Kapitola 276 – 58 stran.

30.11.2020 22:04

Kapitola 276 – 58 stran. DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, se vyznačuje trestáním neposlušného Česka a světa, bořením ekonomiky a křesťanského militaristického PEKLA, např. COVIDEM, KŮROVCEM, POČASÍM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, VÁLKAMI, odstoupením Božího technického rozumu, i od technického lži lidu VUT v Brně, živeného rozumem Krista odjakživa, atd., což bude trvat až do úplné poslušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOHŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, technického lži lidu VUT v Brně, a tím technického lži lidu Česka a světa. Neposlušné, drzé, militaristické, křesťanské, ekonomické, a jiné svině, Kristus, DUCH SVATÝ, trápí např. COVIDEM, aby to pocítili, protože s neposlušným, vzpurným Českem, si neví rady. Od pondělí 30. listopadu 2020, od úplňku MĚSÍCE, z milosrdenství rozumu Krista, je objasněná Boží vůle Krista. Kdo se v Česku ještě nyní, po úplňku MĚSÍCE, jako neposlušný, prohlásí za vládnoucího Boha, toho Kristus zabije, např. COVIDEM, či jinak. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude neposlušného Česka želet. Boří ekonomiku, kterou zasadil, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením krutého zmijího jedu protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, křesťanského, militaristického PEKLA. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, je o předání vládní moci nad lidmi Česka, a celého světa, jedinému Bohu všech států světa, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, jedinému UČITELI, LÉKAŘI, MEDIÁLNÍMU MISTRU, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se podřídí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v Česku, v Brně a v Praze. Především technická vládnoucí elita KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, včetně úplně poslušného technického lži lidu Česka, má povinnost učinit rozhodnutí, o uzavření SMLOVY s Kristem, NOVÉ a VĚČNÉ, o neodstupování Božího technického rozumu, od pokorné a úplně poslušné vládnoucí technické elity Česka a světa. Vládnoucí NEMLUVŇÁTKA mají povinnost poznat nového Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, jaký skutečně je v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, atd., studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedené Boží slovo se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a tím upřesňuje např. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, pro toto zlé pokolení, v podobě ZLODĚJE majetku vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd., v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v ADVENTU 2020, v novém DNES naplnění Písma o Česku, v době úplňku MĚSÍCE, ve středu 30. prosince 2020. Vůle Krista je, aby Boží moc zákonodárnou a výkonnou nad Českem, a tím nad celým světem, začala realizovat nová, a úplně poslušná vláda Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Vůle Krista je, aby pro změnu zákonů lidských, na Boží příkazy opakovaně uváděné, a na zákony POLE VĚDY Písma, byla neprodleně zřízena nová, pokorná, a úplně poslušná vláda Česka. Protože PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, má Boží moc výkonnou a zákonodárnou, je v této kapitole jmenováno pět KONÍ, pět členů nové vlády, nový premiér a čtyři ministři proto, aby se naplnilo Písmo o Česku, do poslední čárky. V ČT1 má povinnost ukázat své tváře těchto SEDM ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ, při jednání o vzniku NEVĚSTY, KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ, nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, které vzdá hold i Řím, včetně Belzebuba světa, pozemského OTCE Satana papeže Františka. V ČT1, mají povinnost ukázat své tváře, OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j @fme.vutbr.cz. Pro slepé a hluché HARMONIKÁŘE, mediálního MISTRA Krista. Uvedení dva učitelé z VUT v Brně, dva ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, mají povinnost garantovat správnou Boží cestu Česka, při realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Do Prahy, za premiérem Babišem, za PÁTÝM ANDĚLEM, mají povinnost vyjet z Brna ČTYŘI TAŽNÍ KONI, čtyři ANDĚLÉ, čtyři OKŘÍDLENCI. Zatím jsem určil tři. Premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, projektanta vzduchotechniky a vytápění Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, vyvoleného Kristem v Písmu jeho jménem RÁKOS. Ministra informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. Ministra stavebnictví Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz. Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák, který má nově pozemek na Říčkách číslo domu 44. Má povinnost litovat svých hříchů ekonoma, spáchaných z neznalosti Ježíše Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být buď ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty na str. 21až28, 42až43. Kristus dovolí Česku jít dál tím, že dovolí, svým Boží technickým rozumem, studovat tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Je zapotřebí Krista prosit, aby dovolil zveřejnit tyto texty v ČRo a v ČT, aby již v ADVENTU 2020, Kristus poslal do Česka hlad, ale ne hlad po chlebě a vodě. Nýbrž po slyšení slov Krista, uvedených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Stane se tak, když když drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC přiznají, že jim Kristus nikdy nezapomene žádný jejich skutek, za obrácení evangelií v pravý opak, kvůli službě křesťanského lži lidu, lidským Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., místo Kristu. Kvůli pozemským OTCŮM Satanům kněžím, celý svět je ve službě vládnoucím hupákům. Vládnoucí elita je mrtvým politickým a náboženským dobytkem. Vládnoucí hlupáci horečně zbrojí, vedou moře válek, ničí nesmyslně ropu. Tím jdou do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války. Povolání a vyvolení SEDMI ANDĚLŮ za vládnoucí Bohy, za BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, je neodvolatelné. Babiš, nemůže být premiérem Česka. V nové vládě Česka, sestavené dle textů na konci kapitoly 268, může být DÉMON, to je ekonom Andrej Babiš, pouze ministrem, např. ministrem zahraničí. Když uvedených SEDM ANDĚLŮ Česka, nevstane v ADVENTU 2020 z energetického, ekonomického a mravního křesťanského HROBU, k vykonání Božího soudu se všemi národy světa, povstane iba energetická tiseň, blízkého ropného a ekonomického kolapsu, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, pro úplně poslušné, má Boží moc výkonnou a zákonodárnou. Co si Česko v ADVENTU 2020 vybere, to bude mít. Kdo si vybere úplnou poslušnost SEDMI ANDĚLŮ, či KONÍ, Ing. Rákose, Ing. Ludvy, Ing. Oplatka, Ing. Dvořáka, Ing. Babiše, profesora Hirše, docenta Pospíšila, bude mít postupně ráj ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, mírového, Božího království. Pět členů nové vlády Česka Ing. Rákos, Ing. Ludva, Ing. Oplatek, Ing. Dvořák, Ing. Babiš, mají povinnost věřit Kristu, který do energetiky Česka a světa vidí, protože je Stvořitelem veškerých fosilních paliv světa, stejně tak Stvořitelem veškeré techniky. Mají povinnost věřit textům Písma, kde Kristus uvádí, že má veškerou moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Proto má veškerou moc nad politickým a náboženským vládnoucí dobytkem Česka a světa. Mají povinnost věřit textům Písma, kde Kristus uvádí, že má moc Ing. Rákosovi, Ing. Ludvovi, Ing. Oplatkovi, Ing. Dvořákovi, Ing. Babišovi, svým Božím rozumem, dát moc nad lidmi, stejně tak má moc, z míst ministrů a premiéra je odvolat. Není čeho se bát, když Česko s NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, v médiích uzavře SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o neodstupování technického rozumu Krista, od vládnoucí elity. Je třeba strach mít jaký ještě nebyl, když pět členů nové vlády Česka Ing. Rákos, Ing. Ludva, Ing. Oplatek, Ing. Dvořák, Ing. Babiš, nebude mít NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, za přítele. Kristus se stane přítelem každému poslušnému člověku, který Krista, SOUDCE A ZÁKONODÁRCE všech států světa, vyvýší nad SLOVA VEŠKERÝCH KŘESŤANSKÝCH, ŽIDOVSKÝCH, MUSLIMSKÝCH, BUDDHISTICKÝCH, HINDUISTICKÝCH, a jiných SLOV NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Když pět členů nové vlády Ing. Rákos, Ing. Ludva, Ing. Oplatek, Ing. Dvořák, Ing. Babiš, si bude myslet, že jejich geneticky prasečí mozek má dobrý rozum, může se stát, při odstoupení rozumu Krista, od jejich mozků geneticky prasečích, že budou padat do hrobu, stejně jako ostatní hlupáci. Kdo si myslí že má dobrý rozum, mít ho nemusí. Víra v Krista Židy ukřižovaného, žádnou křesťanskou militaristickou svini, nezměnila k lepšímu. Kristus, v každém pokolení mění myšlení lidí, jak sám chce. Je třeba prosit, aby technické elitě VUT v Brně umožnil pochopit správnou energetickou koncepci. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 276 –58 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 54. Česká bible kapitola 275. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 276, obsah není uvedený. V ADVENTU 2020 očekávaný DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do KORUNY České, je nyní v novém DNES NAPLNĚNÍ Písma, v novém novoluní MĚSÍCE, nyní od pondělí 14. prosince 2020, do úplňku MĚSÍCE, do dnů narození se NEOMYLNÉHO Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve středu 30. prosince 2020. Narození se NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je energeticky nezbytné realizovat v Česku neprodleně a dobrovolně. Kristem v Písmu, v podobenstvích vyvolené Česko, již má povinnost pochopit texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, Česka a světa, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, jsou výstrahami, uváděnými v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, stejně pozdě varováni, před blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, kterému neunikne žádný stát na světě. V ADVENTU 2020, je již PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, který se začal celosvětově v roce 2000. Proto Kristem v Písmu vyvolený technický lži lid VUT v Brně, Česka a světa, má povinnost pochopit texty texty Písma o tom, že Kristus po Česku požaduje, aby neprodleně rozhodlo o realizaci energeticky, ekologicky a mravně správné Boží cesty, uvedené ve SVĚTLE SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus v Písmu srozumitelně uvádí, že boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Kristem vyvolené Česko má povinnost CHUDÁKY neprodleně zrušit. SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, již svítí. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, lži lidu VUT v Brně, Česka a světa, již nesmí mít nic společného se starými kněžími, s drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Nastaly zlé dny Božího trestání všech křesťanských, neposlušných, militaristických sviní, např. COVIDEM, pro neposlušnost, pro odmítnutí dobrovolného zrušení křesťanských MODLOSLUŽEB, pro odmítnutí odchodu neposlušných, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Křesťanské Česko je stále tmou kvůli tomu, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, se nechtějí vzdát mletí děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných křesťanských bludů, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Kristus vyžaduje vše nazývat pravým jménem. Vrcholný Boží trest, odstupování Božího rozumu, od neposlušných sviní, viditelně funguje. NEMLUVŇÁTKA, drzí pozemští Otcové Satani kněží, znalci starého křesťanského Písma, svými geneticky prasečími mozky, nejsou schopní doplňovat a upřesňovat texty NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nejsou proto schopní nastolit vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Stejně tak funguje odstupování Božího technického rozumu, od viditelně debilní technické elity, neschopné pochopit zákony POLE VĚDY Písma. Toto zlé pokolení se nemusí bát budoucnosti v energetice pouze v případě, že Česko uvítá DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka tím, že v ČRo a v ČT, dá na svícen PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, nad úplně poslušnými služebníky Krista pouze v případě, že mnoho úplně poslušných služebníků, pochopí uváděnou Boží vůli, a bude iniciovat zvěstování nového Božího evangelia SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zjevené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, prorockými Písmy ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všem národům světa, aby je přijali vírou, v NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristus slíbil, že drzé pozemské OTCE Satany kněze všech ekumenických církví srazí pod nohy pokorných, Kristu vděčných, úplně poslušných služebníků. Již nelze sloužit křesťanské SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Při vzniku křesťanského PEKLA došlo ke zločinu tím, že si drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů křesťanských katechismů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, porodili z Bible dítě křesťanského hříchu, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi, jako jediný VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, však vše o sobě, a o jím v Písmu vyvoleném Česku uvedl, v mnoha podobenstvích tak, aby všem úplně poslušným služebníkům nového Ježíše Krista, bylo nyní zřejmé, že nikdy nebyl člověkem. Těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, v Česku úplně ničí SLOVA křesťanských militaristických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH proto, aby vysvobodil celý svět, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, v době zázraku svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, bude zázrakem, při zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA v médiích. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, ze vzedmutého moře vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, Kristus činí až nyní, vždy v novém DNES naplnění Písma o Česku, v době nového úplňku MĚSÍCE, který je nyní v pondělí 30. prosince 2020. NEBESA jsou SLOVA, Žalm33/6, nyní, až na věky věků, buď nemravná tím, že jsou MRAVNĚ NÍZKÁ, což jsou SLOVA NEBES stávajících neposlušných militaristických sviní křesťanských, judaistických, buddhistických, hinduistických, muslimských a jiných hlupáků. NOVÁ NEBESA již vznikla z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVA NOVÝCH NEBES, pro úplně poslušné, to je pro živé služebníky Ježíše Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je, jsou tímto dostatečně srozumitelně roztažená, a to v PAMETNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Těmito texty Kristus končí svobodu pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, od spravedlnosti, atd. Uvedení NETVOŘI mají za Bohy výrobky lidských rukou, zlé Bohy, PRACHY, ZBRANĚ, atd., kterými ničí celou zemi, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Neposlušní NETVOŘI jsou moudří, ale ke zlému, militaristickému, nelogickému výkladu Písma, např. k děsivé temnotě, krutého zmijího jedu protikladných a promyšlených ekonomických bludů katolického či evangelického katechismu. Od křesťanských a jiných militaristických nepravostí, v říši mrtvých sviní, kde není ani dobré dílo, ani dobré myšlenky, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných křesťanských sviní Česka a světa, každému neposlušnému NETVORU, musí trnout jeho vlastní zuby, od jeho vlastních nepravostí. Česko má hřích k SMRTI. Odmítá vytvořit církev pro poslušné Česko jedinou, např. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, Bohů technického lži lidu VUT v Brně, s Boží mocí výkonnou, pro dokonalou lásku Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. cihova@vutbr.cz, cihovai@vutbr.cz, rektor@vutbr.cz. Dokud křesťanské, militaristické, neposlušné svině, např. drzý pozemský OTEC Satan Holík z Proglasu zive@proglas.cz, NETVOR Satan biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, nebo Satan farář Kafka domasov@dieceze.cz, budou v médiích šířit krutý zmijí jed svých křesťanských, protikladných, promyšlených militaristických bludů, Kristus nevejde, svým technickým rozumem, do geneticky prasečích mozků technického lži lidu VUT v Brně. Stávající křesťanské militaristické církve, drzé Satany kněze, nebo MRZKÉ ŽENY, OHOLU Hodecovou, OHOLIBU Endlicherovou, či svini Žanetu Dvořáčkovou, Ježíš Kristus nemiluje. Neposlušné křesťanské svině nenávidí, protože je boří a ničí, což bude trvat, až do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. gabriela.kabatova@mvs.cz, secretary@mvs.cz, info@mvs.cz, ivan.chrastek@mvs.cz, denisa.fialova@mvs.cz, info@nfnoma.cz, radio7@radio7.cz, marketa.krejci@mvs.cz, andelskystrom@gmail.com, jana.frydryskova@mvs.cz, lenka.hellerova@mvs.cz, kvetoslava.jakubalova@prisonfellowship.cz, studio@radio7.cz, blazena.kotrsova@ mvs.cz, frantisek.micek@mvs.cz, Boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, atd. Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, kvůli energetické spáse všeho lidstva, realizovalo Boží vůli. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné, to je živé Česko rozhodlo, že je energeticky nezbytné, neprodleně nastolit celosvětový mír, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království. ADVENT v Česku a ve světě musí být nyní nový. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko dobrovolně realizovalo DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, na základě SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dobrovolné zrušení chudáků znamená učinit rozhodnutí, o neprodleném zrušení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE a všech států světa, dovolí Česku nastolit dokonalý pokoj celosvětového míru, až bude rozhodnuto o tom, že bude zřízena úplně poslušná nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedená na konci kapitoly 268. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušní, živí služebníci Krista, svěřili svou cestu Kristu, zveřejněním těchto textů v médiích. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když technická elita VUT v Brně, Česka a světa, bude mít svobodu tím, že bude mít za Boha mocné zbraně a PRACHY. Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efez.2/8,4/4,26,5/5,15až6/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19,

