Kapitola 238 - 60 stran.

15.01.2018 12:41

Kapitola 238 - 60 stran. Vzpurný lži lide místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna, Prahy, blázni, Řím.1/18až11/32, sloužící boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům, místo Bohu. Bůh zlato svého rozumu vrátí pouze poslušným služebníkům. 5.Moj.18/18,30/11,18,32/21až43, Oz.2/18až9/7,12,15,14/3, 2.Kor.10/4, 1.Jan.5/2,16, atd. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto VOLEBNÍ LÍSTEK pro volbu projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, prezidentem Česka, dle zákonů Božích. Ing. Rákos je v Písmu Bohem vyvoleným prezidentem, jménem RÁKOS. Ing. Rákos je odborníkem na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www. pametni-kniha.cz. Ám.3/7,15až8/11, Žalm136/13,137/7, Jób8/11,37/23,40/8,14, atd. Stejní odborníci musí být jedinými urbanisty a architekty sídlišť a měst z těchto domů. Boží rodinou je cca 1500 lidí, s číslem www 666, kteří budou společně stolovat v DOMĚ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Prostírat ubrus společného stolování pro Česko a SVĚT, má povinnost nový premiér Česka, bývalý projektant Ing. Mirek Topolánek. Když neposlechne, Boží hněv ho vyhledá z ničeho nic. Dojde záhuby, v DEN Páně DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Iz.5/4,16,11/6,21/5,22/11,17, 29/11,24,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,12/12,23/27,33/16,40/29,42/19,43/26,31, Žid.4/7, 6/3,6,8/10,9/28až12/28, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,27až12/10,17,27až19/6, Zj.13/18.

 

Světlonoš, Lucifer, Otec farář Hének domasov@dieceze.cz, kazí dobré mravy. Jeho Bůh v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, je modlářská stvůra. 1.Kor.1/27, 15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1, Iz.48/5,11,57/16,65/15, Jan8/42, 1.Jan.3/8. Služba zbraním a PRACHŮM je hříchem k energetické smrti. 1.Jan5/2,16, Oz.14/3. Prezident Ing. Rákos a premiér Ing. Topolánek mají povinnost neprodleně svolat kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Sír.5/5,7/16, 43/26,31, atd. Musí oddělit lži lid křesťanských sviní, od poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků z infoservis@czso.cz. Musí oddělit Česko od národů země. V odděleném lži lidu bude pláč a skřípění zubů. Z mnohých boháčů budou zemědělští nevolníci, pracující rukama. 2.Kor.10/4, 2.Petr.2/21, Ezdr.9/11,10/8, 11, Dan.9/14,27,11/39,12/1, Zach.3/9,4/7,8/16,13/4,8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, 5.Moj.18/18,30/11,18,32/21až43, Oz.2/18až9/7,12,15,14/3, Neh.8/9,9/37, Jud.12, atd. Premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, ve složení uvedeném v kapitole 236, je v Písmu vyvolený SEDMÝ ANDĚL, z pravicového PTACTVA ODS, bývalý sedmý premiér Česka, Ing. Topolánek. Zj.1/1,16,18/2,10. Pravičák, OKŘÍDLENEC, Kaz.3/18, 8/8,9/10,10/20,12/3, Jób.5/3,14,40/8,14, Ing.Topolánek, má povinnost vše vykřičet. Veškerou starost o královské kněžstvo Česka, vložit na Boha, na zlato jeho rozumu. Boží SOUD nesmí zrušit. 1.Petr.2/9,5/2,7, K.M.1/4,12/10,17,27, Jób40/14, Iz.65/1,15.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 18. Česká bible kapitola 238. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Neomylný Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z milosrdenství svého rozumu, nadřadil sebe veškerým vědcům, a veškeré vědě tím, že umožnil vysvětlit podobenství o STVOŘENÍ SVĚTA za SEDMI DNÍ, dle dalších textů. Tím dal Česku povinnost nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, přijetím Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Dle těchto zákonů, určil za premiéra nové vlády Česka, zřízené dle textů v kapitole 236, boháče Ing. Topolánka. Za prezidenta Česka Bůh v Písmu vyvolil projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna. Objasněním podobenství o STVOŘENÍ SVĚTA za SEDMI DNÍ, Bůh úplně zničil křesťanské tradice křesťanského světlonoše, Lucifera, drzého kazatele Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz. Objasnil, že vedl jím vyvolené Česko dříve, než dal lidem křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. MODLÁŘSKÁ STVŮRA, dočasný zlý Bůh hlupáka Vaďury, již nikomu nemůže odpouštět hříchy k energetické smrti světa. Boží hněv, kvůli neposlušnosti křesťanských sviní, již neprodlévá. Bůh mě, Oplatka, to znamená předkladatele, bývalého projektanta vzduchotechniky, vyvolil k objasnění pravdy o Bohu. Proto za prezidenta vyvolil projektanta Ing. Rákose. Kandidáti na prezidenta, Zeman a Drahoš, mají povinnost odejit neprodleně a dobrovolně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Novému Bohu nyní patří celé Česko, a půda celé země. Vládnoucí zločinci a pokrytci, chtějí žít ve tmě tunelu privatizace. Proto si vybírají z Božích zákonů jenom ty texty, které se jim hodí pro to, aby mohli sloužit zbrojařům. Bůh vrátí svůj Boží rozum těm, kdo se k novému Bohu vrátí dobrovolně a neprodleně. 1.Moj.1/3až2/3, Žalm1/1až115/17, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,42/19,43/26,31, Iz.48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Dan.2/44,9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Ztroskotanci, zaprodanci, světlonoši pekelného, křesťanského ohně, LUCIFEROVÉ, jejichž čas dávno vyprchal, již v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, 1.Kor.1/27,10/11,15/33, jsou neposlušní vládnoucí křesťanští a ateističtí tmáři, kteří chtějí v kolotoči voleb stále pokračovat. Bohem prokletý je každý neposlušný NETVOR, kdo v křesťanské přirozenosti tmy katolického katechismu znovu drze umlčí nového Boha, ZÁKONODÁRCE. Novou a věčnou smlouvu, o věčné spravedlnosti celosvětového, mírového Božího království, si musí vydupat především lži lid technický. Bůh vyžaduje, v novém novoluní, ve středu 17. 1. 2018, roztažením vysoce mravných NEOMYLNÝCH DUCHOVNÍCH NEBES, zastavit katolické modloslužby LUCIFERA OTCE faráře Héneka domasov@dieceze.cz. LÉKAŘ Hospodin uzdraví sám sebe především tím, že dá svou slávu zlata svého rozumu, pouze sobě samému tím, že dá svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, např. Bohem v Písmu vyvolenému novému premiéru Česka, Ing. Mirku Topolánkovi, a novému prezidentu Česka, Ing. Vladimíru Rákosovi z Brna. Skloní se k modlitbě bezmockých, poslušných BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu, když služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, osvobození SOUDEM těchto textů od děsivé temnoty křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, strhnou SLOVA materiálních křesťanských nebes tím, že v Česku nastolí celosvětová DUCHOVNÍ, NEOMYLNÁ NEBESA, VEŠKERÉHO SLOVA od jediného Boha, soudce, ZÁKONODÁRCE. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Bhag.1/1,15/15,16,16/13až24,18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,12/10,17,27,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Luk.1/52až4/23,17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Iz.48/5,10,11, atd. Jeden den u Boha, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY a svině Česka, je 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. SEDM DNÍ stvoření celosvětového Božího království, pomocí Božího SLOVA, je za SEDM TISÍC LET. Před tím, než dal Bůh lidem SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, dělal lidem SVĚTLO svým Božím rozumem, a TMU odstoupením svého rozumu. 1.Moj.1/3, Oz.9/7,12,15, Bhag.15/15,16, K.M.1/4,7/16, Iz.45/7,48/11. Ve třetím tisíciletí STVOŘENÍ SVĚTA, Bůh učinil světla na nebeské klenbě, aby oddělovala různá náboženství světa, od prvního den celosvětového, mírového Božího království v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od křesťanské a jiné ateistické tmy. Bůh, již ve třetím tisíciletí, pomocí svitků Bhagavadgíty, Tóry a Bible, na nebeské klenbě učinil SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, i MĚSÍC Koránu, i HVĚZDY, a to v Bibli a Bhagavadgítě. 1.Moj.1/14. Tato celá hvězdná obloha, SLOV NOVÝCH, DUCHOVNÍCH NEOMYLNÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně neomylně doplňuje a upřesňuje. Sír.5/5,7/16,21/15,23/19,42/19,24, Bhag.15/15,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18, 27, atd. Ztroskotanci a zaprodanci jsou ti, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA, nyní zase nevrátí. Uvedený výklad stvoření světa, není v rozporu se stvořením světa během miliard let. Obloha země je stejná jako na počátku, jako před křesťanstvím. Nově máme oblohu novou, DUCHOVNÍ, NEOMYLNOU. Bůh dělá SVĚTLO SVĚTA svým Božím rozumem, TMU křesťanské přirozenosti, odstoupením svého rozumu. Bůh organizuje vše tak, aby v úterý 16. ledna 2018, na schůzi PSČR bylo rozhodnuto, že vlády v Česku se ujímá Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že dva APOŠTOLOVÉ, vyvolení Bohem v Písmu, premiér Ing. Topolánek, a prezident Ing. Rákos, budou uvedení do svých funkcí. 1.Kor.1/27,4/10,20,15/33. Česko se oddělí od národů země tím, že Ing. Topolánek, sám vyvolí další APOŠTOLY, ministry nové vlády, zřízené dle kapitoly 236. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, atd. Když Rákos a Topolánek odpustí hříchy Babišovi, Jan1/1až15/25až20/23, může si bývalý BERAN Babiš vybrat funkci některého ministra. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet. Ez.3/4až21/32,24/14,26. Bože dej, ať překvapivě inteligentní lidé, pomocí TVÉHO Božího rozumu, vše o nové DUCHOVNÍ OBLOZE pochopí. Viz str.12až15. 2.) Bůh Česku žehná, pomocí Bible a SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již od 24. 9. 2017. Ageus2/6,18. Novou DUCHOVNÍ OBLOHU, např. jednu KRAVKU, dojící smetanu, nový Bůh v Písmu nazývá také FÍKOVNÍKEM. Dalším názvem KRAVKY BHAGAVADGÍTY je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18až21/15,19,23/7,25/32,40, Ageus2/6,18, atd. Jedna OVCE je pro Hospodina Bible, kterou si pokrytci, lháři a zločinci Satani kněží všech církví, všech světových ČARODĚJNIC, rozdělil na TÓRU a BIBLI. Tuto jednu OVCI Hospodin v Písmu nazývá také VINNOU RÉVOU BIBLE, a GRANÁTOVNÍKEM TÓRY. Ageus2/6,18,19. Jednu OVCI Bůh také nazývá křesťanskými a židovskými HVĚZDAMI. Druhou OVCI Hospodin nazývá také OLIVOU, či MĚSÍCEM. Je to OLIVA, či MĚSÍC Koránu. Hvězdné duchovní nebe, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je tímto úplné především pro technika Ing. Mirka Topolánka. Ing. Mirek Topolánek, je prvním zemědělským nevolníkem, který musí pracovat rukama. Musí dojit, orat, sít, sklízet a sázet, a to všechno současně tím, že uzná, že ŽENA STATEČNÁ, je iniciátorka SKÁLY, kterou je nový Hospodin, v Božích zákonech POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jakmile Ing. Mirek Topolánek, uzná, že máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, a že on je Bohem vyvoleným premiérem nové vlády Česka, jejíž složení je uvedené v kapitole 236, bude Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mezi námi, v Česku. Komunistům, BERANŮM, Bůh již prokázal lásku svého rozumu, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Podruhé jim svůj Boží rozum nedá. Hospodin učinil počasím v lednu 2018 jaro proto, aby v době voleb prezidenta, mohli padnout všichni, kdo doufají ve své bohatství, a ve svou SKÁLU, ve výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Spravedliví a Bohu vděční služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, v lednu 2018, již mohou rašit jako listí. Když v Česku nikdo nebude rašit jako listí, v komunistickém vítězném ÚNORU, se vzpurné a neposlušné Česko znovu potopí. ÚNOR, dle doc. Olivy z ČRo2, je v překladu potopou. Přísl.1/7,14až8/13,17až11/28až31/10, atd. Ve vzedmutém moří imperialistických a militaristických pokrytců, lhářů, zbrojařů, bankéřů, boháčů a jiných válečných zločinců, znovu skončí všichni neposlušní. Bůh se smiluje nad celým Českem současně, až se spravedliví služebníci duchovního nebe, BOŽÍ SYNOVÉ technického lži lidu Česka, rozplodí čtením SLOV nových NEBES. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27, 2.Moj. 23/2,29, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18až11/32, atd. Viz str.15až18. 3.) V místě svatém, na Domašovsku, neposlušní stále žijí v křesťanské přirozenosti, přestože již máme DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ NEBE. Stále musím naříkat. Kurva, to je bordel, když volební lístky pro volbu prezidenta Ing. Rákose, musím jezdit rozmnožovat do Brna. Mlčková z OÚ v Říčkách podatelna@obec-ricky.cz, stejně starosta Pitrocha starosta@ obec.domasov.net, považují tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných, kteří brání roztažení nových DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH NEBES, za bláznovství. Bože dej, ať již nemusím dělat skutky, roznášení volebních lístků do schánek, pro přivedení víry v Boha k dokonalosti správného výkladu Písma o DUCHOVNÍCH NEBESÍCH, v době dalšího kola prezidentských voleb. Dej na Domašovsku, ať se poslušní, vrátí k Bohu po tisících. Pro křesťanství Bůh v Písmu určil pouze šestý a sedmý den, šesté a sedmé tisíciletí, kdy byl, jako zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Pánem nad sobotou, nad šestým dnem. V osmém tisíciletí, v OSMÉM DNU, je to jako na počátku, jako v prvním a druhém tisíciletí, v prvním a druhém DNU PÁNĚ. Mlčková a Pitrocha, v osmém dnu,

 

