Kapitola 259 – 64 stran.

16.07.2019 16:08

Kapitola 259 – 64 stran. Urgence žádosti o zrušení voleb do EP, konaných dne 24. a 25.5.2019. Kalibrace logického výkladu Písma umožňuje úplně poslušnému premiéru Babišovi, být stejným PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a tím zbořit stávající světový militaristický, imperialistický řád vládnoucích politických a náboženských pokrytců a zločinců, Baalů a DÉMONŮ, zotročených křesťanskou militaristickou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Na velkou bolest, na ztrátu křesťanské SKÁLY, kterou je MAJETEK, Babiš raz zabudne v okamžiku, když bude v Česku rozhodnuto o tom, že je jeho povinností podřídit se zákonům Ježíše, a budovat majetek společný, energeticky neotřesitelný. Žádost o zrušení vzpurných, je uvedená v kapitole 258. Je určena JUDr. Mazancovi, JUDr. Baxovi, VOLEBNÍMU SENÁTU sekretariat@nssoud.cz, podatelna@ nssoud.cz, NEVĚSTÁM, úplně poslušným, to je živým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, novým kněžím královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, a NEVĚSTÁM, kněžím ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz, úplně poslušnému rektoru Štěpánkovi rektor@ro.vutbr.cz, úplně poslušné, to je živé ředitelce ČRo v Brně Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, drzému pozemskému Otci Satanu biskupu Cikrlemu biskup@biskupstvi.cz, a vládci křesťanského PEKLA v Brně, drzému Baalu, zločinci, pokrytci a lháři, rektoru Bekovi bek@muni.cz, rektor@muni.cz. Žádám o písemnou odpověď, žádám o přijetí, kvůli projednání textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské, neposlušné, bezbožné, mrtvé svině, např. Baalové a DÉMONI na Masarykově univerzitě, jsou již dvakrát vykoření z víry v křesťanskou MODLÁŘKOU STVŮRU. Nejsou lidmi dobré vůle. Úplně poslušným služebníkům Boha pokoje, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jsou úskalím bratrského SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bez rozumu Krista mrtvým sviním, Satanům, je Bohem jejich břicho, jejich dobře placené koryto, a výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, atd. Kristus je odměňuje, svým Božím rozumem, podle jejich křesťanské spravedlnosti, takže Boží rozum nemají. Kdo s bludnými hvězdami křesťanských a ateistických sviní, či neposlušných NETVORŮ Masarykovy univerzity, má cokoli společného, čeká ho ta nejčernější křesťanská tma, ropný a ekonomický kolaps, a vrcholný Boží trest, křesťanské PEKLO meče třetí světové války. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11až14/3, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Fil.3/9,17, Gal.1/7až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Ježíš dovolí Česku jít dál, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na vládnoucí Baaly a DÉMONY, na vlastníky PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, AUT, atd. Vyžaduje, aby v tomto novém DUCHU SVATÉM, o absolutní moci Ježíše Krista, nad každým geneticky zvířecím lidským mozkem, bylo zakotveno celé Česko. Filip.2/13,3/9, atd. Máme již ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy křesťanský, či ateistický DUCH, je pouze DUCH pokrytců, zločinců a lhářů. Kristus ničí SOUDEM, a odstoupením svého Božího rozumu, především svého protivníka, zločince, jím zasazeného NETVORA ministra průmyslu Havlíčka tím, že drzý Baal Havlíček posta@mpo.cz, mluví o energetice pouze nesmysly, což se Kristu nelíbí, viz další text. Krista se musí bát celé Česko strachem, jaký ještě nikdy nebyl, z titulu pochopení Boží moci nad geneticky zvířecím mozkem Baala ministra průmyslu Havlíčka. Neposlušným HAVLÍČKOVCŮM z MPO je evangelium SLOV VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH NEBES, předzvěstí úplného zhynutí Baalů. Kristus v Česku, ničící ministra průmyslu Havlíčka, lháře, pokrytce a zločince, neposlušným vládnoucím mrtvolám dal zakusit pravdivost Božího slova, o energetické nezbytnosti úplného zničení Baalů a DÉMONŮ, i moc Krista, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem neposlušných boháčů. Ti dělají, tmou geneticky zvířecích mozků, samé zlo, zvyšující se výrobou a horečným zbrojením, což se trestajícímu Kristu nelíbí. V médiích již tvrdí, že Česko z cca 11 % obnovitelné elektřiny, které činí pouze 1,1 % celkem potřebné energie, na cca 30 % obnovitelné elektřiny, to je na cca 3,0 % celkem potřebné energie, se stávajícím tempem nárustu fotovoltaiky, dostane až za mnoho let. Viz konec této kapitoly. Energetická koncepce ministra průmyslu Havlíčka pouze na elektřinu, je nesmyslná, protože je stvořena tmou jeho mozku, geneticky zvířecího. Neposlušní jsou mrtví. Mrtvý ministr Havlíček, zločinec, lhář a podvodník, neví nic z Písma o Kristu, a proto neví nic ani o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Úplně poslušní, to je živí, se již s Ježíšem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, s jediným ZÁKONODÁRCEM všech států světa, snadno dohodnou, na jedině možné, a správné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kdo odmítne činit pokání, kdo odmítne být v koncích, se tmou rozumu svého geneticky zvířecího mozku, pro odstoupení SVĚTLA SVĚTA rozumu trestajícího Krista, zhyne strašlivou záhubou. PEKLO pro Česko bude v době ropného a ekonomického kolapsu, v době meče třetí světové války. Veškeré zlo na světě dělá zločinec premiér Babiš tím, že považuje TMU geneticky zvířecího mozku ministra MPO Havlíčka za SVĚTLO, a SVĚTLO SVĚTA rozumu Krista, o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v Písmu, za TMU. Jít cestou energetické koncepce NETVORA ministra Havlíčka, je zločin, je trestný čin. Drzý Satan biskup Cikrle uvádí Krista v posměch krutým zmijím jedem křesťanských protikladných dogmat, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, což je prvotní hřích křesťanských neposlušných sviní, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus bude oslaven, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto o úplném zničení všech neposlušných, to je mrtvých Baalů, DÉMONŮ, atd, zničením Bohů křesťanů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Ježíš Kristus bojuje s NEVĚSTKOU stávající STÁTNÍ SPRÁVY, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Slíbil, že neposlušnou vládu Babiše zničí. Je PÁN PÁNŮ A KRÁL KRÁLŮ. Poslušní služebníci Krista, budou rvát tělo vlády Babiše, a spálí ho ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že ze SUCHÉHO, či SHNILÉHO STROMU vlády DÉMONA, premiéra Babiše, nezůstane ani větev, ani kořen. Je svoboda slova a svoboda náboženská. Politické lži ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, to je na necelých 10 % celkem potřebné energie, a křesťanské lži o DUCHU SVATÉM, o Kristu, NEOMYLNÉM ZÁKONODÁRCI, který neodpouští vládnoucím Baalům a DÉMONŮM hříchy, jsou trestným činem. Není nic lepšího, než bázeň před Kristem ZÁKONODÁRCEM, a nic sladšího, než realizovat Boží energetickou koncepci. Premiér Babiš má povinnost všechnu svou starost o Česko svěřit Kristu, tím se oddělit od všech národů a věřit, že Kristus bude jednat sám. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,6/1,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32.

 

Kapitola 259 - 64 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 39. Česká bible kapitola 259. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Kristem v Písmu vyvolený premiér Babiš má povinnost, neprodleně prosadit prioritu Krista. Prioritou Krista je energetická, ekologická a mravní spása Česka a světa. Přežít blízký ropný a ekonomický kolaps, znamená naučit se znovu žít, bez vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je bez boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů. Demokracie je nyní vláda úplně poslušného Božího lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kteří svými projekty změní tvářnost celé země tak, aby byla energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná. Nové bydlení v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a veškeré jídlo, snídaně, obědy a večeře, podávané v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, znamená NOVÝ ŽIVOT. Demokracie nyní musí znamenat život bez strachu z Ježíše Krista, ničícího vládnoucí Baaly a DÉMONY, odstoupením svého Božího rozumu od vládnoucí elity, pro neposlušnost Kristem vyvoleného BOŽÍHO SYNA, BOHA, premiéra Babiše. Ve velkém soužení, jaké ještě nikdy nebylo, je Česko kvůli Bohem v Písmu vyvolenému premiéru Babišovi. Premiér Babiš nechce uznat naprostou převahu rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad svým geneticky zvířecím mozkem. Odmítá texty Písma o nesmyslnosti své služby, své SKÁLE, kterou jsou PRACHY a MAJETEK. Předepisuje nesmyslné plahočení se za majetkem, který shnil z hlediska energetiky konce éry fosilních paliv. Má povinnost Česko a svět spasit energeticky, ekologicky a mravně tím, že se podřídí dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení uvedené majetkové rovnosti bydlení a stolování, a tím životu v pokoji a v míru. Iz.5/4,16,9/1,6,10/1až23,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Jak.1/22,2/22až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. V době milostivého léta Ježíše Krista, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v tomto novoluní MĚSÍCE, od úterý 2.7.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 16.7.2019, Ježíšem Kristem v Písmu vyvolený premiér Babiš, má povinnost, spolu se mnou, studovat texty SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůle Krista je, aby neprodleně naplnil SLOVO NEBES MRAVNÉ VYSOKÝCH tím, že v milostivém Kristově létě 2019, propustí s prázdnou všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY. Tím také propustí z vězení všechny ekonomické vězně. Kristus vyžaduje, aby premiér Babiš neprodleně nastolil dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, ve všech státech světa. Kristus vyžaduje, aby neprodleně nastolil vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad Českem, a nad světem, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků všech států. Já blázen, jsem svou povinnost splnil. Zahanbil jsem veškerou vládnoucí elitu, od které Kristus odstoupil svým Božím rozumem, kvůli tomu, že chce nad světem vládnout sám, jako jediný, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nyní má povinnost povstat k Božímu SOUDU PINCHAS, třetí v Boží slávě, Babiš. Iz.5/4,16,16/3až29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,49/16,57/10,16,20,58/4,63/4,14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, Mar.4/12,7/7,13/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Logické, to je správné objasnění textů Písma o premiérovi Babišovi je toto. Nyní sedí bývalý komunistický BERAN, bývalá komunistická OVCE, premiér Babiš babisa@psp.cz, na PRAVICI BOŽÍ, spolu s lévijci, s vůdcem KOZLŮ ČSSD Hamáčkem, hamacek.j@psp.cz, a se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s vrchním velitelem ozbrojených sil Česka, s pomateným KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Pro uvedené tři lévijce platí. Jděte od Krista do prokletí, do věčného OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, připraveného ĎÁBLU kardinálu Dukovi sekretar.duka@apha.cz, a jeho křesťanským andělům. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jan1/1,5/34,38,43, 6/28,8/42,10/10,16,30,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, 13/17, atd. Pro bývalého komunistu BERANA Babiše, však platí písnička. Byl raz Kristem milovaný, jako komunistický BERAN, či OVCE, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží převýchovy Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů a vojenských kaplanů, Boží majetkovou komunistickou ROVINOU, a tak bude raz spasený, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Stane se tak, až SLOVO SYNA ČLOVĚKA premiéra Babiše, a SLOVO moje, maličkého služebníka Krista, bude svědectvím PRAVDY dvou osob, o jednání Krista v Česku, a PRAVDY o vrahu, o pokrytci a lháři, o pozemském OTCI křesťanských protikladných lží, a promyšlených vychytralostí, drzém Satanu kardinálu Dukovi. Pravda o Kristu osvobodí celý svět od křesťanských vládnoucích zločinců, od válečníků mocných paží, od NETVORŮ, od prezidentů Trumpa, Putina a Zemana. Neposlušný, mrtvý premiér Babiš, Ježíše Krista, ZLODĚJE, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nenávidí bez příčiny, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných. Jan8/17,27,32až15/25, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Pro bývalého komunistu BERANA Babiše, platí tyto texty Písma. Kvůli mrtvému, to je neposlušnému premiéru Babišovi, který nyní káže, že Boží socialistická majetková ROVINA čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, byla historickým omylem, vyšlo nyní z Česka křesťanské rouhačství, na celou zemi. Rok 2019 je rokem trestu rouhačů. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/12,15,20,29,32,25/29,35,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11, 6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. Pro bývalého komunistu BERANA Babiše, platí tyto texty Písma. Bývalý komunista, bývalý BERAN, pokorný, úplně poslušný, bezmocný, Bohu vděčý, premiér Andrej Babiš, stejně NEOMYLNÝ a MOCNÝ, jako je Ježíš Kristus, má povinnost založit CHRÁM Ježíše Krista, kterým je nyní celý svět tím, že jeho SLOVO Božích zákonů POLE VĚDY Písma, bude mít vládní moc. Ageus2/6,18,19, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Bhagav.15/15,16, 16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,/ 104/30,132/5,8,150/6, atd. Vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nové, úplně poslušné vlády v Česku, uvedené na konci kapitoly, Andrej Babiš, má povinnost mlet SLOVO ENERGETICKÉ SPÁSY NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH od Ježíše Krista, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném založení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7až7/18, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14až2/26,4/2,4,12, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, atd. Pro bývalého komunistu BERANA Babiše, platí tyto texty Písma a písniček, od mediálního MISTRA Krista. Na nekonečné křesťanské POUŠTI, po vyjití komunisty BERANA Babiše, ze 40 - ti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické majetkové rovnosti, celá země zarostla KŘOVÍM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, křesťanských a jiných Bohů, sloužících nikoli Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, ale vlastníkům výrobků lidských rukou, především MAJETKU, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Bohem v Písmu vyvolený pramiér Babiš, který je nyní Kristem prokletým BUJNÝM KŘOVÍM, má povinnost být KEŘEM, z jehož úst šlehá ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Premiér Babiš má povinnost pozřít I LIBANONSKÉ CEDRY, vládnoucí STROMY, neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině, především prezidenty Putina, Trumpa a zakladatele KOZLŮ ČSSD, pomateného, bez rozumu Krista mrtvého KOZLA prezidenta Zemana, vrchního velitele brané moci Česka. Uvedení krutí svévolníci, váleční zločinci, kteří se rozpínají jako bujné křoví, musí odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, a už nebýt. Premiér Babiš má povinnost je úplně vyhladit. Má povinnost celosvětově nastolit vládu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO mediálního MISTRA, UČITELE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Soudců9/8až15, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Pro bývalého komunistu BERANA Babiše, platí tyto texty Písma. Sešly se spolu STROMY všech vlád světa, aby si nad sebou pomazaly krále. Vlády všech států pospupně vyzvaly VINNOU RÉVU – BIBLI, to je křesťanství, dále FÍK – BHAGAVADGÍTU, to je hinduismus a buddhismus, a následně OLIVU – KORÁN, to je islám, aby panovaly, místo Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad celým světem. Křesťané, hinduisté, buddhisté a také muslimové, vzpurní a neposlušní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, uvedených ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, odpovídali a odpovídají, pomocí protikladných nauk o Ježíši Kristu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, SVINĚ, bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Máme se vzdát své tučnosti pro boháče, bankéře, zbrojaře, atd., své sladkosti, svých výborných plodů, své služby tvorstvu, to je boháčům, bankéřům,