 

Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Česko má hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že odmítá uvěřit, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, až nyní, od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, v Česku činí pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice tím, že svoje jednání a trestání neposlušného, křesťanského, militaristického lži lidu, objasňuje v PAMĚTNI KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Což dělá proto, aby nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, uvedl do úplné poslušnosti především nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNY, vládnoucí Bohy, s Boží mocí výkonnou, lži lid VUT z Brně, a tím KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu Česka a celého světa. Tak žádnému jinému národu Kristus neučinil. Žádný národ nepoznal pomalý Boží soud hlupáků, kteří, pro odstoupení Božího technického rozumu, i od technické elity VUT v Brně, jsou v jezeře Česka DEBB, v říši mrtvých sviní, úplně debilní. Odstoupení Božího technického rozumu od technické elity, kterou Kristus živí, svým Božím rozumem odjakživa, Kristus učinil proto, aby se nad Českem mohl smilovat v jedinou hodinu. Vyžaduje, aby lží lid Česka inicioval vejití celého světa do odpočinutí od energetické, ekologické a mravní zhouby. Restart DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v ADVENTU 2020, je stále možný, vždy při úplňku MĚSÍCE, v době narození se nového Krista, ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zveřejněním těchto textů ve veřejnoprávních médiích, je nutné zlomit lidskou pýchu geneticky prasečích mozků ekonomů, to je DÉMONŮ, boháčů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd. Kristus bdí nad ekonomickým zlem, pomocí krutého zmijího jedu protikladných bludů drzého OTCE Satana Kafky domasov@dieceze.cz. Proto, pro neposlušné se nedá změnit energetická katastrofa, v době blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Kdo, ve svém geneticky prasečím lidském mozku, má ekonomické a křesťanské bludy, je viditelně debilní, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od všech neposlušných, militaristických, ekonomických sviní Česka a světa. Ekonomické bludy jsou Kristem odvrženým STŘÍBREM. Křesťanské protikladné bludy jsou Kristem odvrženým militaristickým PEKLEM. Úplně poslušní mohou změnit myšlení o Kristu, o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení SVĚTLA SVĚTA celosvětové Boží majetkové mírové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království. Východiskem z Božího trestu, kterým je např. COVID, kterým Kristus pustoší pastvu ekonomickým, militaristickým sviním, je úplná poslušnost technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lži lidu, dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Česko má naději na vrácení technického rozumu NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, o správné koncepci energetiky, pouze v případě, že bude mít ŽENICHA a NEVĚSTU, stejně mocné jako je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. ŽENICHEM je premiér nové vlády Česka, Ing. Rákos, NEVĚSTOU je ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly 268, viz další text. Pro Česko a lidstvo je výhodné zrušit zákony ekonomické, a neprodleně nastolit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice. Kristus ZLODĚJ vyžaduje, pro jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v ADVENTU 2020, zpívat k jeho oslavě písně nové, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Česku, v ADVENTU 2020, bude slušet půst od vládnoucích Bohů, od Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., protože na Česko a svět, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, uvedl zlo blízkého ropného a ekonomického, které nelze odčarovat pomocí lží Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, Baala lháře, zločince, pokrytce ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus, výše uvedené křesťanské, militaristické svině nenávidí za to, že si z křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na křesťanské, militaristické Vánoce, vždy porodí Ježíše Krista ukřižovaného Židy, což dělají, protože si křesťanský, militaristický život na výnosný trh, pletou s OBLOHOU, protože si pletou OBLOHY. Pletou si OBLOHU svých protikladných SLOV KŘESŤANSKÝCH NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, s OBLOHOU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nutnou pro ADVENT DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,15/12,17/7až20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Kistus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi dobře ví, že Česko a lidstvo potřebuje neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, kvůli své energetické spáse, kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Politici pravice a levice, a SOUDCI Česka, již proto nesmí nikoho soudit, kvůli tomu, že ve stávajícím křesťanském VZDORKRÁLOVSTVÍ, jsou všichni lidé nespravedliví. Protože všechny neposlušné, křesťanské a jiné militaristické svině, soudí nyní sám Kristus, pomocí SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomoci PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kdyby se Kristus nyní nad Českem nesmiloval, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nebyl by energeticky a mravně spasen žádný člověk na světě. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,6/33,7/1, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Neposlušní lidé jsou souzení v každém pokolení, pomalým Božím SOUDEM. V tomto vzpurném pokolení jsou Kristem souzení hlupáci, kvůli neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista mrtví, jsou souzení dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v každém pokolení vykoná pomalý Boží soud, vždy při sestoupení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. V každém pokolení je Česko a svět souzen, dle textů veškerého Písma, dle Božího plánu. V každém pokolení, Kristem vyvolené Česko dělá to, co se Kristu líbí proto, aby pomalý Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nyní pochopilo. V tomto pokolení jsou vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, obchodníci, politici pravice a levice, atd., souzení za ignorování PEREL dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Česko a lidstvo celého světa, je nyní souzeno pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Tyto texty budou KNIHOU ŽIVOTA VĚČNÉHO, až při rozhodnutí, o energetické nezbytnosti nastolení celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Až bude rozhodnuto o tom, že NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, bude mít v Česku moc výkonnou, pro dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů v mírovém, celosvětovém Božím království. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, až bude rozhodnuto o neprodleném zveřejnění těchto textů ve veřejnoprávním vysílání. SPRAVEDLIVÝ Boží SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků PRAVICE a LEVICE, atd., z milosrdenství technického rozumu Ježíče Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude vykonán neprodleně a úplně, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Křesťanské militaristické neposlušné svině, NEOMYLNÉHO, spravedlivého Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na ÚSVITU třetího dne křesťanského věku, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce 2020, již nenávidí bez příčiny. Jan1/1,5/34,38,43,6/28,7/24až8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Geneticky prasečí lidský mozek, např. hlupáka, NETVORA, lháře, zločince, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, při odstoupení technického rozumu Krista, plodí pouze samé militaristické, energetické a ekonomické nesmysly, bludy, které člověka nedělají vládnoucím Bohem, ale Satanem. Kristem prokletý politik ministr Havlíček má povinnost odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus vyžaduje, tímto způsobem, zničením SLOV STARÝCH křesťanských NEBES, zničit STAROU ekonomickou ZEMI. Zničení SLOV STARÝCH křesťanských NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH, je Boží slávou. NOVÁ, úplně poslušná ZEMĚ

