Kapitola 272 – 56 stran.

18.07.2020 19:02

Kapitola 272 – 56 stran. V milostivém Hospodinově létě 2020, z NEBES VEŠKERÝCH SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenství rozumu Krista, již trvale prší déšť VODY ČISTÉ, ŽIVÉ a DŮVĚŘIVÉ. Nový, NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, tímto deštěm dělá ŽNĚ, ORBU, či šlapání křesťanských, militaristických jedovatých, shnilých hroznů, jedoviny dračí, např. drzých sviní z TWR Endlicherové a Hodecové twr@twr.cz, a jejich drzého pozemského Otce, NETVORA Satana Holíka zive@proglas.cz. Současně Kristus rozsévá SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o energetické nezbytnosti ODPOČINUTÍ Česka a světa, od energetické, militaristické zhouby, kterou dělají Kristem prokletí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, vedení v Česku Kristem prokletým ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus zasadí do dobré půdy, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pouze úplně poslušné služebníky Krista, kteří neprodleně porodí, z DUCHA SVATÉHO, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nové BOŽÍ DÍTĚ, BOŽÍHO SYNA, BOHA, nového premiéra Česka, úplně poslušného Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz. Kristem vyvoleného příjmením RÁKOS. Ing. Rákos je Kristem vyvoleným mužem. Má povinnost být hlavou nové církve, vlády, s Boží mocí výkonnou, uvedenou na konci kapitoly 268. Kdo nebude Ing. Rákose rodit z DUCHA SVATÉHO, kdo se nevrátí k NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, toho hněv Krista vyhledá z ničeho nic. Odplaty za militaristické křesťanské nepravosti, dojdou ty neposlušné, zlé svině, které budou stále obcovat s ČARODĚJNICEMI, NEVĚSTKAMI, Endlicherovou a Hodecovou z TWR. Ty rodí Krista z protikladných křesťanských bludů. Úplně poslušní služebníci. Nepromarněte čas léta 2020. Kristus trestá neposlušné svině. KORONAVIR, či požár NORTE DAME, jsou znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka. Boží DÍTĚ, Ing. Rákos, je plodem Boží lásky. Pomůže Česku a světu, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, překonat těžkou dobu konce benzinové éry.

 

Kapitola 272 –56 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 51. Česká bible kapitola 272. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 272 obsah není uvedený. Úplně poslušný, to je živý předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký, a ostatní orgány činné v trestním řízení podatelna@ksz.brn.justice.cz. Pozemští Otcové Satani kněží, např. křesťanská Boží trojice v Brně, OTEC, zakladatel křesťanského, militaristického, imperialistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, biskup z Petrova, Cikrle biskup@biskupstvi.cz. SYN ČLOVĚKA, který, svým geneticky prasečím mozkem nenávidí kázeň, NETVOR, farář katolíků z Červeného kostela, Jiří Gruber brno1@evangnet.cz, a křesťanský, HUSITSKÝ DUCH SVATÝ, biskup HUSITŮ, Juraj Jordán Dovala biskup@ccshbrno.cz, stále oddalují DRUHÝ PŘÍCHOD Ježiše Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka, kdy každý, úplně poslušný služebník Krista, musí nového Krista nově znát, z MEČE, či z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Česku trestá neposlušné, militaristické svině, v každém pokolení, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému, kvůli nastolení své vlády, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi, úplně poslušnými státy světa. V Písmu vyžaduje, aby především Brno, místo svaté, země svatá, pupek světa, kolébka úplně poslušného tvorstva, zveřejnilo pravdu o energetické nezbytnosti se k novému Kristu neprodleně vrátit, kvůli nastolení jeho správné energetické koncepce pro Česko, a celý svět. Kristus, křesťanským, neposlušným, militaristickým sviním, svými tresty, v každém pokolení, ruší jejich SKÁLU, kterou jsou především PRACHY, ZBRANĚ, a ostatní křesťanští Bohové, to je výrobky lidských rukou. Křesťanskou SKÁLU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nahrazuje svou SKÁLOU, kterou je ŘEKA VODY ŽIVÉ, která vyvěrá z TRŮNU BOŽÍHO, kterým je MEČ, ČI OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jsou to především Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. V Česku, v prvním státě na světě, již nesmí být Kristem prokletá děsivá temnota, či hniloba, protikladných křesťanských bludů, kterým křesťanské, neposlušné svině, ospravedlňují krutý zmijí jed, ekonomických promyšlených vychytralostí chamtivé svině, DÉMONA, ekonoma Rusnoka podatelna@cnb.cz. Předsedo KSZ v Brně JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení. Máte povinnost zajistit, aby celý svět viděl, že naplníte vůli Boží, dle dále uvedených textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Křesťanskou SKÁLU zrušíte tím, že v Brně začnete rodit z nového DUCHA SVATÉHO, BOŽÍ DÍTĚ, BOŽÍHO SYNA, nového vládnoucího Boha, stejně NEOMYLNÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nového premiéra Česka, projektanta VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ z Brna, Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, kterého Kristus v Písmu vyvolil za nového premiéra Česka, pro jeho příjmení RÁKOS. Ing. Vladimír Rákos je Kristem vyvolený projektant nového majetku, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ing. Vladimíra Rákose, máte povinnost porodit s rukama na bedrách tím, že začnete vyšetřovat, bez rozumu Krista pomateného vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Pro neposlušnost Brna žijeme v říše mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, kde pro odstoupení rozumu Krista, od UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, není ani dobrého díla, ani dobré myšlenky, pro ignorování Boží moudrosti o tom, že Kristus, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je vyvýšený pomalým Božím SOUDEM, na jediného Boha světa, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států. Máte povinnost tvrdě pohnat k odpovědnosti především biskupa HUSITŮ, Juraje Dovala biskup@ccshbrno.cz. Církev HUSITSKOU Kristus zřídil v Česku jako poslední. Proto biskup Dovala má povinnost vrátit se k novému Kristu, jako první na světě. Tuto svou vůli Kristus vyjádřil tím, že svůj Boží rozum, již dříve, vrátil bývalému patriarchu Janu Schwarzovi. Protože Jan Schwarz odmítl kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus jemu, jeho křesťanské násilnictví na hlavu vrátil tím, že mu rozbil jeho lebku, jeho Bohem, autem. Žalm7/17, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8, 9/10,10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43, atd. Kristus byl trojjediným, křesťanským Bohem, pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Kdo se nyní prohlásí za vládnoucího Boha, mimo vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové, úplně poslušné vlády Česka, Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, toho Kristus zabije, strašlivou záhubou, již velmi brzy. Kristus má v Česku dvojí dědictví své slávy, Božích, výchovných příchodů, Božích trestů, v každém pokolení. Je to dědictví slávy HUSITŮ, dědictví křesťanského meče nesmyslných válek, a dědictví Boží slávy, prvního příchodu Krista ZLODĚJE do Česka, v době 40 let Boží socialistické spravedlnosti, pomocí vlády komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Proto především z úst HUSITY biskupa Juraje Jordána Dovala biskup@ccshbrno.cz, a z úst pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, Jer.1/17až11/11,19až23/29,32až31/27,32, z jejich geneticky prasečích mozků, z jejich úst, či hrdel, musí vytékat ŘEKA VODY ŽIVÉ, MEČE, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanská děsivá temnota, hniloba protikladných křesťanských bludů, křesťanských militaristických sviní, stejně tak krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí ČARODĚJNICE, či NEVĚSTKY, ministryně Schillerové, jejího státního měšce, ministr@mfcr.cz, alena.schillerova@mfcr.cz, Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz, Karel.Ttyll@mfcr.cz, Jiri.Volf@mfcr.cz, Radoslav.Bulir@mfcr.cz, Petr.Bejcek@mfcr.cz, Ondrej.Landa@mfcr.cz, Stanislav.Kouba@mfcr.cz, Lenka.Dupakova@mfcr.cz, již nesmí kazit dobré mravy v Česku a ve světě. Trůn Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je především v Brně a v Praze, v každém, úplně poslušném mozku služebníka Krista, osvobozeného z křesťanské, militaristické, shnilé temnoty. V Česku již nikdo nesmí mít za SKÁLU, ekonomickou svini ministryni Schillerovou, protože nohy drzých křesťanských militaristů, běží za zlem horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s fosilními palivy. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, od Kryštofa booking@zlproduction.cz, v milostivém Kristově létě 2020, pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér Babiš, posta@vlada.cz, a pomýlený HUSITA Juraj Jordán Dovala biskup@ccshbrno.cz, mají tisíc důvodů skočit, a všechno votočit, napořád. Pomýlený HUSITA biskup JORDÁN, má povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista info@agenturamm.cz, petra@agenturamm.cz, fanklub@vondrackova.cz, přejít JORDÁN, řeku všech nadějí. JORDÁN je řeka všech nadějí, protože poznání DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, pochází z křesťanství. Vždyť, od milostivého léta Krista 2000, až 2020, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, se v Česku, a ve světě musí žít, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží energetické koncepci Česka a světa. Biskup Dovala má povinnost zbavit Krista křesťanského PEKLA tím, že vytvoří církev jedinou, novou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou, v čele s BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM DÍTĚTEM, Bohem premiérem Ing. Rákosem. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/11,57/10,16,20,63/14,18,61/2,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Kristus nechce, v jím vyvoleném Česku někoho zabíjet, kvůli neposlušnosti JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, a biskupa Juraje Dovala biskup@ccshbrno.cz. Vznik říše mrtvých křesťanských sviní v Česku, je Božím znamením, pro neprodlený návrat ke Kristu, především v Brně, k takovému, jaký v Písmu skutečně je. Nové DNES naplnění Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka je nyní, v milostivém Hospodinově létě, v novém novoluní MĚSÍCE, od pondělí 20. července 2020, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 3. srpna 2020. Proto, aby JUDr. Sladkému a biskupu Dovalovi byla zřejmá dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů Pole vědy Písma, z textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, žádám je o přijetí. Kristus je nyní milosrdný pouze pro ty, kdo tyto texty zveřejní. Neposlušné bude trestat, až do úplné poslušnosti, až do nastolení své vlády SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa. Také KORONAVIRUS je Božím znamením Krista pro vzpurné. Neposlušné svině nenávidí kázeň. Žalm50/17,22. Nová, úplně poslušná vládnoucí elita, má povinnost důvěřovat Kristu, který je nyní SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, celým svým srdcem a myslí. Moudrost správného výkladu Písma dává Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Na rozumnost lidského, geneticky prasečího mozku, vládnoucího UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka, na jeho stupidní energetickou koncepci, na ekonomickou UHLÍKOVOU NEUTRALITU, v úplně poslušném Česku, již nikdo nesmí spoléhat. Křesťanské militaristické svině jí plody své cesty. Přesytí se militaristickými, ekonomickými plány, na úplné zničení ropy. Moudrost a rozumnost dává nyní Kristus, v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Dědic HUSITSKÉ Boží slávy, biskup Juraj Jordán Dovala, a dědic komunistické Boží slávy, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ a OVCÍ, pomýlený komunistický BERÁNEK premiér Andrej Babiš, mají nyní velmi bolestivé těhotenství. Z Písma znají, že svými ústy, či svými hrdly, mají povinnost neprodleně rodit BOŽÍ DÍTĚ, BOŽÍHO SYNA, nového vládnoucího Boha, premiéra Česka, v Písmu vyvoleného jménem RÁKOS, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro společné stolování pro cca 1500 lidí, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, Ing. Rákose z Brna, a spolu s ním, novou, jedinou církev Česka, BOŽÍ LID KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušných kněží, nové vlády Česka, ve složení, které je uvedené na konci kapitoly 268. V této nové vládě, Krista NEJVYŠŠÍHO, DÉMON, ekonom, Andrej Babiš, může být pouze úplně poslušným ministrem. Z myšlení na svoje těhotenství, je jim stále špatně, protože odmítají jíst SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Boží vůli, a o Boží moci Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, stále nevěří textům Písma, že Kristus je OTCEM tím, že vychovává lidstvo celého světa svými tresty, např. nesmyslným horečným zbrojením, a mečem nesmyslných válek, až do úplné poslušnosti dědiců Boží slávy biskupa Juraje Jordána Dovala, a Andreje Babiše. Přestane být OTCEM trestajícím, setře každému hlupákovi slzy z očí, až pomýlený lži lid Česka, zveření svoji Boží slávu, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista je kvůli energetické spáse světa. Platí texty Písma o tom, že Kristus se smilovává nyní pouze nad úplně poslušnými. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

