Kapitola 250 - 52 stran.

13.12.2018 12:49

Kapitola 250 - 52 stran. Apoštolskému nunciu v ČR Mons. Charlesi Danieli Balvo na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, a ostatním neposlušným, vzpurným teologům a vědcům. Rozhodnutí Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, o druhém příchodu trestajícího Krista do Česka, v adventu roku 2018, je uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. První adventní neděle 2.12.2018, je současně začátkem židovské CHANUKY, což je SVÁTEK OSMI SVĚTEL, svátek OSMI křesťanských dnů, svátek OSMI TISÍC LET, kdy Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dal lidstvu celého světa dostatek OLEJE, dostatek fosilních paliv, dnes především OLEJE z ROPY. Nastal ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, což je současně ÚSVIT třetího křesťanského dne, kdy každý člověk má povinnost Ježíše Krista znát nově, jako DUCHA SVATÉHO, jako NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. V roce 2000 nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy shnil veškerý majetek, závislý na fosilních palivech. Kristem v Písmu vyvolené Česko má proto povinnost neprodleně zajistit, aby bylo vše energeticky, ekologicky a mravně nové, energeticky neotřesitelné, a to dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Kristus již není Bohem neposlušných křesťanských dementních PSYCHOPATŮ, není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Pomocí textů pomalého Božího SOUDU neposlušných, to je mrtvých dementních PSYCHOPATŮ všech států světa, který trvá již 2018 let, je vyvýšený soudem na jediného Boha světa, ke kterému se musí vrátit všechny státy. Vůle Boží je, aby Česko v adventu zrušilo křesťanské a židovské hodnoty tím, že se podřídí Božím příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma. První adventní svíčka je křesťanská. Česko má povinnost zajistit, aby v prvním týdnu adventu křesťanství shořelo tak, že z křesťanských protikladných žvástů, a z promyšlených ekonomických vychytralostí, nezůstane ani větev, ani kořen. Dědicem BOŽÍ SLÁVY je poslušný technický lži lid Česka a světa. Sloužit tvorstvu místo Kristu je bláznovství. Je to hřích k energetické a mravní SMRTI.

 

Kapitola 250 - 52 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 30. Česká bible kapitola 250. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Demokracie je vláda úplně poslušného BOŽÍHO LIDU. Neposlušné svině, pro odstoupení Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zajdou. Zázrak, událost, narození se SYNA ČLOVĚKA Ježíše Krista, v adventu 2018, v podobě NEOMYLNÉHO Božího rozumu DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, mohou zažít pouze pokorní, úplně poslušní služebníci Krista, kteří pochopí texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o tom, že neposlušní, mrtví politici pravice a levice, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani a jiní NETVOŘI, kteří doufají ve své bohatství, v adventu 2018 padnou v případě, že spravedliví BOŽÍ SYNOVÉ, poslušní, živí, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, budou rašit jako listí. Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Jakým způsobem se má Bohu milý OTEC farář Hének, společně se všemi kněžími Česka a VATIKÁNU, vrátit k Ježíši Kristu, ve čtyřech adventních nedělích, je uvedeno dále. 1.) Bohu milý OTEC farář Hének, v první adventní neděli, měl z křesťanských MODLOSLUŽEB učinit BOHOSLUŽBY. Se svým šéfem, s NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, měl komunikovat nově. Měl mlet texty Písma o vyvolení Česka, které již dříve realizovalo PRVNÍ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, či převýchovy, dle textů Jóba, kdy Česko v mnoha průvodech nosilo obrazy svých komunistických Bohů. Jób5/3,14,34/24,36/8,15,40/8, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tes.4/16až5/2, atd. Druhé čtení mělo být o tom, že Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE celého světa, způsobil POTOPU Česka a světa, odstoupením svého Božího rozumu od těch neposlušných, to je mrtvých militaristických a jiných chamtivých sviní, kteří se k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nevrátili neprodleně, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7,3/20,6/7, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, atd. Třetí čtení mělo být o tom, že POTOPU, kterou Kristus způsobil v době SOUDU neposlušných křesťanských a jiných sviní, odstoupením svého Božího rozumu, vysuší v případě, že Kristem vyvolené Česko, bude číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a že proto přestane sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům a jiným sviním tím, že přestane sloužit svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10až 17, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Kol.3/5, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, atd. V kázání měl farář Hének zdůraznit, že Ježíš Kristus, vyvýšený soudem neposlušných křesťanských sviní, již není v přirozenosti lidské, ve které nastolil vládu lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT, ale v přirozenosti NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Návod, jak bezpečně žít je uveden v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus se smiluje, svým Božím rozumem, pouze nad těmi úplně poslušnými služebníky, DUCHOVNÍMI, NEOMYLNÝMI, stejnými jako Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kteří se budou namáhat studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Kristus vše uvedl o sobě, a o koncepci energetiky. V ČRo2 bylo uvedeno, že většina uhelných elektráren v Česku bude pro nedostatek uhlí odstavena do roku 2035. Technický lži lid Česka, kvůli křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, slouží pouze svým pohlavním údům tím, že slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Konec éry fosilních paliv chce řešit stejně, jako DUCHEM CHUDÝ dementní psychopat premiér Babiš, a to ekonomicky. Proto se v ranní rose rozplynul hvězdný sen Krista, vládnout nad všemi národy světa, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dle svých zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, který se smilovává, svým rozumem, nad kým chce, a koho chce činí zatvrzelým, se nad celým Českem smiluje v jedinou hodinu, až mnoho služebníků Krista zavrhne SKÁLU Babiše, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, a za SKÁLU zvolí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, mravů a tím také ekologie. Kristus se soudí s technický lži lidem MPO, kde nyní vládne ministryně Nováková novakova@mpo.cz, za nesmyslnou energetickou koncepci pouze na elektřinu, která tvoří cca deset procent z celkem potřebné energie. Viz Odhad procentuálního rozdělení energií dle zdrojů–stávající stav, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dle ČRo2, většina uhelných elektráren Česka, pro nedostatek uhlí, bude odstavena do roku 2035. Ministrině Nováková, která prokazatelně nemá náhradu za fosilní paliva, svým geneticky zvířecím mozkem drze lže, že všechno vyřeší ekonomickým lhaním. Nová přirozenost Krista dává vyvolenému Česku moc ospravedlnit Kristem vyvoleného odborníka na energetiku, SEDMÉHO ANDĚLA Ing. Topolánka, a učinit ho premiérem nové vlády, uvedené na konci kapitoly. Má moc ospravedlnit DÉMONA Babiše a učinit ho ministrem zahraničí nové vlády Česka. Má moc ospravedlnit a uvést do Boží slávy, nového prezidenta Česka, architekta a urbanistu, odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, projektanta Ing. Rákose z Brna. Česko má povinnost, neprodleně změnit zákony lidské, za dokonalou lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Poslušní kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou, jsou NOVOU CÍRKVÍ, NEVĚSTOU, krásnou a NEPOSKVRNĚNOU. Bůh se smiluje nad Českem, svým Božím rozumem, až tato pravda bude kázána v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce úplně poslušného lidstva, v kostele v Domašově. DOBRO Božích zákonů POLE VĚDY Písma má výdrž věčnou. SMRTÍ, kterou je odstoupení Božího rozumu, trestá Kristus rozvraceče celosvětového míru, vládnoucí boháče, kteří se nechtějí očistit od křesťanské špíny, od křesťanských protikladných lží o Kristu. Sliby, o vrácení svého Božího rozumu, úplně poslušnému technickému lži lidu, Kristus má plnit o Vánocích 2018. Česko má být státem DUCHOVNÍM, NEOMYLNÝM tím, že má mít důvěru v Krista ZÁKONODÁRCE, a ne v ministryni Novákovou. Mediální MISTR Kristus v písničce uvádí. Dobře že uvedení tři blázni, psychopati, jsou. Mají povinnost, jako úplně poslušní, nebát se lidí, ale bát se Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, strachem, jaký ještě nikdy nebyl, a spoléhat se pouze na Boží NEOMYLNÝ rozum. 2.) Ve DRUHÉ ADVENTNÍ NEDĚLI, Bohu milý OTEC farář Hének, společně se všemi kněžími Česka a VATIKÁNU, měli povinnost nechat vyjít SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu uvedeného v Bhagavadgítě, ve které Bůh doplňuje a upřesňuje veškeré Písmo. Bohu milí Otcové kněží měli povinnost mlet texty Písma o tom, že v adventu 2018, z milosrdenství Božího rozumu, v Česku vychází SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které, dle písniček od mediálního MISTRA Krista, úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, již nikdy nezapadne. Neposlušní, vzpurní, bez rozumu Krista mrtví, jsou Kristem odsouzení k SMRTI v době ropného a ekonomického kolapsu, k SMRTI v PEKLE třetí světové křesťanské války. V prvním čtení měl Bohu milý OTEC farář Hének číst texty Bhagavadgíty a Bible o tom, že SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu má Česko povinnost osvobodit všechny ekonomické vězně tím, že bude prorokovat, že ekonomové jsou DÉMONI, kteří před VŠEMOHOUCÍM Kristem ZÁKONODÁRCEM musí prchat, ve strachu jaký ještě nikdy nebyl, kvůli trestu, kterým je odstupování Božího rozumu, od neposlušných, křesťanských a jiných sviní. Ve druhém čtení měl zdůraznit, že Česko má povinnost, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit daleko vyšší mravnost, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické spravedlnosti, v době čtyřiceti let Boží socialistické majetkové rovnosti. Zrušit Boží SOUD neposlušných křesťanských a jiných sviní, uvedený v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, prohlásit Ježíše Krista ZLODĚJE za svévolníka, a Bohy neposlušných, to je mrtvých lidí, boháče, bankéře zbrojaře, či vojenské kaplany a např. DÉMONA, premiéra Babiše, za spravedlivého, je zločin, kvůli odstupování Božího rozumu od neposlušných bláznů. V kázání měl uvést, že jediný Bůh světa, Ježíš Kristus, nečiní

 

SOUD tajně. Všechno o sobě, a o neposlušných vládnoucích dementních psychopatech Česka uvedl. Neposlušní lidé, kteří svými geneticky zvířecím mozky chtějí vládnout místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který dává každému svůj rozum tak jak chce, jsou blázni. Kristus v Písmu uvedl vše o DUŠI a TĚLE každého člověka, o inkarnacích DUŠÍ, atd., takže nikdo neposlušný nemá výmluvu odmítat dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů, o energetické a mravní spáse. Všichni již mají povinnost být úplně poslušní, živí, a tím NEOMYLNÍ, DUCHOVNÍ, NEMATERIÁLNÍ. 3.) Třetí neděle ADVENTNÍ je o otevření SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v TOŘE, to je ve STARÉM ZÁKONĚ. Ve čteních je zapotřebí číst všechny opakovaně uváděné texty o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným. V kázání je zapotřebí uvést, že buddhisté, hinduisté a židé, oprávněně nevěří křesťanským protikladným dogmatům o tom, že neposlušný lži lid ukřižoval jediného, stále stejného Boha světa, Ježíše Krista. Tóra a Bible mluví ve všem v podobenstvích, kdežto v Bhagavadgítě a v Koránu Ježíš Kristus mluví přímo. Ukřižování Ježíše Krista, člověka, se stalo pouze mletím křesťanských protikladných dogmat, protože Ježíš Kristus je odjakživa DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Jenom hlupáci mohou přisuzovat velký vliv děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. Veškeré neshody mezi náboženstvími a národy ustanou, když Kristem vyvolené Česko pochopí, že ke štěstí lidí celého světa stačí mluvit pravdu o tom, že křesťanské protikladné nauky o Kristu, musí zmizet jako pára nad hrncem. Jak.2/9až1/14, atd. Především bývalý komunistický BERAN, premiér Babiš, spolu s farářem Hénekem, mají nepopulární úkol. Mají povinnost neprodleně úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, a tím úplně zničit stávající Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, církve, politické strany, atd. Kristus v Písmu i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že uvedený úkol je sice nepříjemný, ale kvůli světlé budoucnosti Česka a světa, je nevyhnutelný. Babiše a Héneka nepotkala zkouška nad lidské síly. Východisko z blízké krize ropného a ekonomického kolapsu, je připraveno. Opakovaně uváděná Boží majetková celosvětová rovina, nastolená na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, přinese Česku slávu. Daleko horší varianta je ropný kolaps, a zničení Česka v PEKLE třetí světové války. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. 4.) Čtvrtá neděle adventní již nesmí být, Ježíš Kristus ji zavrhl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tím zrušil křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Bohu milý OTEC farář Hének, společně se všemi kněžími Česka a VATIKÁNU, mají povinnost se vrátit k Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI již v sobotu, při úplňku MĚSÍCE, 22.12.2018, až na věky věků, pokorní, bezmocní a úplně poslušní. Mají povinnost svolat slavnostní shromáždění, a k Ježíši Kristu se vrátit čtením Koránu. Z Koránu je zapotřebí číst mnoho textů, především však text o tom, že křesťanským dementním psychopatům, kteří stále chtějí vládnout místo Krista, Kristus dal, do jejich geneticky zvířecích mozků svůj Boží rozum tak, že se jim, v křesťanství, o UKŘIŽOVÁNÍ Krista jenom zdálo tím, že za křesťanskou pravdu prohlásili protikladná dogmata o Kristu, a tím za pravdu prohlásili také promyšlené ekonomické a jiné vychytralosti. Když tyto texty budou křesťanské svině číst v sobotu, při úplňku MĚSÍCE v prosinci 2018, potom úplně poslušní služebníci Krista, mají povinnost dát za pravdu Muhammadovi, který Korán napsal dle vůle Boží. Uvedená pravda energeticky spasí a zachrání celý svět, pokud ji Česko dá muslimům proto, aby také muslimové mohli postavit SOUDNÉ STOLCE boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Mediální MISTR Ježíš Kristus v jednom filmu v podobenstvích uvedl, že MEČEM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zabije BELZEBUBA papeže Františka v jeho chrámu, který je postavený lidskýma rukama. Uvedl zde, že SOUD neposlušných křesťanských dementních sviní probíhá již 2018 let. Takže Ježíši Kristu, jehož chrámem je celý svět, na nějakém dni SOUDU nezáleží. Česko však riskuje svoje úplné zničení. Ježíš Kristus, modlitbou bezmocného, úplně poslušného, to je živého Babiče, faráře Héneka, a ministryně Novákové, nepohrdne. Křesťanská krvavá nebesa musí neprodleně zaniknout, aby Kristus mohl být ZÁKONODÁRCEM všech států. Jeho SLOVO bude platit věčně. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista do Česka, uváděný ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je tedy při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 22. prosince 2018. Premiér Babiš, spolu s ministrem školství Plagou, a s ministrem kultury docentem Staňkem, a s ministryní MPO Novákovou, mají povinnost, v tento den svolat slavnostní shromáždění do DOLINY O2 Arény v Praze a zajistit, aby zpěváci zpívali Ježíši Kristu písně nové. Mediální MISTR Kristus, písně pro svou oslavu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, již složil. Na požádání rád zašlu jejich seznam. Zpěváci, kteří o Ježíši Kristu nemají v křesťanství ani ponětí, již písněmi oslavují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, a neví to. SPÁSA uvedená v Písmu, především energetická a mravní, a tím také ekologická, může být realizována pouze rozumem Božím, rozumem Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Lidský, neposlušný a vzpurný mozek, je totiž pouze geneticky zvířecí. Kristus v Písmu slíbil, že po vykonání SOUDU neposlušných křesťanských a ateistických sviní Česka, pomocí těchto textů, po úplném zničení křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd., mnohým pokorným, a úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, svůj Boží rozum zase vrátí. Úplné zničení křesťanství, což je STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, je vlastně vzkříšení z mrtvých, je to vzkříšení zlých, neposlušných, ze vzedutého moře militaristických a jiných sviní. Moře křesťanských a ateistických sviní v Česku vyschne, když drzý Satan farář, OTEC Martin Holík z Proglasu, přestane Krista prosit, aby mu ukázal svou tvář. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kde Kristus o sobě vše uvedl, je zřejmé, že Kristus, pro úplně poslušné, to je pro živé, má TVÁŘ MILOSRDNOU, pro neposlušné, to je pro vzpurné křesťanské a jiné svině, má TVÁŘ NAPROSTO NEMILOSRDNOU. Kristus začne z Česka vládnout nad celým světem, až Česko zajistí, aby měl tvář MILOSRDNOU pro všechny poslušné státy celého světa. Stane se tak, když bývalý BERAN, bývalý komunista, DÉMON, EKONOM, premiér Babiš rozhodne, že v Česku, od 1. ledna 2019, bude vše nové, NOVÉ NEBE, i NOVÁ ZEMĚ tím, že bude zřízena úplně poslušná vláda Česka, s Boží mocí výkonnou, uvedená i na konci této kapitoly. Ochablá vůle, lenost, zbabělost, ztráta soudnosti, pokrytectví, zločinost atd. vládnoucích dementních psychopatů, kteří se Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE nebojí, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od neposlušných, mrtvých sviní. Kořenem všeho zla je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kde vládnoucí dementní psychopati, vládnou nad Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM, pomocí lidských zákonů. Dle písniček od Krista. Hlupák DÉMON Babiš váhá. Jeho zrada Krista, zamrazí. Ztrácí život v čekání, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM. Zůstane jako kůl v plotě, když nyní zradí pravdu o Kristu a koncepci energetiky. Především bývalý BERAN Babiš má povinnost naplnit vizi Pussy Riot. PANNA BOHORODIČKA vyžene Putina, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany atd., když Babiš zajistí, že zmizí, že bude jako pára nad hrncem, včetně křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Pane Babiši, je lepší být celosvětově oslaven, než zůstat jako kůl v plotě. Premiéři, kteří padli, zůstali bez voličů, jako kůl v plotě. Platí texty Písma. Bůh se nezná k neposlušným. Premiérem, Vás bezmocného, učinil rozhněván. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Když nenastolíte NOVÉ NEBE a ZEMI, v prchlivosti Vás zase vezme a tvrdě potrestá. Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

