Kapitola 254 - 64 stran.

04.03.2019 14:07

Kapitola 254 - 64 stran. Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu vyvolil Česko proto, aby nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, bylo jedinou Boží HOLUBICÍ, bezúhonou, čistou, bílou, úplně poslušnou ŽENOU STATEČNOU, jedinou církví Česka a světa tím, že v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, bude jako Jitřenka, jako LUNA, bude čistá a žhoucí jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, bude strašné, jako vojsko pod praporci. Boží lásku již mohou burcovat úplně poslušní, to je živí Boží SYNOVÉ Česka, technického lži lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ježíš Kristus se již vyvýšil SOUDEM zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, na WEBNODE www.pametni-kniha.cz. Tím, svým SOUDEM, zmařil dočasného Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, a krutým zmijím jedem, jedovinou dračí, promyšlených ekonomických vychytralostí Balova domu, Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity v Brně, kde Boží soud probíhá již od vlády rektora Schmidta, od roku 1997, či 1998. V roce 2019 máme již PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, kdy nového Ježíše Krista, vyvýšeného SOUDEM Masarykovy univerzity, proměněné v HNOJIŠTĚ pro POLE VĚDY Písma, pro nové vládnoucí Bohy lži lidu technického, pro dobytek odborníků z VUT v Brně. Ježíše Krista, Boha křesťanských krvavých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se stále nikdo nebojí, protože vědci z Baalova domu, z Masarykovy univerzity drze lžou, že jim jejich Bůh odpustil také hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost se Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, pro odstoupení Božího ruzumu, od nového, vyvoleného Božího technického lidu. Technický lži lid VUT v Brně má povinnost, čtením SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, učinit Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jediným LÉKAŘEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, UČITELEM a ZAKLADATELEM všech států, a veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Technický lži lid má povinnost učinit Česko BÍLOU NEVĚSTOU, úplně poslušnou. Kristus zůstal Česku MANŽELEM, či ŽENICHEM proto, aby se neprodleně vdalo, v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019. Kristus chtěl vládnout jako ZÁKONODÁRCE již od Božího vítězného února 2019, v době výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do ČESKA.

 

Kapitola 254 - 64 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 34. Česká bible kapitola 254. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 10.) Premiér Babiš má povinnost pozvat prezidenta Trumpa na kongres všech států světa, o správné koncepci energetiky, do DOLINY O2 Arény v Praze, v době úplňku měsíce, ve čtvrtek 21. března 2019. Jóel4/2,4,12, atd. Premiére Babiši, máte povinnost neprodleně očistit Bohem v Písmu vyvolené Česko od drzého hnoje vědců Masarykovy univerzity. Z jejich protikladných dogmat a promyšlených vychytralostí, křesťanských SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, vyšlo i nyní rouhačství na celou zemi. Kvůli tomu, že hnůj nemravných NEVĚSTEK, drzých vědců Masarykovy univerzity, má stále za SKÁLU svoje dobře placená KORYTA, a výrobky lidských rukou, MAJETEK, PRACHY, ZBRANĚ, atd., místo SKÁLY, kterou je NEOMYLNÝ Boží rozum Ježíše Krista, žárlivě milující trestající Kristus, za trest, za cizoložství vědců Masarykovy univerzity, BLOKUJE svůj technický rozum, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky, u lži lidu odborníků na energetiku VUT v Brně. SVINĚ, či NEVĚSTKY Masarykovy univerzity, mluví SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, protože SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH považují za blud. Tvrdí, že jejich SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, je silnější než Ježíš Kristus. Tím, že tyto vědce má neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid za Bohy, mezi Ježíšem Kristem, a lidmi celého SVĚTA, jsou zavřené všechny brány do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, které bude bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. SKÁLA, kterou je Kristus, svým Božím rozumem, při Vaši úplné poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, má moc Česko učinit BÍLOU NEVĚSTOU, ŽENOU STATEČNOU. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ Bůh, ve SLOVĚ PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude MANŽELEM, či ŽENICHEM Česka, když technický lid, a úplně poslušní, živí politici pravice a levice, neprodleně učiní z NEVĚSTINCE Masarykovy univerzity hnojiště. Kristus, očištěný SOUDEM od křesťanských, ateistických a jiných sviní Masarykovy univerzity, dává vládu nad lidmi, technickému lidu VUT v Brně. Bohové SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, z Bohem vyvoleného technického lidu VUT v Brně, profesore Hirši, vedoucí ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz,docente Pospíšile řediteli EÚ VUT v Brně pospisil.j@fme.vutbr.cz,rektore Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz,a premiére Babiši posta@psp.cz. Tyto texty SOUDU hnoje vědců Masarykovy univerzity jsou semínkem, ze kterého, především na VUT v Brně, musí vyrůst víra v NEOMYLNÝ Boží rozum. Vše co je v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvedeno o VDOVĚ ze Sarepty, o VUT v Brně, o Česku a světě, máte povinnost neprodleně naplnit do poslední čárky. Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zůstal MANŽELEM, i ŽENICHEM, pouze úplně poslušným, to je živým. Do nového novoluní MĚSÍCE, do středy 6. března 2019, do odjezdu úplně poslušného, to je živého BOŽÍHO SYNA, premiéra Babiše do USA, za prezidentem Trumpem, musí být zřejmé, že příchod úplně poslušného Babiše, toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ježíše, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uspokojí, když Vy, tři odborníci z VUT v Brně, budete spolu s premiérem Babišem ČTYŘMI KONI tím Zach.6/8, že v letadle spolu s premiérem Babišem vyletíte na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, do USA. V USA, s prezidentem Trumpem máte povinnost projednat návrat Česka, a návrat USA, k Ježíši Kristu, k Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus uzavřel svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až do současnosti ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, do února 2019. Kvůli návratu ke Kristu NEOMYLNÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, máte povinnost v březnu 2019 studovat texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH a pochopit, že SLOVO Ježíše Krista, o úplném zničení křesťanských a ateistických vzpurných sviní Masarykovy univerzity, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, musí sestoupit tři krát. Potřetí, nyní, na VUT v Brně, a tím i u premiéra Babiše. Kristus nebude ničeho želet, dokud Boží zákony nebudete studovat. Vhodným kandidátem na ministra průmyslu stávající vlády je nyní SEDMÝ ANDĚL, Ing. Topolánek. Viz str.38až41. 11.) DOBROU MANU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostanou úplně poslušní státníci až na kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus na Evropě 2 uvedl, že všichni, kdo mají snědou tíseň, žlutou tíseň, finanční tíseň, atd., jsou stejnou pakáží, která nyní ztratí humor, při čtení textů o tom, že Kristus končí experiment službě sexu v hnojišti Masarykovy univerzity, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Léčivé účinky SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, získají jako zbraň ti úplně poslušní, kdo uvěří, že Bůh sexem NETVORA rektora Beka, jako PILOU, řeže boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Uvedené neposlušné mrtvoly, pro odstoupení rozumu Krista, zhanobily celou zemi tím, že opakovaně přestupují objasněné zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý člověk úplně poslušný, s Božím technickým rozumem o správné koncepci energetiky, je stejným Bohem, jako Ježíš Kristus. Viz str.41až44. 1.) Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, z titulu přelomu věků konce éry fosilních paliv, který již byl v roce 2000, mění energetickou koncepci Česka a všech států světa, takto. Kristus celosvětově končí dobu centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, končí dobu rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic. Boží vůle je zřejmá ze SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Změnu PARADIGMATU činí Kristus v Česku tím, že neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Česko Kristus vyvolil proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista pochopili, že i v Česku lze získat ze SLUNCE dostatek energie pro veškerý provoz v létě i v zimě, v případě, že VUT v Brně, profesor Hirš, a stejně tak premiér Babiš, se s Kristem ZLODĚJEM, ZÁKONODÁRCEM, usmíří. Když nyní, na VUT v Brně, a v Česku, nechají Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyjít, jako SVĚTLO SVĚTA BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, jako JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako MĚSÍC Koránu, jako VINNOU RÉVU Bible, jako OLIVOVNÍK Koránu, či jako GRANÁTOVNÍK Tóry, což jsou Boží knihy, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus je určil, pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro spojení všech států světa, v jedno velké, mírumilovné Česko, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníku celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů je detektorem lží. Kristus usvědčil každého člověka ze vzbouření se proti Kristu, proti jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, která je předpokladem energetické,

 

ekologické a mravní spásy. Vybudování měst a vesnic z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ DOMŮ ZIMNÍCH je nezbytné. Proto je nezbytné aby nyní pominul majetek. Viz str.7až10. 2.) Za posledního proroka místo sebe určuji 5.Moj.18/18, 1.Král.19/15, Sír.33/16,43/26, 31, poslušného, živého VZDUCHOTECHNIKA, nového Božího lidu profesora Hirše, vedoucího ÚTZB, VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz,a tím celou VDOVU ZE SAREPTY, kterou je VUT v Brně. Úplně poslušný, to je živý premiér Andrej Babiš, má povinnost, dle uvedených textů, spolu s úplně poslušným prezidentem Trumpem, realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka je nejvhodnější při úplňku MĚSÍCE, buď ve čtvrtek 21. 3. 2019, nebo na VELKÝ PÁTEK 19. 3. 2019. Je te DEN spojení všech států světa, v jedno velké Česko, mírumilovné, úplně poslušné. Pouze v tomto případě se Kristus do Česka vrátí. Viz str.10až13. 3.) Když neposlušný a vzpurný Babiš, před Kristem, před Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH poklekne, a pozve úplně poslušného prezidenta Trumpa do Česka, na kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, Kristus se nad Českem a světem smiluje, a dovolí nastolit celosvětově své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus bude Babišem a Trumpem oslaven, až na kongresu v Praze bude rozhodnuto, že bude ve všem po nedostatku tím, že státníci všech států světa, se podřídí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Že zruší veškeré války, zbraně, atd. tím, že SKÁLA vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, STÁTNÍ MĚŠCE všech vlád světa, odtáhnou v děsu, kvůli energetické spáse, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Kristus vyčkává, chce se nad Českem a světem smilovat. Dle médií, novou energetickou koncepci vlády Česka bude nyní dělat nová komise, a to tajně. Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, dopředu ví, že všechny energetické koncepce vlád NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou chybné. Jediná správná energetická koncepce je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je to odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Viz str.13až17. 4.) Bože povstaň, a sraz MEČEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, např. drzého vůdce PTACTVA ODS, AUTOPTÁKA Petra Fialu proto, aby neposlušní, to je mrtví MODLOSLUŽEBNÍCI na Masarykově univerzitě pochopili, že nikoho křesťansky, ateisticky vzpurného, nenecháš bez trestu. Viz str.17až20. 5.) Zločinci rektoři Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, prokazatelně nadělali obrovské materiální škody jak Česku, tak všem státům celého světa, ignorováním textů pomalého Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Za dvacet jedna let pomalého Božího SOUDU nemravného hnoje vědců Masarykovy univerzity, lhářů a zločinců, mohlo být v Česku, a tím také ve světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, to je úplně nezávislé na fosilních palivech. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na položení kolejí na dálnice, pro vlaky pro regionální dopravu. Viz str.20až24. 6.) Špatnost lidí, daná geneticky zvířecím mozkem každého člověka je vrozená, je zlá, a nezmění se navěky. Se souhlasem LVICE, ředitelky Ondriášové, do pořadu o Ježíši Kristu, o Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, LEV Jaromír Ostrý bude mít povinnost postupně pozvat emeritního rektora Vrbky, docenta Skály, docenta Kadrnožky, docenta Hirše, docenta Pospíšila, rektora Štěpánka, rektora Raise, atd., proto, aby vyznali své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je ignorování vůle Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby projevením ÚČINNÉ LÍTOSTI odvrátili hněv Ježíše od neposlušného Česka. Viz str.24až28. 7.) SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU není možné s Ježíšem Kristem podepsat, ale pouze projednat, dle SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Viz str.28až32. 8.) Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SOUDEM neposlušných Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, končí svobodu od spravedlnosti. Nastoluje v Česku svou vládu nad celým světem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.32až35. 9.) Každou vzpurnou křesťanskou a atistickou svini uzdraví víra v Ježíše Krista, v Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V seriálu GRAND HOTEL II, rektor Fiala, OTCE NEBESKÉHO otrávil čajem s jedem v roce 2006. Proto Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, z Česka odešel. Viz str.35až38. 12.) Nový Boží technický lide VUT v Brně, jste VDOVOU ze SAREPTY. Potok, ze kterého piji svěcenou katolickou špínu od HAVRANŮ religionistů NEVĚSTINCE Masarykovy univerzity vyschl, protože v Brně nenastaly DEŠTE SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus, na VUT v Brně chce zničit SKÁLU neposlušných sviní, PRACHY a ZBRANĚ. Viz str.44až48. 13.) Císařem Diokleciánem v Brně, NEOMEZENÝM VLÁDCEM nad neposlušnými křesťanskými, či ateistickými prasaty Masarykovy univerzity, má povinnost být především Kristem profesně vyvolený VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Dle písničky od Krista, už se to nedá, zbývá poslední krok k tomu, aby VDOVA ze Sarepty, VUT v Brně, byla BÍLOU NEVĚSTOU, pokornou a úplně poslušnou, pro MANŽELA, či ŽENICHA, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Masarykova univerzita vznikla dle vůle Krista před sto léty. Okamžitě, když vznikla, byla Kristu na obtíž. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii starých lidí, nemají o Kristu ani ponětí. Proto kazí dobré mravy Česka a světa. Viz str.48až51. 14.) Lidé dělají vše tak, jak to Ježíš Kristus v Písmu rozhodl. Božím rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dělají lidé SVĚTLO i TMU tak, jak Kristus chce. Viz str.51až52. 15.) Milovat Ježíše Krista jako sama sebe, znamená nenávidět všechny vzpurné a neposlušné korytáře stávající STÁTNÍ SPRÁVY, kteří mají za Boha mrtvou, nemravnou ekonomickou svini, drzou ministryni financí, NEVĚSTKU JUDr. Schillerovou, sedící nad vodami vzedmutého moře Baalů a DÉMONŮ, pomocí společného STÁTNÍHO MĚŠCE. Kdo miluje uvedené ekonomické Bohy, nevěří v Boží svrchovanou moc, a v sílu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus vyžaduje, aby neposlušní, to je mrtví, rektor Bek a emeritní rektor Fiala byli strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že před rektorátem budou postaveny jejich sochy. Viz str.52až56. 16.) Kristus háže návnadu psům na VUT v Brně, protože technický lži lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vyžaduje, aby PSI z VUT v Brně se naučili štěkat na svině, či na Baaly, na hnůj politilogů, sociologů, ekonomů, filozofů, křesťanů, ateistů, a jiných NETVORŮ, z Baalova domu, z Masarykovy univerzity, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.56až58. 17.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici, mají povinnost neprodleně iniciovat, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Viz str.58až61. 18.) Všichni dále shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21. března 2019, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den Božího soudu. Viz str.61až64.

 