2.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi jako jediný, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa, se smiluje, svým Božím rozumem, nad pokorným, a úplně poslušným technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, nad projektanty, atd., ze svého milosrdenství, až předseda KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz, naplní texty Písma o Česku, do poslední čárky. Až ve svém utrpení se rozhněvá na vládnoucího Boha, na vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, kvůli kterému Česko postihl vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných vládnoucích Bohů. Ministr Havlíček, v OHNIVÉM PEKLE JEZERA DEBB, Česka, neposlušných debilů, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vytvořil perpetuum mobile. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že cca 60 % energie z ropy, nahradí v Česku cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky, viz texty v této kapitole, a v kapitole 271. Až JUDr. Sladký nařídí zveřejnit výsledky vyšetřování orgánů činných v trestním řízení ve veřejnoprávních médiích, až tím nařídí zveřejnit logický výklad MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus se nad úplně poslušným Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Nový, VŠEMOHOUCÍ Kristus vyžaduje, aby mocné UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY Česka a světa, čekal přísný výslech, a odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin. V ráji mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Kristus nepotřebuje žádného politického, náboženského a ekonomického zločince, lháře a pokrytce. Novému Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se žádný neposlušný UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA nebude posmívat beztrestně, lhaním o stupidní koncepci energetiky vládnoucích ekonomů, Baalů a DÉMONŮ. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, křesťanská, militaristická nepravost vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., obrací v pustinu celou zemi, nesmyslným ničením nenahraditelné ropy. Kristus se nad Českem smiluje, až bude rozhodnuto o tom, že bez rozumu Krista, debilní ministr Havlíček, bude tvrdě pohnán k odpovědnosti. Kristus vyžaduje, aby nepatrným, maličkým prorokům, Stanislavu Oplatkovi a Grétě Thunberg se v Česku dostalo milosrdenství. Zach.2/12,17až13/7. Česko má povinnost Kristem blahoslavenou maličkou mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, Grétu Thunberg ze Švédska media@fridaysforfuture.cz, Dan.4/14až11/38,12/2,3, která je semínkem Božího království tím, že Božím rozumem prorokuje, že těžbu ropy je nutné celosvětově, neprodleně, minimalizovat, učinit dívkou léta 2020. Když se úplně poslušný, to je jako živý, předseda KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ ksz.brn.justice.cz, nechá zapsat do těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, svým rozhodnutím sloužit Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nebude uvržen do HOŘÍCÍHO JEZERA DEBB, debilů. Mal.1/7až3/16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zj.20/15. BOŽÍMU SYNU, BOHU, úplně poslušnému JUDr. Sladkému začnou blahořečit všechny národy, když Kristus Česko učiní vytouženou zemí, svým Boží rozumem tím, že nejenom v Česku, ale všude na světě, bude postupně, ve všem, v energetice, po nedostatku. Mal.3/10až17. Když nastolí Boží majetkovou rovinu, s Boží spravedlností tím, že Česko, jako první stát na světě, začne zachovávat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.57/16až63/14,18, atd. Když touha JUDr. Sladkého, po uvedené Boží moudrosti, K.M.1/1,4,7,16,12/10,17,27,13/8až19/6, Sír.2/4,15,5/5,7/16až43/31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, přivede Česko a svět, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus dovoluje Česku jít dál. Dovoluje zřídit úplně poslušnou vládu Česka, Žid.4/7,6/3,6až12/28, v čele s BOŽÍM DÍTĚTEM, SYNEM, Řím.1/18až8/19až11/32, s Bohem, premiérem Ing. Rákosem, s Boží mocí výkonnou, uvedenou na konci kapitoly 268. Když se JUDr. Sladký vzepře tomuto výkladu Písma, Kristus zlé Česko úplně zničí. Mich.2/10. Kristus vytvořil podruhé OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, tím že vzal Česko podruhé do vlastnictví, Zj.20/15, SLOVO DOGONŮ, odstoupením Božího rozumu, Oz.2/18,9/7,12,16,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.8/8, jako své ZNAMENÍ, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka a do světa. 1.Tes.4/7,16,5/2. Vytvořil je proto, aby úplně zničil vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., které v celosvětovém, mírovém Božím království, již nepotřebuje. Bude celý svět řídit jednotně, pomocí úplně poslušných vlád, NEVĚST, s Boží mocí výkonnou, svým Božím technickým rozumem, dle svých zákonů POLE VĚDY Písma. Proto MEČ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí znát každý úplně poslušný služebník Krista, který se chce energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit, návratem k novému Kristu, k takovému, jaký v Písmu skutečně je. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Vyžaduje, aby úplně poslušné Česko učinilo rozhodnutí, že se podřídí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o úplném zničení křesťanské SKÁLY, křesťanských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. K neposlušným a vzpurným křesťanským, militaristickým sviním, a k jiným debilům, kteří ničí planetu zemí, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, je nyní Kristus naprosto nemilosrdný. Křesťanským PEKLEM Kristus tuneluje budoucnost neposlušným sviním, nesmyslným ničením ropy, za kterou nedává žádnou náhradu. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost neprodleně naplnit Písmo o Česku, do poslední čárky. Provinil jste se proti všem zákonům Česka tím, že klopýtáte v poznání uváděné Boží vůle, a opakovaně uváděné Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Návrat k novému Kristu je v mluvení pravdy o energetice. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Žalm33/6až96/7až102/18,27, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Neposlušné, křesťanské a jiné tvorstvo, bylo vydáno křesťanské a jiné marnosti, ne vlastní vinou, ale vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který vydal neposlušné lidstvo marnosti vlády PRACHŮ a ZBRANÍ, při vzniku křesťanského PEKLA. Kristus, pomalým Božím SOUDEM neposlušných, to je bez rozumu Krista mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, končí vládu křesťanské SKÁLY, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Pomocí Česka nastoluje nad Českem a světem vládu svou, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Především Vy máte povinnost, neprodleně v Brně nastolit vládu Krista nad Českem a světem tím, že budete pracovat k porodu. Máte povinnost neprodleně rodit, z nového DUCHA SVATÉHO, nového vládnoucího Boha Česka, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ DÍTĚ, předem Kristem vyhlédnutého nového premiéra Česka, projektanta TOPENÍ a VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Vladimíra Rákose, Jer.30/6, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca pro 1500 lidí, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, informativně navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus v Písmu slíbil, že celý svět uvidí, že premiér Ing. Vladimír Rákos, bude mít podobu BOŽÍHO SYNA, Kristem připraveného pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka tím, že pomocí MEČE, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude stejně MOCNÝ, stejně NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jako UČITEL a LÉKAŘ Ježíš Kristus. LÉKAŘ Kristus již uzdravil sám sebe. Běda Vám a Česku, když rodit nebudete. Kristus vyžaduje, abyste zajistil, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, dále uvedení, byli tvrdě pohnáni k odpovědnosti, k mluvení pravdy o uvedené Boží vůli, a uvedené Boží moci vládnout všem. Máte povinnost zajistit ukončení křesťanských MODLOSLUŽEB tím, že uvedení Satani kněží neprodleně přestanou rodit svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, ukřižovanou křesťanskými vášněmi, a sklony, sloužit PRACHŮM a ZBRANÍM, místo novému, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kristus se nad technickým lidem smiluje, svým Božím rozumem, když drzí Satani kněží, půjdou Kristu neprodleně z cesty tím, že s rukama na bedrách, porodí z nového DUCHA SVATÉHO, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ DÍTĚ, premiéra Ing. Rákose. Všichni, úplně poslušní služebníci Krista musí nového Krista znát, pro znalost zákonů POLE VĚDY Písma. Satani kněží již nesmí nikoho učit poznávat Krista, Boha křesťanského. Jer.30/5,31/27,32, Žid.8/11, Iz.9/5. Česko má velmi těžké těhotenství, pro porod BOŽÍHO DÍTĚTE, BOŽÍHO SYNA, vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové, úplně poslušné vlády Česka, Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, ve složení které je na konci kapitoly 268. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nové vlády Česka, toužebně očekává pokorné a úplně poslušné tvorstvo. Kristus, LÉKAŘ, totiž z Česka odešel proto, aby uzdravil sama sebe tím, že sama sebe najde nejenom v Bibli, ale také v Tóře, v Bhagavadgítě, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, atd. Uvedené dílo stvořil tak, aby se v Boží slávě vzájemně doplňovalo a upřesňovalo. Kristem vyvolený HUSITA biskup Juraj Jordán Dovala biskup@ ccshbrno.cz, má povinnost Kristu najít sama sebe, v Kristem vyvoleném Česku. NĚŽNÁ SVÍTÁNÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista nás neminou, dle leona-produkce@email.cz, od mediálního MISTRA Krista. Láska Božích příkazů, nabízí poslušným náruč dokořán. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

