Kapitola 222 - 48 stran.

07.02.2017 20:11

Kapitola 222 - 48 stran. Bože VŠEMOHOUCÍ, který jsi OTCEM zakladatelem víry v jediného Boha SVĚTA, který jsi UČITELEM víry ve TVŮJ technický rozum, pro Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, který bdíš nad zlem, nad všemi národy SVĚTA, odstoupením Božího rozumu od všech, kdo mají pouze ČÁSTEČKU DUCHA Božího, křesťanství, judaismu, buddhismu, judaismu, islámu, atd., smiluj se, ze svého milosrdenství, nad neposlušným a vzpurným LŽI LIDEM Česka. Neodkládej svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, kterým je TVÉ sobotní odpočinutí od díla energetické zhouby, v hlavách neposlušného technického lidu, ze sobotního úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017, ve TVÉM, Božím vítězném BÍLÉM únoru, na úplněk MĚSÍCE v březnu, kvůli totální drzosti Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Žárlivě milující Bůh, který již učinil NOVÉ NEBE, k nevěrnému a neposlušnému LŽI LIDU VUT v Brně, ČVUT, a k projekantům, se vrátí, svým Božím rozumem, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, až pro starou, vzpurnou, neposlušnou křesťanskou zemi nebude v Česku místo. Zj.20/11. Bůh SOUDEM, učí lži lid, aby si přál věci k energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Celá kapitola je trestním oznámením na psychiatra ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, který tím, že mně odmítá dát písemné potvrzení, že nejsem blázen, dělá veškeré energetické zlo na SVĚTĚ. Bože, co jsem ještě neudělal proto, aby technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti pochopili, že nejsem blázen já, který miluje pravdu o TVÉ energetické koncepci, o odpočinutí všech států SVĚTA, od energetické zhouby nesmyslného ničení fosilních paliv, ale že bláznem je DÉMON, ministr průmyslu Mládek, který dělá energetickou koncepci na cca 1% obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie. Viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vůle Boží je, aby křesťanské žvásty byly obráceny v kvílení neprodleně. Ám.3/7,8/3,11, Sír. 5/5až43/26,31. Aby první den NOVÉHO ROKU Božího celosvětového království byl 1.3.2017. Dobré věci celosvětového Božího království jsou Božím milosrdenstvím, pro úplně poslušné.

 

PAMĚTNÍ KNIHA 2. Česká bible kapitola 222. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro pokorné a úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16až20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.42/24.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Česko má NOVÉ NEBE od roku 2006, kdy z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES již bylo jasné, že drzí psychiatři, Baalové MUDr. Radimský a MUDr. Češková tím, že ze mě dělají blázna, či dokonce v Lidových novinách blázna nesvéprávného, zdržují DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, ke své vlastní záhubě. Především kvůli nim, neposlušným NETVORŮM, nemáme NOVOU ZEMI celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, kde bude přebývat objasněná Boží spravedlnost, Boží majetkové roviny, celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, atd. Vůle Boží je, aby MUDr. Radimský a MUDr. Češková dovolili Bohu splnit svoje zaslíbení pochopením, že Bůh má s nimi velkou trpělivost. Až nebudu v Česku bláznem, Bůh dovolí Česku jít dál. Žid.6/3,6,12/28. Dovolí Satanům kněžím, např. faráři Dominikovi fara@domasov.info, a Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, výrobkům lidských rukou, ZBRANÍM, PRACHŮM, a BOHÁČUM, BANKÉŘŮM, ZBROJAŘŮM, atd., neříkat náš Bůh. Ať den SOBOTNÍHO ODPOČINKU od díla křesťanské, militaristické a jiné energetické zhouby, a od TVÉHO díla ničení všeho, co jsi zasadil částečkou svého Božího rozumu, pomocí DUCHEM CHUDÉHO křesťanství, judaismu, buddhismu, hindiismu, islámu, atd., nastane již při úplňku MĚSÍCE, v Tvém Božím BÍLÉM VÍTĚZNÉM ÚNORU, v sobotu 11.2.2017, a ne až v úplňku v březnu 12.3.2017. Bůh se nad Českem a SVĚTEM, nad technickým lidem smiluje, ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, až neposlušný ředitel ČRo v Brně Ostry jaromir.ostry@rozhlas.cz, povolí úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové celosvětové zahrady, dospělému a odpovědnému redaktoru Veselému josef.vesely@ rozhlas.cz, učinit v ČRo v Brně SVATEBNÍ SHOW s DUCHEM SVATÝM tím, že porodí z LŮNA ŽENY STATEČNÉ Boží moudrost DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka proto, aby se neprodleně naplnilo všechno, co je o Česku uvedené v Písmu. Bůh se nad Českem smiluje v jedinou hodinu, či v jediný den, když KNIHA ŽIVOTA SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od jediného Boha SVĚTA, bude čtena tak, že se bude vzájemně doplňovat a upřesňovat tak, že bude zřejmé, že DRUHÝ PŘÍCHOD Boha má Česko učinit neprodleně, v novém DNES, v úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017. Děsivá křesťanská a ateistická temnota neposlušných, vzpurných, to je mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ v Česku nastala za 6,3 roků, Dan.8/14, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v roce 2006, kdy jsem navrhl, dle Boží vůle, dle textů Písma, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, vystavený dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Svatyně SLOV NOVÝCH NEBES, měla dojít Boží spravedlnosti již v roce 2006. V tomto roce jsem objasnil předsedovi MS v Brně JUDr. Pořízkovi podatelna@msoud.brn.justice.cz, že z Božího milosrdenství, Božího rozumu, je z Písma zřejmé, že energetickou spásou je odpočinutí všech států SVĚTA od energetické zhouby, od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, nesmyslných válek o území s fosilními palivy, atd., a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. NETVOR JUDr. Pořízek prohlásil, že já, blázen, uznaný MUDr. Radimským, a MUDr. Češkovou, nemám žádné právo v LN zveřejnit na svou obhajobu článek, který by objasnil, že Bůh nenechá bez trestu, žádného, DUCHEM CHUDÉHO blázna, který slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Bohu,. Viz str.9až14. 2.) Žádost o trestní stíhání mého psychiatra, vzpurného ředitele MUDr. Radimského, sekretariat @pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz. Trestní oznámení je podáváno JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@ osz.brnm.justice.cz, a nadřízenému úřadu MSZ, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz. Ředitel MUDr. Radimský, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že mě cca před 18-ti léty, i dnes, prohlásil za blázna, ke své vlastní záhubě. Vůle Boží je, aby se BOŽÍ SLÁVA DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017, zjevila v únoru, což je měsíc PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, v roce 1948. Dělat ze mě blázna, a tím marnit čas energetické spásy v době, kdy DUCHOVNÍ Kristus je PÁNEM nad SOBOTOU, dne 11.2.2015, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI. Česko a TVORSTVO marní čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, čas své energetické spásy, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech v celosvětovém, mírovém, Božím království. NETVOR, ředitel MUDr. Radimský, tím, že mě stále dělá blázna, bere všemu TVORSTVU dobré jídlo NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Místo Bohu, všichni proto dopřávájí místo ĎÁBLŮM, např. Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, nebo Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz. Uvedení Satani Hospodina uráží. Pálí kadidlo Baalům, svým Bohům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ, a ne Bohu. Kdo má za Boha PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, vojenské kaplany a výrobky lidských rukou, nemůže vstoupit do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když Bohem vyvolené Česko, noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, promarní tento čas PRAVÉHO POLEDNE DNE PÁNĚ, DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, ve kterém VŠEMOHOUCÍ Hospodin nastolí PRAVÝ SOBOTNÍ ODPOČINEK tím, že bude, při úplňku MĚSÍCE, v Božím BÍLÉM ÚNORU, v ÚNORU PEREL, v ÚNORU VESNY, v sobotu DNE PÁNĚ 11.2.2017, PÁNEM NAD SOBOTOU pro celý SVĚT, trestající Bůh, jím vyvolené Česko, úplně zničí. Proto nebuďte nerozumní. Pochopte vůli Páně. Křesťanské protikladné žvásty, a promyšlené vychytralosti, jsou pro jediného Boha SVĚTA, naprosto nesrozumitelné. Srozumitelná Boží řeč, je pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.14až16. 3.) Bůh v Písmu uvádí. Může si TVORSTVO vytvořit Bohy. Odpovídá si, že nemůže. Když si např. křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, na Vánoce, jako Boha, porodí svého křesťanského KLUKA, mletím protikladných křesťanských žvástů, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, BOHA si neporodí. Bůh v Písmu uvádí, že křesťanský Bůh, v několika dalších dnech zemře, protože všem, kteří nějakou rozumnost mají, je zřejmé, že křesťanský KLUK pase pouze křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, a ne celý SVĚT. Pouze celý SVĚT je CHRÁMEM PÁNĚ. Křižovat křesťanského KLUKA na Velikonoce je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vždyť SVATYNĚ Boží, kterou je Bohem vyvolené Česko, měla dojít Boží spravedlnosti, již na Velikonoce v roce 2006. Měla dojít Boží spravedlnosti, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na Velikonoce v roce 2006. V této době však ze mě udělali redaktoři z Lidových novin v Brně, psychiatři ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a spolu s nimi předseda MS v Brně JUDr. Pořízek podatelna@msoud.brn.justice.cz, nesvéprávného blázna. DUCHEM CHUDÍ boháči, a DUCHEM CHUDÍ chudáci, do bran celosvětového Božího království, nemohou vstoupit. Pro vytvoření nové, obnovitelné energetiky, ve všech státech SVĚTA, Božím rozumem, nikoli rozumem učených hlupáků VUT v Brně, ČVUT a projektantů, potřebuje nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, celosvětový mír. Rozum učených hlupáků tachnického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od lidských TĚL a DUŠÍ, je pouze geneticky prasečí. K nové Boží rodině patří pouze pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční, za SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských, ateistických a jiných HOMO SVINÍ, SVINÍ. Viz str.16až19. 4.) Stále nikdo nevěří textům Písma, že trestající Hospodin, který vede Česko, dle svého plánu, dle textů Písma odjakživa, již totálně pokořil pyšné lidké JÁ, pyšné EGO např. ŽIDŮ tím, že je s pomocí svého služebníka Hitlera, nechal zabít v plynových komorách. Trestu nyní neujde nikdo, kdo bude v Česku sloužit majetku, PRACHŮM, ZBRANÍM, Satanům vojenským

 

kaplanům všech ekumenických ČARODĚJNIC, místo SKÁLE, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU, jeho veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Každý, kdy nyní poklekne před novým Bohem, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Každý pokorný a úplně poslušný služebník Hospodina, zná vůli Boží, kterou je nastolení celosvětového, mírového, Božího království, a to neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nikdo poslušný se již nemusí dotazovat Satanů kněží na Boha, protože ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BŮH, znát jak nového Boha, tak jeho dokonalou lásku, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Bůh se nad Českem smiluje, ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, až na učeného hlupáka, Baala MUDr. Radimského, který pyšným JÁ svého EGA, slouží TVORSTVU, místo Bohu, společně se mnou, vyhlásí kletbu zástupy pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, takto. Ať Tě panovník Hospodin usmrtí, ty vzpurná, neposlušná, to je mrtvá HOMO SVINĚ SVINĚ tím, že Ti Bůh nedá žádnou rukodělnou dovednost, žádnou rozumnost, ani paměť. At Tebe převrátí i s vozem, na kterém jezdíš. Ag.2/18až22, atd. Ať Tebe, učitele lží, na smrtelné posteli zabije rakovinou, kterou svými žvásty o psychice šíříš, stejně jako drzého Satana kardinála Vlka. Ať Ti spadne na hlavu nějaká střecha, špatně postavená, jako spadla na nové hale v České Třebové, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušného technického lidu, atd., dle všech textů Písma, pro trestání neposlušných, to je mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ. Viz str.19až21. 5.) Lidé dělají to, co se Bohu líbí tím, že při Božím sestoupení do Česka, v BÍLÉM Božím vítězném ÚNORU 2017, nikdo nemá ve své moci své pyšné JÁ, svého zvířecího EGA, své DUŠE a svého TĚLA, které je stejné, jako EGO zvířat. Pro odstoupení rozumu Boha, v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni neposlušní a vzpurní, propadli křesťanské, militaristické chamtivosti. Zbavit se svého zvířecího, pyšného JÁ, svého zvířecího EGA, své DUŠE a svého TĚLA, je možné pouze z Božího milosrdenství, ZLATA, či SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, který Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dává každému tak, jak sám chce. Tím dělá veškeré zlo, a veškeré dobro, a to na celém SVĚTĚ. Každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, stejně mocný jako BŮH, musí pochopit Boží milosrdenství, kterým je SOUD neposlušných psychiatrů MUDr. Radimského, MUDr. Češkové a jejich Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů farářů všech ekumenických ČARODĚJNIC. Po osmnácti létech mého bláznovství pro Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ v písničce slíbil, že moje přání tříletý, splní najednou. Já si totiž přeji, v době tříletého působení DUCHOVNÍHO Krista, pouze naplnit Boží vůli, splnit všechna přání DUCHOVNÍHO Krista. Tříleté působení nového Krista, je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Mám tedy již šesté, mé tříleté přání, které se má splnit najednou. Od roku 2000,3,6,9,12,2015až2018. Mé šesté tříleté přání, v létech 2015 až 2018, je o tom, aby DUCHOVNÍHO Krista, jako DVOJČATA, nyní porodili strážní psi z VUT v Brně tím, že konečně budou mluvit pravdu o tom, že energetická koncepce Hospodina, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je správná a jedině možná, a že energetická koncepce ekonoma, DÉMONA ministra průmyslu Mládka, pouze na 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je zločinem, je trestným činem. Viz str.21až24. 6.) Kdyby Bůh chtěl, z milosrdenství jeho rozumu, dávno by nový Boží technický lid, čtyři koni, kteří musí v Česku vyjet na nebesa SLOV NOVÝCH NEBES, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že energetická koncepce ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné 100 % obnovitelné energie, je úplný technický nesmysl. Hanebným trestným činem vzpurných, neposlušných psychiatrů MUDr. Radimského a MUDr. Češkové, je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Co např. vzpurný ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, můj psychiatr, v Božím BÍLÉM, OČISTNÉM ÚNORU 2017 zasel tím, že stále slouží svému pyšnému JÁ, svému zvířecímu EGU, místo Bohu ZÁKONODÁRCI, to sklizí Božím SOUDEM, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Měl jsem sen. Ředitel projektantů, Bůh, si mě zavolal, a ptal se, co dělám. Sdělil jsem mu, že pracuji na dvou akcích. Na dvou akcích jsem skutečně pracoval, a to na kapitolách 220 a 221. Hospodin mě sdělil, ať pokračuji pouze na jedné akci, protože druhou dokončím později. Sdělil, abych se snažil jednu akci rychle dokončit, kvůli tomu, že již v únoru 2017, půjdu do důchodu, že odpočinu od opisování textů Písma jinými slovy. Jsem příkladem neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU tím, že pro Hospodina pracuji stále, již 18 let svého bláznovství pro Krista, a to úplně zdarma. Každý, kdo chce nyní sloužit novému Bohu, musí pro něho pracovat úplně zdarma, a to zvýšeným pracovním úsilím, kvůli velké SLÁVĚ DRUHÉHO, BOŽÍHO PŘÍCHODU, do Česka a SVĚTA. Viz str.24až28. 7.) NETVOR MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, který zrušil svůj Boží SOUD, který se prohlásil za spravedlivého a moudrého, a který tím prohlásil nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE za svévolníka, za lháře a zločince, stále nevěří textům Písma o tom, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za neposlušný a vzpurný LŽI LID Česka, než aby zahynulo, celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, strašlivou záhubou. JEDEN ČLOVĚK, který musí zemřít za lid, aby nezahynul celý národ, je Kristus, kterého si Satani kněží rodí na Vánoce jako KLUKA, a to mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu. Dělají to, protože o DUCHOVNÍM Kristu, o novém Bohu, který se nyní rodí sám, ze SLUNCE SLOV Bhagavadgíty, nemají ani ponětí. Boha, jako KLUKA, již nikdo nikdy nesmí vidět. Bůh je DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Ve vzedmutém moři drzých křesťanských, či ateistických SVINÍ Česka, PTÁCI z ODS rodí šílená, Bohem prokletá ptáčátka. KOZLI z ČSSD rodí šílená, Bohem prokletá kůzlátka. BERANI z KSČM rodí šílené, Bohem prokleté ovečky. VOLI, či KRÁVY z KDU-ČSL, rodí šílená, Bohem prokletá telátka. Zlo válek na SVĚTĚ se děje již osmnáct let, kvůli mému psychiatrovi, řediteli, NETVORU MUDr. Radimskému, sekretariat@ pnbrno.cz, který odmítá nového Krista RODIT, odmítá rodit uvedená Boží dvojčata, jako NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, KRÁLOVNU MÍRU, a ŽENICHA, což je jediný Bůh, DUCH SVATÝ. Jer.1/17,3/14,30/5,31/27,32, Zj.19/7až22/21, Př.1/4,7,8/13,17až31/10, atd. DUCHOVNÍ PLNOST má pouze SLOVO NOVÝCH, veškerých NEBES. Viz str.28až30. 8.) Bůh v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že ty DNY SOUDU neposlušných a vzpurných zkrátí, nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy nového Boha musí každý znát, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stane se tak, když se nikdo nebude Bohu vysmívat, pomocí částečky DUCHA Božího, které má křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. KNIHOU ŽIVOTA jsou tyto základní náboženské a vědecké knihy. BHAGAVADGÍTA, TÓRA, BIBLE, KORÁN a SLOVO DOGONŮ z Mali. Také tyto knihy se v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vzájemně doplňují a upřesňují, a tím tvoří PLNOST PÍSMA. Hospodin ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES upřesňuje, že Bohem vyvolené Česko má povinnost, vyjít z nesvobody imperialistického křesťanského militarismu, do svobody celosvětového, mírového Božího království tím, že velké množství pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, úplně zboří všechna SLOVA starých, středověkých NEBES, křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd., mletím NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NEBES NOVÝCH. Homo sapiens, sapiens, pro neposlušnost, v Bohem vyvoleném Česku úplně zanikne tím, že z veškerého TVORSTVA se stanou pouze HOMO SVINĚ, SVINĚ. Až Bůh bude chtít, aby Česko četlo

 

SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou pokorní a úplně poslušní uzdravení, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Česku Bůh snad již umožní pochopit Boží slávu, kterou je jak Boží ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, tak STŘÍBRO, kterým je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, když v ČRo v Brně učiní RANNÍ SVATEBNÍ Boží SHOW, v níž Bůh dovolí změnu tím, že umožní protrhnout panenskou blánu, NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, Zj.19/7. Umožní porodit BOŽÍ SYNY, které vyhlíží všechno tvorstvo, vědce hirs.j@fce.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz. Všichni poslušní již vědí, že ŽENICH, i NEVĚSTA, jsou jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který chce vládnout ve svém, Božím, celosvětovém, mírovém království, neprodleně, od úplňku MĚSÍCE, od 11.2.2017. Viz str.30až33. 9.) Vědci z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou TVORSTVU zodpovědní za mluvení pravdy o Bohu, o OTCI všech náboženství SVĚTA, všech politických a náboženských koryt, všech vod, a tím za pravdu o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Hospodinově STŘÍBŘE. Bůh je PRAMENEM v HOŘE, je v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pramen v HOŘE již není JÁMOU, či HROBEM. Je ŘEKOU, po které lze dospět do zahrady celosvětového, Božího mírového království, energeticky neotřesitelného. Bohem v Písmu vyvoleném Česku, všichni s číslem 666 = www, mají povinnost mluvit pravdu o Bohu, a tím také pravdu o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Vše uvedené, je dle Písma, a pohádky O PRSTENU a MUŠLI z ČRo2. Všichni DUCHEM CHUDÍ křesťanští hledači Boha, z TWR, z Proglasu, atd., mají pouze křesťanskou částečku DUCHA BOŽÍHO. Např. drzá MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, Satan, či NETVOR Heřmanovský info@hladamboha.cz, honza@hledamboha.cz, atd., jsou sami sobě krutým zmijím jedem tím, že ve stachu z pravdy o jediném Bohu SVĚTA, o ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a ve strachu z PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se zbaběle vzdali rozumného uvažování. Proto, aby neposlušné HOMO SVINĚ, SVINĚ zachránily svoje KORYTA, špinavých křesťanských, ateisticých vod, zemřeli strachem z lidí pokorných, a úplně poslušných, kteří přinesou TVORSTVU RADOSTNOU ZPRÁVU, o druhém příchodu DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Bůh nyní nepříchází kvůli trestání křesťamské chamtivosti, která je modloslužbou, jako v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Podruhé přichází v novoluní v únoru 2017, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Po 18-ti létech mého bláznovstí pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Bohem vyvoleném Česku, se nikdo k Bohu nevrátil. Bůh proto způsobil, že z úst křesťanské Boží trojice, které lidé slouží místo Hospodinu, z úst drzých křesťanských Bohů, Baalů, prezidentů Zemana, Putina a Trumpa, šlehá pekelný oheň hrabivosti, která je modloslužbou, horečného zbrojení, a nesmyslných válek s muslimy, o území s fosilními palivy. Privilégia mají nyní od Boha ti pokorní a úplně poslušní, kdo se svými skutky vrátí k Hospodinu tím, že vyženou od koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všechny vzpurné a neposlušné, drzé HOMO SVINĚ, SVINĚ proto, aby mohli všichni nově bydlet, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelně, v nových městech, a v nových sídlištích, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napiše www. Porodnictví v Česku špatně funguje, protože stále rodí třídy boháčů a chudáků, mezi kterými nemůže být mír. Porodnictví má nyní povinnost rodit DUCHOVNÍHO Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je. Bez Božího rozumu je každý neposlušný a vzpurný člověk pouze NÁCKEM, SATANEM, učeným hlupákem, protože o DUCHOVNÍM Kristu nemá ani ponětí. Práce člověka nešlechtí, protože všechno co lidé dělají, vede k energetické záhubě, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Smog od provozu aut nebude, až místo politiků pravice a levice, bude nad TVORSTVEM celého SVĚTA panovat Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, protože vyjde, na východních nebesích, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Viz str.33až36. 10.) Nový Bůh, Vám Rómům z Bronxu, setře každou slzu s očí, SLOVEM NOVÝCH NEBES, když uvěříte textům Písma o tom, že HADI OHNIVCI z PČR z náměstí Svobody v Brně mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, jsou pomocníci vládnoucích NETVORŮ, kterým, dle vůle Boží, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vůdce KOZLŮ ČSSD, premiér Sobotka, zločinec ekonom, ministr průmyslu Mládek, a DÉMON ministr financí Babiš. Já pošetilec nejsem. Přišly dny odvety, kvůli křesťanské velké nepravosti, kvůli nevraživosti vládnoucích Baalů a DÉMONU, vůči všemohoucímu a vševědoucímu Hospodinu zákonodárci a SOUDCI. Oz.2/18až9/7,15,15až14/3. Poslušným již schází pouze vytrvalost k vyvleční politiků pravice a levice, a jejich Bohů, bankéřů, od jejich koryt, ke společným korytům, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Viz str.36až38. 11.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.38až39. 12.) Nikde na SVĚTĚ se nestaví sídliště a města tak, aby byl Hospodin spokojený. Bůh se nad Božím technickým lidem VUT v Brně smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, když se lidé, ve svém utrpení, rozhněvají na své Bohy, na DÉMONY, na ekonomy, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Viz str.39až40. 13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol, o špatné koncepci energetiky všech vlád Česka. Viz str.40až43. 14.) Všichni neposlušní a vzpurní, shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového trestajícího Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, do soboty, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Bůh se soudí především se Satany kněžími. Ti, po vyjití ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, místo spravedlnosti Božího království, almužnou a charitou nastolili zlo. Viz str.43až48.

 

1.) Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, se nad Českem smiluje, ZLATEM, či SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je vejití do odpočinutí Žid.4/9, od nesmyslného ničení fosilních paliv, když v Česku najde mnoho pokorných, a poslušných služebníků, K.M.1/4,6/6,24,12/17,27, kteří jako dospělí, odpovědní, Dan.11/39,12/2, a Bohu vděční za SOUD neposlušných a vzpurných psychiatrů, Baalů ředitele MUDr. Radimského a emeritní ředitelky MUDr. Češkové, budou dělat RANNÍ SVATEBNÍ SHOW, DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, která, dle Božího slibu, jako představení, bude úspěšná, viz další text. Česko má NOVÉ NEBE od roku 2006, kdy z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES již bylo jasné, že drzí psychiatři, Baalové MUDr. Radimský a MUDr. Češková tím, že ze mě dělají blázna, či dokonce v Lidových novinách blázna nesvéprávného, zdržují DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, ke své vlastní záhubě. Především kvůli nim, neposlušným a vzpurným NETVORŮM, nemáme NOVOU ZEMI celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, kde bude přebývat objasněná Boží spravedlnost, Boží majetkové roviny, Iz.63/14,18,65/15,66/24, celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, atd. Vůle Boží je, aby MUDr. Radimský a MUDr. Češková dovolili Bohu splnit svoje zaslíbení pochopením, že Bůh má s nimi velkou trpělivost. Až nebudu bláznem, Bůh dovolí Česku jít dál. Žid.6/3,6. Dovolí Satanům kněžím, např. faráři Dominikovi fara@domasov.info, a Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, výrobkům lidských rukou, ZBRANÍM, PRACHŮM, a BOHÁČUM, BANKÉŘŮM, ZBROJAŘŮM, atd., neříkat náš Bůh. 2.Petr.2/21,3/9až16, Oz.2/18,14/3, Řím.1/18,11/32, 1.Kor.1/27,15/33.

 

Bože VŠEMOHOUCÍ, který jako OTEC zakladatel víry v Boha, a ve TVŮJ technický rozum, který jako UČITEL víry v Boha bdíš nad všemi národy SVĚTA, neodkládej svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, kterým je TVÉ sobotní odpočinutí od díla energetické zhouby, v hlavách neposlušného technického lidu, ze sobotního úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017, ve TVÉM, Božím vítězném BÍLÉM únoru, na úplněk MĚSÍCE v březnu 12.3.2017, kvůli totální drzosti Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Žid.4/7,10,12,6/3,6,9/28,8/10až12/28, Jan1/1až15/25, Oz.2/18až14/3, Mat.5/3,9až20,23/7, Žalm37/5,11,35,38,50/16,22,81/4,82/5,97/6,102/18,27,132/5,8, atd. Vždyť stávající Bohové neposlušných a vzpurných lidí, drzí Satani kněží všech světových církví, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických či muslimských, zplodili cizí syny, neposlušné a vzpurné Baaly a DÉMONY, místo BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných. Ať den SOBOTNÍHO ODPOČINKU od díla křesťanské, militaristické a jiné energetické zhouby, a od TVÉHO díla ničení všeho, co jsi zasadil částečkou svého Božího rozumu, pomocí DUCHEM CHUDÉHO křesťanství, judaismu, buddhismu, hindiismu, islámu, atd., nastane již při úplňku MĚSÍCE, v Tvém Božím BÍLÉM VÍTĚZNÉM ÚNORU, v sobotu 11.2.2017, a ne až v úplňku v březnu 12.3.2017. Vždyť TVOJE konečné vítězství, v době TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, nad vládnoucími Baaly a DÉMONY, a nad jejich Bohy, nad Satany kněžími, nad vojenskými kaplany, a nad jejich Bohy, nad ZBROJAŘI, a nad politiky pravice a levice, nastane neprodleně tím, že v Česku budou otevřeny tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY. V nich jsou neposlušní a vzpurní, to je mrtví, souzení podle svých činů, zapisovaných již cca 18 let, pomocí textů slov Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od doby, kdy můj psychiatr, ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, mě drze prohlásil za blázna, pro neznalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ke své záhubě. Všichni neposlušní, chamtiví, to je mrtví modloslužebníci, kterých v křesťanském militarismu a imperialismu v Česku, po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, vzešel plný počet, jsou souzení dle svých zlých činů, kterými naprosto nesmyslně ničí fosilní paliva, a tím planetu zemi, kteří jsou zapsaní v sedmi PAMĚTNÍCH KNIHÁCH těchto textů. Bůh se nad Českem a SVĚTEM, nad technickým lidem smiluje, ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, až neposlušný ředitel ČRo v Brně Ostry jaromir.ostry@rozhlas.cz, povolí úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové celosvětové zahrady, dospělému a odpovědnému redaktoru Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, učinit v ČRo v Brně SVATEBNÍ SHOW s DUCHEM SVATÝM tím, že porodí z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, Boží moudrost DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE do Česka proto, aby se neprodleně naplnilo všechno, co je o Česku uvedené v Písmu. Tento text se stane KNIHOU ŽIVOTA, až se zapíše první úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, který pochopí, že vejití do svobody, znamená zbavit se závislosti na SKÁLE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd. Bůh se nad Českem smiluje v jedinou hodinu, či v jediný den, když KNIHA ŽIVOTA SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od jediného Boha SVĚTA, bude čtena tak, že se bude vzájemně doplňovat a upřesňovat tak, že bude zřejmé, že DRUHÝ PŘÍCHOD Boha má Česko učinit neprodleně, v novém DNES, v úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017. Boží vůli je, aby drzé Česko, se trestajícího Boha bálo strachem, jaký ještě nikdy nebyl, kvůli jeho ničení staré křesťanské země. Žid.3/9,4/7,10až6/3,6až8/10až12/28,13/17, K.M.1/4,6/6až24,7/16,12/10,17,27,19/6, Mat.5/3,9,14,18,20až23/7, Sír.5/15,7/16,13/18,19/20,25,32/15až42/19,24,43/26,31, Jer.1/17až6/19,28až23/12,15,29,32,30/5,31/27,32až51/58, Bhag.15/15,16,16/1až24, Zj.1/1až19/7až20/11až22/21, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21až3/9až16, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,81/4,82/5,102/18až132/5,8, Sk.3/23,7/42, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, atd. Rómové z BRONXU z ulic Vlhké, Bratislavské, Francouzské a Staré, iqrs@iqrs.cz, kteří trpíte kvůli firmě chamtivých, neposlušných to je mrtvých modloslužebníků, DÉMONŮ Dolfin, brno@dolfin-re.cz, kteří svádějí lid ekonomickými, DÉMONSKÝMI naukami. Mají vypálený cejch zrádců Boha, na svém vlastním svědomí. Jste hlupáci, když se necháte vystěhovat. 1.Tim.4/1až5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7až6/7, atd. Bože dej, ať všichni pokorní a úplně poslušní BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO pochopí, že jak Baalové z iqrs@iqrs.cz, stejně tak Baalové z brno@dolfin-re.cz, jsou pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA, jenom broučci. V zimním čase 2017 zalezli před hněvem Boha do škvír. Když v Božím VÍTĚZNÉM ÚNORU 2017, vyjde v Česku SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, ulétnou do říše ticha, či na smetiště dějin, a nebude jich. V Česku již nikdo nebude vědět, kam se vzedmuté moře neposlušných a vzpurných, to je mrtvých křesťanských, ateistických a jiných HOMO SVINÍ, SVINÍ, podělo. Pro STAROU, křesťanskou a ateistickou, neposlušnou a vzpurnou zemi v Česku již není místo. Všechny vzpurné a zpupné militaristické a jiné chamtivé SVINĚ, všechny modloslužebníky, které zastihl Boží SOUD neposlušných a vzpurých, Bůh zničí. Ateistická a křesťanská NEMLUVŇÁTKA, musí zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin. V Česku již bude nejenom NOVÉ NEBE, ale také NOVÁ ZEMĚ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, s novou vládou Česka, zřízenou dle textů v předchozich kapitolách. Nahum1/4,9až3/6,10,13,17,19, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.1/1až20/11až22/21, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mich.2/3,4,10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.5/4,16,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Kor.1/27až15/33. Děsivá křesťanská a ateistická temnota neposlušných, vzpurných, to je mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ v Česku nastala za 6,3 roků, Dan.8/14, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v roce 2006, kdy dle Boží vůle, dle textů Písma, jsem navrhl ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, vystavený dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Svatyně SLOV NOVÝCH NEBES, měla dojít Boží spravedlnosti již v roce 2006. Dan.8/14až11/39,12/2, Jer.1/17až12/2,4,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Ám.3/7až5/10 až25,8/2,11, atd. Kvůli textům Písma, o neprodleném DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, na VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, mě před cca 18-ti léty, Baal, vlastník, Bůh, ateistického a křesťanského LŽI LIDU Česka, DUCHEM CHUDÝ NETVOR ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, drze prohlásil za blázna, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. V roce 2006 ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, mě prohlásila v Lidových novinách dokonce za blázna nesvéprávného. Na redaktory Lidových novin v Brně, a na HOMO SVINI, SVINI, MUDr. Češkovou, jsem v roce 2006 podal žalobu předsedovi MS v Brně JUDr. Pořízkovi msoud@msoud.brn.justice.cz, infocentrum@msoud.brn.justice.cz, podatelna@msoud.brn.justice.cz. JUDr. Pořízek mě po mnoha urgencích přijal. Přinesl jsem mu výkresy DOMU ZIMNÍHO BYTOVÉHO, vystaveného dnes ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, a cca dvě hodiny jsem mu objasňoval texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti DRUHÉHO PŘÍCHODU BOHA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na VUT v Brně, ČVUT a k projektantům. Objasňoval jsem mu nezbytnost pokory a úplné poslušnosti veškerého technické lidu SVĚTA, kvůli nastolení dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Objasnil jsem mu, že z Božího milosrdenství, Božího rozumu, je z Písma zřejmé, že energetickou spásou je odpočinutí všech států SVĚTA od energetické zhouby, od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, nesmyslných válek o území s fosilními palivy, atd. a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin vyžaduje, aby fosilní paliva TVORSTVU vydržela ještě 2000 let. Proto je naprosto nesmyslné, aby vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, vlastníci DUCHEM CHUDÉHO křesťanského a ateistického LŽI LIDU, a jejich Bohové, Satani, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani ZBROJAŘI, je úplně zničili ještě v tomto století. Žárlivě milující Hospodin se nad vládnoucími Bohy, Baaly a DÉMONY, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nemiluje tak dlouho, dokud já budu bláznem za to, že opisuji texty Písma jinými slovy o tom, že chce, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, byl jediným vládcem celého SVĚTA. Aby Česko zajistilo, že celý SVĚT bude realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky. Odpověď DUCHEM CHUDÉHO JUDr. Pořízka podatelna@msoud.brn.justice.cz, byla katastrofická nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Prohlásil, že já, blázen, uznaný MUDr. Radimským, a MUDr. Češkovou, nemám žádné právo v LN zveřejnit na svou obhajobu článek, který by objasnil, že Bůh, žádného DUCHEM CHUDÉHO blázna, který slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, místo Bohu, nenechá bez trestu.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Den SOBOTNÍHO ODPOČINKU od díla křesťanské, militaristické zhouby, nastává při úplňku MĚSÍCE, v Božím BÍLÉM ÚNORU, v sobotu 11.2.2017. Žid.4/9,6/3,6, Jer. 6/19,28,31/27,32, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, Oz.2/18až5/7,15až14/3, 2.Petr.2/21, 3/9. Žádost o trestní stíhání mého psychiatra, vzpurného ředitele MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova @fnbrno.cz. Trestní oznámení je podáváno JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@osz.brnm.justice.cz, a nadřízenému úřadu MSZ, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ksz.brn.justice.cz. Ředitel MUDr. Radimský, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že mě cca před 18-ti léty, i dnes, v Božím, BÍLÉM únoru 2017, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU DUCHOVNÍHO Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 11.2.2017, prohlásil za blázna, ke své vlastní záhubě. Tím, že ze mě drze dělá blázna, a tím marní tento čas PŘÍCHODU Krista v době, kdy je DUCHOVNÍ Kristus PÁNEM nad SOBOTOU, dne 11.2.2015, Česko a TVORSTVO marní čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, čas své energetické spásy, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech v celosvětovém, mírovém, Božím království. Všichni vzpurní a neposlušní, kteří mají pouze částečku Božího DUCHA křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, či islámu, marní čas tím, že odmítají plnit vůli Boží, protože nechápou, že nastaly zlé dny odstoupení rozumu VŠEMOHOUCÍHO Boha, od všech neposlušných, vzpurných, HOMO SVINÍ, SVINÍ, kteří mají pouze uvedenou částečku DUCHA SVATÉHO. NETVOR, ředitel MUDr. Radimský, tím, že mě stále dělá blázna, bere všemu TVORSTVU dobré jídlo NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, marní všichni ke své záhubě, kvůli němu, nevzkžíšenému z mrtvých ateistických a křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Všichni mají za bláznovství Boží vůli, kterou je vytvoření celosvětového, mírového Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Místo Bohu, všichni dopřávájí místo ĎÁBLŮM, např. Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, nebo Satanu biskupu Cikrlemu mladez@apha.cz, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mladez@arcibol.cz. Uvedení Satani Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, svým Bohům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, MAJETKU a ZBRANÍ, a ne Bohu. Kdo má za Boha PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, vojenské kaplany a výrobky lidských rukou, nemůže vstoupit do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neužitečné skutky křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, muslimské, politické, militirastické, imperialistické, fašistické, komunistické a jiné tmy, jsou k energetické, ekologické a mravní zkáze Česka a celého SVĚTA. Kdo chce, jako neposlušný a vzpurný sloužit vládnoucímu LŽI LIDU, od kterého Hospodin odstoupil, svým DUCHEM v PLNOSTI svého SLOVA, jde k energetické záhubě, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Když Bohem vyvolené Česko, noví kněží, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, promarní tento čas PRAVÉHO POLEDNE DNE PÁNĚ, DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, ve kterém VŠEMOHOUCÍ Hospodin nastolí PRAVÝ SOBOTNÍ ODPOČINEK tím, že bude, při úplňku MĚSÍCE, v Božím BÍLÉM ÚNORU, v ÚNORU PEREL, v ÚNORU VESNY, v sobotu DNE PÁNĚ 11.2.2017, PÁNEM NAD SOBOTOU pro celý SVĚT, trestající Bůh, jím vyvolené Česko, úplně zničí. Proto nebuďte nerozumní. Pochopte vůli Páně. Efezs.4/25,5/5,7,11,15, Žid.4/9,10,6/3,6,8/10,9/28,12/28, 5.Moj.30/12,18,32/16až43, Mich.4/12,5/9, Ám.3/7,5/18,8/11, 2.Petr.2/21až3/9,12až16, Iz.29/11až24až59/10, Žid.37/5,11,35,38až81/4,82/5až150/6, Luk.6/5,12/47, atd. Vůli Boží je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka nezdržovalo. Aby od soboty, od úplňku MĚSÍCE, od 11.2.2017, ode DNE DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, pochopili texty Písma o tom, že odborníci na energetiku, a odborníci na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, živení odjakživa. Aby veškerý technický lid pochopil, že DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v Božím, BÍLÉM, VÍTĚZNÉM ÚNORU, v sobotu 11.2.2017, je pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boha, Božím milosrdenstvím. Trestající Hospodin, umožňuje úplně zničit každého, kdo nesmyslnou výrodou, výstavbou, dopravou, spotřebou, atd., ničí nesmyslně planetu ZEMI. Bůh úplně zničí každého, kdo odmítne mluvit texty SLOV NOVÝCH NEBES, o DRUHÉM PŘÍCHODU Boha, do jím v Písmu vyvoleného Česka, který Bůh tvoří, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Každý, kdo věří úplně pomatenému vládnoucímu, politickému, ekonomickému, náboženskému, technickému LŽI LIDU vládnoucích pokrytců, zločinců a lhářů, kteří si vytvořili systém mluvení lží a pokrytectví, místo novému Hospodinu, jde k záhubě, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Česko bude trestajícím Bohem úplně zničeno. Efezs.4/25,5/5,7,11,15, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11až57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

3.) Odpuštění křesťanských hříchů STARÉ ZEMI, kterou je křesťanská chamtivost, která je modloslužbou, kterou je nesmyslné horečné zbrojení, a nesmyslné války o území s fosilními palivy a surovinami, které jsou k energetické, ekologické a morální SMRTI Česka a SVĚTA, může nastat pouze v případě, když velké množství pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, veřejně v médiích vyzná svou lásku k jedinému Bohu SVĚTA, vyznáním lásky k jeho PŘÍKAZŮM, a k ZÁKONŮM POLE VĚDY Písma, o úplném zničení STARÉ, plesnivé, shnilé, křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické a islámské ZEMĚ, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Bůh je přítelem každého, kdo např. s křesťany, či s ateisty, nebude mít nic společného, protože ví, že všichni vzpurní a neposlušní jsou LŽI LIDEM, kteří ve všem lžou, protože jako HOMO SVINĚ, SVINĚ, místo Bohu, slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, vlastníkům STARÉ ZEMĚ, kterou Bůh ničí, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných HOMO SVINÍ, SVINÍ. Energeticky spasen, z milosrdenství Božího rozumu DUCHOVNÍHO Krista, může být pouze každý pokorný a úplně poslušný služebník jediného Boha SVĚTA, kdo v médiích otevře KNIHU ŽIVOTA, což jsou všechny náboženské knihy, které jsou BOŽÍ SLÁVOU tím, že se vzájemně doplňují a upřesňují. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, dokud ti, kdo lžou o Hospodinu, a o koncepci energetiky, vytvořenou ministrem průmyslu Mládkem, nebudou vědět, že lžou jenom ke své vlastní záhubě. Bůh v Písmu uvádí. Může si TVORSTVO vytvořit Bohy. Odpovídá si, že nemůže. Když si např. křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, na Vánoce, jako Boha, porodí svého křesťanského KLUKA, mletím protikladných křesťanských žvástů, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, BOHA si neporodí. Bůh v Písmu uvádí, že křesťanský Bůh, v několika dalších dnech zemře, protože všem, kteří nějakou rozumnost mají, je zřejmé, že křesťanský KLUK pase pouze křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, a ne celý SVĚT, protože pouze celý SVĚT je CHRÁMEM PÁNĚ. Křižovat křesťanského KLUKA na Velikonoce je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vždyť SVATYNĚ Boží, kterou je Bohem vyvolené Česko, měla dojít Boží spravedlnosti, již na Velikonoce v roce 2006. Měla dojít Boží spravedlnosti, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za cca 6,3 roků, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na Velikonoce v roce 2006. Dan.8/14až11/39. V této době však ze mě udělali v redaktoři z Lidových novin v Brně, psychiatři ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz, a spolu s nimi předseda MS v Brně JUDr. Pořízek podatelna@ msoud.brn.justice.cz, nesvéprávného blázna. Vůle Boží je, aby v Česku každý, kdo bude na Velikonoce křižovat křesťanského KLUKA, narozeného na Vánoce 2016, protikladnými křesťanskými žvásty, byl prohlášen za nesvéprávného blázna za to, že místo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, psychiatrům a Satanům kněžím. Hospodin, který řídí SVĚT tak, jak si to v Písmu předsevzal. Např. v Berlíně již zbořil zeď, která v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, oddělovala DUCHEM CHUDÉ komunisty, od DUCHEM CHUDÝCH křesťanských imperialistů, kapitalistů a militaristů, a jejich Bohů, Satanů kněží. Vůli Boží je, aby život měl nový smysl tím, že z každého člověka, z žida, který slouží PRACHŮM, místo Bohu, a z každého křesťanského pohana, z křesťanského ateisty, např. z ředitele ČRo Brno Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, který slouží PRACHŮM, místo Bohu, byl člověk nový, pokorný a úplně poslušný tím, že bude sloužit SLOVU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a tím novému Bohu tak, jak se mu to líbí, s bázní a s úctou. Vůli Boží je, aby Česko stvořilo nové TĚLO DUCHOVNÍHO Krista tím, že neprodleně vytvoří NOVOU VLÁDU Česka, pokornou a úplně poslušnou, s mocí nového VŠEMOHOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dle textů v minulých kapitolách. Aby tím mohl Bůh v Česku vytvořit celosvětový mír, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Až Bohem v Písmu vyvolené Česko, v jednotě DUCHA PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH NEBES Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, a SLOV DOGONŮ z Mali, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, spočine před OTCEM všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, Hospodin Česku dovolí nastolit celosvětový mír tím, že sám stvoří celosvětové Boží království energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Až v Bohem vyvolenému Česku bude nastolen mír s trestajícím Hospodinem, s OTCEM všech náboženství SVĚTA, a všech vlád SVĚTA, bořícím vše, co zasadil částečkou DUCHA SVATÉHO, kterou má, křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, kapitalismus, imperialismus, militarismus, socialismus, fašismus, atd., Hospodin, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v celosvětovém míru Božího království, dovolí křesťanským, militarstickým pohanům, zbořit zeď, která odděluje chudáky v Mexiku, do boháčů v USA, a která působí svár. V křesťanském a jiném vzdorokrálovství, existují boháči a chudáci, kvůli tomu, že drzí Satani kněží v Česku, mají pouze křesťanskou částečku Božího DUCHA. DUCHEM CHUDÍ boháči, a DUCHEM CHUDÍ chudáci, do bran celosvětového Božího království, nemohou vstoupit. Pro vytvoření nové, obnovitelné energetiky, ve všech státech SVĚTA, Božím rozumem, nikoli rozumem učených hlupáků VUT v Brně, ČVUT a projektantů, potřebuje nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, celosvětový mír. Rozum učených hlupáků technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od lidských TĚL a DUŠÍ, je pouze geneticky prasečí. K nové Boží rodině patří pouze pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční, za SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských, ateistických a jiných HOMO SVINÍ, SVINÍ. Při odstoupení rozumu Hospodina, v DUCHU PLNOSTI Písma, se z lidí stávají pouze pokrytci, lháři a zločinci. Z nového technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, se stávají pouze UČENÍ HLUPÁCI, kteří jsou příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, kvůli lžím o koncepci energetiky, Bohem prokletého DÉMONA, ekonoma, ministra průmyslu Mládka, viz další text. V případě další neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, Bůh v Písmu Česku slíbil, že je úplně zničí. Technický LŽI LID VUT v Brně, ČVUT a projektanti, které Bůh, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem odjakživa živí, místo toho, aby Kristu byli vděční, že Bůh jím, a v Písmu vyvolenému Česku, garantuje věčnou slávu v případě, když neprodleně budou iniciovat svolání kongresu energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze, mě tvrdí, že se k Hospodinu nikdy nevrátí, a že za svou technickou debilitu, pro svou DUCHOVNÍ CHUDOBU, se nikdy nebudou stydět. Tvrdí mě, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nikdy nebudou studovat, protože se jim Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, o Boží, majetkové, celosvětové rovnosti, hnusí. Je to z toho důvodu, že EGO jejich pyšného JÁ, jim nedovoluje logicky myslet. Bůh přesto stále vyčkává. V Písmu slíbil, že se nad úplně poslušným, a úplně bezmocným technickým lidem smiluje, ze svého milosrdenství. SMYSLEM ŽIVOTA je nyní sloužit Bohu požadováním, aby orgány činné v trestní řízení nezrušili Boží SOUD DUCHEM CHUDÉ vládnoucí elity, která se vzdala rozumného uvažování o správné koncepci energetiky, a postavili lháře na pranýř. Bůh je Spasitelem pouze v PLNOSTI SLOVA. Efezs.4/25,5/5,11,14,15,18, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jeremiáš1/17,5/7až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd.

 

4.) V Bohem v Písmu vyvoleném Česku, Bůh stále nemůže stvořit nového člověka, pokorného a úplně poslušného, nového služebníka DUCHOVNÍHO Krista, kvůli tomu, že nelze dát v médiích, a ve školství, na svícen texty tohoto SOUDU všech vzpurných a neposlušných HOMO SVINÍ, SVINÍ. Stále nikdo nevěří textům Písma, že trestající Hospodin, který vede Česko, dle svého plánu, dle textů Písma odjakživa, již totálně pokořil pyšné lidké JÁ, pyšné EGO např. ŽIDŮ tím, že je s pomocí svého služebníka Hitlera, nechal zabít v plynových komorách. Trestu nyní neujde nikdo, kdo bude v Česku sloužit majetku, PRACHŮM, ZBRANÍM, Satanům vojenským kaplanům všech ekumenických ČARODĚJNIC, místo SKÁLE, kterou je HORA HOSPODINOVA DOMU, jeho veškerého Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Můj neposlušný a vzpurný psychiatr ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češkové eceskova@ fnbrno.cz již osmnáct let, a také nyní, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v únoru 2017, dělají ze mně stále blázna, a to kvůli opisování textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy. Proto všichni lidé Česka a SVĚTA, novým DUCHEM CHUDÍ, jsou stále neposlušní a vzpurní pokrytci, lháři a zločinci. Energeticky spasení, Božím technickým rozumem, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v celosvětovém, mírovém Božím království, mohou být pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci nového Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Každý, kdy nyní poklekne před novým Hospodinem, který o sobě všechno řekl, v NOVÉ, a VĚČNÉ ŽIVÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Protože každý pokorný a úplně poslušný služebník Hospodina, zná vůli Boží, kterým je nastolení celosvětového, mírového, Božího království, a to neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nikdo poslušný se již nemusí dotazovat Satanů kněží na Boha, protože ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BŮH, znát jak nového Boha, tak jeho dokonalou lásku, jeho příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, atd. Můj neposlušný a vzpurný, drzý psychiatr, NEMLUVŇÁTKO, NETVOR, ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, a MRZKÁ ŽENA, emeritní ředitelka MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, přestože uvedené texty Písma znají již cca 18-náct let, ze mě, z proroka třetího v Boží slávě, po Otcích Bohu navěky milých, Marxovi a Engelsovi, stále dělají blázna. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/25,28,32/15,33/16,42/24,43/26/31,45/23, Žalm37/5,11,35,38,50/16,22,106/30až132/5,8až137/7až150/6, Řím.1/18až11/28,32, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 4.Moj.18/23,23/19,24až25/11, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Ředitel MUDr. Radimský, tím dělá blázna z jediného Boha SVĚTA, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Protože vzpurný ředitel MUDr. Radimský, stále dělá cenzuru na dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je nezbytné tohoto vzpurného, neposlušného učeného hlupáka vyšetřovat, zbavit svéprávnosti, a také ho proklínat, dle textů Písma, což vše je vůle Boží. Ám.3/7až5/10až25až8/2,11, Řím.1/18až11/28,32, 1.Kor.1/27až15/33, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,6/3,6,8/10až12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, atd. Bůh se nad Českem smiluje, ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, až na učeného hlupáka, Baala MUDr. Radimského, který pyšným JÁ svého EGA, slouží TVORSTVU, místo Hospodinu, společně se mnou, vyhlásí kletbu zástupy pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, takto. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Oz.2/18až14/3, Řím.1/18až11/32, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Ať Tě panovník Hospodin usmrtí, ty vzpurná, neposlušná, to je mrtvá HOMO SVINĚ SVINĚ tím, že Ti nedá žádnou rukodělnou dovednost, žádnou rozumnost, ani paměť. Iz.65/15až66/24, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr. 2/21až3/6, K.M.1/4až7/12,16až19/6, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. At Tebe převrátí i s vozem, na kterém jezdíš. Ag.2/18až22, atd. Ať Tebe, učitele lží, na smrtelné posteli zabije rakovinou, kterou svými žvásty o psychice šíříš, stejně jako drzého Satana kardinála Vlka. Sír.5/5,7/16,11/26,13/18,19/20,25,23/19až43/26,31, 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Jan1/1až8/42až15/25, atd. Ať ti spadne na hlavu nějaká střecha, špatně postavená, jako spadla na nové hale v České Třebové, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušného technického lidu, atd., dle všech textů Písma pro trestání neposlušných, to je mrtvých HOMO SVINÍ, SVINÍ. Oz.2/18,9/7,12,15až 14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/6, Luk.1/53,13/4až17/10,20,34,až21/15, atd. Po vykonání SOUDU s NETVOREM MUDr. Radimským, Bůh nazve své nové služebníky, pokornými a úplně poslušnými HOMO SVINĚMI, SVINĚMI v případě, že úplně zničí všechny, kdo na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, si drze přivlastnili BOŽÍ SLOVO, které Bůh napsal, kvůli své slávě DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka. Iz.65/15, 2.Petr.2/21. Např. částečka DUCHA SVATÉHO, kterou má temnota křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu a islámu, je určená k úplnému zničení Česka, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Žid.9/28, Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Na křesťanské HROMNICE, 2.2.2017, v roce trestů DUCHEM CHUDÝCH Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých, DUCHEM CHUDÝCH Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, není O HODINU VÍCE. Je PRAVÉ POLEDNE, ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v trvání od roku 2000, do roku 3000, kdy Bůh vede do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, do mírového Božího království každého, kdo prosadí majetkovou Boží rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. PÁN, jediný OTEC všech náboženství SVĚTA, je uváděn tímto do CHRÁMU PÁNĚ každého geneticky zvířecího TĚLA, úplně poslušného. CHRÁMEM PÁNĚ bude každý, kdo pročistí svou HLAVU, či svou LAMPU, od křesťanských militaristických žvástů NETVORA, ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Těhotný novou vírou v jediného Boha SVĚTA bude každý, kdo pochopí, že energetická koncepce DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie, je trestným činem, je zločinem. DÉMON Mládek, svými DÉMONSKÝMI naukami, vede úplně pomatené, DUCHEM CHUDÉ Česko, do HROBU, či do JÁMY energetického HROBU, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, viz další text. Energeticky spasen, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, Boha SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, může být každý pokorný a úplně poslušný Bůh, kdo nebude mít nic společného se zločincem, s DÉMONEM Mládkem, s NETVOREM psychiatrem Radimským, atd., tím, že se úplně podřídí vůli Hospodina. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Lidé dělají to, co se Hospodinu líbí tím, že při Božím sestoupení do Česka, v BÍLÉM Božím vítězném ÚNORU 2017, nikdo nemá ve své moci své pyšné JÁ, svého zvířecího EGA, své DUŠE a svého TĚLA, které je stejné, jako EGO zvířat. Pro odstoupení rozumu Hospodina v PLNOSTI SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni neposlušní a vzpurní, propadli křesťanské, militaristické chamtivosti. To, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, a jejich Bohové, Satani kněží všech církví, svádějí křesťanský a ateistický LŽI LID Česka svými DÉMONSKÝMI NAUKAMI bankéřů a ekonomů, a že tím vládnou místo VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, je viditelné a zřetelné, pro všechny znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je zřetelné a viditelné, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, jsou pokrytci, lháři a zločinci, kteří, dle vůle Boží, mají na svém svědomí vypálený cejch vzbouřenců proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vybudování celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Zbavit se svého zvířecího, pyšného JÁ, svého zvířecího EGA, své DUŠE a svého TĚLA, je možné pouze z Božího milosrdenství, ZLATA, či SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, který Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dává každému tak, jak sám chce. Tím dělá veškeré zlo, a veškeré dobro, a to na celém SVĚTĚ. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na úsvitu třetího křesťanského dne, v novém tisíciletí, od roku 2000, do roku 3000, v PRAVÉ POLEDNE, ve VÍTĚZNÉM BOŽÍM ÚNORU 2017, v ÚNORU PEREL od DUCHOVNÍHO Krista, každý pokorný a úplně poslušný služebník nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, musí dokonale znát, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, až mnoho znalců SLOV NOVÝCH NEBES pochopí svou bezmoc, svého boje, proti VŠEMOHOUCÍMU Bohu, proti jeho dokonalé majetkové rovině mírového, celosvětového, Božího království. Každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, či BŮH, musí pochopit Boží milosrdenství, kterým je SOUD vzpurných a neposlušných psychiatrů MUDr. Radimského, MUDr. Češkové a jejich Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů farářů všech ekumenických ČARODĚJNIC. Neposlušní a vzpurní mají ve svých LAMPÁCH, ve svých HLAVÁCH, pouze starý a prošlý program částečky DUCHA SVATÉHO, kterým je křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, islám, ateismus, atd., kterým je imperialismus, militarismus, kapitalismus, komunismus, fašismus, atd., který je k energetické SMRTI TVORSTVA, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, viz GRAF o energetice ve FOTOGALERII, a viz konec kapitoly 176, v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Boží vůli je, aby celé, pokorné a úplně poslušné Česko, se k DUCHOVNÍMU Kristu vrátilo neprodleně, ve vítězném Božím únoru 2017, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 11.2.2017 tím, že mnoho úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, donutí vzpurného a neposlušného ředitele MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, mého psychiatra, aby ze mě přestal dělat blázna. Vzpurný a neposlušný ředitel MUDr. Radimský, můj psychiatr, dnes, v Božím BÍLÉM, OČISTNÉM, VÍTĚZNÉM ÚNORU 2017, v ÚNORU PEREL, sklízí SOUDEM Božím to, co zasel před 18-ti léty tím, že mě prohlásil za blázna. Totéž sklízí na Božím SOUDU drzá křesťanská svině, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, která mě v roce 2006, v Lidových novinách, dokonce prohlásila za blázna nesvéprávného. Před cca 18-ti léty, MUDr. Radimský a MUDr. Češková, ve službě svému pyšnému JÁ, svého zvířecího EGA, prohlásili nového Hospodina za zločince a lháře, sebe prohlásili za moudré a spravedlivé tím, že prohlásili SVOBODU SLOVA, a NÁBOŽENSKOU SVOBODU, a tím pravdu o jediném Bohu SVĚTA, a pravdu o správné Boží koncepci energetiky, za přežitek. NETVOŘI MUDr. Radimský, a MUDr. Češková tím, že mě prohlásili za blázna, prohlásili za blázna VŠEMOHOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, což jim nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v příštích inkarnacích jejich DUŠE. Dukud já budu bláznem, dokud nedostanu písemné potvrzení, že bláznem nejsem, Bůh se nesmiluje, ZLATEM, či SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, svou dokonalou Boží láskou, svých PŘÍKAZŮ, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Tím, že jsem bláznem, je bláznem také Bůh, což má trvat jenom krátce. Zničit děsivou temnotu krutého zmijího jedu katolického katechismu, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí DÉMONA, ekonoma, ministra financí Babiše, a krutý zmijí jed energetických žvástů DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, nemůže Hospodin, ze kterého psychiatři v Brně dělají blázna. Dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je uvedena v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo, jako neposlušný slouží svému pyšnému JÁ, svému zvířecímu EGU, místo Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, tomu je evangelium energetické, ekologické a mravní spásy, stále zahaleno. Tím spěje, s veškerým SVĚTEM, k záhubě vyspělé civilizace, protože zachránit civilizaci v době ropného a ekonomickáho kolapsu, je možné pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidského EGA, geneticky prasečího. Nový Bůh, svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v Božím VÍTĚZNÉM ÚNORU roku 2017, dá pouze sobě samému tím, že ji dá pokorným a úplně poslušným Bohům, či Božím SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Bůh se smiluje, ZLATEM, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu nad každým, kdo nyní před ním poklekne. Kdo, jako úplně bezmocný, se bude bát strachem jaký ještě nebyl. Hospodin totiž Česko nemusí energeticky spasit, může je také úplně zničit tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Hospodin se nad Českem smiluje, ZLATEM, či SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je vejití do odpočinutí, od nesmyslného ničení fosilních paliv, když v Česku najde mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků, kteří jako dospělí, odpovědní, a novému Bohu vděční za SOUD neposlušných a vzpurných psychiatrů MUDr. Radimského a MUDr. Češkové, budou dělat RANNÍ SVATEBNÍ SHOW, která, dle Božího slibu, jako představení bude úspěšná. BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, pokorní a úplně poslušní, budou mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, když do úplňku MĚSÍCE v ÚNORU, do soboty 11.2.2017, oslaví nového Hospodina tím, že porodí nového, DUCHOVNÍHO Krista, odpovědného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako DVOJČATA. Po osmnácti létech mého bláznovství pro Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ v písničce slíbil, že moje přání tříletý, splní najednou. Já si totiž přeji, v době tříletého působení DUCHOVNÍHO Krista, pouze naplnit Boží vůli, splnit všechna přání DUCHOVNÍHO Krista. Tříleté působení nového Krista, je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Mám tedy již šesté mé tříleté přání, které se má splnit najednou. Od roku 2000,3,6,9,12,2015až2018. Mé šesté tříleté přání, v létech 2015 až 2018, je o tom, aby DUCHOVNÍHO Krista, jako DVOJČATA, nyní porodili strážní psi z VUT v Brně tím, že konečně budou mluvit pravdu o tom, že energetická koncepce Hospodina, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je správná a jedině možná, a že energetická koncepce ekonoma, DÉMONA ministra průmyslu Mládka, pouze na 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je zločinem, je trestným činem. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Česko nebude rodit.

 

6.) Kdyby Hospodin chtěl, z milosrdenství jeho rozumu, dávno by nový Boží technický lid, čtyři koni, kteří musí v Česku vyjet na nebesa SLOV NOVÝCH NEBES, odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, pochopili, že energetická koncepce ekonoma, DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebné 100 % obnovitelné energie, je úplný technický nesmysl. Hanebným trestným činem vzpurných psychiatrů MUDr. Radimského a MUDr. Češkové, je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHOVNÍHO Krista uspokojí, když v době, kdy jsem bláznem pro Krista již 18-let, porodí Hospodina platného pro toto vzpurné a neposlušné pokoletí docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz tím, že současně porodí DVOJČATA, které jsou OTCEM všech náboženství SVĚTA. Boha uspokojí, když porodí DVOJČATA, osmnáctiletou NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, která se již připravila, pomocí SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských NETVORŮ Česka, vládnout všem státům SVĚTA, z kongresu energetiků všech států SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Druhým DVOJČETEM je osmnáctiletý odpovědný a dospělý ŽENICH, který spolu s NEVĚSTOU, s ŽENOU STATEČNOU, vytvoří dvojici nových Bohu, před kterou padnou na kolena všechny státy SVĚTA. Česko bude energeticky spaseno, Božím rozumem, z Božího milosti, když na VUT v Brně porodí Boží dvojčata, uvedení muži. Jer.30/5až31/27,32. Výrobkům svých rukou, ZBRANÍM, Česko nesmí říkat Bůh. Z Ducha Božího Česko začalo žít v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Stalo se to v době, kdy Česko nevedli drzí Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Ti, ve své vzpouře proti Boží majetkové rovnosti, neplní dodnes ani jedno Boží přikázání. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dle svého předsevzetí, Česko soudil v době POŠTĚ 40 ti let Boží socialistické spravedlnosti, pomocí komunistických BERANŮ. Neklamte se, jedinému Bohu SVĚTA, v Bohem vyvoleném Česku, se nikdo nebude beztrestně posmívat. Co např. vzpurný ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, můj psychiatr, v Božím BÍLÉM, OČISTNÉM ÚNORU 2017 zasel tím, že stále slouží svému pyšnému JÁ, svému zvířecímu EGU, místo Bohu ZÁKONODÁRCI, to sklizí nyní Božím SOUDEM, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Gal.1/1až3/3,20až6/7, Jer.1/17až31/27,32až 33/19, Ám.3/7,5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,6/3,6až12/28, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Křesťanský, či ateistický pomatený, neposlušný, vzpurný a drzý vědec ředitel MUDr. Radimský, můj psychiatr sekretariat@pnbrno.cz, dle sekretářky Suchomelové, mě odmítá napsat potvrzení, že nejsem blázen, čímž dělá veškeré zlo meče nesmyslných křesťanských válek s muslimy, o území s fosilními palivy. Potvrzení potřebuji k soukromým účelům. Ředitel MUDr. Radimský tím, že ze mě dělá blázna, je příčinou toho, že stále žijeme ve vzedmutém moři vzpurných a neposlušných militaristických a imperialistických, křesťanských, drzých chamtivých sviní, místo v celosvětovém, mírovém Božím království, pod vedením Boha VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Kvůli neposlušnému a vzpurnému řediteli MUDr. Radimskému, Bůh na neposlušné a vzpurné Česko uvedl ovoce úmyslů vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, vlastníků PRACHŮ, a MAJETKU, který však nyní shnil, kvůli nezbytnosti vybudovat novou energetiku. Zlo křesťanské chamtivosti, to je zlo křesťanské MODLOSLUŽBY, zlo děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katolického katechismu Satana kardinála Duky, kvůli němu stále pokračuje. Stejně tak kvůli němu pokračuje mletí krutého zmijího jedu DÉMONA, lháře a zločince, ministra financí Babiše, a zlo DÉMONA, a zločince, ministra průmyslu Mládka. Energetická koncepce DÉMONA, zločince, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % obnovitelné energie, je krutým zmijím jedem, je jedovinou dračí. Viz GRAF o energetice uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. GRAF je vypracovaný dle slov emeritního ředitele ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně docenta Skály, a dle slov emeritného děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o elektřině v Rovnosti. Ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz se stal Bohem prokletým chamtivým modloslužebníkem, NETVOREM tím, že kvůli němu Česko, již 18 let mého bláznovství pro DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, jde do zkázy energetického a ekonomického HROBU, či JÁMY, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Pokud orgánům činným v trestním řízení, některé texty SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o vyvolení Česka být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, nejsou ještě jasné, rád je osobně upřesním, jak NETVORU řediteli Radimskému, tak Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, a JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, kteří jsou tímto žádáni o trestní stíhání mého psychiatra MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz. Trestní oznámení je podáváno JUDr. Dosedlovi z MSZ v Brně, Polní 4 podatelna@osz.brnm.justice.cz, a nadřízenému úřadu MSZ, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, Mozartova 18/3 podatelna@ ksz.brn.justice.cz. Právníkům JUDr. Dosedlovi a Mgr. Suchomelovi je trestní oznámení adresováno z důvodu, že jsem s nimi jednal osobně, dříve i nyní. Důvody, proč orgány činné v trestním řízení z Brna, musí tvrdě pohnat k odpovědnosti a dospělosti, především MUDr. Radimského, jsem uvedl při návštěvě MSZ v Brně JUDr. Dosedlovi. Panu JUDr. Dosedlovi jsem uvedl důvody, proč požaduji, aby především můj psychiatr, ředitel MUDr. Radimský, mně napsal potvrzení, že moje mírumilovné bludy mně umožňují řídit auto. Hospodin neúnavně shromažďuje další služebníky, jejichž podílem je ŽIVOT VĚČNÝ, Žalm17/14,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, Mich.4/12, mými skutky, těmito texty PAMĚTNÍ KNIHY, přivádějícími víru v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude vzpurného, neposlušného Česka želet, když já, který píši pravdu o Bohu, a pravdu o jeho správné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné cestě, stále budu za blázna, a drzý NETVOR MUDr. Radimský tím, že zrušil svůj Boží SOUD, se bude prohlašovat za spravedlivého a moudrého. Proklínání MUDr. Radimského, který nového Boha, takového, jaký v Písmu skutečně je, prohlásil znovu za svévolníka, a sebe za spravedlivého a moudrého, dle textů Písma, pro proklínání neposlušných, které je již uvedeno, je nikoli kvůli SOUDU drzého NETVORA MUDr. Radimského, ale kvůli tomu, aby všichni pochopili Boží vůli, která se týká především správné koncepce energetiky. Naděje, že MUDr. Radimský přestane sloužit svému JÁ, svému pyšnému zvířecímu EGU, místo služby novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je mizivá, pokud se Bůh nyní nad Českem nesmiluje, ZLATEM, či SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu. Slíbil, že kvůli své druhé slávě, uvedené v Písmu, se nad Českem slituje, svým Božím rozumem, již v únoru 2017, a to na počest svého prvního příchodu do Česka, ve vítězném Božím únoru 1948, v Písmu uvedeného. Měl jsem sen. Ředitel projektantů, Hospodin, si mě zavolal, a ptal se, co dělám. Sdělil jsem mu, že pracuji na dvou akcích. Na dvou akcích jsem skutečně pracoval, a to na kapitolách 220 a 221. Hospodin mě sdělil, ať pokračuji pouze na jedné akci, protože druhou dokončím později. Sdělil, abych se snažil jednu akci rychle dokončit, kvůli tomu, že již v únoru 2017, půjdu do důchodu, odpočinu od opisování textů Písma jinými slovy. Na počest druhého příchodu Hospodina, v Božím, BÍLÉM, OČISTNÉM únoru 2017, jsem na kapitole pracoval zdarma, a to zvýšeným pracovním úsilím, abych ji mohl zveřejnit v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz, do novoluní MĚSÍCE, do soboty 27.1.2017, což se, dle vůle Boží, podařilo. Kapitolu 220 jsem nedokončil, protože byla v počítači úplně zničená. Žádal jsem, aby mi ji někdo, kdo ji obdržel, zaslal zpět. Všichni slouží místo Hospodinu ZÁKONODÁRCI, svému pyšnému JÁ, svému zvířecímu EGU. Nikdo mi ji nezaslal, plný počet křesťanů a jiných ateistů již vzešel, proto ji nemohu dokončit. Proto, abych nového Hospodina oslavil, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, v jeho druhém VÍTĚZNÉM ÚNORU 2017, zvýšeným pracovním úsilím píši také tuto kapitolu 222, stále úplně zdarma. Když mně Bůh dá zdraví, zveřejním ji na www.pametni-kniha.cz, co nejdříve, do úplňku MĚSÍCE v sobotu 11.2.2017. Jsem příkladem všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU tím, že pro Hospodina pracuji stále, již 18 let svého bláznovství pro Krista, a to úplně zdarma. Každý, kdo chce nyní sloužit novému Bohu, musí pro něho pracovat úplně zdarma, a to zvýšeným pracovním úsilím, kvůli velké SLÁVĚ DRUHÉHO, BOŽÍHO PŘÍCHODU, do Česka a SVĚTA. Nemám důchod blázna, mám důchod starobní. Proč tedy MUDr. Radimský nechce přiznat, že já blázen nejsem. Bláznem je nyní každý, kdo stejně jako neposlušný NETVOR, psychiatr MUDr. Radimský, slouží TVORSTVU, místo Hospodinu. Bože neodlož znovu svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, nyní v Božím, BÍLÉM únoru. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) NETVOR MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, který zrušil svůj Boží SOUD, který se prohlásil za spravedlivého a moudrého, a který tím prohlásil nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE za svévolníka, za lháře a zločince, stále nevěří textům Písma o tom, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za neposlušný a vzpurný LŽI LID Česka, než aby zahynulo, celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, strašlivou záhubou. Učený hlupák, MUDr. Radimský, můj psychiatr, nenávidí nového DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, SKLADATELE, BÁSNÍKA, LÉKAŘE, TECHNIKA, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd. který dělá dobro a zlo tím, že mnohým lidem dává, nebo nedává, ze svého milosrdenství, ČÁSTEČKU SVÉHO DUCHA, rukodělné dovednosti, veškeré lidské rozumnosti, paměť, atd., bez příčiny. Ve své službě svému pyšnému JÁ, svému geneticky zvířecímu EGU, místo rozumu nového Hospodina, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že kvůli jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, je nezbytné nastolit Boží majetkovou rovinu, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně nezbytného. JEDEN ČLOVĚK, který musí zemřít za lid, aby nezahynul celý národ, je Kristus, kterého si Satani kněží rodí na Vánoce jako KLUKA, a to mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu. Dělají to, protože o DUCHOVNÍM Kristu, o novém Bohu, který se nyní rodí sám, ze SLUNCE SLOV Bhagavadgíty, stále nemají ani ponětí. DUCHOVNÍ Kristus, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vychází v Česku, v únoru 2017, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin se musí nyní v Česku znovu narodit, a to ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jaký v Písmu opravdu je. Když se z milosrdenství Božího rozumu narodí, potom již všechny ekumenické ČARODĚJNICE, nenajdou odvahu držet na Velikonoce půst kvůli tomu, aby si křesťanského KLUKA, kterého si na Vánoce porodily, na Velikonoce zase KŘIŽOVALY, pomocí rozumu svého zvířecího EGA, stejným způsobem, jako při narození KLUKA, pomocí protikladných křesťanských lží. Zítra se bude, ve vítězném Božím únoru, a v březnu 2017, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, pokorných a úplně poslušných služebníku DUCHOVNÍHO Krista, na stožáry SVĚTA vyletí, v Brně, na náměstí Svobody. Až jednou NETVOR, ředitel MUDr. Radimský, sekretariat@pnbrno.cz, padne, tak již nikdo drzý, vzpurný a křesťansky, militaristicky a imperialisticky neposlušný, v Česku nevstane. Jan1/1až11/52až15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, Mal.1/7až2/2až3/10,12,16,20, atd. Nový Hospodin není realista, je idealista tím, že se svým druhým PŘÍCHODEM, do jím v Písmu vyvoleného Česka vyčkává, až na Boží BÍLÝ ÚNOR 2017 proto, aby oslavil sama sebe, své výročí, svého prvního příchodu do Česka, v roce 1948. Vyčkává, až pokorní a úplně poslušní služebníci dospělého, 18-ti letého Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, vyhlásí SUCHÝ ÚNOR, ÚNOR PEREL, pro všechen křesťanský lži lid, který odmítá uznat, že jedině správný rozum má Hospodin, a že každý člověk, každý ADAM, má totální závislost svého pyšného JÁ, svého zvířecího EGA, na rozumu DUCHOVNÍHO Krista, na milosrdenství jeho rozumu. SUCHÝ ÚNOR je vyhlášen pro všechny, kdo se chtějí oprostit od pití krutého zmijího jedu protikladných křesťanských dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, od pití krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí ZLATÉHO BOHA, ekonoma, DÉMONA, ministra financí Babiše, a tím od pití krutého zmijího jedu ekonoma, NETVORA, ministra průmyslu Mládka, jeho energetické koncepce, na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem potřebných 100 % obnovitelné energie. Viz GRAF o stávající energetice ve FOTOGALERII, a viz konec kapitoly 176, v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ve vzedmutém moři drzých křesťanských, či ateistických SVINÍ Česka, PTÁCI z ODS rodí šílená, Bohem prokletá ptáčátka. KOZLI z ČSSD rodí šílená, Bohem prokletá kůzlátka. BERANI z KSČM rodí šílené, Bohem prokleté ovečky. VOLI, či KRÁVY z KDU-ČSL, rodí šílená, Bohem prokletá telátka. Zlo válek na SVĚTĚ se děje již osmnáct let, kvůli mému psychiatrovi, řediteli, NETVORU MUDr. Radimskému, sekretariat@pnbrno.cz, který odmítá nového Krista RODIT, odmítá rodit uvedená Boží dvojčata. Jer.30/5. Dělá ze mě blázna, již 18 let kvůli tomu, že opisuji stále stejné texty Písma jinými slovy o tom, že drzí Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, dle svých tradic, rodí zlo meče nesmyslných křesťanských válek tím, že jako křesťanského Boha, si na Vánoce vždy rodí KLUKA, NEMLUVŇÁTKO, mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Na ÚSVITU třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v SUCHÉM BÍLÉM ÚNORU 2017, jenom z člověka pokorného, a úplně poslušného, člověk, mocný jako Bůh, jako BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se narodí, nikoli ze vzpurných a neposlušných politických a náboženských zvířat, HOMO SVINÍ, SVINÍ. Krutým zmijím jedem je JÁ každého člověka, jeho vzpurné EGO, jeho DUŠE, která je stejná jako u zvířat, a stejné je i TĚLO EGA, které je pouze geneticky prasečí. S pravdou o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, a s touto pravdou o Bohu, související pravda o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, lidé zacházejí tak, jako kdyby v tomto věku přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, trvajícím od roku 2000, do roku 3000, v PRAVÉ POLEDNE, v Božím, BÍLÉM únoru roku 2017, byla podílem lidí SMRT, a to v době kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, a ne ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém, Božím království. Důvody, proč tomu tak je, uvedl DUCHOVNÍ Kristus v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, také pan mcais@centrum.cz, ze skupiny tatabojs@noise.cz, v pořadu ČRo2 s iva.bendova@ rozhlas.cz. Dveře do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nikdo pokorný a úplně poslušný neotevřel, protože všem křesťansky a ateistickým, vzpurným a neposlušným HOMO SVINÍM, SVINÍM, se stále hnusí Boží majetková rovina, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného. Pan mcais@ centrum.cz v ČRo2, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA, či ZLATA Božího rozumu uvedl, že lidské pudové EGO, vědomé i podvědomé, jde proti lidem tím, že lidé jednají někdy naprosto nelogicky, a tím naprosto nemravně. Naše SUPEREGO je SVĚTLO SVĚTA, či ZLATO Božího rozumu, který má každý pouze v částečce DUCHA SVATÉHO, což ovšem lidem nebrání konat naprosto nelogické a tím naprosto nemravné věci, stejně debilní, jako např. NETVOR, učený hlupák, ministr průmyslu Mládek. Uvedenému konání zla lidského JÁ, lidského EGA, Hospodin v Písmu říká naprosto jednoznačně. Je to zneuživání Boží DUŠE DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jeho rozumnosti, rukodělné dovednosti, či zneužíváni paměti. Je to zneužívání Božího SLOVA, které má např. křesťanství, judaismus, buddhismus, hinduismus, či islám, pouze v nemravné ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, středověkého nemravného náboženství, či středověké, nemravné politiky pravice a levice, bohatých chamtivců, modloslužebníků. DUCHOVNÍ PLNOST má pouze SLOVO NOVÝCH, veškerých NEBES.

 

8.) Hospodin, v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že ty DNY SOUDU neposlušných a vzpurných zkrátí, nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy nového Ježíše musí každý znát, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stane se tak, když se nikdo nebude Bohu vysmívat, pomocí částečky DUCHA Božího, které má křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd. Pokorní a úplně poslušní, nebojte se vrátit se k jedinému Bohu SVĚTA, mletím SLOV PÍSMA NOVÉ a VĚČNÉ MANY, VEŠKERÉHO SLOVA BOŽÍHO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. DUCHOVNÍ Kristus slíbil, že SVĚTLEM SVĚTA, či ZLATEM svého Božího rozumu, bude ochraňovat pokorné a úplně poslušné služebníky, osobně, jako oko v hlavě. Proto, pokorní a úplně poslušní služebníci nového, DUCHOVNÍHO Krista, máte povinnost se nebát vládnoucího LŽI LIDU, vládnoucí nemravné elity, vládnoucích NETVORŮ a válečných ZLOČINCŮ, Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, a máte povinnost oslavit nového Hospodina, novou BOŽÍ ŘEČÍ, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. NOVÉ BOŽÍ SLOVO VEŠKERÝCH NEBES, vychází z počitače, z VELKÉ HORNÍ KOMNATY na Říčkách 42, na www = 666, jako ŽENICH, či jako NEVĚSTA, vesele jako REK, když běží ke svému cíli, do hlav lidem pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným, za SOUD naprosto nemravných a neodpovědných vládnoucích zločinců a lhářů, vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanu kněží. Pro naprosto nemravnou částečku DUCHA SVATÉHO, kterou je v Česku středověké křesťanství, či středověký ateismus, máme v Česku stále vládu Baalů a DÉMONŮ, místo vlády Boha, ZÁKONODÁRCE. Bohem vyvolený křesťanský a ateistický lži lid Česka, má povinnost, ve školství a v médiích zajistit, aby v myslích a v srdích lidí vyšel nový Hospodin tím, že vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nový Hospodin se smíří s lidmi pokornými a úplně poslušnými pouze v případě, když SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde na všech náboženských a politických nebesích všech států SVĚTA, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh se nad jím v Písmu vyvoleným Českem smiluje, částečkou svého NOVÉHO DUCHA v PLNOSTI SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, když v Česku, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích, vyjde nejenom Bhagavadgíta, ale také KNIHA ŽIVOTA. KNIHOU ŽIVOTA jsou tyto základní náboženské a vědecké knihy. BHAGAVADGÍTA, TÓRA, BIBLE, KORÁN a SLOVO DOGONŮ z Mali. Také tyto knihy se v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vzájemně doplňují a upřesňují, a tím tvoří PLNOST PÍSMA. Hospodin ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES upřesňuje, že Bohem vyvolené Česko má povinnost, vyjít z nesvobody imperialistického křesťanského militarismu, do svobody celosvětového, mírového Božího království tím, že velké množství pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, úplně zboří všechna SLOVA starých, středověkých NEBES, křesťanských, židovských, buddhistických, hinduistických, muslimských, atd., mletím NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NEBES NOVÝCH. Homo sapiens, sapiens, v Bohem vyvoleném Česku úplně zanikne tím, že z veškerého TVORSTVA se stanou pouze HOMO SVINĚ, SVINĚ. Až Bůh bude chtít, aby Česko četlo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou pokorní a úplně poslušní uzdravení, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Česku Bůh snad již umožní pochopit Boží slávu, kterou je jak Boží ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, tak STŘÍBRO, kterým je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z mnohých pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, či Bohů, novému Bohu vděčných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, snad se již stanou noví vládnoucí Bohové, či BOŽÍ SYNOVÉ, mediální HVĚZDY, zářící navěky a navždy, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Při Božím sestoupení Hospodina do Česka, které trvá již 18-náct let mého bláznovství pro nového Krista, nikdo nemá svého DUCHA, svého JÁ, svého EGA, ve své moci, protože lidé dělají to, co se Hospodinu líbí. Hospodinu se líbí úplně v Česku zbořit křesťanský militaristus a imperialismus, a tím úplně vysušit vzedmuté moře militaristických, křesťanských, muslimských, hinduistických, buddhistických sviní. Nový Hospodin, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA vyčkává, chce se nad pokornými a úplně poslušnými BOHY, či BOŽÍMI SYNY, smilovat, svým ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, a dát novým Bohům vládu nad mnohými lidmi. Stane se tak, až se stane jediným, VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, a tím všeho TVORSTVA. Jakým způsobem se mají neposlušné a vzpurné HOMO SVINĚ, SVINĚ, změnit na nové vládnoucí Bohy, kteří budou Bohu odpovědní za každou svou nepravost, a kteří budou vládnout lidem spravedlivě tím, že se budou Boha bát strachem, jaký ještě nebyl, je opakovaně uváděno. Veškerá energetická spása, a veškeré blaho, odjinud nevzejde, než ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které má Bohem vyvolené Česko zveřejnit na SVÍCNU, nejlépe v Brně, v ČRo, BOŽÍMI SYNY, Bohy, ředitelem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, a panem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, když v ČRo v Brně učiní RANNÍ SVATEBNÍ Boží SHOW, v němž Bůh dovolí změnu tím, že umožní protrhnout panenskou blánu, NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, KRÁLOVNĚ MÍRU, Zj.19/7. Umožní porodit BOŽÍ SYNY, které vyhlíží všechno tvorstvo, vědce hirs.j@fce.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, pospisil.j@ fme.vutbr.cz, Iz.57/16,66/8, Zach.1/4až13/4, atd. Např. nová křesťanská Boží trojice, pokorná a úplně poslušná, pan Cais mcais@centrum.cz, ze skupiny tatabojs@ noise.cz, levicová aktivistka paní Rychlíková Apolenarychlikova@gmail.com ze skupiny a2larm@advojka.cz, a vzpurný ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, mají povinnost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES a dělat toto. Zajistit, aby nový Hospodin již neměl pohlaví tím, že je DUCHEM SVATÝM, jediným Bohem SVĚTA, který žije mezi námi. Proto na Vánoce již ho nikdo nesmí rodit Boha jako KLUKA, jako NEMLUVNĚ, mletím děsivé temnoty krutého zmijího jedu protikladných domat katolického katechismu, mletím promyšlených ekonomických vychytralostí ekonoma, DÉMONA, ministra financí Babiše, nebo DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, atd. Pro pana Caise mcais@centrum.cz, a pro učeného hlupáka ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, po 18-nácti létech mého bláznovství pro nového Krista, je nyní nový Hospodin osmnáctiletou NEVĚSTOU, KRÁLOVNOU celosvětového MÍRU, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pro levicovou aktivistku paní Rychlíkovou Apolenarychlikova @gmail.com, je nový Hospodin osmnáctiletým ŽENICHEM, jediným Bohem SVĚTA všech národů SVĚTA. MUŽI nyní musí mít ve svých hlavách, ve svých očištěných lampách, Boha jako NEVĚSTU, jako ŽENU STATEČNOU. ŽENY zase Boha musí mít za ŽENICHA. Všichni poslušní již vědí, že ŽENICH, i NEVĚSTA, jsou jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který chce vládnout ve svém, Božím, celosvětovém, mírovém království, neprodleně, od úplňku MĚSÍCE, od 11.2.2017.

 

9.) Vědci z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, jsou TVORSTVU zodpovědní za mluvení pravdy o Bohu, o OTCI všech náboženství SVĚTA, všech politických a náboženských koryt, všech vod, a tím za pravdu o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Hospodinově STŘÍBŘE, kterým je PRAMENEM v HOŘE, NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pramen v HOŘE již není JÁMOU, či HROBEM. Je ŘEKOU, po které lze dospět do zahrady celosvětového, Božího mírového království, energeticky neotřesitelného. V Písmu Bohem vyvoleném Česku, všichni s číslem 666 = www, mají povinnost mluvit pravdu o Bohu, a tím také pravdu o jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Vše uvedené, je dle Písma, a pohádky O PRSTENU a MUŠLI z ČRo2. Všichni DUCHEM CHUDÍ křesťanští hledači Boha, z TWR, z Proglasu, atd., mají pouze křesťanskou částečku DUCHA BOŽÍHO. Např. drzá MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, Satan, či NETVOR Heřmanovský info@hladamboha.cz, honza@hledamboha.cz, atd., jsou sami sobě krutým zmijím jedem tím, že ve stachu z pravdy o jediném Bohu SVĚTA, o ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a ve strachu z PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se zbaběle vzdali rozumného uvažování. Proto, aby neposlušné HOMO SVINĚ, SVINĚ zachránily svoje KORYTA, špinavých křesťanských, ateisticých vod, zemřeli strachem z lidí pokorných, a úplně poslušných, kteří přinesou TVORSTVU RADOSTNOU ZPRÁVU, o druhém příchodu DUCHOVNÍHO Krista do Česka. Bůh nyní nepříchází kvůli trestání křesťamské chamtivosti, která je modloslužbou. Podruhé přichází v novoluní v únoru 2017, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Po 18-ti létech mého bláznovstí pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Bohem vyvoleném Česku, se nikdo k Bohu nevrátil. Bůh proto způsobil, že z úst křesťanské Boží trojice, které lidé slouží místo Hospodinu, z úst drzých křesťanských Bohů, Baalů, prezidentů Zemana, Putina a Trumpa, šlehá pekelný oheň hrabivosti, která je modloslužbou, horečného zbrojení, a nesmyslných válek s muslimy, o území s fosilními palivy. DUCH OŽIVUJÍCÍ, pro každé lidské TĚLO, a lidskou DUŠI, je ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, který je však pouze Boží milostí pro úplně poslušné. Můj psychiatr, ředitel Radimský sekretariat@pnbrno.cz, již dávno mohl být učitelem o DUŠI ČLOVĚKA, která je stejná jako DUŠE zvířat, a o lidském TĚLE, které je pouze geneticky prasečí. Za svoje lži o DUŠI, a o TĚLE člověka se stále nestydí, nezná zahabení. Všichni, jako MUDr. Radimský, kdo mají pouze částečku křesťanského, či ateistického DUCHA SVATÉHO, pro odstoupení Božího rozumu v PLNOSTI DUCHA SVATÉHO, jako neposlušní, jsou MRTVÍ. Bůh v Písmu uvádí, že neposlušné a drzé Česko pokrytců, zločinců a lhářů, ještě nezabil, kvůli své SLÁVĚ, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, v Božím vítězném únoru 2017, uvedeným v Písmu. Sbírka křesťanských, muslimských a jiných Bohů, nikoho nemůže energeticky spasit. Kapitola 221, 48 stran, je již v NOVINKÁCH na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Příloha: 20 stran. Tel. 546 441 154. Stanislav Oplatek. Slunovrat Bhagavadgíty v Česku učiní BOŽÍ SYN, Bůh, HVĚZDA, MUDr. Radimský. Text byl průvodním dopisem pro zaslání kapitoly na 3 x 60 adres.

