Kapitola 271 – 52 stran.

17.06.2020 17:22

Kapitola 271 – 52 stran. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi odjakživa, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se v Česku nebude nikdo posmívat beztrestně, např. křesťanskými protikladnými bludy drzého, pozemského Otce, Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, jeho Boha, BELZEBUBA papeže Františka, nebo krutým zmijím jedem promyšlených vychytralostí energetických koncepcí UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku lhářem, zločincem, SVINÍ, NETVOREM, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy, Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Boží technický rozum již nelze zneužívat k realizaci vlády politiků pravice a levice, nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, nad jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Nový Kristus, má politiky pravice a levice, stejně tak drzé pozemské Otce, Satany kněze, za falešné proroky. V jezeře Česka DEBB, debilů, svým Božím rozumem, je prokazatelně, viditelně, nepase, a pást již nikdy nebude. Neposlušné vládnoucí svině, pro odstoupení rozumu Krista, drze ohrožují energetickou ENERGETICKOU BEZPEČNOST Česka a světa. Proto je zbytečnou ztrátou času pořádat podzimní volby, Bohem prokletých politiků pravice a levice. Od krutého zmijího jedu, od jedoviny dračí, energeticky nesmyslných koncepcí UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, Bohem prokleté, neposlušné vlády Česka, každému úplně poslušnému, to je živému služebníků Krista, musí trnout jeho vlastní zuby. Nový pokrm, nová MANA, je nyní v pravdě o tom, že Kristus, především pomýlenému komunistickému BERÁNKU, třetímu komunistickému PINCHASOVI, v Boží komunistické slávě, po PINCHASI Marxovi a PINCHASI Engelsovi, Andreji Babišovi, dovoluje jít dál, v případě jeho úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Stejně tak dovoluje jít dál, Bohem v Písmu vyvoleným, třem technickým prorokům z Brna, novému premiérovi a novým ministrům, pomazaných tímto za proroky místo mě. Proto, aby Česko naplnilo Písmo do posledí čárky, je tímto textem podáváno trestní oznámení orgánům činným v trestním zřízení, předevší KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, JUDr. Janu Sladkému. Tímto je žádán o trestní stíhání ministra Havlíčka, který naplnil Písmo do poslední čárky tím, že svými, nesmyslnými energetickými koncepcemi, z vládnoucí elity Česka, v jezeře DEBB, v Česku, učinil stádo debilů, to je POHANŮ, čímž vzešel plný počet POHANŮ, to je ZLOČINCŮ, viz další text SOUDU ministra Havlíčka. JUDr. Jana Sladkého, tímto žádám o písemnou odpověď. Ježíš Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až ZLOČINEC premiér Babiš učiní rozhodnutí, o úplném zrušení politických stran pravice a levice, jejichž činnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, ztrácí smysl. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost neprodleně realizovat, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou Boží majetkovou rovinu, energeticky nezbytného, elektronicky celosvětové plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a energeticky nezbytného, elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nejenom v Česku, ale ve všech státech světa. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky tím, že v Česku již potrestal neposlušné a vzpurné ŽIDY strašlivou záhubou, HOLOCAUSTEM, v době druhé světové války. Po tomto trestu dal vzniknout státu IZRAEL, dle textů Písma již uvedených. V této době, IZRAELCI, měli povinnost si dát čestné jméno IZRAEL. Měli tím být SKÁLOU, stejnou jako je Ježíš Kristus. Měli být stejní, jako je Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Měli iniciovat vznik celosvětové Boží majetkové roviny, což se nestalo z toho důvodu, aby nyní uvedenou Boží vůli vyplnilo Česko. Česko je Ježíšem Kristem vyvolené v mnoha textech Písma. Iz.5/4,16,9/1,6,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,63/14,16,65/1,15až66/24, atd. Kristus již nechce trestat neposlušné křesťanské svině Česka strašlivou záhubou, jako vzpurné, neposlušné, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, mrtvé ŽIDY. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolení noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové vlády Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly 268, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pomazaní za proroky místo mě, nastolili nad Českem, a tím i nad celým světem, vládu SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Ježíše Krista, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, což Ježíš Kristus dovolí pochopit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze svým PŘÁTELŮM, úplně poslušným služebníkům, premiérovi a ministrům nové vlády Česka, atd., čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Dle dalších textů, Kristus v Písmu vyvolil za nové kněze, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou, proroky technického lidu z Brna, a bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA, ekonoma, DÉMONA, neposlušného, to je mrtvého premiéra Babiše. Dle textů Písma, vše ve světě, a v Česku, musí být nové. Tvrdí muži zřídí novou, úplně poslušnou vládu Česka, ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, KRÁLOVNU MÍRU, ve které premiérem bude zřejmě Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, a novými ministry Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com, které jsem pomazal za proroky, úplně poslušné, to je živé, místo sebe. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských sviní Česka a světa, nastane v okamžiku, až pomýlený komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, se stane třetím komunistickým PINCHASEM v Boží celosvětové komunistické slávě, po Božích prorocích, PINCHASI Marxovi a PINCHASI Engelsovi. Má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky jako úplně poslušný, to je živý tím, že dobrovolně začne konat Boží soud, neposlušných, křesťanských, militaristických sviní Česka a světa, zřízením úplně poslušné vlády Česka, ve které bude pouze ministrem. Proto, aby úplně poslušnou vládu Česka Kristus dovolil vytvořit, nový premiér, a noví, uvedení ministři, mají povinnost neprodleně se dostavit ke studiu ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Říčky 42. Jediný Boží dům na světě, kde Kristus nyní bydlí, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, je v domě na Říčkách 42. Uvedené KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, tvrdých mužů nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou, nový premiére a ministři. Jste žádáni, abyste na Říčky přijeli v novém novoluní MĚSÍCE, v sobotu, či v neděli 20. nebo 21. června 2020, dle dalších textů. Bojovat proti Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, je naprosto nemožné, protože má veškerou moc nad Vašimi lidskými mozky, geneticky prasečími. Protože neposlušný, to je mrtvý premiér Babiš, ještě nerozhodl o úplném zrušení politických stran politiků pravice a levice, protože ještě není určen způsob výběru pokorné a úplně poslušné nové vlády Česka, nových ministrů a premiéra, při neexistenci voleb politiků pravice a levice, mé vyvolení proroků z technického lidu z Brna, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, zřejmě nového premiéra Česka, VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, a zřejmě nových ministrů, nové vlády Česka, Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislava Ludvu S.Ludva@gmail.com, je neodvolatelné. Uvedení noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, nové vlády Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, máte povinnost, dle písničky od mediálního Mistra Krista, Harmonikáře, ukázat v televizi své tváře. Kristus dělá všem lidem utrpení tím, že všemi tresty, uvedenými v Písmu, prokazatelně bojuje proti neposlušné vládnoucí elitě, což bude trvat až do zřízení nové vlády Česka. Kdo se nyní rozhněvá na stávající Bohy, na neposlušné křesťany, kterým Kristus ničí jejich SKÁLU, ekonomiku, stává se novým Božím lidem, pokorným, úplně poslušným. Nikdo z neposlušných, to je mrtvých lidí, nemá pravdu. Uvedená pravda platí navěky věků. Pro nesmyslnost energetické koncepce UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, zločince, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Havlíčka, trpí celý svět, odstoupením rozumu Krista. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Noční, křesťanské můry pijou silnej čaj. Ještě málo žijou, když se ptaj na Ježíše Krista, Otce Satana Héneka z Domašova, či na koncepci energetiky, NETVORA ministra Havlíčka. Kristus v Písmu slíbil, že zachrání Česko a svět z křesťanského PEKLA ropného, ekonomického a válečného kolapsu tím, že z jím v Písmu vyvoleného technického lidu z Brna, učiní vládnoucí Bohy, BOŽÍ SYNY, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nové vlády Česka tím, že jim, svým Božím rozumem, umožní pochopit texty Písma např. z Bhagavadgíty, z PŘÍSLOVÍ, KAZATELE či MALACHIÁŠE v Bibli. Že je energeticky nezbytné, pomocí Písma nastolit vysokou mravnost tím, že především technický lid z Brna, nebude stínit SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty. Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, když technický lid bude rozumět všem textům Písma, o nezbytnosti vytvoření majetkové ROVINY vyšší, než byla v době 40 let socialismu. Nemravné křesťanské prezidenty, např. Putina, Trumpa a Zemana, je nezbytné zrušit. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 271 –52 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 50. Česká bible kapitola 271. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) V této kapitole 271 není obsah uvedený. V křesťanském, militaristickém, imperialistickém PEKLE, zvyšující se ekonomiky a výroby, jsou možné pouze zlé úmysly vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Dobré úmysly, svým, Božím, neomylným rozumem, dělá pouze Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediný UČITEL, LÉKAŘ, či mediální MISTR. V ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastavil Kristus ZRCADLO nejenom neposlušným, to je mrtvým křesťanským sviním Česka, ale i sám sobě, DUCHU SVATÉMU. Nelze zachránit PLANETU ZEMI, dokud Kristus, ze svého milosrdenství, nevrátí svůj Boží rozum, čtyřem v Písmu vyvoleným Božím prorokům, dále uvedeným, kteří mají povinnost neprodleně činit vše energeticky, ekologicky a mravně nové tím, že vytvoří novou, úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly 268. Kristus, ve SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vyžaduje, aby v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Říčkách v domě čís. 42, kde je VELKÁ HORNÍ KOMNATA, se neprodleně sešli dále uvedení noví kněží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno Bohem vedené tvorstvo, k projednání zřízení nového STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, a nové vlády Česka, z kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s Boží mocí výkonnou, zřízenou dle textů na konci kapitoly 268. Neprodleně, to znamená v novém novoluní MĚSÍCE, na DEN OTCŮ, při SLUNOVRATU SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v neděli 21. června 2020. Ježíš vyžaduje, aby DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, DEN BOŽÍHO NAVŠTÍVENÍ Česka, nebyl odkládán ze dne na den proto, aby Kristem nyní vyvolení čtyři proroci, pomazaní za proroky místo mě, nedošli záhuby, v den odplaty za všechny křesťanské, militaristické, imperialistické nepravosti a lži NETVORA ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci energetiky. Stejně vhodný termín, pro setkání se s Kristem, s takovým, jaký v Písmu skutečně je, v Božím DOMĚ na Říčkách 42, je v den SLUNOVRATU, v sobotu 20. 6. 2020. Proto, aby Kristus mohl naplnit Písmo o Česku do poslední čárky, prosím ho na kolenou, aby se neprodleně smiloval, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad naprosto bezmocným, pomýleným, bývalým komunistickým BERÁNKEM, třetím PINCHASEM v Boží komunistické slávě, premiérem Andrejem Babišem babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, nad zřejmě novým premiérem Česka Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz, a nad zřejmě novými ministry, nové vlády Česka, Ing. Petrem Oplatkem oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislavem Ludvou S.Ludva@gmail.com, které jsem pomazal za proroky místo sebe. Prosím tímto Krista, aby dělali to, co se Kristu bude líbit. Aby na Říčky, v sobotu, či v neděli, přišli proto, aby zde oslavili nového Krista, který svou slávu, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dá pouze sobě samému tím, že ji dá uvedeným čtyřem novým vládnoucím Bohům Česka. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZLODĚJE, do Česka, ukazuje k určitému času v novém novoluní, v neděli 21. 6. 2020, míří neomylně ke svému cíli, nastolení vlády nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Veškerý, úplně poslušný technický lid Česka, který musí mít za Boha vlastní sílu, svého vědění o tom, že Bohem prokletý UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, lhář, pokrytec a zločinec, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, NETVOR Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, má naprosto nesmyslnou energetickou, ekonomickou koncepci, dále uvedenou. Kristus se smiluje nad celým Českem současně, až v Česku, úplně poslušný technický lid, bude znát nového Krista, který vládnoucím ekonomickým hlupákům, prokazatelně ničí jejich ekonomickou pastvu, všemi tresty, opakovaně uváděnými. Novému Kristu se nikdo beztrestně posmívat nebude, protože každého neposlušného hlupáka, který se před Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM nyní neskloní, hněv Krista vyhledá z ničeho nic. Kristus je nyní přítelem pouze úplně poslušným služebníkům Krista. Neposlušným, křesťanským, militaristickým NETVORŮM se změnil v nepřítele tím, že DÉMONŮM, ekonomům, ničí jejich ekonomickou pastvu. V křesťanských chrámech, postavených lidskýma rukama, zatím Kristus nebydlí. Bydlí zde drzí pozemští drzí Otcové Satani kněží, např. Satan farář Hének domasov@dieceze.cz, nebo Belzebub Česka, křesťanská, militaristická, imperialistická zlá svině, NETVOR kardinál Duka apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz. Uvedení čtyři svatí proroci, čtyři TAŽNÍ KONI, stejně mocní, jako je nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou naprosto bezmocní z toho důvodu, že nový Kristus, DUCH SVATÝ, má naprostou moc nad jejich geneticky prasečími mozky. Pro všechny úplně poslušné služebníky Krista je to zřejmé až nyní, na pomalém Božím SOUDU, neposlušných křesťanských debilů, či NETVORŮ, v jezeře Česka, DEBB. Jezero DEBB, debilů Česka, Kristus ZLODĚJ znovu bere do svého vlastnictví. Nyní bude mít každý NEPOSLUŠNÝ hlupák takového Boha, jakého si vybere v Písmu, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, pomocí Božího SOUDU, nyní v Česku končí vládu nad lidmi stávajících Bohů, politiků pravice a levice, vládu DÉMONŮ, to je ekonomů, a vládu jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanu kněží tím, že vládu nad lidmi dává pouze sobě samému. Kdo se nyní k novému Kristu neprodleně nevrátí, od toho odstoupí, svým Božím rozumem. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI, pro odstoupení rozumu Krista, svými, geneticky prasečími mozky, dělají všem lidem světa, pouze samé, militaristické, imperialaistické, křesťanské zlo. Z boje křesťanských, a jiných militaristických sviní Česka a světa, proti novému Kristu, je východisko pouze jediné, východisko úplně poslušnosti. Novému Kristu, se nikdo neposlušný, to je bez rozumu Krista mrtvý, beztrestně posmívat nebude. Kdo si vyvolí např. nového Krista, který bude přítelem úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM Česka, novým kněžím, či novým vládnoucím BOHŮM, s Boží mocí výkonnou, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, premiéru Andreji Babišovi, Ing. Vladimíru Rákosovi, Ing. Petru Oplatkovi, Ing. Stanislavu Ludvovi, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kdo si nyní vybere za Boha lháře, pokrytce, válečného zločince, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele vrahů žoldáků, křesťanského vládnoucího BOHA, NETVORA KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, který v televizi opakovaně tvrdí, že jeho křesťanský Bůh je LÁSKOU, bude novým Kristem trestán, až do úplné poslušnosti, jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, Česka a světa. Nový Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, svými tresty, viditelně pustoší pastvu všem křesťanským, ekonomickým, militaristickým HOVADŮM, či NETVORŮM, např. KORONAVIREM, SUCHEM, POTOPAMI, KŮROVCEM, VICHREM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, ENERGETICKY NESMYSLNOU VÝROBOU, VÝSTAVBOU, DOPRAVOU, SPOTŘEBOU, atd., čím ničí zlým vládnoucím hovadům, ničím nenahraditelnou ropu. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, vládnoucí BŮH, KOZEL prezident Zeman, opakovaně dělá pokoj Kristuv tím, že např. v televizi blahopřeje válečnému zločinci, křesťanu Bohu prezidentu Putinovi, k jeho válečnému vítězství, v jeho válce s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Křesťanské vládnoucí svině, se starým křesťanským myšlením, mluví stále o křesťanském pokoji, ač žádný pokoj není. Válečné zločince, např. prezidenty Zemana, Putina, Trumpa, Erdogana, atd., nelze přenést do BRAN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jejich plány, učinit ze států, které mají ropu, plyn a suroviny, nové kolonie, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, Kristus vyžaduje úplně zničit, v Kristem vyvoleném Česku. Kristus ničí vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, prezidenty, atd. např. vzbouřením se chudáků proti boháčům, v USA, a jinde. Kristus vyjadřuje svou nespokojenost s vládou neposlušných boháčů, nad chudáky, např. ničením pomníků v USA a jinde. Nespokojenost Krista s vládou boháčů nad chudáky, není Kristův pokoj. Kristuv pokoj dostanou Kristem vyvolení vládnoucí proroci, Andrej Babiš, Ing. Vladimír Rákos, Ing. Petr Oplatek, Ing. Stanislav Ludva, až pochopí, že vládnoucí NETVOŘI, UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, svými geneticky prasečími mozky nechápou, že je propastný rozdíl mezi zásobami ropy, plynu, vody, atd., s potřebami neposlušného, to je vzpurného tvorstva, ničícího planetu zemi, pomocí UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, až se v základech hroutí, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, horečným zbrojením, válkami, atd. Jasný plán na vyřešení všech problémů světa má pouze Ježíš Kristus, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vládnoucí NETVOŘI, ve své křesťanské, militaristické hlouposti, se utopili tím, že jejich skutky jsou naprosto nemravné. Tím nastala potopa nejenom v Česku, ale na celém světě. Tuto POTOPU, nejenom v Česku, ale na celém světě, mají povinnost neprodleně vysušit Kristem v Písmu vyvolení vládnoucí proroci, s pomocí NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Andrej Babiš, Ing. Vladimír Rákos, Ing. Petr Oplatek, Ing. Stanislav Ludva. Nový Kristus vyžaduje, aby v novém Božím technickém lidu, úplně poslušném, to je živém, se ZRCADLILA Boží sláva ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, elektronicky celosvětově kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a Boží sláva bydlení ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v sídlištích a městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Technický lid, úplně poslušný, to je živý, se nemusí bát neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, a jiných křesťanských NETVORŮ, protože je Kristus ničí, odstoupením svého Božího rozumu, až do jejich úplného zničení, ve DNI PÁNĚ, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Nelze zachránit planetu zemi, když tvrdí muži úplně poslušného technického lidu, mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, nenastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době, kdy byl pomýlený křesťanský BERÁNEK Andrej Babiš, komunistou, to je OVCÍ, či BERANEM. Především na Anreje Babiše se Kristus jen maličko rozhněval, po vyjití ze čtyřiceti let Boží komunistické majetkové rovnosti, když znovu propadl křesťanské, militaristické, imperialistické chamtivosti. Veškerý pomýlený komunistický lid Česka, má nyní povinnost pochopit texty Písma o tom, že válečný zločinec, KOZEL prezident Zeman, Kristův pokoj nemá. V pravé poledne ÚSVITU třetího křesťanského dne, křesťanského třetího tisíciletí, se Česko znovu setkává s křesťanskou temnotou, především kvůli pomýlenému komunistickému BERÁNKOVI, zlému Andreji Babišovi. Andrej Babiš, nesmí být VLKEM v rouše BERÁNČÍM, ale NEOMYLNÝM dobrým Bohem.

