Kapitola 258 – 40 stran.

13.06.2019 08:25

Kapitola 258 – 40 stran. Žádost o zrušení voleb do EP, konaných dne 24. a 25.5.2019, a žádost o zrušení vlády neposlušného, to je mrtvého premiéra, DÉMONA Babiše. Žádost je určena JUDr. Mazancovi, a JUDr. Baxovi, sekretariat@nssoud.cz, podatelna @nssoud.cz. Žádám o písemnou odpověď. Volby je nutné zrušit z hlediska správného výkladu Písma o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Nový Ježíš Kristus je nyní SKÁLOU tím, že je vyvýšen nad SLOVA veškerých stávajících světových NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tím, že jméno Ježíše Krista je nyní, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, pane JUDr. Mazanče a JUDr. Baxo, určeno pouze těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří budou všechny své životní situace řešit vlastním studiem VEŠKERÉHO SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, určeného pro všechny úplně poslušné státy světa. Kristus proto, aby zbořil dočasné křesťanství, které učinil STŘÍBREM ODVRŽENÝM, odstoupil svým Božím rozumem od všech, kdo mají, v dnes již neplatné STARÉ KŘESŤANSKÉ SMLOUVĚ, za Bohy vládnoucí Baaly a DÉMONY. Dle ekumenického slovníku, Baal, či DÉMON je VLASTNÍK, rozumí se VLASTNÍK lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd. Kristus v Písmu slíbil, že v jedinou hodinu vrátí svůj technický rozum novým kněžím, BOŽÍM SYNŮM královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše hirs@ro.vutbr.cz, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, když Vy se necháte dobrovolně pokřtít novým Ježíšem Kristem, který je nyní SKÁLOU tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Když odmítnete dobrovolně zrušit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a tím všechny uváděné vládnoucí Baaly a DÉMONY, veškeré neposlušné, to je mrtvé politiky pravice a levice, Kristem vyvolené Česko, bez SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, s novým Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, jde do energetické, ekologické a mravní záhuby, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době vrcholného Božího trestu, kterým v Evropě bude třetí světová válka. Máte povinnost z trestajícího Krista mít strach, jaký ještě nebyl kvůli tomu, že neposlušnému, to je mrtvému Česku, vyhrožuje třetí světovou válkou, a úplným zničením. Při odstoupení Božího rozumu, od nových kněží, od královského kněžstva VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, jde Česko do energetického HROBU, do JÁMY tím, že geneticky zvířecími mozky vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, veškerá plánovaná výstavba, výroba, doprava, spotřeba, veškeré horečné zbrojení, způsobí obrovské problémy v době ropného a ekonomického kolapsu. Váš neprodlený návrat k novému Ježíši Kristu je lehký. Máte povinnost vše uvedené nechat přečíst redaktorům ředitelky Ondryášové v ČRo v Brně. Všechny uvedené texty Písma Vám rád osobně objasním. Baalové, DÉMONI, europoslanci, ministři, politici pravice a levice, premiér Babiš, atd., vlastníci PRACHŮ a MAJETKU, při volbách do EP, se znovu drze prohlásili za vládnoucí Bohy. Nevěří tomu, že neposlušní, to je mrtví, zaniknou pro odstoupení Božího rozumu. Geneticky zvířecí lidský mozek, není schopný pochopit ani uváděné texty Písma, o živých poslušných BOŽÍCH SYNECH, a mrtvých, neposlušných SVINÍCH, není schopný pochopit cokoli technického, co Kristus uvedl v dokonalé lásce zákonů POLE VĚDY Písma. Umožní vše z Písma pochopit pouze úplně poslušným, to je živým služebníkům Krista, kteří uvěří, že není nic lepšího než bázeň před novým Kristem, a nic sladšího než okamžitá realizace dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci energetiky, ekologie a mravů. Satan biskup Cikrle již nikoho nesmí učit poznávat Krista UKŘIŽOVANÉHO krutým zmijím jedem protikladných křesťanských dogmat, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí bankéře Rusnoka. Nový Kristus již sedí na SLOVECH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Před jeho pohledem, především na VUT v Brně, musí zmizet křesťanská NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, ze kterých Kristus proklíná neposlušné, to je mrtvé vládnoucí Baaly a DÉMONY, NETVORY, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, všechny žoldáky, především z USA. Nemravné Česko, pod křesťanskými SLOVY NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, po volbách do EP, se vydalo naplno do energetické, ekologické a mravní záhuby. Bhagav.15/1,15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,19,33/17,39/8,13až29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Kapitola 258 - 40 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 38. Česká bible kapitola 258. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Vážení JUDr. Mazanče, JUDr. Baxo, sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, twr@twr.cz, profesore Hirši prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, tokar@ro.vutbr.cz, vesela.m@ro.vutbr.cz, kucharikova@vutbr.cz, gurnik@ro.vutbr.cz, koukalova@ vutbr.cz, philippi@ro.vutbr.cz, raskova.j@vutbr.cz, rektore Štěpánku rektor@ ro.vutbr.cz, ředitelko ČRo v Brně Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz a drzý pozemský Otče Satane biskupe Cikrle biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který proto není zneuctěnou křesťanskou mrtvolou, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, pomalým POSLEDNÍM Božím SOUDEM, boří vše co v Česku a ve světě zasadil, pomocí STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, pomocí křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu, imperialismu, militarismu, fašismu, socialismu, a nyní znovu křesťanského militarismu, atd. Drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, veškeré texty Písma vykládá pouze ve STARÉ KŘESŤANSKÉ SMLOUVĚ, která je vetchá tím, že učí křesťany poznávat pouze ZLOU křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, čímž dělá nesmyslný MEČ VÁLEK o zbývající ropu a plyn, v Iráku, Iránu, atd. Kristus se smiluje nad novými kněžími, nad BOŽÍMI SYNY, nad VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Na technické lži VZDUCHOTECHNIKŮ nebude vzpomínat, když JUDr. Mazanec, JUDr. Baxa uznají, že drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, v křesťanství, ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, vykládá Písmo úplně chybně. Kristus nechce, aby v době blízkého ropného a ekonomického kolapsu někdo zahynul, nechce aby Česko úplně zničil ve třetí světové válce. Chce aby se v Česku všichni zachránili tím, že ředitelka ČRo v Brně Ondryášová zajistí, aby jediným mluveným slovem o Ježíši Kristu, bylo SLOVO VZDUCHOTECHNIKŮ, úplně poslušného, to je živého profesora Hirše, o energetické nezbytnosti výstavby měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V Česku, a brzy i ve světě, bude ve všem po nedostatku, když VZDUCHOTECHNICI profesora Hiřše, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, jediného SOCIÁLNÍHO inženýra, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, budou nad Brnem zářit jako SEDMIKRÁSKY, jako MEDIÁLNÍ HVĚZDY, navěky a navždy, pro mluvení uvedené PRAVDY o Kristu VÍTĚZNÉM, nad ideologii DÉMONŮ. Kristus je nyní znovu komunistickým BERÁNKEM, komunistických BERANŮ a OVCÍ tím, že v Česku znovu přichází na křesťansky chamtivé NETVORY, jako ZLODĚJ. Majetková Boží rovina musí být daleko víc rovná, než to bylo v době POUŠTĚ Boží socialistické či komunistické Boží rovnosti, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Božím služebníkem, BOŽÍM SYNEM, který bude zářit, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako MEDIÁLNÍ HVĚZDA, jako SEDMIKRÁSKA nad Brnem, bude nyní každý, kdo bude vyhánět vládnoucí NETVORY, Baaly a DÉMONY, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, od jejich koryt tím, že bude prosazovat vybudování Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 LIDÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikoli ve jménu komunistických BERANŮ či OVCÍ, ale ve jménu nového Ježíše Krista, jeho dokonalé lásky, Božích příkazů a ZÁKONŮ, sedícího nyní na NEBESÍCH MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když Brno zase odmítne rodit nového Ježíše Krista, tentokrát z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jer.1/17až5/7až23/29,32až31/27,32 až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, vykládá v křesťanství Písmo úplně chybně, předpotopně, tím, že chybně vykládá texty Písma při svatbách: CO BŮH SPOJIL, ČLOVĚK NEROZLUČUJ. Správný a logický výklad Písma zní. Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, v křesťanském chrámě drzého pozemského, neposlušného, to je mrtvého Otce Satana biskupa Cikrleho, postaveného lidskýma, nikdy nebydlel, a nikdy bydlet nebude. Božím trůnem je SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, opakovaně uváděné, které prorokovali proroci Kristem vyvolení, OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, které Satani kněží vraždili, či je prohlašovali a prohlašují za KACÍŘE a blázny. Při křesťanských svatbách, novomanžele DUCH Ježíš Kristus NESPOJOVAL a NESPOJUJE, protože ve svátostech oltářních, křesťanských, nebydlí, nebydlel a nikdy bydlet nebude, protože je ruší. Novomanžele proto v kostele spojuje pouze drzý pozemský Otec Satan, NETVOR biskup Cikrle. Proto je v Písmu uvedené, aby se lidé, v křesťanských chrámech, postavených lidskýma rukama, ani NEVDÁVALI, ani NEŽENILI. Nastala POTOPA SVĚTA, způsobená odstoupením Božího rozumu, od všech mrtvých, to je neposlušných, křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Kristus zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM, těm úplně poslušným služebníkům Krista, kteří v manželství budou všechny životní situace řešit studiem VEŠKERÉHO SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus spojil sám se sebou, jenom šest proroků, jejichž slovo je pravé. Husa a Viklefa, Marxe a Engelse, Oplatka a ředitelku Ondriášovou. Kristus umožnil, abych první čtyři strany textu, jako brožuru formátu A 5, ve středu 5.6.2019, osobně předal na podatelnu NSS, profesoru Hiršovi, rektoru Štěpánkovi, ředitelce ČRo v Brně Ondryášové, drzému pozemskému Otci Satanu biskupu Cikrlemu, a vládci křesťanského PEKLA v Brně, drzému Baalu, rektoru Bekovi. Tímto způsobem jsem dělat skutky, pro přivedení víry v nového Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Opakovaně již byly uvedené texty Písma o tom, že s Bohem SPOJENÍ proroci, jsou pouze dvě OSOBY, jejichž slovo NOVÝCH NEBES je věrné a pravé. Již bylo uvedeno, že Bohem vyvolení OKŘÍDLENCI, jejichž SLOVO Boží bylo pravé a věrné pro středověk, byly dvě OSOBY, Jan Hus a Jan Viklef. Kvůli odmítnutí jejich středověké pravdy, Kristus na Evropu uvedl třicetiletou válku, v níž vyhubil dvě třetiny křesťansky přemnožených, neposlušných, to je mrtvých hlupáků, či sviní. Pro kapitalismus Kristus vyvolil dvě osoby, jejichž