Kapitola 225 - 44 stran.

08.04.2017 09:29

Kapitola 225 - 44 stran. Bohem v Písmu vyvolený a souzený neposlušný lži lide Česka. Řím.1/18,3/6,8/18,11/32, 1.Kor.1/27až15/33, Iz.29/11až24až65/1,15,22,66/24, Mat.5/3až18, 5.Moj.5/7,11/26,18/2,18,30/11,18,32/16až43, atd. Člověk neposlušný, vzpurný, nemá šanci na energetickou spásu. Svým rozumem geneticky prasečím, kázat dobro, to dokáže. Nastolit mír a pokoj celosvětového Božího království, může pouze Bůh ZÁKONODÁRCE, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Iz.29/11až24,33/22 až57/10,16,20až66/24, Řím.1/18až7/18až11/32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žid.4/7až12/28, 2.Petr. 2/21až3/9,16, K.M.1/4až6/6až24,7/16,8/21, Bhag.15/15až16/24až18/78, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Veškeré zlo na světě bezdomovcům, běžencům, nezaměstnaným, chudým, a zlo nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami dělá JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. JUDr. Vagai tím, že odmítá, spolu se mnou, tvrdě pohnat k odpovědnosti psychiatry, dva ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, nebo emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, kteří ze mě, již 18 let, dělají blázna, kvůli opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými SLOVY, než je káže drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Prap. Šrámek tím, že spolu se mnou odmítá tvrdě pohnat k odpovědnosti Satana Domimika, který o jediném Bohu SVĚTA nemá ani ponětí. Místo Bohu slouží TVORSTVU tím, že slouží výrobkům lidských rukou, a tím vládnoucím Baalům, DÉMONŮM a psychiatrům. Proto Bůh, svým technickým rozumem, o jedině možné a správné koncepci obnovitelné energetiky pro Česko a SVĚT, uvedené v Písmu, z Česka odešel. Dělá SOUD na druhém konci ZEMĚ. Všechny národy budou Česku blahořečit v případě, když mnoho úplně poslušných BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, stejně mocných jako je Bůh ve svém SLOVĚ, spolu se mnou tvrdě poženou k odpovědnosti, JUDr. Vagaie a prap. Šrámka. Bůh Česku vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, když PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů zajistí DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZÁKONODÁRCE. Je to slavný PŘÍCHOD SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují. Svou slávu dá Bůh pouze svému SLOVU. Oz.2/18až5/7,15až14/3, Ám.3/7,5/10,18až8/2,11, Řím.1/18až11/32, Kaz.3/18až8/8, Mal.1/7až3/10,16,20, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.3/9, Mich.2/3,4,10,5/9, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/25až43/26,31, Iz.29/11,24,33/22,48/5,11, Jan8/42,10/34,15/25.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 5. Česká bible kapitola 225. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn. justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro Vás, pro BOHY, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíži všechno vzpurné a neposlušné, to je mrtvé TVORSTVO, jsou lehká. Nejste již pod zákony mrtvých, to je neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již patříte pouze Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, je SMRTÍ pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY, a proto se jich nebojte, nebojte se sloužit Bohu, takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu skutečně je. Bůh svou slávu, kterou je jeho Boží rozum, ze svého milosrdenství, technickému, neposlušnému a vzpurnému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům vrátí, když Vy budete, již v pátek 7.4.2017, konat tyto činy, které jsou pro Vás lehké. Máte povinnost neprodleně zavolat vzpurnému Satanu faráři Dominikovi fara@ domasov.info, na telefon 733 550 990 a dle zákonů DUCHOVNÍHO Krista mu nařídit, aby již v neděli 9.4.2017 ukončil mletí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu o UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, protože mrtvý křesťanský Bůh, nemůže nastolit celosvětové, mírové Boží království, a tedy ani nikoho nemůže energeticky, ekologicky a mravně spasit. Bůh Satana faráře Dominika je stejná mrtvola, jako Satan Dominik, a jako neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid Česka. Déle máte povinnost neprodleně zavolat řediteli, psychiatru Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, pazderova.jana2@fnbrno.cz, telefon 532 232 053. Dle zákonů Krista ZÁKONODÁRCE, máte povinnost mu nařídit, aby mě neprodleně napsal písemné potvrzení o tom, že nejsem blázen, z důvodů uvedených v kapitole 224. Písemné potvrzení potřebují ze soukromých důvodů. Viz str.8až11. 2.) Všichni vzpurní a neposlušní v Písmu již uhynuli, pro odstoupení Božího rozumu, případně byli Bohem rozsápání z důvodu nevhodnosti jejich profesí, např. ekonomických, které do celosvětového, Božího, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nepatří. Bůh končí dobu benzinovou, a proto končí také mnohé profese, na NOVÉ ZEMI nepotřebné. Hospodin totiž, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevydal rozkaz, aby křesťanské a muslimské svině horečně zbrojili proto, aby se mohli, mečem nesmyslných válek, zmocnit území s fosilními palivy a surovinami. Dle Rovnosti, tento rozkaz o meči nesmyslných válek, o území s fosilními palivy, vydali prezidenti USA pomocí Satanů kněží, a Satanů vojenských kaplanů tím, že dodali zbraně různým skupinám muslimů proto, aby mohli bojující muslimy nyní nesmyslně vybíjet bombardováním. Vlastně již všichni neposlušní, pro odstoupení Božího rozumu, zhynuli. Proto se nebojte v médiích mluvit pravdu o tom, že neposlušní, a vzpurní jsou již mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, což se projevuje v jejich křesťanských žvástech, o jediném Bohu všech náboženství SVĚTA, a v jejich žvástech o naprosto nesmyslné energetické koncepci Česka, která ignoruje jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky, kterou je neprodlené odpočinutí se od díla energetické, ekologické a mravní zhouby nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., což uvádí Bůh v Písmu, nejenom ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale I v písničkách, filmech, atd. Bůh nyní učinil hlupákem neposlušného zakladatele růží ČSSD, kulhavého KOZLA, NETVORA, to je mrtvého prezidenta Zemana tím, že ho učinil POPELKOU. NETVOR prezident Zeman, ztratil na schodech střevíc, přestože nebyly natřené lepidlem. POPELKA, Bohem prokletý prezident Zeman, který si Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma nebere k srdci, má ve své geneticky prasečí hlavě POPEL a HRÁCH. POPELKA Zeman si POPEL a HRÁCH, ve své geneticky prasečí hlavě, musí přebrat sám, protože Bůh, i se svým rozumem, již z Česka odešel. Bůh totiž, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyvolil pro svůj HRAD nového prezidenta. Je jím projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, jediný architekt a urbanista nových sídlišť a měst, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a na energetiku domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených, dle textů Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Viz str.11až15. 3.) Každý úplně poslušný, a Bohu vděčný BŮH, či BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, za SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, má povinnost sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Každý úplně poslušný má povinnost, zapsat se, svou elektronickou adresou, do těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných proto, aby mohl zářit, v těchto textech, jako úplně poslušný a Bohu vděčný, jako mediální HVĚZDA, navěky a navždy. Mal.3/16, Dan.11/39,12/2, atd. Slavit Velikonoce tradičním způsobem, bez vzkříšení pokorných, a úplně poslušných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, především technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických neposlušných a vzpurných chamtivých modluslužebníků, a ostatních sviní, či vládnoucích NETVORŮ Česka, je HŘÍCH k energetické SMRTI. Vůle Boží je, aby vzedmuté moře neposlušných vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ v Česku zmizelo, vyschlo, již při úplňku MĚSÍCE, před Velikonocemi, DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v úterý 11. dubna 2017. Nová a věčná mana, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, je již v Božím domě, např. na rektorátu VUT v Brně, u drzého a neposlušného, to je mrtvého rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, viz další text, takže nemáte výmluvu. Starý křesťanský Bůh již z Česka odešel tím, že se v Písmu, a např. v pohádkách, zmařil. Vychází nově, pro úplně poslušné, na VÝCHODĚ, např. jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již v Česku, a tím i ve SVĚTĚ, nezapadne. Bůh se smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až mnoho uplně poslušných služebníků Boha, se nechá zapsat do těchto textů, svou elektronickou adresou. Viz str.15až19. 4.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Ve čtvrtek 30.3.2017 jsem volal řediteli ČRo v Brně panu Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz na tel.542 523 220, a prosil jsem ho, ať následující texty Písma neprodleně zveřejní. Jste žádání o to, abyste dohlédli na to, aby to udělal. Prosil jsem ho, aby si pořídil knihu NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho, a přečetl si strany cca 75 až 85. Pan ředitel slíbil, že to udělá. Eckhart Tolle je falešným prorokem, stejným jako Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC tím, že chtít dobro celosvětového, mírového Božího království, to dokáže. Vykonat dobro změny, to nedokáže. Je to z toho důvodu, že ve své geneticky prasečí hlavě, nemá nikdo pro dobro TVORSTVA celého SVĚTA, žádný program. Jak ubohý je člověk Tolle, a jak ubozí jsou lidé, vzpurní a neposlušní, co mu věří. Budoucí sláva Bohem v Písmu vyvoleného Česka je již zjevená. Celé TVORSTVO toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, pokorných a úplně poslušných, kteří se k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně vrátí, pro poznání jeho moci, nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, stejnou jako je u zvířat. Touha znát Boží moudrost energetické koncepce, nastolí Boží království. Viz str.19až22. 5.) Bůh slíbil, že se smiluje, až před prvním úplně poslušným prorokem Stanislavem Oplatkem, se uteče pod ochranu Božího rozumu, z jeho milosrdenství, tisíc BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Před pěti úplně poslušnými, se uteče do náručí Boží, celé Česko. Těchto pět úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ jsou. 1. JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. 2. Prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. 3. Ředitelé MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz. 4. Farář Dominik z Domašova fara@ domasov.info. 5. Rektor VUT v Brně Štěpánek. rektor@ro.vutbr.cz. Tolle a Bůh uvádí, že nejvíc násilí na SVĚTĚ nepáchají zločinci, nebo mentálně narušení jedinci, ale normální, vážení občané, jakými jste i Vy, kteří sloužíte kolektivnímu EGU křesťanské či militaristické chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Tedy to, co Vy považujete v křesťanském, či ateistickém myšlení, za normální a mravné, je krutou lží, naprosto nemravnou, a tedy to není nic jiného, než totální šílenství. V čem spočívají kořeny tohoto šílenství vládnoucích zločinců, ptá se Tolle i Bůh. V úplném ztotožnění se se zvířecím EGEM vládnoucí, militaristické, imperialistické, vládnoucí elity, čili ztotožnění se s lidským, zvířecím EGEM. Proto jsou křesťanské, ateistické hodnoty vládnoucích šílených zločinců, kterou je chamtivost, sobectví, vykořisťování, krutost a násilí, díky stávající demokracii, ve které všude na SVĚTĚ existují chudí a bohatí, úplným šílenstvím, což uvádí i Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. To co např. křesťanským, či ateistickým, militaristicky chamtivým sviním, Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím, vadí na muslimech, to co všechny křesťany, či ateisty dráždí, to je především chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, touha po moci vládnout nad lidmi, pomocí lidských Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, LETADEL, AUT, atd., neupřímnost, nečestnost, sklony k násilí, což se nachází, v muslimech, v křesťanech, v ateistech, v hinduistech, v buddhistech, atd. Každý člověk je zlý, jeho zlo je vrozené, je v jeho zvířecím EGU, a v jeho DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nezmění se navěky, žádnou výchovou, žádnou pohromou, žádným BOŽÍM SLOVEM, pouze z

 

milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, uvádí Bůh v Písmu, v písničkách, v pohádkách. Slepí jsou ti NETVOŘI, kdo zůstávají v hříchu. Pohádka O NESYTOVI, je pohádkou o ministru financí Babišovi babisa@psp.cz, a o vládci křesťanského PEKLA, o SVĚTLONOŠI LUCIFEROVI, o jediném Bohu SVĚTA, který na zemi dělá odjakživa veškeré dobro i zlo tím, že vede TVORSTVO do celosvětového, mírového Božího království tak, jak si to v Písmu předevzal. Viz str.22až25. 6.) NEVĚSTA, nová STÁTNÍ SPRÁVA, NOVÁ VLÁDA, se chce vdávat. ŽENICH Babiš v pohádce však vypadá jako čert. Hospodin, SVĚTLONOŠ, LUCIFER, kníže ROHAN, vrátí Babišovi babisa@psp.cz, TVÁŘ ČLOVĚKA, když svůj politický plášť, pomocí kterého rozdává potřebným svou SKÁLU, PRACHY, vrátí do PEKLA Bohu Luciferovi, protože Lucifer SVĚTLONOŠ, křesťanský kníže ROHAN vyžaduje, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, aby SKÁLA Babiše, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. odtáhly z Česka v děsu, a to neprodleně. Důležité je ZLATO Božího rozumu, který je pouze Boží milostí, nikoli PRACHY. Bývalý BERAN Babiš, ŽENICH, si nemusí brát svou ženu, se kterou žije, není to nutné. Má povinnost si vzít NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou. Prohlásit Boha za zloděje, a sebe za spravedlivého, a Boží SOUD boháčů zrušit, je zločin. Jób40. Viz str.25až26. 7.) Člověk tak jak je, neposlušný a vzpurný, si nemůže stvořit vládnoucí Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorné a úplně poslušné. Neklamte se pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Za svoje TĚLO, a za svoji DUŠI, které jsou stejné jako u zvířat, každý před Bohem zodpovídá sám. Neklamte se, jedinému Bohu SVĚTA se nikdo beztrestně posmívat nebude. Gal.1/7až6/7. Když dovolíte, aby Satani kněží dál zneužívali BOŽÍ SLOVO, mletím protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, jediný Bůh SVĚTA Česko úplně zničí. Dle Písma a písniček od Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vteřinový strach Vás souží. Zvítězí čas, který každému vzpurnému zločinci ukáže moc, a zláme vaz. Veškeré zlo válek o území s fosilními palivy a surovinami, a nesmyslné vykořisťování pracujícího lidu na SVĚTĚ, dělá Bohem v Písmu vyvolené Česko tím, že odmítá najít v Písmu jediného Boha všech náboženství SVĚTA, který bdí nad zlem, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana kardinála Duky apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše babisa@psp.cz. Z Boha se narodí každý, kdo v Písmu najde DUCHOVNÍHO Krista, který v době války dběl nad zlem, pomocí šíleného zločince Hitlera, a který v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, trestal ŽIDY v Česku, kvůli jejich CHAMTIVOSTI, to je kvůli MODLOSLUŽBĚ, 1000 x více, než ČECHY v Česku. K.M.12/22. Jediný Bůh SVĚTA se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když uvěříte textům Písma a tím uvěříte tomu, že jste vyvolení, abyste tvrdě pohnali k odpovědnosti psychiatry, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a následně rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, dle již uvedených textů PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných NETVORŮ, místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska a Brna. Vrátit se k novému Bohu, k jedinému LÉKAŘI lidských zvířecích DUŠÍ, a lidských, zvířecích TĚL, má povinnost v Česku každý neprodleně, a to čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tím, že určují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, v roce 2017. Proto, aby se naplnilo SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost zajistit čtení SLOV NOVÝCH NEBES v médiích. Kdo se, jako neposlušný, bojí Hospodina strachem jaký ještě nebyl, kdo se proto stane úplně poslušným, dojde práva v případě, že v médiích zazáří dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, jako SVĚTLO. Viz str.26až29. 8.) Hospodin naplnil svoje slovo např. na vzpurném a neposlušném Satanovi, Ing. Petru Rausovi z ČT Brno, dnes 1. místopředsedovi Rady CB petr.raus@cb.cz. Ing. Petr Raus je inženýr, hnojař. DUCHEM CHUDÝ zbabělec Ing. Petr Raus se tak bál vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tak se bál o své koryto v ČT v Brně, na mě poštval, do mého domu v Říčkách, zpravodaje z ČT Brno. Bál se o svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, a vojenští kaplani. rz-brno@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz. Všem neposlušným a vzpurným křesťanským a ateistickým sviním v ČT v Brně, se líbí lži uvedených Satanů kněží o tom, že Bůh Česku odpustil, a odpustí, všechny hříchy neposlušných a vzpurných, v době oslav děsivé temnoty křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, křesťanskými protikladnými žvásty, v době Velikonoc. V ČT v Brně ze mě udělali blázna naprosto beztrestně, protože všechny vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka, zaštítil vzpurný psychiatr ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@ fnbrno.cz, a nyní ředitel MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Ti ze mě dělali a dělají blázna, či dokonce v Lidových novinách blázna nesvéprávného, již cca 18-náct let. Odpočinutí od díla energetické zhouby, kterou dělá zločinný imperialistický křesťanský systém, zničení ŽITÍ boháčů a bankéřů NA VÝNOSNÝ TRH, se ZBRANĚMI, s AUTY, s POTRAVINAMI, s CIGARETAMI, atd., to je s výrobky lidských rukou, Oz.2/18až14/3, K.M.1/4až15/12až 19/6, atd., všichni odmítli, ke své vlastní záhubě. Psychiatři, politici, kněží, bankéři, vojenští kaplani, generálové, obchodníci, atd., chtějí žít na výnosný trh, horečně zbrojit, válčit, a vládnout nad neposlušnými lidmi. Viz str.29až32. 9.) Program Boží je skoro stejný, jako program Bohem prokletého ptáka ODS Fialy. Zj.18/2. 1. Vzdělanost úplně poslušných dědiců Boží slávy v Česku, zajistit rozumem Božím, z Božího milosrdenství. 2. Úplně poslušní, pokorní a Bohu vděčí BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží úplně poslušné TVORSTVO, nového Božích technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, za vyvolení Česka, mají povinnost zajistít bezpečnost Česka tím, že budou iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. 3. Úplně poslušní mají povinnost úplně zničit BYROKRACII tím, že zajistí dobrovolný odchod DUCHEM CHUDÉ ODS, a ostatních DUCHEM CHUDÝCH politických stran pravice a levice, na smetiště dějin, to je do říše ticha, přijetím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES Nastolením zákonů POLE VĚDY Písma, od Boha ZÁKONODÁRCE, Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, politickou byrokracii odklidí neprodleně do říše ticha, to je na smetišti dějin, protože již bude, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE jednat sám, a to dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm37/5,11,35,38až115/17, atd. Křesťankou NEPRAVOST Bůh končí, přijetím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice a mravech celosvětového Božího království, neposlušnými a vzpurnými křesťanskými a ateistickými sviněmi Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE 11.4.2017. Syn NEPRAVOSTI je objeven. Je to křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, a to mletím děsivé temnoty, krutého zmijího žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra Babiše babisa@psp.cz, kteří se drze pletou Bohu do řízení SVĚTA. Viz str.32až35. 10.) Vzpurná ODS je byrokracíi. Musí do říše ticha tím, že PTACTVO ODS si uloví sám Bůh, mluvením pravdy o správné koncepci energetiky. Zničení byrokratů Bohem prokletého PTACTVA ODS atd., a tím zničení všech křesťanských zmatků, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista. Viz str.35až37. 11.) Jediný Bůh SVĚTA dal TVORSTVU Písmo proto, aby nebylo samo, aby nebylo bez jediného Boha celého SVĚTA. Vyžaduje, aby v Česku, pokorní, poslušní a novému Bohu vděční TVOROVÉ, se narodili z Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Orgány činné v trestním řízení. Máte povinost, spolu se mnou, nařídit rektorovi, aby odborníci na energetiku docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, společně s ČSU www.czso.cz, vypracovali GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Poslušní mohou GRAF, s pomocí rozumu Krista, vypracovat za jediný den. Viz str.37až38. 12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na obnovitelnou elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.38až39. 13.) Další text o koncepci energetiky je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.39až42. 14.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 11. dubna 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, odstoupením rozumu Boha, z jeho milosrdenství proto, aby Bůh rozlišil pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, od neposlušných NETVORŮ. Když se najde pět poslušných, Bůh se smiluje. Iz.30/17. Neposlušní a vzpurní jsou od úplňku MĚSÍCE do útery 11. dubna 2017, zlí a mrtví. Viz str.42až44.

Křesťanská mrtvá svině, neposlušná MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Hodecová z twr@ twr.cz, lokomotiva, hybatelka Baalů a DÉMONŮ, souzená Bohem, SLOVEM, dle písniček od Krista, má donkichotský klín tím, že i na Velikonoce 2017, si rodí SYNA ZATRACENÍ, Krista UKŘIŽOVANÉHO, a tím drzého, neposlušného, mrtvého NETVORA Petra Jaška info@hlas-mucedniku.cz, pomocí děsivé temnoty protikladných nauk evangelického katechismu. Iz.48/5,10,11až66/24, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, 5.Moj. 5/7, 1.Tim.1/7až6/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až14/3, Řím.1/18až11/32, 2.Petr. 2/21až3/16, 2.Kor.10/4, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Hospodin, svou lásku, svých příkazů a zákonů, o nastolení celosvětového mírového, Božího království, již rozdal v písních svých. Česku svou lásku dá, až nyní bude jeho zákony realizovat. Tlouct k Bohu o Bohy Baalů, o dokonalé zbraně, auta a letadla, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky neotřesitelný, dostanou ti poslušní, kdo budou tlouct k Bohu o dokonalé domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, energeticky soběstačné. Štěstí je muška jenom zlatá. Štěstí, zlato Božího rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím, sedne na každého úplně poslušného, kdo se k Bohu ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátí. Sír.5/5až13/18,43/26,31.

1.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin, LÉKAŘ, v KNIZE ZÁZRAKŮ, kterou je VEŠKERÉ PÍSMO od STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, vyžaduje v jím v Písmu vyvoleném Česku, pokoru a úplnou poslušnost těch, které má energeticky spasit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Za vyvolení Česka, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným, jako první na SVĚTĚ, máte povinnost Bohu děkovat ještě dříve, než Bůh, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES zničí vše, co se zrodilo z nespravedlivé křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické a islámské země neposlušných a vzpurných vládnoucích hlupáků, či zločinců, Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží všech světových ČARODĚJNIC, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, LETADEL, atd. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Mar.7/7, 13/20, Jer.1/17,5/7,6/19,27až23/12až29,32až31/27,32,51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6až24až7/16až12/10,17,27až17/19,28,17/7,10,15,20až18/13až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,14/1,7,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/30,132/5,8,150/6. Máte povinnost svými činy zajistit, aby drzý Satan farář Dominik z Domašova, fara@domasov.info, neprodleně, již v neděli 9.4.2017, uvedl na pravou míru texty Písma o Boží moci, vést TVORSTVO a Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Sír.5/5,7/16až13/18až42/19,24,43/26,31, atd. Křesťanský Bůh, křesťanská UKŘIŽOVANÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, nenastolila v Česku 40 let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pomocí Božích zákonů, pomocí zákonů komunistických BERANŮ a komunistických OVCÍ. Čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, v Písmu vyvoleném Česku, učinil Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoli kvůli Česku, ale kvůli sobě samému, kvůli nastolení své Boží spravedlnosti, která nyní musí být celosvětově daleko vyšší, než byla v Česku v době 40-ti let POUŠTĚ socialismu. Iz.29/11až24,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42,10/7,15/25, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jer.1/17až31/27, 32až33/19až51/58, atd. Bůh se nad Českem a celým SVĚTEM smiluje, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, svým Boží technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až pokorní a úplně poslušní, kdo se v OTČENÁŠI modlí, aby v Česku byla realizována BOŽÍ VŮLE, o neprodleném nastolení celosvětového mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, začnou proklínat vzbouřence, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Má povinnost se k Bohu nevrátit neprodleně, již v neděli 9.4.2017. Musí sloužit Bohu jako živý, úplně poslušný, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli lidským. Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je mocný pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mat.5/3,9,14,18,6/9,23/7, Žalm33/6,102/18,27,104/30až132/5,8, Sír.5/5až43/26,31, Iz.29/11až24až30/18,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Ám.3/7až5/10,18 až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Vůle Boží je, aby vzkříšení mrtvých chamtivých sviní, či křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, ze vzedmutého moře neposlušných mrtvých sviní celého SVĚTA, nastalo rozumem LÉKAŘE Boha, v Česku, již v pátek, na DEN VZDĚLANOSTI 7.4.2017, nebo v neděli 9.4.2017, nebo v pondělí 10.4.2017 proto, aby moře mrtvých ateistických, křesťanských a jiných, neposlušných, vzpurných sviní v Česku již nebylo, aby vyschlo, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE v úterý, 11.4.2017. Úplněk MĚSÍCE před Velikonocemi 2017, musí být svátkem pokorného, úplně poslušného, a Bohu vděčného lži lidu Česka, za SOUD neposlušných a vzpurných, chamtivých ateistických sviní celého SVĚTA. Na Velikonoce 2017, již nikdo neposlušný a vzpurný v Česku nesmí sloužit svým vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, dobytku politických stran pravice a levice, a Bohem v Písmu prokletému vůdci PTACTVA ODS, mrtvému emeritnímu NETVORU Masarykovy univerzity, politologu Petru Fialovi hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, ale Bohu samotnému, DUCHU SVATÉMU, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože Kristus UKŘIŽOVANÝ je jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi. Pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které nyní toužebně vyhlíží celý SVĚT, nikdy neměli za Boha mletí protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, a nikdy neměli za Boha krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí chamtivého DÉMONA, ekonoma, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz. Rozhodnutí o nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech neposlušných, nad Českem, a nad celým SVĚTEM, musí neprodleně učinit orgány v trestním řízení z Brna a Rosic. Nikdo v Česku nemá výmluvu pro to, aby se k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně nevrátil, jako pokorný a úplně poslušný, to je jako živý, a novému DUCHOVNÍMU Kristu vděčný služebník Boží, za SOUD vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. Iz.29/11,24,48/5,10,11,57/10,16,20,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6až24až7/16až12/10,17,27až17/19,28,17/7,10,15,20až18/13až19/6, Zj.1/1až18/2,10až22/21, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/24,32/15,33/16,43/26, 31, Jer.1/17až3/14,23/12,29,32,31/27,51/58, Jób5/3,14,9/13,36/8,37/18,23,40/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,37/5,11,35,38,81/4,82/5,104/30,132/5,8,150/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1až5/24až6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, atd. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop. rosice.podatelna@pcr.cz. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, pro Vás, pro BOHY, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíži všechno vzpurné a neposlušné, to je mrtvé TVORSTVO, jsou lehká. 1.Jan.5/2,16, Řím.1/18,8/19,11/32, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Nejste již pod zákony mrtvých, to je neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již patříte pouze Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, je SMRTÍ pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY, a proto se jich nebojte, nebojte se sloužit Bohu, takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, jaký v Písmu skutečně je. Bůh svou slávu, kterou je jeho Boží rozum, ze svého milosrdenství, technickému, neposlušnému a vzpurnému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům vrátí, když Vy budete, již v pátek 7.4.2017, konat tyto činy, které jsou pro Vás lehké. Máte povinnost neprodleně zavolat vzpurnému Satanu faráři Dominikovi fara@ domasov.info, na telefon 733 550 990 a dle zákonů DUCHOVNÍHO Krista mu nařídit, aby již v neděli 9.4.2017 ukončil mletí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu o UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, protože mrtvý křesťanský Bůh, nemůže nastolit celosvětové, mírové Boží království, a tedy ani nikoho nemůže energeticky, ekologicky a mravně spasit. Bůh Satana faráře Dominika je stejná mrtvola, jako Satan Dominik, a jako neposlušný, to je mrtvý křesťanský lži lid. Déle máte povinnost neprodleně zavolat řediteli, psychiatru Kašpárkovi kasparek.tomas@fnbrno.cz, pazderova.jana2@fnbrno.cz, telefon 532 232 053. Dle zákonů Krista ZÁKONODÁRCE, máte povinnost mu nařídit, aby mě neprodleně napsal písemné potvrzení o tom, že nejsem blázen, z důvodů uvedených v kapitole 224. Písemné potvrzení potřebují ze soukromých důvodů. Dle zákonů DUCHOVNÍHO Krista, nejsem blázen já, pokorný a úplně poslušný služebník Krista, který, dle vůle Boží, již cca 18-náct let objasňuje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, než je káží drzí Satani kněží, čímž dělám skutky, k přivedení víry v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné Boží koncepci obnovitelné energetiky. Nesvéprávným bláznem je např. drzý Satan farář Dominik, který odmítá vrátit se k jedinému Bohu SVĚTA. Bláznem je, protože místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží drzým vládnoucím Bohům, Baalům, DÉMONŮM, vlastníkům výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, či LETADEL, což jsou Bohové neposlušných, to je mrtvých křesťanských a ateistických sviní, které TVORSTVO celého SVĚTA vedou do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Hospodin, dle svého předsevzeti, na neposlušné TVORSTO v EVROPĚ již uvedl meč dvou světových válek, z toho jednu jadernou. Moře vládnoucích šílených prasat musí vyschnout. Iz.57/16, 20. Když MUDr. Kašpárkovi zase nezavoláte, když zůstanu pro Vás neposlušné, to je mrtvé, bláznem, Bůh způsobí tmu další, třetí války, což bude druhá válka jaderná, ve které Bůh zlé Česko zničí strašlivou záhubou proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Mich.2/3,4,10, Řím.1/18až11/32, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až8/8až12/3, Jer.1/17až12/2,4,16,13/15,23/29,32,31/27,32.

