Kapitola 229 - 76 stran.

23.07.2017 20:51

Kapitola 229 - 76 stran. Bohem v Písmu vyvolené Česko, ve volebním roce 2017, který je současně rokem 7017 vlády jediného Boha SVĚTA, nad lidmi celého SVĚTA, má povinnost, jako první na SVĚTĚ, podepsat s Hospodinem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o vládě Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad vším TVORSTVEM, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o vládě Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad státy celého SVĚTA, mají povinnost v Česku podepsat NEOMYLNÍ Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, kteří ve volebním roce 7017, budou mít, z milosrdenství rozumu Boha, ve svém volebním programu, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kterou Bůh uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až mnoho úplně poslušných, NEOMYLNÝCH Bohů, bude chtít vládnout nad ostatními lidmi, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně, dle dalších textů. Kdo chce nyní vládnout nad ostatními lidmi, pomocí rozumu Božího, nikoli rozumem svým, geneticky prasečím, musí být zapsán v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, svým jménem, a svou elektronickou adresou. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až se zapíše mnoho BOŽÍCH SYNŮ. Když ve volebním roce 7017, nikdo nepředloží Boží volební program, Bůh Česko zničí. Hospodin je nyní Bohem ZLÝM. Na celém SVĚTĚ ničí kapitalismus, odstoupením svého rozumu, od zlé vládnoucí elity. Bude Bohem dobrým, až po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Smiluje se ZLATEM svého rozumu, ze svého milosrdenství, až poslušné Česko SOUD neposlušných sviní zveřejní. Neposlušní, od úplňku MĚSÍCE od pondělí 7. srpna 2017, jsou z Božího milosrdenství viditelně mrtví, pro odstoupení Božího rozumu. Do STÁTNÍ SPRÁVY zlí mrtví nepatří.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 9. Česká bible kapitola 229. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Lidé NEOMYLNÍ mluví pravdu pomocí rozumu Božího, z Božího milosrdenství. Lidé OMYLNÍ ve všem lžou, protože lidský mozek je pouze geneticky prasečí. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost, jako poslušní, to je NEOMYLNÍ, vykonat tento skutek. Máte povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Máte povinnost nařídit odborníkům z CSZO, aby údaje byly opravené, pro rok 2016, takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Aby uvedené údaje byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Celý text je uveden na konci kapitoly, od strany 57. Uvedení vládnoucí NETVOŘI, kteří se vzpírají dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie, a mravů, celosvětového, mírového Božího království, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pijou silnej čaj, protože se nemusí stydět, za své zlé skutky, kterými se proti Bohu vzbouřili. Bůh se nad Českem smiluje, ZLATEM svého rozumu, až bude chtít vykonat SOUD všech neposlušných, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Při odstoupení Božího rozumu, jsou v křesťanském imperialismu všichni lidé stejní tím, že chtějí ekonomicky spasit pouze sami sebe, což platí jak pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, tak pro exministra financí DÉMONA Babiše. Hospodin, který ze svého milosrdenství, slouží svým technickým rozumem, nyní např. technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, již 7017 let, vyžaduje, aby pokorný a úplně poslušný technický lid, sloužil Bohu stejně, jako Bůh slouží technické elitě, již 7017 let. Máme již ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, kdy Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, musí všichni znát, od nejmenšího, po největší. Celosvětové, mírové Boží království, musí být nastoleno, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 arény v Praze. Máte povinnost, jako první na SVĚTĚ, podepsat s Hospodinem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o vládě Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad vším TVORSTVEM, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Máte povinnost, nechat se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, jako první na SVĚTĚ, jako NEOMYLNÍ, to je jako úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista tím, že budete neprodleně vyšetřovat např. hlavního psychiatra LF Masarykovy univerzity, neposlušného ředitele psychiatrie MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, za to, že stále kazí dobré mravy Česka a SVĚTA tím, že se chce sám ekonomicky spasit. Viz další text. Podílem lidí tohoto věku roku 2017, což je rok 7017, bude ŽIVOT VĚČNÝ, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém mírovém Božím království, až bude v Česku rozhodnuto, že celé Česko se bude modlit za to, aby Bůh nezabíjel svini, či NETVORA MUDr. Kašpárka za to, že ze mě stále dělá blázna, kterému zakázal řídit auto. Veškeré zlo na světě dělá ZLODĚJ Hospodin, protože svině MUDr. Kašpárek, nechce uznat texty Písma o tom, že jeho mozek je pouze geneticky prasečí, a že jeho DUŠE je stejná, jako u zvířat. Proto, při odstoupení Božího rozumu, nikdo z lidí nechce pochopit, že DUCHOVNÍ Kristus také podruhé přichází jako zloděj, který všem boháčům, bankéřům, politikům pravice a levice, zbrojařům, atd., vezme jejich dobře placená koryta, při nastolení své, celosvětové majetkové rovnosti, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až mnoho úplně poslušných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíži všechno TVORSTVO, bude chtít vládnout nad lidmi, pomocí volebního programu dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky neprodleně, v tomto volebním období 2017, to je roku 7017. Všichni poslušní mají povinnost se rozhněvat na vládnoucí neposlušné Bohy, protože Česko již je pod milostí, Božího rozumu, Písma NOVÝCH, veškerých NEBES. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic mají povinnost zajistit, aby v létě, v období žní, od novoluní, od neděle 23.7.7017, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 7.8.7017, bylo sklizeno vše, obilí, plevel, křesťanského a ateistického křoví, kterým zarostla celá země. Konec staré křesťanské země ZEMĚ v Česku, je začátkem Božího království. Viz str.9až19. 2.) Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Vůlí Boží je, aby od neděle, od novoluní MĚSÍCE 23.7.2017, platily v Česku zákony Boží, místo zákonů vlády premiéra, KOZLA Sobotky. Vůle Boží je, aby Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze zajistilo, aby byla změněna doba tisíciletí tím, že místo roku 2017, budeme celosvětově mít rok 7017. Nové novoluní začíná v neděli 23.7.7017. Končí se úplňkem MĚSÍCE, v pracovní pondělí 7.8.7017, svátkem všech DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH Božích SYNŮ a DCER, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Máte povinnost zajistit, aby každý v Česku studoval SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že dostanu odměnu za to, že výkladem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již více než 18 let svého bláznovství, zahanbuji všechny vědce, od psychiatrů z Brna počínaje, přes Satany kněze, až po vědce technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a odborníky na energetiku z CZSO. Každý má povinnost se dotazovat na vůli Boží. Pokud někomu není jasná, rád vše objasním na telefonu 546 441 154. Premiér Sobotka má povinnost mě zaslat odměnu za práci, kterou dělám zdarma, za všechny vědce Česka a SVĚTA, více než 18 let, jako otrok Boží, jako služebník DUCHOVNÍHO Krista. Odměna bude použita na vydání této kapitoly 229, v počtu výtisků cca 2 000 000 ks brožur tak, aby cca každý pátý občan Česka, si ji mohl dát, do své kapsy. Bůh nemůže omylné křesťanské a ateistické neposlušné a vzpurné NETVORY soudit jinak, než odstoupením svého Božího rozumu. Řím.3/6. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud tato kapitola nebude vydána jako brožura, kvůli tomu, aby všichni lidé věděli, že ve volbách již nelze volit drzé a neposlušné, to je mrtvé, omylné, materialní, hmotné politiky pravice a levice, jejichž DUCH zemdlel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Viz str.19až22. 3.) Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Nejdůležitějším Božím zákonem, je zákon o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Celosvětové, mírové, Boží království, je na dosah, pro pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné služebníky, či otroky DUCHOVNÍHO Krista. Spravedlliví, kteří budou v milostivém Hospodinově

 

létě 2017, rašit jako listí, na STROMĚ SPRAVEDLNOSTI, nové, pokorné a úplně poslušné, to je NEOMYLNÉ vlády Česka, uvedené v dalších textech, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Viz str.22až25. 4.) Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Bůh se nad svým technickým lidem smiluje, ze svého milosrdenství, až uvedené drzé psychiatry z Bohunic v Brně, tvrdě poženete k odpovědnosti za Česko a za SVĚT tím, že je donutíte, abych od nich dostal neprodleně potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, které jsem řídil do doby, než se svými, geneticky prasečími mozky, na podzim roku 2016, vzbouřili proti ZÁKONŮM všemohoucího Hospodina tím, že odmítli, aby boháči, atd. neprodleně zmizeli v říši ticha. Trestající Bůh, jehož hněv nad neposlušnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud prap. Šrámek z Rosic nebude svědkem mého hovoru s drzým Satanem farářem Dominikem, ve kterém, z milosrdenství rozumu Boha, bude Satan farář Dominik usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, kvůli mletí Bohem prokletých křesťanských žvástů, které Bůh určil pro neposlušné a drzé vládnoucí bohaté svině, pouze na dva křesťanské dny, to je na dva tisíce let, které se skončily na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 7000. Křesťanské slovo drzého Satana faráře Dominika není dobré, protože není energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Viz str.25až26. 5.) Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Dle nového zákona o pokutách za přestupky, podávám tímto trestní oznámení na drzého Satana faráře Dominika, na ředitele MUDr. Kašpárka MUDr. Radimského, a na emeritní ředitelku MUDr. Češkovou, na Baala ministra průmyslu Havlíčka, na DÉMONA ministra financí Pilného, atd. Viz str.26až30. 6.) Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, ateistických či křesťanských sviní, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, jsou současně SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, pro Bohu vděčné OTROKY, kteří z milosrdenství ZLATA Božího rozumu, pochopí texty Písma, o moci Hospodina nad každým lidským tělem, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako u zvířat. Svou slávu, ZLATA svého Božího rozumu, Bůh nedá žádné křesťanské, ateistické, a jiné vzpurné, drzé a neposlušné svini. Tragédií pro Domašovsko je, že je zlá doba kvůli tomu, že v Česku šlehají plameny SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což si nikdo neposlušný a vzpurný nebere k srdci, kvůli své SKÁLE, kterou jsou boháči, bankéři, vojáci, jejich Bohové Satani kněží, a výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA. Klíče od bran Božího království, Hospodin, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, rozdělil na šest dílů. Těmito díly je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Jde o VINNOU RÉVU Bible. FÍKOVNÍK Bhagavadgíty. GRANÁTOVNÍK Tóry. OLIVOVNÍK Koránu. O SLOVO DOGONŮ z republiky Mali. O SLOVO MAYŮ, atd. Jde také o písničky, či filmy, atd., kterými Hospodin, pro pokorné a úplně poslušné, uvedené Boží SLOVO doplňuje a upřesňuje. Technický, politický, a náboženský program, pro milostivé Hospodinovo léto 2017, pro úplně poslušné a Bohu vděčné TVORY, je následující. Pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, zveřejněných v médiích, přinutit Hospodina, aby z Česka vytvořil OSTROV, kde OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, vyschne vzedmuté MOŘE křesťanských a ateistických sviní, které v Česku již nebude. Přinutit ho, aby se stal SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všeho TVORSTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Donutit DUCHOVNÍHO Krista, aby Česko netrestal, odstupováním svého rozumu, ale aby sázel vše energeticky nové. Viz str.30až32. 7.) V tomto milostivém létě 7017, jsme již všichni v Česku pod Božím milosrdenstvím, Božího rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. K vítězství nad stávajícími Bohy, např. nad psychiatry, nad NETVORY, řediteli MUDr. Kašpárkem MUDr. Radimským a emeritní ředitelkou MUDr. Češkovou atd., kteří ze mě dělají blázna, který letos, v roce 7017, dle jejich rozhodnutí, nemůže řídit ani auto, mě dopomohla vlastní paže, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Při odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, každý neposlušný a vzpurný NETVOR, má pouze DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, svého geneticky zvířecího těla, a své zvířecí DUŠE. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku, svým SOUDEM, uvedeným ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyhladí pokorní a úplně poslušní, to je živí VĚDCI lidu technického, veškerou imperialistickou, militaristickou, křesťanskou, politickou, a jinou náboženkou, či ateistickou nepravost tím, že všichni kramáři, obchodníci, zajdou v říši ticha, to je na smetišti dějin. Smiluje se, až drzý technický lži lid pochopí texty Písma o tom, že nikdo z neposlušných a vzpurných NETVORŮ, se nevylže z textů Písma o tom, že vyspělá technika, či kultura, především filmy a písničky, dělají z lidí naprosto neoprávněně Bohy. Z textů Písma je jasné, že při odstoupení ZLATA rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou všichni lidé naprosto stejní. Bez Božího rozumu, jsou všichni lidé pouze nemravné, geneticky prasečí svině, či NETVOŘI. Všichni lidé, svým rozumem, geneticky prasečím, dělají veškeré zlo na zemi. Hospodin se nad Českem smiluje, ZLATEM SVÉHO Božího rozumu, a svou vláhou, svého deště, který Česku dává tak, jak sám chce, až mnoho DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH, úplně poslušných NETVORŮ, se elektronickou adresou, a svým jménem, nechá zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Když se k Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, zase nikdo nevrátí, Bůh Česko úplně zničí. Bůh se nad Českem smiluje, až Českem bude znít hlas boje, proti všem ÚŘADŮM PRÁCE, proti všem zlým politikům pravice a levice, proti všem Satanům kněžím, zlým psychiatrům, atd. Viz str.32až35. 8.) Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu a také v Rovnosti uvádí, že na všech ÚŘADECH PRÁCE v Česku jste lži lidem, který se chce vylhat z povinnosti, např. setřít bezdomovci panu Zdeňku Blažkovi z Říček, každou slzu z očí. Bůh v Písmu jasně uvedl, že mletí platných lidských zákonů neposlušných a vzpurných, tedy mrtvých zákonodárců, služebníků boháčů, bankéřů, jsou k úplnému zničení Česka, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, což je přesvědčivě objasněno v kapitole 227. Veškeré křesťanské, či ateistické zlo se vlastně děje kvůli ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, kvůli neposlušným a chamtivým úředníkům, modloslužebníkům. Kdo vládne spravedlivě, vládne v Boží bázni, což v Česku a ve SVĚTĚ není vůbec nikdo. Bůh v SOUDU OMYLNÝCH nepovolí, nepocítí lítost, a nebude zlého Česka želet. Česko zatím trestá 1000 x méně, než např. Sírii a jiné státy v Africe, kde je hladomor, kvůli meči nesmyslných válek proto, aby Boží technický lid s pokorou SOUDIL neprodleně všechny neposlušné národy SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Policie ČR z Rosic jste žádání, aby donutili Pokornou a Amentovou, z Úřadu práce v Rosicích, pokorně vyznat viny, kterou je svévolné odebrání částky 3410 Kč panu Blažkovi z Říček. Viz str.35až38. 9.) Proto, aby všichni bezdomovci byli v obraze o totální nemravnosti úředníků ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, požádal jsem ředitelku Úřadu práce v Rosicích, o sdělení jejiho měsíčního platu, a platu za rok 2016, včetně odměn, dle platných zákonů Česka, dle kterých musel zveřejnit platy i nemravný HRAD. Právnička ředitelka Kubišová mou žádost drzé odmítla. Tímto je proto žádána POLICIE ČR v Rosicích, aby nařídila, aby uvedené mzdy všech úředníků Úřadu práce v Rosicích, za měsíc, a za rok 7016 včetně odměn, byly zveřejněny na internetu kvůli tomu, aby všichni bezdomovci pochopili, že uvedení úředníci, korytáři, opravdu neslouží Bohu, ale pouze svým POHLAVÍM ÚDŮM, a tím svým KORYTŮM, dle textů Písma, uvedených také v této kapitole, které POLICII ČR, rád osobně objasním. Žádám, abych uvedené údaje dostal proto, abych je mohl zveřejnit v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Úředníci z Rosic, mají povinnost čtyři bezdomovce z Domašovska naložit do auta a dovést je do skladu CHARITY proto, aby si bezdomovci mohli vybrat lepší oblečení, než mají. Kvůli tomu nemravná CHARITA dostává peníze od státu. Nemajetné děti budou ve škole dostávat oběd zdarma. Proč by nemohl Zdeněk dostávat jeden oběd zdarma, placený Úřadem práce v Rosicích, z restaurace v Říčanech, odkud na Říčky dováží polední