1.) V seriálu o hodinovém hotelu, o NEVĚSTICNCI Česku, GRAND HOTEL III, bylo řečeno. Klíč k nalezení správného výkladu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v pokojích. Pokoje prohlížela ŽENA STATEČNÁ, BÍLÁ NEVĚSTA, Česko, se svým MANŽELEM, či ŽENICHEM, s VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, s OTCEM NEBESKÝM, s profesorem, VZDUCHOTECHNIKEM Hiršem z VUT v Brně. Nalezli KLÍČ, kterým je POSTEL s NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI, kde již jednou usnuli. Bože dej, ať BÍLÁ NEVĚSTA, Česko, znovu smilní s profesorem Hiršem z VUT v Brně a má s ním mnoho BOŽÍCH DĚTÍ z DUCHA SVATÉHO. Vždyť profesor Hirš z VUT v Brně, je již stejně NEOMYLNÝ Bůh, jako jsi ty. Bude Bohem, DUCHEM SVATÝM, od kterého, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odstupovat již nebudeš, když bude v Česku jediným ARCHITEKTEM a URBANISTOU domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Tím bude v Česku a ve Slovensku, jediným SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM, a tím také VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, Česka, Slovenska, a celého světa. Plod, Ježíš Kristus, Bůh NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, je již připraven vyjít z lůna Česka, ale rodička, VUT v Brně, stále nemá sílu k porodu. Nakloň Kriste své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Všichni Bohové, všech náboženství světa, jsou dílem lidských rukou tím, že to jsou MODLÁŘSKÉ STVŮRY, určené nyní ke zničení v Česku proto, abys po svolání kongresu všech státníků do DOLINY O2 Arény v Praze, mohl vládnou celému světu jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, po tisících svět Česku bude dávat, až Bohem vyvolený VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš z VUT v Brně, otevře bránu na širokou silnici, na cestu svatou, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mluvením pravdy o vyvolení Česka a o vůli Krista. Kristus zůstal černé vdově ze SAREPTY, a černým ANDĚLŮM, vědcům z VUT v Brně, MANŽELEM či ŽENICHEM. Tato láska NEBESKÁ však není stejná jako láska pozemská. Manželství profesora Hirše s Ježíšem Kristem je nerovnoprávné tím, že Kristus má naprostou převahu nad genetický zvířecím mozkem každého člověka. Sex s lidskými Bohy, s boháči, s bankéři, se zbrojaři a s vojenskými kaplany, dělá dobře každému člověku, i vědcům na VUT v Brně. Proto i v Česku stále trvá křesťanský středověk. Černé vdovy, černí andělé, vědci z VUT v Brně stále smilní s vládnoucími Bohy SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kteří tvrdí, že bezpečnost je úměrná nákladům vynaloženým na horečné zbrojení, a na války o území s fosilními palivy a surovinami. Skleróza vědců z VUT v Brně, kteří zapomněli na dvě světové války, je matkou turistiky vědců ke stávajícím politickým Bohům pravice a levice. Protože i vědci z VUT v Brně stojí proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vybudování VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, protože všichni neposlušní, to je mrtví, chtějí horečně zbrojit a válčit, ŽENICH či MANŽEL Kristus, svým Božím rozumem, odešel i od lži lidu VUT v Brně. Kdo se nyní MANŽELA, ŽENICHA, Ježíše Krista, nebojí strachem, jaký ještě nikdy nebyl, nežije, je mrtvý, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných. 2.Král.10/26,17/29,40,19/3,16,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,35/8,37/3,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mar.4/12,7/7,13/20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Luk.1/52,16/9,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23, 30, atd. Kristus se smiluje nad technickým lidem VUT v Brně, který živí svým rozumem odjakživa, když premiér Babiš nyní rozhodne, že LÉVIJCI, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, spolu s KOZLY z ČSSD, a s OVCEMI, či s BERANY z KSČM, spolu se svými Bohy, např. s drzými SATANY kazateli Danielem Žárským vsetin@diakonie.cz, a Petrem Húštěm z TWR, twr@twr.cz, dobrovolně odešli do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kristus již nechce žádnou LEVICI, ani žádné drzé SATANY kněze. Zlosyn, vůdce ČSSD KOZEL Hamáček, se chce vrátit ke svým levicovým kořenům. Vůle Boží je, aby Bohem vyvolený VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš, svými slovy o tom, že majetek boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, musí pominout, pro možnost úplně poslušných, ŽIVÝCH lidí, postavit VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, aby z levicových kořenů KOZLŮ ČSSD nenechal ani kořen, ani větev. Věrohodní lidé, jsou pouze úplně poslušní, to je živí, kteří budou milovat Krista jako sama sebe, kvůli úplnému zničení, kvůli spálení boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, o Rómy z holobytů se nemuseli starat DIAKONIE, ČARODĚJNICE CÍRKVE, ani ÚŘADY PRÁCE, ani MĚSTSKÉ ÚŘADY, protože pro Rómy, dle Božích, socialistických zákonů, platila všeobecná pracovní povinnost. Nastolení daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti BERANŮ, komunistů, mají povinnost učinit odborníci na energetiku budov z VUT v Brně. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, Sk.3/21,7/41až17/23,30, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jud.12, atd. Jakým způsobem má být profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz,NEOMYLNÝM Bohem, stejným jako Kristus, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jediným ARCHITEKTEM a URBANISTOU sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, tím být jediným SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM, a tím také VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, Česka, Slovenska, a celého světa? Tím že bude mluvit pravdu o Boží vůli, platnou pro další dny novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, pro živé, uzdravené Česko a svět, pro vzkříšení úplně poslušného křesťanského a ateistického lži lidu, ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských, ateistických, militaristických sviních, hlupáků, netvorů. Uzdravující pravda pro Česko, a tím pro celý svět, uvedená ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je následující. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, z titulu přelomu věků konce éry fosilních paliv, který již byl v roce 2000, mění energetickou koncepci Česka a všech států světa, takto. Kristus celosvětově končí dobu centralizované výroby elektřiny v uhelných, plynových a v jaderných elektrárnách, končí dobu rozvodů elektřiny z elektráren do měst a vesnic. Boží vůle je zřejmá ze SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Změnu PARADIGMATU činí Kristus v Česku tím, že neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Česko Kristus vyvolil proto, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista pochopili, že i v Česku lze získat ze SLUNCE dostatek energie pro veškerý provoz v létě i v zimě, v případě, že se VUT v Brně, profesor Hirš, a stejně tak premiér Babiš, se s Kristem ZLODĚJEM, ZÁKONODÁRCEM, usmíří. Když nyní, na VUT v Brně, a v Česku, nechají Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE vyjít, jako SVĚTLO SVĚTA BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, jako JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako MĚSÍC Koránu, jako VINNOU RÉVU Bible, jako OLIVOVNÍK Koránu, či jako GRANÁTOVNÍK Tóry, což jsou Boží knihy, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Kristus je určil, pro ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, pro spojení všech států světa, v jedno velké, mírumilovné Česko, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníku celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. PRAVÉ POLEDNE DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, kvůli neprodlenému ukončení doby BENZINOVÉ, do Česka, v novém DNES naplnění SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je nyní v novoluní v březnu, od novoluní MĚSÍCE, od středy 6.3.2019, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 21.3.2019. Poslušný, to je živý VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, stejně tak premiér Babiš, mají povinnost být BRÁNOU OTEVŘENOU pro všechny úplně poslušné národy světa tím, že bude spolu se mnou prorokovat, že křesťanské chrámové zpěvy v Česku je nutné obrátit v kvílení, již na ŠKAREDOU, POPELEČNÍ SŘEDU, 6.3.2019, kdy se křesťanské, neposlušné a vzpurné svině obracejí ve svou SKÁLU, v PRACHY a MAJETEK. Dveře či vrata do Božího, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, budou v Česku vytvořená a otevřená pro všechny národy světa, až VZDUCHOTECHNIK, profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně, a premiér Babiš, budou milovat sebe, a tím také Boží rozum, o změně PARADIGMATU, kterou činí Kristus v Česku tím, že neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v březnu 2019, nastoluje decentralizovanou výrobu elektřiny v sídlištích, a ve městech z věčných příbytků, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, informativně navržených na výkresech, dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Postupně bude ve všem v energetice v Česku a ve světě po nedostatku, když to VZUCHOTECHNIK profesor Hirš, stejně tak premiér Babiš, s NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, ZLODĚJEM, SOUDCEM nyní zkusí tím, že Krista učiní jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a světa. Sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím boháčům, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům, nesmí sloužit nikdo, kvůli velkému hněvu Krista, vůči neposlušnému, a tím mrtvému, vzpurnému, Bohem v Písmu vyvolenému Česku. Kristus vyžaduje, aby především bohatá technická pravice Česko energeticky zachránila tím, že uvěří textům Písma, o úplné bezmocnosti těch, kdo se ke Kristu, k ŽENICHU, či k MANŽELU nevrátí jako NEVĚSTY.

 

2.) Kristus učinil Česko svým dědictvím tím, že se zde vyvýšil soudem boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Za proroka místo sebe určuji profesora Hirše, vedoucího ÚTZB, VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz, a tím celou VDOVU ZE SAREPTY, kterou je VUT v Brně. S vírou v Ježíše Krista, v Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají problémy všichni neposlušní, od kterých Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým Božím rozumem. Kristus dovedl jím v Písmu vyvolené Česko, BÍLOU NEVĚSTU, očištěnou od křesťanské, slané svěcené špíny, dle textů Bible, až do roku 2019, což je doba 70-ti let od trestání Baalů, komunistickou KOLEKTIVIZACÍ pomocí komunistických BERANŮ, v únoru v roce 1949. Naději na život VĚČNÝ, s NEOMYLNÝM Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, na energetickou, ekologickou a mravní spásu, na vrácení Božího rozumu, mají úplně poslušní služebníci Krista, kteří zruší temný mrak, který brání nastolení Boží spravedlnosti, Boží majetkové celosvětové roviny Božího království, která bude daleko vyšší, než byla v době 40-ti let POUŠTĚ Boží komunistické spravedlnosti, komunistických BERANŮ. Energetický bude spasen každý, kdo zajistí, aby nad Božím technickým lidem VUT v Brně, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Temným mrakem, který musí neprodleně zmizet, je hodinový GRAND HOTEL II, sociologických, politologických NEVĚSTEK Masarykovy univerzity v Brně. Temný MRAK politologů nevěstince Masarykovy univerzity, nelze reformovat, je nutné ho zrušit. Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí Božího soudu těchto textů, bere vládní moc neposlušným, to je mrtvým Bohům SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, atd. Vladařskou moc nad Božím, celosvětovým, mírovým Božím královstvím, nyní od Boha dostává královské kněžstvo lidu svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, především technický lid celého světa, kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli nahrazení fosilních paliv, energií ze SLUNCE, atd. Pokud Boží vůli vykládám dobře, vůdce Kristem vyvolené BÍLÉ NEVĚSTY, Česka, boháč, premiér Babiš, má povinnost, z opakovaně uvedených textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopit, že pravice boháčů nesmí stále pokládat Ježíše Krista, ZLODĚJE majetku, který shnil z titulu přelomu věků roku 2000, konce éry fosilních paliv, za zločince. Kristus vyžaduje, aby boháči, energeticky, ekologicky a mravně spasili Česko a celý svět tím, že se podřídí vůli Boží. Všechno, co Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, uvedl v Bibli o Česku, má povinnost realizovat premiér Andrej Babiš, a ostatní boháči PRAVICE, a to neprodleně a dobrovolně, v klidu, v míru a v pokoji. Boháči PRAVICE, mají povinnost neprodleně ukončit stávající křesťanskou, či ateistickou totalitu MODLOSLUŽBY, kterou je chamtivost, způsobenou lhaním o Ježíši Kristus, DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, jako NEOMYLNÝ Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. V celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, lze žít pouze v případě, když v Česku a ve světě, bude vše nové tím, že neposlušní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista mrtví křesťanští a jiní hlupáci, neprodleně zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Dle vůle Boží, boháči PRAVICE, spolu s královským kněžstvem technického lidu VUT v Brně, mají povinnost zřídit energeticky nezbytnou, Boží majetkovou rovinu, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Úplně poslušný, to je živý premiér Andrej Babiš, má povinnost, dle dále uvedených textů, spolu s úplně poslušným prezidentem Trumpem, realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka je nejvhodnější při úplňku MĚSÍCE, buď ve čtvrtek 21. 3. 2019, nebo na VELKÝ PÁTEK 19. 3. 2019. Je te DEN spojení všech států světa, v jedno velké Česko, mírumilovné, úplně poslušné. Pouze v tomto případě se Kristus do Česka vrátí. Slíbil, že postupně, svým technickým rozumem, pomocí technického lži lidu celého světa, učiní Česko a svět, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Uvedené dva dny úplňku MÉSÍCE, jsou v Česku vhodné pro celosvětové oslavy Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus slíbil, že svým rozumem zajistí, že všechny okolní státy, budou chtít naplnit Písmo do poslední čárky, a dobrovolně potvrdí svou účast vládnoucích státníků, na energetickém kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus totiž nikoho neposlušného a vzpurného nenechá bez trestu, což platí jak pro všechny státy, tak pro neposlušné jedince. Boháč Andrej Babiš, má povinnost, učinit z Česka BÍLOU NEVĚSTU tím, že s boháčem prezidentem Trumpem, a s ostatními boháči, projedná svolání energetického kongresu, všech úplně poslušných státníků, všech států světa, do Prahy, do DOLINY O2 Arény. Premiér Babiš, se svou ženou, již nesmí rozpínat gombíky lásky, svých geneticky zvířecích pudů, nesmí spolu, se svou ženou, žít jako dva jelimánci. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro technický lid VUT v Brně, je o celosvětově správné, energetické, ekologické a mravní spáse, není o lidských, zvířecích pudech. Všechno energeticky dobré se dá prosadit neprodleně, celosvětově, když premiér Babiš, spolu s úplně poslušným VUT v Brně, se svými skutky BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného, to je živého, stane odpovědným hrdinou tím, že Boží SOUD neposlušných, geneticky zvířecích křesťanů, židů, muslimů, buddhistů, hinduistů, politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, to je Baalů a DÉMONŮ, projedná s prezidentem Trumpem, DNE PÁNĚ 7.3.2019. Ježíš Kristus, Bůh SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Česku končí, pomocí Božího soudu, zneužívání Božího slova křesťanskými, židovskými, muslimskými, buddhistickými, hinduistickými a jinými neposlušnými, to je mrtvými chamtivými sviněmi, MODLOSLUŽEBNÍKY. Uvedená pravda, v ústech Bohem vyvoleného služebníka Ježíše Krista, premiéra Babiše, vysvobodí, mírovou cestou, celý svět, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jiných NETVORŮ. Bože dej, ať se ze země vytratí, všechno co se ekonomicky vyplatí. Dej, ať Baalové a DÉMONI, kteří ničí zemi až se v základech hroutí, pomocí své SKÁLY, kterou jsou MĚŠCE ministrů financí všech států světa, zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček, po velkých urgencích, byl znovu přijat do systému podpory bezdomovců. Od ředitelky ÚP v Rosicích, JUDr. Kubišové, dostal jakousi almužnu, ze státního měšce JUDr. Schillerové. Uvedenou křesťanskou, militaristickou spravedlnost, musí zrušit úplně poslušný BOŽÍ SYN premiér Babiš, při návštěvě Trumpa v USA, a tím naplnit Písmo. Nové DNES naplnění Písma, je vždy při úplňku měsíce. Písmo bude naplněno, když premiér Babiš, bývalý BERAN, bývalý komunista, stejně mocný jako Ježíš Kristus, jako Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rozhodne, že bezdomovci Blažkovi, a tím všem bezdomovcům celého světa, setře každou slzu s očí. Dle Písma, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, v době sedmdesát let od února roku 1949, se bezdomovec Blažek musí dobře najíst a dobře oblect. Před 70 léty, 23.2.1949, BERANI, či komunistické OVCE, dle vůle Boží vyvlastnili půdu Baalům, vlastníkům PRACHŮ, a MAJETKU, kvůli vzniku JZD, což byla Boží socialistická spravedlnost. Dle opakovaně uvedených textů Písma, dobře se nají v restauracích U NĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ v Domašově, kde se bude dočasně SPOLEČNĚ STOLOVAT. Kde budou, dle kapacitních možností, vařeny alespoň obědy, pro úplně poslušné služebníky Krista, kteří, svýma rukama budou neprodleně pracovat na přestavbě Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bezdomovec Zdeněk se dobře oblékne, protože bude zřízeno dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolované. Kristus dovolí Česko učinit energeticky neotřesitené, když poslušný premiér Babiš dobrovolně rozhodne, že SKÁLA boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, STÁTNÍ MĚŠEC drzé ekonomické NEVĚSTKY, sedící nad mořem boháčů v Česku, ministryně financí JUDr. Schillerové, odtáhne neprodleně v děsu. Pro strach z Ježíše Krista, jaký ještě nikdy nebyl. Při další neposlušnosti Babiše, Kristus totiž Česko zničí tak, aby Babiš a Schillerová byli strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Dějiny Česka a světa lze hodnověrně vykládat pouze dle textů SLOV NOVÝCH NEBES. Hnůj z vědců Masarykovy univerzity, a veškeré zlo válek a utrpení lidí na světě, dělá vědec, zlý religionista Masarykovy univerzity, Martin Lang 174375@mail.muni.cz, info@levyna.cz, 42130@mail.muni.cz, 165684@mail.muni.cz, 74730@mail.muni.cz, atd. Uvedení neposlušní, mrtví hlupáci, nevěří textům Písma, že Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, v jím v Písmu vyvoleném Česku, učinil zlo nacismu, komunismu, a nyní zlo vzedmutého moře drzých militaristických sviní NEVĚSTINCE Masarykovy univerzity. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Prezident Trump tím,že pozval do USA budoucího ministra zahraniči, nové, úplně poslušné vlády Česka, stávajícího premiéra Babiše, dělá to, co se Ježíši Kristu líbí. Před Ježíšem Kristem, Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, má povinnost se sklonit každé koleno, i koleno Trumpa a Babiše. Nedokonalost lidského myšlení a lidské, militaristické spravedlnosti, vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů, DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., je objasněna každému, úplně poslušnému, to je živému služebníku Ježíše Krista. Po dobu trvání posledního Božího SOUDU, Kristus ničí, odstoupením svého rozumu, od geneticky zvířecích mozků vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé elity, vše co zasadil, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Odstoupení Božího rozumu bude trvat do nastolení úplné poslušnosti bezmocného Babiše a Trumpa. Neposlušnost Božích zákonů je bláznovstvím. Zneužívání SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je bláznovstvím. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Filip.2/10,13, atd. Když neposlušný a vzpurný Babiš, před Kristem, před Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH poklekne, a pozve úplně poslušného prezidenta Trumpa do Česka, na kongres všech úplně poslušných státníků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, Kristus se nad Českem a světem smiluje, a dovolí nastolit celosvětově své SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus bude Babišem a Trumpem oslaven, až na kongresu v Praze bude rozhodnuto, že bude ve všem po nedostatku tím, že státníci všech států světa, se podřídí dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Že zruší veškeré války, zbraně, atd. tím, že SKÁLA vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, STÁTNÍ MĚŠCE všech vlád světa, odtáhnou v děsu, kvůli energetické spáse, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Kristus vyčkává, chce se nad Českem a světem smilovat. Vhodný termín pro svolání kongresu do Prahy, je v době úplňku MĚSÍCE, buď ve čtvrtek 21. 3. 2019, nebo na VELKÝ PÁTEK 19. 3. 2019. Premiér Babiš, stejně jako všechny předchozí vlády Česka, dělá nyní znovu energetickou koncepci Česka. Dle médií, novou energetickou koncepci bude nyní dělat nová komise, a to tajně. Kristus, který odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, dopředu ví, že všechny energetické koncepce vlád NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jsou chybné. Jedině správná energetická koncepce je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je to odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Vládnoucí Bohové nebes MRAVNĚ NÍZKÝCH, Ježíšem Kristem v Písmu vyvoleného Česka, technického, politického a náboženského dobytka, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jdou k totální energetické, ekologické a mravní záhubě. Svými geneticky zvířecími mozky, prokazatelně nedokáží logicky myslet. Proto, dle dalších textů, nedokáží vytvořit správnou energetickou koncepci pro Česko a svět. Vládnoucí elita Masarykovy a Karlovy univerzity stále klopýtá v poznání Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi, jako Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHEM CHUDÁ, neposlušná, politická, mrtvá svině, ministryně průmyslu Nováková, stále chybuje, když dělá energetickou koncepci pouze na elektřinu, která tvoří méně než deset procent celkem potřebné energie pro Česko. O neposlušných stávajících Bozích NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, dále uvedených, Kristus v Písmu uvádí, že uvedená zločinnost ministryně Novákové, podvrátí trůny všech vládců světa NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Utrpení neposlušného, veškerého lži lidu NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ateistických, atd., spočívá v odstoupení rozumu Ježíše Krista v otázce tak zásadní, jakou je energetika. Ježíš Kristus se nad Českem a světem smiluje v jedinou hodinu vykonání posledního Božího SOUDU s NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI na Masarykově a Karlově univerzitě. Uvedené Baalovy domy univerzit, má povinnost proměnit v hnojiště velké množství pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří pochopí, že utrpení způsobené odstoupením Božího rozumu, je možné snadno překonat. Stačí se rozhněvat na dále uvedené rektory univerzit, a učinit rozhodnutí, že ti vědci, kteří v celosvětovém, mírovém, Božím království, bez boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nemají co hledat, mají povinnost ihned neprodleně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. V kapitole je proveden Boží soud s Baalovým domem, s hnojem vědců Masarykovy univerzity, především se čtyřmi posledními rektory Masarykovy univerzity, Schmidtem, Zlatuškou, s POSLANCEM, s vůdcem Kristem prokletého PTACTVA ODS Fialou, a SENÁTOREM Bekem. Dle geologa Cílka, kvůli uvedeným neposlušným mrtvolám, pod křesťanskými a ateistickými, politickými a náboženskými nebesy Česka, MRAVNĚ NÍZKÝMI, máme svět radikální nejistoty, radikální nerovnováhy, totální debility. Kristus, Bůh žárlivě milující, boří v Brně hnůj vědců, hnůj vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Masarykovy univerzity tím, že boří krvavá křesťanská NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Všichni Bohové křesťanských a ateistických NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, mají od Boha zrádného DUCHA, svého geneticky zvířecího rozumu, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od veškerého hnoje vědců NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Uvedený stav bude trvat tak dlouho, až Bůh v Brně dovolí nastolit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. V Brně má povinnost zřídit NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ technický dobytek z VUT v Brně, mluvením pravdy o tom, že válku vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, z Masarykovy univerzity, s Ježíšem Kristem, s Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je třeba ukončit, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a všech států světa. Křesťanský Bůh NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH nerozumí naprosto ničemu, protože je to stejný hlupák, jako hnůj vědců z Masarykovy univerzity. Ti mají uši a oči, a přesto Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále neslyší a nevidí, stále nejsou uzdravení z omylů, které dělají svými mozky, geneticky zvířecími. Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je naprosto jiný Bůh, než Bůh křesťanských, neposlušných, mrtvých sviní. Každý člověk na světě je v rukách tohoto nového Boha, jako hračka, se kterou si Bůh hraje tak, jak sám chce. Když technický lži lid VUT v Brně, dle vůle Boží, zřídí nad Brnem díru v NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH, když se objeví NEBESA SLOV MRAVNĚ VYSOKÁ, technický lži lid celého světa, pomocí technického rozumu Ježíše Krista pochopí, že STVOŘITEL VEŠKERÉ ZEMĚ, a VEŠKERÉHO NEBE, STVOŘITEL VEŠKERÉ TECHNIKY, rozumí také koncepci energetiky Česka a světa, což nedovedou stávající Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, jako např. ministryně průmyslu Nováková. Kristus obhájí svůj technický lži lid VUT v Brně, před veškerým technickým lži lidem světa, v případě, že bude mluvit pravdu o tom, že energetická koncepce ministryně průmyslu Novákové na elektřinu, která tvoří necelých deset procent, z celkem potřebné energie pro Česko, je zločinem, způsobeným její DUCHOVNÍ CHUDOBOU. Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, učiní Boží soud, s vládnoucími Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH všech států světa, úplně a rychle, protože veškerý technický lži lid celého světa, živí odjakživa svým Božím technickým rozumem. Česko popouzí Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH k žárlivosti, LŽIBOHEM Ježíšem Kristem UKŘIŽOVANÝM, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristus žárlí na politický a náboženský hnůj Bohů MRAVNĚ NÍZKÝCH, z Masarykovy univerzity. Proto Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, Česko a svět popudil politickým a náboženským lži lidem NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Cizí Božstva NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovolí odstranit, zrušit, např. v kostele v Domašově, když z úst Otce Bohu milého faráře Héneka, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Pro jedno kvítí, pro služebníka Stanislava Oplatka, se toto SLUNCE Bhagavadgíty, nerozsvítí. Rozsvítí se, až nad Brnem a Domašovskem bude SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Otec Bohu milý, farář Hének, si najde byt, a bude si v něm jen tak žít. Bože dej, ať již TVÝM Božím rozumem pochopí, že nemůže bydlet sám ve velké faře v Domašově, protože ta shnila z hlediska nové, obnovitelné energetiky. SUPER ÚPLNĚK v úterý 19.2.2019, vyšel velký a žlutý, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Měsíc vyšel současně jako MĚSÍC Koránu. Obě tyto knihy doplňují a upřesňují protikladné katolické žvásty Tóry a Bible. Krista je již možné nově porodit. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi slíbil, že mě nenechá v moci křesťanského a ateistického podsvětí hnoje vědců Masarykovy univerzity, že nedopustí abych padl do jámy hnoje energetického, ekologického a mravního kolapsu ropného a ekonomického, a tím do křesťanského PEKLA třetí světové války. Kristus slíbil, že podílem úplně poslušných, to je živých lidí tohoto věků konce éry fosilních paliv, přelomu věku ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy, od roku 2000, Ježíše Krista musí každý znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Nikdo již nesmí brát vážně dále uváděnou demenci technického lží lidu VUT v Brně, způsobenou odstoupením Božího rozumu trestajícího Boha, který vyžaduje, aby byl jediným UČITELEM např. profesora Hirše a docenta Pospíšila VDOVY ze SAREPTY, kterou je VUT v Brně. Bože povstaň, a sraz MEČEM SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, např. drzého vůdce PTACTVA ODS, AUTOPTÁKA Petra Fialu proto, aby neposlušní, to je mrtví MODLOSLUŽEBNÍCI, SVINĚ, na Masarykově univerzitě pochopili, že nikoho křesťansky, ateisticky NEPOSLUŠNÉHO, nenecháš bez trestu. Žalm16/10,17/13, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Tato kapitola je odeslána až v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista ZLODĚJE do Česka, který je vždy v době úplňku MĚSÍCE, v novém DNES naplnění VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, nyní v úterý 19.2.2019. Zřejmě zase nenastane svatba BÍLÉ NEVĚSTY, devatenáctiletého Česka, které se zrodilo pod NEBESY MRAVNĚ VYSOKÝMI, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, s ŽENICHEM, či s MANŽELEM, s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, již více než SEDM DNÍ, to je více než SEDM TISÍC LET. Zřejmě se s NEVĚSTOU, s Českem, zase budou ženit Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ČERTI z Baalova domu, z MASARYKOVY UNIVERZITY, čtyři poslední rektoři Masarykovy univerzity, Schmidt, Zlatuška, POSLANEC Fiala a SENÁTOR Bek, přestože již byli proměnění v Bohem prokleté hnojiště, včetně svého domu. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má však již PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, kdy Krista ZLODĚJE veškerého majetku, který shnil kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, musí každý znát, jako jediného Boha všech států světa, jako ŽENICHA, či jako MANŽELA, BÍLÉ, ČISTÉ NEVĚSTY, Česka, očištěné od Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, od Baalů, DÉMONŮ, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Česko je již soudem očištěné od hnoje vědců Masarykovy univerzity, od filozofů, politologů, sociologů, ekonomů, atd. Živí, to je úplně poslušní služebníci Krista, již nesmí mít nic společného s neposlušným hnojem sviní z Masarykovy univerzity, kvůli hroznému hněvu Krista NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každý úplně poslušný služebník Ježíše Krista, má povinnost milovat Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako sama sebe, a stejně milovat NEVĚSTU, BÍLÉ Česko, ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, očištěné soudem od drzých Bohů hnoje Masarykovy univerzity, sviní NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Česko se musí připravit sloužit Kristu ZÁKONODÁRCI NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH tím, že bude mít novou vládu, úplně poslušnou, s Boží mocí výkonnou. Kdo chce sloužit NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jako úplně poslušný, to je jako živý služebník Krista, má povinnost, ze SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, porodit jak Ježíše Krista ŽENICHA, či MANŽELA, tak úplně poslušné Česko, jako ŽENU STATEČNOU, jako BÍLOU NEVĚSTU. Neposlušní, to je mrtví pomatenci v Česku, zemřeli pro svou křesťanskou, či ateistickou nepravost. Od prvotního dědičného hříchu, kterým jsou protikladná dogmata o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutý zmijí jed, jedoviny dračí, promyšlených náboženských a ekonomických vychytralostí, musí každého poslušného, to je živého, trnout jeho vlastní zuby. Kdo čte uvedené texty o zubech, vlastně již zemřel, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných hlupáků. Každého úplně poslušného, kdo nebude mít nic společného, s hnojem rektorů Masarykovy univerzity, čeká VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, které ještě nikdy nenastalo. Vzkříšení z mrtvých mají povinnost realizovat úplně poslušní odborníci z VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Druhý příchod Krista ZLODĚJE do Česka, je vlastně opakováním prvního příchodu Krista ZLODĚJE do Česka, a do domů Baalů, vlastníků lží o Kristu, na Masarykovu univerzitu v Brně, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistických OVCÍ a BERANŮ. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi jako ZLODĚJ, v Písmu stále prohlašuje, že veškerý majetek který shnil, nyní, kvůli konci éry fosilních paliv, patří NEPRODLENĚ Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Cena za DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, je stanovená. Cenou je proměnění Baalova domu, Masarykovy univerzity v hnojiště tak, aby neposlušní, to je mrtví, DUCHEM CHUDÍ, čtyři poslední rektoři Masarykovy univerzity, Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, byli proměnění v hnojiště. Co si Česko nyní vybere, to bude mít. Buď návrat Česka k jedinému Bohu všech států světa, k NEOMYLNÉMU Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, k Bohu VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nebo návrat k neposlušným, to je k mrtvým Bohům NEBES SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, proměněných Kristem v hnojiště, k NETVORŮM, ke čtyřem posledním rektorům Masarykovy univerzity, Schmidtovi, Zlatuškovi, Fialovi a Bekovi. Uvedení hlupáci, kvůli své neposlušnosti, jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, to je mrtvému tvorstvu. Kristus, žádného z nich nenechá bez trestu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, v logice APOKALYPSY objasnění Písma uvedl, že se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad jím v Písmu vyvoleným Českem pouze v případě, když pomocí posledního Božího SOUDU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, promění v hnojiště dům Baalů, Masarykovu univerzitu v Brně. Kristus vyžaduje aby Masarykova univerzita byla proměněna v hnojiště tím, že budou proměněni v hnojiště čtyři poslední rektoři Masarykovy univerzity, Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, a také dva kandidáti na nového rektora, dále uvedení. Opakovaně jsou jim, sviním, sdělované texty SOUDU jejich Bohů, meloucích texty křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Král.10/26,17/34,40,22/13, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Rektor Schmidt, za jehož vlády, POMALÝ Boží SOUD, pro Krista nepotřebného hnoje politologů, sociologů, ekonomů, politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., se začal, byl prorektorem univerzity ještě další dvě volební období rektorů univerzity. Proto ani on nemá výmluvu, nepochopit zasílané texty Božího soudu, neposlušného, to je mrtvého hnoje vládnoucích Bohů křesťanských a ateistických NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Nikdo neposlušný, to je mrtvý, nechce studovat, projednat a realizovat dokonalou Boží lásku, uvedenou v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus již je jediným, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM tím, že je jediným Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kvůli domu mrtvých Baalů z Masarykovy univerzity, vlatníků křesťanských lží, kvůli neposlušným, to je DUCHEM CHUDÝM rektorům Schmidtovi, Zlatuškovi, Fialovi a Bekovi, Ježíšem Kristem v Písmu vyvolené Česko, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, ZLODĚJE NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stále padá do HROBU ropného a ekonomického kolapsu. Tím padá do HROBU třetí světové války, ve které Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neposlušné, to je mrtvé, militaristické, imperialistické svině Česka, zničí PEKLEM křesťanské války. Čtyři poslední rektoři Masarykovy univerzity, Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, jsou proto hnojem vzpurným a neposlušným, mrtvým. Kvůli nim, stále nikdo nevěří textů Písma, ve kterých Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvádí, že z uváděných vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Česka, nikoho nenechá bez trestu. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma Krista ZLODĚJE, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, jsou objasněné srozumitelně pro veškerý neposlušný náboženský a politický dobytek, mrtvých vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Kristem vyvolené Česko, osmnáctileté, od přelomu věku konce éry fosilních paliv, od roku 2000, má zpoždění. Mělo být bílou, čistou nevěstou Ježíše Krista ZLODĚJE, již v roce trestu zlých 2018. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3.

 

5.) Kvůli mrtvým, neposlušným rektorům Schmidtovi, Zlatuškovi, Fialovi a Bekovi, se celá země v energetických základech hroutí, což vzpurní, mrtví rektoři Masarykovy univerzity, si stále neberou k srdci. Soud neposlušného, to je mrtvého hnoje Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH Masarykovy univerzity, se začal cca v roce 1998, takže trvá již 21 let. Za tuto dobu se z mrtvého hnoje Masarykovy univerzity, z rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy a Beka, stali pokrytci, zločinci, lháři a svině, pro své lži o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a tím pro lži o jedině správné, a jedině možné energetické Boží koncepci Česka a světa, opakovaně objasněné z Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Zločinci rektoři Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek, prokazatelně nadělali obrovské materiální škody jak Česku, tak všem státům celého světa, ignorováním textů pomalého Božího SOUDU křesťanských a ateistických sviní Česka a světa. Za dvacet jedna let pomalého Božího SOUDU nemravného hnoje vědců Masarykovy univerzity, lhářů a zločinců, mohlo být v Česku, a tím také ve světě, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, to je úplně nezávislé na fosilních palivech. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na vybudování sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Fosilní paliva mohla být využita smysluplně, na položení kolejí na dálnice, pro vlaky pro regionální dopravu. Místo úplné poslušnosti Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vládnoucí Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, ateistických, z Masarykovy univerzity, pro svou neposlušnost, jsou stále dementními psychopaty, vzbouřenci proti Kristu MRAVNĚ VYSKÉMU. Hnůj vědců Masarykovy univerzity, stále slouží svým pohlavním údům, místo Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto Kristus v Písmu uvádí, že kvůli hnoji vědců Masarykovy univerzity, křesťanká militaristická nepravost drzých sviní z Masarykovy univerzity, obrací, pomocí horečného zbrojení, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, v pustinu celou zemi. Proto Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že zločinnost hnoje vědců z Masarykovy univerzity, vyvrátí trůny všech vládců světa, všech států světa, Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Dle písničky od MEDIÁLNÍHO MISTRA Krista. Přítel STRACH z Krista, z Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, měl již troubit na poplach, v myslích vědců s geneticky zvířecími mozky, z hnoje Masarykovy univerzity. Sami sebe by již neměli poznávat. V zrcadle SLOV PÍSMA NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, sami sebe se vidí jako v zrzadle, a to jako hnůj, jako svině, pokrytci, zločinci, lháři, NETVOŘI. Kristus, jemuž patří veškerá křesťanská vinice v Česku, všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, má totiž moc, svým Božím rozumem, jím v Písmu vyvolené neposlušné Česko, energeticky spasit a zachránit, od ropného a ekonomického kolapsu, a tím od třetí světové války, nebo Česko úplně zničit, včetně zničení dvou třetin lidí světa. Při další neposlušnosti hnoje domu Baalů Masarykovy univerzity a technického lži lidu VUT v Brně, Česko bude zničeno, v době ropného a ekonomického kolapsu. V době třetí světové války. Příslušné texty Písma, byly již mnohokrát uvedené, a v Brně je možné je vysvětlit, každému úplně poslušnému. Kristus se v době posledního SOUDU nezmařil. Zmařil SOUDEM Baalův dům Masarykovy univerzity, a Karlovy univerzity tím, že ho proměnil v hnojiště, Bohem Ježíšem prokleté, pro totální neposlušnost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Jud.12, 2.Král.10/26, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Žalm50/6,17,22,57/3,58/12,107/43, atd. Umožnil objasnit, že se země v energetických základech hroutí, nikoli kvůli jedinému Bohu všech NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, kvůli křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, ale kvůli neposlušným, to je mrtvým, DUCHEM CHUDÝM NETVORŮM, zločincům, rektorům, Schmidtovi, Zlatuškovi, Fialovi a Bekovi. Iz.29/11až24,48/5,10,11až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Od začátku Božího SOUDU rektora Schmidta, od roku 1997, či 1998, Kristus stále očekává, až křesťanské, ateistické svině Masarykovy univerzity, proměněné v hnůj, budou se svou ekonomickou, energetickou, ekologickou a mravní koncepcí v koncích. Kristus se nad Českem smiluje, až SENÁTOR Bek a POSLANEC Fiala, spolu s NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI, křesťanskými, židovskými, buddhistickými, hinduistickými, muslimskými, dobrovolně zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Nebesa jsou již MRAVNĚ VYSOKÁ. Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až107/27,43až115/17až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na Masarykovu univerzitu, mediální MISTR Kristus vysvětlil i v pohádce ČERTŮV ŠVAGR. Lucifer, Bůh křesťanského PEKLA, vzal do služby v PEKLE Česka, buď premiéra nové vlády Česka, uvedené na konci kapitoly 253, odborníka na energetiku Ing. Topolánka, nebo ministra zahraničí nové vlády Česka, Babiše. LUCIFER Kristus jim dal státní měšec, dnes ekonomické svině, ministryně financí JUDr. Schillerové. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12až31/10, Žid. 6/3,6až8/11,9/28, atd. V pohádce, v křesťanském vzdorokrálovství, Čertova švagra prince Babiše, si vyvolila BÍLÁ NEVĚSTA, kterou je úplně poslušné Česko. Lucifer, Bůh křesťanského PEKLA, Babišovi řekl, ať si ze státního měšce nasype ještě mnoho zlaťáků, až do své svatby z Českem, kdy státní MĚŠEC odtáhne v děsu. Jakmile se Babiš ožení s Českem, státní měšec nebude, SKÁLA, kterou jsou PRACHY, navždy zmizí. Zj.19/7, Iz.29/11až24,31/9,33/22až65/22až66/11až66/24, atd. V pohádce, nový, čistý Babiš, zbavený křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, si vzal za ženu Česko, a LUCIFER, světlonoš, BŮH křesťanského PEKLA, odnesl do PEKLA své dvě NEVĚSTY, které se provinily křesťanskou chamtivostí, to je MODLOSLUŽBOU. Bůh LUCIFER tím učinil, v pohádce, z Baalova domu, z Masarykovy univerzity, hnojiště. Do PEKLA si odnesl muzikologa, senátora NETVORA rektora Beka, a chamtivého MODLOSLUŽEBNÍKA, vůdce PTACTVA ODS, drzého AUTOPTÁKA, Fialu. 2.Král.10/26,22/3,23/23, Kol.3/5, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, řídil Česko i v době KELTŮ. KELTOVÉ sloužili stejným Bohům, jako křesťané. Dle historiků tvrdili, že první věcí života je SMRT. Proto ze SMRTI, to je z Boha, který svým rozumem oživuje, i usmrcuje, neměli strach, protože o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, neměli ani ponětí. Byli posedlí válkou a oslavami svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ a BAALŮ, boháčů. Křesťanské, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé svině, pomocí křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, místo Ježíši Kristu, Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále slouží stejným Bohům jako KELTOVÉ. Je zřejmé že Česko, a tím lidstvo, VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dostalo nikoli kvůli vzniku a udržení děsivé temnoty křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, ale především kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, v únoru, při úplňku MĚSÍCE 19.2.2019. DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, Kristus organizuje psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, kde se vyvýšil soudem neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní Česka, na WEBNODE, na www.pametni-kniha.cz. Vyvýšení Krista SOUDEM na WEBNODE, nelze zrušit z toho důvodu, aby neposlušné, to je mrtvé Česko a lidstvo, se začalo Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Ježíš Kristus v Písmu nesoudí jenom neposlušné, to je mrtvé, DUCHEM CHUDÉ NETVORY, zločince, rektory, Schmidta, Zlatušky, Fialy a Beka. Soudí i hnůj vědců z Karlovy univerzity, především NETVORA, rektora Zímy. Rektor Zíma je hnojem tím, že dle TV a novin Rovnost, odmítá objasněnou, celosvětovou Boží majetkovou rovinu elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Stále si chce nastolit spravedlnost svou, svého geneticky zvířecího rozumu, a to svým projektem na oddlužení nezaměstnaných bezdomovců, kteří jsou v exekuci. Dle médií, za třicet let existence vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, stvořených pomocí zákonů o TUNELU PRIVATIZACE, je nyní v exekuci více než 860 tisíc lidí. Do dluhové pasti se dostávají i malé děti. Z chudoby a dluhů se stal výnosný byznys boháčů, žijících na výnosný trh. Budoucnost Česka vidí Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, úplně jinak, než Bůh NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, NETVOR Zima. Staré babičky, které rektor Zima učil, jak oddlužit bezdomovce, kteří nemají a nebudou mít dost PRACHŮ na jídlo, a na poplatky za bydlení, budou překvapené, že Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, rektora Zimu v Písmu proklel. Stejně tak proklel mrtvý hnůj Masarykovy univerzity, rektory Schmidta, Zlatušky, Fialy a Beka. Před Ježíšem Kristem, Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou prokleti rektoři Zima, Schmidt, Zlatuška, Fiala a Bek. Jsou prokleti za to, že na svých univerzitách, ignorují texty Písma, a písniček od mediálního MISTRA Krista, o vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře, či do hnoje militaristických, křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, pomocí TUNELU děsivé temnoty privatizace státního majetku komunistických vládnoucích BERANŮ. Uvedení muži jsou Ježíšem Kristem prokletí za to, že v Česku znovu vybudovali křesťanské město Jericho tím, že znovu dovolili veřejně mlet děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu, a tím krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů, a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a LETADEL, což jsou Bohové hlupáků NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Mana již je v Česku nová, mana NEBES SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH. Není možné se modlit směrem k HOŘE GERAZIMU na Masarykově univerzitě, a k hoře E-BAALŮ, která je ve státní bance, Bohem prokletého bankéře Rusnoka. Kristus, žádné modlitby vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, již neslyší, a slyšet nebude, až do vykonání SOUDU zlých. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým rozumem, až křesťanství bude zničené. Masarykova univerzita má povinnost, na oslavu výročí svého vzniku, zrušit křesťany. Kdyby Kristus chtěl, křesťanské svině by již zničil. Vyžaduje zničení dobrovolné. Kdo chce energeticky spasit svoji DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, nesmí mít nic společného s dementním psychopatem Zimou. Boží zákony jsou pouze pro poslušné. Na křesťanství, na zlé vládnoucí Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, je třeba zapomenout.

 

6.) Vpátek 15.2.2019 jsem šel prodloužit o rok registraci domény u firmy WEBNODE www.pametni-kniha.cz, což se nepodařilo. Dvě pokladní v Raiffeisenbank sdělili, že platbu za doménu by poslali na svou pobočku, která již zanikla, která byla zrušená. Hrozí proto, že platba za prodloužení domény nebude zaplacena, a že PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů bude v únoru automaticky zrušená. Proto se obracím na premium@webnode.cz, o zaslání jiného čísla účtu, a jiného variabilního symbolu banky, která existuje a funguje tak, aby bylo možné platbu bezproblémově a neprodleně zaplatit, a doménu tak zachovat. Vážená firmo. Žijeme v historicky zlomové zlé době, protože DUCHEM CHUDÍ lidé, o Ježíši Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat katolíků, protestantů a ateistů Baalova domu Masarykovy univerzity v Brně, stále nemají ani ponětí. Stále nikdo nevěří textům Písma o tom, že bezpečnost Česka a světa, energetická, vojenská, atd., nezáleží na DUCHEM CHUDÝCH neposlušných, to je mrtvých lidech, ale na Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a který dělá dobro a zlo, odstupováním a vstupováním svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. DUCHEM CHUDÍ křesťanští a jiní pomatenci, vedení Baalovým domem MASARYKOVY UNIVERZITY do kolapsu energetické, ekologické a mravní smrti, ve snaze najít někoho, kdo ochrání jejich staré, křesťanské, militaristické, pořádky, stále propagují návrat ke křesťanským KOŘENŮM, což je nesmysl DUCHEM CHUDÉHO, Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH vykořeněného, neposlušného, zlého, mrtvého HNOJE. Ježíš Kristus, pomocí SOUDU vědců Baalova domu Masarykovy univerzity v Brně, neposlušnému, to je mrtvému lži lidu Česka a světa oznamuje, že všichni, kdo znovu chtějí zakořenit v křesťanském středověku, jsou vykořenění poznáním, že geneticky zvířecí lidský mozek každého člověka, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, se změnit nemůže. Špatnost lidí, daná geneticky zvířecím mozkem každého člověka je vrozená, je zlá, a nezmění se navěky. Ježíš Kristus, pomocí SOUDU Baalova domu Masarykovy univerzity oznamuje, že lidé lepší být nemohou, ale mohou být užiteční sami sobě a Kristu tím, že budou jiní. Kristus vyžaduje, aby WEBNODE a Česko pochopilo texty Písma, o energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti, kterou mají vytvořit jiní lidé, pokorní a úplně poslušní. Neposlušná, křesťanská a ateistická zvířata Baalova domu, Masarykovy univerzity, jsou již HNOJEM. Být jiný, znamená být pokorný a úplně poslušný dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Být úplně poslušný služebník Ježíš Krista, znamená odmítnout každého politického či náboženského dobrodruha, který chce vládnout na lidmi, a nad Ježíšem Kristem tím, že si ponechá stará křesťanská NEBESA, MRAVNĚ NÍZKÁ. Vážená firmo WEBNODE a Česko. Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH potřebuje zachovat DOMÉNU PAMĚTNÍ KNIHY proto, aby mohl být vyvýšen Božím SOUDEM MRAVNĚ NÍZKÉHO, vládnoucího, politického a náboženského dobytka Česka a světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, od ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, pomocí Božího SOUDU všech křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických a jiných SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, se vyvýšil tím, že je nyní jediným Bohem všech států světa a všech náboženství světa tím, že je Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. TŘETÍHO DNE PÁNĚ, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, což je současně OSMÉ TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, Kristus dá povstat pouze těm poslušným, to je živým služebníkům, kdo s Kristem projednají SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Přísl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Jud.12, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Protože Ježíše Krista nikdo neviděl při jeho PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, v době čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy, dle ideologie PINCHASŮ v Boží slávě, Marxe a Engelse, a nikdo ho ani neuvidí, při jeho druhém příchodu do Česka, v únoru 2019, kvůli energetické spáse Česka a Slovenska, obracím se s dále uvedenou prosbou na WEBNODE, na premium@webnode.cz. Kristus v Písmu slíbil, že se nad vzpurným a neposlušným Českem smiluje, svým Božím rozumem, když bude možné, aby velké množství lidí studovalo na internetu PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, což by při zrušení domény nebylo možné. Zdržovat DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka, kvůli nastolení daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické spravedlnosti komunistických BERANŮ a OVCÍ, zrušením domény www.pametni-kniha.cz, by byl zločin. Kvůli neprojednání textů Písma o SMLOUVĚ NOVÉ a VĚČNÉ, zapsané i v těchto textech, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, stále z Česka odchází pryč, a tím Česko nechává padat do HROBU, či do jámy ropného a ekonomického kolapsu, a tím do PELKA třetí světové války, ve které Kristus zničí dvě třetiny politického a náboženského dobytka celého světa. Kristus v Písmu slíbil dva způsoby, jak úplně neposlušné, to je mrtvé Česko chce energeticky, ekologicky a mravně zachránit a spasit. Přijetí úplně poslušných, to je živých, pod NEBESA SLOV MRAVNĚ VYSOKÝCH, může učinit jenom Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, nikoli člověk, svým mozkem geneticky zvířecím. První případ je uvedený v Ezechielovi14/22. V případě, že DOMÉNA zůstane zachovaná pro studium SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mediální MISTR Kristus slibuje v Brně zřídit hrstku úplně poslušných služebníků Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kteří, spolu se mnou, budou konat skutky, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Skutky, které Kristus vyžaduje, jsou tyto. 1. Kristus svolává pohotovost svého lidu, úplně poslušného, na úterý, v době úplňku MĚSÍCE 19.2.2019, před rektorátem Masarykovy univerzity, na Žerotinově náměstí v Brně. Sraz se bude konat v případě, že mnoho lidí zavolá na telefon 546 441 154 proto, abychom se mohli domluvit, jakým způsobem proměnit Baalův dům rektora Beka v hnojiště. Když Kristus dá, budeme jednat s rektorem Bekem, či s vedením univerzity. Neposlušné, to je mrtvé sociology, filozofy, politology, a jiné lháře, pokrytce a zločince, vzpurné svině, přeměníme v hnojiště tím, že je znovu zrodíme, z vody SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a z OHNĚ SLOV dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné energetické koncepci energetiky Česka a světa. 2. Od Masarkovy univerzity se přesuneme do budovy ČRo v Brně, na ulici Beethovenova 4. Zde, s LVICÍ ředitelkou Ondryášovou hana.ondryasova@rozhlas.cz, či s úplně poslušným vedením rozhlasu, projednáme změnu v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ tak, aby jediné slovo o Bohu bylo o neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Dle již uvedených požadavků na ředitelku Ondryášovou, nejvhodnějším redaktorem pro postupné uvádění hostů v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, z VUT v Brně, je důchodce, emeritní ředitel ČRo v Brně, LEV Jaromír Ostrý. Do vysílání MEZI NEBEM a ZEMÍ má povinnost postupně pozvat odborníky na energetiku, a energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Se souhlasem LVICE, ředitelky Ondriášové, do pořadu o Ježíši Kristu, o Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude mít povinnost postupně pozvat emeritního rektora Vrbky, docenta Skály, docenta Kadrnožky, docenta Hirše, docenta Pospíšila, rektora Štěpánka, rektora Raise, atd., proto, aby vyznali své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je ignorování vůle Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Aby projevením ÚČINNÉ LÍTOSTI odvrátili hněv Ježíše Krista od neposlušného Česka. Kristus ZÁKONODÁRCE v Písmu slíbil, že se k modlitbě úplně bezmocného a úplně poslušného emeritního ředitele Ostrého, a odborníků z VUT v Brně, skloní. Že bude mít s Českem soucit. 3. Poslední zastávkou v Brně, pro hrstku BOŽÍCH SYNŮ a DCER NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, by byla Policie ČR na náměstí Svobody u npor Karase mrpb.oop.stred.sekret@pcr.cz. Rektorát VUT v Brně je daleko. Proto požádáme npor Karase aby tvrdě pohnal k odpovědnosti uvedený technický lži lid VUT v Brně proto, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí odborníků na energetiku, a odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, mohl neprodleně realizovat energetickou spásu Česka a světa. K.M.1/4až6/6až24až19/6, atd. Ježíši Kriste, DUCHU SVATÝ, který žiješ mezi námi, neodkládej naplnit Písmo o tom, že nad neposlušnými, vládnoucími NETVORY Česka se smiluješ, svým Božím rozumem. Vždyť víš, že při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, každý DUCH SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, zemdlel. Touha po Boží MOUDROSTÍ, uvedená v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, přivede technický lži lid Česka a světa, do mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Bože VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ dej, ať již při úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, mnohým Baalům, v Baalově domě, na Masarykově univerzitě, kteří, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu, již zemřeli na křesťanskou nepravost, trnou jejich vlastní zuby, od jedoviny dračí, od krutého zmijího jedu, děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a od nečistoty promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Jer.31/27,32. Druhý způsob uvedený v Písmu, jak po SOUDU neposlušných sviní z Baalova domu, z Masarykovy univerzity, se Kristus do jím vyvoleného Česka vrátí, je lepší, než chodit po Brně. V tomto případě Kristus způsobí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, že např. Otec Bohu milý farář Hének z Domašova, a všichni ostatní kněží, všech ekumenických církví, sami vyznají své křesťanské, militaristické lží a viny, a sami se ke Kristu vrátí, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH SLOV NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Řím.1/18až 11/32, Kristus, pomocí SOUDU neposlušných sviní, již roztáhl nová nebesa. Žalm 102/18,27. Prodloužení domény, pro PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů, na WEBNODE, z milosrdenství rozumu Krista, bylo zaplaceno včas. Ukázalo se, že informace pracovnic pokladny z Raiffeisen banky, bylo chybné. Bože dej, ať již v Brně mnohé vezmeš do kázně. Vrať mnohým svůj Boží rozum. Netrestej již Česko a svět.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, neprodleně, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, uzavřelo s Ježíšem Kristem, s jediným Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, s NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa. Protože Ježíš Kristus je odjakživa DUCH SVATÝ, kterého nikdy nikdo neviděl, ani v době PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti komunistických BERANŮ a OVCÍ, není možné s Ježíšem Kristem, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU podepsat, ale pouze projednat, dle SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.1/18,5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, atd. Ježíš Kristus boří v Česku SOUDEM všech neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd., všechna NEBESA, která zasadil pomocí Tóry, Bhagavadgíty, Bible, Koránu, atd., proto, aby všichni neposlušní pochopili, že dělá dobro svým Božím rozumem, a zlo odstoupením svého rozumu, od vládnoucích neposlušných, to je mrtvých Bohů křesťanských a jiných NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je od Baalů a DÉMONŮ, od boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. V době svého pomalého SOUDU neposlušných vládnoucích Bohů, dělá veškeré zlo na zemi kvůli tomu, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko, z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES pochopilo, že nastala doba, kdy Satani kněží všech ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, již nesmí žehnat lidským Bohům, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, odjakživa dělá Boží SOUD neposlušných křesťanských a jiných sviní. Od neposlušných odstupuje svým rozumem. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v jím v Písmu vyvoleném Česku, před sto léty začal pomalý Boží SOUD tím, že stvořil Masarykovu univerzitu, jako Baalův dům. Masarykovu univerzitu stvořil pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí neposlušných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů a bankéřů. Politickým a náboženským vládnoucím sviním dovolil žít na výnosný trh. Tím Kristus, svým PRVNÍM Božím SLOVEM, vytvořil křesťanská a jiná NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH. Křesťanská a jiná NEBESA v Česku zmařil, a učinil STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že na Masarykově univerzitě, od roku 1998, od rektora Schmidta, dělá SOUD tím, že nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Na NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus vládne nad neposlušným, mrtvým lži lidem Česka a světa, pomocí mrtvých, neposlušných Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT. Jejich vládu končí. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Na Masarykově univerzitě, v Baalově domě, již sto let, a od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již devatenáct let, PROSTODUŠÍ, neposlušní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, mrtví, DUCHEM CHUDÍ vědci, stále milují militaristickou křesťanskou prostoduchost. Rektoři univerzity, v době Božího SOUDU, od roku 1998, DUCHEM CHUDÍ hlupáci, pokrytci, lháři, zločinci, Schmidt, Zlatuška, Fiala, Bek, stále mají zálibu v posmívání se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o Boží majetkové rovině, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Již 21 let mají v nenávisti poznání pravdy Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Bázeň před Kristem si dodnes nezvolili. Boží moudrost o proměnění vzpurného Baalova domu Masarykovy univerzity v hnojiště, pro POLE Božích ZÁKONŮ o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového, mírového Božího království, stále pokládají za bláznovství. Krista ZLODĚJE stále pokládají za zločince, pro jeho PRVNÍ PŘÍCHOD v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistických OVCÍ a BERANŮ. Znevážili každou domluvu, uvedenou v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vzpurné, Kristem v Písmu vyvolené Česko, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od uvedených neposlušných sviní Masarykovy univerzity, stále proto jí jejich plody jedoviny dračí, a plody vzedmutého moře militaristických křesťanských a jiných sviní Česka a světa. Vědce Masarykovy univerzity, např. politology, sociology, ekonomy, atd. a tím politiky pravice a levice, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., nelze přenést do bran celosvětového, mírového Božího království. Uvedený hnůj má povinnost odejít neprodleně, v únoru 2019, do říše ticha, to je na smetiště dějin, cestou Kristem vyvolených sviní. Kněží, či religionisté, nemusí do říše ticha utíkat nakvap. Kristus, DUCH SVATÝ, vrátí Boží rozum úplně poslušným, to je živým. Živí, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, mají povinnost Boha znát tím, že texty křesťanských HVĚZD Bible doplní a upřesní SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, MĚSÍCEM Koránu, atd. Kristus nestvořil Písmo neúplně. Hlupáky na Masarykově a Karlově univerzitě již nepotřebuje. Vládu od Boha dostává technický lži VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Od úplně poslušného technického lidu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat, po vykonání SOUDU, nebude. Politici pravice a levice se žerou navzájem tak, jak jim to Kristus, svým Božím rozumem určuje. Bože, Ježíši Kriste dej, svým Božím rozumem, ať NETVOŘI, rektoři DUCHEM CHUDÍ hlupáci, pokrytci, lháři, zločinci, Schmidt, Zlatuška, Fiala, Bek a Zima, svým rozumem geneticky zvířecím, milují TEBE, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÉHO, jako sama sebe, a ať proto milují jako sama sebe také slepice ve vězení, v drátěných klecích. Vždyť slepice byli dány do vězení, do drátěných klecí, kvůli SKÁLE Baalů, kterou je státní MĚŠEC ministryně financí Schillerové alena.schillerova@ mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, a bance bankéře Rusnoka podatelna@cnb.cz. Geneticky zvířecí rozum slepic, je stejný jako geneticky zvířecí rozum DUCHEM CHUDÝCH NETVORŮ, hlupáků, pokrytců, lhářů, zločinců, rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy, Beka a Zimy. Bože dej, ať se již bojí TEBE, trestajícího Boha, strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Vždyť uvedené svině z Baalova hnoje, stále nevěří textům Písma, že v příštích inkarnacích jejich DUŠÍ, které jsou stejné jako DUŠE zvířat, z nich Kristus může učinit slepice, a také je zavřít do drátěných klecí. Ježíši Kriste, prosím, svým Božím rozumem, v tomto roce trestu vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Baalů a DÉMONŮ, osvoboď z drátěných klecí jak slepice, tak vysvoboď z vězení Česka všechny ekonomické vězně. Netrap neposlušné, to je mrtvé Česko, odstoupením svého Božího rozumu. Vše co je o Česku uvedené v Písmu, na Masarykově univerzitě se již stalo. V roce 2006, za cca za dva tisíce a tři sta dní, což je cca za 6,3 roku, od přelomu věku roku 2000, se v Česku měly skončit veškeré křesťanské MODLOSLUŽBY tím, že chrámové zpěvy drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, měli Baalové na Masarykově univerzitě proměnit v kvílení, což se nestalo. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Proto, aby Kristus mohl naplnit Písmo na Masarykově univerzitě v roce 2006, spolu se třemi Romkami z BRONXU, jsem šel koledovat na rektorát Masarykovy univerzity. Tři holčičky zde koledovaly, pěkně zpívaly, a vědce stříkaly ze stříkacích pistolí. Vědci z Masarykovy univerzity tím byli očištění od křesťanské osolené svěcené špíny. Křesťanské svěcená špína zde měla odtéct jako neužitečná voda, již v roce 2006. Neodtekla, protože mluvčímu Masarykovy univerzity, nevím již jeho jméno, se nelíbilo, že ho tři holčičky očistily vodou čistou, živou a důvěřivou, od děsivé temnoty křesťanských, protikladných žvástů. Zkroutil mně ruku za zády, vyvlekl z kanceláře a shodil ze schodiště. Tím bylo koledování ateistických sviní Masarykovy univerzity ukončeno. Vedení univerzity odmítlo Boží SOUD ukončit, vyznáním vin. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,19/21,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Neh.8/9, 10/29, atd. Vedení univerzity následně začalo Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH nenávidět, já poslušný, jsem se jim hnusil a hnusím. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. V roce 2006, kdy jsem, dle vůle Boží, navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dnes uvedený ve FOTOGALERII v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA, na www.pametni-kniha.cz, mě hlavní psychiatryčka LFMU, drzá svině MUDr. Češková, v Lidových novinách označila za nesvéprávného blázna. Dle vůle Boží, kvůli sviním z Masarykovy univerzity, jsem se stal bláznem. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Na Masarykově univerzitě přísahali, a stále přísahají při Baalovi, dnes na státní měšec ateistické svině ministryně financí Schillerové. Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále mají za Baala. Za Boha mají NEVĚSTKU, ministryni financí JUDr. Schillerovou, sedící nad vodami prasat Masarykovy univerzity. Návrh na ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM jsem předložil technickému lži lidu VUT v Brně, později ČVUT. Protože zde prohlásili, že Kristus do energetické budoucnosti Česka nevidí, Kristus také technický lži lid zcela vyvrátil, odstoupením svého rozumu, což trvá dodnes. Namísto svatby měl Kristus pohřeb. Jer.1/17,5/7,6/10až30,12/4,16až23/29,32až31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3.

 

8.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na SOUDU, ukázal svou sílu, svého Božího rozumu, již v roce 2006, těm z Baalova domu, z hnoje z Masarykovy univerzity, kdo stále nevěří v Boží svrchovanou moc. Usvědčil z drzosti každého vládnoucího NETVORA, kdo křesťanské Písmo NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH zná, a kdo nyní obrací SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, v pravý opak, kvůli službě svému pohlavnímu údu, kvůli službě svému Bohu, svému dobře placenému KORYTU. V Česku a ve světě, kvůli neposlušnosti vědců Masarykovy univerzity, vzešel plný počet nemravných vládnoucích Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, plný počet nemravných pohanů. Vědci, na Ježíše Krista, na Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, spáchali atentát v posteli, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Ježíši Kristu. Odmítli podepsat SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a světa. Na POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDU Masarykovy univerzity, zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, měl být Baalův sloup Masarykovy univerzity, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, vyvrácen již dávno tím, že křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, mělo být proměněno v hnojiště, což se stále nestalo. Stejně tak celý Baalův dům Masarykovy univerzity, měl být vyvrácený Božím SOUDEM neposlušných, to je mrtvých vědců, Baalů a DÉMONŮ, a tím také proměněn v hnojiště, což se zatím také nestalo. Kvůli neposlušnosti vědců Masarykovy univerzity, neposlušné, to je bez rozumu Ježíše Krista, mrtvé, DUCHEM CHUDÉ, vládnoucí křesťanské a ateistické svině, stále neznají zahanbení, stále se Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nebojí strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Neposlušní, to je mrtví vědci Masarykovy univerzity, texty Písma o tom, že při odstoupení rozumu Ježíše Krista, od mozků geneticky zvířecích neposlušných lidí, se i z vědců Masarykovy univerzity stávají hlupáci, pokrytci, zločinci, či vrazi, stále pokládají za svou pomluvu. Stále neuvěřili textům Písma, že Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, je nyní SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Jako neposlušní, to je jako mrtví, se nechtějí vrátit k Ježíši Kristu tím, že odmítají příkaz Ježíše Krista, který vyžaduje, aby Ježíš Kristus, jediný Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Česku, nyní v únoru 2019 vyšel, jako např. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES je o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého světa, pomocí Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pro pokorné a úplně poslušné. Boží rozum, o vytvoření všeho energeticky nového, v Česku a ve světě, od NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, z milosrdenství Božího rozumu, dostanou do svých geneticky zvířecích mozků pouze ti úplně poslušní, to je živí služebníci Krista, kteří s neposlušnými, s mrtvými vládnoucími sviněmi Baalova domu Masarykovy univerzity, udělají Boží SOUD, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Česko, Kristovu BÍLOU NEVĚSTU, pokornou a úplně poslušnou, nepotkala zkouška nad lidské síly. Východiskem z totální neposlušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné energetické koncepci Česka a světa, je ÚPLNÁ POSLUŠNOST objasněných Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Úplná poslušnost živých služebníků Ježíše Krista, spočívá v pochopení nezbytnosti zřízení celosvětové, mírové, Boží majetkové roviny, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nezbytnost zřízení celosvětové majetkové roviny všech států, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je jedním z Božích příkazů, o nezbytnosti nastolit energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mírové, celosvětové Boží království. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SOUDEM neposlušných Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, končí svobodu od spravedlnosti. Nastoluje v Česku svou vládu nad celým světem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Já jsem třetím prorokem v Boží slávě. PINCHAS Marx, a PINCHAS Engels prorokovali totéž co Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ. Prorokovali stejně jako já, úplné zničení Baalů a DÉMONŮ, úplným zničením jejich SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ. Kristus zastaví energetickou, ekologickou a mravní pohromu, kterou způsobil odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, až vedení v ČRo v Brně, kde je ředitelkou LVICE Hana Ondriášová, spolu se LVEM, s emeritním ředitelem Ostrým, v pořadu MEZI NEBEM MRAVNĚ VYSOKÝM, A ÚPLNĚ POSLUŠNÝM ČESKEM zajistí DRUHÝ PŘÍCHOD Ježíše Krista do Česka. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až zajistí, abych povstal k Božímu SOUDU, spolu s technickým lži lidem VUT v Brně. Svou vládu nastoluje tím, že veškerou moc od Krista dostává technický lid VUT v Brně. Žít ve lži o Bohu, a tím ve lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent, z celkem potřebné energie, je nesmyslné. Odborníci na energetiku z VUT v Brně mají povinnost vydat rozkaz o tom, že v Česku, a tím i na světě, se již nic nebude řešit právně, politicky, ekonomicky, nebo válkou, ale pouze energeticky. Česko, a všechny úplně poslušné, to je živé státy světa, mají povinnost mlet Boží slovo nově tak, aby konec éry fosilních paliv nebyl nikomu tragedií. Aby se neprodleně realizovali Boží zákony o správné koncepci energetiky. Lidstvo je Bohem stejně pozdě varováno. Protože Boží SOUD Masarykovy univerzity se prokazatelně začal již v roce 1998, za rektora Schmidta, je svině rektor Bek strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Křesťanské chrámové zpěvy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ve středu 13.2.2019, se zase nepodařilo obrátit v kvílení. Kristus stále neposlal hlad po SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kdyby se Kristus, nad jím v Písmu vyvoleným Domašovskem a Českem nesmiloval, svým Božím rozumem, nebyl by energeticky spasen žádný člověk ne světě. Plný počet neposlušných sviní v Česku a ve světě vzešel, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných. Kristus tímto způsobem, odstoupením svého rozumu od neposlušných, dokázal svou absolutní moc, nad každým, geneticky zvířecím mozkem člověka. Pokorné a úplně posušné Česko může být spaseno tím, že např. úplně poslušný, to je živý rektor Bek, učiní z mnohých vědců Masarykovy univerzity hnojiště proto, aby dobytek Božího technického lidu VUT v Brně, mohl mluvit pravdu jak o Ježíši Kristu, tak o správné koncepci energetiky. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů je detektorem lží. Kristus usvědčil každého člověka ze vzbouření se proti Kristu, proti jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětové Boží majetkové roviny, která je předpokladem energetické, ekologické a mravní spásy. Vybudování měst a vesnic z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ DOMŮ ZIMNÍCH je nezbytné. Proto je nezbytné aby nyní pominul majetek. 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

