Kapitola 245 - 52 stran.

25.07.2018 11:39

Kapitola 245 - 52 stran. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, všem úplně poslušným, nabízí tímto svůj Boží rozum, o energeticky, ekologicky a mravně správné cestě Česka a SVĚTA, v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Smyslem života je sloužit NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, místo lidským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, či AUTŮM. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích NETVORŮ, v Česku a ve světě, nikdo nic dobrého neudělá. Mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, se ZÁKONODÁRCEM Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, má povinnost nastolit mediální hvězda, zářící navěky a navždy, praktická lékařka MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Má povinnost být mediální HVĚZDOU zářící navěky a navždy, být PERLOU, být SRPEM, být OKŘÍDLENCEM, být služebnící Krista, jako UZDRAVENÁ, to je jako BÍLÁ, ČISTÁ, ŽIVÁ, NEOMYLNÁ, být stejná, jako Ježíš Kristus, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi tím, že hodí srp do žita, v den svátku SVATÉHO DUCHA, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 28.6.2018, nebo v novém novoluní, na VELKÝ PÁTEK 13.7.2018, na Markétu. Což se nestalo. Kristus slíbil, že když ukončí moje bláznovství do úplňku MĚSÍCE, do svátku SVATÉHO DUCHA, do VELKÉHO PÁTKU 27.7.2018 tím, že od ní dostanu potvrzení, že mohu řídit auto, i bez vyjádření DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, to je mrtvých, psychiatrů, bývalé ředitelky MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, že začne, svým Božím rozumem, konat sám. Žalm37/5,11,35,38. Kristus dovolil, svým rozumem, rozlišit PRAVDU od LŽI. Svou sílu, svého rozumu, dá těm úplně poslušným služebníkům, kteří budou mluvit pravdu o Boží vůli, a pravdu o Česku. V tomto pokolení se lidé již nedělí na pravici a levici, ale na úplně poslušné Boží vůle, a na úplně neposlušné hlupáky, od kterých Kristus odstoupil, svým Božím rozumem. Síla úplně poslušných je v pravdě o Boží vůli, a o Česku. Demokracie lži lidu zmizela, protože Česko nezničilo pravici a levici, a LUCIFERY kněze. Protože nenastolilo vládu Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus slíbil, že když dva, nebo tři, úplně poslušní, to je živí lidé, se ke Kristu vrátí tím, že spolu se mnou začnou mlet SKÁLU Krista, kterou je dokonalá Boží láska, uvedená v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, začne jednat sám tím, že z mnoha úplně poslušných, to je živých služebníků Krista ZÁKONODÁRCE, učiní ZRNO, vrácením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Tím zničí neposlušné, to je mrtvé ekonomické plevy. MUDr. Markéta Valtrová je HVĚZDOU, která pro mě vyšla, NOVA, SUPERNOVA, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, což se zatím nezdá. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, jako jediný NEOMYLNÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je v Písmu také ŽENOU STATEČNOU vyžaduje, aby se svatba jím v Písmu vyvoleného poslušného Česka, kterému zůstal MANŽELEM i ŽENICHEM, konala neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2018. Kdo se vzepřel, či vzepře, vůli Boží, jako neposlušný, to je jako mrtvý lhář, pokrytec, propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista. Každý zlý ekonomický pomatenec, nepatří jedinému Bohu všech náboženství světa, ale stávajícím Bohům, SATANŮM, či LUCIFERŮM kněžím ekonomických, ekumenických ČARODĚJNIC, a jejich neposlušným, mrtvým politickým Bohům, nositelům SLOV PEKLA OHNĚ meče válek o uzemí s fosilními palivy, Jer.23/29,32, a válek, o moc boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, zbrojařů, atd. nad ekonomickým, pomateným lži lidem, a tím nad Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Když se nenajde nikdo, kdo by se na omylné, to je neposlušné, bez rozumu Krista mrtvé vládnoucí Bohy, rozhněval, když se nenajde nikdo, kdo by sloužil DUCHU SVATÉMU, tak jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, Bůh, Ježíš Kristus, Česko uplně zničí. Pro Ježíše Krista, a pro jeho apoštoly, kteří jsou nyní, s proroky ostatního Písma VEŠKERÝCH NEBES, jediným Bohem celého světa, není nic nemožného. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když nebudu bláznem, kterému psychiatři z Brna, od 21.9.2016, zakázali řídit auto, kvůli pravdě o tom, že Ježíš Kristus již nemá myšlení ekonomické, ale pouze energetické. Smiluje se nad celým Českem soušasně, v jedinou hodinu, když se ke Kristu ZÁKONODÁRCI nyní vrátí mnoho BOŽÍCH SYNŮ, s myšlením stejným, jaké má Kristus, s myšlením o správné koncepci energetiky. Pravda, která osvobodí Česko a svět od zlých, neposlušných, mrtvých, ekonomických vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je pravda o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, bořícího PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů vše, co zasadil pomocí lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT. Pravda Písma o správné koncepci energetiky je o neprodleném odpočinutí světa od díla energetické zhouby. Česko bude přijato do věčných příbytků, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů SLOV NOVÝCH NEBES ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, až bude v Česku rozhodnuto o tom, že pomine majetek. Lidé staví domy LETNÍ, ve kterých nebudou bydlet, protože v nich brzy nebude čím topit. NEOMYLNÝM Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, je prokletý každý zlý neposlušný hlupák, který má ještě myšlení ekonomické. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svůj rozum, ze svého milosrdenství, vrátí pouze těm úplně poslušným, to je živým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorsto, až celé Česko bude mít stejné myšlení o koncepci energetiky, jaké má Kristus, v zákonech POLE VĚDY Písma. PERLY jsou zákony NEOMYLNÉHO Krista, o koncepci energetiky, ekologie a mravů. Dle Písma, Kristus vešel do odpočinutí od svého technického díla, pouze na 20 let SOUDU, který dělá těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, a to od roku 1998, do roku 2018. Bohem vyvolený je nyní každý úplně poslušný, to je živý služebník Krista, který se vzepře všem neposlušným, to je mrtvým, kteří falšují Boží slovo, pomocí křesťanství, STŘÍBRA Kristem ODVRŽENÉHO. Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dovolí jít energeticky správnou cestou těm úplně poslušným, živým služebníkům, kteří budou nenávidět vládnoucí vzpurné svině, či NETVORY, kteří škodí všem lidem celého světa tím, že chtějí vládnout, svými geneticky zvířecími mozky, místo úplně poslušných, a tím místo NEOMYLNÉHO Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Kristem vyvolené Česko ví, že neposlušní, mrtví, např. politici pravice a levice, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jsou naprosto bezmocní. Kristus začne tvořit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, až zboří vše staré, pomocí poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které vyhlíží všechno tvorstvo, až se bezmocní začnou nově modlit, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. MUDr. Markéta Valtrová, svoje vyvolení a povolání, být mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy, být PERLOU, být SRPEM, být OKŘÍDLENCEM, být služebnící Krista, jako UZDRAVENÁ, to je jako BÍLÁ, ČISTÁ, ŽIVÁ, NEOMYLNÁ, úplně poslušná, být stejná jako Kristus, jako NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, si stále nebere k srdci. Země se v základech hroutí především kvůli ní. Má se ozvat sama, a neozývá se. Kristus slíbil, že se do Česka vrátí, až po ukončení SOUDU vzpurných sviní, až se Česko vrátí ke Kristu ZÁKONODÁRCI. Na nekonečné křesťanské poušti, na Domašovsku, je nyní větrno, žení se pouze Čerti kněží. Dle Písma, vládnout nyní mohou pouze uzdravení, to je úplně poslušní služebníci tím, že začnou realizovat dokonalou lásku Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Politiky pravice a levice již nelze volit. Kristus jim nedá lásku svého Božího rozumu. MUDr. Markéta Valtrová, má povinnost požít úrodu neposlušného a vzpurného plevele. Až politický a náboženský plevel shnije, bude Česko půdou úrodnou, pro úplně poslušné zrno. Schnilo všechno, co je ve stínu, na co nesvítí SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Kristus se smiluje, svým rozumem, až toto SLUNCE vyjde. Měsíc KORÁNU se zatmí, při úplňku, a zatmění MĚSÍCE, v pátek 27. 7. 2018. Stejně tak se zatmí SLUNCE Bhagavadgíty. PERLA, MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@ centrum.cz zajistí, že křesťanské, politické a náboženské mediální hvězdy, začnou padat z křesťanských nebes, protože NEBE slov Písma NOVÝCH NEBES, je na zemi. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Kapitola 245 - 52 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 25. Česká bible kapitola 245. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Kristus nepovolí, dokud ze země nevymizí ekonomové, zbrojaři, atd, kteří ji podupali žitím na výnosný trh. Iz.16/4, Sír.5/5,7/16, K.M.15/12. Kristus se skloní až k modlitbě bezmocných, úplně poslušných, a Bohu vděčných BOŽÍCH SYNŮ, kteří prosadí zveřejnění pravdy o Boží vůli, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ježíš Kristus vyžaduje, dle dalších textů, aby MUDr. Markéta Valtrová, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, PERLA, byla SRPEM nejpozději do svátku DUCHA SVATÉHO, do úplňku MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU, do 27.8.2018. Křesťanský kapitalismus a militarismus v USA, Rusku, Česku, je v naprostém rozporu s demokracií. Kapitalistická reklama je v naprostém rozporu s potřebami všech lidí SVĚTA. Boháči a bankéři slouží reklamou pouze svým pohlavním ÚDŮM. Všem úplně poslušným je hrozbou geneticky zvířecí myšlení neposlušných lidí, od kterých Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým Božím rozumem. Jediný Bůh celého světa, DUCH SVATÝ, nečiní nic tajně. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše o sobě, o Česku, a SOUDU neposlušných uvedl. Dle vůle Boží, SOUD neposlušných trvá již 20 let, od roku 1998, kdy mě Ježíš Kristus vzal od stáda neposlušných projektantů PIKAZU Brno s.r.o. pikaz@pikaz.cz, do roku 2018. Lidé, celého světa tím, že oslavují sami sebe navzájem, tím že slávu Božího NEOMYLNÉHO rozumu, a slávu BOŽÍ VŮLE, v Písmu nehledají, jsou Ježíšem Kristem potrestaní, a to odstoupením jeho rozumu. Např. neposlušné, křesťanské, mrtvé svině, lži lid, místo oslav Krista, takového, jaký v Písmu opravdu je, oslavují pouze sami sebe navzájem a tím, jako Bohy, oslavují pouze své POHLAVNÍ ÚDY. Veškerý lži lid Česka a SVĚTA, pravdu mluvit nedovede, což bude trvat až do DRUHÉHO PŘÍCHODU Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, do zveřejnění těchto textů. Jako křesťanský Bůh, jako křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, funguje Ježíš Kristus pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do PRAVÉHO POLEDNE roku 2000-2018. Pro odstoupení rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zanikla moudrost vládnoucích ekonomických, politických a náboženských sviní. Rozumnost rozumných, např. vzpurného zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, či neposlušného, to je mrtvého ekonoma, to je DÉMONA premiéra Babiše, je zakryta. Mají prokazatelně jiné myšlení, než má Ježíš Kristus. Dle slov Václava Bělohradkého belohrad@pug.univ.trieste.it, uvedl v pořadu neposlušné, to je mrtvé, zlé, nemravné svině ČRo2, zita.senkova@rozhlas.cz, že Česko je malým POTOKEM. Dle Písma, z tohoto POTOKA vody čisté, živé a důvěřivé, mám pít. Česko se stane POTOKEM, když bude kázat, že Kristus považuje za plýtvání, nesmyslné plýtvání ropou, plynem a uhlím, kvůli konci éry fosilních paliv. Považuje tedy za plýtvání nesmyslnou, energeticky náročnou výstavbu dálnic, nesmyslnou, energeticky náročnou výrobu automobilů, nesmyslné převážení úplně stejných potravin, a stejných výrobků po světě, nesmyslnou výrobu plastových obalů pro potraviny v supermarketech, nesmyslné skladování potravin v chladničkách a v mrazničkách v supermarketech, nesmyslné skladování potravin v chladničkách a v mrazničkách v domácnostech, nesmyslnou výrobu chladniček a mrazniček pro supermarkety a pro domácnosti, nesmyslné horečné zbrojení, nesmyslné války o území s fosilními palivy, nesmyslné trápení zvířat, pěstováním velkochovů slepic v klecích, atd. Malochovy slepic, každá Boží rodina 1500 lidí, si bude chovat sama, v opuštěných statcích, v opuštěných domech a stodolách. Slepice se budou převážet ze statku do statku, kvůli pastvě na trávě, v klecích s bidýlky. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který přichází každého smysluplně zaměstnat, vyžaduje, aby nová Boží rodina 1500 lidí, neprodleně zřídila celosvětovou majetkovou rovinu, s minimalizací energetických nároků, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v domech pro cca 1500 úplně poslušných, to je živých služebníků Krista, elektronicky celosvětově plánovaném, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zde se bude vařit převážně s čerstvých, místních potravin. Mrazit se bude minimálně. MUDr. Markéta Valtrová, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, PERLA, má povinnost být SRPEM tím, že hodí srp do žita, na Markétu 13.7.2018. Což se nestalo. Zj.14/15, Mich.4/12,5/9. Jméno MARKÉTA je od slova PERLA. Markéta má povinnost být PERLOU, být MEDIÁLNÍ HVĚZDOU, zářící navěky a navždy tím, že napíše potvrzení, že mohu řídit auto, bez ohledu na žvásty neposlušných, vládnoucích psychiatrů z Brna. PERLU, MUDr. Markétu, nelze házet křesťanským sviním, např. Satanu kardinálu Dukovi, či zakladateli Kristem prokletého PTACTVA ODS, exprezidentu Klausovi. ROZTRHALI by ji, protože pomocí ní, úplně poslušné, Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bere neposlušným, to je mrtvým křesťanským, či ateistickým sviním, NETVORŮM, veškerou moc. Celé Česko musí být bílé, jako sestra MUDr. Markéty Valtrové, poslušná Mgr. Ivana Bílá. BÍLÝ, ČISTÝ, ŽIVÝ, NEOMYLNÝ, je každý pokorný, a úplně poslušný služebník Ježíše Krista, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který žije mezi námi, který nemá nic společného s neposlušnými, nečistými militaristickými křesťanskými, to je mrtvými sviněmi, či NETVORY, např. s vrchním velitelem válečných sil Česka, se zakladatelem drzých KOZLŮ ČSSD, s pokrytcem, KOZLEM prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz, s jeho křesťanskými, vzpurnými, neposlušnými, mrtvými Bohy, s arcibiskupem LUCIFEREM kardinálem Dukou sekretar.duka@apha.cz, s NETVOREM farářem Holíkem radio@proglas.cz, se zlým hlupákem Petrem Húštěm twr@twr.cz, se zločincem DĚDKEM Lubošem Hlavsou hlavsa@vistafilm.cz, hlavsova@vistafilm.cz, dvoracek@cittadella.cz, jane@vistafilm.cz, info@krestandnes.cz, fiala@k213.cz, s Bohem prokletým lhářem Vaďurou nabozenstvi@rozhlas.cz, se zloději veškerého SLOVA Božího Halíkem tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, hlupákem Janem Šírem sirj@fsv.cuni.cz, krystof.krulis@amo.cz, vladka.musalkova@amo.cz, vaclav.kopecky@amo.cz, petr.bohacek@amo.cz, vit.dostal@amo.cz, jakub.zahora@ amo.cz, atd. Kvůli křesťanské svini, NETVORU biskupu Graubnerovi, arcibol@ arcibol.cz, který se nestydí, který nezná zahanbení, který se nechce před novým Kristem shrbit, může válečný zločinec prezident Trump požadovat po státech NATO, zvýšení výdajů na zbrojení na 4 % HDP. Zbrojení vždycky vedlo k válce. Zbrojení, organizované Trumpem, Putinem, atd., povede ke třetí světové válce, ve které Kristus zničí dvě třetiny lidí. Viz str.12až18. 2.) Trestající Kristus v Písmu slíbil, že ve třetí světové válce, která se blíží, zničí především jím vyvolenou EVROPU tak, že zbude pouze jedna třetina lidí, dle opakovaně uvedených textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zach.2/12až13/8, atd. Pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorní a úplně poslušní, TO JE ŽIVÍ služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost uznat veškerou moc Krista, nad geneticky zvířecím mozkem každého člověka, a nad DUŠÍ člověka, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Veškeré Boží slovo musí být nyní pouze o dokonalé lásce Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, uvedených v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Česko může očekávat od Boha dobré věci, když MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@centrum.cz, při novoluní MĚSÍCE, v pátek, na Markétu, bude SRPEM proto, aby Kristus mohl být KLADIVEM, na drzé ekumenické církve, ČARODĚJNICE. Viz str.18až22. 3.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová, PERLO, mediální HVĚZDO. Ježíš, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyte měla v sobě plný počet Ježíšů Kristů, základních Bohů celého světa. V Kristem vyvoleném Česku je již celá HVĚZDNÁ OBLOHA na zemi tím, že drzý Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, Belzebub, či hlupák, lhář Jáchym Gondáš jachym@centrum.cz, arcibiskup Čert kardinál Duka sekretar.duka@ apha.cz, atd., mají svoje krvavá NEBESA, svoje křesťanská SLOVA, na zemi, v KNIZE ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Křesťanská NEBESA již nemají. Musí ze svých NEBES spadnout jako blesk tím, že moře neposlušných vyschne. Tím naplnit SLOVO NOVÝCH NEBES. Noví kněží, nové církve, jsou již pouze noví úředníci STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou. Na pravici Boží seděli vždy pouze LÉVIJCI, dnes KOZLI z ČSSD, podporováni BERANY z KSČM. Cokoli KOZLI z ČSSD, a BERANI z KSČM, svými zákony učinili bezdomovci Blažkovi z Říček, dle textů kapitoly 244, učinili Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Česko má povinnost nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ komunistické Boží spravedlnosti. Nikdo již nesmí sloužit svému pohlavnímu údu, a tím sloužit Satanu papeži Františku, a tím ekonomice, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Neposlušní, bezmocní mrtví, jsou plevami. Máte povinnost, jako úplně poslušná MARKÉTA, jako ŽIVÁ, naplnit Písmo a uzdravit neposlušné mrtvé tím, že HODÍTE SRP DO ŽITA tím, že vydáte potvrzení o tom, že mohu řídit auto. KNIHA ŽIVOTA těchto textů dokazuje, že bláznem nejsem, a že nikdy jsem bláznem nebyl. Viz str.22až25. 4.) RUDÝ ŠTÍT komunistických bohatýrů, Kristus již nechce. Všichni, kdo patří k SATANŮM, či LUCIFERŮM kněžím, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC, zastihla SMRT, kterou je odstoupení Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. K.M.2/23. Bůh se smiluje, až vláda Babiše bude zrušená, až o NEOMYLNÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE, se bude ucházet vláda nová, kde Babiš bude ministrem zahraničí. Kristus mně postaví ZIMNÍ BYTOVÝ dům tím, že technické elitě vrátí svůj rozum. Viz str.25až29. 5.) Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v roce 1998, mě vzal od stáda neposlušných, mrtvých projektantů PIKAZu Brno s.r.o. pikaz@pikaz.cz, jaroslav.horacek@pikaz.cz. Ježíši Kriste, požehnej nyní svým slovům o domě ZIMNÍM BYTOVÉM, který mě vybuduješ tím, že mnohým poslušným svůj rozum vrátíš. Zdarma jste KNIHU ŽIVOTA těchto textů dostali, zdarma ji zašlete dál, NEBESKOU POŠTOU, internetem proto, aby bylo hodně poslušných, to je živých sužebníků Krista. MORAVA je od slova BAŽINA. Z BAŽINY, z Domašovska k tobě Kriste, moje SKÁLO volám, rozdrť neprodleně katolické a evangelické ekonomické svině, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, k pokorným a poslušným služebníkům Božím tím, že mnohým poslušným, živým, umožníš porozumět SOUDU. Křesťany, kteří se pokládají za LID DOBRÉ VŮLE, má Bůh za mrtvé, neposlušné svině. Kristus nepovolí, nepocítí lítost. Ekonomické svině, ničící válkami zemi, úplně zničí. Zničit ekonomické svině, či NETVORY, musí především úplně poslušný technický lži lid. Viz str.29až32. 6.) Lékař, politik, učitel, kněz, vědec, atd., je NEOMYLNÝ pouze v případě, když má rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z jeho milosrdenství, když je