 

2.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nečiní nic tajně. Veškeré tresty uvedené v Písmu, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterými v Česku, a ve světě, potrestal křesťanské, neposlušné, vzpurné, militaristické, ekonomické svině, se již staly. Ježíš Kristus si již vyvolil své přátele z technického lidu v Brně, dále uvedené, pomocí kterých chce sázet nové, celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, kvůli své, energetické spáse Česka, a světa. V místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, v jezeře DEBB, na Domašovsku, znalec Písma, drzý pozemský Otec Satan farář Hének domasov@dieceze.cz, z Ježíše Krista stále dělá křesťanského, militaristického, ekonomického debila, který energetice Česka a světa nerozumí. Stále se dovolává svého křesťanského Boha, při svých ekonomických a náboženských pletichách. Ostří si jazyk jako had, za rty má jed, jako zmije tím, že má za Bohy, Kristem prokleté UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku zločincem, lhářem a pokrytcem UHLÍKOVÝM NEUTRALISTOU, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy, NETVOREM Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Satan farář Hének, veškeré křesťanské, ekonomické, militaristické, imperialistické zlo, které měl vykonat do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, již vykonal. Nyní drze nechce mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože nechce, aby nad lidmi vládli noví kněží, BOŽÍ SYBOVÉ, BOHOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Tímto způsobem, celé Kristem vyvolené Česko skončilo ve vzedmutém moři křesťanských militaristických debilů jezera DEBB, v říši mrtvých křesťanských, ekonomických, imperialistických sviní. Zde, pro odstoupení Božího rozumu Ježíše Krista, od neposlušných křesťanských NETVORŮ, není ani dobrého díla, ani dobré myšlenky. Katastrofou pro Kristem v Písmu vyvolené Česko je, že protikladné, militaristické, křesťanské lži protikladných bludů, děsivé temnoty katolického katechismu, vládnoucího Boha, debila Satana faráře Héneka, se všem neposlušným, to je mrtvým křesťanským NETVORŮM, líbí jeho vzdor proti novému Kristu. Všichni neposlušní, z křesťanské, militaristické mašinérie, proto ztratili víru ve SVÍTÁNÍ, v ÚSVIT třetího křesťanského dne, který se začal již v roce 2000. Nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediný UČITEL, jediný LÉKAŘ, jediný mediální MISTR, se v Česku již vyvýšil, pomalým Božím SOUDEM, uvedených v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, na NEBESA MRAVĚ VYSOKÁ. Proto, žádný úplně poslušný služebník Ježíše Krista, především technického lidu, nemá výmluvu nerozumět mým textům, o nutnosti zřízení nového STROMU STÁTNÍ SPRÁVY, vlády KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové vlády Česka s Boží mocí výkonnou, v čele s knězem, s BOŽÍM SYNEM, s novým premiérem Česka, projektantem vytápění a vzduchotechniky, úplně poslušným, to je živým Ing. Vladimírem Rákosem vladimir@daimond.cz z Brna, kterého toužebně vyhlíží všechno, úplně poslušné, to je živé, Bohu vděčné tvorstvo. Úplně poslušní služebníci Krista, osvobození od vládnoucích ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, mají povinnost rozumět mému přání, aby Kristus vyvolil, ze svého milosrdenství, svým rozumem, za nové kněze, za nové ministry vlády, absolventy VUT v Brně, např. Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislava Ludvu S.Ludva@gmail.com, které jsem pomazal za proroky místo sebe. Ekonom, DÉMON, stávající premiér Babiš, může být v nové vládě Česka pouze ministrem, protože veškerá Boží řeč SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude pouze o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Stávající vládnoucí Bohové, DÉMONI, ekonomové, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, obchodníci, vojáci, atd., do BRAN celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nesmí vstoupit. Já nemohu Kristu určovat, kdo má být premiérem Česka, a kdo má být novým ministrem, stejně jako drzý pozemský Otec Satan farář Hének domasov@dieceze.cz, již nemůže lidem odpouštět jejich křesťanské hříchy. Křesťanské, militaristické, imperialistické PEKLO, již v Česku nesmí existovat. Já jsem vyvolil za proroky místo sebe, uvedený technický lid z Kristem vyvoleného Brna proto, aby Brno naplnilo texty Písma do poslední čárky. Aby celý svět viděl, jak technický lid z Brna, Ing. Vladimír Rákos, Ing. Petr Oplatek, Ing. Stanislav Ludva, atd. s pomocí rozumu Ježíše Krista vyváznou, a pojedou vlakem do Prahy, za premiérem Andrejem Babišem babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, projednat s nim vznik nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé, když premiér Babiš nepřijede na Říčky, v době nového novoluní, od neděle 21.6.2020. Ve vzedmutém moři debilů jezera DEBB, skončilo celé debilní Česko, protože nikdo z technického lidu, a absolventů VUT v Brně, a ČVUT, nechce studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slíbil, že za mě dokončí zápas, se stávajícím vládnoucím Bohem, s drzým Satanem farářem Hénekem tím, že svým Božím rozumem zajistí, aby celé Česko, a celý svět, studoval nové Boží slovo, které je nyní určené především pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO lidu technického. V Česku a ve světě, snad již všichni pochopí, že Kristus, trestání neposlušného, debilního, militaristického lži lidu Česka, a světa, např. KORONAVIREM, SUCHEM, POTOPAMI, KŮROVCEM, VICHREM, PRACHEM, RAKOVINOU, atd, nedělal zbytečně. Kristu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Všechny tresty Česka v Písmu uvedené, se již staly. Proto Kristus dovoluje Česku jít dál, do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Protože všechny vlády jsou od Krista, Kristus zůstal MANŽELEM stávající vlády DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše. Současně je však ŽENICHEM pokorné a úplně poslušné vlády Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Každá práce trvá tak dlouho, jaký je na ni k dispozici čas. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, kvůli energetické, ekologické a mravní bezpečnosti Česka, sám končí dobu benzinovou tím, že dovoluje vytvořit v Česku, a ve světě, vše nové tím, že dovoluje vytvořit úplně poslušnou vládu Česka, ve složení, uvedeném na konci kapitoly 268. Dovoluje prořezat STROM stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Všichni úředníci, kteří parazitují na demokracii, pomocí křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, musí zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Vědec Kristus, vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, pouze těm úplně poslušným služebníkům, kteří neprodleně začnou realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Církev katolická, všeobecné, STAŘENA, NEVĚSTKA, ČARODĚJNICE, již zesnula, a to v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000 tím, že Kristus, viditelně odstoupil, svým Božím rozumem, od drzých pozemských Otců Satanů kněží. Církev katolická, všeobecná, je úplně pomatená, pro odstoupení rozumu Krista. Odjakživa je v Písmu určena k pádu, kvůli tomu, že Kristus vytvořil křesťanství jako dočasné. Je a byla, pro technický lid VUT v Brně, a ČVUT, nikoli MATKOU, ale vždy pouze MACECHOU. Učila technický lid pouze zlé věci. Učila technický lid křesťanské, militaristické chamtivosti. Učila lokaje technického lidu, sloužit pohlavním údům svých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků úravice a levice, a jiných křesťankých NETVORŮ. Vědec Kristus slíbil, že svým Božím technickým rozumem, učiní vše nové tím, že úplně poslušnému technickému lidu, dá poznat pravdu, o správné koncepci energetiky Česka a světa, opakovaně uváděné. Není čeho se bát v případě, že Kristus, od svého Božího technického lidu, přestane odstupovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Vědec Kristus slíbil, že vytvoří v Česku církev novou, kterou PEKELNÉ křesťanské BRÁNY, již nepřemohou. Církev nová, a jediná, s Boží mocí výkonnou, je NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, nová, úplně poslušná vláda Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Motivací pro návrat k novému Kristu je služba nikoli POHLAVNÍM ÚDŮM Bohů církve katolické, všeobecné, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice, atd., ale služba novému Kristu. Vědec Kristus dovoluje znalcům ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sloužit Kristu, službou pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU. Každý, úplně poslušný služebník Boží, je Kristu odpovědný pouze za svůj POHLAVNÍ ÚD. Vědec Kristus si nepřeje, aby technický lid, který svým Božím technickým rozumem živí odjakživa, dělal lokaje stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, politikům pravice a levice, atd. Kristus si již nepřeje, aby prostředníka mezi ním, a Božím technickým lidem, pokorným a úplně poslušným, dělali drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, nebo jeho drzý Bůh, BELZEBUB papež František info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va, cpr@apha.cz, ceco@spc.va, czech@vaticannews.va, twr@twr.cz, zive@proglas.cz, atd. Uvedeným ĎÁBLŮM vědec Kristus vymezil pouze krátké časové období, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. V červnu, v roce 2020, již máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy úplně poslušný technický lid, má povinnost kázat, že Božím slovem je pouze dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma. Uvedeným Satanům již zbývá čas pouze do nového novoluní MĚSÍCE v červnu 2020. Především úplně poslušný, a Kristu vděčný, Boží technický lid z Brna, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com, mají povinnost se uvedeným Ďáblům vzepřít proto, aby se Česko mohlo přiblížit k NEOMYLNÉMU Kristu, k takovému, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Česku se již nikdo nemusí bát DÉMONŮ, protože z Písma je odhaleno, že to jsou ekonomové a bankéři. Z Písma je odhaleno, že jejich promyšlené ekonomické vychytralosti, jsou hanebným klamem, krutým zmijím jedem. Především technický lid z Brna má povinnost, rozhněvat se na uvedené, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí Bohy kvůli tomu, že veškerý křesťanský lži lid, kvůli nim je trestán, odstoupením rozumu NEOMYLNÉHO Krista, VĚDCE. Především technický lid z Brna má povinnost neprodleně realizovat vzkříšení z mrtvých jezera DEBB, debilů. Já nemohu pomazat místo sebe, nějaké jiné, nové, pravdivé proroky technického lidu z Brna, než jsem pomazal. Kristus musí za mě dokončit zápas se Satany kněžími tím, že technickému lidu vrátí svůj Boží rozum. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

3.) NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil Písmo do poslední čárky, při svém PRVNÍM, i při svém DRUHÉM, stávajícím PŘÍCHODU do Česka, v podobě Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku boháčům, bankéřům, atd. V pokolení komunistickém, v době čtyřiceti let Boží komunistické nadvlády, učinil Kristus z Česka jezero DEBB, jezero komunistických či socialistických debilů tím, že Česko vzal do svého vlastnictví, pomocí vlády málo vzdělaných, komunistických DEBILŮ, OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Tím, na dobu čtyřiceti let, nastolil v Česku svoji komunistickou, či socialistickou majetkovou Boží rovinu. Tato bývalá, majetková, socialistická, komunistická Boží rovina Krista, je nyní předobrazem, Boží, celosvětové, dokonalé majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s číslem 666, dle návrhů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, a celosvětově, elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech politických, náboženských, a technických zvířat Česka a světa. Naději do budoucnosti Kristus v Česku dává pouze těm Kristem vyvoleným služebníkům, kteří se k novému Kristu nyní vrátí, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. NEOMYLNÝ Kristus není bere podruhé Česko do svého vlastnictví tím, že znovu vytváří jezero Česka DEBB, jezero neposlušných debilů. Jezero Česka DEBB, debilů, vytváří Kristus v Česku tím, že bere Česko do vlastnictví, pomocí svého, Božího, technického lidu VUT v Brně, ČVUT, absolventů, projektantů, atd., který svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Naplnil Písmo do poslední čárky tím, že v Česku nyní znovu vzešel plný počet debilů, či křesťanských, ekonomických, militaristických pohanů, zločinců. Kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dostává elektronickou nebeskou poštou zdarma, má číslo 666, to je číslo člověka moudrého, a úplně poslušného, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Plány drzého pozemského Otce, Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz, jsou obrovské. Pomocí svých Bohů, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, a pomocí své SKÁLY, výrobků lidských rukou, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd., chce úplně zničit ropu a plyn, a pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, chce horečně zbrojit, a zničit celý svět, křesťanským PEKLEM třetí světové války. Plány NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jsou také obrovské. Pomocí svého, úplně poslušného technického lidu z Brna, mluvením pravdy o správné Boží energetické koncepci Česka a světa, chce zajistit, aby Česko, a tím celý svět, neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2020, vešlo do odpočinutí od svého díla křesťanské militaristické, energetické zhouby tím, že ukončí veškerou, energeticky nesmyslnou výrobu, dopravu, výstavbu, spotřebu, horečné zbrojení, atd., včetně cestování na dovolenou v lidských Bozích, v autech a v letadlech. Kristus bdí nad křesťanským zlem, pomocí křesťanského debila, drzého pozemského Otce, Satana faráře Héneka. Svým Božím rozumem, nad svým Božím technickým lidem Česka a světa, se smiluje, až v Česku bude rozhodnuto, o úplném zničení děsivé temnoty protikladných bludů Satana faráře Héneka, a tím o úplném zničení děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických, politických, náboženských a jiných vychytralostí, rozhodnutím o neprodleném zničení SKÁLY křesťanských, neposlušných sviní, PRACHŮ a ZBRANÍ, v době od nového novoluní MĚSÍCE, od neděle 21. června 2020, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 5. července 2020. Kdo si co nyní vybere, to bude mít. Kdo si za Boha vybere křesťanského, militaristického debila, drzého Otce Satana faráře Héneka, jeho SLOVO NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, bude mít stále pokračování křesťanského PEKLA, kde bude brzy, v době dotěžení ropy, pláč, a skřípění zubů debilů, křesťanských, militaristických ekonomů. Kdo si za nové Bohy vybere uvedený technický lid z Brna, pokorný a úplně poslušný, bude mít, z milosrdenství rozumu Krista, velice brzy hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, švédských stolů snídaní, obědů a večeří, ve všech restauracích, kde z milosrdenství rozumu Krista, budou kuchaři vařit, pro pokorný, a úplně poslušný Boží lid Česka a světa. První jediná hlavní odměna za smysluplnou práci pro Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude nyní dobré jídlo. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, od přelomu věků konce éry ropy a benzinu, od roku 2000, svými skutky, SVÝMI TRESTY, v Česku, a ve světě, ničí vše, co zasadil pomocí děsivé temnoty křesťanské, militaristické, imperialistické chamtivosti. Před Kristem se nyní zodpovídá každý sám za sebe. Kristus potrestá každého militaristického, imperialistického NETVORA, kdo se mu postaví na odpor, vrcholným Božím trestem, to je odstoupením svého Božího rozumu. ODSTOUPENÍ rozumu VĚDCE Krista, postihlo všechny úplně neposlušné. Neposlušní, to je mrtví, odmítají se k novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, vrátit okamžitě, v době, kdy tyto texty dostanou nebeskou poštou, internetem. Za zločince, pokrytce, či hlupáka, považuje nyní Kristus, v jezeře Česka DEBB, každého debila, kdo bude nyní, po trestání Česka a světa např. KORONAVIREM, SUCHEM a POTOPOU, atd., kvůli neposlušnosti vládnoucích Baalů, a DÉMONŮ v Česku, a ve světě, křísit v mrtvých SKÁLU Baalů a DÉMONŮ, ekonomiku, např. tím, že bude křísit z mrtvých energeticky, ekologicky a mravně nesmyslnou výrobu, výstavbu, spotřebu, zbrojní výrobu, či dopravu, to je provoz aut, kamionů, letadel, atd. V Česku musí být učiněno rozhodnutí, že především výroba a provoz vozů, to je aut, musí odtáhnout v děsu, před hrozným Božím hněvem. NEOMYLNÝ Kristus, z milosrdenství svého Božího rozumu, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, objasnil texty Písma, o nemožnosti realizovat vzkříšení z mrtvých ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, mletím děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických vychytralostí, katolického katechismu drzého pozemského Otce, Satana faráře Héneka domasov@dieceze.cz. Nezbytnost vzkříšení z mrtvých křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro úplně poslušný technický lid, je zřejmá a smysluplná. Úplné zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, obchodníků, atd., pro jejich neschopnost číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, je pro jejich neposlušnost Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nezbytná. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, je již jediným Vědcem na světě. Svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, se smilovává nad kým chce, koho chce nechává zatvrzelým, křesťanským, militaristickým NETVOREM. Vědec Kristus nyní vyžaduje úplnou poslušnost svého technického lidu, který svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, kvůli záchraně ropy a plynu, pro novou činnost úplně poslušného lidstva, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu úplně poslušných služebníků Krista. Kam vede cesta neposlušných, křesťanských militaristických sviní, které vyhovují přáním DUCHEM CHUDÝM, neposlušným a vzpurným lidem, lze odhadnou velice přesně. Proto úplně poslušný technický lid z VUT v Brně a ČVUT, má povinnost proklínat DEBILA, drzého pozemského Otce Satana faráře Héneka, pokud nezačne neprodleně sloužit novému Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázni a s úctou, to je mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, přichází jako ZLODĚJ majetku boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd., nikoli kvůli jejich trestání, ale z důvodu jejich energetické, ekologické a mravní spásy. Pomocí svého, úplně poslušného technického lidu VUT v Brně a ČVUT, vytvoří majetek nový, společný, který bude, z milosrdenství rozumu Krista, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus energeticky, ekologicky a mravně spasí pouze ty svobodné služebníky, kteří nebudou mít nic společného s drzým Otcem Satanem Hénekem z Domašova domasov@dieceze.cz, a s jeho sbírkou křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Úplně poslušný Boží technický lid, Baalům a DÉMONŮM nic nedluží. Sice ekonomové, ve své pýše, svých geneticky prasečích mozků, drze tvrdí, že bez jejich úsilí, by byla velká nezaměstnanost, což je sprostá lež. Pod vedením Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude technickému lidu lépe. V Písmu slíbil, že svému, úplně poslušnému, to je živému technickému lidu, ukáže v obnovitelné energetice věci nové, které nikdo, z neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, ještě nezná. Odpouštění hříchů, drzým pozemským Otcem, Satanem farářem Hénekem je KACHNA. Hříchy, které jsou odjakživa k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, vždy odpouštěl lidem Kristus, dle svého plánu, cesty Česka, do BRAN celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Tresty, opakovaně uváděné, kterými Kristus trestá, neposlušné, křesťanské, militaristické svině, již nejsou užitečné pro nikoho. Boží království je stále blíž tím, že se blíží úplně zničení lhářů, podvodníků a zločinců, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, v jedinou hodinu, či v jediný den, zveřejnění těchto textů jejich SOUDU. Kristu se nebude beztrestně posmívat žádný zlý Baal a DÉMON. Tělo Krista musí zbavit SMRTI, kterou je církev katolická, všeobecná, Otce Satana faráře Héneka, úplně poslušný, to je živý technický lid z Brna. Úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, mají povinnost vytvořit TĚLO Krista nové tím, že v Praze zřídí NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, novou vládu Česka, s Boží mocí výkonnou, uvedenou na konci kapitoly 268. Důvěřovat novému Kristu, mohou ti úplně poslušní služebníci technického lidu, kteří uvěří textům Písma, že Kristus i KORONAVIREM boří křesťanské, militaristické PEKLO. Je lepší pěstovat jahody KORONA, pro stoly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, než Boží trest, než pěstovat KORONAVIRUS. Kdo z ekonomů chce nastartovat ekonomiku, pomocí SPOLEČNÉHO MĚŠCE NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, ministryně financí Schillerové ministr@mfcr.cz, jde k energetické záhubě, pro odstoupení Božího rozumu, i od technické elity z Brna. Technický lid z Brna, nemusí mít strach ze změn, ze zničení křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Když technická elita z Brna to s novým Kristem nyní zkusí, bude postupně ve všem po nedostatku. Všechny národy budou technické elitě z Brna blahořečit. Česko se stane vytouženou zemí. K technickému lidu z Brna, se Kristus bude chovat jako ke svým synům tím, že od BOŽÍCH SYNŮ, nové, úplně poslušné vlády Česka, nebude odstupovat Božím, technickým rozumem, ze svého milosrdenství.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