 

2.) Orgány v trestním řízení z Brna a z Rosic. Jste kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY tím, že již nesmíte Česko pochovávat do HROBU kolapsu civilizací, v době děsivé křesťanké temnoty třetí světové války, druhé jaderné. Nesmíte proto jíst bludy politického dobytka pravice a levice, Bohem prokletého PTACTVA ODS, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Bůh, takový, jaký v Písmu skutečně je, bdí nad zlem, pomocí své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. Slavit Velikonoce tradičním způsobem je zločin proti Bohem vyvolenému Česku. Veškerou svobodu vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, Hospodin končí, pod výhružkou úplného zničení Česka strašlivou záhubou, v době kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Kolaps civilizací se zastavit nedá, protože Hospodin bdí nad křesťanským zlem, mečem nesmyslných válek o území s fosilními palivy, odstoupením svého Božího rozumu, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, kterou, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Investovat PRACHY do čehokoli, do stávající výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., je zločin, protože investování do čehokoli, velice rychle přibližuje kolaps civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Spoléhat se na stát, a tím na rozum geneticky prasečích vládnoucích politických a náboženských zvířat, nemůže již nikdo pokorný a úplně poslušný. Svěřit veškerou svou starost o Bohem v Písmu vyvolené Česko, na ZLATO technického rozumu Božího, o správné koncepci energetiky, mají povinnost všichni pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční TVOROVÉ, za osvobození se od vlády takových NETVORŮ, jakými jsou neposlušná křesťanská Boží trojice energetických zhoubců, prezidenti Trump, Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL, Bohem prokletý hlupák prezident Zeman. Všichni vzpurní a neposlušní v Písmu již uhynuli, pro odstoupení Božího rozumu, případně byli Bohem rozsápání z důvodu nevhodnosti jejich profesí, např. ekonomických, které do celosvětového, Božího, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nepatří. Bůh končí dobu benzinovou, a proto končí také mnohé profese, na NOVÉ ZEMI nepotřebné. Ezech.3/4,21až39/8,13,21,29až44/28,31, atd. Bůh svou slávu, svého rozumu, již neposlušným a vzpurným, politickým a náboženským mrtvolám nedává, ze svého milosrdenství, protože odstoupením svého rozumu, neposlušné a vzpurné, křesťanské a jiné svině ničí, do jejich úplného zničení. Proto orgány činné v trestním řízení, v Rosicích a v Brně, v místě svatém, na pupku světa, v zemi svaté, nebojte se neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Když mě, během 18-cti let mého SOUDU vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, vládnoucí pomatenci nezabili, nezabijí ani Vás. Hospodin totiž, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevydal rozkaz, aby křesťanské a muslimské svině horečně zbrojili proto, se aby mohli, mečem nesmyslných válek, zmocnit území s fosilními palivy a surovinami. Dle Rovnosti, tento rozkaz o meči nesmyslných válek, o území s fosilními palivy, vydali prezidenti USA pomocí Satanů kněží, a Satanů vojenských kaplanů tím, že dodali zbraně různým skupinám muslimů proto, aby mohli bojující muslimy nyní nesmyslně vybíjet bombardováním. Zbraně muslimům dodávají také NETVOŘI, prezidenti Putin a zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL, vrchní velitel vojenských kaplanů Česka, prezident Zeman. Hospodin nyní vydává rozkaz neprosto opačný. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvádí, že zhynou v Česku všichni strašlivou záhubou, kdo se nyní, na Velikonoce 2017, znovu rozhodnout ignorovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jediné možné koncepci obnovitelné energetiky, opakovaně uvedené, dle textů Písma. Vlastně již všichni, pro odstoupení Božího rozumu, zhynuli. Proto se nebojte v médiích mluvit pravdu o tom, že neposlušní, a vzpurní jsou již mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, což se projevuje v jejich křesťanských žvástech, o jediném Bohu všech náboženství SVĚTA, a v jejich žvástech o naprosto nesmyslné energetické koncepci Česka, která ignoruje jedině možnou, a jedině správnou koncepci energetiky, kterou je neprodlené odpočinutí se od díla energetické, ekologické a mravní zhouby nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., což uvádí Bůh v Písmu, nejenom ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale I v písničkách, filmech, atd. Hospodin nyní učinil hlupákem zakladatele růží ČSSD, kulhavého KOZLA, NETVORA, neposlušného, to je mrtvého prezidenta Zemana tím, že ho učinil POPELKOU. NETVOR prezident Zeman, ztratil na schodech střevíc, přestože nebyly natřené lepidlem. POPELKA, Bohem prokletý prezident Zeman, který si Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma nebere k srdci, má ve své geneticky prasečí hlavě POPEL a HRÁCH. POPELKA Zeman si POPEL a HRÁCH, ve své geneticky prasečí hlavě, musí přebrat sám, protože Hospodin, i se svým rozumem, již z Česka odešel. Do Česka se vrátí, až mnohým pokorným a úplně poslušným OKŘÍDLENCŮM, to je ANDĚLŮM, Boží rozum zase vrátí. Podmínkou je, aby orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, rozhodli o nezbytnosti úplného zničení Bohem prokletého vládnoucího politického DOBYTKA, a Bohem prokletého PTACTVA ODS. Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již žádné neposlušné zákonodárce nepotřebuje, pouze realizátory dokonalé lásky svých PŘÍKAZŮ, a zákonů POLE VĚDY Písma. Proto kulhavá POPELKA, vrchní vojevůdce vojenských kaplanů, prezident Zeman, si musí, ve své hlavě geneticky prasečí, přebrat sám POPEL a HRÁCH Božích ZÁKONŮ o tom, že na HRADĚ definitivně a neprodleně končí. Bůh totiž, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyvolil pro svůj HRAD nového prezidenta. Je jím projektant Ing. Rákos vrakos@nbox.cz, jediný architekt a urbanista nových sídlišť a měst, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a na energetiku domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených orientačně, dle textů Písma, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. V kapitole 224 jsem neuvedl ještě vše o mrtvole Satana kardinála Vlka. Vzpoměl jsem si na jeho mytí oken, když mrtvé, to je neposlušné křesťanské svině, pochovávali MRTVÉHO Satana kardinála Vlka, kterého Bůh zabil rakovinou za to, že ji šířil tmou svých křesťanských protikladných žvástů. 2.Tim.2/16. Neposlušného a vzpurného Satana kardinála Vlka, Bůh vyvolil pro jeho jméno VLK, protože do Písma napsal, že takový VLK, jako byl on, v době, kdy na jím vyvolené Česko uvedl ovoce úmyslů drzých Satanů kněží, Jer.6/19, kterou je křesťanská CHAMTIVOST, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU, Kol.3/5, drzí VLCI Satani kněží, trhali komunistické OVCE a komunistické BERANY. Jan10/12. Trhali je ŠEDÝM TUNELEM privatizace, vyzdobeného, dle písničky od Krista ZÁKONODÁRCE, spravedlností růží KOZLŮ ČSSD. Vzali jim veškerý státní majetek, který v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, nepatřil státu, protože patřil Bohu ZÁKONODÁRCI, který komunistickou Boží spravedlnost vytvořil, svým Božím rozumem ZÁKONODÁRCE, ze svého milosrdenství. BERANI z KSČM již žádný nový komunismus, pomocí ideologie OTCŮ navěky Bohu milých, Marxe a Engelse nechtějí. Pro odstoupení rozumu Hospodina jsou unavení. Lenošné a neposlušné komunistické Berany, proto již Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, vůbec nepotřebuje. Zato feudálové, sloužící PUDŮM svého pyšného EGA, svého zvířecího JÁ, unavení nejsou. Pomocí drzých sviní v Českém rozhlasu, znovu by chtěli v Česku vytvořit středověk feudalismu. Celosvětovou Boží majetkovou rovinu, opakovaně uvedenou, si Bůh ZÁKONODÁRCE, který na rozdíl od komunistických BERANŮ unavený není, dokáže vytvořit sám v případě, že v Česku bude mít, na Velikonoce 2017, mnoho úplně poslušných, a Bohů vděčných nových, pracovitých ZÁKONODÁRCŮ, v nové vládě, uvedené v minulých kapitolách, a v nové, ÚTLÉ, STÁTNÍ SPRÁVĚ. Satana kardinála Vlka Hospodin ZÁKONODÁRCE učinil myčem oken proto, aby nyní mohl připomenout svoje texty Písma o tom, že při stávající nesolární architektuře a urbanismu, okny stávajících budov, vstoupila do Česka a SVĚTA energetická SMRT. Když jsem osobně žádal odborníky na energetiku z VUT v Brně, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, a odborníky na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekty a urbanisty sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritního ředitele profesora Drkala z ČVUT, aby tloukli na Boha ZÁKONODÁRCE, a prosili ho o jeho rozum, o správnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, a o energeticky soběstačné domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a o dokonalé, energeticky soběstačné domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, informativně dle Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, odmítli. Shodně se vymluvili, že kdyby mluvili pravdu o koncepci energetiky, stalo by se jediné, že by je vládnoucí elita lži lidu vyhodila od jejich koryt, a dosadila by uplně poslušné hlupáky, kteří místo Bohu budou sloužit svým korytům, a tím Baalům, DÉMONŮM, Satanům kněžím, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, LETADLŮM, a AUTŮM. Líbezná ŽENA STATEČNÁ, její láska Božího rozumu, uvedeného v Božích příkazech a zákonech POLE VĚDY Písma, půjde nyní s každým úplně poslušným služebníkem DUCHOVNÍHO Krista, který bude neprodleně Boží zákony o energetické koncepci realizovat tím, že nejdříve v Česku vytvoří vše nové, zřízením nové, poslušné vlády Česka, uvedené v minulých kapitolách. Dle písniček od Krista. Průvodčí, Bůh, předepisuje poslušným, cestu do nových oblak. Je nutné smířit se s tím, že jinak to nejde. Už dál, např. do socialismu, ani zpět, do feudalismu, není kam. Že ty chvíle svobody vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, zlých Satanů kněží, jsou ty tam.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Bůh svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, žádnému neposlušnému a vzpurnému křesťanskému ateistovi, žádné neposlušné a vzpurné svini, nedá. Plný počet neposlušných a vzpurných křesťanských ateistů, a jiných militaristických sviní vládnoucího dobytka v Česku již vzešel tím, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, se snáší SOUDEM neposlušných vládnoucích NETVORŮ, jako nelítostný bojovník, proti všem chamtivým modlářům, to je proti MODLOSLUŽEBNÍKŮM tím, že za sebou zanechává SMRT, kterou je odstoupení Božího rozumu nejenom od vládnoucího dobytka pravice a levice, a od jejich Bohů, od Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a stejně tak od technické elity VUT v Brně, ČVUT a od projektantů, které DUCHOVNÍ Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, což je proto k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Proto máte povinnost rozhodnout spor Satanů kněží se mnou, o správném vysvětlování Písma v můj prospěch, protože viditelně konám skutky pro nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na rozdíl od Satanů kněží. Ti místo Bohu, slouží svým pohlavním údům, svému zvířecímu EGU, svého pyšného JÁ, a tím boháčům, bankéřům a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, LETADLŮM, atd. Kvůli drzým Satanům kněžím, lidé věří např. horoskopům, protože nikdo nemá za Boha SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí Satani kněží, jsou však úplné nuly, stejně jako já. Jediným PROROKEM, LÉKAŘEM, SOUDCEM, ZÁKONODÁRCEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, atd., pro celý SVĚT, je jediný Bůh SVĚTA, který o sobě všechno uvedl, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nyní poklekne před novým Bohem, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý úplně poslušný služebník Boha, zná vůli Boží, o koncepci energetiky. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop. rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin, v KNIZE ZÁZRAKŮ, kterou je VEŠKERÉ PÍSMO od STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, vyžaduje v jím v Písmu vyvoleném Česku, pokoru a úplnou poslušnost po těch, které má energeticky spasit, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Každý úplně poslušný, a Bohu vděčný BŮH, či BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, za SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, má povinnost sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Každý úplně poslušný má povinnost, zapsat se, svou elektronickou adresou, do těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných proto, aby mohl zářit, v těchto textech, jako úplně poslušný a Bohu vděčný, jako mediální HVĚZDA, navěky a navždy. Mal.3/16. Všechny národy budou Brnu blahořečit, když svými skutky zajistíte, aby z těchto textů vznikla PAMĚTNÍ KNIHA tím, že ukončíte proklínání všech vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, kteří se modlí OTČENÁŠ, a kteří, pomocí vojenských kaplanů a svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, svými skutky horečného zbrojení, a nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, vždy zabíjejí každého, kdo začne mluvit pravdu o Boží vůli, kterou je nastolení vlády Boha VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi národy SVĚTA. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy nesmíte ani o den zdržovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nesmíte zdržovat nastolení vlády DUCHOVNÍHO Krista, nad všemi státy SVĚTA, pokornými a úplně poslušnými. Všechny texty Písma NOVÝCH NEBES platí pro současnou dobu, a pro Bohem vyvolené Česko, Rusko, atd. Slavit Velikonoce tradičním způsobem, bez vzkříšení pokorných, a úplně poslušných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ, především technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických neposlušných a vzpurných chamtivých modluslužebníků, a ostatních sviní, či vládnoucích NETVORŮ Česka, je HŘÍCH k energetické SMRTI. Vůle Boží je, aby vzedmuté moře neposlušných vládnoucích politických a náboženských NETVORŮ v Česku zmizelo, vyschlo, již při úplňku MĚSÍCE, před Velikonocemi, DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v úterý 11. dubna 2017. Nová a věčná mana, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, je již v Božím domě, např. na rektorátu VUT v Brně, u drzého a neposlušného, to je mrtvého rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, viz další text, takže nemáte výmluvu. NOVÉ BOŽÍ SLOVO šíří mezi vzpurnými a neposlušnými křesťanskými a ateistickými sviněmi SMRT tím, že každý, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA nevrátí neprodleně, bez Božího rozumu, pro odstoupení Božího rozumu, svým rozumem, svého zvířecího EGA, svého pyšného JÁ, padá do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Žid.4/7,6/3,6až12/28, Kaz.3/18až8/8až9/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25, 43/26,31, atd. SMYSLEM ŽIVOTA je nyní sloužit Bohu ZÁKONODÁRCI, dokonalé lásce jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Bůh dělá vše pouze kvůli sobě samému tím, že dává svůj rozum, ze svého milosrdenství tak, jak sám chce. Iz.48/5,10,11. Dějiny Česka, Ruska, Německa atd. Bůh stvořil tím, že vládnoucí politici, vůdci států, učitelé, mediální mistři, vojáci, technický lid, Satani kněží, Baalové a DÉMONI, atd., sloužili sami sobě navzájem tím, že sloužili výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, Baalům, DÉMONŮM, atd. místo Bohu, což se Bohu líbilo tím, že Hospodin vedl Česko, Rusko, Německo, atd. tak, jak si to v Písmu předsevzal. Nyní již v Česku nikdo nemá výmluvu, se k VŠEMOHOUCÍMU Bohu ZÁKONODÁRCI nevrátit. Česko má povinnost, nespoléhat se na stát, nebo na DÉMONA, na ministra financí Babiše, na jeho promyšlené ekonomické vychytralosti, ale na ZLATO Božího rozumu, který Bůh dá, ze svého milosrdenství, úplně poslušným, kteří spolu se mnou budou šířit RADOSTNOU ZVĚST o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v době nového novoluní MĚSÍCE, od úterý 28.3.2017, do DNE SVÁTKU narození se nového Hospodina, ze SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 11. dubna 2017. Bůh bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu od neposlušných, ze svého milosrdenství proto, aby dle svého úmyslu, všechny vzpurné, v jím vyvoleném Česku zničil. Starý křesťanský Bůh již z Česka odešel tím, že se v Písmu, a např. v pohádkách, zmařil. Vychází nově, pro úplně poslušné, na VÝCHODĚ, např. jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již v Česku, a tím i ve SVĚTĚ, nezapadne. Bůh se smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až mnoho uplně poslušných služebníků Boha, se nechá zapsat do těchto textů, svou elektronickou adresou. Úplně poslušní a Bohu vděční služebníci DUCHOVNÍHO Krista, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, při úplňku MĚSÍCE v úterý 11. dubna 2017, budou zvláštním vlastnictvím Boha tím, že Bůh jim, svým ZLATEM Božího rozumu, bude pomáhat mluvit pravdu o jediném Bohu SVĚTA, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině správné a možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Mal.3/16. Hospodin se v Písmu ptá. Může si Bůh a TVORSTVO učinit vládnoucí Bohy, stejně mocné jako nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z úplně neposlušných a vzpurných, z drzých vládnoucích imperialistických, militaristických, kapitalistických, socialistických, fašistických, feudálních, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, ateistických, a jiných neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, či NETVORŮ? Odpovídá si, že může. Vládnoucí Bohové, pokorní a ÚPLNĚ poslušní, mají povinnost, pomocí PEREL dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, úplně přetvořit neposlušné a vzpurné stvoření, na stvoření pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné, za energetickou spásu Česka a SVĚTA. Bůh si může vytvořit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, své nové služebníky, a to čtením SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Iz.57/16, Ám.8/11. Každý, kdy nyní poklekne před novým Bohem, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Hospodina, zná vůli Boží, kterou je nastolení celosvětového, mírového, Božího království, a to neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nikdo poslušný se již nemusí dotazovat Satanů kněží na Boha, protože ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BŮH, znát jak nového Boha, tak jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze v případě, že Česko bude BOŽÍM SYNEM pokorným a úplně poslušným tím, že bude mít mnoho BOŽÍCH SYNŮ, mnoho Bohů, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, stejně mocných, jako je v Písmu Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pouze úplně poslušným vrátí Bůh svůj rozum o energetice. Vzpurní a neposlušní zhynou. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Ve čtvrtek 30.3.2017 jsem volal řediteli ČRo v Brně panu Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz na tel.542 523 220, a prosil jsem ho, ať následující texty Písma neprodleně zveřejní. Jste žádání o to, abyste dohlédli na to, aby to udělal. Prosil jsem ho, aby si pořídil knihu NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho, a přečetl si strany cca 75 až 85. Pan ředitel slíbil, že to udělá. Protože Hospodin nečiní v jím vyvoleném Česku nic tajně, a protože Písmo se má doplňovat tak, jak to v médiích, či v tisku uslyším, je zapotřebí texty knihy NOVÁ ZEMĚ, uvedené na str. cca 75 až 85 doplnit tak, aby dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, byla jasná, z milosrdenství Božího rozumu, každému pokornému, úplně poslušnému, a Bohu vděčnému Bohu, za Boží SOUD těch neposlušných NETVORŮ, zločinců, K.M.5/23, co řídí SVĚT naprosto šíleně, svým lidským rozumem geneticky prasečím, svým pyšným EGEM, svého JÁ, pomocí děsivé temnoty křesťanských protikladných lží o VŠEMOHOUCÍM Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, a tím pomocí lží o neexistenci jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh, od počátku křesťanství, povolává všechna pokolení TVORSTVA celého SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, je v Česku neustále, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Pomocí SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, je i u posledních věci křesťanských tím, že vyžaduje, abyste zajistili, aby Česko se neprodleně sklonilo před jediným Bohem, před Velikonocemi 2017. Bůh nechce, aby při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka někdo zahynul. Chce, abyste v místě svatém, v zemi svaté, na pupku SVĚTA v Brně zajistili, aby všichni žili na nové zemi, v celosvětovém Božím, mírovém království, pod novým celosvětovým nebem, vytvořeným SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, kde přebývá Boží spravedlnost, svatě a zbožně tím, že odsouhlasíte, že PRACHY odtáhnou v děsu. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,12,16, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Iz.5/4,16,29/11až24až33/22,41/4,11,14,44/5,8,45/7,48/5,11,50/4,51/16,57/10,16,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,107/11,18,27,43,132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10,18až8/2,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Dan.9/14,27až11/39až12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až10/34až12/43,15/25, Bhagavadg.15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Mgr. Vrzalová, Jančíková, z podatelna@osz.brnm.justice.cz, v dopise 7 ZN 2030/2017-125, ze dne 20.3.2017 uvádí, že proti jejímu rozhodnutí se mohu odvolat k Vám, a že Vaše rozhodnutí je konečné. Prosím, abyste na KSZ v Brně konečně přestali oslavovat sama sebe navzájem, oslavováním svého zvířecího EGA, svého pyšného JÁ, a dali šanci jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Jste pouze Adamem, Vaše TĚLO je pouze geneticky prasečí, Váš DUCH je stejný jako u zvířat, a proto se nemůžete přít s Bohem, který, svým rozumem, má nad Vámi převahu. Z Vašeho boje proti Bohu ZÁKONODÁRCI, který vede Česko odjakživa tak, jak si to v Písmu předsevzal, je východisko jediné, pokora a úplná poslušnost. Dělat lidem zlo tím, že prohlásíte sebe za Boha ZÁKONODÁRCE, a Boha ZÁKONODÁRCE za ZLODĚJE a PODVODNÍKA, je zločin. Prohlásit sebe za spravedlivého, a Boha za ZLODĚJE, je zločin. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je totální neposlušnost technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, odmítajích poslouchat SLOVO. Jan1/1,5/34,38,43,8/42,10/34,12/43,15/25, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,9/13,34/24,36/8,37/23,40/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Prosím, abyste dal šanci Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, který slibuje, že bude ve všem po nedostatku, na celém SVĚTĚ, když necháte Hospodina, aby byl nyní u posledních věcí křesťanských, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, pomocí SOUDU neposlušných, zapsaných v textech této PAMĚTNÍ KNIHY Božího SOUDU. Iz.5/4,16až29/11až24až33/22až41/4,10,12,57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27, Mal.1/7až3/10,16,20, Bhag.15/15až16/1až24až18/78, atd. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Texty z knihy NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho, ze stran cca 75 až 85, jsou uvedené v dalším odstavci. Pro Vás tyto texty uvádím ještě jednou proto, abych mohl napsat, že Eckhart Tolle je falešným prorokem, stejným jako Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC tím, že chtít dobro celosvětového, mírového Božího království, to dokáže. Vykonat dobro změny, to nedokáže. Je to z toho důvodu, že ve své geneticky prasečí hlavě, nemá nikdo pro dobro TVORSTVA celého SVĚTA, žádný program. Jak ubohý je člověk Tolle, a jak ubozí jsou lidé, vzpurní a neposlušní, co mu věří. Budoucí sláva Bohem v Písmu vyvoleného Česka je již zjevená. Celé TVORSTVO toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, pokorných a úplně poslušných, kteří se k jedinému Bohu SVĚTA neprodleně vrátí, pro poznání jeho moci, nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, stejnou jako je u zvířat. Touha znát Boží moudrost energetické koncepce, nastolí Boží království. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Řím.1/18až7/18,24až8/14,19,29až11/32, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,10/34,12/43,15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,12,16, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.6/6až24, atd. Hospodin v knize NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho, na stranách cca 75 až 85, uvádí, že existuje absolutní Pravda, ze které všechny ostatní pravdy vycházejí. Tolle uvádí, že lidské zvířecí EGO, ve své kolektivní podobě MY, např. křesťané, proti NIM, např. proti muslimům, je ještě šílenější, než Vaše zvířecí EGO individulní, ačkoli mechanismus myšlení lidského EGA, proti jiným lidem, a proti jiným národům, a proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je stejný u všech lidí. Tolle uvádí, že nejvíc násilí na SVĚTĚ nepáchají zločinci, nebo mentálně narušení jedinci, ale normální, vážení občané, jakými jste i Vy, orgány činné v trestním řízení v Brně a Rosicích, protože sloužíte kolektivnímu EGU křesťanské či militaristické, ateistické chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Tedy to, co Vy považujete v křesťanském, či ateistickém myšlení, za normální a mravné, je lží, naprosto nemravnou, a tedy to není nic jiného, než totální šílenství. V čem spočívají kořeny tohoto šílenství, ptá se Tolle? V totálním ztotožnění se člověka, se zvířecím EGEM vládnoucí, militaristické, imperialistické, vládnoucí elity, čili ztotožnění se s lidským, zvířecím EGEM. Proto křesťanské, či ateistické hodnoty vládnoucích šílenců, kterou je chamtivost, sobectví, vykořisťování, krutost násilí, atd., díky stávající demokracii, ve které všude na SVĚTĚ existují chudí a bohatí, jsou úplným šílenstvím, což uvádí nejenom Tolle, Božím rozumem, ale i Bůh, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES. Zločinnost DUCHEM CHUDÝCH vládců Putina, Trumpa, Zemana je zřejmá, protože nepravost křesťanských chamtivců obrací v pustinu celou zemi. K.M.1/4,5/23až12/10,17,27až14/22až19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Oz.2/18až14/3, atd. Orgány činné v trestním řízení z Brna a Rosic máte povinnost zajistit, aby se Bohu, před Velikonocemi 2017, narodila DVOJČÁTKA, BOŽÍ SYNOVÉ, Boží lid, pokorný, úplně poslušný, ČESKO a SLOVENSKO. Oba národy budou Boží tím, že budou patřit Bohu samotnému, který je jediným Bohem, DUCHEM SVATÝM v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Bohem v Písmu vyvolené Česko, a společně s ním všechno TVORSTVO, bylo vydáno jediným Bohem SVĚTA, marnosti křesťanské a jiné modloslužby, kterou je chamtivost. Celé TVORSTVO proto toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, kteří vykonají v SOUDNÉM DNI, SOUD vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Vůle Boží je, aby nový Bůh, v jím vyvoleném Česku, vyšel neprodleně alespoň jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Boží vůlí je, aby před křesťanskými Velikonocemi, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, od novoluní MĚSÍCE v březnu, od úterý 28. března 2017, do úplňku MĚSÍCE, do útery 11. dubna 2017, Hospodin, takový jaký v Písmu opravdu je, se stal v Česku jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA. Hospodin, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyčkává, chce se nad jím vyvoleným Českem smilovat, z milosrdenství svého Božího rozumu. Bůh slíbil, že se smiluje, až před prvním úplně poslušným prorokem Stanislavem Oplatkem, se uteče pod ochranu Božího rozumu, z jeho milosrdenství, tisíc BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Před pěti úplně poslušnými, se uteče do náručí Boží, celé Česko. Těchto pět úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ jsou. 1. JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. 2. Prap. Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. 3. Ředitelé MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz. 4. Farář Dominik z Domašova fara@ domasov.info. 5. Rektor VUT v Brně Štěpánek. rektor@ro.vutbr.cz. Viz další text. Řím.1/18,3/6až8/18až11/32až16/26, Kol.3/5, Iz.29/11až24,30/17,33/22,57/10,16,20,66/24, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,33/16až43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38až82/4,82/5,102/18,27až132/5,8, Jan1/1,5/34,38,43,10/34až15/25, Př.1/7,14,8/13,17,31/10, Mal.1/7až3/10,16,20, 2.Kor.10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16/1až18/78. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice. podatelna@pcr.cz. Hospodin v knize NOVÁ ZEMĚ – OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA, od Eckharta Tolleho uvádí na straně cca 75 až 85 uvádí, že existuje absolutní Pravda, ze které všechny ostatní pravdy vycházejí. Tolle uvádí, že lidské zvířecí EGO, ve své kolektivní podobě MY, např. křesťané, proti NIM, např. proti muslimům, je ještě šílenější, než Vaše zvířecí EGO individulní, ačkoli mechanismus myšlení lidského EGA, proti jiným lidem, a proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je stejný u všech lidí. Tolle a Bůh uvádí, že nejvíc násilí na SVĚTĚ nepáchají zločinci, nebo mentálně narušení jedinci, ale normální, vážení občané, jakými jste i Vy, kteří sloužíte kolektivnímu EGU křesťanské či militaristické chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ. Tedy to, co Vy považujete v křesťanském, či ateistickém myšlení, za normální a mravné, je lží, naprosto nemravnou, a tedy to není nic jiného, než totální šílenství. V čem spočívají kořeny tohoto šílenství vládnoucích zločinců, ptá se Tolle i Bůh. V úplném ztotožnění se se zvířecím EGEM vládnoucí, militaristické, imperialistické, vládnoucí elity, čili ztotožnění se s lidským, zvířecím EGEM. Proto jsou křesťanské, ateistické hodnoty vládnoucích šílených zločinců, kterou je chamtivost, sobectví, vykořisťování, krutost a násilí, díky stávající demokracii, ve které všude na SVĚTĚ existují chudí a bohatí, úplným šílenstvím, což uvádí i Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. To co např. křesťanským, či ateistickým, militaristicky chamtivým sviním, Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím, vadí na muslimech, to co všechny křesťany, či ateisty dráždí, to je především chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU, touha po moci vládnout nad lidmi, pomocí Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, LETADEL, AUT, atd., neupřímnost, nečestnost, sklony k násilí, což se nachází, v muslimech, v křesťanech, v ateistech, v hinduistech, v buddhistech, atd. Každý člověk je zlý, jeho zlo je vrozené, je v jeho zvířecím EGU, a v jeho DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nezmění se navěky, žádnou výchovou, žádnou pohromou, žádným SLOVEM, pouze z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, uvádí Bůh v Písmu, v písničkách, v pohádkách. Slepí jsou, kdo zůstávají v hříchu. Iz.29/11až24až65/1,15,22,66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Bhag.15/15až16/24až18/78, Oz.2/18až14/3, 1.Kor.1/27až15/33, 5.Moj.5/7,11/26,18/2,18,30/11,18,32/16až43, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Řím.1/18,7/18až11/32, K.M.1/4,5/23až6/6až24až12/10,17,27až14/22až19/6, atd. Pocit ohrožení např. od muslimů nastane, kdyžnapř. Bohem vyvolené křesťanské se Česko ztotožní s šílenstvím přesvědčení, že konec éry fosilních paliv vyřeší učení hlupáci technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, kteří se stali, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, pouze učenými hlupáky, kteří nemají než dech svého zvířecího chřípí, ateistických, či křesťanských sviní. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní, všichni lidé, na celém SVĚTĚ, se ocitli v bludném kruhu vzájemných extrémních odplat, akce a reakce, protože např. jak muslimové, tak křesťané, či ateisté, svým myšlením, svého zvířecího ega věří, že pravda je na jejich straně, což je lež kolektivního šílenství zločinců v podobě my, např. křesťané, proti nim, např. muslimům, nebo chudí, proti boháčům. Hospodin, stejně jako Tolle, považuje to, co např. křesťanské, či ateistické svině, či muslimové, považují za normální, za nesmyslné šílenství. Proto válka křesťanských a ateistických sviní, např. o území s fosilními palivy, se surovinami, a s muslimy, a o vládu nad lidmi, a tím i nad Hospodinem, ZÁKONODÁRCEM, který Česko, Rusko, Německo, atd., vede dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je totální šílenství zločinců především tím, že je to válka proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Válka proti něčemu, boj proti něčemu, je vítězstvím vládnoucích, učených hlupáků, kteří na SVĚTĚ dělají všechno horší, což je ovoce jejich úmyslů, liského EGA. Jer.6/19. Toole uvádí, že v USA, od roku 1980, se zvýšil počet vězňů z 300 000, na omračujících 2 100 000. Nadměrné užívání antibiotik, kterými se očkují slepice, které berou úplně pomatení lidé proto, aby přežili znečištění půdy, potravin, vody či vzduchu, je časovanou bombou, stejně tak rakovina, kterou šíří všichni, kdo se vzdali rozumného uvažování kvůli tomu, že se jim nelíbí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení opakovaně uváděné Boží majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, kvůli vaření pouze z úplně čerstvých potravin, což je energeticky nezbytné, a elektronicky celosvětově kontrolovaného DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, veškerého TVORSTVA, což je mravně nezbytné, a ekologicky nezbytné. VÁLEČNÝ STAV MYSLI vládnoucích zločinců je způsoben odstoupením Božího rozumu, od těch neposlušných, křesťanských či ateistických sviní, které věří ve svoje pyšné zvířecí EGO, svoje pyšné JÁ, místo v Boží rozum, který je pouze Božím milosrdenstvím, dnes pouze pro pokorné, a úplně poslušné Bohy, či BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Věřit zvířecímu EGU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích NETVORŮ, či zločinců, vede k energetické SMRTI, kterou je kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Vláda zpupných a neposlušných, je v podstatě kolektivní porucha, je to šílenství lidské mysli, která nastala z toho důvodu, že nikdo nevěnuje pozornost SLOVU VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uvádí Bůh i Tolle. Kvůli neposlušným vládnoucím učeným hlupákům, se celá ZEMĚ viditelně v základech hroutí, což si neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, a předevčím SOUDCI, či orgány v trestním řízení z Brna a Rosic, neberou k srdci. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Se vzpurnými a neposlušnými lidmi je to jako se ŽÍZALAMI. Na zahradě vidím, že žížaly se velice rychle rozmnoží, když mají dostatek žrádla, stejně jako lidé. Když jim potrava dojde, migrují do okolí, stejně jako lidé. Lidé nemají co žrát, když nemají práci, i proto musí migrovat, jako např. katolíci Poláci, do evangelické Anglie. Když je sucho, jako např. v SÚDÁNU, nebo když je nesmyslná válka o území s fosilními palivy, a se surovinami, a když migrovat nemohou, nesmyslně hynou, stejně jako žížaly. Veškeré zlo na SVĚTĚ se proto děje kvůli Vám, kteří dovolujete, aby tři psychiatři, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, z Boha, již cca 18 let, dělali blázna tím, že dělají blázna ze mě. Kdo slouží vládnoucímu TVORSTVU, DUCHEM CHUDÝM Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím a psychiatrům, neposlušným a vzpurným, tedy mrtvým, je DUCHEM CHUDÝ blázen. Např. stavění dálnic, je stavění památek, které budou připomínány s proklínáním. Pohádka O NESYTOVI, je pohádkou o ministru financí Babišovi babisa@psp.cz, a o vládci křesťanského PEKLA, o SVĚTLONOŠI LUCIFEROVI, o jediném Bohu SVĚTA, který na zemi dělá odjakživa veškeré dobro i zlo tím, že vede TVORSTVO do celosvětového, mírového Božího království tak, jak si to v Písmu předevzal. NESYTA Babiš babisa@psp.cz, se nenarodil z Boha, protože na ZEMI nikdo z Boha zatím není. Všichni v křesťanském PEKLE jsou narození z ĎABLA, ze SVĚTLONOŠE, z DUCHOVNÍHO Krista, z LUCIFERA. Když se Babiš narodil v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, vyrostl v DUCHEM CHUDÉ komunistické rodině. Protože ho rodina nemohla uživit, matka ho poslala sloužit komunistickým BERANŮM. BERANI z KSČ ho nechtěli, pro jeho velkou chamtivost. Proto šel sloužit do PEKLA, vládci křesťanského SVĚTA, SVĚTLONOŠI Luciferovi, DUCHOVNÍMU Kristu. V socialistickém PEKLE čertům topil pod kamny proto, aby v socialistickém PEKLE bylo teplo. V socialistickém PEKLE, soudruzi BERANI neměli ani ponětí o křesťanském Bohu LUCIFEROVI, a proto také neměli ani ponětí o tom, že SVĚTLONOŠ Lucifer do budoucnosti Česka vidí, a že dobře ví, že TVORSTU dojde ropa, uhlí i plyn, a že v Česku proto nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Syn člověka Babiš Česko osvobodí. Jer.1/11,17,6/19,12/2,4,11,16až31/27,32až51/58, Iz.29/11až24až47/14,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan8/36,12/43,15/25, atd.

