Kapitola 263 – 60 stran.

15.11.2019 12:23

Kapitola 263 – 60 stran. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, je Bohem ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍM. Žárlivost je bolest z ponížení od milované osoby. Ježíše ponižuje především technický lid vedoucího ÚTZB VUT v Brně, VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, který Ježíš Kristus miluje tím, že svým Božím technickým rozumem, dal KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU vzduchotechniků a topenářů ÚTZB, dostatek odborných vědomostí k tomu, aby skrze VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše mohl soudit celý neposlušný a vzpurný svět technické elity. Odborníky VUT v Brně nepotkala zkouška víry v Krista, která je nad lidské síly. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Kristus připravil i východisko. Slibuje, že jedinému urbanistovi a architektovi sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, profesoru Hiršovi, svým Božím technickým rozumem, dá obstát ve zkoušce víry v NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Technický lid VUT v Brně, nemůže současně pít kalich Páně nových BOHOSLUŽEB, kterými NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ ŽIVÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJ, vyžaduje neprodlené nastolení celosvětové majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a kalich jedoviny dračí křesťanských, či ateistických MODLOSLUŽEB, které nevedou k oslavám Krista ZÁKONODÁRCE, ale k oslavám lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Oslavy lží naprosto chybné koncepce energetiky vlády, vypracované Baalem, ministrem průmyslu Havlíčkem pouze na elektřinu, dále uvedené, která tvoří méně než deset procent celkově potřebné energie, jsou trestným činem. Vůle Boží je, aby technický lid VUT v Brně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, problémy všech států světa s úplnou poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, NEOMYLNÉHO Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a problémy s pochopením správné koncepce energetiky, ekologie a mravů, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, neprodleně vyřešil tím, že se podřídí vůli Boží. VUT v Brně má povinnost iniciovat vytvoření energeticky nezbytné spravedlivé společnosti všech států, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus umožní realizovat svoje zákony, až profesor Hirš, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopí, že jeho povolání za vládnoucího Boha, za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je neodvolatelné. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, v jedinou hodinu, když profesor Hirš, a jeho lid ÚTZB, prosadí u rektora VUT v Brně Štěpánka, vypracování energetické bilance pro skupinu ZIMNÍCH domů, dle dalších textů. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od mediálního Boha Karla Gotta. Může se stát, profesore Hirši, že úplně poslušný rektor Štěpánek se Krista začne bát, strachem jaký ještě nebyl. Žalm14/1až33/6až37/5,11,35,37, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Potom Hirši nesmíš to vzdát. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, o zrušení všech zbraní světa, o zrušení všech vládnoucích zlých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, o nastolení vlády NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, nastolením vlády úplně poslušné technické elity Česka a světa, svítí ti dál. Klíčový je rozum Krista, nikoli rozum mozků lidských, geneticky myších, či geneticky prasečích. Strategičtí pracovníci pro Česko jsou pokorní a úplně poslušní VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně. Kristus se nad světem smiluje, svým rozumem, až bude v médiích objasněno, že vládu ekonomických lhářů Kristus celosvětově končí, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24.

 

Kapitola 263 - 60 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 43. Česká bible kapitola 263. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Kristus vyžaduje, aby především VZDUCHOTECHNICI VUT v Brně pochopili naprostou moc Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus se skloní k modlitbě profesora Hirše pouze v případě, když uzná veškerou moc Krista nad každým lidským tvorem, a naprostou bezmoc svého, geneticky zvířecího mozku. Především ÚPLNĚ POSLUŠNÝ, to je ŽIVÝ profesor Hirš, a jeho Kristu vděčné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, mají povinnost, stávající NEVĚSTKU, to je církev KATOLICKOU, VŠEOBECNOU, s jejím Bohem BELZEBUBEM papežem Františkem, a tím i NEVĚSTKU vlády DÉMONA, premiéra Babiše, pojmout v nenávist, rvát těla jejich církví, mluvením pravdy o požadované ENERGETICKÉ BILANCI pro sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, viz další text. Spásou je pravda o správné celosvětové decentralizované energetické koncepci. Obrat o veškerou vládní moc vládu DÉMONA Babiše, má povinnost technický lid tím, že jeho vládu spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravda o Kristu, která nyní osvobodí neposlušné svině, je tímto zjevená. Viz str.9až13. 2.) Kdo nemluví o minimalizaci těžby ropy stejně jako Gréta ze Švédska lže, a dělá vše proto, aby konec doby benzinové a doby plastové, doby výroby platových obalů na potraviny, skončil totální energetickou katastrofou, a křesťanským vrcholným Božím trestem pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, PEKLEM ropného a ekonomického kolapsu, horečným zbrojením, a PEKLEM třetí světové války. Kristus vyžaduje, aby lži lid vládnoucí elity Česka byl vyšetřován orgány činnými v trestním řízení, a byl tvrdě pohnán k odpovědnosti, k mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Když Česko neposlechne, Bůh vzpurné Baaly úplně zničí, zabije, protože nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. Dle údajů z internetu, a z TV, v roce 2015 byla elektřina vyráběná z těchto zdrojů. Uhlí 46,2 Gwh = 49,89 %, plyn 4,8 Gwh = 5,18 %, jádro 31,5 Gwh = 34,01 %, obnovitelné zdroje 10,1 Gwh = 10,90 %, celkem 92,6 Gwh = 100 %. Baal, ministr Havlíček v roce 2040 navrhuje tuto změnu, kterou neřeší potřebu elekřiny pro elektromobily. Uhlí 15,5 Gwh = 17,79 %, plyn 8,2 Gwh = 9,41 %, jádro 43,2 Gwh = 49,59 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 23,19 %, celkem 87,1 Gwh = 100 %. Protože elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, v roce 2040 bude mít Česko toto množství elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz text na konci kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %, celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Nikdo v Česku již nesmí věřit tomu, že by se podařilo nahradit končící ropu elektřinou vyráběných fotovoltaikou, či VĚTRNÍKY, což vládnoucí lháři a zločinci tvrdí. Kristus ZLODĚJ přichází do Česka podruhé nikoli kvůli trestání boháčů, či vojenských kaplanů, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Viz str.13až16. 3.) Kvůli změně lidského, geneticky zvířecího myšlení o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, od podvodníka a zločince, ministra průmyslu Havlíčka, pracovníci ÚTZB VUT v Brně, vedení profesorem Hiršem, máte povinnost, kvůli energetické spáse Česka a světa, neprodleně vypracovat ENERGETICKOU BILANCI, na DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí. Návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pracovníci ÚTZB VUT v Brně neprodlně, během několika dní, musí vypracovat ENERGETICKOU BILANCI pro již navržené sídliště pro cca 1500 lidí. Zjistit, jaká je potřeba energie pro osvětlení, pro ohřev teplé vody pro vytápění domů, pro ohřev horké tlakové vodu pro vaření v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Zjistit, kolik elektřiny je možné přeměnit elektrolýzou na VODÍK, potřebný pro sídliště, pro výrobu elektřiny potřebné pro sídliště, a případně kolik elektřiny zbude pro výrobu vodíku pro jeho použití v PRŮMYSLU a v DOPRAVĚ. Viz str.16až20. 4.) Jestliže pro profesora Hirše a rektora Štěpánka, pro jejich geneticky zvířecí mozky, bude nemožné učinit rozhodnutí, Zach.8/6, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně, do nového novoluní MĚSÍCE, který je od úterý 26. listopadu 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019, vypracovali dále uvedenou ENERGETICKOU BILANCI, pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nebude možné ani v očích Ježíše Krista, jeho Božím rozumem, učinit v Česku DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti komunistických BERANŮ a OVCÍ. Kristus se smiluje nad celým Českem současně, až technický lid VUT v Brně, bude úplně poslušný, a Kristu vděčný za to, že Bůh, technický lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Nad celým světem se smiluje, až technický lid, uvedenou ENERGETICKOU BILANCI, předá muslimům. Jer.1/17,5/7 až31/27,32až51/58,63, atd, Potom Kristus způsobí, že Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, celého světa, zemdlí, ve svém boji proti dokonalé Boží majetkové celosvětové rovině, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Technický lid VUT v Brně, musí být v koncích, se svou moudrostí, svých stupidních, energetických koncepcí. Bůh se smiluje, Božím rozumem, až Česko rozhodne, že veškeré zbraně světa je nutné sešrotovat. Až bude rozhodnuto o zničení stran pravice a levice, všech ekologů, atd. Viz str.20až24. 5.) Kristus, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože veškerou techniku tvoří svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, v Písmu uvádí, že při další neposlušnosti vzpurného lži lidu, nebude v Česku brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14, Jer.12/2,4,16, atd. Proto všichni úplně poslušní služebníci Krista, za jediného VĚDCE již musí mít Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE, který, do každého geneticky zvířecího mozku vědce, dává svůj Boží technický rozum tak, jak sám chce. Hájit svobodu slova pro vládnoucí Baaly a DÉMONY je zločin, k energetické SMRTI Česka a světa. Česko zachrání pravda o Kristu. Dej Kriste, ať boháči pochopí, že musí zvrátit majetek, kterého se křesťansky chamtiví bohatí NETVOŘI nahltali TUNELEM privatizace znárodněného majetku. LEV, či LVICE, vedoucí ústavu ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, mají povinnost neprodleně zhltnou úlovek, kterým jsou Baalové a DÉMONI všech států světa tím, že budou iniciovat svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde služebníkům Krista objasní ENERGETICKOU BILANCI energeticky soběstačných SÍDLIŠŤ A MĚST, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus byl u vzniku vlády DÉMONA, EKONOMA, premiéra Babiše, a slíbil, že bude i u jejího konce. Pád vlády DÉMONA, premiéra Babiše, bude celosvětově slavný. Viz str.24až27. 6.) Profesore Hirš a rektore Štěpánku. Z textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů již víte, Krisus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, dal vzniknout NEVĚSTCE, sedící nad vodami ekonomické špíny všech národů světa, Zj.17/15, kterou je prokazatelně církev KATOLICKÁ, VŠEOBECNÁ proto, aby jejím zrušením v Česku, na VUT v Brně, odsoudil všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, co k ní patří, a tím úplně zničil veškerou vodu ekonomické špíny. Vůle Boží je, aby na VUT v Brně bylo rozhodnuto, že ekonomická špína všech národů světa, musí odtéct jako neužitečná voda, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Není čeho se bát. Česko má povinnost zajistit, aby BELZEBUB papež František, třpytivá křesťanská hvězda, spadl ze SLOV svých křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do nejhlubší jámy, aby byl ohavným výhonkem, který je nezbytné nyní odříznout. Technický lid VUT v Brně má povinnost oddělit Česko od národů všech států. Pro Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v Česku, je jedinou církví, s Boží mocí výkonnou, pouze vláda Česka, pomocí které Česko dělá to, co se Kristu líbí. Viz str.27až31. 7.) Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM stávající vládnoucí NEVĚSTCE, jediné církvi Česka, s Boží mocí výkonnou, sedící nad vzedmutým mořem ekonomické, militaristické špíny Česka, vládě premiéra Babiše. Bez vyznání této pravdy o Česku, Česko nemůže vyjít ze stávajícího kolotoče zlé křesťanské, militaristické totality, do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Česko již nemůže poslouchat křesťanské protikladné žvásty člověka, BELZEBUBA, papeže Františka. Má povinnost poslouchat NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE. Vůle Boží je, aby křesťanství v Česku bylo úplně zničeno, dle textů Písma tím, že vládnoucí levicové a stejně tak pravicové strany, především KOZLI z ČSSD, BERANI, či OVCE z KSČM, VOLI, BÝCI, či TELATA z KDU-ĆSL a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, společně se svými Bohy, s drzými ekumenickými ČARODĚJNICEMI, všech křesťanských církví, se všemi Satany kněžími,

