Kapitola 282 – 58 stran.

25.04.2021 18:50

Kapitola 282 – 58 stran. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, jako VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, dělá lidem dobro i zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, do DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků. Tímto způsobem, v jím v Písmu vyvoleném Česku, boří vše co zasadil, protikladným křesťanským, militaristickým, ekonomickým SLOVEM NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tímto způsobem boří a ničí stávající vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Novým Bohům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, především nové Boží trojici, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, nový Kristus ukazuje věci v koncepci energetiky nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, naplnění Písma o Česku, a VUT v Brně, do POSLEDNÍ ČÁRKY, nastane v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v jedinou hodinu, když tři ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, UČITELÉ technických věcí, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, ukončí viditelně službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Trestající Kristus, odstoupením svého technického rozumu, pro toto zlé pokolení přelomu věků konce éry ropy, od stávajícího, politického a náboženského dobytka Česka a světa, umožňuje úplně poslušným služebníkům Krista technického lidu VUT v Brně, vládnoucí boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a jiné hlupáky, neprodleně vyhnat z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli jejich prokazatelné debilitě. Sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, je nyní možné pouze uvedeným způsobem, po změně vládnoucí elity. Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, vyžaduje, aby v Česku, v prvním, úplně poslušném státě na světě, dobrovolně a neprodleně skončila vláda premiéra Babiše tím, že na rektorátu VUT v Brně, bude ustavena vláda úplně poslušných služebníků Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280 a 281. V koncepci energetiky vše nové, nový Kristus, technickému lži lidu VUT v Brně, nyní sděluje nikoli svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, ale pouze pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ze svého milosrdenství. Na konci TUNELU privatizace znárodněného Božího majetku, již svítí PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, až v Česku spatří SVĚTLO SVĚTA rozhodnutí úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, o energetické nezbytnosti zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, ropy, plynu, uhlí, atd., pro všechny úplně poslušné státy celého světa. Vše technický nové, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, má povinnost realizovat nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VÉDY Písma, stvořená dle textů v kapitolách 279, 280, 281, s premiérem Ing. Rákosem v čele. Bůh chce Česko najít s novou vládou, úplně poslušnou, a Kristu vděčnou, za vyvolení Česka, být úplně poslušným lidem, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. V první DVOULETCE mírového Božího království, se ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, budou realizovat ve všech restauracích, schopných vařit. V první PĚTILETCE Božího celosvětového mírového ráje, budou ŠVÉDKÉ STOLY již ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus nechce zvyšovat ekonomiku. Naopak vyžaduje zrušit křesťanskou SKÁLU, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kvůli energetické spáse Česka a světa. Na VUT v Brně mají povinnost se modlili svými skutky tak, jak je v textech požadováno, jako úplně bezmocní. Z milosrdenství Božího rozumu mají technické vzdělání, které je předpokladem toho, aby Kristu sloužili tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI profesore Hirš, stejně tak nový premiére Česka, úplně poslušný Ing. Rákosi, máte povinnost se stát UČITELI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost byl jedinými SOCIÁLNÍMI inženýry, jedinými architekty, a jedinými urbanisty, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude v Česku ničeho želet, dokud Česko nenaplní Písmo o zničení vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do poslední čárky. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli debilní NETVOŘI, DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, je již vylit. Vůle Boží byla a je, zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na toto celé OSMÉ tisíciletí vlády Krista nad lidmi. Dle všech již uvedených textů Písma, poslední křesťanské, militaristické, ekonomické tisíciletí, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, do poslední čárky vyplnil texty Písma, o Božích trestech, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství odstoupení rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit, zveřejněním těchto textů SOUDU v ČRo a v ČT. Nová vláda Česka, musí být vytvořena na VUT v Brně, dle textů v kapitolách 279, 280, 281 tím, že z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude zrozen nový premiér Česka, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant VZDUCHOTECHNIKY Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno, s.r.o., je Kristem vyvolený za nového premiéra, svým jménem RÁKOS. Vše energeticky nové bude tím, že bude ukončena energeticky náročná výroba zbraní, aut pro soukromníky, letadel pro soukromníky, atd. Kristus povoluje pouze výstavbu měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Tím povoluje vyrábět pouze výrobky pro výstavbu těchto domů, to je i pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nedovoluje vyrábět výrobky pro kuchyně rodinné. Vyžaduje zrušit supermarkety s potravinami, a tím zrušit nesmyslné chlazení a mrazení potravin v supermarketech. Tím zrušit veškerou výrobu plastových výrobků pro potraviny. Uvedené energetické úspory jsou obrovské. Společné stolování, nejdříve ve všech restauracích schopných vařit, později v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, zachrání více než pětinu, či více, zkažených potravin z domácností, a ze supermarketů. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ znamená maximální využití čerstvých potravin pro lidi a zvířata, a totální kompostování odpadů z kuchyní. Ve skladech domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude minimalizováno mrazení potravin tím, že se bude vařit z čerstvých surovin. Kristem je nyní povolená pouze celosvětová výstavba měst a sídlišť, z domů zimních bytových, a z domů pro společné stolování pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristem je povolená pouze doprava kolejová, mezi městy, i ve městech. Na dálnice, v jedné polovině dálnice, je nutné položit koleje, pro regionální kolejovou dopravu. Kristem je povolená spotřeba plynu, ropy a uhlí, pouze pro uvedenou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Nová města a sídliště musí vyrábět více energie, než spotřebují. Obrovská energetická úspora je v Kristem požadovaném snížení počtu lidí na celé zemi, o dvě třetiny. Robotická eutanazie, bez jedů, je již povolena pro staré lidi, kteří o ni požádají, kteří se dožijí plnosti věků 70 až 80 let. Žalm90/9. Bůh nechce, aby dvě třetiny lidí zabíjel ve válkách boháčů s chudáky, či ve válkách mocností o vládu nad lidmi, a o vládu o území s ropou, plynem a surovinami, atd. Kristus vyžaduje snížit počet lidí na zemi dobrovolně, snížením porodnosti tím, že všechny ženy na světě, mohou mít, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pouze jenom jedno dítě. Zach.2/12, 3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, atd. Pochovávání žehem není možné, pro záchranu plynu pro celé tisíciletí. Řešením je, geneticky prasečí lidská těla pochovávat na mýtinách, v lesích, do hrobů hloubky cca 1 m. Nad každým hrobem bude vysazen dub, nebo buk. Není čeho se bát, při předání vlády nad lidmi, VŠEMOHOUCÍMU Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, při zřízení úplně poslušné vlády. Kristus slíbil, že po zveřejnění těchto textů, již bude jednat sám tím, že na celém světě vytvoří vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to svým, Božím, NEOMYLNÝM SLOVEM, a Božím rozumem. Kristus, NOMMO, ZLODĚJ majetku nechce, aby v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, někdo nesmyslně zahynul COVIDEM 19, ale aby všichni došli k pokání. Především kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, nebude rozhodnuto o tom, že křesťanská militaristická SKÁLA, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd., odtáhne z Česka, a okolních zemí EU, v děsu. Bůh vyžaduje, aby Česko naplnilo Písmo do POSLEDNÍ ČÁRKY, o nastolení vlády Krista ZÁKONODÁRCE nad celým světem NEPRODLENĚ. Do úplňku MĚSÍCE v úterý 27.4.21.