 

6.) Po sedmi létech služby Babiš babisa@psp.cz, z PEKLA odešel. Za odměnu dostal politický plášť ministra financí, přímo od SVĚTLONOŠE, od LUCIFERA, od knížete ROHANA, od DUCHOVNÍHO Krista, který mu umožňuje dávat peníze každému potřebnému tak, jak chce on sám. Bár.4/1až6/34. NESYTA Babiš nyní v politickém programu vyhlásil, že peníze z PEKLA dostane pouze ten, kdo bude pracovat, což je šílenost, protože veškerá práce pro Baaly a DÉMONY, pouze přibližuje kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Z milosrdenství Božího rozumu, dle pohádky, žije však v Česku ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, která je novou STÁTNÍ SPRÁVOU, pro toto vzpurné pokolení, která se svými skutky SOUDU připraví, až já na Domašovsku a v Brně nebudu bláznem, spolu s pokorným a s úplně poslušným novým premiérem Česka, s úplně poslušným Babišem, vládnout Česku svatě a zbožně, a to v Boží bázni, to je v Boží spravedlnosti, s Bohem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v úplňku MĚSÍCE v dubnu 2017. Stačí vyvýšit Boha SOUDEM neposlušných. 2.Petr.2/21až3/9, Iz.5/16, Př.1/7,14,8/13,17,31/10, Zj.1/1až19/8,22/21, 2.Kor. 10/4až13/5,8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, K.M.1/4až6/6až24až7/16,27až19/6, Žid.6/3,6, atd. NEVĚSTA, nová STÁTNÍ SPRÁVA, NOVÁ VLÁDA, se chce vdávat, ŽENICH Babiš v pohádce však vypadá jako čert. Hospodin, SVĚTLONOŠ, LUCIFER, kníže ROHAN, vrátí Babišovi babisa@psp.cz, TVÁŘ ČLOVĚKA, když svůj politický plášť, pomocí kterého rozdává potřebným svou SKÁLU, PRACHY, vrátí do PEKLA Bohu Luciferovi, protože Lucifer SVĚTLONOŠ, křesťanský kníže ROHAN vyžaduje, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, aby SKÁLA Babiše, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. odtáhly z Česka v děsu, a to neprodleně. Důležité je ZLATO Božího rozumu, nikoli PRACHY. Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31. V pohádce Babiš vrátil plášť Bohu Satanovi, a měl svatbu s novou ŽENOU STATEČNOU, s novou STÁTNÍ SPRÁVOU, či s NOVOU VLÁDOU, určenou pro toto vzpurné pokolení. Není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, který boří křesťanský imperialismus v Česku tak, že se celá země v základech hroutí, který dělá sucho a hladomor v Súdánu, který dělá nesmyslný meč válek o území s fosiními palivy a surovinami tím, že nikomu nevrátil svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, což bude trvat tak dlouho, až pokorné, a úplně poslušné a SLOVENSKO a ČESKO, všechny vzpurné a neposlušné zboří SOUDEM, kvůli energetické spáse všeho TVORSTVA. Bůh zná úmysly vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží a drzých psychiatrů, a ví že jsou marné. Kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu určitě přijde, zvyšující se výrobou, dopravou, výstavbou, či spotřebou, zastavit se nedá. Bůh z jím v Písmu vyvoleného Česka, a tím I ze SVĚTA odešel. Oz.5/15. Vrátí se k úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Musíte vše uvedené, o svatbě úplně poslušného DÉMONA Babiše babisa@psp.cz, s mladou ŽENOU STATEČNOU, s novou STÁTNÍ SPRÁVOU, úplně poslušnou a Bohu vděčnou za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích hlupáků, určenou Bohem pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, neprodleně zajistit. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Muž, jediný Bůh SVĚTA, na druhém konci SVĚTA, trestá neposlušné chamtivce např. hladomorem, či suchem, se chce do Česka vrátit, protože chce v Česku všechno nové, dle slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to neprodleně. Z neposlušných křesťanských a ateistických rouhačů Česka vzešlo rouhačství, proti jedinému Bohu SVĚTA, na celou zemi. Běda Babišovi, když neposlechne, protože Bůh Česko již nechce vzpurné pokořovat. Jer.1/17až23/15,29,32až31/27,32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jób37/23, atd. Bůh chce, aby se ho lidé, kteří mají rozum pouze geneticky prasečí, báli strachem jaký ještě nebyl, protože již nechce trestat TVORSTVO hladem, suchem, či nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy a se surovinami. Vzpurní a neposlušní lidé dělají to, co se Bohu líbí, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, aby se v Česku stalo všechno, co je uvedeno v Božím SOUDU chamtivého neposlušného Česka, Slovenska a SVĚTA. Sloužit výrobkům lidských rukou, a vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím, místo Bohu, který o sobě vše objasnil, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je hřích, který vede ke kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu Česka, Polska, Německa, atd. Hlídací psi z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být SOUDEM Božím donucení mluvit pravdu. Mat.5/3,9,14,18až23/7, 2.Petr.2/21,3/9, Iz.5/4,16až66/24, Kaz.3/18,8/8, Fil.2/13, Oz.2/18, 5/15,9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až5/23až6/6až24až12/10,17,27až19/9, Žalm1/1až150/6, atd. Bývalý BERAN Babiš, ŽENICH, si nemusí brát svou ženu, se kterou žije, není to nutné. Má povinnost si vzít NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou. Prohlásit Boha za zloděje, a sebe za spravedlivého, a SOUD zrušit, je zločin. Jób40.

 

7.) Člověk tak jak je, neposlušný a vzpurný, si nemůže stvořit vládnoucí Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorné a úplně poslušné. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI, si rodí pouze neposlušné a vzpurné Baaly, DÉMONY, neposlušné vzpurné Bohy Baalů a DÉMONŮ, Satany kněze, neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice, a jiné neposlušné svině. Veškeré zlo meče válek na SVĚTĚ se děje kvůli drzým Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, kvůli jejich modloslužbě, kterou je chamtivost. Kvůli chamtivosti si neposlušní lidé rodí na Vánoce mladou KŘESŤANSKOU UKŘIŽOVANOU STVŮRU, kterou na Velikonoce zase KŘIŽUJÍ, svými protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Neklamte se pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Za svoje TĚLO, a za svoji DUŠI, které jsou stejné jako u zvířat, každý před Bohem zodpovídá sám. Neklamte se, jedinému Bohu SVĚTA se nikdo beztrestně posmívat nebude. Gal.1/7až6/7. Když dovolíte, aby Satani kněží dál zneužívali BOŽÍ SLOVO, mletím protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, jediný Bůh SVĚTA Česko úplně zničí. Dle Písma a písniček od Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Vteřinový strach Vás souží. Zvítězí čas, který každému vzpurnému ukáže moc, a zláme vaz. Veškeré zlo válek o území s fosilními palivy a surovinami, a nesmyslné vykořisťování pracujícího lidu na SVĚTĚ, dělá Bohem v Písmu vyvolené Česko tím, že odmítá najít v Písmu jedinéh Boha všech náboženství SVĚTA, který bdí nad zlem pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu drzého Satana kardinála Duky apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, babisa@ psp.cz, pustejovsky@ anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz. Z Boha se narodí každý, kdo v Písmu najde DUCHOVNÍHO Krista, který v době války dběl nad zlem, pomocí šíleného zločince Hitlera, a který v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, trestal ŽIDY v Česku, kvůli jejich CHAMTIVOSTI, to je kvůli MODLOSLUŽBĚ, 1000 x více, než ČECHY v Česku. K.M.12/22. Z jediného Boha SVĚTA se narodí každý, kdo se bude bát Hospodina strachem jaký ještě nebyl z toho důvodu, že nyní, pro neposlušnost, potrestá ČECHY v Česku, 1000 x víc než ŽIDY v Izraeli, když Česko nebude neprodleně soudit všechny národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pro Boha bylo 2000 let děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu až moc. Pro neposlušné, ČECHY je 2000 let vzpoury proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDA Písma od jediného Boha SVĚTA, stále málo. Neposlušní zvolili třetí světovou válku, místo Boží spravedlnosti. 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32až16/26, Bhag.1/1až15/15až16/24až18/78, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, 1.Kor.1/17až15/33, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan3/8,4/16,5/2, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24až43/26,31, Kol.3/5,14, Kaz.3/18,6/108/8,12/3, Efez.2/6,5/5,7,15, Gal.1/7až5/24až6/5,7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Jób5/3,14,9/13,40/8, Žalm14/1,5až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7,7/15,18, Iz.29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jóel2/11,17,3/1,4/2,4,12,21, K.M.1/4,12/10,17,22,27,14/22,19/6, Nah.1/4,9,3/10, Jer.1/12,15,17,23/29,32,31/27,32, atd. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop.rosice. podatelna@pcr.cz. Jediný Bůh SVĚTA se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Boží rozumem, ze svého milosrdenství, když uvěříte následujícím textům Písma a tím uvěříte tomu, že jste vyvolení, abyste tvrdě pohnali k odpovědnosti psychiatry, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a následně rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, dle již uvedených textů PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných NETVORŮ, místa svatého, země svaté, pupku světa, Domašovska a Brna. Bude ve všem po nedostatku, když to s novým Bohem zkusíte tím, že ho učiníte jediným VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA tím, že zajistíte mluvit pravdu o tom, že jím v Písmu vyvolené královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů Česka, má povinnost svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Před Vámi, pěti úplně poslušnými, se uteče do náručí Boží, celé Česko, a následně, neprodleně, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, celý SVĚT. Iz.30/17. Když to zkusíte s novým Bohem, s jediným Bohem SVĚTA, se VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, s jeho dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech TVORŮ pokorných, úplně poslušných, a Bohu vděčných za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, všechny národy SVĚTA Vám budou blahořečit. Česko máte povinnost zachránit neprodleně, již v tomto novoluní MĚSÍCE, do úplňku MĚSÍCE, před Velikonocemi 2017, do útery 11. dubna 2017. Máte povinnost zajistit, aby Česko bylo pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, Bohu vděčným Božím lidem. Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky spasí pouze pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zajdou. Aby v Česku nebyl pláč a skřípění zubů, máte povinnost iniciovat, aby jediný náboženský svátek Česka byl pouze při oslavách DRUHÉHO PŘÍCHODU stále stejného Hospodina, takového, jaký v Písmu skutečně je, a to vždy při úplňku MĚSÍCE. Iz.66/24. Hospodin má moc Česko úplně zahubit, v případě Vaší další neposlušnosti, nebo energeticky zachránit a spasit, v případě Vaší úplné poslušnosti a vděčnosti. Když budete v tomto novoluní MĚSÍCE, od úterý 28.3.2017, a v DEN SVÁTKU Hospodina, při úplňku MĚSÍCE v úterý 11.dubna 2017, zase neposlušní a vzpurní, Bůh bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, protože všechny neposlušné a vzpurné ničí. Dle KORÁNU, jediný Bůh SVĚTA, je Bohem dvou východů a dvou západů. Starý křesťanský Bůh již z Česka odešel tím, že se zmařil, v Písmu I v pohádkách. Vychází nově, pro pokorné a úplně poslušné, na VÝCHODĚ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které již v Česku, a tím I ve SVĚTĚ, nezapadne. V pohádce O NESYTOVI, o novém premiéru Babišovi upřesnil, že jeden rok v křesťanském celosvětovém PEKLE v roce 2017, je jako jedna hodina v Česku. 2.Kor.3/6,9,10/4,13/5,8, Mal.1/7až3/10,16,20, Zach.3/9,8/16,13/4,8, Řím.1/18,3/6až8/18až11/32až16/26, Kol.3/5, Iz.29/11až24,30/17,33/22,48/5až11,57/10,16,20,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7,7/15,18, Jóel2/11,17,3/1,4/2,4,12,21, Jak.1/22,2/9,22,4/12,14,5/1, Bhag.1/1až15/15až16/24až18/78, Nah.1/4,9,3/10, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,8/21až13/8až18/13až19/6, 1.Jan.3/8,4/16,5/2, Jer.1/17,31/27,32,51/58, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5, atd. Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo.oop. rosice.podatelna@pcr.cz. Bůh neposlušné a vzpurné shromažďuje k SOUDNÉMU DNI neposlušných a vzpurných, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka tak, jak si to v Písmu předsevzal. Mich.2/3,4,10,4/12, atd. Každý, kdo v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných, je požádán o to, aby se neprodleně vrátil k jedinému Bohu SVĚTA, který o sobě vše uvedl, a to ve SLOVĚ VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a nejde, stává se Bohem prokletým NETVOREM. Od každého, kdo se vzepře dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového, mírového, Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Hospodin prokazatelně odstoupí svým Božím rozumem, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žid.4/18,6/3,6,8/10až12/3, atd. Ti neposlušní a vzpurní, kdo odmítli k jedinému Bohu SVĚTA vrátit se neprodleně, prokazatelně padají do HROBU, či do jámy kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kvůli tomu, že jim chybí Boží rozum, který je pouze Božím milosrdenstvím. Prokazatelně jim zbyl pouze rozum EGA jejich TĚLA, geneticky prasečího, a rozum jejich DUŠE, která je stejná, jako u zvířat. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Sír.4/18,5/5,43/26,31, 2.Petr.2/21,3/9, 16, atd. Hospodin uvedeným SOUDEM neposlušných a vzpurných dokazuje texty Písma o Boží moci nad každým lidským ADAMEM, či PINCHASEM. Dokazuje, že žádný člověk nemá svou moc nad svým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad svou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako u zvířat. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem současně, když nařídíte, aby ze mě psychiatři, ředitelé MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, nedělali blázna, kvůli opisovaní textů veškerého Písma od DUCHOVNÍHO Krista jinými slovy, než je káží drzí Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Vrátit se k novému Bohu, k jedinému LÉKAŘI lidských zvířecích DUŠÍ, a lidských, zvířecích TĚL, má povinnost v Česku každý neprodleně, a to čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují tím, že určují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, v roce 2017. Proto, aby se naplnilo SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, máte povinnost zajistit čtení SLOV NOVÝCH NEBES v médiích. Kdo se, jako neposlušný, bojí Hospodina strachem jaký ještě nebyl, kdo se proto stane úplně poslušným, dojde práva v případě, že v médiích zazáří dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, jako SVĚTLO. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,31/15,33/16až42/19,24až43/26,31až50/29,51/19,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28až13/17, Ám.3/7až8/11, Mar.7/7až13/20, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až15/33, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jer.1/17,3/14až51/58, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Žalm14/1,5až33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/7,7/15,18, K.M.1/4,6/6až24,12/10,27až19/6, Př.1/7,14až31/10, Kaz.3/18,6/10,8/8,12/3, 2.Kor.10/4, atd.