v osmém tisíciletí, mají v hlavách stejnou tmu, pro odstoupení Božího rozumu, jakou měli lidé v prvním a druhém tisíciletí. 1.Moj.1/3až2/3, Oz.2/18,9/7,12,15,14/3, atd. Bůh usvědčuje z drzosti katolického světlonoše, Lucifera, Satana Otce faráře Héneka domasov@dieceze.cz, který kazí dobré mravy tím, že Boží moc, a dnes i Boží vůli, o roztažení DUCHOVNÍCH NEOMYLNÝCH NEBES, dobře z Písma zná. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu vyvolil tři lidi z Česka, dle svého předsevzetí. Pravičáka Ing. Topolánka. Projektanta Ing. Rákose. A mě, Oplatka, předkladatele, nevzdělance, středoškoláka, bývalého projektanta vzduchotechniky, z PIKAZU Brno s.r.o. a z IBZKG n.p. Z milosrdenství Božího rozumu, zahanbuji vzdělance náboženské, ekonomické, politické, technické, atd. Křesťanského světlonoše, Lucifera, drzého faráře Héneka, vyvolil Bůh pouze dočasně. Slunce Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, již vyšlo ve třetím DNI PÁNĚ, ve třetím tisíciletí. Křesťanství vzniklo v šestém tisíciletí, v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, a v SEDMÉM DNI PÁNĚ, kdy Bůh učinil zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, PÁNEM NAD SOBOTOU, a tím učinil meč válek. Je katastrofou, že teolog, farář Hének nic nechápe. Sír.5/5,12/12. Ing. Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby v osmém tisíciletí, v lednu 2018, v době voleb, z Česka vyjeli, na NOVÁ, CELOSVĚTOVÁ NEBESA, NOVÝM, VEŠKERÝM Božím SLOVEM, čtyři KONI, čtyři prezidenti Česka, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.4/20. Zach.6/7. 1. Havel. 2. Klaus. 3. Zeman. 4. Ing. Rákos z Brna. Nového Boha uspokojí, když Česko, pomocí těchto čtyř koní, bude neprodleně, v lednu 2018, orat, sít, vláčit, sklízet, zákony POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh ZÁKONODÁRCE, nechce za premiéra 13-ho apoštola, Jidáše Babiše, nechce za prezidenta Jidáše Zemana, nechce jejich SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ. Běda Česku, když neskončí kolotoč voleb. Čert ví proč se točí? To ví Lucifer, Satan farář Hének z Domašova. Viz str.18až20. 4.) V DUŠI premiéra Ing. Topolánka, se již může narodit DUCHOVNÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, protože nový DUCH BOŽÍHO SLOVA je vylit, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES. Eze.39/8,13,21,29. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Vláda Ing. Topolánka, sestavená dle kapitoly 236, bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid Česka, dle textů veškerého Písma. Mat.5/3až18, Age.2/6,19, atd. Dědičným hříchem křesťanských NETVORŮ, je odmítání realizace celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh pokoje a míru setře lidem v Česku každou slzu s očí, realizací uváděné Boží majetkové roviny, pouze v případě úplné poslušnosti premiéra nové vlády Ing. Topolánka. Text byl zveřejněn na 50-ti adresách známých osobností OFICIÁLNÍCH STRANEK. Na konci stránek je DISKUSE na téma známé osobnosti, kde jsou uvedení všichni, komu byl text zaslán. Viz str.20až22. 5.) Text Božích plánů, o potřebě změnit celý svět NOVÝM BOŽÍM SLOVEM, ze světa materiálního, ze světa PRACHŮ a ZBRANÍ, na svět neomylný, na duchovní, kde PRACHY a ZBRANĚ nebudou, kde jedinou SKÁLOU bude nový Hospodin, neomylný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zatím nemá na nikoho křesťansky, či ateisticky neposlušného, zlého a vzpurného, vůbec žádný vliv. Znamená to, že při odstoupení Božího rozumu, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných a neposlušných lidí, se neposlušní a vzpurní lidé, svině, či NETVOŘI, navěky nezmění. K.M.12/10,17,27. Mozkem geneticky zvířecím, Kaz.3/18,8/8, nikdo neposlušný, to je mrtvý, není schopný opustit SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Oz.2/18až 14/3. Boží technický lži lid, vedený novým premiérem, pokorným, úplně poslušným, a bezmocným premiérem Ing. Topolánkem, Žalm102/18,27, se musí rozhněvat K.M.1/4 až12/10,17,27, na drzého Lucifera, Satana kněze, faráře OTCE Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. Bůh vzdá Česku chválu, až pravičák, OKŘÍDLENEC, Ing. Topolánek, vše vykřičí do SVĚTA tím, že přijme Boží zákony, přijme funkci premiéra vlády, a svolá slavnostní shromáždění, kde bude lži lid Česka plakat a smát se. Viz str.22až26. 6.) Česko bude přijato do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, až pomine majetek.Ing. Topolánek a prezident Ing. Rákos, svolají kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby Bůh mohl ukončit dupání země tím, že bude platit správná Boží energetická koncepce. Kdo si vybere za Boha ŽENU STATEČNOU, která je nyní, na ÚSVITU třetího tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, jediným Bohem celého SVĚTA tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude postupně mít dokonalý pokoj a mír celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nevěstka sedící nad vzedmutým mořem neposlušných sviní, je vláda DÉMONA Babiše posta@vlada.cz, a ministryně Schillerová podatelna@mfcr.cz. Bůh již není zlý, komunistický BERÁNEK. Pro toto pokolení je KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ tím, že je DUCHEM SVATÝM. Vzedmuté moře militaristických sviní, při volbách přemůže tím, že mnozí úplně poslušní služebníci Boží, budou dělat to, co se Bohu líbí. Vládu Babiše pojmou v nenávist. Spálí ji ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z úst světlonoše Lucifera, faráře Héneka z Domašova, vychází nyní rouhačství, vůči jedinému Bohu SVĚTA, na celou zemi. Točit nesmyslný kolotoč voleb znovu proto, aby Bůh mohl stvořil rodičku sedmi vládnoucích politických stran, nemá cenu. Sedminásobná rodička politických stran, měla zchřadnout již za premiéra Topolánka, nyní znovu za Babiše. Viz str.38až40. Viz str.26až29. 7.) Správný výklad Písma o SEDMÉM ANDĚLU Topolánkovi a DÉMONU, ekonomu Babišovi, je tento. Sedm zlatých svícnů, sedm mediálních hvězd, zářících navěky a navždy, sedm církví s Boží moci výkonnou, sedm APOŠTOLŮ Česka, je sedm premiérů Česka: 1. Klaus. 2. Tošovský. 3. Zeman. 4. Špidla. 5. Gross. 6. Paroubek. 7. Topolánek. Osmý pomatenec, který se postavil proti Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, byl tehdy prezident Klaus. Česko nyní má, či mělo, dvanáct církví s Boží moci výkonnou, dvanáct APOŠTOLŮ Česka. Dvanáct premiérů Česka stvořil Bůh, dle svého plánu: 1. Klause. 2. Tošovského. 3. Zemana. 4. Špidlu. 5. Grosse. 6. Paroubka. 7. Topolánka. 8. Fischera. 9. Nečase. 10. Rusnoka. 11. Sobotky. 12. Babiše. KOZEL prezident Zeman, ekonom, DÉMON, má povinnost utíkat do říše ticha, to je na smetiště dějin, spolu se svým Bohem křesťanského světa, LUCIFEREM, farářem Hénekem, neprodleně, Mat.25/30,40, kvůli odmítání daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/3,9,14,18,20. Viz str.29až32. 8.) SEDMÝ ANDĚLI Ing. Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby v lednu 2018, v době voleb, z Česka vyjeli, na NOVÁ, CELOSVĚTOVÁ NEBESA, NOVÝM, VEŠKERÝM Božím SLOVEM, čtyři KONI, čtyři prezidenti Česka, s Boží mocí výkonnou. 1. Havel. 2. Klaus. 3. Zeman. 4. Projektant Ing. Rákos z Brna. Nového Boha uspokojí, když Česko, pomocí těchto čtyřech koní, bude neprodleně, v době voleb v lednu 2018, orat, sít, vláčit, sklízet, zákony POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vhození volebního lístku, z první strany těchto textů, do urny, při volbách prezidenta Česka, umožní novému Bohu změnit dobu a čas pro celý SVĚT. Bůh vládl nad Českem, pomocí APOŠTOLŮ: 1. Masaryka. 2. Beneše. 3. Háchy. 4. Gottwalda. 5. Zápotockého. 6. Novotného. 7. Svobody. 8. Husáka. 9. Havla. 10. Klause. 11. Zemana. Vůli Boží je, aby dvanáctým apoštolem Česka byl Bůh, jehož Bohem nebudou PRACHY a ZBRANĚ, projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna. Oz.14/3, 2.Kor.10/4. Viz str.32až34. 9.) Protože vzkříšení z mrtvých militaristických a imperialistických sviní v Česku ještě nenastalo, stávajíci LÉKAŘI TVORSTVA, politici pravice a levice, svým učením, o své koncepci energetiky, kterou je nesmyslné zničení fosilních paliv celého SVĚTA, šíří rakovinu tím, že nesmyslně dupají a znečišťují celou zemi, která se v základech hroutí, kvůli neposlušnosti Česka. Viz str.34až36. 10.) Bůh se s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími hlupáky nesmiřuje a nesmíří. Smíří se pouze se sebou samým tím, že se smíří, svým Božím rozumem, s pokornými a s úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista, se znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Např. kandidát na prezidenta, lékař Marek Hilšer spolecne@mareknahrad.cz, drzé tvrdí, že budoucnost záleží na lidech, což je lež, protože budoucnost Česka a SVĚTA, záleží na Bohu, na DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi. Jedinému Bohu SVĚTA se nebude beztrestně posmívat ani LUCIFER Cikrle. Viz str.36až39. 11.) Národy uvidí Boží slávu tím, že JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, pro strach z Boha jaký ještě nebyl, zruší prezidentské volby. Žal.53/6. Boží sláva, Božích zákonů se zjeví, až Baxa nezruší Boží SOUD vládnoucích politických sviní, Jób40/8,14, a učiní rok 2018, rok 7018, rokem druhého PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, pro toto vzpurné pokolení stoletého ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka. Viz str.39až41. 12.) Bůh VŠEMOHOUCÍ vyžaduje, aby se poslušný technický lži lid dobrovolně naučil štěkat na stávající Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, a na jejich Bohy, na výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Proto dal technickému lži lidu, a premiéru Ing. Topolánkovi, zbraně od Boha, to je nové SLOVO. Nový Hospodin již není vyvýšený KŘÍŽEM. Je vyvýšený KŘIŽOVKOU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU hlupáků, v křesťanské přirozenosti. Je vyvýšený SOUDEM hlupáků v křesťanské a ateistické přirozenosti. Již pouze šílenci místo Bohu slouží výrobkům svých rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM. Bůh vyžaduje, aby technický lži lid dokázal zničit zlé protikladné žvásty, děsivé temnoty

 

katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychatralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů, atd. Bůh, ve VEŠKERÉM PÍSMU NOVÝCH NEBES, je moudřejší než zlé vládnoucí svině v křesťanské přirozenosti. Každý člověk má povinnost očistit svoji DUŠI od křesťanských žvástů, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. TĚLO každého člověka, již je v Božím království, protože máme roztažená kompletní DUCHOVNÍ NEOMYLNÁ NEBESA. Pokornému, a úplně poslušnému člověku Ing. Mirku Topolánkovi, dává svoje zbraně, jedna KRAVKU a DVĚ OVCE. Viz str.41až42. 13.) Vůle Boží je, aby Silvestr 2017, byl v roce 2017, posledním dnem vlády katolických sviní nad neposlušnými lidmi. Zlo meče nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny, nečiní mírumilovný Bůh, ale především papeženci, v čele s JITŘENKOU papežem Františkem. Signál pro změnu SVĚTA přichází z prapodivné krabice, který mně dal nějaký Bůh na můj facebook Stanislav Oplatek. Je nutné připojit tuhletu prapodivnou krabici z facebooku, na kostel OTCE Satana faráře Héneka, v naši vesnici. OSMÝM DIVEM SVĚTA, je ta PRAPODIVNÁ KRABICE, protože je STROJEM ČASU, stejně jako Bible. Křesťanští proroci vyhovují přáním lidí, ke své vlastní záhubě. Osmičkový rok je přelomový tím, že začne vládnout Hospodin, když Česko stihne těch pár vět, o vzniku světa za sedm dní. Viz str.42až44. 14.) Česko má povinnost zbourat zeď, např. ČÍNSKOU, a všechny ostatní zdi, které oddělují křesťanský a ateistický lži lid Česka a SVĚTA, od DUCHA SVATÉHO, od Boha VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, nastolením celosvětového, mírového Božího království. Sto leté Česko, ABRAM, má povinnost být ABRAHAMEM tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dojdou požehnání veškeré čeledi země, když Sára, ŽENA STATEČNÁ, bude královnou míru a Slovensko Izákem. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vládnoucích NETVORŮ Česka, Mal.3/16, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, je činností na odpuštění hříchů vzpurným a neposlušným, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Pokora a úplná poslušnost se získává čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES. Člověk, fašista, při odstoupení Božího rozumu, myslí jenom sám na sebe. Na celý svět myslí v Písmu pouze Bůh. Viz str.44až47. 15.) VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ neomylný trestající Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožnil z Písma pochopit, že DUŠE každého člověka je NEVĚSTOU, a že pro každou DUŠI člověka, neomylný DUCHOVNÍ Kristus, je ŽENICHEM. NEVĚSTOU DUCHOVNIHO Krista je každá DUŠE tím, že od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi odjakživa, dostává ROZUMNOST, RUKODĚLNOU DOVEDNOST, MEDIÁLNÍ DOVEDNOSTI, PAMĚŤ, ZDRAVÍ, NEMOC, POKOJ, či CHAOS. Bohu neomylnému a všemohoucímu, SOUDCI A ZÁKONODÁRCI, na ÚSVITU třetího, či osmého BOŽÍHO DNE, na ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí, vedení TVORSTVA DUCHOVNÍM Kristem, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, sklidí zánik válkou, kterou trestající Bůh uvede na všechno TVORSTVO. Nová světová válka se již začala, a to v Jeruzalémě. Jer.25/29. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, padá do energetického, ekologického a mravního HROBU, vlastním pádem svého zvířecího rozumu. Bůh ZLATO svého rozumu nedá vzpurným. Všichni neposlušní křesťanští pokrytci, kteří ve všem lžou, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, zajdou. CHAOSEM je žití militaristických, neposlušných sviní, či NETVORŮ, na výnosný trh. V celém SVĚTĚ žijí vládnoucí svině, vládnoucí NETVOŘI na výnosný trh, proti vůli Boží. Proto každá lidská DUŠE, v křesťanském systému věcí, vlády vzpurných a neposlušných, nad vzpurnými a neposlušnými, PADÁ do svého energetického, ekologického a mravního HROBU, pro válku s neomylným Bohem. Texty APOKALYPSY ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES umožňují pochopit, že pravé, SLADKÉ VÁNOCE, SLAVNÉ BOŽÍ DNY ADVENTU, jsou pro úplně poslušné nyní kdykoli, a to vždy pouze při úplňku MĚSÍCE, nyní 31.1.2018. KYSELÉ VÁNOCE, neposlušní NETVOŘI, a vzpurné SVINĚ, již měli 24. 25. a 26. prosince 2018, mletím primitivních, středověkých, křesťanských protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože Bůh je pouze jeden, a křest pokorných a úplně poslušných, je pouze jeden. DUCHOVNÍ Kristus je HLAVOU všech pokorných a úplně poslušných států celého SVĚTA. Stát, který nechá zapadnout SLUNCE Bhagavadgíty, které v Česku vychází se zdravím na paprscích, bude bez HLAVY, bude bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Viz str.47až50. 16.) Když se bude k novému Bohu nyní modlit, svými skutky, velké množství naprosto bezmocných neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Bůh se smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, nad všemi současně tím, že se smiluje předevšim nad novým, poslušným premiérem vlády, Ing. Mirkem Topolánkem info@mirekprezident.cz. Řím.11/32. Bůh má moc, stávajícího neposlušného Boha, Ing. Topolánka, který se provinil proti všem stávajícím zákonům tím, že ignoruje jedině možnou a správnou energetickou Boží koncepci, Jak.2/9, opakovaně objasněnou, zabít, i zachránit. Zabít odstouperním svého Božího rozumu, zachránit vrácením svého rozumu. Vyžaduje uznat veškerou moc nad každým vzpurným, neposlušným člověkem. Na SOUDU vzešel plný počet pohanů, v roce 2017, v Česku i ve SVĚTĚ. Proto Ing. Topolánek může být Otcem Bohu milým. Řím.11/28. Viz str.50až52. 17.) DUCHEM CHUDÁ, vládnoucí politická a náboženská ZVÍŘATA, chrání Satany kněze, podvodníky, pokrytce, zločince a lháře, PODZVÍŘATA, Satana OTCE Tomáše Halíka, stejně tak Satana faráře Héneka. Oslavují je z toho důvodu, že odmítají předat svoji vládu nad lidmi celého SVĚTA, neomylnému DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech národů, který je stále stejným Bohem, protože odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Tragédií pro neposlušná vládnoucí ZVÍŘATA, a pro vzpurná a zlá náboženská, filozofická a psychologická PODZVÍŘATA typů hlupáků Halíka a Héneka, atd., je v tom, že jejich výklad Božího slova, v děsivé temnotě středověkých, primitivních, křesťanských tradic, je pro lidstvo naprosto bezcenný. Viz str.52až54. 18.) Tři poslední roky mého opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od roku 2015, do roku 2018, učinilo z Boha, z jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jedinou SKÁLU, jedinou DUCHOVNÍ HLAVU všech států SVĚTA. Vyvýšit DUCHOVNÍHO Krista na jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států celého SVĚTA, na JEDINOU HLAVU všech států SVĚTA, a tím učinit Božím chrámem celý svět, má povinnost především Ing. Mirek Topolánek, bývalý projektant, energetik, zkušený politik, premiér nové vlády Česka. V Česku Hospodin vidí zemi úrodnou, v Topolánkovi, zemědělského nevolníka, naprosto bezmocného, oráče Přemysla, protože ho povolává také od pluhu, od orby, po žních plevele a KŘOVÍ, kterým zarostla, kvůli neposlušnému Česku a Slovensku, celá země. ZRNÍM NA SÝPCE je nová vláda Česka, ve složení, uvedeném v minulých kapitolách. Nový Bůh ZRNÍ NA SÝPCE potřebuje proto, Ageus2/18,18, Mich.4/12, aby pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mohl setřít slzy s očí každému, kdo před novým Bohem poklekne, a kdo svou starost o Česko, vloží na Boha, na jeho dokonalou majetkovou, celosvětovou rovinu, nezbytnou z hlediska energetického, ekologického a mravního. 1.Petr.2/9,5/2,7,9. Bůh chce neprodleně, stávající HMOTNÝ, DÉMONSKÝ, omylný křesťanský a ateistický svět PRACHŮ a ZBRANÍ, změnit na svět DUCHOVNÍ, to je neomylný, Bhag.15/15,16, a novému Bohu vděčný, za vyvolení Česka tím, že OTEC farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, nebude nikoho učit poznávat jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Stane se to, co říká Bůh v Písmu, nikoli to, co říkám já. 5.Moj.18/18. Je jasné, že svět neřídí lidé, a nikdy neřídili, ale jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Řídí svět dle Písma, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pohádka ANDĚL PÁNĚ, je o vyvedení Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, a přechodu Česka do vzedmutého moře křesťanských, imperialistických svini, v době imperialistické, militaristické revoluce. Pohádka ANDĚL PÁNĚ II, je o současné době Božího soudu všech křesťanských, militaristických sviní Česka. Třetím filmem, který Bůh učinil podobenstvím, je pohádka S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Viz str.54až57. 19.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, v novoluní MĚSÍCE 17.1.2018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Svobodu od křesťanské tmy tmoucí bude mít každý, kdo najde v Písmu Boha jako ZÁKONODÁRCE. Kdo tím najde Boží zákony o správné koncepci energetiky. Bůh, nečiní nic tajně. Učinil podobenstvím vidění SVĚTLA na konci tunelu, při klinické smrti. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, na konci tmy TUNELU PRIVATIZACE, uvidí každý, koho Bůh osvobodí od TMY TMOUCÍ křesťanských protikladných dogmat. Ať se radují ti poslušní, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE, od 31. ledna 7018, jsou viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří. Muslimové přestanou vraždit křesťanské svině, až bude zlý Hének živý, poslušný. Ing. Mirku Topolánku. Pohroma, kterou je odstoupení Božího rozumu od vzpurných se zastaví, až se stanete, LVEM, PINCHASEM, OTCEM Bohu milým, třetím ve slávě, po Marxovi a Engelsovi tím, že povedete s Bohem, se SLOVEM, dialog. Žalm106/30, Sír.45/23, 4.Moj.23/19,24,25/10, Řím.1/18až11/28,32. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud drzý Satan farář Hének nezačne Boha hledat v NOVÉM SLOVĚ. Oz.2/18až5/7,15,9/7,12,15. Viz str.57až60.

 