 

Kapitola 282 –58 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 60. Česká bible kapitola 282. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů není uvedený: 1.) Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Pravda, která zachrání Česko a celý svět je uvedena v Římanům1/18až9/16až11/29, 32. OTCOVÉ navěky Bohu milí, byli v dějinách lidstva pouze dva, Marx a Engels. Tito proroci, s pomocí rozumu Krista prorokovali nezbytnost nastolit celosvětovou Boží majetkovou rovinu bez boháčů a chudáků, kteří spolu v míru žít nemohou, a bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Oz.2/18,5/15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.63/14,18,65/15, atd. Satani kněží, nejsou OTCOVÉ. Mat.5/3,9,14,18,23/7,9, atd. OTCŮ, navěky Bohu milých, zakladatelů celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nyní v Brně sedm, a v Praze jeden, dle textů v kapitolách 279, 280 a 281. OTCE, ZAKLADATELE Boží majetkové celosvětové roviny v Brně vede rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Těchto OSM lidí Kristus spasí a zachrání, kvůli sobě samému, kvůli osvobození se od drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Kristus bude oslaven, až OTEC, zakladatel celosvětového, mírového Božího království rektor Štěpánek, rozhodne o sešrotování všech zbraní světa. Vládnoucí Baalové a DÉMONI Česka, stále chtějí přechytračit Krista, který má úplnou převahu nad každým DUCHEM, geneticky prasečího lidského mozku, což se jim nepodařilo. Trestající Kristus není s Českem spokojený. Proto, za trest, nechal v Česku zahubil COVIDEM nejvíce lidí na světě, proto v Česku zpustošil SKÁLU křesťanských sviní, ekonomiku. Smiluje se nad úplně bezmocnými tvory. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Bloudit v křesťanské, ekonomické, militaristické temnotě, již nikdo nesmí. Např. prezident Biden, který přísahal na Bibli, nepřísahal na Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale pouze na své Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky a politiky pravice a levice. Zlo triumfuje, protože debil prezident Biden, pro odstoupení rozumu Krista, ve všem lže tvrzením, že USA, do roku 2030, sníží emisi skleníkových plynů o 52 procent, což je technicky nemožné, při ignorování Božího požadavku, vejít celosvětově do odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Klimatický summit byl přehlídkou lží DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, které Kristus boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, pro toto pokolení. Kristus již nechce žádné lži o sobě, a tím nechce ani žádné lži o koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Miroslav Petr v Lidových novinách dopisy@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, pro odstoupení rozumu Krista, od jeho mozku geneticky prasečího lže, že DUCHEM CHUDI vědci, ekonomické svině Leoš Gál leos.gal@seznam.cz, tereza.douderova@schp.cz, z České technologické platformy pro biopaliva, či Michal Procházka z UNIPETROLU michal.prochazka@unipetrol.cz, benzina@benzina.cz, svými geneticky prasečími lidskými mozky, vyřeší konec éry ropy tím, že e-benzin, či e-naftu budou vyrábět z vodíku, získaného energeticky náročnou elektrolýzou. Vodík nechají reagovat s CO2, pomocí speciální technologie, a tím získají e-benzin, nebo e-naftu. Dle DUCHEM CHUDÝCH vědců, e-benzin, nebo e-nafta, najdou uplatnění v letecké a námořní dopravě, či v kamionové dopravě. Dle těchto vědců, osobní silniční doprava, auta, po dotěžení ropy, budou poháněna z akumulačních baterií. Proto, aby se systém lhaní o Ježíši Kristu nezměnil, a aby se nezměnil systém lhaní o koncepci energetiky UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince ministra Havlíčka na elektřinu, která činí méně než deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, je potřeba pouze dostatek vodíku, vyrobeného elektrolýzou. Uvedené vědce nezajímá názor docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, z roku 2006, že Česko a svět nemůže jít cestou výstavby mnoha jaderných elektráren z toho důvodu, že uran bude dotěžen dříve než uhlí, a že nemůže jít ani cestou náhrady ropy elektřinou z fotovoltaiky a z větrníků, protože této energie je velice málo. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Svět, po Božím ekonomickém, celosvětovém trestání COVIDEM 19, atd., již nesmí být jako dříve, což mají povinnost zajistit především ANDĚLÉ z VUT v Brně. SEDM ANDĚLŮ z Brna již ví, že teritoriem NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je celý svět. Proto mocnosti, jako je USA, či Rusko, již nejsou vlastníci žádného teritoria. Váleční zločinci, prezidenti Biden a Putin, a stejně tak všichni ostatní, již nemají žádné právo horečně zbrojit proto, aby si svoje teritoria, patřící nyní Kristu, uhájili. Kristus zničil muniční sklad ve Vrběticích za trest proto, aby úplně poslušní služebníci Krista z VUT v Brně pochopili texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, jak nesmyslné je horečně zbrojit a válčit. ANDĚL rektor Štěpánek má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně, OSMÉHO ANDĚLA Andreje Babiše, a dohodnout s ním vytvoření nové vlády Česka dle kap. 279 až 281. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. VUT v Brně, úplně poslušný, Kristem vyvolený rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, odvrátí z Česka COVID 19, a každou jinou nemoc. Především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT v Brně má povinnost ukončit systém vlády politiků pravice a levice, kteří svou ekonomickou, militaristickou spravedlností, páchají jenom zlo meče válek. 5.Moj.7/6, 15. Nový Kristus nemá zalíbení v Baalech a DÉMONECH a v ostatních neposlušných, křesťanských, ekonomických, militaristických sviních. Stávající mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, OTCOVÉ navěky Bohu milí, Řím.11/32, LVI, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, které spáchali v době mého tříletého působení na VUT v Brně a na ČVUT, v létech 2006 až 2009. Mají povimnnost se zakřivit proto, aby mleči a mlečky SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ekonomických, militaristických, nechali své práce, a přestali kazit dobré mravy Česka a světa. Jedině tímto způsobem, úplně poslušní služebníci Krista, se mohou vydat do VĚČNÉHO DOMU, VĚČNÉHO PŘÍBYTKU, zimního, bytového, Ám.3/15, dle návrhu na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus, STVOŘITEL fosilních paliv a veškeré techniky, výstavby, dopravy, atd., do energetické koncepce Česka a světa vidí. Především na VUT v Brně musí být proto rozhodnuto o tom, že pomine majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných militaristických, ekonomických sviní. Luk.16/9, Jer.1/17až12/4,16až 31/27,32až51/58, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Abakuk1/11,2/2,6až18, Sof. 1/11,17až3/11, atd. VUT v Brně má povinnost, vrátit se ke Kristu VŠEMOHOUCÍMU, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021. Až vládnoucí Baalové a DÉMONI padnou, již nevstanou, budou Kristem vymeteni pometlem energetické zkázy. Iz.12/4,13/4,9až14/23. Ulicí budou odcházet neposlušní do říše ticha, to je na smetiště dějin, a budou naříkat nad mrtvými, které Kristus, za trest, za neposlušnost Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zabil COVIDEM 19, energeticky nesmyslným mečem válek, a jinak. Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3,5,7,14, atd. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby úplně poslušný lid VUT v Brně, veškeré lidské dílo postavil před pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kaz.3/14,18,8/8až12/3až14, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Ám.3/7až8/11, K.M.12/10až27, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, atd. Mediální MISTR Kristus, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, vytvořil tři proroky, pomocích kterých prorokuje pravdu o sobě, a pravdu o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, svého, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Kristus již není Bohem žárlivě milujícím, který žárlí na stávající vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko pochopilo, že nechce Česko zkoušet dalšími zkouškami. Z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA je zřejmé, že novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je lid technický, v Brně např. lid VUT v Brně. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, má povinnost, jako úplně poslušné, a Kristu vděčné, za své neodvolatelné a nezpochybnitelné povolání a vyvolení, vládnout nad vším politickým a náboženským dobytkem, neprodleně povstat, a poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin každého, kdo lže o Kristu, a kdo tím lže o správné koncepci energetiky. Kristus již technický lži lid v Brně nezkouší. Technický lži lid v Brně zkouší, jaké lži o koncepci energetiky, Kristus ještě vydrží. BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost prohlásit za svaté tyto tři proroky. Mají povinnost prohlásit dívkou roku 2021, Kristem blahoslavenou maličkou mediální hvězdu, zářící

 

