Kapitola 232 - 48 stran.

11.10.2017 21:20

Kapitola 232 - 48 stran. Volební list pro voby Boha 20. a 21. října 7017. Na úsvitu osmého dne roku 7017, bezmocní, úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost volit Boha, všemohoucího SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nebude volit trestajícího Boha ZÁKONODÁRCE, toho Boží hněv vyhledá z ničeho nic. Př.1/7,14, 8/13,17,11/28, Sír. 5/5,7/16,9/15,12/12,19/20,25,43/26,31, Žalm33/6až102/18,27, Jer.1/17,6/19,23/29, 32,31/27,32až51/58, atd. Existence DUCHOVNÍHO Krista je vědecky prokázaná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží SLOVO celého světa se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Tajemství Boha je rozluštěno poznáním, že dokonalý je pouze rozum Boží, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Volit komunistické BERANY, socialistické KOZLY, a BÝKY lidovce, požaté Bohem při žních v roce 1989, nebo volit KŘOVÍ dobytka Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd., které Boží rozum nemá, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Všechno v Písmu uvedené o Česku, a o koncepci energetiky, musí naplnit poslušní odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos. PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU vládnoucích sviní je Božím milosrdenstvím, protože je ZRCADLEM pro neposlušné. Viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Napište www.

Z dále uvedeného textu je nutné vytvořit druhou stranu, a dva volební lístky pro Boha.

Majetková Boží rovina 40-ti let POUŠTĚ scialismu vznikla z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu komunistů. Stávajících sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, vešlo do svatební komnaty s ŽENOU STATEČNOU, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a zemřelo. Zabilo je jejich lidské myšlení DÉMONSKÉ, to je myšlení ekonomické, myšlení SMRTI. Boží rozum, který je pouze Božím milosrdenstvím, do DUŠÍ vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ nevstoupil. Pro odstoupení Božího rozumu dělají politici úplně všechno energeticky špatně. Politici pravice a levice žerou sebe navzájem, úplně zbytečně. Všemohoucí a vševědoucí Bůh, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dá svou slávu ZLATA svého rozumu pouze sobě samému tím, že se v Česku stane jediným ZÁKONODÁRCEM. Vládnout nad lidmi může pouze starosta, premiér, či poslanec, pokorný a úplně poslušný, s Božím rozumem zákonů POLE VĚDY Písma, když dá SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně na svícen. Kdo na svoje náklady oboustraně rozmnoží tento list, kdo tím vyrobí dva volební listy pro Boha ZÁKONODÁRCE, rozříznutím listu na polovinu, a zajistí jejich předání do poštovních schránek, společně s ostatními lístky. Když to Česko s Bohem ZÁKONODÁRCEM při volbách zkusí, Bůh, svým rozumem zajistí, aby bylo celosvětově ve všem po nedostatku. V opačném případě Česko úplně zničí. Mal.1/7,3/10,16,19,20, Oz.2/18až14/3, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Iz.48/5až11.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 12. Česká bible kapitola 232. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31,42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Politici, ekonomové, zbrojaři, atd., kteří se proviňují proti objasněným Božím zákonům POLE VĚDY Písma, jsou zločinci. Proviňují se proti všem zákonům, chtějí tím Česko úplně zničit. Jak.1/23,2/9,22,4/14, 5.Moj.30/11,18, atd. Dobrý je jenom rozum Boží, nikoli lidský. Strany mají povinnost svěřit cestu Bohu tím, že ještě před volbami přijmou program dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a spávné koncepci energetiky. Kdo se tím vrátí k Bohu, má naději vyhrát volby, a sestavit novou vládu, dle textů minulých kapitol. 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Kdo svěří svou cestu ZLATU Božího rozumu bude zářit jako mediální hvězda, navěky a navždy. Poslušní mohou doufat, že Bůh spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES neposlušné NETVORY. Úplně poslušným dovolí svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Tím zajdou všichni neposlušní v říši ticha, to je na smetišti dějin. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, 115/17, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Dan.11/39,12/2, Joel4/2,4,12, atd. Politici a např. starostové Domašovska a okolí, mají povinnost oboustraně rozmnožit jim zasílané dvě strany, rozříznout je na polovinu, a zajistit jejich předání do poštovních schránek voličům, jako volební lístky pro Boha ZÁKONODÁRCE. Kdo vyhoví, už nemůže hřešit ekonomickými a náboženskými žvásty. Kdo chce na svém vedoucím místě zůstat a neodejít, má povinnost být úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Má povinnost nebýt NETVOREM, pokorně se před Bohem sklonit, a doufat, že se Bůh nad ním smiluje. Absurdita lidského myšlení o vedení vítězných křesťanských válek, a absurdita myšlení o nutnosti horečného zbrojení, souvisí s absurditou lidského myšlení o jediném Bohu SVĚTA, který vše o sobě, o Česku, a o lidech uvedl, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má na neposlušné vládnoucí válečné NETVORY, či zločince, prezidenty Trumpa, Putina, zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, a jím v Písmu vyvolené Česko, daleko silnější klacek, než má prezident Trump na KLDR. Klackem je odstoupení Božího rozumu např. i od neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO. Bože všemohoucí a vševědoucí, ZÁKONODÁRČE a SOUDCE celého SVĚTA, netrestej TEBOU vyvolené Česko strašlivou záhubou. Prosím, potrestej NETVORY, válečné zločince Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana tím, že Česku dovolíš, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, jít dál, jít do Božího, celosvětového, mírového Božího království tím, že technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, dovolíš svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bože spravedlivý, netrestej Česko strašlivou záhubou, ale naplň SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, potrestáš NETVORY, válečné zločince, Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana tím, že jim sebereš jejich Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Bože spravedlivý, vždyť znáš texty Písma o tom, že při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, každý lidský DUCH, geneticky myší, či geneticky prasečí, zemdlí. Boží SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, např. v místě svatém, na puku světa, v zemi svaté, stále nejsou k ničemu, protože ekonomické svině, např. starostka Vítková a referentka Mlčková obec@obec-ricky.cz, z nových Božích slov stále mají prdel. Bůh nyní bude oslaven pokorným a úplně poslušných technickým lidem, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého světa bude rozhodnuto, Jóel1/13,2/11,26až 4/2,4,12, že SKÁLA NETVORŮ, válečných zločinců Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, předevšim PRACHY a ZBRANĚ, odtáhne neprodleně v děsu. Iz.31/9. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma získají ti, kdo nevhodí Volební list pro Boha, uvedený v úvodu kapitoly, do popelnice, ale do urny. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE bude v Česku oslaven, když bude mnoho těch, kdo budou, při volbách v říjnu, volit Boha. Viz str.8až11. 2.) Výše uvedený VOLEBNÍ LIST, půl stránka, pro vobu Boha, dne 20. a 21. října 7017, když Bůh dovolí, bude při neposlušnosti politiků, vhozen do poštovních schránek, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, na Domašovsku. Hospodin nechce, aby Česko se utíkalo k novému Bohu až v zimě, kdy křesťanské svině, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, Hodecová a Endlicherová z Proglasu a TWR, se budou chystat rodit mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU tvrzením, že všechny hříchy, které jsou nyní k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, jsou již Bohem odpuštěné. Boží hněv totiž neprodlévá až nyní, na ÚSVITU OSMÉHO KŘESŤANSKÉHO DNE, V OSMÉM TISÍCILETÍ vlády DUCHOVNÍHO Krista, nad všemi státy SVĚTA. Kdo uvedené texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nepochopí, komu je nové evangelium stále zahaleno, kráčí do energetického HROBU, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských, militaristických sviní, kterých vzešel plný počet. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a ničeho nebude želet, dokud nový prezident Česka Ing. Rákos, nebude jediným architektem, a jediným urbanistou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, laicky navržených, dle textů veškerého Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ovocem neposlušných křesťanských či ateistických hlupáků, jsou naprosto nemravní prezidenti Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL Zeman, kteří vedou nesmyslné války ve jménu stejného křesťanského Boha, jako je vedl Hitler. Viz str.11až15. 3.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Pane psychiatře MUDr. Vybíhale Vsetínská 20. Pane docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucí Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně. Pane docente Zmrhale a emeritní vedoucí pane profesore Drkale Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Ústavu techniky prostředí ČVUT. Já, Bohem v Písmu vyvolený PŘEDKLADATEL SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle Písma, a písniček od DUCHOVNÍHO Krista, znovu klepu tam, kde se začíná Boží ráj, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Klepu znovu u Vaších dveří, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných a vzpurných, to je mrtvých blahoslavenců. Proto, abych Vás přesvědčil o tom, že Bůh v Česku již přistál, a to jako jabloňový list tím, že všechno, co o Česku v Písmu napsal, to již realizoval, znovu Vám předkládám historii svého prorokování, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Komunistickou POUŠŤ, komunistické Boží spravedlnosti, Hospodin ukončil v Česku tím, že v roce 1989 učinil ŽNĚ tím, že POŽAL komunistickou plevel, s veškerým ostatním neposlušným a vzpurným, náboženským a politickým plevelem. Viz str.15až19. 4.) Od roku 2006, do roku 2008, jsem v Brně a v Praze naprosto neúspěšně dělal skutky, které mají přivést víru v jediného Boha k dokonalosti, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Profesoru Drkalovi byla objasněna Boží vůle. Boží vůlí je realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, výstavby sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1380 až 1500 lidí, v celém SVĚTĚ. Sídliště a města z těchto domů je zapotřebí postavit neprodleně, ze zbývajících fosilních paliv tak, aby sídliště a města Česka a celého SVĚTA, po výstavbě vůbec nepotřebovala fosilní paliva, ani pro výrobu elektřiny, ani pro vytápění, ani na vaření. Profesor Drkal frantisek.drkal@fs.cvut.cz, tehdy uvedl, že technický lid by zřejmě taková sídliště a města dovedl navrhnout. Zimní období s nedostatkem slunečního záření, dle něho, zřejmě by bylo možné překlenout pomocí akumulačních nádrží s teplou vodou, a s horkou tlakovou vodou, umístěných v suterénech budov. Celosvětovou energetickou spásu, výstavbu uvedených sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, tehdy profesor Drkal odmítl. Proto jsme se rozešli ve zlém. Viz str.19až22. 5.) Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, až od úplně poslušného a úplně bezmocného psychiatra MUDr. Vybíhala Vsetínská 20, dostanu potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Pro odstoupení Božího rozumu jste NETVOREM, který má povinnost se sklonit před DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a který má nad Vámi absolutní převahu. Bezdomovce a válečné uprchlíky může zachránit a spasit jedině Bůh tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto o tom, že budou ukončené veškeré války, že bude zastaveno horečné zbrojení, a že, dle vůle Boží, se zbraně začnou celosvětově šrotovat. Bůh nechce státy rozdělovat. Bůh chce, aby Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, spojilo všechny státy SVĚTA, v jedno jediné Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Máte povinnost se k Bohu vrátit neprodleně proto, aby projektanti Česka, přes zimu 7017 a 7018, mohli vypracovat projekty domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ proto, aby uvedené domy mohl stavět Hospodin, svým Božím

 