 

zbrojařům, místo Ježíši Kristu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Máme se vzdát svého křesťanského moštu, který je k radosti neposlušnému, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, mrtvému pracujícímu lidu, a křesťanským vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, atd. Soudců9/8až15, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Všechny vládnoucí STROMY, všech vlád států celého světa, dle vůle Boží, mají nyní povinnost vyzvat TRNITÝ KEŘ, kterým je byvalý komunista BERAN Andrej Babiš, aby kraloval nad nimi, protože je z Kristem vyvoleného Česka. Vlády všech států světa, mají povinnost se schoulit do stínu TRNITÉHO KEŘE, bývalého komunisty, BERANA Andreje Babiše. Když se státy odmítnou dobrovolně schoulit do STÍNU Kristem vyvoleného Česka, které stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, Ježíš Kristus slíbil, že se nad Babišem smiluje, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem. V tomto případě, vyšlehne z úst TRNITÉHO KEŘE, z úst bývalého BERANA Andreje Babiše OHEŇ, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tento OHEŇ z Česka, z úst TRNITÉHO KEŘE Andreje Babiše, pozře i LIBANONSKÉ CEDRY, válečné zločince, pokrytce a lháře, např. prezidenty Putina, Trumpa, či Zemana. Soudců9/8až15, Ageus1/9,2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Kristus sice slíbil, že svým Božím rozumem, za svého milosrdenství, bude žehnat jím v Písmu vyvolenému třetímu proroku v Boží slávě, po prorocích Epikurovi a Marxovi, PINCHASI Andreji Babišovi, Česku a celému světu, až tři dny po mých narozeniných, to je až od 24.9.2019. Ageus1/9,2/6,18,19, Žalm37/5,11,35,38,106/30, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31až45/23, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Kristem vyvolený třetí PINCHAS, mocný LEV Babiš, má povinnost, DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka, neodložit ani o jeden den. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Má povinnost, na nekonečné křesťanské poušti, neprodleně zastavit pohromu, či POTOPU, způsobenou odstoupením Božího technického rozumu, také od neposlušné, vzpurné, to je mrtvé technické elity Česka, např. od neposlušných BOŽÍCH SYNŮ, VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše hirs@ro.vutbr.cz, odborníků na ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a neposlušných odborníků na ENERGETIKU, od ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Neposlušnému lži lidu drzých, mrtvých VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, a lži lidu docenta Pospíšila, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, nemůže svůj Boží technický rozum vrátit, protože chtějí být bohatí. Ti kdo odmítají Boží majetkovou rovinu, objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro odstoupení Božího technického rozumu, jdou do JÁMY, či PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do HROBU třetí světové války Baalů a DÉMONŮ, kterou asi začne křesťanský NETVOR, který přísahal na Bibli, prezident Trump, v případě, že Kristus nepřestane bdít nad zlem, pomocí meče křesťanských válek o území s fosilními palivy a surovinami. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. TRNITÝ KEŘ Andrej Babiš má povinnost svolat neprodleně, v prázdninách 2019, slavnostní shromáždění v PSČR, a ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH MRAVNĚ VYSOKÝCH, vysušit vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní Česka tak, aby už nebylo. Pro neposlušnost TRNITÉHO KEŘE Andreje Babiše, v neposlušném, to je v mrtvém křesťanském, či ateistickém Česku, stále plápolá PEKELNÝ KŘESŤANSKÝ OHEŇ, protikladných křesťanských dogmat drzého Satana kardinála Duky, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. 2.Moj.3/2, atd. Kvůli tomuto pekelnému, křesťanskému, či ateistickému OHNI, stále nemůže shořet vzedmuté moře, křesťanských, či ateistických militaristických sviní Česka a světa. Půda, na které Andrej Babiš v Praze stojí, je svatá. Ježíš Kristus v Písmu slíbil, že v Praze nechá postavit NOVÝ JERUZALÉM, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky soběstačných, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných, to je živých lidí, také energeticky soběstačných, v případě, že TRNITÝ KEŘ Andrej Babiš pochopí platnost uváděných textů Písma pro sebe, a pro Česko. Sídliště či města z těchto domů, jsou informativně navržena ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Především technický lid VUT v Brně a ČVUT má povinnost přiznat, že správná je energetická koncepce Boží, a že energetická koncepce ministra průmyslu Havlíčka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která činí necelých deset procent celkem potřebné energie, je zločinem. Vysušení vzedmutého moře mrtvých neposlušných sviní Česka, ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Andrejem Babišem, je nezbytné. Jiná energetická spása není možná, pro odstoupení rozumu Krista od militaristických sviní křesťanů, hinduistů, buddhistů, židů, muslimů Česka a celého světa. Kristus se smiluje, svým rozumem, nad úplně poslušným LVEM Babišem. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Soudců9/8až15, Ageus1/9,2/6,18,19, 2.Tes.2/3,3/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32. Kristus nechce ministra kultury z řad KOZLŮ ČSSD, ani stávajícího, ani navrhovaného. Nechce štábní kulturu Bohem prokletých, neposlušných KOZLŮ ČSSD. Mediální MISTR Ježíš Kristus dělá kulturu zážitků, svým Božím rozumem, každému tak, jak chce on sám. Proto ani žádného ministra kultury nepotřebuje. Protože ministra kultury potřebují lidé, TRNITÝ KEŘ Andrej Babiš má povinnost rozhodnout, že přednost před kulturou má správná koncepce energetiky Česka a světa, uvedená v Božích zákonech, POLE VĚDY Písma. Kultura Božích zážítků příjde, až v Česku a ve světě, bude vše energeticky nové. Proto TRNITÉMU KEŘI Andreji Babišovi navrhují, aby ministrem kultury, do vybudování všeho energeticky neotřesitelného, byl dočasně nějaký zpěvák, např. Marek Ztracený, Tomáš Klus, či někdo jiný. Pro Krista by byl nějaký písničkář vhodným ministrem kultury, protože pomocí písniček Kristus bude upřesňovat svoji vůli, uvedenou v Písmu. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Boha Karla Gotta. Někdy se ví, co Bůh chystá. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Ale může se stát, že TRNITÝ KEŘ Andrej Babiš, se začne Krista bát, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Soudců9/8až15, Žalm14/1,5,37/5,11,35,38až150/6, atd. Potom Andrej Babiš to nesmí vzdát, dokud v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Praze, nebude vše nové, tak mladě jaré. Nesmí dopřát Ježíši Kristu klidu, dokud v Praze, SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Kristus nevybuduje KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, nové a jediné církve, nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly. Předepisovat plahočení se za majetkem, v době Božího navštívení Česka v létě, je zločin. Čin, který Kristus vyžaduje, je uznání dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, za platné zákony Česka. Iz.10/1,3,29/11,24,33/22,48/5,11,57/10,16,20,61/9,62/7až63/14,18,65/1,15až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. TRNITÝ KEŘ Andrej Babiš, již z Písma ví, že křesťanským, vzpurným a neposlušným sviním, se každoročně na Vánoce rodí DÍTĚ, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DIVUPLNÝ RÁDCE, BOŽSKÝ BOHATÝR, OTEC VĚČNOSTI, RÁDCE POKOJE. Kristus zrozený jako UKŘIŽOVANÝ, se rodí MRTVÝ tím, že si ho křesťanské, neposlušné, vzpurné svině, MRZKÉ ŽENY, např. OHOLA a OHOLIBA Endlicherová a Hodecová z Proglasu a TWR, porodí pouze mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí bankéře ČNB Rusnoka. Drzé svině, smilnící

