Kapitola 270 – 69 stran.

17.05.2020 18:39

Kapitola 270 – 69 stran. Vážení úplně poslušní služebníci Krista, profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a Ing. Vladimíre Rákosi vladimir@daimond.cz. Máte pouze dvě možnosti Vaší další cesty. Buď znovu skončíte v OHNIVÉM PEKLE středověkého křesťanského JEZERA BEBB Česka, kde je moře militaristických sviní, kde je moře Bohem trestaných, neposlušných, křesťanských a jiných debilů. Nebo, s pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, naplníte Písmo do poslední čárky, o technickém lidu z Brna, a z VUT v Brně, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vás, tvrdé muže úplně poslušné nové vlády Česka, ve složení uvedeném na konci kapitoly 268, Kristus v Písmu vyvolil, pro neprodlené nastolení svého, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Trestání vzpurných křesťanských a jiných DEBILŮ, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupením rozumu Krista, a všemi dalšími tresty, uvedenými v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nyní např. KORONAVIREM, bude pokračovat, až do přijetí vládnoucích funkcí. Máte povinnost přijmout jho vlády nad úplně poslušným Českem, které netlačí tím, že se stanete vládnoucími kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA s Boží mocí výkonnou, vládnoucími Bohy, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, dle textů na str. 18 až 27. Máte povinnost vysušit, zničit, moře debilů, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených v Česku zločincem, pokrytcem, lhářem, UHLÍKOVÝM NEUTRALISTOU, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy, NETVOREM Havlíčkem ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Profesor Hirš, dle Božích zákonů, má povinnost být UČITELEM výstavby sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ dle FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Ing. Petr Oplatek a Ing. S.Ludva@gmail.com, mají povinnost být ministry nové vlády, dle textů na konci kapitoly 268. Ing. Vladimír Rákos má povinnost být novým prezidentem Česka. Technický lide, Vaše vyvolení být v uvedených vládnoucích funkcích, je stejně neodvolatelné, jako vyvolení moje, pro sepsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Nebojte se tyto funkce přijmout, protože Kristus má moc dát vládnoucí funkce i hlupákům. V době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, naplnil Písmo tím, že dal vládu nad lidmi málo vzdělaným komunistickým OVCÍM, BERANŮM, BERÁNKŮM. Po vyvedení Česka do vzedmutého HOŘÍCÍHO JEZERA DEBB, dal vládu nad lidmi, prokletému debilu, boháči, kulisákovi prezidentu Havlovi. Když funkce přijmete, všechny národy Vám budou blahořečit, protože Česko se stane vytouženou zemí pro všechny národy. Bude postupně ve všem po nedostatku, protože na Boží cestě, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, při minimalizaci provozu AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd. nikdo již nebude hřešit hříchem, které je k energetické SMRTI. Kristus, od Vás, poslušných, Božím rozumem nebude odstupovat. Kapitola 270 – 69 stran. NEOMYLNÝ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby v roce Božího trestu 2020, zmizelo, bylo vysušeno, moře ekonomických, militaristických sviní Česka, v křesťanském OHNIVÉM JEZEŘE DEBB tím, že Kristus, novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, činí úplně poslušný technický lid VUT v Brně. Tím je vyvýšen, ze SLOV NEBES křesťanských, militaristických, MRAVNĚ NÍZKÝCH, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ. Toto nové evangelium má Česko povinnost předat všem národům. Zj.20/11,13,22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až51/58, SLOVO DOGONŮ, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Žalm33/6až102/18,27,103/10,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2až9, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.7/7,13/20, Nah.1/4,9,2/14,3/10až17, Mat.5/18,24/13. Kristus dává křesťanskou SKÁLU, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd., každému státu tak, jak chce on sám. Stejně tak dává vládu nad lidmi, každému tak jak chce, komu chce ji bere. Proto je každá vláda od Boha, kromě vlády současné, kromě vlády Kristem prokletého UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, ministra průmyslu, obchodu a dopravy, NETVORA Havlíčka ministr@mdcr.cz, ministr@mpo.cz. Zločince, korytáře Havlíčka, Kristus svým rozumem již nepase, a pást nebude. Je určen k odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin, navěky a navždy. Jeho konec bude takový, jako jeho lži o koncepci energetiky, viz str. 17 až 26. Zbyl mu mozek pouze geneticky prasečí. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až13/1,9, Ageus2/6,18,19, atd. Kristus vyžaduje, aby technická elita z VUT v Brně, Kristem vyvolení služebníci, čtyři tažní KONI, profesor z ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, noví ministři Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a nový prezident Česka, projektant vzduchotechniky a topení Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, se modlili svými skutky, dále uvedenými. Zřízením úplně poslušné vlády v čele s MOTÝLE z ANO, s bývalým komunistickým pomýleným BERÁNKEM, premiérem Babišem, zřízené dle textů na konci kapitoly 268, zruší staré a vetché smlouvy Krista s militaristickými NETVORY, s křesťany, s judaisty, s muslimy, s hinduisty, s buddhisty, a s ostatními neposlušnými, mrtvými pomatenci. Kristus v Česku přetvoří celé stvoření, dokonalou láskou zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Uvedení, noví vládnoucí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost zasadit semínko Boží vlády nad světem, kterou je Boží prorok, mírového Božího království. Prorokem mluvícím o energetice pravdu, stejnou jako Kristus, je maličká mediální hvězda, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista, LVA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Gréta zahanbuje především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Prorokuje, že těžbu ropy je nezbytné, neprodleně, celosvětově, minimalizovat. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Hály, technický lid VUT v Brně, z maličké Gréty musí učinit dívku milostivého Hospodinova léta 2020. Z maličké Gréty musí vyrůst STROM vlády NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Zach.2/12,3/9,4/6, 6/5,8/16,11/9,13/4,7,8,14/10,20, Př.1/7,14,8/13,17, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/4,až18,65/1,15,66/24, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Jud.12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Petr.2/8až4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Čtyři tažní KONI, profesore ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, noví ministři Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a nový prezidente Česka, projektante vzduchotechniky a topení Ing. Vladimír Rákosi vrakos@nbox.cz. Jste pomazáni na proroky místo mě. Jste nyní stejně VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÍ, MOCNÍ, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Zach.3/9až6/5, 1.Král.19/15, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Jste vyvolení, stejně jako já, za technický lid pokorný, a úplně poslušný. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již víte, že Vaše mozky, geneticky prasečí, živí odjakživa Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým technickým rozumem. Kristus všechno co děláte vidí, protože děláte to, co jemu se líbí. Proto každému z Vás může splatit podle Vašich dalších skutků. Vy již nemáte zahanbovat, jako já, ty neposlušné technické a jiné svině, od kterých Kristus, v době jejich SOUDU, odstoupil svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Máte povinnost vše militaristicky křesťanské nyní zbořit, ZBOŘENÍM SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stvoření přetvořit SLOVY NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost se Krista bát strachem, jaký ještě nebyl proto, aby Vás nyní nezabil. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vážení noví vládnoucí Bohové, absolventi technického lidu VUT v Brně. Kristus Vám slibuje, že se nemusíte bát usilovat o funkce ministrů, či prezidenta, u vzpurného premiéra Babiše. Kristus byl u vzniku křesťanského PEKLA. Pomocí Vás, bude i u jeho konce. Kristus např. vedl Česko pomocí málo vzdělaných komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ tak, jak si to v Písmu předsevzal. Komunistické OVCE dělali to, co se Kristu líbilo, při tvrdé výchově Česka, k Boží majetkové rovině, celosvětového, mírového, Božího království. Slibuje Vám, že když nyní budete povolní, a budete neprodleně usilovat o místa vládnoucích Bohů, že své dny skončíte v pokoji a míru celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kdo bude mít za Bohy, militaristické svině, debily, prezidenty Zemana, Putina, či Trumpa, kteří se stále chtějí cvičit v boji proti muslimům, kteří mají ropu, plyn, či suroviny, kdo bude dělat z Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, křesťanského debila, ty Kristus zabije, či zabil, vrcholným Božím trestem, odstoupením svého Božího rozumu. Vrátí svůj Boží rozum např. technické elitě VUT v Brně, když úplně poslušní služebníci Krista, uvěří textům Písma, že každý člověk, svým mozkem, geneticky prasečím, nenávidí kázeň. Že dobrý technický rozum má pouze Kristus, DUCH SVATÝ,

 

který odjakživa žije mezi námi. Proto že je moudré, úplně se podřídit dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Na konci TUNELU privatizace již svítí SVĚTLO SVĚTA celosvětové Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech politických, náboženských a technických sviní Česka a světa. V první DVOULETCE mírového Božího království, se ŠVÉDSKÉ STOLY snídaní, obědů a večeří, budou realizovat v restauracích. V první PĚTILETCE Božího ráje, budou ŠVÉDKÉ STOLY již ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Iz.2/4,5/4,16,9/1až21/5až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Luk.1/52,16/9,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,SOz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Mediální MISTR Kristus doplňuje texty Písma písničkami. Probouzí OHEŇ svých slov, v nekonečné křesťanské POUŠTI, kde SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále neprší. SPOUŠŤ, pro úplně poslušné křesťanské svině, co nás pouští do SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je natažena, v písničce od Michala Hrůzy michalhruza@email.cz. Dle Jana Wericha, NEBE SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, máme již na zemi. Stačí, aby ZLATÁ RYBIČKA, Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, v kostele vyletěl nad křesťanský MRAK, který stíní SLUNCI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Dle písničky od Boží zpěvačky Anny K. petra.svejdarova@brainzone.cz, tomas.stanek@brainzone.cz, ladislav.vajdicka@brainzone.cz. Láska Božího rozumu o správné energetické koncepci Česka a světa, je SMRTÍ, pro vládnoucí Bohy, pro UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené debilem, sviní, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Pro UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, je láska Božího rozumu dobrá v době, kdy Boží rozum nemají. Energetická koncepce UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, je tím viditelně debilní. Dělají z Krista debila, který ničemu nerozumí. Kristus, odstoupením Božího rozumu, učinil proto z UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, také debily. Žijeme v křesťanském OHNIVEM PEKLE JEZERA DEBB, protože drzý pozemský Otec Bohu milý, farář Hének domasov@dieceze.cz, stále v Písmu hledá, to co zná z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus píše příběh Česka, protože vede Česko, dle textů Písma, odjakživa. Láska Božího rozumu je dávno v nás. Při odstoupení rozumu Krista, by každý člověk byl totálním debilem. Dál příběh Česka všichni znají, dle dalších textů, o technickém Božím lidu VUT v Brně. Bránit se stále lásce Božího rozumu, je debilita vládnoucích debilů. Ať žije celosvětový mír, místo Božího trestu, místo KORONAVIRU. Život Božího rozumu, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v sobě nech, jako úplně poslušný služebník Krista, než ti navždy dojde dech. Kristus svině, neposlušné Bohy, zabíjí, odstoupením svého Božího rozumu. SLOVO nejde, u úplně poslušných služebníků Krista, neexistuje. Proto z plánů sviní, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, na úplné zničení ropy, rychle sejde. Svět patří Česku, a my patříme světu. Láska Božího rozumu je jen náhoda. Bez ní, štěstí v Česku není. Pomalý Boží SOUD křesťanských neposlušných sviní, dělá Kristus již více, než 2000 let, dle textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Technické elitě VUT v Brně již musí být zřejmé, že pouze Kristus má pravdu úplně ve všem, tedy i v koncepci energetiky Česka a světa. Kristu stačí, když technická elita z VUT v Brně, Kristem vyvolení služebníci, čtyři tažní KONI profesor z ÚTZB VUT v Brně Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, noví ministři Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz, Ing. S.Ludva@gmail.com, a nový prezidet Česka, projektant vzduchotechniky a topení Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz, vyjedou na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že budou v koncích se svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků. Když se podrobí se Božím příkazům, dle textů na str. 18 až 27. Když přijmou svoje vyvolení být novými vládnoucími Bohy, úplně poslušnými. Na cestě Boží, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, nezabloudí žádný křesťanský pošetilec. Ti, co nyní kvůli trestu Božímu, kvůli KORONAVIRU ekonomicky padli, již nesmí povstat. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8,14/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38až50/17,22až102/18,27až107/10,18,27,43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří se svými skutky budou modlit za to, aby technická elita absolventů VUT v Brně, neprodleně iniciovala v Praze zřízení nové, úplně poslušné vlády Česka, dle textů na konci kapitoly 268. Neposlušní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Krista, znovu skončí v PEKLE křesťanského OHNIVÉHO JEZERA DEBB. Pro odstoupení rozumu Krista, neposlušní hlupáci stále mají za Boha svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Jdou tím k energetické záhubě, k věčné hrůze meče válek neposlušných debilů. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušný, živý, Otec Bohu milý, farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, zakladatel celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, při Bohoslužbách v kostele v Domašově, Krista neprodleně vyvýšil, z křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby z jím vyvoleného Česka, mohl neprodleně vypalovat národy jako vápno. Vyžaduje, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, atd., vzpláli v OHNI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako posekané trní, z kterého v Česku nezůstane ani kořen, ani větev. V Česku, v děsivé temnotě protikladných křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je v OHNIVÉM křesťanském PEKLE jezera DEBB, Česka, zůstanou pouze ti neposlušní dementi, kteří nyní odmítnou studovat ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. OHNIVÉ křesťanské PEKLO jezera DEBB, má povinnost vysušit elita z VUT v Brně. Kristus zůstal MANŽELEM např. technického lidu VUT v Brně, který, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, nechce být za DEBILA, který nerozumí energetice Česka a světa. Je ŽENICHEM nové, úplně poslušné vlády premiéra Babiše, uvedené na konci kapitoly 268. Chce za úplně poslušné ministry Ing. Petra Oplatka oplatek@energitech.cz, a Ing. S.Ludva@ gmail.com. Je ŽENICHEM nového prezidenta Česka, projektanta vzduchotechniky a topení Ing. Vladimíra Rákose vrakos@nbox.cz, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyvoleného jménem RÁKOS. Kristus se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, až úplně poslušnou vládu Česka, bude chtít mnoho poslušných služebníků. Zj.1/1až20/13až22/21, Luk.12/47,49, SLOVO DOGONŮ, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/10,22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Luk.1/52,12/49,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12až7/7až13/20, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Kristus v Písmu vyžadoval, aby Kristem v Písmu vyvolený pomýlený komunistický BERÁNEK, Jer.11/19, neposlušný premiér Andrej Babiš, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní Česka a Slovenska, před PRVNÍM MÁJEM, v době pálení ČARODĚJNIC, úplně zničil hliněného obra, DRAKA, ohavnou stařenu, ČARODĚJNICI, NEVĚSTKU, církev katolickou, všeobecnou. Což zase neučinil. Církev katolická, všeobecná, je hanebnost sama. Děsivá temnota protikladných bludů katolického katechismu, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Jedovinou dračí jsou také promyšlené ekonomické vychytralosti Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Úplné zničení společného státního MĚŠCE, ekonomické, militaristické svině, ministryně financí JUDr. Schillerové ministr@mfcr.cz, bude ukončením všech zkoušek, kterými svádí Kristus lži lid Česka a světa, ke službě stávajícím vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Ježíši Kristu, sedícího ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. MODLOSLUŽBOU je chamtivost neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Dle pohádky VOJÁČEK A DRAČÍ PRINCEZNA, je chamtivá, militaristická svině ministryně financí JUDr. Schillerová ministr@mfcr.cz, DRAČÍ PRINCEZNOU. Dračí princezna, ekonomická svině JUDr. Schillerová, dostala od MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, SOUDRUHA BERÁNKA, SPOLEČNÝ MĚŠEC, ze kterého neubývají peníze, PRACHY, SKÁLA ekonomických sviní, což je ovoce úmyslů ekonomů. Jer.1/17až6/19až31/27,32, atd. V době KORONAVIRU, vládnoucí imperialisté, do SPOLEČNÉHO MĚŠCE dotisknou tolik PRACHŮ, kolik vydají těm, kdo nemají peníze na živobytí. Dračí princezna, svině JUDr. Schillerová, od MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista,

 

SOUDRUHA BERÁNKA, dostala také KOUZELNÝ PLÁŠŤ, to je auta a letadla. Auta či letadla dopraví každého tam, kde chce rychle být. Kristus v pohádce naplnil Písmo do POSLENÍ ČÁRKY tím, že zde bylo uvedeno. DRAČÍ PRINCEZNA Schillerová, pojedla OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ tím, Jer.6/19, že je ji objasněna Boží moudrost o tom, že je stejně rohatým ČERTEM, jako předseda ČBK, BELZEBUB Česka, biskup Graubner graubner@arcibol.cz. Mediální MISTR Kristus v pohádce objasnil, že ekonomická svině Česka, DRAČÍ PRINCEZNA JUDr. Schillerová, ztratí svoje rohy, až Kristu vrátí jak SPOLEČNÝ MĚŠEC, tak KOUZELNÝ PLÁŠŤ, to je auta a letadla. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, ZLODĚJE, do Česka, má povinnost realizovat především technický lid VUT v Brně, dle textů na str.17až26. Kristův DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v daleko vyšší spravedlnosti, než byl při příchodu Krista ZLODĚJE, v době komunistické, či socialistické majetkové roviny, nastane v době rozhodnutí VUT, o úplném zničení ekonomických sviní, a UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY, vedené v Česku pokrytcem, lhářem, zločincem, či hlupákem, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Havlíčkem, je zapotřebí úplně a neprodleně zničit, mluvením pravdy o energetické, ekologické a mravní moudrosti NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Úplné zničení ministra Havlíčka je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka. Boží slávou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Veškeré SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se v Boží slávě vzájemně doplňuje. Kristus miluje úplně poslušné služebníky Krista, neposlušné křesťanstvím proklíná. Kvůli protikladným bludům drzého BELZEBUBA papeže Františka ceco@ spc.va, info@vaticannews.va, slovak@vaticannews.va, a drzého pozemského Otce, Belzebuba Česka biskupa Graubnera graubner@arcibol.cz, klimentova@cirkev.cz, ado@ado.cz, tisk@cirkev.cz, cpr@apha.cz, sekretariat@cirkev.cz, uher@cirkev.cz, pribyl@cirkev.cz, karlova@cirkev.cz, myslilova@cirkev.cz, skolstvi@cirkev.cz, chytil@cirkev.cz, cech@cirkev.cz, mladez@cirkev.cz, vezenskapastorace@cirkev.cz, katechet@cirkev.cz, kuzniar@cirkev.cz, kc.brno@biskupstvi.cz, katecheti@arcibol.cz, dks@bcb.cz, dkc@dltm.cz, kpc@doo.cz, dedek@bip.cz, jerabkova@apha.cz, kc@ bihk.cz, stepancik@cirkev.cz. Bludy o křesťanském Ježíši Kristu, o UKŘIŽOVANÉ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, neobstojí před novým Ježíšem Kristem, před NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, před VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM jediným UČITELEM, LÉKAŘEM, OTCEM všech náboženství světa. Neposlušní jsou za pohany, za hlupáky, za zločince. Všichni lidé, na celém světě, kvůli křesťanským rouhačům Česka, jsou zločinci, lháři a pokrytci, pro svoje stupidní náboženské a politické tradice. Kristus se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, z milosrdenství svého rozumu, až Česko učiní rozhodnutí, že veškeré politické, náboženské a technické tradice, zmizí. Neposlušné svině jsou novým Kristem trestané, všemi tresty v Písmu uvedenými, kvůli odmítání realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Neposlušní, vzpurní nositelé náboženských a politických tradic, popírači opakovaně uvedených Božích trestů, místo novému Kristu slouží svým ohavnostem, svým Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Vládnoucí neposlušná a vzpurná elita, všech států světa, kazí dobré mravy pracujícího lidu tím, že učí, ve svých tradicích, pouze náboženským a politickým naukám lidským. Celý svět je kvůli Česku trestán horečným zbrojením, válkami, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, to je dupáním země, až se v základech hroutí. Neposlušní hlupáci, všech států světa, o novém Ježíši Kristu, vyvýšeného PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, stále nemají ani ponětí. Trestání zlých, neposlušných vládnoucích hlupáků, odstoupením rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, bude trvat až do úplného zničení všech hlupáků, kteří lpí na zlých náboženských a politických tradicích všech států světa. Kristus bude trestat neposlušné, militaristické svině všech států světa za to, že dupou celou zemi tak, že se hroutí v energetických, ekologických a mravních základech, až do úplné poslušnosti Kristem v Písmu vyvoleného pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, a pomýleného pozemského OTCE Bohu milého, Satana faráře Heneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Místo svaté, pupek světa, kolébka úplně poslušného lidstva, země svatá, je nyní především Brno a Domašovsko, kde každému, úplně poslušnému služebníku Krista, je možné poradit v případě nějakých nejasností o textech PÍSMA SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Boží vůli, či o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Plný počet křesťanských pohanů v Česku vzešel tím, že neposlušní a vzpurní hlupáci, schvalují stávající náboženské a politické tradice, jejichž představitelem je zlý křesťanský Bůh světa, BELZEBUB, Otec křesťanských lží, vrah, zločinec, Satan papež František. Jeho děsivá temnota krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, jeho vládnoucích Bohů světa, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., je hanebnost a ohavnost sama, protože je zločinem vůči všem pracujícím lidem celého světa. Je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí tím, že vládnoucím neposlušným hlupákům umožňuje ignorovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby v Česku neprodleně vzplál ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Luk.12/49. Z náboženských, politických a technických tradic Česka a světa, nesmí v Česku zůstat ani větev, ani kořen. Úplně poslušní služebníci Krista technického lidu VUT v Brně, již musí být v koncích s moudrostí svých mozků, geneticky prasečích. Kristův SOUD neposlušných, je Božím milosrdenstvím. Luk.1/52,12/49,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12až7/7až13/20, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18, 27,107/10,43,104/30,132/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Zj.1/1až20/13, Luk.12/47,49, SLOVO DOGONŮ, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, Gal.1/7,6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Veškeré politické a náboženské tradice mají povinnost spálit především dva proroci, pomazaní za poslední proroky tohoto militaristického křesťanského věku, za mě, neposlušný premiér Babiš a drzý pozemský Otec Satan farář Hének z Domašova. Česko má povinnost neprodleně spálit veškeré politické a náboženské tradice všech států světa. Se změnou Česka a světa, s podřízením se Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, má povinnost začít Otec Bohu milý, farář Hének, zakladatel celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, při kázání v kostele svatého Vavřince. Kromě dále uvedených textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost kázat asi takto. Vážení farníci. V Domašově žijeme v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva. Protože mě Stanislav Oplatek z Říček, pomazal za proroka místo sebe, mám povinnost nechat v Domašově vzplanout ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH proto, Luk.12/48, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se stal neprodleně, již v době úplňku měsíce, na Stanislava, ve čtvrtek 7. května 2020, jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Což neučinil. Mám povinnost vyznat hříchy. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, hněv Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, vzpurnými, již neprodlévá. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Mám povinnost vyznat, že od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy Kristus začal dělat pomalý Boží soud křesťanských neposlušných a vzpurných sviní, všichni úplně poslušní služebníci Krista ví, že NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, má naši katolickou církev, všeobecnou, za KONKUBÍNU, za NEVĚSTKU, za ČARODĚJNICI, za OHOLIBU, za MRZKOU ŽENU, za DRAKA, za SVINI, kvůli DRAČÍMU JEDU protikladných bludů našeho katechismu. Kristus, kvůli neposlušnému DOMAŠOVSKU trestá veškeré neposlušné tvorstvo, nejenom odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, zlých křesťanských militaristických vládnoucích sviní, netvorů, ale také např. KORONAVIREM, SUCHEM, POTOPAMI, VICHRY, KŮROVCEM, atd. Trestání bude pokračovat, bude se zvyšovat, až do naši úplné poslušnosti, do dobrovolné realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedené v textech SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vážení farníci. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již víme, že šťastný život, v dokonalém pokoji celosvětového mírového Božího království, můžeme mít pouze jako úplně poslušní služebníci Ježíše Krista. Naše církev, katolická, všeobecná, jako KONKUBINA, bez řádého svazku s novým, NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, dělá Kristu pouze ostudu, a je mu na obtíž. Kristus se před námi, před neposlušnými křesťanskými NETVORY, sklánět nebude. My máme povinnost, přestat hřešit hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa, kterým je naše neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Máme povinnost úplně zrušit naše křesťanské

 

ekonomické, militaristické tradice, které má nový Kristus za děsivou temnotu, za krutým zmijí jed, za jedovinu DRAČÍ. Pomocí protikladných bludů katolického katechismu, místo Kristu, sloužíme pouze našim Bohům, výrobkům lidských rukou, naší SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd. Uvedení Bohové lidí dupou celou zemi, až se v energetických, ekologických a mravních základech hroutí, což v době konce benzinové éry, od přelomu věků roku 2000, energetický nesmysl. Naši Bohové, výrobky lidských rukou, nemohou energeticky, ekologicky a mravně nikoho spasit. Kristu nemá zalíbení v potocích benzinu a nafty, která nesmyslně teče na našich dálnicích. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Všichni z Písma již dobře víme, že Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv a veškeré techniky, v Jeremiášovi uvádí, že do budoucnosti energetiky Česka a světa vidí. Proto v Písmu, v Sírachovcovi a v Izajášovi uvádí, že Česko a svět, před ropným a ekonomickým kolapsem, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, sepsané prorokem Oplatkem, je stejně pozdě varováno. Stejně tak nás nemohou energeticky, ekologicky a mravně spasit, svými nedokonalými geneticky prasečími mozky, naši další Bohové, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, atd. Z Písma dobře víme, že náš lidský mozek je pouze geneticky prasečí. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Dobře z Písma víme, že dobrý rozum má pouze Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který byl stejný před tím, než dočasně sestoupil do křesťanských PEKEL, a který je státe stejně mocný dnes, v době naplnění Písma do poslední čárky, při svém vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských, neposlušných, militaristických sviní. Křesťanské PEKLO je OHNIVÉ, HOŘÍCÍ JEZERO Česka DEBB, Zj.20/13, Luk.12/47,49, SLOVO DOGONŮ, kde místo NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, místo DOBRÉHO PASTÝŘE, vládnou Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, atd. Kristus má vládnoucí Baaly a DÉMONY, v OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEEB, za debily. Kdo nyní nebude zapsán v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, jako úplně poslušný, to je jako živý, bude znovu uvržen do křesťanského PEKLA, to je do OHNIVÉHO JEZERA Česka DEBB. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, atd. Lidé jsou NEMOCNÍ, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od neposlušných křesťanských a jiných militaristických sviní Česka a světa. V Česku již nikdo nesmí být NEMOCNÝ pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.29/11až24až33/22,24až66/24, atd. Otec Bohu milý, zakladatel celosvětového, mírového Božího království, farář Henek z Domašova domasov@dieceze.cz, bude úplně poslušný, to je bude živý, když bude kázat tak, že uzdraví sebe a celé Česko. Ježíš Kristus, od úplně poslušných služebníků, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. V kostele, v novoluní, při kázání v neděli 24. května 2020, bude kázat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude doplňovat a upřesňovat prorocké Boží slovo Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, atd. Otec Bohu milý, farář Henek již nemusí čekat na nové novoluní, které je až v pátek 22. května 2020. Když v době kázání, v neděli, v novoluní, 24. května 2020, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo, učiní Krista SVĚTLEM VĚČNÝM, potom již MĚSÍC Koránu nebude ubývat, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty nebude zapadat, a křesťanské HVĚZDY, Tóra a Bible, budou zářit navěky a navždy. Otec Bohu milý, farář Henek, zakladatel celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již ví, že UZDRAVIT sebe a Česko, od křesťanské služby POHLAVNÍM ÚDŮM vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, od krutého zmijího jedu protikladných bludů katolického katechismu, má povinnost tím, že uvedené prorocké slovo bude vzájemně doplňovat a upřesňovat. Kristus vyžaduje, aby v jedinou hodinu jeho kázání, se ke Kristu vrátilo celé, úplně poslušné Česko. Kristus vyžaduje, aby drzí pozemští Otcové Satani Česka, již byli rozdvojení. Aby chápali, že nelze sloužit NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, který je NEOMYLNÝ ve slově Bhagavadgíty, a současně sloužit majetku Baalů a DÉMONŮ, který shnil, kvůli přelomu věků pokojného ukončení doby benzinové, vznikem mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Iz.5/4,16,16/3až29/11až24,31/9,33/22,24,48/5až11,57/10,16,20,60/20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Gal.1/7až6/7, atd. Z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států svata, Otec Bohu milý farář Hének, po zveřejnění těchto textů v kostele, po vykonání Božího SOUDU militaristické, ekonomické elity Česka a světa, již nebude hřešit hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je děsivá temnota krutého zmijího jedu katolického, ekonomického katechismu, který je JEDOVINOU DRAČÍ. Bude Otcem Bohu milým, když DRAKA, církev katolickou, všeobecnou, úplně zničí, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM vítězného Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZLODĚJE veškerého majetku, který shnil z titulu konce éry doby benzinové. Kristus vyžaduje, aby OHNIVÉ PEKLO křesťanského JEZERA DEBB Česka, neprodleně vyschlo, jeho správným výkladem VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vejít do bran celosvětového, mírového Božího království, již mohou úplně poslušní služebníky Krista, zbavení křesťanské SKÁLY, především od PRACHŮ a ZBRANÍ, a jiných lidských Bohů. Kristus se smiluje, svým Božím technickým rozumem, pouze nad úplně poslušnými služebníky, kteří neprodleně budou realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která je o nezbytnosti neprodlené realizace SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických, náboženských a technických zvířat. Povinností Héneka je neprodleně zrušit křesťanské, militaristické, imperialistické tradice, zrušením všech svatých křesťanských proroků. Blahoslavení křesťanští proroci, neměli a nemají, o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nikdy ani ponětí. Je to z toho důvodu, že Kristus vydal křesťany do moci křesťanského klamu. Příbytek Boží, uprostřed lidí, kde Kristus bude přebývat, je Česko, je BRNO a PRAHA. V Česku již pro křesťanské PEKLO není místo. Křesťanské, neposlušné, mrtvé svině, stojí nyní před Božím trůnem, kterým je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, pro křesťanské neposlušné, mrtvé svině, je DRUHOU SMRTÍ. Vzkříšení z mrtvých sviní, které ještě nikdy v Česku nenastalo, již může být realizováno, při kázání faráře Héneka. UKŘIŽOVANÝ Kristus je definitivně mrtvý. V době pomalého Božího SOUDU neposlušných, křesťanských, militaristických sviní, sám sebe zmařil ve SLOVĚ NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Přestěhoval se do ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Odkud soudí živé svině, to je ty, které Boží rozum mají, a mrtvé svině, to je ty, od kterých, svým Božím rozumem nyní odstoupil. Tím odpustil Česku a světu křesťanskou, militaristickou, ekonomickou nepravost. V Česku již nikdo nesmí být nemocný, to je DUCHEM CHUDÝ. Ti kdo se nyní ke Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí, stávají se úplně poslušnými služebníky Ježíše Krista. Boží království, bez PRACHŮ, je v Česku. Zj.1/1až20/11,12,14až22/21, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,24,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Otec Bohu milý farář Hének má povinnost kázat. Uvěřili jsme lži o nezbytnosti sloužit svým křesťanským Bohům, PRACHŮM a ZBRANÍM, atd. místo Ježíš Kristu. Jsme hlupáci, protože věříme protikladným bludům o tom, že drzí ŽIDÉ UKŘIŽOVALI Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který byl stejným DUCHEM SVATÝM již před tím, než sestoupil do křesťanských PEKEL, při vzniku křesťanství. Naše křesťanská SKÁLA, protikladné bludy děsivé temnoty katolického katechismu, nemohou nikoho spasit ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, zrušením bludů našich protikladných nauk katolického katechismu, odsoudí všechny naše uvedené vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, to je politiky pravice a levice, bankéře, zbrojaře, boháče, vojenské kaplany, atd., a zruší je. Vyžaduje, aby uvedený Boží SOUD začal u nás, na pupku světa, v místě svatém, v zemi svaté, v kolébce úplně poslušných služebníků, v Domašově. Křesťanské, neposlušné, vzpurné, zlé svině, nikdy nebyly KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Náš chybný výklad Písma pramení z odstoupení rozumu Ježíše Krista. Do našich, geneticky prasečích DUŠÍ, Kristus nikdy, svým Božím rozumem, nevstoupil.

 

Proto náš výklad Písma je stupidní. Jsou to pouze naše nauky lidské. My kněží, jsme Otcové lži, jsme od samého počátku křesťanství, LHÁŘI, POKRYTCI, VRAZI, ZLOČINCI. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Bhag.15/15,16až16/13až24,18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3až18,15/8,23/7až25/32, Gal.1/7,3/20až6/7, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Jan1/1až5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Tímto způsobem Kristus chce vyvýšit sebe, ze SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na celosvětová SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. My kněží, máme povinnost neprodleně kázat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nám objasněných. Kristus i v písničkách vyžaduje, aby z našich křesťanských ekonomických tradic nezůstala ani pouťová panenka, ani poutě. Máme povinnost zrušení našich tradic učinit tím, že za jediné proroky v Boží slávě, neprodleně prohlásíme PINCHASE Marxe, a PINCHASE Engelse. Marx a Engels, nikoli svým rozumem, svých geneticky prasečích mozků, ale rozumem Ježíš Krista, prorokovali neprodlené odstranění všech Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. při zrušení naší SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Veškeré další války, či holocaust, byly a jsou zbytečné pokuty, za odmítnutí nastolení celosvětového, mírového Božího království, dle ideologie prorockého slova Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. My, drzí pozemští Otcové Satani kněží, zrušením našich protikladných bludů, svých katechismů, o Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, máme povinnost učinit pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, třetím PINCHASEM v Boží slávě. Máme povinnost, úplným zrušením naší církve katolické, všeobecné, kterou má Kristus za ohavnou stařenu, plnou křesťanského jedu, za DRAKA, plného křesťanské jedoviny dračí, učinit v Česku církev novou, jedinou. Jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou, bude nová vláda PINCHASE, třetího v Boží slávě, vláda pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, uvedená na konci kapitoly 268. Nová vláda premiéra Babiše, dle vůle Krista, bude úplně poslušná Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Bude jedinou církví Krista tím, že bude NEVĚSTOU, bude ŽENOU STATEČNOU, bude ŽENOU oděnou SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, bude ŽENOU s Božím srpem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v ruce, pro vykonání žní vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Měsíc Koránu bude mít pod nohama. Bude mít dvanáct mediálních hvězd zářících navěky a navždy, kolem své hlavy. Premiér Babiš bude mít zřejmě pouze dvanáct nových apoštolů, dvanáct nových ministrů, nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 268. Ministři budou stejně svatí, jako je Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že jako úplně poslušní, budou neprodleně realizovat energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a světa, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Je jedno, jestli bude mít Babiš apoštolů, to je ministrů, v nové vládě, Kristu věrné, s Boží mocí výkonnou, dvanáct, nebo víc. Hlavně když ministři budou úplně poslušní. Česko již musí vědět, že přišla hodina té ŽENY, úplně poslušné vlády Česka, která musí rodit uvedenou pravdu Písma o Kristu, a pravdu o správné koncepci energetiky, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma. Porodí nového Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa tím, že texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, dá v médiích neprodleně na svícen. Vážení farníci. My v Kristem vyvoleném Česku, v OHNIVÉM křesťanském PEKLE JEZERA DEBB, se již nesmíme zaleknout smrti našich vládnoucích neposlušných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a politiků pravice a levice, od kterých Kristus odstoupil, svým technickým rozumem, pro jejich neposlušnost. Česko se nemusí bát ropného a ekonomického kolapsu, když se neprodleně odevzdá do moci Boží Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE. Kristus vyžaduje, pomalý Boží SOUD ukončit nyní v květnu, neprodleně, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 7. května 2020 proto, aby svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl nastolit své mírové, celosvětové Boží království, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Což se nestalo. Nová vláda premiéra Babiše, třetího PINCHASE v Boží slávě, po PINCHASOVI Marxovi a Engelsovi, musí být ŽENOU STATEČNOU, NEVĚSTOU, s Božím SRPEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kterým udělá celosvětové žně vládnoucích Bohů SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Vážení farníci, nikdo v Česku již nesmí mít křesťanská NEBESA, s křesťanskými SLOVY krvavých křesťanských, militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nikdo v Česku již nesmí odmítat novou Boží výchovu, a tím novou, správnou Boží cestu, Česka a světa, bez PRACHŮ a ZBRANÍ, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vedoucí k úplné poslušnosti Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států světa. Každý je před novým Kristem odpovědný sám za sebe. Kdo si co nyní z Písma vybere, to bude mít. Kristus již nebrání úplně poslušnému Česku, vstoupit do široké brány mírového, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, otevřené všem úplně poslušným služebníkům Krista, po zveřejnění uváděného Božího SOUDU, veškerých Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pro odstoupení rozumu Krista, mrtvých. Další tresty neposlušných vládnoucích sviní, např. KORONAVIREM, SUCHEM, VÁLKAMI, VICHREM, POTOPAMI, KŮROVCEM, či jinými Božími tresty křesťanských sviní, dle písničky SPOMAL, Katariny Knechtové, kkbooking@gmail.com, od mediálního MISTRA Krista, jsou zbytečnou pokutou. Nový Kristus vyžaduje, aby hodina žní Baalů a DÉMONŮ byla vykonána neprodleně, v novém DNES naplnění Písma do poslední čárky o Česku, nyní při úplňku MĚSÍCE, 7. května 2020. Což se nestalo. Královským kněžstvem již nejme my, Satani kněží, nebo neposlušné, křesťanské, ekonomické, militaristické, svině. Prokazatelně to jsou noví ministři úplně poslušné vlády premiéra Babiše, s Boží mocí výkonnou, jejichž složení je uvedené na konci kapitoly 268. My, křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, které se při křesťanských MODLOSLUŘŽBÁCH zdravíme POZDRAVENÍM POKOJE, jsme zatvrzelí lháři, pokrytci a zločinci. My pouze lžeme, když při svých modloslužbách tvrdíme, že náš Ježíš Kristus, naše křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, v našem křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nám, neposlušným křesťanům, dává svůj pokoj. Pro úplně poslušné služebníky Krista je zřejmé, že máme pouze křesťanský meč nesmyslných válek, a všechny opakovaně uvedené tresty. Trestajícímu Kristu se nelíbí, že se stále nestydíme, že neznáme zahanbení kvůli tomu, že pro svou slávu, svých geneticky prasečích mozků, ignorujeme texty Písma o tom, že naše služba, našim pohlavním údům, místo Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, je křesťanským PEKLEM, pro naši nepravost. Trestání Bůh se skončí, při naší úplné poslušnosti. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Bohu milý Otec farář Hének, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné, Bohu vděčné tvorstvo, za SOUD neposlušných sviní, má povinnost, v neděli 17. května 2020, v kostele v Domašově kázat. Božím semínkem, mírového Božího království, je maličká mediální hvězda, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista, Gréta zahanbuje především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektanty, protože prorokuje, že těžbu ropy je nezbytné, neprodleně, celosvětově, minimalizovat. Dalším maličkým prorokem, na kterého Kristus obrátil svou ruku proto, aby zahanbil veškerou vládnoucí elitu, technickou, politickou, náboženskou, atd., je bývalý projektant vzduchotechniky Stanislav Oplatek. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Maličký prorok Stanislav Oplatek, od samého počátku výkladu Písma, z pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství věděl, že KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM je lid technický VUT v Brně, a ČVUT. Věděl, že Ježíš Kristus, svým Božím technickým rozumem, technický lid živí odjakživa. Od samého počátku výkladu Písma věděl, že má povinnost technický lid zahanbit proto, aby technický lid se podřídil dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky. Kristus vyžaduje na VUT v Brně, a na ČVUT, učinit vše nové, svými Božími zákony. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,7,8,14/20, Sof.1/11,17,3/11, Abak.1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Vážený nový příbuzný z rodiny Ottů z Brna Ing. S.Ludva@gmail.com. Zasílám Vám fotky ze setkání rodinny Ottů, kam bratránek Jaroslav Otto chodil. Hanku a Janu asi fotky nebudou zajímat, protože rodinu Ottů málo znají. Dle Písma jste ve výhodě. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dostáváte z rodiny Ottů jako poslední. Přesto v celosvětovém Božím mírovém království, máte povinnost být jako první. Z milosrdenství Božího rozumu, texty Písma o Boží vůli, pro BOŽI LID Česka, a o Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, jsou zřejmé. Z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH víte, že před Kristem, DUCHEM SVATÝM, jste naprosto bezmocný, a že záleží pouze na něm, zda Vám svůj Boží rozum dá, nebo zda od Vás, svým Božím rozumem, nyní odstoupí. Máte proto povinnost být úplně poslušným, to je živým

 

služebníkem NEOMYLNÉHO Ježíše Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Dostal jste, z milosrdenství Božího rozumu, dobré technické vzdělání. Proto Kristus od Vás hodně očekává. Jako naprosto bezmocný, máte povinnost, spolu se mnou, a několika Vašimi přáteli z VUT v Brně, naplnit Písmo do poslední čárky. Máte povinnost, společně s absolventy VUT v Brně, učinit z celé VUT v Brně, úplně poslušné, a Kristu vděčné BOŽÍ SYNY, kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Máte povinnost, z neposlušného, to je mrtvého rektora Štěpánka, učinit vládnoucího Boha, stejně NEOMYLNÉHO a MOCNÉHO, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Vážený příbuzný z rodiny Ottů z Brna Ing. S.Ludva@gmail.com. Nový Kristus, v době pomalého Božího soudu Česka, dokázal svou moc nad technickým lidem VUT v Brně a ČVUT, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Lidé z VUT v Brně a ČVUT, kterým jsem sdělil pravdu o Boží vůli, a o Boží moci, nešli do mírového, celosvětového Božího království, neprodleně. Proto všichni, jako neposlušní, to je jako mrtví, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, skončili v OHNIVÉM JEZEŘE DEBB Česka, v JEZEŘE debilů, což je zřejmé z dalších textů Písma. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Zj.1/1až20/13, Luk.12/47,49, SLOVO DOGONŮ, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, Gal.1/7,6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Na VUT v Brně jsem navštívil docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, v době, když byl ještě ředitelem Energetického ústavu. Docent Skála, mně, proroku Oplatkovi sdělil, že energie potřebná pro provoz aut, v době socialismu činila cca 50 % z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF o stávající energetice ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jako prorok od Krista, jsem dále navšívil děkana Hrdličku z ČVUT Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, v době kdy byl ředitelem Ústavu energetiky. Hrdlička potvrdil údaje od docenta Skály. Na můj dotaz provozu aut v době dotěžení ropy pravil, že vláda musí zajistit výstavbu čtyřiceti kusů jaderných elektráren velikosti Temelína proto, aby Česko mohlo vyrobit dostatek vodíku, a to elektrolýzou. Bůh zhatil plány VUT v Brně, a ČVUT, na výstavbu čtyřiceti kusů jaderných elektráren vylikosti Temelína tím, že stávající vláda pomýleného komunistického BERÁKA premiéra Babiše, dnes mluví pouze o výstavně jednoho bloku v Dukovanech. Zahájení výstavby v Dukovanech má být v roce 2029, ukončení výstavby v době 2036, to je v době, kdy Česko, dle plánů docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, by již mělo jezdit na vodík, vyrobený elektrolýzou z elektřiny, vyrobené ve 40-ti kusech jaderných elektráren, velikosti Temelína. Na VUT v Brně, např. rektor Vrbka, i na ČVUT, tvrdili, že elektřina vyrobená fotovoltaikou a ve větrnících, nemůže nahradit končící ropu. Tato jejich pravda o obnovitelné energetice platí dodnes. Dále jsem, jako prorok od Ježíše Krista, v roce 2006, navštívil vedoucího ÚTZB VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše hirs.j@vutbr.cz, a v roce 2008 profesora Drkala Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, tehdejšího ředitele Ústavu techniky prostředí. Vyžadoval jsem, aby věnovali pozornost textům Písma o tom, že technický lži lid staví DOMY LETNÍ, ve kterých lidé nebudou bydlet, protože v nich, v době, kdy bude dotěžena ropa, nebude čím topit, což oba odmítli. Shodli se na tom, že číst SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nikdy nebudou, a že nikdy nebudou úplně poslušní. Že nikdy nebudou učit výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Hirš a Drkal se shodli na tom, že NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nikdy sloužit nebudou. Slíbili, svými geneticky prasečími mozky, věrnost svým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčů, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, hovadům. Zach.1/16až13/4,7,8až14/20, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Jer.1/17až12/2,4,16až31/27,32, Iz.29/11až24až47/14až66/24, Sof.1/11,17až3/11, atd. Kristus vzpurným dokazuje že existuje, odstupováním a vstupováním svého Božího technického rozumu, do geneticky prasečích mozků technické elity. Dovoluje číst ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH až dnes, kdy je zřejmá Boží moc nad všemi lidmi světa. Zj.1/1až20/13, Luk.1/53až12/47,49, SLOVO DOGONŮ, Gal.1/7až 6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. OHNIVÉ JEZERO DEBB Česka, vytvořil Kristus v době, když vzal Česko do svého vlastnictví, v době ČTYŘICETI LET Boží socialistické majetkové rovnosti. Nemohl učinit svoji majetkovou ROVINU jinak. Pracující lid odmítl učení dvou Božích proroků, PINCHASŮ Marxe a Engelse, o celosvětovém zrušení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zrušením lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. OHNIVÉ JEZERO DEBB Česka, vytvořil Kristus pomocí málo vzdělaných komunistických OVCÍ, BERÁNKŮ či BERANŮ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, byl SOUDRUHEM BERÁNKEM v době, kdy pomýleného komunistického BERÁNKA, premiéra Babiše, na nekonečné křesťanské POUŠTI, vedl v době čtyřiceti let své, Boží, majetkové, komunistické, či socialistické, nedokonalé roviny. V této době byl pro komunistické OVCE, BERANY, či BERÁNKY, dveřmi. V této době, mladý soudruh Babiš, nosil v komunistických průvodech své Bohy, na obrazech, v průvodech. Bohové premiéra Babiše, dle vůle Boží, tehdy byli PINCHAS Marx a PINCHAS Engels. Nyní je nezbytné, tehdejší uvedené politické, komunistické Bohy premiéra Babiše, BERANY, BERÁNKY či OVCE z KSŠM, úplně zničit, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do Česka. Nový Boží technický lid VUT v Brně a ČVUT, včetně absolventů, má povinnost být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že z Krista učiní řvoucího LVA tím, že Kristus bude jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Kristus dovoluje Česku a světu jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Úplně poslušným služebníkům, zbaveného politického a náboženského ekonomického dobytka, dovoluje neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dovoluje z premiéra Babiše udělat třetího PINCHASE Boží slávě, po Marxovi a Engelsovi, když bude premiérem nové, úplně poslušné vlády Česka. Zj.1/1až20/13až22/21, Luk.12/47,49, SLOVO DOGONŮ, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,43/26,31,45/23, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Vážený příbuzný z rodiny Ottů z Brna Ing. S.Ludva@gmail.com. Máte pět smyslů. Kristus v případě, že Vás svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství živí, je Vaším ŠESTÝM SMYSLEM. Jer.5/7, Bhag.15/15, K.M.7/16, atd. Když od Vás, Kristus, to je Váš ŠESTÝ SMYSL, svým Božím rozumem odstoupí, nechá Vás padat, pomocí Vašich pěti smyslů, pomocí Vašeho, geneticky prasečího rozumu, do OHNIVÉHO křesťanského PEKLA, do OHNIVÉHO JEZERA DEBB, kde skončilo celé, vzpurné a neposlušné Česko. Např. moji bratři, Petr a Pavel ludmila.oplatkova@seznam.cz. Pro odstoupení rozumu Krista skončili, pro neschopnost vnímat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svýma očima a ušima, tam kde padli v době své neposlušnosti tím, že se vzdali rozumného uvažování. Jako neposlušné, mrtvé svině, je nelze přenést do BRAN mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Mírumilovného Krista nenávidí, láska jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení SVĚTLA SVĚTA majetkové roviny, se jim hnusí. V OHNIVÉM JEZEŘE Česka DEBB, není dobrých myšlenek, a dobrých skutků. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jer.1/17,6/19,17/24,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Skončili jako PREPPEŘI. Souhlasí s jejich ideologií konce tohoto neposlušného světa. Souhlasí, že vyzbrojení zločinci obsadí vesnice, kde mají jídlo, krávy a prasata. PREPPEŘI, v jezeře DEBB, pomocí svých Bohů, zbraní, obsazené vesnice uhájí před hladovými měšťáky. Od ideologie vzájemných bojů státní moci, a PREPPERŮ, si

 

slibují, že se navzájem postřílí polovina přemnožených politických a náboženský sviní. Očekávají konec doby benzinové stejný, jaký byl na počátku křesťanského PEKLA, kdy Kristus, v třicetileté válce, zabil dvě třetiny přemnožených křesťanských hlupáků, sviní. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11, 2/2,6,13,16,18, atd. Vážený příbuzný z rodiny Ottů z Brna Ing. S.Ludva@gmail.com. Např. můj bratránek Ing. Slavomír Oplatek oplatek9@volny.cz, dopadl stejně neslavně jako mojí bratři. Když vyučoval VYTÁPĚNÍ na VUT v Brně, v PEKLE JEZERA DEBB prorokoval v době, když jsem navštivil docenta Hirše a profesora Drkala hirs.j@vutbr.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, prorektor-zahranici@vutbr.cz. Svými pěti smysly, bez smyslu šestého, pro odstoupení rozumu Krista, mylně prorokoval, že po dotěžení ropy, auta celého světa budou jezdit na vodík, vyrobený elektrolýzou z elektřiny vyrobené v jaderných reaktorech. Svými pěti smysly, geneticky prasečím mozkem tvrdil, že jaderná energetika, je zatím v PLENKÁCH. V roce 2006, 2008 tvrdil, že vědci z VUT v Brně a ČVUT, svými geneticky prasečími mozky, ji přivedou k takové dokonalosti, že nahradí energii z ropy. Za cca 14 let od jeho prorokování, je opak pravdou. Výstavba 40-ti kusech jaderných elektráren velikosti Temelína, dle děkana Hrdličky z ČVUT a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, se nekonala. Výstavba bloku v Dukovanech, se zahájením výstavby v roce 2029, a ukončením výstavby v roce 2036, nemůže nahradit ropu, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době KONCE SVĚTA křesťanů, a jiných neposlušných sviní. Energetická spása není z rozumu lidského, ale Božího. V PLENKÁCH jsou stále všechna NEMLUVŇÁTKA na VUT v Brně a na ČVUT. Technická NEMLUVŇÁTKA VUT v Brně musí vzdát novému Kristu chválu. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18 až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat. 5/3,9,14,18,23/7,21/16,43, atd. Vážený Ing. S.Ludva@gmail.com. Kristu se nyní bude líbit, když zajistíte, aby se Boží NEOMYLNÁ moudrost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, setkala se všemi lidmi světa. Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Jud.12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Žalm33/6,37/5až38,96/7,102/18,27až107/10,43, atd. Vážený Ing. S.Ludva@gmail.com. Z VUT v Brně, jste pomazaní tímto za Boží proroky, za BOŽÍ SYNY, úplně poslušné, místo mě. Vaše povolání je neodvolatelné. 1.Král.19/15, 2.Král.19/15, Řím.1/18,8/19,11/28,32, atd. Máte povinnost se synem Ing. Slavomíra Oplatka oplatek9@volny.cz, s BOŽÍM SYNEM Ing. Petrem Oplatkem oplatek@energitech.cz, a s BOŽÍM SYNEM, s projektantem VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÍ Ing. Rákosem, vyvoleným Kristem v Písmu, za nového prezidenta Česka, svým jménem RÁKOS, navštívit nejdřív rektorát VUT v Brně, a učinit zde ze vzpurných, drzých sviní, z rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, a z profesora Hirše prorektor-zahranici@vutbr.cz, úplně poslušné služebníky Krista. Kristus se nad nimi neprodleně smiluje, až přestanou lhát o zázračné moci svých geneticky prasečích mozků. Rozum od Krista ZÁKONODÁRCE dostanou, až budou úplně poslušní, a Ježíši Kristu věrní. Řím.1/18,8/19,11/28,32, 5.Moj.5/8,7/6,15,18/18,32/16až43, K.M.1/4až18/13až19/6, Iz.29/11až24až57/10,16,27až63/14,18až65/1,15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/8,136/13, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Mat.5/3,9,14,18,11/7,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jób.5/3, 14,8/11až40/8,14, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Mate povinnost, jako poslušní, to je živí, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, tím, že učiníte cestu do Prahy, kde máte povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem, dle textů na konci kapitoly 268. Celý svět uvidí Vaši cestu do Prahy. Celý svět uvidí, že Česko je Kristem vyvoleným národem. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Celý svět uvidí, když po dvaceti létech, od přelomu věků roku 2000, strhnete v Praze veškeré sloupy staré křesťanské víry, v křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, kterého si křesťanské neposlušné svině porodili pouze mletím protikladných bludů katolického katechismu Satana, Belzebuba papeže Františka. Láska NEBESKÁ, od Ježíše Krista, od Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je připravena pouze živé, to je pro úplně poslušné služebníky Krista. Kristus v Písmu slibuje, že když cestu do Prahy za Babišem vykonáte, že všechny národy celého světa Vám budou blahořečit za to, že jste z Česka učinili vytouženou zemi tím, že jste Kristu umožnili jeho DRUHÝ PŘÍCHOD, ZLODĚJE veškerého lidského majetku. Veškerý majetek Česka, a celého světa, nyní patří NEOMYLNÉMU Kristu, Samsonovi, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států. Kristus s majetkem, především s fosilními palivy, bude nakládat dle své dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Soudců5/31,16/25, atd. Samson, Ježíš Kristus, SOUDRUH BERÁNEK, si pohrával s premiérem Dupčekem. Po dvaceti létech socialistické, majetkové, nedokonalé Boží roviny, ho nechal strhnou sloupy svého komunistického království tím, že premiér Dupček mlel, že ze socialismu s Boží tváří, učinÍ socialismus s tváří lidskou, s tváří Baalů a DÉMONŮ, to je s tváři boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Soudců5/31,16/25, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41, 17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až 14/36až15/33, atd. Kristus, SOUDRUH BERÁNEK, premiéra Dupčeka potrestal, za jeho drzost tím, že ho nechal zabít jeho Bohem, autem, na kterém jezdil. Ageus2/6, 18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.5/9,22/21, atd. Vážený příbuzný z rodiny Ottů z Brna Ing. S.Ludva@gmail.com, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, a projektante Rákosi. Když nyní, po dvaceti letech, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, nebudete stejně mocní, jako Kristus Samson, či jako SOUDRUH Kristus BERÁNEK, když nebude nyní stejní LVI, když nestrhnete SLOUPY křesťanského militarismu tak, jak je požadováno, riskujete, že Vás Kristus zabije tak, jako zabil vzpurného premiéra Dupčeka. Svými svatými činy máte povinnost zajistit, aby Krista znal každý nově, jako NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Je nyní výhodné Krista poslouchat, a tím organizovat úplně poslušnému lži lidu Česka a světa, jeho práci, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, jeho rozumem. Kristus Vám, jako úplně poslušným, dá vládu nad mnohými, dá křesla ministrů, dá křeslo prezidenta. Vaší podřízení budou mít všeobecnou pracovní povinnost, takouvou, jaká byla v Boží majetkové rovnosti, za socialismu. Kristus veškerý ekonomický, militaristický plevel, vyžene z kanceláří, a z organizací, které do Božího království nepatří, do pravovního procesu přestavby všeho, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle svých Božích zákonů. Ze všech úředníků učiní dělníky, zedníky, zemědělské nevolníky, či kuchaře pro jídelny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat. Proto neváhejte se k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vrátit neprodleně, cestou do Prahy. Soužení, jaké ještě nikdy nebylo, způsobené Božími tresty, brzy pomine, když zajistíte, aby Kristus, veškerému pracujícímu lidu, dle svých zákonů, setřel každou slzu s očí. Je lepší dělat ministra, či prezidenta, a vést úplně poslušný pracující lid, než být trestán Božími tresty, nebo např., než dělat zemědělského nevolníka. Bude mnoho zemědělských nevolníků, kteří budou, pro pracující lid, pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem. Kristus již není žádným náboženským ZVÍŘETEM. Je DUCHEM SVATÝM. Vážený Ing. S.Ludva@gmail.com, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, a prezidente projektante Rákosi. Kristus vyžaduje, abyste jako úplně poslušní, se modlili svými skutky tak, any Kristus, jako MOCNÉ ZVÍŘE, úplně zničil veškerá politická a náboženská zviřata. Následně, aby vystoupil, na SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako jediný NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států světa. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Soudců5/31,16/25, Ám.3/7,15až5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jud.12, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Vážený Ing. S.Ludva@gmail.com, Ing. Petře Oplatku oplatek@energitech.cz, a prezidente projektante Rákosi. Modlit se musíte svými skutky tak, aby Kristus, SOUDRUH BERÁNEK, nyní byl mocným MOCNÝM BERANEM, premiérem Babišem. Aby trkal svými rohy tak, aby před ním, před Kristem, před jeho SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neobstálo žádné politické a náboženské zvíře světa. Aby Kristus byl nyní také KOZLEM ČSSD, ministrem Hamáčkem. Aby KOZEL ČSSD, ministr Hamáček, srazil premiéra Babiše na zem a rozšlapal ho tak, aby vládnoucí politici naplnili Písmo do poslední čátrky tím, že se požerou mezi sebou navzájem, kvůli svým lžím o chybné koncepci energetiky zločinců, UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ. Ministr Hamáček již nebude mít politické rohy, politické ČERTA. Rohem nyní bude SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, které se v

 

Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Zástup křesťanských sviní, který pro svou neposlušnost skončil v OHNIVÉM, křesťanském JEZEŘE DEBB, musí být sveden k úplnému zničení křesťanského PEKLA meče nesmyslných válek a horečného zbrojení. Máte povinnost, svými skutky, uvest do Česka, pro křesťanské, neposlušné svině cizího Boha, který Česku dovoluje nastolit mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Tím budete nyní zářícími mediálními hvězdami. Dan.4/14,8/3až11,9/14,27až11/39,12/2,11, Jud.12, Ám.3/7,15až5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kol.3/5, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Vážení, úplně poslušní služebníci Krista, profesore Hirši prorektor-zahranici@vutbr.cz, Ing. Slavomíre Oplatku oplatek9@volny.cz, Ing. Petře Oplatku oplatek@ energitech.cz, a Ing. S.Ludva@gmail.com. V příloze Vám zasílám fotografie ze setkání rodiny Ottů proto, abych se Vám připoměl. Boží příkazy pro Vás, pro cestu do ráje celosvětového mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou uvedené v kapitole 170, na str. 18 až 27. Máte povinnost se nespoléhat na svůj geneticky prasečí mozek, ale na moudrost Krista, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Máte povinnost být stejně mocní a neomylní, jako je Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyste svými skutky zastavili potopu, kterou je odstoupení rozumu Krista od jím prokletých neposlušných UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, vedených ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem, do ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení a třetí světové války. Kristus nechce zvyšovat ekonomiku. Máte povinnost se modlili svými skutky tak, jak je v textech požadováno. Z milosrdenství Božího rozumu máte technické vzdělání, které je předpokladem toho, abyste Kristu sloužili tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš, má povinnost stát se učitelem dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o výstavbě nových měst a sídlišť, energeticky neotřesitelných, z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ing. Petře Oplatku a Ing. S.Ludva@gmail.com, máte povinnost, dle Božích zákonů, být novými ministry, nové, úplně poslušné vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 168. Kristem v Písmu vyvolený projektant Ing. Rákos, svým jménem RÁKOS, má povinnost, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že bude novým prezidentem Česka. Máte povinnost odpovědět, že chápete svoje neodvolatelné povolání, zbořit vše ekonomicky, militaristicky, křesťanské, v jedinou hodinu. Máte povinnost nejdříve Boží zákony projednat s rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz. PřesvědčIt ho, aby UHLÍKOVÝ NEUTRALISTA, ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, se přestal bát UHLÍKOVÉHO NEUTRALISTY, debila ministra Havlíčka. Ten, pro vzpouru proti Kristu, padl do OHNIVÉHO křesťanského JEZERA DEBB, kde není, pro odstoupení rozumu Krista, ani dobrého díla, ani dobré myšlenky. Je moudré bát se nového Krista, pro jeho moc nad každým geneticky prasečím lidským mozkem, a neprodleně realizovat Boží vůli. Máte povinnost jet do Prahy. S premiérem Babišem projednat vznik nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 267. Pokud odmítnete novému Kristu sloužit jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, riskujete, že Vás zabije. Kristus vyžaduje, abyste uvěřili, že jste Kristem vyvolení být novými kněžími, Bohy, s Boží mocí výkonnou. Máte povinnost být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM. Budete novými ministry, či novým prezidentem, pokornými a úplně poslušnými vládnoucími Bohy. Jer.1/17až5/7až15/19,23/17,29,32,31/27,32až51/58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Kapitola 270 –69 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 49. Česká bible kapitola 270. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: V této kapitole 270 není obsah uvedený. Kdo nechce, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, křesťanské neposlušné Česko, a neposlušný svět z Písma proklínal, a trestal vrcholným Božím trestem, kterým je odstoupením Božího rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, drzých, křesťanských a jiných sviní, má povinnost kapitolu studovat a zveřejnit, v médiích, nebo na www, elektronicky. Z milosrdenství Božího rozumu je zřejmé, že DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka, k pokorným, k úplně poslušných, k Bohu vděčným služebníkům Krista, s číslem www = 666, je elektronický. Číslo 666 znamená www. Kristus nečiní nic tajně, nyní vše sděluje, o sobě, a o své vůli, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, na www.pametni-kniha.cz. Kdo si co nyní vybere, to bude mít. Kdo s číslem 666 = www, si z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vybere žehnání úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, má povinnost usmířit drzého pozemského OTCE, ČERTA, Satana faráře Heneka z Domašova, fara@domasov.info, s vládnoucím SYNEM s Boží mocí výkonnou, s poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s pomýleným komunistickým BERÁNKEM, s premiérem Andreem Babišem. Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Usmířit pomýleného, drzého OTCE faráře Heneka, s pomýleným SYNEM ČLOVĚKA premiérem Babišem, je nezbytné proto, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zase na Česko a svět neseslal KLATBU, to je prokletí, to je trestání všemi tresty, které odjakživa sesílá na vzpurné a neposlušné křesťanské a jiné svině. Příslušné texty Písma o trestání, to je o proklínání neposlušných křesťanských a jiných vzpurných sviní, a o žehnání úplně poslušným služebníkům Ježíš Krista, jsou opakovaně uváděné. Kdo na www tyto texty dostávají, mají číslo 666. Znají Boží vůli, o energetické nezbytnosti celosvětového odzbrojení, celosvětového zničení všech zbraní, zničení lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, atd., o zřízení SVĚTLA SVĚTA Boží, majetkové, celosvětové, mírové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kdo nechce, aby Ježíš Kristus na Česko a na svět uvedl zlé věci křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, PEKLA hladu, PEKLA nemocí, PEKLA válek, PEKLA sucha, PEKLA uprchlíků, PEKLA vichrů, PEKLA potop, PEKLA kůrovce, atd., má povinnost kapitolu neprodleně zveřejnit, dle svých možností, buď na www, nebo médiích. Má povinnost učinit rozhodnutí, o dobrovolné a neprodlené realizaci Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, dále opakovaně uváděných. Kdo nesmíří drzého pozemského OTCE, ČERTA, Satana faráře Heneka z Domašova, fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, s vládnoucím SYNEM s Boží mocí výkonnou, s BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, s pomýleným komunistickým BERÁNKEM, s premiérem Andreem Babišem, dále uvedeným způsobem, pro odstoupení Božího rozumu od křesťanských a jiných neposlušných sviní, jde cestou do JÁMY, do HROBU, do PEKLA sucha, hladu, válek, nemocí, a jiné křesťanské hrůzy. Rozepsaná kapitola byla zveřejněna na www.pametni-kniha.cz, v NOVINKÁCH, v době novoluní MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 23. dubna 2020. Mediální MISTR Kristus, SOUDRUH BERÁNEK vyžaduje, aby do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 7. května 2020, bylo Česko v podstatě přetvořeno, dle dokonalé Boží lásky, SVĚTLA SVĚTA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, EKOLOGIE A MRAVŮ, o rozhodnutí, o zřízení celosvětové, MAJETKOVÉ ROVINY, opakovaně uváděné. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až mnoho úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, K.M.1/4až6/6až24,12/10,17,27až19/6, donutí ELEKTRONICKY drzého pozemského Otce faráře Héneka, o ostatní drzé pozemské Otce Satany kněze, napsat kázání z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Luk.12/49. Otec farář Hének má stále potíže být Otcem Bohu milým, být zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svůj geneticky prasečí mozek stále nemá uzdravený, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kvůli zachování svých tradic křesťanského PEKLA, se znovu vzbouřil proti spravedlivému SOUDRUHU BERÁNKU Ježíši Kristu, proti jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové roviny, bez válek, zbraní, vojáků, bez politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, do geneticky prasečího mozku faráře Heneka, stále nevstoupil, pro jeho neposlušnost. Kristus, SOUDRUH BERÁNEK, v Písmu slíbil, že se nad jím vyvoleným Českem, a Slovenskem, svým Božím rozumem smiluje, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu zveřejnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve veřejnoprávním vysílání, v ČRo a v ČT. Až se mnoho úplně poslušných vládnoucích NETVORŮ, skloní před Kristem, SOUDRUHEM BERÁNKEM, VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států, všech neposlušných křesťanských, ateistických a jiných sviní. Kristus se před neposlušnými, drzými, pozemskými Otci, Satany kněžími, sklánět nebude, svůj Boží rozum jim nedá. Kristus v Písmu slíbil, že se nad Českem a Slovenskem smiluje, svým Božím rozumem, až mnoho úplně poslušných služebníků Krista, se bude vzdělávat SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, aby z toho Česko a Slovensko, mělo užitek. Kristus začne kralovat nad Českem a světem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až pomýlený komunistický BERÁNEK, úplně poslušný, to je živý premiér Babiš rozhodne, že místo zákonů ekonomiky, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, začnou panovat zákony Boží, opakovaně objasněné. Kristus vyžaduje, aby v místě svaté, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, Bohu milý Otec farář Hének, jako první na světě, si připravil kázání, z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nikdo již nemůže sloužit Ježíši Kristu, a současně sloužit majetku, který z hlediska konce doby benzinové, nyní shnil. Kristus v Písmu slíbil svůj návrat do Česka, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až Bohu milý Otec Satan farář Hének, svým kázáním, připraveným z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, začne vyhánět ostatní Satany kněze, ze stávajícího PEKLA křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na SVĚTLO SVĚTA Boží majetkové celosvětové, mírové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Farář Hének má povinnost, svým kázáním v kostele v Domašově, otřást vším stvořením tak, aby v Česku, Slovensku a ve světě, Kristus mohl učinit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus se nad Českem smiluje, až farář Hének bude mít Bhagavadgítu za SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, které nebude zapadat. Až bude mít Korán za MĚSÍC, který nebude ubývat. Až bude mít Tóru a Bibli za HVĚZDY, které budou zářit navěky a navždy, pro úplně poslušný svět. Až se Boží sláva ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude doplňovat, upřesňovat. Skupina NO NAME ze Slovenska magic.studio@centrum.cz, zpívá o tom, že i prokletí BOŽÍHO SYNA, pomýleného komunistického BERÁNKA premiéra Babiše, a prokletí drzého pozemského Otce Satana faráře Héneka z Domašova fara@domasov.info, domasov@dieceze.cz, může být štěstí. Pomůže Slovensku na rozcestí. Také BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, premiéra Matoviče zastihla ta zpráva PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, že zázrak nejenom v pohádkách se stává, ale také k Kristem vyvoleném Česku a Slovensku. Také premiér Matovič musí zanechat všeho, co kdy v křesťanském militaristickém PEKLE žil, protože má povinnost vrátit se domů, k Ježíši Kristu, k jedinému NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Úplně poslušného premiéra Matoviče, musí zastihnout pocit, že je ten pravý vítěz, který neprohrává, v případě, že bude stejně mocný a spravedlivý, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus zvítězí nad všemi vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd. když na základě znalostí vyvolení Česka a Slovenska, premiér Matovič učiní úplně poslušný BOŽÍ LID Česka a Slovenska, vítězem nad všemi národy světa. Osudu svému musí jít vstříc Česko i Slovensko, neprodleně. Kristus vyžaduje, aby osudem Česka a Slovenska, bylo úplné podřízení se Ježíši Kristu.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi, je odjakživa jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, OTCEM všech náboženství světa, všech politických stran světa. Je nyní jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa tím, že každý stát vede tak, jak si to ve veškerém Písmu předem předsevzal. Trojicí Boží pro Česko již nejsou vládnoucí Baalové a DÉMONI, v Česku např. tři Kristem prokletí prezidenti Česka, Havel, Klaus a Zeman. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde uzdravující déšť stále neprší, kde neprší ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zřejmé, že uvedení tři vládnoucí Bohové Česka, jsou Kristem v Písmu prokletí, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti dokonalé Boží lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Prezident Klaus je Kristem prokletý za založení Kristem nenáviděného PTACTVA ODS. Prezident Zeman je Kristem prokletý za založení Kristem prokletých LÉVIJCŮ, KOZLŮ ČSSD. Bývalý komunistický, pomýlený BERÁNEK premiér Babiš, je SOUDRUHEM Kristem BERÁNKEM prokletý za to, že chce vést Česko jako svou firmu, a ne jako firmu Boží. Nový Kristus vyžaduje dobrovolnou a úplnou poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o energetické nezbytnosti neprodleného založení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království. Uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, platí pro nové vládnoucí Bohy, úplně poslušné, a Bohu věčné, za napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o energetické nezbytnosti zrušení všech politických a náboženských tradic. Na vládnoucím místě mohou nyní sedět pouze vládnoucí Bohové úplně poslušní, stejní jako je NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nikdo z vládnoucích Bohů již nesmí stínit novému Kristu, který vše o sobě uvedl, ve SLUNCI SPPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, které v Česku již vyšlo se zdravím na paprscích. Nikdo nesmí stínit MĚSÍCI Koránu. Nikdo nesmí stínit HVĚZDÁM Bible a Tóry. Uvedené Boží slovo se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kdo z vládnoucích Bohů bude líný uvedené Boží slovo studovat, a řídit se jím, bude Kristem vyvržen ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY ven. Mnoho vládnoucích neposlušných NETVORŮ je povoláno vrátit se k novému Kristu, ale vyvolení jsou pouze ti úplně poslušní, kteří neprodleně zruší veškeré politické a náboženské tradice tak, aby Kristus byl jediným VÍTĚZNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Neposlušní, líní služebníci, kteří nebudou ostatním příkladem v úplné poslušnosti, budou Kristem, jeho Božím rozumem, od vládnoucích KORYT vyvržení ven, kde bude pláč a skřípění zubů. Po pomýleném, bývalém komunistickém BERÁNKU premiéru Babišovi, SOUDRUH Kristus BERÁNEK vyžaduje, aby premiér Babiš učinil rozhodnutí o tom, že v Česku neprodleně vzplane OHEŇ ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který spálí veškeré náboženské a politické tradice. Luk.1/52,6/24,12/49, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolený, úplně poslušný, a Kristu vděčný BOŽÍ LID Česka, či Slovenska, neprodleně v médiích spálil veškeré politické a náboženské tradice tím, že spálí veškerou politickou a náboženskou nepravost, nemravnost, atd. opakovaně uvedenou tak, jak to nový, neomylný Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyžaduje, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo z úplně poslušných chudáků chce mít ráno v poledne a večer ŠVÉDSKÝ STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH společného stolování, pro cca 1500 lidí, navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, má povinnost neprodleně vyhnat drzého pozemského OTCE ČERTA faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, ze stávajícího křesťanského PEKLA, na SVĚTLO SVĚTA celosvětové mírové Boží majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, dle opakovaně uváděných textů Písma. Vyhnat drzého OTCE Satana faráře Héneka z křesťanského PEKLA, není úkol nad lidské síly. Stačí ho donutit, aby uznal, že další život na zemi je možný pouze v případě, že se podřídí Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi tím, že jako úplně poslušný, to je jako živý, si připraví kázání z dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, platných pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedené Boží SLOVO se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Kristus nevstoupí do geneticky prasečího mozku faráře Héneka, když stále bude lenošný uvedené Boží SLOVO studovat. Kristus vyžaduje aby celý svět měl užitek, z Boží moudrosti jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro současnou dobu konce éry doby benzinové. Touha po poznání uvedené Boží moudrosti, přivede do mírového Božího království celý svět, když Bohu milý Otec farář Hének, učiní z Česka neprodleně úplně poslušný BOŽÍ LID, Kristu vděčný, za napsání PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se vidí jako v zrcadle, jako mrtvé svině, Kristem zničené, odstoupením jeho Božího rozumu. Kristus, odstoupením svého rozumu, od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, dokázal svou moc, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Na miliardy neposlušných lidí nyní dopadá zlo křesťanské, militaristické NEPRAVOSTI, neposlušného, pomýleného komunistického BERÁNKA, ROUHAČE, premiéra Babiše. Z jeho úst vychází ekonomické rouhačství proti Kristu, na celou zemi. Jako neposlušný a vzpurný, není pracujícímu lidu vůbec prospěšný. Pracujícími lidu a všem ostatním chudákům a ubožákům, Kristus chce setřít každou slzu z očí. Svou SKÁLU, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, vrátí Česku a Slovensku v případě, že Babiš bude dobrovolně iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka a Slovenska. 1.Tes.4/7,16,5/2, Jer.1/17,11/11,19,23/15,29,31,31/27,32,51/58, Zj.1/1až22/21. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, mu stále zachovává svou věrnost tím, že k ROUHAČOVI Babišovi, z jehož úst stále vychází ROUHAČSTVÍ, jeho bludů, o jeho ekonomické koncepci energetiky, ekologie a mravů, na celou zemi, těmito texty stále vycházím. Kristus mě stále naplňuje děsem z nedokonalosti jeho geneticky prasečího mozku. Babiš brání tomu, aby Kristus, dle svého plánu, pomocí Česka, dovedl celý svět do svého POKOJE, celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Premiér Babiš odmítá uznat texty Písma o tom, že jeho SKÁLA, a SKÁLA neposlušných, křesťanských sviní, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. nyní shnila. V roce 2000, v roce ÚSVITU třetího křesťanského dne, nastal přelom věků konce éry doby benzinové, což je doba, kdy Česko, kvůli energetické spáse Česka a světa, má povinnost, místo zákonů politiků pravice a levice, celosvětově nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Babiš, pro svou pýchu, pro slávu svého geneticky prasečího mozku, se odmítá podřídit SLÁVĚ BOŽÍHO rozumu, slávě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím Božím příkazům, o správné koncepci energetiky Česka a světa, jejíž součástí je nastolení SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Babiš nevěří textům Písma o dupání země, až se v základech hroutí, svou SKÁLOU, PRACHŮ a ZBRANÍ. Babiš stále věří svým lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, MAJETKU, atd. Tato SKÁLA prokazatelně shnila. Uvedení Bohové neposlušného premiéra Babiše shnili, protože dojde ropa. Jeho Bohové, proto nedokáží nikoho spasit energeticky, ekologicky a mravně. Stávajíci majetek shnil, z titulu konce éry ropy, kterou nikdo na světě nedokáže nahradit fotovolatikou a větrníky. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Geneticky prasečí mozky vládnoucí elity, stále nejsou schopné pochopit, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, že veškeré lidské koncepce, na náhradu ropy fotovoltaikou a větrníky, jsou nesmyslem, jsou zločinem. DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita dělá naprosto nesmyslné koncepce energetiky proto, aby vyhověla geneticky prasečím mozkům pracujícího lidu, což je zločin. Neposlušný premiér Babiš je hlupák, protože stále drze odmítá Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, DUCHA SVATÉHO, učinit jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Jako líný hlupák, pro odmítání studia SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se nyní stal strašlivou výstrahou pro všechno neposlušné tvorstvo. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, je však ROUHAČI Babišovi stále věrný. Jeho povolání za BOŽÍHO SYNA, za Boha úplně poslušného, za OKŘÍDLENCE, za vládce okolních národů EU, za premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, jejíž složení je uvedeno na konci kapitoly 268, je neodvolatelné. Hlavní hodnotou úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, nové vlády Česka, již nebude SKÁLA, PRACHY, MAJETEK, atd., ale SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Až premiér Babiš, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka a světa, prohlásí Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, přetvoří celé, úplně poslušné stvoření, na mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tak, jako to v Písmu uvedl. Energeticky, ekologicky a mravně spasení mohou být pouze ti úplně poslušní služebníci, nové a úplně poslušné vlády Česka, kteří s Kristem uzavřou SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. VĚČNÁ SMLOUVA s Kristem je o mletí Božího slova, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, v

 

kostelích a ve všech médiích. Kristus se k Česku a Slovensku skloní, až Babiš vyzná své ekonomické, militaristické, imperialistické nepravosti. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, srozumitelně objasňuje, že vládnoucí Bůh křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, premiér Babiš, v nynějším zlém věku PEKLA křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, klopýtl v jednom Božím přikázání. Tím se provinil proti všem Božím zákonům. Babiš klopýtl v jediném Božím přikázání, kterým je úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY o energetice. Jak.1/22,2/9,22až4/14,5/1. Kristus bude trestat křesťanské vzpurné svině, až do úplné poslušnosti SVĚTLA SVĚTA objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro celý svět. Kristus bude nepřítelem křesťanských a jiných sviní, až do úplné poslušnosti Česka, Slovenska. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, ekonomických, militaristických sviní, na světě není dobré dílo, ani dobrá myšlenka. Pomoc Boží, pro úplně poslušné služebníky, přišla v podobě Božích trestů křesťanských sviní, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pro poslušné svině jsou tresty Krista Božím znamením. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Neposlušný, pomýlený komunistický BERÁNKU, ROUHAČI, drzý premiére Babiši. Jer.1/17,11/11,19,23/15,29,31,31/27,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5, 8. Vaše povolání za BOŽÍHO SYNA, za Boha úplně poslušného, za OKŘÍDLENCE, za vládce okolních národů EU, za premiéra nové, úplně poslušné vlády Česka, jejíž složení je uvedeno na konci kapitoly 268, za OTCE Bohu milého, za zakladatele celosvětového, mírového Božího království, je neodvolatelné. Žalm33,37,73,102, 104,105,107, Řím.1/18až8/19až11/28,32až16/26, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, atd. Z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, že STŘÍBREM ODVRŽENÝM není křesťanské PEKLO, Jer.6/19,30, které, na nekonečné křesťanské POUŠTI, dělá Bohem prokletý Satan, či BELZEBUB, drzý papež František, mediální křesťanská JITŘENKA, pomocí protikladných bludů katolického katechismu. BELZEBUB František, pro lži o Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. STŘÍBREM ODVRŽENÝM je nyní socialistická Boží spravedlnost, v době čtyřiceti let vlády komunistických BERÁNKŮ, BERANŮ, či OVCÍ, v Česku. Jer.6/19,30, atd. Premiére Babiši. Máte povinnost neprodleně nastolit ZLATO SVĚTLA SVĚTA Boží majetkové celosvětové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a SVĚTLO SVĚTA elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ každého člověka na světě, což je spravedlnost daleko vyšší, než byla v době Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Křesťanské PEKLO máte povinnost zrušit, odesláním OHAVNÉHO VÝHONKU, drzého BELZEBUBA papeže Františka, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Musíte zajistit, aby po trestání neposlušných sviní KORONAVIREM, křesťanské militaristické svině nepovstaly, a nezmocnily se země. Iz.14/9,12,15,19,21až29/11až24až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus ZLODĚJ, 1.Tes.4/7,16,5/2, do Česka přijde, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, až budete iniciovat zánik křesťanských, neposlušných, militaristických sviní. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Těžká křesťanská noc končí, snad ji přežijem. Topit se již nikdo nemusí. Jsme na jedné lodi, na ARŠE SPÁSY, kvůli POTOPĚ, kvůli zkoušce KORONAVIREM, pro odstoupení rozumu Krista, od ekonomických, militaristických, křesťanských sviní. Přesto čerti Satani kněží církve katolické, všeobecné, stále v Písmu hledají, co z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů znají. Křesťanská minulost, kdy drzí pozemští Otcové Satani kněží, svádí drzý křesťanský lži lid k ekonomickým a militaristickým křesťanským nepravostem, ovlivňuje budoucnost Česka a lidstva. Budoucnost nastane, až všichni lidé budou proklínat křesťanského svůdce, např. ČERTA faráře Héneka fara@domasov.info, pokud se premiéru Babišovi nepodaří ho zachránit z křesťanského PEKLA, dle pohádky NEJLEPŠÍ PŘÍTEL. Dle Písma a pohádky. Otec farář Hének má povinnost smířit se s Kristem tím, že SYNA ČLOVĚKA, BOŽÍHO SYNA, svého přítele premiéra Babiše, zachrání a spasí energeticky, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. V opačném případě, Kristus postihne Česko a svět klatbou, to je dalšími Božími tresty. SYN, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, premiér Babiš má povinnost OTCE čerta faráře Héneka zachránit a spasit novými mravy, celosvětového mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 1.Kor.1/27,4/20až10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2až17až3/10,12,16,19,20,24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. DUŠE hladovějící po pravdě SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spojí a zachrání KUCHAŘ s bílou čepicí, Ježíš Kristus, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM chudáků a boháčů. Premiéra Babiše, SYNA, energeticky spasí pozemský OTEC ČERT Satan farář Hének tím, že přestane patřit křesťanskému PEKLU. Přestane svádět neposlušné, to je mrtvé svině, do křesťanského, ekonomického, militaristického PEKLA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o potřebě neprodleně minimalizovat těžbu ropy. Boží vůle je, aby zbývající ropa byla využita pouze na přestavbu světa na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové, Boží království. Ježíš Kristus sice Česko trestá nekonečným křesťanským suchem, nekonečnou křesťanskou POUŠTÍ, ale zachoval Česku věrnost tím, že nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Nové DNES naplnění Písma nastane, když se podaří ČERTA OTCE Satana faráře Heneka přesvědčit, že do křesťanského militaristického PEKLA již nepatří. SLUNEČNÍ ERUPCE nastane tím, že Bohu milý OTEC farář Hének, v kostele sv. Vavřince v Domašově, nechá vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty tím, že při kázáních SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, či Koránu, začne číst jako Boží slovo, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Česko je součástí Boží celosvětové zahrady. Proto agronom farář Hének, na Boží, celosvětové, mírové zahradě, nesmí dělat krtka tím, že podryje a zničí maličké semínko, zničí Božího proroka. Božím semínkem, je maličká mediální hvězda, zářící navěky a navždy, Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství Božího, rozumem nikoli svým, ale rozumem SOUDRUHA BERÁNKA Krista, Gréta prorokuje, že těžbu ropy je nezbytné, neprodleně, celosvětově, minimalizovat. Na nekonečné křesťanské poušti, kvůli suchu, křesťanských žížal podstatně ubylo. Krtci vegetují pouze na zahradách, kde se zalévá. Zde, přemnožení křesťanští krtci vše ničí, protože ulovit křesťanskou žížalu, znamená úplně zničit celý záhon. Být křesťanským krtkem, a lovit v suchu křesťanské žížaly, muslimy, je podlost. Vůle Boží je, aby agronom, Otec Bohu milý, farář Hének, se styděl za svoje protikladné bludy, a neprodleně nepatřil křesťanskému PEKLU. Místo svádění k ekonomickým a militaristickým křesťanským nepravostem, v kostele, při kázáních, má povinnost mlet Boží slávu tím, že si kázání připraví z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Začne tím svádět veškerý lži lid k novému Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Začne tím svádět lži lid ke vstupu do široké brány mírového, celosvětového Božího království.