 

tím pro ostatní BOHEM. NETVOR Jan Rovenský info@greenpeace.cz, a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, neposlušný pomatenec Jan Štuller posta@ mpo.cz, press@mpo.cz, dělali v ČRo zlo PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy tím, že v protikladných ekonomických vychytralostech lhali o koncepci energetiky Česka a světa. V rozhlase ČRo, v TV, atd., vzpurné svině, pokrytci z info@ greenpeace.cz, opakovaně, již 20 let lžou, že správnou energetickou koncepcí Česka je zrušení jaderných elektráren, zrušení uhelných elektráren, jejich nahrazení fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, a mohutné úspory elektrické energie. Jejich energetická koncepce je úplný nesmysl, protože úsporami elektrické energie, která činí pouze cca 10 % z celkové energie Česka, nelze vyřešit ropný a ekonomický kolaps, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Ježíš Kristus bdí nad zlem, pomocí křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a odstoupením svého Božího rozumu, od uvedených neposlušných a vzpurných vládnoucích Bohů - NETVORŮ. Drzí zločinci z info@greenpeace.cz, opakovaně, již 20 let lžou, že mohutnými úsporami elektřiny, která tvoří cca 10 % z celkové energie, nahradí energii z ropy, která tvoří cca 60 % z celkové energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Vyrobená elektřina tvoří cca 10% z celkem potřebné energie, obnovitelná elektřina činí cca 1 % z celkem potřebné energie. Slouží pro okamžitou spotřebu. Úvahy politiků o tom, že elektřina, či plyn, nahradí ropu, je blábol neposlušných mrtvol. Také ministr Dan Ťok posta@mdcr.cz, a Petr Moos moospetr@fit.cvut.cz, jsou zločinci. Kristus je touto kapitolou udeří po hlavě, že ani nehlesnou. K.M.1/4,5/23,6/6až24. Viz str.32až35. 7.) Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, neposlušný, to je mrtvý ekonomický pomatenec Jan Štuller posta@mpo.cz, mluvil v ČRo pravdu pravdoucí. Řekl, že o fotovoltaiku a o větrné elektrárny, boháčí, bankéři, a jiní vládnoucí Bohové nestojí, protože přináší malý zisk. Potvrdil tím GRAF o stávající neutěšené energetické situaci lži lidu Česka, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Řekl, že ani vládou plánovaný nárůst výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrných elektráren o 100 %, nenahradí úbytek elektřiny, který Česko čeká během cca 10-ti až 13-ti let, kdy bude pro nedostatek uhlí zrušena více než polovina zastaralých uhelných elektráren. Naplnil tím vizi Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, a který v Písmu uvádí, že při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůle světovému ekonomickému kolapsu. Tvrdil, že výstavba jaderného reaktoru v Dukovanech, či v Temelíně je nezbytná, kvůli výpadku elektřiny z rušených uhelných elektráren. V podstatě potvrdil, že vláda DÉMONA Babiše, ropný a ekonomický kolaps, v Písmu garantovaný, úplně ignoruje. Kvůli jeho lžím o koncepci energetiky, nikdo nevěří textům Písma, že Česko je PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, stejně pozdě varováno. Hospodin slíbil, že mnohé vládnoucí, neposlušné a vzpurné Bohy zabije tím, že úplně zničí vzpurné a neposlušné Česko, a to ve třetí světové válce. Lhář a zločinec, ekonomický pomatenec Jan Štuller lže, když tvrdí, že cca 10 % energie z elektřiny, nahradí cca 60 % energie z ropy, při ropném a ekonomickém kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Za fosilní paliva, za uhlí, ropu a plyn, Česko, a celý svět, nemá žádnou náhradu v obnovitelné elektřině. Ta dnes tvoří necelé jedno procento, z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF o stávající neutěšené energetické situaci lži lidu Česka, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Úplné zničení ekonomiky Česka a SVĚTA, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v milostivém Hospodinově létě 2018, a vytvoření celosvětové, Boží majetkové roviny, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, proto není trestem pro boháče. Majetková Boží celosvětová rovina, je Božím milosrdenstvím. Viz str.35až37. 8.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Kristus vyčkává, chce se nad Vámi, a nad celým Českem, a nad celým SVĚTEM smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu, když v sobě, ve svém těle, geneticky zvířecím, a ve své DUŠI, která je stejná jako DUŠE ZVÍŘAT, objevíte Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na základě uváděné debility vládnoucího lži lidu náboženského, politického a technického. Když uvěříte textům Písma o Boží moci nad každým člověkem. Proto všichni vzpurní a neposlušní mají povinnost neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kdo se nyní vyvyšuje nad Ježíše Krista, to je nad SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, toho Kristus poníží, odstoupením svého Božího rozumu. Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, nechce tímto způsobem, SOUDEM, ponižovat věčně. Chce se smilovat nad všemi neposlušnými, to je mrtvými NETVORY současně, když nebudu bláznem, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Viz str.37až40. 9.) V době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti a rovnosti, byl prorok, Ježíš Kristus, SAMSONEM. Soudců16/29. Prorok Kristus SAMSON, v době socialismu, v osmičkovém roce 1968, učinil SAMSONEM politika, LÉVIJCE Dubčeka. Lévijec, SAMSON Dubček, v době socialismu v roce 1968, zboural SLOUPY, na kterých spočívala stavba dvaceti let Boží socialistické spravedlnosti. Mediální MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil texty Písma o Česku, a o SOUDU, který trvá 20 let, od roku 1998, do roku 2018, také v pohádce O SPLNĚNÝCH PŘÁNÍCH. Soudců16/31, atd. Viz str.40až43. 10.) Kristus vyžaduje neprodleně setřít každou slzu s očí všem chudým. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na Domašovsko, přišel jako bezdomovec Blažek. Zdeněk je LAKMUSOVÝM PAPÍRKEM. Musí se zbarvit do ŽLUTA tím, že v Domašově v kostele vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V milostivém Božím létě 2018, již mají všichni vzpurní PRAVÉ POLEDNE. Nikdo nemá výmluvu. Žádost o setření slz s očí bezdomovci Blažkovi z Říček, je uvedené již v kapitole 242. O setření slz z očí Blažkovi, byli dříve žádáni úředníci z Rosic, starostka Vítková, Marta Mlčková z Říček, a nově Otec Bohu milý Satan farář Hének. Zj.21/1až22/21, Iz.25/8,29/11až24až63/14,18,65/15až66/24. daniela.kubisova@uradprace.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, především bezdomovcům z Domašovska. Hříchy poslušným odpouští pouze Bůh, vrácením svého rozumu. Satan, LUCIFER, SVĚTLONOŠ SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, je Kristem prokletý za to, že drze tvrdí, že Kristus, neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Je Kristem prokletý také za to, že má drzost, odpouštět neposlušným, mrtvým, jejich hříchy. Bůh, Ježíš Kristus, v totalitě kapitalismu není LÁSKOU. Bude LÁSKOU, až v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kristus dovoluje bezdomovcům z Domašovska jít dál, do Božího království tím, že neposlušného, to je mrtvého, drzého faráře Héneka, při jeho MODLOSLUŽBÁCH, vypískají píšťalkami. Bezdomovcům budou blahořečit lidé z celého světa, když tímto způsobem LUCIFERA Héneka uzdraví. Pro chudé bude ve všem po nedostatku, když bezdomovcům vzdá Bůh chválu. Děsivá temnota protikladných žvástů dvojího agenta LUCIFERA faráře Héneka, je krutým zmijím jedem, je NOVIČOKEM tím, že farář chce stále sloužit Kristu i majetku. Mrtvý farář Hének, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, až do svého uzdravení. Vážení fyzioterapeuti z Brna. sekr.ktlr@fnusa.cz, petr.dobsak@fnusa.cz, ldunkler@med.muni.cz, jsiegel@med.muni.cz. Zítra se bude tančit všude a cvičit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry světa v Brně vyletí, protože tančení, cvičení, i jídlo, bude zdarma. Bude ve všem po nedostatku, i ve cvičení, když se ke Kristu neprodleně vrátíte. Nebude se na cvičení čekat více než měsíc, či dva, jako nyní. Zřejmě fyzioterapeuti budou organizovat cvičení v tělocvičnách, ve skupinách, a také pomocí vídeokazet, na kterých bude pro každý úraz, či pro každou poruchu, cvičení nejméně ve třech stupních obtížnosti, pro záčátečníky, pokročilé, a mistry. Pro mistry bude určeno cvičení s dlouhými výdržemi cviků posilujících svaly. Nebojte se, k NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI, vrátit se neprodleně. Nebojte se vídea skupinových cvičení v tělocvičně natočit. Až v kostele v Domašově vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, budou tato cvičení cvičit fyzioterapeuti v každé nové Boží rodině, která bude mít 1500 SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH Božích služebníků. Fyzioterapeuti budou mít práce dost. Proto o svá KORYTA, o svoje BOHY, se nemusíte bát. Lepší, zábavnější, je cvičit ve skupině, v tělocvičně, než cvičit doma. Mrtví, neposlušní fyzioterapeuti, jejichž život hoří jako křesťanská svíce, Krista ZÁKONODÁRCE milovat nemohou, dle písničky. Sílu Božího rozumu dostanou pouze úplně poslušní, to je živí. Kristus vytne mnoho lékařů. Dovolí, aby staří lidé, od 70-ti, do 80-ti let, nebyli trestáni na smrtelných postelích. Budou mít právo zvolit robotickou eutanázii, bez jedů. Sír.5/5,7/16,11/26,30/17,38/15,43/26,31, Žalm90/10. Fyzioterapeuti budou stejní LÉKAŘI, jako je Kristus. Luk.4/23, Mat.23/7, atd. Viz str.43až46. 11.) Text přetažený z minulé kapitoly. Bohem v Písmu vyvolený premiér nové vlády Česka, úplně poslušné, místo Babiše, je SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, OKŘÍDLENEC, PRAVIČÁK, Ing. Topolánek. V nové vládě Česka, zřízené dle textů minulých kapitol, může být stávající premiér Babiš, krizový manažer, pouze ministrem zahraničí. Kristus mu místo ministra zahraničí stále rezervuje. Viz str.46až49. 12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k Božímu SOUDU, se musí bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Spasen rozumem Krista bude každý úplně poslušný, kdo se ke Kristu ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí. Ať se radují ti úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH NEBES, kdo jsou zapsáni jménem, elektronické adresy, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. NETVOŘI, či neposlušné SVINĚ, Kristus svým rozumem nepase. Zajdou strašlivou záhubou. Trestající Bůh je zabije. Viz str.49až52. Bude ve všem po nedostatku, když bude v Česku rozhodnuto, že nikdo na světě nemusí nic platit za horečné zbrojení, či za uprchlíky, protože, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, budou sešrotovány zbraně všech armád světa. Na světě nebudou hladomory, když bude v Česku rozhodnuto, že radikální snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny, nebude řešeno třetí světovou válkou, dle zákonů zlých boháčů a zbrojařů, ale radikálním snížením porodnosti ve všech státech světa. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z celé DUŠE nenávidí stávající zlé, neuzdravené Bohy lidí, zbrojaře, vojenské kaplany, veškeré politiky pravice a levice, a jejich zlé Bohy, LUCIFERY kněze všech církví. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8,14/20.