rozumem, ze svého milosrdenství. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Hospodin, ZLATEM svého Božího rozumu, marně se namáhají stavitelé VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Některé texty Písma nyní objasňuji pomocí svých sousedů, dědy Číže, který již měl 85 let, a souseda Dupljaku, který je muslimem, který pochází z Kosova, jejichž jména tímto zapisuji do SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Všichni neposlušní a vzpurní zemdlí, ve svém boji proti jedinému Bohu SVĚTA, až sousedu, muslimovi Dupljaku z Kosova, bude v Česku zvěstována pravda SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že křesťanským sviním se nikdy žádný Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ nenarodil, ani ho lidé nikdy NEUKŘIŽOVALI, leda v protikladných naukách děsivé temnoty křesťanského katechismu. Když se spolu se mnou k Bohu nevrátíte, Bůh Vás zničí, z ničeho nic. Viz str.22až25. 6.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Bůh, NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ slíbil, že za mě dokonči za mě svůj zápas, především s DÉMONY, s ekonomy, a s kněžími, především v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně a v Praze. Stačí, když z Písma pochopíte, že nemá vůbec žádnou cenu trestně stíhat např. drzé ekomické svině, starostku Vítkovou, referentku Mlčkovou, NETVORY z Úřadu práce v Rosicích, vedené ředitelkou Kubišovou, a jejich Boha, drzého OTCE Satana faráře Dominika, kteří z Božího SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají stále prdel. Má cenu trestně stíhat vzpurné technické KONĚ, profesora Drkala frantisek.drkal@fs.cvut.cz z ČVUT, vedoucího Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího Ústavu techniky prostředí ČVUT docenta Zmrhala, a Bohem v Písmu vyvoleného nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz, který má stejné technické vzdělání, jaké mají uvedení NETVOŘI. Máte povinnost je trestně stíhat v případě, když se nestanou dobrovolně a neprodleně, jedinými urbanisty, a jedinými architekty, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a to z milosrdenství Božího rozumu. Viz str.25až27. 7.) Druhý příchod Krista do Česka je v sedmý den, v neděli 24.9.2017, což je současně neděle 24.9.7017. Ageus18/2, Žid.4/7,6/3,6,9/28až12/28, atd. Od tohoto dne, nový Kristus Česku a SVĚTU žehná, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránů, SLOV DOGONŮ, SLOV MÁYŮ, atd. Boží vůlí je, aby úplně poslušné Česko svolalo neprodleně kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Joel4/12, Sír.5/5,7/16,12/12až43/26,31až43/26,31, atd. Zde Bůh zruší, z milosrdenství svého rozumu, hranice všech států. Začne vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dokonalou láskou svých zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Nechce, aby vzpurní výrobci a zbrojaři, zaplnili odpadky celý SVĚT, od jednoho konce na druhý. Ezdr.9/11, Iz.5/4,16,10/13,33/22,57/10,16,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Neposlušné vládnoucí svině stihl nejvyšší trest, odstoupení rozumu Boha za to, že KOZLI z ČSSD, BERANI z KSČM, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, neodešli do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, který jim Bůh připravil, z milosrdenství svého rozumu, Božím SOUDEM všech neposlušných. Kdo bude v říjnu roku 7017 volit drzé politiky pravice a levice, místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro odstoupení Božího rozumu, jde k energetické, ekologické a mravní záhubě. Hospodin se do Česka znovu vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude neprodleně rozhodnuto o tom, že stávající právní džungli Česka, ve které se již nikdo nevyzná, nebude čistit Bohem prokletý AUTOTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, Petr Fiala, ale sám Hospodin, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Viz str.27až30. 8.) Pane psychiatře MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Soudnímu znalci, primáři MUDr. Janu Tučkovi, redaktorce Evě Kadlčákové z pořadu kontakt@rozhlas.cz, a DUCHEM CHUDÝM, blahoslaveným posluchačům ČRo Brno, a vedení ČRo, Hospodin, DUCH SVATÝ, umožnil zkáceně sdělit. Jak.2/9,22,4/14, Mat.5/3,9,14,18, atd. Klasickým, milostným křesťanským trojúhelníkem, je láska k BOHU, láska k PRACHŮM, a láska ke ZBRANÍM. Tyto tři lásky, biblicky naprosto neslušitelné, jsou křesťanským dědičným hříchem, který je k ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SMRTI, každého neposlušného, vzpurného, křesťana, to je pohana. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU osmého křesťanského tisíciletí, v roce 7017, se lidem rozbila KŘEHKÁ NÁDOBA psychiky, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, Bohem v Písmu vyvoleném Česku. Křesťanští pohané, vzpurní a neposlušní, křtění křesťanskou vodou, místo OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterých vzešel plný počet, jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Viz str.30až32. 9.) Křesťanem již může být pouze pokorný, úplně poslušný, a novému Bohu vděčný služebník Boží, pokřtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Neposlušný prezident USA TRUMP, je křivopřísežník. Drze přísahá na Bibli, a přitom Boha, takového trestajícího a spravedlivého, jaký ve skutečnosti v Písmu je, nenávidí. Kdo si myslí, že jako neposlušný má zdravý selský rozum, je, či bude mu odňat, odstoupením Božího rozumu od neposlušných, z Božího milosrdenství, do doby zveřejnění tohoto SOUDU. Křesťanské materiální svině, do kterých Bůh, svým Božím rozumem nevstoupí, vedené na Domašovsku Satanem farářem Dominikem do energetického HROBU, budou bloudit ve svých slovech o Bohu, a o energetice, protože Bůh je k neposlušným a vzpurným nemilosrdný, až do úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. ZLATEM svého Božího rozumu, a ZLATEM pravdy SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh obdaří pouze bytosti DUCHOVNÍ, to je bytosti neomylné, to je živé, to je pokorné a úplně poslušné, které před novým Bohem neprodleně pokleknou. Viz str.32až34. 10.) Kolaborant s boháči, bankéři, zbrojaři, a politiky pravice, OTEC Satan Marek Orko Vácha, spolu s NEVĚSTKOU, s MRZKOU ŽENOU, s OHOLIBOU Hodecovou twr@twr.cz, ve vysílání TWR v Proglasu, šli stále dál, ve své křesťanské vzpouře, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdyby NEVĚSTKA, evangelická svině Endlichervá, při vysílání TWR v Proglase, neblokovala můj telefon, bylo by uvedeným, nemravným sviním, zkráceně sděleno. Celá ZEMĚ se v základech hroutí, protože nikdo vzpurný a neposlušný nechce nic slyšet o tom, že vládnoucí NETVOŘI vedou lid do energetického, ekologického a mravního HROBU, kvůli naprosto chybné energetické koncepci vládnoucích politických a náboženských sviní. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných křesťanských, ateistických sviní, stále ještě nenastalo, protože v Česku není nikdo pokorný, úplně poslušný a novému Bohu vděčný, za SOUD NETVORŮ, vzpurných, neposlušných sviní, Hodecové, Endlicherové a OTCE Satana Marka Orko Vácha info@farnostsalvator.cz. Nastala hektická doba, kdy pokorný a úplně poslušný Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO, mají povinnost neprodleně mluvit pravdu o tom, že jedině možná, a jedině správná, je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Po vykonání SOUDNÉHO DNE v jedinou hodinu, což je den hořící jako pec, v ČRo v Brně, ředitelem Jaromírem Ostrým nezůstane po uvedených, neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH zločincích, a politických a náboženských militaristických organizacích vládnoucích idiotů, ani větev, ani kořen. Mal.1/7až3/10,19,20. Všem vzpurným a neposlušným vládnoucím NETVORŮM je tímto nastaveno ZRCADLO. ZRCADLEM je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SOUD neposlušných, je Božím milosrdenstvím. Doba je hektická tím, že každý člověk odpovídá TRESTAJÍCÍMU Bohu za sebe sám, za svou budoucnost, která bude dobrá pouze v případě neprodleného návratu k Hospodinu ZÁKONODÁRCI, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.34až37. 11.) Další texty o energetice, jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Viz str.37až39. 12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.39až40. 13.) Další texty o energetice, je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.40až43. 14.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do novoluní 19. října 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Mnoho BOŽÍCH SYNŮ, úplně poslušných, je spásou Česka a SVĚTA. K.M.6/6až24, Iz.30/17. Bůh trestání vzpurného Česka a SVĚTA skončí, až Boží technický lid zajistí, že budou platit Boží zákony POLE VĚDY Písma. Neposlušné ekonomické svině, nemohou nad Bohem zvítězit. Musí vše prohrát. Viz str.43až48.

 

1.) Absurdita lidského myšlení o vedení vítězných křesťanských válek, a absurdita myšlení o nutnosti horečného zbrojení, souvisí s absurditou lidského myšlení o jediném Bohu SVĚTA, který vše o sobě, o Česku, a o lidech uvedl, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má na neposlušné a vzpurné vládnoucí válečné NETVORY, či zločince, prezidenty Trumpa, Putina, zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, a jím v Písmu vyvolené Česko, daleko silnější klacek, než má prezident Trump na KLDR. Klackem je odstoupení Božího rozumu např. i od neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO. Svou Boží vůli, Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyjádřil tím, že Nobelovu cenu za mír pro rok 7017, udělil MEZINÁRODNÍ KAMPANI ZA ZRUŠENÍ JADERNÝCH ZBRANÍICAN. Silným KLACKEM Hospodina jsou texty Písma o tom, že Česko buď vykoná Boží vůli, a svolá neprodleně kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, nebo Bůh, jím vyvolené Česko, kvůli neposlušné a vzpurné technické elitě, úplně zničí v jaderné válce, strašlivou záhubou. Bože všemohoucí a vševědoucí, ZÁKONODÁRČE a SOUDCE celého SVĚTA, netrestej TEBOU vyvolené Česko strašlivou záhubou. Prosím, potrestej NETVORY, válečné zločince Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana tím, že Česku dovolíš, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, jít dál, jít do Božího, celosvětového, mírového Božího království tím, že technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, dovolíš svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bože spravedlivý, netrestej Česko strašlivou záhubou, ale naplň SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, potrestáš NETVORY, válečné zločince, Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana tím, že jim sebereš jejich Bohy, výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Bože spravedlivý, vždyť znáš texty Písma o tom, že při odstoupení TVÉHO Božího rozumu, každý lidský DUCH, geneticky myší, či geneticky prasečí, zemdlí. Bože, na SOUDU neposlušných vládnoucích NETVORŮ, či zločinců, vzešel plný počet NETVORŮ, pohanů, či sviní, což je doba, kdy TEBOU vyvolené Česko může být spaseno, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterým nově pokřtíš všechny pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, BOHY, které toužebně vyhlíží úplně poslušní, a Bohu vděční služebníci Boží, za energetickou, ekologickou a mravní spásu. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž, protože se blíží vláda všemohoucího a vševědoucího Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA. Cílem je úplné zničení imperialismu a militarismu, úplným zničenním křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh zpívá všem vzpurným a neposlušným ekonomickým sviním písně nové o tom, že dobře placená KORYTA již Bohem nejsou. Ti, kdo se žerou, kvůli svým dobře placeným korytům, sami sebe navzájem, mají povinnost neprodleně a dobrovolně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Boží SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, např. v místě svatém, na puku světa, v zemi svaté, stále nejsou k ničemu, protože ekonomické svině, např. starostka Vítková a referentka Mlčková obec@obec-ricky.cz, z nových Božích slov stále mají prdel. Závist vstoupila do jejich geneticky prasečích, či do jejich geneticky myších mozků. Závidí pracujícímu lidu Bohem vyžadovanou majetkovou rovinu celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a majetkovou rovinu celosvětově elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ekonomickým sviním starostce Vítkove a referentce Mlčkové uniká, v čem se pletou. Unikají jim texty Písma o kazu TVORSTVA, kterým je mozek pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a DUŠE stejná, jako u zvířat. A přesto, v Česku, v roce 7017, svítá ÚSVIT OSMÉHO Božího dne, OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení lidstva jediným Bohem celého SVĚTA, a to SOUDEM vzpurných a neposlušných ekonomických sviní. Veškerá bída SVĚTA je vyzpívaná v PAMĚTNÍ KNIZE SOUDU ekonomických sviní, těchto textů. Trestající Bůh je přítelem pouze pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, kteří se k Bohu neprodleně vrátí, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jedinému Bohu SVĚTA se nikdo beztrestně posmívat nebude, protože Bůh, nikoho vzpurnného a neposlušného nenechá bez trestu. Hlad po Božích SLOVECH, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nejlepší kuchař SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích Česka, do doby vybudování DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro 1500 lidí. Všechna slova Bohem prokletých politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží, jsou zbytečná a prázdná. Je nezbytné zastavit svůj běh do energetického HROBU na chvíli, při úplňku MĚSÍCE v sobotu 4. listopadu 7017, a oslavit Boha takového ZÁKONODÁRCE, jaký opravdu je. Kvalita života závisí na rozumu Božím, a ne na rozumu lidském, geneticky prasečím, či geneticky myším, což je rozum vládnoucích pokrytců, lhářů a zločinců. Všichni lháři a zločinci, kdo mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY a ZBRANĚ, pro odstoupení Božího rozumu, kráčí do energetického HROBU. Byl jsem na výletě v Lednici. Bohatá šlechta, která vlastnila v Ledici zámek, a zámeckou zahradu, byla plevelem. Protože pracujícímu lidu nebyla k užitku, Bohem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, byla při žních šlechtického plevele, pokosená již dávno. Zámek v Lednici je stavbou, která je z hlediska energetického strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Bohem prokletí ekonomové, stále chtějí šlechtické mrtvoly vzkřísit z mrtvých sviní, mletím nesmyslů o jejich prospěšnosti. Pracujícímu lidu prospěšní nebyli, protože jejich Bohem byl MAJETEK, PRACHY a ZBRANĚ. Pomocí těchto svých Bohů, MAJETKU, PRACHŮ, a ZBRANÍ, se bohatým šlechticům, z milosrdenství Božího rozumu, potěšení z majetku již dostalo. Již dávno, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, byli bohatí šlechtici propuštění Bohem, ZÁKONODÁRCEM, pryč, s prázdnou, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Křísit je z mrtvých, vzpurných sviní, je trestný čin, protože energetická spása vyžaduje dokonalou majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Luk.1/53až6/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid. 3/9až12/28, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až33/19až51/58, atd. Bůh nyní bude oslaven pokorným a úplně poslušných technickým lidem, až v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého světa bude rozhodnuto, Jóel1/13,2/11,26až 4/2,4,12, že SKÁLA NETVORŮ, válečných zločinců Trumpa, Putina, a zakladatele KOZLŮ ČSSD Zemana, předevšim PRACHY a ZBRANĚ, odtáhne neprodleně v děsu. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma získají ti, kdo nevhodí Volební list pro Boha, uvedený v úvodu kapitoly, do popelnice, ale do urny. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE bude v Česku oslaven, když bude mnoho těch, kdo budou volit Boha. Kdo zvolí Boha ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, zvolí za prezidenta Česka, Bohem v Písmu jménem vyvoleného projektanta Ing. Rákose z Brna. Ti kdo vhodí lístek pro volbu Boha do urny, zvolí vládu odborníků, vybraných ve veřejných výběrových řízeních z řad odborníků, ve složení, uvedeného v minulých kapitolách PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Kdo budou volit Bohem prokleté politiky, kteří chtějí, aby se vojska stále cvičila v boji, aby se horečně zbrojilo, a nesmyslně válčilo, jako nemravní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, jdou do energetického HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu. Bílá VELRYBA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je stále krásná. Míří do DUŠÍ andělů, BOŽÍCH SYNŮ, Bohů technického lidu, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Kněží technického lidu, kteří stále pochovávají lidsto do energetického HROBU, mají problém s vrácením se k novému Bohu, pro svoje lži o naprosto chybné koncepci energetiky. Bože dobrý dej, ať špína ekonomických žvástů, ekonomických sviní, např. starostky Vítkové a referentky Mlčkové obec@obec-ricky.cz, odteče jako neužitečná špína. Dej, ať VODA ŽIVÁ, ČISTÁ a DŮVĚŘIVÁ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uzdraví mnoho pokorných, a úplně poslušných, neomylných, služebníků DUCHOVNÍHO Krista. Bože dej, ať tato kapitola vyjde jako brožura v počtu 2 000 000 výtisků, a je vystavena ve výkladních skříních. Bože prosím, ukončí navždy závislost zlého lidstva na SKÁLE, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, Zach.2/12až3/9,4/6až13/2,4až14/20, Jud.12, Mar.4/12až7/7až13/20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