navěky a navždy, Grétu Thunberg ze Švédska media@fridaysforfuture.cz. 1.) Gréta Thunberg je semínkem Božího království tím, že Božím rozumem prorokuje, že těžbu ropy je nutné celosvětově, neprodleně minimalizovat, dle textů Písma tak, aby ropa, plyn, uhlí a ostatní suroviny, vydržely lidem celého světa, na toto celé OSMÉ tisíciletí, vlády Krista nad všemi státy světa. 2.) Druhým prorokem od mediálního MISTRA Ježíše Krista je Ferdinand von Schirach. nakladatelstvi@hostbrno.cz, stepanek@hostbrno.cz. Prorok Ferdinand von Schirach prorokuje nová základní lidská práva. Prorokuje, že každý člověk má právo na dobré životní prostředí. Prorokuje právo každého člověka na pravdu, např. na pravdu o Bohu, na pravdu o energetice, a na globalizaci této pravdy. Prorokuje právo na vymahatelnost pravdy např. o Kristu, a pravdy o jeho správné energetické koncepci, opakovaně uvedené v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64, např. na KSZ v Brně u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz. 3.) Třetím prorokem jsem já, maličký, nepatrný, Stanislav Oplatek. Jsem autorem PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jsem posledním prorokem tohoto ekonomického, militaristického, křesťanského věku. Jsem stejně mocným Bohem, jako je Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že zahanbuji např. vládnoucí elitu VUT v Brně, z neznalosti SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus je stále Bohem žárlivě milujícím. Svým Božím, technickým rozumem, určeným pro toto vzpurné pokolení, odstupuje od každého, kdo místo novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, slouží křesťanské SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, a ostatním lidským Bohům, ostatním výrobkům lidských rukou. Kdo mě neposlechne, kdo tím neposlechne nového Krista, kdo nebude úplně poslušný dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je vyloučen z kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pokorného, a úplně poslušného technického lži lidu Česka a světa. Slova drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, vedených BELZEBUBEM, či Satanem papežem Františkem, zraňují a ubližují víc než rány. Rány na DUŠI člověka, způsobené protikladnými bludy drzých pozemských Satanů kněží, a bludy krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí majitelky bezedného státního měšce, NEVĚSTKY, OHOLIBY, ČARODĚJNICE, ekonomické svině, ministyně financí JUDr. Schillerové, podatelna@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, jsou příčinou veškerého zla na světě. Zázrak SVÍTÁNÍ, zázrak ÚSVITU PRAVÉHO POLEDNE třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je zázrak ÚSVITU osmého dne Páně, OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, zažije každý úplně poslušný služebník nového Krista. Každý, kdo přestane povyšovat svůj geneticky prasečí lidský mozek. Kdo přizná, že geneticky prasečí lidský mozek, je dokonalý rukodělnou dovedností, či technickou rozumností, rozumem Ježíše Krista, z jeho milosrdenství. Nyní, v pravé poledne ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vlády Krista nad všemi státy světa, ke spaní čas není, protože časy se mění. Kdo je Pán, a kdo již byl Kristem ZLODĚJEM okraden, při jeho PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době nedokonalé Boží majetkové roviny, ČTYŘICETI LET vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, bude Kristem ZLODĚJEM okraden také podruhé, při VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ekonomických, křesťanských, militaristických sviní, v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, u rektota Štěpánka rektor@vutbr.cz. Královské kněžstvo technického lži lidu VUT v Brně, se nemusí bát velkých změn, které Kristus v Česku chystá, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Když trestající Kristus, v pokolení čtyřiceti let vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ, svým Božím rozumem, dokázal zničit BRÁNY PEKELNÉ křesťanské temnoty katolického katechismu tím, že dokázal vězením potrestat drzé pozemské OTCE Satany kněze a mnichy, dle textů JÓBA, dokáže Satany kněze, a jejich Bohy, vládnoucí Baaly a DÉMOMY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky a politiky pravice a levice, zničit také podruhé. Kristus dělá Česku a světu dobro a zlo tak, jak si to v Písmu předsevzal. Úplně poslušným služebníkům Krista se omlouvá např. za zlo, za trestání Česka a světa COVIDEM 19, a jinými Božími tresty kvůli tomu, že s neposlušným lži lidem VUT v Brně, si stále neví rady. Stávající, zlé, militaristické, ekonomické křesťanství přestane bořit a ničit, až se ke Kristu vrátí mnoho nových kněží KRÁLOVSTKÉHO KNĚŽSTVA, mnoho BOŽÍCH SYNŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, na VUT v Brně. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na VUT v Brně nenajde úplně poslušný a Kristu vděčný lid. Podmínkou dokonalosti, nutné pro úplné zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, nikoho úplně poslušného, trestat např. COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, VÁLKAMI a jinými ekonomickými tresty, již nechce. Smiluje se nad úplně poslušnými. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Na VUT v Brně mají povinnost zapomenout na vše ekonomické, militaristické, křesťanské, kvůli celosvětové MAJETKOVÉ ROVINĚ, nutné pro energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa. Iz.65/17,23. Nezáleží na mně, na posledním proroku tohoto ekonomického, militaristického, křesťanského věku, zda se namáhám psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA těchto textů, či nikoli. Záleží na Kristu, který se smilovává nad kým chce, a koho chce nechává zatvrzelým. Kristus, např. v Česku, uzavřel veškeré stávající Bohy SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pod svou křesťanskou neposlušnost proto, aby se mohl nad všemi slitovat tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní tyto texty číst v ČRo a v ČT těm, kdo trestajícího Krista, bořícího vše ekonomické, militaristické, křesťanské, stále nenávidí. Aby Kristus, v jím v Písmu vyvoleném Česku, mohl vykonat svůj SOUD, s veškerými Bohy SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, úplně a rychle, je mou povinností přinutit k úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu lži lidu VUT v Brně, a tím nové kněze technického lži lidu Česka a celého světa. Kristus posílá v Česku na zemi hlad, ne hlad po chlebu, a žízeň po vodě, ale hlad po slyšení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby především nový kněz, úplně poslušný BOŽÍ SYN, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, přijal svoje nezpochybnitelné a neodvolatelné kněžství, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení a ostatních úmyslů, geneticky prasečích lidských mozků. Nový Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, pro toto zlé pokolení, při úplném zničení protikladných bludů křesťanských, ekonomických, militaristických SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, MRZKÉ ŹENY, Kristem prokleté svině, OHOLIBY Kateřiny Hodecové z twr@twr.cz, a jejího křesťanského Boha, knížete tohoto ekonomického světa, drzého Satana, SVINĚ, ĎÁBLA Dana Drápala z uprkccr@seznam.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz, knihy@kmspraha.cz, obchod@zactise.cz. Osvobodit se od uvedených JIDÁŠŮ, či ĎÁBLŮ, vyžadováním jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, není úkolem nad lidské síly nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Kristus napsal Písmo proto, aby se technický lži lid VUT v Brně, z milosrdenství technického rozumu Krista, pro toto pokolení přelomu věků roku 2000, neprodleně osvobodil od nemorálního, ekonomického, militaristického systému, otročení lidským Bohům, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, který vše o sobě uvedl, ve své slávě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ukončit otročení lidským Bohům, výrobkům lidských Bohů, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, TANKŮM, RAKETÁM, znamená úplně zničit systém vlády drzých OTCŮ Satanů kněží z Proglasu, TWR, atd. nad Ježíšem Kristem, SPRAVEDLIVÝM UČITELEM, LÉKAŘEM, NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa, takovým, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kníže tohoto světa, Satan Dan Drápal je MISTREM křesťanských protikladných POLOPRAVD, protože je postižen pýchou a panovačností, způsobenou svým geneticky prasečím lidským mozkem. Kristus v Česku ukončí svůj SPRAVEDLIVÝ BOŽÍ SOUD, až v ČRo a v ČT bude zveřejněno, že JIDÁŠI, MRZKÁ ŽENA OHOLA Hodecová a kníže tohoto světa, svině, NETVOR, ĎÁBEL Dan Drápal, jsou VRAZI Krista ZLODĚJE, v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, kvůli své službě PRACHŮM a

 