Především bývalý BERAN, bývalá komunistická OVCE, premiér Babiš, má povinnost zajistit, aby zpěváci, při úplňku MĚSÍCE v sobotu 22. prosince 2018, zpívali Ježíši Kristu písně nové, mediálním MISTREM Kristem, již stvořené. Písmo a písně od Krista se musí doplňovat. Sír.5/5,7/16až16/28až42/19,24až43/26,31, atd. Zpěvák Neckář má povinnost, spolu s bývalým BERANEM Babišem, a ministryni Novákovou, oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v Dolině O2 Arény v Praze, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu, 22. prosince 2018. Musí zpívat. BERÁNKU náš komunistický, který jsi nás pásl na komunistických nebesích, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, stůj při nás, LÉVIJCÍCH. Neopouštěj nás, svým Božím rozumem, až se začnem bát TVÉHO SOUDU neposlušných, to je mrtvých, křesťanských a ateistických sviní. Aleluja. BERÁNKU náš, komunistický Bože, neopouštěj nás, až přijde děsivá temnota křesťanských Vánoc, která je pouze o oslavě byznysu, který je žitím na výnosný trh. Vždyť křesťanské, či ateistické svině, dvakrát vykořeněné, oslavují pouze sami sebe tím, že oslavují pouze svoje Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, a tím PRACHY, ZBRANĚ a AUTA. K.M.1/4až12/10,17,27až15/12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11až14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Jan1/1,5/34,38,43až6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jud.12, atd. Stojím v prázdném kostele, kterým je celý svět. Hvězdy svítí nade mnou. Skut.7/49. Z kříže zbyl jenom křesťanský kříž, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, který stíní dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Přesto, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, slyším zpívat Babiše, Novákovou, Neckáře, a ostatní lži lid, ALELUJA, ALELUJA. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58,Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu vyhlašuje mrtvým neposlušným sviním, křesťanským a jiným, boj na život a na smrt. Kristus tímto SOUDEM neposlušných sviní naplnil Písmo do posledmí čárky. Žádný křesťanský, či ateisticky neposlušný dementní psychopat, to je mrtvý pro odstoupení rozumu Krista, není spravedlivý, ani jeden NETVOR. Nikdo nemá Boží moudrost, protože není nikdo, kdo by hledal Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Farář Hének je tímto pomazaný na proroka SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, místo mě. Kristus v SOUDU neposlušných vládnoucích dementních psychopatů nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny neposlušné, to je mrtvé, nevyžene do říše ticha. Když boháči nyní zvítězí, trestající Kristus zlé Česko úplně zničí. Viz str.13až16. 2.) Stádo křesťanského, dementního lži lidu, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, se hrne za neposlušným, to je mrtvým dementním PSYCHOPATEM BELZEBUBEM papežem Františkem dle Žalmu 73, protože NETVOR papež vyhovuje přáním boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. POTOPOU je odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných sviní, všech náboženství světa. Touto POTOPOU nebude vyhlazeno všechno tvorstvo, když Kristem vyvolené Česko se vrátí k Bohu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Pastvou boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, jsou chudáci, bezdomovci, uprchlíci, atd. Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/11,20,25až43/26,31, Jer.1/17až31/27,32, atd. Tuto pastvu Ježíš Kristus neposlušným, to je mrtvým křesťanským sviním ruší, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to úplným zničením křesťanských protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a úplným zničením promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, zrušením lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli energetické spáse. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, může být uzavřena až po vykonání SOUDU čtením Písma, Ám.3/7až8/11, až Krista, takového NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, budou znát všichni úplně poslušní služebníci Krista, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, Babišovi a Ing. Topolánkovi, kvůli tomu že v Česku nenastalo vzkříšení ze vzedmutého moře mrvých neposlušných křesťanských a ateistických sviní, pokračují stále všechny nesmyslné války o území s fosilními palivy, a nesmyslné horečné zbrojení. Kvůli mrtvolám, Babišovi a Ing. Topolánkovi, Kristus ve Francii nastolil občanskou válku boháčů a chudáků. Z OBČANSKÉ VÁLKY ve Francii je zřejmé, že boháči a chudáci spolu bojují pro neznalost Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus, pomocí SOUDU neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, odpočinul od svého díla, od své podpory geneticky zvířecích mozků vládnoucí elity. Viz str.16až19. 3.) Česko má povinnost neposlušné svině, či křoví křesťanských a jiných boháčů a NETVORŮ, neprodleně spálit ŽAREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Prezidentem Česka má povinnost být úplně poslušný, živý odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna. Veškerý majetek, který z hlediska energetiky shnil, patří Kristu proto, aby Kristus mohl Česku a světu ukázat věci nové, nutné pro zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Já se rozplynu JAKO PÁRA NAD HRNCEM tím způsobem, že nikomu nebudu radit jak projektovat DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, či jak položit na dálnice koleje, pro regionální vlaky. Vzpurné a neposlušné, pošetilé, to je mrtvé, křesťanské a ateistické svině, uvažují o tom, že všechny problémy vyřeší až po ropném a ekonomickém kolapsu, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Bůh je LÁSKA pouze v případě, když úplně poslušný, živý, a naprosto bezmocný Babiš ukončí dobrovolně katastrofické trendy nesmyslného ničení fosilních paliv a planety země, a když, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů bude mluvit v médiích, a bude je neprodleně, celosvětově realizovat. Viz str.19až22. 4.) Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se dokonale, perfektně, zdařila POTOPA Česka a světa, kterou způsobil, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých křesťanských či ateistických sviní, či NETVORŮ. Potopa světa např. v Česku se vyznačuje počasím, nekonečnou křesťanskou POUŠTÍ, ve které schnou lesy, i úroda na polích, ve které je stále nižší hladina spodní vody, i v zimním období. Potopa světa v jiných státech, se vyznačuje potopami, záplavami, hurikány, atd. Zachránit životní prostředí znamená přežít trestání SOUDEM. Kristem vyvolenému Česku se stále nepodařilo vysušit moře mrtvých křesťanských sviní. Protože křesťanští dementní PSYCHOPATI, svými geneticky zvířecími mozky, uvedené nesmyslné ničení fosilních paliv nepovažují za hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, Kristus si s neposlušnými, vládnoucími NETVORY Česka, stále neví rady. Na PANNU BOHORODIČKU, na křesťanství a na DÉMONA Putina, je nutné úplně zapomenout. Tyto texty jsou KNIHOU ŽIVOTA z toho důvodu, že dle vůle Boží určují energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Viz str.22až26. 5.) Když v Česku vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, Česko nebude materiální, ale DUCHOVNÍ, to je NEOMYLNÉ, stejné jako Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. LÉKAŘ Kristus, úplně poslušné křesťanské, či ateistické svině uzdravuje, a to ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Nyní máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, či ÚSVIT OSMÉHO

 

DNE PÁNĚ, kdy drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či LUCIFEŘI kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nesmí nikoho učit poznávat Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty krutého zmijího protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí zlého boháče, ekonoma, DÉMONA, Boha bankéřů, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB podatelna@cnb.cz. Ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je zřejmé, že každý lidský mozek, který je pouze geneticky zvířecí, Kristus svým Božím rozumem buď OŽIVUJE, nebo UMRTVUJE. Geneticky zvířecí mozek člověka OŽIVUJE vstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, UMRTVUJE odstoupením svého Božího rozumu. Každý úplně poslušný služebník Boží má povinnost mít strach, jaký ještě nikdy nebyl z toho důvodu, aby Ježíš Kristus, svoje sliby Česku splnil, aby nenechal Česko úplně zničit, v době ropného, ekonomického kolapsu, v době třetí světové války, kdy zničí dvě třetiny vzpurného politického a náboženského dobytka. Papež František, již není třpytivá hvězda, již není jitřenky syn, protože JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ je Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu celého světa, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je Božím příkazem. Viz str.26až32. 6.) Ježíš Kristus snad již způsobí, ZLATEM svého Božího rozumu, aby v Česku, na Karlově univerzitě, tři prostitutky, tři MRZKÉ ŽENY, církev KATOLICKÁ, EVANGELICKÁ a HUSITSKÁ, již nemusely vstoupit do křesťanského NEVĚSTINCE, do křesťanského PEKLA, kterým je KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Třetí světová válka určitě přijde, zastavit se nedá, v případě další neposlušnosti mrtvé ředitelky ČRo v Brně Hany Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, a neposlušného, to je mrtvého Borka Kapitančika, borek.kapitancik@rozhlas.cz. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Křesťanský katechismus Satana OTCE Halíka, je horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Viz str.32až35. 7.) Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude Kristus bdít, budovat, a sázet v případě, že v adventu 2018, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé. Kristus, pomocí SOUDU neposlušných sviní, vešel do odpočinutí od svého díla křesťanského, židovského, atd. Proto i zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, má povinnost vejít do odpočinutí od díla svého tím, že odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, na vysočinu, navěky věků. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Je zde uveden i SOUD pokrytce, lháře, zločince, Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. Viz str.35až38. 8.) Ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích, likviduje v zimě bezdomovce stejným způsobem, jako Hitler likvidoval za války Romy. Nedal Romům stravenky, a mnoho Romů přes zimu zemřelo hladem. Almužna za války byla pro Romy nedostupná. Protože Kristus nechce, aby bezdomovec Zdeněk z Říček zahynul hladem, je ředitelka Kubišová žádaná, aby Zdeňka znovu přijala do systému. Zdeněk bral v létě podporu. Je zřejmé, že na zimu nic nenašetřil. ÚP v Rosicích tvrdí, že starý, nemocný člověk, kterému práci za minimální mzdu nikde nedají, se má o sebe postarat sám, což je nemožné. Ředitelka Kubišová se nestydí a nazná zahanbení. Jedná stejně jako Hitler, posílá bezdomovce na smrt hladem. Je taková krutá, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od křesťanských sviní. Viz str.38až40. 9.) Přetaženo z kapitoly 179. Úplně poslušní služebníci Krista mají povinnost donutit premiéra Babiše, aby zajistil, aby v Česku vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny SOUDU vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího technického lži lidu Česka, nebyl by spasen žádný člověk na světě. Mar.7/7až13/20, K.M.1/4až18/13, Iz.57/10, 16,20až66/24, atd. Lži lid Česka stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášena za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Viz str.40až43. 10.) Kdo se na Domašovsku, v Brně, v Česku a Slovensku, nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22. prosince 2018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní, mrtví, jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13až40/8, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, atd. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, když premiér Babiš tuto kapitolu nechá vydat jako brožuru. Každý živý má povinnost studovat Boží SOUD. Babiš má povinnost zajistit, aby v Písmu vyvolené Česko a Slovensko bylo Boží. Viz str.43až52.

 

1.) Kristem vyvolené, úplně poslušné, to je živé Česko, má povinnost být Kristu vděčné za to, že z milosrdenství Božího rozumu, v adventu 2018, má povinnost sjednotit celý svět, pod vládu NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Sjednotit celý svět pod vládu Ježíše Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, mají povinnost kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY z technického lži lidu, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a světa. Teologové a ostatní vzpurní a neposlušní, to je mrtví vědci. Mediální MISTR Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a ve filmu MLADÝ PAPEŽ uvádí. Neposlušné a vzpurné křesťanské, či ateistické svině Česka a světa, mají právo na svou vlastní hloupost, svého geneticky zvířecího mozku, pouze do doby DRUHÉHO PŘÍCHODU NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Moudrost neposlušných křesťanských a ateistických NETVORŮ Česka a světa, Kristus vyjádřil ve filmu MLADÝ PAPEŽ. Moudrost neposlušných křesťanských a ateistických sviní, které se Krista ZÁKONODÁRCE nebojí, je víra v sama sebe, je víra v křesťanskou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Protože neposlušní, to je mrtví dementní psychopati, NETVOŘI, svými geneticky zvířecími mozky, ničí planetu zemi, až se v základech hroutí, Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu vyhlašuje mrtvým neposlušným sviním, křesťanským a jiným, boj na život a na smrt. Kristus tímto SOUDEM neposlušných sviní naplnil Písmo do posledmí čárky. Žádný křesťanský, či ateisticky neposlušný dementní psychopat, to je mrtvý pro odstoupení rozumu Krista, není spravedlivý, ani jeden NETVOR. Nikdo nemá Boží moudrost, protože není nikdo, kdo by hledal Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Všichni propadli křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, či muslimské zvrácenosti MODLOSLUŽBY, kterou je militaristická, imperialistická chamtivost. Není proto nikdo, kdo by činil dobro, čtením PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Hrob otevřený je např. hrdlo pozemských OTCŮ, Satanů, či LUCIFERŮ kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, vedených drzým psychopatem BELZEBUBEM papežem Františkem tím, že neposlušní o Ježíši Kristu lžou děsivou temnotou protikladných nauk křesťanských katechismů. Hadí jed protikladných křesťanských žvástů, kterými neposlušní dementi obhajují svoje dobře placená koryta, je příčinou toho, že o Ježíši Kristu, o jediném Bohu světa, stále nemá nikdo ani ponětí. Proto jsou krutým zmijím jedem také žvásty DUCHEM CHUDÝCH odborníků na energetiku Česka, kteří svými geneticky zvířecími mozky, dělají energetickou koncepci pouze na elektřinu, která činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energetici, kvůli Satanům, či LUCIFERŮM kněžím, stále nemají ani ponětí o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nohy stávajících Bohů politiků pravice a levice, NETVOŘI, svině, vojenští kaplani a vojáci, stále spěchají prolévat krev ve válkách s muslimy, o území s fosilními palivy, a kvůli nadvládě boháčů nad chudáky. Zhouba, bída, nesmyslné války, hladomory, nesmyslné ničení fosilních paliv, nemoci, sucho, či potopy, hurikány, atd., jsou na cestách křesťanských, ateistických a jiných sviní. Křesťanské svině Česka a světa, dementní psychopati, nemají úctu před Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, ani se Krista nebojí, protože nepoznali z Písma Boží moc, a cestu pokoje, kterou je dokonalá Boží majetková celosvětová rovina, opakovaně objasněná. Ve filmu MLADÝ PAPEŽ, papež zesnul. Tím je příkladem pro BELZEBUBA papeže Františka, a všechny ostatní Satany, či LUCIFERY kněze. 2.Petr.2/21,3/4. Ježíš Kristus se smilovává, svým Božím rozumem, nad kým chce, koho chce činí zatvrzelým, protože žádný člověk nemá ve své moci svého DUCHA, který je stejný, jako DUCH zvířat. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní, mnozí Boží rozum nemají. Řím.1/18až9/18,11/32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Jud.12, Kaz.3/18,8/8až12/3, Luk.8/18, atd. Jakým způsobem má zesnout např. Satan, či LUCIFER, AGRONOM, první ZAHRADNÍK celosvětové Boží zahrady, OTEC Bohu milý, farář Hének z Domašova, světlonoš OHNĚ PEKLA křesťanských nesmyslných válek, je opakovaně uváděno. Řím.1/18až11/28,32, atd. Farář Hének je tímto pomazaný na proroka SVĚTLA Božího rozumu, místo mě. Má povinnost být neprodleně prvním úplně poslušným, to je živým, OTCEM Bohu milým, prvním AGRONOMEM, prvním ZAHRADNÍKEM na celosvětové, mírové, Boží zahradě tím, že má povinnost zničit křoví boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jiných sviní. 5.Moj.18/18,22, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Má povinnost zajistit, aby úplně poslušní, to je živí, úplně zapomněli na křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ a tím na militaristické, imperialistické, a jiné zlé hodnoty křesťanské chamtivosti. Má povinnost, neprodleně, v adventu 2018, úplně zničit všechny křesťanské hodnoty a zvyky, a to mletím Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu všech úplně poslušných, to je živých státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus v Písmu slíbil, že po uvedeném zesnutí OTCE Bohu milého faráře Héneka, nastane celosvětové vzkříšení ze vzedmutého moře neposlušných, mrtvých sviní tím, že každý člověk na světě bude Krista osobně znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Po uvedeném vzkříšení z mrtvých sviní, život na zemi bude probíhat stejně jako dnes s tím rozdílem, že Božím rozumem uzdravené lidstvo, půjde energeticky správnou cestou tím, že Boží příkazy, a Boží zákony POLE VĚDY Písma, z milosrdenství Božího rozumu objasněné, bude celosvětově, neprodleně realizovat. Kristus někoho bude svým Božím rozumem odměňovat, někoho bude trestat, a to odstoupením svého Božího rozumu, i v celosvětovém, mírovém Boží království. Ať se proto úplně poslušní, živí, trestajícího Krista bojí strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, bojuje na život a na smrt, především s neposlušnými, to je s mrtvými, dementními vládnoucími psychopaty, jím v Písmu vyvoleného Česka, kteří chtějí vládnout místo Krista ZÁKONODÁRCE. Neposlušní, mrtví, dementní psychopati Česka, propadli SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Ježíše Krista kvůli tomu, že prokazatelně slouží tvorstvu, místo Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU, VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Pokud se např. OTEC Bohu milý farář Hének, s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM nesmíří, v novoluní MĚSÍCE, od pátku 7.12.2018, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22.12.2018, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jím vyvolené Česko úplně zničí strašlivou záhubou, a to v době ropného a ekonomického kolapsu, v době třetí světové křesťanské války. Tím Kristus naplní Písmo o tom, že Česko bude strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, to je mrtvému tvorstvu, všech států světa. Kristus v SOUDU neposlušných vládnoucích dementních psychopatů nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny neposlušné, to je mrtvé, nevyžene do říše ticha. Když boháči nyní zvítězí, trestající Kristus zlé Česko úplně zničí.

 

2.) Teologové a ostatní vzpurní a neposlušní, to je mrtví vědci. Neurážejte se prosím kvůli tomu, že o neposlušných, to je mrtvých svévolnících, od kterých NEOMYLNÝ Kristus odstoupil svým Božím rozumem, je možné mluvit jako o dementních PSYCHOPATECH. Papež František je dementní PSYCHOPAT tím, že místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi jako ZÁKONODÁRCE, slouží neposlušnému, to je mrtvému tvorstvu, které slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Vyhovuje přáním nemravných, DUCHEM CHUDÝCH křesťanských, mrtvých sviní, což je hřích, který je k energetické SMRTI neposlušných hlupáků. Kristus nechce vládnoucí mrtvé dementní PSYCHOPATY pokořovat věčně, odstoupením svého Božího rozumu. Vyčkává, chce se smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad úplně poslušnými křesťany, kteří v Česku mají povinnost zmizet jako PÁRA nad HRNCEM tím, že úplně zničí křesťanství, a tím všechna ostatní náboženství, STŘÍBRO Kristem odvržené. Křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, islám, atd., jsou náboženství pouze dočasná. Věčné je pouze celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v čele se VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, NEOMYLNÝM Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který je odjakživa SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Ježíši Kristu vzdají chválu, za SOUD neposlušných, to je mrtvých křesťanů, a jiných ateistů, pouze živí, to je úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristem v Písmu vyvolené Česko, v době 70-ti let od roku 1948, má povinnost neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ 40 let Boží socialistické převýchovy. Stádo křesťanského, dementního lži lidu, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, se hrne za neposlušným, to je mrtvým dementním PSYCHOPATEM BELZEBUBEM papežem Františkem dle Žalmu 73, protože NETVOR papež vyhovuje přáním boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Boháči, politici pravice a levice, a jiní váleční štváči, lokají, či konzumují jeho svěcenou křesťanskou špínu PROTIKLADNÝCH DOGMAT o Ježíši Kristu plnými doušky proto, aby mohli věčně kupit majetek, a svoje Bohy, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA. POLE VĚDY Písma připadlo odpadlíku od víry v Krista ZÁKONODÁRCE, BELZEBUBU papeži Františkovi, který nevejde do odpočinutí od díla energetické zhouby, protože, svým geneticky zvířecím mozkem, nedovede logicky myslet. Když Kristem vyvolené Česko nezničí špínu křesťanské nečistoty, bude Kristem zahubeno strašlivou záhubou, ve třetí křesťanské světové válce, v době ropného a ekonomického kolapsu. Kvůli křesťanským, nemravným sviním, přišla POTOPA na celou zemi. POTOPOU je odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných sviní, všech náboženství světa. Touto POTOPOU nebude vyhlazeno všechno tvorstvo, když Kristem vyvolené Česko se vrátí k Bohu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Křesťanská mlha vyšla z úst Nejvyššího Boha, Ježíše Krista, i v adventu 2018, a pomocí křesťanských protikladných lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMÓNŮ, např. premiéra Babiše, zaplavila celou zemi. Člověk, jehož rozum je pouze geneticky zvířecí, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, nedokáže mluvit ani pravdu o Kristu, ani pravdu o správné koncepci energetiky. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, si bohatí dementní psychopati, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, nastolili znovu svou křesťanskou spravedlnost, a to pomocí charity a almužny takových sviní, jaké jsou např. v BAZALCE gdpr@i-group.cz, socialni.sluzby@centrumBAZALKA.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, však v Písmu jasně uvádí, že pokorní a úplně poslušní služebníci Krista nakonec pochopí, že bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou. Pastvou boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, jsou chudáci, bezdomovci, uprchlíci, atd. Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/11,20,25až43/26,31, atd. Tuto pastvu Ježíš Kristus neposlušným, to je mrtvým křesťanským sviním ruší, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to úplným zničením křesťanských protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a úplným zničením promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, zrušením lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli energetické spáse. Kristus v SOUDU nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí tím, že úplně poslušní služebníci Krista, odsoudí neposlušné svině. První smlouva Ježíše Krista s křesťanskými, neposlušnými, mrtvými sviněmi o tom, že křesťanské svině budou místo Bohu sloužit uvedeným výrobkům lidských rukou, je tímto textem SOUDU křesťanských neposlušných, mrtvých sviní, zrušená navěky věků. Ježíš Kristus dovoluje jít dál, do mírové, celosvětové Boží zahrady, Božího království, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné tvorstvo. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, může být uzavřena až po vykonání SOUDU čtením Písma, Ám.8/11, až Ježíše Krista, takového NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, budou znát všichni úplně poslušní služebníci Krista, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, je nevyužití příležitosti návratu ke Kristu. Kristus LÉKAŘ, úplně poslušné uzdravuje ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kolaborant, křesťanský kníže Václav, Česko energeticky, a mravně nespasí. Česko, mocný LEV, má od Ježíše Krista moc, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, energeticky spasit všechny národy světa, na kongresu úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všechno bude nové tím, že pomine majetek boháčů. Boží rodina cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCICH lidí, bude mít majetek společný. Úplně poslušní, živí, kteří se spolehnou na Boha, na SLOVO NOVÝCH NEBES, se vzdají Kristu bez boje pochopením, že proti Bohu, neposlušní, to je mrtví, jsou úplně bezmocní, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista od všech, kdo mají s Bohem STAROU křesťanskou SMLOUVU. Úplně poslušní, nebojte se mluvit pravdu o Kristu ZÁKONODÁRCI, a o jeho energetické koncepci! Vůle Boží je, aby Česko, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zrušilo svoje Bohy, to je výrobky lidských rukou, které dělají energetickou zhoubu, války, násilí, atd., to je především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Kvůli energetické, ekologické a mravní SMRTI, v době ropného a ekonomického kolapsu, Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, neprodleně zrušilo veškeré zbrojení, všechny války, a veškerou další nesmyslnou činnost DUCHEM CHUDÝCH křesťanských a ateistických sviní, či zločinců. Dokonalý POKOJ a celosvětový mír, bude patřit úplně poslušnému Česku, když synové člověka, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nový ministr zahraničí Babiš, nové vlády Česka, uvedené na konci této kapitoly, a nový premiér Česka, odborník na energetiku, SEDMÝ OKŘÍDLENEC, SEDMÝ ANDĚL z PTACTVA ODS, Ing. Topolánek, vše uvedené vykřičí do celého světa. Kristus končí veškerou konkurenci, všech států světa. Kvůli energetické spáse Česka a světa, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, nastoluje celosvětovou spolupráci všech států světa. Kvůli neposlušnému, to je mrtvému Česku, Babišovi a Ing. Topolánkovi, kvůli tomu že v Česku nenastalo vzkříšení ze vzedmutého moře mrvých neposlušných křesťanských a ateistických sviní, pokračují stále všechny nesmyslné války o území s fosilními palivy, a nesmyslné horečné zbrojení. Kvůli mrtvolám, Babišovi a Ing. Topolánkovi, Kristus ve Francii nastolil občanskou válku boháčů a chudáků. Z OBČANSKÉ VÁLKY ve Francii je zřejmé, že boháči a chudáci spolu bojují pro neznalost Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Francie je v šoku z toho, že boháči i chudáci, pro neznalost Krista, bojují kvůli tomu, aby mohli STÁLE dále sloužit svým Bohům, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Prezident Macron, svým geneticky zvířecím rozumem, nemůže najít řešení vleklého konfliktu, který se v křesťanství vleče již 2018 let. Řešení nesmyslných válek mezi chudými a bohatými, mají povinnost přinést BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíži všechno tvorstvo, úplně poslušní a bezmocní Babiš a Ing. Topolánek, a znalec Písma z místa svatého, ze země svaté, z pupku světa, z kolébky úplně poslušného lidstva, z Domašovska, Bohu milý OTEC, zakladatel mírového, celosvětového Božího království, farář Hének. Uvedená trojice SYNŮ ČLOVĚKA, BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, má povinnost UKONČIT starý křesťanský svět lží, podvodů, násilí, válek, pokrytectví, atd., tím, že v době od nového novoluní, od pátku 7.12.2018, do SVÁTKU SVATÉHO DUCHA, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22.12.2018, ukončí všechny vánoční křesťanské zvyky tím, že porodí dokonalou Boží lásku, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Advent v Česku musí být PŘÍCHODEM, musí být ERUPCÍ, opakovaně uváděne Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Největším zlem na světě, jsou Bohové neposlušných lidí, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, kvůli kterým se celá země v základech hroutí. Kristus, pomocí SOUDU neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, odpočinul od svého díla, od své podpory geneticky zvířecích mozků vládnoucí elity. Premiér nové vlády Česka, odborník na energetiku Ing. Topolánek, ministr zahraniči Babiš, a OTEC Bohu milý, zakladatel celosvětového Božího království v Praze, na kongresu všech úplně poslušných státníků celého světa, farář Hének, mají povinnost neprodleně porodit uvedené Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma tak, aby Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se mohl do Česka vrátit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v adventu 2018. Prázdné VÁNOČNÍ zvyky Kristus nemá rád. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7.

 

3.) Politická a náboženská dobytčata Česka, jako první na světě, mají povinnost vstoupit do svatyně Krista, kterou je celý svět, kterou jsou všechny státy světa, stvořené Kristem, ZÁKONODÁRCEM. Jaký konec vezmou neposlušní, to je mrtví křesťanští a jiní svévolníci, je zřejmé až dnes, na SOUDU. Česko má povinnost neposlušné svině, či křoví křesťanských a jiných boháčů a NETVORŮ, neprodleně spálit ŽAREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle Písma a písniček od Krista. Česko má povinnost být křesťanskou BÍLOU VELRYBOU tím, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v adventu 2018, vyvrhne JONÁŠE, premiéra Babiše. Vyvrhnout Babiše, znamená zřídit ŽENU STATEČNOU, která bude Bohem tím, že bude úplně poslušnou vládou Česka, v čele s premiérem, s odborníkem na energetiku, se SEDMÝM ANDĚLEM, Ing. Mirkem Topolánkem, dle textů na konci kapitoly, kde Babiš bude pouze ministrem zahraničí. Česko má povinnost energeticky spasit uvedená bohatá, úplně poslušná, to je živá PRAVICE. Prezidentem Česka má povinnost být úplně poslušný, živý odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES má od Krista moc úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, má moc zřídit novou STÁTNÍ SPRÁVU Česka, úplně poslušnou, to je živou. Má moc Česko úplně zničit strašlivou záhubou, PEKLEM třetí světové křesťanské války. Neposlušní, to je mrtví vládnoucí dementní PSYCHOPATI, mírumilovného Krista ZÁKONODÁRCE, jediného Boha světa, milovat nemohou. Česko má povinnost, jako první, úplně poslušný, to je živý stát na světě, očistit se od křesťanských dementních sviní, od všech křesťanských tradic, a tím, již na Vánoce, nemít s militaristickými, imperialistickými křesťany nic společného. Veškerý majetek, který z hlediska energetiky shnil, patří Kristu proto, aby Kristus mohl Česku a světu ukázat věci nové, nutné pro zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu úplně poslušných, to je živých státníků, všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo jako neposlušný, to je jako mrtvý NETVOR, lže o Kristu, který je vyvýšený SOUDEM neposlušných, mrtvých vládnoucích válečných zločinců, lže současně o správné, Boží koncepci energetiky, a tím padá do HROBU energetického a ekonomického kolapsu, do HROBU třetí světové křesťanské války. Kristus vytáhne z tohoto energetického hrobu pouze úplně poslušné služebníky Krista, pomocí dokonalé Boží lásky zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo bude stále sloužit BELZEBUBU papeži Františkovi, a jeho krutým Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům PRAVICE a LEVICE, a tím lidským Bohům, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, jde do PEKLA třetí světové křesťanské války. Nikdo zlý, neposlušný, to je mrtvý, nemůže v Písmu najít uvedenou moudrost o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, zákonů POLE VĚDY Písma. Bože VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO dej, ať neposlušný, to je mrtvý premiér Babiš, pomocí TVÉHO Božího rozumu, pochopí texty Písma o tom, že Česko se má ke Kristu vrátit neprodleně, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bože dej Babišovi Boží rozum, ať uvěří textům Písma o tom, že v mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, bude postupně ve všem po nedostatku v případě, když zajistí, aby Česko, v adventu 2018, porodilo z Písma Ježíše Krista, jako DÍTĚ, i jako odpovědného, dospělého, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Všechny národy budou bývalému BERANU, bývalému komunistovi Babišovi blahořečit, když z PÍSMA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zkusí rodit DÍTĚ, NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pane Bože, mediální MISTŘE dej, ať všem nemajetným chudákům je v adventu 2018 hej. Konej divy. Dej DUCHEM CHUDÉMU Babišovi pochopit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, že kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, již nesmí být bohatým pokrytcem, zločincem a lhářem. Zločincem je pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, od všech zlých, mrtvých, neposlušných, bohatých sviní. Vzkříšení z mrtvých bohatých sviní, ze vzedmutého moře náboženských a politických sviní, v Česku již nebude. Moře militaristických, křesťanských, muslimských, židovských, islámských a jiných sviní nebude, vyschne. Stane se tak, když bývalý komunistický BERAN Babiš, bude úplně poslušným, to je živým Bohu milým Otcem, zakladatelem celosvětového, mírového Božího království, na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko má povinnost se znovu narodit, pomocí SVĚTLA SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Např. premiér Babiš se znovu narodí tím, že bude stejně mocný a neomylný, jako je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Znovu se narodí tím, že bude stejný ZÁKONODÁRCE, stejný Bůh, jako je Ježíš Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Má povinnost být jako Kristus VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že na kongresu úplně poslušných státníků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, založí celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Z televizních pořadů např. na PRIMĚ je vidět, že Česko, ani v adventu 2018, neslouží Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, ale pouze POHLAVNÍM ÚDŮM vládnoucích, politických a náboženských sviní, pomatenců, lhářů, zločinců, či pokrytců. Především bývalý BERAN, bývalý komunista, premiér Babiš, je ve střetu zájmů, mezi svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, a SKÁLOU, kterou je, svým Božím rozumem, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Bůh je LÁSKA pouze v případě, když úplně poslušný, živý, a naprosto bezmocný Babiš ukončí dobrovolně katastrofické trendy nesmyslného ničení fosilních paliv a planety země, a když, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů bude mluvit, a bude je neprodleně, celosvětově realizovat. Bývalý BERAN Babiš má povinnost se poučit z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy, a spolu s celým Českem zpívat Kristu písně nové. Terapie je jediná, mluvit uváděné PRAVDY a Ježíši Kristu, a tím mluvit PRAVDU o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Babiš a Česko má povinnost zpívat: Mám TĚ rád, Ježíši Kriste, strašně rád, za to že jsem Bohem, stejným jako TY. Mám rád dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Rád nastolím celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na kongresu všech úplně poslušných státníků světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Úplná POSLUŠNOST Babiše znamená, že Kristem vyvolené Česko, úplné zničí křesťanství, a tím judaismus, hinduismus, islám, kapitalismus, militarismus, fašismus, imperialismus, socialismus, feudalismus, atd., zřízením celosvětového, mírového Božího království, s dokonalou Boží majetkovou rovinou. Boží majetková rovina je z textů Písma SLOV NOVÝCH NEBES zřejmá. Je to zřízení celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, pro cca 1500 lidí, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Uvedené výkresy byly nakresleny jenom proto, aby bylo možné vést dialog o jedině správné SOLÁRNÍ architektuře a urbanismu. Dle písní a textů Písma, já se rozplynu, se svými návrhy, JAKO PÁRA NAD HRNCEM v případě, že nastane vzkříšení z moře mrtvých, militaristických sviní technického lži lidu. Já se rozplynu JAKO PÁRA NAD HRNCEM tím způsobem, že nikomu nebudu radit jak projektovat DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, či jak položit na dálnice koleje, pro regionální vlaky. Já se rozplynu JAKO PÁRA NAD HRNCEM tím způsobem, že technickému lži lidu objasním, že každý služebník Krista, vzkříšený z mrtvých, ze vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, se stává stejný jako Ježíš Kristus, stejný jako NEOMYLNÝ Bůh, pomocí rozumu Ježíše Krista tím, že se stává DOSPĚLÝ a ODPOVĚDNÝ vůči lidem, i vůči Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Kdo nebude dospělý a odpovědný za sebe, za svůj geneticky zvířecí mozek, a za ostatní hlupáky, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, toho trestající Kristus nenechá bez trestu. Vzpurné a neposlušné, pošetilé, to je mrtvé, křesťanské a ateistické svině, uvažují o tom, že všechny problémy vyřeší až po ropném a ekonomickém kolapsu, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa. Po vzkříšení z mrtvých, které ještě nenastalo, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, od technického lži lidu přestane odstupovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství pouze v případě, že se Česko ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátí neprodleně, v adventu 2018. Ježíš Kristus slíbil, svým Božím rozumem, že bude technickému lži lidu ukazovat věci nové, především ve výstavbě DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí. Proto, aby se tak stalo, Kristem vyvolené Česko, se musí bát strachem jaký ještě nebyl kvůli tomu, že technický lži lid, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, je stále mrtvý, to je dementní, a tedy naprosto bezmocný. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, pouze v případě, když technický, politický a náboženský dobytek, bude v koncích se svou moudrostí, své architektury a urbanismu, svých DOMŮ LETNÍCH, stvořených pouze geneticky zvířecími mozky vzpurných, neposlušných, to je mrtvých, dementních, technických sviní, nikoli rozumem Krista, ZÁKONODÁRCE.

 

4.) Kristus se narodí poslušným v podobě DUCHA SVATÉHO, mezi námi, současně jako DÍTĚ, a současně jako DOSPĚLÝ a ODPOVĚDNÝ za své činy pouze v případě úplné poslušnosti technického lži lidu. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se dokonale, perfektně, zdařila POTOPA Česka a světa, kterou způsobil, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých křesťanských či ateistických sviní, či NETVORŮ. Také v adventu 2018 vzešel plný počet neposlušných, mrtvých, křesťanských a ateistických pohanů. Potopa světa např. v Česku se vyznačuje počasím, nekonečnou křesťanskou POUŠTÍ, ve které schnou lesy, i úroda na polích, ve které je stále nižší hladina spodní vody, i v zimním období. Potopa světa v jiných státech, se vyznačuje potopami, záplavami, hurikány, atd. Zachránit životní prostředí znamená přežít trestání SOUDEM. Kristem vyvolenému Česku se stále nepodařilo vysušit moře křesťanských sviní. Trestání Ježíše Krista mrtvých, neposlušných dementních psychopatů, stále pokračuje. Potopu světa má povinnost vysušit především Bohu milý Otec farář Hének. V kostele v Domašově musí vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které vysuší veškeré protikladné křesťanské žvásty, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí. Kristus v Písmu vyžaduje, aby neposlušní, to je mrtví křesťanští dementní PSYCHOPATI, kteří slouží tvorstvu, místo Kristu, se omluvili dle Písma za to, že nesmyslnou výrobou a spotřebou zaplnili ropnými a jinými odpadky celou zemi, dokonce i moře. Aby se omluvili za to, že energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou atd., způsobili, kvůli děsivé temnotě krutého zmijího jedu protikladných dogmat katolického katechismu, a kvůli krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, že se celá země v energetických základech hroutí. Protože křesťanští dementní PSYCHOPATI, svými geneticky zvířecími mozky, uvedené nesmyslné ničení fosilních paliv nepovažují za hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, Kristus si s neposlušnými, vládnoucími NETVORY Česka, stále neví rady. Všechny uvedené křesťanské lži o Kristu, a lži o chybné koncepci energetiky MPO, se neposlušnému lži lidu Česka a světa líbí. Pro Kristem v Písmu vyvoleném Česku je katastrofou, že nikdo neumí vyznat své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka. Vládnoucí elita zná, že neposlušní, to je mrtví, mají povinnost se poučit z dějin Česka o tom, že proti rozumu Krista jsou mrtví, neposlušní lži lidé, naprosto bezmocní. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, neopustí pouze úplně poslušné, to je živé. Neposlušní, to je mrtví již zemřeli tím, že Ježíš Kristus od neposlušných, mrtvých, odstoupil svým Božím rozumem. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, křesťanských, a jiných sviní, NETVORŮ, proto Česko může realizovat. Kristus dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, především technickému lži lidu. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka se blíží, jsme mu blíž a blíž. Láska k novému Kristu, k jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, hříchem není. Kdo chce dokonalý pokoj celosvětového míru Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, musí odvrhnout papežence, boháče, bankéře, politiky, zbrojaře. Kristus z Česka a světa odešel, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství z toho důvodu, aby v době adventu 2018, SOUDEM těchto textů, úplně zbořil každého neposlušného dementního psychopata, to je mrtvého, křesťanského, ateistického, buddhistického, hinduistického, muslimského, židovského, a jiného dementního svévolníka, pomocí úplně poslušných služebníků Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Vůle Boží je, aby Kristem v Písmu vyvolené Česko neztrácelo zbytečně čas, kvůli neposlušným vládnoucích Bohům, od kterých Kristus odstoupil svým Božím rozumem, kvůli tomu, že neposlušní, to je mrtví, mají za SKÁLU, či za Boha, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Ježíš Kristus v Písmu vyžaduje, aby vzkříšení z mrtvých sviní Česka přišlo v pravý čas, který je nyní, v době adventu roku 2018, od nového novoluní, od pátku 7. prosince 2018, do celosvětového SVÁTKU Ježíše Krista NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22. prosince 2018. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, VŠEMOHOUCÍ, NEOMYLNÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svůj Boží rozum vrátí pouze poslušným znalcům SLOV NOVÝCH NEBES, ze svého milosrdenství. Neposlušné, mrtvé, křesťanské, a jiné dementní PSYCHOPATY, kteří v křesťanství, v islámu, atd., místo Kristu, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, zahubí odstoupením svého Božího rozumu, a následně, v době ropného a ekonomického kolapsu, strašlivou záhubou, v době třetí celosvětové války. Z neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Bohů, Ježíš Kristus učinil dementní PSYCHOPATY, odstoupením svého Božího rozumu. Tuto poruchu léčí LÉKAŘ Kristus, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, v adventu roku 2018, mají povinnost nerodit samotřetí svatou ANNU, samodruhou PANNU Marii, a Boha neposlušných křesťanských sviní, Ježíše Krista, křižovaného mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, křesťanskou Marii probodl MEČEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Luk.2/34. Učinil to z toho důvodu, aby úplně zničil zlé, neposlušné, to je mrtvé MODLOSLUŽEBNÍKY křesťany, jejich militarismus, kolonialismus, imperialismus, fašismus, atd., svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Veškerý majetek shnil, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. Kvůli tomu musí být všechno nové, nová energetika, i nové mravy. Na PANNU BOHORODIČKU, na křesťanství a na Putina, je nutné úplně zapomenout. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Křižovat Ježíše Krista, mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí boháče, ekonoma, DÉMONA, Boha bankéřů, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB podatelna@cnb.cz, je k energetické a mravní SMRTI Česka a světa. Satani či LUCIFEŘI kněží, mají povinnost neutíkat do říše ticha hned. Mají povinnost se podřídit Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI tím, že v adventu 2018, budou rodit VŠEMOHOUCÍHO, NEOMYLNÉHO, MÍRUMILOVNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Vidět celosvětový mír, nastolený na kongresu všech státníků světa, v DOLINĚ O2 Arány v Praze, znamená vidět Ježíše Krista v Písmu nově. Vidět Ježíše Krista nově, umožní úplně poslušným služebníkům technického lži lidu, ukončit dobrovolně dobu BENZINOVOU, kvůli záchraně zbylých fosilních paliv, na přestavbu Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus se smiluje pouze nad úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří nového Krista budou znát, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a kteří budou Krista milovat, jako sama sebe. Provinit se nastolením celosvětového míru, znamená zničit neposlušné. Vážený mons. CharlesIi Danieli Balvo, teologové, a ostatní neposlušní, vzpurní, mrtví učenci. na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, apha@apha.cz, biskup@bcb.cz, biskupstvi@bihk.cz, biskupstvi@dltm.cz, bip@bip.cz, arcibol@arcibol.cz, brno@biskupstvi.cz, ordinariat@doo.cz, exarchat@exarchat.cz. ordinariat@dltm.cz, sekretar.duka@apha.cz, holub@bip.cz, kajnek@bihk.cz, sekretariat@bcb.cz, sekretar.maly@apha.cz, posad@bcb.cz, wasserbauer@apha.cz, biskup@biskupstvi.cz, graubner@arcibol.cz, konzbul@tiscali.cz, biskup@doo.cz, mdavid@doo.cz, nuzik@arcibol.cz, kancler@arcibol.cz, sekretar.herbst@apha.cz, hrdlicka@arcibol.cz, opat@brevnov.cz, kvpzr.cr@gmail.com, tisk@cirkev.cz, bohosluzby@cirkev.cz, bina@bcb.cz, laskova@bip.cz, srsen@bihk.cz, okno@doo.cz, michalkova@dltm.cz, gracka@arcibol.cz, pistora@apha.cz, klimentova@cirkev.cz, pribyl@cirkev.cz, vezenskapastorace@cirkev.cz, uher@cirkev.cz, karlova@cirkev.cz, jemelka@cirkev.cz, tetiva@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, chytil@cirkev.cz, cech@cirkev.cz, jan@proglas.cz, twr@twr.cz, steiner@cirkev.cz, vanova@cirkev.cz, skolstvi@cirkev.cz, halik@farnostsalvator.cz, kuzniar@cirkev.cz, strak@cirkev.cz, predseda@signaly.cz, stepancik@cirkev.cz, radim@proglas.cz, hedvika@proglas.cz, vira@vira.cz, send@send.cz, ckasusice@centrum.cz, michal.nemecek@apha.cz, jakub.jirsa@ff.cuni.cz, jiri.plhak@seznam.cz, tomas.halik@gmail.com, ufar@ff.cuni.cz, robert.krejci@centrum.cz, krejci.alzbeta@gmail.com, cka@krestanskaakademie.cz, ninanovakova@volny.cz, orlik@cirkev.cz, info@kurzy.cz, muzeum@muzeum-km.cz, atd. ZEMĚ, ve které Kristus zajišťuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na svět, již není tajemstvím. Pomocí podobenství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přichází Kristus znovu, PODRUHÉ, do jím v Bibli vyvoleného Česka. PAMĚTNÍ KNIHA ŽIVOTA těchto textů je napsána ČERTÍM BRKEM posledního proroka Stanislava Oplatka. Tyto texty jsou KNIHOU ŽIVOTA z toho důvodu, že dle vůle Boží určují energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu Česka a světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Postrachem chybujících znalců Písma, teologů, není SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Postrachem Satanů či LUCIFERŮ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, je hněv Boží, který již neprodlévá kvůli tomu, že Satani či LUCIFEŘI kněží, místo s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, sympatizují s neposlušnými, to je s mrtvými vládnoucími Bohy, s politiky pravice a levice, s bankéři, se zbrojaři, s vojenskými kaplany, atd., a tím s Bohy vládnoucích dementních PSYCHOPATŮ, s výrobky lidských rukou, s PRACHY, ZBRANĚMI, AUTY, atd.

 

5.) Satanům či LUCEFERŮM kněžím přesto Kristus v Písmu umožňuje změnit nemravný, hmotný, materiální, křesťanský a ateistický svět, na svět DUCHOVNÍ, vysoce mravný tím, že úplně poslušní, to je živí, budou ve výkladu Písma stejně NEOMYLNÍ a stejně mocní, jako je autor Písma, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako jediný Bůh všech států a církví světa. Stane se tak když v Česku vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Když Česko nebude materiální, ale DUCHOVNÍ, to je NEOMYLNÉ, stejné jako Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. NEOMYLNOST a MOC nad neposlušnými, to je mrtvými vládnoucími sviněmi, se získává studiem VEŠKERÉHO PÍSMA od Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO pochopením, že knihy všech náboženství světa, se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. LÉKAŘ Kristus, úplně poslušné křesťanské, či ateistické svině uzdravuje, a to ČTENÍM dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mediální MISTR, jediný UČITEL a LÉKAŘ všech vzpurných, neposlušných, to je mrtvých sviní, křesťanských, ateistických, atd., který žije mezi námi, v horoskopu v novinách Rovnost, i v Písmu uvádí. Po prorocích, PINCHASECH, Marxovi a Engelsovi, jsem se narodil v roce 21.9.1940, jako třetí PINCHAS, jako poslední prorok, tohoto vzpurného a neposlušného křesťanského, ateistického světa. Díky žehnání Ježíše Krista, díky jeho Božímu rozumu, jsem dohonil všechny křesťanské a ateistické vinaře, a vinný lis jsem naplnil, jako každý vinař. Již více než dvacet let vyvyšuji Ježíše Krista ZÁKONODÁRCE, SOUDEM neposlušných vládnoucích Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. tím, že píši jak pravdu o Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, tak pravdu o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a světa, protože je uvedená v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Já již nejsem posledním prorokem křesťanského lži lidu. Posledním a prvním PROROKEM, je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který o sobě vše uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo se ke Kristu nevrátí, pro odstoupení jeho Božího rozumu, shnije. Ježíši Kristu, vyvýšeného SOUDEM neposlušných politiků pravice a levice, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., se nikdo nebude posmívat beztrestně. Geneticky zvířecí rozum lidský, při odstoupení Božího rozumu, je mrtvý. Kristus v Písmu slíbil, že za tři dny od mých narozenin, od 21.9.1940, bude úplně poslušnému, to je živému Česku a světu žehnat, a to pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Tyto tři dny, od 21.9.1940, do 24.9.1940 jsou tři tisíciletí, protože Kristův DEN PÁNĚ je tisíc let. 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Ageu.2/6,18,19, Sír.5/5,7/16, atd. Nyní máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, či ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, kdy drzí pozemští OTCOVÉ Satani, či LUCIFEŘI kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, již nesmí nikoho učit poznávat Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty krutého zmijího protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí zlého boháče, ekonoma, DÉMONA, Boha bankéřů, KOZLA z ČSSD Rusnoka, guvernéra ČNB podatelna@cnb.cz. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26, 12/28,13/17, atd. Stále stejný DUCH SVATÝ, křesťanský Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozený v křesťanství mletím protikladných dogmat krutého zmijího jedu děsivé temnoty katolického katechismu, o UKŘIŽOVÁNÍ Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., je nyní SMRTÍ pro každého neposlušného, to je mrtvého křesťana, ateisty, atd. Hněv Krista, kvůli protikladným křesťanským lžím o svém UKŘIŽOVÁNÍ, kvůli v Písmu vyvolenému, neposlušnému a vzpurnému, mrtvému lži lidu Česka, již neprodlévá. Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných, to je mrtvých křesťanských či ateistických sviní, PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, je pro každou neposlušnou, to je mrtvou, křesťanskou, a ateistickou svini, SMRTÍ. Vzkříšení z mrtvých křesťanských a jiných neposlušných sviní v Česku nastane, až moře vzpurných dementů vyschne, až Kristus SMRTÍ být přestane tím, že mnohým znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svůj Boží rozum vrátí. Kristus je SMRTÍ tím, že odstoupil, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, od všech neposlušných, to je mrtvých sviní, které ignorují dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině správné, energetické, ekologické, a mravní koncepci Česka a SVĚTA. Pravda o NEOMYLNÉM Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, o ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který žije mezi námi, která osvobodí každého úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, od stávajících neposlušných, mrtvých, vládnoucích Bohů, je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Stávající vládnoucí Bohové, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, atd., dupou celou zemi, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., až se v základech hroutí. Spolu se svými Bohy, s mrtvými Satany či Lucifery kněžími, všech ekumenických ČARODĚJNIC, místo Ježíši Kristu, stále slouží pouze svým pohlavním údům tím, že slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Jsou proto stále stejným Bohem, Ježíšem Kristem, v Písmu prokletí. Hněv Ježíše Krista, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, či na ÚSVITU osmého tisíciletí vedení všech států DUCHEM SVATÝM, již neprodlévá, kvůli neposlušnému a vzpurnému, to je mrtvému lži lidu Česka, kde stále nenastalo vzkříšení z neposlušných, mrtvých, křesťanských, či ateistických sviní. Neposlušní, to je mrtví vládnoucí Bohové Česka, místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států světa, stále slepě a zatvrzele slouží svým pohlavním údům tím, že slouží svým lidským Bohům, boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, politikům pravice a levice, atd. kvůli lásce ke svých Bohům, k výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, si proto neváží žádného lidského proroka. Neváží si ani mě, přestože, dle vůle Boží, píši PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES zná, že každý lidský mozek, který je pouze geneticky zvířecí, svým Božím rozumem buď OŽIVUJE, nebo UMRTVUJE. Geneticky zvířecí mozek člověka OŽIVUJE vstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, UMRTVUJE odstoupením svého Božího rozumu. Pro tuto obrovskou moc Ježíše Krista nad každým člověkem na světě, každý člověk se musí před Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM sklonit, a vyznat, že Kristus má obrovskou moc nad každým člověkem. Kristus se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až ŠKOLSTVÍ a VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA budou mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné celosvětové koncepci energetiky, ekologie a mravů. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že při odstoupení Božího rozumu, je to s každým člověkem úplně stejné, jako s nemravnými, politickými, či náboženskými zvířaty. Geneticky zvířecí mozek lidský, při odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nemá než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Dle vůle Boží, teologové a ostatní neposlušní, to je mrtví vědci, mají povinnost, neprodleně a dobrovolně naplnit Písmo, o vyjití JASNÉ HVĚZDY JITŘNÍ, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v KOLÉBCE úplně poslušného lidstva, na Domašovsku, v Brně a v Praze. SEDM HVĚZD, či SEDM CÍRKVÍ v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, nyní, v 8. volebním období 2017 až 2021, tvoří tyto mrtvoly. 1. Předseda Radek Vondráček. Dobytek z ANO. Místopředsedové: 2. Jan Hamáček. KOZEL z ČSSD. 3. Tomáš Hanzel. KOZEL z ČSSD. 4. Vojtěch Filip. BERAN z KSČM. 5. Tomio Okamura. Dobytek z SPD. 6. Vojtěch Pikal. Dobytek z PIRÁTŮ. 7. Petr Fiala. PTÁK z ODS, Ježíšem Kristem v Písmu prokletý. Uvedené neposlušné svině bojují s Ježíšem Kristem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus v Písmu slíbil, že uvedené neposlušné vládnoucí svině přemůže, protože je Pánem pánů, a Králem králů tím, že mnohým vládnoucím vzpurným dementním PSYCHOPATŮM, svůj Boží rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Každý úplně poslušný služebník Boží má povinnost mít strach, jaký ještě nikdy nebyl z toho důvodu, aby Ježíš Kristus, svoje sliby Česku splnil, aby nenechal Česko úplně zničit, v době ropného, ekonomického kolapsu, v době třetí světové války, kdy zničí dvě třetiny vzpurného politického a náboženského dobytka. Boží hněv, kvůli neposlušnosti v Písmu vyvoleného, mrtvého Česka, již neprodlévá. Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, se nebudou posmívat beztrestně. Posmívají se Kristu ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI majetků, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí. Kristus, ZÁKONODÁRCE, ZLODĚJ majetku, který nyní shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, zlé, vzpurné, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí svině úplně zničí, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Pravda je taková, že POSLANECKÁ SNĚMOVNA má nyní ve vedení pouze ŠEST ANDĚLU z toho důvodu, že KOZEL Hamáček z ČSSD, se stal ministrem vnitra. V době, kdy PS měla ANDĚLŮ SEDM, měl Ježíš Kristus zvítězit tím, že těchto SEDM ANDĚLŮ se mělo k Ježíši Kristu ZLODĚJI vrátit, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím se stát strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro svou neposlušnost, což se zase nestalo. Poslanci – ZÁKONODÁRCI, se zase znovu drze povýšili nad SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Ježíše Krista. Proto moře křesťanských militaristických sviní v Česku zase nevyschlo.

 