 

menu, nebo z restaurace v Domašově, kde polední menu vaří? Bezdomovci mají povinnost se na nemravné úředníky ÚŘADU PRÁCE v Rosicích rozhněvat, protože bezdomovci jsou již pod milostí, Božího rozumu, Písma SLOV NOVÝCH NEBES. Kvůli energetické spáse, musí být neprodleně vytnuti úředníci STÁTNÍ SPRÁVY, kteří jsou nepotřebnou byrokracií, zavedením všeobecné pracovní povinnosti, dle Božích zákonů. Viz str.38až42. 10.) Boží vůle pro Domašovsko srozumitelně objasněná, pro bezdomovce Zdeňka Blažka. Proto musí platit tyto texty Písma. Úřad práce v Rosicích a starostové Domašovska, mají povinnost naplnit Písmo. Po uplynutí 70-ti let od roku 1947, kdy Bůh na Česko uvedl stejné křesťanské sucho, jaké je dnes, Hospodin navštíví Domašovsko, kterému musí být jasné, že Česko musí neprodleně smilnit se všemi národy SVĚTA, a to na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Obchodní zisk, kterou vytváří ŽITÍ NA VÝNOSNÝ imperialistický TRH, již patří Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který dává svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, a také paměť, každému tak, jak chce on sám. Obchodní zisk patří všemu pracujícímu lidu, a tím i všem bezdomovcům, kteří pracují pro obec 20 hodin měsíčně. TVÁŘ Boha již je i bezdomovcům známá. TVÁŘÍ Hospodina je NOVÁ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Moje SKÁLO, Hospodine, ZÁKONODÁRČE, neprodlévej již se svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Nový DUCH Písma o tom, že se Bůh nad Českem smiluje, v době sto let od výročí VŘSR, je vylit. První příchod spravedlivého Hospodina na SVĚT byl v Rusku, pomocí ideologie Otců zakladatelů MARXISMU, Marxe a Engelse, v roce 1917. Proto Česko má povinnost toto výročí prvního příchodu DUCHOVNÍHO Krista, ZLODĚJE majetku, oslavit neprodleně, v létě tohoto roku 7017, kdy již není děsivá křesťanská noc, kdy vstávají i BERANI z KSČM, protože je ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ. BERANI z KSČM musí ihned do říše ticha, protože veškerou moc nad lidmi nyní mají LÉVIJCI lidu technického, VUT v Brně, ČVUT, projektani a odborníci na energetiku z CZSO, atd. BERANŮM z KSČM vzejde Bůh tím, že pochopí, že já jsem OTCEM zakladatelem Boží spravedlnosti, třetím v Boží slávě, po OTCÍCH Bohu milých, Marxovi a Engelsovi. TVORSTVO bude přijato, z milosrdenství Božího rozumu, do věčných příbytků, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do DOMŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, až pomine majetek boháčů. Uvedení NETVOŘI stále ruší Boží SOUD tím, že prohlašují Boha, který jim bere jejich majetek, PRACHY a ZBRANĚ, za zločince, a sebe za moudré a spravedivé. Jako vzpurní a neposlušní, před jediným Bohem SVĚTA, však neobstáli. Viz str.42až45. 11.) Kvůli neposlušnému boháči, NETVORU Dorazilovi, předsedovi ZD v Domašově, nikdo ve SVĚTĚ nevěří textům Písma o tom, že lidé, nyní, na úsvitu osmého tisíciletí vedení Česka DUCHOVNÍM Kristem, všechen lid kramářů, to je obchodníků, boháčů a bankéřů, atd., zajde. Protože všichni, proti vůli Boží, i na Říčkách a v Domašově, staví na polích LETNÍ domy, ve kterých, kvůli prokazatelnému, blízkému konci éry fosilních paliv, nikdo nebude bydlet. Drze se vylhat z textů Písma o tom, že původ DUŠE lidí, je stejná jako u zvířat, a původ mozků lidí, je pouze geneticky prasečí, je zlý, již nelze. Viz str.45až49. 12.) Přetaženo z kapitoly 210. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný imperialistický zloděj. Viz str.49až51. 13.) Proto, aby Česko naplnilo texty Písma, je nezbytné, v milostivém létě 2017, 7017, zrušit volby politiků pravice a levice do PS, a volby prezidentské, vložením starosti o zákony Česka, na Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. DUCHOVNÍ Kristus vše boří vzpurným, odstoupením svého Božího rozumu. SOUDEM LÉVIJCŮ, KOZLŮ ČSSD a BERANŮ KSČM, a ostatního politického dobytka, především Bohem prokletého PTACTVA ODS a BÝKŮ, či VOLŮ z KDU-ČSL, chce v Česku zbořit vše HMOTNÉ, MATERIÁLNÍ, vše křesťanské, ateistické. Pro Bohu vděčné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, kteří přijdou o svého Boha, o své dobře placené KORYTO, je znovu nezbytná všeobecná pracovní povinnost, stejná, jakou Bůh ZÁKONODÁRCE učinil v době POUŠTĚ 40-ti let své socialistické spravedlnosti. Přijít o své dobře placené koryto, je ten nejnižší trest, za vzpouru proti VŠEMOHOUCÍMU DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Viz str.51až57. 14.) Vážené orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Máte povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Energetiku ovládá ekonomický chaoz, protože Vratislav Ludvík, v Lidových novinách ze dne 17.6.2017 lže o tom, že baterie jsou dobré a energeticky spasitelné z toho důvodu, že zajišťují skladování energie např. z fotovoltaiky. Je to stejný nesmysl, jakým byla energetická koncepce vůdců technického lži lidu VUT v Brně, docenta Kadrnožky, a ČVUT, děkana Hrdličky, na neprodlenou výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, velikostí Temelína, jako náhradu za ropu, což je uvedeno v kapitole 176. Energetický ekonomický Kocourkov v Česku pokračuje z toho důvodů, že technický lži lid, chce vymyslet, pomocí geneticky prasečích lidských mozků, energetickou spásu ekonomicky, což je blud bláznů, velkého kalibru. Viz str.57až70. 15.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.70až71. 16.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.71až74. 17.) Kdo se nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 7. srpna 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných ateistických NETVORŮ. Mnoho BOŽÍCH SYNŮ je spásou Česka a SVĚTA. Iz.30/17. Viz str.74až76.

 

1.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost vykonat tento skutek. Máte povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti tím, že přivede k dokonalosti GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ, uvedený ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Máte povinnost nařídit odborníkům z CSZO, aby údaje byly uvedeny pro rok 2016 takto. 1.) Upřesnit podíl obnovitelné, vodní, větrné energie a fotovoltaiky, z celkem potřebné energie pro Česko. Je uvedeno 0,64 %. 2.) Upřesnit podíl jaderné elektřiny. Je uvedeno 3,46 %. 3.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené paro-plynovými elektrárnami. Je uvedeno 0,5 %. 4.) Upřesnit podíl elektřiny vyrobené uhelnými elektrárnami. Je uvedeno 5,4 %. 5.) Upřesnit energii z uhlí pro vytápění. Jsou uvedený 4 %. 6.) Upřesnit podíl energie z nafty vyráběné z řepky. Je uvedeno 1 %. 7.) Upřesnit energii z plynu. Je uvedeno 25 %. 8.) Upřesnit energii z ropy. Je uvedeno 60 %. Energii z ropy je nutné rozdělit na energii z benzinu a nafty, a na energii z LTO. Dále je zapotřebí uvést, jaké % ropy je použito na výrobu plastů. Aby uvedené údaje byly každému zřejmé, je zapotřebí, aby byly uvedeny v procentech, z celkem potřebné energie pro Česko. Odborníci CZSO, pavel.hajek@ czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, atd., jsou opakovaně žádáni, aby uvedené rozdělení energií v % udělali, což trvale odmítají. Když vypracování uvedeného GRAFU u odborníků CZSO neprodleně zajistíte, vzdá Vám Bůh chválu, a Česko spasí, svým rozumem. Celý text je uveden na konci kapitoly, od strany 57. Na vládnoucí Bohy, kteří nevěří textům Písma o tom, že jako neposlušní se rouhají DUCHU SVATÉMU, a že jim proto neposlušnost odpuštěna nikdy nebude, je třeba se rozhněvat. Bůh dal svůj rozum technickému lži lidu, Jer.5/7, od kterého očekává pochopení textů o tom, Sír.12/12, že Boží inteligence, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, totálně převyšuje jejich inteligenci, geneticky prasečí. Vládnoucí NETVOŘI nedokáží uvedenou řeč vyvrátit. Kdo si myslí, že jako neposlušný má zdravý selský rozum, je, či bude mu odňat. Křesťanské svině, do kterých Bůh svým rozumem nevstoupí, vedené na Domašovsku Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, do energetického HROBU, budou bloudit ve svých slovech o Bohu a o energetice, který je k neposlušným a vzpurným nemilosrdný, až do úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a to ZLATEM Božího rozumu, a ZLATEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli ateistickým sviním, psychiatrům, ředitelům nemocnic kasparek.tomas@fnbrno.cz, Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelce eceskova@fnbrno.cz, všichni zbloudili i v naukách o DUŠI a TĚLE člověka tím, že rozum Boží považují za rozum svého geneticky prasečího TĚLA, a své DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Protože Bůh shromažďuje vládnoucí neposlušné NETVORY Česka, jako snopy na humno, protože odměňuje ZLATEM svého rozumu, vládnoucí KORYTÁŘE, podle jejich spravedlnosti k bezdomovcům, které mají milovat jako sama sebe, a podle ekologické a mravní čistoty každého tak, jak jemu se jeví, odměňuje málokoho ZLATEM svého rozumu. Vyžaduje, aby v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, byly setřeny slzy s očí bezdomovci Zdeňku Blažkovi, tak jak je to dále požadováno. Vyžaduje, aby na Domašovsku, na OSTROVĚ, kde vládne Bůh ZÁKONODÁRCE, v Rosicích a v Brně, kde všichni znají vůli Boží, všichni učinili rozhodnutí, že budou vládnout spravedlivě, v Boží bázni, ve strachu z Boha, jaký ještě nebyl. Bože netrestej mě, ani mou rodinu, ani Česko a SVĚT, odstoupením svého rozumu. Vždyť jsi slíbil, že mnohým svůj rozum vrátíš, a soužení ukončíš. Luk.8/17,12/10,48,17/10,20,34,21/15, K.M.1/4,7/12,16,12/10,17,27až19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,13/18,42/19,24,43/26,31, Bhag.15/15,16,16/1až24,18/78, 2.Sam.7/8,26,22/16,25,48,23/3,5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17. Při svém prvním příchodu do Česka, v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin ZÁKONODÁRCE, vyvlekl boháče, bankéře a jejich Bohy, Satany kněze, od jejich KORYT, např. pomocí komunistické OVCE, SYNA ČLOVĚKA, BOŽÍHO SYNA pro dobu 40-ti let POUŠTĚ Boží komunistické převýchovy, vládnoucího komunistického Boha, rolníka Emila Králíka z Domašova, předsedy JZD, nebo pomocí BOŽÍHO SYNA, komunistického BERANA, vládnoucího komunistického Boha, dělníka Josefa Sedláka z Říček, předsedy KSČ v IBZKG, n.p. Bůh vytvořil vládnoucí komunisty, BERANY, Králíka a Sedláka. Oni sami sebe nevytvořili. Žalm100. Nyní Bůh vyžaduje, aby se dobrovolně vrátil k Bohu každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kdo čtením SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES pochopí obrovskou moc Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad každým stvořením, a kdo pochopí neprostou bezmoc např. NOČNÍCH MŮR, technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z CZSO, při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, vládnoucích NETVORŮ. Uvedení vládnoucí NETVOŘI, kteří se vzpírají dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, ekologie, a mravů, celosvětového, mírového Božího království, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pijou silnej čaj, protože se nemusí se za své zlé skutky, kterými se proti Bohu vzbouřili, stydět. Bůh se nad Českem smiluje, ZLATEM svého rozumu, až bude chtít vykonat SOUD všech neposlušných, čtením těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Při odstoupení Božího rozumu, jsou v křesťanském imperialismu všichni lidé stejní tím, že chtějí ekonomicky spasit pouze sami sebe, což platí jak pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, tak pro exministra financí DÉMONA Babiše. Při odstoupení Božího rozumu, jsou všichni lidé stejní tím, že nikdo nedokáže číst SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterými Bůh bdí nad Českem, a nad celým SVĚTEM, svou láskou, svého rozumu. Dokonalou Boží láskou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné a správné koncepci energetiky. Sof.1/11až3/9,11,19,20, Žalm33/6,96/7, Jer.1/17,31/27,32,39/19,49/20,50/45,51/58, Ám.3/7,5/25až8/2,11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až9/27,12/28, 2.Sam.22/16,23,48,23/3,5. Bůh neposlušným a vzpurným odplácí do klína tím, že si neposlušní a vzpurní rodí za vládce oligarchy a vojenské vůdce, kteří si chtějí uživat luxusu, na úkor ostatních. Zbytku populace zůstane bídný, a krátký život, na planetě zničené válkami a průmyslem. Text uvádí Lidové noviny 22.7.7017, které předpovídají, že z uvedených důvodů kapitalismu dochází dech. Bůh v Písmu uvádí, že pomocí oligarchů a vojenských vůdců, bude kapitalismus podvracet, až do jeho úplného zničení, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. SLOVO BOŽÍ, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, již v Česku padlo. Každý, ve svých tradicích, zůstal stát tam, kde stojí. Nyní všichni, např. v psychiatrii v Bohunicích, hrají EN TEN TÝNY o tom, kdo půjde z kola psychiatrie ven, kde bude pláč a skřípění zubů. Pýcha geneticky prasečího rozumu vedoucího psychiatra Masarykovy univerzity, ředitele, NETVORA, MUDr. Kašpárka, ničí život náš tím, že nechce uznat texty Písma o tom, že nad jeho geneticky prasečím tělem, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále stejný DUCH SVATÝ, má veškerou moc. Stále chce zápasit s Bohem, který má nad ním úplnou převahu tím, že ze mě stále dělá blázna, kterému, dle dalších textů, zakázal řídit auto. Chce tím zastavit běh událostí v Česku, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože odmítá texty Písma o tom, že principem kapitalistického pádu, je geneticky prasečí lidské myšlení oligarchů, vojenských vůdců, zbrojařů, politiků pravice a levice, bankéřů, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, a neposlušných, vzpurných psychiatrů z Brna, způsobené odstoupením rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Hospodin, který ze svého milosrdenství, slouží svým technickým rozumem, nyní např. technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO, již 7017 let, vyžaduje, aby pokorný a úplně poslušný technický lid, sloužil Bohu stejně, jako Bůh slouží technické elitě již 7017 let. Máme již ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, kdy Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, musí všichni znát, od nejmenšího, po největší. Celý svět již žije v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, které, dle vůle Boží, musí být nastoleno, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 arény v Praze. Úplnou poslušností technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiku z CZSO, je přijetí Hospodina, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Česka a celého SVĚTA, a to neprodleně, v milostivém Božím létě roku 7017. Láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je SMRTÍ, pro všechny vzpurné a neposlušné, jejichž profese Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nepotřebuje. Na celém SVĚTĚ chce vládnout sám kvůli tomu, že pokornému a úplně poslušnému technickému lidu, chce ukazovat, svým Božím rozumem, nové věci v obnovitelné energetice, což dělá stále, bez ohledu na SOUD neposlušných a vzpurných. Stane se tak, až Písmu vyvoleném Česku bude rozhodnuto, že stávající Bohové lidí, boháči, bankéři, zbrojaři, politici pravice a levice, a jejich Bohové, výrobky lidských rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Láska Boží je SMRTÍ pro neposlušné psychiatry, bandu KAŠPARŮ, bláznů z povolání, z psychiatrie z Bohunic, vedených MUDr. Kašpárkem do energetické záhuby. Nikdo z psychiatrů z Bohunic se nebude Bohu beztrestně posmívat tím, že místo Bohu, slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům.