 

1.) Dalším textem je průvodní dopis, kterým byla rozeslána kapitola 244 -32 stran, na 3 x 60 adres. Průvodní dopis je rozšířen o aktuální SOUD vládnoucí mrtvé politické a náboženské, bezmocné elity Česka. Kaz.9/10, Žalm102/18. Kristus nepovolí, dokud pomocí pomalého SOUDU, ze země nezmizí neposlušní, mrtví ekonomové, zbrojaři, bankéři, kteří ji podupali, žitím na výnosný trh. Iz.16/4, Sír.5/5,7/16, K.M.1/4,15/12. Kapitola 244 - 32 stran. Obsah důležitých textů: 1.) Obsah není napsán, pro potíže s krční páteří. Výhřez ploténky zřejmě mám od sezení u počítače. Protože mám znovu potíže se psaním na počítači, Kristus zřejmě vyžaduje, abych již nic nepsal, aby mohl stvořit OVOCE RTŮ o tom, že BOŽÍ ZÁKONY POLE VĚDY Písma jsou láskou. Dokonalou Boží láskou je úplné zničení stávajícího ekonomického, imperialistického, militaristického, křesťanského, muslimského, hinduistického, buddhistického, židovského systému, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je nyní Bohem trestajícím. Dopouští tragedie válek a revolucí, mezi chudými a bohatými tak, jak si to předsevzal, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle svého plánu. Bude Bohem milujícím, až úplně poslušný lži lid Česka, dle plánu Božího, nastolí celosvětové, mírové Boží království, bez PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lži lid křesťanských a ateistických pokrytců Česka, stále nevěří textům Písma, že nelze bojovat proti trestajícímu Kristu, který má nad TĚLEM a DUŠÍ každého geneticky zvířecího člověka, naprostou převahu. Zrno lidu technického, úplně poslušného, to je živého, které má v Česku vzejít, uzrát a přinést úrodu mírového Božího království, je zaseto KNIHOU ŽIVOTA těchto textů dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo k Bohu současně tím, že ředitel ČRo v Brně Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, začne mluvit pravdu o tom, že energetické, ekonomické koncepce všech států světa, jsou naprosto nesmyslné. Adekvátní odměna za 21 let práce opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káží LUCIFEŘI, Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a politický dobytek všech politických stran Česka a světa, je 100 000 Kč za rok x 21 let = 2 100 000 Kč. Tuto odměnu požaduji po stávajícím premiéru Babišovi babisa@psp.cz, či po BOŽÍM SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, po Vondráčkovi vondracekr@psp.cz. Kristus v Písmu slibuje, že jak DÉMON Babiš, tak Vondráček, texty KNIHY ŽIVOTA pochopí, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Slibuje, že pochopí, že se Bohu bude líbit, když odměnu 2 100 000 Kč, neprodleně dostanu. Tím bude jednou provždy vyřešen problém s mluvením pravdy o Kristu, a tím i s mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Když tím, DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví psychiatři, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel blázince MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel blázince MUDr. Kašpárek kasparek.tomas @fnbrno.cz, a praktická lékařka MUDr. Valtrová, mě přestanou považovat za blázna, kterému, z hlediska psychiatrie, od 21. září roku 2016, zakázali řídit auto. Kvůli chamtivosti si psychiatři koledují o třetí světovou válku, a o zničení Česka. Žádám opakovaně o jejich trestní stíhání, a o zaplacení částky 8 628 Kč, v mimosoudním vyrovnání. Děleno čtyřmi psychiatry = 2157 Kč na jednoho psychiatra, dle textů v kapitole 243. Kristus ZLODĚJ zaútočí SLOVEM NOVÝCH NEBES o správné koncepci energetiky, až nebudu blázen, až peníze od psychiatrů dostanu. Nyní je zřejmé, že pravda o koncepci energetiky, která zachrání úplně poslušné služebníky Krista, před ropným a ekonomickým kolapsem, a před PEKLEM třetí světové války, je z Písma SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Dle této pravdy, k NEOMYLNÉMU Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, celé Česko má povinnost se vrátit neprodleně tím, že technická elita VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z CZSO, atd. rozhodnou, že úplně poslušné Česko se dobrovolně vzdá všeho, co energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně shnilo, kvůli konci éry fosilních paliv. V Česku vzejde SLUNCE Bhagavadgíty, MĚSÍC Koránu, HVĚZDY Bible a Tóry tím, že Bohu milý Otec farář Hének z Domašova, mocný jako DUCH SVATÝ, jako Bůh, jako Kristus, vše uvedené bude kázat. Víra v křesťanského Boha, a v PRACHY, ztratila smysl z toho důvodu, že Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, boří vše co zasadil pomocí křesťanství, pomocí křesťanských Bohů, kterými jsou také výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, ze svého milosrdenství, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a světa, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou. Ať se neposlušné, to je mrtvé, křesťanské ekonomické svině, modlí jak chtějí, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je neslyší a slyšet nebude. Boží vůle, pro každého neposlušného, to je mrtvého vládnoucího NETVORA, je objasněná v KNIZE ŽIVOTA těchto textů úplně srozumitelně. Kristus se skloní až k modlitbě bezmocných, úplně poslušných, a Bohu vděčných BOŽÍCH SYNŮ, kteří prosadí zveřejnění pravdy o Boží vůli, uvedené v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Učenost všech vědců je k ničemu, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, mrtvých, ekonomických sviní, či NETVORŮ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jediný Bůh celého světa, nečiní nic tajně. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše o sobě, a Česku uvedl. Jako křesťanský Bůh, jako křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, funguje Ježíš Kristus pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Od roku 2000, či od roku 1997, Ježíš Kristus, vyvýšený SOUDEM těchto textů, na jediného Boha celého světa, se soudí s jím v Písmu vyvoleným Českem, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Oznamuje tímto, že v tomto roce 2018, máme všichni ÚSVIT třetího křesťanského dne, kdy nového Krista, každý úplně poslušný musí znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím být živý, to je vzkříšený ze vzedmutého moře mrtvých ekonomických, militaristických sviní, či NETVORŮ. Vzkříšení z mrtvých, křesťanských, ekonomických zlých sviní nastane, až boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice atd., pochopí, že texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, tímto SOUDEM, jsou Božím milosrdenstvím. Úplné zničení DUCHEM CHUDÝCH ekonomů, a jejich podílů veškeré neposlušné, to je mrtvé politické, náboženské, ekonomické a jiné byrokracie, není Božím trestem, protože celosvětová majetková Boží rovina, není Božím trestem. Pro pokorné a úplně poslušné, to je živé, služebníky Krista, je Božím vysvobozením od neposlušných, to je od mrtvých sviní. Úplné zničení lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou, především PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., pomocí Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Myšlení ekonomické je myšlení energetické SMRTI. Kristus vyžaduje myšlení nové, energetické, stejné, jaké má ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sjednocení celého světa pod vládu nového, NEOMYLNÉHO Krista, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, dle jeho příkazů a zákonů, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Pro odstoupení rozumu NEOMYLNÉHO Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zanikla moudrost vládnoucích ekonomických, politických a náboženských sviní. Rozumnost rozumných, např. vzpurného zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, či neposlušného, to je mrtvého ekonoma, to je DÉMONA premiéra Babiše, je zakryta. Iz.29. Prokazatelně mají jiné energetické myšlení, než má Ježíš Kristus. Dle slov Václava Bělohradkého biancorossi@email.cz, belohradky@gmail.com, belohrad@ pug.univ.trieste.it, uvedl v pořadu ČRo2, drzé, neposlušné, to je mrtvé, nemravné svině zita.senkova@rozhlas.cz, že Česko je malým POTOKEM. Dle Písma, z tohoto POTOKA, vody čisté, živé a důvěřivé, mám pít. Česko musí být svrchované tím, že smyslem života Česka, musí být sloužit NEOMYLNÉMU Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, místo stávajícím Bohům, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. a tím politikům pravice a levice, a Satanům, či LUCIFERŮM kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus, pomalým SOUDEM boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, atd., během 20 let, od roku 1998, do roku 2018, ničí všechny politické a náboženské KATECHISMY, celého SVĚTA. Organizovat svět, pomocí vojenské síly válečných zločinců, prezidentů Trumpa, Putina a vrchního velitele branné moci Česka, KOZLA prezidenta Zemana, již není možné. Organizovat svět dle vůle Boží, znamená realizovat dokonalou lásku nového Božího KATECHISMU, uvedeného v PERLÁCH zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že přestanu být bláznem tím, že praktická lékařka MUDr. Markéta Valtrová, se stane mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy tím, že se stane SRPEM, či PERLOU, tím že napíše potvrzení, že mohu řídit auto. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když zůstane neposlušná, to je mrtvá. Odstoupením Božího rozumu, zničí neposlušné Česko, třetí světovou válkou. Hříchy odpouští pouze Bůh, vrácením svého rozumu. Satan, LUCIFER, SVĚTLONOŠ SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, je Kristem prokletý za to, že drze tvrdí, že Kristus, neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Je Kristem prokletý za to, že má drzost, odpouštět neposlušným, mrtvým, jejich hříchy.

 