2.) Výše uvedený VOLEBNÍ LIST, půl stránka, pro vobu Boha, dne 20. a 21. října 7017, když Bůh dovolí, bude vhozen do poštovních schránek, v místě svatém, v zemi svaté, na pupku světa, na Domašovsku. K volbě Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, místo neposlušných a vzpurných, to je mrtvých politiků pravice a levice, ještě uvádím. Všechno, co je uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o Domašovsku, Brně a Praze, se musí naplnit do poslední čárky SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm33/6až102/18,27, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Jak bylo opakovaně uvedeno, Bohem v Písmu vyvolené Česko, pozná celý svět podle pěti vládnoucích politických stran pravice a levice, které Bůh v Česku vytvořil, dle svého předsevzetí, při vzniku Česka. Jedná se o celkem pět politických stran politiků pravice a levice, které Hospodin vytvořil v době vzniku Česka, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Jedná se požatý plevel tří předválečných politických stran, a o KŘOVÍ dvou politických stran nových. Plevel Hospodinem požatých politických stran tvořily KRÁVY LIDOVCŮ, KOZY SOCIALISTŮ, a BERANI KOMUNISTŮ. Uvedený neposlušný a vzpurný dobytek plevele tří starých politických stran, Hospodin doplnil dobytkem, či KŘOVÍM, dvou nových politických stran. Jednalo se o dvě Bohem prokleté strany pravice PTACTVA HOLUBŮ a HRDLIČEK ODS. Vůle Boží je, aby uvedený plevel starých politických stran, souzených SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a spolu s nimi veškerý dobytek, či KŘOVÍ, ostatních politických stran, zmizely ještě před říjnovými volbami 7017, v říši ticha, to je na smetišti dějin, v jedinou hodinu, při zveřejnění tohoto SOUDU v ČRo v Brně, ředitelem Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. Hospodin, který je nyní všemohoucím a vševědoucím ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, žádné politické prostředníky, mezi sebou, a voliči, již nepotřebuje. Boží vůlí je, aby velké množstí BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorných, úplně poslušných, a Bohu vděčných za SOUD politického PLEVLE, či politického KŘOVÍ, uvedených politických stran pravice a levice, spálili veškerý neposlušný a vzpurný politiký a náboženský dobytek, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a to neprodleně. Především Brno musí zářit jako KOMETA, jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Bůh nikoho v Česku nevyžene ven tím, že od nikoho nebude odstupovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když velké množství BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude při volbách volit Boha, místo mrtvých, zlých politiků. Jak.1/22,2/22,4/14, 1.Moj.15/8, Řím.1/18,8/19až11/32, Žalm33/6,37/5,11,35,38až132/5,8, 2.Moj.23/29, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až12/43až15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Petr.2/21, atd. Především Brno musí zářit jako KOMETA, jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, protože Hospodin v Písmu vyvolil za vládnoucího BOHA, za krále, za nového prezidenta Česka, líného Honzu, Janka, Iljíče, projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, nejenom v Písmu, ale i v pohádkách O LÍNÉM HONZOVI a O KRÁLOVSTVÍ Z NUDLÍ A ŠTĚSTÍ BEZ KONCE, vysílaných v ČT1. V pohádkách bylo sděleno, že všechno, co je o líném Jankovi Rákosovi v Písmu napsáno, se musí naplnit. Z Písma je jasné, že Hospodin je oboupohlavní. Jako DUCH SVATÝ je ŽENICHEM, jako ŽENA STATEČNÁ je NEVĚSTOU. ŽENICH, DUCHOVNÍ Kristus, je pro Honzu Rákose NEVĚSTOU. Janek Rákos již dlouho ví, že je pro něho připraveno BOŽÍ CELOSVĚTOVÉ KRÁLOVSTVÍ JITŘNÍHO ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, když vstane z postele, a ožení se s NEVĚSTOU, která je nyní jediným Bohem SVĚTA. Podmínkou je, aby zabil draka, který žere PANNY, které si na Vánoce rodí mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU proto, aby nad lidmi mohli vládnout bez Boha, svým krutým zmijím jedem, svých protikladných žvástů děsivé temnoty katolického a evangelického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí. DRAK, kterého Honza Rákos musí zabít, vylezl ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských imperialistických sviní, při posledních volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY, a byl původně SEDMIHLAVÝ. Každá vládnoucí politická strana pravice a levice, měla jednu hlavu. OSMOU HLAVU má jiný DRAK, NETVOR, stávající prezident Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, Miloš Zeman. Janek Rákos si v pohádce vymohl, aby mu DRAKA, kterým je sám Hospodin, který ŹÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dělá v Česku dobro i zlo, dovlekli až k posteli. Z postele DRAKA zabil naběračkou na polévku. Tím zmařil zlého Boha, který hrlí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pohádka končila svatbou Janka Rákose s NEVĚSTOU, s ŽENOU STATEČNOU, která je nyní, novým, jediným Bohem SVĚTA. Když Janek Rákos naplní Písmo, když se ožení s NEVĚSTOU, s ŽENOU STATEČNOU, Hospodin již Janka Rákose, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, neopustí. Bude Božímu království Česka a SVĚTA vládnout společně s Honzou, Vladimírem, Iljíčem Rákosem, moudře a spravedlivě, dle svých zákonů POLE VĚDY veškerého Písma. Když se Vladimír Iljíč, Honza Rákos ožení s ŽENOU STATEČNOU, s jediným Bohem celého SVĚTA, budeme mít v Česku, z milosrdenství Božího rozumu, KRÁLOVSTVÍ Z NUDLÍ A ŠTĚSTÍ BEZ KONCE. Budeme totiž mít dokonalou majetkovou Boží rovinu, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a BOŽÍ SPRAVEDLNOST DOKONALÉHO, ELEKTRONICKY KONTROLOVANÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin totiž vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteří, v době voleb, nebudou mít nic společného s vládnoucími PANNAMI, které si rodí na Vánoce mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU, kterou si na Velikonoce svévolně křižují. Hospodin nechce, aby Česko se utíkalo k novému Bohu až v zimě, kdy křesťanské svině, NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, Hodecová a Endlicherová z Proglasu a TWR, se budou chystat rodit mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU tvrzením, že všechny jejich hříchy, které jsou nyní k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, jsou již Bohem odpuštěné. Boží hněv totiž neprodlévá až nyní, na ÚSVITU OSMÉHO KŘESŤANSKÉHO DNE, V OSMÉM TISÍCILETÍ vlády DUCHOVNÍHO Krista, nad všemi státy SVĚTA. Kdo uvedené texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nepochopí, komu je nové evangelium stále zahaleno, kráčí do energetického HROBU, pro odstoupení Božího rozumu, od všech vzpurných a neposlušných křesťanských, militaristických sviní, kterých vzešel plný počet. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a ničeho nebude želet, dokud nový prezident Česka Ing. Rákos, nebude jediným architektem, a jediným urbanistou domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, laicky navržených, dle textů veškerého Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Klasickým, milostným křesťanským trojúhelníkem, je láska k BOHU, láska k PRACHŮM, a láska ke ZBRANÍM. Tyto tři lásky, biblicky naprosto neslušitelné, jsou křesťanským dědičným hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI, každého neposlušného, vzpurného, křesťana, to je pohana. Vládnoucí křesťanské, či ateistické svině Česka, které slouží své SKÁLE, PRACHŮM a ZBRANÍM, místo VŠEMOHOUCÍMU Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, milují pouze Boha křesťanského, trestajícího neposlušné, odstoupením svého rozumu. Trestající Bůh, na neposlušné a vzpurné idioty uvedl meč nesmyslných válek, a meč terorismu, o vládu boháčů nad chudáky, meč válek o vládu nad územím s ropou, plynem, surovinami, atd. Ovocem neposlušných křesťanských či ateistických hlupáků, jsou naprosto nemravní prezidenti Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL Zeman, kteří vedou nesmyslné války ve jménu stejného křesťanského Boha, jako vedl Hitler. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až NETVOR Trump přestane přísahat na bibli, protože křesťanské protikladné nauky o Bohu jsou jedovinou dračí, krutým jedem. Až křesťanská Boží trojice, Trump, Putin a Zeman, vejdou i se svými vojsky, do říše ticha, na smetiště dějin. Nový Bůh, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno o sobě, o energetice, a o Česku uvedl, vyčkává. Chce se smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, především nad pokorným a úplně poslušným technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty. Smiluje se, když DUCHEM CHUDÁ technická elita veřejně přizná, že je v koncích, s nesmyslnými energetickými koncepcemi pouze na elektřinu, viz konec kapitoly 176. Žalm107/11,18,27, atd. Jediný Bůh SVĚTA se smiluje nad celým Českem současně, až technická elita přizná, že při odstoupení Božího technického rozumu, je naprosto bezmocná, protože člověk má mozek pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Veškerá podobenství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují, se musí naplnit, protože Česko má ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, který se začal v roce 2000, to je v roce 7000. Od jedoviny dračí, od děsivé temnoty katolického katechismu, musí trnout každému jeho vlastní zuby, jeho nepravostí. Pro jedno kvítí, se SLUNCE spravedlnosti BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, nerozsvítí. Je Bohem pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Vyjde jako jediný zdroj energie, jako Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky, za mizející fosilní paliva. Lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma získají ti, kdo nevhodí Volební list pro Boha, do popelnice, ale do urny.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Pane psychiatře MUDr. Vybíhale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Pane docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucí Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně. Pane docente Zmrhale vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, vedoucí, a emeritní vedoucí Ústavu techniky prostředí ČVUT. Já, Bohem v Písmu vyvolený PŘEDKLADATEL SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle Písma, a písniček od DUCHOVNÍHO Krista, znovu klepu tam, kde se začíná Boží ráj, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Klepu znovu u Vaších dveří, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných a vzpurných, to je mrtvých blahoslavenců. Proto, abych Vás přesvědčil o tom, že Bůh v Česku již přistál, a to jako jabloňový list tím, že všechno, co o Česku v Písmu napsal, to již realizoval, znovu Vám předkládám historii svého prorokování, dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všechno, co je uvedené v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o Česku, musí naplnit DUCHEM CHUDÍ blahoslavenci, především v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně, a v Praze, do poslední čárky, z milosrdenství Božího ruzumu. Pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných vládnoucích, politických, náboženských a technických pomatenců, každý lidský DUCH ZEMDLEL z toho důvodu, aby Hospodin neposlušným a vzpurným lidem dokázal platnost Božího SLOVA o tom, že lidský mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/12,18,6/10až8/8až12/3, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/17,37,104/30, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,7/88/2,11, Jud.12, atd. Všechny národy budou Česku a Slovensku blahořečit, když neprodleně, již při novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek DNE PÁNĚ 19. října 7017, dobrovolně přestanete být vzpurnými a neposlušnými, to je mrtvými, NETVORY tím, že to s novým Kristem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA zkusíte, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Po vykonání SOUDNÉHO DNE v jedinou hodinu, což je den hořící jako pec, v ČRo v Brně, ředitelem Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, nezůstane po neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH, politických a náboženských militaristických organizacích vládnoucích idiotů, ani větev, ani kořen. Mal.1/7až3/10,16,19,20. V Jeremiáši 6/19až 33/19, Bůh Jeremiáš uvádí, jak v nekonečné křesťanské POUŠTI, v době svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve druhém křesťanském tisíciletí, v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až9/26,12/28, K.M.1/4až6/6až 24až8/27až12/10,17,27až19/6, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, v jím vyvoleném Česku, a Slovensku, Bůh rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, pomocí socialistické ideologie LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, PINCHASŮ, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, Žalm106/30, Sír.5/5,7/16až43/26,31až 45/23, 4.Moj.25/11, že rozmožil komunistické OVCE a BERANY, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Ve DNI PÁNĚ, v roce 1946, při volbách, oddělil komunistické OVCE a BERANY, od KOZLŮ socialistů. Na komunisty uvedl ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, komunistickou diktaturou proletariátu. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.6/19, atd. V roce 1948, trestající Bůh na Česko uvedl 40 let POUŠTĚ své Boží socialistické spravedlnosti, z milosrdenství svého Božího rozumu. Komunistické OVCE a jejich vůdci, úplně bezmocní BERANI, např. BERAN Gottwald, či BERAN Husák, byli Bohu čtyřicet let na obtíž, protože o Bohu, který vše o sobě uvedl, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neměli ani ponětí. Vládnoucí BERANI, např. BERAN Gottwald, či BERAN Husák, byli naprosto bezmocní tím, že dělali vše, co se Bohu líbilo. S jejich pomocí trestal Bůh NETVORY boháče, bankéře, či drzé Satany kněze tak, jak si to předsevzal např. v textech Jóba. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s trestajícím DUCHOVNÍM Kristem zkusí tím, že vykoná SOUD všech neposlušných a vzpurných sviní, zveřejněním těchto textů SOUDU PAMĚTNÍ KNIHY. Máme ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, žijeme v osmém tisíciletí vlády DUCHOVNÍHO Krista. SLOVO OHNĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o vyvolení Česka být BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, musí každý znát, kvůli své energetické, ekologické a mravní spáse, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Neposlušní zajdou. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až95/10až102/18,27, Ám.3/7,15,5/10,18,25,7/8,8/2,11, Jób5/3,14,9/13,21/14,22/30,32/13,34/24,36/8,15,37/18,32,40/8,13, G.1/7,3/20,6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mich.2/3,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Komunistickou POUŠŤ, komunistické Boží spravedlnosti, Hospodin ukončil v Česku tím, že v roce 1989 učinil ŽNĚ tím, že POŽAL komunistickou plevel, s veškerým ostatním neposlušným a vzpurným, náboženským a politickým plevelem. V této době se Hospodin začal vyvyšovat PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích SVINÍ, či NETVORŮ, psaných tehdy na psacím stroji, na perličce. Trestající Hospodin na SOUDU v Česku dokázal, že v roce ŽNÍ komunistického plevele, v roce 1989, nikdo nebyl ZRNEM, nikdo nebyl spravedlivý, ani jeden, protože nikdo nehledal Boha ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto HROBEM OTEVŘENÝM bylo hrdlo lži lidu politického, lži lidu náboženského, ale i Bohem vyvoleného lži lidu technického VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO. Energetická zhouba a bída je na cestách lidu Česka, neposlušného a vzpurného, to je mrtvého, pro odstoupení rozumu Božího, od neposlušných. Protože především uvedený technický lži lid odmítl cestu pokoje celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tak, jak je to dále uvedené. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když vzpoura lidu technického VUT v Brně, ČVUT atd., bude pokračovat. Iz.1/1,5/4,16,29/11,24,33/22,44/5,8,45/7,48/11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Významným datem mého PŘEDKLÁDÁNÍ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí SOUDU vzpurných vládnoucích NETVORŮ, uvedených dnes v NOVINKÁCH PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, na www.pametni-kniha.cz, byl rok 2006. Iz.1/1,5/4,16, atd. V roce 2006, to je v roce 7006, kdy se kvůli vzpurnému a neposlušnému, to je mrtvému Česku, celá ZEMĚ v základech zase hroutila, kvůli naprosto chybným energetickým koncepcím vládnoucích NETVORŮ všech států SVĚTA, Žalm82/2,5, měla SVATYNĚ BOŽÍ, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít spravedlnosti, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, což se nestalo. Bylo to v roce 2006, po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, to je od roku 7000. Dan.8/14až11/39až14/2, Mal.1/7,10,13až3/10,16,19,20, atd. Především technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům mělo dojít, že především oni jsou novým ZRNEM, novým Božím technickým lidem z toho důvodu, že energetická, ekologická a mravní spása souvisí s výstavbou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, laicky navržených na fotografiích výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. V roce 2006, z milosrdenství Božího rozumu, byl technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, zahanben tím, že dle textů Písma byl navržen ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, následně dům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a sídliště pro cca 1380 až 1500 lidí. Např. NETVOR prezident Trump, na Bibli přísahá proto, aby křesťanský ekonomický lži lid mohl sloužit vlastníkům PRACHŮ a ZBRANÍ, místo Bohu. Bůh, vzpurné, neposlušné, jím vyvolené Česko vyvrací, odstoupením svého Božího rozumu proto, aby ho mohl nechat úplně zhynout, při další neposlušnosti. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá především lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a odborníci z CZSO. Neposlušní se vzbouřili proti Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Pro odstoupení Božího rozumu jsou dementní vlastní vinou, nikoli vinou Krista. Odmítají zveřejnit, že vůle Boží je, aby veškerá fosilní paliva patřila Bohu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Odmítají zveřejnit, že vůli Boží je, aby veškerá fosilní paliva byla použita především na výstavbu sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, což je energetická spása. Jer.1/17až12/2,4,16,23/29,32,31/27,32až51/58, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78,