slovo o celosvětovém míru, a porážce Baalů a DÉMONŮ, bylo věrné a pravé. Vyvolil PINCHASE Marxe a PINCHASE Engelse. Kvůli odmítnuti jejich pravdy o nezbytnosti ukončit žití Baalů a DÉMONŮ, NETVORŮ, či SVINÍ, na výnosný trh, kterým ničí planetu zemi, až se v energetických základech hroutí, Kristus na svět uvedl vrcholný Boží trest, dvě světové války, a vyhubení ŽIDŮ v plynu. Nyní, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Kristus uvedl na svět POTOPU, odstoupením svého Božího rozumu, od všech vzpurných militaristických sviní, odmítajících jít objasněnou mírovou Boží cestou, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Nyní musí být pravé a věrné slovo DVOU OSOB, o světě bez PÁNŮ, o světě ve SVOBODĚ s Kristem ZÁKONODÁRCEM, v Bohem vyvoleném Brně. Slovo PINCHASE třetího ve slávě, proroka Stanislava Oplatka, který již SOUDEM zahanbil všechny křesťanské, DUCHEM CHUDÉ učence, a slovo ředitelky ČRo v Brně Ondryášové, a jejich redaktorů. Když BRŇÁCI znovu odmítnou ukončit pomalý Boží SOUD PÁNŮ, vládnoucích NETVORŮ, Baalů a DÉMONŮ, Kristus vyhrožuje, že úplně zničí celé neposlušné Česko, a to strašlivou záhubou. Boží vůlí je, vše uvedené o Bohu zveřejnit. Ježíš Kristus je vyvýšený SOUDEM neposlušných NETVORŮ, to je mrtvých vládnoucích sviní, na SKÁLU, která rozdrtí neposlušné vládnoucí svině celého světa, uvedenou pravdou o Ježíši Kristu, a pravdou o správné energetické, ekologické a mravní koncepci Česka a světa, uvedené v Písmu. Bůh, DUCH SVATÝ, se vyvýšil nad všechna svá jména, sbírky ekumenických Bohů Česka, a sbírky ostatních Bohů všech náboženství celého světa tím, že stvořil jako jediného Boha světa SKÁLU, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ze SLOV stávajících kněží, a politiků pravice a levice, NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, učinil lži tím, že se vzepřel náboženskému břemenu. Objasnil svoji vůli, o vyvolení BOŽÍCH SYNŮ královského kněžstva, úplně poslušných VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše hirs@ro.vutbr.cz, odborníků na ZIMNÍ DOMY, a úplně poslušných odborníků na energetiku od ředitele EÚ docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Neposlušnému lži lidu drzých, mrtvých VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, a lži lidu docenta Pospíšila, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, nemůže svůj Boží technický rozum vrátit, protože chtějí být bohatí. Ti kdo odmítají Boží majetkovou rovinu objasněného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro odstoupení Božího technického rozumu, jdou do JÁMY, či PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do HROBU třetí světové války Baalů a DÉMONŮ, kterou asi začne křesťanský NETVOR, který přísahal na Bibli, prezident Trump, v případě, že Kristus nepřestane bdít nad zlem, pomocí meče křesťanských válek o území s fosilními palivy a surovinami. Drzý pozemský Otec, Satan Biskup Cikrle je Kristem prokletý kvůli tomu, že svými křesťanskými MODLOSLUŽBAMI, nabádá lži lid Brna a Česka, k neposlušnosti. Děsivá temnota křesťanských militaristických žvástů, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených křesťanských vymyšleností stávajících vládnoucích Bohů, PÁNŮ, boháčů, je celá země zničena herbicidy, pesticidy, fundicidy, plasty, trhavinami, bombami, jedovatým prachem od aut, atd. Křesťanství je jedovatým, černým, škodícím bahnem. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Mezi Bohem a lidmi v Česku, je již naprosto vyloučené křesťanské lhaní o Ježíši Kristu, o ukřižované křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tim lhaní o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Soudci JUDr. Mazanec, a JUDr. Baxa, z NSS v Brně sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, mají povinnost usmířit Česko s Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, v Baalově domě Masarykovy univerzity, u drzého Baala, u rektora Beka, neprodleně, do termínu nového DNES naplnění SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do úplňku MĚSÍCE, do termínu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, do pondělí DNE PÁNĚ 17.6.2019. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy Baalů a DÉMONŮ, pomocí Boží ideologie komunistických BERANŮ, či OVCÍ z KSČ, podvodníci, zločinci a lháři Masarykovy univerzity, si znovu udělali DOUPATA a SKRÝŠE, pro Kristem prokleté pokrytce, pro zločince a lháře politických stran pravice a levice, pro PTACTVO ODS, pro BERANY či OVCE z KSČM, pro KOZLY z ČSSD, pro VOLY, BÝKY či TELATA z KDU-ČSL, a to na politologii, sociologii, religionistice, psychiatrii, atd. Soudci JUDr. Mazanec, a JUDr. Baxa, mají povinnost, spolu s Baalem rektorem Bekem, proměnit Baalův SLOUP, to je křesťanský KŘÍŽ Krista UKŘIŽOVANÉHO, stvořený mletím protikladných křesťanských dogmat religionistů Masarykovy univerzity, v hnojiště, a to neprodleně. Tím proměnit v hnojiště ostatní DOUPATA a SKRÝŠE Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, především politology, sociology, ekonomy, psychiatry, atd. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušného Česka želet, dokud se tak nestane. Kvůli pomateným pravicovým demonstrantům info@milionchvilek.cz, premiér Babiš odstupovat nesmí. Kvůli VŠEMOHOCÍMU, NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, však ano. Pravicoví extrémisté Bohem prokletých PTÁKŮ ODS, a neposlušných, to je mrtvých PIRÁTŮ, se již v médiích žerou navzájem tvrzením, že jejich vůdci pravicových stran, svými geneticky zvířecími mozky, všechno vyřeší lépe, než Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEJVYŠŠÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, svini politologu Petru Fialovi, petr.fiala@ ods.cz, fialap@psp.cz, a vůdci PIRÁTŮ, NETVORU, Ivanu Bartošovi ivan.bartos@ pirati.cz, info@pirati.cz, Ježíš Kristus dal vládu nad lži lidem Česka, a dle svého předsevzetí jim vládu nad lži lidem Česka zase vezme. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, a dle Písma, po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží komunistické převýchovy vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, pomocí ideologie komunistických BERANŮ či OVCÍ, Česko nejdříve slyšelo PTAČÍ HLAS Bohem prokletého PTÁKA Václava Klause. Nyní vládnoucí hlupáci, kteří o Kristu ZÁKONODÁRCI stále nemají ani ponětí, zase vejdou do říše ticha. Pokud pravicové, militaristické, politické a náboženské svině vejdou na smetiště dějin dobrovolně a neprodleně, své dny života dokončí v pokoji celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pokud odmítnou opustit svoje dobře placená koryta, také Česko bude požírat meč třetí světové války, ve které Kristus neposlušné Česko úplně zničí, pro výstrahu všemu vzpurnému vládnoucímu tvorstvu pravice a levice. Ježíš Kristus vede, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, globální válku proti úplně pomateným vědcům, křesťanům, židům, hinduistům buddhistům, muslimům a jiným neposlušným sviním. Vyžaduje, aby soudci JUDr. Mazanec, a JUDr. Baxa, spolu s Baalem rektorem Bekem, učinili v Brně neprodleně SOUDNÝ DEN všech vládnoucích hlupáků, kteří texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů odmítají dát na SVÍCEN v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz. Kolik má Brno kostelů a mešit, tolik má křesťanských a jiných Bohů. V geneticky zvířecích mozcích neposlušných, to je mrtvých, drzých pozemských Otců Satanů kněži, DUCH SVATÝ Ježíše Krista, který žije mezi námi, nyní nepobývá. Drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických a jiných ČARODĚJNIC, stejně tak politiky pravice a levice, soudí odstoupením svého Božího rozumu. V době BOŽÍHO SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Ježíš Kristus, dle svého předsevzetí, nyní činí nové KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, a to ze lži lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně. Písmo uvádí, že Ježíš Kristus do energetiky Česka a světa vidí, protože svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, stvořil veškerá fosilní paliva, stejně tak, svým Božím technickým rozumem, stvořil veškerou energetiku a techniku. Budoucnost energetiky je pravdivá pouze v ústech Ježíše Krista, v jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Čtyři KONĚ, které na NSS v Brně musí neprodleně vyjet na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, jsou BHAGAVADGÍTA, TÓRA, BIBLE a KORÁN, což jsou SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, protože se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Když uvedení KONĚ vyjedou neprodleně z NSS v Brně, Kristův DUCH SVATÝ se uklidní, a od lži lidu KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, přestane odstupovat svým technickým rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království. 1.Petr.2/8,15,3/13, 4/17,5/2,7,9, Zach.2/12,3/9,4/6,6/7,13/2,4,8,14/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Gal.1/7,6/7, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v době LETNIC v červnu 2019, Česko již zastihlo Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Mnozí proroci Česka a světa, pomocí rozumu Ježíše Krista, prorokují stejnou pravdu, jakou Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, uvádí ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Např. v médiích zaznělo, že ovoce úmyslů vládnoucích pyšných Baalů a DÉMONŮ, je celosvětově neprosto chybné, protože přináší žal, úzkost a deprese z ničení planety země, pomocí Bohů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, BOMB, PESTICIDŮ, HERBICIDŮ, FUNDICIDŮ, a jiných jedů, např. jedovatého, jemného prachu od aut. Správný pohled na svět má jenom Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a ti kdo jsou jeho, to je úplně poslušní služebníci, jeho dokonalé lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. V médiích zaznělo, pomocí rozumu Ježíše Krista, že vládnoucí Baalové a DÉMONI nesmyslně ničí půdu na celé zemi tím, že nesmyslně vyrábí např. bavlnu, či řepku, za pomocí PESTICIDŮ a jiných jedů. Bylo uvedeno, že z naprosto nekvalitní bavlny, vyrábí hlupáci nesmyslně velké množství nekvalitních, neprodejných, oděvů, které po určité době vyhazují na skládky, či je pálí. Byl uveden názor Ježíše Krista, že je nutné vyrábět kvalitní oděvy, které dlouho vydrží, pouze v množství potřebném, čili v plánovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném. Proč se v Česku vyrábí tolik státem dotované řepky, která ničí pole, hmyz, a motory aut, nikdo neví. Stejně tak nikdo neví, proč se do Česka dováží z cizích, vzdálených zemí, mrtvá prasata, stará až deset dní, když všichni ví, že deset dní staré maso je nechutné. Proč se do Česka musí dovážet cca polovina vepřového mrtvého masa, a proč Česko vyváží na západ živé vepře, je stále záhadou pro všechny křesťanské vědce, politology, sociology, religionisty a psychiatry Masarykovy univerzity. Kristus neposlušnému a vzpurnému Česku, vzpurným Baalům

