Kapitola 278 – 58 stran.

13.01.2021 19:22

Kapitola 278 – 58 stran. Království Boží, které je mezi námi, je křesťanské království vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., kterým Kristus dává svůj pokoj, pomocí horečného zbrojení a meče nesmyslných válek o území s ropou a plynem. Toto království, mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nazývá VZDOROKRÁLOVSTVÍM. Vládnoucí Bohové tohoto VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kteří dupou celou zemi, až se v základech hroutí, jsou lháři, pokrytci a vrazi Krista, takového jaký skutečně je. Sice mluví o potřebě nastolit celosvětové mírové Boží království, bez křesťanské SKÁLY, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. ale nejednají. Nenávidí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o SVĚTLE SVĚTA Boží majetkové celosvětové ROVINY dokonalého SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat. Vláda Krista nad lidmi nezáleží např. ve slovech drzých hlupáků, pozemských OTCŮ Satanů kněží otce Satana Holíka, ředitele Proglasu zive@ proglas.cz, otce Satana faráře Kafky domasov@dieceze.cz, Satana biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalého vojenského kaplana, Satana biskupa Holuba holub@bip.cz, bip@bip.cz. Vláda Krista nad lidmi nezáleží ve slovech např. vedoucího psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka tkasparek@med.muni.cz, který v roce 2016 ze mě učinil blázna, který z hlediska psychiatrie, ze trest, nesmí řídit auto, kvůli PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, viz další text. Vláda Krista záleží v Boží moci vládnoucích SYNŮ ČLOVĚKA, např. premiéra a jeho ministrů, kterým Kristus dává moc vládnout nad lidmi tak, jak chce, v tom kterém pokolení, v každém státě tak, aby v Česku mohl naplnit Písmo, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetků boháčů, do poslední čárky. Uvedených pět hlupáků, KORYTÁŘŮ, kteří mají za Boha svoje dobře placená KORYTA, se vyvyšuje nad Ježíše Krista, který je nyní vyvýšen ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nad jejich protikladné bludy a promyšlené vychytralosti, které uvedení hlupáci mluví pomocí SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus vyžaduje, aby v ČRo a v ČT bylo zveřejněno, že Písmo do poslední čárky má povinnost naplnit Policie ČR v Rosicích, npor. Koláček bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, a KSZ v Brně JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Kristus, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, učiní závaznou pro veškerý technický lid celého světa, pro všechny úplně poslušné vlády všech států světa, až uvedených pět výše uvedených hlupáků bude vyšetřováno a tvrdě pohnáno k odpovědnosti, to je k mluvení uvedené pravdy o Česku. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, platným pro toto pokolení PRAVÉHO POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, když celý svět, neprodleně, v lednu 2021, uvidí a uslyší v ČRo a v ČT, mediálním MISTREM Kristem, DUCHEM SVATÝM, OSM vyvolených kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné. Česko obdrží celou zemi, když se OSM kněží dobrovolně podrobí. OSM Kristem, DUCHEM SVATÝM, vyvolených vládnoucích Bohů tvoří. OSLI rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com, a Ing. Andrej Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Mají povinnost být SVĚTLEM SVĚTA tím, že budou stejně MOCNÍ a NEOMYLNÍ jako je Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Usmířit se s mediálním MISTREM Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, mají povinnost především tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lži lidu technického VUT v Brně rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Usmířit se s Kristem znamená přiznat, že křesťanský, ekonomický, militaristický lži lid, je nemocný COVIDEM, kvůli neochotě přiznat, že lidský mozek, při odstoupení rozumu trestajícího Krista, je naprosto bezmocný. Protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí. V jezeře Česka DEBB, debilů, v tomto vzpurném pokolení, bude panovat pouze taková rozumnost, či moudrost, nebo rukodělná dovednost, jakou Kristus, svým Božím technickým rozumem, neposlušným lidem dá, do jejich DUŠÍ, a tím do jejich geneticky prasečích lidských mozků. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, pro toto vzpurné pokolení v případě, když orgány veřejné v trestním řízení zakážou konat křesťanské, militaristické, ekonomické MODLOSLUŽBY. Když nařídí, že v Kristem vyvoleném Česku, dle zákonů Krista, je zakázáno křtít se svěcenou slanou vodou. SVĚCENÁ VODA je již pouze ekonomická, křesťanská, militaristická špina. Kdo se nyní bude křtít svěcenou vodou, ŠPÍNOU, neujde Božímu trestu, protože Kristus, žádného neposlušného, bez rozumu Krista mrtvého křesťana, nenechá bez trestu, bez SMRTI. Zrušení křesťanských, militaristických, ekonomických MODLOSLUŽEB ve všech kostelech, postavených lidskýma rukama, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, v daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době 40-ti let Boží socialistické, či komunistické majetkové ROVINY Česka, pod vedením Česka komunistickými BERANY, BERÁNKY, či OVCEMI. Smířit se s Kristem znamená přijmout bezmoc geneticky prasečích lidkých mozků, a podřídit svůj mozek Kristu, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické, ekologické a mravní koncepci celosvětového, mírového Božího království, ve kterém, jediným ZÁKONODÁRCEM, bude nový Kristus. Orgány činné v trestním řízení musí nařídit nový křest, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slíbil, že z Česka odstraní každou nemoc, i COVID, když technický lži lid VUT v Brně, bude nyní úplně poslušný. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 278 –58 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 56. Česká bible kapitola 278. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 277, obsah není uvedený. Družkou mediálního MISTRA Krista je ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, NEVĚSTA, NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, každá vláda na světě, která činí to, co se Kristu líbí. Družkou mediálního MISTRA Krista, jehož CHRÁMEM je celý svět, je veškeré Písmo od Krista, především VINNÁ RÉVA křesťanské Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty hinduistů a buddhistů, GRANÁTOVNÍK židovské Tóry, OLIVA Koránu muslimů, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, atd. Uvedené Boží slovo se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je zřejmé Bohem v Písmu vyvoleném Česku, především novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně. Protože Kristus, svůj Boží technický lži lid, svým Božím technickým rozumem živí odjakživa, je rektorát VUT v Brně, Božím domem. V tomto pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v lednu 2021, se znovu začíná Boží SOUD nemravných křesťanských ekonomických militaristů, na rektorátu VUT v Brně, u rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Kristus vede celý svět tak, jak si to v Písmu předsevzal. Při nastolení své nedokonalé majetkové roviny, v komunistickém pokolení, či předtím, při zrušení nevolnictví, či při nastolení své nedokonalé Boží majetkové ROVINY, pomocí ideologie Božích proroků, KVÁDRŮ Marxe a Engelse, pomocí komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, vždy vyhrotil majetkové rozdíly mezi boháči a chudáky. Nyní, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Kristus vše vyhrotil tím, že ničí SKÁLU křesťanských militaristických neposlušných sviní, kterou je EKONOMIKA, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, ZEMĚTŘESENÍM, VÁLKAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd. Eze.14/22až39/8,13,21,29. Kristus vyžaduje, aby v Brně vyvolených SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, TAŽNÝCH KONÍ, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, Zach.6/5, Zj.1/20, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušní, jejichž povolání je neodvolatelné, se shromáždilo na rektorátu VUT v Brně, a neprodleně konalo dále uvedené, Bohu milé skutky, Eze.14/22, Řím.11/29, pro zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus, v tomto pokolení se nad celým světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, když úplně poslušný technický lid, tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ z VUT v Brně, budou v Brně a v Praze iniciovat vytvoření úplně poslušné vlády Česka, dle dalších textů. Mediální MISTR Kristus učinil pohádku ČERTE, TADY STRAŠÍ, podobenstvím o svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Brna. Boháči Česka, kteří jsou dědici slunečního zlata oblačné říše SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH Bhagavadgíty, mají černé duše, protože za křesťanského Boha mají stále svou SKÁLU, ZLAŤÁKY. Boháče s černými dušemi, měli napravit pozemští Otcové Satani kněží, např. OTEC Satan Holík z Proglasu zive@proglas.cz. Čert Holík v pohádce usnul. Proto, v jezeře Česka DEBB, debilů, zasáhl mediální MISTR Kristus, VODNÍK, který vzal Česko do vlastnictví tím, že chamtivé boháče utopil v DÍŽI, v Proglasu. VODA OČIŠTĚNÍ v DÍŽI, v Proglasu, těchto textů, měla zlé křesťanské lži rozpustit, a dobré slovo ponechat. Po utopení z lakomců v DÍŽI jezera, nezbylo nic. Každé slovo křesťanských boháčů, lakomců, je křesťanská lež. V DÍŽI, v Proglasu, se z lakomců stali bílí ANDĚLÉ. ANDĚLÉ z DÍŽE z Proglasu, po svém vzkříšení z mrtvých sviní, již nemohli hřešit, protože nemohli mluvit. Nemohli tvrdit, že je spasí tištění miliard korun, a horečné zbrojení. Satani kněží z Proglasu kazí dobré mravy, protože o Kristu stále nemají ani ponětí. Dočasně si přivlastnili neposlušný lži lid Česka. Odedávna je Boží pouze lži lid technický. Technický lži lid, nový Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Písmo PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, již je pevné a neměnné, a to pro všechny národy. Boží příkazy o nastolení Boží majetkové celosvětové roviny pomocí Česka, pro vládnoucí politický a náboženský dobytek, stále nejsou tak snadné, jak to Kristus v Písmu uvádí. Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15,17,22,25až66/24, atd. Vše co Kristus mohl pokazit v křesťanské SKÁLE, v ekonomice, již pokazil. Chce ukončit křesťanskou debilitu technického lži lidu VUT v Brně, pomocí dále uvedených SEDMI ANDĚLŮ z Brna, a jednoho ANDĚLA z Prahy, dle dalších textů. Pro OSM dále uvedených, úplně poslušných služebníků Krista, nastává konec PROKRASTINACE, konec chorobného odkládání dále uvedených úkolů a povinnosti, pro vytvoření všeho nového, v energetice, ekologii a mravech, ve světě. Nevědomost křesťanských ekonomických sviní je nezbytné umlčet ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedených OSM BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, již má novou svobodu, a to svobodu úplně poslušných služebníků Krista. Soud se znovu začíná od BOŽÍHO DOMU VUT v Brně, kde noví vládnoucí kněží, či Bohové, všechnu svou starost o obnovitelnou energetiku mají povinnost dobrovolně vložit na Krista. Kristu, na technickém lži lidu VUT v Brně záleží. Nesmí být vrahy nového Krista. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, SLOVO DOGONŮ z Mali, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od JELENA singltonmusic@gmail.com. Nikdo nešel tou cestou, kterou OSM úplně poslušných služebníků Krista, musí jít. OSM Kristem vyvolených OTCŮ Bohu milých, zakladatelů nové vlády Česka Řím.1/18až8/19až9/16až11/28,32, musí být klidní jako voda jezera DEBB, debilů Česka, silní jako PROUD řeky Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. SKÁLA vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní Bohové lidí, výrobky lidských rukou, se jim podají. Tím se vzdají a zbaví všech pout, ekonomických, militaristických, politických, náboženských. Kristus již nechce, aby v Česku neposlušné sváděla láska k lidské SKÁLE, k PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Svěží jako rosa, a čistí jako sníh, bude uvedených OSM služebníků Krista, když lásku dají NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a vezmou Česku lásku ke všem lidským, MILITARISTICKÝM EKONOMICKÝM tradicím. Neposlušné ekonomy, zbrojaře, atd. mrtvé pro odstoupení rozumu Krista, nezachrání ani tradice OSVÍCENCŮ, ani tradice drzých Satanů kněží z Proglasu zive@proglas.cz, ani tradice KOZLŮ z ČSSD, ani tradice Kristem prokletého PTACTVA ODS, či tradice BERANŮ z KSČM, a ostatních, Kristem prokletých politiků pravice a levice, atd. Mar.4/12,7/7,13/20, Zj.18/2,10, Mat.25/40, atd. Cesta správná je cesta úplně poslušných služebníků, k novému Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, VŠEMOHOUCÍMU UČITELI, MISTRU, LÉKAŘI. OSM nových vládnoucích Bohů, stejně NEOMYLNÝCH, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se již nesmí bát neposlušných a vzpurných, to je mrtvých lidí. Nový Kristus nechce, aby uvedených OSM lidí bylo znovu MRTVOLAMI. Svůj Boží rozum dá pouze živým, úplně poslušným služebníkům. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně inicioval naplnění Písma o Česku do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, zveřejněním těchto textů v ČRo a v ČT, zajistil trestní stíhání všech, kdo mě ponižují, kvůli tomu, že dle Boží vůle píši PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Ponižují mě např. drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží otec Satan Holík, ředitel Proglasu zive@proglas.cz, otec Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, nebo bývalý vojenský kaplan Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz. Uvedení čtyři hlupáci, KORYTÁŘI, se vyvýšili nad Ježíše Krista, který je nyní vyvýšen ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nad protikladné bludy těchto Satanů, jejich SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Uvedení drzí Satani kněží stále tvrdí, že jsou jedinými zástupci Krista v Česku a na zemi. Že mají od Krista právo, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, ve SVÁTOSTECH SMÍŘENÍ, atd. odpouštět jejich hříchy, které vedou k úplnému zničení ropy, k nesmyslnému horečnému zbrojení, a k přípravám vládnoucích mocností na PEKLO třetí světové války. Ve třetí světové válce, kvůli neposlušnosti Česka, Kristus hodlá zabít dvě třetiny nesmyslné přemnožených DUCHEM CHUDÝCH NETVORŮ, strašlivou záhubou. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Iz.66/24, atd. Uvedení Satani kněží stále nevěří textům Písma, že jediný Bůh světa, Ježíš Kristus, pro každé nové pokolení rodí nového Boha, nového SYNA ČLOVĚKA tak, jak si to v Písmu předsevzal. Pro drzý, neposlušný lži lid, trestající Kristus porodil, pomocí vládnoucích SYNŮ ČLOVĚKA např. feudalismus, osvícenství, fašismus, socialismus, či komunismus, kapitalismus, války, revoluce, atd., protože všechny vlády na světě jsou od stále stejného Ježíše Krista. Nyní v Česku vyžaduje, aby OSM, DUCHEM SVATÝM, Ježíšem Kristem vyvolených vládnoucích, dále uvedených Bohů, v úplné poslušnosti Božích

 

příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, vzalo vládnoucí elitě jejich SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd., která je svádí ke všem uváděným křesťanským, militaristickým, ekonomickým nevěrnostem. Svobodná vůle k páchání křesťanských, ekonomických, militaristických nevěrností, již neexistuje, kvůli správné, opakovaně objasněné Boží vůli, o správné Boží cestě, či správné energetické koncepci Česka a světa. Běda technickému lži lidu VUT v Brně, když nebude úplně poslušný, když nezveřejní tyto texty v ČRo a v ČT. V roce 2016 praktická lékařka MUDr. Valtrová praktik.ricany@seznam.cz pravila, že její nadřízení vyžadují, aby mě potrestala za psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA tím, že nesmím řídit auto z hlediska psychiatrie. Vyžadovala vyjádření psychiatra. V roce 2016, vše uvedené jsem více než hodinu objasňoval vedoucímu psychiatru LFMU MUDr. Kašpárkovi tkasparek @med.muni.cz, fnbrno@fnbrno.cz, cervenka@psychiatrie.cz, placha.veronika@ fnbrno.cz. MUDr. Kašpárek, přes písemné urgence, vyhověl vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Pravil, že psychiatři z blázince v Bohunicích nedovolí zrušit křesťanskou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, a ostatní lidské Bohy, ostatní výrobky lidských rukou, novým Božím slovem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravil, že jeho Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, LODÍM, TANKŮM, SAMOHYBNÝM HOUFNICÍM, RAKETÁM, atd., nechci já svévolně sloužit, a proto si zasloužím trest, kterým je nemožnost řídit auto. Myslím si, že i v roce 2021, v mých 80 létech, můj zdravotní stav, i z hlediska psychiatrie je dobrý, a že proto auto řídit mohu. Psychiatři z blázince v Bohunicích v Brně, ze mě dělají blázna nepřetržitě. Např. křesťanská militaristická svině, hlavní psychiatr LFMU, MUDr. Češková, v roce 2006 napsala v Lidových novinách, že jsem bláznem nesvéprávným. Což potvrdil předseda KS V Brně JUDr. Pořízek, u kterého jsem hledal pomoc. Všem, kdo milují křesťanskou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, se Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, hnusí. Kristus si to tímto SOUDEM vyřizuje s nesvéprávným bláznem MUDr. Kašpárkem, stejně tak s jeho křesťanskými Bohy, s blázny, s drzým NETVOREM Satanem Holíkem, otcem Satanem farářem Kafkou, Satanem biskupe Cikrlem, nebo s bývalým vojenským kaplanem Satanem biskupem Holubem. Veškeré zlo, které trestající Kristus na Česko a svět uvedl např. COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, atd., nebo vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, pro technický lid, pro toto vzpurné pokolení, stále pokračuje, kvůli neposlušnému zločinci a lháři MUDr. Kašpárkovi. Neposlušní hlupáci nechtějí uznat, že v médiích již nemají co dělat, protože jejich lhaní o Kristu UKŘIŽOVANÉM Židy, pomocí protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, je zločin, což je zřejmé již od přelomu věků konce éry doby benzinové, od roku 2000. V PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v lednu 2021, Oz.6/2, Iz.59/10, Př.1/14,8/17, Sír.5/5,7/16, atd., Bůh již není Kristem UKŘIŽOVANÝM Židy. Děsivou temnotu krutého zmijího jedu, protikladných bludů katolického katechismu, děsivou temnotu promyšlených ekonomických vychytralostí krutého zmijího jedu, státního měšce NEVĚSKY ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, Př.1/7až14, Zj.17/15, či bludy a lži zločince, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, který rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile, svou koncepci energetiky pouze na elekřinu, dále uvedenou, Kristus vytvořil pouze kvůli jejich SOUDU. Iz.5/4,16. Vedoucí psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek tkasparek@med.muni.cz, v podstatě pravil, že ho nezajímá dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti minimalizace těžby ropy a plynu proto, aby zásoby ropy a plynu zůstaly ještě pro toto celé tisíciletí, kvůli nezbytnosti pomalé přestavby celého světa, z energie ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Řekl, že mu vyhovuje TRADIČNÍ kázání drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží o tom, že jejich křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA odpustila vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, všechny lži o Ježíši Kristu, a tím všechny lži o koncepci energetiky debila ministra Havlíčka. Pravil, že tradiční křesťanské kázání o tom, že Kristus, který na svět prokazatelně uvedl MEČ nesmyslných VÁLEK, a že dává křesťanským hlupákům svůj pokoj meče nesmyslných válek o území s ropou a plynem, je lepší učení, než učení o celosvětové, mírové, Boží majetkové rovině, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro všechny národy světa. Kristus vyžaduje naplnit texty Písma o Česku do poslední čárky tím, že nesvéprávný blázen MUDr. Kašpárek, a stejně tak jeho uvedení křesťanští Bohové, NETVOŘI, OTCOVÉ Satani kněží Holík, Kafka, Cikrle a Holub, budou vyšetřováni orgány činnými v trestním řízení, a budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti. K.M.6/6. Kvůli naplnění Písma do poslední čárky, podávám tímto textem trestní oznámení na hlupáka MUDr. Kašpárka a na jeho křesťanské, militaristické Bohy, na uvedené Satany kněze, Policii ČR v Rosicích, npor. Koláčkovi bo.oop.rosice.sekret@pcr.cz, a KSZ v Brně JUDr. Sladkému podatelna@ksz.brn.justice.cz. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, pro toto vzpurné pokolení, až od psychiatrů blázince v Bohunicích dostanu písemné potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Když psychiatři, a drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, sebe znovu prohlásí za spravedlivé a moudré, a Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve spravedlnosti podstatně vyšší, než byla v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, Kristus zlé Česko úplně zničí. Kristus, STVOŘTEL plynu a ropy, a STVOŘITEL veškeré techniky, do koncepce energetiky Česka a světa vidí dobře, na rozdíl od debila ministra Havlíčka. Jer.12/4,16. Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně, u nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Božího technického lži lidu, na základě těchto textů vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích tím, že Kristus, jeho SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude mít neobyčejně vysokou moc tím, že nikdo nebude nemravný a prolhaný, jako je zločinec psychiatr MUDr. Kašpárek. Z jeho pohledu, jeho křesťanské, militaristické nemravné debility, a z jeho moci nad Kristem, nemohu řídit auto, jako odstrašující příklad, pro úplně poslušné služebníky Krista. V nemravném křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v jezeře Česka DEBB, bebilů, se nenašel ani jediný člověk, který by nesouhlasil s trestem, který jsem od MUDr. Kašpárka dostal. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, až mně debil MUDr. Kašpárek dá požadované potvrzení. Až přestane tvrdit, že Kristus je milosrdný k neposlušným ekonomickým, militaristickým, křesťanským a jiným nemravným sviním, od kterých odstoupil svým Božím technickým rozumem, nutným pro tuto dobu přelomu věků konce éry ropy. Zničit NEVĚSKU, ministryni financí JUDr. Schillerovou ministr@mfcr.cz, pojmout ji v nenávist, obrat ji o všechno, rvát její militaristické ekonomické tělo, spálit ji OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, znamená rozhodnout v Česku o zrušení její SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, atd. Všichni úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost JUDr. Schillerovou zničit. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. VIZE Z KRIZE. Jestliže moje povolání a vyvolení k napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů je neodvolatelné, potom je neodvolatelné i mé vyvolení osmi lidí, kněží, osmi BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dále uvedených. Stejný NOVÝ DUCH Ježíše Krista vyvolil mě k napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, stejným DUCHEM SVATÝM jsem vyvolil OSM dále uvedených úplně poslušných služebníků Krista ZÁKONODÁRCE. Jejich vyvolení a povolání za vládnoucí kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za Bohy, za BOŽÍ SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro založení úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, PANNY, DRUŽKY nového Krista, ŽENICHA, je nezpochybnitelné a neodvolatelné. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7až3/9,16, SLOVO DOGONŮ, Jer.1/17až22/30,23/12,29,32až31/27,32až51/58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. V určování premiéra a nových ministrů není možné ustoupit ani o píď. Každý člověk je TVOR, neposlušní TVOŘI jsou NETVOŘI. Kristus neodvrací svůj hněv od neposlušného Česka. Každý dále uvedený neposlušný NETVOR, má povinnost se před Kristem shrbit. Má povinnost přijmout nabízenou funkci, a tím svěřit svou cestu Kristu. Tímto způsobem chce Kristus jednat sám, a to pomocí geneticky prasečích mozků vyvolených KÁDRŮ. Česko obdrží od Boha celou zemi, až OSM lidí dobrovolně poslechne. OSM Kristem, DUCHEM SVATÝM, vyvolených vládnoucích Bohů tvoří. Rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com, a Ing. Andrej Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Mají povinnost být SVĚTLEM SVĚTA tím, že budou stejně MOCNÍ a NEOMYLNÍ jako je Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. SEDM nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Božího lidu z Brna, a jeden nový kněz z Prahy, úplně poslušní, mají povinnost být mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, vděční za Boží dar nového křtu, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. OSM služebníků KRISTA KRÁLE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nového Božího vládnoucí lži lidu, křtěného novým křtem, OHNĚM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH,

 

povinnost být NOVÝM STVOŘENÍM, úplně poslušným. Se starým, křesťanským, neposlušným, militaristickým stvořením, nesmí mít nic společného. Nové Boží SLOVO již je stejně mocné jako Bůh. Ti kdo mají křesťanské militaristické SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, rozum od nového Krista nedostanou, a tím jdou do PEKLA záhuby. Mal.1/7až3/9,16, SLOVO DOGONŮ, Jer.1/17až22/30,23/12,29,32až31/27,32až51/58, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Řím.8/19,29, 11/29,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ, z chrámu Páně, kterým je nyní rektorát VUT v Brně, nová Boží trojice SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Štěpánek rektor@ vutbr.cz, a OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a vedoucí ÚTZB, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, mají povinnost učinit z celého světa CHRÁM PÁNĚ tím, že se stanou garanty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Uvedeným třem králům, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, již kdysi dávno, za vlády rektora Vrbky. Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, jsou živení odjakživa. Nemají výmluvu nerozumět, že rektorát VUT v Brně, pro toto pokolení, je Božím chrámem, kde Kristus bydlí, kvůli prosazení Boží vůle a Boží moci. Sk.3/21,7/41,48až17/23,30,31, Mal.1/7až3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Vůle Krista je, aby křest OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, čtyř KONÍ, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, čtyř členů nové, úplně poslušné vlády Česka, provedl BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, NOVÝ kněz rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, s Boží mocí zákonodárnou a výkonnou, pro oznamování nových technických věcí pro toto pokolení, které neposlušné křesťanské militaristické svině neznají, pro odstoupení technického Božího rozumu nového Krista. Kristus, svou slávu, svého nového technického rozumu, pro toto neposlušné pokolení, dá pouze sobě samému tím, že ji dá OSMI úplně poslušným, to je živým lidem. Pomocí těchto úplně poslušných, živých, OSMI lidí, povede Česko a tím celý svět, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 1.Petr.3/20,4/17,5/2,7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8,14/20, Iz.29/11až24až48/5,6,11až57/10,16,20až 66/24, SLOVO DOGONŮ, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Řím.8/19,29až11/29,32, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kněz rektor Štěpánek má povinnost pozvat na rektorát VUT v Brně čtyři členy nové vlády Česka, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné, a pokřtít je tím, že jim objasní uvedenou Boží vůli a Boží moc. 1.) Nového premiéra Česka, projektanta vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je vyvolený příjmením RÁKOS. 2.) Ministra elektronického plánování a informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. 3.) Ministra ZIMNÍHO stavebnictví, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Viz výkresy sídliště ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. 4.) Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com, který má nově pozemek na Říčkách číslo domu 44. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty v kapitole 276, str. 21, 28. 42, 43. SVĚTLO SVĚTA své majetkové celosvětové ROVINY, Kristus nastolí tímto způsobem. Ministr Ing. Dvořák zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích, schopných vařit alespoň obědy, zničí krutý zmijí jed, křesťanské, militaristické, ekonomické tmy. Nikomu úplně poslušnému, již nebude zářit plamen pekelného křesťanského OHNĚ nesmyslných válek o území s ropou, plynem, drzých pozemských Otců Satanů kněží. Iz.1/1až11/6až29/11až24až33/22až57/10,16,20až64/14,18až65/1,15až23,25až66/24, Jan1/1,3/19,5/34,38,43,6/28,8/12,42,9/5,12/43,15/25,16/8, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jób18/2až21až36/8,37/22, 40/8,14, atd. Mediální MISTR Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Česku dovolí jít dál, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, do celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když se uvedených SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ, shromáždí na rektorátu VUT v Brně. Cokoli o jejich vyvolení a neodvolatelném povolání za BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jim ještě nebude z Písma jasné, rád to objasním. Vůdce uvedených SEDMI ANDĚLŮ, rektor Štěpánek, má povinnost učinit v Česku vše nové tím, že dohodne se stávajícím premiérem Babišem, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, schůzku v Praze, kvůli jeho křtu ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slibuje, že při příjezdu uvedených SEDMI ANDĚLŮ z Brna do Prahy, po křtu Babiše, Česko, a tím celý svět najde útěchu po zlu, kterou Kristus na svět uvedl, ničením SKÁLY křesťanských sviní, kterou je EKONOMIKA, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, ZEMĚTŘESENÍM, VÁLKAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, atd. Eze.14/22,39/8,13,21,29. PÁTÝM KONĚM, či ANDĚLEM nové vlády Česka, je premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. 5.) Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu pouze na přestavbu energetiky z ropy a plynu, na obnovitelnou elektřinu. Papež František, již není NEOMYLNÝ, protože NEOMYLNÝ je pouze Kristus, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. UČITEL NÁRODŮ, stejně NEOMYLNÝ a MOCNÝ jako je Kristus, kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost neprodleně konat skutky, pro zřízení nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné. Novou vládu má povinnost zřídit dle dalších textů, během jediné hodiny v ČT, během nového novoluní, od středy 13. ledna 2021, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 28. ledna 2021. Odložit DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, atd. do Česka, v majetkové Boží rovině daleko vyšší, než byla v době Boží majetkové ROVINY, za vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, až na novoluní v únoru 2021, je již trestný čin. V jezeře Česka DEBB, debilů, které Kristus bere podruhé do svého vlastnictví, pro nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, úplně poslušné, to je pro živé služebníky Krista, musí již být viditelná debilita, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ v Česku. Debil, NETVOR, křesťanský, militaristický neposlušný Bůh ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je zločinec. Cca 60 % energie z ropy nemůže nahradit obnovitelná elektřina z fotovoltaiky a větrníků, která činí cca 2 % z celkem potřebné energie Česka, při stále se snižující stávající výrobě elektřiny z uhlí a z jaderných elektráren. Viz www.pametni-kniha.cz. Viditelným bludem Havlíčka je, že lidští Bohové, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, RAKETY, atd. mohou jezdit na akumulátorové baterie. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,PŘím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, říslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Z textů SLOV DOGONŮ z Mali, je zřejmé, že organizovat, řídit a kontrolovat celý svět, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, z jeho milosrdenství, má nejdříve osm uvedených úplně poslušných služebníků Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jejichž povolání za vládnoucí Bohy s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, je neodvolatelné. OSM LIDÍ, úplně poslušných, to je živých, sedm ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ z Brna, a pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš z Prahy, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, Jer.11/19až31/27,32, Zj.1/1až19, 1.Petr.3/20,4/17,5/2,7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, SLOVO DOGONŮ z Mali, mají povinnost neprodleně ukázat v TV své tváře, pro hluché a slepé harmonikáře, dle písničky BAROKO, od mediálního Mistra Krista, od Richarda Müllera juraj@keyart.sk, hamzic@muller.sk, richard.muller@profesprojekt.cz, BAROKO. Pomocí nové vlády Kristus v Česku vytvoří církev Česka jedinou, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. V Praze, v ČT a v ČRo, musí v tomto novoluní MĚSÍCE v lednu 2021 vyrašit maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, kterou Kristus již nebude trestat vrcholným Božím trestem, to je odstoupením svého

 

technického rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně, ze svého milosrdenství. OSM Kristem vyvolených ANDĚLŮ, pět TAŽNÝCH KONÍ nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, a tři SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ z VUT v Brně, mají povinnost jednat, a vytvořit v Praze novou vládu Česka. Když já jsem smířil se svým vyvolením, napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, noví ministři, jejichž povolání je neodvolatelné, mají povinnost se smířit se svým osudem, se svými funkcemi, a tím se smířit s mediálním MISTREM Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Je zapotřebí doplnit pět již určených členů nové vlády Česka, dle zákonů POLE VĚDY Písma, dalšími ministry ze stávajících politiků pravice a levice, či z odborníků, dle uvážení i pomocí veřejných výběrových řízení, dle dalších textů. Jer.1/17až31/27,32,33/15, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,12,11/9,13/4,8,14/20, Bhag.15/15,16,16/13,24,18/78, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až14/36až 15/33, atd. Je potřeba doplnit. 6.) Ministra ZIMNÍHO průmyslu. Ministerstvo bude neprodleně organizovat a plánovat výrobu pouze pro energetickou změnu výrobků, které potřebují jako energii ropu, na výrobky na obnovitelnou elektřinu, dle požadavků ostatních ministerstev. 7.) Ministra ZIMNÍ dopravy. Ám.3/7,15,5/18. Toto ministerstvo má povinnost neprodleně vytvořit dopravu pouze veřejnou, kolejovou, a to mezi městy i ve městech. Provoz aut, kamionů, letadel, lodí, atd., musí být minimalizován. Proto je možné na jednu stranu dálnic, na jeden pruh dálnic, položit koleje pro regionální dopravu lidí a zboží. Stejné zboží, dle Písma, se nebude nesmyslně převážet ze státu do státu a po Česku. Uplně poslušní služebníci Ježíše Krista se spokojí s tím, co si doma vyrobí, či vypěstují. 8.) Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. Kristus ZÁKONODÁRCE, po vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, smysluplně zaměstná ty, kdo budou bez práce tím, že učiní mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ. Zach.13/5. Ti budou pěstovat ovoce a zeleninu, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zahrádkářským způsobem, bez herbicidů, pesticidů, fungicidů, atd. 9.) Vod a lesů. 10.) Zdravotnictví. 11.) Školství. 12.) Výživy. 13.) Kultury. 14.) Volného času a životosprávy. 15.) Boží spravedlnosti. 16.) Zahraničí. 17.) Vnitra. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný pokrytec. Krista již nikdo nesmí vraždit cenzurou na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, pomocí jejich křesťanských, ekonomických, militaristických tradic, u Božího lidu VUT v Brně, na KSZ v Brně, na POLICII ČR v Rosicích, u premiéra Babiše, vytvořením nové, uvedené vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, nebyl by spasen žádný člověk na světě, Božím technickým rozumem, novým pro toto pokolení. Krista uspokojí, když uvedení KONI, nový premiér a noví ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. Pomocí KONÍ nové vlády Česka, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, do jezera DEBB, debilů, bere hlupáky z Česka, po druhé do svého vlastnictví, ve své spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době 40 let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. KONÍ, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží moci výkonnou a zákonodárnou, buď v Česku zůstanou tím, že vykonají Boží vůli, nebo trestající Kristus ZÁKONODÁRCE, neposlušné Česko zahubí, strašlivou záhubou. Technický lži lid VUT v Brně, a technický lži lid Česka, stále nechce věřit textům Písma, že při odstoupení Božího technického rozumu, od geneticky prasečích lidských mozků, je také technický lži lid, úplně technicky debilní. Kristus se nad celým Českem chce smilovat v jedinou hodinu, při zveřejnění těchto textů v ČRo a v ČT v případě, že technický lži lid VUT v Brně bude plakat a smát se zároveň. Plakat nad tím, že technický lži lid je Kristem stejně pozdě varován, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem. Neh.8/9,18,10/29. Smát se z titulu svého vyvolení vládnout nad lži lidem Česka a světa, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, v celosvětovém, mírovém Božím království. Kaz.3/1až18až12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kristus je BAROKEM tím, že je stejně MOCNÝ a NEOMYLNÝ, ve SLOVĚ křesťanských militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stejně tak ve SLOVĚ PÍSMA NOVÝCH MÍROVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z kamene oživlá světice, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, PANNA, KRÁLOVNA MÍRU, DRUŽKA Krista, nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, stvořená zatím z pěti uvedených tažných KONÍ, pozvedá monstranci MĚSÍCE Koránu, a tím doplňuje a upřesňuje Bibli, Bhagavadgítu, Tóru, SLOVO DOGONŮ z Mali, SLOVO MAYŮ, atd. Uvedené SLOVO je moje SKÁLA, nový NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA. Taková zář ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je jen jedna, z Česka, až do nedohledna. STRÁŽNÍ ANDĚLÉ, uvedení členové nové vlády Česka, odhalte v ČT1 své tváře. Pro slepé harmonikáře, kterým je mediální MISTR Kristus. Důvěrně známý Ježíši Kristu, je každý z Vás. Sedlejme PĚT uvedených tažných KONÍ, členů nové vlády Česka, jejichž povolání a vyvolení za členy nové, úplně poslušné vlády Česka, je neodvolatelné. A vzhůru, do čela Česka, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zaplašme zlou denní můru, děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, SPOLEČNÉHO STÁTNÍHO MĚŠCE, Př.1/14,8/13, ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, Zj.17/15, ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz. Kdo chce mít její SPOLEČNÝ státní MĚŠEC za Boha, nebo výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, atd. Oz.9/7až14/4, jde cestou Kristem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, do křesťanského PEKLA horečného zbrojení, totálního vyrabování ropy, do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do militaristického PEKLA třetí světové války. Obrat NEVĚSTKU Schillerovou do naha, rvát její ekonomické, militaristické tělo, znamená neprodleně zrušit její SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ a ostatní lidské Bohy, výrobky lidských rukou, kvůli správné koncepci energetiky. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, pro odstoupení technického rozumu Krista, nám sežrali století, službou svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM a ostatním výrobkům lidských rukou. Zpěnění hřebci, tažní KONI, nové a úplně poslušné vlády Česka, v čele s Ing. Rákosem se rozletí do celého světa tím, že celý svět uvidí, že Česko je Kristem vyvoleným, Božím technickým lidem, pokorným, a úplně poslušným. V tuto křesťanskou noc lámání kosti, v lednu 2021, znovu zní křesťanské, chytrácké malověrnosti. Sražme tu bestii, to je křesťanskou EKONOMIKU hluboko, tak jak to umí jen BAROKO. BAROKO je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, i ve SLOVECH křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Zem, která nemá své nebe, která nemá ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ztratila všechno i sebe. Ztratila technický rozum Ježíše Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, který je Božím milosrdenstvím, pro úplně poslušné, a úplně bezmocné technické svině z VUT v Brně. Zarůstá křesťanskou, militaristickou, ekonomickou pastvou, krutého zmijího jedu protikladných a promyšlených vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu, jen na oko. Proč jsi tak vzdálené BAROKO. Proč je lži lidu Česka tak vzdálená pravda o správné energetické, ekologické a mravní Boží koncepci. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/1,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, od Leony Machálkové leona-produkce@email.cz. Něžná svítání PRAVÉHO POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, to je současně OSMÉHO DNE PÁNĚ, nás neminou, když budeme mít novou vládu Česka, a tím vlastní nebe nad hlavou, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.29/11až24až59/10,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47,

 

atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvedl, že PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů nebude mít úspěch, protože nenajdu nikoho úplně poslušného. Já, ve svých dnech, svých narozenin, nebudu mít úspěch. Až po roce trestů roku 2020, COVIDEM, KŮROVCEM, HROMADNÝM ZBROJENÍM, SUCHEM, POTOPAMI, atd. Tyto zlé věci Kristus na Česko a svět uvedl proto, aby lidé nežili tak jako dříve, jak si představují hlupáci např. v ČT. Vyžaduje, v úplné poslušnosti vše na světě změnit, podřízením se dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus vede lidské stádo pomocí vlád. Zřízení celosvětového, mírového Božího království, není ve slovech neposlušných vládnoucích hlupáků. Je ve vládní Boží moci dále uvedených PĚTI, či OSMI lidí, jejichž povolání a vyvolení za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, nové a úplně poslušné vlády Česka, je neodvolatelné. Mal.1/7až3/9,16, SLOVO DOGONŮ, Jer.1/17až22/30,23/12,29,32až31/27,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, Řím.8/19,29, 11/29,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Po roce uvedených Božích trestů 2020, Kristus slíbil, že v roce 2021 ukončí ty DNY BOŽÍHO TRESTÁNÍ. Mar.7/8až13/20, Iz.57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32až51/58, atd. Mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, v roce 2021, svým Božím technickým rozumem, platným pro toto neposlušné pokolení, umožní pochopit logiku textů Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse, v době ropného a ekonomického kolapsu. Luk.1/52,17/10,20,34až19/44,20/18, Sír.5/5,7/16, Iz.57/16. Rok 2021 je rok DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, rok ukončení všech uvedených Božích trestů. Kristus, ZÁKONODÁRCE, vyžaduje úplnou poslušnost OSMI ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dále uvedených. Sedmi z Brna a jednoho z Prahy. SLOVO DOGONŮ z Mali, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Zj.1/20až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8,14/20, Řím.1/18až8/19,29až11/28,32, Jud.12, atd. V Česku, nikdo úplně poslušný, již nesmí být nemocný, to je debilní. V roce 2021, Kristus, dle svého pánu, Česku odpouští křesťanskou, militaristickou nepravost. Kristus povstane a vyvýší se ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V mých dnech, mých osmdesáti prvních narozenin, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 21. září 2021, oslaví sebe jako jediného mediálního MISTRA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, stejně tak mě, jako písaře, který, dle vůle Boží, napsal PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. OSM vládnoucích Bohů, dále uvedených, má povinnost oslavit Krista rozhodnutím o sešrotování všech zbraní na světě. Tím naplnit Písmo o Česku do poslední čárky. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je příchodem MOCNÉHO Božího slova ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, který je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, se již zrodil v domě na Říčkách 42, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ. Nový Kristus, má moc neposlušné Česko zahubit, nebo zachránit, a to při úplné poslušnosti sedmi v Brně vyvolených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ. Každý člověk se zodpovídá Kristu pouze sám za sebe. Sedm BOŽÍCH SYNŮ z Brna, již nemá výmluvu k nepřijetí svého neodvolatelného povolání a vyvolení za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Království Boží nezáleží ve slovech, ale ve vládní moci uvedených KVÁDRŮ, či KÁDRŮ, dle básně od Nerudy o malých hvězdičkách, kol nichž se velké točí. Z PLYNOVÝCH HADRŮ jsou nyní všichni neposlušní, kteří mají povinnost sestoupit do říše ticha, to je na smetiště dějin kvůli tomu, že do bran celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nelze přenést, kvůli nepotřebnosti jejich profesí. Kristus, ŽENICH, či MANŽEL, vede lidské stádo vždy pomocí vlády, kterou si sám stvoří, která je mu NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, či NEVĚSTKOU, nebo ČARODĚJNICÍ. Kristus, ve všech státech světa, je proto sám sobě ŽENICHEM, MANŽELEM, NEVĚSTOU, NEVĚSTKOU či ČARODĚJNICÍ. Česko, jako první stát na světě, má povinnost přiznat Kristu veškerou, v Písmu uvedenou moc, tvořit všechny vlády, všech států světa, dle svého plánu. Má povinnost dobrovolně činit to, co se nyní Kristu líbí, v tomto pokolení hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, potřebným pro toto vzpurné pokolení. OSM dále uvedených, úplně poslušných služebníků Krista má povinnost vytvořit novou vládu Česka s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, a tím předat moc nad lidmi mediálnímu MISTRU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi jako jediný ZÁKONODÁRCE, na věky věků. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/10,22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12, 1.Tes.4/7,16,5/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58. VIZE Z KRIZE. Napsáno pro plus@rozhlas.cz, na konci roku 2020 a v roce 2021. Kristus přišel do svého, ke svému technickému lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, již v době vlády rektora Vrbky. Kristus technickému lidu srozumitelně objasňuje svoji vůli, o neodvolatelném povolání a vyvolení technického lidu, být novým vládnoucím lidem, iniciovat stvoření nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. V milostivém Hospodinově létě 2014, Kristus dovolil objasnit svoje poselství svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v KRUZÍCH V OBILÍ, objasněných v kapitole 181. Pro geneticky prasečí mozky technického lži lidu VUT v Brně, pro odstoupení rozumu Krista od geneticky prasečích mozků neposlušných lidí, bylo objasnění KRUHŮ V OBILÍ nepochopitelné. Pomoc od Krista, objasňovat svůj DRUHÝ PŘÍCHOD ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, a na svět, pokračuje. Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud technický lži lid VUT v Brně a Česka, nevykoná a nenastolí vládu Krista, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V poli u Tečovic, či Otrokovic u Zlína se zjevil několika metrový kovový KVÁDR, obdobný, jako jinde na světě, který, dle internetu, se nápadně podobá objektu ze slavného filmu 2001, VESMÍRNÁ ODYSEA. KVÁDR se postupně již objevil v jižní Anglii, v USA, Německu, Špaňalsku, Belgii, Rumunsku, atd. Objasnění tohoto podobenství pro technický lži lid, je zřejmé, jednak z uvedeného filmu, jednak z básně od Nerudy. Vzhůru již hlavu, národe, k novému nebi SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, své zdvihni oči! Viz. Jsou tam I malé hvězdičky, kol nicž se velké točí. Toť proste tím, že ty maličké z jadrného jsou fládru, ale ty velké, a neposlušné Krista, jen z plynových jsou hadrů. Nuž, buďme tou malou, úplně poslušnou hvězdičkou, kol niž se velké světové mocnosti točí. Jde to, ach jde! Jen každý hleď k vlastnímu dobře jádru. Budeli každý z nás z křemene, je velý národ z kvádrů. Kristus již žádné, křesťanské, militaristické, ekonomické poroky nepotřebuje. Každý musí znát mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Z PLYNOVÉHO HADRU je každá, křesťanská, militaristická, ekonomická svině, která má za Boha ČARODĚJNICI, či NEVĚSTKU, ministryni financí JUDr. Schillerovou ministr@mfcr.cz. V poli u Tečovic, či Otrokovic u Zlína se zjevil několika metrový kovový KVÁDR, obdobný, jako jinde na světě, který, dle internetu, se nápadně podobá objektu ze slavného filmu 2001, VESMÍRNÁ ODYSEA. KVÁDR se postupně již objevil v jižní Anglii, v USA, Německu, Špaňalsku, Belgii, Rumunsku, atd. Těmito KVÁDRY mediální MISTR Kristus objasňuje novým kněžím technického lži lidu VUT v Brně, že svůj Boží technický rozum, pro to které pokolení, dává celému světu, a to pomocí svých KVÁDRŮ, či KÁDRŮ, pomocí svých PROROKŮ, pomocí kterých sděluje svoji vůli. Kristus měnil celý svět, např. pomocí svých KVÁDRŮ, či KÁDRŮ, LÉVIJCŮ, Marxe, Engelse, hlupáka Gottwalda, Zápotockého, atd. S Kristem, s takovým, jaký skutečně je v Písmu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCHNEBES MRAVNÉ VYSOKÝCH, je potíž. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vydal lidstvo křesťanské militaristické marnosti otročení vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je neposlušným, vzpurným boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., kteří mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, RAKETY, atd. Tím lidstvo vydal křesťanskému POKOJI meče nesmyslných válek. Vyžaduje, aby vyvolené Česko pracovalo k neposkvrněnému porodu, a porodilo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO mediálního MISTRA, UČITELE, LÉKAŘE, atd. jaký opravdu je, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pochopením, že uvedené Boží slovo ŽÁRU SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje.

 

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, NOMMO, který žije mezi námi, dovolí poslušnému Česku jít dál, do mírového, celosvětového Božího království tím, že se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nezbytným pro toto vzpurné pokolení, ze svého milosrdenství, nad déle uvedenými OSMI KVÁDRY, či OSMI KÁDRY, OSMI ANDĚLY, pomocí kterých Kristus zjeví svoji vůli, o neprodleném zničení všeho militaristického, zasazeného Kristem např. mletím MODLOSLUŽEB krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků, atd. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Křesťanské, militaristické, neposlušné svině Česka a světa, Kristus stvořil pouze dočasně, do přelomu věků konce éry doby ropy, do roku 2000. Od přelomu věků, roku 2000, či od roku 1998 pověřil mě, abych napsal PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů tak, aby bylo zřejmé, že křesťanské, militaristické, neposlušné svině, či NETVORY, Ježíš Kristus, svým Božím technickým rozumem, nikdy nepásl, a ani je pást nikdy nebude. Kvůli sobě samému, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, vytvoří vše nové tím, že zřídí celosvětové, mírové Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kvůli tomu Kristus vytvořil novou SKÁLU, Ježíše Krista, jeho dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO OSMI nových vládnoucích Bohů, dále uvedených, má povinnost rozhodnout, že ti, kdo mají za Boha křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. mají povinnost neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kdokoli slyší o energetické nezbytnosti dobrovolné záchrany fosilních paliv, především ropy a plynu, které tvoří cca 85 % potřebné energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, a odmítne se NEOMYLNÉMU Kristus, STVOŘITELI veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky neprodleně podřídit, kvůli nedůvěře k textům Písma o tom, že Kristus do koncepce energetiky Česka a světa dobře vidí, je ztracený pro odstoupení technického rozumu Krista. Protože se v Česku, v době pomalého Božího soudu neposlušných debilů, k novému Kristu zatím nikdo dobrovolně nevrátil, protože se nikdo dobrovolně nepodřídil jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky správné Boží cestě, kterou je nastolení majetkové Boží roviny, celosvětového, mírového Božího království, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vzešel v Česku, a ve světě, plný počet křesťanských, ateistických, či jiných militaristických pohanů. Uvedený stav neposlušnosti Česka a světa je znamením, že Písmo je dostatečně srozumitelně vysvětleno především pro OSM dále uvedených služebníků Krista, kteří mají povinnost dělat skutky, které uvidí celý svět. Kristus dále uvedeným, úplně poslušným sedmi služebníkům Krista z Brna, a osmému, Kristem vyvolenému premiéru Babišovi z Prahy slibuje, že jejich povolání pro vládu nad Českem je neodvolatelné, pokud předseda Vystrčil a předseda Vondráček v TV a v ČRo, vyznají své viny. Kristus o jím v Písmu potopené Česko, do jezera DEBB, debilů Česka, stále pečuje, a to pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kdo v novém roce 2021, nebude mít o novém Kristu stále ani ponětí, pro odstoupení technického rozumu Krista, od dále uvedených OSMI lidí, jde do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, ve které Kristus strašlivou záhubou zničí dvě třetiny militaristických sviní světa. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8, 14/20, atd. Křesťanské militaristické bludy UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku debilem, NETVOREM, křesťanským neposlušným Bohem ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, že cca 60 % energie z ropy může nahradit obnovitelná elektřina z fotovoltaiky a větrníků, která činí cca 2 % z celkem potřebné energie Česka, při stále se snižující stávající výrobě elektřiny z uhlí a z jaderných elektráren, je viditelný blud. Viz www.pametni-kniha.cz. Z Písma je zřejmé, že Česko Kristus zničí strašlivou záhubou v případě, když také v roce 2021, vládnoucím Bohem bude stále ministr Havlíček. Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, v jezeře Česka DEBB, debilů, bude pečovat pouze o ty úplně poslušné služebníky Krista, kteří odsouhlasí úplné zničení stávajícího ekonomického, militaristického světa, zřízením úplně poslušné vlády Česka, uvedené v kapitolách 268 až 278. Mrtví vládnoucí Bohové Česka, od kterých Kristus odstoupil svým technickým rozumem, předseda Vystrčil vystrcilm@senat.cz, milos@vystrcil.cz, epodatelna@senat.cz, a předseda Vondráček predseda@psp.cz, posta@psp.cz, ve svých novoročních projevech 2021, měli povinnost odsouhlasit úplné zničení SENÁTU, a přeměnu POSLANECKÉ SNĚMOVNY na shromáždění odborníků, kteří budou komunikovat s novou vládou Česka, a s regiony, či kraji, o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické kocepci Česka a světa. V roce 2021 již v Česku neplatí zákony lidské, ale zákony Boží, POLE VĚDY Písma. Předseda Vystrčil a předseda Vondráček ve svých projevech měli povinnost oznámit, že v Česku, v Praze, vyšla JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ na východě, to je v Brně, kde ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se zrodil nový premiér Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista měst a sídlišť z těchto domů, projektant Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Ing. Rákos, vyvolený Kristem jeho jménem RÁKOS, pro znalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí být stejně MOCNÝ a NEOMYLNÝ, jako Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Předseda Vystrčil a předseda Vondráček ve svých projevech měli povinnost odsouhlasit pozvání SEDMI ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ z Brna, k OSMÉMU KONI, k premiéru Babišovi do Prahy. Z textů SLOV DOGONŮ z Mali a Jak.1/22až2/22až4/14, 1.Petr. 2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, je zřejmé, že organizovat, řídit a kontrolovat celý svět, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, z jeho milosrdenství, má osm lidí, déle uvedených služebníků Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jejichž povolání za vládnoucí Bohy s Boží mocí výkonnou, je neodvolatelné. Kristus slibuje, že při jejich příjezdu z Brna do Prahy, Česko a celý svět najde útěchu po zlu, který Kristus na svět uvedl ničením SKÁLY křesťanských sviní, EKONOMIKY, tresty Božími, COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, ZEMĚTŘESENÍM, VÁLKAMI, atd. OSM LIDÍ, úplně poslušných, to je živých, sedm ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍCH z Brna, a pomýlený komunistický BERÁNEK Andrej Babiš z Prahy Jer.11/19až31/27, 32, jejichž vyvolení a povolání je neodvolatelné, mají povinnost neprodleně přijmou vládnoucí funkce nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, vládnoucích Bohů, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Pět nových členů vlády, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné, z milosrdenství Božího rozumu Krista, již je určeno opakovaně. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. VIZE Z KRIZE. Napsáno pro plus@rozhlas.cz. Odpovědnost Andreje Babiše za Česko a svět, je veliká, dle dalších textů. Má povinnost se smířit z funkcí ministra, v nové, úplně poslušné vládě Česka, nového premiéra Ing. Rákose z Brna, vyvoleného Kristem v Písmu, jeho příjmením RÁKOS. Povolání pomýleného komunistického BERÁNKA Andreje Babiše za ministra je neodvolatelné. Jer.11/11, 19,31/27,32, Řím.11/29,32, atd. Má povinnost energeticky spasit svět tím, že bude ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu, pouze na přestavbu energetiky ropy a plynu celého světa, na obnovitelnou elektřinu. Vůle Boží je, aby zbývající ropa lidem vydržela ještě celý OSMÝ DEN, celé toto osmé tisíciletí vlády Krista nad celým světem. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO tisíciletí, což je také ÚSVIT třetího ticíciletí. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, atd. Ministr Babiš má povinnost požádat okolní státy EU o pomoc, pro zřízení uvedeného ministerstva, v každém státě světa. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, mění svoje SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ

 

VYSOKÝCH, pro každé pokolení. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13, 12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Když Babiš se nepodvolí uvedené vůli Boží, pro toto vzpurné pokolení, trestající Kristus zničí Česko strašlivou záhubou např. tím, že svůj Boží technický rozum nevrátí, či nedá, např. technické elitě VUT v Brně, kterou, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Vrcholným Božím trestem za neposlušnost např. technického lži lidu VUT v Brně, je odstoupení Božího technického rozumu, od veškerého technického lži lidu Česka a světa. Z textů pomalého Božího SOUDU je zřejmé, že Kristus, v tomto zlém pokolení, v době přelomu věků konce éry doby ropy, PRACHŮ, MAJETKU, atd., nedá svůj Boží technický rozum, o správné energetické koncepci Česka a světa nikomu, kdo nebude číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů www.pametni-kniha.cz, je uvedená správná energetická koncepce Česka a světa. Každý člověk má povinnost znát mediálního MISTRA Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedená slova veškerého Písma od Krista pro celý svět, se v Boží slávě upřesňují a doplňují, pomocí Bhagavadgíty, atd. Ekonomičtí pomatenci, kteří chtějí rostoucí ekonomiku, dostali od trestajícího Krista rostoucí COVID. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, nebude hlupáků ekonomů, atd. želet. Ekonomové, to je DÉMONI, jsou zbytečnou třídou. Rozum od Krista již nedostanou. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Kristus v horoskopu v novinách Rovnost uvádí, že si to mám vyřídit s Babišem za to, že mě znevažuje, a tím znevažuje NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE, jeho dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ám.3/7,15až5/10,18až25,8/2,11, Kol.3/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3, 11,3/1,11, Jud.12, atd. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a světem současně, až Babiš pochopí, že ekonomové, to je Baalové a DÉMONI, svůj boj s Kristem definitivně prohráli. Přežít ropný a ekonomický kolaps je možné pouze v případě předání vlády nad lidmi Kristu tím, že Babiš zřídí novou, úplně poslušnou a Kristu vděčnou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dle dalších textů. Všechy problémy s dotěžením OLEJE, to je ropy, a s přechodem na svět bez ROPY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., je možné řešit pouze pomocí textů SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pomocí COVIDU způsobil nevídaný hospodářský kolap. Tím napovídá, jakým způsobem má Česko vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, úplným utlumením veškeré výroby, dopravy, atd., závislé na ropě. Vůle Krista je, aby Česko rozhodlo o úplném zničení křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, TANKŮ, SAMOHYBNÝCH HOUFNIC, RAKET, atd. Vůle Krista je změnit vládu lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., na vládu NEOMYLNÉHO Krista, která je bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Změnit energetiku z ropy a plynu, na elektřinu z obnovitelných zdrojů je proces nad lidské síly, lidských mozků, které jsou pouze geneticky prasečí. Předpokladem Boží pomoci s uvedenou změnou, s ukázáním věcí v energetice nových, které toto zlé, neposlušné pokolení dosud nezná, Ježíš Kristus podmiňuje rozhodnutím o nastolení mírové, celosvětové, Kristem organizované majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ dodávek ropy a plynu, nezbytného pro práci na změně energetiky, která bude neřešitelná, po nesmyslném vyrabování ropy, pro účely zábavy boháčů. V první etapě je možné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ ve všech restauracích, schopných vařit, zajistit tím, že stát bude vyplácet peníze na jídlo, a na bydlení každému člověku, který zůstane bez práce tak, jak to dělá dnes. Tímto způsobem je možné, v míru a v pokoji, s příjmem stejným pro všechny, garantovaným státem, přežít zastavení veškeré výroby, která potřebuje ropu. Kristus činí uvedené zlo zvyšujícího se COVIDU kvůli sobě samému. Vyžaduje aby se lidé smířili s tím, že energetická spása je možná pouze s pomocí technického rozumu Krista, pro toto pokolení, který je uvedený v Písmu. Chce, aby všichni lidé se smířili s trestajícím Kristem tím, že vejdou do úplné poslušnosti nové vládě Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, dále uvedenou. Všichni lidé Česka mají povinnost sloužit trestajícímu Kristu tímto způsobem, bez nároků na zahraniční dovolenou, až do ukončení utlumení veškeré výroby a dopravy, atd., závislé na ropě. Až do doby vybudování energeticky neotřesitelné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, závislé na obnovitelné elektřině, atd. Pokud se boháčům, bankéřům, a ostatním NETVORŮM uvedený návrh odpočinutí od díla úplného zničení ropy nelíbí, mají povinnost svěřit svou cestu Kristu tím, že učiní rozhodnutí o zřízení nové vlády Česka s premiérem Ing. Rákosem v čele. Kristus, po dobu 40 ti let, si v Česku dokázal nastolit Boží majetkovou socialistickou rovinu, pomocí komunistických hlupáků, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Určitě si dokáže nastolit, svým Božím rozumem, spravedlnost daleko vyšší, než byla za socialismu, pomocí technické elity nové vlády Česka, a pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Povolání dále uvedených ministrů, nového premiéra Ing. Rákose, a stávajícího premiéra Babiše, pouze za ministra, ke službě novému NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI, je neodvolatelné, protože je neodvolatelné vyvolení Česka, být novým Božím lidem, úplně poslušným. Řešením je měnová reforma, a přidělování peněz pouze na živobytí a na bydlení. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Kristus vyžaduje, abych si to s neposlušným Babišem vyřídil za to, že nechce uznat, že Baalové a DÉMONI, ekonomové, jsou zbytečnou třídou, protože technický rozum od Krista, NUTNÝ pro toto neposlušné pokolení, nedostanou. Nová Boží řeč je o úplném zrušení křesťanské, militaristické SKÁLY, výrobků lidských rukou, závislých na ropě. PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, LODĚ, TANKY, SAMOHYBNÉ HOUFNICE, RAKETY, atd. nelze provozovat na akumulátorové baterie. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu začne svítit v TUNELU PRIVATIZACE Kristem ZÁKONODÁRCEM znárodněného majetku, až PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, bude svítit na svícnu v ČRo a v ČT. OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stráví všechny boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice atd., že z jejich STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani větev, ani kořen. Herec Suchý v novoročním projevu pravil, že VŠECHNO je v HAJZLU. Provil, že je to dobrá zpráva, protože všechno se najde, až se najde ten HAJZL. Hajzl má v hlavě premiér Babiš. Jeho mozek je pouze geneticky prasečí, a takový HAJZ, jaký má v hlavě, takový jaký je neposlušný HAJZL, nemůže novému Kristu sloužit, pro odstoupení technického rozumu Krista, od tototo pokolení. Drzý pozemský OTEC Satan biskup Holub holub@bip.cz, bip@bip.cz, je ptákem Kristem prokletým, stejně jako PTÁCI z ODS. Zj.18/10, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. V novoročním projevu v Proglase zive@proglas.cz pravil, že v roce 2021 nastává čas pasti na neposlušné křesťany, dle proroctví Lukáše Lukáše21/25,34, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4,13/5,8, atd. Pravil, že HVĚZDÝ SVĚT SE v ENERGETICKÉ pasti ZACHVĚJE. Nebo že MOCNOSTI NEBESKÉ, stávajících NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se v energetické pasti ZACHVĚJÍ. Hvězdný svět křesťanů v Česku, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již je v HAJZLU, protože křesťanské neposlušné svině Česka, které, pomocí křesťanských MODLOSLUŽEB dělají Kristův POKOJ MEČEm stupidních VÁLEK, pomocí HOREČNÉHO ZBROJENÍ hlavních světových MOCNOSTÍ, se musí chvět strachem o planetu zemi, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus NOMMO je již pouze mediálním MISTREM, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Nikdy již nebude Kristem UKŘIŽOVANÝM Židy, protože v Česku již sedí ve SLOVECH NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, na věky. Ekonomika je v HAJZLU, protože DÉMONI, ekonomové, rozum od Krista nedostanou. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Mediální HVĚZDA Česka, zářící navěky a navždy, pomýlený komunistický BERÁNEK, MOTÝLE Andrej Babiš, již mluví to, co se Kristu líbí. Dan.9/14,27až11/39, 12/2, Jer.11/11,19,31/27,32, Řím.1/18až11/29,32, Bár.2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. V milostivém Hospodinově létě 2020 Andrej Babiš pravil. Ti kdo měli přijít, nepřišli a ti kdo neměli přijít, přišli. Ti kdo měli přijít, v milostivém Hospodinově létě 2020 z Brna do Prahy, a nepřišli, byli ČTYŘI TAŽNÍ KONI Z BRNA, čtyři členové KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové a úplně poslušné vlády Česka, jejichž povolání je neodvolatelné. Iz.29/11až24až49/17až57/10,16,20až63/4,14,18až66/24, Řím.11/29,

 

32, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Ezech.14/22, atd. Premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, projektant vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Je v Písmu vyvolený jeho jménem RÁKOS. Ministr informatiky a elektronického plánování Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Ministr stavebnictví Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Aleš Dvořák, aldadvorakad@gmail.com, který má nově pozemek na Říčkách číslo domu 44. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty v kapitole 276, na str. 21 až 28 a 42 až 43. Krista uspokojí, když uvedení KONI, jako premiér a ministři, začnou Česko orat, sít, sázet, bořit, žnout, atd. dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a celého světa. PÁTÝM KONĚM, či ANDĚLEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je MOTÝLE, premiér Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, který, jako DÉMON, to je ekonom, může být v nové vládě pouze ministrem. Odpovědnost ministra Babiše je veliká. Má povinnost být ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy a plynu, pro potřebu každého státu, pouze na přestavbu energetiky ropy a plynu celého světa, na obnovitelnou elektřinu. K této činnosti potřebuje technický rozum Krista pro toto pokolení, který Kristus Babišovi a nové vládě Česka dá, po zveřejnění těchto textů v poslušné ČRo a v ČT. Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Abak.1/11,2/2,6,13,16,18, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11,9/13, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. MOTÝLE, premiér Babiš, mediálním MISTREM Kristem je vyvolený nejen v Písmu, ale i ve filmu HODINÁŘŮV UČEŇ. MOTÝLE Andrej Babiš má povinnost Kristem vyvolenému Ing. Rákosovi pomoci dosednout na trůn nového premiéra Česka. Na koho usedne, svými slovy, úplně poslušný MOTÝLE Andrej Babiš, ten bude žít v ráji celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Na koho nyní usedne, svými bludy, NOČNÍ MŮRA, bývalý vůdce vojenských kaplanů, Satan biskup Holub bip@bip.cz, anderlova@bip.cz, riha@bip.cz, holub@bip.cz, propadl energetické, ekologické a mravní SMRTI v době ropného a ekonomického kolapsu, v době křesťanského PEKLA třetí světové války. Dle slov premiéra Babiše. Ti kdo v milostivém Hospodinově létě 2020 neměli přijít, znovu přišli. V milostivém Hospodinově létě 2020 se za čtyři tažné KONĚ znovu prohlásili drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží tím, že se znovu prohlásili za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO. Zach.2/12,3/9,4/6,6/8,11/9,13/4,8,14/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jud.12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Čtyři TAŽNÍ KONI, SLOV křesťanských militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou pozemští OTCOVÉ Satani kněží, HAJZLI, ředitel Proglasu Holík holik@proglas.cz, zive@proglas.cz, reditel@proglas.cz, Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, biskup @biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, Satan Kafka domasov@dieceze.cz, a Satan Holub holub@bip.cz. Uvední TAŽNÍ KONI SLOV křesťanských militaristický NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou HVĚZDÝM SVĚTEM Česka, křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dle proroctví Lukáše. Lukáš21/25,34, Past mírového, celosvětového Božího království je energetická, ekologická a mravní. Do této energetické PASTI mohou vstoupit pouze úplně poslušní služebníci Krista. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,6/8, 11/9,13/4,8,14/20, 1.Petr.2/9,15,5/2, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jak na nový rok 2021 v Kristem v Písmu vyvoleném Česku, tak po celý rok v celém světě. Pro naplnění Boží vůle pro nový rok 2021, se v ČT a v ČRo musí konat SLUNOBRANÍ, to je návrat mediálního MISTRA Krista, mimozemšťana NOMA do Česka, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, jako ZLODĚJE majetku a křesťanských, kapitalistických, militaristických a ekonomických tradic. SLUNOBRANÍM musí být příchod SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Toto SLUNCE nedělá stíny, protože je DUCHOVNÍ, stejně NEOMYLNÉ jako Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Pro úplně poslušné služebníky se Kristus, NOMMO, objeví v DEN SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVO DOGONŮ z Mali, Mar.4/12,7/7až13/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kristus NOMMO vzal Česko do svého vlastnictví již dávno tím, že z Česka vytvořil jezero DEBB, DEBILŮ, kde stále žije pod křesťanskou ekonomickou, militaristickou vodou, či mravní špínou, jako DUCH SVATÝ. Pečuje o Česko z této vody ekonomické, militaristické, ekologické a mravní POTOPY, v každém pokolení, dle svého plánu. Nyní, v tomto pokolení, z milosrdenství svého technického rozumu, uvedenou POTOPU Česka ruší novým pokrmem, pro úplně poslušné, to je živé služebníky Krista. Objasňuje, že pomocí úplně poslušného, a Kristu vděčného Česka, dělá nový POČÁTEK, nyní např. tím, že zpřesňuje rok svého DRUHÉHO PŘICHODU do Česka, novým pokrmem. Vyžaduje, aby v ČRo a v ČT zaznělo, že Kristus, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, mění celý svět, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují. Vyžaduje, aby v ČRo a v ČT neprodleně zaznělo, že Kristus, ve svém chrámě, kterým je celý svět, ve všech státech světa ruší všechno co zasadil, pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické, technické a mravní špíny vládnoucích neposlušných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, ZBROJAŘŮ, atd. Mediální MISTR Kristus, NOMMO, v Česku a ve světě tvoří vše nové, pomocí SLOV DOGONŮ z Mali, pomocí slov FÍKOVNÍKU SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, pomocí křesťanské VINNÉ RÉVY Bible, pomocí GRANÁTOVNÍKU Tóry, pomocí OLIVOVNÍKU Koránu, pomocí SLOV MAYŮ, atd. Kristus, v každém pokolení tvoří vše nové, svým Božím rozumem. Na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, kvůli energetické spáse Česka a světa, ruší stávající, lidské, křesťanské, militaristické, ekonomické, zákony, které jsou pro Krista, DUCHA SVATÉHO, naprosto nepřijatelné, kvůli správné koncepci energetiky Česka a světa. V tomto pokolení Kristus tvoří, ke svému obrazu, pouze úplně poslušné služebníky. V tomto neposlušném pokolení, v míru a v pokoji se dožijí stáří 70 až 80 let pouze ti úplně služebníci Krista, kteří se neprodleně zrodí z křesťanské, militaristické, ekonomické špíny, a z temnoty ekonomických zákonů, k novému životu, pomocí Božích zákonů. V celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nikdo úplně poslušný již nesmí mít za Boha křesťanskou militaristickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a ostatní výrobky lidských rukou. Účastnici DRUHÉHO PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista NOMMA, ZLODĚJE do Česka, v roce 2021, mají nyní povinnost dobrovolně se křtít ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, při znalosti Písma. Kristus může milovat, svým Božím technickým rozumem, pouze ty redaktory ČRo a ČT, kteří budou rozumět uvedeným SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a budou je předčítat tak, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista NOMMA do Česka byl neprodleně, v lednu 2021. Mediální MISTR Kristus NOMO vyžaduje, aby dle již uvedených textů Písma, redaktoři zrušili rok 5782 pro Židy, či rok 2021 pro křesťany, a stanovili, že rok DRUHÉHO PŘÍCHODU mediálního MISTRA Krista, ZLODĚJE majetku, a všech lidských, militaristických, ekonomických, náboženských, politických a jiných tradic, je rokem 7021, nebo také rokem NULA. Kristus v SEDMÉM DNI, v sedmém tisíciletí své vlády nad všemi státy světa, vešel v Česku do odpočinutí od svého díla energetické zhouby, uvedeným zrušením děsivé temnoty křesťanských protikladných bludů katolického katechismu, a zrušením krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů a DÉMONŮ. V lednu 2021 nemáme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ale PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE Páně. Kristus, DUCH SVATÝ, již byl před křesťanskou tmou. NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Kristus VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, všech států světa, jediný UČITEL, LÉKAŘ, či MEDIÁLNÍ MISTR, OTEC veškerého tvorstva vyžaduje, aby neposlušní vládnoucí Bohové Česka, Vystrčil vystrcilm@senat.cz, milos@vystrcil.cz, epodatelna@senat.cz, Vondráček predseda@psp.cz, posta@psp.cz, a Babiš babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, zajistili, aby Kristus trůnil na sedmi, dále uvedených CHERUBECH z Brna, a tím učinili jím v Písmu vyvolené Česko Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Ve svých novoročních projevech měli upřesnit, že PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, je PRAVÝM POLEDNEM OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, nad všemi státy světa. OSMÝ ANDĚL, či KŮŇ, MOTÝLE premiér Babiš, má povinnost vytvořit novou vládu Česka, za účasti SEDMI ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ z Brna, dále uvedených. Novoroční projevy měly zajistit předání vlády politiků pravice a levice, novému Kristu, vytvořením nové, úplně poslušné vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, v čele s novým premiérem Ing. Rákosem. Běda Česku, když technický lid z Brna, SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ, déle uvedených, nebude úplně poslušných. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Neposlušní, pro odstoupení technického rozumu mediálního MISTRA Krista ZÁKONODÁRCE NOMMA, mrtví vládnoucí Bohové Česka, debil předseda Vystrčil vystrcilm@senat.cz, milos@vystrcil.cz, epodatelna@senat.cz, a předseda Vondráček predseda@psp.cz, posta@psp.cz, ve svých novoročních projevech 2021, měli povinnost mluvit takto. Z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již víme, že Boží otrok Stanislav Oplatek, opisuje stále stejné texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH jinými slovy proto, abychom pochopili Boží

 

moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a pochopili Boží vůli pro toto pokolení, která je o záchraně zbývající ropy a plynu, pro celé OSMÉ tisíciletí. Která je proto o minimalizaci těžby všech fosilních paliv, která je proto o odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby Česka, a celého světa, která je o dobrovolném sníženi nesmyslně přemnožených lidí o dvě třetiny. Zach.2/12,3/9,4/6, 11/9,13/4,8,14/20, atd. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve stávajícím PEKLE křesťanského, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kde platí zákony Baalů a DÉMONŮ, ekonomů, o ekonomické nutnosti zvyšovat ekonomiku, zvyšovat rabování ropy a plynu, až do úplného zničení, a dupat tím planetu zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, má vládnoucí lháře, pokrytce a zločince, za SVINĚ, či NETVORY. Boží dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, může zachránit a energeticky spasit, pouze úplně poslušné služebníky Krista, kteří se o planetu zemi budou bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Vůle Boží je, aby OLEJ ROPY, kterého zbylo jen málo, pouze na ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vlády Krista nad lidmi, úplně poslušným lidem vydržel celý den, celé stávající OSMÉ TISÍCILETÍ. Protože v milostivém Hospodinově létě 2020, místo úplně poslušných služebníků Krista, přišli znovu DÉMONI, ekonomové, trestající Kristus na Česko a svět uvedl zvyšující se COVID proto, aby SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ekonomiku, úplně zničil. Trestání všemi možnými Božími tresty bude pokračovat tak dlouho, dokud Kristus za mě nedokončí zápas, dokud pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI v Praze, Andreji Babiši, který o Kristu nemá ani ponětí, Jer.11/19až31/27, 32, Žalm138/8, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. nevyjde na východě, v Brně, HVĚZDA. Dle písničky od Marie Rottrové algebratrade@gmail.com. HVĚZDA SLOV NOVÝCH NEBES, SUPERNOVA, je pro Babiše nový premiér Česka, projektant nového světa energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, vyvolený v Písmu svým jménem RÁKOS. Vůli Boží je, aby Babiš neprodleně zbořil vše ekonomicky, militaristicky, nábožensky, politicky, atd. staré, shnilé z titulu konce éry ropy, a byl Kristu vděčný za to, že Česko je Kristem vyvoleným státem, pro vybudování všeho energeticky nového, v Česku i ve světě. Kristus úplně poslušnému Česku dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, po vybudování úplně poslušného STROMU nové STÁTNÍ SPRÁVY a nové vlády Česka, dle kapitol 268 až 278. S premiérem Babišem si Kristus stále neví rady. Byl veřejně požádán, aby Kristem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, poslal neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli tomu, že jeho ekonomické bludy Kristus již nepotřebuje. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu o správné koncepci energetiky, je nyní v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Místo toho, aby Babiš jako nový APOŠTOL, jako nový kněz KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA pokorné a úplně poslušné nové vlády Česka, byl úplně poslušným služebníkem Krista tím, že pozve z Brna do Prahy SEDM dále uvedených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ z Brna, kvůli vytvoření NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, PANNY, zrozené z neposkvrněného početí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nové, úplně poslušné vlády Česka, šel raději na oběd s Bohem prokletým KOZLEM prezidentem Zemanem. Nevěří, že ho má poslat do říše ticha, na smetiště dějin, neprodleně. Kristus žádné prezidenty na světě již nepotřebuje, pouze úplně poslušné, a Kristu vděčné vlády, za Boží příkazy, a za zákony POLE VĚDY Písma. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, v Brně, nová Boží trojice křesťanských SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, OTCOVÉ Bohu milí, zakladatelé celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, neposlušný, drzý ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Trestající Kristus, v trestání COVIDEM, KŮROVCEM, a ostatními Božími tresty pro zničení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud neposlušní a vzpurní boháči, se svou křesťanskou, militaristickou moudrostí, rozdělování pracujícího lži lidu na boháče, a na chudáky, nebudou v koncích. Z milosrdenství Božího technického rozumu, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží technického lži lidu zná, že úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, dostanou od Krista Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro realizaci dokonalé Boží lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, až vlci boháči, nebudou vlkům chudákům, za vlky. Až kněží technického lži lidu budou prorokovat, že vejítí do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, je vejití do BRAN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Do široké brány Božího království mohou vejít ti úplně poslušní služebníci Krista, kteří vědí, že pro neposlušné ekonomické svině, přijde od Krista SOUDCE trest za všechny křesťanské, militaristické nevěrnosti. Kristus, i z nejmenšího vyvoleného člověka, dokáže udělat ministra, svým Božím rozumem. Proto povolání každého ministra z Brna je neodvolatelné. Není čeho se bát, být ministrem. Kristus technický lži lid Česka vyvolil za zvláštní vlastnictví, ze všech pokolení. Když si Kristem v Písmu vyvolené Česko vybere uvedenou úplnou poslušnost, Kristus v Písmu slíbil, že z Česka odvrátí každou nemoc, i COVID. V případě úplné Česko poslušnosti pohltí každý lid, který Kristus Česku vydá, svým Božím rozumem. Česko bude zvláštním vlastnictvím Krista, když uvedená nová vláda Česka bude jedinou církví, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, s Boží mocí Krista zákonodárnou. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým nových technickým rozumem, když stávající politické strany pravice a levice přestanou kazit dobré mravy, a zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Každý kdo se nyní povýšil nad Krista, toho Kristus ponížil, odstoupením svého nového technického rozumu, platného pro toto pokolní. Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, již není Bohem ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Je Kristem trestajícím. Např. COVIDEM, KŮROVCEM, atd. boří vládnoucí Baaly a DÉMONY, které zasadil pomocí křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Činí v Česku a ve světě vše energeticky, ekologicky a mravně nové, kvůli sobě samému. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa vyžaduje, aby Česko učinilo vše nové, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v ČRo a v ČT. Kristus, v Česku, pokorné a úplně poslušné služebníky Krista, již křtí nově, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Česku vyvolil OSM lidí, OSM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či TAŽNÝCH KONÍ k tomu, aby nastolili jeho vládu, NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad celým světem, aby prosadili vůli Boží. Vyvolil SEDM úplně poslušných služebníků z Brna, a jednoho služebníka z Prahy, dle dalších textů. Jejich vyvolení a povolání za BOŽÍ SYNY, za vládnoucí BOHY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, je neodvolatelné. Kristus vyžaduje, aby celý svět uviděl jejich skutky, a slyšel novoroční projevy vládnoucí elity, v souladu s Boží vůlí. Boží vůli je, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, neprodleně nastolilo celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. V době ÚPLŇKU MĚSÍCE, DNE PÁNĚ ve středu 30. prosince 2020, Kristem v Písmu vyvolené Česko má opět hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. ÚPLNĚK MĚSÍCE je vždy určený pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, takového NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, v novém DNES naplnění Písma, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. OSM Kristem vyvolených BOŽÍCH SYNŮ, kteří měli vyváznout z vrcholného Božího trestu, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, i od technického

 

lži lidu VUT v Brně, který Kristus, ze svého milosrdenství, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, totálně zklamalo, pro svou neposlušnost, pro svou vzporu, svých geneticky prasečích mozků, proti vůli VŠEMOHOUCÍHO Krista. Osm dále uvedených hlupáků z Brna a z Prahy zklamalo. Česko mělo vidět jejich cestu, a jejich skutky, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Místo toho, aby Česko našlo útěchu po ekonomickém zlu, který Kristus NOMMO na Česko a svět uvedl, např. COVIDEM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, VÁLKAMI, HOREČNÝM ZBROJENÍM, ODSTOUPENÍM SVÉHO TECHNICKÉHO ROZUMU, atd., znovu propadlo MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská, militaristická chamtivost. Celé Česko a celý svět měl vidět, že Kristus neučinil zbytečně žádný ekonomický trest, pro úplné zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Svoboda celosvětového mírového Božího království, do které Česko má vyjít, ze stávajícího, křesťanského, militaristického PEKLA, horečného zbrojení, a nesmyslného ničení ropy a plynu, kvůli zábavě neposlušných, pro odstoupení rozumu Krista mrtvých lidí, kvůli žití vládnoucích, Kristem prokletých Baalů a DÉMONŮ, na výnosný trh, je znovu v nedohlednu. OSM Kristem vyvolených MUŽŮ Česka, pro svou neposlušnost, se proto stalo v ADVENTU roku 2020, strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, to je mrtvému tvorstvu. V PEKLE křesťanského, militaristického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, dále uvedených OSM LIDÍ, svými geneticky prasečími mozky stále nechápe, že naprosto nesmyslné ničení ropy a plynu pro lidskou zábavu, pro žití vládnoucích Baalů a DÉMONŮ na výnosný trh, při odstoupení technického rozumu Krista, bude pokračovat až do úplného zničení ropy a plynů. Česko a celý svět, pro neposlušnost uvedených OSMI lidí z Brna a Prahy, je stále blíž PEKLU ropného a ekonomického kolapsu, PEKLU horečného zbrojení, a PEKLU třetí světové války, ve které Kristus, ve svém hněvu, strašlivou záhubou zničí dvě třetiny lidí na světě. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9, 13/4,8,14/20, atd, OSM dále uvedených lidí z Brna a Prahy, osm hlupáků, stále nechápe, že za nemyslně zničenou ropu a plyn, není žádná náhrada v obnovitelné elektřině, jak si to mylně představuje Kristem prokletý zločinec, hlupák, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, debil, NETVOR, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Havlíček sebe drze prohlásil za vládnoucího Boha, a Ježíše Krista, STVOŘITELE veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, prohlásil za idiota. OSM dále uvedených lidí z Brna a Prahy, osm hlupáků, místo dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, si zase zvolilo zákony lidské, militaristické. Nastala však doba rozhodnutí, o energetické nezbytnosti zničení křesťanské, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., o osvobození Česka z křesťanské militaristické klece. OSM dále uvedených lidí v Brna a z Prahy, proto si již nesmí vyvolit za SKÁLU, křesťanské, lidské, militaristické tradice. Pomocí křesťanských militaristických tradic, např. drzého pozemského OTCE Satana Holíka z Proglasu zive@proglas.cz, Česko dovedně ruší uvedená Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového Božího království. Otec Satan Holík v ADVENTU 2020 např. prohlásil, že on je jediným pravým zástucem Krista v Česku. Proto jako jediný může odpouštět hříšníkům jejich militaristické, křesťanské hříchy. Pravil, že kdokoli se mu ze svých hříchů vyzpovídá, dojde odpuštění svých hříchů, a vejde proto do Kristova pokoje. OSM dále uvedených lidí v Brna a z Prahy, má povinnost pochopit, že Kristus, pomocí křesťanského HOVADA Holíka, na svět uvedl meč nesmyslných válek. Zlo válek bude trvat do doby, kdy OSM vyvolených lidí z Brna a z Prahy, nebude mít strach, s drzým pozemským OTCEM Satanem Holíkem z Proglasu zive@proglas.cz, nemít nic společného. Před NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM, se musí sklonit každý neposlušný, pro odstoupení rozumu Krista MRTVÝ, křesťanský NETVOR. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem současně, v jedinou hodinu DNE SLOVA, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo a v ČT. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, musí pochopit texty Písma o tom, že do genticky prasečího mozku OTCE Satana Holíka z Proglasu zive@proglas.cz, Kristus, svým Božím technickým rozumem, uvedeným ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikdy nevstoupil a nikdy nevstoupí. Svým vzdorem proti novému Božímu SLOVU, pro toto pokolení, je Kristem určen k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kdo nyni bude hřešit proti tělu jediné církve Česka, úplně poslušné, živé, nové vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem,