Kapitola 223 - 52 stran.

24.02.2017 21:50

Kapitola 223 - 52 stran. Hospodin, všechno TVORSTVO, celého SVĚTA, uzavřel pod svou NEPOSLUŠNOST tím, že dal všem náboženstvím SVĚTA, především křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, či islámu, pouze částečku SVÉHO Božího DUCHA. Viz novinky na www.pametni-kniha.cz. Slíbil, že při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka, v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se slituje, svým SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM, svého Božího rozumu, nad pokornými, a úplně poslušnými služebníky, nad Bohy, nad BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista v Česku, úplně zničí vzpurné, drzé a neposlušné vládnoucí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Pro změnu SVĚTA, z PEKLA křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, na celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Bůh v Písmu pro SVĚT určil ROK TRESTU vzpurných a neposlušných, a to od 1.3.2017, do 1.3.2018, viz další text. Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, v tomto roce SOUDU, vyvýšit DUCHOVNÍHO Krista, SOUDEM vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, vlastníků částečky BOŽÍHO DUCHA textů křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., pomocí těchto textů SOUDU v PAMĚTNÍ KNIZE, na jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, veškerého pokorného, Bohu vděčného, živého, úplně poslušného TVORSTVA. Žádnému jinému národu, kromě Česka, Bůh neurčil uvedený ROK TRESTU, rok ZMĚNY úplně neposlušných, na úplně poslušné. Řím.1/18až11/32, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21,3/4,9,16, Jan1/1,10/34,15/25, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jer.1/17,6/19až23/29,32,31/27,32až51/58, Gal.1/7,3/20,7/16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.5/4,16,29/11,24,33/22,63/18,65/15,66/24, Sír.5/5až43/26,31, Mat.5/3,9,14,16,23/7, atd.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 3. Česká bible kapitola 223. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Jediného Boha celého SVĚTA, DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, budou znát všichni úplně poslušní, od nejchudších bezdomovců, až po miliardáře, když z milosrdenství Božího rozumu, orgány činné v trestním řízení, JUDr. Radvanová z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@ osz.brnm.justice.cz, a nadřízený úřad MSZ, JUDr. Vagai z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz, budou trestně stíhat psychiatra ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, případně emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, za to, že ze mně, již cca 18 let, i nyní, dělají blázna. Drzí Satani kněží, děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, dělají veškeré zlo na zemi pomocí křesťanské chamtivosti, která je modloslužbou. Kol.3/5, K.M.1/4až 14/22, atd. Bůh se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když Policie ČR z Rosic, prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nebude mít nic společného se sbírkou mrtvých křesťanských Bohů, DUCHEM CHUDÝCH Baalů, DÉMONŮ, a když spolu se mnou, bude vyšetřovat jejich Boha, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Křesťanská sbírka vládnoucích Bohů, pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných vládnoucích sviní, nemůže nikoho energeticky spasit. Zneužívat Boží rozum k výrobě zbraní a válkám, již není možné. 2.Petr.2/21,3/4,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,57/10,16,20,66/24, Efe.5/5,7,15, Jan1/1,8/42,15/25, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15,14/3, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18, 1.Jan.3/9,5/2, Žalm14/1,37/5,11,35,38, atd. Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Česku učinil vše nové, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka tím, že nastolil vládu Gottwalda, pomocí ideologie Boží socialistické spravedlnosti OTCŮ Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. V době DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v únoru 2017, již není ZLODĚJEM, jako byl v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. Je přítelem pro úplně poslušný lži lid Česka, který uvěří tomu, že veškerý majetek hnil tím, že Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Česku končí dobu fosilních paliv, a dobu benzinovou. Hospodin, Bůh pokoje vyžaduje, aby jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka probíhal nyní neprodleně, a to v pokoji a míru. Chce, aby žehnání úplně poslušnému a Bohu vděčnému lži lidu Česka dávala Karlova univerzita, vedená MELUZÍNEM, učeným hlupákem rektorem Zimou rektor@cuni.cz, Zimatom@cesnet.cz. Její tři teologické fakulty KU dekanat@ktf.cuni.cz, office@ktf.cuni.cz, dekan@htf.cuni.cz, lasek@htf.cuni.cz, studijni@etf.cuni.cz, prudky@eft.cuni.cz, dean@eft.cuni.cz. MELUZÍN rektor Zima sedí na HOŘE děsivé temnoty katolického Písma GERAZIMU. 5.Moj.11/29až18/18až28/13až30/11,18až32/16až43, 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, 1.Tes.4/16,5/1, Jan1/1až15/25, 2.Petr.2/21,3/9až16, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7,5/25, Jak.5/1, atd. Bůh vyžaduje, aby Karlova univerzita, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, a spotřeby, proklínala HORU ÉBAALŮ, HORU elektronických Baalů s číslem 666 = www, kterou je VLÁDA Česka, vedená vzpurným KOZLEM premiérem Sobotkou. 5.Moj.5/8,7/6,15,11/29, Žid.4/7,6/3,6až8/10až12/28, Gal.1/7,3/20,6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Zj.13/16, atd. Nový, trestající Bůh, kterého unavovaly žvásty a lži DUCHEM CHUDÉHO ekonoma, DÉMONA ministra půmyslu Mládka, jeho koncepce energetiky na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, viz texty o energetice na konci kapitoly, který odmítl realizovat zákony Krista ZÁKONODÁRCE, byl nyní Bohem poslán do říše ticha, či na smetiště dějin. Vláda musí následovat. Mal.1/7až2/17až3/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až115/17až132/5,8, Sír.5/5,7/16až9/15až19/20,25až43/26,31, Oz.2/18,5/15,8/4,9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Bůh vyžaduje, aby MELUZÍN rektorem Zima rektor@cuni.cz, nedělal žádné větry, a potopy, kterými Bůh trestá vzpurné a neposlušné Baaly a DÉMONY, Oz.2/18až 14/3, Sír.5/5,7/16až39/28až43/26,31až51/19, 2.Kor.10/4,13/5,8, nehroutil zemi v základech pomocí křesťanské spravedlnosti křesťanské charity a almužny, a v tomto novoluní MĚSÍCE, v březnu 2017, Žalm81/4,82/5až115/17, Oz.2/18až5/7,15až14/3, pomocí NETVORŮ tři teologických fakult zajistil, aby pro vládu DUCHEM CHUDÝCH učených hlupáků, či NETVORŮ, vedenou KOZLEM premiérem Sobotkou, nebylo v Česku místo. KOZEL premiér Sobotka již nesmí zahradničit na Boží zahradě, kterou je celá země, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE. Jeho místo, a místo všech ministrů, DUCHEM CHUDÝCH lhářů a zločinců, kteří ve všem lžou, protože lžou o koncepci energetiky, je v říši ticha, či na smetišti dějin. Žalm81/4,82/5až115/17až132/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Zj.18/2,10až20/11až22/21, Iz.29/11až24,33/22až66/24, atd. Vůle Boží je, aby především učitel o DUŠI člověka, učený hlupák, psychiatr ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebyl stále NEMLUVŇÁTKEM tím, že pochopí texty Písma o tom, že SMLOUVA s Hospodinem o děsivé temnotě protikladných křesťanských dogmat, a o krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše je zastaralá a vetchá, a proto se blíží zániku, a to v roce trestu vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ 2017/2018. Žid.8/10,13. Přeměna energetiky z fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou, je věc dlouhodobá. Proto, až pokorný a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou k novému Hospodinu volat o pomoc jeho rozumu, Hospodin nebude slyšet. Změna energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou, bez pomoci Božího rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím, není vůbec možná. Viz str.9až13. 2.) Celá pravda, která osvobodí TVORSTVO celého SVĚTA, od stávajících vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech světových náboženství, je tato. Bůh dal TVORSTVU SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby nyní, v době mého života, z milosrdenství svého rozumu, během tří či čtyř generací, za mého života, od roku 1868, 1908,1948, 1988, 2028, přivedl na celém SVĚTĚ víru v Boha k dokonalostí celosvětového Božího království, opisováním textů Písma jinými slovy, než ho vykládá evangelická svině Endlicherová z TWR twr@twr.cz, a její drzí hosté, zločinci, např. Petr Kadlec, lektor primární prevence. etikamezisvety@gmail.com, kadlec@anima-terapie.cz. Na učeného hlupáka, na mého psychiatra MUDr. Radimského, který pyšným JÁ svého EGA, slouží TVORSTVU, místo Bohu, byla již vyhlášena kletba s žádostí o jeho usmrcení, v kapitole 222, str.19až21, která není zločinem. Stejná kletba o usmrcení je vyhlášena na lháře a pokrytce, na svini Endlicherovou, jejího Boha Petra Kadlece, a další hosty křesťanské, neposlušné MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, prostitutky Endlicherové, za smilnění s Baaly a s DÉMONY, místo s Hospodinem. Viz další text. Iz.65/15. Poslušným, a Bohu vděčným BOŽÍM SYNŮM, za svoje vyvolení, Bůh v kletbě např. na MUDr. Radimského, mně dovojuje MUDr. Radimskému tykat stejně, jako se tykalo v době POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Z toho je zřejmé, že v celosvětovém, mírovém, Božím království, v nové Boží rodině, si všichni lidé budou tykat. Zločinem je učinit vzpurné TVORSTVO strojem na výrobu dětí, přemnožit se, a chránit své teritorium svými Bohy, vojenskými kaplany a zbraněmi, před TVORSTVEM ostatních přemnožených států. Oz.2/18až14/3. Viz str.13až15. 3.) Nad pokorným a úplně poslušným Českem se smiluje současně, v jedinou hodinu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až učení vládnoucí hlupáci, Baalové, DÉMONI, a jiní zlí NETVOŘI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, dovolí novému Božímu

 

technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, před novým Bohem pokleknout, a ve strachu, jaký ještě nikdy nebyl, zorganizovat kongres energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde se před novým Hospodinem skloní celý SVĚT. V prvním pokolení v roce 1868 + 40 = 1908, trestal Hospodin rodinu mého dědy feudalismem za Habsburků. V druhém pokolení v roce 1908 + 40 = 1948 trestal Bůh rodinu dědy, a rodinu mých rodičů feudalismem za Habsburků, kapitalismem Československa, fašismem protektorátu Čechy a Morava, a vládou komunistických BERANŮ, komunistickou Boží spravedlností, od roku 1945 do roku 1948. Ve třetím pokolení v roce 1948 + 40 = 1988 trestal Bůh rodinu mého dědy, mých rodičů, a rodinu mou, 40–ti léty POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Ve čtvrtém pokolení v roce 1988 + 40 = 2028, trestal a trestá Hospodin rodinu mé matky, rodinu mou, a rodinu mé dcery tím, že na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ vzedmutého moře vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží z Proglasu, TWR, ČRo a ČT. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Nah.1/9,3/6, Jób 42/16, 2.Moj.20/5, 5.Moj.5/9až18/18až30/11,18až32/16až43, atd. Viz str.15až19. 4.) Tři roky působení DUCHOVNÍHO Krista v Česku, při jeho PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, pomocí socialistické ideologie OTCŮ navěky Bohu milých, MARXE a ENGELSE, byla v roce 1946 až 1948. Rok trestu neposlušných a vzpurných, militaristicky chamtivých křesťanských a ateistických NETVORŮ, kteří usilovali o návrat ideologie křesťanské spravedlnosti Satanů kněží, o návrat naprosto nemravné ideologie charity a almužny, již byl v roce 1988 až 1989. Nyní Hospodin, kvůli své slávě, musí v jím vyvoleném Česku, během tří dnů, od soboty 25.2.2017, do úterý 28.2.2017, nebo od pondělí 27.2.2017, do středy 1.3.2017, vrátit svůj technický rozum, mnohým odborníkům na energetiku, mnohým Bohům, mnohým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO proto, aby mohl zbořit křesťanský chrám svého TĚLA tím, že učiní chrámem svého TĚLA, jím v Písmu vyvolené Česko. Česko musí ve středu 1.3.2017 chrámové zpěvy proměnit v kvílení a být BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, a to neprodleně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všeho TVORSTVA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz str.19až21. 5.) Člověk přirozený, nemůže přijmout uvedené věci Božího DUCHA, protože v křesťanství, které má pouze ČÁSTEČKU DUCHA PLNOSTI, je zřízení celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bláznovstvím. Vůle Boží však je, aby pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, v jedinou hodinu vykonali SOUD neposlušných a vzpurných v médiích tak, aby v novoluní v březnu 2017, DEN PÁNĚ 1. března 2017, byl prvním dnem Božího celosvětového, mírového království. NOVÝ ROK 2017, se bude nově začínat v celosvětovém v Božím království, ve středu 1.3. 2017, dle kapitoly 222. Petr Kadlec, lektor primární prevence kadlec@anima-terapie.cz, kazí dobré mravy v médiích a ve školství tím, že lže o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista. Lže, když tvrdí, že křesťanské chamtivé svině nemusí dělat žádné skutky. Jediný skutek, který nový Hospodin po křesťanských NETVORECH žádá, aby neprodleně zmizeli v říši ticha, to je na smetišti dějin. Mrtví a neposlušní křesťanští NETVOŘI, jediného Boha světa milovat nemohou, protože o něm nemají ani ponětí. Milovat Boha mohou pouze pokorní a úplně poslušní, Bohu vděční, za SOUD Petra Kadlece. Viz str.21až23. 6.) Boží spravedllnost musí být daleko vyšší, než byla v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti Česka. Spravedlnost je nezbytná, kvůli potřebě vše změnit, kvůli Boží energetické koncepci, jedině možné, a jedině správné, opakovaně uváděné, kterou je odpočinutí všech států SVĚTA, od energetické zhouby zlé výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Všechny uváděné křesťanské či ateistické svině, bičované SOUDEM, určeným pro vzpurné a neposlušné, se bolestí nesvíjejí, Boží napomenutí odmítají. Jejich tváře jsou jako jejich SKÁLA, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a všechny ostatní výrobky lidských rukou. Odmítají se k Hospodinu vrátit, protože stále tvrdí, že jejich Hospodin jim neudělá nic zlého, že Česko nepocítí ani meč válek, ani hlad. SLOVA SOUDU Božího jsou však OHNĚM, a křesťanský lži lid Česka je dřívím. Proto OTCOVÉ kněží, a SYNOVÉ katolíci, evangelíci, atd., zhynou, včetně svině Endlicherové, a již nevstanou. Jsou to zhoubci. Jsou křesťanským STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich STŘÍBRO, jejich protikladné žvásty děsivé temnoty evangelického katechismu, mají pouze ČÁSTEČKU Písma v PLNOSTI. Když vzpurné, neposlušné křesťanské, ateistické svině nezmizí v Bohem vyvoleném Česku neprodleně v říši ticha, Bůh Česko úplně zničí. Trestající Hospodin totiž, do jím vyvoleného Česka sestupuje k trestání každého pokolení. Pro pokolení 40-ti let POUŠTĚ Boží komunistické spravedlnosti, se DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, narodil ve DNI PÁNĚ 25.2.1948, po třech létech svého působení, od roku 1945 do roku 1948. Novým prezidentem Česka, bude Bohem v Písmu určený odborník, urbanista a architekt, odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, sídlišť a měst, dle návrhu na výkresech uvedených ve FOTOGALERII a www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, mediélní HVĚZDA, zářící navěky a navždy. Viz str.23až25. 7.) Každý, kdo nyní slouží stávajícím neposlušným vládnoucím Bohům, slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI, OTCI všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, je jako neposlušný a vzpurný, mrtvý tím, že jeho křesťanský, židovský, buddhistický, hinduistický, či muslimský Bůh, definitivně zemřel. Česku již nebude dán SYN, který svým bičem by pásl celý SVĚT, protože Bohem v Písmu vyvolené Česko, bude samo Božím SYNEM tím, K.M.18/13, že bude živým, pokorným, a úplně poslušným Božím lidem, který bude pást celý svět PERLAMI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény. Všichni pokorní a úplně poslušní, to je živí, mají povinnost se energeticky zachránit tím, že za jediného vládce celého SVĚTA, budou mít Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, OTCE ZAKLADATELE všech států SVĚTA, a všech politických a náboženských hnutí a stran SVĚTA. Bůh, svou trestající TVÁŘ, vůči pyšným, vzpurným a neposlušným vládnoucím NETVORŮM, již neskrývá. Každého v Česku a ve SVĚTĚ, kdo se nyní k trestajícímu Bohu neprodleně nevrátí, potrestá jako Hitlera, strašlivou záhubou. Viz str.25až29. 8.) Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Bůh, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na SVĚT, vyvolil v Česku DOLINU O2 Arény v Praze. Po třech létech svého působení, od roku 1945, do roku 1948, Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediný Bůh SVĚTA, dal komunistům moc nad neposlušnými a vzpurnými bohatými lidmi, nad Baaly, DÉMONY a SATANY kněžími, dle seriálu Bohéma tím, že jim přidělil veškerou PŮDU. Dan.11/39, atd. Když Satani kněží tvrdí, že to není pravda, že Bůh neposlušné netrestá, lžou. BÍLÝ a JEMNÝ PRÁŠEK MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je neškodný pro pokorné a úplně poslušné. Pro Jóžiny z křesťanských militaristických bažin, kteří se Bohu posmívají, pro NETVORY, např. pro prezidenty Putina, Trumpa a Zemana, kteří jako neposlušní lžou ve všem o energetice a Bohu, je zničující. Gal.1/7až6/7, atd. Viz str.29až32. 9.) Hospodin se smíří se vzpurnými a neposlušnými vládnoucími NETVORY, když se před ním sedminásobná rodička Česka,

 

vůdci sedmi vládnoucích politických stran Česka, skloní uznáním, že člověk, tak jak je, neposlušný a vzpurný, je jediným Bohem SVĚTA prokletý již 2017 let za to, že neplní ani jedno Boží přikázání. Bůh bude trestat neposlušné a vzpurné, to je mrtvé tak dlouho, až vládnoucí NETVOŘI uznají, že Hospodin dělá dějiny SVĚTA tím, že vede lidská stáda dle Písma, a to tak, jak si to v Písmu předsevzal. Každý člověk je pouze ADAM, a proto se v době Božího navštívení v roce 2017, nemůže přít s Hospodinem, který má převahu nad DUŠÍ a TĚLEM každého neposlušného vládnoucího NETVORA. Když mají nad lidmi moc neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, působí lidem jenom samé zlo, svým rozumem, geneticky prasečím, svým pyšným JÁ, svého zvířecího EGA. Což vždy vede k horečnému zbrojení, a k dělání sutin, jaké ještě nebyly, v době nesmyslných válek o moc nad lidmi a nad územím. Sedminásobnou rodičku, která musí zchřadnout tvoří. 1. Vůdce KOZ ČSSD, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH, ministr financí Babiš. 3. Bývalý vůdce ÚSVITU, NETVOR Okamura. 4. Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR z Masarykovy univerzity, Fiala. Zj.18/2. 5. VŮL, vůdce telat TOP 09, Kalousek. 6. Vůdce KRAV KDU-ČSL, VŮL, či BÝK, Bělobrádek. 7. BERAN, vůdce ovcí KSČM, Filip. Jer.1/17až15/9,19až31/27,32. Protože v době Božího navštívení, v každém pokolení, žádný člověk nemá svého zvířecího DUCHA, svého pyšného JÁ, svého EGA, ve své moci, Česko dělalo vždy pouze to, co se Hospodinu líbilo. Kaz.3/18až8/8až12/3, Fil.2/13,3/9,15, atd. Smlouvu NOVOU a VĚČNOU, smlouvu s novým Hospodinem, o vzniku celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mají povinnost iniciovat pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční TVOROVÉ, za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, z řad nového Božího technického lidu, z VUT v Brně, ČVUT, a z řad projektantů. Viz str.32až35. 10.) První příchod spravedlivého Boha do Česka, byl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, v únoru 1948. V roce 2018, Bůh slaví sedmdesátileté výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, 2018-70=1948. V roce 2018 Bůh současně slaví 100 let od doby, kdy stvořil jím v Písmu vyvolené Česko. 2018-100=1918. Obě dvě výročí vedení Česka Hospodinem, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, určují ROK TRESTU vzpurných, pyšných a neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Mrtvé křesťanské a ateistické svině, chránící svá koryta, již nesmí chválit trestajícího Boha, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Svoje např. ekonomická a náboženská KORYTA ztratí každý, až náboženské a ekonomické žvásty odtečou jako neužitečná, špinavá a nemravná voda. K.M.1/4až16/19,28,17/7,11,15,20až19/6, Žalm115/17, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5, atd. Kůň na Václaváku v Praze již nenese knížete Václava, KŮŇ na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně, již nenese knížete Jošta. Oba koně nechal zhotovit Hospodin proto, aby na těchto koních mohl přijet do Česka, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, jako Pán pánů a Král králů. Bílý kůň není potřeba, stačí čisté svědomí. Zj.19/7,11, 1.Tim.6,4/1,5/24,6/10,15,20. Viz str.35až38. 11.) Zlořečení Písma je předkloženo Bohem zlořečenému řediteli psychiatrie MUDr. Radimskému sekretariat@pnbrno.cz, a orgánům činným v trestním řízení MSZ v Brně a KSZ v Brně, kteří sešli z cesty do Božího království. Místo DUCHOVNÍMU Kristu, kterému je nutné sloužit s bázní a s úctou, slouží vládnoucím Baalům, DEMONŮM, a jejich Bohům, politikům pravice a levice, a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, a všech světových církví. Hospodin chce setřít každou slzu z očí jak pacientům starým, kteří se dožili plnosti věků 70-ti, až 80-ti let, kteří jsou na smrtelné posteli, robotickou eutanázii bez jedů, což MUDr. Radimský, kvůli korytům psychiatrů, nechce. Hospodin chce setřít každou slzu z očí pacientům stresovaným z toho, že nedokáží uživit ani sebe, ani své rodiny, kvůli ideologii křesťanské spravedlnosti, kterou je charita a almužna, což blázen, MUDr. Radimský, kvůli korytům psychiatrů, také nechce. Logika MUDr. Radimského, pro odstoupení rozumu Hospodina, je úplně zvrácená. Nevěří textům Písma o tom, že pokud Česko nebude soudit neprodleně všechny národy, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli tomu, že on ze mě, proroka třetího v Boží slávě, stále dělá blázna, nebo dokonce blázna nesvéprávného, že Česko ze SOUDU Hospodina nyní vyvázne, protože Hospodin bude Česko trestat stejně, jako např. nyní trestá Sýrii. Cokoli ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z textů Písma SOUDU, je MUDr. Radimskému, a orgánům činným v trestním řízení nejasné, rád z déle uvedených textů Písma vysvětlím. Viz str.38až41. 12.) Bůh Česko snad již zplodí v jediném dni proto, aby se oslavil sám, aby oslavil sebe, svým Božím rozumem, ze svého milosedenství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU. Bůh Česko zplodí v jediném dni, až mnoho vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, bude mít srdce lidské, místo srdce zvířecího tím, že z milosrdenství Božího rozumu, mnozí budou CHRÁMEM BOŽÍM tím, že budou mít Boží rozum. Být živým TVOREM, znamená rozumět Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jeho dokonalé lásce, jeho zákonů a příkazů, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Mnozí psychiatři, či orgány činné v trestním řízení, budou např. minimálně potrestání tím, že budou zemědělskými nevolníky, kterých dle Písma bude mnoho. Stejně tak mnoho psychiatrů, a mnoho orgánů činných v trestním řízení, bude trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, což znamená, že mnoho lidí bude pracovat v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dan.9/27,11/39, Zach.8/16,13/4, Žalm37/5,11,35,38,58/10,12až107/10,18,27,30,43, atd. Což vše učiní Hospodin z toho důvodu, aby pokorné a úplně poslušné TVORSTVO celého SVĚTA, to co si doma vyrobí a vypěstuje, to si samo také spotřebovalo. Iz.65/15,22. Moje skutky, opisování textů Písma VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES jinými slovy, než je melou drzí Satani kněží v Proglase, TWR, ČRo a ČT, určitě nejsou bludy. Je to činnost Bohem požadovaná, prospěšná všemu pokornému, úplně poslušnému, a Bohu vděčnému TVORSTVU, za soud vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Viz str.41až43. 13.) Bůh v písničce sděluje, že lásku Božích příkazů a zákonů spolčil s Ďáblem, s farářem Dominikem fara@domasov.info. Bůh se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM svého Božího rozumu, až v Česku padnou ti, kdo věří v majetek, až spravedliví kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí. Přísl.12/28. Rašit budou v Česku všichni, když především MUDr. Radimký pochopí texty Písma a písniček o tom, že Satan farář Dominik fara@domasov.info, má v podpaždí, příliš těžké závaží, kvůli kterému nemůže být ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM. Viz str.43až45. 14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.45až46. 15.) Další texty o energetice, jsou v podstatě přetažené z kapitoly 176, a jiných kapitol. Viz str.46až49. 16.) Všichni neposlušní a vzpurní, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového trestajícího Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, do soboty, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími. Ti, po vyjití ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, místo spravedlnosti Božího království, almužnou a charitou nastolili zlo. Viz str.49až52.

 

1.) Jediného Boha celého SVĚTA, DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, budou všichni znát, od nejchudších bezdomovců, až po miliardáře, když z milosrdenství Božího rozumu, orgány činné v trestním řízení, JUDr. Radvanová z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@osz.brnm.justice.cz, a nadřízený úřad MSZ, JUDr. Vagai z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz, budou trestně stíhat psychiatra ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, případně emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, za to, že ze mně, již cca 18 let, i nyní, dělají blázna. MUDr. Češková mě v Lidových novinách, v roce 2006, označila dokonce za blázna nesvéprávného kvůli tomu, že opisuji texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, než Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní, to je mrtví kněží všech světových církví, o novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, OHNĚ STRAVUJÍCÍHO vzpurné a neposlušné. Tento text doplňuje moje podání ze dne 9.2.2017, které má na MSZ v Brně č.j. 7 ZN 2014/2017. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/11,9/28až12/28, Jer.1/17až 23/12,15,29,32až31/27,32,36/32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Řím.1/18až 11/32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ezech.3/4,21,9/10až33/17,39/8,13,21,29,44/28,47/12, Efez.2/15,4/25,5/7,15, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8až150/6, K.M.1/4až7/16,27,8/21,12/10,17,27,13/8,15/12,16/27,17/7,11,15,20až19/6, Gal.6/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Vůle Boží je, aby především učitel o DUŠI člověka, učený hlupák, psychiatr ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebyl stále NEMLUVŇÁTKEM tím, že pochopí texty Písma o tom, že SMLOUVA s Hospodinem o děsivé temnotě protikladných křesťanských dogmat, a o krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše je zastaralá a vetchá, a proto se blíží zániku, a to v roce trestu vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ 2017/2018. Žid.8/10,13. Bůh, který má naprostou moc nad DUŠÍ člověka, a nad geneticky prasečím tělem každého neposlušného a vzpurného člověka, má možnost potrestat a pokořit pyšné JÁ, pyšné EGO, každého člověka. Proto především neposlušný a vzpurný učený hlupák, psychiatr ředitel MUDr. Radimský, má povinnost být příkladem všemu TVORSTVU tím, že bude mít z Hospodina strach, jaký ještě nikdy nebyl. Hospodin nyní zabije každého, kdo se bude pokládat za vládnoucího Boha, viz kletba na MUDr. Radimského, uvedená v kapitole 222 - viz 4.) str.19až21. Eze.28/9. Přát si smrt neposlušných, pro které platí kletba Iz.65/15, není zločin. Zločinem je učinit vzpurné TVORSTVO strojem na výrobu dětí, přemnožit se, a chránit své teritorium svými Bohy, vojenskými kaplany a zbraněmi, před TVORSTVEM ostatních přemnožených států. Oz.2/18až14/3. JUDr. Radvanová podatelna@osz.brnm.justice.cz, odmítá vyšetřovat Satana biskupa Cikrleho biskup@ biskupstvi.cz, a Policie ČR z Rosic, prap. Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, odmítá vyšetřovat Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Vládnoucí Baalové a DÉMONI proto zneužívají rozum Boží, k výrobě zbraní, a k vedení nesmyslných válek o území s fosilními palivy a surovinami, což je zločin. Drzí Satani kněží, děsivou temnotou protikladných dogmat katolického katechismu, dělají veškeré zlo na zemi. Šílenec, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz mě poškozuje tím, že o mně tvrdí, že jsem bláznen. Nevěří tomu, že NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s novým Bohem, je o nastolení celosvětového mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dělá tím blázna také z Hospodina, což má trvat jenom krátce. Zničit děsivou temnotu krutého zmijího jedu katolického katechismu, a tím krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma, ministra financí Babiše, a krutý zmijí jed energetických žvástů DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, o jeho nesmyslné koncepci energetiky na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, nemůže Hospodin, ze kterého psychiatři v Brně dělají blázna. Dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je uvedena v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo jako neposlušný slouží svému pyšnému JÁ, svému zvířecímu EGU, místo Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, tomu je evangelium energetické, ekologické a mravní spásy, stále zahaleno. Tím spěje, s veškerým SVĚTEM, k záhubě vyspělé civilizace, protože zachránit civilizaci v době ropného a ekonomickáho kolapsu, je možné pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidského EGA, geneticky prasečího. Neklamte se, jedinému Bohu SVĚTA, v Bohem vyvoleném Česku, se nikdo nebude beztrestně posmívat. Přeměna energetiky z fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou, je věc dlouhodobá. Proto, až pokorný a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou k novému Hospodinu volat o pomoc jeho rozumu, Hospodin nebude slyšet. Změna energetiky fosilních paliv, na energetiku obnovitelnou, bez pomoci Božího rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím, není vůbec možná. Co např. vzpurný ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, můj psychiatr, v Božím BÍLÉM, OČISTNÉM ÚNORU 2017 zasel tím, že tvrdí, že jsem blázen, protože stále slouží svému pyšnému JÁ, své DUŠE, a svému zvířecímu EGU, místo VŠEMOHOUCÍMU Bohu ZÁKONODÁRCI, to sklizí nyní Božím SOUDEM, který je Boží milostí, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Můj psychiatr, ředitel Radimský sekretariat@pnbrno.cz, již dávno mohl být učitelem o DUŠI ČLOVĚKA, která je stejná jako DUŠE zvířat, a o lidském TĚLE, které je pouze geneticky prasečí. Za lži psychiatrů o DUŠI, a o TĚLE člověka, a za lži Satanů kněží o Bohu, se stále nestydí, stále nezná zahabení. Proto, aby Česko mohlo být energeticky spaseno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, v čase k tomu určeném v Písmu, to je neprodleně, orgány činné v trestním řízení, JUDr. Radvanová z MSZ v Brně podatelna@osz.brnm.justice.cz, a nadřízený úřad MSZ, JUDr. Vagai z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, mají povinnost trestně stíhat mého psychiatra ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, pokud zase odmítne napsat písemné potvrzení o tom, že nejsem blázen. Potvrzení potřebuji ze soukromých důvodů. Hospodin vyžaduje, aby MUDr. Radimský zajistil, aby Hospodin v Česku podruhé vyšel, nikoli jako ZLODĚJ, ale jako SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které v Česku, v médiích a ve školství, již nezapadne. Hospodin nepovolí, a nebude Česka želet, dokud v očích MUDr. Radimského budu bláznem. Když neposlušný a vzpurný technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, budou znovu ignorovat, Hospodin Česku oznamuje, že kvůli neposlušnosti, Česko zanikne. 5.Moj.18/18,30/11,18,43/16,43, 2.Kor.10/4,13/5, atd. Když z milosrdenství Božího rozumu, od MUDr. Radimského dostanu písemné potvrzení o tom, že nejsem blázen, Hospodin Česku dovolí jít dál, Žid.6/3,6, do Božího, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. V tomto případě se v Česku musí vše realizovat v míru a v klidu, protože nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, není Bohem křesťanských zmatků, je Bohem celosvětového pokoje a míru. Toto SLOVO BOŽÍ pravdy o Bohu, nevyšlo od křesťanských, chamtivých sviní, od neposlušných NETVORŮ, vyšlo od jediného Boha SVĚTA. Kdo to neuzná, nedojde sám uznání tím, že rozum od Hospodina zase nedostane. 1.Kor.1/27až14/32,36až15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Jak má Česko organizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista v únoru 2017, Bůh v Písmu uvedl. Česko se musí oddělit od všeho lidu SVĚTA tím, že LŽI LID Česka začne rozlišovat mezi čistými a nečistými politickými a náboženskými ZVÍŘATY, a čistým a nečistým PTACTVEM ODS. Čistí jsou pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, kteří budou patřit Hospodinu tím, že neprodleně začnou realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nečistí jsou všichni neposlušní, vzpurní a drzí, to je mrtví. Hospodin SOUDEM odděluje ČISTÉ, pokorné a úplně poslušné, od neposlušných, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Když se nikdo ČISTÝ, pokorný, a úplně poslušný, to je ŽIVÝ, od neposlušných a vzpurných, to je od mrtvých, neoddělí, Bůh Česko zničí. Když nikdo nepřevezme půdu Česka do svého vlastnictví, když se nikdo nepostaví do čela lidu pokorného a úplně poslušného, to je ŽIVÉHO, Hospodin Česko zničí. Česko má povinnost povstat jako BOŽÍ SYN, jako úplně poslušný BOŽÍ LID, a zhltnout úlovek, kterými jsou neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI a jejich Bohové, Satani kněží. V únoru 2017 již vládne jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který neposlušné a vzpurné USMRTIL, odstoupením svého rozumu, který poslušné oživí. Bůh, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, žehná všem pokorným a úplně poslušným. Neposlušné a vzpurné proklíná děsivou temnotou křesťanských protikladných žvástů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem ekonomických vychytralostí. Hospodin, který má nad každým člověkem naprostou moc, pokořuje každého člověka, pyšné EGO lidského zvířecího JÁ, tak, jak sám chce. Pokořuje vzpurné a neposlušné děláním sutin, jaké ještě nikdy nebyly, válkami, pokořuje neposlušné rakovinou, pokořuje vzpurné odstoupením svého rozumu, a všemi tresty uváděnými v Písmu. Není zločinem, na vzpurného MUDr. Radimského vyhlásit kletbu s žádostí o jeho usmrcení. Iz.65/15. Proto ať se MUDr. Radimský Boha bojí strachem jaký ještě nebyl, a potvrzení napíše, neprodleně. Bůh jím v Písmu vyvolenému Česku, chce žehnat nyní tím, že poslušní nechají padnout vládu KOZLA premiéra Sobotky, a tím učiní vše nové.

3.Moj.20/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Bhagavadg.15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21až3/9,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 4.Moj.18/23,23/19,24, 5.Moj.11/26, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Celá pravda, která osvobodí TVORSTVO celého SVĚTA, od stávajících vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech světových náboženství, je tato. Bůh dal TVORSTVU SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby nyní, v době mého života, z milosrdenství svého rozumu, během tří či čtyř generací, za mého života, od roku 1868, 1908,1948, 1988, 2028, přivedl na celém SVĚTĚ víru v Boha k dokonalostí celosvětového Božího království, opisováním textů Písma jinými slovy, než ho vykládá evangelická svině Endlicherová z TWR twr@twr.cz, a její drzí hosté, zločinci, např. Petr Kadlec, lektor primární prevence. etikamezisvety@gmail.com, kohoutkova@os-semiramis.cz, tereza.berkova@os-semiramis.cz, cip@os-semiramis.cz, nzdm.nbk@os-semiramis.cz, streetwork@os-semiramis.cz, cva@os-semiramis.cz, info@os-semiramis.cz, zavadil@os-semiramis.cz, vondrova@lsa.partners, rankova@lsa.partners, skola.hradecns@seznam.cz, prevence@prevcentrum.cz, acrc@volny.cz, akuby@akluby.cz, linka.duvery@akluby.cz, kadlec@anima-terapie.cz, zargari@anima-terapie.cz, libanska@anima-terapie.cz, svecova@anima-terapie.cz, macek@anima-terapie.cz, kokrda@anima-terapie.cz, info@anima-terapie.cz, akukuczova@sceav.cz, v.hospodka@seznam.cz, zs.morasice@tiscali.cz, nadace@mezinarodni-potreby.cz, info@ac-brno.org, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, acoldr@tiscali.cz, connectyouthbrno@gmail.com, office@nehemia.cz, atd. Uvedené křesťanské či ateistické drzé svině kazí dobré mravy Česka svými křesťanskými, či ateistickými žvásty. Není zločinem, na vzpurné a neposlušné lháře a pokrytce vyhlásit kletbu, a přát si jejich usmrcení za to, že z jejich úst vychází křesťanské rouhačství na celou zemi, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy jediný Bůh SVĚTA, v jím vyvoleném Česku, chce tvořit vše mravně a energeticky nové. Iz.63/14,18,65/15, Jer.1/17až23/12,15,29,32,31/27,32, 2.Petr. 2/21, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor. 1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Uvedení neposlušní NETVOŘI, věří křesťanským protikladným žvástům a promyšleným vychytralostem MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY Endlicherové, jejího Boha např. Petra Kadlece, lektora primární prevence kadlec@anima-terapie.cz, a ostatních hostů drzé svině Endlicherové. Svými žvásty Bohu upřeli nos mezi očima. Proto stále nemáme trestajícího Boha. Ve svých křesťanských tradicích lhaní o Bohu, převrací evangelium energetické spásy Česka a SVĚTA v pravý opak tím, že ve svých kázáních, citují texty Písma, které platí pro celosvětové mírové Boží království, pro pokorné a úplně poslušné BOHY, či BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří budou stejně mocní jako Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tyto drzé svině ignorují texty Písma, SOUDU, kterými Bůh soudí všechny vzpurné, drzé a neposlušné, a tím SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, stále drze ruší. Vůle Boží je, aby lidé žili před Bohem v bázni. Aby pokorní a úplně poslušní vyhledali ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES to, co v křesťanství zašlo, kvůli křesťanským ateistickým sviním, které v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, mají pouze částečku DUCHA BOŽÍHO. Vůle Boží je, aby pokorní a úplně poslušní, vyhlásili na uvedené neposlušné vládnoucí NETVORY kletbu za to, že odmítají odejít do říše ticha, či na smetiště dějin. Iz.65/15, Žalm115/17. Za to, že stále chtějí vládnout nad lidmi, místo jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a tím TVORSTVU působit křesťanské zlo, nesmyslného horečného zbrojení, nesmyslných válek o území s fosilními palivy, atd. Kaz.3/18,8/8. Na učeného hlupáka, na mého psychiatra MUDr. Radimského, který pyšným JÁ svého EGA, slouží TVORSTVU, místo Bohu, byla již vyhlášena kletba s žádostí o jeho usmrcení, v kapitole 222 Viz 4.) str.19až21, která není zločinem. Stejná kletba o usmrcení je vyhlášena na lháře a pokrytce, na svini Endlicherovou, jejího Boha Petra Kadlece, a další hosty křesťanské, neposlušné MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY, prostitutky Endlicherové, za smilnění s Baaly a s DÉMONY, místo s Hospodinem. Viz další text. Iz.65/15. Poslušným, a Bohu vděčným BOŽÍM SYNŮM, za svoje vyvolení, Bůh v kletbě např. na MUDr. Radimského, mně dovojuje MUDr. Radimskému tykat stejně, jako se tykalo v době POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Z toho je zřejmé, že v celosvětovém, mírovém, Božím království, v nové Boží rodině, si všichni lidé budou tykat. V Boží majetkové rovině, bude jediným OTCEM všech, DUCHOVNÍ Kristus. Vzdělanci se již nebudou povyšovat na málo vzdělané pro pochopení, že veškerá rozumnost, veškerá rukodělná dovednost, a veškerá paměť je od Boha, z jeho milosrdenství. Neposlušní mrtví již nemají usilovat o prodloužení svého života v neposlušnosti. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,6/6až24,7/16,27,8/21,12/10,17,27, Řím.1/18,8/19,11/32, Kaz.3/15,18až8/8až12/3, Mar.7/7až13/20, 2.Petr.2/21až3/16, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, 1.Kor.1/27až15/33, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1až5/34,38,43, Žalm1/1až115/17až132/5,8, atd. V Česku se musí naplnit slovo NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, který Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, nastolí neprodleně Boží majetkovou rovinu celosvětového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sír.5/5až7/16,9/15,13/18až43/26,31, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.1/22,2/9,22,3/10až4/14,5/1až12, Jer.1/17až5/7až6/19až15/19až33/14,19a36/32, Ez.3/4,21až9/9až39/8,13,21,29, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.18/18,30/11,18až32/43, Sk.3/23, atd. Vůle Boží je, aby za mého života, novému Bohu vděční, pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, stejně mocní jako je nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nově objasňovali všechny texty Písma tak, aby všechna podobenství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, byla o Česku, a o této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, o ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, a který skončí v roce 3000. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,107/11,18,27,43,132/5,8až150/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

3.) Jakým způsobem trestá Hospodin TVORSTVO v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v době mého života, dle textů Písma o tom, že trestá Česko do třetího, či čtvrtého pokolení, neposlušných a vzpurných křesťanských, či ateistických sviní, je uvedeno dále. Jób5/3,14až42/16, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, 5.Moj.5/9až18/18až30/11,18,32/16až43, K.M.1/4, 1.Kor.1/27až15/33, Sk.3/23,17/30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sír.5/5,7/16,33/16,43/26,31, Řím.1/18až11/32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Hospodin je již vyvýšen SOUDEM vládnoucích neposlušných a vzpurných NETVORŮ. Přesto evangelická svině, MRZKÁ ŽENA, NEVĚSTKA Endlicherová z TWR twr@twr.cz, a její drzí hosté, např. Petr Kadlec, lektor primární prevence etikamezisvety@gmail.com, považují dobro celosvětového mírového Božího království, s vládou Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE za zlo, a vládu Baalů, DÉMONŮ, a jejich drzých Bohů, Satanů kněží, za dobro. Trestající Hospodin, totiž, do jím vyvoleného Česka, sestupuje k trestání každého neposlušného pokolení tím, že vždy znovu vykoná svoji SVATEBNÍ CESTU, při níž vzpurným a neposlušným vládnoucím sviním, netvorům, vyhlásí klatbu. 2.Petr.2/21,3/4až16, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,27,12/10,17,27,17/7,11,15,20až19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Iz.5/4,16,20až21/5až29/11až24,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Český národ neskoná, on hrůzy křesťanského a ateistického PEKLA překoná, ve čtvrtém pokolení mého věku, z milosrdenství rozumu trestajícího Hospodina, pokud Bůh najde pokorné a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista. V pátém pokolení, v pokolení mé vnučky, již Bůh Česko trestat nebude. V Písmu slíbil, že v Česku nastolí celosvětové Boží království, ve třetím, či čtvrtém pokolení. Stane se až ve čtvrtém pokolení, buď v roce výročí Boží socialistické revoluce v Rusku, v roce 1917 + 100 let = v tomto roce 2017, nebo v roce stého výročí Česka, v roce 1918 + 100 let = 2018. Rok 2017 je stým výročím slavného příchodu Krista ZLODĚJE do Ruska, pomocí ideologie Otců ZAKLADATELŮ Boží socialistické spravedlnosti, OTCŮ Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Bohu vždy patřili pouze LÉVIJCI, pro jejich učení o Boží majetkové rovině. Drzé Satany kněze, sloužící Baalům a DÉMONŮM, místo Bohu, Bůh nikdy nepásl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nikdy Satani kněží nebyli OTCOVÉ Bohu milí, naopak, vždy je nazývá Satany. Boží SLÁVOU je úplné zboření křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v Česku. Boží slávou je změna neposlušného TVORSTVA, na úplně poslušné, Božím STŘÍBREM, a Božím ZLATEM. STŘÍBREM Boha je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Božím ZLATEM je Boží technický rozum o nové energetice, který Bůh rozdává tak, jak sám chce, bohužel naprosto nedostatečně, pro energetickou spásu Česka a SVĚTA. Jer.1/17,5/7až31/27,32, Řím.1/18až11/28,32, Oz.2/18,5/15,8/12,9/7,12,15,14/3, 1.Tes.4/16,5/1, 4.Moj.18/23,23/19,24, Iz.63/14,18, atd. Bohem vyvolené Česko, PUPEK SVĚTA, MÍSTO SVATÉ, ZEMĚ SVATÁ, národ malý a novému Bohu věrný, má povinnost iniciovat SLAVNÝ DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na SVĚT, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Má povinnost nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v Rusku za socialismu neprodleně, v roce 2017, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nebo má povinnost iniciovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, až v roce 2018, což je rok výročí vzniku Česka, 1918 + 100 = 2018, což je technický nesmysl. Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost být BOŽÍM SYNEM, to je pokorným a úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, neprodleně, v roce 2017, protože v případě další neposlušnosti Česka, Hospodin Česko úplně zničí, kvůli jeho neposlušnosti. Když Česko vyvýší Hospodina SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ neprodleně, v roce 2017, ušetří ROK TRESTU neposlušných a vzpurných vládnoucích učených hlupáků, NETVORŮ, jak Česku, tak SVĚTU. Bůh totiž nikdy nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Nad pokorným a úplně poslušným Českem se smiluje současně, v jedinou hodinu, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až učení vládnoucí hlupáci, Baalové, DÉMONI, a jiní NETVOŘI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, dovolí novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, před novým Bohem pokleknout, a ve strachu, jaký ještě nikdy nebyl, zorganizovat kongres energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde se před novým Hospodinem skloní celý SVĚT. Kdo nyní od Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, znovu odpadne, je mrtvý, pro odstoupení rozumu Boha. Kdo na Velikonoce 2017, bude znovu křižovat Božího SYNA, vyvýšeného SOUDEM Baalů a DÉMONŮ, pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a kdo tím bude uvádět jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, v posměch tím, že nepochopí, že křesťanský Bůh je mouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, je ponížen vyhlášením kletby, na všechny vzpurné a neposlušné. Neposlušné a vzpurné je nutné proklínat: AŤ TĚ jediný Bůh SVĚTA ZABIJE. Iz.29/11až24,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,65/15až66/24, Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až14/3, atd. Tři nebo čtyři pokolení trestání Česka Hospodinem, v mém věku trvají zřejmě 4 x 40 let = 160 let. Jedno pokolení trvá vždy zřejmě cca 40 let, kdy se narodí nové pokolení. První pokolení mého věku se začalo narozením se dědy Anselma v roce 1868 až1953 a jeho ženy Marie v roce 1872 až 1938. První pokolení je v létech 1868 + 40 = 1908. Druhé pokolení se začalo narozením se otce Stanislava v roce 1908 až 1974, a matky Boženy v roce 1913 až 2001. Druhé pokolení je v létech 1908 + 40 = 1948. Třetí pokolení se začalo mým narozením v roce 21.9.1940, a mé ženy Emilie 20.4.1947. Mou ženu i mě, i moje rodiče a prarodiče, Bůh znal v břiše našich matek. Iz.49/5. Třetí pokolení je v létech 1948 + 40 = 1988. Třetí pokolení končí v době, kdy Hospodin vyvedl Česko ze 40-ti POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Rok 1948 + 40 = 1988. Rok TRESTU již byl v roce 1988 až v roce 1989. Jer.1/17 až23/12,29,32,31/27,32, atd. V tomto roce trestu se Česko mělo rozhodnout, zda chce nastolit Boží majetkovou rovinu celosvětového, mírového, Božího království, nebo zda se chce znovu vrátit do vzedmutého moře imperialistických, militaristických křesťanských sviní západu. Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Česko se rozhodlo, že místo návratu k Hospodinu, k jeho celosvětové, majetkové rovině, začne znovu budovat nespravedlivou ideologii děsivé temnoty křesťanské spravedlnosti, pomocí žvástů drzých, Bohem prokletých Satanů kněží, o jejich spasitelném učení o charitě a almužně. Od té doby Hospodin žije v mrákotě, a tím nechává Česko padat do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Dle Písma a písniček od Krista. Česko, při vyjití z POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře imperialistických, militaristických, křesťanských sviní, slyšelo hlas Bohem prokletého PTÁKA ODS, NETVORA, Václava Klause. Zj.18/2,10, atd. Vůle Boží je, aby PTACTVO ODS, vedené nyní emeritním NETVOREM, bývalým rektorem Masarykovy univerzity, vešlo do ticha zas, na smetiště dějin, Žalm115/17, cestou Bohem vyvolených vzpurných a neposlušných NETVORŮ. MRTVÍ, to je neposlušní NETVOŘI z ODS, jediného Boha SVĚTA milovat nemohou. Jsou sami sobě břemenem tím, že politici pravice a levice, do Božího, celosvětového Božího, mírového království, nelze přenést. Od roku 2017, jsme již pod Boží milostí Božích zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení Božího, celosvětového království, na mírovém, všesvětovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle opakovaně uváděných textů Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Čtvrté pokolení se začalo narozením dcery Martiny v roce 6.9.1966. Čtvrté pokolení je v létech 1988 + 40 = 2028. Páte pokolení se začalo narozením vnučky Kamily v roce 19.1.1993. Páté pokolení je v létech 2028 + 40 = 2068. V prvním pokolení v roce 1868 + 40 = 1908, trestal Hospodin rodinu mého dědy feudalismem za Habsburků. V druhém pokolení v roce 1908 + 40 = 1948 trestal Bůh rodinu dědy, a rodinu mých rodičů feudalismem za Habsburků, kapitalismem Československa, fašismem protektorátu Čechy a Morava, a vládou komunistických BERANŮ, komunistickou Boží spravedlností, od roku 1945 do roku 1948. Ve třetím pokolení v roce 1948 + 40 = 1988 trestal Bůh rodinu mého dědy, mých rodičů, a rodinu mou, 40–ti léty POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Ve čtvrtém pokolení v roce 1988 + 40 = 2028, trestal a trestá Hospodin rodinu mé matky, rodinu mou, a rodinu mé dcery tím, že na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ vzedmutého moře vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží z Proglasu, TWR, ČRo a ČT. Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Nah.1/9,3/6, atd. Po vyjití Československa, z Boží komunistické spravedlnosti, a z Boží výchovy k úplné poslušnosti, z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy Baalů, DÉMONŮ, a Satanů kněží, dělníci, rolníci a umělci se spojili s boháči, s bankéři a s jejich Bohy, s drzými Satany kněžími, a tím vytvořili veškeré současné křesťanské, imperialistické, militaristické zlo. Dan.11/39až12/2, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32,31/27,32až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až6/3,6až12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Gal. 1/7až6/7, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až 11/32, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27.

 

4.) Vidění DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, ukazuje nyní k určitému času, ke třem DNŮM PÁNĚ, od soboty 25.2.2017, do úterý 28.2.2017, nebo od pondělí 27.2.2017, do středy 1.3.2017. DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista určitě přijde, zadržet se nedá. Běda tomu, kdo stále hromadí majetek, který patří nyní pouze Bohu. Kvůli vzpurným a neposlušným vládnoucím PRASATŮM, či NETVORŮM, se všichni lidé namáhají nadarmo, protože veškerý majetek, kvůli nové, obnovitelné energetice, pozře OHEŇ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo neprocitne, komu se nadále budou líbit křesťanské lži protikladných dogmat o Bohu, a lži o technicky naprosto nesmyslné koncepci energetiky, ekonoma, DUCHEM CHUDÉHO DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, bude Kristem rozdrcen, jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vykázán do říše ticha, to je na smetiště dějin. Abakuk2/3,13.18,20, Žalm37/5,11,35,38až115/17až132/5,8, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/4, 8,9,16, Jan1/1,2/18až15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Vše, co měl Hospodin dle Písma v Česku učinit, již učinil. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, atd. Tři roky působení DUCHOVNÍHO Krista v Česku, při jeho PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, pomocí socialistické ideologie OTCŮ navěky Bohu milých, MARXE a ENGELSE, byla v roce 1946 až 1948. Rok trestu neposlušných a vzpurných, militaristicky chamtivých křesťanských a ateistických NETVORŮ, kteří usilovali o návrat ideologie křesťanské spravedlnosti Satanů kněží, o návrat naprosto nemravné ideologie charity a almužny, již byl v roce 1988 až 1989. Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32až51/58, Jud. 12, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Jan. 2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Nyní Hospodin, kvůli své slávě, musí v jím vyvoleném Česku, během tří dnů, od soboty 25.2.2017, do úterý 28.2.2017, nebo od pondělí 27.2.2017, do středy 1.3.2017, vrátit svůj technický rozum, mnohým odborníkům na energetiku, mnohým Bohům, mnohým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO proto, aby mohl zbořit křesťanský chrám svého TĚLA tím, že učiní chrámem svého TĚLA, jím v Písmu vyvolené Česko. Česko musí ve středu 1.3. chrámové zpěvy proměnit v kvílení a být BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM LIDEM, a to neprodleně, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse všeho TVORSTVA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jan2/18až15/25, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až18/3až19/6, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. ÚNOR 2017 patří zamilovaným. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom VŠEMOHOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE neprodleně milovali, za to, že jsme jím nyní, v době SOUDU, milováni. Vždyť Bůh nyní Česko trestá 1000 x méně, než např. Sýrii. Sír.5/5,7/16až43/26,31, K.M.1/4,12/10,17,22,27až19/6, Iz.5/4,16až66/24, atd. Bože milosrdný neprodlévej se svým DRUHÝM PŘÍCHODEM do Česka. Bože milosrdný, nedávej svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, jinému národu, např. Rusku, v době stého výročí své socialistické spravedlnosti, do Ruska, v roce 2017. Česku bude blaze pouze tehdy, když z Písma pochopí, že se novému Bohu bude líbit, když především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou pokorní a úplně poslušní tím, že budou iniciovat svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY již musí být ostudou krajiny. Bár.4/2až6/72, Iz.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, atd. Bože milosrdný dej, aby především technický lid pochopil texty Písma o tom, že snahy DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích NETVORŮ, vlády KOZLA premiéra Sobotky jsou marné, protože lži o energetice neoddálí kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, která proto je pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, Bůh učinil Česko, a tím celý SVĚT, ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože DÉMON, ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY celého SVĚTĚ, než odstoupením svého technického rozumu, od drzého ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd.

 

5.) Důvody, proč orgány činné v trestím řízení z Brna podatelna@osz.brnm.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, a z Rosic bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, mají povinnost neprodleně vyšetřovat a trestně stíhat drzé Satany kněze, např. biskupa Cikrleho biskup@ biskupstvi.cz, faráře Dominika fara@domasov.info, všechny uváděné Satany kněze a kazatele z TWR a Proglasu, vedené NETVOREM Satanem Halíkem, twr@twr.cz, radio@proglas.cz, a ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@ pnbrno.cz, případně emeritní ředitelku MUDr. Češkovou eceskova@fnbrno.cz, jsou zřejmé. Dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že vědomě, jako DUCHEM CHUDÍ, naprosto chybně vyučují o jediném Bohu SVĚTA, a o DUŠI člověka. Ignorují texty Písma o tom, že křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, má pouze částečku DUCHA SLOV BOŽÍCH NEBES. Hospodin z Česka odešel kvůli jejich lžím. Ke svému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům se vrátí, až Satani kněží, a DUCHEM CHUDÍ psychiatři, vyznají své lži o Bohu, a o DUŠI člověka. Hospodin vyžaduje, aby v Česku bylo nejdříve SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, a až potom způsobí, že zmizí STARÁ ZEMĚ, křesťanská a ateistická, úplným zničením politiků pravice a levice, a všech, co k nim patří, dle dokonalé lásky svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Člověk přirozený, nemůže přijmout uvedené věci Božího DUCHA, protože v křesťanství, které má pouze ČÁSTEČKU DUCHA PLNOSTI, je zřízení celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bláznovstvím. Vůle Boží však je, aby pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, v jedinou hodinu vykonali SOUD neposlušných a vzpurných v médiích tak, aby v novoluní v březnu 2017, DEN PÁNĚ 1. března 2017, byl prvním dnem Božího celosvětového, mírového království. NOVÝ ROK 2017, se bude začínat v celosvětovém v Božím království, ve středu 1.3. 2017, dle kapitoly 222. 1.Kor.1/27až2/14až10/11až15/33, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/17,3/11, Sír.5/5,7/16,13/18,23/19,25,43/26,31, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4,14/9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Zj.18/2,10až20/11až22/21, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Iz.29/11až24až66/24, Oz.15/5. Trestně stíhat drzé pozemské Satany kněze, např. Satany biskupa Cikrleho, faráře Dominika, NETVORA Holíka z Proglasu, psychiatry MUDr. Radimského a MUDr. Češkovou, MRZKOU ŽENU OHOLIBU Endlicherovou z twr@twr.cz, či Petra Kadlece, lektora primární prevence kadlec@anima-terapie.cz, kteří mě mají za blázna, a kteří svými žvásty o své spravedlnosti, a o tom, že jejich žvásty jsou dobré a spasitelné, dělají veškeré zlo na zemi, jsou tyto. K.M.1/4až14/22až19/6, atd. Uvedení přirození NETVOŘI, ubozí přirození lidé, s kterými si Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE NEVÍ RADY, v částečce křesťanského DUCHA lžou, když tvrdí, že mají s Bohem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Lžou, protože mají SMLOUVU VETCHOU a ZASTARALOU. Jejich protikladné křesťanské žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. DUCH neposlušných, to je mrtvých, pro odstoupení rozumu Hospodina, v DUCHU PLNOSTI VEŠKERÉHO Písma, zemdlel. Žid.6/3,6až8/11až12/28, Řím.1/18až3/6,7/24,8/19,10/14,11/32,12/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 1.Kor.1/27až2/14až15/33, 1.Tim.1/7až4/1,5/24,6/10,20, Kaz.3/14,18,8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24,57/10,16,20,66/24, Gal.1/7,4/19,6/7, Sír.5/5,7/16až42/19,24,43/26,32, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Drzá MRZKÁ ŽENA, svině, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz lže, když tvrdí, že je Boží DÍTĚ, že je královským kněžstvem z toho důvodu, že ona je stejně dokonalá jako Bůh tím, že všechna Boží přikázání plní. Lže když tvrdí, že pro křesťanské, neposlušné a vzpurné svině, jsou Boží přikázání lehká. Protože neplní ani jedno Boží přikázání, je Bohem prokletým NETVOREM. Místo s Bohem smilní s Baaly a s DÉMONY. O jediném Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nemá ani ponětí. Proto jako Bůh dokonalá není. Bůh je dokonalý pouze v PLNOSTI PÍSMA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE, kteří chápou, že Bůh je dokonalý pouze ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7,102/17,27až132/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Petr Kadlec, lektor primární prevence kadlec@anima-terapie.cz, kazí dobré mravy v médiích a ve školství tím, že lže DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista. Lže, když tvrdí, že křesťanské chamtivé svině nemusí dělat žádné skutky. Jediný skutek, který nový Hospodin po křesťanských NETVORECH žádá, aby neprodleně zmizeli v říši ticha, to je na smetišti dějin. Mrtví a neposlušní křesťanští NETVOŘI, jediného Boha světa milovat nemohou, protože o něm nemají ani ponětí. Milovat Boha mohou pouze pokorní a úplně poslušní, Bohu vděční, za SOUD Petra Kadlece. 1.Kor.1/27až15/33, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

6.) Práce pro nového Boha, VŠEMOHOUCÍHO SOUDCA a ZÁKONODÁRCE, vysvobozuje pokorné od neposlušných a vzpurných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ a od jejich Bohů, od drzých a vzpurných Satanů kněží, všech světových církví, a od učených hlupáků, psychiatrů, atd. Bůh nyní vyčkává, s novým DNES naplnění Písma, v únoru 2017, v předvečer nového novoluní v únoru, v sobotu, DNE PÁNĚ 25.2.2017, kdy musí být Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, PÁNEM NAD SOBOTOU, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve své nové spravedlnosti, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro celosvětové, mírové Boží království. Což se pro vzpouru proti SPRAVEDLIVÉMU DUCHOVNÍMU Kristu, zase nepodařilo. Boží spravedllnost musí být daleko vyšší, než byla v době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti Česka. Spravedlnost je nezbytná, kvůli potřebě vše změnit, kvůli Boží energetické koncepci, jedině možné, a jedině správné, opakovaně uváděné, kterou je odpočinutí všech států SVĚTA, od energetické zhouby zlé výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Všechny uváděné křesťanské či ateistické svině, bičované SOUDEM, určeným pro vzpurné a neposlušné, se bolestí nesvíjejí, Boží napomenutí odmítají. Jejich tváře jsou jako jejich SKÁLA, kterou jsou PRACHY, ZBRANĚ a všechny ostatní výrobky lidských rukou. Odmítají se k Hospodinu vrátit, protože stále tvrdí, že jejich Hospodin jim neudělá nic zlého, že Česko nepocítí ani meč válek, ani hlad. SLOVA SOUDU Božího jsou však OHNĚM, a křesťanský lži lid Česka je dřívím. Proto OTCOVÉ kněží, a SYNOVÉ katolíci, evangelíci, atd., zhynou, včetně svině Endlicherové, a již nevstanou. Jsou to zhoubci. Jsou křesťanským STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jejich STŘÍBRO, jejich protikladné žvásty děsivé temnoty evangelického katechismu, mají pouze ČÁSTEČKU Písma v PLNOSTI. Když vzpurné, neposlušné křesťanské, ateistické svině nezmizí v Bohem vyvoleném Česku neprodleně v říši ticha, Bůh Česko úplně zničí. Bůh slíbil, že sám učiní konec děsivé temnotě křesťanských žvástů, ZLATEM svého rozumu, ze svého milosrdenství. Soužení, způsobené odstoupením Božího rozumu od technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, podruhé již nenastane. Jer.1/17až5/3,7,13,22,6/10,19,28,30,9/12,23/12,15,29,32až31/27,32, Oz.2/18až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28až20/12,31/10, Žalm37/5,11,35,38až115/17až132/5,8, Nah.1/4,9až3/13, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Vůle Boží je, aby např. texty Jóba se vykladaly nově tak, že jsou o tom, jak Hospodin vedl jím vyvolené Česko, do celosvětového, mírového Božího království. Pro dobu mého života např. platí texty Písma o tom, že Hospodin trestá Česko do třetího, či čtvrtého pokolení. Do pátého již netrestá, protože pro páté pokolení, např. mé vnučky, již platí texty Písma o tom, podílem lidí pátého pokolení je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Zničení všech neposlušných NETVORŮ, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO je nezbytné, kvůli energetické spáse. Žalm17/17,37/5,11,35,38, Jób42/16, 5.Moj.5/9až18/18až30/11,18,32/16až43, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, atd. Trestající Hospodin totiž, do jím vyvoleného Česka sestupuje k trestání každého pokolení. K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,27,12/10,17,27, atd. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI z TWR, Proglasu, ČRo a ČT, zrušili SOUD Hospodina. Odmítají texty Písma o tom, že nový Kristus je nyní vyvýšený SOUDEM vládnoucích vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus vyvýšený křesťanským KŘÍŽEM, je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Bůh chce nové kněze pouze ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, v nové vládě Česka, s mocí výkonnou, pokorné, úplně poslušné, a Bohu za soud vděčné. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jób5/3,14až9/13až37/18,23,40/8,14až42/16, Iz.5/4,16až29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5, 9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27,4/20až15/33, atd. Křižovat SPRAVEDLIVÉHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE Boha na Velikonoce 2017, kterého drzí Satani kněží stále mají za ZLODĚJE a ZLOČINCE, pro jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, již nelze. Křesťanské Velikonoce jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. SOUD Hospodina bude naplněn, až se z vládnoucích učených hlupáků, především z politiků pravice a levice, z učených hlupáků ve školství, z Bohů vzpurných a neposlušných NETVORŮ, z Baalů, z DÉMONŮ, a z jejich Bohů, ze Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a z psychiatrů, stanou neprodleně pokrytci, zločinci, lháři, a jiní NETVOŘI, kteří budou HNOJEM pro zákony POLE VĚDY Písma, a to již v sobotu 25.2.2017. V předvečer nového novoluní MĚSÍCE, v SOBOTU, DNE PÁNĚ 25.2.2017, musí být jediný Bůh SVĚTA, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, PÁNEM NAD SOBOTOU proto, aby oslavil svoje výročí narozenin, svého prvního příchodu do Česka, ve vítězném Boží únoru, DNE PÁNĚ 25.2.1948, kdy na vládnoucí Baaly, DÉMONY, a na Bohy boháčů, na drzé Satany kněze, přišel s ideologii OTCŮ navěky Bohu milých, Marxe a Engelse, jako ZLODĚJ. Pro pokolení 40-ti let POUŠTĚ Boží komunistické spravedlnosti, se DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, narodil ve DNI PÁNĚ 25.2.1948, po třech létech svého působení, od roku 1945 do roku 1948. Pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista v Česku, nyní mají povinnost, výročí jeho narození se v únoru 2018, oslavit již v novoluní v únoru 2017. Hospodin, pro všechny vzpurné a neposlušné NETVORY vládnoucí elity, určil rok trestu, rok převýchovy z TVORŮ vzpurných a neposlušných, na TVORY pokorné, uplně poslušné, a novému Bohu vděčné, za SOUD vzpurných a neposlušných SVINÍ, od února 2017, do února 2018. Rok trestu Česka bude trvat tak dlouho, dokud Bůh, mnohým pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, nedá svůj rozum tak, aby se mnozí stali, NOVÝMI KNĚŽÍMI, NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, a NOVÉ VLÁDY, s mocí výkonnou, jejiž složení je uvedeno v předchozích kapitolách SOUDU, kteří již Česko nebudou pochovávat do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, pří ropném a ekonomickém kolapsu. POKORNÉ, ÚPLNĚ POSLUŠNÉ, a novému Bohu vděčné ministry nové vlády Bůh určí, až celé, jím vyvolené Česko, bude BOŽÍM SYNEM, bude BOŽÍM LIDEM, novému Bohu vděčným, za jeho energetickou spásu, která není možná rozumem lidským, geneticky prasečím, která je možná pouze z Božího milosrdenství, rozumem nového Krista, VÍTĚZNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nová mírová celosvětová obloha, mírového Božího království, bude zřízena pomocí talířů opakovaně uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky celosvětově plánovaného, až novým prezidentem Česka, bude Bohem v Písmu určený odborník, urbanista a architekt, odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, sídlišť a měst, dle návrhu na výkresech uvedených ve FOTOGALERII a www.pametni-kniha.cz, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, mediélní HVĚZDA, zářící navěky a navždy. NOVÁ VŠESVĚTOVÁ OBLOHA, mírová, bude TALÍŘEM s kulajdou, dle Písma i písniček, až ANDĚL, OKŘÍDLENEC, Ing. Rákos, ukáže v médiích svou tvář, pokud bude mít tvář nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha. Když bude stejně odpovědný, dospělý a mocný, jako Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pokud bude dál sloužit neposlušnému TVORSTVU, místo Bohu, je Bohem prokletý. Jób5/3,14,9/13,37/23,40/8,14,42/16, Řím.1/18až11/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,14/20, Ám.3/7,5/10,25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

7.) Celá pravda, která osvobodí TVORSTVO celého SVĚTA, od stávajících vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech světových náboženství, je tato. Každý, kdo nyní slouží stávajícím neposlušným vládnoucím Bohům, slouží TVORSTVU, místo STVOŘITELI, OTCI všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, je jako neposlušný a vzpurný, mrtvý tím, že jeho křesťanský, židovský, buddhistický, hinduistický, či muslimský Bůh, definitivně zemřel. Nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne, SVÍTÁNÍ třetího křesťanského tisíciletí 2000 až 3000, nastal ROK TRESTU vzpurných a neposlušných, v roce 2017, 2018, kdy DUCHOVNÍ Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude pást pouze pokorné a úplně poslušné Bohy, BOŽÍ SYNY, stejně mocné jako nový Hospodin, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, kteří dají na svícen, ve školství a v médiích, PERLY dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pokorní a úplně poslušní Bohové, Boží SYNOVÉ, mají povinnost vyhlásit nulovou toleranci všem neposlušným a vzpurným vládnoucím sviním, dle všech dalších textů této PAMĚTNÍ KNIHY, kapitoly 223, sepsané před Bohem, který je nyní SLOVEM, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Obracet evangelium celosvětové energetické spásy v pravý opak je trestný čin. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Mar.4/12,7/7,13/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Tvorstvo, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz. 47/14, potřebuje novou výchovu, a to od jediného Boha SVĚTA. Nový Bůh, takový VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, vyžaduje, aby na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v ROCE TRESTU, který se začíná DNEM PÁNĚ NOVÉHO ROKU 2017, ve středu 1.3.2017, a který končí v době výročí STOLETÉHO Československa, v DEN PÁNĚ NOVÉHO ROKU 2018, ve čtvrtek 1.3.2018, vyžaduje, aby všichni pokorní, a úplně poslušní, ukončili otročení vládnoucím, DUCHEM CHUDÝM, neposlušným, vzpurným a drzým mrtvolám, Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohů, Satanům kněžím, všech světových církví. Jer.1/17až23/12,15,29,32,31/27,32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žalm33/6až37/5,11,35,38až50/16,22až102/18,27až150/6, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Iz.29/11až24,33/22,47/14,57/10,16,20,59/10,63/14,65/18až66/24, Řím.1/18až11/32, atd. Bůh začne celosvětově jednat sám, když celé Česko bude BOŽÍM SYNEM, úplně poslušným Božím lidem. Česku již nebude dán SYN, který svým bičem by pásl celý SVĚT, protože Bohem v Písmu vyvolené Česko, bude samo Božím SYNEM tím, K.M.18/13, že bude živým, pokorným, a úplně poslušným Božím lidem, který bude pást celý svět PERLAMI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény. Hospodin se v Písmu ptá. Může si Bůh a TVORSTVO učinit vládnoucí Bohy, stejně mocné jako nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z úplně neposlušných a vzpurných, z drzých vládnoucích imperialistických, militaristických, kapitalistických, socialistických, fašistických, feudálních, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, ateistických, a jiných neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, či NETVORŮ? Odpovídá si, že může. Vládnoucí Bohové, pokorní a ÚPLNĚ poslušní, mají povinnost, pomocí PEREL dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, platných pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, úplně přetvořit neposlušné a vzpurné stvoření, na stvoření pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné, za energetickou spásu Česka a SVĚTA. Bůh si může vytvořit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, své nové služebníky, a to čtením SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Iz.57/16, Ám.8/11. Každý, kdy nyní poklekne před novým Bohem, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Hospodina, zná vůli Boží, kterou je nastolení celosvětového, mírového, Božího království, a to neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nikdo poslušný se již nemusí dotazovat Satanů kněží na Boha, protože ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BŮH, znát jak nového Boha, tak jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze v případě, že Česko bude BOŽÍM SYNEM pokorným a úplně poslušným tím, že bude mít mnoho BOŽÍCH SYNŮ, mnoho Bohů, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, stejně mocných, jako je v Písmu Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pouze úplně poslušným vrátí Bůh svůj rozum o energetice. Vzpurní zhynou. K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,12/10,17,22,27,13/8až18/13až19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, atd. Bůh vyžaduje, aby všichni pokorní a úplně poslušní, to je živí Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, stejně mocní jako Hospodin ZÁKONODÁRCE, pomocí PEREL dokonalé Boží lásky, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, se osvobodili od vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a od jejich Bohů, od drzých Satanů kněží. Všichni pokorní a úplně poslušní, to je živí, mají povinnost se energeticky zachránit tím, že za jediného vládce celého SVĚTA, budou mít Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, OTCE ZAKLADATELE všech států SVĚTA, a všech politických a náboženských hnutí a stran SVĚTA. Kvůli své energetické spáse, která není možná rozumem lidským, geneticky prasečím, která je možná pouze rozumem Božím, která je možná pouze z Božího milosrdenství, úplně poslušní mají povinnost se osvobodili od SKÁLY TVORSTVA, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Oz.2/18až14/3. Vyjít z otročení lidským zvířecím pudům, pyšnému EGU JÁ, vládnoucích, Bohem prokletých politiků pravice a levice, a jejich Bohů, Satanů kněží, je možné pouze prací zdarma, pro ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro Boha, a to realizací jeho dokonalé lásky, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Vůle Boží je, aby celosvětové, mírové, Boží království, energeticky neotřesitelné, se začalo neprodleně, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v době úplňku MĚSÍCE, již v neděli 12. března 2017. Iniciovat svolání kongresu všech států SVĚTA, mají povinnost pokorní a poslušní, to je živí, Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z VUT v Brně, z ČVUT a projektanti. Božím humorem je, že Bůh se směje všem, kdo bojují proti PERLÁM dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, v Božím BÍLÉM únoru PEREL, protože bojují proti sobě samým, protože láska Božího rozumu, z Božího milosrdenství, je v lidech dávno. Neposlušní a vzpurní Baalové, DÉMONI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží Česka, kteří se k Bohu neprodleně nevrátí, pro odstoupení rozumu Hospodina, jdou do JÁMY, jdou do HROBU kolapsu civilizací, jdou do HROBU ropného kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá. Bůh, který v Písmu určil Česko za Božího SYNA, za Boží lid, pokorný a úplně poslušný, a tím za živý, vede Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Česko mělo být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, již za Masaryka, kdy Boha nově poznalo ze SLOV SLUNCE SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, z Bhagavadgíty. Protože se k Hospodinu nevrátilo, Bůh potrestal okolní národy 1000 x víc než BOŽÍHO SYNA, BOŽÍ LID, Česko, K.M.12/10až17,22,27až18/13, Mal.3/10,16,20, atd., pomocí svých služebníků, Hitlera a Stalina. Pomocí 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, např. ve Stalingradu, ve Varšavě, či v Německu, nadělal sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, protože nepolevil, nepocítil lítost, a ničeho neželel. Trestal nečisté, vzpurné a drzé Německo, Rusko, či Polsko, podle jejich cest, podle jejich skutků. Ez.21/32až24/14, atd. Bohem prokletý Hitler drze bojoval ve jménu Boha, který v Písmu o sobě uvedl, že nechce horečné zbrojení a války. Který o sobě uvedl, že si přeje celosvětový mír Božího celosvětového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, že si přeje dokonalou majetkovou rovinu, že si přeje sešrotování všech zbraní SVĚTA. Hitler se drze prohlásil za Boha ZÁKONODÁRCE. Proto ho Bůh zabil strašlivou záhubou. Bůh, svou trestající TVÁŘ, vůči pyšným, vzpurným a neposlušným vládnoucím NETVORŮM, již neskrývá. Potrestá v Česku a ve SVĚTĚ každého, jako Hitlera, strašlivou záhubou, kdo se nyní k trestajícímu Bohu, neprodleně nevrátí. Ez.21/32,24/14,28/9,39/8,13,21,29, Efez.2/14,18,4/26,5/7,15, Dan.9/14až11/39,12/2, Iz.29/11až24až33/22až48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4až13/5,8, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Sír.5/5,7/16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7.

 

8.) Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Sír.5/5,7/16až12/12až43/26,31. Celá pravda, která osvobodí TVORSTVO celého SVĚTA, od stávajících vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech světových náboženství, je tato. Člověk sám, tak jak je např. v křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, či islámu, vzpurný a neposlušný, se nemůže k Hospodinu vrátit, protože uvedené náboženské ideologie, určené Bohem k úplnému zničení, mají pouze částečku DUCHA SVATÉHO, částečku PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Hospodin vyžaduje, aby v Česku, každá vzpurná, zpupná a neposlušná křesťanská, ateistická, či jiná svině, jako úplně bezmocná, uznala platnost textů Písma o tom, že Hospodin dal TVORSTVU Písmo kvůli tomu, aby při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve SLÁVĚ VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, obrátil v nic veškeré náboženské a politické nauky, jak o Bohu, tak o koncepci energetiky, např. Bohem prokletého neposlušného ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Vyžaduje, aby všichni pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO uznali, že Bůh má moc dát vyváznout z moci vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ každému, kdo uzná, že žádný člověk nemá v moci svého zvířecího DUCHA, svého pyšného zvířecího JÁ, svého EGA. Blahoslavení pro svoje skutky budou všichni, kdo uznají a zveřejní, že energetická koncepce NETVORA ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je trestným činem, je zločinem. Viz GRAF o energetice, a konec kapitoly 176, v NOVINKÁCH a ve FOTOGALERII, na www.papetni-kniha.cz. Vždyť podílem pokorných, úplně poslušných, a Bohu vděčných, to je ŽIVÝCH BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, ze SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, je ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém, spravedlivém, Božím království, kde jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, bude jediný Bůh SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Bůh v Písmu z křesťanství, z protikladných dogmat katolického katechismu, a z promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, učinil tmu, kvůli tomu, že jeho DUŠE musí stále plakat. Kvůli tomu, že nad neposlušnými, a vzpurnými lidmi, vládnou neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, drzí Satani kněží, Hospodin stále musí plakat kvůli tomu, že musí ve světě stále dělat, pomocí nesmyslných válek, SUTINY, SUTINY, jaké ještě nikdy nebyly, naposledy např., v Sýrii. Hospodinovo stádce, pomocí pokory a úplné poslušnosti, je vedeno do zajetí, pod Boží moc DUCHOVNÍHO Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký v Písmu skutečně je, v Česku, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Běda, když se nenajde nikdo, kdo by chtěl slyšet o tom, že místo horečného zbrojení, válek, a místo dělání SUTIN, jaké ještě nikdy nebyly, Hospodin vyžaduje, aby Česko, jako STÁDCE, bylo BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, aby bylo Bohem, který nastolí celosvětový mír, a pokoj celosvětového mírového Božího království. Bůh, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD na SVĚT, vyvolil v Česku DOLINU O2 Arény v Praze. Vyžaduje, aby se nenašel nikdo vzpurný a neposlušný, kdo by zpochybnil texty Písma o tom, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, má povinnost, iniciovat svolání kongresu všech energetiků, celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Vyžaduje, aby nikdo vzpurný neignoroval a nezdržoval lásku Božích ZÁKONŮ. Hospodin, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, již nepřichází jako ZLODĚJ, jako to bylo v době POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, kdy socialistický LŽI LID pásl svou HOLÍ, kvůli trestání pyšných, vzpurných a neposlušných vládnoucích hlupáků. Nyní, v únoru 2017, přichází jako PŘÍTEL, jako DUCHOVNÍ Kristus, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který svůj Boží technicky lid, VUT v Brně, ČVUT a projektanty, živí odjakživa. Odstupováním svého rozumu, ze svého milosrdenství, již nikoho pokorného, úplně poslušného, a Bohu vděčného, za SOUD vzpurných a neposlušných, chamtivých vládnoucích sviní, či modloslužebníků, již nebude trestat. Ze svého milosrdenství, pokorné a úplně poslušné, již nebude pást svou holí, ale SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM, svého Božího technického rozumu. PŔÍTELEM Hospodina se nyní stane každý z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., kdo bude Hospodinu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a úctou. S bázní a úctou bude novému Bohu sloužit každý, kdo bude neprodleně realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když nový Boží technický lid, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka bude zase ignorovat, Hospodin svůj technický rozum technickému lidu nedá, a tím nechá Česko zhynout. Jer.1/17,5/7až6/19až13/13,17až23/12,15,29,32,31/27,32až51/58, Efez.2/15,18až5/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24až43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Zuzana Lizcová v Lidových novinách v sobotu 11.2.2017 píše, že vojáci, určení pro psychologické vedení války, kteří přišli do Německa po válce v roce 1945, místo duševně nemocných, vzpurných, tvorstvu nadřazených nacistů s pyšným JÁ svého EGA, našli pouze hladové, mrznoucí a vyděšené lidi. Uvádí, že Bohem prokletí Baalové a DÉMONI, Bohové neposlušných a vzpurných lidí, široké veřejnosti však znovu vsugerovali svoje DÉMONSKÉ pravdy o tom, že jedině správná cesta Německa, je žití na výnosný trh. K.M.1/4až15/12, Bhag.15/15,16až16/1až24, atd. BOŽÍHO SYNA, Boží lid, Česko, K.M.18/13, Hospodin po válce v roce 1945 vedl tak, jak si to předsevzal v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Výchovu vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, po válce v roce 1945, svěřil od roku 1945, do roku 1948, komunistickým vítězným BERANŮM. Po třech létech svého působení, od roku 1945, do roku 1948, Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediný Bůh SVĚTA, dal komunistům moc nad neposlušnými a vzpurnými bohatými lidmi, nad Baaly, DÉMONY a SATANY kněžími, dle seriálu Bohéma tím, že jim přidělil veškerou PŮDU. Když Satani kněží tvrdí, že to není pravda, že Bůh neposlušné netrestá, lžou. Dan.11/39,12/2, Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, atd. Soudruzi BERANI, během 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, sice nastolili jakousi Boží majetkovou rovnost, pomocí svých socialistických zákonů. Iz.63/14,18,65/15,66/24, atd. Z cesty do celosvětového mírového Božího království však sešli, protože o jediném Bohu SVĚTA, který vede Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal, nemají dodnes ani ponětí. 1.Kor.1/27až15/33. BÍLÝ a JEMNÝ PRÁŠEK MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je neškodný pro pokorné a úplně poslušné. Pro Jóžiny z křesťanských militaristických bažin, kteří se Bohu posmívají, pro NETVORY, např. pro prezidenty Putina, Trumpa a Zemana, kteří jako neposlušní lžou ve všem o energetice a Bohu, je zničující. Gal.6/7, atd. Křest OHNĚM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je změna jmen. Až Hospodin povstane z mrtvých křesťanských militaristických sviní, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, mnozí změní své jméno tím, že z NETVORŮ úplně neposlušných, budou TVORY, úplně poslušnými, a novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI vděčnými za to, že nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů POMALÉHO SOUDU. Žalm.17/13,14,37/5,11,35,38až132/5,8až150/6, K.M.1/4až12/10,17,27, Mal.3/16,20. V době Božího navštivení, které trvá v Česku již cca 77 let, od doby mého narození se z matky Boženy dne 21.9.1940, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v Domašově u Brna, nikdo nemá v moci svého DUCHA tím, že lidé dělají v Česku to, co se Hospodinu, líbí. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24až49/5až66/24, Filip.2/13,3/9,15, 1.Kor.1/27až15/33, Gal.1/7až6/7, atd. Datum mého narození 21.9.1940, má souvislost se dnem, od kterého bude Bůh neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU a Česku žehnat, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, za tři dny od mých narozenin, to je DNE PÁNĚ 24.9.2017. Boží vůle je, aby v Česku v březnu 2017, již nebyla žádná neposlušná HOMO SVINĚ, SVINĚ, protože tři dny od 21.9.1940, do 24.9.2017, to je necelých 3000 let křesťanství, od roku nula, do DNE PÁNĚ roku 2000 až roku 3000, protože DEN PÁNĚ má tisíc let. Ageus2/18, Iz.29/11až24až49/5až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10.

 

9.) Trestající Hospodin, neposlušné a zpupné kapitalistické, fašistické, komunistické, či imperialistické, vládnoucí NETVORY, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, prokazatelně trestá odstoupením svého Božího rozumu, již tři dny, již cce tři tisíce let, kvůli děsivé temnotě křesťanských protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, od roku nula, do roku 2017. Trestající Hospodin bude trestat neposlušné a vzpurné vládnoucí Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, Satany kněze, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, což snad, v roce Božího TRESTU neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, ode DNE PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, DNE PÁNĚ 1.3.2017, do DNE PÁNĚ SOUDU NEPOSLUŠNÝCH, 1.3.2018, potrvá již jenom krátce. Hospodin se smíří se vzpurnými a neposlušnými vládnoucími NETVORY, když se před ním sedminásobná rodička Česka, vůdci sedmi vládnoucích politických stran Česka, skloní uznáním, že člověk, tak jak je, neposlušný a vzpurný, je jediným Bohem SVĚTA prokletý již 2017 let za to, že neplní ani jedno Boží přikázání. Bůh bude trestat neposlušné a vzpurné, to je mrtvé tak dlouho, až vládnoucí NETVOŘI uznají, že Hospodin dělá dějiny SVĚTA tím, že vede lidská stáda dle Písma, a to tak, jak si to v Písmu předsevzal. Každý člověk je pouze ADAM, a proto se v době Božího navštívení v roce 2017, nemůže přít s Hospodinem, který má převahu nad DUŠÍ a TĚLEM každého neposlušného vládnoucího NETVORA. Když mají nad lidmi moc neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, působí lidem jenom samé zlo, svým rozumem, geneticky prasečím, svým pyšným JÁ, svého zvířecího EGA. Což vždy vede k horečnému zbrojení, a k dělání sutin, jaké ještě nebyly, v době nesmyslných válek o moc nad lidmi a nad územím. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, zlé NEVĚSTY, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, bojují proti Bohu zbytečně, protože nemají v moci svého zvířecího DUCHA. Déle uvedení vládnoucí NETVOŘI, konají lidem neposlušným a vzpurným jenom samé zlo, svým rozumem svého JÁ, svého zvířecího EGA. Česko je v říši mrtvých, ve vzedmutém moři křesťanských, či ateistických sviní, kam dle vůle Boží Česko odešlo, po vyjití Česka, ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti. V říši mrtvých sviní, kde kvůli tomu, že Bůh Česko opustil, a tím je vydal energetiké zkáze, není ani dobrého díla, ani dobré myšlenky, ani poznání pravdy o Bohu, ani pravdy o energetice, ani Boží moudrosti, jsou nyní tito vládnoucí mrtví vůdci sedminásobné rodičky. Jer.1/17až15/9,19až31/27, 32: 1. Vůdce KOZ ČSSD, ZUBATÝ KOZEL, premiér Sobotka. 2. ZLATÝ BŮH, ministr financí Babiš. 3. Bývalý vůdce ÚSVITU, NETVOR Okamura. 4. Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK, vůdce PTACTVA ODS, emeritní NETVOR z Masarykovy univerzity, Fiala. Zj.18/2. 5. VŮL, vůdce telat TOP 09, Kalousek. 6. Vůdce KRAV KDU-ČSL, VŮL, či BÝK, Bělobrádek. 7. BERAN, vůdce ovcí KSČM, Filip. Uvedení NETVOŘI vzali Česku NEBE = SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými a náboženskými naukami, svých úplně nesmyslných koncepcí energetiky, ekologie a mravů. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají kvůli spáse boháčů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, generálů, atd. Dokud Bohem vyvolené Česko slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím, dokud nebude pokorné a úplně poslušné, jde do energetického HROBU. Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, může Česko a SVĚT energeticky spasit, pouze v případě, že bude pokorné a úplně poslušné. Vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, Sobotka, Babiš, Okamura, Fiala, Kalousek, Bělobrádek, Filip, jsou příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Proto, aby se k Hospodinu neprodleně vrátili, je nezbytné je proklínat stejným způsobem, jako psychiatra MUDr. Radimského v kapitole 222, na straně 19 až 21. Hříchem, který je k energetické SMRTI je mít pouze ČÁSTEČKU křesťanského DUCHA. Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Sír.5/5,7/16až12/12až43/26,31. Bohem v Písmu vyvolené Československo, či Česko, je nejvíc zbožnou zemí na SVĚTĚ. Protože v době Božího navštívení, v každém pokolení, K.M.1/4až7/16,27,12/10,17,27, Mat.5/3,9, 14,18, Oz.2/18,5/15,9/9,12,15až14/3, žádný člověk nemá svého zvířecího DUCHA, svého pyšného JÁ, svého EGA, ve své moci, Česko dělalo vždy pouze to, co se Hospodinu líbilo. Kaz.3/18až8/8až12/3, Fil.2/13,3/9,15, atd. Hospodinu se líbilo vést Česko v době 400 let za Habsburků, a ve všech dalších, opakovaně uváděných fázích svého vývoje, až dodnes. Také nyní se v Česku musí naplnit všechno, co Hospodin v Písmu vyžaduje, a to dobrovolně, pro znalost Boží moci nad lidmi, a pro znalost PEREL dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni bohatí i chudí, musí znát DUCHOVNÍHO Krista, jediného Boha SVĚTA, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v PLNOSTI SLOV NOVÝCH NEBES, skutečně je. Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,33/6až37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Sír.5/5až43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Např. blázni, neposlušní a vzpurní NETVOŘI, kteří se před Bohem odmítají sklonit, protože nemají o novém Bohu ani ponětí, Rupnik, či Pokorný jan.pokorny@rozhlas.cz, v pořadu ČT info@ceskatelevize.cz, se stále diví tomu, že je v Česku a ve SVĚTĚ všechno stále horší. Je to kvůli Česku. Po vyjití Československa, z Boží komunistické spravedlnosti, a z Boží výchovy k úplné poslušnosti, z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické převýchovy, dělníci, rolníci a umělci se spojili s boháči, s bankéři a s jejich Bohy, se Satany kněžími, a tím vytvořili všechno současné zlo. Dan.11/39,12/2, Jer.1/17až6/19až23/12,29,32,31/27,32až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až 12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Gal.1/7až6/7, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až 11/32, atd. Svým rozumem geneticky prasečích sviní, neposlušní a vzpurní si porodili zlé křesťanské VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Všichni neposlušní a vzpurní, se spojili proti SPRAVEDLIVÉMU Hospodinu, proti jeho ZÁKONŮM a PŘÍKAZŮM o energetické nezbytnosti vytvoření dokonalé MAJETKOVÉ ROVINY celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, objasněného ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bohem v Písmu vyvolené Česko, pro svou vzpouru, proti Hospodinu, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vše o sobě uvedl, odmítá učit TVORSTVO o tom, že Bůh se smiluje nad nepravostmi vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, až STARÁ SMLOUVA o křesťanství zanikne. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Křesťanství, které se věčné zdálo, musí skončit ve výčitkách, protože lidé v křesťanství, v ZASTARALÉ a VETCHÉ KŘESŤANSKÉ SMLOUVĚ, prokazatelně neslouží Hospodinu, ale sbírce Bohů, Baalům, DÉMONŮM, jejich Bohům Satanům kněžím, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, atd. Iz.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/11,13až12/28, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Smlouvu NOVOU a VĚČNOU, smlouvu s novým Hospodinem, o vzniku celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mají povinnost iniciovat pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční TVOROVÉ, za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích NETVORŮ, z řad nového Božího technického lidu, z VUT v Brně, ČVUT, a z řad projektantů. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/11,13až12/28, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Hospodin vyžaduje, aby měl v Česku mnoho PINCHASŮ, kteří budou třetí v Boží slávě, po OTCÍCH navěky Bohu milých, kterými jsou Marx a Engels, kteří se rozhněvají na drzé, neposlušné, vzpurné, chamtivé modloslužebníky, vládnoucí Baaly, DÉMONY, a na jejich Bohy, na Satany kněze, pro jejich lži o jediném Bohu SVĚTA, a pro lži o koncepci energetiky. Řím.1/18až11/28,32, 1.Kor.1/27až15/33, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Mar.4/12,7/7,13/20, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Žalm37/5,11,35,38až106/30až147/20, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31až45/23, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, Kol.3/5.

 

10.) Hospodina nezajímá, co se v Bohem vyvoleném Česku dělo od Habsburků, až do současnosti, dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Trestajícího Boha zajímá, zda křesťanský a ateistický LŽI LID Česka, dokáže mluvit pravdu o Hospodinu ZÁKONONODÁRCI a SOUDCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené, v měsíci PEREL, v únoru 2017, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Hospodina zajímá, zda BOŽÍ SYN, pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný, BOŽÍ technický lži lid, živený Božím technickým rozumem odjakživa, lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, energeticky spasí Česko a SVĚT tím, že dokáží iniciovat uspořádání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Zda dokáží mluvit pravdu o Hospodinu, a o jeho jedině správné energetické koncepci, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, zbrojení, atd. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ani Česka želet. Kvůli neposlušnému, mrtvému Česku, Bůh zase dělá sutiny, jaké ještě nebyly tím, že trestá např. Sýrii, 1000 x víc, než neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, Česko. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista se začíná v Česku, ROKEM TRESTU vzedmutého moře křesťanských a ateistických, DUCHEM CHUDÝCH homo sviní, sviní, které tak jak jsou, neposlušné a vzpurné, do celosvětového, mírového Božího království, vejít nemohou. Jer.1/17,5/7až6/19až23/29,32,31/27,32až51/58, Iz.29/11,24,33/22,44/5,8,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1až15/25, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, 2.Kor.10/4až13/5,8, Řím.1/18až11/32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,11až16, Jud.12, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až18/13až19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. ROK TRESTU neposlušných, se začíná prvním dnem NOVÉHO ROKU 2017, DNEM PÁNĚ 1.3.2017, a končí se prvním DNEM PÁNĚ NOVÉHO ROKU 2018, 1.3.2018, viz kapitola 222. Česko má povinnost, začít vše znovu, čtením Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a neodložit ROK TRESTU neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, atd., ani o den. DUCHOVNÍ PLNOST má pouze SLOVO NOVÝCH, veškerých NEBES, nikoli slovo DUCHEM CHUDÝCH křesťanů, kteří mají pouze částečku PLNOSTI Písma. Jer.1/17,23/12,15až29,32, 2.Petr.3/11, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Oz.2/18až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Bůh, takový mocný, jaký opravdu v Písmu je, dá svou SLÁVU Česku, ze svého milosrdenství, v době výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka. První příchod spravedlivého Boha do Česka, byl v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, v únoru 1948. V roce 2018, Bůh slaví sedmdesátileté výročí svého PRVNÍHO PŘÍCHODU do Česka, 2018-70=1948. V roce 2018 Hospodin současně slaví 100 let od doby, kdy stvořil jím v Písmu vyvolené Česko. 2018-100=1918. Obě dvě výročí vedení Česka Hospodinem, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, určují ROK TRESTU vzpurných, pyšných a neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost, z milosrdenství Božího rozumu, v ROCE TRESTU neposlušného a vzpurného lži lidu Česka a SVĚTA, od NOVÉHO ROKU 1.3.2017, do NOVÉHO ROKU 1.3.2018, v ROCE SOUDU všech pyšných, vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, učinit Hospodina jediným SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA. Má povinnost nastolit celosvětový Boží řád, SOUDEM všech náboženství SVĚTA, která mají pouze částečku DUCHA PLNOSTI PÍSMA, pomocí DUCHA PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh, v Písmu vyvolené Česko, učiní KRÁLOVNOU MÍRU, které vzdá hold i Řím. Vládce křesťanského PEKLA, Satan papež František, musí spadnout ze SLOV děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, a ze slov promyšlených ekonomických vychytralostí, slov křesťanských nebes, jako blesk. Satan papež František, již nebude třpytivou hvězdou, jitřenkou, pro nepravost OTCŮ zakladatelů děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk, a OTCŮ zakladatelů promyšlených ekonomických vychytralostí. Neposlušní jsou vymetáni pometlem energeické zkázy, kterou dělají vládnoucí DÉMONI. Dupají zemi zvyšující se ekonomikou, kterou v Česku dělají tištěním miliard korun. V PRAVÉ POLEDNE, v únoru 2017, neposlušní dělají STÍN SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLUNCI Bhagavadgíty, která vychází se zdravím na paprscích. Trestající Bůh, každého neposlušného nyní odměňuje SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, podle jeho spravedlnosti, a podle mluvení pravdy o koncepci energetiky. Nikoho vzpurného, drzého, a neposlušného, to je mrtvého, nenechá bez trestu. Kdo se vzdal rozumného uvažování, potrestá podle jeho lží. Mrtvé křesťanské a ateistické svině, chránící svá koryta, již nesmí chválit trestajícího Boha, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Energetická spása vzejde z Božího rozumu, nikoli z lidského, geneticky prasečího. Žalm33/6,37/5,11,38,50/16,22,102/18,27,115/17,132/5,8,150/6, Kaz.3/18,8/8,9/10,, 2.Sam.22/16,23,23/3,5, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21až3/9,16, Iz.5/4,16,14/12,2216/3,18/7až29/11až24až66/24, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7,5/25,8/11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jud.12, Jer.1/7až6/19až23/29,32,25/11,31/27,32,33/19, 1.Moj.17/17, Zach.7/5,13/4,8, Sk.3/23,7/42, Sír.5/5,7/16,13/18,19/20,25až43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, atd. Po vyvedení Česka ze 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin jím vyvolené Česko obětoval. Ničí je tím, že na Česko, a všechno TVORSTVO SVĚTA, uvedl ovoce úmyslů neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, všech světových církví. Ám.3/7,5/25, 1.Petr.5/9, Sk.3/23,7/42, Jer.1/7až6/19až23/29,32,31/27,32až33/19až51/58, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, Žid.3/9až12/28, Oz.2/18až14/4, Řím.1/18až11/32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jan1/1,8/42až 15/25, 1.Jan.2/20,3/8,5/2,16, atd. Česko marní čas, který stojí proti TVORSTVU. Česko, po 430 létech feudualismu za Habsburků, vyšlo z fašismu a kapitalismu, a bylo Bohem uvedeno na POUŠŤ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti socialismu. 1918 + 30 = 1948. 2.Moj.12/40. Bůh vyčkává, chce se nad úplně poslušným Českem smilovat, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v novém DNES naplnění Písma, nyní od novoluní, od neděle 26.2.2017, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 12.3.2017. Hospodin se nad Českem smiluje, když velké množství pokorných, a úplně poslušných služebníků NOVÉHO DUCHOVNÍHO Krista bude požadovat, aby od 1. března 2017, se začal ROK TRESTU pro vládu Baalů a DÉMONŮ, vlády KOZLA premiéra Sobotky, Iz.29/11až24až30/18až66/24, 2.Kor.10/4, Řím.1/18až11/32, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, 1.Kor.1/27až15/33, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27, Oz.2/18,5/7,15až 14/3, atd. Při DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA do Česka, se smiluje nad všemi současně. Bude poslušnému Česku žehnat v předvečer roku 2018. Řím.11/32. Bůh se smiluje se, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, až padnou ti, kdo nesmyslně ničí planetu zemi tím, že věří ve výrobky lidských rukou, v PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., místo ve ZLATO Božího rozumu. Až spravedliví kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, budou rašit jako listí. Přísl.11/28. Kůň na Václaváku v Praze již nenese knížete Václava, KŮŇ na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně, již nenese knížete Jošta. Oba koně nechal zhotovit Hospodin proto, aby na těchto koních mohl přijet do Česka, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, jako Pán pánů a Král králů. V roce 1966, kdy se narodila dcera, uhnila koni na Václaváku jedna noha. Noha byla opravena. Od té doby Hospodin, který sedí na koni na Václaváku, tvoří novou víru v jediného Boha SVĚTA tím, že Boha drží na NOVÝCH NEBESÍCH čtyři SLOUPY, čtyři nohy koně. Jedna noha je křesťanství, druhá noha je judaismus, třetí noha je hinduismus a čtvrtá noha je islám. Totéž platí pro koně, na kterém sedí Bůh na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně. Proto, aby Česko mělo nová nebesa s novými mravy celosvětového Božího království, musí být břicha uvedených koní, novými ZLATÝMI NEBESY. Proti válkám nepomůže natírat tank růžovou barvou. Bůh všechny války na SVĚTĚ zničí, jakmile břicha uvedených koní, budou natřená ZLATOU BARVOU, proto, aby břicha koní představovala ZLATO Božího rozumu, který dostanou pouze pokorní a úplně poslušní dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Až břicha koní v Brně a v Praze budou natřená ZLATOU BARVOU, vyjde v Česku nový Hospodin, jako SLOVO spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. V kapitole 181, jsou mnohé další fotografie soch z Brna, které představují Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Brna. Socha Boha, v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, je také na Moravském náměstí, před budovou NSS. Je to socha mocného Krista, který vyrval své SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, religionistům Masarykovy univerzity, a tím všem kněžím, a všem mnichům, celého SVĚTA. Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až bude KAMENNÁ KNIHA, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pozlacená. Pozlacená musí být proto, aby Boží technický rozum, o nové energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedený v Písmu, byl pro Česko a SVĚT ZLATEM. Socha Boha, v době jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, je také SOCHA KRISTA KLAUNA, před komunistickým BÍLÝM DOMEM. Kristus, v této době, již svou tvář, své SPRAVEDLNOSTI, neskývá. Polovina tváře této sochy představuje Boží spravedlnost socialistickou. Druhá polovina tváře sochy je skrytá. Je to Boží spravedlnost pro celosvětové, mírové, Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Proto polovinu této Boží tváře je nezbytné také natřít ZLATOU BARVOU. Především lid technický má povinnost uznat, že Boží technický rozum, o správné koncepci energetiky, uvenené v Písmu, je zlatem.

 

11.) Dle vůle Boží, stále dělám skutky pro to, aby víra v nového DUCHOVNÍHO Krista, došla v Česku k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království. Dále uvedené skutky jsem dělal před úplňkem MĚSÍCE, který byl v sobotu 11.2.2017. Jak.1/22,2/9, 22,4/14, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,9,15,17,3/10,12,16,20, 1.Jan.3/8. Trestní oznámení na psychiatry z Brna, především ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelku MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz. Kvůli nim se děje věškeré zlo na světě, tím, že ze mě dělali a dělají, již 18-náct let, blázna, či dokonce, v Lidových novinách blázna nesvéprávného, což uvedla MUDr. Češková v Lidových novinách v roce 2006. Trestní oznámení bylo elektronicky podáno kapitole 222, 48 stran, dne 8.2.2017, JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@osz.brnm.justice.cz, a nadřízenému úřadu MSZ, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz. Tento text, 13 stran, elektronicky zaslaný 9.2.2017, doplňuje trestní oznámení již podané 8.2.2017. Bůh dovolil, Jak.4/14, aby elektronické zaslání těchto trestních oznámení bylo potvrzeno 9.2.2017, předáním této podepsané strany, na uvedených podatelnách orgánů činných v trestním řízení, a sekretářce Suchomelové sekretariat@pnbrno.cz. Bůh, o soudu neposlušného MUDr. Radimského, atd., uvedl absolutní pravdu. V textech PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, z milosrdenství Božího rozumu, je Bohem v Písmu vyvolenému Česku, předkládáno požehnání i zlořečení, uvedené v Písmu. Pokorným, a úplně poslušným služebníkům DUCHOVNÍHO Krista, kteři zatím v Česku nejsou zvláštním vlastnictvím Boha, nejsou hlavou všech národů SVĚTA, kteří budou jediného Boha SVĚTA úplně poslouchat, jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, o nastolení celosvětového, mírového království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Aréna v Praze, Bůh předkládá požehnání. Zlořečení Písma je předkloženo Bohem zlořečenému řediteli psychiatrie MUDr. Radimskému sekretariat@pnbrno.cz, a orgánům činným v trestním řízení MSZ v Brně a KSZ v Brně, kteří sešli z cesty do Božího království tím, že místo DUCHOVNÍMU Hospodinu, kterému je nutné sloužit s bázní a s úctou, slouží vládnoucím Baalům, DEMONŮM, a jejich Bohům, politikům pravice a levice, a jejich Bohům, Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC, a všech světových církví. 5.Moj.11/26,28,18/18,27/18,28/13,30/11,18,32/16až43, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Veškeré zlo nesmyslného horečného zbrojení, a zlo nesmyslných válek o území s fosilními palivy, se děje kvůli tomu, že jediný Bůh SVĚTA, po vyjití Česka z POUŠTĚ 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ učených hlupáků, kteří dnes vládnou ateistickým křesťanskýn sviním, ve vzedmutém moři mrtvých, to je neposlušných NETVORŮ, mezi které patří také učený hlupák, úplně bezmocný psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a stejně tak orgány činné v trestním řízení MSZ a KSZ v Brně. Pokud MUDr. Radimskému a orgánům v trestním řízení, nejsou tyto písemné texty jasné, rád je upřesním osobně. Svými mírumilovnými bludy mám povinnost přivést víru v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Proto Bůh v Písmu uvádí, že žvásty MUDr. Radimského v Rovnosti z 20.1.2017 o tom, že na prvním místě jsou pro něho pacienti, ho unavují. Hospodin chce setřít každou slzu z očí jak pacientům starým, kteří se dožili plnosti věků 70-ti, až 80-ti let, kteří jsou na smrtelné posteli, robotickou eutanázii bez jedů, což MUDr. Radimský, kvůli korytům psychiatrů, nechce. Hospodin chce setřít každou slzu z očí pacientům stresovaným z toho, že nedokáží uživit ani sebe, ani své rodiny, kvůli ideologii křesťanské spravedlnosti, kterou je charita a almužna, což MUDr. Radimský, kvůli korytům psychiatrů, také nechce. Mě zase unavují žvásty MUDr. Radimského o tom, že tyto texty, kterými stále, dle vůle Boží, opisuji texty Písma jinými slovy, mně znemožňují řídit auto. Auto používám již 18 let jako trakař, k nakupování potravin v Rosicích. Dle textů Písma blázen nejsem, naopak jsem blahoslavený pro svoje skutky. Blázni jsou všichni lidé, celého SVĚTA, protože slouží DUCHEM CHUDÝM vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Bohu. DUCHEM CHUDÍ jsou všichni, kdo nemají DUCHA PLNOSTI Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Duchem chudý MUDr. Radimský, pro neznalost slov VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nechápe texty Písma o tom, že Bůh soudí např. Sýrii 1000 x víc než Česko. Což dělá kvůli tomu, aby Česko, v BOŽÍ SLÁVĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, soudilo všechny národy SVĚTA. Učený hlupák MUDr. Radimský, pro odstoupení rozumu Boha, nechápe texty Písma o tom, že technický lid Česka má povinnost svolat do Prahy, do DOLINY O2 Arény v Praze, kongres energetiků všech států SVĚTA. Hospodin vyžaduje, aby celý SVĚT poklekl před Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, před jeho příkazy a zákony, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Logika MUDr. Radimského, pro odstoupení rozumu Hospodina, je úplně zvrácená. Nevěří textům Písma o tom, že pokud Česko nebude soudit neprodleně všechny národy, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli tomu, že on ze mě, proroka třetího v Boží slávě, stále dělá blázna, nebo dokonce blázna nesvéprávného, že Česko ze SOUDU Hospodina nyní vyvázne, protože Hospodin bude Česko trestat stejně, jako např. nyní trestá Sýrii. Bůh slíbil, že se slituje nad celým Českem současně, v jedinou hodinu, když Bohem v Písmu vyvolené Česko, pokorné, a úplně poslušné, začne sloužit jedinému Bohu SVĚTA, OTCI všech náboženství SVĚTA, a OTCI všech států SVĚTA, takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skutečně je, s bázní a s úctou. Pochopit z textů Písma vše opakovaně uváděné, může člověk pouze z milosrdenství Božího rozumu, což Bůh umožní pouze znalcům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Já nemám moc MUDr. Radimského přesvědčit, aby se k Bohu neprodleně vrátil, studiem SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Já žádám nyní pouze jediné, aby mě MUDr. Radimský napsal písemné potvrzení o tom, že moje mírumilovné bludy mě umožňují řídit auto. Orgány činné v trestní řízení žádám, aby MUDr. Radimského donutily, toto potvrzení napsat. Mou povinností totiž je, shromažďovat ke vzkříšení z mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ, ze vzedmutého moře vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, stále další a nové křesťanské pohany a jiné ateisty. MUDr. Radimský je již souzený hodně dlouho. Je pro mě strašně nepříjemné ho stále soudit, když to Hospodin dovolí, Jak.4/14, ještě v celé další kapitole 223, kterou píši, pokud nevyhoví. Cokoli ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z textů Písma SOUDU, je MUDr. Radimskému, a orgánům činným v trestním řízení nejasné, rád z déle uvedených textů Písma vysvětlím. Bůh se nad Českem slituje, ZLATEM, či SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, až tomuto SOUDU vzpurných a neposlušných, porozumí pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, především technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanti, což se pro jejich neposlušnost, zatím nestalo, což se snad stane, až dosáhnu toho, že v očích MUDr. Radimského nebudu bláznem. Bůh se totiž nad Českem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až Česko uzná texty Písma o tom, že nyní, při Božím navštívení trestajícího Boha, nikdo nemá v moci svého DUCHA, který je stejný jako u zvířat, a tím nikdo nemá v moci svůj lidský rozum, který je pouze geneticky prasečí.

 

12.) Bůh Česko snad již zplodí v jediném dni proto, aby se oslavil sám, aby oslavil sebe, svým Božím rozumem, ze svého milosedenství, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU. Bůh Česko zplodí v jediném dni, až mnoho vzpurných a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, bude mít srdce lidské, místo srdce zvířecího tím, že z milosrdenství Božího rozumu, mnozí budou CHRÁMEM BOŽÍM tím, že budou mít Boží rozum. Bůh Česko zplodí v jediném dni, až já v očích psychiatra u MUDr. Radimského nebudu bláznem, což se stane pouze v případě, když Bůh bude chtít. Toto je pravda o Bohu, a pravda o vzpurném a neposlušném, to je mrtém NETVORU, MUDr. Radimském, která osvobodí každého pokorného, a úplně poslušného TVORA. Být živým TVOREM, znamená být pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným TVOREM, za SOUD neposlušných, to je mrtvých. Být živým TVOREM, znamená rozumět Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jeho dokonalé lásce, jeho zákonů a příkazů, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Proto mu sloužit s bázní a s úctou. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdentví, až živých, to je pokorných a úplně poslušných, bude hodně. Kvůli tomu, že uvedené texty Písma nikdo nemá za absolutní pravdu, protože nikdo v Česku a na SVĚTĚ neuznal absolutní moc Hospodina nad lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat, a nad lidským TĚLEM, které je pouze geneticky prasečí, Hospodin z jím vyvoleného Česka odešel. MUDr. Radimský již měl být dávno učitelem o DUŠI a TĚLE člověka, a o absolutní moci Boha nad lidmi, a místo toho je stále neposlušným a vzpurným NEMLUVŇÁTKEM, kvůli tomu, že se mu hnusí Boží majetková, celosvětová rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytná, opakovaně objasňovaná. Trest pro vzpurné psychiatry, a pro vzpurné orgány činné v trestním řízení, kterých v době, kdy Boží království v Česku, z milosrdenství Božího rozumu bude ustaveno, kdy Hospodin učiní přítrž válkám na celém světě, je ten, že nebude zapotřebí tolik NETVORŮ, jako je tomu dnes. Z hlediska např. trestání Syrie, trestané Bohem nyní 1000 x více, než je trestáno Česko, je uvedené trestání minimální. Mnozí psychiatři, či orgány činné v trestním řízení, budou např. potrestání tím, že budou zemědělskými nevolníky, kterých dle Písma bude mnoho. Stejně tak mnoho psychiatrů, a mnoho orgánů činných v trestním řízení, bude trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, což znamená, že mnoho lidí bude pracovat v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Což vše učiní Hospodin z toho důvodu, aby pokorné a úplně poslušné TVORSTVO celého SVĚTA, to co si doma vyrobí a vypěstuje, to si samo také spotřebovalo. Když se Hospodin rozhodne vládnout nad TVORSTVEM celého SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, budou v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, zahubení všichni vládnoucí Baalové a DÉMONI, a všichni jejich Bohové, Satani kněží všech náboženství SVĚTA, kteří hubí zemi, energeticky nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, zbrojením, válkami, atd. Lidé se nebudou namáhat nadarmo pouze z milosrdenství rozumu Božího tím, že vládnoucí Baalové a DÉMONI přestanou dělat energetickou zhoubu tím, že Baalové a DÉMONI přestanou žít na výnosný trh. Trh již totiž nebude, protože SKÁLA vzpurných a neposlušných, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., který kvůli nové energetice shnil, odtáhne v ďasu před hněvem jediného Boha SVĚTA. Bůh totiž nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, když já stále budu v očích MUDr. Radimského, a v očích orgánů činných v trestním řízení, bláznem. Já jsem skromný. Požaduji pouze, aby mě MUDr. Radimský neurážel tím, že mě nechce dát potvrzení o tom, že mohu řídit auto, jako je řídím dodnes, již 18-náct let mého bláznovství. Nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA vyžaduje, aby MUDr. Radimský, a orgány činné v trestním řízení, byly se svou moudrostí, své spravedlnosti, kterou je ideologie křesťanské charity a almužny, neprodleně v koncích. Jediný Bůh SVĚTA vyžaduje, aby Česko šířilo RADOSTNOU ZPRÁVU o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, s daleko vyšší spravedlností, než byla v době pouště 40-ti let Boží socialistické výchovy Satanů kněží a jejich Bohů, Baalů a DÉMONŮ. Bůh svoji spravedlnost vyžaduje nastolit neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Vyžaduje aby byl oslaven celosvětovým mírem proto, aby mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Česko a SVĚT energeticky spasit, dle svého předsevzetí, po vytvoření celosvětového Božího království, s Boží majetkovou rovinou všeho lidstva. Jak jsem již uvedl, investoval jsem v létě do oprav auta cca 5000 Kč, a mám zaplacené Autopojištění. V době, kdy jsem usiloval o důchod, lékaři mi nabízeli poloviční důchod, kvůli poškození zad, který jsem odmítl z toho důvodu, že jsem chtěl pracovat pro Hospodina na plný úvazek, což činím zdarma již více než 18-náct let, což MUDr. Radimský dobře ví, protože mu tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY, sepsané před očima jediného Boha SVĚTA, pravidelně zasílám. Mal.3/10,16,20, atd. Kvůli opisování textů slov Písma SOUDU neposlušných a vzpurných, jinými slovy, určitě nejsem blázen, který by potřeboval psychiatra, což je zřejmé již více než 18-ct let. Jak dále uvádím, prodejna potravin na Říčkách někdy je, a někdy není, protože Říčky jsou malou obcí, takže prodavačky opakovaně zjišťují, že jejich činnost se jim finančně nevyplatí. K řízení auta ještě uvádím. Manželka řidičský průkaz nemá. Já za rok nenajedu ani 1000 km, nehrozí tedy, že svým jízdami pro potraviny zničím světové zásoby ropy. Právníkům JUDr. Dosedlovi a Mgr. Suchomelovi je trestní oznámení adresováno z důvodu, že jsem s nimi jednal osobně, dříve i nyní. Důvod, proč orgány činné v trestním řízení z Brna, musí tvrdě pohnat k odpovědnosti a dospělosti, především uvedené vládnoucí psychiatry v Brně, jsem uvedl v MSZ v Brně JUDr. Dosedlovi. Panu JUDr. Dosedlovi jsem uvedl důvody, proč požaduji, aby především můj psychiatr, ředitel MUDr. Radimský, mně napsal potvrzení, že moje mírumilovné bludy o tom, že DUCHOVNÍ Kristus, pomocí SOUDU těchto textů vzpurných a neposlušných křesťanů, či ateistů v Česku, mě umožňují řídit auto stejně, jako je řídím již 18-ct let. Moje skutky, opisování textů Písma VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES jinými slovy, než je melou drzí Satani kněží v Proglase, TWR, ČRo a ČT, určitě nejsou bludy. Je to činnost Hospodinem požadovaná, prospěšná všemu pokornému, úplně poslušnému, a Bohu vděčnému TVORSTVU za soud vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Hospodin, mými skutky SOUDU vzpurných a neposlušných, přivádí víru v Boha k dokonalosti tím, že neúnavně shromažďuje stále nové služebníky proto, Mich.4/12, Jak.1/22,25,2/9,22, atd., aby pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES se stali, jako poslední shromáždění ke vzkříšení z neposlušných, vzpurných, to je mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ, pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, Bohy, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Protože pouze pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční, za SOUD neposlušných a vzpurných, který trvá již více než 18 let, mohou mít za podíl ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém, Božím království. Bůh SOUDEM, učí lži lid, aby si přál věci k energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Dobré věci celosvětového Božího království, jsou Božím milosrdenstvím, pouze pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY, Bohy, pro nové kněze, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné. Nová vláda Česka, zřízená neprodleně, dle předchozích kapitol, je energetickou spásou. Bůh dá svůj rozum pouze poslušným.

 

13.) Bůh v písničce sděluje, že lásku Božích příkazů a zákonů spolčil s Ďáblem, s farářem Dominikem fara@domasov.info. Bůh se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM svého Božího rozumu, až v Česku padnou ti, kdo věří v majetek, až spravedliví kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, budou rašit jako listí. Přísl.12/28. Jako listí na STROMU SPRAVEDLNOSTI, musí v Česku rašit všichni pokorní a úplně poslušní, neprodleně, i v zimě, ne až z jara. Rašit budou v Česku všichni, když především MUDr. Radimký pochopí texty Písma a písniček o tom, že Satan farář Dominik fara@domasov.info, má v podpaždí, příliš těžké závaží, kvůli kterému nemůže být ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM. ANDĚLEM, OKŘÍDLENCEM se stane každý pokorný, úplně poslušný, a Bohu vděčný za SOUD vzpurných a neposlušných, kdo na POLI VĚDY Písma těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, odhodí závaží, kterým je SKÁLA vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a vojenských kaplanů. Závažím jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., které vládnou TVORSTVU, místo Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude STARÉHO křesťanského a ateistického SVĚTA ŽELET, dokud v křesťanských chrámech, postavených lidskýma rukama, kde Bůh není, budou drzí Satani kněží, jako např. Satan farář Dominik fara@domasov.info, či Satan biskup Cikrle brno@biskupstvi.cz, neposlušné a vzpurné křesťanské hlupáky zpovídat, a odpouštět jim jejich HŘÍCHY, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. V době SOUDU, který Bůh dělá těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY, již nikdo nesmí ani soudit, ani odpouštět hříchy. Jediný Bůh Česka vyžaduje, aby v Česku bylo mnoho pokorných a úplně poslušných, kteří pochopí, že Bůh nebude věčně např. Sýrii trestat 1000 x víc, než neposlušné a vzpurné Česko. Bůh odpustí lidem všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, když mnoho pokorných a úplně poslušných, zveřejněním textů BOŽÍHO SOUDU, úplně zničí starou křesťanskou, militaristickou, imperialistickou, či socialistickou zemi tak, že po Baalech a DÉMONECH, kteří jsou křovím, kterými zarostla celá země, nezůstane v Česku ani kořen, ani větev. Bát se trestajícího Hospodina, který usiluje v Česku, o úplné zničení staré křesťanské a ateistické země tím, že dal Česku NOVÉ NEBE těchto textů, strachem, jaký ještě v Česku nebyl, je moudrost pokorných a úplně poslušných. Hospodin chce, dle písničky, aby pokorní a úplně poslušní našli stejnou řeč s dalšími NEVĚSTAMI, kterými jsou ŽENY STATEČNÉ, které TVOŘÍ veškeré Písmo od Hospodina. Každá ŽENA STATEČNÁ, dle Písma a písniček od Krista, je nyní Bohem tím, že Bohem je HORA HOSPODINOVA DOMU, Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu a SLOV DOGONŮ z Mali, kterou jsou ŽENICHEM, Bohem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňují a úpřesňují. Boží vůlí je, aby MUDr. Radimský a MUDr. Češková dovolili Bohu splnit svoje zaslíbení pochopením, že Bůh má s nimi, na SOUDU neposlušných, velkou trpělivost. Až nebudu v Česku bláznem v očích psychiatrů, Bůh dovolí Česku jít dál, do celosvětového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.6/3,6,12/28. Dovolí Satanům kněžím, např. faráři Dominikovi fara@domasov.info, a Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, výrobkům lidských rukou, ZBRANÍM, PRACHŮM, a BOHÁČUM, BANKÉŘŮM, ZBROJAŘŮM, atd., neříkat náš Bůh. Ať den SOBOTNÍHO ODPOČINKU od díla křesťanské, militaristické a jiné energetické zhouby, a od TVÉHO díla ničení všeho, co jsi zasadil částečkou svého Božího rozumu, pomocí DUCHEM CHUDÉHO křesťanství, judaismu, buddhismu, hindiismu, islámu, atd., nastane Bože již při úplňku MĚSÍCE, v Tvém Božím BÍLÉM VÍTĚZNÉM ÚNORU, v sobotu 11.2.2017, a ne až v úplňku v březnu 12.3.2017. Mé povolení řídit auto, je klíčem k Boží vládě nad Českem a SVĚTEM. Já bych chtěl řídit auto tak dlouho, jako ostatní, do DNE PÁNĚ, v novém DNES, DRUHÉHO PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, v úplňku MĚSÍCE, nyní v sobotu 11.2.2017. Půst již nyní musí všichni držet od Baalů a DÉMONŮ a od žvástů drzých Satanů kněží proto, aby všichni neposlušní a vzpurní byli strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jediným státním svátkem Česka je nyní úplněk MĚSÍCE. Bože VŠEMOHOUCÍ, neodkládej svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

15.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, na dostavbu Temelína a Dukovan, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou dle textů Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru DUCHA KLAMU. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si to zjistil sám u CZSO, u pánů pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. Proto jsem GRAF o spotřebě energií uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navrhl dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze deset procent celkové energie, a dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat chaoz tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, ministr Mládek lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na elektřinu. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože DÉMON, ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale zločinci. Mládek a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Ministr průmyslu Mládek má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou neposlušného a vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jsou neposlušní, mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

16.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30