 

a DÉMONŮM, tímto způsobem ničí jejich pastvu. Snižit množství plastových a jiných odpadků, znamená neodpadat od víry v nového Ježíše Krista, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vládnoucí svině, již zemřeli HLADEM pro svou neposlušnost. Je lepší mít za Boha Krista ZLODĚJE, který Baalům a DÉMONŮM vezme jejich Bohy, PRACHY a ZBRANĚ, než mít za Bohy drzé svině, premiéra Babiše, Fialy, či Bartoše. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná. VOLEBNÍ LIST pro volby do EP konané dne 24. a 25.5.2019. Volit 21 kandidátů do EP, DUCHEM CHUDÝCH, Kristem prokletých politických stran, je VLASTIZRADA. Stejná VLASTIZRADA je k volbám nejít. Vesmírná inteligence, která vede veškeré lidstvo tak, jak je to uvedeno ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je jediný Bůh světa. Vesmírnou inteligencí je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ UČITEL, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, MEDIÁLNÍ MISTR či LÉKAŘ. Láska k novému Bohu, a láska k lidem celého světa, vyžaduje neprodleně a dobrovolně se oddělit od národů EU, již ve volbách do EP. Je třeba usmířit se s Kristem ZÁKONODÁRCEM, podřídit svůj geneticky zvířecí mozek, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, vhozením tohoto prvního listu, této kapitoly, do urny. Sedm politických stran, které mají v EP poslance, je SEDM CÍRKVÍ, SEDM SVÍCNŮ, které znají vůli nového Ježíše Krista, který má naprostou moc, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, byl v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, mrtev. Nyní, po SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, je živý, až na věky věků amen. Má klíče od energetické SMRTI, i od křesťanského HROBU. Nikdo nezavře DVEŘE, či VRATA na širokou silnici, do celosvětového, mírového Božího království, když z milosrdenství Božího technického rozumu je otevřou Kristem v Písmu vyvolení VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše z VUT v Brně, s požehnáním úplně poslušných, to je živých soudců JUDr. Mazance, a JUDr. Baxy, s požehnáním Baala rektora Beka. Zjev.1/1až22/21, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Dle docenta Skály z VUT v Brně, elektřina činí pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie. Spotřeba energie na dopravu z ropy, činí v Německu, v Česku a jinde, dle docenta Skály, cca padesát až šedesát procent, z celkem potřebné energie. Dle Lidových novin, elektřinu, cca 10 %, z celkem potřebné energie, Německo získává takto. Viz str. 12až16. 2.) BELZEBUB papež František, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNĚ, v červnu 2019, již mění texty modlitby OTČENÁŠ, dle vůle Boží. Ruší text NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ. Nyní již platí text OTČENÁŠE nový. NEDOPUSŤ Ježíši Kriste, ABYCHOM V ČESKU PODLEHLI POUŠENÍ SLOUŽIT vládnoucím, neposlušným, to je mrtvým, DUCHEM CHUDÝM Bohům, např. premiéru Andrei Babišovi, babisa@psp.cz, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, svini politologu Petru Fialovi, petr.fiala@ods.cz, nebo vůdci PIRÁTŮ, NETVORU, Ivanu Bartošovi ivan.bartos@pirati.cz. Konec světa, dle předpovědi MAYŮ, měl nastat 21.12.2012. Neměl to být konec světa, ale měl to být příchod nového NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Od roku 2012, do roku 2019, uplynulo sedm let. Dle Písma, dluhy se mají odpouštět každých sedm let. Viz str. 16až19. 3.) Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, a kynclova.t@fce.vutbr.cz. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli energetické spáse Česka a světa, již není ke komunistickým BERANŮM, či OVCÍM, ale tentokrát především ke KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Vaše povolání je neodvolatelné, Váš vzdor je bláznovstvím. Viz str. 19až23. 4.) Protože strana KDU-ČSL je stranou TELAT, BÝKŮ či VOLŮ, Česko si při volbách do EP porodilo, proti vůli Boží, TŘI ZLATÁ TELATA, tři ZLATÉ BOHY, tři VOLY. SUCHÉ STROMY STÁTNÍ SPRÁVY, ZLATÉ BOHY, vůdce strany TELAT, či VOLŮ, Marka Výborného, vybornym@psp.cz, ZLATÉ TELE Pavla Svobody pavel.svoboda@europarl.europa.eu, a ZLATÉ TELE, zlého hlupáka Jaroslava Suchého jarek@jaroslavsuchy.eu, pokrytce, lháře a zločince. Viz str. 23až26. 5.) Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz. Profesor Drkal z ČVUT tehdy uvedl, že sice plocha solárních panelů na jednom domě ZIMNÍM BYTOVÉM, na jednu osobu, cca 18,2 m2, není mnoho, ale že odborníci, pomocí akumulačních nádrží na teplou a horkou tlakovou vodu, dokáží zajistit, aby sídliště z těchto domů, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nepotřebovalo vůbec fosilní paliva, ani na vytápění, ani na vaření. Viz str. 26až29. 6.) Neposlušní a vzpurní vládnoucí BOHOVÉ, DÉMONI, premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, svými politickými žvásty o energetické koncepci Česka a světa pouze na elektřinu, kteŕá činí necelých deset procent, z celkem potřebné energie, se rouhají Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Jejich neposlušnost, jim proto nikdy odpuštěna nebude. Viz str. 29až30. 7.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Středoškoláci. Hnůj drzých sviní NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, rektory Schmidta, Zlatušky, Fialy Beka Bareše a z KU, Hampla a Zímy, kteří se stále drze křtí svěcenou křesťanskou osolenou špínou, již proklínat nemusíte. Pro odstoupení Božího rozumu od všech neposlušných, jsou viditelně mrtví. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, dopravu, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Stávající lékaři, Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení. Brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem robotickou eutanázií, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM, svým dobře placeným korytům. Viz str.30až33. 8.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Společné stolování nových Božích rodin, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, umožní realizovat Boží rozkaz, o snížení lidi na světě o dvě třetiny, bez válek. Zach.13/8. Viz str.33až37. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 17. června 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, neposlušných, co jejich profese, pro zbytečnost, v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Ropovod DRUŽBA, jehož životnost se končí, je znamením změny. Soudruzi BERANI z KSČ tvrdili, že ropovod nebudou obnovovat, protože ropa dojde. Prepper Petr Pišťalek již věří, že supermarkety končí. Prvním DEMONEM, který prchal před Kristem VÍTĚZNÝM, byl soukromý zemědělec Tomáš Ignác Fénix. Na náměstí Svobody v Brně na mě vykřikoval, že o Ježíši Kristu VÍTĚZÍCÍM nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, nechce ani slyšet. Prchal pryč, protože nechtěl nic slyšet o tom, že nový Kristus, který již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, mu neodpustí žádný jeho další skutek, žádnou jeho lež, žádné pokrytectví. Prchal pryč a vykřikoval, že jemu jeho hříchy Kristem odpuštěné budou, protože má teologické vzdělání, které jemu, pokrytci, umožňuje hřešit, lhát, podvádět a nesmyslně ničit půdu, a tím celou planetu zemi. Lhář, pokrytec, zločinec Jan Klička jan.klicka@denik.cz, v novinách tvrdil, že zásoby zemního plynu vydrží ještě 200 let. Kolik let vydrží ještě zásoby ropy, nikdo neposlušný, to je mrtvý, nechce sdělit. Janu Kličkovi nelze věřit, protože je lži lidem, který o všem lže. Věřit lze jenom Ježíši Kristu, Stvořiteli fosilních paliv, a veškeré techniky, který v Písmu uvádí, že technický lži lid VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, se má k dokonalé lásce zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, vrátit neprodleně. Mediální MISTR Kristus, nejenom v Písmu, ale i v písničkách uvádí, že DEN PRVNÍ, den prvního tisíciletí, celosvětového, mírového Božího království, v PRAVÉ POLEDNE, v červnu 2019, jako by stále neměl žádné síly, uváděnou Boží vůli prosadit, u ředitelky ČRo v Brně, Ondryášové. Česko se již nesmí cvičit v boji proti muslimům a jiným hlupákům. O bojových vrtulnících z USA, již nesmí rozhodovat cena, což je SKÁLA neposlušných, to je mrtvých žoldáků, ale Kristus ZÁKONODÁRCE, který v Písmu nařizuje zbraně celého světa sešrotovat, či mírově využít, neprodleně. Viz str.37až40.

 