 

vznikne, až při SLUNOVRATU SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až Česko roztáhne NOVÁ NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že v Česku, pro celý svět vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Kristus plní SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky až nyní, od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, kdy svoje jednání, trestání, boření zlých, zveřejňuje, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V Česku, a v okolních státech EU, Kristus již nic nečiní tajně. V Česku, a v okolních státech EU, veškeré boření jím zasetého militaristického křesťanství, Kristus zveřejňuje, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Smiluje se nad Českem v okamžiku zveřejnění těchto textů, ve veřejnoprávním vysílání. Kristus, z milosrdenství svého rozumu uvádí, že veškeré Boží SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus, od přelomu věku konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, zveřejňuje důvody svého jednání a trestání neposlušných sviní, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. To žádnému národu Ježíš Kristus neučinil, jenom Česku. Poslušnost se získává čtením Písma. Jan1/1,5/34až43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,6/33,7/1až8,21,23/7,25/32,40, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Źárlivě milující Kristus vyžaduje, aby především členové nové vlády Česka, zřízené nyní dle textů na konci kapitoly 268, jejichž povolání a vyvolení je neodvolatelné, pochopili texty Písma o vyvolení Česka, být úplně poslušným, Kristu vděčným Božím lidem, za uvedení Česka do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného tím, že konkurenti Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládnoucí Baalové a DÉMONI, zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, na věky věků. Česko má povinnost studovat texty Písma, dle kterých celý svět pozná, že pokorné a úplně poslušné Česko, je zvláštním vlastnictvím Krista. Je je Kristem vyvoleným BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. Technická elita VUT v Brně, a ostatní technický lži lid Česka, jako noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, jako BOŽÍ SYNOVÉ, jako vládnoucí Bohové, stejně mocní jako LEV Kristus ZÁKONODÁRCE, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají Boží moc výkonnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Kdo ještě bude dělat vládnoucího politického Boha, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli drzým Satanům kněžím, kteří odmítají ukončit mletí SLOV křesťanských MRAVNĚ NÍZKÝCH, toho Kristus zabije strašlivou záhubou. 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Základem výchovy k vysoké mravnosti, a k lásce k novému Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁCI všech států světa, je nyní poznání Krista. Kristem vyvolené Česko má povinnost zajistit, aby Krista, vzkříšeného z mrtvých, militaristických sviní Česka, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, znaly všechny národy světa. Mediální MISTR Kristus, od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, za které neexistuje žádná náhrada, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, se nyní, pomocí textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, změnil z Krista křesťanského, militaristického, na KRISTA KRÁLE mírumilovného, na jediného Boha všech úplně poslušných, to je živých států světa. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, se změnil tím, že vládne odjakživa. Rok 2020, je současně rokem 7020, je rokem ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí, což je rok přelomu věků konce éry ropy a benzinu. NEOMYLNÝ Kristus nečiní v Česku, které vyvolil ze všech národů, nic tajně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a všech poslušných států světa. Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,11, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36,15/33, 2.Pet.2/21,3/4až16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, atd. V jezeře Česka DEBB, debilů, které Kristus bere do svého zvláštního vlastnictví, s Boží mocí výkonnou, pro Boží příkazy, a zákony pole vědy Písma, platné ve všech státech světa, veřejně v Česku sděluje celému světu, naprostou debilitu např. neposlušného, bez rozumu Ježíše Krista mrtvého lháře a zločince, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, Baala ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Bez technického rozumu Ježíše Krista, debilní ministr Havlíček, stále nevěří dřívějšímu učení odborníků na energetiku VUT v Brně a ČVUT. Odborníci, UČITELÉ, před rokem 2000, mluvili pravdu o správné koncepci energetiky Česka tím, že tvrdili, že energie z ropy, např. na dopravu, tvoří více než 50 % z celkem potřebné energie Česka. Ještě v roce 2006, či 2008 tvrdili, že při dotěžení ropy, Česko a svět zažije energetický a ekonomický kolaps tím, že za ropu, v Česku, a ve světě, neexistuje žádná náhrada elektřinou. Tvrdili, že kvůli snížení výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, kvůli dotěžení úhlí, a kvůli snížení výroby elektřiny, pro konec životnosti elektrárny v Dukovanech, není možné nahradit ropu, to je více než 50 % z celkem potřebné energie Česka, elektřinou. Tvrdili, že energie z fotovoltaiky a větrníků činí pouze zlomek z celkové výroby elektřiny Česka, a že elektřina činí pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka. Proto vůbec nelze nahradit ropu obnovitelnou elektřinou. Pro odstoupení technického rozumu trestajícího Ježíše Krista, i od technického lži lidu VUT v Brně a ČVUT, který Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství živí odjakživa, z této cesty, mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, však sešli. Trestající Kristus, který v Česku, od přelomu věků roku 2000, roku 7000, vše sděluje, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, vyžaduje, aby se celé Česko před VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem KRÁLEM pokořilo současně tím, že PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA zveřejní ve veřejnoprávních médiích. Tím Kristus, se lži lidem vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, učiní Boží SOUD, úplně a rychle, celosvětově. Česko má povinnost, zveřejnit texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a o Boží vůli, kterou je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Veškeré své jednání, trestání a ničení křesťanského militaristického PEKLA, ničením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. sděluje všem úplně poslušným složebníkům Krista, a to v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, od roku 2000. Od roku 2000, v Česku nikdo nemá výmluvu odmítat neprodlený návrat k novému NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ve veřejnoprávních médiích. Česko má povinnost uznat svou porážku tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, předají svou vládu nad lidmi, kterou mají pomocí politiků pravice a levice, BOŽÍM SYNŮM KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, a tím, nové a úplně poslušné vládě Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Česko má povinnost studovat texty Písma, dle kterých celý svět pozná, že Kristus vede Česko od jeho vzniku, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Např. po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické či komunistické spravedlnosti, Kristus, pomocí nekalých křesťanských úmyslů, bez rozumu Krista debilních Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, svým Božím rozumem, vytvořil pět vládnoucích politických stran Česka. Fraška nehezká, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, je ze vzdoru Česka, proti Boží vůli, o vyvolení Česka, být úplně poslušným, Bohu vděčným Božím lidem. Vzpurné, neposlušné Česko, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích sviní, stále nevěří textům Písma, že Boží technický rozum, pro technický lži lid např. VUT v Brně, je Božím milosrdenstvím. Jer.1/17až6/19až31/27,32,51/58, 1.Moj.1/3,2/3až15/8, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Moj.3/2,11/5,12/3,40,16/15,35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Více na www.pametni-kniha.cz. Kristus v Česku, Česko a Slovensko vyvedl ze své Boží majetkové roviny

 

socialistické či komunistické Boží spravedlnosti tím, že v Česku, po roce 1990, nastolil děsivou křesťanskou, militaristickou temnotu, pomocí pěti jím prokletých politických stran pravice a levice. Podle těchto pěti politických stran, dle výše uvedených textů Písma, pozná celý, úplně poslušný svět, vyvolení Česka za zvláštní Boží vlastnictví, být Božím lidem úplně poslušným, s Boží mocí výkonnou, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus v Česku, po roce 1990 vytvořil, dle textů Písma, těchto pět, Kristem prokletých vládnoucích politických stran pravice a levice. 1.Moj.1/3,2/3až15/8, atd. Kristus, dle svého plánu, v Česku dal vzniknout třem starým politickým stranám, BERANŮM KSČM, KOZLŮM ČSSD, a KRAVÁM KDU-ČSL. Dále vytvořil dvě nové politické strany. HOLUBY ODS a HRDLIČKY ODA. Kristus, HRDLIČKY ODA, již nechal zaniknout tím, že poslal je do říše ticha, to je na smetiště dějin. 1.Moj.1/3,2/3až15/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3, 11,3/1,11, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jud.12, atd. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vede Česko odjakživa, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus sestoupil do Česka, v minulém, socialistickém, či komunistickém pokolení, v době 40 let své, Boží, socialistické majetkové roviny Česka, kdy oddělil komunistické OVCE, BERÁNKY a BERANY, od KOZLŮ ĆSSD tím, že komunistické OVCE postavil po své pravici. To znamená, že dal komunistickým OVCÍM moc vládnout nad Českem a Slovenskem. V této době přišel jednak jako ZLODĚJ tím, že znárodnil majetek vládnoucím Baalům a DÉMONŮM. Jednak přišel také potrestat zlé křesťanské, militaristické svině, kněze, dle Jóba. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jud.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Nyní, v tomto neposlušném, to je mrtvém, militaristickém, křesťanském pokolení, po vyvedení křesťanských, militaristických neposlušných sviní Česka ze socialismu, pomocí ovoce úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pomocí krutého zmijího jedu děsivé temnoty protikladných náboženských bludů, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, vládnoucí politické, ekonomické a náboženské elity, Kristus znovu plní Písmo o Česku do poslední čárky. Vyvlekl Česko k pomalému Božímu SOUDU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Pomalý Boží SOUD neposlušných sviní se začal na přelomu věků konce éry ropy a uhlí, konec éry doby benzinové, roku 2000, což je rok 7000. Kristus, na pomatené křesťanské, militaristické Česko, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, sice znovu přichází jako ZLODĚJ majetku vládnoucích Baalů, a DÉMONŮ, ale současně, pro úplně poslušné, to je pro živé služebníky Krista, přichází jako KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ, jako SPASITEL tím, že přichází jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE přichází tím, že novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a ostatního technického lži lidu Česka a světa, úplně poslušným, to je živým Bohům, či BOŽÍM SYNŮM, dává Boží moc výkonnou, pro dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Z milosrdenství svého technického rozumu umožnil objasnit správnou energetickou koncepci Česka a světa. Před Kristem ZÁKONODÁRCEM se nyní musí sklonit každý vládnoucí zločinec, Baal a DÉMON. Kristus, který svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, živí každého tak, jak sám chce, před neposlušnými, křesťanskými, a jinými zlými sviněmi, se sklánět nebude. Do mozků neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Kristus, svým technickým rozumem, vcházet nebude, až do vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní. Neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví lidé, dělají všechno úplně energeticky špatně, protože lžou o tom podstatném, o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM a o jeho správné energetické koncepci Česka a celého světa. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kol.3/5, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tes.4/7,16,5/2, Ám.3/7,15až5/10,18,25qaž8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Nyní, po přelomu věků konce éry ropy, po roce 2000, v tomto zlém, militaristickém, ekonomickém pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, soudí Kristus jak neposlušné komunistické BERANY, BERÁNKY, či OVCE, v čele s vůdčím BERANEM hlupákem Filipem, filip@psp.cz, vojtech.filip@kscm.cz, tak neposlušné, to je mrtvé KOZLY ČSSD, v čele s ministrem Hamáčkem hamacekj@psp.cz, ministr@mvcr.cz, či zakladatelem KOZLŮ ČSSD, NETVOREM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v tomto vzpurném, neposlušném pokolení, vládnoucím neposlušným sviním Filipovi, Hamáčkovi či Zemanovi, v roce 2020 říká. Cokoli jste, svými kapitalistickými zákony, svou militaristickou politickou spravedlností, učinili např. nepatrnému bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, který bydlí v nezateplené dřevěné boudě, bez elektřiny a vody, nebo všem, kdo živoří kvůli COVIDU, pro nedostatek Vaší SKÁLY, PRACHŮ, nebo těm, kdo kvůli vrcholnému Božímu trestu, kvůli nesmyslným válkám, jsou Kristem trestáni hladomorem, či bezdomovectvím, Ježíši Kristu jste učinili. Kristus Vás, kvůli Vaší politické, militarstické spravedlnosti posílá do věčného, křesťanského PEKELNÉHO OHNĚ, nesmyslného horečného zbrojení a nesmyslných válek, připraveného v Písmu drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím, např. z farnost@brevnov.cz, biskup@biskupstvi.cz, domasov@dieceze.cz, twr@twr.cz, klaster@brevnov.cz, zive@proglas.cz, a křesťanským, militaristickým ANDĚLŮM, to je všem ostatním politickým stranám, pravice a levice, atd. např. KRAVÁM, BÝKŮM, či VOLŮM KDU-ČSL horava@kdu.cz, prochazkova@kdu.cz, zitkova@kdu.cz, Kristem prokletému PTACTVU ODS jan.koci@ods.cz, hk@ods.cz, vaclav.smolka@ods.cz, roman.binder@ods.cz, atd. Uvedení vládnoucí NETVOŘI, v roce 2000, si nastolili svobodu pro sebe, pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky a politiky pravice a levice, pomocí lží o křesťanském Ježíši Kristu, a pomocí lží o koncepci energetiky na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, Baala, DÉMONA, pokrytce, lháře, zločince, hlupáka, NETVORA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Viz další texty. Čtyřicet let Boží majetkové, socialistické, či komunistické spravedlnosti, Kristem v Písmu vyvolené Česko, prožilo nadarmo. Svými, geneticky prasečími mozky, pro neschopnost studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neposlušní, to je mrtví, nejsou schopní nastolit spravedlnost Boží, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vše uvedené platí především pro veřejnoprávní vysílání, které místo pravdy o Kristu ZÁKONODÁRCI, a o správné energetické Boží koncepci, stále káže perpetuum mobile lží Kristem prokletého pokrytce, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, Baala, DÉMONA, lháře, zločince, hlupáka, NETVORA ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Viz další texty. Opravdové štěstí mají ti lidé, kteří rozum Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE mají. Když Česko nebude mít žádné SYNY SVĚTLA, když v Česku, ani nyní, v listopadu 2020, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 30. listopadu nevyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, když Česko odmítne uváděnou pravdu o sobě, a o Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, může se stát, že ti, kdo Boží rozum, z Božího milosrdenství, nyní ještě mají, ho nemusí mít. Přesné instrukce od Krista dostává nyní tímto dále uvedených sedm ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, kteří mají povinnost nastolit v Brně a v Praze, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Těmito texty jsou zahanbeni všichni neposlušní, bez rozumu Krista mrtví, kdo nevěří, že Kristus mě pověřil sepsáním PAMĚTNI KNIHY ŽIVOTA. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud tyto texty nebudou na svícnu, ve veřejnoprávních médiích. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Aby Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mohl naplnit Písmo o Česku do poslední čárky, o darování svého Božího rozumu, mnohým sviním z vládnoucí elity, a mnohým, uplně poslušným služebníkům, z řad pracujícího lži lidu, musí poslušné Česko, do úplňku MĚSÍCE v listopadu 2020, naplnit dále uvedené texty Písma. Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Mar.4/12,7/7,13/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, K.M.1/4,7/16až12/10,17,27, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kristus ZÁKONODÁRCE slíbil, že z milosrdenství svého Božího technického rozumu, oslaví sám sebe tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům, znalcům

 

ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, umožní pochopit texty Písma, platné pro současnou dobu. Umožní úplně zničit stávající křesťanské, ateistické, bohaté vládnoucí pastýře, při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve veřejnoprávních médiích, a ve školství. V jedinou hodinu Božího SOUDU v médiích, umožní Kristus vykonat Boží SOUD úplně a rychle tím, že umožní poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin, všechny neposlušné bohaté svině neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, které, v děsivé křesťanské, militaristické, ekonomické temnotě, pasou sami sebe, ke své energetické, ekologické a mravní zkáze. Energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové Boží království, dostanou jenom ti úplně poslušní sližebníci Krista, kteří učiní rozhodnutí, že Boží, mírová majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je energeticky nezbytná. Kteří uvěří Kristu, STVOŘITELI veškerých fosilních paliv, a veškeré techniky, který do energetické koncepce Česka a světa vidí, že lidsto nemá žádnou náhradu za energii z ropy, která končí. Nová vládnoucí elita, pokorná a úplně poslušná, musí učinit rozhodnutí, že celosvětové, mírové Boží království, bude bez lidských Bohů, bez výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., kvůli minimalizaci těžby ropy, kterou Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, potřebuje na přestavbu Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové, Boží království. Kristus slíbil, že při neprodleném zveřejnění těchto textů ve veřejnoprávním vysílání, PODRUHÉ v Česku vysvobodí chudé pracující ovce Česka, z chřánů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli energetické spáse Česka a světa, již Česku nedovoluje pást ovce pracujícího lidu, stávající vládou Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Boží SOUD mezi křesťanskou OVCI vykrmenou, a křesťanskou OVCÍ hubenou, byl již vykonán, v době 40 let Boží socialistické, či komunistické Boží majetkové roviny Česka a Slovenska, dle textů Jóba. Nyní musí být vykonán PODRUHÉ, dle textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, neprodleně, do konce listopadu 2020, do úplňku MĚSÍCE. Kristus již Česku dovoluje jít dál, z milosrdenství svého technicého rozumu, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Jediným PASTÝŘEM neposlušných, militaristických sviní, je Kristus sám tím, že má naprostou převahu nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Proto se mu odjakživa líbí, co lidé dělají v Česku. Kristus se bude líbit, až Česko přizná, že je v Písmu vyvolil, ze všech národů světa, k přeměně militaristického světa, na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. V Česku, a ve světě, v tomto zlém pokolení, při současném sestoupení trestajícího Ježíše Krista do Česka, nikdo nemá v moci svého DUCHA, svého geneticky prasečího mozku. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj technický rozum, dává každému tak, jak chce sám. Svým Božím technickým rozumem, odstupuje od technické elity Česka a světa, tak jak chce sám. Česko již nemá výmluvu nerozumět ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nemá výmluvu nerozumět textům o Boží moci, nad každým, geneticky prasčím lidským mozkem. Česko má nyní povinnost se stydět za svoji dvacetiletou vzpouru proti Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI Česka a celého světa. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Úplně poslušné a Kristu vděčné Česko má povinnost naplnit texty Izajáše o tom, že co svýma rukama Česko nyní vytvoří, to si také samo spotřebuje. Nebude se namáhat nadarmo, převážením stejných výrobků, a stejných potravin, po celém světě, kvůli minimalizaci těžby ropy. Česko již nebude rodit křesťanského Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy, pro jeho náhlý zánik, v době křesťanských Velikonoc. Když Česko zveřejní PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, o NEOMYLNÉM Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ve veřejnoprávním vysílání, Kristus, dříve než technický lži lid VUT v Brně zavolá, odpoví sám tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, svůj Boží technický rozum vrátí, ze svého milosrdenství. V tomto případě všichni úplně poslušní služebníci budou vědět, že Vlk a Beránek se budou pást spolu tím, že bude učiněno rozhodnutí, o výstavbě sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nikdo v Česku již nebude hřešit hříchem k energetické smrti Česka a světa. Křesťanské, militaristické věci, např. vláda lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., již nebudou připomínány. Nevstoupí na mysl, protože militaristické křesťanské svině, křtěné svěcenou osolenou vodou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, Kristus usmrcuje PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, ZÁKONODÁRCE, jsou tímto křtění nově, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Česko mělo být MLADÍKEM ve sto letech. V roce 2018, mělo povinnost, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, zveřejnit v médiích, což neposlušní a vzpurní, svými geneticky prasečími, lidskými mozky, nedokázali. Česko je HORA svatá, kde již nikdo nebude páchat křesťanské zlo horečným zbrojením. Pro odstoupení rozumu MISTRA Krista, neexistuje odvaha, lidskost a spravedlnost. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mediální MISTR Kristus naplňuje texty Písma do poslední čárky, nejenom pomocí SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ale i pomocí písniček, které léčí DUŠE neposlušných, např. od Neckáře booking.vaclavneckar@gmail.com, dále uvedených. Tím, od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, do současnosti, nečiní v Česku nic tajně. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Kousek dál, tam nad našima hlavama, se vznáší, naši Andělé strážní, v počtu sedmi kusů ANDĚLŮ, dle Zjev.1/16. Co noční křesťanské, militaristické noční můry, kolem postele křídly plaší. Uslyšíš, jak jim na křídlech tančí vítr Božích trestů. Pro lásku Boží, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro naději, vejit neprodleně do bran celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dělají, co jim síly stačí. Jsou s lidem Česka, svým osudem, spjatí. To když se s KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM lidu technického Česka, a světa, s s novou, úplně poslušnou vládou Česka, uvedenou na konci kapitoly 268, má něco stát, v době úplňku MĚSÍCE, v novém DNES naplnění Písma o Česku, v pondělí 30. listopadu 2020. V době úplňku MĚSÍCE, v pondělí, 30. listopadu 2020, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa do Česka, Česko, o lásku Božího technického rozumu, se začne bát, strachem, jaký ještě v Česku nikdy nebyl. Tváře dále uvedených sedmi ANDĚLŮ z Brna a z Prahy, zvážní. Protože všichni v Česku již začnou věřit, že těchto SEDM ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH z Brna a Prahy, nad náma, na INTERNETU, ve SLOVĚ PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve SLOVĚ NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, od všeho křesťanský, militaristicky zlého, nás ochrání. Ježíši Kriste nedopusť na Vánoce 2020, aby se s náma znovu stalo něco zlého. Ježíši Kriste nedopusť na Vánoce 2020, aby křesťanské, militaristické svině Česka, si v médiích zase rodili Krista ČLOVĚKA, ukřižovaného ŽIDY, pomocí děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů. Křesťanského Krista ČLOVĚKA, DÍTĚ křesťanského HŘÍCHU, na Vánoce 2020, proti vůli Boží, si znovu chtějí rodit, krutým zmijím křesťanským jedem, temnoty svých promyšlených, náboženských, ekonomických a technických vychytralostí, Baalové a DÉMONI, např. BELZEBUB, kníže DÉMONŮ Lukáš Kovanda lukas@lukaskovanda.cz, BELZEBUB ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, Satan bankéř Rusnok podatelna@cnb.cz, či majitelka státního měšce, drzá NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ekonomická SVINĚ Schillerová ministr@mfcr.cz. Kristem v Písmu vyvolené Česko stále drze věří, že militaristické moudrosti SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, kázaných OTCI Satany kněžími, pro militaristické, křesťanské, či ateistické svině, či NETVORY, je nadřazená opakovaně uváděné moudrosti Ježíše Krista, o neprodleném zřízení SVĚTLA SVĚTA mírové, celosvětové Boží majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka a světa, stále nevěří textům Písma o tom, že z titulu konce éry středověkého křesťanství, v době přelomu věků roku 2000, na konci roku 2020, v době konce éry ropy a benzinu, za které Kristus nedává lidstvu žádnou náhradu, před novým Kristem, v Česku a ve světě, musí pokleknout každé koleno. Andělé