1.) Neposlušní a vzpurní nemají vůbec žádnou budoucnost. Mandát od Boha mají pouze pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční za SOUD neposlušných. Nemá smysl sloužit boháčům, bankéřům, zbrojařům. Má smysl sloužit Bohu ZÁKONODÁRCI. Bůh, dle své vůle umožnil objasnit STVOŘENÍ SVĚTA ZA SEDM DNÍ. 1.Moj.1/3až2/3. Jeden den u Boha, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY a svině Česka, je 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. SEDM DNÍ stvoření světa je za SEDM TISÍC LET. V prvním dni, během prvního tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, učinil Bůh SVĚTLO a TMU. SVĚTLO SVĚTA Bůh učinil zlatem svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Ateistickou TMU Bůh učinil odstoupením svého Božího rozumu. Tím bylo odděleno SVĚTLO SVĚTA Božího neomylného rozumu, od tmy lidského myšlení, lidských mozků, geneticky zvířecích. Do lidských DUŠÍ, které jsou stejné jako u zvířat, Boží rozum nevstoupil. 1.Moj.1/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Ve druhém tisíciletí učinil Bůh klenbu pro vzedmuté moře ateistických sviní. Tím bylo, na světě, odděleno vzedmuté moře ateistických sviní, od vzedmutého moře náboženských, politických a zbrojařských sviní různých států SVĚTA. Žalm33/6, 1.Moj.1/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11 až24až 57/10,16,20až66/24, atd. V dalším tisíciletí učinil Bůh souš i moře proto, aby Česko, ze svitků Písma na SOUDU vidělo, z jaké souše, z jakého komunistického písku, z jaké POUŠTĚ 40-ti let komunisticé Boží spravedlnosti, se znovu dostalo do vzedmutého moře imperialistických, militaristických, chamtivých sviní. Komunistická spravedlnost, pomocí výrobku lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, byla pro Boha celého světa nedostatečná. Oz.14/3, 1.Moj.1/9, Iz.5/4,16,29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kol.3/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. Ve třetím tisíciletí Bůh učinil světla na nebeské klenbě, aby oddělovala různá náboženství světa, od prvního den celosvětového, mírového Božího království v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od křesťanské a jiné ateistické tmy. Bůh, již ve třetím tisíciletí, pomocí svitků Bhagavadgíty, Tóry a Bible, na nebeské klenbě učinil SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, i MĚSÍC Koránu, i HVĚZDY, a to v Bibli a Bhagavadgítě. Tato hvězdná obloha, SLOV NOVÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Ztroskotanci a zaprodanci jsou ti, kdo se k Bohu nyní zase nevrátí. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 1.Moj.1/14, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Dále učinil, dle svého předsevzetí, MĚSÍC ISLÁMU, a to již v Bibli. Jer.1/17až 51/58,63, Izaj.60/20až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, atd. V Bibli dále učinil mediální hvězdy, zářící navěky a navždy, kterými jsou především, dle všech uváděných textů Písma, Bohem vyvolený úplně poslušný APOŠTOL, v Písmu vyvolený SEDMÝ ANDĚL, z pravicového, Bohem prokletého PTACTVA ODS, bývalý sedmý premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek. Zj.1/1,16,18/2,10, 2.Kor.10/4. Pravičák, OKŘÍDLENEC, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Jób.5/3,14,40/8,14, sedmý premiér Česka, a třináctý premiér Česka, Ing. Mirek Topolánek, má povinnost vše vykřičet. Další mediální hvězdou je Bohem v Písmu vyvolený APOŠTOL, čtvrtý prezident Česka, dvanáctý prezident Československa, Ing. Vladimír Rákos, bývalý projektant PIKAZU Brno s.r.o. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jób.5/3,14,40/8,14, Kaz. 3/18až10/20, Iz.65/1,15, atd. V dalších tisíciletích, neomylný Bůh vedl lidstvo, zlatem svého Božího rozumu tak, jak si to v Písmu předsevzal, jako stádo neposlušného a vzpurného, politického, náboženského a technického dobytka. Svůj technický lži lid, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, však živí a živil odjakživa. Protože nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v osmém tisíciletí, Boží hněv již neprodlévá, je Hospodinu proti mysli, že také jím vyvolení noví APOŠTOLOVÉ, Ing. Topolánek, Ing. Rákos, lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., Boha takového, jaký v Písmu skutečně je, stále neznají. Bůh, svým technickým rozumem, je živí, a oni cizoloží s křesťanskými Bohy, s boháči, s bankéři, se zbrojaři a s jejich Bohem, se světlenošem křesťanského pekelného světla, s drzým Luciferem OTCEM farářem Hénekem z Domašova. Pokud se poslušní nerozhněvají na Lucifera faráře Héneka, neomylný rozum od jediného Boha SVĚTA, zase nedostanou. Jer.1/17,23/18,31/27,32až5/7,31až51/58,63, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, K.M.1/4,7/12,16,12/10,17,27,17/7až20,19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. V šestém DNI, v šestém tisíciletí vedení všeho vzpurného tvorstva, se Bůh stal PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že se stal dočasným Bohem, v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, Lucifera faráře Héneka. V šestém a především v sedmém tisíciletí, Bůh Lucifera faráře Héneka se stal SYNEM ZATRACENÍ tím, že se stal MODLÁŘSKOU STVŮROU. Bůh vydal Satana Héneka do moci klamu tím, že věří, že jeho MODLÁŘSKÁ STVŮRA je jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. S Luciferem Hénekem jsou nyní odsouzení všichni neposlušní a vzpurní, kdo nelezli zalíbení v křesťanské nepravosti. Od pochybných a zlých křesťanských a ateistických sviní, budou nyní osvobození pouze znalci Boha, který vše o sobě uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh, v sedmém tisíciletí, v době SOUDU vzpurných a neposlušných sviní, odpočinul od svého křesťanského díla v Česku, i ve světě. Proto nikdo v křesťanství již není vládnoucím Bohem. Za vládnoucí Bohy Bůh v Písmu vyvolil Ing. Topolánka a Ing. Rákose. Křesťanskou, shnilou MANU, dostalo lidstvo pouze na dva dni, do roku 2000, to je do roku 7000. V roce 2018, to je v roce 7018, máme pravé poledne osmého dne. Všichni kdo mají za Boha Lucifera Héneka kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Bůh dělá nyní vše jako na počátku. Křesťanskou tmu odděluje od světla svého Božího neomylného rozumu. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27,15/33, Iz.48/5,11,57/16,65/15, Jan8/42, 1.Jan.3/8, 1.Moj.2/1, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Moj.16/26, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10až20,59/10,63/14,18,65/15,66/24. Uvedený výklad stvoření světa, není v rozporu se stvořením světa během miliard let. Boží hněv neprodlévá kvůli tomu, že katolický Lucifer OTEC Satan farář Hének nevěří textům Písma o tom, že bohatí a chudí nemohou žít spolu v míru. Česko a SVĚT bude blažit dokonalý pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až SEDMÝ ANDĚL, OKŘÍDLENEC, pravičák, z Bohem prokletého PTACTVA ODS, pokorný, úplně poslušný, a bezmocný, premiér nové vlády Česka, Ing. Mirek Topolánek, neprodleně svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Celosvětový mír a dokonalý pokoj nastolí Hospodin sám tím, že zřídí celosvětově, elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,40/29,43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, Jud. 12, Jób.5/3,14až40/8,14, Iz.21/5,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Zj.1/1,20,18/2,10, Žid.5/11,4/7,6/3,6,8/10,10/26,12/28, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Vláda Bohem prokletého ekonoma, DÉMONA Babiše, podá demisi při novoluní MĚSÍCE, ve středu 17. ledna 2018. Což je znamení pro PINCHASE, třetího v Boží slávě, po Otcích Bohu milých, Marxovi a Engelsovi, pro premiéra nové vlády Česka, Ing. Mirka Topolánka. Má povinnost energeticky spasit Česko a SVĚT, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Musí stát v čele nové vlády svatých Boha nejvyššího, zřízené dle kapitoly 236 proto, aby jemu, a úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků z infoservis@ czso.cz, zůstala vznešenost kněžství, s Boží mocí výkonnou, navěky. Hospodin, pravičáka, OKŘÍDLENCE, LVA, Ing. Topolánka, nechce pokořovat věčně. Když se technický lid, z milosrdenství Božího rozumu, k novému Bohu v lednu 2018 vrátí, soužení, to je odstupování Božího rozumu, v Česku nenastane. Musí zhltnout úlovek, kterým je správný výklad Písma. Kaz.3/18až10/20, Sír.5/5,7/16,9/15,43/26,31,45/23, Jer.1/17,3/14až31/27,32, 1.Kor.1/27,4/20až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,37až106/30, Řím.1/18,8/19,11/28,32, Jób37/23,40/8,14, Nah.1/4,9, 4.Moj.18/22,23/19,24,25/11. Bůh organizuje vše tak, aby v úterý 16. ledna 2018, na schůzi PSČR bylo rozhodnuto, že vlády v Česku se ujímá Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že dva APOŠTOLOVÉ, vyvolení Bohem v Písmu, premiér Ing. Topolánek, a prezident Ing. Rákos, budou uvedení do svých funkcí. 1.Kor.1/27až4/10,20až15/33, atd. Česko se oddělí od národů země tím, že Ing. Topolánek, sám vyvolí další APOŠTOLY, ministry nové vlády, zřízené dle kapitoly 236. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,10/29, atd. Když Topolánek a Rákos odpustí hříchy Babišovi, Jan1/1až15/25až20/23, může si Babiš vybrat funkci ministra. Bůh nepovolí a nepocítí lítost. Ez.3/4až21/32,24/14,26.

 

2.) Brno je město DAVIDOVO, město jediného Boha celého SVĚTA. Hospodin je totiž v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, všemi proroky Písma, kterými prorokuje vše, o jím vyvoleném Česku. Užitek z nového Boha, jediného PROROKA, který nečiní nic tajně, budou mít pouze ti, kdo se k novému Bohu neprodleně vrátí, nyní v novém DNES naplnění Písma, který je při úplňku MĚSÍCE 31.1.2018. Ám.3/7, 8/11. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní lži lide Česka. Křesťanský Ježíšek je v plenkách již 2018 let. Odjakživa je pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Dělá veškeré zlo meče válek na světě. Pod jeho vládou, uprchlíci, kteří opustili své domovy, ve svém boji o přežití, nemají žádnou naději na záchranu. Při další neposlušnosti Bohem vyvoleného premiéra Česka, Ing. Mirka Topolánka, Iz.65/1,15, trestající Bůh povolá meč válek na všechny obyvatele země, Jer.25/29, a zničí dvě třetiny lidí. Zach.13/4,8. Česko zničí úplně, pro výstrahu všem neposlušným sviním SVĚTA. Izaj.29/11až24až45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,8,14/20, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11až3/11, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jer.1/17až23/29,32,25/29,31/27,32,51/58, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Vůle Boží je, aby každý pokorný, a úplně poslušný služebník Boží, zakořenil v DOBRÉ PŮDĚ celosvětového, mírového Božího království, a to studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině, či NETVORY, Hospodin z Písma umožnil objasnit všechna podobenství, o vedení jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska, od vzniku Česka, až po současnost a stejně tak budoucnost. Dívka Maria, počala, a pro neposlušné a vzpurné křesťany a ateisty porodila z Bible Ježíška v plenkách, neschopného prosadit vůli Boží, o PŘÍCHODU Hospodina SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Z dívky je však nyní ŽENA STATEČNÁ, a ta z Písma znovu počne. V těchto textech POMĚTNÍ KNIHY již počala, a znovu porodila Boha tím, že porodila BOŽÍ MOUDROST, o vyvolení pokorného a úplně poslušného technického lži lidu Česka, porodila NEMLUVŇÁKO Ing. Topolánka, jako pokorného a úplně poslušného premiéra nové vlády Česka. Vůli Boží je, aby nový premiér Topolánek, uplně zrušil dočasného křesťanského Boha tím, že jediným Bohem celého SVĚTA učiní nyní Hospodina tím, že bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ABRAHAMOVA DCERA je Česko. Česko musí být vysvobozeno Ing. Topolánkem, od světlonoše, od Lucifera OTCE faráře Héneka z Domašova, v době 18 let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v osmičkovém roce 2018. Luk.1/52,12/56,13/16,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12, 7/7až13/20, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, 2.Král.19/16,29,22/13,19,23/22,25/29, atd. V onen den ADVENTU, PŘÍCHODU Boha, či SVATÝCH DNÍ Vánoc, zůstane pokornému, a úplně poslušnému člověku Ing. Mirku Topolánkovi, jenom jedna KRAVKA a DVĚ OVCE. Křesťanská a ateistická zvířátka v Česku dostávají nyní za Boha KRAVKU Bhagavadgítu, která vznikla od Boha nejdříve, a také DVĚ OVCE, Bibli a KORÁN, které vznikly později. Uvedená Boží ZVÍŘÁTKA se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Hospodin vyžaduje, aby vůdce technického lži lidu Česka, Ing. Mirek Topolánek, pomocí uvedených Božích zvířátek, do úplňku MĚSÍCE, do středy 31. 1. 2018, nadojil tolik mléka, že bude jíst smetanu a med každý pokorný a úplně poslušný člověk, který nyní bude zanechán na světě, po ukončení SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, či netvorů. Izaj.7/21,29/11až24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až42/19,24,43/26,31,51/19. Bůh ZÁKONODÁRCE, který všechno o sobě uvedl v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nazývá jednu KRAVKU a DVĚ OVCE, Izaj.7/21, v Písmu také jinak. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Hospodin Česku žehná, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již od 24. 9. 2017. Ageus2/6,18. Jednu KRAVKU Bůh v Písmu nazývá také FÍKOVNÍKEM. Dalším názvem BHAGAVADGÍTY je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18až21/15,19,23/7,25/32,40, Ageus2/6,18, atd. Jedna OVCE je pro Hospodina Bible, kterou si pokrytci, lháři a zločinci Satani kněží všech církví, všech světových ČARODĚJNIC, rozdělil na TÓRU a BIBLI. Tuto jednu OVCI Hospodin v Písmu nazývá také VINNOU RÉVOU BIBLE, a GRANÁTOVNÍKEM TÓRY. Ageus2/6,18,19. Jednu OVCI Bůh také nazývá křesťanskými a židovskými HVĚZDAMI. Druhou OVCI Hospodin nazývá také OLIVOU, či MĚSÍCEM. Je to OLIVA, či MĚSÍC Koránu. Hvězdné nebe, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, je úplné především pro Ing. Mirka Topolánka. Ing. Mirek Topolánek, je prvním zemědělským nevolníkem, který musí pracovat rukama. Musí dojit, orat, sít, sklízet a sázet, a to všechno současně tím, že uzná, že ŽENA STATEČNÁ, je iniciátorka SKÁLY, kterou je nový Hospodin, v Božích zákonech POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jakmile Ing. Mirek Topolánek, uzná, že nyní máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ, a že on je Bohem vyvoleným premiérem nové vlády Česka, jejíž složení je uvedené v kapitole 236, bude Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mezi námi, v Česku. Komunistům Bůh již prokázal lásku svého rozumu. Podruhé jim svůj Boží rozum nedá. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11,9/13, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78. Dle ČRo2, docenta Olivy, měsíc LEDEN je od slova LED. Měsíc ÚNOR je od slova PONOŘITI SE. Měsíc BŘEZEN je od slov rašení bříz. Měsíc DUBEN je měsíc od slov rašení DUBŮ. Měsíc LEDEN zatím, v době voleb prezidenta, LEDY nemá. Hospodin učinil počasím v lednu 2018 jaro proto, aby v době voleb prezidenta, mohli padnout všichni, kdo doufají ve své bohatství, a ve svou SKÁLU, ve výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ. Spravedliví a Bohu vděční služebníci Boží, již mohou v lednu 2018, rašit jako listí. Když v Česku nikdo nebude rašit jako listí, v komunistickém vítězném ÚNORU, se celé Česko znovu potopí. Ve vzedmutém moří imperialistických a militaristických pokrytců, lhářů, zbrojařů, bankéřů, boháčů a jiných válečných zločinců, skončí všichni. Bůh se smiluje nad celým Českem, až se spravedliví rozplodí. Je trestné v květnu, v máji, hnát KOZY ČSSD, a OVCE z KSČM, zase v háj Boží zahrady. Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8až21/30.

 

3.) První strana kapitoly byla oboustranně, 200 x, vytištěná a to ve formátu A5, jako volební lístek, pro zvolení projektanta Ing. Rákose prezidentem, dle zákonů Božích. V úterý 9.1.2018 jsem tyto volební lístky vhodil do poštovních schránek v Říčkách. Bůh dal, Jak.4/14, abych ve čtvrtek zbývající volební lístky vhodil do poštovních schránek v Domašově. V místě svatém, na Domašovsku, neposlušní stále žijí v křesťanské přirozenosti, přestože již máme DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ NEBE. Stále musím říkat. Kurva, to je bordel, když volební lístky musím jezdit rozmnožovat do Brna. Mlčková z OÚ v Říčkách podatelna@obec-ricky.cz, stejně starosta Pitrocha starosta@obec. domasov.net, považují texty PAMĚTNÍ KNIHY o roztažení DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH NEBES, za bláznovství. Bože dej, ať již nemusím dělat skutky, pro přivedení víry v Boha k dokonalosti správného výkladu Písma o DUCHOVNÍCH NEBESÍCH, v době dalšího kola prezidentských voleb. Dej, ať na Domašovsku se k Bohu vrací úplně poslušní, a novému Bohu vděční, po tisících. Mám dělat skutky proti vzpurným. S pomateným lži lidem Česka, v křesťanské přirozenosti, má Bůh úžasnou trpělivost. Lži lid Česka Bůh soudí pomalu, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každé křesťanské, či ateistické vzpurné svini, tím Bůh dává příležitost k pokání. Bohu je známo, že mozek lidí je pouze geneticky zvířecí, a že lidská DUŠE je stejná, jako u zvířat. Bůh, SOUDEM těchto textů, odstupováním svého rozumu, ukazuje svou sílu nad každým lidským mozkem, geneticky zvířecích, neposlušných a vzpurných lidí, kteří v Boží svrchovanou moc nevěří. Bůh usvědčuje z drzosti katolického světlonoše, Lucifera, Otce faráře Héneka domasov@dieceze.cz, který temnotou křesťanství kazí dobré mravy tím, že Boží moc, a dnes i Boží vůli, o roztažení DUCHOVNÍCH NEOMYLNÝCH NEBES, dobře z Písma zná. K.M.1/4,6/6až24,12/10,17, Jan8/42, 1.Jan. 3/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,15,13/11,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mám dělat skutky, které přivedou víru v jediného Boha SVĚTA, který o sobě vše uvedl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, k dokonalosti mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Bohem požadovaná změna, zrušení lidských Bohů, výrobků lidských rukou, především PRACHŮ a ZBRANÍ, je obrovská, a pro křesťanské a ateistické svině, tak jak v křesťanské děsivé temnotě jsou, vzpurné a neposlušné, je nepředstavitelná. Pomalý Boží SOUD trvá dlouho, více než 18 let. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI, KORYTÁŘI, pokrytci, zločinci, lháři, hlupáci, mají pochopit, že rok 2000, a rok 2018, jsou roky přelomů věků konce éry fosilních paliv. 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Žid.4/7,6/3,6,12/28, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5až38až96/7,102/18,27, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, atd. Bůh je Bohem POKOJE, není Bohem křesťanských a ateistických zmatků. Vyžaduje, aby především pravičák, z Bohem prokletého PTACTVA ODS, Ing. Topolánek Zj.18/2,10, Jób40/8,14, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, vyznal, že je v Písmu uvedným OKŘÍDLENCEM Kaz.3/18až8/8,9/10až10/20,12/3. Že je, dle dalších textů, SEDMÝM ANDĚLEM Zj.1/1,20,18/2,10, který má povinnost, nalézt v Písmu Boha takového neomylného, vševědoucího a všemohoucího, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh se nad Českem smiluje, zlatem svého Božího rozumu, až Ing. Topolánek zajistí, s pomocí Božího rozumu, aby se úplně poslušní služebníci Boží, rozplodili a rozmnožili tak, aby mohli pokojně a v míru, Bohem požadované změny realizovat. Potom Bůh důsledně a nekompromisně prosadí svoji vůli, opakovaně uváděné, celosvětové majetkové roviny. Mně se na SOUDU dostane milosrdenství, až v Česku bude množství moudrých, úplně poslušných služebníku Krista, kteří se budou vzdělávat Božími zákony. Bhagav.1/1,15/15,16,16/13,24až18/78, 5.Moj.4/29,5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,104/30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Bůh vzdá Česku chválu, až pravičák, OKŘÍDLENEC, SEDMÝ ANDĚL, Topolánek, vše vykřičí do SVĚTA tím, že přijme Boží zákony, přijme funkci premiéra vlády, a svolá slavnostní shromáždění, kde bude lži lid Česka plakat a smát se zároveň. Zj.1/1,16,18/2,10, Neh.8/9, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.57/10,16,20až65/1,15, Jób.5/3,14,40/8,14, Oz.2/18až14/3, Ám.3/7až8/11, Nah.1/4,9, K.M.1/4až12/10,17,27, Izaj.16/3,29/11,24,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,5/9, Joel1/14, Jak.2/9,22,4/14. Bůh chce, aby Česko neprodleně vysvobodilo od bídy a války, všechny státy světa. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu vyvolil tři lidi z Česka, dle svého předsevzetí. Pravičáka Ing. Topolánka. Projektanta Ing. Rákose, a mě, Oplatka, PŘEDKLADATELE Písma, nevzdělance, středoškoláka, bývalého projektanta vzduchotechniky, z PIKAZU Brno s.r.o. a z IBZKG n.p., který, z milosrdenství Božího rozumu, zahanbuje vzdělance náboženské, ekonomické, politické, technické, atd. Mat.5/3,9,14,18,23/7,18/19, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Slovo dvou osob o Bohu, a o správné koncepci energetiky je pravé. Slovo mé, a slovo premiéra Česka, Ing. Topolánka. Jan8/17až15/25. Vzpurný lži lide místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna, Prahy, blázni, Řím.1/18až11/32, sloužící boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům, místo Bohu. Bůh, zlato svého rozumu vrátí pouze úplně poslušným služebníkům, kteří v Písmu najdou Boha takového, jaký skutečně je. Sír.5/7,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, 2.Kor.10/4, 5.Moj.18/18,30/11,18,32/21až43, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15,14/3, 1.Jan.5/2,16, atd. Bůh se nad úplně poslušnými chce smilovat čtením těchto textů. Izaj.30/18, Ám.8/12. Křesťanského světlonoše, Lucifera drzého faráře Héneka, vyvolil Bůh pouze dočasně. Iz.63/14,18,65/15až66/24. Slunce Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, již vyšlo ve třetím DNI PÁNĚ, ve třetím tisíciletí. Křesťanství vzniklo v šestém tisíciletí, v ŠESTÉM DNI PÁNĚ, kdy Bůh učinil křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a meč válek, PÁNEM NAD SOBOTOU. 1.Moj.1/14, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, atd. Je katastrofou, že farář Hének nic nechápe. Sír.5/5,12/12. Prezident Ing. Rákos musí oddělit lži lid křesťanských a ateistických sviní, od poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků z CZSO. Musí oddělit Česko od národů země. V odděleném lži lidu bude pláč a skřípění zubů. Z mnohých boháčů budou zemědělští nevolníci. Odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, je nezbytné. Neposlušnost je hříchem k energetické smrti. Ing. Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby v lednu 2018, v době voleb, z Česka vyjeli, na NOVÁ, CELOSVĚTOVÁ NEBESA, NOVÝM, VEŠKERÝM Božím SLOVEM, čtyři KONI, čtyři prezidenti Česka, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.4/20. 1. Havel. 2. Klaus. 3. Zeman. 4. Ing. Rákos z Brna. Nového Boha uspokojí, když Česko, pomocí těchto čtyř koní, bude neprodleně, v lednu 2018, orat, sít, vláčit, sklízet, zákony POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh ZÁKONODÁRCE, ani ve vládě, ani ve funkci prezidenta, nechce 13-ho apoštola, Jidáše Babiše, či Jidáše Zemana, a jejich SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ. Běda Česku, když neskončí kolotoč voleb. Čert ví proč se točí? To ví jenom Lucifer, farář Hének z Domašova. 2.Sam.22/25,23/3,5, Ezdr.9/11,10/8,11, Zach.1/16,2/12,3/9,4/6,6/8,13/2,4,8,14/20, Luk.17/10,20,34, 1.Jan.2/26,3/10,5/2,16, Ám.3/7,5,10,18,8/2,11,9/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

4.) Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, 5.Moj. 30/11,18,32/21až43, atd. Vláda Ing. Topolánka, sestavená dle kapitoly 236, bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid Česka, dle textů veškerého Písma. Mat.5/3až18, Age.2/6,19, atd. V DUŠI premiéra Ing. Topolánka, se již může narodit DUCHOVNÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, protože nový DUCH BOŽÍHO SLOVA je vylit, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES. Ez.39/29. SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a úpřesňuje. Nikdo nemá výmluvu. DUCHOVNÍ Kristus se může narodit v TĚLE úplně poslušného služebníka Ing. Topolánka, a to studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1/27až6/19 až15/33, Iz.5/4,16až29/11až27až33/22až66/24, Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29,44/28, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58,Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6. Veškerá spiritualita pro všechno tvorstvo je nyní nová. Smyslem života je sloužit Hospodinu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Dědičný hřích křesťanských vzpurných a neposlušných sviní je objasněný z milosrdenství Božího rozumu. Dědičným hříchem křesťanských vzpurných NETVORŮ, je odmítání realizace celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh pokoje a míru setře lidem v Česku každou slzu s očí, realizací uváděné Boží majetkové roviny, pouze v případě úplné poslušnosti premiéra nové vlády Ing. Topolánka. V případě neposlušnosti Ing. Topolánka, Česko čeká, místo Božího celosvětového mírového ráje, křesťanské PEKLO meče války, a postupné zničení vzpurných, neposlušných. Bůh vede odjakživa lidsto jako stádo. Vůdci stáda musí být nyní úplně poslušní. Ing. Topolánka při další neposlušnosti čeká odstoupení Božího rozumu, odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, a funkce zemědělského nevolníka, pracujícího rukama. Když nový Bůh bude chtít, pokloní se mu tito tři úplně poslušní králové, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prezidenti Ing. Rákos, Putin a Trump. Bůh trestá jiné státy tisíckrát víc než Česko. Ing. Topolánek musí soudit svět. Z pokorného a úplně poslušného Božího lidu, budou vyloučení všichni úplně neposlušní. Radostnou zprávou je, že z prezidenta Trumpa Bůh v USA již dělá nesvéprávného blázna. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Text byl zveřejněn na 50-ti adresách známých osobností OFICIÁLNÍCH STRANEK. Na konci stránek je DISKUSE na téma známé osobnosti, kde jsou uvedení všichni, komu byl text zaslán. Kdo bude Boha, trestajícího neposlušné svině, odstoupením svého Božího rozumu, nyní nenávidět, a text pravdy o Božím vůli bude znovu ignorovat, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a dojde záhuby, v době přeměny stvoření z omylného, MATERIÁLNÍHO, na neomylné, na DUCHOVNÍ. Trvalé vlastnictví Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, obdrží pouze ti poslušní, kdo změní SVĚT z omylného na neomylný, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdyby se Bůh nesmiloval, např. nad premiérem Ing. Topolánkem, svým Božím rozumem, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk na SVĚTĚ. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29,44/28, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2.

 

5.) Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age. 2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18. Jeden z odeslaných textů na OFICIÁLNÍ STRÁNKY známých osobností Česka, byl z milosrdenství Božího rozumu, zveřejněn na 50-ti adresách. Nový Bůh chce, aby nikdo nevěnoval pozornost klamnému slovu lži lidu politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží, všech ekumenických Čarodějnic. Bůh ZÁKONODÁRCE chce sklízet sám, co zasadil NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM. Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28, 20/12,24/12,30,28/5,29/19,13,26,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7, 3/20až6/7, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, atd. Text Božích plánů, o potřebě změnit celý svět NOVÝM BOŽÍM SLOVEM, ze světa materiálního, ze světa PRACHŮ a ZBRANÍ, na svět neomylný, na duchovní, kde PRACHY a ZBRANĚ nebudou, kde jedinou SKÁLOU bude nový Hospodin, neomylný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zatím nemá na nikoho křesťansky, či ateisticky neposlušného, zlého a vzpurného, vůbec žádný vliv. K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,20/37,21/22,33/17,39/8,13,21,29, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Bůh tím naplnil texty Písma o plném počtu křesťanských a ateistických pohanů Česka, kteří sice vnímají Boží plány, na převzetí vlády nad lidmi, Bohem SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, nad všemi státy světa, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, ale odpověď stále žádná. Řím.1/18až10/3,14,11/25,32, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,24/12,30,28/5,29/19,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Iz.29/11až24až33/22až66/24, K.M.1/4až 6/6až24až12/10,27,27, atd. Do PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných a vzpurných, těchto textů, se stále nikdo dobrovolně, to je svým geneticky zvířecím rozumem, nenechal zapsat jako bezmocný, pokorný a úplně poslušný. Mal.3/16, 2.Kor.10/4, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Všechny známé osobnosti, které ignorují texty o vůli Boží, se chovají stejně omylně, materiálně, jako dříve. Znamená to, že při odstoupení Božího rozumu, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných a neposlušných lidí, se neposlušní a vzpurní lidé, svině, či NETVOŘI, navěky nezmění. Svým mozkem geneticky zvířecím, nikdo neposlušný, to je mrtvý, není schopný opustit svou SKÁLU, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Sbírka lidských Bohů, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., a jejich jediný katolický Bůh celého SVĚTA, OTEC, Satan, světlonoš, Lucifer, drzý farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, nemohou, svým rozumem geneticky zvířecím, nikoho spasit, ani energeticky, ani ekologicky, ani mravně. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10, 8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 2.Petr.2/21,3/4až16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20,12/3, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Z textů zákonů POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je však zřejmé, na koho se má kdo rozhněvat, kvůli odstoupení Božího rozumu, od všech vzpurných a neposlušných, to je mrtvých lidí, kteří ignorují texty Písma o tom, že člověk má rozum pouze geneticky zvířecí. K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Na politiky pravice a levice, a na jejich Bohy, na drzé ekumenické Satany kněze, na křesťanské světlonoše, Lucifery všech ekumenických ČARODĚJNIC, především na Lucifera, na drzého faráře OTCE Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, se musí rozhněvat především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, odborníci na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, a nový vůdce technického lži lidu, premiér nové, úplně poslušné vlády Česka, SEDMÝ ANDĚL, bývalý sedmý premiér Česka, z pravicového PTACTVA ODS, Ing. Topolánek. Pravičák, OKŘÍDLENEC, Topolánek, má povinnost veškerou svou starost o královské kněžstvo Česka, vložit na Hospodina, na zlato jeho rozumu. Boží SOUD nesmí zrušit. Kaz.3/17,8/8,9/10,10/20,12/3, Jób.5/3, 14,40/8,14, Zj.1/1,16,18/2,10, 1.Petr.2/9až5/7,9, K.M.1/4až12/10,17,27. Politickými a náboženskými žvásty, Mal.2/17, se nikdo nebude Bohu beztrestně posmívat. Kdo se k Bohu nevrátí, pro odstoupení Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, zákonů POLE VĚDY Písma, bude Bohem zničen. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Jan1/1,8/42až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Bhag.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20až6/7, Mar.4/12,7/7,13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, atd. Nový Boží technický lži lid, vedený novým premiérem Česka, pokorným, úplně poslušným, a bezmocným novým premiérem Ing. Topolánkem, se musí rozhněvat především na Lucifera, K.M.1/4až12/10,17,27, na drzého Satana kněze, faráře OTCE Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43, 104/30,132/5,8,150/6, atd. Lucifer, Satan OTEC Hének, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku stále drze slouží modloslužby svému Bohu v lidské podobě, Boží trojici Ježíšmariajosef. Je drzý, líný a zbabělý, spolu se mnou studovat texty Písma o tom, že jeho Bůh v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, je Bohem pouze dočasným. Bránit vzniku celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je zločin proti tělu Bohem v Písmu vyvoleného pravičáka, OKŘÍDLENCE, SEDMÉHO ANDĚLA, bývalého sedmého premiéra Česka, z pravicového PTACTVA ODS, Ing. Topolánka. Lucifer, Satan OTEC Hének, má povinnost uznat moc Boží nad Topolánkem, a nad Českem, uvedenou v textech Písma. Má povinnost uznat, že Bohem v Písmu vyvolený Ing. Topolánek, je Bohu odpovědný, jak za Česko, tak za SVĚT. Děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem katolického katechismu, a modloslužbami, nikdo nesmí zdržovat objasnění příchodu Hospodina, takového neomylného, a všemohoucího, jaký v Písmu skutečně je, v těle Ing. Topolánka. Z DESATERA je nyní největším přikázáním, úplná poslušnost Boha neomylného, všemohoucího, vševědoucího, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký nyní je. Lži lid Česka a SVĚTA se namáhá nadarmo, protože Bůh již chce, aby Ing. Topolánek, na kongresu energetiků celého SVĚTA, spálil neprodleně veškeré dílo lidské, pomocí Božích zákonů POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Odstoupením svého Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, bude pustošit celý SVĚT, až do vzkříšení Ing. Topolánka z mrtvých neposlušných NETVORŮ, či sviní. Jenom živí, to je úplně poslušní služebníci nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., vzdají novému Bohu, ZÁKONODÁRCI, chválu. Bůh nechce pokořovat technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, odborníky na energetiku z infoservis@czso.cz, a Ing. Topolánka, věčně. Technický lži lid živí, svým technickým rozumem, odjakživa. Bůh vzdá Česku chválu, až pravičák, OKŘÍDLENEC, Ing. Topolánek, vše vykřičí do SVĚTA tím, že přijme Boží zákony, přijme funkci premiéra vlády, a svolá slavnostní shromáždění, kde bude lži lid Česka plakat a smát se. Zj.1/1,16,18/2,10, Neh.8/9, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Iz.65/1,15, Jób.5/3,14,40/8,14, K.M.1/4až12/10,17,27, Izaj.16/3,29/11,24,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Mich.2/3,4,10,5/9, Joel1/14.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Hénekovi, aby mohl neprodleně sloužit novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Vzpurný lži lide místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna, Prahy, blázni, sloužící boháčům, bankéřům, zbrojařům, politikům, místo Bohu. Bůh zlato svého rozumu vrátí pouze poslušným služebníkům, stejně spravedlivým jako Bůh. 5.Moj.30/11,18,32/21až43, Oz.2/18,9/7,12,15,14/3, Řím.1/18,11/32, 2.Kor.10/4, 1.Jan.5/2,16, atd. Novou Boží rodinou je cca 1500 lidí, kteří budou společně stolovat v DOMĚ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Prostírat ubrus společného stolování pro Česko a SVĚT, má povinnost nový premiér Česka, bývalý projektant Ing. Mirek Topolánek. Když neposlechne, Boží hněv ho vyhledá z ničeho nic. Dojde záhuby, v DEN Páně DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Iz.5/4,16,11/6,21/5,22/11,17, 29/11,24,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,12/12,23/27,33/16,40/29,42/19,43/26,31, Žid.4/7, 6/3,6,8/10,9/28až12/28, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,27až12/10,17,27až19/6. Prezident Ing. Rákos musí oddělit lži lid křesťanských a ateistických sviní, od poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků z CZSO. Musí oddělit Česko od národů země. V odděleném lži lidu bude pláč a skřípění zubů. Z mnohých boháčů budou zemědělští nevolníci. Budou pást slepice na trávě, a pěstovat zdravé potraviny pro soběstačnost domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Plastové obaly nebudou existovat, a tím nebudou skádky. Převážení masa přestane. Odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, je nezbytné. Neposlušnost je hříchem k energetické smrti. Ezdr.9/11,10/8,11, 2.Sam.22/16,25,23/3,5, 1.Jan.3/8,5/2,16, Mar.7/7,13/20, Iz. 5/4,16,11/6,11,29/11až57/10,16,20až65/15,22,66/24, Dan.7/25,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jób5/3,14,8/11až37/23,40/8,14, Žid.4/7,10,6/3,6,8/10,12/28, Žalm 136/13, Zach.8/16,13/4,8, atd. Česko bude přijato do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, až pomine majetek. Až premiér Ing. Topolánek a prezident Ing. Rákos, svolají kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby Bůh mohl ukončit dupání země tím, že bude platit správná Boží energetická koncepce. Luk.16/9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.16/3,19/11až24,63/14,18,65/15, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, atd. Nevěstka sedící nad vzedmutým mořem sviní je vláda DÉMONA Babiše posta@vlada.cz, a ministryně Schillerová podatelna@ mfcr.cz. Bůh již není BERÁNEK. Pro toto pokolení je KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ tím, že je DUCHEM SVATÝM. Vzedmuté moře militaristických sviní, při volbách přemůže tím, že mnozí úplně poslušní služebníci Boží, budou dělat to, co se Bohu líbí. Vládu Babiše pojmou v nenávist. Spálí ji ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zj.17/14,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/15, Iz.5/4,16,23/17,29/11,24,57/10,16,20,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/8až43,104/30,136/13,137/7,K.M.1/4,7/12,16,27,12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4až16, Fil.2/13, atd. Dle Písma a písniček. Vládnoucí STRÁŽNÍ ANDĚLÉ Česka jsou odjakživa světlonoši, LUCIFEROVÉ. V době 40-ti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, vládnoucí LUCIFEROVÉ, komunističtí BERANI, nesmyslně věřili, že jejich cesta oslavování obrazů vládců komunistů SSSR, nošených v průvodech, bude trvat, AŽ NA VĚKY VĚKŮ. Jediný Bůh světa byl BERÁNKEM pro komunisty, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, komunistické spravedlnosti, pomocí ideologie OTCŮ Bohu milých, PINCHASŮ Marxe a Engelse. Bůh BERAN dělal zlo tím, že vládl komunistům, BERANŮM, Gottwaldovi, Zápotockému, Novotnému, atd. Komunisté oslavovali obrazy svých Bohů. Tím Bohu nesloužili. V komunistické modloslužbě sloužili sami sobě tím, že sloužili PRACHŮM a ZBRANÍM. Luk.16/9,13,17/10,20, Sk.3/23,7/42,17/30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/7,4/7,10,6/3,6,8/10,12/28,13/17, Řím.1/18,11/28,32, Luk.1/53,6/24,16/13, Kol. 3/5, Oz.2/18až14/3, Iz.29/11až24až45/7až66/24, atd. BERANI, komunisté, svině, byli Bohu 40 let na obtíž, protože o dokonalé majetkové rovině celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, neměli ani ponětí. Premiér Ing. Topolánek má povinnost nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době socialismu, protože DUCH SVATÝ, Pán Pánů a Král Králů, již není komunistickým Bohem, BERÁNKEM. Nyní má veškerou moc nad každým člověkem, jehož mozek je pouze geneticky zvířecí. Komunisté, lásku neomylného Božího rozumu, po druhé již nedostanou. Zj.17/14, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Kol.3/5, Jer.1/17,3/14,5/7,13,6/19,30,23/12,29,32,31/27,32,51/58,63, Bhag.15/15,16až18/78. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,95/3,10,96/7,102/18,27,107/8až43,104/30,136/13,137/7, Iz.21/5,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Petr.2/21až3/16, Oz.9/7,12,15. Premiér Babiš posta@vlada.cz, je bývalý BERAN. Nyní je osmým tím, že je jeden z těch sedmi vůdců bývalých vládnoucích politických stran, na kterého se Bůh rozlobil. Po vyjití z POUŠTĚ 40 let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských, ateistických sviní, znovu propadl modloslužbě, kterou je chamtivost. Je jeden z těch sedmi vůdců vládnoucích církví Česka, s Boží moci výkonnou, je svící se svou politickou stranou tím, že bude zářit celému světu, v Boží slávě, jako mediální hvězda, navěky a navždy, v případě, že nyní, při volbách prezidenta Česka, padne. Bůh Česku a celému světu tímto dokazuje, že sedm svící, sedm politických stran Česka, sedm vzpurných vůdců vládnoucích politických stran, sedminásobnou rodičku, která nyní musí zchřadnout, vytvořil dle svého předsevzení, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSME VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Když nový premiér Česka, Ing. Topolánek a nový prezident Česka, Ing. Rákos, zrní na sýpce, z milosrdenství Božího rozumu, se skloní před jediným Bohem SVĚTA, do nového úplňku MĚSÍCE, do středy 31. ledna 2018, budou sice strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, kvůli své neposlušnosti, ale Česko bude zachráněno. Zj.1/1až17/14,16, Jer.1/17až15/9,19až23/29,32až31/27,32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sk.3/23,7/42,17/30, Žid.3/7,4/7,10,6/3,6,8/10,12/28,13/17, Řím.1/18,3/6až11/28,32, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Luk.1/53,6/24,16/13, Kol.3/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Ageus2/18,19, atd. Mediálními hvězdami, vytvořenými Bohem dle textů Písma, zářícími navěky a navždy, je sedm svící, andělé sedmi církví, vůdci sedmi bývalých vládnoucích stran. 1. Bývalý vůdce KOZ ČSSD, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH, exministr financí Babiš. 3. Bývalý vůdce ÚSVITU, NETVOR Okamura. 4. Bohem prokletý duhový AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR z Masarykovy univerzity, Fiala. Zj.18/2. 5. VŮL, vůdce telat TOP 09, Kalousek. 6. Vůdce KRAV KDU-ČSL, BÝK, Bělobrádek. 7. BERAN, vůdce ovcí KSČM, Filip. Kdo si co v Česku vybere, to bude mít. Kdo si vybere křesťanské tradice dupání země nesmyslnými válkami o fosilní paliva, bude mít za Boha NEVĚSTKU ministryni Schillerovou podatelna@mfcr.cz, a DÉMONA, ekonoma, premiéra Babiše babisa@ psp.cz, posta@vlada.cz. Kdo si vybere za Boha ŽENU STATEČNOU, která je nyní, na ÚSVITU třetího tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, jediným Bohem celého SVĚTA tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude postupně mít dokonalý pokoj a mír celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když ve slavném roce 2018, bude mít Česko za Boha NEVĚSTKU, svini ministryni Schillerovou podatelna@mfcr.cz, a zlého DÉMONA, ekonoma Babiše, když premiér Ing. Topolánek bude zbabělý a líný mluvit pravdu o Bohu, a pravdu o správné Boží koncepci energetiky, Hospodin Česko úplně zničí, strašlivou záhubou. Zj.1/1až17/14,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, Mat.5/3,9,14,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12, 15,13/11,14/3, Iz.16/3,29/11až24,57/10,16,20, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13,24,18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Točit znovu nesmyslný kolotoč voleb proto, aby Hospodin znovu mohl stvořil sedm vládnoucích politických stran, nemá cenu. Sedminásobná rodička politických stran, měla zchřadnout již za premiéra Topolánka, nyní znovu za Babiše. Sedmiramenný svícen je oslavou Topolánka a Babiše. Z úst světlonoše Lucifera, Satana faráře Héneka z Domašova, vychází nyní rouhačství, vůči jedinému Bohu SVĚTA, na celou zemi. Jer.1/17až15/9,19,23/12,15,29,32,31/27,32až51/58, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7, 7/18, Zj.1/1až22/21, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až35/10,40/8,29,42/19,24,43/26,31. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

7.) Správný výklad Písma o SEDMÉM ANDĚLU Ing. Topolánkovi a DÉMONU, ekonomu Babišovi, je tento. Sedm zlatých svícnů, sedm mediálních hvězd, zářících navěky a navždy, sedm církví s Boží moci výkonnou, sedm APOŠTOLŮ Česka, je sedm premiérů Česka: 1. Klaus. 2. Tošovský. 3. Zeman. 4. Špidla. 5. Gross. 6. Paroubek. 7. Topolánek. Osmý pomatenec, který se postavil proti Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, byl tehdy prezident Klaus. Zj.1/1až17/14,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, Mat.5/3, 9,14,18, 1.Kor. 1/27,4/20,10/11až15/25, atd. V době dvou vlád premiéra Topolánka od roku 2006, do roku 2009, v roce 2006, za cca 6,3 roků od přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, Bůh naplnil Písmo tím, že mně dovolil pustošit a šlapat premiéry a prezidenty Česka tím, že mně, úplně poslušnému proroku, svým Božím rozumem, umožnil pochopit Boží zákony, pro energetickou Boží spásu Česka a SVĚTA, do kterých také patří Boží majetková rovina elektronicky celosvětového plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Dan. 8/14,9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16až29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až 66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Na jaře v roce 2006 a později, na premiéra Topolánka se Hospodin obrátil s hojným slitováním tím, že byl, dle vůle Boží, dle textů Písma, navržen dům ZIMNÍ BYTOVÝ, dům pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, a sídliště z těchto domů, pro cca 1500 lidí. Dle současného technického je sídliště navrženo tak, aby bylo energeticky úplně soběstačné. Dle profesora Drkala z ČVUT, Bůh dal Česku, svým Božím rozumem, takovou techniku, že energetická soběstačnost tohoto sídliště, je možná. Bůh se na Česko obrátil s hojným slitováním také tím, že pro neposlušné a vzpurné vládnoucí pomatence, byl navržen GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, který je, společně s výkresy domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a s výkresem sidliště z domem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Dan.8/14,9/14,27 až11/39,12/2, Zach.1/16,2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Protože SEDMÝ ANDĚL Ing. Topolánek, v roce 2006, a v době své vlády nad Českem, se odmítl podřídit dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti nastolit neprodleně celosvětové, mírové, Boží království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zlatem rozumu, z Česka odešel. Ing. Topolánka jsem neuspěšně přesvědčoval o Boží vůli v Brně, na Orlí. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15, 13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal. 1/7,3/20až6/7, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, atd. Dominantní Bůh nechal ateistické a křesťanské vzpurné svině Česka, znovu padat do energetického, ekologického a mravního hrobu. Nyní nový Bůh, úplně poslušné svině, z HROBU znovu vytahuje. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,37/12,39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pro neposlušnost Ing. Topolánka, má Česko stále za jediného Boha celého SVĚTA, OTCE Satana, světlonoše, Lucifera, drzého faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, a jeho sbírku křesťanských Bohů, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Jeho sbírka Bohů, nemůže nikoho vzpurného spasit. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7, 3/20až6/7, atd. SEDMÝ ANDĚL Ing. Topolánek dostává od Boha nyní šanci znovu. Pokud znovu prohlásí, že STVOŘITEL Česka a SVĚTA, STVOŘITEL veškeré techniky, STVOŘITEL veškerých fosilních paliv SVĚTA, do budoucnosti Česka nevidí, Bůh, jehož hněv již neprodlévá, Česko zničí strašlivou záhubou. Jer.1/17až12/4,16,23/29,32, 31/27,51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Jud.12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Jestliže SEDMÝ ANDĚL, OKŘÍDLENEC, nevykřičí do SVĚTA svoje povolání a vyvolení, Hospodin Česko zcela vyvrátí, a odstoupením svého rozumu, Česko nechá zhynout. Jer.1/17až12/4,16až31/27,32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Česko nyní má, či mělo, dvanáct církví s Boží moci výkonnou, dvanáct APOŠTOLŮ Česka. Dvanáct premiérů Česka stvořil Bůh, dle svého plánu: 1. Klause. 2. Tošovského. 3. Zemana. 4. Špidlu. 5. Grosse. 6. Paroubka. 7. Topolánka. 8. Fischera. 9. Nečase. 10. Rusnoka. 11. Sobotky. 12. Babiše. 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18až5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Těchto dvanáct neposlušných a vzpurných apoštolů, má za jediného Boha celého SVĚTA, katolickou svini, Satana, křesťanského SVĚTLONOŠE, Lucifera faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, a jeho sbírku křesťanských Bohů, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Jeho Bůh v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, a jeho sbírka křesťanských Bohů, především PRACHY a ZBRANĚ, nemůže nikoho vzpurného energeticky spasit. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan8/42až15/25, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12, Jer.1/17až6/30až31/27,32až 51/58, atd. SEDMÝ ANDĚLE Ing. Topolánku. Z těch prvních sedmi premiérů Česka, jste jako kandidáti na prezidenta, OSMÍ, dokonce dva. Vy, SEDMÝ ANDĚL, a Zeman, TŘETÍ ANDĚL, OKŘÍDLENEC. Zj.17/10,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10 až10/20až12/3, atd. Nebojte se tohoto výkladu Písma. Texty o tom, že pět vládnoucích králů v Česku již padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel, a až přijde, zůstane jen krátce, se již stalo, a to do roku 2006, dle dřívějších výkladů Písma. Zj.17/10. Hospodin texty Písma doplňuje stále písničkami. Jste stále ti istí frajeri. Tak jak jste, neposlušní a vzpurní, Bohu sloužit nemůžete, protože Bůh se smiluje, zlatem svého rozumu, pouze nad úplně poslušnými. S neposlušnými si neví rady. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Oz.2/18až5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7až3/20,4/19až6/7, atd. Dle písničky od DUCHOVNÍHO, neomylného Krista, jeden je smutnej, druhej veselej. Radovat se máte Vy. Vzpurní DÉMONI Zeman, a Drahoš, musí plakat. Ekonomové, bankéři, zbrojaři a jiní NETVOŘI, mají povinnost utíkat dobrovolně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Do bran Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nelze přenést. Stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a ostatním světlům oblohy, MĚSÍCI Koránu, a Bibli křesťanských a židovských hvězd. Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,17/13,24,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm37/5,11,35,38až115/17, Kaz.3/18,7/11,8/8,9/10,12/3, Př.1/7,14,8/13, 17až11/28,15/33,21/16,31/10, atd. Prezident Ing. Rákos, Bohem v Písmu vyvolený jeho jménem RÁKOS, Žalm136/13,137/7, Jób5/3,14,8/11,9/13až37/18,23,40/8,14, musí oddělit lži lid křesťanských a ateistických sviní, od poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků z CZSO. Musí oddělit Česko od národů země. V odděleném lži lidu bude pláč a skřípění zubů. Z mnohých boháčů budou zemědělští nevolníci. Budou pást slepice na trávě, a pěstovat zdravé potraviny pro soběstačnost domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Plastové obaly nebudou existovat, a tím nebudou skádky. Převážení masa přestane. Odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, je nezbytné. Neposlušnost Česka je hříchem k energetické smrti. Ezdr.9/11,10/8,11, 2.Sam.22/16,25,23/3,5, 1.Jan.3/8,5/2,16, Mar.7/7,13/20, Iz.5/4, 16,11/6,11,29/11až24až57/10,16,20až65/15,22,66/24, Dan.7/25,9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jób5/3,14,8/11až37/23,40/8,14, Žid.4/7,10,6/3,6,8/10,12/28, Žalm 136/13, Zach.8/16,13/4,8, atd. Česko bude přijato do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, až pomine majetek. Až premiér Ing. Topolánek a prezident Ing. Rákos, svolají kongres energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby Bůh mohl ukončit dupání země tím, že bude platit správná Boží energetická koncepce. Luk.16/9,17/10, 20,34,, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.16/3,19/11až24,63/14, 18,65/15, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, atd. Ing. Topolánku. Nebojte se tohoto výkladu Písma, naplňte je, o zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi, do poslední čárky. KOZEL prezident Zeman, ekonom, DÉMON, má povinnost utíkat do říše ticha, to je na smetiště dějin, spolu se svým jediným Bohem křesťanského světa, LUCIFEREM, Satanem, farářem Hénekem, neprodleně, kvůli odmítání daleko vyšší spravedlnosti, než byla v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žid.3/10,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Žalm115/17, atd.

 

8.) SEDMÝ ANDĚLI Ing. Topolánku. Máte povinnost zajistit, aby v lednu 2018, při volbách, z Česka vyjeli, na NOVÁ, CELOSVĚTOVÁ NEBESA, NOVÝM, VEŠKERÝM Božím SLOVEM, čtyři KONI, čtyři prezidenti Česka, s Boží mocí výkonnou. 1. Havel. 2. Klaus. 3. Zeman. 4. Projektant Ing. Rákos z Brna. Nového Boha uspokojí, když Česko, pomocí těchto čtyřech koní, bude neprodleně, v době voleb v lednu 2018, orat, sít, vláčit, sklízet, zákony POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh nechce, ani ve vládě, ani ve funkci prezidenta, 13 APOŠTOLA, Jidáše Babiše, či Zemana, a jejich SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ, až na věky věků. Běda Česku. Proč se točí kolotoč voleb, ví jenom čert, Lucifer, světlonoš, Satan Hének z Domašova. Zach.1/16,2/12,3/9,4/6,6/8,13/2,4,8,14/20, Luk.17/10,20,34, 1.Jan.2/26,3/10,5/2,16, Ám.3/7,5,10,18,8/2,11,9/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Kapitola 238 - 19 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta Česka, jeho jménem RÁKOS, bývalého projektanta PIKAZU Brno s.r.o., Ing. Vladimíra Rákose. Drzý lži lide místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna a Prahy. DEN PÁNĚ zvolení projektanta Ing. Rákose za prezidenta Česka, bude DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC tím, že stávající politické a náboženské systémy všech států SVĚTA, se stanou plevelem, či křovím. Toto křoví v křesťanství nemůže shořet, 2.Moj.3/2, Žalm37/5,11,35,38. Strážný anděl, pes, farář Hének domasov@dieceze.cz, nedovede na vládnoucí neposlušnou elitu ani štěkat. Je Luciferem. Jeho Bůh v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, je Bohem dočasným. Všechny národy budou Česku blahořečit, když poslušní služebníci Boží, nebudou volit politické křoví, ale ZLATO rozumu a moudrosti DUCHOVNÍHO Krista. Bůh se do Česka vrátí, svým rozumem, až z křoví vzpurných politiků a kněží, nezůstane ani větev, ani kořen. Vhození tohoto lístku do urny, při volbách prezidenta Česka, umožní neomylnému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, z projektanta, z odborníka na energetiku, ze zkušeného státníka, Ing. Mirka Topolánka, učinit premiéra nové vlády Česka, ve složení, uvedeném v kapitole 236. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7až3/10,16,19,20, Iz.29/11,24,56/10,57/10,16,20,58/13,63/14,18,65/1,15, Jer. 1/17,23/29,32,31/27,32, 2.Moj.3/2,20/5,23/2,29, Bhag.15/15,16, K.M.12/10,17,27. Vhození tohoto lístku do urny, při volbách prezidenta Česka, umožní novému Bohu změnit dobu a čas pro celý SVĚT. Po roce 2017, kdy Bůh neposlušným sviním bořil vše, co křesťanstvím zasadil, odstoupením svého Božího rozumu od vzpurných, nový Bůh vyžaduje, aby Nový rok začal nyní znovu, 1. března 2018, dle kalendáře Slovenska, dle ČRo2, docenta Olivy, v předvečer měsíce v úplňku 2.3.2018. Tím bude vše jako na počátku, před vznikem křesťanství, které je v roce 2018, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Premiér Ing. Topolánek musí zajistit, aby křesťanští apoštolové byli beze cti. Česko má jedenáct nových apoštolů, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/10,20až15/33. Bůh vládl nad Českem, pomocí APOŠTOLŮ: 1. Masaryka. 2. Beneše. 3. Háchy. 4. Gottwalda. 5. Zápotockého. 6. Novotného. 7. Svobody. 8. Husáka. 9. Havla. 10. Klause. 11. Zemana. Vůli Boží je, aby dvanáctým apoštolem Česka byl Bůh, jehož Bohem nebudou PRACHY a ZBRANĚ, projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna. Oz.14/3, 2.Kor.10/4. Musí být jediným urbanistou a architektem domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Novou Boží rodinou je cca 1500 lidí, kteří budou společně stolovat v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ing. Rákos musí oddělit ateistický lži lid křesťanských hlupáků Česka, od úplně poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, odborníků z CZSO infoservis@czso.cz. Ezdr.9/11,10/11, 2.Sam.23/3,5, Jób5/3,14,8/11,37/23,40/8, Iz.5/4,16,11/6,11až66/24, Dan.7/25,9/14,27,11/39,12/2, Jer.1/17,3/14,5/7,13,6/19,30,23/12,29,32,31/27,32,51/58,63, Bhag.15/15,16až18/78. Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, 2.Petr.2/21až3/16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/8až43,104/30,136/13,137/7. Projektanta Ing. Vladimíra Rákose jsem neviděl cca 20 let. Nevím co dělá, nevím jak vypadá. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, premiér Česka, anděl, OKŘÍDLENEC, Ing. Topolánek, má povinnost vše vykřičet do světa tím, že v TV ukáže svou tvář premiéra Česka, a současně ukáže tvář nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose. Až se Bůh smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, všichni uvádění kovbojové se budou ještě divit, že jsou živí. Vždyť Bohu vzdají chválu, za svou energetickou, ekologickou a mravní spásu, pouze živí. Nikoli MRTVÍ. Všichni jsou zlí, vzpurní, zpupní a neposlušní. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40. Nový premiére Česka, Ing. Topolánku. V minulých kapitolách bylo uvedeno, že nyní je mnoho temných proroků, kteří lžou o koncepci energetiky. Jejich lhaní je způsobeno odstoupením Božího rozumu. Bůh nemůže lži lid jinak soudit, než odstoupením svého rozumu. Řím.1/18,3/6,8/19,9/18,11/32, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. Např. zlý, temný prorok Miroslav Zajíček, Miroslav.Zajicek@vut.cz, michal.mirvald@vse.cz, info@ trustm.cz, info@hledat.cz, v Lidových novinách ze dne 30.12.2017, lže o koncepci energetiky tvrzením, že ropa nikdy nedojde, takže není čeho se bát. Jiní temní proroci prorokují pravý opak. Tvrdí že ropa brzy dojde, a že např. auta ze ŠKODY z Mladé Boleslavi budou jezdit na AKUMULAČNÍ BATERIE. Jiní temní proroci prorokují, že ropu nahradí plyn. Tvrzení uvedených temných proroků jsou bláboly. Jejich lži jsou objasněné v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných sviní. GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, který je, společně s výkresy domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a s výkresem sídliště z domem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, vše objasňuje. Máte povinnost GRAF upřesnit dle skutečnosti roku 2017, a vše zveřejnit. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

9.) VOLEBNÍ LÍSTEK pro Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta Česka, jeho jménem RÁKOS, bývalého projektanta PIKAZU Brno s.r.o., Ing. Vladimíra Rákose. Drzý lži lide místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna a Prahy. Jediným LÉKAŘEM pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, je Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který vše o sobě, Česku a SVĚTU objasnil, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Závislost na lidské SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ, se léčí studiem dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stávající katolický Světlonoš místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska, Brna a Prahy, strážný anděl, pes, světlonoš pekelného ohně, který nedovede na vládnoucí neposlušnou elitu ani štěkat, Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, je Luciferem, a tím je odstrašujícím příkladem pro všechno tvorstvo. Lucifer, drzý Satan farář Hének, trpí dědičným křesťanským hříchem, kterým je jeho katolická zbožnost pokrytce, který se tváří jako zbožný, ale svým katolickým jednáním to popírá, pro svou službu vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Jemu podobní Bohové, vládnoucí lháři, zločinci a pokrytci, boháči, bankéři, politici, zbrojaři, atd., nikdy nemohou dospět k poznání jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států celého SVĚTA. Neposlušní a vzpurní pokrytci, stejní jako jediný křesťanský Bůh SVĚTA, křesťanský Světlonoš Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, odmítají pravdu, která osvobodí celý SVĚT od křesťanských militaristických, chamtivých sviní v jediný den, či v jedinou hodinu vykonání SOUDU, s vládnoucí křesťanskou NEVĚSTKOU, s neposlušnou a vzpurnou STÁTNÍ ateistickou SPRÁVOU. LÉKAŘ Hospodin uzdraví ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES celé Česko, až mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, celého Česka, začnou sloužit Hospodinu tím, že přestanou sloužit SKÁLE vzpurné politické a náboženské elity Česka, kterou jsou především PRACHY a ZBRANĚ. Doba, kdy lidé nesnesli zdravé učení o Bohu, se začala v křesťanství, které je na úsvitu třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Zaslepenost jediného křesťanského Boha celého SVĚTA, drzého křesťanského Světlonoše, LUCIFERA Satan farář Hének z Domašova domasov@dieceze.cz, je zjevná všemu novému, pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu Česka, VUT v Brně, ČVUT, projektantům a odborníkům na energetiku z CZSO. Všech devět kandidátů na prezidenta Česka, jsou stejní LUCIFEROVÉ, jako je jejich vzpurný a neposlušný Bůh, LUCIFER Satan farář Hének z Domašova. Protože vzkříšení z mrtvých militaristických a imperialistických sviní v Česku ještě nenastalo, stávajíci LÉKAŘI TVORSTVA, politici pravice a levice, svým učením, o své koncepci energetiky, kterou je nesmyslné zničení fosilních paliv celého SVĚTA, šíří rakovinu tím, 2.Tim.2/16,3/5,9, že dupají a znečišťují celou zemi, která se v základech hroutí, kvůli neposlušnosti Česka. Vzkříšení z mrvých militaristických a imperialistický sviní, má povinnost učinit nový Bůh, pokorný a úplně poslušný odborník na energetiku, bývalý projektant, zkušený politik, premiér nové vlády Česka, Ing. Mirek Topolánek info@mirekprezident.cz, media@mirekprezident.cz, tím, že úplně vysuší vzedmuté moře militaristických, imprerialistických, křesťanských sviní Česka a světa, zveřejněním těchto textů SOUDU v médiích. Úplné zrušení křesťanství, STŘÍBRA novým Bohem ODVRŽENÉHO, je vzkříšení z mrtvých, zlých sviní. Lidé poslušní se nyní mají k novému Bohu vracet po tisících. Nevrací se nikdo. Dle docenta OLIVY a ČRo, letní měsíce červen a červenec, jsou od slova červené barvy, a tím jsou od slova ČERVI. Červená barva se kdysi vyráběla z červů. Pro BERANY, pro komunisty, kteří mají červenou barvu, kteří mají svůj štít RUDÝ, Nahum2/4, platí texty Jóba17/14. BERANI, komuniské, komunistické OVCE, říkají energetické jámě, kam padli všichni vzpurní a neposlušní: Ty jsi můj OTEC. ČERVŮM, komunistům, dobytku, BERANŮM, OVCÍM, říkají. MÁ MATKO, MÁ SESTRO. Komunistické svině opakovaně ruší Boží soud, Boha prohlašují za lháře a sebe za spravedlivé. Jób.40/8,14. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