1.) Napsáno před úplňkem MĚSÍCE v sobotu 18. května 2019, před volbami do EP, a po volbách do EP. VOLEBNÍ LIST pro volby do EP konané dne 24. a 25.5.2019. Volit 21 kandidátů do EP, DUCHEM CHUDÝCH, Kristem prokletých politických stran, je VLASTIZRADA. Stejná VLASTIZRADA je k volbám nejít. Vesmírná inteligence, která vede veškeré lidstvo tak, jak je to uvedeno ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je jediný Bůh světa. Vesmírnou inteligencí je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ UČITEL, SOUDCE, ZÁKONODÁRCE, MEDIÁLNÍ MISTR či LÉKAŘ. Láska k novému Bohu, a láska k lidem celého světa, vyžaduje neprodleně a dobrovolně se oddělit od národů EU, již ve volbách do EP. Je třeba usmířit se s Kristem ZÁKONODÁRCEM, podřídit svůj geneticky zvířecí mozek, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, vhozením tohoto prvního listu, této kapitoly, do urny. Kristus boří protikladné křesťanské nauky, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je od mrtvých křesťanských hlupáků. Na Božím SOUDU v Česku nyní vzešel plný počet křesťanských bláznů. Poslušní, to je živí služebníci Krista, z textů Písma mají povinnost pochopit, že programy politických stran pravice a levice, jsou krutým zmijím jedem, jedovinou dračí tím, že premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, energetickou koncepcí pouze na elektřinu, vedou Česko do HROBU, viz text na konci kapitoly. Viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli energetické spáse Česka a světa, již není ke komunistickým BERANŮM, či OVCÍM, ale tentokrát především ke KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Kristus vrátí svůj rozum mnohým, když VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš hirs@ro.vutbr.cz, pomazaný za proroka místo mě, uzná nezbytnost výstavby energeticky soběstačných sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Správnou cestou světa je zničení děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a tím zničení promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, premiéra Babiše a bankéře Rusnoka. Kdo vhodí tento list do urny, před očima Krista ZÁKONODÁRCE bude požadovat zveřejnění ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, u poslušného OSLÁTKA, u ředitelky Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz v Brně. Křesťanské svině stále neuvěří pravdě o tom, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je SKÁLOU tím, že Bůh, DUCH SVATÝ, je vyvýšil nad všechna svá jména, sbírky ekumenických Bohů Česka, a sbírky ostatních Bohů všech náboženství celého světa. Tímto způsobem, Ježíš Kristus, v době Božího SOUDU kandidátů do EP, se zmařil neposlušným křesťanským sviním. Kristus se do Česka vrátí, Božím rozumem, až Ondryášová v ČRo v Brně zajistí úplné zničení vědeckého křesťanského militarismu. Dopsáno po volbách do EP. Vládnoucí mrtvá elita ví, že trestající Kristus, svým Božím rozumem, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí NETVORY, Baaly a DÉMONY, Bohy neposlušných křesťanských, militaristických, imperialistických sviní, v jejich křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, nepase, a pást již nikdy nebude. Smiluje se, svým Božím rozumem, nad Brnem a Českem, pouze při úplné poslušnosti KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, technického lži lidu VUT v Brně. Europoslanci, ministři vlády, premiér DÉMON Babiš, atd., pro neposlušnost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsou odstrašujícím příkladem všemu tvorstvu. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista mrtví, zaniknou navěky, pokud nyní uvedení BRŇÁCI nezajistí, aby v srdci Evropy, v Brně, v Česku, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové, vyšlehl PLAMEN, či ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Neposlušné, vzpurné, politické a náboženské svině Česka, včetně europoslanců, dle svého plánu, uvedeného v Písmu, v případě úplné poslušnosti lži lidu VUT v Brně, a ředitelky ČRo v Brně Ondryášové, zničí Bůh během jediné hodiny vysílání textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Dovolil totiž objasnit, že uvedené SLOVO NOVÝCH NEBES je SKÁLOU tím, že je Hospodin, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vyvýšil nad všechna svá jména Bohů, sbírky ekumenických Bohů Česka, a sbírky ostatních Bohů všech náboženství celého světa. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je SKÁLOU, ničící zlé. Žalm33/6,37/5,11až38,74/12,81/4,82/5,93/5,96/7,102/18,27,107/10,18až43,104/30,119/74,132/5,8, 1.Tim.4/1až6/10,20, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,19,33/17,39/8,13až29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Vážený drzý lži lide VUT v Brně. Neposlušný, to je mrtvý rektore Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, profesore Hirši prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, Libor.Kudela@vutbr.cz, skorpik@fme.vutbr.cz, stigler@fme.vutbr.cz, Patrik.Elbl@vutbr.cz, lisy@fme.vutbr.cz, fiedler@fme.vutbr.cz, slaba@fme.vutbr.cz, stelcl@fme.vutbr.cz, balas.m@fme.vutbr.cz, Pavel.Milcak@ vutbr.cz, Jan.Polacik@vutbr.cz, brazdil@fme.vutbr.cz, docente Skálo skala@ fme.vutbr.cz. Ježíš Kristus v Písmu uvádí, že Vás nechce pokořovat věčně, odstoupením svého Božího technického rozumu za to, že máte za Bohy, Baaly a DÉMONY, BOHÁČE, politiky pravice a levice, bankéře, zbrojaře, a Satany vojenské kaplany, místo Ježíše Krista, který jim i Vám, neposlušným HOVADŮM, dává svůj Boží rozum tak, jak sám chce. V květnu již občas pršelo, a PASTÝŘOVI, jedinému Bohu světa, by neměla oschnout jeho HŮL ani v červnu, když Vy budete pokorní, a úplně poslušní, to je živí. V Česku se děje vše tak, jak to Kristus uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi. Tvoje POTOPA, způsobená odstoupením TVÉHO rozumu, např. od VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, k pohromě Česka úplně stačí. Nedělej znovu pohromu POTOPOU např. na Vltavě, či na Svratce. Ježíš Kristus se v Písmu stále diví neposlušnosti technického lidu VUT v Brně, kde všichni vědí, že technický lid, Ježíš Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Je mu nepochopitelná vzpoura nových kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lidu VUT v Brně, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kdysi dříve, v roce 2006, Váš docent Skála, ředitel EÚ VUT v Brně, mluvil o koncepci energetiky pravdu. Protože nikomu z Vás, boháčů, se nelíbila energeticky nezbytná celosvětová Boží majetková rovina, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, Kristus, svým Božím rozumem, odstoupil také od Vás, přestože Vás, svým Božím technickým rozumem, živí odjakživa. Nyní vyžaduje, abyste se nebáli vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ, a jako úplně poslušní, to je živí, mluvili např. dále uvedenou pravdu o elektřině. Dle Lidových novin ze dne 25.5.2019, dle Ivany Pečinkové cdk@cdk.cz, kontexty@cdk.cz, Německu chybí k ekonomickému růstu elektřina, kterou získává z těchto zdrojů. Dle docenta Skály z VUT v Brně, elektřina činí pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie. Spotřeba energie na dopravu z ropy, činí v Německu, v Česku a jinde, dle docenta Skály, cca padesát až šedesát procent, z celkem potřebné energie. Dle Lidových novin, elektřinu, cca 10 %, z celkem potřebné energie, Německo získává takto. Z FOSILNÍCH PALIV A JÁDRA. 1. Z hnědého uhlí 2,25 % z celkově potřebné energie. 2. Z černého uhlí 1,41 % z celkově potřebné energie. 3. Z jádra 1,18 % z celkově potřebné energie. 4. Ze zemního plynu 1,32 % z celkově potřebné energie. 5. Z minerálních olejů 0,09 % z celkově potřebné energie. 6. Z ostatních fosilních paliv 0,42 % z celkově potřebné energie. OBNOVITELNÉ ZDROJE. 1. Větrníky 1,63 % z celkem potřebné energie. 2. Vodní elektrárny 0,31 % z celkem potřebné energie. 3. Biomasa 0,69 % z celkem potřebné energie. 4. Domovní odpad 0,09 % z celkem potřebné energie. 5. Fotovoltaika a geotermální zdroje 0,61 % z celkem potřebné energie. Z uvedených údajů je zřemé, že technický lži lid Německa a Česka, který chce pokračovat v budování křesťanské černé bažiny lží o Ježíši Kristu, a tím černé bažiny lží o koncepci energetiky pouze na elektřinu, pro zajištění provozu aut, v době ropného a ekonomického kolapsu, je šílený. V Německu je šílenství technického lži lidu umocněné strategii negace, rozhodnutím o ukončení provozu jaderné energetiky v roce 2022, a uhelných elektráren v roce 2038. Výkon větrných elektráren a fotovoltaiky je nestabilní. Nestabilitu Německo řeší trvalým provozem plynové elektrárny. Ekonomiku Německa oslabují dotace do drahých obnovitelných zdrojů, které mají, dle křesťanských vědců, velmi brzy nahradit energii z ropy, potřebné pro provoz dopravy. Vybudovat větrníky a fotovoltaiku pro provoz aut, pro náhradu energie z ropy, je blábol, je křesťanský blud, technického lži lidu. Křesťanští vědci se prokazatelně vzdali rozumného uvažování, pro svou neposlušnost Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Křesťanští vědci, neposlušní NETVOŘI se neodvažují tvrdit, že pro provoz aut zajistí dostatek vodíku. Vyrábět pro dopravu vodík z fosilních paliv, je technický nesmysl. Pro energeticky náročnou výrobu vodíku elektrolýzou, vědcům chybí obnovitelná elektřina. Křesťanští vědci, neposlušné svině, se přes opakovaně prováděnou kritiku jeji geneticky zvířecího myšlení, odvažují stále tvrdit, že mohou auta na benzin a naftu nahradit elektroauty, což je viditelný nesmysl, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a Německa. Proto je Boží příkaz, o nezbytnosti ukončit vládu DUCHEM CHUDÝCH Baalů a DÉMONŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, kvůli přeskládání světa na energeticky neotřesitelný, VELKOU ZELENOU DOHODOU, Božím milosrdenstvím. VELKÁ ZELENÁ DOHODA je o využití stávajících fosilních paliv pouze na přeměnu světa, z energie fosilních paliv, na energii z obnovitelných zdrojů. Není nic lepšího než bázeň před Kristem, a nic sladšího, než realizovat zákony POLE VĚDY Písma. Dopřád člověku svobodu, znamená zbavit svět křesťanských Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, žoldáků, vojenských kaplanů, politiků. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