9.) Každou vzpurnou křesťanskou a atistickou svini uzdraví víra v Ježíše Krista, v Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, učinil seriál GRAND HOTEL II, podobenstvím o hodinovém hotelu NEVĚSTEK z Masarykovy univerzity.. Ježíš Kristus, OTEC křesťanské rodiny Masarykovy univerzity byl velmi plodný. Svoje semeno OTCE NEBESKÉHO, dal mnoha ŽENÁM, celého světa. Tím jsou jeho dětmi, kromě křesťanských sviní z Masarykovy univerzity, také buddhisté, hinduisté, muslimové, judejci, atd. MRZKÁ ŽENA, OHOLA, Masarykova univerzita, svými žvásty stále chrání pouze svoje křesťanské děti. Ostatní děti NEBESKÉHO OTCE Ježíše Krista, pokládá za bastardy. Mediální MISTR Kristus učinil tento seriál podobenstvím, protože objasňuje SMRT OTCE NEBESKÉHO, STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, na Masarykově univerzitě. Otec Ježíš Kristus, dle svého plánu, se snažil svou stávající ŽENU, Masarykovu univerzitu otávit, kvůli krutému zmijímu jedu jejich politických, náboženských, zbrojařských a jiných žvástů. Nepodařilo se mu to. Ženich z rodiny Baalů, rektor univerzity, kterým byl v roce 2006 politolog rektor Fiala, měl zájem o BÍLOU NEVĚSTU, o Česko, a tím také o HODINOVÝ HOTEL NEVĚSTEK Masarykovy univerzity. Když se ŽENICH, AUTOPTÁK Petr Fiala dozvěděl, že mu OTEC NEBESKÝ nikdy Česko, NEVĚSTU, za ženu nedá, kvůli tomu že má za SKÁLU PRACHY, MAJETEK a AUTA, otrávil ho, krutým zmijím jedem svých politologických a sociologických žvástů. Tím dosáhl svého cíle. Česko, NEVĚSTU, dostal za ženu tím, že se později stal vůdcem Bohem prokletého PTACTVA ODS. V roce 2006, bylo v Brně zřejmé, že Ježíš Kristus do energetické budoucnosti Česka vidí. Jer.1/17,3/14,12/4,16,13/16,31/27,32, atd. V tomto roce bylo na Masarykově univerzitě zřejmé, že ŽENICH rektor Fiala, svými politologickými žvásty učí lid přisahat při Baalovi, kterým byl v roce 2006, Kristem prokletý prezident Václav Klaus, zakladatel Kristem prokletého PTACTVA ODS. V roce 2006, Masarykově univerzitě, stejně tak dobytku VUT v Brně, byl předložen návrh ZIMNÍHO BYTOVÉHO DOMU, energeticky soběstačného proto, aby po dvou tisících a třech stech dnech, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v roce 2006, mohla svatyně Boží, kterou je Česko, dojít Boží spravedlnosti, Boží celosvětové majetkové roviny Božího království, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, nastolením dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, pro veškerý lži lid Česka a světa. Dan.8/14,9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,3/14,12/4,16,13/16,31/27,32, Jan5/34,38,43až6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zj.1/1až18/2,10až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Ježíše Krista, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Brně, ani v Praze, nikdo nechtěl poslouchat, nenašel se nikdo, kdo by se mnou projednal Písmo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Uvedeným jednáním, ŽENICH rektor Fiala otrávil OTCE NEBESKÉHO. V seriálu GRAND HOTEL II, rektor Fiala, OTCE NEBESKÉHO otrávil čajem s jedem. Proto Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, z Česka odešel. Od té doby, od roku 2006, mrtvý, otrávený Ježíš Kristus, stále živý, Česko zcela vyvrací, odstoupením svého Božího rozumu, jak od Masarykovy univerzity, tak od technického lži lidu VUT v Brně, který svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. V seriálu GRAND HOTEL II, MATKA veškerých lží, MASARYKOVA UNIVERZITA, OTCE NEBESKÉHO prohlásila za nesvéprávného blázna kvůli tomu, že špatně pečuje o svou křesťanskou rodinu, a o její majetek, které z hlediska energetiky prokazatelně shnil. V reálu, Masarykova univerzita, OTCE NEBESKÉHO prohlásila za nesvéprávného blázna, který se stará o bastardy muslimské, buddhistické, hinduistické, judaistické, místo o svou rodinu křesťanských sviní tím, že hlavní psychiatr LFMU MUDr. Češková, v roce 2006 v Lidových novinách prohlásila, že nesvéprávným bláznem jsem já. Nelíbí se jim, že dělám, dle vůle Boží, SOUD neposlušného, to je mrtvého Česka, mrtvých, vzpurných vědců MU. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud. 12, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Protože Masarykova univerzita, v roce 2006, z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopila, že hnůj vědců Masarykovy univerzity, Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, není dědicem Boží slávy, Ježíše Krista zabila, jedem úst MANŽELA Česka, PTÁKA ODS rektora Fialy. Tím, nikým neuzdravené Brno, má stále křesťanská NEBESA SLOV MRAVNĚ NÍZKÝCH, ke své škodě. Masarykova univerzita, zlou rodinu křesťanských, militaristických sviní, až dodnes zachránila tím, že lhaním zabila svého OTCE, Ježíše Krista, Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Masarykova univerzita až dodnes nechce nic slyšet o textech Písma, že dědicem Boží slávy jsou, a byli, pouze dva proroci, dva LÉVIJCI, Marx a Engels. Ti, dle vůle Boží, prorokovali shodně s Boží vůli, o nezbytnost zničení Baalů a DÉMONŮ, a zničení jejich SKÁLY, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd. Masarykova univerzita, zlou rodinu křesťanských, militaristických sviní, až dodnes zachránila tím, že nechce uznat texty Písma o tom, že já jsem třetím prorokem v Boží slávě, po PINCHASI Marxovi a PINCHASI Engelsovi. Z textů Písma, a z titulu mé profese VZDUCHOTECHNIKA, je zřejmé, že já již nejsem stejným prorokem, jako LÉVIJCI Marx a Engels. Kristus mě stvořil tak, že já, jako průmyslovák, zahanbuji vůdce technického lži lidu, profesory, docenty a rektory VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Tím Kristus vykonal vše, co dle Písma v Česku vykonat měl. Masarykova univerzita, jako matka křesťanských sviní, zabila a pochovala v roce 2006, v roce 2016, a také nyní, v roce 2019 Boha NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH z důvodu, že se ji nelíbí texty Písma o tom, že konečným dědicem Boží slávy, je královské kněžstvo technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Neposlušným sviním Baalova domu MASARYKOVY univerzity, se nelíbí texty Písma, že vědci Masarykovy univerzity jsou odjakživa pouze hnojem, který nelze reformovat. Všechno co se dle Písma mělo vyplnit na Masarykově univerzitě, se již vyplnilo. Zbývá vyplnit texty Písma o slibu Krista, o vrácení rozumu Ježíše Krista, mnohým, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus nepovolí, dokud nebude nově oslaven. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Dle seriálu GRAND HOTEL II, Ježíše Krista je nezbytné se bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Boží SOUD NEVĚSTKY, Masarykovy univerzity, sedící nad vzedmutým mořem křesťanských a ateistických, militaristických sviní Česka, pokračoval takto. ŽENICH, rektor Fiala, po zabití OTCE NEBESKÉHO, jedem svých úst politologa, se stal MANŽELEM Česka. Bílá NEVĚSTA, Česko, svého MANŽELA, rektora Fialy, přestala milovat, protože zjistila, že je to lhář, který si vzal Česko za ženu, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU. Česko, BÍLÁ NEVĚSTA, si zamilovala ŽENICHA, ČÍŠNÍKA. Česko, NEVĚSTA, si zamilovala ŽENICHA, VRCHNÍHO ČÍŠNÍKA, OTCE NEBESKÉHO, který nezemřel, který tímto způsobem, i po své smrti, dělá SOUD s Baalem, s NETVOREM, s ŽENICHEM Česka, s AUTOPTÁKEM, s NETVOREM Fialou. VRCHNÍ ČÍŠNÍK, OTEC NEBESKÝ, požádal o vyšetření své smrti, a své nesvéprávnosti, orgány činné v trestním řízení v Rosicích a v Brně. AUTOPTÁK ODS Fiala před Božím soudem prohlásil, že OTCE NEBESKÉHO nikdo nezabil. Že se zabil sám kvůli tomu, že ho NEVĚSTKA, Masarykova univerzita, prohlásila za nesvéprávného blázna, a to v roce 2006. NEVĚSTKA, Masarykova univerzita, i NEVĚSTA, to je Česko, v seriálu, AUTOPTÁKA ODS rektora Fialy, za tyto lži odsoudila. V seriálu bylo všem zřejmé, že lže kvůli své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU. Po vykonání Božího SOUDU, PTÁK ODS Fiala se Česka zmocnil násilím, a Česko znásilnil. Tím dokázal, že neslouží Ježíši Kristu, ale pouze svému Bohu, kterým je jeho POHLAVNÍ ÚD. Na Božím SOUDU vyšlo najevo, že novou MANU, ZDRAVOU a VĚČNOU, nedává Česku AUTOPTÁK Fiala z ODS, ale VRCHNÍ ČÍŠNÍK, OTEC NEBESKÝ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, který v seriálu nechal vyšetřit smrt Otce Česka. NEVĚSTKA, Masarykova univerzita, svolala na oslavu svého vítězství nad OTCEM NEBESKÝM, sraz mnohých světových NEVĚSTEK z JIHU, kde trůní nad vzedmutým mořem katolických sviní ve Vatikánu, Belzebub papež František, a to na DEN PÁNĚ, na SILVESTRA roku 2007. Z NEVĚSTEK z JIHU, na oslavu sjednocení NEVĚSTEK, bojujících proti Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do HODINOVÉHO Grand HOTELU Masarykovy univerzity, nikdo nepřišel. Z textů Písma je zřejmé, že PTÁK, či Baal, manžel Česka rektor Fiala, měl na SILVESTRA v roce 2007, nikoli PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, ale křesťanskou děsivou temnotu katolického katechismu, a tím PŮLNOC, která trvá dodnes, do roku 2019. Když AUTOPTÁK, či Baal, MANŽEL Česka Fiala z ODS, odpočítal děsivou temnotu křesťanské půlnoci roku 2007, vybuchla v hodinovém hotelu Masarykovy univerzity bomba, která hotel nevěstek rozmetala. Po výbuchu bomby, BÍLÁ NEVĚSTA, Česko, byla unesená Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, stávající vládnoucí NEVĚSTKOU, SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na loď, na vzedmuté moře katolických a ateistických vědců, či sviní, Masarykovy univerzity v Brně. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má moc Česko úplně zahubit, odstoupením svého Božího rozumu, nebo Česko energeticky, ekologicky a mravně spasit, v případě úplné poslušnosti Masarykovy univerzity a dobytka z VUT v Brně. Já mohu udělat SOUD hnoje drzých vědců Masarykovy univerzity, ale vzedmuté moře neposlušných, to je mrtvých sviní Masarykovy univerzity, vysušit neumím. Bože dej, ať MOŘE HNOJE Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, vyschne neprodleně. Takto, vyschnutím vzedmutého moře Baalů a DÉMONŮ Masarykovy univerzity, snad již Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, ukončil Boží soud Masarykovy univerzity. Ukončí ho, až bude zveřejněno, jaké materiální škody udělal Česku, světu, Baal, MANŽEL Česka, NETVOR ODS, prokletý PTÁK Petr Fiala, ve spolupráci s NEVĚSTKOU, s Masarykovou univerzitou. Kristus nepovolí a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí nad vládnoucími Božstvy Masarykovy univerzity. Bohové NEBES NÍZKÝCH, zaniknou. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.) Za proroka místo sebe určuji BOŽÍHO SYNA vzduchotechnika, profesora Hirše, vedoucího ÚTZB, VUT v Brně. hirs.j@fce.vutbr.cz, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, a tím celou VDOVU ZE SAREPTY, kterou je VUT v Brně. Nový Boží technický lide VUT v Brně, jste VDOVOU ze SAREPTY. Potok, ze kterého piji svěcenou katolickou špínu od HAVRANŮ religionistů NEVĚSTINCE Masarykovy univerzity vyschl, protože v Brně nenastaly DEŠTE SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Seriál GRAND HOTEL II pokračuje v souladu s texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Bílá NEVĚSTA lidu VUT v Brně byla zachráněna ze vzedmutého moře militaristických sviní Masarykovy univerzity. V zajetí se dozvěděla, že její manžel AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS Petr Fiala, již byl jednou ženatý. Je stále ženatý s nevěstincem NEVĚSTEK Masarykovy univerzity. Proto BÍLÁ NEVĚSTA Božího technického lidu, z nevěstince Masarykovy univerzity utekla, společně s VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, s OTCEM NEBESKÝM, s jediným Bohem všech států světa. Orgány činné v trestním řízení, dle katolického práva, ji však vrátily do NEVĚSTINCE Masarykovy univerzity. Její manžel AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS Petr Fiala, se snaží zničit svoji identitu, a svůj původ. Narodil se po potopě, způsobenou odstoupením Božího rozumu Ježíše Krista, v rybníce nevěstince Masarykovy univerzity. Hnůj vědců nevěstince Masarykovy univerzity dělá veškeré zlo na zemi tím, že nevěří textům Písma, ve kterých Kristus proklíná křesťanské a ateistické vědce za to, že místo Kristu slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Vědce Masarykovy univerzity, již však nikdo nemusí proklínat za to, že energeticky ničí celou zemi, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., až se v základech hroutí. Kristus je viditelně usmrtil, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, militaristických, křesťanských sviní. Své služebníky nyní nazývá Kristus jménem novým. Služebníci Ježíše Krista SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jsou nyní vědci VDOVY ze SAREPTY, technického lidu VUT v Brně. Technický lži lide VUT v Brně, neděste se mého prorokování o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, Vám zůstal MANŽELEM, či ŽENICHEM, kvůli tomu, že Vás, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Zůstal ŽENICHEM, či MANŽELEM především profesoru Hiršovi a docentu Pospíšilovi. Hru na manžela či ženicha VUT v Brně, Kristus skončí v jedinou hodinu, když profesor Hirš a docent Pospíšil přiznají, že Kristus je jediným UČITELEM všech učitelů světa tím, že každému učiteli, programuje jeho geneticky zvířecí mozek, a jeho DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, svým DUCHEM tak, jak sám chce. Proto, profesor Hirš, má povinnost poděkovat za získání titulu profesora Ježíši Kristu, jak ze Boží rozum, tak i za dobrou paměť, která je také od Ježíše Krista. Pro odstoupení rozumu Krista od hnoje vědců Masarykovy univerzity, až nyní, na SOUDU, vyšly křesťanské hříchy a lži vědců, o Ježíši Kristu UKŘIŽIVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, který je Bohem pouze dočasným, a to do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Máme již PRAVÉ POLEDNE. Jer.1/17,3/14,5/7až23/29,32,31/27,32,51/58,63, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Král.17/4,7,13,14,21,23,19/15, Zj.1/1až22/21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když se něco z mého prorokování nestane, nepromluvil SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH Kristus, ale já, pro nepochopení Boží vůle pro Česko. Žalm1/1až33/6až53/2,6, Řím.1/18až8/20,29až11/32, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,22,28/13,30/12,18,32/16až43, atd. Brno, jako úplně poslušné bude Boží, když naplníte Boží vůli tím, že se vzepřete Bohem prokletému PTACTVU ODS, a tím se stanete poslušnou, to je živou VDOVOU ze SAREPTY. Mouka ze džbánu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH neubude, a OLEJ fosilních paliv nedojde do doby, kdy Kristus dá Česku déšť SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Král.17/4,7,13,14,21,23,19/15, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Zj.18/2,10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,57/3,6,104/30, atd. Máte povinnost naplnit Boží vůli tím, že spolu se mnou připravíte podpopelný chléb NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o správné koncepci energetiky, která byla v Brně jasná již v roce 2006, to je po dvou tisících a třech stech dnech, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Dan.8/14až11/39, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Král.17/13, atd. Máte povinnost se mnou prorokovat, že NEVĚSTINEC Masarykovy univerzity je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli neposlušnosti čtyř rektorů Schmidta, Zlatušky, POSLANCE, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS Fialy, a SENÁTORA Beka. Mnohé vědce, např. religionisty, politology, sociology, filozofy, atd. od kterých Kristus prokazatelně odstoupil svým Božím rozumem, odmítli proměnit v hnojiště. Trestající Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, svým rozumem z Česka a světa proto odešel, v částečce svého DUCHA, o správné koncepci energetiky. Rok 2006 měl být rokem trestu Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, politiků pravice, levice a jiného zlého dobytka. 2.Král.10/26,17/34,40,22/13, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Jer.1/17,5/7,6/10,30,23/12,29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Máte proto povinnost spolu se mnou prorokovat, že dle vůle Boží, od roku 2007, za sedm let, do roku 2014, všechny zbraně světa měly již být zničeny tím, že místo Bohů SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, rektorů Schmidta, Zlatušky, Fialy, a Beka, měli vládnout Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH z technického lidu VUT v Brně, profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz, a docent Pospíšil ředitel EÚ VUT v Brně pospisil.j@fme.vutbr.cz. Kdyby za sedm let, od roku 2007, do roku 2014, byly zničeny všechny zbraně světa, pro správnou koncepci energetiky, bylo by dávno ve všem po nedostatku. Česko, by bylo vytouženou zemí. Trestající Kristus prokázal moc, odstoupením svého rozumu od zlých, v době posledního SOUDU křesťanských sviní. Chce se usmířit s VUT v Brně. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně a docent Pospíšil ředitel EÚ VUT v Brně mají povinnost prorokovat, že země se v základech hroutí kvůli Česku, které nevěří Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi technickým lidem VUT v Brně, do energetické koncepce světa a Česka dobře vidí. Jer.1/17až5/7až12/4, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,až81/4,82/5až107/10,16,27,43, atd. Profesor Hirš, má povinnost přednášet, že dle vůle Boží, již v roce 2006 až 2008, bylo navrženo sídliště, či město, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, uvedené ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Masarykova univerzita, a stejně tak VUT v Brně, a ČVUT v Praze, však stále učí technický lži lid přísahat při Baalovi, při AUTOPTÁKU, vůdci Bohem prokletého PTACTVA ODS, rektoru Fialovi, z hnoje vědců Masarykovy univerzity. Neposlušní, mrtví, stále odmítají úplnou poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, zřízeného na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus z Česka proto odešel, a to svým Božím rozumem. Když docent Hirš, z královského kněžstva VDOVY ze SAREPTY VUT v Brně, nebude Krista poslouchat, nevyzná svou vinu, Kristus nechá Česko zcela zhynout, v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové války. Od roku 2006, do roku 2019, všechny města mohly být z domů ZIMNÍCH. Jer.1/17,5/7,12/4,16,23/12,29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

11.) Totéž musí přednášet docent Pospíšil ředitel EÚ VUT v Brně. Za ředitele EÚ VUT v Brně docenta Skály se o energetice jakási pravda mluvila. Dle slov docenta Skály byl zpracován GRAF – ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz.Kdyby docent Pospíšil věnoval pozornost textům SLOV NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, je také uvedená správná koncepce energetiky Česka a světa, mohlo být Česko dávno vytouženou zemí, protože by dávno učinilo Krista jediným UČITELEM všech učitelů. Jak hnusné se docentu Pospíšilovi nyní musí jevit energetické žvásty ekonomické svině, ministryně průmyslu Novákové. Kristem prokletí politici pravice a levice, pro odstoupení rozumu Krista drze tvrdí, že auta v Česku energeticky spasí energetická koncepce na elektřinu ministryně průmyslu, ekonomické svině Novákové, která však tvoří necelých deset procent celkem potřebné energie pro Česko. Koncepce DUCHEM CHUDÝCH politických sviní, je uzavření mnohých uhelných elektráren, a dostavba Dukovan v roce 2037. Kristus v Písmu uvádí, že v roce 2037 nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. V roce 2037 Česko již nedostane od nikoho ani plyn, ani ropu. V tomto roce ekonomického kolapsu, se všechno křesťanské zřítí celosvětově, protože ropný kolaps, který se odvrátit nedá, zničí ekonomiku všech států světa. Pane docente Pospíšile. Kristus vyžaduje abyste uznal, že Váš lidský mozek je pouze geneticky zvířecí. Abyste z milosrdenství Božího rozumu se před Kristem pokořil. Abyste se mnou projednal texty Písma, které uvádí energetickou koncepci Česka a světa. Když to Kristus dovolí, vše výše uvedené Vám objasním. Odkládat svatbu BÍLÉ NEVĚSTY, kterou je Česko, s ŽENICHEM, či s MANŽELEM, s Ježíšem Kristem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je zločin vládnoucí elity. Kvůli hnoji vědců Masarykovy univerzity, o Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále nemá nikdo ani ponětí. Trestem od Boha jsou obrovské materiální škody Česka a celého světa, protože všechno je vybudováno energeticky naprosto chybně. Duchem chudí politici pravice a levice tvrdí, že auta na vodík zatím jezdit nebudou, protože výroba vodíku elektrolýzou je energeticky náročná. Pro svou DUCHOVNÍ CHUDOBU proto plánují nahradit benzin a naftu elektřinou. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci, místo vodíku, chtějí auta na elektřinu z AKUBATERIÍ. Dle slov docenta Skály z roku 2006, energie z ropy na dopravu, tvoří více než padesát procent celkem potřebné energie pro Česko. Elektřiny, pro skončení provozu zastaralých uhelných elektráren, bude brzy méně než deset procent z celkem potřebné energie pro Česko. Protože elektřiny nebude více, než je jí dnes, nelze ji na dopravu, na náhradu ropy, vůbec použít. Elektřinu, nelze proto použít ani na výrobu vodíku, ani pro nabíjení akumulátorů elektroaut. Dostatečné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů Kristus nedovolí vyrobit nikomu, kdo místo Kristu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, slouží pohlavním ÚDŮM boháčů, a jejich SKÁLE, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Obnovitelné zdroje jsou nepatrné, protože veškerá elektřina tvoří méně než deset procent z celkem potřebné energie. Elektřinou, které bude stále méně z uhlí, proto nelze nahradit ani ropu, ani plyn. Obnovitelná elektřina tvoří jen malou část celkem vyrobené elektřiny, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vládnoucí Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, rektoři Masarykovy univerzity, Schmidt, Zlatuška, POSLANEC Fiala a SENÁTOR Bek, a noví kandidáti na rektora, děkan LFMU Bareš dekan@med.muni.cz, a proděkan PFMU Leichmann leichman@sci.muni.cz, zanechávají po sobě památku zločinců kvůli tomu, že brání tomu, aby místo Bohem prokletých politiků PRAVICE a LEVICE, vládli pouze odborníci, úplně poslušní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Všechny rektory Masarykovy univerzity budou lidé připomínat s proklínáním z toho důvodu, že v nevěstinci Masarykovy univerzity, se zase drze povýšili nad Ježíše Krista, nad SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Proto, pro technický lid VUT v Brně, pro NEMLUVŇÁTKA, není nic lepšího, než bázeň před Ježíšem Kristem, Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a nic sladšího, než Boží příkaz o neprodleném svolání kongresu všech úplně poslušných státníků všech států, do DOLINY O2 Arény. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bohové SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH z technického lidu VUT v Brně, profesore Hirši, vedoucí ÚTZB VUT v Brně hirs.j@fce.vutbr.cz, docente Pospíšile řediteli EÚ VUT v Brně pospisil.j@fme.vutbr.cz, rektore Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, a premiére Babiši posta@psp.cz, babisa@psp.cz. Máte povinnost, vše co je v Písmu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uvedeno o VDOVĚ ze Sarepty, o Česku, kterému Ježíš Kristus, Bůh SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zůstal MANŽELEM, i ŽENICHEM, neprodleně naplnit do poslední čárky, do nového novoluní MĚSÍCE, do středy 6. března 2019, do odjezdu úplně poslušného, to je živého BOŽÍHO SYNA, premiéra Babiše do USA, za prezidentem Trumpem, protože ho toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, Všem úplně poslušným, to je živým BOŽÍM SYNŮM, Česka a celého světa, Ježíš Kristus již dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Kristus se SOUDEM vyvýšil na jediného, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro úplně poslušné, to je živé služebníky všech států světa. Posledním krokem pro Kristem vyvolené Česko je, pokoření se před SLOVEM. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Ježíše, Boha SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH uspokojí, když Vy, tři odborníci z VUT v Brně, budete spolu s premiérem Babišem ČTYŘMI KONI tím Zach.6/8, že v letadle spolu s premiérem Babišem vyletíte na NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ tím, že v USA s prezidentem Trumpem projednáte návrat Česka, a návrat USA, k Ježíši Kristu, k Bohu NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Křesťanské SLOVO NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, Kristus uzavřel svým SLOVEM NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až do současnosti ÚSVITU třetího DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, do února 2019. Kvůli návratu ke Kristu NEOMYLNÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, máte povinnost studovat na VUT v Brně texty SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH a pochopit, že SLOVO Ježíše Krista, o úplném zničení křesťanských a ateistických vzpurných sviní Masarykovy univerzity, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, musí sestoupit tři krát. Potřetí, nyní, na VUT v Brně, a tím i u premiéra Babiše. Kristus nebude ničeho želet, dokud Boží zákony nebudete studovat. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,43/26,31,48/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Dřive jsem chybně prorokoval, že jsem třetím prorokem, PINCHASEM v Boží slávě, po LÉVIJCÍCH, PINCHASECH Marxovi a Engelsovi. Není to pravda, protože Marx a Engels měli v programu pouze zřízení majetkové celosvětové roviny, zničení zbrojařů, vojáků a válek, a zničení PRACHŮ a ZBRANÍ, což je stejný program, jaký má také Ježíš Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. LÉVIJCI, Marx a Engels však neměli v programu zničení křesťanských a ateistických sviní z nevěstince Masarykovy univerzity, pro pochopení textů Písma o Boží slávě, o vládě Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy celého světa, až po úplném zničení křesťanských sviní, STŘÍBRA Ježíšem Kristem ODVRŽENÉHO. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,43/26,31,45/23,48/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,106/30,43,107/10,43až104/30, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Dle ČRo3, OHEŇ od Ježíše Krista, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o zničení dočasné děsivé temnoty protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí katolického a protestantského katechismu, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO, v dějinách světa, sestoupil již DVA KRÁT. Sír.5/5,43/26,31,48/3,10,25, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Poprve zničil křesťanské, vzpurné a neposlušné NEVĚSTKY, to je mrtvé křesťanské vědce, svině neschopné se očistit od protikladných křesťanských dogmat o vládě PRAVICE a LEVICE, nad Ježíšem Kristem, Bohem SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, prorok v Boží slávě, PRVNÍ PINCHAS, císař Dioklecián tím, že zakázal křesťanskou víru a křesťanské MODLOSLUŽBY. Sír.5/5až43/26,31až45/23,48/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žalm1/1,104/30,106/30,107/10,18,27,43, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