Teologové a ostatní vzpurní a neposlušní, to je mrtví vědci. Máte povinnost neprodleně naplnit Písmo do poslední čárky tím, že úplně zničíte křesťanství tím, že úplně zničíte křesťanské a židovské militaristické hodnoty tím, že budete realizovat texty z Izaiáše, Matouše, Zjevení, atd. Papež František, již není třpytivá hvězda, již není jitřenky syn, protože JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ je Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus je nyní VINNOU RÉVOU Bible, FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, či OLIVOU Koránu. Ageus2/6,18,19, atd. Všechny tyto texty Písma se v Boží slávě Ježíše Krista vzájemně doplňují a upřesňují. Tyto texty jsou NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Pokorné a úplně poslušné Česko, má povinnost být živé tím, že neposlušného a vzpurného, to je mrtvého dementního PSYCHOPATA papeže Františka, v adventu 2018, v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů, srazí z jeho SLOV, jeho krvavých křesťanských nebes za to, že službou tvorstvu, místo STVOŘITELI Ježíši Kristu, zotročuje národy, pomocí lidských Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Dementní PSYCHOPAT papež František, v adventu 2018, jako BELZEBUB, jako vládce křesťanského PEKLA, již nesmí vystupovat s děsivou temnotou svých protikladných žvástů, na krvavá křesťanská nebesa, protože NOVÁ NEBESA jsou již v Česku na zemi tím, že jsou zapsána ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dementního, zlého PSYCHOPATA, BELZEBUBA, papeže Františka, Česko má povinnost svrhnout do křesťanského PODSVĚTÍ, do nejhlubší jámy, do HROBU, do říše ticha, to je na smetiště dějin, neprodleně. Tato nemravná, křesťanská, zlá militaristická svině, děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu, zneklidňuje celou zemi a otřásá královstvími tím, že tvrdí, že je křesťanský mravné, aby křesťané, muslimové, buddhisté, hinduisté, židé, atd., mezi sebou i nyní nesmyslně ve válkách bojovali, o území s fosilními palivy. Zlosyn BELZEBUB papež František, ničí celou zemi, až se v základech hroutí tím, že odmítá Boží majetkovou rovinu, a existenci boháčů a chudáků, ve svém křesťanském vzdorokrálovství, nepovažuje za hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Vůle Boží je, aby křesťanské, militaristické svině, po adventu 2018 již nepovstaly, aby se nezmocnily země, aby jejich města z DOMŮ LETNÍCH shnila, kvůli zvěstování správné koncepce energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, vymetá křesťanské militaristické svině, POMETLEM ENERGETICKÉ ZKÁZY, teprve nyní. Česko má v adventu 2018 povinnost zajistit, aby se národy přestaly cvičit v boji. Má povinnost naplnit Písmo tím, že na kongresu všech živých, to je úplně poslušných státníků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto o tom, že všechny národy světa oslaví Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že bude rozhodnuto o sešrotování veškerých zbraní. Jedině tímto způsobem může Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, zajistit celosvětový mír, a dokonalý pokoj. Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně rozhodlo, o zřízení celosvětové majetkové roviny, realizací elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, v ZIMNÍCH DOMECH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyžaduje, aby Česko neprodleně s Ježíšem Kristem uzavřelo SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti technického lži lidu, který Kristus, ze svého milosrdenství, živí svým Božím rozumem, odjakživa. Dokonalé naturální plnění je Božím příkazem. Konzumovat žvásty politiků pravice a levice, žvásty boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a Satanů kněží všech náboženství světa, je k SMRTI. Téměř hotová kapitola byla elektronicky odeslána v pondělí, 10.12.2018. Potěšilo mě, že na Říčkách napadl sníh. Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA jsou stejně bílé, jako sníh, protože veškerá špína křesťanských, militaristických, ekonomických, náboženských a jiných, v KNIZE ŽIVOTA nejsou. Kristus v Písmu slíbil, že SNÍH jeho SLOVA, očištěný od křesťanských lží v Česku již zůstane. Stane se tak, když z kostelů v Česku přestanou stoupat ke starým krvavým křesťanským nebesům, lži děsivé temnoty katolického katechismu farářů, především faráře Héneka z Domašova. Kristus vyžaduje naplnit podobenství textů 2.Moj.12/3až18. Každý úplně poslušný služebník Krista má povinnost, od 10.12.2018, vybrat si BERANA, např. bývalého komunisty BERANA Babiše, a spálit ho ELDORÁDEM ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uvedených v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Jíst, KONZUMOVAT, se mohou pouze nekvašené chleby těchto textů. Vše se má dít rychle. Na VELKÝ PÁTEK, DNE PÁNĚ 21.12.2018, v předvečer sobotního úplňku MĚSÍCE 22.12.2018, musí Česko chystat SLAVNOST Krista Krále.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/16,5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Pokud se Kristus, v Česku, v ADVENTU 2018, narodí ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako DÍTĚ, jako NEMLUVNĚ, z milosrdenství svého Božího rozumu, se okamžitě stane DIVUPLNÝM RÁDCEM, BOŽSKÝM BOHATÝREM, OTCEM VĚČNOSTI, VLÁDCEM POKOJE, atd. Ježíš Kristus snad již zajistí, ZLATEM svého Božího rozumu, aby v Česku, na Karlově univerzitě, tři prostitutky, tři MRZKÉ ŽENY, církev KATOLICKÁ, EVANGELICKÁ a HUSITSKÁ, již nemusely vstoupit do křesťanského NEVĚSTINCE, do křesťanského PEKLA, kterým je KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kvůli uvedeným pošetilým, neposlušným, vzpurným, mrtvým církvím, ČARODĚJNICÍM, katolíkům a protestantům, OHOLE a OHOLIBĚ, Česko, a tím celý svět, je v potopě, kterou učinil Kristus, ostoupením svého Božího rozumu. Ekumenické církve, vzpurné, neposlušné, mrtvé, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, chtějí řešit správnou koncepci energetiky, až po ropném a ekonomickém kolapsu, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Veškeré zlo na světě se děje kvůli Česku, kvůli tomu, tomu, že stávající neposlušné, mrtvé církve, ČARODĚJNICE, katolická a protestantská OHOLA a OHOLIBA, místo Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží pouze svým Bohům, výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet v případě, když vládnoucí mrtvá elita znovu odmítne studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nová ředitelka ČRo v Brně Hana Ondryášová hana.ondryasova@rozhlas.cz, a stejně tak Borek Kapitančik, borek.kapitancik@rozhlas.cz, kteří dostávají tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA jako poslední, mají povinnost rodit NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE jako první tím, že v ČRo v Brně budou číst SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby se vzájemně doplňovala a upřesňovala. Kristus zajistí Česku a světu jistou, světlou, mírovou budoucnost, když Hana Ondryášová a Borek Kapitančik, v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně najdou minulost Česka a okolních národů. Když tím, celé Česko, bude Ježíše Krista z Písma znát, jako jediného NEOMYLNÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který vede Česko, Slovensko, atd., tak, jak si to v Písmu předsevzal. Lidé, křesťané a ateisté si myslí, že Ježíš Kristus neexistuje jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, kvůli tomu, že drzí pozemští OTCOVÉ Satani kněží církve katolické, všeobecné, stále melou děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu, o svém Bohu, o člověku Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je však již pouze Bohem dočasným, který je nyní pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Vzkříšení z mrtvých křesťanských, ateistických, militaristických pokrytců, zločinců, či sviní Česka a světa, je vlastně DRUHÝM PŘÍCHODEM VŠEMOHOUCÍHO Krista ZLODĚJE, do jím vyvoleného Česka v roce 2018, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušné a vzpurné, to je mrtvé BRNO, místo NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE, si zatím vybralo vládnoucí Bohy lidské, neposlušné, mrtvé. Politici pravice a levice, svými geneticky zvířecími mozky, vedou Česko a svět do ropného a ekonomického HROBU, do PEKLA třetí světové křesťanské války, kdy Kristus zničí dvě třetiny lidstva. Třetí světová válka určitě přijde, která se zastavit nedá, v případě další neposlušnosti mrtvé ředitelky ČRo v Brně Hany Ondryášové hana.ondryasova@rozhlas.cz, a neposlušného, to je mrtvého Borka Kapitančika, borek.kapitancik@rozhlas.cz. Dle písničky od mediálního MISTRA Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. V ČRo v Brně, neposlušní, to je mrtví bohatí svévolníci, stále spí v postelích s křesťanskými, krvavými nebesy. Stále nerozumí textům Písma a písniček o tom, že je ZUBATÁ SMRT, Ježíč Kristus VÍTĚZNÝ, jednou vyděsí. A pak, neposlušné, vzpurné, to je bez rozumu Ježíše Krista mrtvé svině z ČRo v Brně, s veškerou jejich nóblesou, jejich Bohů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů a jiných podvodníků, zločinců a lhářů, na márách odnesou, kdo ví kam, do říše ticha, to je na smetiště dějin, odnesou. Satan farář Hének z Domašova, snad již chápe texty Písma a písniček o tom, že se nemá urážet, když, jako neposlušný a vzpurný, je Bohem stále považován za mrtvou svini, protože vzkříšení z mrtvých, křesťanských, a jiných bohatých sviní, v Česku ještě nenastalo. Farář Hének, snad již chce být úplně poslušným, živým, OTCEM Bohu milým, protože činil to, co se Ježíši Kristu líbilo. Pozval mě telefonicky na pohřeb paní Votavové z Říček, která náhle zemřela ve věku 87 let. Na pohřeb jsem nešel, kvůli tomu, abych naplnil texty Písma. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, v Písmu praví. Protože v neposlušném, to je mrtvém Česku, ještě nenastalo vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, mrtví, to je neposlušní křesťané, stále pochovávají své mrtvé stávajícím způsobem, energeticky neúnosným. Úplně poslušní, to je živí, na pohřby mrtvých, to je neposlušných a vzpurných křesťanů, chodit proto nemusí. Vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských mrtvých sviní nastane, až Bohu milý OTEC farář Hének, bude v kostele zvěstovat, že vzkříšení v mrtvých, to je neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, již nastalo. Pepík Votava, který pozbyl matku, která se o něho starala, může dostat v Domašově od Ježíše Krista dar, kterým je nová Boží rodina cca 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH, úplně poslušných služebníků Ježíše Krista. OTEC farář Hének musí v Domašově zajistit, dočasné prostírání ubrusů pro bohaté i chudé, ve třech restauracích, U MĚMCŮ, GABRIELKA a U HALAČKŮ, do doby postavení domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků Krista. Především tři uvedené restaurace již patří Ježíši Kristu ZÁKONODÁRCI proto, aby na Domašovsku mohl zřídit dokonalou majetkovou rovinu, a dokonalé naturální plnění, kde nebude ani bohatých, ani chudých. Bohu milý OTEC farář Hének ještě zvěstoval, že Satan, či LUCIFER kněz Tomáš Halík, tupec, pokrytec, Jidáš, laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, kritizuje katolické biskupy za to, že odmítají sloučit křesťanské svině v jedno velké stádo, dle jeho křesťanských žvástů o sociologii, psychologii, teologii, a svědomí, které uvádí na internetu. Jidáš, kněz Tomáš Halík, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko, za své Bohy, za výrobky lidských rukou, za PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Pokrytci, lháři, lenoši, zločinci, a vrazi, Bohové zločince Halíka, vojenští kaplani, nového Krista zase zabili, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, protože se odmítají poučit z doby trestání Satanů kněží, v době čtyřiceti let POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické rovnosti, což je uvedeno v textech JÓBA. Naprosto nepoučitelní a dementní jsou všichni lidé tím, že jsou zpupní, vzpurní, drzí a neposlušní, pro odmítnutí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení křesťanské SKÁLY, drzého pozemského Otce Satana, kněze Tomáše Halíka, kterou je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se proto stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené nesmyslné zlo válek, a horečného zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus OTCE Halíka je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní, pro MODLOSLUŽBU, kterou je chamtivost boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd. Satan či LUCIFER farář Halík, chce sloučit vzpurné a neposlušné křesťany do jednoho neposlušného stáda pomocí znamení doby, a pomocí psychologie, sociologie, teologie a svědomí. Kristus tomuto neposlušnému, to je mrtvému NETVORU v Písmu naprosto jasně říká. Znamením doby, pro sloučením všech náboženství světa, v jedinou církev, s Boží mocí výkonnou, složenou především z úplně poslušného, to je živého technického lži lidu, je především SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží moc výkonnou bude mít především lži lid technický, což se stane v případě, že křesťanství, STŘÍBRO Kristem ODVRŽENÉ, bude v Česku úplně zničené, všechny hodnoty a zvyky. Kristus, vzpurnému, neposlušnému, to je mrtvému Satanu Halíkovi v Písmu jasně říká, že křesťanské svině svádějí lži lid do energetické záhuby svými DÉMONSKÝMI, to je ekonomickými promyšlenými vychytralostmi, a křesťanskými protikladnými dogmaty o Kristu, což si neposlušní, mrtví, stále neberou k srdci. Proto neposlušný, vzpurný, to je bez rozumu Krista mrtvý, Satan či LUCIFER farář Halík, má ve svém svědomí vypálený cejch zločince, pokrytce, lháře, podvodníka a zloděje. Jeho hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a světa, jsou zjevné pokorným, a úplně poslušným, to je živým služebníkům Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech úplně poslušných, to je živých států světa. Ježíši Kristu se nikdo neposlušný, to je mrtvý, nebude posmívat beztrestně. Trestající Kristus, nikoho mrtvého, to je neposlušného, nenechá bez trestu. Česko potrestá strašlivou záhubou třetí světové křesťanské války, ve které zničí dvě třetiny křesťanských, a jiných, neuzdravených dementních psychopatů. LÉKAŘ Ježíš Kristus, svým rozumem uzdraví úplně poslušné. Výkon mozku, geneticky zvířecího, si každý úplně poslušný, to je živý služebník Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, si může posílit pouze znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohu milý OTEC farář Hének, z Domašova je AGRONOMEM, to je ZAHRADNÍKEM na Boží celosvětové zahradě. V pohádkách od mediálního MISTRA Ježíše Krista, vždy nad boháči a zbrojaři, zvítězili ZAHRADNÍCI. Proto Bohu milý OTEC farář Hének, má povinnost zvítězit, spolu se mnou, jako první BOŽÍ ZAHRADNÍK celosvětového Božího království na světě, nad všemi neposlušnými, to je mrtvými bohatými zlosyny. Stane se tak, když Bohu milý OTEC farář Hének, se hluboce pokoří před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou nyní jediným Bohem celého světa. Kristus v SOUDU neposlušných sviní nepovolí, dokud je nyní SLOVEM NEBES nezničí.

 

7.) Kristus vyčkává, chce se nad farářem Hénkem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až první AGRONOM, ZAHRADNÍK Boží mírové zahrady farář Hének, bude ochoten, spolu se mnou, studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o což je opakovaně žádán. Mediální MISTR Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, aby kněží, Otcové Bohu milí, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, NECHALI ZNÍT VŠECHNY ZVONY. Kristus snad dovolí, aby se lidé v kostelích znovu scházeli, tentokrát při BOHOSLUŽBÁCH, kdy Otcové, Bohu milí kněží, najdou v křesťanství ztracený, mírový, celosvětový ráj, BOŽÍ ZAHRADY tím, že budou kázat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Lidé dělají to, co se Kristu líbí, jak poslušní, to je živí, tak neposlušní, to je mrtví. Ježíš Kriste, dej svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať farář Hének je OTCEM Bohu navěky milým, prvním ZAHRADNÍKEM na celosvětové Boží zahradě, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, že Otcové Bohu milí kněží, pokorní a úplně poslušní, do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemají utíkat hned. Vždyť mají povinnost oslavit nového Ježíše Krista, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až na věky věků. Posmívat se Kristu, křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je hřích k energetické SMRTI. Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jsme byli raz milovaní, v době jeho PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. A tak budeme raz energeticky spasení, snad již v době adventu 2018. Pokorní a úplně poslušní, to je živí služebníci Ježíše Krista, nepříjdou do PEKLA třetí světové křesťanské války. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vede neposlušné a vzpurné křesťanské stádo tak, že dělá veřejné mínění tak, jak sám chce. Vládnoucí politický a náboženský dobytek, v době vlády neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, žádný pokoj nemá. Je to z toho důvodu, že Ježíš Kristus, svým Božím rovumem, neposlušnou a vzpurnou vládnoucí elitu Česka, vládnoucí politický a náboženský dobytek, podvrací, rozvrací, boří, škodí a ničí. Nad jím v Písmu vyvoleným Českem bude bdít, budovat, a sázet v případě, že v adventu 2018, vzbudí v Česku VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, nové VLÁDY a STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorné a úplně poslušné, to je živé. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, v Česku uplatňovali právo a spravedlnost Boží, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jakým způsobem Ježíš Kristus podvrací, rozvrací boří, škodí a ničí např. zakladateli KOZLŮ ČSSD, KOZLU, ekonomu, DÉMONU, neposlušnému, to je mrtvému prezidentu Zemanovi, všichni vidí. Uvádí to např. MF DNES nazory@ mfdnes.cz, sefredaktor@mfdnes.cz, mfdnes@mfdnes.cz, ve středu 28.11.2018. Uvádí, že sponzory podvodníka, zločince, pokrytce a lháře KOZLA prezidenta Zemana, vyšetřuje POLICIE ČR, kvůli krácení daní. Sponzoři ZEMANOVCŮ, dle POLICIE ČR, byli součásti systému, který krátil daně o desitky milionů korun. Tragedii pro lži lid Česka je, že podvodníka, pokrytce, zločince a lháře KOZLA prezidenta Zemana, POLICIE ČR není schopna poslat do říše ticha, to je na smetiště dějin za to, že kromě zákonů lidských, porušuje všechny zákony Boží. Kristus, pomocí SOUDU neposlušných sviní, vešel do odpočinutí od svého díla křesťanského, židovského, atd. Proto i zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, má povinnost vejít do odpočinutí od díla svého tím, že odejde do říše ticha, to je na smetiště dějin, na vysočinu, navěky věků. Kristus nepovolí. Můj soused Artur zemřel při úplňku MĚSÍCE v říjnu 2018, ve věku nedožitých 87 let. Je to radostná zpráva z toho důvodu, že ho Kristus, DUCH SVATÝ, jehož hněv, kvůli neposlušnosti Česka již neprodlévá, netrápil na smrtelné posteli příliš dlouho. Sír.5/5,7/16až11/26,12/12až30/17až31/22až38/15, atd. Ukončil jeho utrpení v DEN SVÉHO SVÁTKU, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, aniž se dočkal toho, že by drzý Satan, farář Hének z Domašova, dvakrát vykořeněný, obrátil své chrámové zpěvy v kvílení. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. O sousedu Arturovi píši proto, abych zopakoval, že Ježíš Kristus chce setřít každou slzu z očí i lidem umírajícím, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let, a to robotickou eutanazii, bez jedů, na jejich přání. Soused Artur, na konci života dostával morfium. Kristus žádné morfium u starých lidí nechce. Všechny hříchy odpustí tomu, kdo bude nyní požadovat ukončení trestání křesťanských neposlušných sviní, či NETVORŮ tím, že Kristus bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, který robotickou eutanazii povoluje. O sousedovi Arturovi píši také kvůli pohřbívání. Dle mého názoru, pohřbívání žehem již není možné, kvůli tomu, aby plyn zbyl pro živé, aby nebyl pro mrtvé. Pohřbívání do hrobu také není možné, pro malou velikost hřbitovů, kvůli nesmyslnému přemnožení lidí. Dle mého názoru, také elektřina musí být jenom pro živé, nikoli pro mrtvé, to znamená zmrazování lidí také není možné. Vůli Boží zjevil Kristus v jedné písničce. Po smrti je nutné každého člověka pochovat bez rakve, do společného hrobu, na vhodné mýtině v lese. Pochovávat se bude tak hluboko, aby pro nově vysazené lesní stromy, byla mrtvá těla lidí hnojem. Rozloučení ze zesnulým musí být na slavnostní hostině pro truchlící, v domě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Ježíš Kristus, dle Písma a písniček chce, aby se lidé znovu scházeli ve jménu Božím, ve jménu nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO. Kristus s trestáním nepřestane, dokud nezvítězí. Trestající Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi v Písmu uvádí, že trestá křesťanský a jiný pomatený lži lid Česka a světa tím, že také vyvrací auta – vozy, i s těmi, co na nich jezdí. Domašov a Říčky trestá opakovaně tím, že na dálnici, u Domašova, vyvrací kamiony i s těmi, co na nich jezdí, proti vůli Boží. Auta a kamiony, při havárii na dálnici, jezdí přes Domašov a Říčky. Tím je křesťanský lži lid Domašovska trestán prachem a hlukem. Radostnou zprávou bude, až technický lži lid VUT v Brně rozhodne, že auta, SKÁLA neposlušného, mrtvého lži lidu, odtáhnou v děsu, kvůli ponechání všech fosilních paliv světa, pro přestavbu Česka, a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na výstavbu domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí. O sousedu Arturovi píši také z toho důvodu, abych odsoudil stávajícího vládnoucího Boha, pokrytce Martina Ondráčka z vedení ČRo, zakladatele JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT, který si drze hraje na Boha. V době Vánoc 2018, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka, má drzost nabízet starým lidem nějaké stupidní dárky, a rozvážet je autem po všech čertech. Tento dementní zločinec se stále nestydí a nezná zahanbení za to, že uvedeným způsobem chce stírat starým lidem slzy z očí, což je způsobeno odstoupením rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus dává Česku obrovský dar tím, že umožňuje setřít i starým lidem slzy z očí, jednak majetkovou Boží rovinou, i eutanazií, o které rozhoduje starý člověk. Fundamentální katolíci chybně věří, že při Božím SOUDU vstanou z hrobů všichni zbytečně zabití vojáci dvou světových válek, což se při Božím SOUDU, v roce 2018 viditelně nestalo. Ježíš Kristus nechal vojáky zabít za trest, za to, že před válkami nesvrhli vládnoucí Bohy, boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany a jiné zločince, dle učení o Boží majetkové rovnosti, Božích proroků, PINCHASŮ, Marxe a Engelse. Fundamentální katolík Pelán, na Říčkách, na Martina, zvonil UMÍRÁČKEM, na počest padlých vojáků. Nevěří tomu, že vojáci byli Ježíšem Kristem zabití za trest. Já jsem Pinchas, prorok, třetí v Boží slávě. Kristus slíbil, že zastaví pohromu, kterou je odstoupení jeho rozumu, i od technické elity Česka a světa, v případě úplné poslušnosti Česka. Dle písničky, Bůh je ŽENA. Bůh je ŽENA STATEČNÁ, nová státní správa, úplně poslušná. ŽENOU STATEČNOU musí být nyní lži lid docenta Hirše z VUT.

 

8.) Dále uvedený text byl průvodním dopisem pro zasílání 48 stran kapitoly 249. Dle Božích zákonů měl být primátorem Brna odborník na výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, Ing. Vokřál. Křesťanská, či ateistická právnická svině, JUDr. Vaňková, od Krista Boží rozum již nedostane, její profese zajde. Bude pláč a skřípění zubů všech právníků, co zajdou, v době DRUHÉHO příchodu Krista. Kristus, ZÁKONODÁRCE, nastolí spravedlnost svou, daleko vyšší, než byla v POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy. Ministryně Maláčová spasí bezdomovce Blažka, z křesťanské smrti. Žid.8/11až13/17, Žalm33. Kapitola 249 – 48 stran. Starosta Říček, úplně poslušný Bůh Štěpánek, má povinnost postarat se o bezdomovce Blažka. Žid.8/11až13/17. Bezdomovec Zdeněk, který bydlí v dřevěné boudě bez vody a elektřiny, z ÚP z Rosic měl v létě 3410 Kč, to je na den 110 Kč. Zdeněk, 110 Kč za den utratí za cigarety, dvě piva a jídlo. Nyní, v zimě, příležitostnou práci nesežene, práce ho neuživí, nevydělá ani na jídlo, ani na cigarety, ani na pivo. Nemravná ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích Zdeňka znovu vyřadila ze systému podpory ÚP v Rosicích z toho důvodu, aby dle příkazu vlády snížila nezaměstnanost. Cokoli ředitelka Kubišová, a Satan, či Lucifer farář Hének, učinili Zdeňkovi, Ježíši Kristu učinili. Lucifer či Satan farář Hének, Ježíše Krista, bezdomovce Blažka, okradl o desátky z platu boháčů tím, že drze káže, že desátky patří církvi katolické, všeobecné, za to, že církev garantuje výchovu neposlušného křesťanského lži lidu, k dobrým křesťanským mravům, což je sprostá, zlá lež. Novým starostou na Říčkách je bývalý BERAN, bývalý komunista, Štěpánek. Jako komunista – BERAN, souhlasil s Boží majetkovou, komunistickou rovinou, souhlasil s tím, že na POUŠTI čtyřiceti let Boží socialistické rovnosti, byla všeobecná pracovní povinnost, kdy nemít práci, bylo trestné. Souhlasil s trestáním drzých Satanů kněží ve vězeních za to, že místo NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, sloužili boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd. Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce nyní v Česku nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla za komunistů a to pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Protože Zdeněk, v tomto nemravném systému, je v zimě znovu odkázán na almužnu, kterou mu krade církev katolická, starosta Štěpánek je žádán, aby u ředitelky Kubišové zajistil návrat Zdeňka do systému podpory ÚP, což se nestalo. Minimální mzda je pro Zdeňka naprosto nedostupná. Když Ježíš Kristus, z milosrdenství svého rozumu, vyjde v kostele v Domašově, jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, setře Zdeňkovi každou slzu s očí tím, že dle zákonů Božích, bude nejenom zřízeno SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bohatých a chudých, ale bude také zrušen prodej a výroba cigaret, a to v jedinou hodinu rozhodnutí vlády úplně poslušných služebníků Krista. Kristus ví, co Zdeněk potřebuje, dříve než ho prosí, protože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Protože získat od lidí almužnu je stále těžší, Zdeněk vyhrožuje, že v případě, že nebude mít co jíst, místo smrti hladem se zbaví života. Ředitelka Kubišová z ÚP v Rosicích, likviduje v zimě bezdomovce stejným způsobem, jako Hitler likvidoval za války Rómy. Nedal jim potravinové lístky. Romové přes zimu zemřeli hladem. Almužna byla za války pro Romy nedostupná. Protože Kristus nechce, aby bezdomovec Zdeněk z Říček zahynul hladem, je ředitelka Kubišová žádaná, aby Zdeňka znovu přijala do systému. Zdeněk bral v létě podporu. Je zřejmé, že nic na zimu nenašetřil. ÚP v Rosicích tvrdí, že starý, nemocný člověk, kterému práci za minimální mzdu nikde nedají, se má o sebe postarat sám, což je nemožné. Kristus se nad ní slituje, až ji nebudu muset učit znát jeho SLOVO. Žid.6/3,6,8/11,13/17. Drzá ředitelka Kubišová se nestydí a nazná zahanbení. Stále si myslí, že musí sloužit boháčů, bankéřům, zbrojařům a vojenským kaplanům tím, že Zdeňka bude nesmyslně honit shánět potvrzení o tom, že ho nikdo nechce zaměstnat. Jedná tím stejně jako Hitler, který poslal Romy na smrt hladem tím, že jim nedal PRACHY a potravinové lístky. Je taková drzá a krutá, protože je vzpurná a neposlušná, to je mrtvá, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od křesťanských sviní. Křesťanská zvířata např. z ČRo, stejně jako úředníci z ÚP v Rosicích, měla již dávno povinnost vrátit se k Ježíši Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Místo toho, aby křesťanské protikladné nauky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlené ekonomické vychytralosti boháčů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, atd., proměnili ve STŘEDU v kvílení, Ám.8/2, udělali si křesťanský svátek, ČERVENOU STŘEDU. V ČERVENÉ STŘEDĚ bojovali proti všem náboženstvím světa. Hrají s mediálním MISTREM Kristem šach, dle jeho písničky. Dostali nyní ŠACH MAT. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21.

 

9.) Přetaženo z kapitoly 179. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje pro regionální dopravu, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami militarismu. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Pane JUDr. Baxo. Mám povinnost stále k Vám vycházet proto, aby víra z Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, došla v novém DNES naplnění Písma, již při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014, k dokonalosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zrušení Vaší SKÁLY, kterou je pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně. NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %, pro ropu cca 60 % z celkové energie. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministryně průmyslu není prohlášená za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se v Česku nebude mluvit uvedená pravda. Neposlušný, mrtvý technický lži lid, při odstoupení rozumu Krista, je dementní, kvůli kněžím. Pravda o Bohu, a pravda o energetické Boží koncepci, spasí Česko a svět, při úplné poslušnosti nových služebníků Krista. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Spása je v neprodleném odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby.

 

10.) Všichni dále uvedení, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí ke Kristu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 22. prosince 2018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch mrtvých, co jejich profese, pro zbytečnost v celosvětovém, mírovém Božím království, zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři mnohých profesí, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, mnohých profesí pro Krista nepotřebných, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození SOUDEM, od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, a od NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí vládnoucího DÉMONA Rusnoka. Jud.12, Mich.4/12, Zj.16/16,21/1až22/21, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Žalm33/6,115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní nezajistí, aby z křesťanských starých krvavých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou v této kapitole SLOV NOVÝCH NEBES zapsáni jménem elektronické adresy, jako úplně poslušní. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Ty Bůh zničí, odstoupením rozumu. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

546. booking@josefvagner.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz,

ivan.plicka.cka@gmail.com, monika.sasinova@email.cz, booking@josefvagner.cz, wierzbicka.h@fce.vutbr.cz, dolezalova.j@fce.vutbr.cz, horka.l@fce.vutbr.cz, lupol14@seznam.cz, marie.spackova@cka.cz, cka@krestanskaakademie.cz, sykorova.i@fce.vutbr.cz, vascakova.a@fce.vutbr.cz, vyhlidalova.k@fce.vutbr.cz, gebauer.g@fce.vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, kominek.p@fce.vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, blasinski.p@fce.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, berankova@krestanskaakademie.cz, zev@psp.cz, booking@marekztraceny.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, rubina.a@fce.vutbr.cz, sikula.o@vutbr.cz, adam.p@fce.vutbr.cz, shop@marekztraceny.cz, zshamr@zshamr.cz, kontakt@photonejedli.cz, vytasil.m@fce.vutbr.cz, vlcek.p@fce.vutbr.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, havlinova@krestanskaakademie.cz, Martin.Kovar@ff.cuni.cz, pr@prorektor.cuni.cz, jelinek.o@fce.vutbr.cz, sekretariat@krestanskaakademie.cz, p.kosatik@atlas.cz, kosatik.ebook@gmail.com, rubinova.o@fce.vutbr.cz, jakubvrana@seznam.cz, vendlova.l@fce.vutbr.cz, recepce@cka.cz, milena.ondrakova@cka.cz, monika.pohankova@cka.cz, Pavel.Uher@vutbr.cz, plasek.j@vut.cz, tesar.z@fce.vutbr.cz, topic.j@fce.vutbr.cz, eva.faltusova@cka.cz, daniela.rybkova@cka.cz, tereza.zemanova@cka.cz, info@fce.vutbr.cz, kalus.r@fce.vutbr.cz, weyr.j@fce.vutbr.cz, katerina.slana@cka.cz, maurerova.l@fce.vutbr.cz, pocinkova.m@fce.vutbr.cz,

547. posta@mpo.cz,

milan.vosta@mup.cz, helena.bauerova@mup.cz, petr.just@mup.cz, cckiev@czech.cz, cctelaviv@czech.cz, cctokyo@czech.cz, ccseoul@czech.cz, ccbudapest@czech.cz, josef.abrham@mup.cz, pavel.klima@mup.cz, ladislav.jakl@mup.cz, cchaag@czech.cz, martin.bohacek@mup.cz, karel.cada@mup.cz, borivoj.hnizdo@mup.cz, wesley.johnson@mup.cz, michal.kolmas@mup.cz, ales.karmazin@mup.cz, tomas.fryza@mup.cz, jan.hajny@mup.cz, jiri.sebesta@mup.cz, romea@romea.cz, jana.kyselova@mup.cz, lenka.pankova@mup.cz, jiri.zavozda@mup.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, elf@phil.muni.cz, info@czech.cz, komunikace@czech.cz, jungwirthova@czech.cz, pribylova@czech.cz, matyasova@czech.cz, nemcova@czech.cz, dekan.ff@upol.cz, total@total.cz, tomas.baburek@upol.cz, romano.vodi@romea.cz, ccbrussels@czech.cz, jan.habl@cb.cz, kamil.minar@centrum.cz, veliskova.e@fce.vutbr.cz, jakub.skarvan@cb.cz, stefan.paluchnik@cb.cz, info@mup.cz, plzen@mup.cz, liberec@mup.cz, blanka.knotkova@mup.cz, michal.kolmas@mup.cz, nikola.hynek@mup.cz, filip.rubacek@mup.cz, bretislav.turecek@mup.cz, jan.jirak@mup.cz, jan.dekanovsky@mup.cz, barbara.kopplova@mup.cz, petr.vybiral@mup.cz, jitka.vesela@mup.cz, lea.melnikovova@mup.cz,

