Kapitola 286 – 46 stran.

18.08.2021 18:37

Kapitola 286 – 46 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. Na rektorátu VUT v Brně, a v ČRo v Brně, spolu se mnou, máte povinnost neprodleně zajistit, aby úplně zmizelo OVOCE ÚMYSLŮ lidské spravedlnosti vládnoucích boháčů, zbrojařů, Baalů, DÉMONŮ. Jer.1/17až6/19až15/19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.31/27,32až51/58, atd. Aby zmizelo SLOVO např. starosty Říček Štěpánka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, bývalé starostky Říček, ekonomické svině Evy Vítkové, boháče ze ZSDK Dorazila a Kočího spolecnost@volny.cz, kociv@zsdk.cz, boháče Králíka domasov@stavounie.cz, starosty Domašova Kučery starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, bývalého starosty Domašova Pitrochy domasovsko@dso.domasov.net, SVINĚ, NETVORA ředitelky UP v Rosicích JUDr. Kubišové daniela.kubisova@uradprace.cz, a jejich křesťanského, militaristického, ekonomického Boha, drzého OTCE Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz. Jejich SLOVO je pouze SLOVEM křesťanským, militaristickým, ekonomickým, MRAVNĚ NÍZKÝM. Viz text na konci kapitoly. Pane profesore Hirši. Spolu se mnou, máte povinnost neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021, zajistit, aby navěky zůstalo pouze nové Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jak v Česku a Slovensku, tak v celém světě. Navěky musí zůstat pouze nové Boží SLOVO, o energetické nezbytnosti přetvoření celého stvoření, pomocí nových vládnoucích Bohů, pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. APOKALYPSA správného výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedená v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Vás určila za nového vládnoucího BOHA, za nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI profesore Hirši, stejně tak nový premiére Česka, úplně poslušný projektante Ing. Vladimíre Rákosi vladimir@daimond.cz. Vaše profese z Vás učinila UČITELE dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost byl jedinými SOCIÁLNÍMI inženýry, jedinými architekty, a jedinými urbanisty, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, průmysl, atd. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude v Česku, ve Slovensku, a ve světě ničeho želet, dokud nenaplníte Písmo do poslední čárky, o úplném zničení stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vlastníků lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který má naprostou moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, vyžaduje přetvořit celé stvoření, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, vyžaduje učinit rozhodnutí, o nezbytnosti zachovat ropu, plyn, uhlí, uran, a suroviny, na toto celé, třetí, křesťanské tisíciletí, vejitím do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, válek, atd. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, dovolil objasnit dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické nezbytnosti přetvoření celého stoření, pomocí jím v Písmu vyvoleného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. objasněním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. Nemáte již žádnou výmluvu proto, abyste svému neodvolatelnému vyvolení za nového kněze, za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nerozuměl. Nový Kristus ničí vše, co zasadil, pomocí ekonomického, militaristického křesťanství, pomocí stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., odstoupením svého Božího technického rozumu, který je zapotřebí pro toto zlé, neposlušné, ekonomické, militaristické, křesťanské pokolení. Svůj Boží technický rozum, pro toto zlé pokolení, uvedl v dokonalé lásce svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o neprodlené cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Kristus bude bdít nad křesťanským, ekonomickým, militaristickým zlem, PEKLEM, HROBEM, odstoupením svého Božího technického rozumu, od veškeré vládnoucí politické a náboženské elity Česka a světa, od veškerých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, až do Vaší úplné poslušnosti, pane profesore. Nový, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, se před žádným vládnoucím Baalem a DÉMONEM, NETVOREM, SVINÍ, svým Božím technickým rozumem, sklánět nebude. Každý vládnoucí NETVOR, či ekonomická, militaristická SVINĚ, má povinnost se před novým Kristem sklonit, a plnit uvedenou Boží vůli, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse. Mnohé vládnoucí NETVORY, především ekonomické, militaristické SVINĚ, nový Kristus, pro jejich profese, v celosvětovém, mírovém, Božím království, již nepotřebuje. Vyžaduje, aby pro Krista nepotřební vládnoucí NETVOŘI, především ekonomické, militaristické svině, se před novým Kristem sklonili, a odešli neprodleně, dobrovolně, do říše ticha, to je na smetiště dějin, a tím naplnili texty Písma o Česku do poslední čárky. Pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz. My dva máme povinnost vše uvedené neprodleně prorokovat v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášová, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz. Pane profesore, my dva máme povinnost v ČRo v Brně vše uvedené srozumitelně objasnit. Máme povinnost tím v Česku ukončit, zrušit, děsivou tmu, či krutý zmijí jed, křesťanských, ekonomických, militaristických MODLOSLUŽEB, SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pane profesore Hirši. Máte povinnost, dle Báruka, Jeremiáše, Ozeáše, Kazatele, Přísloví, Daniela, Izaáše, KNIHY MOUDROSTI, atd., vše uvedené konat tak, aby se v Česku ukázala Boží moudrost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a setkala se s pokorným, a s úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty, atd. Pane profesore Hirši. Máte povinnost nedat svou slávu Kristem vyvoleného BOŽÍHO SYNA někomu jinému, a tím cizímu národu výsady, energeticky přetvořit celé stvoření. Neprodlené zrušení SKÁLY neposlušných ekonomických, militaristicých SVINÍ, či NETVORŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky nepotřebých výrobků lidských rukou, je energeticky nezbytné. Pokud neposlechnete, trestající Ježíš Kristus zničí Vás i Česko, strašlivou záhubou. Tím budete strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, vzpurnému tvorstvu. Česku a světu bude blaze v případě, že uvěříte, že Kristu se líbí Vaše úplná poslušnost. Cokoli Vám pane profesore ještě není z Písma jasné, rád Vám objasním. Kvůli Vaší neposlušnosti, a neschopnosti studovat Písmo, pane profesore, Kristus nemohl žádného neposlušného vládnoucího Baala a DÉMONA, žádného vlastníka PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli Vaší neposlušnosti se neskončila doba plastová, benzinová, ekonomická, militaristická, křesťanská, atd. Kvůli Vaší neposlušnosti, pane Hirši, trestající Kristus trestá Česko a svět KORONAVIREM, RAKOVINOU a jinými nemocemi, POTOPAMI, SUCHEM, VICHRY, HOREČNÝM ZBROJENÍM, KŮROVCEM, nesmyslnými válkami o území s ropou, plynem, surovinami, válkami mezi mocnostmi, zemětřesením, atd. Kvůli Vaší neposlušnosti pane profesore, trestající Kristus ničí OVOCE ÚMYSLŮ UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ tím, že ekonomickým hlupákům ničí a páli lesy, deštné pralesy, i lesy v Řecku, Turecku, Austrálii, v USA a jinde proto, aby byli v koncích, se svými nesmyslnými, ekonomickými, energetickými koncepcemi. Kvůli Vaší neposlušnosti, drzí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, stále nejsou v koncích, se svou debilitou, svých energetických koncepcí na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, a na kšeftování s emisními povolenkami. Kvůli Vaší neposlušnosti, pane profesore, stále žijeme v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, kde není ani dobrá myšlenka o koncepci energetiky, ani dobré energetické, ekologické a mravní dílo, pro odstoupení technického Božího rozumu, nezbytného pro toto pokolení. Trestající Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, správnou energetickou koncepci napsal do své dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro současnou dobu, kdy majetek musí pominout tím, že pominou PRACHY, ZBRANĚ, atd., což musí každý, úplně poslušný služebník Krista, v Česku, stejně tak ve světě, dobře znát. Kvůli Vaší neposlušnosti, pane profesore, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, např. církve katolické, všeobecné, stále nevěří textům Písma o tom, že jejich děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu, a jejich krutý zmijí jed promyšlených ekonomických, miltaristických, křesťanských vychytralostí, jsou DNES již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kristus bude oslaven, až učiníte rozhodnutí, o neporodleném zrušení energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., což, dle Krista, je odpočinutí od křesťanského díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Pane profesore Hirši, Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až ho společně budeme v ČRo v Brně prosit, aby někomu svůj rozum vrátil. Pane profesore Hirši. Dle textů KNIHY MOUDROSTI, trestající Kristus, stále ještě trestá Česko tisíckrát méně, než jiné státy, kde mají křesťanský Kristův POKOJ např. MEČE nesmyslných válek o ropu, plyn, uhlí, suroviny, atd., zemětřesení, potopy, atd. Proto je nemožné trestajícího Krista nenávidět a nenávidět mě, autora PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dle textů Ámose, Ozeáše, KNIHY MOUDROSTI, Kazatele, Malachiáše, atd . Pane profesore Hirši. Kristus, který napsal ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému, vyžaduje abyste pamatoval na dobrotu Krista, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Zveřejněním těchto textů PAMETNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, atd. máte povinnost odsoudit všechny neposlušné Baaly a DÉMONY, jejichž DUCH, jejich geneticky prasečího lidského, zemdlel, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení. Není proto východiskem nenávidět mě, a trestajícího Krista, za odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kristus, tímto způsobem, tímto Božím SOUDEM, vše křesťanské, militaristické, ekonomické boří a ničí, až do nastolení své vlády nad celým světem, pomocí Vás, pomocí úplně poslušného lži lidu VUT v Brně.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 286 –46 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 63. Česká bible kapitola 286. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, v Jeremiášovi se lidem omlouvá za to, že stvořil lidstvo s mozky pouze geneticky prasečími, úplně závislými na milosrdenství Božího technického rozumu, což je úplně poslušným služebníkům Krista zřejmé až dnes, na pomalém Božím soudu. Kristus dovoluje na veškerou debilitu předchozích pokolení středověku a novověku zapomenout. Nechce již nikoho bořit, odstupováním svého Božího rozumu, chce sázet vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Pane profesore Hirši, máme povinnost v ČRo v Brně přesvědčivě prorokovat texty Písma o tom, že všichni, kdo doufají ve svůj majetek, nyní padnou, kdežto spravedliví, úplně poslušní služebníci Krista, budou rašit jako listí, na STROMĚ nové STÁTNÍ SPRÁVY. Máme povinnost přesvědčivě prorokovat texty Písma o tom, že všichni, kdo pohrdají ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se, v Boží slávě doplňuje a upřesňuje, přivádí se sami do záhuby tím, že všechny neposlušné a vzpurné, Kristus zboří, zničí, odstoupením svého technického rozumu, potřebného pro toto pokolení. Stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, která v Česku vychází se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, již mohou pouze zločinci, kteří prorokují, svými ekonomickými, křesťanskými, militaristickými NEPRAVOSTMI, svých křesťanských MODLOSLUŽEB, pouze energetickou, ekologickou a mravní SMRT, v době ropného a ekonomického kolapsu, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Pane profesore Hirši. Kristus vyžaduje, abyste v ČRo v Brně prorokoval pravdu o tom, že nový Kristus vyžaduje, neprodleně na vše křesťanské, ekonomické, militaristické, mravně nízké, úplně zapomenout. Přetvořit Česko a veškeré stvoření, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, je možné pouze při BOHOSLUŽBÁCH, kázáním ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus naplnil Písmo do poslední čárky, o dupání země nemravnými drzými boháči, ekonomy, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. až se v energetických, ekologických, a mravních základech hroutí tím, že od všech stávajících SVINÍ, NETVORŮ, vládnoucích neposlušných, ekonomických, militaristických, křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, odstoupil svým technickým rozumem, nezbytným pro toto zlé pokolení. Kristus, tímto textem, dává Česku a lidstvu pastýře, kteří budou pást Česko, Slovensko, a lidstvo prozíravě a obezřetně, kterými jste nyní Vy, pane profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, projektante Ing. Vladimíre Rákosi vladimir@daimond.cz, a ostatní odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Již víte, že jste Božím technickým lidem, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, na rozdíl od křesťanských, militaristických, ekonomických vládnoucích Baalů a DEMÓNŮ, které Kristus, na vedoucích místech trpí pouze dočesně, do svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, na rektorát VUT v Brně. Proto máte povinnost přijmout svoje neodvolatelné a nezpochybnitelné povolání a vyvolení, a pást Česko, a celý svět, dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Jako dospělí a odpovědní již máte povinnost, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království tím, že v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, zřídíte jedinou církev, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, kterou je NEVĚSTA, EVA, PANNA, ŽENA STATEČNÁ, DRUŽKA KRISTA, KRÁLOVNA MÍRU, vláda premiéra Ing. Rákose, zřízená dle kapitol 279, 280, 281. Je velice smutné, že nový, NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který v celém Písmu vyhrožuje Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, úplnou zkázou, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát na rektorát VUT v Brně, vždy zemře. Nový Kristus, který, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, přichází ke svému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, v době svého VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH militarisických, ekonomických, křesťanských sviní, či NETVORŮ, v novém DNES naplnění Písma, nyní při úplňku MĚSÍCE, který je v neděli 22. srpna 2021, již zemřít nechce. Vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně, nový Kristus, se neprodleně narodil jako DÍTĚ, DIVUPLNÝ RÁDCE, BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE proto, aby technický lži lid VUT v Brně, mírové Boží království nového Krista, mohl rozšířit do celého světa. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, stále v Česku nenastalo, protože stále nikdo netuší, kdo z mrtvých sviní, či NETVORŮ, má v Česku vstát, jako první na světě. Při příchodu Krista ZLODĚJE, při úplňku MĚSÍCE, nyní v neděli 22. srpna 2022, jako první na světě, mají povinnost vstát z MRTVÝCH SVINÍ, bývalí komunističtí BERANI, BERÁNCI, či OVCE, protože je Kristus, BERÁNEK, pásl již v době 40 let Boží majetkové, komunistické ROVINY, dle již objasněných textů Písma. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Palo Habery sekretariat@drfg.cz, media@drfg.cz, brno@drfg.cz, praha@drfg.cz, cb@drfg.cz. FrankovaKacka@seznam.cz, BOLI SME RAZ MILOVANÍ, v době čtyřiceti let Boží komunistické majetkové roviny, A TAK BUDEME RAZ SPASENI, v srpnu 2021, v BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně. Čtyři KONI, OSLI, PSI, NEMLUVŇÁTKA, LVI, SVINĚ z VUT v Brně a ČVUT, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, mají povinnost, pro komunistické BERÁNKY, BERANY, či OVCE, a tím pro celé Česko, neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, po vyjití ze 40 let Boží majetkové roviny, si drze nastolili OVOCE svých ÚMYSLŮ, své spravedlnosti, např. bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, viz text na konci kapitoly. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. v médiích, v ČRo a v ČT, stále tvrdí, že jejich spravedlnost je POKOJEM Krista, a že jim proto nic nehrozí, což je blud. Technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, mají povinnost zajistit, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DNE PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ, v neděli 22. srpna 2021, aby Kristus PODRUHÉ přišel do Česka jako ZLODĚJ majetku boháčů, ovšem ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží majetkové, socialistické roviny. Celosvětová Boží majetková ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ je nezbytná pro zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, surovin, atd. na toto celé křesťanské třetí tisíciletí. Což se zase nestalo. Proneschopnost se k novému Kristu vrátit, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což není úkol nad lidské síly. Nový Kristus vyžaduje, aby při úplňku MĚSÍCE v neděli 22. srpna 2021, starým komunistickým rodičům z KSČM, dobrovolně zemřelo jejich dítě, vláda politiků a ekonomů, vláda premiéra Ing. Babiše, navěky věků. SMRT tohoto dítěte je Božím milosrdenstvím. Narození se EVY, NEVĚSTY, PANNY, ŽENY STATEČNÉ, DRUŽKY KRISTA, KRÁLOVNY MÍRU, vlády premiéra Ing. Rákose, zřízené dle kapitol 279, 280, 281, je možné, až po dobrovolné SMRTI vlády premiéra Babiše. Politici pravice a levice, stejně tak jiní vládnoucí Baalové a DÉMONI, lidem prokazatelně škodí tím, že pro odstoupení Božího technického rozumu, i od vládnoucí technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, dělají naprosto chybnou koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což je dále objasněno. Kristovým POKOJEM určitě nejsou zmatky např. s ukončením války v Afghánistánu, či horečné zbrojení a jiné války, protože Kristův POKOJ, v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, být nemůže. Kdo má za Boha PRACHY, ZBRANĚ a jiné výrobky lidských rukou, je Kristem prokletý okupant. Kristův POKOJ je bez PRACHŮ, ZBRANÍ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. Kristus, komunistickým BERANŮM, BERÁNKŮM, či OVCÍM, dal jasné instrukce pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, bez boháčů a PRACHŮ, pomocí svých proroků, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. BERÁNCI, BERANI či OVCE z Česka, po vyvedení Česka ze 40-ti let Boží majetkové celosvětové roviny, ke své škodě, svými geneticky prasečími lidskými mozky, proti vůli Boží, si znovu nastolili OVOCE ÚMYSLŮ své chamtivosti, ekonomický, militaristický, křesťanský kapitalismus. Trestající Kristus slibuje, že ani žádného komunistického BERANA, BERÁNKA či OVCI, nenechá bez trestu. Proto ať se bojí strachem, jaký ještě nebyl, ti důchodci z KSČ, kteří se ke Kristu nyní nevrátí, protože Kristus, neposlušným boháčům z KSČ, kteří Krista budou nyní ignorovat slibuje, že je bude, či může trestat, i na smrtelné posteli, dle Sírachovce, Galatským, atd. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., což se děje pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, je již vylit v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vůle Boží byla a je, zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad lidmi. Nový Kristus Česku a lidstvu v Písmu slibuje, že po zřízení EVY, NEVĚSTY, PANNY, ŽENY STATEČNÉ, DRUŽKY KRISTA, KRÁLOVNY MÍRU, vlády premiéra Ing. Rákose, zřízené dle kapitol 279, 280, 281, od úplně poslušných služebníků Krista, svým technickým rozumem, pro toto pokolení, již odstupovat nebude. Dle písničky od Michala Hrůzy agentura@petrinova.cz. Náš svět, promění se hned, když Kristus, s EVOU, s novou vládou Česka, premiéra Ing. Rákose, bude nyní stále, což by si vlastně hrozně přál. Kristus má Česko rád, a bylo by hříchem, k energetické, ekologické a mravní SMRTI, znovu v Česku, na VUT v Brně, na ČVUT, atd. nechat zapadnout SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

V Česku a na světě se všechno energeticky, ekologicky a mravně hroutí, protože se nic nezměnilo, v geneticky prasečích mozcích, čtyř KONÍ, OSLŮ, PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, LVŮ, z VUT v Brně a ČVUT, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a rektora ČVUT Petráčka Vojtech.Petracek@cvut.cz. Měli povinnost být kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, být UČITELI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, být novými vládnoucími Bohy, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno pokorné, a úplně poslušné tvorstvo, a znovu to nedokázali. Protože profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, na VUT v Brně nyní zastupuje Boha rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, obracím se tímto textem na něho, aby se vrátil k NEOMYLNÉMU mediálnímu MISTRU Kristu, jako první člověk na světě proto, abychom, dle vůle Boží, společně neprodleně změnili Česko, a tím celý svět, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, majetku boháčů, do Česka, a to v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době Boží majetkové roviny, za vlády komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, dle již dříve objasněných textů Písma, a to v ČRo Brno, kde vládne Bůh, svině, ředitelka Ondryášová, dle SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz. Druhý příchod Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialitické, či komomunistické Boží majetkové roviny, kdy Boží slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nepršelo, kdy, dle vůle Boží, pršelo pouze SLOVO LÉVIJCŮ, Božích proroků, Marxe, Engelse, atd. Modlit se nyní ke Kristu, k Bohu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, znamená neprodleně realizovat změnu paradigmatu, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa, a o nezbytnosti vytvoření celosvětové, mírové, Boží majetkové ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Boží zákony jsou především o celosvětové výstavbě energeticky soběstačných sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, snídaní, obědů a večeří, v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz. Pane profesore Hirši, jako VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, jste odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, jste jediným architektem a urbanistou měst a sídlišť z těchto domů. Proto máte velikou odpovědnost před veškerým lži lidem Česka a světa, viz texty na konci této kapitoly. Protože ANDĚLÉ z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. stále nejsou v koncích, se svou moudrostí, o koncepci energetiky, svých geneticky prasečích lidských mozků, politici pravice a levice dělají energeticky naprosto nesmyslné koncepce na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, což se lži lidu Česka líbí. Zachování ropy a plynu, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn, uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Pane profesore Hirši, jako VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, jste odborníkem na naplnění textů Písma např. Lukáše, Židům, Jeremiáše, Izajáše, atd. o DRUHÉM propuštění boháčů Česka, např. z Říček, Domašova, atd. s prázdnou, bez PRACHŮ, nyní také bez ZBRANÍ, a o nasycení hladového bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, DOBRÝMI VĚCMI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, při svržení všech DUCHEM CHUDÝCH boháčů z Česka a světa z trůnu, viz text na konci kapitoly. Kristus slibuje, že úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, povýší na vládnoucí Bohy, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistiké, či komunistické spravedlnosti, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, dle OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, např. z Říček a Domašova, se boháčům potěšení z majetku již dostalo. Běda boháčům např. z Říček či z Domašova, když nyní dobrovolně neodejdou do říše ticha, to je na smetiště dějin, viz text na konci kapitoly. Kristus slibuje, že bezdomovec Zdeněk Blažek, který nyní hladoví, se bude boháčům smát, až všichni společně, chudí a bohatí, budou stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, což se stane pouze v případě, že bude učiněno rozhodnutí, že neprodleně pomine majetek, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Když pane profesore Hirši, tyto texty společně nezveřejníme v ČRo v Brně, pád do energetické JÁMY, HROBU, PEKLA, či SMRTI, v době ropného a ekonomického kolapsu, dle vědců z Anglie, již v roce 2035, bude hrozný. Kristus nyní vyžaduje prostírat ubrusy pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ dočasně, do výstavby všeho ENERGETICKY NOVÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ve všech restauracích schopných vařit, Česka a světa. Nastolení uvedené Boží majetkové roviny, je Božím milosrdenstvím pouze pro ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří si za nové vládnoucí Bohy v Česku vyvolí nové kněze, jediné církve Česka, nové vlády Česka, vedené premiérem Ing. Rákosem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, vytvořené na rektorátu VUT v Brně, dle textů kapitol 279, 280, 281, dle textů na konci kapitoly, atd. Nový Kristus je Bohem pokoje, není Bohem křesťanských, militaristických, ekonomických zmatků. Vyžaduje, aby křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI, vládnoucí zločinci Česka, se neprodleně energeticky zachránili tím, že vejdou neprodleně a dobrovolně do říše ticha, to je na smetiště dějin, a tím ukončí energetickou, ekologickou a mravní zhoubu, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Mediální MISTR Kristus, který žije odjakživa mezi námi, jako DUCH SVATÝ, stále koná skutky, kterými objasňuje svoji vůli, o neprodleném ukončení energeticky naprosto nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek atd. tím, že pomocí vědců vyhlásil, že vyspělé státy mají povinnost neprodleně ukončit těžbu uhlí, což však nyní platí pro všechna fosilní paliva, které chce Kristus celosvětově zachovat, pro tento celý, TŘETÍ DEN PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, což současně je OSMÝ DEN PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa. Hospodinova věrnost, pro úplně poslušné služebníky Krista, z řad technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., bude trvat navěky tím, že Kristus, od úplně poslušných služebníků Krista, přestane odstupovat, svým technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, tohoto tisíciletí, konce éry ROPY, PRACHŮ, ZBRANÍ, VÁLEK, atd. Stávající křesťanský, ekonomický, militaristický kapitalismus, či imperialismus, není možné reformovat, protože křesťanskou, militaristickou, ekonomickou NEPRAVOST, nelze reformovat. Kristus je nyní Bohem živých, čistých, bílých, úplně poslušných služebníků Krista, technického lži lidu rektorátu VUT v Brně, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, LVŮ, OSLŮ, PSŮ, kteří mají povinnost neprodleně odstranit SMRT, či hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je křesťanská, militaristická, ekonomická nepravost, vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH Bohů, z řad náboženského, militaristického, ekonomického, politického a jiného dobytka, který Kristus, svým technickým rozumem, nezbytným pro toto pokolení, již nepase, a pást nikdy nebude. Kteří proto, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, dělají naprosto nesmyslné energetické koncepce na UHLÍKOVOU NEUTALITU, viz další texty. Je zapotřebí zničit, strhnout, současná KAMENNÁ křesťanká, militaristická, ekonomická NEBESA na zemi, a z KAMENÍ stávající vládnoucí elity, z vládnoucích hlupáků, zločinců, sviní, či NETVORŮ, nadělat BOŽÍ DĚTI, ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, pokorné, živé, to je úplně poslušné. Není čeho se bát, není možné se bát stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je naprosto nemravných boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kteří, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemají o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nemají stále ani ponětí, kteří proto kazí dobré mravy Česka a světa. Je zapotřebí, s Boží technickou pomocí, Božího technického rozumu, uvedeného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, úplně zničit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou NEPRAVOST. Od úplně poslušných služebníků Krista, od nových kněží, od BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTA, nové, úplně poslušné vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, a od úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVY Česka a světa, Kristus, svým technickým rozumem, nutným pro toto pokolení, ze svého milosrdenství, již přestane odstupovat, a tím vše na světě změní, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Mediální MISTR Kristus v Matoušovi uvádí, že když v ČRo v Brně, spolu s profesorem Hiršem, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, najdeme opakovaně uváděnou SPRAVEDLNOST celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vše ostatní bude Česku, a světu, přidáno. Kristus slíbil, že všechno v Česku a na světě sám rázem změní tím, že svým technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, ze svého milosrdenství, přestane odstupovat od úplně poslušných služebníků nového Krista. Pane profesore Hirši. Kristus v Matoušovi slíbil, že když my se shodneme v prosbách ke Kristu, o vrácení Božího rozumu, technické elitě Česka a světa, když v ČRo v Brně, spolu např. s redaktorem Josefem Veselým, budeme ke Kristu volat o pomoc, že svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, Krista, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, začne neprodleně realizovat. Pane profesore Hirši. Máte povinnost uvěřit textům Písma, o totální moci Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad DUCHEM každého, geneticky prasečího lidského mozku. Máte povinnost uvěřit textům Písma, že trestajícímu Kristu se nebudete posmívat beztrestně. Posmíváte se Kristu drze, od doby mého tříletého působení na VUT v Brně, ČVUT, a u projektantů,

 

v roce 2006 až 2009. Osobně jsem Vám pane profesore objasnil, že dle vůle Boží jsem vás, UČITELE VZDUCHOTECHNIKY a VYTÁPĚNÍ, zahanbil tím, že jsem místo technické elity VUT v Brně a ČVUT, navrhl, dle textů Písma, VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle Jer.12/2,4,16,22/13,23/29,31/27,32, uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pane profesore, Kristus v Jeremiášovi, Izajášovi, v Židům, v Galatským, v Efezským, v Koloským, ve 4.Mojžíšova, atd. slíbil, že když spolu se mnou, v ČRo v Brně vyznáte své viny, dle Ozeáše, Ámose, Židům, atd,. že dle Římanům, Kristus v jedinou hodinu se smiluje, svým rozumem, nad technickým lidem, který Božím rozumem, živí odjakživa, ze svého milosrdenství. Jer.5/7,6/19až8/8, Zach.2/12,3/9,4/6až13/4,8. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediný UČITEL a LÉKAŘ všech států světa, v Písmu uvádí, že v Česku a ve světě, se neděje nic náhodou. Kristus vede Česko a svět, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jak to předem rozhodl. V milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní MĚSÍCE, od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021, nastal čas na změnu vlády Krista nad Českem a celým světem. V srpnu 2021, máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Kristus chce z Česka vládnout sám, nad všemi státy světa, kvůli konci éry ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, v tomto třetím křesťanském tisíciletí. Úplně poslušní služebníci nového Krista, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, mají povinnost realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době komunistické majetkové roviny, za vlády LÉVIJCŮ, v době vlády čtyřiceti let komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Mediální MISTR Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, organizuje pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, kvůli sobě samému, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a všech států světa proto, aby pomocí úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., mohl nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd. pochopili, že nastolení Boží majetkové celosvětové roviny, která bude bez křesťanské militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, není kvůli trestání stávajících lidských Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., ale kvůli jejich energetické, ekologické a mravní spáse. Odpovědnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, z VUT v Brně, ČVUT a projektantů, za zachování ropy, plynu, uhlí, uranu, a všech ostatních surovin, na toto celé třetí křesťanské tisíciletí, je obrovská. Dokonalá Boží láska, Božích příkazůa zákonů POLE VĚDY Písma, o vejití Česka a světa, do odpočinutí lidstva celého světa, od energetické, ekologické a mravní zhouby, energeticky nesmyslného rabování ropy, plynu, uhlí a surovin, pro výrobu a provoz lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd., je Božím milosrdenstvím. Za tři roky mého působení, od roku 2018, do roku 2021, úplně poslušným služebníkům Krista technického lži lidu, musí být zřejmé, že každý, kdo se povýšil nad trestajícího Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, byl ponížen odstoupením technického rozumu Krista, nezbytného pro toto pokolení. Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, dovoluje plnému počtu POHANŮ Česka, SVINÍ, NEMLUVŇÁTEK, či NETVORŮ, před NEOMYLNÝM Kristem se úplně ponížit, a v úplné poslušnosti strhnout křesťanská, ekonomická, militaristická, KAMENNÁ NEBESA. Nový Kristus dovoluje BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu Česka a světa, z militaristického, křesťanského, ekonomického KAMENÍ, nadělat úplně poslušné BOŽÍ DĚTI, Kristu vděčné, za možnost přetvoření celého stvoření, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Velkému počtu znalců ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušným služebníkům Krista, novým kněžím technického lži lidu Česka a světa, novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Kristus dovoluje energeticky úplně přetvořit stvoření. BOŽÍ SLÁVU dostanou ti služebníci Krista, kteří texty zveřejní v ČRO a v ČT proto, aby se Kristus mohl smilovat současně nad Českem a tím nad celým světem. Aby mohl, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, zbývající zásoby ropy, plynu, uhlí,,uranu, a surovin, použít nikoli pro žití drzých Baalů a DÉMONŮ, debilních vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, na výnosný trh, a na rekreaci Kristem prokletých, neposlušných, bez technického rozumu Krista mrtvých Baalů a DÉMONŮ, ale pouze na výstavbu energeticky soběstačných sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V Česku a ve světě, Baalové a DÉMONI, nesmyslně postavili DOMY LETNÍ, a nebudou v nich bydlet, protože v roce 2030, po ropném a ekonomickém kolapsu, v nich nebude čím topit. Kdo v Česku a ve světě nyní NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nebude sloužit s bázní a s úctou, toho Kristus, v roce 2030 zabije strašlivou záhubou, v nesmyslné třetí světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu. Kristus vyžaduje, neprodleně zrušit lidské Bohy, PRACHY, ZBRANĚ, atd., zrušit podzimní volby dobytka politiků pravice a levice, zrušit bez náhrady POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, ÚŘAD PREZIDENTA, atd., protože Kristus, lidskou spravedlnost, Kristem prokletých LÉVIJCŮ, KOZLŮ z ČSSD, hlupáků BERANŮ, BERÁNKŮ a OVCÍ z KSČM, Kristem prokletých BÝKŮ, VOLŮ či TELAT z KDU-ČSL, nebo politickou spravedlnost Kristem prokletého PTACTVA z ODS, nebo spravedlnost drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, již nepotřebuje, pouze spravedlnost svou. Vyžaduje, aby nad Českem neprodleně vládla pouze jediná církev, vláda Kristem v Písmu vyvoleného premiéra Ing. Rákose, NEVĚSTA, PANNA, DRUŽKA Krista, ŽENA STATEČNÁ, BÍLÁ HOLUBICE, zrozená na rektorátu VUT v Brně, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby každý úplně poslušný služebník Krista, rodil SYNA ČLOVĚKA, nového premiéra Ing. Rákose, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES pro pochopení, že každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost být stejně mocný a stejně spravedlivý, jako je nový Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý úplně poslušný služebník Krista musí pochopit, že OTEC veškerého Písma od Krista, Ježíš Kristus, je nyní jediným Bohem světa tím, že je DUCHEM SVATÝM, navěky věků. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je příchodem SYNA ČLOVĚKA premiéra Ing. Rákose. PRVNÍ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, v komunistické, nedokonalé, socialistické spravedlnosti, byl příchodem SYNA ČLOVĚKA, prezidenta Klementa Gottwalda. Vše o Kristem v Písmu vyvoleném Česku, již Kristus dovolil objasnit proto, aby lži lid VUT v Brně, neměl výmluvu, nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době vlády SYNA ČLOVĚKA Klementa Gottwalda. Běda Česku, když technický lži lid VUT v Brně, v novém DNES naplnění Písma, v novoluní MĚSÍCE v srpnu 2021, nebude úplně poslušný. Nový Kristus vyžaduje v Česku oddělit zrno úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. od PLEV či KŘOVÍ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kterými, pro neposlušnost technického lži lidu, zarostla celá země. Nový Kristus vyžaduje, aby každý člověk na světě věřil textům Písma o tom, že Kristus má totální moc, nad každým DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku, proto má moc, dávat vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji brát. Nyní vyžaduje, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, aby úplně služebníci Krista technického lži lidu pochopili, že Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, odstoupil od moře vládnoucích Bohů, od debilů, např. od boháčů, bankéřů, ekonomů, vojenských kaplanů, zbrojařů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. proto, aby z nich učinil viditelné hlupáky, a tím je úplně zbořil, zničil, zahnal do říše ticha, to je na smetiště dějin. Především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, svými skutky mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, a tím činit pokání na odpuštění uvedených hříchů, všem národům světa. Kristus vyžaduje uvěřit textům Písma o tom, že např. ekonomická, militaristická svině Mojmír Hampl hampl@utb.cz, kpmg@kpmg.cz, recruitment@kpmg.cz, je totálním hlupákem, NETVOREM, zločincem pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, o správné koncepci energetiky, pro toto pokolení. Mojmír Hampl ředitel KPMG, bývalý viceguvernér ČNB podatelna@cnb.cz, ve všem, co uvádí např. Lidových novinách dopisy@lidovky.cz, ze dne 7.8.2021, drze lže. Věřit lze nyní pouze Kristu, který vše o sobě, o Česku a o správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mojmír Hampl tvrdí, že koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU v roce 2030, 2035, 2050, doposud nebyla součástí žádné ekonomické debaty, o trvale se zvyšující ekonomice Česka a světa. Drze tvrdí, že UHLÍKOVÁ NEUTRALITA spadla na ekonomy z NEBE, což si žádá vysvětlení. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ Česka, ekonomická, militaristická SVINĚ, NETVOR, SYN ZATRACENÍ, zločinec, hlupák ministr Havlíček, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, nechal spadnou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, ze svých, ekonomických, militaristických,

 

křesťanských SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Proto jeho energetická koncepce Česka pouze na elektřinu, není útlumová, proto nemluví o neudržitelných limitech, nevyžaduje, aby ekonomické, militaristické svině, NETVOŘI, hlupáci, brzdily ve zvyšování ekonomiky, protože geneticky prasečí lidské mozky stále nechápou, že Kristus, Česku a světu, v Písmu, vyhrožuje nejenom klimatickou krizí, ale totální energetickou a ekonomickou krizí, dle vědců z Anglie, již v roce 2030, při dotěžení ropy v mnohých státech, které na světě nikdo neujde. Ekonomická, militaristická svině Mojmír Hampl drze tvrdí, že UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA ministr Havlíček vyžaduje, aby ekonomické, militaristické a jiné bohaté svině, se omezovaly, brzdily, ukončily růstovou ekonomiky tím, že budou tlumit energeticky nesmyslnou zvyšující se výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., což je lež, jako věž. Klimatický balíček je úplně neslučitelný se zvyšující se ekonomikou, protože ekonomové, svými geneticky prasečími mozky, chtějí řešit např. ukončení výroby automobilu, zvyšující se výrobou elektromobilů. Nevěří dále uvedeným textům Písma o tom, že snižující se výroba elektřiny, odstavováním mnohých elektráren u nás, v Německu, atd., která vede ke zvyšování ceny elektřiny, neumožňuje ani provoz elektromobilů na baterie, ani výrobu vodíku pro průmysl, kamiony, letadle, lodě, atd. Nikdo z ekonomů a ostatních sviní, či NETVORŮ, nevěří textům Písma o tom, že Kristus začne znovu pást svůj technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty, apod., svým Božím technickým rozumem pro toto pokolení, až bude v ČRO a v ČT zveřejněno, že vládnoucí ekonomické, militaristické svině Česka a světa, mají povinnost neprodleně sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kdo nebude v koncích se svou ekonomickou, militaristickou, křesťanskou debilitou, spěje v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, do ekonomického, energetického a mravního hrobu, v době ropného a ekonomického kolapsu. Ježíš Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Z energeticky nesmyslného, bude dělat sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, při další neposlušnosti technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, v Písmu uvádí, že v Česku a ve světě, se neděje nic náhodou. Kristus dělá lidem dobro a zlo tak, aby v Česku naplnil Písmo do poslední čárky tím, že úplně zničí stávající zlé vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je vlastníky křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou. Kristus dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere tím, že všichni lidé dělají to, co se Kristu líbí. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, pomocí mocného Božího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus boří a ničí drzý křesťanský, politický, ekonomický, militaristický a jiný náboženský plevel, dobytek, či křoví. Vládu nad lidmi nyní dává pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. proto, aby technický lži lid Česka a světa, vládl lidem nově, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a všech států světa. Ježíš Kristus vyžaduje úplné zničení politických stran pravice a levice, neprodlené zrušení podzimních voleb 2021, neprodlené zničení všech ekumenických církví, úplné zničení ostatního ekonomického, militaristického, křesťanského a jiného plevele, či křoví, kterým zarostla celá země, svým mocným Božím ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to u svého technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně. Lži lid VUT v Brně, stejně tak ČVUT, atd. má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném nastolení vlády Krista nad Českem, a nad celým světem tím, že v ČRo a v ČT zveřejní, že Kristus, na rektorátu VUT v Brně, vyžaduje zřízení jediné církve Česka, nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, tvrdých mužů s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, v čele s projektantem Ing. Vladimírem Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280, 281. Pro realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, nový Kristus již nepotřebuje politiky pravice a levice, POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, ÚŘAD PREZIDENTA, atd., ale pouze novou, úplně poslušnou vládu Česka. Smyslem života je sloužit novému Kristu, místo Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních výrobků lidských rukou. Odpovědnost technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., za zachování ropy, plynu, uhlí, a ostatních surovin, na celý OSMÝ Kristův DEN, na toto celé, OSMÉ tisíciletí vlády Krista, nad všemi státy světa, je veliké. Kristus vyžaduje, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Krista, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, neprodleně zničit SYNA ZATRACENÍ, ZLOSYNA, Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, svině, NETVORA ministra Havlíčka ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Lhaní vládnoucí politické a náboženské elity, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, a tím také lhaní o jediném UČITELI, o MEDIÁLNÍM MISTRU, o VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM LÉKAŘI, o Ježíši Kristu, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, jako jediný Bůh všech náboženství, který, svým Božím technickým rozumem, odjakživa živí geneticky prasečí lidské mozky technického lži lidu, je totiž trestným činem. Trestným činem je totiž lhaní o energetické koncepci Česka a světa na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, které trvá, pro lži drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží o Ježíši Kristu, což již musí chápat každý, úplně poslušný služebník Krista. Každý, úplně poslušný služebník Krista, má povinnost se vrátit ke Kristu, zrušením nesmyslné energetické koncepce Česka, kterou dělá Kristem prokletý UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA ministr Havlíček, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Veškeré zlo na světě se děje kvůli lžím OTCŮ Satanů kněží všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, o Ježíši Kristu ukřižovaném Židy, pouze pomocí protikladných bludů krutého zmijího jedu, děsivé temnoty, např. katolického katechismu, Satana či BELZEBUBA, ekonomické svině papeže Františka. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, jsou energetickou SMRTÍ Česka, jak bludy drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, tak bludy UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku, ekonomickou, militaristickou sviní, NETVOREM, SYNEM ZATRACENÍ, ministrem Havlíčkem, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Koncepce elektřiny na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, je bludem. Dle docenta Skály, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a bývalého děkana SF ČVUT profesora Hrdličky, elektřina činí cca pouze 10 %, z celkem potřebné energie Česka. Energetickou koncepcí ministra Havlíčka, Kristus dělá z Česka OHNIVÉ JEZERO DEBB, debilů, kde není ani dobré myšlenky o energetice, a tím není ani žádného dobrého energetického díla. V Česku se již i v médiích dostavila Boží pomoc tím, že také v ČRo a v ČT zaznělo, že např. dostavba jednoho jaderného bloku v Dukovanech, a dostavba jednoho jaderného bloku v Temelíně, naprosto neřeší blízký energetický a ekonomický kolaps v Česku, při blízkém ukončení provozu dosluhujících UHELNÝCH ELEKTRÁREN, které končí pro nedostatek uhlí. Dostavba jednoho jaderného bloku v Dukovanech, a jednoho jaderného bloku v Temelíně, totiž řeší pouze náhradu dosluhujících čtyř jaderných bloků v Dukovanech. Lži lid Česka již tvrdí, že prodlužování životnosti jaderných bloků v Dukovanech, je zločin, kvůli bezpečnosti Česka. Elektřinou z nových jaderných bloků, a elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, nelze nahradit ani elektřinu z dosluhujících uhelných elektráren, a proto je zločin tvrdit, že elektřinou lze nahradit končící energii z ropy, pro auta, kamiony, letadla, lodě, průmysl, atd. V ČRo a v ČT, či v tisku, již bylo uvedeno, že náhradu ropy, při jejím dotěžení v roce cca 2035, dle vědců z Anglie, nelze řešit elektřinou, což plánují všichni, DUCHEM CHUDÍ, to je úplně debilní UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ Česka, stejně tak světa. Pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé, vzpurné pokolení, stále nechápou realitu, že energie z elekřiny Česka, v současné době činí zřejmě méně než 10 %, z celkem potřebné energie. Energie z ropy v Česku, v tranzitní zemi, činí více než v okolních státech, zřejmě asi více než 40 %, z celkem potřebné energie Česka. Za energii z ropy, v Česku a ve světě, není vůbec žádná náhrada, protože veškeré energetické koncepce na elektřinu, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích debilů, jsou bludem. V médiích již také zaznělo, že elektřina z fotovoltaiky a z větrníků v Česku, stejně tak elektřina z nových jaderných elektráren, ani nestačí nahradit elektřinu z končících uhelných elektráren. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Proto je energetickým nesmyslem uvažovat s provozem elektomobilů na elektřinu, která nebude vyrobena, kterou nelze zajistit pomocí lží UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, stejně proto nelze uvažovat s výrobou vodíku elektrolýzou, pro kamiony, letadla, průmysl, atd. Kristus uvede zlo ropného a ekonomického kolapsu nejenom na Česko, ale na celý svět. Proto není úkol nad lidské síly, uvedenou pravdu o Kristu, pravdu o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa, stejně tak pravdu o nesmyslné energetické koncepci SYNA ZATRACENÍ, zločince, NETVORA ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, neprodleně zveřejnit v ČRo a v ČT. Není úkol nad lidské síly, kvůli správné energetické koncepci Česka a světa, v jedinou hodinu učinit rozhodnutí, o neprodleném a úplném zničení Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT. Kvůli totálně chybné energetické koncepci NETVORA ministra Havlíčka, Česko a svět stále se staví pouze domy letní, ve kterých lidé nebudou bydlet, protože v nich brzy nebude čím topit. Kristus dovolí Česku a světu jít dál, do

 

celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když vědci z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. budou v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků, a přiznají, že Kristus má moc a sílu, uvedenou v Písmu, pokorné, a úplně poslušné Česko a svět, energeticky spasit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nebo Česko a svět zahubit a zničit, při neposlušnosti technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Kristus dovolí Česku a světu stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, domy ZIMNÍ, BYTOVÉ, města a sídliště z těchto domů, dovolí stavět domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGAERIE na www.pametni-kniha.cz, až na VUT v Brně, a ČVUT, bude rozhodnuto o tom, že správná Boží energetická koncepce je o tom, že pomine majetek. Součástí energeticky správné Boží koncepce, je nastolení Boží majetkové celosvětové roviny, pro všechny státy světa. Kristus chce pro každého pracujícího člověka PRVNÍ TŘÍDU, švédských stolů snídaní, obědů a večeří, nejdříve ve všech restauracích, schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus vyžaduje dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované, stejné pro každého člověka. Kristus nechce a nebude pást, svým technickým rozumem, toto zlé, křesťanské pokolení, neposlušné, ekonomické, militaristické, kde místo nových, to je živých BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných a pokorných nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, vědců z VUT v Brně, ČVUT a projektantů, vládnou drzé, křesťanské, ekonomické, militaristické, politické a náboženské svině, či NETVOŘI, zločinci, kteří všem drze lžou tím, že lžou o Kristu, a tím také lžou o Boží dokonalé lásce, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Kristus vyžaduje aby čtyři KONI, OSLI, PSI, LVI, NEMLUVŇÁTKA, z VUT v Brně a ČVUT rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, neprodleně, v novém novoluní MĚSÍCE, od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021, porodili nového VŠEMOHOUCÍHO Krista, nové DÍTĚ, které bude pást, svým Božím technickým rozumem, pro toto neposlušné pokolení, ze svého milosrdenství, všechny úplně poslušné státy světa, a to pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Krista uspokojí, když uvedení čtyři KONI z VUT v Brně a ČVUT, projedou veškerá politická a náboženská NEBESA všech států světa tím, že na rektorátu VUT v Brně, porodí SYNA ČLOVĚKA, pokorného a úplně poslušného nového premiéra Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, Ing. Vladimíra Rákose z Brna, dle kapitol 279, 280, 281, atd. Celý svět musí vidět, že rektorát VUT v Brně je Kristem vyvolený, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Pominutí majetku boháčů, není kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době čtyřiceti let vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Kristus, pominutí majetku boháčů, v Písmu předem připravil proto, aby mohl vládnout Česku a světu nově, pomocí své dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Běda vědcům, když nebudou nového Boha rodit, když nyní, v srpnu 2021, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, neukončí křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY. Nový Kristus již není OTCEM náboženských a politických bludů, ale je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, činí nové NEBE, novou ZEMI. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Ježíš Kristus, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který činí lidem dobro i zlo, který nečiní vČesku nic tajně, tímto vyžaduje, aby vědci z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., které Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, neodkládali svůj druhý návrat k novému, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, k jedinému UČITELI, či LÉKAŘI, ani o hodinu. Kristus vyžaduje, aby na rektorátuVUT v Brně neprodleně vznikla NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, PANNA, DRUŽKA Krista, nová vláda, nového premiéra Česka, Ing. Rákose, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Aby tím vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., úplně a neprodleně zničili veškeré politické strany pravice a levice a tím i podzimní volby 2021. Kristus vyžaduje nastolení DEMOKRACIE, to je vlády pokorného a úplně poslušného lidu, nové vlády Česka, zrozené dle textů v kapitolách 279, 280, 281. Veškeré Písmo od mediálního MISTRA Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je důležité pro každého, úplně poslušného člověka na světě. Veškeré Písmo od Krista nyní tvoří ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Uvedené Písmo, kterým Kristus boří vše ekonomické, militaristické, politické, náboženské, atd. tvoří Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO MAYŮ, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. Uvedené Písmo je důležité pro každého člověka na světě, protože se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, protože Kristus, správným výkladem Písma, určuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. do Česka, k úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, k projektantům, atd. Uvedené Písmo se týká všech lidí Česka a světa tím, že určuje, jakým způsobem, jím v Písmu vyvolené Česko, má neprodleně nastolit, v tomto novoluní MĚSÍSE, od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kvůli zachování stávající vysoké technické úrovně, kterou Kristem v Písmu vyvolené Česko dosáhlo s pomocí technického rozumu jediného Boha světa, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, Kristus, DUCH SVATÝ, svým mocným ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyžaduje totální změnu SLOV NEBES KŘESŤANSKÝCH, MILITARISTICKÝCH, EKONOMICKÝCH, POLITICKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Vyžaduje úplné zničení stávajících SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je úplné zrušení politických stran pravice a levice, úplné zničení podzimních voleb 2021, úplné zničení všech ekumenických církví tím, že svým NOVÝM MOCNÝM SLOVEM, dává vládu nad lidmi pokornému, úplně poslušnému a bezmocnému lži lidu, TVRDÝM MUŽŮM VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. a tím nové vládě Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Kristus, tímto způsobem, v jím vyvoleném Česku, dělá vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, kvůli sobě samému. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, povstali k ukončení pomalého Božího SOUDU, neposlušných, vzpurných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, to je vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, především dva noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, ANDĚLÉ, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, a rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz. Uvedení UČITELÉ nové víry v Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, úplně poslušní LVI, OSLI, PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek a rektor Petráček mají povinnost povstat tím, že v ČRo a v ČT nastolí vládu Krista nad všemi státy světa, prorokováním nezbytnosti úplné poslušnosti Kristem vyvoleného technického lži lidu Česka a světa. Mají povinnost prorokovat, že DUCH každého, geneticky prasečího lidského mozku, je plně závislý na technickém rozumu Ježíše Krista, určeného pro toto pokolení. Úplně poslušní služebníci Krista, již mají povinnost věřit textům Písma, že další cestu Česka a světa, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, mediální MISTR Kristus, uvedl v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Proto nyní, každý úplně poslušný služebník Krista, má povinnost Krista znát nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus bude technickým lidem oslaven, až na rektorátu VUT v Brně vznikne jediná církev Česka, nová, úplně poslušná vláda Česka, s premiérem Ing. Vladimírem Rákosem z Brna v čele, vytvořená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Vše je srozumitelně objasněné v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů na www.pametni-kniha.cz. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až vše uvedené o nových kněžích technického lži lidu, bude zveřejněno v ČRo a v ČT. Trestání Česka a světa, všemi Božími tresty uvedenými v Písmu, a boření křesťanského, militaristického, ekonomického systému, bude pokračovat tak dlouho, dokud nový Kristus nebude oslaven, rozhodnutím technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., o energetické nezbytnosti úplného zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. UČITELÉ nové víry v Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, úplně poslušní LVI, OSLI, PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek a rektor Petráček mají povinnost povstat proti neposlušným, to je mrtvým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM tím, že v ČRo a v ČT mají povinnost prorokovat, že Kristem prokletí neposlušní politici pravice a levice, a Kristem prokletí drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických církví, mají povinnost, na ně, na OSLY, neprodleně odložit své středověké, politické a náboženské pláště, a tím zrušit podzimní volby pravice a levice, až na věky věků. Kdo si nebere k srdci ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kdo si nebere k srdci uvedenou Boží

 

vůli, kdo ignoruje Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, pro odstoupení technického rozumu Krista pro toto pokolení, také od technické elity Česka a světa, kráčí do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, horečného zbrojení, a třetí světové války, o území s ropou, plynem a surovinami. Vůle Boží je, aby úplně poslušný technický lži lid Česka a světa, projektanti, atd., zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, nechali spadnout na zem, veškerá politická a náboženská SLOVA křesťanských, hinduistických, buddhistických, judaistických, muslimských a jiných NEBES tím, že nechají spadnout SLOVA křesťanských, ekonomických, militaristických NEBES, na NOVOU ZEMI. Pád SLOV STARÝCH NEBES bude hrozný, pro veškerou, bez technického rozumu Krista pro toto pokolení, MRTVOU vládnoucí elitu Česka a světa. Nový Kristus, veškeré neposlušné a vzpurné vládnoucí SATANY, NETVORY, či HADY, veškerou politickou, militaristickou, ekonomickou, náboženskou elitu, Česka a světa, hubí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškerou neposlušnou vládnoucí elitu Česka a světa, hubí odstoupením technického rozumu Krista, určeného pro toto pokolení, o správné energetické koncepci Česka a světa. Neposlušná a vzpurná, politická, náboženská, ekonomická, militaristická elita ve všem lže, protože lže o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, což mají povinnost pochopit především úplně poslušní služebníci Krista, z technického lži lidu, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nový Kristus bude oslaven, až technická elita vědců VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pochopí Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, pochopí Boží vůli, o nastolení celosvětové vlády Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy, uváděnou v dokonalé Boží lásce, zákonů POLE VĚDY Písma, a začne novému Kristu neprodleně sloužit tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Moudrostí je, bát se trestajícího Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, neprodleně zrušit politiky pravice a levice, neprodleně zrušit podzimní volby 2021, a neprodleně, na rektorátu VUT v Brně, vytvořit jedinou církev Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, novou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a ostatní, úplně poslušní služebníci Krista, od Vavřince, od 10. srpna 2012, do soboty 21. srpna 2021, dle textů 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně spálili stávající LÉVIJCE, KOZLY z ČSSD, a BERÁNKY, BERANY a OVCE z KSČM, které Kristus, v celosvětovém, mírovém Božím království, již nepotřebuje. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby při úplňku MĚSÍCE v neděli 22. srpna 2021, bylo všem úplně poslušným služebníkům Krista zřejmé, že vůle Boží je neprodlené nastolení celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, všech států. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, v Písmu uvádí, že v Česku a ve světě, se neděje nic náhodou. Lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí tím, že vládnoucí náboženská a politická elita Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, dělají pouze to zlo, či pouze to dobro, které se Kristu líbí. Kristus, v jím v Písmu vyvoleném Česku, tedy nyní nečiní nic tajně. Vzpurní a neposlušní lidé, Baalové a DÉMONI, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé a neposlušné pokolení, dělají vše tak chybně a energeticky naprosto nesmyslně tak, jak je to uvedeno v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravdu o Česku, a pravdu o trestajícím Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, je možné číst jenom z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, při znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bhagavadgíta, Tóra, Bible, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, písničky, filmy, pohádky, atd., se v Boží slávě vzájemně doplňují. Každý úplně poslušný služebník Krista, každý nový kněz, především každý úplně poslušný BOŽÍ SYN KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. má povinnost znát Krista nově, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boží hněv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, již neprodlévá, kvůli neposlušnosti nových vládnoucích Bohů, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, vědců technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Hledat v Písmu Boha, křesťanského Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, pomocí krutého zmijího jedu, pomocí děsivé temnoty např. protikladných bludů katolického katechismu, Satana, či BELZEBUBA, drzé svině, NETVORA papeže Františka, či pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí SVINĚ, NEVĚSTKY, NETVORA, ministryně financí JUDr. Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, je nesmysl. Nový Kristus, který vše o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vše co zasadil pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., boří a ničí třemi způsoby. Jednak pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jednak všemi tresty pro úplné zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ uvedenými v Písmu, jednat odstoupením svého Božího technického rozumu od veškeré neposlušné vládnoucí elity a pracujícího lidu. Např. Mezinárodní energetická agentura vydává naprosto nesmyslné příkazy o tom, že do roku 2025 má být zákaz prodeje kotlů na fosilní paliva a to včetně těch na zemní plyn. IEA tak předpokládá, že do roku 2035 by měl skončil provoz naftových a benzínových automobilů po celém světě. Ty by se měly ve větší míře nahradit hromadnou dopravou, či vozidly na elektřinu, uloženou v bateriích a vodík. Právě využití vodíku v automobilové dopravě nedávno hlupáci vědci označili jako velmi neefektivní a vhodné spíše pro průmyslová odvětví, ve kterých by mohl vodík sloužit jako náhrada zemního plynu. Podle hlupáků vědců z Mezinárodní energetické agentury, je velmi důležité soustředit se na snižování emisí skleníkových plynů v oblasti energetiky, jelikož právě tento sektor je zdrojem odhadem 75 procent emisí všech skleníkových plynů, které zvyšují globální teplotu. I proto by tak mělo v nejbližších letech, podle hlupáků vědců z agentury, dojít k zákazu prodeje všech plynových kotlů, a jejich náhradu zdroji s nulovými emisemi. To by mělo státům přinést nejen nižší emise, ale i vytvoření milionů pracovních míst, a podpoření hospodářského růstu, v souvislosti s přechodem na bezemisní zdroje energie. Hlupáci vědci z Agentury tvrdí, že je již nesmyslné dělat další průzkumy dodávek uhlí, ropy nebo zemního plynu, protože veškeré využívání těchto paliv pro zábavu Baalů a DÉMONŮ, by mělo skončit co nejdříve. Hlupáci vědci z Agentury tvrdí, že obnovitelné zdroje budou mít v energetice důležité místo, ale nukleární energii přesto nenahradí. Například biopaliva budou v roce 2030 tvořit 4 - 7 procent pohonných hmot spotřebovaných automobily a autobusy. V současnosti je to jen jedno procento. Což platí zřejmě celosvětově, nikoli v EU. Hlupáci vědci tvrdí, že další rozvoj výroby biopaliv brzdí rostoucí poptávka po potravinách, pro narůstající počet lidí, jejichž pěstování navíc jednotlivé státy podporují různými dotacemi. Vědci jsou hlupáci, pro neznalost nového Krista, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro neznalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětové koncepci energetiky, ekologie a mravů. Hlupáci vědci jsou se svými názory o potřebě ekonomického růstu, a současně o potřebě ukončit těžbu ropy, plynu, uhlí a surovin, kvůli jejich dotěžení v tomto tisíciletí, k smíchu Kristem prokletým ekonomickým, militaristickým sviním v Česku, např. svini Zitě Senkové z dvojka@rozhlas.cz a NETVORŮM, sviním Iloně Švihlíkové, svihlikova.ilona@ujak.cz, krejci.oskar@ujak.cz, gavlas.pavel@ujak.cz, visek.jiri@ujak.cz, atd. Ekonomické svině v médiích tvrdí, že je naprosto nemožné snižovat těžbu ropy, plynu, uhlí a surovin, protože ekonomický dopad snížené výroby, na ekonomické, militaristické svině, by byl katastrofický. Což je, dle názoru Kristem prokletých ekonomů, a DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je mrtvých redaktorů ČRo a ČT, naprosto nemožné, protože ropa, kvůli Kristem prokletých ekonomů a zbrojařů, dle jejich geneticky prasečích mozků, nikdy nedojde. Dle ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, se rabování planety země, až se v základech hroutí, musí stále zvyšovat, do úplného zničení ropy, plynu, uhlí, surovin, atd., protože nejdůležitější je zvyšovat ekonomiku, protože žití na výnosný trh, je OVOCEM ÚMYSLŮ všech drzých chamtivých Baalů a DÉMONŮ, přisluhovačů pekelníků, drzých Satanů kněží, kteří vládnou nad lidmi, místo NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Ekonomické, neposlušné, pro odstoupení technického rozum Krista, pro toto zlé pokolení, mrtvé militaristické svině, např. Zita Senkové z dvojka@rozhlas.cz a NETVOR, svině Ilona Švihlíková, stále drze odmítají dokonalou lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí a surovin, pro toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy. Odpočinutí neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, je nezbytné. Nový způsob existence vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je nyní nový. Bohem prokleté bohaté, ekonomické, militaristické svině, budou nově pracovat na své energetické, ekologické a mravné spáse, např. jako zemědělští nevolníci, či jako trní pod hrnci společného stolování politických a náboženských zvířat. Znamená to, že budou pracovat jako pomocnice v kuchyních pro společné stolování pracujícího lidu a pracující inteligence, pracující pro NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bez

 

PRACHŮ, ZBRANÍ, a bez ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, především od technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, vyžaduje úplnou poslušnost, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus je humorista tím, že si dělá legraci z neposlušných, vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, z vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, z PRACHŮ, ZBRANÍ, a z ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou tím, že od všech neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, odstoupil svým Božím rozumem, potřebným pro toto zlé pokolení, které v tomto tisíciletí zastihl konec éry doby benzinové, konec éry všech fosilních paliv, konec éry doby uranu. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, úplně poslušným služebníkům Krista tím dokazuje, že má naprostou moc nad každým DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku a tím že má moc vést jím v Písmu vyvolené Česko a Slovensko tak, jak si to v Písmu předsevzal, do svého, mírového království, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Kristus si dělá legraci z těch neposlušných, vzpurných, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tím, že jim nechal, v jejich geneticky prasečích lidských mozcích, pouze jejich naprosto nepotřebné křesťanské, militaristické, ekonomické myšlení, pomocí kterého vede neposlušné svině, či NETVORY, DUCHEM CHUDÉ, do PEKLA, JÁMY, HROBU, BAHNA, SUCHA, ropného a ekonomického kolapsu, kdy se vše ekonomické zhroutí, a to již velmi brzy, dle vědců z Anglie, již v roce 2030, při dotěžení ropy v mnohých státech světa. Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, kterých vzešel plný počet, se smiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd., kteří pochopí texty Písma o tom, že nový Kristus vyžaduje, aby v jím v Písmu vyvoleném Česku, křesťanská, ekonomická, militaristická VINICE Boží, patřila pouze Kristu samotnému. VINICE Boží bude v Česku patřit Kristu samotnému pouze v případě, že bude patřit jediné církvi Česka, BÍLÉ HOLUBICI, Kristově NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, PANNĚ, zrozené z neposkvrněného početí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nové, úplně poslušné vládě Česka, v čele s Kristem vyvoleným novým premiérem Česka, úplně poslušným projektantem Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz, zřízené na rektorátu VUT v Brně, dle kapitol 279, 280, 281, atd. Nová vláda Česka bude řídit Česko, a tím celý svět spravedivě a moudře tím, že místo stávajících, militaristických, ekonomických, křesťanských zákonů, nastolí zákony Boží, platné od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro všechny státy světa. Nový Kristus vše o sobě a Česku uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušni LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, svině, NETVOŘI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, neprodleně pomohli, Kristem v Písmu vyvolenému novému premiéru Česka, projektantu Ing. Vladimíru Rákosovi vladimir@daimond.cz, sestavit novou, úplně poslušnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude pokračovat v trestání Česka a světa, všemi možnými tresty uvedenými v Písmu, bude z vládnoucí elity Česka a světa, ze vzedmutém moři militaristických, ekonomických sviní, či NETVORŮ, a v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, dělat hlupáky, odstoupením svého Božího rozumu, do doby, kdy noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně rozhodnou, že je nutné kázat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se chce smilovat, svým technickým rozumem, nad celým světem současně tím, že se smiluje nad jím vyvoleným Československem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Jedině možná, energeticky správná cesta Česka a světa, je cesta do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tuto cestu, pro Česko a svět, mají povinnost NEPRODLENĚ nastolit čtyři Kristem v Písmu vyvolení čtyři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu z Brna, čtyři LVI, KONI, OKŘÍDLENCI, které toužebně vyhlíží všechno pokorné, a úplně poslušné tvorstvo. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky naprosto nevhodných výrobků lidských rukou, mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, směruje na rektorát VUT v Brně, ke svému Božímu technickému lidu. Kristus vyvolil rektorát VUT v Brně, za svůj BOŽÍ DŮM, protože Boží technický lži lid, svým technickým rozumem, živí odjakživa, z milosrdenství svého Božího rozumu. Při odstoupení Božího technického rozumu, potřebného pro toto pokolení, od všech neposlušných sviní, či NETVORŮ, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí, každý geneticky prasečí lidský mozek zemdlí. Při odstoupení Božího technického rozumu, i od Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd, které Kristus živí, svým Božím rozumem odjakživa, kvůli Božímu SOUDU všeho tvorstva, pro neposlušnost technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., vzešel plný počet ekonomických, militaristických, křesťanských pohanů, sviní či NETVORŮ. Nový, trestající Kristus v trestání sviní, NETVORŮ, pohanů, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, až do úplné poslušnosti technického lidu, Česka a světa. Nový Kristus se chce smilovat nad celým Českem současně, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, až se smiluje nad kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, což učiní v případě, že budou stejně mocní, NEOMYLNÍ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jako je Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Kristus totiž chce své nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, znovu živit svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pro toto pokolení, až technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. zveřejní v ČRo a v ČT, že dokonalou Boží láskou Ježíše Krista, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Kristus, svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, na rektorát VUT v Brně, chce realizovat tak, aby celý svět pochopil, že Česko je Kristem v Písmu vyvoleným státem, odkud bude, po vzkříšení z mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní Česka a světa, kralovat celému, pokornému a úplně poslušnému světu. Nový Kristus proto vyžaduje, na rektorátu VUT v Brně, neprodleně zrodit novou, úplně poslušnou vládu Česka, z odborníků, případně z oblíbených politiků pravice a levice, s pomocí UČITELŮ nové víry v NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, s pomocí BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušných LVŮ, OSLŮ, či PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, a Kristem v Písmu vyvoleného nového premiéra Česka, projektanta Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Nového Krista uspokojí, když uvedení ČTYŘI KONI, na rektorátu VUT v Brně, vyjedou na SLOVA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že neprodleně vytvoří novou, úplně poslušnou vládu Česka, dle kapitol 279, 280, 281. Nastal čas NEPRODLERNĚ nastolit Boží spravedlnost, daleko vyšší, než byla v době pokolení čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ. V této době nosil komunistický pomýlený BERÁNEK, Andrej Babiš, obrazy svých Bohů, LÉVIJCU, Marxe a Engelse, na obrazech, v průvodech. Kristus, ZLODĚJ majetku Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. vyžaduje, aby jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka proběhl v klidu a míru. Kristus nepřichází nikoho trestat, protože jeho DRUHÝ PŘÍCHOD není kvůli trestání Kristem prokletých politiků pravice a levice, či drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, ale je kvůli nové energetice, je kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí, uranu, atd. na celé toto tisíciletí. Zachránění mohou být pouze úplně poslušní služebníci Krista, kteří tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dají na svícen v ČRo, a v ČT. Mat.5/3až18,20,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17,5/7,6/19,11/11,18,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. NEOMYLNÝ MISTR Kristus, svou vládu nad lidmi dává komu chce, a komu chce ji bere tím, že lidé, kteří maji pouze DUCHA svých mozků, které jsou pouze geneticky prasečí, dělají pouze to, co se Kristu líbí. Spravedlnost politiků pravice a levice je ze současných zákonů. Spravedlnost celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je z víry v Krista, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH.

 

Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14až5/1, Filp.1/11,2/13,3/9,15,18, atd. Kristus vyžaduje nastolit svou vládu, v nové spravedlnosti, bez vlády křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ. ZBRANÍ, a ostatních energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, nad všemi státy světa, na rektorátu VUT v Brně. Vyžaduje v Brně úplně zrušit politiky pravice a levice, POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, PREZIDENTA, volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY, veškeré ekumenické církve, atd. tím, že uvedení ČTYŘI KONI, porodí na rektorátu VUT v Brně, z MATKY, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jedinou CÍRKEV Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, HOLUBICI Kristovu bezúhonnou, novou vládu Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Úplně poslušnou vládu Česka, z odborníků, případně z oblíbených politiků pravice a levice, s pomocí UČITELŮ nové víry v NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, s pomocí BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušných LVŮ, OSLŮ, či PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, má povinnost zplodit nový premiér Česka, Ing. Rákos, dle kapitol 279, 280, 281, atd. Kristus v Písmu uvádí, že uvedení tři učitelé nové víry v NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, a nový premiér Ing. Rákos, mají povinnost, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, být stejně mocní ZÁKONODÁRCI, jako je nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Stejně mocným ZÁKONODÁRCEM je Kristem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, projektant Ing. Rákos vladimir@daimond.cz. Stejně mocným ZÁKONODÁRCEM jsem dočasně i já, DEVÁTÝ PROROK, kvůli vytvoření HOLUBICE Boží, bezúhonné nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, stvořené dle kapitol 229, 280, 281, atd, zrozená z matky, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu slíbil, že se do geneticky prasečích lidských mozků, uvedených ČTYŘ KONÍ, nyní vrátí, protože ví, že při odstoupení Božího technického rozumu, pro toto pokolení, každý lidský DUCH zemdlí, při zjištění, že Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí o tom, že křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd, stejně tak jako neposlušná a vzpurná vláda premiéra Babiše, má povinnost odtáhnout v děsu, z trestajícího Krista, jaký ještě niky nebyl. Nová vlády premiéra Ing. Rákose, je jako křesťanská a židovská JITŘENKA, je krásná jako LUNA muslimů, je čistá jako žhoucí SLUNCE hinduistů, či buddhistů. Je strašná jako vojsko pod praporci, protože má totální moc nad vším stvořením Česka tím, že bude neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o přetvoření všeho stvoření s pomocí technického rozumu Krista, pro toto neposlušné a zlé pokolení, a s pomocí Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. V současné době, kdy dal Kristus vládu nad lidmi politikům pravice a levice, kdy levice je pod Boží hlavou, kdy pravice Krista objímá, nelze zburcovat uvedenou dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné Boží koncepci energetiky, pro Česko, a pro všechny státy světa. Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již je zburcovaná, již chce, aby ji realizovali noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou z VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd. ŽÁR Boží lásky, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je to plamen Krista, který spálí křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní energeticky nevhodné výrobky lidských rukou. Uvedenou Boží lásku neuhasí ani velké vody současných POTOP, nezatopí ji ani rozvodněné řeky, kterými Kristus trestá neposlušné a vzpurné křesťanské, ekonomické, militaristické svině, či NETVORY Česka, a světa. Kdo chce za tuto lásku dát křesťanskou, ekonomickou, militaristickou SKÁLU, sklidí jen pohrdání, protože PRACHY, ZBRANĚ, atd. jsou již STŘÍBREM Kristem ODVRŽENÝM. ZLATEM je již pouze Boží technický rozum, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné cestě Česka a světa, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanská vinice Česka již patří pouze Kristu samotnému, takovému jaký skutečně nyní je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VASOKÝCH. Kristus chce být oslaven u technického lži lidu na rektorátu VUT v Brně, kde musí být rozhodnuto, že nová vláda premiéra Ing. Rákose zbaví svět SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, ke své vládě nad Českem a světem, již nepotřebuje politiky a levice, nepotřebuje podzimní volby politiků pravice a levice, nepotřebuje POSLANECKOU SNĚMOVNU, SENÁT, PREZIDENTA, atd. Kristus, pro nastolení své vlády nad Českem a světem, potřebuje pouze novou vládu premiéra Ing. Rákose, vytvořenou dle kapitol 279, 280, 281, atd. Já jsem dočasně stejně mocný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že jsem již, v kapitolách 279, 280, 281, jmenovat OSM lidí, Krisem zachráněných ze vzedmutého OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů, uvedených v minulých kapitolách. Protože technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, stále není stejně mocný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako je nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro odmítání studia veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, Česko jde stále do křesťanského, militaristického, ekonomického PEKLA, do JÁMY, HROBU, BAHNA, atd. Jakým způsobem je nutné navrhovat ministry nové vlády Česka, vytvořené dle kapitol 279, 280, 281, je z Písma zřejmé. Nový ministři musí být z řad ODBORNÍKŮ, nebo z Kristem vyvolených politiků pravice a levice, kterým Kristus vládu nad lidmi již dal. Kristus dal vládu nad lidmi např. Martinu Kubovi hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz. Proto vhodným ministrem zdravotnictví, nové, úplně poslušné vlády Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, by byl MUDr. Martin Kuba. Stejně tak Kristus již dal vládu nad lidmi Robertu Šlachtovi pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz. Proto JUDr. Šlachta by byl dobrým ministrem SPRAVEDLNOSTI.

 

Přetaženo z kapitoly 283 – 48 stran. Kristus nyní, kdy vyžaduje nastolit mír a pokoj v Česku, a v celém světě, dává vládu sobě samému, a to na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, nový Kristus, vládu nad lidmi nyní dává SEDMI ANDĚLŮM z Brna, o OSMÉMU ANDĚLU, premiéru Babišovi z Prahy, dle textů uvedených v kapitolách 279, 280 a 281. Svět, po Božím ekonomickém, celosvětovém trestání COVIDEM 19, atd., již nesmí být jako dříve, což mají povinnost zajistit především tři ANDĚLÉ z VUT v Brně, jejichž povolání a vyvolení za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. SEDM ANDĚLŮ z Brna již ví, že teritoriem NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je celý svět, všechny státy světa. Proto mocnosti, jako je USA, či Rusko, již nejsou vlastníci žádného teritoria. Váleční zločinci, Kristem prokletí prezidenti Biden a Putin, a stejně tak všichni ostatní, již nemají žádné právo horečně zbrojit proto, aby si svoje teritoria, patřící nyní Kristu, uhájili. Kristus zničil muniční sklad ve Vrběticích za trest proto, aby úplně poslušní služebníci Krista z VUT v Brně pochopili texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, jak nesmyslné je horečně zbrojit a válčit. ANDĚL rektor Štěpánek má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně, OSMÉHO ANDĚLA Andreje Babiše z Prahy, a šest dalších ANDĚLŮ z Brna, a dohodnout s ními vytvoření nové, úplně poslušné, to je živé vlády Česka, dle kapitol 279, 280 a 281. Novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se nikdo neposlušný a vzpurný, nebude posmívat beztrestně. VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, odvrátí z Česka COVID 19, a každou jinou nemoc, když Kristem vyvolený vůdce ANDĚLŮ v Brně, úplně poslušný ANDĚL, či LEV rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, svěří nyní svou cestu Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, když se tím, jako úplně poslušný, stane zvláštním vlastnictvím Krista. 5.Moj.7/6,15. Především noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, mají povinnost ukončit systém lží vlády Kristem prokletých politiků pravice a levice, a systém lží jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, nad Ježíšem Kristem, kteří OVOCEM svých úmyslů, svou ekonomickou, militaristickou spravedlností, páchají jenom nesmyslné zlo horečného zbrojení, a meče nesmyslných válek o území s fosiními palivy, a zlo o vládu nad OHNIVÝM jezerem Česka DEBB, debilů, kterých v Česku vzešel plný počet. Pohanem, zločincem, je nyní každý neposlušný hlupák, každý vládnoucí NETVOR, každá křesťanská, ekonomická, militaristická svině. Nový Kristus nemá zalíbení v Baalech a DÉMONECH, to je v boháčích, bankéřích, zbrojařích, vojenských kaplanech, obchodnících, politicích pravice a levice, a v ostatních neposlušných, křesťanských, ekonomických, militaristických sviních. Stávající mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, ANDĚLÉ, noví kněží, pokorní a úplně poslušní, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu Česka a světa, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, OTCOVÉ navěky Bohu milí, Řím.11/32, jsou LVI, PSI, NEMLUVŇÁTKA, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, které spáchali v době mého tříletého působení na VUT v Brně, a na ČVUT, v létech 2006 až 2009. Mají povimnnost se zakřivit proto, aby mleči a mlečky SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, nechali své práce, a přestali kazit dobré mravy Česka a světa. Úplně poslušní služebníci Krista technického lidu, který Kristus živí, svým Božím rozumem odjakživa, ze svého milosrdenství, se mohou vydat do VĚČNÉHO DOMU, VĚČNÉHO PŘÍBYTKU, zimního, bytového, Ám.3/15, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jedině tímto způsobem se lze smířit s novým Kristem, STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, výstavby, dopravy, atd., ktarý do energetické koncepce Česka a světa vidí. Především na VUT v Brně musí být proto rozhodnuto o tom, že pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných militaristických, ekonomických sviní. Luk.16/9, Jer.1/17až12/4,16až 31/27,32až51/58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Abakuk1/11,2/2,6až18, Sof. 1/11,17až3/11, atd. VUT v Brně má povinnost, vrátit se ke Kristu VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021, což se zase nestalo. Až vládnoucí Baalové a DÉMONI padnou z milosrdenství technického rozumu Krista, již nevstanou, budou Kristem vymeteni pometlem energetické zkázy. Iz.12/4,13/4,9až14/23až57/10,16,23. Ulicí budou odcházet neposlušní do říše ticha, to je na smetiště dějin, a budou naříkat nad mrtvými, které Kristus, za trest, za neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zabil COVIDEM 19, energeticky nesmyslným mečem válek, a jinak. Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3,5,7,14, atd. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států vyžaduje, aby úplně poslušný lid VUT v Brně, veškeré lidské dílo postavil před pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kaz.3/14,18,8/8až12/3až14, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Ám.3/7až8/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, nyní vyžaduje, aby tři ANDĚLÉ na VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, učinili rozhodnutí o energetické nezbytnosti neprodleně realizovat vůli Krista, kterou je úplné zničení barevných politiků pravice a levice, všech politických stran, vytvořením čisté, bílé, ničím neposkvrněné, nové vlády Česka, DRUŽKY Krista, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, projektanta VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKY nového premiéra Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, dle textů v kapitolách 279, 280, 281. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. JAK JISTĚ VÍŠ, TEN BŮH JE ŽENA. Kristem vyvolené Česko nemá MATKU, nemá ŽENU STATEČNOU, nemá KRÁLOVNU MÍRU, nemá DRUŽKU Krista, nemá nikoho, kdo by ho KOJIL a VYCHOVÁVAL v novém DUCHU SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemá vládu úplně poslušného premiéra Ing. Rákose, stvořenou dle kapitol 279, 280, 281. Veškeré zlo v Česku a na světě dělá Kristus, kvůli neposlušnosti vůdce SEDMI ANDĚLŮ z Brna, rektora Štěpánka. Dle písničky od Krista, od Michala Hrůzy. agentura@petrinova.cz, daniela@petrinova.cz, gabina@petrinova.cz, Technický lid VUT v Brně je EVA, s kterou by byl Kristus hodně rád, protože Kristus, Boží technický lži lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Náš svět, promění se hned, když Kristus s EVOU technického lidu VUT v Brně, bude dál, což by si vlastně hodně přál. Nekonečné jsou HVĚZDY z VUT v Brně, ZÁŘÍCÍ NAVĚKY A NAVŽDY, co lidem plují nad hlavou, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Rektorát VUT v Brně si musí připadat jako v ráji, kvůli zakázanému OVOCI, které přitahuje ANDĚLA, rektora Štěpánka. Rektora Štěpánka přitahuje ZAKÁZANÉ OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, které Kristus uvedl na Česko v době, kdy Česko vyvedl z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické MAJETKOVÉ ROVINY. Toto OVOCE ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ je však hnusné, protože vede k vyrabování ropy do roku 2030. Rektor Štěpánek, při narození se nového Krista z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021, proto znovu zhřešil hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se mu stále hnusí. Odmítá telefonicky se mnou mluvit, protože SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odmítá studovat. Kriste smiluj se nad Českem, protože DUCH geneticky prasečího mozku rektora Štěpánka, zase zemdlel. Vůdce sedmi ANDĚLŮ rektor Štěpánek, má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně, dalších ŠEST ANDĚLŮ z Brna, a OSMÉHO ANDĚLA Andreje Babiše, a dle kapitol 279, 280, 281, a dohodnout s ními vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, a nastolení vlády Krista nad celým světem. Já jsem ANDĚLEM DEVÁTÝM. Kristus je ANDĚLEM, mediálním MISTREM, DESÁTÝM. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kol.3/5, Zjev.1/1až19/7až22/21, atd. OSM ANDĚLŮ, uvedených v kapitolách 279, 280, 281, mají povinnost učinit rozhodnutí, že Kristem prokletí politici pravice, levice a středu, černí Piráti a STAN, fialové ANO, modří SPOLU složení z Kristem prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, VOLŮ, BÝKŮ, či TELAT KDU-ČSL 1.Moj.1/3až2/3,15/8,9, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, a z TOP 09, hnědá SPD, žlutí Kristem prokletí KOZLI z ČSSD Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, a červení, Kristem prokletí BERANI, OVCE, BERÁNCI z KSČM, Mat.5/3,9,14, 18,23/7,25/32,40, mají povinnost, neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kdo je bude považovat za vládnoucí Bohy, toho Kristus zabije COVIDEM 19, či jinak. Kristus vyžaduje aby Česko zapomnělo na vše ekonomické, militaristické, atd. tím, že vytvoří vše nové, dle dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY.

 

Přetaženo z kapitoly 282 – 58 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dělá lidem dobro i zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků. Tímto způsobem, v jím v Písmu vyvoleném Česku, boří vše co zasadil, protikladným křesťanským, militaristickým, ekonomickým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tímto způsobem boří a ničí stávající vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Dává vládu nad lidmi technickému lidu VUT v Brně, atd. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Novým Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, především nové Boží trojici, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nový Kristus ukazuje věci v koncepci energetiky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, naplnění Písma o Česku, a VUT v Brně, do POSLEDNÍ ČÁRKY, nastane v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v jedinou hodinu, když tři ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, UČITELÉ technických věcí, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, ukončí viditelně službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Trestající Kristus, odstoupením svého technického rozumu, pro toto zlé pokolení přelomu věků konce éry ropy, od stávajícího, politického a náboženského dobytka Česka a světa, umožňuje úplně poslušným služebníkům Krista technického lidu VUT v Brně, vládnoucí boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a jiné hlupáky, neprodleně vyhnat z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli jejich prokazatelné debilitě. Sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, je nyní možné pouze uvedeným způsobem, po změně vládnoucí elity. Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, vyžaduje, aby v Česku, v prvním, úplně poslušném státě na světě, dobrovolně a neprodleně skončila vláda premiéra Babiše tím, že na rektorátu VUT v Brně, bude ustavena vláda úplně poslušných služebníků Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280 a 281. V koncepci energetiky vše nové, nový Kristus, technickému lži lidu VUT v Brně, nyní sděluje nikoli svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, ale pouze pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ze svého milosrdenství. Na konci TUNELU privatizace znárodněného Božího majetku, již svítí PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, až v Česku spatří SVĚTLO SVĚTA rozhodnutí úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, atd., pro všechny úplně poslušné státy celého světa. Vše technický nové, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, má povinnost realizovat nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VÉDY Písma, stvořená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Bůh chce Česko najít s novou vládou, úplně poslušnou, a Kristu vděčnou, za vyvolení Česka, být úplně poslušným lidem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. V první DVOULETCE mírového Božího království, se ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, budou realizovat ve všech restauracích, schopných vařit. V první PĚTILETCE Božího celosvětového mírového ráje, budou ŠVÉDKÉ STOLY již ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus nechce zvyšovat ekonomiku. Naopak vyžaduje zrušit křesťanskou SKÁLU, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kvůli energetické spáse Česka a světa. Na VUT v Brně mají povinnost se modlili svými skutky tak, jak je v textech požadováno, jako úplně bezmocní. Z milosrdenství Božího rozumu mají technické vzdělání, které je předpokladem toho, aby Kristu sloužili tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI profesore Hirš, stejně tak nový premiére Česka, úplně poslušný Ing. Rákosi, máte povinnost se stát UČITELI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost byl jedinými SOCIÁLNÍMI inženýry, jedinými architekty, a jedinými urbanisty, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude v Česku ničeho želet, dokud Česko nenaplní Písmo o zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do poslední čárky. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, je již vylit. Vůle Boží byla a je, zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad lidmi. Dle všech již uvedených textů Písma, poslední křesťanské, militaristické, ekonomické tisíciletí, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, do poslední čárky vyplnil texty Písma, o Božích trestech, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství odstoupení rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit, zveřejněním těchto textů SOUDU v ČRo a v ČT. Nová vláda Česka, musí být vytvořena na VUT v Brně, dle textů v kapitolách 279, 280, 281 tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant VZDUCHOTECHNIKY Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Vše energeticky nové bude tím, že bude ukončena energeticky náročná výroba zbraní, aut pro soukromníky, letadel pro soukromníky, atd. Kristus povoluje pouze výstavbu měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Tím povoluje vyrábět pouze výrobky pro výstavbu těchto domů, to je i pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nedovoluje vyrábět výrobky pro kuchyně rodinné. Vyžaduje zrušit supermarkety s potravinami, a tím zrušit nesmyslné chlazení a mrazení potravin v supermarketech. Tím zrušit veškerou výrobu plastových výrobků pro potraviny. Uvedené energetické úspory jsou obrovské. Společné stolování, nejdříve ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, zachrání více než pětinu, či více, zkažených potravin z domácností, a ze supermarketů. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ znamená maximální využití čerstvých potravin pro lidi a zvířata, a totální kompostování odpadů z kuchyní. Ve skladech domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude minimalizováno mrazení potravin tím, že se bude vařit z čerstvých surovin. Kristem je nyní povolená pouze celosvětová výstavba měst a sídlišť, z domů zimních bytových, a z domů pro společné stolování pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují. Obrovská energetická úspora je v Kristem požadovaném snížení počtu lidí na celé zemi, o dvě třetiny. Robotická eutanazie, bez jedů, je již povolena pro staré lidi, kteří o ni požádají, kteří se dožijí plnosti věků 70 až 80 let. Žalm90/9. Bůh nechce, aby dvě třetiny lidí zabíjel ve válkách boháčů s chudáky, či ve válkách mocností o vládu nad lidmi, a o vládu o území s ropou, plynem a surovinami, atd. Kristus vyžaduje snížit počet lidí na zemi dobrovolně, snížením porodnosti tím, že všechny ženy na světě, mohou mít, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pouze jenom jedno dítě.

 

Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, atd. Pochovávání žehem není možné, pro záchranu plynu pro celé tisíciletí. Řešením je, geneticky prasečí lidská těla pochovávat na mýtinách, v lesích, do hrobů hloubky cca 1 m, v malém hrobu, ve skrčené poloze, bez rakve. Nad každým hrobem bude vysazen dub, nebo buk. Není čeho se bát, při předání vlády nad lidmi, VŠEMOHOUCÍMU Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, při zřízení úplně poslušné vlády. Kristus slíbil, že po zveřejnění těchto textů, již bude jednat sám tím, že na celém světě vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to svým, Božím, NEOMYLNÝM SLOVEM, a Božím rozumem. Kristus, NOMMO, ZLODĚJ majetku nechce, aby v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, někdo nesmyslně zahynul COVIDEM 19, či TORNÁDEM, ale aby všichni došli k pokání, to je k vyznání vin a k podřízení se Kristu v úplné poslušnosti. Především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, nebude rozhodnuto o tom, že křesťanská militaristická SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne z Česka, a okolních zemí EU, v děsu. Bůh vyžaduje, aby Česko naplnilo Písmo do POSLEDNÍ ČÁRKY, o nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE nad celým světem NEPRODLENĚ. Do úplňku MĚSÍCE v úterý 27.4.21. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, DEBILŮ, Zj.20/10,12, hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s ropou, plynem a surovinami, kvůli neposlušnosti tří ANDĚLŮ, tří PSŮ, tří OSLŮ, tří LVŮ, z BOŽÍHO DOMU VUT v Brně, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Zj.1/16, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ředitele Energetického ústavu docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB, VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE, profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Technický lži lid VUT v Brně, Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Jer.1/17až5/7až31/27,32, atd. Technický lid, v BOŽÍM DOMĚ VUT v Brně, nemá výmluvu, Boží vůli stále nerozumět. Svou DUŠI Kristus dá pouze úplně poslušným, geneticky prasečím lidským mozkům. Kristus v novinách Rovnost i v Písmu slibuje, že OTEVŘE DVEŘE na rektorátu VUT v Brně, protože zde klepu na dveře dlouho a usilovně, kvůli špatnému OVOCI vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Mat.7/1,7,20. Vědce rektorátu VUT v Brně již zastihlo mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Belzebub papež František rozptyluje lid SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝMI, na pravici a levici, a na mnoho církví světa. Je vyháněn prstem Božím, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jeho dobrovolný odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na rektorát VUT v Brně, kvůli jejich energetické spáse. Luk.11/19,20, Mar.7/8, Iz.14/12,15,21,29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm115/17, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Kristus vyžaduje, aby především technický lži lid VUT v Brně, inicioval zveřejnění pravdy v ČRo a v ČT o tom, že jedině správná energetická koncepce Česka a světa, je energetická koncepce Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Především LVI, PSI či OSLI, rektor Štěpánek, docent Pospíšil, a profesor Hirš mají povinnost prohlásit veškeré energetické koncepce Kristem prokletých politiků pravice a levice za totální blud, způsobený temnotou jejich geneticky prasečích lidských mozků. Kristu na nějakém dnu trestání Česka a světa COVIDEM, nezáleží. Při svém NAVŠTÍVENÍ, v tomto zlém pokolení, v době Božího trestání, v době odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od neposlušných debilů, Kristu nezáleží na tom, kolik ropy, plynu a uhlí si lidé nesmyslně vyrabují, než svými geneticky prasešími mozky zjistí, že nesmyslné rabování ropy, plynu, úhlí, pro zábavu boháčů, pro jejich žití na výnosný trh, je energetickou smrtí. Čím víc ropy, plynu a uhlí neposlušní NETVOŘI nesmyslně vyrabují, pro zábavu boháčů, tím bude pro lidi, pro pracující lži lid, hůř. Uvedenou pravdu o nesmyslném rabování ropy, plynu a uhlí, což je HŘÍCH k energetické SMRTI, mají povinnost pochopit především tři ANDĚLÉ z VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Mají povinnost neprodleně naplnit Písmo o Česku do poslední čárky, o neprodleném zřízení vlády premiéra Ing. Rákose a tím o úplném zničení vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do úplňku MĚSÍCE v březnu 2021. Proto, vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, kteří odmítají Boží energetickou koncepci, která umožňuje vejít do díla odpočinutí od energetické, ekologické a mravní zhouby, jsou zločinci, kteří musí být vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, např. JUDr. Sladkým, z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Energeticky správnou cestu uvádí Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Energeticky správná cesta je neprodlené vytvořebí celosvětové Boží majetkové roviny, hostin ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, snídaní, obědů a večeří SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nejdříve ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v sídlištích, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 stávníků, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Jaké nevěrnosti vůči Bohu je vzpurný člověk schopný, svým geneticky prasečím lidským mozkem, je zřejmé. Andělé z rektorátu VUT v Brně, smilní s lidskými Bohy, se Satany kněžími, a mají s nimi, v jezeře Česka DEBB, debilů, DĚTI ze smilstva, boháče, bankéře, zbrojaře, politiky, atd. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Gal.1/7až6/7, Zj.1/1až19/7,8až20/11,15, Jud.12, atd. Protože andělé z rektorátu VUT v Brně, stále nejsou v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích lidských mozků, politici pravice a levice dělají energeticky naprosto nesmyslné koncepce, což se lži lidu Česka líbí. Zachování ropy a plynu, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn, uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou elektřinu. Kristus přestane Česko trestat COVIDEM, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Kristus dokáže Česku splnit sliby, o vládě poslušného technického lidu nad světem. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Bude i bez válek a bomb dělat z měst a vesnic celého světa sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, pro chybnou výstavbu města a vesnic. Postaví domy LETNÍ, které Kristus zakázal stavět, a nebudou v nich bydlet. Nebude v nich čím topit. Energetickou spásu Bůh umožní poslušným.

702.

kurzy@fotoskoda.cz, fotosluzby@fotoskoda.cz, info@fotoskoda.cz, crc@muni.cz, cez@cez.cz, dotazy@mpo1212.cz, kultura@mpo.cz, sandra.stefanikova@fsv.cuni.cz, milan.hrabanek@cvut.cz, martina.kvicerova@cvut.cz, daniela.dohnalova@rozhlas.cz, michaela.voborilova@media-club.cz, cihlarova@cak.cz, koutska@cak.cz, karolina.blinkova@ceskatelevize.cz, kvetoslava.strnadova@ceskatelevize.cz, tomas.peterka@rozhlas.cz, macek@g-i.cz, tereza.pinkasova@lf3.cuni.cz, lenka.hanicakova@upol.cz, zavadil@os-semiramis.cz, kancelar.rektora@mendelu.cz, cva@os-semiramis.cz, tomas.prochazka@economia.cz, nada.simankova@media-club.cz, martina.skutkova@rozhlas.cz, madm@ikem.cz, glozova@hostbrno.cz, jvrablikova@ckait.cz, mziegler@jcu.cz, prorektor-zahranici@vutbr.cz, Vojtech.Petracek@cvut.cz, info@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, hampl@utb.cz, kpmg@kpmg.cz, recruitment@kpmg.cz, podatelna@cnb.cz, dopisy@lidovky.cz, rektor@vutbr.cz, alena.schillerova@mfcr.cz, dvojka@rozhlas.cz, ptacek@bip.cz, barbora.olsanova@meetingbrno.cz, zoplat@seznam.cz, rieszova@vsh.cz, svihlikova.ilona@ujak.cz, krejci.oskar@ujak.cz, gavlas.pavel@ujak.cz, visek.jiri@ujak.cz, vladimir@daimond.cz, hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz, pr@robertslachta.cz, podpora@prisaha.cz,

Poslední Boží SOUD starosty Říček Štěpánka podatelna@obec-ricky.cz, obec@obec-ricky.cz, bývalé starostky Říček, ekonomické svině Evy Vítkové, boháče Dorazila a Kočího kociv@zsdk.cz, spolecnost@volny.cz, boháče Králíka domasov@stavounie.cz, ekonomické svině starosty Domašova Kučery starosta@obec.domasov.net, epodatelna@obec.domasov.net, bývalého starosty Domašova Pitrochy