10.) Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18. Bůh se s neposlušnými a vzpurnými vládnoucími hlupáky nesmiřuje a nesmíří. Smíří se pouze se sebou samým tím, že se smíří, svým Božím rozumem, s pokornými a s úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista, se znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Boží hněv již neprodlévá. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne. Ve třetím křesťanském tisíciletí, musí každý vědět, že veškeré Písmo od DUCHA SVATÉHO, od jediného Boha všech států světa, od DUCHOVNÍHO Krista, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Přis.1/7,14,8/13,17,11/28,20/9,31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/27,39/34,42/19,24,43/26,31, atd. Např. kandidát na prezidenta, lékař Marek Hilšer spolecne@mareknahrad.cz, drzé tvrdí, že budoucnost záleží na lidech, což je lež, protože budoucnost Česka a SVĚTA, záleží na Bohu, na DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi. 2.Kor. 13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, atd. Jediným LÉKAŘEM pro hlupáka MUDr. Hilšera je DUCH SVATÝ, který v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, všechno o Česku, a sobě, o minulosti a budoucnosti Česka a světa, uvedl, takže na SOUDU již nikdo nemá výmluvu neznat Boha takového všemohoucího ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, 2.Kor.10/4, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4až12/10,17,27,13/8až19/6, atd. Neposlušný a vzpurný lékař Hilšer unavuje vševědoucího a všemohoucího Hospodina, DUCHA SVATÉHO, LÉKAŘE, jediného Boha všech států světa, svými předvolebními žvásty. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10, 12,16,19,20, atd. Proč lékař MUDr. Hilšer Hospodina unavuje svými předvolebními žvásty, je z Písma naprosto zřejmé. Mal.2/17. Lékař MUDr. Hilšer, který je v rukách LÉKAŘE Hospodina, mluví svoje předvolební slova tak, jak se neomylnému Bohu líbí. Fil.2/13, Iz.45/7,48/5,10,11,57/10,17,27až66/24, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, Bhag. 15/15,16, atd. Svou rozumnost a rukodělnou dovednost má od Hospodina, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. K.M.1/4až7/16,12/10,17,27, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Také paměť má od neomylného Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Uvedená slova o Boží moci nad každým člověkem, platí nyní v době SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, od této doby, až na věky věků. Hospodinu, takovému všemohoucímu a vševědoucímu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je, se nebude beztrestně posmívat ani hlupák MUDr. Hilšer. Bhagav.15/15,16až18/78, Iz.29/11až24,33/22,45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Gal.1/7až3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Bůh dobře zná, že tělo MUDr. Hilšera je geneticky zvířecí, takže zná, že jeho geneticky zvířecí mozek, se nezmění navěky, což je neposlušným zřejmé až v době soudu. Pro odstoupení Božího rozumu v době, kdy se celá země v základech hroutí. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až23/12,29,32, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,48/5,11,57/10,16,20,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Geneticky zvířecí špatnost a chamtivost, která je křesťanskou modloslužbou, je MUDr. Hilšerovi geneticky vrozená. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18,8/8až12/3, Kol. 3/5, atd. V době současného SOUDU, který Hospodin dělá odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných kandidátů na prezidenta, ukazuje sílu těm neposlušným vládnoucím sviním, a kandidátům na prezidenta, kteří nevěří v Boží svrchovanou moc, a kteří proto, ve svém boji proti neomylnému Bohu, jdou stále dál. Bůh nemůže soudit vzpurné a neposlušné, křesťanské a jiné militaristické svině jinak, než odstoupením svého Božího rozumu. Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Boží SOUD neposlušných křesťanských a ateistických sviní, odstoupením svého rozumu od neposlušných a vzpurných, dělá v jím vyvoleném Česku proto, aby v Česku úplně zničil středověké militaristické křesťanství, STŘÍBRO Bohem ODVRŽENÉ. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Hospodin na SOUDU usvědčuje z drzosti např. Satana, křesťanského světlonoše, Lucifera faráře Héneka z Domašova domasov@dieceze.cz, za to, že odmítá jít jedinému Bohu celého SVĚTA neprodleně z cesty, přestože zná z Písma Boží svrchovanou moc nad každým člověkem. K.M.1/4až12/10,17,27,13/8až19/6, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43, 15/25,16/8, atd. Bůh, PÁN PÁNŮ a KRÁL KRÁLŮ, Zj.17/14, se smiluje nad celým Českem současně, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Řím.1/18až11/32, až v místě svatém, z zemi svaté, na pupku světa, na Domašovsku, Satan farář Hének z Domašova, nebude patřit křesťanským pekelníkům Satana Biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mikulasek@biskupstvi.cz, ale až bude patřit jedinému Bohu SVĚTA. Jedinému Bohu SVĚTA se nebude beztrestně posmívat ani LUCIFER Cikrle. Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.29/11až24,30/18,52/11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jan8/42, atd. Když pekelník, Satan farář Hének, začne v kostele mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude celému Česku jasné, že naději do budoucnosti nelze získat od neposlušného a zlého kandidáta na prezidenta, lékaře Marka Hilšera spolecne@mareknahrad.cz, ale pouze od nového Hospodina. MUDr. Hilšer je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.29/11,24,66/24, Jer.1/17až23/12,29,32,29/9,11,31/27,32,33/7,36/30,3249/12,20,50/21,45až51/58,63,Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

11.) Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18. Bůh vyžaduje, aby především nový premiér Česka, poslušný Ing. Mirek Topolánek info@mirekprezident.cz, media@mirekprezident.cz, spolu se svým technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty a odborníky na energetiku z CZSO pochopili, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, a nic sladšího, než realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho a nikoho želet, dokud SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, úplně nezboří neposlušnou a vzpurnou vládu ekonoma, neposlušného DÉMONA Babiše babisa@psp.cz, posta@vlada.cz. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25,23/19,27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Úplně poslušný služebník Boží, LEV, se LVY, se stádem, poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiku z CZSO infoservis@ czso.cz, Ing. Mirek Topolánek info@mirekprezident.cz, má povinnost zveřejnit, že v celosvětovém, mírovém, Božím království, nesmí nikdo sloužit neposlušným a vzpurným lidem, nebo svému, dobře placenému korytu, ale pouze novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Každý úplně poslušný VLÁDNOUCÍ služebník Boží, bude Bohu odpovědný za svou vlastní nepravost především tím, že bude vládnout v Boží bázni, ve spravedlnosti, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5. Je nezbytné ukončit volby kandidátů na prezidenta tím, že se Česko oddělí od národů země. Každý úplně poslušný vládnoucí služebník Boží zastaví znečišťování planety země odpadky, neprodleným zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, pro jeho vzpouru. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

Kapitola 238 - 18 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro Bohem v Písmu vyvoleného prezidenta Česka, jeho jménem RÁKOS, bývalého projektanta PIKAZU Brno s.r.o., Ing. Vladimíra Rákose. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní vzpurný lži lide Česka. Civilizace nestojí na ropě, či plynu, ale na Božím neomylném rozumu. 5.Moj.30/11,18,32/21až43, Bhag.15/15,16,až18/78, K.M.6/6,24,7/16. Kdo text neprodleně nezveřejní na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic, a dojde záhuby svého TĚLA, geneticky zvířecího, i DUŠE, pro odstoupení Božího rozumu. Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Mat.5/3,9, 14,18,23/7, atd. Před Bohem obstojí úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, kteří v pravé poledne, na ÚSVITU roku 2018, učiní jediného Boha SVĚTA, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, oddělením Česka od národů země, Ezdr.9/11,10/11, zřízením Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, dle Božích zákonů. Nový premiér vlády Česka, bývalý projektant, odborník na energetiku, zkušený státník, Ing. Mirek Topolánek, musí vložit veškerou starost o Česko na Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států, a nastolit zákony Boží, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 1.Petr.2/8až5/2,7,9, Žid.6/3,6až12/28, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,45/7,48/5,11,57/10,16,20,58/13,59/10,63/14,18,65/1,15až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13,24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Ing. Topolánek musí zajistit, aby křesťanští apoštolové byli beze cti. Česko má jedenáct nových apoštolů, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/10,20až15/33. Bůh dal Česku, pro svou vládu nad Českem, tyto APOŠTOLY. 1. Masaryka. 2. Beneše. 3. Háchy. 4. Gottwalda. 5. Zápotockého. 6. Novotného. 7. Svobody. 8. Husáka. 9. Havla. 10. Klause. 11. Zemana. Vůli Boží je, aby dvanáctým apoštolem Česka byl Bůh poslušný, jehož Bohem nebudou PRACHY a ZBRANĚ. Oz.14/3. Prezidentem Česka je poslušný projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna. Musí být jediným urbanistou a architektem domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Novou Boží rodinou je cca 1500 lidí s šíslem www 666, kteří budou společně stolovat. Prezident Ing. Rákos a premiér Ing. Topolánek musí oddělit křesťanský a ateistický neposlušný lži lid Česka, od úplně poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, odborníků z CZSO infoservis@czso.cz. Žalm33/6,37/5až38,102/18,27,136/13,137/7, Jób8/11až 40/8,14, Iz.5/4,16,11/6,11až66/24, 2.Sam.23/3,5, Ezdr.9/11,10/11. Národy uvidí Boží slávu tím, že JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, pro strach z Boha jaký ještě nebyl, zruší prezidentské volby. Žal.53/6. Boží sláva, Božích zákonů se zjeví, až Baxa nezruší Boží SOUD vládnoucích politických sviní, Jób40/8,14, a učiní rok 2018, rokem druhého PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, pro toto vzpurné pokolení stoletého ABRAMA, či ABRAHAMA, Česka. 1.Moj.12/2, Žid.9/28, 2.Petr.2/21, K.M.7/16,27,19/6. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

12.) Kapitola 238. Viz www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní vzpurný lži lide Česka. 5.Moj.30/11,18až32/21až43. Kdo ani nyní nenajde Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby si sám mohl hrát na vládnoucího Boha, Sír.5/5,7/16, kdo z politiků bude dávat lidem falešné naděje na energetickou spásu, pro odstoupení Božího rozumu trestajícího Boha, zajde strašlivou záhubou. Kdo chce spasit svoje geneticky zvířecí TĚLO a DUŠI, která je stejná jako u zvířat, musí text zveřejnit na OFICIÁLNÍCH stránkách. Gal.1/7,3/20až6/7, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,2/2až15,17,3/10,16až20, 1.Jan.2/14, 26,3/10,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40. Jediný Bůh světa, všemohoucí ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, učinil rok 2018, rokem PSŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, odborníků na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, a rok vůdce jejich smečky, premiéra nové vlády Česka, bývalého projektanta, Ing. Mirka Topolánka. Bůh VŠEMOHOUCÍ vyžaduje, aby se dobrovolně naučili štěkat na stávající Bohy, na boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, a na jejich Bohy, na výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Proto dal technickému lži lidu a premiéru Ing. Topolánkovi, zbraně od Boha, to je nové SLOVO. Izaj.29/11až24až33/22až56/10až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Efez.2/8,5/5, 7,15,6/17, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Bůh chce neprodleně, stávající HMOTNÝ, DÉMONSKÝ, to je omylný křesťanský a ateistický svět PRACHŮ a ZBRANÍ, změnit na svět DUCHOVNÍ, to je na svět neomylný ve znalosti Boha, Bohu vděčný, za vyvolení Česka. Hospodin, vyvýšený soudem neposlušné a vzpurné vládnoucí elity, rodí z Písma Boží moudrost JEDNÉ KRAVKY a DVOU OVCÍ. Nový Hospodin již není vyvýšený KŘÍŽEM. Je vyvýšený KŘIŽOVKOU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU hlupáků, v křesťanské přirozenosti. Je vyvýšený SOUDEM hlupáků v křesťanské a ateistické přirozenosti. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud SOUD nebude zveřejněn v ČRo 2, ředitelem OSTRÝM jaromir.ostry@rozhlas.cz. Již pouze šílenci místo Bohu slouží výrobkům svých rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM. Bůh vyžaduje, aby technický lži lid dokázal zavrhnout zlé protikladné žvásty, děsivé temnoty katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychatralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů, atd. Bůh, v ve VEŠKERÉM PÍSMU NOVÝCH NEBES, je moudřejší než zlé svině v křesťanské přirozenosti. Každý člověk má povinnost očistit svoji DUŠI od křesťanských žvástů, čtením NOVÝCH NEBES. TĚLO každého člověka již je v Božím království, protože máme kompletní DUCHOVNÍ NEOMYLNÁ NEBESA. Pokornému, a úplně poslušnému člověku Ing. Mirku Topolánkovi, dává svoje zbraně, jedna KRAVKU a DVĚ OVCE. Křesťanská a ateistická zvířátka v Česku dostávají nyní za Boha KRAVKU Bhagavadgítu, která vznikla od Boha nejdříve, a také DVĚ OVCE, Bibli a KORÁN, které vznikly později. Uvedená Boží ZVÍŘÁTKA se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Hospodin vyžaduje, aby vůdce technického lži lidu Česka, Ing. Mirek Topolánek, pomocí uvedených Božích zvířátek, do úplňku MĚSÍCE v lednu, do středy 31. 1. 2018, nadojil v médiích tolik mléka, že bude jíst smetanu a med každý pokorný a úplně poslušný člověk, který bude zanechán na světě, po ukončení SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, či NETVORŮ. Kdo nechce Bohu sloužit, je nyní lhář, pokrytec, zločinec, a vrah všemohoucího Krista ZÁKONODÁRCE. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4, 13/5,8, Izaj.5/4,16,7/21až29/11až24až66/24, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,12/10,17, 27až19/6, Žalm33/6,37/5,11až38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,104/30,132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jób5/3,14,9/13,34/24,26,36/8,15,37/18,23,40/8,14, Efez. 2/8,5/5,7,15,6/17, atd. Ing Topolánek má povinnost zajistit, aby křesťanští apoštolové byli beze cti. Česko má jedenáct nových apoštolů, s Boží mocí výkonnou. 1.Kor.1/27až4/10,20až15/33. Bůh dal Česku tyto APOŠTOLY. 1. Masaryka. 2. Beneše. 3. Háchy. 4. Gottwalda. 5. Zápotockého. 6. Novotného. 7. Svobody. 8. Husáka. 9. Havla. 10. Klause. 11. Zemana. Vůli Boží je, aby dvanáctým apoštolem Česka byl Bůh, jehož Bohem nebudou PRACHY a ZBRANĚ. Prezidentem Česka musí být poslušný projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna. Má povinnost oddělit křesťanský a ateistický lži lid Česka, od pokorné a úplně poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, odborníků z CZSO infoservis@czso.cz. Ža.37/5,11,35,38,136/13,137/7, Jób8/11,40/8, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3, Ezdr.9/11,10/11. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

13.) Kapitola 238 - 14 stran. Viz www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní vzpurný lži lide Česka. 5.Moj.30/11,18až32/21až43. Bůh v Písmu určil, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, aby z milosrdenství jeho rozumu, po roce trestu 1917, v Česku odtekla špína děsivé temnoty katolických a evangelických protikladných nauk, jako první na světě. Aby tím také odtekl krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a jiných zločinců a vrahů DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, kterému se v křesťanské temnotě všichni zlí, neposlušní, vzpuní a drzí vládnoucí NETVOŘI, beztrestně posmívají. K.M.1/4,12/10,17,27,16/29, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,23/12,29,32,31/27,32,51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Iz.29/11až24, atd. O svůj facebook Stanislav Oplatek, se vůbec nestarám. Jeden pokorný a úplně poslušný služebník Boží, nebo Bůh, oslavil nového Boha tím, že zde zveřejnil jakousi podivnou krabici, která se otevírá a zvěstuje moje dříve zveřejněné texty. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry světa v Brně vyletí. Signál pro změnu SVĚTA přichází z prapodivné krabice, kterou mně nějaký Bůh dal na můj facebook Stanislav Oplatek. Je nutné připojit tuhletu prapodivnou krabici z facebooku, na kostel OTCE Satana faráře Héneka, v naši vesnici. OSMÝM DIVEM SVĚTA, je ta PRAPODIVNÁ KRABICE, protože je STROJEM ČASU, stejně jako Bible. Dočkej času, jako husa klasu, pro zrní na sýpce, Age.2/19, pro technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanty a odborníky na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, vedený novým, úplně poslušným premiérem vlády Česka, Ing. Mirkem Topolánkem. Ježíšmariajosef, pane OTČE Satane faráři Héneku, ve jménu Božím, vemte za to i Vy, aby signál z krabice, dle písničky Boha, Čekám na signál, vyjel z naší vesnice, do celého SVĚTA. Bůh, vyvýšený SOUDEM křesťanských a ateistických sviní, chce totiž udělat Boží SOUD Česka a SVĚTA, úplně a rychle. Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40, Jud. 12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Jan1/1,8/42,15/25, 1.Jan3/8, atd. V krabici je napsáno, že rok 2017, nebyl jenom rokem trestu, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY či svině. Byl to čas setkávání s novým Hospodinem, s takovým, jaký v Písmu skutečně je. Mám všem poděkovat za to, že celý rok 2017, jsme v míru a v pokoji žili s novým Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa. Vždyť on, v době SOUDU trestá např. Sírii, nebo USA, 1000 x více, než vzpurné Česko. Nový Bůh je nyní SLUNCEM na NEBESÍCH, SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které bloumá po nebesích, a nedělé nic. Protože Hospodin v Písmu stále žije v křesťanské mrákotě, již sedm dní, to je sedm tisíc let. Poznat svůj ráj, celosvětového, mírového, Božího království, dá úplně poslušným a Bohu vděčným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiku z CZSO, až z Písma pochopí, jaké mají limity svého těla geneticky zvířecího, a své DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Až celé, Bohem vyvolené Česko pochopí, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, máme již ÚSVIT osmého dne PÁNĚ, ÚSVIT osmého tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem celého SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Všichni křesťanští proroci sloužící boháčům, bankéřům, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM, musí být neprodleně pobiti technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a odborníky na energetiku z CZSO, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jiná energetická spása, než ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není. Vůle Boží je, aby od úplňku MĚSÍCE 31.1.2018, bylo postupně vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle Božích příkazů a zákonů. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,22,27,13/8,17/7,15,20,19/6, 1.Král.8/12,66,9/21,18/39, 2.Sam.22/25,23/3,5, 2.Petr.2/21,3/4,16, 2.Tes.2/3,11,3/1, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Vůle Boží je, aby Silvestr 2017, byl posledním dnem vlády katolických sviní nad neposlušnými lidmi. Zlo meče nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny, nečiní mírumilovný Bůh, ale především papeženci, v čele s JITŘENKOU papežem Františkem. Kaz.3/18až8/8,9/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Iz.1/9,18,2/22,5/4,16,11/6,14/12,16/4,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

14.) Kapitola 238. Viz www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní vzpurný lži lide Česka. 5.Moj.30/11,18až32/21až43. VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÝ Hospodin, dal Česku Písmo proto, aby jako úplně poslušné, první zakořenilo v PÁTÉM ZLATÉM VĚKU LIDSTVA tím, že učiní Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným neomylným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Z milosrdenství svého rozumu, dovolil objasnit Boží ZÁKONY o energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA. Jer.1/17až31/27,32až51/58,63, Bhag.15/15,16až18/78, Zach.2/17,3/9,4/7,9/16,10/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.2/44,9/14,27,11/39,12/2, K.M.1/4,12/10,17,27, atd. Kdo text zveřejní, v roce 2018 má naději, že spasí celý svět Božími zákony. K.M.6/24. V roce 2018 přichází rok osmiček, ve kterých Bůh přetvářel Česko a SVĚT, dle svého předsevzetí, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což každému úplně poslušnému, rád objasním. Mat.5/3,9,14,18až23/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Česko má povinnost zbourat zeď, např. ČÍNSKOU, a všechny ostatní zdi, které oddělují křesťanský a ateistický lži lid Česka a SVĚTA, od DUCHA SVATÉHO, od Boha VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, nastolením celosvětového, mírového Božího království. Ez.3/4,21,7/12,19,13/10,19až39/8,13,21, 29, Bhag.15/15,16, atd. Pravda, osvobozující pokorné a úplně poslušné, od Bohů lidí, od výrobků lidských rukou, od PRACHŮ a ZBRANÍ, je zjevená. Bohem v Písmu prokletí ekonomové, bankéři, zbrojaři, a např. DÉMONI, prezidenti Trump, Putin, a mrtvý zakladatel KOZLŮ ČSSD Zeman, vlastníci PRACHŮ a ZBRANÍ, kteří dělají veškeré zlo na zemi, v roce 2018 již nežijí, pro odstoupení Božího rozumu, od každé vzpurné svině, od každého neposlušného NETVORA. Nový Hospodin bude Českem oslaven, až úplně poslušný premiér nové vlády Česka, jejíž složení je uvedeno v kapitole 236, odborník na energetiku, Ing. Topolánek, z textů Písma pochopí, že Bůh mu dovoluje svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jan1/1až8/32 až15/25, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jak.2/9,22,4/14, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Sto leté Česko, ABRAM, má povinnost být ABRAHAMEM tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dojdou požehnání veškeré čeledi země, když Sára, ŽENA STATEČNÁ, bude královnou míru a Slovensko Izákem. 1.Moj.12/2,3,15/8,17/1,5,15,18/32, Jóel4/2,4až12, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12, 31/10, atd. Kandidáti na prezidenta, pro odstoupení Božího rozumu, ve všem lžou, jsou lži lidem. Oz.2/18,9/7,15,15, 5.Moj.32/21. Prezidentem Česka musí být poslušný projektant Ing. Vladimír Rákos z Brna. Má povinnost oddělit křesťanský a ateistický lži lid Česka, od pokorné a úplně poslušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, odborníků z CZSO infoservis@czso.cz. Ža.37/5,11,35,38,136/13,137/7, Jób8/11,40/8. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

Kapitola 238 - 12 stran. Viz www.pametni-kniha.cz. Napište www. Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní vzpurní lži lide Česka. 5.Moj.30/11,18až32/21až43. VŠEMOHOUCÍ a NEOMYLNÝ Hospodin, dal Česku Písmo proto, aby jako úplně poslušné, první zakořenilo v PÁTÉM ZLATÉM VĚKU LIDSTVA tím, že učiní Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným neomylným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Boží ZÁKONY dovolil objasnit. Jer.1/17až31/27,32až51/58,63, Bhag.15/15,16až18/78, Zach.2/17,3/9,4/7,9/16,10/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.2/44,9/14,27až11/39,12/2, atd. Bůh v Písmu určil, aby Česko neprodleně nastolilo ZLATÝ VĚK celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém DNES naplnění Písma, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Nové DNES je nyní v době úplňku MĚSÍCE, v první pracovní den roku 2018, v úterý 2.1.2018. Česko má povinnost zakořenit v novém Bohu, a tím v mírovém, celosvětovém Božím království, v jedinou hodinu, veřejným čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Čtení PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vládnoucích NETVORŮ Česka, Mal.3/16, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, je činností na odpuštění hříchů neposlušným a vzpurným, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Na Silvestra 2017, se bude v Česku tančit všude, na oslavu nového Boha, DUCHA SVATÉHO, který má lidskou přirozenost v Písmu pouze dočasně, když naše vítězné vlajky bílé, na stožáry světa v Brně vyletí. Bůh se chce smilovat, ze svého milosrdenství, svým Božím rozumem, nad vzpurným Českem současně. Iz.29/11,24,30/18,52/12,57/16až65/1, 15, Řím.1/18až11/32, Bhag.15/15,16, K.M.1/4,7/12,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11. Dovoluje premiéru úplně poslušné nové vlády Česka Ing. Mirku Topolánovi, Iz.65/1,15, svolat kongres energetiků všech států světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nenávidět mě, a trestajícího Boha, je nesmysl. Mocný Bůh, DUCH SVATÝ, nemůže soudit neposlušné vládnoucí svině, či NETVORY jinak, než odstoupením svého Božího rozumu od těch, kdo odmítají studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. Boží hněv, kvůli neposlušnému Česku, již neprodlévá. Pokora a úplná poslušnost se získává čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES. Člověk, fašista, při odstoupení Božího rozumu, myslí jenom sám na sebe. Na celý svět myslí v Písmu pouze Bůh. Řím.1/18,3/6,8/19,11/32, Oz.2/18,5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,37,12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor. 10/4, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27,150/6, Sír.5/5,7/16,43/26,31. Nikdo křesťansky, či ateisticky vzpurný a neposlušný se Bohu nebude posmívat beztrestně. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku, i Satan farář Hének, patří Bohu. Nemá výmluvu. Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.13/8, 1.Jan.3/8,5/2. Pro nemožnost odeslat text emailem, byl zaslán na mnoho adres Oficialních stránek. Kdo text zveřejní, v roce 2018 má naději, že spasí celý svět Božími zákony. K.M.6/24. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

15.) Vážení uživatelé OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka, a ostatní lži lide Česka. 5.Moj.30/11,18až32/21až43. Úvodní text kapitoly byl v ADVENTU odeslán na mnoho adres OFICIÁLNÍCH STRÁNEK. VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ neomylný trestající Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, umožnil z Písma pochopit, že DUŠE každého člověka je NEVĚSTOU, a že pro každou DUŠI člověka, neomylný DUCHOVNÍ Kristus, je ŽENICHEM. NEVĚSTOU DUCHOVNIHO Krista je každá DUŠE tím, že od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi odjakživa, dostává ROZUMNOST, RUKODĚLNOU DOVEDNOST, MEDIÁLNÍ DOVEDNOSTI, PAMĚŤ, ZDRAVÍ, NEMOC, POKOJ, či CHAOS. Bohu neomylnému a všemohoucímu, SOUDCI A ZÁKONODÁRCI, na ÚSVITU třetího, či osmého BOŽÍHO DNE, na ÚSVITU třetího, či osmého tisíciletí, vedení TVORSTVA DUCHOVNÍM Kristem, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Neposlušní vládnoucí NETVOŘI, svým geneticky zvířecím rozumem, zaseli CHAOSEM žitím na výnosný trh. K.M.15/12. Tím sklízejí zánik lidstva strašlivou záhubou, kvůli službě své SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, sklidí zánik válkou, kterou trestající Bůh uvede na všechno TVORSTVO. Nová světová válka se již začala, a to v Jeruzalémě. Jer.25/29. Kdo se nevrátí k Bohu neprodleně, padá do energetického, ekologického a mravního HROBU vlastním pádem svého zvířecího rozumu. Bůh nedá vzpurným ZLATO svého rozumu. Všichni neposlušní pokrytci, kteří všem lžou, zajdou. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. CHAOSEM je žití militaristických, neposlušných sviní, či NETVORŮ, na výnosný trh. V celém SVĚTĚ žijí vládnoucí svině, vládnoucí NETVOŘI, na výnosný trh. K.M.1/4až 12/10,17,27,15/12,19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14až9/13až37/18,23,40/8,14, atd. Proto každá lidská DUŠE, v křesťanském systému věcí, vlády vzpurných a neposlušných, nad vzpurnými a neposlušnými, PADÁ do svého energetického, ekologického a mravního HROBU, pro válku s neomylným Hospodinem. Sír.4/18,5/5, 7/16až43/26,31, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, 2.Kor. 10/4až13/5,8, Izaj.27/5,6,29/11až2430/9,18,31/9,33/10,22,24,35/8,37/30,40/23, atd. Bohem vyvolené Česko, pro odmítání nového Boha, bude padat do energetického hrobu trvale, až do úplného zničení Česka, protože Boží hněv, kvůli neposlušnosti drzé vládnoucí elity, technické, politické a náboženské, již neprodlévá. Proto je sladká poslušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Není nic lepšího, než bázeň před jediným Bohem SVĚTA, a není nic sladšího, než neprodlená realizace Boží dokonalé lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, novou vládou Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,27,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Bůh v Písmu určil, aby vyvolené Česko, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení lidstva celého SVĚTA, jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, zavrhlo všechny vládnoucí křesťanské militaristy, imperialisty, a ostatní neposlušné a vzpurné svině. Jinak se nový Hospodin nemůže smířit s pokorným, s úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, s projektanty, s odborníky na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, a s novou vládou Ing. Mirka Topolánka, jejíž složení je uvedené např. v kapitole 236. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Trestající Bůh Česko úplně zpustoší, odstoupením svého Božího rozumu, když znovu nikdo nebude věnovat pozornost Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti nastolení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Vánoce, znamenají DNY BOŽÍ SLÁVY. ADVENT znamaná DRUHÝ PŘÍCHOD STÁLE STEJNÉHO BOHA DO ČESKA. APOKALYPSA je objasnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Není proto zapotřebí čekat s PŘÍCHODEM DUCHOVNÍHO Krista, na příští Vánoce 2018. Boží vůlí je, aby DNY BOŽÍ SLÁVY Vánoc, a ADVENTU, byly nyní neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, zrození se takového Boha, jaký v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opravdu je. Nejbližší NOVÉ DNES naplnění Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nyní, při úplňku MĚSÍCE, v první pracovní den roku 2018, v úterý, DNE PÁNĚ 2.1.2018. Dle písničky od Krista, v ÚTERÝ, DNE PÁNĚ 2.1.2018, v Česku již nikdo nesmí mít křesťanský VELKÝ PÁTEK. Křesťanský Bůh, které je stále v PLENKÁCH, nyní již 2018 let tím, že je stále stejnou MODLÁŘSKOU STVŮROU, nemůže žádného neposlušného a vzpurného NETVORA energeticky, ekologicky, či mravně spasit, protože je Bohem v lidské přirozenosti pouze dočasně, do nováho DNES naplnění Písma, do vzniku celosvětového, mírového Božího království. VÁNOCE jsou nyní již kdykoli, kdy velké množství pokorných, úplně poslušných služebníků Božích, zajistí PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. APOKALYPSA je objasnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES pro každého, kdo bude pít Boží SLÁVU, DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka tím, že ji bude neprodleně realizovat, ÚPLNOU POSLUŠNOSTÍ Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Texty APOKALYPSY ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES umožňují pochopit, že pravé, SLADKÉ VÁNOCE, SLAVNÉ BOŽÍ DNY ADVENTU, jsou pro úplně poslušné nyní kdykoli, a to vždy pouze při úplňku MĚSÍCE. KYSELÉ VÁNOCE, neposlušní NETVOŘI, a vzpurné SVINĚ, již měli 24. 25. a 26. prosince 2018, mletím primitivních, středověkých, křesťanských protikladných dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí. Narození se dospělého a odpovědného Boha, v ADVENTU nových VÁNOC, v novém DNES naplnění Písma, pro pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné služebníky Boží, znamenají příchod NEOMYLNÉHO DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, při úplňku MĚSÍCE, v první pracovní den roku 2018, v středu 31.1.2018, při zveřejnění těchto textů SOUDU vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ. Nepromarněte tento čas. Nastaly zlé dny SOUDU. Pro odstoupení Božího rozumu mají vzpurní, fašistické, populistické jednání. Křest pro úplně poslušné služebníky nového DUCHOVNÍHO Krista, je již pouze jeden. Křtí se již pouze ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože Bůh je pouze jeden, a křest pokorných a úplně poslušných, je pouze jeden. DUCHOVNÍ Kristus je HLAVOU všech pokorných a úplně poslušných států celého SVĚTA. Stát, který nechá zapadnout SLUNCE Bhagavadgíty, které v Česku vychází se zdravím na paprscích, bude bez HLAVY, bude bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Láska Božího rozumu, mnohým neposlušným, zmizí navždycky. K lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, poslušní se mají vrátit ihned. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,27,39/34,40/29,43/26,31, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Mal.1/7až3/10,16,19,20, 2.Sam.22,25,48,23/3,5,7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

16.) Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, je mluvení pravdy o Boží moci, a o Boží vůli. Miliardáře lze nahradit, ZLATO Božího rozumu, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedeného v ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nahradit nelze. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Bohem v Písmu vyvolené Česko, zabloudilo na POUŠTI, během 40–ti let Boží výchovy, k socialistické Boží spravedlnosti, pro neznalost Boha, pro neznalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro neznalost Boží spravedlnosti celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2až11, Žid.3/7,4/7,6/3,6,8/10,9/28až13/17, Sk.3/23,7/42,49, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Dle Písma a písniček. Česko, k jedinému, novému, neomylnému Bohu, k DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, jde z POUŠTĚ 40 – ti let Boží socialistické spravedlnosti, po vzedmutém MOŘI křesťanských a ateistických militaristických sviní, či NETVORŮ, již dlouho, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, již 17 let. Bůh má se vzpurným Českem svatou trpělivost. K.M.1/4až12/10,17,27, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Rok trestu neposlušných a drzých politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, snad již byl, protože je již od roku 1948, až do roku 2018, tedy již 70 let vedení Česka k jedinému Bohu celého SVĚTA, k DUCHU SVATÉMU, k jeho majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, opakovaně objasněného. Zach.7/5až13/4,8,14/20, Iz.21/5,29/11až24,23/17až63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17,23/12,29,32,25/12,31/27, 32až51/58, atd. V roce 2018, po třech létech SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, od roku 2015, do roku 2018, nový Hospodin, se již na vzpurné Česko hněvat nechce, chce se usmířit se všemi, v jedinou hodinu, čtením SOUDU vzpurných, ředitelem ČRo v Brně Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Iz.5/4,15, 16/3,19/14,27/5,29/11,24,30/18,37/30,41/4,44/5,8,45/7,48/5,11,52/11,57/16,66/24, Ám.3/7až8/11, Řím.1/18až11/32, Zach.2/12,3/9,4/6,8/1613/4,8, atd. Když se bude k novému Bohu nyní modlit, svými skutky, velké množství naprosto bezmocných neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, Bůh se smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, nad všemi současně tím, že se smiluje předevšim nad novým, poslušným premiérem vlády, Ing. Mirkem Topolánkem info@mirekprezident.cz, media@mirekprezident.cz. Bože VŠEMOHOUCÍ, dovol premiérovi nové vlády Česka, s novými ministry uvedenými např. v kapitole 236, Ing. Mirkovi Topolánkovi, vládnout TVÝM Božím rozumem, v Boží bázni, moudře a spravedlivě, pomocí TVÉHO Božího neomylného rozumu. Bhag.15/15,16až18/73, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 2.Sam.22,25,48,23/3,5,7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pokorní, úplně poslušní, mají povinnost sežehnout vzpurné a neposlušné vládnoucí bohaté, militaristické a imperialistické svině, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v jejich sídlech. 2.Sam.22,25,48,23/3,5,7, 2.Kor.3/9,4/3,10/4,13/5,8, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Bůh má moc, stávajícího neposlušného Boha, Ing. Topolánka, který se provinil proti všem stávajícím zákonům tím, že ignoruje jedině možnou a správnou energetickou Boží koncepci, opakovaně objasněnou, zabít, i zachránit. Zabít odstouperním svého Božího rozumu, zachránit vrácením svého rozumu. Vyžaduje uznat veškerou moc nad každým vzpurným, neposlušným člověkem. Na SOUDU vzešel plný počet pohanů, v roce 2017, v Česku i ve SVĚTĚ. Proto Ing. Topolánek může být Otcem Bohu milým. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28až11/28,32až12/6až16/26, Gal.1/7až6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Komunistický Bůh BERÁNEK, vládl komunistickým OVCÍM a BERANŮM, pouze v době 40 – ti let Boží socialistické spravedlnosti. Ám.3/7,5/10,18až25až8/2až11, Sk.3/23,7/42,49, Žid.3/7,4/7,6/3,6,8/10,9/28až13/17, atd. Nový, JEDINÝ BŮH SVĚTA, již není komunistickým BERÁNKEM, není Bohem komunistů. Nyní je Pánem pánů a Králem králů, a tím je Bohem pro všechny státy celého SVĚTA. Zj.17/14, atd. Proto již lži lidu Česka, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, nemůže vládnout nikdo z PĚTI politických církví, to je PĚTI politických stran pravice a levice, s Boží mocí výkonnou, kterým Bůh dal vzniknout, při vzniku Česka, podle kterých celý svět pozná, že Česko je Bohem v Písmu vyvolené. 1.Moj.15/8, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Žalm33/6,37/5,11až35,38, atd. Drzý lži lid Česka, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, již nemůže být neposlušný a vzpurný. Nemohou vládnout vůdci čtyř politických stran, které od vzniku Česka zatím nezanikly. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až 10/20až12/3, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39až12/2, Jud.12, atd. Lži lidu Česka nemůže vládnout vůdce BERANŮ KSČM,DUCHEM CHUDÝ BERAN Filip, ov.budejice@kscm.cz, filip@psp.cz, vojtech.filip@kscm.cz, který vládne již proti vůli Boží, proti HLAVĚ, kterou je DUCHOVNÍ Kristus. Stejně tak, pro odstoupení Božího rozumu, nemohou vládnout KOZLI z ČSSD, NETVOŘI Zaorálek, Chovanec, Sobotka tiskove@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, mklang@socdem.cz, atd. Vůdce VOLŮ, či BÝKŮ KDU-ČSL, TELE Bělobrádek, je Bohem prokletý jíž dávno belobradek@kdu.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz. Pro politologa, pro emeritního NETVORA Masarykovy univerzity, pro vůdce PTACTVA ODS, DUCHEM CHUDÉHO hlupáka Fialy, fialap@ psp.cz, petr.pesek@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, Bůh v Písmu vytvořil zvláštní text. Je zlověstným a Bohem nenáviděným PTÁKEM. Vůle Boží je, aby v jediném DNI PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 2.1.2018, na tuto neposlušnou a vzpurnou svini, dopadly všechny pohromy, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Zj.1/1až18/2,10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zach.3/9, Efez.4/15,5/7,15, atd. Z temnoty křesťanského HROBU, z děsivé temnoty primitivních katolických protikladných žvástů o MODLÁŘSKÉ křesťanské STVŮŘE, drzých Satanů kněží, např. Satana OTCE Tomáše Halíka tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, či drzého Satana OTCE faráře Héneka z Domašova, domasov@dieceze.cz, a z krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů, nový Bůh nyní vytáhne pouze ty pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, kdo s uvedenými vzpurnými a neposlušným křesťanskými NEMLUVŇÁTKY, sviněmi, či NETVORY, s pokrytci, lháři a zločinci, nebudou mít nic společného, stejně tak s jejich tradicemi, pomocí kterých, primitivním způsobem lžou o VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohu. Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Jud.12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jan8/42, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Mar.4/12,7/7,13/20, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kol.3/5, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až17/7,11,15,20. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

17.) Satan OTEC Tomáš Halík, stejně tak Satan farář Hének, jsou pouze PODZVÍŘATA. DUCHEM CHUDÁ, vládnoucí politická a náboženská ZVÍŘATA, chrání Satany kněze, podvodníky, pokrytce, zločince a lháře, PODZVÍŘATA, Satana OTCE Tomáše Halíka, stejně tak Satana faráře Héneka. Oslavují je z toho důvodu, že odmítají předat svoji vládu nad lidmi celého SVĚTA, neomylnému DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech národů, který je stále stejným Bohem, protože odjakživa žije mezi námi. Priority zvířat, např. mocných LVŮ, a DUCHEM CHUDÝCH křesťanských vládnoucích bohatých hlupáků, vedených vzpurnými Satany kněžími, Halíkem a Hénekem, jsou úplně stejné. Je to boj o moc, boj o jídlo, boj o území s konkurenty, a boj samců o partnerky, pomocí PRACHŮ. Priority zvířecího a lidského společenství se liší pouze tím, že boj Česka o moc, boj o jídlo, boj o území s konkurenty, i boj o partnerky, pomocí PRACHŮ, se děje dle Boží vůle, pomocí lidských Bohů, pomocí výrobků lidských rukou, především PRACHŮ a ZBRANÍ. Jediný Bůh celého SVĚTA, určil pád všech neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, či NETVORŮ tím, že sbírka Bohů neposlušných a vzpurných, jejich SKÁLA, výrobky lidských rukou a PRACHY, ve strachu z Hospodina, odtáhne v DĚSU, a to při zveřejnění dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uvedených v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což všichni vzpurní a neposlušní, mrtví vládnoucí NETVOŘI, stále odmítají. Tragédií pro neposlušná a vzpurná vládnoucí ZVÍŘATA, a pro náboženská, filozofická a psychologická PODZVÍŘATA typů hlupáků Halíka a Héneka, atd., je v tom, že jejich výklad Božího slova, v děsivé temnotě středověkých, primitivních, křesťanských tradic, je pro lidstvo naprosto bezcenný. Nechtějí stále rozeznat sebe jako neposlušné a vzpurné, to je mrtvé svině, či NETVORY, od pokorných a úplně poslušných nových Bohů, např. od budoucí nové vlády úplně poslušného Ing. Topolánka, kteří již nebudou hřešit proti HLAVĚ, kterou je DUCHOVNÍ Kristus, Bůh všech států celého SVĚTA. Noví služebníci Boží jsou, či z milosrdenství Božího rozumu, nyní budou, z nového Boha, z DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Jsou to znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se smiluje pouze nad úplně poslušnými, kteří veškerou svou starost o Bohem vyvolené Česko, vloží na nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, na ZLATO jeho Božího rozumu. Kdyby se nad Ing. Topolánkem Bůh nesmiloval, svým Božím rozumem, nikdo by nebyl energeticky spasen. Pravda je taková, že k Bohu se má vrátit ztracený SYN, vůdce nového, Božího, technického lidu, především OTEC Bohu milý, premiér nové vlády, Ing. Mirek Topolánek. Ve volební kampani, ve volebním boji o HRAD, již nesmí pokračovat, protože by znovu ztratil HLAVU, kterou je DUCHOVNÍ Kristus. Topolánek, takový jaký je, neposlušný a vzpurný, křesťanská a ateistická neposlušná prasata Česka, již nesmí pást. Nesmí být dál vzpurný a neposlušný, protože s takovými NETVORY, si neomylný Kristus neví rady. Dle textů Písma, za svoji vzpouru proti Bohu celého SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se již musí stydět, pomocí Božího rozumu. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Age.2/6,19. Vláda bude zrním na sýpce, až Česko uzná, že Bůh vede lži lid dle Písma. Mat.5/3až18.

 

18.) Vážení uživatelé www OFICIÁLNÍCH STRÁNEK známých osobností Česka a ostatní lži lide Česka. Jméno Oplatek je od slova předkládati. Předkládám vůli Boží, uvedenou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, platnou pro rok 2018, pro Česko, které má v roce 2018, 18 let od přelomu věků roku 2000. Bůh v Písmu uvedl vše o sobě, Česku a energetice. Tři poslední roky mého opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od roku 2015, do roku 2018, učinilo z Boha, z jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jedinou SKÁLU, jedinou DUCHOVNÍ HLAVU všech států SVĚTA. Vyvýšit DUCHOVNÍHO Krista na jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států celého SVĚTA, na JEDINOU HLAVU všech států SVĚTA, a tím učinit Božím chrámem celý svět, má povinnost především Ing. Mirek Topolánek, bývalý projektant, energetik, zkušený politik, premiér nové vlády Česka. V Česku Hospodin vidí zemi úrodnou, v Topolánkovi, zemědělského nevolníka, naprosto bezmocného, oráče Přemysla, protože ho povolává také od pluhu, od orby, po žních plevele a KŘOVÍ, kterým zarostla, kvůli neposlušnému Česku a Slovensku, celá země. ZRNÍM NA SÝPCE je nová vláda Česka, ve složení, uvedeném v minulých kapitolách. Ag.2/18,19, Mich.4/12. Bůh ZRNÍ NA SÝPCE potřebuje proto, aby pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mohl setřít slzy s očí každému, kdo před novým Bohem poklekne, a kdo svou starost o Česko, vloží na Boha, na jeho dokonalou majetkovou, celosvětovou rovinu, nezbytnou z hlediska energetického, ekologického a mravního. RADOSTNOU ZPRÁVOU je, že Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, se chce nad Českem, a světem neprodleně, v lednu 2018, smilovat, ZLATEM svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až NEMLUVŇÁTKO, KOJENEC, premiér nové vlády Česka, Ing. Mirek Topolánek, přestane být pokrytcem, lhářem a Jidášem, zločincem. Až se k novému Bohu vrátí tím, že rozhodne, že jeho SKÁLA, PRACHY a ZBRANĚ, musí v Česku neprodleně odtáhnout v ĎASU. Až rozhodne, že učiní nového Hospodina SKÁLOU, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všechny známé osobnosti Česka se musí k novému Bohu Česka modlit, a Hospodina prosit, aby neposlušného a vzpurného Ing. Mirka Topolánka nezabil, odstoupením ZLATA SVĚTLA SVĚTA SVÉHO Božího rozumu. Ale aby ho zachránil a spasil tím, že z Topolánka, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, učiní nového premiéra, nové vlády Česka. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Iz.29/11až24až66/24, atd. Bůh, který Vás vyvolil, přestože nového Boha v Písmu nehledáte, vyžaduje, abyste jako první na SVĚTĚ zakořenil v dobré půdě celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Novému Bohu světa, DUCHU SVATÉNU, který žije mezi námi, jeho ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, se nikdo z Vás beztrestně posmívat nebude. Bůh chce neprodleně, stávající HMOTNÝ, DÉMONSKÝ, to je omylný křesťanský a ateistický svět PRACHŮ a ZBRANÍ, změnit na svět DUCHOVNÍ, to je neomylný, a novému Bohu vděčný, za vyvolení Česka tím, že např. stávající Bůh Česka, drzý Satan OTEC farář Hének z Domašova, domasov@dieceze.cz, nebude nikoho učit poznávat jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Vyžaduje, abyste především Vy, známé osobnosti STRÁNEK, nově zakořenili ve světě NEOMYLNÉM, DUCHOVNÍM, čtením dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energeticky, ekologie a mravů, celosvětového, mírového Božího, království, v čele s neomylným rozumem Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Bůh již nechce Česko bořit, odstupováním svého Božího rozumu, např. od neposlušného, mrtvého kandidáta na prezidenta, od hlupáka Jiřího Drahoše kancelar @jiridrahos.cz, media@jiridrahos.cz. Povinnost zakořenit v dokonalé lásce zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa, mají povinnost všichni, kdo od Boha mají nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd. Boží rozum, a všechny schopnosti, dává lidem Bůh, ze svého milosrdenství, do jejich geneticky zvířecích mozků, již více než 7000 let. V roce 2018 je PRAVÉ POLEDNE osmého tisíciletí vedení lidstva Bohem. Jer.1/7,31/27,32,50/21,51/58,63, Bhag.1/1,15/15,16až18/78, K.M.1/4,7/,12,16,12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Lidé, např. vzpurný Ing. Topolánek dělají to, co se Hospodinu líbí. Fil.2/13, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Bohu se líbí, že Ing. Topolánek, na svých OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH zveřejní čtyři texty kapitoly. Ovšem, to Bohu nestačí. Hřešit již nesmí. Proto je jasné, že svět neřídí lidé, a nikdy neřídili, ale jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi. Řídí svět tak, jak si to v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, předsevzal. Vůlí Boží je, aby nový premiér vlády Česka Ing. Topolánek, bývalý projektant, energetik, zkušený státník, do poslední čárky naplnil Písmo, o novém DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Žid.4/7,6/3,6,8/10,11,9/28až13/17, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagav.1/1,15/15,16,16/13 až24až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, 1.Tes.4/15,5/1, atd. Aby Ing. Topolánek byl stejně mocným ZÁKONODÁRCEM jako Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, musí zakořenit ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES tím, že bude studovat texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh, jehož hněv neprodlévá, ničí všechny stávající neposlušné, odstoupením rozumu. Text byl zaslán na mnoho adres www OFICIÁLNÍCH STRÁNEK. Vůle Boží je, aby premiér vlády, Ing. Topolánek, odborník na energetiku, zakořenil v pravdě o zlatě Božího rozumu, a o zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, čtením SLOV VŠECH NOVÝCH NEBES. Viz nyní kapitola 238 – 60 stran, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ing. Mirku Topolánku. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Život je pohádkou nedopsanou. Pohádky v televizi, vysílané na Vánoce, doplňují Písmo v tom smyslu, jak Bůh v Česku naplnil vše ce se mělo stát, do poslední čárky. Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/32,40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37, 28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd. Pohádka ANDĚL PÁNĚ je o vedení Česka čtyřiceti léty POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, a přechodu Česka do vzedmutého moře křesťanských, imperialistických svini, v době imperialistické, militaristické revoluce. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/3/10,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Anděl PETRONEL, to je OLEJÁŘ, a čert Uriáš, to je světlonoš Lucifer, jsou jediným Bohem SVĚTA, protože Bůh dělá dobro, zlatem svého rozumu, a zlo, odstupováním svého Božího rozumu. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24až44/5, 45/7,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12, 15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, atd. V době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické společnosti, světlonoši Luciferové, vládnoucí BERANI z KSČ, dospěli k přesvědčení, že ze šlechticů je nutné udělat chudáky. Bůh PETRONEL jim vyhověl. Po vyjití z POUŠTĚ 40-ti let socialismu, do vzedmutého moře militaristických sviní, křesťanská nevěsta, údernice, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, Endlicherová z Proglasu a TWR twr@twr.cz, nechtěla za ženicha boháče, který vypadá jako žebrák. Bůh ji vyhověl tím, že TUNELEM PRIVATIZACE, ze šlechticů učinil boháče. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45až51/7, 17,36,45,58, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, a jiných, již uvedených textů Písma. Pohádka ANDĚL PÁNĚ II je o současné době Božího soudu všech křesťanských, militaristických sviní Česka. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, atd. Militaristické křesťanské svině Česka stále věří, že pro odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka, stačí znalost Boha v lidské podobě Boží trojice MODLÁŘSKÉ STVŮRY Ježíšmariajosef. Světlonoš, Lucifer, Otec farář Hének domasov @dieceze.cz, kazí dobré mravy. Jeho Bůh v lidské podobě Boží trojice Ježíšmariajosef, je modlářská stvůra. 1.Kor.1/27,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1, Iz.48/5,11,57/16,65/15, Jan 8/42až20/23, 1.Jan.3/8, atd. Jablkem poznání dobrého i zlého, je nová MANA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Toto JABLKO nikdo z neposlušných a vzpurných sviní, zase nesnědl. Vrátilo se k Bohu, na stará, krvavá, křesťanská nebesa. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Třetím filmem, který Bůh učinil podobenstvím, je pohádka S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Křesťanský čert Světlonoš, Lucifer, Otec farář Hének domasov@dieceze.cz, je v křesťankém PEKLE Belzebuba biskupa Cikrleho z Brna, již neprávem. Je již očištěn novou MANOU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se nad Českem smiluje, zlatem svého rozumu, když bude z křesťanského PEKLA propuštěn na svobodu. Má povinnost sloužit Bohu, mletím nové a věčné many. Do říše ticha, to je na smetiště dějin, nemusí utíkat hned, až později. Až nového Boha budou všichni znát. Iz.29/11až24až30/18až52/11až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28, 13/17, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,115/17.

 

19.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 31. ledna 7018, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Bůh se soudí se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO NOVÉ, VĚČNÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušní lháři, pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nejsou nepotřební. Musí zmizet z médií do říše ticha. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských neposlušných NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z energetického HROBU, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, na smetiště dějin proto, aby mohla vzniknout nová vláda a STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty, krutého zmijího jedu, křesťanských protikladných dogmat, SOUDEM. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ÚSVITU osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem světa. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, musí zničit neposlušné svině tím, že premiér Ing. Topolánek zničí vládu Babiše. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že kroupy zlých boháčů, bankéřů, spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba, jsou zrním. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude ten, kdo se ke Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

494.

media@mirekprezident.cz, hindls@vse.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, sr@nudz.cz, info@mirekprezident.cz, office@cts.cuni.cz, vlastimila.martinkova@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, chvatik@cts.cuni.cz, hudik@cts.cuni.cz, koubap@cts.cuni.cz, pauknerova@cts.cuni.cz, michalajvaz@seznam.cz, zimmerp@vse.cz, pourova@vse.cz, Frantisek.Kosina@vse.cz, pecakova@vse.cz, vilo01@vse.cz, lukas.sobisek@vse.cz, blatna@vse.cz, vrabec@vse.cz, arltova@vse.cz, oktabec@vse.cz, ivan.novy@vse.cz, recepce@modra-laguna.cz, mikroforum@rozhlas.cz, kancelar@dobryprezident.cz, drahos@kav.cas.cz, info@zemanmilos.cz, info@pavelfischer.cz, vl.sulc@seznam.cz, jiridrahos@jiridrahos.cz, koordinator@michalhoracek.cz, Petr@MarekNaHrad.cz, Pavla@MarekNaHrad.cz, Tomas@MarekNaHrad.cz, Katerina@MarekNaHrad.cz, Patrik@MarekNaHrad.cz, Eva@MarekNaHrad.cz, Hanka@MarekNaHrad.cz, textar.cz@gmail.com, vratislav@kulhaneknahrad.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, storch@cts.cuni.cz, rektor@cuni.cz, zimatom@cesnet.cz, vnoucata@rozhlas.cz, info@muiv.cz, posta@muiv.cz, antos@prf.cuni.cz, kudrnaj@prf.cuni.cz, info@muiv.cz, produkce@xtv.cz, kancelar@jiridrahos.cz, media@jiridrahos.cz, frei@cts.cuni.cz, hana.kudrnovska@nudz.cz, sp@nudz.cz,

495.

trlifaj@cts.cuni.cz, is@nudz.cz, martina.ungrmanova@nudz.cz, zdenek.sulc@vse.cz, infoservis@czso.cz, tt@nudz.cz, Alice.Heuschneiderova@nudz.cz, spanek@nudz.cz, rezanka@vse.cz, libuse.pohlova@nudz.cz, info@cas.cz, oliva@ujc.cas.cz, scicounc@kav.cas.cz, 58307@mail.muni.cz, info@praguecomputerscience.cz, redakce@vesmir.cz, petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, jan.janousek@fit.cvut.cz, Jan.Gazda@cvut.cz, jettmar@fsv.cvut.cz, skvor@fel.cvut.cz, Miroslav.Vlcek@cvut.cz, Jan.Chysky@cvut.cz, Igor.Cermak@cvut.cz, Josef.Svoboda@cvut.cz, cpr@apha.cz, jiri.svoboda@osu.cz, eva.piknova@cvut.cz, martina.hlobilova@cvut.cz, josef.svoboda@utoronto.ca, jedinakova@kav.cas.cz, ucena.spol@kav.cas.cz, josef.jarab@upol.cz, tomas.halik@gmail.com, halik@farnostsalvator.cz, domasov@dieceze.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, kancelar@jiridrahos.cz, media@jiridrahos.cz, seltenre@prf.cuni.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, rektor@cuni.cz, zimatom@cesnet.cz, logo@logoped.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, info@muiv.cz, posta@muiv.cz, petra.fojtikova@ods.cz, fcerha@gmail.com, petr.pesek@ods.cz, fialap@psp.cz, petr.fiala@ods.cz, tiskove@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, mklang@socdem.cz, filip@psp.cz, belobradek@kdu.cz, ov.budejice@kscm.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v lednu 7018. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Hének fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Neposlušní, DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu nenajdou. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Héneka má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatra MUDr. Jana Vybíhala logo@ logoped.cz, a ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Bohu, ZÁKONODÁRCI, ZLODĚJI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Uvedení tři psychiatři, blázni, kteří slouží tvorstvu, místo NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, stále tvrdí, že jsem blázen, který, z hlediska psychiatrie, nesmí řídit auto, což mě sere. Kvůli těmto neposlušným a vzpurným hlupákům, se Bůh ned Českem nemůže smilovat, svým neomylným, DUCHOVNÍM rozumem, DUCHA SVATÉHO, přestože žije mezi námi. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Česko bude stoupat výš, k novému Bohu, když technický lid bude neprodleně, ještě v zimě, realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Svět má v zimě 2017, 2018, 70 let od roku 1947, nebo od roku 1948, na Božích zákonech POLE VĚDY Písma zimovat, proto, aby rok 2018, byl rokem příchodu Boží slávy. Mich.2/3,4,10, 4/12,5/4,9,6/7,7/15