 

vešli neprodleně, dobrovolně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Falešné politické, náboženské a technické proroky, Ježíš Kristus již nepotřebuje. Když noví kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického z VUT v Brně, uvedené stávající vládnoucí hlupáky Česka nezničí, realizaci slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE shnilých majetků, Kristus Česko úplně zničí. Kristus byl JAREM v Brně, již v době Velikonoc 2006 tím, že za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, což je rok 2000, cca na Velikonoce v roce 2006, na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, na MMB, na radnici Brno-střed, atd. jsem předal výkresy s návrhem uvedeného ZIMNÍHO BYTOVÉHO DOMU. Viz str.31až34. 8.) MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měl být v roce 2019, MILOSTIVÝM LÉTEM. Měl být MILOSTIVÝM LÉTEM tím, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, v čele s úplně poslušným, živým ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, prorektorem, profesorem HIRŠEM prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, neprodleně vypracuje opakovaně uvedenou, požadovanou ENERGETICKOU BILANCÍ, pro obnovitelnou elektřinu, pro sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Tímto způsobem se stanou na VUT v Brně, NEVĚSTAMI, svými svatými skutky. Já, svými skutky, psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jsem NEVĚSTOU již dlouho. MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měl být v roce 2019, MILOSTIVÝM PODZIMEM. Kristus chtěl Česku a světu žehnat již od PODZIMU 2019, od 24.9.2109, a nemohl, kvůli neposlušnosti zlých pracovníků VUT v Brně. Uvedenou pravdou umyté ekonomické křesťanské svině Česka, již ví, jak málo času jim zbývá, do DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v Písmu vyžaduje, aby byl v roce 2019, ZIMOU. Ježíše Krista, jako ZIMU 2019, mají povinnost realizovat DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, před NEOMYLNÝM Kristem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, dva MUŽI, oblečení v černém, úplně poslušní, to je živí, bílí, umytí Božím SLOVEM od zlé křesťanské ekonomické militaristické špíny, profesor HIRŠ prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozume, až uvidí, že bude ZIMOU 2019 tím, že profesor HIRŠ a rektor Štěpánek, v novém novoluní MĚSÍCE v prosinci 2019, při úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 12. prosince 2019, HORLIVĚ porodí nového Krista, nové DÍTĚ, DIVUPLNÉHO RÁDCE, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, VLÁDCE POKOJE, který svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství způsobí, že všechny státy světa, překují své meče na radlice, že se vojáci již nebudou cvičit v boji. Který zruší hranice národů, a učiní celý svět jedním, velkým ČESKEM, pomocí technického lidu VUT. Viz str.34až37. 9.) Baalův dům KARLOVY UNIVERZITY Baala rektora ZIMY, je nezbytné proměnit v hnojiště, v hnůj, pro zákony POLE VĚDY Písma. Dílo Krista čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, bylo dobré pro danou dobu Božího SOUDU, jehož hněv již neprodlévá. Stejně tak je dobré dílo 30-ti let svobody Baalů a DÉMONŮ, ve vzedmutém moři křesťankých militaristických sviní. Tato díla má povinnost odstranit technický lid VUT v Brně, zřízením všeho nového, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Božím království. Kristus byl u vzniku vlády DÉMONA, EKONOMA, premiéra Babiše, a slíbil, že bude i u jejího konce. Pád vlády DÉMONA, premiéra Babiše, bude celosvětově slavný. Stejně tak bude celosvětově slavné vzkříšení z mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka, při vzniku vlády nové, úplně poslušné, zřízené dle textů na konci kapitoly. Kristus se před vládnoucími NETVORY sklánět nebude. Musí se sklonit oni. Od neposlušných ekonomických, militaristických sviní, chce Kristus slyšet vyznání vin, vyznání lží o Kristu, energetice, ekologii a mravech. Pomatení ZELENÍ u nás v písničce zpívají. KOMU TO PÁLÍ, NEPÁLÍ PRALESY. Pralesy pálí vládnoucí Baalové a DÉMONI, TĚŽAŘI a ŽOLDÁCI, kvůli neposlušnému Česka. Viz str.37až41. 10.) Přichází doba, kdy Krista, VĚDCE, musí všichni znát, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, od nejmenšího žáka ZŠ, po největšího Vola. Po uzavření SMLOUVY s Kristem o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, Kristus se slituje, svým rozumem VĚDCE, nad křesťanskými sviněmi, a nad jejich nepravostmi. Na hříchy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nebude vzpomínat, protože v Božím SLOVĚ bude vše nové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně správné, energeticky neotřesitelné. Nad všemi státy světa bude vládnou královské kněžstvo BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušného, Bohu vděčného technického lidu. Realizace Božích zákonů POLE VĚDY Písma, již je možná. Viz str.41až44. 11.) Odpověď na pozvání na další schůzku na ulici Pánská 9, od ondrej.takacs@gmail.com, brno@extinctionrebellion.cz, ahoj@extinctionrebellion.cz. Dobrý den. Rád znovu přijdu v případě, že začnete posluchat Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz str.44až46. 12.) Jestliže v očích profesora Hirše a rektora Štěpánka bude zase nemožné naplnit texty Písma, a mluvit o tom, že ekonomická svině, Baal ministr průmyslu Havlíček posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, je zločinec, lhář a podvodník, kterého musí vyšetřovat orgány činné v trestním řízení, Zach.8/6,16,13/4,7,8, atd., kvůli jeho ekonomické stupidní energetické koncepci pouze na elektřinu, to je na necelých deset procent celkem pořebné energie Česka, bude nemožné v očích Krista, dát KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, Boží technický rozum, na vypracování opakovaně déle uvedené, ENERGETICKÉ BILANCE pro obnovitelnou elektřinu, pro sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Viz str.46až50. 13.) LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Viz str.50až53. 14.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.53až57. 15.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v listopadu 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, zatím neshořel, Soudců9/15, 2.Moj.3/2. Když shoří ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista, jeho Boží technický rozum, SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a KOZEL prezident Zeman. Já píši to, co jsem slyšel. Iz.50/45,65/1,15,66/24. Na přednášce docenta Chýského z ČVUT jsem slyšel, že VZDUCHOTECHNICI musí být jedinými architekty a jedinými urbanisty bytových domů, z důvodu situování domů dle světových stran, a z důvodů navržení klimatizace domů NOČNÍM VĚTRÁNÍM, náporem větru, dle staveb termitů. Dnes přibyla nutnost instalovat na střechy a stěny domů fotovoltaické panely. Kristus mě vyvolil, abych zahanbil OSLY vědce z ČVUT, od kterých odstoupil svým rozumem. Ozdobím se NEVĚSTOU, vládou odborníků, uvedenou na konci, až bude Kristus chtít. DUCHEM CHUDÍ vědci, OSLI z ČVUT, stále nechápou texty Písma o tom, že Kristus, nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zakázal v Písmu stavět DOMY RODINNÉ. Jer.22/13až31/27,32. Vyžaduje celosvětově, stavět pouze domy bytové, energeticky soběstačné pro vytápění, vaření, dopravu, atd., informativně navržené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Am.3/7až15. Na ČVUT, pomatení vědci, pro odstoupení rozumu Krista, navrhují soběstačné domy rodinné, Kristem zakázané, svými geneticky zvířecími mozky. Evoluční vývoj jejich geneticky zvířecích mozků se již projevil. Již nenavrhují střešní okna, Jer.22/13až31/27,32, ale střechy s fotovoltaikou. Vzbouřili se proti Boží vůli. Proto se furt staví domy s rovnými střechami. Am.3/7,15, Iz.29/11až24až49/18až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,15až14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/8,12/3, Viz str.57až60.

 

1.) Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, jako mediální MISTR, jako NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako jediný UČITEL, jediný LÉKAŘ, OTEC veškerého křesťanského, hinduistického, buddhistického, židovského, muslimského, ateistického, technického a jiného tvorstva, všech států světa, patří veškerá sláva, a veškerá moc, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJ, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, chce nově živit, svým NEOMYLNÝM Božím technickým rozumem, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, jím v Písmu vyvolený technický lid VUT v Brně. Tímto způsobem chce ukončit vládu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. nad pracujícím lidem Česka a celého světa. Vládnoucí Baalové s DÉMONI, při odstoupení rozumu Krista, svými geneticky zvířecími mozky, dělají veškeré zlo na světě tím, že v Písmu nepátrají po dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Ježíš Kristus, především novým kněžím KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického VUT v Brně prominul dobu, kdy pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nemohli pochopit, že Ježíš Kristus je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU pouze dočasně, a to do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Kristus, od roku 2000, či od roku 1998, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, končí vládu Krista UKŘIŽOVANÉHO tím, že ruší TEMNOTU křesťanského, militaristického výklad Písma, končí vládu Baalů a DÉMONŮ nad Kristem. Neposlušné, to je mrtvé, drzé křesťanské svině, udržují vládu Baalů a DÉMONŮ pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí Kristem prokletého DÉMONA, bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, statistickevykazy@cnb.cz, pojistovny@cnb.cz, smenarny @cnb.cz. Ježíš Kristus vyžaduje, aby nový začátek, kterým je nastolení vlády NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad všemi státy světa, neprodleně iniciovali především Kristem v Písmu, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, vyvolení vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, pokorní a úplně poslušní kněží, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz. Vyvolení profesora Hirše a rektora Štěpánka za nové kněze s Boží mocí výkonnou, je NEODVOLATELNÉ. Kvůli jejich neposlušnosti, neposlušný a vzpurný pracující lži lid, mrtví otroci vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, mají soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a jaké již ani nikdy nebude. Baalům a DÉMONŮM Kristus pustoší pastvu, kterou jsou chudáci, odstoupením svého technického rozumu, i od technického lidu VUT v Brně, který Bůh, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Vládnoucí Baalové DÉMONI jsou výhonky, které Kristu nepatří, které je nezbytné odstranit. Jer.1/17až5/7až31/27,32, atd. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až technický lid VUT v Brně, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí Baaly a DÉMONY, úplně zničí. Vládnoucí křesťanské Baaly a DÉMONY, mají povinnost v Česku úplně zničit především vůdci KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nových kněží lidu technického, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz. Kristus Česku a světu dovolí jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a vypořádat se z blízkou energetickou SMRTÍ, v době ropného a ekonomického kolapsu, pouze v případě SMRTI křesťanských, neposlušných a vzpurných sviní. SMRTÍ křesťanských sviní, SMRTÍ vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., se život na zemi nekončí. Doba SMRTI uvedených křesťanských, neposlušných, vzpurných, bez rozumu Krista mrtvých sviní, je slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka, ve spravedlnosti Boží daleko vyšší, než byla v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době POUŠTĚ 40 let Boží socialistické, komunistické majetkové rovnosti, komunistických BERANŮ a OVCÍ. Dle písničky od OLYMPIC, od mediálního MISTRA Krista. Já stále hrdě kráčím vstříc SMRTI křesťanských neposlušných sviní. Vím že mě nikdo nepomůže, se správným výkladem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kolem se stále točí křesťanský středověk, jed děsivé křesťanské temnoty protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí katolického katechismu. Kristus dá Česku vítězství, až ke Kristu bude volat, bez rozumu Krista bezmocný profesor Hirš, rektor Štěpánek a úplně poslušný technický lid VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, atd. KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU nových kněží technického lidu VUT v Brně, technického lidu ÚTZB VUT v Brně, který vede VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektoru Štěpánkovi rektor@ro.vutbr.cz, patří pouze pokora a úplná poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. NEOMYLNÝ Kristus, o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanskému, ateistickému a jinému neposlušnému, vzpurnému, militaristickému, mrtvému lidstvu, Kristus prominul dobu, kdy pod prázdnými SLOVY křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kvůli neposlušnosti profesora Hirše a rektora Štěpánka, lidé stále nemají o Ježíši Kristu, NEOMYLNÉM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM UČITELI, LÉKAŘI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, atd., ani ponětí. V PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, Kristus vyvolil MUŽE, skrze kterého bude soudit celý neposlušný, to je mrtvý svět vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, do jejich úplného zničení. Tímto mužem nejsem já, PŘEDKLADATEL PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, Kristem trápený, ale BOHÁČ z PRAVICE, VZDUCHOTECHNIK, prorektor VUT v Brně profesor Hirš, vedoucí ÚTZB, předseda Společnosti pro techniku prostředí v Brně. Já, s nedostatečným, středoškolským technickým vzděláním VPŠ SLÉVÁRENSKÉ, mám pouze povinnost zahanbit VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, či rektora Štěpánka proto, aby všichni pochopili, že i technický lži lid, při odstoupení Božího technického rozumu, je naprosto neschopný mluvit pravdu, to znamená, že při odstoupení rozumu Krista, je naprosto bezmocný tím, že mrtví, to je neposlušní, svými geneticky zvířecími mozky, nechápou vůbec nic. Jak jinak by Kristus mohl soudit profesora Hirše, či rektora Štěpánka, které, svým technickým rozumem živí odjakživa, než odstoupením svého technického Božího rozumu. Kristus vyžaduje, aby především VZDUCHOTECHNICI VUT v Brně pochopili naprostou moc Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus se skloní k modlitbě profesora Hirše pouze v případě, když uzná veškerou moc Krista nad každým lidským tvorem, a naprostou bezmoc svého, geneticky zvířecího mozku. Kristus slíbil, že texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uvedené Boží moci a vůli, profesoru Hiršovi a pracovníkům ÚTZB VUT v Brně, umožní pochopit, svým Božím technickým rozumem, až se před NEOMYLNÝM Kristem skloní tím, že budou stejně NEOMYLNÍ a MOCNÍ, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus naplnil texty Písma o své moci nad technickým lidem, do poslední čárky. Při odstoupení Božího technického rozumu, i na VUT v Brně, každý, geneticky zvířecí lidský mozek, zemdlel. Především technický lži lid VUT v Brně, má povinnost se k novému Kristu, k ŽENICHOVI, či MANŽELOVI NEVĚSTY, kterou je nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, která je uvedená na konci kapitoly, neprodleně vrátit, a realizovat tím vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Především ÚPLNĚ POSLUŠNÝ, to je ŽIVÝ profesor Hirš, a jeho Kristu vděčné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, mají povinnost, stávající NEVĚSTKU, to je církev KATOLICKOU, VŠEOBECNOU, s jejím Bohem BELZEBUBEM papežem Františkem, a tím i NEVĚSTKU vlády DÉMONA, premiéra Babiše, pojmout v nenávist, rvát těla jejich církví, mluvením pravdy o požadované ENERGETICKÉ BILANCI pro sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, viz další text. Spásou je pravda o správné celosvětové decentralizované energetické koncepci. Obrat o veškerou vládní moc vládu DÉMONA Babiše, má povinnost technický lid tím, že jeho vládu spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Pravda o Kristu, která nyní osvobodí neposlušné svině, je tímto zjevená. Zj.1/1až17/15, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33.

 

2.) Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, obrátil svou ruku k maličké školačce Grétě Thunberg, media@fridaysforfuture.cz, tím, že mluvila pravdu o tom, že je nezbytné minimalizovat těžbu ropy a odstatních fosilních paliv, které činí více než 90 % z celkem spotřebované energie. Když naposledy mluvila pravdu o tom, že vědci již nesmí lidstvo obelhávat, nesmyslnými energetickými koncepcemi pouze na obnovitelnou elektřinu, které má např. Česko cca 1 %, z celkem potřebných 100 % obnovitelné elektřiky, mluvila pravdu o vědcích z VUT v Brně. Grétě Thunberg, mediální HVĚZDA, ZÁŘÍCÍ NAVĚKY a NAVŽDY, je Kristem vyvoleným prorokem, pro toto neposlušné, vzpurné pokolení. K.M.1/4až16,27,12/10,17,27, atd. Tím Kristus naplnil Písmo o posledním proroku, do poslední čárky. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je naprosto technicky nemožné, více než 90 % energie z ropy a z fosilních paliv, nahradit obnovitelnou elektřinou z fotovoltaiky a větrníků. Zach.13/4,7,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Sír.5/5,7/16až33/16, atd. Kdo nemluví o minimalizaci těžby ropy stejně jako Gréta lže, a dělá vše proto, aby konec doby benzinové a doby plastové, doby výroby platových obalů na potraviny, skončil totální energetickou katastrofou, a křesťanským vrcholným Božím trestem pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, PEKLEM ropného a ekonomického kolapsu, horečným zbrojením, a PEKLEM třetí světové války. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., mají povinnost dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus, ZLODĚJ majetku a ZLODĚJ lží o Kristu, který z titulu nové, obnovitelné energetiky shnil, boháče, atd., již nepotřebuje. Kristus vyžaduje, aby lži lid vládnoucí elity Česka byl vyšetřován orgány činnými v trestním řízení, a byl tvrdě pohnán k odpovědnosti, k mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Když Česko neposlechne, Bůh vzpurné Baaly úplně zničí, zabije, protože nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Neomylný Bůh Česka, premiér Andrej Babiš, se dozvěděl z ČT1, od MRZKÉ ŽENY, od OHOLIBY Jílková, v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz, že v Česku se končí doba UHELNÁ již v roce 2040. Proto v médiích vyhlásil, že Česko musí nahradit elektřinu, vyráběnou v dosluhujících uhelných elektrárnách, špinavými elektrárnami jadernými, neprodleně, do roku 2040. Tím potvrdil, že obnovitelné elektřiny vyrobí Česko tak málo, že nemůže nahradit elektřinu z uhelných elektráren, a tím nemůže nahradit ani ropu pro provoz a výrobu elektromobilů. Geneticky zvířecím rozumem rozhodl, že Česko musí nahradit dosluhující uhelné elektrárny, špinavými jadernými reaktory. Ministr průmyslu Havlíček, vypracoval proto další energetickou koncepci Česka, a to do roku 2040. Tato koncepce byla zveřejněná v ČT24. Dle internetu, odklon od spalovacích motorů k elektromobilitě, vláda Baala premiéra Babiše, řeší svými geneticky zvířecími mozky, a to snížením výroby elektřiny v roce 2040 z toho důvodu, protože na zvýšení výroby elektřiny do roku 2040 tak, aby elektřina nahradila energii z ropy, Česko nemá dostatek SKÁLY DÉMONŮ a Baalů, to je PRACHY. Dle údajů z internetu, a z TV, v roce 2015 byla elektřina vyráběná z těchto zdrojů. Uhlí 46,2 Gwh = 49,89 %, plyn 4,8 Gwh = 5,18 %, jádro 31,5 Gwh = 34,01 %, obnovitelné zdroje 10,1 Gwh = 10,90 %, celkem 92,6 Gwh = 100 %. Baal, ministr Havlíček v roce 2040 navrhuje tuto změnu, kterou neřeší potřebu elekřiny pro elektromobily. Uhlí 15,5 Gwh = 17,79 %, plyn 8,2 Gwh = 9,41 %, jádro 43,2 Gwh = 49,59 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 23,19 %, celkem 87,1 Gwh = 100 %. Protože elektřina, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří méně než 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, v roce 2040 bude mít Česko toto množství elektřiny, z celkem potřebné energie pro Česko, viz text na konci kapitoly. Uhlí 15,5 Gwh = 1,78 %, plyn 8,2 Gwh = 0,94 %, jádro 43,2 Gwh = 4,96 %, obnovitelné zdroje 20,2 Gwh = 2,32 %, celkem 87,1 Gwh = cca 10,0 %. Nikdo v Česku již nesmí věřit tomu, že by se podařilo nahradit končící ropu elektřinou, vyráběných fotovoltaikou, či VĚTRNÍKY, což vládnoucí lháři a zločinci tvrdí. Např. elektromobil Volkswagenu model ID.3, potřebuje, při rychlém dobíjení, půl hodiny výkon 100 kW. Ani pomalé dobíjení elektromobilů není možné. Vždyť Baal, ekonomická svině, ministr Havlíček, svou koncepcí energetiky, bude celkové množství elektřiny snižovat, ne zvyšovat, stejně jako vládnoucí hlupáci v okolních státech. Hlupáci, kteří tvrdí, že ropu nahradí obnovitelná elektřina, lžou trestným způsobem. Nikdo z vládnoucích hlupáků, či NETVORŮ, nevěří bývalému řediteli Energetického ústavu, docentu Skálovi z VUT v Brně, který tvrdil, že elektřina vyrobená v Česku, tvoří pouze necelých 10 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Hlupáci, či zločinci z vlády ČR, stále prohlašují Krista, ZLODĚJE majetku, který z hlediska energetiky tohoto věku shnil, ZLODĚJE vlády Baalům a DÉMONŮM, za zločince. Nového Krista, ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Baalů a DÉMONŮ nenávidí, protože neví, že dle jeho vůle se nahltali znárodněného majetku, a to TUNELEM privatizace, a to za doby vlády Kristem prokletého NETVORA, hlupáka, blázna, prezidenta Havla, či za doby vlády Bohem nenáviděného zakladatele PTACTVA ODS, lháře, zločince, pokrytce, prezidenta Klause, sloužících tvorstvu, místo STVOŘITELI. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJ energeticky nepotřebného majetku, se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až úplně poslušný technický lid VUT v Brně, vypracuje opakovaně uvedenou, požadovanou ENERGETICKOU BILANCÍ, pro obnovitelnou elektřinu, pro sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Kristus nepovolí a nepocítí lítost. Až do doby, kdy pyšné vládnoucí Baaly a DÉMONY, především politky pravice a levice, srazí neprodleně po hlavě, že ani nehlesnou. Kvůli energetické spáse Česka a světa, Baalové a DÉMONI zvrátí majetek, kterého se nahltali TUNELEM PRIVATIZACE. Když nyní technický lid VUT v Brně dobrovolně neposlechne, Kristus Česko úplně zničí. Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. atd. Technický lide. NEOMYLNÝ Kristus vyžaduje, abyste v Brně, jako první na světě, byli stejně mocní jako Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že změníte v hlavách neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ, disketu myšlení lidí o koncepci energetiky na elektřinu, následujícím způsobem. Celý svět najde útěchu po zlu, který Kristus uvedl na celý svět, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných křesťanských a jiných sviní, když všichni uvidí Vaši cestu úplně poslušných, to je živých, na rektorátu VUT v Brně. Ez.14/22. Kdo z technického lidu přesvědčí vedoucího ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ ro.vutbr.cz, aby pracovníci ÚTZB vypracovali dále požadovanou ENERGETICKOU BILANCI pro sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, je BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Výstavbu uvedených VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ Kristus v úplně poslušném Česku umožní, svým Božím technickým rozumem, v okamžiku rozhodnutí, že POMINE MAJETEK Baalů. Česko již proto nesmí sloužit pohlavním údům vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ale Kristu ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI. Baaly a DÉMONY musí technický lid VUT v Brně úplně zničit, iniciováním slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE na VUT v Brně, k technickému lidu, který Bůh, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Kristus ZLODĚJ přichází do Česka podruhé nikoli kvůli trestání boháčů, či vojenských kaplanů, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, která spočívá ve vybudování MÍSTNÍ ENERGETIKY, ve vybudování sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Předpokladem změny vlády, je úplné zničení stávající vlády pokrytců, lhářů a zločinců, politiků pravice a levice, atd., a vytvoření vlády nové, s Boží mocí výkonnou. Návratem ke Kristu ZÁKONODÁRCI, je rozhodnutí úplně poslušných služebníků Krista technického lidu VUT v Brně, o zřízení vlády nové, úplně poslušné. Majetek boháčů, bankéřů, atd., který z hlediska energetiky shnil, pomine, při úplné poslušnosti technické elity. Celosvětové budování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je ZMĚNOU PARADIGMATU. Znamená ukončení doby BENZINOVÉ, či ukončení doby PLASTOVÉ, např. ukončení balení potravin do plastů, a tím ukončení doby nesmyslné výroby plastových odpadků, kterými vládnoucí, neposlušní, to je mrtví ekonomové, Baalové a DÉMONI, zaplnili celou zemi, od jednoho konce na druhý. Kdo se Bojí Krista, dá zazářit jeho úsudkům, jako SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu, o správné koncepci energetiky. Sír.5/5,7/16až 32/15, Iz.29/11až24až57/10,16,20,66/24, Žid.4/7až9/28až12/28, 1.Tes.4/7,16,5/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Luk.1/5216/9,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