Hrozbou všem úplně poslušným služebníkům Ježíše Krista, je myšlení neposlušných, to je mrtvých lidí, pro odstoupení Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. LUCIFER farář Hének z Domašova, děsivou temnotou, krutým zmijím jedem, svých katolických protikladných žvástů, vytváří v Česku nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, kde neprší SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli žvástům, které vytváří jeho geneticky zvířecí mozek, celá vzpurná země se v základech hroutí, kvůli přelidněnosti planety, kvůli naprosto nesmyslným energetickým koncepcím všech vlád celého světa. Bůh, Ježíš Kristus, v totalitě kapitalismu není LÁSKOU. Bude LÁSKOU až v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Za své projevy, při vzniku vlády vzpurného, neposlušného, to je mrtvého DÉMONA Babiše, jsou tímto souzení, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, a neposlušný, to je mrtvý ekonom, to je DÉMON, premiér Babiš. Kristus považuje za plýtvání, nesmyslné plýtvání ropou, plynem a uhlím, kvůli konci éry fosilních paliv. Považuje tedy za plýtvání nesmyslnou, energeticky náročnou výstavbu dálnic, nesmyslnou, energeticky náročnou výrobu automobilů, nesmyslné převážení úplně stejných potravin po světě, nesmyslnou výrobu plastových obalů pro potraviny v supermarketech, nesmyslné skladování potravin v chladničkách a v mrazničkách v supermarketech, nesmyslné skladování potravin v chladničkách a v mrazničkách v domácnostech, nesmyslnou výrobu chladniček a mrazniček pro supermarkety a pro domácnosti, nesmyslné horečné zbrojení, nesmyslné války o území s fosilními palivy, nesmyslné pěstování velkochovů slepic v klecích, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, vyžaduje zřízení celosvětové majetkové roviny, s minimalizací energetických nároků, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v domech pro cca 1500 úplně poslušných, to je živých služebníků Krista, elektronicky celosvětově plánovaném, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Zde se bude vařit převážně s čerstvých, místních potravin. Potraviny se budou mrazit minimálně. Všichni vzpurní boháči, vlastníci výrobků lidských rukou, lidských BOHŮ, to je PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních lidských BOŽSTEV, považují za plýtvání penězi, když boháči z ČEZu, na vlastní náklady vystaví jaderný reaktor v Dukovanech a v Temelíně. Boháči stále nevědí nic o Ježíši Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, o NEOMYLNÉM DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a proto ani nevědí nic o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, v zákonech POLE VĚDY Písma. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, propadli chamtivosti křesťanské modloslužby, a tím energetické, ekologické a mravní SMRTI. Uvedení ekonomové a všichni boháči, pro odstoupení rozumu Krista, jsou vzpurní synové, kteří o koncepci energetiky Česka lžou z toho důvodu, že nechtějí poslouchat Boží zákony POLE VĚDY Písma, pro každého srozumitelně objasněné, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Např. DÉMON, premiér Babiš, svým geneticky zvířecím rozumem ekonoma, pro odstoupení rozumu Krista, jako koncepci energetiky Česka, vidí výstavbu jaderného reaktoru v Dukovanech, či v Temelíně, a povinnost ekonomicky rozhodnout o tom, zda tuto výstavbu zaplatí boháči, to je Baaové z ČEZu, či stát. Kristus slibuje, že svůj rozum neposlušným vládnoucím sviním či NETVORŮM vrátí, až vládnoucí NETVOŘI Zeman a Babiš, vyznají své viny, to je své lži, o koncepci energetiky. Kdo má ekonomické myšlení, místo myšlení energetického, Božího, je Ježíšem Kristem prokletým NETVOREM. Každý ekonomický NETVOR se musí s hrbit před novým Ježíšem Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Čas Božího SOUDU, který trvá již 20 let, od roku 1998, do roku 2018, Babiše naučí Krista poslouchat. Čas milostivého Hospodinova léta 2018, Babišovi poručí skočit do NOVÝCH NEBES, která jsou již v Česku na zemi, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Správná cesta Česka, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bude v geneticky zvířecí hlavě premiéra Babiše okamžitě, když se k novému Ježíši Kristu přivine tím, že veškerou svou starost o Česko, vloží na Ježíše Krista, jediného Boha celého světa. Jedině tak se Česko stane hladinou, vodorovnou, Boží majetkové rovností, kde boháči již nebudou, z milosrdenství Božího rozumu. Kristus slibuje, že v milostivém Hospodinově létě 2018 způsobí, svým Božím rozumem, že všichni zbloudilí duchem svého geneticky zvířecího mozku, poznají rozumnost PEREL dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Božímu učení o správné koncepci energetiky, se budou učit neposlušní, to je mrtví vládnoucí reptalové, protože vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, drzých, křesťanských, ekonomických, militaristických, imperialistických sviní, či NETVORŮ, nastane tím, že moře ekonomů, bankéřů, zbrojařů, obchodníků, sociologů, politologů, vojenských kaplanů, atd., v Česku nebude, vyschne. MUDr. Markéta Valtrová, mediální HVĚZDA, zářící navěky a navždy, PERLA, má povinnost být SRPEM tím, že hodí srp do žita, na Markétu 13.7.2018. Což se bohužel zase nestalo. Zj.14/15, Mich.4/12,5/9. Jméno MARKÉTA je od slova PERLA. Markéta má povinnost být PERLOU, být OKŘÍDLENCEM, SRPEM, MEDIÁLNÍ HVĚZDOU, zářící navěky a navždy tím, že napíše potvrzení, že mohu řídit auto, bez ohledu na žvásty neposlušných, vládnoucích psychiatrů z Brna. PERLU, zářící HVĚZDU, MUDr. Markétu, nelze házet křesťanským sviním, např. drzému Satanu kardinálu Dukovi, či svini, zakladateli Kristem prokletého PTACTVA ODS, exprezidentu Klausovi. ROZTRHALI by ji, protože pomocí ní, a tohoto SOUDU, jim Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bere moc, nad neposlušnými, to je mrtvými křesťanskými, či ateistickými sviněmi. Celé Česko musí být bílé, jako sestra MUDr. Markéty Valtrové, poslušná Mgr. Ivana Bílá. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Zj.18/2,10, atd. Neposlušný, to je mrtvý Satan Duka a zakladatel Kristem prokletého, noposlušného PTACTVA ODS, AUTOPTÁK PTÁK Klaus, jsou strašlivou všemu tvorstvu, pro svou viditelnou debilitu, způsobenou odstoupením Božího rozumu Krista, od jejich geneticky zvířecích mozků. Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE je boří, protože neposlušné, to je mrtvé svině, či NETVORY, ekonomy, boháče, zbrojaře, politiky pravice, atd., již nepotřebuje. Kristus, DUCH SVATÝ, JEDINÝ BŮH SVĚTA vyžaduje, aby PERLA, MUDr. MARKÉTA Valtrová, mediální HVĚZDA, zářící navěky a nevždy, vzala vítr z plachet SATANU, či LUCIFERU biskupu Graubnerovi arcibol@arcibol.cz, katecheti@arcibol.cz, mladez@arcibol.cz, skolstvi@arcibol.cz. Mrtvý lhář, to je neposlušný, drzý, nemocný, neuzdravený pokrytec Satan Graubner, při křesťanských modloslužbách na Velehradě drze prohlásil, že texty Písma o pokračujících válkách bohatých a chudých, kteří spolu v míru žít nemohou, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25až 39/34,40/29až43/26,31, mají na svědomí odjakživa chudí LÉVIJCI, MARXISTÉ. Boží prorok, PINCHAS Marx, který chtěl celosvětový mír, který chtěl svět bez zbraní a válek, který chtěl svět bez boháčů a chudáků, který tím byl stejný, jako Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, podle Satana, či LUCIFERA Graubnera, světlonoše SLOV PEKLA OHNĚ současných, nesmyslných válek, o území s fosilními palivy, je nositelem veškerého zla na světě. Kvůli této křesťanské drzé svini, kvůli NETVORU biskupu Graubnerovi, který se nestydí, který nezná zahanbení, který se nechce před novým Kristem shrbit, může válečný zločinec prezident Trump požadovat po státech NATO, zvýšení výdajů na zbrojení na 4 % HDP. Horečné zbrojení vždycky vedlo k válce. Zbrojení, organizované Trumpem, dle Písma povede ke třetí světové válce, ve které Kristus zničí dvě třetiny lidí, včetně Česka. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,8až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7, 3/20až6/7, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13, 24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus, DUCH SVATÝ, JEDINÝ BŮH SVĚTA vyžaduje, aby ekonomická NEVĚSTKA, úředníci VZPURNÉ státní správy z Říček a z Rosic, bezdomovci Blažkovi setřeli každou slzu s očí. Musí se dosyta jednou denně najíst, Iz.23/17, dle stávajících zákonů Česka. Slzy s očí setřou bezdomovci Blažkovi až úplně poslušní, nastolením Božích ZÁKONŮ. Ředitelku Kubišovou daniela.kubisova@uradprace.cz, žádám o odpověď. Viz str.23, 24 v kapit. 244. Kapitola 244, 32 stran, již je v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Příloha: 32 stran. Tel.546 441 154. Stan. Oplatek. Bohu a míru zdar!

 

2.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová, PERLO marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Ekonomická vláda premiéra Babiše, je vládou minulosti, je vládou slepé uličky. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce vše energeticky, ekologicky a mravně celosvětově nové, proto vše ekonomické a politické, je STŘÍBRO Kristem odvržené. Vaše špatné rozhodnutí, věřit neposlušným, to je mrtvým psychiatrům z Brna, či neposlušným, to je mrtvým vládnoucím politikům pravice a levice, a ekonomice, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, který je odjakživa jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všem pokorným, úplně poslušným služebníkům Krista, to je živým služebníkům Krista, je zřejmé, a to od úplňku MĚSÍCE, od čtvrtku 28.6.2018, od svátku SVATÉHO DUCHA, z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Odpor a zděšení všech neposlušných, mrtvých, ekonomických, náboženských, politických, technických, a jiných sviní, z uváděné pravdy o Ježíši Kristu, a z uváděné pravdy o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalá Boží lásce, v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, nedovoluje nikomu se k Ježíši Kristu vrátit, kvůli systémovému lhaní o Ježíši Kristu, a tím systémovému lhaní o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kvůli tomu, že dobře placená koryta vládnoucích hlupáků, mají zlí mrtví neposlušní, za Boha. Pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích hlupáků, všichni vzdělanci selhali proto, aby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, během 20 let SOUDU, od roku 1998, do roku 2018, dokázal svou moc nad každým člověkem. Lidé, jejichž mozek je pouze geneticky zvířecí, a jejichž DUŠE je stejná jako u zvířat, mají povinnost uznat Boží moc nad každým člověkem, uznat, že Česko je Bohem vyvoleným národem tím, že vzniklo dle textů Písma, a že Ježíšem Kristem, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, je vedeno dle textů Písma tím způsobem, že lidé v Česku dělají to, co se Kristu líbí. Kristus v Písmu slíbil, že v milostivém létě Hospodina 2018, v době 70-ti let od vítězství komunistických OVCÍ a BERANŮ v roce 1948, a v době 70-ti let od vzniku IZRAELE v roce 1948, a to dle textů Písma, dojdu k Bohu sám, jako POSLEDNÍ PROROK tohoto vzpurného, neposlušného, to je mrtvého pokolení. Dle textů Písma, stále se rozhlížím po pokorných, úplně poslušných, a Kristu vděčných BOŽÍCH SYNECH, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ale stále nemám žádného pomocníka. Proto stále, již 20 let, sám dělám BOŽÍ SOUD, psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Stále píší, dle textů Písma, že ekonomické, křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, imperialistické, fašistické, militaristické, socialistické, komunistické, a jiné svině, si dočasně přivlastnili Krista tím, že si přivlastnili Boží slovo BHAGAVADGÍTY, TÓRY, BIBLE, KORÁNU, atd., které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Stále opisuji texty Písma o tom, že Kristus se nyní skloní pouze k modlitbě živých, to je pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, kteří vzpurné, neposlušné, mrtvé vládnoucí svině, budou takto proklínat. Ať Vás neposlušné, vzpurné, to je mrtvé vládnoucí ekonomické svině, vládnoucí NETVORY, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ usmrtí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství tak, aby bylo všem neposlušným, vzpurným, zřejmé, že během 20-ti let SOUDU, vzešel plný počet ekonomických pohanů křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, či muslimských. Své nové služebníky, vzkříšené ze vzedmutého moře mrtvých, ekonomických, militaristických, imperialistických a jiných sviní, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nazývá nyní nově. Své nové služebníky, Kristus nazývá NEOMYLNÝMI Bohy, VŠEMOHOUCÍMI, VŠEVĚDOUCÍMI SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, BOŽÍMI SYNY, stejně mocnými jako je Ježíš Kristus, pro znalost dokonalé Boží lásky, uvedené v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Kdo se nebojí Ježíše Krista strachem jaký ještě nikdy nebyl, Boží rozum nedostane. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a neposlušných ekonomických sviní nebude želet, dokud v Česku nad vládnoucími NETVORY nezvítězí. SOUD zlých dělá 20 let proto, aby neposlušné zbořil. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová, PERLO marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Postupy mnohých lékařu jsou naprosto chybné, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od vzpurných, neposlušných, to je mrtvých lidí. Kristus v horoskopu v novinách Rovnosti uvádí, že si mohu jít lehnout, místo opisování textů Písma jinými slovy, než je káží např. světlonoš OHNĚ SLOV PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, LUCIFER farář Hének z Domašova arturc @centrum.cz, NETVOR Jan Vytřísal twr@twr.cz, či Lucifer Martin Kopecký fararmartin @seznam.cz, když ani např. Vy nebudete číst KNIHU ŽIVOTA těchto textů, o nezbytnosti neprodleně se podřídit, v úplné poslušnosti, dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus žádného vzpurného, neposlušného, to je mrtvého ekonoma v Česku, totiž nenechá bez trestu. Slíbil, že každého, kdo nyní zruší jeho pomalý Boží soud tím, že se prohlásí za vládnoucího Boha, to je za politického a ekonomického ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo Krista, energetického ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zabije strašlivou záhubou tím, že celé, jím v Písmu vyvolené Česko, zabije strašlivou záhubou, a to ve třetí světové válce. Trestající Kristus v Písmu slíbil, že ve třetí světové válce, která se blíží, zničí především jím vyvolenou EVROPU tak, že zbude pouze jedna třetina lidí, dle opakovaně uvedených textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zach.2/12až13/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan. 2/14až3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16,43, atd. Dle médií, dle vůle trestajícího Boha, Evropu zničí váleční zločinci prezidenti Putin a Trump v době konce éry fosilních paliv proto, aby zbývající fosilní paliva zachránili pro Rusko a pro USA. Třetí světová válka určitě přijde, zastavit se nedá v případě, že já nadále zůstanu bláznem, který již dva roky, od 21.9.2016, nesmí řídit auto, kvůli sepisování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Před zákony Česka jsou si všichni lidé rovni. Máme svobodu slova, svobodu politickou a svobodu náboženskou. Kristus si nepřeje, abych já, kvůli sepisování PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, kvůli sepisování PRAVDY o vůli Boží, pravdy o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a pravdy o jím v Písmu vyvoleném Česku, byl ve Vašich očích stále bláznem, který nesmí řídit auto. Kvůli opakovaně uváděné pravdě o Kristu, a o jeho vůli, realizovat neprodleně jedině možnou koncepci energetiky Česka a SVĚTA, dle zákonů POLE VĚDY Písma, již dva roky mně zakazujete řídit auto. Ježíš Kristus nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů, kvůli sobě samému proto, aby jím vyvolené Česko, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vše na světě změnilo celosvětovým mírem, a Božím pokojem tím, že nastolí celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, musí být jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa. Pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokorní a úplně poslušní, TO JE ŽIVÍ služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost uznat veškerou moc Krista, nad geneticky zvířecím mozkem každého člověka, a nad DUŠÍ člověka, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Veškeré Boží slovo musí být nyní pouze o dokonalé lásce Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, uvedených v ELDORÁDU ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vejít ze stávající křesťanské, militaristické, imperialistické temnoty, či totality, kde se o všem lže, kvůli odstoupení rozumu Ježíše Krista, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, do SVOBODY mírového, celosvětového Božího království, Ježíš Kristus dovolí úplně poslušným jedině tehdy, když nebudu bláznem, který z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto. Vejít do SVOBODY celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nezbytné kvůli vrácení Božího rozumu, mnohým pokorným a úplně poslušným, to je živým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ježíš Kristus, pomocí vrcholného trestu, kterým je odstoupení Božího rozumu od neposlušných, kterým je PEKLO nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, ukazuje všem neposlušným, limity lidského rozumu, geneticky zvířecího, a limity lidské DUŠE, která je stejná jako u zvířat. Proti novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se vzbořili všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví, kvůli opakovaně objasněné, ENERGETICKY nezbytné Boží majetkové rovině, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Spravedlnost, či Boží rovina, celosvětového, mírového Božího království, daleko vyšší, než byla spravedlnost v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické nadvlády, z milosrdenství Božího rozumu, je tímto nalezena. Je to spravedlnost daleko vyšší, než je nyní spravedlnost LÉVIJCŮ, BERANŮ komunistů, či KOZLŮ socialistů, které již Ježíš Kristus ZÁKONODÁRCE nepotřebuje, kteří proto mají povinnost neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Ježíš Kristus se do Česka, a na svět vrátí, svým Božím NEOMYLNÝM rozumem, až Česko vyzná lží o Kristu, o DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, a tím své lži o vládní koncepci energetiky, opakovaně zpochybněné, v každé kapitole těchto textů KNIHY ŽIVOTA. Česko musí být Božím lidem, pokorným, úplně poslušným, živým, a Bohu vděčným, za své vyvolení v Písmu, být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka a světa želet, dokud ELDORÁDEM ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nerozdrtí všechny ekonomické, ekumenické ČARODĚJNICE, ekumenické církve, a všechny zlé politické strany pravice a levice. Vůle Boží je, aby obludný systém lží o Bohu, a tím obludný systém lží o koncepci energetiky, skončil. Ježíš Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, když nebudu bláznem. Česko může očekávat od Boha dobré věci, když OKŘÍDLENEC MUDr. MARKÉTA Valtrová marketa.val@centrum.cz, v novoluní MĚSÍCE, v pátek, na Markétu, bude mediální HVĚZDOU zářící navěky a navždy, bude SRPEM proto, aby Kristus mohl být KLADIVEM, na drzé ekumenické církve, ČARODĚJNICE. Zlí neposlušní, kteří vyzvali Boha na souboj, prohráli, pro odstoupení Božího rozumu.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová, PERLO marketa.val@centrum.cz, z Říčan. Ježíš, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyte měla v sobě plný počet Ježíšů Kristů, základních Bohů celého světa. Jediným Bohem, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, které toužebně vyhlíží všechno tvorsto, je ŽENA STATEČNÁ, SLUNOVLÁSKA, která umožní pochopit, proč majetková, celosvětová Boží rovina, je energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, vodorovná tím, že je jako klidná voda. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,11/28,32,12/6,14/12,16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyte měla v sobě plný počet Ježíšů Kristů, těchto základních Bohů celého světa. 1.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je SLUNCEM Bhagavadgíty se zdravím na paprscích tím, že je buddhistickým a hinduistickým FÍKOVNÍKEM. 2.) Déle Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je křesťanskou VINNOU RÉVOU tím, že je NOVÝM ZÁKONEM, tím že je HVĚZDNOU OBLOHOU křesťanů. 3.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je STARÝM ZÁKONEM, je Tórou, je HVĚZDNOU OBLOHOU Židů a křesťanů, je GRANÁTOVNÍKEM. 4.) Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je MĚSÍCEM Koránu, a tím je OLIVOU, je OLEJEM, je energetikem, který do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože je STVOŘITELEM veškerého Písma, všech fosilních paliv, surovin, a veškeré techniky, všech států světa. Všichni úplně poslušní již musí zemdlít, va své zpouře proti Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Ageus2/6,18,19, Jer.1/17,12/2až16,23/29,32,31/27,32,51/58,63, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz, z Říčan u Brna. V Kristem vyvoleném Česku je již celá HVĚZDNÁ OBLOHA na zemi tím, že LUCIFER farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, drzý Satan, NETVOR kazatel Jan Vytřísal twr@twr.cz, zlý Lucifer farář Martin Kopecký fararmartin@seznam.cz, drzý Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, Belzebub, či hlupák Jáchym Gondáš jachym@centrum.cz, eman@evangnet.cz, info@baptist.cz, arcibiskup Čert kardinál Duka apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, atd., mají svoje krvavá NEBESA, svoje křesťanská SLOVA, na zemi, v KNIZE ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Křesťanská NEBESA již nemají. Z NEBES musí spadnout jako blesk. Tím naplnit SLOVO NOVÝCH NEBES. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3. Uvedení Satani, či Lucifeři kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, spadli ze svých SLOV NEBES křesťanské HVĚZDÉ OBLOHY, z nebes na zem, jako blesk, v této, 245 kapitole KNIHY ŽIVOTA. Z Písma ví, že jim zbývá málo času, do doby DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v dokonalé Boží lásce ELDORÁDA ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost, ekonomické, ekumenické ČARODĚJNICE všech církví, nenechat naživu ani jeden den. Stejně tak nelze nechat naživu Bohem prokleté ekonomické politiky pravice a levice. Jejich změna na pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, je nezbytná. Noví kněží, nové církve, jsou již pouze úředníci STÁTNÍ SPRÁVY, s Boží mocí výkonnou. Na pravici Boží seděli vždy pouze LÉVIJCI, dnes KOZLI z ČSSD, podporováni BERANY z KSČM. Cokoli KOZLI z ČSSD, a BERANI z KSČM, svými zákony učinili bezdomovci Blažkovi z Říček, dle textů kapitoly 244, učinili Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Česko má povinnost nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ komunistické Boží spravedlnosti. Má povinnost dobrovolně a neprodleně zajistit, aby na Božím SOUDU opět zavládla Boží spravedlnost, stejná jako byla za komunistů, kdy Kristus vzpurné křesťanské a jiné bohaté svině trestal, a to dle textů JÓBA. Všichni vzpurní a neposlušní vládnoucí bohatí ekonomičtí NETVOŘI, či jiné vládnoucí svině, mají povinnost neprodleně a dobrovolně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, kvůli energetiké, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Opakovat stále stejné chyby v řízení Česka a světa, Kristus již neumožňuje nikomu, protože jeho hněv, kvůli neposlušnosti jím vyvoleného Česka, již neprodlévá. Každý je Kristu odpovědný sám za sebe. Nikdo již nesmí sloužit svému pohlavnímu údu, a tím sloužit Satanu papeži Františku a tím ekonomice, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Neposlušní, bezmocní mrtví, jsou plevami. MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Jako pokorná a úplně poslušná Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, máte povinnost to s novým Ježíšem Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, neprodleně zkusit tím, že nebudete čekat na potvrzení od DUCHEM CHUDÝCH, to je neposlušných, mrtvých psychiatrů, bývalé ředitelky MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, o tom, že bláznem nejsem. Uvedení psychiatři jsou nemocní, jsou mrtví, pro odstoupení Božího rozumu, od všech neposlušných ekonomických vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Máte povinnost, jako úplně poslušná MARKÉTA, jako ŽIVÁ, naplnit Písmo a uzdravit je tím, že HODÍTE SRP DO ŽITA tím, že vydáte potvrzení o tom, že mohu řídit auto. KNIHA ŽIVOTA těchto textů dokazuje, že bláznem nejsem, a že nikdy jsem bláznem nebyl. Sepisováním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, sloužím totiž Ježíši Kristu ve strachu, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus v Písmu má za blázny uvedené neposlušné, to je mrtvé psychiatry, kteří místo Kristu slouží tvorstvu tím, že slouží ekonomům. Lidé slouží tvorstvu, ekonomům, zbrojařům, boháčům, vojenským kaplanům, místo Bohu tím, že mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Kristus se chce nad Českem slitovat v jedinou hodinu. Když se nikdo vzpurný a neposlušný zase ke Kristu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI nevrátí, Kristus, neposlušné a vzpurné, zlé svině Česka, úplně zničí. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30.