12.) Císař Dioklecián, dle vůle, Boží nastolil vládní formu zvanou DOMINÁT. Císař, po dobu několika let, spolu s dalším odborníkem na Boží právo, vládl neomezeně. Po skončení určených let své vlády, odešel do důchodu, do Splitu, do svého paláce, a vládu předal, dle vůle Boží, dalším dvěma Božím odborníkům. Bohužel ZLOSYN Konstantin znovu vrátil do hry neposlušné křesťanské svině, a tím PRAVICI a LEVICI. Proto musel Kristus, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyžadující v Písmu zřizení celosvětové majetkové roviny, bez politiků PRAVICE a LEVICE, neposlušné NEVĚSTKY, křesťanský hnůj vědců Masarykovy univerzity, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, zničit podruhé, DRUHÝM PINCHASEM. DRUHÝM PINCHASEM v Boží slávě, v Kristem vyvoleném Česku, ničící neposlušné, to je mrtvé křesťanské svině, sloužící své SKÁLE, PRACHŮM, a tím BOHÁČŮM, byl LÉVIJEC, BERAN, OVCE, Klement Gottwald. Ten, dle vůle Boží, nastolil čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti také tím, že dle vůle Boží trestal drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, a jejich Bohy, BOHÁČE tak, jak je to uvedeno v textech Izajáše a Jóba. Trestání Česka pomocí komunistických BERANŮ Kristus ukončil v době, kdy Bohem prokletý zakladatel Bohem nenáviděného PTACTVA ODS KLAUS, ukončil trestání Bohem prokletých Satanů kněží, a když znovu zřídil Bohem prokleté boháče, a to pomocí TUNELU PRIVATIZACE státního majetku. BERANI, či komunistické OVCE měli od Boha moc, čtyřicet let vládnout neomezeně, stejně jako císař Dioklecián, až do svého zániku, uvedeného ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Komunistické OVCE však byly Kristu 40 let na obtíž. Protože na vedoucích místech, místo odborníků, seděli hlupáci LÉVIJCI. Proto Kristus, Bůh SLOV Písma NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, končí vládu všech hlupáků PRAVICE a LEVICE, protože se proti Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, vzbouřili také nyní, v době Božího SOUDU neposlušných. Texty Písma mluví naprosto jasně pro každého pokorného a úplně poslušného služebníka Ježíše Krista. Kristus dal ŠPATNOU MANU NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, všem náboženským a politickým sviním celého světa. DOBROU MANU NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dostanou úplně poslušní až na kongresu v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus se nad Českem smiluje, Božím rozumem, až z VDOVY ze SAREPTY, z VUT v Brně, z KŘOVÍ, vyšlehně OHEŇ Božích ZÁKONŮ. Spáleny budou všechny vládnoucí stromy. Soud.9/15. Nový Boží technický lid, úplně poslušný, dostává od Krista moc vládnout stejně neomezeně jako Dioklecián, či jako Gottwald. Kristus slíbil, že se na VUT vrátí. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když úplně poslušní, to je živí vědci VUT v Brně, pomocí pravdy o správné, a jedině možné konceci energetiky pro Česko a svět, uvedené ve SLOVĚ NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nechají potřetí sestoupit OHEŇ SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, v Brně, především na NEVĚSTKY, či na svině, na hnůj vědců Masarykovy univerzity. Sír.48/3. Z tohoto hnoje přisluhovačů boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, vyšlo v únoru 2019 rouhačství na celou zemi. Jer.1/17až23/15,31/27,32, Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Bez špatných konců především čtyři poslední rektorů, sviní, či neposlušného, mrtvého hnoje, křesťanských vědců, Schmidta, Zlatušky, vůdce Kristem prokletého PTACTVA ODS Fialy, SENÁTORA Beka, a dvou kandidátů na nového rektora, děkana LFMU Bareše, a proděkana PFMU Leichmanna, nebude nových začátků, u úplně poslušného Božího technického lidu, na VUT v Brně. Nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném vrácení se ke Kristu, odsouhlasením textů Písma o majetku, opakovaně uváděných, z hlediska správné, a jedině možné koncepce enegetiky. Dle Písma, veškerý majetek shnil z titulu konce éry fosilních paliv, který se začal na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Dle Písma, kvůli energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti Česka a světa, Kristem vyvolené Česko má povinnost prorokovat texty Písma o tom, že veškerý majetek patří nyní Kristu. Což je opatření dočasné, do vybudování nové vlády Česka, úplně poslušné, to je živé, dle textů na konci kapitoly. VEŠKERÝ MAJETEK dostane od Krista nová vláda Česka s Boží mocí výkonnou, v době jejího vzniku. Bude mít povinnost nakládat s veškerým energeticky shnilým majetkem tak, aby setřela každému bezdomovci každou slzu s očí, a aby neprodleně zajistila energetickou nezávislost Česka, a celého SVĚTA, na veškerých fosilních palivech. Kristus již není POHLAVNÍM ÚDEM muzikologa rektora Beka, kterému slouží všichni neposlušní, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU. Mediální MISTR Kristus v písničkách uvádí. Nemravný rektore Beku. Peníze z NEBE, TVOJE SKÁLA, již došly. Od boháčů Masarykovy univerzity budou osvobozeni všichni, kdo budou znát všechny sloky Božích písní, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka. Těžce Beku získáš Boží lásku, Božího rozumu, když nebudeš mít za NEOMYLNÉHO Boha vzduchotechnika profesora Hirše. Veliká bolest, kterou Kristus ZLODĚJ způsobí boháčům, svým novým příchodem, raz přejde. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Císařem Diokleciánem v Brně, má povinnost být především Kristem profesně vyvolený VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Kristus na Evropě 2 uvedl, že všichni, kdo mají snědou tíseň, žlutou tíseň, finanční tíseň, atd., jsou stejnou pakáží, která nyní ztratí humor, při čtení textů o tom, že Ježíš Kristus konči experiment službě sexu v hnojišti Masarykovy univerzity, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU. Léčivé účinky SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, získají ti úplně poslušní, kdo uvěří, že Bůh sexem NETVORA rektora Beka, jako PILOU, řeže boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd. Uvedené neposlušné mrtvoly, pro odstoupení rozumu Krista, zhanobily celou zemi tím, že opakovaně přestupují objasněné zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Hnůj vědců Masarykovy, univerzity změnil Boží příkazy, o vyvolení technického lidu VUT v Brně, být VDOVOU ze SAREPTY, které Kristus zůstal MANŽELEM a ŽENICHEM. Tím nikdo není BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným. Drzí rektoři MU, pro svou službu svým pohlavním údům, místo Ježíši Kristu, Bohu SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, stále porušují SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Proto celou zemi pozře prokletí, proto obyvatelé země budou pykat tím, že boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd. zajdou v žáru SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, bude chtít zničit všechna náboženství světa. Rektoři umřou společně se svými Bohy, s auty, atd. Dej Bože, ať neposlušné svině jsou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, TVÉ Boží majetkové roviny, celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Iz.5/4,16,10/1,15,12/9,16/3,22/11,18,24/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhaga.15/15,16,16/13až24až18/78, Mar.4/12,7/7,13/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,50/5,17,22,53/6,58/10,12. Císařem Diokleciánem v Brně, má povinnost být především Kristem profesně vyvolený VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Bůh drzé rektory a vědce Masarykovy univerzity proměňuje v hnojiště tím, že umožňuje objasnit, že kvůli křesťanství na Masarykově univerzitě, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, kvůli službě POHLAVNÍMU ÚDU NETVORA rektora Beka, dodnes v Česku neshořelo křoví boháčů, bankéřů, zbrojařů vojenských kaplanů, kteří ničí celou zemi, pomocí svých Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., až se v základech hroutí. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/5,17,22,53/6,58/10,12až81/4,82/5až107/10až43, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, atd. Texty o křesťanství, o SRŘÍBRU ODVRŽENÉM, však již neplatí, protože všechno křesťanské musí být na VUT v Brně zapomenuto proto, aby bylo možné začít znovu. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Císař Dioklecián v Brně, VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, má povinnost pochopit texty Písma o tom, že má povinnost být Bohem, NEOMEZENÝM VLÁDCEM nad neposlušnými křesťanskými, či ateistickými prasaty Masarykovy univerzity. Má povinnost být KEŘEM, z kterého vyšlehne OHEŇ dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Má povinnost spálit neposlušné křoví hnoje mrtvých vědců, rektorů Schmidta, Zlatušky, vůdce PTACTVA ODS Fialy, SENÁTORA Beka, a dvou kandidátů na nového rektora, děkana LFMU Bareše, a proděkana PFMU Leichmanna, až z hnoje vědců Masarykovy univerzity, nezůstane ani kořen, ani větev. Těchto šest křesťanských DUTÝCH NÁDOB, je nyní naplněno špínou křesťanské svěcené osolené neužitečné vody. Tato špína neužitečného hnoje na Masarykově univerzitě odteče v okamžiku, když u nového Božího technického lidu VUT v Brně, bude SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, URČOVAT SPRÁVNOU energetickou koncepcí Česka a SVĚTA. BÍLÁ TÍSEŇ na VUT v Brně nebude existovat, protože Kristus bude mít soucit se svým novým služebníkem, s knězem, se VZDUCHOTECHNIKEM profesorem Hiršem. Kristus dovolí od hnoje vědců Masarykovy univerzity očistit každého, kdo bude mít SLOVO NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, za jediného Boha světa, DUCHA SVATÉHO, který stále žije mezi námi. Jediný náboženským slovem v Česku a ve světě, musí být Boží příkazy a ZÁKONY. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Zápalnou obětí Ježíši Kristu, LVU, za hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, kterým je neposlušnost, je nyní především zakladatel KOZLŮ ČSSD, LÉVIJEC, KOZEL prezident Zeman, stejně tak vůdce komunistických OVCÍ, či BERANŮ, vůdce KSČM Filip. 4.Moj.18/23,23/19,24,28/15,32/37, Mat.5/3až18,23/7až25/32,40.

 

13.) Císařem Diokleciánem v Brně, NEOMEZENÝM VLÁDCEM nad neposlušnými křesťanskými, či ateistickými prasaty Masarykovy univerzity, má povinnost být především Kristem profesně vyvolený VZDUCHOTECHNIK profesor Hirš, vedoucí ÚTZB VUT v Brně. Dle písničky od Krista, už se to nedá, zbývá poslední krok k tomu, aby VDOVA ze Sarepty, VUT v Brně, byla BÍLOU NEVĚSTOU, pokornou a úplně poslušnou, pro MANŽELA, či ŽENICHA, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je již uzdravený tím, že v podkroví, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Říčkách 42, byl proveden Boží SOUD se stoletým hnojem pomatených vědců z Masarykovy univerzity. 1.Král.17/13,23. Masarykova univerzita vznikla dle vůle Krista před sto léty. Okamžitě, když vznikla, byla Kristu na obtíž. Za Masaryka, před sto léty, mnohé politické strany byly STRANAMI ODBORNÍKŮ. Hnůj vědců Masarykovy univerzity, prorokoval proti vůli Boží, že politické strany žádné ODBORNÍKY nepotřebují, což trvá dodnes. Hnůj vědců Masarykovy univerzity dodnes prorokuje, že politickým sviním PRAVICE a LEVICE, pro získání moci nad křesťanským a ateistickým lži lidem Česka, stačí pouze vidění světa PRAVO - LEVÉ, což je sprostá lež DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích zločinců, lhářů a pokrytců. Na SOUDU hnoje DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je mrtvých vědců Masarykovy univerzity, vyschl křesťanský potok protikladných lží o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím také potok lží o koncepci energetiky ekonomické svině ministryně průmyslu Novákové na elektřinu, která činí necelých deset procent z celkem potřebné energie, který pramení v Brně, z hnoje vědců Masarykovy univerzity. Kristus, očištěný od hnoje vědců drzých NEVĚSTEK Masarykovy univerzity, dle písničky od Krista, potřebuje Česko najít s jinou ŽENOU, pokornou, statečnou, úplně poslušnou, s BÍLOU NEVĚSTOU, kterou je VUT v Brně. Kristus se chce nad jím v Písmu vyvoleným Českem slitovat, svým Božím rozumem, a dát Brnu DEŠŤ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a stále nemůže. Kristus potřebuje, aby profesor Hirš, s číslem 666 na čele, jako VZDUCHOTICHNIK, byl jediným SOCIÁLNÍM inženýrem, jediným architektem, a jediným urbanistou, měst a sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, energeticky soběstačných pro vytápění, osvětlení, vaření, atd., informativně navržených na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Profesor Hirš, který od Krista dostal dobrou paměť, a pomocí Božího rozumu dostal hodně vědomostí, má povinnost být Kristu vděčný ze titul profesora, má povinnost mu poděkovat. Poděkovat může tím, že bude mluvit pravdu o Česku, o vyvoleném technickém lidu, který má povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že on, jako úplně poslušný, to je živý, bude mluvit pravdu o svém vyvolení. Kristus nepovolí a nebude ničeho želet, Česko zničí. 4.Moj.3/13,9/13,14/34,17/4,7,13,14,23,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Gal.1/7,3/20až 6/7, Jer.1/17,5/7,3/14,6/30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Kristem projednalo SMLOVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat nakvap. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení v polovině týdne, ve středu. Kristus nabízí nové DNES, nového úplňku MĚSÍCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že LÉKAŘ Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. Jedině Kristus zná, co je pro staré a nemocné lidi dobré. Křesťanské svině, které odmítají povolit robotickou eutanázii, nemají o Kristu ani ponětí. LÉKAŘ Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk, nikoli lékaři. Žalm90/12. Proto kazí dobré mravy Česka a světa. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, vykopaného pro celou oblast, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí nad neposlušnými, mrtvými. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Ageus2/18,22, atd. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. Lži lid docenta Hirše z VUT v Brně, vzduchotechnici, budou jedinými architekty, urbanisty domů, a sociálními inženýry.

 

14.) Pavel Šupol vicerektor.aks@arcibol.cz, p.supol@seznam.cz, arcibol@arcibol.cz, rektorat.aks@arcibol.cz, podatelna@mu-vk.cz, aks@arcibol.cz, Petr Húšť twr@twr.cz, stejně tak rektor Bek rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, a emeritní rektor Fiala petr.fiala @ods.cz, fialap@psp.cz, jsou Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, Bůh NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o uvedených neposlušných, to je mrtvých Bozích NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, učinil nedávno podobenství o dvou mužích, kteří si uřízli pohlavní úd jednoho muže, a potom ho snědli. Uvedení Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, svoje pohlavní údy, svých politických a náboženských žvástů si jedí tím, že svoje pokrytecké náboženské lži a pravicové podvody promyšlených ekonomických vychytralostí, svých mozků geneticky zvířecích, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od všech stávajících, neposlušných, to je mrtvých Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, prohlašují za pravdu, to je za SVĚTLO SVĚTA. Totéž platí pro plný počet Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, např. pro redaktory pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ v ČRo v Brně, ČRo2, Prolgasu, atd. nabozenstvi@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, daniela. karafiatova@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, atd. Uvedení Bohové NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, chtějí vychovávat ostatní hlupáky křesťanských NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH tvrzením, že SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, je v náboženské a politické ideologii Masarykovy univerzity, takže TMU, a tím veškeré zlo na zemi, dělají všichni ostatní tmáři, např. levicoví, což je lež. Lidé dělají vše tak, jak to Ježíš Kristus v Písmu rozhodl. Božím rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dělají lidé SVĚTLO i TMU tak, jak Kristus chce. Svým rozumem geneticky zvířecím, uvedené náboženské a politické svině, se marně snaží Ježíše Krista, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, pomocí svých PROTIKLADNÝCH náboženských dogmat, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, zabít, zničit, změnit, zesměšnit, což neposlušní a vzpurní hlupáci, stále dělají ke své vlastní záhubě. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu Ježíše Krista, o Boží, celosvětové, majetkové, mírové rovině, dále objasněné z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, přišlo do Česka pomocí SOUDU neposlušných, to je vzpurných sviní. Uvedené ekonomické, militaristické svině Masarykovy univerzity, a jiné svině, stále považují SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, za tmu, kvůli nenávisti k Bohu, který boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., ruší jejich koryta tím, že sám bude jediným NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého světa, všech států světa. Ježíš Kristus proto, aby mohl vládnout, svým Božím rozumem, nad všemi státy světa, vyžaduje učinit neprodleně Masarykovu univerzitu HNOJEM z toho důvodu, aby vládnoucími Bohy, úplně poslušnými, to je živými, byli neprodleně, již v únoru 2019, vědci z VUT v Brně, a ostatní vzpurný technický lid Česka a světa. Kristus Česko zničí, když VUT v Brně se Kristu nepodřídí.

 

15.) Milovat Ježíše Krista jako sama sebe, znamená milovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Milovat Ježíše Krista jako sama sebe znamená nenávidět Baaly a DÉMONY Masarykovy univerzity, vedené dnes neposlušným, to je mrtvým NETVOREM rektorem Bekem. Milovat Ježíše Krista jako sama sebe, znamená nenávidět všechny vzpurné a neposlušné korytáře stávající STÁTNÍ SPRÁVY, kteří mají za Boha mrtvou, nemravnou ekonomickou svini, drzou ministryni financí, NEVĚSTKU JUDr. Schillerovou, sedící nad vodami vzedmutého moře Baalů a DÉMONŮ, pomocí společného STÁTNÍHO MĚŠCE. Kdo miluje uvedené ekonomické Bohy, nevěří v Boží svrchovanou moc a sílu. Příslušné texty Písma budou objasněné Otci faráři Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Neslavně se skončil LUNÁRNÍ ROK hlídacích PSŮ z VUT v Brně docenta Hirše, docenta Skály, docenta Kadrnožky, docenta Pospíšila, rektora Vrbky, rektora Raise, rektora Štěpánka, atd. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, je stále nenaučilo štěkat na vládnoucí Bohy NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, na boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, atd., vytvořených domem Baalů, Masarykovou univerzitou, vedenou dnes drzou sviní rektorem Bekem. Iz.29/11až24až56/10,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm32/1,33/6,37/5,11,35,38,50/6,22,57/3,12,81/4,82/5,96/7,102/18,27,103/11,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, Bohu nevěrné Česko je však stále Kristovou NEVĚSTOU, dnes devatenáctiletou. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je Kristus nově Bohem NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Boří křesťanská a jiná NEBESA MRAVNĚ NÍZKÁ, svým SOUDEM stávajících neposlušných Bohů NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., zapsaným v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Stále zůstal MANŽELEM i ŽENICHEM Česka, protože úplně poslušné, to je živé Česko, je jeho dědictví. Žalm33/6,12, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17,3/14,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Zj.19/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd. V únoru 2019 se začal LUNÁRNÍ ROK neposlušných, to je mrtvých PRASAT z Baalova domu, z Masarykovy univerzity. Začal se ROK ZÁZRAKŮ zrození se nového člověka, úplně poslušného, to je živého, počítačově gramotného, s číslem 666, to je s www, a nového Česka, to je úplně poslušné devatenáctileté NEVĚSTY Ježíše Krista, z křesťanské mrtvé vody, to je z křesťanské svěcené špíny NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, a z DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vůlí Boží je, aby Baalův dům, to je Masarykova univerzita, byla neprodleně proměněna v hnojiště, kvůli nezbytnosti spojit všechna náboženství světa s NEBESY MRAVNĚ NÍZKÝMI, pod NEBESA MRAVNĚ VYSOKÁ, úplným zničením stávajících NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, a jiných církví, to je ČARODĚJNIC. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nesmí mít nic společného s děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, a s krutým zmijím jedem ateistických žvástů politických a náboženských zvířat, o prospěšnosti neposlušných to je mrtvých vědců Masarykovy univerzity, a o prospěšnosti neposlušné, to je mrtvé, nemravné ekonomické svině, drzé ministryně financí JUDr. Schillerové a jejího společného STÁTNÍHO MĚŠCE. Cesta těch PROSTODUCHÝCH, to je DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích sviní, které mají za SKÁLU státní MĚŠEC ministryně financí, svině JUDr. Schillerové, je cestou do křesťanského podsvětí PEKLA třetí světové války, cestou do PEKLA ropného a ekonomického kolapsu. Kristus totiž z Písma zná, na rozdíl od křesťanské a ateistické neposlušné, to je mrtvé elity Baalova domu Masarykovy univerzity, že nad genetickým zvířecím mozkem každého mrtvého rektora Masarykovy univerzity, má Kristus naprostou převahu tím, že každý neposlušný rektor, každá vzpurná vládnoucí svině, chce i činí to, co se Kristu líbí. Od roku 2000, více než osmnáct let, Satani religionisté, politologové, sociologové, filozofové, ekonomové, a jiní Baalové a DÉMONI Baalova domu Masarykovy univerzity, drží Kristem vyvolené, dnes devatenáctileté Česko, v zajetí svých krvavých, křesťanských temných NEBES tím, že drze melou texty temnoty křesťanských krvavých NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH. V křesťanských temných NEBESÍCH MRAVNĚ NÍZKÝCH, o mediálním MISTRU Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nemá stále nikdo ani ponětí. Na svoji rozumnost, svého geneticky zvířecího mozku, nikdo pokorný a úplně poslušný, již nesmí spoléhat. Energeticky spasen, Božím rozumem, může být každý, kdo svěří svou cestu Ježíši Kristu tím, že ho učiní jediným ZÁKONODÁRCEM. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Filip.1/11,2/13,3/9,14,4/8, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/32,40, Mar.4/12až7/7až13/20, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Luk.1/52,13/16,17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12, 2.Král.22/3,13,19až23/22,25/29, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Kristus vyžaduje, aby neposlušní, to je mrtví, rektor Bek rektor@muni.cz, a emeritní rektor Fiala petr.fiala@ods.cz, byli strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, již v době úplňku MĚSÍCE, v úterý 19.2.2019, navěky věků. Iz.29/11až24až 66/24, Žalm33/6,81/4,82/5, atd. Navrhuji, aby bylo neprodleně rozhodnuto o postavení soch těchto borců, frajerů, či sviní, před rektorátem MU na Žerotínově náměstí, a to na oslavu sta let výročí založení Masarykovy univerzity fojtova@ rect.muni.cz, kopova@rect.muni.cz. Brýlatí rektoři Bek a Fiala budou mít do poloviny těla lidská, od poloviny budou mít těla svých vládnocích Bohů, čertů. Neposlušný, mrtvý, nemravný rektor Bek, bude mít sochu se svou brýlatou hlavou. Strašlivou výstrahou všemu tvorstvu bude tím, že od poloviny těla bude mít nohy ČERTŮ, či ČERNÝCH křesťanských BÝKŮ, či VOLŮ, z KDU-ČSL, kravská kopyta ČERTA Bělobrádka. Ocas bude mít prasečí. Pokrytec, lhář, zločinec, NETVOR Bek, na zádech ponese svou SKÁLU, státní MĚŠEC ministryně financí, svině JUDr. Schillerové. Tím všichni uvidí, že jeho nohy běží za zlem válek jeho vládnoucích Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, zločinců vojenských kaplanů, atd. Kdo tuto prostoduchou, DUCHEM CHUDOU svini bude milovat, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo dokonalé Boží lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude zavražděn v PEKLE třetí světové války, pro svou odmítavost a netečnost. V bezpečí domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, budou bydlet jenom ti úplně poslušní, kdo vytvoří z Česka Kristovu BÍLOU NEVĚSTU, úplně poslušnou, schopnou dělat zázraky spojení světa, v jedno VELKÉ ČESKO, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Neposlušný, mrtvý, nemravný, Bohem v Písmu prokletý NETVOR, vůdce PTACTVA ODS, emeritní rektor Fiala, politolog, bude mít sochu se svou brýlatou hlavou. Strašlivou výstrahou všemu tvorstvu bude tím, že od poloviny těla bude barevným AUTOPTÁKEM. Socha AUTOPTÁKA NETVORA Fialy již kdysi vznikla. Je nutné ji upravit tak, aby měla brýlatou hlavu politologa ODS, PTÁKA Fialy, a ostatním tělem aby byl jeho Bůh, výrobek lidských rukou, AUTO. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby Masarykova univerzita, Baalův dům, tímto způsobem byla neprodleně proměněna v hnojiště, pro POLE se zákony POLE VĚDY Písma, v SUCHÉM ÚNORU 2019. Ježíše Krista uspokojí, když Masarykova univerzita, bude znovu, již podruhé, prohlášena za Baalův dům, to je za hnojiště pro náboženský a politický dobytek Česka. Poprve byla Masarykova univerzita očištěna od hnoje politologů, sociologů, mnohých filozofů, atd. v době prvního příchodu Krista ZLODĚJE do Česka, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti komunistických OVCÍ a BERANŮ. Pro nastolení spravedlnosti daleko vyšší, než byla v době Božího trestání boháčů, šlechticů, vojenských kaplanů, atd., v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, dle textů Jóba, je nyní nezbytné proměnit v hnojiště celou Masarykovu univerzitů. Hnůj z vědců Masarykovy univerzity, bude dobrý pro technický lži lid VUT v Brně, který Kristus, svým Božím rozumem, živí odjakživa. Krista se Česko musí bát strachem jaký ještě nikdy nebyl, a sochy rektorů proto postavit. Dobrý je jedině Kristus. Jeho Boží rozum. Rozum náboženského, politického a technického dobytka, je pouze geneticky zvířecí. Proto je postavení soch uvedených volů nezbytné. SUCHÝ ÚNOR je pro půst od jedoviny dračí, od děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,24,25/11,32/13, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14.

 

16.) Mediální MISTR, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vše o sobě, o BÍLÉ NEVĚSTÉ, kterou je Česko, uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a v písničce od Folk Team, SKÁLA a ZDRÁVAS MARIA. Agentura@ davidnemecek.cz, ftrecords@ftrecords.cz. Kristus háže návnadu psům na VUT v Brně, protože technický lži lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Vyžaduje, aby PSI z VUT v Brně se naučili štěkat na svině, či na Baaly, na hnůj politilogů, sociologů, ekonomů, filozofů, křesťanů, ateistů, a jiných NETVORŮ, z Baalova domu, z Masarykovy univerzity, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pro pokorné a úplně poslušné psy z VUT v Brně, pro služebníky Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je návnadou Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedený v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných státníků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Jer.1/17,5/7až31/27,32až51/58,63, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 1.Jan.2/14,26až3/10,5/2,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Jud.12, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Bhagav.15/15,16,16/13až24,18/78, Gal.1/7až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Stráže vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, to je drzí pozemští Otcové Satani kněží všech katolických a protestantských církví, všech ČARODĚJNIC, jsou omámení, odstoupením Božího rozumu Ježíše Krista, od geneticky zvířecích mozků lidských. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Česko, BÍLÁ NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, vedená úplně poslušnou vládou Česka, s Boží mocí výkonnou, bude na SKÁLE stát. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který vede Česko odjakživa tak, jak si to v Písmu předsevzal, je tou SKÁLOU. Je SKÁLOU ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH. 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33, 36,15/14,33, Iz.5/4,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Česko již bylo TŘEŠŇOVÝM SADEM, na úbočí SKÁLY Písma SLOV NOVÝCH NEBES, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. V této době, mnozí Baalové a DÉMONI z Baalova domu, z neposlušné, to je z mrtvé Masarykovy univerzity, byli proměněni v hnojiště tím, že byli ve vězení, pod zámkem, dle textů Izajáše a Jóba. Dům Baalů, Masarykova univerzita, se vidí ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jako v zrcadle. Vidí nahé, mrtvé, neposlušné svině, rektory, bez plášťů. Nezůstali naživu, protože klamou ve jménu Božím. Chlupaté pláště již neobléknou. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zjev.1/1až 22/21, atd. V Česku si pokorní, úplně poslušní, to je živí, vytvoří stát, NEVĚSTU Kristovu, ŽENU STATEČNOU, s novou vládou Česka, pokornou a úplně poslušnou, uvedenou v kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Na HRADĚ, kde v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, stál prezident Klement Gottwald, si Česko musí vytvořit TVRZ. Česko si na HRADĚ, v Praze, vytvoří TVRZ dle vůle Boží, když nový Boží technický lid VUT v Brně, pokorný a úplně poslušný neprodleně rozhodne, že novým prezidentem Česka bude vzduchotechnik, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, projektant Ing. Rákos z Brna, jehož jméno Kristus mnohokrát v Písmu uvedl. Až bude tato TVRZ v Česku vytvořená, ať si Baalové a DÉMONI, z Baalova domu, hnusné mrtvoly, hnůj vědců NETVORŮ z Masarykovy univerzity, útočí. Jako zpráskaní psi, DÉMONI a Baalové z Masarykovy univerzity, odtáhnou domů, na hnojiště, protože hnojiště z neposlušných, vzpurných, mrtvých hlupáků, vytvořil Kristus, odstoupením svého Božího rozumu. V Česku se vyčistí vzduch, nasáklý ocelí, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami. Kristus je ŽIVÝ, úplně poslušné Česko, BÍLÁ NEVĚSTA Kristova, již může být také živá, když bude, jako úplně poslušná, uzdravená SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽIVÝ Kristus a ŽIVÉ Česko a Slovensko, DVĚ KORUNY STROMŮ SPRAVEDLNOSTI, ponesou uvedené OVOCE Boží SPRAVEDLNOSTI pro všechny státy světa, když mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Krista, neprodleně podepíše SMLOUVU s Kristem, NOVOU a VĚČNOU, o ÚPLNÉ POSLUŠNOSTI dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bude znít řev neposlušných, mrtvých, vzpurných Baalů a DÉMONŮ, z Baalova domu, z Masarykovy univerzity. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neposlušným, to je mrtvým sviním, bere jejich křesťanské a ateistické VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Bude znít jejich běsnění zlosti. Vůči Bohu, vůči Boží majetkové rovině elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ať Česko skosí středověký křesťanský mor, když nebude LVEM, stejným jakým je Ježíš Kristus, který je živým Bohem, který je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech poslušných států světa. Lvi z Česka, stejní jako Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE, kteří neprodleně podepíší s NEOMYLNÝM Kristem, se SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, s jediným Bohem všech států světa, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, budou mít, Božím rozumem, stejnou moc, jakou má Kristus. Úplně poslušní LVI Česka, mají povinnost, každého vládnoucích Baala a Démona, buď tvrdě pohnat k odpovědnosti, nebo, v případě, že profese vládnoucího Baala a DÉMONA, je neslučitelná s mravy a se zákony celosvětového, mírového Božího království, poslat ho do říše ticha, to je na smetiště dějin. Písničkou ZDRÁVAS MARIA, mediální MISTR Kristus končí křesťanství, STŘÍBRO Kristem odvržené. Kristus slíbil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, že mnohým umožní pochopit texty Písma o tom, že nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, budou chrámem DUCHA BOŽÍHO, či DUCHA SVATÉHO. Neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI, kteří se oddají NEVĚSTCE, ministryni financí Schillerové, a ostatním ekonomickým nevěstkám, které sedí nad vzedmutým mořem neposlušných, to je mrtvých Baalů a DÉMONŮ, jako Bůh, svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY STÁTNÍHO MĚŠCE, budou s ní mít jedno mrtvé, neposlušné tělo, určené k zániku v době ropného kolapsu. 1.Kor.1/27,6/16,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Trestající Kristus nikoho neposlušného a vzpurného, kdo bude mít Baaly, z Baalova domu, z Masarykovy univerzity, za Bohy, nenechá bez trestu. Zdrávas Maria na potřetí, komu chceš vykládat o svém početí, z DUCHA geneticky zvířecích mozků, vzpurných Baalů, z Masarykovy univerzity. Chytili tě za psincem, PSŮ technického lži lidu VUT v Brně, s podivným cizincem, se Satanem biskupem Cikrlem. Nikdo na tvé zkazky, o tvém početí, z Boha NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, ze Satana biskupa Cikrleho, již nenaletí. Zpěv ZDRÁVAS MARIA od Folk Team, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, ÚSVITU třetího tisíciletí, kdy Ježíše Krista musí každý znát, jako DUCHA SVATÉHO, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, rozpustí v únoru 2019, všechny ledy. Bude tát.

 

17.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE z NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, úplně poslušný premiér Babiš, a ostatní politici neprodleně iniciovali, aby v ČRo v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, zničit v OSMÁ DEN, v OSMÉM TISÍCILETÍ vlády Krista nad lidmi celého světa, děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Nehem.8/9,11,18, atd. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý úplně poslušný stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby 2019 do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle učení docenta Skály z VUT v Brně, Česko má nyní energii z těchto zdrojů.