Kapitola 264 – 62 stran.

09.12.2019 20:27

Kapitola 264 – 62 stran. Česko a celý svět zastihl ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, ve kterém určitě zmizí veškerá neobnovitelná fosilní paliva, to je uhlí, plyn, ropa, atd., a to nejenom pro Česko, ale pro všechny státy světa. Uvedené zlo zapsal Ježíš Kristus, jediný Bůh všech náboženství světa, všech států světa, jako svou slávu, jako své vítězství nad vládnoucími, neposlušnými Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd., a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristem vyvolené Česko má v ADVENTU v roce 2019, PRAVÉ POLEDNE přelomu věků konce éry fosilních paliv. O zlu konce éry doby éry fosilních paliv, a doby benzinové, v tomto tisíciletí, Česko dobře ví již od přelomu roku 2000, více než 19 let, a to z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Z fosilních paliv má lidstvo více než 90 % energie. Množství obnovitelné energie, která lidstvu v tomto tisícileti zůstane, je nepatrné. Lidstvu, v tomto tisíciletí, na výrobu, výstavbu, dopravu, na zbrojení, na války, atd, zbude pouze nepatrná energie ze slunce, to je z fotovoltaiky, případně z kotlů na výrobu páry pomocí zrcadel, energie z větrníků, z vodních toků, z bioplynek, a ze dřeva, z řeziva z lesů. Kristus podrobil jím vyvolené Česko zkoušce, po vyjití Česka z nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době ukončení POUŠTĚ čtyřiceti let trestu Boží socialistické majetkové spravedlnosti, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Východiskem z uvedené krize, je smíření se úplně poslušné technické elity VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, vedené profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz s Ježíšem Kristem, s takovým, jaký v Písmu skutečně je. Východiskem je neprodlená realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Východiskem je snížení množství lidí na zemi, o dvě třetiny, kvůli velice malému množství obnovitelné energie, a energie z řeziva, z lesů. Mnoho lidí na zemi je vyvolených, celkem cca 7,7 miliard lidí. Málo lidí je povolaných do Božího království, pouze cca 2,7 miliard. Je to energeticky nezbytné. Buď proklet každý, kdo má nyní ještě za Boha např. NETVORA, šlechtice Kýnského fkinsky@kostelecno.cz. Nelze pít křesťanský pohár Kristem prokletých boháčů šlechticů, Baalů a DÉMONŮ, a kalich Páně, kalich nového vína, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ boháčů a chudáků, na celosvětové, Boží majetkové rovině. Česko má povinnost si vybrat za ZÁKONODÁRCE nového Krista, a ne zlé křesťanské hovado, dementního psychopata šlechtice Kýnského. Zlo konce éry fosilních paliv je shodné s koncem druhého křesťanského dne, druhého křesťanského tisíciletí roku 2000, což je současně konec SEDMÉHO DNE PÁNĚ. ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, je znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, v ADVENTU 2019, to je 7019, v podobě NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, či ZLODĚJE majetku, který z hlediska energetiky třetího tisíciletí, pro konec éry fosilních paliv, shnil. Geneticky prasečí, či geneticky myší mozky nových vládnoucích kněží, nových Bohů, ANDĚLŮ, OKŘÍDLENCŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, již musí chápat texty Písma o Boží vůli, a o Boží moci. Kristus, po sametové revolucí na Česko uvedl zkoušku třiceti let potopy ve vzedmutém moři křesťanské, ekonomické, militaristické špíny, aby vítězi sametové revoluce, neposlušní, to je mrtví boháči, byli nyní v koncích, se svou moudrostí, svých geneticky prasečích mozků. V novém, NEOMYLNÉM Kristu, dojdou úplně poslušní ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v celosvětovém, mírovém, Božím království. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka mají povinnost iniciovat ti, kdo Kristu patří. Kristu odjakživa patří VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI technického lidu ÚTZB VUT v Brně, které Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa. S uvedenými odborníky s číslem 666, na obnovitelnou energetiku sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, s jedinými architekty a urbanisty sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, informativně navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, má Ježíš Kristus velkou trpělivost, protože ví, že se musí smířit s tím, že pomine majetek, a že tím pomine také vláda vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, nad Kristem, a nad lidmi. Ježíš Kristus, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, STVOŘITEL veškeré energetiky, který do budoucnosti Česka a světa vidí, existoval dříve než ZEMĚ. Vyžaduje od technické elity VUT, od vedoucího ústavu ÚTZB, od Boha, VZDUCHOTECHNIKA, profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz úplnou poslušnost. Povolání profesora Hirše a jeho lidu, je neodvolatelné. Kristus, skrze něho, chce soudit neposlušný, mrtvý svět Baalů a DÉMONŮ, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Neposlušné, bez rozumu Krista mrtvé křesťanské svině, které na Vánoce budou slavit NAROZENINY Ježíše Krista, jsou Kristem prokleté. Úplně poslušní mají povinnost oslavit Krista, na slavnostním shromáždění, již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12.12.2019. NAROZENINY Krista na Vánoce 2019, budou proti vůli Boží slavit ti vládnoucí hlupáci, kteří si Krista UKŘIŽOVANÉHO znovu drze porodí, mletím děsivé temnoty protikladných bludů, či dogmat, církve katolické, všeobecné, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Církev katolická, všeobecná, je NEVĚSTKOU, ČARODĚJNICÍ, sedící nad vzedmutým mořem křesťanské, ekonomické, militaristické špíny. Belzebub papež František, není zástupcem Ježíše Krista na zemi, protože Kristus je jediným Bohem celého světa tím, že pro křesťany je KRISTEM, pro hinduisty a buddhisty je KRŠNOU, pro židy je JEHOVOU, pro muslimy je ALÁHEM, atd. Křesťanská svině papež, místo Ježíši Kristu drze slouží pouze vládnoucím DÉMONŮM a Baalům, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. tím, že schvaluje existenci boháčů a chudáků, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd. Tím schvaluje hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je plánované, organizované, přemnožení neposlušného lidstva, a tím úplné zničení nenahraditelných fosilních paliv. Úplně poslušný, to je živý vedoucí ústavu ÚTZB, VZDUCHOTECHNIK, kněz, Bůh, profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, spolu s BOŽÍMI SYNY ÚTZB VUT v Brně, mají povinnost, v ADVENTU 2019, být NEVĚSTAMI, kterým Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM tím, že budou rodit z Písma nového Krista, který křtí svět nikoli vodou, či mořem křesťanské ekonomické militaristické špíny, k energetické SMRTI, ale k ŽIVOTU VĚČNÉMU, v celosvětovém, mírovém Božím království, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus je Bohem ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Žárlivost je bolest z ponížení od milované osoby. Ježíše Krista ponižuje technický lid vedoucího ÚTZB VUT v Brně, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, který Kristus miluje. Svým Božím technickým rozumem, dal Kristus KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU vzduchotechniků a topenářů ÚTZB, dostatek odborných vědomostí o domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH k tomu, aby skrze VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše mohl soudit celý neposlušný svět technické elity. Kristus žárlí na odborníky ÚTZB, protože se považují za Bohy tím, že Boží technický rozum, považují za rozum svých geneticky prasečích, či geneticky myších mozků. Profesor Hirš, stejně tak rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, dožijí své dny stáří v pohodě celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když zajistí, aby odborníci ÚTZB VUT v Brně, se stali NEVĚSTAMI Krista, dále uvedenými činy. Když se nyní neposlušní křesťanští hlupáci, např. šlechtici, znovu prohlásí za BOHY, když Krista v ADVENTU znovu prohlásí za křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Kristus je zabije, a jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí. Kristus, SOUDCE, Česko zničí tak, že bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Lháři, podvodníci, zločinci, např. z media@limityjsmemy.cz, stejně tak drzý zločinec, ministr průmyslu Havlíček, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, adamcova.jana@vlada.cz, posta@vlada.cz, medek.tomas@vlada.cz, se zhroutí velice rychle, když se bude mluvit pravda o tom, že neposlušný, mrtvý ministr Havlíček má pouze geneticky prasečí mozek. Při odstoupení rozumu Krista, všichni neposlušní, jsou mrtví tím, že nenávidí kázeň. Vzpurní, při odstoupení rozumu Krista, jsou proto úplně bezmocní. Křesťanské dějiny spásy, jsou dějinami zla tím, že jsou dějinami meče nesmyslných válek. Křesťanské vzpurné svině, svými protikladnými žvásty o Kristu, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, ohrožují veškeré neposlušné lidstvo. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné Česko, v ADVENTU 2019, učinilo konec křesťanských dějin tím, že učiní vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dalších textů tím, že bude iniciovat změnu kalendáře, z roku 2020, na rok osmého DNE PÁNĚ, 7020. Neh.8/18,10/29, 1.Král.8/66, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28až12/28, atd. Tím bude zapomenuto křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a tím imperialismus, militarismus, horečné zbrojení, války o území s fosilními palivy, které jsou nesmyslem, kvůli nezbytnosti celosvětové přeměny energetiky, měst, dopravy, výroby, atd. Hudba i Písmo jsou milostivým Božím darem, kvůli smíření se s NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, s takovým, jaký opravdu je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Láskou ke Kristu, mnohým, úplně poslušným služebníkům Krista, budou jihnout oči, až Kristus vrátí svůj Boží rozum, technické elitě VUT v Brně. Od ledna roku 7020 patří veškerá fosilní paliva Kristu tím, že patří úplně poslušnému KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU nových kněží, TOPENÁŘŮM a VZDUCHOTECHNIKŮM ÚTZB VUT v Brně proto, aby Kristus, svým Božím rozumem, mohl realizovat přestavbu Česka a světa, pomocí opakovaně uvedené Boží majetkové roviny tak, jak si to v Písmu předsevzal. Oslavovat sama sebe navzájem, znamená oslavovat geneticky prasečí mozek, neposlušného, zlého, bez rozumu Krista mrtvého Baala, svině, zločince, lháře, ministra průmyslu Havlíčka, či Baala šlechtice Kýnského, což je činnost k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus vyžaduje úplně přepsat dějiny Česka a světa, dle textu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle textů o vedení Česka Kristem, dle textů Písma. Úplně poslušní služebníci Krista, mají nyní nový kalendář s rokem 7020. Mimo zákon musí být postavení neposlušní vládnoucí NETVOŘI, DÉMONI, bez rozumu Krista mrtví. Návrat k NEOMYLNÉMU Kristu, je dovolen pouze nové církvi, s Boží mocí výkonnou, novým kněžím, nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, služebníkům, ministrům, stejně NEOMYLNÝM a MOCNÝM, jako je Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE. Vše uvedené je pravda o Kristu, která zbaví Česko a svět vládnoucích DÉMONŮ, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, do hlav poslušné technické elity VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Kapitola 264 - 62 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 44. Česká bible kapitola 264. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Zlatým kalichem Krista je odjakživa BABYLON světových náboženství, v Hospodinově ruce. Kristus opájí všechny země děsivou temnotou protikladných bludů VINNÉ RÉVY, bludů křesťanských HVĚZD Bible. FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, která je nyní také SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. GRANÁTOVNÍKEM židovských HVĚZD Tóry. OLIVOU MĚSÍCE Koránu. Jer.1/17až31/27, 32až51/7,58,63, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, TOPENÁŘŮ a VZDUCHOTECHNIKŮ ÚTZB VUT v Brně, dosud nepřineslo, svými svatými skutky, dále požadovanými, žádné OVOCE. Kristus však slíbil, že SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, bude technickému lidu VUT v Brně žehnat, protože z Písma ví, že technický lid VUT v Brně, živí odjakživa, protože ví, že bez jeho Božího rozumu, každý neposlušný a vzpurný DUCH, geneticky zvířecího mozku, zemdlel. DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, ZLODĚJE MAJETKU, který shnil z hlediska konce éry fosilních paliv, v tomto třetím křesťanském tisíciletí, je nyní při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 12. 12. 2019. Kristus snad již svůj boj, proti neposlušným, mrtvým, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, dokončí sám tím, že novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technické elitě VUT v Brně, svůj technický rozum zase vrátí. Komu to pálí, dle písniček od mediálního MISTRA Krista, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nepálí pralesy. Snižuje počet lidí na zemi o dvě třetiny, z cca 7,7 miliard, na cca 2,7 miliardy, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, atd. Jedenácté přikázání, LÁSKU BOŽÍHO technického ROZUMU, nezabiješ. Láska Božího technického rozumu, se vrací pouze láskou k NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu. Je kruté zrušit Boží lásku, která žije. Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, má povinnost oplatit po zásluze NEVĚSTCE, Zj.18/6, či ČARODĚJNICI, církvi katolické, všeobecné, zničením BELZEBUBA papeže Františka. V jediném dni DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do hlav odborníků z ÚTZB VUT v Brně, při úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 12.12.2019, musí technický lid zajistit, aby na křesťanské, nemravné chamtivé MODLOSLUŽEBNÍKY, hlupáky, zločince, dopadly všechny uvedené pohromy, smrt, žal, a hlad po slyšení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Celé Česko má povinnost vykonat Boží SOUD nad všemi, kdo patří k nemravným, neposlušným, bez rozumu Krista mrtvým tmářům papežencům, vykonat SOUD s boháči, obchodníky, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd. Radujte se, noví, pokorní a úplně poslušní, to je živí noví kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍ SYNOVÉ nového Božího technického lidu VUT v Brně, protože Kristus, v době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, nad všemi křesťanskými, militaristickými chamtivci, již vynesl rozsudek, o jejich neprodleném odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Až nyní platí texty Písma o tom, že drzý Baal Kinský, fkinsky@kostelecno.cz, či PRAVDOLÁSKOVCI z media@limityjsmemy.cz, jsou ZLODĚJI. Nahltali se majetku, TUNELEM privatizace znárodněného, státního majetku, ale ve třetím tisíciletí ho nyní zvrátí. Na uvedené svině, či Bohy, je nutné se rozhněvat, protože dovedli Česko a svět, na kraj HROBU ropného a ekonomického kolapsu. Jejich úplné zničení, u Bohů na VUT v Brně, je Boží slávou, a Boží milostí. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.1/1až18/4,8až22/21, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Ať se drzé křesťanské svině, ve vzedmutém moři ekonomické, militaristické špíny v Proglase twr@twr.cz, info@motlidby24-7.cz, modlí jak chtějí, Kristus, SOUDCE je neslyší. Iz.1/15až57/10,16,20až65/1,15až66/24. V Česku, na Vánoce, již nikdo nemusí žít mezi dvěma MLÝNSKÝMI KAMENY, mezi Kristem ZÁKONODÁRCEM a mezi drzým dementním psychopatem, Baalem, vlastníkem majetku, šlechticem Kinským. Kristus slíbil, že vzpurné křesťany, svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zničí tak, že ke křesťanskému životu, k oslavám svých POHLAVNÍCH ÚDŮ, již nepovstanou. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, když mnoho úplně poslušných služebníku Krista, bude hlupáka šlechtice Kýnského takto proklínat. Ať tě, ty křesťanské hovado, Panovník Hospodin usmrtí, např. rakovinou, kterou v ČT1, šíříš svými bludy, o spravedlnosti Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Zaslepenost šlechtice Kýnského je zřejmá. Tváří se jako zbožný, ale svým jednáním to popírá. Tím nikdy nemůže dojít k poznání pravdy o nastolení celosvětového, mírového Božího království, v ADVENTU 2019. Kvůli boháči šlechtici Kýnskému, kvůli jeho spravedlnosti pro boháče, např. bezdomovec Zdeněk z Říček, musí žít bez podpory od sviní z ÚP v Rosicích, v dřevěné boudě, jako zvíře. Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, atd. Ať tě Kristus, ty bezbožný vole zabije tím, že tě převrátí i s autem, ve kterém jezdíš. Ageus1/9,2/6,15,18,19,22, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3. Kristus, Česko a světu zvěstuje toto poselství čtyřmi ADVENTNÍMI svícemi. 1. Naději do budoucnosti v případě, že Česko svolá kongres všech úplně poslušných státníků světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jer.1/17až29/11až31/27/32, Jóel1/14,2/11,26 až4/2,4,12. 2. Celosvětový mír, když v Praze bude rozhodnuto, o zničení všech zbraní a všech armád světa. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Iz.1/18,2/4až5/4,16,9/5až66/24. 3. Přátelství NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takového jaký je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pouze s poslušnými služebníky. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. 4. Čtvrtá SVÍCE je dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky neotřesitelném. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan. 2/14,26,3/10,5/2,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, atd. Česko, a celý svět, v nekonečné křesťanské POUŠTI, kde slovo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH neprší, dodnes, pomocí geneticky prasečích mozků technické elity, staví vesnice a města na PÍSKU tím, že nikdo neřeší, jak bude řešena energetika v tomto tisíciletí, kdy budou dotěžená veškerá, neobnovitelná fosilní paliva. V děsivé temnotě křesťanských protikladných bludů, nikdo nevěří textům Písma, že dobrý a NEOMYLNÝ je pouze rozum Krista. Neposlušní, mrtví vědci, sloužící Baalům a DÉMONŮM, místo Kristu, pro odstoupení rozumu Krista, mají mozky pouze geneticky prasečí. Tím vedou lidstvo do jámy, či hrobu, ropného a ekonomického kolapsu. Domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsou navržené jako VĚČNÉ PŘÍBYTKY, SKÁLOU rozumu Krista. Proto budou, až pomine majetek, energetickou, ekologickou a mravní spásou. Neposlušní šlechtici, jako vůl Kinský, se rouhají DUCHU SVATÉMU. Proto zlým sviním odpuštěno nikdy nebude. Luk.6/24,39,8/17,12/9,13/3,29,16/9,13, 17/20,34,19/44, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mat.5/3,9,14,18,6/33,7/25,27,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Neposlušní křesťanští pomatenci postavili pouze domy letní, a nebudou v nich bydlet, ze dvou důvodů. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, atd. Dle dokonalé Boží lásky budou poslušní snižovat počet lidí na zemi o dvě třetiny, z cca 7,7 miliard, na cca 2,7 miliard. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, atd. Dle dokonalé Boží lásky, pro cca 2,7 miliard lidí, budou stavět uvedené VĚČNÉ PŘÍBYTKY. Luk.1/52,16/9,13,17/10,20,34, Mar.4/12,7/7až13/20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, nejsou TYRANIÍ, či totalitou. Pro úplně poslušné služebníky Krista, jsou láskou, jsou vysvobozením od svině Kinského. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Viz str.13až17. 2.) Na VUT v Brně mají povinnost neprodleně svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, kde uloží půst od křesťanských protikladných bludů a žvástů, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí zlého DÉMONA Rusnoka podatelna@cnb.cz. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, mají povinnost svolat, při úplňku MÉSÍCE ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 12. 12. 2019, a následně každou další ADVENTNÍ NEDĚLI, nebo ve čtvrtek, v době novoluní MĚSÍCE, na Štěpána, DNE PÁNĚ 26. 12. 2019. Mají tím povinnost iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE majetku, který z hlediska energetiky shnil, pokud tak neučiní vzpurný a neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý DÉMON, premiér Babiš. Česko ví, že má povinnost se vrátit k novému Kristu ZÁKONODÁRCI v jediný den, v jedinou hodinu, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ. Zbavit tím svět drzých Baalů a DÉMOMŮ, např. PRAVDOLÁSKOVCŮ z info@milionchvilek.cz, vedených OTCEM Satanem Halíkem halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, kteří trestajícího, NEOMYLNÉHO Krista, nenávidí, kterým se hnusím. Kdo se oddá NEVĚSTCE, zlé církvi katolické, všeobecné, nebo stávající vzpurné a neposlušné vládě DÉMONA, premiéra Babiše, je s ní jedno vzpurné tělo. Kristus vyžaduje, aby lži lid, pomatený křesťanským DUCHEM protikladných bludů o Ježíši Kristu, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ se smál, a plakal zároveň. Smál se pomateným PRAVDOLÁSKOVCŮM z info@milionchvilek.cz, kteří stále nevěří v Boží moc Krista, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Zároveň aby plakal pro konec éry fosilních paliv, pro konec éry doby benzinové, kdy KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, svými svatými skutky, dále uvedenými, má povinnost přivést k novému Kristu ZÁKONODÁRCI, Česko a celý svět. Jsme v soužení, jaké ještě nikdy nebylo, pro neposlušnost technické elity VUT v Brně. Viz str.17až20. 3.) KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ má povinnost prorokovat, že NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyžaduje zveřejnit, že v roce 2000 nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a že proto neprodleně, v tomto novém tisíciletí, kdy fosilní paliva určitě nebudou, vyžaduje stavět veškeré domy pouze jako VĚČNÉ PŘÍBYTKY, minimálně závislé na fosilních palivech. Luk.16/9,13, atd. Celé Kristem vyvolené Česko, má povinnost prorokovat, že veškerý majetek domů, z hlediska velmi malého množství obnovitelné energie, energeticky shnil. Kdo v ADVENTU 2019 rozbije ZRCADLO ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude prorokovat křesťanské bludy o narození se křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných dogmat církve katolické, všeobecné, bude mít osobně sedm let neštěstí. Viz str.20až23. 4.) Dle Ing. Jiří Šímy z Českých Budějovic sima_jiri@quick.cz. Zřejmě, i v tomto novověku, tohoto třetího tisíciletí, se lidstvo bude muset vrátit do křesťanského středověku, a to ve způsobu topení ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, v kuchyních domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, pod kotly, plotnami, pánvemi, či v pecích. Z energetického hlediska zřejmě nebude možné vyřešit vaření, či pečení, smažení, atd., v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, horkou, tlakovou vodou, pro nedostatek elektřiny, či plynu v zimě, i v létě. Proto projektanti, pokud Kristus nerozhodne jinak, by KUCHYNĚ pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, měli navrhovat tak, že základní vybavení kuchyní pro vaření, pečení, smažení, atd., bude navrženo pro vytápění dřevem. Dle docenta Skály z VUT v Brně, elektřina tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko. V roce 2040 bude mít Česko toto množství elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz konec kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %, celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Viz str.23až27. 5.) Ekonomická svině Dana Drábová pravila, že výstavba jaderné elektrárny v Dukovanech je svou velikostí naprosto nedostatečná pro zajištění provozu elektromobilů. Pravila, že dle jejího mozku, geneticky prasečího, energetická koncepce Česka není ve výstavbě jaderných elektráren, ani ve výstavbě fotovoltaických elektráren, ale ve výstavbě elektráren na plyn, stejně jako v Německu. Ani tato koncepce nezvýší množství elektřiny, a tím neumožní realizovat chystanou změnu doby benzinové, na dobu ELEKTŘINY. Kdyby státy světa šly touto cestou elektromobility, plyn by nestačil. Protože již v tomto tisíciletí nebude ani plyn, ani ropa, ani uhlí, vládnoucí Baalové a DÉMONI, musí být v koncích, se svou moudrostí, svých stupidních energetických koncepcí, svých geneticky prasečích mozků. Svině Dana Drábová dana.drabova@sujb.cz, označila energetickou koncepci Česka, pomocí UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, za stupidní nesmysl, kvůli tomu, že množství skleníkových plynů se celosvětově stále zvyšuje, a množství lesů, kvůli stále většímu počtu lidí na zemi, a suchu, se celosvětově stále snižuje. Protože fosilní paliva v tomto tisíciletí určitě nebudou, je zapotřebí, dle dokonalé Boží lásky, zákonu POLE VĚDY Písma, neprodleně vejít do odpočinutí od díla zhouby, energeticky naprosto nesmyslné výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, nesmyslných válek o území s fosilními palivy, atd. Je proto nezbytné, neprodleně a postupně navrhnou zrušení centrální energetiky uhelných a jaderných elektráren, a energetiky rozvodů. Místo centrální energetiky, musí být zřizena energetika obnovitelná, místní, sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Viz str.27až30. 6.) Je nutné na rektorátu VUT v Brně prosadit, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně neprodlně, během několika dní, vypracovali ENERGETICKOU BILANCI pro již navržené sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Aby zjistili, jaká je potřeba energie pro osvětlení, pro ohřev teplé vody, či horké tlakové vody, pro jedno sídliště, pro vytápění domů pro 1500 lidí, a pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Aby zjistili, kolik elektřiny je potřebné pro sídliště, a kolik elektřiny zbude pro plné nabíjení elektromobilů. Jaký počet elektromobilů je možno plně nabít v jednom dni, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Doba dnů, kdy a jak svítí slunce, je vzduchotechnikům známá. Předání požadované energetické bilance muslimům, je nezbytné z toho důvodu, aby muslimové, svá zničená města a vesnice, mohli postavit z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Jer.1/17až61/58,63. Kristus nechce, aby se muslimové namáhali nadarmo. Kristus vyžaduje, aby Kristem vyvolené Česko, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, nastolilo daleko vyšší spravedlnost, než byla spravedlnost komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCI, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti. Dřevo, které začne být hlavním fosilním palivem, stačí pouze pro jednu třetinu lidí, pro cca 2,7 miliard lidí. Na kongresu v Praze musí být dohodnuto, jaký počet domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude postaveno v tom kterém státě. 2,7 miliard lidí je Kristem povolený maximální počet lidí na celé zemi, a to až na věky věků. Viz str.30až35. 7.) Poslušný, Bohu milý OTEC, ZAKLADATEL celosvětové Boží rodiny, pokorné, Bohu vděčné, úplně poslušné, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, má povinnost kázat při Bohoslužbách v ADVENTU 2019. V době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12.12.2019, či každou další ADVENTNÍ NEDĚLI. Křesťanké svině, sloužící POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Kristu tím, že mají hodně žen, a hodně dětí, má Kristus za odpadlíky. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když lidstvo dobrovolně nesníží porodnost, na jednu ženu, jedno dítě, a když dobrovolně nezavede robotickou eutanázii pro každého, kdo se dožil plnosti věků 70-ti, až 80-ti let, dle textů uvedených dále. Zločinec Kinský, jako Baal, či DÉMON, dvakrát Kristem vykořeněný, poprvé v době Žižky, a podruhé v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jud.12, který se stále drze považuje za vládnoucího Boha, dělá u sviní v ČT1 info@ceskatelevize.cz, reklamu pochybné spravedlnosti Baalů a DÉMONŮ. Viz str.35až38. 8.) VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, s Boží mocí výkonnou, mají povinnost pochopit texty Písma, že SMRTÍ křesťanských, politických a náboženských, neposlušných, to je mrtvých sviní, smrtí politiků pravice a levice, SMRTÍ Kristem prokletého chamtivého PTACTVA ODS, SMRTÍ Kristem prokletých KOZLŮ ČSSD, SMRTÍ Bohem prokletých BERANŮ či OVCÍ z KSČM, SMRTÍ BÝKŮ, TELAT, či VOLŮ z KDU-ČSL, a ostatního politického a náboženského dobytka, se život na zemi nekončí, protože se začíná ŽIVOT úplně poslušných služebníků Krista, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Politici pravice a levice, stejně tak

 

křesťanské a jiné vzpurné církve, se nestvořili samy. Stvořil je Kristus, dle svého plánu pro Česko. Kristus se nad svým technickým lidem VUT v Brně smiluje v okamžiku, kdy v Česku bude rozhodnuto o tom, že technický lid VUT v Brně, má povinnost být stejně MOCNÝ, či NEOMYLNÝ, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz str.38až41. 9.) Bývalý pomýlený komunistický BERÁNEK, premiér vlády Česka, Andrej Babiš je ve střetu zájmů plánů Ježíše Krista tím, že vlastní majetek Agrofertu, který z hlediska přelomu věků konce éry fosilních paliv shnil. Východiskem z krize, způsobeném odstoupením Božího rozumu od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a podřízení se Kristu. Viz str.41až45. 10.) Premiér vlády Česka, Andrej Babiš, je ve střetu zájmů tím, že jeho neposlušná, to je mrtvá vláda, je z uvedených důvodů NEVĚSTKOU, sedící nad vzedmutým mořem křesťanské, ekonomické, militaristické, imperialistické špíny. Je ve střetu zájmů tím, že odmítá, svými svatými skutky, vytvořit NEVĚSTU, to je novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou, to je živou, uvedenou na konci kapitoly. Smyslem života je sloužit Kristu ZÁKONODÁRCI tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Viditelná rudá POLÁRNÍ ZÁŘE nad Českem, či nad Kubou, v době Boží SAMETOVÉ REVOLUCE, byla viditelná proto, aby Kristu potvrdil texty Písma o tom, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ BOŽÍ socialistické či komunistické spravedlnosti, byl komunistický ŠTÍT bohatýrů, komunistů, BERANŮ, BERÁNKŮ, či OVCÍ, komunisticky RUDÝ. Jakoupak má neposlušný, vzpurný, to je mrtvý premiér Babiš cenu, v době pomalého Božího SOUDU, při odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Viz str.45až48. 11.) ZAKLADATEL celosvětové Boží rodiny, pokorné, Bohu vděčné, úplně poslušné, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, má povinnost v ADVENTU 2019, při Bohoslužbách v kostele v Domašově, kázat. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka v ADVENTU 2019, mají povinnost iniciovat především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, NEVĚSTY, VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně, svými svatými energetickými skutky, dle dalších textů. Každý člověk má být knězem, či biskupem, jenom jednou ženatým, což je nezbytné opatření proto, aby lidé, svými geneticky prasečími, či myšími mozky, nesloužili svým POHLAVNÍM ÚDŮM, velkým množstvím dětí, ale NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak jemu se to líbí. Viz str.48až51. 12.) DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, zřejmě jsou nový prezident Česka, projektant VZDUCHOTECHNIKY, Ing. Rákos, pomazaný na proroka místo mě, a nový ministr stavebnictví, který je, pro svoje jméno PŘEDKLADATELE, také pomazaný za proroka místo mě, Ing. Petr Oplatek oplatek@energitech.cz. 5.Moj.18/18až32/16až43, 2.Král.19/15. Projektanti Ing. Rákos, a Ing. Oplatek, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, jejichž povolání je neodvolatelné, Řím.1/18až8/19až11/2832, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15až66/24, mají povinnost, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, ukázat své tváře v ČT1, kde mají povinbost projednat vznik vlády Česka svatých Boha Nejvyššího, s premiérem Babišem. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk ve věku 70-ti až 80-ti, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.51až55. 13.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.55až59. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v prosinci 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím neshořel, Soudců9/15, 2.Moj.3/2. Když shoří ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a ČSSD, včetně KOZLA prezidenta Zemana. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, svými geneticky zvířecími mozky. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Již nenavrhují zakázaná střešní okna, Jer.22/13až31/27,32, ale střechy s fotovoltaikou. Vzbouřili se proti Bohu. Proto se furt staví domy s rovnými střechami. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6, 37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11, 14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,8/8, Viz str.59až62.

 

1.) Kristus vyžaduje, aby celé, jím vyvolené Česko, sloužilo v ADVENTU 2019 Ježíši Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Česko má v ADVENTU 2019 několik termínů k tomu, aby učinilo DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby Česko, pomocí Božího SOUDU, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, zrušilo vládu všech mocností, především úplným zničením válečných zločinců Putina a Trumpa tím, že učiní Krista jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států světa. Posledním nepřítelem úplně poslušného Česka a lidstva, je energetická, ekologická a mravní SMRT, která bude přemožena naposledy, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového Božího království. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista nastane, až Česko přestane považovat za Bohy výrobky svých rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Až přestane považovat za Bohy POHLAVNÍ ÚDY vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je šlechticů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Až se bude bát o svou energetickou budoucnost, strachem jaký ještě nikdy nebyl. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka se má realizovat neprodleně, nyní. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,10/11až14/36,15/14,24,33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Dle dalších textů, prvním termínem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do úplně poslušného Česka, je DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE 8. 12. 2019. V tomto termínu má každý vládnoucí, úplně poslušný, to je živý služebník Krista, povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na kterém učiní novými kněžími, novými vládnoucími Bohy, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, které vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, dle dalších textů. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, a bude jednat celosvětově sám, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopí, že Kristus, pomocí pomalého Božího SOUDU, ruší vládu mocností a sil, vládu neposlušných sviní Česka tím, že ruší neposlušné a vzpurné ministry vlády DÉMONA, EKONOMA, premiéra Babiše tím, že ruší vládu křesťanské SKÁLY, kterou jsou především PRACHY, ZBRANĚ a ostatní výrobky lidských rukou. Vláda DÉMONA premiéra Babiše je NEVĚSTKOU, sedící nad vodami moře křesťanské ekonomické militaristické špíny. Když premiér Babiš, jako úplně poslušný služebník Krista, pochopí texty Písma, a písniček od mediálního MISTRA Krista, o tom, že má povinnost zůstat ve vládě a neodejít tím, že vytvoří novou vládu Česka, pokornou a úplně poslušnou NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, dle textů na konci kapitoly, která bude o Česko pečovat, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, potom Kristus dovolí Česku svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, již v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12. 12. 2019. Pokud Babiš zůstane vzpurný a neposlušný, to je mrtvý, Kristus odloží svolání SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, na nové DNES naplnění Písma, na nové novoluní MĚSÍCE, na ZELENÝ ČTVRTEK, na Štěpána, DNE PÁNĚ 26. 12. 2019. V tomto novém termínu nového DNES naplnění Písma, premiér Babiš má povinnost pozvat do DOLINY O2 Arény v Praze, úplně poslušné státníky celého světa. Pokud se nepodaří oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, již ve čtvrtek 12. 12. 2019, všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost jednat dle dalších textů. Na každou další ADVENTNÍ NEDĚLI, musí být zajištěn DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, svatými skutky Bohu milých OTCŮ ZAKLADATELŮ celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Svaté skutky, to je mluvení uváděné Pravdy o Kristu, a pravdy o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, musí činit jak stávajících pozemští OTCOVÉ kněží všech ekumenických církví, tak kněží celosvětového nebeského technického Božího království z VUT v Brně, dle dalších textů. Pro poslušné služebníky, není možné pochovávat Česko do energetického, ekologického a mravního HROBU, pomocí zlého křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,10/11až14/36,15/14,24,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11. Když DÉMON premiér Babiš nesvolá na čtvrtek SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, do DOLINY O2 Arény v Praze, např. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v ADVENTU 2019, mají povinnost zajistit noví kněží technického lidu na rektorátu VUT v Brně. Nebo drzý pozemský OTEC farář Hének, usvědčený z drzosti vůči Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI, v kostele svatého Vavřince v Domašově, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12. 12. 2019. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka je Božím milosrdenstvím. Na počátku NOVÉHO VĚKU CELOSVĚTOVÉHO, MÍROVÉHO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je nyní BOŽÍ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista není stejný, jako byl PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době POUŠTĚ trestu čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, kdy mediální MISTR Kristus, nastolil nedokonalou Boží majetkovou rovinu, svým DUCHEM MARXISMU, pomocí komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží komunistické spravedlnosti, mediální MISTR Kristus, BERÁNEK, na Česko vylil pouze svého spravedlivého DUCHA MARXISMU. Pomocí komunistických BERANŮ, či BERÁNKŮ, BERAN, či BERÁNEK Kristus, trestal vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je boháče, bankéře, vojenské kaplany, atd., kvůli jejich MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, dle textů Jóba. Nemusel nic vyšetřovat. Žije totiž mezi námi stále, jako DUCH SVATÝ, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Z milosrdenství Božího rozumu, je tímto vylit DUCH PRAVDY Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, především na KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO úplně poslušného, bez rozumu Krista bezmocného, technického lidu ÚTZB VUT v Brně, který vede VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz. Ježíš Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí technický lid odjakživa. Kdo se ještě nyní vzdá rozumného uvažování, kdo zůstane vzpurný a neposlušný, to je VÁNOČNĚ konzumní, křesťanský, militaristický, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Krista ZLODĚJE, jde do energetického, ekologického a mravního HROBU, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době PEKLA třetí světové války, ve které trestající Kristus, ZLODĚJ, neposlušné Česko zničí tak, že bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dle Krista, a dle zpěváka Ledeckého booking@vm-art.cz, info@vm-art.cz, je zřejmé, že veškeré lidstvo celého světa se nemění z toho důvodu, že každý lidský mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Na světě se změnily pouze TECHNOLOGIE, které Kristus vytvořil, svým Božím technickým rozumem, pomocí geneticky prasečích, či geneticky myších mozků technické elity. Pro odstoupení Božího technického rozumu, o správné, energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa, do celosvětové, Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého plnění, každý lidský DUCH, lidského mozku, geneticky zvířecího, zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, křesťanských a jiných ateistických vzpurných sviní, či NETVORŮ. Každý, kdo odmítl realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD NEOMYLNÉHO Krista do Česka neprodleně, zemdlel, pro odstoupení rozumu Krista. V Česku tím vzešel plný počet pohanů. Kristus se chce smilovat, svým Božím rozumem, nad Českem, a tím i nad celým světem, v jedinou hodinu, či v jediný den, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, nyní v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12.12.2019. Stane se tak, když Bohu milí OTCOVÉ technického lidu, živí ZAKLADATELÉ mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Řím.1/18až/8/19až11/28,32, stejně mocní a NEOMYLNÍ, jako Kristus v Písmu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastolí vládu NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad poslušným světem. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

2.) Na VUT v Brně mají povinnost neprodleně svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, kde uloží půst od křesťanských protikladných bludů a žvástů, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí zlého DÉMONA Rusnoka podatelna @cnb.cz. SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, mají povinnost svolat, při úplňku MÉSÍCE ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 12. 12. 2019, a následně každou další ADVENTNÍ NEDĚLI, nebo ve čtvrtek, v době novoluní MĚSÍCE, na Štěpána, DNE PÁNĚ 26. 12. 2019, na VUT v Brně, atd., pokud tak neučiní vzpurný a neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý DÉMON, premiér Babiš. Česko má povinnost se vrátit k novému Kristu v jediný den, v jedinou hodinu, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ. Zbaví tím svět např. PRAVDOLÁSKOVCŮ z info@milionchvilek.cz, vedených OTCEM Satanem Halíkem halik@farnostsalvator.cz, tomas.halik@gmail.com, kteří trestajícího Krista ZÁKONODÁRCE nenávidí, kterým se hnusím. Kdo se oddá NEVĚSTCE, zlé církvi katolické, všeobecné, nebo stávající vzpurné a neposlušné vládě DÉMONA, premiéra Babiše, je s ní jedno vzpurné tělo. Všemohoucí, NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, který dělá lidem dobro i zlo, zneužívá, či využívá pomatence, křesťanské pravdoláskovce z info@milionchvilek.cz, k tomu, aby zbořil vládu trestně stíhaného premiéra Babiše, a tím aby úplně zbořil křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Vyžaduje, aby především u VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ VÚTZB VUT v Brně, u jediných ARCHITEKTŮ a URBANISTŮ měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, na VUT v Brně, všem lidem na světě vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus vyžaduje, aby lidé, OSVÍCENÍ ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se přestali povyšovat nad jiné, a nad Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE tím, že pochopí Boží vůli platnou pro toto tisíciletí, kdy určitě nebudou vůbec žádná fosilní paliva, o nezbytnosti nastolení energeticky nezbytné, celosvětové, Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pomocí které setře Kristus, každému úplně poslušnému služebníku Krista, KAŽDOU SLZU S OČÍ. Především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží ÚTZB VUT v Brně, má povinnost pochopit texty Písma, i texty písniček od mediálního MISTRA Krista. Snad v Písmu najdeme těch pár uvedených vět. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11. Snad v ADVENTU najdeme cestu zpět, Jer.3/14až31/27,32, jako úplně poslušní, to je jako živí, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Bhagav.15/15, 16,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, atd. Jeho MOUDRÉ oči schází každému člověku na světě, Sír.4/17,5/5,7/16,9/15,19/20,25,23/19,27až 43/26,31, protože odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, atd. Kristus vyžaduje, aby Česko, v ADVENTU, dobrovolně úplně zničilo NEVĚSTKU, vládu premiéra Babiše tím, Zj.17/15, že v říši ticha, to je na smetišti dějin, zmizí neprodleně všichni, kdo se vyvyšují nad Krista ZÁKONODÁRCE, to je politici pravice a levice, neziskové nestátní organizace, ekumenické církve, vrazi zbrojaři, vojáci atd. Kristus vyžaduje, aby Česko dobrovolně zřídilo jedinou církev Česka, s Boží mocí výkonnou, pokornou a úplně poslušnou vládu Česka, uvedenou na konci kapitoly. Tím aby se oddělilo od národů země. Musí je soudit, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, 5.Moj.30/12,18,32/16až43, Iz.57/10,16,20,58/4,13,63/14,18,65/1,15až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/31, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20až10/11,14/36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. Kristus vyčkává, chce se nad technickým lidem VUT v Brně smilovat. Živí ho, svým Božím technickým rozumem, odjakživa. Iz.29/11až24,30/18až57/10,16,20až66/24, Jer.1/7až5/7až31/27,32, K.M.1/4až7/16až 12/10,17,27, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Mediální MISTR Kristus, dle své písničky, a Písma, se nad Českem smiluje, v jedinou hodinu, když čtyři zpěnění HŘEBCI, VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, se vrátí ke Kristu tím, že na VUT v Brně svolají SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a tím oddělí Česko od národů celé země. Ve zlé křesťanské noci, bude někdo přijat, někdo zanechán. Luk.17/10,34, Zach.2/12,3/9,4/6,5/7,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Mediální MISTR Kristus, se nad Českem smiluje, v jedinou hodinu, když na VUT v Brně pochopí texty Písma o tom, že technická elita si nesmí dovolit zrušit pomalý Boží SOUD, kvůli nastolení opakovaně uváděné, celosvětové Boží majetkové roviny, energeticky neotřesitelné. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., se drze nahltali majetku, TUNELEM PRIVATIZACE znárodněného majetku, ale zvrátí ho, až Kristus ZÁKONODÁRCE vzdá chválu technické pravici VUT v Brně. Jób5/3,14až9/13,20/15,21/14,24/13až32/12,34/24,26,36/8,15až37/18,40/8,14, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Kristus vyžaduje, aby lži lid, pomatený křesťanským DUCHEM protikladných bludů o Ježíši Kristu, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ se smál, a plakal zároveň. Smál se pomateným PRAVDOLÁSKOVCŮM z info@milionchvilek.cz, kteří stále nevěří v Boží moc Krista, nad každým geneticky prasečím lidským mozkem. Zároveň aby plakal pro konec éry fosilních paliv, pro konec doby éry benzinové, kdy KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, svými svatými skutky, dále uvedenými, má povinnost přivést k novému Kristu ZÁKONODÁRCI, Česko a celý svět. Jsme v soužení, jaké ještě nikdy nebylo, pro neposlušnost technické elity VUT v Brně. Neh.8/9,18,9/37,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,41,14/34,18/23,23/19,25/11,32, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. S úsměvem jde všechno líp. Kristus křesťanské svině uvedl dočasně v omyl, do svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, k technickému lidu VUT v Brně, který svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Bůh činí dodnes vše špatně, kvůli sobě samému, již 2000 let proto, aby nad sebou, a nad pracujícím lži lidem, mohl nastolit vládu Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., a vládu výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, však nyní, při další neposlušnosti Božích zákonů, určitě nezůstanou bez trestu, určitě musí pít vodu živou, čistou a důvěřivou, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Smlouvu s Kristem, VĚČNOU, o úplně poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení mírového, celosvětového Božího království, má povinnost uzavřít KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ VUT, svými skutky. Kristus již naplnil Písmo tím, že např. ŽIDY potrestal holocaustem za to, že nevěřili Einseinovi, ale ĎÁBLŮM kněžim judaismu. Einstein tvrdil, že kněží jsou idioti, což je pravda. Když technický lži lid nyní Krista neposlechne, Kristus Česko úplně zničí, strašlivou záhubou. Jer.1/17až31/27,32až49/12,20,50/5,22,45,51/58,63, Iz.29/11až24,51/22,60/22,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. S NETVORY, s ĎÁBLY kněžími všech ekumenických ČARODĚJNIC, NEOMYLNÝ Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, mír uzavřít nemůže. Technický lid nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, má povinnost neprodleně zničit křesťanství, a tím každého, kdo patří k drzým pozemským OTCŮM Satanům kněžím. Ekonomy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, nestátní neziskové organizace, kvůli vládě nového Krista. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

3.) Česko trestným způsobem prospalo dobu, kdy má povinnost mluvit pravdu o tom, že Kristem vyvolené, úplně poslušné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, s vedoucím profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor VUT v Brně, Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, mají učinit v Česku a ve světě vše nové, prorokováním energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, podrobit se vůli Ježíše Krista tím, že prosadí celosvětové stavění sídlišť a měst pouze z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ má povinnost prorokovat, že NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyžaduje zveřejnit, že v roce 2000 nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a že proto neprodleně, v tomto novém tisíciletí, kdy fosilní paliva určitě nebudou, vyžaduje stavět veškeré domy pouze jako VĚČNÉ PŘÍBYTKY, minimálně závislé na fosilních palivech. Luk.16/9,13, atd. Celé Kristem vyvolené Česko, má povinnost prorokovat, že veškerý majetek domů, z hlediska velmi malého množství obnovitelné energie, energeticky shnil. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Tím shnil i veškerý jiný majetek Baalů. Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE dovoluje, aby Česko prorokovalo, že veškerý majetek již pominul. Luk.16/9,13, atd. Úplně poslušnému KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU technického lidu, dovoluje svolat kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když nyní nezvítězí nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd. Lidé dělají to, co se Ježíši Kristu líbí. Kristu se líbí úplně zbořit stávající systém vlády křesťanské SKÁLY, kterou jsou vládnoucí Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., úplným zbořením lidských Bohů, kterými jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, KAMIONY, LETADLA. Řešením je dobrovolná sebedestrukce systému křesťanského militarismu úplně poslušnými, a nastolení spravedlnosti Boží, založenou na víře v Boží neomylný rozum Krista. Fil.2/13,3/9, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Luk.1/52,16/9,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3. Projektanti, nebojte se mého prorokování o energetické neotřesitelnosti Česka a světa. Když já, nedostatečně vzdělaný bývalý projektant VZDUCHOTECHNIKY, něco chybně z Písma, či z energetiky objasním, a věc se nestane, nesplní, nepromluvil to slovo Kristus, ale já, pomocí svého, nedokonalého, geneticky prasečího mozku. Nelekejte se mých chybných technických návrhů, prorokovaných pro mé nedostatečné technické vzdělání. Já mám pouze povinnost zahanbovat všechny vzpurné vzdělance, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem proto, aby neposlušné pokořil, pomocí pomalého Božího SOUDU. Neposlušný technický lži lid Česka, a celého světa, je ohrožen odstoupením Božího technického rozumu, kvůli nezbytnosti nastolení úplné poslušnosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo si naivně myslí, že ve svém geneticky zvířecím mozku, nějaký technický rozum má, ztratí ho, v případě další neposlušnosti, v případě další vzpoury proti dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus bude Česko a svět pustošit, odstupováním svého Božího technického rozumu, od technické elity Česka a světa, až do úplné poslušnosti, až do zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů APOKALYPSY. APOKALYPSA, to je objasnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí být zveřejněná. Neposlušní a vzpurní se vidí v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako v zrcadle, to znamená, že se vidí OBRÁCENĚ, než je vidí v Písmu, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Jób5/3,14až37/18,24až40/8,14, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až13/12,14/33,36,15/14,24,29,33,43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Kdo v ADVENTU 2019 rozbije ZRCADLO ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude prorokovat křesťanské bludy o narození se křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných dogmat církve katolické, všeobecné, bude mít osobně sedm let neštěstí. Texty Písma o tom, že křesťanské, neposlušné, nemravné svině, vedené BELZEBUBEM papežem Františkem, do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, a PEKLA třetí světové války, obrací evangelium o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa v pravý opak, jsou dostatečně srozumitelně vysvětlené, pro každého křesťanského hlupáka, pro každou ekonomickou svini. Ježíš Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných křesťanských sviní, jediný PROROK pro všechny úplně poslušné státy světa, křesťanského proroka, vzpurného BELZEBUBA papeže Františka, již nepotřebuje. BELZEBUB papež František je ohavný výhonek. Česko má povinnost ho vytnout. Královnou, které vzdá Kristus a ŘÍM hold, je Česko, je NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, úplně poslušná, uvedená na konci kapitoly. BELZEBUB papež František, v ADVENTU 2019, má povinnost neprodleně spadnout z děsivé temnoty protikladných křesťanských slov a bludů, svého křesťanského temného nebe, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Žalm37/5,11,35,38až115/17, Iz.5/4,16až9/5až14/12až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, atd. V ADVENTU 7019 již naplno platí texty Písma o tom, že Kristus, každého vládnoucícho a jiného NETVORA potrestá osobně, pokud se bude Kristu posmívat křesťanskými protikladnými bludy, či krutým zmijím jedem ekonomických promyšlených vychytralostí DÉMONA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Každý člověk na světě, s číslem 666, má povinnost být NEOMYLNÝ jako Kristus, a tím mít na čele JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ. Kristu se již odpovídá každý sám za sebe. Z Písma je zřejmé, že jedinou církví Česka je NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, nová vláda Česka, úplně poslušná, s Boží mocí výkonnou, uvedená na konci kapitoly. Nový Kristus, každou vzpurnou křesťanskou militaristickou, ekonomickou svini, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, potrestá osobně. Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, Zj.13/17, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Veškeré zlo na světě se děje kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím všech církví světa, a kvůli ekonomickým sviním, usvědčených z drzosti, 2.Petr.2/21, 3/4,8,9,16, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6. Ignorují texty Písma o tom, že Kristus, pomocí SVÉHO veškerého PÍSMA, z celého SVĚTA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, v době své slávy, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v ADVENTU 2019 vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, dobrovolně NASTOLIL dokonalý POKOJ a MÍR mezi všemi národy. Poslušní rozhodnou o nezbytnosti zrušit rozdělení světa na chudáky a boháče. Vždyť z Písma je zřejmé, že chudáci a boháči spolu v míru žít nedovedou. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15, 23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Vždyť z Písma je zřejmé, že Ježíš Kristus, jediný NEOMYLNÝ, vševědoucí Bůh světa, dovolí nastolit dokonalý POKOJ, a celosvětový MÍR, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, atd., až úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, noví Bohové, OKŘÍDLENCI, BOŽÍ SYNOVÉ z VUT v Brně, Kaz.10/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4,13/5,8, Řím.1/18,8/19,11/32, rozhodnou o nezbytném zrušení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Především technický lid VUT v Brně má KLÍČ k odstranění děsivé temnoty veškerých křesťanských a jiných protikladných bludů o Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a tím k odstranění, úplného zničení, krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, ekonomické chamtivé svině, NETVORA, DÉMONA, bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušnými služebníky. 2.Kor.10/4, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Zjev.1/1až22/21, Bhagav.15/15,16,16/13 až24až18/78.

 

4.) V pátek, DNE PÁNĚ 15.11.2019 jsem rozeslal kapitolu 263 – 60 stran. Telefonicky se mně ozval projektant Ing. Jiří Šíma z Českých Budějovic sima_jiri@quick.cz. Dle vůle Boží mně objasnil, se mu nelíbí můj návrh zde uvedený, aby v kuchyních DOMŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, se vařilo horkou tlakovou vodou. Uvedl, že to není možné kvůli malému počtu dnů se slunečním zářením v zimě, kvůli účinnosti přeměn energií, a kvůli nákladné tepelné izolaci nádrží, kotlů, sporáků, atd. Jsem rád, že Ing. Šímu jsem vyprovokoval ke kritice mých nesmyslných návrhů na energetiku sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, PRO ZIMNÍ OBDOBÍ. Ing. Jiří Šíma mě však zklamal, protože také řekl, že nevěří textům Písma o tom, že Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ukáže technickému lidu věci v OBNOVITELNÉ energetice nové, které ještě nezná, v případě úplné poslušnosti technického lidu např. TOPENÁŘŮ a VZDUCHOTECHNIKŮ VUT v Brně. Zklamal mě nezájmem o nové Boží slovo. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až33/2,9až51/58,63, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Jsem Kristu vděčný za jeho připomínku o nemožnosti navrhovat neschůdná energetická řešení pro nastávající dobu ZIMNÍ, to je dobu dalších tisíce let, kdy určitě nebudou fosilní paliva, to je ropa, plyn, uhlí, atd. Bez pomoci rozumu Krista, bude zřejmě energeticky nutné, mít i v NOVÉM VĚKU, v ráji celosvětového mírového Božího království, energetická řešení z křesťanského STŘEDOVĚKU, to je vytápění domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, dřevem, a to v minimalizovaném provedení. Jak je opakovaně uváděno, Kristus v Písmu uvedl, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ, nakonec pochopí texty Písma o tom, že Kristus do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože je STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv na světě, a stejně tak je STVOŘITELEM veškeré techniky a energetiky z toho důvodu, že geneticky zvířecím lidským mozkům technického lidu, dovoluje energetická zařízení tvořit tak, jak on sám chce. Česko, z milosrdenství rozumu Ježíš Krista, již není uvězněno v křesťanské debilní temnotě protikladných bludů o Ježíši Kristu, protože SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, již vyšlo dávno, v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. S poznáním správné energetické koncepce Česka a světa, se dostaneme velice rychle dopředu, poznáním Krista, DUCHA SVATÉHO, který dává technickému lidu svůj rozum tak, jak chce on. Kristus nyní vyžaduje úplnou poslušnost nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, úplně poslušného technického Božího lidu VUT v Brně. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, jsou dokonalou Boží láskou. Noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, již nesmí nikoho pochovávat do energetického hrobu. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,32/16,33/16,43/26, 31, Jer.1/17,12/2,4,16,23/5,12,29,32,31/27,32,51/58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,9, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Ing. Jiří Šíma z Českých Budějovic sima_jiri@quick.cz určitě má pravdu, že ani v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nebude možné navrhovat energeticky náročná řešení, pro ztráty při přeměnách energií. Ing. Jiří Šímovi jsem sdělil, že mě v Praze potěšil profesor Drkal. V roce 2008, jsem mu v Praze ukázal výkresy sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dnes uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Profesor Drkal tehdy tvrdil, že vytápění domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH je možné v Česku technicky vyřešit pomocí nádrží na teplou, či na horkou vodu tak, že vytápění těchto domů fosilními palivy nebude nutné. Pokud jeho tvrzení není pravdivé, zřejmě energeticky nejvhodnějším řešením bude, když každý ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM bude mít vlastní kotel na dřevo, kterým se, dle potřeby, budou vytápět akumulační nádrže na vodu. Z vytápění domu plynem mám zkušenost, že extrémní mrazy v zimě trvají cca pět dní. Když Kristus dá, zřejmě dříví bude dost na to, že bude možné, v uvedených, energeticky soběstačných domech, topit dřevem pět dní v roce, kdy bude extrémně mrznout, nebo i více dní. Když se bude mluvit pravda o tomto tisíciletí, kdy veškerá fosilní paliva opravdu skončí, pro všechny státy světa, bude se mluvit pravda také o tom, že obnovitelné elektřiny, či obnovitelného plynu, bude velmi málo pro činnost lidí, která bude nezbytná k životu věčnému, v ráji mírového, celosvětového, Božího královatví. Proto zřejmě, i v tomto novověku, tohoto třetího tisíciletí, se lidstvo bude muset vrátit do křesťanského středověku, a to ve způsobu topení pod kotly, plotnami, pánvemi, či v pecích, v kuchyních domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Z energetického hlediska zřejmě nebude možné vyřešit vaření, či pečení, smažení, atd., v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, horkou, tlakovou vodou, pro nedostatek elektřiny, či plynu v zimě, i v létě. Proto projektanti, pokud Kristus nerozhodne jinak, by KUCHYNĚ pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, měli navrhovat tak, že základní vybavení kuchyní pro vaření, pečení, smažení, atd., bude navrženo pro vytápění dřevem. V tomto novověku třetího křesťanského tisíciletí, by se projektanti měli inspirovat křesťanským středověkem tím, že veškerá topeniště kotlů, pecí, pánví, ploten, atd., by měla být obsluhovaná z chodeb tak, aby v kuchyních nebyl nepořádek z topenišť. Pro letní provoz kuchyní zřejmě bude možné mít v kuchyních i zařízení na vaření, na jinou energii, pokud obnovitelné energie bude dostatek i pro průmysl, což není jisté, což mají nyní povinnost posoudit, vyvrátit, odborníci ÚTZB VUT v Brně. Kuchyně potřebuje také vzduchotechniku. Nejvhodnější energetické řešení pro ohřev vody pro výměníky, je zřejmě také kotel na dřevo. Jak již bylo uvedeno, bylo by energeticky výhodné, navrhovat domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 strávníků, ve tvaru PYRAMIDY, obrácené rohem k jihu. Dům by byl postaven jako jednopatrový tak, že horní patro bude půdorysně menší. Pro fotovoltaické panely ve tvaru PYRAMIDY, pro předzahrádky restaurace, bude zhotovená ocelová konstrukce, podepřená zdivem přízemí a prvního patra. V poušti Egypta byly PYRAMIDY hrobkami KRÁLŮ. V Česku, a ve světě, až bude na VUT v Brně zničená nekonečná křesťanská POUŠŤ protikladných bludů o Kristu, svítící PYRAMIDY budou stravovacím a kulturním centrem, pro úplně poslušné služebníky Krista, s číslem 666, již dříve objasněným. Na severní straně budovy budou komíny od topenišť. Kristus i v novověku tohoto tisíciletí, v ráji Boží celosvětové zahrady, zaměstná všechny lidi, nikoli v průmyslu, který končí, ale převážně jako zemědělské nevolníky. Není čeho se bát, drzý zločinec šlechtic Kinský fkinsky@kostelecno.cz, bude zaměstnán jako zemědělský nevolník tím, že bude zahrádkářským způsobem pěstovat ovoce a zeleninu, pro domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Zach.13/4. Domy z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, pro toto třetí tisíciletí, které bude bez uhlí, ropy a plynu, je nutné navrhnout energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že teplá voda, v zimě i v létě, stejně tak spotřebiče v kuchyních, budou z topenišť vytápěných dřevem. Především technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně musí pochopit, proč Kristus v Písmu vyžaduje, aby kvůli celosvětové výstavbě uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, energeticky neotřesitelných, pominul majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Luk.16/9. Proč, z titulu správné koncepce energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušné Česko, musí svěřit vládu nad neposlušnými, to je nad mrtvými vládnoucími sviněmi, nad Baaly a DÉMONY, to je nad boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd., NEOMYLNÉMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech úplně poslušných státníků celého světa tím, že začne vládnout úplně poslušný, to je živý, technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, a ostatní technický lid. Žvásty a bludy vládnoucí Baalů a DÉMONŮ v médiích, o koncepci energetiky Česka, dle textu uvedeného již v kapitole 263, jsou úsměvné, přestože jsou pro Česko a svět katastrofické. V kapitole 263 již bylo uvedeno, že premiér Babiš v médiích vyhlásil, že Česko musí nahradit elektřinu, vyráběnou v dosluhujících uhelných elektrárnách, novými, špinavými elektrárnami jadernými, neprodleně, a to do roku 2040. Tím potvrdil, že obnovitelné elektřiny z fotovoltaiky vyrobí Česko tak málo, že nemůže nahradit elektřinu z rušených uhelných elektráren, a tím nemůže nahradit ani ropu pro provoz a výrobu elektromobilů. Svým, geneticky zvířecím rozumem rozhodl, že Česko musí nahradit dosluhující uhelné elektrárny, špinavými jadernými reaktory. Ministr průmyslu Havlíček, vypracoval, svým geneticky zvířecím mozkem, další energetickou koncepci Česka, a to do roku 2040. Tato koncepce byla zveřejněná v ČT24. Dle internetu, odklon od spalovacích motorů k elektromobilitě, vláda Baala premiéra Babiše, řeší svými geneticky zvířecími mozky, a to snížením výroby elektřiny v roce 2040 z toho důvodu, protože na zvýšení výroby elektřiny do roku 2040 tak, aby elektřina z jádra, nahradila energii z ropy, Česko nemá dostatek SKÁLY DÉMONŮ a Baalů, to je PRACHY. Dle údajů z internetu, a z TV, v roce 2015 byla elektřina vyráběná z těchto zdrojů. Uhlí 46,2 Gwh = 49,89 %, plyn 4,8 Gwh = 5,18 %, jádro 31,5 Gwh = 34,01 %, obnovitelné zdroje 10,1 Gwh = 10,90 %, celkem 92,6 Gwh = 100 %. Baal, lhář, ministr Havlíček v roce 2040 navrhuje tuto změnu, kterou neřeší potřebu elekřiny pro elektromobily. Uhlí 15,5 Gwh = 17,79 %, plyn 8,2 Gwh = 9,41 %, jádro 43,2 Gwh = 49,59 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 23,19 %, celkem 87,1 Gwh = 100 %. Elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, v roce 2040 bude mít Česko toto množství elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz konec kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %, celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Text je z kapitoly 263.

 

5.) Nikdo v Česku již nesmí věřit tomu, že by se podařilo nahradit končící ropu elektřinou, vyráběnou jádrem, fotovoltaikou, či VĚTRNÍKY, což ekonomické svině, vládnoucí lháři a zločinci, drze tvrdí. Uvedenou energetickou koncepci vlády premiéra Babiše v médiích, např. v plus@rozhlas.cz, úsměvně zpochybnila ekonomická svině, bez rozumu Krista úplně pomatená Jelínková z media@limityjsmemy.cz, spolu s hlupákem Baalem Renné Nedělou z posta@mpo.cz, press@mpo.cz, ekonomická svině Dana Drábová dana.drabova@seznam.cz, dana.drabova@sujb.cz, emergency@ erc-cr.cz, či redaktoři ČT1, atd. Ekonomická svině Jelínková, svým geneticky prasečím mozkem tvrdila bludy, že kvůli KLIMATICKÉ ZMĚNĚ Česko odstaví uhelné elektrárny cca během deseti let tím, že elektřinu vyrobenou v uhelných elektrárnách, nahradí levnou fotovoltaikou, instalovanou na střechách domů. Baal Renné Neděla obhajoval nesmyslnou energetickou koncepci vlády DÉMONA premiéra Babiše, která zvyšuje výrobu elektřiny z fotovoltaiky do roku 2040, z cca 10,1 Gwh na cca 20,2 Gwh. Protože elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, vláda Babiše dělá koncepci pouze na cca 2,32 % elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, dle výše uvedených textů. Ekonomická svině Dana Drábová, svým geneticky prasečím mozkem potvrdila úvahu jednoho odborníka, že ministr průmyslu, Baal Havlíček, by pro náhradu všech uhelných elektráren, musel nechat postavit cca osm, devět, jaderných elektráren, velikosti elektrárny, kterou vláda Babiše začne stavět za deset let v Dukovanech. Ekonomická svině Dana Drábová, pravila, že výstavba jaderné elektrárny v Dukovanech je svou velikostí naprosto nedostatečná pro zajištění provozu elektromobilů. Pravila, že dle jejího mozku, geneticky prasečího, energetická koncepce Česka není ve výstavbě jaderných elektráren, ani ve výstavbě fotovoltaických elektráren, ale ve výstavbě elektráren na plyn, stejně jako v Německu. Ani tato koncepce nezvýší množství elektřiny, neumožní realizovat chystanou změnu doby benzinové, na dobu ELEKTŘINY. Kdyby státy světa šly touto cestou, plyn by nestačil. Protože v tomto tisíciletí nebude ani plyn, ani ropa, ani uhlí, vládnoucí Baalové a DÉMONI, musí být v koncích, se svou moudrostí, svých stupidních energetických koncepcí, svých geneticky prasečích mozků. Kdo v ADVENTU 2019, nebude studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o novém DNES naplnění Písma, o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, o zničení Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, tomu Kristus, svůj technický rozum, nevrátí. Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27 až107/10,18,27,43až110/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11, 6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Jud.12, atd. Svrchované sídlo Krista není ozářeno ani SLUNCEM Bhagavadgíty v náboženství hinduismu, či buddhismu, ani MĚSÍCEM Koránu v náboženství islámu, ani OHNĚM ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Česku. Není ozářeno ani elektřinou, Bhag.15/6, z energetické koncepce pomatené svině Jelínkové z media@limityjsmemy.cz, jejíž mysl je limitována jejím, geneticky prasečím mozkem. Sídlo Krista je, či bude, z milosrdenství rozumu Krista, v geneticky prasečích mozcích, úplně poslušného lidu VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚZTB VUT v Brně, pokud jako neomylní, úplně poslušní, a Kristu vděční, se k Ježíši Kristu vrátí, studiem Písma a vyznáním svých vin, to je lží o koncepci obnovitelné energetiky. 1.Kor.1/27,6/19, Bhag.15/6,15,16,17až16/1až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Svině Dana Drábová dana.drabova@sujb.cz, označila energetickou koncepci Česka, pomocí UHLÍKOVÉ NEUTRALITY, za stupidní nesmysl, kvůli tomu, že množství skleníkových plynů se celosvětově stále zvyšuje, a množství lesů, kvůli stále většímu počtu lidí na zemi, a suchu, se celosvětově stále snižuje. Svině Jelínková z media@limityjsmemy.cz, či drzé ekonomické svině z ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Mádlová madlova@a-csr.cz, tesarek@a-csr.cz, borovcova@a-csr.cz, martinkova@a-csr.cz, humpal@a-csr.cz, amsp@amsp.cz, jsou omezené svými limity, svých geneticky prasečích mozků. Kristus pustoší Česko a svět, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, od všech uvedených ekonomických sviní, od všech hlupáků a zločinců neziskových, nestátních organizací, od všech politických stran pravice a levice, od Satanů kněží všech ekumenických NEVĚSTEK, či ČARODĚJNIC, atd. kvůli tomu, aby úplně zničil všechny neposlušné a vzpurné náboženské, ekonomické, politické, technické a jiné svině, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na VUT v Brně. Ekonomické, politické, náboženské, technické a jiné neposlušné svině, totiž ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, pomocí své SKÁLY, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nad uvedenými lháři, NETVORY, či zločinci, nezvítězí, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, ve veřejnoprávních médiích, a ve školství, především na VUT. Úplně a neprodleně zničit uváděné politické, ekonomické, náboženské info@nbk.cz, info@ biblion.cz, a jiné neposlušné, bez rozumu Ježíše Krista mrtvé svině, mají povinnost především noví, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, kteří nebudou Česko pochovávat do energetického HROBU, dále uvedenými skutky. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Vše o energetice, již bylo uvedeno v kapitole 263, na straně 13 až 27. Mnoho úplně poslušných pracovníků technického lidu ÚTZB VUT v Brně, s pomocí rozumu Ježíše Krista, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Bhag.15/15,16, K.M.1/4až 6/6až24až7/12,16až12/10,16,20až19/6, atd., má povinnost požadovat, aby všechny státy světa, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, Oz.6/2, kdy Kristus končí dobu fosilních paliv, kdy končí dobu benzinovou, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, na VUT v Brně, ke svému Božímu technickému lidu, byly úplně poslušné dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Jer.1/17až5/7,6/19až31/27,32, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Protože fosilní paliva v tomto tisíciletí určitě nebudou, je zapotřebí, dle dokonalé Boží lásky, zákonu POLE VĚDY Písma, neprodleně vejít do odpočinutí od díla zhouby, energeticky naprosto nesmyslné výstavby, výroby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, nesmyslných válek o území s fosilními palivy, atd. Je proto nezbytné, neprodleně a postupně navrhnou zrušení centrální energetiky uhelných a jaderných elektráren, a energetiky rozvodů. Místo centrální energetiky, musí být zřizena energetika obnovitelná, místní, sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Mar.4/12,7/7 až13/20, Luk.1/52až16/9až17/10,20,34až19/44,20/18, atd. Bez pomoci rozumu Ježíše Krista, v tomto třetím tisíciletí, nelze přejít z energetiky z fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou, která nyní tvoří zanedbatelně malou část z energie z ropy, plynu, uhlí, atd. Pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY technického lidu ÚTZB VUT v Brně, jsou Boží přikázání nyní lehká. Technický lid má povinnost studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, a dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a ZÁKONŮ, nyní realizovat. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/22až4/14,5/1.

 

6.) Proto, aby bylo možné mluvit pravdu o Kristu a pravdu o stupidní, nesmyslné energetické koncepci Baala, zločince, ministra průmyslu Havlíčka pouze na elektřinu, je nutné na rektorátu VUT v Brně prosadit, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně neprodlně, během několika dní, vypracovali ENERGETICKOU BILANCI pro již navržené sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Aby zjistili, jaká je potřeba energie pro osvětlení, pro ohřev teplé vody, či horké tlakové vody, pro jedno sídliště, pro vytápění domů pro 1500 lidí, a pro dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Aby zjistili, kolik elektřiny je potřebné pro sídliště, a kolik elektřiny zbude pro plné nabíjení elektromobilů. Jaký počet elektromobilů je možno plně nabít v jednom dni na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Doba dnů, kdy a jak svítí slunce, je vzduchotechnikům známá. Technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, nemá výmluvu, tímto způsobem činit svaté skutky, a tím uvést ovoce úmyslů na neposlušné, to je mrtvé svině z media@limityjsmemy.cz. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Kristus naplní Písmo, o novém DNES, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU na VUT v Brně, až uvedené údaje budou zveřejněné, protože je požaduje jak Kristus, ZÁKONODÁRCE, tak pomatená svině, zlá Jelínková z media@limityjsmemy.cz. Kristus nechce, aby pro odstoupení jeho rozumu někdo zahynul. Chce aby neposlušní, to je mrtví, kteří o správné koncepci energetiky nevědí vůbec nic, došli k pokání. Kristus nechce nikoho limitovat kvůli jeho mozku, geneticky prasečímu. Chce se nad Českem smilovat, v jedinou hodinu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, k technickému lidu VUT v Brně. Koncepci energetiky dělají ti, např. media@limityjsmemy.cz, kteří o energetice nevědí zhola nic, což je z toho důvodu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, či NEVĚSTEK, nevědí zhola nic o Kristu. Kristus vše objasnil o další správné cestě Česka. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušné, to je živé Česko, ukončilo nad lidmi vládu politického, ekonomického, náboženského a jiného dobytka tím, že nastolí vládu dobytka technického, zřízením nové vlády Česka, dle textů na konci kapitoly. Úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista musí být naprosto jasné, že energetická koncepce Baala, NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka, pouze na CENTRALIZOVANOU elektřinu, vyráběnou fotovoltaikou na úrodných polích, či v okolí elektráren, a ve VĚTRNÍCÍCH, je stupidním, energetickým nesmyslem. Kristus, v době konce éry fosilních paliv, již nechce energetiku centrální. Vyžaduje učinit vše energeticky nové, energeticky neotřesitelné tím, že všechny státy světa budou mít energetiku místní, energetiku sídlišť či měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Vše platí, pokud Kristus nerozhodne jinak. 5.Moj.18/18. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Kvůli změně lidského, geneticky zvířecího myšlení o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, od podvodníka a zločince, ministra průmyslu Havlíčka, pracovníci ÚTZB VUT v Brně, vedení profesorem Hiršem, máte povinnost, kvůli energetické spáse Česka a světa, neprodleně vypracovat ENERGETICKOU BILANCI, na DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí. Návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pracovníci ÚTZB VUT v Brně, neprodlně, během několika dní, musíte vypracovat ENERGETICKOU BILANCI pro již navržené sídliště pro cca 1500 lidí. Kristus umožní vše na světě změnit, až bude rozhodnuto, že technický lid předá uvedenou energetickou bilanci muslimům, kterým křesťanské, militaristické svině, váleční zločinci, prezidenti Putin a Trump, svými OŘI, svými bombardéry, nesmyslně zničili města a vesnice. Předání požadované energetické bilance muslimům, je nezbytné z toho důvodu, aby muslimové, svá zničená města a vesnice, mohli postavit z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus nechce, aby se muslimové namáhali nadarmo. Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7až36,45,58,63, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. K NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, k jedinému LÉKAŘI, k jedinému mediálnímu MISTRU všech států světa, se Kristem vyvolené Česko, má povinnost vrátit v jedinou hodinu, v jediný den DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, a to v době ÚPLŇKU MĚSÍCE ve čtvrtek 12. 12. 2019. V tento den, pokorní, a úplně poslušní služebníci nového Ježíše Krista, mají povinnost svolat slavnostní shromáždění, a oslavit SLUNOVRAT, to je návrat Ježíše Krista, ZLODĚJE, ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a to pro všechny státy světa. Mají povinnost uložit půst od mletí děsivé temnoty protikladných bludů katolického katechismu, a půst od mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralosti zlého, Kristem prokletého DÉMONA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Proč mají mezi národy říkat: Kde je jejich Bůh? Všichni mají povinnost znát nového Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ na VUT v Brně, a v kostele svatého Vavřince v Domašově, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12. 12. 2019, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, v Brně, a na Domašovsku, mají povinnost iniciovat především OTCOVÉ Bohu milí, zakladatelé celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V Brně má povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na VUT v Brně, OTEC Bohu milý profesor Hirš, stejně tak rektor Štěpánek, které Kristus, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. V místě svatém, na pupku světa, v Domašově, má povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, drzý pozemský OTEC Satan farář Hének, a to do kostela svatého Vavřince. Má povinnost, jako první farář na světě, ukončit křesťanské zlé VZDOROKRÁLOVSTVÍ, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Má nyní povinnost být nově OTCEM Bohu milým, zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Má povinnost učinit Ježíše Krista jediným Bohem křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd., jediným Bohem všech národů světa, jediným Bohem, který byl dříve než ZEMĚ. Ve stávajícím křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zatím, do žádnoho, drzého pozemského OTCE faráře, nevešla MOUDROST Ježíše Krista, uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nevešla do jejich geneticky prasečích mozků dobrovolně, to znamená čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je podmínka, pro návrat drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, ke Kristu ŽENICHOVI, či MANŽELOVI, zloději VEŠKERÉHO MAJETKU, který z hlediska malého množství obnovitelné elektřiny, shnil. Veškeré křesťanské zlo křesťanské MODLOSLUŽBY, kterou je chamtivost vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se děje z toho důvodu, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, nenávidí svůj pomalý Boží SOUD, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kněží všech náboženství světa, jsou pomalým Božím SOUDEM usvědčení z drzosti vůči Kristu, protože jsou usvědčení z naznalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Na pomalém Božím SOUDU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jsou usvědčeni z drzosti vůči Kristu, nejenom neposlušní a vzpurní křesťanští hlupáci, ale všichni ostatní Satani kněží, všech náboženství světa, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd. Z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že pozemský OTEC farář Hének, nikdy nesloužil, a ani dnes neslouží Ježíši Kristu. Při svých křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, slouží pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU, a tím slouží stávajícím vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Křesťanské MODLOSLUŽBY, neposlušného, to je mrtvého OTCE Bohu milého faráře Héneka, jsou proto stále k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. Neposlušné a vzpurné křesťanské svině, kvůli němu, neposlušnému, to je mrtvému, mají za Bohy pouze výrobky lidských rukou, to je PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Ježíš Kristus, ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka vyžaduje, aby uvedení noví Bohové, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu, definitivně ukončili stávající vládu Baalů a DÉMONŮ, nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Kristus vyžaduje, aby Kristem vyvolené Česko, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, nastolilo daleko vyšší spravedlnost, než byla spravedlnost komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCI, v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické spravedlnosti.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

7.) Poslušný, Bohu milý OTEC, ZAKLADATEL celosvětové Boží rodiny, pokorné, Bohu vděčné, úplně poslušné, Řím.1/18až/8/19,29až11/28,32, farář Hének z Domašova fara@domasov.info, má povinnost v ADVENTU 2019, při Bohoslužbách v kostele v Domašově, kázat. V době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 12.12.2019, či každou další ADVENTNÍ NEDĚLI. Kristus má s kněžími velkou trpělivost. Má kázat, že již nemůže nikoho učit poznávat Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nového Krista musí každý úplně poslušný služebník Boží znát, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,atd. Má povinnost kázat, že každý, úplně poslušný služebník Ježíše Krista má povinnost být KNĚZEM, BISKUPEM, pouze jednou ženatým, s jedním dítětem. Což je nutné, protože Kristus, ZÁKONODÁRCE, žádného kněze, či biskupa, již nepotřebuje. Text souvisí s textem o tom, že ani Bohu milý OTEC farář Hének již nesmí nikoho učit poznávat křesťanského Ježíše Krista, protože Krista, který v Česku zvítězí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, musí znát všichni v Česku a v celém světě. Křesťanké svině, sloužící POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Kristu tím, že mají hodně žen, a hodně dětí, má Kristus za odpadlíky. Hříchy křesťanských, neposlušných sviní, vyšly najevo až nyní, na soudu vzpurných. Kol.3/5, 1.Tim.1/7,3/2,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10až17, Jud.12, Zjev.1/1až22/21, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Bohu milý farář Hének, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ má povinnost kázat, že dokonalou Boží láskou je např. také Boží zákon, o neprodleném a dobrovolném snížení množství lidí na světě o DVĚ TŘETINY. Tento zákon má povinnost celosvětově prosadit KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, na kongresu všech úplně posušných státníků celého světa, v DOLINĚ 02 Arény v Praze. Je potřeba, kvůli energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, snížit množství lidí na světě, ze stávajících cca 7,7 miliard lidí, na cca 2,7 miliard lidí. Dobrovolné a neprodlené snížení množství lidí na světě, je nezbytné provést rychle, ze strachu z trestajícího Krista, který nepřipustí ničit planetu zemi náboženskými, politickými a jinými prasaty. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když lidstvo dobrovolně nesníží porodnost, na jednu ženu, jedno dítě, a když dobrovolně nezavede robotickou eutanázii pro každého, kdo se dožil plnosti věků 70-ti, až 80-ti let, dle textů uvedených dále. Podřídit se dokonalé Boží lásce, uvedeného Božího zákona je nezbytné proto, aby Kristus nezničil lidstvo třetí světovou válkou, či nějakým prasečím morem. Realizace tohoto Božího zákona je nezbytná, protože v tomto tisíciletí bude celosvětově ukončena těžba fosilních paliv. Dřevo, které začne být hlavním fosilním palivem, stačí pouze pro jednu třetinu lidí, pro cca 2,7 miliard lidí. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, na kongresu všech úplně posušných státníků celého světa, v DOLINĚ 02 Arény v Praze, má povinnost prosadit, aby se Kristu podřídili všechny státy světa tím, že sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, budou postavené pouze pro cca 2,7 miliard lidí. Na kongresu v Praze musí být dohodnuto, jaký počet domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude postaveno, v tom kterém státě. 2,7 miliard lidí je Kristem povolený maximální počet lidí na celé zemi, a to až na věky věků. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Dle Krista a zpěváka Viléma Čoka info@vilemcok.com, místo Ježíše Krista, světu vládnou PRACHY. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, je lhaní lži lidu Česka, bez hranic. Neposlušné, to je mrtvé Česko, zažívá třetí, či další osudové setkání, s VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM mediálním MISTREM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jediným LÉKAŘEM, OTCEM všech úplně poslušných služebníků Krista, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kristus, v každém pokolení vchází do úplně poslušných proroků, kteří milují moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nyní trestá lži lid Česka tisíckrát méně, než např. muslimy v Sýrii, či v Iráku proto, aby noví, úplně poslušní kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, v čele s profesorem Hiršem prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, soudili BOŽÍM SLOVEM úplně poslušný svět, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10, 8/8,9/10,10/20,12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. </