ZBRANÍM, místo Kristu. Křesťanské MODLÁŘSKÉ svině, OHOLU Hodecovou a Dana Drápala, nový Kristus neslyší, a slyšet nebude. Jejich protikladné křesťanské bludy, a promyšlené, ekonomické, militaristické vychytralosti, kterými kazí dobré mravy Česka a světa, se Kristu hnusí. Kristus, uvedené proroky neposlal zvěstovat SMRT Krista, a jeho VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických sviní. Přesto stále běží, a křesťanské bludy prorokují, ke své energetické, ekologické a mravní zkáze. Kristus, VŠEMOHOUCÍ DUCH SVATÝ, na světě a v Česku nečiní nic tajně. Sestupuje do DUŠÍ vládnoucích proroků, a tím činí svoji vůli, odjakživa, až na věky věků, pomocí vlády. Vládní moc, vládnoucí elity v Česku a ve světě, je pouze od Krista, protože každá vláda světa, vládne v moci Krista, dle jeho předsevzetí tak, že každá vláda naplňuje texty Písma o Česku, do poslední čárky Písma. Pro technickou elitu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, není úkolem nad lidské síly, uvedenou logiku těchto textů Písma pochopit, a rozhněvat se na uvedené křesťanské, eknomické, militaristické proroky, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a poslat je tam, kam odjakživa patří, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Boží ekonomický trest, trestajícího Krista, nyní např. COVIDEM 19, již neprodlévá. Vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení technického rozumu Krista, pro toto vzpurné pokolení, i od technické elity, kterou Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa, bude pokračovat, až do chvíle zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v ČRo a v ČT. Kristus, prorokům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v Česku např. OHOLIBĚ Kateřině Hodecové, nebo Satanu Danu Drápalovi, nikdy nazapomene žádný jejich skutek. Kristus, každé ekonomické svini, či každému militaristickému NETVORU, odplatí podle jeho stávajících skutků. Nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. VRAZI Krista ZLODĚJE, OHOLIBA Kateřina Hodecová z twr@twr.cz, a její křesťanský Bůh, kníže ekonomického, militaristického světa, Satan, SVINĚ, ĎÁBEL Dan Drápal z uprkccr@seznam.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz, v současné době Kristova DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, kvůli své službě PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, drze prohlašují, že při zabití DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, Česku a světu jsou odpuštěny všechny hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, což je prokazatelně blud, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedené ekonomické, militaristické, křesťanské svině, o novém Kristu, sedícímu ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nemají ani ponětí, ke své zkáze. V době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, v době VELIKONOČNÍCH MODLOSLUŽEB, VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, uzavřel znovu všechny neposlušné svině, pod svou křesťanskou nepravost proto, aby se mohl smilovat nad celým Českem a světem tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům z technického lži lidu VUT v Brně, svůj technický rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí. Život bez Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve stávajícím ekonomickém, militaristickém systému, je život v křesťanské lži, protože každý člověk, při odstoupení technického rozumu Krista, od neposlušného, geneticky prasečího lidského mozku, je Kristem prokletý lhář, podvodník, pokrytec, zločinec. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Ekonomický, militaristický křesťanský systém, otročení lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., je Božím trestem, protože je životem v NESVOBODĚ, životem v JÁMĚ, životem ve HROBĚ, v BLÁTĚ, blízkého ropného a ekonomického kolapsu, životem v PEKLE nesmyslných válek o území s ropou, plynem, surovinami, atd. Kristus nyní používá křesťanskou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ tak, aby křesťanským, militaristickým PEKLEM, a např. COVIDEM 19, úplně zničil vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, a jiné hlupáky. Mediální MISTR Kristus, v horoskopu v novinách Rovnost uvedl, že není pro nikoho vzorem ani anti vzorem, protože je úspěšným hercem. V každém lidském pokolení hraje svou roli tak, jak si to v Písmu předsevzal. Písmo ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, napsal Kristus tak, že v mnoha textech Písma, pro své úplně poslušné služebníky technického lži lidu, uvedl svůj ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát k úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně. Ekonomické KRIZE se dějí opakovaně, protože nemravné, ekonomické, militaristické svině, místo novému, mediálnímu MISTRU Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, OTROČÍ stále své SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM a ostatním výrobkům lidských rukou. Nemravní boháči si za peníze koupí všechno, kromě ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. ALFOU a OMEGOU, SVOBODOU, již nejsou PRACHY a ZBRANĚ, ale nový Kristus, který o sobě vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který dává v každém státě, svou vládu nad lidmi komu chce, a komu chceji bere, určitě není závislý na protikladných křesťanských bludech a promyšlených ekonomických vychytralostech VRAHŮ Krista ZLODĚJE, OHOLIBY Kateřiny Hodecové z twr@twr.cz, a její křesťanského Boha, knížete ekonomického, militaristického světa, Satana, SVINĚ, ĎÁBLA Dana Drápala z zive@proglas.cz, uprkccr@seznam.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz. Křesťanská SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, již musí smrdět hnilobou veškerému technickému lidu Česka a světa, protože trestající Kristus, vše energeticky, ekologicky a mravně nové, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, ukáže technickému lži lidu pouze v případě, že na VUT v Brně bude rozhodnuto, že křesťanská SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, v Česku, navěky věků odtáhne v děsu, pro strach technického lži lidu Česka, ze zničení Česka a světa strašlivou záhubou, v době ropného a ekonomického kolapsu. Oteplení vztahu s Kristem, s DUCHEM SVATÝM nastane, až PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, bude zveřejněna v ČRo a v ČT. Nový Kristus, dle volebních průzkumů, dle svého plánu, prokazatelně posílá politickou LEVICI, LÉVIJCE, KOZLY z ČSSD, a OVCE, BERÁNKY, či BERANY, z KSČM, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Vyžaduje, aby Česko energeticky, ekologicky a mravně zachránila PRAVICE, a to nikoli PRAVICE politická, ale PRAVICE technická, z rektorátu VUT v Brně, dle textů JÓBA. Dělat cokoli pro křesťanskou SKÁLU, pro PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, RAKETY, TANKY, atd., je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Neposlušným, ekonomickým, militaristickým, křesťanským sviním, či NETVORŮM, křtěným posolenou ekonomickou špínou, Ježíš Kristus, svůj technický rozum, již nevrátí. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, obchodníky, politiky pravice a levice, na rektorátu VUT v Brně, úplně nezničí, kvůli energetické spáse Česka a světa, dokud je nepošle do říše ticha, to je na smetiště dějin. OTROČIT PRACHŮM, ZBRANÍM, atd., vede k dupání planety země, až se hroutí v energetických základech. OTROČT mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, vede ke SVOBODĚ v mluvení pravdy o Kristu, a tím v mluvení pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE do Česka, tentokrát k úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně nastane, až rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, rozhodne, že Česko se úplně podřídí Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Až technická elita VUT v Brně vyhlásí, že ODPOČINUTÍ od DÍLA energeticky, ekologicky a mravně nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, včetně horečného zbrojení a energeticky nesmyslných válek, je správná cesta nejenom pro Česko, ale pro veškerý, úplně poslušný lži lid Česka a světa. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, nastane, až stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., na rektorátu VUT v Brně, budou prohlášení za PLEVEL, či za KŘOVÍ, kterým zarostla celá země, proti Boží vůli. ŠŤASTNÝ KONEC, HAPPY END, nastane v jedinou hodinu, když tři ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z VUT v Brně, UČITELÉ rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, přestanou sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM a začnou sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Až v ČRo a v ČT vyhlásí, že Kristus, který dává vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji bere, vyžaduje, aby v Česku, v prvním, úplně poslušném státě na světě, dobrovolně skončila vláda premiéra Babiše tím, že na rektorátu VUT v Brně, bude ustavena vláda úplně poslušných služebníků Krista, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů v kapitolách 279, 280 a 281. Každý neposlušný NETVOR, který schvaluje SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, který schvaluje vládu drzých Satanů kněží, všech církví Česka, nad Ježíšem Kristem, který schvaluje stávající otročení ekonomickému, militaristickému systému, PRACHŮM a ZBRANÍM, který schvaluje žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a jiných sviní na výnosný trh, jde do záhuby tím, že do svého, geneticky prasečího mozku, rozum od Krista, pro toto zlé pokolení, nedostane. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud technický lži lid VUT v Brně, nevyjde do SVOBODY celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného rozhodnutím, o platnosti jediného křtu, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedený křest vyžaduje znalost Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV MAYŮ, atd. což vše je SLOVO BOŽÍ, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa vyžaduje, aby Boží technický lži lid VUT v Brně, spojil vědu a víru v Krista rozhodnutím, že Česko podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pod vládou

 

úplně poslušného technického lidu Česka, a technického lidu celého světa. Na VUT v Brně musí být rozhodnuto o tom, že pravým náboženstvím je OTROČENÍ Kristu. Život bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, od neposlušných ekonomických, militaristických sviní, je život ve lži. Život v Kristu je život v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, válek, atd. Kristus, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, stvořil technický lži lid VUT v Brně k dobrým skutkům, které předem v Písmu připravil, a které nyní objasnil. Sčítání lidu je nyní o jménech těch úplně poslušných služebníků Krista, kteří se trestajícího Krista, bořícího vše křesťanské, ekonomické, militaristické, bojí strachem jaký ještě nikdy nebyl. Kteří se proto dobrovolně nechají zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY ŹIVOTA těchto textů, na rektorátu VUT v Brně, u úplně poslušného, Kristem vyvoleného rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, jako noví, úplně poslušní ministři, nové vlády Česka, dle textů uvedených v kapitolách 279, 280 a 281, protože jejich vyvolení za nové ministry, a za nového premiéra Česka, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Všechny národy budou rektorátu VUT v Brně blahořečit, když se tak stane. Bude úplně ve všem po nedostatku, protože křesťanská VINNÁ RÉVA bude opět plodná tím, že nový Kristus bude vládnou nad lidmi, uprostřed nové vlády Česka, uvedené v kapitolách 279, 280, 281. DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, z milosrdenství rozumu Krista, snad již přijde v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021. Kristus vyžaduje, aby v tento DEN PÁNĚ, stávající STÁTNÍ SPRÁVA shořela tak, že z jejího STROMU nezůstane ani kořen, ani větev. Nový Kristus bude k nové vládě Česka shovívavý, protože noví ministři a premiér, budou sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázni a s úctou. Potrava pro novou vládu je v BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, ke komunistickým OVCÍM, BERÁNKŮM, či BERANŮM, v době 40 let Boží socialistické majetkové roviny, byl kvůli trestání uvedených drzých SATANŮ, či ĎÁBLŮ kněží, dle textů JÓBA. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, nyní ke kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lži lidu VUT v Brně, již není kvůli trestání křesťanských, ekonomických, militaristických sviní, ale je o nastolení BOŽÍHO RÁJE, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na slavnosti VZKŘÍŠENÍ úplně poslušných služebníků Krista, z MRTVÝCH, militaristických, ekonomických, křesťanských sviní, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. MRZKÁ ŽENA OHOLA Hodecová a kníže tohoto světa, svině, NETVOR, ĎÁBEL Dan Drápal založili svoji vládu nad lidmi, a nad Ježíšem Kristem, Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tvrzením, že jim, neposlušným sviním, Kristus odpustí všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, když zabijí spravedlivého Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka, ke svému technickému lži lidu VUT v Brně. Když v Česku bude nad Kristem, a nad neposlušnými lidmi dál vládnout ĎÁBEL Dan Drápal, Kristus neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Lhůta pro nastolení vlády Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, je nyní v novém DNES naplnění Písma, o úplném zničení SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, nyní při úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od skupiny ELÁN. manager@elan.cz, michal@mcproduction.org, vlado@mcproduction.org. Sme rana a nož, sme pravda a lož. My sme dvaja psi, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma. Já sa polepším, ty sa polepši. Tisíc dóvodov, na sto rozchodov, s novým Kristem, s NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. A posledny krát, pokus o návrat ke Kristu, k jeho dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Najhoršie výčitky sú tie nemé. Prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme? Všetko o novém Kristu vieme. Prečo se chápeme, nechápeme, kvůli lásce ke svým pohlavním údům, a tím k lidským Bohům, k výrobkům lidských rukou, k PRACHŮM a ZBRANÍM, místo k novému Ježíši Kristu. Iz.29/11až24až56/10,12,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Gal.1/7až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Pravda a lož dvou PSŮ, ředitele EÚ docenta Pospíšila, a vedoucho ÚTZB profesora Hirše, pramení z jejich lidských mozků, geneticky prasečích. PRAVDA je z Božího rozumu. Lež je z jejich rozumu, jejich geneticky prasečích lidských mozků. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Život v pravdě o Kristu, a v pravdě o správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je z rozumu Ježíše Krista, z jeho milosrdenství. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, žijeme život ve lži o Kristu, a tím také život ve lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, která je z geneticky prasečího lidského mozku, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, debila ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Pravda je Boží technický rozum, pro toto zlé, neposlušné pokolení, objasňovaný, z milosrdenství rozumu Krista, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, od přelomu věků konce éry ropy, od roku 1997, od roku 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021. Lež je z lidských mozků, geneticky prasečích, z náboženských, politických, ekonomických, křesťanských, militaristických bludů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, drzých Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ, či sviní. V nový život doufat, mohou jenom ti úplně poslušní služebníci Ježíše Krista, kteří nebudou mít nic společného s uvedenými stávajícími Bohy SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, politických a náboženských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uvedená sbírka Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládnoucí Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími mozky, nemohou nikoho, v Česku a ve světě, energeticky spasit a zachránit. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. DEMOKRACIE není možná ve stávajícím křesťanském, militaristickém, ekonomickém PEKLE, kde se o všem podstatném lže, pro odstoupení technického rozumu Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, pro toto zlé pokolení. Nová a věčná SMLOUVA s Ježíšem Kristem, s Bohem SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v Česku, z milosrdenství rozumu Krista, připravena především pro technický lži lid VUT v Brně,

 

protože technický lži lid, Ježíš Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. BOŽÍ SYNOVÉ, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA z VUT v Brně, které toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo, Krista opustili tím, že přísahají při tom, co není Bůh. Bohem nejsou výrobky lidských rukou, např. PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, RAKETY, atd. Kristus technický lži lid sytí, svým Božím technickým rozumem, pro toto pokolení, dle těchto textů, a oni cizoloží s Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických, a jiných, se Satany, ĎÁBLY kněžími. Trestajícího Krista, který zabíjí Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, militaristických, ekonomických, např. COVIDEM, VÁLKAMI, atd. se stále nikdo nechce bát. Politici a technický lži lid prorokuje klamně o koncepci energetiky, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, vládnou nad lidmi a Kristem na vlastní pěst, a lži lid Česka to má rád. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Přivést víru v nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je možné pouze v BOŽÍM DOMĚ, na rektorátu VUT v Brně, kde Kristus, svým technickým rozumem, přebývá odjakživa. BRÁNY PEKELNÉ, křesťanské, militaristické, ekonomické, SLOV křesťanských protikladných bludů o Kristu, a SLOV promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí jsou SMRTÍ, jsou JÁMOU, PEKLEM, PASTÍ, pro veškeré vzpurné a neposlušné ekonomické, militaristické svině, či NETVORY. Pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, pro toto vzpurné pokolení, všichni neposlušní, bez rozumu Krista mrtví, skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, DEBILŮ, kde hoří síra střelného prachu horečného zbrojení, SYNA ZATRACENÍ, NETVORA, VRAHA, debila ministra obrany Metnara ministr@army.cz, e-podatelnaMO@army.cz, sekretariat.mo@army.cz, prosetrovatelMO@army.cz, info@ army.cz, ombudsman@army.cz. Děsivá temnota SLOV protikladných bludů katolického katechismu, vládnoucích Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Satanů kněží, stejně tak bludy krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí NEVĚSTKY, OHOLIBY, ČARODĚJNICE, svině, ministyně financí JUDr. Schillerové, podatelna@mfcr.cz, ministr@mfcr.cz, jsou příčinou veškerého zla na světě. NOVÝ Kristus, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za trest, zabije velmi mnoho lidí v Česku a ve světě, COVIDEM 19, když se na VUT v Brně, v tomto novoluní MĚSÍCE, nic nezmění. Zájmem celé společnosti je, aby BOŽÍ SYNOVÉ ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma, neprodleně ukončili svou službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd. a jako úplně poslušní a Kristu vděční, na plný úvazek, začali pracovat pro nového Ježíče Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. BRÁNY PEKELNÉ, křesťanské, militaristické, ekonomické, SLOV křesťanských, protikladných bludů o Ježíši Kristu, a SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí, nepřemohou úplně poslušné služebníky Krista, kteří se vrátí k novému Kristu, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žít v RÁJI je lepší než žít v PEKLE. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, dne 14. 4. 2021, uvedl v novinách Rovnost, že v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, vzešel plný počet neposlušných, vzpurných ekonomických, militaristických NETVORŮ, či sviní, pro totálně chybnou energetickou koncepci ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, pouze na elektřinu, která činí méně než deset procent celkem potřebné energie pro Česko. Dle textů uvedených v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Jeho energeticky nesmyslná koncepce, dle vědců z Anglie, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. V roce cca 2030, kvůli Česku, bude energetická situace technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Bůh učiní Česko hlavou národů, ne chvostem. 5.Moj.28/13, když noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, neprodleně zpochybní nesmyslnou energetickou koncepci ministra Havlíčka, kterou Kristus vyvrací, podvrací a ničí nyní také v novinách Rovnost, kde je uvedeno. Podle SOLÁRNÍ ASOCIACE sekretariat@solarniasociace.cz, fotovoltaika@innogy.cz, martin.smolka@solarniasociace.cz, cez@cez.cz, veronika.silhova@solarniasociace.cz, michaela.cerna@solarniasociace.cz, bce@bce.cz, petra.piskova@solarniasociace.cz, vrastyak@gmail.com, rbruzicka@gmail.com, vrastyak.j@gmail.com, zive@proglas.cz, info@homeenergy.cz, pistek@erdenergie.cz, twr@twr.cz, erdenergie@erdenergie.cz, SolarniSady@nobility.cz, m.biegunova@forhelp1, info@innogy.cz, info@solidsun.cz, byl na konci loňského roku celkově instalovaný výkon solárních elektráren v Česku asi 2200 MW, tedy zhruba stejně, jako je výkon jaderné elektrárny Temelín. Celkově se ze slunce vyrobilo 2270 GWh elektřiny, což je přibližně sedmina toho, co v Temelíně. Započteny jsou při tom i malé solární elektrárny, které v poslední době vyrůstají na střechách rodinných domů. Za rok 2019, ze kterého jsou poslední údaje ministerstva průmyslu a obchodu, pocházelo z ekologických zdrojů již 16 % vyrobené elektřiny, což je však pouze 1,6 % celkem potřebné energie Česka. Elektřina, dle učení docenta Skály, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, činí pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V domácnostech jsou největším žroutem elektřiny lednice, uvádí Rovnost. Tak např. energie ze všech solárních elektráren by utáhla provoz zhruba 13 milionů ledniček se spotřebou 160 až 180 KWH/rok, uvádí Rovnost. Dle vůle Krista, dle správné Boží energetické koncepce Česka a světa, technický lži lid VUT v Brně, má povinnost učinit rozhodnutí, že veškeré ledničky a mrazničky z domácností Česka a světa úplně zmizí. Mrazit a chladit se nebude ani v supermarketech s potravinami, které budou také zrušené. Mrazit a chladit se bude pouze minimálně, a to v sídlištích a městech, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Rovnost uvádí, že dvě české jaderné elektrárny stačí zásobovat cca deset milionů domácností za rok, které elektřinou netopí, a které elektřinou neohřívají vodu. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, zatím nikdo nespočítal, kolik elektromobilů, při najetí cca 20 000 Km/rok, by bylo možné provozovat z celkem vyrobené energie solárních elektráren dnes, to je z cca 2270 GWh elektřiny za rok, nebo výhledově z cca 4540 GWh elektřiny za rok, dle koncepce SYNA ZATRACENÍ ministra Havlíčka. Také já, svým geneticky prasečím mozkem, nedovedu vypočítat, kolik lidských Bohů, kolik AUT chce ministr Havlíček provozovat na elektřinu z fotovoltaiky a z větrmíků, protože mám povinnost pouze opisovat výpočty vládnoucí elity a prorokovat, že DUCHEM CHUDÍ hlupáci, pro odstoupení rozumu Krista od jejich mozků, nemají než DECH SVÉHO geneticky prasečího chřípí. Ministr Havlíček, kouzelník, vynalezl PERPETUUM MOBILE tím, že podstatným způsobem sníží výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, pro nedostatek uhlí, v jaderných elektrárnách, pro stáří elektrárny v Dukovanech, nebude žádnou elektřinu nakupovat, protože v okolních státech také sníží výrobu elektřiny, dle ovoce svých úmyslů, a přitom zvýší dupání planety země, aby se v základech hroutila tím, že zvýší ekonomiku, výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, horečné zbrojení, atd. Kristus, pro totální debilitu geneticky prasečího lidského mozku neposlušného, před Kristem mrtvého, ministra Havlíčka nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud sbírku křesťanských Bohů, ekonomických, militaristických, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, úplně nezničí, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Iz.29/11až24až57/10,16, 20až66/24, atd. Bude i bez válek a bomb dělat z měst a vesnic celého světa sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. Protože ve stavbách postavených DUCHEM CHUDÝMI ekonomickými, militaristickými, křesťanskými sviněmi, bez technického rozumu Krista debilními staviteli, nebude čím topit a svítit, protože v Česku nebude, v době ropného a ekonomického kolapsu, kdy nám Rusko nedá plyn, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.2/22až29/11až24až47/14až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24. Veškeré zlo na světě dělá NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, zlou energetickou koncepci Česka. VŠEVĚDOUCÍ Kristus, DUCH SVATÝ, STVOŘITEL veškeré ropy, plynu, uhlí a veškeré techniky ví, Jer.12/2,4,16, že chybná energetická koncepce SYNA ZATRACENÍ, neposlušného UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, debila ministra Havlíčka, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, vede, dle vědců z Anglie, k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. Trestání Česka COVIDEM Kristus ukončí, z milosrdenství svého rozumu, až při úplné poslušnosti pracovníků ČRo a ČT, při zveřejnění těchto textů. Vláda NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad lidmi všech sátů světa, kvůli konci éry ropy, pomocí úplně poslušné vlády Česka, je nezbytná. Zachování ropy a plynu, na celé toto OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad světem, je nezbytné. Státy musí mít ropu, plyn, uhlí, pouze na přestavbu energetiky fosilních paliv, na obnovitelnou

 

elektřinu. SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, debil ministr Havlíček plánuje snížit výrobu elektřiny v uhelných a jaderných elektrárnách, a drze tvrdí, že elektromobily budou jezdit na elektřinu z fotovoltaiky a větrníků, což je blud, což je lež, což je podvod, což je zločin, dle textů uvedených v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Energetická bezpečnost Česka a světa je možná pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lidu. Pouze při úplné poslušnosti technického lži lidu, se Kristus nad Českem a světem smiluje, ze svého milosrdenství tím, že se vrátí do hlav mnohých geneticky prasečích lidských mozků vědců technické elity VUT v Brně, a mnohých hlav geneticky prasečích lidských mozků vědců celého světa. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Někdy se ví, co Kristus v Česku chystá. Kristus, snad již brzy, chystá pád vlády premiéra Babiše a tím pád všech Kristem prokletých politiků pravice a levice. BERANI z KSČM, se již žerou s KOZLY ČSSD, kteří sedí ve vládě premiéra Babiše tím, že BERANI z KSČM chtějí vládu premiéra Babiše potopit do OHNIVÉHO jezera Česka DEBB, debilů tím, že ji nedají důvěru. Ježíši Kriste, který vše vidíš, protože odjakživa žiješ mezi námi jako DUCH SVATÝ, přestaň bdít nad zlem, odstoupením svého Božího technického rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně. Bože, vyslyš nyní svého služebníka Stanislava Oplatka, který již od roku 1997, opisuje stále stejné texty Písma jinými slovy, protože vyžaduješ znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se ve tvé, Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Rozjasní svoji tvář nad svou zpustošenou svatyní rektorátu VUT v Brně. Nakloň, můj Bože své ucho, a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme v Česku zpustošeni my, i tvá města, Brno a Praha. Panovníku pozoruj vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze. Kriste neprodlévej, kvůli sobě samému, vždyť Písma se zmocnili podvodníci a lháři. Kristus tím, že potopí vládu premiéra Babiše, dává vládu nad lidmi celého světa sám sobě tím, že ji dává nové, a úplně poslušné vládě Česka, svatých premiéra Ing. Rákose, která musí být stvořená dle textů v kapitolách 281, 280 a 279. V OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů skončili všichni neposlušní, pro odstoupení technického rozumu Krista o správné koncepci energetiky Česka. NOVÉ DNES naplnění Písma, o úplném zničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených, bez rozumu Krista pomateným ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, dle textů v kapitole 271, 279, 280, 281, je nyní při úplňku MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma do poslední čárky, o vyvoleném Česku, dne Páně v úterý 27. dubna roku 2021. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Kristem v Písmu vyvolené Česko, bude mít domov u mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, až vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd. projdou ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, čtených v ČRo a v ČT, z milosrdenství Božího rozumu, pro toto vzpurné pokolení. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v horoskopu v novinách Rovnost uvedl, že DEN PÁNĚ VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, pondělí 12. dubna 2021, při odeslání 29 stran této kapitoly 282, na hromadné elektronické adresy, pro neposlušné, křesťanské, militaristické, ekonomické svině, byl jenom zkouškou. Byl zkouškou především nových kněží, nových Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma, pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, lži lidu VUT v Brně, tří LVŮ, PSŮ či OSLŮ, NEMLUVŇÁTEK, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalce logiky výkladu Písma. Uvedení kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, mají povinnost být vojskem Krista, HOSPODINA ZÁSTUPŮ, a vykonat Boží hněv v Kristově dni, narození se nového Krista, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v novém DNES naplnění Písma, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021. V tomto Kristově dni, technický lži lid VUT v Brně má povinnost, změnit zemi v spoušť, a vymýtit z ní všechny ekonomické, militaristické, křesťanské a jiné hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa rozhodnutím, o energetické nezbytnosti neprodleného zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních výrobků lidských rukou. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost, kvůli náhradě ropy obnovitelnou elekřinou prorokovat, že Kristus, z Božího domu rektorátu VUT v Brně, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bude stíhat zlobu světa, a nepravost křesťanských, ekonomických, militaristických svévolníků, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího technického rozumu, pro toto zlé pokolení, od veškeré neposlušné, pro odstoupení technického rozumu Krista, mrtvé technické elity. Tím učiní přítrž pýše boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice a ostatních troufalých úkrutníků. Z Božího domu rektorátu VUT v Brně, nový Kristus, všemi SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH OTŘESE tak, že také nejhlubší podsvětí církve katolické, všeobecné, ve Vatikánu, bude rozrušeno. Křesťanský, ekonomický, militaristický Bůh světa, BELZEBUB, či Satan, papež František, má ustláno na hnilobě SLOV křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, přikrývku má z červů, z drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, jejichž nepravost je technickému lži lidu zřejmá. Kristus, svými tresty, např. COVIDEM 19, povstal proti křesťanským, militaristickým, ekonomickým sviním, a vymete je pometlem energetické zkázy. NEMLUVŇÁTKA ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost se stát úplně poslušnými služebníky Krista tím, že vše uvedené zveřejní v ČRo a v ČT. Lid VUT v Brně má povinnost zrušit křesťanské MODLOSLUŽBY. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Stále se dál horečně zbrojí a válčí, protože místo Krista, vyvýšeného PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, vládne, kraluje a vítězí nad lidmi, a nad novým Kristem, stávající křesťanský ekonomický, militaristický Bůh, SYN ZATRACENÍ, BELZEBUB, či Satan, Kristem prokletá svině papež František. Jeho dočasný Bůh, Kristus ukřižovaný Židy, pouze jeho protikladnými bludy, je také SYNEM ZATRACENÍ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.5/4,16až48/5,10,11až57/10,16,20, atd. Vládne pomocí tmy tmoucí, pomocí krutého zmijího jedu, protikladných bludů o Ježíši Kristu, a pomocí promyšlených, militaristických, ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Křesťanská, militaristická, ekonomická nevědomost o Ježíši Kristu, je kolektivní i individuální. Křesťanské, neposlušné, ekonomické, militaristické svině, tuto nevědomost o Kristu, nazývají náš Bůh. Neposlušné ekonomické svině drze tvrdí, že tento Bůh, jejich NEVĚDOMOST, je miluje. Lžou, že při křesťanké SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, v neděli 4. dubna 2021, jim jejich Kristus, kterým je NEVĚDOMOST, odpustí všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, což je blud. Ekonomická, militaristická NEVĚDOMOST je křesťanský prvotní hřích, který k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vědci VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., které Kristus, svým technickým rozumem živí odjakživa, svými geneticky prasečími lidskými mozky, nedokáží v Písmu objevit ani pravdu o Kristu, ani pravdu o energetické bilanci, či o energetické koncepci, Česka a světa. Vědci jsou však úplně závislí na pravdě o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, zjevené rozumem Ježíše Krista pro toto pokolení, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, což je osvobozující pravda pro úplně poslušné. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Křesťanské ekonomické militaristické svině, vedené SYNEM ZATRACENÍ, Satanem, BELZEBUBEM, Kristem prokletým papežem Františkem, do jámy, či hrobu, ropného a

 

ekonomického kolapsu, do PEKLA další světové války, v době ropného a ekonomického kolapsu, hřeší hříchem, který je k energetické SMRTI tím, že lžou, že při křesťanké SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, v neděli 4. dubna 2021, jim jejich Kristus, kterým je NEVĚDOMOST, odpustí všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, což je blud. Jejich BOHEM je NEVĚDOMOST tím, že křesťanské protikladné SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, dovoluje křesťanským hříšníkům, při SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, odpouštět všechny jejich hříchy, což je učení, které je v OSMÉM DNI Páně, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad všemi státy světa, k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Jan 1/1až15/25až20/23,26, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,13/17, 1.Král. 3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27, atd. Debilita geneticky prasečího lidského mozku Satanů kněží všech ekumenických církví, nezná mezí. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží církve katolické, všeobecné, si VZKŘÍŠENÍ Krista z MRTVÝCH, ekonomických, militaristických sviní, organizují prokazatelně chybně tím, že na Velikonoce se snaží ekonomické, militaristické hříšníky, masově zpovídat z jejich hříchů. Hříšníkům odpouští masově všechny hříchy. Tímto způsobem křísí z MRVÝCH, ekonomických, militaristických SVINÍ, svou mrtvou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pozlaceného Krista, ukřižovaného Židy. Iz.29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20až 66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Stále si chybně myslí, že pro ně, neposlušné, ekonomické, militaristické svině, platí texty Písma o tom, že mohou křesťanským hříšníkům jejich hříchy buď odpustit, nebo zadržet. Jan5/34,38,43,15/25,20/23. Kristus bude vzkříšen z mrtvých křesťanských ekonomických, militaristických sviní, v jedinou hodinu, když nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, SYN ČLOVĚKA, BOŽÍ SYN, Bůh s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, ANDĚL, či LEV, PES či OSEL, NEMLUVŇÁTKO, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, v ČRo a v ČT oznámí, že pokání na odpuštění ekonomických, militaristických hříchů, mají povinnost neprodleně zvěstovat dva ANDĚLÉ, dva LVI, NEMLUVŇÁTKA, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, znalci logiky výkladu Písma. Odpouštět hříchy již nemohou drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, protože jejich slova jsou jenom SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ekonomická, militaristická. Odpouštět celosvětově hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, v době ropného a ekonomického kolapsu, může celosvětově pouze uvedená Boží trojice ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, BOŽÍCH SYNŮ, z VUT v Brně. SYN ČLOVĚKA, ANDĚL, OKŘÍDLENEC, BOŽÍ SYN, kterého vyhlíží všechno zlé tvorstvo, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost v ČRo a v ČT oznámit, že pokání na odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, ruší veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické tradice. Oznámit, že Bohové, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, stejně MOCNÍ a NEOMYLNÍ, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ LIDÍ, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost vládnoucím Baalům a DÉMONŮM odpouštět jejich hříchy, po vyznání hříchů svých, TECHNICKÝCH. Mar.2/7,10,17,4/12,24,7/7,10/18,13/20,16/17, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jan1/1až15/25až20/23,26, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12. Mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, které spáchali v době mého tříletého působení na VUT v Brně a na ČVUT, v létech 2006 až 2009, viz další text. Iz.29/11,24,33/22,37/30,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Dan.9/14až11/39,12/2, atd. Klimatická NEUTRALITA Baalů a DÉMONŮ, koncepce energetiky Česka a světa, na klimatickou NEUTRALITU, jsou jenom bludy a žvásty zločinců, Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kteří vyhovují přáním hlupákům, od kterých Kristus odstoupil, svým technickým rozumem, určeným pro toto zlé pokolení. Pouze ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dvou ANDĚLŮ, dvou OKŘÍDLENCŮ, vědců, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, o odpuštění hříchů úplně poslušným služebníkům Krista, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, je Boží slovo pravdivé. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Narození se nového Krista z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je milostivým darem Krista. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, bere moc všem vládcům světa tím, že dává vládu nad lidmi sám sobě, a to pomocí úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro zákony POLE VĚDY Písma. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, je milostivým Božím darem pro Česko a celý svět. Kristus zkouší Česko a celý svět tím, že uzavírá kruh vzdoru geneticky prasečích lidských mozků, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně objasněné. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, z milosrdenství svého rozumu Kristus objasňuje, že debilem je každý člověk na světě, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, od jeho, geneticky prasečího lidského mozku. Růst v obdarování Boží MOUDROSTÍ energeticky, ekologicky a mravně správné cesty Česka a světa, se získává studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, hlupáci, NETVOŔI, zločinci, Kristem prokletí, všech ekumenických ČARODĚJNIC, vedou Česko a lidstvo chybně tím, že pomocí SLOV křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, si stále nastolují svou TMU TMOUCÍ, své, křesťanské, ekonomické, militaristické spravedlnosti. Jejich moc nad neposlušnými, vzpurnými sviněmi, Kristus končí pomocí těchto textů. Ukazuje lidem celého světa svou moc, nad jejich geneticky prasečími lidskými mozky tím, že jim nedává svůj Boží technický rozum, pro toto pokolení ÚSVITU třetího křesťanského dne, přelomu věků roku 2000, konce éry ropy. BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, mají povinnost mít zodpovědnost za Česko a svět, na základě svého povolání a vyvolení být UČITELI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, nechává debilním každou neposlušnou křesťanskou, militaristickou, ekonomickou svini, či NETVORA, nyní např. OHOLU, MRZKOU ŽENU Endlicherouvou z twr@twr.cz, či jejího Boha, Satana, knížete tohoto světa, Církve bratrské v Opavě, Matúše Kušmíra, opava@cb.cz, matus.kusnir@cb.cz, tomas.kolman@cbopava.cz, pavel.barot@cbopava.cz, patrik.jantosik@cbopava.cz, bruntal@cbopava.cz, elim@cbopava.cz, protože odmítají zveřejnit PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Křesťanské, militaristické, ekonomické svině, se novému Kristu stále posmívají, mletím SLOV NEBES křesťanských, ekonomických, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kterými si nastolují ekonomickou, militaristickou tmu tmoucí, své, křesťanské nespravedlnosti. Učit se zodpovědnosti za ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, mají povinnost především noví kněží, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, BOŹÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zodpovědnost za správný, NEOMYLNÝ výklad veškerého Písma od Krista, má každý neposlušný NETVOR, každá neposlušná svině, sám za sebe. Novému Kristu, sedícímu nyní ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, se žádná křesťanská svině nebude posmívat beztrestně. Boží hněv již neprodlévá, každého, kdo se k novému Kristu dobrovolně, neprodleně nevrátí, toho trestající Kristus zabije, např. novou mutací COVIDU 19. Kristus chce vládnout nad všemi státy

 

světa, pomocí VĚDCŮ z Božího domu, z VUT v Brně, kde vědci již nemají nemají výmluvu, dokonalé Boží lásce, Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, nerozumět. Vědci z Božího domu VUT v Brně, kde Kristus bydlí odjakživa, protože vědce, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, mají nyní povinnost, mít nové VÁNOCE, pro rok 2021, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021. Narození se nového Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní celosvětově možné, pouze při úplňku MĚSÍCE. Tímto způsobem oslav narození se nového Krista, pro toto vzpurné a zlé pokolení, Kristus ruší všechny křesťanské, militaristické, ekonomické tradice. Kristus vyžaduje, veškeré další pokusy Kristem prokletých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, o prodloužení své vlády nad novým Kristem, a nad neposlušnými ekonomickými, militaristickými sviněmi, ukončit neprodleně, rozhodnutím o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v ČRo a v ČT. Kdo dále bude otročit křesťanské SKÁLE, lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto pokolení, je odsouzený k pádu do HROBU, JÁMY, či PEKLA, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Kdo nebude se svou ekonomickou, militaristickou křesťanskou moudrostí v koncích, jde do záhuby, protože vrcholným Božím trestem je odstoupení Božího technického rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně. Kristus vyžaduje, aby se celé Česko ZNOVU NARODILO tím, že SYN ČLOVĚKA rektor Štěpánek se stane stejně mocným LVEM, jako je NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MARAVNĚ VYSOKÝCH. Tyto texty jsou posledním vážným varováním před neposlušností vědců technického lži lidu VUT v Brně. Trestající Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušné, ekonomické, militaristické svině, NETVORY želet, protože nesmyslně ničí planetu zemi, až se v energetických základech hroutí. SYN ČLOVĚKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, dobře zná, že při jeho další neposlušnosti, trestající Kristus zabije, zničí, COVIDEM 19, jeho různými mutacemi, horečným zbrojením a křesťanským PEKLEM třetí světové války, DVĚ TŘETINY lidí na světě. Kvůli neposlušnosti VUT v Brně, Česko úplně zničí. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristus se nad vzpurným Českem smiluje, svým technickým rozumem pro toto pokolení, když SYN ČLOVĚKA, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorsto, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, to s novým Kristem zkusí tím, že na VUT vytvoří základ nové vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, dle textů kapitol 239, 240, 241. Kristus vyžaduje, aby vědci na VUT v Brně učinili rozhodnutí, že stávající ZLÍ Bohové STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, Baalové a DÉMONI, SLOV NEBES křesťanských, militaristických, ekonomických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, ve DNI PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 27. dubna 2021, SHOŘÍ tak, že ze stávající vlády a STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani KOŘEN, ani VĚTEV. Všechny národy budou VUT v Brně blahořečit, když SYN ČLOVĚKA, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, neprodleně vyjde stejně mocný, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, pro znalost Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slibuje, že v tomto případě v Česku odstraní COVID 19 a jiné nemoci. Začne v Česku sázet vše nové, pomocí vlády Ing. Rákose. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, VIZE Z KRIZE. Mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, LVI, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost vyznat své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, které spáchali v době mého tříletého působení na VUT v Brně a na ČVUT, v létech 2006 až 2009, viz další text. Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.29/11,24,33/22,37/30,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Dan.9/14až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18až23/7. Kristus dá Česku a světu myšlenky o pokoji a míru, a o celosvětové Boží majetkové rovině, Jer.1/17až29/11,31/27,32, Iz.63/14,18,65/15, až na rektorátu VUT v Brně bude rozhodnuto, že Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl posta@mpo.cz, SYN ZATRACENÍ, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr Havlíček, ministr@mdcr.cz, 2.Tes.2/3,11,3/1, europoslanec Ondřej Knotek, ondrej.knotek@ep.europa.eu, Dana Drábová dana.drabova@sujb.cz, či Václav Cílek cilek@gli.cas.cz, budou trestně stíhaní KSZ v Brně JUDr. Sladkým podatelna@ksz.brn.justice.cz. K.M.5/23,6/6až24,17/7,11,15,20. Dle textů uvedených v kapitole 181 na str. 28 až 35, a na straně 52 až 54 a v kapitole 180, na str. 47 až 64. Jejich energetická koncepce, dle vědců z Anglie, vede k celosvětovému vyrabování ropy do roku cca 2030. V roce cca 2030, kvůli Česku, bude energetická situace technicky naprosto neřešitelná, pro zachování stávající technické vyspělosti Česka a světa. Bůh učiní Česko hlavou národů, ne chvostem. 5.Moj.28/13. Vzkříšení z mrtvých na VUT v Brně, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Vládnoucí Bohové světa, v tomto pokolení, mohou být jenom z technického lži lidu. Mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, LVI, ředitel EÚ docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost vyznat, že Kristus, během mého tříletého působení, v roce 2006 až 2009, naplnil texty Písma o VUT v Brně, ČVUT, o projektantech, Česku, atd. do poslední čárky. Iz.29/11až24,33/22,37/30,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Kristus miluje svůj technický lži lid VUT v Brně a ČVUT, protože pomocí geneticky prasečích mozku vědců technické elity kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu, realizuje svoje technické plány. Proto v Písmu napsal závěť pro dobu po své SMRTI, v roce přelomu věků konce éry ropy v roce 2000, pro dobu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let socialismu, kdy pomýlený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, nosil v komunistických průvodech obrazy svých Bohů, Marxe a Engelse. Při SMRTI dočasného křesťanského Boha, SYNA ZATRACENÍ, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, při objasnění a vysvětlení protikladných bludů drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží církve katolické, všeobecné, mají především na VUT v Brně, povinnost proměnit svou mysl. Ži.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/16,28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20, 63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Především vědci technického lži lidu VUT v Brně, jsou pokřtění v nového Ježíše Krista, v OHNIVÉM jezeře Česka DEBB, debilů, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zemřeli se starým militaristickým, ekonomickým Kristem, který, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, se stal pouze křesťanskou, MRTVOU, MODLÁŘSKOU STVŮROU. Vědci VUT v Brně, již nejsou křesťanskými hlupáky, jsou novými lidmi, novými kněžími tím, že již nemohou hřešit. Kvůli energetické spáse Česka a světa, mají povinnost učinit rozhodnutí, že vše křesťanské, ekonomické, militaristické, musí neprodleně pominout v Božím domě, na VUT v Brně. Nový člověk, pro celosvětové, mírové Boží království, je již oblečen ve SPRAVEDLNOST Boží, která je bez křesťanské SKÁLY, bez křesťanské nečistoty, bez lidských Bohů, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, která je nezbytná kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Vše opakovaně uváděné bylo novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT, známé již v době mého tříletého působení v Brně a v Praze, v letech 1997 až 2000, 2000 až 2003, 2003 až 2006, 2006 až 2009. Proto vědci VUT v Brně nemají výmluvu textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝM nerozumět, v PRAVÉ POLEDNE mého tříletého působení v roce 2018 až 2021. Iz.29/11až24,33/22,37/30až57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15,66/24