2.) Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Je již reálné, vymáhat právo na zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA u ředitelky ČRo v Brně Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, po neposlušných a vzpurných, to je mrtvých, DUCHEM CHUDÝCH soudcích NSS v Brně JUDr. Mazancovi, a JUDr. Baxovi, sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz. BELZEBUB papež František, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNĚ, v červnu 2019, již mění texty modlitby OTČENÁŠ, dle vůle Boží. Ruší text NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ. Tento text, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, již v Česku a ve světě naplnil, realizoval. Uvedl celý svět v pokušení nesloužit Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, ale drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a tím lidským Bohům, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, AUTŮM, KAMIONŮM, LETADLŮM, a tím ideologii křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné. Nyní liž platí text OTČENÁŠE nový. NEDOPUSŤ Ježíši Kriste, ABYCHOM V ČESKU PODLEHLI POUŠENÍ SLOUŽIT vládnoucím, neposlušným, to je mrtvým, DUCHEM CHUDÝM Bohům, např. premiéru Andrei Babišovi, babisa@psp.cz, Kristem prokletému vůdci PTACTVA ODS, svini politologu Petru Fialovi, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, nebo vůdci PIRÁTŮ, NETVORU, Ivanu Bartošovi ivan.bartos@pirati.cz, info@pirati.cz, michal.jokes@ pirati.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, international@ pirati.cz, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se stále PEKELNĚ SNAŽÍ svrhnout vládu Alexandra Babiše, pomocí kontrolních komisí EU, a pomocí protestů pomatených pravicových sviní v ulicích měst. Proti pravičáku Andreji Babišovi, protestuje Bohem prokletá pravice, ostatních pravicových stran Česka. Vzpurné a neposlušné pravicové strany dělají to, co se Ježíši Kristu líbí. Kristus povolal neposlušnou PRAVICI na protesty do ulic, nikoli kvůli tomu, aby nastolil vládu Bohem prokletého AUTOPTÁKA ODS Petra Fialy, nebo vládu Bohem prokletých NETVORŮ strany PIRÁTŮ, jejich pomateného vůdce, Ivana Bartoše. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby Česko neprodleně nastolilo vládu odborníka na energetiku Ing. Topolánka, dle textů uvedených na konci kapitoly, v níž premiér Babiš bude pouze ministrem zahraničních věcí. Politici pravice a levice, mají povinnost neprodleně a dobrovolně se podřídit Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tím, že svrhnou neposlušnou a vzpurnou vládu premiéra Babiše, a místo ní nastolí vládu svatých BOŽÍCH SYNŮ, odborníků, vybraných z řad odborníků ve veřejných výběrových řízeních, dle textů, uvedených i na konci této kapitoly. SYN ČLOVĚKA, který přichází ve své slávě, a ve slávě Boží, je nový prezident Česka, v Písmu vyvolený jménem RÁKOS. Je to projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Dle již dříve uvedených textů Písma, o MRTVÉM, RÁKOSOVÉM MOŘI PROJEKTANTŮ. Což roste Ing. Rákos tam, kde není křesťanská, bezedná bažina? Projektant Ing. Rákos, nový prezident Česka, má stejnou odbornost VZDUCHOTECHNIKA, jako profesor Hirš, kvůli tomu, že veškerá řeč o Bohu, musí být o přestavbě energetiky Česka a SVĚTA, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné koncepci energetiky, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdyby Bůh neukončil dny SOUDU, nebyl by energeticky nikdo spasen. Bůh, který o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka všechno uvedl, SOUDEM neposlušných a vzpurných mrtvých politiků pravice a levice, končí svět materiální, s lidskou spravedlností, a nastoluje svět dokonalý, svým rozumem, svou spravedlností. Proč mít za Bohy boháče, když svým rozumem geneticky prasečím, dělají veškeré zlo na zemi? Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Bůh se nad Českem smiluje, inteligencí svého rozumu, ze svého milosrdenství, až na NSS v Brně bude rozhodnuto, že odborníci VUT v Brně, podřídí svůj geneticky prasečí mozek, inteligenci Boží. Víru v jediného Boha světa má ten, kdo věří textům Písma, že Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, přestane odstupovat od KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše v době, kdy se celé Česko vrátí ke Kristu, mletím uvedených textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové. V době pomalého Božího SOUDU, který dělám od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku cca 2000, každý vzpurný DUCH zemdlel, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista. Bože všemohoucí, dovol svým rozumem, ze svého milosrdenství, na NSS v Brně vykonat SOUDNÝ DEN všech neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní. Nakloň můj Bože své ucho, jednej, neprodlévej. Dovol učinit vzkříšení z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO tím, že se v ČRo v Brně staneš jediným Soudcem a Zákonodárcem všech států SVĚTA. Vždyť Česko svět nyní pozná podle sedmi vládnoucích MODLOSLUŽEBNÍKŮ, úplně pomatených SYNŮ ČLOVĚKA, sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka. 1. Babiš. 2. Hamáček hamacek.j@psp.cz, 3. Bartoš. 4. Fiala. 5. Okamura info@spd.cz. 6. Výborný vybornym@psp.cz, 7. Filip filip@psp.cz, kteří by dnes měli při volbách do PS, nad 5 % hlasů. Sedmička je konečné číslo politicých vůdců a stran, kterým Bůh dovoluje vládnout místo sebe, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE celého SVĚTA. Myslet si, že po svržení premiéra Babiše při protestech v ulicích, zítřek patří NETVORŮM politické strany PIRÁTŮ, či Bohem prokletému PTACTVU ODS, místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války. Smířit se s Bohem je možné pouze studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mnohé texty Písma, které stále opisuji jinými slovy, při setkání v Brně, rád objasním každému úplně poslušnému služebnííku Krista. Dle Písma a písničky od mediálního MISTRA Krista. Sprintuje čas, je nutné sejít se v Brně zase, s Ježíšem Kristem, s takovým, jakým opravdu je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Může se již stát, že se začnete Ježíše Krista bát, strachem jaký ještě nebyl, pro jeho naprostou moc nad Vašimi geneticky zvířecími mozky. Již se ví, že Kristus pro Vás, na VUT v Brně chystá dar. Jste novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, jste BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno vzpurné a neposlušné, to je mrtvé křesťanské a ateistické tvorstvo. Platí již filozofie Epikurova a Marxova, kteří o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, neměli ani ponětí. Dopřát člověku svobodu, dopřát pracujícímu lidu svobodu, znamená dopřát mu svět bez PÁNŮ, to je bez Baalů a DÉMONŮ, bez vlastníků výrobků lidských rukou, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ, atd. Vzepřít se jhu, či břemenu, kterým je náboženství křesťanů, židů, buddhistů, hinduistů, muslimů, atd., ve jménu jediného Boha všech států světa, NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Brně již je možné. Stabilita Česka a světa, stabilita Vaše, vědců na VUT v Brně, je v novém vztahu s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Záleží na Vaši úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Nepatříte již sami sobě, patříte Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi. Kristus, který vede Česko odjakživa, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, končí vládu stávajících vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ tím, že Vás činí KRÁLOVSTKÝM KNĚŽSTVEM tím, že máte povinnost mluvit pravdu o správné, celosvětové koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království, dle dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Stabilita vztahu s Ježíšem Kristem, s takovým, jaký v Písmu skutečně je, je v jeho slibu, že v případě Vaší úplné poslušnosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, svým Božím technickým rozumem, od Vaších mozků, geneticky zvířecích, již odstupovat nebude. Papež je již pouze nemravným BELZEBUBEM, který má povinnost neutíkat do říše ticha, to je na smetiště dějin, nakvap. Nemusí se dávat na útěk. Ježíš Kristus přichází nyní jako ZLODĚJ na ty, kdo jsou jeho, to je na KŘESŤANY, které již nekřtí k energetické, ekologické a mravní SMRTI VODOU, osolenou křesťanskou špínou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus jde do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, před BELZEBUBEM papežem Františkem. Stále stejný Kristus, který v Česku již byl jako ZLODĚJ, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, bude uzavírat průvod pokorných, a úplně poslušných křesťanských sviní, když se v ČRo v Brně, u ředitelky Ondriášové, z milosrdenství rozumu Krista, bude mluvit UVEDENÁ PRAVDA. V Lidových novinách, ze dne 1. 6. 2019, uvádí názory vědeckého časopisu NATURE o tom, že NOVÁ OBNOVITELNÁ ENERGIE přeskládá svět. Uvádí, stejně jako Ježíš Kristus v Písmu, že SPRÁVNÝ scénář vývoje energetiky, je VELKÁ ZELENÁ CELOSVĚTOVÁ DOHODA o tom, že je nutná mezinárodní spolupráce, k zajištění rapidního ústupu od energetiky, založené na fosilních palivech, kvůli velice blízkému konci éry fosilních paliv. Uvedené texty dokazují skutečnost, že Česko již zastihlo celosvětové, mírové Boží království. Křesťanské, či ateistické svině, ministryně spravedlonosti Benešová s NSZ Pavlem Zemanem, dle Lidových novin z 1.6.2019, chtějí ulevit věznicím. Konec světa, dle předpovědi MAYŮ, měl nastat 21.12.2012. Neměl to být konec světa, ale měl to být příchod nového, NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Od roku 2012, do roku 2019, uplynulo sedm let. Dle Písma, dluhy se mají odpouštět každých sedm let. Soudci NSS v Brně mají povinnost učinit rozhodnutí, že platí texty Písma o neprodleném propuštění všech ekonomických vězňů tím, že moc stávajících PÁNŮ, Baalů a DÉMONŮ nad Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, se definitivně v Brně končí, nastolením Boží spravedlnosti, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

3.) Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a sekretářko Kynclová kynclova.t@fce.vutbr.cz, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, a který sídlí v myslích mnohých lidí, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pomocí textů pomalého POSLEDNÍHO Božího SOUDU všeho neposlušného, to je mrtvého, v Česku křesťanského tvorstva, svoje VEŠKERÉ Písmo, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje, učinil PEVNOU SKÁLOU. Především Vás vyvolil, pro profesi VZDUCHOTECHNIKA profesora Hirše, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, za lid náležející Kristu. Vyžaduje, abyste hlásali mocné skutky Krista, který Vás SOUDEM neposlušných, mrtvých křesťanských sviní, osvobodil od děsivé křesťanské temnoty, protikladných křesťanských žvástů. Především KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU, technickému lidu VUT v Brně, dává Kristus poznat tajemství svého záměru, energetické nezbytnosti sjednocení všech států světa, pod vládu Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro všechny úplně poslušné, to je živé státy, celého světa. Vyžaduje, abyste mluvením uvedené pravdy, roztříštili vše, co stojí proti Boží vůli, o sjednocení všech států světa, pod vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, má povinnost zřídit Kristem vyvolené technické Česko, národ svatý, lid náležející Kristu. Iniciovat svolání kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, je nezbytné kvůli energetické spáse Česka. Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedené PÍSMO učinil SKÁLOU tím, že je vyvýšil nad všechna svá jména, sbírky Bohů všech ekumenických církví Česka, a nad jména Bohů ostatních církví celého světa. Tímto skutkem oznamuje Kristus svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, kvůli energetické spáse Česka a světa, již není ke komunistickým BERANŮM, či OVCÍM, ale tentokrát především ke KRÁLOVSKÉMU KNĚŽSTVU VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše. Křesťanské, neposlušné, před Kristem mrtvé svině, popouzejí SKÁLU, Ježíše Krista, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, křesťanským lži Bohem, Ježíšem Kristem UKŘIŽOVANÝM, pomocí žvástů děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných křesťanských dogmat, a dogmat politických, militaristických, imperialistických, politologických, sociologických, filozofických a jiných. Svými žvásty, SKÁLU, Ježíše Krista, SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uráželi a urážejí. Ježíš Kristus, Hospodin, již není křesťanským Bohem. Jako člověk se Kristus narodil pouze v děsivé temnotě křesťanských protikladných dogmat, a v krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, tímto způsobem vydal do moci klamu proto, aby dočasně uvěřili lži o tom, že byl člověkem. Timto způsobem odsoudil všechny křesťany, a ostatní pomatence, to je např. židy, muslimy, hinduisty, buddhisty. Tímto způsobem, v době pomalého Božího SOUDU, odsoudil všechny neposlušné křesťanské svině Česka. Křesťanské neposlušné svině stále neuvěří pravdě o tom, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je SKÁLOU tím, že Bůh, DUCH SVATÝ, je vyvýšil nad všechna svá jména, sbírky ekumenických Bohů Česka, a sbírky ostatních Bohů všech náboženství celého světa. Tímto způsobem, Ježíš Kristus, v době pomalého Božího SOUDU, se zmařil křesťanským vzpurným a neposlušným sviním. Všem úplně poslušným služebníkům nového Krista, jsou již proto pochopitelné tyto texty Božího SOUDU, který trvá od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, cca od roku 2000. Neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, politické a náboženské svině, NETVORY, popudil Ježíš Kristus lži lidem, politickým i náboženským, který o všem lže. Protože vládnoucí Baalové a DÉMONI, premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, drze lžou o koncepci energetiky Česka. Premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, svými geneticky zvířecími mozky, drze lžou o koncepci energetiky tím, že křesťanskému a ateistickému lži lidu, předkládají energetickou koncepci pouze na elektřinu. Elektřina však činí necelých deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Tím, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, vedou Česko, a tím veškerý neposlušný, to je mrtvý svět, do HROBU, do JÁMY, či do PEKLA ropného a energetického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad ÚPLNĚ poslušnými VZDUCHOTECHNIKY profesora Hirše se chce smilovat, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Nechce se v Česku hněvat věčně, smiluje se, až vše uvedené Kristus umožní číst z textů SKÁLY, z textů SLOV NEBES MRAVNÉ VYSOKÝCH, z milosrdenství Božího rozumu, jak na VUT v Brně, tak u úplně poslušné, to je živé, ředitelky ČRo v Brně Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/2,4až43, Bhaga.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.1/8až4/4až26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,5, Žalm33/6,37/5,11,35,38,74/12,81/4,82/5,93/5,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43,104/30,119/74až132/5,8až150/6, atd. Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a sekretářko Kynclová kynclova.t@fce.vutbr.cz. Ježíš Kristus je nyní SKÁLOU tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Já OTROK Oplatek, Vám opakovaně PŘEDKLÁDÁM uvedené texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, logicky objasněné, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista. Uvedené PÍSMO je SKÁLOU. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi, a v mnohých lidech, v jejich mozcích, geneticky zvířecích. Bez rozumu Ježíše Krista, např. geneticky zvířecí mozek profesora Hirše, by úplně ZEMDLEL. Uvedenou SKÁLOU, SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se Ježíš Kristus učinil až nyní, až v době pomalého Božího SOUDU, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Neposlušné, křesťanské a ateistické svině Česka a světa, zemdlely pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, bořícího v Česku křesťanství, a tím bořícího všechna náboženství celého světa, a všechny vlády celého světa. Neposlušní a vzpurní jsou mrtví kvůli tomu, že se jim hnusí dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Vzpurným a neposlušným ateistickým, či křesťanským sviním Česka, se stejně jako nový Kristus, hnusím nyní já, protože PŘEDKLADÁM SKÁLU, kterou je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Tímto způsobem je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyvýšen SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, DÉMONŮ premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka. Neposlouchat nyní dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je šílenství, šílených vládnoucích NETVORŮ. Neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, NETVOŘI, kteří ignorují SKÁLU, kterou je nový Kristus, vedou Česko, a celý svět, naprosto chybně kvůli tomu, že nikdo z lidí neuvěřil textům Písma o tom, že také mozek profesora Hirše je pouze geneticky zvířecí. Šílenstvím neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je ignorovat Ježíše Krista, který má naprostou moc nad každým, geneticky zvířecím mozkem. Šílenství vládnoucích vzpurných NETVORŮ stále trvá, protože nebyla hluboko do podzemí, to je do říše ticha, sražená křesťanská bestie např. religionistů Masarykovy univerzity. Bůh všech států světa, vyvýšený pomalým, posledním Božím SOUDEM, nad všechna svá jména, veškeré sbírky Bohů ekumenických církví Česka, a nad jména všech Bohů jiných náboženství celého světa, zničí nyní všechny státy světa, vrcholným Božím trestem, třetí světovou válkou, když se BRŇÁCI, VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, a redaktoři ředitelky ČRo v Brně Ondryášové, k novému Kristu neprodleně nevrátí. Žalm33/6,37/5,11až38,74/12,81/4,82/5,93/5,96/7,102/18,27,107/10,18až43,104/30,119/74,132/5,8, 1.Tim.4/1až6/10,20, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