 

4.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová PERLO marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil Písmo tím, že v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dal komunistickým OVCÍM, či BERANŮM, jako znamení SRP a KLADIVO. atd. Komunistické OVCE, či BERANI tím, že nosili v průvodech transparenty s MARXEM, s ENGELSEM, atd., nesloužili Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, ale TVORSTVU, protože o Bohu, který je není SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neměli ani ponětí. RUDÝ ŠTÍT komunistických bohatýrů, Kristus již nechce. Ám.3/7až5/25, Žid.3/8,6/3,6, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17až6/19až 23/29,32až31/27,32, Zj.14/14,15, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Řím.1/18až11/32, Mar.4/12,7/7až13/20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 5.Moj.7/6,8/4,11/11,11/26,18/18,28/13,30/11,18,32/16až43, Bhag.15/15,16až18/78, atd. V tomto pokolení dává Česku PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Úplně poslušní služebníci Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mají nyní barvu BÍLOU. Mají povinnost, pomocí KNIHY ŽIVOTA těchto textů, se očistit od všech barevných politiků pravice a levice, od všech barevných Satanů kněží, a ekumenických církví, to je ekumenických ČARODĚJNIC, především od děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných nauk katolického katechismu, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí politiků pravice a levice, bankéřů, ekonomů, zbojařů, energetiků a jiných vládnoucích NETVORŮ. Na tomto Božím písemném SOUDU, hněv Krista již neprodlévá. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušné vládnoucí svině želet, dokud nezvítězí tím, že pokorní a úplně poslušní, se k novému Kristu vrátí. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Vůle Boží je, abyste uvěřila SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6až102/18,27, atd. Ježíš Kristus, podruhé přichází jako ZLODĚJ, v době sedmdesáti let od vítězství komunistických BERANŮ, či OVCÍ, Kristem vyvoleného Česka, v roce 1948, Iz.23/17, 29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až25/11až31/27, Zach.6/5až13/4,8,14/10, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tes.4/16až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13, 14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, atd. Přichází v době začátku třetího tisíciletí, od roku 1900, do roku 2000, 2018, v době 70-ti let od vzniku IZRAELE. 3.Moj.25/8,20. Termín vzniku Izraele v roce 1947 a 1948, dle textů Písma, byl objasněn již dříve, v minulých kapitolách KNIHY ŽIVOTA. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, veškeré dění v Česku uvedl v Písmu. Např. Česko bylo pokořováno Kristem 400 let za Habsburků. 1.Moj.15/13, atd. Celý svět pozná, že Kristus Česko vyvolil v Písmu, podle pěti politických stran Česka, po vzniku Česka. Jedná se o tyto politické strany. 1. Tříletá KRÁVA KDU-ČSL. 2. Tříletá KOZA ČSSD. 3. Tříletý BERAN KSČM. 4.5. Bohem prokleté PTACTVO HOLUBŮ a HRDLIČEK ODS. 1.Moj.15/8, Zj.18/2,10, atd. Od počátku SOUDU, od roku 1997, jsou neposlušným a vzpurným, křesťanským, či ateistickým vládnoucím sviním, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, známé texty o Boží moci nad všemi lidmi SVĚTA, a o Boží vůli, o nezbytnosti Ježíše Krista úplně poslouchat. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Všichni vzpurní a neposlušní, od roku 1998 v Česku vědí, že křesťanští modláři, či rouhači, přivolávají SMRT, kterou je odstoupení rozumu Ježíše Krista, rukama I slovy. Na SOUDU jsou usvědčení z zdrzosti vůči Kristu, pro svou neposlušnost. Žijí v nevědomosti o Ježíši Kristu, protože strašlivé zlo ekonomického, imperialistického, militaristického vykořisťování, PEKLO nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a PEKLO válek o udržení vlády boháčů nad chudáky, nazývají Kristovým pokojem. Proto je SMRT jejich údělem. Kristus je tímto SOUDEM sráží po hlavě, že ani nehlesnou. Všichni, kdo patří k SATANŮM, či LUCIFERŮM kněžím, všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC, zastihla SMRT, kterou je odstoupení Božího rozumu, od neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. K.M.2/23. V milostivém Hospodinově létě 2018 přicházejí dny, kdy Kristus Česko přestane bořit, kdy začne nad Českem bdít, kvůli sobě samému. Stane se tak, když od jedoviny dračí, NOVIČOKU, od krutého zmijího jedu náboženských a ekonomických vychytralostí, mnohým poslušným, novému Kristu vděčným služebníkům, budou trnout jejich vlastní zuby. V Česku, SATANI, či LUCIFEŘI kněží, nositelé OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, již nesmí nikoho učit poznávat Krista, protože z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, každý zná Ježíše Krista, jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kristus vyžaduje, aby památka na křesťanské, ateistické a jiné neposlušné, ekonomické svině, neprodleně zanikla v době, kdy mně, nepatrnému, se dostane milosrdenství Božího rozumu tím, že především bývalý komunista, BERAN, premiér Babiš, bude tvrdě pohnán k odpovědnosti. Až velké množství moudrých znalců dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma, bude energetickou, ekologickou a mravní spásou celého světa. Pro toto zlé, vzpurné a neposlušné pokolení, Kristus dává Boží moudrost jím v Písmu vyvolenému Česku, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Této Boží moudrosti se může zmocnit pouze každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží, každý BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, pouze s pomocí rozumu Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Dokonalá láska, dokonalá moudrost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti nastolit celosvětové, mírové Boží království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze ukázala, že moji tupitelé, např. vládnoucí psychiatři v Brně, jsou lháři, a tím že jsou zločinci. Tresty na neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické ekonomické svině seslané, jsou způsobené odstoupením Božího rozumu. Veškeré dobro nastane, až Kristem vyvolené Česko, bude soudit všechny národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Neposlušné a vzpurné vládnoucí svině již nelze omluvit. O Kristu nemají stále ani ponětí, pro ignorování KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Vládnoucí NEMLUVŇÁTKA mají povinnost, srozumitelně mluvit o objasněné Boží vůli, a o vyvolení Česka, být Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Bůh se smiluje, až vláda Babiše se bude ucházet o Krista, který je NEOMYLNÝM, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námí, mě v Písmu vyvolil proto, abych Kristu navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, a sídliště či město z těchto domů, dle textů Písma tak, aby bylo energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Kristus mě vyvolil v mnoha textech Písma. Vyžaduje abych já, bezvýznamný a slabý, zahanbil mocné a silné vládnoucí svině, vládnoucí NETVORY, dnes především bývalé komunisty, bývalé BERANY, DÉMONA, to je ekonoma premiéra Babiše a NETVORA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, neposlušného, to je mrtvého prezidenta Zemana. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude želet, dokud nebudou zahanbení. Kristus mně postaví ZIMNÍ BYTOVÝ dům tím, že technické elitě vrátí svůj rozum. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Parali.17/7, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,14/20, 2.Sam.7/8,13,27,22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd.

 

5.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Např. 480 let vyjití Česka, ze SMRTI socialistického imperialistického, militaristického systému, do celosvětového mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nutné objasnit takto. Za 480 let od vzniku Habsburků, Hospodin začal budovat DŮM ZIMNÍ BYTOVÝ, a DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, v OSMIČKOVÉM ROCE. Kristus vedl Česko 400 let za Habsburků. Po vyjití Česka do vzedmutého moře militaristických sviní, začíná Boží SOUD v osmičkovém roce, do roku 1918 + 80 let = od roku 1998. V roce 1998 jsem se stal, jako BOŽÍ SYN, pokorný, úplně poslušný, to je živý, Bohu vděčný, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bláznem pro Hospodina, a to v očích ekonomů a pomatených, mrtvých, vládnoucích psychiatrů, a orgánů činných v trestním řízení, dle 1.Král.6/1, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Protože Boží SOUD je pomalý, pro Hospodina jsem navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, až v roce 2006. Dům pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro každého úplně poslušného služebníka Krista, kdo má číslo 666, jsem navrhl až později. ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a sídliště či město z těchto domů, jsem zveřejnil na internetu, až v dalším osmičkovém roce 2008, a to ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Hospodin v Písmu slíbil, že vybuduje ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM pro mě, svým rozumem, pomocí technického lži lidu pokorného, a úplně poslušného, to je živého, když Vy, MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz, budete jednat stejně, na úsvitu OSMÉHO DNE PÁNĚ, v osmém tisícíletí Boží vlády nad celým SVĚTEM, jako jednám já. 1.Král.6/1,8/51,66,11/38, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6, 2.Sam.7/8,13,27,22/16,25,48,23/3,5,7, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,6/19,9/23,17/24až23/29,32,31/27,32, 1.Parali.17/7, 2.Parali.34/24,30,36/21, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, atd. atd. Ježíš Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v roce 1998, mě vzal od stáda projektantů PIKAZu Brno s.r.o. josef.potomsky@pikaz.cz, jarmila.zemanova@pikaz.cz, alena.sedlackova@pikaz.cz, pikaz@pikaz.cz, jaroslav.horacek@pikaz.cz. Stádo těchto projektantů se specializovalo na projektování automobilových závodů, a existovalo již od vzniku výstavby ŠKODA a.a.s. Mladá Boleslav. Protože již v roce 1998 bylo z Písma zřejmé, že uvedení neposlušní, to je mrtví projektanti PIKAZU Brno, místo Kristu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, z PIKAZU Brno jsem odešel, a začal pracovat na plný úvazek pro Krista SOUDCE, sepisováním KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Sedmdesát let od vítězství komunistických BERANŮ v roce 1948, se nyní již vyplnilo. Proto Česko má povinnost, jako úplně poslušné, oddělit se od národů celé země tím, že s neposlušnými, to je s mrtvými křesťany a ateisty, nikdo poslušný nebude mít nic společného. Kristus vzdá chválu pouze sobě tím, že svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, vrátí pouze každému úplně poslušnému, to je živému služebníku. 2.Paral.21, 2.Sam.7/8až27,22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8až4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, Iz.48/5,10,11, atd. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, přijde do Česka podruhé znovu, a to jako ZLODĚJ na boháče, bankéře, atd., když Vy hodíte SRP do žita, když tím, jako úplně poslušná, se stanete SRPEM. 1.Tes.4/16až5/2, Zj.14/14,15, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33, 36,15/14,33, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, abyste se stala SRPEM proto, aby se jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se mohl stát KLADIVEM na drzé ekonomické, ekumenické církve, a na drzé ekonomické politické strany pravice a levice, na neposlušné ČARODĚJNICE proto, aby mohl být jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech úplně poslušných států celého SVĚTA, s programem své energetické koncepce, která je bez Bohů lidí, bez PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Jer.1/17,23/29,32až31/27,32,51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,16. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v podobenstvích Písma slíbil, že vybuduje ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM mně, a že navěky upevní KRÁLOVSKÝ TRŮN SOBĚ, a to nad všemi státy SVĚTA, když také Vy odejdete z pastvin, od úplně neposlušného křesťanského, či ateistického stáda tím, že mě dáte potvrzení, že mohu řídit auto, bez ohledu na bludy a žvásty DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských, či ateistických, neposlušných vládnoucích mrtvol, čtyř Bohem prokletých psychiatrů z Brna, bývalé ředitelky MUDr. Češkové istech@fi.muni.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz. Z uvedených hlupáků učinil Kristus zločince, odstoupením svého Božího rozumu. Patří k Satanům, či LUCIFERŮM kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC. Proto zakusili SMRT, kterou je odstoupení Božího rozumu. Jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu tím, že ani v milostivém Hospodinově létě 2018, se nechtějí ke Kristu vrátit. Na tyto Bohy neposlušných, to je mrtvých lidí, je zapotřebí se rozhněvat kvůli tomu, že dělají veškeré militaristické zlo válek na světě. Ježíši Kriste, požehnej nyní svým slovům o domě ZIMNÍM BYTOVÉM. 2.Sam.7/8až27,22/16,25,48,23/3,5,7, Sír.5/5,7/16, Efezs.2/8.4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud,12, K.M.1/4až2/24až12/10,17,27až17/7až19/6, atd. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Všichni, kdo místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží dále uvedeným křesťanským, či ateistickým neposlušným, to je mrtvým ekonomických sviním, či NETVORŮM, SATANŮM, či LUCIFERŮM, světlonošům OHNĚ PEKLA nemyslných válek o území s fosilními palivy, a o vládu boháčů nad chudáky, propadli SMRTI, kterou je odstoupení Božího rozumu. PEKLO třetí světové války se blíží. Zastaví ho úplně poslušní. K.M.1/4až2/24až12/10,17,27až17/7,10až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Každý má povinnost se ke Kristu vrátit tím, že s uvedenými ekonomickými sviněmi, při oslavách jejich svátků katolíků a evangelíků dne 5.a 6.6.2018, nebude mít nic společného. Z vládnoucích katolických či evengelických ekonomických hlupáků, se stali zločinci, pro odstoupení Božího rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Kdo k nim patří, je zločincem tím, že propadl ekonomické, energetické, ekologické a mravní SMRTI, která určitě přijde, která se zastavit nedá, pro lži ministryně Marty Novákové, mnovakova@u-sluno.cz, novakova@socr.cz, zdedur@seznam.cz, sekretariat@socr.cz, mnovakova@sluno.cz, novakova@aknovakova.com, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, to je na cca 10 % celkem potřebné energie Česka. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, katolické a evangelické stádo DUCHEM CHUDÝCH hlupáků a zločinců, svým Božím rozumem již nepase, a pást nebude, až do svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, již není kvůli trestání Satanů, či LUCIFERŮ kněží, a kvůli trestání boháčů, jak to bylo v době POUŠTĚ 40 ti let Boží socialistické spravedlnosti, dle textů JÓBA. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všech států světa, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ježíš Kristus, vládnoucím ekonomickým sviním zhatí všechny jejich plány, horečně zbrojit a válčit, a horečně zvyšovat ekonomiku, když pokorní a úplně poslušní služebníci Krista, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, rozdrtí SKÁLU neposlušných VLÁDNOUCÍCH sviní, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA. Zdarma jste KNIHU ŽIVOTA těchto textů dostali, zdarma ji zašlete dál, NEBESKOU POŠTOU, internetem proto, aby bylo hodně poslušných, to je živých sužebníků Ježíše Krista. MORAVA je od slova BAŽINA. Z BAŽINY, z Domašovska k tobě Kriste, moje SKÁLO volám, rozdrť neprodleně katolické a evangelické ekonomické svině, svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, k pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím. Katolíci, evangelíci a ateisté jsou bandou barbarů a simulantů tím, že kvůli neposlušnosti vládnoucích psychiatrů z Brna, slouží ekonomům a tím neposlušnému a vzpurnému, to je mrtvému TVORSTVU, místo stvořiteli NOVÉ ZEMĚ, a nového NEBE. Každý, kdo má cokoli společného se zločinci Jáchymem Gondášem, Petrem Vaďurou, a s dále uvedenými SATANY, či LUCIFERY kněžími, kteří šíří děsivou temnotou katolického a evangelického ekonomického katechismu, a tím SVĚTLO PEKLA OHNĚ nesmyslných válek o území s fosilními palivy, propadl SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista. Slovo Boží buď bude nové tím, že bude OHNĚM, který uvedené křesťanské a ateistické ekonomické neposlušné, to je mrtvé svině spálí tak, že po tomto neposlušném křoví, kterým zarostla celá země, nezůstane ani větev, ani kořen, nebo zůstane OHEŇ SLOV jejich Božího křesťanského, protikladného, ekonomického slova, a tím OHEŇ SLOV promyšlených ekonomických a energetických vychytralostí, kterým neposlušní, mrtví, přivolají třetí světovou válku. Kristus zlé svině zničí. Křesťany, kteří se pokládají za LID DOBRÉ VŮLE, má Bůh za mrtvé, neposlušné svině. Kristus nepovolí, nepocítí lítost. Ekonomické svině, ničící zemi, úplně zničí. Zničit ekonomické svině, či NETVORY, musí především úplně poslušný technický lži lid. alzbeta.hrncirova@skolapurkrabka.cz, jahym@centrum.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, cisty@seznam.cz, ceskybratr@e-cirkev.cz, eman@evangnet.cz, zatmeni@rozhlas.cz, martin.snajdr@skolapurkrabka.cz, twr@twr.cz, marketa.bertova@skolapurkrabka.cz, szp@diakoniecce.cz, jana@grohmannova.cz, dita.frysova@skolapurkrabka.cz, lucie.behava@skolapurkrabka.cz, rada@baptist.sk, zive@proglas.cz, info@kosmas.cz,

 

6.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Nikdo Vám neublíží, když budete horlit pro dobro, kterým je zřízení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Naopak. Hospodin svým Božím rozumem zařídí, že Vám budou blahořečit všechny národy. Kristus slíbil, že svým Božím rozumem zajistí, že Česko se stane vytouženou zemí v případě, že nebudu bláznem, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Když dostanu povolení k řízení auta, neublíží Vám ani DUCHEM CHUDÍ, to je nemocní hlupáci psychiatři, ani VZP, ani orgány činné v trestním řízení, ani politici pravice a levice. Kristus slíbil, že pokorné a úplně poslušné technické elitě Česka, vrátí svůj Boží rozum pouze v případě, když nebudu blázen, který nesmí řídit auto. Kameny Rolling stones se valí sem, všichni boháči z Česka ven, protože Kristus odpustí technické elitě hříchy, k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, až bude rozhodnuto o tom, že úplně poslušné Česko, vytvoří celosvětovou, Boží majetkovou rovinu, dle zákonů Krista. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. NETVOR Jan Rovenský info@greenpeace.cz, a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, neposlušný pomatenec Jan Štuller posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, propadli SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, protože prokazatelně patří k neposlušným křesťanským, či ateistickým sviním, a tím k uvedeným SATANŮM, či LUCIFERŮM farářům, či kazatelům náboženských, politických a energetických bludů. Kristus se nad nimi, neposlušnými sviněmi, svým Božím rozumem, nesmiloval a nesmiluje, dokud nevyznají své viny, dokud se neočistí od děsivé temnoty katolického katechismu. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4až2/24až12/10,17,27až17/7,10až19/6, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21, atd. Proto svými ekonomickými žvásty v ČRo a TV, dělají veškeré PEKLO nesmyslných válek o území s fosilními palivy. Kristus jim, svůj Boží rozum vrátí pouze v případě, když jako znalci SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, budou stejně spravedliví a neomylní, jako já, jako je Ježíš Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. LÉKAŘEM všech nemocných neposlušných a vzpurných vládnoucích ekonomických NETVORŮ je jediný, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Všichni vzpurní vládnoucí NETVOŘI, mají naprosto chybné postupy kvůli tomu, že při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, jsou omylní. Lékař, politik, učitel, kněz, vědec, atd., je NEOMYLNÝ pouze v případě, když má rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z jeho milosrdenství, když je tím pro ostatní BOHEM. Všechny neposlušné stávající vládnoucí ekonomické Bohy, Kristus zabije strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, ve které zničí dvě třetiny mrtvých neposlušných, ekonomických vzpurných mrtvol, když znovu zůstanu bláznem, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Ve vzedmutém moři imperialistických, militaristických sviní, nyní obstojí pouze ti, kdo se k novému Kristu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Vzedmuté moře ekonomických sviní je nutné neprodleně spálit, či vysušit, OHNĚM SLOV Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, z Božího milosrdenství. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. NETVOR Jan Rovenský info@greenpeace.cz, a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, neposlušný pomatenec Jan Štuller posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dělali v ČRo veškeré zlo PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy tím, že v protikladných ekonomických vychytralostech lhali o koncepci energetiky Česka a světa. NETVOR Jan Rovenský info@greenpeace.cz, zůstal svým geneticky zvířecím ekonomickým rozumem tam, kdy byl v roce 1998, když Kristus začal dělat SOUD, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Je stále stejným ekonomickým hlupákem. O Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM drze tvrdí, že koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nerozumí, pro neznalost Písma. K.M.1/4až12/10,17,27až17/7,11,15,20až19/6, 2.Sam.7/8,13,27,22/16,25,48,23/3,5,7, Jer.1/17,6/19,9/23,17/24až23/29,32,31/27,32, 1.Parali.17/7, 2.Parali.34/24,30,36/21, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Král.6/1,8/51,66,11/38, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, atd. V rozhlase ČRo, v TV, atd., vzpurné svině, pokrytci z info@greenpeace.cz, opakovaně, již 20 let lžou, že správnou energetickou koncepcí Česka je zrušení jaderných elektráren, zrušení uhelných elektráren, jejich nahrazení fotovoltaikou a větrnými elektrárnami, a mohutné úspory elektrické energie. Jejich energetická koncepce je úplný nesmysl, protože úsporami elektrické energie, která činí pouze cca 10 % z celkové energie Česka, nelze vyřešit ropný a ekonomický kolaps, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Ježíš Kristus bdí nad zlem, pomocí křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a odstoupením svého Božího rozumu, od uvedených neposlušných a vzpurných vládnoucích Bohů - NETVORŮ. Všichni NETVOŘI z info@greenpeace.cz, lžou o energetice, protože jako neposlušní a vzpurní patří k SATANŮM, či LUCIFERŮM kněžím a kazatelům, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Zločinci z info@greenpeace.cz, opakovaně, již 21 let lžou, že mohutnými úsporami elektřiny, která tvoří cca 10 % z celkové energie, nahradí energii z ropy, která tvoří cca 60 % z celkové energie Česka, viz GRAF ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Vyrobená elektřina tvoří cca 10% z celkem potřebné energie. Slouží pro okamžitou spotřebu. Výroba obnovitelné elektřiny z fotovoltaiky, větrných a vodních elektráren, atd., tvoří necelé jedno procento z celkem potřebné energie. Úvahy politiků o tom, že elektřiba nahradí ropu, je blábol neposlušných. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím technickým rozumem, až ani jedna katolická a evangelická církev, to je ČARODĚJNICE, nezůstane naživu. Až jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou, bude nová vláda Česka, svatých BOŽÍCH SYNŮ premiéra Topolánka, Boha nejvyššího, které tožebně vyhlíží tvorstvo, zřízená dle textů minulých kapitol. V této vládě, bývalý komunista, BERAN Babiš, pokorný, poslušný, to je živý, Bohu vděčný, úplně bezmocný, bude pouze ministrem zahraničí. Kristus se smiluje, svým rozumem, až se pravice ke Kristu ZÁKONODÁRCI vrátí. K.M.1/4až2/24až12/10, 17,27,17/7,10až19/6, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15,35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Ministr Dan Ťok posta@mdcr.cz, a Petr Moos moospetr@fit.cvut.cz, jsou zločinci. Kristus je touto kapitolou udeří po hlavě, že ani nehlesnou. K.M.1/4,5/23,6/6až24.

 

7.) Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, neposlušný, to je mrtvý ekonomický pomatenec Jan Štuller posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz, press@mpo.cz, mluvil v ČRo pravdu pravdoucí. Řekl, že o fotovoltaiku a o větrné elektrárny, boháčí, bankéři, a jiní vládnoucí Bohové nestojí, protože přináší malý zisk. Potvrdil tím GRAF o stávající neutěšené energetické situaci lži lidu Česka, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Řekl, že ani vládou plánovaný nárůst výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrných elektráren o 100 %, nenahradí úbytek elektřiny, který Česko čeká během cca 10-ti až 13-ti let, kdy bude zrušena více než polovina zastaralých uhelných elektráren, pro nedostatek uhlí. Naplnil tím vizi Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který do koncepce energetiky Česka a světa vidí, a který v Písmu uvádí, že při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí, kvůle ekonomickému světovému kolapsu. Iz.29/11až24,47/14, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Tvrdil, že výstavba jaderného reaktoru v Dukovanech, či v Temelíně je nezbytná, kvůli výpadku elektřiny z rušených uhelných elektráren. V podstatě potvrdil, že vláda DÉMONA Babiše, ropný a ekonomický kolaps, v Písmu garantovaný, úplně ignoruje. Kvůli jeho lžím o koncepci energetiky, nikdo nevěří textům Písma, že Česko je PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, stejně pozdě varováno. Hospodin slíbil, že mnohé vládnoucí, neposlušné a vzpurné Bohy zabije tím, že úplně zničí vzpurné a neposlušné Česko, a to ve třetí světové válce. Lhář a zločinec, ekonomický pomatenec Jan Štuller lže, když tvrdí, že výstavba jaderného reaktoru v Dukovanech, či v Temelíně, energeticky spasí Česko, v době ropného a ekonomického kolapsu. Viz kapitola KNIHY ŽIVOTA 176, kterou každému rád elektronicky zašlu, která z kapacitních důvodů již není v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Lhář a zločinec, ekonomický pomatenec Jan Štuller lže, když tvrdí, že cca 10 % energie z elektřiny, nahradí cca 60 % energie z ropy, při ropném a ekonomickém kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Za fosilní paliva, za uhlí, ropu a plyn, Česko, a celý svět, nemá žádnou náhradu v obnovitelné elektřině. Ta dnes tvoří necelé jedno procento, z celkem potřebné energie Česka. Viz GRAF o stávající neutěšené energetické situaci lži lidu Česka, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Úplné zničení ekonomiky Česka a SVĚTA, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, v milostivém Hospodinově létě 2018, a vytvoření celosvětové, Boží majetkové roviny, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, proto není trestem pro boháče. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o vytvoření světa bez boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, bez vojenských kapanů, vojáků a zbraní, jsou Božím milosrdenstvím, pro pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Kristus slíbil, že mnohé vládnoucí, neposlušné, to je mrtvé Bohy, včetně pracujícího lži lidu, bude v křesťanství trestat, i na smrtelné posteli. Proto, aby každému setřel slzy s očí, i na smrtelné posteli, robotickou eutanázii, bez jedů, při věku 70 až 80 let, vyžaduje, aby již od nového novoluní MĚSÍCE, od Markéty, od pátku 13.7.2018, bylo v Česku vše nové tím, že já nebudu blázen, který nesmí řídit auto. SMRT, způsobená odstoupení Božího rozumu, postihla neposlušné, mrtvé Česko proto, že patří SATANU kardinálu Dukovi, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, LUCIFERU Vaďurovi nabozenstvi@ rozhlas.cz, NETVORU Holíkovi radio@proglas.cz, BARBARU Orko Váchovi info@farnostsalvator.cz, vacha@farnostsalvator.cz, orko@orko.cz, nositelům slov OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který žije mezi námi. Kristus vyčkává, chce se smilovat, svým Božím rozumem, nad úplně poslušnými, to je nad živými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Nechce nikoho trestat ani na smrtelné posteli, chce každému pokornému, a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, setřít každou slzu s očí. Chce aby lidé od 70 do 80 let, nemuseli při umírání trpět, což se děje, kvůli křesťanskému ovoci, které je zlé plesnivé a shnilé. Vyžaduje, aby od sedmdesáti do osmdesáti let, každý, kdo se rozhodne ze světa odejít, měl právo na robotickou eutanázii, bez jedů. Chce pro úpně poslušné BOHY vše nové, nové ovoce. K.M.1/4až2/24až12/10,17,27až17/7,10až19/6, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

8.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, stále stejný NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je nedostatečně zastoupený ve veřejné debatě v médiích kvůli tomu, že já jsem blázen, kterému psychiatři z Brna, v září 2016, zakázali řídit auto. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, sjednotilo celý svět, na KONGRESU ENERGETIKŮ CELÉHO SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus vyčkává, chce se nad Vámi, a nad celým Českem, a nad celým SVĚTEM smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, v jedinou hodinu, když v sobě, ve svém těle, geneticky zvířecím, a ve své DUŠI, která je stejná jako DUŠE ZVÍŘAT, objevíte Boží rozum Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na základě uváděné debility vládnoucího lži lidu náboženského, politického a technického. Když uvěříte textům Písma o Boží moci nad každým člověkem. Když uvěříte textům Písma o tom, že Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ze svého milosrdenství, dává každému člověku jeho rozumnost, jeho rukodělnou dovednost, jeho paměť, jeho zdraví, jeho štěstí, který trestá každého tak, jak chce on sám, atd., odstupováním či vstupováním svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Vstupovéním a odstupováním svého Božího rozumu, do každého člověka světa, Kristus každého člověka vychovává tak, jak sám chce. Kristus s lidmi jedná stále stejně, a bude s nimi jednat stále stejně, což dělá kvůli sobě samému. Kristus vede Česko, a tím celý svět, dle textů Písma, jako stádo neposlušného, vzpurného, bloudícího dobytka, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle svého předsevzetí, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU ŹIVOTA těchto textů v médiích, je především kvůli tomu, že Vy ze mě děláte blázna, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Boháči, bankéři, ekonomové, vojenští kaplani, politici pravice a levice, vědci, atd. jsou hluší a slepí k textům PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů, kvůli svým dobře placeným korytům, což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Kvůli Vaší neochotě studovat SEMENO nové víry v Ježíše Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, které je zaseto PAMĚTNÍ KNIHOU ŽIVOTA těchto textů dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jde Česko do HROBU, do SMRTI PEKLA ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA třetí světové války, ve které Kristus, neposlušné, to je mrtvé Česko zničí strašlivou záhubou, kvůli Vaší lenosti. Kvůli Vaší neposlušnosti zastihla Kristem v Písmu vyvolené Česko SMRT, způsobená odstoupení Božího rozumu, od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Místo Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, proto neposlušné Česko patří ekonomickému SATANU kardinálu Dukovi, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, LUCIFERU, nositeli OHNĚ SLOV meče nesmyslných válek o území s fosilními palivy, a o vládu boháčů nad chudáky, Vaďurovi nabozenstvi@rozhlas.cz, NETVORU z radia PROGLAS Holíkovi radio@ proglas.cz, BARBARU, POKRYTCI, LHÁŘI Orko Váchovi info@farnostsalvator.cz, vacha@farnostsalvator.cz, orko@orko.cz, nositelům slov děsivé temnoty krutého zmijího NOVIČOKU protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Kdo se povyšuje nad Boha, nad SLOVO NOVÝCH NEBES, nad jeho SKÁLU dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude Bohem ponížen, odstoupením jeho rozumu. Komu není rady, tomu není pomoci. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, neposlušným, mrtvým vládnoucím sviním, svůj Boží technický rozum nevrátí. Kvůli Vám jde Česko do úplné záhuby kvůli tomu, že nikdo nevěří textům Písma o pravdě, která pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné Česko spasí, energeticky, eklogicky a mravně. Pro Ježíše Krista, a pro jeho apoštoly, kteří jsou nyní, s proroky ostatního Písma, jediným Bohem celého světa, není nic nemožného. Kristus se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když nebudu bláznem, kterému psychiatři z Brna, od 21.9.2016, zakázali řídit auto. Smiluje se nad celým Českem soušasně, v jedinou hodinu, když mnoho BOŽÍCH SYNŮ, se ke Kristu ZÁKONODÁRCI nyní vrátí. Pravda, která osvobodí Česko a celý svět od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je uváděná pravda o Ježíši Kristu, a tím pravda o správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech a v zákonech POLE VĚDY Písma. Česko bude přijato do věčných příbytků, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, až bude v Česku rozhodnuto o tom, že pomine majetek. Lidé staví domy LETNÍ, ve kterých nebudou bydlet, protože v nich brzy nebude čím topit. Křesťanské slovo děsivé temnoty např. katolického či evangelického katechismu, a krutý zmijí jed NOVIČOKU promyšlených ekonomických vychytralostí např. DÉMONA, premiéra Babiše, je slovo prokazatelně DEZINFORMAČNÍ, LŽIVÉ. Dle Písma, malé, ekumenické, např. evangelické církve, ČARODĚJNICE, měly v křesťanství povinnost objasňovat a doplňovat naprosto nesmyslný výklad Písma velké, např. všeobecké katolické církve, která je stejnou ČARODĚJNICÍ, jako jsou církve evangelické, či jiné. Výklad Písma církví evangelických je však odjakživa stejně chybný a špatný, stejně nedostatečný, stejně dezinformační, jako výklad Písma velké církve, katolické, VŠEOBECNÉ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, již žádné NEPOSLUŠNÉ a VZUPRNÉ, to je MRTVÉ ekumenické církve, ekumenické ČARODĚJNICE, nepotřebuje, protože nechal napsat, z milosrdenství svého Božího rozumu, PAMĚTNÍ KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Proto všichni vzpurní a neposlušní mají povinnost neprodleně a dobrovolně odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. Kdo se nyní vyvyšuje nad Krista, to je nad SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, toho Kristus poníží, odstoupením svého Božího rozumu. Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko, nechce tímto způsobem, SOUDEM, ponižovat věčně. Chce se smilovat nad všemi neposlušnými, to je mrtvými NETVORY současně v okamžiku, když nebudu bláznem, který z hlediska psychiatrie nesmí řídit auto. Česko má povinnost, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, očistit rty každého neposlušného, to je mrtvého politického lži lidu. Boží spravedlnost, opakovaně uváděné Boží majetkové roviny, je z milosrdenství Božího rozumu v Písmu nalezena. Nikdo již nemusí hledat v Písmu jediného Boha celého SVĚTA, nikdo již nemusí hledat jeho Boží vůli. Všichni pokorní, a úplně poslušní, již musí najít pouze svou pokoru a uznat, že Bohem v Písmu popsaná cesta Česka, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je správná. Nikdo se nemusí za své zlé skutky stydět z toho důvodu, že Kristus odstoupil svým Božím rozumem od každého, kdo nešel do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesiteného, neprodleně, po obržení PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Tímto způsobem v Česku, během 20-ti let SOUDU neposlušných, vzešel plný počet pokrytců, pohanů, lhářů, zločinců. Energeticky spasení budou pouze živí, to je pokorní a úplně poslušní, kteří budou protestovat proti tomu, že psychiatři z Brna ze mě dělají blázna, který nesmí, již téměř dva roky, řídit auto. Kristus slíbil, že začne trestat ekonomické svině, až se mě dostane Božího milosrdenství tím, že mnoho BOŽÍCH SYNŮ, pokorných, úplně poslušných, to je živých, spolu se mnou bude sloužit Kristu, DUCHU SVATÉMU. Dříve mě pomohl zvěstovat Boží slovo pastor Jan Schwarz. Bože smiluj se znovu! Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Vážená MUDr. MARKÉTO Valtrová marketa.val@centrum.cz. Písmo, které Kristus uvedl pro Česko v podobenstvích, je nutné nyní vykládat nově, univerzálně. Kristus je nyní všemi proroky Písma. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je nyní v Písmu všemi proroky Písma. V době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti a rovnosti, byl prorokem SAMSONEM. Soudců16/29. Kristus učinil v době socialismu SAMSONEM, v osmičkovém roce 1968, politika, LÉVIJCE, Dubčeka. Lévijec, SAMSON Dubček, v době socialismu v roce 1968, zboural SLOUPY, na kterých spočívala stavba dvaceti let Boží socialistické spravedlnosti. Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Sk.3/21,7/41, 17/30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14, 33, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. SAMSON Dubček zboural v Česku socialismus tím, že chtěl socialismus s lidskou, nikoli s Boží tváří. Socialismus s lidskou tváří je pouze žití na výnosný trh, což je politcký režim Bohem v Písmu prokletý. Tím Dubček je Bohem prokletý, neposlušný, to je mrtvý prorok. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27, 8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. SAMSON, Bůh Ježíš Kristus, Hospodin, soudící Česko dle textů Písma, pomocí mrtvého, neposlušného proroka, SAMSONA NETVORA Dubčeka zabil, to je zničil mnoho komunistů, a to v prověrkách, kteří stejně jako Dubček, chtěli socialismus přebudovat podle svých úmyslů, na žití na výnosný trh. Od této doby Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, soudil Česko dalších 20 let socialismu, s původní Boží majetkovou rovností Husákových, poslušných komunistů. Soudců16/31. Uvedené texty Písma, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, musí v Česku chápat všichni úplně poslušní. DUCH Ježíš Kristus, nepoleví a nepocítí lítost. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Kristus Dubčeka, který o Ježíši Kristu neměl ani ponětí, který proto v Česku kazil dobré mravy, zabil tak, že ho zabil I s vozem, ve kterém jezdil. Učinil to, že také nyní převrací mnoho vozů, i s těmi, kdo v nich jezdí proto, aby všichni pochopili, že auta celosvětově ruší, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse světa. Ageus2/6,18,19, Iz.22/18,29/11až24,31/1,9,33/22,57/10až20,63/14,18až65/1,15až66/24, atd. Protože Písmo platí obecně, 20 let SOUDU, uvedených v Soudců16/31, platí pro současnou dobu, pro mě, a pro Kristem vyvolené Česko. Já jsem se stal bláznem pro Krista v roce 1998, kdy jsem odešel od neposlušného stáda projektantů PIKAZU Brno s.r.o., proto, pikaz@pikaz.cz, josef.potomsky@pikaz.cz, jarmila.zemanova@pikaz.cz, alena.sedlackova@pikaz.cz, jaroslav.horacek@pikaz.cz. abych pro Krista mohl navrhnout dům ZIMNÍ BYTOVÝ, uvedený dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Stádo těchto projektantů se specializovalo na projektování automobilových závodů, a existovalo již od vzniku výstavby ŠKODA a.a.s. Mladá Boleslav. Protože již v roce 1998 bylo z Písma zřejmé, že uvedení neposlušní, to je mrtví projektanti PIKAZU Brno, místo Kristu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, z PIKAZU Brno jsem odešel, a začal pracovat na plný úvazek pro Krista SOUDCE, sepisováním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Sedmdesát let od vítězství komunistických BERANŮ v roce 1948, se nyní již vyplnilo. Proto Česko má povinnost, jako úplně poslušné, oddělit se od národů celé země tím, že s neposlušnými, to je s mrtvými křesťany a ateisty, nikdo poslušný nebude mít nic společného. Kristus vzdá chválu pouze každému úplně poslušnému, to je živému. 2.Paral.21, 2.Sam.7/8až27,22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8až4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, Iz.23/17, Zach.7/5, Jer.6/19,25/11, atd. Písmo Kristus napsal univerzálně. Od roku 1998, do roku 2018 uplynulo 20 let, dle textů Soudců16/31. Kristus falešného proroka Dubčeka zabil v autě proto, aby všichni neposlušní věděli, že je Bohem trestajícím. Ageus2/6,18,19, Jer.1/17až31/27,32až 51/58,63, atd. Ježíši Kriste prosím, ať se v Česku všichni bojí Boha, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Vždyť jsi v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů, vše o Česku a o sobě uvedl, proto, abys mohl mě i Česko zachránit tak, jak jsi to v Písmu slíbil. LÉKAŘI Kriste, prosím uzdrav mě i Česka tak, jak jsi v Písmu slíbil. Netrestej mě prosím pomocí poškozené krční páteře, netrestej Česko debilizací, způsobenou odstoupením TVÉHO Božího rozumu od neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Učiň je pokorné, úplně poslušné, pomocí MUDr. MARKÉTY Valtrové marketa.val@ centrum.cz, tím, že z ní učiníš PERLU, či mediání HVĚZDU, zářící navěky a navždy tím, že mně napíše potvrzení o tom, že mohu řídit auto. Bože, ať všichni uvěří textům Písma, že máš veškerou moc nad neposlušným lži lidem Česka a celého SVĚTA. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33.

 

Mediální MISTR Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, naplnil texty Písma o Česku a o SOUDU, který trvá 20 let, od roku 1998, do roku 2018, v pohádce O SPLNĚNÝCH PŘÁNÍCH. Soudců16/31, atd. LÉKAŘ Kristus uvedl na Česko ovoce úmyslů boháčů tím, Jer.6/19,až31/27,32, že LUCEFEŘI kněží, světlonoši SLOV PEKLA OHNĚ nesmyslných válek o území s fosilními palivy, zplodili svého SYNA, kterým je buď zakladatel Bohem nenáviděného PTACTVA ODS, exprezident Klaus office@ institutvk.cz, petr.macinka@institutvk.cz, či emeritní rektor Masarykovy univerzity, vůdce Bohem nenáviděného politického PTACTVA ODS, Petr Fiala petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Zj.18/2,10, atd. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÝ, tím zůstal bez SYNA. Proto si vyvolil jednoho úplně poslušného mladíka, kterému nařídil, že mu má říkat OTČE. Film je situovaný v době SOUDU, od roku 1998, do roku 2018. Ježíš Kristus, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÝ, odešel z jím v Písmu vyvoleného Česka, svým Božím rozumem, před dvaceti léty, v roce 1998, kdy jsem se stal bláznem pro Krista tím, že mě Kristus vzal od stáda neposlušných projektantů PIKAZU Brno s.r.o. pikaz@pikaz.cz, proto, abych od roku 1998, 20 let, to je do roku 2018, dělal SOUD neposlušných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ, psaním PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. V pohádce, v tomto roce 2018, se Kristus vrátil do Česka proto, aby v Česku nečinil nic tajně. V pohádce potvrdil texty Písma o tom, že neposlušní a vzpurní boháči, jako je např. zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, a jeho Bohové, Baalové, vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, např. váleční zločinci, pokrytci, lháři, prezidenti, NETVOŘI, Trump a Putin, si s lidmi hrají tak, že jim působí zlo, pomocí nesmyslného meče válek, o území s fosilními palivy, a o moc boháčů nad chudáky. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v pohádce prohlásil, že v době ukončení 20 let SOUDU v roce 2018, pomocí těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, si s vládnoucí elitou začne hrát tak, jako si např. křesťanské vládnoucí svině hrají s muslimy, na jejichž území jsou fosilní paliva, což se vládnoucím sviním Česka a SVĚTA, nebude líbit. Kristus uvedl, že když v Písmu vyvolené Česko, nechce být Kristem trestáno, má povinnost se ke Kristu vrátit tím, že pochopí texty Písma, o Boží moci nad každým člověkem, pochopit texty Písma o tom, že rozum člověka je poze GENETICKY ZVÍŘECÍ, a že veškerá rozumnost, veškerá rukodělná dovednost, veškerá paměť, zdraví, atd., je z rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, kterého ještě nikdy nikdo z neposlušných a vzpurných, křesťanských, či ateistických sviní Česka a světa, neviděl. Kristus v pohádce naplnil Písmo tím, že objasnil, proč se Česko, a lidstvo, má bát Krista strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Je to z toho důvodu, že Kristus si s lidmi hraje tak, jak chce on sám. Např. se SYNEM Satanů či LUCIFERŮ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC s exprezidentem Klausem office@ institutvk.cz, petr.macinka@institutvk.cz, si Kristus hraje tak, že této neposlušné a vzpurné svini, stále nic nechybí. Kristus se PEKELNĚ snaží, aby ani Česku, v rámci možností, nic nechybělo. Např. způsobil velkou zaměstnanost tím, že od doby premiéra Zemana, vytvořil v Česku mnoho státních úředníků, BYROKRATŮ. Dle projevu prezidenta Zemana, Kristus zaměstnal v Česku, pomocí BYROKRACIE státních úředníků, místo 80 000 státních úředíků, nově celkem 150 000 státních úředníků, kterých stále, nesmyslně přibývá. Kristus nyní vyžaduje, aby Česko zajistilo, aby vládnoucí elita celého světa, přestala sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že začne sloužit Ježíši Kristu, NEOMYLNÉMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Strachem, jaký ještě nikdy nebyl, se nyní musí bát všichni pokorní, úplně poslušní, naprosto bezmocní, a Kristu vděční služebníci Boží z toho důvodu, že odstoupil svým Božím rozumem, od veškeré, neposlušné a vzpurné elity celého SVĚTA. Tím se, např. politici, prezidenti Trump, Putin, či Zeman, stali stejnými hlupáky, jakými byli např. Hitler a Stalin. Strach, jaký ještě nikdy nabyl, musí mít všichni úplně poslušní, a Kristu vděční služebníci, z geneticky zvířecího myšlení, neposlušných vládnoucích zločinců, sviní, či NETVORŮ, prezidentů Trumpa, Putina, či Zemana. Kristus v pohádce naplnil Písmo tím, že slíbil, že se pokorným a úplně poslušným lidem omluví za to, že již 20 let, v době SOUDU, od roku 1998, do roku 2018, ničí na světě vše, co zasadil, pomocí lidských Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ a AUTOMOBILŮ, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Jer.42/10. Kristus vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, naplnilo Písmo tím, že oslaví Krista svoláním energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude rozhodnuto o podřízení se správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, o úplné odzbrojení všech států SVĚTA, a o uznání, že jediným NEOMYLNÝM SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, LÉKAŘEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, atd., je Bůh Kristus. Pomatenost mrtvé, to je neposlušné vládnoucí technické elity, je zřejmá poslušným. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Kristus vyžaduje neprodleně setřít každou slzu s očí všem chudým. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na Domašovsko, přišel jako bezdomovec Blažek. Zdeněk je LAKMUSOVÝM PAPÍRKEM. Musí se zbarvit do ŽLUTA tím, že v Domašově v kostele vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V milostivém Hospodinově létě 2018, již mají všichni vzpurní PRAVÉ POLEDNE. Nikdo nemá výmluvu. Žádost o setření slz s očí bezdomovci Blažkovi z Říček, dle kapitoly 242. O setření slz z očí Blažkovi, byli dříve žádáni úředníci z Rosic, starostka Vítková, Marta Mlčková z Říček, a nově Otec Bohu milý Satan farář Hének. Zj.21/1až22/21, Iz.25/8,29/11,24,63/14,18,65/15,66/24. posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, podatelna@obec-ricky.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, arturc@centrum.cz, zsrosice@volny.cz, obec@obec-ricky.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, atd. Cokoli starostka Vítková, úředníce Marta Mlčková, ředitelka ÚP v Rosicích Daniela Kubišová, a referentka Amentová, učinili bezdomovci Blažkovi, Kristu učinili, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40. Po požáru dřevěné boudy, obec Říčky nechala spávat Blažka pod stanem cca půl roku. Stan Blažkovi věnovali dobří lidé, nikoli obec. Na podzim Blažek dostal novou dřevěnou boudu, a to od boháče Dorazila. Následně ho úředníci ÚP v Rosicích vyřadili ze systému podpory bezdomovců. Přes mé urgence v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, na obci, a na ÚP v Rosicích, nedostával žádnou podporu cca rok, takže musel žebrat. Dle terminologie křesťanů, dostával almužnu, pomocí charity dobrých lidí, dle terminologie Zdeňka, dostával půjčky. Kvůli uvedeným neposlušným úředníkům, kteří tvoří NEVĚSTKU STÁTNÍ SPRÁVY, ve vzedmutém moři ateistických a křesťanských sviní nastala POTOPA, a to pro odstoupením Božího rozumu. Nikdo neposlušný stále nemá o Bohu ani ponětí. Bůh se do Česka vrátí, až uvedené svině vyznají své viny, a až Zdeňkovi setřou každou slzu z očí, dle stávajících zákonů. Krisus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby se dluhy v kapitalismu odpouštěly. Kdo Zdeňkovi peníze půjčil, musí mu dluh odpustit. Sír.5/5,7/16,13/18až40/10,24,43/26,31, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kristus, DUCH SVATÝ vyžaduje, aby uvedení úředníci bezdomovci Zdeňku Blažkovi, každou slzu setřeli především tím, že se alespoň jednou denně dosyta nají, a to dle stávajících nespravedlivých zákonů. Iz.23/17,25/8,29/11až24až66/24, atd. Uřednice Amentová může řešit pomoc v hmotné nouzi. 1. Příspěvkem na živobytí. 2. Doplatkem na bydlení. 3. Mimořádnou okamžitou pomocí. Částku na živobytí je možné zvýšit na doporučení diatologa, např. na dietní stravování. Doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc nikdy Zdeněk nedostal, přestože ji trvale potřebuje. Oč tedy pro Zdeňka žádám. Zdeňek bydlí v dřevěné, neizolované boudě, bez elektřiny a vody. Vzhledem k tomu, že nerad vaří, místo oběba pije pivo. Je tím závislý na alkoholu. Když jsem mu nějakou dobu platil obědy, které mu dováželi v jídlonosiči z restaurace Gabrielka, alkohol nepil. Dietní strava pro Zdeňka je jedno teplé jídlo z restaurace Gabrielka v jídlonosiči, jehož cena za měsíc činí cca 2200 Kč. Tímto žádám, aby tuto částku, 2200 Kč, ÚP v Rosicích, proplácel přímo na účet restaurace Gabrielka v Domašově. Nemá naprosto žádný význam posílat Zdeňka do firem, kde hledají pracovníky. Jako neléčený alkoholik je nemocný, a v žádné firmě neobstojí. Mimo tohoto příplatku na jídlo, Zdeněk musí dostávat dávku obvyklou, to je dalších 2200 Kč, protože jako alkoholik není schopný, bez křesťanské almužny od dobrých lidí, přežít. Protože Zdeňkovi v době socialismu nabízeli poloviční invalidní důchod, kvůli kotníků, který má zdrátovaný, žádám tímto ředitelku Kubišovou, o sdělení jména lékaře, který pro bezdomovce rozhoduje o invalidním důchodu. Upírat Zdeňkovi částečný invalidní důchod, jak to ÚP v Rosicích činí, je zločin proti lidskosti. Žádám dále faráře Héneka z Domašova, aby setřel Zdeňkovi každou slzu s očí tím, že pro uvedené ekonomické, vládnoucí svině, NEVĚSTKY, přestane na Vánoce rodit svého křesťanského Boha, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je pouze dočasnou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanský zlý Bůh, nevzkříšený z neposlušných a vzpurných, mrtvých sviní, dělá stále nesmyslný meč válek, o území s fosilními palivy. Všichni uvedení, shromáždění k SOUDU, musí se o Blažka starat tak, aby mu to nebylo k pláči. Je nutné mu setřít slzy s očí. Ředitelku Kubišovou žádám o odpověď. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dovoluje jít dál, do celosvětového, mírového Božího království, především bezdomovcům z Domašovska. Hříchy odpouští pouze Bůh, vrácením svého rozumu. Satan, LUCIFER, SVĚTLONOŠ SLOV OHNĚ PEKLA nesmyslných válek o území s fosilními palivy, např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, je Kristem prokletý za to, že drze tvrdí, že Kristus, neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Je Kristem prokletý za to, že má drzost, odpouštět neposlušným, mrtvým, jejich hříchy. Bůh, Ježíš Kristus, v totalitě kapitalismu není LÁSKOU. Bude LÁSKOU, až v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Kristus dovoluje bezdomovcům z Domašovska jít dál, do Božího království tím, že neposlušného, to je mrtvého, drzého faráře Héneka, při jeho MODLOSLUŽBÁCH, vypískají píšťalkami. Bezdomovcům budou blahořečit lidé z celého světa, když tímto způsobem LUCIFERA Héneka uzdraví. Bude ve všem po nedostatku, když bezdomovcům vzdá Bůh chválu. Psychiatři z Brna, kteří tvrdí, že z hledika psychiatrie nesmím řídit auto, jsou blázni, a to nesvéprávní. Pro odstoupení rozumu Krista, od všech neposlušných, to je mrtvých, místo Kristu, slouží tvorstvu tím, že slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kristus, kvůli neposlušným bláznům psychiatrům, si s Českem neví rady. Nikdo nevěří textům Písma, že Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, se nebude beztrestně posmívat, žádná zlá křesťanská svině, mletím protikladných křesťanských dogmat, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Sloužit zlým křesťanským Bohům, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, vede k ropnému a ekonomickému kolapsu a ke třetí světové válce, ve které Kristus, neposlušné a vzpurné Česko, úplně zničí. Vůlí Boží je, aby v úplně poslušném Česku, a ve světě, vládli lidé pouze živí, to je úplně poslušní. Kristus bude vládnout nad celým SVĚTEM, jako NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí živých. Poslušní vládnoucí Bohové Česka, musí požádat státy EU, o pomoc s prosazením Boží vůle. Boží vůlí je neprodlené zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Kvůli Česku, Ježíš Kristus odstoupil svým rozumem, od lži lidu celého světa. Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, jako Bohem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2017, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je mylně uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, v textech uváděnou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Boha = Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, uvedenou dříve, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie a pravda v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh. Až z Ing. Toplánka učiní neomylného premiéra Česka, a z neposlušného Babiše, ministra zahraničí, dle textů v kapitole 240. Nová vláda, vytvořená dle kapitoly 240, musí být úplně poslušná. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

12.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 27. července 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětové, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

528.

irena.rektorova@fnusa.cz, robert.mikulik@fnusa.cz, Bartecek.Richard@fnbrno.cz, martina.bockova@fnusa.cz, 235197@mail.muni.cz, robert.roman@ceitec.muni.cz, 214565@mail.muni.cz, jana.aberlova@fnusa.cz, milan.brazdil@fnusa.cz, krap2014@email.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, podatelna@obec-ricky.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, arturc@centrum.cz, zsrosice@volny.cz, obec@obec-ricky.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, trtek@anobudelip.cz, kalina@anobudelip.cz, zeman@anobudelip.cz, capek@anobudelip.cz, kosutek@anobudelip.cz, vichrova@anobudelip.cz, maly@anobudelip.cz, podatelna@nssoud.cz, belohradv@gmail.com, info@skakejte.cz, belohradsky@fme.vutbr.cz, jan.sokol@fhs.cuni.cz, sokol@fhs.cuni.cz, posta@hrad.cz, martin.hakauf@hrad.cz, info@zemanmilos.cz, ivan.bartos@pirati.cz, miroslav.poche@europarl.europa.eu, jiri.holan@krajkv.cz, miroslavpoche@gmail.com, e-podatelnaMO@army.cz, info@hrad.cz, andrea.hozakova@hrad.cz, zdenka.fabikova@hrad.cz, barbora.patockova@hrad.cz, iva.sommerova@hrad.cz, jana.petrova@hrad.cz, vlasta.rydlova@hrad.cz, zdenka.fabikova@hrad.cz, katarina.hobzova@hrad.cz,

529. info@greenpeace.cz, press@mpo.cz, posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz,

marketa.val@centrum.cz, babisa@psp.cz, istech@fi.muni.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, info@greenpeace.cz, press@mpo.cz, posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v červenci 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.