 

8.) Pane JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámku bo. oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin naplnil svoje slovo např. na vzpurném a neposlušném Satanovi, Ing. Petru Rausovi z ČT Brno, dnes 1. místopředsedovi Rady CB petr.raus@cb.cz. Ing. Petr Raus je inženýr, hnojař. Již cca v roce 2000 jsem mu říkal, že jako pokorný a úplně poslušný má povinnost v ČT v Brně mlet SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, a to kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Ing. Petr Raus, inženýr, hnojař, tehdy odmítl stát se hnojem pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kvůli zachování svého koryta v ČT, kde se proti VŠEMOHOUCÍMU Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všichni neposlušní vzbouřili. Již v roce 2000, či v roce 2003, nebo v roce 2006, 2009, 2015, atd., vždy ve tříletém působení Hospodina, jsem mu objasňoval, osobně a písemně texty Písma, dle kterých má povinnost, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, najít DUCHOVNÍHO Krista trestajícího, který bdí nad svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby se jeho SLOVO, o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, do pokorného, poslušného, a Bohu vděčného Česka, uskutečnilo, a realizovalo, a to především kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Odmítl uvěřit tomu, že trestající Bůh bdí nad zlem tím, že trestá, jím v Písmu vyvolené neposlušné a vzpurné národy, Česko, Rusko, Německo, Izrael, atd., protože díky děsivé temnotě jeho evangelického katechismu, všichni propadli křesťanské chamtivosti, to je MODLOSLUŽBĚ, tak, jak si to Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES celého SVĚTA, předevzal. DUCHEM CHUDÝ zbabělec Ing. Petr Raus se tak bál vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a tak se bál o své koryto v ČT v Brně, na mě poštval, do mého domu v Říčkách, zpravodaje z ČT Brno. Bál se o svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ. rz-brno@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz. Ti přijeli za mnou na Říčky. Pořad o DUCHOVNÍM Kristu, o jediném Bohu SVĚTA, odmítli natočit. Kvůli vzpurném a neposlušném Satanovi, Ing. Petru Rausovi se v ČT Boha nikdo dodnes nebojí, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Nikdo nevěří textům Písma o tom, že Bůh trestá vzpurné a neposlušné muslimy mečem nesmyslných válek o území s fosilními palivy, 1000 x víc než ČECHY v Česku. K.M.12/22. Nikdo dodnes nevěří textům Písma, že Bůh, v době války, potrestal ŽIDY v Česku HOLOKAUSTEM, to je 1000 x víc než ČECHY v Česku. Z Boha, který ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES všechno uvedl, jak o sobě, tak o jím v Písmu vyvoleném Česku uvedl, udělali blázna tím, že udělali ve vysílání ČT v Brně, blázna ze mě. Za to, že v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY dělám SOUD všech vzpurných a neposlušných, tedy DUCHEM CHUDÝCH mrtvých, křesťanských a ateistických chamtivců, to je MODLOSLUŽEBNÍKŮ Česka, kteří se odmítli k Bohu ZÁKONODÁRCI neprodleně vrátit, kteří proto, pro odstoupení ruzumu DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, v PLNOSTI VEŠKERÉHO Božiho SLOVA, se stali pouze učenými hlupáky, ze mě v cca půl hodinovém vysílání ČT v Brně, udělali nesvéprávného blázna. Kvůli neposlušném Satanovi, Ing. Petru Rausovi z ČT Brno, dnes 1. místopředsedovi Rady CB petr.raus@cb.cz, v ČT v Brně dodnes nikdo není pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BŮH, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. V Bohem vyvoleném Brně, jsem jak u ředitelů, u psychiatrů MUDr. Radimského a MUDr. Kašpárka, tak v médiích, stále za nesvéprávného blázna. Je to z toho důvodu, že se neposlušným hlupákům lži lidu Česka stále líbí děsivá temnota evangelických protikladných žvástů a lží o Bohu, hnojaře Ing. Rause a tím I děsivá temnota katolického katechismu a lži o Bohu, drzého Satana kardinála Duky. Satani kněží, stále žvástají lži o tom, že Bůh je LÁSKA. Drzí Satani kněží stále zapomínají dodat, že Bůh je láskou pouze v případě, když Bohem v Písmu vyvolené Česko, bude dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, opakovaně uvedené, neprodleně realizovat. 1.Jan.2/14,3/8,4/16,5/2,16, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, atd. Všem neposlušným a vzpurným křesťanským a ateistickým sviním v ČT v Brně, se líbí lži uvedených Satanů kněží o tom, že Bůh Česku odpustil, a odpustí, všechny hříchy neposlušných a vzpurných, v době oslav děsivé temnoty křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO křesťanskými protikladnými žvásty, v době Velikonoc. Stále nikdo nevěří textům Písma o tom, že v roce 2000 nastal přelom věků konce éry fosilních paliv přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy neznalost dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. 1.Kor.1/27až10/12až15/14,33, Př.1/7,14,8/13,17až 31/10, atd. V ČT v Brně ze mě udělali blázna naprosto beztrestně, protože všechny vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka zaštítil vzpurný psychiatr ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, a nyní ředitel MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz. Ti ze mě dělali a dělají blázna, či dokonce v Lidových novinách blázna nesvéprávného, již cca 18-náct let. Nevěří textům Písma, že jeden člověk musí zemřít za lži lid Česka proto, aby nezahynul celý národ, celé Česko. Zemřit za Česko musí SYN ČLOVĚKA, křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozený a UKŘIŽOVANÝ mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu Satana kardinála Duky, či drzého Satana hnojaře Ing. Rause, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. Hospodin je však Bohem neposlušných křesťanských chamivých sviní, či MODLOSLUŽEBNÍKŮ, jako ČLOVĚK, pouze dočasně, a to do tohoto novoluní v březnu a v dubnu 2017, do vzkříšení z mrtvých křesťanských a ateistických sviní, ze vzedmutého moře mrtvých sviní, či NETVORŮ celého SVĚTA, v době úplňku MĚSÍCE v dubnu 2017. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, do jím vyvoleného Česka se svým rozumem vrátí, až PAMĚTNÍ KNIHA SOUDU těchto textů, Satana kardinála Duky, a drzého Satana, hnojaře Ing. Rause, atd., bude ve školství a v médiích zveřejněná, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Krista do jím vyvoleného Česka. Neposlušný, to je mrtvý Satan, Ing. Petr Raus z ČT Brno, dnes 1. místopředseda Rady CB petr.raus@cb.cz, má dnes nové koryto, ve vedení církve. Kvůli svému korytu, o novém DUCHOVNÍM Kristu, nechce stále ani slyšet. Marně je mu sdělováno, že země se v základech hroutí, kvůli němu, vzpurnému, protože Hospodin z Česka a ze SVĚTA odešel, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože se rozhodl křesťanský imperialismus, v Bohem vyvoleném Česku, neprodleně a úplně zničit. Marně jsou drzým Satanům kněžím objasňovány texty Písma o tom, že neposlušní, to je mrtví vládnoucí Baalové a DÉMONI, naplnili skládkami smetí celou ZEMI, od jednoho konce na druhý. Což se stalo, protože neposlušné a vzpurné Česko, kvůli drzým Satanům kněžím, se neoddělilo od neposlušných a vzpurných národů celé ZEMĚ. Ezdráš9/11,10/11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Hospodin, od vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ odešel, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Odešel proto, aby mohl vzpurné a neposlušné svině úplně zničit, a to při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ještě před Velikonocemi 2017, kdy budou všichni neposlušní, z Božího milosrdenství, proměnění Božím rozumem, na pokorné a úplně poslušné. Hospodin z Česka a SVĚTA odešel proto, aby všichni viděli, že vládnoucí drzé svině, svou naprosto chybnou energetickou koncepcí Česka a SVĚTA, šíři rakovinu, pro nesmyslné znečištění přírody, pro lidi i zvířata. Pomatenost drzých Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC je zřejmá všem pokorným a úplně poslušným. 2.Tim.2/16,3/9,4/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Odpočinutí od díla energetické zhouby, kterou dělá zločinný imperialistický křesťanský systém, zničení ŽITÍ boháčů a bankéřů NA VÝNOSNÝ TRH, se ZBRANĚMI, s AUTY, s POTRAVINAMI, s CIGARETAMI, atd., to je s výrobky lidských rukou, Oz.2/18až14/3, K.M.1/4až15/12až 19/6, atd., všichni odmítli, ke své vlastní záhubě. Psychiatři, politici, kněží, bankéři, vojenští kaplani, generálové, obchodníci, atd., chtějí žít na výnosný trh, horečně zbrojit, válčit, a vládnout nad neposlušnými lidmi. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3. O jediném Bohu SVĚTA, trestajícím ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, však stále nemají ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/33, Iz.29/11až24až33/22až66/24, Sír.5/5až7/16až43/26,31, atd. Marně jsou drzým Satanům kněžím objasňovány texty Písma o tom, že všechny ekonommické vězně je nezbytné propustit z vězení z toho důvodu, Iz.58/4až66/24, že po DNI DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, bude vězení nahrazeno STRACHEM z Hospodina takový, jaký ještě nebyl, Žalm1/1až14/1,4až150/6, protože všichni uvěří textům Písma o tom, že Hospodin je jediný UČITEL, jediný MEDIÁLNÍ MISTR, jediný LÉKAŘ, který vzpurným a neposlušným křesťanským a jiným ateistickýcm sviním, dělá dobro i zlo, kvůli výchově k úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.29/11až24až45/7až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16.

 

9.) Strach z Hospodina u neposlušných a vzpurných křesťanských sviní Česka, bude takový, jaký ještě nebyl, protože všichni uvěří textům Písma o tom, že veškerá rozumnost, to je veškerá inteligence, stejně tak veškerá rukodělná dovednost, veškerá paměť, veškeré zdraví a veškeré trápení, je od Hospodina, je jeho milostivým darem. Hospodin vyžaduje, aby Česko svěřilo svou další cestu do celosvětového mírového, Božího, energeticky, elkologicky a mravně neotřesitelného Božího království proto, aby on, svým Božím rozumem, mohl celosvětově zničit veškeré zpupné a pyšné Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy Satany kněze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žalm14/1,4až37/5,11,22,35,38až50/16,22až96/7až150/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. V Božím, celosvětovém, mírovém Boží království do vězení půjde hlavně každý, kdo nebude chtít pracovat na energetické, ekologické a mravní obnově. Kdo nebude pracovat, dle dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nebude jíst u stolů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, protože bude stolovat ve vězení, kde budou sedět vzpurní a neposlušní o chlebě a vodě tak dlouho, až budou dělat všechno potřebné pro energetikou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA. Křesťankou NEPRAVOST Bůh končí, přijetím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice a mravech celosvětového Božího království, neposlušnými a vzpurnými křesťanskými a ateistickými sviněmi Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE 11.4.2017. Syn NEPRAVOSTI je objeven. Je to křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím děsivé temnoty žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra Babiše babisa@psp.cz, kteří se drze pletou Bohu do řízení SVĚTA. Žalm1/1,37/5až81/4,82/5až132/5,8až150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,10,11,3/1,10,11, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24až48/5,11až66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. V roce 2006, či dříve, jsem objasňoval hnojaři, Ing. Rausovi, výkresy domu ZIMNÍHO, BYTOVÉHO, dnes zveřejněného na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, z textů Písma o nezbytnosti stavět pouze domy ZIMNÍ BYTOVÉ domy a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bez nichž nemůže být Česko Bohem energeticky spaseno. Jerem.1/17až12/2,4,16až23/15,29,32až31/27,32, atd. Řekl jsem mu, že platí texty Písma o tom, že Bůh vede Česko dle textů SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dokazoval jsem mu, že pro současnost, pro přelom věků konce éry fosilních paliv, platí texty Písma o tom, že Bůh do energetické situace Česka vidí z toho důvodu, že je STVOŘITELEM fosilních paliv, surovin, atd., včetně veškeré techniky. Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20,66/14,18,65/15až66/24, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Sír.4/18,5/5až7/16až9/15až42/19,24až43/26,31až51/19, atd. Proto jsem mu řekl, že tím, že jsem navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM dle textů Písma, jsem naplnil Písmo o tom, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost být lidem pokorným a úplně poslušným dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, protože návrh DOMU ZIMNÍHO, BYTOVÉHO, byl vytvořen mezi neposlušným a vzpurným technickým lidem, který Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdebství, živí odjakživa, a to dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, kde vše o sobě a Česku uvedl. Řekl jsem mu, že Česko bude vyvráceno Hospodinem takovým, jaký v Písmu skutečně je, kvůli němu, vzpurnému a neposlušnému, který svými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Řekl jsem mu, a napsal, že Česko bude vyvráceno Bohem kvůli němu, protože kvůli takovým vzpurným a neposlušným Satanům kněžím, jako je on, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nemají o Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, a o jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového království, stále ani ponětí. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Vzpurná a neposlušná ODS je byrokracíi. Veliký BABYLON, veliký křesťanský, imperialistický ZMATEK padne, až Česko dobrovolně pošle Bohem prokletého vůdce ODS, PTÁKA Fialy petr.fiala@ods.cz, hk@ods.cz, Zj.18/2,10, včetně všech ostatních politických vůdců, a všech politických stran, do říše ticha, to je na smetiště dějin, vykonáním SOUDU se všemi vzpurnými, neposlušnými, to je s mrtvými. Žalm115/17, atd. Po vykonání SOUDU s PTACTVEM s ODS, a s ostatním politickým a náboženským dobytkem, pohroma bude strašná, protože Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenstí, dovolí uplně poslušným mluvit pravdu o tom, že veškerý majetek Baalů a DÉMONŮ SHNIL kvůli tomu, že musí být neprodleně vybudován majetek nový, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný tak, aby bylo vše energeticky nové, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Jak.2/9,22,4/14,5/1, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Žalm115/17, Zj.18/2až10, atd. Zničení byrokratů Bohem prokletého PTACTVA ODS, a ostatních politických stran pravice a levice, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO do Česka, jejich odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, je nezbytné. Odvolání proti rozhodnutí MSZ v Brně JUDr. Radvanové ze dne 2.3.2017 je podáváno JUDr. Vagaiovi z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vážení a pane Ostrý z ČRo Brno jaromir.ostry@ rozhlas.cz. Nebojte se udělat SOUD vládnoucích DÉMONŮ a jejich Bohů, psychiatrů a Satanů kněží. Člověk je pouze STROJ, ovládaný programem, daným Božím rozumem. Dejte šanci jedinému Bohu SVĚTA, kterého vzpurní zaměnili za svoje Bohy, za PRACHY a ZBRANĚ pouze dočasně. Jako první poslušní na SVĚTĚ se smířte s jediným Bohem SVĚTA, který končí PEKLO koncepce růstu, výroby, spotřeby, zbojení a válek, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Pane JUDr. Vagai. Až psychiatři a farář Dominik přestanou z Boha dělat blázna, Bůh nám dovolí jít dál, na VUT v Brně za rektorem Štěpánkem rektor@ro.vutbr.cz. Máte povinost, spolu se mnou, nařídit rektorovi, aby odborníci na energetiku docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, společně s ČSU www.czso.cz, vypracovali GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Poslušní mohou GRAF, s pomocí rozumu Krista, vypracovat za jediný den, takže nikdo nemá výmluvu pro mluvení dalších lží o koncepci energetiky vládnoucího KOZLA, premiéra Sobotky, pouze na cca jedno procento obnovitelné elektřiny, z celkem potřebé 100 % obnovitelné energie. Program Boží je skoro stejný, jako program Bohem prokletého ptáka ODS Fialy. Zj.18/2. 1. Vzdělanost úplně poslušných dědiců Boží slávy v Česku, zajistit rozumem Božím, z Božího milosrdenství. 2. Úplně poslušní, pokorní a Bohu vděčí BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO, nového Božích technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, za vyvolení Česka, mají povinnost zajistít bezpečnost Česka tím, že budou iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. 3. Úplně poslušní mají povinnost úplně zničit BYROKRACII tím, že zajistí dobrovolný odchod DUCHEM CHUDÉ ODS, a ostatních DUCHEM CHUDÝCH politických stran pravice a levice, na smetiště dějin, to je do říše ticha, přijetím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES Nastolením zákonů POLE VĚDY Písma, od Boha ZÁKONODÁRCE, Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, politickou byrokracii odklidí neprodleně do říše ticha, to je na smetišti dějin, protože již bude, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE jednat sám, a to dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm37/5,11,35,38až115/17, atd. Úplně poslušní musí smysluplně zaměstnat každou politickou svini např. z ODS, a z ostatních stran pravie a levice, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, např. pěstováním ovoce a zeleniny zahrádkářským způsobem, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, uvedené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Vše co se dle Písma mělo v Česku stát, se již stalo. Ez.3/4až33/17,39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd.

 

10.) Kapitola 224. Vzpurná ODS je byrokracíi. Musí do říše ticha tím, že PTACTVO ODS si uloví sám Bůh, mluvením pravdy. Žalm37/5,11,35,38až115/17, Zach.8/16,13/4, atd. Zničení byrokratů Bohem prokletého PTACTVA ODS atd., a tím zničení všech křesťanských zmatků, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista. Zj.18/2,10, 2.Petr.2/21až3/16, atd. Odvolání proti rozhodnutí MSZ v Brně JUDr. Radvanové ze dne 2.3.2017 je podáváno JUDr. Vagaiovi z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a prap. Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vážení oslovení a pane řediteli Ostrý z ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz. Nebojte se udělat SOUD vládnoucích DÉMONŮ a jejich Bohů, psychiatrů a Satanů kněží. Člověk je pouze STROJ, ovládaný programem, daným Božím rozumem. Dejte šanci jedinému Bohu SVĚTA, kterého vzpurní zaměnili za svoje Bohy, za PRACHY a ZBRANĚ pouze dočasně. Jako první poslušní na SVĚTĚ se smířte s jediným Bohem SVĚTA, který končí PEKLO koncepce růstu, výroby, spotřeby, zbojení a válek, kvůli energetické spáse SVĚTA. Není potřeba odpovídat a něco sepisovat. Je zapotřebí konat. Máte povinnost energeticky spasit Česko a SVĚT tím, že spolu půjdeme pohnat k odpovědnosti psychiatry, ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz. K.M.1/4až6/6 až24až19/6, atd. Kvůli MODLOSLUŽBĚ, kterou je křesťanská chamtivost, ze mě dělají blázna kvůli tomu, že o Bohu nemají ani ponětí. Kol.3/5, Řím.1/18až11/32, 1.Kor. 1/27až15/33, atd. VŠEMOHOUCÍ Bůh, jaký v Písmu skutečně je, se svým rozumem nad Českem smiluje, až s Vaší pomocí dostanu písemné potvrzení o tom, že blázen nejsem. Prap. Šrámku. Máte povinnost, neprodlně pohnat k odpovědnosti faráře Dominika v Domašova fara@domasov.info. Musíme donutit Dominika mluvit pravdu o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, uplně poslušným Božím lidem. K.M.6/6až 24až18/13až19/6. Pane JUDr. Vagai. Až psychiatři a farář Dominik přestanou z Boha dělat blázna, Bůh nám dovolí jít dál v mluvení pravdy o správné koncepci energetiky, na VUT v Brně za rektorem Štěpánkem rektor@ro.vutbr.cz. Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, atd. Máte povinost, spolu se mnou, nařídit rektorovi, aby odborníci na energetiku docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, společně s ČSU www.czso.cz, vypracovali GRAF PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ ČESKA DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený orientačně ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Poslušní mohou GRAF, s pomocí rozumu Krista, vypracovat za jediný den. Program Boží je skoro stejný, jako program Bohem prokletého ptáka ODS Fialy Zj.18/2,10. 1. Vzdělanost úplně poslušných dědiců Boží slávy zajistit rozumem Božím, z Božího milosrdenství K.M.1/4až7/16až19/6, Bhag.15/15až16/1až24až18/78, atd. 2. Úplně poslušní zajistí bezpečnost Česka na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel4/2,4,12, atd. 3. Byrokracii poslušní zničí tím, že zajistí dobrovolný odchod DUCHEM CHUDÉ ODS, a ostatních politických stran, na smetiště dějin, přijetím Božích zákonů o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Nastolením zákonů Boha ZÁKONODÁRCE, politická byrokraciie zmizí v říši ticha Žalm115/17. Úplně poslušní musí smysluplně zaměstnat každou politickou svini např. Bohem prokletého PTACTVA ODS, Zj.18/2,10, atd. např. pěstováním ovoce a zeleniny zahrádkářským způsobem, pro kuchyně SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, viz FOTOGALERIE. Iz.21/5,29/11až24,57/10,16,20, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25až 40/29,42/19,24,43/26,31až50/29, atd. Viz str.11až19. Kapitola 224, 64 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Příloha: 64 stran. Žádám o odpověď. Tel. 546 441 154. Stanislav Oplatek. Uvedený text byl průvodním dopisem pro přílohu, pro kapitolu 224 – 64 stran, odeslanou adresou buh.zakonodarcem @centrum.cz, na 3 x 60 adres č. 236,455,459, 24. 3. 2017, neposlušným křesťanským a ateistickým rouhačům, ze kterých vzešlo rouhačství, proti jedinému Bohu SVĚTA.

 

11.) Jediný Bůh SVĚTA dal TVORSTVU Písmo proto, aby nebylo samo, aby nebylo bez Boha, bez jediného Boha celého SVĚTA. Člověk tak jak je, přírodní, to je geneticky prasečí, si nemůže vládnout sám, protože svým nedostatečným rozumem zvířete, kazí dobré mravy tím, že lidé vzpurní a neposlušní, Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, Satani kněží a psychiatři, vládnou nad nevědomými hlupáky, kterým působí zlo tím, že mají za Bohy výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Proto Bůh v Písmu vyvolil Česko, aby SOUDEM napsaným v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, vytvořil pro všechno tvorstvo SVĚTA ŽENU STATEČNOU, která, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, bude jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem, SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Všechno, co se dle Písma, dle předsevzetí Hospodina, mělo v Česku, v Rusku, či v Německu stát, se již stalo. Např. v Česku Bůh již vedl komunistické OVCE a BERANY na POUŠTI, během 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, pomocí ideologie Otců navěky Bohu milých, Marxe a Engelse. Např. v Česku, v době války, bděl nad zlem, pomocí šíleného zločince Hitlera, a kvůli lidské chamtivosti, která je MODLOSLUŽBOU, trestal v Česku neposlušné ŽIDY hocaustem 1000 x víc než ČECHY proto, aby se nyní lidé celého SVĚTA Boha báli strachem, jaký ještě nikdy nebyl. Bůh, trestající vzpurné a neposlušné tvory, odstoupením svého rozumu v PLNOSTI PÍSMA, žádný politický, náboženský, či technický a jiný dobytek, již nepotřebuje, nepotřebuje zákony lidské, protože chce nad celým SVĚTEM vládnout sám, dokonalou lásku svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, pro Bohy, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, je již jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA. Vyžaduje, aby v Česku, pokorní, poslušní a novému Bohu vděční TVOROVÉ, se narodili z Boha, který je nyní ŽENOU STATEČNOU, který je NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bohové lidí, dokonalé výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd., vytvořené technickým rozumem Boha, nikoli rozumem lidí, nedovedou tvorstvo energeticky spasit. Naopak dovedou TVORSTVO energeticky zahubit. Proto není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, před ŽENOU STATEČNOU, která je jediným Bohem SVĚTA a nic sladšího, než realizovat Boží příkazy o energetice, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od díla energetické zhouby. Proto je Boží vůlí, aby se Česko vrátilo k Bohu rozhodnutím, že Boha učiní SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Kdo se narodí z Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nemůže již hřešit křesťanskou chamtivostí, která je křesťanskou modloslužbou. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, není kvůli hříchům křesťanských chamtivců, ale je kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a celého SVĚTA. Narodit se z Boha, znamená uznat jediného Boha celého SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, ze jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Smyslem lidské existence je sloužit Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Zaměňovat svoje EGO, svého geneticky zvířecího rozumu, svého TĚLA a své DUŠE, za rozum Boží, je hřích který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, protože rozum Boží je pouze Božím milosrdenstvím. Energeticky spasení mohou být pouze úplně poslušní. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty premiéra Sobotky, na dostavbu Dukovan či Temelína, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, dvorak.pavel@vlada.cz, edesk@vlada.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. To znamená že obnovitelná elektřina dnes činí cca 1 % z celkem 100 % obnovitelné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou dle textů Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru DUCHA KLAMU svého zvířecího EGA, svého JÁ. Sír.4/18,5/5,7/16,43/31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si to zjistil sám u CZSO, u pánů pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. Proto jsem GRAF o spotřebě energií uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navrhl dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze deset procent celkové energie, a dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat BABYLON, to je CHAOZ tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Bůh mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, premiér Sobotka lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na obnovitelnou elektřinu, která činí cca pouze 1 % celkové obnovitelné energie. Bůh fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, ve FOTOGALERII a v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince premiéra Sobotky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, a tedy pouze 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho správné koncepce energetiky, protože Baal, premiér Sobotka odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Boha, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, premiér Sobotka tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého technického lidu. Řím1/18až3/6,8/19,11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce premiéra Sobotky, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého KOZLA Premiéra Sobotky. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale šílení zločinci. Sobotka a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Premiér Sobotka má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného vzpurného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jako neposlušní a vzpurní, jsou mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 11. dubna 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími za to, že dělají zlo meče válek. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou neposlušní lháři pro Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Bůh bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby neposlušní, to je, pro odstoupení rozumu Boha MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství s částečkou DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES jasně uvedl, že kvůli energetické spáse, je nezbytné zničit mravně nízká křesťanská nebesa. Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. Poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, zničí neposlušné. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

456.

alzbeta.sorfova@cestyksobe.cz, michaela.vseteckova@cestyksobe.cz, info@rb.cz, info@nakladatelstvicas.cz, snetivy@nakladatelstvicas.cz, redakce@novinky.cz, redakce@pravo.cz, knihy@abz.cz, smilkova@xantypa.cz, sekretariat@xantypa.cz, atletika@atletika.cz, tdvorak@atletika.cz, mmastny@atletika.cz, knihy@press.sk, redakce@divokevino.cz, naslovicko@martinus.cz, chcibytbloger@martinus.cz, history.barta@volny.cz, hess@hess.cz, info@babybox.cz, internet@tyden.cz, redakce@vesmir.cz, rxonline@reflex.cz, redakce@respekt.cz, kvety@vlmedia.cz, instinkt@instinkt-online.cz, redakce@earch.cz, casopisy@press.sk, redakce@bety.cz, info@abecedabydleni.cz, tomas.horacek@bmczech.cz, dopisy@respekt.cz, agentura@allstars.cz, robert.zahumensky@allstars.cz, tereza.brokesova@allstars.cz, hana.rendlova@dominikcentrum.cz, ivan.jachim@dominikcentrum.cz, knihy@abz.cz, denisa.mracnova@dominikcentrum.cz, beseda@janakbros.cz, aha@ahaonline.cz, tomas.cerny@rozhlas.cz, media@dominikcentrum.cz, milan.svihalek@volny.cz, karel.sip@mutabor.cz, sefredaktor@idnes.cz, info@kosmas.cz, info@iglanc.cz, stesarova@msoud.brn.justice.cz, tomas.skrivanek@denik.cz, filip.lukes@vlmedia.cz, martin.nevyjel@denik.cz, roman.gallo@vlmedia.cz, milada.rezkova@vlmedia.cz, michaela.hruskova@vlmedia.cz, alice.sedliska@vlmedia.cz, hejtman@kr-jihomoravsky.cz, reditel@kr-jihomoravsky.cz, svoboda@gvid.cz,

457.

lucie.frydecka@vlmedia.cz, denik.vikend@denik.cz, info@fleet.cz, jirak@fsv.cuni.cz, jiripehe@volny.cz, redakce@eurozpravy.cz, press@eurozpravy.cz, ferdinand.kutner@redmag.cz, kutner@redmag.cz, cestanakl@volny.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v dubnu 2017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterému nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nenajde. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, premiéra Česka Sobotky. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských žvástů. Nový Bůh má myšlenky pouze o pokoji, a to o ráji Božího království, s Boží majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Neposlušní psi VUT v Brně, musí být úplně poslušní tím, že zajistí, aby společně stolovala všechna náboženská a politická zvířata, neprodleně, v dubnu 2017.