4.) Profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a sekretářko Kynclová kynclova.t@fce.vutbr.cz. Sekretářka Kynclová tvrdila, že Ježíš kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je stále ve Vás, ve Vašem mozku, což je pravda. Písmo však uvádí, že Váš mozek je pouze geneticky zvířecí. Písmo uvádí, že při odstoupení Božího rozumu, Váš DUCH, který je stejný, jako DUCH politických a náboženských vládnoucích zvířat, by úplně zemdlel. 1.Kor.6/19,12/11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Sekretářka Kynclová tvrdila, že pro přítomnost DUCHA SVATÉHO ve Vašem, geneticky zvířecím těle, ve Vašem geneticky zvířecím mozku, máte svobodnou vůli. Proto můžete texty Písma, o Boží moci nad každým lidským tvorem na světě, a o Vám, a Česku, objasněné Boží vůli, být prvorozeným, úplně poslušným služebníkem Ježíše Krista, být dobrovolně, prvním, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží veškeré neposlušné, vzpurné, to je mrtvé tvorstvo, z milosrdenství Božího rozumu, ignorovat, což stále děláte. Vaše vůle, Vašeho mozku geneticky zvířecího, je však neprosto rozdílná, od Vůle Boží. Proto věřím, že dovolíte sekretářce Kynclové, aby s Vámi dohodla termín Vašeho setkání se mnou, o což je opakovaně žádána, což ona stále odmítá. Nový Ježíš Kristus, který je nyní SKÁLOU tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyžaduje, abyste jako první na světě, dobrovolně, spolu se mnou, studoval uváděnou SKÁLU Božího SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a tímto způsobem se úplně podřídil dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost neprodleně iniciovat celosvětovou výstavbu sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, které budou energeticky naprosto soběstačné. Ignorovat Boží vůli je energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ, je pádem do křesťanského PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, je pádem do křesťanského PEKLA třetí světové války. Je Vaší povinnosti se k novému Kristu, ke SKÁLE jeho VEŠKERÉHO SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, se neprodleně vrátit. Tím zrušit křesťanský militarismus a imperialismus, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ. Ježíš Kristus, Bůh VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH v Písmu slíbil, že při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, setře každou slzu s očí, všem válečným uprchlíkům, všem bezdomovcům, atd., tím, že na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nastolí dokonalou majetkovou rovinu, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, dle opakovaně uváděných textů Písma. Také v písničkách uvádí, že zaženeme rychle pláč, až z textů Písma pochopíme, co jsme zač, v křesťanském, vědeckém imperialismu, a militarismu. Proto neváhejte se ke Kristu vrátit neprodleně. Veškerý technický rozum, ve Vaší hlavě geneticky zvířecí, je od Krista, včetně paměti. Máte povinnost se ozvat sami na můj telefon. 1.Kor.1/27až6/19až10/11až12/11až14/33,36až15/14,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Gal.1/7až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58. Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, a sekretářko Kynclová kynclova.t@fce.vutbr.cz. Ježíš Kristus, ve své SKÁLE, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedl, dle opakovaně uváděných textů, že celý svět pozná Kristem v Písmu vyvolené Česko, podle pěti politických stran, poválečných a předválečných, které Kristus zrodil, při vzniku Česka. Z těchto pěti stran drzého politického dobytka, a Kristem nenáviděného a prokletého PTACTVA ODS, jedna politická strana již zanikla. Stranou TELAT, BÝKŮ, či VOLŮ, je Kristem vytvořená KDU-ČSL. Kristus se nad celým Českem smiluje současně, svým Božím rozumem, až bude na VUT v Brně potvrzeno, že dle textů Písma, vládnoucí politické strany PRAVICE a LEVICE, Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase a pást nebude, protože nikoho vzpurného a neposlušného, to je mrtvého, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nepotřebuje. Proto, dle Písma, a písničky od MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista, máte povinnost iniciovat jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou vyvolených, Bohem rušených NETVORŮ. Všechno, co se v Česku, dle Písma mělo stát, se již stalo. Protože strana KDU-ČSL je stranou TELAT, BÝKŮ či VOLŮ, Česko si při volbách do EP porodilo, proti vůli Boží, TŘI ZLATÁ TELATA, tři ZLATÉ BOHY. SUCHÉ STROMY STÁTNÍ SPRÁVY, ZLATÉ BOHY, vůdce strany TELAT Marka Výborného, vybornym@psp.cz, ZLATÉ TELE Pavla Svobody pavel.svoboda@europarl.europa.eu, a ZLATÉ TELE Jaroslava Suchého jarek@jaroslavsuchy.eu, pokrytce, lháře a zločince. Uvedení tři NETVOŘI texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nyní opakovaně dostávají. Takže vědí, že NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, dle textů uvedených na konci kapitoly, bude STROMEM SPRAVEDLNOSTI v okamžiku, až na VUT v Brně, v hlavách VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, a v hlavách redaktorů ředitelky Ondryášové, v ČRO v Brně, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH doplňující Boží slávu, to je texty Koránu, Tóry a Bible. Přesto drze dál melou svoje politické a náboženské nemravnosti, kterými kazí dobré mravy Česka a světa. Pokrytec a zločinec Svoboda mele, že se zapojil do boje za odstranění dvojí kvalita potravin. Prozradil však, že hlasoval proto, aby křesťanští vědci nesledovali v potravinách množství pesticidů, či jiných jedů. Ježíš Kristus uvedené křesťanské pokrytce a zločince ve STÁTNÍ SPRÁVĚ nechce. Ježíš Kristus již svrhl z vládnoucího trůnu ministra kultury Staňka. Nechce totiž ani štábní kulturu vojenského vůdce Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, válečného zločince, KOZLA prezidenta Zemana. Vyžaduje, aby BRŇÁCI iniciovali nastolení celosvětového míru a pokoje, na kongresu všech úplně poslušných státníku Česka, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, odjakživa žije mezi námi a v lidech působí dobro, i zlo tak, že lidé činí, co se Kristu líbí, což platí i pro neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině např. z KDU-ČSL. Fil.2/13, Bhag.15/1,15, Iz.29/11až24až45/7,9,22,47/11,48/5,11,57/10,16,20až66/24, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27,13/8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, atd. Nastalo PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy také LIDOVCI se nesmí dotazovat na Ježíše Krista, drzých pozemských OTCŮ Satanů kněží, protože každý pokorný, a úplně poslušný člověk, má povinnost milovat nového Ježíše Krista, který křesťanským, neposlušným, vzpurným, to je mrtvým sviním utekl, a to ze SLOV křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na celosvětová SLOVA NEBES MRAVNĚ VYSOKÁ, až na věky věků, amen. Kdo se nyní modlí SLOVY křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, toho Kristus neslyší a slyšet již nikdy nebude, protože ve SLOVECH křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již není, a již nikdy ani nebude. Skloní se pouze k modlitbě naprosto bezmocných křesťanských sviní, kteří se budou modlit svými skutky tak, aby měly právo žít pod SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Např. SUCHÉ STROMY STÁTNÍ SPRÁVY, ZLATÉ BOHY, vůdce strany TELAT, VOLŮ, či BÝKŮ KDU-ČSL svini Marka Výborného, vybornym@psp.cz, ZLATÉ TELE Pavla Svobody pavel.svoboda@europarl.europa.eu, a ZLATÉ TELE Jaroslava Suchého jarek@jaroslavsuchy.eu, pokrytce, lháře a zločince, Ježíš Kristus, svým Božím rozumem již napase, a pást nikdy nebude v případě, že dobrovolně a neprodleně nezruší děsivou temnotu krutého zmijího jedu křesťanských, protikladných militaristických žvástů, a děsivou temnotu krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Kristus se do Česka vrátí, Božím rozumem, až Ondryášová v ČRo v Brně zajistí úplné zničení vědeckého křesťanského militarismu a imperialismu, v jedinou hodinu ukončení pomalého Božího SOUDU, neposlušných, totálně bezmocných, drzých vládnoucích sviní. Správnou cestou všech států je zastavení horečného zbrojení, a ukončení všech válek na světě, na kongresu úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Správnou cestou je uznání naprosté bezmoci vůči Kristu, který má naprostou moc, nad každým, geneticky zvířecím lidským mozkem. Kristus chce zkrátit ty dny neposlušnosti Česka, v ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové. Nechce aby někdo zahynul v PEKLE ropného a ekonomického kolapsu, v PEKLE třetí světové války, kvůli neposlušnosti kandidátů EP. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud zlé, mrtvé politiky nezničí. Česko úplně zničí, když vládnoucí elita, např. drzá vládnoucí TELATA z KDU, se znovu prohlásí za vládnoucí Bohy. Kristus zničí, zabije každého neposlušného politika, kdo bude chtít vládnout lidem jako Bůh SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH. Všichni neposlušní vědí, že pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných křesťanských sviní, jsou všichni neposlušní mrtví, či shnilí. Vrátit se ke SKÁLE, kterou je nový Kristus, v NOVÉM SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mohou pouze pokorní, úplně poslušní, to je živí služebníci, kteří dobrovolně a neprodleně budou Kristu děkovat za zničení SLOV křesťanských, militaristických NEBES, MRAVNĚ NÍZKÝCH a tím za zničení všech vládnoucí Baalů a DÉMONŮ, za zničení křesťanských Bohů, to je výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, LETADEL, atd. Spravedlnost Boží majetové celosvětové roviny, opakovaně uvádněho SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro cca 1500 lidí, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, není z rozumu lidského, geneticky ZVÍŘECÍHO, ale z NEOMYLNÉHO rozumu Božího. Nastolení uvedené celosvětové majetkové Boží roviny, je nyní energeticky nezbytné. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

5.) Pane profesore Hirši hirs@ro.vutbr.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil texty Písma o Vašem vyvolení, být křtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v ČRo v Brně, jako první na světě. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7až23/29,31až31/27,32až51/58, Mar.4/12,7/7,13/20, 2.Petr.2/21,3/4až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Naplnil texty Písma o tom, že drzí, neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, vládnoucí Baalové a DÉMONI, vlastníci SKÁLY křesťanů, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, neví nic o tom, co bude zítra. Ježíš Kristus, PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ, jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, politiky pravice a levice opakovaně ničí svým SOUDEM tím, že objasňuje texty Písma o tom, že jejich geneticky zvířecí mozky, svým Božím rozumem neživí, nepase, a pást nebude. Mají proto povinnost zmizet v říši ticha, jako pára nad hrncem. Ježíš Kristus chce, aby především technický lid zůstal naživu tím, že Vy se neprodleně stanete úplně poslušným dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDA Písma, o Vám opakovaně objasňované správné energetické, ekologické a mravní cestě Česka a světa. Pán, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se chce nad Vašim geneticky zvířecím mozkem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kdy uděláte toto. Jak jsem již uvedl, v roce 2006 až 2008 jsem jednal s Vámi, a s profesorem Drkalem z ČVUT. Vyjadřovali jste se k mým výkresům ZIMNÍHO BYTOVÉHO DOMU, a domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedených dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Profesor Drkal z ČVUT tehdy uvedl, že sice plocha solárních panelů na jednom domě ZIMNÍM BYTOVÉM, na jednu osobu, cca 18,2 m2, není mnoho, ale že odborníci, pomocí akumulačních nádrží na teplou a horkou tlakovou vodu, dokáží zajistit, aby sídliště z těchto domů, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, nepotřebovalo vůbec fosilní paliva, ani na vytápění, ani na vaření. Tehdy jste Vy, i profesor Drkal prohlásili, že nebudete podporovat výstavbu sídlišť a měst z těchto energeticky neotřesitelných domů, protože máte povinnost sloužit neposlušným, mrtvým, DUCHEM CHUDÝM NETVORŮM, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, politikům pravice a levice, a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, kteří, na rozdíl od Ježíše Krista, uvedenou výstavbu nechtějí z toho důvodu, že je ekonomicky velmi náročná. Proto, od roku 2006, či 2008, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým Božím rozumem od veškerého lidu, a tím celé Česko, společně s celým světem, nechává padat, vlastním pádem geneticky zvířecích mozků vládnoucí elity, do křesťanského PEKLA, či do JÁMY, ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA vrcholného Božího trestu, třetí světové války. Proto nyní prosím, abyste DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista, do ČRo v Brně, k ředitelce Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, nezdržoval. Obracím se na Vás s prosbou, abyste potvrdil slova profesora Drkala z ČVUT, o možnosti energetické soběstačnosti sídlišť a měst z navržených domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Máte povinnost souhlasit s texty Písma o tom, že při Vaši úplné poslušnosti, Ježíš Kristus, svým Božím technickým rozumem, Vám ukáže věci v obnovitelné energetice nové tak, aby Česko a celý svět, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu, nezahynulo. Když potvrdíte, že souhlasíte s tím, aby technický lid VUT v Brně a ČVUT, pomohl projektantům s projektováním mnou navrženého, nebo Vámi, na VUT v Brně, navrženého sídliště či města, energeticky naprosto soběstačného, Kristus slíbil, že se již nebudete bát, osvobodit se od všech politiků pravice a levice, již při volbách do EP. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vrátí svůj Boží technický rozum pouze tomu technickému lidu, který najde odvahu rozejít se s neposlušnými vládnoucími Baaly a DÉMONY, kteří mají povinnost skončit v říši ticha. Pane profesore Hirši, žádám o setkání s Vámi, kvůli nezbytnosti Vašeho rozchodu s vládnoucími politiky pravice a levice, s DÉMONY, s premiérem Babišem, a s ministrem průmyslu Havlíčkem, kteří ve všem lžou tím, že mají koncepci energetiky, pouze na elektřinu. Ta tvoří pouze necelých deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Pro odstoupení rozumu Krista, bořícího křesťanský militarismus, při Vaši další neposlušnosti, bude v Česku, a tím ve světě, všechno stále horší. Jako odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jste klíčovou osobou pro návrat ke Kristu. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Pionýři jsou lepší JUNÁKŮ a SKAUTŮ, protože byli vedení výchovou o majetkové Boží rovnosti a o nezbytnosti celosvětového míru. JUNÁCI a SKAUTI jsou vedení chamtivými vládnoucími křesťanskými MODLOSLUŽEBNÍKY, Baaly a DÉMONY a drzými Satany kněžími, do energetického, ekologického a mravního HROBU, do křesťanského PEKLA třetí světové války. Každý veřejný dopis, v době čtyřiceti let Boží socialistické rovnosti, končil zvoláním: SVĚTU MÍR! Pionýrky, v této době, měli pouze malé dírky. Nyní, kdy vyrostly, kdy mají velké díry, měly to být ŽENY MÍRU. Česko nemá ani jednu ŽENU MÍRU, protože, při odstoupení Božího techniského rozumu, i od VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše, všichni neposlušní skončili v POTOPĚ Česka a světa, na dně vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní. Toto moře má povinnost vysušit první ŽENA MÍRU na světě, ředitelka ČRo v Brně, Ondryášová tak, aby v Česku OPĚT zavládla Boží spravedlnost, daná vytažením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, od jejich dobře placených koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus slibuje v mírovém Božím království, všem DOBU ZÁŽITKOUVOU, víc než je nyní. ZÁŽITKY dělá, v geneticky zvířecích mozcích lidí, sám MEDIÁLNÍ MISTR Kristus, svým Božím rozumem. Není proto třeba se bát Baaly zničit. Jejich celosvětové zničení je lehké. Kristus bude jednat sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když vše bude zveřejněné v ČRo, ředitelkou Ondryášovou. Kristus zůstal Manželem či Ženichem úplně poslušné svině ředitelky Ondryášové. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

6.) Vážené OSLÁTKO ředitelko Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a vážený CHRTE profesore Hirši, hirs.j@fce.vutbr.cz vedoucí VZDUCHOTECHNIKŮ ÚTZB VUT v Brně, kteří na své pány, na své BOHY, na DÉMONY, na pokrytce, lháře a zločince, premiéra Babiše a ministra průmyslu Havlíčka, stále nedovedete ani štěkat. Dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s novým DNEM, s novým úsvitem třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, máte povinnost se zase navrátit, k novému Ježíši Kristu, a to v PRAVÉ POLEDNE, při úplňku MĚSÍCE, v pondělí 17.6.2019. Celý svět toužebně vyhlíží na zjevení se Vaší slávy, která je v odsouhlasení návratu celého Česka k Ježíši Kristu, který odjakživa žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, ve vysílání v ČRo v Brně. Máte povinnost učinit Ježíše Krista jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, UČITELEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, či LÉKAŘEM, všech pokorných, úplně poslušných, a Kristu vděčných služebníků CELÉHO SVĚTA, kteří budou Krista znát nově, z ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Z nesvobody křesťanského vzdorokrálovství, kde se o všem lže, protože se lže o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, máte povinnost Česko vyvést do svobody, která je v mluvení pravdy o Ježíši Kristu, a tím v mluvení pravdy o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v Písmu. Neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je hříchem, který je ke SMRTI Česka, v době PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, v době PEKLA třetí světové křesťanské války. Neposlušní a vzpurní vládnoucí BOHOVÉ, DÉMONI, premiér Babiš a ministr průmyslu Havlíček, svými politickými žvásty o energetické koncepci Česka a světa pouze na elektřinu, kteŕá činí necelých deset procent, z celkem potřebné energie, se rouhají Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Jejich neposlušnost, jim proto nikdy odpuštěna nebude. Ani v tomto věku křesťanského vzdorokrálovství, ani v příštím věku celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nastoleného na kongresu všech úplně poslušných státníků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, kteří se, pro svou neposlušnost, vzbouřili proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné energeticé koncepci Česka a světa, způsobili POTOPU, kterou je odstoupení Božího rozumu, od všech neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní Česka a celého světa. Vysušit tuto POTOPU je možné pouze mluvením pravdy např. o tom, že místo supermarketů s potravinami, je energeticky nezbytné celosvětově stavět DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro 1500 poslušných lidí, např. ve tvaru PYRAMIDY, jak je to dále uvedené. Neposlušní a vzpurní, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtví vládnoucí Bohové, mají hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je jejich neschopnost rozlišit rozum svého mozku, který je pouze geneticky zvířecí, od NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista. Neposlušní a vzpurní, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtví vládnoucí Bohové, mají hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa tím, že se nyní spolehají pouze na svůj mozek, geneticky zvířecí, kterým vedou Česko a svět, pro svou křesťanskou zvířecí chamtivost, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války. Vážené OSLÁTKO ředitelko Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a vážený CHRTE profesore Hirši, hirs.j@fce.vutbr.cz vedoucí VZDUCHOTECHNIKŮ ÚTZB VUT v Brně. Vaší povinnost vysušit uvedenou celosvětovou POTOPU tím, že mluvením uvedené pravdy budete neprodleně usilovat o vrácení NEOMYLNÉHO rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, do svých, geneticky zvířecích mozků. O lásku Božího rozumu má povinnost bojovat veškerý lid technický, např. VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a lži lid mediální, především redaktoři ČRo v Brně, u ředitelky Ondryášové. Především v ČRo v Brně musí mít Kristus BÍLÉ NEVĚSTY, které svými skutky, najdou společnou řeč s novým Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Jít dál po cestě křesťanských militaristů a imperialistů, po cestě majetkové nerovnosti, po cestě horečného zbrojení, a nesmyslných válek o ropu a suroviny, je technický nesmysl. Technickým nesmyslem je nevěřit textům Písma o tom, že CHUDÍ a BOHATÍ spolu žít v míru nemohou. Kristus dá Česku a světu celosvětoví mír, až BRŇÁCI nastolí dokonalou majetkovou rovinu tím, že Ježíši Kristu umožní mít v ČRo v Brně, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý, kdo bude mlet křesťanské SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, patří do starého železa, protože nikomu vzpurnému a neposlušnému, to je mrtvému, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj Boží rozum nedá. Křesťanskou bestii chce srazit hluboko tak, jak to umí jen BAROKO. Baroko je Ježíšem Kristem. Křesťanská bestie sviní religionistů Masarykovy univerzity, nám sežrala století, nesmyslným ničením ropy, nesmyslnou výstavbou, výrobou, dopravou, spotřebou, válkami, atd. Jedy v jídle jsou kvůli religionistům Masarykovy univerzity. Inspekce našla pesticidy v mnoha potravinách.

 

7.) Kristus odedávna připravoval odtranit SMRT ropného a ekonomického kolapsu, SMRT třetí světové války, výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Iz.1/1až22/11až66/24. Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, nastoluje neúspěšně, svou Boží spravedlnost. Každému člověku dává první třídu. Bydlení, stravování, a povinnost pracovat dle Božích zákonů, dle schopností od Ježíše Krista. Boží zákony jsou platné pro všechny státy světa. Především VZDUCHOTECHNICI profesora Hirše, vedoucího ÚTZB VUT v Brně, musí milovat sebe tím, že budou milovat také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že v novoluní MĚSÍCE v červnu 2019, svými zákony, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech, z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. V době Božího SOUDU, každý neposlušný, mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista, zemřel na svou vlastní nepravost. Kristus se smiluje, svým rozumem, až VZDUCHOTECHNIKŮM z VUT v Brně, a středoškolákům, od jedoviny dračí energetické spásy, kterou mele hnůj sviní vědců Masarykovy univerzity, budou trnout jejich vlastní zuby, kvůli vlastní nepravosti technického lidu. Poslušný, to je živý, služebník Krista, ZÁKONODÁRCE, není nikdo. Jer.1/17až31/27,30,32, 2.Kor.10/4. Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nemůže. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nový Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by Otec farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Ti kazí dobré mravy Česka a světa. Stávající lékaři Baalové, jsou horší než hitlerovec Mengele. Staré nemocné lidi mají za pokusné králíky, drze je operují, řežou jim střeva, žaludky, nohy, dělají z nich ležáky, a nestydí se, neznají zahanbení, brání se Božímu rozkazu o setření slz z očí i starým lidem, kvůli své SKÁLE, svým dobře placeným korytům. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, poslušné, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU viditelně nestalo. Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Epikura. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, to je odstoupení jeho rozumu, od technické elity Česka, v případě úplné poslušnosti. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová, poslušná státní správa.

 

8.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým, náboženským a technickým dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici, neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v OSMÝ DEN, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Nehem.8/9,11,18, atd. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Vyžaduje, aby každý úplně poslušný BOŽÍ SYN byl stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Satan Tomáš Halík, jsou zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni, protože chtějí dělat zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu tím, že neprodleně zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou nepoučitelní, nenapravitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli vzpouře NSS. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu Havlíček posta@mpo.cz, není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Havlíček prokazatelně lže tím, že MPO uvádí, že podíl ropy z celkem potřebné energie, je mnohem menší, než ve skutečnosti je. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli neposlušným kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti Česka. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr školství, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Kristus v Písmu uvádí dvě protikladné nauky o počasí. Jednak tvrdí, že např. některé VICHRY např. v USA, stvořil za trest. Tvrdí, že ve svém hněvu proti Baalu Trumpovi, jim dává jejich běsnící sílu. Slibuje zároveň, že úplně poslušné vládnoucí Baaly a DÉMONY přestane trestat, až v Česku učiní SOUD Baalů a ekonomů, na Masarykově a Karlově univerzitě. Sír.5/5,7/16,13/18až39/28až43/26,31, Iz.5/4,16až66/24, atd. Kristus v Písmu uvádí, že Kristem vyvolené Česko má povinnost, Božím soudem hnoje sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy a Karlovy univerzity, úplně spálit křoví politického a náboženského dobytka, politologů, sociologů, politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., kterými také nyní, kvůli neposlušnost technického lidu VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše z VUT v Brně, a kvůli neposlušnosti středoškoláků z Brna, zarostla celá země. Nesmí z nich zůstat ani kořen, ani větev tím, že v Česku vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Kristus v Písmu uvádí, že v tom větru HURIKÁNŮ, např. v USA, není. Nebyl ani v OHNI PEKLE válek, které byly po seslání OHNĚ správného výkladu Písma Božích proroků za Jana Husa a Jana Viklefa. Nebyl ani v PEKLE OHNĚ dvou světových válek po seslání OHNĚ správného výkladu Písma BLAHOSLAVENÝCH proroků Marxe a Engelse. Já tímto usmiřuji OTCE SLOV křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, hnůj sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka, Bareše, s BOŽÍMI SYNY, VZDUCHOTECHNIKY, pokornými a úplně poslušnými, profesora Hirše z VUT v Brně proto, aby Boží hněv znovu nevzplanul, jako OHEŇ třetí světové války. 1.Král.19/11, Sír.4/18,5/5,13/18,43/26,31až48/3,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Tímto činím, co Kristus vyžaduje. Pomazal jsem za sebe mnoho proroků, kteří nyní nepokleknou před vládnoucími Baaly, VLASTNÍKY SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Pomazal jsem za sebe jak VZDUCHOTECHNIKY od profesora Hirše, tak středoškoláky z Brna proto, aby se na vládnoucí Baaly rozhněvaly, a mnohé vykázaly do říše ticha, to je na smetiště dějin. 1.Král.19/15, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6, Žalm1/1až115/17, atd. Kristus vyžaduje, aby ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, byly spáleny levicové strany, BERANI z KSČM, a KOZLI z ČSSD tak, aby Velikonočím HODEM v červnu 2019, byli odhození všichni LÉVIJCI, kteří do celosvětového, mírového Božího království, nepatří, protože jsou pro Krista ZÁKONODÁRCE nepotřební. Velikonoční HOD Baalů a DÉMONŮ měl být proveden již loni, v době 18-tiletého Česka, Bohem vyvoleného od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Jer.1/17až23/29,32až51/58, 2.Moj.12/3 až18,27, 2.Král.22/13,19,23/22, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus najde zalíbení v úplně poslušné PRAVICI VZDUCHOTECHNIKŮ profesora Hirše a středoškoláků z Brna. Tímto Krista prosím, aby svým Božím rozumem, za mě dokončil zápas s drzým hnojem sviní vědců Baalů rektorů Masarykovy univerzity Schmidtem, Zlatuškou, Fialou, Bekem, a Barešem. Žalm33/6,37/5,11,35,38až135/14,138/8,149/4, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.

 

9.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do červeného pondělí 17. června 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

594. info@milionchvilek.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz.

bm@chybik-kristof.com, info@fch.vutbr.cz, redakce@archiweb.cz, info@ceskatelevize.cz, ales.mohout@pref.cz, office@chybik-kristof.com, eshop@archiweb.cz, dagmar.petrova@cka.cz, tereza.zemanova@cka.cz, radka.stastna@cka.cz, prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz, tokar@ro.vutbr.cz, koukalova@vutbr.cz, philippi@ro.vutbr.cz, raskova.j@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, stigler@fme.vutbr.cz, Patrik.Elbl@vutbr.cz, balas.m@fme.vutbr.cz, lisy@fme.vutbr.cz, stelcl@fme.vutbr.cz, slaba@fme.vutbr.cz, fiedler@fme.vutbr.cz, Jan.Polacik@vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, jana.jaresova@cvut.cz, babisa@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz, ivan.bartos@pirati.cz, michal.jokes@pirati.cz, info@pirati.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, international@pirati.cz, info@milionchvilek.cz, sekretariat@nssoud.cz, podatelna@nssoud.cz, kynclova.t@fce.vutbr.cz, info@fridaysforfuture.cz, tomas.fenix@centrum.cz, brno@fridaysforfuture.cz, media@fridaysforfuture.cz, vesela.m@ro.vutbr.cz, kucharikova@vutbr.cz, gurnik@ro.vutbr.cz, hamacek.j@psp.cz, vybornym@psp.cz, filip@psp.cz, Pavel.Milcak@vutbr.cz, brazdil@fme.vutbr.cz, recepce@proximity.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, Libor.Kudela@vutbr.cz, skorpik@fme.vutbr.cz, info@spd.cz,

Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v červnu 7019. Kristus na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Otec farář Hének fara@domasov.info, Boha stále uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Otce Bohu milého faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@ fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, hlavní psychiatr LFMU Češková, v roce 2006, ze mě v Lidových novinách dokonce udělala blázna nesvéprávného. Tato bláznivá svině se nestydí a nezná zahanbení. Slouží tvorstvu místo Stvořiteli. Zachránila dobře placená koryta religionistům, politologům, sociologům, filozofům, psychiatrům a jiným neposlušným sviním MU. Na psychiatry je opakovaně podáváno trestní oznámení JUDr. Sladkému z KSZ v Brně. Psychiatři dělají veškeré zlo na zemi tím, že orgány činné v trestním řízení, pro mé bláznovství, křesťanské lži o Kristu, a chybnou energetickou koncepci ministra průmyslu, nemají za trestný čin. Jejich bláznovství je zřejmé poslušným, živým. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 2019, 70 let od roku 1948,9, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok 2019, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Rok devítky je rokem trestu Baalům. Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.1/17,25/11,31/27,32, 1.Moj.12/2,17/17, atd. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem Otcem Bohu milým farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Slovo Otců kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, OTEC Bohu milý Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Zákon křesťanské KARMY bude zničen, zničením děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí Baala, DÉMONA bankéře Rusnoka. Oz.2/18, 5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12. Jednat dle křesťanských tradic, dělat neposlušné Bohy pro křesťany, židy, muslimy, buddhisty, hinduisty, atd. je k energetické SMRTI Česka a světa. Česko musí rodit SLOVO NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. 2.Král.10/26,17/29,40,23/23, Jer.1/17až30/6,31/27. Kristus slíbil, že bude Česku a světu žehnat, ze SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až za tři dny po mých narozeninách, až od 24.9.2019. Ageus2/6,18,19, atd. V písničkách však slíbil, že mý přání tříletý, od roku 2016, kdy nesmím řídit auto, do roku 2019, splní najednou, když v Česku najdu velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21.