Kapitola 285 – 46 + 10 stran.

27.07.2021 17:32

Kapitola 285 – 46 + 10 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, má zvláštní humor. Dobře z Písma zná, že lidský rozum je pouze geneticky prasečí, a že základem života Baalů, DÉMONŮ, boháčů, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ, např. na jižní Moravě, je pohlavnost. Boží humor je zvláštní tím, že Kristus, jehož hněv již neprodlévá, kvůli neposlušnosti vědců z VUT v Brně, ČVUT, atd. zničil VICHREM, TORNÁDEM, několik vesnic na jižní Moravě. Jeho humorem je, že neposlušným křesťanským sviním, stále dovoluje, v jím zničených kostelech na jižní Moravě, sloužit křesťanské, ekonomické, militaristické MODLOSLUŽBY. Dobře však ví, že při odstoupení jeho rozumu, každý lidský DUCH zemdlí, včetně rozumu vědců technického lidu, který, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vědcům na VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., Kristus, svůj rozum zase nevrátil. Především po vědcích z VUT v Brně vyžaduje přetvořit celé stvoření, mluvením pravdy o správné energetické koncepci Krista, která je na celé toto tisíciletí, kdy uhlí, ropa, plyn i uran, bude určitě dotěžen. Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně neprodleně zněl hlas boje, proti SYNU ZATRACENÍ, svini ministru Havlíčkovi ministr@mpo.cz, proti jeho koncepci, na dostavbu Dukovan, či Temelína. Kvůli zlé koncepci toho Baala, lidé tvoří vše energeticky nesmyslné, a tím se zbytečně namáhají. Kristovým humorem je dělat z ekonomických, militaristických, křesťanských neposlušných hlupáků, svině, či NETVORY, odstoupením Božího rozumu, pro toto pokolení, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vůle Krista je, aby úplně poslušní služebníci Krista, pochopili debilitu těch sviní, od kterých Kristus odstoupil. Iz.29/11až24,57/16až66/24, 2.Petr.2/21až3/16, Bhag.15/15,16, Jer.1/17,31/27,32až 51/58, K.M.1/4až19/6, Sír.5/5,7/16,39/28až43/31, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18,8/8,12/3.

 

Kapitola 285 –56 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 62. Česká bible kapitola 285. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Z Písma a dějin je zřejmé, že každý člověk, s pomocí své rozumnosti, či rukodělné dovednosti, kterou získal v době studia, či učení, kterou získal s pomocí rozumu mediálního MISTRA Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, dovede dělat dobré věci, nebo, při odstoupení rozumu Krista, bez pomoci rozumu Krista, zmetky, duchovní i materiální. Protože vládnoucí elita Baalů a DÉMONŮ, Boží rozum zneužívá, pro službu svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., Kristus dal pocit své ukřivděnosti najevo jasně a zřetelně tím, že po vyjití Česka, z Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti, či majetkové roviny, čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, uvedl na Česko, a na celý svět, žití na výnosný trh, což je hnusné OVOCE vládnoucích, Kristem prokletých politických stran pravice a levice, a Kristem prokletých drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a všech náboženství celého světa. Kristus v Písmu rozhodl, že vládnoucí politickou a náboženskou elitu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude trestat odstoupením svého rozumu pro toto pokolení, jenom do současné doby, do vykonání pomalého Božího SOUDU, křesťanského, ekonomického, militaristického Česka a světa, zapsaného v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, do zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT, technickým lidem VUT v Brně. Kristus dal pocit své ukřivděnosti najevo jasně a zřetelně tím, že odstoupením svého Božího technického rozumu, jím určeného pro toto zlé pokolení, z náboženského a politického dobytka učinil nerozumné stádo, které žene do záhuby, do HROBU, do JÁMY, do křesťanského, ekonomického, militaristického BAHNA, do militaristického PEKLA, které přijde, dle vědců z Anglie, v době ropného a ekonomického kolapsu, již v roce 2030, a to na celou zemi. Při odstoupení technického rozumu Krista, určeného pro toto neposlušné a zlé pokolení, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, nelze uvedenému militaristickému PEKLU uniknout, ani v Česku, ani ve světě. Kristus v Písmu určil, že z uvedeného HROBU zachrání a spasí pouze ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří přijmou Boží rozhodnutí, o úplném zničení jím prokletých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky špatných výrobků lidských rukou. Ve stávající OCHLOKRACII, politická a náboženská luza nutí pracující lid pracovat kvalitně, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Člověk, svým DUCHEM, svého geneticky prasečím mozkem, nenávidí kázeň. Proto dokáže pracovat kvalitně pouze z donucení, pod tlakem, nyní pouze pod tlakem SKÁLY ekonomických sviní, PRACHŮ. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, jsou energetickou SMRTÍ Česka, bludy drzých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku sviní, SYNEM ZATRACENÍ, ministrem Havlíčkem, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, o koncepci elektřiny na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, která však činí, dle docenta Skály z VUT v Brně, cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, bohatí BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT, projektanti, ve svých křesťanských tradicích, žádný ekonomický tlak nepociťují, pracují proto technicky, totálně špatně. Protože místo novému Kristu, ve svých křesťanských tradicích, slouží s bázní a s úctou, stále své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM a ostatním výrobkům lidských rukou. Kdo se na lži a bludy SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka o koncepci energetiky, nemůže už ani dívat, kdo chce změnu v kvalitě práce technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, má povinnost iniciovat zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT. Trestající Kristus vyžaduje, aby všichni lidé, na celém světě, své geneticky prasečí mozky, nutili pracovat kvalitně, nikoli pod ekonomickým tlakem, ale strachem z trestajícího Krista, jaký ještě na světě nikdy nebyl. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, v trestání Česka a světa válkami, horečným zbrojením, VICHRY, POTOPAMI, COVIDEM, KŮROVCEM, RAKVINOU, atd., bude pokračovat, do doby zřízení úplně poslušné nové vlády Česka, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, premiéra Ing. Rákose, a NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, DRUŽKY Krista, PANNY zrozené z neposkvrněného početí logického a správného výkladu Písma, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, na rektorátu VUT v Brně. Kristus v Písmu i v písničkách úplně poslušným služebníkům Krista zpívá písně nové. Především jím vyvolené technické elitě, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ANDĚLŮM, OSLŮM, PSŮM, NEMLUVŇÁTKŮM, z VUT v Brně, ČVUT a projektantům. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, bude nyní zazářit pouze znalcům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, když v Kristem vyvoleném Česku, a také ve Slovensku, bude mnoho úplně poslušných služebníků Krista. Písničku, KLIDNÁ JAKO VODA, od JELENA singltonmusic@gmail.com, malicher@centrum.sk. stepanka.batikova@umusic.com, nový Kristus určil nové, úplně poslušné vládě Česka, NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, DRUŽCE Krista, PANNĚ, zrozené neposkvrněným početím logického výkladu Písma, jediné církvi Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, s premiérem Ing. Rákosem v čele, zřízené dle kapitol 279, 280, 281. Právo žít mají nyní úplně poslušní služebníci Krista, kteří mají povinnost jít ke Kristu novou cestou, cestou DEMOKRACIE, kde úplně poslušní služebníci Krista budou mluvit pravdu o Kristu, a kteří začnou realizovat nastolení celosvětové, Boží majetkové roviny, po rozhodnutí o zrušení křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Na SMRT, na křesťanský MEČ VÁLEK mezi mocnostmi, a válek o území s ropou, plynem a surovinami, a na energeticky nesmyslné horečné zbrojení, na PRACHY, ZBRANĚ, atd., je potřeba nyní zapomenout. Úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose, má povinnost být klidná jako voda, ale silná jako proud. Křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA se jí poddá, a tím se zbaví všech pout. Na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, vláda Ing. Rákose, má povinnost být svěží, jako ranní rosa, a čistá, bílá, jako sníh. Když bude tančit po kameni bosá, má svět na dlaních. Vláda premiéra Ing. Rákose má povinnost z KAMENÍ, z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, učinit úplně poslušné Boží děti, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Život v křesťanské, ekonomické, militaristické totalitě, umí lidem naložit KŘÍŽ, nesmyslného utrpení. Ale ničeho se neboj Ing. Rákosi. Já jsem tu s tebou, Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vždyť to víš. A i kdyby Česko chtěl DÁBEL, či Satan, např. drzý pozemský OTEC Halík z Proglasu zive@proglas.cz, na rohy vzít, spolu půjdeme tou cestou, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, kudy ty musíš jít, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, mediální MISTR, poslušné služebníky přesvědčuje písničkou HNED TEĎ, POJĎ BÝT JASNÝM SVĚTLOMETEM booking@zlproduction.cz, shop@krystof.net, family@krystof.net, skupinakrystof1@gmail.com, Po zřízení nové vlády v čele s premiérem Ing. Rákosem, na rektorátu VUT v Brně, se zas všechno v dobré obrátí, nebojte se. Zahoďte strach z toho, že Kristus se nevrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, do úplně poslušného Česka, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, pro toto pokolení, přesně ví, jak má projít děsivou křesťanskou temnotou, krutého zmijího jedu PEKLA protikladných bludů katolického katechismu církve katolické, všeobecné, BELZEBUBA, SVINĚ, NETVORA, papeže Františka, a krutého zmijího jedu ekonomických promyšlených vychytralostí, ekonomické SVINĚ, NEVĚSTKY, NETVORA, ministryně financí JUDr. Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz, Jiri.Fojtik@mfcr.cz, Stanislav.Kouba@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, Marie.Bilkova@mfcr.cz, Karel.Ttyll@mfcr.cz, Radoslav.Bulir@ mfcr.cz, atd. Zářit celým světem, být jasným světlometem, mohou jenom ti úplně poslušní služebníci mediálního MISTRA Krista, kteří SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, uvedeného v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, budou neprodleně realizovat. Nikdo úplně poslušný, a Kristu vděčný, za správné, logické objasnění Písma, na cestách domů, k Ježíši Kristu, do celosvětového, mírového Božího království, se neztratí. Mraky křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se rozplynou v jedinou hodinu, když technická elita VUT v Brně učiní neprodleně rozhodnutí, že vytvoření celé, úplně poslušné vlády premiéra Rákose, dle kapitol 279,280, 281, atd., na rektorátu VUT v Brně, je nezbytné, z titulu správné Boží energetické koncepce. Kompletní, novou, úplně poslušnou vládu Česka, dle kapitol 279, 280, 281, atd. má povinnost neprodleně vytvořit nový premiér Česka, projektant Ing. Rákos, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nastolení vlády TVRDÝCH MUŽŮ, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Nový premiér Ing. Rákos, na rektorátu VUT v Brně, má povinnost vytvořit novou vládu Česka, s pomocí UČITELŮ nové víry v NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, s pomocí BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušných LVŮ, OSLŮ, či PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, rektora Štěpáneka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Kristus z Česka, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, uvedeným také v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z Česka neodejde pouze v případě, když na rektorátu VUT v Brně, bude vytvořená nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, a zákonodárnou, do doby nového novoluní MĚSÍCE v srpnu 2021. Nové DNES naplnění Písma, o vytvoření nové vlády Česka premiéra Ing. Rákose, na rektorátu VUT v Brně, je v milostivém Hospodinově létě, od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021. Kristus dělá v Česku všechno kvůli sobě samému. Má totální moc nad každým

 

DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku. Nad Českem a světem se smiluje, Božím technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, bude telefonicky, či elektronicky žádat rektora Štěpánka, a jeho kancléře a sekretářky, o neprodlené zřízení kompletní vlády Česka, s premiérem Rákosem v čele, na rektorátu VUT v Brně. Tel. je 541 145 200, 541 145 201, 541 145 202, 541 145 319. Mail kancler@vutbr.cz, gregorek@vutbr.cz, cihova@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz. Kristus požaduje naplnit texty Písma a písniček do poslední čárky na rektorátu VUT v Brně, od Lenky Filipové. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, ten co skrývá v Česku. Z příběhu o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pomocí protikladných bludů drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, zbývá jen málo. Náhle Kristus zrychlí ten svůj krok, až vykročí k rektoru Štěpánkovi, pravou nohou, aby z veškerého technického lidu Česka a světa, učinil svůj lid, úplně poslušný, a Kristu vděčný, za energetickou spásu světa. Stávající prolhaná lži vláda, kde ministr Havlíček, ministr@mpo.cz, lže úplně ve všem, protože lže o koncepci energetiky, odejde jednoho rána do říše ticha, a nikdo nebude plakat. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kdo má BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Ing. Rákose z Brna, za vládnoucího Boha, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, má ŽIVOT VĚČNÝ. Premiéru Rákosovi Kristus dá svůj Boží rozum pro toto pokolení tím, že mu dovolí vytvořit energetickou koncepci Česka a světa, na toto tisíciletí, dle dokonalé Boží lásky, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. BOŽÍ SYN, premiér, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, má povinnost být stejně MOCNÝM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM vládnoucím Bohem, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, pro svou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Vše co je o Bohu zřejmé, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd. objasněné, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Všichni, kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA dostávají, mají povinnost přemýšlet o díle mediálního MISTRA Ježíše Krista v Česku, a vzdát mu čest, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, spravedlivého Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, nyní na rektorát VUT v Brně, k Božímu technickému neposlušnému lži lidu, živeného Božím technickým rozumem odjakživa. Technický lid zná Ježíše Krista nově, jako DUCHA SVATÉHO, který má absolutní moc, nad každým lidským DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku. Za správný a logický výklad Písma, lidé však Ježíši Kristu nejsou stále vděční. Zlé myšlení geneticky prasečích lidských mozků, neposlušných a vzpurných politických a náboženských hlupáků, propadlo marnosti, pro službu technické elity Česka a světa SMRTI, to je lidským Bohům, PRACHŮ, ZBRANÍM, atd., pro totální neposlušnost OSMI Kristem vyvolených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ, jejichž povolání a vyvolení, za nové vládnoucí Bohy, je neodvolatelné, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je nezpochybnitelné. Uvedených OSM BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné, zlé tvorstvo, je uvedeno dále, i v této kapitole 285. Technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, stále o sobě tvrdí, že jsou moudří, že technický rozum Krista pro toto zlé pokolení nepotřebují, protože místo Kristu, věří svým geneticky prasečím lidským mozkům. Upadli v bláznovství tím, že zaměnili Boží slávu, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za slávu volebních programů Kristem prokletých politických stran PRAVICE, LEVICE a STŘEDU, za slávu např. krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu vládce tohoto světa, SYNA ZATRACENÍ, Satana, BELZEBUBA papeže Františka, či za slávu krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomické SVINĚ, NEVĚSTKY, NETVORA, ministryně financí JUDr. Schillerové alena.schillerova@mfcr.cz. V Kristem vyvoleném Česku, neposlušní a vzpurní hlupáci, sloužící místo Kristu své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., pohrdli správným výkladem veškerého Božího slova, a tím pohrdli bohatstvím Boží dobroty, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Hloupostí svých geneticky prasečích lidských mozků, si hlupáci vysloužili, pro svou neposlušnost, Boží hněv, a všechny v Písmu uvedené Boží tresty. Spravedlivý Boží SOUD se již zjevil tím, že Kristus slíbil, že odplatí každému podle jeho skutků. Tím v Česku a ve světě vzešel plný počet hlupáků, či pohanů, kteří stále prosazují sama sebe, protože odmítají texty Písma o tom, že oslavami sama sebe navzájem, oslavují nikoli Krista, ale pouze svoje mozky, geneticky prasečí. Žít v pravdě např. o správné koncepci energetiky Česka a světa, znamená pochopit, že energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého hlupáka ministra Havlíčka, na dostavbu Dukovan, či Temelína, je totální blud. Do politiků PRAVICE a LEVICE, Kristus, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, již nevstoupí. Odstoupením svého Božího rozumu, politiky pravice a levice viditelně boří a ničí, protože vyžaduje, aby neprodleně odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin, navždy. Zločinec ministr Havlíček, stejně tak politici pravice a levice, svými geneticky prasečími mozky nedokáží pochopit, dle dalších textů, že energie z jádra činí ve světě, stejně tak i v Česku, cca 4 %, z celkem potřebné energie. Při nesmyslném vyrabování ropy do roku 2030, dle vědců z Anglie, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli ekonomickému žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, K.M.15/12, bude nenahraditelně zničená technická vyspělost světa. Zničenou ropu, která celosvětově tvoří cca 32 až 36 % potřebné energie, nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, která celosvětově činí pouze cca 2,2 %, z celkem potřebné energie, nebo z jádra, která činí cca 4 %, z celkem potřebné energie. V Česku činí obnovitelná elektřina také pouze cca 2,2 %, z celkem potřebné energie, a energie z jádra činí také cca 4 %, z celkem potřebné energie Česka. Elektřina v Česku, dle vědců docenta Skály, docenta Kadrnožky, z VUT v Brně a emeritního děkana ČVUT Hrdličky, činí méně než deset procent celkem potřebné energie. Česko je tranzitní zemí, a proto energie z ropy činí více než 40 %, z celkem potřebné energie Česka, viz další texty. Proto ropu nelze nahradit elektřinou z OZE, nebo z jádra, provozovat na ni elektromobily, nebo elektrolýzou vyrábět vodík, což ve svých nesmyslných energetických koncepcích, prosazují DUCHEM CHUDÍ, Kristem prokletí HLUPÁCI, SVINĚ, NETVOŘI, politici pravice a levice, vedení ministrem Havlíčkem, do PEKLA energetické zkázy. Dostavba Dukovan, či Temelína, prokazatelně nedokáže nahradit ani elektřinu z dosluhujících uhelných elektráren, a z dosluhujících jaderných elektráren. Ve vzedmutém moři hlupáků OHNIVÉHO jezera DEBB, debilů, politici pravice lžou trestným způsobem o koncepci energetiky, což dělají kvůli tomu, aby se zachránili před hrozným Božím hněvem, a hněvem pracujícího lži lidu, až Kristus dovolí zveřejnit tyto texty v ČRo a v ČT. Politici pravice a levice, atd., ve své debilitě, svých geneticky prasečích mozků, stále chtějí zachránit svoje dobře placená koryta, protože správná koncepce energetiky, kterou je i celosvětová, mírová Boží ROVINA SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech pro cca 1500 lidí, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a bydlení v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, se jim stále hnusí. SYN ZATRACENÍ ministr Havlíček (stejně tak Kristem prokletí politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží veškerých náboženství světa), je DEBILEM, hlupákem, ĎÁBLEM, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. Protože politici a levice, stejně tak drzí Satani kněží, stále prosazují sama, stále odpírají pravdě o správné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, a tím podléhají křesťanské, ekonomické, militaristické nepravosti, očekává, v novém novoluní MĚSÍCE, v srpnu 2020, hrozný Boží hněv, a trest práce zemědělských, či jiných nevolníků. Boží sláva, čest a pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, čeká v Česku každého úplně poslušného služebníka Krista, který mluvením pravdy ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně zničí politiky pravice a levice, a jejich veškeré přisluhovače, to je Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou. Jediná možná cesta Česka a světa, je v totální podřízenosti se dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné koncepci energetiky. Mediální MISTR Kristus, chce vládnout z Božího domu, z rektorátu VUT v Brně, Česku a celému světu, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, a to neprodleně, již v milostivém Hospodinově létě 2021. Svůj Boží technický rozum, technické elitě Česka a světa znovu vrátí, až bude mít Česko nového vládnoucího Boha, pokorného a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Ing. Rákose a Boží NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, PANNU, DRUŽKU Krista, zrozenou z neposkvrněného početí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, novou vládu Česka, zřízenou na rektorátě VUT v Brně, dle kapitol 279, 280, 281, atd. Úplně poslušnému služebníku, novému premiéru Česka, Ing. Rákosovi, Kristus snad, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, již dovolí pochopit, že jedině možná, a jedině správná energetická koncepce, je koncepce Boží, která je na dalších 1000 let cesty Česka a světa. Boží hněv trestajícího Krista bude trvat do doby vyvolení vlády nového Krista nad všemi státy světa, při zvolení BOŽÍHO SYNA Ing. Rákose premiérem Česka, na VUT v Brně. Kristus v trestání nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, UČITELŮ nové víry v Krista, tři úplně poslušných LVŮ, OSLŮ, či PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, neposlušného rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Písmo a dějiny dosvědčují, že vládnoucí elita, ve všech státech světa, byla vždy debilní. Veškeré problémy, např. velkou nezaměstnanost, velké přelidnění, hlad, bídu, vládu nad ostatními, vládu boháčů nad chudáky, atd., řešila vždy jediným způsobem, mečem nesmyslných válek mezi mocnostmi, nebo bojem boháčů s chudáky v revolucích. V současné době však máme soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, kvůli totálně debilní politické a náboženské vládnoucí elitě. Vládnoucí elita, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, je totálně debilní, z toho důvodu, že z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dobře ví, co nyní má neprodleně konat, úplně poslušná technická vládnoucí elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, protože zná dobře Boží vůli, zná dobře Boží moc, nad DUCHEM každého lidského mozku geneticky prasečího, a protože se nechce podřídit Boží vůli. Z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů je zřejmé, že politická a náboženská elita, až nyní, v době pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, zná pravdu o tom, že totální debilita vládnoucí politické a náboženské elity je vrcholným Božím trestem tím, že je způsobená odstoupením technického rozumu Krista, také od geneticky prasečích mozků technické elity Česka a světa, kterou Kristus, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, živí odjakživa. Kristus, svůj Boží technický lži lid odjakživa miluje, a proto čeká, až se technická elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti před Kristem pokoří tak, aby pomocí vládnoucí technické elity, mohl vládnout celému Česku a světu, jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ UČITEL, LÉKAŘ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Mediální MISTR Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který odjakživa žije mezi námi, který v Česku dělá vše kvůli sobě samému, bdí stále nad zlem tím, že odmítá nastolit svou vládu nad celým světem, pomocí dvou OLIV, dvou SVÍCNŮ, dvou úplně poslušných PSŮ, OSLŮ, či LVŮ, NEMLUVŇÁTEK, dvou BOŽÍCH SYNŮ, dvou vůdců KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické koncepci Česka a světa, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz, a rektora ČVUT Petráčka Vojtech.Petracek@cvut.cz. Ježíš Kristus, jako MODLÁŘSKÁ STVŮRA, ukřižovaná ŽIDY, bdí stále nad zlem tím, že MEČEM VÁLEK, který na svět uvedl, pomocí drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, pomocí křesťanské militaristické SKÁLY, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd, stále nesmyslně pokračuje v dělání zla, včetně energeticky nesmyslného horečného zbrojení, včetně energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Kristus vyžaduje, abych já, devátý Boží prorok pro toto zlé, neposlušné pokolení, stále vycházel k vládnoucím pomatencům, či k pracujícímu lži lidu, nebo k redaktorům ČRo a ČT, atd., pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů atd., elektronicky i osobně proto, aby Kristus mohl konat dobro, a ne zlo tím, že oslovení NETVOŘI, SVINĚ, hlupáci, jako úplně poslušní, to je jako živí služebníci Krista, uvěří textům Písma, o Boží moci, nad každým DUCHEM geneticky prasečího lidského mozku, že uvěří textům Písma, o objasněné Boží vůli. Boží vůle je, aby se novému Kristu podřídili dobrovolně také vědci BOŽÍHO DOMU, rektorátu VUT v Brně, kde Kristus bydlí, protože Kristus, geneticky prasečí lidské mozky technického lži lidu, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Kristus ZÁKONODÁRCE, chce vidět nejenom mé SKUTKY, devátého proroka, nastolující víru v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉHO, ale i SKUTKY tři SLUNEŠNÍCH KRÁLŮ, ANDĚLŮ, tři BOŽÍ SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušných LVŮ, OSLŮ, či PSŮ, NEMLUVŇÁTEK, neposlušného rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Kristus vyžaduje, aby v tomto milostivém Hospodinově létě 2021, na rektorátu VUT v Brně, byla neposkvrněným početím počata, či zrozena, NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, Kristova DRUŽKA, nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákonny POLE VĚDY Písma, uvedená v kapitolách 279, 280, 281, atd. DĚDIČNÝ HŘÍCH, který je HŘÍCHEM k energetické SMRTI Česka a světa, je služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, atd, místo mediálnímu MISTRU Kristu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Smířit se s Kristem znamená iniciovat zřízení NEVĚSTY, jediné CÍRKVE Česka, neposkvrněné PANNY, nové vlády Česka, pod vedením premiéra Ing. Vladimíra Rákose z Brna, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Zřizení této NEVĚSTY na rektorátu VUT v Brně, je uvedeno v kapitolách 279, 280, 281, atd. Když se na rektorátu v Brně neobklopím touto NEVĚSTOU, novou, úplně poslušnou vládou Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, Kristus