 

4.) Od roku 2006, do roku 2008, jsem v Brně a v Praze naprosto neúspěšně dělal skutky, které mají přivést víru v jediného Boha k dokonalosti, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Výkresy sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1380 až pro 1500 lidí, jsem osobně, opakované, roznášel v Brně a v Praze. V Brně např. na Masarykovu univerzitu, na VUT v Brně, na MMB, na JM-kraj, mnohým projektantům, mnohým Satanům kněžím, UNITÁŘŮM, orgánům činných v trestním řízení, atd. V Praze na ÚŘAD VLÁDY, na Karlovu univerzitu, na ČVUT, UNITÁŘŮM, Ing. Ryndovi TUŽ, mnohým Satanům kněžím, mnohým orgánům činných v trestním řízení, atd. Naposledy jsem byl v Praze v roce 2008 a to na ČVUT u profesora Drkala. Profesoru Drkalovi frantisek.drkal@fs.cvut.cz, stejně jako všem ostatním neposlušným NETVORŮM, jsem předložil výkresy sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLUČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1380 až 1500 lidí. Profesoru Drkalovi jsem osobně i písemně objasnil jeho posici vůči Bohu, který má nad ním, nad jeho geneticky prasečím, či geneticky myším mozkem, úplnou převahu, a který proto vyžaduje jeho úplnou poslušnost. Ám.3/7,15,4/13,5/10,18,25,6/3,13,7/8,8/2,11,9/13, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Profesoru Drkalovi jsem napsal, že teprve nyní, Boží moudrost OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se setkává s technickým lidem ČVUT, VUT v Brně, a s projektanty, které Bůh, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Aby proto slávu Česka nedával jinému národu, a cizímu národu nedával výsady ČVUT, a ostatního technického lidu Česka, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bar.3/38,4/1,2až6/72, Jer.1/17až5/7,6/19až23/29,32,31/27,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/17,37,104/30, 2.Kor.10/4až13/5,8, Bhag.15/15až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Profesoru Drkalovi byla objasněna Boží vůle. Boží vůlí je realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, výstavby sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1380 až 1500 lidí, v celém SVĚTĚ. Sídliště a města z těchto domů je zapotřebí postavit neprodleně, ze zbývajících fosilních paliv tak, aby sídliště a města Česka a celého SVĚTA, po výstavbě vůbec nepotřebovala fosilní paliva, ani pro výrobu elektřiny, ani pro vytápění, ani na vaření. Profesor Drkal frantisek.drkal@fs.cvut.cz, tehdy uvedl, že technický lid by zřejmě taková sídliště a města dovedl navrhnout. Zimní období s nedostatkem slunečního záření, dle něho, zřejmě by bylo možné překlenout pomocí akumulačních nádrží s teplou vodou, a s horkou tlakovou vodou, umístěných v suterénech budov. Celosvětovou energetickou spásu, výstavbu uvedených sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, tehdy profesor Drkal odmítl. Proto jsme se rozešli ve zlém. Profesor Drkal tehdy tvrdil, že má povinnost sloužit svým Bohům, politikům pravice a levice, bankéřům, zbrojařům, a jejich Bohům, drzým Satanům kněžím, a nikoli Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi. Stavět domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z obnovitelné energie, prakticky není možné, protože je vyráběna v množství naprosto nedostatečném pro cokoli, viz konec kapitoly 176. Proto uvedené Boží příkazy jsou dokonalou Boží láskou. V roce 2008, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, kvůli neposlušnému a vzpurnému profesoru Drkalovi z ČVUT v Praze, v Česku nevyšlo. V roce 2008, Hospodin, svým Božím rozumem, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů všech států SVĚTA, z Česka definitivně odešel, kvůli neposlušnosti profesora Drkala. Stále je ještě naděje, že se do Česka Hospodin zase vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Stane se tak pouze v případě, když čtyři úplně poslušní KONĚ, profesor Drkal frantisek.drkal@fs.cvut.cz z ČVUT, vedoucí Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucí Ústavu techniky prostředí ČVUT docent Zmrhal vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz, a Bohem v Písmu vyvolený nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, se stejným technickým vzděláním jaké mají uvedení NETVOŘI, se stanou dobrovolně a neprodleně, jedinými urbanisty, a jedinými architekty, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a to z milosrdenství Božího rozumu. Vůli Boží je, aby uvedení čtyři KONI Božího technického lidu, pokorného a úplně poslušného, se neprodleně vrátili k Bohu tím, že projedou celou zemí křížem krážem, již při novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 19. října 7017 tím, že mně zavolají na telefon 546 441 154 v případě, že jim je jasná vůle Boží, o jejich vyvolení, být novým Božím lidem, úplně poslušným, což se zřejmě neposlušným a vzpurným zase nezdaří. Vyvolení pokorného, a úplně poslušného technického lidu Česka a SVĚTA, za lid Boži, za lid vládnoucí nad všemi tvory, za BOŽÍ SYNY, za BOHY, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné TVORSTVO, stejně mocné jako je Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, nyní objasněné. Česko může uklidnit trestajícího Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pouze v případě, když vzpurní a neposlušní politici pravice a levice Česka, budou úplně spálení ještě před říjnovými volbami ROKU 7017, a to OHNĚM ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost uklidnit trestajícího DUCHA SVATÉHO během jediné hodiny tím, že vybuduje v ČRo v Brně, pomocí ředitele Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, HOSPODINŮV DUCHOVNÍ CHRÁM, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo se pokorného a úplně poslušného Česka dotkne, dotkne se zřítelníce Božího oka. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vidí všechno. Zřítelnící Božího oka je i PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU neposlušných a vzpurných sviní, či NETVORŮ, těchto textů kapitoly 232. Bůh vyžaduje, aby se veškeré TVORSTVO ztišilo, aby neprodleně vešlo do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Boží hněv, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, stále neprodlévá, trvá. Bůh se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až po VZKŘÍŠENÍ MRTVÝCH KŘESŤANSKÝCH A ATEISTICKÝCH SVINÍ, ze VZEDMUTÉHO MOŘE VLÁDNOUCÍCH NETVORŮ, které v ČRo v Brně, u ředitele Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, ještě nenastalo. Bůh se nad Českem smiluje, až moře vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, lhářů, pokrytců, bankéřů, zbrojařů, a ostatních válečných zločinců, v úplně poslušném Česku, vyschne, zmizí. Hospodin v Písmu uvádí, že nastala zlá doba Božího SOUDU, ve které Bůh odstupuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od každého vzpurného a neposlušného NETVORA, který se odmítne vrátit k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně z toho důvodu, aby Bohem v Písmu vyvolené Česko pochopilo, že i Bohem v Písmu vyvolená technická elita Česka, při odstoupení Božího rozumu, je naprosto bezmocná. Svým rozumem, geneticky prasečím, či geneticky myším, není schopná logicky myslet, o jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA proto, aby jediným UČITELEM všech států SVĚTA byl jediný Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Lidé DUCHOVNÍ jsou vševědoucí tím, že z PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znají vše o Bohu TRESTAJÍCÍM vzpurné, vše o Česku, a vše o sobě. Efez.4/25až5/5,7,15, Zach.1/16,2/12,17,3/9,4/7,6/5,12,7/12,8/16,11/8,12/8,13/4,8,14/10,20, 2.Kor.3/5,9, 4/3až10/4a,13/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Zj.1/1až21/1až22/21, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