4.) NEOMYLNÝ DUCH, Kristus, viditelně odstoupil, svým Božím rozumem, od všech pomatených vládnoucích Bohů UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, např. od Jakuba Limra info@mozaika.hk, info@krestandnes.cz, rada@kaes.cz, twr@twr.cz, Čestmíra Klosse info@kaes.cz, info@postbellum.cz, Ondřeje Nováka ondrej.novak@lfmotol.cuni.cz, olomouc.vemcamara@gmail.com, ondrej.novak@upol.cz, info@najdipomoc.cz, novako@vskk.cz, atd. Uvedené křesťanské, ekonomické, militaristické svině, kvůli své službě, svým ekonomickým Bohům, UHLÍKOVÝM NEUTRALISTŮM, stále odmítají uznat, že jejich vládnoucí Bohové, jsou ekonomickým plevelem, ekonomickým křovím, které nemůže shořet, kvůli děsivé temnotě, špíně, jedu, křesťanských protikladných bludů drzého Satana faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Nejsou schopní ukončit tvrdé Boží tresty, opakovaně uváděné, neposlušných, křesťanských militaristických sviní Česka, zvěstováním evangelia ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všem národům, pokorným a úplně poslušným. Nejsou schopní, v jezeře DEBB, svoje ekonomické, politické, náboženské a jiné Bohy, debily, opustit, protože nejsou schopni opustit svoje dobře placená koryta, a svoje Bohy, výrobky lidských rukou, zbraně, auta, kamiony, letadla, lodě, atd. Všichni neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista mrtví, se stále chtějí křtít křesťanskou, militaristickou špínou, k energetické, ekologické a mravní křesťanské smrti Česka a světa. Nikdo neposlušný, vzpurný, bez rozumu Krista mrtvý, se nechce smířit s tím, že dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, posílá veškerý ekonomický, politický, náboženský a jiný militaristický, křesťanský plevel, či křoví, ekonomické svině, obchodníky, politiky, či NETVORY zbrojaře, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin. Novému, NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Ekonomické, militaristické svině, neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, do BRAN celosvětového, mírového, Božího království, nesmí vstoupit, kvůli konci éry ropy a ekonomiky. Aby NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, mohl vládnout nad všemi státy světa, v Kristem vyvoleném Česku, mají povinnost úplně zmizet, v říši ticha, to je na smetišti dějin, především UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, NETVOR Filip Dvořák dvorak-filip@komora.cz, office@komora.cz, info@hkpraha1.cz, Tomáš Buzrla kancelar@modernienergetika.cz, Martin Sedlák info@ofinance.cz, info@alies.cz, hkp@hkp.cz, tomas.buzrla@modernienergetika.cz, martin.sedlak@modernienergetika.cz, reditel@cogen.cz, smartgrid.cz@gmail.com, j.borkovec@gmail.com, kancelar@dsadvokati.cz, martin.smolka@solarniasociace.cz, office@enery.energy, veronika.silhova@solarniasociace.cz, spravceit@beas.cz, info@energy21.cz, info@jufa.cz, info@solarglobal.cz, ekotechnik@ekotechnik.cz, sekretariat@solarniasociace.cz, petra.piskova@solarniasociace.cz, info@resolar.cz, obchod@solartec.eu, info@sunfin.cz, redakce@obnovitelne.cz, info@energy-hub.cz, obchod@solarhome.cz, info@unicreditgroup.cz, amsp@amsp.cz, derfl@ande.cz, info.cz@photonenergy.com, stiblikova@clbpisek.cz, aem@aem.cz, fousek@akubat-asociace.cz, sekretariat@tpue.cz, hostetin@veronica.cz, predseda@ceska-peleta.cz, univerzita@vsb.cz, vut@vutbr.cz, sekretariat@solarniasociace.cz, reditel@cogen.cz, smartgrid.cz@gmail.com, antonin.lupisek@cvut.cz, spcr@spcr.cz, info@uceeb.cz, tomas.matuska@fs.cvut.cz, info@solarpowereurope.org, info@tydenudrzitelnosti.cz, daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz, sekretariat@fel.cvut.cz, podatelna@sck.izscr.cz, info@eref-europe.org, martin.volf@cvut.cz, info@czgbc.org, kuklik@fsv.cvut.cz, zive@proglas.cz, ae@aemo.cz, atd. Jejich křesťanský, ekonomický, militaristický Bůh, v jezeře Česka DEBB, zločinec, lhář a pokrytec, UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, zlý NETVOR Karel Havlíček ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je prokazatelně debil, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od militaristických, křesťanských sviní, viz další text v této, i v ostatních kapitolách. Otevřený dopis pomýlenému, bývalému komunistickému BERÁNKOVI, MOTÝLE z ANO, třetímu PINCHASI v Boží slávě, po PINCHASI Karlu Marxovi a PINCHASI Bedřichu Engelsovi, premiéru Andreji Babišovi. babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Jer.1/17až 6/19až11/11,19až31/27,32. Andrei Babiši, není pro Vás úkolem nad lidské síly, být stejným LVEM, být jako NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, třetím PINCHASEM v Boží slávě, po Božích prorocích, po PINCHASI Marxovi a PINCHASI Engelsovi. Stínit SVĚTLU SVĚTA rozumu Ježíše Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, opakovaně uvedené, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,39/34,40/29až43/26,31,45/23, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,106/30,107/10,43,132/5,8,150/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi nými, vzal Česko do vlastnictví v době, kdy z Česka vytvořil jezero DEBB, jezero komunistických, vládnoucích, málo vzdělaných DEBILŮ, pomocí komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ či OVCÍ. 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, SLOVO DOGONŮ, atd. Kristus, dle svého plánu, nastolil v Česku, pomocí Boží ideologie o celosvětové Boží majetkové rovině, pomocí Božích proroků, PINCHASE Marxe a PINCHASE Engelse, čtyřicet let, své, Boží, majetkové roviny. V této době, BERÁNKU premiére Babiši, v komunistických průvodech, jste nosil obrazy komunistických Bohů, Marxe a Engelse. Jak již bylo uvedeno, čtyřicet let Boží komunistické majetkové roviny, bylo pomalým Božím soudem. Pro militaristické, křesťanské Československo, pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, bylo Božím trestem. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Tes.2/3,11,3/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Gal.1/7až3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,35/10,39/8,13,21,29, 2.Tim.3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud.12. Kristus, dle svého plánu, uvedeném v Písmu, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Česko učinil kolonií SSSR. Vládnoucí soudruzi BERANI byli kolaboranti. V Česku a Slovensku, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové roviny, soudruzi BERANI, nemohli v Česku nastolit, aby bylo ve všem po nedostatku, nemohl pracujícímu lidu setřít každou slzu s očí, protože veškerá výroba se odvážela do Ruska. Kristus byl nucený z Československa učinit kolonii Ruska proto, aby v Československu udržel Boží majetkovou rovinu, dle svého plánu, dva krát dvacet let. V opačném případě by hrozilo, že by Boží, socialistickou, majetkovou rovinu, zničili takoví křesťanští hlupáci, jakým jsou dnes např. drzý pozemský Otec, Satan, hlupák farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, či vládnoucí křesťanský neposlušný DEBIL z USA, prezident Trump, pomocí křesťanských protikladných bludů. ConsPrague@state.gov, chicago@embassy.mzv.cz, losangeles@embassy.mzv.cz, newyork@embassy.mzv.cz, ACSPRG@state.gov, cs.ny@mzv.cz, washington@embassy.mzv.cz. Neposlušné, vzpurné, křesťanské militaristické svině, např. farář Hének z Domašova, či prezident Trump, stále zneužívají křesťanskou Bibli, se SLOVEM protikladných křesťanských bludů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a tím zneužívají veškeré slovo Boží, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. S křesťanskými neposlušnými, to je mrtvými militaristickými sviněmi, do jejichž geneticky prasečích mozků, rozum Ježíše Krista nikdy nevstoupí, Kristem vyvolené, úplně poslušné, to je živé Česko, nesmí mít nic společného. Neposlušné křesťanské svině, se brání rozpadu křesťanského, nespravedlivého, militaristického, imperialistického řádu tím, že s křesťanskou biblí v ruce, chtějí pokračovat ve svém boji proti NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, proti jeho dokonalé Boží lásce, o energeticky nezbytném nastolení SVĚTLA SVĚTA, celosvětové, Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově plánovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Jejich Bohové, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., stále chtějí vládnout nad pracujícími chudáky, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, LODÍ, atd., což je cesta do křesťanských PEKEL ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Neposlušní, to je mrtví křesťané, chtějí vládnout nad CHUDÁKY a tím Ježíšem Kristem, STVOŘITELEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím ničit planetu ZEMI, až se v základech hroutí, naprosto nesmyslným ničením ropy. Farář Hének a prezident Trump jsou Kristem prokletí NETVOŘI, protože vyhovují energeticky nesmyslným přáním militaristického, křesťanského lži lidu. Křesťanské svině, které svádějí křesťanský lži lid, do středověkého křesťanského PEKLA, pomocí DÉMONSKÝCH promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů, mají na svém čele vypálený cejch politických, náboženských a technických zvířat, Vědcem Ježíšem Kristem prokletých. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11,

 

Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Soudců5/31,9/15,37,16/29,31, atd. Pomýlený, bývalý, komunistický BERÁNKU, třetí PINCHASI v Boží komunistické, socialistické slávě Krista BERÁNKA, LVE premiére Babiši, jako úplně poslušný, jste stejně mocný jako LEV Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nesmíte vést Česko do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA světové války, pro neposlušnost. Žalm1/1až106/30, Jer.1/17až11/11,18až31/27,32, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, atd. Pravdu, která osvobodí Česko, a celý svět, od křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, např. od faráře Héneka z Domašova, či od válečného zločince, od NETVORA prezidenta Trumpa, je Česku známá již od od Velikonoc roku 2006. Neposlušný, to je mrtvý technický lži lid Česka, kvůli Vaší neposlušnosti, stále odmítá bezpečnost Boží, kterou Kristus Česku zajistí, když se podřídí Boží vůli, když se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Bezpečnost a pořádek, vlády stávajících Baalů a DÉMONŮ, je PEKLEM, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, křesťanských, militaristických sviní. Pomalý Boží SOUD, který zbaví Česko a svět, např. vládnoucích prezidentů, válečných zločinců, např. Trumpa, Putina, KOZLA Zemana, Erdogana, atd., je Božím milosrdenstvím. Na LETNICE 2020, byl vylit DUCH PRAVDY moudrosti Ježíše Krista, SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, na Kristem vyvolené Česko. STROM stávající vlády pomýleného komunistického BERÁNKA, PINCHASE, premiéra Babiše, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, v jezeře DEBB, debilů, plodí pouze OVOCE ÚMYSLŮ neposlušného, to je mrtvého zločince, pokrytce, lháře, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu, obchodu a dopravy, NETVORA Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Debila, ministra Havlíčka, Boha neposlušných militaristických sviní, které, svými geneticky prasečími mozky nenávidí kázeň, které proto nenávidí NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, PÁNA PÁNŮ a KRÁLA KRÁLŮ, jediného prezidenta všech států světa, Kristus zabije, když Česko dobrovolně nevytne STROM vlády neposlušných křesťanských NETVORŮ. Když, dle Božího plánu, nezřídí STROM STÁTNÍ SPRÁVY vlády KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, vlády nového kněze, BOŽÍHO SYNA, nového premiéra Česka, projektanta vytápění a vzduchotechniky, úplně poslušného, to je živého Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz z Brna, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné, to je živé, Bohu vděčné tvorstvo. S neposlušnými vládnoucími NETVORY vlády premiéra Babiše, si Kristus, svým Božím rozumem, již nic nezačíná. Kdo křesťanské, militaristické svině, bude ještě mít za vládnoucí Bohy, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, jde do JÁMY, do HROBU, ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války, ve které Kristus zničí strašlivou záhubou, dvě třetiny nesmyslně přemnožených lidí. Do SLUNEČNÍ ŘÍŠE mírového Božího království všech států, se SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, z křesťanského HROBU, Kristus vytáhne pouze úplně poslušné služebníky, kteří neprodleně podpoří vznik nové vlády Česka. Kristus vyžaduje, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 5.6.2020, rozhodnut o vyjití Česka, do BRAN Božího, mírového království, cestou zřízení poslušné vlády, Božího lidu. Což se nestalo. Proto Kristus stanovil NOVÉ DNES naplnění Písma o Česku, od novoluní MĚSÍCE, od neděle 21. června 2020, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 5. července 2020. Pomalý Boží soud neposlušných ekonomických, militaristických, křesťanských sviní, bude pokračovat, až do vzkříšení v mrtvých, nových ministrů, a premiéra, nové vlády Česka, z Brna. Ez.3/4,21,21/22,32,28/9,37/11,39/8,13,21,29, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm33/6,37/5,43až50/6,17,22až102/18,27,105/15,19,36,106/30,107/10až43, SLOVO DOGONŮ, Jer.1/17,6/19,11/11,19,23/29,32,31/27,32až51/58, Jóel1/14,2/11,4/2,4,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mat.5/3až18,23/7,25/32,40, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Boží vůle je známá vyvolenému technickému Božímu lidu, úplně poslušnému, to je živému. Trestající Kristus potrestal Česko a lidstvo KORONAVIREM, kterým zastavil energeticky nesmyslnou leteckou dopravu, a částečně omezil energeticky nesmyslný obchod, např. převážení úplně stejných potravin, z jedněch států, do druhých států. DUCH PRAVDY ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je seslán především úplně poslušnému technickému lidu Česka, dále uvedeným novým vládnoucím Bohům, BOŽÍM SYNŮM, premiérovi a ministrům nové, úplně poslušné vlády Česka, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Křesťanské, a jiné neposlušné, vzpurné, militaristické svině, které pohrdají dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o objasněné, správné energetické koncepci Česka a světa, jsou Kristem v Písmu odjakživa prokleté. Ve vzedmutém moři křesťanských militaristických debilů, či NETVORŮ, jezera DEBB, Česka, nebude odpuštěno nikomu, kdo nyní odmítne zřízení nové vlády Česka, úplně poslušné, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost světu oznámit Boží moudrost podřízení se všech vlád světa, jedinému PREZIDENTU světa, KRÁLI KRÁLŮ a PÁNU PÁNŮ, jeho zákonům POLE VĚDY Písma, dle kterých, veškerá ropa, plyn, uhlí a suroviny, nyní patří Kristu, jejich STVOŘITELI, STVOŘITELI veškeré techniky. S fosilními palivy, od LETNIC 2020, smí nakládat pouze úplně poslušné vlády světa, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, kvůli své, energetické, ekologické a mravní spáse. PRAVDA o správné koncepci energetiky, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je Božím milosrdenstvím. Úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT, atd., všichni absolventi, mají povinnost, v uvedené PRAVDĚ o správné koncepci energetiky nově zakořenit, a tím úplně zničit krutý zmijí jed křesťanských protikladných bludů děsivé temnoty katolického katechismu, a tím, krutý zmijí jed ekonomických, promyšlených vychytralostí bankéřů, zbrojařů, boháčů, vojenských kaplanů, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem pouze v případě, když mnoho služebníků nového Krista, se bude vzdělávat ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby z toho, Kristem vyvolené Česko, mělo užitek, a energetickou spásu. STROM vlády pomýleného komunistického BERÁNKA, třetího PINCHASE v Boží slávě, po Božích prorocích, PINCHASÍCH, Marxovi a Engelsovi, premiéra Babiše, plodí hnusné OVOCE, plodí pouze vládnoucí, Kristem prokleté Baaly a DÉMONY. Proto STROM vlády, ekonoma, to je DÉMONA, premiéra Babiše, musí být vyťat, úplně poslušným technickým lidem neprodleně, a spálen ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že z Kristem prokleté neposlušné vlády Babiše, nezůstane ani kořen, ani větev. Kdo chce nyní vrátit ekonomiku do STARÝCH KOLEJÍ, pod vládu Bohem prokletého, mrtvého zločince, pokrytce, lháře, UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu, obchodu a dopravy, NETVORA Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, jde znovu do křesťanského PEKLA, kde bude pláč a skřípění zubů. Politický, náboženský a technický dobytek, je naprosto závislý na technickém rozumu Krista, který je však Božím milosrdenstvím, pouze pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jediného UČITELE, LÉKAŘE a MEDIÁLNÍHO MISTRA. Ježíš Kristus, křesťanské neposlušné svině, sloužící Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., místo Kristu, miloval pouze do přelomu věků konce éry doby benzinové, do roku 2000. Od roku 2000 již nechce, aby byl rozpor mezi láskou ke Kristu, a uvedenou pravdou o křesťanských, neposlušných, to je mrtvých sviních, které NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, odjakživa nenávidí. Pravda je taková, že Kristus, neposlušné křesťanské militaristické svině nemiloval vůbec nikdy, protože dodnes, svým Božím rozumem, do DUŠÍ, a do geneticky prasečích mozků, vládnoucí, křesťanské, a jiné náboženské elity, uvedenou pravdou nikdy nevstoupil. Kristus miloval, svým Božím rozumem, pouze své Boží proroky, např. PINCHASE Marxe a PINCHASE Engelse, pomocí kterých vedl Česko a lidstvo tak, aby dnes mohl být jediným HISTORIKEM Česka, a stejně tak všech úplně poslušných států světa. Aby mohl naplnit VEŠKERÉ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že vytvoří svoji, celosvětovou, mírovou, Boží majetkovou rovinu, své SLUNEČNÍ ŘÍŠE, pomocí svého technického lidu, profesorů a absolventů VUT v Brně a ČVUT, který, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Kdyby Kristus, nad svým technickým lidem, např. nad Ing. Petrem Oplatkem oplatek@energitech.cz, a Ing. S.Ludva@gmail.com, se nyní nesmiloval, svým Božím technickým rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk na světě. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v květnu 2020, se jako LÉKAŘ uzdravil tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, učinil zázrak. U svých dvou služebníků technického lidu, u absolventů VUT v Brně, učinil vzkříšení z mrtvých, militaristických, křesťanských sviní, které ještě nikdy na světě nenastalo. Božími přáteli učinil Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. S.Ludva@gmail.com.

 

Naplnil SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že dal svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, technickému lidu, který Krista v Písmu nehledal, a nehledá, ani jeho příkazy, ani jeho zákony POLE VĚDY Písma. Z těchto svých dvou služebníků tím učinil KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO vládnoucích kněží nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, vládnoucí Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo. Tím, v tomto neposlušném, vzpurném, mrtvém, křesťanském pokolení, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, za mě končí zápas např. s drzým pozemským Otcem, Satanem, s lhářem a pokrytcem, s vrahem nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s neposlušným, bez rozumu Krista s bezmocným MODLOSLUŽEBNÍKEM, s Páterem farářem Hénekem z Domašova domasov@dieceze.cz. Krista v Česku nyní musí každý znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Agronom, farář Hének již nesmí v kostele v Domašově učit neposlušné svině, poznávat křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO. Křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ se nyní sám zmařil, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z křesťanského Krista, pomocí SOUDU, nyní učinil MODLÁŘSKOU STVŮRU. Vyvýšil se pomalým SOUDEM neposlušných křesťanských sviní, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ. Kristus nechal Héneka nyní zatvrzelým, čímž potvrdil texty Písma. Nevstoupí do DUŠÍ Satanů kněží, podrobených hříchu, kterým je křesťanské PEKLO nesmyslných válek o území s ropou a surovinami, kterým je nesmyslné ničení ropy, energeticky nesmyslnou výrobou, dopravou, výstavbou, spotřebou. Nad svým technickým lidem z Brna se smiloval, svým Božím rozumem. Pro odstoupení Božího rozumu, každý DUCH znovu zemdlel. Každý zemdlel tím, že ve svém mozku, geneticky prasečím, nemá Boží rozum. Kristem vyvolené Česko, má však již DUCHA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když Kristus, od svých dvou, či tří služebníků, od Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz z Brna, svým rozumem odstupovat již nebude, umožní Česku naplnit Písmo do poslední čárky, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 5. července 2020. Křesťanské neposlušné, vzpurné svině, na to, aby milovali nového Krista, jako sama sebe, a např., jako sama sebe také bezdomovce Blažka z Říček, již namají čas. Kristus vyžaduje, aby nový Boží technický lid, ukončil pomalý Boží SOUD úplně a rychle tím, že úplně zničí křesťanské militaristické, imperialistické PEKLO, které vede BELZEBUB papež František. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Teď je KRÁLOVNOU MÍRU Česko, nová vláda Česka, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, pokorná a úplně poslušná, vytvořená dle textů na konci kapitoly 268. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolená vláda Česka, setřela postupně, každou slzu s očí veškerému pracujícímu lidu, celého světa. Kristus nechce, aby chudí nezaměstnaní, např. v USA, kvůli hladu, měli Kristův křesťanský pokoj tím, že rabují obchody. Myšlenky o Kristově dokonalém pokoji, o míru, v celosvětovém, mírovém Božím království, dostanou ti úplně poslušní služebníci, kteří zničí křesťanské PEKLO. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

5.) NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již umožňuje mluvit pravdu o koncepci energetiky Česka a světa. Ředitel jaderné elektrárny v Dukovanech Miloš Štěpanovský, a nový ředitel Dukovan Roman Havlín, zpravodajedu@cez.cz, jas@jas-hrotovice.com, infocentrum.edu@cez.cz, info@obkjedu.cz, ajohn@via-alta.cz, michal.zoblivy@cez.cz, stefka.market@gmail.com, jaroslav.vlcek@cez.cz, ant.mly@seznam.cz, starosta@obecdukovany.cz, obrslikovi23@seznam.cz, petr.velebil@cez.cz, pavel.nechvatal@cez.cz, starosta@rouchovany.cz, obchod@ic-energo.eu, eva.stulova@cez.cz, info@pse.cz, posta@pse.cz, bezpecnost@pse.cz, v médiích pravili, že ekonomickou energetickou koncepcí Bohem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu, obchodu a dopravy, NETVORA Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz, je výstavba jednoho bloku jaderného reaktoru v Dukovanech, v létech 2029 až 2036. Pravili, že tato výstavba nemá nic společného se zajišťováním elektřiny pro provoz elektromobilů, v době ropné a ekonomické krize. Pravili, že výstavba jednoho nového bloku jaderného reaktoru v Dukovanech, je z důvodu konce životnosti čtyř stávajících jaderných bloků v Dukovanech do roku 2045. Pravili, že výstavba nového bloku není příliš bezpečná, kvůli pokračujícímu suchu, kvůli malému průtoku vody v řece, potřebné pro chlazení. Při vysílání redaktoři ještě blouznili o ekonomické koncepci výstavby menších jaderných bloků v Česku, kvůli zvýšení množství vyrobené elektřiny z jádra z toho důvodu, protože stéle nevěří textům Písma o tom, že Kristus, do energetiky Česka a světa vidí, a že nyní, odstoupením svého Božího rozumu od NETVORA ministra Havlíčka, boří jeho veškeré nesmyslné energetické koncepce, které jsou pro Česko a svět, energetickou SMRTÍ. Od jím prokletých UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ Česka a světa, odstoupil svým Božím rozumem proto, aby pomocí NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, KRÁLOVNY MÍRU, nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 228, mohl prosadit energetickou koncepci svou, jedině správnou, uvedenou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Např. Jana Klímová z Hospodářských novin hn@economia.cz, press@economia.cz, info@economia.cz, v ČRo vinohradska12@rozhlas.cz, uvedla, že nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech zvýší výrobu elektřiny v Česku pouze o 6 % z celkové výroby elektřiny. Dále uvedla, že toto nepatrné zvýšení výroby elektřiny z jádra, nepokryje snižování výroby elektřiny z rušených uhelných elektráren. Uvedla, že UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ zločince ministra Havlíčka, mají v plánu ukončit výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách do roku 2035, či do roku 2040. Uvedla, že není naděje, že by se výroba elektřiny v Česku zvyšovala, což požadují Baalové a DÉMONI, kteří chtějí nahradit cca 60 % energie z ropy, elektřinou, kvůli provozu elektromobilů na elektřinu. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Neposlušní a vzpurní, Bohem prokletí UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, stále drze lžou také o tom, že poptávku po elektřině pro elektromobily, v době ropné a ekonomické krize, zajistí elektřina vyrobená fotovoltaikou a větrníky, což je také lež, kvůli které, vládnoucí UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ministr Havlíček, musí být vyšetřován, a zbaven buď svéprávnosti, nebo svobody. Musí být prohlášen buď za zločince, nebo za nesvéprávného, nemocného, neuzdraveného blázna. Dle energetické koncepce UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY debila ministra Havlíčka, výroba elektřina z fotovoltaiky a z větrníků, v žádném případě nenahradí ani elektřinu, vyráběnou dnes ve výhledově rušených uhelných elektrárnách. Pro Baaly a DÉMONY, není tedy žádná naděje, že provoz vozů, to je aut, může pokračovat. Platí texty Písma o tom, že SKÁLA Baalů a DÉMONŮ, VOZY, to je auta, odtáhne v děsu, z Božího hněvu Vědce, Ježíše Krista. Noví ministři technického lidu, nové vlády Česka, vedené Ing. Vladimírem Rákosem, s pomocí technického rozumu Ježíše Krista, snad již pochopí, že elektřina z fotovoltaiky a větrníků, v žádném případě nemůže nenahradit množství elektřiny, vyrobené v dosluhujících uhelných elektrárnách, které doslouží při dotěžení uhlí v několika dolech, viz GRAF o stávající energetice Česka, uvedené ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Energeticky nesmyslné energetické koncepce jsou také odsouzené v dalších textech, přetažených z kapitoly 270, a v dalších kapitolách. Neposlušní, mrtví, jdou k energetické záhubě, pro odstoupení rozumu Vědce Krista. Z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že veškeré zlo technické elitě dělá především neposlušný, drzý pozemský OTEC farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz. Kristus se chce smilovat nad celým Českem, svým Božím rozumem současně,Satan Hének v kostele v Domašově rozhodne, o úplném zrušení křesťanského PEKLA, v jedinou hodinu kázání sestaveného ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Drzý farář Hének, usvědčený ze vzpoury proti novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, stále odmítá vyznat své militaristické viny, své všeobecné katolické církve, současné a minulé. Stále se mu líbí jeho moc nad lidmi, stále chce konat, ve svých tradicích, své křesťanské MODLOSLUŽBY, pro svou křesťanskou chamtivost. Stále chce zpovídat a odpouštět křesťanským NETVORŮM, jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. Nechce jít novému Kristu, NEMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, všech států světa, z cesty. Hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, je především neposlušnost drzého, pozemského OTCE, Satana faráře Héneka. Tvrdí, že nemůže sloužit novému Kristu, protože vůbec neví, co by bez své SKÁLY, bez PRACHŮ a MAJETKU, bez svého pravidelného příjmu, bez svého, dobře placeného KORYTA, v Domašově dělal. Odmítá naplnit texty Písma o tom, že ho Kristus, jako falešného proroka, již nepotřebuje. Nevěří, že Česko musí naplnit Písmo o tom, že nového Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCCE všech států světa, musí znát všichni, od nejbohatšího, po nejchudšího. Stále odmítá připravovat kázání z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále odmítá ukončit své křesťanské modloslužby. Sloužit současně KRÁLI KRÁLŮ, A PÁNU PÁNŮ, Kristu, jedinému prezidentu všech států světa, a stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, však již není možné. Není již čas na nějaké omluvy, na nějaké vyznávání militaristických, křesťanských vin. Telefonicky jsem Bohu milému OTCI Satanu Hénekovi sdělil, že jeho Bůh, křesťanský SVĚTLONOŠ LUCIFER, vládce křesťanského PEKLA, si v Písmu přeje, abych zorganizoval jeho vypískání, v době jeho křesťanských MODLOSLUŽEB, pokud je dobrovolně, neprodleně, nyní neukončí. Kristus do faráře Héneka stále nevstoupil, svým Božím rozumem, protože mně sdělil, ať se neodvažují organizovat jeho vypískání, při jeho křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, protože jeho Bohové, boháči, by se mně pomstili. Kristus však v Písmu uvádí, že vypískat Satana faráře Héneka, při jeho křesťanských MODLUSLUŽBÁCH, mají povinnost všichni úplně poslušní služebníci nového Krista, chudí i bohatí. Je to nezbytné z toho důvodu, že nový Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad svým technickým lidem VUT v Brně a ČVUT, až se celé Česko k novému Kristu vrátí, s pomocí Božího rozumu Ježíše Krista, uvedeného ve SLOVĚ NEBES MRANĚ VYSOKÝCH, až v době ukončení křesťanských MODLOSLUŽEB faráře Héneka, v kostele v Domašově. Kristus slíbil, že se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, tak jak v Písmu slíbil. K někomu úplně poslušnému, se svým Božím rozumem vrátí, k někomu neposlušnému, tedy mrtvému, se nevrátí proto, aby dokázal svou moc, nad každým, geneticky prasečím mozkem neposlušných, vzpurných sviní, či NETVORŮ. Novou energetiku si nemůže vybudovat každý doma. ROUŠKY proti Božímu trestu, proti KORONAVIRU, bylo možné šít doma. Novou energetiku, která nahradí ropu, plyn a uhlí, Kristus dovolí v Česku vybudovat, až nové, úplně poslušné vládě Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Kristus Česku dává své myšlenky o POKOJI celosvětového, mírového Božího království, pouze úplně poslušným služebníkům Krista. Kristus ukáže svému Božím technickému lidu, svým Božím rozumem, věci v obnovitelné energetice nové, až farář Hének, z milosrdenství rozumu Krista, v kostele v Domašově, ukončí křesťanské MODLOSLUŽBY. Běda Satanu Hénekovi, když bude chtít pokračovat ve svých křesťanských tradicích. Když stále drze bude milovat svou křesťanskou slávu, svých protikladných bludů o Kristu, místo slávy Boží, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Farář Hének stále odmítá být Otcem Bohu milým. Drze odmítá být zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svými křesťanskými, protikladnými bludy, dělá v Česku zlo soužení, jaké ještě nebylo, a jaké, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, již nikdy nebude. Kristus nyní naplnil Písmo o Česku, do poslední čárky tím, že vrátil svůj Boží rozum, svému technickému lidu, který, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa tak, jak si předsevzal. Kristus ví, že při odstoupení jeho Božího rozumu, každý lidský DUCH zemdlí. Ježíš Kristus tím, že vrátil svůj Boží rozum, svým dvěma služebníkům z technického lidu, vetkal do našeho lidství sama sebe. Přemohl militaristický, imperialistický křesťanský svět tím, že Ing. Petr Oplatek a Ing. S.Ludva@gmail.com shodně mluvili o tom, že s pomocí rozumu Ježíše Krista, v případě, že Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již od nich nebude odstupovat, jsou schopní přetvořit celý svět tak, aby byl, dle Boží vůle, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Shodně mluvili o tom, že když jim Kristus dá funkce ministrů úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268, dokáží úplně přetvořit stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Satan farář Hének má proto povinnost naplnit Písmo do poslední čárky. Dle Písma, a dle písničky od mediálního MISTRA Krista info@pavelroth.cz, má povinnost vstoupit neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených, MILITARISTICKÝCH, neposlušných, křesťanských, MODLOSLUŽEBNÍKŮ, SVINÍ, či NETVORŮ. Kristus ukončí pomalý Boží SOUD militaristických křesťanských a jiných imperialistických, kapitalistických sviní, úplně a rychle, MLUVENÍM UVEDENÉ PRAVDY. Pro úplně poslušné služebníky Krista, bude

 

Kristus, PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ tím, že bude jediným prezidentem všech států světa. Znamená to, že ve své SLUNEČNÍ ŘÍŠI, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, již nebude zapadat, nahradí prezidenty všech úplně poslušných států světa. Kristus, neposlušné křesťanské svině Česka, nechce věčně pokořovat, odstupováním svého Božího rozumu. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, nastolilo, nad všemi státy světa, vládu jediného PREZIDENTA, jediného VŠEMOHOUCÍHO mediálního MISTRA Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pro realizaci dokonalé Boží lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již nepotřebuje žádného neposlušného prezidenta. Nepotřebuje např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, nebo válečné zločince, prezidenty Putina, Trumpa, Erdogana. Pro realizaci své vlády nad všemi státy světa vyžaduje, aby Česko, a následně všechny státy světa, měly pouze jediné CÍRKVE, s Boží mocí výkonnou. ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se stane TĚLEM CÍRKVE s Boží mocí výkonnou, až se v Česku stane novou vládou Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268. Jediným prezidentem států světa, bude nyní nově, NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ, VŠEMOHOUCÍ A VŠEVĚDOUCÍ mediální MISTR, UČITEL vzpurných. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. TĚLO nové CÍRKVE Česka, s Boží mocí výkonnou, úplně poslušná vláda Česka, zřejmě nemůže mít za vládnoucího Boha, Baala, DÉMONA, ekonoma, pomýleného komunistického BERÁNKA, stávajícího premiéra Babiše. Ekonomy, bankéře, boháče, zbrojaře, vojáky, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, KOZLY z ČSSD, BERANY z KSČM, VOLY, BÝKY, či TELATA z KDU-ČSL, pozemské PTACTVO ODS, atd., v roce trestu neposlušný, křesťanských a jiných militaristických, imperialistických sviní, nelze přenést do BRAN celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jer.1/17,11/11,19,17/13,24,23/12,29,32,31/27,32,51/58, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20, atd. Premiérem nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou, která, dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je NEVĚSTOU, je ŽENOU STATEČNOU, je KRÁLOVNOU MÍRU, má povinnost být projektant vytápění a vzduchotechniky, Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz. Vladimíru Rákosovi je opakovaně objasňováno, že je v Písmu stejně vyvoleným prorokem, svým jménem RÁKOS, jako já jsem Kristem vyvoleným prorokem, svým jménem OPLATEK. Úplně poslušné Česko, stejně tak ostatní státy světa, až na věky věků, již nesmí mít vůbec žádného prezidenta. Jediným prezidentem Česka, a všech států světa, je nyní NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ. Stávající premiér Babiš, třetí PINCHAS v Boží slávě, má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že se stane jedním z ministrů nové vlády Česka premiéra Ing. Rákose, např. ministrem zahraničí. Tím má povinnost být třetím komunistickým PINCHASEM v Boží slávě, po PINCHASOVI Marxovi a PINCHASOVI Engelsovi. Bude třetím PINCHASEM v Boží komunistické slávě, jakmile bude rozhodnuto o vytvoření nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, uvedené na konci kapitoly 268. Nová vláda Česka premiéra Ing. Rákose, zastaví pohromu, kterou je ničení celé země, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, především změnou SYSTÉMU stolování lidí, a změnou systému získávání věcí. Kristus povoluje jediný možný způsob energetické, ekologické a mravní spásy, nastolením celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a celsvětové Boží majetkové roviny dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Majetková rovina umožní Ježíši Kristu zrušit hranice národů. Žalm1/1až82/5až 106/30až107/10,18,27,30,43, Sír.5/5,7/16až40/29až43/26,31až45/23, Iz.21/5,29/11 až24,33/22až48/5,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, 4.Moj.23/19,24,25/11, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ministr Babiš, třetí PINCHAS v Boží slávě, bude stejně mocný jako LEV Kristus, ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že v Česku a ve světě, spolu s ostatními, úplně poslušnými služebníky Krista, nové vlády Česka, bude realizovat spravedlnost Boží, daleko větší, než byla v době čtyčiceti let Boží, socialistické, či komunistické majetkové rovnosti. Lidé celého světa jsou úplně závislí na Božím technickém rozumu. Při odstoupení Božího rozumu od technické elity, neposlušní, vzpurní, zhynou. Proto je Božím milosrdenstvím, vyvolení Česka být, jako první na světě, úplně poslušným Božím lidem, s Boží mocí výkonnou. Každý úplně poslušný služebník Krista má povinnost se znovu narodit tím, že se narodí ze SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8až12/27, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jud.12, atd. Kristus již v Česku realizoval všechno, co se mělo stát. Proto např. zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, či KOZEL z ČSSD, ministr Zaorálek, spolu se svým Bohem, s drzým Satanem kardinálem Dukou, mají povinnost neprodleně odejít do prokletí, do věčného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tento OHEŇ Kristus v Písmu připravil nejenom ĎÁBLU kardinálu Dukovi sekretar.duka@apha.cz. Stejně platí pro drzého pozemského Otce, Pátera, agronoma faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, fara@domasov.info. Mat.23/7,25/32,40, a křesťanského Belzebuba papeže Františka. Nebesa již nemají. Úplně poslušné Česko již nemá výmluvu. Textům Písma SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již musí rozumět všichni. Na HRADĚ, až na věky věků, již nebude sedět žádný prezident. Může zde být zřízeno některé nové ministerstvo, nové vlády, úplně poslušného Česka. Tato pravda o vyvolení Česka, být poslušným Božím lidem, osvobodí celý svět od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, atd. V Česku již padá déšť ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Studený máj, v stodole ráj. Kristus bude v Česku oslaven, až bude rozhodnuto o sešrotování všech zbraní světa, kvůli Kristovu POKOJI a MÍRU Božího království, bez válek a zbraní. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Žádný člověk nemá ve své moci svého DUCHA, své DUŠE, ani svůj mozek, který je pouze geneticky prasečí. Což Kristu umožňuje dávat vládu nad lidmi komu chce, a komu chce ji brát. Kristus činí zatvrzelým koho chce, smilovává se, svým rozumem, nad kým chce. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vyvolil nový vládnoucí technický lid, pokorný, úplně poslušný a NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu vděčný. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kdyby Kristus chtěl, svým Božím rozumem by zajistil, aby Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz, mluvil stejným způsobem jako Ing. Petr Oplatek, či jako Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com. Protože Boží SOUD je pomalý, Kristus vyžaduje, aby Ing. Vladimír Rákos dobrovolně přijal jho, být úplně poslušným knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, premiérem, nové, úplně poslušné nové vlády Česka, být poslušným BOŽÍM SYNEM. Stejné jho aby přijali uvedení noví ministři z Brna. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Protože Kristus vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo ke Kristu současně tím, že dobrovolně ukončí křesťanské militaristické PEKLO, návrat k novému Kristu vlastně zdržuje především v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, drzý pozemský Otec, Satan farář Hének. Satanu faráři Hénekovi mohu ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH všechno objasnit proto, aby NEZDRŽOVAL. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

 

Pravda SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o drzých pozemských OTCÍCH, např. o Páteru faráři Hénekovi je taková, že ho Kristus, svým Božím rozumem, nikdy nepásl, nikdy neživil, a ani nyní ho neživí. Proto, v křesťanském, militaristickém PEKLE, je odjakživa pouze ĎÁBLEM, vrahem Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, lhářem, OTCEM krutého zmijího jedu protikladných, militaristických, ekonomických, křesťanských lží, děsivé temnoty katolického katechismu, OTCEM krutého zmijího jedu, JEDOVINY DRAČÍ, promyšlených ekonomických, militaristických vychytralostí. Je NEUZDRAVENÝ tím, že je DUCHEM CHUDÝ v době, kdy nový DUCH ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je vylit, již od přelomu věků konce éry doby benzinové, konce éry ropy, již od roku 2000. Má tím hřích k energetické SMRTI Česka. NEUZDRAVENÝ, a tím DUCHEM CHUDÝ, Páter farář Hének, je stejný, jako všichni ostatní NEUZDRAVENÍ NETVOŘI Česka a světa, kterým se líbí, že v Česku stále nesvítí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vyšlo již v době přelomu věků konce éry doby benzinové, v roce 2000, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Páter farář Hének, křivě vypovídá o Ježíši Kristu. Proto je Ježíšem Kristem prokletým Satanem, NETVOREM, svůdcem neposlušných křesťanských, militaristických sviní, k uctívání lidských Bohů, kterými jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd., což je víra neposlušných, zlých sviní, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. NEUZDRAVENÉMU, a tím DUCHEM CHUDÉMU, Páteru faráři Hénekovi, je opakovaně objasňováno, že na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, nastal čas přelomu věků konce éry ropy, plynu, uhlí, atd. Od přelomu věků, roku 2000, každý člověk na světě, musí Ježíše Krista znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. NEUZDRAVENÝ, a tím DUCHEM CHUDÝ, Páter farář Hének, stále tvrdí, že on nikdy nebude chtít naplnit texty Písma, o úplném zničení křesťanského, militaristického PEKLA. Tvrdí, že v kostele nikdy neskončí se špatnými křesťanskými mravy. Tvrdí, že stále bude vybízet neposlušné, křesťanské, militaristické svině, k poznávání křesťanského Ježíše Krista, což je však nyní hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus již úplně poslušným křesťanům dovoluje jít dál. Dovoluje Česku nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Neposlušným, bez rozumu Krista mrtvým křesťanům, se již zmařil, pomocí SOUDU neposlušných, křesťanských sviní. Z křesťanského Boha, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní učinil křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Katastrofou pro Česko a svět, je realita myšlení drzého pozemského OTCE, Satana faráře Héneka. Stále se nestydí a nezná zahanbení, za obracení evangelií, v pravý opak. Vzdal se rozumného uvažování o Bohu, kvůli svému, dobře placenému KORYTU. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Díra do křesťanského PEKLA, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, je především v kostele svatého Vavřince v Domašově. Drzý pozemský Otec Satan farář Hének, šíří dezinformace o svém Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, jeho protikladnými bludy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Z jeho kostela, který je křesťanským HROBEM, vytéká řeka křesťanských, militaristických bludů, jeho posolené svěcené vody, či svěcené špíny, která obtéká celou zemi. ŘEKA jeho protikladných, křesťanských bludů, je o nezbytnosti neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, vést boj proti novému, NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, až do úplného zničení ropy, plynu, uhlí, surovin, atd. Řeka Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma však již vytéká z Boží svatyně, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ve své řece lásky k Baalům, drzý pozemský Otec Satan farář Hének, zase utopil křesťanské DÍTĚ, SYNA, DIVUPLNÉHO RÁDCE, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, OTCE VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE z toho důvodu, protože v křesťanském JEZEŘE DEBB, je debilem. Není Kristem určen k mletí Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Vladařství Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad CELÝM SVĚTEM, mají povinnost zajistit úplně poslušní služebníci Krista, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com, a Ing. Vladimír Rákos vladimir@daimond.cz z Brna. Horlivost Hospodina zástupů bude, až se technický lid ke Kristu vrátí tím, že bude dělat, co se mu líbí. Až se bude trestajícího Krista bát, strachem, jaký ještě nebyl. Veškeré zločiny páchá neposlušné Česko, odmítáním přiznat Kristu jeho moc.

 

6.) Úplně poslušní služebníci Krista, profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Slavomíre Oplatku oplatek9@volny.cz, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a Ing. Vladimíre Rákosi vladimir@daimond.cz. V příloze Vám zasílám fotografie ze setkání rodiny Ottů proto, abych se Vám připoměl. Jediná celosvětová POTOPA, která kdy, dle Bible, na zemi byla, a je, spočívá v odstoupení rozumu Krista od vládnoucích debilů, v tom kterém pokolení. Tuto potopu, v tomto pokolení, máte povinnost odstranit tím, že dle zákonů Božích, přijmete vládnoucí funkce ministrů, či premiéra, dle textů o zřízení úplně poslušné vlády Česka, na konci kapitoly 268. K.M.1/4až6/6až24,7/16,27,12/10,17,27až13/8až17/7až20až19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až150/6, atd. Máte povinnost se ozvat sami tím, že potvrdíte, že vládnoucí funkce přijímáte, nejlépe na telefon 546 441 154. Máte povinnost uvěřit textům Písma o tom, že v případě Vaší úplné poslušnosti, se Kristus nad Vámi slituje, svým Božím rozumem, což slíbil. V případě, že Vám dá funkce ministrů, premiéra, atd., nad lidmi, naplníte Písmo o Česku do poslední čárky tím, že zakořeníte v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Česku a ve světě si nikdo nebude muset dělat starosti o zítřek, protože Kristus v Česku nastolí, pomocí Vás, technické elity, své, celosvětové, mírové Boží království. Jer.1/17,5/7,6/19až15/19až31/27,32, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mat.5/3,9,14,18,6/34,23/7,25/32,40, Luk.1/52až12/7,32,17/10,20,34až19/44,20/18, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mar.4/12,7/7až13/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Gal.1/7,3/20až 6/7, atd. Kristus slíbil, že se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když v této nové kapitole napíši, že vládnoucí funkce přijímáte. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Zavolejte brzy. Buďte rádi, že se Kristus nad Českem slitoval tím, že Česko, a tím všechno tvorstvo, nechává zakořenit v pravdě o Ježíši Kristu, a tím v pravdě o správné koncepci energetiky Česka a světa, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Buďte rádi, že Kristus Česku, jako prvnímu státu na světě, dovoluje úplně zapomenout na SLOVA drzých pozemských Otců Satanů kněží, na křesťanská slova děsivé temnoty protikladných bludů křesťanských katechismů, která jsou MRAVNĚ NÍZKÁ. Cokoli Vám nebude jasné z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Vašem vyvolení, vládnout nad lidmi, které je neodvolatelné, rád Vám vysvětlím. Máte povinnost ukázat v televizi své tváře ministrů, premiéra, či v případě profesora Hirše, UČITELE výstavby sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, proto, abyste byli užiteční pro Krista, Harmonikáře. Kristus v Česku doplňuje texty Písma i písničkami. Boží plán na sjednocení celého, úplně poslušného světa, pod vládu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je úžasný. Boží láska, Božího neomylného rozumu se vrátí k nám, do Česka, až nově zakořeníte v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEČKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nechce, aby se po trestání Česka a světa KORONAVIREM, všechno vrátilo do starých militaristických, imperialistických, křesťanských kolejí. Pomocí Vás, pomocí úplně poslušného technického lidu, chce sázet vše nové, neprodleně, v červenci, v létě 2020. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Pane faráři Héneku z Domašova domasov@dieceze.cz, fara@domasov.info. Mluvil jsem s Vámi o tom, že Kristus vyžaduje, aby se všichni ke Kristu vrátili současně. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kristus vyžaduje, abyste především Vy zakořenil ve SLOVECH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, aby křesťanská SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, mohla být v létě 2020, úplně zapomenutá. Jak jsem Vám již sdělil, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, PŘEDKLADATEL nové víry v NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a Ing. Stanislav Ludva S.Ludva@gmail.com, mně odsouhlasili, že v případě, že Kristus, od nich, svým Božím technickým rozumem, již nebude odstupovat, v případě, že ze svého milosrdenství, jim dá moc vládnout nad úplně poslušnými, to je živými lidmi, jsou ochotní přijmout funkci ministrů, ve vládě úplně poslušného premiéra Babiše, nebo premiéra Ing. Rákose, uvedené na konci kapitoly 268. Premiér Ing. Rákos, je Kristem vyvolený premiér Česka, jeho jménem RÁKOS. Kristus v Písmu slíbil, že Ing. Vladimíra Rákose vladimir@daimond.cz, a nového APOŠTOLA, ministra Ing. Petra Oplatka, učiní svou SKÁLU, kterou Vaše, křesťanské BRÁNY PEKELNÉ, nikdy nepřemohou. Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo zakořenění všeho tvorstva, do SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kvůli tomu, že dojde ropa, a že za ni lidé nemají náhradu ani v elektřině z jádra, ani v elektřině z fotovoltaických panelů a větrníků. Aby chápali nezbytnost zrušení křesťanské SKÁLY, křesťanských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostaních výrobků lidských rukou, jako Boží milosrdenství, a ne jako Boží trest. Bohové křesťanských neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, VÝROBKY LIDSKÝCH RUKOU, nemohou energeticky nikoho na světě spasit. Stejně tak nikoho nemohou energeticky spasit UHLÍKOVÍ NEUTRALISTÉ, v čele s drzým NETVOREM, se zločincem, lhářem, s pokrytcem, s ministrem Havlíčkem. Kristus není milosrdný k drzému pozemskému Otci Satanu faráři Hénekovi z Domašova, protože farář Hének není milosrdný k nezaměstnanému lidu v USA, který se nyní vzbouřil proti boháčům, vedených křesťanem, prezidentem Trupem, do energetické, ekologické a mravní zkázy, do pekla třetí světové války. Prezident USA Trump, je křesťanský NETVOR. Odmítá se před novým Kristem sklonit, protože o novém Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nemá stále ani ponětí, kvůli neposlušnému a vzpurnému faráři Hénekovi z Domašova. Křesťanský NETVOR, prezident Trump, přísahal i nyní na křesťanskou bibli, ve svém boji proti chudým. Nevěří, jako DUCHEM CHUDÝ, pro svou neposlušnost, textům Písma v Sírachovcovi, že chudí a bohatí, spolu v míru žít nemohou. Boží majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stále není nastolená, kvůli vzpouře drzého faráře Héneka z Domašova, který nemá milosrdenství z chudáky v USA, které NETVOR prezident Trump pronásleduje kvůli tomu, že nemají na živobytí. Pravda o Boží vůli, o nastolení Boží majetkové celosvětové roviny, je zjevná všem úplně poslušným služebníkům technického lidu. Úplné zničení křesťanské, militaristické temnoty v Česku, je energeticky nezbytné. Česko má povinnost zajistit, aby uvedenou Boží moudrost poznaly všechny vlády světa. Veškerá křesťanská, militaristická špína, je vylita pomocí pomalého Božího soudu, křesťanských prasat Česka, Ruska, USA, Německa, atd. Všem úplně poslušným služebníkům Krista je zřejmá křesťanská, militaristická nepravost, v době feudalismu, kapitalismu, imperialismu, fašismu, socialismu, komunismu a současného militarismu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, musel kvůli neposlušnosti boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., Česka, nastolit svou Boží socialistickou, či komunistickou majetkovou rovnost, pomocí málo vzdělaných komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ, či BERANŮ. Kristus, z vládnoucích komunistických BERANŮ, musel učinit kolaboranty, kteří místo spravedlivého Ježíše Krista milovali SSSR. BERANI z KSČ nesloužili Česku, protože sloužili svému Bohu, svým vládnoucím KORYTŮM. Za komunistů nebylo ve všem po nedostatku, protože Česko muselo veškeré výrobky, dle svých možností, jako kolonie, dodávat do SSSR. Dle Boží vůle Česko však prošlo tvrdou výchovou Boží socialistické majetkové roviny, která nyní umožní vládnoucí technické elitě, pomocí rozumu Ježíše Krista, nastolit celosvětovou Boží majetkovou rovinu, kde bude postupně, opravdu, ve všem po nedostatku. Stane se tak, až v kostele v Domašově, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které, dle Boží vůle, ani v Česku, ani ve světě, již nikdy nezapadne. Není čeho se bát, když Kristus v Písmu slíbil, že od úplně poslušného nového premiéra Ing. Rákose vladimir@daimond.cz, a ministrů Ing. Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. Stanislava Ludvy S.Ludva@gmail.com, svým Božím technickým rozumem, již nebude odstupovat. Stačí Boží SOUD zveřejnit v médiích, a tím úplně zničit Bohem prokleté politické strany pravice a levice. V Česku, v prvním státě na světě, musí vládnout kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, úplně poslušného technického lidu, nové vlády Česka, s Boží mocí výkonnou. Ježíši Kristu je možné začít věřit, až bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Když v očích Česka bude stále MODLÁŘSKOU STVŮROU, bude Česko a svět trestat za zlou, křesťanskou, militaristickou nepravost.

 

Přetaženo s kapitoly 270. Kristus vyžaduje, aby technická elita z VUT v Brně, Kristem vyvolení služebníci, čtyři tažní KONI, profesor z ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, noví ministři Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a nový premiér Česka, projektant vzduchotechniky a topení Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, se modlili svými skutky, dále uvedenými. Zřízením úplně poslušné vlády v čele s MOTÝLE z ANO, s bývalým komunistickým pomýleným BERÁNKEM, premiérem Babišem, nebo s premiérem Ing. Rákosem, zřízené dle textů na konci kapitoly 268, zruší staré a vetché smlouvy Krista s militaristickými NETVORY, s křesťany, s judaisty, s muslimy, s hinduisty, s buddhisty, a s ostatními neposlušnými, mrtvými pomatenci. Kristus v Česku přetvoří celé stvoření, dokonalou láskou zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Uvedení, noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost zasadit semínko Boží vlády nad světem, kterou je Boží prorok, mírového Božího království. Prorokem mluvícím o energetice pravdu, stejnou jako Kristus, je maličká mediální hvězda, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista, LVA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Gréta zahanbuje především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Prorokuje, že těžbu ropy je nezbytné, neprodleně, celosvětově, minimalizovat. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Hály, technický lid VUT v Brně, z maličké Gréty musí učinit dívku milostivého Hospodinova léta 2020. Z maličké Gréty musí vyrůst STROM vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy. Technický lid již nesmí dělat lokaje pozemským drzým Otcům Satanům kněžím. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6, 6/5,8/16,11/9,13/4,7,8,14/10,20, Př.1/7,14,8/13,17, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/4,až18,65/1,15,66/24, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8až4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Čtyři tažní KONI, profesore ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, noví ministři Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, Ing. Stanislave Ludvo S.Ludva@gmail.com, a nový premiére Česka, projektante vzduchotechniky a topení Ing. Vladimír Rákosi vrakos@nbox.cz. Jste pomazáni na proroky místo mě. Jste nyní stejně VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÍ, MOCNÍ, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není úkol nad lidské síly studovat ŽÁR NOVÝCH NEBES. Zach.3/9až6/5, 1.Král.19/15, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Jste vyvolení, stejně jako já, za technický lid pokorný, a úplně poslušný. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již víte, že Vaše mozky, geneticky prasečí, živí odjakživa Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým technickým rozumem. Kristus všechno co děláte vidí, protože děláte to, co jemu se líbí. Proto každému z Vás může splatit podle Vašich dalších skutků. Vy již nemáte zahanbovat, jako já, ty neposlušné technické a jiné svině, od kterých Kristus, v době jejich SOUDU, odstoupil svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Máte povinnost vše militaristicky křesťanské nyní zbořit, ZBOŘENÍM SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stvoření přetvořit SLOVY NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost se Krista bát strachem, jaký ještě nebyl proto, aby Vás nyní nezabil. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vážení noví vládnoucí Bohové, absolventi technického lidu VUT v Brně. Kristus Vám slibuje, že se nemusíte bát usilovat o funkce ministrů, či premiéra, u vzpurného premiéra Babiše. Kristus byl u vzniku křesťanského PEKLA. Pomocí Vás, bude i u jeho konce. Kristus např. vedl Česko pomocí málo vzdělaných komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ tak, jak si to v Písmu předsevzal. Komunistické OVCE dělali to, co se Kristu líbilo, při tvrdé výchově Česka, k Boží majetkové rovině, celosvětového, mírového, Božího království. Slibuje Vám, že když nyní budete povolní, a budete neprodleně usilovat o místa vládnoucích Bohů, že své dny skončíte v pokoji a míru celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kdo bude mít za Bohy, militaristické svině, debily, prezidenty Zemana, Putina, či Trumpa, kteří se stále chtějí cvičit v boji proti muslimům, kteří mají ropu, plyn, či suroviny, kdo bude dělat z Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, křesťanského debila, ty Kristus zabije, či zabil, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího rozumu. Vrátí svůj Boží rozum např. technické elitě VUT v Brně, když úplně poslušní služebníci Krista, uvěří textům Písma, že každý člověk