Kapitola 260 – 48 stran.

08.08.2019 18:47

 

Kapitola 260 – 48 stran. Dosáhnout BOŽSTVÍ, být vládnoucím Bohem, takovým mocným a neomylným, jaký je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, lze pouze úplnou poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa. Kristus, v milostivém Hospodinově létě 2019, Iz.63/4, na Božím SOUDU, již nepotřebuje svědectví od člověka, od Stanislava Oplatka. Jan5/34. V novém DNES naplnění Písma, v novém novoluní MĚSÍCE, od 1. července 2019, do úplňku MĚSÍCE, do 15. července 20019, texty Písma o vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, být RODEM VYVOLENÝM, KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, lidem náležejícím Bohu, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, již musí chápat Bohem vyvolení jedinci, z textů slov dokonalé Boží lásky, z Boží slávy, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťané křtění k energetické smrti svěcenou křesťanskou špínou, zanechají své jméno křesťanům úplně poslušným, křtěným ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto je vyhlášena klatba. Ať Kristus usmrtí neposlušné. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých vzpurných sviní nastane, při zničení křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Lidé, kteří od Ježíše Krista rozum mají, nikdy nepřilnou k lidem, k vládnoucím Baalům, či DÉMONŮM, k vlastníkům křesťanské SKÁLY, křesťanských Bohů, k výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, atd., od nichž Kristus odstoupil, svým Božím rozumem. Kristus slíbil, že v milostivém létě 2019, svým Božím rozumem, dá v úplně poslušném Česku, povstat celosvětovému, mírovému Božímu království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, které bude trvat navěky věků. Stačí rozlišit geneticky zvířecí rozum lidský, od rozumu Božího. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan. 2/43, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7až7/18, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/4,14,18,65/1,15,66/24,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Pe.2/21,3/16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Kapitola 260 - 48 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 40. Česká bible kapitola 260. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se všemi národy světa uzavřel NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tuto smlouvu uzavřel tím, že ji napsal pro úplně poslušné, to je pro živé hinduisty a buddhisty v Bhagavadgítě, pro úplně poslušné Židy v Toře, pro úplně poslušné, to je pro živé křesťany v Bibli, pro úplně poslušné muslimy v Koránu, atd. Všechny národy, celého světa, měly povinnost poznat z uvedeného Písma jediného Boha světa, Ježíše Krista, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Bůh, ve veškerém SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, všechno o sobě uvedl. Neposlušné národy, z cesty do mírového, celosvětového Božího království sešly tím, že hinduisté, buddhisté, židé, křesťané, muslimové, atd. místo Ježíši Kristu, slouží svým pohlavním ÚDŮM a tím svým Bohům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, což jsou vlastníci výrobků lidských rukou, to je PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd. Kristus nyní naplnil Písmo do poslední čárky tím, že vzešel plný počet pohanů. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí Baalové a DÉMONI, vzpurné a neposlušné, tedy mrtvé svině, pro odstoupení rozumu Krista, pro neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, zbloudili z cesty do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ke své vlastní záhubě. Proto se Kristus, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, již v roce 2000 přelomu věků konce éry fosilních paliv rozhodl, že svým Božím rozumem, nikoho neposlušného, to je mrtvého, pást nebude. Kdo se ke Kristu nevrátí, zajde. Zach.11/9, Jer.1/17až 31/27až32až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Řím.1/18až11/32, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Naplnil texty Písma do poslední čárky tím, že mě nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů proto, aby všichni v Česku věděli, že Bůh se soudí se všemi národy světa. V době pomalého Božího SOUDU, Kristus zrušil svou SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, kterou uzavřel se všemi národy světa pro případ, Zach.11/9, že národy samy, a dobrovolně, dojdou ze svého hinduistického, buddhistického, židovského, křesťanského, či muslimského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, což se nestalo. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Proto se neposlušným a vzpurným lidem, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, změnil v protivníka. Dělá zlo tím, že odstoupením svého Božího rozumu, i od technického lidu, který svým Božím rozumem živí odjakživa, vládnoucím miliardářům, bankéřům, zbrojařům, vojenských kaplanům, a jiným zločincům, ničí jejich pastvu, kterou jsou chudáci. Texty Písma o tom, že bohatí a chudí v míru žít nemohou, platí až na věky věků. Kristus, Bůh míru a pokoje, pro všechny vzpurné a neposlušné, to je mrtvé národy, připravil východisko, pro ukončení všech VZDOROKRÁLOVSTVÍ celého světa, v současné době svého DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Vyžaduje, aby všechny národy se ke Kristu vrátili jako živé, to je úplně poslušné, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Za královské kněžstvo Kristus vyvolil technický lid celého světa. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Tes.4/7,16,5/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,13/17, atd. Jet na dovolenou již je zločin. Jedinou dovolenou pro všechny státy je ODPOČINUTÍ OD DÍLA ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ ZHOUBY, a to neprodlenou přípravou energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, elektronicky plánovaného celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ všech chudých a bohatých, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všech chudých a bohatých. Energetická spása spočívá ve výstavbě měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energetická spása spočívá také např. v položení kolejí na dálnice pro regionální dopravu. Moje Rodina Ottova má povinnost spojit NEOMYLNÉHO PROROKA Ježíše Krista ZLODĚJE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s MALIČKOU patnáctiletou školačkou Grétou Thunbergovou. Kristus, k maličké, blahoslavené, DUCHEM CHUDÉ Grétě, obrátil svou ruku. S pomocí rozumu Ježíše Krista, jediného Boha všech států světa, NEOMYLNĚ prorokuje pravdu o tom, že kvůli klimatu je nezbytné neprodleně minimalizovat těžbu ropy. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, pro vyvolenou, NEOMYLNOU MALIČKOU školačku Grétu neprodleně zajet do Švédska, a dopravit ji na Říčky, do domu čís. 42. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Zach.11/9,13/7, atd. Tím spojit NEOMYLNÉHO PROROKA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s maličkou NEOMYLNOU školačkou Grétou, v PROROKA JEDINÉHO, protože Gréta prorokuje uvedenou pravdu o neprodlené minimalizaci těžby ropy, rozumem Ježíše Krista, nikoli rozumem svým, geneticky zvířecím. Kristus vyžaduje, aby dále uvedení synové a dcery rodiny Ottů, dobrovolně a neprodleně zajeli do Švédka proto, aby lidé celého světa viděli jejich skutky, a tím našli útěchu po zlu, které Kristus v Česku způsobil, v době pomalého Božího SOUDU, odstoupením svého Božího rozumu, od těch neposlušných, to je mrtvých vládnoucích hlupáků, kteří do objasněného, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, stále odmítají jít. Kdo nejde Boží cestou okamžitě, poškozuje svůj geneticky zvířecí mozek, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. Rodina Ottů již nemůže doufat v bohatství, protože ví, že Kristus způsobí, že miliardáři, bankéři, zbrojaři a jiní zločinci padnou. Když bude hodně stejně pravdomluvných jako Gréta, budou SPRAVEDLIVÍ služebníci Krista, rašit jako listí. Stávající vláda premiéra Babiše, je jako suchý strom, jako suchá lípa před naším domem. Bylo by zapotřebí ji vyfotografovat. V Česko již nikdo nesmí stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristu SOUDCI a ZáKONODÁRCI, se však nikdo beztresteně posmívat nebude, ani rodina Ottova, ani premiér Babiš. Kdo šíří pravdu o Ježíši Kristu, hlásá PRAVDU o energetické nezbytnosti, vybudovat uváděnou, celosvětovou Boží majetkovou rovinu. Bojovat proti Kristu, svým lidským rozumem geneticky zvířecím, je nesmysl. Viz str.8až12. 2.) Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že VŠEMOHOUCÍ SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v milostivém létě 2019, se snese do Česka jako nelítostný bojovník v případě, že trestajícího Krista odzbrojím slovem o přísežné smlouvě s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, dané úplné poslušné rodině Ottů. Kristus, těmito texty, je již vyvýšený POSLEDNÍM SOUDEM křesťanských, a jiných neposlušných sviní. Na pomalém Božím SOUDU, který trvá již 21 let mého bláznovství, Kristus prohlašuje křesťany, stejně tak židy, hinduisty, buddhisty, muslimy, militaristy, atd., za MODLOSLUŽEBNÍKY, za CHAMTIVCE, za Bohy Kristem odvržené, pro službu např. Kristu UKŘIŽOVANÉMU, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pomocí MODLOSLUŽEB, kde se mele temnota protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralosti bankéře Rusnoka, podatelna@cnb.cz. Proto není překvapivé, že se služebníci drzých pozemských Otců Satanů kněží, převlékají za DUCHEM CHUDÉ, neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice. Školačka Gréta Thunbergové, dle vůle Boží prorokuje pravdu o tom, že kvůli klimatu je nezbytné minimalizovat těžbu ropy. Tím zahanbuje NEVĚSTY, zatím neposlušné, které mají být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kněze královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, a NEVĚSTY, nové kněze ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila, pospisil.j@ fme.vutbr.cz, a neposlušného rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz. Bůh má moc naroubovat technický lži lid na Boží rozum znovu, když nesetrvají v nevěře. Viz str.12až15. 3.) Křesťanský a ateistický lži lid Kristem vyvoleného Česka, vedený bývalým komunistickým BERÁNKEM, premiérem Andrejem Babišem babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, předsedou POSLANECKÉ SNĚMOVNY Baalem Radkem Vondráčkem vondracek@ano2011, vondracekr@psp.cz, posta@psp.cz, bývalým komunistickým BERÁNKEM Jaroslavem Kuberou kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, vrchním velitelem ozbrojených sil Česka, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, pomateným KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz, a ministrem průmyslu, drzým Baalem, Havlíčkem posta@mpo.cz, je zralý pro konec děsivé křesťanského, či ateistického militarismu a imperialismu. Kristus, DUCH SVATÝ, který mezi námi žije odjakživa, pokorným a úplně poslušným služebníkům Ježíš Krista, tímto textem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dává sílu zbořit veškeré ateistické a jiné výmysly děsivé temnoty militaristického, imperialistického režimu. Viz str.15až18. 4.) Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce naplnit svoje SLOVO do poslední čárky. Uskuteční svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Nejlépe v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Říčkách v domě čís. 42. Koš plný zralého ovoce, dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci

 

energetiky, ekologie a mravů, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Proto, aby Boží sláva ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zůstala v mé početné rodině Ottů, žádám tímto především mladou generaci z rodiny Ottů, aby např. na Facebooku vyhledala patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou a ze Švédka ji přivezla na Říčky do domu čís. 42. Přivést ze Švédska NEOMYLNOU patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou, je přednější než dovolená, protože hněv Ježíše Krista již neprodlévá. Když se lže o Grétě, lže se o všem. Jezdit na dovolenou je proto trestný čin. Kristus, při svém prvním příchodu do Česka, byl proto pouze mimozemšťanem NOMMEM. Při přistání v Praze, v hlavě Gottwalda, který seděl na pravici Boží, vykročil LEVOU NOHOU. Znárodněním vzal Česko do svého vlastnictví. Hrstka synů a dcer rodiny Ottů, má povinnost vykonat cestu do Švédska proto, aby v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohl Kristus vzít do vlastnictví celou zemi, láskou svých Zákonů. Viz str.18až22. 5.) Gréta Thunbergová ze Švédka je DUCHEM CHUDÁ tím, že svým geneticky zvířecím mozkem vymýšlí, jak změnit svět, svým osobním příkladem, což je úplný nesmysl. Např. do USA chce cestovat lodí, místo letadlem proto, aby ušetřila fosilní paliva. Tímto způsobem, osobním příkladem, nelze vychovávat vládnoucí Baaly a DÉMONY. Cestovat za Grétou je nutno letadlem, protože provoz letadel může zastavit jenom Kristus, svým Božím rozumem. Proto Kristus v Písmu uvádí, že je nesmyslem oslavovat např. Božího proroka, PINCHASE, prvního v Boží slávě, Epikura, nebo druhého v Boží slávě Marxe, nebo třetího v Boží slávě, Oplatka, nebo maličkou Grétu. Změnit svět, úplně ho přetvořit, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nemůže žádný člověk, ale pouze Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Každý, úplně poslušný člověk, se nesmí chlubit znalostí nějakého proroka, ale pouze znalostí Ježíše Krista. Ježíš Kristus o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NENES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyžaduje, aby premiér Babiš, jako první na světě, vytvořil vládu jeko STROM SPRAVEDLNOSTI, dle textů na konci kapitoly. Potíž s DUCHEM CHUDÝMI, blahoslavenými politiky pravice a levice, od kterých Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým rozumem je v tom, že si pod klimaticky uhlíkově neutrální energetickou koncepci, každý představuje úplně něco jiného. Premiér Babiš, a jeho pravá ruka Baal, či NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, chtějí klimaticky uhlíkově neutrální Česko zajistit výstavbou několika jaderných reaktorů, kvůli nahrazení uhelných elektráren, které nemají dostatek uhlí. ZELENÍ a PIRÁTI si nepřejí nahradit dosluhující uhelné elektrárny jadernými reaktory, ale pouze fotovoltaikou, či větrnými elektrárnami. Řešení PIRÁTŮ klimaticky uhlíkově neutrální energetické koncepce, považuje Baal, či NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, za technicky nesmyslné. Kristus má moc, Česko a premiéra Babiše zabít, má moc Česko a premiéra Babiše zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Co si Česko nyní vybere, to bude mít. Viz str.22až28. 6.) Pozemští Otcové Satani kněží se stále převlékají za anděly SVĚTLA SVĚTA, pod SLOVEM NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí protikladných nauk o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto všichni neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví lidé, mají různé protikladné názory na všechno dění na světě. Jsou viditelně pomatení. Plánem vlády pokrytce premiéra Babiše a pokrytců premiérů v ostatních státech, není množství elektřiny zvyšovat, ale pouze nahradit množství elektřiny z rušených uhelných elektráren, či jaderných reaktorů. Proto ti, co chtějí dobu benzinovou nahradit dobou elektřiny, ve všem lžou, trestným způsobem. Další vládnoucí pomatenci věří, že ropa nikdy nedojde. Škoda Mladá Boleslav, spolu s Volkswagnem, chtějí stavět novou automobilku v Turecku. Jsou organizace, kde se ženy rozhodly nerodit vůbec děti, kvůli záchraně planety země. Naopak, Otcové Satani kněží chtějí, aby se lidstvo přemnožilo, dle své ideologie děsivé křesťanské temnoty. Dle svých tradic chtějí, aby horečně zbrojilo, a aby pomocí ideologie vojenských kaplanů, dle svých tradic, se vyvraždilo navzájem, pomocí křesťanské eutanazie, a to ve třetí světové válce, bídou, hladem a nemocemi z bídy. Viz str.28až31. 7.) Bůh Andrej Babiš, který nyní sedí na pravici Boží, společně s KOZLY z ČSSD, má povinnost Kristu naslouchat proto, aby Kristus na Česko neuvedl náhlou ENERGETICKOU a EKONOMICKOU SMRT. Děje se vše dle Písma, protože stávající Bohové Česka, drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. Marek Orko Vácha, Petr Vaďura, či NETVOR Tomáš Halík, se chovají stejně jako Sisyfos, kvůli svému nelogickému výkladu křesťanského Písma, kterým obrací evangelium o energetické, ekologické a mravní spáse, v pravý opak. Viz str.31až34. 8.) Bývalý komunistický BERÁNEK, oklamaný Andrej Babiš, trpící TANTALOS, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se chce vyrovnat Bohům tím, že chce mít ve všem hojnost. Protože nemá o Ježíši Kristu stále ani ponětí, zapomněl, že Ježíš Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2019, znovu vyžaduje, aby Babiš zajistil, aby bylo ve všem po nedostatku, nejenom u něho, ale pro každou bývalou komunistickou OVCI. Viz str.34až36. 9.) Protože v Česku je Bůh stále křesťanským Kristem UKŘIŽOVANÝM, protože Ježíše Krista nikdo nevyvýšil SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stále na svět uvádí meč nesmyslných válek. Šlape neposlušné muslimské svévolníky např. v Sýrii, pomocí křesťanských válečných zločinců, NETVORŮ, např. prezidentů Putina, Trumpa či Zemana, v lisovací kádi PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, až šťáva z křesťanského, či muslimského ovoce, z jedovatých hroznů, z jedoviny dračí křesťanských a muslimských úmyslů, Ježíši Kristu postříkala jeho svaté roucho. Rozhněván podupe neposlušné národy třetí světovou válkou, ve které zničí, celosvětově, dvě třetiny neposlušných sviní, což již učinil, po prve, v době svého navštívení, ve třicetileté válce. Opojí se svým rozhořčením, svým vítězstvím, nad těmi vládnoucími Baaly a DÉMONY, kteří nesmyslně dupou celou zemi tím, že stále chtějí žít na výnosný, militaristický, imperialistický trh. Jejich mízu nechá stékat k zemi. Proroci Epikuros a Marx chtěli pro pracující lid svobodu, chtěli zrušení církví, které místo SPPRAVEDLIVÉMU, MOUDRÉMU, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, stále slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojákům a vojenským kaplanům. Viz str.36až39. 10.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTECHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři, Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem, kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. Viz str. 39až41. 11.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.41až45. 12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 15. srpna 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v srpnu 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, Soudců9/15, neprodleně, ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, že učiní Krista SVĚTLEM VĚČNÝM. Izaj.60/20až66/24. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA a KOZEL prezident Zeman. Luk.1/53,10/18, Mar.4/12, 7/7až13/20,24, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38, Viz str.45až48.

 

1.) Není možné žít stále ve lži o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Všechny texty o Boží moci nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem, jsou pravda. Česko a rodina Ottova nechápe, že v nekonečné křesťanské POUŠTI, Česko prožilo 40 let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti nadarmo, kvůli tomu, že nyní odsoudilo Boží komunistickou majetkovou rovinu. První příchod Krista ZLODĚJE do Česka, v době POUŠTĚ Boží komunistické, či socialistické spravedlnosti, byla totiž generální zkouška na DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v současném milostivém létě roku 2019. Lidské stádo stále dělá to, co se Kristu líbí. Kristu se není bude líbit, když někdo z rodiny Ottovy, svými skutky nastolí daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ Boží spravedlnosti komunistické. Daleko vyšší spravedlnost je nezbytná, kvůli nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Skutky, které žádá Kristus, jsou o mluvení pravdy o energetice. Kristus nestvořil zemi proto, aby byla po třetí světové válce pustá. Rodina Ottova má povinnost spojit NEOMYLNÉHO PROROKA Ježíše Krista ZLODĚJE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s MALIČKOU patnáctiletou školačkou Grétou Thunbergovou. Kristus, k maličké Grétě obrátil svou ruku. S pomocí rozumu Ježíše Krista, jediného Boha všech států světa, NEOMYLNĚ prorokuje pravdu o tom, že kvůli klimatu je nezbytné neprodleně minimalizovat těžbu ropy. Vůle Krista je, aby rodina Ottova naplnila texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že zajistí, aby uvedené slovo, Kristem vyvolené, MALIČKÉ, NEOMYLNÉ patnáctileté školačky Gréty Thunbergové o ropě, bylo ve vládní moci premiéra Česka, bývalého pomýleného komunistického BERÁNKA, Andreje Babiše. Zach.11/9,13/7, 1.Kor.4/20, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Jer.1/17,11/11,18až23/29,32až31/27,32, 1.Tes.4/7,16,5/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Fil.2/13,3/15, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, pro vyvolenou, NEOMYLNOU MALIČKOU školačku Grétu neprodleně zajet do Švédska, a dopravit ji na Říčky, do domu čís. 42. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Zach.11/9,13/7, atd. Tím spojit NEOMYLNÉHO PROROKA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s maličkou NEOMYLNOU školačkou Grétou, v PROROKA JEDINÉHO, protože Gréta prorokuje uvedenou pravdu o neprodlené minimalizaci těžby ropy, rozumem Ježíše Krista, nikoli rozumem svým, geneticky zvířecím. Kristus vyžaduje, aby dále uvedení synové a dcery rodiny Ottů, dobrovolně a neprodleně zajeli do Švédka proto, aby lidé celého světa viděli jejich skutky, a tím našli útěchu po zlu, které Kristus v Česku způsobil, v době pomalého Božího SOUDU, odstoupením svého Božího rozumu, od těch neposlušných, to je mrtvých vládnoucích hlupáků, kteří do objasněného, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, stále odmítají jít. Kdo nejde Boží cestou okamžitě, poškozuje svůj geneticky zvířecí mozek, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Kdo z rodiny Ottů, s pomocí rozumu Ježíše Krista, uvedené texty Písma, o Boží moci nad lidmi, a o vůli Boží pochopí, a kdo do Švédska neprodleně pojede, místo své dovolené, stává se zvláštním vlastnictvím Ježíše Krista, jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha všech států světa. Kristus úplně poslušným služebníkům Krista z rodiny Ottovy slibuje, že v případě jejich úplné poslušnosti, svým Božím rozumem, bude shovívavý tak, jako je otec k synu, který mu slouží, jak jemu se líbí. Když se podaří Grétu dovést na Říčky, do domu 42, potom již, s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, všichni uvidí rozdíly, mezi křesťanskými a ateistickými svévolníky, kteří Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI sloužit odmítají, a mezi syny a dcerami rodiny Ottů, kteří Kristu sloužit budou. Potrava pro úplně poslušné služebníky Krista, již je na Říčkách, v domě číslo 42, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Rodina Ottova má proto povinnost, s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, to neprodleně zkusit, vycestováním do Švédska za Grétou. Bude ve všem po nedostatků v případě, když nad Českem a celým světem bude vládnout nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, místo DUCHEM CHUDÝCH, bez rozumu Krista dementních vládnoucích psychopatů. Rodina Ottů již nemůže doufat v bohatství, protože ví, že Kristus způsobí, že miliardáři, bankéři, zbrojaři a jiní zločinci padnou. Když bude stejně pravdomluvných jako Gréta hodně, budou SPRAVEDLIVÍ služebníci Krista, rašit jako listí. Stávající vláda premiéra Babiše, je jako suchý strom, jako suchá lípa před naším domem. Bylo by zapotřebí ji vyfotografovat. V Česko již nikdo nesmí stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kdo šíří pravdu o Ježíši Kristu, hlásá PRAVDU o energetické nezbytnosti, vybudovat uváděnou, celosvětovou Boží majetkovou rovinu. Kdo chce stále sloužit svému POHLAVNÍMU ÚDU, a tím neposlušnému tvorstvu, místo Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, je dementní psychopat. Všechny národy budou rodině Ottů blahořečit, protože Česko, v případě úplné poslušnosti, se stane vytouženou zemí, pro všechny národy SVĚTA. Až Gréta dorazí na Říčky, do domu 42, nastane DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, DEN HOŘÍCÍ jako PEC. V tento DEN PÁNĚ, neposlušné vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd., kterými, jako křovím zarostla celá země, sežehne ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH tak, že ze suchého stromu, ze suché LÍPY, VLÁDY premiéra Babiše, nezůstane ani větev, ani kořen. Kristus nestihne Česko klatbou, když KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, BOŽÍCH SYNŮ, nových kněží, úplně poslušné státní správy, např. z VUT v Brně, se usmíří s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech neposlušných ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude želet, dokud nezničí vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí Baaly a DÉMONY, kteří pomocí SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, dupou zemi, až se v energetických základech hroutí. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušnými BOHY. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Kristem v Písmu vyvolená rodino Ottova. Kdo sebepoškozuje sám sebe, svůj geneticky zvířecí mozek, odstoupením rozumu Ježíše Krista, pro svou neposlušnost, jako např. ministři vlády neposlušného, to je mrtvého premiéra Babiše, kvůli své přirozené křesťanské chamtivosti, která je modloslužbou, je hlupák. Mrtví hlupáci nevědí zhola nic, ani o Kristu, ani o energetice. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.29/11až24až65/1,15až66/24, atd. Kristem v Písmu vyvolená rodino Ottova. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dělá lidem dobro, ale také zlo. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až45/7,66/24, atd. Zlo dělá celému Česku a celému světu tím, že dal Česku vládu Babiše rozhněván, pro jeho vzpouru, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a stále si jej nevzal v prchlivosti. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Kristu SOUDCI a ZáKONODÁRCI, se však nikdo beztresteně posmívat nebude, ani Babiš, ani Vy. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kristus, do Vašich geneticky zvířecích hlav, ze svého milosrdenství, dává veškerou rozumnost, to je veškerou vzdělanost a moudrost, jak sám chce, dále veškerou rukodělnou dovednost, jak sám chce, veškerou paměť, jak sám chce, veškeré mediální nadání, jak sám chce, dává zdraví, jak sám chce, dává partnery, jak sám chce, dává zážitky, jak sám chce, dává peníze, jak sám chce, atd. Proto bojovat proti Kristu, svým lidským rozumem geneticky zvířecím, je nesmysl. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