5.) Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, až od úplně poslušného a úplně bezmocného psychiatra MUDr. Vybíhala logo@logoped.cz, Vsetínská 20, dostanu potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto. Vážený psychiatře MUDr. Vybíhale. Pokorní a úpně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, a orgány činné v trestním řízení z Brna, mají povinnost Vás tvrdě pohnat k odpovědnosti proto, aby se DUCHOVNÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, mohl neprodleně ujmout své vlády nad vším TVORSTVEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dokud nedostanu od Vás potvrzení, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto tak, jak jsem je řídil do svých narozenin, do 21.9.2016, TRESTAJÍCÍ Hospodin, jehož hněv již neprodlévá, bořící neposlušné a vzpurné vládnoucí svině Česka, a SVĚTA, bude odstupovat ZLATEM svého Božího rozumu, protože nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Bůh je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, ze svého milosrdenství. Proto máte povinnost znát takového TRESTAJÍCÍHO Boha, jaký skutečně je, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pro odstoupení Božího rozumu, jsou lidé úplně prázdní tím, že jim zbyl pouze rozum jejich, geneticky prasečího, či jejich geneticky myší. Bez Božího rozumu jsou lidé prázdní tím, že dělají všechno energeticky, ekologicky a mravně chybně. Máte povinnost být prvním psychiatrem DUCHOVNÍM, to je NEOMYLNÝM, VŠEMOHOUCÍM, stejným jako Bůh, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že máte povinnost znát o Hospodinu, o Česku, a o vůli Boží všechno, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je nezbytné, abyste se vrátil k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně tím, že dostanu od Vás potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych mohl řídit auto, které potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Jedině Boží rozum je dobrý, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Je potřeba Vás tvrdě pohnat k odpovědnost proto, aby OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl neprodleně spálit všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí Bohy, to je boháče, bankéře, zbrojaře, politiky pravice a levice, jejich Bohy, drzé Satany kněze, to je všechny, kdo mají za Bohy výrobky lidských rukou, svou SKÁLŮ, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, LETNÍ DOMY, atd. Takový jaký jste, vzpurný a neposlušný, jste zločincem tím, že jste příčinou veškerého křesťanského a ateistického zla na SVĚTĚ. Nebojte se mluvit pravdu o Bohu, o Česku, a o sobě. Kvůli mluvení pravdy o jediném Bohu SVĚTA, a kvůli mluvení pravdy o jeho jedině správné, a jedině možné, enegetické koncepci Česka a SVĚTA, Vám, BOŽÍMU SYNU, kterého toužebně vyhlíži všechno TVORSTVO, nikdo neublíží. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se Vám klanět nebudete, Vaše hříchy, Vaše lži Vám neodpustí, dokud nevydáte potvrzení, že mohu řídit auto, protože jsem bláznem nikdy nebyl. Pro odstoupení Božího rozumu jste NETVOREM, který má povinnost se sklonit před DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, a který má nad Vámi absolutní převahu. Bezdomovce a válečné uprchlíky může zachránit a spasit jedině Bůh tím, že v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto o tom, že budou ukončené veškeré války, že bude zastaveno horečné zbrojení, a že, dle vůle Boží, se zbraně začnou celosvětově šrotovat. Bůh nechce státy rozdělovat. Bůh chce, aby Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, spojilo všechny státy SVĚTA, v jedno jediné Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Máte povinnost se k Hospodinu vrátit neprodleně proto, aby projektanti Česka, přes zimu 7017 a 7018, mohli vypracovat projekty domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ proto, aby uvedené domy mohl stavět Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Hospodin, ZLATEM svého Božího rozumu, marně se namáhají stavitelé VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Máte povinnost Česko a SVĚT energeticky zachránit a spasit tím, že ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spolu se mnou, z milosrdenství Božího rozumu, spálíte všechny vzpurné, neposlušné, to je mrtvé vládnoucí pokrytce a zločince, kteří o Bohu, a o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí. Bojovat s VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který svým Božím rozumem, stvořil veškerou techniku, který má nad Vámi absolutní převahu, je čiré bláznovství. Všechna bída SVĚTA je vyzpíváná v Božím SOUDU vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, kteři Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO, jaký skutečně je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, stále nenávidí. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Poslušný a úplně bezmocný psychiatře MUDr. Vybíhale logo@logoped.cz, Vsetínská 20. Není bláznovstvím, z milosrdenství Božího rozumu, objasnit všechny texty Písma tak, aby jim rozuměli všichni pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční služebníci DUCHOVNÍHO Krista, za SOUD neposlušných, zlých, vzpurných vládnoucích NETVORŮ. Buďte rád, že Vaše jméno je zapsáno ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nerouhejte se jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, protože jinak, z ničeho nic, budete Bohem potrestán. Některé texty Písma nyní objasňuji pomocí svých sousedů, dědy Číže, který již měl 85 let, a souseda Dupljaku, který je muslimem, který pochází z Kosova, jejichž jména tímto zapisuji do SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18až19/20,25až43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/17,37,104/30, 2.Kor.10/4až13/5,8, Řím.1/18až11/32, Luk.1/53,6/24,10/20,17/10,20,34, atd. Děda Číž byl kdysi dávno, cca deset let, důstojníkem z povolání, u dělostřelectva. Jako důstojník lidově demokratické armády Česka, jako komunista, jako BERAN, vedl politické školení mužstva, komunistických OVCÍ. Znal spravedlnost PINCHASŮ, LÉVIJCŮ, Marxe a Engelse nazpaměť, protože nejméně jednou týdně ji musel mlet, a to na politickém školení vojáků. Kaz3/18až8/8až12/3, Sír.5/5až43/26,31až45/23, Luk.1/53,6/24,10/20až17/10,20,34, Mat.5/3až18,23/7až25/40, Žalm37/5,11,35,38až106/30,132/5,8, 4.Moj.18/23,25/11, atd. V roce 1989, kdy Hospodin realizoval žně komunistického plevele Česka, z komunisty, z BERANA Číže, Hospodin učinil vzpurné a neposlušné chamtivé KŘOVÍ, modloslužebníka, kterými zarostla, kvůli Česku, celá země. Veškeré chamtivé KŘOVÍ imperialistických, militaristických modloslužebníků, musí být nyní v Česku zničeno, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a to neprodleně. Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38až132/5,8, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Vážený psychiatře MUDr. Vybíhale. Česko se stane, z milosrdensví Božího rozumu, místem úplně zpostušeným, pro výstrahu všemu TVORSTVU, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurného a neposlušného imperialistického a militaristického křesťanského, či ateistického KŘOVÍ, když tato PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU vzpurného imperialistického KŘOVÍ, nebude neprodleně čtená v ČRO v Brně, ředitelem Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, když SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebude MOCNÉ, když nebude ZÁKONODÁRNÉ. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude MOCNÉ, bude ZÁKONODÁRNÉ, až společně budeme doplňovat SLOVO Bible, Tóry, Bhagavadgíty a Koránu, kvůli tomu, aby jediný Bůh celého SVĚTA, byl tímto způsobem oslaven, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Všichni neposlušní a vzpurní zemdlí, ve svém boji proti jedinému Bohu SVĚTA, až sousedu, muslimovi Dupljaku z Kosova, bude v Česku zvěstována pravda SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že křesťanským sviním se nikdy žádný Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ nenarodil, ani ho lidé nikdy NEUKŘIŽOVALI, leda v protikladných naukách děsivé temnoty křesťanského katechismu. Kristus se stane ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, až křesťané přiznají, že SLOVO Koránu, Tóry a Bhagavadgíty, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, vyvýšeném nyní SOUDEM křesťanských militaristických sviní, je věrné a pravé. Sír.5/5,7/16,42/19,24, Jer.1/17až51/58,60, Iz.1/1,5/4,16až29/11až24až44/5,7,48/5,11,57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/10,20, Ageus2/18, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až102/18,27,104/30až132/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Vážený psychiatře MUDr. Vybíhale. SLOVO nás dvou o jediném Bohu SVĚTA, musí být věrné a pravé proto, aby před říjnovými volbami, v novém novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek DNE PÁNĚ 19. října 7017, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně spálil vzpurné a neposlušné KŘOVÍ politiků pravice a levice. Aby v době úplňku MĚSÍCE, v sobotu 4. listopadu 7017, byl Hospodin PÁNEM nad OSMÝM DNEM PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení neposlušného a vzpurného TVORSTVA SLOVEM BOŽÍM. Když se spolu se mnou k Bohu nevrátíte, Bůh Vás zničí, z ničeho nic. Mal.1/7,3/10,16,19,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Žalm81/4, Jan8/17. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Bůh, NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ slíbil, že za mě dokonči za mě svůj zápas, především s DÉMONY, s ekonomy, a s kněžími, především v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v zemi svaté, na Domašovsku, v Brně a v Praze. Stačí, když z Písma pochopíte, že nemá vůbec žádnou cenu trestně stíhat např. drzé ekomické svině, starostku Vítkovou, referentku Mlčkovou obec@obec-ricky.cz, NETVORY z Úřadu práce v Rosicích, vedené ředitelkou Kubišovou Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, a jejich Boha, drzého OTCE Satana faráře Dominika fara@domasov.info, kteří z Božího SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají stále prdel. Potopa, kterou je odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných SVINÍ, zatopila celý SVĚT kvůli drzému, neposlušnému Česku. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI nenávidí každý další úplňek MĚSÍCE z toho důvodu, že DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, znamená úplný a definitivní konec všech ekonomických a jiných vzpurných sviní. Ekonomické svině starostka Vítková, referentka Mlčková, ředitelka Kubišová a jejich Bůh, OTEC Satan farář Dominik, se drze pasou na utrpení bezdomovce Zdeňka z Říček, na utrpení všech ostatních bezdomovců, na utrpení všech válečných uprchlíků, atd. Nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který chce setřít bezdomovci Zdeňkovi každou slzu z očí, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, vůbec nepořebuje nikoho dementního, kdo je pro neposlušnost stále zatopen ve vzedmutém moři ekonomických a jiných prasat. Křesťanská spravedlnost charity a almužny, uvedených, drzých, ekonomických sviní, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, veškerého meče nesmyslných válek na SVĚTĚ. Jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, bude znamenat příchod DUCHOVNÍHO Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je, bude znamenat vysušení vzedmutého moře křesťanských a ateistických, vzpurných a neposlušných prasat, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Je nezbytné všechny neposlušné vládnoucí NETVORY tvrdě pohnat k odpovědnosti ještě před říjnovými volbami roku 7017 tím, že ještě před volbami v říjnu, v Česku začne platit dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Česko má povinnost, starou STÁTNÍ SPRÁVU úplně zrušit, a vytvořit STÁTNÍ SPRÁVU NOVOU, úplně poslušnou jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE. Bezdomovec Zdeněk Blažek, přes urgence, dodnes nebere 3410 Kč, které mu byly protiprávně odňaty NETVORY z Úřadu práce v Rosicích, protože myšlení uvedených zatopených NETVORŮ, je absolutním ABSURDISTÁNEM. Bůh v roce 7017 naplní SLOVO NOVÝCH NEBES v Česku, a v roce 7018 budeš žehnat celému SVĚTU pouze v případě, že bezdomovec Zdeněk Blažek bude neprodleně vědět, že život v Česku, na Říčkách, není jen trápení a hlad, kvůli ideologii ekonomických svinní o almužně a charitě. Vůle Boží je, aby všechny ekonomické a jiné svině Česka, neprodleně zmizeli v říši ticha, to je na smetišti dějin, stejně jako jejich Bohové, zlí politici pravice a levice. Bůh určil vzpurné ekonomy, a jejich Bohy, Satany kněze, k pádu do říše ticha. Je nesmyslné ekonomické zločince trestně stíhat, protože Bůh jim svůj rozum nevrátí. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Má cenu trestně stíhat vzpurné KONĚ, profesora Drkala frantisek.drkal@fs.cvut.cz z ČVUT, vedoucího Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, vedoucího Ústavu techniky prostředí ČVUT docenta Zmrhala vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz, a Bohem v Písmu vyvoleného nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz, který má stejné technické vzdělání, jaké mají uvedení NETVOŘI. Máte povinnost je trestně stíhat v případě, že se nestanou dobrovolně a neprodleně, jedinými urbanisty, a jedinými architekty, nových měst a sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a to z milosrdenství Božího rozumu. Teprve nyní totiž platí texty Písma o tom, že hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, odpouští pouze Hospodin, a to z milosrdenství svého Božího rozumu. Teprve nyní platí texty Písma o odpouštění hříchů lidem vzpurným a neposlušným, to je lidem DUCHOVNĚ mrtvým. Teprve nyní musí lidé přemýšlet o tom, komu hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA mají odpustit, a komu je mají zadržet, tedy koho na vedoucích místech ponechat, a koho poslat na smetiště dějin, to je do říše ticha. Vzpurným KONÍM, profesoru Drkalovi, docentu Hiršovi, docentu Zmrhalovi, a novému prezidentu Česka, projektantu Ing. Rákosovi z Brna, jejich hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, odpustit nelze. Jejich hříchy, to je jejich lži, jim odpustit nelze, protože jejich lži o tom, že je možné ignorovat vůli Boží, o neprodlené výstavbě sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, si budou připomínat s proklínáním lidé celého Česka, a celého SVĚTA. Všichni slušní lidé, pokorní a úplně poslušní, odpovědní a dospělí, musí pochopit texty Písma o tom, že není nic lepšího, než bázeň před novým Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a že není nic sladšího, než donutit vzpurné KONĚ, profesora Drkala, docentu Hirše, docenta Zmrhala, a nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna, vypracovat projektovou dokumentaci pro sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOLOVÁNÍ. Když profesor Drkal, docent Hirš, docent Zmrhal, a nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos z Brna, budou nazváni BOŽÍMI SYNY, Bohy, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, potom již Bůh bude jednat sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství tak, že neprodleně v Česku zruší volby. Tím všichni politici pravice a levice, a jejich podíly, boháči, ekonomové, bankéři, zbrojaři, vojáci, atd., neprodleně zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, až na věky věků. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE žádné politiky pravice a levice již nepotřebuje, a potřebovat nebude. Boží majetková rovina není pravicová, ani levicová, je Boží. Bůh potřebuje pouze pokorný a úplně poslušný lid, s novou vládou Česka, vytvořenou dle textů minulých kapitol, která bude dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené výstavbě sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, neprodleně realizovat. Když technický lid nebude vyšetřován, Boží rozum nedostane. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.2/7,4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,8/42,12/43,15/25,20/23, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27,104/30,115/17, Gal.1/7až3/20až6/7, 2.Tes.2/3,11,3/11, Ám.3/7,15,5/10,18,25,7/88/2,11, Jud.12, atd.

 

7.) Druhý příchod Krista do Česka je v sedmý den, v neděli 24.9.2017, což je současně neděle 24.9.7017. Ageus18/2, Žid.4/7,6/3,6,9/28až12/28, atd. Od tohoto dne, nový Kristus Česku a SVĚTU žehná, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránů, SLOV DOGONŮ, SLOV MÁYŮ, atd. Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/17,37až132/5, Jer.1/17,6/19,23/29,32,31/27,31,51/58, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.11/39, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Kristus, viditelný pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ve svém veškerém SLOVĚ, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, nepřišel křesťanství zrušit, ale naplnit. Moře neposlušných a vzpurných, křesťanských, militaristických sviní, křtěných křesťanskou vodou k energetické, ekologické a mravní SMRTI, je na přelomu věků, na ÚSVITU osmého DNE PÁNĚ roku 7000, křtěno, a tím vysušeno, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1/27,10/11,14/36,15/29,32, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18až8/19až11/32, Sír.5/5,7/16až42/19,24,43/26,31, atd. Konflikt neposlušných křesťanských sviní s VŠEMOHOUCÍM Bohem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, nastal až nyní, kdy Bůh chce neprodleně nastolit dokonalou lásku svých zákonů POLE VĚDY Písma, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Novému Bohu nevěrné, ekonomické, politické, náboženské, a jiné svině, spolu se svými Bohy, se Satany kněžími, místo nového Boha, však stále milují svou SKÁLU, PRACHY a ZBRANĚ. Všichni neposlušní, těhotní NOVOU VÍROU, mají povinnost pokleknout před novým Bohem, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, uznat absolutní moc Boha nad každým člověkem, neprodleně porodit jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a následně dobrovolně zmizet, se svými profesemi ekonomů, bankéřů, politiků pravice a levice, zbrojařů, vojenských kaplanů, atd., v říši ticha, to je na smetišti dějin. Kaz.3/18,8/8až12/3, Jer.1/17,23/29,32,30/5,31/27,32,51/58, 2.Kor. 3/6,9,10/4,13/5,8, Žalm37/5,11,35,38,115/17,132/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka, Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE realizoval v Česku tím, že v roce 1946, to je v roce 6946, od sebe oddělil LÉVIJVE KOZLY socialisty, od LÉVIJCŮ BERANŮ komunistů. Mat.25/5,9,14,18,23/7,25/40, atd. Potom, po volbách 1946, poslal komunistické OVCE, mezi bohaté, imperialistické, křesťanské VLKY. V Česku se tím přiblížilo spravedlivé Boží království. Z milosrdenství Božího rozumu, před komunistickými BERANY prchali bankéři, boháči, vlastníci PRACHŮ, atd. Drzí Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, padali ze SLOV křesťanských nebes, jako blesk. DUCHEM CHUDÍ vládnoucí komunističtí blahoslavenci, nasytili hladové dobrými věcmi, a bohaté poslali pryč, s prázdnou. Věděli, že bohatým se potěšení z majetku již dostalo. Jména všech komunistů, kteří přiblížili Boží království, pomocí ideologie LÉVIJCŮ, PINCHASŮ, Marxe a Engelse, jsou nyní zapsána v PAMĚTNÍ KNIZE SLOV STARÝCH NEBES. Luk.1/13,6/24až10/9, Jan1/1až8/42až15/25, Sír.5/5až45/23, 1.Jan.2/20až3/8,4/18až5/2,16, Žalm33/6až106/30, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, 4.Moj. 25/11, atd. V Jer.33/19 Bůh uvádí, jak zrušil starou křesťanskou smlouvu v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9.6/3,6až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bůh v Česku a Slovensku rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCE, pomocí ideologie Otců Bohu milých, PINCHASŮ Marxe a Engelse tím, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři, ve velmoci SSSR. Tím uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, nedokonalou socialistickou Boží spravedlnost, diktaturou proletariátu. Řím.11/28, Jer.1/17,6/19,33/19, Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy Satanů kněží, boháčů a bankéřů, Bůh nyní řeší neřešitelný spor. Jer.6/19. Chce vládnout nad všemi státy SVĚTA, a vzpurní boháči, bankéři, zbrojaři, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, a politici pravice a levice, drze odmítli odejít do říše ticha, to je na smetiště dějin. V Česku stále nikdo není pokřtěn OHNĚM SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nikdo není pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný. Žalm115/17, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Oz.2/18,5/15 až9/7,12,15až14/3, atd. Místo vlády Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo Boží spravedlnosti, daleko vyšší, než byla za komunistů, šílenci, jakým je zakladatel Bohem prokletého PTACTVA ODS, NETVOR exprezident Klaus, znovu nastolili ovoce svých úmyslů, to je vládu PRACHŮ, TRHU a ZBRANÍ, nad lidmi a Bohem. Pro odstoupení Božího rozumu, např. od vzpurného a neposlušného exprezidenta Václava Klause, se z Klause stal šílenec. Pro odstoupení Božího rozumu, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, hajluje spolu s fašisty v Německu. Zj.18/2, 10, Mat.5/3až18, K.M.1/4,15/12, Jer.1/17až6/19až51/58, Jer.6/19, Řím.1/18až11/32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jób5/3,14až9/13až40/8,14, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až8/8, atd. Boží vůlí je, aby úplně poslušné Česko svolalo neprodleně kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Joel4/12, Sír.5/5,7/16,12/12až43/26,31až43/26,31, atd. Zde Bůh zruší, z milosrdenství svého rozumu, hranice všech států. Začne vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, dokonalou láskou svých zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Nechce, aby vzpurní výrobci a zbrojaři, zaplnili odpadky celý SVĚT, od jednoho konce na druhý. Ezdr.9/11, Iz.5/4,16,10/13až 33/22, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Neposlušné vládnoucí svině stihl nejvyšší trest, odstoupení rozumu Boha za to, že KOZLI z ČSSD, BERANI z KSČM, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, neodešli do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, který jim Bůh připravil, z milosrdenství svého rozumu, Božím SOUDEM všech neposlušných. Kdo bude v říjnu roku 7017 volit drzé politiky pravice a levice, místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro odstoupení Božího rozumu, jde k energetické, ekologické a mravní záhubě, Iz.33/22, Mat.5/3až18,25/40, Jan1/1až8/42 až15/25, 1.Jan.3/10,5/2,16, Bhag.15/15až18/78, Oz.2/18,5/15až9/15,14/3, Žid.6/3,6, atd. Česko bude energeticky spaseno zákony POLE VĚDY Písma, až v místě svatém, na pupku SVĚTA, v zemi svaté, v Brně, tyto texty zveřejní úplně poslušní herci, blázni z povolání, KAŠPAŘI, pracovníci ČRo v Brně pavel.kaspar@rozhlas.cz, a ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz. V opačném případě, trestající Bůh, neposlušné, zlé Česko, úplně zničí. 5.Moj.30/11.18. Hospodin v Česku učil všechno, co se, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neposlušným a vzpurným křesťanským a ateistickým sviním, mělo stát. Proto DEN PÁNĚ, neděle dne 24.9.7017, je DNEM DRUHÉHO PŘÍCHODU nového, DUCHOVNÍHO Krista, do Česka. Na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, musí být neprodleně rozhodnuto o tom, že SKÁLA vládnoucích křesťanských sviní, NETVORŮ, šílenců, bláznů, prezidentů Trumpa, Putina a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA Zemana, PRACHY a ZBRANĚ, bude neprodleně sešrotována, a to ve všech státech SVĚTA. Nový Hospodin bude celosvětově oslaven, až všechny národy SVĚTA uslyší RADOSTNOU ZPRÁVU evangelií, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích, křesťanských a ateistických sviní Česka. DUCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je tímto textem vylit, na všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY. Nikdo nemá výmluvu se k novému Bohu nevrátit. Nový Bůh již o sobě, a o Česku vše uvedl, a to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takže nikdo nemá výmluvu. V Česku a ve SVĚTĚ nastala obrovská krize, kterou způsobilo odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Hospodin se do Česka znovu vrátí, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až bude neprodleně rozhodnuto o tom, že stávající právní džungli Česka, ve které se již nikdo nevyzná, nebude čistit Bohem prokletý AUTOTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR Masarykovy univerzity, Petr Fiala, ale sám Hospodin, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Jakmile Bohem prokletý PTÁK, vůdce PTACTVA ODS, politlog Petr Fiala, zmizí neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin, Bůh Česku dovolí, svým Božím rozumem, nastolit zákony dokonalé lásky Boží, zákony POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. V Česku již veškerý majetek patří ZÁKONODÁRCI a SOUDCI Bohu proto, aby lidé měli všechno společné. Což je nezbytné pro energetickou, ekologickou a mravní spásu. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29až44/28, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až115/17,132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

8.) Pane psychiatře MUDr. Jane Vybíhale logo@logoped.cz. Soudnímu znalci, primáři MUDr. Janu Tučkovi tucek@nemcb.cz, redaktorce Evě Kadlčákové z pořadu kontakt@rozhlas.cz, a DUCHEM CHUDÝM, blahoslaveným posluchačům ČRo Brno, a vedení ČRo brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, morava@bo.rozhlas.cz, blaho@bo.rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, Hospodin, DUCH SVATÝ, umožnil zkáceně sdělit. Jak.2/9,22,4/14, Mat.5/3,9,14,18, atd. psychiatrie@nemcb.cz, info@katalogznalcu.cz, pavla.chodorova@sendme.cz, podatelna@nemcb.cz, filka@nemcb.cz, eticka@nemcb.cz, jozova.irena@nemcb.cz, q.charvatova@seznam.cz, mapiua.ivan@tiscali.cz, marketa.rousalova@seznam.cz, divacka@seznam.cz, svatopluk.sedlacek@seznam.cz, wenglorzova@centrum.cz, janpodesva@atlas.cz, novakova.iva@nemcb.cz, hromadap@plhb.cz, jiada@volny.cz, racekm@atlas.cz, lika1711@seznam.cz, jkrepela@plhb.cz, zakova@lkpermanent.sk, bhendrychova@seznam.cz, sekretariat@nemcb.cz, terezasoukupova@yahoo.com, pernicova@pnbrno.cz, rektor@psyche.cz, ji.kov@centrum.cz, skacani.mir@volny.cz, mudr.novacek@seznam.cz, hardyn@vimvic.cz, info@vimvic.cz, prihonska@galen.cz, postabo.prstc@cpost.cz, ombudsman@rozhlas.cz, tuma@lfhk.cuni.cz, twr@twr.cz, Klasickým, milostným křesťanským trojúhelníkem, je láska k BOHU, láska k PRACHŮM, a láska ke ZBRANÍM. Tyto tři lásky, biblicky naprosto neslušitelné, jsou křesťanským dědičným hříchem, který je k ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SMRTI, každého neposlušného, vzpurného, křesťana, to je pohana. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, odstoupil svým Božím rozumem, od křesťanských, neposlušných a vzpurných sviní, křtěných zlou, mrtvou křesťanskou vodou, K ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SMRTI, v době ropného a ekonomického kolapsu. Vzpurné a neposlušné křesťanské či ateistické svině, trestající Bůh učinil, ze svého milosrdenství, mrtvé, a to odstoupením svého Božího rozumu. Pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, Bůh KŘTÍ nyní nově, a to OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odstoupení Božího rozumu, od neposlušných křesťanských a ateistických sviní, učinilo z neposlušných a vzpurných hlupáků mrtvoly, kteří nemají než DECH SVÉHO GENETICKY ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU osmého křesťanského tisíciletí, v roce 7017, se lidem rozbila KŘEHKÁ NÁDOBA psychiky, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, Bohem v Písmu vyvoleném Česku. Křesťanští pohané, vzpurní a neposlušní, křtění křesťanskou vodou, místo OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterých vzešel plný počet, jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Především Vy máte povinnost zničit děsivou temnotu protikladných křesťanských, militaristických žvástů drzého OTCE Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, exministra financí Babiše tím, že mně napíšete potvrzaní o tom, že z hlediska psychiatrie nic nebrání tomu, abych, cca po roce, mohl řídit auto. Potvrzení potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Bůh vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, pouze pokorným a úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Cokoli Vám z logického výkladu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES není jasné, rád Vám to osobně objasním. Vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní nastane, až mě, z milosrdenství Božího rozumu, přijmete. Až z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES pochopíte moc Boží, nad každým DUCHEM CHUDÝM blahoslavencem Česka. Psychiatr Žantovský v ČRo2 řekl, že psychiatrie je něco mezi divadlem a medicínou. Nový Bůh, bandu KAŠPARŮ, bláznů z povolání, v blázincích v Bohunicích a Černovicích, neposlušných a vzpurných, nepotřebuje. Potřebuje mediální HVĚZDY, které budou zářit navěky a navždy, pokorné a úplně poslušné, kterým bude Bůh přítelem, protože uznají nadřazenost Božího rozumu, nad rozumem svým, a jeho SLOVO budou neprodleně realizovat. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Poznání o jediném Bohu SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je již úplné, z milosrdenství Božího rozumu, a to pro znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanem již může být pouze pokorný, úplně poslušný, a novému Bohu vděčný služebník Boží, pokřtěný ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, trestajícího všechny neposlušné a vzpurné, křesťanské, ateistické, a jiné svině, odsoupením svého Božího rozumu, již nemůže sloužit nikdo, kdo miluje Boha, jako např. prezident USA TRUMP, a současně miluje SKÁLU neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, PRACHY a ZBRANĚ. Neposlušný prezident USA TRUMP, je křivopřísežník. Drze přísahá na Bibli, a přitom Boha, takového trestajícího a spravedlivého, jaký ve skutečnosti v Písmu je, nenávidí. Absolutní pravda o Boží moci nad lidmi, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství Božího rozumu, bude známá úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří neprodleně začnou realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, pro nastolení celosvětového, mírového Božího království. S neposlušnými a vzpurnými křesťanskými sviněmi, jako např. s drzou a vzpurnou MRZKOU ŽENOU, s NEVĚSTKOU, s OHOLIBOU Hodecovou z twr@twr.cz, a s jejím Bohem, s drzým Satanem Tomášem Coufalem, ředitelem časopisu ŽIVOT VÍRY info@kmspraha.cz, knihy@kmspraha.cz, office@nfkms.cz, office@biblecsp.cz, info@ea.cz, pavel.trefny@cb.cz, sedlacek@post.cz, konference.lydie@seznam.cz, jarmilacapek@seznam.cz, pospisilova@kmspraha.cz, kancelaria@krestaniavmeste.sk, kret.david@gmail.com, teplicko@cirkevbezhranic.eu, balatova@chevra.sk, ksg@keep-smiling.cz, info.zenykynsperk@gmail.com, eva-bodlakova@volny.cz, hibu@volny.cz, info.cz@ellel.org, oszturc@kam.cz, kristfest@mladezac.cz, adela1@hledamboha.cz, office@nehemia.cz, info@vrsovickedivadlo.cz, poradenstvo@mpks.sk, opava@cb.cz, info@tydenmanzelstvi.cz, konferencia.kku@gmail.com, karel.taschner@gmail.com, gospel.cm14@gmail.com, aliancefestivalu@gmail.com, fr.hanzlicek@volny.cz, praha @kaes.cz, si nový Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již nic nezačíná. Nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedení vzpurní a neposlušní, kteří současně milují Boha, a svou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, a vojenské kaplany, neodejdou dobrovolně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nový Hospodin dá svůj rozum pouze těm úplně poslušným, kdo s uvedenými neposlušnými sviněmi, nebudou mít nic společného. Boží hněv nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými a ateistickými NETVORY, již neprodlévá. U nás existuje SVOBODA SLOVA a SVOBODA NÁBOŽENSKÁ. Každý NETVOR, který cenzuruje texty SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, kterých vzešel plný počet, je zločinec, je šílenec. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, pro živé BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou tyto texty SOUDU křesťanských a ateistických sviní, RADOSTNOU ZPRÁVOU. Právo mluvit pravdu o Bohu, a o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, mají všichni ŽIVÍ BOŽÍ SYNOVÉ, to je všichni pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista. Sankce za neposlušnost jsou zřejmé, a jsou zničující pro celou zemi, protože odstoupení Božího rozumu, je zničující pro každé lidské TĚLO, geneticky prasečí, či geneticky myší, a pro každou lidskou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Neudržitelnost křesťanských protikladných žvástů Satanů kněží o Bohu, a neudržitelnost promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, exministra financí Babiše, je zřejmá. Proto obvinění neposlušných a vzpurných psychiatrů, jejich tvrzení, že já jsem blázen, který nesmí řídit auto, je prokazatelně vykonstruované, dané strachem lenochů, ze změn v energetice, které čekají všechny státy SVĚTA. Drzí a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, kvůli neposlušným a vzpurným psychiatrům z Brna, stále soudí mě, a tím jedině možnou, a jedině správnou víru v jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Proto jsou stále Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opakovaně souzení, SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, dokonalý pokoj Boží, pokoj celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nechtějí ke své zkáze, svého geneticky prasečího, či geneticky myšího TĚLA, a své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Na vládnoucí Bohy, kteří nevěří textům Písma o tom, že jako neposlušní se rouhají DUCHU SVATÉMU, a že jim proto neposlušnost odpuštěna nikdy nebude, je třeba se rozhněvat. Bůh dal svůj rozum technickému lži lidu, Jer.5/7, od kterého očekává pochopení textů o tom, Sír.12/12, že Boží inteligence, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, totálně převyšuje jejich inteligenci, mozku geneticky prasečího. Vládnoucí NETVOŘI nedokáží uvedenou řeč SOUDU neposlušných, vyvrátit. Kdo si myslí, že jako neposlušný má zdravý selský rozum, je, či bude mu odňat, odstoupením Božího rozumu od neposlušných, z Božího milosrdenství, do doby zveřejnění tohoto SOUDU. Křesťanské materiální svině, do kterých Bůh, svým Božím rozumem nevstoupí, vedené na Domašovsku Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, do energetického HROBU, budou bloudit ve svých slovech o Bohu, a o energetice, protože Bůh je k neposlušným a vzpurným nemilosrdný, až do úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. ZLATEM svého Božího rozumu, a ZLATEM pravdy SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh obdaří pouze bytosti DUCHOVNÍ, to je bytosti neomylné, to je živé, to je pokorné a úplně poslušné, které před novým Bohem neprodleně pokleknou. Kvůli ateistickým sviním, psychiatrům, ředitelům nemocnic kasparek.tomas@fnbrno.cz, Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelce eceskova@fnbrno.cz, všichni zbloudili i v naukách o DUŠI a TĚLE člověka. Všichni neposlušní, dokonalý rozum Boží, považují za rozum svého geneticky prasečího TĚLA, a své DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Protože Bůh shromažďuje vládnoucí neposlušné NETVORY Česka, jako snopy na humno, protože odměňuje ZLATEM svého rozumu, vládnoucí KORYTÁŘE, podle jejich spravedlnosti k bezdomovcům, které mají milovat jako sama sebe, a podle ekologické a mravní čistoty každého tak, jak jemu se jeví, odměňuje málokoho ZLATEM svého Božího rozumu. Vyžaduje, aby v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, byly setřeny slzy s očí i bezdomovci Zdeňku Blažkovi tak, jak je to opakovaně požadováno. Vyžaduje, aby na Domašovsku, na OSTROVĚ, kde vládne Bůh ZÁKONODÁRCE, v Rosicích a v Brně, kde všichni znají vůli Boží, všichni učinili rozhodnutí, že budou vládnout spravedlivě, v Boží bázni, ve strachu z Boha, jaký ještě nebyl. Bože netrestej mě, ani mou rodinu, ani Česko a SVĚT, odstoupením svého rozumu. Vždyť jsi slíbil, že mnohým svůj rozum zase vrátíš, a tím soužení ukončíš. Luk.8/17,12/10,48,17/10,20,34,21/15, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,12/10,17,27až19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,13/18,42/19,24,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/1až24,18/78, 2.Sam.7/8,26,22/16,25,48,23/3,5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

10.) Kolaborant s boháči, bankéři, zbrojaři, a politiky pravice, OTEC Satan Marek Orko Vácha info@farnostsalvator.cz, sekretariatdekana@lf3.cuni.cz, cestanakl@volny.cz, cestaknihkupec@volny.cz, knihydomecek@seznam.cz, chcibytbloger@martinus.cz, orko@orko.cz, naslovicko@martinus.cz, spolu s NEVĚSTKOU, s MRZKOU ŽENOU, s OHOLIBOU Hodecovou, z twr@twr.cz, ve vysílání TWR v Proglasu, šli stále dál, ve své křesťanské vzpouře, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdyby NEVĚSTKA, evangelická svině Endlichervá, při vysílání TWR v Proglase, neblokovala můj telefon, bylo by uvedeným, nemravným sviním, zkráceně sděleno. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Mnoho lidí se bojí života, mnoho lidí má strach z budoucnosti, která přijde na vzpurné a neoposlušné ateistické svině. Kořeny veškerého strachu pramení z neposlušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Je hektická doba, protože celá země se v základech hroutí, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, kteří se pletou v čase tím, že tvrdí, že konec věku křesťanských a ateistických sviní, v roce 2017, to je v roce 7017, ještě nenastal. Celá ZEMĚ se v základech hroutí, protože nikdo ze vzpurných křesťanských a ateistických sviní Česka, neděkuje Bohu za objasnění BOŽÍ VŮLE, kterou je vznik celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jediný Bůh SVĚTA, na uvedené neposlušné a vzpurné svině řve jako LEV, a to z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, což uvedené hluché a vzpurné svině stále neslyší. Nemravní NETVOŘI z Proglasu a z TWR se vzbouřili proti Hospodinu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, protože chtějí nad lidmi vládnout sami, pomocí svých geneticky prasečích, či geneticky myších, pyšných mozků, a tím jim působit zlo nesmyslných válek a horečného zbrojení. Celá ZEMĚ se v základech hroutí, protože nikdo vzpurný a neposlušný nechce nic slyšet o tom, že vládnoucí NETVOŘI vedou lid do energetického, ekologického a mravního HROBU, kvůli naprosto chybné energetické koncepci vládnoucích politických a náboženských sviní. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném odpočinutí od energetické, ekologické a mravní zhouby, je pro vládnoucí NETVORY stále TMOU. Z křesťanské zbožnosti uvedených falešných proroků, drzých lžimesiášů, na ÚSVITU OSMÉHO křesťanského dne, v roce 7017, kdy nového DUCHOVNÍHO Krista musí každý znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zbyla jen fraška. Startovní čára je pro všechny vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svinně, kterých vzešel plný počet, stejná. Před Hospodinem ZÁKONODÁRCEM a SOUDEM obstojí pouze úplně poslušní a bezmocní, kteří z Písma pochopí, že nad každým lidkým ADAMEM, má Hospodin, svým Božím rozumem, absolutní převahu. Hospodin se skloní nad modlitbami těch kdo uznají, že jsou naprosto bezmocní, a že jedinou SPÁSOU je návrat k Hospodinu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, takovému MOCNÉMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Do uvedených lživých proroků z Proglasu a TWR, Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nikdy nevstoupí, protože nyní ničí všechny vzpurné a neposlušné křesťanské, ateistické svině, či NETVORY. Kdo nechce skončit v PEKLE třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, musí se k Bohu modlit svými skutky, aby dostal od Boha sílu, uvedené křesťanské pokrytce a lháře vyhnat do říše ticha, to je na smetiště dějin, a to neprodleně, ještě před říjnovými volbami 7017, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU, vládnoucích pokrytců a zločinců. Vůle Boží je, aby již nikdo nebloudil v čase, ani v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. OVOCEM HŘÍCHU NEPOSLUŠNOSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je DUCHOVNÍ SMRT, způsobená odstoupením Božího rozumu DUCHOVNÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných křesťanských, ateistických sviní, stále ještě nenastalo, protože v Česku není nikdo pokorný, úplně poslušný a novému Bohu vděčný, za SOUD NETVORŮ, vzpurných, neposlušných sviní, Hodecové, Endlicherové a OTCE Satana Marka Orko Vácha info@farnostsalvator.cz. Uvedená křesťanská prasata, děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem svých katolických a evangelických žvástů, kazí dobré mravy všem lidem celého SVĚTA. Bohové uvedených drzých NETVORŮ, boháči, bankéři, zbrojaři, či politici pravice a levice, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem, nemohou nikoho energeticky spasit. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných a neposlušných vládnoucích zločinců, veškeré TVORSTVO jde do HROBU, jde do JÁMY, jde do PEKLA, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu. Nastala hektická doba, kdy pokorný a úplně poslušný Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a odborníci na energetiku z CZSO, mají povinnost neprodleně mluvit pravdu o tom, že jedině možná, a jedině správná, je energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je hektické doba tím, že pokorní a úplně poslušní, mají povinnost, neprodleně dělat skutky pro úplné zničení boháčů, ekonomů, bankéřů, zbojařů a ostatních NETVORŮ, což Hospodin umožní, jakmile SOUD neposlušných vzbouřenců z Proglasu, TWR a OTCE Satana Marka Orko Váchy info@farnostsalvator.cz, bude na SVÍCNU, nejlépe ve vysílání ČRo v Brně, ústy ředitele Ostrého. Po vykonání SOUDNÉHO DNE v jedinou hodinu, což je den hořící jako pec, v ČRo v Brně, ředitelem Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, nezůstane po uvedených, neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH, politických a náboženských militaristických organizacích vládnoucích idiotů, ani větev, ani kořen. Mal.1/7až3/10,19,20. Všem vzpurným a neposlušným vládnoucím NETVORŮM je tímto nastaveno ZRCADLO. ZRCADLEM je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Doba je hektická tím, že každý člověk odpovídá TRESTAJÍCÍMU Bohu za sebe sám, za svou budoucnost, která bude dobrá pouze v případě neprodleného návratu k Hospodinu ZÁKONODÁRCI, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boží vůlí je uplně zničit neprodleně všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí ekonomy, boháče, bankéře, zbrojaře a jejich Bohy, drzé Satany kněze, zvěstováním RADOSTNÉ ZPRÁVY jejich SOUDU. Země je zničená pro nesmyslné energetické koncepce vládnoucích zločinců. Bůh bude jednat sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když v Česku, ještě před říjnovými volbami roku 7017, bude mnoho služebníků DUCHOVNÍHO Krista, pokorných, úplně poslušných, a Bohu vděčných, za SOUD neposlušných. Aby člověk byl člověkem pokorným a úplně poslušným, potřebuje Boží rozum. Bůh učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v Česku a ve SVĚTĚ, vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných, bude zveřejněná. Energetická SPÁSA Česka a SVĚTA je možná a nutná, až neposlušné křesťanské svině budou zničené. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Další texty jsou přetažené z dřívějších kapitol PAMĚTNÍ KNIHY soudu vzpurných. Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. V Lidových novinách ze dne 17.6.2017, Vratislav Ludvík uvedl, že současnou energetiku ovládl ekonomický chaos, což je dle Bible BYBYLON. Současná energetika proto stojí na rozscestí, odkud všechny cesty vedou do PEKEL třetí světové války, k úplnému, rychlému, nesmyslnému zničení všech fosilních paliv, za něž TVORSTVO nemá žádnou náhradu. Uvedl, že energetiku ovládá ekonomický chaos, ekonomický BABLÓN, způsobený geneticky prasečím rozumem vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích politiků pravice a levice, a odborníků na energetiku VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Vpodstatě uvedl, že v energetickém Kocourkově Česka všichni jsou lži lidem, protože nejsou se svými energetickými koncepcemi v koncích. Žalm14/1,5až96/7až107/10,18,27,43až132/5,8, atd. Vratislav Ludvík uvedl konečně pravdu tím, že napsal, že všechna fosilní paliva v Evropě končí v roce 2050. Uvedl, že plyn přežije uhlí a ropu asi o dvacet let. To znamená, že totální ropný kolaps nastane brzy, již v roce 2030, kdy, dle bible, nebude v Česku, v energetickém Kocourkově, ani žhavé uhlí na ohřátí, protože boháčům, ekonomům a bankéřům se určitě zhroutí SKÁLA promyšlených vychytralostí, kterou jsou PRACHY, a lži o křesťanském Bohu, odpouštějícím hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Platí již pouze správná Boží energetická koncepce, kterou je odpočinutí od díla omylného, to je HMOTNÉHO pomateného TVORSTVA, od díla ekonomické a energetické ZHOUBY. Lži, že Bůh odpustil neposlušnému TVORSTVU, jeho lži o koncepci energetiky, vyšly najevo až nyní, na SOUDU boháčů a jejich Bohů, bankéřů, to je DÉMONŮ, jejich DÉMONSKÉHO, ekonomického učení. Cíl se blíží, vláda jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA se blíží, jsme mu blíž a blíž. Stačí odhodit ZEMSKOU TÍŽ, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nákladné udržování skanzenu tradic začarovaného kruhu lží o Hospodinu, a lží o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, NETVORA, ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, uvedené v kapitole 228, pomocí skanzenu tradic byrokracie stávající STÁTNÍ SPRÁVY, která nechce slyšet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nedává žádný smysl. Udržování stávající vlády u moci nad lidmi a Bohem, pomocí imperialistických zákonů DÉMONŮ, to je EKONOMŮ, a Baalů, to je boháčů, stvořené pro militaristickou nespravedlnost vlády Baalů, to je boháčů, nad pracujícím lži lidem, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka. Vědci z VUT v Brně, DUCHOVNÍ, NEOMYLNÍ, se již musí stydět, za ovoce úmyslů boháčů, za jejich nespravedlnost charity, almužny a sociálních dávek pro bezdomovce, Mat.5/3,9,14,18,20, a za nesmyslnou energetickou koncepci mrtvého Baala, DUCHEM CHUDÉHO NETVORA, DÉMONA ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, pouze na ELEKTŘINU, to je pouze na obnovitelnou ELEKTŘINU, která dle GRAFU na www.pametni-kniha.cu, nedávno činila pouze cca 0,64 %, z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Jeho DÉMONSKÉ, to je ekonomické nauky o koncepci energetiky Česka na elekřinu, nemohou neposlušný lži lid Česka, energeticky, ekologicky a mravně spasit. Je zapotřebí se na tohoto Boha neposlušných a vzpurných boháčů rozhněvat, a neprodleně ho vyhnat do říše ticha, to je na smetiště dějin. 2.Kor.4/3,10/4až13/5,8, Jediným vědcem je Bůh, který dává vědcům svůj rozum tak, jak chce on sám. Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, směřuje ke svému cíli. K neprodlenému nastolení vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad celým SVĚTEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Energetiku ovládá ekonomický chaoz, protože Vratislav Ludvík, v Lidových novinách ze dne 17.6.2017 lže o tom, že baterie jsou dobré a energeticky spasitelné z toho důvodu, že zajišťují skladování energie např. z fotovoltaiky. Je to stejný nesmysl, jaká byla energetická koncepce vůdců technického lži lidu VUT v Brně, docenta Kadrnožky, a ČVUT, děkana Hrdličky, na neprodlenou výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, velikostí Temelína, jako náhradu za ropu, což je uvedeno na konci kapitoly 176. Energetický ekonomický Kocourkov v Česku pokračuje z toho důvodů, že technický lži lid, chce vymyslet, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, energetickou spásu ekonomicky, což je blud bláznů, největšího kalibru. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá technický lži lid, který místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, chce stále sloužit svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, ZBRANÍM, PRACHŮM, atd. Vůdce ekologického lži lidu, exministr Bedřich Moldán, v Lidových novinách ze dne 15.6.7017 lže, že spalováním fosilních paliv lidsto získává více než 80 % energie. Není to pravda, je zřejmě, např. v Česku, že fosilní paliva zajišťují více, než 90 % energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Energie jaderná, není energie obnovitelná. Stejně tak nejsou obnovitelné aku baterie, vyráběné z neobnovitelných surovin, pomocí fosilních paliv. Konec éry stabilního podnebí souvisí s naprosto nesmyslným, naprosto šíleným, rabováním fosilních paliv, za které technický lži lid nedokáže vymyslet náhradu, protože, při odstoupení Božího rozumu, o správné koncepci energetiky, má rozum pouze geneticky prasečí. Energetická koncepce vládnoucích KOZLŮ, premiéra Sobotky a ministra Zaorálka, jsou KOTLÍKOVÉ DOTACE a ZELENÁ ÚSPORÁM, což je větší nesmysl, než plány na postavení 40-ti kusu jaderných elektráren, velikosti Temelína, děkana ČVUT Hrdličky. Kvůli křesťanským, militaristickým žvástům NEVĚSTKY, MRZKÉ ŽENY, Lucie Endlicherové z twr@twr.cz, stále nikdo není v koncích se svými energetickými koncepcemi. Proto orgány trestné v trestním řízení z Brna a z Rosic, mají povinnost donutit technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty, aby, jako NEOMYLNÍ, veškerou svou starost o Česko, a obnovitelnou energetiku, svěřili Bohu, jeho NEOMYLNÉMU, Božímu rozumu. Bohem vyvolený technický lži lid Česka, noví kněží jediné církve Česka, jediné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost učinit rozhodnutí, o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 arény v Praze. Zde budou souzeny všechny pronárody SVĚTA. Zde budou rozdrcené HLAVY velkých zemí, NETVOŘI, lháři, šílení zločinci, váleční zločinci, prezidenti Putin, Trump a také NETVOR, ekonom, prezident ZEMAN. Žalm110/3,6, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Kor.1/27,4/20,15/33. Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude rozhodnuto o tom, že na dálnici u Říček, a na všechny dálnice Česka a SVĚTA, budou položeny koleje, pro místní dopravu.

