Kapitola 241 - 44 stran

05.04.2018 12:37

Kapitola 241 - 44 stran. Odplouvá nám tajemství o tom, že Luciferovi, světlonoši pekla ohně meče válek křesťanů s muslimy, Bohu milému Otci faráři Hénekovi z Domašova domasov@dieceze.cz, shnila jeho SKÁLA, jeho majetek, jeho stará fara v Domašově. Farář Hének, tím již není OTCEM zakladatelem lží o Bohu, ale je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Jeho protikladné žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM na Velikonoce, a o nezbytnosti meče nesmyslných válek o území s fosilními palivy, vydal Bůh nyní marnosti proto, aby technický lži lid Česka, jako první na světě, pomocí Božího rozumu, mohl vyprojektovat VĚČNÉ PŘÍBYTKY, sídliště a města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu zpracovaného na výkresech, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. BOŽÍ SYN, farář Hének, má povinnost učinit rozhodnutí, že všem boháčům majetek neprodleně pomine proto, aby Bůh, svým Božím rozumem, z Božího milosrdenství, mohl celosvětově vytvořit majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. VĚČNÉ PŘÍBYTKY Bůh dovoluje stavět celosvětově, a to novým kněžím, v Česku nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a nové vládě, s Boží mocí výkonnou, pokorným a úplně poslušným. Vytvoření nové vlády Česka, vděčné NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, za KNIHU ŽIVOTA těchto textů, v TV Barrandov, u úplně poslušného ředitele Soukupa, je uvedené v kapitole 140. BOŽÍ SYN farář Hének, má povinnost se smířit s OTCI zakladateli Božího království. Ti kdo veřejně lžou o Bohu, a o jeho koncepci energetiky, např. Zeman, či Babiš, zavírají oči. Jak.1/22,2/22,3/10,4/14,5/1, Mar.4/12,7/7,13/20, Řím.1/18,3/6,8/19,9/18,11/28,32, Luk.1/52až16/9,13,17/10,20,34až19/44,20/18, Jud.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, atd.

 

Kapitola 241 - 44 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 21. Česká bible kapitola 241. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Předmluva. Bůh v Písmu i v písničkách mluví o mém tříletém působení. Dle Boží vůle, nové Boží slovo VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, rozsévám již v sedmi tříletých intervalech, 3 x 7 = 21 let, od roku 1997, do roku 2018. Tak žádnému národu Bůh neučinil, Boží SOUD národy neznají, jenom jím vyvolené Česko. Vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných sviní nastane, až po vykonání SOUDU neposlušných, po otevření této KNIHY ŽIVOTA v médiích a ve školství. Potom Bůh všem dovolí na militaristickou křesťanskou říši zla zapomenout, a udělat vše nové tím, že nový Boží technický lid, svými projekty, začne budovat říši novou, ve které Bůh. úplně poslušným, postupně setře každou slzu z očí. Boží ráj, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je na dohled. Hospodin slíbil, že Boží ráj vybuduje sám tím, že mnohým svůj Boží rozum vrátí tak, že mnozí porozumí uvedeným textům KNIHY ŽIVOTA. Při odstoupení Božího rozumu, každý geneticky zvířecí mozek zemdlí. KNIHA ŽIVOTA je pokladem, protože je novým Božím slovem. KNIHOU ŽIVOTA jsou tyto texty, protože je zde pravda o Bohu, a pravda o jedině správné koncepci energetiky, která osvobodí celý svět od křesťanských lží o Bohu, a od lží o naprosto chybné koncepci energetiky. Na ŠKAREDOU STŘEDU jsem přišel na faru v Břeclavi, kde jsem mluvil s OTCEM farářem křesťanské říše zla breclav@dieceze.cz, kylianova@centrum.cz, m.kylianova@centrum.cz, vira@vira.cz, farnost@postorna.cz, posta@breclav.eu, e_podatelna@breclav.eu, twr@twr.cz, kancelar.ps@apha.cz, rkfpodivin@email.cz, nakvasilova@seznam.cz, michal.nemecek@apha.cz. Otci faráři jsem se neodvážil říci vše, co nyní píši proto, aby mě nevyhodil. Řekl jsem mu, že noviny Rovnost, i křesťanští kněží uvádí, je země, kterou je Bohem vyvolené Česko, je samodruhá, tedy že je těhotná novou vírou v Krista. Řekl jsem mu, že největším křesťanským nesmyslem je tvrzení, že se na Velikonoce nemá hýbat se zemí z toho důvodu, že v ní odpočívá Kristus. Kristus v zemí nepřebývá, protože je to DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v křesťanském vězení, v říši zla, kde místo Boha, DUCHA SVATÉHO, vládnou neposlušní boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, politici pravice a levice, a tím výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Řekl jsem mu, že Kristus stále přebývá na POLI VĚDĚ Písma tím, že jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou dokonalou Boží láskou tím, že jsou energetickou spásou. Neřekl jsem, že novému Bohu, Kristu, DUCHU SVATÉMU, se již nesmí posmívat. Nový Kristus, vzkříšený z křesťanských mrtvých sviní, KNIHOU ŽIVOTA těchto textů, Luciferům kněžím odpustí jejich hříchy, jejich lži o Bohu, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, až po vykonání SOUDU všech neposlušných, v médiích. Vše, co je v Písmu o Česku uvedené, se již stalo. Proto kněží nemají výmluvu Boha ignorovat. Kvůli tomu, že kněží jsou dvojitými agenty tím, že slouží jak Bohu, tak boháčům, bankéřům, zbrojařům, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., z jejich far, a tím ze všech lidských příbytků, jsou doupata hříchu. Bůh chce nadělat ze všech domů příbytky Boží tím, že Česko bude mluvit pravdu o Boží moci nad lidmi, a o jeho vůli. Při odstoupení Božího rozumu, jsou neposlušní křesťané úplně bezmocní. Odmítání studia ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je energetickou, ekologickou, mravní smrtí. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Farář z Břeclavi, a s ním všichni ostatní, měli povinnost, na ŠKAREDOU STŘEDU, chrámové katolické zpěvy proměnit v kvílení pochopením, že jako neposlušní, to je jako mrtví, neslouží Bohu, ale tvorstvu, což neučinili. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH SVINÍ, proto zase nenastalo. Kněží Boha ZLODĚJE nenávidí, a já tím, že v KNIZE ŽIVOTA dělám SOUD všech neposlušných modloslužebníků, dvakrát vykořeněných, se jim hnusím. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, proto zlí stále oddalují. 2.Kor.10/4,13/5,8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Tes.4/6až5/2, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Zjev.1/1až22/21, atd. Svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka, Bůh chce ukončit vládu Satanů, či Luciferů kněží nad lidmi, a nad křesťanským Bohem, kterého Bůh v Písmu zmařil, a tím ukončit dobu, vyměřenou Bohem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM v Písmu, pro křesťanskou říši zla. Kvůli neposlušnosti Luciferů kněží, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, své vlády nad lidmi, stále nemůže vykonat SOUDNÝ DEN. BÍLÁ SOBOTA, době úplňku MĚSÍCE, 31.3.2018, byla tím dnem, kdy jediný Bůh SVĚTA vyžadoval, aby jím vyvolené Česko prorokovalo nutnost zničení křesťanské říše zla, a přeměnu této říše, na celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Česko má proto povinnost vydat po Velikonocích poklad, kterým je KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Všichni neposlušní lži lidé, od kterých Bůh odstoupil, svým Božím rozumem, se proti novému, neomylnému Bohu, i proti pravdě o koncepci energetiky, uvedené v Písmu, vzbouřili. Lidský rozum bezmocných lidí, je totiž pouze geneticky zvířecí. Stejně tak lidská DUŠE, je stejná jako u zvířet. Pro návrat k novému Bohu, úplně POSLUŠNÍ musí číst tuto KNIHU ŹIVOTA. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10. Opakovaně je všem SVĚTLONOŠŮM pekelného křesťanského OHNĚ, Luciferům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC oznamováno, že jsou již dvakrát vykořenění. Bůh ZLODĚJ, poprve neposlušné křesťany vykořenil, při svém prvním příchodu do Česka, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Tehdy, jako první vstali z mrtvých LÉVIJCI, OVCE, či BERANI z KSČ, vedení vůdcem BERANEM Gottwaldem. Jud.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/8,4/7až6/3,6,8/10až12/28, Sk.3/21,7/41,17/30, 1.Tes.4/6až5/2, atd. Neposlušné svině Bůh podruhé vykořeňuje po Velikonocích 2018, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ. Z neposlušných mrtvých sviní, či NETVORŮ, mají povinnost vstát z mrtvých jako první ti, kdo jsou nyní Boží. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou nyní z technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z infoservis@czso.cz, atd. Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 1.Tes.4/6až5/2, Řím.1/18,3/6,8/19až11/32, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21,13/33až18/39až22/47, Jud.12, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Bohu milí Otcové LUCIFEROVÉ kněží, nositelé OHNĚ PEKLA MEČE nesmyslných válek křesťanů s muslimy, o území s fosilními palivy, si stále naivně myslí, že jim jejich křesťanské lži o tom, že vzkříšení z mrtvých bohatých sviní již nastalo, projde bez trestu. Opakovaně je neposlušným Satanům kněžím zvěstováno, že ČERVENÉ PONDĚLÍ před 70 léty, v roce 1948, učinil Hospodin ČERVENÝM tím, že pomocí komunistických BERANŮ, SOUDIL neposlušné a vzpurné dvojité agenty Lucifery kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, dle textů JÓBA. Iz.1/1až23/17,29/11až24až66/24, Jer.1/17až25/11až31/27,32až51/58, Zach.2/12,3/9,4/6až7/5až13/2,4až14/20, Jud.12, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Nastala doba, kdy šťastným pozemským Otcům, Bohu milým, faráři Hénekovi z Domašova arturc@centrum.cz, děkanu Chybnému breclav@dieceze.cz, a biskupu Cikrlemu cupr@biskupstvi.cz, ŽENA STATEČNÁ porodila DÍTĚ, nového Krista pro toto vzpurné pokolení, který bude vládnout, láskou svých ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, všem státům světa. Jan1/13až15/25, Řím.1/18až11/28,32, Př.1/7,14až31/10, Iz.9/5až29/11, 24až66/24, K.M.1/4až6/6,24až7/27až19/6, Mich.2/3,4,10až4/12až5/9, 1.Jan2/14,20, 4/16,5/2,16, atd. Toto DÍTĚ, které boří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je z nového DUCHA, který je vylit na Česko, z milosrdenství Božího rozumu, z VEŠKERÉHO Písma. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Otcové Hének, Chybný a Cikrle mají povinnost, smířit se s Kristem pro toto pokolení, a z milosrdenství Božího rozumu, změnit celý svět tím, že jejich veškeré slovo bude o správné energetické koncepci Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Otcové kněží, mají povinnost milovat Krista pro toto pokolení, věřit v možnost nastolení vlády Boží nad světem, a kázat Boží zákony tak srozumitelně, aby je BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu, mohli neprodleně realizovat. Kristus vyžaduje, aby toto vzpurné pokolení, bylo ve výkladu Písma neomylné. Řím.1/18až8/19,29,11/32,16/26, Iz.29/11,24až66/24, Jer.1/17až31/27,32, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Úplně poslušní služebníci Boží, již nemají svobodnou vůli, protože vůli Boží znají. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Dan.9/14, 27až11/39,12/2, atd. V době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, měli komunističtí vládnoucí BERANI, či OVCE, od Boha, z Božího milosrdenství, RUDÝ ŠTÍT BOHATÝRŮ KOMUNISTŮ. Vytvořili socialistickou majetkovou Boží rovnost. Kvůli nastolení socialistické Boží rovnosti, chamtivé modloslužebníky boháče, a jejich Bohy, Lucifery kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, zavírali komunisté, dle Boží vůle, do vězení, pod zámek. Bůh nemusel nic vyšetřovat, jejich činy znal. Kol.3/5, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.1/1 až24/22až66/24, 1.Tes.4/6až5/2, atd. Nyní, po BÍLÉ SOBOTĚ, nový, neomylný Hospodin, DUCH SVATÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádné barevné, politické a náboženské svině, či NETVORY, žádnou barevnou politickou a náboženskou DUHU, již nepotřebuje. Nepotřebuje žádné Skrípaly kněze, žádné dvojité agenty. Dvojití agenti, kteří ještě budou sloužit Bohu, a současně boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, vojákům, atd., všichni Skripalové, zasluhují SMRT. Žádného DVOJITÉHO AGENTA, kněze, Bohem v Písmu prokletého, nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nenechá bez trestu. Nový Kristus vyžaduje, aby úplně poslušní Otcové kněží ho obsluhovali jako ANDĚLÉ, jako OKŘÍDLENCI tím, že Boží vůli vykřičí do celého světa. Nový Bůh vyžaduje, aby po BÍLÉ SOBOTĚ, jedinou církví Česka, byla nová vláda Česka, s Boží mocí výkonnou. Aby nová vláda byla BÍLÁ, bez barevných politiků pravice a levice, sestavená dle textů minulých kapitol. Za premiéra nové vlády Česka, Bůh v Písmu vyvolil bývalého BERANA, bývalého komunisty, sedmého premiéra Česka, Ing. Topolánka. Za ministra zahraničí, bývalého BERANA, bývalého komunisty, Babiše. Když ještě někdo neposlušný a vzpurný, nějaký Boží rozum má, může brzy být bez něho. Hospodin má moc Česko a SVĚT energeticky, ekologicky a mravně spasit a zachránit. Má moc, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zahubit. Co si vzpurné Česko nyní vybere, to bude mít. Buď úplnou poslušnost, a tím život věčný, v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nebo energetickou, ekologickou a mravní SMRT v křesťanské říši zla. Dle písniček od nového Krista. Zítra se bude tančit všude, až bílé vlajky služebníků Božích, na stožáry světa v Brně vyletí. Boháči, modloslužebníci, co před sebou vidí jenom svoji vlastní skvělou budoucnost, změní se v suché stromy bez listí. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3. Vážení helpdesk@centrum.cz. Stížnost na nedoručení mých dopisů Vám píši na základě doporučení Vaší paní Ivany Mikšíkové. KNIHU ŽIVOTA, kde je pravda o Bohu, a pravda o jedině správné koncepci energetiky, která osvobodí celý svět od křesťanských lží o Bohu, a od lží o naprosto chybné koncepci energetiky vládnoucí elity, píši již 3 x 7 let, celkem 21 let, roku 1997, do Velikonoc roku 2018. Všichni neposlušní lidé, od kterých Bůh odstoupil, svým Božím rozumem, se proti Bohu, i proti pravdě o koncepci energetiky vzbouřili, včetně Vás. Nedovolujete mně tuto pravdu rozesílat, přestože již máte být, po 21 létech zasílání těchto textů elektronicky, těhotní novou vírou v Boha. Nyní jste opakovaně zrušili odeslání mých dopisů s přílohou 32 stran. Vaši síť nepřetěžuji. Tyto dopisy odesílám cca 2x či 3 x týdně, na 3 x 59 adres. Máme svobodu slova a svobodu náboženskou. Proto žádám, abyste cenzuru na KNIHU ŽIVOTA těchto textů zrušili. Čislo nedoručené zprávy jednoho dopisu je 20180326-214431-567-6058-gm-as3. Děkuji za odpověď. Stanislav Oplatek. Pokud cenzuru nezrušíte, je tento text trestním oznámením, podávaným na Vás, vzpurné, orgánům činných v trestním řízení. Po 21 létech zasílání těchto textů elektronicky, všichni již mají být těhotní novou vírou v jediného neomylného Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Orgány činné v trestním řízení z Rosic, Brna a z Prahy, mají povinnost, nového Krista, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE, porodit tím, že tvrdě poženou k odpovědnosti Bohem prokleté dvojité agenty, Skripaly, faráře Héneka z Domašova, biskupa Cikrleho, kněze z Břeclavi, Prahy, atd. Dále rektory Beka a Štěpánka, ředitele ČRo Brno Ostrého, atd. Mě, nepatrnému PŘEDKLADATELI dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se dostane milosrdenství pouze v případě, že vládnoucí elita přizná veškerou moc Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým, geneticky zvířecim mozkem. Jedině v případě, že v Česku se KNIHOU ŽIVOTA bude zabývat především Božím rozumem uzdravený technický lži lid. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až se Božími výroky, o přeměně křesťanské říše zla, na celosvětové mírové Boží království, bude v Česku zabývat hodně lidí proto, aby z toho Česko mělo užitek, aby bylo hlavou národů. Při tradičním vzkříšení z mrtvých sviní na Velikonoce, v křesťanské říši zla, ve vzedmutém moři vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Bohové zlých neposlušných NETVORŮ, Satani, či Lucifeři kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, odpustili všechny hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, sami sobě, boháčům z O2, helpdesk@centrum.cz, všem vlastníkům ECONOMIA, i boháči Bakalovi, atd., ke své vlastní záhubě. Vzkříšení z mrtvých sviní, které nenastalo, v Česku nastane, až dále uvedené vzpurné a neposlušné svině, budou rodit nového Krista tím, že neprodleně porodí NOVÉ, VEŠKERÉ SLOVO BOŽÍ. michal.brejcha@economia.cz, irena.jirku@economia.cz, stepan.burda@economia.cz, zuzana.kleknerova@aktualne.cz, lubos.krec@economia.cz, leos.rousek@economia.cz, martin.ehl@economia.cz, petr.matejcek@economia.cz, roman.latuske@economia.cz, vladimir.piskacek@economia.cz, e_podatelna@breclav.eu, czech@fluiconnecto.com, martin.jasminsky@economia.cz, nikita.poljakov@economia.cz, office@icf-praha.cz, Protože hříchy již odpouští pouze Bůh, a ne drzí Satani kněží, a to vstupováním nebo odstupováním svého Božího rozumu, vzkříšení boháčů, bankéřů, zlých zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, atd, z mrtvých sviní, či z mrtvých neposlušných NETVORŮ, na Velikonoce ještě nikdy nenastalo, ani v roce 2018. Až nastane, vzedmuté moře křesťanských militaristických sviní Česka vyschne proto, aby jediný Bůh celého SVĚTA, mohl svým SLOVEM, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vládnout dle Božích zákonů, a Božích přikázání, o Boží majetkové rovině, opakovaně objasňované. V dělání zla je Bůh nyní aktivní. Např. v Sýrii dělá z měst sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. V Brně jsem mluvil se spisovatelkou, která zná boháče Bakaly už jako kluka. Tvrdila, že v křesťanské říši zla, Bakala má mravy velice dobré, a že mu domluví, aby jeho podřízení tyto texty KNIHY ŽIVOTA, které ona zná, přestali cezurovat. Hospodin, a stejně tak zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman, má na mravy boháče Bakaly, jiné názory. KOZEL Zeman, i Bůh, soudí nyní boháče Bakaly za to, že po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let socialismu, Boží socialistické spravedlnosti, zase propadl křesťanské chamtivosti, stejně jako ekumenické církve, což je MODLOSLUŽBA. Bože smiluj se nad Tebou v Písmu vyvoleným Českem, a vrať alespoň někomu svůj Boží rozum, ať vzkříšení z mrvých sviní, můžeš v Česku realizovat, v dalším novoluní MĚSÍCE. Vždyť jsi slíbil, že mě energeticky, ekologicky a mravně spasíš tím, že mnozí pochopí, že SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je TVOJE Boží milosrdenství, kvůli poznání TVÉ Boží moci nad neposlušnými lidmi. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11.

 

Bože NEOMYLNÝ, moje SKÁLO, v Písmu jsi slíbil, že nastane DEN PÁNĚ, kdy jediný Bůh celého světa, skrze téhož Boha, Ježíše Krista, bude soudit celý svět, podle svého evangelia tak, aby každý poznal, co v době křesťanské říše zla, je v neposlušných lidech skryto. Ospravedlnění budou ti úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohu milí OTCOVÉ všech států světa, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kteří budou zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Řím.2/13,16,3/6až8/19až11/28,32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Boží kompletní, základní evangelium KNIHY ŽIVOTA, opakovaně uváděné, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, z kterého Bůh pokorným, a úplně poslušným křesťanským a ateistickým sviním Česka žehná, je následující. Zrnem na sýpce je VINNÁ RÉVA Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry a OLIVOVNÍK Koránu. Jakmile v Česku, např. v kostele v Domašově, v Břeclavi, v Brně, či v Praze, nebo na VUT v Brně, či v ČRo v Brně, bude uvedené OVOCE na sýpce, od toho dne bude Hospodin, jím v Písmu vyvolenému Česku žehnat tím, že od tohoto dne nastane vzkříšení boháče Bakaly z mrtvých SVINÍ, které na Velikonoce ještě nikdy nenastalo. Boháč Bakala tím, že nevěří tomu, že nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, podvrátí trůny všech království SVĚTA, tím že zlomí sílu náboženských a politických lží, všech národů světa, stále kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Boháč Bakala tím, že nevěří jedině spávné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Boháč Bakala tím, že nevěří tomu, že nový Kristus, na Velikonoce převracel auta i s těmi, co v nich jezdí, stále kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Ztiš se před novým Kristem veškeré tvorstvo, neboť se v Česku vypravil dělat SOUD, ze svého příbytku, kterým je dokonalá Boží láska, uvedená v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, v křesťanské říši zla, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, bude pomáhat jenom těm, kdo o jeho Boží pomoc opravdu stojí. Kdo uvedené, kompletní, základní Boží evangelium KNIHY ŽIVOTA těchto textů, nyní nedá v médiích, v kostelích, či ve školství neprodleně na SVÍCEN, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, zanikne strašlivou záhubou. Odstoupením svého Božího rozumu, nový Kristus potrestá každého, kdo se k novému NEOMYLNÉMU Kristu, nevrátí neprodleně. Nový Kristus nepotřebuje pozemské Otce Lucifery kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, kteří vykládají Písmo tak, aby neposlušní, místo Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, mohli sloužit pouze neposlušnému tvorstvu, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Nový Kristus potřebuje OSLÁTKO, potřebuje rektora ČVUT Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, a proto potřebuje Bohu milé OTCE, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ, stejné jako je nový DUCHOVNÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE, v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Ageus2/6,18,19, Zach.2/12,17,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Sír.5/5,7/17,9/15,13/18,19/20,25,až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, atd. Bůh byl Pánem nad SOBOTOU, nad šestým dnem, nad šestým tisíciletím své vlády nad lidmi tím, že stvořil vzpurné a neposlušné, úplně pomatené, křesťanské, či ateistické svině, či NETVORY. Jím v Písmu vyvolené Česko, má nyní neprodleně zajistit, aby nový Kristus, ZLODĚJ, byl neprodleně PÁNEM NAD OSMÝM DNEM PÁNĚ, nad osmým tisíciletím své vlády, nad všemi národy SVĚTA. Dle své písničky Bůh vyžaduje, PSÁT nyní VŠE OD PRVNÍCH ŘÁDKŮ. Psát KNIHU ŽIVOTA těchto textů, od PRVNÍCH ŘÁDKŮ znamená psát o realizaci dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože dopřej nám, pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, psát vše v KNIZE ŽIVOTA, od prvních řádků, od nového DNES NAPLNĚNÍ Písma, v novém novoluní MĚSÍCE. Nové novoluní měsíce začíná v pondělí 16. 4. 2018, a končí úplňkem MĚSÍCE, v pondělí 30. 4. 2018. Uvedená pondělí jsou OSMÝM DNEM Páně, který schází pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, k vrácení se k novému Kristu, ZLODĚJI. Kristus ZLODĚJ, sice již podruhé přichází v Česku na boháče jako zloděj, ale nyní z jiného důvodu, než to bylo při jeho prvním příchodu, v době POUŠTĚ čtyřiceti let socialistické spravedlnosti. V době 40-ti let pouště socialismu, Kristus ZLODĚJ přišel na boháče kvůli nastolení své socialistické spravedlnosti, uvedené v Písmu. V PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní MĚSÍCE, v dubnu 2018, přichází nový Kristus na boháče jako ZLODĚJ, kvůli realizaci svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Přichází kvůli nastolení své dokonalé, celosvětové majetkové roviny, jejíž zřízení je nezbytné, kvůli nutnosti nahradit energetiku založenou na fosilních palivech, energetikou obnovitelnou. V PRAVÉ POLEDNE, v dubnu 2018, přichází Kristus jako VYSVOBODITEL tím, že pokorné a úplně poslušné služebníky vysvobodí, svým neomylným rozumem, od mrtvých, to je neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. DEBILIZACE neposlušných, to je mrtvých, je způsobena odstoupením Božího rozumu. Bude pokračovat tak dlouho, dokud se Kristus nad Českem nesmiluje. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, 1.Tes.4/6až5/2, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13. Pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, musí mít nyní vový vztah s Kristem ZLODĚJEM. Musí být novému Kristu ZLODĚJI vděční za SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, a za slib, vrácení Božího rozumu pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím. Boháč Bakala, a jeho NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA, svině Endlicherová z Proglasu, z TWR, a všichni ostatní vládnoucí NETVOŘI křesťanské říše zla, mají povinnost studovat texty Písma o tom, že všichni lháři, musí být, na své svatbě podvodníků, s podvodníky, proměněni v geneticky zvířecí MYŠI, dle pohádky od mediálního MISTRA Krista, dle pohádky ČARODĚJNÉ NÁMLUVY. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Bůh vede Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal, takže nikdo nemá výmluv textům Písma nerozumět. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, atd. Nový Kristus na Velikonoce nebyl vzkříšen z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní. Neodstranil ani ENERGETICKOU SMRT, ani HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je totální neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí světa od díla energetické zhouby. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jud.12. Nikdo na světě se nemůže očistit křesťanským půstem, či půstem při RAMADÁNU, od hříchu, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je totální neznalost Hospodina, z jeho SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Brány nových NEBES se otevřou, a brány PEKLA válek křesťanů s muslimy se zavřou, v jedinou hodinu rozhodnutí, o zničení stávajících Bohů lidí, o zničení boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a tím rozhodnutí o zničení jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19. Ve středu 4.4.2018, jsem vyšel k děkanu Chybnému breclav@dieceze.cz, a k sekretáři biskupa Cikrleho Čuprovi cupr@biskupstvi.cz, proto, aby mě Bůh, bořící křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nenaplnil děsem z jejich neposlušnosti. Jer.1/17až 6/19,30až31/27,32. Zvěstoval jsem jim radostnou zprávu o tom, že mají být Bohu milými ŠŤASTNÝMI OTCI. Sice stále neví, jako neposlušní, za co se mají modlit, protože o Kristu nemají ani ponětí, ale Bůh, který se chce nad Českem smilovat, svým Božím rozumem, jim odpustil jejich neposlušnost. Řím.1/18,3/6,8/19,26,29, 9/16,11/28,32, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až15/33. Otcové kněží všech církví, mají dvě možnosti. Buď horlivě uznat, že ŽENA STATEČNÁ si již v Písmu porodila nového Krista, pro toto vzpurné pokolení, DÍTĚ, VLÁDCE POKOJE, a jeho vladařství rozšířit do celého světa, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo být za hňupy, a PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, znovu prohlásit za jediného Boha světa. Iz.5/4,16,9/5až66/24, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přísl. 1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38, K.M.7/27. Řekl jsem jim, že mají povinnost se smířit s BOŽÍMI SYNY technického lži lidu, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Řím.1/18,8/19,26,29,11/28,32, Mal.3/10až16,24.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Pro odchod křesťanů, ekonomů, zbrojařů, atd., do říše ticha, to je na smetiště dějin, kvůli energetické spáse Česka a světa, nastal pravý čas na Velikonoce 2018. Šířit křesťanské jedy, a promyšlené ekonomické vychytralosti Baalů a DÉMONŮ, místo dokonalé Boží lásky, uvedené v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je cesta vzpurných sviní, do PEKLA třetí světové války, do energetického, ekologického a mravního hrobu. Jediný Bůh světa, Kristus, DUCH SVATÝ, boří vše levicové a pravicové, zasazené pomocí drzých demagogů LUCIFERŮ kněží, viditelným odstoupením svého Božího rozumu. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nechce jím v Písmu vyvolené neposlušné Česko, pokořovat věčně. Debilizaci Česka a světa dělá Bůh, odstoupováním svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Dobro dělá vstupováním svého Božího rozumu. Bůh, moje SKÁLA slíbil, že debilizaci neposlušných vládnoucích sviní ukončí, a mě spasí a zachrání tím, že mnohým neposlušným, od kterých svým rozumem odstoupil, svůj Boží rozum zase vrátí. Vyžaduje, aby např. farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, nebyl dvojitým agentem. Mnohými texty Písma, které mele, je OTCEM Bohu milým, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo tím, že slouží jedinému Bohu světa. Tím, že při svých MODLOSLUŽBÁCH, jí a pije TĚLO a KREV své církve Krista UKŘIŽOVANÉHO, které je plesnivé, které již shnilo, je sviní, je NETVOREM tím, že místo Bohu, slouží tvorstvu. Plný počet pohanů, či sviní, kteří místo Bohu slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM, nyní v Česku vzešel tím, že všichni lidé, od kterých Bůh odstoupil svým Božím rozumem, jsou vzpurní a neposlušní. Když farář Hének z milosrdenství Božího rozumu, jako úplně poslušný, otevře v kostele KNIHU ŽIVOTA těchto textů, když tím otevře MANU NOVOU a VĚČNOU, nastane vzkříšení z mrtvých křesťanských, militaristických sviní, které ještě na Velikonoce nikdy nenastalo. Vůli Boží je, aby stoleté Česko, jako první stát na SVĚTĚ, se setkalo s Boží moudrostí tím, že zkácí strom vzpurné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY kvůli tomu, že křesťanští neposlušní a vzpurní hlupáci, svině, např. leonardo@rozhlas.cz, lhanus@kam.cz, kam@kam.cz, manager@komensky2020.cz, projekt@komensky2020.cz, info@najdilektora.cz, nela.kadlecova@f-nadace.cz, vit.pospisil@gmail.com, praha@kaes.cz, oskoreny@email.cz, petr.louda@tul.cz, tesarova.drahomira@brno.cz, info@muzeum-pribram.cz, info@davidloula.cz, produkce@staletekoreny.cz, info@ceskestudny.cz, eshop@ceskestudny.cz, manager@ceskestudny.cz, mpaszova@kam.cz, petr.horacek@mezinarodni-potreby.cz, jí a pijí TĚLO Ježíše Krista své úplně pomatené církve, které shnilo, která je od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Intelektuální pýcha uvedených drzých Satanů kněží, je příčinou veškerých nesmyslných válek na světě. Nechtějí chápat, že Boží láskou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Pravda o Bohu, a o jedině správné koncepci energetiky, odešla z Česka kvůli nim. Bůh jim nikdy nazapomene žádný jejich skutek. STROMEM ŽIVOTA pro toto pokolení, je TĚLO nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů v kapitole 140. Proto je Bohu směšná snaha vzpurného DÉMONA, premiéra Babiše, stvořit levicovou vládu, s Bohem prokletými LÉVIJCI, s KOZLY z ČSSD Hamáčkem hamacekj@psp.cz, Zimolou jirizimola@gmail.com, za podpory OVCÍ, či BERANŮ z KSČM, vedenými Bohem prokletým BERANEM Filipem filip@psp.cz. Kristus boří levicové a pravicové strany, stejně tak církve, celosvětově, viditelně. Činí to z toho důvodu, aby v Česku mohl nastolit svou, Boží, celosvětovou majetkovou rovinu, opakovaně uváděnou, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Šarmantní osobnosti sarm@rozhlas.cz, extrémně zabedněné bludné balvany KAMENNÝCH NEBES, Bohu milí OTCOVÉ, zakladatelé mírového Božího království, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, a naprosto bezmocný NETVOR, předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, mají povinnost, kvůli energetické spáse, kterou Bůh, svým rozumem, umožní pouze úplně poslušným, zajistit rozlišení křesťanské NOCI sedmého tisíciletí, která skončila v roce 2000, od PRAVÉHO POLEDNE DNE PÁNĚ osmého tisíciletí tohoto věku roku 7018 tím, že neprodleně, do Velikonoc, do BÍLÉ SOBOTY, do úplňku MĚSÍCE 31.3.7018, z milosrdenství Božího rozumu, zruší děsivou temnotu katolického katechismu, úplným zničením křesťanských MODLOSLUŽEB, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. V KNIZE ŽIVOTA těchto textů, z milosrdenství Božího rozumu, je nalezen nový Ježíš Kristus, NEOMYLNÝ DUCH SVATÝ, takový, jaký v Písmu opravdu je. Extrémně zabedněné BLUDNÉ BALVANY KAMENNÝCH křesťanských NEBES, např. vědci z Masarykovy univerzity, v čele s DIAMANTOVÝM BALVANEM, s NETVOREM, se vzpurným muzikologem rektorem Bekem rektor@muni.cz, nevěří textům Písma o vyvolení Česka, být královským kněžstvem tím, že Česko učiní Boha jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Nový Bůh před lidmi již nemá žádné tajemství tím, že v Písmu je nalezen Kristus takový VŠEMOHOUCÍ, jaký skutečně je. Zmařil se již v roce 2000 tím, že vládnoucím, militaristickým NETVORŮM, jsou opakovaně předkládané texty SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, které se, v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují, které jsou novým Bohem. KAMENNÁ křesťanská NEBESA z vládnoucích NETVORŮ, se nad Českem již dávno zřítila. Tím je nad Českem díra, kterou se do Česka PROLOMILO mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle kázání Lucifera Živného zivny@luther.cz, v ČRo3. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nyní přijel do Česka na OSLICI a na OSLÁTKU. Oslicí je Baalův prorok boháčů, rektor Bek rektor@muni.cz, OSLÁTKEM je Baalův prorok boháčů, rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz. Uvedené svině, již mnohokrát byli pomazáni za proroky, za BOŽÍ SYNY, za OTCE zakladatele mírového Božího království, za nové BOHY, místo mě. Uvedení proroci boháčů, bankéřů a zbrojařů a jiných sviní, v tomto vzpurném pokolení, pro svou neposlušnost, dělají veškeré zlo na světě. Nikdo nevěří tomu, že Bůh nedělá zemětřesení válkami, nedělá VICHRY. Poslušné proroky, kteří se vzepřou boháčům, bankéřům, zbrojařům, a uvedeným falešným prorokům, zatím nestvořil. Proroci boháčů rektor Bek rektor@muni.cz, rektor Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, atd., dělají veškeré VICHRY, dělají ZEMĚTŘESENÍ válkami, např. v Sýrii, pro boje boháčů mezi sebou, pro boje mezi chudými a bohatými, a pro boje o území s ropou, plynem, atd. Uvedení zločinci, dělají PEKELNÝ OHEŇ válek, který vychází také z úst SVĚTLONOŠŮ, LUCIFERŮ kněží, všech církví na světě. Bůh chce na Velikonoce 2018 umřít sám, bez lidí. Cesta k monopolu Boží moci nad světem, je velmi stížená tím, že NETVOŘI z Česka chtějí, aby mordování proroků křesťanských a muslimských stále pokračovalo. 1.Král.19/11,15, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,32/15,33/16,39/28,43/26,31, Ageus2/6,18, 19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18až8/19až11/28,32, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Odkládat proto vzkříšení z mrtvých křesťanských, neposlušných ryb, či z ateistických NETVORŮ, neprodleným vysušením vzedmutého moře militaristických, politických, a jiných bohatých prasat, je technický nesmysl. Bůh se do Česka vrátí, ke svému technickému, úplně poslušnému lži lidu, když na Velikonoce 2018 nastane vzkříšení z mrtvých sviní, či vzpurných NETVORŮ, které na světě ještě nikdy nenastalo, úplným zničením křesťanství, vysušením křesťanských sviní, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Odložit své chlupaté rektorské pláště musí především rektoři Bek a Štěpánek. Zach.13/4. Při odstoupení Božího rozumu od neposlušných bohatých sviní, je víra v Boha všech

 

zlých křesťanských hlupáků marná. Nikdo již nesmí věřit drzým Satanům kněžím, např. Luciferovi Živnému zivny@luther.cz, který při modluslužbách v ČRo, odpouštěl křesťanským sviním hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Jan1/1až 15/25až20/23, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Kdo bude mít za vládnoucí Bohy uvedené vzpurné svině, a Lucifery kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, jde do energetického hrobu. Česko bude z tohoto HROBU vytaženo v případě, že učiní z NEOMYLNÉHO Krista jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Bůh je SLOVEM VEŠKEÝCH NOVÝCH NEBES. Boj vzpurného faráře Héneka a neposlušného JUDr. Baxy, proti NEOMYLNÉMU Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, který má naprostou převahu nad každým geneticky zvířecím mozkem, každého člověka, má východisko pouze jediné. Boží vůli, pro toto vzpurné pokolení, je neprodlené zveřejnění dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, veškerých nebes, a tím nastolit celosvětovou vládu Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad celým světem, a to po svolání kongresu energetiků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Vůli Boží je, neprodloužit vládu nad neposlušným lži lidem, stávající vládě Baala, či DÉMONA, boháče premiéra Babiše, ani o den. Tím neprodloužit ani o den vládu Baalů a DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., jejichž Bohové, PRACHY, ZBRANĚ a AUTA, atd., jsou příčinnou veškerého křesťanského zla na světě. Uvedená moudrost Boží je lepší než válečné zbraně. Bůh se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, ke svému úplně poslušnému technickému lži lidu, až v KNIZE ŽIVOTA těchto textů, bude nalezena správná energetická koncepce Boží, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Bůh se do Česka vrátí, svým Božím rozumem, až křesťanství bude rozmetáno tak, že z krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, nezůstane kámen na kameni tím, že Bohem vyvolený SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek, stvoří vládu novou, úplně poslušnou, a Bohu vděčnou, uvedenou v textech kapitoly 240. Bůh neustoupí vládnoucím zločincům ani o píď, nebude se hrbit před zlými vládnoucími NETVORY. Poslušní se musí podrobit Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY. Viz str.22až28. 2.) Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vždyť nový Bůh, kterého je nutné na Velikonoce porodit, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH, NEBES, jako jediného Boha, DUCHA SVATÉHO, dává naději do budoucnosti, v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, pouze úplně poslušným služebníkům, kteří budou dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu od vládnoucích, neposlušných NETVORŮ, spějí do třetí světové války, kterou trestající Bůh, v případě další neposlušnosti Česka, uvede na všechny národy světa. Neposlušné zničí strašlivou záhubou. Nepovolí, nepocítí lítost, nebude Česka želet. V místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce lidstva, na Domašovsku, Otec Bohu milý, farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, má povinnost, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU 31.3.2018, nastolit mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zrušením křesťanství, STŘÍBRA Bohem ODVRŽENÉHO, zrušením katolických MODLOSLUŽEB. Úplně poslušní služebníci Boží, kteří kázáním ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, umlčí nerozumnost neposlušných křesťanských a ateistických sviní, budou svobodní tím, že opakovaně uvedené Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, budou neprodleně realizovat. Po vysušení vzedmutého moře militaristických a jiných sviní, od úplně poslušných služebníků STÁTNÍ SPRÁVY, Bůh již nebude odstupovat svým Božím rozumem. Úplně poslušné služebníky, od Boha již proto neoddělí žádný militaristický NETVOR, žádná křesťanská svině, např. kardinál Duka, nebo jeho Bůh, prezident Zeman. 1.Petr.2/8až3/13,4/17,5/2,9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Radostnou zpávou je, že po 3 x 7 = 21 létech mého prorokování SLOV NOVÝCH NEBES, od roku 1997, do roku 2018, dovoluje Bůh faráři Hénekovi jít dál tím, že mu, v době svátku všeho lidstva, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU 31.3.2018, umožňuje zrušit veškeré násilné křesťanské tradice tím, že se vrátí k novému Kristu. Od krutého zmijího jedu katolického katechismu, vzpurným musí trnout jejich vlastní zuby. Jer.1/17,3/14až31/27,32až51/58, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Sam.22/16,25,23/3,5, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. V prvních třech létech mého prorokování pravdy Písma, od roku 1997 do roku 2000, psychiatři z blázince v Bohunicích v Brně, ze mě učinili blázna. V dalších létech, 2003 až 2009, mě Lidové noviny, TV Brno, a všechna další média, označila za nesvéprávného, veřejného blázna. Nyní Bůh umožňuje učinit vše energeticky neotřesitelné tím, že každý, kdo bude sloužit boháčům, zbrojařům, bankéřům, vojákům, politikům pravice a levice, atd., místo novému Bohu, je bláznem. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Dvojitá agentka evangelické církve, MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA, OHOLIBA, svině Endlicherová twr@twr.cz, ve vysílání TWR v Proglasu, otravuje Boha nervovým plynem svých žvástů. Uvedla, že dle průzkumu veřejného mínění, křesťanskou ideologii odmítá 91 % lidí. Asi 80 % lidí vůbec nikdy nenavštívilo křesťanské modloslužby. Křesťanské tradice, dle svého předsevzetí, Bůh boří. Nikomu úplně poslušnému nejsou k užitku. Křesťanské tradice Bůh neudržuje. Udržují je boháči, zbrojaři, vojáci, vojenští kaplani, bankéři, psychiatři, politici pravice a levice, a všichni ostatní zločinci, kteří chtějí vládnout nad lidmi, místo neomylného Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Všichni vládnoucí pokrytci, zločinci a lháři, nejsou lži lidu Česka a světa vůbec k užitku, pro odstoupení Božího rozumu, od neposlušných sviní. Bůh se do Česka rád vrátí, svým Božím rozumem, až křesťanství bude v Domašově zničené. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Svině Endlicherová twr@twr.cz, se nestydí, nezná zahanbení za to, že stále pojídá shnilou MANU, ze šestého tisíciletí Boží výchovy, kterou je jedovina dračí, krutý zmijí jed křesťanské, militaristické, imperialistické MANY. Stále drze JÍ a PIJE TĚLO Krista UKŘIŽOVANÉHO, což jsou protikladná dogmata TĚLA církve evangelické, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Kvůli pokrytcům, lhářům a zločincům z TWR, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, STROMY stávající STÁTNÍ SPRÁVY, které měly dorůst k novému nebi, zase leží vyvrácené z kořenů, pro neposlušnost vzpurných církví. Nikdo z TWR, ani z ostatních ekumenických církví, ČARODĚJNIC, není lži lidu Česka k užitku. NEVĚSTKA, svině Endlicherová, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, pro svou neposlušnost. Kvůli ní, kvůli TWR a PROGLASU, atd., Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z Česka znovu odešel, a tím odešel i

 

od technické elity Česka, např. nyní od lhářů, pokrytců, zločinců director@jh-inst.cas.cz, Petr.Krtil@jh-inst.cas.cz, které Bůh živí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Jedinou církví musí být nová, úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, s Boží mocí výkonnou, vytvořenou dle kapitoly 140. Ekumenické církve, neposlušné ČARODĚJNICE, nelze proto nechat v médiích naživu, žádný další den. Mnozí neposlušní a vzpurní, mají povinnost odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, neprodleně, dobrovolně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, kvůli Božímu technickému rozumu, který je pro úplně poslušné služebníky Krista, Božím milosrdenstvím. Rozhodnutí o neprodleném návratu ke Kristu, k DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, má povinnost učinit neprodleně celé Česko, Bohem v Písmu vyvolené, především Otec Bohu milý farář Hének. Debilizace Bohem vyvoleného Česka, způsobená odstoupením Božího rozumu od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, pokračuje především kvůli BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, předsedovi NSS JUDr. Baxovi podatelna@ nssoud.cz, a drzému Otci Luciferovi, Satanu faráři Hénekovi z Domašova domasov@ dieceze.cz. Kvůli těmto BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou všichni lidé vzpurní a neposlušní tím, že místo NEOMYLNÉMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM tím, že slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM a AUTŮM. Kvůli jejich neschopnosti přijmout zodpovědnost za svoje pohlavní údy, a tím za Česko a celý svět, kvůli odmítání studia PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, trpí např. i bezdomovec Blažek na Říčkách, s ním bezdomovci celého SVĚTA, téměř milión lidí v Česku, kteří mají exekuci, a dvě třetiny chudých lidí v Česku, kteří se zadlužují, protože mají menší plat, než je průměrný plat cca 30 000 Kč za měsíc. Malé stádo katolíků v Domašově stále neví, za co se má modlit. Kvůli jakému majetku, který shnil, kvůli špatné energetické koncepci, mají plakat. Jak.4/14,5/1, Řím.8/26, atd. Nyní to ví všichni pokorní a úplně poslušní. Mají se modlit za úplné zničení křesťanské říše zla, Otcem Bohu milým, farářem Hénekem. Celosvětové zničení křesťanské říše zla, v kostele v Domašově, je nutné provést při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, 31.3.2018. Nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je nutné vítat kázáním dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když malé stádce katolíků v Domašově, zase nebude slyšet Boha, Hospodin bude vskrytu DUŠE plakat. Protože DEBILIZACE neposlušných křesťanských sviní bude pokračovat, odstoupením Božího rozumu. Vše uvedené má povinnost pochopit především Otec farář Hének. Jer.1/17až13/16,17,23/29,32,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25, atd. Uvedení dva vzpurní NETVOŘI, pokrytci, lháři a zločinci, žijí v doupatech hříchů, na NSS v Brně, a v kostele svatého Vavřince v Domašově, kde Bůh nebydlí. Z těchto doupat hříchu, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost učinit BOŽÍ PŘÍBYTKY tím, že uvedené dva hlupáky vypískají, spolu se mnou, píšťalkami, pokud se nyní neprodleně k novému Kristu nevrátí. Kdo spolu se mnou půjde pískat píšťalkou v pondělí, nebo ve středu, na NSS v Brně, na JUDr. Baxu, nebo v neděli, v době kázání křesťanského Lucifera, světlonoše OHNĚ PEKLA VÁLEK o fosiní paliva a suroviny, Satana OTCE faráře Héneka, stane se malým stádcem bohatýrů, zářících jako drahokamy v čelence, stádečkem Božího lidu, novým obilím i novým moštem. Když NETVORŮM JUDr. Baxovi, a faráři Hénekovi, úplně poslušní služebníci Boží, neodpustí jejich hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je neposlušnost, budou tito kněží, z neposlušné spodiny lidu, NETVOŘI, proroci Baalů, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, Baxa a Hének, podrobení nuceným otrockým pracím, na obnově Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Modlářské smilstvo všech hlupáků bude vymýceno pískáním. Bůh bude tím hvízdat na každého úplně poslušného BOŽÍHO SYNA v Česku, a ve světě. Ani JUDr. Baxa, ani farář Hének, již nebudou lži lid Česka obelhávat. Od Velikonoc se bude mluvit pouze pravda o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Hrnce ve všech hospodách, kde budou bohatí i chudí dočasně SPOLEČNĚ STOLOVAT, budou patřit Bohu ZÁKONODÁRCI v případě, že Bůh se smiluje nad mnohými vládnoucími NETVORY, či nad nemravným pracujícím lidem tím, že tyto texty KNIHY ŽIVOTA dovolí OTEVŘÍT. Bože dej, ať mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista přijmou. Ať mají povinnost, také z ostatních doupat hříchu v Brně, učinit BOŽÍ PŘÍBYTKY tím, že spolu se mnou, píšťalkami vypískají dále uvedené vládnoucí hlupáky, a tím vládnoucí beránky spálí OHNĚM SLOV KNIHY ŽIVOTA, v jejich sídlech. Viz str. 28až31. 3.) V písničkách i v Písmu Bůh uvádí, že DVĚ KOMNATY, v prostoru a v čase, se potkat nemohou. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, SYN ZATRACENÍ, Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, již neexistuje, Bůh se již zmařil, a tím zmařil cestu Česka a SVĚTA, do PEKEL třetí světové války. VELKÁ HORNÍ KOMNATA je nyní v domě na Říčkách 42. Protože křesťanské MODLOSLUŽBY jsou VEČEŘÍ PÁNĚ, máte povinnost křesťanské MODLOSLUŽBY nahradit BOHOSLUŽBAMI tím, že začnete mlet dokonalou Boží lásku, uvedenou v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Krista UKŘIŽOVANÉHO, který večeřel ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ pouze v Písmu, si již nikdo úplně poslušný, nesmí připomínat. V Česku, na Velikonoce, nikdo pokorný a úplně poslušný, nesmí sloužit křesťanské MODLOSLUŽBY, žádný kněz. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde Kristus večeřel, nikdy neexistovala, pouze v textech Písma. Pojídání Kristova těla, jeho církve katolické všeobecné, pod čtvrtou debilitou, je prohlášení vzpurného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, o tom, že vrchní velitel branné moci Česka, prezident Zeman, si může prezidentovat jak chce, protože křesťanskému a ateistickému lži lidu Česka, se líbí cesta drzých křesťanských militaristů, do PEKLA třetí světové války, kterou je horečné zbrojení, a zvyšování ekonomiky, a tím další války, a zvyšující se ničení zbývajících fosilních paliv. Pojídání Kristova těla, jeho vzpurné bohaté církve katolické všeobecné, pod pátou debilitou, je prohlášení křesťanského SVĚTLONOŠE, Lucifera, Satana faráře Héneka o tom, že každý si muže stavět, či opravovat, co chce, a jak chce, pro ignorování Božích příkazů a zákonů, o správné koncepci energetiky. Viz str. 31až34. 4.) Pojídání Kristova těla, církve katolické všeobecné Belzebuba papeže Františka, pod šestou debilitou, je prohlášení vzpurného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, generálního ředitele ČRo Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz. Stále prohlašuje, že mletí křesťanských tradic v ČRo, nikomu neubližuje, což je lež. Křesťanské svině, kvůli křesťanským tradicím, opustili Boží přikázání proto, aby zachovali VELIKONOČNÍ a VÁNOČNÍ tradice. Bůh se nyní chce smilovat, svým Božím rozumem, nad úplně poslušnými služebníky. SOUD neposlušných sviní dělal Bůh dle Písma, dle svého předsevzetí, např. upálením Husa, třicetiletou válkou, kdy pobil dvě třetiny křesťanů, hladomorem, Zach.13/8, dále upalováním ĆARODĚJNIC, dále

 

první a druhou světovou válkou, dnes rakovinou, 2.Tim.2/16, která se šíří kvůli zlé koncepci energetiky NETVORA ministra Tomáše Hünera posta@mpo.cz, a tím válkami muslimů s křesťany, o území s fosilními palivy a surovinami, atd. Kvůli odchodu Božího rozumu od vědců např. z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského docenta Petra Krtila director@jh-inst.cas.cz, Petr.Krtil@jh-inst.cas.cz, atd., kvůli trestu Hospodina, kvůli neposlušnosti faráře Héneka, který se odmítá k Hospodinu vrátit, Bůh učinil z vědců Ústavu fyzikální chemie, pokrytce, hlupáky a zločince. S vědci tohotu ústavu, především z docentem Krtilem, hovořil novinář FK z Rovnosti, dne Páně 19.3.2018. Novinář se dozvěděl, že Česko spotřebuje ročně přes 400 terawatthodin energie, což odpovídá asi dvacetinásobku výkonu jaderné elektrárny v Temelíně. Novinář lže, že tato spotřeba je kryta fosilními palivy zhruba ze 70 procent. Lži lid novinářů totiž si myslí, že když Česko, cca 30, či 40 % eletrické energie vyrábí v jaderných elektrárnách, že tato energie, která není z fosilních paliv, je obnovitelná energie, a že činí cca 30 %, což je lež, což není pravda. Jak je opakovaně v jednotlivých kapitolách SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ uváděno, ekektrická energie Česka, činí cca deset procent celkové energie. Tento poměr elektrické energie, k celkové energii pro Česko, učil za socialismu na VUT v Brně docent Skála, a na ČVUT děkan Hrdlička. Dle jejich údajů byl vypracován GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V době mého tříletého působení na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, atd., od roku 2003, do roku 2006, a od roku 2006, do roku 2009, všem odborníkům na energetiku bylo jasné, z uvedeného GRAFU, že nelze lhát o tom, že auta budou jezdit na vodík, který se bude vyráběný energeticky náročnou ELEKTROLÝZOU. Z dalšího textu, přetaženého z minulých kapitol je zřejmé, že vzhledem k účinnosti přeměny energií, a vzhlem ke stále se snižující výrobě elektrické energie, v souvislosti s ukončením provozu některých uhelných elektráren, nelze napsat, že budoucností lidstva, a budoucností provozu aut, je vodík. Docent Krtil lže, když tvrdí, že vědci vymyslí PERPETUUM MOBILE tím, že vyvinou katalyzátor, který zajistí, že cca 10 % elektrické energie, nahradí cca 60 % energie z ropy, která se nyní spotřebuje na provoz aut. Výhledově Česko bude mít elektřiny méně. Stávající elektrickou energii proto nelze použít na provoz aut. Správná energetická koncepce je koncepce Boží. Je uvedená v dokonalé lásce Boží, v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str. 34až38. 5.) Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8, 45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26, 31, Oz.2/18,9/7,12,15až14/3. Proto úplně poslušný technický vládnoucí lži lid, má povinnost přivést k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Technická neposlušná elita, má povinnost nařídit odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2017, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle NETVORA geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí, a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Viz str. 38až41. 6.) Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií dobrovolně do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Spasení Božím rozumem budou poslušní, kteří se ke Kristu na Velikonoce vrátí. Ať se radují ti, kdo budou zapsáni svým jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jako úplně poslušní. DUCH křesťanského ZLA je DUCH vzpurného člověka. Jeho rozum je geneticky zvířecí. Vzpurní, jejichž vzkříšení nanastalo, jsou zapsáni jako NETVOŘI. Viz str. 41až44.

 

1.) Pokladem, který má vydat země, Česko, na VELKÝ PÁTEK, je KNIHA ŽIVOTA těchto textů. Česko má povinnost na Velikonoce, při úplňku MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, rodit nového Ježíše Krista, pro jeho vládu nad tímto vzpurným pokolení tím, že bude rodit jeho dokonalou láskou, uvedenou v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Rodit SLOVO KNIHY ŽIVOTA, rodit tím nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, je nezbytné z toho důvodu, aby nad lidmi vládl nový Kristus, NEOMYLNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo stávajících Bohů neposlušných a vzpurných náboženských a politických zvířat, místo boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Jediný Bůh světa Česku dovoluje, aby 70 let od roku 1948, a 70 let od vzniku Izraele, se v Česku rozplodili pokorní, úplně poslušní, Bohu vděční, a úplně bezmocní služebníci Boží, kteří přejdou do trvalého vlastnictví Hospodina tím, že se oddělí se od národů země. Neposlušný a vzpurný lži lid všech národů, svými odpadky znečistil zemi i moře, od jednoho konce na druhý. Baalovy sloupy, kříže Krista UKŘIŽOVANÉHO, který je nyní SYNEM ZATRACENÍ, MODLÁŘSKOU STVŮROU, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je nezbytné proměnit v hnojiště pro POLE VĚDY Písma. Křesťané, v křesťanské říši zla, mají úplně chybný výklad Písma, o odpočívání Krista UKŘIŽOVANÉHO v zemi z toho důvodu, aby byla samodruhá, to je, aby byla těhotná. Bůh NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, na Velikonoce 2018, odpočívá nikoli v zemi, což tvrdí křesťané, ale na POLI VĚDY Písma. Na POLI VĚDY Písma bude Kristus přebývat až do vzkříšení z mrtvých, vzpurných, neposlušných NETVORŮ, či až do vyjití ze vzedmutého moře křesťanských, a jiných neposlušných sviní. Vzedmuté moře neposlušných, to je mrtvých sviní, musí být vysušeno dokonalou láskou, uvedenou v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Chudí a bohatí, v křesťanské říši zla, spolu v míru žít nemohou. Proto Bůh vyžaduje, aby jím vyvolené Česko neprodleně nastolilo dokonalý pokoj, a celosvětový mír Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY, o nezbytnosti nastolit opakovaně uváděnou Boží majetkovou celosvětovou rovinu, a to na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. ÚPLNĚK MĚSÍCE v sobotu 31.3.2018, to je ten DEN PÁNĚ, o kterém Hospodin mluví v celém Písmu. Je to den Hospodinův, ve kterém nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zničí všechny vládnoucí křesťanské a ateistické násilníky, veškerý politiký a náboženstký dobytek tím, že pomocí KNIHY ŽIVOTA těchto textů, v jedinou hodinu udělá svůj Boží SOUD. Pro stávající vládnoucí svině, či NETVORY, je tento den TMOU, a ne SVĚTLEM, protože konečně nastane vzkříšení z mrvých, neposlušných sviní, které ještě nikdy nenastalo. Vzkříšení z mrtvých sviní nastane, až SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude úplně zničená křesťanská říše zla. Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,7,11, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, atd. Vzkříšení z mrtvých sviní, či z mrtvých NETVORŮ, může být realizováno až po vykonání BOŽÍHO SOUDU, pomocí KNIHY ŽIVOTA TĚCHTO TEXTŮ. Vzkříšení z mrtvých sviní, či z mrtvých NETVORŮ, v DEN určený Hospodinem, při úplňku MĚSÍCE na BÍLOU SOBOTU, v DEN PÁNĚ 31.3.2018, může být provedeno pouze pokornými a úplně poslušnými služebníky Božími, až po zvěstování BOŽÍHO SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, což se zřejmě nepodaří, protože v Česku není nikdo pokorný a úplně poslušný. Bez vykonání BOŽÍHO SOUDU, uvedeného v těchto textech KNIHY ŽIVOTA, je křesťanské vzkříšení z mrtvých, křesťanské odpouštění hříchů neposlušným vládnoucím NETVORŮM, či SVINÍM, pouze APRÍLEM. Kdo se bude Bohu posmívat tím, že na Velikonoce 2018, bude křísit z mrtvých sviní boháče, zbrojaře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, vojáky, atd., toho Bůh nenechá bez trestu. Uvedená PRAVDA o Bohu, a o dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, vysvobodí od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, všechny pokorné a úplně poslušné v okamžiku, až Bůh způsobí, že tuto KNIHU ŽIVOTA budou všichni pokorní a úplně poslušní, číst. Tato kniha, není jenom KNIHOU pomalého Božího SOUDU, ale je také KNIHOU ŽIVOTA. KNIHOU ŽIVOTA je tím, že dle textů VEŠKERÉHO PÍSMA, z milosrdenství rozumu Hospodina, KNIHA ŽIVOTA určuje, jakými Božími příkazy, a jakými zákony POLE VĚDY Písma, se musí Bohem vyvolené Česko, a následně všechny státy SVĚTA, řídit. Bůh má Česko za zemi úrodnou, protože nové Boží slovo je rozséváno těmito texty již 21 let. Bůh v Písmu i v písničkách mluví o mém tříletém působení. Po mém posledním tříletém působení v roce 2015 až 2018, Bůh dovoluje na militaristickou křesťanskou říši zapomenout, a udělat vše nové tím, že nový Boží technický lid, svými projekty, začne budovat říši novou. V Boží mírové říši, Bůh, úplně poslušným, postupně setře každou slzu z očí. Boží ráj, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, je na dohled. Hospodin slíbil, že Boží ráj vybuduje sám tím, že mnohým svůj Boží rozum vrátí tak, že mnozí porozumí uvedeným textům KNIHY ŽIVOTA. Při odstoupení Božího rozumu, každý geneticky zvířecí mozek zemdlí. KNIHA ŽIVOTA veškerého Písma od Boha je pokladem, protože je novým Božím slovem. Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až uvidí, že mnozí úplně poslušní služebníci nového Krista, rodí nové Boží slovo. Vzkříšení z mrtvých na Velikonoce nastane, až především Bohu milí OTCOVÉ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, porodí Krista, porodí nové Boží SLOVO. Ezdr.9/11až10/11, Joz.22/19, 2.Moj.20/5až23/2,29, 2.Král.10/26,19/29, Jud. 12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kol.3/5, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

Modlitbou tohoto tisíciletí je PAMĚTNÍ KNIHA ŹIVOTA těchto textů. Vůle Boží je vůle lidu, pokorného a úplně poslušného technického lži lidu, který bude dokonalou lásku Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Lži lid Česka, vždy činil pouze Boží vůlí, protože Bůh vedl a vede Česko vždy tak, jak si to předsevzal v Bibli, v Bhagavadgítě, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, atd. Boháči, dle písniček od Krista, stále nestihají držet krok s Bohem, ZLODĚJEM, nestihají s ním jít, protože zase bere boháčům majetek. TUNEL Boží privatizace, nyní není válkou, revolucí, nebude realizován pomocí promyšlených vychytralostí DÉMONŮ, to je bankéřů, ale bude Božím příkazem a ZÁKONEM, o jedině správné koncepci energetiky. Bohaté křesťanské a ateistické neposlušné, to je mrtvé svině, nyní zabloudili v prostoru a v čase. Boháči, to je Baalové, vlastníci výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, stále prosí Boha, aby svůj SOUDU zpomalil. Protože důvody Božího SOUDU Baalů, to je DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, svým geneticky zvířecím rozumem, stále nestačí chápat. Myslí si mylně, že jejich privatizovaný majetek je čistý, a že jejich imperialistické, militaristické mravy, jsou vyníkající. Bůh v KNIZE ŽIVOTA stále dokazuje, že všichni boháči se mýlí, a že veškerý majetek patří odjakživa pouze Bohu samotnému, a že dobré mravy, a stejně tak dobrý rozum, má pouze Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Platí texty Písma o tom, že Bůh dává a bere boháčům, a politickému a náboženskému dobytku, majetek, PRACHY, a stejně tak rozum, jak sám chce. Den svatý, DEN SOUDNÝ, DEN VÍTĚZNÝ nastane, až především vzpurní boháči porozumí textům Písma o tom, že Bůh technické elitě Česka a SVĚTA, ukáže vše energeticky nové, až bude v Česku úplně zničena děsivá temnota protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, což vše je STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Lži lid Česka má povinnost plakat a smát se zároveň, při rozhodnutí, že majetek boháčů dobrovolně pomine, v tomto novoluní MĚSÍCE, od soboty 17.3.2018, do úplňku MĚSÍCE, do BÍLÉ SOBOTY 31.3.2018, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, dostanou pouze pokorní, úplně poslušní, a proti uvedenému Božímu rozhodnutí, naprosto bezmocní služebníci Boží, technického lži lidu. Česko musí pít vodu čistou a důvěřivou KNIHY ŽIVOTA těchto textů proto, aby Bůh se mohl smilovat, svým Božím rozumem, nad technickou elitou Česka a SVĚTA. BOŽÍ SYN farář Hének, má povinnost usmířit se s OTCI ZAKLADATELI celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s BOHY technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, s projektanty, nyní nově s lži vědci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského atd., mletím dokonalé Boží lásky uvedené v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když farář Hének, a technický lži lid Česka, KNIHU ŽIVOTA pít zase nebudou, Bůh povolá meč třetí světové války na všechny národy, ve které neposlušné Česko úplně zničí strašlivou záhubou, pro výstrahu všem neposlušným. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, nebude neposlušné a vzpurné zlé Česko želet. Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,33/3,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8. Dle již opakovaně uvedených textů Písma, Bůh stále Česku dokazuje, že mu patří veškerý majetek tím, že již od třicetileté války, TUNELEM privatizace, stále privatizuje boháčům jejich SKÁLU, jejich majetek. Ve třicetileté válce, kdy dvě třetiny lidí Bůh zabil, privatizoval, TUNELEM privatizace, majetek evangelíků, ve prospěch katolíků. Zach.13/8. Následně, v různých válkách, a při upalování ČARODĚJNIC, privatizoval majetek politického a náboženského dobytka, TUNELEM PRIVATIZACE, ve prospěch katolíků. V době první a druhé světové válce, TUNELEM PRIVATIZACE, PRIVATIZOVAL MAJETKY BOHÁČŮ tak, jak se mu to líbilo. Neposlušné a vzpurné ŽIDY Česka nechal Bůh spálit, pro výstrahu všem neposlušným, pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v plynových pecích. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, privatizoval majetek boháčů a drzých LUCIFERŮ, SATANŮ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, TUNELEM PRIVATIZACE znárodnění. Po vyjití Česka, do OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kapanů a politiků pravice a levice, Jer.6/19až31/27,32, atd., Bůh privatizoval státní majetek komunistických BERANŮ a OVCÍ, TUNELEM kuponové privatizace. Nyní nastává ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCÍLETÍ VEDENÍ Česka dle textů Písma, do Božího, mírového, celosvětového Božího království, kdy každý v Česku musí vědět, že úplně poslušní a naprosto bezmocní BOŽÍ SYNOVÉ předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, a farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, mají povinnost, TUNELEM POSLEDNÍ PRIVATIZACE, veškerý majetek vrátit jedinému Bohu SVĚTA. Boží vůle je, aby majetek patřil Bohu proto, aby mohl stvořit vše energeticky nové neprodleně, dle dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Do Velikonoc musí být rozhodnuto, že Česko bude činit vše energeticky nové, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mluvením pravdy o správné, Boží, koncepci energetiky. Kdo bude Boha nenávidět, Božího rozumu se nedočká. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Jediný Bůh všech států světa, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, vyvýšený soudem neposlušných křesťanů a ateistů, si s bezmocnými BOŽÍMI SYNY předsedou NSS JUDr. Baxou podatelna@nssoud.cz, a farářem Hénekem z Domašova domasov@ dieceze.cz, stále neví rady. Stále se ptá, co učiní na Velikonoce, v době narození se nového Boha pro toto pokolení, z KNIHY ŽIVOTA těchto textů, nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který stále žije mezi námi, a to v době Božího svátku, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKOU BÍLOU SOBOTU, DNE PÁNĚ 31. března 2018. Budou znovu kazit dobré mravy tím, že zase budou křižovat sami sebe, svými sklony, svých geneticky zvířecích mozků tím, že zase budou sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům pravice a levice, atd., místo NOVÉMU, NEOMYLNÉMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI? Bůh končí léčbu křesťanským neklidem, končí mletí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA Babiše, svým dalším slavným DRUHÝM příchodem do Česka, VÍTĚZNÉHO Krista ZLODĚJE, v novém DNES naplnění Písma, nyní v době úplňku MĚSÍCE, na VELKOU BÍLOU SOBOTU DNE PÁNĚ 31.3.2018. Gal.1/7až4/19až5/7,24až6/5,7, 2.Kor.3/9až10/4,13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Petr.2/21až3/16, Přísl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, atd. Vždyť nový Bůh, kterého je nutné na Velikonoce porodit z Písma jako DUCHA SVATÉHO, dává naději do budoucnosti, v mírovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, pouze úplně poslušným služebníkům, kteří budou dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. Neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu od vládnoucích, neposlušných NETVORŮ, horečným zbrojením spějí do třetí světové války, kterou trestající Bůh, v případě další neposlušnosti drzého faráře Héneka domasov@dieceze.cz, a JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, uvede na všechny národy. Jer.25/29,29/11,30/5,31/27,32, 2.Kor.4/3,10/4, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Církev faráře Héneka, za pomocí JUDr. Baxy, okradla a okrádá Boha o desátky tím, že místo Bohu slouží DÉMONŮM, vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ. Neposlušní hlupáci ztratili soudnost, protože se vzdali rozumného uvažování, pro odstoupení Božího rozumu, trestajícího Boha. Nový Bůh se smiluje nad celým Českem v případě, že BOŽÍ SYNOVÉ farář Hének, a JUDr. Baxa, uvedenou pravdou osvobodí Česko do vládnoucích neposlušných boháčů, DÉMONŮ. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4až17/11,15,20, Řím.1/18až3/6až11/32, 1.Petr.2/8,15až3/13,4/17,5/2,7,9, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Debilizace Bohem vyvoleného Česka, způsobená odstoupením Božího rozumu od neposlušných vládnoucích NETVORŮ, pokračuje především kvůli BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno poslušné tvorstvo, předsedovi NSS JUDr. Baxovi podatelna@nssoud.cz, a drzému Otci Luciferovi, Satanu faráři Hénekovi z Domašova domasov@dieceze.cz. Kvůli těmto BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou všichni lidé vzpurní a neposlušní tím, že místo NEOMYLNÉMU Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM. Kvůli jejich neschopnosti přijmout zodpovědnost za svoje pohlavní údy, a tím za Česko a celý svět, kvůli odmítání studia PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, trpí např. i bezdomovec Blažek na Říčkách, s ním bezdomovci celého SVĚTA, téměř milión lidí v Česku, kteří mají exekuci, a dvě třetiny chudých lidí v Česku, kteří se zadlužují, protože mají menší plat, než je průměrný plat cca 30 000 Kč za měsíc. Když si někdo vzpurný myslí, že uvedení dva neposlušní, to je mrtví NETVOŘI, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, nějaký Boží rozum mají, jsou stejně debilními nezodpovědnými idioty kvůli tomu, že je jim KNIHA ŽIVOTA těchto textů, o službě neposlušných POHLAVNÍM ÚDŮM, místo Bohu, stále zahalená. Dle slov nových NEBES, v OSMÉM DNI Páně, na ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí vlády Krista nad celým světem, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, žijeme v soužení jaké ještě nikdy nebylo, a ani již nikdy nebude, protože uvedené dva hlupáky Bůh zabil, odstoupením svého Božího rozumu, kvůli tomu, že se stále povyšují nad nového Boha, NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že se prohlašují za vládnoucí Bohy. Uvedení dva vzpurní NETVOŘI, pokrytci, lháři a zločinci, žijí v doupatech hříchů, na NSS v Brně, a v kostele svatého Vavřince v Domašově, kde Bůh nebydlí. Z těchto doupat hříchu, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost učinit BOŽÍ PŘÍBYTKY tím, že uvedené dva hlupáky vypískají, spolu se mnou, píšťalkami, pokud se nyní neprodleně k novému Kristu nevrátí. Kdo spolu se mnou půjde pískat píšťalkou v pondělí, nebo ve středu, na NSS v Brně, na JUDr. Baxu, nebo v neděli, v době kázání křesťanského Lucifera, světlonoše OHNĚ PEKLA VÁLEK o fosiní paliva a suroviny, Satana OTCE faráře Héneka, stane se malým stádcem bohatýrů, zářících jako drahokamy v čelence, stádečkem Božího lidu, novým obilím i novým moštem. Když NETVORŮM JUDr. Baxovi, a faráři Hénekovi, úplně poslušní služebníci Boží, neodpustí jejich hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je neposlušnost, budou tito kněží, z neposlušné spodiny lidu, NETVOŘI, proroci Baalů, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, Baxa a Hének, podrobení nuceným otrockým pracím, na obnově Česka a světa, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Modlářské smilstvo všech hlupáků bude vymýceno pískáním. Bůh bude tím hvízdat na každého úplně poslušného BOŽÍHO SYNA v Česku, a ve světě. Ani JUDr. Baxa, ani farář Hének, již nebudou lži lid Česka obelhávat. Od Velikonoc se bude mluvit pouze pravda o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Hrnce ve všech hospodách, kde budou bohatí i chudí dočasně SPOLEČNĚ STOLOVAT, budou patřit Bohu ZÁKONODÁRCI v případě, že Bůh se smiluje nad mnohými vládnoucími NETVORY, či nad nemravným pracujícím lidem tím, že tyto texty KNIHY ŽIVOTA dovolí OTEVŘÍT. Bůh slíbil, že např. z mnohých NETVORŮ Masarykovy univerzity, učiní zemědělské nevolníky, či jiné dělníky. Česko a SVĚT se nebude namáhat nadarmo, a rodit neposlušné mladé NETVORY k zániku, ve třetí světové válce, když se k Bohu vrátí. Každý úplně poslušný NETVOR má povinnost, veškerou svou starost o svůj POHLAVNÍ ÚD, vložit na jediného, NEOMYLNÉHO Boha, ZÁKONODÁRCE, kterému na Česku záleží. Zach.2/12,3/9,4/6,6/7,8/16,9/15,10/5,8až13/2,4až14/20, 2.Kor.3/9,4/3,10/4až13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,20/23, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33,18/39,22/47, Řím.1/18,3/6,8/19,9/15,28,11/32, atd. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, se Hospodin na Česko jen maličko rozhněval za to, že znovu propadlo křesťanské, imperialistické, militaristické chamtivosti, křesťanské modloslužby. Proto každý vzpurný DUCH, pro odstoupení dokonalého Božího rozumu, zase zemdlel, pro neposlušnost. Pro vzpouru křesťanských militaristických sviní, či NETVORŮ, proti Božím zákonům o celosvětové majetkové rovině elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh se na Česko nyní dívá, a ptá se, zda na Božím SOUDU, má ještě někdo nějaký dobrý Boží rozum, a zjišťuje, že vůbec nikdo. Všichni neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, místo Bohu ZÁKONODÁRCI, chtějí sloužit pouze svým POHLAVNÍM ÚDŮM, a tím boháčům. Bůh však slíbil, že mnohým poslušným a bezmocným, kteří budou se svou zvířecí POHLAVNÍ MOUDROSTÍ v koncích, svůj Boží rozum zase vrátí. Naprosto bezmocní BOŽÍ SYNOVÉ předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, a farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, mají povinnost soudit všechny neposlušné vládnoucí NETVORY, zlatem KNIHY ŽIVOTA těchto textů, neprodleně. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Bože dej, ať mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, přijmou jako povinnost, také z ostatních doupat hříchu v Brně, učinit BOŽÍ PŘÍBYTKY tím, že spolu se mnou, píšťalkami vypískají dále uvedené vládnoucí hlupáky, a tím vládnoucí beránky spálí OHNĚM SLOV KNIHY ŽIVOTA, v jejich sídlech. Úplně poslušní Boží služebníci, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, mají povinnost se k novému Kristu neprodleně vrátit, pískáním na tyto vládnoucí NETVORY. Kdo spolu se mnou půjde pískat píšťalkou v úřední dny, v pondělí, nebo ve středu, stává se zvláštním vlastnictvím Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jedná se o pískání v těchto doupatech hříchu, o vypískání beranů. MMB primátora Vokřála vokral.petr@brno.cz, ruzicka.michal@brno.cz, ponuchalek.filip@brno.cz, kp@brno.cz, hejtmana JM kraje Šimka hejtman@kr-jihomoravsky.cz, KOVAROVA.PETRA@kr-jihomoravsky.cz, heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz, info@asociacekraju.cz, brindzakova.monika@kr-jihomoravsky.cz, knotkova.alena@kr-jihomoravsky.cz, rektora Beka rektor@muni.cz, bek@muni.cz, bek@mail.muni.cz, Lucifera biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mikulasek@biskupstvi.cz, kancler@biskupstvi.cz, JUDr. Sladkého z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, osvíceného ředitele Ostrého v ČRo Brno brno@bo.rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, radek.bortlik @rozhlas.cz. Dle písničky od Krista. Uvedené neposlušné, to je mrtvé svině, živého Boha, trestajícího vládnoucí NETVORY, odstoupením svého Božího rozumu, nového, DUCHOVNÍHO Krista, milovat nemohou. Zach.2/12,3/9,4/6,9/16,10/7,13/2,4,14/20, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

3.) Oslavit Krista je nutné také na Velikonoční pondělí. Dle textů Písma, uvedení vládnoucí BERÁNCI, či BERANI, jsou ve svých sídlech již spálení pomocí ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na Velikonoční pondělí je nezbytné mít opánky na nohou, v ruce hůl, stříkací pistoli, a píšťalku, a slavit Velikonoční pondělí, jako OSMÝ DEN PÁNĚ, jako ÚSVIT osmého tisíciletí vlády Krista nad lidmi, jako slavnost Hospodina, takto. Pomocí hole, stříkací pistole, a píšťalky, z doupěte lupiču VB, VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI POLICIE ČR, na náměstí Svobody v Brně mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, učinit příbytek Boží, vyšleháním, vystříkáním a vypískáním veřejných příslušníků. Npor. Karas, se svými podřízenými, dělají veškeré zlo na světě. Chrání STÁVAJÍCÍ demokratický SYSTÉM tím, že ze mě, z posledního proroka křesťanského vzdorokrálovství, již od roku 2006, kvůli SOUDU boháčů, drze dělají nesvéprávného blázna. Z Boha tím dělají hlupáka, a z uváděných vládnoucích zločinců, tím dělají moudré a spravedlivé vládnoucí Bohy. Vystříkání vodou živou, čistou a důvěřivou KNIHY ŽIVOTA těchto textů, stejně tak pomlázka příslušníků, je nezbytná. Dělat křesťanské, militaristické zlo v Brně, již nikdo nesmí. 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Naprosto bezmocní BOŽÍ SYNOVÉ předsedo NSS JUDr. Baxo podatelna@nssoud.cz, a faráři Héneku z Domašova arturc@centrum.cz. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, v Písmu i v písničkách uvádí, že BOŽÍ SYNOVÉ Česka, zabloudili v prostoru a v čase tím, že si stále myslí, že máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE PÁNĚ, což je kvůli Vaší vzpouře proti novému Bohu, kvůli Vaší neposlušnosti. Máme prokazatelně ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ. Kristus vede lidstvo již OSM TISÍCILETÍ, což znamená, že musíte Boha dobře znát z veškerého Písma od Ježíše. Musíte ho milovat za to, že v Písmu vyvolil Česko, kterému slibuje, že bude HLAVOU všech národů, a ne CHVOSTEM, když vy zajistíte mluvení pravdy jak o Bohu, tak o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby. V písničkách i v Písmu Bůh uvádí, že DVĚ KOMNATY, v prostoru a v čase, se potkat nemohou. VELKÁ HORNÍ KOMNATA kde večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, SYN ZATRACENÍ, Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, již neexistuje, již se zmařil, a tím zmařil cestu Česka a SVĚTA, do PEKEL třetí světové války. Protože křesťanské MODLOSLUŽBY jsou VEČEŘÍ PÁNĚ, máte povinnost křesťanské MODLOSLUŽBY nahradit BOHOSLUŽBAMI tím, že začnete mlet dokonalou Boží lásku, uvedenou v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Krista UKŘIŽOVANÉHO, který večeřel ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ v Písmu, si již nikdo úplně poslušný, nesmí připomínat. V Česku, na Velikonoce, nikdo pokorný a úplně poslušný, nesmí sloužit křesťanské MODLOSLUŽBY, žádný kněz. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kde Kristus večeřel, nikdy neexistovala, pouze v textech Písma. Z milosrdenství Božího rozumu, VELKÁ HORNÍ KOMNATA je nyní nová, kde již nikdo nevečeří, kde žádné křesťanské modloslužby již nejsou, pouze SOUD křesťanských vzpurných, neposlušných MODLOSLUŽEBNÍKŮ. Nová VELKÁ HORNÍ KOMNATA je na Říčkách, v domě číslo 42. Pane OTČE Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, faráři Héneku z Domašova arturc@centrum.cz. Protože v telefonickém hovoru jste uvedl, že jste suchým stromem bez listí, protože jste počítačově málo gramotný, založil jsem pro Vás novou adresu arturc@centrum.cz. Heslo této adresy znáte, takže nemáte výmluvu, VODU ŽIVOU ČISTOU a DŮVĚŘIVOU, KNIHY ŽIVOTA těchto textů, znovu nepít. Dobrá vůle k úplně poslušnosti, Vám již nesmí chybět. STÍNIT SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které v Česku, v Brně, na Petrově, u drzého Satana biskupa Cikrleho, vyšlo dříve než na přelomu věků v roce 2000, vyšlo již v roce 1998, mohou pouze úplní hlupáci. Bůh, trestající neposlušné a vzpurné lidstvo, odstoupením svého Božího rozumu, neposlušným slibuje veškeré zlo tím, že na svět uvede znovu ovoce úmyslů boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a že Česko tím úplně zničí strašlivou záhubou, ve třetí světové válce. Proto KNIHU ŽIVOTA musíte pít neprodleně. Bůh chce přIjít na BÍLOU SOBOTU. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista. Mé tříleté přání se má splnit najednou, na Velikonoce 2018. V kapitole 240 je uvedeno objasnění podobenství pohádky CESTY PANA GULLIVERA, vysílané v ČRo2. Je to podobenství o příchodu Krista do Česka, v různých pokoleních. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4až7/12,16,27,12/9,17,27, atd. Svůj první příchod do Česka, Kristus uskutečnil v době třicelileté války, kdy dvě třetiny lidí ve válce zabil. Ve vzedmutém moří militaristických křesťanských sviní, katolických a evangelických, v době třicetileté války, zbyla jenom třetina lidí, kterou Kristus, od té doby, provádí ŽÁREM OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až do současnosti. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32, Zach.13/4,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Kristus, v době svého prvního příchodu do Česka, byl pro katolické svině OBREM. V této době, katolíci a evangelíci, dělali ve světě pořádek válkami, kvůli jedině správnému rozbíjení vajíček. Dělali ve světe pořádek válkami, kvůli jedině správnému pojídání TĚLA Krista církve katolické, všeobecné. Dle katolíků je správné pojídání TĚLA církve Krista katolické, jeho BOŽÍ MANY, ve formě chleba. Dle evangelíků je správné pojídání Těla cirkve Krista evangelické Boží MANY, ve formě chleba a vína. OBR Kristus v pohádce pomohl katolíkům tím, že ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, zničil loďstvo evangelíků. Toto svoje vítězství katolíci oslavili tím, že BELZEBUB papež se prohlásil za NEOMYLNÉHO Boha. Bhag.15/15,16až18/78, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Řím.1/18až11/32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Tato pohádka o vzpurných sviních, či NETVORECH, pokračuje takto. Neposlušní NETVOŘI z ČT a v ČRo se prohlásili za stejné neomylné Bohy, jako je LUCIFER papež František. Proto pojídání Kristova těla církve katolické, pod třetí debilitou, je vysílání reklam v televizi, což se debilnímu, neposlušnému lži lidu Česka, líbí. Pojídání Kristova těla, jeho církve katolické všeobecné, pod čtrtou debilitou, je prohlášení vzpurného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, o tom, že vrchní velitel branné moci Česka, prezident Zeman, si může prezidentovat jak chce, protože křesťanskému a ateistickému lži lidu Česka, se líbí cesta drzých křesťanských militaristů, do PEKLA třetí světové války, kterou je horečné zbrojení, a zvyšování ekonomiky, a tím další války, a zvyšující se ničení zbývajících fosilních paliv. Pojídání Kristova těla, jeho vzpurné bohaté církve katolické všeobecné, pod pátou debilitou, je prohlášení křesťanského SVĚTLONOŠE, Lucifera, Satana faráře Héneka o tom, že každý si muže stavět, či opravovat, co chce, a jak chce, pro ignorování Božích příkazů a zákonů, o správné koncepci energetiky. Farář Hének, jeho bohatá církev katolická, která se TUNELEM privatizace zmocnila znárodněného majetku, se rozhodla, proti vůli Boží Krista ZÁKONODÁRCE, že cca jeden rok bude opravovat svou SKÁLU, svůj majetek, faru v Domašově, která, dle Božích zákonů, kvůli nové, obnovitelné energetice, již shnila. Církev katolická, všeobecná, dle vůle Boží, získala majetek z desátků. Proto veškerý majetek této církve patří Bohu, který si může se svým majetkem, dělat co chce. Vůlí Boží je, žádný, energetický shnilý majetek neopravovat, a nový majetek, ve stávajících tradicích letní výstavby, nestavět. Hospodin dovoluje stavět již pouze sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁMÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhů, zpracovaných dle textů Písma, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Vůle Boží je nechat faru neopravenou a nabídnout ji zdarma k bydlení bezdomovcům, z Říček např. bezdomovci Blažkovi, či rodinám s dětmi, které bydlí v horších bytech, než je fara. Bůh, před farářem Hénekem, již nemá žádné tajemství. Farář Hének již nemůže hledat Boha jinde, než v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Farář Hének na své MODLOSLUŽBY již nechce dojíždět ze vzdálenosti 80 km, svým Bohem, autem. Od května má bydlet v penzionu pana Kočího na Říčkách. Pro faráře Héneka, a pro všechny boháče na Domašovsku, je další příchod Krista ZLODĚJE do Česka, stále příliš rychlý, má velkou rychlost, protože nestihají s novým Bohem jít, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného. Baal, boháš Kočí, v rámci TUNELU privatizace koupil prodejnu potravin, kterou občané Říček postavili v POUŠTI 40 let socialismu, v rámci akce Z. Nyní přistavěl nad bývalou prodejnou, kde je nyní dílna, další patro, kde bude bydlet OTEC farář Hének. Že veškerý majetek shnil, kvůli nemožnosti zajistit dostatek energií, pro vytápění stávajícího LETNÍHO majetku, veškerý lži lid Česka a světa, má povinnost realizovat ZÁKONY Krista ZÁKONODÁRCE, a neprodleně postavit majetek nový, ZIMNÍ, nových sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH, což nikdo z boháčů Domašovska, Česka a SVĚTA, nechce ani slyšet. Farář Hének, již na faře nikdy nesmí bydlet. Je energeticky neúnosné, aby jeden člověk bydlel sám v patrovém domě. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pojídání Kristova těla, církve katolické všeobecné Belzebuba papeže Františka, pod šestou debilitou, je prohlášení vzpurného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, generálního ředitele ČRo Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz. Stále prohlašuje, že mletí křesťanských tradic v ČRo, nikomu neubližuje, což je lež. Křesťanské svině, kvůli křesťanským tradicím, opustili Boží přikázání proto, aby zachovali VELIKONOČNÍ a VÁNOČNÍ tradice. Bůh se nyní chce smilovat, svým Božím rozumem, nad úplně poslušnými služebníky. Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Petr.2/21,3/4,8, 9,16, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24,30/18až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Bhag.15/15,16,16/13,24až18/78, atd. Film JÁ OLGA HEPNAROVÁ, Bůh učinil podobenstvím o vládnoucích pokrytcích a zločincích Česka, v době všech politických a náboženských režimů. Tehdy, v době hluboké POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické výchovy, OLGA, z které Bůh učinil OTLOUKÁNKA, zabila svým Bohem, autem, osm lidí. Učinila to z toho důvodu, aby všichni nyní viděli, že socialistická Boží spravedlnost, nesetřela slzy z očí, např. OTLOUKÁNKU OLZE. Ve filmu, OLGA nesloužila Bohu, o kterém neměla ani ponětí. Proto, jako všichni ostatní, sloužila pouze svému POHLAVNÍMU ÚDU, a svému Bohu, výrobku lidských rukou, AUTU. Zabila osm lidí, to je nekonečný počet lidí, dle vůle Boží proto, aby se nyní všichni vládnoucí zločinci, boháči, bankéři, zbrojaři, politici pravice a levice, atd., viděli ve filmu, jako v ZRCADLE, jako nemocní, neuzdravení, mrtví zločinci, pokrytci a lháři. Nyní totiž, stejný zločin, jako kdysi učinila OTLOUKÁNEK OLGA, činí mnoho OTLOUKÁNKŮ z řad muslimů, kvůli zločinci, pokrytci a lháři, kvůli vzpurnému generálnímu řediteli ČRo Zavoralovi rene.zavoral@rozhlas.cz, jan.menger@rozhlas.cz, tereza.liepoldova@rozhlas.cz, zuzana.kubisova@rozhlas.cz, josef.baxa@rozhlas.cz, karel.zyka@rozhlas.cz, atd. Kvůli křesťanské svini Zavoralovi mnoho muslimů, pomocí aut, zbarní, výbušnin, nožů, atd., zabíjí křesťanské proroky, o kterých prohlašují, že dělají muslimským prorokům zlo tím, že např. bombardují Sýrii. Proroci boháčů, bankéřů, zbrojařů a vojenských kaplanů, se mordují navzájem. Cesta k monopolu Boží moci nad celým světem, je velmi stížená tím, že NETVOŘI z ČRo chtějí, aby mordování proroků křesťanských a muslimských stále pokračovalo. Z milosrdenství Božího rozumu je z Písma zřejmé, že křesťanská MANA nasbíraná v šestém tisíciletí vlády Boží nad lidmi, je dočasná. Křesťanská mana je od šestého tisíciletí shnilá, prošlá lhůtou proto, aby Bůh mohl v každém pokolení dělat pomalý Boží SOUD s neposlušnými, militaristicky chamtivými křesťanskými sviněmi. SOUD neposlušných sviní dělal Bůh dle Písma, dle svého předsevzetí, např. upálením Husa, třicetiletou válkou, kdy pobil dvě třetiny křesťanů, hladomorem, Zach.13/8, dále upalováním ĆARODĚJNIC, první a druhou světovou válkou, dnes rakovinou, 2.Tim.2/16, která se šíří kvůli zlé koncepci energetiky NETVORA ministra Tomáše Hünera posta@mpo.cz, a tím válkami muslimů s křesťany, o území s fosilními palivy a surovinami, atd. Od všech neposlušných a vzpurných pohanů, od politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od Luciferů, od SVĚTLONOŠŮ pekla meče válek křesťanské many, od Otců Satanů kněží, odstoupil svým Božím rozumem. Neposlušné, mrtvé mleče křesťanské MANY, nazývá stroji. Od šestého století je Bůh PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že je PÁNEM nad STROJI na výrobu shnilé a prošlé křesťanské many. S úplně poslušným Českem se chce usmířit tím, že úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. V křesťanské MANĚ, pravice, levice, církve, státy, atd. mají jediný program. Nesmyslně se žerou navzájem. Např. prezident Zeman, s Bakalou, a s TOP 09. O setkání s JUDr. Baxou a farářem Hénekem žádám opakovaně. Uvedená pravda o Božím soudu, má na Velikonoce moc úplně zničit křesťanstí, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmé tisíciletí Boží vlády. Nové DNES spojení všech států SVĚTA, pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE, je v novoluní MĚSÍCE, od soboty 17.3.2018, do BÍLÉ soboty 31.3. 2018. Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost spojit vědu a náboženství tím, že spojí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, s jediným Bohem světa, s TECHNIKEM, s DUCHEM SVATÝM. Bůh neustoupí, dokud nezvítězí. 1.Král.19/11,15, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,32/15,33/16,39/28,43/26,31, Ageus2/6,18, 19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Řím.1/18až8/19až11/28,32, Mar.4/12,7/7až13/20, Jud.12, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, atd. Protože v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, v kolébce lidstva, na Domašovsku, Otec Bohu milý, farář Hének z Domašova arturc@centrum.cz, se stále zdráhá nastolit mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zrušením křesťanství, STŘÍBRA Bohem ODVRŽENÉHO, zrušením katolických MODLOSLUŽEB, NEOMYLNÝ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, zase z Česka odešel, svým Božím rozumem, a tím odešel z hlav vědců např. z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského docenta Petra Krtila director@jh-inst.cas.cz, Petr.Krtil@jh-inst.cas.cz, atd. Kvůli odchodu Božího rozumu od těchto vědců, kvůli trestu Hospodina, kvůli neposlušnosti faráře Héneka, který se odmítá k Hospodinu vrátit, Hospodin učinil z vědců Ústavu fyzikální chemie pokrytce, hlupáky a zločince. S vědci tohotu ústavu, především z docentem Krtilem, hovořil novinář FK z Rovnosti, dne Páně 19.3.2018. Novinář se dozvěděl, že Česko spotřebuje ročně přes 400 terawatthodin energie, což odpovídá asi dvacetinásobku výkonu jaderné elektrárny v Temelíně. Novinář lže, že tato spotřeba je kryta fosilními palivy zhruba ze 70 procent. Lži lid novinářů totiž si myslí, že když Česko, cca 30, či 40 % eletrické energie vyrábí v jaderných elektrárnách, že tato energie, která není z fosilních paliv, tedy dle novinářů obnovitelná energie, činí cca 30 %, což je lež, což není pravda. Jak je opakovaně v jednotlivých kapitolách SOUDU neposlušných vládnoucích NETVORŮ uváděno, ekektrická energie Česka, činí cca deset procent celkové energie. Tento poměr elektrické energie, k celkové energii pro Česko, učil za socialismu na VUT v Brně docent Skála, a na ČVUT děkan Hrdlička. Dle jejich údajů byl vypracován GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V době mých tříletých působeních na VUT v Brně, na ČVUT, u projektantů, atd., od roku 2003, do roku 2006, a od roku 2006, do roku 2009, všem odborníkům na energetiku bylo jasné, dle uvedeného GRAFU, že nelze lhát o tom, že auta budou jezdit na vodík, který se bude vyráběný energeticky náročnou ELEKTROLÝZOU. Z dalšího textu, přetaženého z minulých kapitol je zřejmé, že vzhledem k účinnosti přeměny energií, a vzhlem ke stále se snižující výrobě elektrické energie, v souvislosti s ukončením provozu některých uhelných elektráren, nelze napsat, že budoucnosti lidstva, a budoucnosti provozu aut, je vodík. Docent Krtil lže, když tvrdí, že vědci vymyslí PERPETUUM MOBILE tím, že vyvinou katalyzátor, který zajistí, že cca 10 % elektrické energie, nahradí cca 60 % energie z ropy, která se spotřebuje na provoz aut. Výhledově Česko bude mít elektřiny méně. Stávající elektrickou energii nelze použít na provoz aut. Správná energetická koncepce je koncepce Boží. Je uvedená v dokonalé lásce Boží, v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Protože Otec Bohu milý, farář Hének z Domašova arturc@ centrum.cz, lže o Bohu, technický lži lid, pro odstoupení Božího technického rozumu, lže o koncepci energetiky, což je zločin. Je katastrofické, že KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, stále nového Boha nenašlo v dokonalé lásce Božích ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo neposlušný a vzpurný, v textech Písma nehledá jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Odborníci na energetiku dělají veškeré zlo válek, a veškerou energetickou zhoubu v Česku a na SVĚTĚ, svým zlým myšlením o Bohu a tím svým zlým myšlením o koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Protože jediného NEOMYLNÉHO Boha celého SVĚTA, TECHNIKA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, který je živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, považují za nemravného hlupáka, a sebe za moudré a spravedlivé vládnoucí Bohy, nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, Česko znovu opustil. Tím nechává padat vzpurné a neposlušné Česko, do energetického, ekologického a mravního HROBU, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože ropný a ekonomický kolaps se zastavit nedá. Bůh bdí nad zlem, pomocí vzpurného a neposlušného faráře Héneka z Domašova. Další text je přetažen z minulých kapitol.

 

5.) Pane Topolánku, Otče Bohu milý, zakladateli celosvětového, mírového Božího království. Řím.11/28. Boží vůle je, abyste jako odborník na energetiku, jako Bohem v Písmu vyvolený nový premiér Česka, mluvil pravdu, o jedině možné koncepci energetiky, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takto. Bůh dovolí Česku jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, mírového, kde bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, když mnozí budou stejní jako Bůh, to je neomylní a mocní. Když dovedete víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF máte povinnost přivést k dokonalosti dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Máte povinnost usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO , aby aktualizovali údaje GRAFU pro minulý rok 2017. Z moci úřední nařídíte odborníkům CZSO, pavel.hajek @czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., aby údaje opravili a upřesnili. GRAF je nedokonalý tím, že zde není vše uvedeno. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činila pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Ostatní kritika koncepce energetiky, je na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. A na konci předchozích kapitol PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Hospodin stále bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, pomocí HMOTNÉHO křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Děsivou temnotou katolického katechismu Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo. Již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žitím na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Iz.29/11až24až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, atd. Odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, které odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně. Žid.6/3,6až12/28, Sír.5/5až43/26,31, Oz.2/18,9/7,12,15. Proto máte povinnost, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, usilovat o post premiéra tím, že nařídíte odborníkům na energetiku z CSZO, aby údaje aktualizovali pro minulý rok 2016, takto. Máte povinnost zpochybnit energetickou koncepci neposlušných vládnoucích sviní, které lžou, že naftu a benzin nahradí elektřina či plyn, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. Obnovitelná elektřina nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. Elektřina z jádra, nemůže nahradit ropu, jejíž podíl je cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. Úvaha děkana ČVUT Hrdličky a docenta Kadrnožky z VUT v Brně, na vybudování cca 40-ti kusů jaderných elektráren, pro výrobu vodíků elektrolýzou, dávno padly. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. Plynem nelze nahradit energii z ropy. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. Dle ČRo2, dle geologa Cílka, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, dle ČEZU, do cca pěti let, dle vůle Boží, bude ukončena výroba elektřiny v uhelných elektrárnách, ve výši 30 až 40 %. Toto množství elektřiny nelze nahradit elektřinou z fotovoltaiky, či z větrných elektráren, viz GRAF. Plánovat proto koncepci nahrazení nafty a benzinu, elektroautomobilizací, či provozem aut na plyn, je nesmyslem, je trestným činem. Bude vše jednodušší, když budete mluvit o koncepci energetiky pravdu. Jedině možná energetická koncepce, je koncepce Boží, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze se blíží, zastavit se nedá. Všechny stávající energetické koncepce vládnoucích pomatenců padly, nemožností nahradit ropu elektřinou a plynem. V době ropného kolapsu se všechno ekonomické zřítí tím, že v celém EU nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.29/11až24až47/14až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. Řepkou nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. Kdyby např. EU chtěla nahradit energii z plynu, energii z ropy, musela by neprodleně budovat nová potrubí a nové zásobníky, což je technický nesmysl. Plynem nelze nahradit energii z ropy, která činí cca 60 %, z celkem potřebné energie pro Česko. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje o energetickém kolapsu byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci na energetiku z CZSO, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a dovolí Vám vytvořit novou vládu Česka, dle svých příkazů, bez politiků pravice a levice, dále v textu uvedenou, v níž budete premiérem, pokud Bůh nerozhodne jinak. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Dle Sókrata, a dle Hospodina, demokracie křesťanského a ateistického lži lidu nyní totálně zkolabovala, protože všichni propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Efez.5/5až15, Kol.3/15, atd. Vládnoucí hlupáci, pro odstoupení Božího rozumu, se sice tváří jako zbožní, ale svým militaristickým a imperialistickým, křesťanským jednáním pokrytců a válečných zločinců, to popírají. Křesťanský a ateistický lži lid, nevěří textům Písma o tom, že všichni neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, jsou usvědčení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES ze skutků, které vedou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Česko a TVORSTVO, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, spěje do energetické a mravní SMRTI z toho důvodu, že lidé si v říjnových volbách 2017, sehnali takové DUCHEM CHUDÉ, úplně pomatené blahoslavené učitele, jakým je např. vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, politolog, zločinec pokrytec a lhář, Petr Fiala. Jeho zaslepenost je zjevná, všem úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nemluvňátkům. 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Bhag. 15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/11, Zj.1/1až18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mar.4/12,7/7,13/20, Žalm33/6,37/5,11až38,96/7,102/18,27,104/30,107/10,18,27,43, Jer.1/17až23/29,32, 31/27,32až51/58,63, atd. Tím vzešel plný počet imperialistických, militaristických pohanů, bláznů, kteří místo Bohu, slouží neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Uvedené skutečnosti jsou znamením Písma, pro vůdce nového Božího technického lidu, nového premiéra, Otce nové vlády Česka, pokorného a úplně poslušného Mirka Topolánka. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokorným a úplně poslušným premiérem, Otcem nové vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem smiluje, Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když Mirek Topolánek, pravičák, nezruší uvedený SOUD vládnoucích zločinců, kterých vzešel plný počet, Řím.11/25,28,32, pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Když vytvoří novou vládu Česka, dále uvedenou, a když následně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Topolánek nezůstane bez trestu, když odmítne. Bůh, při další neposlušnosti, povolá meč válek na všechny obyvatele země. Demokracie v Česku zvítězí, až bude vládnout Bůh tím, že z Ing. Toplánka učiní neomylného premiéra Česka, a z neposlušného Babiše, ministra zahraničí, dle textů v kapitole 240. Nová vláda, vytvořená dle kapitoly 240, musí být úplně poslušná. Jer.1/17až25/27,29až31/27,32až51/58,63, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

 

6.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 30. dubna 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek přemění vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

510. director@jh-inst.cas.cz, Petr.Krtil@jh-inst.cas.cz,

syrova@sovamm.cz, zimula@cmail.cz, urbanovsky@cmail.cz, borak@borakarch.cz, jirizimola@gmail.com, mksnj@mksnj.cz, orsag@mksnj.cz, propagace@mksnj.cz, borak@borakarch.cz, borakova@borakarch.cz, bilkova@borakarch.cz, prazak@borakarch.cz, havlatova@borakarch.cz, ondrej.vlcek@be-winning.com, ondras.sbor@centrum.cz, milan.vahala@quick.cz, dohnalova.proxima@centrum.cz, is@zlin.eu, eva.merickova@dejvickedivadlo.cz, martin.mysicka@dejvickedivadlo.cz, ctp@rigips.cz, mikolasej@seznam.cz, info@sinslavycslh.cz, me@tomassedlacek.cz, monika@tomassedlacek.cz, sekretariat.brno@npu.cz, epodatelna@npu.cz, dekanat@ft.utb.cz, dean@ft.utb.cz, senkarova@utb.cz, mrkvickova@utb.cz, research@ft.utb.cz, international@ft.utb.cz, stanek@ft.utb.cz, director@jh-inst.cas.cz, info@hoopfunny.cz, info@solarninovinky.cz, novinky@ctk.cz, bek@muni.cz, meky@lemmon.sk, agentura@petrinova.cz, rado@messa.sk, johana@turner.cz, pavel@turner.cz, david@turner.cz, sekretar.duka@apha.cz, media@jiridrahos.cz, stanislav.zeman@apha.cz, help@ticketportal.sk, infoservis@czso.cz, 241960@mail.muni.cz, saha@utb.cz, pavel.zoubek@plnu.cz, habova@fss.muni.cz, studijni@fss.muni.cz, kancler@utb.cz, gjurisicova@academia.cz, jana.jaresova@cvut.cz, helpdesk@centrum.cz,

511.

plevova@dsshaj.cz, kaninsky@dsshaj.cz, jirizimola@gmail.com, info@kdu.cz, podatelna@novabystrice.cz, hejtman@kraj-jihocesky.cz, bytservis@bytservis.sk, pilip@bytservis.sk, ov.budejice@kscm.cz, vojtech.filip@kscm.cz, spolek@scsf.cz, radek@uklidmecesko.cz, kristyna@uklidmecesko.cz, petra@uklidmecesko.cz, pavel@uklidmecesko.cz, katka@uklidmecesko.cz, mirek@uklidmecesko.cz, irena.redinova@vfn.cz, jiri_drabek@seznam.cz, halina.simkova@gmail.com, etickakomisecr@vlada.cz, martinek.martin@vlada.cz, pospisil.milan@vlada.cz, narodnostni.mensiny@vlada.cz, nechvatal.jan@vlada.cz, peterova.barbora@vlada.cz, machan.marek@vlada.cz, souckova.martina@vlada.cz, toulova.martia@vlada.cz, polakova.monika@vlada.cz, sandova.vanesa@vlada.cz, slechtova.andrea@vlada.cz, kucera.petr@vlada.cz, posta@vlada.cz, zbirka@zbirka.cz, mekyzbirka@me.com, adf@adf.cz, jhanzlickova@harlekyn.cz, info@hkinfo.cz, vhanzlicek@harlekyn.cz, info@ocnioptik.eu, sarm@rozhlas.cz, hradec@rozhlas.cz, jiri.kansky@rozhlas.cz, socstud@fss.muni.cz, bce@bce.cz, martin.simacek@socialniinkluze.cz, jaroslav.valuch@socialniinkluze.cz, filip@psp.cz, stepan.bolf@socialniinkluze.cz, frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz, media@kdu.cz, vladimir.hruza@sopr.cz, obchod@wolterskluwer.cz, hamacekj@psp.cz, jan@hamacek.cz, j.elznic@seznam.cz, reditel@dsshaj.cz, borik@dsshaj.cz,

512. posta@vlada.cz,

kancler@biskupstvi.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, svobodova.marcela@vlada.cz, voboril.jindrich@vlada.cz, posta@vlada.cz, rajmova.adriana@vlada.cz, malkova.ludmila@vlada.cz, stenglovab@psp.cz, okv@psp.cz, kurowska.anna@vlada.cz, president@hrad.cz, davidovae@senat.cz, epodatelna@senat.cz, cermakovad@senat.cz, kaucky@army.cz, jelinekp@army.cz, podatelna@mfcr.cz, e-podatelnaMO@army.cz, pejsekj@army.cz, info@army.cz, iveta.sittova@army.cz, jana.zechmeisterova@army.cz, jiri.caletka@army.cz, petr.sykora@army.cz, fajnorj@army.cz, abrhamm@army.cz, ombudsman@army.cz, prosetrovatelMO@army.cz, info@zemanmilos.cz, Petr.Sabata@rozhlas.cz, Patricie.Polanska@rozhlas.cz, Petr.Hartman@rozhlas.cz, baratach@email.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v dubnu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Neposlušní, to je mrtví, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, od 21.9.2016, což je drzost. Kvůli neposlušným hlupákům, se Bůh nad Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18,9/14,11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k novému Bohu, když technický lid bude neprodleně, na jaře, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět má v zimě 2018, 70 let od roku 1948, na Božích zákonech POLE VĚDY Písma zimovat. Rok 2018, je Bohem určený pro příchod Boží slávy, ve stoletém Česku, Abramu, Abrahamu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jer.25/11, Iz.18/6,23/17,29/11až24,33/27,66/24, 5.Moj.28/13,30/12,18, Zach.7/5,8/16až13/4,8, 1.Moj.12/2,17/17. Křesťanská prasata, vedená do záhuby křesťanským Bohem celého SVĚTA, Satanem farářem Hénekem fara@domasov.info, zaplnila odpadky zemi. Ezd.9/6,11až10/8,11. Slovo Satanů kněží ekumenických ČARODĚJNIC, není spasitelné. Dobré nikdy nebylo. Bůh bude pustošit boháčům pastvu, odstoupením svého rozumu, dokud v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce poslušného lidstva, Satan farář Hének fara@domasov.info, nenajde Boha TECHNIKA, v KNIZE ŽIVOTA. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15, Zjev.1/1,20/12.