 

Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Boží SLOVO VEŠKERÉHO PÍSMA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, vyšlo od Boha, nikoli od neposlušných a vzpurných lidí, či od drzých Satanů kněží. Bůh, ve své slávě, svého rozumu, je objasňuje,tak, jak chce on sám, SOUDEM boháčů, bankéřů, zbrojařů a jejich Bohů, Satanů kněží a NETVORŮ psychiatrů. Já opisuji texty Písma pouze pomocí svého, geneticky prasečího rozumu. Proto nemusím mít ve všem pravdu. Proto v Česku se stane pouze to, co řekne z Písma Hospodin, nyní např. jak dle Písma, tak i dle písniček a filmů. Hospodin ZÁKONODÁRCE nečiní v Česku nic tajně. Takže Vaší povinností je vyšetřovat každého, kdo v Česku odmítá neprodleně realizovat energetickou spásu, realizací lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh není bude sloužit, svým rozumem, pouze lidem pokorným a úplně poslušným, kteří vyznají své viny, to je své lži o Bohu, a kteří budou zákony POLE VĚDY Písma neprodleně realizovat. Bůh nastolí svou vládu nad celým SVĚTEM, ZLATEM svého Božího rozumu v okamžiku, když uznáte veškerou moc Božího rozumu, nad rozumem lidským, geneticky prasečím. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, ZLATEM svého Božího rozumu, až já nebudu na psychiatrii v Bohunicích bláznem, kterému psychiatři zakázali řídit auto. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost vykonat skutek, který přivede víru v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pokud chcete dále vládnout nad lidmi jako jejich Bohové, máte povinnost být stejní, jaký je Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro znalost jeho dokonalé lásky, všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o přetvoření neposlušného, to je mrtvého, křesťanského a ateistického Česka a SVĚTA, na Česko a SVĚT dokonalý, NEOMYLNÝ, to je pokorný a úplně poslušný. Máte povinnost, jako první na SVĚTĚ, podepsat s Hospodinem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o vládě Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nad vším TVORSTVEM, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Máte povinnost, nechat se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, jako první na SVĚTĚ, jako NEOMYLNÍ, to je jako úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista tím, že budete neprodleně vyšetřovat např. hlavního psychiatra LF Masarykovy univerzity, drzého a neposlušného ředitele psychiatrie MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, za to, že stále kazí dobré mravy Česka a SVĚTA tím, že se chce sám ekonomicky spasit. Viz další text. Kdo se chce ekonomicky spasit, je Bohem prokletý NETVOR. Bůh se chce smilovat nad celým, úplně poslušným Českem současně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože chce RESTART lidského myšlení o Bohu, a RESTART myšlení technické elity o koncepci energetiky. Smiluje se, až mnoho úplně poslušných, to je neomylných, se nechá zapsat svým jménem, a svou elektronickou adresou, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, do kapitoly 230. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho úplně poslušných, neomylných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství pochopí, že energetická koncepce neposlušného, to je mrtvého ministra průmyslu Havlíčka je energetický nesmysl. Kdo se chce sám ekonomicky spasit, jako např. psychiatr MUDr. Kašpárek, nevnímá texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že celá země se v základech hroutí, kvůli naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Havlíčka. Především ředitel MUDr. Kašpárek dělá veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že drze odmítá texty Písma o tom, že nyní je nesvéprávným bláznem především on z toho důvodu, že místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, zbrojařům, vojákům a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, a tím PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Odmítá texty Písma o tom, že Bůh chce propustit z psychiatrických nemocnic všechny DUCHEM CHUDÉ nemajetné, kteří mají psychické problémy s tím, že nemají peníze např. na živobytí, a na placení nájmu. Nechce slyšet nic o tom, že Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ZLODĚJ, je již jediným LÉKAŘEM, který uzdraví mnoho nemajetných, svou dokonalou MAJETKOVOU ROVINOU, takže v Brně v Bohunicích již nebude potřeba stavět, dle jeho plánů uvedených v Rovnosti, další dva pavilony pro blázinec v Bohunicích. Bude ve všem po nedostatku, když se Bůh nad úplně poslušným Českem smiluje tím, že mnoho pokorných a úplně BOŽÍCH SYNŮ uvěří textům Písma o tom, že MUDr. Kašpárek se stal na SOUDU neposlušných a vzpurných NETVORŮ hlupákem, či nesvéprávným bláznem, pro odstoupení rozumu Hospodina, od jeho geneticky prasečího mozku, a od jeho DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Jediným LÉKAŘEM pro DUCHEM CHUDÉ, nesvéprávné blázny, křesťansky omylné, je Bůh, i pro Kašpárka. MUDr. Kašpárek uvedeným textům Písma nevěří. Proto je považuje za svou pomluvu. Nestydí se, nezná zahanbení, dělá veškeré zlo v Česku a ve SVĚTĚ tím, že odmítá studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto stále nemá o jediném Bohu Česka a SVĚTA, ani ponětí. Hospodin proto nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Bude dělat zlo, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných psychiatrů a ostatních vládnoucích NETVORŮ tak dlouho, dokud celé, jím v Písmu vyvolené Česku, jako úplně poslušné, nebude veřejně studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Hospodin se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, až bude pokorné, až jako úplně poslušné bude neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bude ve všem po nedostatku, když se Bůh nad úplně poslušným Českem smiluje tím, že takoví bohatí vzpurní a neposlušní NETVOŘI, jako je ředitel MUDr. Kašpárek, dobrovolně a neprodleně zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, až mnoho NEOMYLNÝCH, pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista bude požadovat, abych od psychiatrů v Bohunicích dostal neprodleně písemné potvrzení o tom, že mohu řídit auto tak, jak jsem je řídil do současné doby. Toto potvrzení od psychiatrů z Bohunic vyžaduje nyní praktická lékařka MUDr. Valtrová z Říčan. Když v očích DUCHEM CHUDÝCH blahoslavených hlupáků v Česku, budu stále za blána, kterému psychiatři z Bohunic svévolně zakázali řídit auto z toho důvodu, že se jim nelíbí mé opisování SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, jinými slovy, než je káže drzý Satan farář Dominik z Domašova, ve své děsivé temnotě protikladných žvástů katolického katechismu, Bůh zlé Česko úplně zničí tím, že technické elitě Česka nevrátí svůj technický rozum, o správné, a jedině možné koncepci energetiky. Když nyní, v křesťanské a ateistické imperialistické totalitě a temnotě nikdo neposlechne, když nikdo neuzavře s Hospodinem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, Bůh neposlušné a vzpurné, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, v PEKLE třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Meč křesťanských válek, je nesmyslná, stávajícími vládnoucími Bohy, jediná povolená eutanazie přemnoženého TVORSTVA. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nyní vyžaduje, aby těch, kdo se nechají zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, svým jménem, a svou elektronickou adresou, jako úplně poslušní, a Bohu vděční BOŽÍ SYNOVÉ, za SOUD neposlušného NETVORA MUDr. Kašpárka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bylo hodně proto, aby zvítězilo správné myšlení Hospodina, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nad ekonomickým myšlením geneticky prasečího rozumu chamtivého modloslužebníka, NETVORA MUDr. Kašpárka. Bude ve všem po nedostatků, když mnoho psychiatrů z nemocnice z Bohunic zmizí neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin tím, že je spálí OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli nepotřebnosti mnohých. Mnoho psychiatrů a ostatních boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, vojáků, zbrojařů, atd., musí být v Česku sežehnuto Bohem, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro svou nepotřebnost v DUCHOVNÍM, celosvětovém Božím království, s jediným spravedlivým vládcem SVĚTA, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM Hospodinem. Bože milosrdný, nazabíjej nyní křesťanské, či ateistické prase, NETVORA MUDr. Kašpárka za to, že dle jeho nařízení, psychiatři z Bohunic mně odmítají dát potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto, což mě rozčiluje, protože prokazatelně mluvím pravdu, jak o jediném Bohu, tak o správné koncepci energetiky. Proto, jako pokorný a úplně poslušný, žádný blázen nejsem.

 