 

s Baaly a s DÉMONY, MRZKÉ ŽENY, OHOLA a OHOLIBA Endlicherová a Hodecová z Proglasu a TWR, tím, že si porodí Boha jako MRTVÉ DÍTĚ, nechtějí pochopit texty písniček a Písma o tom, že Bůh je také ŽENA, KRÁLOVNA MÍRU, která se lidem zjevuje jako jediný Bůh světa. KRÁLOVNA MÍRU, není PANNOU Marií. Je jediným Bohem všech států světa tím, že je totožná s ŽENOU STATEČNOU. Tragedií je, že se MRZKÉ ŽENY, např. OHOLA a OHOLIBA Endlicherová a Hodecová, ve vysílání prohlašují za ŽENU STATEČNOU. DÍTĚ, Ježíš Kristus, se na Vánoce rodí vždy společně se svou DRUŽKOU, se ŽENOU STATEČNOU, a tím jsou společně ŽÁREM OHNĚ SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, svou slávu, správného, logického výkladu Písma, žádné křesťanské, či ateistické svini nedá, pouze sobě samému tím, že ji dá pokornému, úplně poslušnému, a Kristu vděčnému LVU, premiéru Babišovi. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagav.1/1až15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. TRNITÝ KEŘ, LEV Andrej Babiš, má povinnost vše uvedené neprodleně zveřejnit, a tím se vrátit do Boží náruče Ježíše Krista, milujícího pouze úplně poslušné služebníky. Má povinnost nyní svolat poslance, a podřídit Česko Kristu ZÁKONODÁRCI. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,32. Ježíši, nečiň prosím zlo, odstoupení svého Božího rozumu, od premiéra Babiše. Vždyť víš, že jeho geneticky zvířecí mozek je zlý, chybný, že zvířecí mozek premiéra Babiše, se nezmění navěky. Ježíši Kriste, nečiň zlo, odstoupením svého Božího rozumu, od premiéra Babiše, protože jsi slíbil, že Babišovi svůj Boží rozum vrátíš, i když nechce uznat, že při odstoupení rozumu Krista, jeho DUCH zemdlel. Ježíši Kriste, neuváděj na Česko a na svět MEČ nesmyslných válek o fosilní paliva, nechtěj, aby na podzim 2019, stoupala někde krev z meče křesťanských válek, až po uzdy koní. Prosím, žehnej Česku neprodleně, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21. Ve Vesmíru nejsme sami. Žijeme na zemi spolu s MIMOZEMŠŤANEM Ježíšem Kristem. Kalibrace logického výkladu Písma umožňuje premiéru Babišovi, být stejným PÁNEM PÁNŮ a KRÁLEM KRÁLŮ, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a tím zbořit stávající světový militaristický, imperialistický řád vládnoucích politických a náboženských pokrytců a zločinců, Baalů a DÉMONŮ, zotročených křesťanskou militaristickou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Poznaná pravda o vyvolení premiéra Babiše babisa@psp.cz, být BOŽÍM SYNEM, být BOHEM, být PINCHASEM, třetím v Boží slávě po Epikurovi a Marxovi, znamená mít nárok na dědictví Boží slávy BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kvůli neposlušnému Česku, které slouží tvorstvu, místo Stvořiteli, je lidstvo zotročené vládami militaristických mocností. Premiér Babiš má povinnost, s pomocí rozumu Ježíše Krista, vysvobodit v Písmu vyvolené Česko, ze všech křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, či muslimských lží o Kristu, jediném Bohu celého světa, a tím, od veškerých lží Baala, DUCHEM CHUDÉHO DÉMONA, NETVORA ministra průmyslu Havlíčka, posta@mpo.cz, od jeho koncepce energetiky Česka pouze na elektřinu, protože elektřina činí pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Kvůli neposlušnému a vzpurnému premiéru Babišovi se stále mluví o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ, místo toho, aby se mluvilo o ropném a ekonomickém kolapsu. Kristus nepovolí a nepocítí lítost, dokud Babiš nebude LVEM. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Dodnes jsem mylně objasňoval texty Písma ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, o svém vyvolení být PINCHASEM, třetím v Boží slávě. PINCHAS, třetí v Boží slávě, po Epikurovi a Marxovi, který má povinnost ukončit POTOPU SVĚTA, způsobenou Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který ničí veškeré politické a náboženské řády, které stvořil, odstoupením svého Božího rozumu od všech, kdo místo Ježíši Kristu, slouží křesťanské SKÁLE, PRACHŮM a ZBRANÍM, nejsem já, ale prokazatelně je to Kristem v Písmu vyvolený premiér Babiš. Premiér Babiš má proto povinnost povstat k SOUDU všech vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických hlupáků, a vytvořit v Česku majetek nový, společný, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle dokonalé lásky Božích zákonů. Má povinnost zajistit lidem svobodu. Má povinnost zajistit svět bez Pánů, to je bez Baalů a DÉMONŮ. Má povinnost vzepřít se břemenu náboženskému. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Dodnes jsem mylně objasňoval texty Písma o tom, že já jsem BOŽÍ SYN, PINCHAS, třetí v Boží slávě, po Epikurovi a po Marxovi, který má povstat k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a úplně zničit Boží odpůrce, náboženské a politické pomatence, to je všechny PÁNY, veškeré vládnoucí Baaly a DÉMONY, militaristy a imperialisty celého světa. Prokazatelně tímto třetím PINCHASEM v Boží slávě nejsem já, ale bývalý komunistický BERAN, či OVCE, úplně poslušný premiér Andrej Babiš. Já, maličký, úplně poslušný Stanislav Oplatek, jsem pouze předkladatelem správného, logického výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi jako jediný Bůh všech států světa v Písmu slíbil, že svým Božím rozumem způsobí, že lidé celého světa budou číst ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až Písmo bude správně, to je logicky vysvětleno, že Kristus vede Česko odjakživa, dle Písma. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Z logiky výkladu ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH je zřejmé, že PINCHAS, třetí v Boží slávě, po prorocích osvícených rozumem Ježíše Krista, po Epikurovi a Marxovi, kteří chtěli vytvořit pro pracující lid svobodu, odstraněním vládnoucích PÁNŮ, to je vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a odstraněním, vyhlazením, všech náboženských, neposlušných, to je mrtvých sviní z církví křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, je premiér Andrej Babiš, a nikoli já. Premiér Babiš má povinnost povstat k Božímu SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tím naplnit Písmo o vyvolení Česka, do poslední čárky. Má povinnost odvrátit rozhořčení Krista, který objasnil svoji žárlivost na vládnoucí Bohy, na Baaly a DÉMONY, které stvořil, a na vládnoucí církve, které také stvořil svým Božím rozumem. Má povinnost, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, skoncovat se všemi vzpurnými a neposlušnými. Jako nový kněz, úplně poslušné vlády Česka, má povinnost vykonat smírčí obřady Česka s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, mluvením uvedené PRAVDY. Kristus slíbil, že úplně poslušnému, to je živému Babišovi, daruje svou SMLOUVU POKOJE, která bude pro všechny ministry nové vlády Česka, smlouvou TRVALÉHO KNĚŽSTVÍ. Odpadlictví od nové víry v Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, Kristus trestá SMRTÍ, kterou je odstoupení jeho Božího rozumu od neposlušných křesťanských, či ateistických sviní Česka a celého světa. Novým knězem bude každý, úplně poslušný nový ministr, nové vlády Česka, kterou premiér Babiš má povinnost stvořit dle textů na konci kapitoly. PINCHAS, premiér Babiš, má povinnost povstat k Božímu SOUDU, a tím zastavit pohromu, způsobenou tím, že Kristus boří vše, co zasadil pomocí křesťanství, judaismu, hindusmu, buddhismu, islámu, atd. Bude mu to započteno jako spravedlnost až navěky, po všechna další pokolení celého světa. Premiér Babiš má povinnost stát v čele svatyně i svého křesťanského lidu, který se vzbouřil proti DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE. Je to nutné proto, aby Česku zůstala vznešenost kněžství navěky. Když to Kristus dovolí, svým Božím rozumem, bude Česko HLAVOU národů, a ne chvostem. Toto vyvolení má premiér Babiš proto, aby mohl NEPRODLENĚ svolat kongres všech úplně poslušných státníků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Andrej Babiš, jako bývalý BERAN, má nárok na dědictví Boží slávy. Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31,45/23, Žalm37/5,11,35,38,96/7až106/30,107/11,18,27, 43až150/6, 4.Moj.3/13,41,8/5,23,9/13,14/8,34,18/23,23/19,24,25/11,32/13,33/54, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2. Premiér Babiš, dle vůle své matky, a dle vůle Boží, komunistickou sviní byl, čímž uvedl ve skutek své spasení. Nyní je zapsán, svým jménem, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby Boží SOUD Česka mohl začít u něho, což je z milosrdenství Božího rozumu. Dodnes však nevyznal své viny, své chamtivosti, z éry komunistické, i z éry militaristické, imperialistické. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nové vlády Česka může vést, když tak učiní, když svou starost o Česko vloží na Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, 1.Petr.2/8,13,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6.atd. Ježíš Kristus v Písmu slibuje, že neposlušnému, to je mrtvému premiéru Andreji Babiši se dobře nepovede, protože až bude chtít, život mu ani o den neprodlouží. Zabije ho za to, že se drze prohlašuje za vládnoucího Boha, i nyní, v PRAVÉ POLEDNE doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy se v Česku začal, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. NOVÝ VĚK, má NOVOU ZEMÍ, pokornou a úplně poslušnou, s NOVÝM NEBEM VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nového Ježíše Krista mají povinnost všichni nově znát, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Premiér Babiš má povinnost být v koncích s moudrostí geneticky zvířecího mozku Baala, ministra průmyslu Havlíčka, s jeho energetickou koncepcí pouze na elektřinu, která činí necelých 10 %, z celkem potřebné energie Česka. Viz str. 20až24. 2.) Premiér Babiš má povinnost nedat uvedenou Boží slávu jinému národu, a své výsady, být úplně poslušným ministrem zahraničí nové, úplně poslušné, to je živé svaté vlády Česka, Boha NEOMYLNÉHO, SOUDCE A ZÁKONODÁRCE, uvedené v závěru kapitoly. Kristus se nad Českem a světem smiluje, až ministr průmyslu Havlíček vyzná, že např. při jeho další neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, či při další neposlušnosti SOUDCŮ NSS v Brně, atd., místo očekávané klimatické změny, Česko a celý svět čeká zlo ropného a energetického kolapsu, a křesťanské PEKLO meče třetí světové války. Česko je, před tímto křesťanským PEKLEM, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stejně pozdě varováno. NOVÉ DNES naplnění Písma, je v PRAVÉ POLEDNE, v době úplňku dne 16.7.2019, o úplném zničení všech BŘEMEN, které nelze přenést do BRÁNY ZDOBENÉ, celosvětového, mírového Božího království, to je především vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮa MAJETKU, je jasné. Kdo miluje Krista, nemiluje boháče, bankéře, zbrojaře, kteří místo Ježíši, slouží pouze své SKÁLE, PRACHŮM a ZBRANÍM, a tím svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Kdo miluje vládce křesťanského PEKLA v Brně, drzého rektora Masarykovy univerzity Beka, a jeho religionisty, politology, sociology, či psychiatry, je Ježíšem Kristem prokletý. Všichni neposlušní jdou do jámy, či do hrobu, kterým je bezedná jáma boháčů, miliardářů. Premiér Babiš má povinnost želet svých hříchu spáchaných za socialismu a nyní, za imperialismu, z neznalosti zákonů POLE VĚDY Písma. Dostane jazyk stejný, jaký měl Epikuros, či Marx, když bude dělat dílo energetické spásy včas, v prázdninách 2019. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26/31až51/19,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Premiér Babiš, třetí PINCHAS v Boží slávě, má povinnost nedat svou slávu, třetího PINCHASE, po Epikurovi a Marxovi, někomu jinému. Cizímu národu své výsady svolat kongres všech úplně poslušných státníků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jedině tak se v Česku setká Boží moudrost zákonů POLE VĚDY Písma, s úplně poslušnými lidmi. Babiš, umytý čistou vodou pravdy o Kristu, cokoli bude činit, zmůže všechno. Kristus mu nyní pomůže, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Padne s neposlušnými padajícími, když nebude v koncích s moudrostí svých žvástů. Společný MĚŠEC ministryně financí Schillerové je SKÁLOU lhářů, válečných zločinců. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Žalm37/5,11,35,38,96/7,104/30,106/30,107/27, Sír.45/23až50/29, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagav.15/15, 16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4, 12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Přísl.1/7,14až8/13,17, atd. Kristus, svým Božím rozumem, odměňuje třetího PINCHASE v Boží slávě premiéra Babiše, dle jeho spravedlnosti, a dle ekologické čistoty jeho rukou, tak jak se jeví Kristu. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Protože bývalý komunista BERAN Babiš, propadl křesťanské MODLOSLUŽBĚ, kterou je chamtivost, Kol.3/5, Kristus se na něho rozlítil, odstoupil od něho svým rozumem, takže jeho DUCH, který je stejný jako u zvířat, zemdlel. Iz.29/11až24až57/10,16,20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, atd. Premiér Babiš má povinnost, zřízením STROMU SPRAVEDLNOSTI nové vlády Česka, např. ÚPLNĚ zničit výrobu plastových obalů pro potraviny, zřízením dokonalé majetkové roviny, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Žárlivě milující Kristus nesnese na vládnoucím místě Česka a EP, žádnou křesťanskou militaristickou svini. Neposlušné svině potrestá strašlivou záhubou, PEKLEM války. Kristus bude Babišem oslaven, až rozhodne o sešrotování zbraní světa. Gal.1/7až6/7, Iz.5/4,16,11/6,16/3,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,61/3,63/14,18,65/1,15,22,25,66/8,11až24, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až 13/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ezech.3/4,21až12/28,20/37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd. Premiér Babiš má povinnost vládnout ve vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Má povinnost vládnout v Boží bázni. To je veškerá energetická spása, veškeré blaho. Odjinud, než z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, nevzejde žádná energetická, ekologická a mravní spása. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Viz str. 24až28. 3.) Cílem miliardářů je vytvoření systému pro obohacení sama sebe, systémem žití boháčů na výnosný trh, SYSTÉMEM TOTÁLNÍHO ZNIČENÍ FOSILNÍCH PALIV, což je v naprostém rozporu s novým SVĚTOVÝM BOŽÍM ŘÁDEM, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve stávajícím křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se stal Bohem MRTVÝM, protože vládnoucí bohatí Baalové a DÉMONI, se stále prohlašují za živé, i při odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných, neposlušných, to je od mrtvých, drzých, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Zákony vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již nejsou nadřazeny všem pravidlům dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ nemluvňátek technického lidu VUT v Brně, má povinnost nadřadit zákony Boží, zákonům lidských Bohů, to je zákonům boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Zápas o světovládu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa, má povinnost vybojovat Brno, a v Praze PINCHAS premiér Babiš. Všechny státy světa procházejí týmž utrpením SOUDU Božího, jako Česko. Jak jinak by Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, mohl zbořit militaristický, křesťanský imperialismus, než odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, křesťanských a ateistických sviní. Řím.1/18až3/6až 11/32, Viz str. 28až32. 4.) PTÁCI ODS vstoupí nyní do říše ticha, na smetiště dějin, cestou Kristem vyvolených BŘEMEN. Ptáci ODS, přejdou nyní do ticha zas, dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Zj.18/2,10, Jer.6/19,17/24,31/27,32, Žalm 115/17, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Neposlušným Baalům a DÉMONŮM Česka, Ježíš Kristus, DUCH, nikdy nezapomene na žádný jejich zlý křesťanský skutek prokrastinace, to je chorobného odložení povinnosti, mluvit uvedenou pravdu logického výkladu Písma, o vytvoření NOVÉHO NEBE a NOVÉ ZEMĚ. Ám.3/7,15,5/10, 18,25,8/2,7,11, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Zjev.1/1až22/21, atd. Texty Písma o tom, že Ježíš Kristus je Bůh ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍ, pramení z jeho žárlivosti na křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, zrozenou religionisty Masarykovy univerzity, a MRZKÝMI ŽENAMI Endlichervou, Hodecovou a Zitou Senkovou. Ježíš Kristus je Bůh žárlivě milující, protože žárlí na sbírku Bohů, které mají neposlušné svině křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, muslimské a jiné. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a světem, tak jak to v Písmu slíbil, když křesťanské vládnoucí svině, či NETVOŘI, vyznají své viny, to je své lži o Ježíši Kristu, a tím své lži o naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Havlíčka, pouze na elektřinu, která činí cca necelých deset procent, z celkem potřebné energie, viz další texty. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o správné energetické koncepci Česka a světa, kvůli energetické spáse Česka a světa, musí vyjít především v Brně, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, a to jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Toto SLUNCE, s pomocí rozumu Ježíše Krista, vyjde na východě, a již nikdy nezapadne, protože nastolí vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že sežehne všechny politické strany pravice a levice Česka, a tím všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen. Viz str. 32až35. 5.) Slovo dvou osob o mediálním MISTRU, Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je pravé a věrné. Jan.8/17. Slovo zpěváka Pavola Habery info@team-online.sk, daniel.hevier@hevi.sk, a slovo moje, PŘEDKLADATELE PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je pravé a věrné. Kristus se do Česka vrátí, až se s Kristem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, usmíří především technický lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím rozumem, ze svého

 

milosrdenství, živí odjakživa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jer.1/17, 5/7,31/27,32, atd. Viz str. 35až38. 6.) Vážení zpěváci, např. Marku Ztracený booking@marekztraceny.cz, atd. Podporujte demonstranty proti Babišovi, když se Babiš ke Kristu nevrátí, nepodporujte křesťanské shromáždění na Velehradu, kde se setkávají drzí, neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví, pozemští OTCOVÉ Satani kněží, svině, NETVOŘI, pokrytci, vedení BELZEBUBEM Carlesem Danielem Balvo na.repceca@diplomat.va. Česko se řítí do HROBU, či do do JÁMY ropného a ekonomického kolapsu, a tím do křesťanského PEKLA meče třetí světové války, kvůli jejich neposlušnosti. Křesťanské svině se drze vydávají za LIDI DOBRÉ VŮLE. Křesťanský, či ateistický hlupák, zločinec, Mikuláš Minář vůdce protestantů MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII info@milionchvilek.cz, kvůli uvedeným křesťanským, neposlušným, to je mrtvým sviním, stále nemá o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, o KRÁLI KRÁLŮ a PÁNA PÁNŮ, ani ponětí, čímž kazí dobré mravy Česka a světa. Nyní již mnozí drzí pozemší Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, musí nahlas plakat nad úplně zničeným křesťanstvím proto, aby nemusel plakat trestající Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vzpurným a neposlušným, to je mrtvým Českem. Jako LVI budete, když budete zpívat pro mediálního MISTRA Krista PÍSNĚ NOVÉ, v novém DUCHU o lásce. Láska k POHLAVNÍM UDŮM je MODLOSLUŽBOU. Láska k novému Bohu je BOHOSLUŽBOU. Viz str. 38až41. 7.) Spaseni šílených vládnoucích bláznů, šílených zločinců, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, může být pouze v případě, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, porozumí jak textům SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, tak textům mnoha písní, o dokonalé Boží lásce, kterými Kristus doplňuje SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Stávající vládnoucí Bohové, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, trestajícího Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který vše o sobě uvedl, ve VEŠKERÝCH SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nenávidí až za hrob, což je hřích, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Při další neposlušnosti např. SOUDCŮ NSS v Brně, nebo rektora Masarykovy univerzity Beka, atd., místo očekávané klimatické změny, Česko a celý svět totiž čeká zlo ropného a energetického kolapsu, a křesťanské PEKLO meče třetí světové války. Kristus se chce se nad úplně poslušným Brnem smilovat, svým technickým rozumem, a správné energetické koncepci Česka a světa. Vyžaduje, aby ŽENA STATEČNÁ kojila např. technický Boží lid VUT v Brně, SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svými PRSY, pomocí uvedeného správného výkladu Písma, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz str. 41až44. 8.) Když si např. KŘESŤANSKÝ SKAUT, nedostudovaný teolog MIKULÁŠ MINÁŘ, vůdce protestantů MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII info@milionchvilek.cz, spolu s Bohem prokletými neposlušnými, to je mrtvými demonstranty, vybere za Boha vládce křesťanského PEKLA v Brně, NETVORA, zločince, rektora Beka rektor@muni.cz, a jeho královské kněžstvo křesťanských Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, andělů, politologů, sociologů, psychiatrů, religionistů, atd., čeká ho BOŽÍ SOUD a tím PEKLO ropného a ekonomického kolapsu, a PEKLO třetí světové války. Na vedoucích místech nemohou sedět DUCHEM CHUDÍ, neuzdravení, politici pravice a levice, ale pouze ODBORNÍCÍ, pokorní a úplně poslušní, od kterých Kristus, svým Božím technickým rozumem, již nebude odstupovat. Uvedení Česka do SVOBODY, znamená nastolení vlády Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, LÉKAŘE a UČITELE všech, pomocí královského kněžstva úplně poslušného lidu VUT v Brně. Kristus, nikoho vzpurného, neposlušného, neuzdraveného, nenechá bez trestu. Ježíš Kristus, po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží, socialistické, majetkové rovnosti, veškeré zlo meče nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, atd., znovu ve světě zasadil, pomocí STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, pomocí křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Viz str. 44až47. 9.) Dle rozhodnutí zlého NETVORA, zločince, hlavního psychiatra LFMU, MUDr. Kašpárka Kasparek.Tomas@fnbrno.cz, od mých narozenin, od 21.9.2016, z hlediska psychiatrie, nesmím řídit auto, za trest, za psaní těchto textů SOUDU Baalů a DÉMONŮ. MU touto lží, stále odkládá vrátit se neprodleně ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Tím kazí dobré mravy Česka a světa. Ňadra MRZKÝCH ŽEN z twr@twr.cz, OHOLY Endlicherové, a OHOLIBY Hodecové jsou plná jedu pesticidů, herbicidů, fungicidů, kterými soukromí zemědělci, jako je zlý NETVOR, politolog a teolog Tomáš Ignác Fénix info@top09.cz, hubí hmyz, ptactvo, žížaly, a dělají rakovinu. Na svoji geneticky zvířecí rozumnost, již nikdo poslušný nesmí spoléhat, pouze na rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. MRZKÉ ŽENY, prostitutky, smilnící s Baaly a s vládnoucími Baaly a DÉMONY, svině, OHOLA Endlicherová, a svině OHOLIBA Hodecová twr@twr.cz, radio@proglas.cz se ve vysílání TWR v Proglasu stále radují a nemají z čeho. Kdo z vládnoucích Baalů a DÉMONŮ doufá ve své bohatství, pro odstoupení Božího rozumu padne. Kristus bude oslaven, až spravedliví budou rašit jako listí, s pomocí rozumu Božího. SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty se zdravím na paprscích vyjde, až křesťanský mrak děsivé temnoty protikladných a promyšlených křesťanských žvástů odtáhne. Společná síla úplně poslušných, je začátkem konečné cesty k Bohu, všech států světa. Viz str. 47až51. 10.) Naděje na vítězství protestujících Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC Česka s světa, nad Ježíšem Kristem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, není žádná. Buď se technický lži lid ke Kristu vrátí, jako pokorný a úplně poslušný, to je živý, nebo Ježíš Kristus Česko úplně zahubí, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době války. Kristus nechce, aby na NSS v Brně bylo právo Boží zase úplně potlačeno. Chce se nad úplně poslušným Brnem smilovat, svým technickým rozumem, a správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby úplně poslušní služebníci Krista, proklínali soudce NSS v Brně, a všechny ostatní zpupné a neposlušné dementní psychopaty např. na MU, v případě jejich další neposlušnosti, dle textů Písma takto. Ať Vás Panovník Kristus usmrtí strašlivou záhubou, dle všech textů Písma trestání neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní. Baal, DUCHEM CHUDÝ, neposlušný, to je mrtvý, drzý ministr průmyslu Havlíček, potrestaný Kristem odstoupením jeho rozumu, ve všem, co uvádí na stránkách posta@mpo.cz, drze lže, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. MPO na internetu uvádí jednak Státní energetickou koncepci ČR z roku 2014, jednak Zprávu o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů z roku 2016 až 2018. Viz str. 51až54. 11.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři, Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem, kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. Viz str. 54až57. 12.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.57až61. 13.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 16. července 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Mediální MISTR Kristus, v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v červenci 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. TRNITÝ KEŘ, PINCHAS, třetí v Boží slávě, premiér Babiš, neprodleně, ve středu, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení tím, že učiní Krista SVĚTLEM VĚČNÝM. Muslimům zatmí měsíc Koránu, hinduistům zatmí SLUNCE Bhagavadgíty tím, že křesťanské a židovské mediální HVĚZDY, např. Satana kardinála Duku, nechá padat z NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Tím se zachvějí mocnosti, Rusko a USA. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Luk.1/53,10/18, Mar.4/12,7/7až13/20,24, Iz.29/11až24až57/10,16,20,60/19. Žalm33/6, Viz str.61až64.

 

1.) Správné a logické vysvětlení Písma o DUCHEM CHUDÉM, to je BLAHOSLAVENÉM premiéru Babišovi a o mně, je toto. Premiér Babiš, dle vůle Boží, a dle vůle své matky, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, kdy soudruzi jako Bohy nosili ve svých průvodech obrazy svých pomatených vládců, dle vůle Krista, byl komunistickým BERANEM, či komunistickou OVCÍ. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar. 4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Já jsem komunistou nebyl. Pracoval jsem jako projektant vzduchotechniky v IBZKG n.p. Brno. Po zrušení projekce jsem byl rád, že Kristus, svým Božím rozumem, mě umožnil pracovat dál, až do důchodu, a to jako projektant vzduchotechniky PIKAZ Brno s.r.o. Kristus mě vyvolil tím, že ještě v době před důchodem, jsem začal psát PAMĚTNÍ KNIHU ŽÍVOTA těchto textů. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd. Nebyl jsem komunistou. Božím rozumem jsem chápal, že Boží komunistická majetková rovina je špatná z toho důvodu, že komunistické svině, na vedoucích místech neměly odborníky, ale málo vzdělané politiky. Proto jsem věděl, že Boží socialistická spravedlnost čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, je pouze dočasná. Nyní ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vím, že v době POUŠTĚ 40-ti let socialismu, Kristus naplnil Písmo do poslední čárky tím, že komunistické svině, na vysoké místo dosazovali politické pomatence, kdežto vzdělaní odborníci zůstali sedět dole. Také v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti dělali soudruzi to, co Kristus v Písmu uvedl. Komunistické OVCE či BERANI, dle vůle Krista, trestaly PÁNY, to je boháče, bankéře, atd., to je Baaly a DÉMONY, a drzé Satany kněze, dle texů JÓBA. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/6,20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Premiér Babiš, dle vůle své matky, a dle vůle Boží, komunistickou sviní byl, čímž uvedl ve skutek své spasení. Nyní je zapsán, svým jménem, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby Boží SOUD Česka mohl začít u něho, což je z milosrdenství Božího rozumu. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Fil.2/12,3/9,15, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6. V době, kdy Kristus vyvedl Česko z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře militaristických, imperialistických sviní NATO a EU, bývalý komunista, bývalý BERAN, či OVCE Andrej Babiš, na rozdíl ode mě, propadl imperialistické chativosti, která je křesťanskou modloslužbou tím, že začal žít v systému na výnosný trh. Dodnes nevyznal své viny. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2, 11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kol.3/5, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Na premiéra Babiše se Kristus jen málo rozhněval za to, že propadl chamtivosti, to je KŘESŤANSKÉ MODLOSLUŽBĚ. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kol.3/5, atd. Já jsem svou povinnost splnil. Stal jsem se bláznem tím, že jsem zahanbil veškerou vládnoucí elitu, od které Kristus odstoupil svým Božím rozumem, kvůli tomu, že chce nad světem vládnout sám, jako jediný, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Vládnoucí Bůh SLOV KŘESŤANSKÝCH, či ATEISTICKÝCH NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH, premiér Andrej Babiš, nemá nad lidmi žádnou reálnou moc. Veškerou moc nad lidmi celého světa, má pouze Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, protože i Andrej Babiš dělá jenom to, co se Ježíši Kristu líbí. Platí texty Písma o tom, že není na světě člověka, který by měl v moci svého DUCHA, který je stejný, jako DUCH zvířat. V křesťanském, či ateistickém VZDOROKRÁLOVSTVÍ, kdy má moc člověk nad člověkem, např. Andrej Babiš nad politiky pravice a levice, působí lidem pouze samé zlo z toho důvodu, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, křesťanské, či ateistické VZDOROKRÁLOVSTVÍ ničí, odstoupením Božího rozumu, od vzpurných, či neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, NETVORŮ. Ježíš Kristus v Písmu slibuje, že neposlušnému, to je mrtvému premiéru Andreji Babiši se dobře nepovede, protože až bude chtít, život mu ani o den neprodlouží. Zabije ho za to, že se drze prohlašuje za vládnoucího Boha, i nyní, v PRAVÉ POLEDNE doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy se v Česku začal, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, NOVÝ VĚK, s NOVOU ZEMÍ, pokornou a úplně poslušnou, a s NOVÝM NEBEM VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nového Ježíše Krista mají povinnost všichni nově znát, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus se nyní slituje nad všemi křesťanskými, ateistickými, militaristickými nepravostmi, svým Božím rozumem, až především bývalý komunista, bývalý BERAN, či OVCE, Andrej Babiš, začne např. spolu se mnou studovat SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli tomu, aby mohl vyznat své hříchy, vyznat své lži, vyznat svou křesťanskou, či ateistickou MODLOSLUŽBU, kterou je chamtivost. Ateistická chamtivost Andreje Babiše je způsobená Boží mocí, je způsobená odstoupením Božího rozumu, od celého komunistického, militaristického stáda, komunistických BERANŮ či OVCÍ, v době vyvedení Bohem v Písmu vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické, či komunistické spravedlnosti, do vzedmutého moře imperialistických, militaristických neposlušných, to je mrtvých sviní NATO a EU. Kristus se na Andreje Babiše jen maličko rozhněval, kvůli jeho chamtivosti, kdy v něm DUCH BOŽÍ zemdlel, protože stále platí texty Písma o tom, že Ježíš Kristus trestá Česko 1000 x méně, než např. Sýrii, kde křesťanské, militaristické svině, např. prezidenti Putin, Trump a Zeman, dle vůle Boží, dělají z měst sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, pomocí svých létajících ořů. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Všechny křesťanské, či ateistické cesty Kristem v Písmu vyvoleného Česka, vedou do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, a tím do PEKLA třetí světové války. Ve vrcholném Božím trestu, v PEKLE třetí světové války, Kristus sníží počet lidí na světě o dvě třetiny, ze stávajících sedmi miliard, na 2,33 miliardy, v případě další neposlušnosti Baala, či DÉMONA, premiéra Babiše, vlastníka mozku pouze geneticky zvířecího. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Bhaga.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Kristus vyžaduje, aby se v Česku setkala moudrost ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o vybudování celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, především s ministry vlády bývalého BERANA, bývalého komunisty, premiéra Babiše, odkojeného majetkovou socialistickou, či komunistickou Boží rovností, POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické převýchovy Baalů a DÉMONŮ. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Celosvětový mír Božího království, mezi bohatými, vládnoucími Baaly a DÉMONY, a chudým pracujícím lidem být nemůže. Premiér Babiš má povinnost být v koncích s moudrostí geneticky zvířecího mozku Baala, ministra průmyslu Havlíčka, s jeho energetickou koncepcí pouze na elektřinu, která činí necelých 10 %, z celkem potřebné energie Česka. Žalm107/27, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. V době ropného a ekonomického kolapsu, v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůli tomu, že premiér Babiš stále není v koncích s ekonomickou moudrostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., s jejich žitím na výnosný trh. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Babiš, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží majetkové socialistické spravedlnosti, zapomněl na Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který ho odkojil, mlékem komunistické, či socialistické Boží spravedlnosti. Žid.3/8,4/7, 5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Gal.1/7až6/7, Bhaga.15/15,16,16/13,24až18/78, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5.

 

2.) Nyní, úplně poslušný, to je živý premiér Babiš, má povinnost neprodleně nastolit energetickou neotřesitelnost, nastolením mravní a ekologické neotřesitelnosti, Boží, celosvětové majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Premiér Babiš má povinnost nedat uvedenou Boží slávu jinému národu, a své výsady, být úplně poslušným ministrem zahraničí nové, úplně poslušné, to je živé svaté vlády Česka, Boha NEOMYLNÉHO, SOUDCE A ZÁKONODÁRCE, uvedené v závěru kapitoly. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, atd. Ježíš Kristus vyžaduje, aby především úplně poslušný, to je živý premiér Babiš obnovil partnerské vztahy Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s křesťanskými, či ateististickými neposlušnými sviněmi Česka, a celého světa, a to neprodleně. Kristus nechce, aby planeta byla nadále ničena růstem populace ze 7 miliard lidí, na 11 miliard lidí, aby byla ničena průmyslovým zemědělstvím, pesticidy, herbicidy, fundicidy, horečným zbrojením, nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy, nesmyslnou výrobou, dopravou, výstavbou, spotřebou, migrační krizí, atd. Ostrov pokladů militaristických křesťanských sviní je nalezen v moři křesťanských sviní, které ještě nevyschlo. Je to obrovský OSTROV Z PLASŮ. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Na OSTROVĚ Z PLASŮ, je objeveno tajemství křesťanských sviní, pod hladinou tohoto moře. Pod hladinou OSTROVA Z PLASTŮ, je tajemství z PLASTŮ. Je tam ještě více PLASTŮ, až na dno, než je PLASTŮ na hladině. Čeho se musí vzdát lidé pokorní, úplně poslušní, a před Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, naprosto bezmocní. Především všech PLASTŮ v souvislosti s potravinami, a to neprodleným zřízením celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného. Musí se tímto, Ježíšem Kristem požadovaným způsobem, vzdát největšího zla, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd. Je to nezbytné opatření kvůli energetické záchraně Česka a světa, kvůli přestavbě měst a vesnic, z domů LETNÍCH, na domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a na domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Pokorní a úplně poslušní, to je živí lidé, Kristus vděční za svobodu, po odchodu válečníků mocných paží, prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, a ostatních vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, do říše ticha, to je na smetiště dějin, mají povinnost snížit populaci, ze stávajících sedmi miliard, dle vůle Boží, o dvě třetiny, na cca 2,33 miliard, nikoli mečem vrcholného Božího trestu, PEKLEM TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, ale dobrovolně, snížením porodnosti, a snížením počtu starých lidí, kteří se dožiJÍ plnosti věku 70-ti, či 80-ti let, robotickou eutanázií. Robotickou eutanázii, bez jedů, po uspání RAJSKÝM PLYNEM, Kristus setře každou slzu s očí, i starým lidem, kteří ztratí smysl života tím, že ztratí schopnost pracovat pro druhé. Smyslem života každého pokorného a úplně poslušného, to je živého člověka, je pracovat pro Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tím pracovat pro lidstvo celého světa. Kristus vyžaduje, aby především premiér Babiš, bývalý komunistický BERAN, obnovil důvěru v Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v jeho absolutní moc, nad každým, geneticky zvířecím mozkem tím, že Česko neprodleně vykoná vše uvedené tím, že ředitelce ČRo v Brně Ondryášové nařídí, aby jako první na světě, lidu Česka ukázala Boží moudrost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud vládnouci Baaly a DÉMONY nezničí. Do Česka se vrátí, svým Božím technickým rozumem, ke královskému kněžstvu VUT v Brně, až v ČRo v Brně bude kázán, dle Boží vůle, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je stejně ničivý, jako jaderná bomba. Zveřejněním RADOSTNÉ ZPRÁVY SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně poslušnou, to je živou ředitelkou ČRo v Brně Ondryášovou hana.ondryasova@rozhlas.cz, v jedinou hodinu ukončení Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, zanikne energeticky nesmyslný majetek vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka a celého světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu, i v mnoha písničkách info@levmusic.cz, uvádí. Když se nemůžeš hnout, pro odstoupení rozumu Krista, tak zkus se nadechnout. Je to zvláštní pocit, být v křesťanské noci sám, bez rozumu Krista, když v žilách život teče dál. Tak přece Ježíše Krista v sobě nech, studiem SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, dříve, než ti navždy dojde dech. SLOVO o tom, že nejde pochopit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, NEEXISTUJE. Z plánů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, rychle sejde. Jejich MODLUSLUŽBA, jejich chamtivost, je důvod, proč nejde pochopit texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. S chůzí, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou zmatky. Vpřed v technice jdeš o krok, s pomocí rozumu Ježíše Krista, ale o dva zpátky, pro rozhodování vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, ministra průmyslu Havlíčka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie. Stačí vstát a prostě říct. Místo Baalů a DÉMONŮ, potřebujeme rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Jáma, ze které volám k Hospodinu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je hrstka vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vládnoucích miliardářů, VLASTNÍKŮ majetku v hodnotě cca deseti bilionů dolarů, z USA, z Číny, z Německa, z Indie, atd, vlastníků cca poloviny světového jmění. Sedmdesát procent nejchudší populace světa v produktivním věku, drží jenom 2,7 % světového jmění. Jáma hrstky boháčů, vlastnících cca polovinu světového jmění, je bezedná díra, kam mizí peníze pracujícího lidu. Všechny státy světa procházejí týmž utrpením SOUDU Božího, jako Česko. Jak jinak by Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, mohl zbořit militaristický, křesťanský imperialismus, než odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, křesťanských a ateistických sviní. Ježíš Kristus, který v Česku dělá vše dle SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému, se nad Českem a světem smiluje, až vládnoucí Baalové a DÉMONI vyznají své viny, své hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kristus se nad Českem a světem smiluje, až ministr průmyslu Havlíček vyzná, že např. při jeho další neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, či při další neposlušnosti SOUDCŮ NSS v Brně, atd., místo očekávané klimatické změny, Česko a celý svět čeká zlo ropného a energetického kolapsu, a křesťanské PEKLO meče třetí světové války. Česko je, před tímto křesťanským PEKLEM, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stejně pozdě varováno. Proto Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby NEVĚSTY, či BOŽÍ SYNOVÉ, královského kněžstva SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, a ENERGETICI ředitele EÚ docenta Pospíšila, se vrátili k Ježíši Kristu neprodleně, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platných pro všechny státy světa. Kněžím královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮM profesora Hirše, a ENERGETIKŮM ředitele EÚ docenta Pospíšila, se Kristus omlouvá za to, že je musel, svým Božím rozumem opustit, což učinil kvůli tomu, aby pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů, pomocí Česka, mohl celosvětově zničit všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY. Vyžaduje, aby úplně poslušné Česko neprodleně zajistilo, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, aby nad všemi státy světa mohl vládnout Kristus, DUCH SVATÝ sám, láskou svých PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Bože VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH dej, ať na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v tomto novoluní MĚSÍCE, od úterý 2.7.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 16.7.2019, padne vláda neposlušného, to je mrtvého premiéra Babiše, ne kvůli pomatenému ministru kultury, ale kvůli TOBĚ samému, protože vše konáš kvůli sobě samému. NOVÉ DNES naplnění Písma, v PRAVÉ POLEDNE, v době úplňku dne 16.7.2019, o úplném zničení všech BŘEMEN, které nelze přenést do BRÁNY ZDOBENÉ, celosvětového, mírového Božího království, to je především vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, je jasné. Kristus vyžaduje, aby byl v Česku oslaven rozhodnutím, o úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a o zničení jejich SKÁLY, především PRACHŮ a ZBRANÍ, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo miluje SKÁLU křesťanských, militaristických sviní, PRACHY, ZBRANĚ a VOJENSKÉ KAPLANY, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nemiluje. Kdo miluje Krista, nemiluje boháče, bankéře, zbrojaře, kteří místo Ježíši, slouží pouze PRACHŮM a ZBRANÍM, a tím svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Kdo miluje vládce křesťanského PEKLA v Brně, drzého rektora Masarykovy univerzity Beka, a jeho religionisty, politology, sociology, či psychiatry, je Ježíšem Kristem prokletý. Všichni neposlušní jdou do jámy, či do hrobu, kterým je bezedná jáma boháčů, miliardářů.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19až25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

3.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, logického, to je správného výkladu Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zápasí o světovládu se stávajícími lidskými Bohy, s Baaly a s DÉMONY, s miliardáři, kteří ovládají svět, a zásoby fosilních paliv, pomocí svých Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd. Nový SVĚTOVÝ ŘÁD, Ježíšem Kristem vyžadovaný, není o nadvládě bohatých Baalů a DÉMONŮ, nad nalezišti fosilních paliv, ale o NADVLÁDĚ Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy světa, nad všemi nalezišti fosilních paliv, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Cílem miliardářů je vytvoření systému pro obohacení sama sebe, systémem žití boháčů na výnosný trh, SYSTÉMEM TOTÁLNÍHO ZNIČENÍ FOSILNÍCH PALIV, což je v naprostém rozporu s novým SVĚTOVÝM BOŽÍM ŘÁDEM, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve stávajícím křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, se stal Bohem MRTVÝM, protože vládnoucí bohatí Baalové a DÉMONI, se stále prohlašují za živé, i při odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných, neposlušných, to je od mrtvých, drzých, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Zápas Ježíše Krista o světovládu nad všemi státy světa, má v Česku jen vítěze, protože Ježíš Kristus má naprostou moc nad každým geneticky zvířecím mozkem, každého vládnoucího Baala a DÉMONA. Proto nový Boží technický lid, úplně poslušný, to je živý, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nemluvňátek technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, a nemluvňátek ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, nemá čeho se bát, při zřízení nadvlády Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nad celým Českem, a nad celým světem, realizací objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. Kristus slibuje, že vědecké myšlení NEMLUVŇÁTEK profesora Hirše, a docenta Pospíšila, znovu bude OSVÍCENÉ, znovu bude JASNÉ, znovu bude SVĚTLEM SVĚTA pro celý, úplně poslušný SVĚT, protože slibuje, v případě návratu Česka k Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, že od nových kněží, nového Božího technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ a ENERGETIKŮ VUT v Brně, svým Božím rozumem, již odstupovat nebude. Proto je pro mě vždy totálním zklamáním jednání profesora Hirše, a docenta Pospíšila, kteří jsou opakovaně pomazáni OLEJEM NEJČISTŠÍM, OLEJEM Božího rozumu, za proroky místo mě, kteří místo Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, vždy znovu začnou sloužit Bohem prokletým, neposlušným, mrtvým vládnoucím miliardářům, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM a tím, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, atd. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, vládnoucí miliardáři, VLASTNÍCI majetku v hodnotě cca deseti bilionů dolarů, v USA, v Číně, v Německu, v Indii, atd, vlastní cca polovinu světového jmění. Sedmdesát procent nejchudší populace světa v produktivním věku, drží jenom 2,7 % světového jmění. Ježíš Kristus, křesťanskou SKÁLU, PRACHY a MAJETEK, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM dal, svým Božím rozumem. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, Baalům a DÉMONŮM, jejich SKÁLU, PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, nyní bere, pomocí úplně poslušného, to je živého, Kristu vděčného, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nemluvňátek technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, a nemluvňátek ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Zákony vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již nejsou nadřazeny všem pravidlům dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ nemluvňátek technického lidu VUT v Brně, má povinnost nadřadit zákony Boží, zákonům lidských Bohů, to je zákonům boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v každém pokolení vchází do zvířecích DUŠÍ jím vyvolených proroků, a vytváří Boží přátele a proroky. Bůh miloval a miluje jen ty jím vyvolené proroky, kteří se snažili nastolit SVOBODU pro pracující lid bez PÁNŮ, to je bez Baalů a DÉMONŮ, dnes bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Kteří smýšleli či smýšlejí jako např. řecký osvícenec Epikuros, který se vzepřel BŘEMENU, kterým je náboženství, které místo Bohu, dodnes slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Druhým prorokem v Boží slávě byl osvícenec Karel Marx, který měl naprosto stejné názory jako osvícenec Epikuros. Já, maličký, nepatrný prorok, průmyslovák Stanislav Oplatek, zahanbuji vědce, např. Bohem prokleté, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé vzdělané svině Masarykovy univerzity tím, že dle vůle Boží, PŘEDKLÁDÁM ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tím jsem třetím PINCHASEM, třetím prorokem v Boží slávě, po Epikurosovi a Marxovi, který má povinnost, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, obnovit DUCHOVNÍ ŽIVOT, v novém DUCHU SVATÉM, osvobozením Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od povrchního poznání Boha, ve VZDOROKRÁLOVSTÍ křesťanském, židovském, hinduistickém, buddhistickém, muslimském, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, se nechce hněvat věčně, ani na křesťany, ani na židy, ani na buddhisty, ani na hinduisty, ani na muslimy. Vyžaduje aby Česko, především Kristu vděční, úplně poslušní, to je živí kněží, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA nemluvňátek technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, a nemluvňátek ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, přivedli neprodleně k Ježíši Kristu celý svět, mluvením pravdy o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka, a celého světa. Žádné náboženské, či politické zlo, nepřemůže uvedenou Boží moudrost, když Česko zajistí, že z ČRo z Brna, od ředitelky Ondryášové, se bude šířit SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o energetické nezbytnosti úplného zničení prvotního hříchu, to je křesťanství, židovství, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., od jednoho konce světa, na druhý konec světa. Ve vzedmutém moři křesťanských, či ateistických sviní, uvedené Boží moudrosti se nezmocní nikdo vzpurný a neposlušný, to je mrtvý, kdo neuvěří textům Písma o tom, že např. Boží technický rozum, pro KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nemluvňátek technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, hirs@ro.vutbr.cz, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, a nemluvňátek ENERGETIKŮ ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, je milostivým Božím darem, Božího rozumu. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých křesťanských, či ateistických sviní, každý, geneticky zvířecí lidský mozek, prokazatelně zemdlel. Zápas o světovládu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy světa, má povinnost vybojovat Brno, a v Praze PINCHAS premiér Babiš. Zisk z práce pracujícího lidu, již nepatří vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, ale Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který bude rozdělovat lidem nejenom svůj Boží rozum, ale také veškeré jídlo, při elektronicky celosvětově plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v domech ZIMNÍCH pro cca 1500 lidí společně stolujících lidí, a při elektronicky celosvětově kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Vše uvedené je veškeré blaho a veškerá energetická spása. Z jiného SLOVA BOŽÍHO, než ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, energetická, ekologické a mravní spása Česka a světa, nevzejde. Kristus odklidí křesťanskou militaristickou nepravost v jediném dni, když Brno bude úplně poslušné, když premiér Babiš bude stejný, jako Kristus vítězný. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. V Česku, v Brně, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, a dle SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je BRÁNA ZDOBENÁ, která otevírá cestu, pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. BRÁNOU ZDOBENOU, je správný, logický výklad textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, hraje s Českem, a tím s lidmi celého světa hru, o správný, to je o logický výklad Písma. Logický výklad Písma Kristus umožnil napsat v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Správný, to je logický výklad Písma, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Ježíše Krista do Brna, a to především ke královskému kněžstvu technického lidu VUT v Brně, pokornému, bezmocnému a vděčnému, za vůli NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nastolit vůli svou, a ne vůli např. křesťanů, jejich geneticky zvířecích mozků. Pomocí správného, logického výkladu Písma, dokazuje Ježíš Kristus každému člověku svou moc, uvedenou v Písmu, nad každým, geneticky zvířecím mozkem, každého neposlušného, to je mrtvého člověka. Plný počet křesťanských a ateistických POHANŮ v Česku vzešel, a to pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od všech neposlušných, to je mrtvých sviní. Celému Česku Kristus odpustí křesťanské lži, a tím i lži ekonomické, v jedinou hodinu ukončení pomalého Božího SOUDU v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové. Smiluje se nad úplně poslušnými služebníky, až sešle na Česko hlad po slyšení slov Boží vůle, učinit z celého Česka KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, které, všechnu svou starost o budoucnost Česka a světa, vloží na Boží technický rozum. Všechny státy světa procházejí týmž utrpením SOUDU Božího, jako Česko. Jak jinak by Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, mohl zbořit militaristický, křesťanský imperialismus, než odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, křesťanských a ateistických sviní. Vrácení Božího rozumu např. KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU lži lidu VUT v Brně, znamená vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní Česka, a celého světa. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Česko nezveřejní pomalý Boží SOUD neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Do celosvětového, mírového Božího království, nelze přenést BŘEMENA, jako jsou ekumenické církve s jejich sbírkou ekumenických Bohů. Buď bude vládnout Kristus ZÁKONODÁRCE, nebo Kristem prokleté ekumenické církve, ČARODĚJNICE. Nelze je nechat naživu ani den. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

4.) Po vyjití Kristem vyvoleného Česka, ze 40-ti let POUŠTĚ Boží komunistické, či socialistické majetkové rovnosti, Česko zpočátku, jako Boha, uslyšelo vítr, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20až39/28až43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26, 12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd., a PTAČÍ HLAS, Ježíšem Kristem prokletého PTACTVA ODS. Hlas ODS, pro jejich chamtivost, je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Zj.18/2,10, Kol.3/5, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. PTÁCI ODS vstoupí nyní do říše ticha, na smetiště dějin, cestou Kristem vyvolených BŘEMEN. Ptáci ODS, přejdou nyní do ticha zas. Zj.18/2,10, atd. SVĚTLO Božího neomylného rozumu, kterým je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, připomíná rána SLUNEČNÝCH DNŮ, ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí. NOVÉ DNES naplnění Písma, o úplném zničení všech BŘEMEN, které nelze přenést do BRÁNY ZDOBENÉ, celosvětového, mírového Božího království, to je především všech vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je PRAVÉ POLEDNE, v tomto novoluní MĚSÍCE v červenci 2019, od úterý 2.7.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 16.7.2019. Neposlušným Baalům a DÉMONŮM Česka, Kristus nikdy nezapomene na žádný jejich zlý křesťanský skutek prokrastinace, to je chorobného odložení povinnosti, mluvit uvedenou pravdu logického výkladu Písma o vytvoření NOVÉHO NEBE a NOVÉ ZEMĚ. NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI, má povinnost vytvořit nová vláda Česka, zřízená dle textů na konci kapitoly, a to na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bezednou jámou na peníze není chudá Afrika, kde křesťanské svině válčí proto, aby mohly rabovat, jak to tvrdili pomatenci z TWR. Bezednou jámou na peníze jsou vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Na úsvitu třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvádí. Pokorné a úplně poslušné, to je živé služebníky Boží, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od DUCHEM CHUDÝCH politiků pravice a levice, od neposlušných, to je mrtvých soudců NSS JUDr. Mazance, JUDr. Baxy, VOLEBNÍHO SENÁTU NSS sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, od jejich Boha, od vládce křesťanského PEKLA v Brně, od zločince, pokrytce a lháře, od NETVORA rektora Beka bek@muni.cz, rektor@muni.cz, atd., úplně poslušné služebníky Ježíš Krista, zachrání a spasí, dále uvedené mluvení pravdy o Ježíš Kristu, a mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Neposlušný, to je mrtvý NETVOR JUDr. Baxa z NSS v Brně, ve středu 26.6.2019, promluvil v ČRo 2, jako host křesťanské, či ateistické MRZKÉ ŽENY, OHOLY, svině, Zity Senkové dvojka@rozhlas.cz. V podstatě uvedl, že je KAZISVĚTEM tím, že se angažuje o to, aby pravda o Ježíši Kristu, a o jeho správné koncepci energetiky, uvedená v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ, nikdy nevyšla najevo. V podstatě pravil, že se mu líbí jeho Bohové, to je výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., a proto se mu líbí jeho Bůh, kterým je vládce křesťanského PEKLA v Brně, drzý Baal, zločinec, pokrytec a lhář, rektor Bek rektor@muni.cz, bek@muni.cz. Z milosrdenství Božího rozumu, je opakovaně objasňováno, že především Brno má povinnost, neprodleně ukončit mletí děsivé křesťanské temnoty protikladných dogmat katolického a evangelického katechismu, a tím ukončit mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz, Ježíš Kristus všechno o sobě uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, takže všichni Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vládnoucí Baalové a DÉMONI, nemají výmluvu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, stále ignorovat. V Písmu je naprosto srozumitelně objasněno, že Ježíše Krista, dítě, či křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, si v médiích v Česku porodili neposlušní, to je mrtví lidé, mletím protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí, proti vůli Boží. Po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ, či OVCÍ, např. BERANA Babiše, Kristus, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, objasňuje SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, naprosto srozumitelně pro každého vládnoucího, vzpurného, neposlušného, to je mrtvého hlupáka. Z textů SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je naprosto zřejmé, že neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI, včetně NETVORA rektora Beka, či vzpurní soudci NSS JUDr. Mazanec, JUDr. Baxa, a soudci VOLEBNÍHO SENÁTU NSS sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, existují stále ještě kvůli tomu, že neposlušné křesťanské, či ateistické ženy, např. MRZKÉ ŽENY, svině, OHOLA Endlicherová, OHOLIBA Hodecová twr@twr.cz, radio@proglas.cz, či svině, MRZKÁ ŽENA, OHOLA či OHOLIBA Zita Senková z dvojka@rozhlas.cz, pomocí SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, si stále rodí dítě, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO křesťanskými protikladnými dogmaty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, i když znají, že toto DÍTĚ, Bohu, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, již nepatří. Patří pouze drzým vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům výrobků lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETEDLŮM, atd. Křesťanští pokrytci a lháři jsou Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, prokletí především kvůli tomu, že ignorují texty Písma o tom, že nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, hněv Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, vyvýšeného SOUDEM NETVORA rektora Beka, již neprodlévá. Křesťanští hlupáci Masarykovy univerzity stále drze tvrdí, že jim jejich DÍTĚ, jejich křesťanský Kristus, odpustilo i hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, to je službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, vlády Česka. Texty Písma o tom, že Ježíš Kristus je Bůh ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍ, pramení z jeho žárlivosti na křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, zrozenou religionisty Masarykovy univerzity, a MRZKÝMI ŽENAMI Endlichervou, Hodecovou a Zitou Senkovou. Ježíš Kristus je Bůh žárlivě milující, protože žárlí na sbírku Bohů, které mají neposlušné svině křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, muslimské a jiné. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a světem, tak jak to v Písmu slíbil, když křesťanské vládnoucí svině, či NETVOŘI, vyznají své viny, to je své lži o Ježíši Kristu, a tím své lži o naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Havlíčka, pouze na elektřinu, která činí cca necelých deset procent, z celkem potřebné energie, viz další texty. SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, o správné energetické koncepci Česka a světa, kvůli energetické spáse Česka a světa, musí vyjít především v Brně, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, a to jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Toto SLUNCE, s pomocí rozumu Ježíše Krista, vyjde na východě, a již nikdy nezapadne, protože nastolí vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že sežehne všechny politické strany pravice a levice Česka, a tím všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY, SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad celým Českem, v jedinou hodinu UKONČENÍ POMALÉHO BOŽÍHO SOUDU v ČRo v Brně, když Brno bude pátrat po Kristu, po takovém, jaký v Písmu skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a neposlušného, to je mrtvého Česka, nebude želet, dokud v Písmu nebude nalezen poslušnými jako dítě, jako VLÁDCE POKOJE. Horlivost Hospodina zástupů v Brně učiní Ježíše Krista ZÁKONODÁRCEM tím, že úplně zničí stávající suchý, či shnilý STROM, STÁTNÍ SPRAVY, že nezůstane ani kořen, ani větev. Česku budou blahořečit všechny národy, když se tak stane neprodleně. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

5.) Slovo dvou osob o mediálním MISTRU, Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je pravé a věrné. Jan.8/17. Slovo zpěváka Pavola Habery info@team-online.sk, daniel.hevier@hevi.sk, a slovo moje, PŘEDKLADATELE PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, je pravé a věrné. Ježíš Kristus, ze svého milosrdenství, pomocí písničky Pavola Habery BOLI SMA RAZ MILOVANÍ, objasňuje povolání a vyvolení bývalého BERANA, bývalé OVCE, komunisty Andreje Babiše, být BOŽÍM SYNEM královského kněžstva nové vlády Česka, a to jako nový ministr zahraničí, viz další text. Andrej Babiš byl Ježíšem Kristem raz milovaný, jako bývalý BERAN, jako bývalá komunistická OVCE, a tak bude raz spasený. Kristus v Písmu, i v písničkách Babišovi nařizuje, že má povinnost vytvořit novou vládu SVATÝCH BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, z odborníků z řad politiků pravice a levice. Jenom tak nepřijde do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do křesťanského PEKLA třetí světové války. Když všichni lháři přestanou být křesťanskými, či ateistickými zločinci, když s pomocí rozumu Ježíše Krista pochopí, že křesťanské, vzpurné a neposlušné, to je mrtvé svině, z Boha SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nejsou. Otcem křesťanů v Česku je nyní vůdce křesťanské ČARODĚJNICE, církve katolické, všeobecné, BELZEBUB kardinál Duka, OTEC křesťanských lží SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví, dělají zlo, pomocí jeho SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Když tento NETVOR mluví křesťanské, protikladné žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, může jen lhát, protože v křesťanských, protikladných žvástech, žádná pravda není, a nikdy nebyla. Kdo je nyní z Boha, z DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, slyší novou Boží řeč ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdo tuto řeč neslyší, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, z Boha již není. Ti kdo nového Ježíše Krista nevidí, jako jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, jako SLEPÍ, NEUZDRAVENÍ, MRTVÍ, CHAMTIVÍ MODLOSLUŽEBNÍCI, raději než věčný život, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, celosvětovém Božím království, zvolili raději SMRT, kterou je nyní odstoupení Božího rozumu, od celého lidského křesťanského, židovského, hinduistického, buddhistického, atd., VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Ježíš Kristus, takový NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jaký v Písmu skutečně je, přišel na tento militaristický, imperialistický svět, nyní k SOUDU. Kdyby např. vzpurní soudci NSS JUDr. Mazanec, JUDr. Baxa, a soudci VOLEBNÍHO SENÁTU NSS sekretariat@nssoud.cz, byli slepí a hluší, neměli by hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je lhaní o Ježíši Kristu, a lhaní o koncepci energetiky Česka, NETVORA, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka. Tímto způsobem, způsobeným odstoupením Božího rozumu, zůstalo Česko nyní v HROBĚ. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, jehož hněv již neprodlévá, dělá lidem dobro i zlo tak, jako to uvedl ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Může pokorné a úplně poslušné Česko, jím v Písmu vyvolené, energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit, svým Božím technickým rozumem, nebo může vzpurné a neposlušné Česko, sloužící vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Ježíši Kristu, úplně zničit. Sbírka vládnoucích Bohů Masarykovy univerzity, vlastníci výrobků lidských rukou, Baalové a DÉMONI, to je boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., svým geneticky zvířecím rozumem, energeticky, ekologicky a mravně, spasit nikoho nemohou. Kdo nyní bude sloužit zlým hlupákům Masarykovy univerzity, a tím lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, atd., jde k záhubě v době PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, v době vrcholného Božího trestu, PEKLA třetí světové války. Kristus povstal proti všem křesťanským a ateistickým sviním, které nechtějí být v koncích, se svými křesťanskými a ateistickými tradicemi, lhaní o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, odstoupením svého Božího rozumu. Do Česka se vrátí, až se s Kristem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, usmíří především technický lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Kristus vyžaduje, aby Česko neprodleně nastolilo celosvětový mír, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až způsobí, že mnozí pokorní a úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, budou číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA o tom, že vládnoucí Baalové a DÉMONI padnou, pro svoje lži o Ježíši Kristu, a tím pro svoje lži o koncepci energetiky Česka a světa pouze na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkem potřebné energie, a již nepovstanou. Kristus neposlušným a vzpurným, kteří znovu budou ignorovat termín návratu Krista do Česka, v tomto novoluní MĚSÍCE v červenci 2019, od úterý 2.7.2019, do úterý 16.7.2019, nezapomene žádný jejich křesťanský skutek. Každého potrestá podle jeho činů, kteří vládnoucí pomatenci dělají v souladu se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím v souladu s Boží vůlí Ježíše Krista VÍTĚZNÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ničícího křesťanský militarismus, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Kristus ví, že mozek každého člověka je pouze geneticky zvířecí, a že DUŠE člověka je stejná jako u zvířat. Pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, každý DUCH zemdlel. Návrat ke Kristu je možný pouze tím, že v Česku vyjde SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které, pro úplně poslušné, to je živé, již nikdy nezapadne. Kristus učinil další dny v 26. a 27. týdnu tropické proto, aby vládnoucí Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se všemi podíly shnilé, suché STÁTNÍ SPRÁVY, byli spáleni ve svých sídlech. Pro starou křesťanskou zemi, kde se ve všem lže, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od neposlušných, to je mrtvých sviní, již není místo. APOKALYPSA je objasnění Písma, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, objasňující důvody zániku SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských. Kristus, tímto textem, v Česku naplnil svoje SLOVO, do poslední čárky. Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7.

 

6.) Vážení zpěváci, např. Marku Ztracený booking@marekztraceny.cz, HRADIŠŤANU david.burda@centrum.cz, alice_holubova@centrum.cz, Bohuslave Matoušku lherza @iol.cz, bmatousek@volny.cz, Stojanova gymnazia VELEHRAD info@sgv.cz, JAVORY ulrychovi@javory.cz, info@hmmanagement.cz, agentura@davidnemecek.cz, michal.hegr@sgv.cz, tomas.chytka@sgv.cz, atd., podporujte demonstranty proti Babišovi, když se Babiš ke Kristu nevrátí, nepodporujte křesťanské shromáždění na Velehradu, kde se setkávají drzí, neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví, pozemští OTCOVÉ Satani kněží, svině, NETVOŘI, vedení BELZEBUBEM Carlesem Danielem Balvo na.repceca@diplomat.va. Česko se řítí do HROBU, či do do JÁMY ropného a ekonomického kolapsu, a tím do křesťanského PEKLA meče třetí světové války, kvůli jejich neposlušnosti. Křesťanské svině se drze vydávají za LIDI DOBRÉ VŮLE. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi jako SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který v Česku a ve světě dělá vše dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kvůli sobě samému, naplnil texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH do poslední čárky tím, že např. křesťanským, neposlušným, vzpurným, to je mrtvým sviním, drzým PAPEŽENCŮM církve katolické, všeobecné, či premiéru Babišovi, dal moc vládnout nad lidmi, dle své Boží vůle. Nyní jim, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽÍVOTA těchto textů, a např. pomocí demonstrancí v Praze, proti DÉMONU, ekonomu Babišovi, veškerou moc nad lidmi bere tím, že ji dává SOBĚ SAMÉMU tím, že ji dává novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, úplně poslušnému technickému DOBYTKU, živým Bohům, BOŽÍM SYNŮM, královského kněžstva technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB hirs@ro.vutbr.cz, a královského kněžstva úplně poslušných ENERGETIKŮ ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Pozemští OTCOVÉ Satani kněží, vedení na VELEHRADU, drzým BELZEBUBEM Carlesem Danielem Balvo na.repceca@diplomat.va, jdou do HROBU, či do do JÁMY ropného a ekonomického kolapsu, a tím do křesťanského PEKLA meče třetí světové války. Křesťanský, či ateistický hlupák, zločinec, Mikuláš Minář vůdce protestantů MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII info@milionchvilek.cz, kvůli uvedeným křesťanským, neposlušným, to je mrtvým sviním, stále nemá o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, o KRÁLI KRÁLŮ a PÁNA PÁNŮ, ani ponětí, čímž kazí dobré mravy Česka a světa. O Ježíši Kristu, o jediném SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, nikdo nic neví, pro krutý zmijí jed protikladných křesťanských žvástů vládce křesťanského PEKLA BELZEBUBA papeže Františka ceco@spc.va, a pro krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí drzého DÉMONA premiéra Babiše babisa@psp.cz, a drzého DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka, posta@mpo.cz. Všichni neposlušní, to je mrtví, ve všem o Ježíši Kristu lžou, a tím lžou také o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů Česka a světa, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Nikdo neposlušný, to je nikdo mrtvý, Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, sloužit nechce, a ani nemůže, protože zatím všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, slouží pouze svým Bohům, POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM a ZBRANÍM. Každý, kdo slouží SKÁLE vládce křesťanského PEKLA, drzého válečného zločince BELZEBUBA papeže Františka ceco@spc.va, kterou jsou PRACHY a MAJETEK, novému Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa, sloužit nesmí a nemůže. Např. vůdce demonstrací v Praze, válečný zločinec, pomatenec, NETVOR, SVINĚ, nedostudovaný teolog Mikuláš Minář info@milionchvilek.cz, vybral od svých chlebodárců, od drzých Baalů a DÉMONŮ, více než 5 276 118 korun. Písmo NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH však uvádí, že SVINĚ Mikuláš Minář, a stejně tak BELZEBUB papež František ceco@spc.va, majetek získaný od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ zvrátí, snad již v červenci 2019, až na VUT v Brně, z milosrdenství Božího rozumu, bude rašit královské kněžstvo spravedlivého technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, vedoucího ÚTZB hirs@ro.vutbr.cz, a úplně poslušné, spravedlivé, královské kněžstvo ENERGETIKŮ ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, jako listí, až jich bude mnoho, až pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, se na VUT v Brně rozplodí, čtením SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vážení zpěvácí, kteří sloužíte PRACHŮ, ZBRANÍM a MAJETKU, místo Ježíši Kristu, a tím sloužíte svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím válečným zločincům, politikům pravice a levice, a válečným zločincům, VOJENSKÝM KAPLANŮM všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Máte povinnost nového Krista znát jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, a pomocí jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zajistit v Česku VZKŘÍŠENÍ ZE VZEDMUTÉHO MOŘE MRTVÝCH, křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, neprodleně, úplným zničením tohoto MOŘE neposlušných křesťanských a ateistických NETVORŮ Česka. Máte povinnost požadovat, aby v novém novoluní MĚSÍCE, v milostívém létě Ježíše Krista, od novoluní, od úterý 2.7.2019, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 16.7.2019, zvítězil nový Ježíš Kristus nad všemi neposlušnými, to je mrtvými Baaly a DÉMONY, nad všemi drzými pozemskými OTCI Satany kněžími, čtení PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v ČRo v Brně. Máte povinnost slíbít svojí účast, proti DÉMONU Babišovi, na demonstracích v listopadu, pouze v případě jeho další neposlušnosti. Být na církevních MODLOSLUŽEBNÝCH slavnostech v červenci 2019, je možné pouze v případě, když na shromážděních se bude oslavovat nový Kristus, VÍTĚZNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUCE všech států světa, před kterým se skloní všichni drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI. Kristem vyvolené Česko, má povinnost naplnit vůli Boží, platnou pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, pro PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU TŘETÍHO křesťanského tisíciletí. PRAVÉ POLEDNE NAPLNĚNÍ NOVÉHO DNES PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, do Česka, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v novém novoluní MĚSÍCE v červenci 2019, máte povinnost zajistit, odvržením děsivé temnoty křesťanství, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, již v době STÁTNÍCH SVÁTKŮ, již v pátek a v sobotu, dne 5. a 6. 7. 2019. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, není a nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské neposlušné, to je mrtvé, drzé, pozemské OTCE Satany kněze, Kristus pouze dočasně křesťanstvím klamal, pomocí protikladných křesťanských dogmat, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Nyní již mnozí drzí pozemší Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, musí nahlas plakat nad úplně zničeným křesťanstvím proto, aby nemusel plakat trestající Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad vzpurným a neposlušným, to je mrtvým Českem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. Ježíš Kristus slíbil, že se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM VZDUCHOTECHNIKŮ a ENERGETIKŮ VUT v Brně, když zpěváci celého Česka, z milosrdenství rozumu Krista, bude z rozhodnutí médií, zpívat Ježíši Kristu stávající písně NOVĚ, v DUCHU celosvětového, mírového Božího království, a také tím, pomocí písní stvořených Kristem pro oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, mlet dokonalou Boží lásku, BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ježíš Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, nad Českem a nad celým světem, ze svého milosrdenství, když na všechno křesťanské a ateistické Česko zapomene tím, že pochopí texty Písma o tom, že neposlušní a vzpurní, to je mrtví křesťanští MODLOSLUŽEBNÍCI, před Kristem ZÁKONODÁRCEM, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, jsou naprosto bezmocní. Kristus vyžaduje, aby v Česku, již v novém novoluní MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 5. a 6. 7. 2019 bylo rozhodnuto, že Česko neprodleně začne budování energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového Božího království tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, VLASTNÍCI PRACHŮ a ZBRANÍ, sestoupí v Česku v médiích, neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Množství ULTRABOHATÝCH lidí, KLEPTOKRACII Baalů a DÉMONŮ, VLASTNÍKŮ více než poloviny křesťanské SKÁLY na světě, PRACHŮ, má povinnost porazit, zničit, celé Česko, i Vy zpěváci tím, že budete stejní, jako je Ježíš Kristus SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který z Písma řve na drzé Baaly a DÉMONY, a na jejich Bohy, na drzé pozemské OTCE Satany kněze, jako LEV. Jako LVI budete, když budete zpívat pro mediálního MISTRA Krista PÍSNĚ NOVÉ, v novém DUCHU o lásce. Láska k POHLAVNÍM UDŮM je MODLOSLUŽBOU. Láska k Bohu je BOHOSLUŽBOU. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

7.) NOVÉ PÍSNĚ o Boží lásce, která není láskou sviní k pohlavním lidským údům, které Kristus stvořil pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro zjevení své SLÁVY, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro zjevení své dokonalé LÁSKY, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mediální MISTR Kristus již složil. Problémem vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a Vás zpěváků je, že pro neznalost SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, opakovaně objasňovaným textům písním, doplňujících texty SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nikdo neposlušný, to je MRTVÝ, pro odstoupení rozumu Krista, nechce rozumět. Kristus má každého vzpurného a neposlušného vládnoucího NETVORA, který nechce rozumět dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, který proto zaplňuje celou zemi a moře např. plastovými odpadky, plastovými výrobky pro potraviny, od jednoho konce na druhý, za šíleného blázna, za zločince. Spaseni šílených vládnoucích bláznů, šílených zločinců, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, může být pouze v případě, když mnoho úplně poslušných služebníků Krista, porozumí jak textům SLOV VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, tak textům mnoha písní, o dokonalé Boží lásce, kterými Kristus doplňuje SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Správná Boží cesta je např. v okamžitém ukončení výroby např. všech plastových odpadků, či výrobků pro potraviny, neprodleným zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, dle textů uvedených také na konci této kapitoly. Každého, kdo nyní bude zbytečně ztrácet svůj čas, nesmyslnými křesťanskými oslavami geneticky zvířecích mozků vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a geneticky zvířecích mozků drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, Česka a světa, dne Páně 5. a 6.7.2019, a nesmyslnými demonstracemi proti Bohem vyvolenému premiéru Babišovi, Kristus v Písmu proklíná. Pokorní a úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají povinnost proklínat stejným způsobem každého vládnoucího Baala či DÉMONA, každého neposlušného, to je mrtvého, drzého pozemského OTCE Satana kněze.