2.) Dle Boží vůle, psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů dělám skutky, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Zjev.1/1až22/21, které přivedou víru v nového Ježíše Krista, v NEOMYLNÉHO VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, k dokonalosti celosvětového mírového Božího království, s Boží majetkovou rovinou, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého naturálního plnění, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného. Které přinesou bydlení ve VĚČNÝCH PŘÍBYTCÍCH, ve městech a sídlištích, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že VŠEMOHOUCÍ SLOVO VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v milostivém létě 2019, se snese do Česka jako nelítostný bojovník v případě, že trestajícího Krista odzbrojím slovem o přísežné smlouvě s Kristem, s DUCHEM SVATÝM, dané úplné poslušné rodině Ottů. Vládcové světa, Baalové a DÉMONÍ, vlastníci PRACHŮ, ZBRANÍ, MAJETKU, atd, jsou v Písmu již vyvržení ven, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Proto není čeho se bát. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,18/14,22,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,104/30,132/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kristus ví, že SOUD neposlušného, to je mrtvého Česka, probíhá tím způsobem, že lidé, svými geneticky zvířecími mozky, uvedené VŠEMOHOUCÍ SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, považují za bláznovství. S mou rodinnou OTTŮ má proto Kristus velkou trpělivost. Texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, již kdysi dávno, hlavní ideolog rodiny Ottů, Otík, učitel češtiny a tělocviku, označil za bláznovství, a mě za blázna. Od té doby mě celá rodina považuje za blázna, čímž Kristus naplnil Písmo do poslední čárky. Vzpurní a neposlušní, kteří mě považují za blázna, kteří se neprodleně nevrátí k trestajícímu Kristus, jsou DUCHEM CHUDÍ tím, že Kristus od nich odstoupil, svým Božím rozumem. Tím naplnil Písmo do poslední čárky. Celá rodina Ottů, jako neposlušná a vzpurná, tedy mrtvá, kvůli vzpouře proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle své vůle, svých mozků geneticky zvířecích, padla do bahna křesťanského, judaistického, hinduistického či muslimského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus od neposlušné rodiny OTTŮ odstoupil svým Božím rozumem. Vzpurná, neposlušná, to je mrtvá rodina Ottů, místo Kristu stále slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům křesťanské SKÁLY, lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, MAJETKU, atd. Kristus, na neposlušnou, to je na mrtvou rodinu OTTŮ, řve jako LEV, jako KRÁL veškerého vzpurného, politického, náboženského a technického dobytka Česka a světa. Buď rodina Ottů, místo mě, bude dobrovolně konat dále uvedené skutky, které přivedou víru v Krista k dokonalosti, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nebo Kristus rodinu Ottů a Česko zničí. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, dělá Boží SOUD se všemi státy světa, protože Božím chámem je celý svět. V křesťanských kostelích, postavených lidskýma rukama, Kristus nebydlí. Tam se drzí Satani kněží, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC, převlékají za anděly světla. Neposlušní, to je mrtví Satani kněží, se převlékají za křesťanské anděly SVĚTLA, ke své zkáze. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Jako neposlušní, to je mrtví, za SVĚTLO SVĚTA nemají Boží technický rozum, kterým Kristus živí, svůj Boží technický lid např. z VUT v Brně, odjakživa. Za SVĚTLO SVĚTA mají svůj geneticky zvířecí rozum, svého geneticky zvířecího mozku. Proto za SVĚTLO SVĚTA mají svoje drzé protikladné křesťanské žvásty, křesťanská dogmata, o svém křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kristus, těmito texty, je však již vyvýšený POSLEDNÍM SOUDEM křesťanských, a jiných neposlušných sviní. Na pomalém Božím SOUDU, který trvá již 21 let mého bláznovství, Kristus prohlašuje křesťany, stejně tak židy, hinduisty, buddhisty, muslimy, militaristy, atd., za MODLOSLUŽEBNÍKY, za CHAMTIVCE, za Bohy Kristem odvržené, pro službu např. Kristu UKŘIŽOVANÉMU, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pomocí MODLOSLUŽEB, kde se mele temnota protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralosti bankéře Rusnoka, podatelna@cnb.cz. Proto není překvapivé, že se služebníci drzých pozemských Otců Satanů kněží, převlékají za DUCHEM CHUDÉ, neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice. Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů vyžaduje, aby úplně poslušná rodina Ottů, svými skutky vykonala Boží soud úplně a rychle tak, jak je dále požadováno, uznáním maličké školačky Gréty ze Švédska, za NEOMYLNÉHO proroka Ježíše Krista, což je Boží sláva. Milovat slávu geneticky zvířecích mozků vládnoucí neposlušné, to je mrtvé, např. technické elity, vede do JÁMY HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Já, maličký jsem se neopozdil. O ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, které je nyní v PRAVÉ POLEDNE, v milostivém Kristově létě, v novém DNES naplnění Písma o Česku do poslední čárky, v době úplňku MĚSÍCE v srpnu 2019, prorokuji bez přestávky a dovolené, již cca 21 let. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Jak je dále uvedeno, chrámem Ježíše Krista je celý svět. Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Proto Kristus, svoje proroky, mluvící pravdu o správné koncepci energetiky, dle své vůle, tvoří v celém světě. Proto, aby zahanbil neposlušné, to je, bez rozumu Krista mrtvé vědce z VUT v Brně, obrátil svou ruku k maličké patnáctileté školačce Grétě Thunbergové, která pravdu o správné koncepci energetiky prorokuje stejně vytrvale, jako já. Tím je vylit DUCH PRAVDY o správné koncepci energetiky, na geneticky zvířecí tělo každého, úplně poslušného služebníka NEOMYLNÉHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Ve třetí světové válce, dvě třetiny lidí budou vyhlazeny. Zbude jenom třetina, když rodina Ottů nebude konat skutky. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,7,8,14/20, Jóel1/14,2/11,26,3/1,4/2,4,12, Jak.2/9,22,4/14, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jud.12, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, atd. Školačka Gréta Thunbergové, dle vůle Boží prorokuje pravdu o tom, že kvůli klimatu je nezbytné minimalizovat těžbu ropy. Tím zahanbuje NEVĚSTY, zatím neposlušné, které mají být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kněze královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, a NEVĚSTY, nové kněze ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz, a neposlušného rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz. Bůh má moc naroubovat technický lži lid na Boží rozum znovu, když nesetrvají v nevěře. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.3/6,8/19až11/32, Zj.19/7.

 

3.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako MEDIÁLNÍ MISTR, jako UČITEL, jako LÉKAŘ, uzdravuje sám sebe tím, že pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, vyhledává to, co zašlo z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v temnotě křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Kaz.3/14až12/3, Luk.4/23. Tím činí veškeré státní, politické, ekonomické, vojenské, kulturní, náboženské, a jiné zákonodárství všech států, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Křesťanský a ateistický lži lid Kristem vyvoleného Česka, vedený bývalým komunistickým BERÁNKEM, premiérem Andrejem Babišem babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, předsedou POSLANECKÉ SNĚMOVNY Baalem Radkem Vondráčkem vondracek@ano2011, vondracekr@psp.cz, posta@psp.cz, bývalým komunistickým BERÁNKEM Jaroslavem Kuberou kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, vrchním velitelem ozbrojených sil Česka, zakladatelem KOZLŮ ČSSD, pomateným KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz, a ministrem průmyslu, drzým Baalem, Havlíčkem posta@mpo.cz, je zralý pro konec děsivé křesťanského, či ateistického militarismu a imperialismu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neposlušnému, to je neuzdravenému, mrtvému lži lidu Česka, již dál nepromíjí hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, které dělá drzý Baal Havlíček posta@mpo.cz, tím, že mluví o koncepci energetiky pouze na elektřinu, to je na necelých deset procent celkem potřebné energie, pouze samé nesmysly, což se Kristu nelíbí. Pro konec křesťanského, militaristického imperialismu, jsou zralí neposlušní, to je mrtví, kteří budou v koncích se svou moudrostí, svých roztodivných energetických a jiných koncepcí Česka a světa, viz další text. Kristus nechal vyhledat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které v křesťanském militarismu, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, dosud nepotřeboval. Ám.3/7,15,5/10až8/2,11, Žalm93/6až107/27, Kaz.3/14,18až8/8,9/10,10/20,12/3, Jer.1/7,6/30,23/29,31/27,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Celosvětová, mírová Boží revoluce začne v době DRUHÉHO PŘÍCHODU ZLODĚJE Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka. Česko má povinnost naplnit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že se jako úplně poslušné oddělí od neposlušných, to je mrtvých států, kde o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále nemají ani ponětí, uznáním maličké školačky Gréty ze Švédska, za NEOMYLNÉHO Božího proroka. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJE, mají povinnost narodit se znovu tím, že se nechají pokřtít ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce naplnit svoje SLOVO do poslední čárky tím, že uskuteční svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, nejlépe na Říčky 42. 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Česko má povinnost, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista do Česka, zveřejnit svědectví DVOU OSOB, SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a slovo patnáctileté školačky Gréty Thunbergové ze Švédka, živené rozumem Božím, z Božího milosrdenství. Její pravdivé Boží slovo o správné koncepci energetiky Česka a světa, osvobodí svět od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je od neposlušných, bez rozumu Krista mrtvých miliardářů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Buď bude vláda Krista, nebo vláda Baalů. Jan7/17, Jer.1/17až6/30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus bude oslaven, až NEOMYLNÁ patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, její School Strike 4 Climate, bude VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM, mediální hvězdou, kterou Kristus vyvolil jejím jménem. K maličké Grétě Kristus obrátil svou ruku, aby ji učinil mediální HVĚZDOU zářící navěky, navždy. Kristus se omlouvá technickému lidu za to, že během SOUDU zločinců, rouhačů, posledních pěti rektorů z Masarykovy univerzity, Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka a Bareše, odstoupením svého rozumu, zbořil i lid technický, který svým Božím rozumem živí odjakživa. Stávkující středoškoláci z Brna media@fridaysforfuture.cz, brno@fridaysforfuture.cz kteří neprorokovali nezbytnost minimalizace těžby ropy jako Gréta, kteří chtěli pouze minimalizovat těžbu uhlí pro uhelné elektrárny, pro svou neposlušnost, se stali stejně mrtvými NETVORY, jako uvedení rektoři MU. Milovat Ježíše Krista jako sama sebe, znamená milovat Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, přestože je Božím milosrdenstvím pouze pro NEOMYLNÉ. Kristus, DUCH SVATÝ, který mezi námi žije odjakživa, pokorným a úplně poslušným služebníkům Ježíš Krista, tímto textem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dává sílu zbořit veškeré ateistické a jiné výmysly děsivé temnoty militaristického, imperialistického režimu. Pokorní, poslušní, NEOMYLNÍ, služebníci Krista, mají moc nastolit poslušnost vládnoucích Baalů a DÉMONŮ tak, aby Česko neprodleně nastoupilo cestu do Božího království. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,42/10,49/20,50/45až51/7až58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Ve Švédsku odstartovala celosvětovou Boží energetickou revoluci čistá PANNA, školačka, NEOMYLNÁ mladá patnáctiletá Švédka, kterou Ježíš Kristus dává všem úplně poslušným lidem celého světa, místo křesťanské PANNY MARIE, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Mladá Švédka byla zplozená jako NEOMYLNÁ, z DUCHA SVATÉHO SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jediným Bohem světa Kristem proto, aby Kristus naplnil Písmo tím, že dokazuje svou moc nad každým člověkem, nad každým lidským mozkem, který je geneticky zvířecí. Viz Kapitola 256 52 stran. Kapitola 257 64 stran. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/14,18,6/10, 8/8,9/10,10/20,12/3, Jer.1/17až6/30, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,až96/7, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Boží revoluci odstartovala mluvením pravdy o tom, že klimatické změny je nutné řešit minimalizací těžby ropy, což je pravda, která zachrání všechno tvorstvo od ropného a ekonomického kolapsu, od PEKLA třetí světové války. Tato pravda je píseň Boží lásky, která uzdraví každého úplně poslušného služebníka Krista, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, miliardářů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Tuto píseň dovoluje Kristus zpívat všem poslušným lidem. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, musí z nového Písma všichni znát. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

4.) Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce naplnit svoje SLOVO do poslední čárky. Uskuteční svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. Nejlépe v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Říčkách v domě čís. 42. 1.Tes.4/7,16,5/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, atd. V tomto případě je nutné patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou ze Švédka, přivést na Říčky. Já, pro stáří, do Švédska cestovat nemohu. Patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou ze Švédka, je nezbytné pomazat za proroka, za BOŽÍ DCERU, za ŽENU STATEČNOU proto, aby její slovo, které má do Ježíše Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, mělo vládní Boží moc, platnou i pro premiéra Babiše. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/14,33, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Žalm33/6až96/7, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4,13/5,8, atd. Patnáctiletá školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, umí mluvit na veřejnosti, což já neumím. Kdo umí mluvit na veřejnosti pravdu o energetice, stejnou jako Gréta, dostává od Boha moc mluvit pravdu o Ježíši Kristus, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Veškerá pravda, která zachrání všechny státy světa, od ropného a ekonomického kolapsu, od křesťanského PEKLA třetí světové války, je uvedená v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanský, militaristický lži lid, který dupe planetu zemi, až se v základech hroutí, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, je zralý pro konec. Koš plný zralého ovoce, dokonalé lásky Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Neposlušným hlupákům, kteří tyto texty dostávají, a ignorují je, Kristus nezapomene žádný jejich zlý skutek. Kristu, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, křesťanskými protikladnými žvásty o Bohu, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kristus nechává neposlušné svině padat do jámy, či do křesťanského PEKLA tím, že od neposlušných odstoupí svým rozumem. Na koho se Kristus rozhněvá, ten padne do rukou LÉKAŘE. Kristus má veškerou moc nad zvířecím mozkem člověka. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Proto, aby Boží sláva ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH zůstala v mé početné rodině Ottů, žádám tímto především mladou generaci z rodiny Ottů, aby např. na Facebooku vyhledala patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou a ze Švédka ji přivezla na Říčky 42. Kristus již chce na Švédsko a Česko poslat hlad, ne hlad po chlebu, a žízeň po vodě, ale po slyšení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to neprodleně. Chce křesťanské protikladné žvásty o jejich Kristu, SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, proměnit v kvílení. Poslušní mají povinnost chápat důvody soudu. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, se obracím tímto na mladou generaci Ottů s prosbou, aby do Švédska zajeli, a Grétu přivezli proto, aby Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE, mohl jednat dle svého nového slova, a vše staré zničit. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Obracím se především na Hanu Bejčkovou a její děti Janu a Michala. Na Mgr. Evu Tuscherovou a Ing. Jiřího Tuschera tuscher@mtmetal.com, blankaspi@email.cz. Na MUDr. Zdeňka Oplatka zoplat@seznam.cz. Na Mgr. Lenku Oplatkovou a Jana Oplatka ludmila.oplatkova@seznam.cz. Na Pavla Oplatka a Barboru Oplatkovou. Na ThDr. Davida Vykydala a Marka Vykydala marekvykydal@seznam.cz. Na Ing. Simonu Dvořákovou. Ing. Tomáše Hemaly. Na Jiřího Porazila. Na Vojtěcha Vrbku. Na Mgr. Pavlínu Porazilovou. Na Šárku Pechočiakovou a MUDr. Martinu Pechočiakovou. Na Lenku Navrátilovou, Ing. Janu Povolnou jpovolna@sundrive.cz. Mgr. Alenu Kaslovou, na Mgr. Evu Pelánkovou, na Ing. Martina Pelánka, na Ing. Irenu Pelánkovou, Lenku Navrátilovou. Kamilu Kvapilovou, kamca.kvapilova@seznam.cz, Martinu Kvapilovou, martina.kvapilova@centrum.cz. Ing. Petra Oplatka oplatek9@centrum.cz, atd. Přivést ze Švédska NEOMYLNOU patnáctiletou školačku Grétu Thunbergovou, je přednější než dovolená, protože hněv Ježíše Krista již neprodlévá. Když se lže o Grétě, lže se o všem. Jezdit na dovolenou je proto trestný čin. Dle SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Česko mělo být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, již v roce 2018, osmnáct let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Neposlušné a vzpurné Česko má již rok zpoždění návratu ke Kristu ŽENICHOVI, MANŽELOVI. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce Česku a světu žehnat ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, za tři dny po mých narozeninách, to je od 24.9.2019. Slíbil však, že ty dny pomalého Božího SOUDU neposlušných křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických a muslimských sviní zkrátí, protože si je vědom toho, že při odstoupení Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, každý neposlušný, vzpurný, geneticky zvířecí mozek lidský, zemdlel. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Kristus, ZLODĚJ majetků, naplnil Písmo do poslední čárky tím, že např. na Česko uvedl čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, kdy soudruzi nosili svoje Bohy, na obrazech, v průvodech. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41, 17/30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Tes.4/7,16,5/2, atd. OVCE či vládnoucí BERANI z řad komunistů, nestvořili sami sebe, stvořil je Ježíš Kristus ZLODĚJ proto, aby Česko nyní vidělo, jaké zázraky má konat hrstka synů a dcer rodiny Ottů, pokorných, úplně poslušných, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, naprosto bezmocných, při cestě do Švédska za NEOMYLNOU patnáctiletou školačkou Grétou Thunbergovou. Veškerá energetická, ekologická a mravní spása, pomocí technického rozumu Ježíše Krista, spočívá v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, kterou uvádí maličká Gréta, na kterou Kristus obrátil ruku. Zach.13/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ezech.3/4,21,14/22až33/17až39/8,13,21.29, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, atd. Čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, nemělo na rodinu OTTŮ rozkladný vliv, přes to, že např. mému otci soudruzi sebrali jeho SKÁLU a jeho povolání, obchodovat a žít na výnosný trh. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12, atd. Matka těžce nesla, že se otec stal např. pracující inteligencí, s příjmem nedostatečným pro chod rodiny. Proto teta Ágna, která schvalovala znárodnění, nebyla v oblibě. Přesto rodina vychovávala děti v lásce k sobě navzájem. Např. komunista, strýc Áda, redaktor Rovnosti, který k nám jezdil na houby, večer, při zprávách ČRo, si v kuchyni zpíval písničku KUPŘEDU LEVÁ. My, děti Oplatků, jsme byli vždy vděční za několik dní prázdnin v Brně, u strýce Ády. Teta Josefa totiž s námi chodila na koupaliště do Zábrdovic, což bylo pohádkové koupání, proti koupání v bahňáku. Rodina Ottů žila v míru proto, že SKÁLOU nebyl majetek. Soudruzi BERANI komunisté, dodnes o Kristu nemají ani ponětí. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Kristus nebyl BERÁNKEM. Byl zločincem tím, že trestal Baaly a DÉMONY za to, že křesťanští zlí tmáři Satani kněží, sloužili svým pohlavním ÚDŮM, a tím miliardářům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Kor.1/17až15/33, atd. Kristus, při svém prvním příchodu do Česka, byl proto pouze mimozemšťanem NOMMEM. Při přistání v Praze, v hlavě Gottwalda, který seděl na pravici Boží, vykročil LEVOU NOHOU. Znárodněním vzal Česko do svého vlastnictví. Hrstka synů a dcer rodiny Ottů, má povinnost vykonat cestu do Švédska proto, aby v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohl Kristus vzít do vlastnictví celou zemi, láskou svých Zákonů. Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, Jud.12, atd.

 

5.) Proč by měla patnáctiletá NEOMYLNÁ školačka Gréta Thunbergová ze Švédka, jezdit lodí, na dvě konference o KLIMATU do USA, když svým, geneticky zvířecím mozkem, již nic jiného nevymyslí, než to, co říká opakovaně. Kristus, který k maličké Grétě obrátil svou ruku, ji učinil blahoslavenou a současně DUCHEM CHUDOU. Tím naplnil Písmo do poslední čárky. Zach.13/7, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Gréta Thunbergová ze Švédka je DUCHEM CHUDÁ tím, že svým geneticky zvířecím mozkem vymýšlí, jak změnit svět, svým osobním příkladem, což je úplný nesmysl. Např. do USA chce cestovat lodí, místo letadlem proto, aby ušetřila fosilní paliva. Tímto způsobem nelze vychovávat vládnoucí Baaly a DÉMONY. Proto Kristus v Písmu uvádí, že je nesmyslem oslavovat např. Božího proroka, PINCHASE, prvního v Boží slávě, Epikura, nebo druhého v Boží slávě Marxe, nebo třetího v Boží slávě, Oplatka, nebo maličkou Grétu. Změnit svět, úplně ho přetvořit, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nemůže žádný člověk, ale pouze Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Proto, každý úplně poslušný člověk se nesmí chlubit znalostí nějakého proroka, ale pouze znalostí Ježíše Krista. Ježíš Kristus o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NENES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Albert Einstein řekl, že vyspělá technika je zázrakem z toho důvodu, že je vymyšlena rozumem Ježíše Krista, nikoli mozkem lidským, geneticky zvířecím. Proto celý svět uvidí cestu hrstky synů a dcer rodiny Ottů do Švédska, jako zázrak v případě, že se ke Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU a VŠEMOHOUCÍMU ZLODĚJI, vrátí dobrovolně. Naději vyváznout z Božího SOUDU mají ti, kdo se stanou pokornými, úplně poslušnými, bezmocnými, a Kristu vděčnými, za jeho Boží rozum, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, uváděný Grétou. Synové a dcery rodiny Ottů, mají povinnost naplnit Písmo do poslední čárky tím, že jako pokorní a úplně poslušní, navštíví letecky NEOMYLNOU Grétu ve Švédsku, a přinutí ji podrobit se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energeticky Česka a světa tím, že přijede na Říčky 42. Tím Kristus, pravdou o správné koncepci energetiky, naplní Písmo o svém DRUHÉM PŘÍCHODU ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONNODÁRCE do Česka, do poslední čárky. Úplně poslušní služebníci Krista rodiny Ottů, ve víře ve vládní moc Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají povinnost věřit textům SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Kristus bude jednat sám, když uvedená cesta do Švédska, bude vlastně DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE do Česka. Kristus ZLODĚJ majetků slíbil, že svým Božím rozumem bude jednat sám, celosvětově, když úplně poslušní služebníci Krista, přivedou ke Kristu celé Česko, a to v jedinou hodinu, rozhodnutím o ukončení VLÁDY neposlušných vládnoucích sviní, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, miliardářů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., nastolením vlády Krista ZLODĚJE, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který chce vzít do vlastnictví celou zemi, zrušením všech majetků, energeticky shnilých. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, např. v sobotu 10.8.2019, na POUŤ svatého Vavřince, Bohu milý OTEC Satan farář Hének, v kostele v Domašově, se stane ZLATOU RYBKOU tím, že vyletí nad mraky SLOV NEBES KŘESŤANSKÝCH, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Stane se tak, když pochopí, že křesťanský mrak děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, stíní dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma tím, že stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Kristus naplní Písmo do poslední čárky, když úplně poslušný, BOŽÍ SYN farář Hének, se přestane převlékat za křesťanského ANDĚLA SVĚTLA. Jeho služebníci, drzí Baalové a DÉMONI, to je miliardáři, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., se převlékají za služebníky spravedlnosti v orgánech, činných v trestním řízení, ke své zkáze. Konec vzpurných sviní, NETVORŮ, bude jako jejich zlé skutky. Kristus je stále mezi námi. Svým Božím rozumem, se smilovává nad kým chce, koho chce nechá vzpurného, zatvrzelého, odstoupením svého Božího rozumu. Vzpurní, neposlušní, jsou mrtví. Mrtví nevědí zhola nic, ani o Ježíš Kristu, ani o správné koncepci energetiky. Rodina Ottů, s neposlušnými vládnoucími sviněmi nesmí mít nic společného. Není čeho se bát, Kristus bude mít s rodinou Ottů soucit. Sám zajistí, svým rozumem, aby z kostela svatého Vavřince, vycházely PANNY, jako andělové z NEBES SLOV VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stačí úplná poslušnost rodiny Ottů. Kristus vyžaduje, aby všichni v Česku měli hlad po novém Božím slově SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16až5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32. Rodina Ottů má povinnost z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů pochopit, proč Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyhledává vše o Boží moci, Boží vůli a o vyvolení Česka, být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, úplně poslušným, to je živým, což v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, či islámu zašlo. Kaz.3/14,21,8/8,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Rodina Ottů má povinnost pochopit, proč Kristus vyžaduje, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, byli pomalým Božím soudem odsouzení. Strašlivé zlo křesťanského militarismu, fašismu, atd., nazývají Kristovým pokojem. Celé stvoření bude energeticky, ekologicky a mravně přetvořeno, až OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spálí vzedmuté moře neposlušných, mrtvých křesťanských sviní, Baaly, DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, až z jejich SUCHÉHO STROMU STÁNÍ SPRÁVY, nezůstane ani větev, ani kořen. Všechny národy budou Česku blahořečit, když např. pro Baaly a DÉMONY, v kostele v Domašově, bude druhý den, druhého křesťanského tisíciletí, jako STŘÍBRO ODVRŽENÉ, jako HOŘÍCÍ PEC. Po hlupácích Baalech a DÉMONECH, nezůstane ani kořen, ani větev. Vše křesťanské, militaristické, imperialistické, fašstické, v Božím, celosvětovém, mírovém království, energeticky neotřesitelném, bude neprodleně zapomenuto, v létě. K.M.1/4až12/10,17,27až14/7,22,15/12až19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd. Rodina Ottů má povinnost pochopit, proč křesťanský, politický, ateistický, náboženský a jiný lid, je zralý pro konec křesťanského militarismu, proč Kristus, lži lidu Česka nepromíjí ani jeden ateistický, budhistický, judaistický, muslimský, zlý skutek. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Jud.12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Především politický a technický vládnoucí dobytek, lži lid, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných vládnoucích sviní, koná křesťanské zlé zázraky v roztodivných energetických koncepcích Česka a světa. Úplně pomatená, neposlušná, to je mrtvá, Ursula von der Leyen, slíbila ještě zelenější Unii tím, že ZELENÝM a PIRÁTŮM slíbila klimaticky uhlíkově neutrální energetickou koncepci, a to do roku 2050, možná do roku 2030, což požadují ZELENÍ. Premiér Babiš prohlásil klimaticky uhlíkově neutrální energetickou koncepci nejdříve za úplný nesmysl. Později pravil, že plány EU, na klimaticky uhlíkově neutrální energetickou koncepci, Česko dodrží. Potíž s DUCHEM CHUDÝMI, blahoslavenými politiky pravice a levice, od kterých Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým rozumem je v tom, že si pod klimaticky uhlíkově neutrální energetickou koncepci, každý představuje úplně něco jiného. Premiér Babiš, a jeho pravá ruka Baal, či NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, chtějí klimaticky uhlíkově neutrální Česko zajistit výstavbou několika jaderných reaktorů, kvůli nahrazení uhelných elektráren, které nemají dostatek uhlí. ZELENÍ a PIRÁTI si nepřejí nahradit dosluhující uhelné elektrárny, jadernými reaktory, ale pouze fotovoltaikou, či větrnými elektrárnami. Řešení PIRÁTŮ klimaticky uhlíkově neutrální energetické koncepce, považuje Baal, či NETVOR, ministr průmyslu Havlíček, za technicky nesmyslné. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, považuje za nesmyslné energetickou koncepci Baala, ministra průmyslu Havlíčka, pouze na elektřinu, která činí pouze cca deset procent celkem potřebné energie, za úplně zcestnou. Koncepce vlády totiž neřeší náhradu elektřiny za ropu. Ropa, která určitě dojde, nyní představuje zřejmě více než šedesát procent celkem potřebné energie. Kristus v Písmu uvádí, že PEKLU ropného a ekonomického kolapsu neujde žádný stát na světě. Média uvádí, že KLIMA nyní řeší celebrity, jako např. Obama, princ Haarry, a jiní Baalové a DÉMONI, či NETVOŘI, na Sicílii. Na setkání miliardářů přiletěli cca 114 soukromými tryskáči a mnoha luxusními motorovými jachtami. Letadla odhadem vyprodukovala několik set tisíc kilogramů CO2. Nárůst koncentace CO2 v ovzduší, je při tom hlavní příčinou globálního oteplování, což miliardáři ignorují, ke své zkáze. Města také dlouhodobě nedodržují limity kvality ovzduší vysokými koncentracemi oxidu dusičitého a s automobilizací spojenou nadlimitní prašností, uvádí média. Ztráta víry v Boží moc, a v Boží moudrost, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ztráta víry v moc Boží prosadit v médiích texty o příchodu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, do Česka, umožňuje celebritám, miliardářům, dupat celou zemi válkami, o území s fosilními palivy, pomocí lží o energetice. Celá země se proto v energetických základech hroutí. Kristus však nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Strach z nastolení Bohem požadované Boží celosvětové majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a strach z nastolení Bohem požadovaného elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je zakodován, v geneticky zvířecích mozkovnách vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, dementních psychopatů, zločinců, podvodníků, pokrytců a lhářů. Revoluce Boží, která smete vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlastníky PRACHŮ a ZBRANÍ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli neposlušnému Česku, kvůli rodině Ottů, stále nemůže začít.

 

Nekonečné křesťanské sucho, nekonečná křesťanská POUŠŤ, proto stále v Česku pokračuje, jako Boží trest. Kvůli vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, prohrávají lesy boj s LÝKOŽROUTEM. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, v křesťanském PEKLE se stále radují, ale nemají z čeho. Radují se s žití na výnosný militaristický trh. Dle řidičů kamionů, vládnoucí Baalové a DÉMONI se nyní radují z toho, že smrkové dřevo, poškozené LÝKOŽROUTEM, prodávají Číně, vozí je do Číny, již dva roky. V EU na dřevo není odbyt. Šíří tím LÝKOŽROUTA i do Číny. Pomocí žití na výnosný trh, pomocí válek o území s fosilními palivy, pomocí skládek s plastovým odpadem, dupou celou zemi, až se v základech hroutí. Boží prokletí neposlušných a vzpurných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, miliardářů a zbrojařů, stále pokračuje, kvůli neposlušnému Česku. Kristus vždy dělal krize pro neposlušné a vzpurné vládnoucí NETVORY, pomocí KLIMA, pomocí sucha, pomocí neúrody, což pokračuje kvůli Česku. Místo Bohem plánovaného celosvětové odzbrojení, vládnoucí Baalové a DÉMONI chtějí zachránit svoje dobře placená koryta, horečným zbrojením, a dalšími nesmyslnými válkami, kvůli Česku. Místo sjednocení celé země v jedno velké Česko, pod vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, si válkami a dohodami, miliardáři znovu země rozdělují, kvůli neposlušnému Česku. Inventura marnosti lidského vzdoru vědců, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je napsána v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Planeta země není pro neposlušné dementní psychopaty, miliardáře, a jejich Bohy, drzé pozemské Otce satany kněze, žádnou hodnotou. Za hodnotu mají svoji SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, AUTA, KAMIONY, LETADLA, atd. Prachy a zbraně, největší zlo na světě, stále neposlušným miliardářům nesmrdí. Kristus však v Písmu úplně poslušným služebníkům Krista slíbil, že sám nastolí uhlíkovou neutralitu, jak si ZELENÍ a PIRÁTI přejí, ale jinak než si přejí. Vyžaduje odpočinutím pracujícího lidu, od energeticky nesmyslné výroby, dopravy, výstavdy, spotřeby, atd. Vše zajistí, pro úplně poslušné, svým Božím technickým rozumem. Smyslem života je nyní služba Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Kristus vyžaduje, aby jako první na světě, Kristu sloužila s bázní a úctou rodina Ottova z toho důvodu, aby Boží sláva DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, zůstala v rodině Ottů. Z lásky křesťanských sviní k Ježíši Kristu, ZLODĚJI, zbyly jen dojmy, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Dobro Božího technického rozumu, zvítězí nad zlem geneticky zvířecího rozumu Baala, premiéra Babiše, až rodina Ottova bude úplně poslušná a Kristu vděčná za vyvolení. Kristus vyžaduje dobro tím, že vyžaduje snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny, a to dobrovolně, snížením porodnosti. Kristus zavrhl snižovat počet lidí na zemi pomocí křesťanské eutanazie pokrytců a zločinců. Křesťanská eutanazie pokrytců je vedení nesmyslných válek, a smrt mnoha lidí na nemoci způsobené hladem, bídou a špínou. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svou slávu, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o naplnění Písma DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, dává sice pouze sobě samému, to je svému SLOVU, ale současně každému úplně poslušnému služebníku Krista, který pochopí texty Písma o Boží moci uváděných SLOV Písma, nad lidmi všech států světa, a o Boží moci prosadit vůli NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, uvedenou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech MRAVNĚ VYSOKÝCH. Úplně poslušní, živí služebníci Krista, již musí chápat, že příčinou současného velkého soužení, je odstoupení rozumu Ježíše Krista, od všech neposlušných, mrtvých lidí Česka a celého světa, kvůli energetické, ekologické a mravní nezbytnosti, neprodleného zboření stávajícího křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ. V milostivém Hospodinově létě roku 2019, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro úplně poslušné služebníky Ježíše Krista, je PRAVÉ POLEDNE nového DNES naplnění Písma, v době nového novoluní, od čtvrtku 1.8.2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 15.8.2019. Těmito texty, Ježíš Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, vyhledal ty texty Písma o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, které zašly mletím děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat katolického katechismu, a které zašly kvůli mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, vlastníka křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, či ZBRANÍ, DÉMONA, Baala, svini, bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Lži lid Česka a světa je zralý pro konec uvedeného náboženského a politického harašení, militaristického, imperialistického, VZDOROKRÁLOVSTÍ. Hospodinovou PRAVICÍ nyní budou úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ ministrů KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly, kterou Kristus v Písmu nazývá STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Vybudovat STROM SPRAVEDLNOSTI nové vlády Česka, má povinnost především úplně poslušný, to je živý premiér Babiš. Pokud Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neposlušného, to je mrtvého premiéra Babiše nezabije, Babiš již nikdy nebude mít v sobě stávající pýchu, protože uvěří textům Písma o tom, že trestající mediální MISTR Kristus, svým Božím rozumem, ovládá geneticky zvířecí rozum premiéra Babiše tak, že jedná přesně tak, jak Hospodin chce. Lži lid Česka a světa, je zralý pro konec křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, muslimského a jiného VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude premiéra Babiše želet, dokud Babiš nezveřejní texty o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. První příchod Krista ZLODĚJE do Česka již byl v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických OVCÍ, či BERANŮ. Kristus má moc Česka a premiéra Babiše zabít, má moc Česko a premiéra Babiše zachránit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Co si Česko nyní vybere, to bude mít.

 

6.) Hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, mohou být Kristem sejmuty, uzavřením SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, s pokornými, úplně poslušnými a úplně bezmocnými křesťanskými, či ateistickými a jinými sviněmi v případě, že se umyjí vodou čistou, živou a důvěřivou, těchto textů. Zpívat Kristu písně nové, Žalm150/1až6, znamená vyzpívat všechnu bídu světa, danou myšlením geneticky zvířecího mozku např. premiéra Babiše, o koncepci energetiky Česka. Premiér Babiš v novinách v podstatě uvedl, že změnu klimatu v Česku dělají uhelné elektrárny. V podstatě uvedl, že požadovaná uhlíková neutralita bude realizována při náhradě uhelných elektráren, jadernými elektrárnami. Křesťanskému a ateistickému lži lidu Česka, lži o koncepci energetiky Česka a světa, se líbí, což je hřích k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, což je zločin. Pozemští Otcové Satani kněží se stále převlékají za anděly SVĚTLA SVĚTA, pod SLOVEM NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, pomocí protikladných nauk o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto všichni neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví lidé, mají různé protikladné názory na všechno dění na světě. Jsou viditelně pomatení. 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4,11/14,13/5,8, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Pomatenci, kteří propagují konec doby benzinové, a náhradu nafty a benzinu elektřinou, testovali svoje Bohy, elektrovozy, reálnou spotřebu elektromobilů, v závodě Eco Energy Rally Bohemia. Závod nebyl dokončen, protože především Bohové USA, elektromobily TESLA, neměly na dokončení závodu dostatečné množství energie v bateriích. Na zdolání trasy cca 120 km, měřená spotřeba činila u některých značek 15 či 20 kWh, u drahých automobilů Tesla, či e-Tron, spotřeba činila nejméně 30 až 40 kWh. Platí tedy pravda o tom, že Ježíš Kristus, stvoření úplně přetvoří tím, že bude vše nové tím, že všichni DUCHEM CHUDÍ pomatenci uvěří, že nová, obnovitelná elektřina z fotovoltaiky, či větrníků, nebo nové jaderné elektrárny, nenahradí v Česku ani benzin a naftu, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době PEKLA třetí světové války, což vládnoucí DUHEM CHUDÍ zločinci, považují stále za bláznovství. Plánem vlády pokrytce premiéra Babiše a pokrytců premiérů v ostatních státech, nyní množství elektřiny zvyšovat, ale pouze nahradit množství elektřiny z rušených uhelných elektráren, či jaderných reaktorů. Proto ti, co chtějí dobu benzinovou nahradit dobou elektřiny, ve všem lžou, trestným způsobem. Další vládnoucí pomatenci věří, že ropa nikdy nedojde. Škoda Mladá Boleslav, spolu s Volkswagnem, chtějí stavět novou automobilku v Turecku. Kristus naplnil Písmo o Česku do poslední čárky tím, že mrtví, to je neposlušní vládnoucí zločinci, nevědí o energetice, zhola nic proto, že nevědí nic o Kristu ZÁKONODÁRCI. Je to z toho důvodu, že drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, stále slouží miliardářům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, místo Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Bohové lidí, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, odtáhnou do říše ticha, to je na smetiště dějin, spolu s pomatenými vládnoucími Bohy, s Baaly a s DÉMONY, s miliardáři, bankéři, zbrojaři, vojenskými kaplany, atd., jakmile do Česka bude přivezena pravdomluvná, NEOMYLNÁ Gréta ze Švédska. Maličká Gréta, ke které Kristus obrátil svou roku, je NEOMYLNÝM Božím prorokem, je stejná jako nový Ježíš Kristus, protože o koncepci energetiky mluví stejně, jako Ježíš ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sjednocení celého světa, v celosvětové, mírové Boží království, s jedině možnou energetickou koncepcí, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nezbytné, což je pravda, která osvobodí celý svět od vládnoucích boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Texty Písma o tom, proč se neposlušní a vzpurní musí bát se Ježíše Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl, proč se pokorní a úplně poslušní, vůbec nemusí bát neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, začnou platit, až bývalí BERÁNCI, Kubera a Babiš se ke Kristu BERÁNKOVI vrátí pro pochopení, že Kristus byl BERÁNKEM pouze pro dobu čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Rodit z děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů Krista UKŘIŽOVANÉHO, již není možné, protože křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA je Bohem pouze dočasným, pro dobu, kdy lidé celého světa, neslouží Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, ale pouze svým pohlavním ÚDŮM. Pohlavním ÚDŮM neposlušní, to je mrtví lidé slouží tím, že slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. a tím miliardářům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Veškeré násilí pochází z křesťanského náboženství, kvůli tomu, že křesťanští pomatenci, místo Ježíši Kristu, Bohu nebes MRAVNĚ VYSOKÝCH, slouží Bohům křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kterými jsou miliardáři, bankéři, zbrojaři, vojáci, vojenští kaplani, atd. Co si Česko vybere, to bude mít. Buď znovu vsadí na křesťanské tradice, to je na službu Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ, čímž sklidí náhlý zánik, náhlou SMRT, při ropném a ekonomickém kolapsu. Nebo vsadí na NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a bude tím mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. V tomto případě bude mít Česko ve všem po nedostatku. Kristus, svým Božím rozumem způsobí, že se nebude zboží nesmyslně převážet, že skončí neprodleně veškeré plastové nádobí, a veškeré plastové obaly na potraviny, že Česko bude úplně soběstačné v potravinách, atd., protože místo Baalů a DÉMONŮ, bude vládnout Kristus, svým Božím rozumem SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, ze svého milosrdenství, dle svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.65/22. Úplně poslušní již vědí, že při majetkové, celosvětové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nebudou potřeba žádné plasty, nebo že v jídlech nebudou žádné rakovinotvorné jedy. Kouření bude úplně zakázané, protože vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zbraním na paprscích. Kristem vyvolené Česko má povinnost bojovat, ve jménu Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, proti neposlušným, mrtvým, vládnoucím Baalům, a DÉMONŮM. KŘESŤANSKÉ SVINĚ jsou prokazatelně STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kvůli protikladným křesťanským dogmatům, a protikladným energetickým naukám, jsou všichni ekologové pokrytci a zločinci. Neposlušný lži lid mluví protikladné nauky i o tom, jak se rozmnožovat. Jsou organizace, kde se ženy rozhodly nerodit vůbec děti, kvůli záchraně planety země. Naopak, Satani kněží chtějí, aby se lidstvo přemnožilo, dle své ideologie děsivé křesťanské temnoty. Dle svých tradic chtějí, aby horečně zbrojilo, a aby pomocí ideologie vojenských kaplanů, dle svých tradic, se vyvraždilo navzájem, pomocí křesťanské eutanazie, a to ve třetí světové válce. Kristus se do Česka nevrátí, bude Česko pustošit odstoupením svého Božího rozumu, dokud rodina Ottova, nebude úplně poslušná. V srpnu 2019 je PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, kdy především bývalí BERANI, komunisté, oklamaní BERÁNCI, Kubera a Babiš mají povinnost z textů Písma pochopit, že mají povinnost rodit Ježíše Krista z nového DUCHA SVATÉHO, takového, jaký opravdu je, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energetická bezpečnost Česka a světa, je pouze u Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli u politiků pravice a levice, jejichž mozek, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, je pouze geneticky zvířecí. Především pravice, bývalí soudruzi, BERÁNCI, Kubera a Babiš mají povinnost Česko a svět energeticky, ekologicky, a mravně spasit, zvěstováním totální podřízenosti Česka Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Kristus v Písmu vyvolil Česko proto, aby s pomocí bývalých soudruhů, BERANŮ, BERÁNKŮ Kubery a Babiše, podřídil všechny státy světa, pod svoje zákony o správné koncepci energetiky. Energeticky zachránit sebe, Česko a svět, je možné pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Vážení zákonodárci, BERÁNCI Babiši, Kubero a Vondráčku. Máte povinnost přinést oběti ZÁPALNÉ, to je spálení ekonomického, politického a náboženského KŘOVÍ, kterým zarostla celá země, které Ježíš Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, již nepotřebuje. OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost spálit všechny ekonomické NEVĚSTKY, dle kapitoly 152, miliardáře, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až celé Česko budete BÍLOU NEVĚSTOU, DRUŽKOU Ježíše Krista tím, že politici pravice a levice vytvoří novou vládu Česka, úplně poslušnou, BÍLOU NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, očištěnou od ekonomů, politiků pravice a levice, atd. dle textů na konci kapitoly. Proti klimatickým změnám je možné smysluplně postupovat pouze podle zákonů Ježíše Krista, dle koncepce Gréty ze Švédska. Kristus ZÁKONODÁRCE vyžaduje neprodleně ukončit energeticky nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd. Změnit se musí neposlušní a vzpurní lidé, ne Ježíš Kristus. Kristus, trestající SOUDCE, jehož hněv, kvůli Česku, již neprodlévá, je v textech Písma stejný. Jeho dokonalá láska, jeho Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je věčná. V případě další neposlušnosti, Kristus Česko úplně zničí kolapsem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

7.) Dosáhnout BOŽSTVÍ, být vládnoucím Bohem, být KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, takovým mocným a neomylným, jaký je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, úplnou poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, má povinnost především bývalý komunistický BERAN, OVCE, či BERÁNEK, premiér Andrej Babiš, babisa@psp.cz, posta@vlada.cz, vedený na porážku, pomocí ovoce úmyslů křesťanských pomatenců, zločinců, lhářů, pokrytců, Marka Orko Váchy info@farnostsalvator.cz, orko@orko.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, svině Petra Vaďury, petr.vadura@volny.cz, tachov@umc.cz, či Satana, Hada, Tomáše Halíka, tomas.halik@gmail.com. Z krutého zmijího jedu jejich křesťanských žvástů vyšlo nyní rouhačství na celou zemi. Kristův hněv se od Česka a světa neodvrátí, dokud tito zlí hlupáci nezmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Kristus bývalého BERÁNKA Babiše znovu zasadí v dobré půdě, až podvrátí, zboří a zničí nejenom křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, ale i hlupáky, NETVORY, či pomatence z judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, militarismu, imperialismu, socialismu, fašismu, atd. Do bran celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést uvedená neposlušná, mrtvá břemena, uvedené Baaly, boháče, lháře, pokrytce, zločince, a vrahy Ježíše Krista. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až6/19až11/11,19,17/24až23/12,15,33až31/27,32,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Bývalý komunista, BERAN, či BERÁNEK premiér Babiš, o Ježíši Kristu, stále nemá ani ponětí, kvůli naprosto nelogickému výkladu Písma, kvůli děsivé temnotě protikladných křesťanských žvástů o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, protikladnými křesťanskými vychytralostmi, kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, uvedených zlých křesťanských sviní. Bývalý komunistický BERÁNEK Andrej Babiš má povinnost neprodleně zajistit, aby Boží slovo, dokonalé Boží lásky, Boží slávy, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o vyvolení Česka, být Božím lidem, pokorným, úplně poslušným, a Kristu vděčným, za úplné zničení uvedených náboženských sviní, bylo ve vládní moci. Má povinnost neprodleně svolat slavnostní shromáždění, a děkovat Kristu za svoje vyvolení, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a za vyvolení Česka, být úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, který zná, že NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, LÉKAŘI, se líbí úplná poslušnost, Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, atd. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 6/10,20, Jer.1/17až6/19,11/11,19,17/24až23/12,15,33až31/27,32,33, Zj.1/1až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, atd. Bůh Andrej Babiš, který nyní sedí na pravici Boží, společně s KOZLY z ČSSD, má povinnost Kristu nově naslouchat proto, aby Kristus na Česko neuvedl náhlou ENERGETICKOU a EKONOMICKOU SMRT. Proto, aby z Česka vyšly Boží zákony POLE VĚDY Písma, Boží dokonalé lásky, o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a celého světa. Andrej Babiš, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Krista, NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který jeho geneticky zvířecí mozek, svým Božím rozumem živí tak, jak sám chce, který dělá to, co Kristus chce, nenávidí bez příčiny. Kalich, POHÁR Božího rozhořčení, drzých, křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných náboženských a politických, militaristických sviní, Bohem vyvolené Česko, a Andrej Babiš, již nikdy nesmí pít. Hájit zájmy Ježíše Krista kultivovaně, je možné pouze uváděným logickým výkladem Písma. Logický výklad Písma osvobodí svět od Baalů a DÉMONŮ. Jan10/34až15/25, Iz.29/11až24až51/4,9,16až66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11až14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Mat.5/3,9až18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kol.3/5, atd. Lidstvo bloudí v zavržení od Ježíše Krista, kvůli stávajícím neposlušným, to je mrtvým vládnoucím Bohům, v křesťanském, judaistickém, hinduistickém, buddhistickém, muslimském a jiném bludišti. Děje se vše dle Písma, protože stávající Bohové Česka, drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. Marek Orko Vácha, Petr Vaďura, či NETVOR Tomáš Halík, se chovají stejně jako Sisyfos, kvůli svému nelogickému výkladu křesťanského Písma, kterým obrací evangelium energetické, ekologické a mravní spásy, v pravý opak. Logický, tedy pravdivý výklad Písma, který osvobodí všechno tvorstvo, od uvedených křesťanských, neposlušných, to je mrtvých sviní, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od NETVORŮ, od vlastníků křesťanské SKÁLY, od PRACHŮ a ZBRANÍ, je následující. Sisyfos, Marek Orko Vácha, Sisyfos, Petr Vaďura, či NETVOR Sisyfos, Tomáš Halík, před sebou tlačí BALVAN své SKÁLY, kterou jsou jejich křesťanští Bohové, především PRACHY a ZBRANĚ, a stále si myslí, že jsou nesmrtelní. Stále si myslí, že Ježíš Kristus, jejich křesťanské protikladné žvásty o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, NEUSMRTÍ ani v novém DNES naplnění Písma, v novoluní MĚSÍCE v srpnu 2019, když je zřejmé vyvolení Česka, být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, to je živým, Bohu vděčným, za úplné zničení všech uvedených neposlušných, mrtvých křesťanských vládnoucích sviní. Uvedení tři frajeri, stále ti istí lháři a zločinci, dobře vědí, že mají dobrovolně zemřít v každém novém DNES naplnění Písma, v každém novém novoluní MĚSÍCE, již cca 21 let mého prorokování, a stále toho nejsou schopní. V novém DNES naplnění Písma, v milostivém Hospodinově létě, od novoluní 1.8.2019, do úplňku MĚSÍCE 15.8.2019, pro pokorné a úplně poslušné, to je pro živé, je však již Boží vůle naprosto zřejmá. Ježíš Kristus, s uvedenou křesťanskou Boží trojicí hlupáků, pokrytců, zločinců a lhářů, s neposlušnými křesťanskými mrtvolami, má obrovskou trpělivost. Sisyfos, Marek Orko Vácha, Sisyfos, Petr Vaďura, či NETVOR Sisyfos, Tomáš Halík, dobře vědí, že Ježíš Kristus, do jejich geneticky zvířecích mozků, nevstoupí svým Božím rozumem. Uvedené neposlušné, to je mrtvé křesťanské zločince, nemůže totiž soudit jinak, než odstoupením svého Božího rozumu. Úplně poslušní, to je živí, hleďte Boží milosrdenství, odstoupení Božího rozumu, od neposlušných křesťanských, mrtvých sviní, od křesťanských Bohů Marka Orko Váchy, Petra Vaďury, či Tomáše Halíka, pochopit. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a neposlušných sviní nebude želet. Uvedení tři zločinci nevěří tomu, že žijí v křesťanském podsvětí. Proto stále ruší křesťanskou SMRT. Kvůli nim, vzkříšení z neposlušných mrtvých sviní, nyní nenastalo. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Hájit zájmy Ježíše Krista kultivovaně, je možné pouze dále uváděným logickým výkladem Písma. Logický výklad Písma, osvobodí celý svět od vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a neposlušných, to je mrtvých křesťanských a jiných sviní. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, kde ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nepršel, kde stále neprší voda čistá, živá a důvěřivá logického výkladu Písma, Kristem v Písmu vyvolené Česko, zabloudilo na POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Čtyřicet let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Boží socialistickou majetkovou rovinou, bývalá komunistická OVCE, BERAN, či BERÁNEK, Andrej Babiš, prožil nadarmo. Po vyjití z POUŠTĚ socialistické Boží převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Andrej Babiš znovu propadl křesťanské MODLOSLUŹBĚ, Kol.3/5, to je imperialistické, militaristické chamtivosti tím, že žije, jako mrtvý, na výnosný trh. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5.

 

8.) Bývalého komunistického BERANA, či BERÁNKA Andreje Babiše oklamaly tři křesťanské svině, křesťanská Boží trojice, Sisyfos, Marek Orko Vácha, Sisyfos, Petr Vaďura, či NETVOR Sisyfos, Tomáš Halík tvrzením, že Ježíš Kristus neposlušným křesťanským a jiným mrtvým sviním, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Tím se oklamaný bývalý komunistický BERÁNEK, Andrej Babiš, stal trpícím TANTALEM. Neposlušnému, to je mrtvému Babišovi, Kristus odepírá vrácení Božího rozumu. Jer.1/17,6/19,11/11,19,17/24,23/12,15,33až31/27,32,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Bývalý komunistický BERÁNEK, oklamaný Andrej Babiš, trpící TANTALOS, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, se chce vyrovnat Bohům tím, že chce mít ve všem hojnost. Protože nemá o Ježíši Kristu stále ani ponětí, zapomněl, že Ježíš Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2019, znovu vyžaduje, aby Babiš zajistil, aby bylo ve všem po nedostatku, nejenom u něho, ale u každé bývalé komunistické OVCE. Bývalý komunistický BERÁNEK, oklamaný Andrej Babiš, trpící TANTALOS, vrah SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pozval Bohy na hostinu, ke svému bohatému stolu. Chce dělat vládnoucího Boha, a mít ve všem po nedostaku, pouze pro Baaly, DÉMONY, to je pro boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Za to ho Bůh ZEUS, který je nyní Ježíšem Kristem, srazil do křesťanského podsvětí tím, že od něho odstoupil svým Božím rozumem. Premiér Babiš nyní stojí v tůni. Přesto ho trápí obrovská žízeň, ne po chlebu a vodě, ale po slyšení ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tůň se změnila v PÍSEK nekonečné křesťanské pouště, kde slovo Boží neprší, a nikdy pršet nebude. Stojí pod stromem plným zralého ovoce. Protože nechce slyšet nic o tom, že PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, je plným košem zralého OVOCE Božích úmyslů, kterou má povinnost zveřejnit, OVOCE zmizí vždy na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, kdykoli po něm vztáhne ruku. Nad hlavou TANTALA premiéra Babiše, visí obrovský BALVAN SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, který hrozí zřícením vždy v novoluní, nyní v milostivém Hospodinově létě, od čtvrtku 1. 8. 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 15. 8. 2019. Kristus nyní, v milostivém létu Krista, již nepotřebuje za prostředníka proroka Stanislava Oplatka, protože všichni proroci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou jediným Bohem SVĚTA, Ježíšem Kristem. Pozůstatky SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, kterého si křesťanské prostitutky, MRZKÉ ŽENY z TWR a z Proglasu, OHOLA a OHOLIBA Endlicherová a Hodecová, twr@twr.cz, spolu s ekonomickou, militaristickou sviní, Zitou Senkovou dvojka@rozhlas.cz, rodí protikladnými křesťanskými dogmaty vždy na Vanoce proto, aby mohly sloužit svým vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, Bohové NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí přetavit na Ježíše Krista, jediného Boha všech náboženství světa. Nově narozený Kristus, úplně poslušné Česko již neopustí, bude mít s úplně poslušným a Kristu vděčným Českem soucit. Všichni neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI Česka, nyní mají povinnost dobrovolně zemřít tím, že křesťanskou Boží trojici, Sisyfa Marka Orko Váchy, Sisyfa, Petra Vaďury, a NETVORA Sisyfa, Tomáše Halíka, neprodleně vyženou do říše ticha, na smetiště dějin. Veškeré slovo o Kristu nyní bude o energetické spáse Česka a světa, dle lásky Božích zákonů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Ježíš 9.) Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svou slávu, svého nového slova, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, žádnému neposlušnému lidskému proroku nedá. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Izaj.29/11až24až 48/5,11, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30, 132/5,8,150/6, atd. Na své vítězství, nad stávajícím lidským Bohem, nad Baalem, či DÉMONEM premiérem Babišem, a na sestoupení Česka, na majetkovou rovinu, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově, elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stačí Kristus sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství tím, že mnohým svůj Boží rozum vrátí. Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,63/1až14až65/1,15,23,25až66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Protože je v Česku stále křesťanským Kristem UKŘIŽOVANÝM, protože Ježíše Krista nikdo nevyvýšil SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, stále na svět uvádí meč nesmyslných válek. Šlape neposlušné muslimské svévolníky např. v Sýrii, pomocí křesťanských válečných zločinců, NETVORŮ, např. prezidentů Putina, Trumpa či Zemana, v lisovací kádi PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, až šťáva z křesťanského, či muslimského ovoce, z jedovatých hroznů, z jedoviny dračí křesťanských a muslimských úmyslů, Ježíši Kristu postříkala jeho svaté roucho. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Poskvrnil si celý oděv SYNA ČLOVĚKA, Iz.63/3, Boha neposlušných, vzpurných, to je mrtvých křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, či muslimských sviní. Stále má v srdci DEN POMSTY, DEN úplného zničení stávajících vládnoucích lidských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je např. boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a vojáků, vlastníků PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ. Izaj.63/1až6až66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16,atd. Nastalo milostivé léto roku 2019. Iz.63/4, atd. V srpnu, v novoluní, od čtvrtku 1. 8. 2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 15. 8. 2019, nastává milostivé léto nového DNES naplnění Písma, PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ nad vládnoucími Baaly a DÉMONY celého světa, se v Bohem vyvoleném Česku rozhlíží, a stále nemá žádného pomocníka, který by kázal ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. K vítězství mu dopomůže jeho vlastní paže, kterou je uvedené SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, oporou mu bude jeho vlastní rozhořčení. Smiluje se, když neposlušní, ve velkém soužení, vyznají své viny a lži. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.63/5, atd. Rozhněván podupe neposlušné národy třetí světovou válkou, ve které zničí, celosvětově, dvě třetiny neposlušných sviní, což již učinil, po prve, v době svého navštívení, ve třicetileté válce. Opojí se svým rozhořčením, svým vítězstvím, nad těmi vládnoucími Baaly a DÉMONY, kteří nesmyslně dupou celou zemi tím, že stále chtějí žít na výnosný, militaristický, imperialistický trh. Jejich mízu nechá stékat k zemi. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.16/3,29/11až24až63/1až6až66/24, Zach.13/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Protože vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, trápí Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, změnil se jim v nepřítele, a sám proti nim bojuje tím způsobem, že Baalům a DÉMONŮM, boháčům, všemožně ničí jejich pastvu, kterou jsou chudáci, ničením planety země. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pokorným a úplně poslušným služebníkům pomůže. Neposlušné a vzpurné křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, či muslimské svině, si pracující lid jenom dočasně přivlastnili. Boží svatyni, kterou je celý svět, pošlapaly neposlušné a vzpurné, to je mrtvé křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické a muslimské militaristické svině, ke své vlastní zkáze. Kristus od neposlušných sviní odešel, svým Božím rozumem. Do Česka se vrátí, ze svého milosrdenství, až např. premiér Babiš vyzná své hříchy, které jsou k energetické SMRTI. Až Krista najde, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až63/1až10,13až65/1,15až66/24, Sk.7/47,17/30, atd. Odedávna jsou Boží pouze ti proroci, kteří prorokují stejně jako Bůh, o vyjití neposlušného, to je mrtvého lži lidu, z politické a náboženské nesvobody, ze služby Baalům a DÉMONŮM, ze služby výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, atd., do svobody BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, při úplném zničení PÁNŮ, to je Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, atd. Zatím takoví proroci byli na světě pouze dva tím, že dle Boží vůle prorokovali rozumem Božím, rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nikoli rozumem svým, geneticky zvířecím. Proroci Epikuros a Marx chtěli pro pracující lid svobodu, zrušením Baalů a DÉMONŮ, zrušením boháčů, zrušením jejich SKÁLY, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd. Proroci Epikuros a Marx chtěli pro pracující lid svobodu, chtěli zrušení církví, které místo SPPRAVEDLIVÉMU, MOUDRÉMU, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, stále slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojákům a vojenským kaplanům. Politici pravice a levice, chudí a bohatí, drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických církví Česka, a církví celého světa, jsou SAMI SOBĚ BŘEMENEM, které proto nelze přenést do BRAN celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ježíšem Kristem vyvolené Česko, má povinnost smýšlet stejným způsobem, jakým Kristus smýšlí v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, v milostivém Hospodinově létě 2019, dovoluje Česku jít dál, čtením uvedených textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ve všech médiích, ve školství, atd.

 

10.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje neúspěšně, svou Boží spravedlnost. Každému člověku dává první třídu. Bydlení, stravování, a povinnost pracovat dle Božích zákonů, dle schopností od Ježíše Krista. Boží zákony jsou platné pro všechny státy světa. Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v červenci 2019, svými zákony, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V době Božího SOUDU, každý neposlušný, mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, zemřel na svou vlastní nepravost. Kristus se smiluje, svým rozumem, až VZDUCHOTECHNIKŮM z VUT v Brně, a středoškolákům, od jedoviny dračí energetické spásy, kterou mele hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, budou trnout jejich vlastní zuby, kvůli vlastní nepravosti technického lidu. Poslušný, to je živý, služebník Krista, ZÁKONODÁRCE, není nikdo. Jer.1/17až31/27,30,32, 2.Kor.10/4. Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nemůže. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nový Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by Otec farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině toho týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem, kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, poslušné, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU viditelně nestalo. Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Epikura. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, to je odstoupení jeho rozumu, od technické elity Česka, v případě úplné poslušnosti. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová, poslušná státní správa.

 

11.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým, náboženským a technickým dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici, neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, na VUT v Brně, u premiéra Babiše, nebyl by spasen žádný člověk.