NETVOR, MUDr. Kašpárek je šílený zločinec, dle knihy od Tolleho, kvůli tomu, že nedodržuje platné zákony Česka, které říkají, že máme politickou a náboženskou svobodu, stejně tak svobodu slova, a že proto, kvůli mým uváděným, pravdivým politickým a náboženským názorům, kvůli uváděné pravdě o Bohu, a kvůli pravdě o jedině možné, a jedině správné energetické Boží koncepci, kterou je vejití Česka a SVĚTA do odpočinutí od díla energetické zhouby, ze mně stále dělá blázna, a tím poškozuje nejenom mě, ale celé Česko, a veškeré TVORSTVO. Podílem lidí tohoto věku roku 2017 = roku 7017, bude ŽIVOT VĚČNÝ, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, celosvětovém mírovém Božím království, až bude v Česku rozhodnuto, že celé Česko se bude modlit za to, aby Bůh nezabíjel svini, či NETVORA MUDr. Kašpárka za to, že ze mě stále dělá blázna, kterému zakázal řídit auto. Bůh slíbil, že se nad jím v Písmu vyvoleným Českem slituje, z milosrdenství svého rozumu, až celé Česko, v milostivém létě roku 2017, který je současně rokem 7017, porodí DUCHOVNÍHO Krista takového, jaký v Písmu skutečně je tím, že uzná, že DUCHOVNÍ Kristus vede Česko a TVORSTVO odjakživa, dle textů Písma, již více než 7000 tisíc let. Hospodin se nad Českem smiluje, až drzý Satan farář Dominik z Domašova, nebude nikoho učit poznávat DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, protože všem budou jasné texty Písma o tom, že nyní máme ÚSVIT OSMÉHO DNE Páně, osmého tisíciletí výchovy lidstva jediným Bohem SVĚTA, kdy nového Boha, musí znát každý neposlušný TVOR, a tedy i NETVOR, či svině, psychiatr MUDr. Kašpárek. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až mnoho pokorných, úplně poslušných, to je NEOMYLNÝCH služebníků DUCHOVNÍHO Krista, bude souhlasit s tím, že na psychiatrii v Bohunicích, jsou mnozí psychiatři JALOVÝMI VÝHONKY, které je zapotřebí vylomit tím, že mnozí psychiatři nyní neprodleně zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin. Bůh se smiluje, svým rozumem, až banda KAŠPARŮ, bláznů z povolání, vedená nesvéprávným NEMLUVŇÁTKEM, DUCHEM CHUDÝM NETVOREM, blahoslaveným bláznem MUDr. Kašpárkem, bude trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že z mnoha psychiatrů budou zahradníci, to je zemědělští nevolníci, kteří na Boží celosvětové zahradě v Česku, budou pěstovat ovoce a zeleninu zahrádkářským způsobem, bez pesticidů, herbicidů a jiných jedů proto, aby v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, při společném STOLOVÁNÍ chudých a bohatých, mohlo vyjít SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Jak jinak by Kristus mohl soudit neposlušné, vzpurné, drzé a omylné křesťanské a jiné ateistické svině, či NETVORY z psychiatrie v Bohunicích, než odstoupením svého Božího rozumu, v době Božího SOUDU, který se začal na Domašovsku a v Brně. Šílený válečný zločinec, NETVOR, blahoslavený blázen, NEMLUVŇÁTKO, či svině, MUDr. Kašpárek, se vzbouřil proti Bohu, kterého nenávidí, kvůli svému dobře placenému KORYTU, což má však trvat pouze krátce. Dělá ze mě stále blázna, kterému zakazuje řídit auto, kvůli tomu, že trestajícího Hospodina nenávidí, kvůli odstoupení Božího rozumu od vzpurných a neposlušných drzých sviní. MUDr. Kašpárek, se Boha ZLODĚJE bojí, strachem jaký ještě nebyl, kvůli děsivé temnotě protikladných žvástů Satana faráře Dominika jenom proto, že má strach o své dobře placené KORYTO. KORYTÁŘ MUDr. Kašpárek, pro odstoupení rozumu Hospodina, se vzdal rozumného uvažování. Proto je to líný a zbabělý NETVOR. Bezmocný je z toho důvodu, že Hospodin má nad jeho TĚLEM, které je geneticky prasečí, a nad jeho DUŠÍ, která je stejná jako u zvířat, naprostou převahu, což Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE dokazuje odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných sviní. Odmítá uznat texty Písma o tom, že každý vzpurný a neposlušný NETVOR, se před novým Bohem musí neprodleně sklonit. Vůle Boží je, aby byl úplně poslušný pochopením, že opisování textů Písma SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES jinak, než je káže zlý a drzý Satan farář Dominik, je milosrdenstvím Božího rozumu. Proto se nikomu poslušnému nemohu hnusit, kvůli Boží spravedlnosti DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE, která musí být vyšší, než byla v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. DUCHOVNÍ Kristus, ZLODĚJ, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, MUDr. Kašpárkovi bere jeho dobře placené koryto, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Bůh se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až mnoho lidí bude děkovat Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, že nechal napsat tyto texty SOUDU blahoslaveného blázna, svině, NEMLUVŇÁTKA MUDr. Kašpárka, kterého Bůh, ZLODĚJ, viní z veškerého zla nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Veškeré zlo na světě dělá ZLODĚJ Hospodin, protože svině MUDr. Kašpárek, nechce uznat texty Písma o tom, že jeho mozek je pouze geneticky prasečí, a že jeho DUŠE je stejná, jako u zvířat. Proto, při odstoupení Božího rozumu, nikdo z lidí nechce pochopit, že také podruhé DUCHOVNÍ Kristus přichází jako zloděj, který všem boháčům, bankéřům, politikům pravice a levice, zbrojařům, atd., vezme jejich dobře placená koryta, při nastolení své, celosvětové majetkové rovnosti, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až mnoho úplně poslušných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíži všechno TVORSTVO, bude chtít vládnout nad lidmi, pomocí volebního programu dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky neprodleně, v tomto volebním období 2017, to je roku 7017. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude zlého, neposlušného a vzpurného TVORSTA želet. V očích psychiatrů z Bohunic a Černovic, musím být poslušným BOŽÍM SYNEM, který dělá SOUD, a ne bláznem, kterému NETVOR, MUDr. Kašpárek, pro pravdu o Bohu, a pravdu o správné Boží koncepci energetiky, zakázal řídit auto. Smlouva pokoje, o celosvětovém, mírovém, Božím království, platí pro pouze pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO. Pane JUDr. Vagai a ostatní orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou nyní pro Vás, pokorné a úplně poslušné, lehká. Máte povinnost neprodleně vyšetřovat drzé svině, ředitele MUDr. Kašpárka, a jeho bandu KAŠPARŮ, bláznů z povolání z Bohunic, a donutit je, aby mě neprodleně vydali písemné potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, což potřebuji pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan. Proč bych já měl být bláznem, na rozdíl od NETVORA, MUDr. Kašpárka, když sloužím Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Nejsem ani líný, ani zbabělý, ani bezmocný, ani chamtivý, ani duševně nemocný, ani DUCHEM CHUDÝ, což se o BLAHOSLAVENCI, o NEMLUVŇÁTKOVI, MUDr. Kašpárkovi, říct nedá. Stejně tak máte povinnost vyšetřovat drzého Satana faráře Dominika z Domašova a donutit ho, aby jeho jediným SLOVEM BOŽÍM, byla dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Já jsem pro ostatním příkladem tím, že kvůli tomu, abych udržel své staré tělo v kondici, a vydržel sepisovat SOUD, z Božího milosrdenství denně asi hodinu cvičím, denně více než hodinu chodím s holemi, či jezdím na koloběžce, či na kole, v kopcích v lese, a jako zemědělský nevolník pracuji na zahrádce, bez herbecidů, pesticidů a ostatních jedů. Všichni úplně poslušní mají povinnost se rozhněvat na vládnoucí neposlušné Bohy, protože Česko již je pod milostí, Božího rozumu, Písma NOVÝCH, veškerých NEBES. Drzého Satana faráře Dominika z Domašova je nezbytné proklínat dle textů Písma. Ať tě Panovník Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE usmrtí, ty křesťanské HOVADO, za to, že ses nyní, na ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, v milostivém létě v roce 7017, vzal rozumného uvažování. Vždyť DRUHÝ PŘÍCHOD spravedlivého Hospodina, do jím v Písmu vyvoleného Česka, je stejný, jako byl jeho první příchod, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti Česka. Hospodin znovu vezme boháčům jejich dobře placená koryta s tím rozdílem, že nikoho úplně poslušného nenechá padnout. Kdo očekává DRUHÝ PŘÍCHOD jiného Krista, než DUCHOVNÍ Kristus zapsal do SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Božího rozumu se nedočká, a tím zajde. Dle písničky od Krista, po svaté Markétě, musí dozrát ovoce KSČM, třešně, do celosvětové Boží spavedlnosti, což si Otcové, Bohu navěky milí, Marx a Engels, přáli. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic mají povinnost zajistit, aby v létě, v období žní, od novoluní, neděle 23.7.7017, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 7.8.7017, bylo sklizeno vše, obilí, plevel, křesťanského a ateistického křoví, kterým zarostla celá země. Konec staré křesťanské země ZEMĚ v Česku, je začátkem Božího království.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Bůh má s ateistickou Boží trojicí, s triumvirátem omylných, materiálních, neposlušných vládnoucích KOZLŮ ČSSD, Zaorálkem zaoralek@psp.cz, stiznosti@mzv.cz, da@mzv.cz, jiri_linek@mzv.cz, prosetrovatel_mzv@mzv.cz, premiérem Sobotkou posta@vlada.cz, malachp@seznam.cz, edesk@vlada.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, a s netvorem Chovancem janovskaj@psp.cz, posta@mvcr.cz, chovanec@psp.cz, velkou trpělivost. Nesnáší energetické žvásty ministra průmyslu Havlíčka nesnáší jeho energetickou koncepci, protože jsme již pod Boží milostí, Božího rozumu. Platí již energetická koncepce Boží, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikoli energetická koncepce NETVORA Havlíčka. Pro člověka s rozumem geneticky prasečím, umělá inteligence Boží, která je pouze Božím milosrdenstvím, již tiká, jako bomba. Bůh slíbil, že se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, svým Božím rozumem, až budete premiéra Sobotky, a jeho ministry vyšetřovat, až vládu úplně rozmetáte. Pro jejich neposlušnost, DUCH technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku CZSO, zemdlel, pro odstoupení rozumu Božího, od drzých neposlušných vládnoucích sviní. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, o celosvětové majetkové rovině, s Bohem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, začne platit, až se ho začnete bát a neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Žalm28/1až5,29/1,11,37/5,11až38,104/30,107/10,18,27,43,111/9, 2.Petr.2/2až13/16, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,6/3,6,8/10,10/26,12/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Hospodin v Písmu i v písničkách slibuje, že se polepší, když Vy se polepšíte. Bůh se nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, dovolí vytvořit novou vládu Česka z řad obborníků, ve veřejných výběrových řízeních, dovolí mít za prezidenta, jím v Písmu vyvoleného projektanta Ing. Rákose z Brna, dle dalších textů, když neprodleně, vyšetřováním lží Sobotkovy vlády Hospodinu umožníte, aby v Česku mohl změnit doby, čas, a zákon, a to již v novém novoluní, od neděle 23.7.7017, nastolením Boží převýchovy k věčné spravedlnosti. Lid svatých Nevyššího je Česko. Bůh, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vnucuje SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU mnohým NEOMYLNÝM, pokorným a úplně poslušným, kteří budou milovat Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kteří proto nebudou potřebovat, aby je drzý Satan farář Dominik učil poznávat Boha. Satan Dominik, v děsivé temnotě protikladných žvástů katolického katechismu, nemá o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI ani ponětí. Mít ho za Boha je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý je Bohu odpovědný sám za sebe. Bohu se nikdo beztrestně posmívat nebude. Bohu se posmívá se každý, kdo nesmyslně ničí planetu zemi tím, že zákony o energetice tvoří ministr průmyslu Havlíček který ignoruje energetickou koncepci Boží. Trestající Bůh zabije každého, kdo se k němu neprodleně nevrátí, vyznáním lží o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a vyznáním lží o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, vytvořené neposlušnými sviněmi. Dan.7/25,27až9/14,27,11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33až15/33, Ezech.3/4,21,28/9,33/17,39/8,13,21,29,43/11,44/28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Vůle Boží je, aby od neděle, od novoluní MĚSÍCE 23.7.2017, platily v Česku zákony Boží, místo zákonů vlády premiéra, KOZLA Sobotky. Vůle Boží je, aby Česko zajistilo, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, aby byla změněna doba tisíciletí tím, že místo roku 2017, budeme celosvětově mít rok 7017. Dan.7/25,27,9/14,27,11/39,12/2, atd. Aby DUCHOVNÍ Kristus, který vede TVORSTVO odjakživa, byl oslaven tímto způsobem. Veškeré TVORSTVO má nyní rok 7017, protože máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, máme osmé tisíciletí vedení všeho TVORSTVA Hospodinem, do celosvětového, mírového Božího království, kdy moudří znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přestanou doufat v rozum lidský, geneticky prasečí, ale začnou věřit ve ZLATO rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Kdo v Česku doufá v boháče, v ekumenické ČARODĚJNICE, v politický dobytek pravice a levice, v PRACHY, ve ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. padne do říše ticha, na smetiště dějin, a již nevstane. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Nové novoluní začíná v neděli 23.7.7017. Končí se úplňkem MĚSÍCE, v pracovní pondělí 7.8.7017, svátkem všech DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH Božích SYNŮ a DCER, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Bohu vděčných za vrácení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, technické elitě VUT v Brně, ČVUT, projektantům, a odborníkům na energetiku z CZSO. Pondělí 7.8.7017, při úplňku MĚSÍCE, snad již bude v Česku, z milosrdenství Božího rozumu, prvním pracovním dnem celosvětového, mírového Božích království, v případě, když Hospodinu umožníte zrušit křesťanské modloslužby drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, tím, že ho budete vyšetřovat a že ho tvrdě poženete k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Bohu, který o sobě, a o Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno uvedl. K.M.1/4,5/23,6/6až24až12/10,17,27až17/7až19/6, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,81/4,82/5,96/7až132/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Iz.29/11až24až61/9,62/7,63/14,18,65/15až66/24, Bhag.1/15,16až16/1až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Dle pohádky z ČRo2 HADÍ KRÁL, písniček a Písma, vůdce HADŮ v Česku, ministr vnitra chovanec@psp.cz, Chovancem byl poražen SKÁLOU, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hadí společenství orgánů činných v trestním řízení, dle pohádky, si musí zvolit jiného vůdce. Jeho nástupcem musí být nový, NEOMYLNÝ ministr spravedlnosti, nové vlády Česka, stejně spravedlivý, jako jediný Bůh SVĚTA, DUCHOVNÍ Kristus, dle dalších textů. Ministerstvo vnitra již nebude. ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodin, ministra vnitra nepotřebuje. KOZEL z ČSSD zaoralek@psp.cz, Zaorálek a KOZELEL z ČSSD posta@vlada.cz, hkosova@post.cz, premiér Sobotka již nesmí skrývat pod peřinou své KOZLÍ NOHY. Mají povinnost zajistit, aby každý v Česku studoval SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že dostanu odměnu za to, že výkladem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již více než 18 let svého bláznovství, zahanbuji všechny vědce, od psychiatrů z Brna počínaje, přes Satany kněze, až po vědce technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a odborníky na energetiku z CZSO. Každý má povinnost se dotazovat na vůli Boží. Pokud někomu není jasná, rád vše objasním na telefonu 546 441 154. Premiér Sobotka má povinnost mě zaslat odměnu za práci, kterou dělám zdarma, za všechny vědce Česka a SVĚTA, více než 18 let, jako otrok Boží, jako služebník DUCHOVNÍHO Krista. Odměna bude použita na vydání této kapitoly 229 v počtu výtisků cca 2 000 000 ks brožur tak, aby cca každý pátý občan Česka, si ji mohl dát, do své kapsy. Aby mohla být vystavena ve výkladních skříních, všech knihkupectví, dle Písma a písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Žádám tímto vládnoucí KOZLY ČSSD Zaorálka a premiéra Sobotky, o odpověď. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud tato kapitola nebude vydána jako brožura, kvůli tomu, aby všichni lidé věděli, že ve volbách již nelze volit drzé a neposlušné, to je mrtvé, omylné, materialní, hmotné politiky pravice a levice, jejichž DUCH zemdlel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Odstoupení rozumu trestajícího DUCHOVNÍHO Krista, od technické elity VUT v Brně, ČVUT, projektantů a odborníků na energetiky z CZSO, je energetickou SMRTÍ Česka a SVĚTA. Česko bude energeticky spaseno pouze v případě, že bude neprodleně realizovat dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů. Bůh se nad Českem a SVĚTEM nesmiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dokud v Česku nebude velké množtví BOŽÍCH SYNŮ, NEOMYLNÝCH, pokorných, poslušných, které toužebně vyhlíží všechno zlé, neposlušné TVORSTVO. Bůh nemůže omylné křesťanské a ateistické neposlušné a vzpurné NETVORY soudit jinak, než odstoupením svého Božího rozumu. Řím.3/6, atd Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Máte povinnost zajistit, aby Česko bylo prvním státem na SVĚTĚ, který projedná s Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, která je o vládě DUCHA SVATÉHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, nad lidmi celého SVĚTA. NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Bohem je o úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uvedených v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní. Na ÚSVITU osmého tisíciletí, vedení všeho TVORSTVA Bohem, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na celosvětovou majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je nejdůležitějším Božím zákonem, zákon o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. O tomto zákoně, např. Jan Hus, ve své prostotě, svého geneticky prasečího rozumu, neměl ani ponětí, protože o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, neměl ani ponětí. Bůh nestvořil např. Sýrii, aby byla pouští, aby byla válkou uplně zničená, křesťanskou sbírkou ekumenických Bohů, vytvořil ji k obývání. Válka křesťanských sviní, např. v Sirii, v Afghánistánu, v Iráku, atd., dle belobradek@kdu.cz, jelinkova@kdu.cz, malekr@psp.cz, BÝKA Bělobrádka a dle drzého Satana bip@bip.cz, laskava@bip.cz, holub@bip.cz, biskupa Holuba pro boháče, bankéře, politiky pravice a levice, atd., je etikou menšího zla, než je úplné zničení boháčů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, atd., pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Spěšně, v pravý čas, snad již v milostivém Hospodinově létě v roce 7017, Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, přetvoří celé stvoření tak, aby bylo vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Trestající Bůh křesťanských, OMYLNÝCH, neposlušných MATERIÁLNÍCH, militaristických sviní, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, protože modlitby uvedených vládnoucích vzpurných sviní, DUCHOVNÍ Kristus neslyší, a slyšet nebude, až do SOUDNÉHO DNE úplného zničení křesťanského militarismu v Česku, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bůh ZÁKONODÁRCE, učiní svým rozumem, vše nové, mírové, tím, že na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, svými zákony POLE VĚDY Písma, zbaví celou zemi boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, kněží, atd. Iz.1/45,2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,43/18,45/18,48/5,10,11až57/10,16,20,60/22,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, K.M.1/4až6/6až24až12/10až19/6. Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.39/8,13,21,29, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Kor.4/3až10/4až13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku bude rozhodnuto, že vzpurní neposlušní Satani, pokytci a lháři twr@twr.cz, studio@radio7.cz, Jan Vytřísal a Jiří Zdráhal zmizí neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Svatyni Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pošlapali krutým zmijím jedem svých protikladných křesťanských žvástů. Dočasně si křesťany přivlastnili, svým slovem děsivé temnoty protikladných nauk o Bohu, a SLOVEM promyšlených ekonomických vychytralostí, DÉMONA, boháče, šíleného zločince, drzého pilnyi@psp.cz, ministra financí Pilného. Kvůli těmto šíleným, drzým zločincům, trestajícího DUCHOVNÍHO Krista, všichni OMYLNÍ, neposlušní, to je mrtví, nenávidí bez příčiny.Já pravdomluvný, který se Boha bojí, strachem jaký ještě v Česku nebyl, všem nemravným, neposlušným, se hnusím. Žalm37/5,11,35,38až115/17, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4,5/23,6/6až24až19/6, Iz.1/19,29/11až24až57/10,16,20,63/4,10,14,18,65/15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nyní, na úsvitu osmého tisíciletí vedení TVORSTA DUCHOVNÍM Kristem, na majetkovou rovinu celosvětového Božího království, je Božím lidem především lid technický VUT v Brně, ČVUT, projektanti a infoservis@czso.cz, odborníci na energetiku. Bohu patří odedávna křesťané, LÉVIJCI, kterým Bůh vytvořil Otce Bohu navěky milé, Marxe a Engelse. Vůle Boží je, aby Česko, jako první stát na SVĚTĚ, sestoupilo neprodleně na pláň MAJETKOVÉ ROVINY, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle Písma a písniček od Boha. Bůh, z milosrdenství svého rozumu, dal každému člověku lásku k jeho pyšnému, geneticky prasečímu rozumu, a to na dobu sedmi křesťanských dní, to je na dobu sedmi tisíc let výchovy TVORSTVA různým Božím slovem. Tím dal každému člověku lásku nikoli k Bohu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a který dává svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, každému tak, jak sám chce, ale lásku k majetku, k PRACHŮM, ke ZBRANÍM, k bankéřům, k politikům pravice a levice, k drzým, neposlušným a vzpurným Satanům kněžím, a tím k výrobkům lidských rukou, atd. Vše uvedené je dědičný hřích, který trvá již 7000 let vedení TVORSTVA, a to ZLATEM Božího rozumu, a ZLATEM veškerého Božího SLOVA, což vše DUCHOVNÍ Kristus uvedl v textech SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Texty SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES se vzájemně doplňují a upřesňují, což je Boží sláva. Nyní Bůh vyžaduje, aby jím v Písmu vyvolené Česko, jako první na SVĚTĚ, uvedenou pravdu o Bohu pochopilo, a bálo se trestajícího Hospodina, strachem jaký ještě nebyl. Zítřek, v celosvětovém, mírovém, Božím království, bez boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, obchodníků, zbraní, atd., bude stejný jako dnešek, velký, přebohatý. Dnes jako neposlušní a vzpurní, to je mrtví, OMYLNÍ, žijeme v děsivé temnotě křesťanského a ateistického, imperialistického, militaristického, vzdorokrálovství, zbytečně. Bůh má totiž moc, neposlušné, vzpurné, to je OMYLNÉ Česko, buď úplně zničit, odstoupením ZLATA svého Božího rozumu, nebo úplně poslušné, to je živé, NEOMYLNÉ, pokorné a Bohu vděčné, udělat HLAVOU všeho TVORSTVA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Milovat dědičný hřích všeho lidstva, milovat sama sebe navzájem, milovat svůj, geneticky prasečí rozum, a geneticky prasečí rozum neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, vládnoucí elity, a tím nenávidět jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné a jedině možné koncepci energetiky, ekologie a mravů, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Celosvětové, mírové, Boží království, je na dosah, pro pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné služebníky, či otroky DUCHOVNÍHO Krista. Spravedlliví, kteří budou v milostivém Hospodinově létě 2017, rašit jako listí, na STROMĚ SPRAVEDLNOSTI nové, pokorné a úplně poslušné, to je NEOMYLNÉ vlády Česka, uvedené v dalších textech, jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nenechávejte v Česku Hospodina mlet děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástu drzého Satana faráře Dominika tím, že ho budete vyšetřovat, a že ho tvrdě poženete k odpovědnosti, k mluvení pravdy o Bohu, který o sobě, a o Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno jasně uvedl. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se chce smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad novými vládnoucími Bohy, nad BOŽÍMI SYNY technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a nad odborníky na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Smiluje se, když ve spolupráci se mnou, s posledním prorokem nemravného křesťanského a ateistického lži lidu Česka, budete neprodleně vyšetřovat dále uváděné, drzé, nemravné, šílené zločince, kteří odmítají ukončit středověk svého myšlení o Bohu, kteří odmítají opustit středověk křesťanského pokrytectví lží o Bohu, kteří nového Boha nenávidí za to, že posílá boháče, bankéře, politiky pravice a levice, vojáky a jiné vládnoucí nemravné zločince, do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nelíbí se jim, neposlušným, nastolení celosvětové majetkové roviny elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kvůli opisování textů SOUDU boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, psychiatrů, atd., které Bůh uvádí v Písmu, jinými slovy, než je v děsivé křesťanské temnotě katolického katechismu káže drzý Satan farář Dominik fara@ domasov.info, jsem stále za blázna, či dokonce v Lidových novinách, za blázna nesvéprávného. Trestající Bůh, jehož hněv nad vzpurnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud já budu v očích naprosto neodpovědných a neposlušných psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, blázen, či dokonce nesvéprávný blázen, kterému nelze vydat potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto. Hospodin se nad svým novým technickým lidem smiluje, ze svého milosrdenství, až uvedené drzé psychiatry tvrdě poženete k odpovědnosti za Česko a za SVĚT tím, že je donutíte, abych od nich dostal neprodleně potvrzení o tom, že z hlediska psychiatrie mohu řídit auto, které jsem řídil do doby, než se svými, geneticky prasečími mozky, vzbouřili proti ZÁKONŮM všemohoucího Hospodina o tom, že boháči, atd. musí neprodleně zmizet v říši ticha. Trestající Bůh, jehož hněv nad neposlušnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nebude svědkem mého hovoru s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, ve kterém, z milosrdenství rozumu Boha, bude Satan farář Dominik usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, kvůli mletí Bohem prokletých křesťanských žvástů, které Bůh určil pro neposlušné a drzé vládnoucí bohaté svině, pouze na dva křesťanské dny, to je na dva tisíce let, které se skončily na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 7000. Křesťanské slovo drzého Satana faráře Dominika není dobré, protože není energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Jan1/1,8/42až12/43,15/25, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Pomatený NETVOR geolog Cílek v Lidových novinách ze 17.6.2017 uvádí, že v islámských státech, křesťanské svině, pomocí svých Bohů, ZBRANÍ a VOJENSKÝCH KAPLANŮ, atd., úplně zničili přírodu. Proto většina tamějších lidí žije v hodně zranitelných podmínkách kvůli tomu, že v Česku, na faře v Domašově, stále nebylo zničeno křesťanství, STŘÍBRO Bohem ODVRŽENÉ. NETVOR Cílek uvádí, že mapa sucha, prakticky kdekoli na SVĚTĚ, přesně kryje ohniska neklidu a válek. Suchem a neklidem nejvíc postižené země v Evropě jsou Řecko a jižní část Španělska. Další hodně postiženou je východní URAJINA, včetně oblastí Donbas a Luhanks. Muslimové věří, na rozdíl od křesťanských pasat v Česku, např. od boháčů Dorazila a Kočího z Říček, že déšť je v rukou Božích. Textům Písma o Boží moci nad deštěm, nikdo nevěří.

 

5.) Pane JUDr. Mezníku z MSZ v Brně podatelna@ osz.brnm.justice.cz, pane JUDr. Vagaii z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, prap. Šrámku z Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a ostatní orgány činné v trestním řízení v Brně. Dle nového zákona o pokutách za přestupky, podávám tímto trestní oznámení na drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, 1.) Satan farář Dominik neoprávněně vystupuje jako kněz, jako mluvčí Hospodina, protože DUCHOVNÍ Kristus, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, žádného prostředníka, mezi nemajetným pracujícím lidem, a sebou samým, již nepotřebuje. Satan farář Dominik zná texty Písma o tom, že vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných a vzpurných, křesťanských a ateistických sviní nastane, až při úplném zničení děsivé temnoty protikladných žvástů krutého zmijího jedu katolického katechismu, STŘÍBRA ODVRŘENÉHO. Zatajuje pravdu o Bohu, bořícím všechny pokrytce, všechny politické a náboženské ČARODĚJNICE, odstoupením svého Božího rozumu od politické a náboženské elity, Česka a SVĚTA. Drze lže, že Bůh, TRESTAJÍCÍ vzpuné a neposlušné pokrytce, NETVORY, odstoupením svého Božího rozumu, odpustil křesťanským bohatým vládnoucím prolhaným sviním, omytých 229 těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, many čisté a živé, všechny uváděné lži a podvody, což jsou HŘÍCHY, které jsou k energetické SMRTI ČESKA a SVĚTA. Bůh, který dává svou rozumnost, či rukodělnou dovednost každému tak, jak chce on sám, nemůže totiž křesťanské a ateistické lháře soudit jinak, než odstoupením svého Božího rozumu. Vše z Písma o neposlušných křesťanských mrtvolách je odjasněno, a přesto lhář a pokrytec, Satan farář Dominik chce zachovat katolickou církev, a neoprávněně ji obohatit o majetek cirkve, který vznikl z desátek, z platu boháčů. Desátky z příjmů boháčů, odjakživa patřili nemajetnému pracujícímu lidu, a ne nemravným církvím. Hospodin má politické strany pravice a levice, a všechny ekumenické církve, za drzé ČARODĚJNICE. Všechny ČARODĚJNICE, v tomto křesťanském dni, OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení všeho TVORSTVA, ZLATEM Božího rozumu, kvůli zřízení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény Praze, musí neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. Pokuta pro každého Satana kněze, a pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 20 000 Kč. 1.Kor.1/27až4/20až 15/33, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jan1/1až8/42až15/25, Gal.1/7až 3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, Žalm115/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Jer.1/17až23/12,21,29,32,31/27,32až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, K.M.1/4až19/6, atd. 2.) Uvedeným jednáním Satana faráře Dominiky, jeho katolická církev, má Bohu ukradený majetek desátek, za svoje STŘÍBRO, a svým majetkem naprosto neoprávněně vládne pracujícímu lidu, kterému svými křesťanskými žvásty působí veškeré zlo. Hospodin chce neprodleně zrušit veškerý majetek na SVĚTĚ, svou celosvětovou majetkovou rovinou, a tím zrušit bohaté a chudé, mezi kterými mír být nikdy nemůže. Drzý Satan farář Dominik, svými křesťanskými žvásty, brání Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně zrušit horečné zbrojení, a všechny nesmyslné války na SVĚTĚ, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh chce nad vším lidem celého SVĚTA vládnout sám, svým SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, aby setřel slzy s očí, i bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, svou majetkovou celosvětovou rovinou, viz další text, což nemůže, pro vzpouru křesťanských a ateistických sviní, proti Hospodinu ZÁKONODÁRCI. Vůle Boží je, aby naprosto nesmyslná energetická koncepce Baala ministra průmyslu Havlíčka havlicek@mpo.cz, pouze na ELEKTŘINU, byla v Česku neprodleně nahrazena jedině možnou, a jedině správnou energetickou koncepcí Boží, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokuta pro každého Satana kněze, a pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 50 000 Kč. 3.) Satan farář Dominik mě, poslednímu proroku, prorokujícím platnou Boží vůli, svými křesťanskými žvásty, ublížil na cti. Kvůli jeho protikladným žvástům o Bohu, a kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem DÉMONA, šíleného zločince, drzého ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz, tři vládnoucí psychiatři z Brna, ze mě stále dělají blázna, kvůli pravdě o Bohu, a pravdě o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Trestající Bůh, jehož hněv nad vzpurnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud já budu v očích naprosto neodpovědných a neposlušných psychiatrů, ředitelů MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat @pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, blázen, či dokonce nesvéprávný blázen, kterému nelze vydat potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto. Trestající Bůh, jehož hněv nad neposlušnými sviněmi Česka již neprodlévá, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nebude svědkem mého hovoru s drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, ve kterém, z milosrdenství rozumu Boha, bude Satan farář Dominik usvědčen z drzosti vůči jedinému Bohu SVĚTA, kvůli mletí Bohem prokletých křesťanských žvástů, které Bůh určil pro neposlušné a drzé vládnoucí bohaté svině, pouze na dva křesťanské dny, to je na dva tisíce let, které se skončily na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Křesťanské slovo drzého Satana faráře Dominika není dobré, protože není energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 10 000 Kč. 4.) LÉKAŘ Hospodin, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, chce uzdravit všechny drzé a vzpurné vládnoucí NETVORY, což nemůže. Uvedení drzí lháři psychiatři, spolu se lhářem Satanem farářem Dominikem, svými, geneticky prasečími mozky, prohlásili Boha, který boháčům bere majetek, který kvůli nezbytnosti vybudovat novou, obnovitelnou energetiku SHNIL, za ZLODĚJE, a sebe za spravedlivé a moudré. Energetická, ekologická a mravní spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, proto stále není možná, pro DUCHOVNÍ CHUDOBU uvedených drzých vládnoucích blahoslavených sviní. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 100 000 Kč. 5.) Uvedení vládnoucí Bohové, pro svou DUCHOVNÍ CHUDOBU, nejsou pokorní a úplně poslušní, nejsou DUCHOVNÍ, to je nejsou NEOMYLNÍ, nejsou stejní jako nový DUCHOVNÍ Kristus. Jsou proto, jako hlupáci, naprosto nemravní. Proto jsou příčinou naprosto chybného veřejného pořádku tím, že kazí dobré mravy. Svými žvásty děsivé demnoty katolického katechismu křesťanských kněží, a ateistickými žvásty hlupáků psychiatrů, dělají stále veřejné pohoršení. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 10 000 Kč. 6.) Uvedení vládnoucí Bohové, působí obrovské škody na veřejném a soukromém majetku. Již dávno mohlo být vše energeticky nové, dle dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a stále není. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, která je současně NOVOU a VĚČNOU SMLOUVOU pokorných, poslušných, NEOMYLNÝCH, DUCHOVNÍCH služebníků Božích, s jediným Bohem celého SVĚTA, pro cenzuru médií a školství, stále není zveřejněná, a s Hospodinem projednaná. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 50 000 Kč. 7.) Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli drzému Satanu faráři Dominikovi, který naprosto neoprávněně používá Bibli, která má pouze ČÁSTEČKU DUCHA BOŽÍHO. Na pokorné a úplně poslušné, DUCHOVNÍ, to je NEOMYLNÉ služebníky Boží, je nový DUCH VYLIT již dávno, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 50 000 Kč. 8.) Drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, naprosto neoprávněně provozuje svoji výdělečnou činnost, kvůli tomu, že neposlušní a vzpurní Satani kněží, dělají vše proti vůli Boží. Stejně neoprávněně provozují svoji činnost politici pravice a levice, bankéři, vojácí, zbrojaři, obchodníci a jiní NETVOŘI. Vůle Boží je zřejmá. Veškerou bezpečnost o Česko, NEOMYLNÍ BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí zajistit tím, že veškerou svou starost musí vložit na Hospodina ZÁKONODÁRCE tím, že veřejně projednají SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o neprodlené realizaci Božích zákonů, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, po svolání kongresu energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Pokuta pro každého NETVORA STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, který se, jako úplně poslušný, nevrátí k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI neprodleně, je ve výši 100 000 Kč. Trestní oznámení je tímto podáváno především na Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Jeho protikladné žvásty, a promyšlené vychytralosti o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, umožňují neposlušným NETVORŮM psychiatrům, ředitelům MUDr. Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimskému sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelce MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, dělat blázna, či dokonce nesvéprávného blázna, kterému nelze vydat potvrzení pro praktickou lékařku MUDr. Valtrovou z Říčan o tom, že mohu řídit auto.

 

6.) Tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných, ateistických či křesťanských sviní, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, jsou současně SMLOUVOU NOVOU a VĚČNOU, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, pro Bohu vděčné OTROKY, kteří z milosrdenství ZLATA Božího rozumu, pochopí texty Písma, o moci Hospodina nad každým lidským tělem, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako u zvířat. Svou slávu, ZLATA svého Božího rozumu, Bůh nedá žádné křesťanské, ateistické, a jiné vzpurné, drzé a neposlušné svini. Tragédií pro Domašovsko je, že je zlá doba kvůli tomu, že v Česku šlehají plameny SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což si nikdo neposlušný a vzpurný nebere k srdci, kvůli své SKÁLE, kterou jsou boháči, bankéři, vojáci, jejich Bohové Satani kněží, a výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Iz.21/5,29/11až24,31/9,33/22,42/6,8,9,25,44/5,45/7,48/5,10,11,25až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3až18,23/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.10/4až13/5,8, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Svou slávu, ZLATA svého rozumu, dává Bůh pouze SÁM SOBĚ. V době SOUDU vzpurných sviní Česka, na ÚSVITU OSMÉHO DNE, OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení TVORSTVA, ZLATEM Božího rozumu DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, na majetkovou rovinu celosvětového Božího království, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, v roce 7000, odstoupil svým rozumem, od křesťanských, a jiných vzpurných a neposlušných NETVORŮ, neschopných věřit SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o absolutní Boží moci nad lidmi. Bůh nechce trápit neposlušné a vzpurné TVORSTVO věčně. Osmý DEN PÁNĚ, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA Bohem, není jak má být. Veškeré zlo na SVĚTĚ prokazatelně dělají např. nemravní úředníci Úřadu práce v Rosicích, drzí, neposlušní petra.pokorna@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz. Nehodlají se smířit s nutnými změnami ve vedení TVORSTVA. Tvorstvo již nebude vedeno vládnoucími boháči, bankéři, politiky pravice a levice, vojáky, a jejich Bohy, Satany kněžími, a jinými NETVORY, do energetické záhuby, nesmyslným zvyšováním výroby a spotřeby, a do třetí světové války, horečným zbrojením. V celosvětovém, Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, bude vedeno Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM tak, že i bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček, bude setřena každá slza s očí. Klíče od bran Božího království, Hospodin, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, rozdělil na šest dílů. Těmito díly je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Jde o VINNOU RÉVU Bible. FÍKOVNÍK Bhagavadgíty. GRANÁTOVNÍK Tóry. OLIVOVNÍK Koránu. O SLOVO DOGONŮ z republiky Mali. O SLOVO MAYŮ, atd. Jde také o písničky, či filmy, atd., kterými Hospodin, pro pokorné a úplně poslušné, uvedené SLOVO doplňuje a upřesňuje. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24a,18/78, 1.Jan.2/14až3/10až5/2,16, Jak.1/22až2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Zj.1/1až21/1až22/21, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/33,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,42/19,24,43/26,31, Ageus1/9,2/6,15,18až23, Mar.4/12,7/7,13/20, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Technický, politický, a náboženský program, pro milostivé Hospodinovo léto 2017, pro úplně poslušné a Bohu vděčné TVORY, je následující. 1.) Pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, zveřejněných v médiích, přinutit Hospodina, aby z Česka vytvořil OSTROV, kde OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, vyschne vzedmuté MOŘE křesťanských a ateistických sviní, které v Česku již nebude. Přinutit ho, aby se stal SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všeho TVORSTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Donutit DUCOVNÍHO Krista, aby Česko netrestal, odstupováním svého rozumu, ale aby sázel vše energeticky nové. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Jan1/1až15/25, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,39/34,40/29,43/23,26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Nah. 1/4,9, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Donutit DUCHOVNÍHO Krista, aby vrátil svůj technický rozum technické elitě Česka tak, aby neprodleně mohla vytvořit novou vládu Česka, nikoli ve volbách, ale ve veřejných výběrových zřízeních, z řad příslušných odborníků, z politiků pravice a levice, dle dalších textů. Donutit DUCHOVNÍHO Krista, aby vrátil svůj technický rozum technické elitě Česka tak, aby si za prezidenta Česka vyvolila projektanta, odborníka na energetiku sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Ing. Rákose, vyvoleného v Písmu jménem RÁKOS. Sídliště z těchto domů, je v návrhu, vypracovaném dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Donutit DUCHOVNÍHO Krista, aby vrátil svůj technický rozum technické elitě Česka tak, aby veškerá další řeč o Bohu, byla pouze o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Donutit DUCHOVNÍHO Krista, aby vrátil svůj technický rozum technické elitě Česka tak, aby v Česku neprodleně začaly platit Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o dokonalé majetkové rovině, vytvořené opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, celosvětově elektronicky kontrolovaným. V Česku stále všichni chodí v děsivé křesťanské temnotě katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, protože SLUNCE Božího rozumu o DÉMONECH, to je o ekonomech a bankéřích, o nezbytnosti je úplně zničit, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, stále ještě nevyšlo. Pravda o DÉMONECH, osvobodí Česko a SVĚT od všech boháčů, od všech politiků, vojáků, atd. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

7.) Boží, drzý, lži lide. jiri.trojacek@czso.cz, skala@fme.vutbr.cz, pavel.hajek@czso.cz, petra.pokorna@bo.mpsv.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, marta.grznarova@bo.mpsv.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, infoservis@czso.cz, fara@domasov.info, oso@mesto.rosice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, sildbergerova@mesto.rosice.cz, rektor@vutbr.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, eceskova@fnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, vvaverkova@mesto.rosice.cz, atd. V sobotu 24. 6. 7017, se začíná první novoluní milostivého Hospodinova léta, ve kterém má být, dle vůle Boží, jím v Písmu vyvolené Česko uzdraveno tím, že bude mít mnoho úplně poslušných, to je NEOMYLNÝCH, DUCHOVNÍCH, služebníků DUCHOVNÍHO Krista, kteří s radostí a s vděčností budou realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. První novoluní milostivého léta, končí úplňkem MĚSÍCE v neděli 9. července 7017. DNEM VÍTĚZSTVÍ úplně poslušných, to je NEOMYLNÝCH, nad drzými a křesťanskými a ateistickými vládnoucími sviněmi Česka, a nad jejich Bohy, nad neposlušným, zlým farářem Satanem Dominikem z Domašova fara@domasov.info, a nad vzpurnými a neposlušnými, to je mrtvými, psychiatry z Brna, což se nepodařilo. V tomto milostivém létě 7017, jsme již všichni v Česku pod Božím milosrdenstvím, Božího rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. K vítězství nad stávajícími Bohy, např. nad psychiatry, nad NETVORY, řediteli MUDr. Kašpárkem kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimským sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelkou MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, atd., kteří ze mě dělají blázna, který letos, v roce 7017, dle jejich rozhodnutí, nemůže řídit ani auto, mě dopomohla vlastní paže, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Uvedené křesťanské či ateistické svině, uvedené ničemníky, lháře a pokrytce, šílené zločince, dle Písma, a dle knihy od Tolleho, umyté 129 kapitolou těchto textů, nové, čisté, živé, a věčné MANY, již nelze mít za vládnoucí Bohy, pro jejich vzdor proti Bohu, jehož inteligence převyšuje inteligenci jejich. Např. bezdomovec Zdeněk Blažek z Říček je ADAM, nad kterým má Hospodin úplnou převahu, svou inteligencí, protože mu dává svou rozumnost, a svou rukodělnou dovednost tak, jak sám chce. Zdeněk žije ve VELKÉM SOUŽENÍ, protože Bůh se nad nim smiluje, ZLATEM SVÉHO Božího ROZUMU, až se smiluje nad celým, jím vyvoleným Českem. Zdeněk proto musí trpělivě snášet své soužení, které mu, svou militaristickou spravedlností, dělají zlé, ateistické, neposlušné svině petra.pokorna@bo.mpsv.cz, posta.up@bo.mpsv.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, atd. PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU těchto textů, Hospodin nechal napsat proto, aby všem bylo zřejmé, že Bůh přijme pod svou ochranu, svého Božího rozumu, pouze pokorné a úplně poslušné, to je DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ, až mnozí pochopí, že pro odstoupení Božího rozumu, v době Božího SOUDU, jsou neposlušní, vzpurní, MATERIÁLNÍ, HMOTNÍ, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, naprosto nemravní, úplně debilní, a tím úplně bezmocní. Až v tomto pokolení neposlušných vládnoucích Bohů, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, mnoho lidí pochopí, že stávající Boží SOUD, vzpurných a neposlušných, OMYLNÝCH NETVORŮ, dělá sám Bůh, a to odstoupením svého rozumu, své rozumnosti, či své rukodělné dovednosti. Na SOUDU, odstoupením Božího rozumu, Bůh nutí mrtvé, OMYLNÉ, MATERIÁLNÍ, HMOTNÉ, neposlušné a vzpurné svině, uznat texty Písma o tom, že jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, má nad každým ADAMEM, nad každým člověkem, svou Boží inteligencí, naprostou převahu, takže může každému člověku dělat dobro i zlo. Při odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, každý neposlušný a vzpurný NETVOR, má pouze DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, svého geneticky zvířecího těla, a své zvířecí DUŠE. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku, svým SOUDEM, uvedeným ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyhladí pokorní a úplně poslušní, to je živí VĚDCI lidu technického, veškerou imperialistickou, militaristickou, křesťanskou, politickou, a jinou náboženkou, či ateistickou nepravost tím, že všichni kramáři, obchodníci, zajdou v říši ticha, to je na smetišti dějin. Nah. 1/4,9, Sof.1/11,17, Žalm115/17. Bůh, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno o sobě uvedl, stále vyčkává. Iz.30/17,18. Chce nad křesťanskými a ateistickými prasaty Česka a SVĚTA smilovat, protože již Česko omyl, ZLATEM svého Božího rozumu, pravdy SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o absolutní Boží moci, Boží inteligence, nad každým neposlušným, to je OMYLNÝM člověkem, s geneticky prasečím rozumem, ze svého milosrdenství. Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Petr.2/21. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, který svou rozumnost, či svou rukodělnou dovednost, dává každé lidské svini tak, jak sám chce, se chce smilovat především nad pokorným, a úplně poslušným, to je nad NEOMYLNÝM, DUCHOVNÍM, technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, nad projektanty, a nad odborníky na energetiku z CZSO infoservis@czso.cz. Smiluje se, až drzý technický lži lid jiri.trojacek@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, skala@fme.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, atd. pochopí texty Písma o tom, že nikdo z neposlušných a vzpurných NETVORŮ, se nevylže z textů Písma o tom, že vyspělá technika, či kultura, především filmy a písničky, dělají z lidí naprosto neoprávněně Bohy. Z textů Písma je jasné, že při odstoupení ZLATA rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou všichni lidé naprosto stejní. Bez Božího rozumu, jsou všichni lidé pouze nemravné, geneticky prasečí svině, či NETVOŘI. Všichni lidé, svým rozumem, geneticky prasečím, dělají veškeré zlo na zemi. Ze svých temných stránek, svého geneticky prasečího rozumu, se nevylže především technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti a infoservis@czso.cz. Předevší technický lži lid, má povinnost mluvit pravdu o Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a tím i o jeho jedině správné, a jedině možné energetické cestě Česka a SVĚTA, která se začíná na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Každý, kdo tyto texty dostávé elektronicky, má číslo www = 666. Každý má povinnost být stejný jako Hospodin v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, to je pokorný, úplně poslušný, to je DUCHOVNÍ, a tím NEOMYLNÝ. Hospodin se nad Českem smiluje, ZLATEM SVÉHO Božího rozumu, a svou vláhou, svého deště, který Česku dává tak, jak sám chce, až mnoho DUCHOVNÍCH, NEOMYLNÝCH, úplně poslušných NETVORŮ, se svým elektronickým jménem, nechá zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Když se k Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, zase nikdo nevrátí, Bůh Česko úplně zničí. Bůh se nad Českem smiluje, až Českem bude znít hlas boje, proti všem ÚŘADŮM PRÁCE, proti všem zlým politikům pravice a levice, proti všem Satanům kněžím, zlým psychiatrům, atd. V PAMĚTNÍ KNIZE těcho textů Božího SOUDU, mám povinnost bít vládnoucí LÉVIJCE, vládnoucí pastýře, aby se rozprchla všechna levicová stáda komunistických OVCÍ KSČM, a levicových KOZLŮ z ČSSD. Hospodin k maličkým, to je k nemajetným a k bezdomovcům obrátí svou ruku, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, až především orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic, a vědci z VUT v Brně, ČVUT, projektanti a CZSO zajistí, aby triumvirát vládnoucích KOZLŮ ČSSD, Sobotka, Zaorálek, Chovanec, vládnoucích Beranů KSČM, vedených NETVOREM Filipem, a jejich Bohové, Satani, např. farář Dominik z Domašova a tři vzpurní psychiatři z Brna, ředitelé Kašpárek, Radimský a bývalá ředitelka Češková, ignorující drze Boží vůli, zmizeli neprodleně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Zach.13/2,8, Mat.5/3,9,14,18,25/33,40,46, atd. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, Česko uplně zničí, když NEOMYLNÝ technický lži lid, nenastolí Boží příkazy a zákony. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, v Písmu a také v Rovnosti uvádí, že na všech ÚŘADECH PRÁCE v Česku jste lži lidem, který se chce vylhat z povinnosti, např. setřít bezdomovci panu Zdeňku Blažkovi z Říček, každou slzu z očí. Bůh v Písmu naprosto jasně uvedl, že mletí platných lidských zákonů neposlušných a vzpurných, tedy mrtvých služebníků boháčů, bankéřů, jsou k úplnému zničení Česka, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, což je přesvědčivě objasněno v kapitole 227. Veškeré křesťanské, či ateistické zlo se vlastně děje kvůli ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, kvůli neposlušným vládnoucím, chamtivým úředníkům, modloslužebníkům. Veškeré křesťanské, či ateistické zlo se vlastně děje kvůli tomu, že státní úředníci, pomocí svých nemravných Bohů, politiků pravice a levice, tvrdě prosazují zachování svých, naprosto nemravných zákonů, kvůli zachování svých, dobře placených koryt, a tím zachování nemravných křesťanských tradic, kterými je služba boháčům, bankéřům, Satanům kněžím, zbraním, atd., místo Hospodinu. Kvůli Vám, vzpurným, OMYLNÝM NETVORŮM, Bůh ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, se nad v Písmu vyvoleným Českem nemůže smilovat, svým Božím rozumem, svými Božími zákony, což by bylo velké Boží milosrdenství. Kdo vládne spravedlivě, vládne v Boží bázni, což v Česku a ve SVĚTĚ není vůbec nikdo. Bůh v SOUDU OMYLNÝCH nepovolí, nepocítí lítost, a nebude zlého Česka želet. Česko zatím trestá 1000 x méně, než např. Sírii a jiné státy v Africe, kde je hladomor, kvůli meči nesmyslných válek proto, aby Boží technický lid SOUDIL neprodleně všechny neposlušné národy SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 2.Sam.22/16,23,48,23/3,5, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bůh v Písmu jasně uvádí, že o neposlušných a vzpurných křesťanech, či ateistech, o Vás výše uvedených, umytých vodou čistou živou a důvěřivou textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomocí 229 kapitol Božího SOUDU, si nemyslí nic pěkného. Poznali jste cestu spravedlnosti pro bezdomovce Zdeňka Blažka z Říček, kterou je okamžité vyplácení částky 3410 Kč/měsíc, kterou jste mu svévolně sebrali, bez ohledu na jeho zdravotní stav, a bez ohledu na jeho bydlení ve hlukově a tepelně neizolované dřevěné boudě, bez elektřiny a vody, což dle slov zástupce ředitelky paní Pokorné petra.pokorna@bo.mpsv.cz, ze dne 21.6.7017, odmítáte napravit. Odmítáte uznat, že částka 3410 Kč, je vlastně poloviční invalidní důchod, na který, pro naprosto nemravný systém věcí veřejných, bezdomovec Blažek nikdy nemůže dosáhnout. Platit Zdeňkovi např. rok nemocenskou proto, aby mohl u lékařů nárokovat poloviční invalidní důchod, dle platných zákonů, není možné. Bezdomovec Zdeněk nemá ani na živobytí, takže platit nemocenskou si nemůže. V naprosto nemravném systému militaristických, křesťanských věcí veřejných, invalidní důchod proto dostat nemůže. Bůh v Písmu i Rovnosti uvádí, že kultura, písničky, či technika, se podílí na podvodu tím, že z lidí, jejichž mozky jsou pouze geneticky prasečí, dělá Bohy, na což hřeší např. zástupce ředitelky paní Pokorná petra.pokorna@bo.mpsv.cz. Dělá ze sebe Boha, což bezdomovec Zdeněk těžce nese, protože svůj špatný zdravotní stav, a hrůzu bydlení v dřevěné boudě, bez elektřiny a vody, opakovaně pracovnicím ÚP objasňuje. Zástupce ředitelky paní Pokorná petra.pokorna@bo.mpsv.cz, je vůči Bohu a Zdeňku Blažkovi tak drzá z toho důvodu, že nevěří textům Písma, že ji, vzpurnou a neposlušnou, Bůh kvůli její neposlušnosti zabije, a to strašlivou záhubou. Zabije ji za to, že nemiluje Boha, který ji dává svůj rozum tak, jak sám chce, a protože nemiluje bezdomovce Blažka, jako sama sebe. Nepřeje mu stejný blahobyt, jaký má sama. Její bohatství však shnilo. Kvůli nutné přeměně světa z energetiky z fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou. Běda jí, když se k Bohu, k takovému jaký v Písmu skutečně je, k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně nevrátí. Hlas boje všech bezdomovců, pokorných a úplně poslušných, musí znít proti ní, vzpurné, drzé zlé a neposlušné svini. Ám.3/7až5/10,18až25až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27,104/30,107/11,18,27,43, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Z textů Písma jasně vyplývá, že o tom, zda zástupkyně ředitelky paní Pokorná petra.pokorna@bo.mpsv.cz, rozhodne o tom, zda Zdeněk Blažek dostane neprodleně 3410/měs., či nedostane, rozhoduje trestající Hospodin, protože paní Pokorná, svého prasečího DUCHA, svého geneticky prasečího TĚLA, nemá ve své moci. Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3. Jestliže např. písničkáři, hřeší hříchem který je pro TVORSTVO energetickou SMRTÍ tím, že nevěří textům Písma, že texty písniček tvoří Hospodin tak, jak sám chce, TVORSTVU to energeticky nevadí. Bhag.15/15až16/1až24, K.M.1/4až6/6až24až7/16až19/6, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Bohu trestajícímu vzpurné vadí, že TVORSTVU škodí lid techniký, který, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, živí odjakživa. V Česku, žádná vzpurná a neposlušná svině, umytá SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se Bohu beztrestně posmívat nebude. Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/18,27,104/30,107/11,18,27,43, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4až7/16až19/6, Bhag.15/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.5/7. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, ale stále hřeší technický lži lid ČVUT, VUT v Brně, projektanti a CZSO, především hirs.j@fce.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, rektor@ vutbr.cz, pavel.hajek@czso.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, a vzpurné, neposlušné orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@ osz.brnm.justice.cz, atd. Vážené orgány činné v trestním řícení. Nyní především prap. Rousek, prap. Valeš, a prap. Knötig, kteří působí v Rosicích. Křesťanské, či ateistické svině z úřadu práce v Rosicích, již v Česku nesmí kazit dobré mravy TVORSTVA. 1.Kor. 1/27až15/33, Žádám tímto Policii ČR v Rosicích, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, aby paní Amentovou a zástupkyni ředitelky paní petra.pokorna@bo.mpsv.cz, tvrdě pohnali od ateistické nemravnosti, od křesťanské nevědomosti, k odpovědnosti a k dokonalosti SVATÝCH OKŘÍDLENCŮ, BOHŮ, BOŽÍCH DCER, stejně NEOMYLNÝCH, jako je DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to neprodleně, protože Boží hněv, kvůli správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, již neprodlévá. Mám vracet veškeré nevěrnosti a nemravnosti křesťanských ateistů a jiných sviní, či psů z řad lidu technického, vůči Bohu, neprodleně, na jejich hlavy, což tímto činím především nemravné, OMYLNÉ, zlé paní Pokorné petra.pokorna@bo.mpsv.cz, a svini Amentové. Policie ČR z Rosic jste žádání, aby donutili Pokornou a Amentovou, pokorně vyznat viny, kterou je svévolné odebrání částky 3410 Kč panu Blažkovi z Říček. Vůli Boží je, aby tyto svině z ÚP v Rosicích neprodleně byly donuceny, panu Blažkovi setřít každou slzu s očí alespoň tím, že mu všechny zadržené dávky zpětně vyplatí, aniž pan Blažek bude donucen vyplňovat další nesmyslné dotazníky, pomocí kterých si vládnoucí svině, vytvořili svá, dobře placená koryta. Hospodin se smiluje nad technickým lidem, až všichni korytáři na ÚŘADECH PRÁCE v JM kraji, v Praze a jinde zajdou, až dobrovolně odejdou cestou vyvolených vzpurných, do říše ticha, na smetiště dějin, ve strachu z Hospodina, jaký v Česku ještě nikdy nebyl. Text je prvním idealistickým odvoláním, proti rozhodnutí nemravných prasat Úřadu práce v Rosicích. Jestliže úředníci Úřadu práce v Rosicích, jako POSLEDNÍ, svévolně hřeší i po tom, kdy poznali pravdu o VŠEMOHOUCÍM Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDI, a o jeho jedině správné a možné koncepci energetiky, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby, energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., jestliže stále mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETEDLA, atd., nemohou počítat s žádným křesťanským odpuštěním hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, ale jen s hrozným Božím SOUDEM, a žárem OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který stráví všechny neposlušné NETVORY. Bůh vyžaduje dobrovolný odchod nepotřebných uředníků do říše ticha. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

9.) Protože stále žijeme v děsivé době totální křesťanské temnoty, kdy vládcem nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je vzpurný farář Satan Dominik z Domašova fara@domasov.info, podávám toto druhé odvolání, proti rozhodnutí paní Amentové posta.up@bo.mpsv.cz, a vedoucích Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, a petra.pokorna@bo.mpsv.cz, vzít bezdomovci Zdeňku Blažkovi z Říček 3410 Kč za měsíc, zdůvodněné na konci této kapitoly. Odvolání je podáváno orgánům činných v trestním řízení prap. Rouskovi, prap. Valešovi, a prap. Knötigovi, kteří působí v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Samostatné pracovnici OÚ v Říčkách, Mlčkové bylo oznámeno, že pracovníci Úřadu práce v Rosicích, přijedou zkontrolovat bydlení bezdomovce Zdeňka Blažka ve čtvrtek, v 9 hodin ráno. Zdeňkovi jsem dal peníze na autobus a požádal ho, aby neprodleně zajel na Úřad práce v Rosicích, již v pondělí 26.6.7017, a všechny nové dotazníky vyplnil. Protože drzý Satan farář Dominik z Domašova, při modloslužbách stále drze lže, že uzavřel s Hospodinem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, protože jeho protikladné lži nebyly vyšetřovány Policií ČR v Rosicích prap. Šrámkem, DUCHEM CHUDÍ pracovníci Úřadu práce, s asociální poruchou osobnosti, zase nutí bezdomovce vyplňovat jiné SMLOUVY, o vyplácení dávek v hmotné nouzi. DUCHEM CHUDÍ, neposlušní, to je mrtví, úředníci Úřadu práce mají na mysli pouze uspokojení vlastních potřeb. Všichni lidé, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, se neumí do života bezdomovců vcítit, protože je zajímá pouze jejich dobře placené KORYTO. Zřejmě Zdeněk bude muset mít i smlouvu s OÚ v Říčkách, o odpracování 20-ti hodin za měsíc, za cca 60 Kč za hodinů, což zřejmě bude také problém. Hospodin dává technickému lidu, svůj technický rozum, tak jak chce on sám. Proto chce nyní, před tím, než umožní technickému lidu učinit vše energeticky nové, svým technickým Božím rozumem, na úsvitu osmého křesťanského tisíciletí, osmého tisíciletí vedení TVORSTVA, dle textů Písma, učinit podstatnou změnu, a to především v křesťanských či ateistických mravech, a to nyní na SOUDU, na Úřadu práce v Rosicích u Brna, a na Domašovsku. Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku a v Rosicích, bude vše MRAVNĚ nové. Všichni DUCHOVNÍ, to je NEOMYLNÍ TVOROVÉ, omytí touto 229 kapitolou PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU zlých vzpurných sviní, na Domašovsku, v Rosicích, a v Brně, musí správně chápat texty o desátcích, pomocí kterých drzí Satani kněží, stvořili majetek, své nemravné katolické církve. Mal.3/8,10,16,20, atd. Proto, aby všichni bezdomovci byli v obraze o totální nemravnosti neposlušných úředníků ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, požádal jsem ředitelku Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, o sdělení jejiho měsíčního platu, a platu za rok 2016, včetně odměn, dle platných zákonů Česka, dle kterých musel zveřejnit platy i nemravný HRAD. Právnička ředitelka Kubišová mou žádost drzé odmítla. Tímto je proto žádána POLICIE ČR v Rosicích, aby nařídila, aby uvedené mzdy všech úředníků Úřadu práce v Rosicích, za měsíc, a za rok 7016 včetně odměn, byly zveřejněny na internetu kvůli tomu, aby všichni bezdomovci pochopili, že uvedení úředníci, korytáři, opravdu neslouží Bohu, ale pouze svým POHLAVÍM ÚDŮM, a tím svým KORYTŮM, dle textů Písma, uvedených také v této kapitole, které POLICII ČR, rád osobně objasním. Žádám, abych uvedené údaje dostal proto, abych je mohl zveřejnit v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Hospodin již uvedené svině, které mají za hodinu své nemravné práce, daleko vyšší částku, než 60 kč za hodinu, kterou vnucují bezdomovcům, nepase, a pást již nebude, dokud, kvůli své nemravnosti, neskončí neprodleně a dobrovolně v říši ticha, to je na smetišti dějin. Svině z UP v Rosicích, již tyto, jím zasílané texty SOUDU, dávají do SPAMU, protože číst o neprodleném, dobrovolném ukončení své činnosti, nechtějí. Dle Písma, desátky z platu uvedených sviní, měly odjakživa dostávat nemajetní, a ne nemravná církev katolická. Mal.3/8. Vůle Boží nyní je, aby např. ředitelka Kubišová, desátku ze svého platu cca 50 000 Kč, to je 5000 Kč za měsíc a Amentová z částky cca 25 000 Kč, to je 2500 Kč za měsíc, věnovali nikoli církvi katolické, ale bezdomovci Blažkovi, který nedávno vyhořel, na nové oblečení a na lůžkoviny. Aby, když ve čtvrtek přijedou kontrolovat jeho novou dřevěnou boudu, mu za tyto peníze, za desátky, přivezli tyto dary. Nové prostěradlo, nové povlečení, nové pyžamo, novou, maximálně tepelně izolační péřovou přikrývku, pro zimní období. Je potřeba počítat s tím, že se Bůh, nad totálně neposlušným a vzpurnýcm Českem, v roce 7017, zase nesmiluje. Proto je potřeba Zdeňkovi také koupit, mimo běžného pyžama, ještě další pyžama, a to péřové oteplovačky, a péřovou zimní bundu na hory, proto, aby když mu v noci vyhasne oheň, a když bude mít v boudě cca – 15 stupňů, si mohl toto další teplé pyžama navíc obléct proto, aby nemusel v noci znovu zatápět, a proto, aby nezmrzl. Zdeněk je ADAM, nad kterým má Bůh naprostou převahu. Není to žádna vládnoucí náboženská, či politická, nemravná svině, kterou by trestající Bůh měl trestat. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mu chce, svými zákony a příkazy, o správné koncepci energetiky, setřít každou slzu s očí, a to neprodleně. Bránit se v zemi svaté, na pupku světa, v místě svatém, na Domašovsku, novým Božím zákonům, a tím mravům NEOMYLNÝCH Božích služebníků, celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, která vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Naprosto nemravní modloslužebníci, úředníci ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, nemusí uvedené vybavení Zdeňka zajišťovat z desátků svého platu, ale z charity a almužny, kterou křesťanští modloslužebníci k těmto zlým účelům zřídili. Úředníci mají povinnost čtyři bezdomovce z Domašovska naložit do auta a dovést je do skladu CHARITY proto, aby si bezdomovci mohli vybrat lepší oblečení, než mají. Kvůli tomu CHARITA dostává peníze od státu. Nemajetné děti budou ve škole dostávat oběd zdarma. Proč by nemohl Zdeněk dostávat jeden oběd zdarma, placený Úřadem práce v Rosicích, z restaurace v Říčanech, odkud na Říčky dováží polední menu, nebo z restaurace v Domašově, kde polední menu vaří? Je to pro totální zločinnost orgánů činných v trestním řízení v Rosicích, které odmítají vyšetřovat lži drzého Satana faráře Dominika v Domašově, kvůli jeho staré, prošlé SMLOUVĚ, s křesťanským Bohem. Špatné mravy meče militaristických válek, které dělá Česko, ignorováním Božích zákonů, nový Bůh nechce. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,13,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27až15/33, Jan8/42. Závěr mé prosby je ten, abyste sloužili Bohu, měli z Boha strach, jaký ještě v Česku nikdy nebyl, a Zdeňkovi nechali 3410 Kč za měsíc, jako poloviční invalidní důchod. Abyste mu částku, kterou jste mu sebrali tím, že jste ho potrestali za neposlechnutí Vaších Božkých nařízení, zpětně vrátili. Tím, že jste mu vzali 3410 Kč za měsíc, jste Zdeňka vydali na pospas místních boháčů. V případě, že ho zaměstnají, mu dají těžkou práci, kterou Zdeněk, ze zdravotních důvodů, by dělat neměl. Kazíte v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku dobré mravy tím, že nutíte Zdeňka také žebrat. Text současně zasílám prap. Rouskovi, prap. Valešovi, a prap. Knötigovi, kteří působí v Rosicích. Žádám tímto Policii ČR v Rosicích, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, aby paní Amentovou posta.up@bo.mpsv.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, tvrdě pohnali od ateistické nemravnosti, od křesťanské nevědomosti, k odpovědnosti a k dokonalosti SVATÝCH OKŘÍDLENCŮ, BOHŮ, BOŽÍCH DCER, stejně NEOMYLNÝCH, stejných jako je DUCHOVNÍ Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to neprodleně. Bezdomovci mají povinnost se na nemravné úředníky ÚŘADU PRÁCE rozhněvat, protože všichni bezdomovci jsou již pod milostí, Božího rozumu, Písma NOVÝCH NEBES. Závěr mé prosby je ten, abyste sloužili Bohu, měli z Boha strach, jaký ještě v Česku nikdy nebyl. Tím, že jste mu vzali 3410 Kč za měsíc, jste Zdeňka vydali na pospas místních boháčů. V případě, že ho zaměstnají, mu dají těžkou práci, kterou Zdeněk, ze zdravotních důvodů, by dělat neměl. Kazíte v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku dobré mravy tím, že nutíte Zdeňka také žebrat. Text současně zasílám prap. Rouskovi, prap. Valešovi, a prap. Knötigovi, kteří působí v Rosicích. Bezdomovci mají povinnost se na nemravné úředníky ÚŘADU PRÁCE v Rosicích rozhněvat, K.M.1/4až12/17,27, protože bezdomovci jsou již pod milostí, Božího rozumu, Písma SLOV NOVÝCH NEBES. Zdeněk Blažek byl v pondělí 26.6.7017 v Rosich, kde na Úřadu práce neuspěl. Dotazníky, které měl vyplnit s pomocí úředníků, mu byly odepřeny s tím, že o jeho osudu se rozhodne ve čtvrtek 29.6.7017 v devět hodin, kdy DUCHEM CHUDÍ pracovníci ÚP přijedou na Říčky zkontrolovat jeho ubytování. Co zase úředníci zamýšlí proti Hospodinu, a tím proti Zdeňkovi? Nah. 1/4,9, atd. Proto píši další, třetí odvolání, proti jejich rozhodnutí, o odkládání vyplácení dávek v hmotné nouzi. Ředitelka ÚP v Rosicích Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, před dovolenou mně zvěstovala radostnou zprávu, že veškeré důvody, proč by Zdeněk neměl dostávat dávky v hmotné nouzi, již pominuly. Bůh slíbil, že OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se oboří na vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní na Domašovsku, a neprodleně je vysuší. Soužení na Domašovsku podruhé již nenastane, když politická a náboženská nemluvňátka, budou rozdrcena OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, tím, že se budou Boha bát. Bát se Boha, znamená ho milovat jako sama sebe, tím milovat bezdomovce Blažka, jako sama sebe, při realizaci Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Nah.1/4,9,14až3/6,10,13,19, Iz.29/11až24až 57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Boudu Zdeňka Blažka, ve čtvrtek, v 9 hodin ráno, přijeli zkontrolovat pracovnice brim@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, mecerodova@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz. Dvě pracovnice zřejmě nebyly od ředitelky Kubišové, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, ale z MÚ tmáře starosty Světlíka. Systém šikanování bezdomovců zřejmě funguje tak, že na Úřadu práce vyhodily bezdomovce Blažka ze systému pracovnice, které vyplácí hmotnou nouzi. Následně autem jezdí pracovnice z MÚ od tmáře starosty Světlíka kontrolovat Blažka, zda dobře žebrá, aby se uživil. Byly na Říčkách několikrát, dle jejich sdělení, než ho zastihli v boudě. Lhali mu, že mu zajistí práci na poloviční úvazek, stejně tak tvrzením, že může zadarmo bydlet někde v ubytovně. Drze prohlásili, že nevědí, za jak dlouho dostane 3410 Kč, když se znovu přihlásí do systému bezdomovců. Odmítli mu dát almužnu 200 Kč, aby měl na živobytí, a na cestu autobusem do Rosic. Odmítli ho vybavit novým oblečením. Tvrdili, ať si oblečení koupí sám, kdesi, kam se Zdeněk nedostane. Počet úředníků na pět bezdomovců na ÚP a MÚ v Rosicích, může být jeden, s platem 25 000 Kč/měs. Proto tímto žádáné zveřejnění jejich mezd, a nákladů spojených z jejich působením, stejně tak zveřejnění počtu bezdomovců. Bůh má uvedené nemravné NETVORY, svině 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób9/13, za jalové výhonky. Kvůli energetické spáse, musí být neprodleně vytnuty, zavedením všeobecné pracovní povinnosti, dle Božích zákonů.

 

10.) Uvedený text třetího odvolání, o nezbytném vybavení Zdeňka Blažka platí pouze v případě, že se Bůh, nad jím vyvoleným Českem, svým Božím rozumem, roce 7017 nesmiluje. Bůh se však chce nad Českem smilovat, svým SLOVEM a Božím rozumem, neprodleně, v milostivém Hospodinově létě v roce 7017. Pokud se Bůh nechce smilovat, svým rozumem okamžitě, budou platit texty Písma o tom, že dravé PTACTVO Bohem prokletých KANCŮ ODS, na těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, stráví léto 7017, a veškeré politické a náboženské zvířectvo, bude na těchto textech, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zimovat, v zimě 2017 až 2018. Iz.18/6,29/11,24,30/18,48/5,11, 57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Mar.7/7až13/20, Mal.1/7až3/10,16,20, Zj.18/2, atd. Protože mám objasnit, že v Česku přišly dny Božího navštívení, pro každou křesťanskou, či ateistickou svini, mám stále povinnost shromažďovat DUCHEM CHUDÉ vládnoucí NETVORY, především v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, v Rosicích, a v Brně, kde mám povinnost, vládnoucím, neposlušným, vzpurným, pomatencům, snopům, srozumitelně objasnit vůli Boží. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,6/7,7/15,18, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.7/27, atd. Šetření ÚŘADU PRÁCE v Rosicích, na místě samém, u dřevěné boudy na Říčkách, ve čtvrtek 29.6.7017, v devět hodin, by zřejmě měla být přítomná samostatná ekonomka OÚ v Říčkách Mlčková, nebo starostka Vítková obec@obec-ricky.cz, a také majitel dřevěné boudy, boháč, to je Baal Dorazil, předseda ZD dorazilm@zsdk.cz. Vůle Boží je, aby ÚŘAD PRÁCE v Rosicích, a starostové obcí Říčky Vítková, a Domašova Pitrocha epodatelna@ obec.domasov.net, starosta@obec.domasov.net, byli prvním OSTROVEM, na který dopluji. Vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní, bude na Domašovsku vysušeno, ŽÁREM OHNĚ SLOV Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůle Boží je, abych do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, doplul neprodleně, při rozhodování o osudu bezdomovce Blažka, a ostatních bezdomovců, v době kontroly dne 29.6.2017. Bezdomocům je třeba setřít každou slzu s očí, jídlem a oblečením, Iz.23/17,18, neprodleně, kvůli energetické spáse, která je možná pouze rozumem Božím. Zj.1/1až21/1až22/21, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/23,26,31,51/19, Iz.29/11až24až57/10,16,27až66/24, Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, atd. Protože je Boží vůle pro Domašovsko srozumitelně objasněná, pro bezdomovce Zdeňka Blažka, musí platit tyto texty Písma. Úřad práce v Rosicích a starostové Domašovska, mají povinnost naplnit Písmo. Po uplynutí 70-ti let od roku 1947, kdy Bůh na Česko uvedl stejné křesťanské sucho, jaké je dnes, Hospodin navštíví Domašovsko, kterému musí být jasné, že Česko musí neprodleně smilnit se všemi národy SVĚTA, a to na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Obchodní zisk, kterou vytváří ŽITÍ NA VÝNOSNÝ imperialistický TRH, již patří Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který dává svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, a také paměť, každému tak, jak chce on sám. Obchodní zisk patří všemu pracujícímu lidu, a tím i všem bezdomovcům, kteří pracují pro obec 20 hodin měsíčně. TVÁŘ Hospodina již je i bezdomovcům známá. TVÁŘÍ Hospodina je NOVÁ, VĚČNĚ ŽIVÉ MANA, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Moje SKÁLO, Hospodine, ZÁKONODÁRČE, neprodlévej již se svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Nový DUCH Písma o tom, že se Bůh nad Českem smiluje, v době sto let od výročí VŘSR, je vylit. První příchod spravedlivého Hospodina na SVĚT byl v Rusku, pomocí ideologie Otců zakladatelů MARXISMU, Marxe a Engelse, v roce 1917. Proto Česko má povinnost toto výročí prvního příchodu DUCHOVNÍHO Krista, ZLODĚJE majetku, oslavit neprodleně, v létě tohoto roku 7017, kdy již není děsivá křesťanská noc, kdy vstávají i BERANI z KSČM, ale ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ. BERANI z KSČM musí ihned do říše ticha, protože veškerou moc nad lidmi nyní mají LÉVIJCI lidu technického, VUT v Brně, ČVUT, projektani a odborníci na energetiku z CZSO, atd. BERANŮM z KSČM vzejde Bůh tím, že pochopí, že já jsem OTCEM zakladatelem Boží spravedlnosti, třetím v Boží slávě, po OTCÍCH Bohu milých, Marxovi a Engelsovi. 1.Tes.4/16,5/1, Sír.43/26,31,45/23, Žalm106/30, Iz.23/17,18,33/22,44/5,8,45/7,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, Dan.9/14,11/39,12/2, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,12/10,17,27až15/12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30,115/17až132/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 4.Moj.18/23,25/11, atd. Hospodin uvádí o bezdomovcích uvádí, že se musí dosyta najíst a dobře obléct. O bydlení, pro tuto dobu, neuvádí nic. Bydlení bezdomovců bude řešeno, až se Hospodin smiluje nejenom nad Domašovskem, ale nad celým Českem. Iz.23/17,18, Řím.1/18až11/32, atd. Rovnost uvádí, že již deset tisích dětí z nemajetných rodin, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi, budou mít ve školách zajištěno bezplatné stravování. Vůle Boží je, aby jedno teplé jídlo denně, z motorestu Gabrielka z Domašova, či z restaurace HOTEL ŘÍČANY info@hotelricany.cz, odkud na Říčky vozí polední menu, Zdeněk, a ostatní bezdomovci z Domašovska, dostávali neprodleně. Zajistit tento Boží požadavek, Boží příkaz, dokonalé Boží lásky, pro úplně poslušné pracovníky ÚP v Rosicích Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, pro vzpurnou starostku Vítkovou obec@obec-ricky.cz, a starosty Pitrochy starosta@obec.domasov.net, je velmi lehké. Stačí svou starost o nové ZÁKONY Česka, vložit na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která je o jedině správné Boží koncepci energetiky. Ez.33/17, Jak.2/22až4/14, Gal.1/7až3/20až6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,3, 16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Vůle Boží je, aby bezdomovci pracovali pro obec 20 hodin za měsíc, pod vedením stávajících pracovníků úklidu, nikoli za 60 Kč za hodinu, ale za 100 Kč za hodinu. Těchto 2000 Kč odevzdají proti potvrzení např. vedoucímu motorestu Gabrielka. Tyto peníze budou určené pouze pro oběd za polední menu, v hodnotě 70 Kč. Když bude znít hlas boje bezdomovců, proti vládnoucím prasatům, Hospodin se smiluje, a svým rozumem zajistí, aby bezdomovci na Domašovsku dostávali sedm dní v týdnu menu za 70 Kč, stejně jako je již získali školáci ve školách. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE je již pouze jeden, pro celý SVĚT. Proč považovat vládnoucí elitu za Bohy? Neposlušní vládnoucí NETVOŘI, pro odstoupení rozumu Boha, nemají než dech svého chřípí, svého geneticky prasečího rozumu. Považovat neposlušné úředníky z ÚP v Rosicích za Bohy, je k energetické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Ez.28/9,18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až49/20,50/45,51/36,58, K.M.1/7až6/6až24až7/12,16až12/10,17,27až19/6, atd. Zdeněk Blažek má vždy radost z pochvaly za dobře vykonanou práci. Když od něho Bůh odstoupí svou rukodělnou dovedností, dělá práci nedokonale. K.M.7/16, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Např. zábradlí u schodů své boudy vyrobil tak nedokonale, že není bezpečné. Stejně tak nebezpečně vyrobil přístřešek za boudou, kde z desek ve stropě nechal trčet hřebíky, protože zřejmě nemá kleště. Pro Zdeňka a ostatní bezdomovce proto platí texty Písma o tom, že Hospodin, svůj rozum, své rukodělné dovednosti, jim nedává. Což je z toho důvodu, že TVORSTVO, v děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, křesťanské modloslužby drzého Satana faráře Dominika, kterou je křesťanská chamtivost, se nesmyslně přemnožilo. Platí texty Písma, že Bůh, přemnožené TVORSTVO, svým Božím rozumem, nemůže unést. Proto si Zdeněk, tak jak je, neposlušný a vzpurný, nedokáže najít práci sám, což po něm stále nesmyslně požadují nemravní a nezodpovědní NETVOŘI z Úřadu práce v Rosicích. Dle Písma, Zdeněk musí pracovat pod vedením vedoucího skupiny, který ho, na jeho nedostatky v práci upozorní, a který mu pomůže je odstranit. 5.Moj.1/9,13,4/29,5/8, Kol.3/5, atd. Dalším požadavkem Hospodina je, aby ve čtvrtek 29.6.7017 bylo rozhodnuto o tom, že Zdeněk bude dobře oblečen. Iz.24/17,18. Zdeněk nedávno vyhořel a proto se potřebuje dovybavit. Úředníci proto mají povinnost zkotrolovat při návštěvě jak ložní prádlo a pokrývky, tak veškeré oblečení na zimu i léto, a Zdeňkovi zajistit vše potřebné, protože již není žádným zvířetem, ale člověkem, kterému chce Bůh setřít každou slzu s očí, opakovaně uvedeným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Úředníci z Rosic mají povinnost naložit čtyři bezdomovce z Domašovska, a zavést do skladu CHARITY, kde si oblečení sami vyberou. CHARITU platí stát zbytečně, protože bezbraní bezdomovci z ní nemají žádný užitek. Drzé svině z CHARITY pasou pouze sami sebe, kvůli svým, dobře placeným korytům. Iz.25/8,29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.5/5,7/16,40/29až43/26,31, Iz.21/5, atd. Bůh trestá Česko, odstoupením svého rozumu i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, kvůli, vzpurným boháčům Domašovska, předsedovi ZD Dorazilovi, Kočímu, dorazilm@zsdk.cz, Králíkovi, pavel.kralik@stavounie.cz, robert.kralik@stavounie.cz, atd. Uvedení drzí NETVOŘI, pro děsivou temnotu protikladných žvástů Satana faráře Dominika o Kristu, a pro krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Boha neposlušných, ministra financí Pilného pilnyi@psp.cz, stále nevěří textům Písma o tom, že TVORSTVO bude přijato, z milosrdenství Božího rozumu, do věčných příbytků, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do DOMŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, až pomine majetek boháčů. Uvedení NETVOŘI stále ruší Boží SOUD tím, že prohlašují Boha, který jim bere jejich majetek, PRACHY a ZBRANĚ, za zločince, a sebe za moudré a spravedivé. Jako vzpurní a neposlušní, před jediným Bohem SVĚTA, však neobstáli. Luk.16/9,13,17/10,20,34, Ám.3/7,15,4/7,5/10,18,8/2,7,11, Jób9/13,36/8,40/8,14, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

11.) Např. NETVOR Dorazil dorazilm@zsdk.cz, stále kazí dobré mravy Česka, svou chamtivostí, která je křesťanskou a ateistickou MODLOSLUŽBOU. 1.Kor.1/27až15/33, Kol.3/5, Jób9/13, atd. BERAN, komunista, SYN ČLOVĚKA, Bůh komunistů, Emil Králík, předseda JZD, otec, děda pavel.kralik@stavounie.cz, robert.kralik@stavounie.cz, v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, ctil zákaz veškeré výstavby na EXTRAVILÁNECH, což NETVOR, boháč Dorazil, ve spolupráci se STÁTNÍMI ÚŘADY materialistických úředníků, kteří, pro odstoupení Božího rozumu, nemají než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ, nectí. Kvůli jeho imperialistické modloslužbě, kterou je chamtivost, dovoluje na úrodné půdě ZD stavět nesmyslné domy LETNÍ, které nemají ani solární architekturu, ani solární urbanismus, které Bůh v Písmu zakázal stavět. Kvůli DUCHEM CHUDÉ materialistické svini, NETVORU Dorazilovi dorazilm@zsdk.cz, Bůh trestá celý SVĚT, odstoupením svého Božího rozumu, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Bůh však trestá celý svět 1000 x více než Česko, protože vyžaduje, aby Česko soudilo všechny národy SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh vyčkává, smiluje se, až se boháč Dorazil k Bohu vrátí. Iz.2/22až29/11až29,30/17,18,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Kvůli neposlušnému boháči, NETVORU Dorazilovi dorazilm@zsdk.cz, nikdo ve SVĚTĚ nevěří textům Písma o tom, že lidé, nyní, na úsvitu osmého tisíciletí vedení Česka DUCHOVNÍM Kristem, všechen lid kramářů, to je obchodníků, boháčů a bankéřů, atd., zajde. Protože všichni, proti vůli Boží, i na Říčkách a v Domašově, staví na polích LETNÍ domy, ve kterých, kvůli prokazatelnému, blízkému konci éry fosilních paliv, nikdo nebude bydlet. Nikdo, na místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, na Domašovsku, nehledá pokoru, protože kvůli křesťanskému Bohu, kvůli drzému Satanu faráři Dominikovi, nikdo nedoufá v Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin vyžaduje, aby na Domašovsku, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, byly neprodleně očištěny, od křesťanských, politických a militaristických žvástů, rty všeho pokorného, poslušného a úplně bezmocného, drzého křesťanského a ateistického lži lidu. Sof.1/11,13,17,2/3,3/2,9,11,13,19,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Drze se vylhat z textů Písma o tom, že původ DUŠE lidí, je stejná jako u zvířat, a původ mozků lidí, je pouze geneticky prasečí, je zlý, již nelze. Při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných a vzpurných, je lidské zvířecí myšlení, příčinou veškerého zla válek na SVĚTĚ. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,12/3, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Protože ateistické svině NETVOŘI, boháči, zemědělci Dorazil a Kočí dorazilm@zsdk.cz, nevěří textům Písma o tom, že politické strany a náboženské církve, vládnoucí ČARODĚJNICE, nelze nechat naživu ani den, v osmém tisíciletí vedení TVORSTVA jediným Bohem SVĚTA 2.Moj.22/17, Hospodin nedává, jím v Písmu vyvoleném Česku, jarní a podzimní deště v pravý čas. Stále máme nekonečnou křesťanskou poušť, protože Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslů geneticky prasečích mozků, modloslužebníků, Dorazila a Kočího 5.Moj.11/10, 17, Jer.1/17,5/24,6/19,23/29až31/27,32,51/58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.4/7,13až5/13, atd. Bez rozumu Božího pomatený pokrytec, zločinec, lhář, geolog a ekolog Cílek cilek@gli.cas.cz, v Lidových novinách ze dne 17.6.7017 píše, že žížaly jsou nejlepším přítelem zemědělců Dorazila a Kočího dorazilm@zsdk.cz, což je lež, jako věž. Ateistická svině Cílek ve článku současně píše, že farmáři Dorazil a Kočí pomocí pesticidů, herbicidů, a ostatních jedů, všechny drobné živočichy, včetně žížal a krtků, zabili. Píše, že boháči dělají půdu neúrodnou také tím, že po polích jezdí těžkými mechanismy, a že místo dobytka, místo výroby hnoje, pěstují řepku a kukuřici, k výrobě energie. Ateistická svině Cílek píše, že vysušení půdy, a její erozi, nekonečného křesťanského sucha, dělá nejenom trestající Hospodin, ale nemravní a neodpovědní NETVOŘI Dorazil a Kočí. Nejlepším přítelem pokorných a úplně poslušných NETVORŮ Dorazila a Kočího, proto tedy není žížala, ale Hospodin, jeho dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K trestajícímu Bohu mají povinnost se vrátit na Domašovsku, na pupku světa, všichni neprodleně, a dobrovolně, čtením SLOV NOVÝCH NEBES v kostele v Domašově. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Protože ateistické svině, zločinci, NETVOŘI, boháči, zemědělci Dorazil a Kočí dorazilm@zsdk.cz, nevěří textům Písma o tom, že Bůh v Písmu zakázal stavět domy LETNÍ, jejichž okny vstoupila energetická SMRT, které se staví na úrodných polích na Říčkách a v Domašově, Hospodin, který trestá např. Londýn 1000 x víc než Domašovsko, v Lodýně způsobil požár výškového bytového domu, dle výkladu filmu V JAKO VENDETA a ÚSVIT PLANETY OPIC, uvedených v kapitole 228. Hospodin nechce, aby se vyráběly mrazničky a chladničky, protože chce SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, dle výkresů sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH ve FOTOGALERII na www.pametni-knha.cz. Napište www. Hospodin zde také způsobil požár TRŽNICE, protože Bůh žádné TRŽNICE nechce. Chce sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, KAM SE BUDOU VEŠKERÉ POTRAVINY DOVÁŽET ČERSTVÉ. Vyžaduje majetkovou Boží rovinu, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, celosvětově elektronicky plánovat. Jediná řeč o Bohu na Domašovsku, již musí být pouze o vrácení se poslušného Česka k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Proto starostka Vítková již má povinnost ukončit svoji činnost ekonoma, to je DÉMONA, Bhagavadg.1/1,15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.4/1, neorganizovat na konci prázdnin, v předvolebním boji, žranici z obecních peněz, na oslavu sama sebe, na oslavu svého geneticky prasečího mozku, Kaz.3/18, ale začít organizovat hostiny SLOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, ve všech restauracích Domašovska, což je dočasné opatření, do doby výstavby domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Všichni DÉMONI, všichni ekonomové a bankéři, mají povinnost utíkat do říše ticha, to je na smetiště dějin, ve strachu z Boha, jaký ještě nebyl. Žal.14/1,5,37/5,11,35,38,115/17. Na Domašovsku, a v Česku, již žádné volby politiků pravice a levice, volby Bohem prokletých KANCŮ PTACTVA ODS, a ostatního politického dobytka, KOZLŮ ČSSD, BERANŮ KSČM, VOLŮ z KDU-ČSL, atd, na podzim 7017, již nesmí být. Zj.18/2,10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40, atd. Např. na Říčkách a na Domašovsku, starosta a místostarosta by měli být z lidu technického, protože veškerá řeč o Bohu, musí být o přestavbě Česka, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Na Říčkách obec@obec-ricky.cz, starostou a místostarostou by měli být např. Ing. Hertl hertl@atlas.cz, a Ing. Balcárek. Ostatní členové zastupitelstva by měli být zvolení neprodleně, v milostivém létě 2017, na veřejné schůzi, z těch občanů, kteří budou mít zájem v zastupitelstvu pracovat, v těch oborech, které je potřeba zřídit. Písmo říká, že ten, kdo se neosvědčí, bude dle Boží vůle vyměněn. Takže není čeho se bát. Celé Domašovsko, má povinnost, jako první na SVĚTĚ, všechnu svou starost o TVORY, vložit na Hospodina, na jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jud.12, atd. Nemravnost úředníků stávající STÁTNÍ SPRÁVY, např. mecerodova@mesto.rosice.cz, Daniela.Kubisova@bo.mpsv.cz, brim@mesto.rosice.cz, posta@mesto.rosice.cz, pexova@mesto.rosice.cz, starosta@mesto.rosice.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, atd. je prokazatelná. Úředníce z Rosic, které navštívili bezdomovce Zdeňka Blažka na Říčkách, chtěli setřít Zdeňkovi každou slzu s očí, lhaním. Lhali mu, že mu seženou místo na poloviční úvazek, a že mu zajistí zděnou ubytovnu proto, aby nemusel bydlet v dřevěné boudě bez vody a elektřiny. Kdyby všem bezdomovcům sehnali dobře placené místo, a kdyby všem bezdomovcům sehnali místo v ubytovně, kde se nemusí platit, kde nájem v ubytovně pokryje příspěvek na bydlení, nebylo by bezdomovců. Jejich lži nemohou setřít bezdomovcům každou slzu s očí, což je u Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, možné a nezbytné. Nemravní úředníci z Rosic dělají veškeré zlo na zemi. Odmítají se smířit se s Bohem, čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Proto je bezdomovců v Česku necelých 100 000, a stále jich přibývá. Pro jejich nemravnost je necelých 200 000 skoro bezdomocvů, kteří neplatí nájem v bytech.

 

12.) Přetaženo z kapitoly 210. Podmínkou pro studování NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je uznání veškeré moci rozumu Hospodina, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Dle písničky od Hospodina. Boží mlýny stále melou. V těchto textech POSLEDNÍHO SOUDU. Někteří to vědí, ostatní to zjistěj. Oz.13/11. Problém Česka je, že na Hospodina, všichni kněží serou, staří i noví. Nikdo neposlušný nechce celosvětový mír, a vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nereagují. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesory Bašty a Drkala z Prahy a nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna vrakos@nbox.cz. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, profesore Drkale, profesore Bašto a nový prezidente Česka Ing. Rákosi. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jako jediní URBANISTÉ a jediní ARCHITEKTI těchto domů, sídlišť, a měst, máte povinnost iniciovat vytvoření nové vlády Česka. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka, mluvením pravdy o moci Boží nad každým TVOREM, a mluvením pravdy o jeho správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. V Praze musí vyrazil maličký roh, Jer.33/15, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze ti poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. budou plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se budou smát, se zatím nepodařilo nastolit. Čtyři uvedené KONĚ docent Hirš, profesor Drkal, profesor Bašta a nový prezident Česka Ing. Rákos, stále nechtějí vyjet SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nechtějí uklidnit trestajícího Boha, mluvením pravdy, o jeho jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Česko postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů, protože odborníci na energetiku neslyší. Nikdo nechce zrušit politiky pravice a levice, protože nikdo nechce mít Boha za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Zach.2/12,3/9,4/6,6/7,13/2,4,14/9, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Sam.22/16,23,48,23/3,5, Ezdr.9/6,11,10/7,11,14, Nehem.8/9,11,9/37,10/29,30, atd. Nikdo nechce porozumět textům Písma, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při realizaci správné Boží energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když Hospodina nyní neposlechne. Moudrost Božích příkazů a ZÁKONŮ, se musí setkat s lidmi v Česku. Otec Krista, a Otec Kršny, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, se vypravil ze svého příbytku, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Chce se nad Českem, především nad NOVÝM JERUZALÉMEM, nad Brnem, nad vojskem nového Božího spícího technického lidu VUT v Brně, obrátit s hojným slitováním. Pro BLANICKÉ RYTÍŘE v HORY VUT v Brně, nechal zbudovat návrh sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na výkresech, v roce 2006, to je za cca 6,3 roků, od roku 2000, což je ANDĚL Hospodinův. Dan.8/14, Zach.12/8až13/4,8, atd. V roce 2008 byly tyto výkresy opravené a zveřejněné, dnes viz FOTOGALERIE, www.pametni-kniha.cz. Kdo se nyní dotkne nového Božího technického lidu, VUT v Brně, který má povinnost potvrdit správnost Boží energetické koncepce, platné pro všechny národy SVĚTA, dotkne se zřítelnice Hospodinova oka. Nikdo z neposlušných a pyšných, si již nemůže dělat co chce. Česku již je nejhůř. Budou na něho útočit že všech čtyř světových stran, hlupáci, pomatenci, z křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a projektanti. V den výročí vyvedení Česka, do čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, 25.2.2015, Hospodin v pořadu v ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz, ústy Václava Cílka uvedl, že systém křesťanského militarismu totálně selhal naprosto ve všem, protože TVORSTO neřídí Hospodin, ale SKÁLA křesťanských imperialistů, a militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbrojaři, atd. NETVOŘI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, spolu s boháči, s bankéři, a se zbrojaři a vojáky, se zmocnili v Česku vlády nad TVORSTVEM v okamžiku, když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslu neposlušných a vzpurných boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., v roce 1989. Jer.6/19