 

strážní, v počtu sedmi kusů z Brna a Prahy, kteří jsou nad náma, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří dle vůle Boží, nás od všeho zlého zachrání, jsou s osudem Česka spjatí. Křesťanský svět se nám, v ADVENTU Vánoc 2020, hroutí jako PÍSKOVÝ křesťanský, militaristický HRAD, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Všichni spí, pro odstoupení technického rozumu Krista, od neposlušných, vládnoucích, militaristických sviní, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. PŘEKÁŽKY z cesty nám odklidí, a víru v nového Ježíše Krista nám vrátí, až žárlivě milující Kristus, svým Božím technickým rozumem se smiluje, ze svého milosrdenství, nad úplně poslušnými, svobodnými služebníky Krista, čtením Písma. Do svobody mírového, celosvětového Božího království, lze vejít pouze při rozhodnutí, o úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů. Česko má povinnost nemajetným odpustit dluhy, rozhodnutím o zrušení křesťanské militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních výrobků lidských rukou, AUT, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kdo je těch SEDM ANDĚLŮ, SEDM OKŘÍDLENCŮ z Česka, kteří proto, aby mohli být ŽENICHEM a NEVĚSTOU, mají povinnost být stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ, jako je nový VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jsou to služebníci Krista, pomazaní za proroky SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s Boží mocí výkonnou, místo mě, posledního proroka tohoto křesťanského, militaristického, imperialistického věku. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,32/15,33/16,39/34,40/29,43/26,31, Zjev.1/1až19/7,8až22/21, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag. 15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Lidští Bohové, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., musí odtáhnout v děsu z hněvu Krista ZÁKONODÁRCE, který vyžaduje ropu a plyn zachovat pro výstavbu všeho energeticky nového. Zlé věci, které Kristus na Česko a svět uvedl, kterým nikdo na světě neujde, je blízký ropný a ekonomický kolaps. Proto křesťanské protikladné bludy jsou energetickou SMRTÍ. Pomatení lidé, pro odstoupení rozumu Krista, se namáhají pro nic a za nic. Vše pozře OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jer.1/17až11/11,23/29,32,31/27,32až51/58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Kdo uvěří v lásku uvedených Božích zákonů POLE VĚDY Písma, nemá důvod mít za Bohy drzé pozemské Otce Satany kněze. Má povinnost zajistit vznik nových Bohů, nové vlády Česka, úplně poslušné, to je živé, uvedené na konci kapitoly 268. Do Prahy, za premiérem Babišem, za SEDMÝM ANDĚLEM, mají povinnost vyjet z Brna ČTYŘI TAŽNÍ KONI, čtyři ANDĚLÉ, čtyři OKŘÍDLENCI. Zatím jsem určil jenom tři. Ministra informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com, ministra stavebnictví Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, projektanta vzduchotechniky a topení Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, vyvoleného Kristem v Písmu jeho jménem RÁKOS, viz text na konci kapitoly 274. Čtvrtým KONĚM, ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, je DÉMON, to je ekonom Ing. Dvořák, který má nově pozemek na Říčkách 44. Má povinnost litovat svých hříchů ekonoma, spáchaných z neznalosti Ježíše Krista, takového NEOMYLNÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Dle vůle Krista, Ing. Dvořák, má povinnost být buď ministrem elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministrem celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků. Viz další texty. Krista uspokojí, když Kristem vyvolené BOŽÍ Brno učiní rozhodnutí, že za pomýleným komunistickým BERÁNKEM, za premiérem Babišem babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, za SEDMÝM ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, pojedou do Prahy jednat, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedení čtyři KONI, ANDĚLÉ, či OKŘÍDLENCI, Ing. Rákos Ing. Ludva, Ing. Oplatek, a Ing. Dvořák. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko, již v ADVENTU 2020, selo, sklízelo, mlátilo, sázelo, oralo, atd., jednáním v ČT1, o zřízení nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, a o vzniku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zach.2/12,3/9, 4/6,6/7,11/9,13/4,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6až12/28, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11,9/13, Zjev.1/1až19/7,8až22/21, Kaz.3/15,18až8/8,9/10 až10/20,12/3, Jer.1/17až6/19až11/19až31/27,32, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Sof. 1/11,17až3/11, atd. Není úkol nad lidské síly studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6až 102/18,27, atd. Pro pět uvedených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ či KONÍ, pro Rákose, Ludvy, Oplatka, Dvořáka a stávajícího neposlušného pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, platí texty Písma o tom, že těchto PĚT KONÍ v Česku buď zůstane, v nové, úplně poslušné vládě Česka, vytvořené v ADVENTU 2020, nebo, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, celé Česko zahyne. Na Masarykově univerzitě je třeba vyvrátit Baalův SLOUP Krista UKŘIŽOVANÉHO Židy, a proměnit ho v hnojiště, pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci. Česko má povinnost vzít vládu nad lidmi lidu politickému a náboženskému a předat ji úplně poslušnému lži lidu technickému. 2.Král.7/13,10/26, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7až7/15,18, Soudců9/14, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud úplně poslušný technický lži lid VUT v Brně, nevysuší POTOPU JEZERA DEBB, debilů Česka, kterou učinil Ježíš Kristus, odstoupením svého Božího technického rozumu, také od technického lži lidu Česka, a celého světa. Potopu je třeba vysušit během jediné hodiny, rozhodnutím o zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA ve veřejnoprávních médiích. Především technický lži lid VUT, má také povinnost vyjet na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do Prahy, za PÁTÝM ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM premiérem Babišem, spolu s mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, se čtyřmi KONI, ANDĚLY, či OKŘÍDLENCI, Rákosem, Ludvou, Oplatkem a Dvořákem. Tím vytvořit SEDM ANDĚLŮ, či OKŘÍDLENCŮ, o kterých mluví Kristus ve ZJEVENÍ. Zjev.1/1až19/7,8až22/21, Zach.2/12,3/9,4/6,6/7,11/9,13/4, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až 10/20,12/3, atd. Technický lži lid z Brna má povinnost, tímto způsobem vykřičet pravdu o nezbytnosti svého povolání a vyvolení za BOŽÍ SYNY, ze Bohy, s Boží mocí výkonnou, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a tím PODRUHÉ OTŘÁST VŠÍM STVOŘENÍM, mluvením pravdy o TECHNIKU Ježíši Kristu, mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, uvedené např. v kapitole 274, atd. Tím vytvořit SEDM úplně poslušných ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, o kterých mluví Písmo. Zjev.1/1až19/7,8až22/21, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Ageus2/6,18,19, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28, 11/28,32,12/6až16/26, atd. Noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně, noví Bohové, stejně mocní a neomylní, jako je Kristus ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost podruhé otřest vším stvořením, pravdou o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu VÍTĚZNÉM, a tím pravdou o svém neodvolatelném vyvolení a povolání, být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA. Neposlušný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, je stále SYNEM VZPURNÝM, neposlušným a nemravným, to je bez rozumu Krista MRTVÝM, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Má povinnost pochopit, že při odstoupení technického rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, je úplně bezmocný, stejně jako všichni ostatní lidé. Jako neposlušný a vzpurný ZLOSYN, jedná ve všem špatně, pro nedokonalost svého mozku, pouze geneticky prasečího. Jako úplně poslušný, to je jako živý, má povinnost zveřejnit Boží rozhodnutí, o neprodleném zrušení všech zákonů lidských, a o nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a všech ostatních států světa. Má povinnost iniciovat zřízení celosvětového, mírového Božího království, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v ADVENTU roku 2020. Na konci TUNELU privatizace znárodněného Božího majetku, již svítí SVĚTLO SVĚTA celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech politických, náboženských a technických sviní Česka a světa. V první DVOULETCE mírového Božího království, se ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, budou realizovat v všech restauracích, schopných vařit. V první PĚTILETCE Božího ráje, budou ŠVÉDKÉ STOLY již ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus nechce zvyšovat ekonomiku, vyžaduje zrušit křesťanskou SKÁLU, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., kvůli energetické spáse Česka a světa. Na VUT v Brně máte povinnost,se modlili svými skutky tak, jak je v textech požadováno, jako úplně bezmocní. Z milosrdenství Božího rozumu máte technické vzdělání, které je předpokladem toho, abyste Kristu sloužili tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. VZDUCHOTECHNIKU a TOPENÁŘI profesore Hirš, stejně tak nový premiére Česka, úplně poslušný Ing. Rákosi, máte povinnost se stát učiteli dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca

 

1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Máte povinnost byl jedinými SOCIÁLNÍMI inženýry, jedinými architekty, a jedinými urbanisty, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd. Z VUT v Brně, za pomýleným komunistickým BERÁNKEM premiérem Babišem, mají povinnost z VUT v Brně vyjet další ANDĚLÉ, či OKŘÍDLENCI profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, a neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, když uvedených ŠEST ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, z Brna, stejně mocných jako Kristus veřejně potvrdí, že chápou svoje neodvolatelné povolání a vyvolení, jednat se PÁTÝM ANDĚLEM, KONĚM, či OKŘÍDLENCEM, premiérem Babišem z Prahy. Kvůli energetické spáse Česka a světa, s pomocí Božího rozumu Ježíše Krista, mají povinnost zbořit vše ekonomické, militaristické, křesťanské, v jedinou hodinu rozhodnutí v ČT1, o vytvoření nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Kristus nepovolí, nepocítí lítost. nebude v Česku ničeho želet, dokud Česko nenaplní Písmo do poslední čárky. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Mediální MISTR Kristus v Česku nečiní nic tajně. Zabití uvedených ŠESTI KONÍ, ANDĚLŮ, či OKŘÍDLENCŮ z Brna, potvrzuje v písničce, o střelci Shanovi od Ladislava Vodičky. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako střelec Shane, stále má na boku jizvu, nikoli od olova, ale od kopí, kterými ho zabíjí křesťanské militaristické neposlušné, to je mrtvé svině z Proglasu zive@proglas.cz, při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH. OTCOVÉ kněží z Proglasu, nejsou OTCOVÉ, ale Satani. Pravda která osvobodí Česko a svět od křesťanských, militaristických sviní Proglasu je jasná. Kristus je DUCH SVATÝ a proto nikdy nemohl mít probodnutý bok kopím. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22až2/9,22až3/12až4/14,5/1, atd. Drzí pozemští Otcové Satani kněží z Proglasu, protikladnými militaristickými křesťanskými bludy, dělají domovy neklidné, místo klidných. Úplná poslušnost se získává čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Je zapotřebí mít důvěru v trestajícího Ježíše Krista, který např. KORONAVIREM ničí klidné křesťanské domovy proto, aby úplně zničil veškeré zlo, které dělá křesťanská SKÁLA, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a ostatní Bohové volů z Proglasu, ostatní výrobky lidských rukou. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11, 14/3, atd. Kdo si nyní vybere křesťanské militaristické PEKLO, bude mít horečné zbrojení a PEKLO třetí světové války, ve které Kristus zničí dvě třetiny nesmyslně přemnoženého lidstva. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Kdo si vybere RÁJ celosvětového, mírového Božího království, se SVĚTLEM SVĚTA Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dostane ho při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do Česka a světa, v době úplňku MĚSÍCE. Kvůli neposlušnosti lži technického lidu VUT v Brně, Kristus Židy UKŘIŽOVANÝ, stále dělá meč nesmyslných křesťanských válek s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Mediální MISTR Kristus, střelec s mazlivým jménem Shane, přišel do Kristem vyvoleného Brna, vyčistit Augiášův křesťanský, militaristický chlév. V Brně neposlušní slyšeli šest poctivejch ran. Tím, že ty rány zazněly, zhasl celý Reedův klan, šest neposlušných hlupáků, OKŘÍDLENCI, Ing. Rákos, Ing. Ludva, Ing. Oplatek, Ing. Dvořák, profesor Hirš, docent Pospíšil. Ježíši Kristu, stále rudá krev barví bok, od stálého křižování na Velikonoce, od kopí. Velikonoční křižování se děje, pomocí kutého zmijího jedu, pomocí děsivé temnoty protikladných bludů, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. Ježíš Kristus, mediální MISTR, nyní na Vánoce 2020, má v očích chladnej cejn. Vyžaduje v Proglasu mrtvej klid tím, že křesťanské, neposlušné mrtvoly, OTCOVÉ Satani kněží, sestoupí z médií, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kněží jsou již noví, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, již není neposlušné a vzpurné, ministři a premiér nové vlády Česka, SEDM ANDĚLŮ, již ví, že v Brně musí křesťanská, militaristická KAMENNÁ NEBESA zaniknout, padnout, protože pomocí SLOV NEBES NOVÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus nadělá Boží děti, úplně poslušné, to je živé, z mnohého křesťanského KAMENÍ. Ježíš Kristus, mediální MISTR, střelec s mazlivým jménem Shane, vyšel ven z Písma, do Česka, v tomto neposlušném pokolení, a říká. Je čas z křesťanského, militaristického světa, v ADVENTU 2020 odejít. Nedělat neposlušným křesťanským sviním, křesťanské, militaristické zlo, dílo energetické, ekologické a mravní zhouby, nedělat hlupákům kříž a PEKLO horečného zbrojení, a nesmyslných válek, nedělat cestu energetické zhouby. Mediální MISTR Kristus, v tomto neposlušném a vzpurném pokolení již v podobenstvích zesnul. Dovoluje Česku a světu jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, při svém VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, to je při úplné poslušnosti SEDMI uvedených ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, či KONÍ. Vzkříšení hlupáků z mrtvých, křesťanských, neposlušných, militaristických sviní, může být v Brně realizováno, při uznání bezmocnosti geneticky prasečích lidských mozků vládnoucí elity, při uznání Boží mocí, nad každým lidským DUCHEM, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Pro sedm ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, Ing. Rákose, Ing. Ludvu, Ing. Oplatka, Ing. Dvořáka, profesora Hirše, docenta Pospíšila, Ing. Babiše, je Boží vůle dostatečně srozumitelně objasněné Boží vůle, o neprodlené realizaci Božího celosvětového, mírového ráje. Snad již v Brně a Praze pochopí texty Písma o tom, že VZKŘÍŠENÍ NEOMYLNÉHO Krista z mrtvých křesťanských militaristických sviní, je možné až nyní, v ADVENTU, na Vánoce 2020, v době zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve veřejnoprávním vysílání. Povolání a vyvolení SEDMI ANDĚLŮ za vládnoucí Bohy, za BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, je neodvolatelné. V nové vládě Česka, sestavené dle textů na konci kapitoly 268, může být Andrej Babiš, pouze ministrem, např. ministrem zahraničí. DÉMON, to je ekonom Babiš, nemůže být premiérem Česka. Když uvedených SEDM ANDĚLŮ Česka, nevstane v ADVENTU 2020 z energetického, ekonomického a mravního křesťanského HROBU, k vykonání Božího soudu se všemi národy světa, povstane iba energetická tiseň, blízkého ropného a ekonomického kolapsu, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, pro úplně poslušné, má Boží moc výkonnou. Co si Česko v ADVENTU 2020 vybere, to bude mít. Kdo si vybere úplnou poslušnost SEDMI ANDĚLŮ, či KONÍ, Ing. Rákose, Ing. Ludvy, Ing. Oplatka, Ing. Dvořáka, profesora Hirše, docenta Pospíšila, Ing. Babiše, bude mít postupně ráj ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, mírového, Božího království. Kdo si v neposlušném Česku vybere jejich neposlušnost, zažije v ADVENTU 2020, dvojí neštěstí, dvojí SMRT. Zažije SMRT ŽENICHA, nového premiéra Česka, nové vlády Česka, projektanta VZDUCHOTECHNIKY a VYTÁPĚNÍ, Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, vyvoleného Kristem v Písmu jeho jménem RÁKOS. Ing. Rákos, má povinnost být stejný, jako nový Ježíš Kristus tím, že v Česku má povinnost vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Při SMRTI neposlušného, to je mrtvého Ing. Rákose, Česko zažije také SMRT NEVĚSTY, SMRT nové, úplně poslušné, to je živé vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Tím zažije také SMRT nových ministrů, jejichž povolání a vyvolení za nové ministry je neodvoletelné. Ke své hrůze, zažije Česko také SMRT ministra informatiky Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com, ministra stavebnictví Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, ministra elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nebo ministra celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, či hlupáků, DÉMONA, to je ekonoma Ing. Dvořáka, který má nově pozemek na Říčkách 44. Zažije také SMRT ministra zahraničí, DÉMONA, ekonoma Ing. Andreje Babiše. Ing. Babiš, jako DÉMON, ekonom, v nové vládě Česka, pokorné a úplně poslušné, nemůže být premiérem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, již melou pouze neposlušné a vzpurné, Kristem v Písmu prokleté křesťanské a jiné militaristické svině, ve své službě svým Bohům, Baalům, DEMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, atd., ke své vlastní záhubě. Nový Kristus dovoluje Česku a světu jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že úplně poslušným služebníkům Krista ukazuje svoje BOŽÍ SLOVO nově, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou. Tím dovoluje Česku v ADVENTU roku 2020, úplně zničit SLOVA křesťanských a jiných militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kdo mě nyní neuzná za proroka, který, dle vůle Boží, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, napsal PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, do budoucnosti Česka a světa může hledět pouze s pesimismem. Pro odstoupení Božího technického rozumu Ježíše Krista, také od neposlušné, to je mrtvé technické elity VUT v Brně, a ostatní technické elity Česka a světa, všechno ekonomické se hroutí proto, aby se vše v Česku, a na světě změnilo, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Trestající Kristus, kvůli své správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené také v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, ničí vše, co zasadil, krutým zmijím jedem křesťanských a jiných militaristických a ekonomických bludů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Česko a svět stojí nikoli před soudem lidským, ale před pomalým Božím soudem Ježíše Krista. Kristus bude Česko a svět trestat až do úplného zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. Kristus bude Česko a svět trestat, až do úplné poslušnosti vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, Boha, nového kněze, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, BOŽÍHO SYNA rektora Štěpánka

 

rektor@vutbr.cz. Kristus pustoší pastvu, to je chudáky, vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, zbrojařům, atd., všemi možnými způsoby. Také tím, že odstoupením svého, Božího rozumu, dělá z vládnoucích neposlušných, to je mrtvých sviní, úplné hlupáky, či debily. Platí totiž texty Písma o tom, že DUCH SVATÝ, Kristus, který žije mezi námi, má nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, naprostou převahu. Proto i v době KORONAVIRU, neposlušní, bez rozumu Krista mrtví lidé, dělají pouze to, co se Kristu líbí. Při odstoupení rozumu Krista, pomocí svých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd., dělají zlo a PEKLO válek tak, že se celá země hroutí v základech energetických, ekologických, mravních, atd. Kriste smiluj se nad Českem, které jsi v Písmu vyvolil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Nač Česko ještě bít, odstoupením tvého Božího rozumu, o správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, i od technické elity VUT v Brně, kterou živíš, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Vždyť ekonomická hlava Česka, majitelka státního měšce, drzá NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, ekonomická SVINĚ ministryně financí Schillerová ministr@mfcr.cz, pro úplně poslušné služebníky Krista, je viditelně debilní. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádné byznys plány již nechce, protože veškerý byznys boří a ničí. Světlo na konci tunelu privatizace Božího, znárodněho majetku, již svítí. Naproti Česku jede v tunelu vlak, ve kterém sedí Kristus, se SVĚTLEM SVĚTA své celosvětové, majetkové roviny, elektronicky celosvětové plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Uvedená Boží majetková rovina je energeticky, ekologicky a mravně nezbytná. Trh je katastrofou pro energetiku v době, kdy končí ropa, za kterou Kristus nedává lidstvu vůbec žádnou náhradu. Mimozemšťan Kristus pustoší ekonomům, to je DÉMONŮM pastvu např. pomocí daňové reformy, pomocí snížení daně boháčům, což dělá proto, aby ukázal svou moc, nad geneticky prasečími mozky lidí. Nikdo z lidí nemá v moci svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidského mozku. Léčba Božím SLOVEM MRAVNĚ VYSOKÝM bude pokračovat, až do úplné poslušnosti celého Česka, nebo do úplného zničení celého Česka. Úplná poslušnost Česka je o celosvětovém využití SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro energetickou spásu Česka a světa. Do budoucnosti Česka a světa mohou hledět s optimismem pouze úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, kteří i písničky od mediálního MISTRA Krista, budou považovat za podobenství, objasňující DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčů, do Česka. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, může Česko a EU, energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, v případě úplné poslušnosti Česka, zřízením celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nebo může Česko strašlivou záhubou zahubit, pro výstrahu všemu neposlušnému, vzpurnému tvorstvu. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/11,14,5/1, atd. Vůle Boží je, aby Česko bylo zvláštním vlastnictvím Ježíše Krista tím, že bude mít Boží moc výkonnou a zákonodárnou tím, že bude stejně mocné, jako je LEV Kristus ZÁKONODÁRCE, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Vůle Boží je, aby vyvolení Česka za Boží lid, a vyvolení nového premiéra Česka, projektanta Ing. Rákose, za BOŽÍHO SYNA, s Boží mocí výkonnou, bylo veřejně projednáno s NEOMYLNÝM Kristem, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve veřejnoprávních médiích. Stejně tak je nutné projednat texty Písma o nezbytnosti svěřit další cestu Česka a světa, Ježíši Kristu. Znamená to zveřejnit tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve všech médiích, a ve školství. Texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, mají pro Česko Boží moc výkonnou a zákonodárnou, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království. Aby bylo Česko pokorné, a úplně poslušné, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, aby Kristus v Česku přebýval, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, drzý pozemský OTEC Satan farář Kafka domasov@ dieceze.cz, má povinnost být prvním, Bohu milým OTCEM tím, že v kostele v Domašově, v jedinou hodinu svých prvních BOHOSLUŽEB, založí celosvětové, mírové Boží království. Má povinnost kázat, že v případě úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů pole VĚDY PÍSMA, pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, technického lži lidu VUT v Brně, a technického lži lidu Česka a světa, obdrží celou zemi, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista. Úplně poslušné služebníky technického lidu bude blažit dokonalý pokoj tím, že Kristus, svým Božím technickým rozumem, celosvětové, mírové Boží království, nastolí sám, svým technickým rozumem. Kristus, ze svého milosrdenství, od úplně poslušných služebníků, kteří zveřejní uvedenou Boží vůli, již nebude odstupovat, svým Božím technickým rozumem. Bohu milý OTEC farář Kafka má povinnost kázat, že Domašovsko bude MÍSTEM SVATÝM tím, že ADVENT DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, bude Domašovsko oslavovat již při úplňku MĚSÍCE, a to v pondělí 30. listopadu 2020. Musí v Domašově kázat, že tento den ADVENTU, to je PŘÍCHODU, Kristus organizuje v Česku v Písmu odjakživa, a to v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novém DNES naplnění Písma o Česku, nyní 30. listopadu 2020. V tento DEN se musí usmířit drzý pozemský OTEC farář Kafka, se SYNEM ČLOVĚKA, s BOŽÍM SYNEM, s vůdcem technického lži lidu VUT v Brně, s rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz. Jinak Kristus Česko potrestá, KLATBOU. Smíření OTCE faráře Kafky s novým knězem, s BOŽÍM SYNEM, s rektorem VUT v Brně Štěpánkem, je nezbytné. Vyplývá z textů Písma, o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Oba musí přiznat svoji bezmoc, v pokračování svého boje, proti zákonům Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Oba musí přiznat, že při odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, křesťanských, či technických sviní, v jezeře Česka Deeb, debilů, je Česko v říši mrtvých tím, že nikdo z neposlušných lidí, svým geneticky prasečím mozkem, nemá logické myšlení. Smíření OTCE faráře Kafky domasov@dieceze.cz, s novým knězem, s BOŽÍM SYNEM, s Bohem, s Boží mocí výkonnou, s rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, je vlastně smíření se s Kristem. Smířit se s Kristem znamená svolat slavnostní shromáždění, k oslavám NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takového, jaký v Písmu opravdu je, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 30. listopadu 2020, jak v kostele v Domašově, tak na rektorátu VUT v Brně. V tento den má Domašovsko i Brno povinnost úplně zrušit křesťanské Vánoce proto, aby celý svět měl ADVENT DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v době dalšího úplňku MĚSÍCE, ve středu 30. prosince 2020. Noví i staří kněží mají povinnost kázat, že Česko je Kristem již dlouho vydáno marnosti vzdoru uvedených křesťanských militaristických sviní, proti Boží vůli, proti nastolení celosvětové vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Když, dle Boží vůle, v Domašově, a na VUT v Brně, porodí NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z veškerého Písma od Krista, celý svět začne pracovat k porodu stále stejného Krista, nyní z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bohu milý OTEC farář Kafka, stejně tak nový Bůh, BOŽÍ SYN KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, rektor Štěpánek, mají povinnost kázat, že těžkou dobu KORONAVIRU snad přežijeme v případě, že lži lid Domašovska, a Boží technický lid VUT v Brně pochopí, že nejlepší vakcínou na COVID, je úplná poslušnost Česka. Kněží mají povinnost kázat, že noví kněží technického lidu VUT v Brně, a tím technického lidu celého Česka, jsou KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, a tím jsou zvláštním vlastnictvím Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Staří křesťanští kněží, i noví kněží technického lidu, mají povinnost kázat, že Kristus vyžaduje vše v Česku, a ve světě, neprodleně změnit, dle Boží energetické koncepce. Kristus v Písmu libuje, že od úplně poslušných, to je živých služebníků, nebude svým Božím rozumem odstupovat. Slibuje, že odvrátí i trestání KORONAVIREM, a jinými nemocemi, a jiným zlem. Chce odvrátit blízký ropný a ekonomický kolaps, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Noví kněží VUT v Brně, i staří kněží, mají povinnost kázat, že Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým technickým rozumem, až mnoho služebníků Krista pochopí, že Česko má povinnost studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby v Česku, a ve světě, mohlo vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Mediální MISTR Kristus, v horoskopu v Rovnosti uvádí, že ti, kdo nyní budou studovat Boží slávu, to je VEŠKERÉ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nebudou zahanbeni. Kristus, mnohým úplně poslušným služebníkům, umožní texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, pochopit, svým Božím technickým rozumem. Když se technický, křesťanský či ateistický lži lid Česka, a světa, nyní nevzepře neposlušným bohatým sviním, které odmítají studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí. Bude zničeno strašlivou záhubou proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Kristus ZÁKONODÁRCE zachrání a spasí pouze úplně poslušné služebníky, kteří dají tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA na svícen, ve školství, a ve veřejnoprávním vysílání. Kristus vyžaduje, aby návrat k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu v Česku, byl dobrovolný a neprodlený, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů v médiích. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24,

 

2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11 Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Rok 2020 by již vůbec v Česku neměl být. Kristus, v křesťanském roce nula byl počat křesťanskými, neposlušnými, bohatými, militaristickými sviněmi předčasně, pouze z Bible. Z Písma je zřejmé, že Kristus stvořil lži lid celého světa tím, že veškerý lži lid světa pase svým Božím veškerým SLOVEM, již SEDM DNÍ, to je sedm tisíc let. V sedmém DNI PÁNĚ, to je v sedmém tisíciletí své vlády nad neposlušnými NETVORY, Kristus v Česku ukončil svoje veškeré náboženské dílo, stejně tak svoje technické dílo, závislé na ropě tím, že nechal napsat, pomocí svého Božího rozumu, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Proto Agnes, prostitutka, církev katolická, všeobecná, a tím celé Česko, již hřeší hříchem k energetické, ekologické a mravní smrti tím, že mele děsivou temnotu krutého zmijího jedu protikladných, křesťanských, militaristických bludů, a tím krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, to je DÉMONŮ. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. Bohu milý OTEC Satan farář Kafka, domasov@dieceze.cz, znalec Božího slova, je těmito texty usvědčen z drzosti proti Kristu, takovému, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kněží stále drze nechtějí pochopit, že jejich děsivá temnota, jejich křesťanských protikladných bludů, platí pouze do ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je do ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, to je do ÚSVITU osmého tisíciletí, vlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad veškerým světem. V roce 2020 již máme PRAVÉ POLEDNE, ve kterém, pro úplně poslušné Česko, již svítí naplno SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Toto SLUNCE doplňuje Bibli především tím, že Kristus zde objasňuje svoji NEOMYLNOST. Vysvětluje, že DÉMONI jsou EKONOMOVÉ, a že jejich úplné zničení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude nastolením vlády Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad celým světem, při zřízení vysoce mravného, celosvětového, mírového, Božího království. Česko, kvůli energetické spáse Česka a světa, má povinnost vše uvedené zveřejnit. Má povinnost změnit DOBU a ČAS tím, že jednak nastolí vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, a jednak tím, že světu doporučí změnit rok 2020, na rok NULA, nebo na rok 7020. Má povinnost předat vládu nad světem Ježíši Kristu, předáním vlády nad lidmi, tvrdým mužům BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, a tím technického lži lidu celého světa. Česko má povinnost ukončit vládu politiků pravice a levice tím, že učiní rozhodnutí, že bude nastolena spravedlnost Boží, daleko vyšší, než byla v době příchodu Krista ZLODĚJE, pro pokolení komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. Česko, nová vláda, má povinnost učinit rozhodnutí, že jediným zaměstnavatelem úplně poslušných služebníků Krista, bude stát. Nová vláda Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem z Brna, zřízená dle textů na konci kapitoly 268, bude rozhodovat o tom, co Česko bude vyrábět, stavět, dopravovat, atd., dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Stávající vládci jsou tímto spálení v sídlech, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Po zveřejnění v médiích, z neposlušných sviní, a ze STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, nezůstane ani větev, ani kořen. Vše nové lze stvořit pouze rozumem Krista, z jeho milosrdenství, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečích lidských mozků. Běda neposlušným sviním. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v tomto neposlušném pokolení vyžaduje úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království. Dělá v Česku, a tím ve světě, vše kvůli sobě samému tak, aby naplnil svoje SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Uvedená pravda veškerého Božího SLOVA, která se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, osvobodí nyní, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 30. listopadu 2020, úplně poslušné služebníky Krista, od křesťanských klecí veškerých plotů, které rozdělují boháče a chudáky tím, že Ježíš Kristus, ZLODĚJ veškerého majetku, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, zruší veškeré chudáky. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, funguje v Česku tak, že v každém pokolení vchází do geneticky prasečích lidských mozků, neposlušných militaristických sviní. Tímto způsobem dělají lidé v Česku odjakživa to, co se Kristu líbí. V minulém pokolení se Kristu líbilo vejít do geneticky prasečích mozků hlupáků, komunistických soudruhů BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Kristu se líbilo naplnit Písmo o Česku do poslední čárky tím, že pomocí málo vzdělaných komunistických hlupáků, na dobu čtyřiceti let, nastolil v Česku SVĚTLO SVĚTA své, Boží, socialistické, či komunistické, majetkové roviny. V minulém pokolení, pomocí komunistických vládnoucích BERANŮ a BERÁNKŮ, vedl komunistické OVCE, pomocí SLOUPU OBLAKOVÉHO. V Česku tím učinil DEN, svým SVĚTLEM SVĚTA, své Boží, majetkové, komunistické roviny. Do Česka přišel, při svém PŘÍCHODU v minulém pokolení, jako ZLODĚJ, a to na vládnoucí militaristické, křesťanské hlupáky, na Baaly a DÉMONY, to je na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let komunistické majetkové roviny, Kristus na Česko uvedl vrcholný Boží trest, pro toto neposlušné pokolení, a to zlé ovoce úmyslů, v textech uváděných chamtivých Baalů a DÉMONŮ Česka, pomocí OHNIVÉHO křesťanského SLOUPU, PEKLEM protikladných křesťanských bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, děsivé temnoty katolického katechismu. Kristus, který boří vše, čemu dal vzniknout, tomuto neposlušnému pokolení dělá pouze zlo, a ne dobro, krutým zmijím jedem protikladných a promyšlených bludů, křesťanských katechismů, pomocí drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží. Dělá zlo a ne dobro, krutým zmijím jedem promyšlených náboženských, ekonomických, militaristických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, pomocí obchodníků a politiků pravice a levice. Kristus dělá Česku a světu veškeré zlo, odstoupením svého technického rozumu, i od nových kněží s Boží mocí výkonnou, od nových Bohů, od BOŽÍCH SYNŮ, od nového KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Vrcholným Božím trestem, pro toto zlé pokolení, je odstoupení Božího technického rozumu, také od technického lži lidu VUT v Brně, a tím od technického lži lidu celého světa, který Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní Česka, ze vzedmutého jezera DEBB, debilů Česka, nebo vzkříšení z moře mrtvých křesťanských sviní Česka, bude současně DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíš Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka. Běda Kristem vyvolenému Česku, když vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní Česka, odloží z úplňku MĚSÍCE 30. listopadu 2020, na úplněk MĚSÍCE 30. prosince 2020. Nebo, když vzkříšení z mrtvých, militaristických sviní Česka, dle křesťanských, militaristických tradic, odloží Česko z Vánoc 2020, až na Velikonoce 2021. V tomto případě bude Kristus plakat, až stádce Česka povede do zajetí celosvětového míru, pod vládu Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi, úplně poslušnými lidmi celého světa. Ať se každý neposlušný, bez technického rozumu Krista mrtvý, vládnoucí Bůh, to je Baal či DÉMON, bojí Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Kristus každého, kdo se nyní, v době pomalého Božího soudu, znovu prohlásí za vládnoucího Boha, místo Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, toho Kristus zabije, např. KORONAVIREM, atd., pro jeho neposlušnost. Kdo nemá lásku k novému Kristu, k takovému, jaký opravdu je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nemá vůbec nic. Pro odstoupení Božího technického rozumu, také od technické elity VUT v Brně, zhyne. Odložit cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je prakticky nemožné. Pro obrovskou moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Kdo se neprodleně nevrátí k Bohu, ke Kristu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ztratí všechno. Kristus není sám, má moc Česko vyléčit a uzdravit. Vyžaduje, aby Česko úplně zničilo křesťanské kamenné militaristické NEBE, stržením SLOV křesťanských KAMENNÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Až toto KAMENNÉ křesťanské NEBE bude v Česku strženo, Kristus z vládnoucích kamenů nadělá BOŽÍ DĚTI, BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, svým Božím technickým rozumem, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA těchto textů, v médiích. Z Písma všichni již znají, jaké hrozné tresty čekají ty neposlušné, kteří v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, prohlásí NEOMYLNÉHO Krista za hlupáka, a OTCE Satana biskupa Cikrleho za moudrého. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Při vysílání protikladných bludů a promyšlených ekonomických vychytralostí temnoty křesťanských katechismů v Proglasu zive@proglas.cz, v sobotu, dne Páně 28.11.2020, bylo sděleno neposlušnému, to je bez rozumu Krista mrtvému kazateli Štěpánu Matuškovi twr@twr.cz, a drzé MRZKÉ ŽENĚ, OHOLIBĚ, ČARODĚJNICI, NEVĚSTCE, Daniele Hurtové jidelna@katerinice.eu, febio@febio.cz, kacenka@obeckaterinice.cz, ou@obeckaterinice.cz, ivan@audiolibrix.com, radio7@radio7.cz, studio@radio7.cz, jakub.horak@naposlech.cz, media@audiolibrix.com, michal@audiolibrix.com, info@festivalunited.cz, zsams@katerinice.eu. Bez lásky k dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové Boží roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, a dokonalé Boží lásky, celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, neexistuje Boží láska, Božího technického rozumu, pro geneticky prasečí mozky drzých pozemských Otců Satanů kněží z Proglasu, TWR, atd. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Jste stále úplně neposlušné, to je mrtvé křesťanské militaristické svině, protože kazíte dobré mravy Česka a světa tím, že nemáte ani ponětí o NEOMYLNÉM Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Lenošné a zbabělé křesťanské hlupáky z Proglasu a TWR, NEOMYLNÝ Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nemiluje, nenávidí, protože v Písmu uvedl, že v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v ADVENTU 2020, nastolí spravedlnost daleko větší, než byla v době Boží socialistické, či komunistické majetkové roviny, v době čtyřiceti let Božího socialismu Česka, což nechcete ani slyšet. S Ježíšem Kristem, ZLODĚJEM majetku, který má naprostou moc nad každým, geneticky prasečím lidským moznem, se lze smířit jen po dobrém. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad technickým lži lidem Česka a světa, až uznáte, že jste NEMLUVŇÁTKY tím, že svými geneticky prasečími mozky, ze samostudia ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nedokážete pochopit ani Boží moc, ani uváděnou Boží vůli. Pouze z milosrdenství Božího technického rozumu, bude možné číst dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, v Čro a v ČT tak, jak Kristus chce. Kristus vyžaduje, aby v ADVENTU 2020 byl v Česku, a následně ve všech státech světa, hlad. Ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdyby se Kristus nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nad Českem, a světem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný neposlušný člověk na světě. Kristus však vyžaduje, aby se všichni před Kristem pokořili tím, že PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, dají pro Česko, a svět, na svícen. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kdyby se Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, neslitoval nad svým nových Božím lidem VUT v Brně, nebyl by ekonomicky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě. Kristus v Písmu slíbil, že se nad Českem a Slovenskem slituje, ze svého milosrdenství tím, že svým Božím rozumem, mnohým úplně poslušným služebníkům, umožní porozumět PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, pro Kristem v Písmu vyvolené Česko, je Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, konce doby benzinové, od roku 2000, Kristus uvedl na Česko, a na svět, veškeré křesťanské a jiné militaristické zlo, či PEKLO, horečného zbrojení, a nesmyslných křesťanských a muslimských válek, o území s ropou, plynem a surovinami, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, se s pomatenými, neposlušnými křesťanskými, či ateistickými sviněmi Česka a světa SOUDÍ, pomalým Božím SOUDEM, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Viz www.pametni-kniha.cz. Pro Česko a celý svět je reálná perspektiva, při odstoupení technického rozumu Krista, i od neposlušné technické elity VUT v Brně, a neposlušné technické elity celého světa, že bude stále hůř. PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, kvůli sobě samému, ničí v Česku, a ve světě, veškeré křesťanské a jiné náboženské a politické militaristické PEKLO. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené, úplně poslušné Česko, zveřejněním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve školství a v médiích, úplně zničilo Kristem v Písmu prokleté politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. S NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, s takovým VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jaký skutečně je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se lze smířit v jedinou hodinu, rozhodnutím nových kněží s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu Česka, o zřízení nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Neposlušné a vzpurné Česko má stále soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a již ani nikdy nebude, protože stále pomáhá dělat křesťanské zlo, drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím. Ti v Česku, MODLOSLUŽEBNÍKŮM, za jejich pomoc, se odměňují, děláním křesťanského, militaristického, imperialistického PEKLA. Drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží v Česku, jsou Kristem prokletí, protože povýšili svůj rozum, svého mozku, geneticky prasečího, nad technický rozum Ježíše Krista. Technický rozum Ježíše Krista je uvedený např. v zákonech POLE VĚDY Písma. Např. DÉMON, to je ekonom, starosta Domašova Pavol Kučera starosta@obec.domasov.net, a ostatní neposlušní pomatenci místa svatého, země svaté, pupku světa, kolébky úplně poslušného tvorstva, DOMAŠOVSKA, stále slouží drzému pozemskému Otci Satanu Kafkovi domasov@dieceze.cz. Kristus, který je pro toto pokolení Bohem žárlivě milujícím, proklel tohoto vzpurného Boha, či Satana, za zneužívání Božího slova, pomocí křesťanských protikladných bludů. Proklel ho za to, že si stále nebere k srdci SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které musí znát každý člověk na světě, kvůli energetické spáse Česka a světa, kvůli neprodlenému nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. MODLOSLUŽEBNÍCI Domašovska drze přisluhují Satanu Kafkovi při jeho on-line MODLOSLUŽBÁCH. Drzý pozemský OTEC Satan Kafka, za jejich pomoc, se jim stále odměňuje děláním křesťanského PEKLA tím, že při kázání stále drze mele křesťanský středověk. Mele, dnes již neplatné texty Písma o své SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Drze mele texty Písma o zakopávání HŘIVEN, či texty Písma o tom, že to, co je císařovo, patří císaři, co je Boží, patří Bohu. Stále nechce pochopit texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, bude patřit celý svět, až v Česku, kvůli energetické spáse Česka a světa, bude rozhodnuto o tom, že SKÁLA křesťanských, militaristických sviní, PRACHY a ZBRANĚ, musí být úplně zničené, při DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, v novém DNES naplnění Písma, nyní v pondělí 30. listopadu 2020. Nový Kristus, kterého Satan Filip musí rodit ze SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mluví v podobenstvích nejenom v Písmu. Ve filmu HASTRMAN v podobenstvích uvedl, že o své dědictví, o Česko, pečoval i ve středověku, kdy byl šlechticem. Jako šlechtic si zamiloval ŽENU STATEČNOU, uvedenou také v Přísloví1/7,14,8/13,17,11/28,20/12, 31/10, atd. Byl žárlivě milujícím Bohem i ve středověku. Bojoval o ŽENU STATEČNOU s tehdejším OTCEM Satanem, knězem. Ten, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, sloužil pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU tím, že si z ŽENY STATEČNÉ učinil dřevěnou MODLU, s pohlavním ženským údem. Konec filmu je platný pro současnost, kdy v Česku, v době ropného a ekonomického kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz. 47/14. Kristus HASTRMAN, či ZLODĚJ, do Česka přijde, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM tím, že probudí z LEDU, či z křesťanského hrobu, či z křesťanské jámy, ŽENU STATEČNOU