědu, výzkum a inovace sám, svým Božím rozumem, tak jak sám chce, nepotřebuje na to ministerstvo. 4.) Ministra práce a sociálních věcí, ekonomickou svini Mariana Jurečku press@mvcr.cz, posta@mvcr.cz, osc@mvcr.cz. V celosvětovém, mírovém Božím království, bude všeobecná pracovní povinnost, stejná jako byla v době 40 let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti. Ti, kdo si nenajdou práci, půjdou do vězení, pod zámek, kde jako SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude pouze chleba a voda. 5.) Mikuláše Beka bekm@senat.cz, ministra pro evropské záležitosti. Muzikolog, debil Bek, se Kristu nebude plést do řízení EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, do kterých mu, z titulu jeho profese muzikologa, nic není. Běda Česku, když Baala Beka, nevyžene neprodleně do říše, to je na smetiště dějin. 6.) Michala Šalomouna, ministra pro legislativu a předsedu Legislativní rady vlády. Boží zákony POLE VĚDY Písma o energetice, není třeba schvalovat nějakým debilním ministrem. Běda Česku když nezruší POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT a KOZLA PREZIDENTA Zemana. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zajistí Česku a světu bezpečnost a mír pouze v případě, že v každém státě bude mít pouze svou vládu, pokornou a úplně poslušnou. Kristus ruší všechny stávající vlády a mocnosti. Energetické škody, které naděli zločinci ze vzpurných vlád, jsou obrovské. Dělat KOLOTOČ z textů Písma o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat je trestný čin. Trestající Kristus bude dělat KOLOTOČ v počtu kusů nových bloků jaderných elektráren, které mají neposlušné a vzpurné Česko energeticky spasit, od hrozného ropného a ekonomického kolapsu, pomocí lží vládnoucí politické elity o koncepci energetiky Česka a světa, až do úplné poslušnosti technické elity Česka. Trestání Česka a světa COVIDEM, trestání Česka a světa vládou debila, BELZEBUBA, ĎÁBLA, SATANA, papeže Františka, nad Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států, bude pokračovat tak dlouho, dokud Česko neukončí boj Baalů, DÉMONŮ, a boj drzých pozemských OTCŮ SATANŮ kněží, proti novému Kristu, proti jeho příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma. Trestání bude pokračovat, dokud se Česko, v úplné poslušnosti, nepodřídí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný pokrytec. Trestajícího Krista již nikdo nesmí vraždit, cenzurou na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. A kdyby nový Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, neukončil ty dny vlády vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, debilů, Baalů a DÉMONŮ, kdyby neukončil křesťanské, ekonomické, militaristické tradice, pomocí Božího lidu, na rektorátu VUT v Brně, pomocí KSZ v Brně, pomocí POLICIE ČR v Rosicích, vytvořením nové vlády Česka, premiéra Ing. Rákose, pokorné a úplně poslušné, nebyl by spasen žádný člověk na světě, Božím technickým rozumem, novým pro toto zlé pokolení. Zhoubná nákaza COVIDEM, horečné zbrojení, války o ropu, plyn, uhlí, a suroviny, bude pokračovat, dokud Česko nevyjde do svobody tím, že úplně, a beze zbytku zničí, spálí vládnoucí Baaly a DÉMONY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Krista uspokojí, když uvedení KONI, a uvedení APOŠTOLOVÉ, ANDĚLÉ, nový premiér a noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. Pomocí nové vlády Česka, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka, po druhé, do svého vlastnictví, ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let, Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstanou tím, že vykonají Boží vůli, nebo trestající Kristus ZÁKONODÁRCE, celé neposlušné Česko zahubí, strašlivou záhubou, TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKOU. Technický lži lid je Kristem stejně pozdě varován, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem. Proto musí plakat. Neh.8/9,18,10/29. Smát se musí z titulu svého vyvolení vládnout nad lži lidem Česka a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, v celosvětovém, mírovém Božím království. Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kaz.3/1až18,12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Není podstatné, co já napíši v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Podstatné je, zda se Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, smiluje či nesmiluje, svým Božím rozumem, nad mnohými úplně poslušnými služebníky Krista. Zda vše bude probíhat tak, jak píši, v což věřím již od roku 1998, kdy jsem, jako Gréta, přestal pracovat pro svině Baaly a DÉMONY. V děsivé temnotě protikladných bludů katolického katechismu, o chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU, v krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, platných pouze do přelomu věků konce éry ropy, do roku 2000, drzého NETVORA, pozemského OTCE Satana faráře Kafky domasov@ dieceze.cz, žádná pravda není. Jeho Kristus UKŘIŽOVANÝ ŽIDY, je již UKŘIŽOVÁN pouze jeho protikladnými bludy. Proto jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je jedovina dračí, krutý zmijí jed. Dle písničky od mediálního MISTRA JEHOVY, od Neckáře. Z KŘÍŽE Krista UKŘIŽOVANÉHO protikladnými bludy děsivé temnoty katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ, zbyl již pouze STÍN. KŘÍŽ křesťanské, ekonomické, militaristické MODLÁŘSKÉ STVŮRY, v Česku již stíní novému Ježíši Kristu, který v PRAVÉ POLEDNE, ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, vychází v Božím domě, u svého Božího technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Když se Česko ke Kristu nevrátí, Kristus Česko úplně zničí. Dle 1.Korintským, Jan 1až8až15, Žalm 140, Galatským, Efezským, Koloským, Jóba, 1.Timoteovi, Jud.12, 2.Tesalonickým, 2.Mojžíšova, Bhagavadgíta, Malachiáš, Micheáš, atd. Protikladné bludy katolického katechismu jsou krutým zmijím jedem především tím, že ignorují dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zničení všech zbraní Česka a světa, o zničení všech vojáků Česka a světa. Akt sociální spravedlnosti je pouze v Kristu. Kristus je AUTORITOU, jediným ZÁKONODÁRCEM Česku a světu. V médiích musí být pouze řeč o energetické spáse, Božím rozumem JEHOVY, při dotěžení ropy v roce cca 2030, uhlí v Česku v roce cca 2032, a plynu v Rusku, dle EÚ,

 

v roce 2040. Svoboda a demokracie je o zodpovědnosti všech psychiatrů, kteří vědí, že charakteristickým znakem křesťanské, militaristické, ekonomické totality, jsou křesťanské lži o Kristu, který, dle křesťanských tradic SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH,straní boháčům, které Kristus boří a ničí, který tím boří a ničí křesťanské lži o koncepci energetiky Česka a světa. Kristus v Písmu slibuje, že změn v energetice se žádný boháč nemusí bát pouze v případě, že veškerou svou starost o sebe, Česko a svět, nyní vloží na Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že mu dovolí řídit Česko a celý svět, z nového Božího domu, z rektorátu VUT v Brně. Boháči, kteří se bojí o svoje dobře placené koryta, se zbaběle vzdali rozumného uvažování o Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky, pokoje a celosvětového míru, v celosvětové Boží zahradě, bez PLOTŮ mezi státy, a bez PLOTŮ mezi boháči a chudáky. Kristus nyní odměňuje boháče, svým Božím rozumem, pouze dle jejich spravedlnosti, a dle jejich ekologické čistoty jejich rukou. Protože Boží spravedlnost majetkové Boží ROVINY odmítají, protože odmítají stavět sídliště a města bez PLOTŮ, dle FOTOGALERIE NA www.pametni-kniha.cz, protože tím lžou o Kristu, stejně tak lžou o koncepci energetiky, ekologie a mravů, viditelně je neodměňuje vůbec. Kristus v Písmu boháčům, POLICII ČR v Rosicích, soudcům NSS, soudcům KSZ v Brně, MSZ v Brně, soudcům KS v Brně, boháčům z Domašovska, Králíkovi, Dorazilovi, Kočímu, Štěpánkovi, Kučerovi, atd., domlouvá. Kvůli změnám v energetice, v době hrozného ropného a ekonomického kolapsu, stejně o svoje dobře placená koryta přijdou. Když se nyní podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, která může být realizována pouze po zřízení dokonalé majetkové ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, a zřízení dokonalého, elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, budou mít dobré jídlo a dobré bydlení, což v případě třetí světové války, o území s plynem, by neměli. Kristus v Jóbovi uvádí, že vše energeticky neotřesitelné má povinnost realizovat PRAVICE, to je boháči. Jak si to boháči např. na Domašovsku, či v Brně a v Praze zorganizují, s výstavbou sídlišť a měst, která po výstavbě nebudou potřebovat ropu, plyn, uhlí, či uran, tak to budou mít, proto ať se změn v energetice, které jsou nezbytné, pro každý energeticky soběstačný region, nebojí. Kristus, do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, veškeré výrobky lidských rukou stvořil, stejně tak fosilní paliva. Úmyslem Ježíše Krista je přesvědčit Česko, že v tomto tisíciletí je nesmyslem stavět jaderné elektrárny, Dle docenta Skály z VUT v Brně, bude uran dotěžen dříve než uhlí. Je naprosto nesmyslné plánovat výstavbu dalších elektráren až nyní, těsně před ropným, ekonomickým a uhelným kolapsem, kdy zadlužené Česko nemá na výstavbu ani PRACHY, ani Boží požehnání. Nedostatek PRACHŮ a nedostatek technického rozumu vládnoucího ekonomického, militaristického HNOJE, učinil trestající Kristus. Vyžaduje, aby vzpurní hlupáci byli se svou moudrostí v koncích, aby mohl ukončit OVOCE úmyslů boháčů, svým DRUHÝM příchodem Krista ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, ke svému technickému lži lidu, na rektorát VUT v Brně. Cesta nastartování ekonomiky horečným zbrojením, např. vyzbrojením armády novými samohybnými houfnicemi CAESAR za 8,52 miliard Kč, není cesta Ježíše Krista. Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zdárně vykonal to, k čemu je Kristus poslal. K nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ technického lží lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Když se tak nestane, v Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. V novinách Rovnost Kristus uvádí, svým prorokem Jiřím Koželuhem z hnutí Duha, že např. práce UHELNÉ KOMISE je naprosto nesmyslná, protože zásoby uhlí pro spalování budou dotěžené již v roce 2032. To znamená, že v roce 2032, se skončí provoz všech uhelných elektráren, to znamená, že nastane STALO SE naplnění Písma o tom, že se všechno energeticky a ekonomicky zhroutí, a tím nastane hrozný ekonomický kolaps. Rovnost současně protikladně uvádí nesmysl, že máme elektřiny dost. NETTO VÝROBA elektřiny v roce 2019 činila 81,1 TWh. NETTO DOMÁCÍ SPOTŘEBA 62,3 TWh. Export elektřiny činil 18,8 TWh, což je cca 23 %, tedy cca čtvrtina elektřiny vyrobené v Česku. Rovnost uvádí, že stavět nový jaderný blok v Dukovanech s výrobou cca 8,0 TWh, kdy polovina odběru tvoří noční doba, je zajímavé jen pro levný export elektřiny. Rovnost uvádí, že přebytek elektřiny vyrobený v Česku během 15 let, který tvoří ročně asi 20 TWh, je exportován za ceny, které vláda před veřejnosti tají. Politika všech vlád Česka je naprosto nesmyslná, protože uhlí, které bude chybět, dle Koželuha z DUHY již v roce 2032, se stále nesmyslně rabuje, kvůli SKÁLE ekonomů, kvůli PRACHŮM, kvůli žití Kristem prokletých boháčů na výnosný trh, ke škodě všech občanů Česka a světa. Prostý výpočet říká, uvádí LN, že výstavba jednoho jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036, s výrobou cca 8,0 TWh, nemůže nahradit elektřinu jedné čtvrtiny uhelných elektráren Česka, rušených v té době pro totální nedostatek uhlí. Elektrárny rušené z jedné čtvrtiny, v roce cca 2032, dle LN, vyrobí za rok cca více než 12 TWh, (nebo také cca 48 TWh, v případě UHLÍKOVÉ NEUTRALITY na uhlí, to je na vyrabování veškerého uhlí již v roce 2032). Přitom výstavba jednoho nového bloku v Dukovanech, cca 8,0 TWh, je stále plánovaná jako náhrada dvou dosluhujících starých jaderných bloků v Dukovanech. Elektřina tedy v žádném případě nenahradí energii z ropy, jak to očekávají hlupáci, kteří se nehodlají vzdát BYZNYSU, to je žití na výnosný trh, K.M.15/12, a svých Bohů, výrobků lidských rukou, to je AUTOMOBILŮ, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. Vědci z Anglie, dle médií, plánují UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, to je na dotěžení ropy, v roce cca 2030, EU plánuje UHLÍKOVOU NEUTRALITU na ropu, při dotěžení, při nesmyslném vyrabování ropy, až v roce 2035. Kristus končí éru doby benzinové, doby automobilů, stejně tak elektromobilů a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, okamžitě, neprodleně, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, na celé toto OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Energetika musí mít plán na desítky let, a ne na čtyři roky vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, politologa Fialy petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz. Kristus, vládnoucímu HNOJI, svůj technický rozum již nedá, až do svého vítězství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na rektorát VUT v Brně, k rektoru Štěpánkovi. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně. V říši mrtvých NETVORŮ, jezera Česka DEBB, debilů, ve vzedmutém moři ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ, geneticky prasečí lidské mozky např. vědců Milana Smrže milan.smrz@eurosolar.cz, info@eurosolar.cz, Richarda Wágnera z Ústavu jaderné fyziky AVČR, otf@ujf.cas.cz, wagner@ujf.cas.cz, rwagner@ujf.cas.cz, per@ujf.cas.cz, svoboda@ujf.cas.cz, lukas@ujf.cas.cz, ujf@ujf.cas.cz, či vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ NETVORA, SYNA ZATRACENÍ, debila, zločince ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, postihla totální demence, z titulu odstoupení rozumu Krista, od ekonomických, militaristických, politických a náboženských sviní, či NETVORŮ. Milan Smrž a Richard Wágner v ČRo tvrdili nesmysly svých energetických koncepcí Česka na UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropy a UHLÍKOVOU NEUTRALITU uhlí. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA ropy, je energeticky nesmyslné vyrabování veškeré ropy na světě, v roce 2030 až 2035. Každý úplně poslušný služebník Krista již musí chápat, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA uhlí v Česku, je vlastně energeticky nesmyslné vyrabování uhlí Česka v roce 2030, až v roce 2038, kvůli žití boháčů na výnosný trh, který je pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, Bohem. V novinách Rovnost dne 9. října 2021 byly zveřejněné grafy o tom, z čeho Česko vyrábí elektřinu. Což jsou GRAFY naprosto rozdílné od GRAFŮ, které zveřejňuje NETVOR ministr Havlíček. Je zde uvedeno, že JADERNÉ ZDROJE tvoří 40,75 %, což je 33,04 TWh. Cca polovina elektřiny se vyrábí v Temelíně, a polovina v Dukovanech. Fosilní zdroje tvoří 52,50 %, což je 42,57 TWh. Z

 

toho hnědé uhlí tvoří 40 %, černé uhlí 2,66 %, zemní plyn 9,61 %, ropa a ropné produkty 0,11 %, druhotné zdroje ostatní 0,12 %. Obnovitelné zdroje celkem 6,75 %, což je 5,474 TWh. Z toho sluneční 2,27 %, větrné 0,43 %, vodní 0,65 %, biomasa 3,4 %. Vědec Smrž, vědec Wágner, stejně tak debil ministr Havlíček tvrdí, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA nastane při nesmyslném, celosvětovém vyrabování ropy, na ÚSVITU tohoto tisíciletí, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, kdy Boží hněv neprodlévá. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na ropu, to je úplné vyrabování ropy, ve všech státech světa, kvůli zvyšující se ekonomice, kvůli žití boháčů na výnosný trh, kvůli tomu, že všechno řídí TRH, místo NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, určitě přijde, zastavit se nedá, bez pomocí technického rozumu Krista. Úplné, nesmyslné vyrabování ropy, za kterou Kristus nedává lidem žádnou náhradu, nastane již brzy, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Dle politiků pravice a levice z EU, ropný kolaps v EU a v Česku, bude již v roce 2032. Dle UHELNÉ KOMISE Česka, v roce 2032, až v roce 2038, vznikne v Česku UHLÍKOVÁ NEUTRALITA na uhlí, to je úplné vyrabování uhlí, kvůli žití boháčů na výnosný trh. Energetická katastrofa v Česku bude totální, protože nebude mít ani uhlí, ani ropu. Čímž v Česku vznikne UHLÍKOVÁ NEUTRALITA, jak na uhlí, tak na ropu, současně. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Wágnera, se zjevila v době, když v ČRo tvrdil, že Česko, v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech, výrobou cca 8 TWh. Totální debilita geneticky prasečího mozku vědce Smrže, se zjevila, když v ČRo tvrdil, že v roce 2036, nahradí úplně vyrabovanou ropu elektřinou z OZE, kde výroba dnes činí cca 5,474 TWh. Kdo se na uvedené VĚDCE nerozhněvá, kdo je nevyžene do říše ticha, to je na smetiště dějin, prorokováním správné energetické koncepce Boží, kterou je totální odpočinutí od díla zhouby energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd., technický rozum pro toto pokolení od Krista, zase nedostane, a jde k totální záhubě. Z rozhovoru NETVORA vědce Wágnera a NETVORA vědce Smrže, stojí za zmínku, jak funguje odstoupení rozumu Krista v Ústavu jaderné fyziky AVČR. Vědec Wágner pravil, že zastánci náhrady energie z ropy, elektřinou z OZE, v dohledné době mnoha let, nemohou počítat s uskladněním přebytečné elektřiny z OZE, pomocí elektrolýzy vody, přeměnou vody na vodík a kyslík. Pravil, že vědci ÚSTAVU, již asi dvacet let zkoumají ELEKTROLÝZU, a již dvacet let dělají pouze primární výzkum. Uvedl, že průmyslová výroba vodíku elektrolýzou, nebude možná ještě mnoho let, protože vědci, svými geneticky prasečími mozky, nedokáží nic vyřešit. Kristus činí v Česku vše dle textů Písma, pouze kvůli sobě samému. Nestraní ani levici, BERANŮM z KSČM, či KOZLŮM z ČSSD, to je LÉVIJCŮM, ani pravici, např. Kristem prokletému PTACTVU ODS. Straní pouze sám sobě, to je svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Aby, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl nastolit svou vládu nad lidmi celého světa slíbil, že svůj technický rozum, pro toto pokolení, dá novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektantům, vládě premiéra Ing. Rákose, atd. Vykonat zdárně přetvoření celého stvoření, na pokorné a úplně poslušné, kvůli správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, které bude bez PRACHŮ, ZBRANÍ, boháčů, politiků, atd., dle textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, mají povinnost především vědci VUT v Brně tím, že na rektorátu VUT v Brně vznikne SEMÍNKO nové vlády Česka z OSMI lidí. Čas pracuje pro trestajícího Krista, který nenechá žádnou křesťanskou, ekonomickou, militaristickou svini bez trestu. Ježíši Kristu se nebude nikdo posmívat beztrestně. Kristus v Písmu slibuje, že úplně poslušným vědcům VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., ukáže v technice věci nové, které umožní lidstvu překonat hroznou uhelnou a ropnou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, to je vyrabování všeho, co se vyrabovat dá. Kristus již naplnil Písmo o Česku do poslední čárky tím, že Česko Slovensko vzniklo v říjnu 1918, pomocí PĚTI KONÍ, stvořitelů Česko Slovenska. Druhá královská 8/13,19/16,29, atd. Poslední dvě posvátné OSMIČKY vzniku Česka Kristus dovolil objasnit, z milosrdenství svého Božího rozumu. Jednou OSMIČKOU je OSM ministrů nové vlády premiéra Ing. Rákose, dále uvedené, které jsem navrhl v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, které Kristus slibil spasit a zachránit, Božím rozumem, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, při úplné poslušnosti Česka. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Druhou OSMIČKOU je OSMÝ Kristův DEN, OSMÉ TISÍCILETÍ jeho vlády nad vším světem. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. V Česku dozrál vinohrad HORY HOSPODINOVA DOMU, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Křesťanská VINICE Česka patří pouze Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa, není již třeba burcovat. Je nutné ji neprodleně realizovat. CÍRKVE, jak ekumenické, tak politické, mají maličkou SESTRU, která prsy ještě nemá. Stávající církve, budou mít maličkou sestrou, vládu premiéra Ing. Rákose, až na POLICII ČR v Rosicích, sestoupí do Česka z HORY HOSPODINOVA DOMU, to je z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Žár její, je žár OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bhag.15/15,16,16/13až24, 18/78, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2až9, Zjevení20/11,15, PÍSEŇ PÍSNÍ6/9,10,8/3,6,8, 12, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20, 12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné vznikne tím, že především technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd. učiní rozhodnutí, že každý region bude energeticky soběstačný tím, že veškeré tvorstvo bude energeticky přetvořeno, výstavbou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušnými. HORA HOSPODINOVA DOMU, ze které má do Česka sejít nová vláda Česka, premiéra Ing. Rákose, dále uvedená, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, dle Malachiáše, a PÍSNĚ PÍSNÍ, která je Vám všem zasílána od roku 1998. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa v KNIZE MOUDROSTI v Sírachovci, v Židům, v Ozeáši, v Kazateli, v Matoušovi, v Žalmech, v Jeremiášovi, v Izajášovi, v Ezechielovi atd. uvádí, že za tu dobu jste již mohli být učiteli Boží spravedlnosti, která bude v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Zatím, jsou všichni neposlušní a vzpurní, to je jako mrtví, nyní kvůli POLICII ČR v Rosicích. Česko nyní znovu skončilo v říši mrtvých sviní, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. V křesťanském, ekonomickém, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, v Česku, kvůli POLICII ČR v Rosicích, jsou všichni stále NEMLUVŇÁTKY, pro neschopnost podřídit své, geneticky prasečí lidské mozky, Boží MOUDROSTI zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné, energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. V říši mrtvých, kam POLICIE ČR v Rosicích Česko přivedla, však není žádné energeticky dobré dílo, ani žádná myšlenka, jak vyřešit UHLÍKOVOU NEUTRALITU ropného a ekonomického kolapsu v roce 2030, či 2035. Pane prap. Tomáši Knötigu bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz. Z Písma je zřejmé, že vláda premiéra Ing. Rákose dále uvedená, sejde z HORY HOSPODINOVA DOMU do Česka, když všichni úplně poslušní služebníci Krista, budou znát Krista nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vláda premiéra Ing. Rákose, navržená zatím z OSMI ministrů, je semínkem, ze kterého musí vyrůst STROM pokorné a úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY Česka. Policie ČR v Rosicích má povinnost, z Česka vytvořit

 

novou ARCHU SPÁSY, plující na celosvětovém moři ekonomických, militaristických, křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, muslimských a jiných sviní, či NETVORŮ. Následně má povinnost toto moře sviní, či NETVORŮ vysušit tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice, sestoupí do říše ticha, na smetiště dějin. Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně zachrání a spasí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že tři kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, že v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, brno@rozhlas.cz, zveřejní, že musí pominout majetek boháčů kvůli tomu, aby Kristus, Česku, a celému světu, svým Božím rozumem dovolil, ze svého milosrdenství, stavět sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky úplně soběstačná, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politického a náboženského dobytka, pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Česko znovu volilo Kristem prokleté politiky pravice a levice, místo Hospodina SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Sklidí vrcholný Boží trest, totální ropný a ekonomický kolaps, a zničení Česka strašlivou záhubou, v době třetí světové války, pro neposlušnost technické elity VUT v Brně, či POLICIE ČR. Debilita vládnoucích proroků, které Kristus potrestal odstoupením svého Božího technického rozumu, je zřejmá např. z Lidových novin ze dne 21. srpna 2021, kde redaktor Marek Hudena uvádí. Cituje názory vědce, debilního modlo služebníka vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Davida Attenborough z Anglie. Z názorů tohoto pomateného vědce, pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou užitečné pouze ty názory, ve kterých hlupák, trestaný odstoupením rozumu Krista objasňuje, jak tvorstvo slouží nyní pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Pomatenec David Attenborough uvádí, že se lidstvo katastroficky přemnožilo, a také tímto způsobem znečišťuje a ničí planetu zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Pomatenec David Attenborough uvádí, že v roce 1954, když mně bylo 14 let, žilo na zemi 2,7 miliard lidí. V roce 1989, když mně bylo 49 let, žilo na zemi 5,4 miliard lidí. V roce 2020, když mně bylo 80 let, žilo na zemi 7,8 miliard lidí, cca 3 x více, než v roce 1954. Trend nesmyslného přemnožení lidí, kteří všichni chtějí jezdit auty, létat letadly a vyrábět plastové nesmysly, způsobuje, že planeta se přehřívá a příroda umírá. Marek Hudema již pochopil, že názory tohoto debila na ekonomickou spásu boháčů, jsou zcestné. Uhlíková daň ekonomických sviní, nevede k ukončení závislosti na fosilních palivech. Hubema pochopil, že naprosto nesmyslné jsou představy vládnoucích debilů, že pomocí PRACHŮ lze překonat růstovou fázi ekonomiky. Jeho návrhy na budování zelených měst, na obnovu života v moři, a na zemi, jeho návrhy na majetkovou rovnost, kterou boháči odmítají, nikoho na světě nezachrání, před hrozným ropným a ekonomickým kolapsem, kdy se vše ekonomické na celé zemi zhroutí. Noviny Rovnost ze dne 2. 9. 2021 uvádí, že kvůli nesmyslnému přemnožení lidí, skoro třetina stromů na světě vyhynula, či vyhyne, většinou kvůli ničení lesů, či pralesů OHNĚM, kvůli pěstování plodin, a chovu dobytka. Což je katastrofická zpráva pro UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku debilem, NETVOREM ministrem Havlíčkem, do energetického HROBU, do jámy ekonomického zmaru. Proto Boží příkaz, na dobrovolné snížení nesmyslně přemnožených hlupáků o DVĚ TŘETINY, radikálním snížením porodnosti (jedna žena může mít pouze jedno dítě), a na robotickou eutanazii starých lidí, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 let, kteří již nemohou pracovat, a kteří nesmyslně trpí na smrtelných postelích, je pro lidstvo, milostivým Boží darem. Není nic lepšího než bázeň před Bohem, a nic sladšího než dbát na objasněné příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nechce zabíjet dvě třetiny lidí ve třetí světové válce, pro vzpouru zlých vládnoucích debilů Česka. Česko má povinnost to EU OSLADIT, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY veškerého Písma od Krista. Není nic sladšího, než zákony POLE VĚDY neprodleně realizovat, nejdříve v Česku. Potom svolat všechny státy EU na pomoc. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.