3.) Vládnoucí zločinci dupou zemi, až se v základech hroutí, nesmyslným spalováním fosilních paliv. Žalm81/4,82/5, Iz.16/4až66/24, atd. Ty tvoří více než 90 % z celkem potřebné energie. Není za ně náhrada. Proto energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektřinu, která tvoří necelých 10 % z celkem potřebné energie pro Česko, je zločinem. Výroba obnovitelné energie v Česku fotovoltaikou na úrodných polích, a několika VĚTRNÍKY, činí v Česku nyní cca 1,1 % z celkem potřebné energie, a dle koncepce vlády zločince Babiše, v roce 2040 vzroste pouze na cca 2,32 % z celkem potřebné energie. Viz také graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, lháři, podvodníci a zločinci, na které je nutné se rozhněvat, K.M.1/4až5/23,6/6až24,12/1,17,27, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných vládnoucích sviní, svými geneticky zvířecími EKONOMICKÝMI mozky, více než 90 % energie z fosilních paliv, chtějí nahradit fotovoltaikou, kterou postavili na úrodných polích, nemnohými VĚTRNÍKY, a BIOPLYNKAMI. Ve zlu své stupidní energetické koncepce chtějí pokračovat, protože odmítají úplnou poslušnost BOŽÍCH ZÁKONŮ. Energetický přínos BIOPLYNEK je zřejmě problematický, velmi malý, pro energii vynaloženou na pěstování, sklízení, drcení, a dopravu kukuřice. Úplně poslušní služebníci Krista technického lidu, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, stejně mocní, jako je Kristus ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli změně lidského, geneticky zvířecího myšlení o koncepci energetiky Česka pouze na elektřinu, od podvodníka a zločince, ministra průmyslu Havlíčka, pracovníci ÚTZB VUT v Brně, vedení profesorem Hiršem, máte povinnost, kvůli energetické spáse Česka a světa, neprodleně vypracovat ENERGETICKOU BILANCI, na DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí. Návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, je na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Mnoho úplně poslušných pracovníků technického lidu ÚTZB VUT v Brně, s pomocí rozumu Ježíše Krista, má povinnost požadovat, aby všechny státy světa, neprodleně a postupně zrušili centrální energetiku uhelných a jaderných elektráren, a energetiku rozvodů, a místo centrální energetiky, aby byla zřízena energetika obnovitelná, místní, sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ. Proto, aby bylo možné mluvit pravdu o Kristu a stupidní, nesmyslné energetické koncepci Baala, zločince, ministra průmyslu Havlíčka pouze na elektřinu, je nutné na rektorátu VUT v Brně prosadit, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně neprodlně, během několika dní, vypracovali ENERGETICKOU BILANCI pro již navržené sídliště pro cca 1500 lidí. Aby zjistili, jaká je potřeba energie pro osvětlení, pro ohřev teplé vody pro vytápění domů, pro ohřev horké tlakové vodu pro vaření v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Aby zjistili, kolik elektřiny je možné přeměnit elektrolýzou na VODÍK, potřebný pro sídliště, pro výrobu elektřiny potřebné pro sídliště, a případně kolik elektřiny zbude pro výrobu vodíku pro jeho použití v PRŮMYSLU a v DOPRAVĚ. Aby tím bylo všem úplně poslušným, to je živým služebníkům Ježíše Krista naprosto jasné, že energetická koncepce Baala, NETVORA, lháře, ministra průmyslu Havlíčka, pouze na CENTRALIZOVANOU elektřinu, vyráběnou fotovoltaikou na úrodných polích, či v okolí elektráren, a ve VĚTRNÍCÍCH, je stupidním, energetickým nesmyslem. Kristus, v době konce éry fosilních paliv, již nechce energetiku centrální. Vyžaduje učinit vše energeticky nové, energeticky neotřesitelné tím, že všechny státy světa budou mít energetiku místní, energetiku sídlišť či měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Všichni úplně poslušní lidé mají povinnost znát nového Krista, ZLODĚJE majetku, který z hlediska obnovitelné energetiky shnil tím, že donutí vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ ro.vutbr.cz, mluvit pravdu o tom, že nová, Boží energetická koncepce je správná, a že proto, aby Kristus se MOHL do Česka vrátil, svým Božím rozumem, vládnoucí lháři, pokrytci a zločinci, Baalové a DÉMONI, musí zmizet neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Česko má povinnost se očistit od ekonomických hříchů, od ekonomické špíny, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa tím, že neposlušní, to je mrtví, vyznají své viny, to je děsivou temnotu křesťanských protikladných lži o Kristu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomické vychytralosti drzého DÉMONA bankéře Rusnoka. Tím odsoudit lži o energetické koncepci vlády Baala, DÉMONA, premiéra Babiše. Jak již bylo uvedeno, bylo by energeticky výhodné, navrhovat domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 strávníků, ve tvaru PYRAMIDY, obrácené rohem k jihu. Dům by byl postaven jako jednopatrový tak, že horní patro bude půdorysně menší. Pro fotovoltaické panely ve tvaru PYRAMIDY, pro předzahrádky restaurace, bude zhotovená ocelová konstrukce, podepřená zdivem přízemí a prvního patra. V poušti Egypta byly PYRAMIDY hrobkami KRÁLŮ. V Česku, a ve světě, svítící PYRAMIDY budou stravovacím a kulturním centrem, pro úplně poslušné služebníky Krista, s číslem 666, již dříve objasněným. Pokorný, poslušný technický lide VUT v Brně! Po úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Česko obrží půdu celé země, celou zemi. Boží Česko, v případě úplné poslušnosti profesora Hirše, bude blažit dokonalý pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kazit dobré mravy křesťanskými žvásty je hřích k energetické smrti. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Mocná pýcha, geneticky prasečích, či geneticky myších mozků vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, dusí život náš. Veškeré zlo na světě se děje pro jejich neposlušnost Ježíše Krista. Ježíši Kriste, který odjakživa žiješ mezi námi jako DUCH SVATÝ, který nechceš s technickým lži lidem VUT v Brně, vést spor o správné energetické koncepci Česka a světa navěky víš, že při odstoupení TVÉHO technického rozumu, DUCH vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, zemdlel. Víš, že se provinili křesťanskou chamtivostí v době, když jsi na Česko uvedl, TUNELEM PRIVATIZACE ZNÁRODNĚNÉHO MAJETKU, ovoce úmyslu stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, či vojenských kaplanů. Jer.6/19až23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Vrať jim prosím svůj technický rozum, v částečce TVÉHO NOVÉHO DUCHA, o uvedené energetické, ekologické a mravní spáse, Česka a světa. Ježíši Kriste dej, TVÝM Božím rozumem, ať se na VUT v Brně vzdají svých cest, svého lhaní o nesmyslné koncepci centrální energetiky fotovoltaiky postavených u elektráren, či nově na skládkách odpadků, a několika málo větrníků, dle plánů Kristem prokletého Baala, ministra průmyslu Havlíčka, ať nehoví zálibám svých pohlavních ÚDŮ, a ať nevedou křesťanské a ateistické plané řeči o tom, že oni sami, svými geneticky zvířecími mozky, vše v energetice vyřeší. Dej ať boháči pochopí, že musí zvrátit majetek, kterého se vládnoucí NETVOŘI nahltali TUNELEM privatizace znárodněného majetku. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, a také ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ. Oz.6/1, 2.Petr. 2/21,3/4,8až16, Jób5/3,9/13,20/15, Př.1/7,14až8/13,17, 1.Král.8/66, atd. kdy každý, úplně poslušný služebník, musí Krista znát, v novém DNES naplnění Písma, Žid.4/7až 8/10až12/28, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE států. Stačí se oddělit od národů země, pro vyvolení poslušného Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. V křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, pro odstoupení rozumu Krista, všichni, od nejmenšího, po největšího, propadli chamtivosti, danou myšlením geneticky zvířecích lidských mozků. Jer.1/17až6/13až51/58. Klamou ve všem, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných sviní, uzavřených pod křesťanskou neposlušnost, která bude trvat, až se Ježíš Kristus nad Českem smiluje tím, že úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, vrátí svůj Boží technický rozum. Iz.29/11až24,57/10,16,20,58/13,63/14,18,65/1,15až66/24, Oz.2/18až9/7,12,15,14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Uvedená pravda o Kristu, a o správné koncepci energetiky Česka a světa, pro vládnoucí Baaly a DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany atd., je naprosto nepřijatelná tím, že překáží ovoci jejich úmyslů, kterou je jejich geneticky prasečí křesťanská chamtivost. Proto všichni vzpurní vládnoucí hlupáci, trestajícího Krista, který Baay a DÉMONY ničí, odsoupením svého Božího technického rozumu, nenávidí. Já, pravdomluvný, se všem geneticky myším mozkům vládnoucích hlupáků, hnusím. Vládnoucí psychiatři z Brna, kteří mě za psaní PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů potrestali tím, že od svých narozenin, od 21.9.2016, nesmím řídit auto z hledika psychiatrie, kteří mě považují za nesvéprávného blázna, svými žvásty způsobili, dle písničky od Krista, že vládnoucí elita spí v křesťanských postelích, s NEBESY KŘESŤANSKÝMI, MRAVNĚ NÍZKÝMI. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi, prosím, z milosrdenství svého Božího rozumu, změň křesťanský systém, kde všichni spí tím, že místo Kristu, slouží DUCHOVNĚ NEMOCNÝM vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a tím slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM a ZBRANÍM. Ježíši Kriste dej, ať již tři vládnoucí psychiatry z Brna, bývalé ředitele blázinců, MUDr. Češkovou, MUDr. Radimského, a současného ředitele blázince v Bohunicích, hlavního psychiatra LFMU, MUDr. Kašpárka, z celou jejich nóblesou, na márách vynesou. Do říše ticha, na smetiště dějin, neprodleně, do úplňku měsíce. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