 

12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba cca 35-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY, jeho zvířecího mozku. Jer.1/17až6/19až31/27,32, Kaz.3/18,8/8, atd. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty vlády premiéra Sobotky, na dostavbu Dukovan či Temelína, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. To znamená že obnovitelná elektřina dnes činí cca 1 % z celkem 100 % obnovitelné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou, dle textů Písma, navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru, DUCHA KLAMU svého zvířecího EGA, svého JÁ. Sír.4/18,5/5,7/16,43/31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si podíl energií zjistil sám u CZSO, u pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem navrhl dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, a dále dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Dle GRAFU, obnovitelná elektřina činí pouze 0,64 % z celkem potřebné obnovitelné energie pro Česko. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ, žití na výnosný trh tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Bůh mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, premiér Sobotka lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na obnovitelnou elektřinu, která činí necelé 1 % z celkem potřebné obnovitelné energie. Bůh fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, vypracovaný dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ostatní údaje o energetice, jsou na konci kapitoly 176, viz NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci vlády zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, a která proto tvoří pouze necelé 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT, je v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných, vzpurných sviní Česka, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ, není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho správné koncepce energetiky, protože Baal, premiér Sobotka odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, premiér Sobotka tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, a Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého technického lidu. Řím1/18až3/6,8/19,11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce premiéra Sobotky, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého KOZLA premiéra Sobotky. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale šílení zločinci. Sobotka a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Premiér Sobotka má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného vzpurného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do novoluní 19. října 7017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

477.

mudr.novacek@seznam.cz, hardyn@vimvic.cz, info@vimvic.cz, prihonska@galen.cz, postabo.prstc@cpost.cz, ombudsman@rozhlas.cz, tuma@lfhk.cuni.cz, twr@twr.cz, praha@kaes.cz, logo@logoped.cz, fr.hanzlicek@volny.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, tucek@nemcb.cz, brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, blaho@bo.rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, morava@bo.rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, ales@kastl.cz, pavel.kaspar@rozhlas.cz, fara@domasov.info, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, obec@obec-ricky.cz, alena@penzion-u-bohusa.cz, veleba44@gmail.com, demokrat@centrum.cz, nejedly@stranaprav.cz, sladeckuv@email.cz, smidpetr@tiscali.cz, zdeno.s@centrum.cz, mynarv@seznam.cz, zdenekstengl@seznam.cz, radek.augustin@seznam.cz, jankurka@atlas.cz, matejka@jicin.eu, Lkostak@seznam.cz, jdp@centrum.cz, jaroslav@masopust-exportimport.cz, rkk@stranaprav.cz, dalibor.blazek@kr-karlovarsky.cz, jaroslav.borka@krajkv.cz, martin.havel@krajkv.cz, zdenek.hrkal@krajkv.cz, jiri.klsak@krajkv.cz, cely.roman@kr-jihomoravsky.cz, blaha.libor@kr-jihomoravsky.cz, crha.jiri@kr-jihomoravsky.cz, dolezel.michal@kr-jihomoravsky.cz, drapalova.jana@kr-jihomoravsky.cz, grois.jan@kr-jihomoravsky.cz, grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz, hlavenka.jiri@kr-jihomoravsky.cz, horak.jiri@kr-jihomoravsky.cz, hybler.petr@kr-jihomoravsky.cz, chlup.igor@kr-jihomoravsky.cz, janulik.miloslav@kr-jihomoravsky.cz,

478.

jurka.karel@kr-jihomoravsky.cz, kalinova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, korkesova.sarka@kr-jihomoravsky.cz, adam.p@fce.vutbr.cz, blasinski.p@fce.vutbr.cz, elektrodesign@elektrodesign.cz, gebauer.g@fce.vutbr.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, hajkova.l@fce.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, stp@stpcr.cz, plasek.j@fce.vutbr.cz, horinkova.l@fce.vutbr.cz, maurerova.l@fce.vutbr.cz, oslejskova.m@fce.vutbr.cz, pocinkova.m@fce.vutbr.cz, rubina.a@technikabudov.cz, sikula.o@fce.vutbr.cz, tesar.z@fce.vutbr.cz, h.topic@email.cz, uher.p@fce.vutbr.cz, rubinova.o@fce.vutbr.cz, veliskova.e@fce.vutbr.cz, vendlova.l@fce.vutbr.cz, jakubvrana@seznam.cz, wawerka.r@admas.eu, wiezbicka.h@fce.vutbr.cz, vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz, homolova.vvi@gmail.com, vera.jirova.vvi@gmail.com, stp@stpcr.cz, informace@brno.cz, posta@brno.cz, tis@brno.cz, kabele@fsv.cvut.cz, michal.kabrhel@fsv.cvut.cz, frolik@fsv.cvut.cz, daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz, miroslav.urban@fsv.cvut.cz, martin.kny@fsv.cvut.cz, ondrej.nehasil@fsv.cvut.cz, vladimira.linhartova@fsv.cvut.cz, michal.bejcek@fsv.cvut.cz, papez@fsv.cvut.cz, zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz, kabele@fsv.cvut.cz, michala.balounova@fsv.cvut.cz, lucie.dobiasova@fsv.cvut.cz, ondrej.horak.1@fsv.cvut.cz, utp@fs.cvut.cz, michael.valasek@fs.cvut.cz, dekan@fs.cvut.cz, infostud@fs.cvut.cz, petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, petr.konvalinka@cvut.cz, josef.jettmar@cvut.cz, zbynek.skvor@cvut.cz, martina.hlobilova@cvut.cz, josef.svoboda@cvut.cz,

479.

vlcek@fd.cvut.cz, tajemnik@fs.cvut.cz, vyzkum@fs.cvut.cz, vyuka@fs.cvut.cz, jan.reznicek@fs.cvut.cz, Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, marek.begeni@fs.cvut.cz, Jan.Kralicek@fs.cvut.cz, Yauheni.Kachalouski@fs.cvut.cz, pavel.vybiral@fs.cvut.cz, NirmalSunilkumar.Parmar@fs.cvut.cz, svab@ice-ckait.cz, viacheslav.shemelin@cvut.cz, ariana.lajcikova@szu.cz, schwarzer@sasprojekt.cz, Borivoj.Sourek@cvut.cz, jiri.hemerka@fs.cvut.cz, roman.vavricka@fs.cvut.cz, Petr.Zelensky@fs.cvut.cz, bittnar@fsv.cvut.cz, duskova@casopisstavebnictvi.cz, zazvorka@casopisstavebnictvi.cz, spolek@fsv.cvut.cz, mail@fsv.cvut.cz, info@spolekznalcu.cz, frantisek.drkal@fs.cvut.cz, info@farnostsalvator.cz, sekretariatdekana@lf3.cuni.cz, cestanakl@volny.cz, cestaknihkupec@volny.cz, knihydomecek@seznam.cz, chcibytbloger@martinus.cz, orko@orko.cz, naslovicko@martinus.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, logo@logoped.cz, vrakos@nbox.cz, obec@obec-ricky.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, fara@domasov.info, pavel.kaspar@rozhlas.cz, twr@twr.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, havlicek@mpo.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, skala@fme.vutbr.cz, pavel.hajek@czso.cz, rektor@vutbr.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz,

480.

office@oda.cz, press@oda.cz, bilek@oda.cz, jan.koci@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, eva.kavinova@ods.cz, zuzana.parikova@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, milena.tumova@ods.cz, region.jihocesky@ods.cz, region.prazsky@ods.cz, region.karlovarsky@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.vysocina@ods.cz, tiskove@socdem.cz, mklang@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, archiv@socdem.cz, vicha.petr@mubo.cz, vanar@psp.cz, sklenakr@psp.cz, birkej@psp.cz, press@kscm.cz, leftnews@kscm.cz, halonoviny@halonoviny.cz, stuchlikova@psp.cz, filip@psp.cz, Petr.Simunek@praha.eu, josef.skala@kscm.cz, dolejsj@psp.cz, info@konecna.cz, kovacik@psp.cz, pustejovsky@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, duchanova@anobudelip.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, kysela@anobudelip.cz, hazova@anobudelip.cz, prchal@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, haspeklo@anobudelip.cz, sefl@anobudelip.cz, maly@anobudelip.cz, info@top09.cz, opatrny@anopbudelip.cz, michal.fiser00@seznam.cz, capek@anobudelip.cz, jan.michael.kubin@hnuticesta.cz, pavel.severa@top09.cz, jakub.hnat@top09.cz, jan.dubanic@hnuticesta.cz, volby@top09.cz, international@top09.cz, brno@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, emil.sedlarik@top09.cz, mikulas.peksa@pirati.cz,

481.

jaroslav.kuchar@hnuticesta.cz, lucie.meskanova@hnuticesta.cz,kubik@top09.cz, anita.beganyova@hnuticesta.cz, cesta@hnuticesta.cz, josef.zickler@radnaroda.cz, frantisek.jochman@radnaroda.cz, hana.kadlubova@radnaroda.cz, tiskove@stan.cz, roman.urbanek@radnaroda.cz, miloslav.janicek@radnaroda.cz, jan.nemec@stan.cz, lucie.krejcova@stan.cz, kraj.plzensky@radnaroda.cz, jana.gajosova@radnaroda.cz, praha@radnaroda.cz, kraj.pardubicky@radnaroda.cz, lvice333@centrum.cz, kraj.plzensky@radnaroda.cz, klabusay.d@gmail.com, press.grund@tiscali.cz, michal.kadluba@radnaroda.cz, michaela.rojtova@radnaroda.cz, jan.farsky@stan.cz, wolfova@radostnecesko.cz, info@radostnecesko.cz, zdenka.markova@stan.cz, starosta@mestopacov.cz, jana.krutakova@stan.cz, petr.kulhanek@stan.cz, milan.stovicek@stan.cz, marek.pieter@stan.cz, vit.rakusan@stan.cz, michaela.opltova@stan.cz, jiri.svec@stan.cz, michaela.matouskova@stan.cz, josef.cogan@stan.cz, radim.srsen@stan.cz, ludmila.bubenikova@stan.cz, petr.gazdik@stan.cz, info@petrhannig-rozumni.cz, kancelar@svobodni.cz, mluvci@svobodni.cz, clanky@svobodni.cz, pokorny@svobodni.cz, hron@svobodni.cz, soska@svobodni.cz, aranyfelix@gmail.com, jirku@svobodni.cz, casa@svobodni.cz, mach@svobodni.cz, smetka@svobodni.cz, josef.kales@svobodni.cz, miroslav.adamovic@seznam.cz, iskova@svobodni.cz, kubicek@svobodni.cz, pimek@svobodni.cz, pajonk@svobodni.cz, helena.lasztoviczova@seznam.cz,

482.

praha@blokprotiislamizaci, vysocina@blokprotiislamizaci, info@pirati.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, tobias.esner@pirati.cz, info@spd.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, karolina.sadilkova@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, ivan.bartos@pirati.cz, vojtech.pikal@pirati.cz, martin.smida@pirati.cz, jakub.michalek@pirati.cz, obcane2011@seznam.cz, info@obcane2011.eu, tomas.vrba@fjfi.cvut.cz, info@referendum.cz, horava@kdu.cz, cacakova@kdu.cz, jelinkova@kdu.cz, hrusova@kdu.cz, filipova@kdu.cz, kodickova@kdu.cz, platenik@kdu.cz, smakal@kdu.cz, cernin@kdu.cz, zakova@kdu.cz, honet@kdu.cz, polmanova@kdu.cz, info@csns.cz, p92@ceske-volby.cz, jana.malikova@realiste.cz, info@realiste.cz, sekretariat@ceskasportovni.cz, info@dsss.cz, lamprecht@dsss.cz, ds.praha@europe.com, jihomoravsky@spd.cz, zlinsky@spd.cz, olomoucky@spd.cz, moravskoslezsky@spd.cz, pardubicky@spd.cz, vysocina@spd.cz, jihocesky@spd.cz, stredocesky@spd.cz, praha@spd.cz, liberecky@spd.cz, plzensky@spd.cz, info@na-s.cz, ustecky@spd.cz, karlovarsky@spd.cz, kralovehradecky@spd.cz, vaclavkrejci@na-s.cz, filipkova@stranaprav.cz, info@stranaprav.cz, spdv@centrum.cz, it@zeleni.cz, robin.ujfalusi@zeleni.cz, info@zeleni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 7017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v červenci 2017. Česko, při odstoupení Božího rozumu od neposlušných křesťanských sviní, či NETVORŮ, nebude vysokorychlostní. Jako neomylné, to je úplně poslušné, bude na špici světového dění. Stoupat výš bude, když VUT v Brně, Bohu vděčné, bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16,43. Neposlušní, od novoluní MĚSÍCE od 19. října 7017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří.