Kapitola 243 - 40 stran.

29.05.2018 20:47

Kapitola 243 - 40 stran. Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi vyžaduje, aby v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, v kolébce lidstva, na služebně POLICIE ČR v Rosicích, za přítomnosti velitele POLICIE npor. Šoukala bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, drzého pozemského Otce, Lucifera, SVĚTLONOŠE OHNĚ PEKLA všech světových válek faráře Héneka arturc@centrum.cz, a mé, svědka Boha, který v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vše o sobě a Česku uvedl, byla pokojným způsobem ukončena doba BENZINOVÁ a PLASTOVÁ. Primární příčinou všech změn na světě je Kristus. Lidé i státy dělají všechno tak, jak se to Kristu líbí. Kristu se bude líbit, když v Rosicích bude otevřena KNIHA ŽIVOTA těchto textů, o nastolení celosvětového Božího království. Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, se tím stane jediným NADSTRANICKÝM a NADNÁBOŽENSKÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Děsivá temnota protikladných dogmat katolického katechismu, dvojího agenta SKRIPALA, pozemského Otce LUCIFERA faráře Hénaka, který i na úsvitu OSMÉHO DNE Páně, na úsvitu osmého tisíciletí vlády Krista nad lidmi celého světa, chce současně sloužit Bohu i majetku, stejně tak krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí DÉMONA, premiéra Babiše, jsou již pouze NOVIČOKEM, od kterého musí trnout každému neposlušnému vládnoucímu NETVORU, jeho vlastní zuby. Kristus se již chce nad mnohými úplně poslušnými služebníky slitovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Slituje se, až úplně poslušný npor. Šoukal uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, že jedině správnou energetickou koncepci, je celosvětové odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, a to po nastolení Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Bohu milý, úplně poslušný farář Hének, bydlí občas v Rosicich. Jeho telefonní číslo je 603 827 721. Má povinnost se trestajícího Krista bát, strachem jaký ještě nikdy nebyl, a dobrovolně se na POLICII ČR dostavit. Má povinnost být Bohu vděčný, za jeho vyvolení být BOŽÍM SYNEM, který jako první otevře KNIHU ŽIVOTA těchto textů, o nastolení Božího království v Česku. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Kapitola 243 - 40 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 23. Česká bible kapitola 243. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Kristus vyžaduje, aby ABRAM, či ABRAHAM, stoleté Česko, v rámci oslav, oslavilo také Krista ZLODĚJE, takového jaký v Písmu a v Česku byl, je a bude. V Česku dojdou požehnání všechny úplně poslušné státy světa, a to na kongresu energetiků všech států, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde neposlušní zajdou. K jedinému Bohu světa, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost se vrátit ke neprodleně, dle písniček od Krista, radšej nikdy, ak ne hned. Kdo ještě má nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, kdo má paměť, zdraví, atd., což vše jsou dary od Krista, má v sobě Boží rozum, který je PROTIJEDEM, proti děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu faráře Héneka z Domašova, proti jeho KNIZE MRTVÝCH, PROTIKLADNÝCH DOGMAT, a proti zlému, krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, premiéra Babiše. Bůh, který boří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nepovolí, nepocítí lítost, dokud nezvítězí, dokud neposlušným a vzpurným vládnoucím sviním, či NETVORŮM, nepoláme žebra proto, aby mohl stvořit ŽENU STATEČNOU nové STÁTNÍ SPRÁVY. Bůh slíbil, že si to vyřídí se všemi neposlušnými, to je mrtvým, kdo mě pokořují, kdo ze mně dělají blázna, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až je dovolí mnohým číst, svým Božím rozumem. SLOVEM NOVÝCH NEBES ruší křesťanství. Dobrou zprávou evangelií je, že neposlušní a vzpurní, to je mrtví lidé, mají možnost pochopit texty Písma o tom, že nikdo nemá v moci svůj geneticky zvířecí rozum, a tím ani nemá v moci svého DUCHA, který je stejný, jako DUCH zvířat. Svůj omyl, o své moci nad Kristem, nad DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, mají povinnost pochopit všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista. Každý člověk má povinnost pokleknout před Kristem, protože Kristus dělá lidem dobro i zlo tak, aby naplnil texty Písma o vyvolení Česka, být Božím lidem úplně poslušným, který nebude vzpomínat na věci křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné tím, že vytvoří vše nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arány v Praze. Až neposlušná, mrtvá vládnoucí elita, pochopí svůj omyl, pochopí Boží vůli, a pochopí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, velice rychle se rozplyne moc politiků pravice a levice, stejně tak moc jejich Bohů, drzých LUCIFERŮ, světlonošů OHNĚ PEKLA všech světových válek, či Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kdo se nadále bude považovat za vládnoucího Boha, kdo nadále bude chtít řídit svět, svým egem, svého geneticky zvířecího rozumu, svými energeticky nesmyslnými zákony, toho trestající Kristus zabije, a to ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, strašlivou záhubou. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněným. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k novému Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Tato láska zahání strach z drzých pozemských OTCŮ Luciferů kněží, např. ze Satana faráře Héneka, strach z jeho zlého Boha, z Belzebuba kardinála Duky, a z jeho Boha, z jasné hvězdy jitřní, z drzého NETVORA papeže Františka. Především kvůli neposlušnému pozemskému Otci, drzému Luciferu OHNĚ PEKLA válek, NETVORU faráři Hénekovi arturc@centrum.cz, ve světě stále pokračují meče křesťanských, nesmyslných válek. Především kvůli němu, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, pro Česko ve ČTVRTÉ KŘESŤANSKÉ válce, budou dvě třetiny lidstva vyhlazené, strašlivou záhubou. Jenom třetina zbude. Máme ÚVIT osmého DNE PÁNĚ, máme ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad celým SVĚTEM. Npor. Šoukal musí zajistit vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi tím, že křesťanského Boha, světlonoše pekelného ohně válek, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, donutí mlet lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.5až10. 2.) Opakovaně podávám trestní oznámení, na DUCHEM CHUDÉ, neposlušné, to je mrtvé psychiatry, bývalou ředitelku MUDr. Češkovou istech@fi.muni.cz, eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, KSZ v Brně JUDr. Sladnému, podatelna@ksz.brn.justice.cz, a na MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz. Protože prokazatelně nejsem blázen já, ale blázni jsou uvedení čtyři drzí psychiatři tím, že místo Bohu slouží tvorstvů, a tím výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Jako neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví, jsou uvedení psychiatři, dle Písma, pokrytci, zločinci, lháři, lenoši. Žádám opakovaně jejich trestní stíhání, a zaplacení částky 8 628 Kč, v mimosoudním vyrovnání. Žádám o odpověď. Drzí psychiatři, kteří se nestydí, kteří neznají zahanbení, v roce 2018, se již musí stydět. Viz str.10až13. 3.) Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech a zákonech, zahání strach z DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, pokrytců, lhářů, zločinců, sviní, či mrtvých NETVORŮ, Václava Moravce vaclav.moravec@email.cz. Dále z ministra průmyslu Tomáše Hünera posta@mpo.cz, předsedy představenstva ČEZ Daniela Beneše infocentrum.oze@cez.cz, a Martina Sedláka, výkonného ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost info@alies.cz, martin.sedlak@alies.cz. Tomáš Hüner je zločinec a podvodník, pro svoje lži o tom, že energii z ropy nahradí energie z dostavby jaderných elektráren Dukovan a Temelína. Viz str.13až15. 4.) Hano a Miloši. Přijměte prosím upřímnou soustrast. Upřímnou soustrat vyjadřuji podivně z toho důvodu, že těmito texty bojuji o to, abych v rodině, a stejně tak na veřejnosti, nebyl považován za blázna, který Boží názory musí tajit, který je nesmí nikde říkat. O novém Kristu mluvím pravdu, a tím i pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Věřil jsem, že se s otcem ještě setkám, až i v Břeclavi vznikne Bohem požadovaná Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytná, což se nestalo. Všichni se vzepřeli proti pravdě o Boží vůli, a proti pravdě o nezbytnosti neprodleně ukončit dobu benzinovou, kvůli uchování fosilních paliv, pro nezbytnost dlouhodobé přestaby energetiky fosilních paliv, na energetiku ze SLUNCE, kterou je potřeba nastartovat právě pomocí zbývajících fosilních paliv. Viz str.15až19. 5.) Každého neposlušného, líného a zbabělého NETVORA, či zločince, který prohlásí, že texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES dobrovolně studovat nebude, Bůh potrestá, odstoupením svého Božího rozumu. Kdo se ke Kristu neprodleně nevrátí, studiem veškerého Písma, toho nechá Bůh padat do energetického, ekologického a mravního HROBU třetí světové války, kterou již nový Kristus začal, u Židů, Palestinců a křesťanů, dle Písma. Novému Kristu se žádný křesťanský, ateistický a jiný lhář, beztrestně posmívat nebude. Každý je Kristu zodpovědný sám za sebe, za tělo i duši. Viz str.19až22. 6.) Bůh vyžaduje, abych každé tři roky našel někoho, kdo by spolu se mnou, byl bláznem na lodi, na vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, což se nepodařilo již 21 let, od roku 1997 do roku 2018. Panu faráři Hénekovi jsem vysvětlil, že faráři všech okolních farností, na které jsem se obracel se správným výkladem Písma tvrdili, že vše o Kristu mám projednat s farářem Dominikem z Domašova. Protože farář Dominik se mnou nechtěl mluvit, vypískal jsem ho píšťalkou v kostele, při jeho MODLOSLUŽBÁCH. Po tomto incidentu, Bůh faráře Dominika opustil, a nechal ho padat do HROBU, pomocí jeho geneticky zvířecího rozumu. Farář Dominik se stal notorickým alkoholikem, který ztratil zájem o všechno dění. Proto byl z fary odstraněn, kvůli své nemoci. Agronom, farář Hének, má povinnost naplnit Písmo i písničky. Má povinnost nechat zvony znít, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 29.5.2018. Má povinnost v neděli v kostele kázat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V týdnu pracovat jako AGRONOM. Od úterý 29.5.2018, veškerý majetek, a veškerá půda patří Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Agronom farář Hének, v týdnu má povinnost organizovat, na všech zahradách, i na polích, pěstování ovoce i zeleniny zahrádkářským způsobem tak, aby Domašovsko bylo soběstačné, pro vaření snídaní, obědů a večeří SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, které v Domašově bude dočasně organizováno, ve třech restauracích, schopných vařit obědy. Viz str.22až26. 7.) BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, stejně MOCNÝM a NEOMYLNÝM jako je Hospodin, bude farář Hének pro znalost veškerého Božího slova Božího, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Má povinnost kázat, že nikdo v Česku nesmí jezdit na dovolenou do zahraničí, a že nikdo nesmí jezdit autem. Vláda má povinnost vyhlásit krizový stav, uzákonit všeobecnou pracovní povinnost, jaké byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Energetická, ekologická a mravní spáse totiž spočívá ve výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Farář Hének má povinnost kázat, že veškeré potraviny pro potřebu DOMU PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, budou skladovány v domě. Kristus nechce, aby se vyrábělo např. ovoce a zelenina, krásné na pohled, ale prázdné uvnitř, jak o tom píší Lidové noviny dne 19.5.2018. Pane faráři, jako DVOJÍ AGENT, jako SRIPAL, který slouží Bohu, a současně Bohům neposlušných a vzpurných lidí, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. jste příčinou veškerého zla na světě. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, v nekonečné křesťanské POUŠTI, jste PÍSKEM, který SKRÍPÁ v Praze, v ORLOJI. Viz str.26až29. 8.) Text přetažený z minulé kapitoly. Bohem v Písmu vyvolený premiér nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, je SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, OKŘÍDLENEC, PRAVIČÁK, Ing. Topolánek. V nové vládě Česka, zřízené dle textů minulých kapitol, může být stávající premiér Babiš, pouze ministrem zahraničí. Viz str.29až32. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k Božímu SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Spasen Božím rozumem bude každý pokorný a úplně poslušný, kdo se ke Kristu ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí. Ať se radují ti úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH NEBES, kdo jsou zapsáni jménem, elektronické adresy, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. NETVOŘI, či neposlušné SVINĚ, Kristus svým rozumem nepase, zajdou strašlivou záhubou. Trestající Bůh je zabije. Viz str.32až40.

 

1.) Bůh slíbil, že si to vyřídí se všemi neposlušnými, to je mrtvým, kdo mě pokořují, kdo ze mně dělají blázna, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až je dovolí mnohým číst, svým Božím rozumem. SLOVEM NOVÝCH NEBES ruší křesťanství. Křesťanské kříže je nesmyslé proto opravovat. Postupně je nutné chátrající kříže zrušit. Jsou již ostudou krajiny tím, že jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pro toto vzpurné pokolení neposlušných, to je mrtvých, lenošných sviní, je Kristuv KŘÍŽ nový. Jsou to záda - KŘÍŽ. Kristus boří a ničí všechny neposlušné svině, které zasadil děsivou temnotou protikladných žvástů LUCIFERA, SVĚTLONOŠE OHNĚ PEKLA meče nesmyslných válek, pozemského Otce faráře Héneka arturc@centrum.cz, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého DUCHA. Novým křížem, bolavými zády, i jinak, trestá mnohé líné pokrytce, či zločince, kteří nechtějí, aby v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce lidstva, v kostele v Domašově, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Bůh, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby v tomto roce nekonečných OSMIČEK 2018, v době 70-ti let od vítězství komunistických BERANŮ v roce 1948, především bývalý komunista, BERAN, premiér Babiš edesk@vlada.cz, posta@psp.cz, neposlušný, to je mrtvý ministr průmyslu Tomáš Hüner posta@mpo.cz, NETVOR, ministr živ. prostředí Brabec info@mzp.cz, NETVOR, ministr zemědělství Milek Jiri.Milek@mze.cz, a SVINĚ, ministryně stavebnictví Dostálová info@mmr.cz, posta@mmr.cz, media@mmr.cz, neprodleně zajistili přijetí a realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby zajistili, aby každý úplně poslušný, to je živý, měl pocit že plave, že dělá tempa v řece, v rychlém toku událostí DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka, v době úplňku MĚSÍCE, v den svátku SVATÉHO DUCHA, v úterý 29.5.2018. V tento den Bůh učinil počasím horko nekonečné křesťanské POUŠTĚ. Kvůli Hénekovi stále neprší SLOVO NOVÝCH NEBES. Kristus se smiluje, svým rozumem, až Hének tyto texty pochopí. Sír.5/5,7/16,12/12,13/18,43/26,31, Iz.29/11až24,30/18, K.M.1/4,7/16. Kristus, NEVĚSTCE, vládě DÉMONA Babiše, zůstal MANŽELEM i ŽENICHEM. Proto v květnu 2018 nechce žádné svatby, ale úplnou poslušnost jediné CÍRKVE Česka, nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, zřízené dle textů minulých kapitol, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, premiér Babiš, Tomáš Hüner, Brabec, Milek, Dostálová, pro odstoupení rozumu Krista, dělají takové zákony, kterými místo Bohu, slouží svým Bohům, výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Svoji totální demenci nevnímají. Po odstoupení Božího rozumu, jim zbylo pouze NEVĚDOMÍ jejich geneticky zvířecího rozumu, jejich pyšného JÁ. VĚDOMÍM každého člověka, je rozum Boží, který je pouze Boží milostí, či Božím milosrdenstvím. Kdo se ještě pokládá za vládnoucího Boha, kdo si ještě myslí, že mrtví, to je neposlušní a vzpurní zákonodárci, mohou beztrestně tvořit zákony Česka, svým geneticky zvířecím rozumem, je prokletý Bohem, neomylným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Největší omyl neposlušné, to je mrtvé vládnoucí elity, je neschopnost bát se Boha strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Neposlušné, mrtvé, vládnoucí svině, žijí v iluzi o své moci nad lidmi, a tím i o své moci nad Bohem, který řídí Česko a svět tak, jako to uvedl v Písmu, ke své vlastní záhubě, svého geneticky zvířecího TĚLA, i své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Pokládají se za moudré a spravedlivé, protože nechtějí uvěřit textům Písma o tom, že naprosto chybně vnímají svoji vlastní identitu, svého geneticky zvířecího mozku. Protože žijí v omylu o své moci nad lidmi, a o svém rozumu, geneticky zvířecím, dělají veškeré zlo na světě, a to svými nesmyslnými zákony. Jejich vnitřní hlas, je hlas jejich geneticky zvířecího mozku, jejich zvířecího NEVĚDOMÍ. Dobrou zprávou evangelií je, že neposlušní a vzpurní, to je mrtví lidé, mají možnost pochopit texty Písma o tom, že nikdo nemá v moci svůj geneticky zvířecí rozum, a tím ani nemá v moci svého DUCHA, který je stejný, jako DUCH zvířat. Svůj omyl, o své moci nad Kristem, nad DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, mají povinnost pochopit všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista. Každý člověk má povinnost pokleknout před Kristem, protože Kristus dělá lidem dobro i zlo tak, aby naplnil texty Písma o vyvolení Česka, být Božím lidem úplně poslušným, který nebude vzpomínat na věci křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské a jiné tím, že vytvoří vše nové, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arány v Praze. Až neposlušná vládnoucí, to je mrtvá elita pochopí svůj omyl, pochopí Boží vůli, a pochopí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, velice rychle se rozplyne moc politiků pravice a levice, stejně tak moc jejich Bohů, drzých LUCIFERŮ, světlonošů OHNĚ PEKLA všech světových válek, či Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kdo se nadále bude považovat za vládnoucího Boha, kdo nadále bude chtít řídit svět, svým egem, svého geneticky zvířecího rozumu, svými energeticky nesmyslnými zákony, toho trestající Kristus zabije, a to ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, strašlivou záhubou. SLOVO NEJDE, pro pokorné a úplně poslušné, to je pro ŽIVÉ, NEEXISTUJE. V Česku a ve světě, již platí pouze dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou opakovaně uváděné a objasněné. Bůh je LÁSKA pouze v případě, že premiér Babiš bude donucen neprodleně realizovat vznik vlády Česka, v čele se SEDMÝM OKŘÍDLENCEM Ing. Topolánkem, zřízené dle textů minulých kapitol. Bůh je LÁSKA pouze v případě, když technická elita rozhodne, dle textů Písma, že má povinnost, neprodleně svolat kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh je LÁSKA pouze v případě, když zde bude rozhodnutu o nezbytnosti sešrotovat veškeré zbraně SVĚTA, o nezbytnosti vytvoření celosvětové majetkové roviny, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušného a vzpurného Česka želet, v případě další neposlušnosti NEVĚSTKY, kterou je vláda vzpurného premiéra, DÉMONA Babiše. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněným. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k novému Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Tato láska zahání strach z drzých pozemských OTCŮ Luciferů kněží, např. ze Satana faráře Héneka, strach z jeho zlého Boha, z Belzebuba kardinála Duky, a z jeho Boha, z jasné hvězdy jitřní, z NETVORA papeže Františka. Až spadnou v Česku jako blesk, ze SLOV KRVAVÉHO KŘESŤANSKÉHO NEBE, z děsivé temnoty katolického katechismu, z krutého zmijího jedu svých protikladných křesťanských dogmat, a SLOV promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, ekonomů a bankéřů, Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude naplněná, a to na kongresu energetiků všech států světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Slovo Hospodinovo, v ústech drzého LUCIFERA, drzého pozemského Otce faráře Héneka arturc@centrum.cz, je jako OHEŇ PEKLA další SVĚTOVÉ VÁLKY. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, atd. Tři OHNĚ nesmyslného, křesťanského PEKLA válek, Bůh nechal v Česku již sestoupit, z krvavého křesťanského nebe. Sír.5/5, 7/16,13/18až43/26,31,48/3, atd. Prvním OHNĚM v Česku byla třicetiletá válka, ve které Bůh zahubil strašlivou záhubou dvě třetiny dementních křesťanských hlupáků, kteří přijímali TĚLO a KREV Krista, to je MODLÁŘSKÉ STVŮRY, pomocí meče válek, pod jednou křesťanskou DEBILITOU, nebo pod dvěma křesťanskými DEBILITAMI. Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, 48/3, atd. Další dvě SVĚTOVÉ VÁLKY, učinil trestající Kristus dle textů Písma, které, v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, již byly mnohokrát uvedené. Třetí světovou nesmyslnou válku, tedy čtvrtou křesťanskou válku, ve vzpurném a neposlušném, tedy mrtvém Česku, Bůh v Písmu oznamuje v podobenství, v Zach.13/8. Především kvůli neposlušnému a vzpurnému pozemskému Otci, drzému Luciferu OHNĚ PEKLA válek, NETVORU faráři Hénekovi arturc@centrum.cz, meče křesťanských, nesmyslných válek, ve světě stále pokračují. Především kvůli němu, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, pro Česko ve ČTVRTÉ KŘESŤANSKÉ válce, budou dvě třetiny lidstva vyhlazené, strašlivou záhubou. Jenom třetina zbude. Zach.13/8. Máme ÚVIT osmého DNE PÁNĚ, ÚSVIT OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad celým SVĚTEM. Z veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, musí nyní každý nového Krista znát. Vzpurný pozemský Otec, Lucifer OHNĚ PEKLA válek, NETVOR farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, již nesmí sloužit křesťanské MODLOSLUŽBY, ve kterých učí křesťanské pomatence poznávat pouze křesťanskou sbírku Bohů, které všichni vzpurní, to je všichni MRTVÍ slouží, ke své vlastní záhubě. Křesťanské svině neslouží Bohu, ale pouze výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM. Když se neposlušný farář Hének bude ještě pokládat za vládnoucího Boha, jediný Bůh celého světa ho zabije, strašlivou záhubou, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, včetně neposlušného a vzpurného Česka. Bohu, Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije odjakživa mezi námi, se v Česku nikdo beztrestně posmívat nebude. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, pokud bude neposlušné. Kristus se nad Českem smiluje v případě ukončení křesťanských MODLOSLUŽEB. Bůh se smiluje, svým rozumem, až farář Hének bude vyšetřován POLICIÍ ČR v Rosicích. Kdo má v Česku strhnout KAMENNÁ křesťanská, ateistická a jiná nebesa, zrušit politiky pravice a levice, a udělat NOVÝ ZAČÁTEK, je z Písma zřejmé. Jsou to orgány činné v trestním řízení, především npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Npor. Šoukal musí zajistit vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi tím, že křesťanského Boha, světlonoše pekelného ohně válek, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, donutí mlet lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bezmocný DVOJÍ AGENT, SKRIPAL, Lucifer, světlonoš OHNĚ PEKLA všech válek, Satan, drzý farář Hének arturc@centrum.cz z Domašova, má povinnost nyní kázat, že neposlušní, mrtví lidé ve všem lžou z toho důvodu, že lžou o Bohu, a tím lžou o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) V celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nikdo nesmí být sám. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, každému úplně poslušnému, to je živému, setře slzy z jeho očí. Na celé zemi bude vše nové, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že novou Boží rodinou bude cca 1500 lidí, kteří budou společně bydlet v domech ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a společně stolovat, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, na sídlištích, či ve městech, postavených dle návrhu na výkresech uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kdo texty o Boží mocí nad lidmi, a o opakovaně uvedené Boží vůli NEOMYLNÉHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE čte, a do celosvětového, mírového Božího království, nejde neprodleně, kdo tím pohrdá Boží moudrostí, o zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNĚ STOLUJÍCÍCH Božích služebníků, pokorných a úplně poslušných, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stává se hlupákem. S náboženskými a s politickými hlupáky pravice a levice, a s psychiatry, si Kristus, svým Božím rozumem, již nic nezačíná, kvůli tomu, že mě, BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, předkladatele KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neposlušní uvádí v posměch. Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE slíbil, že zabije každého neposlušného, to je mrtvého, kdo nyní prohlásí Krista ZÁKONODÁRCE všech států světa za hlupáka, a sebe, v křesťanském vězení neposlušných, to je mrtvých, za spravelivého a moudého. Čtyři neposlušní, to je mrtví psychiatři z Brna, bývalá ředitelka MUDr. Češková istech@fi.muni.cz, eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Jan Vybíhal logo@logoped.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, dle vůle Boží, dělají veškeré zlo válek na světě. Drze mě prohlásili za blázna kvůli tomu, že píši KNIHU ŽIVOTA těchto textů. Máme však náboženskou svobodu, a svobodu slova. Jim, neposlušným, to je mrtvým, se nelíbí neprodlené zřízení energeticky nezbytného, mírového, celosvětového, Božího království a Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Proto, aby jejich vláda nad neposlušnými, to je nad mrtvými lidmi, mohla pokračovat, aby mohli lidem činit zlo, svými geneticky zvířecími mozky, ze mě učinili blázna, který nyní, z hlediska psychiatrie, již dva roky nesmí řídit auto. Jejich snahy, dělat ze mě blázna, jsou však marné. Bůh, moje SKÁLA slíbil, že mě zachrání a spasí, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Že mnohým čtenářům Písma, svůj Boží rozum zase vrátí tím, že úplně poslušní pochopí texty Písma, o absolutní Boží moci nad lidmi, a texty Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vrátit se k jedinému Bohu celého světa, je možné pouze uznáním Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, ze jediného NADSTRANICKÉHO a NADNÁBOŽENSKÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa. Kvůli tomu, že uvedení psychiatři ze mě učinili blázna, v Lidových novinách a v ČT Brno, dokonce blázna nesvéprávného, Policie ČR, a orgány činné v trestním řízení, pomocí děsivé temnoty katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, svými žvásty stále argumentují, že já jsem lhář a zločinec. Drze tvrdí, že žití DÉMONŮ na výnosný trh, není hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Pomocí víry, která pramení z učení protikladných dogmat katolického katechismu faráře Héneka z Domašova, stále věří, že neposlušným, to je mrtvým sviním, či NETVORŮM, Kristus UKŘIŽOVANÝ pouze protikladnými dogmaty LUCIFERŮ kněží, odpustil všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa. Stále nikdo nevěří tomu, že NEPOSLUŠNÉ Česko, a tím celý MRTVÝ svět, jde do PEKLA třetí světové války, ve které Kristu zahubí dvě třetiny lidí, strašlivou záhubou. Zach.13/8. Všem neposlušným, to je mrtvým, se stále líbí žití na výnosný trh, protože se jim líbí křesťanská pozlacená MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která neposlušným sviním, či NETVORŮM, odpustila všechny jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Nikdo nechce sloužit trestajícímu Kristu. Všichni neposlušní, to je mrtví, chtějí sloužit sbírce svých Bohů, to je výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Bůh slíbil, že si to vyřídí se všemi neposlušnými, to je mrtvým, kdo mě pokořují, kdo ze mně dělají blázna, a to pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až je dovolí mnohým číst, svým Božím rozumem, až SLOVEM NOVÝCH NEBES, zruší křesťanství. Prosím tady tímto Krista, aby si to vyřídil především s uvedenými psychiatry z Brna, po kterých tímto žádám mimosoudní vyrovnání tím, že mně ze svých kapes zaplatí všechny pokuty, které jsem zaplatil, kvůli jejich lžím o Kristu, a tím lžím o správné koncepci energetiky. Již kdysi dávno jsem zaplatil pokutu 3200 Kč, kterou mně strhla z důchodu radnice BRNA STŘEDU, vedená tehdy MUDr. Hrubou. MUDr. Hrubá tehdy pravila, že nastolení celosvětové, Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je totálním bláznovstvím, stejně tak Bohem požadovaná výstavba domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí, dnes navržených, dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Ze stejných důvodů jsem dostal pokutu 1000 Kč od MMB, který tehdy vedl primátor Onderka. Onderka mně sice pokutu 1000 Kč odpustil, ale pouze ústně, nikoli písemně. Manželka, ve strachu z dalších sankcí MMB, pokutu tehdy zaplatila složenkou. Další náklady, které platím kvůli vzpurným, to je neposlušným, mrtvým, DUCHEM CHUDÝM psychiatrům z Brna, jsou náklady na provoz auta, se kterým nesmím stále jezdit, od mých narozenin dne 21.9.2016. V době mých narozenin mě psychiatři prohlásili za blázna, který nesmí řídit auto, z titulu bludů o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Nechtějí věřit tomu, že Kristu, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi slíbil, že za tři dny od mých narozenin, v letošním roce od 24. 9. 2018, bude Česku a světu žehnat, svým Božím rozumem, a to z textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, což je Písmo od jediného Boha SVĚTA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude zlé neposlušné želet, dokud nezvítězí. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Náklady na provoz auta činí. Povinné pojištění za rok = 1524 Kč x 2 roky = 3048 Kč. Náklady spojené s povinnou prohlídkou auta v roce 2016, dle dokladů činí 1380 Kč. Částka kterou jsem zaplatil z titulu toho, že jsem dle psychiatrů blázen, který lže o Bohu, a jeho vůli, činí celkem 3200 Kč + 1000 Kč + 3048 Kč + 1380 Kč = celkem 8628 Kč. Děleno čtyřmi psychiatry = 2157 Kč na jednoho psychiatra. Opakovaně podávám tímto trestní oznámení, na DUCHEM CHUDÉ, neposlušné, to je mrtvé psychiatry, bývalou ředitelku MUDr. Češkovou istech@fi.muni.cz, eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, KSZ v Brně JUDr. Sladnému, podatelna@ksz.brn.justice.cz, a na MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz. Protože prokazatelně nejsem blázen já, ale blázni jsou uvedení čtyři drzí psychiatři tím, že místo Bohu slouží tvorstvů, a tím výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Jako neposlušní, to je bez rozumu Krista mrtví, jsou uvedení psychiatři dle Písma pokrytci, zločinci, lháři a lenoši. Žádám opakovaně jejich trestní stíhání, a zaplacení částky 8 628 Kč, v mimosoudním vyrovnání. Žádám o odpověď. Drzí psychiatři, kteří se nestydí, kteří neznají zahanbení, v roce 2018, se musí stydět. Kvůli psychiatrům mě DUCHEM CHUDÍ hlupáci udávají. Kdysi mě udala ekonomická svině, starostka Vítková obec@obec-ricky.cz. Nelíbili se ji texty Písma o tom, že je MRZKOU ŽENOU, OHOLIBOU. Rodí spolu s KDU-ČSL Krista UKŘIŽOVANÉHO. Protože chce stále sloužit své sbírce Bohů, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Udal mě např. vůdce svědků Jehovových ze Zastavky u Brna, duchem chudý oční optik Glückselig info@optikazastavka.cz. Nevěří tomu, že ho Bůh zabije za to, že se pokládá za Boha, kvůli své službě tvorstvu, místo Stvořiteli. Na Policii ČR jsem tehdy pokutu nedostal. Ekonomickou činnost Bůh končí. Ze starostky Vítkové učiní např. pomocnou kuchařku. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Aby mozek člověka, který je pouze geneticky zvířecí, mohl zpracovat informace o Bohu, uvedené v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí mít Boží rozum, z Božího milosrdenství. Na scestí, ve všem lidském počínání, zavedla vládnoucí boháče jejich lidská přirozenost, jejich geneticky zvířecího rozumu, a to pro odstoupení Božího rozumu. Hledání ELDORÁDA, hledání a nalezení Boha, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového, jaký v Písmu opravdu je, zbaveného vší bídy člověčí, to je zbavené děsivé temnoty katolického katechismu, LUCIFERA, SVĚTLONOŠE PEKLA OHNĚ nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, pozemského OTCE faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz, u kterého je mír a bezpečí, kde je láska a porozumění, uvedená ve VEŠKERÉM PÍSMU od DUCHOVNÍHO Krista, je již možné. Bůh již nemá před poslušnými lidmi vůbec žádné tajemství, protože vše o sobě, a neposlušných, to je mrtvých lidech uvedl, v dokonalé Boží lásce, ELDORÁDA ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pýcha geneticky zvířecího rozumu pozemského Otce, LUCIFERA faráře Héneka, dusí život náš. Boží SOUD probíhá pomocí těchto textů KNIHY ŽIVOTA, protože boháči, a jejich Bohové, LUCIFEŘI kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, chtějí žít v přepychu, bez fyzické práce, místo aby žili v Boží bázni. Proto, aby Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dokázal že existuje, dělá např. z vládnoucí technické elity úplné hlupáky, a to odstoupením svého Božího rozumu. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech a zákonech, zahání strach z DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, pokrytců, lhářů, zločinců, sviní, či mrtvých NETVORŮ, Václava Moravce vaclav.moravec@email.cz, petr.mrzena@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, michal.kubal@ceskatelevize.cz, jakub.zelezny@ceskatelevize.cz, cestmir.franek@ceskatelevize.cz, media.iksz@ fsv.cuni.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz. Dále z ministra průmyslu Tomáše Hünera posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, předsedy představenstva ČEZ Daniela Beneše, infocentrum.oze@cez.cz, nakup@cez.cz, ladislav.kriz@cez.cz, marek.svitak@cez.cz, compliance@cez.cz, jiri.bezdek01@cez.cz, ota.schnepp@cez.cz, sona.holingerova@cez.cz, vladislav.sobol@cez.cz, michaela.jirovcova@cez.cz, martin.schreier@cez.cz, roman.gazdik@cez.cz, alice.horakova@cez.cz, a Martina Sedláka, výkonného ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost, info@alies.cz, martin.sedlak@alies.cz, kristyna.vobecka@alies.cz, media@alies.cz, spravka@juwi.cz, atd. Uvedení neposlušní, to je mrtví hlupáci, svévolníci, v ČT24 drze lhali o koncepci energetiky, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, což se neposlušnému, to je mrtvému Česku, stále líbí. Technická, politická a náboženská elita, stále nevěří textům Písma o tom, že základem civilizace je rozum Boží, nikoli rozum lidský, který je pouze geneticky zvířecí. Milovat minulé, politické, technické, ekonomické a náboženské žvásty, což je v křesťanském vzdorokrálovství stále běžné, je však již k energetické, ekologické a mravní smrti, a k pádu Česka do HROBU, to je do PEKLA OHNĚ třetí světové války. Boží vůlí je, aby žvásty ministra průmyslu Tomáše Hünera posta@mpo.cz, jeho ekonomická koncepce energetiky Česka, pouze na elekřinu, to je na cca 10 % energie z fosilních paliv a uranu, z celkem potřebných 90 % obnovitelné energie, neprodleně vyhnily. Tomáš Hüner posta@mpo.cz, ve vysílání drze tvrdil, že Česko energeticky zachrání a spasí, jeho koncepce energetiky dostavby bloku v jaderné elektrárně Dukovany, a v Temelíně. Jak je uvedeno i na konci této kapitoly, Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, NEOMYLNÉHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je energeticky neomylní a mocní, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Tomáš Hüner je opakovaně žádán, aby dovedl víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF má povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Má povinnost nařídit odborníkům na energetiku z CSZO, aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední má povinnost nařídit odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje GRAFU opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie pro Česko, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina tehdy činila pouze 0,64 %, z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Více viz text o správné, Boží koncepci energetiky, i na konci této kapitoly. Tomáš Hüner posta@mpo.cz, a ostatní pomatenci, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, svým geneticky zvířecím rozumem v ČT 24 drze tvrdili, že Česko energeticky zachrání a spasí, dostavba jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně v roce 2035, či v roce 2037, což je technický nesmysl. Tomáš Hüner, který se odmítá podřídit Kristu v úplné poslušnosti, jeho příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma o koncepci energetiky, lhal v ČT24 trestným způsobem tím, že tvrdil, že dostavba Dukovan a Temelína umožní provoz elektroaut, což je lež. Jeho koncepce energetiky shnila v článku v Rovnosti ze dne 21.5.2018. Nadpis článku zní. ELEKTROAUTA neutlumí poptávku po ropě. Rovnost, Jozef Gáfrik uvádí, že dvě třetiny spotřeby černého zlata připadají na dopravu. Z toho čtyřicet procent na silniční vozidla. Elektroaut se za rok prodalo pouze dvě procenta všech nových aut. Na světovém automobilovém parku se elektromobily podílejí nepatrně, hodnotou 0,2 procent. Tři miliony elektromobilů ušetří pouze 60 000 barelů denně, což je méně než 0,06 % světové spotřeby. Jak je z textů v Rovnosti vidět, veškeré energetické koncepce DUCHEM CHUDÝCH, vládnoucích NETVORŮ, nyní padly. Již dávno padla energetická koncepce DUCHEM CHUDÉHO děkana ČVUT Hrdličky, na postavení 40 ks jaderných elektráren velikostí Temelína, pro výrobu vodíku elektrolýzou, nutného pro provoz aut. Nyní padla koncepce náhrady ropy elektrickou energií úplně. Stejně tak nelze nahradit ropu plynem, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz.

 

4.) Hano a Miloši. Přijměte prosím upřímnou soustrast. Upřímnou soustrast vyjadřuji podivně, protože se trestajícího DUCHOVNÍHO Krista bojím strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Otec byl ekonom a svůj život dokončil v pokoji a míru, jak s Bohem, tak s lidmi. Bůh ekonomy, i jeho miloval, protože je stvořil, svým Božím rozumem. Nyní však chce vše nové, bez ekonomů, boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, atd. Bůh vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby všechny státy světa učinili vše energeticky nové tím, že neprodleně přijmou, a budou realizovat vše nové, realizací Božích příkazů, a zákony POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo realizaci Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, ve všech oblastech života států a lidí, ve všech situacích tak, jak to ve VEŠKERÉM PÍSMU uvedl. Upřímnou soustrat vyjadřuji podivně z toho důvodu, že těmito texty bojuji o to, abych v rodině, a stejně tak na veřejnosti, nebyl považován za blázna, který Boží názory musí tajit, který je nesmí nikde říkat. Těmito texty kondolence vlastně bojuji za to, abych v očích rodiny, a v očích veřejnosti nebyl za blázna, kvůli tomu, že mluvím pravdu o novém Kristu, a tím i pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohužel se zřejmě kladného vyjádření od Vás nyní nedočkám, což Kristus uvádí v horoskopu v Rovnosti, i v Písmu. Kristus uvádí, že se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství pouze v případě, že bude mít mnoho služebníků Božích, pokorných a úplně poslušných, to je živých, což zřejmě v Česku stále nehrozí. Ty neposlušné mrtvoly, které se k Bohu dodnes nevrátily, nedokáží objektivně myslet, pro odstoupení Božího rozumu. Protože lžou o Kristu, lžou o všem, i o koncepci energetiky, ke své vlastní záhubě. Bůh v Písmu určil, že mu budu otročit tím, že budu shromažďovat stále nové a nové neposlušné a vzpurné svině, či NETVORY tak dlouho, až Kristus sám, svým Božím rozumem, učiní DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, ve kterém z neposlušného a vzpurného křesťanského a ateistického křoví Česka a světa, nezůstane ani větev, ani kořen. Totiž slovo Boží Bible, Tóry, Bhagavadgíty, či Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, naprosto nic neznamená, protože důležitý pro každého neposlušného je pouze Boží rozum, který je pouze Boží milostí, či Božím milosrdenstvím. Otec, jako ekonom, to je jako DÉMON, nenáviděl nového Krista, který ekonomy, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, vojenské kaplany, a jiné neposlušné a vzpurné NETVORY, nyní ničí a boří, odstoupením svého Božího rozumu, a to v částečce DUCHA BOŽÍHO. Proto se otci hnusily texty SOUDU všech neposlušných a vzpurných, které píši v těchto kapitolách KNIHY ŽIVOTA. Já jsem přesto stále věřil, a věřím, že Bůh, do jím v Písmu vyvoleného Česka, pošle hlad po slyšení slov dokonalé Boží lásky KNIHY ŽIVOTA těchto textů, o nezbytnosti nastolit v Praze dokonalou majetkovou celosvětovou Boží rovinu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou, nezbytnou kvůli pokojnému ukončení DOBY BENZINOVÉ a PLASTOVÉ. Věřil jsem, že se otec dožije SOUDNÉHO DNE PŘELOMU VĚKŮ konce éry fosilních paliv, zveřejnění těchto textů SOUDU všech křesťanských a ateistických neposlušných sviní celého Česka, což se bohužel nestalo. Otec se nedožil VZKŘÍŠENÍ z neposlušných, to je z MRTVÝCH křesťanů, či ateistů Česka. V Česku, a v celém světě, pro odstoupení Božího rozumu, vzešel nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, plný pošet vzpurných pohanů, NETVORŮ, či sviní. Bůh nesplnil svůj slib daný Česku. Mnohým pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorsto, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, nevrátil. Tím vzešel plný počet neposlušných, mrtvých, pohanů. V Bohem vyvoleném Česku, se proto nikdo nestal ŽIVÝM, to je pokorným, a úplně poslušným. Všichni, pro odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, odmítli studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Věřil jsem, že otec se dožije DNE PÁNĚ, který má přijít vždy v době od novoluní MĚSÍCE. DNY PÁNĚ, jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, jsou nyní od Žofie, od úterý 15.5.2018, do úplňku MĚSÍCE, do DNU SVÁTKU DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nyní do úterý 29.5.2016. Bůh se chce nad Českem a světem smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, když v Česku najde pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, kteří ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl, dobrovolně zveřejní tyto texty KNIHY ŽIVOTA, na internetu, či v médiích, svým jménem. Když realizují vůli Boží tím, že Boží slovo dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve DNI HOŘÍCÍM JAKO PEC, ve vzedmutém moři vzpurných a neposlušných, úplně zničí všechny profese, které nepatří do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Bůh vyžaduje, aby v Česku, po neprodleném zveřejnění těchto textů KNIHY ŹIVOTA, vzedmuté moře neposlušných, to je mrtvých NETVORŮ zmizelo tím, že z KŘOVÍ boháčů, ekonomů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, vojenských kaplanů, a jiných svévolníků, kterými zarostla celá země, nezůstane ani větev, ani kořen. Věřil jsem, že se s otcem ještě setkám, až i v Břeclavi vznikne Bohem požadovaná Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytná, což se nestalo. Uvedený text Vám píší jako kondolenci z toho důvodu, abyste se z mrtvých stali ŽIVÝMI, to je úplně poslušnými, protože NOVÝ DUCH je vylit na každého člověka, těmito texty KNIHY ŽIVOTA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh slibuje, že nezemřete ve třetí světové válce, kterou uvede na neposlušné, to je na mrtvé, že budete mít ve všem po nedostatku, když to s novým, NEOMYLNÝM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM zkusíte tím, že tyto texty KNIHY ŽIVOTA zveřejníte na internetu, svým jménem. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, až bude mít na inernetu, a v médiích, mnoho svých ŽIVÝCH, to je pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, bojujících za vznik celosvětového, mírového, Božího království. Pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost uvěřit textům Písma, o Boží moci nad lidmi, a o Boží vůli, opakovaně objasňované. Je nezbytné věřit textům Písma, že nikdo nemá ve své moci svého DUCHA, svého geneticky zvířecího mozku, kterým působí zlo jak sám sobě, tak ostatním lidem. Pro neposlušné a vzpurné, to je pro mrtvé, vrcholným Boží trestem je odstoupení Božího rozumu, uvedeného v Písmu, o nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Neposlušní a vzpurní, to je mrtví, pro odstoupení Božího rozumu, nikdy neporozumí uvedeným textům SLOV NOVÝCH NEBES, o uváděné Boží vůli. Platí texty Písma o tom, že Vy, jako mrtví, to je jako neposlušní, budete pochovávat svého mrtvého otce z toho důvodu, že Vaše vzkříšení z mrtvých, křesťanských, či ateistických sviní, ještě stále nenastalo. Píši Vám, protože mám velké obavy se pohřbu Vašeho otce zúčastnit, když Vy, jako mrtví, stále pochováváte svého mrtvého, to je neposlušného otce, a tím ze mě, živého, úplně poslušného, děláte blázna. Bůh je totiž stále Bohem ŽIVÝCH, je stále Bohem ŽIVÝM, Bohem trestajícím vzpurné neposlušné, to je mrtvé, kteří dělají pouze to, co se Bohu, to je Kristu, líbí. Bůh Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude mrtvé, to je neposlušné litovat, až do doby, kdy se v jím vyvoleném, úplně poslušném, NEOMYLNÉM Česku, stane jediným Bohem SVĚTA, NEOMYLNÝM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Ve vzdemutém moři neposlušných mrtvých sviní, trestá i mě, i když se snažím být pokorný a úplně poslušný, to je živý proto, aby naplnil Písmu. Mám proto z Boha strach, jaký ještě nikdy nebyl. Např. moje účast na rodinné oslavě kulatých narozenin mé sestry, rodin Hotárků a Oplatků, dopadla pro mě katastroficky. Každému neposlušnému, to je vzpurnému, se totiž hnusí dokonalá Boží láska, o celosvětové koncepci energetiky, ekologie a mravů, uvedená v zákonech POLE VĚDY Písma, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Já mám povinnost, dle Písma, opakovaně vycházet k neposlušným mrtvolám proto, aby mě Bůh nenaplnil děsem z jejich DUCHA, jejich mozku, geneticky zvířecího. Na rodinné oslavě jsem obešel vzdělanou inteligenci obou rodin a dopadl jsem špatně. Všichni se vzepřeli proti pravdě o Boží vůli, a proti pravdě o nezbytnosti neprodleně ukončit dobu benzinovou, kvůli uchování fosilních paliv, pro nezbytnost dlouhodobé přestaby energetiky fosilních paliv, na energetiku ze SLUNCE, kterou je potřeba nastartovat právě pomocí zbývajících fosilních paliv. Vzdělaná inteligence obou rodin mě prohlásila za blázna z toho důvodu, že jim totální ničení fosilních paliv, horečným zbrojením, válkami a např., z hlediska koncepce energetiky, nesmyslnou automobilizací, plně vyhovuje. Zjistil jsem, že jim plně vyhovuje, že např. místní farář, pozemský Otec Hének, místo novému Kristu, stále slouží pouze svému pohlavnímu údu tím, že slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Pozemští Otcové faráři, jak v Břeclavi, stejně jako v Domašově a jinde, se totož nestydí, a neznají zahanbení, i když pomocí textů Písma SLOV NOVÝCH NEBES, jsou usvědčení ze lží o svém křesťanském Bohu, o Kristu, o DUCHU SVATÉM, který, dle Písma VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nebyl člověkem. Kněží Krista drze UKŘIŽOVALI, pouze svými protikladnými křesťanskými dogmaty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Kristus ukřižovaný pouze protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, je již pouze dočasný Bůh, dočasná MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Bojím se, že bych na smuteční oslavě dopadl stejně, jako na oslavě v Domašově, to je jako blázen, protože i Vy jste všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví. RADOSTNOU ZPRÁVOU jsou však písničky od Krista ZÁKONODÁRCE, vzkříšeného z mrtvých, kterými Kristus doplňuje Písmo. DUCH SVATÝ, který je nyní novým Kristem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, je dávno ve Vás tím, že stále děláte to, co se Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, líbí. Velice se vždy těším na NOVOROČNÍ FOTOGRAFIE od Vás, Hanko, protože i pomocí textů těchto Vašich fotografii, vždy doplňuji SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. NEZRÁCEJTE proto své hlavy. Po přečtení těchto textů, si je nenasazujte na své pohlavní orgány, jak to dělají neposlušné a vzpurné mrtvoly, boháči, např. zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, a ekonom, DÉMON premiér Babiš. Nasadit si svou hlavu, přímo na svůj pohlavní úd, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a světa, protože vzpurným, neposlušným, to je mrtvým, ŽIVÝ Bůh, svůj Boží rozum nedá, nevrátí. Bát se Boha, stachem jaký ještě nikdy nebyl, se musí v Česku a ve světě všichni pokorní a úplně poslušní, to je všichni živí. Mediální MISTR Kristus, který umí sto divných snů žít, v pondělí 14.5.2018 v horoskopu v Rovnosti totiž uvedl, že se mně dlouhodobě nedaří dosáhnout cíle, kterým je totální podřízení se Česka, NEOMYLNÉMU trestajícímu Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, což je pro mě frustrující.

 

5.) Když na Vás vylévám svého DUCHA, svého geneticky zvířecího mozku, chtěl bych si postěžovat na moji SKÁLU, na Boha, který mě nyní znovu trestá proto, aby naplnil texty Písma. Všechny texty Písma např. z Izajáše, které Otcové Satani kněží citují jako texty o Kristu, Bůh napsal totiž o SYNU ČLOVĚKA, o POSLEDNÍM PROROKU tohoto vzpurného věku, o Stanislavu Oplatkovi. Jsem proklán, pro Vaši nevěrnost, zmučen Bohem, i lidmi, pro Vaši nepravost. Jsem vyťat Bohem, ze země živých tím, že všichni vzpurní a neposlušní, jsou mrtví, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce Božího DUCHA. Se stávajícími vládnoucími Bohy, s boháčem, s DÉMONEM, s ekonomem KOZLEM prezidentem Zemanem, s DÉMONEM premiérem Babišem, a s boháčem Bakalou, jsem našel nyní SMRT. Nedopustil jsem se žádného násilí, v mých ústech KNIHY ŽIVOTA, není žádná lest. Kořist, kterým je Boží technický rozum, mám nyní dělit s četnými, což se nestalo. Hano a Miloši. Upřímnou soustrast vyjadřuji podivně, protože se trestajícího DUCHOVNÍHO Krista bojím strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus má moc, Česko zachránit, má moc je úplně zničit ve třetí světové válce, kterou začal u ŽIDŮ a MUSLIMŮ, což v Písmu slíbil všem vzpurným a neposlušným sviním, či NETVORŮM. Nyní, na úsvitu OSMÉHO DNE Páně, v osmém tisíciletí vlády Krista nad státy celého světa, máte povinnost znát SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejně dobře jako já. Bůh mě znovu zkouší nemocemi proto, aby si mě nikdo nevážil. Již kdysi dávno, mě Kristus převrátil i s autem, ve kterém jsem jezdil, do svých narozenin, do 21.9.2016, což je do doby, kdy tři psychiatři, ředitelé nemocnic MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Jan Vybíhal z logo@logoped.cz, mně zakázali řídit auto tím, že prohlásili, že jsem blázen, který místo boháčům a jiným NETVORŮM, chce sloužit v úplné poslušnosti novému Kristu. Odmítli tím setřít každou slzu z oči, např. bezdomovci Blažkovi z Říček, a tím bezdomovcům celého světa. Pro všechny boháče, pro Bohu milé Otce LUCIFERY kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a pro blázny, pro zlé vzpurné psychiatry MUDr. Jana Vybíhala a ředitele MUDr. Radimského a MUDr. Kašpárka, jsou texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále bláznovstvím. Psychiatr MUDr. Radimský mě učinil bláznem v roce 1999, kvůli jeho neochotě uvěřit textům Písma, o Boží moci nad lidmi, a o veřejně objasněné Boží vůli, vše změnit pomocí textů Písma. Bývalá ředitelka blázince v Bohunicích, MUDr. Češková, nasadila trnovou korunu tvrzení psychiatra MUDr. Radimského o tom, že jsem bláznem, v roce 2006. V Lidových novinách prohlásila, že jsem bláznem nesvéprávným. Pro bývalou ředitelku blázince v Bohunicích, MUDr. Češkovou, pro redaktory Lidových novin, TV Brno, Proglasu, TWR, atd., jsem bláznem nesvéprávným od roku 2006, dle jejich článků v novinách, a pořadů v televizi i v rozhlase. Pro uvedené psychiatry, kteří místo Bohu, slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM, jsem stále bláznem, kvůli tomu, že uvedeným psychiatrům se nelíbí dokonalá Boží láska, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Veškeré dění v Česku a ve SVĚTĚ, veškeré zlo nesmyslných válek, a ničení planety země, však potvrzuje existenci trestajícího Boha, DUCHA SVATÉHO, který celý svět řídí tak, jak si to v Písmu, v Bibli, předsevzal, který nyní boří vše staré, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných sviní, či NETVORŮ. Česko trestá např. 1000 krát méně než Sýrii proto, aby Česko neprodleně soudilo celý SVĚT, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Mě však Bůh stále trestá tak, jak si to v Písmu předsevzal tím, že mnoho dní musím ležet na pravém a levém bohu, pro potíže s páteří. Při uvedené havarii auta, kdysi dávno, jsem narazil do betonového mostku. Dle textů Písma, Bůh mě vyvrátil i s autem, na kterém jsem jezdil. Protože jsem nebyl připoutaný, prorazil jsem hlavou přední sklo. Lebka náraz vydržela, poškodila se krční páteř. Nedávno, cca před dvěma roky, mě Kristus, při rychlé jízdě na kole s kopce, při pádu, zlomil pravou ruku u ramene. Lékaři mě spoutali do jakési sítě, a ruku zavěsili, přes můj protest, na středověký trojcípý šátek. Protože mě bolela krční páteř, ruku jsem si zavěsil do sítě. Váhu ruky nenesl trojcípí šátek, ale síť, tedy pravé rameno. Rameno se trvale nahnulo dopředu, vzadu mně trvale vystoupila lopatka, a poškozená, dopředu nahnutá krční páteř, zatvrdla. Nyní, při práci na zahradě, se mě obnovilo zranění zlomené ruky tím, že mě vyhřezla ploténka v krční páteři, bolest vystřeluje do ramene, do lopatky, a až k lokti. Protože umím posilovat svaly krční i bederní páteř cvičením, které jsem se naučil cca před třiceti léty v nemocnici v Tišnově, pří poškození bederní páteře, nyní usilovně cvičím, a prosím Boha, aby mě netrestal tím, že bych znovu padl do rukou lékařů. Prosím Boha, aby naplnil Písmo svým slibem, že mě zbaví mého trápení s krční páteří. Prosím Boha, aby nechal všechny vzpurné a neposlušné svině, či NETVORY, klesnout před novým Kristem na kolena, a odpřisáhnout, že jenom v Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, v jeho SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je spravedlnost a moc, nad všemi lidmi světa. Bohem, to je znalostí dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nyní musí chlubit všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ Česka, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Dle vůle Boží, všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY, kteří proti mně povstali pomocí toho, že mě uvedení psychiatři z Brna, zločinci, prohlásili za blázna tvrzením, že jsem blázen, který z hlediska psychiatrie nyní nesmí řídit auto, jsem tímto textem, usvědčil ze svévole, ze lží, z pokrytectví, ze zločinosti a z bláznovství. Uvedení psychiatři, zločinci, pokrytci a lháři, prohlášením, že jsem blázen, který nesmí řídit auto z hlediska psychiatrie, drze umožňují cenzurovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všem neposlušným a vzpurným, to je mrtvým vládnoucím NETVORŮM. Tím dělají psychiatři veškeré zlo nesmyslných válek na celém světě. Stále prosím Boha, aby svým Božím rozumem, mě zbavil všeho trápení tím, že premiér Babiš uzná, že jeho vláda je NEVĚSTKOU, sedící nad vodami vzedmutého moře křesťanských sviní, či NETVORŮ Česka. Aby mě zbavil všeho trápení tím, že bývalý komunista, bývalý BERAN Babiš, uzná texty Písma o tom, že především on má povinnost přivést politický a náboženský dobytek Česka, do místa odpočinutí od díla energetické zhouby, na majetkovou Boží rovinu, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, která je energeticky nezbytná. Křesťanské svině, pozemští Otcové Lucifeři kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, nositelé OHNĚ PEKLA nesmyslných válek, si přivlastnili náboženský a politický dobytek, pouze dočasně. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce být oslaven v Česku tím, že bude oslaveno jeho slovo dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Panovník Hospodin, již v Písmu usmrtil všechny vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka a SVĚTA, což nyní potvrdil, odstoupením svého Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných, a to v částečce DUCHA SVATÉHO. Pokorní a úplně poslušní Boží služebníci, nyní mají povinnost proklínat každého neposlušného, to je mrtvého svévolníka, každého vládnoucího NETVORA, který se nevrátí k novému Kristu neprodleně, v době novoluní v květnu, od úterý 15.5.2018, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 29.5.2018. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. V uvedená ÚTERÝ, bezdomovec z Říček Blažek, již nesmí mít VELKÝ PÁTEK. Kristus žádné svatby v květnu 2018 nechce. Zůstal vládě premiéra Babiče MANŽELEM i ŽENICHEM. Od bývalého BERANA, premiéra Babiše vyžaduje úplnou poslušnost, to znamená vyžaduje neprodlenou realizaci dokonalé Boží lásky, zákonů POLE VĚDY Písma. Hano a Miloši. Upřímnou soustrast vyjadřuji podivně, protože se trestajícího DUCHOVNÍHO Krista bojím strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Kristus má moc Česko zachránit, má moc je úplně zničit, ve třetí světové válce, kterou již začal u ŽIDŮ a MUSLIMŮ, což v Písmu slíbil všem vzpurným a neposlušným sviním, či NETVORŮM. Nyní, na úsvitu OSMÉHO DNE Páně, v osmém tisíciletí vlády Krista nad státy celého světa, máte proto povinnost znát SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejně dobře jako já. U těchto textů KNIHY ŽIVOTA, úmyslně nepíši příslušné texty Písma, protože mám povinnost zvěstovat, že každému z rodiny, kdo o to požádá, texty Písma o Boží moci nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, a o Boží vůli, nastolit v Česku, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, rád vysvětlím. Každého vzpurného, neposlušného, líného a zbabělého NETVORA, či zločince, který prohlásí, že texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES dobrovolně studovat nebude, Bůh potrestá, odstoupením svého Božího rozumu. Každého neposlušného a líného zbabělce, lháře a zločince, který se k novému Kristu neprodleně nevrátí, studiem veškerého Písma, nechá Bůh padat do energetického, ekologického a mravního HROBU třetí světové války, kterou již nový Kristus začal, u Židů, Palestinců a křesťanů, dle Písma. Novému Kristu se žádný křesťanský, ateistický a jiný lhář, beztrestně posmívat nebude. Každý je Kristu zodpovědný sám za sebe, za tělo i duši. Já bojuji za to, abych v rodině nebyl za blázna kvůli tomu, když mluvím pravdu o Kristu, a tím pravdu o správné koncepci energetiky.

 

6.) Hano a Miloši. Při vylévání svého genticky zvířecího DUCHA, bych Vás chtěl ještě poprosit o radu. Chtěl bych převést starou audio kazetu s půlhodinovým cvičením na posílení zádových a krčních svalů, do digitální podoby. Na internetu jsem v Brně nenašel firmu, která by toto převedení provedla. Proto jsem, již dávno, požádal ředitele ČRo v Brně Ostrého, aby poprosil odborníky z archivu ČRo, kde digitalizují staré věci, aby kazetu digitalizovali, což se, pro neochotu ředitele Ostrého, nepodařilo. Fyzioterapeuti z nemocnice tvrdili, že v tomto půlhodinovém cvičení jsou ty nejvhodnější cviky na posílení zádových svalů. Věřím Hanko, že bys o tuto digitální podobu měla také zájem, stejně jako Kamila. Zřejmě Vy nemáte zařízení na přehrátí staré kazety, ani zařízení na počítači. Kdybyste o někom věděli, dejte vědět, potěšíte mě. Hano a Miloši. V neděli 13.5.2018, na Říčkách, nás navštívil pozvaný pozemský Otec, Bohu milý farář Hének z Domašova. Bůh od něho odstoupil, svým Božím rozumem, dle svého plánu, takže mluvit s ním o Boží vůli, pro neposlušné a vzpurné křesťany a ateisty, pro Bohem prokleté, neposlušné, to je mrtvé kněze, a o Boží moci nad lidmi, vůbec nešlo. Pan farář byl ochotný mě vyslechnout. Objasnil jsem mu, že dle Boží vůle, prorokuji pravdu o Bohu, a tím pravdu o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí všech států světa, od energetické, ekologické a mravní zhouby, již 7 x 3 roky, to je 21 let, do roku 1997, do roku DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, do roku 2018. Objasnil jsem mu, že mediální MISTR Kristus, také s pomocí textů písniček, doplňuje a upřesňuje texty Písma. Čo bolí to prebolí. A odplavá preč. Dvaja blázni na mori. Niekdo nám veslo vzal. Čln se láme napoli. Keď topíš sa, vieš. Tie tajomstva pod hladinou. Chcem v tebe naisť. Ale s inou. Bůh vyžaduje, abych každé tři roky našel někoho, kdo by, spolu se mnou, byl bláznem na vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ, což se nepodařilo. Pozemskému Otci faráři Hénekovi jsem objasnil, jakým způsobem jsem získal, kdysi dávno, do člunu, prvního blázna, a to patriarchu CÍRKVE HUSITSKÉ, Jana Schwarze. Jan Schwarz mně dělal bratra Áróna, mluvčího, cca pouze dvě hodiny. Pozval mě do Prahy na seminář PRAVOSLAVNÝCH CÍRKVÍ, do budovy Senátu. Zde mě představil všem vládnoucím představitelům ekumenických, vzpurných ČARODĚJNIC. Bůh na Janu Schwarzovi naplnil Písmo. Protože, po tomto setkání s pravdou o Bohu, a s pravdou o správné koncepci energetiky, od Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE odpadl, Bůh od něho odstoupil, svým Božím rozumem, a nechal ho padat vlastním pádem, jeho geneticky zvířecího rozumu. Nakonec mu rozbil jeho lebku, jeho Bohem, autem. Jan Schwarz ležel dlouho v komatu. Potom se musel učit chodit i mluvit, jako NEMLUVNĚ. Tím, jako NEMLUVNĚ, vzdal chválu Bohu trestajícímu. Panu faráři jsem vysvětlil, že faráři všech okolních farností, na které jsem se obracel se správným výkladem Písma tvrdili, že vše o Kristu mám projednat s farářem Dominikem z Domašova. Protože farář Dominik se mnou nechtěl mluvit, vypískal jsem ho píšťalkou v kostele, při jeho MODLOSLUŽBÁCH. Protože pan farář mě odmítl přijmout na faře, po jeho MODLOSLUŽBĚ, pískal jsem na píšťalku dlouho, před dveřmi fary. Po tomto incidentu, Bůh faráře Dominika opustil, a nechal ho padat do HROBU, pomocí jeho, geneticky zvířecího rozumu. Farář Dominik se stal notorickým alkoholikem, který ztratil zájem o všechno dění. Proto byl z fary odstraněn, kvůli své nemoci. Dle faráře Héneka, si v zimě nedokázal ani zavřít zrezivělé okno. Faráři Hénekovi jsem sdělil, že dle Písma, je Bohem stejně prokletý, jako LUCIFEROVÉ, SVĚTLONOŠI OHNĚ PEKLA válek křesťanů s muslimy, Schwarz a Dominik, protože si SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, stále nebere k srdci. Faráři Hénekovi jsem dlouho objasňoval, jakým způsobem jsem vytvořil GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCI STAV, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Z mého výkladu, v hlavě neposlušného, to je mrtvého faráře Héneka, nezůstalo vůbec nic. Bůh tím potvrdil Písmo o tom, že také PAMĚŤ člověka je od Hospodina, a že je milostivým Boží darem. Hospodin dále naplnil Písmo i písničky tím, že farář Hének, který miluje minulé křesťanské a ateistické žvásty si myslí, že všechno vyřeší, svým geneticky zvířecím rozumem tím, že prorokoval také svoji koncepci energetiky. Pravil, že z hlediska energetického, nesmyslné rabování fosilních paliv, a naprosto nesmyslná výroba, výstavba, doprava, horečná výroba zbraní, a války, jsou milostivým Božím darem. Pravil v podstatě, že jeho SKÁLE, kterou je ekonomika, neubližuje např. horečné zbrojení, či rostoucí výroba aut, či války, určené Bohem, např. pro snížení nesmyslně přemnožených ŽIDŮ a PALESTINCŮ, o dvě třetiny, Zach.13/8, protože se tím zvyšuje zaměstnanost. Milostivým Božím darem je rozhodnutí prezidenta Trumpa, zvýšit zbrojní výrobu o 100 % v celém NATO. Hitler se choval htejně jako Trump, tiskl PRACHY proto, aby mohl zbrojit a válčit se svými konkurenty. Pravil, abych si do kostela přišel poslechnout jeho vynikající kázání. Pravil že káže, že Bůh je LÁSKA, a že DOKONALÁ LÁSKA STRACH ZAHÁNÍ. Z kontextu jeho křesťanských žvástů, dokonalou Boží láskou je, že válečník mocných paží, válečný zločinec prezident TRUMP, přísahal na Bibli, a že tohoto vládnoucího NETVORA, vzal pod svá mocná křídla, BELZEBUB křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, zločinec papež František. Dokonalou láskou, která strach zahání, jsou dle něho mocné zbraně křesťanů, kterými křesťanské svině zničí svině muslimské, v nesmyslných bojích o území s fosilními palivy. Dokonalou láskou, která strach zahání, je majetek církve všeobecné katolické, která mu umožňuje vozit si prdel ve svém Bohu, v autě, a psát nesmyslná kázání. Pozemský Otec Hének, nosí s sebou plnou kabelu textů, místo aby nosil v hlavě SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ukazoval, že nosí také moje texty, které jsem roznesl do poštovních schránek. Dal jsem mu úvodní text kapitoly 239, který neměl, který jsem předal na podatelnu NSS JUDr. Baxovi, kde mimo jiné stojí. Kapitola 239 - 70 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto Boží rozhodnutí o prezidentských volbách 2018. Kdo má v Česku strhnout KAMENNÁ křesťanská, ateistická a jiná nebesa, zrušit politiky pravice a levice, a udělat NOVÝ ZAČÁTEK, je z Písma zřejmé. Jsou to orgány činné v trestním řízení, npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz. Npor. Šoukal musí zajistit vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi tím, že křesťanského Boha, světlonoše pekelného ohně, Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, donutí mlet lásku ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Předseda NSS JUDr. Baxa, musí zrušit zvolení zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana info@zemanmilos.cz, prezidentem republiky. Z textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU zlého křesťanského kamení je zřejmé, že v Česku již platí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů. Bohem prokletý KOZEL Zeman, a vůdce OVCÍ KSČM, BERAN Filip filip@psp.cz, musí odejít do prokletí, do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NEBES, připravených Luciferům a politikům celého SVĚTA. K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27, Mat.25/32,40, Žalm33/6,102/18,27. Žádost o zrušení zvolení Zemana prezidentem, předám na podatelnu NSS. Jak.4/14. Npor. Šoukalovi, elektronicky. Kdo nerozumí textům o Boží vůli, pro vyvolené Česko, rád je objasním. Na lodičce spásy, do přístavu, který je v Praze, po vzedmutém moři křesťanských, ateistických, militaristických sviní, dopluje Ing. Topolánek, jako první, úplně poslušný premiér Česka, a Bohem v Písmu vyvolený prezident, projektant Ing. Rákos, jako první poslušný prezident Česka, s pomocí Božího rozumu. Sír.5/5,7/16,39/28,42/19, 43/26,31, Iz.57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až14/3. KAMENNÁ křesťanská obloha, z křesťanských kamení, z balvanů, z kterých Kristus nadělá Boží děti, nemluvňátka, která vzdají Bohu ZÁKONODÁRCI chválu, spadla v Česku na zem, při odeslání těchto textů, ve svátek DUCHA SVATÉHO, žijícího mezi námi, v době úplňku MĚSÍCE 31.1.2018. Vládnoucí elita Česka, stoletého Abrahama, se tím, v úplňku, stala strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. 2.Kor.13/5,8, Žalm81/4,82/5, Iz.29/11až24až 66/24, Mar.7/7,13/20, Jan1/1,5/34,43,10/34,15/25, Mat.5/3až18,21/16,23/7,24/22, Luk.1/53,3/8,17/10až34,19/44, atd. Bůh, v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, nečiní nic tajně. Mal.3/10,16až20, Ám.3/7až8/11. V pověstech afrických kmenů Bůh uvádí, že kamennou oblohu vládnoucích balvanů, rozšířil na všechny státy. Dle Polyhistor, po dešti kamenů na pupku světa, na Domašovsku, od 31.1.18, kvůli majetkové, celosvětové, Boží rovině, nastane tma. Křesťanská tma bude trvat buď 9 dní, do pátku 9.2.2018, nebo 9 měsíců, do října 2018. Co si technický lid vybere, to bude mít. Buď hlavu nasazenou pohlavní orgány, jako u Zemana, nebo hlavu úplně poslušnou. Pozemský Otec Hének, si text přečetl a pravil, že se nestydí a nezná zahanbení. Naplnil Písmo tím, že prohlásil, že se Krista bát nebude, a že texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako líný, zbabělý pokrytec, studovat nikdy nebude. Bůh si s neposlušným, to je s mrtvým farářem Hénkem, opravdu neví rady. Co tedy k návštěvě faráře Hénaka zbývá dodat. Bůh je LÁSKA pouze v případě, že premiér Babiš bude donucen neprodleně realizovat vznik vlády v čele se SEDMÝM OKŘÍDLENCEM Ing. Topolánkem, zřízené dle textů minulých kapitol. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněným. DOKONALÁ LÁSKA, která STRACH ZAHÁNÍ, je láska k novému Kristu. Tato láska zahání strach z drzých pozemských OTCŮ Luciferů kněží, např. Satana faráře Héneka, jeho Boha Belzebuba kardinála Duky a jeho Boha, jasné hvězdy jitřní, NETVORA papeže Františka. Až spadnou jako blesk s křesťanských krvavých nebes, Boží láska bude naplněná. Agronom, farář Hének, má povinnost naplnit Písmo i písničky. Má povinnost nechat zvony znít, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 29.5.2018. Má povinnost v neděli v kostele kázat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V týdnu pracovat jako AGRONOM. Od úterý 29.5.2018, veškerý majetek, a veškerá půda patří Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Agronom farář Hének, v týdnu má povinnost organizovat, na všech zahradách, i na polích, pěstování ovoce i zeleniny zahrádkářským způsobem tak, aby Domašovsko bylo soběstačné, pro vaření snídaní, obědů a večeří SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, které dočasně bude v Domašově, ve třech restauracích, schopných vařit obědy. Vše bude nové tím, že se v Česku začnou stavět sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle FOTOGALERIE, na www.pametni-kniha.cz.

 

7.) Drzý pozemský OTEC Lucifer, světlonoš křesťanského světla PEKLA meče nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, hlupák farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, má povinnost být neprodleně pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Má povinnost neprodleně mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby v kostele v Domašově vyjely čtyři koně, BHAGAVADGÍTA, TÓRA, BIBLE a KORÁN, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Pomocí těchto koní musí orat, vláčet, sít, sklízet a mlátit tak, aby neprodleně vymlátil nové zrno BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Má povinnost v kostele kázat, že Bůh v Česku, pokojným způsobem končí dobu PLASTOVOU a BENZINOVOU tím, že končí provoz supermarketů s plastovými obaly potravin, a dobu benzinovou tím, že celosvětově ruší provoz osobních aut. Auta nahradí rychlovlaky, pro regionální i mezinárodní dopravu, a kola. BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, stejně MOCNÝM a NEOMYLNÝM jako je Hospodin, bude farář Hének pro znalost veškerého Božího slova Božího, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Má povinnost kázat, že nikdo v Česku nesmí jezdit na dovolenou do zahraničí, a nikdo nesmí jezdit autem. Vláda má povinnost vyhlásit krizový stav, uzákonit všeobecnou pracovní povinnost, jaké byla v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Energetická, ekologická a mravní spáse totiž spočívá ve výstavbě sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, to je domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Farář Hének má povinnost kázat, že veškeré potraviny pro svoji spotřebu bude skladovat přímo DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí. Proto Kristus nechce, aby se vyrábělo např. ovoce a zelenina, krásné na pohled, ale prázdné uvnitř, jak o tom píší Lidové noviny dne 19.5.2018. Jablka, či jahody ze supermarketu chutnají jako obarvený polystyren a jsou bez vitamínů. Vládnoucí NEVOŘI, kteří dělají všechno kvůli své skále, kvůli PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM a SUPERMARKETŮM, nikoli kvůli Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, dělají vše pro obchodníky tak, aby ovoce či zelenina a ostatní potraviny bylo krásné, a to po dlouhou dobu prodeje tím způsobem, že plody sklízejí předčasně, uchovávají v chladících boxech, a pak se nechávají narychlo dozrát, v ochranné atmosféře. Vládnoucí hlupáci stále nevěři tomu, že mají povinnost vše sklízet v plné zralosti, manipulovat se vším šetrně, a neprodleně spotřebovat v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Kristus vyžaduje, aby vše, co je potřeba dlouhodobě skladovat, bylo skladováno bez energií. Nevím, jak obchodníci skladují mrkev, petržel či celer. Uvedenou zeleninu máme čerstvou po celý rok, bez klimatizace. Mrkev a petržel skladují v přesáté hlíně, do které promíchám trochu vápna. Mrkev sklízenou pozdě na podzim, nechám v bedničkách zakořenit asi při deseti stupních, a potom skladují při teplotě cca 3 stupně. Je po celou zimu čerstvá. Cerel sklízím s velkým balem hlíny, a skladuji ho v bedničkách stejným způsobem. Agrotechnik farář Hének má povinnost kázat, že v Božím celovětovém, mírovém království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, budou z ekonomů, právníků či obchodníků, ZEMĚDĚLŠTÍ NEVOLNÍCI, kteří budou zaleninu a ovoce pěstovat zahrádkářskym způsobem, budou s ní šetrně zacházet a budou ji skladovat bez potřeby energií, ve skladech domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí. Má povinnost kázat, že ekonomové, právníci, obchodníci, zbrojaři, vojáci atd., budou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že z mnoha vládnoucích lenochů, pokrytců, zločinců a lhářů, budou pomocné síly v kuchyních. Bůh v Písmu vyžaduje neprodleně prosadit právo na důstojný život každému člověku, pomocí celosvětové, Boží majetkové roviny, energeticky, ekologicky a mravně nezbytné, opakovaně uváděné. Právo na důstojný život např. pro bezdomovce Blažka z Říček Bůh zajistí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, všem pokorným a úplně poslušným lidem, až orgány činné v trestním řízení, především Policie ČR z Rosic npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, začne vyšetřovat Bohu milého pozemského Otce, LUCIFERA, faráře Héneka z Domašova arturc@centrum.cz, za to, že drze zneužívá Boží slovo, pro svou službu boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, atd., a tím, pro službu lidským Bohům, kterými jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., místo novému DUCHOVNÍMU Kristu. Bohu milý, naprosto bezmocný, pozemský Otče faráři Héneku z Domašova arturc@centrum.cz. Jako DVOJÍ AGENT, jako SRIPAL, který slouží Bohu, a současně Bohům neposlušných a vzpurných lidí, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. jste příčinou veškerého zla na světě. Dle písniček od mediálního MISTRA Krista, v nekonečné křesťanské POUŠTI, jste PÍSKEM, který SKRÍPÁ v Praze, v ORLOJI. Kvůli tomu, že jste si do své hlavy nenaprogramoval novou Boží ideologii, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v tomto osmičkovém roce, v květnu 2018, Bůh srazil do hrobu mě, úplně poslušného tak, že jsem ani nehlesl. Srazil mě místo neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka Česka. Stal jsem se zneuctěnou mrtvolou, místo neposlušných, to je mrtvých vládnoucích ekonomů, bankéřů, např. Jiřího Rusnoka, podatelna@cnb.cz, miroslav.singer@vse.cz, lkropik@deloittece.com, zbrojařů, vojáků, vojenských kaplanů, např. Holuba holub@bip.cz, a jejich mrtvých Bohů, politiků pravice a levice, např. jejich vůdců, DRAKA premiéra Babiše babisa@psp.cz, či zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, vrchního velitele branné moci Česka. DRAK, premiér Babiš, vylezl po volbách 2017, ze vzedmutého moře vzpurných, ateistických a jiných sviní, se svou ideologii neposlušného politického zvířete, řídit stát jako svou firmu, a ne jako firmu Boží, kvůli Vašemu odporu proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné, celosvětové koncepi enegetiky, ekologie a mravů. Kvůli Vaší neposlušnosti, Bůh se nevysmál jim, ale mně, a srazil mě po hlavě, pomocí mých pudů, do energetického, ekologického a mravního hrobu tak, že jsem ani nehlesl. Každého člověka sráží Bůh po hlavě pouze pomocí jeho zvířecích pudů, protože mozek všech lidí, i můj, je pouze geneticky zvířecí. Bůh mě srazil do hrobu po hlavě, že jsem ani nehlesl tím, že mně v Písmu oznámil, že jsem prohrál svůj boj s neposlušným politickými a náboženskými zvířaty, pro odstoupení Božího rozumu od všech, kdo se k novému Kristu nevrátili neprodleně. Prohrál jsem tím, že ani jeden neposlušný, to je mrtvý člověk, do své geneticky zvířecí hlavy, si dobrovolně nenaprogramoval novou mírovou Boží ideologii vzniku celosvětového Božího království v Praze. Stal jsem se mrtvolou, která nemá žádnou budoucnost, dle vůle Boží proto, aby všichni neposlušní, to je mrtví pochopili, že Bůh trestá i pokorné a úplně poslušné služebníky proto, aby naplnil Písmo. Zmučil mě nyní tím, že obnovil mé potíže s krční páteří, způsobené v době léčení zlomené pravé ruky. Tím, že mě vzal radost ze života, naplňuje Písmo, ve kterém uvádí, že je lepší smrt, než trpký život. Sír.5/5až30/17 až43/26,31, atd. Neposlušným, to je mrtvým vládnoucím sviním, které, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, nemají než dech svého zvířecího chřípí tím dokazuje, že neposlušní, to je mrtví nemají žádnou budoucnost. Protože texty dokonalé Boží lásky, dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které již 21 let, od roku 1997, opisuji jinými slovy, nikoho k novému Kristu nepřivedly, může Bůh Česko buď zahubit, nebo energeticky, ekologicka a mravně zachránit a spasit. Kvůli správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, technický lži lid má povinnost, udeřit po hlavách politiky pravice a levice, že ani nehlesnou, aby Bůh nemusel trestat mě úplně poslušného, místo neposlušných sviní. Neposlušní zaniknou navěky. K.M.1/4až4/18až19/6, atd. Vše, co Kristus, jediný Bůh světa, v Písmu a v písničkách uvedl o Česku a o sobě, se musí naplnit, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Nejsilnější zbraní POZEMSKÝCH OTCŮ Luciferů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou lži o Bohu, související s jejich strachem neposlušných, vzpurných, to je mrtvých sviní, či NETVORŮ, z dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Celosvětová, Boží majetková rovina, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího královstí, energeticky nezbytného, se všem neposlušným vládnoucím mrtvolám, hnusí. Původ křesťanského a ateistického totalitarismu spočívá v rozdělení lidstva na chudé a bohaté, kteří spolu v míru žít nemohou. Smyslem křesťanské ideologii boje proti Bohu, je boj neposlušných, to je mrtvých, proti celosvětové Boží majetkové rovině, opakovaně objasňované. Kvůli křesťanské a ateistické ideologii služby neposlušných, to je mrtvých vládnoucích sviní, svým pohlavním údům, místo NEOMYLNÉMU Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všichni lidé slouží pouze svým Bohům, to je výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kvůli křesťanské a ateistické ideologii, pokračuje kruté vybíjení muslimů v nesmyslných válkách, které vládnoucí boháči vedou kvůli ovládnutí území s fosilními palivy a surovinami, a kvůli udržení vlády boháčů nad chudáky. Kvůli křesťanské a ateistické ideologii, se stále tisknou peníze, ve snaze boháčů a DÉMONŮ, to je bankéřů, prodloužit stávající ideologii zla žití na výnosný trh, až do jeho totálního zhroucení, v době celosvětového ropného kolapsu. Za dvacet jedna let mého opisování dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES jinými slovy, všichni pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, měli povinnost, naprogramovat si, do svých geneticky zvířecích mozků, novou Boží ideologii celosvětového míru a pokoje, což se nestalo. Proti ideologii nového, mírového, celosvětového, Božího království, se vzpurní a neposlušní vzbouřili, ke své vlastní energetické, ekologické a mravní záhubě. Bůh s těmi, kdo zakusili pravdivost Božího slova KNIHY ŽIVOTA těchto textů, a od Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi odpadli, si již nic nezačíná, svým Božím rozumem. Proto v Česku vzešel plný počet pohanů, kteří BOŽÍHO SYNA Oplatka, uvádí v posměch tím, že stále čtou MODLOSLUŽBY z KNIHY SMRTI děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a z krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, jako Bohem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2017, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je mylně uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, v textech uváděnou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Boha = Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, uvedenou dříve, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie a pravda v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh. Až z Ing. Toplánka učiní neomylného premiéra Česka, a z neposlušného Babiše, ministra zahraničí, dle textů v kapitole 240. Nová vláda, vytvořená dle kapitoly 240, musí být úplně poslušná. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 29. května 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda, a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětové, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, od krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,25/29,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž již trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