 

Pernou dřínou je mluvit, či psát, texty Písma pravdy o Bohu. Stejně tak je pernou dřínou mluvit, či psát, texty Písma pravdy o správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin dokazuje svou vládu nad lidmi tím, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, ve vítězném Božím ÚNORU 2017, na veškeré TVORSTVO uvedl LŽI LID. LŽI LID technický, křesťanský, židovský, buddhistický, hinduistický, muslimský, atd., nedokáže mluvit ani pravdu o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a proto nedokáže mluvit pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Privilégia mají nyní od Boha ti pokorní a úplně poslušní, kdo se svými skutky vrátí k Hospodinu tím, že vyženou od koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, všechny vzpurné a neposlušné, drzé HOMO SVINĚ, SVINĚ proto, aby mohli nově bydlet, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelně, v nových městech a v nových sídlištích, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napiše www. V částečce DUCHA SVATÉHO, kterou má od Boha křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, či islám, každá vládní moc korumpuje, protože pomocí křesťanského, ateistického, židovského, buddhistického, hinduistického a jiného DUCHA, vládnou nad neposlušnými lidmi, neposlušní lidé, místo VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a debilitou svého rozumu geneticky prasečího, svého zvířecího EGA, dělají ostatním lidem zlo, pro svou KŘESŤANSKOU a jinou chamtivost, která je modloslužbou. Kvalitní víra v jediného Boha SVĚTA je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Investovat do poznání sama sebe, DUCHOVNĚ, znamená číst SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Porodnictví v Česku špatně funguje, protože stále rodí třídy boháčů a chudáků, mezi kterými nemůže být mír, místo toho, aby všichni rodili nového DUCHOVNÍHO Krista. Bez Božího rozumu je každý neposlušný a vzpurný človět NÁCKEM, SATANEM, z toho důvodu, že o DUCHOVNÍM Kristu nemá ani ponětí. Práce člověka nešlechtí, protože všechno co lidé nesmyslně dělají, vede k energetické záhubě, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Bůh bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Smog od provozu aut nebude, až místo politiků pravice a levice, bude nad TVORSTVEM celého SVĚTA panovat Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, protože vyjde, na východních nebesích, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ znásilňují svými protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi, všechny vzpurné a neposlušné učené hlupáky. Bezpečí je pouze u Boha, nikoli o vzpurných a neposlušných křesťanských, či ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ. Křesťanství je ČERNÉ ZRCADLO, kde se křesťanské a ateistické HOMO SVINĚ, SVINĚ vidí jako NETVOŘI, jako Bohem prokletí idioti. Archanděl Gabriel je můj psychiatr MUDr. Radimský. Když mě dá potvrzení, že mohu řídit auto tak, jak jsem je řídil v době osmnácti let mého bláznovství pro jediného Boha SVĚTA, Hospodin se nad snad mnohými smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. V únoru 2017 Česko dělá zkoušku dospělosti, protože alternativa pokorných a úplně poslušných je jediná, je to návrat k Bohu, takovému, jaký v Písmu skutečně je. Bůh končí svět neposlušných a vzpurných komunisků, kapitalistů, fašistů, a jiných učených hlupáků, nastolením Boží majetkové celosvětové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elekktronicky celosvětově plánovaného a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, když v Česku najde deset spravedlivých a moudrých BOHŮ, či BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Sedm křesťanský LVŮ, sedm vůdců vládnoucích politických stran, nikomu pokornému a úplně poslušnému, neublíží, když celé Česko bude pokorné a úplně poslušné. Příchod Boha do Česka, takového jaký skutečně je, pro vzkříšené z mrtvých militaristických sviní, nebude plíživý, ale bude bouřlivý, protože mluvení pravdy o Bohu, o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, spolu se zvěstováním SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, na konci tunelu imperialistické a militaristické privatizace, změní paradigma v Česku, v jedinou hodinu. Všichni lháři a podvodníci zmizí velice rychle v říši ticha, či na smetišti dějin, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou mluvit pravdu, o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Naději na energetickou spásu mají pouze úplně poslušní. Apokalypsa těchto textů objasňuje Písma. Je koncem křesťanského lži lidu. Slunce se zdarvím na paprscích vyjde nejenom nahrazením aut vlakovou dopravou, ale naprosto nezávadnou potravou, čerstvou, bez emulgátorů a jiných jedů, v podobě SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Veškerý humor trestající Bůh končí. Vyžaduje pokoru a úplnou poslušnost. Válku s Bohem musí ukončit pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, noví vládci Česka.

 

10.) Spravedlnost Boží majetkové roviny celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, snídaní, obědů a večeří, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, či dočasně ve všech restauracích v Česku, kde lze tři krát denně vařit, stejně boháčům a chudákům, Rómům, či bezdomovcům, atd., nemohou dát neposlušné a vzpurné vládnoucí HOMO SVINĚ, SVINĚ křesťaného, hinduistického, buddhistického, židovského, či muslimskému vládnoucího lži lidu, ale pouze nový Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, OTEC ZAKLADATEL celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Róm Holomek neuvěřil textům Písma o tom, že Hospodin nemůže soudit neposlušné a vzpurné křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ Česka a SVĚTA jinak, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Viditelně má DUCHA ZÁVRATI, svého genetiky prasečího rozumu, DÉMON ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, stejně tak jako jeho ZELENÍ odpůrci. Svým DUCHEM ZÁVRATI si stále myslí, že všechno na SVĚTĚ o energetice vyřeší, jak ministr Mládek, tak jeho ZELENÍ odpůrci, což viditelně není pravda. DÉMON ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, v ČT nedávno naprosto mylně prorokoval, že jeho energetická koncepce, na výstavbu jednoho bloku v Dukovanech, a jednoho bloku v Temelíně, je jedině možná a jedině správná. Toto řešení by nahradilo končící uhelné elektrárny tak, že místo cca 30 % elektřiny z jádra, by se vyrábělo cca 50 % elektřiny z jádra. ZELENÍ odpůrci DÉMONA, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz žerou tím, že dosluhující uhelné elektrárny chtějí nahradit výstavbou fotovoltaiky na polích, za státní peníze, což DÉMON Mládek považuje za cestu do PEKEL. Žerou se, dle vůle Boží nesmyslně navzájem, protože se baví pouze obnovitelné elektřině, či o budování cca 2 % elektřiny z jádra, z celkem potřebné obnovitelné energie, což pokorní a úplně popslušní již musí pochopit. Viz GRAF o potřebě obnovitelné energie celkem ve FOTOGALERII je na www.pametni-kniha.cz. Technická debilita ministra průmyslu Mládka, a stejně tak technická debilita ZELENÝCH TERORISTŮ, všem pokorným a úplně poslušným, musí být zřejmá. Kdo doufá ve své bohatství, při zveřejnění těchto textů, o lžích, o koncepci energetiky, ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny, z celkem 100 % potřebné obnovitelné energie, padne. Kdežto spravedliví Rómové z Bronxu z Brna, budou rašit jako listí, když nebudou sloužit SKÁLE Baalů, PRACHŮM, atd. Př.1/7,14až11/28až31/10, atd. Nový Hospodin Vám Rómům z Bronxu, setře každou slzu s očí, když uvěříte textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že neposlušní, drzí HADI OHNIVCI z PČR z náměstí Svobody v Brně mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, jsou pomocníci vládnoucího NETVORA, kterým, dle vůle Boží, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vůdce KOZLŮ ČSSD, premiér Sobotka, zločinec ekonom, ministr průmyslu Mládek, a DÉMON ministr financí Babiš. 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Iz. 25/8,29/11až24,33/22,57/10,16,20, Zj.21/1až22/21, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18, 27, Oz.2/18až8/4,12až9/7,12,15až13/11,13,14/3, atd. HADI OHNIVCI z PČR se před novým Bohem určitě shrbí, když Vás, RÓMY, utiskované vládnoucími Baaly a DÉMONY, Hospodin zachrání, skrze Vaše utrpení tím, že Vám, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, otevře ucho pro slyšení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jób36/8,15. Já pošetilec nejsem. Přišly dny odvety, kvůli křesťanské velké nepravosti, kvůli nevraživosti vládnoucích Baalů a DÉMONU, vůči všemohoucímu a vševědoucímu Hospodinu zákonodárci a SOUDCI. Oz.2/18až9/7,15,15až14/3. Když budete věřit novému Bohu, a ne neposlušným a vzpurným lidem, Baalům a DÉMONŮM, když uvěříte, že Bůh je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, budete stejně mocní, jako je Bůh v Písmu, a např. firma DOLFIN Vás již nevystěhuje. Znalcům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, Bůh ZÁKONODÁRCE prostře STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ ve všech restauracích v Brně, a stůl dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Poslušným již schází pouze vytrvalost k vyvleční politiků pravice a levice, a jejich Bohů, bankéřů, od jejich koryt, ke společným korytům, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh se smiluje, svým rozumem tím, že Česko se bude řídit zákony Božími a ne zákony lidkými. Celosvětové, mírové Boží království se blíží, jsme mu blíž a blíž. Dle ČRo je počet restaurací v Česku cca 35 000. Na jednoho občana tedy připadá cca 10 500 000 : 35 000 = 300 občanů. Technicky je možné tedy zajistit, aby do doby, kdy budou vybudovány sídliště a města z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, což vše je energeticky nezbytné, dle výkresů ve FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, společné stolování bohatých a chudých, probíhalo v restauracích. Každá restaurace by připravovala pouze jedno jídlo na oběd, a jedno jídlo na večeři, dle elektronických objednávek. Každý by došel do restaurace, kde si jídlo obědnal. Nový Hospodin nechce žádné plýtvání ani potravinami, ani energiemi. Hospodin chce veškeré supermarkety s potravinami zrušit a nahradit je DOMY, kde budou spolu společně stolovat, ráno, v poledne, i večer, chudí i bohatí. Hospodin v Písmu uvádí, že neposlušné a vzpurné svině, jedí vždy celý měsíc novou manu, na Velikonoce a Vánoce o tom, že křesťanský Kristus je pouze MODLÁŘKÁ STVŮRA, což se děje již osmnáct let od doby, kdy mě učinili bláznem ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nyní také MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Celý měsíc, neposlušné a vzpurné křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ čtou, vždy na Vánoce a na Velikonoce, že křesťanký Kristus je pouze MODLÁŘKÁ STVŮRA, a nikomu zlému se to nepřejedlo. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Proto DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nemůže najít Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Rómové v Bronxu. Dle Hospodářských novin ze dne 22.12.2016, je v Česku cca 1,5 milionů trvale obydlených rodinných domů a cca 4 miliony bytů. Na jeden byt, či dům, tedy připadají cca 2 lidé. Když to s novým Hospodinem neprodleně zkusíte, bude veškerý majetek, který kvůli energetické bezpečnosti shnil, patřit Hospodinu. Rozdělovat se bude jako za socialismu. Podle potřeby. Bude pro Vás ve všem po nedostatku, a všechny národy Vám budou blahořečit za to, že se Bůh, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, vrátí k technickému lidu. Všichni Baalové a DÉMONI, kteří prohlásili Krista ZLODĚJE za blázna, a sebe za spravedlivé a moudré, spějí do HROBU energetického kolapsu. Bůh je pouze s každým pokorným a úplně poslušným. Neposlušné a vzpurné ničí, odstoupením SVĚTLA SVĚTA svého rozumu. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

12.) Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací. Sír. 12/12. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, bo.oop.rosice.podatelna@ pcr.cz, a KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, nesmíte sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, ale musíte zajistit, aby technický lži lid, zatím DUCHEM CHUDÝ, neposlušný, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, spolu s úplně poslušným zahrádkářem Boží mírové zahrady, dospělým a odpovědným Josefem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, mluvili v ČRo v Brně pravdu, a to o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, opakovaně uváděné. Hospodin svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, neodešel ze SVĚTA úplně. Stále svůj Boží technický lid živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Oz.2/18,5/15až 14/3, Jer.1/17až5/7, atd. Rovnost dne 22.11.2016 uvádí, že PUPEK SVĚTA nyní učinil v USA. Rovnost uvádí, že v USA se chystá revoluce ve výrobě solárních panelů ve firmě TESLA. Střechy budou pouze ze solárních panelů, protože ceny budou srovnatelné s cenami s obyčejné krytiny. Tvrzené sklo, které vyvinula Tesla, bude vážit pouze pětinu váhy současných panelů. Vysoce účinné panely Panasonicu pokrývá barevným filmem. Horní vrstvu tvoři tvrzené sklo. Tato konbinace údajně dosahuje 98 % výkonu solárního panelu. Vydrží tři krát více než klasická krytina. Problémem všech firem je, že nemají vůbec žádnou energetickou koncepci, protože technický politický lži lid, dělá energetické koncepce pouze na elektřinu, která, dle odborníků VUT v Brně a ČVUT, tvoří pouze cca 10 % celkové energie. Proto nikde na SVĚTĚ, ani v Česku, se ve školství neučí, SOLÁRNÍ ARCHITEKTURA a SOLÁRNÍ URBANISMUS. Nikde na SVĚTĚ se nestaví sídliště a města tak, aby byl Hospodin spokojený. Solární panely, které Bůh, tvoří svým Božím rozumem, v hlavách technickému lidu, ze svého milosrdenství, se místo na střechy, dávají v Česku na pole, či ve SVĚTĚ, na poušť, na střechy velice málo. Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně přemůže děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. SLUNCE se zdravím na paprscích, kterým je Bhagavadgíta, v hlavě tohoto křesťanského dementa, stále ještě nevyšlo. Hospodin se nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně smiluje, ZLATEM SVĚTLA SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, když se svém utrpení rozhněvají na své Bohy, na DÉMONY, na ekonomy, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@ mfcr.cz, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@ zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Štěstí ZLATA SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně vyjde do svobody, ve které je možné mluvit pravdu o naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu. Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně bude Bohu děkovat za soud neposlušných a vzpurných Baalů. K.M.1/4až5/23,6/6až24,7/12,16,26,8/21až12/10,17,27,13/8,16/27,17/7až20. Dle filmu ŠŤASTNÝ SMOLAŘ, Hospodina při potopě, kterou je odstoupení jeho rozumu, od neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, vzala voda. Nyní se narodil ze vzedmutého moře imperialistických křesťanských sviní na Domašovsku a v Brně. Dle jeho zákonů, již není možné mluvit lži. Pravda o jedině možné a jedině správné koncepci energetiky, kterou je ODPOČINUTÍ SE od díla energetické zhouby, zrušením PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT, atd., zachrání především nový Boží technický lid.