4.) Kristus se smiluje nad celým Českem, v jedinou hodinu, až vedoucí ústavu ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, budou stejně mocnými Bohy, stejnými LVY, či LVICEMI, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že neprodleně vypracují požadovanou energetickou bilanci pro uvedené sídliště pro cca 1500 lidí, pro pravdu o SPRÁVNÉ energetické Boží koncepci Česka a světa. Dobrovolně si budou vědomi své odpovědnosti vůči Česku a světu. Chovat se amorálně, znamená znovu ignorovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci energetiky, ekologie a mravů, platnou pro Česko a pro všechny státy světa. Kazit dobré mravy již nemohou ani neposlušní a vzpurní hlupáci vládnoucích Bohů z řad politiků pravice a levice, a z řad drzých, pozemských Otců Satanů kněží, usvědčených z drzosti vůči Kristu, pro logický výklad ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. LEV, či LVICE, vedoucí ústavu ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz, mají povinnost neprodleně zhltnou úlovek, kterým jsou Baalové a DÉMONI všech států světa tím, že budou iniciovat svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde služebníkům Krista objasní ENERGETICKOU BILANCI energeticky soběstačných SÍDLIŠŤ A MĚST, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, OKŘÍDLENCŮ, ANDĚLŮ, stejně NEOMYLNÝCH jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pokorného, úplně poslušného, to je živého technického lidu ÚTZB VUT v Brně, který vede profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, má povinnost neprodleně ENERGETICKY, EKOLOGICKY a MRAVNĚ spasit tvorstvo tím, že zbaví svět vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů tak, aby mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako ZLODĚJ majetku, který z hlediska energetiky shnil, mohl např. u muslimů jednat sám tím, že svým rozumem zajistí, aby nesmyslnou válkou o ropu a plyn zničená města, byla postavena jako energeticky soběstačná, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vzbouřenci, kteří v Iráku mají znovu ARABSKÉ JARO se chlubí, že si SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro stávkující zajistili sami, což vláda nedokáže, protože se nestará o blaho lidu, protože propadla militaristické, islámské chamtivosti. Když Kristus bude chtít, svým technickým rozumem zajistí, že v Iráku, v prvním státě na světě, nechá stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a tím Irák bude, s pomocí rozumu Krista, stoupat stále výš. Zlé Česko tím bude na chvostu pokroku. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,22,35,38až81/4,82/5,102/18,27,107/10,18,27,43, 1.Tes.4/7,16,5/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15, 18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jak.1/22,2/9,22,3/12,4/14,5/1, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17, 5/2,7,9, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám. 3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Ježíše Krista. Mocná pýcha, geneticky zvířecích, prasečích, či geneticky myších mozků vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici @ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, dusí život náš. Kaz. 3/18až8/8, Oz.2/18až14/3, atd. Veškeré zlo na světě se děje pro jejich neposlušnost Krista, pro stávající vládu Boha Česka, Kristem prokletého Baala, ministra průmyslu Havlíčka, který svým geneticky prasečím mozkem, dělá naprosto stupidní a nesmyslné energetické koncepce Česka, viz další text. Jestliže pro profesora Hirše a rektora Štěpánka, pro jejich geneticky zvířecí mozky, bude nemožné učinit rozhodnutí, Zach.8/6, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně, do nového novoluní MĚSÍCE, který je od úterý 26. listopadu 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019, vypracovali dále uvedenou ENERGETICKOU BILANCI, pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nebude možné ani v očích Ježíše Krista, jeho Božím rozumem, učinit v Česku DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJE majetku Baalů a DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, ve spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době nekonečné křesťanské POUŠTĚ, v době čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti komunistických BERANŮ a OVCÍ. Kristus se smiluje nad celým Českem současně, až technický lid VUT v Brně, bude úplně poslušný, a Kristu vděčný za to, že Bůh, technický lid, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Nad celým světem se smiluje, až technický lid, uvedenou ENERGETICKOU BILANCI, předá muslimům. Jer.1/17,5/7až31/27,32až51/58,63, atd, Potom Kristus způsobí, že Baalové a DÉMONI, boháči, bankéři, zbrojaři, celého světa zemdlí, ve svém boji proti dokonalé Boží majetkové celosvětové rovině, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Klimatická ZMĚNA vyžaduje úplné zničení militarismu, atd. Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. V případě úplné poslušnosti technické elity Česka, MEDIÁLNÍ mistr Kristus, svým Božím rozumem, do geneticky zvířecích mozků hlav mnoha lidí světa, dá schopnost porozumět dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Profesor Hirš a rektor Štěpánek, tak jak jsou v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, neposlušní, to je mrtví, nemají žádnou budoucnost. Svými geneticky zvířecími mozky, svými rozhodnutími, působí lidem pouze samé zlo, ne dobro. Veškeré dobro je pouze z rozumu mediálního MISTRA Ježíše Krista, nikoli z mozků lidí, geneticky zvířecích. Kristus vyžaduje, aby v případě, že z profesora Hirše a z rektora Štěpánka nebude neprodleně KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků Krista, BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, OKŘÍDLENCŮ, ANDĚLŮ, stejně NEOMYLNÝCH jako Kristus, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, když se nebudou chtít vzdělávat dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, aby proti nim zněl hlas boje těch úplně poslušných služebníků Krista, Jer.50/21, kteří se budou chtít zbavit Česko imperialistické, militaristické nesvobody. Získat svobodu celosvětového, mírového Božího království, s vládou Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohou pouze znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kteří donutí neposlušné, vzpurné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, nových kněží technického lidu VUT v Brně, sloužit Kristu tak, jak se mu to líbí, s bázní a úctou. Až neposlušné, to je mrtvé Česko, se vrátí k NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, bude strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kristus vyžaduje, aby technický lid VUT v Brně, vypracováním uvedené ENERGETICKÉ BILANCE zajistil, aby se lži lid celého světa vzdělával dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Technický lid VUT v Brně, musí být v koncích, se svou moudrostí, svých stupidních, energetických koncepcí. Bůh se smiluje, Božím rozumem, až Česko rozhodne, že veškeré zbraně světa je nutné sešrotovat. Až bude rozhodnuto o zničení stran pravice a levice, všech ekologů, atd. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58. Energetická chudoba v Česku již nesmí existovat. Dle médií v Česku žije až 14 % energeticky chudých osob, kteří nemají křesťanskou SKÁLU, PRACHY, na zaplacení energií za vytápění. V EU, pro chudobu, není schopno zajistit vytápění bytu více než 50 milionů lidí. V Česku je tímto způsobem ohroženo, dle Eurostatu, 4,7 procent domácností. Dle médií, distribuční poplatky za elektřinu spolkly 1800 miliard Kč za 14 let, to je 128,6 miliard Kč za rok. Distribuční poplatek v sobě skrývá přes 70 miliard zisků, pro distribuční společnosti. Spotřeba elektřiny se během roků v podstatě nemění, je konstantní. Za obnovitelné zdroje stát platí 46 miliard Kč ročně, z toho za fotovoltaické elektrárny 27 miliard ročně. Za takzvaný solární boom roku 2010, stát zaplatil 15 miliard Kč. Dnes jsou náklady na fotovoltaiku šest krát levnější, než dříve. Média uvádí, že náklady na fotovoltaiku jsou šedesátkrát nižší, než náklady na výstavbu jaderných elektráren, na stejnou jednotku výkonu. Systém lhaní o koncepci energetiky umožnil DÉMONŮM nezákoně předražit elektřinu o více než 100 miliard ročně. Proto jsou Boží zákony o koncepci energetiky, dokonalou láskou. Sír.5/5,23/27.

 

5.) V ČT1, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Jílková, v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz, tvrdila, že všechno, co se v Česku dle Bible mělo stát, se již stalo, do poslední čárky. Ez.3/4,21až23/4až39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18až23/7, atd. Tvrdila, že v Česku se skončí doba UHELNÁ již v roce 2040, a že Česko vyrábí velice málo obnovitelné elektřiny z fotovoltaiky postavené na úrodných polích, a z několika větrníků. Uvedla že fotovoltaika tvoří pouze 3 % z celkem potřebné energie. Skutečnost je horší, protože obnovitelé elektřiny je mnohem méně než 3 %, z celkem potřebné energie. Právě v této době si Kristus zajišťuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože veškerou techniku tvoří svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, v Písmu uvádí, že při další neposlušnosti vzpurného lži lidu, nebude v Česku brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14, Jer.12/2,4,16, atd. Stávající vědci jsou dle Písma mrtví tím, že jsou úplně neposlušní. Proto všichni úplně poslušní služebníci Krista, za jediného VĚDCE již musí mít Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZLODĚJE a ZÁKONODÁRCE, který, do každého geneticky zvířecího mozku vědce, dává svůj Boží technický rozum tak, jak sám chce. Do Česka se k vědcům VUT v Brně vrátí, svým Božím technickým rozumem, až Česko přijme rozhodnutí, o nezbytnosti vykonat Boží SOUD, všech vládnoucích Baalů a DÉMONU celého světa tím, že vědci z VUT v Brně budou iniciovat svolání kongresu úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo chce i nyní zrušit pomalý Boží soud, napsaný v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, a pomocí krutého jedu děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zůstat spravedlivý, je zločinec. Kristus se nad Českem slituje, až bohatá technická pravice VUT v Brně, vyzná své lži o Kristu a o energetice. Hájit svobodu slova pro vládnoucí Baaly a DÉMONY je zločin, k energetické SMRTI Česka a světa. Česko zachrání pravda o Kristu. Iz.29/11až24až 47/14až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, 1.Kor.1/27až10/11až15/14,33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Jer.1/17,5/7,6/10až30,12/2,4,16,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Mocná pýcha, geneticky prasečích, či geneticky myších mozků vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ ro.vutbr.cz, dusí život náš. Veškeré zlo na světě se děje pro jejich neposlušnost Ježíše Krista. Ježíši Kriste, který odjakživa žiješ mezi námi jako DUCH SVATÝ, který nechceš s technickým lži lidem VUT v Brně, vést spor o správné energetické koncepci Česka a světa navěky víš, že při odstoupení TVÉHO technického rozumu, DUCH vedoucího ústavu ÚTZB profesora Hirše prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, zemdlel. Víš, že se provinili křesťanskou chamtivostí v době, když jsi na Česko uvedl, TUNELEM PRIVATIZACE ZNÁRODNĚNÉHO MAJETKU, ovoce úmyslu stávajících chamtivých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, či vojenských kaplanů. Jer.6/19. Vrať prosím lidu VUT v Brně svůj technický rozum, v částečce TVÉHO NOVÉHO DUCHA, o energetické, ekologické a mravní spáse, Česka a světa. Ježíši Kriste dej, TVÝM Božím rozumem, ať se na VUT v Brně vzdají svých cest, svého lhaní o nesmyslné koncepci centrální energetiky fotovoltaiky postavených u elektráren, či nově na skládkách odpadků, a několika málo větrníků, Kristem prokletého Baala, ministra průmyslu Havlíčka, ať nehoví zálibám svých pohlavních ÚDŮ, a ať nevedou křesťanské a ateistické plané řeči o tom, že oni sami, svými geneticky zvířecími mozky, vše v energetice vyřeší. Dej ať boháči pochopí, že musí zvrátit majetek, kterého se křesťansky chamtiví NETVOŘI nahltali TUNELEM privatizace znárodněného majetku. Máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, Oz.6/1, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Jób5/3,9/13,20/15, Př.1/7,14až 8/13,17, atd. kdy každý úplně poslušný služebník musí Krista znát, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE států. V křesťanství, od nejmenšího, po největšího, všichni propadli chamtivosti, danou myšlením lidských, geneticky zvířecích mozků. Jer.6/13. Všichni klamou, pro odstoupení Božího rozumu. Iz.29/11až24,57/10,16,20,58/13,63/14,18,65/1,15až66/24, Oz.2/18až9/7,12,15,14/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus se smiluje nad celým Českem v jedinou hodinu, až vedoucí ústavu ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, budou stejně mocnými Bohy, stejnými LVY, či LVICEMI, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že neprodleně vypracují požadovanou energetickou bilanci pro uvedené sídliště pro cca 1500 lidí, pro pravdu o SPRÁVNÉ energetické Boží koncepci Česka a světa. Dobrovolně si budou vědomi své odpovědnosti vůči Česku a světu. Chovat se amorálně, znamená znovu ignorovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci energetiky, ekologie a mravů, platnou pro Česko a pro všechny státy světa. Kazit dobré mravy již nemohou ani neposlušní a vzpurní hlupáci vládnoucích Bohů z řad politiků pravice a levice, a z řad drzých, pozemských Otců Satanů kněží, usvědčených z drzosti vůči Kristu, pro logický výklad ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. LEV, či LVICE, vedoucí ústavu ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz, mají povinnost neprodleně zhltnou úlovek, kterým jsou Baalové a DÉMONI všech států světa tím, že budou iniciovat svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde služebníkům Krista objasní ENERGETICKOU BILANCI energeticky soběstačných SÍDLIŠŤ A MĚST, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. V ČT1, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Jílková, v pořadu mateslovo@ceskatelevize.cz, tvrdila, že všechno, co se v Česku dle Bible mělo stát, se již stalo, do poslední čárky. Ez.3/4,21až23/4až39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18až23/7, atd. Tvrdila, že v Česku se skončí doba UHELNÁ již v roce 2040, a že Česko vyrábí velice málo obnovitelné elektřiny z fotovoltaiky postavené na úrodných polích, a z několika větrníků. Uvedla že fotovoltaika tvoří pouze 3 % z celkem potřebné energie. Skutečnost je horší, protože obnovitelé elektřiny je mnohem méně než 3 %, z celkem potřebné energie. Právě v této době si Kristus zajišťuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, protože veškerou techniku tvoří svým NEOMYLNÝM technickým rozumem, v Písmu uvádí, že při další neposlušnosti vzpurného lži lidu, nebude v Česku brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Jer.12/2,4,16, Iz.47/14. Stávající vědci jsou dle Písma mrtví tím, že jsou úplně neposlušní. Proto všichni úplně poslušní služebníci Krista, za jediného VĚDCE již musí mít Krista NEOMYLNÉHO ZLODĚJE A ZÁKONODÁRCE, který, do každého geneticky zvířecího mozku vědce, dává svůj Boží technický rozum tak, jak sám chce. Bůh se do Česka k vědcům vrátí, svým Božím technickým rozumem, až Česko přijme rozhodnutí, o nezbytnosti vykonat Boží SOUD, všech vládnoucích Baalů a DÉMONU celého světa tím, že rozhodne o svolání kongresu úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo chce i nyní zrušit pomalý Boží soud, a pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zůstat spravedlivý, je zločinec. Kristus se nad jím vyvoleným Českem slituje, až bohatá pravice vyzná své lži o Ježíši Kristu. Politici pravice a levice svět rozdělují, proto je Kristus odvrhl. Úplně poslušný technický lid, svět spojí, pod vládu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Iz.29/11až24až 47/14až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28,13/17, 1.Kor.1/27až10/11až15/14,33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Jer.1/17,5/7,6/10až30,12/2,4,16,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Kristus byl u vzniku vlády DÉMONA, EKONOMA, premiéra Babiše, a slíbil, že bude i u jejího konce. Pád vlády DÉMONA, premiéra Babiše, bude celosvětově slavný. Stejně tak bude celosvětově slavné vzkříšení z mrtvých, křesťanských a ateistických sviní Česka, při vzniku vlády nové, úplně poslušné, zřízené dle textů na konci kapitoly. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43.

 

6.) Světové nebeské mocnosti, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se zachvějí, Luk.21/26, až svět spatří SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, skrytého v ENERGETICKÉ BILANCI, požadované v těchto textech, kterou mají povinnost neprodleně vypracovat VZDUCHOTECHNICI a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně. Již není možné, aby na další cestu Česka a světa svítili neposlušným, to je mrtvým lidem, pouze lampičky POHLAVNÍCH ÚDŮ neposlušného, to je mrtvého technického lži lidu VUT v Brně. Profesor Hirš a rektor Štěpánek, mají povinnost učinit rozhodnutí, Zach.8/6, aby pracovníci ÚTZB VUT v Brně, do nového novoluní MĚSÍCE, který je od úterý 26. listopadu 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019, vypracovali ENERGETICKOU BILANCI, uvedenou již v kapitole 262, pro jedno sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, což je reálné. Kristus stanovuje stále nové DNES naplnění Písma, na každé nové novoluní. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Profesore Hirš a rektore Štěpánku. Z textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů již víte, Krisus, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, dal vzniknout NEVĚSTCE, sedící nad vodami ekonomické špíny všech národů světa, Zj.17/15, kterou je prokazatelně církev KATOLICKÁ, VŠEOBECNÁ proto, aby jejím zrušením v Česku, na VUT v Brně, odsoudil všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, co k ní patří, a tím úplně zničil veškerou vodu ekonomické špíny. Vůle Boží je, aby na VUT v Brně bylo rozhodnuto, že ekonomická špína všech národů světa, musí odtéct jako neužitečná voda, a to na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Není čeho se bát. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v každém pokolení, pomocí svých proroků, ničil NEVĚSTKU, to je církev KATOLICKOU, VŠEOBECNOU, dle svého plánu. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Profesore Hirš a rektore Štěpánku. V době 400 let středověku v Česku, Kristus, dle Písma, i dle dějin Česka, prokazatelně, ničil NEVĚSTKU, Zj.17/15, 1.Moj.15/13, církev KATOLICKOU, VŠEOBECNOU, stejně tak politiky pravice a levice, pomocí malých, protestantských, či evengelických církví. Jan5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mat.5/3,9,14,18,15/7,13,19/16,23/7,25/32,40, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Protože BELZEBUBA papeže nezničili, začal ničit všechny křesťanské církve, ČERODĚJNICE, pro jejich křesťanská kouzla s Božím slovem, které jsou hanebným klamem, pomocí OSVÍCENCŮ. OSVÍCENCI však mají svoje geneticky prasečí mozky ozářené pouze lampami svých pohlavních ÚDŮ. Protože SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, do geneticky myších mozků OSVÍCENCŮ nevstoupilo, v začarovaném kruhu, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, sloužili pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Proto, pomocí OSVÍCENCŮ, NEOMYLNÝ Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nemohl zničit BELZEBUBA papeže, nyní papeže FRANTIŠKA. Drzý papež František proto stále kraluje nad Kristem ZÁKONODÁRCEM. Iz.14/9. Děsivá temnota protikladných křesťanských žvástů o Kristu, a stejně tak krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích DÉMONŮ, je nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Česko má povinnost zajistit, aby BELZEBUB papež František, třpytivá křesťanská hvězda, spadl ze SLOV svých křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, do nejhlubší jámy, aby byl ohavným výhonkem, který je nezbytné nyní odříznout. Zj.1/1až17/15až22/21, Žalm33/6až37/5až38,102/18,27, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efez.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,15/12,29/11až24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. OSVÍCENCE Kristus nechal zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, protože o Kristu lhali. Žalm117/15. OSVÍCENCI nepochopili nic z textů SLOV NOVÝCH NEBES. Odmítají, že JEDEN DEN u Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je tisíc let. Proto sedm dní stvoření světa, je pouze sedm tisíc let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9, 16, Žalm33/6,37/5až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Svými, geneticky zvířecími mozky nepochopili texty Písma o tom, že Boží hněv, nad neposlušnými, to je nad MRTVÝMI křesťanskými hlupáky, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000, již neprodlévá. Česku a světu panuje děsivá temnota křesťanských, protikladných žvástů a krutý zmijí jed, jedovina dračí, promyšlených ekonomických vychytralostí již sedm tisíc let. Sedmý DEN PÁNĚ se skončil již v roce 2000. DEN OSMÝ, osmého tisíciletí, Božímu technickému lidu VUT v Brně, již neschází, dle písničky od mediálního Mistra Krista. Proto ADVENTISTŮM SEDMÉHO DNE, unie@casd.cz, shnil Kristus UKŘIŽOVANÝ tím, že v OSMÉM DNI PÁNĚ, v osmém tisíciletí vlády Krista, shnila jejich zlá církev. 1.Král.8/66, Sír.5/5,7/16,13/18,43/29,32, Kaz.3/18,8/8,9/10, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Jud.12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až 22/21, atd. Především noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, mají povinnost, pomocí textů Písma o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, stejně MOCNÝM a NEOMYLNÝM, jako je Kristus v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a dobrovolně zorganizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka. Vyvolení Česka, být BOŽÍM technickým LIDEM, úplně poslušným, Kristu vděčným, musí být zřejmé především technické elitě lidu VUT v Brně. Technický lid VUT v Brně má povinnost oddělit Česko od národů všech států. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Pro Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v Česku, je jedinou církví, s Boží mocí výkonnou, pouze vláda Česka, pomocí které Česko dělá to, co se Kristu líbí. 1.Kor.1/27,4/20až10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Fil.2/13, atd. Pomocí jediné Boží církve, pomocí vlády Česka, dnes pomocí vlády premiéra Babiše, Kristus naplňuje SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky. Politici pravice a levice, atd., dělají to, co se Ježíši Kristu líbí, protože Kristus dělá lidem dobro i zlo tím, že do geneticky prasečích lidských mozků, vstupuje svým Božím rozumem, pomocí svého DUCHA. Mat.5/3,9,14,18,23/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11,49/18,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Kor.1/27,4/20až15/14,33, atd. Boží SOUD Baalů a DÉMONŮ Česka, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, a vojenských kaplanů, se dle vůle Boží začal při vzniku Česka, při vzniku pěti politických stran pravice a levice, pomocí kterých, Ježíš Kristus podstatným způsobem ovlivňoval, a dodnes ovlivňuje, svou vládní moc v Česku. Kristus dal vzniknout pěti politickým stranám, pěti církvím, dle textů Bible, podle kterých celý svět pozná, že Česko je Krisem vyvoleným státem. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, Ježíš Kristus vyvedl Česko z POUŠTĚ čtyřiceti let vlády komunistických BERANŮ, či OVCÍ, do vzedmutého moře ekonomické, militaristické, imperialistické špíny, pomocí úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pomocí úmyslů chamtivých boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jer.6/19. Kdo způsobil veškeré zlo horečného zbrojení a válek, při vyjití Česka z Boží majetkové komunistické rovnosti, v době BOŽÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, do špíny a hnoje militaristického kapitalismu. Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, studenti, umělci, atd., se spojili, ve svém boji proti Ježíši Kristu, proti jeho vůli uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to v době LISTOPADOVÉ SAMETOVÉ REVOLUCE v Praze. V době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti, nosili BERANI a OVCE své komunistické Bohy, na obrazech, v průvodech, při oslavách svých mozků, geneticky prasečích. Všechny politické strany již patří do říše ticha. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.3/8, 4/7až6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mar.7/7až13/20, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, a tím ovoce úmyslu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je chamtivých boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, studentů a umělců, v Česku znovu nastolili Kristem nenáviděný Baal boháč Havel, a Kristem prokletý neposlušný, bez rozumu Krista mrtvý Satan biskup Malý. Z úst těchto bohatých křesťanských sviní, vyšlo rouhačství proti NEOMYLNÉMU Kristu SOUCI a ZÁKONODÁRCI, na celou zemi tím, že Česko znovu nastolilo vládu boháčů. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

7.) Ježíš Kristus, pro vzpouru jím v Písmu vyvoleného technického lidu VUT v Brně a Česka, proti jeho mírovým snahám o všeobecné, úplné odzbrojení, proti jeho snahám o ukončení horečného zbrojení, a o ukončení nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a o vznik celosvětové majetkové roviny, dal vzniknout těmto, Kristem prokletým politickým stranám pravice a levice, pomocí kterých dodnes řídí Česko, dle Písma. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.2/4,5/4,16,9/4,10/13,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Moj.15/9, atd. Dal vzniknout třem předválečným církvím, to je třem předválečným vládnoucím, hlavním politickým stranám Česka. 1. Dal vzniknout KRAVÁM, BÝKŮM, či TELATŮM KDU-ČSL. 2. Dal vzniknout KOZÁM, či KOZLŮM ČSSD. 3. Dal vzniknout BERANŮM, či OVCÍM KSČM. 4. Nové církvi, nové politické straně, nenáviděnému pravicovému PTACTVU ODS, HOLUBŮM, dal vzniknout v roce 1991 Zj.18/2,10. Tuto církev, s Boží mocí výkonnou, dal založit NETVORU Václavu Klausovi. 5. Dal vzniknout další nové církvi, HRDLIČKÁM ODA. Tuto pravicovou církev, HRDLIČKY ODA, Bůh velice brzy zrušil, a poslal do říše ticha, to je na smetiště dějin. 1.Moj.15/9, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Žalm1/1až104/30,115/17, atd. Kristem prokleté Česko již má nejméně rok zpoždění v návratu ke Kristu. Česko stále odkládá rok trestu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jer.23/12, atd. Kristus však zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM stávající vládnoucí NEVĚSTCE, jediné církvi Česka, s Boží mocí výkonnou, sedící nad vzedmutým mořem ekonomické, militaristické špíny Česka, vládě premiéra Babiše. Bez vyznání této pravdy o Česku, Česko nemůže vyjít ze stávajícího kolotoče zlé křesťanské, militaristické totality, do svobody celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Česko již nemůže poslouchat křesťanské protikladné žvásty člověka, BELZEBUBA, papeže Františka. Má povinnost poslouchat NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE. Jer.1/17,3/14až5/7,6/10až30,23/29,32až25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Zj.17/15, Zj.1/1až17/15až22/21, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Česko má zpoždění realizovat rok trestu vládnoucích Baalů a DÉMONŮ již od roku 2018. Jer.1/17,3/14až5/7,6/10až30,23/12,29,32až25/29,29/17,31/27,32,49/20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Česko prožilo 70 let od roku 1948 zbytečně, nepoučilo se z dějin Česka, Československa, uvedených v Písmu, vedeného Kristem od jeho vzniku v roce 1918. Jer.1/17až24/12až51/58, Iz.23/17,29/11až24až57/10,16,20až66/24, Zach.7/5až13/4, atd. Kristem v Písmu vyvolené Česko se nepoučilo z meče dvou světových válek, které Kristus uvedl na Česko, pro jeho službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., místo NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, který dává svůj Boží rozum, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, atd., tak, jak sám chce, ze svého milosrdenství. Česko se nepoučilo z nekonečné křesťanské POUŠTĚ, kde slovo Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, NEOMYLNÉHO UČITELE, LÉKAŘE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd., neprší, nepršelo a pršet nebude. Kristus se nad poslušným Českem slituje, až křesťanské STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplně zničí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lidu VUT. Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristem v Písmu vyvolené Česko se nepoučilo z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ či OVCI. Soudruzi BERANI, dle vůle Boží, nosily obrazy svých komunistických Bohů, komunistů, na obrazech, ve slavnostních průvodech. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10, 9/28,10/26,12/28, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Vůle Boží je, aby křesťanství v Česku bylo úplně zničeno, dle textů Písma tím, že vládnoucí levicové a stejně tak pravicové strany, především KOZLI z ČSSD, BERANI, či OVCE z KSČM, VOLI, BÝCI, či TELATA z KDU-ĆSL a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, společně se svými Bohy, s drzými ekumenickými ČARODĚJNICEMI, všech křesťanských církví, se všemi Satany kněžími, vejdou neprodleně, dobrovolně, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Falešné politické, náboženské a technické proroky, Kristus již nepotřebuje. Když noví kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA lidu technického z VUT v Brně, uvedené stávající vládnoucí hlupáky Česka nezničí, realizaci slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE shnilých majetků, Kristus Česko úplně zničí. Najít ELDORÁDO Boží moudrosti, Boží svobody a porozumění, dle písničky od Krista, je možné, pro úplně poslušný, to je živý technický lid VUT v Brně. Hlupáci nemají pokoj. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v roce 2019, stejně tak v roce 2006, byl již JAREM tím, že chtěl aby Česko uznalo texty Písma o tom, že Kristus, STVOŘITEL veškeré techniky, a STVOŘITEL veškerých fosilních paliv, do koncepce energetiky Česka a světa vidí. Jer.1/17až12/2,4,16, atd. Aby technický lid VUT v Brně uznal, že již na jaře v roce 2006, byl mezi politickým, náboženským a technickým lži lidem Brna představen návrh domu ZIMNÍHO BYTOVÉHO, energeticky úplně soběstačného, dnes uvedeného ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus byl JAREM v Brně, již v době Velikonoc 2006 tím, že za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, což je rok 2000, cca na Velikonoce v roce 2006, na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, na MMB, na radnici Brno-střed, atd. jsem předal výkresy s návrhem uvedeného ZIMNÍHO BYTOVÉHO DOMU. Objasnil jsem texty Písma, že v případě, když technický lži lid v Brně, nebude Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, poslouchat ani v době, kdy byl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM navržen, že Kristus Česko zničí, a to odstoupením svého Božího rozumu, od technické elity VUT v Brně, atd. Dan.8/14až11/39až12/2, Jer.1/7až12/2,4,16až23/29,32až31/27,32až51/58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Požadavkem bylo, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI Brna uznali texty Písma o tom, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, nesmí sloužit vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, nesmí sloužit politikům pravice a levice, atd., ale Kristu, protože Kristus, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí technický lid VUT v Brně, odjakživa. S požadavkem, aby křesťanský a technický lži lid Brna učinil rozhodnutí, aby BOŽÍ SVATYNĚ, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, po cca 6,3 letech, od přelomu věků roku 2000, došla neprodleně Boží spravedlnosti, v roce 2006, Dan.8/14, tím, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO technického lži lidu VUT v Brně, se plně podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového mírového Božího království, jsem v roce 2006 neuspěl. Z jara, v roce 2006, vládnoucí Baaly a DÉMONY, zachránila a spasila MUDr. Češková, hlavní psychiatr LFMU, ředitelka blázince v Bohunicích, která v Lidových novinách napsala, že jsem nesvéprávným bláznem, čímž naplnila texty Písma o Česku do poslední čárky. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,11/9,13/4,8,14/20, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.

 

8.) Kristus, v roce 2006, a každým dalším rokem, měl byl JAREM tím, že technický lži lid VUT v Brně, měl se zpupnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, s boháči, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, obchodníky, překupníky, atd., v množství nebeských hvězd, které má Kristus za BROUČKY, za KOBYLKY, atd., naložit takto. V zimní době, v roce 2007, při narození se Ježíš Krista, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v podobě nového DÍTĚTE, na jehož rameni spočine vláda nad všemi národy světa, kterému mělo být dáno jméno: DIVUPLNÝ RÁDCE, BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, VLÁDCE POKOJE, měl technický lid VUT v Brně zajistit, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, zalezli strachem, jaký ještě nikdy nebyl, do škvír. Měli zajistit, jako úplně poslušní služebníci, aby v Česku neprodleně vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, které vládnoucí Baaly a DÉMONY, zakořeněné v ekonomické špíně, v ekonomických vychytralostech, úplně zničÍ tak, aby z nich nezůstal ani kořen, ani větev. Zatím, technický lid VUT, jsou zlé baby. Nah.1/4,9,14,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Iz.2/4,17,5/4,16,9/5,6,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25až43/26,31, atd. MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měl být v roce 2019, MILOSTIVÝM LÉTEM. Měl být MILOSTIVÝM LÉTEM tím, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, v čele s úplně poslušným, živým ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, prorektorem, profesorem HIRŠEM prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, neprodleně vypracuje opakovaně uvedenou, požadovanou ENERGETICKOU BILANCÍ, pro obnovitelnou elektřinu, pro sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Tímto způsobem se stanou na VUT v Brně, NEVĚSTAMI, svými svatými skutky. Já, svými skutky, psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, jsem NEVĚSTOU již dlouho. Vůle Boží byla, abych v MILOSTIVÉM LÉTĚ roku 2019, se obklopil uvedenými NEVĚSTAMI, VZDUCHOTECHNIKY a TOPENÁŘI ÚTZB VUT v Brně proto, aby Ježíš Kristus mohl politický, náboženský a technický dobytek Česka, dovést na pláň, Boží majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Křesťanské neposlušné svině, křtěné ekonomickou špínou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, si Krista přivlastnili dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Božím jménem KŘESŤANŮ Kristus nyní nazývá uvedené poslušné NEVĚSTY, křtěné ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stávající křesťany je nutné zničit, pro neposlušnost, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.29/11až24,49/18,57/10,16,20,63/4,14,18,65/1,15až66/24, Zj.1/1až19/7,8až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, měl být v roce 2019, MILOSTIVÝM PODZIMEM. Měl být PODZIMEM tím, že poslušné KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO VZDUCHOTECHNIKŮ a TOPENÁŘŮ ÚTZB VUT v Brně, v čele s ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM, prorektorem, profesorem HIRŠEM prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, pochopí texty Písma o tom, že např. zachránit KLIMA je možné pouze při úplném zničení křesťanského kapitalismu, militarismu a imperialismu tím, že vedení VUT v Brně, bude v úplné poslušnosti iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát na VUT v Brně. Kristus, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, poprve zničil vládnoucí Baaly a DÉMONY, pomocí komunistických BERANŮ či OVCÍ, na dobu 40 let Boží komunistické MAJETKOVÉ ROVNOSTI. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, na VUT v Brně, mají povinnost iniciovat především dva MUŽI, OLIVY, oblečení v černém, úplně posušní, to je živí, bílí, umytí od křesťanské ekonomické špíny, profesor HIRŠ prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz. Kristus měl být PODZIMEM roku 2019 tím, že profesor HIRŠ a rektor Štěpánek, za tři dny po mých narozeninách dne 21.9.2019, od DNE PÁNĚ 24.9.2019, měli MEDIÁLNÍMU MISTRU Kristovi dovolit Česku a světu žehnat, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Měli povinost založit CHRÁM Krista, na NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, měli číst z veškerého Písma od Krista. Z VINNÉ RÉVY Bible tím, že měli být mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, z FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, která je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, z GRANÁTOVNÍKU ŽIDOVSKÝCH HVĚZD Tóry a z OLIVOVNÍKU MĚSÍCE KORÁNU. Uvedené texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus chtěl Česku a světu žehnat již od PODZIMU 2019, od 24.9.2109, a nemohl, kvůli neposlušnosti zlých pracovníků VUT v Brně. Uvedenou pravdou umyté ekonomické křesťanské svině Česka, již ví, jak málo času jim zbývá, do DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista. Ageus2/6,18,19, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v Písmu vyžaduje, aby byl v roce 2019, ZIMOU. Ježíše Krista, jako ZIMU 2019, mají povinnost realizovat DVĚ OLIVY, dva BOŽÍ SYNOVÉ nového OLEJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY, NEVĚSTY, stojící před Pánem celé země, před NEOMYLNÝM Kristem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, dva MUŽI, oblečení v černém, úplně poslušní, to je živí, bílí, umytí Božím SLOVEM od zlé křesťanské ekonomické militaristické špíny, profesor HIRŠ prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a rektor Štěpánek rektor@ ro.vutbr.cz. Zach.4/14až13/4, Zj.11/4,11,16/15,18/8,10,19/7,8až22/21, atd. Profesor HIRŠ a rektor Štěpánek jsou NEOMYLNÝMI OLIVAMI, stejně mocnými jako NEOMYLNÝ Kristus, jsou BOŽÍMI SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, ANDĚLY, OKŘÍDLENCI, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vyvýšení Krista na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, nad všechna SLOVA NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je nad politická, náboženská a technická slova špinavých ekonomických sviní křesťanů, hinduistů, buddhistů, judaistů, muslimů, atd., správným výkladem OLIVY KORÁNU. Korán, stejně tak Bhagavadgíta a Tóra, doplňuje a upřesňuje Bibli tak, že činí Ježíše Krista jediným NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech pokorných a úplně poslušných států světa. Druhým důvodem je vyvýšení Krista, na VUT v Brně, na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ uznáním, že je STVOŘITELEM veškerých fosilních paliv, a stvořitelem veškeré techniky. Veškerou techniku tvoří Kristus svým technickým rozumem, který dává lidem, do jejich mozků geneticky zvířecích, tak jak chce, ze svého milosrdenství. Profesor HIRŠ a rektor Štěpánek jsou NEOMYLNÝMI OLIVAMI z toho důvodu, aby v Česku a ve světě učinili vše nové tím, že naplní Písmo o ZLATĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky, v novém novoluní MĚSÍCE. Nové novoluní MĚSÍCE je nyní od úterý 26. listopadu 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 12. prosince 2019. Nebo od čtvrtku 26. prosince 2019, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 10. ledna 2020. Kristus má s neposlušnými OLIVAMI, profesorem HIRŠEM a rektorem Štěpánkem, stále velkou trpělivost, protože ví, že jejich mozky jsou jenom geneticky prasečí. Kristus vyžaduje, aby profesor HIRŠ a rektor Štěpánek byli neprodleně NEOMYLNÝMI OLIVAMI, nového SOLÁRNÍHO OLEJE tím, že učiní rozhodnutí o nezbytnosti vypracování opakovaně uvedené, požadované ENERGETICKÉ BILANCE, pro obnovitelnou elektřinu, pro sídliště z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozume, až uvidí, že bude ZIMOU 2019 tím, že profesor HIRŠ a rektor Štěpánek, v novém novoluní MĚSÍCE v prosinci 2019, při úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 12. prosince 2019, HORLIVĚ porodíli nového Krista, nové DÍTĚ, DIVUPLNÉHO RÁDCE, BOŽSKÉHO BOHATÝRA, VLÁDCE POKOJE, který svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství způsobí, že všechny státy světa, překují své meče na radlice, že se vojáci již nebudou cvičit v boji. Který zruší hranice národů, a učiní celý svět jedním, velkým ČESKEM, pomocí technického lidu VUT. Iz.2/4,9/5,10/13až57/10,16,20až63/14,18až66/24, Jer. 1/17až30/6až31/27,32až51/58. Až budou v koncích se svou moudrostí. Žalm107/27. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

9.) VUT v Brně má povinnost naplnit Písmo do poslední čárky také tím, že zrozením Krista, zničí neposlušného, mrtvého rektora Karlovy univerzity ZIMY rektor@cuni.cz, proti kterému protestují studenti, dle vůle Boží, z jeho milosrdenství. Kvůli tomuto hlupákovi stále trvá křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. ZLATO SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH začne působit, až budou úplně zničeny oltáře na třech teologických fakultách KU, na HOŘE rektora ZIMY, na hoře GERA ZIMU. Tím budou zničené také oltáře ELEKTRONICKÝCH Baalů, na HOŘE E Baalů, u DÉMONA, bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Jozue8/30až34, atd. Kristus se nad technickým lži lidem VUT smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude u technického lidu rozhodnuto, že ekonomická špína Baalů a DÉMONŮ, odteče jako neužitečná voda. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Baalův dům KARLOVY UNIVERZITY je nezbytné proměnit v hnojiště, v hnůj, pro zákony POLE VĚDY Písma. 2.Král.10/26, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Dílo Krista, jehož hněv již neprodlévá, čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, bylo dobré pro danou dobu Božího SOUDU. Sír.5/5,7/16až39/14až43/26,31, Ám.3/7, 15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Sk.3/21,7/41, 17/23,30, atd. Stejně tak je dobré dílo 30-ti let svobody Baalů a DÉMONŮ, ve vzedmutém moři křesťankých militaristických sviní. Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7až15,13/11až14/3, Kaz.3/15,18,6/10,8/8,9/10až12/3, atd. Tato díla má povinnost odstranit technický lid VUT v Brně, zřízením všeho nového, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Božím království. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Láska ke Kristu znamená zachovávat uváděné zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Touha po uvedené Boží moudrosti, přivede Česko do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Až bude požadovaná ENERGETICKÁ BILANCE vypracována, potom Kristus dovolí Česku jít dobrovolně dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Umožní dobrovolně realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE. Energetická koncepce ministra průmyslu Havlíčka, výstavba fotovoltaiky u stávajících elektráren, a na starých skládkách, je energetickým nesmyslem. Musí být vše energeticky nové. Vládnoucí Baalové a DÉMONI musí zmizet v říši ticha, na smetišti dějin. Kristus se před vládnoucími NETVORY sklánět nebude. Musí se sklonit oni. Od neposlušných ekonomických, militaristických sviní, chce Kristus slyšet vyznání vin, vyznání lží o Kristu, energetice, ekologii a mravech. K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17