514. helpdesk@centrum.cz,

zuzana.kleknerova@aktualne.cz, lubos.krec@economia.cz, leos.rousek@economia.cz, martin.ehl@economia.cz, irena.jirku@economia.cz, petr.matejcek@economia.cz, office@icf-praha.cz, helpdesk@centrum.cz, czech@fluiconnecto.com, plevova@dsshaj.cz, kaninsky@dsshaj.cz, jirizimola@gmail.com, info@kdu.cz, podatelna@novabystrice.cz, hejtman@kraj-jihocesky.cz, bytservis@bytservis.sk, pilip@bytservis.sk, ov.budejice@kscm.cz, vojtech.filip@kscm.cz, spolek@scsf.cz, radek@uklidmecesko.cz, kristyna@uklidmecesko.cz, petra@uklidmecesko.cz, pavel@uklidmecesko.cz, katka@uklidmecesko.cz, mirek@uklidmecesko.cz, irena.redinova@vfn.cz, jiri_drabek@seznam.cz, halina.simkova@gmail.com, etickakomisecr@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, pospisil.milan@vlada.cz, narodnostni.mensiny@vlada.cz, cickaj@gmail.com, dusan.sajak@gmail.com, gregerova@ecav.cz, vauban@email.cz, gabina@wohnout.cz, mapex@mapex.cz, davidhof@seznam.cz, gabina@musicmanagement.cz, jana.cizkova@fastcr.cz, breclav@dieceze.cz, kylianova@centrum.cz, nakvasilova@seznam.cz, m.kylianova@centrum.cz, farnost@postorna.cz, posta@breclav.eu, e_podatelna@breclav.eu, vira@vira.cz, michal.nemecek@apha.cz, kancelar.ps@apha.cz, rkfpodivin@email.cz, roman.latuske@economia.cz, vladimir.piskacek@economia.cz, michal.brejcha@economia.cz, stepan.burda@economia.cz, martin.jasminsky@economia.cz, nikita.poljakov@economia.cz,

515.

martin.jasminsky@economia.cz, lubos.krec@gmail.com, jhanzlickova@harlekyn.cz, info@hkinfo.cz, vhanzlicek@harlekyn.cz, info@ocnioptik.eu, sarm@rozhlas.cz, hradec@rozhlas.cz, jiri.kansky@rozhlas.cz, socstud@fss.muni.cz, bce@bce.cz, martin.simacek@socialniinkluze.cz, jaroslav.valuch@socialniinkluze.cz, filip@psp.cz, kyselaj@prf.cuni.cz, stepan.bolf@socialniinkluze.cz, hermankovap@senat.cz, martina.kascakova@rozhlas.cz, antos@prf.cuni.cz, bohac@prf.cuni.cz, damohors@prf.cuni.cz, uzp@natur.cuni.cz, tomas.cajthaml@natur.cuni.cz, jolana.tatosova@natur.cuni.cz, jan.frouz@czp.cuni.cz, iva.hunova@natur.cuni.cz, pavel.kindlmann@natur.cuni.cz, petra.innemanova@dekonta.cz, stasa@prf.cuni.cz, klara.petru@natur.cuni.cz, carcharhinusleucas@yahoo.com, tomasekm@prf.cuni.cz, jaroslava.frouzova@natur.cuni.cz, kyselaj@senat.cz, asistentka@eliskawagnerova.cz, klubcsspis@seznam.cz, klubprazskychspisovatelu@seznam.cz, biskup@ccshbrno.cz, olga.nytrova@seznam.cz, marketa.hlasivcova@post.cz, souckova.martina@vlada.cz, infoservis@czso.cz, renata.pavelhelan@gmail.com, admin@hudbakrestanu.cz, radio@proglas.cz, info@krestandnes.cz, info@hopetv.cz, sbor@krsbvs.cz, viafamilia@viafamilia.cz, projekt.izrael@tiscali.cz, martin.votruba@supraphon.cz, united.3p@centrum.cz, podpora@supraphonline.cz, info@supraphon.cz, promo@supraphon.cz, michal.maka@supraphon.cz, reditel@dsshaj.cz, borik@dsshaj.cz, Pilatova.Marketa@aeskulab.cz,

516.

hibu@volny.cz, Jan.Fimbinger@seznam.cz, pavlina.lou@seznam.cz, irena@jirasko.cz, bousci@gmail.com, andreabaja@seznam.cz, liberec@kaes.cz, info@fotoklub-obscura.cz, pmarvan@volny.cz, navif@seznam.cz, zorce@seznam.cz, chopin@zus-ml.cz, jovka.petr@tiscali.cz, sLorenc@seznam.cz, p.marek@rejmon-marek.cz, cksjesenik@gmail.com, piatek@atlas.cz, ostrava@kaes.cz, kshd@seznam.cz, pkacha2005@volny.cz, otakunzmann@volny.cz, zdeba@volny.cz, petr.zuna@volny.cz, tomasjoska@volny.cz, sindelarz@seznam.cz, ks.decin@gmail.com, jirkov@kaes.cz, info@kszlin.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz, daniel.provaznik@quick.cz, info@ksbnl.cz, jana.jaresova@cvut.cz, sbor_ostrava@armadaspasy.cz, info_cssbb@armadaspasy.cz, sbor_prerov@armadaspasy.cz, Jiri_Vonsik@czh.salvationarmy.org, vavrovam@psp.cz, cssostrava@armadaspasy.cz, ustredi@armadaspasy.cz, ledererovae@psp.cz, armadaspasybrno@gmail.com, kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz, vzp@psp.cz, petra_morcinkova@armadaspasy.cz, ad_sumperk@armadaspasy.cz, graum@psp.cz, petr_janousek@czh.salvationarmy.org, nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz, lebeda@glopolis.org, kopecny@glopolis.org, sutlovicova@glopolis.org, vrbat@psp.cz, kotecky@glopolis.org, cajkova@glopolis.org, gandalovicova@glopolis.org, kebova@glopolis.org, cermakova@glopolis.org, vrlik@glopolis.org, jirkuo@psp.cz,

517.

urbancova@glopolis.org, kopecny@glopolis.org, kulhankova@glopolis.org, info@ceskapozice.cz, istvan.leko@lidovky.cz, petr.busta@lidovky.cz, upv@psp.cz, richard.cortes@ceskapozice.cz, ludek.bednar@ceskapozice.cz, posta@psp.cz, katerina.nosek@mafra.cz, cpsvaz@cgoa.cz, spcr@spcr.cz, stefania.recskyova@tuv-sud.cz, info@svetenergie.cz, redakce@vesmir.cz, stampach@post.jabok.cz, cech@psp.cz, ivan.stampach@seznam.cz, studnickova@psp.cz, davidovae@senat.cz, krickova@psp.cz, epodatelna@senat.cz, goldmanovak@senat.cz, lehmannm@psp.cz, muzakovab@psp.cz, papousek@psp.cz, bilkova@psp.cz, prokopova@psp.cz, kostkovaj@psp.cz, novakovah@psp.cz, civinovae@psp.cz, kroupovap@psp.cz, jirkova@psp.cz, hadravovae@psp.cz, kubickovae@psp.cz, eva.dostalova@psp.cz, formandlovam@psp.cz, novakovah@psp.cz, civinovae@psp.cz, zavodska@psp.cz, tomas.wehle@economia.cz, martin.jasminsky@economia.cz, lubos.krec@gmail.com, gjurisicova@academia.cz, int@muni.cz, jirak@fsv.cuni.cz, cemes@fsv.cuni.cz, media.iksz@fsv.cuni.cz, petr.hamsik@fsv.cuni.cz, pavla.koterova@fsv.cuni.cz, ondrej@aust.cz, barina@mediar.cz, radek.kedron@rozhlas.cz, 27401@mail.muni.cz, info@mup.cz, p.abelova@mestodobruska.cz, a.arijcukova@mestodobruska.cz, jj@janjirak.cz,

518. daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz,

libor.dvorak@rozhlas.cz, mudrivandavid@centrum.cz, b.langerova@gmail.com, nezavislamedia@seznam.cz, doubalik.petr@seznam.cz, ivandavid@ivandavid.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, posta@uradprace.cz, daniela.kubisova@uradprace.cz, oso@mesto.rosice.cz, petr@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, Andrea.Trojanova@RosiceNasimaOcima.cz, podatelna@obec-ricky.cz, brim@mesto.rosice.cz, policie@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, zsrosice@volny.cz, obec@obec-ricky.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, arturc@centrum.cz, r.brandejsova@mestodobruska.cz, j.borek@mestodobruska.cz, koubova@psp.cz, svobodovak@psp.cz, vvvkmt@psp.cz, o.bittner@mestodobruska.cz, mikroforum@rozhlas.cz, kavaoctvrte@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, info@platformaec.cz, sekretariat@katyd.cz, koubova@katyd.cz, kutil@katyd.cz, jirimachane@seznam.cz, paulas@katyd.cz, scheinostava@katyd.cz, prinz@katyd.cz, zikmund@katyd.cz, nosek@katyd.cz, perspektivy@katyd.cz, janicek@katyd.cz, Staud@katyd.cz, ragal@seznam.cz, srsen@bihk.cz, redakce@katyd.cz, jirka.gracka@gmail.com, jpraisova@doo.cz, ourednikova@bip.cz, prinz@katyd.cz, perspektivy@katyd.cz, grafika.zlom@gmail.com, pazourkova@mdb.cz, riha@mdb.cz, brzobohata@mdb.cz, mosa@mdb.cz, smutna@mdb.cz,

519.

ela@meander.cz, pr@fhs.cuni.cz, vacha@farnostsalvator.cz, marek.vacha@lf3.cuni.cz, dekan@lf3.cuni.cz, vut@vutbr.cz, Jan.Spousta@vut.cz, jan.spousta@amo.cz, jakub.zahora@amo.cz, remr@centrum.cz, jan.malek@ikdp.cz, filip.chraska@amo.cz, vaclav.kopecky@amo.cz, louda@fsv.cuni.cz, olvy@centrum.cz, petr.bohacek@amo.cz, novakp@fsv.cuni.cz, hava@fsv.cuni.cz, fric@fsv.cuni.cz, Mpetrusek@seznam.cz, opatrny@anobudelip.cz, richter@anobudelip.cz, jakub.komarek@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, etickakomisecr@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, eva@veis.cz, eva.cigankova@ikdp.cz, tomas.kavalek@amo.cz, jan.smidek@ikdp.cz, krystof.krulis@amo.cz, michal.thim@amo.cz, tereza.jermanova@amo.cz, vit.dostal@amo.cz, zora.hesova@amo.cz, ostrava@kaes.cz, kshd@seznam.cz, pkacha2005@volny.cz, otakunzmann@volny.cz, zdeba@volny.cz, petr.zuna@volny.cz, tomasjoska@volny.cz, sindelarz@seznam.cz, ks.decin@gmail.com, jirkov@kaes.cz, info@kszlin.cz, jiri.skarvada@tiscali.cz, daniel.provaznik@quick.cz, info@ksbnl.cz, radio@proglas.cz, ksnb@wo.cz, kancelar.ps@apha.cz, michal.nemecek@apha.cz, vysilani@tvnoe.cz, web@katolik.cz, zive@proglas.cz, info@tvnoe.cz, alvarez@alvarez.cz, marketa@meander.cz,

520.

cyril.svoboda@diplomaticka-akademie.cz, info@diplomaticka-akademie.cz, ludmila.habadova@vsci.cz, anna.dytrtova@vsci.cz, ladislav.mrklas@vsci.cz, jiri.cieslar@vsci.cz, josef.sima@vsci.cz, tomas.horacek@vsci.cz, tomas.pojar@vsci.cz, eva.horzinkova@vsci.cz, miroslav.novak@vsci.cz, jan.osterreicher@vsci.cz, lukas.rieger@vsci.cz, alena.mackova@vsci.cz, daniel.kunstat@vsci.cz, pavol.minarik@vsci.cz, harald.christian.scheu@vsci.cz, jiri.sedivy@vsci.cz, alexandr.vondra@vsci.cz, aneta.peskarova@vsci.cz, jaroslav.salivar@vsci.cz, ales.kucera@vsci.cz, lucie.litomiska@vsci.cz, tomas.dvorak@vsci.cz, martin.kubat@vsci.cz, krystof.cizinsky@vsci.cz, lenka.pavlikova@vsci.cz, milos.brunclik@vsci.cz, tomas.mlejnek@vsci.cz, ondrej.kubovy@vsci.cz, narodnostni.mensiny@vlada.cz, vrbova.iva@vlada.cz, opletalova.beranika@vlada.cz, dedkova.charlota@vlada.cz, klimundova.jana@vlada.cz, posta@mpsv.cz, posta@mpo.cz, posta@msmt.cz, nechvatal.jan@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, souckova.martina@vlada.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, renata.pavelhelan@gmail.com, info@vsci.cz, admin@hudbakrestanu.cz, info@krestandnes.cz, info@hopetv.cz, sbor@krsbvs.cz, viafamilia@viafamilia.cz, projekt.izrael@tiscali.cz, martin.votruba@supraphon.cz, , info@supraphon.cz, promo@supraphon.cz, podpora@supraphonline.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz,

521. babisa@psp.cz, info@zemanmilos.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz,

hamacekj@psp.cz, jirizimola@gmail.com, filip@psp.cz, manager.hama@seznam.cz, radka.fronkova@novaart.cz, kotecky@glopolis.org, ivan.stampach@seznam.cz, cpsvaz@cgoa.cz, info@svetenergie.cz, redakce@vesmir.cz, predprodej@mdb.cz, podatelna@cnb.cz, lkropik@deloittece.com, obchodni@newtonmedia.cz, babisa@psp.cz, info@zemanmilos.cz, kotecky@glopolis.org, michal.mirvald@vse.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, pitukova@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, hirs.j57@gmail.com, 2450@fce.vutbr.cz, pocinkova.m@fce.vutbr.cz, archiv@cnb.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, kynclova.t@fce.vutbr.cz, rubinova.o@fce.vutbr.cz, lib@cnb.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, holub@bip.cz, tomas.hruby@dlstudio.cz, david.marek@dlstudio.cz, sylva.vlkova@dlstudio.cz, editors@newtonmedia.cz, singr.m@quick.cz, miroslav.singer@vse.cz, sdns@cnb.cz, operations@europ-assistance.cz, servis.cz@generali.com, pojistovny@cnb.cz, honza.marek@generali.com, mnnestat@cnb.cz, cru.svyp@cnb.cz, expozice@cnb.cz, statistickevykazy@cnb.cz, smenarny@cnb.cz, halik@farnostsalvator.cz, redakce@blesk.cz, tomas.halik@gmail.com, nabozenstvi@rozhlas.cz, cyril.svoboda@diplomaticka-akademie.cz, mateslovo@ceskatelevize.cz, klimova@mdb.cz, mazakova@mdb.cz, ondricek@mdb.cz,

522.

helbichova@mdb.cz, janek@mdb.cz, dan.kalousek@gmail.com, kotala@mdb.cz, info@svetenergie.cz, info@ceskapozice.cz, infoservis@czso.cz, stejskalovav@psp.cz, smolikoval@seznam.cz, lada@someone.cz, office@institutvk.cz, raisk@psp.cz, bousci@gmail.com, andreabaja@seznam.cz, liberec@kaes.cz, info@fotoklub-obscura.cz, pmarvan@volny.cz, navif@seznam.cz, zorce@seznam.cz, chopin@zus-ml.cz, jovka.petr@tiscali.cz, sLorenc@seznam.cz, p.marek@rejmon-marek.cz, petr.macinka@institutvk.cz, cupr@biskupstvi.cz, hibu@volny.cz, posta@mpo.cz, Jan.Fimbinger@seznam.cz, pavlina.lou@seznam.cz, irena@jirasko.cz, sobol@mdb.cz, cerna@mdb.cz, helbich@mdb.cz, kralova@mdb.cz, twr@twr.cz, piatek@atlas.cz, cksjesenik@gmail.com, united.3p@centrum.cz, drlik@mdb.cz, petrgazdik@me.com, komercni@mdb.cz, cpsvaz@cgoa.cz, petr_janousek@czh.salvationarmy.org, tomas.bendl@prague.msf.org, iveta.polochova@prague.msf.org, media-cz@lekari-bez-hranic.cz, jakub.hein@prague.msf.org, jasna.sledrova@prague.msf.org, Digital.Intern.PRG@prague.msf.org, office@lekari-bez-hranic.cz, dary@lekari-bez-hranic.cz, hr@lekari-bez-hranic.cz, sefredaktor@idnes.cz, idnes@idnes.cz, foto@idnes.cz, videoeditori@idnes.cz, info@forum24.cz, obchod@llb.cz, katalog@czechtourism.cz,

523.

orsakova@czechtourism.cz, ic@czechtourism.cz, staromestska@czechtourism.cz, ladislavc@dpmp.cz, monikah@dpmp.cz, milosm@dpmp.cz, vladimirz@dpmp.cz, veronikab@dpmp.cz, petrab@dpmp.cz, navrhy@llb.cz, r.fizkova@llb.cz, dcm@bcb.cz, recepce@llb.cz, b.opocenska@llb.cz, knihovna-lb@seznam.cz, r.simackova@llb.cz, kore@llb.cz, kavarna@llb.cz, bufet@llb.cz, podatelna@lazne.bohdanec.cz, dcm@doo.cz, vinarnaujiriho@gmail.com, mladez@cirkev.cz, strak@cirkev.cz, lehrlova@cirkev.cz, gargulakova@cirkev.cz, orlik@cirkev.cz, svetnickova@cirkev.cz, predseda@signaly.cz, dcm.brno@biskupstvi.cz, dcm@bihk.cz, dcm@dltm.cz, redakce@penize.cz, radkin.honzak@lf1.cuni.cz, ombudsman@rozhlas.cz, yvonna.lucka@biosynteza.cz, podatelna@rozhlas.cz, lucie.sidova@socialniklinika.cz, magda.juranova@socialniklinika.cz, barbora.janeckova@socialniklinika.cz, marketa.charvatova@socialniklinika.cz, iva.abramcukova@socialniklinika.cz, ivana.pychova@socialniklinika.cz, anna.ryvolova@socialniklinika.cz, kultura@llb.cz, l.tyller@llb.cz, mladez@arcibol.cz, dcmplzen@volny.cz, adcm.praha@gmail.com, barbora.sladekova@socialniklinika.cz, info@navstevalekare.cz, radkinh@seznam.cz, jan.majer@psychologie.cz, jan.smetanka@psychologie.cz, editor@psychologie.cz, h.votypkova@llb.cz, l.faltysova@llb.cz, i.retrova@llb.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz,

524.

magda.juranova@socialniklinika.cz, lucie.sidova@socialniklinika.cz, dvorakv@vse.cz, anna.ryvola@gmail.com, marie.petova@fhs.cuni.cz, rozvoj@fhs.cuni.cz, ladislav.benyovszky@fhs.cuni.cz, dekanat@fhs.cuni.cz, marie.dohnalova@fhs.cuni.cz, helena.haskovcova@fhs.cuni.cz, havel@cts.cuni.cz, milos.havelka@fhs.cuni.cz, holecek@ums.zcu.cz, honza.horsky@seznam.cz, illner@kav.cas.cz, eduard.maur@ff.cuni.cz, kandert@fsv.cuni.cz, miroslav.marcelli@fhs.cuni.cz, moravcova@fhs.cuni.cz, tomas.nejeschleba@upol.cz, karel.novotny@fhs.cuni.cz, Jiri.Pesek@fhs.cuni.cz, marie.petova@fhs.cuni.cz, zdenek.pinc@fhs.cuni.cz, ladislav.prusa@vupsv.cz, marek.skovajsa@fhs.cuni.cz, jan.sokol@fhs.cuni.cz, spinka.marek@vuzv.cz, stanislav.stech@pedf.cuni.cz, ivan.wilhelm@ruk.cuni.cz, Jiri.Milek@mze.cz, kancelar@asz.cz, tiskove@mzp.cz, marek.cihak@mzp.cz, kristyna.seidlova@mzp.cz, jiri.mikes@mzp.cz, info@mzp.cz, podatelna@mze.cz, info@mze.cz, augustin.radek@vlada.cz, edesk@vlada.cz, mysicka.bedrich@vlada.cz, hauser.zdenek@vlada.cz, tuckova.eva@vlada.cz, chmelar.ales@vlada.cz, bydzovska.marie@vlada.cz, volcik.stanislav@vlada.cz, stepankova.martina@vlada.cz, winkler.jiri@vlada.cz, filip.premysl@vlada.cz, posta@psp.cz, posta@mpo.cz, info@optikazastavka.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, info@mmr.cz, posta@mmr.cz, media@mmr.cz, istech@fi.muni.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Boha uráží. Pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět měl v zimě 2018, 70 let od roku 1948, zimovat na Božích zákonech POLE VĚDY Písma. Rok OSMIČKY, 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, Lucifer Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.