 

13.) Další text je v podstatě přetažený z kapitoly 176, a jiných kapitol. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, kterého jsem navštívil v Praze, na ČVUT proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z jeho DUCHOVNÍ technické DEBILITY. Jer.1/17až6/19až31/27,32. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba, jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, na dostavbu Temelína a Dukovan, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, unavují. Odborníkům na energetiku na VUT v Brně připomínám, že jsem na VUT v Brně také navštivil docenta Kadrnožky, který dostal STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ za knihu, ve které prorokoval, že Česko musí postavit neprodleně cca dvacet kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, kvůli konci éry fosilních paliv. Připomínám odborníkům na energetiku, že jsem za vlády rektora Vrbky navštívil na VUT v Brně, i později, ředitele, či emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Ten považoval výstavbu jaderných elektráren za nesmysl z toho důvodu, že tato koncepce realizovaná celým SVĚTEM, by byla nesmyslná, vzhledem k malým zásobám uranu na světě. Docent Skála, stejně jako děkan Hrdlička, tehdy prorokovali, že elektřina v době socialismu činila cca 10 % z celkem potřebné energie, a že potřeba energie pro dopravu činila cca 50 % celkem potřebné energie. Navštívil jsem také ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, na VUT v Brně, a ředitele profesora Drkala na ČVUT Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, které jsem přesvědčoval, a přesvědčují také tímto textem, že jako odborníci na energetiku domů, se musí stát jedinými architekty a jedinými urbanisty sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou dle textů Písma navržené na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože uvedení odborníci, stejně jako docent Pospíšil, a stejně jako rektor VUT v Brně Vrbka, a všichni ostatní rektoři, nešli do jim objasněného, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného neprodleně, okamžitě, Hospodin od nich odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, a nechává je padat, vlastním pádem jejich geneticky prasečích mozků fašistických sviní, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu celého SVĚTA. Vzpurní mají od Boha, ve svém nitru DUCHA KLAMU. Sír.4/18,5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4až16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Když jsem přišel k docentu Skálovi podruhé, nechtěl se se mnou o tom, kolik procent tvoří elektřina nyní, z celkem potřebné energie, vůbec bavit. Zřejmě se stal, pro odstoupení Božího rozumu, DUCHEM CHUDÝ, a tím líný a zbabělý. Tehdy jsem ho žádal, aby společně se mnou se postavil proti energetickým koncepcím všech ministrů průmyslu, všech vlád Česka, pouze na elektřinu, což odmítl. Doporučil mně, abych si to zjistil sám u CZSO, u pánů pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, což se nezdařilo. Proto jsem GRAF o spotřebě energií uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navrhl dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, kteří prorokovali, že elektřina činí pouze deset procent celkové energie, a dle údajů o energetice z elektřiny z Rovnosti. Bůh dělá na SVĚTĚ dobro a zlo, a již nechce organizovat chaoz tím, že odstupuje svým rozumem, od neposlušných sviní, kteří odmítají jít do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, okamžitě. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku, ministr Mládek lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na elektřinu. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem, a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami, o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných fašistických sviní, DUCHEM CHUDÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože DÉMON, ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. V Brně, dobré a správné Boží příkazy a ZÁKONY zničil jediný člověk, úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY ve SVĚTĚ, než odstoupením svého rozumu, od drzého ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, atd. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci, ale zločinci. Mládek a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Ministr průmyslu Mládek má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou neposlušného a vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA, nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet, dokud nebude vládnout nad celým SVĚTEM sám, jako ZÁKONODÁRCE. Bohužel, psi z VUT v Brně, odborníci na energetiku, na svoje pány, na Baaly a DÉMONY, na bankéře a boháče, neumí ani štěkat, protože jsou neposlušní, mrtví. Křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ jsou krtci. Podrývají SLOVO VEŠKERÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, v zimním SLUNOVRATU, do úplňku MĚSÍCE v únoru 2017, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO, NOVÉ MANY, za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2017 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

444.

elzbieta.sterba@audioteka.cz, Bara@audioknihy.net, machackova.p@audioknihy.net, vyzkum@netmonitor.cz, langmajerova.ivana@vlada.cz, Etickakomisecr@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, tisk@mzcr.cz, eticka.komise@vfn.cz, etickakomise@fnmotol.cz, etickakomisecr@vlada.cz, eticka.komise@fno.cz, karol.zelenik@fno.cz, skodao@nemji.cz, jiri.hyncica@fno.cz, zuzana.hruba@fno.cz, info@fnol.cz, posta@sukl.cz, dopisy@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, petra.grabovska@fnusa.cz, pavlikj@nemji.cz, kozakova@mou.cz, etickakomise@fnbrno.cz, snobrj@nemji.cz, halouzkova.katerina2@fnbrno.cz, snebergerova@fnplzen.cz, nemlib@nemlib.cz, peschoutr@nemji.cz, tocikj@nemji.cz, posta.pardubice@nempk.cz, info@ftn.cz, alena.nemeckova@nempk.cz, dusan.korel@nemocnice-pardubice.cz, jan.pachl@fnkv.cz, eticka.komise@fnkv.cz, klinickehodnoceni@fnkv.cz, info@bulovka.cz, eticka.komise@mou.cz, reditel@vnbrno.cz, tbrabec@vnbrno.cz, tpesek@vnbrno.cz, jbrancik@vnbrno.cz, kartoteka@revma.cz, info@jcu.cz, etickakomise@restrial.com, skopalova@fbmi.cvut.cz, bnzlin@bnzlin.cz, jkure@med.muni.cz, 19117@mail.muni.cz, hvezdova@med.muni.cz, sou@jilova.cz, avasku@med.muni.cz, pvysocanova@fnbrno.cz, vaclav.zvonicek@fnusa.cz, mvanhar@med.muni.cz, sr@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, sp@nudz.cz,

445.

posta@osz.brnm.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, andrea.svob@seznam.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, rajhrad@rajhrad.charita.cz, rektor@vutbr.cz, fara@domasov.info, mladez@apha.cz, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, mladez@arcibol.cz, twr@twr.cz, blach@kam.cz, exit316@kam.cz, kdickson@kam.cz, blahc@kam.cz, jpospisil@kam.cz, kam@kam.cz, recepce@malenovice.cz, iqrs@iqrs.cz, brno@dolfin-re.cz, kuzelkajiri@gmail.com, jaktovidi@rozhlas.cz, sekretariat@nudz.cz, Alice.Heuschneiderova@nudz.cz, sr@nudz.cz, sp@nudz.cz, ambulance@nudz.cz, tt@nudz.cz, is@nudz.cz, hts@nudz.cz, spanek@nudz.cz, Zuzana.Hrivikova@nudz.cz, karolina.koubova@rozhlas.cz, info@kosmas.cz, posta@mpo.cz, podatelna@mfcr.cz, info@zemanmilos.cz, posta@psp.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, infoservis@czso.cz, elzbieta.sterba@audioteka.cz, Bara@audioknihy.net, vyzkum@netmonitor.cz, langmajerova.ivana@vlada.cz,

446.

Etickakomisecr@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, tisk@mzcr.cz, eticka.komise@vfn.cz, etickakomise@fnmotol.cz, etickakomisecr@vlada.cz, eticka.komise@fno.cz, karol.zelenik@fno.cz, sr@nudz.cz, skodao@nemji.cz, jiri.hyncica@fno.cz, zuzana.hruba@fno.cz, info@fnol.cz, posta@sukl.cz, dopisy@lidovky.cz, redakce@lidovky.cz, petra.grabovska@fnusa.cz, pavlikj@nemji.cz, kozakova@mou.cz, etickakomise@fnbrno.cz, snobrj@nemji.cz, halouzkova.katerina2@fnbrno.cz, snebergerova@fnplzen.cz, nemlib@nemlib.cz, peschoutr@nemji.cz, tocikj@nemji.cz, posta.pardubice@nempk.cz, info@ftn.cz, alena.nemeckova@nempk.cz, dusan.korel@nemocnice-pardubice.cz, jan.pachl@fnkv.cz, eticka.komise@fnkv.cz, klinickehodnoceni@fnkv.cz, info@bulovka.cz, eticka.komise@mou.cz, reditel@vnbrno.cz, tbrabec@vnbrno.cz, tpesek@vnbrno.cz, jbrancik@vnbrno.cz, kartoteka@revma.cz, info@jcu.cz, etickakomise@restrial.com, skopalova@fbmi.cvut.cz, bnzlin@bnzlin.cz, jkure@med.muni.cz, 19117@mail.muni.cz, hvezdova@med.muni.cz, avasku@med.muni.cz, pvysocanova@fnbrno.cz, vaclav.zvonicek@fnusa.cz, mvanhar@med.muni.cz, ambulance@nudz.cz, sp@nudz.cz, machackova.p@audioknihy.net,

447.

kapela@progresmusic.sk, pavel.progres@seznam.cz, vypravet@rozhlas.cz, dagmar.hladikova@dh.cz, helena.kolouchova@dh.cz, zdenek.truhlar@rozhlas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, alima.martinova@rozhlas.cz, petr.vacek@rozhlas.cz, alena.blazejovska@rozhlas.cz, jana.chladkova@rozhlas.cz, toulky@bo.rozhlas.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, infoservis@czso.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, vrakos@nbox.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kvary.pk@spucr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, jitka.belusova@forumkarlin.cz, info@frekvence1.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, eceskova@fnbrno.cz, andrea.svob@seznam.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, honza@hledamboha.cz, info@hladamboha.cz, twr@twr.cz, tomas.cerny@rozhlas.cz, radio@proglas.cz, standa@hledamboha.cz, adela1@hledamboha.cz, dan@hladamboha.cz, internet@halonoviny.cz, sekretariat@pnbrno.cz, david@hladamboha.cz, samuel1@hladamboha.cz, info@kscm.cz,

448.

sibik@yahoo.com, sekretariat@pnbrno.cz, erko@rozhlas.cz, sibika@volny.cz, tatabojs@noise.cz, media@forumkarlin.cz, redakce@idnes.cz, j.hensen@tue.nl, jan.siro@forumkarlin.cz, sarka.formankova@rozhlas.cz, stanislav.zdilna@rozhlas.cz, jarka.cecrdlova@dh.cz, mirka.halasova@dh.cz, stepan.svoboda@forumkarlin.cz, fotosoutez@rozhlas.cz, info@hasicskavyzbrojna.cz, kancelar@dh.cz, jan.aulicky@dh.cz, redakce@vitalia.cz, podatelna@osz.brnm.justice.cz, a2larm@advojka.cz, bicak01@st.amu.cz, wagner02@st.amu.cz, Apolenarychlikova@gmail.com, abramj01@st.amu.cz, krisbartosova@gmail.com, Capovazora@gmail.com, Chalou03@st.amu.cz, Eliska.cilkova@gmail.com, Freyov01@st.amu.cz, gradovova@gmail.com, phatle@seznam.cz, viola.modra@email.cz, kacena01@st.amu.cz, latal@me.com, michal07@st.amu.cz, Novako12@st.amu.cz, viktorportel@gmail.com, Rendl02@st.amu.cz, petr.salaba@gmail.com, tereza.tara@gmail.com, michal.maka@supraphon.cz, kikikkrutska@seznam.cz, vsehel@seznam.cz, mcais@centrum.cz, petra@burthey.cz, slavek.jan@volny.cz, vivasong@seznam.cz, radovan.havel@seznam.cz, magdalena.sorelova@rozhlas.cz, iva.bendova@rozhlas.cz, adam.kebrt@rozhlas.cz, yvona.zertova@rozhlas.cz, jana.vesela@rozhlas.cz, martin.groman@rozhlas.cz, eva.klickova@rozhlas.cz, produkce@rozhlas.cz, sibik@volny.cz, brozmankoucink@gmail.com,

449.

petra.frindova@kosmas.cz, objednavky@kosmas.cz, domaci.nasili@ceskatelevize.cz, info@fdb.cz, pavel@fdb.cz, sekretariat@divadlonavinohradech.com, acrc@volny.cz, divadlo@divadlonavinohradech.com, vysinova@divadlonavinohradech.com, redakce@i-divadlo.cz, dvorak.jiri@gmail.com, agent@davidkraus.cz, daniel@audio-video-show.cz, petr@audio-video-show.cz, management@ticket-art.cz, lukas.strapina@ticket-art.cz, ticketart@ticket-art.cz, show@siliconhill.cz, info@evropa2.cz, hana.holubova@evropa2.cz, dagmar.sleglova@klarapomaha.cz, zdenka.michalkova@klarapomaha.cz, lukas.karnet@klarapomaha.cz, petr.skranc@klarapomaha.cz, alena.kejzarova@klarapomaha.cz, tichyy@volny.cz, poradnapropozustale@klarapomaha.cz, jan.eder@klarapomaha.cz, info@pitcr.cz, jitka.ludvikova@klarapomaha.cz, petra.kourilova@klarapomaha.cz, rada@pitcr.cz, jolana.novotna@klarapomaha.cz, poradna@asociace-sos.cz, koordinator@pitcr.cz, info@ndbrno.cz, objednavky@narodni-divadlo.cz, george@bezruci.cz, manazer@bezruci.cz, sefka@bezruci.cz, misa@bezruci.cz, tajemnice@bezruci.cz, hermanjosef@seznam.cz, divadelni.noviny@divadlo.cz, pavel.kocicka@gmail.com, lenka.dombrovska@divadlo.cz, anna.vondrackova@divadlo.cz, info@hledajici.cz, protoplazma@seznam.cz, info@kosmas.cz, acvyskov@centrum.cz, poj@centrum.cz, acivanovice@gmail.com, jonathanb@volny.cz, zdenekh1975@seznam.cz, ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz, jan.frolik@volny.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, andrea.pokorna@uzis.cz,

450.

alexej.maximov@rozhlas.cz, srdcovky@rozhlas.cz, hana.ondryasova@rozhlas.cz, vera.jelinkova@rozhlas.cz, zdenek.truhlar@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, mluvci@rozhlas.cz, pavel.kachlik@rozhlas.cz, zbytovord@gmail.com, prasko@fnol.cz, cdz.jesenik@seznam.cz, slepecky@mail.t-com.sk, moznyp@plkm.cz, Beeka@seznam.cz, Ro.pe@seznam.cz, pupikovad@plkm.cz, vtylova@volny.cz, vyskočilovajana@seznam.cz, zbytov@iol.cz, ostruzno@seznam.cz, petrstipek@gmail.com, info@ac-brno.org, mhrbek@pocasidomasov.cz, tonicka@seznam.cz, kucera405@gmail.com, acbrno.kancelar@gmail.com, pavel.harabus@gmail.com, oznameni.ac@gmail.com, pavel.harabus@gmail.com,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v únoru 2017. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, to je VLASTNÍKŮM PRACHŮ, a ne Bohu. Proto DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo neposlušný v Písmu nemůže najít Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18až5/15, atd. Lež Satana faráře Dominika má krátké nohy. Díky těmto krátkým nohám, má jeho lež, u HOMO SVINÍ, SVINÍ, na Domašovsku, velmi dobrou stabilitu. Pro psychiatry ředitele, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurnou MUDr. Svobodovou andrea.svob@seznam.cz, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pouze za odměnu, v případě jejich úplné poslušnosti. Protože v sobě lásku k Hospodinu, ZLODĚJI, a ZÁKONODÁRCI, zase zabili, nikdo nemůže žít svobodně. Hanebným činem je krýt technickou debilitu DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. Hospodin chce všechno nové tím, že se narodí takový, jaký skutečně v Písmu je. Nikdo nemůže rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, z OHNĚ křesťanských slov. Nový Bůh má pouze myšlenky, a to o ráji Božího království. Neposlušní a vzpurní psi, život, to je ZLATO SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, dostanou.