3.) Předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Kvůli Vám, a ostatním orgánům činných v trestním řízení, stále není vyšetřován vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Ministr Havlíček, v OHNIVÉM PEKLE JEZERA DEBB, Česka, neposlušných debilů, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vytvořil perpetuum mobile. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že cca 60 % energie z ropy, nahradí v Česku cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky, viz texty v této kapitole, a v kapitole 271. Kvůli Vám, Kristus, i v MILOSTIVÉM HOSPODINOVĚ létě 2020, naplnil texty Písma o neposlušnosti vzpurného Česka do poslední čárky, i při úplňku MĚSÍCE v neděli 5. července 2020. Kristus, v tento DEN PÁNĚ, svého jediného svátku, v době úplňku MĚSÍCE, což je nově jediný den oslav Ježíše Krista, platný pro celý svět, umožnil objasnit podobenství o ŽENĚ STATEČNÉ, o NEVĚSTĚ, o KRÁLOVNĚ MÍRU, o nové vládě Česka, úplně poslušné, uvedené na konci kapitoly 268. Tato ŽENA, oděná SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, s MĚSÍCEM Koránu pod nohama, s korunou dvanácti křesťanských, militaristických hvězd EU, kolem hlavy, je těhotná BOŽÍM DÍTĚTEM, BOŽÍM SYNEM, Bohem stejně mocným a neomylným jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, novým premiérem Česka, úplně poslušným, to je živým VZDUCHOTECHNIKEM a TOPENÁŘEM Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz, projektantem nového majetku, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Při úplňku MĚSÍCE, v neděli 5. července, ŽENA STATEČNÁ, tohoto SYNA BOŽÍHO, SYNA ČLOVĚKA, Ing. Vladimíra Rákose, již porodila, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Projektant přetvoření stvoření na úplně poslušné, Ing. Vladimír Rákos, jako nový premiér Česka, má povinnost svolat okolní národy EU, má povinnost jim objasnit Boží vůli, a má povinnost pást všechny národy světa, správnou, Boží energetickou koncepcí, platnou pro Česko, a pro celý svět. Protože se v Česku nenašel nikdo, kdo by novému Kristu sloužil s bázní a s úctou, jak to Kristus vyžaduje, bylo toto DÍTĚ zatím odneseno k novému Kristu, který, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je nyní MEČEM, či ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zj.12/1 až18, atd. Kristus vyžaduje, aby vládnoucí Baalové, DÉMONI, to je neposlušní boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, obchodníci, atd., již nemilovali život ve stávajícím, křesťanském, militaristickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Jako pokorní a úplně poslušní, se již nesmí se zaleknout své SMRTI, to je zrušení svých dobře placených KORYT. Při úplňku MĚSÍCE v neděli 5. července 2020, však znovu do Česka sestoupili ĎÁBLI kněží, křesťanští Satané plní zlosti, protože již ví, jak málo času, své křesťanské vlády nad lidmi, jim zbývá. V Brně sestoupila, z děsivé temnoty protikladných křesťanských bludů, OHNĚ MEČE nesmyslných válek, SLOV křesťanských, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, tato křesťanská Boží trojice. OTEC, zakladatel křesťanského, militaristického, imperialistického VZDOROKRÁLOVSTVÍ, biskup z Petrova, Cikrle biskup@biskupstvi.cz. SYN ČLOVĚKA, který, svým geneticky prasečím mozkem nenávidí kázeň, NETVOR, farář katolíků z Červeného kostela, Jiří Gruber brno1@evangnet.cz, a křesťanský, HUSITSKÝ DUCH SVATÝ, biskup HUSITŮ, Juraj Jordán Dovala biskup@ccshbrno.cz. Uvedená, neposlušná, bez rozumu Krista mrtvá křesťanská Boží trojice, prohlásila ústy drzého Satana Vaďury v ČRo 3 tachov@ umc.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, petr.vadura@volny.cz, daniel.pis@seznam.cz, že texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o VYLITÍ NOVÉHO DUCHA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, roztažených veškerým Božím slovem, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, jsou nesmyslem, jsou konspirační teorií. Spolu se svým hostem Vaďura prohlásil, že je nesmyslem organizovat v Česku DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE veškerého majetku, který je Boží slávou, a Boží láskou. Z VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je drzým Satanům kněžím objasněno, že DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, není trestem, ale je Boží láskou, protože je energetickou spásou, nejenom pro Česko, ale pro celý svět. Vše o energetické nezbytnosti nezbytnosti, nastolit v Česku, v době úplňku MĚSÍCE, nyní v novém DNES, v době nového novoluní MĚSÍCE, od pondělí 20. července, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 3. srpna 2020, vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, nad všemi mocnostmi, není ani nesmysl, ani konspirační teorie, ale pravda pravdoucí. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, DOCELA VŠEDNÍ OBYČEJNÝ DEN. Kvůli drzému Satanu Vaďurovi, pří úplňku MĚSÍCE 5. 7. 2020, najednou skončila cesta Česka, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. A trvá dál, zlé, křesťanské, militaristické VZDOROKRÁLOVSTVÍ, co skončit má. Ježíši Kriste dej, ať v novém novoluní měsíce, od OSMÉHO DNE PÁNĚ, od pondělí 20. července 2020, byl všední, pracovní den veselý, aby život stál za to tím, že mnohým, neposlušným, křesťanským, militaristickým NETVORŮM, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, vrátíš. Vždyť víš, že při odstoupení TVÉHO rozumu, neposlušní, to je mrtví UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, svým geneticky prasečími mozky, v říši mrtvých křesťanských sbviní, nedokáží rozeznat TVOU správnou energetickou Boží koncepci, kterou jsi napsal v TVÉ dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od lží vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, od stupidní energetické koncepce, zločince ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU. UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, zločinec, lhář a pokrytec ministr Havlíček v médiích tvrdí, že čím víc ran od Krista dostává, tím je spokojenější. Chce pokračovat v ničení planety země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, i po volbách v roce 2021. Chce pokračovat v znečišťování země plastovými odpady, kterými korytáři, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ naplnili celou zemi, od jednoho konce na druhý. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ezdr. 3/12,9/11,10/11, atd. Kristus zabije každého hlupáka, kdo bude věřit Havlíčkovi, a kdo zpochybní dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. V Česku nastalo léto Hospodinovy přízně v červenci a v srpnu v roce 2020 tím, Iz.29/11až24,49/17až57/10,16,20až61/1až66/24, že Kristus umožnil logicky objasnit MEČ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde o sobě, a o Česku, o svém PRVNÍM a DRUHÉM PŘÍCHODU, všechno uvedl. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné, bez rozumu Krista naprosto bezmocné Česko, naplnilo texty Písma do poslední čárky. Má povinnost, MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, roztáhnout SLOVO NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je nezbytné pro objasnění DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE majetku, do Česka. Kristus se ukáže ve své slávě SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až se skloní k modlitbě dále uvedených, zlých, křesťanských, militaristických, ekonomických, sviní, boháčů, NETVORŮ. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/637/5,11,35,38,102/18,27,150/6, atd. Nechá tím, SLOVO NEBES neposlušných KŘESŤANSKÝCH debilů, které je MRAVNĚ NÍZKÉ, úplně zaniknout. Na děsivou temnotu protikladných křesťanských, militaristických bludů, křesťanských vládnoucích debilů, a na krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralosti debila Rusnoka, podatelna@cnb.cz, media@cnb.cz, musí Česko a lidstvo úplně zapomenout. Nikdo si již nesmí připomínat vládu pomýleného křesťanského BERÁNKA, bez rozumu Krista debila, premiéra Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Vše bude nové, až bude zřízená nová vláda Česka, pokorná a úplně poslušná, dle textů na konci kapitoly 268. Hodina ŽNĚ, ORBY, SADBY nového Božího slova, musí být v létě, v novoluní, v červenci. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

4.) Tečku za křesťanským DNEM, který v Česku trval tisíc let, od roku 1000, do roku 2000, končí nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, dále uvedenými texty Písma pomalého Božího SOUDU Česka, které Kristus vzal do svého vlastnictví, již v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické majetkové roviny. Já dělám logický výklad Písma, MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z milosrdenstí rozumu Krista, od ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, od přelomu konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Jsem na dávce lásky Božího rozumu denně závislý, dle Písma, a dle písničky od mediálního MISTRA Krista manager@elan.cz. Láska Božího rozumu, prenajímá bláznom krídla. Ruší křesťanské, militaristické zlo, a našepkává básnikom. Nový svět patří dvěma Božím prorokům, v Písmu Kristem vyvoleným, maličkému Stanislavu Oplatkovi, a Ing. Vladimíru, Vladimíroviči Rákosovi, který je Bohem vyvolený prorokem, novým premiérem Česka, pro své příjmení RÁKOS. Zalúbení, do dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, sú Kristem chránění. Aj lietať smú, bez oprávnení. Každý deň sú na dávka lásky Božího rozumu závislí. Zalúbení, v čakárni zázrakov, sú ohrození pádmi Baalů a DÉMONŮ, z oblakov SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nič nie je ako predtým, vše je nové, až sa začínaš báť, nového, trestajícího Krista. Keď v nekonečné křesťanské POUŠTI kvitnů kvety, keď SLNKO Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, večer nezapadá. Dle jiné písničky od Krista od Michala Hrůzy agentura@petrinova.cz, daniela@petrinova.cz. Probouzíš Kriste OHEŇ, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na nekonečné křesťanské poušti. Natáhni Kriste spoušť, co do NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, nás pouští. Kdo odpověď na Boží vůli hledá, naše DUŠE zvedá k novému Kristu. Jediný krok zbývá, už se to nedá. Vrátit se ke Kristu zpátky, je jak od Krista, na pomalém Božím SOUDU odejít, a po SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zůstat s Kristem napořád. Napořád, napořád, Česko s Kristem zůstane, až mnoho úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, začne rodit, z nového DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nového premiéra Česka, Ing. Vladimíra Rákose, Jer.30/6, projektanta TOPENÍ a VZDUCHOTECHNIKY, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ cca pro 1500 lidí, informativně navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kteří muži mají povinnost rodit nového premiéra Česka, úplně poslušného, to je živého, projektanta Ing. Rákose, DÍTĚ BOŽÍ, BOŽÍHO SYNA, BOHA, MOCNÉHO, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO UČITELE, LÉKAŘE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, stejného, jaký je Ježíš Kristus v MEČI, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zřemé z těchto textu. Já stále hledám druhého proroka, ÁRONA, mého bratra, který v Česku, v jedinou hodinu zveřenění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, spolu se mnou úplně zboří křesťanský, militaristický imperialismus tak, že z křoví, či z plevele vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je z boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd. nezůstane ani kořen, ani větev. Neposlušnými, bez rozumu Krista mrtvými NETVORY, zarostla celá země jako plevelem, či jako křovím. Vládnoucí NETVOŘI porušili smlouvu s novým Kristem, která je o úplné poslušnosti, Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Mým ÁRÓNEM, bratrem, mluvčím, je nový premiér Česka, živý, úplně poslušný a Kristu vděčný, Ing. Vladimír Rákos. Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi, který jsi slíbil Ing. Rákosovi vrátit svůj rozum, prosím nezdržuj svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli sobě samému, kvůli své slávě MEČE, či ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíši Kriste, který jsi slíbil, že naplníš Písmo o Česku do poslední čárky tím, že TVOJE DUŠE bude vskrytu plakat, až povedeš vzpurný technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, které svým technickým rozumem živíš odjakživa, do zajetí celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Jer.1/17až5/7až13/17, již neplač, kvůli sobě samému, kvůli oslavám TVÉHO SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vždyť z Písma víš, že pro odstoupení TVÉHO technického rozumu, v říši mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, každý neposlušný DUCH zemdlel. Vždyť víš, že v říši mrtvých OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB, debilů, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu, např. od drzého vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, není ani dobrého díla, ani dobré myšlenky, ani poznání uváděné Boží moudrosti, správné Boží energetické koncepce. Ježíši Kriste, prosím, ze svého milosrdenství, smiluj se, svým Božím technickým rozumem, nad TEBOU vyvoleným projektantem všeho energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nad novým premiérem Česka, Ing. Rákosem. Vždyť víš, že i jeho zvířecí DUCH zemdlel. Kristus se na Česko rozlítil, když soudruzi BERÁNCI, či BERANI, po vyjití z Boží, majetkové, socialistické rovnosti, čtyřiceti let socialismu, se znovu provinili křesťanskou, militaristickou chamtivostí. Čtyřicet let Boží převýchovy Česko prožilo úplně zbytečně. Přesto je Česko dědicem Boží slávy tím, že Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, stvořil OVOCE rtů o pokoji pro úplně poslušné. Jer.1/17,5/7,6/10až30,12/2,4,16,13/16,15/19,23/29,32,25/29,29/17,30/6,31/27,32,49/20,50/45,51/7,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kristem v Písmu vyvolené, neposlušné a vzpurné Česko, se naplno vydalo naplno, do energetické, ekologické a mravní záhuby, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, v době úplňku MĚSÍCE, v neděli 5. července 2020, viz další text této kapitoly. 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7až23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Kdo tedy má povinnost Česko a svět energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit, roztažením MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jsou to především znalci Písma, Otcové Bohu milí, zakladatelé mírového, celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanská Boží trojice, která při úplňku MĚSÍCE 5.7.2020 zhřešila hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Drzí SATANI, Kardinál Duka, biskup Graubner a NETVOR Vaďura, stále propagují své křesťanské PEKLO, ke své vlastní záhubě. Kristu stačí, když biskup HUSITŮ, Juraj Jordán Dovala biskup@ccshbrno.cz, křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ vnitřně rozdělí tím, že vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky, začne vyhánět novým DUCHEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro neposlušné křesťanské svině, které svými geneticky prasečími mozky nenávidí kázeň, je KORONAVIR dobrým znamením, od NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Při dotěžení ropy, které se zastavit nedá, které určitě přijde, se ekonomika všech států světa určitě sesype. Ekonomika se zhroutí tím, že v tomto pokolení se určitě zhroutí automobilový průmysl, křesťanská SKÁLA. Ekonomické, militaristické svině Česka, mají proto povinnost, pokořit se před logickým výkladem VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které objasňují smysl DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka, smysl energetické, ekologické a mravní spásy Česka, a světa. Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCI, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nečiní, a nikdy nečinil, nic tajně. Vše o sobě a Česku uvedl, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které má povinnost naplnit do poslední čárky, především pokorné a úplně poslušné Brno, a to neprodleně. Kristus vyžaduje, aby Česko učinilo Boží SOUD všech států světa, úplně a rychle. Široká BRÁNA do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nyní v Brně, na Petrově, a v Červeném kostele. Otevřít tuto širokou bránu v kostele, u drzého Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz a NETVORA faráře Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, pro celý svět, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, má povinnost nyní především lid např. ENERG-SERVIS a.s., následujícím způsobem. Každý člověk má před Kristem nyní odpovědnost sám za sebe, což je zřejmé z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Boží moc, a Boží vůli, je srozumitelně objasněná pro úplně poslušné, to je pro živé služebníky Krista. Kristu, takovému, jaký v Písmu skutečně je, který v Česku chce činit vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se nikdo nebude posmívat beztrestně. Lid ENERG-SERVIS a.s., info@energservis.cz, smakal@energservis.cz, je shromážděn k vykonání SOUDNÉHO STOLCE, s Bohem prokletými vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., jako poslední. Má povinnost být jako první, na mírové, majetkové, celosvětové Boží rovině, ŠVÉDSKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Má povinnost úplně zničit křesťanskou SKÁLU, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ, vypískáním Satana biskupa Cikrleho, a NETVORA faráře Grubera, při jejich MODLOSLUŽBÁCH, neprodleně. Boháči a chudáci spolu v míru žít nemohou. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12až43/26,31. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

5.) Nyní v novém DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE, v neděli 5.7.2020. Křesťanské ekonomické svině, dle vůle Boží, již nesmí dostat příležitost obnovit ekonomiku např. tím, že budou tisknout svou SKÁLU, PRACHY, a sypat je nezaměstnaným lidem proto, aby se znovu rozhýbal trh, např. z auty, nebo aby se rozhýbala doprava, a energeticky nesmyslná výroba a výstavba. Je to hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby Česko, jako první stát na světě, bylo v koncích, s ekonomickou moudrostí ekonomických sviní. Vládnoucí zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, nesmí dostat znovu šanci, nesmyslným ekonomickým růstem, ničit životně důležitou ropu, za kterou Kristus nedává neposlušnému tvorstvu žádnou náhradu. Oznamuje vše DRUHÝM PŘÍCHODEM. Kristus bude v Česku činit vše energeticky nové, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko uzná pravdivé texty Písma o tom, že dobrý je pouze rozum Ježíše Krista, Boha všech států, a že vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, pro vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vytvořil perpetuum mobile. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že cca 60 % energie z ropy, nahradí v Česku cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky, viz texty v kapitole 271. Vůle Boží je, aby pracující lid ENERG-SERVIS a.s., zachránil pracující lid Česka a světa tím, že se znovu nenechá uvrhnout do HOŘÍCÍHO JEZERA Česka, DEBB. Ve stávajícím bezpráví, je možné energeticky spasit svoji DUŠI, a tím Česko a svět, zřejmě pouze vypískáním drzých debilů, Satanů kněží biskupa Cikrleho na Petrově, a Satana Jiřího Grubera v Červeném kostele, píšťalkami, při MODLOSLUŽBÁCH, v neděli 5. 6. 2020. Což se nestalo. Stejně tak je možné realizovat energetickou spásu, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, přeposláním této kapitoly 272, na dalších 60 adres různých institucí proto, aby Česko mělo užitek z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Vypískat drzé Satany kněze, při jejich křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, a přeposlat kapitolu na dalších šedesát adres, není úkol nad lidské síly. Když Kristus v Česku nenajde nikoho, kdo by prorokoval Boží moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uvedenou Boží vůli, Kristus vzpurné Česko úplně zničí. Po vypískání Satanů kněží lidem ENERG-SERVIS a.s., všechny národy budou Česku blahořečit, protože se stane vytouženou zemí. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, lid ENERG-SERVIS a.s., je STÍNEM, který zatím stíní SVĚTLU SVĚTA SLUNCI Bhagavadgíty, které v Česku musí vyjít se zdravím na paprscích, a tím úplně zničit děsivou křesťanskou tmu, špínu, hnilobu, protikladných a promyšlených křesťanských bludů. management@lucie.cz. Stíny dnů z ENERG-SERVIS a.s., vyrostou a zmizí tím, že se celé Česko vrátí ke Kristu v ŠIROKÉ BRÁNĚ do celosvětového, Božího království. ŠIROKOU BRÁNU zřídí neprodleně křesťanská Boží trojice, tři Bohu milí zakladatelé celosvětového Božího království, Otcové Bohu milí, biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, farář Gruber brno1@ evangnet.cz, a úplně poslušný, to je živý, farář Henek domasov@dieceze.cz. Zřídí ji svým novým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o Kristu. Kristu stačí DVA OBOUSTRANNÉ MEČE, jeden z úst úplně poslušných katolíků Česka, a druhý z úst poslušných evangelíků Česka. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, dostávají od Krista, při své DRUHÉ SMRTI, DRUHOU ŠANCI, vytvořit dva meče, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Otcové Cikrle a Hének vypracují MEČ za katolíky, a Gruber za evangelíky. Protože Kristus nikomu neposlušnému svůj rozum nevrátil, trvání křesťanského, militaristického VZDOROKRÁLOVSTÍ, odložil na nový úplněk MĚSÍCE, na pondělí 3. srpna 2020. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Vládnoucí zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, nesmí dostat šanci nesmyslně ničit životně důležitou ropu. Aby Kristus mohl vládnout nad všemi národy světa, dle zákonů POLE VĚDY Písma, je třeba, při úplňku MĚSÍCE v neděli 5.7.2020, vypískat píšťalkami Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz na Petrově, a faráře Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, v Červeném kostele. Tím ukončit křesťanské MODLOSLUŽBY. Pracující lid Česka, především Brna, např. pracující lid info@energservis.cz, smakal@energservis.cz, má povinnost naplnit texty Písma do poslední čárky neprodleně, při úplňku MĚSÍCE, v neděli 5. července 2020. Pracující lid ENERG-SERVIS a.s., v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, které Kristus bere do svého vlastnictví, kvůli svému DRUHÉMU PŘÍCHODU do Česka, ve své Boží slávě, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je shromážděn k vykonání SOUDNÉHO STOLCE, s Bohem prokletými vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, atd., jako poslední. Má povinnost být jako první, na mírové, majetkové, celosvětové Boží rovině, ŠVÉDSKÝCH STOLŮ snídaní, obědů a večeří, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pracující lid celého světa se vzdal rozumného uvažování v době života proroků v Boží slávě, PINCHASE Marxe a PINCHASE Engelse. Dle jejich Boží ideologie, o Boží majetkové rovině celosvětového, mírového království, bez křesťanské SKÁLY kněží, dnes např. drzého Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, či kněží evangelíků Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, a drzého NETVORA Daniela Ženatého zenaty@e-cirkev.cz, bez PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ, mohl být svět bez válek již dávno. Kristem v Písmu vyvolené Česko, kvůli uvedené debilitě pracujícího lidu, prožilo křesťanské PEKLO dvou světových válek, a čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny, pod vládou málo vzdělaných komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ, jako Boží trest. Stejným Božím trestem bylo vyvedení Česka k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, děsivou temnotou křesťanského TUNELU PRIVATIZACE, Božího, znárodněného majetku. Kristus na Česko nyní znovu uvedl OHNIVÉ JEZERO DEBB, debilů. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, pro vrcholný Boží trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vytvořil perpetuum mobile. Vynalezl lhaní energetiků o energetické koncepci. Vůle Boží je, aby pracující lid ENERG-SERVIS a.s., zachránil pracující lid Česka a světa tím, že se znovu nenechá uvrhnout do HOŘÍCÍHO JEZERA Česka, DEBB. Když Kristus v Česku nenajde nikoho, kdo by prorokoval Boží moc Krista, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, a uvedenou Boží vůli, Kristus vzpurné Česko úplně zničí. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vytvořil OHNIVÉ JEZERO Česka DEBB, debilů, pomocí svých trestů, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zapsat se do PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pro vzdor vládnoucí elity, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, je možné pouze vypískáním uvedených Satanů kněží píšťalkami, nebo přeposíláním této kapitoly na dalších 60 adres. Kristus v Písmu slíbil, že po vypískání Satanů kněží v Brně, již bude jednat sám tím, že úplně zničí UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, nejenom v Česku, ale na celém světě. Bude jednat sám tím, že PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů zveřejní ve veřejnoprávním vysílání. Proto se pracující lid ENERG-SERVIS a.s., nemusí bát. Kristus v Písmu slibuje, že po vypískání Satanů kněží Cikrleho a Grubera v Brně, bude postupně ve všem po nedostatku. Po vypískání Satanů kněží pracujícím lidem ENERG-SERVIS a.s., všechny národy budou pracujícímu lidu Česka blahořečit, protože Česko se stane vytouženou zemí. Po DNI PÁNĚ úplňku MĚSÍCE v neděli 5.7.2020, z UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a jejich Bohů, Baalů a DÉMONŮ, nezůstane v úplně poslušném Česku, ani kořen, ani větev. Neposlušní boháči, bankéři, atd. budou nyní spálení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vše energeticky nové vybuduje nová vláda Ing. Vlad. Rákose. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.


 

6.) Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, lži lidu Česka a světa, dělá buď dobro, nebo zlo, odstupováním, či vstupováním svého rozumu. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko zajistilo dobro, to je spojení všech úplně poslušných států světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Stávající církve, katolická, všeobecná, a evangelická, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů, dostávají od Krista, při své DRUHÉ SMRTI, DRUHOU ŠANCI, vytvořit dva meče, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristu stačí DVA OBOUSTRANNÉ MEČE, jeden z úst katolíků Česka, a druhý z úst evangelíků Česka. Kristus, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa nechce, aby proti sobě stáli DUCHEM CHUDÍ boháči a chudáci, křesťanské a jiné církve, politické strany pravice a levice, mocnosti, státy, atd., pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, debilní NETVOŘI. Nový DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem v Písmu vyvolené DUCHEM CHUDÉ Česko, již je vylit. Vůle Boží byla zachovat ropu na dalších mnoho dní, to je na mnoho dalších tisíciletí. Vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, svým selským rozumem, svého geneticky prasečího mozku, vynalezl perpetuum mobile. Vynalezl, že během několika let, společně s ostatními státy, zvyšující se ekonomikou, úplně zničí ropu, kterou nahradí elektřinou. Vynalezl, že sníží výrobu elektřiny Česka, zrušením dosluhujících uhelných elektráren, pro nedostatek uhlí. Vynalezl, že dosluhující čtyři bloky jaderné elektrárny v Dukovanech, zachrání a spasí výstavbou jednoho nového bloku. Vynalezl lhaní energetiků o tom, že cca 60 % energie z ropy, v Česku nahradí cca 2 % energie z elektřiny, vyrobené fotovoltaikou a větrníky. Tímto způsobem vynalezl perpetuum mobile, kvůli ekonomické spáse vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, a jiných NETVORŮ, které Kristus nyní ničí, pomalým Božím SOUDEM, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Tímto způsobem vynalezl energetickou spásu ekonomického TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, pomocí kterého, vládnoucí Baalové a DÉMONI, ničí PLANETU ZEMI, až se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech. Tisícileté Boží království na zemi již bylo. Dle všech již uvedených textů Písma, se skončilo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Trestající Kristus mně přichází na pomoc tím, že v Písmu vyvoleném Česku, do poslední čárky vyplnil texty Písma Božích trestů, neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ již tím učinil všechno zlo, které se v Česku mělo stát, které je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, do Česka, a do SVĚTA. Plný počet křesťanských pohanů, z milosrdenství rozumu Krista, vzešel v Česku nyní proto, aby úplně poslušní služebníci Krista, především technického Božího lidu, mohli nyní pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, či SVINÍ, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, neprodleně ukončit. Aby mohli, dle vůle Boží, úplným zničením UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a jiných neposlušných NETVORŮ, neprodleně nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, spojit úplně poslušné lidstvo celého světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby lidé Česka a světa se sjednotili novým Božím slovem, MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby Česko sjednotilo všechny státy světa SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby všichni lidé světa spolupracovali na své ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SPÁSE tím, že se úplně podřídí dokonalé Boží lásce, uváděných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA. Kristus vyžaduje, aby Česko, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, přetvořilo celé stvoření tím, že úplně zruší vládnoucí Baaly a DÉMONY. Aby Boží lid Česka, jako první na světě, začal na své energetické spáse pracovat pod novým vedením, nové, úplně poslušné vlády Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem, v Písmu vyvoleným svým jménem RÁKOS. V nové vládě Česka, uvedené na konci kapitoly 268, může být DÉMON, to je ekonom, premiér Babiš, pouze ministrem. Pokud se Česko ani nyní k novému Kristu nevrátí, Kristus Česko úplně zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristu nestačí DESET SPRAVEDLIVÝCH. Kristus vyžaduje, aby Česko si vyvolilo za premiéra Česka, projektanta VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Ing. Rákose tím, že Česko, stávající politiky pravice a levice, a jejich duchovní OTCE, drzé pozemské Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, neprodleně VYPÍSKÁ. Každý, úplně poslušný služebník Krista, s číslem 666 = www, kdo tyto texty dostane, má povinnost je přeposlat na dalších 60 elektronických adres, které sám vytvoří. Stvořit 60 nových adres lidí z univerzit, škol, obcí, měst, firem, atd. není úkol nad lidské síly. Kdo nepřepošle tyto texty na 60 nových adres, bude Ježíšem Kristem znovu uvržen do OHNIVÉHO JEZERA DEBB, debilů Česka. Plný počet debilů Česka vzešel, což je znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, organizovaný Kristem, odstoupením jeho Božího rozumu, kvůli energetické spáse Česka a světa. Kristus v Česku naplnil texty Písma Jud.12, do poslední čárky. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, se rouhají Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, o kterém stále nemají ani ponětí, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Co pudem, jako neposlušná politická zvířata znají, v tom propadají energetické zhoubě. Jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že svými nesmyslnými energetickými koncepcemi pasou pouze sami sebe proto, aby vyhověli přáním vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Jsou dvakrát vykořenění. Poprvé v době čtyřiceti let Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti. Podruhé nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, pomalým Božím SOUDEM vzpurných NETVORŮ, zapsaným v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, jsou jako podzimní stromy bez ovoce, jako divoké vlny mořské, jako bludné hvězdy, jimž je navěky připravena ta nejčernější tma TUNELU PRIVATIZACE, Božího, státního, majetku. Odporují Božímu vedení, a žijí si podle svých vášní. Jejich ústa mluví nadutě, a lidem lichotí, pro svůj prospěch. Z hořícího ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je lze zachránit pouze tím, že celé Česko se vrátí ke Kristu v jedinou hodinu, zveřejnění těchto textů ve veřejnoprávním vysílání. Kdo je zbabělý a nechce tyto texty přeposlat na šedesát nových adres, ze své adresy, má možnost vytvořit si novou adresu např. sluzebnice.Krista1@centrum.cz. Na tuto adresu texty přeposlat, a odtud je poslat na nových šedesát adres. Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho služebníků Krista bude tyto texty šířit. Až úplně poslušní služebníci nastolí větší spravedlnost, než byla v době vlády BERANŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

7.) Přiblížit se k NEBI, k VEŠKERÝM SLOVŮM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost v Brně především KSZ v Brně, předseda JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Má povinnost věnovat pozornost zlým věcem, zlému OVOCI ÚMYSLŮ UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Zlé OVOCE ÚMYSLŮ UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, Kristus na Česko uvedl, odstoupením svého Božího rozumu, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, po vyvedení Česka ze čtyřiceti let nedokonalé, Boží, socialistické, či komunistické spravedlnosti, komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ. Perpetuum mobile koncepce energetiky Česka ministra Havlíčka, na UHLÍKOVOU NEUTRALITU, uvedené v kapitole 271, je znamením pro veškerý neposlušný lži lid Česka a světa, pro vrácení se k mocnému, NEOMYLNÉMU Kristu, který vše o sobě, a o Česku uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus se smiluje pouze nad úplně poslušným, to je živým lidem Česka, až Kristus, uvedené texty Písma, o Boží moci nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem, a o Boží vůli, dovolí studovat. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, v tomto našem pokolení, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, pomocí pomalého Božího SOUDU, objasňuje texty Písma o tom, že chce v Brně úplně zbořit vládu stávajících vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd. tím způsobem, že dá vládu nad lidmi, pokornému, úplně poslušnému, to je živému lidu, vedeného NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, novou vládou Česka, uvedenou na konci kapitoly 268, v čele s BOŽÍM DÍTĚTEM premiérem RÁKOSEM. Nový Kristus, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, najde v Brně zalíbení tím, že pokorného, úplně poslušného JUDr. Sladkeho oslaví slávou, když JUDr. Sladký zajistí, aby Brno zpívalo Kristu píseň novou. Až svým hrdlem vyvýší Krista nad veškerá SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s dvojsečným mečem v rukou, což je meč křesťanských církví, katolické a evangelické. Kristu stačí dva MEČE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jeden od církve katolické, druhý od církve evangelické. Kristus Česku vrátí svůj Boží rozum, až JUDr. Sladký učiní rozhodnutí, že Česko má povinnost vykonat nad národy pomstu tím, že technický lid, vedený v Česku novým premiérem, úplně poslušným, to je živým VZDUCHOTECHNIKEM a TOPENÁŘEM Ing. Rákosem vladimir@daimond.cz, odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, světu oznámí, že z hlediska nové energetiky, majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, totálně shnil. Kristus se neposlušným boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníků, politikům pravice a levice mstí tím, že je ruší tím, že mají povinnost pracovat rukama, na vybudování majetku nového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Novým MAJETKEM je nyní pouze rozum Krista, který Kristus dává každému tak, jak chce on sám. Nový, úplně poslušný premiér Česka, BOŽÍ SYN Ing. Rákos, spolu s pomýleným komunistickým BERÁNKEM, s třetím PINCHASEM v Boží slávě, po PINCHASÍCH Marxovi a Engelsovi, BOŽÍ SYN, PINCHAS ministr Babiš, mají povinnost, neprodleně povstat k Božímu soudu všech národů, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. Mají povinnost vykonat rychlý Boží soud s válečnými zločinci, např. s prezidenty Putinem, Trumpem a zakladatelem KOZLŮ ČSSD, KOZLEM, prezidentem Zemanem tím, že je úplně zruší. Kristus, PÁN PÁNŮ, a KRÁL KRÁLŮ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, již žádné prezidenty nepotřebuje, pouze úplně poslušné vlády, s Boží mocí výkonnou, NEVĚSTY, KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ, ve všech státech světa. Protože JUDr. Sladký stále odkládá mé přijetí na KSZ V Brně, dle sekretářky, má nyní údajně dovolenou, celé Česko zažívá DRUHOU křesťanskou SMRT tím, že všichni neposlušní, to je mrtví, znovu skončili v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, debilů. První SMRT křesťanské neposlušné svině zažily v době, když Kristus vzal Česko do vlastnictví tím, že v době čtyřiceti let socialismu, v Česku vykročil LEVOU NOHOU, čímž, za trest, vytvořil JEZERO DEBB, komunistických, málo vzdělaných debilů. Vzal Česko do vlastnictví tím, že pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, v době socialismu, vykročil v Česku levou nohou. DRUHÁ SMRT Česka, v roce 2020, je HOŘÍCÍ JEZERO DEBB, militaristických, imperialistických, křesťanských DEBILŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Kdo nyní není zapsán v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, jako úplně poslušný, to je jako živý, kdo nepřeposlal tyto texty na nových 60 elektronických adres, je Kristem znovu uvržen do hořícího jezera Česka DEBB, křesťanských debilů, odstoupením rozumu Krista. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, v tomto, neposlušném, vzpurném, křesťanském pokolení, Kristus, tímto textem, činí jedině správný, a jedině platný výklad Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nejenom pro Česko, ale pro celý svět. Kristus bude bdít v Česku nad zlem, pomocí křesťanských, militaristických vládnoucích sviní, pomocí UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, odstoupením svého Božího rozumu, dokud mnoho úplně poslušných služebníků Krista, s číslem 666, to je www, kteří tyto texty nyní dostanou NEBESKÝM EXPRESEM, je nepřepošlou na dalších 60 nových elektronických adres, které nově vyhledají na internetu. Vyhledat další adresy na internetu, např. pracovníky univerzit, škol, měst, obcí, firem, církví, ministerstev, politiků pravice a levice, bankéřů, zbrojařů, atd., není úkol nad lidské síly. V křesťanském, militaristickém, imperialistickém, politickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nemůže být nikdo spravedlivý, nikdo nemůže být ekologicky čistý, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista. Mezi boháči a chudáky totiž nemůže být žádná spravedlnost, ani žádný mír. Protože Kristus odměňuje každého člověka, svým Božím rozumem, pouze na základě jeho spravedlnosti, a jeho ekologické čistoty, v křesťanském, militaristickém, imperialistickém a jiném VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nemůže odměňovat, a neodměňuje nikoho. Proto bude Božím milosrdenstvím, když Kristus někomu svůj Boží rozum nyní vrátí, a umožní tyto texty na internetu denně šířit, alespoň na šedesát nových elektronických adres. Pro odstoupení rozumu Krista, vzešel v Česku, v OHNIVÉM JEZEŘE DEBB, plný počet křesťanských POHANŮ, debilů. Kdyby Kristus svůj rozum někomu nedal, nemohl by energeticky, ekologicky a mravně nikoho spasit. Energeticky spasí pouze úplně poslušné. Minimalizovat výrobu, dopravu, výstavbu, spotřebu, je provždy platné nařízení, nezbytné kvůli nemožnosti nahradit energii z ropy, obnovitelnou elektřinou. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Drzý pozemský OTEC Satan, biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, či kněží evangelíků Jiří Gruber brno1@evangnet.cz, nebo NETVOR Daniel Ženatý zenaty@e-cirkev.cz, mají povinnost NEPRODLENĚ vytvořit DVA MEČE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES NRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že texty Písma budou v kostelích MLET nově, např. takto. Kristus se na Česko jen maličko rozhněval, když na Česko uvedl čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pomocí komunistických OVCÍ, BERANŮ či BERÁNKŮ. Rozhněval se na bezbožný, křesťanský, neposlušný lid kvůli tomu, že všichni ignorovali dva proroky v Boží slávě, PINCHASE Marxe a PINCHASE Engelse. Všechny vlády jsou od Krista, to znamená, že i vláda komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ, byla od Krista. Kristus se např. na Miladu Horákovou jen maličko rozhněval, a nachal ji zabít komunistickou justicí, protože se vzepřela Boží komunistické vládě kolaborantů, a poradcům z SSSR. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, nemusel nic vyšetřovat. Nechal zabít Miladu Horákovou, protože se drze prohlásila za Boha tím, že svoji levicovou ideologii nadřadila nad komunistickou ideologii proroků v Boží slávě, PINCHASŮ Marxe a Engelse. Nyní je např. vůdce KSZ v Brně JUDr. Sladký, stejný padouch, jako byla Milada Horáková. Také se drze vzepřel textům Písma o Boží moci, a o Boží vůli, kterou Kristus dovolil objasnit ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je energeticky nezbytnému, úplnému zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd. Mediální MISTR Kristus v písnišce uvádí, aby se kovboj JUDr. Sladký divil, že je ještě živý. Do bran Božího, mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést nikoho, kdo se nyní drze vzbouřil proti Boží majetkové celosvětové rovině, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Tři Satani kněží, Cikrle, Gruber a Ženatý, musí slíbit, že již budou v koncích se svou křesťanskou moudrostí, svých protikladných bludů, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Dobře vidí, že kvůli neposlušným a vzpurným kněžím, stále nejsou v koncích, se svou moudrostí perpetuum mobile, své energetické koncepce, Kristem prokletí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ ministra Havlíčka. Vidí, že Kristus vede Česko do jámy, hrobu, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války. Rádi učiní dívkou léta 2020, Kristem blahoslavenou maličkou mediální hvězdu, zářící navěky a navždy, Grétu Thunberg ze Švédska media@fridaysforfuture.cz, která je semínkem Božího království tím, že Božím rozumem prorokuje, že těžbu ropy je nutné celosvětově, neprodleně, minimalizovat. Moravská tsunami, která při povodni v Šumvaldu dosáhla výšky čtyř metrů, je Božím trestem, stejným jakým sucho, sestra povodní, se děje pro naši nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, na které neprší TVOJE SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. My tři Satani kněží, již nebudeme podceňovat COVID 19, protože z Písma víme, že je to TVŮJ trest za naše křesťanské nepravosti, trest za naši službu Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, obchodníkům, vojenským kaplanům, atd., místo TOBĚ, který jsi v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, všechno o sobě uvedl. My tři Satani kněží víme, že plošné rozdávání naší SKÁLY, PRACHŮ, nikoho energeticky nespasí, protože POKLADEM je nyní pouze TVŮJ Boží rozum. Již chápeme texty Písma, že nikdo nesmí šířit křesťanské bláboly, např. o tom, že zisky z ropy jsou pro někoho neposlušného prospěšné. V temnotě křesťanského TUNELU naší privatizace, znárodněného, Božího majetku, v našem křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, jsou naše čarodějné kejkle z Písmem, hanebným klamem, krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Náš strach z nutných změn neznamená nic jiného, než že jsme se vzdali rozumného uvažování. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka se blíží, jsme mu blíž a blíž. NOVĚ DNES naplnění Písma, o úplném zničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených, bez rozumu Krista pomateným ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, dle textů v kapitole 271, při úplném zničení církve katolické, všeobecné, na Petrově v Brně, vypískáním BELZEBUBA Brna, biskupa Cikrleho, při jeho kázání, a úplným zničením církve evangelické, vypískáním faráře Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, v Červeném kostele, je stanoveno nyní na neděli 28. 6. 2020, v 10,30 hodin, což se nestalo. Z již uvedených textů Božího SOUDU, neposlušných kněží z Brna je, aby se při kázáních vypískali píšťalkami sami. Hledat na vypískání Satanů kněží píšťalkami, DESET SPRAVEDLIVÝCH služebníků Krista, je zbytečná námaha, protože Kristus vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo ke Kristu dobrovolně a neprodleně, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tato kapitola je žádostí o přijetí u předsedy KSZ v Brně, u JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, nebo u někoho, koho určí, kvůli úplnému zničení naprosto nesmyslné energetické koncepce, na perpetuum mobile, ministra Havlíčka, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, dle textů v kapitole 271, a dalších kapitol. Tato kapitola je také žádostí o přijetí v Červeném kostele v Brně, u faráře Jiřího Grubera brno1@evangnet.cz, kvůli projednání všech textů Písma o tom, že nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, např. veškeré hrnce v domácnostech musí být zasvěceny Kristu. Faráři Gruberovi, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH musí být zřejmé, že jedině správnou energetickou koncepcí Česka a světa, bude celosvětově elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, všech politických, náboženských a technických zvířat. SPOLEČNĚ STOLOVAT se bude nejdříve ve všech restauracích. Později na sídlištích, či ve městech, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jiřímu Gruberori již musí být pochopitelné, že Božím milosrdenstvím jsou texty SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, vedení pomateným hlupákem, zločincem, ministrem Havlíčkem, do křesťanského PEKLA ropného a energetického kolapsu, musí být neprodleně zničení tím, že budou trním pod hrnci v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Boží milosrdenství nastane, až v Červeném kostele v Brně, KŘOVÍ, či PLEVEL, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ ministra Havlíčka, kterými zarostla celá země, bude spáleno ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že z vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., nezůstane ani větev, ani kořen. Pokud jednání s JUDr. Sladkým a s farářem Gruberem nebudou úspěšná, mou povinností je činit jiné skutky, které veškerému pracujícími lidu, včetně bezdomovců, zajistí neprodleně, postupně, SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, snídaně, obědy a večeře, ve formě ŠVÉDSKÝCH STOLŮ, v restauracích, či v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí tak, jak to bude technicky možné. Další skutky, které žádá v Písmu Kristus, abych dělal v případě uvedeného neúspěšném jednání, je sehnat DESET SPRAVEDLIVÝCH nezaměstnaných, či bezdomovců, kteří v neděli 28. 6. 2020, nebo při úplňku MĚSÍCE, v neděli 5. července 2020, půjdou spolu se mnou na nedělní MODLUSLUŽBY na Petrov, vypískat při kázání píšťalkami, BELZEBUBA Brna, Satana biskupa Cikrleho. Nebo do Červeného kostela, vypískat píšťalkami při kázání drzého faráře Grubera. V křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, v jezeře Česka DEBB, debilů, všem úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista, musí mrazit z technické debility, debila ministra Havlíčka, stejně tak z moci Krista, nad jeho geneticky prasečím mozkem. Kvůli odstoupení Božího rozumu od UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, celá země funguje na dluh tím způsobem, že banky tisknou křesťanskou SKÁLU, PRACHY, které půjčují na úroky vládám politiků pravice a levice. Kvůli neposlušnému, Kristem vyvolenému Česku, celá země funguje tak, že všichni neposlušní NETVOŘI věří, že ropný a ekonomický kolaps lze odvrátit rozdáváním křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, novým nastartováním ekonomiky, novým horečným zbrojením, a pomocí hyperzvukových, hypersonických raket, které nelze sestřelit. Kristus, pro neposlušnost Česka, trestá Česko a svět, ekonomicky, horečným zbrojením, KORONAVIREM, KŮROVCEM, SUCHEM, POTOPAMI, VICHRY, atd. a odstoupením svého Božího rozumu proto, aby Česko rozhodlo, že energetické bezpečnost Česka a světa, je možná jedině při podřízení se celého světa, Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Energetickou bezpečnost Kristus zajistí úplně poslušným služebníkům, kteří rozhodnou také o úplném odzbrojení všech států světa. Ježíši Kriste dej, ať v Česku zní boj, proti Satanu biskupu Cikrlemu, proti jeho katolickým MODLUSLUŽBÁM a boj proti Satanu knězi, faráři Gruberovi, proti jeho evangelickým MODLUSLUŽBÁM. Získat v Česku DESET SPRAVEDLIVÝCH nezaměstnaných, či bezdomovců, k vypískání BELZEBUBA Brna, biskupa Cikrleho, či Satana faráře Grubera, není prakticky možné. Nikdo nevěří textům Písma, že Česko má povinnost zničit dočasné křesťanství, a zřídit věčné, celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

8.) Co si v Česku kdo vybere, to bude mít. Trestání Česka a světa Ježíšem Kristem, všemi opakovaně uváděnými tresty, kvůli nepravosti křesťanské militaristické, imperialistické ideologie, neposlušné a vzpurné vládnoucí elity Česka, bude pokračovat, až do úplné poslušnosti čtyřech nových vládnoucích Bohů, premiéra a ministrů nové, a úplně poslušné vlády Česka, pomazaných za proroky místo mě. Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, stejně mocní a NEOMYLNÍ jako je LEV Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, nový premiér Ing. Vladimír Rákos, a ministři Ing. Petr Oplatek, Ing. Stanislav Ludva a Andrej Babiš, mají povinnost ukončit vládu lidí nad lidmi tím, že nad Českem a světem nastolí vládu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi tím, že ho učiní jediným, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Kdo obcuje s Belzebubem Brna, s biskupem Cikrlem, není Boží dítě, ale je UHLÍKOVÝM NEUTRALISTOU, kterých vzešel plný počet, nejenom v Brně a v Česku, ale v celém světě. Kristus nedá svůj Boží rozum, neposlušným, to je mrtvým UHLÍKOVÝM NEUTRALISTŮM. Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, když nebude mít za vládnoucího Boha, Kristem prokletého NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTU, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, ale nového kněze, úplně poslušného, živého, premiéra Ing. Rákose z Brna, v čele nové vlády Česka. UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, děti Satana biskupa Cikrleho, nevěří textům Písma, že Kristus rozhoduje o osudu všech států, a osudu všech lidí, které vede dle textů Písma, dnes buď do energetické záhuby, v případě další vlády NETVORA ministra Havlíčka, nebo do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v případě vlády BOŽÍHO SYNA premiéra Ing. Rákose z Brna. Dle křesťanské ideologie Belzebuba biskupa Cikrleho, Krista se nikdo nemusí bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, protože Kristus neudělá ani nic dobrého, ani nic zlého. Křesťanské, neposlušné svině v Brně, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, z Božího milosrdenství Krista, však již nepadly do křesťanského, temného hrobu TUNELU PRIVATIZACE, ale do HROBU SLUNEČNÍHO, protože SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z Bhagavadgíty, již naplno svítí jako SLUNCE, a to od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Nejzhoubnější lidská choroba, neuzdravených, křesťanským, militaristických sviní Česka a světa, není nyní KORONAVIR, či nacionalismus, ale existence boháčů a chudáků, kteří spolu v míru žít nemohou. Po PANDEMII mělo Česko povinnost rozhodnout o ukončení energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zbrojení, atd., podřízením se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení SVĚTLA SVĚTA Boží celosvětové majetkové roviny, kvůli energetické spáse Česka a celého světa, což Česko drze dodnes neučilo. Všem neposlušným vládnoucím NETVORŮM, kteří obcují s Belzebubem Brna, se Satanem Cikrlem, všem UHLÍKOVÝM NEUTRALISTŮM, se líbí jejich pastva, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, CHUDÁCI, BEZDOMOVCI, ŽOLDÁCI, atd. Kristus bude bdít nad křesťanským zlem, či PEKLEM, pomocí vlády drzého Satana biskupa Cikrleho, až do úplného zničení jeho církve katolické, všeobecné, NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, v době slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do Česka. Nový premiére Ing. Vladimíre Rákosi, ministři Ing. Petře Oplatku, Ing. Stanislave Ludvo, Andreji Babiši, atd., máte povinnost neprodleně stvořit lepší budoucnost Česka a světa, budoucnost bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, atd., bez veškeré státní ekonomické byrokracie, pomocí BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Na všechno křesťanské, militaristické, imperialistické, byrokratické, ekonomické, Kristus dovoluje zapomenout, všem úplně poslušným služebníkům. Česko má povinnost úplně zničit pastvu všem boháčům, úplně zničit chudáky, rozhodnutím o nezbytnosti neprodleného zřízení SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, o zřízení celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických, náboženských a technických zvířat, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM lze setřít slzu z každé tváře každému chudákovi. Kdo nyní si znovu drze vybere za vládnoucího Boha Kristem prokletého NETVORA, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTU, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, jde do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války, vedené raketami, které nelze sestřelit. Úplně poslušní služebníci Česka mají povinnost úplně zapomenout na protikladné a promyšlené vychytralosti, či bludy, BELZEBUBA Brna, drzého znalce Písma, Satana bikupa Cikrleho. Nic se nevyrovná lhářům, např. UHLÍKOVÉMU NEUTRALISTOVI, prezidentu Putinovi, který v Ruska oslavil sama sebe tím, že oslavil válečná vítězství RUDÉ ARMÁDY nad Hitlerem. Veškeré války, na neposlušné křesťanská NETVORY, uvedl Bůh Kristus, dle textů Písma. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Faráři Jiřímu Gruberovi brno1@evangnet.cz, je oznámeno, že Kristus od něho žádá, aby v jedinou hodinu ukončil vládu stávajících křesťanských, militaristických, imperialistických SATANISTŮ tím, že v Česku nastolí zákony POLE VĚDY Písma tím, že v Červeném kostele v Brně, při prvních BOHOSLUŽBÁCH na světě, nechá vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již nikdy nezapadne. Kristus v Brně dovoluje, tímto způsobem, v jedinou hodinu úplně zničit ČARODĚJNICI, či NEVĚSTKU, církev katolickou, všeobecnou, včetně drzého BELZEBUBA papeže Františka. Děsivá temnota protikladných a promyšlených vychytralostí bludů, hniloby, katolického katechismu, drzého pozemského Otce, Satana, biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, jeho čarodějné kejkle s Písmem, jsou hanebným klamem. Vzdát se podpory rozumného uvažování, je nyní zločin, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Když uvedeným způsobem bude zničeno křesťanské, militaristické PEKLO, které v Brně činí biskup Cikrle, Kristus Česku dovolí jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Při úplném zničení církve katolické, všeobecné, Kristus dovolí předsedovi KSZ v Brně, JUDr. Sladkému podatelna@ksz.brn.justice.cz, úplně zničit, pro odstoupení rozumu Krista, úplně pomatené vládnoucí zločince, UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku vynálezcem perpetuum mobile, ministrem Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Kristus vyžaduje učinit rozhodnutí o úplném zničení křesťanského, militaristického, imperialistického PEKLA v Česku, vznikem poslušné církve, s Boží mocí výkonnou, nové vlády Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly 268. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, Česku dovoluje učinit vše nové tím, že bude zřízená NEVĚSTA Ježíše Krista, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, nová církev, nová vláda Česka, s ministry a premiérem stejně mocnými, NEOMYLNÝMI a VŠEMOHOUCÍMI, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, LVI, stejně mocní a NEOMYLNÍ jako je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, jsou proroci pomazaní za proroky místo mě. Premiérem musí být jedinný urbanista a architekt, odborník na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni.kniha.cz, VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, v Písmu vyvolený za premiéra jménem RÁKOS. Za nové ministry z Brna jsou vyvolení BOŽÍ SYNOVÉ poslušného technického lidu z Brna, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. DÉMON, ekonom, premiér Andrej Babiš, pomýlený komunistický BERÁNEK, třetí PINCHAS v Boží komunistické slávě, po PINCHASÍCH Marxovi a Engelsovi, může být v nové vládě Česka pouze ministrem. Když Česko bude pokračovat ve STARÉM, křesťanském, militaristickém DUCHU, bude Kristem energeticky úplně zničeno. Kristus bude bdít nad křesťanským zlem, pomocí pomateného vládnoucího Boha, Bohem prokletého, neposlušného UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, tak dlouho, dokud úplně nezničí ropu, za kterou Česko nemá vůbec žádnou náhradu, viz texty v kapitole 271. Kristus Česko zničí strašlivou záhubou v době ropného a ekonomického kolapsu. V této době, kdy se zhroutí ekonomika, do EU nikdo nedodá ani plyn. Česko má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že požádá všechny státy EU, o pomoc se zničením církve katolické, všeobecné, a s nastolením Boží, celosvětové majetkové roviny. S Kristem, PŘÍTELEM, se lze smířit při úplné poslušnosti jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Česka a světa. Každý vládnoucí NETVOR má povinnost se před jeho příkazy a ZÁKONY sklonit. SKÁLA křesťanů, PRACHY, ZBRANĚ, atd., musí odtáhnout v ďasu, před hrozným hněvem Krista. Všechny ekonomické otřesy, např. KOVIDEM 19, KORONAVIREM, činí ve světě, a v Česku, Kristus, ničící v Česku, svým Božím rozumem, křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, řeší prázdnou pokladnu křesťanské militaristické svině JUDr. Schillerové tím, že v bankách natisknou křesťankou SKÁLU, PRACHY. Natištěné PRACHY potom půjčují na úrok VLÁDĚ. Úroky z dluhopisů, jsou pro vytvoření zdání morálky, naprosto nemorálních DÉMONŮ, to je ekonomů. Kristus vyžaduje, aby Česko nastolilo vysokou mravnost, rozhodnutím o zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kdo z Bohem prokletých politiků pravice a levice, DÉMONŮ, ekonomů, atd., chce nyní, znovu, nastartovat ekonomiku, pomocí SPOLEČNÉHO MĚŠCE NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz, jde k energetické záhubě, pro odstoupení Božího rozumu, i od technické elity z Brna. Technický lid z Brna, nemusí mít strach ze změn, ze zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, ze zničení vlády kulhavého premiéra Babiše, atd. Když technická elita z Brna to s novým Kristem zkusí, bude postupně, ve všem po nedostatku. Všechny národy budou technické elitě z Brna blahořečit. Česko se stane vytouženou zemí. K technickému lidu z Brna, se Kristus bude chovat, jako ke svým synům tím, že od BOŽÍCH SYNŮ, nové, úplně poslušné vlády Česka, nebude odstupovat, svým Božím, technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Kdo bude mít za Boha výrobky lidských rukou, prachy, zbraně, atd., tomu Kristus svůj rozum nedá. Kdo se nesmíří s novým Kristem, toho Kristus zabije strašlivou záhubou. Svým rozumem zachrání pouze úplně poslušné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

9.) Evangelický faráři z Brna, Jiří Grubere, předsedo synodu ČCE brno1@evangnet.cz, synod@e-cirkev.cz, e-cirkev@e-cirkev.cz, předsedo KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ksz.brn.justice.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, učinil víru v Boha životaschopnou v mnoha náboženstvích světa. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, obchodníci, atd., dle své vůle, v různých částech světa, jediného Boha světa hledali ve víře evangelíků, katolíků, judaistů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd., tak jak se jim zachtělo. Tím si, proti vůli Boží, vytvořili celou sbírku jediných Bohů světa. Mnoho náboženství světa stále existuje z toho důvodu, že lidé, svými geneticky prasečími mozky, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, jediného Boha všech států světa, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nenávidí kázeň. Nyní především pro Vás, a pro celé Kristem vyvolené Brno, platí texty Písma o tom, že Kristus nechce, s neposlušnými, to je s DUCHEM CHUDÝMI lidmi v Brně, vést navěky spor, o jedině možném, a jedině správném výkladu veškerého Písma od Krista. Kristus nechce být, na neposlušné Brno trvale rozlícen, protože z Písma, veškerého od Krista ví, že při odstoupení rozumu Krista, každý neposlušný lidský DUCH zemdlí, a to na úroveň svého mozku, geneticky prasečího. Získat pravdu o Kristu, o jediném Bohu světa, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, mohou pouze úplně poslušní služebníci Krista, a to buď pomocí rozumu Ježíše Krista, nebo studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus v Písmu uvádí, že veškeré náboženské texty, např. Bhagavadgíty, Tóry, Bible evangelíků a katolíků, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Proto je lží, bludem, např. katolická pravda, uvedená v děsivé temnotě protikladných a promyšlených vychytralostí bludů katolického katechismu, drzého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, o tom, že víra katolické církve všeobecné, dokáže spojit celý svět, pod vládu jediného Boha světa, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Boha všech států světa, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO. Kristus v Písmu uvádí, že neposlušní lidé, svými geneticky prasečími mozky, si vymýšlí stále nějaké bludy, jak o Kristu, tak o koncepci energetiky, protože se jim nelíbí texty Písma o tom, že Česko má povinnost dovést náboženský, politický a technický dobytek Česka, a celého světa, na pláň Boží celosvětové majetkové roviny, což je místo OBPOČINUTÍ, od energetické, ekologické a mravní zhouby. Kristus v Písmu uvádí, že neposlušní a vzpurní lidé, NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa nenávidí, kvůli textům Písma, o jeho PRVNÍM a DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, kdy naplnil, a nyní naplní Písmo, o svých BOŽÍCH ZÁKONECH, do poslední čárky. Kristus, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v nedokonalé, socialistické, či komunistické BOŽÍ majetkové ROVINĚ, imperialistické vladaře Česka svrhl z trůnu, ponížený pracující lid povýšil, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, hladové nasytil dobrými věcmi, pomocí svých, komunistických zákonů, bohaté Baaly a DÉMONY, poslal do říše ticha, pryč, s prázdnou. Pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka v roce 2020, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, platí texty Písma. Blaze Vám, chudí, neboť Vaše je království Boží, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Blaze Vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni, při energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaném. Blaze Vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát vládnoucím Baalům, a DÉMONŮM, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím rozumem proto, aby neposlušné a vzpurné vládnoucí NETVORY donutil podřídit se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci. Běda Vám, bohatým Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a jiným, neposlušným vládnoucím zločincům, lhářům a pokrytcům. Vám se potěšení z bohatství již dostalo. Běda Vám, falešní, křesťanští proroci, kdo jste nyní nasycení, pro svou militaristickou, imperialistickou, křesťanskou nepravost. Budete nyní hladovět, nikoli po chlebu, ale po novém Božím slově, po ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Běda, kdo se nyní smějete pravdě o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a pravdě o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Budete plakat a naříkat, kvůli svému špatnému energetickému OVOCI UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, až noví kněží Božího technického lidu, pokorného a úplně poslušného, noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ Boha NEJVYŠŠÍHO, nového Ježíše Krista, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, úplně přetvoří celé stvoření. BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu z Brna, nové vlády, vyvolení v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, jsou uvedení v dalším textu. Z textů Písma je zřejmé, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží technického lidu, nové vlády Česka, má povinnost být NEOMYLNÉ, MOCNÉ a MOUDRÉ, stejné, jako je nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z textů Písma je zřejmé, že z boje vládnoucí elity Brna, proti novému Kristu, je východiskem pouze úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Není ve světě člověka, který by měl v mocí svého DUCHA, a svůj mozek, geneticky prasečí. Jiří Grubere, a JUDr. Sladký. Máte povinnost věřit novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, a zajistit, aby uvedená Boží moudrost, se setkala se všemi lidmi Česka a světa. Máte povinnost učinit Česko národem, kterému Kristus bude Bohem tím, že bude mít Česko za dědictví. Nová NEBESA jsou nyní učiněna Kristovým slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Toto SLOVO máte povinnost naplnit do poslední čárky tím, že Kristu svěříte cestu Česka proto, aby mohl v Česku, a v celém světě jednat sám, dle svých zákonů. Brno má povinnost být pokorné, aby obdrželo celou zemi, aby úplně poslušný lid blažil dokonalý pokoj. Máte povinnost kruté svévolníky, vládnoucí Baaly a DÉMONY, kteří se rozpínají jako bujné křoví, spálit ŽÁREM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Bída z lidí, lotry činí. Lidé krutí, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, v čele s ministrem Havlíčkem, Vás ke svinstvu nutí. Je čas soudit veškerou vládnoucí elitu Česka a světa, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Protože k novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, se má Brno, s NOVÝM DNEM třetího křesťanského tisíciletí, navrátit v jedinou hodinu, při zveřejnění trestního oznámení na vůdce UHÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, na DUCHEM CHUDÉHO NETVORA, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Havlíčka, podávám tímto na KSZ v Brně, JUDr. Sladkému podatelna@ksz.brn.justice.cz, ještě trestní oznámení na primátorku Vaňkouvou a na hlavního architekta Brna Michala Sedláčka, kvůli energeticky naprosto nesmyslnému ÚZEMNÍMU PLÁNU Brna. Trestní oznámení na primátorku Vaňkovou vankova.marketa@brno.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz, tis@brno.cz, a na hlavního architekta Brna Michala Sedláčka sedlacek.michal@kambrno.cz, urbancentrum@brno.cz, pannova.pavla@brno.cz, info@kambrno.cz, je moji přípomínkou k ÚZEMNÍMU PLÁNU. Michal Sedláček při odstoupení rozumu Krista, je stejně pomatený, jako zločinec, vůdce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, NETVOR ministr Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Protože není premiérem Česka, jediný architekt, a jediný urbanista sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, nový premiér Česka, úplně poslušný, to je živý VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, Ing. Rákos z Brna, odborník na energetiku uvedených ZIMNÍCH DOMŮ, je veškerá práce architektů, urbanistů, atd., z Brna a světa, naprosto zcestná a zbytečná, protože je energeticky naprosto nesmyslná. Křesťanská, neposlušná a vzpurná, militaristická, imperialistická svině, Michal Sedláček stále ignoruje texty Písma o tom, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ Česka a světa, postavili pouze DOMY LETNÍ, užitečné pouze pro dobu do roku 2000, kdy pomatené lidstvo, pro odstoupení rozumu Krista neví, že všechny státy čeká hrozný, ropný a ekonomický kolaps, kterému nikdo na světě neujde. Lháři, pokrytci a zločinci, pro odstoupení rozumu Krista hlupáci, stále nevěří textům Písma, že v Brně stále staví LETNÍ DOMY, ve kterých nikdo nebude bydlet, protože v době ropného kolapsu, v nich nebude čím topit. Vládnoucí zločinci, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, stále nevěří textům Písma, že v Česku, velice brzy, v době ropného a ekonomického kolapsu, nebude v Brně ani žhavé uhlí na ohřátí. Proto je KSZ v Brně, JUDr. Sladký podatelna@ ksz.brn.justice.cz, tímto žádán, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, neodložil ani jedinou hodinu. V Česku a ve světě bude vše pouze stále horší, protože ropy je stále méně. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je neposlušná technická elita VUT v Brně a ČVUT, znovu NEUZDRAVENÁ. Každý neposlušný vládnoucí NETVOR, který dnes odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby z toho měl užitek celý svět, pro odstoupení rozumu Krista, od geneticky prasečích lidských mozků neposlušných sviní, jde jako debil, v JEZEŘE BEBB, do JÁMY energetického HROBU. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

10.) Církev pro Česko jediná, s Boží mocí výkonnou, mocná jako je NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve slovech ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nová vláda Česka, úplně poslušná, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Moudrý je Kristus. Vzpurní lidé, pro odstoupení rozumu Krista, moudří nejsou. Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Mou povinností je konat skutky, které přivedou víru v Krista k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v jedinou hodinu, zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, ve veřejnoprávním vysílání. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3až18až23/7,25, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Stále usiluji o vznik jediné církve Česka, úplně poslušné vlády Česka, NEVĚSTY Ježíše Krista, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU tím, že jsem za sebe pomazal pravdomluvné proroky technického lidu, nové kněze, Bohy, BOŽÍ SYNY, LVY, stejně mocné jako Kristus, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Premiéra Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, a nové ministry Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. DÉMON, ekonom, premiér Andrej Babiš, pomýlený komunistický BERÁNEK, třetí PINCHAS v Boží komunistické slávě, po PINCHASÍCH Marxovi a Engelsovi, může být v nové vládě Česka pouze ministrem. Uvedení, noví vládnoucí Bohové, čtyři TAŽNÍ KONI, jsou vyzbrojení dvojitou, plnou Boží zbrojí. Z Božího milosrdenství jsou vyzbrojení dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Mimo tuto plnou Boží zbroj, Kristus slibuje, při neprodleném zřízení úplně poslušné vlády Česka, že SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, již od premiéra a ministrů odstupovat nebude. Není potřeba bát se svěřit svou cestu Kristu. Bude svým Božím rozumem jednat sám, pomocí poslušné vlády Česka, když se stane jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Kristus vyžaduje, aby se Česko vrátilo ke Kristu v jedinou hodinu, při zveřejnění přísného výslechu vládnoucího zločince, neposlušného UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, v médiích, kdy se mě dostane Božího milosrdenství. Sekretářka předsedy KSZ v Brně, JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, mě slíbila, že zajistí, aby 63, či 56 stran těchto textů bylo rozmnoženo proto, abychom společně s JUDr. Sladkým, nebo s tím, koho určí, projednali nesmyslnou energetickou koncepci Česka, která je úplně stupidní, je zločinem, pro odstoupení rozumu Krista, od UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. Kristus bude v Česku prostírat stůl SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle již uvedených textů, když se podaří přesvědčit pozemského Otce, Satana, evangelického faráře z Brna, Jiřího Grubera, předsedu synodu ČCE brno1@evangnet.cz, synod@e-cirkev.cz, e-cirkev@e-cirkev.cz, o platnosti textů Písma, o energetické nezbytnosti nahrazení všech stávajících církví Česka, církví jedinou, novou, úplně poslušnou vládou Česka, NEVĚSTOU Krista, ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, s Boží mocí výkonnou. Všechny stávající církve mají povinnost novému Kristu sloužit tím, že očistí své náčiní, to je Bibli, od protikladných a promyšlených křesťanských bludů. Od roku 2000 přišly na Česko, a na svět, dny odvety Krista, dny odstoupení rozumu Krista, které budou trvat až do DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do zřízení církve jediné, nové vlády Česka, NEVĚSTY Krista. Do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemusí stávající kněží odcházet nakvap. Mají povinnost Kristu sloužit, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dle dalších textů, sekretář biskupa Cikrleho Čupr cupr@biskupstvi.cz, drze tvrdil, že pozemský Otec, Satan biskup Cikrle, biskup@biskupstvi.cz, si svoje militaristické, křesťanské, protikladné bludy, a promyšlené ekonomiské vychytralosti, před Bohem uhájí sám, což je blud všech křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, Česka a světa. Ježíš Kristus je nyní novým Kristem tím, že o sobě vše uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíše Krista musí nyní znát všichni uplně poslušní služebníci Krista nově, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, proto již nemá od Krista žádné právo, v kostele učit poznávat svého křesťanského Boha, z křesťanských SLOV, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Drzý pozemský Otec, NETVOR, Satan biskup Cikrle, se již nemůže obhajovat před Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, ale pouze před úplně poslušnými, to je živými lidmi, před znalci VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli neposlušným sviním od biskupa Cikrleho, Česko, a svět, má soužení, jaké ještě nikdy nebylo. Soužení má povinnost v Brně ukončit malá církev Jiřího Grubera, brno1@evangnet.cz. Žádám o setkání, kvůli nezbytnosti očištění všech kněží Česka, projednáním SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energeticky neotřesitelné, ekologické, a mravní koncepci Česka, a světa. Situace Česka a světa je špatná. Veškerý majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ shnil, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od vládnoucích, Kristem prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku militaristickou sviní, ministrem Havlíčkem. KORONAVIRUS, v jezeře Česka DEBB, debilů, je Božím trestem, kterým se Kristus snaží zastavit naprosto nesmyslné ničení ropy, za kterou, ani Česko, ani celý svět, nemá žádnou náhradu, viz další texty SOUDNÉHO STOLCE s debilem, bez rozumu Krista mrtvým ministrem Havlíčkem. Protože Česko ignoruje veškeré texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, vydalo se nyní naplno do energetické záhuby, do energetického HROBU, do energetické JÁMY. Trestání Česka Ježíšem Kristem, pro neposlušnost, stále pokračuje. Současné POTOPY jsou toho důkazem. Z POTOPY, kterou je odstoupením Božího rozumu, od jezera DEBB, od vládnoucích energetických debilů Česka, z energetického HROBU, z energetické JÁMY, Kristus Česko a svět vytáhne pouze v případě, když se nyní podaří usmířit úplně poslušné nové BOŽÍ SYNY, nové kněze, vládnoucí Bohy, nového premiéra vlády Česka Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, a nové ministry Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com. a DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, s úplně poslušným OTCEM Bohu milým, s Jiřím Gruberem z Brna brno1@evangnet.cz. Pokud se nyní nepodaří smířit Satana Graubera s NEOMYLNÝM Kristem, s VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, zlý Kristus Česko úplně zničí strašlivou záhubou. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

11.) Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který žije mezi námi vyžaduje, aby zlo které na Česko a lidstvo uvedl, svým vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupení Božího rozumu, bylo neprodleně odstraněno v Brně, u předsedy KSZ v Brně, JUDr. Sladkého podatelna@ksz.brn.justice.cz, a biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz. Kristus slibuje, že všem neposlušným a vzpurným sviním se uleví, když se v Česku, v médiích, bude mluvit dále uvedená pravda. Ropa určitě bude dotěžena, určitě dojde, křesťanské PEKLO ropného a ekonomického kolapsu, a nesmyslných válek, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od křesťanských a jiných neposlušných, vzpurných, drzých pohanů, určitě přijde, zastavit se nedá. Energetická spása Česka a světa, je určena pouze úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediný UČITEL, jediný LÉKAŘ, jediný mediální MISTR. Úplná poslušnost Ježíše Krista znamená neprodlenou realizaci jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. O osudu Česka rozhoduje, a vždy rozhodoval Kristus tím, že texty Bible, a ostatního, veškerého Písma od Krista, realizoval do poslední čárky. Proto nyní vyžaduje, aby nového Krista, takového jaký v Písmu skutečně je, znali všichni, úplně poslušní služebníci Krista, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, Kristus nyní ještě doplňuje pomocí písniček, pohádek, filmů, atd. proto, aby všichni úplně poslušní služebníci Krista, pochopili jeho dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma,