Kapitola 266 – 70 stran.

29.01.2020 20:13

Kapitola 266 – 70 stran. RADOSTNOU ZPRÁVOU evangelií je, že Kristus vykoná SOUD vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kapanů, atd., úplně a rychle, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů. MOTÝLE z ANO, KAMENÍ, se vrátí k nám, to je k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, premiér Andrej Babiš etickakomisecr@vlada.cz, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz. Řím. 1/18až8/20až9/28až11/32, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Po zřízení SOUDNÝCH STOLIC vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Kristus již bude jednat sám, svým Božím rozumem. Co svýma rukama pracující lid v Česku vytvoří, to také v Česku spotřebuje. Vládnoucí elita má povinnost rozhodnout o minimalizaci těžby ropy a ostatních fosilních paliv, aby v Česku, a ve světě, se nikdo nemusel namáhat nadarmo. Iz.5/4,16,29/11,24,31/9,33/22,48/5až57/10,20,63/14,18,65/1až23,66/24, 2.Kor.5/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,122/5, Řím.1/18až11/28,32, Zj.20/12,22/12, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, Marie Rottrové algebratrade@gmail.com, Česko má povinnost najít v Písmu ŘEKU jménem LÁSKA, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která má jen jeden břeh. Láska Božích příkazů a ZÁKONŮ je na BŘEHU u Krista, který o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na DRUHÉM BŘEHU řeky jsou úplně všichni lidé Česka a světa, kteří, svými geneticky prasečími mozky, NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, takového, jaký skutečně je, nenávidí. Vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., se hnusí celosvětová Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a elektronicky celosvětově kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ boháčů a chudáků. Neposlušní mají povinnost přejít na DRUHÝ BŘEH, ke Kristu tím, že se rozhněvají na stávající vládnoucí Bohy, především na KOVOVÉ KRYSY, Baaly, vedené ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem posta@ mpo.cz, posta@mdcr.cz, a SVINÍ, NEVĚSTKOU, ČARODĚJNICÍ, ministryni financí JUDr. Schillerovou podatelna@mfcr.cz. Největším zlem je láska lži lidu Česka ke společnému státnímu měšci JUDr. Schillerové. Kristus naplní Písmo do poslední čárky tím, že sníží počet lidí na zemi o DVĚ TŘETINY. Kdo, jako úplně poslušný, nepřejde na BŘEH ke Kristu, toho Kristus nechá ve zmatku středověkého křesťanství NETVORA, Baala, svině, šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz, a zabije ho. Zachrání tvory úplně poslušné.


 

Kapitola 266 –70 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 46. Česká bible kapitola 266. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 8.) Lidé milují vyspělou techniku, kterou lidem dává Kristus, svým technickým rozumem. Návrat Česka ke Kristu ZÁKONODÁRCI, v tomto třetím křesťanském dni, třetího křesťanského tisíciletí, Oz.2/18až6/2až14/3, je v nezbytný. Fosilní paliva budou vytěžena úplně všude. Premiér Babiš má povinnost najít v Písmu ŘEKU jménem LÁSKA, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která má jen jeden břeh. Jeden BŘEH je světem DUCHOVNÍM. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. DUCHOVNÍ SVĚT je bezpečný. Je bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, bez boháčů a chudáků. Soudný stolec s KOVOVOU KRYSOU, ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem. Koronavirus, v začátku roku Krysy, Bůh šíří pro neposlušnost premiéra Babiše. Z grafu PRODUKCE ELEKTŘINY V EU PODLE ZDROJŮ, zveřejněného v Rovnosti Lubošem Palatou lubos.palata@denik.cz, dne 8. 1. 2020 je zřejmé, že nesmyslná energetická koncepce ministra Havlíčka pouze na elektřinu, je hanebným klamem, je zločinem. Zločinec ministr Havlíček tvrdí nesmysly, protože elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. Zvýšením výroby elektřiny z jádra z 34,1 %, na 49,6 %, zajišťuje pouze 4,96 % z celkem potřebné energie. Tato změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak zvýšení výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrníků, z 10,9 %, na 23,19 %, zajišťuje pouze cca 2,3 % z celkem potřebné energie. Změna v žádném případě nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Stejně tak snížení výroby elektřiny z uhlí, ze 48,89 %, na 17,79 %, zajišťuje pouze 4,9 %, či 1,8 % z celkové energie. Změna Česku nazajistí UHLÍKOVOU NEUTRALITU. Vůle Boží je, aby premiér Babiš, UHLÍKOVÉ NEUTRALISTY úplně zničil. V tomto třetím tisíciletí, zlí, neposlušní NETVOŘI, nebudou mít ani ropu, ani plyn, ani uhlí. Proto budou muset zrušit výrobu benzinových aut, elektromobilů, a ostatních nepotřebných výrobků. Úplné zničení UHLÍKOVÝCH NEUTRALISTŮ, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, OKŘÍDLENCEM, OTCEM Bohu milým, zakladatelem mírového, Božího královstvi, premiérem Babišem, je VZKŘÍŠENÍ lži lidu z MRTVÝCH, ze vzedmutého moře, militaristických, křesťanských, tupých sviní, které ještě nenastalo kvůli tomu, že vládnoucí elita nemá o Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/15až33, Řím.1/18až8/19,2911/28,32až16/26, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Jud.12, Viz str.33až36. Stoleté Česko již zažilo rok trestu 2019 tím, že vzešel plný počet křesťanských POHANŮ. Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32, Řím.1/18až11/25,32, atd. V roce 2020 Kristus vyžaduje, aby bývalý komunistický pomýlený BERÁNEK, BERAN, či OVCE, MOTÝLE, premiér Babiš pochopil, že má povinnost být stejně NEOMYLNÝ a MOCNÝ, jako Ježíš Kristus, protože jeho povolání za úplně poslušného Boha, BOŽÍHO SYNA, za OKŘÍDLENCE, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné. Má povinnost být OTCEM Bohu milým, zakladatelem mírového Božího království. Jer.1/17až11/11,19, Řím.1/18až8/19,29, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes. 2/3,11,3/1,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4až12/10,17,27až18/13,22, Iz.29/11až24až65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, když BOŽÍ SYN premiér Babiš učiní rozhodnutí, o zničení všech neposlušných, Kristem prokletých politických pravice a levice, a všech ekumenických církví tím, že vytvoří CÍRKEV jedinou, NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou vládu Česka, s Boží mocí Krista ZÁKONODÁRCE výkonnou, uvedenou na konci kapitoly. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zj.19/7,8až22/21, Př.1/7,14,11/28,31/10, Jud. 12, atd. Kristus dá úplně poslušnému, živému Babišovi, svým Božím rozumem, zvítězit nad všemi neposlušnými, bez rozumu Krista mrtvými, státníky světa. Když ani nyní premiér Babiš neposlechne, Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE, vzpurné Česko úplně zničí. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů, když premiér Babiš uzná, že ministr průmyslu a dopravy Havlíček, je Bohem prokletou KOVOVOU KRYSOU, dle textů Božího SOUDU, o jeho nesmyslné koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu. Dle docenta Skály z VUT v Brně, elektřina tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie Česka, což bez rozumu Krista pomatený ministr Havlíček, nerespektuje. Viz SOUDNÁ STOLICE ministra Havlíčka. Je uvedená v kapitole 265, na stranách 4 až 6 a 24 až 27. V kapitole 266 na stranách 33 až 36. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Mar.4/12,7/7,13/20, atd. Kritus se omlouvá novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně. Od technického lidu, který svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa, svým Božím rozumem odstoupil. Učinil to z toho důvodu, aby se mohl smilovat nad Českem současně. Až se bezmocný Babiš vrátí ke Kristu tím, že se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,42/10,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jud.12, atd. V textech Písma a v horoskopu v novinách Rovnost, od mediálního MISTRA Krista, je uvedeno. Jediným znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Platí texty Písma o tom, že lidé dělají pouze to, co se Kristu líbí. O politicích pravice a levice, platí texty Písma, o totální Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Platí texty Písma, že Kristus se ke stávajícím politikům pravice a levice nezná tím, že od neposlušných křesťanských militaristických sviní, odstoupil svým Božím rozumem. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, zničilo neprodleně, neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské OTCE Satany kněze, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíše Krista do Česka, v podobě NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, vládnoucí Bohy Česku a světu, stále dává. Pro jejich neposlušnost si je stále v prchlivosti bere, jako např. si vzal KOZLA z ČSSD Paroubka, či Kristem prokletého PTÁKA z ODS, Topolánka. Vyžaduje, aby nyní MOTÝLE z ANO Babiš a Vondráček řekli. Promiň nám všechnu naši křesťanskou, militaristickou nepravost. Chceme oběti křesťanských BYČKŮ Baalům, pohlavních PTÁČKŮ z KDU-ČSL, nahradit svými rty. Slibujeme, že na svoje OŘE, na svoje VOZY, již nevsedneme, a výrobkům lidských rukou, naši SKÁLE, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. nebudeme říkat náš Bože, Kriste, DUCHU SVATÝ. Kristus v Písmu i v horoskopu uvádí, že Česko nemusí dělat SOUDNÉ STOLCE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů. SOUDNÉ STOLCE elity Česka nechal Bůh napsat. Aby byl jediným ZÁKONODÁRCEM pro všechny státy, je potřeba se s ním nyní smířit, a zveřejnit PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Fil.2/13,3/9, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm122/5, 2.Kor. 5/10, Zj.1/1až20/11až22/21, Iz.5/4,16,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20. 1.) Jméno Ježíše Krista, je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z jeho úst vychází meč, kterým pobíjí národy tak, aby naplnil Písmo do poslední čárky, o své svatbě, s úplně poslušným lži lidem Česka a světa, po otevření PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, po postavení SOUDNÝCH STOLCŮ s vládnoucími Baaly a DÉMONY, s vlastníky PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ. Koronavirem v Číně, ničí, zabíjí, také buddhistické a hinduistické svině proto, aby, dle svého plánu, snižil počet neposlušných lidí na zemi o dvě třetiny. V Austrálii Kristus dělá zlo klimatických změn, pálením lesů a měst proto, aby neposlušné lidstvo nemělo ani lesy, to je řezivo na topení, ani fosilní paliva. Viz str.8až12. 2.) Soudná stolice s drzým, Kristem prokletým Satanem Danielem Rausem, daniel.raus@seznam.cz. Soudná stolice s POHLAVNÍMI PTÁČKY z KDU- ČSL, s KRÁVAMI, VOLY, či TELATY. Jejich nový vůdce Jurečka jureckam@psp.cz, je VŮL. Viz str.12až15. 3.) Soudná stolice s NETVOREM šlechticem Kinským fkinsky@kostelecno.cz, který se křtí ekonomickou militaristickou křesťanskou středověkou špínou, což je křest k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Hlavním palivem v Česku a ve světě, v tomto tisíciletí, bude dřevo či řezivo z lesů. Proto platí texty Písma o tom, že sad bude mít cenu lesa, cenu řeziva. Iz.29/11až24až32/15, atd. Dřevo, či řezivo z lesů a sadů, bude stačit pouze pro jednu třetinu lidí. Proto je dokonalou Boží láskou, Boží příkaz, o neprodleném snížení lidí na světě o dvě třetiny. Viz str.15až19. 4.) Soudná stolice s

 

Kristem prokletý PTÁKEM, politologem, NETVOREM, SVINÍ, KŘOVÍM, PLEVOU, PLEVELLEM, vůdce PTACTVA ODS Petrem Fialou hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz. Jaroslav Kubera epodatelna@senat.cz, mediální hvězda, zářící navěky a navždy, z milosrdenství Božího rozumu se stal maličkým prorokem, stejným jako maličká Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. SENÁT, dílo ĎÁBLA, stvořili nyní hlídací psi demokracie z ČRo2 dvojka@rozhlas.cz. Pozvali do vysílání PLEVU, SATANA, Daniela Rause daniel.raus@seznam.cz, který prorokoval křesťanské bludy, objasňováním KNIHY PŘÍSLOVÍ. Viz str.19až22. 5.) PLEVA Daniel Raus pravil, že KNIHA PŘÍSLOVÍ má ženský princip, což je pravda. V úvodu má princip ČARODĚJNICE, NEVĚSTKY, KOVOVÉ KRYSY, ministryně financí JUDr. Schillerové podatelna@mfcr.cz. V závěru princip NEVĚSTY, ŽENY STATEČNÉ, nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly. Jejím MANŽELEM je úplně poslušný premiér Babiš. Existence SENÁTU, dle Ježíše Krista, je zbytečná. Místopředseda SENÁTU Jiří Růžička ruzickaj@senat.cz, má povinnost ho zrušit. KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY KŘEMENCŮ jsou podobenstvím o vládnoucích politicích. Viz str.22až26. 6.) Jediný krok který nyní zbývá, je dobrovolné čtení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve veřejnoprávních médiích. Povinností Česka je, přinést světu RADOSTNOU ZPRÁVU, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku, nyní především k Božímu technickému lidu na ÚTZB VUT v Brně, který Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Viz str.26až30. 7.) Ježíši Kriste nedovol drzým zlým pozemským OTCŮM Satanům kněžím např. ceco@spc.va, info@biblickedilo.cz, a Katolické biblické federaci, učinit rok 2020, ROKEM BIBLE. Vždyť dobře z Písma víš, že uvedení Satani kněží si Písmo přivlastnili pouze dočasně. Nesmyslem UHLÍKOVÉ NEUTRALITY Kristus trestá Česko a lidstvo za to, že v roce 2020 nechce dobrovolně ukončit svět MATERIÁLNÍ, svět PRACHŮ a ZBRANÍ, a nechce nastolit svět NEOMYLNÝ, DUCHOVNÍ, bez lidských Bohů, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. Kristu nepovolí, nepocítí lítost. Neposlušných sviní nebude želet. Viz str.30až33. 9.) Jaroslav Kubera je mediální hvězdou, zářící navěky a navždy. S pomocí rozumu Krista prorokoval, že neposlušní, bez rozumu Krista mrtví vládnoucí NETVOŘI, jsou v zajetí lží o energetické koncepci vlády Česka pouze na elektřinu. Proto jsou posedlí elektromobilitou, o které již všichni vidí, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, že je to slepá cesta. Viz str.36až40. 10.) Kristus má s vládnoucí elitou Česka velkou trpělivost, protože ví, že při odstoupení jeho Božího technického rozumu, od odborníků ÚTZB VUT v Brně, každý lidský duch, zemdlel. Viz str.40až43. 11.) Proč Kristus, dle výkladu Věry Varády stela99@volny.cz, nechce, aby DRUHÝ PŘÍCHOD Krista byl v Česku až při úplňku MĚSÍCE, v dubnu DNE PÁNĚ 8. dubna 2020, před křesťanským VELKÝM PÁTKEM, DNE PÁNĚ 10. dubna 2020. Viz str.43až47. 12.) Geneticky prasečím mozkům technické elity VUT v Brně, Kristus již umožňuje pochopit, že dřevo z lesa, a ze sadů, bude stačit pouze pro jednu třetinu lidí na světě, pouze pro cca 2,7 miliard v případě, že v Česku bude rozhodnuto o tom, že pomine majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ proto, aby bylo možné postavit VĚČNÉ PŘÍBYTKY, energeticky soběstačné. Dotápění domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH v zimě bude dřevem, dřevem se bude topit v kuchyních pro 1500 lidí, pod kotly, v pecích. Viz str.47až50. 13.) Důvody, proč musí pominout majetek boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. jsou objasněné. Luk.16/9,13. Vedoucí ÚTZB VUT v Brně, KOHOUT, profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, z titulu odborníka na vzduchotechniku a topení, má povinnost v ČT1 KOKRHAT, a neprodleně objasnit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. S křesťanské OBLOHY MRAK se šlechticem Kinským ZVOLNA ODPLOUVÁ. KAŽDÝ SKLÍZÍ SETBU SVOU. Viz str.50až53. 14.) Projektanti, pokud Kristus nerozhodne jinak, by KUCHYNĚ pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, měli navrhovat tak, že základní vybavení kuchyní pro vaření, pečení, smažení, atd., bude navrženo pro vytápění dřevem. Každý člověk na světě se může chlubit pouze znalostí ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. MOTÝLE z ANO, Babiš a Vondráček, se zítra vrátí k nám, k Bohu. Jako úplně poslušní. Česko odmítá nahradit rok KOVOVÉ KRYSY, rokem KOHOUTA Božího lidu HUSITŮ profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Lid HUSITŮ profesora Hirše, má povinnost KOKRHAT. Viz str.53až56. 15.) Kristus nechce vést věčně spor s pomýleným BERÁNKEM Babišem, o svou vládu nad lži lidem Česka. Hrob otevřený je hrdlo v Písmu prokletých Satanů kněží, či NETVORA, Baala, boháče, šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz. Viz str.56až60. 16.) DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno PŘEDKLADATELE, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 5.Moj.5/8až18/18až32/16až43, 2.Král.19/15. Projektanti Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády projektantů Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, kde mají povinnost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk ve věku 70-ti až 80-ti, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.60až63. 17.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.63až67. 18.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, od novoluní MĚSÍCE, do 9. února 2020, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím neshořel, Soudců9/15, 2.Moj.3/2, Sír.5/5,45/23, Žalm106/30, 4.Moj.23/19,24,25/11. Když shoří při úplňku v neděli, 9.2.2020, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a ČSSD, včetně KOZLA prezidenta Zemana. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, svými geneticky zvířecími mozky. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Již nenavrhují zakázaná střešní okna, Jer.22/13až31/27,32, ale střechy s fotovoltaikou. Vzbouřili se proti Bohu. Proto se furt staví domy s rovnými střechami. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6, 37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11, 14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,8/8, Viz str.67až70.

 

1.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi jako ZLODĚJ. Slávu, svého technického rozumu, dá poslušnému KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU topenářů a vzduchotechniků ÚTZB VUT v Brně, vedeného profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Sestupuje do světa v každém pokolení. 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M. 7/16,27, 1.Petr.2/8až5/2,7,9, Iz.48/5,11,57/10,16,20až66/24, atd. V každém pokolení dělá neposlušným hlupákům, sviním, Baalům a DÉMONŮM, z měst a vesnic sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. Ez.3/4,21až21/22,32,28/9až33/22,39/8,13,21,29, Jud.12, K.M.1/4,6/6,24,7/16,27,12/10,17,27, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jer.1/17až31/27,32, atd. Jméno Ježíše Krista, je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z jeho úst vychází meč, kterým pobíjí národy tak, aby naplnil Písmo do poslední čárky, o své svatbě, s úplně poslušným lži lidem Česka a světa, po otevření PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, po postavení SOUDNÝCH STOLCŮ s vládnoucími Baaly a DÉMONY, s vlastníky PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ. Zj.19/7,8,15,20/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Oz.2/18až6/1,5až14/3, Jer.1/7,14,3/14,23/29,32,31/27,32, Žalm14/2,22/30. V Česku dělal sutiny již v době třicetileté války, kdy zničil dvě třetiny křesťanských sviní. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8, Ez.21/22,32, atd. Následně dělal sutiny, jaké ještě nebyly, v době dvou světových válek. Židovské neposlušné chamtivé svině, Baaly, Kol. 3/5, Bohy neposlušných sviní, vlastníky prachů a majetku, zničil, zabil, holocaustem. Ez.21/22,32,28/9, Oz.2/18až14/3, atd. Nyní dělá z měst a vesnic sutiny, jaké ještě nebyly muslimům, kteří se perou s křesťanskými, militaristickými sviněmi, o území s ropou. Koronavirem v Číně, ničí, zabíjí, také buddhistické a hinduistické svině proto, aby, dle svého plánu, snižil počet neposlušných lidí na zemi o dvě třetiny. Zabíjí buddhisty a hinduisty také proto, aby neposlušným sviním znemožnil cestovat, aby tím minimalizoval energeticky nesmyslnou dopravu, a tím minimalizoval těžbu ropy. Nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nesníží počet lidí na zemi o dvě třetiny, buď dobrovolně, snížením porodnosti a robotickou eutanazii starých lidí, kteří se dožili plnosti věků 70 až 80 let, nebo virem SARS, koranovirem, atd. Když vládnoucí hlupáci nyní Krista neposlechnou, má moc snížit počet lidí na zemi o dvě třetiny sám, bez pomocí svého Božího slova, což Česku dokázal v době třicetileté války. Je schopný zabíjet lidi PTAČÍ CHŘIPKOU Kristem prokletého PTACTVA ODS. Zj.18/2,10. Nebo virem SARS od KOVOVÝCH KRYS, Baalů, ministra průmyslu a dopravy Havlíčka posta@mpo.cz, posta@mdcr.cz, K.M.1/4,12/10,17,27,15/18až19/6, a cestou svině, NEVĚSTKY, ČARODĚJNICE, ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové podatelna@mfcr.cz. Př.1/7,14, Zj.17/15, 2.Moj.20/5,22/17,23/2. Nebo koranovirem od zlého technického dobytka VUT v Brně rektor@ro.vutbr.cz, kancelar@ro.vutbr.cz. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, Ezech.3/4,21,21/22,32,28/9, K.M.1/4až12/10,17,27,15/12,18,17/7,11,15,20, 2.Petr. 2/21,3/4,8,16, Zj.18/2,10, 2.Kor.5/10. S militaristickými sviněmi, se Satany, s pastory, např. Pavlem Harabusem info@ac-brno.org, pavel.harabus@gmail.com, Štěpánem Matuškou twr@twr.cz, Satanem Porubanem rporuban@gmail.com, kc.husuvdum@ outlook.cz, gjpme@kr-s.cz, a s drzou sviní geologem Cílkem, cilek@gli.cas.cz, si neví rady. Uvedení drzí Satani kněží, evangelíci, jsou němí psi, kteří na vládnoucí Baaly a DÉMONY neumí ani štěkat. K.M.1/4až12/10,17,27, Iz.29/11až24,56/10,57/10,16,20. Drzí PSI evangelíci měli povinnost opravit učení pozemských OTCŮ Satanů kněží církve katolické, všeobecné, která Ježíši Kristu neslouží. Slouží Baalům a DÉMONŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd., což je cesta vzpurných do energeticého, ekologického a mravního HROBU, do PEKLA horečného zbrojení, a třetí světové války. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11, 14/3, atd. Evangelíci s této cesty oprav učení Krista, o jeho spravedlnosti pro pracující lid, nyní sešli. Proto je Kristus nyní proklel. Chce nad lidmi celého světa vládnout sám. Vyžaduje, aby ŽÁR OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, znali úplně poslušní. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26, 12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.4/21,5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, atd. Česko nevěří tomu, že máme ÚSVIT třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí. Česko nevěří textům Písma, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost postavit SOUDNÉ STOLCE s vlastními vládnoucími Baaly a DÉMONY, především s KOVOVÝMI KRYSAMI, s Baaly, s drzým, vzpurným ministrem průmyslu a dopravy Havlíčkem posta@mpo.cz, posta@mdcr.cz, K.M.1/4,12/10,17,27,15/18až19/6, a s KOVOVOU KRYSOU, se sviní, s NEVĚSTKOU, ČARODĚJNICÍ, ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou podatelna@mfcr.cz. Př.1/7,14, Zj.17/15,20/12, 2.Moj.20/5,22/17,23/2, Žalm1/1až122/5, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, Kaz.3/18až12/14, atd. Kristus slíbil, že ve třetím křesťanském dni, ve třetím křesťanském tisíciletí, dá v Česku povstat úplně poslušným služebníkům Krista, mediálním hvězdám, zářícím navěky, navždy, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Z pomalého Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vlastníků PRACHŮ a majetku, úplně poslušným služebníkům Krista, vzejde SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyjde jako křesťanská a židovská JITŘENKA Bible a Tóry tím, že vyjde také jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, a tím, že vyjde také jako MĚSÍC Koránu, což je důležité BOŽÍ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Když MOTÝLE z ANO, premiér Babiš a předseda PSČR Vondráček, Krista neprodleně poslechnou, Kristus dá Česku jarní déšť, jako přívaly jarních dešťů. Přišly dny odvety, dny Božího navštívení, dny odstoupení rozumu Krista od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, Baalů a DÉMONŮ, což všichni poznají. Oz.2/18,5/7,15,6/2,3,5,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka, stále nevěří Písmu a písničkám od mediálního MISTRA Krista, že především MOTÝLE z ANO, KAMENÍ, se vrátí k nám, to je k Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, premiér Andrej Babiš etickakomisecr@vlada.cz, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček posta@psp.cz, vondracekr@psp.cz. Mediální MISTR Kristus v písničkách říká. Babiš a Vondráček, MOTÝLE, pro odstoupení rozumu Krista, denně umírají. Bez rozumu Krista, nedojdou nikam. MOTÝLE, Babiš a Vondráček, se zítra vrátí k nám, k Bohu. Také z tohoto kamení Kristus učiní, svým rozumem, Boží děti. Mat.4/4,5/3,9,14,18,20, atd. Nasaď Kriste, lidem do břicha, MOTÝLE Babiše a Vondráčka z ANO, jako Boží chleba, platný pro toto vzpurné pokolení. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, atd. Ať se v Česku rozletí, ať se v Česku rozptýlí proto, aby žádný drzý pozemský OTEC Satan kněz, v roce 2020, nemusel učit úplně poslušné služebníky Krista, poznávat ZLODĚJE Ježíše Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, tentokrát do hlav KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA kněží technického lidu z Brna, dle kapitol 265 a 264. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nepřišel na OBLÁČKU SLOV křesťanských NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Na OBLÁČKU SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, sedí nyní pouze křesťanský Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, ve své slávě ŠLECHTICE, hrabě Kinski. DRUHÝ PŘÍCHOD drzé imperialistické, militaristické svině do Česka, Baala, vlastníka majetku a PRACHŮ, NETVORA šlechtice Kinského fkinsky@kostelecno.cz, je k energetické ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Křesťanský MRAK, s křesťanským Bohem, NETVOREM, šlechticem Kinským, sedí nad ÚTZB VUT v Brně, který vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Z tohoto feudálního středověku, z MRAKU šlechtice Kinského, vyšla MLHA, která zahalila celou zemi tím, že v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, o Kristu, NEOMYLNÉM SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nikdo nemá ani ponětí. RADOSTNOU ZPRÁVOU Písma je, že Kristus dovoluje MOTÝLE, Babišovi a Vondráčkovi, jít do celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, když postaví SOUDNÉ STOLCE pro dementní psychopaty, jako je drzý šlechtic Kinský. Sír.5/5až24/3, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, 1.Kor.1/27až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Řím.1/18,8/20až11/28,32, Jud.12, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, svými geneticky prasečími lidskými mozky, se Kristu ZÁKONODÁRCI, nebudou posmívat beztrestně. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, atd. U Krista je již možné nastolení správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, po zřízení SOUDNÝCH STOLIC, s vládnoucími Baaly a DÉMONY, ve všech státech. Česko, které odmítá zřídit svou SOUDNOU STOLICI Božího SOUDU válečných zločinců, svých Baalů a DÉMONŮ a např. Baalů Putina, Trumpa, Erdogana, atd., je zatím Kristem trestáno tisíckrát méně, než např. Austrálie. V Austrálii Kristus dělá zlo klimatických změn, pálením lesů a měst proto, aby neposlušné lidstvo nemělo ani lesy, to je řezivo na topení, ani fosilní paliva. K.M.1/4až12/10až22, Žalm122/5, Zj.20/12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Kaz.12/14, Ám.3/7,15až5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, atd. Bohatá svině Cílek cilek@gli.cas.cz, stále nevěří textům Písma, že např. lidé a hasiči v Austrálii, jsou proti OHNI, založeném trestajícím Kristem, úplně bezmocní. Žalm33/6až102/18,27,107/10,43, Jer.31/27,32. Bůh zde dokázal svou moc tím, že ve svém hněvu stvořil ohnivý vír, a převrátil vírem hasičům auto. Tím potvrdil texty Písma. Sír.5/5,7/16až39/28až43/31, atd. Bůh sbírá vojsko k boji, proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, kteří výrobou ničí celou zemi, až se v energetických základech hroutí, především u úplně poslušného KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, u kněží technického lidu VUT v Brně. Bohové neposlušných lidí, Baalové a DÉMONI, musí v Česku neprodleně zajít, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus si s hlupáky v Česku stále neví rady. Gal.1/7,3/20,4/20až 6/5,7. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Z nebes jiš spadlo zopar lietadel. Protože Kristem prokleté KOVOVÉ KRYSY, ministr průmyslu a dopravy Havlíček, a NEVĚSTKA či ČARODĚJNICE, JUDr. Schillerovou odmítají uznat moc Krista nad lidmi. Iz.13/9,24/5,6,29/11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17až31/27,32, Sír.5/5, 7/16,9/15,13/18až43/26,31, Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Žalm33/6,102/18,27.

 

2.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, dělá lidem dobro i zlo. Nyní dělá zlo, protože ničí v Česku křesťanské, neposlušné svině, které zasadil děsivou temnotou protikladných bludů BELZEBUBA, svině, papeže Františka. Úplně poslušní služebníci Krista vědí, že Kristus ničí vládnoucí PLEVEL, PLEVY, KŘOVÍ, Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Celou ZEMI obdrží ti spravedliví, co nyní zničí uvedené vládnoucí KŘOVÍ, OHNĚM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, je PŘÍCHODEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. VŠEMOHOUCÍ Kristus, SOUDNÉ STOLCE křesťanských, neposlušných, militaristických, mrtvých sviní, již nechal postavit, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., trestal tehdy pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, dle textů Jóba. Nyní Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné Česko, křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, postavilo SOUDNÉ STOLCE vládnoucích neposlušných NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, dobrovolně a neprodleně. Aby MOTÝLE premiér Andrej Babiš, a Jiří Vondráček z ANO, dobrovolně a neprodleně se vrátili ke Kristu vyznáním, že všechny lidské zákony jsou BLUDEM. Aby k postavení SOUDNÝCH STOLCŮ vyzvaly všechny státy světa. Kristus nyní dělá evoluci svým Božím rozumem tím, že pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ničí veškeré lidské, politické, technické a náboženské tradice. Pro neposlušné vládnoucí NETVORY, Baaly a DÉMONY, je Boží evoluční změna bolestivá. Svou veškerou moc nad křesťanským, a jiným ateistickým drzým lži lidem, NEPOSLUŠNÍ mají povinnost předat úplně poslušným služebníkům, novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA ÚTZB VUT v Brně, a ostatním technickým lidem z Brna, dle posledních kapitol PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI se novému Ježíši Kristu beztrestně posmívat nebudou. Žalm122/5, Zj.20/12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Kaz.12/14, Ám.3/7,15až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,5/10,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, 2.Petr.2/21,3/4až16, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kol.3/5, atd. Tragedii pro Česko je, že výklad Písma dělají pozemší OTCOVÉ Satani kněží, určení Kristem k pádu do říše ticha, to je na smetiště dějin, např. drzý, Kristem prokletý Satan Daniel Raus, daniel.raus@seznam.cz. Nezničitelnou SKÁLOU pro zlé, neposlušné křesťanské svině, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Satan Daniel Raus, a všichni neposlušní, to je mrtví, přichází k pádu, svým vzdorem proti novému Božímu SLOVU. K tomu pádu jsou také Kristem určení. KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM je nyní především poslušný Boží technický lid ÚTZB VUT v Brně, vedený profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a ostatní technický lid z Brna, dle textů posledních kapitol. Technický lid, Kristus živí, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Jan1/1,5/34,38,43,8/42až15/25, Žalm1/1až115/17, 1.Jan.2/14, 26,3/10,5/2,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Gal.1/7až6/7, atd. Satan Daniel Raus, a všichni neposlušní, to je mrtví, mají Krista za nalomenou třtinu, či za doutnající knot, který neochabne, nezlomí se, dokud nevyhlásí pomalý Boží SOUD, podle pravdy ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušní NETVOŘI, plemeno křesťanských zmijí Česka, vládnoucí zločinci, nevěří, že Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, žádné mrtvé křesťanské svini, která drze lže o jediném Bohu světa, nedá slávu, svého Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Svou slávu, svého technického Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, dá pouze úplně poslušným. Iz.29/11až24,42/3,8,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,12/18,24,36,13/14,23/7,25/32,40, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Satan Daniel Raus, a všichni neposlušní, to je mrtví, kteří sebe prohlašují za vládnoucí Bohy, které Kristus za to zabije, mají Krista za nalomenou třtinu, která je neposlušným sviním třtinovou oporou. Když se Krista zachytí rukama, ZLOMÍ SE, když se o Krista opřou, ve svých křesťanských protikladných bludech, roztříští se. Kristus jim ochromí bedra. Ez.3/4,21až28/9,18,29/7až39/8,13,21,29, Iz. Nebudou již nikomu přenášet žádná břemena. Každý se před Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, odpovídá sám za sebe. Ježíši Kristu se nikdo neposlušný, pro odstoupení technického rozumu Krista, o správné koncepci energetiky mrtvý, beztrestně posmívat nebude. SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, to je nového Krista, musí všichni znát z médií. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10, 18,25,8/2,11, atd. Nastal čas, kdy Kristus neposlušné křesťanské svině tresá. Česko má povinnost zajistit, aby neprodleně zhynula křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO. Iz.48/5,10,11, atd. Kristus je ukřižovaný pouze protikladnými bludy krutého zmijího jedu katolického a evangelického katechismu, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, kteří o Kristu, jediném Bohu, nemají ani ponětí. Jer.1/17až51/18, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Aby společně s křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zhynulo levicové KLADIVO komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, či levicových KOZLŮ a KOZ z ČSSD, které Kristus již nepotřebuje. Až bude chtít, nastolí celosvětovou, Boží majetkovou rovinu sám, OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů v médiích. DUCH křesťanských sviní, sloužících svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím svým Bohům, výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., ZEMDLEL pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. Jer.1/17,23/29,32až31/27,32až51/20až58,63, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Neposlušné křesťanské, militaristické, chamtivé svině, MODLOSLUŽEBNÍCI, jsou břemenem, které nelze přenést do BRAN Božího, mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jer.1/17až17/13,24, K.M.1/4až17/7,11,15,20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kristus již způsobil, že z Česka vyšlehl OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který stráví vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., že z tohoto KŘOVÍ, PLEVELE, PLEV, NETVORŮ, ZLOČINCŮ, nezůstane ani větev, ani kořen. Až se vše uklidní, až v Česku, v médiích, začne hřát SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Potom i MOTÝLE premiér Babiš, a Vondráček z ANO, musí žít svatě a zbožně tím, že se skloní před dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Božího království. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16, 19,20, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jud.12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32až31/27,32,49/20,50/45,51/7až58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Dle mediálního MISTRA Náhlovského giuseppe.music@wo.cz, je LEVICE jako LEVÁ NOHA, PRAVICE jako PRAVÁ NOHA. V politickém STŘEDU je POHLAVNÍ ÚD, což jsou především POHLAVNÍ PTÁČCI z KDU – ČSL. POHLAVNÍ PTÁČCI z KDU- ČSL, jsou dle Písma BÝCI, KRÁVY, VOLI, či TELATA. Jejich nový vůdce Jurečka jurecka@kdu.cz, kopeckal@psp.cz, filip.safr@kdu.cz, jureckam@psp.cz, je VŮL, protože hodnoty KDU-ČSL, uvedené hlupákem Výborným vybornym@psp.cz, v pořadu zive@proglas.cz, jsou hanebným klamem, jsou lží. Neúčinné jsou jejich čarodějné kejkle o koncepci energetiky, pomocí lží o UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ. Kvůli nim, a kvůli svým středověkým křesťanským protikladným bludům, a tradicím, kvůli službě Baalům a DÉMONŮM, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, musí být vyšetřování Policií ČR. Kristus vyžaduje, aby v Česku, maličké Grétě Thunberg, a mně, maličkému proroku, se dostalo milosrdenství. Uvádění vládnoucí zločinci, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., a Satani pastoři, např. drzý Pavel Harabus info@ac-brno.org, pavel.harabus@gmail.com, a Štěpán Matuška twr@ twr.cz, musí být tvrdě pohnáni k odpovědnosti. Celé Česko se musí vzdělávat dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby z toho měl užitek celý svět. K.M.1/4až5/23,6/6až24,12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6. Maličká, spravedlivá Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz, se stala maličkým, poslušným prorokem, tím, že na ni Kristus obrátil svou ruku. Zach.13/4,8,14/20, Spravedlivá Gréta, protože mluví pravdu o koncepci energetiky, bude žít navěky. K.M.1/4,5/15. Drzým POHLAVNÍM PTÁČKŮM z KDU-ČSL, se maličcí proroci hnusí. Hnusí se jim trestající Ježíš Kristus, jehož hněv, kvůli stupidním křesťanským lžím zločince, lháře, pokrytce, Baala Juračky, již neprodlévá. Sír.5/5,7/16až43/26,31. Maličká Gréta, s pomocí Božího technického rozumu, celému světu objasnila Boží vůli o tom, že je potřeba celosvětově minimalizovat těžbu ropy. Strach z pravdy o Kristu, DUCHU SVATÉM, strach z pravdy o správné koncepci energetiky, strach z pravdy slov NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, je u KDU zbabělost. K.M.17/10.

 

3.) Křesťanské neposlušné a vzpurné svině Česka spojuje nenávist k trestajícímu NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, bořícímu v Česku, pomalým Božím SOUDEM, křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, neposlušné a vzpurné křesťanské svině, či NETVORY, v boji proti novému Ježíši Kristu, spojuje KŘEST posvěcenou křesťanskou militaristickou ekonomickou špínou. Křest ekonomickou militaristickou křesťanskou středověkou špínou, kterou se křtí např. drzá svině, či NETVOR šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, je k energetické ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Uvedený křesťanský křest VODOU, odděluje neposlušné, to je mrtvé Česko, a neposlušný, to je mrtvý svět středověkého myšlení, od nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Úplně poslušní, to je živí služebníci Ježíše Krista, jediného Boha všech států světa, se již křtí nově, pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sláva nového, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, se v Česku zjeví, až Kristus, pomocí svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, umožní v médiích číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kam patří i PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, uvedená z Božího milosrdenství na www.pametni-kniha.cz. Kristem vyvolené Česko může Krista začít chválit, až Kristus naplní uvedené Písmo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do POSLEDNÍ ČÁRKY tím, že svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožní Česku pochopit smysl života. SMYSLEM ŽIVOTA, v čase od nového novoluní MĚSÍCE v lednu 2020, je služba NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, v úplné poslušnosti. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má naprostou moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Není na světě člověka, který má v moci svého DUCHA, který je stejný, jako duch PRASAT, či duch KRYS. Ve stávajícím křesťanském čase, v křesťanském středověku, kdy mají politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, nad pracujícím lidem moc, působí jim zlo, svými geneticky prasečími mozky. Ježíš Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který je křesťanskou UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU pouze dočasně, svůj Boží technický rozumu dává každému tak, jak sám chce. Kristus dal Česku Písmo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH k tomu, aby v tomto čase přelomu věků konce éry fosilních paliv, ukončilo křesťanskou neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Hřích, kterým je neposlušnost Božích zákonů, a příkazů, křesťanských sviní, či NETVORŮ, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Žijeme v čase vzpoury proti Ježíši Kristu, v říši mrtvých ekonomických, militaristických, kapitalistických, křesťanských sviní. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, není ani dobrého díla, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ani dobré myšlenky, o Kristově, celosvětové majetkové mírové rovině, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Křesťanské militaristické, imperialistické svině Česka a EU, které se křtí křesťanskou ekonomickou špínou, nemají o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, ani ponětí. Protikladné bludy drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, a promyšlené ekonomické vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, ekumenických a státních ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, jsou krutým zmijím jedem. Energetická, ekologická a mravní spása je možná při nastolení celosvětové, mírové, Boží majetkové roviny. Kristem v Písmu vyvolené Česko má povinnost, neprodleně nastolit uvedenou Boží spravedlnost, daleko vyšší, než byla na POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20až12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Oz.2/18,5/7,15,6/2, 8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jediný UČITEL, MEDIÁLNÍ MISTR, či LÉKAŘ, v Česku již uzdravil sám sebe, správným výkladem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Chce být HLAVOU nové církve, s Boží mocí výkonnou. Chce být HLAVOU nové STÁTNÍ SPRÁVY, nové VLÁDY, a nové POSLANECKÉ SNĚMOVNY, pokorné a úplně poslušné, uvedené na konci kapitoly. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE, je již blízko. Kdo bude vzpurný, kdo bude lenošný studovat PÍSMO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, technický rozum od Krista nedostane. Úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost se rozhněvat na každého líného vládnoucího NETVORA, který se odmítne k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátit, studiem Písma, do úplňku MÉSÍCE. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, je nyní v novém novoluní MĚSÍCE, od pátku 24. ledna 2020, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 9. února 2020. Kdo se pro svou lenost ke Kristu ZÁKONODÁRCI nedostaví, ten se sám vylučuje z vládnoucí elity. Každý neposlušný vládnoucí NETVOR si nyní píše PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA SÁM. Úplně poslušní služebníci Krista se musí na neposlušné vládnoucí NETVORY rozhněvat, protože ví, že nikdo vzpurný a neposlušný, technický rozum od Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nedostane. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost, neposlušné služebníky neprodleně vyhnat od dobře placených vládnoucích koryt, na věky věků, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Luk.1/52,4/23,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Česko a lidstvo dospělo do času přelomu věků konce éry fosilních paliv, v tomto TŘETÍM křesťanském DNI, ve třetím křesťanském tisíciletí, kdy hrozí zánik vyspělé civilizace, pro neschopnost vládnoucí technické elity např. z VUT v Brně, mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Např. vědci z ÚTZB VUT v Brně, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, vedení OKŘÍDLENCEM Kaz.3/18až10/20, profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, nejsou schopní mluvit pravdu Písma SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o Boží moci, a o objasněné Boží vůli Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nikdo z vědců, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, od neposlušných křesťanských, ateistických a jiných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, není schopný, svým geneticky prasečím mozkem, mluvit pravdu o tom, že v tomto tisíciletí budou dotěžena fosilní paliva, ropa, plyn a uhlí. Hlavním palivem v Česku a ve světě bude dřevo či řezivo z lesů. Proto platí texty Písma o tom, že sad bude mít cenu lesa, cenu řeziva. Iz.29/11až24až32/15, atd. Proto platí texty Písma o tom, že dřevo, či řezivo z lesů a sadů, bude stačit pouze pro jednu třetinu lidí. Proto je dokonalou Boží láskou, Boží příkaz, o neprodleném snížení lidí na světě o dvě třetiny. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Gal.1/7až3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Vědci, při odstoupení technického rozumu Ježíše Krista od neposlušných vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ, či sviní, svými geneticky prasečími mozky, nemohou vymyslet nové zdroje energie, nahrazující ropu, plyn a uhlí. Proto platí texty Písma o tom, že zemi obdrží pouze pokorní, spravedliví, to je úplně poslušní vědci, kteří budou mít NEOMYLNÉHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, za PŘÍTELE. Protože pouze pokorným, úplně poslušným, a bez rozumu Krista bezmocným vědcům, Kristus dá, ze svého milosrdenství, svůj Boží technický rozum, o energetice. S pomocí kterého ukáže vědcům v energetice věci nové, které svými, geneticky prasečími mozky, neznají. Kristus se vyvýší v okamžiku zveřejnění těchto textů SLOV NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

4.) Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nám mává KŘÍDLY OKŘÍDLENCE Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, jediný Bůh celého světa, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kaz.3/18až8/8až10/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15až18/78, atd. Proto nám nemůže mávat svou láskou, svými KŘÍDLY, svých příkazů a zákonů, Kristem prokletý PTÁK, politolog, NETVOR, SVINĚ, KŘOVÍ, PLEVA, PLEVEL, vůdce PTACTVA ODS Petr Fiala hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, petra.fojtikova@ods.cz, fcerha @gmail.com, fialap@psp.cz. PLEVU, Kristem prokletého PTÁKA ODS Petra Fialu, vládnoucího Boha, neposlušného mrtvého hlupáka, je nezbytné v jedinou hodinu odsoudit Božím SOUDEM, a tím oddělit od ZRNA vládnoucích Bohů pokorných, a úplně poslušných služebníků vládnoucího Ježíše Krista. Bezmocní, úplně poslušní, to je ŽIVÍ vládnoucí Bohové, musí věřit textům Písma, že Kristus, bořící militaristické, imperialistické křesťanství, takové neposlušné a vzpurné Bohy jako je Fiala, bude zabíjet za to, že si dovolují vládnout nad lidmi, jako úplně neposlušní, to je mrtví. Zjev.18/2,10,22/21, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Sam.22/16až48,23/3až7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Když z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, bude v jedinou hodinu vykonán Boží SOUD, Zj.18/2,10, nad Kristem prokletým Baalem, politologem, SVINÍ, PLEVOU, hlupákem, vůdcem PTACTVA ODS, nad KOVOVOU KRYSOU Petrem Fialou, Kristem v Písmu vyvolené Česko se uzdraví, Božím technickým rozumem, čtením VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Také u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, Kristu vděčného, technického lidu vzduchotechniků a topenářů ÚTZB VUT v Brně, vedeného poslušným LVEM profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, začne hřát SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Vždyť SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, o vládě Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, je určená především pro LVY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚTZB, vedených profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Vždyť jsi Kriste v Písmu slíbil, že z neposlušných křesťanů, kteří drze zakořenili na PÍSKU nekonečné křesťanské POUŠTĚ, kteří děsivou temnotou krutého zmijího jedu katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, KOVOVÉ KRYSY bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, kazí dobré mravy Česka a světa, učiníš KŘOVÍ, PLEVEL, PLEVY, SVINĚ, NETVORY, atd., z kterých nezůstane ani větev, ani kořen, jenom POPEL. PRACHY jsou jejich Bohem, proto se v PRACH OBRÁTÍ. Vždyť jsi Kriste v Písmu slíbil, že úplně poslušný technický lid se neprodleně k tobě vrátí tím, že mnohým, úplně poslušným služebníkům, svůj technický rozum zase vrátíš. Vždyť jsi Kriste v Písmu slíbil, že úplně poslušný technický lid se neprodleně k tobě vrátí tím, že se zvedne jako LEV, či jako LVICE, a zhltne úlovek, kterým jsou Baalové a DÉMONI celého světa. Vždyť jsi slíbil, že úplně poslušným služebníkům, svůj technický rozum, o správné koncepci ENERGETIKY, EKOLOGIE a MRAVŮ, vrátíš. Že způsobíš, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, že zničí SKÁLU křesťanských militaristických sviní, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Vzrůstem maličký předseda SENÁTU Kubera, měl tričko s cca tímto nápisem. ZA VŠECHNO ZLO NA SVĚTĚ, MOHU JÁ. Ke vzrůstem maličkému Kuberovi obrátil Kristus svou ruku tím, že Kubera dělal to, co se Kristu líbilo a líbí. Tím se stal Kubera mediální hvězdou zářící navěky a navždy, ovšem pouze jako strašlivá výstraha všemu tvorstvu. epodatelna@senat.cz, knotekj@senat.cz, ruzickaj@senat.cz, oberfalzerj@senat.cz, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Fil.2/13,3/9, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Jaroslav Kubera epodatelna@senat.cz, mediální hvězda, zářící navěky a navždy, z milosrdenství Božího rozumu se stal maličkým prorokem, stejným jako maličká Gréta Thunberg media@fridaysforfuture.cz. Z milosrdenství rozumu Krista, Gréta Thunberg se stala maličkým prorokem tím, že s pomocí Božího rozumu celému světu objasnila, a objasňuje Boží vůli o tom, že je potřeba celosvětově minimalizovat těžbu ropy. V Davosu opakovaně uvedla, že s dnešní mírou vypouštění emisí bude, dle vědců, zbývající rezerva vyčerpána za necelých osm let. Pravila, že proto jsou domy Baalů a DÉMONŮ stále v plamenech, dle Písma již shnily. Den hořící jako pec je blízko. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista je blízko. Bude svítit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mal.2/9,3/10, 12,16,19, atd. Kubera se stal maličkým Božím prorokem tím, že v podstatě prorokoval, že neposlušní, bez rozumu Krista mrtví vládnoucí NETVOŘI, jsou v zajetí lží o energetické koncepci vlády Česka pouze na elektřinu, která, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří necelých deset procent celkově potřebné energie. Proto jsou posedlí elektromobilitou, o které již všichni vědí, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, že je to slepá cesta. Jestliže elektroautomobily jsou slepou cestou, automobily, které potřebují ropu, která v tomto tisíciletí určitě bude dotěžena, ve všech státech, jsou cestou do BRAN PEKELNÝCH ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA dalších válek s muslimy. Kubera prorokoval, a že ti, kdo budou ve lhaní o ELEKTROAUTECH pokračovat, jako např. KOVOVÁ KRYSA, ministr průmyslu a dopravy Havlíček, na to doplatí. V podstatě prorokoval, že kdo nevěří energetické správné Boží koncepci, uvedené v zákonech POLE VĚDY Písma, ale věří KOVOVÉ KRYSE ministru Havlíčkovi, jde do BRAN PEKELNÝCH, ropného a ekonomického kolapsu, do HROBU třetí světové války. BOŽÍ SYN Jaroslav Kubera v ČT1 prorokoval pravdu, že za službu neposlušných NETVORŮ, svým Bohům, kterými jsou elektromobily, doplatí všichni, úplným a nesmyslným vytěžením všech fosilních paliv na světě. Zlo válek se děje, protože neposlušní hlupáci ignorují energetickou nezbytnost nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, celosvětového, mírového, Božího království, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ O2 Aréna v Praze. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Jaroslav Kubera, mediální hvězda, zářící navěky a navždy, v podstatě prorokoval pravdu Písma o tom, že SENÁT je dílo Satana, či Ďábla, což je svatá pravda. SENÁT stvořili nyní hlídací psi demokracie z ČRo2 dvojka@rozhlas.cz, kteří na vládnoucí Baaly a DÉMONY, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., neumí ani štěkat. Iz.29/11až24až56/10,57/10,16,20až66/24, atd. SENÁT byl stvořen v ČRo2 dvojka@ rozhlas.cz, Bohem prokletým, drzým křesťanským Satanem Danielem Rausem. V Česku se již zjevil Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Křesťanské neposlušné, to je mrtvé svině, spatřili nyní svého Boha, nečistého špinavce, svini, Daniela Rause, kterému jsou podobní všichni neposlušní. 1.Jan.2/14,3/10,5/2,16, Gal.1/6až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd. Daniel Raus, daniel.raus@seznam.cz, kumpostova@navrat.cz, energeia@energeia.cz, produkce@ navrat.cz, p.kunes@energeia.cz, knihkupectvi@paulinky.cz, paulinky@paulinky.cz, samuel@samuelcz.com, je drzá svině, umytá SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, která se zase válí v bezedném bahně křesťanských protikladných bludů. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. NETVOR, PLEVA, Daniel Raus, prorokoval v ČRo 2 svoje bludy, objasňováním KNIHY PŘÍSLOVÍ. Drze pravil, že KNIHA PŘÍSLOVÍ vyšla od lidí, od krále Šalamouna, což je křesťanský blud. Protože svině Raus, křtěný ekonomickou křesťanskou špínou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, neuznává přikázání Páně, uvedené v KNIZE PŘÍSLOVÍ, protože nemá o Kristu ani ponětí, protože kazí dobré mravy Česka, nedojde od Krista uznání, ale dočká se, jako neposlušný, odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36až15/29,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26až12/28, Žalm37/5,11,35,38až115/17.

 

5.) PLEVA Daniel Raus pravil, že KNIHA PŘÍSLOVÍ má ženský princip, což je pravda. V úvodu je ŽENSKÝ PRINCIP NEVĚSTKY, sedící nad vzedmutým mořem křesťanské ekonomické špíny. NEVĚSTKOU je militaristická, ekonomická SVINĚ, KOVOVÁ KRYSA, ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, petice.stiznosti@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz. Na činnost této svině doplatí všichni neposlušní, NEUZDRAVENÍ NEMOCNÍ, pro odmítání čtení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské drzé chamtivé svině, spojili s KOVOVOU KRYSOU JUDr. Schillerovou svůj úděl. Kdo s křesťanskými sviněmi jde tím, že Česko má JEDEN SPOLEČNÝ STÁTNÍ MĚŠEC JUDr. Schillerové, ten chce horečně zbrojit, a nesmyslně válčit o území muslimů s fosilními palivy. Nohy žoldáků vrchního velitele braných sil Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, běží za křesťanským zlem meče nesmyslných válek o fosilní paliva. Každý, úplně poslušný nový kněz, OKŘÍDLENEC, BOŽÍ SYN, BŮH KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA vzduchotechniků a topenářů ÚEZB VUT v Brně, vedených poslušným profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, vidí, že neposlušné křesťanské Bohy, např. svině žoldáky, a vojenské kaplany, Kristus stále zabíjí, za trest, za to, že neposlušní dělají ve vládě vládnoucí Bohy. Ez.28/9. Křesťanské ateistické hlupáky, zahubí jejich křesťanská netečnost. Bydlet v bezpečí mírového, celosvětového, Božího království, budou pouze úplně poslušní služebníci, Přísloví1/7, 14až33, kteří v médiích neprodleně otevřou PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Zj.20/12, Mal.3/10,12,16,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. PLEVA, SATAN Daniel Raus stvořil SENÁT z Bohem prokletých politiků pravice a levice tím, že nerozumi tomu, že KNIHA PŘÍSLOVÍ má i jiný ženský princip, a to princip ŽENY STATEČNÉ. Na konci KNIHY PŘÍSLOVÍ je ženský princip ŽENY STATEČNÉ. ŽENA STATEČNÁ není NEVĚSTKOU, KOVOVOU KRYSOU JUDr. Schillerovou, je NEVĚSTOU, je novou vládou Česka, uvedenou na konci kapitoly. Zj.19/7,8. ŽENA STATEČNÁ je nalezena z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, Když MANŽELEM ŽENY STATEČNÉ, nové, úplně poslušné vlády Česka, bude premiér Babiš, Kristus ho uzná za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a z Česka již nebude utíkat, protože naplní texty Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, při úplňku MĚSÍCE v lednu 2020, do úplně poslušného Česka, do poslední čárky. Česká ŽENA STATEČNÁ, STROM SPRAVEDLNOSTI, úplně poslušná vláda Česka, z milosrdenství technického rozumu Ježíše Krista, získá zákony POLE VĚDY Písma, a z ovoce svých rukou vysází novou křesťanskou vinici, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ zlých politických a náboženských zvířat, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Její svítilna SVĚTLA SVĚTA Božího technického rozumu, nezhasne ani v děsivé křesťanské temnotě protikladných bludů, NEVĚSTKY, či ČARODĚJNICE, církve katolické, všeobecné. Kristus, nové vládě Česka, uvedené na konci kapitoly, dovolí stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ s dvojím pláštěm, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Př.1/7,14až31/10až31, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Jaroslav Kubera, mediální hvězda, zářící navěky a navždy, který je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, dělal to, co se Kristu líbilo. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/až24až57/10,16,20až66/24, Fil.2/13,3/9, atd. Protože stále dělal vládnoucího Boha, protože ignoroval spravedlnost daleko vyšší, než byla v nekonečné křesťanské POUŠTI, POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti, SENÁTU objasněná, Ježíš Kristus ho zabil. Ezech.3/4,21až28/9. Pomatený komunistický BERÁNEK Kubera Jer.11/11.19, v mládí nosil svoje komunistické vládnoucí Bohy, Gottwalda, PINCHASE Marxe a Engelse, NETVORA Stalina, HLUPÁKA Lenina, na obrazech, v průvodech. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Komunistická vláda, i stavající vláda, byla a je od Boha, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4AŽ13/5,8, Řím.13/1, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28až11/28,32,12/6až16/26, atd. Kristus zabil Kuberu za to, že dělal vládnoucího Boha. Ezech.3/4,21až28/9, atd. Jako neposlušný, to je jako mrtvý, se drze povýšil nad Ježíše Krista, který všechno o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se již od žádného křesťanského Satana, např. od Daniela Rause, daniel.raus@seznam.cz, nebo zlého místopředsedy SENÁTU Jiřího Růžičky ruzickaj@senat.cz, eva.vysanska@gmail.com, travnickovav@ senat.cz, epodatelna@senat.cz, ponižovat nenechá. Již zemřel tím, že od všech neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, odstoupil svým Božím rozumem. Po své DRUHÉ SMRTI chce Kristus realizovat svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka tím, že např. Jiří Růžička, znalec Boží vůle, ve strachu z Krista jaký ještě nebyl, neprodleně rozhodne o zrušení SENÁTŮ. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zná, že v Česku již platí dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které SENÁT nemusí schvalovat. Proto existence SENÁTU, dle Krista ZÁKONODÁRCE, je zbytečná. Česko již zná Boží vůli o tom, že Kristus vyžaduje zrušit také neposlušnou, to je mrtvou vládu DÉMONA premiéra Babiše, a neposlušnou, to je mrtvou POSLANECKOU SNĚMOVNU Baala Vondráčka. ŘÍŠI MRTVÝCH, NEPOSLUŠNÝCH vládnoucích SVINÍ, které chtějí vládnout jako Bohové, protože nevěří textům Písma, o odstoupení rozumu Krista od neposlušných sviní, Kristus vyžaduje zrušit. Vyžaduje, aby všichni politici pravice a levice vytvořili NEVĚSTU, novou VLÁDU úplně poslušnou, dle textů na konci kapitoly, a novou POSLANECKOU SNĚMOVNU. V PSČR je nutné vytvořit skupiny odborníků. Počet skupin odborníků, bude totožný s počtem ministerstev. Skupiny odborníků budou vytvořené k podpoře jednotlivých ministrů. Budou projednávat neprodlenou realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus Česko úplně zničí, když neposlechne, protože žádné neposlušné proroky nepotřebuje. Vůle Krista je zřejmá. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Běda Jiřímu Růžičkovi ruzickaj@senat.cz, když neposlechne. Trestající Kristus MEDIÁLNÍ MISTR, např. dlouho trápil mediálního mistra Karla Gotta na smrtelné posteli, Sír.11/26,23/17,30/17,19,38/15, než ho zabil za to, že jako neposlušný se prohlašoval za Boha, protože o darech od mírumilovného Krista, který vyžaduje zrušit všechny VLÁDNOUCÍ Baaly a DÉMONY, zbraně a vojáky, neměl ani ponětí. Ez.3/4,21až28/9až33/17až39/8,13,21,29,44/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Když vládnoucí hlupáci ani nyní Krista neposlechnou, má moc snížit počet lidí na zemi o dvě třetiny sám, bez pomocí svého Božího slova, což Česku dokázal v době třicetileté války. Je schopný zabíjet lidi PTAČÍ CHŘIPKOU Kristem prokletého PTACTVA ODS. Nebo pomocí virů od KOVOVÝCH KRYS, ministra průmyslu a dopravy Havlíčka posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, posta@psp.cz, posta@mdcr.cz, a ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové podatelna@mfcr.cz. Nebo pomocí viru SARS od technického dobytka VUT v Brně rektor@ro.vutbr.cz, kancelar@ro.vutbr.cz, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud. 12, Ezech.3/4,21až28/9, Zj.18/2,10, K.M.1/4až12/10,17,27až15/12,18,17/7,11,15,20, atd. Kristus, který v Česku nečiní nic tajně, učinil podobenstvím o uvedených vládnoucích Baalech a DÉMONECH, politického, náboženského a technického dobytka, křesťanského lži lidu Česka, KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY KŘEMENCŮ. Výše uvedení hlupáci a pomatenci jsou kamením, ze kterého Kristus učinil KŘEMENCE v době Boží socialistické spravedlnosti 40 let POUŠTĚ komunismu. V této době, např. pomatený komunistický BERÁNEK Kubera kuberaj@senat.cz, byl KŘEMENCEM tím, že nosil v průvodech obrazy svých Bohů, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Nyní měl povstat v Boží slávě jako třetí PINCHAS, po Marxovi a Engelsovi, jako LEV tím, že např. na Masarykově univerzitě zruší veškeré buržuazní pavědy, politologii, sociologii, buržuasní filozofii, ekonomické promyšlené vychytralosti KOVOVÉ KRYSY JUDr. Aleny Schillerové a tím nastolit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, a nedokázal to. Nedokázal ukončit zlo, které způsobil Kristus, odstoupením svého Božího rozumu od neposlušných křesťanských chamtivců, MODLOSLUŽEBNÍKŮ. Proto ho, neposlušného otroka Baalů a DÉMONŮ, Kristus zabil. Zabil ho bez trápení, ze svého milosrdenství, netrápil ho na smrtelné posteli, jako např. Karla Gotta. Jer.1/17až11/11,19až31/27,32, Žalm106/30,107/10,16,27,43, Sír.4/18,5/5,7/16až13/18až43/26,31až45/23, Jud.12, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, zasadil Kristus uvedené komunistické KŘEMENCE, do zvětralé OPUKY středověkého křesťanství, SRŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Komunistické KŘEMENCE mají svoje NEBE na výšině, který končí srázem, propastí. Nedaleko, u hory Říp, mají křesťanského Krista, menhir, PASTÝŘE. Kristus slíbil, že z tohoto KAMENÍ nadělá BOŽÍ DĚTI, CHLEBY, jakmile se budou vzdělávat SLOVEM OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

6.) Při úplňku MĚSÍCE, v pátek 10. ledna 2020, všichni neposlušní zlí vládnoucí BOHOVÉ, NETVOŘI, SVINĚ, či SATANI, spatřili takového Ježíše Krista, jaký v Česku je v křesťanství, kde nikdo nechce přiznat Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, veškerou moc nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem vládnoucí elity. Kristus však má s vládnoucími Bohy Česka velkou trpělivost. Nechce aby někdo z uváděných vládnoucích NETVORŮ zahynul. Vyžaduje, aby každý vládnoucí NETVOR se před novým Kristem sklonil, a začal žít svatě a zbožně, to je v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci, celosvětového, mírového Božího království, ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ NEOTŘESITELNÉHO. Celé, Kristem vyvolené Česko má povinnost, k jedinému, NEOMILNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU BOHU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, se vrátit v jedinou hodinu. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné Česko, ve všech médiích četlo ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude číst PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů SOUDU Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. o jejich VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, ZE VZEDMUTÉHO MOŘE křesťanské, ekonomické, militaristické, imperialistické, kapitalistické špíny. Kristus dal Česku schopnost rozeznat zlé vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, politiky pravice, levice a středu, od pravého Krista, který pomocí pomalého Božího SOUDU, varuje neposlušné svině, či NETVORY, před modlářstvím, před křesťanskou chamtivostí. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/2,10,4/16,5/2,16,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11