z Česka, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení, zase odejde, a neposlušné Česko, pro odstoupení svého Božího rozumu, úplně zničí. Trestající Kristus nyní trestá Česko a svět za to, že po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické majetkové ROVINY, kterou Kristus realizoval pomocí vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, si znovu nastolilo OVOCE svých ÚMYSLŮ, to je vládu trhu, žití na výnosný trh, místo vlády NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když při neposlušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., nebudou neprodleně, lidské, militaristické, ekonomické zákony, nahrazené Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energeticky správné cestě Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesotelného, bez křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Především vládnoucí technická elita má povinnost neprodleně rozhodnout o tom, že PRACHY, ZBRANĚ, atd. budou již pouze v muzeích, jak Česka, tak světa. BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušní LVI, OSLI, či PSI, NEMLUVŇÁTKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, dostávají od Krista moc, zřídit na rektorátu VUT v Brně, úplně celou vládu Česka, NEVĚSTU, KRÁLOVNU MÍRU, ŽENU STATEČNOU, PANNU, DRUŽKU Krista, dle kapitol 279, 280, 281, atd. Kristus vyžaduje, na rektorátu VUT v Brně, tímto způsobem, úplně zničit Kristem prokleté politiky pravice a levice, a tímto způsobem je poslat neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vládu Česka a vládu nad všemi státy světa, tímto dostává od Krista pouze úplně poslušná technická elita, pokorná, bez rozumu Krista bezmocná, s pomocí rozumu Krista mocná a NEOMYLNÁ, pro pochopení správného výkladu Písma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby zájemci o křesla nových ministrů se sami dobrovolně hlásili na rektorátu VUT v Brně, nebo u mě, na tel. 546 441 154 proto, aby mohli být zapsáni do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, svými jmény, a svými elektronickými adresami. Pro technickou elitu Česka a světa není úkol nad lidské síly, rozlišit správný, to je NEOMYLNÝ výklad Písma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od totálně chybného výkladu Písma např. děsivé temnoty, či krutého zmijího jedu katolického katechismu, pomocí kterého drze vládne nad světem, místo Krista, Kristem prokletý hlupák, Satan, či BELZEBUB papež František. Když se rektorát VUT v Brně vzdá svých privilégií, na přetvoření všeho stvoření, úplným zničením politiků pavice a levice, úplným zničením jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních, energeticky nesmyslných výrobků lidských rukou, Kristus, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, dá jinému národu, a jinému technickému lidu, pokornému a úplně poslušnému, své výsady, přetvořit celé stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Brno a Prahu v tomto případě úplně zničí tak, že neposlušné Česko bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů dokázal, že má naprostou moc, nad každým DUCHEM, geneticky prasečích, či geneticky myších, lidských mozků. Naplnil texty Písma o Česku do POSLEDNÍ ČÁRKY. Pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, vládnoucí hlupáci, či zločinci, kteří tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA stále dostávají, měli povinnost neprodleně zveřejnit tyto texty v ČRo a v ČT, a tím nastolit vládu nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Protože se nikdo neodvážil zrušit vládu SKÁLY politiků pravice a levice, to je PRACHY, ZBRANĚ, atd., v Česku, a tím ve světě, vzešel plný počet HUPÁKŮ, SVINÍ, NETVORŮ, ZLOČINCŮ, POHANŮ, atd., kteří stále chtějí sloužit pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM místo novému mediálnímu MISTRU Kristu, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, LÉKAŘI, UČITELI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států světa. Všichni neposlušní a vzpurní sešli z cesty do mírového, celosvětového Božího království tím, že místo nevému Kristu, stále chtějí sloužit pouze drzému Satanu, OTCI, BELZEBUBU, SVINI, papeži Františkovi. BELZEBUB papež František je Kristem prokletý, protože si ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nebere k srdci, stále si nenaprogramoval správný, NEOMYLNÝ výklad Písma, do svého geneticky prasečího lidského mozku. Jeho NEOMYLNÁ, protikladná dogmata, jsou pouze lži pro hlupáky.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kristus vyžaduje v Brně naplnit texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. NEPRODLENÉ přetvoření veškerého stvoření, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, vyžaduje realizovat nejlépe v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v Brně, na rektorátu VUT v Brně, u UČITELE nové víry v Krista, u BOŽÍHO SYNA, u nového kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, u ANDĚLA, PSA, OSLA, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. V děsivé temnotě protikladných bludů katolického katechismu, každý člověk zdědil hříšnou přirozenost, kterou je služba výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo Ježíše Kristu, jedinému Bohu světa. Všichni jsou proto daleko od Boží slávy, kterou je VEŠKERÉ Písmo od Krista, pro všechna náboženství světa, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Skrze jednoho ČLOVĚKA, Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO ŽIDY, pouze protikladnými bludy katolického katechismu, vešel do světa hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je středověké náboženské a politické učení, o žití Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh. Skrze uvedený hřích, vešla do světa SMRT, kterým je služba pracujícího lži lidu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou. Pomalým Božím SOUDEM vládnoucí politické a náboženské elity Česka a světa, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, se Kristus vyvýšil nad všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, středověkého učení křesťanského, judaistického, buddhistického, hinduistického, muslimského, atd. Uvedená SMRT zasáhla všechny náboženské a politické hřešící pomatence tím, že Kristus, od všech křesťanských, ekonomických, militaristických a jiných hříšníků, odstoupil svým Božím technickým rozumem, o správné koncepci energetiky Česka a světa, která je potřebná pro toto zlé pokolení vládnoucích lhářů, pokrytců, či zločinců. Kristus bdí nad zlem mečem nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. Bdí nad zlem energeticky nesmyslným horečným zbrojením. Bdí nad zlem pomocí křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, lidských výrobků. Dva úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou pro zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o správné energetické koncepci Česka a světa, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, a rektor ČVUT Petráček Vojtech.Petracek@cvut.cz, v milostivém Hospodinově létě 2021, již nemají výmluvu, nebýt zřítelnicemi nového Krista z toho důvodu, že Kristus se vypravil ze svého příbytku, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, u svého Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, který svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, který o sobě, a o jím vyvoleném Česku a Slovensku, vše srozumitelně objasnil, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů vyžaduje, aby jako pokorní, bezmocní a úplně poslušní, oblečení v černém, prorokovali, že jsou DVĚMA OLIVAMI, DVĚMA SVÍCNY tím, že stojí před PÁNEM celé země proto, aby neprodleně přetvořili veškeré stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o další energeticky správné cestě Česka a světa, do mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus vyžaduje, aby neprodleně, do dalšího úplňku MĚSICE, do neděle 22. srpna 2021, v Česku nastolili vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO mediálního MISTRA Krista, jediného UČITELE a LÉKAŘE všech států světa, a všech náboženství světa tím, že PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, zveřejní v ČRo a v ČT. Kristus, po zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT, o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o uvedené Boží vůli, o vytvoření Boží majetkové celosvětové ROVINY, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM politických a náboženských zvířat ve všech státech světa, a o vytvoření dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ pro ropu, plyn, uhlí, suroviny, atd. tak, aby vystačily na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, již bude jednat sám. Mnohým, úplně poslušným, a bezmocným služebníkům technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, stejně tak mnohým, úplně poslušným služebníkům z řad pracujícího lži lidu, svůj Boží rozum, zase vrátí. Vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení, bude trvat do úplné poslušnosti dvou OLIV, dvou SVÍCNŮ, rektora VUT v Brně Štěpánka a rektora ČVUT Petráčka. Kristus, vše uvedené v Písmu o Česku a Slovensků, dělá kvůli sobě samému. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho v Česku a na světě želet, při další neposlušnosti uvedených vůdců technického lži lidu. Být se svou moudrostí, svých genaticky prasečích mozků, o koncepci energetiky Česka a světa, v koncích, není žádná hanba. Je moudré, Krista se bát strachem o Česko a sebe, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus ví co lidé dělají, protože žije v geneticky prasečích mozcích mnohých lidí. Kristu se bude líbit, když před pohledem rektora VUT v Brně Štěpánka a rektora ČVUT Petráčka, stejně mocných UČITELŮ, stejných jako je Kristus v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, zmizí stará, ekonomická, křesťanská, militaristická země tím, že v ČRo a v ČT budou iniciovat vznik církve jediné, neposkvrněné stávajícím, ekonomickým, křesťanským, militaristickým myšlením. Neposkvrněnou církví, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, je vláda premiéra Ing. Rákose, vytvořená dle kapitol 279, 280, 281, atd. Boží pomoc k realizaci vzniku nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, a tím i nové země, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se již dostavila. Vědci, bezmocní SYNOVÉ ZATRACENÍ z ČVUT, profesor Jan Macek Jan.Macek@fs.cvut.cz, Ing. Josef.Morkus@fs.cvut.cz, a profesor Michal.Takats@fs.cvut.cz, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, jsou již v koncích, se svou moudrostí, svých energetických koncepcí Česka a světa, svých geneticky prasečích lidských mozků, viz další text. Protože uvedení vědci dělají to, co se Kristu líbí, Kristem slíbená pomoc, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, se tímto dostavila. Uvedení vědci již mluví o koncepci energetiky částečně pravdu, což není z rozumu jejich geneticky prasečích lidských mozků, ale z milosrdenství Krista, z jeho NEOMYLNÉHO, Božího, technického rozumu, pro toto zlé pokolení. V tomto zlém pokolení, po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové roviny, komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, trestající Kristus na Česko a Slovensko uvedl hnusné OVOCE ÚMYSLŮ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, žití na výnosný trh. Kristus vyžaduje, aby vědci z VUT v Brně rozlišovali hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, a které nejsou k energetické SMRTI Česka a světa. Např. veškerá energeticky nesmyslná výroba, výstavba, doprava, spotřeba, atd., je hříchem k energetické SMRTI Česka a světa, je proto Božím trestem za to, že vládnoucí Baalové a DÉMONÍ, místo Ježíši Kristu, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Hříchem, který není k energetické SMRTI Česka a světa je např. manželská nevěra. Kristus trestá všechny lidské hříchy, u každého jedince tak, jak se mu to libí, hříchy k energetické SMRTI, i hříchy ostatní proto, aby se všichni lidé Krista báli, a nehřešili. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, je např. nesmyslné přemnožování se, které vede k nezaměstnanosti, k bídě, k hladu, a k válkám pro snížení počtu lidí zabíjením. Boží vůlí je snížení počtu lidí na celé zemi o dvě třetiny, dobrovolně a neprodleně, snížením porodnosti. Boží vůlí je aby jedna žena měla jenom jedno dítě, a aby lidé, kteří se dožili plnosti věku, 70 či 80 let, při nemoci, při nemožnosti pracovat, mohli dle své vůle ukončit život robotickou eutanázií, bez jedů. Chodit na hřbitovy, a do krematorií, je již nebezpečné. Vůle Boží je, aby lidé nebyli spalování, ale byli pochovávání v lesích, na mýtinách, a aby, nad každým zesnulým, byl vysazen buk, či dub. Boží vůli je, aby v Česku a ve světě nebyli ani boháči, ani chudáci tím, že tvrdí vládnoucí muži technického lidu učiní rozhodnutí, že křesťanská, militaristická SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. odtáhnou neprodleně v děsu, před hrozným hněvem Krista, který chce na světě vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, pro toto zlé pokolení, když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, učiní rozhodnutí, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických církví, či ČARODĚJNIC, mají povinnost neproleně ukončit své křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY. Kristus, ze svého milosrdenství, svého rozumu, Česku, Slovensku a světu, dovoluje kázat pouze ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus Česko úplně zničí, když rektoři VUT v Brně a ČVUT zase odmítnou poslušnost. Pro starou zemi, a pro SLOVA STARÝCH NEBES, v Česku již není místo. Hořící jezero Česka DEBB, debilů, již nesmí existovat. Nikdo v Česku již nesmí být neposlušný, to je, nemocný, pro absenci technického rozumu Krista, pro toto pokolení. Kristus uzdraví úplně poslušné služebníky. Mnohým poslušným, dovolí číst, svým rozumem, tyto texty. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Jediná možná víra, v jediného Boha světa, v NEOMYLNÉHO mediálního MISTRA Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je víra v jeho jedině správnou, a jedině možnou, energetickou koncepci Česka a světa, na toto celé třetí křesťanské tisíciletí. Mediální MISTR Kristus, STVOŘITEL veškerého Písma, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv a veškeré techniky, ve všech státech světa, z milosrdenství svého NEOMYLNÉHO rozumu, tuto energetickou koncepci uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z tohoto důvodu je nezbytné zveřejnit PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT, aby nového Krista znal nově každý člověk na světě, z veškerého Písma od Krista, protože veškeré Písmo, všech náboženství světa, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V tomto tisíciletí určitě bude dotěžena ropa, plyn, uhlí, a mnohé jiné suroviny. Energeticky správná koncepce Česka, a všech států světa, pro toto celé TISÍCILETÍ, je uvedená v Písmu, je o neprodleném odpočinutí od veškerého díla, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Milovat Krista jako sama sebe, je možné pouze při znalosti veškerého

 

Písma od Krista. Milovat Krista jako sama sebe, znamená být stejný jako je NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Milovat Krista znamená milovat jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Ti kdo tyto texty dostávají, jsou zbavení ZLÉHO, TRESTAJÍCÍHO Krista, který vládne nad lidmi MEČEM nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, který nad lidmi vládne pomocí drzých, pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Úplně poslušní služebníci Krista technického lidu již nesmí pochybovat o moci Krista nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Úplně poslušní služebníci Krista již nesmí pochybovat o vyvolení technického lidu za nové kněze, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Primárním zdrojem energie je energie ve formě nacházející se v přírodě. Nejvýznamnějším primárním zdrojem energie je ROPA. Má největší podíl na celosvětové spotřebě energie. Spotřeba ropy činí cca 32 %, či 36 %. Uhlí cca 27 %. Zemní plyn cca 24 %. Biopaliva cca 9%. Jaderná energie cca 4 %. Vodní energie cca 3 %. Obnovitelné zdroje cca 2 %. Fosilní paliva tvoří nyní více než 80 % celkové energie. Významně se snížil podíl ropy, který dříve činil cca 46 %. Navýšil se proto podíl zemního plynu a uhlí. Celková spotřeba primárních zdrojů, se stále prudce zvyšuje, kvůli debilitě technického lidu, který o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nemá ani ponětí, pro neznalost Boží vůle. Proto se lidé zbytečně namáhají v energeticky nesmyslné výrobě, výstavbě, dopravě, spotřebě, proto nesmyslně horečně zbrojí. Nový Kristus, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, je již vzkříšen z mrtvých, křesťanských, ekonomických, militaristických sviní. Proto může nastat vzkříšení z mrtvých sviní technického lži lidu Česka a světa, pro znalost textů Písma o tom, že Kristus, ze svého milosrdenství, svůj Boží technický lži lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Technický lži lid již nemá výmluvu, nesmí odmítat dělat TVRDÉ MUŽE, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové vlády Česka, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, které očekává všechno tvorstvo, kvůli energetické spáse Česka a světa, která je možná pouze NEOMYLNÝM technickým rozumem Ježíše Krista, nikoli rozumem geneticky prasečích lidských mozků. Např. výroba a výstavba fotovoltaických elektráren, větrníků, či bioplynek, se neobejde bez energie z fosilních paliv, která v tomto tisíciletí určitě skončí. Žid.4/10,6/3až12/28až 13/17. Zaslepenost stávajících vládnoucích, neposlušných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, od kterých Kristus odstoupil svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, musí být zřejmá všem úplně poslušným služebníkům Krista technického lži lidu. Kristem prokletí politici pravice a levice, svými geneticky prasečími mozky, stále nedělají energetickou koncepci Česka a světa na tisíc let, na toto tisíciletí, na dobu, kdy ropa, plyn, uhlí, atd., úplně zmizí. Těžba ropy, v mnohých státech se skončí, dle vědců z Anglie, již v roce 2030, kdy nastane křesťanské PEKLO ropného a ekonomického kolapsu. Novým Kristem prokletí vládnoucí hlupáci, vyhovují přáním pracujících hlupáků tím, že svoje politické, ekonomické, energetické koncepce, nedělají na 1000 let, kdy fosilní paliva určitě nebudou, ale pouze na své volební období čtyř let, což je zločin. Úplně poslušní služebníci Krista, především Kristem vyvoleného technického lži lidu VUT v Brně, tři ANDĚLÉ, tři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušní LVI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. mají povinnost učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné, úplně se podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Mají povinnost neprodleně zveřejnit v ČRo a v ČT, že místo zákonů lidských, je energeticky nezbytné, neprodleně nastolit dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky na dalších 1000 let, z Božího milosrdenství uvedenou, v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jedině možnou koncepci energetiky Česka a světa, pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, je spojení všech států světa, pod vládu tvrdých mužů technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., pod novou vládu Česka, která v Česku, a tím v celém světě, nastolí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné pro toto celé tisíciletí, a tím nastolí vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, LÉKAŘE, nad všemi státy světa. Vědci Česka a celého světa, z milosrdenství Božího rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostávají energetickou koncepci na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista, nad celým světem, a mají povinnost ji neprodleně přijmout. Energetická koncepce Boží, uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je navržená pro toto celé OSMÉ TISÍCELETÍ vlády Krista nad celým světem. Je Božím milosrdenstvím, protože v tomto křesťanském třetím tisíciletí, v tomto OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy, skončí všechna fosilní paliva, všech států světa. Kvůli energetické spáse Česka a světa, která je možná pouze s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, určeného pro toto pokolení, je nezbytné, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, ukončilo pomalý Boží SOUD, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Ám.3/7,5/18,8/11. Tím Česko vykoná Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., úplně a rychle. Iz.10/23až24/5,33/10,24. Energetickou spásou Česka a světa je, DUCHEM CHUDÉ vládnoucí Bohy, např. politiky pravice a levice, poslat do říše ticha, na smetiště dějin, neprodleně, navěky věků. Žalm 115/17. Kristus chce přetvořit celé stvoření, na pokorné a úplně poslušné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí tvrdých mužů, úplně poslušných vlád, Česka a světa. K.M.19/6. Energetickou spásou Česka a světa je neprodlené vytvořeni jediné církve Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nové vlády Česka, pod vedením Kristem v Písmu vyvoleného premiéra Ing. Rákose, dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. Je rozumností, bát se trestajícího Krista strachem o Česko a svět, jaký ještě nikdy nebyl, a změnu vlády lidí nad lidmi, a změnu vlády Krista nad lidmi, učinit v dalším novoluní, nyní, od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021. Nejvhodnější DEN PÁNĚ, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je vždy v polovině toho týdne, ve STŘEDU, kdy je nutné donutit drzé pozemské OTCE Satany kněze, aby obrátili křesťanské, militaristické, ekonomické zpěvy v kvílení. Nejvhodnějším DNEM PÁNĚ pro nastolení daleko vyšší spravedlnosti, než byla za vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, je nyní středa 4. srpna 2021, nebo středa 18. srpna 2021. Tři ANDĚLÉ, tři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušní PSI, OSLI, či LVI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. mají povinnost učiní rozhodnutí, že Kristova DRUŽKA, Kristova NEVĚSTA, Kristova ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, jediná církev Česka, nová, úplně poslušná vláda Česka, s premiérem Ing. Rákosem v čele, zřízená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, atd. povede Česko a svět, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Je potřeba učinit rozhodnutí, o neprodleném zničení SMRTI, kterou je křesťanská, militaristická, ekonomická SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, atd. 1.Kor.15/24. Kdo bude sloužit PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., místo Kristu LÉVIJCI, je VLASTIZRÁDCE. Kristus vyžaduje, aby v Česku, NOVÁ NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, hlásala Boží dokonalou SPRAVEDLNOST, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.6/3až12/28. Kristus vyžaduje, tímto POMETLEM ZKÁZY, vymést vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, svině 2.Petr.2/21, NETVOŘI, v Česku musí zaniknout neprodleně, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, bude dělat sutiny z majetku Baalů, jaké ještě nikdy nebyly, při další neposlušnosti technické elity VUT v Brně. Mediální MISTR Kristus, v jím v Písmu vyvoleném Česku, dělá všechno kvůli sobě samému. Slíbil, že dovolí odstranit SMRT, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, atd., až tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, z milosrdenství svého Božího rozumu, dovolí číst v ČRo a v ČT. V tomto případě slíbil, že dá sám sobě mnoho mediálních HVĚZD, které budou zářit navěky a navždy, kvůli tomu, že budou chválit uvedenou Boží moudrost, to je úplné zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ. Kristus v Písmu slíbil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, Mar.13/20, že vše pochopí např. nový UČITEL Božího SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, BOŽÍ SYN, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, Bůh, s Boží mocí výkonnou a zákonnou, rektor VUT v Brně Štěpánek, či rektor ČVUT Petráček, což se zatím nestalo. 1.Kor.4/20, Žid.4/7,6/3. Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH slíbil, že zkrátí ty dny SOUDU neposlušných, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní. Dobře ví, že při odstoupení jeho Božího rozumu, od geneticky prasečího lidského mozku, každý lidský DUCH zemdlí. Slíbil, kvůli vyvoleným ANDĚLŮM, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, ČVUT, projektantům, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pomalý SOUD ukončit. Řím.8/19, Iz.57/10,16,20, 1.Petr.2/8,5/2až9, 2.Tes.2/3,11,3/1, 11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Není úkol nad lidské síly, nepít kalich Baalů a DÉMONŮ, vlastníků křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. 1.Kor.1/27až10/12až15/33. Není úkol nad lidské síly, po třech létech mého působení, od roku 2018, v tomto roce trestu boháčů 2021, na VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. se naučit číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nechat se tímto OHNĚM pokřtít, a sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, v úplné poslušnosti všech Božích ZÁKONŮ. Jer.1/17,23/12,29,31/27,31, Žalm33/6,37/5,38,102/18,27, 2.Kor.10/4, Iz.29/11,37/30.

 

Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi, dělá lidem dobro i zlo, odstoupením, či vstoupením svého Božího rozumu. Nyní boří vše, co zasadil, pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. odstoupením svého Božího technického rozumu, nutného pro toto zlé pokolení, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., které, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Tím v Česku a ve světě vzešel křesťanský, ekonomický, bez rozumu Krista pomatený lži lid, vzešel plný počet křesťanských, ekonomických, militaristických pohanů, hlupáků, lhářů, zločinců, či nesvéprávných bláznů. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh všech států světa, se nad svým Božím technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, atd. smiluje, či slituje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto zlé, neposlušné, ekonomické, militaristické, křesťanské pokolení, až po mém tříletém prorokování, od roku 2018, do roku 2021, až v tomto roce Božích TRESTŮ 2021, svým Božím technickým rozumem, učiní VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických křesťanských sviní, v Božích domech, na VUT v Brně, ČVUT, u projektantů, atd. Pro odstoupení Božího technického rozumu, od každého geneticky prasečího lidského mozku, nutného pro toto pokolení, vzešel plný počet pohanů, či neposlušných hlupáků tím, že nikdo neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý, nedokáže mluvit pravdu o správné koncepci energetiky, pro toto třetí křesťanské, militaristické, ekonomické pokolení, pro těchto tisíc let. Energeticky, ekologicky a mravně spasení mohou být pouze ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří uvěří textům Písma, že pravdu o správné koncepci energetiky, pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, Kristus uvedl, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to ve svých Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v daleko vyšší Boží SPRAVEDLNOSTI, než byla v době čtyřiceti let vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ nastane, až technický lži lid VUT v Brně, bude stejný, jako je Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Studium veškerého Písma od Krista, není úkol nad lidské síly. Neposlušné svině bude Kristus ničit, zabíjet, až do úplné poslušnosti veškerého technického lži lidu Česka a světa. Kristus vede Česko a svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. V Česku zorganizoval svůj PRVNÍ viditelný PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, v době vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. Komunistická OVCE, Andrej Babiš, v době 40 let POUŠTĚ socialismu, dle textů Písma, nosil v průvodech obrazy svých levicových Bohů, nosil obrazy LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse. Následně Kristus na Česko uvedl hnusné OVOCE ÚMYSLŮ stávajících Bohů, vládnoucích chamtivých Baalů a DÉMONŮ, žití na výnosný trh, proto, aby boháče mohl soudit POMALÝM Božím SOUDEM, uvedeným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kristus chce Česko a svět soudit, aby mohl Česko a svět osvobodit od vládnoucích Bohů, od jím v Písmu prokletých Baalů a DÉMONŮ, a od jím v Písmu prokletých drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Proto odstoupil od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, svým Božím rozumem, pro toto pokolení. Běda Česku a neposlušné, bez rozumu Krista debilní, mrtvé technické elitě, např. ČKAIT ckait@ckait.cz, stepan@deltaplan.cz, spackovavl@volny.cz, frantisek.kuda@vsb.cz, petr.dospiva@rpsostrava.cz, jindrich.ricica@gmail.com, martinmandik@centrum.cz, michal.drahorad@fsv.cvut.cz, vokurka@fsv.cvut.cz, frantisek.kuda@vsb.cz, brno@ ckait.cz, imeryova@ckait.cz, mmullerova@ckait.cz, jvrablikova@ckait.cz, nebo ČKA dagmar.mosnerova@cka.cz, milena.ondrakova@cka.cz, monika.pohankova@cka.cz, radka.kasalova@cka.cz, jan.kasl@cka.cz, recepce@cka.cz, když se odmítne podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo z architektů nebude např. v Kristem tornádem zničených vesnicích, stavět VĚČNÉ PŘÍBYTKY, to je města a sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-knaha.cz, je Kristem prokletá svině. Na VUT v Brně, pro neposlušnost, je stále naplno otevřená brána do křesťanských, militaristických, ekonomických PEKEL ropného a ekonomického kolapsu. Veškeré zlo na světě se děje kvůli neposlušnosti tří SLUNEČNÍCH KRÁLŮ, tří ANDĚLŮ, tři BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tří neposlušných PSŮ, OSLŮ, či LVŮ, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. Kristus si s uvedenými ANDĚLY stále neví rady. Především kvůli nim, technická, ekonomická a náboženská elita, stále není v koncích se svými bludy, svých energetických, ekonomických, militaristických koncepcí. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kvůli neposlušnosti tří PSŮ, OSLŮ, či LVŮ, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, např. noviny Rovnost a Lidové noviny stále uvádí energetické bludy, což se neposlušnému, ekonomickému, militaristickému, křesťanskému lži lidu Česka, stále líbí, což je energetická, ekologická a mravní katastrofa. Lidové noviny uvedly dne Páně 12. července 2021 bludy o tom, že v Česku roste ZELENÁ GENERACE, díky ekonomické podpoře státu. Křesťanská, militaristická, ekonomická svině Eliška Nová dopisy@lidovky.cz, uvedla, že hlupáci, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí, pro odstoupení rozumu Krista, pro toto zlé, neposlušné, křesťanské, militaristické, ekonomické pokolení, stále chtějí řešit KLIMA, místo konce éry fosilních paliv, v tomto OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista, nad všemi státy světa. Ekonomická svině Eliška Nová lže, že např. žáci vysoce vnímají ekologii, protože ekologická výchova ministerstev je dobrá. Vládnoucí lži lid je stále nemravný, protože se stále odmítá podřídit dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, odmítá Česko uklidit od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od vlastníků PRACHU, ZBRANÍ, atd. Ve střediscích ekologické výchovy se lže o tom, že vše energeticky, ekologicky a mravně zhoubné může do nekonečna pokračovat z toho důvodu, že ekonomickému, militaristickému lži lidu se stále líbí lži, o koncepci elektřiny, od různých politických, ekonomickým, militaristickým podvodníků, lhářů a zločinců. Kristus odpustí vládnoucím Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, pouze při úplné poslušnosti nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu. Kdo schvaluje horečné zbrojení Česka, a ostatních států světa, kdo schvaluje lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, toho Kristus za trest zabije, COVIDEM 19, POTOPAMI, TORNÁDEM, či jinými Božími ekonomickými tresty, uvedenými v evangeliích. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, jsou energetickou SMRTÍ Česka, bludy drzých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených SYNEM ZATRACENÍ, ministrem Havlíčkem, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, o koncepci elektřiny na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, která však činí, dle docenta Skály z VUT v Brně, cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA je neuvěřitená vědecká debilita, srovnatelná s odpuštění hříchů, které jsou energeticé SMRTI, křesťanským debilům Česka, Ježíšem Kristem, při zpovědích, a následných SVÁTOSTECH SMÍŘENÍ s Kristem, v kostelech postavených lidskýma rukama, kde Kristus nebydlí. Dokud se v Česku a Slovensku budou konat křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY, Kristus se nesmiluje, svým Božím technickým rozumem, určeným pro toto pokolení, nad novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd. Vládnoucí Bohové musí být noví, úplně poslušní, a Bohu vděční za roztažení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. VZKŘÍŠENÍ z neposlušných hlupáků, to je MRTVÝCH ekonomických, křesťanských, militaristických sviní, mají povinnost realizovat kněží technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT v Praze, noví vládnoucí Bohové, Boží synové, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, UČITELÉ nové víry v Ježíše Krista, v SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, úplně poslušní PSI, OSLI, či LVI, OKŘÍDLENCI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, stejně tak rektor ČVUT Vojtech.Petracek@cvut.cz, atd. Mají povinnost učinit rozhodnutí, že současnému vzpurnému pokolení odpouští hříchy k energetické, ekologické a mravní SMRTI, pouze nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, kterého má povinnost znát každý nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, atd. mají povinnost v ČRo a v ČT zajistit, aby každý člověk v Česku a ve světě, znal jak Boží vůli, tak Boží moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kvůli záchraně ropy, plynu, uhlí a surovin, pro toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, je nezbytné, aby noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, dle vůle Boží, celosvětově nastolili celosvětovou, Boží MAJETKOVOU ROVINU, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého

 

NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, či surovin, pouze na přestavbu Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Novému Kristu se bude líbit, když noví kněží technického lži lidu rozhodnou, že je nezbytné úplně zničit stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ, zničením jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních výrobků lidských rukou tak, aby správnou Boží koncepci energetiky, to je zachování ropy, plynu, uhlí a surovin, na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad lidmi, bylo možné neprodleně realizovat. V červnu a srpnu 2021, máme již PRAVÉ POLEDNĚ ÚSVITU tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad celým světem. Lidové noviny, či Rovnost, o čem co píši lžou z toho důvodu, že odmítají přetvořit celé STVOŘENÍ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože odmítají uznat, že veškeré Boží SLOVO, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Třídění např. plastového odpadu, kterým Baalové a DÉMONI, naplnili celou zemi a všechny moře, od jednoho konce na druhý, Ezdr.3/12,9/11,10/11, či dětinské šetření vodou, či elektřinou, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, není energetickou, ekologickou a mravní spásou, ale cestou do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, ropného a ekonomického kolapsu, který se začne, dle vědců z Anglie, již v roce 2030. Křesťanský, ekonomický, militaristický zločinec, SYN ZATRACENÍ, novinář Zbyněk Petráček 2.Tes.2/3,11,3/1,11, v LN dopisy@lidovky.cz, uvádí, že nejrychleji rostoucím žroutem elektřiny je nyní internet, a jeho uzly, operující s gigantickými objemy dat, což se líbí křesťankému, neposlušnému, vzpurnému lži lidu, který schvaluje úmysly politiků pravice a levice, stále zvyšovat ekonomiku, energeticky nesmyslnou výrobu, dopravu, výstavbu a horečně zbrojit. Křesťanským, ekonomickým, militaristickým štváčům, SYNŮM ZATRACENÍ profesoru Janu Mackovi z ČVUT Jan.Macek@fs.cvut.cz, a Ing. Josef.Morkus@fs.cvut.cz, profesoru Michal.Takats@fs.cvut.cz, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, svůj Boží technický rozum pomalu vrací, i když nejsou úplně poslušní 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20, atd. Zdá se, že uvedená křesťanská trojice Boží, nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, již je v koncích s energetickou koncepcí politiků pravice a levice, která je vždy pouze na čtyři roky vlády politických pomatenců, nad pomateným lži lidem. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude, ve svém hněvu dělat sutiny ze všeho energeticky shnilého, pomocí energeticky nesmyslných válek, pomocí VICHRŮ, či POTOP, jaké ještě nikdy nebyly, dokud technickým lži lidem nebude rozhodnuto, o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Nový Kristus vyžaduje, aby technický lži lid se neprodleně smířil s novým Kristem, a to vyznáním svých vin, svých bludů, či ÚMYSLŮ, o koncepci energetiky na úplné a rychlé zničení všech fosilních paliv, a tím odsoudil bludy politiků pravice a levice, kteří dělají energetickou koncepci Česka a světa vždy znovu, a to pouze na čtyři roky svého volebního období. Na rozdíl politiků pravice a levice, již vědci z ČVUT částečně mluví o energetice pravdu. Tím odsuzují chybnou energetickou koncepci, Kristem prokletého SYNA ZATRACENÍ, ekonomického, militaristického štváče, zločince ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz. Kristem prokletí stávající Bohové, politici pravice a levice, kteří chtějí stále řídit Česko, a tím celou zemi, místo nového Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, jsou tím usvědčení ze zločinnosti. Uvedení vědci z ČVUT již částečně mluví pravdu o tom, že koncepce energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU je perpetuum mobile. Uvádí, že emisní předpisy se zabývají jenom emisemi, které vznikají při jízdě vozidla, a tím pomíjejí skutečnost, že emise vznikají I při výrobě benzinu, nafty, biopaliva, elektřiny, při výrobě baterií, při výrobě fotovoltaiky, větrníků, při výrobě aut, při výrobě veškerých výrobků a zbraní. Politici pravice a levice jsou Kristem prokletí zločinci, protože svádějí pracující lži lid, z energeticky správné Boží cesty tím, že tvrdí, že je důležité řešit vše ekonomicky, což Kristus zavrhl. Jediné možné řešení koncepce energetiky je v úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONU, vlastníků PRACHU a ZBRANÍ. V rozhodnutí o úplném zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Drze tvrdí, že provoz elektromobilů je pro lži lid levnější, než provoz stávajících aut na benzin a naftu. Když však dojde k masivní náhradě automobilů elektromobily, bude nezbytné potřebnou energii pro provoz elektromobilů vyrobit navíc, což je technicky nemožné. Což politici pravice a levice, ve svých energetických koncepcích na elektřinu, pouze na čtyři roky své vlády nad lidmi, vůbec neřeší. Protože neřeší Boží vůli, o záchraně zbývajících fosilních paliv, ropy, plynu, uhlí, atd. a surovin, na celé toto třetí, či osmé tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa. Stávající zdroje fosilních paliv, či URANU, v tomto tisíciletí úplně končí, budou dotěžené. V tomto tisíciletí, a to již na ÚSVITU tohoto TŘETÍHO křesťanského tisíciletí, to je na ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí, vlády Krista nad celým světem, určitě budou dotěžena všechna fosilní paliva, včetně URANU. Při současném malém počtu elektromobilů se hlupákům, zločincům, lhářům, politikům pravice a levice, zajištění elektřiny navíc, jeví jako banální, či snadno řešitelné. Zajištění elektřiny z OZE je však otázkou zásadní. Stejně tak je otázkou zásadní mluvení pravdy o tom, že množství celkové stávající energie, při dotěžení ropy, dle vědců z Anglie, již v roce 2030, bude celosvětově sníženo tak, že se vše energeticky a ekonomicky celosvětově zhroutí. Noví vládnoucí kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd, již mají povinnost, nedovolit politikům pravice a levice, pokračovat ve lžích o tom zásadním, pokračovat ve lžích o koncepci energetiky, a tím také ve lžích o Ježíši Kristu, který již nechce být křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮROU, chce být DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Pokud tedy dojde k náhradě automibilů elektromobily, je nezbytné a potřebné, mluvit v ČRo a v ČT pravdu o tom, že množství elektřiny, které je nezbytné nově někde vyrobit, nelze vyrobit s pomocí fosilních paliv, protože v tomto OSMÉM tisíciletí vlády Krista nad celým světem, fosilní paliva určitě končí, stejně tak určitě končí URAN. Je proto technicky nemožné, pro odstoupení technického rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků technického, neposlušného, to je MRTVÉHO lži lidu, pokračovat ve stávajícím, politickém, náboženském, ekonomickém, militaristickém, totalitním systému, kde se lže o energetické koncepci trestným způsobem, a kde se proto lže úplně ve všem, co se dělá, vyrábí, staví. Každá totalitní politická lži vláda, od doby vyjití Česka, ze 40 let Boží majetkové, socialistické ROVINY, či spravedlnosti, si dělá, trestným způsobem, energeticky nesmyslnou energetickou koncepci Česka, pouze na čtyři roky své vlády nad lidmi. Problém však není pouze ve výrobě elektřiny, ale I v její distribuci, protože stávající sítě, stávající infrastruktura, není dimenzována ani na noční nabíjení elektromobilů, ani na energeticky náročné rychlonabíjení elektromobilů. Technické elita dobře ví, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, již od roku 1997, či od roku 2006, že energetické koncepce politického lži lidu pravice a levice pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent z celkem potřebné energie Česka, jsou naprosto energeticky nesmyslné. Přesto se nyní v médiích stále drze lže o tom, že energetickou spásou Česka a světa je zvyšování ekonomiky, výroby, dopravy, spotřeby, a tím také vybudování nové infrastruktury, k distribuci elektřiny, potřebné pro nabíjení elektrických vozidel. Veškeré Boží tresty, pro zastavení ekonomiky a horečného zbrojení, jsou stále k ničemu. Technický lži lid stále není v koncích, s moudrostí politického a náboženského lži lidu, který drze lže o Ježíši Kristu, který stále věří křesťanským bludům, o odpuštění všech uvedených hříchů, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, při SVÁTOSTECH SMÍŘENÍ. Neznalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní, koncepci, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, však již nikoho neposlušného a vzpurného neomlouvá. Vybudování celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, novými kněžími technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanty, je energeticky nezbytné. Boží hněv nad neposlušným a vzpurným Českem a světem, již neprodlévá. Vše o nastolení Boží AUTOKRACIE, o nastolení vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem, pomocí pokorného, bezmocného, a tím úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je dostatečně srozumitelně objasněno, pro každou ekonomickou, militaristickou, křesťanskou, zlou, neposlušnou svini. Rozšiřovat a nahrazovat auta, kamiony, letadla a lodě, poháněné benzinem a naftou, vozidly s elektrickým pohonem, je masově technicky naprosto nemožné. Např. v Česku prokazatelně se sníží výroba elektřiny tím, že v tomto tisíciletí, se postupně odstaví dosluhující uhelné elektrárny, postupně se odstaví dosluhující elektrárny jaderné, odstaví se veškerá zařízení na plyn, a protože uhlí v Česku již téměř není, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle vědců z Anglie již v roce 2030, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Zlo ropného a ekonomického kolapsu, již v roce 2030, nelze odčarovat pomocí

 

lží Kristem prokletých politiků pravice a levice, o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Iz.47/11,14. Hromadné rozšíření vozidel s elektrickým pohonem, hromadné rozšíření lodí a letadel s elektrickým pohonem, a hromadnou výrobu vodíku elektrolýzou, pro průmysl a dopravu, nelze vůbec realizovat, pro totální nedostatek elektřiny jak v Česku, tak ve světě, z toho důvodu, že současný podíl spotřeby elektřiny, z celkem spotřebované energie, činí méně než deset procent, dle vědců z VUT v Brně a ČVUT. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je také naprosto zřejmé, že při výrobě elektromobilů, a ostatních elektrických či vodíkových spotřebičů, v současném množství automobilů, kamionů, letadel, lodí, atd., v žádném případě nedojde ke snižení emisí CO2, jak si to Kristem prokletí ekonomové, či politici pravice a levice namlouvají, svými geneticky prasečími mozky. Např. ekonomická, militaristická, křesťanská zlá svině, NETVOR Tomáš Sedláček monika@tomassedlacek.cz, me@tomassedlacek.cz, v ČRo stále tvrdí, že Boží tresty, např. COVID, POTOPY, VICHRY, atd., sice ekonomiku mírně zbrzdily, ale teď již nic nebrání tomu, křesťanskou SKÁLU, to je ekonomiku, prudce zvýšit. Proto jiné křesťanské, militaristické, ekonomické svině, NETVOŘI Václav Binar a Radomír Prus, ze společnosti HE3DA a Magna Energy Storage, advert@he3da.cz, info@radomirprus.cz, info@vabico.com, info@magnastorage.cz, vaclav.binar@outlook.cz, v novinách Rovnosti ze dne 12. 7. 2021, drze lžou, o prospěšnosti zvyšování ekonomiky a výroby ve svých firmách. Protože technický rozum od Krista, od DUCHA SVATÉHO, ve svých geneticky prasečích mozcích nemají, pro neznalost PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, drze lžou, že není energetický problém, aby velká dopravní letadla, kamiony, lodě, atd. byly provozovány na jejich obrovské tenkostěnné baterie typu ROBUSTA, které mají vysokou míru nehořlavosti a jsou bezpečné i pro letadla. Zvyšují svoji SKÁLU, ekonomiku tím, že staví novou továrnu, protože netuší, že Kristus, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je může přijmout, do svého, celosvětového, mírového Božího království, pouze v případě, že technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti atd. rozhodnou, že křesťanská, militaristická ekonomická SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, odtáhnou v děsu, před hrozným hněvem Božím hněvem, kvůli dupání platety země, až se v základech hroutí. Ať se křesťanské, militaristické, ekonomické svině modlí, či prosí, jak chtějí, zlý křesťanský Kristus je neslyší. Kristus bude dobrým Bohem, dle písničky od Neckáře, až technický lid vše zveřejní v ČRo a ČT. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Především úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, OSLI, PSI, či LVI, rektor a prorektoři VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mají povinnost jít do celého světa, se zvěstováním správné energetické koncepce Česka a světa pro toto TISÍCILETÍ proto, aby nový Kristus mohl celosvětově jednat sám, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V uvedeném novém Božím slovu je možno vyhánět Baaly a DÉMONY, to je vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ. Křesťanské MODLOSLUŽBY, krutý zmijí jed protikladných bludů křesťanských katechismů, již nejsou SMRTÍ, protože jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je ZLATO. Uvedené STŘÍBRO i ZLATO již patří Bohu celého světa, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který je odjakživa NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, všech států, všech náboženství světa. Mar.4/12,7/7,13/20,16/15, Luk.1/52,17/10až34,19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, odjakživa řídí všechny státy světa tím, že v každém pokolení svět mění pomocí svých proroků, kterým dává vládní moc tak, jak sám chce. Dělá lidem dobro i zlo tím, že naplňuje texty Písma, dnes o jím v Písmu vyvoleném Česku a Slovensku, do poslední čárky. Nyní vyžaduje, aby OSM jím v Písmu vyvolených lidí, jeho ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přetvořilo celý svět na úplně poslušný. Přetvořit celý svět na úplně poslušný znamená pracovat pro Krista bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Usmířit se s novým Kristem znamená učinit rozhodnutí, o neprodleném a celosvětovém zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, VOJÁKŮ a jejich Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Toto opatření je nezbytné kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, kvůli uchování ropy, plynu, uhlí a surovin, na tento celý OSMÝ DEN, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády mediálního MISTRA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. Kdo pracuje za peníze, za PRACHY, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, protože nepracuje pro Krista, ale pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je pro vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ, pracuje pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Kristus je nyní nový tím, že všechno o sobě, Česku a Slovensku, nově uvedl, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby Krista znal každý člověk nově na světě, z jeho veškerého SLOVA NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Nový Kristus vyžaduje, aby každý člověk na světě uzavřel s novým Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o jeho vládě nad všemi státy světa, pomocí nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kvůli přetvoření všecho stvoření na OBNOVITELNOU ELEKTŘINU, Boží vládu nad lidmi dostává nyní neposlušný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., který Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu Česka a světa, úplně poslušní, to je živí, mají povinnost být TVRDÝMI MUŽI tím, že mají povinnost zrušit stávající lidské zákony, a neprodleně nastolit vládu Krista nad celým světem, nastolením Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných v tomto pokolení, pro všechny státy světa. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA je o úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněná. Geneticky prasečí mozek každého člověka je živen rozumem Ježíše Krista tak, jak Kristus sám chce. Někoho Kristus živí odbornou ROZUMNOSTÍ, někoho RUKODĚLNOU DOVEDNOSTÍ. Kristus tím, že do každého člověka jednak vstupuje svým Božím rozumem, a jednak odstupuje svým Božím rozumem, vychovává lidi tak, jak sám chce. Když od neposlušného člověka Kristus svým Božím rozumem odstoupí, nechává ho padat do jámy, či do hrobu tím, že člověku zbude pouze rozum, jeho geneticky prasečího lidského mozku. Proto je rozumností bát se nového Krista strachem, jaký ještě nebyl, a realizaci jeho energetické spásy, neodkládat. Nové DNES naplnění Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, je v novém NOVOLUNÍ, které je nyní od neděle 8. srpna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 22. srpna 2021. Když Kristus nenajde v Česku velké množství pokorného a úplně poslušného, to je živého lži lidu, zase z Česka odejde, a začne znovu Česko trestat ekonomicky, COVIDEM, VICHREM, POTOPAMI, horečným zbrojením, válkami, atd.. Život neposlušného člověka je TMA, život poslušného člověka je SVĚTLO. SVĚTLO vzejde spravedlivým, čtením SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Naposledy bude odstraněna SMRT, kterou je SKÁLA křesťanských, militaristických, ekonomických sviní, PRACHY, ZBRANĚ, a mnohé výrobky lidských rukou, jejichž éru Kristus končí, pro konec doby benzinové, pro konec fosilních paliv. Jud.12, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/21,33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3. O odstranění SMRTI mají povinnost rozhodnout tři noví kněží, tři ANDĚLÉ, tři BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, tři úplně poslušní LVI, PSI, OSLI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Uvedená NEMLUVŇÁTKA technického lži lidu VUT v Brně, již nesmí dělat PSY, či OSLY, kteří na stávající vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na politiky pravice a levice, na drzé pozemské OTCE Satany kněze, všech ekumenických církví, a na všechny lži proroky, kteří prorokují nesmysly o energetické koncepci Česka a světa, neumí ani hýkat, či štěkat. Mají povinnost usvědčit křesťanské, ekonomické, militaristické lži proroky, že jejich koncepce o náhradě ropy elektřinou, či VODÍKEM, je podvodem, je lží, je zločinem, protože je vytvořena TMOU geneticky prasečích lidských mozků. Bože dej, svým rozumem, ať posledním prorokem ekonomického, militaristického lži lidu Česka, je fyzikální chemik, svině, NETVOR, profesor Vladimír Karpenko vladimir.karpenko@natur.cuni.cz, tomas.obsil@natur.cuni.cz, twr@twr.cz, filip.uhlik@natur.cuni.cz, katerina.uselova@natur.cuni.cz, iva.zuskova@natur.cuni.cz, kfmch@natur.cuni.cz, anna.knezu@natur.cuni.cz, zuzana.hrabalova@natur.cuni.cz, dekan@natur.cuni.cz, podatelna@natur.cuni.cz, jakub.langhammer@natur.cuni.cz, michal.andrle@natur.cuni.cz, Petr.soucek@natur.cuni.cz, juraj.povazan@natur.cuni.

 

cz, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA profesor Karpenko je dle Písma STARÝM ČLOVĚKEM, je TMOU tím, že prorokuje v Lidových novinách, ze dne 3. července 2021, samé křesťanské bludy, způsobené odstoupením technického rozumu Ježíše Krista pro toto pokolení, od jeho geneticky prasečího lidského mozku. K.M.7/27. Svými bludy o koncepci energetiky slouží svému POHLAVNÍMU ÚDU. Je TMOU, sviní, lže. Poslušní s ním nesmí mít nic společného. Vyhovuje přáním ekonomických, militaristických, křesťanských vládnoucích zločinců. Iz.57/10,16,20, Ef.1/5až16. Profesor Karpenko nevnímá energetickou realitu konce éry fosilních paliv, protože Kristus, svým Božím technickým rozumem nedovoluje pochopit nesmyslnost lidského snažení. Primárním zdrojem energie je energie ve formě nacházející se v přírodě. Nejvýznamnějším zdrojem primárním zdrojem energie je v současné době ROPA. Má největší podíl na celosvětové spotřebě. Spotřeba ropy činí cca 32, či 36 %. Uhlí cca 27 %. Zemní plyn cca 24 %. Biopaliva cca 9%. Jaderná energie cca 4 %. Vodní energie cca 3 %. Obnovitelné zdroje cca 2%. Fosilní paliva tvoří více než 80 % celkové energie. Významně se snížil podíl ropy, který dříve činil cca 46 %. Navýšil se proto podíl zemního plynu a uhlí. Celková spotřeba energie se stále prudce zvyšuje, především v energeticky nesmyslné výrobě, dopravě, spotřebě, atd. Výroba a výstavba např. fotovoltaických elektráren, či větrníků se však neobejde bez energie z fosilních paliv. UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA profesor Karpenko píše, že končící ropu, pro letadla, lodě a kamiony má nahradit vodík, což pro něho není priorita, ale nepodstatná věc. Je to hlupák. Pro odstoupení technického rozumu Krista blouzní o UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ. Nevidí, jakou energetickou, ekonomickou a mravní katastrofou, je dotěžení ropy v roce 2030, v mnohých státech, dle vědců z Anglie. Ekonomové, kteří obchodují s emisními povolenkami, s dotěžením ropy, a s UHLÍKOVOU STOPOU, také nemají žádný problém. UHLÍKOVOU STOPU mažou jedním kliknutím, při prodeji povolenek. Žádný STARÝ ČLOVĚK, žádný DUCHEM CHUDÝ vědec, žádná ekonomická, militaristická svině, jehož geneticky prasečí lidský mozek je TMOU, s energetickou a ekonomickou SMRTÍ, 1.Kor.15/26,33, při dotěžení ropy v roce 2030, dle vědců z Anglie, nemá stále žádný problém. Hlupáci vědci však přiznávají, že ropě, jako palivu, budoucnost již nepatří, protože její dotěžení se rychle blíží. Proto hlupáci vědci stále hledají, čím nahradit ropu, případně jak využít ostatní fosilní paliva místo ropy, což v tomto OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy, kdy všechna fosilní paliva určitě skončí, již není možné. V tomto OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, určitě skončí veškerá fosilní paliva. Vědci Česka a celého světa, z milosrdenství Božího rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostávají energetickou koncepci, na toto celé OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad celým světem. V článku v LN, hlupák, STARÝ ČLOVĚK, profesor Karpenko, tmou svého geneticky prasečího lidského mozku uvádí, že vědci jsou neúnavní tím, že mnoha způsoby se snaží vyřešit náhradu ropy jinou energií, což je činnost chybná tím, že neuvádí, jaké množství energie je potřeba zajistit za ropu, která určitě končí. STARÝ ČLOVĚK, PLEVEL, KŘOVÍ, lhář a podvodník, svině, profesor Karpenko, stále není v koncích se svými energetickými koncepcemi, přestože přiznává, že v době ropného a ekonomického kolapsu, z obnovitelné energie, z obnovitelné elektřiny, lze elektrolýzou vyrobit jen nepatrné množství vodíku. Vyrábět vodík z fosilních paliv, je činnost naprosto nesmyslná. Energetická koncepce Boží, uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je navržená pro toto celé OSMÉ TISÍCELETÍ vlády Krista nad celým světem. Je Božím milosrdenstvím, protože v tomto tisíciletí, skončí všechna fosilní paliva. Spásou je, DUCHEM CHUDÉ vládnoucí Bohy, poslat nyní do říše ticha. Žalm33/6,37/5,38,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43,115/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Při nesmyslném vyrabování ropy do roku 2030, kvůli horečnému zbrojení, a kvůli ekonomickému žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, K.M.15/12, bude nenahraditelně zničená technická vyspělost světa. Zničenou ropu, která celosvětově tvoří cca 32 až 36 % potřebné energie, nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky a větrníků, která celosvětově činí pouze cca 2,2 % celkem potřebné energie. V Česku činí obnovitelná elektřina také pouze 2,2 %, z celkem potřebné energie. Elektřina z jaderných elektráren, v Česku i ve světě, tvoří pouze cca 4 %, z celkem potřebné energie. Proto ropu nelze nahradit elektřinou a provozovat na ni elektromobily. Energetickou katastrofou je, že vládnoucí predátoři nesnesou pravdu o nedostatku elektřiny pro elektromobily, pro odstoupení rozumu Krista. Důvodem jsou jejich mozky pouze geneticky prasečí. Docent Skála, v roce 2006, mně potvrdil údaje z ČRo, že elektřina tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Objasnil mně, že energie potřebná pro dopravu, v době socialismu, činila cca 50 procent z celkem potřebné energie Česka. Docent Kadrnožka, vydal knihu o energetické koncepci Česka, po dotěžení ropy, za kterou dostal státní vyznamenání. Vysvětlil svou koncepci energetiky Česka. Pravil, že dle jeho výpočtů, Česko potřebuje nahradit končící ropu výstavbou cca 25 kusů, či 30 kusů, jaderných elektráren, velikosti Temelína. Protože Kristus stále vyžaduje, abych svými skutky objasnil pravdu o koncepci energetiky Česka a světa, jel jsem v roce 2006 do Prahy, na ČVUT. Zde jsem tehdy mluvil s ředitelem ÚE docentem Hrdličkou, pozdějším děkanem strojní fakulty ČVUT. Docent Hrdlička potvrdil, že docent Skála a docent Kadrnožka o náhradě energie z ropy, uvedeným množstvím jaderných elektráren velikosti Temelína, mluví pravdu. Pravil, že dle jeho výpočtů, bude nutné postavit cca 40 ks elektráren velikosti Temelína, protože docent Kadrnožka nepočítá s provozem aut na vodík. Nepočítá s účinností přeměny elektřiny na vodík, elektrolýzou. Od roku 2006, debilita geneticky prasečích lidských mozků se zvyšuje. Docent Skála v roce 2006 řekl, že je naprosto nesmyslné stavět ve velkém jaderné elektrárny, protože uran bude dotěžen dříve než uhlí. Uvedení proroci jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků. Uvedení pastýři pasou pouze sami sebe tím, že za Boha mají svoje dobře placená koryta, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Jsou to stromy dvakrát mrtvé, dvakrát vykořeněné, jednou v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny, podruhé DNES, jsou bludnými hvězdami, které čeká ta nejčernější křesťanská, ekonomická, militaristická tma. Jejich ústa mluví nadutě, protože si myslí, že zůstanou bez trestu. Jsou to lži učitelé, kteří vyhovují přáním lidí, kteří chtějí úplně a beztrestně zničit ropu, plyn a uhlí, již na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, protože namají o Kristu, o jeho energetické koncepci, ani ponětí. Odmítají zrušit boháše a chudáky, protože SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků se jim hnusí. Hnusí se jim vejít celosvětově do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, a tím zachovat ropu, plyn a uhlí na tisíc let. Bohové SLOV NEBES MRAVĚ VYSOKÝCH, vláda premiéra Ing. Rákose, mají v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přesné instrukce, co mají dělat. Jud.12, Kaz.3/18,8/8, Oz.2/18až9/7až15,14/3, Am.3/15,5/10,18až8/11, 1.Tim.1/7až6/10,20, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Bhag.15/15, K.M.1/4,7/16,27,12/10,17,27, atd. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Především úplně poslušní noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, OSLI, PSI, či LVI, rektor a prorektoři VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, mají povinnost jít do celého světa, se zvěstováním správné energetické koncepce Česka a světa pro toto TISÍCILETÍ proto, aby nový Kristus mohl celosvětově jednat sám, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, až bude mít mnoho úplně poslušných služebníků Krista, např. na VUT v Brně. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, profesor Doupovec prorektor-vzdelavani@vutbr.cz, profesor Grmela prorektor-vyzkum@vutbr.cz, profesor Hruška prorektor-it@vutbr.cz, profesorka Režňáková prorektor-akadzal@vutbr.cz, Mgr. Gregorek kancler@vutbr.cz, docent Janíček kvestor@vutbr.cz, docent Hanáček senat@vutbr.cz, Ing. Rohlena Pavel.Rohlena@ vutbr.cz, Ing. Marvan marvan@vutbr.cz, docent Katolický dekan@fme.vutbr.cz, prodekan-zahranici@fme.vutbr.cz, prodekan-1stupen@fme.vutbr.cz, prodekan-2stupen@fme.vutbr.cz, docent Bartoš bartos@fbm.vutbr.cz. Nebo u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA Božího, úplně poslušného a úplně bezmocného lži lidu na ČVUT, u BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno zlé, neposlušné tvorstvo. Vojtech.Petracek@cvut.cz, Jiri.Bohacek@cvut.cz, Gabriela.Achtenova@fs.cvut.cz, skvor@fel.cvut.cz, staryo@fel.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, Radek.Holy@cvut.cz, Lucie.Orgonikova@cvut.cz, Veronika.Kramarikova@cvut.cz, radka.suranova@cvut.cz, eva.piknova@cvut.cz, 13135@fel.cvut.cz, igor.jex@fjfi.cvut.cz, maca@fsv.cvut.cz, martina.kvicerova@cvut.cz, Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, andrea.vondrakova@cvut.cz, pata@fel.cvut.cz, labus@fa.cvut.cz, Pavel.Hrubes@cvut.cz, marcel.jirina@fit.cvut.cz, rosina@fbmi.cvut.cz, Jiri.Drnek@cvut.cz, Ivan.Stekl@cvut.cz, Robert.Jara@cvut.cz, jan.janousek@fit.cvut.cz, Marta.Machytkova@cvut.cz, Marek.Kalika@cvut.cz, Dana.Matejovska@cvut.cz, farnimi1@fjfi.cvut.cz, Vladimira.Dvorakova@cvut.cz, Jiri.Kolisko@cvut.cz, Michael.Valasek@fs.cvut.cz, twr@twr.cz, Ondrej.Velek@cvut.cz, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Kriste smiluj se nad Českem, protože DUCH geneticky prasečího mozku rektora Štěpánka, zase zemdlel. Vůdce sedmi ANDĚLŮ rektor Štěpánek, má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně, dalších ŠEST ANDĚLŮ z Brna, a OSMÉHO ANDĚLA Andreje Babiše, a dle kapitol 279, 280, 281, a dohodnout s ními vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, a tím nastolení vlády Krista nad celým světem. Kristus, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, již bude jedat sám, a sám vše přetvoří, v případě úplné poslušnosti rektora

 

Štěpánka, při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Česko se musí vrátit k novému Kristu v jedinou hodinu. Mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který žije v nás, k usmíření s ním snad bude stačit, když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, zveřejní v ČRo a v ČT, že Boží tresty na Česko nyní seslané, jsou vlastně dobrodiním pro úplně poslušný technický lid Česka a světa. Kristus do Česka přichází s pomstou, kvůli křesťanským, ekonomickým, militaristickým nevěrnostem vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníkům křesťanské ekonomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Bůh tím odplácí ekonomickým, militaristickým křesťanským sviním za to, že odmítají zveřejnit Boží vůli. Nechce se hněvat věčně. Povstal proto, aby přinesl světu energetickou, ekologickou a mravní spásu, svého celosvětového mírového Božího království. Kristus vyžaduje, aby noví kněží technické elity VUT v Brně, otřásli všemi NEBESY, to je všemi SLOVY křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských bludů. Kristus v Česku sbírá vojsko k boji, proti politickým a náboženským svévolníkům, opovážlivcům, ukrutníkům, zločincům proto, aby v Brně, v Česku, mohl nastolil svou vládu. Vyžaduje, aby technický lži lid VUT v Brně, zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT, nechal spadnout BELZEBUBA papeže Františka, do křesťanského, ekonomického, militaristického podsvětí, do nejhlubší jámy. Prvorození nuzných, např. na Říčkách bezdomovec Blažek, musí mít novou PASTVU. Ubožáci budou odpočívat v bezpečí. Za poslední tři léta mého působení, od roku 2018 do roku 2012, zbude pouze osm lidí Kristem vyvolených, tří ANDĚLŮ z VUT v Brně, a pět členů nové vlády. 1.Petr.3/20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Iz.5/4,16,13/4,9,11,13,14/9,15,21,30,32,16/3,14,27/5,29/11až24,31/9,33/10,22,24,35/4,8,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12. Kristus za trest ničil vše energeticky, ekologicky a mravně nepotřebné, ve vesnicích HRUŠKA ouhruska@atlas.cz, MORAVSKÉ NOVÉ VSI podatelna@mnves.cz, LUŽICE podatelna@luziceuhodonina.cz, MIKULČICE starosta@mikulcice.cz, MORAVSKÝ ŽIŽKOV obec@moravskyzizkov.cz, TÝNEC tynec@podluzi.cz, podatelna@tynec.cz, HODONÍN epodatelna@muhodonin.cz, TVRDONICE obec@tvrdonice.cz, VALTICE info@valtice.eu, podatelna@valtice.eu, knihovna@valtice.eu, domov@valtice.eu, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má moc pokořené Česko povýšit na Boží lid, pokorný a úplně poslušný, když se především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lid VUT v Brně, vzepřou dále uváděným, drzým, pozemským OTCŮM Satanům kněžím, všech ekumenických církví. Kristus má naprostou moc, nad každým DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku. Má moc člověka, či stát, buď zahubit, kvůli tomu, že vládnoucí elita odmítá objasněnou Boží vůlI, nebo energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit, v případů úplné poslušnosti technického lží lidu VUT v Brně. Veškerá spása a blaho je v realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jedině možná, a jedině správná enegetická koncepce, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní lidé dělají to, co se Kristu líbí, i v případě, že jsou nesmyslně trestáni, kvůli neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušné, ekonomické, militaristické, křesťanské a jiné svině, čeká buď hrozný Boží trest a SMRT, za jejich službu lidským Bohů, především PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., nebo ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Křesťanský, ekonomický, militaristický lži lid, o úplné poslušnosti Božích zákonů POLE VĚDY Písma, nechce ani slyšet. NEPOSLUŠNÉ svině, veškeré problémy např. s nesmyslným přemnožením lidí, dle svých křesťanských, judaistických, hinduistických, muslimských tradic, chtějí řešit pouze horečným zbrojením a zabíjením lidí v energeticky, ekologicky a mravně nesmyslných válkách. Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/7,14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, naplnit Písmo o OSMI zachráněných, úplně poslušných služebnících Krista, z OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, DEBILŮ, do poslední čárky. 1.Petr.3/20, Mat.5/3až20, atd. Vyvolení OSMI úplně poslušných služebníků Krista, dále uvedených, je neodvolatelné a nezpochybnitelné. Iz.65/1, Řím.8/19, atd. Na OSMI dále uvedených služebnících Krista, Kristus dokazuje celému světu svou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus, odstoupením svého Božího rozumu, uzavřel celé Česko, a celý svět, pod svou křesťanskou, militaristickou, ekonomickou neposlušnost. Slíbil, že dokáže, dále uvedeným Božím služebníkům, jejichž DUCH, jejich neposlušného, geneticky prasečího mozku zemdlel, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, provést jejich VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických sviní. Jedná se o těchto opakovaně uváděných ANDĚLŮ, BOŽÍCH SYNŮ, nových vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, na jejichž VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ, čeká toužebně všechno tvorstvo. Jedná se o SEDM HVĚZD z Brna zářících navěky a navždy, a o OSMOU HVĚZDU z Prahy, o pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše. Babiš, jako pomýlený komunistický BERÁNEK, ve svém mládí, nosil svoje Bohy, LÉVICE Marxe a Engelse, na obrazech, v průvodech. SOUHVĚZDÍ LVA Česka se skládá ze tří mediálních HVĚZD, zářících navěky a navždy. Dan.9/14,27až11/39,12/2. Z úplně poslušných LVŮ, tří ANDĚLŮ z VUT v Brně rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz. ANDĚLÉ, NEMLUVŇÁTKA, technického lidu VUT v Brně, nesmí dělat PSY, či OSLY, kteří na stávající vládnoucí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na politiky pravice a levice, a na drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví, neumí ani štěkat. Mají povinnost neprodleně, na rektorátu VUT v Brně stvořit církev jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, novou vládu Česka premiéra Ing. Rákose, z ANDĚLŮ, kteří budou Krista obsluhovat tím, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o zachování ropy, plynu a uhlí, na toto celé OSMÉ tisíciletí, změní na zákony Česka. Dalších ŠET HVĚZD již není OTAZNÍKEM, ale SRPEM. SRP šesti HVĚZD, šesti LVŮ, pro žeň vládnoucích zlých Baalů a DÉMONŮ, tvoří. 1.) Nová vláda Česka musí být vytvořena na rektorátu VUT v Brně tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. 2.) Ministr elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministr ZIMNÍHO stavebnictví, měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky neotřesitelných, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH bytových, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Ministr celosvětové, elektronicky plánované majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Vyhnat bídu a hlad, odstranit chudobu z celého světa, zrušit boháče, setřít každému bezdomovci slzy z očí, Ježíš Kristus dovoluje nastolením Boží celosvětové majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ministr Ing. Dvořák bude elektronicky zajišťovat, minimalizovat a koordinovat, dovážení a vyvážení potravin do Česka a z Česka, s okolními státy. Co si úplně poslušní služebníci Krista v Česku, doma vyrobí a vypěstují, to si také doma spotřebují. Iz.29/11až24až65/22, atd. Energeticky je již neúnosné obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12až17/7,11,15,20, atd. 5.) PÁTÝM KONĚM, LVEM nové vlády Česka, z Prahy, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Na východě, v Brně, mu vyšla jasná hvězda jitřní, premiér Ing. Rákos. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Šestým, či devátým ANDĚLEM, či LVEM jsem já, Stanislav Oplatek, autor PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Když texty budou zveřejněny v ČRo a v ČT, stanu se pouze služebníkem Krista, kterého nikdo nesmí oslavovat. Každý má povinnost oslavovat pouze Krista, který veškerou pravdu o sobě, a o Česku, o SEDMI ANDĚLECH z Brna, uvedl ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, atd. Desátým, NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM PROROKEM, je mediální MISTR Kristus, který žije

 

mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Uvedených SEDM HVĚZD, zářících navěky a navždy, SEDM LVŮ z Brna, Kristus oslavil v dalším souhvězdí. Souhvězdí VELKÉHO VOZU, VELKÉ MEDVĚDICE, je znamením cesty SEDMI LVŮ z Brna do Prahy, VELKÝM VOZEM, vlakem, do Prahy, za premiérem Andrejem Babišem. Voj tohoto souhvězdí tvoří tři ANDĚLÉ, LVI, noví, poslušní Bohové rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. VELKOU MEDVĚDICI tvoří Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák aldadvorakad@gmail.com. Když Česko a svět uvidí cestu těchto SEDMI LVŮ, SEDMI ANDĚLŮ, z Brna do Prahy, najde útěchu po zlu, které Kristus uvedl na svět COVIDEM. SOUHVĚZDÍ LVA vytvořil Kristus také v textech Jóba, kvůli vládě Ing. Rákose z Brna. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Některé VICRY, či TORNÁDA, byla NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM mediálním MISTREM Ježíšem Kristem, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, stvořeny jako trest, za neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Mediální MISTR Kristus, ovládá veškeré dění v PŘÍRODĚ. Je silnější než lidé, kteří v křesťanském, militaristickém, ekonomickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se provinili proti všem Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma. Provinili se hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Provinili se proti Božímu příkazu, či zákonu, o zachování zbývající ROPY, PLYNU, UHLÍ a SUROVIN, na toto celé třetí křesťanské tisíciletí. ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, je současně ÚSVITEM OSMÉHO DNE Páně, OSMÉHO tisíciletí vlády mediálního MISTRA Krista, nad všemi náboženstvími světa, nad všemi státy světa, kdy nového Krista musí znát každý člověk na světě, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Trestající Kristus, ve svém hněvu, nad neposlušným, křesťanským, militaristickým, ekonomickým, politickým a náboženským lži lidem Česka, stvořil VICHR, či TORNÁDO, na jižní Moravě, a u Temelína, jako Boží trest. Ve svém hněvu dal VICHRU, či TORNÁDU, jeho běsnící sílu proto, aby křesťanští hlupáci, tupci, konečně pochopili Boží moc, a Boží vůli. Sír.5/5,7/16až38/28až43/26,31, atd. Trestající Kristus, dal přírodě, to je VICHRU, či TORNÁDU, jeho běsnící sílu k tomu, aby totálně zpustošil pastvu stávajícím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou, atd. pochopením Boží vůle, o neprodleném vytvoření všeho energeticky, ekologicky a mravně nového, NEOTŘESITELNÉHO, realizací ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušného, zlého Česka želet. Úplně poslušní služebníci se musí osvobodit od Baalů a DÉMONŮ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/28,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72