548.

info@czechcentre.org.uk, vokral.petr@brno.cz, hirs.j57@gmail.com, hirs.j@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, rektor@ro.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, info@kambrno.cz, sedlacek.michal@kambrno.cz, iti@brno.cz, marketing@brno.cz, podatelna.mpb@brno.cz, behalova.jana@kambrno.cz, tis@brno.cz, kp@brno.cz, vmmb@brno.cz, oko@brno.cz, uspp@brno.cz, oz@brno.cz, ok@brno.cz, oi@brno.cz, osmt@brno.cz, uht@brno.cz, od@brno.cz, bo@brno.cz, ousr@brno.cz, omi@brno.cz, odsc@brno.cz, urm@brno.cz, zu@brno.cz, po@brno.cz, oupr@brno.cz, mo@brno.cz, ozp@brno.cz, ovlhz@brno.cz, smartcityinfo@brno.cz, orf@brno.cz, osp@brno.cz, stigler@fme.vutbr.cz, slaba@fme.vutbr.cz, jan.bures@mup.cz, ivo.budil@mup.cz, karel.klima@mup.cz, iva.chvatalova@mup.cz, ccsofia@czech.cz, galeriecc@czech.cz, ccparis@czech.cz, ccmilan@czech.cz, ccberlin@czech.cz, ccmunich@czech.cz, ccwarszawa@czech.cz, ccwien@czech.cz, ccbucuresti@czech.cz, ccmoskva@czech.cz, ceskydum@czech.cz, ccmadrid@czech.cz, ccbratislava@czech.cz, ccstockholm@czech.cz, twr@twr.cz, info@czechcenter.com,

549.

fiedler@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, lisy@fme.vutbr.cz, skorpik@fme.vutbr.cz, Pavel.Milcak@fme.vutbr.cz, stelcl@fme.vutbr.cz, kracik@fme.vutbr.cz, Jan.Polacik@fme.vutbr.cz, snajdarek@fme.vutbr.cz, Filip.Toman@fme.vutbr.cz, havlicek@fme.vutbr.cz, Libor.Kudela@vutbr.cz, brazdil@fme.vutbr.cz, info@uceeb.cz, lisa@fme.vutbr.cz, 101269@vutbr.cz, pavlikova.katerina@brno.cz, utp@fs.cvut.cz, kontakt@rozhlas.cz, kavaoctvrte@rozhlas.cz, lukas.ferkl@uceeb.cz, twr@twr.cz, sekretariat@uceeb.cz, tomas.las@uceeb.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, martin.bartak@fs.cvut.cz, jindrich.bohac@fs.cvut.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, zina.gorgonova@fs.cvut.cz, jiri.hemerka@fs.cvut.cz, Joannes.Hensen@fs.cvut.cz, miroslav.kucera@fs.cvut.cz, milos.lain@fs.cvut.cz, Ludek.Mares@fs.cvut.cz, tomas.matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, jiri.rada@fs.cvut.cz, Petr.Zelensky@fs.cvut.cz, Vojtech.Zavrel@fs.cvut.cz, Radek.Cervin@fs.cvut.cz, Jan.Kralicek@fs.cvut.cz, Yauheni.Kachalouski@fs.cvut.cz, Tomas.Legner@fs.cvut.cz, NirmalSunilkumar.Parmar@fs.cvut.cz, viacheslav.shemelin@cvut.cz, Jakub.Simek@fs.cvut.cz, ariana.lajcikova@szu.cz, schwarzer@sasprojekt.cz, tomas.straka@cvut.cz, Borivoj.Sourek@cvut.cz, ondrej.hojer@kotrbaty.cz, Jiri.Novotny@fs.cvut.cz, Nikola.Pokorny@fs.cvut.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, Jiri.Petrak@fs.cvut.cz, Josef.Havranek@fs.cvut.cz,

550.

kuberaj@senat.cz, epodatelna@senat.cz, jiri@jirizimola.cz, jirizimola@gmail.com, hrstkova@ewingpr.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, posta@mpo.cz, babisa@psp.cz, miroslava.hradilova@rozhlas.cz, posta@psp.cz, vokral.petr@brno.cz, sedlacek.michal@kambrno.cz, richter@anobudelip.cz, kubera@teplice.cz, kostkap@senat.cz, davidovae@senat.cz, babakova.dominika@brno.cz, Pavel.Linek@fs.cvut.cz, Tomas.Dlouhy@fs.cvut.cz, Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz, Vaclav.Zelezny@fs.cvut.cz, Pavel.Zacha@fs.cvut.cz, Vaclav.Petr@fs.cvut.cz, kso@kso.cz, ondrmartin@seznam.cz, director@kso.cz, produkce@kso.cz, marketing@kso.cz, levhav@seznam.cz, pokladna@kso.cz, redakce@mam.cz, ondracek@2matelier.tk, radek.kedron@rozhlas.cz, jan.bartonek@rozhlas.cz, ondrej.golis@rozhlas.cz, daniela.brodcova@rozhlas.cz, anna.kottova@rozhlas.cz, michaela.danelova@rozhlas.cz, jiri.spacek@rozhlas.cz, filip.harzer@rozhlas.cz, lukas.reznik@rozhlas.cz, jan.macha@rozhlas.cz, petr.jadrny@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz, karel.zyka@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, internet@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, skodovan@senat.cz, milos.dolezal@rozhlas.cz, petr.fischer@rozhlas.cz, tomas.pilat@rozhlas.cz, renata.venclova@rozhlas.cz, vladimira.bezdickova@rozhlas.cz, petr.turek@rozhlas.cz, eva.vovesna@rozhlas.cz, vojtech.babka@rozhlas.cz,

551.

redakce@novinky.cz, posta@mpsv.cz, rosa.hmp@mpsv.cz, rosa.jmk@mpsv.cz, lenka.novotna@rozhlas.cz, jana.vasatova@rozhlas.cz, antonin.pfeifer@rozhlas.cz, ivo.prokop@rozhlas.cz, marian.ferencik@rozhlas.cz, jakub.papirnik@rozhlas.cz, Peter.Duhan@rozhlas.cz, Lukas.Hurnik@rozhlas.cz, Oldrich.Sestak@rozhlas.cz, Hana.Hikelova@rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, Hana.Skalova@rozhlas.cz, Miroslav.Dittrich@rozhlas.cz, podatelna@cnb.cz, press@festivalsvobody.cz, orsakova@czechtourism.cz, staromestska@czechtourism.cz, studio@radio1.cz, vasenazory@novinky.cz, nocnilinka@rozhlas.cz, srdcovky@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, brno@bo.rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, spolecnost@volny.cz, devetkrizu@volny.cz, religion@phil.muni.cz, chalupa@phil.muni.cz, 52251@mail.muni.cz, jvaltrova@phil.muni.cz, podatelna.bo@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, callcentrum@mpsv.cz, posta@uradprace.cz, podatelna.bk@uradprace.cz, podatelna.bm@uradprace.cz, podatelna.bv@uradprace.cz, podatelna.vy@uradprace.cz, starosta@mesto.rosice.cz, podatelna.ho@uradprace.cz, podatelna.zn@uradprace.cz, posta@mesto.rosice.cz, humpolicek@mesto.rosice.cz, tajemnik@mesto.rosice.cz, odo@mesto.rosice.cz, oso@mesto.rosice.cz, ozp@mesto.rosice.cz, ozu@mesto.rosice.cz, radimbu@atlas.cz, jana.chladkova@rozhlas.cz, produkce@nerudnyfest.cz, olga@sametoveposviceni.cz, info@festivalsvobody.cz, radek.bortlik@rozhlas.cz, starosta@obeclouka.cz,

552.

radio1@radio1.cz, info@babylonrevue.cz, redakce@pravo.cz, 165684@mail.muni.cz, martin.pikous@dikyzemuzem.cz, jan.cemper@gmail.com, 52092@mail.muni.cz, 42130@mail.muni.cz, papousek@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, podatelna@obeclouka.cz, 178603@mail.muni.cz, 174375@mail.muni.cz, 40902@mail.muni.cz, 342522@mail.muni.cz, 74730@mail.muni.cz, jana.holcova@postebellum.cz, jan.gregar@nerudnyfest.cz, katalog@czechtourism.cz, michal.zima@skrvs.cz, 242822@mail.muni.cz, belka@phil.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, 341917@mail.muni.cz, katerina.sedlarova@phil.muni.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, glaser@ndbrno.cz, osu@mesto.rosice.cz, ovs@mesto.rosice.cz, oks@mesto.rosice.cz, jan.zalusky@economia.cz, sekretariat@oupslomena.cz, admin@svetlavm.cz, info@hotskolabrno.cz, posta@mpsv.cz, soc.integrace_esf@mpsv.cz, tisk@mpsv.cz, jan.nechvatal@mpsv.cz, barbara.hanousek@mpsv.cz, vladimir.dostalek@mpsv.cz, jan.exner@mpsv.cz, irena.dleskova@mpsv.cz, petra.velharticka@mpsv.cz, jitka.slavikova@mpsv.cz, petra.jureckova@mpsv.cz, david.barek@mpsv.cz, vera.krpcova@mpsv.cz, lenka.slepickova@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz, posta@uradprace.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, posta.xb@cssz.cz, posta@cssz.cz, opava@suip.cz, vubp@vubp-praha.cz, vupsv@vupsv.cz, pavel.volcik@economia.cz, skola@spsstavbrno.cz, skola@skolaac.cz,

553. josef.slerka@nfnz.cz,

reditel@ssmk.eu, posta@spgs-bce.cz, podatelna@charbulova.cz, gmk@mboxzn.cz, info@vida.cz, lukas.richter@vida.cz, tisk@vida.cz, sven.drazan@vida.cz, info@isob.cz, ondrej.hlousa@vida.cz, katerina.oplustilova@vida.cz, ondrej.leger@vida.cz, andrea.stefanova@brno-stred.cz, pavel.bina@brno-stred.cz, veronika.klecova@brno-stred.cz, blanka.minarikova@brno-stred.cz, barbora.simova@brno-stred.cz, eva.malacova@brno-stred.cz, michal.belik@brno-stred.cz, zdislava.bila@brno-stred.cz, katerina.kornetova@top09.cz, jana@piranhafilm.cz, info@nextclinic.cz, kristyna.drozdova@piranhafilm.cz, honza@piranhafilm.cz, eshop@piranhafilm.cz, info@webcestovatelu.cz, jana.patkova@webcestovatelu.cz, jean.auger@fsv.cuni.cz, petr.horky@piranhafilm.cz, vera.albrechtova@fsv.cuni.cz, alinaasavei@yahoo.com, olga.angelovska@fsv.cuni.cz, kristina.arsenjukova@fsv.cuni.com, twr@twr.cz, arslanlik@yahoo.com, stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz, novy@vse.cz, miloslava.stiburkova@nadacekrizovatka.cz, marie.utla@nadacekrizovatka.cz, nadace@nadacekrizovatka.cz, hana.konecna@nadacekrizovatka.cz, prfph@vse.cz, josef.slerka@nfnz.cz, vladimir.kroc@plzensky-kraj.cz, Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, zarzycky@anobudelip.cz, marek@anobudelip.cz, josef.slerka@ff.cuni.cz, info@nfnz.cz, info@andelpoliklinika.cz, marie.wichterlova@nfnz.cz, velvyslanec@slevomat.cz, Vit.Sisler@ff.cuni.cz, 27401@mail.muni.cz, jindrich.marek@ff.cuni.cz, Jiri.Soucek@ff.cuni.cz, podpora@primat.cz, vackova@vse.cz,

554.

cech@cirkev.cz, jan@proglas.cz, twr@twr.cz, steiner@cirkev.cz, vanova@cirkev.cz, na.repceca@diplomat.va, info@telepace.it, info@ossvom.va, ceco@spc.va, apha@apha.cz, biskup@bcb.cz, biskupstvi@bihk.cz, biskupstvi@dltm.cz, bip@bip.cz, arcibol@arcibol.cz, brno@biskupstvi.cz, ordinariat@doo.cz, exarchat@exarchat.cz, ordinariat@dltm.cz, sekretar.duka@apha.cz, holub@bip.cz, kajnek@bihk.cz, sekretariat@bcb.cz, sekretar.maly@apha.cz, posad@bcb.cz, wasserbauer@apha.cz, biskup@biskupstvi.cz, graubner@arcibol.cz, konzbul@tiscali.cz, biskup@doo.cz, mdavid@doo.cz, nuzik@arcibol.cz, kancler@arcibol.cz, sekretar.herbst@apha.cz, hrdlicka@arcibol.cz, opat@brevnov.cz, kvpzr.cr@gmail.com, tisk@cirkev.cz, bohosluzby@cirkev.cz, bina@bcb.cz, laskova@bip.cz, srsen@bihk.cz, okno@doo.cz, michalkova@dltm.cz, gracka@arcibol.cz, pistora@apha.cz, klimentova@cirkev.cz, pribyl@cirkev.cz, vezenskapastorace@cirkev.cz, uher@cirkev.cz, karlova@cirkev.cz, jemelka@cirkev.cz, tetiva@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, chytil@cirkev.cz, skolstvi@cirkev.cz, halik@farnostsalvator.cz, kuzniar@cirkev.cz, strak@cirkev.cz,

555. hana.ondryasova@rozhlas.cz,

horyna@ande.cz, eisner@ande.cz, gavor@ande.cz, starosta@ujezdubrna.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, borek.kapitancik@rozhlas.cz, predseda@signaly.cz, stepancik@cirkev.cz, radim@proglas.cz, hedvika@proglas.cz, vira@vira.cz, send@send.cz, ckasusice@centrum.cz, michal.nemecek@apha.cz, jakub.jirsa@ff.cuni.cz, jiri.plhak@seznam.cz, tomas.halik@gmail.com, ufar@ff.cuni.cz, robert.krejci@centrum.cz, krejci.alzbeta@gmail.com, cka@krestanskaakademie.cz, ninanovakova@volny.cz, orlik@cirkev.cz, info@kurzy.cz, muzeum@muzeum-km.cz, spoluprace@primat.cz, ladislav.svatos@ods.cz, produkce.cro2@rozhlas.cz, info@ceskatelevize.cz, webhosting@farnost.cz, vladimir.urbanek@kurzy.cz, monika.sasinova@email.cz, recepce@centrumakademie.cz, dvojka@rozhlas.cz, t.janosic@centrumakademie.cz, kontakt@akademiekrumlov.cz, info@knizniklub.cz, obchod@centrumakademie.cz, farniuradck@seznam.cz, Frantisek19@seznam.cz, slavnost.cirkve@seznam.cz, podatelna@cnb.cz, barbara.hanousek@mpsv.cz, e-zob@zob.cz, jewishkv@volny.cz, info@kehila-liberec.cz, kehila@kehila-olomouc.cz, sekretariat@kehila-ostrava.cz,